Samsung | RL39TJCSW | Samsung RL39TJCSW Bruksanvisning

SENA
RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
Kyl/frys
användarhandbok
Svenska
imagine the possibilities
Tack för att du köpt den här Samsung-produkten.
För att få utförligare service registrerar du
produkten på
www.samsung.com/register
Fristående apparat
DA99-03236S.indb 1
2012.2.11 11:0:45 AM
säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
Dra ut el-kontakten ur vägguttaget.
• Läs igenom användarhandboken noggrant före
användning av kylen/frysen och förvara den
på en säker plats i närheten av apparaten för
framtida användning.
Se till att apparaten är jordad för att
förhindra elchock.
• Använd endast kylen/frysen för avsett
syfte, enligt beskrivningen i den här
användarhandboken. Kylen/frysen är inte
avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk
förmåga, eller personer utan tillräcklig erfarenhet
och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner
i användningen av apparaten eller övervakas av
en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Varningarna och de viktiga
säkerhetsinstruktionerna i den här handboken
tar inte upp alla förhållanden och situationer
som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda
sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid
installation, underhåll och användning av
apparaten.
• Eftersom följande användningsinstruktioner
omfattar olika modeller kan egenskaperna hos
din kyl/frys skilja sig något från de som beskrivs
i den här handboken och vissa varningsmärken
gäller eventuellt inte för denna modell. Kontakta
närmaste servicecenter om du undrar över
något, eller få hjälp och hitta information online
på www.samsung.com.
Viktiga säkerhetssymboler och
försiktighetsåtgärder:
VARNING
FÖRSIKTIGHET
Risker eller riskfyllda åtgärder
som kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
Risker eller riskfyllda åtgärder som
kan resultera i lättare personskada
eller materiell skada.
Försök INTE.
Ta INTE isär.
Vidrör INTE.
Ring kundcentret för hjälp.
Obs!
De här varningsskyltarna finns till för att
förhindra att du eller andra skadas.
Följ instruktionerna noga.
Förvara detta avsnitt på en säker plats för
framtida behov efter att ha läst det.
CE-information
Denna produkt är tillverkad I enlighet med
lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och direktivet
för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/
EC) och Eco-design direktivet (2009/125/EC)
implementeringsbestämmelse (EC) Nr 643/2009
utfärdad av EU.
VARNING
DEKALER/SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE TRANSPORT
OCH INSTALLATIONSPLATS
• Var försiktig så att inga delar av kylslingan
skadas under transport och installation.
- Om kylmedel sprutar ut ur ledningarna kan det
fatta eld eller orsaka ögonskada. Undvik öppna
lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks
och vädra ur rummet där kylen/frysen finns
under flera minuter.
• För att undvika att brandfarlig gas-luftblandning
bildas om en läcka uppstår i kylkretsen ska
storleken på rummet där apparaten står
anpassas efter hur mycket kylmedel som
används.
• Starta aldrig ett kyl/frysskåp som visar tecken
på skada. Kontakta din återförsäljare om
du är osäker. Rummet där apparaten ska
placeras måste ha en volym på 1m³ för varje
8g av kylmedlet R600a i apparaten. Mängden
kylmedel i just din kyl/frys finns angiven på
märkplåten inne i apparaten.
Följ anvisningarna noga.
2_ säkerhetsinformation
DA99-03236S.indb Sec2:2
2012.2.11 11:0:48 AM
VARNING
DEKALER/SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE INSTALLATION
• Installera inte kylen/frysen på en fuktig
plats eller där den kan komma i kontakt
med vatten.
- Dålig isolerade elektriska ledningar kan resultera
i elektriska stöt eller eldsvåda.
• Placera inte kylen/frysen i direkt solljus och
utsätt inte apparaten för värme från spisar,
rumsfläktar eller andra apparater.
• Koppla inte in flera apparater i samma
förgreningsuttag. Kylen/frysen ska alltid vara
inkopplad i ett eget individuellt eluttag som har
en spänning som matchar den på märkplåten.
- Detta ger bäst prestanda och förhindrar
även överhettning av husets ledningskrets.
Om ledningarna överhettas kan det innebära
brandfara.
• Låt omedelbart tillverkaren eller en
servicerepresentant byta ut strömsladden
om den är skadad.
• Säkringen i kylen/frysen måste bytas ut av en
kvalificerad tekniker eller reparationsverkstad.
- Om detta inte görs kan det resultera i elchock
eller personskada.
DEKALER/SKYLTAR MED
FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR
FÖRSIKTIGHET GÄLLANDE INSTALLATION
• Se till att ventilationsöppningarna i
apparatens inneslutning och fundament
inte sätts igen.
• Låt apparaten stå i två timmar efter
installationen.
• Sätt inte i kontakten om vägguttaget sitter löst.
- Det finns risk för elchock eller brand.
• Använd inte en sladd som är sprucken eller
sliten längs med sladden eller i ändarna.
• Använd inte aerosoler i närheten av kylen/frysen.
- Aerosoler som används i närheten av kylen/
frysen kan orsaka explosion eller brand.
• Denna kyl/frys måste installeras på rätt
sätt och placeras enligt handbokens
instruktioner innan den börjar användas.
• Koppla in strömkontakten i rätt läge med
sladden hängande nedåt.
- Om strömkontakten kopplas in upp och ner kan
en ledare gå av och orsaka brand eller elchock.
• Kontrollera på baksidan av kylskåpet att
kontakten inte är klämd eller skadad.
• Var försiktig när du flyttar kylskåpet, så att du
inte rullar det över strömsladden eller skadar
den.
- Detta utgör en eldfara.
• Apparaten måste placeras så att stickkontakten
kan kommas åt efter installationen.
• Apparaten måste vara jordad.
- Apparaten måste jordas för att förhindra
eventuella strömläckage och elchocker
orsakade av strömläckage från apparaten.
• Använd aldrig gasledningar, telefonledningar
eller andra potentiella åskledare som jordledare.
- Felaktig användning av den jordade kontakten
kan orsaka elektriska stötar.
DA99-03236S.indb Sec2:3
VARNING
DEKALER/SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE ANVÄNDNING VARNING
• Sätt inte i kontakten med våta händer.
• Förvara inte föremål ovanpå kylskåpet.
- När du öppnar eller stänger dörren, kan
föremålet falla ned och orsaka person- eller
materialskada.
• Sätt inte in handen i utrymmet under apparaten.
- Skarpa kanter kan orsaka personskada.
• Låt inte barn stå på lådans skyddslock.
- Detta kan gå sönder så att barnet ramlar.
• Förvara inte för mycket varor i kylen/frysen.
- När dörren öppnas kan föremål falla ut och
orsaka personskada eller materiell skada.
• Förvara inte flyktiga eller brandfarliga substanser
som bensen, förtunning, alkohol, eter eller gasol
i kylen/frysen.
- Förvaring av sådana produkter medför
explosionsrisk.
VARNING
DEKALER/SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE ANVÄNDNING (FORTS.)
• Placera inte behållare med vatten på
kylen/frysen.
- Om vattnet spills ut kan det innebära risk för
brand eller elektriska stötar.
• Låt inte barn hänga på dörrarna.
- Detta kan leda till allvarlig personskada.
• Lämna inte dörrarna till kylen/frysen öppna när
säkerhetsinformation _3
2012.2.11 11:0:48 AM
ingen finns i närheten och låt inte barn komma in
i apparaten.
- Det finns risk att barn fastnar och för
allvarlig personskada på grund av den låga
temperaturen.
• Förvara inte läkemedel känsliga för låga
temperaturer, vetenskapligt material eller andra
produkter som är känsliga för låga temperaturer
i kylen/frysen.
- Produkter som kräver strikt temperaturkontroll
får inte förvaras i kylskåpet.
• Placera eller använd inte elektriska apparater
inne i kylen/frysen, såvida de inte är av en typ
som rekommenderas av tillverkaren.
• Använd inte en hårtork för torkning inne i kylen/
frysen. Placera inte ett tänt ljus i kylen/ frysen för
att ta bort dålig lukt.
- Detta kan resultera i elchock eller brand.
• Ta inte på väggarna i frysen eller i frysta
matvaror med våta händer.
- Detta kan leda till förfrysningsskada.
• Använd inga mekaniska verktyg
eller andra metoder för att påskynda
avfrostningsprocessen. Använd endast sådana
som rekommenderas av tillverkaren.
• Skada inte kylslingan.
• Den här produkten är endast avsedd för
förvaring av matvaror i hemmiljö.
• Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de
inte ramlar ut.
• Undvik öppna lågor och gnistbildning om en
gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där
apparaten står under flera minuter.
• Använd endast lysdiodlampor från tillverkaren
eller servicerepresentanten.
• Övervaka barn och se till att de inte leker med
och/eller klättrar in i apparaten.
• Demontera eller reparera inte kylskåpet på
egen hand.
- Detta medför risk för brand, fel på utrustningen
och/eller personskada.
Kontakta servicerepresentanten i händelse av fel
på utrustningen.
• Dra ur elkontakten direkt och kontakta
närmaste servicecenter om apparaten
låter konstigt, eller om det luktar bränt eller
ryker från den.
- Om detta inte görs kan det medföra el- eller
brandfara. Se till att ventilationsöppningarna
i apparatens inneslutning och fundament inte
sätts igen.
• Dra ut elkontakten och kontakta Samsung
Electronics servicecenter om det finns damm
eller vatten i kylen/frysen.
- Annars finns risk för brand.
• Byta LED-lampan
När den invändiga eller utvändiga LEDlampan har brunnit ut ska du kontakta ett
serviceombud.
• Installera inte den här enheten på en fuktig, oljig
eller dammig plats, på en plats där den utsätts
för direkt solljus och vatten (regndroppar).
• Installera inte den här enheten på en plats där
det läcker ut gaser.
- Detta kan resultera i brand eller elektrisk
kortslutning.
• Koppla in strömkontakten i vägguttaget på rätt
håll, så att sladden löper utmed golvet.
- Om du kopplar in strömkontakten i uttaget på
motsatt håll, kan elkablarna inuti kabeln skadas
och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller
brand.
• Installera enheten på ett jämnt och hårt golv
som stöder dess vikt.
- Om du inte gör det kan det resultera i onormala
vibrationer, oljud eller problem med produkten.
DEKALER/SKYLTAR MED
FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR
FÖRSIKTIGHET GÄLLANDE ANVÄNDNING
• För att få ut bäst prestanda av produkten,
- Placera inte matvaror för nära ventilerna
på baksidan, eftersom det kan hindra
luftcirkulationen inne i apparaten.
- Förpacka matvaror ordentligt eller lägg dem i en
lufttät behållare innan du lägger in dem i kylen/
frysen.
• Placera inte kolsyrade drycker i frysutrymmet.
Lägg inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
- När innehållet fryser kan glaset gå sönder och
orsaka personskada och materiell skada.
• Ändra inte funktionaliteten eller modifiera kylen/
frysen.
- Ändringar eller modifieringar kan resultera i
personskada och/eller materiell skada. Alla
eventuella ändringar eller modifieringar som
4_ säkerhetsinformation
DA99-03236S.indb Sec2:4
2012.2.11 11:0:48 AM
utförs av en tredje part på den här apparaten
omfattas inte av Samsungs garantiservice
och Samsung kan heller inte hållas ansvarigt
för säkerhetsrisker som uppkommer som ett
resultat av tredjepartsmodifikationer.
• Tänk på de maximala förvaringstiderna och
utgångsdatumen för frysta varor.
• Om apparaten kopplas bort från strömkällan
bör du vänta i minst fem minuter innan du
återansluter den.
• Om du ska vara borta längre än tre veckor eller
om apparaten inte ska användas under en
längre tid måste den tömmas, rengöras och
elsladden dras ut. Torka bort överdriven fukt från
insidan och lämna dörrarna öppna.
- I annat fall kan lukt och mögel bildas.
- Sliten isolering kan orsaka brand.
• Du behöver inte koppla ur kylskåpet från elnätet
om du kommer att vara borta i mindre än tre
veckor. Men ta bort all mat om du ska vara
borta i tre veckor eller mer. Koppla ur kylskåpet
och rengör det, skölj och torka.
• Detta kylskåp innehåller fluorerade växthusgaser
som omfattas av Kyotoprotokollet. Skum är
tillverkat med fluorerade växthusgaser.
• Slå av strömmen direkt om apparaten
översvämmas och kontakta närmaste
servicecenter.
VARNINGSMÄRKNING
GÄLLANDE RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET OCH UNDERHÅLL
• Spraya inte med vatten inuti eller utanpå
kylen/frysen.
- Det finns risk för brand eller elchock.
• Spraya inte brandfarlig gas i närheten av kylen/
frysen.
- Det finns risk för explosion eller brand.
• Dra ur elkontakten innan du rengör eller
reparerar kylen/frysen.
VARNING
SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
ANGÅENDE KASSERING
• Kontrollera att inga ledningar på
baksidan av apparaten är skadade innan
kassering.
• R600a eller R134a används som kylmedel.
Se dekalen på kompressorn som sitter på
apparatens baksida eller märkplåten på
insidan för information om vilket kylmedel
som används i kylen/frysen. Kontakta lokala
myndigheter angående säker kassering
om produkten innehåller brandfarlig gas
(kylmedium R600a). Cyklopentan används
som blåsgas vid isoleringstillverkning. En
speciell kasseringsprocedur krävs pga.
gaserna i isoleringsmaterialet. Kontakta dina
lokala myndigheter angående miljövänlig
kassering av produkten. Kontrollera innan
kasseringen att inga ledningar på baksidan är
skadad. Eventuell kapning av rören ska ske
utomhus.
• Apparaten kan innehålla det miljövänliga
kylmedlet Isobutan (R600a), som dock är
brandfarligt. Var därför försiktig så att inga
delar av kylslingan går sönder vid transport
och installation.
• Ta bort dörrarna/dörrtätningarna och
dörrhandtagen vid kassering av denna
apparat eller andra kylar/frysar, så att småbarn
eller djur inte kan bli inlåsta. Låt hyllorna vara
kvar så att inte barn kan klättra in kylen/frysen
så lätt. Se till att barn inte leker med den
gamla apparaten.
• Kassera förpackningsmaterialet för denna
produkt på ett miljövänligt sätt.
• Spreja inte rengöringsmedel direkt på skärmet.
- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.
• Ta bort allt skräp eller damm från
kontaktens stift. Använd inte en våt eller
fuktig trasa vid rengöring av kontakten
och ta bort allt skräp eller damm från
kontaktens stift.
- Annars finns risk för brand eller elchock.
säkerhetsinformation _5
DA99-03236S.indb Sec2:5
2012.2.11 11:0:48 AM
FLERA PRAKTISKA
ANVÄNDNINGSTIPS
• Ring elbolaget i händelse av
strömavbrott och fråga hur länge det
kommer att pågå.
