Samsung | UD55C | Samsung 46'' d-LED UD46C Bruksanvisning

LFD-SKJERM
Brukerhåndbok
UD46C UD55C
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
BN46-00332A-06
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Copyright6
Sikkerhetstiltak7
Symboler7
Rengjøring7
Lagring8
Elektrisitet og sikkerhet
8
Installasjon9
Bruk11
Montere veggfeste
Klargjøring før montering av veggfeste
Montere veggfestesettet
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
26
26
26
27
Fjernkontroll (RS232C)
28
Kabeltilkobling28
Tilkobling31
Kontrollkoder32
Kontrollere innholdet
Fjerne emballasjen
Kontrollere komponentene
14
14
15
Deler17
Eksternt sensorsett
17
Baksiden18
Feste holderne
19
Antityverilås19
Fjernkontroll20
Tilkobling med IR-stereokabel (selges separat) 23
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)24
Vippevinkel og rotering
24
Ventilasjon24
Mål25
48
Koble til en ekstern skjerm
48
Koble til nettverksboksen (selges separat) 49
MagicInfo49
Source51
Bruke MDC
Konfigurere innstillinger for Multi Control52
Konfigurere innstillinger for Multi Control52
Koble til og bruke en kildeenhet
Forberedelser
Koble til et lydsystem
Før tilkobling
Kontrollpunkter før tilkobling
41
41
Koble til en PC
Tilkobling med D-SUB-kabelen (analog type)
Koble til med en DVI-kabel (digital type)
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
42
42
42
43
43
43
Endre oppløsning
Endre oppløsningen på Windows XP
Endre oppløsningen på Windows Vista
Endre oppløsningen på Windows 7
Endre oppløsningen på Windows 8
44
44
44
45
45
Koble til en videoenhet
Tilkobling med AV-kabelen
Tilkobling med komponentkabelen
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en HDMI-kabel
46
46
46
47
47
Installasjon/avinstallasjon av MDC-program 53
Installasjon53
Avinstallering53
Hva er MDC?
54
Koble til MDC
54
Tilkoblingsstyring57
User Login58
Auto Set ID59
Kloning60
Prøve kommandoen på nytt
61
Komme i gang med MDC
62
Oppsettet for hovedskjermen
63
Menyer63
Skjermjustering65
Avanserte funksjoner
68
Lydjustering70
Systemoppsett70
Verktøyinnstillinger79
2
Innholdsfortegnelse
Andre funksjoner
82
Gruppestyring83
Planstyring85
Feilsøkingsveiledning87
Colour98
White Balance99
10p White Balance99
Gamma99
Expert Pattern100
Motion Lighting100
Skjermjustering
Picture Options101
Colour Tone102
Colour Temp.102
Digital Noise Filter102
MPEG Noise Filter102
HDMI Black Level102
Film Mode103
Calibrated value103
Dynamic Backlight103
Picture Mode89
Hvis inngangskilden er PC, DVI eller DisplayPort89
Hvis inngangskilden er AV, Component, HDMI1,
HDMI289
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)90
Screen Adjustment91
Picture Size91
Position93
Zoom/Position93
4:3 Screen Size94
PC Screen Adjustment94
Resolution Select95
Auto Adjustment95
Rotation96
Aspect Ratio96
Advanced Settings97
Dynamic Contrast98
Black Tone98
Flesh Tone98
RGB Only Mode98
Reset Picture103
AllShare Settings110
Device Name110
System
Multi Control111
Konfigurere innstillinger for Multi Control111
Time112
Clock Set112
Sleep Timer112
On Timer113
Off Timer114
Holiday Management114
Menu Language115
Rotate Menu115
Nettverk
Network Settings104
Koble til et kablet nettverk
104
Innstillinger for kablet nettverk
105
Koble til et trådløst nettverk
106
Innstillinger for trådløst nettverk
107
WPS(PBC)108
Eco Solution116
Energy Saving116
Eco Sensor116
No Signal Power Off 116
Auto Power Off116
Network Status109
Security117
Safety Lock117
Button Lock117
Change PIN117
Wi-Fi Direct109
PIP118
Soft AP110
Auto Protection Time119
3
Innholdsfortegnelse
Screen Burn Protection120
Pixel Shift120
Timer121
Immediate Display122
Side Gray122
Anynet+ (HDMI-CEC)129
Auto Turn Off130
Ticker122
Magic Clone134
Video Wall123
Video Wall123
Format123
Horizontal123
Vertical124
Screen Position124
Reset System134
Source AutoSwitch Settings125
Source AutoSwitch125
Primary Source Recovery125
Primary Source125
Secondary Source125
General126
Max. Power Saving126
Game Mode126
BD Wise126
Menu Transparency126
Sound Feedback127
Auto Power127
Standby Control127
Lamp Schedule128
OSD Display128
Power On Adjustment128
Repeat Mode128
Anynet+ (HDMI-CEC)129
DivX® Video On Demand133
Play Mode133
Reset All135
PC Module Power135
Synced Power-On135
Synced Power-Off135
Støtte
Software Update136
By USB136
Alternative Software137
Contact Samsung137
Contents Home138
MagicInfo Lite138
MagicInfo Premium S138
MagicInfo Videowall S138
AllShare Play139
Source139
Hva er AllShare Play?140
Les dette før du bruker AllShare Play med en USBenhet140
Bruke en USB-enhet
142
Koble til en PC via et nettverk
143
Bruke AllShare Play-funksjonene144
Bruke de grunnleggende AllShare Playfunksjonene145
Sortere fillistene
145
Spille av valgte filer
146
Kopiere filer
146
Opprette en Playlist146
My list147
My list-alternativer147
Videos148
Spille av en video
148
Photos149
Vise et bilde (eller en lysbildefremvisning)
149
Music150
Spille av Music150
Menyen med avspillingsalternativer for Videos /
Photos / Music151
Støttede undertekst- og AllShare Playfilformater153
Undertekst153
Bildeoppløsninger som støttes
153
Støttede musikkfilformater
154
Støttede videoformater
154
AllShare Play
4
Innholdsfortegnelse
MagicInfo Lite
MagicInfo Videowall S
Filformater som er kompatible med MagicInfo
Lite player156
Les dette før du bruker MagicInfo Lite player156
Filformater som er kompatible med MagicInfo
Videowall S Player206
Les dette før du bruker MagicInfo Videowall S Player
206
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
161
MagicInfo Lite163
MagicInfo Lite player163
Local Schedule Manager166
Content manager173
Settings175
Når innhold kjøres
177
MagicInfo Premium S
Filformater som er kompatible med MagicInfo
Premium S Player179
Les dette før du bruker MagicInfo Premium S Player
179
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
Kontakt SAMSUNG226
MagicInfo Videowall S209
Settings209
Når innhold kjøres
210
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
211
Teste produktet
211
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
211
Kontroller følgende.
212
Spørsmål og svar
218
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)235
Ikke en produktdefekt
235
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
235
Annet235
WEEE236
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr)
236
Korrekt avhending av batterier i dette produktet
236
Optimal bildekvalitet og forhindring av
bildeinnbrenning237
Optimal bildekvalitet
237
Forhindrnig av bildeinnbrenning
238
Lisens240
Terminologi241
185
MagicInfo Premium S187
MagicInfo Premium S Player187
Local Schedule Manager190
Template Manager197
Content manager200
Settings202
Når innhold kjøres
204
Spesifikasjoner
Generelt220
Strømsparer223
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
224
Tillegg
5
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Copyright
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.
Rettmessig eier har opphavsretten til alle andre varemerker.
•• Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
-- (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
-- (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
•• Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
6
Sikkerhetstiltak
Rengjøring
――Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer
Forsiktig
lett ripes opp.
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, IKKE ÅPNE.
――Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.
Forsiktig : FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET FJERNES. (ELLER BAKSIDEN)
PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKER
OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
1
Slå av produktet og datamaskinen.
2
Koble strømledningen fra produktet.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
Dette symbolet indikerer høy spenning inne i produktet.
3
Det medfører fare å berøre innvendige deler på dette produktet.
Tørk produktet med en ren, myk og tørr klut.
•• Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit,
løsemidler eller overflateaktive stoffer.
Dette symbolet varsler deg om at viktig informasjonsmateriell vedrørende drift og vedlikehold er
inkludert med dette produktet.
!
•• Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på
produktet.
Symboler
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
4
Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre
produktet utvendig.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.
Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
5
Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
6
Slå på produktet og datamaskinen.
Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.
7
Lagring
Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type
1).
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter brukes i
nærheten.
――Kontakt kundeservicesenteret hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
•• Det kan føre til elektrisk støt eller skade.
!
Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges
under en tung gjenstand.
Elektrisitet og sikkerhet
•• Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
――Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.
Advarsel
Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med
en myk klut.
Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
•• Det kan føre til brann.
•• Overopphetede stikkontakter kan forårsake brann.
!
Ikke berør strømkontakten med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk
støt.
Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
•• En usikker tilkobling kan forårsake brann.
!
8
Installasjon
Forsiktig
Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
•• Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.
Advarsel
Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke
installer produktet i nærheten av varmekilder.
•• Det kan føre til brann.
Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk
strømkabelen med andre produkter.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
La en tekniker montere veggstativet.
!
•• Installering utført av en ukvalifisert person kan føre til skade.
•• Bruk bare godkjente kabinetter.
Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
•• Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det
oppstår et problem.
!
!
Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle
eller et skap.
•• Merk at du ikke kan slå produktet helt av ved bare å trykke på
strømknappen på fjernkontrollen.
•• Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
•• Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
!
!
Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
•• Den medfører kvelningsfare for barn.
!
9
Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle,
skrå flater osv.).
Forsiktig
•• Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet
bli skadet eller forårsake brann.
Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv,
fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.
•• Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
!
Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Skjermen kan bli skadet.
!
Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander
som for eksempel ovner.
Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at
den nedre kanten på produktets forside ikke stikker ut.
•• Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
•• Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
•• Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette
størrelsen.
Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
•• Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
Sett produktet forsiktig ned.
•• Siden produktets forside er tung, må det installeres på et flatt og stabilt
underlag.
Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke
installer produktet på et kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.
•• Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
!
SAMSUNG
!
Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fine
partikler, kjemiske stoff eller ekstreme temperaturer, eller på en flyplass eller
togstasjon der produktet skal brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli
kraftig forringet.
•• Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å
installere produktet på et slikt sted.
10
Bruk
Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå
produktet.
•• Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å
nå lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.
Advarsel
Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller
modifisere produktet selv.
Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
!
Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen
og alle andre tilkoblede kabler.
Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
!
!
Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må
du straks koble fra strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
!
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller
strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.
•• Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.
!
Hvis du mister produktet eller ytterdekslet blir skadet, slår du av
strømbryteren og kobler fra strømkabelen. Kontakt Samsungs
kundeservicesenter.
GAS
Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
•• Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
11
Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i
nærheten av produktet.
Forsiktig
•• Det kan medføre eksplosjon eller brann.
Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre
periode, kan det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
!
Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
•• Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere
strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
!
•• Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
-_100
Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller
brennbare gjenstander (papir, fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen
eller inndata-/utdataportene osv.).
•• Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk
støt eller strømlekkasje.
!
Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
•• Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det
har kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt
Samsungs kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en
lengre periode (ferie osv.)
•• Synet ditt kan bli svekket.
!
Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.)
eller metallgjenstander oppå produktet.
•• Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake personskade.
•• Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det
har kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt
Samsungs kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
!
Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
12
Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.
Når du bytter ut batteriet, må du være oppmerksom på riktig polaritet (+, -).
•• Tretthet i øynene er forbigående.
•• Ellers kan batteriet ta skade eller det kan oppstå brannfare, eller fare for
personskader eller skader grunnet lekkasje av batteriets indre væske.
!
Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det
blir varmt.
Bruk bare de spesifiserte standardbatteriene og ikke bruk nye og gamle
batterier om hverandre.
•• Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann, personskader eller
skader på grunn av lekkasje av den innvendige væsken.
!
Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
!
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må innleveres til
resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de brukte eller oppladbare
batteriene til resirkulering.
!
Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.
•• Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste
offentlige returstasjon, eller til en forhandler som selger samme type
batterier eller oppladbare batterier.
•• Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
•• Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til skade.
!
Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
•• Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i munnen når du fjerner det fra
fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted hvor det er utenfor barnas
rekkevidde.
•• Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet, ta straks
kontakt med lege.
13
Kapittel 02
Forberedelser
Kontrollere innholdet
2
Klipp av båndet og åpne esken.
UP
Fjerne emballasjen
――Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.
1
Ta den beskyttende emballasjen av esken.
UP
3
Ta produktet ut av esken. Ta beskyttelsen av produktet.
――Utseendet på de faktiske komponentene kan variere fra bildet som vises.
4
Lagre esken i et tørt område slik at den kan brukes når du flytter produktet i fremtiden.
14
Kontrollere komponentene
-- Kontakt leverandøren du kjøpte
produktet av hvis det mangler noen
komponenter.
-- Utseendet på komponentene og delene
som selges separat kan variere fra bildet
som vises.
Komponenter
――Komponenter kan variere på forskjellige steder.
-- Det følger ikke med stativ til dette
produktet. Hvis du vil bruke stativ, kan du
kjøpe det separat.
Hurtigoppsettguide
Garantikort
Brukerhåndbok
CD med programmet MagicInfo
Strømledning
D-SUB-kabel (P.42)
(Ikke tilgjengelig enkelte
steder)
-
-
+
+
Batterier (S.21)
Fjernkontroll (P.20)
(Ikke tilgjengelig enkelte steder)
(AA59-00714A)
Holderskinne (4EA)
Holderring (4EA) / Skrue (4EA)
(for videovegg) / Skrue (8EA)
Skrue (1EA)
(for funksjonsknapp)
15
Deler som selges separat
-- Følgende deler kan kjøpes hos din
nærmeste forhandler.
Veggmonteringssett
Stativ
RS232C-kabel (P.54)
DVI-kabel (P.42)
HDMI-DVI-kabel (P.43)
DP-kabel (P.43)
HDMI-kabel (P.43)
Video-kabel (P.46)
Stereo-kabel (P.23)
Komponent-kabel (P.46)
RCA-stereokabel (P.47)
RCA-kabel (P.47)
AV-/komponentadapter (P.47)
AUDIO-adapter (P.48)
LAN-kabel
DP-DVI-kabel
Nettverksboks
(Brukes til tilkobling av en
nettverksboks)
16
Deler
Eksternt sensorsett
――Fjernsensorsettet inneholder en fjernkontrollsensor, en lysstyrkesensor
og funksjonstaster. Hvis du monterer skjermen på en vegg, kan du flytte
fjernsensorsettet til siden av skjermen.
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan
Knapper
Beskrivelse
Sensor for
fjernkontroll
Pek fjernkontrollen mot dette punktet på LCD-skjermen.
――Hold området mellom fjernkontrollsensoren og fjernkontrollen fri for hindringer.
Lyssensor
Registrerer automatisk intensiteten til lyset rundt en valgt skjerm og justerer
skjermens lysstyrke.
Strømindikator
Slås av når strømmen er slått på og blinker grønt i strømsparingsmodus.
POWER-knapp
Bruk denne knappen til å skru LCD-skjermen av og på.
endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
SOURCE-knapp
Skifter fra PC-modus til Video-modus.
Velger inndatakilden som en ekstern enhet er koblet til.
17
Baksiden
Port
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan
IR OUT
Mottar fjernkontrollsignalet via fjernsensorkortet og sender ut signalet via LOOP
OUT.
CONTROL IN
Leverer strøm til fjernsensorkortet eller mottar lyssensorsignalet.
DP IN
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Kobles til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
DP OUT (LOOPOUT)
Kobler til et annet produkt ved hjelp av en DP-kabel.
DVI IN (MAGICINFO)
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en DVI-kabel eller DP-DVI-kabel.
RGB IN
Kobler til en kildeenhet via en D-SUB-kabel.
AV IN / COMP IN
Kobler til en kildeenhet ved hjelp av AV-/komponentadapteren.
AUDIO OUT
Kobler seg til lyden på en kildeenhet.
AUDIO IN
Mottar lyd fra en PC via en lydkabel.
RJ45
Kobler til MDC ved hjelp av en LAN-kabel.
USB
Kobler til en USB-minneenhet.
RS232C OUT
Kobler seg til en MDC ved hjelp av RS232C-kabelen
endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Beskrivelse
CONTROL IN
RS232C OUT
IR
OUT
RS232C
RS232COUT
IN
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI
RGBIN
IN2
AV /
COMP
AUDIO
RS232C IN
IN
OUT
RJ 45
USB
18
Feste holderne
Antityverilås
――En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
――Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger
med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
――Fest holderne til
på baksiden av produktet ved hjelp av skruene.
――Når skjermene er tilkoblet for å danne en videovegg, vil holderne sørge for at avstanden mellom
skjermene er lik på alle fire sider.
1
Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2
Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3
Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4
Lås låseenheten.
-- En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
-- Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
-- Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
19
Fjernkontroll
――Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
OFF
Slå på produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Justerer volumet.
Bytte inngangskilde.
Startknapp for MagicInfo Lite, MagicInfo
Premium S, MagicInfo Videowall S.
Knappene kan variere i henhold til innstillingene
for
Play Mode.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Nummerknapper
Angi passordet i OSD-menyen.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Slå av produktet.
Demp lyden.
Slår på lyden: Trykk MUTE på nytt eller trykk på
volumkontrollknappen (+ VOL -).
-- Fjernkontrollens knappefunksjoner kan
variere for forskjellige produkter.
Startknapp for Contents Home.
CH
MENU
Slå av videoen og sett lyden til lydløs midlertidig.
Deaktivere BLANK-funksjonen
- Trykk på BLANK én gang til.
- Trykk på SOURCE.
- Slå produktet av og på igjen.
BLANK
Vis eller skjul skjermvisningsmenyen eller returner
til forrige meny.
20
Velg raskt funksjoner som brukes ofte.
TOOLS
INFO
Vis informasjon om gjeldende inngangskilde.
Gå til øvre, nedre, venstre eller høyre meny eller
juster innstillingen for et alternativ.
Bekreft et menyvalg.
Returner til forrige meny.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
Magicinfo
3D
LOCK
Gå ut av gjeldende meny.
Velg manuelt en tilkoblet inndatakilde fra PC,
DVI, HDMI eller DP.
Det angir sikker låsefunksjon.
Bruk disse knappene i modusene Videos,
Photos, Music og Anynet+.
Startknapp for MagicInfo Quick.
Denne knappen er deaktivert for produkter som
ikke støtter MagicInfo.
MagicInfo kan bare aktiveres når en
nettverksboks er tilkoblet.
-- Fjernkontrollens knappefunksjoner kan
variere for forskjellige produkter.
Slik plasserer du batterier i fjernkontrollen
21
Justere skjermmenyen med fjernkontrollen
Knapper
Mottaksområde for fjernkontrollen
Beskrivelse
1
Åpne skjermmenyen.
m
-10
7m
2
Velg fra Picture, Network, System eller Support i den
30˚
viste skjermmenyen.
30˚
3
Endre innstillinger etter ønske.
Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på mellom 7 og 10 meter fra sensoren på produktet i en vinkel
på 30 fra venstre og høyre.
――Oppbevar brukte batterier utenfor rekkevidde av barn og resirkuler dem.
――Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre. Skift ut begge batteriene samtidig.
――Fjern batterier når fjernkontrollen ikke brukes over en lengre periode.
4
Fullfør innstillingen.
5
Lukk skjermmenyen.
22
Tilkobling med IR-stereokabel (selges
separat)
1
2
――Slå av enheten før du kobler til det eksterne sensorsettet. Når det er koblet til,
slår du på enheten igjen.
Styre flere enn ett skjermprodukt med
fjernkontrollen
IR OUT
CONTROL IN
•• Koble IR OUT-porten på produktet til IR / AMBIENT SENSOR IN-porten
på det andre skjermproduktet med stereokabelen som er tilpasset dette
formålet.
•• Kommandoer som sendes fra fjernkontrollen som peker på produkt
blir mottatt av både skjermprodukt 1 og skjermprodukt 2 .
――Utseendet kan være forskjellig, avhengig av produktet.
1,
Styre flere enn ett skjermprodukt ved hjelp av et
eksternt sensorsett
1
•• Kommandoer som sendes fra fjernkontrollen som peker på produkt 1 (som
den eksterne sensoren er tilkoblet), blir mottatt av både skjermprodukt 1
og skjermprodukt 2 .
――Utseendet kan være forskjellig, avhengig av produktet.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
23
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
For å unngå skader må dette apparatet være sikkert festet til gulvet/veggen i henhold til installasjonsinstruksjonene.
•• Sørg for at et autorisert installasjonsfirma installerer veggfestet.
•• Hvis ikke kan produktet falle ned og forårsake personskade.
•• Sørg for at angitt veggfeste installeres.
Vippevinkel og rotering
15 ˚
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
•• Produktet kan vippes i en maksimal vinkel på 15 fra en vinkelrett veggoverflate.
•• For å bruke produktet vertikalt (stående), vrir du det med klokken slik at lampen peker nedover.
Ventilasjon
Installasjon på en vinkelrett vegg
A Minimum 40 mm
B Romtemperatur: Under 35 C
A
•• Når du installerer produktet på en vinkelrett vegg, må det være minst 40 mm mellom produktet og veggen for å sikre
ventilasjon og du må passe på at romtemperaturen A holdes under 35 C.
B
Figur 1.1 Sidevisning
24
Figur 1.3 Toppvisning
Installasjon på en innrykket vegg
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
B
D
D
Rett visning
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Romtemperatur: Under 35 C
――Når du installerer produktet på en innrykket vegg, må du la det være minst så mye plass mellom produktet og veggen som
spesifisert for å sikre ventilasjon og at temperaturen holdes under 35 C.
C
E
Figur 1.2 Sidevisning
Mål
Enhet: mm
Modellnavn
5
1
1
1 2
23
34
45
UD46C
1023,8
1018,3
572,9
578,4
96,0
UD55C
1215,3
1209,8
680,6
686,1
96,0
――Alle tegningene er ikke nødvendigvis i naturlig målestokk. Noen mål kan endres uten forvarsel.
2
4
Se målene før du installerer produktet. Ikke ansvarlig for skrive- eller trykkfeil.
3
25
Montere veggfeste
Klargjøring før montering av veggfeste
Hvis du vil montere et veggfeste fra en annen produsent, bruker du holderringen.
Montere veggfestesettet
Veggfestesettet (selges separat) hjelper deg å montere produktet på veggen.
1
Du finner mer informasjon om montering av veggfestet i bruksanvisningen som følger med veggfestet.
Vi anbefaler at du kontakter en fagmann som kan hjelpe med montering av veggfestebeslaget.
Samsung Electronics står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader om du velger å montere veggfestet på egen
hånd.
26
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
――Monter veggfestet på en bæredyktig vegg som står vinkelrett på gulvet. Kontakt
din nærmeste forhandler for å få mer informasjon før du monterer veggfestet
på et annet underlag enn gipsplater.
Hvis du monterer produktet på en skråvegg, kan det falle ned og forårsake
alvorlige personskader.
•• Veggfestesett fra Samsung inneholder en detaljert bruksanvisning og alle deler som er nødvendige, følger med.
•• Ikke bruk skruer som er lengre enn standard lengde, eller som ikke samsvarer med VESA-standarden. For lange skruer kan
forårsake skader på innsiden av produktet.
•• Til veggfester som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene i VESA-standarden, kan lengden på skruene variere
avhengig av veggfestets spesifikasjoner.
•• Ikke stram skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller ned, noe som igjen kan føre til
personskader. Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
•• Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader når det brukes et veggfeste som ikke er i samsvar
med VESA-standarden eller spesifikasjonene, eller hvis brukeren ikke følger produktets monteringsanvisning.
•• Ikke monter produktet i mer enn 15 graders vinkel.
•• Vær alltid to personer når produktet monteres på veggen.
•• Standardmål for veggfestesett er vist i tabellen nedenfor.
Enhet: mm
Modellnavn
VESA-spesifikasjoner Standardskrue
for skruehull (A * B) i
millimeter
Antall
UD46C
600 × 400
M8
4
UD55C
――Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
27
Fjernkontroll (RS232C)
•• Pinnetilordning
1 2 3 4 5
Kabeltilkobling
RS232C-kabel
Grensesnitt
RS232C (9-pinners)
Pinne
TxD (nr. 2) RxD (nr. 3) GND (nr. 5)
Bithastighet
9600 bps
Databiter
8 biter
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 biter
Flytkontroll
Ingen
Maksimal lengde
15 m (bare skjermet type)
6 7 8 9
Pinne
Signal
1
Registrer databærer
2
Mottatt data
3
Overført data
4
Forbered dataterminal
5
Bakkesignal
6
Forbered datasett
7
Send forespørsel
8
Klargjør til sending
9
Ringeindikator
28
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Forbinder: 9-pinners D-Sub
•• Pinnetilordning
Kabel: Krysskabel
9
6
-P1-
5
5
1
1
-P1Hunn
-P1-
-P2-
1 2 3 4 5 6 7 8
9
-P2-
6
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
----------
5
Gnd
Hunn
Pinne nr.
Standardfarge
Signal
1
Hvit og oransje
TX+
2
Oransje
TX-
3
Hvit og grønn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvit og blå
NC
6
Grønn
RX-
7
Hvit og brun
NC
8
Brun
NC
29
Kryss-LAN-kabel (PC til PC)
•• Forbinder: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45 MDC
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
30
Tilkobling
•• Tilkobling 2
•• Tilkobling 1
RJ45 MDC
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45 MDC
OUT
•• Tilkobling 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
31
Nr.
Kontrollkoder
Vise kontrolltilstand (hent kontrollkommando)
Sokkel
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalengde
Kommando
0xAA
Kommandotype
Kommandotype
10
Videovegg på
0x84
0~1
11
Brukerkontroll for videovegg
0x89
-
F.eks. Slå på & ID=0
Datalengde
Data
1
Verdi
Kontrollsum
Kommando
Nr.
Verdiområde
•• All kommunikasjon foregår i heksadesimaler. Kontrollsummen beregnes ved å legge sammen
alle verdiene unntatt overskriften. Hvis en kontrollsum blir mer enn 2 sifre som vist nedenfor
(11+FF+01+01=112), fjernes det første tallet.
0
ID
Kommando
Kontrollsum
Kontrollere (Angi kontrollkommando)
Sokkel
Kommandotype
Kommando
Verdiområde
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengde
Data 1
1
"Power"
Datalengde
Data 1
1
1
Kontrollsum
12
1
Strømkontroll
0x11
0~1
2
Volumkontroll
0x12
0~100
•• For å kontrollere alle enheter som er tilkoblet av en seriekabel samtidig uavhengig av IDer, angir du
IDen som "0xFE" og overfører kommandoer. Kommandoer utføres av hver enhet, men ACK vil ikke
svare.
3
Inngangskildekontroll
0x14
-
Strømkontroll
4
Skjermmoduskontroll
0x18
-
•• Funksjon
Et produkt kan slås på og av med en PC.
5
Skjermstørrelseskontroll
0x19
0~255
•• Vise strømtilstand (Hent strøm PÅ/AV-status)
6
PIP på/av-kontroll
0x3C
0~1
Sokkel
Kommando
7
Autojusteringskontroll
0x3D
0
0xAA
0x11
8
Moduskontroll for videovegg
0x5C
0~1
9
Sikkerhetslås
0x5D
0~1
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Stille inn strøm PÅ/AV (Angi strøm PÅ/AV)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalengde
Data
1
"Power"
Kontrollsum
32
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrollsum
1: Strøm PÅ
0: Strøm AV
•• Ack
"Volume": Volumverdikode som skal angis på et produkt. (0-100)
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsum
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
•• Nak
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x11
"ERR"
Kontrollsum
•• Funksjon
Inndatakilden til en produkt kan endres med en PC.
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
•• Vise inngangskildetilstand (Hent inngangskildestatus)
Volumkontroll
•• Funksjon
Volumet på et produkt kan justeres med en PC.
