Samsung | UD55C | Samsung 46'' d-LED UD46C Bruksanvisning

LFD-SKÄRM
Bruksanvisning
UD46C UD55C
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för
att förbättra produktens prestanda.
BN46-00332A-06
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Upphovsrätt6
Säkerhetsföreskrifter7
Symboler7
Rengöring7
Förvaring8
Elektricitet och säkerhet
8
Installation9
Användning11
Förberedelser
Kontrollera innehållet
Packa upp
Kontrollera delarna
14
14
15
Delar17
Extern sensor
17
Baksidan18
Montera hållarna
19
Antistöldlås19
Fjärrkontroll20
Anslutning med en IR-stereokabel (säljs separat) 23
Före produktinstallation (installationsguide)24
Lutningsvinkel och rotation
24
Ventilation24
Mått25
Montera väggstativet
26
Förberedelser inför montering av väggstativet 26
Montera väggstativet
26
Specifikationer för väggstativet (VESA)
27
Fjärrkontroll (RS232C)
28
Kabelanslutning28
Anslutning31
Kontrollkoder32
Ansluta till ett ljudsystem
48
Ansluta en extern skärm
48
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
49
MagicInfo49
Källa51
Använda MDC
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
41
41
Ansluta till en dator
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Anslutning med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
42
42
42
43
43
43
Ändra upplösningen
Ändra upplösning på Windows XP
Ändra upplösning i Windows Vista
Ändra upplösning i Windows 7
Ändra upplösning i Windows 8
44
44
44
45
45
Ansluta till en video
Anslutning med AV-kabel
Anslutning med en komponentkabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
46
46
46
47
47
Konfigurera inställningar för Flerstyrning52
Konfigurera inställningar för Flerstyrning52
Installation/avinstallation av MDC-program 53
Installation53
Avinstallation53
Vad är MDC?
54
Ansluta till MDC
54
Hantering av anslutningar
57
User Login58
Auto Set ID59
Kloning60
Kommandoupprepning61
Komma igång med MDC
62
Huvudskärmens layout
63
Menyer63
Skärmjustering65
Avancerade funktioner
68
Ljudinställning70
Systeminställning70
Verktygsinställningar79
2
Innehållsförteckning
Andra funktioner
82
Hantering av grupper
83
Hantering av scheman
85
Felsökningsguide87
Färgområde98
Vitbalans99
10 p vitbalans99
Gamma99
Expertmönster100
Rörelsebelysning100
Skärmjustering
Bildalternativ101
Färgton102
Color Temp.102
Filter för dig. brus102
MPEG-brusfilter102
HDMI svärta102
Filmläge103
Kalibrerat värde103
Dynamisk bakgrundsbelysning103
Bildläge89
Om ingångskällan är PC, DVI eller DisplayPort89
Om ingångskällan är AV, Component, HDMI1,
HDMI289
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa /
Färg / Ton (G/R)90
Skärmjustering91
Bildstorlek91
Position93
Zoom/Position93
4:3-skärmstorlek94
Justering av PC-skärm94
Välj upplösning95
Autojustering95
Rotera96
Bilförhållande96
Avancerade inställningar97
Dynamisk kontr.98
Svärta98
Hudfärg98
Läget Endast RGB98
Återställ bild103
AllShare-inställningar110
Enhetsnamn110
System
Flerstyrning111
Konfigurera inställningar för Flerstyrning111
Tid112
Ställ klockan112
Sovtimer112
Påslagningstid113
Sluttid114
Helgdagshantering114
Menyspråk115
Rotera menyn115
Nätverk
Nätverksinställningar104
Ansluta till ett kabelnätverk
104
Inställningar för kabelnätverk
105
Ansluta till ett trådlöst nätverk
106
Inställning för trådlöst nätverk
107
WPS(PBC)108
Ekolösning116
Energispar116
Ekosensor116
Standby, ej sign.116
Autoavst.116
Nätverksstatus109
Säkerhet117
Säkerhetslås117
Knapplås117
Ändra PIN117
Wi-Fi Direct109
BIB118
Mjuk AP110
Tid för autoskydd119
3
Innehållsförteckning
Inbränningsskydd120
Pixelskiftning120
Timer121
Direktvisning122
Grå sida122
Ticker122
Delad skärmbild123
Delad skärmbild123
Format123
Vågrät123
Lodrät124
Skärmläge124
Källinställ. för autoväxling125
Autoväxlingskälla125
Primär återställningsk.125
Primär källa125
Sekundär källa125
Allmänt126
Max. energisparläge126
Spelläge126
BD Wise126
Menytransparens126
Ljudåterkoppling127
Autostart127
Vilolägeskontroll127
Lampschema128
OSD-visning128
Ändra Ström PÅ128
Läget Upprepa128
Anynet+ (HDMI-CEC)129
Anynet+ (HDMI-CEC)129
Autoavstängning130
Mottagare131
Felsökning för Anynet+
132
DivX® Video på begäran134
Spelarläge134
Magic Clone135
Återställ system135
Återställ alla136
Ström för PC-modul136
Synkad påslagning136
Synkad avstängning136
Support
Programvaruuppdatering137
Via USB137
Alternativt program138
Kontakta Samsung138
Innehåll – hem139
MagicInfo Lite139
MagicInfo Premium S139
MagicInfo Videowall S139
AllShare Play140
Källa140
AllShare Play
Vad är AllShare Play141
Läs följande innan du använder AllShare Play med
en USB-enhet
141
Använda en USB-enhet
143
Ansluta till en dator över ett nätverk
144
Använda AllShare Play-funktionerna145
Använda de grundläggande AllShare Playfunktionerna146
Sortera fillistorna
146
Spela upp markerade filer
147
Kopiera filer
147
Skapa en Spellista147
Min li.148
Min li.-alternativ148
Videor149
Spela upp en video
149
Foton150
Visa en bild (eller ett bildspel)
150
Musik151
Spela upp Musik151
Meny för uppspelningsalternativ för Videor/
Foton/Musik152
Undertext- och AllShare Play-format som stöds
154
Undertext154
Bildupplösningar som stöds
154
Musikfilformat som stöds
155
4
Innehållsförteckning
Videoformat som stöds
155
När innehåll körs
205
Appendix
Kontakta Samsung227
MagicInfo Lite
MagicInfo Videowall S
Filformat som är kompatibla med MagicInfo
Lite-spelare157
Läs innan du använder MagicInfo Lite-spelare157
Filformat som är kompatibla med MagicInfo
Videowall S Player207
Läs innan du använder MagicInfo Videowall S Player
207
Godkänna en ansluten enhet från servern
162
MagicInfo Lite164
MagicInfo Lite-spelare164
Hanterare för lokalt schema167
Innehållshanterare174
Inställn.176
När innehåll körs
178
MagicInfo Premium S
Filformat som är kompatibla med MagicInfo
Premium S Player180
Läs innan du använder MagicInfo Premium S Player
180
Godkänna en ansluten enhet från servern
186
MagicInfo Premium S188
MagicInfo Premium S Player188
Hanterare för lokalt schema191
Mallhanterare198
Innehållshanterare201
Inställn.203
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)236
Inget fel på produkten
236
En skada på produkten som orsakats av kunden236
Annat236
MagicInfo Videowall S210
Inställn.210
När innehåll körs
211
WEEE237
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska
och elektroniska produkter)
237
Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten
237
Felsökningsguide
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning238
Optimal bildkvalitet
238
Förhindra inbränning av efterbilder
239
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
212
212
212
213
Vanliga frågor
219
Licens241
Terminologi242
Specifikationer
Allmänt221
Energisparfunktion224
Förinställda tidslägen
225
5
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
•• En administrationsavgift kan tillkomma om
-- (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
-- (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
•• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
6
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Akta!
――Gör följande vid rengöring.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.
3
Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol,
lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer med
produkten.
!
•• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
Symboler
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du
gör rent utsidan av produkten.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
7
Förvaring
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Stötar eller skada kan uppstå.
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på
strömsladden.
Elektricitet och säkerhet
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Varning!
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som
sitter löst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
!
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
!
8
Installation
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.
•• Brand kan uppstå.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som
följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Låt en tekniker installera väggfästet.
!
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
•• Använd endast godkända fästen.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden
kopplas från om problem uppstår.
!
!
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller
garderober.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara
använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
!
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
!
9
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil
hylla, lutande ytor med mera).
Akta!
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan
produkten skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Skärmen kan skadas.
!
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en
spis.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den
nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på
en plan och stabil yta.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.
Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större
mängder finpartiklar, kemiska ämnen eller extrema temperaturer, eller på en
flygplats eller tågstation där produkten är igång under längre tidsperioder)
kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett
sådant ställe.
10
Användning
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.)
på produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna
eller godiset och orsaka allvarliga skador.
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera
eller ändra produkten.
Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
!
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och
kopplar från strömsladden och alla andra anslutna kablar.
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga
smällar.
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
!
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.
Ventilera också lokalen omedelbart.
•• Barnen kan skadas allvarligt.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
!
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av
strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
GAS
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
11
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen
nära produkten.
Akta!
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka
inbrända bilder och defekta pixlar.
!
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte
tänker använda produkten under en tid.
!
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
-_100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar
eller elläckage.
!
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och
frekvensen.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda
bildskärmen under en längre tid (semester med mera).
•• Synen kan försämras.
!
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.
•• Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
!
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
12
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
•• Risken för trötta ögon minskar.
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då
den kan vara mycket varm.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri
och ett använt batteri samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
!
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
•• Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
!
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall,
utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna
det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för
återvinning.
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart
eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller
till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart).
•• Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar
skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur
det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar
inte når det.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta
läkare.
13
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera innehållet
2
Skär av bandet och öppna kartongen.
UP
Packa upp
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
1
Avlägsna skyddsmaterialet från kartongen.
UP
3
Ta bort kartongen från produkten. Avlägsna skyddsmaterialet från produkten.
――Utseendet hos de faktiska komponenterna kan variera från bilden som visas.
4
Förvara kartongen på en torr plats så att den kan användas när du flyttar på produkten i framtiden.
14
Kontrollera delarna
-- Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
-- Utseendet hos de faktiska delarna kan
variera från bilden som visas.
Komponenter
――Komponenterna kan variera på olika platser.
-- Något stativ följer inte med produkten.
Om du vill installera ett stativ köper du
det separat.
Snabbstartguide
Garantikort
Bruksanvisning
Program-cd för MagicInfo
Strömkabel
D-SUB-kabel (s. 42)
(Ej tillgänglig på alla platser)
-
-
+
+
Batterier (s. 21)
Fjärrkontroll (s. 20)
(Ej tillgänglig på alla platser)
(AA59-00714A)
Hållarguide (4EA) (För Video
Wall) / Skruv (8EA)
Hållarring (4EA) / Skruv (4EA)
Skruv (1EA) (För funktionsratt)
15
Delar som säljs separat
-- Följande delar kan köpas hos närmaste
återförsäljare.
Kit med väggfäste
Stativ
RS232C-kabel (s.54)
DVI-kabel (s. 42)
HDMI-DVI-kabel (s. 43)
DP-kabel (s. 43)
HDMI-kabel (s. 43)
Videokabel (s. 46)
Stereokabel (s. 23)
Komponentkabel (s. 46)
RCA-stereokabel (s. 47)
RCA-kabel (s. 47)
AV-/Komponentadapter (s. 47)
AUDIO-adapter (s. 48)
LAN-kabel
DP-DVI-kabel
Nätverksbox
(Använd för att ansluta en
nätverksbox)
16
Delar
Extern sensor
――Den externa sensorn har en fjärrkontrollsensor, ljusstyrkesensor och
funktionstangenter. Om du monterar skärmen på väggen kan du flytta den
externa sensorn till sidan av skärmen.
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
Knappar
Beskrivning
Fjärrkontrollssensor
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.
――Håll området mellan fjärrsensorn och fjärrkontrollen hindersfritt.
Ljussensor
Upptäcker automatiskt intensiteten på det omgivande ljuset runt en vald skärm, och
ändrar skärmens ljusstyrka.
Strömindikator
Stängs av när strömmen är på och blinkar grönt i energisparläge.
POWER-knapp
Använde den här knappen när du vill slå på och stänga av LCD-skärmen.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
SOURCE-knapp
Växlar från PC-läge till Videoläge.
Väljer den inmatningskälla som en extern enhet är ansluten till.
17
Baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
IR OUT
Tar emot fjärrkontrollens signaler via den externa sensorns kretskort och sänder
signalen via LOOP OUT.
CONTROL IN
Ger ström åt den externa sensorns kretskort eller tar emot ljussensorsignalen.
DP IN
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
DP OUT (LOOPOUT)
För anslutning till en annan produkt via en DP-kabel.
DVI IN (MAGICINFO)
Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller DP-DVI-kabel.
RGB IN
För anslutning av en källenhet via en D-SUB-kabel.
AV IN / COMP IN
För anslutning av en källenhet via AV-/Komponentadaptern.
AUDIO OUT
Ansluter ljudet för källenheten.
AUDIO IN
Tar emot ljud från en dator via en ljudkabel.
RJ45
För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
USB
För anslutning av ett USB-minne.
RS232C OUT
Ansluter till en MDC med RS232C-kabel
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
Beskrivning
CONTROL IN
RS232C OUT
IR
OUT
RS232C
RS232COUT
IN
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI
RGBIN
IN2
AV /
COMP
RS232C IN
AUDIO
IN
OUT
RJ 45
USB
18
Montera hållarna
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga
platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer
låsenheten för detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
――Fixera hållarna i
s på produktens baksida med skruvarna.
――Om skärmar kopplas ihop till en videovägg gör hållarna mellanrummet mellan skärmarna likformigt
på alla fyra sidorna.
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
-- En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
-- Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
-- Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
19
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
OFF
Slå på produkten.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Justera volymen.
Ändra inmatningskälla.
Startknapp för MagicInfo Lite, MagicInfo
Premium S, MagicInfo Videowall S.
Knapparnas funktion kan skilja sig åt beroende
på
Spelarläge-inställningarna.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Slå av produkten.
Tysta ljudet.
Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller
tryck på volymknappen (+ VOL -).
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Startknapp för Innehåll – hem.
CH
MENU
Stäng av bild och ljud tillfälligt.
Inaktivera BLANK-funktionen.
- Tryck på BLANK en gång till.
- Tryck på SOURCE.
- Stäng av produkten och sätt på den igen.
BLANK
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
20
Välj enkelt funktioner som används ofta.
TOOLS
INFO
Visa information om den aktuella ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller
justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
Magicinfo
3D
LOCK
Stäng aktuell meny.
Välj en ansluten ingångskälla manuellt från PC,
DVI, HDMI eller DP.
Aktiverar låsfunktionen.
Använd de här knapparna i Videor, Foton,
Musik och Anynet+-lägena.
Startknapp för MagicInfo Quick.
Knappen är inaktiverad på produkter som inte
har stöd för MagicInfo.
MagicInfo kan bara kativeras när en nätverksbox
är ansluten.
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
21
Justera skärmspråket med fjärrkontrollen
Knappar
Mottagningsområde för fjärrkontroll
Beskrivning
1
Öppna OSD-menyn.
m
-10
7m
2
Välj Bild, Nätverk, System eller Support i den visade
30˚
skärmmenyn.
30˚
3
Ändra inställningarna efter önskemål.
Använd fjärrkontrollen inom 7-10 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.
――Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
――Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
――Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
4
Slutför inställningen.
5
Stäng menyspråkskärmen.
22
Anslutning med en IR-stereokabel (säljs
separat)
1
2
――Stäng av enheten innan du ansluter den externa sensorn. Sätt på enheten igen
när sensorn är ansluten.
Styra flera skärmar med fjärrkontrollen
•• Anslut [IR OUT]-porten på produkten till [IR/AMBIENT SENSOR IN]-porten
på den andra skärmen med den medföljande stereokabeln.
•• Ett kommando som skickas från fjärrkontrollen till produkt
både skärmprodukt 1 och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
IR OUT
CONTROL IN
1 tas emot av
Styra flera skärmar via en extern sensor
1
•• Ett kommando skickat från fjärrkontrollen till produkt 1 (till vilken den
externa sensorn är ansluten) tas emot av både skärmprodukt 1 och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
23
Före produktinstallation
(installationsguide)
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
Lutningsvinkel och rotation
15 ˚
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
•• Produkten kan lutas maximalt i en vinkel på 15 från en lodrät väggyta.
•• För att använda produkten vertikalt (porträtt) ska du vrida den medurs så att LED-lampan pekar nedåt.
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
A
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta
för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.
B
Bild 1.1 Sidovy
24
Bild 1.3 Vy ovanifrån
Installation på en lutande vägg
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
B
D
D
Plan vy
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Omgivande temperatur: Under 35 C
――När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten
och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.
C
E
Bild 1.2 Sidovy
Mått
Enhet: mm(tum)
Modellnamn
5
1
1
1 2
23
34
45
UD46C
1023,8
1018,3
572,9
578,4
96,0
UD55C
1215,3
1209,8
680,6
686,1
96,0
――Alla ritningar behöver inte vara skalenliga. En del mått kan komma att ändras utan föregående meddelande.
2
4
Kontrollera måtten innan du installerar produkten. Vi tar inget ansvar för typografiska fel och tryckfel.
3
25
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av väggstativet
Om du monterar ett väggstativ från en annan tillverkare ska du använda fästringen.
Montera väggstativet
Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
1
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att
montera väggstativet själv.
26
Specifikationer för väggstativet (VESA)
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster
väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste
återförsäljare för att få mer information.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka
allvarliga personskador.
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är
för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på
väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas
ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat väggstativ
eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för
produkten.
•• Montera inte produkten med mer än 15 graders lutning.
•• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm(tum)
Modellnamn
VESAStandardskruv
skruvhålspecifikationer
(A * B) i millimeter
Antal
UD46C
600 × 400
M8
4
UD55C
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
27
Fjärrkontroll (RS232C)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
6 7 8 9
Stift
Signal
1
Detektera databärare
2
Mottagna data
3
Sända data
4
Förbereda dataterminal
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
28
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub
•• Stifttilldelning
Kabel: Krysskabel
9
6
-P1-
5
5
1
1
-P1Hona
-P1-
-P2-
1 2 3 4 5 6 7 8
9
-P2-
6
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
----------
5
Gnd
Hona
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
29
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt: RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45 MDC
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
30
Anslutning
•• Anslutning 2
•• Anslutning 1
RJ45 MDC
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45 MDC
OUT
•• Anslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
31
Nej.
Kontrollkoder
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
Kommandotyp
Datalängd
Data
1
Värde
Kommandotyp
10
Delad skärmbild på
0x84
0~1
11
Användarkontroll för delad skärmbild
0x89
-
T.ex. Ström på & ID=0
Kontrollsumma
Kommando
Nej.
Värdeintervall
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
0
ID
Kommando
Kontrollsumma
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer,
ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK
svarar inte.
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
Strömkontroll
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
6
BIB på-/avkontroll
0x3C
0~1
Rubrik
Kommando
7
Autojusteringskontroll
0x3D
0
0xAA
0x11
8
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0~1
9
Säkerhetslås
0x5D
0~1
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
32
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x12
"Volume"
1: Ström PÅ
0: Ström AV
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
•• Nak
Kommando
0xAA
0xFF
ID
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
•• Nak
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsumma
3
'N'
0x11
"ERR"
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Inmatning av källkontroll
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
Volymkontroll
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Kommando
0
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Data
1
"Volume"
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Kontrollsumma
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
Rubrik
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Rubrik
Kontrollsumma
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingångskälla
0x08
Komponent
33
0x20
MagicInfo
Skärmlägeskontroll
0x1F
DVI_video
•• Funktion
Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.
0x30
RF(TV)
Skärmläget kan inte styras när funktionen Delad skärmbild är aktiverad.
――Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.
0x40
DTV
0x21
HDMI1
Rubrik
Kommando
0x22
HDMI1_PC
0xAA
0x18
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
Rubrik
Kommando
0x25
Bildskärmsport
0xAA
0x18
•• Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
på hämtningskommandon.
――MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
――RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
――DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara
Rubrik
ID
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
ID
Datalängd
Data
1
"Screen Mode"
Kontrollsumma
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
34
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.BIB på-/avkontroll
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
•• Funktion
BIB-läget för en produkt kan slås på och av med en dator.
――Endast tillgängliga på modeller som har BIB-funktionen.
――Läget kan inte styras om Delad skärmbild är inställt på På.
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
――Den här funktionen är inte tillgänglig i MagicInfo.
•• Nak
•• Visa status för BIB på/av (hämta status för BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3C
Rubrik
Kommando
•• Funktion
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
0xAA
0x3C
0xAA
0x19
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Data
1
"PIP"
Kontrollsumma
0: BIB AV
0
ID
0
1: BIB PÅ
Kontrollsumma
•• Ack
•• Ack
Rubrik
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
Kommando
Datalängd
•• Ställa in BIB på/av (ställa in BIB PÅ/AV)
Skärmstorlekskontroll
Rubrik
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
35
Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)
Lägeskontroll för delad skärmbild
•• Funktion
Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.
•• Funktion
Läget Delad skärmbild kan aktiveras på en produkt med en dator.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Delad skärmbild är aktiverat.
•• Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)
Ingen
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
•• Ställa in autojustering (ställa in autojustering)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Auto
Adjustment"
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)
•• Ack
Rubrik
0xAA
Kommando
ID
0xFF
Datalängd
3
Ack/
Nak
r-CMD
'A'
0x3D
Val1
Kontrollsumma
1: Full
0: Naturlig
"Auto
Adjustment"
•• Ack
•• Nak
Rubrik
0xAA
Kommando
0xFF
ID
Datalängd
3
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
Ack/
Nak
r-CMD
'A'
0x3D
Val1
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsumma
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrollsumma
"ERR"
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
36
Säkerhetslås
•• Nak
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslås på en produkt.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Kontrollsumma
0
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
1: PÅ
0: AV
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
37
Delad skärmbild på
Användarkontroll för delad skärmbild
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
•• Funktion
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
•• Hämta status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
1: Delad skärmbild PÅ
0: Delad skärmbild AV
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Kontrollsumma
V.Wall_On : Samma som ovan
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
38
10 x 10 modell för delad skärmbild
5 x 5 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
1
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten
39
5 x 5 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 25 )
•• Ack
Ange nummer
Data
Rubrik
Kommando
1
0x01
0xAA
0xFF
2
0x02
...
...
Rubrik
Kommando
24
0x18
0xAA
0xFF
25
0x19
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
•• Nak
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
40
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollera följande innan du ansluter den här produkten med andra enheter. Enheter som kan anslutas till det här projektet
inkluderar datorer, videokameror, högtalare, digital-tv-boxar och DVD-/Blu-ray-skivspelare.
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet
till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
41
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
DVI OUT
RGB OUT
RGB IN
DVI IN
AUDIO OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
AUDIO IN
42
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
――När du ansluter en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in Ändra namn på DVI PC
för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på datorn.
DP OUT
DVI OUT
DP IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO OUT
•• Försiktighetsåtgärder vid användning av DP
――För att minska energiförbrukningen i viloläge stoppas DP-kommunikationen när produkten
stängs av eller går över i energisparläge.
Om produkten används i tvåskärmsläge och stängs av eller går över i energisparläge är det inte
säkert att ändringar av skärminställningarna uppdateras. Resultatet kan bli att skärmbilden inte
visas korrekt.
Om detta inträffar ställer du in Max. energisparläge på Av innan du använder produkten.
AUDIO IN
Anslutning med en HDMI-kabel
――Vissa grafikkort som inte är kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows start- eller
Bios-skärm från att visas när produkten är i energisparläge. Se i så fall till att sätta på produkten
innan du sätter på datorn.
HDMI OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
43
Ändra upplösningen
――Justera upplösning och uppdateringshastighet på kontrollpanelen på datorn för att få optimal bildkvalitet.
――Bildkvaliteten på TFT-LCD-skärmar kan försämras om du inte väljer optimal upplösning.
Ändra upplösning på Windows XP
Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar och ändra upplösningen.
Ändra upplösning i Windows Vista
Gå till Kontrollpanelen
Personliga inställningar
Bildskärmsinställningar och ändra upplösningen.
44
Ändra upplösning i Windows 7
Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Skärmupplösning och ändra upplösningen.
Ändra upplösning i Windows 8
Gå till Inställningar
Kontrollpanelen
Bildskärm
Skärmupplösning och ändra upplösningen.
45
Ansluta till en video
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med AV-kabel
Anslutning med en komponentkabel
AV OUT / COMPONENT OUT
AV IN / COMPONENT IN
AV OUT / COMPONENT OUT
AV IN / COMPONENT IN
AUDIO OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN
AUDIO IN
46
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. För att
lösa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och videoenheten.
När du ansluter en videoenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in Ändra namn på
DVI-enheter för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på videoenheten.
――Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.
DVI OUT
Ansluta med en HDMI-kabel
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
-- Om du vill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stöd för HDMI-utgång
använder du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern
enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant
problem uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som
används. Om den är för gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel
uppstå.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO OUT
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
47
Ansluta till ett ljudsystem
Ansluta en extern skärm
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP IN
DP OUT
48
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
――Information om hur du ansluter nätverksboxen finns i bruksanvisningen som följer med när du köper nätverksboxen.
MagicInfo
Innan du kan använda MagicInfo måste du ansluta en nätverksbox (som säljs separat) till produkten.
――Om du vill ändra MagicInfo-inställningarna kör du MagicinfoSetupWizard på datorn.
――Information om hur du använder MagicInfo finns på den dvd som följer med nätverksboxen.
――Informationen i det här avsnittet kan komma att ändras utan förvarning som en del av vårt kontinuerliga arbete med kvalitetsförbättringar.
――Om du installerar ett annat operativsystem än det som följer med nätverksboxen eller återställer systemet till en tidigare version av operativsystemet eller om du installerar programvara som inte är kompatibel med
det medlevererade operativsystemet och det uppstår problem i anslutning till dessa åtgärder, kommer du inte att kunna dra nytta av vår tekniska support, och vi kommer dessutom att tvingas ta ut en avgift för ett
eventuellt besök av en servicetekniker. Du har inte heller rätt att byta eller lämna tillbaka produkten och få pengarna tillbaka i dessa fall.
Starta MagicInfo-läget
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
1
Select Application - step 1
När du har installerat och anslutit nätverksboxen (som säljs separat) till produkten sätter du på
produkten.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
2
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
――Om du ansluter nätverksboxen till [DVI]-porten på produkten ändras Källa från DVI till MagicInfo.
Select Later
3
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen och välj MagicInfo.
Välj vilket standarprogram som ska köras när MagicInfo startas.
Cancel
49
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Ange IP-informationen.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Välj visningsläge.
7
Kontrollera de inställningar du just
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Välj språk. (Standardspråket är
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
har konfigurerat.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
dubbelklickar du på ikonen för
MagicInfo på skrivbordet. Ikonen
visas längst ned till höger på
skärmen.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Om körningsikonen inte visas
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
50
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att
visa skärmen för den valda källan.
――Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
Källa
T
MENUm :
Support
Innehåll – hem
Källa
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
ENTER
Källa
HDMI1
----
HDMI2
----
DisplayPort
----
PC
DVI
-------
AV
----
Component
----
Verktyg
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
51
Kapitel 04
Använda MDC
Konfigurera inställningar för Flerstyrning
MENU m :System
T
Flerstyrning
•• DisplayPort-kedja
Om du vill visa DP IN-videoingången via DP OUT-utgångsporten väljer du en
enhetsanslutningsmetod från SST (Single Stream Transport) och MST (Multi Stream Transport).
Klona: I det här SST-utgångsläget visas samma skärminnehåll på två anslutna skärmenheter.
ENTER
――Om Klona är valt identifieras de två skärmarna som en och samma av datorn.
Tilldelar ett individuellt ID till produkten.
――Klona-läget är aktiverat om ingångskällan är digital och inte DisplayPort, till exempel DVI,
Konfigurera inställningar för Flerstyrning
――Om Utvidga är valt identifieras de två skärmarna som olika skärmar av datorn.
•• ID-inst.
Tilldela ett ID att ställa in. (Intervall: 0~99)
Tryck på
för att välja ett nummer och tryck sedan på
HDMI1, HDMI2, eller MagicInfo.
Utvidga: I det här MST-läget visas olika skärminnehåll på två anslutna skärmenheter.
.
•• Ange ID
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning.
――Läget fungerar bara på datorer som har stöd för DisplayPort 1.2 MST.
――För fullständig HD-upplösning (1920 x 1080) kan högst fyra skärmar vara anslutna.
Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
•• MDC-anslutning
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
-- RS232C MDC
Kommunicerar med MDC via en RS232C MDC-kabel.
-- RJ45 MDC
Kommunicerar med MDC via en RJ45 MDC-kabel.
52
Installation/avinstallation av MDC-program
Installation
MDC-installationen kan påverkas
av grafikkort, moderkort och
nätverksförhållanden.
Om det inte visas något fönster för
programinstallation på huvudskärmen ska
du installera med körfilen MDC Unified i
MDC-mappen på CD-skivan.
Om filens plats inte har angetts
kommer programmet att installeras på
standardplatsen.
Välj "Launch MDC Unified" och klicka på
"Finish" för att köra MDC-programmet
direkt.
1
Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
2
Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
3
Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
4
När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på "Next".
5
Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och klicka på "Next".
6
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "Next".
7
I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera programmet och klickar på "Next".
8
I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill installera programmet under och klickar på "Install".
9
Installationsförloppet visas.
10Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
11Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
-- MDC-körningsikonen kanske inte
visas beroende på datorsystem eller
produktspecifikationer.
Avinstallation
-- Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
1
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
2
Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
53
Vad är MDC?
MDC (Multiple Display Control) är ett
program som gör att flera skärmar kan
styras samtidigt med en dator.
Ansluta till MDC
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)
En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
54
Använda MDC via Ethernet
Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Du kan ansluta en skärmenhet till en annan med hjälp av en RS-232C-seriekabel.
Anslutning med rak nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas med hjälp av RJ45-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.
RJ45 MDC
Computer
HUB
Monitor 1
Monitor 2
55
Anslutning med korsad nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas via RS232C IN/OUT-porten på produkten.
Monitor 1
RJ45 MDC
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
56
Hantering av anslutningar
Vid hantering av anslutningarna används anslutningslistan och ändringsalternativen för anslutningslistan.
Anslutningslista – I anslutningslistan visas information om anslutningarna, till exempel anslutningsinställningen (IP/COM, portnummer, MAC och anslutningstyp),
anslutningsstatus, Set ID Range och upptäckta enheter.
Varje anslutning kan innehålla maximalt 100 enheter som anslutits med seriekoppling efter varandra. Alla LFD-skärmar som upptäcks i en anslutning visas i enhetslistan, där
användaren kan skapa grupper och skicka kommandon till de upptäckta enheterna.
Ändringsalternativ för anslutningslistan – Bland ändringsalternativen för anslutningarna finns Add, Edit, Delete och Refresh.
57
User Login
När programmet startas visas användarens inloggningsfönster.
Inloggnings-ID (password: admin) och lösenord (Auto Login: admin) anges till admin.
――När du har loggat in första gången måste du ändra lösenordet för att garantera säkerheten.
――Du ändrar lösenordet genom att gå till Home > User Settings.
När du är inloggad visas [User Login : admin] längst ned till höger i programmet.
Om du vill logga in automatiskt när programmet startar om, markerar du kryssrutan Auto Login i fönstret User Login.
58
Auto Set ID
Auto Set ID tilldelar ett enhets-ID för alla LFD-skärmar som seriekopplats i den valda anslutningen.
Det kan finnas maximalt 100 LFD-skärmar i en anslutning.
Enhets-ID tilldelas i ordningsföljd inom seriekopplingen från 1 till 99, och slutligen enhets-ID 0.
――ID för den sista hundrade LFD-skärmen anges till 0.
59
Kloning
Med kloningsfunktionen kan du kopiera inställningarna för en LFD-skärm och använda den för flera valda LFD-skärmar.
Via kopieringsfönstret för inställningsalternativ kan du välja att klona särskilda flikkategorier eller alla flikkategorier.
――Om du vill ta bort de inställningar som du har konfigurerat klickar du på knappen Paste Settings.
60
Kommandoupprepning
Med den här funktionen kan du ange hur många gånger ett MDC-kommando ska upprepas om det kommer ett skadat svar eller inget svar alls från en LFD-skärm.
Upprepningsantalet kan ställas in via MDC-alternativfönstret.
Upprepningsvärdet måste ligga mellan 1–10. Standardvärdet är 1.
61
Komma igång med MDC
1
Starta programmet genom att klicka på Start
Program
Samsung
MDC Unified.
Inloggningsfönstret visas när MDC-programmet startas.
Ange användar-ID och lösenord.
•• Standardvärdet för användar-ID och lösenord är admin.
•• Var noga med att ändra lösenordet efter första inloggningen.
2
Klicka på Add för att lägga till en skärmenhet.
SET ID Range: Välj intervall för det unika ID som är tilldelat skärmen.
-- Om anslutningen görs via RS232C går du till Serial och anger COM Port.
-- Om anslutningen görs via Ethernet anger du den IP som angetts för skärmenheten.
62
Huvudskärmens layout
1
6
5
4
2
3
1 Menyfält
Ändra statusen för en skärmenhet eller egenskaperna för programmet.
2 Enhetskategori
Visa en lista över anslutna skärmenheter eller enhetsgrupper.
3 Schemakategori
Visa en lista över scheman för skärmenheterna.
4 Enhetslista
Välj den skärmenhet du vill justera.
5 Ändra enhetslistan
Lägg till, redigera, byt grupper eller ta bort enheter.
6 Hjälpämnen
Visa hjälpämnen för programmet.
Menyer
Du kan slå på och stänga av den valda enheten eller ändra inmatningskälla och volym.
Home
Välj ett alternativ och ändra den aktuella inställningen.
Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken Home.
Ström
•• On : Slå på den valda skärmen.
1
•• Off : Stänga av den valda skärmen
Input
2
3
•• Inmatningskälla: Ändra inmatningskälla.
-- Vilka inmatningskällor som finns tillgängliga kan variera beroende på skärmenheternas modell.
-- Du kan endast ändra inmatningskälla för skärmar som är påslagna.
•• Channel : Byta kanal.
-- Du kan byta TV-kanal med pilknapparna uppåt/nedåt.
-- Det går bara att byta kanal när inmatningskällan är TV.
-- Du kan endast välja registrerade kanaler.
-- Gäller bara modeller som kan användas med TV-apparater.
63
――Du kan endast ändra eller stänga volymen för skärmar som är påslagna.
Volume
Volume
•• Ändra volymen för den valda skärmen.
2
Varning
3
•• Volymen kan justeras med skjutreglaget från 0 till 100.
Mute
•• Aktivera eller avaktivera Mute för den valda skärmen.
Mute avaktiveras automatiskt om Volume ändras när Mute är på.
Fault Device
•• På den här menyn visas en lista över de skärmenheter som har följande fel – fläktfel, temperaturfel, fel på ljusstyrkesensorn
eller lampfel.
•• Välj en skärmenhet i listan. Knappen Repair aktiveras.
3
•• Uppdatera skärmenhetens felstatus genom att klicka på knappen Refresh. Den åtgärdade skärmenheten tas bort från
Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Rapporter för skärmenheter där fel upptäcks skickas via e-post.
•• Fyll i alla obligatoriska fält. Knapparna Test och OK aktiveras.
Se till att information om Sender och minst en Recipient blir ifylld.
64
User Login
User Settings
•• Lägg till, ta bort eller redigera information.
Logout
•• Så här loggar du ut från det aktuella användarkontot.
•• Klicka på Logout. Meddelandet "Do you want to log admin out?" visas
•• Klicka på Yes. Fönstret för användarinloggning visas.
•• Om du inte vill logga in klickar du på Close. Programmet stängs.
――Om du stänger programmet med Logout visas inloggningsfönstret och du uppmanas att ange användarinformation
även om kryssrutan Auto Login är markerad.
Skärmjustering
Skärminställningarna (kontrast, ljusstyrka med mera) kan justeras.
Personlig
Välj ett alternativ och ändra den aktuella skärminställningen.
Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken Picture.
Picture Mode
•• Ändra bildläge för den valda skärmenheten.
Contrast
•• Ändra kontrasten för den valda skärmenheten.
Brightness
•• Ändra ljusstyrkan för den valda skärmenheten.
65
Färg
Color
•• Ändra färgerna för den valda skärmenheten.
Tint (G/R)
•• Ändra tonen för den valda skärmenheten.
Color Tone
•• Ändra bakgrundsfärgtonen för den valda skärmenheten.
Color Temp.
-- Color och Tint (G/R) är inte tillgängliga om inmatningskällan är PC.
-- Color, Tint (G/R), Color Tone och Color Temp. är inte tillgängliga om både PC Source och
Video Source är markerade.
Alternativ
•• Ändra färgtemperaturen för den valda skärmenheten.
――Det här alternativet är aktiverat om Color Tone är inställt på Off.
HDMI Black Level
•• Ändra HDMI Black Level för den valda skärmenheten.
Auto Motion Plus
Det här alternativet används för att visa dynamiska bilder.
•• Off : Avaktivera Auto Motion Plus-funktionen.
•• Clear : Ställ in nivån för Auto Motion Plus på klar. Det här alternativet är lämpligt för att visa levande bilder.
•• Standard : Ställ in nivån för Auto Motion Plus på standard.
•• Smooth : Ställ in nivån för Auto Motion Plus på mjuk. Det här alternativet är lämpligt för att visa mjuka bilder.
•• Custom : Anpassa nivån för skärminbränning eller flimmer.
•• Demo : Den här funktionen demonstrerar tekniken för Auto Motion Plus. Du kan förhandsgranska resultatet av
lägesändringen i vänster sida av fönstret.
――Auto Motion Plus kanske inte finns tillgängligt beroende på produkt.
•• Detail: Visa detaljerad information om den valda skärmenheten.
Brightness Sensor
•• Aktivera eller avaktivera Brightness Sensor för den valda skärmenheten.
•• Brightness Sensor känner av omgivande ljusintensitet och justerar automatiskt ljusstyrkan.
――Brightness Sensor kanske inte finns tillgängligt beroende på produkt.
66
MPEG Noise Filter
Minskar MPEG-brus för att ge förbättrad bildkvalitet.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Kontrollerar LED-bakgrundsbelysningen för att maximera bildens skärpa.
Cinema Black
I filmläge tonar den här funktionen ned det övre och nedre området i videobilden för att ge en större tittarupplevelse.
•• Off: Stänger av funktionenCinema Black.
•• On: Justerar nedtoningen av skärmens övre och nedre områden enligt videon.
Storlek
Picture Size
•• Ändra skärmstorleken för den valda skärmenheten.
•• Alternativet Detail är avaktiverat om Picture Size är inställt på ett läge som inte har stöd för detaljerad konfiguration.
•• -/+ -knapparna kan användas för att ändra Zoom.
•• Skärmen kan flyttas med uppåt/nedåt/vänster/högerknapparna.
Detail
•• Du kan visa information om den valda skärmstorleken.
PC Screen Adjustment
•• Frekvensinställning eller finjustering kan göras med -/+ -knapparna i Coarse eller Fine.
•• Klicka på en av de fyra bilderna under Position om du vill flytta skärmen.
•• Klicka på Auto Adjustment om du automatiskt vill justera frekvensen, finjustera skärmen eller flytta skärmen.
67
Avancerade funktioner
3D Mode
Välj 3D-inmatningsformat.
3D L/R Change
Växla vänster och höger bild.
3D
2D
Visar bilden endast för vänster öga.
3D Auto View
3D Control
Om du anger 3D Auto View till Message Notice visas ett popup-meddelandefönster när produkten tar emot en 3D-signal.
3D Optimization
Övergripande justering av 3D-effekten.
3D Expert Pattern
Visa ett 3D-mönster.
3D Effect
Justera 3D-effekter som perspektiv och djup så att 3D-upplevelsen blir som du vill ha den.
•• Auto: Justera automatiskt inställningarna för perspektiv och djup i enlighet med 3D-inmatningskällan.
•• Manual: Justera inställningarna för perspektiv och djup manuellt.
68
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Justera skärmkontrasten.
Gamma Control
Justera primärfärgintensiteten.
RGB Only Mode
Visar färgerna Red, Green och Blue så att du kan finjustera nyans och mättnad.
Flesh Tone
Betona rosa ”hudfärg”.
Motion Lighting
Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.
LED Motion Plus
Avlägsnar suddighet och hackig bildåtergivning från scener med mycket snabba rörelser för att ge en tydligare bild.
Color Space
Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.
•• Auto / Native / Custom
-- Du kan justera Color, Red, Green, Blue och Reset genom att ställa in Color Space på Custom.
White Balance
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Justera mörker för varje färg (röd, grön, blå).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
•• Reset
Återställer White Balance till standardinställningarna.
69
Ljudinställning
Du kan ändra ljudinställningarna.
Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken Sound.
Bass
•• Ändra basen för den valda skärmen.
Treble
•• Ändra diskanten för den valda skärmen.
-- Alternativet Bass eller Treble är avaktiverat om alternativet inte stöds av den valda
enheten.
Balance(L/R)
•• Justera volymen för vänster och höger högtalare för den valda skärmenheten.
SRS TS XT
•• Aktivera eller avaktivera SRS TS XT-effekten för den valda skärmenheten.
Systeminställning
Video Wall
Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken System.
Funktionen Video Wall kan användas för att visa delar av eller en hel bild eller upprepa samma bild på flera anslutna
skärmenheter.
――Video Wall aktiveras endast när det finns enheter i gruppen.
Video Wall
•• Aktivera eller avaktivera Video Wall.
70
Format
H
•• Välj formatet som ska visas på den delade skärmen.
•• Ange antal horisontella skärmenheter.
•• Max 15 skärmar kan sorteras i en rad.
――Högst 6 kan tilldelas till V om 15 tilldelas till H.
V
•• Ange antal vertikala skärmenheter.
•• Max 15 skärmar kan sorteras i en rad.
――Högst 6 kan tilldelas till H om 15 tilldelas till V.
Screen Position
•• Visa layout för skärmarna (konfigureras av skärmdelare) eller ändra layout efter önskemål.
•• Screen Position och Preview aktiveras när Video Wall är på.
•• Om du väljer flera enheter aktiveras Preview endast om inställningarna för H och V matchar layouten för de valda
enheterna.
Full
Natural
•• Om du vill ändra Position väljer du en enhet och drar den till en ny position.
――Intervallet för inställningen för skärmdelare kan variera med modell.
BIB
PIP Size
•• Visa PIP Size för den aktuella skärmen.
PIP Source
•• Välj en BIB-inmatningskälla.
Sound Select
•• Välj och aktivera ljudet från antingen den primära skärmen eller den sekundära skärmen.
Channel
-- Den information som behövs för att ändra BIB visas på menyskärmen.
•• Du kan ändra kanal om PIP Source är TV.
-- BIB inaktiveras om Video Wall är On.
-- Observera att Picture Size är avaktiverat om BIB är On.
71
Allmänt
User Auto Color
•• Ändra färgerna på skärmen automatiskt.
――Endast tillgängligt i PC-läget.
Auto Power
•• Ställ in produkten så att den slås på automatiskt.
Standby Control
•• Ställ in standby-läget så att det aktiveras om ingen inmatningskälla upptäcks.
Fläkt och temperatur
Skydda produkten genom att konfigurera de inställningar som krävs för att känna av fläkthastighet och invändig temperatur.
Fan Control
•• Välj metod för att konfigurera fläkthastigheten.
Fan Speed Setting
•• Konfigurera fläkthastigheten.
Temperature
•• Känn av den invändiga temperaturen genom att ange temperaturintervall.
72
Säkerhet
Safety Lock
•• Lås skärmmenyerna.
――För att låsa upp menyerna ställer du in Safety Lock på Off.
Button Lock
•• Lås knapparna på skärmenheten.
――För att låsa upp knapparna ställer du in Button Lock på Off.
OSD-visning
Source OSD
•• Välj om du vill visa ett meddelande när Source ändras.
Not Optimum Mode OSD
•• Välj om du vill visa ett meddelande när ett icke-kompatibelt läge väljs.
No Signal OSD
•• Välj om du vill visa ett meddelande när det inte finns någon inmatningssignal.
MDC OSD
•• Välj om du vill visa ett meddelande när inställningarna ändras via MDC.
73
Tid
Clock Set
Ändra aktuell tid på den valda skärmenheten i enlighet med den tid som ställts in på en dator.
Om tiden inte ställts in på skärmenheten visas värdet noll.
Timer
On Timer
•• Repeat : Ange för vilken period du vill upprepa den valda Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : Inställningen Holiday Management kan användas med Timer.
•• On Time : Ställ in en tid då skärmenheten ska sättas på.
•• Volume : Ange volymen för skärmenheten när den startas med On Time.
•• Source : Ange inmatningskällan för skärmenheten när den startas med On Time.
Off Timer
•• Repeat : Ange för vilken period du vill upprepa den valda Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : Inställningen Holiday Management kan användas med Timer.
•• Off Time : Ställ in en tid då skärmenheten ska stängas av.
――Kryssrutorna där du kan välja veckodagar under Repeat aktiveras endast om Manual är valt.
74
Holiday Management
Med Holiday Management kan du förhindra att enheter som ställts in för att sättas på med Timer sätts på ett visst datum.
――Funktionen Holiday Management kan aktiveras eller avaktiveras på inställningsmenyn för Timer.
•• Add: Du kan ställa in helgdagar.
Klicka på knappen Add i fönstret Holiday Management.
•• Delete : Ta bort helgdagar. markera aktuella kryssrutor och klicka på den här knappen.
•• Lista över helgdagar: Visa en lista över helgdagar du har lagt till.
Skärminbränningsskydd
Pixelskiftning
Flytta skärmen något med angivna tidsintervall för att förhindra skärminbränning.
75
Screen Saver
Funktionen förhindrar att bilder bränns in när bilden på den valda skärmenheten inte ändras under en längre tidsperiod.
Timer: Du kan ställa in timern för Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i Mode.
•• Interval: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från Start Time till End Time) i
Mode.
•• Mode: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.
•• Period (Hour): Ange tidsintervallet för att aktivera Screen Saver-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Repeat är inställt på Timer.
•• Time (Sec): Ange hur länge Screen Saver-funktionen ska vara på.
――Det här alternativet är aktiverat om Repeat är inställt på Timer.
•• Start Time: Ställ in startiden för skärmsläckaren.
――Det här alternativet är aktiverat om Interval är inställt på Timer.
•• End Time: Ställ in sluttiden för skärmsläckaren.
――Det här alternativet är aktiverat om Interval är inställt på Timer.
――Period (Hour) och Time (Sec) kan konfigureras när Repeat är vald.
――Start Time och End Time kan konfigureras när Interval är vald.
76
Safety Screen
Funktionen Safety Screen kan användas för att förhindra inbrända bilder när en stillbild visas på skärmenheten under en
längre tid.
Lamp Control
Lamp Control används för att justera motljus och minska strömförbrukningen.
Justera automatiskt bakgrundsbelysningen för vald skärmenhet vid en viss tid.
Om Manual Lamp Control ändras växlas Auto Lamp Control automatiskt till Off.
Ändra bakgrundsbelysningen för den valda skärmen manuellt.
Om Auto Lamp Control ändras växlas Manual Lamp Control automatiskt till Off.
•• Ambient Light : Ambient Light känner av omgivande ljusintensitet och justerar automatiskt ljusstyrkan för alla LFDskärmar i samma seriekedja.
77
Ticker
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
Ticker
Aktivera eller avaktivera Ticker.
•• Off / On
Message
Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
Timer
Ange Start Time och End Time för att visa ett meddelande (Message).
Position
Välj visningsorientering för att visa ett meddelande (Message) från Horizontal och Vertical.
Motion
Ange Direction och Speed för att visa ett meddelande (Message).
Font Options
Ange meddelandet Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color och Background Opacity.
78
Verktygsinställningar
•• Panel Control: Slå på eller stäng av skärmen på en skärmenhet.
•• Remote Control: Aktivera eller inaktivera fjärrkontrollen.
Säkerhet
Återställ
•• Reset Picture: Återställ skärminställningarna.
•• Reset Sound: Återställ ljudinställningarna.
•• Reset System: Återställ systeminställningarna.
•• Reset All: Återställ inställningarna för skärm, ljud och system samtidigt.
79
Redigera kolumn
Options
Konfigurera inställningarna för alternativen som ska visas i listan över skärmar.
•• Language: Välj det språk som ska användas i MDC-programmet. När du har valt språk startar du om MDC-programmet så
att språkinställningen ändras.
•• Command Retry Count: Ange det antal försök som ska göras när körningen av ett kommando misslyckas.
•• Error Status Interval: Ange ett tidsintervall då visningsenheten ska kontrolleras för att se om "Fault Device" har inträffat.
•• Mail Alert Interval: Ange ett tidsintervall för e-postmeddelanden om "Fault Device" skulle inträffa.
Edit Column
Välj de alternativ du vill visa i enhetslistan.
80
Monitor Window
Ett fönster visas med information om dataöverföring mellan datorn och skärmenheterna.
•• Filter
Information
Visa programinformation.
81
Andra funktioner
Ändra storlek på ett fönster
Placera muspekaren i ena hörnet av programfönstret. En pil visas.
Ändra programfönstrets storlek genom att röra på muspekaren.