- Strömavbrott som varar i en till två timmar
brukar inte påverka temperaturen i kylen/
frysen. Se dock till att begränsa antalet gånger
som dörrarna öppnas vid strömavbrott.
- Ta ut alla frysta varor om strömavbrottet varar
längre än 24 timmar.
• Om en nyckel medföljer kylen/frysen ska den
förvaras utom räckhåll för barn och inte i
närheten av apparaten.
• Apparaten kanske inte fungerar som
den ska (varor tinar eller temperaturen
blir för hög i kylen/frysen) om den
under en längre tid placeras på en plats
däromgivningstemperaturen är lägre än den
minimitemperatur apparaten är konstruerad
för.
• Förvara inte matvaror som förstörs lätt vid låg
temperatur i kylen, som bananer och meloner.
• Temperaturökningen under avfrostning
uppfyller ISO-kraven. För att förhindra att
temperaturen i frysta varor ökar under
avfrostningen kan de lindas in i flera lager
tidningspapper.
Tips för att spara energi
- Placera kyl/frysskåpet i ett svalt, torrt rum med
tillräcklig ventilation. Se till att kyl/frysskåpet
inte utsätts för direkt solljus och ställ det aldrig i
närheten av en värmekälla (t ex ett element).
- Blockera inte ventilationshål eller galler på kyl/
frysskåpet.
- Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kyl/
frysskåpet.
- Låt frysta livsmedel tina i kylskåpet.
På så sätt kan du använda de frysta varornas
låga temperatur till att kyla maten i kylskåpet.
- Låt inte dörren till kyl/frysskåpet stå öppen alltför
länge när du ställer in eller tar ut mat.
Ju kortare tid dörren står öppen, desto mindre is
bildas i frysen.
- Rengör kylskåpet regelbundet på baksidan.
Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen med mer kyla än vad
som är nödvändigt.
- Se till att tillräckligt mycket luft får tränga ut
under kylskåpet och på kylskåpets baksida.
Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger,
vänster, bak och ovanpå under installationen.
Detta bidrar till att minska energiförbrukningen
och hålla nere elräkningarna.
• Om temperaturen i djupfrysta varor ökar under
avfrostning kan hållbarhetstiden förkortas.
innehåll
INSTALLERA KYLEN/FRYSEN ·······································································7
ANVÄNDA DIN KYL/FRYS ··············································································9
FELSÖKNING··································································································10
FIGUR··············································································································12
6_ säkerhetsinformation
DA99-03236S.indb Sec2:6
2012.2.11 11:0:49 AM
installera kylen/frysen
INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER
• Denna kyl/frys måste installeras på rätt sätt och
placeras enligt handbokens instruktioner innan den
börjar användas.
• Använd endast kylen/frysen för avsett syfte, enligt
beskrivningen i den här användarhandboken.
• Vi rekommenderar att alla reparationer utförs av en
kvalificerad reparatör.
Vid installation, underhåll och rengöring
bakom kylen/frysen ska kylskåpet dras
rakt ut och tryckas rakt in igen efter
avslutat arbete. Se till att golvet kan bära
ett fullt kylskåp.
HÄNGA KYLSKÅPSDÖRREN
OMVÄNT
VARNING
• Kassera förpackningsmaterialet för denna produkt
på ett miljövänligt sätt.
Koppla ur kylen/frysen innan du hänger
dörren åt motsatt håll. Om denna åtgärd
utförs av eftermarknadsservice omfattas
den inte av garantin.
01 INSTALLERA
Gratulerar till inköpet av den här kylen/frysen från
Samsung. Vi hoppas att du blir nöjd med apparatens
toppmoderna och praktiska funktioner.
FÖRSIKTIGHET
Verktyg som behövs
Välja bästa platsen för kylen/frysen
(Figur 1 )
• En plats utan direkt solljus.
• En plats med plan golvyta.
• En plats där det finns tillräckligt med utrymme för
att enkelt öppna dörrarna.
• Lämna tillräckligt utrymme på höger sida, vänster
sida, baktill och upptill för luftcirkulation. Om
utrymmet är för litet kanske det interna kylsystemet
inte fungerar som det ska.
• Säkerställ att enheten kan flyttas utan svårighet i
händelse av underhålls- eller servicebehov.
Medföljer ej
Stjärnskruvmejsel
(+)
Spårskruvmejsel
(-)
3/16”
11mm nyckel insexnyckel
(för
(för det
gångjärnsaxel)
mittersta
gångjärnet)
1. Ta bort gångjärnsskyddet över kylskåpsdörren
med en platt skruvmejsel. (Figur 2 )
595mm
minst
50mm
2. Ta bort de 2 skruvarna på övre kåpan på
kylskåpet. (Figur 3 )
minst 515mm
50mm
1,084mm
120º
960mm
• Apparatens höjd kan variera beroende på
modell.
• Se till att det finns utrymme till höger, vänster,
bakom och ovanför kylen/frysen vid installation.
Detta minskar strömförbrukningen och sänker
elkostnaderna.
• Installera inte kylskåpet på en plats där
temperaturen är lägre än 10°C.
3. Ta bort dörren från det mittersta gångjärnet(A)
genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.
(Figur 4 )
FÖRSIKTIGHET
Dörren är tung, se till att inte skada dig
när du tar av den.
4. Demontera mitten gångjärnet(A) genom att
avlägsna de 2 bultarna. (Figur 5 )
5. Ta bort frysdörren från det nedersta gångjärnet(A)
genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.
(Figur 6 )
FÖRSIKTIGHET
Frysdörren är tung, se till att inte skada
dig när du tar av den.
installera _7
DA99-03236S.indb Sec4:7
2012.2.11 11:0:49 AM
6. Skruva loss främre benen och de 2 skruvarna
som spänner nedre gångjärnen. (Figur 7 )
FÖRSIKTIGHET
Innan du avlägsnar nedre gångjärnet ska
du ta bort benet.
7. Byt plats på det nedre gångjärnets axel.
Skruva av skruven på den automatiska
styrningsenheten(A) och ta bort det nedre
gångjärnets axel med 11mm-nyckeln. Fäst
det nedre gångjärnets axel(B) till vänster
och sätt tillbaka den omvända automatiska
styrningsenheten.
(Figur 8 )
8. Montera nedre gångjärnet nere till vänster på
kylskåpet där 2 skruvar tidigare avlägsnades
i steg 8. Skruva i återstående bultar på höger
undersida av kylskåpet för framtida användning.
(Figur 9 )
9. Växla sida för mittengångjärnslocket(A), samt
framsidan till vänster och höger. (Figur 10 )
10. Ta bort skruven längst ner till höger på
dörren till frysen. Växla dörrstoppare(A) och
gångjärnsringen(B) och konstolstoppet för
dörren från höger till vänster sida. (Figur 11 )
11. Byt plats på gångjärnets(A) skyddshylsa och
skyddshylsans lock(B) längst upp på frysdörren.
(Figur 12 )
12. Sätt försiktigt tillbaka frysdörren. (Figur
13 )
13. Sätt fast det mittersta gångjärnet med två bultar
på vänster sida. (Figur 14 )
17. Sätt tillbaka kylskåpsdörren försiktigt. Sätt
sedan fast det översta gångjärnet genom att
dra fast de tre bultarna.(Figur 18 )
• Dörrhandtag av typ B måste monteras
omvänt innan kylskåpsdörren sätts tillbaka.
Se sid. 21.
• Dörrhandtag av typ A måste monteras
omvänt efter att dörren hängts omvänt.
18. Montera kylskåpsdörren överst. (Figur
19 )
19. Växla sida för dörrskyddet på kylskåpsdörrens
ovansida. (Figur 20 )
Se till att den röda tejpen på ledningen
sitter längst ut på det översta vänstra
gångjärnsskyddet.
20. Växla sida för skärmskyddet. (Figur
21 )
• Kontrollera att kylskåps- och frysdörrarnas
tätningslister sitter som de ska efter att ha
hängt dörrarna omvänt. Om inte kan det
uppstå oljud eller kondens som påverkar
apparatens prestanda.
21. Ta av handtagsskyddet och avlägsna skruvarna,
se till att plocka bort skydd och handtag från
höger till vänster sida av dörren. (Se till att
skydda högra sidan med borttagna skydd.)
(Figur 22 )
SÄTTA KYLEN/FRYSEN I VÅG
Om apparatens framdel är lite högre än bakdelen
kan dörrarna öppnas och stängas lättare.
Vrid justeringsbenen medurs för att höja och
moturs för att sänka apparaten. (Figur 23 )
14. Ta bort skruven längst ner på högra sidan av
kylskåpsdörren. Växla dörrstoppare(A) och
gångjärnsringen(B) och konstolstoppet för
dörren från vänster sida. (Figur 15 )
Situation 1) Apparaten lutar åt vänster.
• Vrid det vänstra justerbara benet i pilens riktning
tills apparaten befinner sig i våg.
15. Ta bort den översta gångjärnsaxeln med 22
mm-nyckeln. Vänd på det översta gångjärnet
och sätt tillbaka gångjärnsaxeln. (Figur 16 )
Situation 2) Apparaten lutar år höger.
• Vrid det högra justerbara benet i pilens riktning
tills apparaten befinner sig i våg.
16. Montera övre gångjärnet på vänster sida av
kylskåpsdörren. (Figur 17 )
8_ installera
DA99-03236S.indb Sec4:8
2012.2.11 11:0:51 AM
använda din kyl/frys
KONTROLLERA MANÖVERPANELEN
<TYP A> (FIGUR 24 )
Du kan ställa in önskad
temperatur för kylskåpet, vilken
kan justeras i intervallet mellan
1°C och 6°C.
2
Ström
på
När enheten slås på tänds
lampan.
3
Power
Cool
Kontrollera om funktionen
Power cool är på eller av.
4
Temp.
Alarm
När temperaturen i enheten
förändras drastiskt tänds
lampan.
Power
5 Cool
Enheten aktiveras i 150 minuter
i Power cool-läge.
<TYPE B> (FIGURE
1
STRÖM
PÅ/AV
31
)
Tryck och håll ned den här
knappen i 3 sekunder för att
slå av och på kompressorn.
FÖRVARA MATVAROR
För att få mer plats kan du ta bort lådorna,
förutom lägsta lådan, så som visas på följande
bild. Det påverkar inte termiska och mekaniska
funktioner. Deklarerad förvaringsvolym av fryst
mat i frysfacket beräknas med de här lådorna
borttagna. (Figur 25 )
Tryck inte på avfrostarknappen
med våta händer.
- Det går bra att lägga mat på frysfackets
hyllor. (Figur 26 )
VARNING
TA BORT DE INVÄNDIGA
DELARNA
Temp.
2 Alarm
(larm)
Om temperaturen inuti
kylskåpet är avvikande,
kommer denna lampa att lysa.
Hyllor
Lyft försiktigt upp hyllorna med bägge
händer och dra dem mot dig (glashyllan/den
vikbara hyllan) (Figur 27 )
3 Lysdiodlampa
Det finns fem
temperaturinställningar,
representerade av fem
indikatorlampor. Temperaturen
är lägst när alla lampor är tända.
Dörrhandtag
Ta tag ordentligt i dörrfacken med bägge
händer och lyft upp försiktigt för att ta bort
dem. (Figur 28 )
Power
4 Cool
(snabbkylning)
Enheten kommer att aktiveras
under 120 minuter i Power
Cool läge.
5 TEMP
Du kan ställa in önskad
temperatur i kylen från
Cold (kallt) (5° C) till Colder
(kallare) (1°C). Från början är
medeltemperaturen inställd.
Lådor
Dra ut lådorna helt, lyft upp dem en bit
och ta sedan ut lådorna (förvaringslådorna
Fresh Safe/ Cool Select zone/Cooler Zone/
fryslådor) (Figur 29 )
VARNING
När du startar enheten för första
gången aktiveras den i 180 minuter i
Power cool-läge.
Om du behöver frysa stora mängder
mat ska du slå på läget Power Cool
(Extra kall).
För att få optimal energiekonomi för
den här produkten ska du låta alla
hyllor, lådor och korgar vara kvar i
originalposition så som visas på bilden.
(Figur 30 )
DA99-03236S.indb 섹션4:9
02 ANVÄNDNING
1 Kylskåp
Dörrskyddet i frysen på den här
modellen är den tvåstjärniga sektionen,
så temperaturen i den tvåstjärniga sektionen
är något högre än i övriga frysfacket.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET
Använd inte bensen, thinner eller
klorin vid rengöring. Dessa kan skada
apparatens yta och utgör en brandrisk.
Dörrtätningarna kan tas bort för
rengöring. Se till att sätta tillbaka
dörrtätningarna på rätt sätt, annars
fungerar inte apparaten optimalt.
Spreja inte vatten på apparaten när
den är anslutet till elnätet, eftersom
detta kan orsaka elchock. Rengör
inte kylskåpet med bensen, thinner
eller bilrengöringsmedel pga.
brandrisken.
använda kylen/frysen _9
2012.2.11 11:0:51 AM
Felsökning
PROBLEM
LÖSNING
Apparaten fungerar inte
alls eller temperaturen är
för hög.
• Kontrollera att kontakten sitter fast ordentligt i vägguttaget.
• Är temperaturen på manöverpanelen korrekt inställd?
• Skiner solen på apparaten eller står den nära en
värmekälla?
• Befinner sig apparaten för nära väggen?
• Om du väljer OFF (AV) på kontrollpanelen, är kompressorn
avstängd.
Maten i apparaten är
frusen.
• Är temperaturen på kontrollpanelen korrekt inställd?
• Är omgivningstemperaturen för låg?
Ovanliga ljud
förekommer.
• Kontrollera att apparaten står på ett stadigt och plant
underlag.
• Befinner sig apparaten för nära väggen?
• Har några föremål fallit ned bakom eller under apparaten?
• Kommer ljudet från apparatens kompressor?
• Ett tickande ljud uppstår när olika delar dras samman eller
utvidgas.
Kylskåpets främre hörn
och sidor blir varma och
det börjar bildas kondens
• Det sitter värmebeständiga ledningar i apparatens främre
hörn som förhindrar att kondens uppstår.
När den omgivande temperaturen ökar kanske detta inte
räcker för att helt förhindra kondens. Det är dock normalt.
• Om luftfuktigheten är hög kan det bildas kondens på
apparatens utsida när fukten i luften kommer i kontakt med
apparatens kalla yta.
Det låter som en vätska
bubblar i kylskåpet.
• Ljudet kommer från kylmedlet som kyler insidan av
kylskåpet.
Dålig lukt i kylskåpet.
• Finns det matvaror som blivit dåliga i kylskåpet?