•• Vise volumtilstand (Hent volumstatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalengde
Kommando
0xAA
0x12
Sokkel
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Stille inn inngangskilde (Angi inngangskilde)
Kontrollsum
0
•• Stille inn volum (Angi volum)
Sokkel
Inngangskildekontroll
Sokkel
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalengde
Data
1
"Input Source"
Kontrollsum
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
ID
Datalengde
Data
1
"Volume"
"Volume": Volumverdikode som skal angis på et produkt. (0-100)
Kontrollsum
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Inngangskilde
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
•• Ack
33
0x1F
DVI_video
Skjermmoduskontroll
0x30
RF (TV)
•• Funksjon
Skjermmodusen til en produkt kan endres med en PC.
0x40
DTV
Skjermmodus kan ikke kontrolleres når Video Wall-funksjonen er aktivert.
――Denne kontrollen kan bare brukes på modeller som inkluderer en TV.
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
Sokkel
Kommando
0x23
HDMI2
0xAA
0x18
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
•• Vise skjermstatus (Hent skjermmodusstatus)
"Hent"-kommandoer.
――MagicInfo er bare tilgjengelig med modeller som inneholder funksjonen MagicInfo.
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsum
0
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Sokkel
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalengde
Data
1
"Screen Mode"
Kontrollsum
"Screen Mode": En kode som angir produktstatusen
――RF (TV) og DTV er bare tilgjengelig med modeller som inkluderer en TV.
Kommando
Datalengde
•• Stille inn bildestørrelse (Angi bildestørrelse)
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke brukes med Angi kommando. De reagerer bare på
Sokkel
ID
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Kontrollsum
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
34
PIP på/av-kontroll
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsum
•• Funksjon
PIP-modusen til et produkt kan slås på eller av med en PC.
――Bare tilgjengelig på modeller som har PIP-funksjonen.
――Modusen kan ikke kontrolleres hvis Video Wall er angitt til On.
"Screen Mode": En kode som angir produktstatusen
――Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i MagicInfo.
•• Nak
•• Vise PIP på/av-tilstand (Hent PIP PÅ/AV-status)
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
Sokkel
Kommando
0xAA
0x3C
Sokkel
Kommando
•• Funksjon
Skjermstørrelsen for et produkt kan endres med en PC.
0xAA
0x3C
0xAA
0x19
ID
Datalengde
Kontrollsum
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Data
1
"PIP"
Kontrollsum
0: PIP AV
0
ID
0
1: PIP PÅ
Kontrollsum
•• Ack
•• Ack
Sokkel
Kontrollsum
"PIP": En kode som brukes til å slå PIP-modusen til et produkt på eller av
•• Vise skjermstørrelsen (Hent skjermstørrelsestatus)
Kommando
Datalengde
•• Stille inn PIP på/av (Angi PIP PÅ/AV)
Skjermstørrelseskontroll
Sokkel
ID
Datalengde
Ack/
Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsum
"PIP": En kode som brukes til å slå PIP-modusen til et produkt på eller av
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsum
"Screen Size": Skjermstørrelse for produkt (område: 0–255, enhet: tommer)
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x19
"ERR"
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
35
Autojusteringskontroll (bare PC og BNC)
Moduskontroll for videovegg
•• Funksjon
Automatisk juster PC-systemskjermen med en PC.
•• Funksjon
Video Wall-modus kan aktiveres på et produkt ved hjelp av en PC.
Denne kontrollen er bare tilgjengelig på et produkt der Video Wall er aktivert.
•• Vise autojusteringstilstand (Hent autojusteringsstatus)
Ingen
•• Vise videoveggmodus (Hent videoveggmodus)
•• Stille inn autojustering (Angi autojustering)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalengde
Data
1
"Auto
Adjustment"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Stille inn videovegg (Angi videoveggmodus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
"Video Wall Mode"
"Auto Adjustment" : 0x00 (til enhver tid)
•• Ack
Sokkel
0xAA
Kommando
ID
0xFF
Datalengde
3
Ack/
Nak
r-CMD
'A'
0x3D
Verdi1
Kontrollsum
1: Full
0: Natural
"Auto
Adjustment"
•• Ack
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/
Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x3D
"ERR"
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere Video Wall-modus på et produkt
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrollsum
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere Video Wall-modus på et produkt
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
36
Sikkerhetslås
•• Nak
•• Funksjon
PC kan brukes til å slå funksjonen Safety Lock på eller av på et produkt.
Denne kontrollen er tilgjengelig uavhengig av om strømmen er slått på eller ikke.
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsum
•• Vise sikkerhetslåstilstanden (Hent sikkerhetslåsstatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalengde
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
Kontrollsum
0
•• Aktivere eller deaktivere sikkerhetslås (Angi sikkerhetslås aktiver/deaktiver)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalengde
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsum
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
1: PÅ
0: AV
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/
Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsum
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
37
Videovegg på
Brukerkontroll for videovegg
•• Funksjon
PC slår produktets videovegg på og av.
•• Funksjon
PC slår produktets videoveggfunksjon på og av.
•• Hent på/av-status for videoveggen
•• Hent status for videovegg
Sokkel
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Angi på/av for videoveggen
Sokkel
Kommando
0xAA
0x84
Sokkel
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Angi videovegg
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Videoveggkoden som skal angis på produktet
Sokkel
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalengde
Verdi1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsum
Wall_Div: Videoveggens divider-kode som er angitt på produktet
1: Videovegg på
0: Videovegg av
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Kontrollsum
V.Wall_On : Samme som ovenfor
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
38
5x5 videoveggmodell
1
2
10x10 videoveggmodell
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wall_SNo : Produktnummerkode angitt på produktet
39
5x5 videoveggmodell: ( 1 ~ 25 )
•• Ack
Settnummer
Data
Sokkel
Kommando
1
0x01
0xAA
0xFF
2
0x02
...
...
Sokkel
Kommando
24
0x18
0xAA
0xFF
25
0x19
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsum
•• Nak
ID
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
10x10 videoveggmodell: ( 1 ~ 100)
Settnummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
40
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Før tilkobling
Kontroller følgende før du kobler dette produktet til andre enheter. Enheter som kan kobles til dette produktet inkluderer PCer,
videokameraer, høyttalere, digitalbokser og DVD/Blu-ray-platespillere.
Kontrollpunkter før tilkobling
――Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til
enhet.
――Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
――Koble til lydportene riktig: venstre = hvit og høyre = rød.
――Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
41
Koble til en PC
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• En PC kan kobles til produktet på en rekke måter.
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
Tilkobling med D-SUB-kabelen (analog type)
Koble til med en DVI-kabel (digital type)
DVI OUT
RGB OUT
RGB IN
DVI IN
AUDIO OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
AUDIO IN
42
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
――Når du kobler en PC til produktet med en HDMI-DVI-kabel, angir du Edit Name til DVI PC for å få
tilgang til video- og lydinnhold som er lagret på PC-en.
DP OUT
DVI OUT
DP IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO OUT
•• Forholdsregler for bruk av DP
――For å øke strømkapasiteten ved standby stopper produktet DP-kommunikasjon når det er slått
av eller i strømsparingsmodus.
Hvis produktet er i toskjermsmodus og slås av eller går i strømsparingsmodus, kan det være at
skjerminnstillinger ikke blir oppdatert. Som et resultat kan det hende at skjerminnholdet ikke
blir vist på riktig måte.
Hvis dette skjer, angir du Max. Power Saving til Off før du bruker produktet.
AUDIO IN
――Noen grafikkort som ikke er kompatible med DP-standarden kan hindre at oppstarts-/BIOS-
Tilkobling med en HDMI-kabel
skjermbildet i Windows blir vist i strømsparingsmodus. Hvis dette er tilfelle, må du passe på å
skru på produktet først før du slår på PC-en.
HDMI OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
43
Endre oppløsning
――Juster oppløsningen og oppdateringsfrekvensen i Kontrollpanel på PCen for å oppnå optimal bildekvalitet.
――Bildekvaliteten til TFT-LCD-er kan degraderes hvis den optimale oppløsningen ikke velges.
Endre oppløsningen på Windows XP
Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Innstillinger og endre oppløsningen.
Endre oppløsningen på Windows Vista
Gå til Kontrollpanel
Personalisering
Skjerminnstillinger og endre oppløsningen.
44
Endre oppløsningen på Windows 7
Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Skjermoppløsning og endre oppløsningen.
Endre oppløsningen på Windows 8
Gå til Innstillinger
Kontrollpanel
Skjerm
Skjermoppløsning og endre oppløsningen.
45
Koble til en videoenhet
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• Du kan koble en videoenhet til produktet med en kabel.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å endre kilde.
Tilkobling med AV-kabelen
Tilkobling med komponentkabelen
AV OUT / COMPONENT OUT
AV IN / COMPONENT IN
AV OUT / COMPONENT OUT
AV IN / COMPONENT IN
AUDIO OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN
AUDIO IN
46
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
――Lyden vil ikke være aktivert hvis produktet er koblet til en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. For
å løse dette kobler du i tillegg en lydkabel til lydportene på produktet og videoenheten. Når du
kobler en videoenhet til produktet med en HDMI-DVI-kabel, angir du Edit Name til DVI Devices for
å få tilgang til video- og lydinnhold som er lagret på videoenheten.
――Støttede oppløsninger inkluderer 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p og 576p.
Tilkobling med en HDMI-kabel
Ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI til DVI-kabel (opptil
1080p)
•• For bedre bilde- og lydkvalitet må du koble til en digital enhet ved hjelp av en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel støtter digitale video- og lydsignaler, og krever ikke noen lydkabel.
-- Hvis du skal koble produktet til en digital enhet som ikke støtter HDMI-utdata, må du bruke
HDMI/DVI-kabel og lydkabel.
DVI OUT
•• Hvis en ekstern enhet med en eldre versjon av HDMI er koblet til produktet, kan det hende at
bildet ikke vises som det skal (hvis det vises i det hele tatt), eller det kan hende at lyden ikke
fungerer. Spør produsenten av den eksterne enheten om HDMI-versjonen hvis problemet
vedvarer. Be om en oppgradering hvis versjonen er utdatert.
•• Sørg for å bruke en HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO OUT
•• Sørg for å kjøpe en sertifisert HDMI-kabel. Hvis ikke kan det hende at bildet ikke vises, eller det
kan oppstå en tilkoblingsfeil.
•• En vanlig HDMI-kabel med høy hastighet eller en kabel med Ethernet anbefales.
Dette produktet støtter ikke Ethernet-funksjonen via HDMI.
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
47
Koble til et lydsystem
Koble til en ekstern skjerm
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP IN
DP OUT
48
Koble til nettverksboksen (selges separat)
――Informasjon om hvordan du kobler til en nettverksboks, finnes i brukerhåndboken som du får med når du kjøper nettverksboksen.
MagicInfo
Hvis du vil bruke MagicInfo, må du koble en nettverksboks (selges separat) til produktet.
――Hvis du vil endre MagicInfo-innstillingene, kjører du MagicinfoSetupWizard på skrivebordet.
――Du finner informasjon om hvordan du bruker MagicInfo, på DVD-en som følger med nettverksboksen.
――Informasjonen i dette avsnittet kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
――Hvis det oppstår et problem etter at du har installert et annet operativsystem enn det som følger med nettverksboksen, gjenopprettet den forrige versjonen av operativsystemet eller installert programvare som
ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystemet, får du ikke tilgang til teknisk støtte og vil bli ilagt et gebyr hvis du trenger besøk av en servicetekniker. Du kan heller ikke bytte eller refundere produktet.
Gå til MagicInfo-modus
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
1
Select Application - step 1
Når du har installert og koblet nettverksboksen (selges separat) til produktet, skal du slå på
produktet.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
2
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
――Hvis du kobler nettverksboksen til [DVI]-porten på produktet, blir Source endret fra DVI til
MagicInfo.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Trykk på SOURCE på fjernkontrollen, og velg MagicInfo.
3
Finish
Velg hvilket program du vil kjøre som standard når MagicInfo starter.
Cancel
49
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Skriv inn IP-informasjon.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Velg visningsmodus.
7
Dobbeltsjekk innstillingene du
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Velg språk. (Standardspråket er
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
nettopp har konfigurert.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
dobbeltklikker du på MagicInfoikonet på skrivebordet. Ikonet vises
nederst til høyre på skjermen.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Hvis aktiveringsikonet ikke vises,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
50
Bytte inndatakilde
Source lar deg velge en rekke kilder og endre kildeenhetsnavn.
Du kan vise skjermen til en kildeenhet som er koblet til produktet. Velg en kilde fra Kildeliste for å vise
skjermen til den valgte kilden.
――Du kan også endre inndatakilde ved å bruke SOURCE-knappen på fjernkontrollen.
Source
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
ENTER
――Skjermen vises kanskje ikke riktig hvis en feil kilde er valgt for kildeenheten du ønsker å konvertere
til.
Source
HDMI1
----
HDMI2
----
DisplayPort
-------
PC
----
DVI
AV
----
Component
----
Tools
Return
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
51
Kapittel 04
Bruke MDC
Konfigurere innstillinger for Multi Control
MENU m :System
T
Multi Control
ENTER
Clone: I Single Stream Transport (SST)-utgangsmodus vises det samme skjermsignalet på to
tilkoblede skjermer.
Tilordne en individuell ID til produktet.
Konfigurere innstillinger for Multi Control
•• ID Setup
Tilordne en ID til et sett. (Område: 0~99)
Trykk på
for å velge et nummer, og trykk på
•• DisplayPort Daisy Chain
Hvis du vil vise innkommende DP IN-videosignaler via DP OUT-utgangsporten, må
du velge enten Single Stream Transport (SST) eller Multi Stream Transport (MST) som
enhetstilkoblingsmetode.
.
•• ID Input
Angi ID-nummeret til produktet som er koblet til inndatakabelen for mottak av inndatasignaler.
Angi nummeret du ønsker med nummerknappene på fjernkontrollen.
――Hvis Clone er valgt, registrerer PC-en de to skjermene som én enkelt skjerm.
――Clone-modus aktiveres hvis inngangskilden er en annen digital inngangskilde enn
DisplayPort, for eksempel DVI, HDMI1, HDMI2 eller MagicInfo.
Expand: I Multi Stream Transport (MST)-modus vises ulike skjermsignaler på to tilkoblede
skjermer.
――Hvis Expand er valgt, registrerer PC-en de to skjermene som to separate skjermer.
――Modusen fungerer kun på en PC som støtter DisplayPort 1.2 MST.
――For skjermer med Full HD-oppløsning (1920 x 1080) kan maksimalt fire skjermer kobles til.
•• MDC Connection
Velg en måte å koble deg til MDC på for å motta MDC-signalet.
-- RS232C MDC
Kommuniserer med MDC via en RS232C MDC-kabel.
-- RJ45 MDC
Kommuniserer med MDC via en RJ45 MDC-kabel.
52
Installasjon/avinstallasjon av MDC-program
Installasjon
MDC-installasjon kan påvirkes
av grafikkortet, hovedkortet og
nettverksforhold.
Hvis et programvareinstallasjonsvindu
ikke vises på hovedskjermen, installerer du
med MDC Unified-utføringsfilen i MDCmappen på CD-en.
Hvis katalogbanen ikke er spesifisert,
installeres programmet i standard
katalogbane.
Velg Launch MDC Unified og klikk på
Finish for å kjøre MDC-programmet med
én gang.
1
Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2
Klikk på installasjonsprogrammet MDC Unified.
3
Velg et språk for installasjonen. Klikk deretter på OK.
4
Når skjermbildet Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified vises, klikker du på Next.
5
I det viste License Agreement-vinduet velger du I accept the terms in the license agreement og klikker på Next.
6
I vinduet Customer Information" som vises, fyller du ut alle informasjonsfeltene og klikker på Next.
7
I vinduet Destination Folder som vises, velger du katalogbanen som du ønsker å installere programmet i, og klikker på Next.
8
I vinduet Ready to Install the Program som vises, kontrollerer du katalogbanen som programmet skal installeres i, og klikker på Install.
9
Installasjonsfremdriften vises.
10Klikk på Finish i vinduet InstallShield Wizard Complete som vises.
11MDC Unified-snarveisikonet opprettes på skrivebordet etter installasjon.
-- MDC-utføringsikonet vises kanskje
ikke avhengig av PC-systemet eller
produktspesifikasjonene.
Avinstallering
-- Trykk på F5 hvis utføringsikonet ikke vises.
1
Velg Innstillinger > Kontrollpanel på Start-menyen og dobbeltklikk på Legg til/slett program.
2
Velg MDC Unified fra listen og klikk på Endre/fjern.
53
Hva er MDC?
MDC (Multiple Display Control) er et
program som gjør det enkelt å kontrollere
flere skjermenheter samtidig ved hjelp av
en PC.
Koble til MDC
Bruke MDC via RS-232C (standard for seriell datakommunikasjon)
En RS-232C-seriell kabel må kobles til serieportene på PCen og skjermen.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
54
Bruke MDC via Ethernet
Angi IP-adressen for hovedskjermenheten, og koble enheten til PCen. En skjermenhet kan kobles til en annen ved hjelp av en RS-232C-seriell kabel.
Tilkobling med en rett nettverkskabel
――Flere produkter kan kobles til ved hjelp av RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB-en.
RJ45 MDC
Computer
HUB
Monitor 1
Monitor 2
55
Tilkobling med en krysset nettverkskabel
――Flere produkter kan kobles til ved hjelp av RS232C IN / OUT-porten på produktet.
Monitor 1
RJ45 MDC
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
56
Tilkoblingsstyring
Tilkoblingsstyring inkluderer tilkoblingslisten og modifikasjonsalternativene for tilkoblingslisten.
Tilkoblingsliste - Tilkoblingslisten viser informasjon om tilkoblingene, for eksempel tilkoblingsinnstilling (IP/COM, Portnr., MAC og tilkoblingstype), tilkoblingsstatus, Set ID
Range og registrerte enheter.
Hver tilkobling kan inneholde maksimalt 100 enheter, tilkoblet i seriell kjedekobling. Alle store skjermer som registreres, vises i enhetslisten, der brukeren kan lage grupper
og sende kommandoer til registrerte enheter.
Modifikasjonsalternativer for tilkoblingslisten - Modifikasjonsalternativene for tilkobling inkluderer Add, Edit, Delete og Refresh.
57
User Login
Når du starter programmet, vises påloggingsvinduet.
Den første påloggings-ID-en (Username: admin) og passordet (password: admin) er angitt til admin.
――Etter at du har logget på for første gang, må du endre passordet for å opprettholde sikkerheten.
――Når du skal endre passordet, går du til Home > User Settings.
Når du har logget på, vises [User Login : admin] nederst til høyre i programmet.
Hvis du vil logge på automatisk når programmet startes på nytt, merker du av for Auto Login i vinduet User Login.
58
Auto Set ID
Funksjonen Auto Set ID tilordner en skjerm-ID for all store skjermer som er kjedekoblet i en valgt tilkobling.
Det kan være maksimalt 100 store skjermer i en tilkobling.
Skjerm-IDen er tilordnet sekvensielt i kjedekoblingen og går fra 1 til 99, og til slutt til skjerm-ID 0.
――ID for de siste hundre LFD-er er angitt til 0.
59
Kloning
Ved hjelp av funksjonen for kloning kan du kopiere innstillingen for én stor skjerm (LFD) og bruke denne for flere valgte LFD-skjermer.
Du kan velge enkelte kategorier eller alle kategorier for kloning i vinduet for kopiinnstillinger.
――Hvis du vil slette innstillingene du har konfigurert, klikker du på Paste Settings.
60
Prøve kommandoen på nytt
Denne funksjonen brukes til å angi maksimalt antall ganger som MDC-kommandoen prøver på nytt i tilfelle det ikke kommer svar fra en skjerm, eller svaret er skadet.
Verdien for antall nye forsøk kan angis i vinduet for MDC-alternativer.
Verdien for antall nye forsøk må være mellom 1 og 10. Standardverdien er 1.
61
Komme i gang med MDC
1
Start programmet ved å klikke på Start
Programs
Samsung
MDC Unified.
Påloggingsvinduet vises etter at MDC-programmet er startet.
Angi bruker-ID og passord.
•• Standard bruker-ID og passord er admin.
•• Husk å endre passordet etter den den første påloggingen.
2
Klikk på Add for å legge til en skjermenhet.
SET ID Range: Velg et område for den unike ID-en som er tilordnet en skjerm.
-- Hvis tilkoblingen opprettes via RS232C, kan du gå til Serial og angi COM Port.
-- Hvis tilkoblingen opprettes via Ethernet, kan du angi IP-adressen som ble angitt for skjermenheten.
62
Oppsettet for hovedskjermen
1
6
5
4
2
3
1 Menylinje
Endre statusen for en skjermenhet eller egenskapene for programmet.
2 Enhetskategori
Vis en liste over tilkoblede skjermenheter eller enhetsgrupper.
3 Plankategori
Vis en liste over planer for skjermenheter.
4 Skjermliste
Velg skjermenheten du vil justere.
5 Modifiser skjermlisten
Legg til, rediger, omgrupper eller slett oppføringer.
6 Hjelpeemner
Vis hjelpeemner for programmet.
Menyer
Du kan slå på eller av en valgt enhet eller endre inndatakilden eller volumet for enheten.
Home
Velg en enhet, og endre innstillingen for enheten.
Velg skjermenheter fra listen over skjermer, og velg kategorien Home.
Av/på
•• On: Slå på en valgt skjerm.
1
•• Off: Slå av en valgt skjerm.
Input
2
3
•• Inngangskilde: Bytte inngangskilde.
-- Tilgjengelige inngangskilder kan variere etter skjermenhetsmodell.
-- Inngangskilden kan bare byttes for skjermer som er på.
•• Channel: Bytte kanal.
-- TV-kanalen kan byttes ved å bruke piltastene opp og ned.
-- Kanalen kan bare byttes når inndatakilden er TV.
-- Bare registrerte kanaler kan velges.
-- Kan bare brukes på modeller som støtter TV.
63
――Volumet kan bare endres eller dempes for skjermen som er på.
Volume
Volume
•• Juster volumet på en valgt skjerm.
2
Varsel
3
•• Volumet kan justeres med glidebryteren i området 0 til 100.
Mute
•• Aktiver eller deaktiver Mute for en valgt skjerm.
Mute blir automatisk deaktivert hvis Volume justeres når Mute er på.
Fault Device
•• Denne menyen viser en liste over skjermenheter med følgende feil: viftefeil, temperaturfeil, lysstyrkesensorfeil eller
lampefeil.
•• Velg en skjermenhet fra listen. Knappen Repair blir aktivert.
3
•• Klikk på knappen Refresh for å oppdatere feilstatusen for skjermenheten. Den reparerte skjermenheten forsvinner fra
Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Skjermenheten med en feil rapporteres via e-post.
•• Fyll ut alle nødvendige felt. Knappene Test og OK blir aktivert.
Sørg for at det angis informasjon om Sender og minst én Recipient.
64
User Login
User Settings
•• Legg til, slett eller rediger påloggingsinformasjon.
Logout
•• Logg av gjeldende brukerkonto på følgende måte:
•• Klikk på Logout. Meldingen Do you want to log admin out? vises.
•• Klikk på Yes. Vinduet for brukerpålogging vises.
•• Hvis du ikke ønsker å logge på, klikker du på Close. Programmet lukkes.
――Hvis du lukker programmet med Logout, vises påloggingsvinduet der du blir bedt om å angi brukerinformasjon selv
om avmerkingsboksen Auto Login er merket.
Skjermjustering
Skjerminnstillingen (kontrast, lysstyrke osv.) kan justeres.
Tilpassing
Velg en enhet, og endre den tilhørende skjerminnstillingen for enheten.
Velg skjermenheter fra listen over skjermer, og velg kategorien Picture.
Picture Mode
•• Juster bildemodusen for den valgte skjermenheten.
Contrast
•• Juster kontrasten for den valgte skjermenheten.
Brightness
•• Juster lysstyrken for den valgte skjermenheten.
65
Farge
Color
•• Juster fargene for den valgte skjermenheten.
Tint (G/R)
•• Juster fargetonen for den valgte skjermenheten.
Color Tone
•• Juster bakgrunnsfargetonen for den valgte skjermenheten.
Color Temp.
-- Color og Tint (G/R) er ikke tilgjengelige hvis inndatakilden er PC.
-- Color, Tint (G/R), Color Tone og Color Temp. er ikke tilgjengelig hvis både PC Source og
Video Source er valgt.
Alternativer
•• Juster fargetemperaturen for den valgte skjermenheten.
――Dette alternativet aktiveres hvis Color Tone er angitt til Off.
HDMI Black Level
•• Juster HDMI Black Level for den valgte skjermenheten.
Auto Motion Plus
Dette alternativer brukes til å vise dynamiske bilder.
•• Off: Deaktiver funksjonen Auto Motion Plus.
•• Clear: Angi nivået på Auto Motion Plus som klar. Denne modusen passer til å vise klare og levende bilder.
•• Standard: Angi nivået på Auto Motion Plus som standard.
•• Smooth: Angi nivået på Auto Motion Plus som jevn. Denne modusen passer til å vise jevne bilder.
•• Custom: Tilpass nivået for skjerminnbrenning eller flimring.
•• Demo: Denne funksjonen viser teknologien i Auto Motion Plus. Resultatet når modusen endres, kan forhåndsvises i
venstre side av vinduet.
――Auto Motion Plus er ikke tilgjengelig på alle produkter.
•• Detail: Vis detaljert informasjon om den valgte skjermenheten.
Brightness Sensor
•• Aktiver eller deaktiver Brightness Sensor for den valgte skjermenheten.
•• Brightness Sensor registrerer lysintensiteten i rommet og justerer skjermens lysstyrke automatisk.
――Brightness Sensor er ikke tilgjengelig på alle produkter.
66
MPEG Noise Filter
Reduserer MPEG-støy for å gi forbedret bildekvalitet.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Kontrollerer bakgrunnslyset for å maksimere bildeklarhet.
Cinema Black
I filmmodus blir øverste og nederste del av bildet nedtonet for å gi en bedre "kinofølelse".
•• Off: Slår av funksjonen Cinema Black.
•• On: Justerer nedtoningen øverst og nederst på skjermen i samsvar med videoen.
Størrelse
Picture Size
•• Juster skjermstørrelsen for den valgte skjermenheten.
•• Elementet Detail blir deaktivert hvis Picture Size er angitt til en modus som ikke støtter detaljert konfigurasjon.
•• Knappene -/+ kan brukes til å justere Zoom.
•• Skjermbildet kan flyttes ved å bruke knappene opp/ned/venstre/høyre.
Detail
•• Du kan vise informasjon for valgt skjermstørrelse.
PC Screen Adjustment
•• Frekvensjustering eller finjustering er tilgjengelig ved å bruke knappene -/+ i Coarse eller Fine.
•• For å flytte på skjermbildet kan du klikke på et av de fire bildene nedenfor Position.
•• For å justere frekvensen på skjermbildet automatisk eller finjustere eller flytte på det, kan du klikke på Auto Adjustment.
67
Avanserte funksjoner
3D Mode
Velg 3D-inndataformat.
3D L/R Change
Bytt venstre og høyre bilde.
3D
2D
Viser bare bildet for venstre øye.
3D Auto View
3D Control
Hvis du angir 3D Auto View til Message Notice, vises det et popup-vindu når produktet mottar et 3D-signal.
3D Optimization
Generell justering av 3D-effekten.
3D Expert Pattern
Vis et 3D-mønster.
3D Effect
Juster 3D-effekter som perspektiv og dybde for å finne 3D-opplevelsen du foretrekker.
•• Auto: Juster automatisk perspektiv- og dybdeinnstillingene i henhold til 3D-inndatakilden.
•• Manual: Juster perspektiv- og dybdeinnstillingene manuelt.
68
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Juster skjermkontrasten.
Gamma Control
Juster primærfargeintensiteten.
RGB Only Mode
Viser Red, Green og Blue farge slik at du kan finjustere nyanser og metning.