82
Hantering av grupper
Skapa grupper och hantera enhetslistorna enligt grupper.
――Samma gruppnamn kan inte användas flera gånger.
Skapa grupper
1
Högerklicka och välj Group
2
Klicka på Add on the same level eller Add on the sub level i fönstret Edit Group som visas.
Edit i avsnittet med enhetslistan till vänster i programfönstret.
•• Add on the same level: Skapa en grupp på samma nivå som den valda gruppen.
-- Knappen Add on the same level aktiveras endast om du har skapat minst en grupp.
83
•• Add on the sub level: Skapa en undergrupp till den valda gruppen.
Ta bort grupper
3
Ange gruppens namn.
1
Markera ett gruppnamn och klicka på Edit.
2
Klicka på Delete i fönstret Edit Group som visas.
3
Klicka på Yes. Gruppen tas bort.
84
Byta namn på grupper
1
Markera ett gruppnamn och klicka på Edit.
2
Klicka på Rename i fönstret Edit Group som visas.
3
Om en markör visas i det gamla gruppnamnet anger du ett nytt gruppnamn.
Rename
Hantering av scheman
Skapa scheman
Skapa och registrera ett schema utifrån grupper.
1
Klicka på All Schedule List i schemaavsnittet till vänster i programfönstret. Knappen Add aktiveras i mitten.
85
2
Klicka på knappen Add. Fönstret Add Schedule visas.
3
Klicka på Add under alternativet Device Group och välj den grupp där du vill lägga till schemat.
4
Välj Date&Time/Action och klicka på OK. Schemat läggs till och en lista med scheman visas i fönstret med enhetslistan.
-- Device Group : Välj en grupp.
-- Date&Time
Instant Execution : Kör schemat omedelbart.
Timer: Ställ in datum, tid och intervall för körning av schemat.
-- Action : Välj en funktion som aktiveras vid angiven tid och med angivet intervall.
Ändra schema
Om du vill ändra ett schema markerar du det och klickar på Edit.
Ta bort ett schema.
Om du vill ta bort ett schema markerar du det och klickar på Delete.
86
Felsökningsguide
-- Det här programmet kanske inte
fungerar som det ska på grund av
kommunikationsproblem mellan
datorn och skärmen eller för att
elektromagnetiska vågor sänds ut från
närliggande elektroniska enheter.
Problem
Skärmen du vill styra visas inte i
systeminformationstabellen.
Lösning
1
Kontrollera anslutningen av RS232C-kabeln (kontrollera att kabeln sitter i ordentligt i rätt serieport).
2
Kontrollera att en annan skärm med flera ID inte är ansluten. Om du kopplar ihop flera skärmar med duplicerade ID
kan det göra att skärmarna inte visas på grund av datakollision.
3
Kontrollera att skärmens ID ligger inom intervallet 0 till 99. (Ändra ID med bildskärmsmenyn.)
――För en bildskärm som stöder ID i ett intervall på 0 - 99, ska ID ställas in mellan 0 och 99.
Den skärm du vill styra visas inte i
rutnätet för den andra kontrollen.
Kontrollera att bildskärmen är på. (Se strömstatus i systeminformationstabellen.)
Följande meddelande visas upprepat.
Kontrollera att bildskärmen du vill styra har valts.
Visar ström på eller av på olika tider
även om On Time eller Off Time ställs in.
Justera tiden på datorn till att synkronisera tiden mellan anslutna skärmar.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om RS-232C-kabeln tas bort eller programmet stängs på ett onormalt sätt medan
Remote Control-funktionen är Disable. För att lösa detta kör du programmet igen och ställer in Remote Control på
Enable.
Se till att du har valt inmatningskällan som skärmen är ansluten till.
87
Hur visningsegenskaper visas när flera skärmar används
1
När ingen skärm är vald: Standardvärdet visas.
2
När en skärm är vald: Inställningarna för den valda skärmen visas.
3
När två skärmar är valda (t.ex. i sekvensen ID 1 och ID 3): Inställningarna för ID 1 visas före inställningarna för ID 3.
4
När kryssrutan All+Select är markerad och alla skärmar är valda: Standardinställningarna visas.
88
Kapitel 05
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
-- Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bildläge
MENU m :Bild
T
Om ingångskällan är PC, DVI eller DisplayPort
Bildläge
•• Information: Det här läget minskar risken för att drabbas av trötthet i ögonen och passar för att visa information för
allmänheten.
ENTER
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
•• Reklam: Det här läget passar för att visa videoinnehåll och reklam inomhus/utomhus.
Olika alternativ visas för Bildläge beroende på den aktuella ingångskällan.
•• Kalibrerad: I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
――Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka, färg,
Bild
Bildläge
Information
· Bakgrundsljus
60
· Kontrast
70
· Ljusstyrka
45
· Skärpa
50
· Färg
50
· Ton (G/R)
G 50
gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
――Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsunglfd.com.
Om ingångskällan är AV, Component, HDMI1, HDMI2
•• Dynamisk: Det här läget är lämpligt när det omgivande ljuset är starkt.
•• Standard: Det här läget passar för alla miljöer.
•• Naturlig: Lämpligt för att minska risken för trötthet i ögonen.
•• Film: Det här läget minskar risken för trötthet i ögonen.
R 50
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
89
Bakgrundsljus / Kontrast /
Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Ton (G/
R)
MENU m :Bild
T
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
Ingångskälla
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (när
en dator är ansluten), HDMI2 (när en
dator är ansluten)
ENTER
Bild
Information
Bildläge
· Bakgrundsljus
60
· Kontrast
70
· Ljusstyrka
45
· Skärpa
50
· Färg
50
· Ton (G/R)
G 50
AV, Component, HDMI1, HDMI2
Bildläge
Justerbara alternativ
Information
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa
Reklam
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa / Färg
Kalibrerad
Bakgrundsljus
Dynamisk, Standard, Naturlig, Film
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)
――När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg eller Ton (G/R), ändras skärmbilden på
motsvarande sätt.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
――Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
R 50
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
90
Skärmjustering
MENU m :Bild
T
Skärmjustering
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
Bildstorlek
ENTER
――Olika alternativ visas för Skärmjustering beroende på den aktuella ingångskällan.
•• 16:9: Ställer in bilden på breddläget 16:9.
Skärmjustering
Bildstorlek
•• Zoom1: Används för medelhög förstoring. Skär bort ovandelen och sidorna.
16:9
•• Smart visning 1: Minskar 16:9-bildens storlek med 50 %.
――Smart visning 1 är bara aktiverat i lägena HDMI1 och HDMI2.
· Position
•• Smart visning 2: Minskar 16:9-bildens storlek med 25%.
――Smart visning 2 är bara aktiverat i lägena HDMI1 och HDMI2.
· 4:3-skärmstorlek
Justering av PC-skärm
Välj upplösning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Zoom2: Används för starkare förstoring.
•• Anpassa bredd: Förstorar bildformatet så att bilden anpassas till hela skärmen.
Av
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget (4:3).
――Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka bildinbränning, vilket
inte täcks av garantin.
•• Anpassa t. skärm: Visar hela bilden utan beskärning när HDMI1 (720p/1080i/1080p), HDMI2 (720p/1080i/1080p) eller
Component (1080i/1080p) används som ingångssignal.
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
•• Originalförhållande: Om ingångskällan är PC, DVI, HDMI1 (PC-anslutning), HDMI2 (PC-anslutning) eller DisplayPort,
visas videon i originalbildformatet.
――De tillgängliga portarna kan variera med modell.
91
Bildstorlekar tillgängliga enligt inmatningskälla.
Inmatningskälla
Bildstorlek
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Personlig
Component (1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Anpassa bredd, Anpassa t. skärm, Personlig
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Smart visning 1, Smart visning 2, Personlig,
Anpassa bredd, Anpassa t. skärm
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)
16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, Smart visning 1, Smart visning 2,
Personlig
PC, HDMI1(när en dator är ansluten), HDMI2 (när en dator är
ansluten)
16:9, 4:3, Originalförhållande
DVI, DisplayPort
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Originalförhållande
92
Position
Justerar bildens position. Position är bara tillgängligt om Bildstorlek är inställt på Zoom1, Zoom2, Anpassa bredd, Anpassa t.
skärm eller Personlig.
――Gör så här om du vill använda funktionen Position när du har valt Zoom1, Zoom2, Anpassa bredd eller Anpassa t. skärm.
Skärmjustering
Bildstorlek
Zoom1
· Position
1
Tryck på knappen
och välj Position. Tryck på knappen
2
Tryck på knappen
eller
3
Tryck på knappen
.
.
om du vill flytta bilden uppåt eller nedåt.
· 4:3-skärmstorlek
Justering av PC-skärm
Välj upplösning
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Gör så här om du vill använda funktionen Zoom/Position när du har valt Anpassa t. skärm i HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p)
Zoom/Position
eller Component (1080i/1080p) eller Personlig.
Skärmjustering
Bildstorlek
Personlig
· Zoom/Position
· 4:3-skärmstorlek
Tryck på knappen
2
Välj Zoom eller Position. Tryck på knappen
3
Tryck på knappen / / / om du vill flytta bilden.
4
Tryck på knappen
och välj Zoom/Position. Tryck på knappen
.
.
.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Zoom/Position.
Justering av PC-skärm
Välj upplösning
1
Bilden återställs till standardpositionen.
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
93
4:3-skärmstorlek
Endast tillgängligt när[[b]]bildstorleken är inställd på Auto Wide.
Du kan fastställa önskad bildstorlek som 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller originalstorleken.
Olika europeiska länder[[b]]kräver olika bildstorlekar.
Skärmjustering
Bildstorlek
Personlig
· Zoom/Position
· 4:3-skärmstorlek
Justering av PC-skärm
Välj upplösning
Av
-- Finns inte i läget PC, Component eller HDMI.
Justering av PC-skärm
•• Grov / Fin
Tar bort eller minskar bildbruset.
Om bruset inte går att ta bort genom finjustering använder du funktionen Grov för att justera frekvensen till bästa
möjliga läge (Grov) och finjusterar sedan på nytt. Efter att bruset har minskats ställer du in bilden på nytt så att den
justeras efter mitten av skärmen.
Skärmjustering
Bildstorlek
Personlig
· Zoom/Position
Tryck på knappen eller
horisontella positionen.
· 4:3-skärmstorlek
om du vill justera den vertikala positionen. Tryck på knappen
eller
om du vill justera den
•• Återställ bild
Återställer bilden till standardinställningarna.
Justering av PC-skärm
Välj upplösning
•• Position
Så här justerar du datorskärmens position om den inte är centrerad eller passar på produktskärmen.
Av
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
94
Välj upplösning
Om bilden inte är normal även när upplösningen för grafikkortet är en av följande kan du optimera bildkvaliteten genom att
välja samma upplösning för produkten so datorn med den här menyn.
Tillgängliga upplösningar: Av / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Skärmjustering
Personlig
Bildstorlek
· Zoom/Position
· 4:3-skärmstorlek
Justering av PC-skärm
Välj upplösning
Av
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Autojustering
MENU m :Bild
T
Autojustering
Justera frekvensvärden/positioner och finjustera inställningarna automatiskt.
ENTER
Bild
Autojustering
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
95
Rotera
MENU m :Bild
T
Rotera skärmbilden.
•• Liggande: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).
Rotera
•• Stående: Visa skärmbilden i stående läge.
ENTER
Bild
Rotera
Liggande
· Bilförhållande
Helskärm
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Bilförhållande
MENU m :Bild
T
Bilförhållande
Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.
•• Helskärm: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.
ENTER
•• Standard: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.
――Bara tillgängligt när Rotera är inställt på Stående.
Bild
Rotera
Liggande
· Bilförhållande
Helskärm
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
96
Avancerade inställningar
MENU m :Bild
T
Avancerade inställningar
ENTER
Avancerade inställningar
Medium
Dynamisk kontr.
Av
Svärta
Bildläge
Information, Kalibrerad
Vitbalans / Gamma
Reklam
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Färgområde /
Vitbalans / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2
Naturlig, Dynamisk
Ej tillgänglig
AV
Standard
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget Endast RGB /
Färgområde / Vitbalans / Gamma / Rörelsebelysning
Film
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget Endast RGB /
Färgområde / Vitbalans / 10 p vitbalans / Gamma
Standard
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget Endast RGB
/ Färgområde / Vitbalans / Gamma / Expertmönster /
Rörelsebelysning
Film
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget Endast RGB
/ Färgområde / Vitbalans / 10 p vitbalans / Gamma /
Expertmönster
Av
Läget Endast RGB
Ursprunglig
Component, HDMI1, HDMI2
Vitbalans
10 p vitbalans
Av
Avancerade inställningar
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(när en dator är ansluten),
HDMI2 (när en dator är
ansluten)
0
Hudfärg
Färgområde
Inmatningskälla
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
97
Dynamisk kontr.
Avancerade inställningar
Medium
Dynamisk kontr.
Av
Svärta
0
Hudfärg
Av
Läget Endast RGB
Färgområde
Ursprunglig
Vitbalans
10 p vitbalans
Av
Justera skärmkontrasten.
•• Av / Låg / Medium / Hög
Svärta
Välj svärta för att justera skärmdjupet.
•• Av / Mörk / Mörkare / Mörkast
Hudfärg
Framhäv rosa Hudfärg.
Läget Endast RGB
Visar färgerna Röd, Grön och Blå så att du kan finjustera nyans och mättnad.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / Röd / Grön / Blå
Färgområde
Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.
•• Auto / Ursprunglig / Personlig
――Du kan justera Färg, Röd, Grön, Blå och Återställ genom att ställa in Färgområde på Personlig.
98
Vitbalans
Avancerade inställningar
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).
Vitbalans
10 p vitbalans
Gamma
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
Av
0
Expertmönster
Av
Rörelsebelysning
Av
•• Återställ: Återställer Vitbalans till standardinställningarna.
10 p vitbalans
Kontrollerar vitbalansen i intervall om 10 punkter genom att justera ljusstyrkan för rött, grönt och blått.
•• Av / På
Intervall: Välj det intervall som ska justeras.
Röd: Justera den röda nivån.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Grön: Justera den gröna nivån.
Blå: Justera den blå nivån.
Återställ: Återställer 10 p vitbalans till standardinställningarna.
――Tillgängligt när Bildläge ställs in på Film och den externa ingångskällan ställs in på alla indata.
――En del externa enheter har inte stöd för den här funktionen.
Gamma
Justera primärfärgintensiteten.
99
Expertmönster
Avancerade inställningar
Kalibrera bilden med funktionen Expertmönster.
Om skärmmenyn försvinner eller en annan meny än Bild-menyn visas, sparar produkten kalibreringen och skärmen
Expertmönster stängs.
Vitbalans
10 p vitbalans
Gamma
Av
0
Expertmönster
Av
Rörelsebelysning
Av
•• Av: Stänger av Expertmönster-funktionen.
•• Mönster1: Den här testskärmen visar effekten av skärminställningarna på svarta och grå nyanser.
•• Mönster2: Den här testskärmen visar effekten av skärminställningarna på färger.
――När du har valt Mönster1 eller Mönster2 kan du justera valfria avancerade inställningar för önskad effekt.
――När Expertmönster är igång hörs inget ljud.
――Endast aktiverat i lägena Component, HDMI1 och HDMI2.
Rörelsebelysning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.
•• Av / På
100
Bildalternativ
MENUm
Bild T
Bildalternativ
:
Välj ett alternativ med pilknapparna
Ändra inställningen med pilknapparna och tryck sedan på
Ingångskälla
ENTER
PC, DVI
Bildalternativ
Färgton
och , och tryck sedan på
Av
MPEG-brusfilter
Av
HDMI svärta
Reklam
Färgton / Filter för dig. brus / MPEG-brusfilter /
Kalibrerat värde / Dynamisk bakgrundsbelysning
Kalibrerad
Dynamisk bakgrundsbelysning
Information
Färgton / HDMI svärta / Dynamisk
bakgrundsbelysning
Reklam
Färgton / Filter för dig. brus / MPEG-brusfilter / HDMI
svärta / Dynamisk bakgrundsbelysning
Kalibrerad
Dynamisk bakgrundsbelysning
Information
Färgton / Dynamisk bakgrundsbelysning
Reklam
Färgton / Filter för dig. brus / MPEG-brusfilter /
Dynamisk bakgrundsbelysning
Kalibrerad
Dynamisk bakgrundsbelysning
HDMI1, HDMI2
Dynamisk, Standard,
Naturlig, Film
Färgton / Filter för dig. brus / MPEG-brusfilter /
Dynamisk bakgrundsbelysning
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i)
Dynamisk, Standard,
Naturlig, Film
Färgton / Filter för dig. brus / MPEG-brusfilter /
Dynamisk bakgrundsbelysning
HDMI1(när en dator är
ansluten), HDMI2 (när en dator
är ansluten)
Normal
Filmläge
Av
Kalibrerat värde
Av
Bildalternativ
Färgton / Kalibrerat värde / Dynamisk
bakgrundsbelysning
10000K
Filter för dig. brus
.
Information
Standard
Color Temp.
Bildläge
.
DisplayPort
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
101
Färgton
Bildalternativ
Färgton
Standard
Om ingångskällan är PC, DisplayPort eller HDMI1 (PC-anslutning), HDMI2 (PC-anslutning).
•• Av / Sval / Standard / Varm
10000K
Om ingångskällan är AV, Component, HDMI1, HDMI2 eller DVI.
Filter för dig. brus
Av
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
――Varm1 eller Varm2 inaktiveras om Bildläge är Dynamisk.
MPEG-brusfilter
Av
Color Temp.
HDMI svärta
Normal
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
Color Temp.
Justera färgtemperaturen (Röd/Grön/Blå). (Intervall: 3000K–15000K)
――Det här alternativet är tillgängligt om Färgton är inställt på Av.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Filter för dig. brus
Om sändningssignalen som produkten tar emot är svag kan du aktivera funktionen Filter för dig. brus för att minska brus och
spökbilder som visas på skärmen.
•• Av / Låg / Medium / Hög / Auto
――Om signalen är svag provar du alla alternativ tills produkten visar bästa möjliga bild.
MPEG-brusfilter
Minskar MPEG-brus för att ge förbättrad bildkvalitet.
•• Av / Låg / Medium / Hög / Auto
HDMI svärta
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
•• Normal / Låg
――Bara tillgängligt i lägena HDMI1 och HDMI2 (AV-tidmätning: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
102
Filmläge
Bildalternativ
Det här läget är lämpligt när du tittar på film.
Filmläge
Av
Kalibrerat värde
Verkställ ej
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
Anger att produkten automatiskt ska känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera bilden för optimal kvalitet.
•• Av / Auto1 / Auto2
――Tillgängligt i AV, HDMI1 (1080i) och HDMI2 (1080i).
Kalibrerat värde
Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management i lägena Information och Reklam.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Verkställ ej / Tillämpa
――Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsunglfd.com.
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.
•• Av / På
――Dynamisk bakgrundsbelysning är inte tillgängligt när ingångskällan är inställd på PC, AV eller Component när Delad
skärmbild är På.
Återställ bild
MENU m :Bild
T
Återställ bild
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
ENTER
Bild
Återställ bild
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
103
Kapitel 06
Nätverk
Nätverksinställningar
Ansluta till ett kabelnätverk
Det finns tre sätt att ansluta produkten till det lokala nätverket med en kabel.
MENU m :
Nätverk
T
Nätverksinställningar
ENTER
Nätverksinställningar
LAN
Det finns ingen nätverkskabel eller Samsung Wireless
LAN Adapter ansluten.
Sätt i en nätverkskabel eller en Samsung Wireless LAN
Adapter.
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten till ett externt
modem med en LAN-kabel.
Se bilden nedan.
Externt modem
(ADSL / VDSL)
Modemporten på väggen
Start
Avbryt
Modemkabel
LAN-kabel
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten till en IPdelare som är ansluten till ett externt modem. Använd en LAN-kabel när du ansluter. Se bilden nedan.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
LAN
Modemporten på väggen
Externt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
LAN-kabel
IP-delare
(med DHCP-server)
LAN-kabel
104
•• Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det
lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten direkt till ett
nätverksvägguttag med en LAN-kabel.
Se bilden nedan. Observera att vägguttaget är anslutet till ett modem eller en router någon
annanstans i huset.
LAN
Nätverksporten på väggen
Inställningar för kabelnätverk
Ställ in nätverksanslutningen på att använda Internet-tjänster för att utföra programuppgraderingar.
Automatiskt Nätverksinställningar
Anslut till nätverket med en nätverkskabel.
Kontrollera först att nätverkskabeln är ansluten.
Automatisk inställning
LAN-kabel
Om du har ett dynamiskt nätverk bör du använda ett ADSL-modem eller en router med stöd för
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stöd för DHCP tillhandahåller
automatiskt de värden för IP-adress, nätmask, gateway och DNS som behövs för att produkten ska få
åtkomst till Internet. Du behöver därför inte ange dem manuellt. De flesta hemmanätverk är dynamiska
nätverk.
En del nätverk kräver en statisk IP-adress. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress måste du ange
värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS manuellt på produktens kabelinställningsskärm när
du upprättar nätverksanslutningen. Du kan få värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS från din
Internet-leverantör.
1
Gå till skärmen Nätverksinställningar. Välj Start, tryck på
2
Nätverkstestskärmen visas och nätverksanslutningen verifieras.
och tryck sedan på
igen.
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och
Internetanslutning slutförda.”.
――Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.
――Om den automatiska processen inte kan hitta nätverksanslutningsvärdena, eller om du vill ställa in
anslutningen manuellt går du till nästa avsnitt, Manuell nätverksinställning.
Om datorn använder Windows kan du även få dessa värden via datorn.
――Du kan använda ADSL-modem med stöd för DHCP om nätverket kräver en statisk IP-adress.
――ADSL-modem med stöd för DHCP kan också användas med statiska IP-adresser.
105
Manuell Nätverksinställningar
Ansluta till ett trådlöst nätverk
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
Om du vill ansluta produkten till ditt trådlösa nätverk behöver du en trådlös router eller ett trådlöst
modem och en Samsung Wireless LAN-adapter (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), som du ansluter till en
USB-port på produktens baksida eller på sidopanelen. Se bilden nedan.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till
gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.
1
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
Samsungs trådlösa nätverksadapter
LAN-kabel
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
Samsungs Wireless LAN-adapter säljs separat hos valda återförsäljare, E-handelswebbplatser
och Samsungparts.com. Samsungs Wireless LAN-adapter har stöd för IEEE 802.11a/b/g- och
n-kommunikationsprotokollen. Samsung rekommenderar att du använder IEEE 802.11n. När du spelar
upp en video via en nätverksanslutning kanske den inte spelas upp mjukt.
――Du måste använda en ”Samsung Wireless LAN”-adapter (WIS10ABGN, WIS12ABGNX) för att kunna
Manuell inställning
1
Gå till skärmen Nätverksinställningar. Välj Start, tryck på
2
Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas. Tryck på Stopp.
och tryck sedan på
igen.
använda ett trådlöst nätverk.
Samsung Wireless LAN-adaptern och USB-förlängningskabeln säljs separat och finns hos valda
återförsäljare, e-handelswebbplatser och Samsungparts.com.
――Välj en kanal som inte används för den trådlösa IP-delaren. Om kanalen som ställs in för den
trådlösa IP-delaren redan används av en annan enhet i närheten, kan det leda till störningar och
kommunikationsfel.
Verifikationsprocessen avslutas.
3
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
4
Välj fältet längst upp, tryck på
och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din 1 min..
När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på
――Produkten har endast stöd för följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll.
Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och krypteringstypen är inställd
på WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) för anslutningspunkten eller den trådlösa routern, stöder
Samsungs produkter inte en anslutning i enlighet med nya Wi-Fi-certifieringsspecifikationer.
――Om den trådlösa routern har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till nätverket
――Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS-inst. automatiskt till Ange manuellt.
6
Produktens panel
Nätverksporten på väggen
3
5
Trådlös IP-delare
(router med DHCP-server)
. Nätverkstestskärmen visas och
via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar
automatiskt SSID- och WPA-nyckeln i båda lägena.
――Om routern, modemet eller enheten inte är certifierad, kanske den inte går att ansluta till produkten
verifikationsprocessen påbörjas.
via en Samsung Wireless LAN-adapter.
――Se till att produkten är på innan du ansluter Samsung Wireless LAN-adaptern.
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och
――Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på tre olika sätt.
Internetanslutning slutförda.”.
Automatisk inställning (med funktionen för automatisk nätverkssökning), manuell inställning
WPS(PBC)
106
――Produkten kanske inte kan identifiera Samsung Wireless LAN-adaptern om du ansluter den till
produkten via en USB-hubb eller en annan USB-förlängningskabel än den kabel som medföljde
produkten.
7
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Konfigurationen av trådlöst nätverk och
Internetanslutning är klara.”.