• Se till att matvaror med stark lukt (t.ex. fisk) paketeras
lufttätt.
• Rengör kylskåpet regelbundet och släng bort alla matvaror
som blivit dåliga eller som du misstänker är dåliga.
Frost på kylskåpets
väggar.
• Är luftventilerna igensatta av matvaror som förvaras i
kylskåpet?
• Sprid ut matvarorna så mycket som möjligt så att luften
kan cirkulera.
• Är dörren ordentligt stängd?
Kondens på väggarna
och runt grönsaker.
• Kan inträffa om vattenhaltiga matvaror förvaras utan
förpackning under perioder med hög luftfuktighet, eller om
dörren har stått öppen under en längre tid.
• Förvara matvarorna under lock eller i förslutna
förpackningar.
10_ felsökning
DA99-03236S.indb 섹션2:10
2012.2.11 11:0:51 AM
Kopplingsschema
RL43TH*/RL43TR*/RL39TH*/RL39TR*/RL29TH*/RL29TR*/RL23TH*/RL23TR*
RL43TJ*/RL43TG*/RL39TJ*/RL39TG*
DA99-03236S.indb 섹션2:11
2012.2.11 11:0:52 AM
Begränsningar för rumstemperatur
Kylen/frysen är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i den temperaturklass som anges på apparatens märkplåt.
Klass
Symbol
Omgivande lufttemperaturintervall (°C)
Utökad tempererad
SN
+10 to +32
Tempererad
N
+16 to +32
Subtropisk
ST
+16 to +38
Tropisk
T
+16 to +43
Temperaturen i kylen/frysen kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande lufttemperaturen och hur ofta dörrarna öppnas. Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.
Sweden
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa
bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun
för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Denna handbok är tryckt på returpapper i en eftersträvan att främja återvinning.
DA99-03236S.indb 섹션2:12
2012.2.11 11:0:52 AM
SENA
RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
Køleskab
brugsvejledning
Dansk
imagine the possibilities
Tak for dit valg af dette Samsung produkt.
Venligst registrer dit produkt for en mere
komplet servicering.
www.samsung.com/register
Fritstående enhed
DA99-03236S.indb 1
2012.2.11 11:0:53 AM
sikkerhedsinformation
SIKKERHEDSINFORMATION
Afbryd strømstikket fra
stikkontakten.
• Inden brug af enheden bedes du læse denne
manual helt igennem og opbevare den sikkert
og i nærheden af køleskabet for fremtidig
reference.
• Brug kun fryseren til dens tiltænkte formål, som
beskrevet i instruktionsvejledningen. Apparatet
er ikke påtænkt til brug af personer (inklusive
børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mentalt
kapacitet, eller mangel på erfaring og kendskab
til apparatet, undtagen hvis de er under opsyn
eller er blevet oplært i brugen af apparatet, af en
person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Advarsler og Vigtige Sikkerhedsanvisninger
i denne manual er ikke dækkende for alle
situationer der kan opstå. Det er dit eget ansvar
at udvise sund fornuft, forsigtighed og onhu ved
opstilling, vedligeholdelse og drift af apparatet.
• Da de følgende betjeningsanvisninger er
beregnet til flere modeller, er det muligt, at
dit køleskabs egenskaber afviger lidt fra de,
der er beskrevet i denne manual, og ikke alle
advarselsmærker er gældende. Hvis du har
spørgsmål eller tvivl bedes du kontakte dit
nærmeste servicecenter eller finde hjælp og
information online på www.samsung.com.
Vigtige sikkerhedssymboler og
forholdsregler:
ADVARSEL
FORSIGTIG
Farer og usikker håndtering der kan
medføre alvorlig personskade
eller død.
Farer og usikker håndtering der
kan medføre mindre personskade
eller tingskade.
Forsøg IKKE.
Afmonter IKKE.
Rør IKKE.
Følg vejldningerne nøje.
Sørg for at apparatet er
jordforbundet for at undgå elektrisk
stød.
Ring til servicecentret for hjælp.
Bemærk.
Disse advarselssymboler skal forebygge
personskader.
Følg dem venligst nøje.
Når du har læst dette afsnit, så gem det til
senere brug.
CE Note
Dette produkt vurderes at opfylde
Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), EMC-direktivet
(2004/108/EF) og Ecodesigndirektivet (2009/125/
EF) implementeret via Kommissionens Forordning
(EF) Nr. 643/2009 udstedt af Kommissionen for De
europæiske Fællesskaber.
ADVARSEL
ALVORLIGE ADVARSLER
FOR TRANSPORT OG
OPSTILLINGSSTED
• Når apparatet transporteres og installeres,
skal man være opmærksom på ikke at
beskadige dele af kølesystemet.
- Kølemiddel, der sprøjter ud af rørene, kan
antændes eller forårsage øjenskader. Hvis en
utæthed opdages, skal åben ild eller mulige
antændelseskilder undgås, og rummet, hvor
apparatet står, skal udluftes i adskillige minutter.
• For at undgå, at der dannes en brændbar gasluftblanding i tilfælde af udslip fra kølesystemet,
er mængden af anvendt kølemiddel afhængig
af størrelsen af det rum, som apparatet må
placeres i.
• Start aldrig et apparat, der viser tegn på
beskadigelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt
din forhandler. Rummet skal være 1 m3 stort
for hver 8 g R600a-kølemiddel i apparatet
Mængden af kølemiddel i dit apparat er oplyst
på identifikationspladen inden i apparatet.
2_ sikkerhedsinformation
DA99-03236S.indb Sec2:2
2012.2.11 11:0:53 AM
ADVARSEL
ALVORLIGE
ADVARSELSSIGNALER
FOR INSTALLERING
• Undgå at installere køleskabet et fugtigt
sted eller et sted, hvor det kan komme i
kontakt med vand.
- Beskadiget isolering på elektriske dele kan
forårsage elektrisk stød eller brand.
• Undgå at placere køleskabet i direkte sollys
eller et sted, hvor det udsættes for varme fra et
komfur eller en anden varmekilde.
• Tilslut ikke flere apparater til samme stikdåse.
Køleskabet skal altid være tilslutet sin egen
stikdåse med en spænding der matcher
angivelserne på typeskiltet.
- Dette giver den bedste ydeevne og forhindrer
også overbelastning af husets ledningskredsløb,
hvilket kan medføre risiko for brand som følge af
overophedede ledninger.
• Brug aldrig gasledninger, telefonledninger eller
andre potentielle lynafledere til at jorde.
- Ukorrekt brug af jordstikket kan føre til elektrisk
stød.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den
omgående udskiftes af producenten eller
dennes serviceværksted.
• Sikringen på køleskabet skal udskiftes af
kvalificeret tekniker eller serviceselskab.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller
personskade.
FORSIGTIG
• Sørg for, at køleskabets
ventilationsåbninger ikke er tildækkede.
• Lad apparatet stå i 2 timer efter installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må stikket ikke sættes i.
- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
• Er der revner eller tegn på slitage langs med
ledningen eller i en af enderne, må ledningen
ikke anvendes.
• Benyt ikke spray nær køleskabet.
- Spray der benyttes nær køleskabet kan medføre
eksplosion eller brand.
• Dette køleskab skal installeres og placeres
korrekt i henhold til vejledningen, før det
tages i brug.
ADVARSLER FOR
INSTALLERING
ADVARSEL
ALVORLIGE ADVARSLER
FOR BRUG
• Tilslut ikke elstikket med våde hænder.
• Undgå at opbevare genstande oven på
apparatet.
- Når du åbner eller lukker døren, kan ting falde
ned og forårsage personskade og/eller materiel
skade.
• Undgå at stikke hænderne ind under apparatet.
- De skarpe kanter kan forårsage personskade.
• Tilslut strømstikket i den korrekte position med
ledningen hængende nedad.
- Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan
ledningen blive afskåret og forårsage brand eller
elektrisk stød.
• Lad ikke bærn træde på skuffens afdækning.
- Den kan gå i stykker og medføre en glidefare.
• Sørg for, at stikket ikke klemmes eller
beskadiges af køleskabets bagside.
• Opbevar ikke flygtige eller brandbare substanser
som benzin, fortynder, alkohol æter eller gas i
køleskabet.
- Opbevaring af disse produkter kan medføre
eksplosion.
• Når du flytter køleskabet, skal du passe på ikke
at køre hen over eller beskadige netledningen.
- Det udgør en brandfare.
• Undgå at overfylde køleskabet med madvarer.
- Når du åbner døren, kan ting falde ud og
forårsage personskade eller materiel skade.
• Placer køleskabet således, at strømstikket er
nemt tilgængeligt.
ADVARSEL
• Køleskabet skal være jordforbundet.
- Du skal jordforbinde køleskabet for at
undgå lækeffekt eller elektrisk stød som
følge lækstrøm fra køleskabet.
ALVORLIGE ADVARSLER
FOR BRUG (FORTSAT)
• Sæt ikke en beholder fyldt med vand
ovenpå køleskabet.
- Hvis vandet spildes, er der risiko for brand eller
elektrisk stød.
sikkerhedsinformation _3
DA99-03236S.indb Sec2:3
2012.2.11 11:0:53 AM
• Lad ikke børn hænge i døren.
- I modsat fald kan der opstå alvorlig personskade.
• Lad ikke køleskabets døre være åbne uden
opsyn og lad ikke børn komme ind i køleskabet.
- Der er risiko for at børn bliver lukket inde og
alvorlig personskade på grund af lav temperatur.
• Opbevar ikke temperaturfølsomme
farmecautiske produkter, videnskabelige
materialer eller andre temperaturfølsomme
produkter i køleskabet.
- Produkter, der kræver en nøjagtig
temperaturstyring, må ikke opbevares i
køleskabet.
• Hvis apparatet afgiver en fremmed lyd,
brænding eller lugt eller røg, udtages
strømstikket straks og servicecentret kontaktes.
- I modsat fald kan der opstå elektriske
eller brandfarer. Sørg for, at køleskabets
ventilationsåbninger ikke er tildækkede.
• Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal
strømstikket trækkes ud og du bedes kontakte
Samsung Electronics servicecenter.
- I modsat fald er der risiko for brand.
• Udskiftning af LED-lampen Når den indre eller
den ydre LED-lampe springer, så kontakt din
serviceleverandør.
• Sæt ikke elektriske apparater ind i køleskabet,
undtagen hvis de er af en type der er anbefalet
af fabrikanten.
• Installer ikke dette apparat et fugtigt, oliefyldt
eller snavset sted, eller et sted der udsættes for
direkte sollys og vand (vanddråber).
• Benyt ikke en hårtørrer til tørring af køleskabet
indvendigt. Anbring ikke stearinlys i køleskabet
for at fjerne lugt.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Installer ikke dette apparat på steder, hvor der er
risiko for gasudslip.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Rør ikke ved indersiden af fryserens sider eller
produkter i fryseren med våde hænder.
- Dette kan medføre forfrysninger.
• Brug ikke mekanisk udstyr eller andet end
det, der er anbefalet af producenten, til at
fremskynde afrimningsprocessen.
• Undgå at beskadige køleskabets kredsløb.
• Dette produkt er kun beregnet som
husholdningsapparat til opbevaring af
madvarer.
• Flasker bør opbevares tæt sammen, så de ikke
falder ud.
• Hvis der findes en gaslækage, undgå nøgne
flammer eller andre mulige antændelseskilder og
luft i rummet hvor fryseren står i flere minutter.
• Brug kun de LED lamper der leveres af
fabrikanten eller servicemedarbejderne.
• Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de
ikke leger med og/eller klatrer ind i apparatet.
• Lad være med selv at skille køleskabet ad
eller reparere det.
- Du risikerer at forårsage brand, driftsfejl og/eller
personskade. I tilfælde af funktionsfejl kontaktes
serviceagenten.
• Sæt strømstikket i stikkontakten i den rigtige
retning, så kablet løber langs gulvet.
- Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i
den modsatte retning, kan de elektriske ledere
inde i kablet blive ødelagt, og dette kan medføre
elektrisk stød eller brand.
• Installer dit apparat på et lige og hårdt gulv, der
understøtter dets vægt.
- Hvis du ikke gør dette, kan det medføre
unormale vibrationer, støj eller problemer med
produktet.
FORSIGTIG
FORSIGTIGHEDSSYMBOLER
IFM. BRUG
• Følg nedenstående anvisninger for at opnå
den bedste ydelse: - Bør der ikke placeres
madvarer nær ved ventilationshullerne
på bagvæggen i køleskabet, da dette
kan blokere for den fri luftcirkulering i
køleskabet.
- Pak maden ind korrekt eller læg den i lufttætte
beholdere før den lægges ind i køleskabet.
• Sæt ikke kulsyreholdige eller brusende
drikkevarer ind i fryseren. Undgå at anbringe
flasker eller glasbeholdere i fryseren.
- Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og
forårsage person- eller tingskade.
• Foretag ikke ændringer på køleskabet.
- Ændringer eller modifikationer kan medføre
personskade og/eller tingskade.
4_ sikkerhedsinformation
DA99-03236S.indb Sec2:4
2012.2.11 11:0:54 AM
Ændringer eller modifikationer der udføres
af trediepart på apparatet er ikke dækket af
Samsung garanti, og Samsung er ikke ansvarlig
for sikkerheden og skader som følge af
modifikationer af trediepart.
• Overhold tiden for maksimal opbevaring samt
udløbsdatoerne på frysevarer.
fjern alle fremmedlegemer eller støv fra
strømstikkets ben.
- Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.
• Tag stikket ud før rengøring eller reparation
af køleskabet.
• Vent mindst fem minutter med at sætte stikket
i igen, når strømforsyningen til køleskabet har
været afbrudt.
• Hvis du er væk i mere end tre uger eller hvis
køleskabet ikke benyttes i længere tid, skal
det tømmes og rengøres og strømmen skal
afbrydes. Tør indersiden fri for fugt, og lad
dørene stå åbne.
- Ellers kan der udvikles lugt og mug.
- Beskadiget isolering kan forårsage brand.
• Det er ikke nødvendigt at tage strømstikket ud til
køleskabet, hvis du er bortrejst i mindre end tre
uger. Men du bør fjerne alle fødevarer, hvis du
er bortrejst i tre uger eller mere. Tag stikket ud til
køleskabet og rengør, skyl og tør køleskabet af.
• Dette køleskab indeholder fluorholdige
drivhusgasser, der er underlagt Kyotoprotokollen. Skum blæst med fluorholdige
drivhusgasser.
• Hvis apparatet oversvømmes skal
strømmen straks afbrydes og nærmeste
sevicecenter kontaktes.
ADVARSELSSIGNALER
FOR RENGØRING OG
FORSIGTIG VEDLIGEHOLDELSE
• Undgå at sprøjte vand direkte på
køleskabets inder- eller yderside.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Undgå at forstøve brændbare gasser i
nærheden af køleskabet.