Flesh Tone
Fremhev rosa "hudtone".
Motion Lighting
Reduserer strømforbruket ved å redusere skjermens lysstyrke når bildet på skjermen er i bevegelse.
LED Motion Plus
Fjerner uskarphet og vibrasjoner fra scener med mange hurtige bevegelser for å vise et tydeligere bilde.
Color Space
Justerer omfanget og utvalget av farger (fargerom) som er tilgjengelig for å skape bilder.
•• Auto / Native / Custom
-- Juster Color, Red, Green, Blue og Reset ved å angi Color Space til Custom.
White Balance
Juster fargetemperaturen for å få et mer naturlig bilde.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Juster mørkheten til hver farge (rød, grønn, blå).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Juster lysstyrken til hver farge (rød, grønn, blå).
•• Reset
Tilbakestiller White Balance til standardinnstillingene.
69
Lydjustering
Du kan endre lydinnstillingene.
Velg skjermenheter fra listen over skjermer, og velg kategorien Sound.
Bass
•• Endre bassen for den valgte skjermen.
Treble
•• Endre diskanten for den valgte skjermen.
-- Elementet Bass eller Treble blir deaktivert hvis det ikke støttes av den valgte skjermen.
Balance(L/R)
•• Juster volumet for venstre og høyre høyttaler for den valgte skjermenheten.
SRS TS XT
•• Aktiver eller deaktiver SRS TS XT-effekten for den valgte skjermenheten.
Systemoppsett
Video Wall
Velg skjermenheter fra listen over skjermer, og velg kategorien System.
Video Wall-funksjonen kan brukes til å vise en del av et helt bilde eller gjenta samme bilde på hver av de tilkoblede
skjermenhetene.
――Video Wall aktiveres bare når det er enheter i gruppen.
Video Wall
•• Aktiver eller deaktiver Video Wall.
70
Format
H
•• Velg formatet for å vise den delte skjermen.
•• Velg antall horisontale skjermenheter.
•• Maksimalt 15 skjermer kan stilles på rekke.
――Maksimalt 6 kan tilordnes V hvis 15 er tilordnet H.
V
•• Velg antall vertikale skjermenheter.
•• Maksimalt 15 skjermer kan stilles på rekke.
――Maksimalt 6 kan tilordnes H hvis 15 er tilordnet V.
Screen Position
•• Vis oppsettet av skjermer (konfigurert av skjermdeleren) eller endre oppsettet etter behov.
•• Screen Position og Preview er aktivert når Video Wall er angitt til On.
•• Legg merke til at hvis det er valgt flere skjermer, er Preview bare aktivert hvis innstillingene for H og V samsvarer med
oppsettet for de valgte skjermene.
Full
Natural
•• For å endre Position må du velge en skjerm og dra den til en ny posisjon.
――Området til skjermdelerinnstillingene kan variere avhengig av modellen.
PIP
PIP Size
•• Vis PIP Size for gjeldende skjerm.
PIP Source
•• Velg en PIP-inndatakilde.
Sound Select
•• Velg og aktiver lyden fra hovedskjermen eller den sekundære skjermen.
Channel
-- Informasjonen du trenger for å justere PIP, vises i menyskjermen.
•• Kanalen kan endres hvis PIP Source er TV.
-- PIP blir deaktivert når Video Wall er On.
-- Legg merke til at Picture Size er deaktivert når PIP er On.
71
Generelt
User Auto Color
•• Juster skjermfargene automatisk.
――Bare tilgjengelig i PC-modus.
Auto Power
•• Angi at produktet skal slå seg på automatisk.
Standby Control
•• Angi at standbymodus skal aktiveres hvis en inndatakilde ikke er registrert.
Vifte og temperatur
Konfigurer innstillingene som kreves for å registrere viftehastigheten og den interne temperaturen, for å beskytte produktet.
Fan Control
•• Velg en metode for å konfigurere viftehastigheten.
Fan Speed Setting
•• Konfigurere viftehastigheten.
Temperature
•• Registrer den interne temperaturen ved å angi temperaturområdet.
72
Sikkerhet
Safety Lock
•• Lås skjermmenyene.
――For å låse opp menyene må du angi Safety Lock til Off.
Button Lock
•• Lås knappene på skjermenheten.
――For å låse opp knappene kan du angi Button Lock til Off.
OSD-skjerm
Source OSD
•• Velg om du vil vise en melding når Source endres.
Not Optimum Mode OSD
•• Velg om du vil vise en melding når det er valgt en modus som ikke er kompatibel.
No Signal OSD
•• Velg om du vil vise en melding når det ikke er noe inngangssignal.
MDC OSD
•• Velg om du vil vise en melding når innstillingene endres av MDC.
73
Time
Clock Set
Endre klokkeslettet på den valgte skjermenheten i henhold til klokkeslettet som er angitt på en PC.
Hvis klokken ikke er angitt på skjermenheten, vises det nullverdier.
Timer
On Timer
•• Repeat: Angi perioden der du ønsker å gjenta valgt Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: Innstillingene for Holiday Management kan brukes for Timer.
•• On Time: Angi klokkeslettet for å slå på den valgte skjermenheten.
•• Volume: Angi volumet på skjermenheten når den er slått på ved hjelp av On Time.
•• Source: Spesifiser inngangskilden for skjermenheten når den er slått på av On Time.
Off Timer
•• Repeat: Angi perioden der du ønsker å gjenta valgt Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: Innstillingene for Holiday Management kan brukes for Timer.
•• Off Time: Angi klokkeslettet for å slå av den valgte skjermenheten.
――Avmerkingsboksene for å velge ukedager nedenfor Repeat aktiveres bare hvis Manual er valgt.
74
Holiday Management
Med Holiday Management kan du sørge for at enheter som er angitt å slå seg på via Timer, ikke slår seg på på en angitt dato.
――Funksjonen Holiday Management kan aktiveres eller deaktiveres i innstillingsmenyen Timer.
•• Add: Du kan angi feriedager.
Klikk på knappen Add i vinduet Holiday Management.
•• Delete : Slett ferier. merk av for de aktuelle datoene, og klikk på denne knappen.
•• Liste over ferier: Vis en liste over ferier du har lagt til.
Beskyttelse mot skjerminnbrenning
Pixel Shift
Flytt litt på skjermbildet på angitte tidsintervaller for å forhindre skjerminnbrenning.
75
Screen Saver
Denne funksjonen hindrer skjerminnbrenning når skjermen på den valgte skjermenheten er inaktiv over lengre perioder.
Timer: Du kan stille inn tidsuret for Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode, i angitte tidsintervaller
(Period).
•• Interval: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode i en angitt tidsperiode (fra
Start Time til End Time).
•• Mode: Velg hvilket skjermbeskyttelsesmønster som skal vises.
•• Period (Hour): Spesifiser intervallet for å aktivere Screen Saver.
――Alternativet aktiveres når Repeat er valgt for Timer.
•• Time (Sec): Angi hvor lenge Screen Saver skal være aktivert.
――Alternativet aktiveres når Repeat er valgt for Timer.
•• Start Time: Angi starttid for visning av skjermspareren.
――Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Angi sluttid for visning av skjermspareren.
――Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
――Period (Hour) og Time (Sec) kan konfigureres når Repeat er valgt.
――Start Time og End Time kan konfigureres når Interval er valgt.
76
Safety Screen
Funksjonen Safety Screen kan også brukes til å hindre skjerminnbrenning når det vises et stillestående bilde på en
skjermenhet over en lengre periode.
Lamp Control
Lamp Control brukes til å justere bakgrunnsbelysningen for å redusere strømforbruk.
Justerer bakgrunnsbelysningen på en valgt skjerm automatisk på et spesifisert tidspunkt.
Hvis Manual Lamp Control justeres, endres Auto Lamp Control automatisk til Off.
Juster bakgrunnsbelysningen for den valgte skjermen manuelt.
Hvis Auto Lamp Control justeres, endres Manual Lamp Control automatisk til Off.
•• Ambient Light: Ambient Light registrerer lysintensiteten i rommet og justerer automatisk lysstyrken på alle skjermene i
samme kjedekobling.
77
Ticker
Skriv inn tekst mens en video eller et bilde vises, og vis teksten på skjermen.
Ticker
Aktiver eller deaktiver Ticker.
•• Off / On
Message
Skriv inn en beskjed som skal vises på skjermen.
Timer
Angi Start Time og End Time for når en melding (Message) skal vises.
Position
Velg en retning en melding (Message) skal vises i, fra Horizontal og Vertical.
Motion
Angi i hvilken Direction og Speed en melding (Message) skal vises i.
Font Options
Angi Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color og Background Opacity for meldingen.
78
Verktøyinnstillinger
•• Panel Control: Slå på eller av skjermen på en skjermenhet.
•• Remote Control: Aktiver eller deaktiver fjernkontrollen.
Sikkerhet
Tilbakestilling
•• Reset Picture: Tilbakestill skjerminnstillingene.
•• Reset Sound: Tilbakestill lydinnstillingene.
•• Reset System: Tilbakestill systeminnstillingene.
•• Reset All: Tilbakestill skjerm-, lyd- og systeminnstillingene samtidig.
79
Rediger kolonne
Options
Konfigurer innstillingene for elementene som vil bli vist i listen over skjermer.
•• Language: Velg språket som skal brukes i MDC-programmet. Når du har valgt språk, starter du MDC-programmet på nytt
for å bruke det valgte språket.
•• Command Retry Count: Angi antall nye forsøk når en kommando ikke virker.
•• Error Status Interval: Angi tidsintervallet for når det skal søkes på skjermenheten for å kontrollere om Fault Device har
funnet sted.
•• Mail Alert Interval: Angi tidsintervallet for e-postvarsler i tilfelle Fault Device finner sted.
Edit Column
Velg elementene du vil vise, i listen over skjermer.
80
Monitor Window
Det vises et vindu med opplysninger om dataoverføring mellom datamaskinen og skjermenheter.
•• Filter
Information
Vis programinformasjonen.
81
Andre funksjoner
Endre størrelse på et vindu
Plasser musepekeren i et hjørne av programvinduet. Det vises en pil.
Flytt pilen for å tilpasse størrelsen på programvinduet.
82
Gruppestyring
Opprett grupper og styr listen over skjermer på gruppevis.
――Dupliserte gruppenavn kan ikke brukes.
Opprette grupper
1
Høyreklikk og velg Group
2
I vinduet Edit Group som vises, klikker du på Add on the same level eller Add on the sub level.
Edit i listen over skjermenheter til venstre i programvinduet.
•• Add on the same level: Opprett en gruppe på samme nivå som den valgte gruppen.
-- Knappen Add on the same level aktiveres bare hvis det opprettes minst én gruppe.
83
•• Add on the sub level: Opprett en undergruppe under den valgte gruppen.
Slette grupper
3
Angi gruppenavnet.
1
Velg et gruppenavn, og klikk på Edit.
2
I vinduet Edit Group som vises, klikker du på Delete.
3
Klikk på Yes. Gruppen blir slettet.
84
Gi nytt navn til grupper
1
Velg et gruppenavn, og klikk på Edit.
2
I vinduet Edit Group som vises, klikker du på Rename.
3
Hvis markøren vises i det gamle gruppenavnet, angir du et nytt gruppenavn.
Rename
Planstyring
Opprette planer
Opprett og registrer en plan gruppevis.
1
Klikk på All Schedule List i plandelen på venstre side av programvinduet. Knappen Add blir aktivert i midten.
85
2
Klikk på knappen Add. Vinduet Add Schedule vises.
3
Klikk på Add under elementet Device Group, og velg gruppen der du vil legge til en plan.
4
Velg Date&Time/Action og klikk på OK. Planen blir lagt til, og det vises en liste over planer i skjermlistevinduet.
-- Device Group: Velg en gruppe.
-- Date&Time
Instant Execution: Kjør planen umiddelbart.
Timer: Angi dato, klokkeslett og intervall for å kjøre planen.
-- Action: Velg en funksjon som aktiveres på angitt tidspunkt og intervall.
Planmodifikasjon
For å modifisere en plan velger du planen og klikker på Edit.
Slette en plan
For å slette en plan kan du velge planen og klikke på Delete.
86
Feilsøkingsveiledning
-- Dette programmet kan fungere
feil noen ganger på grunn av et
kommunikasjonsproblem mellom PCen
og skjermen eller elektromagnetiske
bølger som sendes ut fra elektroniske
enheter i nærheten.
Problem
Skjermen du ønsker å kontrollere, vises
ikke på systeminformasjonstabellen.
Løsning
1
Kontroller tilkoblingen av RS232C-kabelen (kontroller at kabelen er skikkelig koblet til den aktuelle serieporten).
2
Kontroller at en annen skjerm med en duplikat-ID ikke er tilkoblet. Tilkobling av skjermer med en duplikat-ID kan føre
til at skjermene ikke vises, på grunn av datakollisjon.
3
Kontroller at skjerm-ID-en er innenfor området mellom 0 og 99. (Endre ID-en med skjermmenyen.)
――For en skjerm som støtter IDen i området mellom 0 og 99, skal ID være angitt mellom 0 og 99.
Skjermen du ønsker å kontrollere,
vises ikke på de andre
kontrollinforutenettene.
Kontroller at skjermen er slått på. (Se strømstatusen i systeminformasjonstabellen.)
Følgende melding vises gjentatte
ganger.
Kontroller at skjermen du ønsker å kontrollere, er valgt.
Viser strøm på eller av til forskjellige
tidspunkter selv om On Time eller Off
Time er angitt.
Juster tiden på PCen for å synkronisere tiden mellom de tilkoblede skjermene.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Fjernkontrollen fungerer kanskje ikke hvis RS-232C-kabelen fjernes eller programmet lukkes unormalt mens Remote
Control-funksjonen er Disable. For å løse dette kjører du programmet på nytt og angir Remote Control til Enable.
Sørg for å velge inngangskilden som skjermen er koblet til.
87
Hvordan skjermegenskaper vises når flere skjermer brukes
1
Når ingen skjerm er valgt: Standardverdien vises.
2
Når en skjerm er valgt: Innstillinger for den valgte skjermen vises.
3
Når to skjermer er valgt (f.eks. i rekkefølgen ID 1 og ID 3): Innstillingene for ID 1 vises før innstillingene for ID 3.
4
Når avmerkingsboksen All+Select er merket av, og alle skjermer er valgt: Standardinnstillingene vises.
88
Kapittel 05
Skjermjustering
Konfigurer innstillingene for Picture (Backlight, Colour Tone, osv.).
-- Oppsettet til menyalternativene for Picture kan variere avhengig av produktet.
Picture Mode
Hvis inngangskilden er PC, DVI eller DisplayPort
•• Information: Denne modusen reduserer tretthet i øynene og passer til å vise informasjon til offentligheten.
MENU m :Picture
T
Picture Mode
ENTER
•• Advertisement: Denne modusen passer til å vise videoinnhold og innendørs/utendørs reklamer.
Velg en bildemodus (Picture Mode) som passer for omgivelsene der produktet
skal brukes.
Forskjellige Picture Mode-alternativer vises avhengig av gjeldende inngangskilde.
gamma og ensartethet, med fargekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
――Advanced Color Management-programmet kan lastes ned fra www.samsunglfd.com.
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
•• Calibration: Innstillingene for lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, som kan tilpasses med
fargekalibreringsprogrammet Advanced Color Management brukes i denne modusen.
――For å bruke Calibration-modusen riktig, må du sørge for å konfigurere bildekvalitetsinnstillingene, som lysstyrke, farge,
G 50
Hvis inngangskilden er AV, Component, HDMI1, HDMI2
•• Dynamic: Denne modusen passer når lyset i omgivelsene er sterkt.
•• Standard: Denne modusen passer generelt til alle omgivelser.
•• Natural: Egnet for å redusere tretthet i øynene.
•• Movie: Denne modusen reduserer tretthet i øynene.
R 50
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
89
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m :Picture
T
ENTER
Produktet har flere alternativer for justering av bildekvaliteten.
Inngangskilde
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (når en
PC er tilkoblet), HDMI2 (når en PC er
tilkoblet)
Picture Mode
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
Calibration
Backlight
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Picture
Information
Picture Mode
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
AV, Component, HDMI1, HDMI2
Justerbare alternativer
――Når du endrer Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour eller Tint (G/R), blir skjermmenyen endret i samsvar
med dette.
――Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet du har koblet til en inngang på produktet.
――Reduksjon av bildets lysstyrke reduserer strømforbruket.
R 50
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
90
Screen Adjustment
Picture Size
MENU m :Picture
T
velg størrelse og sideforhold som vises på skjermen.
――Forskjellige Screen Adjustment-alternativer vises avhengig av gjeldende inngangskilde.
Screen Adjustment
ENTER
•• 16:9: Angir bildet til 16:9 bred modus.
•• Zoom1: Bruk denne for å få moderat forstørrelse. Kutter av toppen og sidene.
Screen Adjustment
Picture Size
16:9
· Position
•• Smart View 1: Reduserer 16:9-bildet med 50 %.
――Smart View 1 aktiveres bare i HDMI1-, HDMI2-modus.
•• Smart View 2: Reduserer 16:9-bildet med 25%.
――Smart View 2 aktiveres bare i HDMI1-, HDMI2-modus.
· 4:3 Screen Size
•• Wide Fit: Forstørrer bildets sideforhold slik at det fyller hele skjermen.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
•• Zoom2: Bruk denne for sterkere forstørrelse.
Off
•• 4:3: Angir bildet til grunnleggende (4:3) modus.
――Ikke angi produktet til 4:3-format over lengre tid.
Kantene som vises til venstre og høyre, eller øverst og nederst på skjermen, kan forårsake bildelagring (brennflekker i
skjermen) som ikke dekkes av garantien.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Screen Fit: Viser hele bildet uten å kutte bort noe når signalene for HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) eller
Component (1080i / 1080p) brukes.
•• Custom: Endrer oppløsningen slik at den passer til brukerens preferanser.
•• Original ratio: Hvis inngangskilden er PC, DVI, HDMI1(PC-tilkobling), HDMI2 (PC-tilkobling) eller DisplayPort, vises
videoen i det opprinnelige sideforholdet.
――Tilgjengelige porter kan variere avhengig av modellen.
91
Bildestørrelser tilgjengelige for ulike inndatakilder.
Inndatakilde
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Wide Fit, Screen Fit, Custom
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Smart View 1, Smart View 2, Custom, Wide Fit,
Screen Fit
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)
16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2,
Custom
PC, HDMI1(når en PC er tilkoblet), HDMI2 (når en PC er tilkoblet)
16:9, 4:3, Original ratio
DVI, DisplayPort
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Original ratio
92
Position
Justerer bildeplasseringen. Position er bare tilgjengelig hvis Picture Size er angitt til Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit
eller Custom.
――Følg denne fremgangsmåten hvis du vil bruke Position-funksjonen etter å ha valgt Zoom1, Zoom2, Wide Fit eller Screen
Fit.
Screen Adjustment
Picture Size
Zoom1
· Position
· 4:3 Screen Size
1
Trykk på
for å velge Position. Trykk på
2
Trykk på
eller
3
Trykk på
.
.
for å flytte bildet opp eller ned.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Følg denne fremgangsmåten hvis du vil bruke Zoom/Position-funksjonen etter å ha valgt Screen Fit i HDMI1, HDMI2
Zoom/Position
(1080i/1080p) eller Component (1080i/1080p) eller Custom.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
Trykk på
2
Velg Zoom eller Position. Trykk på
3
Trykk på / / / for å flytte bildet.
4
Trykk på
for å velge Zoom/Position. Trykk på
.
.
.
――Hvis du vil tilbakestille vinduet til den opprinnelige posisjonen, velger du Reset i Zoom/Position-skjermbildet.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
1
Bildet angis til standardposisjonen.
Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
93
4:3 Screen Size
Bare tilgjengelig når bildestørrelsen er angitt til Auto Wide.
Du kan angi ønsket bildestørrelse til 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller til opprinnelig størrelse.
Alle europeiske land krever en egen bildestørrelse.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Ikke tilgjengelig i PC-, Component- eller HDMI-modus.
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Fjerner eller reduserer bildestøy.
Hvis støyen ikke fjernes bare ved finjustering, kan du bruke Coarse-funksjonen til å justere frekvensen så godt som mulig
(Coarse) og finjustere på nytt. Etter at støyen er redusert, omjusterer du bildet slik at det kommer midt på skjermen.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
•• Position
For å justere PC-ens skjermposisjon hvis den ikke er sentrert eller ikke passer produktets skjerm.
Trykk på
· Zoom/Position
eller
for å justere den vertikale posisjonen. Trykk på
eller
for å justere den horisontale posisjonen.
•• Image Reset
Tilbakestiller bildet til standardinnstillingene.
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Bare tilgjengelig i PC-modus.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
94
Resolution Select
Hvis bildet ikke er normalt selv når oppløsningen til grafikkortet er en av følgende, kan du optimalisere bildekvaliteten ved å
velge samme oppløsning for produktet som PCen som bruker denne menyen.
Tilgjengelige oppløsninger: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Screen Adjustment
Custom
Picture Size
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Bare tilgjengelig i PC-modus.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Auto Adjustment
MENU m :Picture
T
Auto Adjustment
Justerer frekvensverdiene/-posisjonene og finjusterer innstillingene automatisk.
ENTER
Picture
Auto Adjustment
-- Bare tilgjengelig i PC-modus.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
95
Rotation
MENU m :Picture
T
Roter produktskjermens retning.
•• Landscape: Vis skjermbildet i liggende modus (standard).
Rotation
ENTER
•• Portrait: Vis skjermbildet i stående modus.
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Aspect Ratio
MENU m :Picture
T
Aspect Ratio
Angi at den roterte skjermen skal være enten fullskjerm eller opprinnelig.
•• Full Screen: Vis den roterte skjermen i fullskjerm.
ENTER
•• Original: Vis den roterte skjermen i opprinnelig sideforhold.
――Bare tilgjengelig når Rotation er angitt til Portrait.
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
96
Advanced Settings
MENU m :Picture
T
Advanced Settings
Inndatakilde
ENTER
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Advanced Settings
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(når en PC er tilkoblet), HDMI2
(når en PC er tilkoblet)
Information, Calibration
White Balance / Gamma
Advertisement
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Colour Space
/ White Balance / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2
Natural, Dynamic
Ikke tilgjengelig
AV
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Motion
Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance /
Gamma
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Expert
Pattern / Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance /
Gamma / Expert Pattern
Off
Native
Component, HDMI1, HDMI2
White Balance
10p White Balance
Picture Mode
Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
97
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Juster skjermkontrasten.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Velg svartnivå for å justere skjermdybden.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Fremhev rosa Flesh Tone.
RGB Only Mode
Viser Red, Green og Blue farge slik at du kan finjustere nyanser og metning.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour
Justerer omfanget og utvalget av farger (fargerom) som er tilgjengelig for å skape bilder.
•• Auto / Native / Custom
――Juster Colour, Red, Green, Blue og Reset ved å angi Colour Space til Custom.
98
White Balance
Advanced Settings
Juster fargetemperaturen for å få et mer naturlig bilde.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster mørkheten til hver farge (rød, grønn, blå).
White Balance
10p White Balance
Gamma
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster lysstyrken til hver farge (rød, grønn, blå).
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Reset: Tilbakestiller White Balance til standardinnstillingene.
10p White Balance
Kontrollerer hvitbalansen i 10 punkts intervaller ved justering av lysstyrken for rødt, grønt og blått.
•• Off / On
Interval: Velg intervall for justering.
Red: Juster nivået for rødt.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Green: Juster nivået for grønt.
Blue: Juster nivået for blått.
Reset: Tilbakestiller 10p White Balance til standardinnstillingene.
――Tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Movie og når ekstern inngang er angitt til alle innganger.
――Det kan hende at noen eksterne enheter ikke støtter denne funksjonen.
Gamma
Juster primærfargeintensiteten.
99
Expert Pattern
Advanced Settings
Bruk funksjonen Expert Pattern til å kalibrere bildet.
Hvis skjermmenyen forsvinner eller en annen meny enn Picture åpnes, lagrer produktet kalibreringen og skjermbildet Expert
Pattern forsvinner.
White Balance
10p White Balance
Gamma
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Off: Slår av funksjonen Expert Pattern.
•• Pattern1: Denne testskjermen viser effekten av skjerminnstillingene på nyanser av grått og svart.
•• Pattern2: Denne testskjermen viser effekten av skjerminnstillingene på farger.
――Når du har valgt Pattern1 eller Pattern2, kan du justere de avanserte innstillingene for å finne ønsket effekt.
――Det sendes ikke lyd mens Expert Pattern er i bruk.
――Bare aktivert i modusene Component, HDMI1, HDMI2.
Motion Lighting
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Reduserer strømforbruket ved å redusere skjermens lysstyrke når bildet på skjermen er i bevegelse.
•• Off / On
100
Picture Options
MENUm
Picture
:
TPicture Options
Velg et alternativ med piltastene ,
Bruk piltastene til å endre innstillingen, og trykk deretter på
ENTER
Inngangskilde
PC, DVI
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Calibrated value
Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
og trykk deretter på
.
.
Picture Mode
Picture Options
Information
Colour Tone / Calibrated value / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Calibrated value / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Dynamic Backlight
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i)
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Dynamic Backlight
HDMI1(når en PC er tilkoblet),
HDMI2 (når en PC er tilkoblet)
DisplayPort
101
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Hvis inngangskilden er PC, DisplayPort eller HDMI1 (PC-tilkobling), HDMI2 (PC-tilkobling).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Hvis inngangskilden er AV, Component, HDMI1, HDMI2 eller DVI.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Warm1 eller Warm2 vil være deaktivert når Picture Mode er Dynamic.
――Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet som er koblet til en inngang på produktet.
Colour Temp.
Juster fargetemperaturen (Red/Green/Blue). (Område: 3000K–15000K)
――Dette alternativet er tilgjengelig når Colour Tone er angitt til Off.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Digital Noise Filter
Hvis produktet mottar et svakt kringkastingssignal, kan du aktivere funksjonen Digital Noise Filter for å redusere eventuelle
forstyrrelser og dobbeltkonturer som vises på skjermen.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Når signalet er svakt, prøver du alle alternativene til produktet viser det beste bildet.
MPEG Noise Filter
Reduserer MPEG-støy for å gi forbedret bildekvalitet.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Velger svartnivået på skjermen for å justere skjermdybden.
•• Normal / Low
――Bare tilgjengelig i modusene HDMI1 og HDMI2 (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
102
Film Mode
Picture Options
Denne modusen passer til å vise filmer.
Film Mode
Off
Calibrated value
Don't apply
Dynamic Backlight
Off
Angir at produktet automatisk vil registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere bildet for optimal kvalitet.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Tilgjengelig i AV, HDMI1 (1080i) eller HDMI2(1080i).
Calibrated value
Velg hvorvidt innstillingene for lysstyrke, farge, gamma og ensartethet skal tas i bruk med fargekalibreringsprogrammet
Advanced Color Management for modusene Information og Advertisement.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Don't apply / Apply
――Advanced Color Management-programmet kan lastes ned fra www.samsunglfd.com.
Dynamic Backlight
Angi at bakbelysningen skal justeres automatisk for å få best mulig skjermkontrast til forholdene.
•• Off / On
――Dynamic Backlight er ikke tilgjengelig når inngangskilden er angitt til PC, AV eller Component mens Video Wall er On.
Reset Picture
MENU m :Picture
T
Reset Picture
Tilbakestiller gjeldende bildemodus til standardinnstillingene.
ENTER
--
Picture
Reset Picture
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
103
Kapittel 06
Nettverk
Network Settings
Koble til et kablet nettverk
Det finner tre måter å koble produktet til LAN ved hjelp av kabel.
MENU m :
Network
T
Network Settings
ENTER
Network Settings
LAN
No network cable or Samsung Wireless LAN Adapter
connected.
Please plug in a network cable or a Samsung Wireless
LAN Adapter.