Manuell Nätverkskonfiguration
Inställning för trådlöst nätverk
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
Automatisk Nätverkskonfiguration
De flesta trådlösa nätverkssystem har ett valfritt säkerhetssystem som kräver att enheter som ansluter
till nätverket skickar en krypterad säkerhetskod som kallas för åtkomstnyckel eller Säkerhetskod.
Säkerhetskod bygger på ett lösenord, vanligtvis ett ord eller en serie bokstäver och siffror av en
angiven längd som du uppmanades ange när du ställde in säkerheten för det trådlösa nätverket. Om
du använder den här metoden när du ställer in nätverksanslutningen och har en Säkerhetskod för det
trådlösa nätverket, måste du ange lösenordet under den automatiska eller manuella inställningen.
Automatisk inställning
1
Gå till skärmen Nätverksinställningar. Välj Start och tryck på
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
.
över tillgängliga nätverk.
3
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen
eller , och tryck sedan två gånger på knappen
.
――Om den trådlösa routern är inställd på Dold (Osynlig), måste du välja Lägg till nätverk och
ange rätt Nätverksnamn och Säkerhetskod för att anslutningen ska upprättas.
4
6
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.
1
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
3
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
Manuell inställning
1
Gå till skärmen Nätverksinställningar. Välj Start och tryck på
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
3
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
――En anslutning till routern upprättas, men det går inte att komma ut på Internet.
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen
eller , och tryck sedan två gånger på knappen
.
Om routern har säkerhetsinställningar anger du Säkerhetskod (Säkerhetskod eller PIN).
När du är klar flyttar du markören till Nästa med högerpilknappen och trycker på
.
över tillgängliga nätverk.
Om skärmen Ange säkerhetsnyckel. visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som
inte har säkerhetsinställningar går du till steg 7.
5
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till
gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
――Om den trådlösa routern är inställd på Dold (Osynlig), måste du välja Lägg till nätverk och
.
ange rätt Nätverksnamn och Säkerhetskod för att anslutningen ska upprättas.
4
Om skärmen Ange säkerhetsnyckel. visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som
inte har säkerhetsinställningar går du till steg 7.
107
5
Om routern har säkerhetsinställningar anger du Säkerhetskod (Säkerhetskod eller PIN).
6
När du är klar flyttar du markören till Nästa med högerpilknappen och trycker på
.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
7
WPS(PBC)
Hur du gör inställningarna med WPS(PBC)
Om routern har en WPS(PBC)-knapp följer du dessa steg.
Välj Stopp medan nätverksanslutningarna håller på att upprättas. Detta stoppar
anslutningsförsöket.
8
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
9
Välj fältet längst upp, tryck på
och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
1
Gå till skärmen Nätverksinställningar.
2
Välj WPS(PBC), tryck på
3
Tryck på knappen WPS(PBC)på routern inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla
10När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på
igen.
nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.
inmatningsprocessen för varje fält i din 1 min..
――Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS-inst. automatiskt till Ange manuellt.
och tryck sedan på
4
Nätverksanslutningsskärmen visas och nätverksinställningen utförs.
. Nätverkstestskärmen visas och
verifikationsprocessen påbörjas.
11När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Konfigurationen av trådlöst nätverk och
Internetanslutning är klara.”.
108
Nätverksstatus
MENU m :
Nätverk
T
Wi-Fi Direct
Nätverksstatus
ENTER
Du kan kontrollera aktuell nätverks- och Internet-status.
Nätverksstatus
Konfigurationen av trådlöst nätverk och Internetanslutning är klara.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
MAC-adress
IP-adress
Nätmask
Gateway
DNS-server
Proxyserver
Du är ansluten till Internet. Om du har problem med onlinetjänsterna kontaktar du din
Internetleverantör.
IP-inst.
Försök igen
Stäng
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
MENU m :
Nätverk
T
Wi-Fi Direct
ENTER
Ställ in för att ansluta produkten till trådlösa mobila enheter. Med den här funktionen kan du ansluta
trådlösa mobila enheter till produkten direkt utan router.
Så här ansluter du den mobila enheten till produkten med Wi-Fi
Direct:
1
Gå till skärmen Wi-Fi Direct. Produkten söker efter enheter.
2
Aktivera Wi-Fi Direct-funktionen på enheten. Välj önskad trådlös enhet.
•• PBC (Push Button Configuration): Tryck på knappen WPS(PBC) på den trådlösa enheten inom 2
minuter. Produkten hämtar automatiskt alla nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter
till nätverket.
•• PIN: Ange den visade PIN-koden på enheten.
――Om du vill koppla från enheten markerar du den anslutna trådlösa enheten och väljer sedan
Frånkopplad.
109
Mjuk AP
MENU m :
Nätverk
T
AllShare-inställningar
Mjuk AP
ENTER
Med den här funktionen kan du ansluta produkten på mobila enheter även om de mobila enheterna
inte har stöd för Wi-Fi Direct. Ställ in anslutningsalternativen för trådlös enhet.
•• Mjuk AP
Slå på eller av Mjuk AP. När Mjuk AP är inställt på På visas produktnamnet i listan över trådlösa
anslutningar på dina mobila enheter.
•• Säkerhetskod
Ställ in Säkerhetskod manuellt med fjärrkontrollen.
--------
B Visa säkerhetsnyckel: Visar säkerhetskoden. Huruvida säkerhetskoden ska visas anges
med en kryssruta längst upp.
A Rad.: Den angivna säkerhetskoden tas bort med en siffra i taget.
C Mellanslag: Ett blanksteg infogas mellan tecknen när säkerhetskoden anges.
Tillbaka: Återgår till skärmen innan säkerhetskoden anges.
Säkerhetskod måste innehålla fler än 8 siffror.
Ange säkerhetskoden på den enhet du vill ansluta.
Om nätverket inte fungerar som det ska kontrollerar du säkerhetskoden igen. Fel kan uppstå
om säkerhetskoden inte är rätt.
MENU m :
Nätverk
T
AllShare-inställningar
ENTER
Visar en lista över mobiltelefoner eller anslutna enheter som har ställts in för att använda funktionen
AllShare Play tillsammans med produkten.
•• Tillåt/Neka: Tillåter/blockerar enheterna.
•• Ta bort från listan: Tar bort enheterna från listan.
――Den här funktionen tar endast bort namnet på enheten från listan. Om den borttagna enheten
sätts på eller försöker ansluta till produkten kanske den visas i listan igen.
Använda AllShare Play-funktionen
Ett larmfönster visas med information om att mediainnehåll (videor, foton, musik) som skickats från
en mobiltelefon kommer att visas på din produkt. Innehållet spelas automatiskt 3 sekunder efter
att larmfönstret visas. Om du trycker på knapparna RETURN eller EXIT när larmfönstret visas spelas
innehållet inte upp.
――Första gången en enhet får åtkomst till produkten via Media-funktionen visas ett varningsfönster.
och välj Tillåt. Då kan telefonen fritt komma åt produkten och använda
Tryck på knappen
AllShare Play-funktionen för att spela upp innehåll.
――Om du vill stänga av överföringen av medieinnehåll från en mobiltelefon anger du Neka i AllShareinställningar.
――Innehållet kanske inte kan spelas upp på produkten beroende på upplösning och format.
――Knapparna
och / kanske inte fungerar beroende på typen av medieinnehåll.
――Med hjälp av mobiltelefonen kan du styra AllShare Play. Mer information finns i
användarhandboken för respektive mobiltelefon.
Enhetsnamn
MENU m :
Nätverk
T
Enhetsnamn
ENTER
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
110
Kapitel 07
System
Flerstyrning
MENU m :
System
T
Flerstyrning
Konfigurera inställningar för Flerstyrning
•• ID-inst.
Tilldela ett ID att ställa in. (Intervall: 0~99)
ENTER
Välj ett nummer genom att trycka på
Flerstyrning
och tryck sedan på
.
•• Ange ID
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning.
ID-inst.
00
Ange ID
--
MDC-anslutning
eller
RS232C MDC
DisplayPort-kedja
Klona
Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
•• MDC-anslutning
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
-- RS232C MDC: Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.
-- RJ45 MDC: Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
•• DisplayPort-kedja
Om du vill visa DP IN-videoingången via DP OUT-utgångsporten väljer du en enhetsanslutningsmetod från SST (Single
Stream Transport) och MST (Multi Stream Transport).
Klona: I det här SST-utgångsläget visas samma skärminnehåll på två anslutna skärmenheter.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Om Klona är valt identifieras de två skärmarna som en och samma av PC:n.
――Klona-läget är aktiverat om ingångskällan är digital och inte DisplayPort, till exempel DVI, Bilförhållande, MagicInfo.
Utvidga: I det här MST-läget visas olika skärminnehåll på två anslutna skärmenheter.
――Om Utvidga är valt identifieras de två skärmarna som olika skärmar av PC:n.
――Läget fungerar bara på datorer som har stöd för DisplayPort 1.2 MST.
――För fullständig HD-upplösning (1920 x 1080) kan högst fyra skärmar vara anslutna.
111
Tid
MENU m :
System
T
Du kan konfigurera Ställ klockan och Sovtimer. Du kan också ställa in att produkten ska slås på eller av automatiskt vid en viss
tid med Timer-funktionen.
Tid
Ställ klockan
ENTER
Ställ in klockan för att kunna använda produktens olika timerfunktioner.
Tid
•• Ställ klockan
Ställ in Datum och Tid.
Ställ klockan
Sovtimer
끄기
Av
Påslagningstid
Sluttid
Helgdagshantering
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på
.
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och högerpilknapparna
för att flytta mellan fälten. Tryck på
när du är klar.
――Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Sovtimer
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på
. Om du vill avbryta Sovtimer väljer du Av.
112
Tid
Påslagningstid
Sluttid
Helgdagshantering
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in klockan rätt först.
(Påslagningstid1 ~ Påslagningstid7)
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Påslagningstid.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan du
välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
――Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
•• Musik/Foto (när Källa är inställd på USB): Välj en mapp i USB-enheten som innehåller musik- eller fotofiler som ska spelas
upp automatiskt när produkten slås på.
――Den här funktionen är bara tillgänglig när USB-enheten är ansluten.
――Om det inte finns någon musikfil på USB-enheten eller om du inte väljer en mapp som innehåller någon musikfil, fungerar
inte timerfunktionen som den ska.
――Om det bara finns en fotofil i USB-minnet spelas inte bildspelet upp.
――Om ett mappnamn är för långt går det inte att välja mappen.
――Varje USB-enhet du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder fler än en av samma typ av USB-minne måste du se
till att de mappar som tilldelas respektive USB-minne har olika namn.
――Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en flerkortsläsare när du använder Påslagningstid. Funktionen
Påslagningstid kanske inte fungerar med USB-enheter med inbyggt batteri, MP3-spelare och andra bärbara mediespelare
från vissa tillverkare eftersom det kan ta för lång tid för produkten att identifiera dessa enheter.
113
Tid
Påslagningstid
Sluttid
Helgdagshantering
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid1 ~ Sluttid7)
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Sluttid.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan du
välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
――Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Helgdagshantering
Timer inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna / , och klicka sedan på knappen Spara.
Perioden läggs till listan över semestrar.
-- Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
-- Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
-- Ta bort: Ta bort alla alternativ från listan över helgdagar.
Välj Ta bort. Meddelandet "Rad. alla helgdagar?" visas.
Välj IP-adress. Alla helgdagar raderas.
•• Tillämpa: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
-- Tryck på
för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
-- De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
114
Menyspråk
T
MENUm :
System
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i datorn.
Menyspråk
ENTER
System
Tid
Menyspråk
Svenska
Rotera menyn
Liggande
Ekolösning
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Rotera menyn
T
MENUm :
System
Konfigurera menyskärmen.
•• Liggande: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).
Rotera menyn
ENTER
•• Stående: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.
――Tillgängligt i lägena PC/DVI/HDMI1/HDMI2/DisplayPort/MagicInfo.
System
Tid
Menyspråk
Rotera menyn
Svenska
Liggande
Ekolösning
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
115
Ekolösning
Energispar
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
T
MENUm :
System
Ekolösning
ENTER
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
Ekolösning
•• Av / Låg / Medium / Hög / Bild av
Energispar
Av
Ekosensor
Av
Standby, ej sign.
Av
Autoavst.
Av
Ekosensor
För att spara mer energi kommer bildinställningarna automatiskt att anpassas till ljuset i rummet.
•• Av / På
――Om du ändrar Bakgrundsljus-inställningen under Bild medan Ekosensor är på, inaktiveras Av.
Min bakgrgrundsbelysning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
När Ekosensor är På kan du ändra skärmens lägsta ljusstyrka manuellt. Min bakgrgrundsbelysning är det mörkaste
bakgrundsbelysningsläget. Kontrollera att Min bakgrgrundsbelysning-inställningen är lägre än Bakgrundsljus-inställningen.
――Om Ekosensor är På kan skärmens ljusstyrka ändras (bli något ljusare eller mörkare) beroende på den omgivande
ljusstyrkan.
Standby, ej sign.
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.
•• Av / 15 min / 30 min / 90 min
――Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
――Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Autoavst.
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på produktens frontpanel
inom 4 timmar för att förhindra överhettning.
•• Av / På
116
Säkerhet
T
MENUm :
System
Varje gång du använder Säkerhet-funktionerna visas skärmen för PIN-koden, och standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”
(standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0).
Säkerhet
Säkerhetslås
ENTER
Aktiverar låsfunktionen.
Säkerhet
•• Av / På
Säkerhetslås
Av
Knapplås
Av
Ändra PIN
Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på fjärrkontrollen låses av funktionen
Säkerhetslås.
När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet.
Knapplås
Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om Knapplås är inställd på På.
•• Av / På
Ändra PIN
Skärmen Ändra PIN visas.
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange ny PIN. Skriv samma fyra siffror en gång till i 4 min..
När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen Stäng. Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
117
BIB
BIB-inställningar
Bilden från den externa bildkällan visas på huvudskärmen och bilden från produkten visas på BIB-underbildskärmen.
T
MENUm :
System
BIB
ENTER
Huvudbild
System
Underbild
PC
AV
BIB
Av
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
Tid för autoskydd
Av
HDMI1, HDMI2, DVI, DisplayPort
AV
MagicInfo Lite
PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
Inbränningsskydd
Ticker
Av
Delad skärmbild
•• BIB (Av/På): Aktivera eller avaktivera BIB-funktionen.
•• Källa: Du kan välja en källa för underbilden.
•• Storlek (
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- För BIB-ljud hänvisas till Ljudval-anvisningarna.
•• Position (
――I läget (
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): Välj en storlek för underbilden.
): Välj en position för underbilden.
) kan du inte välja Position.
•• Ljudval (Huvudbild/Underbild): Du kan välja att lyssna på ljudet från Huvudbild-bilden eller från Underbild-bilden.
-- Om du stänger av TV:n när du tittar i BIB-läge återställs även BIB-funktionen till avstängd. När
du slår på produkten igen måste du starta BIB igen om du vill titta i BIB-läge.
-- Du kan uppleva att bilden på BIB-skärmen blir något onaturlig om du använder huvudskärmen
för att visa ett spel eller karaoke.
118
Tid för autoskydd
Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir inbrända i
skärmen.
•• Av / 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar / 10 timmar
T
MENUm :
System
Tid för autoskydd
ENTER
System
Tid för autoskydd
Av
Inbränningsskydd
Ticker
Av
Delad skärmbild
Källinställ. för autoväxling
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
119
Inbränningsskydd
T
MENUm :
System
Inbränningsskydd
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken Pixelskiftning.
Pixelskiftning flyttar bilden en aning på skärmen.
ENTER
Med inställningen för Pixelskiftning Tid kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.
Pixelskiftning
Inbränningsskydd
Pixelskiftning
Av
Timer
Av
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.
•• Pixelskiftning (Av / På)
――Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
•• Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
•• Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
•• Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Optimala inställningar
Vågrät (pixlar)
0~4
4
Lodrät (pixlar)
0~4
4
Tid (minuter)
1 min. ~4 min.
4 min.
――Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.
――Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen. Detta är inte
ett fel hos produkten.
――Den här funktionen är inte tillgänglig i Anpassa t. skärm-läget.
120
Timer
Inbränningsskydd
Pixelskiftning
Av
Timer
Av
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
Du kan ställa in timern för Inbränningsskydd.
Funktionen Pixelskiftning stoppas automatiskt efter en angiven tid.
Timer
•• Av
•• Upprepa: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i Läge.
•• Intervall: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från Starttid till Sluttid) i Läge.
――Alternativet aktiveras bara när Ställ klockan konfigureras.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Läge, Period, Tid, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller Intervall.
•• Läge: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.
-- Pixel: Pixlar på skärmen växlar kontinuerligt i svart.
-- Rullande fält: Ett lodrätt fält rör sig från vänster till höger.
-- Tonande skärm: Hela skärmen blir först ljusare och sedan mörkare.
――Mönstren Rullande fält och Tonande skärm visas bara en gång oavsett angivna perioder eller tider för upprepning.
•• Period: Ange tidsintervallet för att aktivera Inbränningsskydd-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
•• Tid: Ange hur länge Inbränningsskydd-funktionen ska vara på.
――Det här alternativet är aktiverat om Pixel är inställt på Läge.
•• Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
•• Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
121
Direktvisning
Inbränningsskydd
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
Pixelskiftning
Av
Timer
Av
Direktvisning
Av
Grå sida
Grå sida
Av
När skärmen är inställd på bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna på sidorna för att skydda skärmen.
•• Av / Pixel / Rullande fält / Tonande skärm
•• Av / Ljus / Mörk
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ticker
T
MENUm :
System
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
Ticker
•• Av / På
――Meddel., Tid, Position, Rörelse och Teckensnittsalternativ aktiveras bara när Ticker är inställd på På.
ENTER
•• Meddel.: Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
System
Tid för autoskydd
•• Tid: Ställ in Starttid och Sluttid för visning av ett Meddel..
Av
Inbränningsskydd
Ticker
Delad skärmbild
Källinställ. för autoväxling
Av
•• Position: Välj visningsorientering för ett Meddel., antingen Vågrät eller Lodrät.
-- Vågrät (Vänster / Center / Höger)
-- Lodrät (Topp / Medel / Nederdel)
•• Rörelse: Ange Riktning och Hastighet för visning av ett Meddel..
-- Rörelse (Av / På)
-- Riktning (Vänster / Höger / Topp / Nederdel)
-- Hastighet (Långsam / Normal / Snabb)
――Riktning och Hastighet aktiveras bara när Rörelse är inställt på På.
•• Teckensnittsalternativ: Ange Storlek och sek. 10 för meddelandet.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
122
Delad skärmbild
T
MENUm :
System
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad
skärmbild.
ENTER
Delad skärmbild
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte
stöder funktionen MagicInfo.
Delad skärmbild
Delad skärmbild
På
· Format
Full
· Vågrät
1
· Lodrät
1
· Skärmläge
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Alternativet Delad skärmbild är bara aktiverat när BIB är inställt på Av.
-- Om mer än fyra skärmar är sammankopplade horisontellt och vertikalt rekommenderar vi
en nivå på XGA (1024 x 768) eller högre för att förhindra att bilderna blir mörka på grund av
försämrad kontrast och färgintensitet.
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
Om du vill visa en delad skärmbild väljer du På.
Format
Välj ett format för att visa bilder på flera skärmar.
•• Full: Visa bilderna i helskärmsläge.
•• Naturlig: Visa bilderna med originalupplösning utan förstoring eller förminskning.
――Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
Vågrät
Den här funktionen delar automatiskt skärmen enligt det angivna numret för horisontala skärmar.
Ange antal horisontalt sorterade skärmar.
Den horisontala skärmen delas automatiskt efter det antal som har angetts.
Maximalt 15 skärmar kan tilldelas till den horisontala ordningen.
――Skärmen kan delas i maximalt 100 skärmar (vågräta och lodräta). Om sorteringen är inställd på 15, kan max 6 skärmar
tilldelas den lodrätta ordningen. Omvänt, om sorteringen är inställd på 15, kan max 6 skärmar tilldelas den vågrätta
ordningen.
――Alternativet Vågrät är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
123
Lodrät
Delad skärmbild
Den här funktionen delar automatiskt skärmen enligt det angivna numret för vertikala skärmar.
Delad skärmbild
På
· Format
Full
· Vågrät
1
· Lodrät
1
· Skärmläge
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ange antal vertikalt sorterade skärmar.
Den vertikala skärmen delas automatiskt efter det antal som har angetts.
Max 15 skärmar kan tilldelas till den vertikala ordningen.
――Skärmen kan delas i maximalt 100 skärmar (vågräta och lodräta). Om sorteringen är inställd på 15, kan max 6 skärmar
tilldelas den lodrätta ordningen. Omvänt, om sorteringen är inställd på 15, kan max 6 skärmar tilldelas den vågrätta
ordningen.
――Alternativet Lodrät är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
Skärmläge
Du kan anpassa ordningen för delade skärmar genom att flytta skärmarna som identifieras med ett nummer med funktionen
för Skärmläge.
Välj Skärmläge om du vill visa ordningen mellan skärmar (identifierade med ett nummer) enligt inställningen Vågrät eller
Lodrät. Om du vill anpassa ordningen flyttar du ett nummer (en skärm) med pilknapparna på fjärrkontrollen och trycker på
.
――Högst 100 skärmar kan sorteras i Skärmläge.
――Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――Fönstret Skärmläge visas bara när Vågrät och Lodrät är konfigurerade.
124
Källinställ. för autoväxling
Om du slår på skärmen med Autoväxlingskälla På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker skärmen automatiskt
efter olika videoingångskällor för aktiv video.
T
MENUm :
System
Autoväxlingskälla
Källinställ. för autoväxling
ENTER
När Autoväxlingskälla är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Källinställ. för autoväxling
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Autoväxlingskälla
På
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
· Primär återställningsk.
Av
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en aktiv källa,
där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första
videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
· Primär källa
· Sekundär källa
Alla
PC
När Primär källa är inställt på Alla söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger i följd efter en aktiv videokälla och
återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.
Primär återställningsk.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.
――Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
125
Allmänt
Max. energisparläge
Stänger av produkten för att minska energiförbrukningen efter att datorn har varit i viloläge ett tag.
T
MENUm :
System
Allmänt
ENTER
•• Av / På
――Endast tillgängligt i lägena PC, DVI, HDMI1, HDMI2 och DisplayPort.
Allmänt
Spelläge
Max. energisparläge
På
Spelläge
Av
När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer realistisk spelupplevelse genom att
välja spelläget.
BD Wise
På
•• Av / På
――Föreskrifter och begränsningar för Spelläge
När du vill koppla bort spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in Spelläge på Av på inställningsmenyn.
Menytransparens
Medium
Ljudåterkoppling
Låg
Autostart
Vilolägeskontroll
Av
Auto
――Spelläge är inte tillgängligt när ingångskällan är inställd på PC, DVI eller DisplayPort.
――Om Spelläge är På
ställs Bildläge in på Standard och Ljudläge ställs in på Film.
BD Wise
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ger optimal bildkvalitet för Samsung DVD-, Blu-ray- och hemmabioprodukter med stöd för BD Wise. När BD Wise ställs in på
På ändras bildläget automatiskt till den optimala upplösningen.
•• Av / På
――Tillgängligt när du ansluter Samsung-produkter som har stöd för BD Wise till produkten med en HDMI-kabel.
――BD Wise-funktionen är bara aktiverad när en källenhet med BD Wise-funktionen är ansluten.
Menytransparens
Reglera menyrutans transparens.
•• Hög / Medium / Låg
126
Ljudåterkoppling
Allmänt
Ljudåterkoppling
Låg
Autostart
Av
Vilolägeskontroll
Auto
Av
Lampschema
OSD-visning
Ändra Ström PÅ
Produkten avger ett ljud när du använder den.
Ljudåterkoppling är aktiverat som standard. Stäng av Ljudåterkoppling eller justera volymen.
Den här funktionen är aktiverad som standard. Volymen kan justeras eller stängas av helt.
――Av / Låg / Medium / Hög
Autostart
Genom att aktivera det här alternativet slås strömmen automatiskt på om strömkabeln sätts i.
0 Sek
Läget Upprepa
•• Av / På
Vilolägeskontroll
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
――Alternativet Vilolägeskontroll är bara aktiverat när Källa är inställt på PC, DVI, HDMI1, HDMI2 eller DisplayPort.
――Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.
127
Lampschema
Allmänt
Ljudåterkoppling
Låg
Autostart
Av
Vilolägeskontroll
Auto
Av
Lampschema
OSD-visning
Ändra Ström PÅ
0 Sek
Läget Upprepa
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Gör att Lampvärdet kan justeras till ett användarangivet värde vid en viss tid i MDC-läge.
•• Av / På
OSD-visning
Visar eller döljer ett menyalternativ på skärmen.