- Der er risiko for eksplosion eller brand.
• Undgå at forstøve rensemidler direkte på
displayet.
- De trykte bogstaver på displayet kan blive
slettede.
ADVARSEL
ADVARSELSSYMBOLER
IFM. BORTSKAFFELSE
• Kontroller, at ingen af rørene på
bagsiden af apparatet er beskadigede,
inden det kasseres.
• Som kølemiddel anvendes R600a eller R134a.
På kompressorens mærkat på apparatets
bagside og mærkepladen inden i køleskabet
kan du se, hvilket kølemiddel der er anvendt
i dit køleskab. Hvis dette produkt indeholder
brændbar gas (kølemiddel R600a), skal
du kontakte de lokale myndigheder med
henblik på en sikker bortskaffelse. Der er
anvendt cyclopentan som isoleringsgas.
Gasserne i isolationsmaterialet kræver særlige
bortskaffelsesprocedurer. Kontakt venligst
de lokale myndigheder for oplysninger om
miljørigtig bortskaffelse af dette produkt.
Check at der ikke er skader på rørene bag på
apparatet inden bortskaffelsen. Rørene skal
destrueres på et åbent område.
• Dette apparat indeholder en lille mængde
isobutankølemiddel (R600a), som er
en naturlig, meget miljøvenlig gas, der
imidlertid også er brændbar. Når apparatet
transporteres og installeres, skal man være
opmærksom på ikke at beskadige dele af
kølesystemet.
• Når dette eller andre køleskabe
bortskaffes, aftages døren/dørforseglingen,
sikkerhedslukningen så små børn eller dyr
ikke kan bliver fanget inden i køleskabet. Lad
hylderne sidde, så børn ikke har nemt ved at
kravle ind i køleskabet. Børn bør holdes under
opsyn, for at sikre at de ikke leger med det
gamle apparat.
• Sørg for at bortskaffe emballagen fra dette
produkt på miljøvenlig vis.
• Fjern alle fremmedlegemer eller støv fra
strømstikkets ben. Brug ikke en våd eller
fugtig klud når stikket rengøres,
sikkerhedsinformation _5
DA99-03236S.indb Sec2:5
2012.2.11 11:0:54 AM
YDERLIGERE TIP OM
KORREKT BRUG
• I tilfælde af strømsvigt kan du kontakte
det lokale elektricitetsselskab for at høre,
hvor længe strømsvigtet vil vare.
- De fleste strømsvigt, som varer en times
tid eller to, påvirker ikke temperaturen i
køleskabet. Antallet af døråbninger bør dog
holdes på et minimum under strømsvigt.
- Men hvis strømafbrydelsen varer mere end 24
timer, skal alle frosne madvarer tages ud.
• Hvis der følger en nøgle med til køleskabet,
bør nøglen opbevares uden for børns
rækkevidde og ikke i nærheden af køleskabet.
• Apparatet fungerer muligvis ikke ensartet
(mulighed for optøning af indholdet eller
at temperaturen bliver for høj i køleskabet)
hvis temperaturen er under den koldeste
temperatur som køleskabet er designet til,
over en længere tidsperiode.
• Opbevar ikke madvarer som let kan fordærves
ved lave temperaturer, såsom bananer og
meloner.
• Temperaturstigninger under afrimning
kan overholde ISO betingelserne. Hvis
du vil forhindre en uhensigtsmæssig
temperaturstigning i frosne madvarer, mens
apparatet afrimes, bør du pakke de frosne
varer ind i flere lag avispapir.
Energibesparende tips
- Installer apparatet i et køligt, tørt rum med
tilstrækkelig ventilation.
Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys,
og placer det aldrig i nærheden af en direkte
varmekilde (f.eks. en radiator).
- Bloker aldrig ventilationsåbninger eller gitre på
apparatet.
- Lad varm mad køle ned, før det sættes i
apparatet.
- Læg frosne madvarer i køleskabet til optøning.
Du kan således udnytte de lave temperaturer
i de frosne produkter til at køle madvarerne i
køleskabet.
- Lad ikke apparatets dør stå åben for længe, når
du sætter madvarer ind eller tager dem ud. Jo
kortere tid døren står åben, jo mindre is dannes
der i fryseren.
- Rengør køleskabets bagside regelmæssigt. Støv
forøger energiforbruget.
- Indstil ikke temperaturen koldere end
nødvendigt.
- Sørg for tilstrækkelig luftstrøm ved køleskabets
sokkel og ved køleskabets bagside. Tildæk ikke
ventilationsåbninger.
- Lad der være noget plads til højre, venstre,
bagved og øverst ved installationen. Dette
medvirker til at reducere strømforbruget og
holde din strømregning nede.
• Temperaturstigninger i frosne madvarer under
afrimning kan forkorte varernes holdbarhed.
Indholdsfortegnelse
OPSTILLING AF DIT KØLESKAB ···································································7
DRIFT AF DIT KØLESKAB··············································································9
FEJLFINDING ·································································································10
FIGUR··············································································································12
6_ sikkerhedsinformation
DA99-03236S.indb Sec2:6
2012.2.11 11:0:54 AM
opstilling af dit køleskab
FORBEREDELSE AF
INSTALLERING AF KØLESKABET
• Dette køleskab skal installeres og placeres korrekt i
henhold til vejledningen, før det tages i brug.
• Brug kun fryseren til dens tiltænkte formål, som
beskrevet i instruktionsvejledningen.
VENDING AF KØLESKABETS
DØR
ADVARSEL
• Vi anbefaler kraftigt, at eftersyn og servicering
udføres af en autoriseret tekniker.
• Sørg for at bortskaffe emballagen fra dette produkt
på miljøvenlig vis.
Træk enheden ligeud når der installeres,
serviceres eller rengøres bagved
køleskabet og skub det lige tilbage når
arbejdet er færdigt. Sørg for at dit gulv
kan bære det fyldte køleskabs vægt.
01 OPSTILLING
Tillykke med dit køb af dette Samsung køleskab.
Vi håber at du vil nyde godt af de hypermoderne
egenskaber og nyttevirkninger som dette nye
køleskab tilbyder.
FORSIGTIG
Inden du vender køleskabsdøren skal du
afbryde køleskabet. Hvis denne handling
udføres af service efter købet sker dette
ikke under garantien
Krævede værktøjer
medfølger ikke
Valg af den bedste placering til
køleskabet (Figur 1 )
• Et sted hvor anordningen ikke udsættes for direkte
sollys.
• Et sted med en lige overflade.
• Vælg en placering, hvor der er tilstrækkeligt med
plads til at åbne køleskabets døre.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation til
højre, venstre, bagved og over enheden. Hvis
fryseren ikke har nok plads, er det muligt at det
indvendige kølesystem ikke fungerer korrekt.
• Sørg for, at enheden nemt kan flyttes i forbindelse
med vedligeholdelse og service.
595mm
mindst 515mm
50mm
mindst
50mm
1,084mm
120º
Phillips
stjerneskruetrækker
(+)
• Højden på produktet kan variere efter
modellen.
• Lav plads til højre, venstre, bagside og til
toppen når du installerer.
Dette vil reducere energiforbruget og give
lavere el-regninger.
• Installér ikke køleskabet på et sted hvor
temperaturen er under 10°C.
3/16”
11mm
unbraconøgle
nøgle (for
(for midterste
hængselskaft)
hængsel)
1. Fjern hængseldækslet øverst på
køleskabsdøren med en flad skruetrækker.
(Figur 2 )
2. Fjern to skruer fra det øverste frontdæksel på
køleskabet. (Figur 3 )
3. Aftag døren fra det nedre hængsel(A) ved at løfte
den forsigtigt lige op.
(Figur 4 )
FORSIGTIG
960mm
Almindelig
skruetrækker (-)
Køleskabsdøren er tung, vær forsigtig
og undgå kvæstelser ved aftagning af
køleskabsdør.
4. Adskil det midterste hængsel(A) ved at fjerne to
bolte. (Figur 5 )
5. Aftag fryserdøren fra det nedre hængsel(A) ved at
løfte den forsigtigt lige op. (Figur 6 )
FORSIGTIG
Fryserdøren er tung, vær forsigtig og
undgå kvæstelser ved aftagning af
fryserdør.
opstilling _7
DA99-03236S.indb Sec4:7
2012.2.11 11:0:54 AM
6. Afskru det forreste ben og to skruer, der holder
det nederste hængsel. (Figur 7 )
FORSIGTIG
Inden du fjerner det nederste hængsel,
så fjern benet.
7. Pmbyt placering af nederste hængselskaft.
Fjern skruen på auto guide(A) og fjern nederste
hængselsskaft med en 11 mm nøgle. Fastgør
nederste hængselsskaft(B) til venstre og montér
den omvendte Auto guide igen.
(Figur 8 )
8. Fastgør det nederste hængsel på køleskabets
nederste venstre side, hvor du tidligere fjernede
to skruer i trin 8. Skru den resterende bolt på
køleskabets nederste højre side til fremtidigt
brug. (Figur 9 )
9. Skift side på det midterste hængseldæksel(A), fra
venstre til højre side. (Figur 10 )
10. Fjern skrue nederst i højre side af fryserdør.
Skift dørstopperen(A) og hængselringen(B)
samt beslagringen til dørstopperen fra højre til
venstre. (Figur 11 )
11. Ombyt hængsel(A) og kappe(B) øverst på
fryserdør. (Figur 12 )
17. Montér forsigtigt køleskabsdøren igen. Spænd
3 bolte for montering af øverste hængsel. (Figur
18 )
• B type dørhåndtag skal vendes inden
køleskabsdøren monteres igen.
• For dørhåndtag type A, skal dørhåndtag
vendes efter vending af dør.
18. Fastgør køleskabsdøren til køleskabets top.
(Figur 19 )
19. Skift dørhængslets side øverst på
køleskabsdøren. (Figur 20 )
Sørg for at den røde tape på kablet er
anbragt for enden af øverste venstre
hængselafdækning.
20. Skift side på displaydækslet.
(Figur 21 )
• Efter vending af døre skal det sikres at
køleskabs- og fryserdøres akninger er
korrekt anbragt. Hvis ikke kan der høres
en støj eller der dannes dug der påvirker
køleskabets ydelse.
21. Tag håndtagsdækslet af, og fjern skruerne, sørg
for at skifte dækslerne og håndtaget fra højre til
venstre side af døren. (Sørg for at dække højre
side med de afmonterede dæksler.) (Figur 22 )
12. Montér fryserdør forsigtigt igen.
(Figur 13 )
13. Montér midterste hængsel med 2 bolte i venstre
side. (Figur 14 )
14. Fjern skruen nederst til højre på køleskabsdør.
Skift dørstopperen(A) og hængselringen(B) samt
beslagringen til dørstopperen fra venstre. (Figur
15 )
15. Use 11mm wrench to separate the Top hinge
shaft. Flip the Top hinge and reattach the Top
hinge shaft. (Figur 16 )
NIVELLERING AF KØLESKAB
Hvis front af apparatet er lidt højere end bagsiden,
kan døren åbnes og lukkes lidt lettere.
Drej justeringsbenene med uret for at løfte og mod
uret for at sænke højden. (Figur 23 )
Tilfælde 1) Apparatet hælder imod venstre.
• Drej det venstre justerbare ben i pilens retning
indtil apparatet står lige.
Tilfælde 2) Apparatet hælder til højre.
• Drej det højre justerbare ben i pilens retning indtil
apparatet står lige.
16. Saml et tophængsel på venstre side af
køleskabsdøren. (Figur 17 )
8_ opstilling
DA99-03236S.indb Sec4:8
2012.2.11 11:0:56 AM
drift af dit køleskab
CHECK AF STYREPANEL
<TYPE A>(FIGUR 24 )
Du kan indstille den ønskede
temperatur i køleskabet.
Den kan justeres i området
mellem 1°C og 6°C.
Power on
2 (Tændt)
Når enheden er tændt, er
lampen tændt.
Power Cool Indikerer om powerkølingsfunktionen er tændt
3 (Powereller slukket.
køling)
4
Temp. Alarm Når temperaturen i enheden
er mistænkelig, er lampen
(Temperaturalarm) tændt.
5
Power Cool Enheden er aktiveret i
150 minutter i power(Power-køling) kølingstilstanden.
<TYPE B> (FIGURE
31
)
1 TÆND/
SLUK
Tryk på denne knap, og hold den
nede i 3 sekunder for at tænde
eller slukke for kompressoren.
Temp.
2 Alarm
Hvis temperaturen i
køleskabet er forkert vil
lampen lyse.
3 Led Lamp
Der er fem
temperaturindstillinger,
markeret med fem indikatorlys.
Når alle lys er tændt er
temperaturen koldest.
4 Power
Cool
Enheden vil blive aktiveret i 120
minutter i Power Cool tilstand.
5 TEMP
Du kan vælge ønsket
temperatur i køleskabet fra
Cold(5°C) til Colder(1°C).
Først vælges den midterste
temperaturindstilling.
Når enheden starter første gang, er
den aktiveret i 180 minutter i powerkølingstilstanden.
OPBEVARING AF MADVARER
For at få mere plads kan du fjerne skuffer, dog
ikke den nederste skuffe som i følgende billede.
Det påvirker ikke de termiske og mekaniske
egenskaber. Den opgivne opbevaringsvolumen
til opbevaring af frosne madvarer er beregnet
med disse skuffer fjernet. (Figur 25 )
Rør ikke ved køleelementet med
ADVARSEL våde hænder.
- Det er i orden at stakke produkter på
fryserhylderne. (Figur 26 )
UDTAGNING AF
INDVENDIGE DELE
Hylder
Løft blidt op i hylderne med begge hænder
og træk dem imod dig selv. (glashylde/
foldbar hylde) (Figur 27 )
Dørbeskyttere
Tag fast fat i dørbeskyttere med begge hænder
og løft dem blidt op for at udtage dem. (Figur 28 )
Skuffer
Træk skuffer helt ud og løft let opad for at
fjerne skuffer. (Frisk skuffe / Koldtvalgs skuffe
/ Kølerzone skuffe / Fryser skuffer) (Figur 29 )
ADVARSEL
FORSIGTIG
Hvis du har brug for at fryse en større
mængde mad, skal du aktivere Power
Cool (Power-køling).
For at få den bedste energieffektivitet ved
dette produkt skal du lade alle hylder,
skuffer og net være i deres originale
placeringer som i illustrationen. (Figur 30 )
DA99-03236S.indb 섹션4:9
02 DRIFT
1 Køleskab
Dørhylden/hylderne i fryseren af
denne model er tostjernesektionen, så
temperaturen i den tostjernede sektion er en
anelse højere end i det øvrige fryserrum.