•• Du kan koble produktet til LAN ved å bruke en LAN-kabel til å koble LAN-porten på baksiden av produktet til et eksternt
modem.
Se diagrammet nedenfor.
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemporten på veggen
Start
Cancel
Modemkabel
LAN-kabel
•• Du kan koble produktet til LAN ved å koble LAN-porten på baksiden av produktet til en IP-deler som er koblet til et
eksternt modem. Bruk LAN-kabel til sammenkoblingen. Se diagrammet nedenfor.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
LAN
Modemporten på veggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
LAN-kabel
IP-deler
(med DHCP-server)
LAN-kabel
104
•• Avhengig av hvordan nettverket er konfigurert, kan du koble produktet til LAN ved å koble LANporten på baksiden av produktet direkte til et veggfestet nettverksuttak ved hjelp av en LANkabel.
Se diagrammet nedenfor. Merk at vegguttaket er koblet til et modem eller en ruter et annet sted i
huset.
LAN
LAN-porten på veggen
Innstillinger for kablet nettverk
Angi at nettverkstilkoblingen skal bruke Internett-tjenester som gjennomføring av
programvareoppgraderinger.
Automatiske Network Settings
Koble til nettverket via en LAN-kabel.
Kontroller først at en LAN-kabel er koblet til.
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
LAN-kabel
Hvis du har et dynamisk nettverk, bør du bruke et ADSL-modem eller en ruter som støtter DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol). Modem og rutere som støtter DHCP, inneholder allerede IPadressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene som produktet trenger for å få tilgang til
Internett, slik at du slipper å skrive dem inn manuelt. De fleste hjemmenettverk er dynamiske nettverk.
Noen nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket krever en statisk IP-adresse, må du skrive
inn IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene manuelt på produktets skjermbilde for
konfigurasjon av kabler når du kobler deg til nettverket. Ta kontakt med Internett-leverandøren for å få
IP-adresse, subnettmaske, gateway og DNS-verdier.
Hvis du har en Windows-maskin, kan du skaffe disse opplysningene via maskinen.
――Du kan bruke ADSL-modem som støtter DHCP hvis nettverket krever en statisk IP-adresse.
――ADSL-modem som støtter DHCP, tillater også bruk av statiske IP-adresser.
1
Gå til skjermbildet Network Settings. Velg Start, trykk på
2
Skjermbildet for nettverkstest vises og verifiserer nettverkstilkoblingen.
og trykk deretter på
på nytt.
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Wired network and Internet connection
completed.
――Mislykkes tilkoblingen, må du kontrollere LAN-porttilkoblingen.
――Hvis verdiene for nettverkstilkobling ikke blir funnet automatisk, eller hvis du vil konfigurere
tilkoblingen manuelt, går du til neste del,
Manuelle Network Settings
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken, gatewayen og
adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1
Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
2
Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3
Klikk på Støtte-fanen i dialogboksen som vises.
105
4
Koble til et trådløst nettverk
Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
Slik foretar du manuell konfigurasjon
1
Gå til skjermbildet Network Settings. Velg Start, trykk på
2
Skjermbildet for nettverkstest vises, og verifiseringen starter. Trykk på Stop. Verifiseringen stopper.
3
Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
4
Velg det øverste feltet, trykk på
og trykk deretter på
på nytt.
manually.
Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Deretter trykker du på
. Skjermbildet for
nettverkstest vises, og verifiseringen starter.
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Wired network and Internet connection
completed.
Produkt Bakpanel
LAN-porten på veggen
Samsung trådløs LAN-adapter
LAN-kabel
――Hvis du angir IP Settings til Enter manually, endres DNS Setting automatisk til Enter
6
Trådløs IP-deler
(ruter med DHCP-server)
og angi deretter IP Settings til Enter manually. Gjenta
prosessen for hvert felt i 1 min..
5
For å koble produktet trådløst til et nettverk trenger du en trådløs ruter eller et modem og en trådløs
LAN-adapter fra Samsung (WIS10ABGN, WIS12ABGNX). Denne kobler du til USB-porten bak eller på
siden av produktet. Se illustrasjonen nedenfor.
Samsungs trådløse LAN-adaptere selges separat hos utvalgte forhandlere, i nettbutikker
og på Samsungparts.com. Samsungs trådløse LAN-adapter støtter IEEE 802.11a/b/g- og
n-kommunikasjonsprotokoller. Samsung anbefaler å bruke IEEE 802.11n. Når du spiller av video via en
nettverkstilkobling, kan dette medføre at avspillingen blir ujevn.
――Du må bruke Samsungs trådløse LAN-adapter (WIS10ABGN, WIS12ABGNX) for å bruke et trådløst
nettverk.
Samsungs trådløse LAN-adapter og USB-forlengelseskabel selges separat hos utvalgte forhandlere, i
nettbutikker og på Samsungparts.com.
――Velg en ledig kanal til den trådløse IP-deleren. Hvis kanalen som er valgt til den trådløse IP-deleren,
brukes av annet utstyr i nærheten, kan dette føre til forstyrrelser og kommunikasjonssvikt.
――Produktet støtter bare følgende sikkerhetsprotokoller for trådløse nettverk
Hvis du velger 802.11n-modus for ren høy gjennomstrømning (Greenfield) og krypteringstypen er
satt til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på tilgangspunktet eller den trådløse ruteren, støtter
ikke Samsung-produkter en tilkobling som er i samsvar med nye sertifiseringsspesifikasjoner for WiFi.
――Hvis den trådløse ruteren støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble deg til nettverket via
PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WSP vil automatisk
konfigurere SSID- og WPA-nøkkelen i en av modusene.
――Hvis ruteren, modemet eller utstyret ikke er sertifisert, kan de ikke kobles til produktet via Samsungs
trådløse LAN-adapter.
――Sørg for at produktet er skrudd på før det kobles til Samsungs trådløse LAN-adapter.
――Tilkoblingsmetoder: Den trådløse nettverkstilkoblingen kan installeres på tre måter.
Automatisk oppsett (ved hjelp av Auto Network Search-funksjonen), manuelt oppsett, WPS(PBC)
106
――Produktet gjenkjenner kanskje ikke Samsungs trådløse Lan-adapter hvis du kobler den til produktet
med en annen USB-kobling eller USB-forlengelseskabel enn kabelen som fulgte med produktet.
Innstillinger for trådløst nettverk
7
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Your wireless network and Internet connection
are setup and ready to use.
Manuell Konfigurere nettverk
Automatisk Konfigurere nettverk
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt sikkerhetssystem som forutsetter at enheter som har tilgang
til nettverket, sender en kryptert sikkerhetskode, kalt tilgangskode eller Security key. Security key
er basert på et passord, dvs. et ord eller en serie bokstaver og tall av bestemt lengde du ble bedt
om å skrive inn da du konfigurerte sikkerheten for det trådløse nettverket. Hvis du konfigurerer
nettverkstilkoblingen på denne måten og har en Security key til det trådløse nettverket, må du skrive
inn passordet under den automatiske eller manuelle oppsettprosessen.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
1
Gå til skjermbildet Network Settings. Velg Start, trykk på
2
Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
.
tilgjengelige nettverk.
3
På listen over nettverk trykker du på
eller
for å velge et nettverk. Deretter trykker du på
to ganger.
――Hvis den trådløse ruteren er angitt til Hidden (usynlig), må du velge Add Network og angi
riktig Network Name og Security key for å opprette tilkoblingen.
4
Hvis skjermbildet Enter security key. vises, går du til trinn 5. Hvis du velger en trådløs ruter som
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken, gatewayen og
adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1
Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
2
Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3
Klikk på Støtte-fanen i dialogboksen som vises.
4
Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
Slik foretar du manuell konfigurasjon
1
Gå til skjermbildet Network Settings. Velg Start, trykk på
2
Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
.
tilgjengelige nettverk.
ikke har sikkerhet, går du til trinn 7.
5
Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Security key (Security key eller PIN).
6
Etterpå flytter du markøren til Next med høyrepilen og trykker deretter på
3
eller
for å velge et nettverk. Deretter trykker du på
to ganger.
――Hvis den trådløse ruteren er angitt til Hidden (usynlig), må du velge Add Network og angi
. Skjermbildet for
riktig Network Name og Security key for å opprette tilkoblingen.
nettverkstilkobling vises, og verifiseringen starter.
――Det er opprettet tilkobling til ruteren, men du får ikke tilgang til Internett.
På listen over nettverk trykker du på
4
Hvis skjermbildet Enter security key. vises, går du til trinn 5. Hvis du velger en trådløs ruter som
ikke har sikkerhet, går du til trinn 7.
107
5
Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Security key (Security key eller PIN).
6
Etterpå flytter du markøren til Next med høyrepilen og trykker deretter på
WPS(PBC)
. Skjermbildet for
nettverkstilkobling vises, og verifiseringen starter.
Oppsett med WPS(PBC)
Slik gjør du hvis ruteren har en WPS(PBC)-knapp.
7
Velg Stop det blir gjort forsøk på nettverkstilkoblinger. Dette stopper tilkoblingen.
1
Gå til skjermbildet Network Settings.
8
Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
2
Velg WPS(PBC), trykk på
9
Velg det øverste feltet, trykk på
3
Trykk på WPS(PBC)-knappen på ruteren innen 2 minutter. Produktet registrerer automatisk alle
og angi deretter IP Settings til Enter manually. Gjenta
prosessen for hvert felt i 1 min..
på nytt.
nødvendige nettverksinnstillingsverdier og kobler seg til nettverket.
――Hvis du angir IP Settings til Enter manually, endres DNS Setting automatisk til Enter
manually.
10Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Deretter trykker du på
og trykk deretter på
4
Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og nettverket er konfigurert.
. Skjermbildet for
nettverkstest vises, og verifiseringen starter.
11Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Your wireless network and Internet connection
are setup and ready to use.
108
Network Status
MENU m :
Network
T
Wi-Fi Direct
Network Status
ENTER
Du kan kontrollere den aktuelle nettverks- og Internett-statusen.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Proxy Server
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services,
please contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
Close
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
MENU m :
Network
T
Wi-Fi Direct
ENTER
Angi for å koble produktet til trådløse mobile enheter. Med denne funksjonen kan du koble trådløse
mobile enheter direkte til produktet uten å bruke en ruter.
Slik kobler du en mobil enhet sammen med produktet ved hjelp
av Wi-Fi Direct:
1
Gå til skjermbildet Wi-Fi Direct. Produktet vil da begynne å lete etter enheter.
2
Slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på enheten. Velg ønsket Wi-Fi-enhet.
•• PBC (Push Button Configuration): Trykk på WPS(PBC)-knappen på Wi-Fi-enheten innen 2
minutter. Produktet registrerer automatisk alle nødvendige nettverksinnstillingsverdier og kobler
seg til nettverket.
•• PIN: Legg inn den viste PIN-koden på enheten.
――Hvis du vil koble fra enheten, velger du den tilkoblede Wi-Fi-enheten og velger deretter
Disconnected.
109
Soft AP
MENU m :
Network
T
AllShare Settings
Soft AP
ENTER
Ved hjelp av denne funksjonen kan du koble produktet til dine mobile enheter hvis enhetene ikke
støtter Wi-Fi Direct. Angi alternativene for tilkobling til Wi-Fi-enheten.
•• Soft AP
Slår Soft AP på eller av. Når Soft AP er angitt til On, kan de mobile enhetene finne produktnavnet
i Wi-Fi-tilkoblingslisten.
•• Security key
Angi Security key manuelt ved hjelp av fjernkontrollen.
--------
B Show security key: Viser sikkerhetskoden. En avmerkingsboks øverst viser om
sikkerhetsnøkkelen skal vises.
A Del.: Sletter den angitte sikkerhetskoden, ett siffer om gangen.
C Space: Setter inn et tomt mellomrom mellom tegnene når sikkerhetskoden angis.
Return: Går tilbake til skjermen før sikkerhetskoden angis.
Security key skal bestå av mer enn 8 siffer.
Legg inn den genererte sikkerhetsnøkkelen på enheten du vil koble til.
Hvis nettverket ikke fungerer som normalt, bør du kontrollere sikkerhetsnøkkelen på nytt. En
feil sikkerhetsnøkkel kan føre til funksjonsfeil.
MENU m :
Network
T
AllShare Settings
ENTER
Viser en liste over mobiltelefoner eller tilkoblede enheter som er konfigurert til å bruke AllShare Playfunksjonen med dette produktet.
•• Allow / Deny: Tillater/blokkerer enhetene.
•• Delete from the list: Sletter enhetene fra listen.
――Denne funksjonen sletter bare navnet på enheten fra listen. Hvis den slettede enheten er slått
på eller forsøker å koble seg til produktet, kan den vises på listen igjen.
Bruke funksjonen AllShare Play
Et alarmvindu vises og varsler deg om at medieinnholdet (videoer, foto, musikk) som er sendt fra
mobilen, vises på produktet. Innholdet spilles automatisk av tre sekunder etter at alarmvinduet vises.
Hvis du trykker på RETURN eller EXIT når alarmvinduet vises, spilles ikke medieinnholdet av.
――Første gang en enhet får tilgang til produktet via Media-funksjonen, vises et varselvindu. Trykk på
for å velge Allow. Dette gir telefonen fri tilgang til produktet slik at den kan bruke funksjonen
AllShare Play til å spille av innhold.
――Hvis du vil slå av overføringer av medieinnhold fra en mobiltelefon, angir du Deny i AllShare
Settings.
――Innhold kan kanskje ikke spilles av på produktet avhengig av oppløsning og format.
――Avhengig av typen medieinnhold virker knappene
og / kanskje ikke.
――Med den mobile enheten kan du styre AllShare Play. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen
for den aktuelle enheten.
Device Name
MENU m :
Network
T
Device Name
ENTER
Velg eller angi et enhetsnavn.
Dette navnet kan vises på nettverkets fjernkontroller over nettverket.
110
Kapittel 07
System
Multi Control
MENU m :
System
T
Konfigurere innstillinger for Multi Control
Multi Control
•• ID Setup
Tilordne en ID til et sett. (Område: 0~99)
ENTER
Trykk på
Multi Control
for å velge et nummer, og trykk på
.
•• ID Input
Angi ID-nummeret til produktet som er koblet til inndatakabelen for mottak av inndatasignaler.
ID Setup
00
ID Input
--
MDC Connection
eller
RS232C MDC
DisplayPort Daisy Chain
Clone
Angi nummeret du ønsker med nummerknappene på fjernkontrollen.
•• MDC Connection
Velg en måte å koble deg til MDC på for å motta MDC-signalet.
-- RS232C MDC: Kommuniser med MDC via RS232C-stereokabelen.
-- RJ45 MDC: Kommuniser med MDC via RJ45-kabelen.
•• DisplayPort Daisy Chain
Hvis du vil vise innkommende DP IN-videosignaler via DP OUT-utgangsporten, må du velge enten Single Stream
Transport (SST) eller Multi Stream Transport (MST) som enhetstilkoblingsmetode.
Clone: I Single Stream Transport (SST)-utgangsmodus vises det samme skjermsignalet på to tilkoblede skjermer.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Hvis Clone er valgt, registrerer PC-en de to skjermene som én enkelt skjerm.
――Clone-modus aktiveres hvis inngangskilden er en annen digital inngangskilde enn DisplayPort, for eksempel DVI,
Aspect Ratio, MagicInfo.
Expand: I Multi Stream Transport (MST)-modus vises ulike skjermsignaler på to tilkoblede skjermer.
――Hvis Expand er valgt, registrerer PC-en de to skjermene som to separate skjermer.
――Modusen fungerer kun på en PC som støtter DisplayPort 1.2 MST.
――For skjermer med Full HD-oppløsning (1920 x 1080) kan maksimalt fire skjermer kobles til.
111
Time
MENU m :
System
T
Du kan konfigurere Clock Set eller Sleep Timer. Du kan også angi at produktet automatisk kan slå seg på eller av til en bestemt
tid med Timer-funksjonen.
Time
Clock Set
ENTER
Still klokken for å bruke de forskjellige tidsfunksjonene i produktet.
Time
•• Clock Set
Angi Date og Time.
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
끄기
Off
Velg Clock Set. Velg Date eller Time, og trykk deretter på
.
Skriv inn tall med tallknappene, eller trykk på Pil opp og Pil ned. Flytt fra ett tekstfelt til det neste med Pil venstre og Pil
høyre. Trykk på
når du er ferdig.
――Du kan angi Date og Time direkte ved å trykke på tallknappene på fjernkontrollen.
Sleep Timer
Slår automatisk av produktet etter et forvalgt tidsrom.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Velg et tidsrom med Pil opp og Pil ned, og trykk deretter på
. Du kan avbryte Sleep Timer ved å velge Off.
112
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
On Timer
Angi On Timer slik at produktet slår seg på automatisk på et klokkeslag og på en dag som du har valgt.
Strømmen slås på med det angitte volumet eller den angitte inngangskilden.
On Timer: Still tidsuret ved å velge ett av de sju alternativene. Pass på at du angir gjeldende klokkeslett først.
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Du må stille klokken før du kan bruke On Timer.
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du velger Manual, kan du velge
hvilke dager du ønsker at On Timer skal slå på produktet.
――Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil venstre og
Pil høyre.
•• Volume: Angi ønsket volumnivå. Endre volumnivået med Pil venstre og Pil høyre.
•• Source: Velg ønsket inngangskilde.
•• Music / Photo (når Source er angitt til USB): Velg en mappe på USB-enheten som inneholder musikk- eller bildefiler som
du vil skal spilles av automatisk når produktet slås på.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en USB er tilkoblet.
――Hvis det ikke er noen musikkfil på USB-enheten, eller hvis du ikke velger en mappe som inneholder en musikkfil, virker ikke
Timer-funksjonen som den skal.
――Hvis det er bare én fotofil i USBen, spilles ikke lysbildefremvisning av.
――Hvis et mappenavn er for langt, kan du ikke velge mappen.
――Hver USB du bruker, er tilordnet sin egen mappe. Når du bruker mer enn én av samme type USB, må du påse at mappene
som er tildelt hver USB, har forskjellig navn.
――Vi anbefaler at du bruker en USB-minnepinne og en multikortleser når du bruker On Timer. On Timer-funksjonen virker
kanskje ikke med USB-enheter med innebygd batteri, MP3-spillere eller PMPer fra enkelte produsenter fordi produktet
bruker for lang tid på å gjenkjenne disse enhetene.
113
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off Timer
Still tidsuret (Off Timer) ved å velge ett av de sju alternativene. (Off Timer1 ~ Off Timer7)
――Du må stille klokken før du kan bruke Off Timer.
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du velger Manual, kan du velge
hvilke dager du ønsker at Off Timer skal slå av produktet.
――Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil venstre og
Pil høyre.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Holiday Management
Timer blir deaktivert i perioder som er spesifisert som ferie.
•• Add: Spesifiser perioden du vil legge til som ferie.
Velg start- og sluttdato for ferien som skal legges til, ved hjelp av / , og klikk på Save.
Perioden blir lagt til på listen over ferier.
-- Start: Angi startdatoen for ferien.
-- End: Angi sluttdatoen for ferien.
-- Delete: Slett alle elementer fra listen over ferier.
Velg Delete. Meldingen Delete all holidays? vises.
Velg IP Address. Alle ferier blir slettet.
•• Apply: Angi at On Timer og Off Timer ikke skal aktiveres på offentlige helligdager.
-- Trykk på
for å velge innstillingene for On Timer og Off Timer som du ønsker å aktivere.
-- Valgt On Timer og Off Timer blir ikke aktivert.
114
Menu Language
T
MENUm :
System
Angi menyspråket.
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen. Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
Menu Language
ENTER
System
Time
Menu Language
English
Rotate Menu
Landscape
Eco Solution
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Rotate Menu
T
MENUm :
System
Konfigurer menyskjermbildet.
•• Landscape: Vis menyen i liggende modus (standard).
Rotate Menu
ENTER
•• Portrait: Vis menyen i stående modus på høyre side av produktskjermen.
――Tilgjengelig i PC/DVI/HDMI1/HDMI2/DisplayPort/MagicInfo-modus.
System
Time
Menu Language
Rotate Menu
English
Landscape
Eco Solution
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
115
Eco Solution
Energy Saving
Reduser strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.
T
MENUm :
System
Eco Solution
ENTER
Hvis du velger Picture Off, slås skjermen av. Volumet blir ikke deaktivert.
Du slår på skjermen ved å trykke en hvilken som helst knapp med unntak av volumknappen.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High / Picture Off
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Eco Sensor
For å spare mer strøm tilpasser bildeinnstillingene seg automatisk lyset i rommet.
•• Off / On
――Hvis du justerer innstillingen for Backlight under Picture mens Eco Sensor er på, blir Off deaktivert.
Min. Backlight
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Når Eco Sensor er On, kan du justere minimumslysstyrken for skjermen manuelt. Min. Backlight er den mørkeste
bakgrunnslysmodusen. Kontroller at innstillingen for Min. Backlight er lavere enn innstillingen for Backlight.
――Hvis Eco Sensor er On, kan skjermens lysstyrke endre seg (bli litt mørkere eller lysere) avhengig av lysstyrken i omgivelsene.
No Signal Power Off
Spar strøm ved å slå av enheten når det ikke mottas noe signal fra noen kilde.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 90 min.
――Deaktiveres når en tilkoblet PC står i økomodus.
――Produktet vil slå seg automatisk av på et angitt tidspunkt. Tidspunktet kan endres etter ønske.
Auto Power Off
Produktet slår seg automatisk av hvis du ikke trykker på en knapp på fjernkontrollen eller på produktets frontpanel innen fire
timer for å forhindre overoppvarming.
•• Off / On
116
Security
T
MENUm :
System
Hver gang du åpner Security-funksjonene, vises PIN-skjermbildet. Standard PIN-kode er 0-0-0-0 (standard passord: 0 - 0 - 0 - 0).
Security
Safety Lock
ENTER
Det angir sikker låsefunksjon.
Security
•• Off / On
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Change PIN
Alle menyene og knappene på produktet og fjernkontrollen, unntatt LOCK-knappen på fjernkontrollen, låses med Safety
Lock-funksjonen.
Hvis du vil låse opp menyene og knappene, trykker du på LOCK-knappen og skriver deretter inn passordet.
Button Lock
Denne menyen kan brukes til å låse knappene på produktet.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Bare fjernkontrollen kan kontrollere produktet hvis Button Lock er angitt til On.
•• Off / On
Change PIN
Skjermbildet Change PIN vises.
Velg 4 siffer for PIN-koden og skriv dem inn i Enter New PIN. Skriv de samme 4 sifrene én gang til i 4 min..
Når Confirm-skjermbildet forsvinner, trykker du på Close. Produktet har lagret den nye PIN-koden.
117
PIP
T
MENUm :
System
PIP-innstillinger
PIP
Bildet fra den eksterne videokilden vil befinne seg på hovedskjermbildet, og bildet fra produktet vil befinne seg på PIPunderbildeskjermbildet.
ENTER
Hovedbilde
System
PIP
Off
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Underbilde
PC
AV
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
HDMI1, HDMI2, DVI, DisplayPort
AV
MagicInfo Lite
PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
•• PIP (Off / On): Aktiver eller deaktiver PIP-funksjonen.
•• Source: Du kan velge en kilde for underbildet.
•• Size (
,
,
,
,
,
): Velg en størrelse for underbildet.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Position (
――I (
,
-- Du finner opplysninger om PIP-lyd i instruksjonene for Sound Select.
•• Sound Select (Main / Sub): Du kan velge å lytte til lyden fra Main-bildet eller Sub-bildet.
,
,
,
,
): Velg en posisjon for underbildet.
) -modus kan du ikke velge Position.
-- Hvis du slår av produktet mens du ser i PIP-modus, tilbakestilles PIP-funksjonen til Off. Når du
slår på produktet, må du slå på PIP igjen for å se i PIP-modus.
-- Du ser kanskje at bildet på PIP-skjermbildet blir litt unaturlig når du bruker hovedskjermbildet
til å vise et spill eller karaoke.
118
Auto Protection Time
Hvis skjermen viser et stillbilde i en bestemt periode du definerer, aktiverer produktet skjermspareren for å forhindre at det
brenner seg bilder inn i skjermen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
T
MENUm :
System
Auto Protection Time
ENTER
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
119
Screen Burn Protection
For å begrense faren for at bilder skal brenne seg inn i skjermen, er denne enheten utstyrt med Pixel Shift-teknologi som
forhindrer skjerminnbrenning.
Pixel Shift flytter bildet litt på skjermen.
T
MENUm :
System
Screen Burn Protection
Screen Burn Protection
ENTER
Med innstillingen Pixel Shift Time kan du programmere tiden mellom bevegelsene av bildet i minutter.
Pixel Shift
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical og Time aktiveres bare når Pixel Shift er angitt til On.
Immediate Display
Off
•• Horizontal: Angir hvor mange piksler skjermen beveger seg horisontalt.
Side Gray
Off
•• Vertical: Angir hvor mange piksler skjermen beveger seg vertikalt.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Minimer skjerminnbrenning ved å flytte pikslene litt horisontalt eller vertikalt.
•• Time: Angir tidsintervallet for å foreta henholdsvis horisontal eller vertikal bevegelse.
Tilgjengelige Pixel Shift-innstillinger og optimale innstillinger.
Tilgjengelige innstillinger
Optimale innstillinger
Horizontal (piksler)
0~4
4
Vertical (piksler)
0~4
4
Time (minutt)
1 min~4 min
4 min
――Pixel Shift-verdien kan variere etter produktets størrelse (tommer) og modus.
――Hvis du viser et stillbilde eller en 4:3-visning i en lengre periode, kan det føre til skjerminnbrenning. Dette er ikke en defekt i
produktet.
――Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Screen Fit-modus.
120
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Du kan stille inn tidsuret for Screen Burn Protection.
Pixel Shift-funksjonen stopper automatisk etter en angitt tidsperiode.
Timer
•• Off
•• Repeat: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode, i angitte tidsintervaller
(Period).
•• Interval: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode i en angitt tidsperiode (fra
Start Time til End Time).
――Alternativet er bare aktivert når Clock Set er konfigurert.
――Mode, Period, Time, Start Time og End Time aktiveres bare når Timer er angitt til Repeat eller Interval.
•• Mode: Velg hvilket skjermbeskyttelsesmønster som skal vises.
-- Pixel: Piksler på skjermen veksler kontinuerlig med svart.
-- Rolling Bar: En vertikal linje beveger seg fra venstre til høyre.
-- Fading Screen: Hele skjermen blir lysere, deretter mørkere.
――Mønstrene Rolling Bar og Fading Screen vises bare én gang, uansett hvilken gjentagelsesperiode eller tid som er
angitt.
•• Period: Spesifiser intervallet for å aktivere Screen Burn Protection.
――Alternativet aktiveres når Repeat er valgt for Timer.
•• Time: Angi hvor lenge Screen Burn Protection skal være aktivert.
――Alternativet aktiveres når Pixel er valgt for Mode.
•• Start Time: Angi starttiden for å aktivere skjermbeskyttelsesfunksjonen.
――Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Angi sluttiden for å deaktivere skjermbeskyttelsesfunksjonen.
――Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
121
Immediate Display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Velg skjermspareren som skal vises.
•• Off / Pixel / Rolling Bar / Fading Screen
Side Gray
Når skjermen er innstilt til bildeforholdet 4:3, kan du justere lysstyrken til de hvite sidekantene for å beskytte skjermen.
•• Off / Light / Dark
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Ticker
T
MENUm :
System
Skriv inn tekst mens en video eller et bilde vises, og vis teksten på skjermen.
Ticker
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion og Font Options aktiveres bare når Ticker er angitt til On.
ENTER
•• Message: Skriv inn en beskjed som skal vises på skjermen.
System
Auto Protection Time
•• Time: Angi at Start Time og End Time skal vise en Message.
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
Off
•• Position: Velg hvilken retning en Message skal vises i, fra Horizontal og Vertical.