――Käll-OSD / Ingen signal-OSD / MDC OSD
Ändra Ström PÅ
Du kan ställa in uppvärmningstiden för skärmen till att slås på efter att strömbrytaren har tryckts in. (Intervall: 0 – 50 sekunder)
――En uppvärmningstid som är för kort kan skada produkten på grund av överspänning.
Läget Upprepa
Skyddar produkten genom att kontrollera fläkthastighet och intern temperatur.
•• Fläktkontroll
Väljer automatiskt eller manuell för inställning av fläkthastighet.
-- Auto
-- Manuellt
•• Inst. Fläkthastighet
Ställer in fläkthastigheten inom intervallet 0 till 100.
――Aktiverad när Fläktkontroll är inställd som Manuellt.
•• Temperaturkontroll
Kontrollerar produktens interna temperatur och anger önskad temperatur.
Produkten är som standard inställd på 77 C.
――Bilden blir dunkel om temperaturen överskrider angiven temperatur, och produkten stängs automatiskt av för att förhindra
överhettning om temperaturen fortsätter att stiga.
――Det bästa är att använda produkten vid en temperatur på 75 - 80 C (baserat på en omgivande temperatur på 40 C).
128
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
T
MENUm :
System
Anynet+ är en funktion du kan använda för att styra alla anslutna Samsung-enheter med stöd för Anynet+ med fjärrkontrollen
till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara användas med Samsung-enheter som har funktionen Anynet+. Du kan
kontrollera om din Samsung-enhet har den här funktionen genom att se efter om det finns en Anynet+ -logotyp på den.
――Du kan endast styra Anynet+-enheter med produktens fjärrkontroll, inte med knapparna på produkten.
Anynet+ (HDMI-CEC)
ENTER
Anynet+ (HDMI-CEC)
――Produktens fjärrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Välj i så fall Anynet+-enheten igen.
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
Autoavstängning
Ja
Mottagare
Av
――Anynet+ fungerar när AV-enheter med stöd för Anynet+ är i vänteläge eller på.
――I BIB-läget fungerar Anynet+ bara när en AV-enhet är ansluten som primär bildskärm. Det fungerar inte om AV-enheten är
ansluten som sekundär bildskärm.
――Anynet+ har stöd för totalt upp till 12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.
Anynet+-menyn
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Anynet+-menyn ändras beroende på typ och status för de Anynet+-enheter som är anslutna till produkten.
-- Anynet+-funktionerna kan inte användas med produkter från andra tillverkare.
-- Anvisningar om hur du ansluter externa enheter från Anynet+ finns i enhetens bruksanvisning.
-- Du kan bara ansluta en mottagare (hemmabio).
Anynet+ -menyn
Beskrivning
Visa dator
Ändrar läget Anynet+ till läget PC.
Enhetslista
Visar Anynet+ -enhetslistan.
(enhetsnamn) MENY
Visar menyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är ansluten
visas skivmenyn för den anslutna DVD-spelaren.
(enhetsnamn) Verktyg
Visar verktygsmenyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är
ansluten visas verktygsmenyn för den anslutna DVD-spelaren.
――Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.
(enhetsnamn) Titelmeny
Visar titelmenyn för skivan i den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare
är ansluten visas titelmenyn för filmen i den anslutna DVD-spelaren.
――Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.
129
Autoavstängning
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
Autoavstängning
Ja
Mottagare
Av
Ställer in en Anynet+-enhet på Av automatiskt när produkten stängs av.
•• Ja / Nej
――Om Autoavstängning är inställt på Ja kommer externa enheter som är igång att stängas av samtidigt som produkten.
――Är kanske inte aktiverat beroende på produkt.
Växla mellan Anynet+-enheter
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
1
Tryck på knappen TOOLS, välj Anynet+ (HDMI-CEC) och tryck sedan på
2
Välj Enhetslista och tryck sedan på knappen
.
.
Om du inte kan hitta en enhet som du vill använda väljer du Uppdatera så att listan uppdateras.
3
Välj en enhet och tryck på knappen
. Du kan växla till den valda enheten.
――Enhetslista-menyn visas bara när du ställer in Anynet+ (HDMI-CEC) på På på System-menyn.
――Det kan ta upp till 2 minuter att växla till den valda enheten. Du kan inte avbryta växlingsoperationen medan den pågår.
――Om du har valt en Anynet+ -enhet genom att trycka på knappen SOURCE och sedan väljer dess inmatningskälla, kan du
inte använda Anynet+ -funktionen.
――Kom ihåg att byta till en Anynet+-enhet med Enhetslista.
130
Mottagare
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
Autoavstängning
Ja
Mottagare
Av
Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljudet spelas genom mottagaren.
Du kan lyssna på ljud via en mottagare (till exempel en hemmabio) i stället för en Nej.
•• Av / På
Lyssna via en Mottagare
1
Välj Mottagare och ställ in den på På.
2
Avsluta genom att trycka på knappen EXIT.
――Om mottagaren endast har stöd för ljud visas den kanske inte i enhetslistan.
――När mottagaren (till exempel en hemmabio) är inställd på På kan du höra utmatningsljud från produktens optiska utgång.
När källan är en digital komponent, till exempel en DVD-spelare, som ansluts till produkten via HDMI, hörs endast 2-kanaligt
ljud från mottagaren.
131
Felsökning för Anynet+
Problem
Anynet+ fungerar inte.
Möjlig lösning
•• Kontrollera att enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stöd för Anynet+-enheter.
•• Du kan bara ansluta en mottagare (hemmabio).
•• Kontrollera att strömsladden till Anynet+ -enheten är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera Anynet+ -enhetens Video/Audio/HDMI-kabelanslutningar.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på inställningsmenyn för Anynet+.
•• Kontrollera att fjärrkontrollen är Anynet+ -kompatibel.
•• Anynet+ fungerar inte i vissa situationer. (inledande installation)
•• Om du har tagit bort och sedan återanslutit HDMI-kabeln bör du söka efter enheter igen, eller slå av och sedan slå på
produkten.
•• Kontrollera om Anynet+ -funktionen på Anynet-enheten är aktiverad.
Jag vill starta Anynet+.
•• Kontrollera om Anynet+-enheten är ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt
på På på Anynet+ Inställning-menyn.
•• Öppna Anynet+-menyn genom att trycka på knappen TOOLS och välj sedan en meny som du vill använda.
Jag vill avsluta Anynet+.
•• Välj Visa dator på Anynet+-menyn.
•• Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen och välj en enhet som inte är en Anynet+ -enhet.
Meddelandet Frånkoppling av
anslutning till Anynet+... visas på
skärmen.
•• Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.
The Anynet+-enheten spelar inte
upp materialet.
•• Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när den inledande installationen pågår.
•• Använd fjärrkontrollen efter att produkten har slutfört Anynet+ -konfigurationen eller är klar med växlingen till Anynet+.
132
Problem
Den anslutna enheten visas inte.
Möjlig lösning
•• Kontrollera om enheten har stöd för Anynet+ -funktioner.
•• Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på Anynet+ Inställning-menyn.
•• Sök efter Anynet+ -enheter igen.
•• Det krävs en HDMI-anslutning för Anynet+. Kontrollera att enheten är ansluten till produkten med en HDMI-kabel.
•• En del HDMI-kablar har kanske inte stöd för Anynet+ -funktionerna.
•• Om anslutningen har avbrutits på grund av ett strömavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gör du om
enhetssökningen.
Produktens ljud hörs inte via
högtalaren.
•• Anslut den optiska kabeln mellan produkten och mottagaren.
133
DivX® Video på begäran
T
MENUm :
System
DivX® Video på begäran
Visar den registreringskod som beviljats för produkten.
Om du ansluter till DivXⓇ-webbplatsen och registrerar dig med koden, kan du ladda ned VOD-registreringsfilen.
ENTER
Mer information om DivXⓇ VOD finns på ”http://vod.divx.com”.
System
På
DivX® Video på begäran
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Spelarläge
T
MENUm :
System
Välj Spelarläge.
Om du ändrar Spelarläge ändras funktionerna i Innehåll – hem.
Spelarläge
ENTER
System
Spelarläge
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Om du ändrar Spelarläge startas produkten om automatiskt och ändringarna träder i kraft.
――Om du ändrar Spelarläge återställs alla de tidigare inställningarna som konfigurerats i Spelarläge.
MagicInfo Lite
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
134
Magic Clone
T
MENUm :
System
Exportera produktinställningarna till en USB-enhet eller läs in inställningar från en USB-enhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
•• Clone to USB: Kopiera produktinställningarna till en USB-enhet.
Magic Clone
ENTER
Magic Clone
•• Clone From USB: Tilldela inställningar som sparats på en USB-enhet till produkten.
-- När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
――Det är inte säkert att alternativet fungerar på rätt sätt om USB-enheten innehåller någon annan fil än inställningsfilen.
――Kontrollera att USB-enheten fungerar korrekt innan du kör alternativet.
Clone to USB
――Alternativet är tillgängligt för produkter med samma Modellkod och Programversion.
Clone From USB
Gå till Support
Programvaruuppdatering och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ system
T
MENUm :
System
Återställ system
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.
ENTER
System
Återställ system
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
135
Återställ alla
T
MENUm :
System
Återställ alla
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.
ENTER
System
Återställ alla
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ström för PC-modul
T
MENUm :
System
Ström för PC-modul
System
Ström för PC-modul
Datormodulen kan aktiveras/inaktiveras separat från LFD-skärmen.
ENTER
Synkad påslagning
Om du vill aktivera datormodulen utan att aktivera LFD-skärmen väljer du Av.
•• Av / På
Synkad avstängning
Om du vill stänga av LFD-skärmen utan att stänga av datormodulen väljer du Av.
•• Av / På
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- PC-modul: Avser nätverksboxar eller plugin-moduler.
136
Kapitel 08
Support
Programvaruuppdatering
T
MENUm :
Support
-- Aktuell version: Det här är den
programversion som redan är installerad
i produkten.
Programvaruuppdatering
ENTER
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.
――Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
――När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du
enkelt kan ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
Via USB
-- Se till att inte ta bort USB-enheten
förrän uppgraderingen är färdig.
1
Besök http://www.samsunglfd.com.
2
Ladda ned det senaste .exe-arkivet för USB-programvaran till din dator.
3
Extraherar .exe-arkivet till din dator. Du bör ha en enda mapp med samma namn som .exe-filen.
4
Kopiera mappen till ett USB-flashminne.
5
Slå på produkten och sätt sedan in USB-flashminnet i produktens USB-port.
6
Gå till Support
7
Välj Via USB.
Programvaruuppdatering på produktmenyn.
137
Alternativt program
Med alternativet Alternativt program kan du uppgradera med hjälp av en fil som produkten har laddat ned tidigare.
1
Om programuppdateringen har laddats ned visas programversionsnumret till höger om Alternativt program.
2
Välj Alternativt program och tryck sedan på knappen
3
Produkten visar ett meddelande där du får frågan om du vill uppgradera. Välj IP-adress. Produkten börjar uppgraderingen.
4
När uppgraderingen är färdig slås produkten av och på automatiskt.
.
Kontakta Samsung
T
MENUm :
Support
Kontakta Samsung
ENTER
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera programvaran.
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och programvara.
――Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
138
Innehåll – hem
MagicInfo Lite
T
MENUm :
Support
T Innehåll – hem MagicInfo Lite ENTER
MENUm :
Support
――MagicInfo Lite kan även öppnas genom att du trycker på MagicInfo Lite/S på fjärrkontrollen.
Innehåll – hem
Support
Innehåll – hem
ENTER
――Om du vill starta MagicInfo Lite väljer du MagicInfo Lite för Spelarläge i Systemet.
Med MagicInfo Lite-spelare kan du spela upp och visa innehåll (bilder, video, dokumentfiler) när du vill.
Du kan spela upp innehåll som sparats i internminnet eller på ett USB-minne. Du kan även spela upp innehåll via MagicInfo
Lite Server om du ansluter till ett nätverk.
――Se s.157 för information om MagicInfo Lite-menyn.
MagicInfo Premium S
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
T Innehåll – hem MagicInfo Premium S ENTER
MENUm :
Support
――MagicInfo Premium S kan även öppnas genom att du trycker på MagicInfo Lite/S på fjärrkontrollen.
――Om du vill starta MagicInfo Premium S väljer du MagicInfo Premium S för Spelarläge i Systemet.
――En licens måste köpas om du vill kunna använda MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S Player kan användas för att redigera och spela upp och visa innehållsfiler, inklusive mallar, såsom bilder,
videor och dokument.
Spela upp innehållsfiler och mallar från USB-minnen och det inbyggda minnet. Du kan också spela upp innehållsfiler och mallar
via MagicInfo Premium Server över ett nätverk.
――Se s.180 för information om MagicInfo Premium S-menyn.
MagicInfo Videowall S
T Innehåll – hem MagicInfo Videowall S ENTER
MENUm :
Support
――MagicInfo Videowall S kan även öppnas genom att du trycker på MagicInfo Lite/S på fjärrkontrollen.
――Om du vill starta MagicInfo Videowall S väljer du MagicInfo Videowall S för Spelarläge i Systemet.
――En licens måste köpas om du vill kunna använda MagicInfo Videowall S.
MagicInfo Videowall S Player kan användas för att spela upp innehållsfiler. Till innehållsfiler räknas även innehållsfiler för delad
skärmbild som skapats med MagicInfo VideoWall Author eller VideoWall Console samt bilder och videor.
Spela upp innehållsfiler via VideoWall Console över ett nätverk.
――Se s.207 för information om MagicInfo Videowall S-menyn.
139
AllShare Play
T
MENUm :
Support
Innehåll – hem
AllShare Play
ENTER
Titta på videor och foton och lyssna på musikfiler som sparats på en USB-enhet.
――Se s.141 för information om AllShare Play-menyn.
Källa
-- Du kan även byta inmatningskälla
med hjälp av knappen SOURCE på
fjärrkontrollen.
T
MENUm :
Support
Innehåll – hem
Källa
ENTER
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från listan Källa när du vill visa skärmen för den valda källan.
Ändra namn
T
MENUm :
Support
Innehåll – hem
Källa
TOOLS
Ändra namn
ENTER
Ibland visas inte skärmen som den ska om inte namnet på källenheten är specificerat i Ändra namn.
Dessutom är det bäst att byta namn på källenheten i Ändra namn för att få optimal bildkvalitet.
――Listan kan innehålla följande källenheter. Källa-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken källa som väljs.
Video / DVD / Digitalbox / Satellitmottagare / PVR STB / AV-mottagare / Spel / Videokamera / PC / DVI PC / DVI-enheter / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Vilka inställningar som är tillgängliga på Bild-menyn beror på aktuell källa och vilka inställningar som gjorts i Ändra namn.
•• När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN 1 och HDMI IN 2 med en HDMI-kabel ska du ställa in produkten på läget PC under Ändra namn.
•• När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN 1 och HDMI IN 2 med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in produkten på läget DVI PC under Ändra namn.
•• När du ansluter en AV-enhet till en av portarna HDMI IN 1 och HDMI IN 2 med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in produkten på läget DVI-enheter under Ändra
namn.
Information
T
MENUm :
Support
Innehåll – hem
Källa
TOOLS
Information
ENTER
Du kan visa detaljerad information om den markerade externa enheten.
140
Kapitel 09
AllShare Play
Titta på videor och foton och lyssna på musikfiler som sparats på en USB-enhet.
Vad är AllShare Play
AllShare Play kan även öppnas genom
att du trycker på CONTENT (HOME) på
fjärrkontrollen.
Spela upp foto-, video- eller musikfiler som är sparade på en lagringsenhet. Anslut en smartphone till en dator via ett trådlöst nätverk.
Spela upp blandat innehåll med någon av följande metoder i AllShare Play:
•• Använda internt minne och en USB-enhet: Spela upp video-, foto- och musikfiler från en USB-enhet. Kopiera filerna till det interna minnet.
•• Ansluta till en dator över ett nätverk: Spela upp foto-, video- och musikfiler som finns på en dator via en nätverksanslutning.
Läs följande innan du använder AllShare Play med en USB-enhet
Akta!
•• Innan du ansluter en USB-enhet till produkten bör du säkerhetskopiera filerna så att ingen information skadas eller kommer bort.
Samsung Electronics ansvarar inte för några skador eller förlust av data.
•• Ta inte bort USB-enheten medan den laddar.
•• Om en USB-enhet är ansluten med en USB-förlängningssladd är det inte säkert att USB-enheten känns igen eller att filerna på enheten kan läsas.
•• Om en ansluten USB-enhet inte känns igen kan det bero på att filerna på enheten är skadade eller inte kan spelas upp.
I så fall ansluter du USB-enheten till datorn för att formatera enheten och ser sedan till att enheten är ordentligt ansluten.
•• USB-hårddiskenheter på mer än 2 TB kan inte användas.
141
Enheter som är kompatibla med AllShare Play
•• En del typer av USB-enheter, digitalkameror och ljudenheter är inte kompatibla med den här produkten.
•• AllShare Play är bara kompatibelt med USB-lagringsenheter.
•• MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport, enheter av masslagringsklass.
Exempel på enheter av masslagringsklass är USB-minnen, minneskortläsare och USB-hårddiskenheter. (USB-hubb stöds inte.)
Masslagringsklassenheterna måste anslutas direkt till en USB-port på produkten.
•• Om fler än en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) är ansluten fungerar bara en i taget.
•• Om flera masslagringsklassenheter är anslutna kanske några inte känns igen. USB-enheter som kräver högspänning (över 500 mA eller 5 V) kanske inte stöds.
•• Om ett varningsmeddelande om överhettning visas när en USB-enhet är ansluten eller används kanske inte enheten känns igen eller fungerar som den ska.
•• Skärmsläckaren aktiveras om produkten inte används under en den tid som angetts i Tid för autoskydd.
•• Energisparläget på vissa externa hårddiskenheter kan inaktiveras automatiskt när de har anslutits till produkten.
Filsystem och format
•• AllShare Play kanske inte fungerar på rätt sätt med olicenserade multimediefiler.
•• MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.
•• Filsystem som stöds är FAT16, FAT32 och NTFS (skrivskyddat).
•• AllShare Play stöder det sekventiella JPEG-formatet.
Progressivt JPEG-format stöds inte.
•• Bilder med högre upplösning tar längre tid att visa.
•• Den högsta JPEG-upplösning som stöds är 15 360 x 8 640 pixlar.
•• Om en fil är inkompatibel eller skadad visas meddelandet Filformatet stöds ej..
•• När filer sorteras i mappvisningsläge visas högst 1 000 filer i varje mapp.
•• Om en USB-enhet innehåller 8 000 filer och mappar eller mer kanske vissa filer och mappar inte kan öppnas.
•• Mp3-filer med DRM som laddats ned från betalwebbplatser kan inte spelas upp.
DRM (Digital Rights Management) är ett system för att skydda upphovsrätten för information som sprids via Internet eller andra digitala medier, genom att möjliggöra
säker distribution och/eller inaktivera olaglig distribution av data.
142
Använda en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet
Använd helst en USB-hårddiskenhet som
har en strömadapter.
1
Slå på produkten.
2
Anslut en USB-enhet som innehåller foto-, musik- och/eller filmfiler till USB-porten på produktens baksida eller sidopanel.
3
Meddelandet Ny enhet ansl. visas när USB-enheten är rätt ansluten. Välj typ av innehåll att spela upp av Videor, Foton och Musik.
――Om bara en USB-enhet är ansluten visas filerna på den enheten automatiskt.
――Om du vill visa innehåll på en USB-enhet ansluter du USB-enheten till en USB-port på produkten.
Ta bort en USB-enhet
Ta bort en USB-enhet från Källa
Vi rekommenderar att du tar bort en USBenhet med funktionen Säker borttagning
av USB.
1
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen. Eller gå till Källa via skärmmenyn.
MENUm
Support
Innehåll – hem
Källa
ENTER E
2
Välj en USB-enhet och tryck på TOOLS på fjärrkontrollen. Alternativet Verktyg visas.
3
Välj Säker borttagning av USB och vänta tills USB-enheten har kopplats ifrån. USB-enheten har kopplats från.
Ta bort AllShare Play från skärmen
1
Gå till sidan AllShare Play.
MENUm
Support
Innehåll – hem
AllShare Play
ENTER E
2
Välj alla alternativ utom Min li. och tryck på E på fjärrkontrollen.
3
Välj en USB-enhet och tryck på TOOLS på fjärrkontrollen. Alternativet Verktyg visas.
4
Välj Säker borttagning av USB och vänta tills USB-enheten har kopplats ifrån. USB-enheten har kopplats från.
143
Ansluta till en dator över ett nätverk
Spela upp foto-, video- och musikfiler som finns på en dator via en nätverksanslutning i läget AllShare Play.
•• Mer information om att konfigurera ett nätverk finns i avsnittet Nätverksinställningar.
•• Om du vill visa innehåll som sparats på datorn ansluter du produkten och datorn till samma trådlösa router och går till http://www.samsung.com och laddar ned
AllShare-programvaran till datorn.
•• Se till att produkten och datorn är anslutna till samma nätverksdelnät.
Alla IP-adresser anges i fyra delar med en punkt emellan.
(Till exempel 111.222.333.444). Produkten ska ha samma IP-adress som datorn förutom den fjärde delen av adressen, om de är anslutna till samma delnät. (Till
exempel 111.222.333.***)
Följande funktioner stöds inte av AllShare Play vid anslutning till en dator över ett nätverk.
•• Funktionerna Bakgrundsmusik på och Inställningar för bakgrundsmusik
•• Funktion som sorterar filer i mappen Videor, Foton eller Musik enligt standardinställningen
π eller funktionen µ under uppspelning av video
•• DivXⓇ DRM stöds inte.
•• Se till att du ställer in Windows-brandväggen på att tillåta AllShare-datorprogramvaran.
•• När du använder AllShare Play-läget via en nätverksanslutning kan de funktioner som är tillgängliga variera beroende på servern enligt följande:
-- De tillgängliga sorteringslägena kan variera.
-- Funktionen Scensökning kanske inte stöds.
-- Återupptagningsfunktionen kanske inte är tillgänglig för flera användare.
(Funktionen memorerar endast platsen där den senaste användaren avslutade uppspelningen av en video.)
-- Sökfunktionen kanske inte fungerar beroende på innehållsinformationen.
•• Du kan uppleva att filerna spelas upp ryckigt när du spelar upp videoinnehåll via en nätverksanslutning.
144
Använda AllShare Play-funktionerna
Om du ansluter produkten och en källenhet, till exempel en mobiltelefon eller dator, till samma nätverk kan du spela upp medieinnehåll som har sparats på enheten, till
exempel videoklipp, foton och musik.
Gå till http://www.samsung.com eller kontakta Samsung Electronics kundtjänst om du vill ha mer information.
Du kan behöva installera ytterligare programvara på mobilenheten.
Mer information hittar du i mobilenhetens användarhandbok.
――Anslut Samsung-skärmen till ett nätverk via AllShare Play, och använd funktionerna från Samsung enligt följande:
•• Uppspelning av olika videoformat (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV mm.)
•• Miniatyrvideofunktion
•• Bokmärkesfunktion (för att återuppta videouppspelning)
•• Automatisk kapitelindelning (scensökning)
•• Hantering av digitalt innehåll
•• Kompatibilitet med olika format för undertexter (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
•• Filnamnssökning
•• Och mycket mer
――Ett kompatibilitetsproblem kan inträffa om du spelar upp en videofil när en server som inte kommer från Samsung Electronics är ansluten.
――Om du vill använda AllShare Play går du till http:// www.samsung.com och hämtar programvaran AllShare.
145
Använda de grundläggande
AllShare Play-funktionerna
MENUm → Support → Innehåll – hem → AllShare Play → ENTERE
Sortera fillistorna
Om du vill sortera filer trycker du på D på fjärrkontrollen och anger sorteringsvillkoren.
Sorteringskriterium
Senaste spelade
Videor
Här visas de senast spelade filerna.
Videor
Foton
Musik
Mapp-vy
Visar hela mappen. Du kan visa filnamnet och
miniatyrbilden genom att markera mappen.
c
c
c
Titel
Sorterar och visar filens namn enligt Symbol/
Nummer/Alfabetisk/Särskild ordning.
c
c
c
Senaste datum
Sorterar och visar filerna enligt senaste datum.
c
c
Datum tidigast
Sorterar och visar filerna enligt tidigaste datum.
c
c
Månadsvis
Sorterar och visar fotofiler enligt månad.
Artist
Sorterar musikfilerna enligt artist i alfabetisk
ordning.
c
Album
Sorterar musikfilerna enligt album i alfabetisk
ordning.
c
Genre
Sorterar musikfilerna enligt genre.
c
AllShare Play/Min li./
Min li.
Användning
Nyheter
Här visas uppdaterade filer.