FORSIGTIG
Der må ikke bruges benzen,
fortyndervæske eller Clorox™ til
rengøringen. Dette kan ødelægge
køleskabets overflader og udgøre
en brandrisiko.
Gummipakningen kan fjernes fra døren
for rengøring. Sørg for at
gummipakning er korrekt monteret igen
for at bibeholde køleskabets effektivitet.
Hæld ikke vand på køleskabet,
mens stikket er sat i, da dette kan
forårsage elektrisk stød. Der må
ikke bruges benzol, fortyndervæske
eller bilvaskemiddel til rengøringen,
da dette kan udgøre en brandrisiko.
drift _9
2012.2.11 11:0:56 AM
fejlfinding
FEJL
LØSNING
Apparatet fungerer ikke
eller temperaturen er for
høj.
• Kontroller, at elstikket er korrekt tilsluttet.
• Er temperaturstyringen på frontpanelet indstillet korrekt?
• Skinner solen på apparatet, eller er der varmekilder i
nærheden?
• Er bagsiden af apparatet for tæt på væggen?
• Hvis du har valgt OFF (SLUK) på kontrolpanelet, fungerer
kompressoren ikke.
madvarerne i køleskabet
er frosne.
• Er temperaturstyringen på frontpanelet indstillet til den
koldeste temperatur?
• Er den omgivende temperatur for lav?
Der er usædvanlig støj.
• Kontrollér om apparatet er placeret på et stabilt og lige
gulv.
• Er bagsiden af apparatet for tæt på væggen?
• Er der faldet fremmedlegemer ned bag eller ind under
apparatet?
• Kommer støjen fra kompressoren i apparatet?
• Denne lyd opstår når de forskellige tilbehør trækker sig
sammen eller udvider sig.
Apparatets forreste
hjørner og sider er varme
og der begynder at blive
dannet kondens.
• Varmesikrede rør er monteret i de forreste hjørner af
apparatet for at forebygge kondensation.
Når den omgivende temperatur stiger kan dette ikke altid
garanteres. Det er dog ikke unormalt.
• I meget fugtigt vejr, kan der opstå kondensdannelse på
apparatets udvendige overflade, når fugten i luften kommer
i kontakt med apparatets kølige overflade.
Du kan høre en boblende
væske inden i apparatet.
• Dette er kølevæsken, som afkøler apparatets inderside.
Der er en dårlig lugt
inden i apparatet.
• Er der fordærvede madvarer inden i køleskabet?
• Sørg for, at madvarer med en stærk lugt (fx fisk), er pakket
godt ind eller dækket med lufttætte beholdere.
• Tøm din fryser jævnligt og smid alle fordærvede eller
mistænksomme madvarer ud.
Der er et lag af frost på
apparatets vægge.
• Er ventilationsudgangene blokerede af mad der gemmes
inden i køleskabet?
• Fordel madvarerne så meget som muligt for at forbedre
ventilationen.
• Er døren helt lukket?
Kondens dannes på
apparatets indervægge
og omkring grøntsager.
• Madvarer med et højt vandindhold opbevares udækket
med et højt fugtighedsniveau, eller døre har stået åben i
lang tid.
• Opbevar maden med indpakning eller i lukkede beholdere.
10_ fejlfinding
DA99-03236S.indb 섹션2:10
2012.2.11 11:0:57 AM
Diagram over strømkreds
RL43TH*/RL43TR*/RL39TH*/RL39TR*/RL29TH*/RL29TR*/RL23TH*/RL23TR*
RL43TJ*/RL43TG*/RL39TJ*/RL39TG*
DA99-03236S.indb 섹션2:11
2012.2.11 11:0:57 AM
Grænser for omgivende temperatur
Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivende temperaturer, der angives af temperaturklassen på apparatets mærkeplade.
Klasse
Symbol
Omgivende temperaturområde (°C)
Udvidet tempereret
SN
+10 to +32
Tempereret
N
+16 to +32
Subtropisk
ST
+16 to +38
Tropisk
T
+16 to +43
Den indvendige temperatur kan blive påvirket af faktorer som placeringen af køleskabet, den
omgivende temperatur og hvor mange gange døren åbnes. Juster temperaturen efter behov for at
kompensere for disse faktorer.
Denmark
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at
produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå
skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse
skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med
andet erhvervsaffald.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
70 70 19 70
www.samsung.com
In an effort to promote recycling this user manual is printed on recycled paper.
DA99-03236S.indb 섹션2:12
2012.2.11 11:0:58 AM
SENA
RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
Kjøleskap
brukerveiledning
Norsk
imagine the possibilities
Takk for ditt kjøp av dette Samsungproduktet.
For å motta en mer komplett tjeneste, registrer
produktet ditt på
www.samsung.com/register
Frittstående Type
DA99-03236S.indb 1
2012.2.11 11:0:58 AM
sikkerhetsinformasjon
SIKKERHETSINFORMASJON
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Les nøye gjennom denne håndboken før du tar
enheten i bruk, og ta vare på den på en sikker
måte i nærheten av enheten, i tilfelle du trenger
å lese den senere.
Sørg for at enheten er jordet så du
forhindrer elektrisk støt.
• Bruk denne enheten utelukkende til formålet
det er ment for, og som beskrevet i denne
brukerveiledningen. Enheten er ikke beregnet
bruk av personer (inklusive barn) med redusert
fysiske, følelse- eller mentale evner. Den
bør ikke heller brukes av uerfarne, hvis ikke
dette skjer under tilsyn, eller at instruksjoner
gis om enheten av en person som svarer for
sikkerheten.
• Advarsler og viktige sikkerhetsanvisninger i
denne håndboken dekker ikke alle tenkbare
forutsetninger og situasjoner som kan oppstå.
Det er under ditt ansvar å bruke sunt fornuft,
forsiktighet og omhu når du installerer,
vedlikeholder og bruker din enhet.
• Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige
modeller, kan ditt kjøleskap være noe
annerledes enn det som står beskrevet i
denne manualen, det er også mulig at ikke alle
forsiktighetsregler gjelder. Hvis du har noen
spørsmål eller tvil, kontakter du ditt nærmeste
servicesenter eller søker hjelp og informasjon
online på www.samsung.com
Viktige faresymboler og
forholdsregler:
ADVARSEL
FORSIKTIG
Farlig og usikker håndtering kan
føre til alvorlig personskade
eller død.
Farlig og usikker håndtering kan
føre til lettere personskade
eller skade på eiendom.
Må IKKE prøves.
Må IKKE demonteres.
Må IKKE berøres.
Følg instruksjonene nøye.
Kontakte servicesentret for hjelp.
Merk.
Disse advarselsskiltene er laget for å
forhindre personskade.
Følg dem nøyaktig.
Ta vare på brukerveiledningen når du har lest
den, slik at du har den tilgjengelig senere.
CE Notice
Dette produkt er blitt bestemt til å være i overholdelse
med Lav Spenning direktiv (2006/95/EC), det
elektromagnetiske forenlighet direktiv (2004/108//EC)
og Eco-Design direktivet (2009/125/EC) implementert
av foreskrift (EC) No 643/2009 for den Europeiske
Union (EU).
ADVARSEL
ALLVORLIGE
FORSIKTIGHETSREGLER
VED TRANSPORT OG
PLASSERING
• Når kjøleskapet flyttes og installeres,
må man passe på at ingen deler av
kjølekretsen skades.
- Hvis kjølemiddel spruter ut av rørene, kan det
antennes eller skade øynene.
Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne
flammer eller potensielle ild kilder, og luft grundig
på rommet der enheten står.
• for å unngå at det oppstår en antennbar
blanding av gass og oksygen hvis det blir en
lekkasje i kjølekretsen, bør enheten plasseres
i et rom med en størrelse som står i forhold til
mengden kjølemiddel som brukes.
• Start aldri opp et kjøleskap som viser tegn til
skade. Ta kontakt med forhandleren hvis du er
usikker på om enheten er skadet. Rommet der
kjøleskapet skall plasseres må ha en størrelse
på 1m³ for hver 8 g med R600a kjølemiddel som
brukes i enheten. Mengden av kjølemiddel i din
spesifikke enhet står på identifikasjons platen
inne i enheten.
2_ sikkerhetsinformasjon
DA99-03236S.indb Sec2:2
2012.2.11 11:0:58 AM
ALVORLIGE
FORSIKTIGHETSREGLER
VED INSTALLASJON.
• Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre
potensielle lyn avledere som jording.
- Feilaktig bruk av jordingskontakten kan føre til
elektrisk støt.
• Ikke installer kjøleskapet på et fuktig sted
eller der det kan komme i kontakt med
vann.
- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til
elektrisk støt eller brann.
• Hvis strømledningen er skadet, få den
skiftet umiddelbart hos produsenten eller
serviceverkstedet.
ADVARSEL
• Plasser ikke dette kjøleskapet i direkte sollys
og utsett den ikke heller for varme fra komfyrer,
ovner eller andre apparater.
• Kople aldri flere enheter til en kontakt med flere
uttak (trilling kontakt e.l.).
Kjøleskapets støpsel skal alltid sitte i egen
stikkontakt med samme spenning som den som
framgår av merkeplaten.
- Dermed oppnår du best ytelse og forhindrer
også overlast av strømkursene i huset, noe
som kan føre til brannfare som følge av
overoppheting.
• Hvis uttaket i veggen er løst, må du ikke sette i
støpselet.
- Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
• Bruk ikke en ledning med synlige sprekker eller
sliteskade på langs eller i en av endene.
• Ikke bruk aerosolspray i nærheten av
kjøleskapet.
- Bruk av aerosolspray i nærheten av kjøleskapet
kan resultere i eksplosjon eller brann.
• Kjøleskapets sikring må skiftes av kvalifisert
kvalifisert reparatør eller servicefirma.
- Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk støt eller
personskade.
FORSIKTIG
FORSIKTIGHETSREGLER
VED INSTALLASJON
• Sørg for at ventilasjons-åpninger i selve
enheten eller monteringsstrukturen er fri
for hindringer.
• La enheten stå i ro i to timer etter installasjon.
ALVORLIGE
FORSIKTIGHETSREGLER
ADVARSEL VED BRUK
• Sett ikke i støpselet med våte hender.
Oppbevar ikke gjenstander på toppen av
kjøleskapet.
- Når du åpner eller lukker døren, kan ting falle ut
og føre til personskade eller materielle skader.
• Dette kjøleskapet må installeres
riktig og plasseres i samsvar med
brukerveiledningen før det tas i bruk.
• Stikk aldri hendene inn i området under
kjøleskapet.
- Skarpe kanter kan føre til personskade.
• Koble støpselet i korrekt posisjon med ledningen
hengende ned.
- Hvis du kobler støpselet opp ned, kan ledningen
kuttes av og føre til brann eller elektrisk støt.
• Ikke la barn stå på skuffene og deksel.
- De kan gå i stykker og føre til fall.
• Pass på at støpselet ikke blir klemt eller skadet
av baksiden på kjøleskapet.
• Når kjøleskapet flyttes, må du passe på så ikke
strømledningen kommer i klemme eller skades.
- Dette kan føre til brann.
• Kjøleskapet må plasseres slik at det er enkelt å
komme til stikkontakten etter installasjon.
• Kjøleskapet må være jordet.
- Kjøleskapet må jordes for å forhindre
strømlekkasje eller elektrisk støt som følge
av overledning fra kjøleskapet.
• Ikke overfyll kjøleskapet med mat.
- Når du åpner døren, kan ting falle ut, dette kan
føre til personskade eller materielle skader.
• Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer
som benzen, tynner, alkohol, eter eller LPgass i
kjøleskapet.
- Oppbevaring av disse og lignende produkter kan
føre til eksplosjon.
ALVORLIGE
FORSIKTIGHETSREGLER
ADVARSEL VED BRUK (FORTS.)
• Sett ikke en beholder fylt med vann på
kjøleskapet.
sikkerhetsinformasjon _3
DA99-03236S.indb Sec2:3
2012.2.11 11:0:59 AM
- Hvis det søles vann på enheten, kan dette føre til
brann eller elektrisk støt.
• La ikke barn leke med eller henge fra dørene.
- Hvis ikke, kan det resultere i alvorlig
personskade.
• La ikke dørene forbli åpne når kjøleskapet er
uten tilsyn og la ikke barn gå inn i kjøleskapet.
- Det fins risiko for at barn kan stenges inne samt
alvorlig personskade på grunn av lav temperatur.
• Oppbevar ikke temperatursensitive
farmasøytvarer, vitenskapelige materiale
eller andre temperatursensitive produkter i
kjøleskapet.
- Temperatursensitive produkter må ikke
oppbevares i kjøleskapet.
• Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inne
i kjøleskapet med mindre det er en type som
anbefales av produsenten.
• Ikke bruk hårtørrer for å tørke innsiden på
kjøleskapet. Ikke plasser et tent stearinlys i
kjøleskapet for å fjerne dårlig lukt
- Dette kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Ta ikke på innsiden av veggene i fryseren eller
på produkter som oppbevares i fryseren, med
våte hender.
- Dette kan gi frostskader.
• Ikke bruk mekaniske enheter eller annet utstyr
enn det som er anbefalt av produsenten, til å
framskynde avriming av kjøleskapet.
• Vær forsiktig så du ikke skader kjølekretsen.
• Hvis enheten produserer en rar lyd, brann,
lukt eller røyk, må du straks trekke ut
støpselet og ta kontakt med ditt nærmeste
servicesenter.
- Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk støt eller
brann. Sørg for at ventilasjonsåpningene i selve
enheten eller montering-strukturen er fri for
hindringer.
• Hvis det fins støv eller vann i kjøleskapet, må
du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med
Samsung Electronics’ servicesenter.
- Det fins risiko for brann.
• Skifte ut lampen Når den innvendige eller
utvendige lampen har slukket, kontakter du våre
serviceteknikere.
• Ikke installer dette apparatet i fuktige, oljete eller
støvete omgivelser, på steder som er utsatt for
direkte sollys og vann (regndråper).
• Ikke installer dette apparatet på et sted der det
kan lekke gass.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Sett strømstøpselet i vegguttaket i riktig retning
slik at ledningen faller mot gulvet.
- Hvis du setter strømstøpselet i vegguttaket i
motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni
kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk
støt eller brann.
• Installer apparatet på et flatt og hardt gulv som
kan støtte vekten.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til unormal
vibrasjon, støy eller problemer med produktet.
• Dette produktet er kun tiltenkt oppbevaring
av mat i en vanlig husholdning.
• Flasker må settes tett sammen så de ikke faller
ut.
• Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne
flammer eller potensielle tenningkilder, og luft
grundig på rommet der enheten står
• Bruk kun LED-belysning som anbefales av
produsenten eller serviceverkstedet.