-- Horizontal (Left / Center / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: Angi at Direction og Speed skal vise en Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Top / Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction og Speed aktiveres bare når Motion er angitt til On.
•• Font Options: Angi meldingens Size og sec 10.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
122
Video Wall
T
MENUm :
System
Tilpass oppsettet til flere skjermer som er koblet til for å danne en videovegg.
I tillegg viser du en del av hele bildet eller gjentar samme bilde på hver av de tilkoblede skjermene.
Video Wall
For å vise flere bilder ser du i MDC Hjelp eller brukerhåndboken for MagicInfo. Noen modeller støtter kanskje ikke MagicInfofunksjonen.
ENTER
Video Wall
Video Wall
Video Wall
On
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
· Format
Full
For å organisere en videovegg velger du On.
· Horizontal
1
Format
· Vertical
1
Velg et format for å vise bilder på flere skjermer.
· Screen Position
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
-- Alternativet Video Wall er bare aktivert når PIP er angitt til Off.
-- Hvis flere enn fire skjermer er koblet til horisontalt og vertikalt, anbefales det at du bruker en
inndataoppløsning på XGA-nivå (1024 x 768) eller høyere for å hindre et mørkt bilde på grunn
av degradering i kontrasten eller fargeintensiteten.
•• Full: Vis bilder på fullskjerm.
•• Natural: Vis bilder i original oppløsning uten å forstørre eller forminske.
――Alternativet Format er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
Horizontal
Denne funksjonen deler automatisk skjermen i henhold til det spesifiserte antallet horisontale skjermer.
Angi antallet horisontalt oppstilte skjermer.
Den horisontale skjermen vil automatisk bli delt i henhold til det angitte nummeret.
Maksimalt 15 skjermer kan tilordnes til den horisontale oppstillingen.
――Skjermen kan deles inn i maksimalt 100 skjermer (horisontale og vertikale skjermer ganget). Hvis den horisontale
oppstillingen er angitt til 15, kan maksimalt 6 skjermer tilordnes til den vertikale oppstillingen. Omvendt, hvis den vertikale
oppstillingen er angitt til 15, kan maksimalt 6 skjermer tilordnes til den horisontale oppstillingen.
――Alternativet Horizontal er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
123
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Denne funksjonen deler automatisk skjermen i henhold til det spesifiserte antallet vertikale skjermer.
Angi antallet vertikalt oppstilte skjermer.
Den vertikale skjermen vil automatisk bli delt i henhold til det angitte nummeret.
Maksimalt 15 skjermer kan tilordnes til den vertikale oppstillingen.
――Skjermen kan deles inn i maksimalt 100 skjermer (horisontale og vertikale skjermer ganget). Hvis den horisontale
oppstillingen er angitt til 15, kan maksimalt 6 skjermer tilordnes til den vertikale oppstillingen. Omvendt, hvis den vertikale
oppstillingen er angitt til 15, kan maksimalt 6 skjermer tilordnes til den horisontale oppstillingen.
――Alternativet Vertical er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
Screen Position
Du kan tilpasse oppstillingen av delte skjermer ved å flytte skjermer som er identifisert med et nummer med funksjonen
Screen Position.
Velg Screen Position for å vise oppstillingen av skjermer (identifisert med et nummer) spesifisert i henhold til innstillingene for
Horizontal eller Vertical. For å tilpasse oppstillingen flytter du et nummer (skjerm) med retningsknappene på fjernkontrollen
.
og trykker på
――Maksimalt 100 skjermer kan ordnes i Screen Position.
――Alternativet Screen Position er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
――Vinduet Screen Position vises bare når Horizontal og Vertical er konfigurert.
124
Source AutoSwitch Settings
Hvis du slår på skjermen med Source AutoSwitch On og forrige videokildevalg ikke er aktivt, vil skjermen automatisk søke
etter andre videoinngangskilder for aktiv video.
T
MENUm :
System
Source AutoSwitch
Source AutoSwitch Settings
ENTER
Når Source AutoSwitch er On, blir det automatisk søkt etter aktiv video i skjermens videokilde.
Source AutoSwitch Settings
Valget Primary Source vil bli aktivert hvis gjeldende videokilde ikke gjenkjennes.
Source AutoSwitch
On
Valget Secondary Source blir inaktivt hvis ingen primær videokilde er tilgjengelig.
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
Hvis verken den primære eller sekundære inngangskilden gjenkjennes, utfører skjermen to søk etter en aktiv kilde, hvert søk
kontrollerer den primære og deretter den sekundære kilden. Hvis begge søkene mislykkes, returnerer skjermen til den første
videokilden og viser en melding om at det ikke finnes noe signal.
· Secondary Source
PC
Når valget Primary Source er angitt til All, søker skjermen etter alle videokildeinngangene to ganger etter hverandre mens
den ser etter en aktiv videokilde, og returnerer tilbake til den første videokilden i rekkefølgen hvis ingen video blir funnet.
Primary Source Recovery
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Velg om den valgte primærinndatakilden skal gjenopprettes når en primærinndatakilde kobles til.
――Funksjonen Primary Source Recovery deaktiveres hvis Primary Source angis til All.
Primary Source
Angi Primary Source for den automatiske inngangskilden.
Secondary Source
Angi Secondary Source for den automatiske inngangskilden.
125
General
Max. Power Saving
Slår av produktet for å redusere strømforbruket når PCen ikke har vært i bruk i en bestemt periode.
T
MENUm :
System
General
ENTER
•• Off / On
――Bare tilgjengelig i PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort-modus.
General
Game Mode
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Når du kobler deg til en spillkonsoll, f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mer realistisk spillopplevelse ved å velge
spillmodus.
BD Wise
On
•• Off / On
――Forholdsregler og begrensninger for Game Mode
Hvis du vil koble fra spillkonsollen og koble til en annen ekstern enhet, setter du Game Mode til Off i oppsettmenyen.
Menu Transparency
Medium
Sound Feedback
Auto Power
Standby Control
Low
Off
Auto
――Game Mode er ikke tilgjengelig når inngangskilden er angitt til PC, DVI eller DisplayPort.
――Hvis Game Mode er On
Picture Mode er angitt til Standard og Sound Mode er angitt til Movie.
BD Wise
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Gir optimal bildekvalitet for Samsung DVD, Blu-ray og Home Theater-produkter som støtter BD Wise. Når BD Wise slås On, blir
bildemodusen automatisk endret til optimal oppløsning.
•• Off / On
――Tilgjengelig når du kobler til Samsung-produkter som støtter BD Wise via en HDMI-kabel til produktet.
――Funksjonen BD Wise aktiveres bare når en kildeenhet med funksjonen BD Wise kobles til.
Menu Transparency
Juster hvor gjennomsiktig menyboksen er.
•• High / Medium / Low
126
Sound Feedback
General
Sound Feedback
Low
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Repeat Mode
Produktet avgir signaltoner når du bruker det.
Sound Feedback er aktivert som standard. Slå av Sound Feedback eller juster volumet.
Denne funksjonen er aktivert som standard. Volumet kan justeres eller settes til lydløs.
――Off / Low / Medium / High
Auto Power
Aktivering av dette alternativet vil automatisk slå på produktet hvis strømkabelen er koblet til.
0 sec
•• Off / On
Standby Control
Du kan angi at skjermens standbymodus skal brukes når et inngangssignal mottas.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Auto
Strømsparingsmodus aktiveres hvis ingen inngangssignaler registreres selv om en kildeenhet er koblet til skjermen.
Meldingen No Signal vises hvis det ikke er koblet til noen kildeenhet.
•• On
Strømsparingsmodus aktiveres hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
•• Off
Meldingen No Signal vises hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
――Alternativet Standby Control aktiveres bare når Source er angitt til PC, DVI, HDMI1, HDMI2 eller DisplayPort.
――Hvis No Signal vises selv om en kildeenhet er tilkoblet, kontrollerer du kabeltilkoblingen.
127
Lamp Schedule
General
Sound Feedback
Low
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Repeat Mode
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
0 sec
Gjør det mulig å justere Lamp-verdien til en brukerdefinert verdi på et bestemt tidspunkt i MDC-modus.
•• Off / On
OSD Display
Viser eller skjuler et menyelement på skjermen.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
Du kan angi oppvarmingstiden for når skjermen skal slå seg på etter at strømknappen er trykket inn. (Område: 0 – 50 sekunder)
――En oppvarmingstid som er for kort kan skade produktet på grunn av overspenning.
Repeat Mode
Beskytter produktet ved å registrere viftehastigheten og den interne temperaturen.
•• Fan Control
Velger automatisk eller manuell for viftehastighetsinnstillingene.
-- Auto
-- Manual
•• Fan Speed Setting
Angir viftehastigheten innenfor et område på 0 og 100.
――Aktivert når Fan Control er angitt til Manual.
•• Temperature Control
Registrerer produktets interne temperatur og spesifiserer den ønskede temperaturen.
Produktet er stilt inn på 77 C som standard.
――Bildet dempes hvis temperaturen overstiger den spesifiserte temperaturen, og produktet vil automatisk slå seg av for å
hindre overoppheting hvis temperaturen fortsetter å stige.
――Det er best å bruke produktet med en temperatur på 75-80 C (basert på omliggende temperatur på 40 C).
128
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
T
MENUm :
System
Anynet+ er en funksjon som gjør det mulig å styre alle tilkoblede Samsung-enheter som støtter Anynet+ med fjernkontrollen
for Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan brukes bare med Samsung-enheter som har Anynet+-funksjonen. For å finne
ut om Samsung-enheten har denne funksjonen, kan du kontrollere om den har en Anynet+-logo.
――Du kan styre Anynet+-enheter bare med produktets fjernkontroll, ikke knappene på produktet.
Anynet+ (HDMI-CEC)
ENTER
Anynet+ (HDMI-CEC)
――Produktets fjernkontroll virker kanskje ikke under bestemte forhold. Hvis dette skjer, kan du velge Anynet+-enheten på nytt.
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
――Anynet+ virker når AV-enheten som støtter Anynet+, er satt til Standby eller On.
――Når du er i PIP-modus, fungerer Anynet+ bare når en AV-enhet er koblet til som primærskjerm. Det fungerer ikke hvis AVenheten er koblet til som sekundærskjerm.
――Anynet+ støtter opptil 12 AV-enheter. Merk at du kan koble til opptil tre enheter av samme type.
Anynet+-menyen
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Anynet+-menyen endrer seg avhengig av type og status for Anynet+-enhetene som er koblet til produktet.
-- Anynet+-funksjonene virker ikke med produkter fra andre produsenter.
-- Du finner instruksjoner som forklarer hvordan du kobler til eksterne enheter Anynet+, i
brukerhåndboken for enheten.
Anynet+-menyen
Beskrivelse
-- Du kan koble til bare én mottager (home theater).
View PC
Endrer Anynet+-modus til PC-modus.
Device List
Viser listen over Anynet+-enheter.
(enhetsnavn) MENU
Viser menyen med menyene for de tilkoblede enhetene. Hvis for eksempel en DVDspiller er koblet til, vises DVD-spillerens stasjonsmeny.
(enhetsnavn) Tools
Viser verktøymenyen for de tilkoblede enhetene. Hvis for eksempel en DVD-spiller er
koblet til, vises DVD-spillerens verktøymeny.
――Avhengig av enhet er denne menyen kanskje ikke tilgjengelig.
(enhetsnavn) Title Menu
Viser tittelmenyen for stasjonen i den tilkoblede enheten. Hvis for eksempel en DVDspiller er koblet til, vises tittelmenyen for filmen i DVD-spilleren.
――Avhengig av enhet er denne menyen kanskje ikke tilgjengelig.
129
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Angi at en Anynet+-enhet skal slås Off automatisk når produktet slås av.
•• Yes / No
――Hvis Auto Turn Off er angitt til Yes, blir kjørende eksterne enheter slått av samtidig som produktet slås av.
――Er kanskje ikke aktivert (avhenger av enheten).
Veksle mellom Anynet+-enheter
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
1
Trykk på TOOLS, velg Anynet+ (HDMI-CEC) og trykk deretter på
2
Velg Device List og trykk deretter på
.
.
Hvis du ikke finner en enhet du vil ha, velger du Refresh for å oppdatere listen.
3
Velg en enhet og trykk på
. Du kan skifte til den valgte enheten.
――Device List-menyen vises bare hvis du angir Anynet+ (HDMI-CEC) til On i System-menyen.
――Å skifte til den valgte enheten kan ta opptil to minutter. Du kan ikke avbryte dette mens du holder på å skifte.
――Hvis du har valgt en Anynet+-enhet ved å trykke på SOURCE og deretter velger inndatakilde, kan du ikke bruke Anynet+funksjonen.
――Forsikre deg om at du bytter til en Anynet+-enhet ved å bruke Device List.
130
Feilsøking for Anynet+
Problem
Anynet+ virker ikke.
Mulig løsning
•• Kontroller om enheten er en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet støtter bare Anynet+-enheter.
•• Kontroller om Anynet+-enhetens strømledning er forsvarlig koblet til.
•• Kontroller Anynet+-enhetens video-/lyd-/HDMI-kabeltilkoblinger.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i oppsettmenyen for Anynet+.
•• Kontroller om fjernkontrollen er Anynet+-kompatibel.
•• Anynet+ fungerer ikke i bestemte situasjoner (første oppsett)
•• Hvis du har fjernet og deretter koblet til igjen HDMI-kabelen, må du søke etter enhetene igjen eller slå produktet av og på
igjen.
•• Kontroller om Anynet+-funksjonen for Anynet-enheten er satt til On.
Jeg vil starte Anynet+.
•• Kontroller om Anynet+-enheten er riktig koblet til produktet, og kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i
Anynet+ Setup-menyen.
•• Trykk på TOOLS for å vise Anynet+-menyen, og velg en meny du ønsker.
Jeg vil avslutte Anynet+.
•• Velg View PC i Anynet+-menyen.
•• Trykk på SOURCE på produktets fjernkontroll, og velg en annen enhet enn Anynet+.
Meldingen Disconnecting
Anynet+ device ... vises på
skjermen.
•• Du kan ikke bruke fjernkontrollen når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningsmodus.
Anynet+-enheten spilles ikke av.
•• Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når første oppsett er under utføring.
•• Bruk fjernkontroller når produktet har fullført Anynet+-konfigurasjonen eller skiftet til Anynet+.
131
Problem
Den tilkoblede enheten vises ikke.
Mulig løsning
•• Kontroller hvorvidt enheten støtter Anynet+-funksjoner.
•• Kontroller hvorvidt HDMI-kabelen er koblet skikkelig til.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i Anynet+ Setup-menyen.
•• Søk etter Anynet+-enheter igjen.
•• Anynet+ forutsetter en HDMI-tilkobling. Påse at enheten er koblet til produktet med en HDMI-kabel.
•• Enkelte HDMI-kabler støtter kanskje ikke Anynet+-funksjonene.
•• Hvis tilkoblingen avsluttes fordi det har vært et strømbrudd, eller fordi HDMI-kabelen er koblet fra, må du gjenta
enhetsskanningen.
132
DivX® Video On Demand
T
MENUm :
System
DivX® Video On Demand
ENTER
Viser produktets autoriserte registreringskode.
Hvis du kobler deg til DivXⓇ-nettstedet og registrerer deg ved hjelp av denne koden, kan du laste ned VOD-registreringsfilen.
Du finner mer informasjon om DivXⓇ VOD på "http://vod.divx.com".
System
On
DivX® Video On Demand
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Play Mode
T
MENUm :
System
Velg Play Mode.
Hvis du endrer Play Mode, endres funksjonene i Contents Home.
Play Mode
ENTER
System
Play Mode
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Hvis du endrer Play Mode, blir produktet automatisk startet på nytt, og endringene trer i kraft.
――Hvis du endrer Play Mode, blir alle tidligere innstillinger som er konfigurert i Play Mode, tilbakestilt.
MagicInfo Lite
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
133
Magic Clone
T
MENUm :
System
Eksporter produktinnstillingene til en USB-enhet, eller last inn innstillingene via en USB-enhet.
Dette alternativet er nyttig når du tilordner de samme innstillingene til flere produkter.
•• Clone to USB: Kopier produktinnstillingene til en USB-enhet.
Magic Clone
ENTER
Magic Clone
•• Clone From USB: Tilordne innstillingene som er lagret på en USB-enhet, til produktet.
-- Når konfigureringen er fullført, blir produktet automatisk startet på nytt.
――Dette alternativet fungerer kanskje ikke riktig hvis USB-enheten inneholder en fil som ikke er en innstillingsfil.
――Bekreft at USB-enheten fungerer riktig før du kjører dette alternativet.
Clone to USB
――Alternativet er tilgjengelig for produkter med samme Model Code og Software Version.
Clone From USB
Gå til Support
Software Update og finn produktets Model Code og Software Version.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Reset System
T
MENUm :
System
Reset System
Dette alternativet returnerer de gjeldende innstillingene under System til fabrikkens standardinnstillinger.
ENTER
System
Reset System
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
134
Reset All
T
MENUm :
System
Dette alternativet returnerer gjeldende innstillinger for en skjerm til standard fabrikkinnstillinger.
Reset All
ENTER
System
Reset All
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
PC Module Power
T
MENUm :
System
PC Module Power
System
PC Module Power
PC-modulen kan skrus av/på uavhengig av skjermen.
ENTER
Synced Power-On
Hvis du vil slå på PC-modulen uten å slå på LFD, velger du Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Hvis du vil slå av LFD uten å slå av PC-modulen, velger du Off.
•• Off / On
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
-- PC-modul: Refererer til nettverksbokser.
135
Kapittel 08
Støtte
Software Update
T
MENUm :
Support
-- Current Version: Dette er
programvareversjonen som allerede er
installert i produktet.
Software Update
ENTER
Med Software Update-menyen kan du oppgradere produktets programvare til nyeste versjon.
――Påse at du ikke slår av strømmen før oppgraderingen er fullført. Produktet slår seg automatisk av og på når programvareoppdateringen er fullført.
――Når du oppgraderer programvaren, returnerer alle video- og lydinnstillinger til standardinnstillingene. Vi råder deg til å skrive ned innstillingene, slik at du enkelt kan
tilbakestille dem etter oppgraderingen.
By USB
-- Påse at du ikke fjerner USB-stasjonen før
oppgraderingen er fullført.
1
Gå til http://www.samsunglfd.com
2
Last ned den nyeste USB-programvareoppgraderingens exe-arkiv til datamaskinen.
3
Pakk exe-arkivet ut på datamaskinen. Du bør ha en enkelt mappe med samme navn som exe-filen.
4
Kopier mappen til en USB-flashstasjon.
5
Slå på produktet, og sett deretter USB-flashstasjonen i produktets USB-port.
6
I produktmenyen går du til Support
7
Velg By USB.
Software Update.
136
Alternative Software
Med alternativet Alternative Software kan du oppgradere ved å bruke en fil som produktet har lastet ned tidligere.
1
Hvis oppgraderingsprogramvaren er lastet ned, ser du programvareversjonnummeret til høyre for Alternative Software.
2
Velg Alternative Software og trykk deretter på
3
Produktet viser en melding med spørsmål om du vil oppgradere. Velg IP Address. Produktet starter oppgraderingen.
4
Når oppgraderingen er fullført, slår produktet seg av automatisk, deretter slår det seg på.
.
Contact Samsung
T
MENUm :
Support
Contact Samsung
ENTER
Vis denne informasjonen når produktet ikke virker tilfredsstillende, eller når du vil oppgradere programvaren.
Du finner informasjon om våre telefonservicesentre og om nedlasting av produkter og programvare.
――Contact Samsung og finn produktets Model Code og Software Version.
137
Contents Home
MagicInfo Lite
T
MENUm :
Support
T Contents Home MagicInfo Lite ENTER
MENUm :
Support
――Du kan også få tilgang til MagicInfo Lite ved å trykke på MagicInfo Lite/S på fjernkontrollen.
Contents Home
Support
Contents Home
ENTER
――Du starter MagicInfo Lite ved å velge MagicInfo Lite for Play Mode på System.
Med MagicInfo Lite player kan du spille av innhold (bilder, video, dokumentfiler) til ønsket tid.
Du kan spille av innhold som er lagret i det interne minnet eller et USB-minne. Du kan også spille av innhold via MagicInfo Lite
Server etter å ha koblet deg til et nettverk.
――På P.156 finner du flere opplysninger om MagicInfo Lite-menyen.
MagicInfo Premium S
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER
MENUm :
Support
――Du kan også få tilgang til MagicInfo Premium S ved å trykke på MagicInfo Lite/S på fjernkontrollen.
――Du starter MagicInfo Premium S ved å velge MagicInfo Premium S for Play Mode på System.
――Du må kjøpe en lisens for å bruke MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S Player kan brukes til å redigere og spille av innholdsfiler som inkluderer maler, for eksempel bilder,
videoer og dokumenter.
Spill av innholdsfiler og maler fra USB-minne eller innebygd minne. Du kan også spille av innholdsfiler og maler via MagicInfo
Premium Server over et nettverk.
――På P.179 finner du flere opplysninger om MagicInfo Premium S-menyen.
MagicInfo Videowall S
T Contents Home MagicInfo Videowall S ENTER
MENUm :
Support
――Du kan også få tilgang til MagicInfo Videowall S ved å trykke på MagicInfo Lite/S på fjernkontrollen.
――Du starter MagicInfo Videowall S ved å velge MagicInfo Videowall S for Play Mode på System.
――Du må kjøpe en lisens for å bruke MagicInfo Videowall S.
MagicInfo Videowall S Player kan brukes til å spille av innholdsfiler. Innholdsfiler omfatter innholdsfiler for videovegg, som er
opprettet ved bruk av MagicInfo VideoWall Author eller VideoWall Console, bilder og videoer.
Spill av innholdsfiler via VideoWall Console over et nettverk.
――På P.206 finner du flere opplysninger om MagicInfo Videowall S-menyen.
138
AllShare Play
T
MENUm :
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER
Nyt videoer, bilder og musikkfiler som er lagret på en USB MSC-enhet (Mass Storage Class).
――På P.140 finner du flere opplysninger om AllShare Play-menyen.
Source
-- Du kan også endre inndatakilde
ved å bruke SOURCE-knappen på
fjernkontrollen.
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
ENTER
Du kan vise skjermen til en kildeenhet som er koblet til produktet. Velg en kilde fra Source-listen for å vise skjermen til den valgte kilden.
Edit Name
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Edit Name
ENTER
Noen ganger vises ikke skjermen skikkelig med mindre navnet på en kildeenhet er angitt i Edit Name.
I tillegg er det best å gi nytt navn til kildeenheten i Edit Name for å oppnå optimal bildekvalitet.
――Listen kan omfatte følgende kildeenheter. Source-enheter på listen er forskjellige, avhengig av den valgte kilden.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Tilgjengelige innstillinger i Picture-menyen avhenger av gjeldende kilde og innstillinger som ser angitt i Edit Name.
•• Hvis du kobler en PC til HDMI IN 1- eller HDMI IN 2-porten med HDMI-kabel, bør du sette produktet til PC-modus under Edit Name.
•• Hvis du kobler en PC til HDMI IN 1- eller HDMI IN 2-porten med HDMI til DVI-kabel, bør du sette produktet til DVI PC-modus under Edit Name.
•• Hvis du kobler en AV-enhet til HDMI IN 1- eller HDMI IN 2-porten med HDMI til DVI-kabel, bør du sette produktet til DVI Devices-modus under Edit Name.
Information
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Information
ENTER
Du kan se detaljert informasjon om den valgte eksterne enheten.
139
Kapittel 09
AllShare Play
Nyt videoer, bilder og musikkfiler som er lagret på en USB MSC-enhet (Mass Storage Class).
Hva er AllShare Play?
Du kan også få tilgang til AllShare Play
ved å trykke på CONTENET(HOME) på
fjernkontrollen.
Vis bilder og spill av video og musikkfiler som er lagret på en lagringsenhet. Koble en smarttelefon trådløst til en PC via et trådløst nettverk.
Spill av diverse innhold med en av følgende fremgangsmåter i AllShare Play:
•• Bruke internt minne og en USB-enhet: Vis bilder og spill av video og musikkfiler fra en USB-enhet. Kopier filer til det interne minnet.
•• Koble til en PC via et nettverk: Vis bilder og spill av video og musikkfiler som er lagret på en PC via en nettverkstilkobling.
Les dette før du bruker AllShare Play med en USB-enhet
Forsiktig
•• Før du kobler en USB-enhet til produktet, bør du sikkerhetskopiere filene, slik at du er helt sikker på at dataene ikke blir skadet eller går tapt.
Samsung Electronics tar ikke på seg ansvaret for skade på eller tap av data.
•• Ikke koble fra USB-enheten mens dataene på den lastes inn.
•• Hvis en USB-enhet er koblet til via en USB-skjøteledning, kan det hende at USB-enheten ikke kan registreres, eller at filene som er lagret på enheten, ikke kan leses.
•• Hvis produktet ikke klarer å registrere en tilkoblet USB-enhet, kan det hende at filene på USB-enheten er skadet eller ikke kan spilles av.
Hvis dette forekommer, bør du koble USB-enheten til en PC og formatere enheten, og deretter forsikre deg om at enheten er skikkelig koblet til.
•• USB-harddisker som er større enn 2 TB, støttes ikke.
140
Kompatible enheter med AllShare Play
•• Det kan hende at enkelte typer USB-enheter, digitale kameraer og lydenheter ikke er kompatible med dette produktet.
•• AllShare Play er bare kompatibelt med USB MSC-enheter.
•• MSC er en lagringsklasse kun for lagring og flytting av filer.
Eksempler på MSC-enheter er USB-pinner, minnekortlesere og USB-harddisker. (USB-huber støttes ikke.)
Disse MSC-enhetene må kobles direkte til en av produktets USB-porter.
•• Hvis en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) er tilkoblet, vil bare én av portene fungere om gangen.
•• Hvis flere MSC-enheter er tilkoblet, kan det hende at noen av enhetene ikke registreres. Det kan hende at USB-enheter som krever mye strøm (mer enn 500 mA eller
5 V), ikke støttes.
•• Hvis det vises en melding om fare for overoppheting når en USB-enhet er tilkoblet eller i bruk, kan det hende at USB-enheten ikke registreres eller ikke fungerer som
den skal.
•• Skjermbeskytteren aktiveres hvis produktet står inaktivt lenger enn tidsperioden som er angitt i Auto Protection Time.
•• Det kan hende at strømsparingsfunksjoner på enkelte harddisker blir deaktivert automatisk etter at diskene kobles til produktet.
Filsystem og formater
•• AllShare Play fungerer kanskje ikke riktig med ulisensierte multimediefiler.
•• Media Transfer Protocol (MTP) støttes ikke.
•• Støttede filsystemer inkluderer FAT16, FAT32 og NTFS (kun lesing).
•• AllShare Play støtter det sekvensielle JPEG-formatet.
Funksjonen støtter derimot ikke det progressive JPEG-formatet.
•• Det tar lengre tid før bilder med høy oppløsning vises på skjermen.
•• Høyeste JPEG-oppløsning som støttes er 15360 x 8640 piksler.
•• Hvis en fil er inkompatibel eller ødelagt, vises meldingen Not Supported File Format..
•• Når bilder sorteres i mappevisningsmodus, kan maksimalt 1000 bilder vises i hver mappe.
•• Hvis en USB-enhet inneholder 8000 filer og mapper eller mer, kan det hende at enkelte filer og mapper ikke kan åpnes.
•• MP3-filer med DRM som er lastet ned fra betalingssider, kan ikke spilles av.
DRM (Digital Rights Management) er et system som beskytter opphavsretten til data som distribueres via Internett eller andre digitale medier ved å legge til rette for
sikker distribuering og/eller fjerne muligheten for ulovlig distribusjon av dataene.