Foton
Spellista
Musik
Inga spellistor har skapats.
Skapa en spellista och nå ditt innehåll snabbt och enkelt.
Tillbaka
Den visade bilden kan variera beroende på modell.
c
146
Spela upp markerade filer
Skapa en Spellista
1
Välj filer i listan över Videor-, Foton- eller Musik-filer.
1
Välj filer i listan över Videor-, Foton- eller Musik-filer.
2
Tryck på TOOLS på fjärrkontrollen och välj Spela urval.
2
Tryck på TOOLS på fjärrkontrollen och välj L. t. i spelli..
――Alternativet visas inte om en mapp är markerad av markören.
3
Välj filer och tryck på Spela.
――Alternativet visas inte om en mapp är markerad av markören.
3
Välj filer och tryck på Lägg till.
Sidan L. t. i spelli. visas.
――c visas för markerade filer.
――Om du vill markera alla filer i mappen trycker du på Markera alla.
――c visas för markerade filer.
――Om du vill avmarkera alla filer trycker du på Avmark. alla.
――Om du vill markera alla filer i mappen trycker du på Markera alla.
――Om du vill avmarkera alla filer trycker du på Avmark. alla.
Kopiera filer
4
Välj Skapa ny. Sidan Skapa en ny spellista. visas.
1
Välj filer i listan över Videor-, Foton- eller Musik-filer.
5
Ange ett spellistnamn med fjärrkontrollen och välj Klart.
2
Välj en lagringsenhet.
6
En spellista visas.
•• Internminne: Kopiera filer från Internminne till ett USB Device-minne.
Om du vill spela upp spellistan väljer du Spela.
•• USB Device: Kopiera filer från ett USB Device-minne till Internminne.
Om du vill återgå till fillistan väljer du OK.
3
Tryck på TOOLS på fjärrkontrollen och välj Skicka.
7
En skapad Spellista visas i Min li..
Alternativet visas inte om en mapp är markerad av markören.
4
Välj filer och tryck på Skicka.
――c visas för markerade filer.
――Om du vill markera alla filer i mappen trycker du på Markera alla.
――Om du vill avmarkera alla filer trycker du på Avmark. alla.
147
Min li.
MENUm → Support → Innehåll – hem → AllShare Play → Min li. → ENTERE
Få åtkomst till önskat innehåll snabbt och bekvämt.
Om du vill spela upp filer väljer du filer eller en Spellista och trycker på E.
•• Senaste spelade: Visa video-, foto- eller musikfiler som nyligen spelats upp. Det här läget är praktiskt när du vill spela upp filer som spelats tidigare.
•• Nyheter: Visa nya video-, foto- eller musikfiler som överförts till en dator eller en USB-enhet. Det här läget passar bra när du spelar upp nya filer som nyligen överförts.
•• Spellista: Visa Spellista-filer som sparats på en dator eller en USB-enhet. Om du vill spela upp en Spellista väljer du önskad Spellista.
Min li.-alternativ
Alternativnamn
Åtgärd
Senaste spelade
Nyheter
Spellista
Spela
Spela upp en markerad fil eller Spellista.
c
Remove
Ta bort en markerad fil.
c
Ta bort
Ta bort en markerad Spellista.
c
Redigera spellista
Redigera en markerad Spellista.
c
Information
Visa information om en markerad fil eller Spellista.
c
c
c
c
c
148
Videor
MENUm → Support → Innehåll – hem → AllShare Play → Videor → ENTERE
Spela upp en video
1
Välj det interna minnet eller en USB-enhet. Markera filer i listan över filer.
2
Tryck på knappen E eller knappen ∂ (Spela).
•• Filnamnet visas längst upp tillsammans med speltiden.
•• Om det inte finns tidsinformation för videon visas inte speltiden och förloppsindikatorn.
•• Under videouppspelning kan du söka med hjälp av knapparna ◄ och ►.
•• Du kan använda knapparna π (REW), µ (FF), ∑ (Paus), ∫ (Stopp) och ∂ (Spela) längst ned på fjärrkontrollen under uppspelning.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Avsluta filmen genom att trycka på knappen RETURN
Använda funktionen för oavbruten uppspelning (fortsätt uppspelning)
Om du avslutar en film medan den spelas upp kan du fortsätta spela upp den senare från den plats där du stoppade den.
-- Funktionen Återuppta har inte stöd för
flera användare. (Den memorerar endast
platsen där den senaste användaren
avslutade uppspelningen.)
1
Välj en fil i listan över filer.
2
Tryck på knappen ∂ (Spela) eller knappen E.
3
Filmen spelas upp från den plats där du stoppade den tidigare.
――Återuppta är bara tillgängligt när du fortsätter spela upp en film du har stoppat.
――Tryck på knappen ∑ om du vill pausa.
149
Foton
MENUm → Support → Innehåll – hem → AllShare Play → Foton → ENTERE
Visa en bild (eller ett bildspel)
1
Välj det interna minnet eller en USB-enhet. Välj en fil i listan över filer.
2
Tryck på knappen E.
•• Tryck på vänster- eller högerpilknappen om du vill visa filerna manuellt, en i taget.
•• Starta bildspelet genom att trycka på knappen ∂] (Spela) när filen som du har valt visas.
•• Under bildspelet visas alla filer i fillistan i ordning, med början på den fil du valt.
――Om du väljer fel bakgrundsmusik kan du inte ändra musiken förrän BGM (Bakgrundsmusik) har slutfört inläsningen.
――Tryck på knappen TOOLS under ett bildspel om du vill komma andra funktioner, som Gå till Fotolista, Stoppa bildspel, Bildspelshastighet, Bildspelseffekt,
Bakgrundsmusik på/Bakgrundsmusik av, Inställningar för bakgrundsmusik, Bildläge, Ljudläge, Zoom, Rotera och Information.
――Du kan använda knapparna ∑ (Paus), ∫ (Stopp) och ∂ (Spela) längst ned på fjärrkontrollen under ett bildspel.
――När du trycker på knappen ∫ (Stopp) eller RETURN avbryts bildspelet och huvudfotoskärmen visas på nytt.
150
Musik
MENUm → Support → Innehåll – hem → AllShare Play → Musik → ENTERE
Spela upp Musik
1
Välj det interna minnet eller en USB-enhet. Markera filer i listan över filer.
2
Tryck på knappen E eller knappen ∂ (Spela).
•• När du spelar musik kan du söka med knapparna π (REW) och µ (FF).
――Om ljudet låter onormalt när du spelar upp MP3-filer kan du justera Equalizer på Ljud-menyn.
(En övermodulerad MP3-fil kan orsaka ljudproblem.)
151
Meny för uppspelningsalternativ för Videor/Foton/Musik
-- Om du trycker på knappen INFO
när ett enhetsnamn är markerat
visas information om den markerade
enheten.
-- Om du trycker på knappen INFO när en
fil är markerad visas information om den
markerade filen.
När du spelar upp video- eller fotofiler kan du öppna en alternativmeny genom at trycka på knappen TOOLS.
Alternativnamn
Åtgärd
Videor
Foton
Musik
Visa
Sortera musikfiler enligt Mapp-vy, Titel, Artist, Album eller
Genre.
c
Spela urval
Välj och spela upp filer i en lista med musikfiler.
c
Gå till Videolista
Återgå till listan över videofiler.
Gå till Fotolista
Återgå till listan över fotofiler.
Gå till spellista
Gå till Min li..
Spela från början
Spela upp den aktuella videon från början.
c
Scensökning
Du kan använda funktionen Scensökning under uppspelning
om du vill visa eller starta en film från en viss scen.
c
Titelsökning
Du kan gå direkt till en annan titel.
c
Tidssökning
Du kan söka i filmen med intervall om 1 minut med knapparna
l och r.
c
Läget Upprepa
Du kan upprepa uppspelningen av film- och musikfiler.
c
Bildstorlek
Du kan ställa in önskad bildstorlek.
c
Bildläge
Du kan ändra Bildläge.
c
c
c
c
c
152
Alternativnamn
Åtgärd
Videor
Ljudläge
Du kan ändra Ljudläge.
c
Ljudspråk
Du kan se på film med något av de språk som stöds.
c
Foton
Musik
c
Funktionen är endast aktiverad när du spelar strömmade filer
med stöd för flera ljudformat.
Undertext
Du kan visa undertexter. Du kan välja ett visst språk om
undertextfilen innehåller flera språk.
c
Undertextinställ.
Visar Undertextinställ.. Du kan ställa in alternativ för
undertexter.
c
Starta bildspel / Stoppa
bildspel
Du kan starta eller stoppa ett bildspel.
Bildspelshastighet
Du kan välja bildspelshastighet under bildspelet. Du kan även
använda knappen π eller µ på fjärrkontrollen.
c
Bildspelseffekt
Du kan ställa in olika bildspelseffekter.
c
Bakgrundsmusik på /
Bakgrundsmusik av
Du kan starta eller stoppa bakgrundsmusiken.
c
Inställningar för
bakgrundsmusik
Du kan ställa in och välja bakgrundsmusik när du visar en fotofil
eller ett bildspel.
c
Zoom
Du kan zooma in bilder i helskärmsläget.
c
Rotera
Du kan rotera bilder.
c
Information
Visa filinformation.
c
Du kan även använda knappen ∂ eller ∑ på fjärrkontrollen.
c
c
c
153
Undertext- och AllShare Play-format som stöds
Undertext
Extern
Intern
•• MPEG-4 Timed Text (.ttxt)
•• Xsub
Container: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Timed Text
Container: MP4
Bildupplösningar som stöds
Filtillägg
Typ
Upplösning
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
154
Musikfilformat som stöds
Filtillägg
Typ
Codec
Kommentarer
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Sökfunktionen (hoppa) stöds inte.
Stöder upp till 2-kanaligt ljud
Videoformat som stöds
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
•• Ljud eller video fungerar inte om innehållet har en standardbithastighet/bildfrekvens som är högre än kompatibel bild/sek som visas i tabellen ovan.
•• Om det är fel på indextabellen fungerar inte sökfunktionen (hoppa).
•• Du kan uppleva att filerna spelas upp ryckigt när du spelar dem via en nätverksanslutning.
•• Det kan ta längre tid för menyn att visas om videons bithastighet är högre än 10 Mb/s.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.
Videodekoder
Ljuddekoder
Stöder upp till H.264, nivå 4.1
Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
WMA förlustlöst ljud stöds inte.
För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Under 1 280 x 720: Max 60 bildrutor
Om Vorbis endast finns i Webm-behållaren finns stöd för upp till 2-kanaligt ljud.
•• Över 1 280 x 720: Max 30 bildrutor
GMC 2 och högre stöds inte.
Stöder endast BD MVC Spec.
155
Filtillägg
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Upplösning
1920 x 1080
Bildfrekvens
(fps)
6~30
Bithastighet
(Mbit/s)
30
Ljudkodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
156
Kapitel 10
MagicInfo Lite
-- Om du vill starta MagicInfo Lite väljer
du MagicInfo Lite för Spelarläge i
Systemet.
Filformat som är kompatibla med MagicInfo Lite-spelare
Läs innan du använder MagicInfo Lite-spelare
•• Filsystemet har stöd för FAT16, FAT32 och NTFS.
•• En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala upplösningen kan inte spelas upp.
Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.
•• Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stöds för ljud och bild.
•• Kontrollera vilka filversioner som stöds.
-- Flash stöds i versioner upp till 10.1
-- PowerPoint stöds i versioner upp till 97 – 2007
•• Bara den USB-enhet som var ansluten senast identifieras.
157
Innehåll
Filtillägg
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Upplösning
1920 x 1080
Bildfrekvens
(fps)
6~30
Bithastighet
(Mbit/s)
30
Ljudkodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
158
Video
•• 3D-video stöds inte.
•• Innehåll med en upplösning som är högre än
den upplösning som anges i tabellen ovan stöds
inte.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller
bildhastighet som är högre än den hastighet
som anges i tabellen ovan kan göra att bilden
hoppar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan
spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet
eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte
kompatibla med spelaren.
ljud
•• Ljudinnehåll med en bithastighet eller
ramhastighet som är högre än den hastighet
som anges i tabellen ovan kan göra att ljudet
hackar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan
spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet
eller containern.
Bild
•• Kompatibelt bildfilsformat: Jpeg
•• Maximal upplösning som stöds: 15.360 x 8.640
•• Bildeffekter som stöds: 13 effekter
(Tona1, Tona2, Osynlig, Schack, Trappor,
Linjer, Torka, Vågglidning, Vågdroppe, Hjul,
Slumpvis tillväxt, 4 spinn)
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske
inte kompatibla med spelaren.
•• Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.
WMA förlustlöst ljud stöds inte.
•• QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och
AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1 280 x 720: Max 60 bildrutor
-- Över 1 280 x 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
159
Flash
Power Point
•• Kompatibel med Flash 10.1
•• Flash-animering
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Rekommenderad lösning: 960 x 540
-- Akta!
Prestanda jämförbart med Flash Player på ett Windows-operativsystem
kan inte garanteras
Optimering krävs när innehållet skapas
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Upplösning: 1920 x 1080
-- ljud
Codec: H.264 BP
-- Akta!
Filformatet F4V stöds inte
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: ppt, pptx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
-- Animeringseffekt
-- 3D-former (visas i 2D)
-- Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt stöds inte)
-- Word Art
-- Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
-- Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.
-- Objektinfogning
-- Öppning av krypterade dokument
-- Vertikal text
vissa underobjekt stöds inte.
-- Bildanteckningar och åhörarkopia
Screen Video stöds inte.
160
PDF
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: pdf
•• Funktioner som inte stöds
-- Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte på grund av problem med
försämrad prestanda.
-- Maskerade bilder och bilder sida vid sida stöds inte.
-- Innehåll med roterad text stöds inte.
-- Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.
WORD
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: .doc, .docx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
-- Bakgrundseffekt på sidor
-- Vissa styckeformat
-- Word Art
-- Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
-- 3D-former (visas i 2D)
-- Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.
-----
Diagram
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Vertikal text
vissa underobjekt stöds inte.
-- Bildanteckningar och åhörarkopia
161
Godkänna en ansluten enhet från servern
1
4
Välj Lite i menyerna till vänster.
5
Välj Unapproved från undermenyerna i Lite.
6
Välj knappen Approve för din enhet i listan över Lite-enheter som inte godkänts.
Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.
2
Logga in med ditt ID och lösenord.
3
Välj Device i menyraden längst upp.
162
7
Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.
9
När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda gruppen ner till
enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.
――Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till MagicInfo Lite
Server>.
――Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om så att
inställningarna återställs.
Ställa in aktuell tid
Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att ett
schema inte körs.
•• Device Name: Ange enhetens namn.
•• Device Group: Välj grupp med
1
Gå till flikarna Device → Time.
2
Välj din enhet.
3
Välj Clock Set och synkronisera tiden med servern.
.
•• Location: Ange skärmens aktuella placering.
――Om du trycker på knappen INFO på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas information om
schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i enhetsinformationen.
8
Välj menyn All och kontrollera att enheten har registrerats.
•• När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av GMT-tiden i det
område där servern är installerad.
•• Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.
•• Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten till den tid
som senast ställdes in från servern.
――Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera) finns i
<användarhandboken till MagicInfo Lite Server>.
163
2
MagicInfo Lite
Välj Nätverksschema på MagicInfo Lite-spelare-menyn.
MagicInfo Lite-spelare
MENUm → Support → Innehåll – hem → MagicInfo Lite → ENTERE
――Om du vill starta MagicInfo Lite väljer du MagicInfo Lite för Spelarläge i Systemet.
――Tryck på knappen MagicInfo Lite/S på fjärrkontrollen.
Nätverksschema
Lokalt schema
Intern autouppsp.
MagicInfo Lite-spelare
Nätverksschema
Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på menyskärmen MagicInfo Lite. Om du vill se
om servern är ansluten när ett Nätverksschema körs, trycker du på INFO på fjärrkontrollen.
1
Stäng
Autouppsp. för USB
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Välj MagicInfo Lite-spelare på MagicInfo Lite-menyn.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite-spelare
Hanterare för lokalt schema
Innehållshanterare
Stäng
Inställn.
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
164
Lokalt schema
Gå till Hanterare för lokalt schema → Klicka på Skapa och skapa ett schema → Välj det schema du vill köra
1
MagicInfo Lite-spelare
Välj Lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Lite-spelare.
Kör scheman som skapats i Hanterare för lokalt schema.
Nätverksschema
――Den här menyn är inaktiverad om det inte finns något schema som har körts nyligen i Hanterare för lokalt schema.
Lokalt schema
Intern autouppsp.
Stäng
Autouppsp. för USB
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
――Alternativet är bara aktiverat när det finns minst ett innehållsobjekt, förutom musikfiler, i Internminne.
Intern autouppsp.
1
MagicInfo Lite-spelare
Välj Intern autouppsp. på menyskärmen MagicInfo Lite-spelare.
•• Spela upp innehåll som har kopierats till Internminne i alfabetisk ordning.
Nätverksschema
Lokalt schema
Intern autouppsp.
Stäng
Autouppsp. för USB
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
165
――Alternativet är bara aktiverat när det finns minst ett innehållsobjekt, förutom musikfiler, i mappen MagicInfoSlide på USB-
Autouppsp. för USB
enheten.
――Kontrollera att det sitter en USB-enhet i uttaget. Se till att skapa en mapp som heter MagicInfoSlide i USB-enheten och
MagicInfo Lite-spelare
placera innehållet i den mappen.
Nätverksschema
1
Lokalt schema
Välj Autouppsp. för USB på menyskärmen MagicInfo Lite-spelare.
•• Innehållet i mappen MagicInfoSlide på USB-enheten spelas upp i alfabetisk ordning.
Intern autouppsp.
Stäng
Autouppsp. för USB
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
•• Autouppsp. för USB körs automatiskt om USB-minnet är anslutet när Nätverksschema, Lokalt schema eller Intern
autouppsp. körs.
Tillbaka
166
Hanterare för lokalt schema
2
Välj Skapa på skärmen Hanterare för lokalt schema.
Konfigurera inställningarna för uppspelning från Lokalt schema.
Hanterare för lokalt schema
Du kan även välja och spela upp innehåll från internminnet eller ett USB-minne i enlighet med den
anpassade uppspelningssekvensen.
Lagring
Redig.
Inget uppspelningsschema
Registrera ett Lokalt schema
1
Skapa
Internminne
Ta bort
Kör
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Lite.
Info
Kopiera
MagicInfo Lite
Stäng
MagicInfo Lite-spelare
Tillbaka
Hanterare för lokalt schema
Innehållshanterare
Stäng
Inställn.
3
Välj Tid och ange när du vill spela upp innehållet.
Skapa
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Ti
Co
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Tillbaka
Tid
Content
--:-- am~ --:-- pm
Inget objekt
Spara
Avbryt
Tillbaka
-- Du kan skapa högst 24 scheman.
-- Om du skapar fler än ett schema måste starttiden vara olika för varje schema.
(Exempel på felaktig inställning: 12:00 - 12:00 /12:00 - 23:00)
-- Om mer än ett Lokalt schema tilldelas till en viss tid (enligt exemplet nedan), körs schema B före schema A.
(Exempel: A: 00:00–00:00/B: 13:00–14:00)
167
4
Välj Content och ange vilket innehåll du vill spela upp.
5
Välj Varaktighet.
Content
Riktning
USB
Internminne
Inget objekt
Content
Folder1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Varaktighet
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Upp
Avmark. alla
Ned
Avbryt
Spara
Varaktighet
Avbryt
Tillbaka
Tillbaka
-- Du kan välja högst 99 innehållsfiler.
Ange sekvens och varaktighet för att spela upp innehållsfiler.
•• Ändra uppspelningssekvens
Välj en innehållsfil och ändra ordningen med knappen Upp eller knappen Ned.
•• Varaktighet
Ange hur länge innehållet ska spelas upp.
-- Varaktighet kan inte anges för videoklipp.
-- Varaktighet måste vara minst 5 sekunder.
Tryck på Spara så att inställningarna sparas.
168
6
Välj Spara. Välj den minnesplats som du vill spara innehållet på.
――Kontrollera att minst ett Lokalt schema är registrerat.
Skapa
Tid
--:-- am~ --:-- pm
Modifiera ett Lokalt schema
1
Ta bort
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Lite.
Content
MagicInfo Lite
Tid
am ~ --:-- pm
Var vill--:-du spara?
Content
No Item
USB
Internminne
Spara
Avbryt
MagicInfo Lite-spelare
Avbryt
Hanterare för lokalt schema
--:-- am~ --:-- pm
Tid
Innehållshanterare
--:-- am~ --:-- pm
Content
Tillbaka
7
Stäng
Inställn.
Inget objekt
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Kontrollera att schemat har lagts till i ditt Hanterare för lokalt schema.
Tillbaka
Hanterare för lokalt schema
Lagring
Internminne
Inget uppspelningsschema
Skapa
2
Välj det lokala schema du vill ändra.
Redig.
Hanterare för lokalt schema
Ta bort
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Internminne
Lagring
Skapa
Kör
Info
Inget uppspelningsschema
Redig.
Ta bort
Kopiera
Stäng
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Kör
Info
Tillbaka
Kopiera
Stäng
Tillbaka
169
3
Ta bort ett Lokalt schema
Välj Redig..
――Kontrollera att minst ett Lokalt schema är registrerat.
Redig.
Tid
12:00 am~ 12:00 pm
Content
Menu1.jpg Menu2
Tid
Content
1
Ta bort
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
--:-- am~ --:-- pm
Spara
Inget objekt
Avbryt
MagicInfo Lite-spelare
Hanterare för lokalt schema
Innehållshanterare
Tid
--:-- am~ --:-- pm
Content
Tillbaka
4
Stäng
Inställn.
Inget objekt
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Ändra uppgifterna i det lokala schemat. Välj sedan Spara.
Tillbaka
2
Välj det lokala schema du vill ta bort.
Hanterare för lokalt schema
Lagring
Internminne
Inget uppspelningsschema
Skapa
Redig.
Ta bort
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Kör
Info
Kopiera
Stäng
Tillbaka
3
Välj sedan Ta bort.
170
Köra ett Lokalt schema
Stoppa ett Lokalt schema
――Kontrollera att minst ett Lokalt schema är registrerat.
――Den här funktionen kan bara användas när ett schema körs.
1
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Lite.
Om du väljer Stopp ändras körläget från Lokalt schema till Nätverksschema.
1
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite-spelare
MagicInfo Lite-spelare
Hanterare för lokalt schema
Hanterare för lokalt schema
Innehållshanterare
Stäng
Inställn.
Innehållshanterare
Stäng
Inställn.
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Tillbaka
2
Välj det lokala schema du vill köra. Välj sedan Kör.
2
Hanterare för lokalt schema
Lagring
Internminne
Inget uppspelningsschema
Välj Stopp.
Hanterare för lokalt schema
Skapa
Redig.
Lagring
Ta bort
[Internminne] 2012.01.01_1834.lsch
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Kopiera
Stäng
Skapa
Redig.
Ta bort
Kör
Info
Internminne
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Stopp
Info
Kopiera
Stäng
Tillbaka
Tillbaka
171
Visa detaljinformation för ett Lokalt schema
1
3
Informationen för schemat visas.
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Lite.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite-spelare
Hanterare för lokalt schema
Stäng
Innehållshanterare
Stäng
Inställn.
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Tillbaka
2
Välj det lokala schema du vill visa information om.
Hanterare för lokalt schema
Lagring
Internminne
Inget uppspelningsschema
Skapa
Redig.
Ta bort
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Kör
Info
Kopiera
Stäng
Tillbaka
172
3
Kopiera ett Lokalt schema
1
Välj filer med lokala scheman och tryck på Kopiera.
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Lite.
Hanterare för lokalt schema
Lagring
MagicInfo Lite
Internminne
Inget uppspelningsschema
MagicInfo Lite-spelare
Skapa
Redig.
Ta bort
Alla scheman
Hanterare för lokalt schema
2012.01.01_1834.lsch
Innehållshanterare
Kör
Info
Stäng
Inställn.
Kopiera
Stäng
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Tillbaka
2
Välj en lagringsenhet där de lokala schemafilerna som ska kopieras är lagrade.
4
I fönstret som visas får du uppge om du vill kopiera filerna till Internminne eller USB-minnet. Välj
Ja så att filerna kopieras.
Hanterare för lokalt schema
Internminne
Internal Memory
Lagring
Inget uppspelningsschema
USB
Skapa
Redig.
Ta bort
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Kör
Info
Kopiera
Stäng
Tillbaka
•• Internminne: Kopiera lokala schema från Internminne till ett USB-minne.
•• USB: Kopiera lokala schema från ett USB-minne till Internminne.
173
2
Innehållshanterare
Innehållshanterare
Kopiera innehåll
1
Välj det innehåll du vill kopiera.