• Barn må passes på slik at de ikke leker og/eller
klatrer inn i enheten
• Forsøk ikke å demontere eller reparere
kjøleskapet på egen hånd.
- Du risikerer at det tar fyr, at det oppstår
funksjonssvikt og/eller personskade. Ved dårlig
funksjon tar du kontakt med ditt serviceverksted.
FORSIKTIG
FORSIKTIGHETSREGLER
VED BRUK
• Slik oppnår du best ytelse:
- Ikke plasser mat for nær ventilene lengst
bak i enheten, da dette kan hindre
luftsirkulasjonen i kjøleskapet.
- Pakk inn maten eller legg den i vakuumtette
beholdere før du setter den i kjøleskapet.
• Drikke som inneholder kullsyre, må ikke settes
i fryseren. Ikke sett flasker eller glassbeholdere
i fryseren.
- Når innholdet fryser, kan glasset knuses og føre
til personskade og skade på eiendom.
• Ikke forandre funksjonen på, eller på annen
måte modifisere kjøleskapet.
- Forandringer eller modifiseringer kan føre til
personskade og/eller skade på eiendom.
4_ sikkerhetsinformasjon
DA99-03236S.indb Sec2:4
2012.2.11 11:0:59 AM
Alle forandringer eller modifiseringer utført av
tredje part på denne enheten dekkes ikke
av Samsung’s garantiservice, ikke heller
blir Samsung ansvarlig ved situasjoner med
sikkerhetsrisiko og skader som er et resultat fra
modifiseringer utført av tredje part.
• Ikke legg nye varer til innfrysing nært inntil varer
som allerede er frosne.
• Hvis støpselet til kjøleskapet trekkes ut, bør du
vente i minst fem minutter før du setter det inn
igjen.
• Hvis du skall reise bort i mer enn tre uker eller
ditt kjøleskapet vil stå ubrukt i en lengre periode,
må du tømme og rengjøre det samt trekke ut
støpselet. Tørk av fuktighet innvendig og la
dørene stå åpne.
- Ellers kan det utvikles lukt og mugg.
- Svekket isolasjon kan føre til brann..
• Det er ikke nødvendig å frakoble kjøleskapet fra
strømforsyningen hvis du blir borte i mindre enn
tre uker. Men, fjern all mat hvis du blir borte i tre
uker eller mer. Frakoble kjøleskapet og rengjør
det, skyll og tørk.
• Dette kjøleskapet inneholder fluoriserte drivhus
gasser dekket av ’Kyoto Protokollen’ Skum
oppblåst med fluoriserte drivhus gasser.
• Hvis enheten blir oversvømt, må du straks
trekke ut støpselet og ta kontakt med ditt
nærmeste servicesenter.
FORSIKTIGHETSREGLER
VED RENGJØRING OG
FORSIKTIG VEDLIKEHOLD.
• Ikke spray vann direkte på kjøleskapet,
verken innvendig eller utvendig.
- Dette kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
• Ikke spray med brennbar gass i nærheten av
kjøleskapet.
- Dette kan føre til eksplosjon eller brann.
• Spray ikke rengjøringprodukter direkte på
displayet.
- Trykte bokstaver på displayet kan oppløse seg.
• Fjern eventuelle partikler eller støv fra
pinnen på støpselet. Bruk ikke en våt eller
fuktig klut ved rengjøring av støpselet.
Fjern eventuelle partikler eller støv fra
støpsel-pluggene.
- Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.
• Trekk ut kontakten til kjøleskapet for
rengjøring og vedlikehold.
ALVORLIGE
FORSIKTIGHETSREGLER
ADVARSEL VED AVHENDING
• Pass på at ingen av rørene på baksiden
av kjøleskapet er skadet før du kvitter deg
med det.
• R600a eller R134a brukes som kjølemiddel.
Sjekk kompressoretiketten på baksiden av
enheten og merkeplaten inne i kjøleskapet for
å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes.
Når dette produktet inneholder brennbar gass
(Kjølemiddel R600a) må du ta kontakt med
lokale myndigheter for å sikre trygg avhending
av produktet. Syklopentan brukes som
isolasjongass. Gassene i isolasjonsmaterialet
krever en spesiell avhending-prosedyre. Ta
kontakt med lokale myndigheter for retningslinjer
for trygg avhending av dette produktet. Pass på
at ingen av rørene på baksiden av enheten er
skadet før du kvitter deg med det. Rørene må
brekkes utendørs.
• Hvis enheten inneholder kjølemidlet isobutan
(R600a), en naturlig gass med høy miljø
kompatibilitet, men den er også brennbar. Når
kjøleskapet flyttes og installeres, må man passe
på at ingen deler av kjølekretsen skades.
• Når du kvitter deg med dette eller andre
kjøleskap, må du huske å fjerne dører/
tetningslister, og dørhengsler, slik at barn eller
dyr ikke kan stenges inne. La hyllene bli stående
så det ikke er lett for barn å komme seg inn i
kjøleskapet.
Barn må passes på slik at de ikke leker med den
gamle enheten.
• Vennligst sørg for å kvitte deg med emballasjen
av dette produktet på en miljøvennlig måte.
sikkerhetsinformasjon _5
DA99-03236S.indb Sec2:5
2012.2.11 11:0:59 AM
TILLEGGSTIPS FOR
KORREKT BRUK
• I tilfelle av strømbrudd ringer du ditt lokale
strømforsyningsfirma og spør hvor lang
tid det tar før strømforsyningen kommer
tilbake.
- Strømbrudd som repareres innen en time eller
to, vil som regel ikke påvirke temperaturen i
kjøleskapet. Du må imidlertid la være å åpne
dørene oftere enn nødvendig når strømmen er
av.
- H vis strømbruddet varer lengre enn 24 timer,
må du fjerne alle frosne matvarer.
• Dersom kjøleskapet er utstyrt med nøkkel, skal
nøklene oppbevares utenfor barns rekkevidde,
og ikke i enhetens umiddelbare nærhet.
• Skapet vil kanskje ikke virke som forutsatt
(mulighet for høy temperatur i kjøleskapet)
hvis det i lengre tid har vært plassert i lavere
temperatur enn det kjøleskapet er utviklet for.
Tips for å spare energi
- Sett kjøleskapet i et kjølig, tørt rom med god
ventilasjon.
Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og
sett det aldri i nærheten av en direkte varmekilde
(f.eks.en radiator)
- Ikke blokker kjøleskapets ventiler og gitre.
- La varm mat få avkjøles før du setter den i
kjøleskapet.
- Sett frossen mat til tining i kjøleskapet.
Du benytter da de frosne varenes lave
temperatur til å kjøle maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til kjøleskapet stå lenge åpen når
du setter inn eller tar ut mat. Jo kortere tid døren
står åpen, desto mindre is vil det danne seg i
fryseren.
- Rengjør baksiden av kjøleskapet ofte. Støv øker
energiforbruket.
- Ikke still temperaturen kaldere enn nødvendig.
• Matvarer som lett ødelegges av lave
temperaturer, som bananer og meloner, må ikke
oppbevares i kjøleskapet.
- Sørg for tilstrekkelig luftutslipp nederst på
kjøleskapet og ved baksiden av kjøleskapet. Ikke
dekk til lufteåpningene.
• Temperaturøkninger under avriming skal være i
samsvar med ISO-standarder.
Men hvis du vil sikre deg mot temperaturøkning i
matvarene under avriming, kan du pakke maten
inn i flere lag avispapir.
- La det være litt plass på høyre side, venstre
side, baksiden og toppen under installasjon.
Dette vil være med på å redusere strømforbruket
og holde strømregningene nede.
• Temperaturøkning i frossen mat ved avriming
kan forkorte oppbevaringstiden.
innhold
INSTALLASJON AV DITT KJØLESKAP ··························································7
BRUKE DITT KJØLESKAP ·············································································9
PROBLEMLØSING ·························································································10
FIG. (FIGUR) ····································································································12
6_ sikkerhetsinformasjon
DA99-03236S.indb Sec2:6
2012.2.11 11:0:59 AM
installasjon av ditt kjøleskap
FORBEREDELSER TIL
INSTALLASJON AV KJØLESKAPET
FORSIKTIG
• Dette kjøleskapet må installeres riktig og plasseres i
samsvar med brukerveiledningen før det tas i bruk.
• Bruk denne enheten utelukkende til formålet
det er ment for, og som beskrevet i denne
brukerveiledningen.
• Vi anbefaler på det sterkeste at service på fryseren
utføres av en kvalifisert reparatør.
• Vennligst sørg for å kvitte deg med emballasjen av
dette produktet på en miljøvennlig måte.
ADVARSEL
VENDE DØRHENGSLING
PÅ KJØLESKAPET
Før du vender dør-hengsling på kjøleskapet,
kontrollere at støpselet er tatt ut. Hvis denne
prosedyren utføres av Ettersalg-service, er den ikke
dekket av eller i garantien.
01 INSTALLASJON
Gratulerer til ditt kjøp av et Samsung kjøleskap.
Vi håper du vil nyte de eksklusive funksjonene og
utmerkede yteevne som denne nye enheten tilbyr
deg.
Husk på å dra enheten rett ut vid
installasjon, service eller når du rengjør
bak kjøleskapet, deretter pusher du
rett tilbake etter at arbeidet er avsluttet.
Kontroller at gulvet klarer tyngden av ett
fullt kjøleskap.
Nødvendige verktøy
Medfølger ikke
Valg av optimal plassering for
kjøleskapet (Figur 1 )
• Et sted som ikke er utsatt for direkte sollys.
• Et sted der underlaget er plant.
• Et sted der det er nok plass til å åpne døren til
kjøleskapet.
• Tillat tilstrekkelig rom til høyre, venstre, bak og topp
for luft-sirkulasjon.
Hvis kjøleskapet ikke har nok plass, kan det hende
at det innvendige kjølesystemet ikke fungerer som
det skal.
• Vennligst sørg for at apparatet kan flyttes fritt i
tilfeller av vedlikehold & service.
Stjerneskrutrekker (+)
Flat
skrutrekker
(-)
3/16”
11mm
Skiftenøkkel Sekskantnøkkel
(til
(til midthengselakselen
hengselet)
1. Fjern hengseldekselet på toppen av
kjøleskapsdøren med en flat skrutrekker.
(Figur 2 )
2. Fjern 2 skruer på toppen av frontdekselet av
kjøleskapet. (Figur 3 )
595mm
3. Fjern døren ved å forsiktig løfte rakt opp fra midthengselet(A). (Figur 4 )
minst 515mm
50mm
minst
50mm
1,084mm
FORSIKTIG
Kjøleskapdøren er tung, vær
oppmerksom så du ikke skader deg
selv når du fjerner døren.
120º
960mm
• Høyde på produktet kan variere avhengig de
forskjellige modellene.
• Vid installering må det være klaring på høyre
og venstre side, bak og oppå. Dette vil hjelpe
deg å redusere strømforbruket.
• Kjøleskapet må ikke installeres på et sted
med lavere temperatur enn 10°C.
4. Demonter det midterste hengselet(A) ved å fjerne
2 bolter. (Figur 5 )
5. Fjern døren ved å forsiktig løfte rakt opp fra det
nedre hengselet(A).
(Figur 6 )
FORSIKTIG
Frysedøren er tung, vær oppmerksom
så du ikke skader deg selv når du
fjerner døren.
setting up _7
DA99-03236S.indb Sec4:7
2012.2.11 11:0:59 AM
6. Skru av fotforsiden og 2 skruer som strammer
det nederste hengselet. (Figur 7 )
FORSIKTIG
Før du fjerner det nederste hengselet
fjerner du foten.
7. Veksle posisjon på den nedre hengsle-akselen.
Fjern skuren på Auto Guide(A) og fjern den nedre
hengsle-akselen med en 11mm skiftenøkkel.
Sett fast den nedre hengsle-akselen(B) på vestre
siden og sett tilbake Auto Guide omvendt.
(Figur 8 )
8. Fest det nederste hengselet nederst på venstre
side av kjøleskapet der det tidligere ble fjernet 2
skruer i trinn 8. Skru gjenværende bolt nederst
på høyre side av kjøleskapet for fremtidig bruk.
(Figur 9 )
9. Skift siden til den midterste hengsellokket(A) fra
venstre til høyre side. (Figur 10 )
10. Fjern skruen på nedre høyre side av frysedøren.
Skift dørstopperen(A), hengselstroppen(B)
og brakettstopperdøren fra høyre til venstre.
(Figur 11 )
11. Skift gummipakking(A) og gummihylse(B) på
toppen av frysedøren.
(Figur 12 )
17. Sett forsiktig kjøleskapdøren tilbake igjen. Fest
siden 3 bolter for å montere topp-hengselet
(Figur 18 )
• Du må vende dørhåndtaket på Type B
døren før du setter tilbake kjøleskapdøren.
• For dørhåndtak på type A, må du skifte
dørhåndtak etter at du vent døren.
18. Monter kjøleskapsdøren øverst på kjøleskapet.
(Figur 19 )
19. Skift side på dørlokket øverst på
kjøleskapsdøren. (Figur 20 )
Sjekk nøye at den røde teipen er på kabelen
er plassert i slutten på det øvre venstre
hengsel-dekselet.
20. Skift side til visningsdeksellokket.
(Figur 21 )
• Etter at du vendt dørene, sjekk nøye at
pakningene på kjøleskap- og frysedøren
er riktig på plass. Hvis ikke, kan det høres
lyd eller dugg kan dannes som vil påvirke
kjøleskapets funksjon.
21. Ta av håndtaksdekselet og fjern skruene og
sørg for å fjerne lokkene og håndtaket fra høyre
til venstre side av døren. (Sørg for å dekke til
høyre side med fjernede lokk.) (Figur 22 )
12. Sett forsiktig frysedøren tilbake igjen.
(Figur 13 )
13. Sett sammen midt-hengselet med to bolter på
venstre side. (Figur 14 )
14. Fjern skruen på nedre høyre side av
kjøleskapdøren. Skift dørstopperen(A),
hengselstroppen(B) og brakettstopperdøren fra
venstre. (Figur 15 )
NIVÅJUSTERING PÅ
KJØLESKAPET
Hvis framsiden av kjøleskapet står en anelse
høyere enn baksiden, blir det lettere å åpne og
lukke døren. Skru justering-beina med klokken
for å heve og mot klokken for å senke høyden.
(Figur 23 )
Tilfelle 1) Enheten heller ned mot venstre.
15. Bruk en 11mm skiftenøkkel for å separere den
øvre hengsel-akselen. Snu det øvre hengselet
og sett på ny fast det øvre hengsel-akselen.