141
Bruke en USB-enhet
Koble til en USB-enhet
Det anbefales at du bruker en USBharddisk med strømadapter.
1
Slå på produktet.
2
Koble en USB-enhet med bilde-, musikk- og/eller filmfiler til USB-porten på baksiden eller på sidepanelet til produktet.
3
Meldingen New device connected. vises når USB-enheten er koblet til på riktig måte. Velg innholdstypen du vil spille av fra Videos, Photos og Music.
――Hvis bare én USB-enhet er koblet til, spilles filene på USB-enheten automatisk av.
――Hvis du vil se innhold som er lagret på en USB-enhet, kobler du enheten til en av produktets USB-porter.
Koble fra en USB-enhet
Koble en USB-enhet fra Source
Det anbefales at du kobler fra USB-enheter
ved hjelp av funksjonen Safely Remove
USB Device.
1
Trykk på SOURCE på fjernkontrollen. Du kan også gå til Source via skjermmenyen.
MENUm
Support
Contents Home
Source
ENTER E
2
Velg en USB-enhet og trykk på TOOLS på fjernkontrollen. Alternativet Tools vises.
3
Velg Safely Remove USB Device og vent til USB-enheten er koblet fra. USB-enheten er frakoblet.
Slette AllShare Play fra skjermen
1
Gå til siden AllShare Play.
MENUm
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER E
2
Velg alle alternativer unntatt My list og trykk på E på fjernkontrollen.
3
Velg en USB-enhet og trykk på TOOLS på fjernkontrollen. Alternativet Tools vises.
4
Velg Safely Remove USB Device og vent til USB-enheten er koblet fra. USB-enheten er frakoblet.
142
Koble til en PC via et nettverk
Vis bilder og spill av video og musikkfiler som er lagret på en PC via en nettverkstilkobling i AllShare Play-modus.
•• Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer et nettverk, kan du se avsnittet Network Settings.
•• For å vise innhold som er lagret på PC-en, kobler du produktet og PC-en til samme trådløse ruter, og deretter går du til http://www.samsung.com og laster ned
AllShare PC-programvaren.
•• Sørg for at produktet og PC-en er på samme nettverkssubnett.
Alle IP-adresser består av fire deler som er adskilt med punktum
(f.eks. IP-adresse 111.222.333.444). Produktet bør ha samme IP-adresse som PC-en, bortsett fra den fjerde delen av adressen, hvis de er koblet til samme subnett (f.eks.
111.222.333.***).
Når du er koblet til en PC over et nettverk, støtter ikke AllShare Play følgende funksjoner.
•• Funksjonene Background Music On og Background Music Setting
•• Funksjon som sorterer filer i mappen Videos, Photos eller Music i samsvar med standardinnstillingen
π eller µ-funksjonen under videoavspilling
•• DivXⓇ DRM støttes ikke.
•• Sørg for at du stiller inn brannmurprogramvaren i Windows til å tillate AllShare-PC-programvaren.
•• Når du bruker AllShare Play-modusen via en nettverkstilkobling, kan serveren forårsake at det varierer hvilke funksjoner som er tilgjengelige:
-- Det kan variere hvilke sorteringsmoduser som er tilgjengelige.
-- Det kan hende at funksjonen Scene Search ikke støttes.
-- Det kan hende at funksjonen for å gjenoppta avspilling ikke er tilgjengelig for flere brukere
(funksjonen registrerer bare punktet der den siste brukeren stoppet avspillingen).
-- Det kan hende av søkefunksjonen ikke fungerer, avhengig av innholdsinformasjonen.
•• Det kan hende at du vil oppleve at avspillingen av en fil hakker når videoinnhold spilles av via en nettverkstilkobling.
143
Bruke AllShare Play-funksjonene
Hvis du kobler produktet og en kildeenhet, som en mobiltelefon eller en PC, til det samme nettverket, kan du spille av medieinnhold som er lagret på enheten, for
eksempel videoer, bilder og musikk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://www.samsung.com eller kontakte Samsung Electronics Customer Center.
Det kan hende at du må installere ekstra programvare på den mobile enheten.
Se brukerhåndboken til den mobile enheten for mer informasjon.
――Koble Samsung-skjermproduktet til et nettverk via AllShare Play og bruk Samsungs spesialfunksjoner som følger:
•• Avspilling av en rekke videoformater (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV osv.)
•• Miniatyrvideofunksjon
•• Bokmerkefunksjon (for å gjenoppta videoavspilling)
•• Automatisk kapittelvalg (scenesøk)
•• Digital innholdsstyring
•• Kompatibilitet med en rekke undertekstformater (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
•• Søk med filnavn
•• Og mye mer
――Det kan oppstå et kompatibilitetsproblem hvis en videofil spilles av når det er tilkoblet en server som ikke er levert av Samsung Electronics.
――Hvis du vil bruke AllShare Play, går du til http:// www.samsung.com og laster ned programvaren for AllShare.
144
Bruke de grunnleggende AllShare
Play-funksjonene
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
Sortere fillistene
Hvis du vil sortere filer, kan du trykke på D på fjernkontrollen for å angi sorteringskriteriene.
Sorteringskriterium
Recently played
Videos
Recently played files will be displayed here.
Videos
Photos
Music
Folder view
Viser hele mappen. Du kan vise filnavnet og
miniatyrbildet ved å velge mappen.
c
c
c
Title
Sortere og viser filtittelen i symbol-, nummer-,
alfabet- eller spesialrekkefølge.
c
c
c
Latest Date
Sorterer og viser filer etter nyeste dato.
c
c
Earliest Date
Sorterer og viser filer etter tidligste dato.
c
c
Monthly
Sorterer og viser bildefiler etter måned.
Artist
Sorterer musikkfilene etter artist i alfabetisk
rekkefølge.
c
Album
Sorterer musikkfilene etter album i alfabetisk
rekkefølge.
c
Genre
Sorterer musikkfiler etter sjanger.
c
AllShare Play/My list/
My list
Bruk
What's new
Updated files will be displayed here.
Photos
Playlist
Music
No playlists have been created
Create a playlist to quickly and easily access your content.
Return
Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
c
145
Spille av valgte filer
Opprette en Playlist
1
Velg filer fra listen over Videos-, Photos- eller Music-filer.
1
Velg filer fra listen over Videos-, Photos- eller Music-filer.
2
Trykk på TOOLS på fjernkontrollen og velg Play selection.
2
Trykk på TOOLS på fjernkontrollen og velg Add to Playlist.
――Dette alternativet vises ikke hvis en mappe er merket av markøren.
3
Velg filer og trykk på Play.
――Dette alternativet vises ikke hvis en mappe er merket av markøren.
3
Velg filer og trykk på Add.
Siden Add to Playlist vises.
――c vises for valgte filer.
――Hvis du vil velge alle filene i mappen du befinner deg i, trykker du på Select All.
――c vises for valgte filer.
――Hvis du vil fjerne valget fra alle filene, trykker du på Deselect All.
――Hvis du vil velge alle filene i mappen du befinner deg i, trykker du på Select All.
――Hvis du vil fjerne valget fra alle filene, trykker du på Deselect All.
Kopiere filer
4
Velg Create new. Siden Create a new playlist. vises.
1
Velg filer fra listen over Videos-, Photos- eller Music-filer.
5
Angi et spillelistenavn med fjernkontrollen og velg Done.
2
Velg lagringsenhet.
6
Spillelisten opprettes.
•• Internal Memory: Kopier filer fra Internal Memory til en USB Device-minneenhet.
Velg Play for å spille av den opprettede spillelisten.
•• USB Device: Kopier filer fra et USB Device-minne til Internal Memory.
Velg OK for å gå tilbake til listen over filer.
3
Trykk på TOOLS på fjernkontrollen og velg Send.
7
En opprettet Playlist vises i My list.
Dette alternativet vises ikke hvis en mappe er merket av markøren.
4
Velg filer og trykk på Send.
――c vises for valgte filer.
――Hvis du vil velge alle filene i mappen du befinner deg i, trykker du på Select All.
――Hvis du vil fjerne valget fra alle filene, trykker du på Deselect All.
146
My list
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → My list → ENTERE
Få tilgang til innhold på en raskere og mer lettvint måte.
Når du skal spille av filer, velger du filer eller en Playlist og trykker på E.
•• Recently played: Vis video-, bilde- eller musikkfiler som nylig har vært avspilt. Denne modusen passer når du skal spille av filer som har blitt spilt av tidligere.
•• What's new: Vis nye video-, bilde- eller musikkfiler som er lastet opp til en PC eller USB-enhet. Denne modusen passer når du skal spille av filer som nylig har blitt
lastet opp.
•• Playlist: Vis Playlist-filer som er lagret på en PC eller USB-enhet. Når du skal spille av en Playlist, velger du den ønskede Playlist.
My list-alternativer
Navn på
alternativ
Handlinger
Recently played
What's new
Playlist
Play
Spill av en valgt fil eller Playlist.
c
Remove
Slette en valgt fil.
c
Delete
Slett en valgt Playlist.
c
Edit playlist
Rediger en valgt Playlist.
c
Information
Vis informasjon om en valgt fil eller Playlist.
c
c
c
c
c
147
Videos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Videos → ENTERE
Spille av en video
1
Velg det interne minnet eller en USB-enhet. Velg filer fra en liste over filer.
2
Trykk på E eller ∂ (spill av).
•• Filnavnet og avspillingstiden vises øverst.
•• Hvis videotidsinformasjonen er ukjent, vises ikke avspillingstiden og fremdriftslinjen.
•• Under videoavspilling kan du søke ved hjelp av knappene ◄ og ►.
•• Du kan bruke knappene π(REW), µ(FF), ∑(pause), ∫(stopp) og ∂(spill av) nederst på fjernkontrollen under avspillingen.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Trykk på RETURN-knappen for å avslutte filmen.
Bruke funksjonen Play Continuously (Resume Play)
Hvis du avslutter en film mens den spilles av, kan du senere spille av filmen fra det punktet der du stoppet den.
-- Funksjonen for å gjenoppta avspilling
har ikke støtte for flere brukere. (Den
bare registrerer punktet der den siste
brukeren stoppet avspillingen.)
1
Velg en fil fra fillisten.
2
Trykk på ∂(spill av) eller E.
3
Avspillingen av filmen begynner der du stoppet den.
――Funksjonen for å gjenoppta avspilling er bare tilgjengelig når du fortsetter med avspillingen av en film du hadde stoppet.
――Trykk på ∑ for pause.
148
Photos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Photos → ENTERE
Vise et bilde (eller en lysbildefremvisning)
1
Velg det interne minnet eller en USB-enhet. Velg en fil fra fillisten.
2
Trykk på E.
•• For å vise filene manuelt, én om gangen, trykker du på pil venstre eller høyre.
•• For å starte lysbildefremvisningen trykker du på ∂(spill av) når filen du har valgt, vises.
•• Under lysbildefremvisningen vises alle filene på fillisten i rekkefølge, fra og med filen du valgte.
――Hvis du velger feil bakgrunnsmusikk, kan du ikke endre musikken før BGM (bakgrunnsmusikk) er ferdig lastet.
――Under en lysbildefremvisning trykker du på TOOLS for å få tilgang til flere funksjoner, for eksempel Go to Photos List, Stop Slide Show, Slide Show Speed, Slide
Show Effect, Background Music On / Background Music Off, Background Music Setting, Picture Mode, Sound Mode, Zoom, Rotate og Information.
――Du kan bruke knappene ∑(pause), ∫(stopp) og ∂(spill av) nederst på fjernkontrollen under en lysbildefremvisning.
――Når du trykker på ∫(stopp) eller RETURN, stopper lysbildefremvisningen og hovedbildet vises igjen.
149
Music
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Music → ENTERE
Spille av Music
1
Velg det interne minnet eller en USB-enhet. Velg filer fra en liste over filer.
2
Trykk på E eller ∂(spill av).
•• Når musikken spilles av, kan du søke med knappene π(REW) og µ(FF).
――Hvis lyden ikke er som den skal når du spiller av MP3-filer, files, justerer du Equaliser i Sound-menyen.
(En overmodulert MP3-fil kan forårsake et lydproblem.)
150
Menyen med avspillingsalternativer for Videos / Photos / Music
-- Hvis du trykker på INFO mens et
enhetsnavn er valgt, vises informasjon
om den valgte enheten.
-- Hvis du trykker på INFO mens en fil er
valgt, vises informasjon om den valgte
filen.
Når du spiller av video- eller fotofiler, kan du trykke på TOOLS for å vise en meny med alternativer.
Navn på alternativ
Handlinger
Videos
Photos
Music
View
Sorter musikkfiler gruppert etter Folder view, Title, Artist,
Album eller Genre.
c
Play selection
Velg og spill av filer fra en liste med musikkfiler.
c
Go to Videos List
Gå tilbake til listen over videofiler.
Go to Photos List
Gå tilbake til listen over bildefiler.
Go to Playlist
Gå til My list.
Play from the beginning
Spill videoen som spilles av for øyeblikket, på nytt fra
begynnelsen.
c
Scene Search
Du kan bruke Scene Search-funksjonen under avspillingen for
å vise eller starte en film fra en valg.
c
Title Search
Du kan gå direkte til en annen tittel.
c
Time Search
Du kan søke i filmen ved å bruke knappene l og r i intervaller
på 1 minutt.
c
Repeat Mode
Du kan spille av film- og musikkfiler gjentatte ganger.
c
Picture Size
Du kan justere bildestørrelsen etter eget ønske.
c
c
c
c
151
Navn på alternativ
Handlinger
Videos
Photos
Picture Mode
Du kan endre Picture Mode.
c
c
Sound Mode
Du kan endre Sound Mode.
c
c
Audio Language
Du kan se video på ett av de støttede språkene.
c
Music
Funksjonen aktiveres først når du spiller av
direkteoverføringsfiler som støtter flere lydformater.
Subtitle
Du kan se en undertekst. Du kan velge et bestemt språk hvis
undertekstfilen inneholder flere språk.
c
Subtitle Settings
Viser Subtitle Settings. Du kan konfigurere et
undertekstalternativ.
c
Start Slide Show / Stop Slide
Show
Du kan starte eller stoppe en lysbildefremvisning.
Slide Show Speed
Du kan velge hastigheten på lysbildefremvisningen under
fremvisningen. Alternativt kan du bruke π eller µ på
fjernkontrollen.
c
Slide Show Effect
Du kan angi diverse effekter i lysbildefremvisningen.
c
Background Music On /
Background Music Off
Du kan starte eller stoppe bakgrunnsmusikken.
c
Background Music Setting
Du kan angi eller velge bakgrunnsmusikk når du ser en fotofil
eller lysbildefremvisning.
c
Zoom
Du kan zoome inn på bilder i fullskjermmodus.
c
Rotate
Du kan rotere bilder.
c
Information
Vis filinformasjon.
c
Alternativt kan du bruke ∂ eller ∑ på fjernkontrollen.
c
c
c
152
Støttede undertekst- og AllShare Play-filformater
Undertekst
Ekstern
Intern
•• MPEG-4-tidskodet tekst (.ttxt)
•• Xsub
Beholder: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Beholder: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Beholder: MKV
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Beholder: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4-tidskodet tekst
Beholder: MP4
Bildeoppløsninger som støttes
Filtype
Type
Oppløsning
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.png
PNG
1920 X 1080
*.bmp
BMP
1920 X 1080
*.mpo
MPO
15360 X 8640
153
Støttede musikkfilformater
Filtype
Type
Kodek
Kommentarer
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Søkefunksjonen (hopp) støttes ikke.
Støtter opptil to kanaler
Støttede videoformater
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av riktig, hvis det oppstår en feil i innholdet eller beholderen.
•• Det kan hende at lyd eller video ikke fungerer hvis innholdet har en standard bithastighet/rammefrekvens som er høyere enn kompatibel verdi for ramme/sek angitt i
tabellen ovenfor.
•• Hvis det er feil i indekstabellen, støttes ikke funksjonen Seek (Jump).
•• Det kan hende at du vil oppleve filhakking når en video spilles av gjennom en nettverkstilkobling.
•• Det kan ta lenger å vise menyen hvis videoens bithastighet er høyere enn 10 Mbps.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale kameraer ikke er kompatible med spilleren.
Videodekoder
Lyddekoder
Støtte for H.264, nivå 4.1
Støtter opptil WMA 10 Pro 5.1-kanal.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og AVCHD støttes ikke.
WMA-tapsfri lyd støttes ikke.
For alle videokodeker utenom MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB støttes ikke.
•• Under 1280 x 720: maks 60 rammer
Hvis Vorbis bare er i en Webm-pakke, støttes opptil to kanaler.
•• Over 1280 x 720: maks 30 rammer
GMC 2 eller nyere støttes ikke.
BD MVC-spesifikasjoner.
154
Filtype
Beholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Oppløsning
1920 X 1080
Bildefrekvens
(fps)
6~30
Bithastighet
(Mbps)
30
Lydkodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
ADMPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Windows Media-video versjon
9
*.tp
*.trp
G.711(ALaw,μ-Law)
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 X 480
MVC
1920 X 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
155
Kapittel 10
MagicInfo Lite
-- Du starter MagicInfo Lite ved å velge
MagicInfo Lite for Play Mode på
System.
Filformater som er kompatible med MagicInfo Lite player
Les dette før du bruker MagicInfo Lite player
•• Filsystemet støtter FAT16, FAT32 og NTFS.
•• En fil med en loddrett og vannrett oppløsning som er større enn maksimal oppløsning, kan ikke spilles av.
Kontroller filens loddrette og vannrette oppløsning.
•• Kontroller hvilke kodektyper og versjoner for video og lyd som støttes.
•• Kontroller hvilke filversjoner som støttes.
-- Flash-versjon opptil 10.1 støttes.
-- PowerPoint-versjon opptil 97 – 2007 støttes.
•• Bare den USB-enheten som ble tilkoblet sist, gjenkjennes.
156
Innhold
Filtype
Beholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Oppløsning
1920 X 1080
Bildefrekvens Bithastighet
(fps)
(Mbps)
6~30
30
Lydkodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Windows Media-video
versjon 9
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 X 480
4
*.divx
157
Video
•• 3D-video støttes ikke.
•• Innhold med høyere oppløsning enn det som er
angitt i tabellen ovenfor, støttes ikke.
•• Videoinnhold med høyere bithastighet eller
bildefrekvens enn det som er angitt i tabellen
ovenfor, kan føre til at videoen hakker under
avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av
riktig, hvis det oppstår en feil i innholdet eller
beholderen.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale
kameraer ikke er kompatible med spilleren.
Lyd
•• Lydinnhold med høyere bithastighet eller
bildefrekvens enn det som er angitt i tabellen
ovenfor, kan føre til at lyden hakker under
avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av
riktig, hvis det oppstår en feil i innholdet eller
beholderen.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale
kameraer ikke er kompatible med spilleren.
Bilde
•• Kompatibelt bildefilformat: Jpeg
•• Maksimal oppløsning som støttes: 15,360 X
8,640
•• Bildeeffekter som støttes: 13 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear,
Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel,
Random Blocks, Spin Fade In)
•• Støtter opptil WMA 10 Pro 5.1-kanal. WMAtapsfri lyd støttes ikke.
•• QCELP, AMR NB/WB støttes ikke.
•• Støtte for H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og
AVCHD støttes ikke.
•• For alle videokodeker utenom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: maks 60 rammer
-- Over 1280 x 720: maks 30 rammer
•• GMC 2 eller nyere støttes ikke.
•• BD MVC-spesifikasjoner.
158
Flash
Power Point
•• Kompatibel med Flash 10.1
•• Flash-animasjon
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Anbefalt oppløsning: 960 X 540
-- Forsiktig
Ytelse sammenlignbar med Flash Player på et Windows-operativsystem
kan ikke garanteres.
Optimalisering er nødvendig ved innholdsoppretting.
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Kodek: H.264 BP
Oppløsning: 1920 X 1080
-- Lyd
Kodek: H.264 BP
-- Forsiktig
F4V-filformat støttes ikke.
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: ppt, pptx
-- Versjon: Office 97 ~ Office 2007
•• Funksjoner som ikke støttes
-- Animasjonseffekt
-- 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
-- Topptekst og bunntekst (noen underelementer støttes ikke)
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
-- Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115 underelementer støttes.
-- Innsetting av objekter
-- Åpning av krypterte dokumenter
-- Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
-- Lysbildenotater og støtteark
Skjermvideo støttes ikke.
159
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: pdf
•• Funksjoner som ikke støttes
-- Innhold på mindre enn 1 piksel støttes ikke på grunn av at ytelsen
forringes.
-- Innhold i maskert bilde og bilde side ved side støttes ikke.
-- Innhold med rotert tekst støttes ikke.
-- 3D-skyggeeffekter støttes ikke.
WORD
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: .doc, .docx
-- Versjon: Office 97 ~ Office 2007
•• Funksjoner som ikke støttes
-- Sidebakgrunnseffekt
-- Noen avsnittstiler
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
-- 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
-- Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115 underelementer støttes.
-----
Diagrammer
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
-- Lysbildenotater og støtteark
160
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
1
4
Velg Lite fra menyene til venstre.
5
Velg Unapproved fra undermenyene til Lite.
6
Velg Approve-knappen for enheten fra listen over ikke-godkjente Lite-enheter.
Åpne serveren du har tilordnet enheten.
2
Skriv inn brukernavn og passord for å logge deg på.
3
Velg Device fra menylinjen øverst.
161
7
Skriv inn den nødvendige informasjonen for å godkjenne enheten.
9
Når enheten er godkjent av serveren, lastes planen registrert i den valgte gruppen ned til enheten.
Planen kjører etter at den er lastet ned.
――Du finner flere opplysninger om hvordan du konfigurerer en plan i <brukerhåndboken for MagicInfo
Lite Server>.
――Hvis en enhet slettes fra listen over enheter som er godkjent av serveren, startes enheten på nytt for å
tilbakestille innstillingene.
Angi gjeldende klokkeslett
En plan kan ikke kjøre hvis klokkeslettet på enheten er forskjellig fra serverens aktuelle klokkeslett.
1
Gå til kategoriene Device → Time.
2
Velg enhet.
3
Velg Clock Set, og synkroniser klokkeslettet med serveren.
•• Device Name: Skriv inn enhetsnavnet.
•• Device Group: Velg
for å angi gruppen.
•• Location: Angi den nåværende plasseringen av enheten.
――Hvis du trykker på INFO-knappen på fjernkontrollen når en nettverksplan kjører, vises plandetaljene.
Kontroller at riktig enhet er valgt, ved å vise enhets-IDen i detaljene.
8
Velg All-menyen for å kontrollere at enheten er registrert.
•• Når du kobler deg til serveren for første gang, er tidsangivelsen på produktet satt til å bruke GMTtiden for området der serveren er installert.
•• Tidsangivelsen på produktet kan endres fra serveren som vist i trinn 3.
•• Hvis du slår produktet av og på igjen, blir tidsinnstillingen på produktet gjenopprettet til den siste
tidsangivelsen som ble satt fra serveren.
――Du finner mer informasjon om hvordan du styrer tiden (planlegging, feriehåndtering osv.), i
<brukerhåndboken for MagicInfo Lite-serveren>.
162
2
MagicInfo Lite
Velg Network schedule i MagicInfo Lite player-menyen.
MagicInfo Lite player
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTERE
――Du starter MagicInfo Lite ved å velge MagicInfo Lite for Play Mode på System.
――Trykk på MagicInfo Lite/S-knappen på fjernkontrollen.
Network schedule
Local schedule
Internal Auto Play
MagicInfo Lite player
Network schedule
Du kan vise hvorvidt serveren er koblet til (godkjenning) på menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
Hvis du vil vise hvorvidt serveren er koblet til når en Network schedule kjører, trykker du på INFO på
fjernkontrollen.
1
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Velg MagicInfo Lite player i MagicInfo Lite-menyen.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
163
Local schedule
Gå til Local Schedule Manager → Klikk på Create for å opprette en plan → Velg planen du vil kjøre
1
MagicInfo Lite player
Velg Local schedule i menyskjermbildet for MagicInfo Lite player.
Kjør planer som er opprettet i Local Schedule Manager.
Network schedule
――Denne menyen er deaktivert hvis det ikke er kjørt noen plan tidligere i Local Schedule Manager.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Alternativet blir bare aktivert når det finnes minst ett innholdselement, bortsett fra musikkfiler, i Internal Memory.
Internal Auto Play
1
MagicInfo Lite player
Velg Internal Auto Play i menyskjermbildet for MagicInfo Lite player.
•• Spill av innhold som er kopiert til Internal Memory, i alfabetisk rekkefølge.
Network schedule
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
164
――Alternativet blir bare aktivert når det finnes minst ett innholdselement, bortsett fra musikkfiler, i mappen MagicInfoSlide på
USB Device Auto Play
USB Storage.
――Kontroller at en USB-enhet er satt inn. Sørg for å opprette en mappe med navnet MagicInfoSlide på USB-enheten, og legg
MagicInfo Lite player
innhold i mappen.
Network schedule
1
Local schedule
Velg USB Device Auto Play i menyskjermbildet for MagicInfo Lite player.
•• Innholdet i mappen MagicInfoSlide på USB-enheten vil spilles av i alfabetisk rekkefølge.
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play blir kjørt automatisk hvis USB-minne er tilkoblet når Network schedule, Local schedule eller
Internal Auto Play kjører.
Return
165
2
Local Schedule Manager
Velg Create in skjermbildet Local Schedule Manager.
Konfigurer innstillingene for avspilling fra Local schedule.
Local Schedule Manager
Alternativt kan du velge og spille av fra internt minne eller USB-minne i henhold til den tilpassede
avspillingssekvensen.
Storage
Edit
No Playing Schedule
Registrere en Local schedule
1
Create
Internal Memory
Delete
Run
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
Info
Copy
MagicInfo Lite
Close
MagicInfo Lite player
Return
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
3
Velg Time for å angi når du vil spille av innholdet.
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Ti
C
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Return
Time
Contents
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Det kan opprettes maksimalt 24 tidsplaner.
-- Hvis det opprettes flere enn én tidsplan, må starttidspunktet være forskjellig for hver tidsplan.
(Eksempel på feil innstilling: 12.00–12.00 / 12.00–23.00)
-- Se eksempelet nedenfor. Hvis flere enn én Local schedule er tilordnet én tidsluke, blir plan B utført før plan A.
(Eksempel: A: 12:00–12:00 / B: 13:00–14:00)
166
4
Velg Contents for å angi innholdet du vil spille av.
5
Velg Duration
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Mappe1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Deselect All
Down
Cancel
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Du kan velge maksimalt 99 innholdsfiler.
Angi rekkefølgen og tidsperioden som innholdsfiler skal spilles av i.
•• Endre avspillingsrekkefølge
Velg en innholdsfil og endre rekkefølgen med Up- eller Down-knappen.
•• Duration
Velg hvor lenge innholdet skal spilles av.
-- Duration kan ikke angis for videoer.
-- Duration må være minst 5 sekunder.
Trykk på Save for å lagre innstillingene.
167
6
Velg Save. Velg minneplassen hvor du vil lagre innholdet.
――Kontroller at minst én Local schedule er registrert.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Endre en Local schedule
1
Delete
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Lite
--:-- am ~ --:-- pm
ave
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Tim
MagicInfo Lite player
No Item
No Item
Con
USB
Internal Memory
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
Time
ancel
Local Schedule Manager
Content manager
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
7
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Kontroller at planen er lagt til i Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Velg den lokale planen du vil endre.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
Create
Run
No Playing Schedule
Info
Edit
Delete
Copy
Close
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Return
Copy
Close
Return
168
3
Slette en Local schedule
Velg Edit.
――Kontroller at minst én Local schedule er registrert.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
Time
Contents
1
Delete
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Lite player
Cancel
Local Schedule Manager
Content manager
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
4
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Endre detaljene for den lokale planen. Velg deretter Save.
Return
2
Velg den lokale planen du vil slette.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Velg deretter Delete.