Internminne
Välj Innehållshanterare på menyskärmen MagicInfo Lite.
USB
Folder1
Inget objekt
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite-spelare
MagicInfo Lite-spelare
Kopiera
Hanterare för lokalt schema
Innehållshanterare
Ledigt utrymme
5549.2MB
Ledigt utrymme
6227.2MB
Vald. fil(er) :
0.0MB (0)
Vald. fil(er) :
0.2MB (2)
Ta bort
Stäng
Stäng
Inställn.
Välj
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
•• Om innehållet under Internminne är markerat: Du kan kopiera innehållet under Internminne till
USB-minnet.
Tillbaka
•• Om innehållet under USB är markerat: Du kan kopiera innehållet under USB-minnet till
Internminne.
――Om du väljer innehåll under både Internminne och USB-minnet samtidigt inaktiveras
kopieringen.
3
Välj sedan Kopiera.
174
2
Ta bort innehåll
1
Välj Innehållshanterare på menyskärmen MagicInfo Lite.
Välj det innehåll du vill ta bort. Välj sedan Ta bort.
•• Innehåll under Internminne och USB-minnet kan tas bort samtidigt.
Innehållshanterare
MagicInfo Lite-spelare
Internminne
MagicInfo Lite-spelare
USB
Folder1
Menu3.jpg
Hanterare för lokalt schema
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Innehållshanterare
Menu2.jpg
Stäng
Inställn.
Kopiera
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Ledigt utrymme
5549.2MB
Ledigt utrymme
6227.2MB
Vald. fil(er) :
0.0MB (0)
Vald. fil(er) :
0.2MB (2)
Välj
Ta bort
Stäng
Tillbaka
175
Inställn.
Servernätverksinställn.
Om du vill köra MagicInfo Lite, ansluter du till ett nätverk.
Inställn.
Servernätverksinställn.
Server
Standardvaraktighet för innehåll
Ange serverinställningarna för MagicInfo Lite.
(Exempel: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
Innehållsförhållande
Bildeffekt
Standardinnehåll
Skärmlayout
Schemanamn
Stäng
Slumpvis
Ingen
•• Om alternativet SSL är aktiverat, konfigureras servern för användning av https och all dataöverföring krypteras.
――Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan ansluta till servern med
portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få rätt portnummer och sedan ändra portnumret.)
Liggande
YYYYMMDD
FTP-läge
Säker borttagning av USB
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ange driftläge för FTP.
•• Aktiv / Passiv
Standardlagring
Ange var du vill att innehåll ska sparas (när det laddas ned från servern).
•• Internminne: Spara innehållet i produktens internminne.
•• USB: Spara innehållet på USB-minnet.
――Om ett Nätverksinställningar körs när USB-minnet inte är anslutet körs standardinnehållet.
176
Standardvaraktighet för innehåll
Skärmlayout
Ange hur länge innehållet ska spelas upp.
Ändra skärmläget till liggande eller stående.
•• Tid för bildvisare, PPT-visningstid, PDF-visningstid, Flash-visningstid
――Varaktigheten måste vara minst 5 sekunder.
Innehållsförhållande
Visa bildformat efter typ när innehållet spelas upp.
•• PPT-förhållande, PDF-förhållande, Videoförhållande
-- Standard: Visa innehållet i originalstorlek.
-- Helskärm: Visar innehållet i helskärmsläge.
Bildeffekt
Konfigurerar fotoövergångseffekterna.
•• Tona1, Tona2, Osynlig, Schack, Linjer, Trappor, Torka, Vågglidning, Vågdroppe, Hjul,
Slumpvis tillväxt, 4 spinn, Slumpvis, Ingen
Standardinnehåll
•• Liggande / Stående
Schemanamn
Välj ett titelformat för schemat när du skapar ett lokalt schema.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Säker borttagning av USB
Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt
Ta bort allt innehåll
Ta bort alla innehållsfiler i Internminne.
Återställ inst.
Återställa alla värden under Inställn. till de standardvärden de hade när produkten köptes in.
Ange vilket innehåll som ska spelas upp som standard när MagicInfo Lite startas.
•• Innehåll om upp till 20 MB stöds för Standardinnehåll.
177
När innehåll körs
Visa information om innehåll som körs
Information
Programversion
: A-LUBXGDSP-0100.18
Enhetsnamn
: Monitor
Enhets-ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Läge
: Lokalt schema
Server
: Frånkopplad
USB
: Ansluten
Hämta schema
: Inget schema att hämta
Tryck på knappen INFO på fjärrkontrollen.
•• Programversion: Visar enhetens programversion
•• Enhetsnamn: Visar namnet på en enhet som servern har känt igen
•• Enhets-ID: Visar enhetens ursprungliga ID-nummer
•• Läge: Visar aktuellt driftläge
(Nätverksschema, Lokalt schema, Intern autouppsp. eller Autouppsp. för USB) för MagicInfo Lite-spelare
•• Server: Visar serverns anslutningsstatus (Ansluten, Frånkopplad eller Ej godkänd)
•• USB: Visar anslutningsstatusen för en USB-enhet
•• Hämta schema: Visar förloppet för ett nätverksschema som laddas ned från servern
Avbryt
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
178
Ändra inställningarna för innehåll som körs
Verktyg
Bildläge
Standard
Ljudläge
Standard
BIB
Av
Bakgrundsmusik
Av
Inställningar för bakgrundsmusik
Säker borttagning av USB
Tryck på knappen TOOLS på fjärrkontrollen.
Du kan ändra inställningen för Bildläge eller Ljudläge och koppla ur en USB-enhet på ett säkert sätt (Säker borttagning av
USB) medan innehållet spelas upp genom att trycka på knappen TOOLS på fjärrkontrollen.
•• Bildläge (Dynamisk / Standard / Naturlig / Film)
Anpassar skärminställningarna efter det innehåll som spelas upp
•• Ljudläge (Standard / Musik / Film / Klar röst / Förstärk)
Anpassar ljudinställningarna efter det innehåll som spelas upp
•• BIB (Av / På)
Aktivera eller avaktivera BIB-funktionen.
•• Bakgrundsmusik (Av / På)
Aktivera eller inaktivera Bakgrundsmusik-funktionen.
Tillbaka
•• Inställningar för bakgrundsmusik (Blanda / Spela / Avbryt / Avmarkera)
Ställ in musikfiler som sparats i Internminne som Bakgrundsmusik.
――Om du vill aktivera Inställningar för bakgrundsmusik kontrollerar du att minst en MP3-fil har sparats i Internminne.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Säker borttagning av USB
Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt
179
Kapitel 11
MagicInfo Premium S
-- Om du vill starta MagicInfo Premium
S väljer du MagicInfo Premium S för
Spelarläge i Systemet.
En licens måste köpas om du vill kunna använda MagicInfo Premium S.
Om du vill ladda ned programvaran går du till Samsungs hemsida, http://www.samsunglfd.com.
Om du vill köpa en licens kontaktar du vår kundtjänst.
Filformat som är kompatibla med MagicInfo Premium S Player
Läs innan du använder MagicInfo Premium S Player
•• Filsystemet har stöd för FAT16, FAT32 och NTFS.
•• En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala upplösningen kan inte spelas upp.
Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.
•• Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stöds för ljud och bild.
•• Kontrollera vilka filversioner som stöds.
-- Flash stöds i versioner upp till 10.1
-- PowerPoint stöds i versioner upp till 97 – 2007
•• Bara den USB-enhet som var ansluten senast identifieras.
――Mer information om vilka kodekar som stöds finns på sidan 158.
180
Video
•• 3D-video stöds inte.
•• Innehåll med en upplösning som är högre än
den upplösning som anges i tabellen ovan stöds
inte.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller
bildhastighet som är högre än den hastighet
som anges i tabellen ovan kan göra att bilden
hoppar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan
spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet
eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte
kompatibla med spelaren.
ljud
•• Ljudinnehåll med en bithastighet eller
ramhastighet som är högre än den hastighet
som anges i tabellen ovan kan göra att ljudet
hackar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan
spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet
eller containern.
Bild
•• Kompatibelt bildfilsformat: Jpeg
•• Maximal upplösning som stöds: 15.360 x 8.640
•• Bildeffekter som stöds: 8 effekter
(Tona1, Tona2, Osynlig, Schack, Trappor,
Linjer, Torka, Vågglidning)
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske
inte kompatibla med spelaren.
•• Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.
WMA förlustlöst ljud stöds inte.
•• QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och
AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1 280 x 720: Max 60 bildrutor
-- Över 1 280 x 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
181
Flash
Power Point
•• Kompatibel med Flash 10.1
•• Flash-animering
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Rekommenderad lösning: 960 x 540
-- Akta!
Prestanda jämförbart med Flash Player på ett
Windows-operativsystem kan inte garanteras
Optimering krävs när innehållet skapas
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Upplösning: 1920 x 1080
-- ljud
Codec: H.264 BP
-- Akta!
Filformatet F4V stöds inte
Screen Video stöds inte.
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: ppt, pptx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
-- Animeringseffekt
-- 3D-former (visas i 2D)
-- Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt
stöds inte)
-- Word Art
-- Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
-- Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115
underobjekt stöds.
------
PDF
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: pdf
•• Funktioner som inte stöds
-- Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte
på grund av problem med försämrad
prestanda.
-- Maskerade bilder och bilder sida vid sida
stöds inte.
-- Innehåll med roterad text stöds inte.
-- Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.
-- Vissa tecken stöds inte.
(Specialtecken kan visas felaktigt.)
Objektinfogning
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Diagram
Vertikal text
vissa underobjekt stöds inte.
-- Bildanteckningar och åhörarkopia
182
WORD
Mallfiler
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: .doc, .docx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
-- Bakgrundseffekt på sidor
-- Vissa styckeformat
-- Word Art
-- Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
•• Skapande/redigering/uppspelning är bara
tillgängligt i Mallhanterare.
LFD-skärmar
•• Stöds i Autouppsp. för USB och
Nätverksschema (skapat i ett datorverktyg för
Premium S Player)
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: .lfd
-- 3D-former (visas i 2D)
-- Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115
underobjekt stöds.
-----
Diagram
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Vertikal text
vissa underobjekt stöds inte.
-- Bildanteckningar och åhörarkopia
183
Nätverksschema på flera skärmar
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Videor) kan spelas upp.
•• Om BIB-läget är aktiverat går det inte att spela upp mer än en videofil (Videor).
•• Det går inte att spela upp mer än en Flash-fil.
•• För Ms Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• LFD-filer (.lfd) stöds inte.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: Flash-fil > nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som användaren valt
――Nätverks-BGM: Inställningarna kan konfigureras i steg 1 när ett serverschema skapas.
――Lokal BGM: BGM-inställningarna kan konfigureras med de verktyg som visas när du trycker på knappen TOOLS under MagicInfo Premium S-uppspelning.
――Användarvald huvudenhet: Inställningarna för huvudenheten kan konfigureras i steg 2 när ett serverschema skapas.
Mallfiler och LFD-filer (.lfd)
Begränsningar
•• Scenarier som skapas i ett datorverktyg och publiceras på en USB-enhet stöds inte.
•• Scenarier som skapas i ett datorverktyg och publiceras tillsammans med schemauppgifter på en USB-enhet stöds inte.
•• Uppspelning är bara möjlig via Autouppsp. för USB.
Det måste finnas en .lfd-fil i mappen MagicInfoSlide på USB-enheten.
184
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Videor) kan spelas upp.
•• Om BIB-läget är aktiverat går det inte att spela upp mer än en videofil (Videor).
•• Det går inte att spela upp mer än en Flash-fil.
•• För Ms Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• Det går inte att spela upp flera videor (Videor) samtidigt på en ensam skärm i en delad skärmbild.
•• Det går inte att spela upp mer än en BIB-innehållsfil.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: Flash-fil > nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som användaren valt
――Användarvald huvudenhet: Utgående ljud kan väljas i steg 3 medan du arbetar i Mallhanterare.
Annat
Flash kan bli långsammare på en dator (prestandabegränsningar i maskinvaran)
Begränsningar i BIB-funktionen
•• BIB-funktionen är inte tillgänglig under Flash-uppspelning.
•• Stöds inte om innehållslayouten är Stående. (Observera att BIB stöds när det konfigureras i Mallhanterare och tillämpas på en .lfd-fil.)
•• Det går inte att samtidigt använda BIB som har konfigurerats i Mallhanterare eller tillämpats på en .lfd-fil och BIB som konfigurerats på produkten.
•• BIB är alltid i läget Liggande när det har konfigurerats i Mallhanterare eller tillämpats på en .lfd-fil.
(Observera att skärmen inte kan roteras när innehållslayouten är Stående.)
185
Godkänna en ansluten enhet från servern
1
Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.
2
Logga in med ditt ID och lösenord.
3
Välj Device i menyraden längst upp.
4
Välj Premium i menyerna till vänster.
5
Välj Unapproved från undermenyerna i Premium.
6
Välj knappen Approve för din enhet i listan över Premium-enheter som inte godkänts.
186
7
Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.
9
När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda gruppen ner
till enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.
――Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till MagicInfo
Premium Server>.
――Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om så att
inställningarna återställs.
Ställa in aktuell tid
Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att ett
schema inte körs.
1
Gå till flikarna Device → Time.
2
Välj din enhet.
3
Välj Clock Set och synkronisera tiden med servern.
•• Device Name: Ange enhetens namn.
•• Device Group: Välj grupp med
.
•• Location: Ange skärmens aktuella placering.
――Om du trycker på knappen INFO på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas information
om schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i enhetsinformationen.
8
Välj menyn All och kontrollera att enheten har registrerats.
•• När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av GMT-tiden i
det område där servern är installerad.
•• Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.
•• Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten till den tid
som senast ställdes in från servern.
――Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera) finns i
<användarhandboken till MagicInfo Premium Server>.
187
MagicInfo Premium S
2
Välj Nätverksschema på MagicInfo Premium S Player-menyn.
MagicInfo Premium S Player
T Innehåll – hem MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Support
――Om du vill starta MagicInfo Premium S väljer du MagicInfo Premium S för Spelarläge i Systemet.
――Tryck på knappen MagicInfo Lite/S på fjärrkontrollen.
Nätverksschema
Lokalt schema
Mallvisare
MagicInfo Premium S Player
Nätverksschema
Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på menyskärmen MagicInfo Premium S. Om
du vill se om servern är ansluten när ett Nätverksschema körs, trycker du på INFO på fjärrkontrollen.
1
Stäng
Intern autouppsp.
Autouppsp. för USB
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Välj MagicInfo Premium S Player på MagicInfo Premium S-menyn.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Hanterare för lokalt schema
Mallhanterare
Stäng
Innehållshanterare
Inställn.
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
188
Lokalt schema
Gå till Hanterare för lokalt schema → Klicka på Skapa och skapa ett schema → Välj det schema du vill köra
1
MagicInfo Premium S Player
Välj Lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Premium S Player.
Kör scheman som skapats i Hanterare för lokalt schema.
Nätverksschema
――Den här menyn är inaktiverad om det inte finns något schema som har körts nyligen i Hanterare för lokalt schema.
Lokalt schema
Mallvisare
Stäng
Intern autouppsp.
Autouppsp. för USB
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Mallvisare
Gå till Mallhanterare → Klicka på Skapa och skapa en mall → Välj den mall du vill köra
1
MagicInfo Premium S Player
Välj Mallvisare på menyskärmen MagicInfo Premium S Player.
Kör mallar som skapats i Mallhanterare.
Nätverksschema
――Den här menyn är inaktiverad om det inte finns något schema som har körts nyligen i Hanterare för lokalt schema.
Lokalt schema
Mallvisare
Intern autouppsp.
Stäng
Autouppsp. för USB
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
189
――Alternativet är bara aktiverat när det finns minst ett innehållsobjekt, förutom musikfiler, i Internminne.
Intern autouppsp.
1
MagicInfo Premium S Player
Välj Intern autouppsp. på menyskärmen MagicInfo Premium S Player.
•• Spela upp innehåll som har kopierats till Internminne i alfabetisk ordning.
Nätverksschema
Lokalt schema
Mallvisare
Stäng
Intern autouppsp.
Autouppsp. för USB
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
――Alternativet är bara aktiverat när det finns minst ett innehållsobjekt, förutom musikfiler, i mappen MagicInfoSlide på USB-
Autouppsp. för USB
enheten.
――Kontrollera att det sitter en USB-enhet i uttaget. Se till att skapa en mapp som heter MagicInfoSlide i USB-enheten och
MagicInfo Premium S Player
placera innehållet i den mappen.
Nätverksschema
1
Lokalt schema
Mallvisare
Välj Autouppsp. för USB på menyskärmen MagicInfo Premium S Player.
•• Innehållet i mappen MagicInfoSlide på USB-enheten spelas upp i alfabetisk ordning.
Stäng
Intern autouppsp.
Autouppsp. för USB
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
•• Autouppsp. för USB körs automatiskt om USB-minnet är anslutet när Nätverksschema, Lokalt schema eller Intern
autouppsp. körs.
Tillbaka
190
Hanterare för lokalt schema
2
Välj Skapa på skärmen Hanterare för lokalt schema.
Konfigurera inställningarna för uppspelning från Lokalt schema.
Hanterare för lokalt schema
Du kan även välja och spela upp innehåll från internminnet eller ett USB-minne i enlighet med den
anpassade uppspelningssekvensen.
Lagring
Redig.
Inget uppspelningsschema
Registrera ett Lokalt schema
1
Skapa
Internminne
Ta bort
Kör
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Premium S.
Info
Kopiera
MagicInfo Premium S
Stäng
MagicInfo Premium S Player
Tillbaka
Hanterare för lokalt schema
Mallvisare
Stäng
Innehållshanterare
3
Välj Tid och ange när du vill spela upp innehållet.
Inställn.
Skapa
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Ti
Co
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Tillbaka
Tid
Content
--:-- am~ --:-- pm
Inget objekt
Spara
Avbryt
Tillbaka
-- Du kan skapa högst 24 scheman.
-- Om du skapar fler än ett schema måste starttiden vara olika för varje schema.
(Exempel på felaktig inställning: 12:00 - 12:00 /12:00 - 23:00)
-- Om mer än ett Lokalt schema tilldelas till en viss tid (enligt exemplet nedan), körs schema B före schema A.
(Exempel: A: 00:00–00:00/B: 13:00–14:00)
191
4
Välj Content och ange vilket innehåll du vill spela upp.
5
Välj Varaktighet.
Content
Riktning
USB
Internminne
Inget objekt
Content
Folder1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Varaktighet
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Upp
Avmark. alla
Ned
Avbryt
Spara
Varaktighet
Avbryt
Tillbaka
Tillbaka
-- Du kan välja högst 99 innehållsfiler.
Ange sekvens och varaktighet för att spela upp innehållsfiler.
•• Ändra uppspelningssekvens
Välj en innehållsfil och ändra ordningen med knappen Upp eller knappen Ned.
•• Varaktighet
Ange hur länge innehållet ska spelas upp.
-- Varaktighet kan inte anges för videoklipp.
-- Varaktighet måste vara minst 5 sekunder.
Tryck på Spara så att inställningarna sparas.
192
6
Välj Spara. Välj den minnesplats som du vill spara innehållet på.
――Kontrollera att minst ett Lokalt schema är registrerat.
Skapa
Tid
--:-- am~ --:-- pm
Modifiera ett Lokalt schema
1
Ta bort
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Premium S.
Content
MagicInfo Premium S
Tid
am ~ --:-- pm
Var vill--:-du spara?
Content
No Item
USB
Internminne
Spara
Avbryt
MagicInfo Premium S Player
Avbryt
Hanterare för lokalt schema
--:-- am~ --:-- pm
Tid
Mallvisare
--:-- am~ --:-- pm
Content
Stäng
Innehållshanterare
Inget objekt
Inställn.
Tillbaka
7
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Kontrollera att schemat har lagts till i ditt Hanterare för lokalt schema.
Tillbaka
Hanterare för lokalt schema
Lagring
Internminne
Inget uppspelningsschema
Skapa
2
Välj det lokala schema du vill ändra.
Redig.
Hanterare för lokalt schema
Ta bort
2012.01.01_1834.lsch
Internminne
Lagring
Alla scheman
Kör
Inget uppspelningsschema
Info
Kopiera
Stäng
Skapa
Redig.
Ta bort
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Kör
Info
Kopiera
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
193
3
Ta bort ett Lokalt schema
Välj Redig..
――Kontrollera att minst ett Lokalt schema är registrerat.
Redig.
Tid
12:00 am~ 12:00 pm
Content
Menu1.jpg Menu2
1
Ta bort
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
Tid
Content
Tid
--:-- am~ --:-- pm
Spara
Inget objekt
Avbryt
MagicInfo Premium S Player
Hanterare för lokalt schema
Mallvisare
--:-- am~ --:-- pm
Content
Stäng
Innehållshanterare
Inget objekt
Inställn.
Tillbaka
4
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Ändra uppgifterna i det lokala schemat. Välj sedan Spara.
Tillbaka
2
Välj det lokala schema du vill ta bort.
Hanterare för lokalt schema
Lagring
Internminne
Inget uppspelningsschema
Skapa
Redig.
Ta bort
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Kör
Info
Kopiera
Stäng
Tillbaka
3
Välj sedan Ta bort.
194
Köra ett Lokalt schema
Stoppa ett Lokalt schema
――Kontrollera att minst ett Lokalt schema är registrerat.
――Den här funktionen kan bara användas när ett schema körs.
1
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Premium S.
Om du väljer Stopp ändras körläget från Lokalt schema till Nätverksschema.
1
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
MagicInfo Premium S Player
Hanterare för lokalt schema
Hanterare för lokalt schema
Mallvisare
Stäng
Innehållshanterare
Mallvisare
Stäng
Innehållshanterare
Inställn.
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Inställn.
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Tillbaka
2
Välj det lokala schema du vill köra. Välj sedan Kör.
2
Hanterare för lokalt schema
Lagring
Internminne
Inget uppspelningsschema
Välj Stopp.
Hanterare för lokalt schema
Skapa
Redig.
Lagring
Ta bort
[Internminne] 2012.01.01_1834.lsch
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Internminne
Skapa
Redig.
Ta bort
Kör
Alla scheman
Info
2012.01.01_1834.lsch
Kopiera
Stäng
Stopp
Info
Kopiera
Stäng
Tillbaka
Tillbaka
195
Visa detaljinformation för ett Lokalt schema
1
3
Informationen för schemat visas.
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Premium S.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Player
Hanterare för lokalt schema
Stäng
Mallvisare
Stäng
Innehållshanterare
Inställn.
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Tillbaka
2
Välj det lokala schema du vill visa information om.
Hanterare för lokalt schema
Lagring
Internminne
Inget uppspelningsschema
Skapa
Redig.
Ta bort
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Kör
Info
Kopiera
Stäng
Tillbaka
196
3
Kopiera ett Lokalt schema
1
Välj filer med lokala scheman och tryck på Kopiera.
Välj Hanterare för lokalt schema på menyskärmen MagicInfo Premium S.
Hanterare för lokalt schema
Lagring
MagicInfo Premium S
Internminne
Inget uppspelningsschema
Redig.
Ta bort
MagicInfo Premium S Player
Alla scheman
Hanterare för lokalt schema
2012.01.01_1834.lsch
Mallvisare
Kör
Info
Stäng
Innehållshanterare
Kopiera
Inställn.
Stäng
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Tillbaka
2
Skapa
4
I fönstret som visas får du uppge om du vill kopiera filerna till Internminne eller USB-minnet. Välj Ja
så att filerna kopieras.
Välj en lagringsenhet där de lokala schemafilerna som ska kopieras är lagrade.
Hanterare för lokalt schema
Internminne
Internal Memory
Lagring
Inget uppspelningsschema
USB
Skapa
Redig.
Ta bort
Alla scheman
2012.01.01_1834.lsch
Kör
Info
Kopiera
Stäng
Tillbaka
•• Internminne: Kopiera lokala schema från Internminne till ett USB-minne.
•• USB: Kopiera lokala schema från ett USB-minne till Internminne.
197
2
Mallhanterare
Välj Skapa på skärmen Mallhanterare.
Mallhanterare
Registrera en mall
1
Lagring
Välj Mallhanterare på menyskärmen MagicInfo Premium S.
Internminne
Inget uppspelningsschema
Skapa
Redig.
Kopiera
MagicInfo Premium S
Ta bort
MagicInfo Premium S Player
Spela
Hanterare för lokalt schema
Förh.granskning
Stäng
Mallhanterare
Stäng
Innehållshanterare
Tillbaka
Inställn.
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
3
Tillbaka
Markera en mall i Liggande- eller Stående-läget.
Skapa
Välj en mall.
Liggande
Stående
Nästa
Avbryt
――Sammanflätad signalrotation stöds inte.
198
4
Sätt samman en mall genom att infoga text, video, foton eller PDF-filer efter egna önskemål.