(Figur 16 )
16. Montere et topphengsel på venstre side av
kjøleskapsdøren. (Figur 17 )
• Skru venstre justering-bein i pilens retning inntil
enheten står plant
Tilfelle 2) Enheten heller ned høyre.
• Skru høyre justeringsbeinet i pilens retning inntil
enheten står plant.
8_ installasjon
DA99-03236S.indb Sec4:8
2012.2.11 11:1:1 AM
bruke ditt kjøleskap
SJEKKE KONTROLLPANELET
<TYPE A> (FIGUR 24 )
Du kan angi ønsket temperatur
1 Kjøleskap for kjøleskapet som kan
justeres mellom og .1°C 6°C
Power
2 on
Når enheten er skrudd på,
lyser lampen.
Power
3 Cool
Legg merke til om Power Coolfunksjonen er skrudd på eller av.
Temp.
4 Alarm
Når noe ikke stemmer med
temperaturen i enheten, lyser
lampen.
5 Power
Cool
Enheten aktiveres i 150
minutter i Power Cool-modus.
<TYPE B> (FIGURE
31
)
1 STRØM
PÅ/AV
Trykk og hold denne knappen
nede i 3 sekunder for å slå
kompressoren på eller av.
Temp.
2 Alarm
Hvis temperaturen inne i
kjøleskapet er unormal, vil
denne lampen lyser.
LED3 lampe
Det fins fem temperaturinnstillinger,
som fremvises med fem
indikasjonlamper. Når alle lamper
lyser er temperaturen på iskald.
Enheten vil bli aktivert for 120
4 Power Cool
minutter i Power Cool
(hurtig nedkjøling) kjølemodus.
5 TEMP.
frysertemperatur)
Du kan stille inn ønsket
temperatur i kjøleskapet fra
Cold (kall) (5 °C) til Colder
(kaldere) (1 °C). I utgangspunktet er
midtre temperaturinnstilling valgt.
OPPEVARE MAT
For å få mer plass kan du fjerne skuffene
unntatt den nederste skuffen som på bildet.
Det påvirker ikke termiske og mekaniske
egenskaper. Deklarert oppbevaringsvolum
for oppbevaringsrom til frossen mat
beregnes med disse skuffene ute. (Figur 25 )
Ikke ta på fordamperen med våte
hender.
- Stabling av produkter på fryserhyllene er
godkjent. (Figur 26 )
ADVARSEL
FJERNE INNVENDIGE DELER
Hyller
Løft forsiktig hyllene med begge hender og dra mot
deg. (Glasshylle/sammenleggbar hylle) (Figur 27 )
Flaskebeholder
Ta flaskebeholderne med begge hender og
løft forsiktig opp for å fjerne dem. (Figur 28 )
Skuffer
For å fjerne skuffene drar du helt ut og løfter
litt. (Skuff for ferskvarer/ Skuff for Cool Select
Zone / Skuff for Cooler Zone/ Fryseskuff)
(Figur 29 )
ADVARSEL
Når du starter enheten første gang,
aktiveres den i 180 minutter i Power
Cool-modus.
Slå på Power Cool-modus (ekstra kaldmodus) hvis du trenger å fryse store
matmengder.
For å oppnå best mulig
energieffektivitet fra produktet må
du la alle hyller, skuffer og kurver
stå i originalposisjonene som vist på
illustrasjonen. (Figur 30 )
02 FUNKSJON OG BRUK
Dørbeskytteren(e) i fryseren på
denne modellen har to stjerner, så
temperaturen i delen med to stjerner er noe
høyere enn i andre deler av fryseren.
FORSIKTIG
FORSIKTIG
Bruk ikke benzen, tynner eller
Clorox™ til rengjøring. De kan
skade kjøleskapets overflate og
skape risiko for brann.
Du kan fjerne dørens gummipakning
fra døren for rengjøring. Sjekk nøye
at du setter gummipakningen riktig
på plass igjen ellers vil kjøleskapet
ikke fungere effektivt.
Ikke spray vann på kjøleskapet
når det er tilkoblet strømmen, da
dette kan føre til elektrisk støt. Ikke
rengjør kjøleskapet med benzen,
tynner eller bil vaskemiddel, det fins
risiko for brann.
funksjon og bruk _9
DA99-03236S.indb 섹션4:9
2012.2.11 11:1:2 AM
problemløsing
PROBLEM
LØSNINGER
Enheten virker ikke
i det hele tatt, eller
temperaturen er for høy.
• Kontroller at støpselet sitter i stikkontakten som det skall.
• Er temperaturkontrollen på frontpanelet riktig innstilt?
• Står enheten i direkte sollys, eller er det andre varmekilder i
nærheten?
• Står enheten for tett inntil veggen bak?
• Hvis du velger AV på kontrollpanelet, fungerer ikke
kompressoren.
Maten i kjøleskapet er
frossen.
• Er temperaturkontrollen på frontpanelet innstilt på laveste
temperatur?
• Er omgivelsetemperaturen for lav?
Det høres unormale lyder.
• Kontroller at enheten står på et stabilt og plant underlag.
• Står enheten for tett inntil veggen bak?
• Har det falt gjenstander bak eller under kjøleskapet?
• Kommer støyen fra kjøleskapets kompressor?
• Denne lyden oppstår når tilbehøret trekker seg sammen og
utvider seg.
De fremre hjørnene og
sidene av enheten er
varme, og det har begynt
å danne seg kondens.
• Det er montert varmesikre rør i de fremre hjørnene
av kjøleskapet for å hindre kondensdannelse Når
omgivelsetemperaturen stiger, er dette ikke alltid effektivt.
Dette er imidlertid ikke noe unormalt.
• Under svært fuktige værforhold kan det dannes kondens
på utsiden av enheten når fuktigheten i luften kommer i
kontakt med enhetens kalde overflate.
Det høres boblelyder fra
enheten.
• Dette skyldes kjølemiddelet, som avkjøler inne i enheten.
Det lukter vondt i
enheten.
• Fins det noen dårlige matvarer inne i kjøleskapet?
• Kontroller nøye at matvarer som lukter sterkt (fisk f ex.) er
pakket lufttett.
• Rengjør ditt kjøleskap regelmessig og fjern dårlig eller
misstenkelig dårlig mat.
Det er rim på veggene i
enheten.
• Er luftåpningene blokkert med mat på innsiden av
kjøleskapet?
• Fordel matvarene mest mulig for å forbedre ventilasjonen.
• Er døren ordentlig lukket?
Det dannes kondens på
fryseren innervegg og på
grønnsaker.
• Matvarer med høyt vanninnhold oppbevares utildekket
under fuktige klimaforhold, eller døren har stått åpen lang
tid.
• Oppbevar maten tildekket eller i lukkede bokser.
10_ PROBLEMLØSING
DA99-03236S.indb 섹션2:10
2012.2.11 11:1:2 AM
kretsdiagram
RL43TH*/RL43TR*/RL39TH*/RL39TR*/RL29TH*/RL29TR*/RL23TH*/RL23TR*
RL43TJ*/RL43TG*/RL39TJ*/RL39TG*
DA99-03236S.indb 섹션2:11
2012.2.11 11:1:2 AM
Begrensninger for omgivelsetemperatur
Kjøleskapet/fryseren er utviklet for å fungere i omgivelsetemperaturer angitt av temperaturklassen på
merkeplaten.
Klasse
Symbol
Omgivelsetemperatur (°C)
Utvidet temperert
SN
+10 to +32
Temperert
N
+16 to +32
Subtropisk
ST
+16 to +38
Tropisk
T
+16 to +43
Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som f.eks. plassering av kjøleskap/ fryser, omgivelsetemperatur og hvor ofte du åpner døren. Regulere temperaturen etter behov for å kompensere
for disse faktorene.
Norway
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at
produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte
for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten.
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt
avfall som skal kastes.
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
815-56 480
www.samsung.com
In an effort to promote recycling this user manual is printed on recycled paper.
DA99-03236S.indb 섹션2:12
2012.2.11 11:1:3 AM
SENA
RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
Jääkaappi
käyttöopas
Suomi
imagine the possibilities
Kiitämme tämän Samsung-tuotteen hankinnasta.
Saat vieläkin parempaa palvelua tuotteesi
osoitteessa
www.samsung.com/register
Vapaasti seisova laite
DA99-03236S.indb 1
2012.2.11 11:1:3 AM
turvaohjeet
TURVAOHJEET
Kytke virtapistoke irti
seinäpistorasiasta.
• Lue ennen laitteen käyttöä tämä opas
perusteellisesti ja säilytä sitä turvallisessa
paikassa laitteen lähellä tulevaa tarvetta varten.
• Tätä laitetta saa käyttää vain sen aiottuun, tässä
käyttöohjeessa kuvailtuun käyttötarkoitukseen.
Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan
lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, aistillisesti
tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole
kokemusta ja tietämystä laitteen käytöstä,
paitsi jos näiden henkilöiden turvallisuudesta
vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä
alussa.
• Tässä oppaassa olevat varoitukset ja tärkeät
turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia
olosuhteita ja ilmeneviä tilanteita. Käyttäjän
omaan vastuuseen kuuluu laitteen asennuksen,
kunnossapidon ja käytön yhteydessä käyttää
tervettä järkeä, sekä tuolloin on myös oltava
varovainen ja huolellinen.
• Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita
malleja, oman jääkaappisi ominaisuudet
saattavat hieman poiketa tässä oppaassa
on esitetyistä, eivätkä kaikki varoitusmerkit
välttämättä koske sitä. Jos sinulla on
kysyttävää tai huolia, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen tai etsi ohjeita tai tietoa
internetistä osoitteesta www.samsung.com.
Tärkeitä turvallisuutta koskevia
symboleja ja varoituksia :
VAARA
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset menettelytavat
saattavat aiheuttaa vakavia
fyysisiä vammoja tai kuoleman.
Vaarat ja vaaralliset menettelytavat
saattavat aiheuttaa vähäisiä
fyysisiä vammoja tai
omaisuusvahinkoja.
ÄLÄ kokeile.
ÄLÄ pura.
ÄLÄ kosketa.
Noudata ohjeita huolellisesti.
Varmista, että laite on maadoitettu
sähköiskujen välttämiseksi.
Kun tarvitset ohjeita, ota yhteyttä
asiakaspalveluun.
Huomio
Näiden varoitusmerkkien tarkoituksena
on estää käyttäjää ja muita henkilöitä
loukkaantumasta.
Noudata niitä tarkasti.
Luettuasi tämän luvun säilytä sitä huolellisesti
tulevaa tarvetta varten.
CE Notice
Tämä tuote on määritelty noudattamaan
pienjännitedirektiiviä (2006/95/EC), elektromagneettisen
yhteensopivuuden direktiiviä (2004/108/EC) ja
Ekomallien direktiiviä (2009/125/EC) toteutettu
määräyksellä (EC) nro 643/2009 EU:n sisällä.
VAARA
KULJETUSTA JA
ASENNUSPAIKKAA
KOSKEVAT VAKAVAT VAARAT
• Laitteen kuljetuksen ja asennuksen
aikana on huolehdittava siitä, että mitkään
kylmäkoneiston osat eivät vahingoitu.
- Putkistosta purkautuva kylmäaine voi syttyä
palamaan tai aiheuttaa silmävamman. Jos
havaitset vuodon, vältä avotulta ja kipinöintiä
ja tuuleta laitteen sijoituspaikkaa useiden
minuuttien ajan.
• Tulenaran kaasun ja ilman seoksen
muodostumisen ehkäisemiseksi mahdollisen
kylmäainepiirin vuodon sattuessa laitteen
sijoitustilan koon on oltava suhteutettu käytetyn
kylmäaineen määrään.
• Älä käynnistä laitetta, jos se vaikuttaa
vahingoittuneelta. Jos olet epävarma, ota yhteys
jälleenmyyjään. Huoneessa, johon jääkaappi
sijoitetaan, on oltava vähintään 1m³ tilaa
jokaista laitteen sisältämää R600a-kylmäaineen
kahdeksaa grammaa kohti. Laitteen sisältämän
kylmäaineen määrä on ilmoitettu sen sisällä
olevassa tunnuskilvessä.
2_ turvaohjeet
DA99-03236S.indb Sec2:2
2012.2.11 11:1:3 AM
VAARA
ASENNUSTA KOSKEVIA
VAKAVIA VAAROJA
• Jääkaappia ei saa asentaa kosteaan
tilaan tai paikkaan, jossa se voi joutua
kosketuksiin veden kanssa.
- Sähköosien rikkoutunut eriste voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
• Jääkaappia ei saa sijoittaa suoraan
auringonpaisteeseen tai liian lähelle uunia,
lämpöpatteria tai muita kodinkoneita.
• Useaa laitetta ei saa kytkeä samaan
pistorasiaan. Jääkaappi on aina kytkettävä
erilliseen pistorasiaan, jonka nimellisjännite
vastaa arvokilvessä mainittua jännitettä.
- Näin laite voi toimia mahdollisimman tehokkaasti.
Samalla vältetään talon sähköjohtoverkoston
ylikuormittuminen. Ylikuumentuneet sähköjohdot
voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.
• Vaurioitunut johto on vaihdettava heti.
Vaihdon saa suorittaa vain valmistaja tai
sen valtuuttama huoltoliike.
• Jääkaapin sulakkeen saa vaihtaa vain
ammattiasentaja tai huoltoliike.
- Ellei tätä noudateta, seurauksena voi olla
sähköisku tai henkilövamma.
VAROITUS
• Laitteen sijoituspaikan tai
kiinnitysrakenteen tuuletusaukot on
pidettävä vapaina.
• Laitteen on annettava tasaantua kaksi tuntia
asennuksen jälkeen.
• Älä kytke virtapistoketta, jos pistorasia ei ole
kunnolla paikoillaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
• Älä käytä johtoa, jos siinä on murtumia tai
kuluneita kohtia (itse johdossa tai sen päissä).
• Älä käytä aerosoleja jääkaapin lähellä.
- Jääkaapin lähellä käytettävät aerosolit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Tämä jääkaappi on asennettava ja
sijoitettava käyttöohjeessa olevien tietojen
mukaisesti ennen käyttöä.
• Kytke virtapistoke oikeaan asentoon niin, että
johto riippuu alaspäin.
- Jos kytket virtapistokkeen ylösalaisin, johdin
saattaa katketa ja aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Varmista, ettei virtapistoke jää puristuksiin
jääkaapin taakse. Se voi rikkoutua.
• Varmista, että jääkaappi ei siirrettäessä mene
virtajohdon päälle ja vahingoita sitä.
- Tästä seuraa tulipalon vaara.
• Laite on sijoitettava siten, että pistokkeeseen
päästään helposti käsiksi asennuksen jälkeen.
• Jääkaappi on maadoitettava.
- Jääkaappi on maadoitettava virtavuotojen
ja sähköiskujen ehkäisemiseksi.