169
Kjøre en Local schedule
Stoppe en Local schedule
――Kontroller at minst én Local schedule er registrert.
――Denne funksjonen aktiveres bare når en plan kjører.
1
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
Hvis du velger Stop, blir kjøremodus endret fra Local schedule til Network schedule.
1
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Velg den lokale planen du vil kjøre. Velg deretter Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Velg Stop.
Local Schedule Manager
Create
Edit
Storage
Internal Memory
Delete
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Copy
Close
Edit
Delete
Run
Info
Create
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Close
Return
Return
170
Vise detaljene for en Local schedule
1
3
Detaljene for planen vises.
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Velg den lokale planen du vil vise detaljene for.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
171
3
Kopiere en Local schedule
1
Velg filer med lokale planer og trykk på Copy.
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Lite
Internal Memory
No Playing Schedule
MagicInfo Lite player
Create
Edit
Delete
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Content manager
Run
Info
Close
Settings
Copy
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Velg en lagringsenhet som skal brukes til å lagre de lokale planfilene som kopieres.
4
Det vises et vindu med spørsmål om du ønsker å kopiere filene til Internal Memory eller USBminneenheten. Velg Yes for å kopiere filene.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No P
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: Kopier lokale planer fra Internal Memory til en USB-minneenhet.
•• USB: Kopier lokale planer fra en USB-minneenhet til Internal Memory.
172
2
Content manager
Content manager
Kopiere innhold
1
Velg innholdet du vil kopiere.
Internal Memory
Velg Content manager i menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
USB
Mappe1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Copy
Local Schedule Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Hvis du velger innhold under Internal Memory: Du kan kopiere innholdet under Internal
Memory til USB-minne.
Return
•• Hvis du velger innhold under USB: Du kan kopierte innholdet under USB-minne til Internal
Memory.
――Hvis du velger innhold under Internal Memory og USB-minne samtidig, blir kopiering
deaktivert.
3
Velg deretter Copy.
173
2
Slette innhold
1
Velg Content manager i menyskjermbildet for MagicInfo Lite.
Velg innholdet du vil slette. Velg deretter Delete.
•• Innhold under Internal Memory og USB-minne kan slettes samtidig.
Content manager
MagicInfo Lite player
Internal Memory
MagicInfo Lite player
Mappe1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Content manager
Menu2.jpg
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
174
Settings
Server Network Settings
Hvis du skal kjøre MagicInfo Lite, må du koble deg til et nettverk.
Settings
Server Network Settings
Server
Default content duration
Angi serverinnstillingene for MagicInfo Lite.
(F.eks.: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Random
Close
None
portnummer 7001, kan du be serveradministrator finne riktig portnummer og deretter endre portnummeret.)
Landscape
YYYYMMDD
FTP Mode
Safety Remove USB Device
Return
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Hvis alternativet SSL er aktivert, blir serveren konfigurert til å bruke https, og dataoverføring blir kryptert.
――Skriv inn serverens IP-adresse og portnummer. Bruk 7001 som portnummer. (Hvis du ikke kan koble deg til serveren med
Angi FTP-driftsmodusen.
•• Active / Passive
Default Storage
Angi hvor du vil lagre innhold (lastet ned fra serveren).
•• Internal Memory: Lagre innholdet i produktets internminne.
•• USB: Lagre innholdet i USB-minnet.
――Hvis Network Settings kjøres når USB-minne ikke er tilkoblet, blir standardinnholdet kjørt.
175
Default content duration
Screen layout
Angi hvor lenge innholdet skal spilles av.
Endre skjermretning til vannrett eller loddrett visning.
•• Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF viewing time, Flash viewing time
――Varigheten må være minst fem sekunder.
Content ratio
Angi bildeforholdet etter type ved avspilling av innhold.
•• PPT ratio, PDF ratio, Video ratio
-- Original: Vis innholdet i original størrelse.
-- Full Screen: Vis innholdet i fullskjerm.
Image Effect
Konfigurerer bildeovergangseffektene.
•• Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel,
Random Blocks, Spin Fade In, Random, None
Default content
•• Landscape / Portrait
Schedule Name
Velg en plantittelformat når du oppretter en lokal plan.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safety Remove USB Device
Fjerner USB-minnet på en forsvarlig måte
Delete all content
Slett alle innholdsfiler i Internal Memory.
Reset Settings
Gjenopprett alle verdier under Settings til standardverdiene fra da produktet ble kjøpt.
Angi hvilket innhold som skal spilles av som standard når du starter MagicInfo Lite.
•• Innhold på opptil 20 MB støttes for Default content.
176
Når innhold kjøres
Vise detaljene for innholdet som kjører
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen.
•• Software Version: Viser programvarenummeret til en enhet
•• Device Name: Viser navnet til en enhet som gjenkjennes av serveren
•• Device ID: Viser det originale ID-nummeret til en enhet
•• Mode: Viser gjeldende driftsmodus
(Network schedule, Local schedule, Internal Auto Play eller USB Device Auto Play) for MagicInfo Lite player
•• Server: Viser tilkoblingsstatusen (Connected, Disconnected eller Not approved) for serveren
•• USB: Viser tilkoblingsstatusen for en USB-enhet
•• Schedule download: Viser fremdriften for en nettverksplan som lastes ned fra serveren
Cancel
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
177
Endre innstillingene for innholdet som kjører
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safety Remove USB Device
Trykk på TOOLS-knappen på fjernkontrollen.
Du kan endre innstillingen for Picture Mode eller Sound Mode eller trygt fjerne en USB-enhet (Safely Remove USB Device)
mens du spiller av innhold ved å trykke på TOOLS fjernkontrollen.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Tilpasser skjerminnstillingene til innholdet som spilles av.
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Tilpasser lydinnstillingene til innholdet som spilles av.
•• PIP (Off / On)
Aktiver eller deaktiver PIP-funksjonen.
•• Background Music (Off / On)
Aktiver eller deaktiver Background Music-funksjonen.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Angi musikkfiler som er lagret i Internal Memory som Background Music.
――Hvis du vil aktivere Background Music Setting, må du kontrollere at minst én MP3-fil er lagret i Internal Memory.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Safety Remove USB Device
Fjerner USB-minnet på en forsvarlig måte
178
Kapittel 11
MagicInfo Premium S
-- Du starter MagicInfo Premium S ved
å velge MagicInfo Premium S for Play
Mode på System.
Du må kjøpe en lisens for å bruke MagicInfo Premium S.
Hvis du vil laste ned programvaren, går du til Samsungs hjemmeside på http://www.samsunglfd.com.
Kontakt et kundeservicesenter hvis du ønsker å kjøpe en lisens.
Filformater som er kompatible med MagicInfo Premium S Player
Les dette før du bruker MagicInfo Premium S Player
•• Filsystemet støtter FAT16, FAT32 og NTFS.
•• En fil med en loddrett og vannrett oppløsning som er større enn maksimal oppløsning, kan ikke spilles av.
Kontroller filens loddrette og vannrette oppløsning.
•• Kontroller hvilke kodektyper og versjoner for video og lyd som støttes.
•• Kontroller hvilke filversjoner som støttes.
-- Flash-versjon opptil 10.1 støttes.
-- PowerPoint-versjon opptil 97 – 2007 støttes.
•• Bare den USB-enheten som ble tilkoblet sist, gjenkjennes.
――Du finner flere opplysninger om støttede kodeker på side 157.
179
Video
•• 3D-video støttes ikke.
•• Innhold med høyere oppløsning enn det som er
angitt i tabellen ovenfor, støttes ikke.
•• Videoinnhold med høyere bithastighet eller
bildefrekvens enn det som er angitt i tabellen
ovenfor, kan føre til at videoen hakker under
avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av
riktig, hvis det oppstår en feil i innholdet eller
beholderen.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale
kameraer ikke er kompatible med spilleren.
Lyd
•• Lydinnhold med høyere bithastighet eller
bildefrekvens enn det som er angitt i tabellen
ovenfor, kan føre til at lyden hakker under
avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av
riktig, hvis det oppstår en feil i innholdet eller
beholderen.
Bilde
•• Kompatibelt bildefilformat: Jpeg
•• Maksimal oppløsning som støttes: 15,360 X
8,640
•• Bildeeffekter som støttes: 8 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear,
Wipe, Ripple Wash)
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale
kameraer ikke er kompatible med spilleren.
•• Støtter opptil WMA 10 Pro 5.1-kanal. WMAtapsfri lyd støttes ikke.
•• QCELP, AMR NB/WB støttes ikke.
•• Støtte for H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og
AVCHD støttes ikke.
•• For alle videokodeker utenom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: maks 60 rammer
-- Over 1280 x 720: maks 30 rammer
•• GMC 2 eller nyere støttes ikke.
•• BD MVC-spesifikasjoner.
180
Flash
Power Point
•• Kompatibel med Flash 10.1
•• Flash-animasjon
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Anbefalt oppløsning: 960 X 540
-- Forsiktig
Ytelse sammenlignbar med Flash Player
på et Windows-operativsystem kan ikke
garanteres.
Optimalisering er nødvendig ved
innholdsoppretting.
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Kodek: H.264 BP
Oppløsning: 1920 X 1080
-- Lyd
Kodek: H.264 BP
-- Forsiktig
F4V-filformat støttes ikke.
Skjermvideo støttes ikke.
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: ppt, pptx
-- Versjon: Office 97 ~ Office 2007
•• Funksjoner som ikke støttes
-- Animasjonseffekt
-- 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
-- Topptekst og bunntekst (noen
underelementer støttes ikke)
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: pdf
•• Funksjoner som ikke støttes
-- Innhold på mindre enn 1 piksel støttes ikke
på grunn av at ytelsen forringes.
-- Innhold i maskert bilde og bilde side ved
side støttes ikke.
-- Innhold med rotert tekst støttes ikke.
-- 3D-skyggeeffekter støttes ikke.
-- Noen tegn støttes ikke
(Spesialtegn kan bli ødelagt)
-- Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115
underelementer støttes.
------
Innsetting av objekter
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Diagrammer
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
-- Lysbildenotater og støtteark
181
WORD
Malfiler
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: .doc, .docx
-- Versjon: Office 97 ~ Office 2007
•• Funksjoner som ikke støttes
-- Sidebakgrunnseffekt
-- Noen avsnittstiler
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
•• Oppretting/redigering/avspilling er bare
tilgjengelig i Template Manager.
LFD
•• Støttes i USB Device Auto Play og Network
schedule (forfattet i et PC-forfatterverktøy for
Premium S Player)
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: .lfd
-- 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
-- Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115
underelementer støttes.
-----
Diagrammer
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
-- Lysbildenotater og støtteark
182
Nettverksplan med flere vinduer
Restriksjoner for avspilling
•• Maks. to videofiler (Videos) kan spilles av.
•• Hvis PIP-modus er aktivert, kan det ikke spilles av mer enn én videofil (Videos).
•• Det kan ikke spilles av mer enn én Flash-fil.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• LFD(.lfd)-filer støttes ikke.
Restriksjoner for lydutgang
•• Det kan ikke brukes mer enn én lydutgang.
•• Avspillingsprioritet: Flash-fil > nettverks-BGM > lokal BGM > videofil i hovedvinduet som er valgt av brukeren
――Nettverks-BGM: Instillingene kan konfigureres i trinn 1 når du oppretter en serverplan.
――Lokal BGM: BGM-innstillingene kan konfigureres med verktøyene som vises etter at du har trykket på TOOLS under MagicInfo Premium S-avspilling.
――Brukervalgt hovedvindu: Instillingene for hovedvindu kan konfigureres i trinn 2 når du oppretter en serverplan.
Malfiler og LFD-filer (.lfd)
Restriksjoner
•• Scenarioer som er opprettet i et PC-forfatterverktøy og som ble publisert til en USB-enhet, støttes ikke.
•• Scenarioer som er opprettet i et PC-forfatterverktøy og som ble publisert sammen med planopplysninger til en USB-enhet, støttes ikke.
•• Avspilling er bare mulig via USB Device Auto Play.
Det må finnes en .lfd-fil under MagicInfoSlide-mappen på USB-enheten.
183
Restriksjoner for avspilling
•• Maks. to videofiler (Videos) kan spilles av.
•• Hvis PIP-modus er aktivert, kan det ikke spilles av mer enn én videofil (Videos).
•• Det kan ikke spilles av mer enn én Flash-fil.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• Det kan ikke spilles av flere videoer samtidig (Videos) på én skjerm på en videovegg.
•• Det kan ikke spilles av flere enn én PIP-innholdsfil.
Restriksjoner for lydutgang
•• Det kan ikke brukes mer enn én lydutgang.
•• Avspillingsprioritet: Flash-fil > nettverks-BGM > lokal BGM > videofil i hovedvinduet som er valgt av brukeren
――Brukervalgt hovedvindu: Lydutgang kan velges i trinn 3 mens du forfatter i Template Manager
Annet
Flash-ytelsen kan være langsommere på en PC (restriksjoner for maskinvareytelse)
Restriksjoner for PIP-funksjon
•• PIP-funksjonen er ikke tilgjengelig under Flash-avspilling.
•• Støttes ikke hvis innholdslayouten er Portrait. (Vi gjør oppmerksom på at PIP støttes når den er konfigurert i Template Manager og brukt på en .lfd-fil.)
•• PIP som er konfigurert i Template Manager eller brukt på en .lfd-fil, og PIP som er konfigurert på produktet, kan ikke brukes samtidig.
•• PIP er alltid i Landscape-modus hvis den er konfigurert i Template Manager eller brukt på en .lfd-fil.
(Vær oppmerksom på at skjermen ikke kan roteres hvis innholdslayouten er Portrait.)
184
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
1
Åpne serveren du har tilordnet enheten.
2
Skriv inn brukernavn og passord for å logge deg på.
3
Velg Device fra menylinjen øverst.
4
Velg Premium fra menyene til venstre.
5
Velg Unapproved fra undermenyene til Premium.
6
Velg Approve-knappen for enheten fra listen over ikke-godkjente Premium-enheter.
185
7
Skriv inn den nødvendige informasjonen for å godkjenne enheten.
9
Når enheten er godkjent av serveren, lastes planen registrert i den valgte gruppen ned til enheten.
Planen kjører etter at den er lastet ned.
――Du finner flere opplysninger om hvordan du konfigurerer en plan i <brukerhåndboken for MagicInfo
Premium Server>.
――Hvis en enhet slettes fra listen over enheter som er godkjent av serveren, startes enheten på nytt for å
tilbakestille innstillingene.
Angi gjeldende klokkeslett
En plan kan ikke kjøre hvis klokkeslettet på enheten er forskjellig fra serverens aktuelle klokkeslett.
1
Gå til kategoriene Device → Time.
2
Velg enhet.
3
Velg Clock Set, og synkroniser klokkeslettet med serveren.
•• Device Name: Skriv inn enhetsnavnet.
•• Device Group: Velg
for å angi gruppen.
•• Location: Angi den nåværende plasseringen av enheten.
――Hvis du trykker på INFO-knappen på fjernkontrollen når en nettverksplan kjører, vises plandetaljene.
Kontroller at riktig enhet er valgt, ved å vise enhets-IDen i detaljene.
8
Velg All-menyen for å kontrollere at enheten er registrert.
•• Når du kobler deg til serveren for første gang, er tidsangivelsen på produktet satt til å bruke GMTtiden for området der serveren er installert.
•• Tidsangivelsen på produktet kan endres fra serveren som vist i trinn 3.
•• Hvis du slår produktet av og på igjen, blir tidsinnstillingen på produktet gjenopprettet til den siste
tidsangivelsen som ble satt fra serveren.
――Du finner mer informasjon om hvordan du styrer tiden (planlegging, feriehåndtering osv.), i
<brukerhåndboken for MagicInfo Premium-serveren>.
186
MagicInfo Premium S
2
Velg Network schedule i MagicInfo Premium S Player-menyen.
MagicInfo Premium S Player
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Support
――Du starter MagicInfo Premium S ved å velge MagicInfo Premium S for Play Mode på System.
――Trykk på MagicInfo Lite/S-knappen på fjernkontrollen.
Network schedule
Local schedule
Template Player
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Du kan vise hvorvidt serveren er koblet til (godkjenning) på menyskjermbildet for MagicInfo Premium
S. Hvis du vil vise hvorvidt serveren er koblet til når en Network schedule kjører, trykker du på INFO på
fjernkontrollen.
1
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Velg MagicInfo Premium S Player i MagicInfo Premium S-menyen.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
187
Local schedule
Gå til Local Schedule Manager → Klikk på Create for å opprette en plan → Velg planen du vil kjøre
1
MagicInfo Premium S Player
Velg Local schedule i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S Player.
Kjør planer som er opprettet i Local Schedule Manager.
Network schedule
――Denne menyen er deaktivert hvis det ikke er kjørt noen plan tidligere i Local Schedule Manager.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Player
Gå til Template Manager → Klikk på Create for å opprette en mal → Velg malen du vil kjøre
1
MagicInfo Premium S Player
Velg Template Player i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S Player.
Kjør maler som er opprettet i Template Manager.
Network schedule
――Denne menyen er deaktivert hvis det ikke er kjørt noen plan tidligere i Template Manager.
Local schedule
Template Player
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
188
――Alternativet blir bare aktivert når det finnes minst ett innholdselement, bortsett fra musikkfiler, i Internal Memory.
Internal Auto Play
1
MagicInfo Premium S Player
Velg Internal Auto Play i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S Player.
•• Spill av innhold som er kopiert til Internal Memory, i alfabetisk rekkefølge.
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Alternativet aktiveres bare hvis det er minst ett innholdselement, bortsett fra musikkfiler, i mappen MagicInfoSlide, lagret
USB Device Auto Play
på USB.
――Kontroller at en USB-enhet er satt inn. Sørg for å opprette en mappe med navnet MagicInfoSlide på USB-enheten, og legg
MagicInfo Premium S Player
innhold i mappen.
Network schedule
1
Local schedule
Template Player
Velg USB Device Auto Play i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S Player.
•• Innholdet i mappen MagicInfoSlide på USB-enheten vil spilles av i alfabetisk rekkefølge.
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play blir kjørt automatisk hvis USB-minne er tilkoblet når Network schedule, Local schedule eller
Internal Auto Play kjører.
Return
189
2
Local Schedule Manager
Velg Create in skjermbildet Local Schedule Manager.
Konfigurer innstillingene for avspilling fra Local schedule.
Local Schedule Manager
Alternativt kan du velge og spille av fra internt minne eller USB-minne i henhold til den tilpassede
avspillingssekvensen.
Storage
Edit
No Playing Schedule
Registrere en Local schedule
1
Create
Internal Memory
Delete
Run
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
Info
Copy
MagicInfo Premium S
Close
MagicInfo Premium S Player
Return
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
3
Velg Time for å angi når du vil spille av innholdet.
Settings
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Ti
Co
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Return
Time
Contents
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Det kan opprettes maksimalt 24 tidsplaner.
-- Hvis det opprettes flere enn én tidsplan, må starttidspunktet være forskjellig for hver tidsplan.
(Eksempel på feil innstilling: 12.00–12.00 / 12.00–23.00)
-- Se eksempelet nedenfor. Hvis flere enn én Local schedule er tilordnet én tidsluke, blir plan B utført før plan A.
(Eksempel: A: 12:00–12:00 / B: 13:00–14:00)
190
4
Velg Contents for å angi innholdet du vil spille av.
5
Velg Duration
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Mappe1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Deselect All
Down
Cancel
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Du kan velge maksimalt 99 innholdsfiler.
Angi rekkefølgen og tidsperioden som innholdsfiler skal spilles av i.
•• Endre avspillingsrekkefølge
Velg en innholdsfil og endre rekkefølgen med Up- eller Down-knappen.
•• Duration
Velg hvor lenge innholdet skal spilles av.
-- Duration kan ikke angis for videoer.
-- Duration må være minst 5 sekunder.
Trykk på Save for å lagre innstillingene.
191
6
Velg Save. Velg minneplassen hvor du vil lagre innholdet.
――Kontroller at minst én Local schedule er registrert.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Endre en Local schedule
1
Delete
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Premium S
--:-- am ~ --:-- pm
ave
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Time
MagicInfo Premium S Player
No Item
No Item
Cont
USB
Internal Memory
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
Time
ncel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
7
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Kontroller at planen er lagt til i Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Velg den lokale planen du vil endre.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
All schedules
Run
No Playing Schedule
Info
Create
Edit
Delete
Copy
All schedules
Close
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Return
Close
Return
192
3
Slette en Local schedule
Velg Edit.
――Kontroller at minst én Local schedule er registrert.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
1
Delete
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
Time
Contents
Time
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Premium S Player
Cancel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
4
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Endre detaljene for den lokale planen. Velg deretter Save.
Return
2
Velg den lokale planen du vil slette.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Velg deretter Delete.
193
Kjøre en Local schedule
Stoppe en Local schedule
――Kontroller at minst én Local schedule er registrert.
――Denne funksjonen aktiveres bare når en plan kjører.
1
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
Hvis du velger Stop, blir kjøremodus endret fra Local schedule til Network schedule.
1
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Velg den lokale planen du vil kjøre. Velg deretter Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Velg Stop.
Local Schedule Manager
Create
Edit
Storage
Internal Memory
Delete
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
Run
All schedules
Info
2012.01.01_1834.lsch
Copy
Close
Stop
Info
Copy
Close
Return
Return
194
Vise detaljene for en Local schedule
1
3
Detaljene for planen vises.
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Close
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Velg den lokale planen du vil vise detaljene for.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
195
3
Kopiere en Local schedule
1
Velg filer med lokale planer og trykk på Copy.
Velg Local Schedule Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Premium S
Internal Memory
No Playing Schedule
Edit
Delete
MagicInfo Premium S Player
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Template Player
Run
Info
Close
Content manager
Copy
Settings
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Create
4
Det vises et vindu med spørsmål om du ønsker å kopiere filene til Internal Memory eller USBminneenheten. Velg Yes for å kopiere filene.
Velg en lagringsenhet som skal brukes til å lagre de lokale planfilene som kopieres.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pla
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: Kopier lokale planer fra Internal Memory til en USB-minneenhet.
•• USB: Kopier lokale planer fra en USB-minneenhet til Internal Memory.
196
2
Template Manager
Velg Create in skjermbildet Template Manager.
Template Manager
Registrere en mal
1
Storage
Velg Template Manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
Create
Internal Memory
Edit
No Playing Schedule
Copy
MagicInfo Premium S
Delete
Play
MagicInfo Premium S Player
Preview
Local Schedule Manager
Close
Template Manager
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Return
Velg en mal i Landscape- eller Portrait-modus.
Create
Select a template.
Landscape
Portrait
Next
Cancel
――Signalrotering med linjesprang støttes ikke.
197
4
Organiser en mal ved å sette inn tekst, video, bilder eller PDF-filer etter ønske.
Contents
Contents
Create
Type
Select the position and the background.
None
Contents
Use background image
Preview
No Items
Size
Fit to screen
Source
PC
Previous
Next
OK
Cancel
Return
Cancel
•• Type: Velg en filtype du vil bruke til å organisere en mal.
-- PIP / Videos / Image / Flash / Office / PDF
•• Contents: Velg en fil som er lagret i Internal Memory eller en USB-enhet.
-- Velg Text input for å laste inn en fil eller legge inn tekst manuelt.
•• Size: Angi skjermstørrelsen når du viser en innholdsfil på malsiden.
-- Fit to screen / Lock Aspect Ratio
•• Source: Dette alternativet aktiveres når Type angis til PIP.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――En mal kan inneholde maksimalt to Videos-filer.
――En mal kan inneholde bare én PIP-fil.
(Hvis du har valgt en PIP-fil, kan du bare velge én Videos-fil.)
――Du kan ikke ha en Office-fil og en PDF-fil i den samme malen.
――En mal kan ikke inneholde mer enn én Flash-fil.
198
5
6
Velg lyd eller bakgrunnsmusikk.
Velg Save. Velg minneplassen hvor du vil lagre innholdet.
Create
Create
Select sound or background music.
Save the template and finish.
Internal
Storage
Background Music
Template Name
Preview
20130101_2222
Preview
Previous
Previous
Next
OK
Cancel
Cancel
•• Hvis det er tilordnet to Videos-filer, velger du filen med lyden du ønsker å bruke.
-- Hvis en av videofilene omfatter PIP-innhold, kan du velge lyd fra PIP-innholdet.
7
Kontroller at malen er lagt til i Template Manager.
•• Hvis du velger en Flash-fil, er det ikke mulig å aktivere lydutdata fra en annen fil eller
bakgrunnsmusikken (trinn 5 hoppes over).
•• Hvis Background Music er aktivert, støttes ikke lydinnstillingsfunksjonen i en fil.
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
All schedules
Delete
20130101_2222.tlfd
Run
Preview
Close
Return
199
2
Content manager
Content manager
Kopiere innhold
1
Velg innholdet du vil kopiere.
Internal Memory
Velg Content manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
USB
Mappe1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Copy
Local Schedule Manager
Template Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Hvis du velger innhold under Internal Memory: Du kan kopiere innholdet under Internal
Memory til USB-minne.
Return
•• Hvis du velger innhold under USB: Du kan kopierte innholdet under USB-minne til Internal
Memory.
――Hvis du velger innhold under Internal Memory og USB-minne samtidig, blir kopiering
deaktivert.
3
Velg deretter Copy.
200
2
Slette innhold
1
Velg Content manager i menyskjermbildet for MagicInfo Premium S.
Velg innholdet du vil slette. Velg deretter Delete.
•• Innhold under Internal Memory og USB-minne kan slettes samtidig.
Content manager
MagicInfo Premium S
Internal Memory
MagicInfo Premium S Player
Mappe1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Template Manager
Menu2.jpg
Content manager
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
201
Server Network Settings
Settings
Hvis du skal kjøre MagicInfo Premium S, må du koble deg til et nettverk.
Settings
Server
Server Network Settings
Angi serverinnstillingene for MagicInfo Premium S.
Default content duration
•• Hvis alternativet SSL er aktivert, blir serveren konfigurert til å bruke https, og dataoverføring blir kryptert.
――Skriv inn serverens IP-adresse og portnummer. Bruk 7001 som portnummer. (Hvis du ikke kan koble deg til serveren med
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Random
Close
None
portnummer 7001, kan du be serveradministrator finne riktig portnummer og deretter endre portnummeret.)
FTP Mode
Landscape
Angi FTP-driftsmodusen.
YYYYMMDD
•• Active / Passive
Safety Remove USB Device
Return
Default Storage
Angi hvor du vil lagre innhold (lastet ned fra serveren).
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Internal Memory: Lagre innholdet i produktets internminne.
•• USB: Lagre innholdet i USB-minnet.
――Hvis Network schedule kjøres når USB-minne ikke er tilkoblet, blir standardinnholdet kjørt.
202
Default content duration
Screen layout
Angi hvor lenge innholdet skal spilles av.
Endre skjermretning til vannrett eller loddrett visning.
•• Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF viewing time, Flash viewing time
――Varigheten må være minst fem sekunder.
Content ratio
Angi bildeforholdet etter type ved avspilling av innhold.
•• PPT ratio, PDF ratio, Video ratio
-- Original: Vis innholdet i original størrelse.
-- Full Screen: Vis innholdet i fullskjerm.
Image Effect
Konfigurerer bildeovergangseffektene.
•• Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Random, None
Default content
Angi hvilket innhold som skal spilles av som standard når du starter MagicInfo Premium S.
•• Landscape / Portrait
Schedule Name
Velg en plantittelformat når du oppretter en lokal plan.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safety Remove USB Device
Fjerner USB-minnet på en forsvarlig måte
Delete all content
Slett alle innholdsfiler i Internal Memory.
Reset Settings
Gjenopprett alle verdier under Settings til standardverdiene fra da produktet ble kjøpt.
•• Innhold på opptil 20 MB støttes for Default content.
203
Når innhold kjøres
Vise detaljene for innholdet som kjører
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen.