Content
Content
Skapa
Typ
Välj position och bakgrund.
Ingen
Content
Använd bakgrundsbild
Förh.granskning
Inget objekt
Storlek
Anp. till skärm
Källa
PC
Föreg.
Nästa
OK
Avbryt
Tillbaka
Avbryt
•• Typ: Välj en filtyp som ska användas när du sätter samman en mall.
-- BIB / Videor / Bild / Flash / Ms Office / PDF
•• Content: Välj en fil som sparats i Internminne eller en USB-enhet.
-- Om du vill läsa in en fil eller skriva in text manuellt väljer du Ange text.
•• Storlek: Ange skärmstorleken när du visar en innehållsfil på en mallsida.
-- Anp. till skärm / Lås bildförhållande
•• Källa: Det här alternativet är aktiverat när Typ är inställt på BIB.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――En mall kan innehålla högst två Videor-filer.
――En mall kan bara innehålla en BIB-fil.
(Om en BIB-fil väljs, kan bara en Videor-fil väljas.)
――En Ms Office-fil och en PDF-fil kan inte ingå i samma i mall.
――En mall kan inte innehålla mer än en Flash-fil.
199
5
6
Välj ljud/bakgrundsmusik.
Välj Spara. Välj den minnesplats som du vill spara innehållet på.
Skapa
Skapa
Välj ljud/bakgrundsmusik.
Spara mallen och avsluta.
Lagring
Bakgrundsmusik
Mallnamn
Förh.granskning
Intern
20130101_2222
Förh.granskning
Föreg.
Föreg.
Nästa
OK
Avbryt
Avbryt
•• Om två Videor-filer har gjorts tillgängliga väljer du filen med det ljud som du vill använda.
-- Om en av videofilerna innehåller BIB-innehåll, går det att välja ljudet från BIB-innehållet.
7
Kontrollera att mallen har lagts till i Mallhanterare.
•• Om en Flash-fil väljs, går det inte att aktivera ljud från en annan fil eller från bakgrundsmusiken.
(Steg 5 hoppas över.)
•• Om Bakgrundsmusik är aktiverat, stöds inte funktionen för ljudinställningar i en fil.
Mallhanterare
Lagring
Internminne
Inget uppspelningsschema
Skapa
Redig.
Kopiera
Alla scheman
Ta bort
20130101_2222.tlfd
Kör
Förh.granskning
Stäng
Tillbaka
200
2
Innehållshanterare
Innehållshanterare
Kopiera innehåll
1
Välj det innehåll du vill kopiera.
Internminne
Välj Innehållshanterare på menyskärmen MagicInfo Premium S.
USB
Folder1
Inget objekt
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Kopiera
Hanterare för lokalt schema
Mallhanterare
Innehållshanterare
Ledigt utrymme
5549.2MB
Ledigt utrymme
6227.2MB
Vald. fil(er) :
0.0MB (0)
Vald. fil(er) :
0.2MB (2)
Ta bort
Stäng
Stäng
Inställn.
Välj
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
•• Om innehållet under Internminne är markerat: Du kan kopiera innehållet under Internminne till
USB-minnet.
Tillbaka
•• Om innehållet under USB är markerat: Du kan kopiera innehållet under USB-minnet till
Internminne.
――Om du väljer innehåll under både Internminne och USB-minnet samtidigt inaktiveras
kopieringen.
3
Välj sedan Kopiera.
201
2
Ta bort innehåll
1
Välj Innehållshanterare på menyskärmen MagicInfo Premium S.
Välj det innehåll du vill ta bort. Välj sedan Ta bort.
•• Innehåll under Internminne och USB-minnet kan tas bort samtidigt.
Innehållshanterare
MagicInfo Premium S
Internminne
MagicInfo Premium S Player
USB
Folder1
Menu3.jpg
Hanterare för lokalt schema
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Mallhanterare
Menu2.jpg
Innehållshanterare
Stäng
Inställn.
Kopiera
Läge
Server
USB
Lokalt schema
Ansluten
Ansluten
Tillbaka
Ledigt utrymme
5549.2MB
Ledigt utrymme
6227.2MB
Vald. fil(er) :
0.0MB (0)
Vald. fil(er) :
0.2MB (2)
Välj
Ta bort
Stäng
Tillbaka
202
Servernätverksinställn.
Inställn.
Om du vill köra MagicInfo Premium S, ansluter du till ett nätverk.
Inställn.
Server
Servernätverksinställn.
Ange serverinställningarna för MagicInfo Premium S.
Standardvaraktighet för innehåll
•• Om alternativet SSL är aktiverat, konfigureras servern för användning av https och all dataöverföring krypteras.
――Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan ansluta till servern med
Innehållsförhållande
Bildeffekt
Standardinnehåll
Skärmlayout
Schemanamn
Stäng
Slumpvis
Ingen
portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få rätt portnummer och sedan ändra portnumret.)
FTP-läge
Liggande
Ange driftläge för FTP.
YYYYMMDD
•• Aktiv / Passiv
Säker borttagning av USB
Tillbaka
Standardlagring
Ange var du vill att innehåll ska sparas (när det laddas ned från servern).
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Internminne: Spara innehållet i produktens internminne.
•• USB: Spara innehållet på USB-minnet.
――Om ett Nätverksschema körs när USB-minnet inte är anslutet körs standardinnehållet.
203
Standardvaraktighet för innehåll
Skärmlayout
Ange hur länge innehållet ska spelas upp.
Ändra skärmläget till liggande eller stående.
•• Tid för bildvisare, PPT-visningstid, PDF-visningstid, Flash-visningstid
――Varaktigheten måste vara minst 5 sekunder.
Innehållsförhållande
Visa bildformat efter typ när innehållet spelas upp.
•• PPT-förhållande, PDF-förhållande, Videoförhållande
-- Standard: Visa innehållet i originalstorlek.
-- Helskärm: Visar innehållet i helskärmsläge.
Bildeffekt
Konfigurerar fotoövergångseffekterna.
•• Tona1, Tona2, Osynlig, Schack, Linjer, Trappor, Torka, Vågglidning, Slumpvis, Ingen
Standardinnehåll
Ange vilket innehåll som ska spelas upp som standard när MagicInfo Premium S startas.
•• Liggande / Stående
Schemanamn
Välj ett titelformat för schemat när du skapar ett lokalt schema.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Säker borttagning av USB
Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt
Ta bort allt innehåll
Ta bort alla innehållsfiler i Internminne.
Återställ inst.
Återställa alla värden under Inställn. till de standardvärden de hade när produkten köptes in.
•• Innehåll om upp till 20 MB stöds för Standardinnehåll.
204
När innehåll körs
Visa information om innehåll som körs
Information
Programversion
: A-LUBXGDSP-0100.18
Enhetsnamn
: Monitor
Enhets-ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Läge
: Lokalt schema
Server
: Frånkopplad
USB
: Ansluten
Hämta schema
: Inget schema att hämta
Tryck på knappen INFO på fjärrkontrollen.
•• Programversion: Visar enhetens programversion
•• Enhetsnamn: Visar namnet på en enhet som servern har känt igen
•• Enhets-ID: Visar enhetens ursprungliga ID-nummer
•• Läge: Visar aktuellt driftläge
(Nätverksschema, Lokalt schema, Mallvisare, Intern autouppsp. eller Autouppsp. för USB) i MagicInfo Premium S
Player
•• Server: Visar serverns anslutningsstatus (Ansluten, Frånkopplad eller Ej godkänd)
•• USB: Visar anslutningsstatusen för en USB-enhet
•• Hämta schema: Visar förloppet för ett nätverksschema som laddas ned från servern
Avbryt
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
205
Ändra inställningarna för innehåll som körs
Tryck på knappen TOOLS på fjärrkontrollen.
Du kan ändra inställningen för Bildläge eller Ljudläge och koppla ur en USB-enhet på ett säkert sätt (Säker borttagning av
USB) medan innehållet spelas upp genom att trycka på knappen TOOLS på fjärrkontrollen.
Verktyg
Bildläge
Standard
Ljudläge
Standard
BIB
Av
Bakgrundsmusik
Av
Inställningar för bakgrundsmusik
Säker borttagning av USB
•• Bildläge (Dynamisk / Standard / Naturlig / Film)
Anpassar skärminställningarna efter det innehåll som spelas upp
•• Ljudläge (Standard / Musik / Film / Klar röst / Förstärk)
Anpassar ljudinställningarna efter det innehåll som spelas upp
•• BIB (Av / På)
Aktivera eller avaktivera BIB-funktionen.
•• Bakgrundsmusik (Av / På)
Aktivera eller inaktivera Bakgrundsmusik-funktionen.
Tillbaka
•• Inställningar för bakgrundsmusik (Blanda / Spela / Avbryt / Avmarkera)
Ställ in musikfiler som sparats i Internminne som Bakgrundsmusik.
――Om du vill aktivera Inställningar för bakgrundsmusik kontrollerar du att minst en MP3-fil har sparats i Internminne.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Säker borttagning av USB
Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt
206
Kapitel 13
MagicInfo Videowall S
-- Om du vill starta MagicInfo Videowall
S väljer du MagicInfo Videowall S för
Spelarläge i Systemet.
En licens måste köpas om du vill kunna använda MagicInfo Videowall S.
Om du vill ladda ned programvaran går du till Samsungs hemsida, http://www.samsunglfd.com.
Om du vill köpa en licens kontaktar du vår kundtjänst.
Filformat som är kompatibla med MagicInfo Videowall S Player
Läs innan du använder MagicInfo Videowall S Player
MagicInfo Videowall S kan bara konfigurera och styra innehållsfiler via VideoWall Console.
•• Mer information hittar du i användarhandboken till VideoWall Console.
•• Om du vill visa menyvalsfönstret trycker du på RETURN på fjärrkontrollen.
――Mer information om vilka kodekar som stöds finns på sidan 158.
207
Video
Bild
•• 3D-video stöds inte.
•• Kompatibelt bildfilsformat: Jpeg, bmp, png
•• Innehåll med en upplösning som är högre än den upplösning som anges i
tabellen ovan stöds inte.
•• Maximal upplösning som stöds: 15.360 x 8.640
-- En bild med högre upplösning kan ta längre tid att visa på skärmen.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet som är högre än
den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra att bilden hoppar vid
uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är
fel på innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1 280 x 720: Max 60 bildrutor
-- Över 1 280 x 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
208
Begränsningar
•• Bara en videofil (Videor) kan spelas upp per klient.
――Man kan spela upp olika innehållsfiler på skärmarna i en delad skärmbild.
Det går inte att spela upp två videofiler (Videor) på en ensam skärm i en delad skärmbild.
Tillgänglig
Tillgänglig
Ej tillgänglig
209
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Innehåll – hem → MagicInfo Videowall S →
ENTERE → RETURN
――Om du vill starta MagicInfo Videowall S väljer du MagicInfo Videowall S för
Spelarläge i Systemet.
――Tryck på knappen MagicInfo Lite/S på fjärrkontrollen.
Inställn.
Standardlagring
Ange var du vill att innehåll ska sparas (när det laddas ned från servern).
•• Internminne: Spara innehållet i produktens internminne.
•• USB: Spara innehållet på USB-minnet.
Standardinnehåll
Konfigurera inställningarna för innehåll som ska spelas upp som standard.
Skärmlayout
Ändra skärmläget till liggande eller stående.
Inställn.
Standardlagring
Standardinnehåll
Skärmlayout
Port
•• Liggande / Stående
Internminne
Port
Ingen
Visa serverns portnummer. Använd portnumret 51001.
Liggande
51001
Stäng
Säker borttagning av USB
Återställ inst.
•• Om du inte kan ansluta till servern med portnummer 51001 kan du kontakta serveradministratören för att få rätt
portnummer och sedan ändra portnumret.
Säker borttagning av USB
Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt
Tillbaka
Återställ inst.
Återställa alla värden under Inställn. till de standardvärden de hade när produkten köptes in.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
210
När innehåll körs
Tryck på knappen INFO på fjärrkontrollen.
•• Programversion: Visar enhetens programversion
Information
Programversion
: A-LUBXGDSP-0100.18
Enhetsnamn
: Monitor
Enhets-ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Ansluten
•• Enhetsnamn: Visar namnet på en enhet som servern har känt igen
•• Enhets-ID: Visar enhetens ursprungliga ID-nummer
•• USB: Visar anslutningsstatusen för en USB-enhet
Avbryt
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
211
Kapitel 13
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
ska du testa produkten enligt följande.
Om problemet kvarstår ska du kontakta
Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
Om skärmen förblir blank ska du
kontrollera datorsystem, videostyrenhet
och kabel.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om No Signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds
(se Upplösningar som stöds).
212
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
PC visas i Källa om ingen dator är ansluten.
PC visas alltid i Källa oavsett om en dator är ansluten eller inte.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
No Signal visas på skärmen (se "Ansluta till en dator").
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och
frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten
213
Skärmproblem
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Justera Grov och Fin.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall
som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att
se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera Färgområde-inställningarna.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Produkten stängs av automatiskt.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15
minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i
butiken där den inhandlades.
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
214
Skärmproblem
Bilden ser inte normal ut.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att
produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och Skärpa.
――Se s.89 för information om Bild-menyn.
Gå till System och justera Energispar-inställningarna.
――Se s.111 för information om System-menyn.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
――Se s.103 för information om Återställ bild-menyn.
Streckade linjer visas på kanterna.
Om Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm ändrar du inställningen till 16:9.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs
kundtjänst för att lösa problemet.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om
signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på
skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
215
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Andra problem
Bilden visas men inget ljud hörs.
Om en HDMI-kabel är ansluten kontrollerar du ljudutgångsinställningarna på datorn.
Det brusar från högtalarna.
Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.
Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.
Låg signalnivå kan ge skadat ljud.
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Bildskärmen ser ut att luta.
Ta bort stativet och sätt sedan tillbaka det igen på produkten.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du använda
högervinklade kablar.
216
Andra problem
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
BIB-menyn är inte tillgänglig.
Menyn är aktiverad eller inaktiverad beroende på Källa-läget.
――Se s.118 för information om BIB-menyn.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet "Den angivna upplösningen stöds inte.".
Meddelandet "Den angivna upplösningen stöds inte." visas om ingångskällans upplösning överstiger
bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en
DVI-HDMI-kabel är ansluten.
DVI-kablarna överför inga ljuddata.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är
ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om
en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten.
Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.
Om problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj i så fall
en ljudingång manuellt.
Ljudingång
Skärmläge
PC
Auto
Datorinställningar
DVI PC
Audio In (Stereoportar)
Datorinställningar
217
Andra problem
IR-sensorn fungerar inte.
Se till att sensorlampan tänds när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.
•• Om lampan inte tänds stänger du av strömmen och sätter på den igen på baksidan av
produkten.
(Strömlampan lyser rött när skärmen stängs av.)
•• Om sensorlampan fortfarande inte lyser trots att strömmen har stängts av och satts på igen, kan
ett internt uttag ha frånkopplats.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Om sensorlampan som är påslagen inte blinkar rött när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen,
kan IR-sensorn vara skadad.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Om ingenting händer på skärmen när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen trots att
sensorlampan blinkar rött, kan moderkortet vara skadat.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
I energisparläge går det inte att spara
datorskärmsinställningar när ingångskällan är DisplayPort.
Gå till System → Allmänt och ställ in Max. energisparläge på Av. Du kan också konfigurera
utgångsinställningarna för datorskärmen igen. Kontrollera att skärmen är påslagen.
När du startar datorn med ingångskällan är inställd på
DisplayPort, visas inte BIOS- och startskärmarna.
Starta datorn när skärmen slås på eller ingångskällan inte är DisplayPort.
218
Läs användarhandboken för datorn eller
grafikkortet för mer information om
ändring av inställningar.
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen Utseende och teman Bildskärm Inställningar
Avancerat Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen Bildskärm Inställningar
Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
Avancerat
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen Utseende och anpassning Anpassa
Bildskärmsinställningar Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen Utseende och anpassning Bildskärm
Ändra upplösning Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8: Gå till Inställningar Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Bildskärm Ändra upplösning Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in
frekvensen i Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen
och justera upplösningen.
Utseende och teman
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen
upplösningen.
Bildskärm
Bildskärm
Inställningar
Inställningar och ändra
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen Utseende och anpassning
upplösning och justera upplösningen.
Anpassa
Bildskärm
Justera
•• Windows 8: Gå till Inställningar Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Bildskärm Ändra upplösning och ställ in upplösningen.
219
Fråga
Hur ställer jag in energisparläget?
Svar
•• Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen Utseende och teman
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.
Bildskärm
Bildskärm
Inställningar
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Anpassa Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Anpassa Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar Kontrollpanelen Utseende och
anpassning Anpassa Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på
datorn.
220
Kapitel 14
Specifikationer
1
Allmänt
Storlek
Modellnamn
Skärm
2
V
3
UD55C
Storlek
46-klass (46,0 tum / 116 cm)
55-klass (54,6 tum / 138 cm)
Visningområde
(H x V)
1018,08 x 572,67 mm
1209,6 x 680,4 mm
Mått (B x H x D)
1023,8 x 578,4 x 96,0 mm
1215,3 x 686,1 x 96,0 mm
Vikt (utan stativ)
18 kg
24 kg
VESA
600 x 400 mm
600 x 400 mm
Visningsområde
H
UD46C
Mått (B × H × D)
D
H
B
221
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla
Plug & Play-kompatibla system.
Tvåvägs datautväxling mellan
monitorn och datorns system
optimerar monitorinställningarna.
Monitorinstallationen sker
automatiskt. Du kan dock anpassa
installationsinställningarna efter
önskemål
――Tillverkningsprocessen för den här
produkten kan leda till att ca 1
bildpunkt per miljoner bildpunkter
blir ljusare eller mörkare på
skärmen. Detta påverkar inte
produktprestandan.
――Enheten är en digital apparat av
Klass A.
Modellnamn
UD46C / UD55C
Bildskärmsfärg
Synkronisering
Upplösning
16,7 M
Horisontell
frekvens
30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens
48~75 Hz
Optimal
upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal
upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal pixelklocka
148,5 MHz (Analog, Digital)
Nätanslutning
Den här produkten använder 100 till 240V. Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika
länder.
USB
1 DOWN
Signalanslutningar Inmatning
Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI, HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB, External Ambient Sensor
Miljöaspekter
Utgång
DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out
Drift
Temperatur: 10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F)
Luftfuktighet : 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Luftfuktighet : 5 % till 95 %, icke-kondenserande
222
[ Rekommendation ]- Endast EU
•• Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här Monitor efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga
förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
•• Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com, gå till Support >
Sök produktsupport och ange modellnamn.
•• Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
223
Energisparfunktion
Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under
en viss tid. Strömmen är inte frånslagen i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen. Energisparläget
fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.
Energisparfunktion
Normal drift
Klassificering
Strömindikator
Strömförbrukning
Energisparläge
Ström av
Standard Max.
Av
Ström av
(Strömknapp av)
Blinkar
På
Av
UD46C
150 Watt
120 Watt
165 Watt
0,5 Watt
0,5 Watt
0 Watt
UD55C
200 Watt
160 Watt
220 Watt
0,5 Watt
0,5 Watt
0 Watt
――Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.
――SOG (Sync On Green) stöds inte.
――För att minska strömförbrukningen till 0 slår du av enheten på baksidan eller kopplar ur strömsladden. Koppla från strömsladden om du inte ska använda produkten
under en längre tid (semester etc.)
224
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten
försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad
för din produkt.
Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala
frekvensen till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland
standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för
grafikkortet.
-- Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från
vänster till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret på
den horisontella cykeln kallas horisontell
frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i
kHz.
-- Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild flera
gånger per sekund (som fluorescerande
ljus) för att visa att visningen kan ske.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
225
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
226
Kapitel 15
Appendix
Kontakta Samsung
――Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter , är du välkommen att kontakta Samsung Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
227
LATIN AMERICA
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
228
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17,
180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
229
EUROPE
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
http://www.samsung.com/pl
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
230
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
CIS
231
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com/in
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
232
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
MIDDLE EAST
BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant (English)
065777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
233
MIDDLE EAST
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
AFRICA
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
234
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
235
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i
följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför
alltid användarhandboken först.
236
WEEE
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med
annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium
eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.
Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på
en återvinningsstation.
237
Optimal bildkvalitet och förebyggande efterbildsinbränning
Optimal bildkvalitet
•• Om du vill kunna få optimal bildkvalitet går du till kontrollpanelen på datorn och justerar upplösningen och uppdateringsfrekvensen enligt följande. Bildkvaliteten på
TFT-LCD-skärmar kan försämras om du inte väljer optimal upplösning.
-- Upplösning: 1920 x 1080
-- Vertikal frekvens (uppdateringsfrekvens): 48 ~ 75 Hz
•• På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
-- Antal underpixlar enligt paneltyp: 6,220,800
•• Kör Autojustering om du vill förbättra bildkvaliteten. Om bilden fortfarande innehåller brus när du har gjort en autojustering, ställer du in Grov eller Fin.
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.
-- Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten under en längre tid.
•• Till skillnad från hos CDT-skärmar kan TFT-LCD.-skärmar (beroende på panelens karaktär) ställas in med bara en upplösning för att få optimal bildkvalitet. Därför kan
bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning
som är specificerad för din skärm.
238
Förhindra inbränning av efterbilder
Svart matris
Gemensam
elektrod (ITO)
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står
för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre
tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som
kontrollera liquid crystals.
Färgfilter
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta
inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste
den samlade spänningsskillnaden minskas.
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller
Källa
TFT
Databusslinje
ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara
begränsad beroende på bruksanvisning.
Utgång
Gate
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
-- Stäng av produkten i 4 timmar efter att du har använt den i 20 timmar.
-- Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
-- Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när
produkten ska stängas av.
-- Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
•• Regelbunden färgförändring
-- Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
239
-- Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en
färg, vilket varierar beroende på mängden
utstrålande ljus.
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Regelbunden textfärgsförändring
-- Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars användning.
240
Licens
Ⓡ
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued
& pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+
Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes
software.ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på
produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
241
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____ Var och en av skanningshastigheterna ovan hänvisar till antalet effektiva
skanningsrader, som avgör skärmupplösningen. Skanninghastigheten kan indikeras i (sammanflätat) eller p
(progressivt) läge, beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process för att skicka pixlar som formar en bild progressivt. Ett stort antal pixlar
ger en klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge skannas alla pixelrader en i taget (progressivt) på skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge skannas varannan pixelrad uppifrån och ned först och sedan skannas
återstående pixelrader (som inte skannades).
Ej sammanflätat läge och Sammanflätat läge____ Ej sammanflätat läge (progressiv skanning) visar en
horisontell linje uppifrån och ned på skärmen. Sammanflätat läge visar ett udda antal linjer först och ett
jämnt antal linjer därefter. Ej sammanflätat läge används i monitorer, eftersom det producerar en mycket klar
och tydlig skärm och sammanflätat läge används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen består av röda, gröna och blå bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan
punkterna producerar en högre upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp) står för skillnaden mellan det
kortaste avståndet mellan punkter av samma färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten visar en bild många gånger per sekund (som ett lysrör som blinkar) för
att visa den bild som användaren ska se. Hastigheten för en enkel bild som visas upprepat per sekund kallas
vertikal frekvens eller uppdateringshastighet. Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel bild som visas 60 gånger per sekund.
Komponentportar (grönt, blått och rött)____ Komponentportarna, som identifierar, sänder och tar emot
kontrastsignaler, erbjuder överlägsen bildkvalitet jämfört med övriga videoanslutningsmetoder.
Plug & Play____ Plug & Play är en funktion som möjliggör automatiskt informationsutbyte mellan en
skärm och en dator och har som syfte att skapa en optimal visningsmiljö. Produkten använder VESA DDC
(internationell standard) för att köra Plug & Play.
Upplösning____ Upplösningen är antalet horisontella punkter (pixlar) och vertikala punkter (pixlar) som
bildar en skärm. Den representerar nivån för visningsdetaljer. En högre upplösning gör det möjligt att visa
mer data på skärmen och är praktisk för att utföra flera uppgifter samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080 består av 1920 horisontella pixlar (horisontell upplösning) och 1080 vertikala
pixlar (vertikal upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD:n är en masslagringsskiva i CD-storlek där du kan spara multimedia
(ljud, video och spel) och som utnyttjar MPEG-2-videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)____ Detta är ett gränssnitt som kan anslutas till en digital
ljudkälla och en högupplöst videokälla med en enda kabel utan komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____ MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera
skärmar kan styras samtidigt på en dator. Kommunikationen mellan en dator och en skärm sker genom att
använda RS232C (seriell datasändning) och RJ45-kablar (LAN).
Horisontell frekvens____ Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas
en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell
frekvens uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar till en videokällenhet som är ansluten till produkten, såsom en videokamera
eller en video- eller DVD-spelare.
242
Download PDF

advertising