•• Software Version: Viser programvarenummeret til en enhet
•• Device Name: Viser navnet til en enhet som gjenkjennes av serveren
•• Device ID: Viser det originale ID-nummeret til en enhet
•• Mode: Viser gjeldende driftsmodus
(Network schedule, Local schedule, Template Player, Internal Auto Play eller USB Device Auto Play) for MagicInfo
Premium S Player
•• Server: Viser tilkoblingsstatusen (Connected, Disconnected eller Non-approval) for serveren
•• USB: Viser tilkoblingsstatusen for en USB-enhet
•• Schedule download: Viser fremdriften for en nettverksplan som lastes ned fra serveren
Cancel
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
204
Endre innstillingene for innholdet som kjører
Trykk på TOOLS-knappen på fjernkontrollen.
Du kan endre innstillingen for Picture Mode eller Sound Mode eller trygt fjerne en USB-enhet (Safely Remove USB Device)
mens du spiller av innhold ved å trykke på TOOLS fjernkontrollen.
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safety Remove USB Device
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Tilpasser skjerminnstillingene til innholdet som spilles av.
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Tilpasser lydinnstillingene til innholdet som spilles av.
•• PIP (Off / On)
Aktiver eller deaktiver PIP-funksjonen.
•• Background Music (Off / On)
Aktiver eller deaktiver Background Music-funksjonen.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Angi musikkfiler som er lagret i Internal Memory som Background Music.
――Hvis du vil aktivere Background Music Setting, må du kontrollere at minst én MP3-fil er lagret i Internal Memory.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Safety Remove USB Device
Fjerner USB-minnet på en forsvarlig måte
205
Kapittel 12
MagicInfo Videowall S
-- Du starter MagicInfo Videowall S ved
å velge MagicInfo Videowall S for Play
Mode på System.
Du må kjøpe en lisens for å bruke MagicInfo Videowall S.
Hvis du vil laste ned programvaren, går du til Samsungs hjemmeside på http://www.samsunglfd.com.
Kontakt et kundeservicesenter hvis du ønsker å kjøpe en lisens.
Filformater som er kompatible med MagicInfo Videowall S Player
Les dette før du bruker MagicInfo Videowall S Player
MagicInfo Videowall S kan bare konfigurere og styre innholdsfiler via VideoWall Console.
•• Du finner flere opplysninger i brukerhåndboken for VideoWall Console.
•• Trykk på RETURN på fjernkontrollen for å vise vinduet for menyvalg.
――Du finner flere opplysninger om støttede kodeker på side 157.
206
Video
Bilde
•• 3D-video støttes ikke.
•• Kompatibelt bildefilformat: Jpeg, bmp, png
•• Innhold med høyere oppløsning enn det som er angitt i tabellen ovenfor,
støttes ikke.
•• Maksimal oppløsning som støttes: 15,360 X 8,640
-- Det kan ta lengre tid å vise bilder med høyere oppløsning på skjermen.
•• Videoinnhold med høyere bithastighet eller bildefrekvens enn det som er
angitt i tabellen ovenfor, kan føre til at videoen hakker under avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av riktig, hvis det oppstår en feil i
innholdet eller beholderen.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale kameraer ikke er kompatible
med spilleren.
•• Støtte for H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og AVCHD støttes ikke.
•• For alle videokodeker utenom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: maks 60 rammer
-- Over 1280 x 720: maks 30 rammer
•• GMC 2 eller nyere støttes ikke.
•• BD MVC-spesifikasjoner.
207
Restriksjoner
•• Det kan bare spilles av én videofil (Videos) per klient.
――Forskjellige innholdsfiler kan spilles av på skjermene på en videovegg.
Det kan ikke spilles av to videofiler (Videos) på én skjerm på en videovegg.
Tilgjengelig
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
208
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S →
ENTERE → RETURN
――Du starter MagicInfo Videowall S ved å velge MagicInfo Videowall S for Play
Mode på System.
――Trykk på MagicInfo Lite/S-knappen på fjernkontrollen.
Settings
Default Storage
Angi hvor du vil lagre innhold (lastet ned fra serveren).
•• Internal Memory: Lagre innholdet i produktets internminne.
•• USB: Lagre innholdet i USB-minnet.
Default content
Konfigurer innstillingene for innholdet som blir avspilt som standard.
Screen layout
Endre skjermretning til vannrett eller loddrett visning.
Settings
•• Landscape / Portrait
Default Storage
Internal Memory
Default content
None
Screen layout
Port
Port
Vis portnummeret for serveren. Bruk 51001 som portnummer.
Landscape
51001
Close
Safety Remove USB Device
Reset Settings
•• Hvis du ikke kan koble deg til serveren med portnummer 51001, kan du be serveradministrator finne riktig portnummer
og deretter endre portnummeret.
Safety Remove USB Device
Fjerner USB-minnet på en forsvarlig måte
Return
Reset Settings
Gjenopprett alle verdier under Settings til standardverdiene fra da produktet ble kjøpt.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
209
Når innhold kjøres
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Connected
Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen.
•• Software Version: Viser programvarenummeret til en enhet
•• Device Name: Viser navnet til en enhet som gjenkjennes av serveren
•• Device ID: Viser det originale ID-nummeret til en enhet
•• USB: Viser tilkoblingsstatusen for en USB-enhet
Cancel
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
210
Kapittel 13
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
Før du ringer Samsung kundeservicesenter
tester du produktet som følger. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du
Samsung kundeservicesenter.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen forblir tom mens strømlampen blinker selv når produktet er riktig koblet til en PC, utfører du produkttesting.
Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PCsystemet, videokontrolleren og kabelen.
1
Slå av både PC-en og produktet.
2
Koble alle kablene fra produktet.
3
Slå på produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet som normalt.
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Not Optimum Mode blir vist en kort stund hvis du velger en modus som overstiger en støttet oppløsning
(se Støttede oppløsninger).
211
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Kontroller kabeltilkoblingen mellom produktet og PC-en og kontroller at forbindelsen er sikker.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en
HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til produktet og PCen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet justerer du
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen, oppdaterer
du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du justerer
skjerminnstillingene.)
PC vises i Source når ingen PC er tilkoblet.
PC vises alltid i Source uansett om en PC er tilkoblet eller ikke.
Skjermproblem
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
No Signal vises på skjermen (se Koble til en PC).
Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
Not Optimum Mode vises.
Denne meldingen vises når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale oppløsning og
frekvens.
Se i tabellen over standard signalmodus og angi maksimal oppløsning og frekvens i henhold til
produktspesifikasjonene.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
212
Skjermproblem
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Juster Coarse og Fine.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PC-en og grafikkortet er angitt innenfor et område som
er kompatibelt med produktet. Deretter endrer du skjerminnstillingene om nødvendig ved å se i
Tilleggsinformasjon på produktmenyen og tabellen for standard signalmodus.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Fargen på skjermen er ujevn.
Gå til Picture og juster innstillingene for Color Space.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Gå til Picture og juster innstillingene for White Balance.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker
hvert halve til hele sekund.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Produktet slår seg av automatisk.
Gå til System og kontroller at Sleep Timer er angitt til Off.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Hvis en PC er koblet til produktet, kontrollerer du strømstatusen til PC-en.
Kontroller er strømledningen er koblet riktig til produktet og strømuttaket.
Hvis signalet fra en tilkoblet enhet ikke registreres, slås produktet automatisk av etter 10–15 minutter.
Bildekvaliteten til produktet er ikke den samme som hos
forhandleren der det ble kjøpt.
Bruk en HDMI-kabel for å få HD-bildekvalitet (high definition).
213
Skjermproblem
Skjermbildet ser ikke normalt ut.
Kodet videoinnhold kan føre til at skjermbildet ser unormalt ut i scener med objekter i rask bevegelse,
for eksempel i idrettsarrangementer eller action-filmer.
Lavt signalnivå eller lav bildekvalitet kan føre til at det ser ut som det er feil på skjermbildet. Dette betyr
ikke at det er en feil ved produktet.
En mobiltelefon innenfor en avstand på én meter kan forårsake statisk elektrisitet på analoge og
digitale produkter.
Lysstyrken og fargene ser ikke normale ut.
Gå til Picture og juster skjerminnstillingene, for eksempel Picture Mode, Color, Brightness og
Sharpness.
――På P.89 finner du flere opplysninger om Picture-menyen.
Gå til System og juster innstillingene for Energy Saving.
――På P.111 finner du flere opplysninger om System-menyen.
Tilbakestill skjerminnstillingene til standardinnstillingene.
――På P.103 finner du flere opplysninger om Reset Picture-menyen.
Brutte linjer vises på kantene av skjermen.
Hvis Picture Size er angitt til Screen Fit, endrer du innstillingen til 16:9.
Det vises streker (røde, grønne eller blå) på skjermen.
Disse strekene vises når det er en feil i DATA SOURCE DRIVER IC på skjermen. Kontakt et Samsungservicesenter for å løse problemet.
Skjermbildet er ustabilt og deretter fryser det.
Skjermbildet kan fryse hvis du bruker en annen oppløsning enn den som er anbefalt, eller hvis signalet
ikke er stabilt. Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til den anbefalte oppløsningen.
Skjermbildet kan ikke vises i fullskjerm.
En skalert SD-innholdsfil (4:3) kan forårsake svarte felt på begge sier av et HD-kanalskjermbilde.
En video med et annet sideforhold enn sideforholdet for produktet kan forårsake svarte felt øverst og
nederst på skjermen.
Endre innstillingen for skjermstørrelse til fullskjerm på produktet eller kildeenheten.
214
Fjernkontrollproblem
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontroller at batteriene sitter riktig på plass (+/-).
Kontroller om batteriene er tomme.
Se etter strømfeil.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
Sjekk om noen spesiallys eller neonskilt er slått på i nærheten.
Kildeenhetproblem
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Andre problemer
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
Hvis det er koblet til en HDMI-kabel, kontrollerer du innstillingene for lydutgang på PC-en.
Det spraker i høyttalerne.
Kontroller kabeltilkoblingen. Kontroller at det ikke er koblet en videokabel til en lydinngangsport.
Kontroller signalstyrken etter at du har koblet til en kabel.
Lavt signalnivå kan forårsake lydforstyrrelser.
Produktet lukter som plast.
Plastlukten er normal og forsvinner med tiden.
Skjermen ser ut til å ha en helning.
Ta stativet av produktet og sett det på igjen.
Lyd eller bilde kuttes ut med ujevne mellomrom.
Kontroller kabeltilkoblingen og koble den til igjen om nødvendig.
Hvis du bruker en svært hard eller tykk kabel, kan det skade lyd- og videofiler.
Kontroller at kablene er fleksible nok til å sikre bestandighet. Når produktet monteres på en vegg,
anbefales det å bruke rettvinklede kabler.
215
Andre problemer
Det er små partikler på kantene på produktet.
Partiklene er en del av produktdesignen. Det er ikke feil på produktet.
PIP-menyen er ikke tilgjengelig.
Menyen aktiveres eller deaktiveres avhengig av Source-modus.
――På P.118 finner du flere opplysninger om PIP-menyen.
Når jeg prøver å endre oppløsningen for PC-en, vises
meldingen The defined resolution is not currently
supported..
Meldingen The defined resolution is not currently supported.. vises hvis oppløsningen for
inndatakilden overstiger maksimal oppløsning for skjermen.
Det er ingen lyd fra høyttalerne i HDMI-modus når en DVIHDMI-kabel er tilkoblet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke riktig på en HDMI-enhet
med YCbCr-utgang.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en kildeenhet, for eksempel en DVD-spiller og STB, er koblet
til produktet via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det er ingen lyd i HDMI-modus.
Viste bildefarger kan virke unormale. Bilde eller lyd er kanskje ikke tilgjengelig. Dette kan oppstå hvis en
kildeenhet som bare støtter en eldre versjon av HDMI-standarden, kobles til produktet.
Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til en oppløsning som støttes på skjermen.
Lydkabelen må kobles til riktig inngangskontakt for at lyden skal aktiveres.
Hvis disse problemene oppstår, kobler du til en lydkabel sammen med HDMI-kabelen.
Noen PC-grafikkort gjenkjenner kanskje ikke automatisk HDMI-signaler som ikke omfatter lyd. I slike
tilfeller velger du en lydinngang manuelt.
Lydinngang
Skjermmodus
PC
Automatisk
PC-innstillinger
DVI-PC
Lyd inn (Stereo ports)
PC-innstillinger
216
Andre problemer
IR-sensoren fungerer ikke.
Kontroller at sensorlampen slås på når du trykker på en knapp på fjernkontrollen.
•• Hvis sensorlampen ikke slås på, slår du strømbryteren av og på igjen på baksiden av produktet.
(Strømlampen lyser rødt når skjermen slås av.)
•• Hvis sensorlampen fremdeles ikke slås på etter at strømbryteren er slått av og på igjen, kan en
intern kontakt være koblet fra.
Kontakt det nærmeste servicesenteret for å levere produktet inn til service.
•• Hvis sensorlampen som er slått på, ikke blinker rødt når du trykker på en knapp på
fjernkontrollen, kan IR-sensoren være defekt.
Kontakt det nærmeste servicesenteret for å levere produktet inn til service.
•• Hvis det ikke er noen endring på skjermen nå du trykker på en knapp på fjernkontrollen selv om
sensorlampen blinker rødt, kan hovedkortet være defekt.
Kontakt det nærmeste servicesenteret for å levere produktet inn til service.
Når inngangskilden er DisplayPort i strømsparingsmodus,
kan ikke skjerminnstillingene for PC lagres.
Gå til System → General og angi Max. Power Saving til Off. Alternativt kan du konfigurere
skjermutgangsinnstillingene for PC på nytt. Kontroller at settet er slått på.
Når du starter PC-en på nytt når inngangskilden er angitt til
DisplayPort, vises ikke BIOS- og oppstartsskjermbildet.
Start PC-en på nytt når settet er slått på, eller når inngangskilden ikke er DisplayPort.
217
Se i brukerhåndboken for PC-en eller
skjermkortet for flere instruksjoner om
justering.
Spørsmål og svar
Spørsmål
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Svar
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå til Kontrollpanel Utseende og temaer Skjerm
Avansert Skjerm og juster frekvensen i Innstillinger for skjerm.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel Skjerm
juster frekvensen i Innstillinger for skjerm.
Innstillinger
Innstillinger
Avansert
Skjerm og
•• Windows Vista: Gå til Kontrollpanel Utseende og personalisering Tilpass
Skjerminnstillinger Avanserte innstillinger Skjerm og juster frekvensen i Innstillinger
for skjerm.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel Utseende og personalisering Skjerm Juster
oppløsning Avanserte innstillinger Skjerm og juster frekvensen i Innstillinger for
skjerm.
•• Windows 8: Gå til Innstillinger
Skjerm Juster oppløsning
Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrollpanel
juster oppløsningen.
Kontrollpanel Utseende og personalisering
Avanserte innstillinger Skjerm og juster frekvensen i
Utseende og temaer
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Skjerm
Innstillinger og juster oppløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrollpanel Utseende og personalisering
Skjerminnstillinger og juster oppløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel Utseende og personalisering
oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 8: Gå til Innstillinger Kontrollpanel
Juster oppløsning og juster oppløsningen.
Innstillinger og
Personaliser
Skjerm
Juster
Utseende og personalisering
Skjerm
218
Spørsmål
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
Svar
•• Windows XP: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
Utseende og temaer
•• Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
Skjerm
Skjerm
•• Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel Utseende og personalisering
Personaliser Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel Utseende og personalisering
Personaliser Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 8: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger Kontrollpanel Utseende og
personalisering Tilpass Skjermbeskytterinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
219
Kapittel 14
Spesifikasjoner
1
Generelt
Størrelse
Modellnavn
Skjerm
2
V
3
UD55C
Størrelse
Klasse 46 (46,0 tommer / 116 cm)
Klasse 55 (54,6 tommer / 138 cm)
Visningsområde
(H x V)
1018,08 x 572,67 mm
1209,6 x 680,4 mm
Mål (B x H x D)
1023,8 x 578,4 x 96,0 mm
1215,3 x 686,1 x 96,0 mm
Vekt (uten stativ)
18 kg
24 kg
VESA
600 x 400 mm
600 x 400 mm
Visningsområde
H
UD46C
Mål (B x H x D)
D
H
B
220
――Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres
og brukes med alle Plug-andPlay-kompatible systemer. Toveis
datautveksling mellom skjermen
og PC-systemet optimaliserer
skjerminnstillingene.
Skjerminstallasjon foregår
automatisk. Men du kan tilpasse
installasjonsinnstillingene om
ønskelig.
Modellnavn
Visningsfarge
Synkronisering
Oppløsning
――På grunn av måten dette produktet
produseres på, kan ca. 1 piksel
per million (1 ppm) se lysere eller
mørkere ut på skjermen. Dette
påvirker ikke produktytelsen.
――Denne enheten er et digitalt klasse
A-apparat.
UD46C / UD55C
16,7 M
Horisontal
frekvens
30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens
48~75 Hz
Optimal
oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal
oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal pikselklokke
148,5 MHz (Analog, Digital)
Strømforsyning
Dette produktet bruker 100 til 240 V. Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige
land.
USB
1 DOWN
Signalkontakter
Miljøhensyn
Inndata
Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI, HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB, External Ambient Sensor
Utdata
DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out
Drift
Temperatur: 10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F)
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
221
[ Anbefaling ]- Bare EU
•• Herved erklærer Samsung Electronics at Monitor er i samsvar med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EC.
•• Den offisielle samsvarserklæringen finner du ved å gå til http://www.samsung.com, gå til Support > Søk produktstøtte
og angi modellnavnet.
•• Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
222
Strømsparer
Strømsparerfunksjonen til dette produktet reduserer strømforbruket ved å slå av skjermen og endre fargen til strømlampen hvis produktet ikke brukes i en spesifisert
tidsperiode. Strømmen slås ikke av i strømsparingsmodus. For å slå på skjermen igjen trykker du på en tast på tastaturet eller flytter musen. Strømsparingsmodus fungerer
bare når produktet er koblet til en PC med en strømsparingsfunksjon.
Strømsparer
Normal drift
Nominell
effekt
Strømindikator
Strømforbruk
Energisparingsmodus Strøm av
Typisk
Maks.
Av
Strøm av
(Strømknapp av)
Blinker
På
Av
UD46C
150 watt
120 watt
165 watt
0,5 watt
0,5 watt
0 watt
UD55C
200 watt
160 watt
220 watt
0,5 watt
0,5 watt
0 watt
――Strømforbruknivået som vises kan variere i forskjellige driftsomgivelser eller når innstillinger endres.
――SOG (Sync On Green) støttes ikke.
――For å redusere strømforbruket til 0, slår du av bryteren på baksiden eller tar ut strømledningen. Ta ut strømledningen hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre
periode (under en ferie osv.).
223
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert
hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for
produktet.
Kontroller frekvensen når du bytter ut et CDT-produkt (koblet til en PC) med et LCD-produkt. Hvis LCD-skjermen ikke støtter 85 Hz, bytter du den vertikale frekvensen til
60 Hz med CDT-produktet før du bytter den ut med LCD-produktet.
Skjermen vil automatisk justeres hvis et signal som tilhører følgende standardsignalmoduser overføres fra PC-en. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører
standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets
brukerhåndbok.
-- Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt
linje fra venstre til høyre side av skjermen
kalles en horisontal syklus. Det omvendte
nummeret av en horisontal syklus kalles
horisontal frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
-- Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt bilde flere ganger
per sekund (som en fluorescerende
lampe) for å vise hva seeren ser.
Hastigheten på et enkelt bilde som vises
gjentatte ganger per sekund kalles vertikal
frekvens eller oppdateringshastighet.
Vertikal frekvens måles i Hz.
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
224
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
225
Kapittel 15
Tillegg
Kontakt SAMSUNG
――Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
226
LATIN AMERICA
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
227
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17,
180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
228
EUROPE
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
http://www.samsung.com/pl
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
229
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
CIS
230
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com/in
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
231
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
MIDDLE EAST
BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant (English)
065777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
232
MIDDLE EAST
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
AFRICA
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
233
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
234
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk
fra en servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer
alternativer uten å demontere produktet.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte
produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra
andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper
skal brukes.
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap
som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd,
osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt
en serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på
nettet.
235
WEEE
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret
(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre
typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan
disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret
skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produktet
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder
kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og
resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.
236
Optimal bildekvalitet og forhindring av bildeinnbrenning
Optimal bildekvalitet
•• For å nyte den optimale bildekvaliteten går du til Kontrollpanel på PC-en og justerer oppløsningen og oppdateringshastigheten som følger. Bildekvaliteten til TFTLCD-er kan degraderes hvis den optimale oppløsningen ikke velges.
-- Oppløsning: 1920 X 1080
-- Vertikal frekvens (oppdateringshastighet): 48 ~ 75 Hz
•• På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
-- Antall underpiksler etter paneltype: 6,220,800
•• Kjør Auto Adjustment for å forbedre bildekvaliteten. Hvis det forekommer støy selv etter autojustering, justerer du Coarse eller Fine.
•• Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
-- Aktiver strømsparingsmodus eller en dynamisk skjermsparer hvis du ikke vil bruke produktet over lengre tid.
•• I motsetning til CDT-skjermer kan TFT-LCD-skjermer (på grunn av panelets natur) angis til bare en oppløsning for å oppnå optimal bildekvalitet. Derfor kan
bildekvaliteten bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefales det at du velger den optimale
oppløsningen som er spesifisert for din skjerm.
237
Forhindrnig av bildeinnbrenning
Svart matrise
Felleselektrode
(ITO)
Hva er bildeinnbrenning?
Bildeinnbrenning skal ikke oppstå når LCD-panelet brukes normalt. Normal bruk betyr kontinuerlig
endring av videomønster. Hvis LCD-panelet viser et fastsatt mønster over en lengre periode (over 12
timer), kan det oppstå en liten spenningsforskjell mellom elektrodene i piksler som kontrollerer de
flytende krystallene.
Fargefilter
En slik spenningsforskjell mellom elektroder øker med tiden og gjør de flytende krystallene tynnere.
Når dette skjer kan et tidligere bilde forbli på skjermen når mønsteret endrer seg. For å forhindre dette
bør den akkumulerte spenningsforskjellen reduseres.
――Den beste måten å beskytte produktet mot bildeinnbrenning på er å slå av strømmen eller stille
Kilde
TFT
Databusslinje
inn PCen eller systemet til å kjøre en skjermsparer når det ikke er i bruk. I tillegg kan garantitjeneste
være begrenset avhengig av instruksjonsveiledning.
Dren
Portner
Pikselelektrode
(ITO)
Lagringskapasitor
(Cs)
•• Slå av, skjermsparer og strømsparingsmodus
-- Slå av produktet i 4 timer når du har brukt det i 20 timer.
-- Slå av produktet i 2 timer når du har brukt det i 12 timer.
-- Gå til Egenskaper for skjerm > Strømforsyning på PC-en, og sett skjermen til å slå seg av etter
behov.
-- Bruk av en skjermsparer anbefales.
Det er best å bruke en ensfarget skjermsparer eller en skjermsparer med bilde i bevegelse.
•• Vanlig fargeendring
-- Bruk to farger
Bytt mellom to farger hvert 30. minutt som vist ovenfor.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
238
-- Lysstyrke: viser hvor lys eller mørk en farge
er, noe som varierer avhengig av hvor
mye lys som utstråles.
•• Unngå kombinasjoner av tekstfarge og bakgrunnsfarge med stor kontrast i lysstyrke.
――Unngå å bruke grått siden det kan bidra til bildeinnbrenning.
――Unngå å bruke farger med stor kontrast i lysstyrke (svart og hvit, grå).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Vanlig tekstfargeendring
-- Bruk lyse farger med lignende lysstyrke.
Intervall: Endre tekstfargen og bakgrunnsfargen hvert 30. minutt
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flytt og endre tekst hvert 30. minutt som vist nedenfor.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Jevnlig vis et bilde i bevegelse sammen med en logo.
Intervall: Vis et bilde i bevegelse sammen med en logo i 60 sekunder etter å ha brukt det i 4 timer.
239
Lisens
Produsert med lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued
& pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+
Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes
software.ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Lisensmerknad for åpen kilde
Dersom du bruker programvare med åpen kilde, er åpen kilde-lisenser tilgjengelige på
produktmenyen. Open Source-lisensmerknad er skrevet kun på engelsk.
240
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p____ Hver av skannehastighetene over refererer til antallet effektive
skannelinjer som bestemmer skjermoppløsningen. Skannehastigheten kan være indikert i i (linjesprang) eller
p (progressiv), avhengig av skannemetoden.
- Skanning
Skanning refererer til en prosess for sending av piksler som danner et bilde progressivt. Et større antall piksler
gir et klarere og mer levende bilde.
- Progressiv
I progressiv skannemodus skannes alle piksellinjer en etter en (progressivt) på skjermen.
- Linjesprang
I linjesprangskannemodus skannes annenhver piksellinje fra topp til bunn og deretter skannes de
gjenværende piksellinjene (som ikke ble skannet).
Modus uten linjesprang og modus med linjesprang____ Modus uten linjesprang (progressivt søk) viser
en horisontal linje fra topp til bunn av en skjerm progressivt. Modus med linjesprang viser oddetallinjene først
og partallinjene deretter. Modus uten linjesprang brukes hovedsakelig i skjermer siden den gir skjermklarhet
mens modus med linjesprang hovedsakelig brukes i TV-er.
Punktfrekvens____ Skjermen består av røde, grønne og blå punkter. En kortere avstand mellom punktene
produserer en høyere oppløsning. Punktfrekvens refererer til avstanden mellom den korteste avstanden
mellom punkter med samme farge. Punktfrekvens måles i millimeter.
Vertikal frekvens____ Produktet viser ett enkelt bilde mange ganger per sekund (som et fluorescerende
lys som flimrer) for å vise et bilde så brukeren kan se det. Hastigheten på et enkelt bilde som vises gjentatte
ganger per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringshastighet. Vertikal frekvens måles i Hz.
F.eks. refererer 60 Hz til et enkelt bilde som vises 60 ganger på et sekund.
Komponentporter (grønn, blå og rød)____ Komponentportene, som identifiserer, overfører og mottar
kontrastsignaler, tilbyr overlegen bildekvalitet sammenlignet med alle andre videotilkoblingsmetoder.
Plug & Play____ Plug & Play er en funksjon som tillater automatisk utveksling av informasjon mellom en
skjerm og en PC for å produsere optimale skjermomgivelser. Produktet bruker VESA DDC (internasjonal
standard) til å kjøre Plug & Play.
Oppløsning____ Oppløsning er antallet horisontale punkter (piksler) og vertikale punkter (piksler) som
danner en skjerm. Det representerer nivået av visningsdetalj. En høyere oppløsning gjør at mer data kan vises
på skjermen og er nyttig når man skal utføre flere oppgaver samtidig.
F.eks. består en oppløsning på 1920 X 1080 av 1920 horisontale piksler (horisontal oppløsning) og 1080
vertikale piksler (vertikal oppløsning).
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD refererer til en masselagringsplate i CD-størrelse hvor du kan lagre
multimedieprogrammer (lyd, video eller spill) ved hjelp av MPEG-2-videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)____ Det er et grensesnitt som kan kobles til en digital
lydkilde i tillegg til en høydefinisjons videokilde ved hjelp av en enkelt kabel uten komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____ MDC (flerskjermskontroll) er et program som tillater at
flerskjermsenheter kontrolleres samtidig med en PC. Kommunikasjon mellom en PC og en skjerm foregår
med RS232C (seriell dataoverføring) og RJ45-kabler (LAN).
Horisontal frekvens____ Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen
kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens.
Horisontal frekvens måles i kHz.
Kilde____ Inngangskilde refererer til en videokildeenhet som er koblet til produktet som et videokamera
eller en video- eller DVD-spiller.
241
Download PDF

advertising