• Maattona ei saa käyttää kaasuputkia,
puhelinlinjoja tai muita mahdollisia
ukkosenjohdattimia.
- Maadoituspistokkeen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa sähköiskun.
ASENNUSTA KOSKEVIA
VAROITUKSIA
VAARA
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA
VAKAVIA VAAROJA
• Älä kytke virtajohtoa märin käsin.
• Laitteen päälle ei saa asettaa mitään
esineitä.
- Laitteen päälle asetettu esine saattaa pudota
ovea avattaessa tai suljettaessa ja aiheuttaa
henkilövahingon tai laitevaurion.
• Älä aseta sormia laitteen alapuolelle.
- Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä anna lasten astua vetolaatikon kannen
päälle.
- Se saattaa rikkoutua ja aiheuttaa luiskahtamisen
vaaran.
• Älä täytä jääkaappia liian täyteen.
- Tavaroita saattaa pudota ulos ovea avattaessa,
mistä saattaa seurata henkilövahinkoja tai
laitevaurioita.
• Jääkaapissa ei saa säilyttää helposti haihtuvia tai
tulenarkoja aineita kuten bentseeniä, ohenteita,
etanoleja tai nestekaasua.
- Tällaisten tuotteiden säilyttämisestä voi aiheutua
räjähdyksiä.
VAARA
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA
VAKAVIA VAAROJA (JATKUU )
• Jääkaapin päälle ei saa asettaa nestettä
sisältäviä esineitä.
- Läikkyvä neste aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran.
turvaohjeet _3
DA99-03236S.indb Sec2:3
2012.2.11 11:1:4 AM
• Älä anna lasten roikkua ovessa.
- Ellei tätä noudateta, voi aiheutua vakava vamma.
• Älä jätä jääkaapin ovia auki, kun jääkaappi on
ilman valvontaa. Älä päästä lapsia jääkaapin
sisään.
- On olemassa vaara, että lapset jäävät sinne
loukkuun, ja alhainen lämpötila voi aiheuttaa
vakavia vammoja.
• Jääkaappi ei sovellu alhaisille lämpötiloille
herkkien lääkkeiden, tieteellisten materiaalien tai
muiden tällaisten tavaroiden säilytykseen.
- Jääkaapissa ei saa säilyttää tuotteita, jotka
edellyttävät hyvin vakaata lämpötilaa.
• Älä säilytä tai käytä jääkaapissa sähkölaitteita,
elleivät ne ole valmistajan hyväksymää tyyppiä.
• Älä käytä hiustenkuivaajaa jääkaapin sisäosien
kuivaamiseen. Älä laita jääkaapin sisään palavaa
kynttilää pahojen hajujen poistoa varten.
- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä kosketa pakastimen sisäseiniä tai
pakastimessa säilytettyjä tuotteita märin käsin.
- Voit saada paleltumia.
• Sulamista ei saa nopeuttaa mekaanisilla välineillä
tai millään muilla kuin valmistajan suosittelemilla
keinoilla.
• Kylmäainepiiriä ei saa vaurioittaa.
• Tuote on tarkoitettu ainoastaan ruoan
säilytykseen kotitalousympäristössä.
- Ellei näin tehdä, seurauksena on sähköiskun
tai tulipalon vaara. Laitteen sijoituspaikan tai
kiinnitysrakenteen tuuletusaukot on pidettävä
vapaina.
• Jos jääkaapin sisällä on pölyä tai vettä, vedä
pistoke irti ja ota yhteys Samsung Electronicsin
huoltoliikkeeseen.
- Tulipalon vaara.
• LED-lampun vaihto Jos laitteen sisä- tai
ulkopuolen LED-lamppu on palanut, ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Älä asenna tätä laitetta kosteaan, rasvaiseen tai
pölyiseen paikkaan äläkä sellaiseen paikkaan,
jossa se altistuu suoraan auringonvalolle tai
vedelle (esim. sadepisaroille).
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi esiintyä
kaasuvuotoja.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Kytke pistoke pistorasiaan oikeassa suunnassa
niin, että johto osoittaa kohti lattiaa.
- Jos kytket pistokkeen pistorasiaan
päinvastaisessa asennossa, johdon sisällä olevat
johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi
olla sähköisku tai tulipalo.
• Asenna laite tasaiselle ja kovalle lattialle, joka
kestää laitteen painon.
- Jos et toimi näin, laitteessa saattaa esiintyä
outoa värinää, siitä saattaa lähteä normaalia
kovempi ääni tai sen toiminnassa voi esiintyä
ongelmia.
• Pullot on asetettava toistensa viereen siten, että
ne eivät pääse putoamaan.
• Jos havaitset kaasuvuodon, vältä avotulta ja
kipinöintiä ja tuuleta laitteen sijoituspaikkaa
useiden minuuttien ajan.
• Käytä ainoastaan valmistajan ja huoltoliikkeen
myymiä LED-lamppuja.
• Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät
he leiki laitteella ja/tai kiipeä siihen.
• Älä pura tai korjaa jääkaappia itse.
- Tulipalon, toimintavian ja/tai vammojen
vaara. Mikäli laitteeseen tulee vika, ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
• Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä, siinä on
palon merkkejä tai se haisee tai savuaa,
irrota heti virtapistoke pistorasiasta ja ota
yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
VAROITUS
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA
VAROITUKSIA
• Laitteen suorituskyky paranee, jos Ruokia ei aseteta liian lähekkäin laitteen
takaosassa olevien tuuletusaukkojen
eteen, jotta ne eivät estäisi ilman kiertoa
jääkaapissa.
- Elintarvikkeet kääritään huolellisesti tai peitetään
ilmatiiviisti ennen jääkaappiin asettamista.
• Älä sijoita pakastimeen hiilihapollisia juomia.
Älä sijoita pakastimeen pulloja tai lasisia
säilytysastioita.
- Sisältö voi jäätyessään rikkoa lasin ja aiheuttaa
vammoja ja omaisuusvahinkoja.
• Älä tee jääkaapin toimintoihin tai itse jääkaappiin
muutoksia.
- Muutokset tai muuntelut saattavat aiheuttaa
henkilövammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
4_ turvaohjeet
DA99-03236S.indb Sec2:4
2012.2.11 11:1:4 AM
Samsung-takuu ei kata kolmannen osapuolen
tekemiä muutoksia ja muunteluita tähän
valmiiseen laitteeseen. Samsung ei myöskään
ota vastuuta kolmannen osapuolen tekemistä
muutoksista aiheutuvista turvallisuusongelmista
ja vaurioista.
• Noudata pakasteruokapakkauksissa mainittuja
säilytysohjeita ja -aikoja..
• Odota vähintään viisi minuuttia ennen kuin
kytket jääkaapin uudelleen, jos pistoke on
irrotettu pistorasiasta.
• Jos olet poissa yli kolme viikkoa tai jääkaappia
ei käytetä pitkään aikaan, se on tyhjennettävä ja
puhdistettava ja virtapistoke on kytkettävä irti.
Pyyhi kosteus jääkaapin sisältä ja jätä ovet auki.
- Muussa tapauksessa saattaa muodostua hajua
ja hometta.
- Eristeen sisäiset vauriot voivat aiheuttaa
tulipalon.
• Jääkaappia ei tarvitse irrottaa sähkösyötöstä, jos
olet matkoilla alle kolme viikkoa. Mutta, poista
kaikki ruoka, jos olet matkoilla kolme viikkoa tai
kauemmin. Irrota pistoke pistorasiasta, puhdista,
huuhtele ja kuivaa jääkaappi.
• Tämä jääkaappi sisältää Kioto pöytäkirjan
mukaisia fluorattuja kasvihuonekaasuja. Vaahto
puhallettu fluoratuilla kasvihuonekaasuilla.
• Jos laitteeseen tulvii vettä, kytke virta
pois välittömästi ja ota yhteys lähimpään
huoltoliikkeeseen.
PUHDISTUSTA JA
HUOLTOA KOSKEVIA
VAROITUS VAROITUKSIA
• Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisätai ulkopuolelle.
- Tulipalon ja sähköiskun vaara.
• Kytke irti jääkaapin virtajohto ennen
puhdistusta ja huoltoa.
VAARA
HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVIA
VAKAVIA VAAROJA
• Varmista ennen hävittämistä, että laitteen
takana olevat putket ovat ehjiä.
• Laitteessa käytetään kylmäaineena joko
R600a:ta tai R134a:ta. Tarkista jääkaapissa
käytetyn kylmäaineen tyyppi laitteen takana
olevasta kompressorikilvestä tai sen sisällä
olevasta arvokilvestä. Jos tämä laite sisältää
tulenarkaa kaasua (kylmäaine R600a), kysy
neuvoja laitteen turvallisesta hävittämisestä
paikallisilta viranomaisilta. Eristeen
ponneaineena on käytetty syklopentaania.
Eristemateriaali on hävitettävä erityisten ohjeiden
mukaan sen sisältämien kaasujen takia. Kysy
neuvoja laitteen turvallisesta hävittämisestä
paikallisilta viranomaisilta. Varmista ennen
hävittämistä, että kaikki laitteen takana olevat
putket ovat ehjiä. Putket voivat olla rikki
peittämättömissä kohdissa.
• Tämä laite sisältää kylmäaineena isobutaania
(R600a), joka on ympäristöystävällinen mutta
tulenarka luonnonkaasu. Laitteen kuljetuksen
ja asennuksen aikana on huolehdittava siitä,
etteivät mitkään kylmäkoneiston osat vahingoitu.
• Ennen tämän tuotteen tai jonkin muun jääkaapin
hävittämistä siitä on irrotettava ovi/ ovitiivisteet
ja oven salpa, jotta pienet lapset tai eläimet eivät
voi jäädä loukkuun laitteen sisään. Hyllyt on
jätettävä paikoilleen, jotta lasten on vaikeampi
päästä laitteen sisään. Lapsia on valvottava,
jotta he eivät leiki vanhalla laitteella.
• Hävitä laitteen pakkausmateriaali tavalla, joka ei
kuormita ympäristöä.
• Älä käytä tulenarkoja kaasuja jääkaapin lähellä.
- Räjähdyksen tai tulipalon vaara.
• Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan näytölle.
- Näyttöön painetut kirjaimet saattavat lähteä pois.
• Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä. Älä
puhdista pistoketta märällä tai kostealla
liinalla.
- Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun
vaara.
turvaohjeet _5
DA99-03236S.indb Sec2:5
2012.2.11 11:1:4 AM
MUITA ASIANMUKAISTA
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA
VINKKEJÄ
• Jos tulee pidempi virtakatkos, tiedustele
omalta paikalliselta sähköyhtiöltä sen
kestoa.
- Alle kaksi tuntia kestävät virtakatkokset eivät
yleensä vaikuta jääkaapin lämpötiloihin. Ovien
avauskertoja on kuitenkin järkevää rajoittaa
sähkökatkoksen aikana.
- Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, kaikki
pakasteet on poistettava laitteesta.
• Jos jääkaappiin kuuluu avaimia, ne on
pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja laitteen
lähettyviltä.
• Laite voi toimia epätasaisesti, jos se on
sijoitettuna pidemmän aikaa laitteen normaalin
käyttölämpötila-alueen alarajaa kylmempään
paikkaan. Tällöin jääkaapin sisälämpötila voi
nousta liian korkeaksi.
• Älä säilytä jääkaapissa nopeasti alhaisessa
lämpötilassa pilaantuvia elintarvikkeita, kuten
banaaneja ja meloneja.
• Lämpötilan kohoaminen huurteenpoiston
aikana on ISO-standardin mukaista. Jos
kuitenkin halutaan vähentää pakastettujen
ruokien lämpötilan kohoamista
huurteenpoiston aikana, ruoat voidaan kääriä
useaan kerrokseen sanomalehtipaperia.
Energiansäästövihjeitä
- Asenna laite viileään ja kuivaan huoneeseen,
jossa on riittävä ilmanvaihto.
Varmista, että laite ei altistu suoralle
auringonpaisteelle. Älä sijoita laitetta
lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin, lähelle.
- Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja tai ritilöitä.
- Anna lämpimien ruokien jäähtyä ennen niiden
sijoittamista laitteeseen.
- Sulata pakasteet sijoittamalla ne jääkaappiin.
Tällöin pakasteiden alhainen lämpötila jäähdyttää
jääkaapissa olevia ruokia.
- Avaa laitteen ovi mahdollisimman lyhyeksi aikaa,
kun sijoitat laitteeseen ruokaa tai otat siitä
ruokaa pois. Mitä lyhyemmän aikaa ovi on auki,
sitä vähemmän pakastimeen muodostuu jäätä.
- Puhdista jääkaapin takaosa säännöllisesti. Pöly
lisää laitteen energiankulutusta.
- Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmäksi.
- Varmista riittävä ilmankierto jääkaapin ja
lattian välissä sekä jääkaapin takana. Älä peitä
ilmanvaihtoaukkoja.
- Jätä vapaata tilaa asennetun jääkaapin
vasemmalle ja oikealle puolelle, taakse
sekä yläpuolelle. Tämä auttaa vähentämään
energiankulutusta ja pitää sähkölaskusi
pienempinä.
• Pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilan
kohoaminen huurteenpoiston aikana voi
heikentää niiden säilyvyyttä.
sisällys
JÄÄKAPIN ASENNUS ·····················································································7
JÄÄKAPIN KÄYTTÖ ························································································9
VIANMÄÄRITYS ······························································································10
FIGUR/FIGUR/FIG.(FIGUR)/KUVA ·································································12
6_ turvaohjeet
DA99-03236S.indb Sec2:6
2012.2.11 11:1:4 AM
jääkaapin asennus
JÄÄKAPIN ASENNUKSEN
VALMISTELU
VAROITUS
• Tämä jääkaappi on asennettava ja sijoitettava
käyttöohjeessa olevien tietojen mukaisesti ennen
käyttöä.
• Tätä laitetta saa käyttää vain sen aiottuun, tässä
käyttöohjeessa kuvailtuun käyttötarkoitukseen.
• Suosittelemme ehdottomasti, että huollon suorittaa
tehtävään valtuutettu henkilö.
• Hävitä laitteen pakkausmateriaali tavalla, joka ei
kuormita ympäristöä.
Parhaan mahdollisen sijoituspaikan
valinta jääkaapille (Kuva 1 )
• Paikka, johon aurinko ei paista suoraan.
• Sijoituspaikan on oltava pinnaltaan tasainen.
• Paikassa on oltava riittävästi tilaa, jotta jääkaapin
ovet ovat helposti avattavissa.
• Jätä riittävä tila oikealle, vasemmalle, taakse ja
yläpuolelle parasta mahdollista ilmanvirtausta
varten. Ellei jääkaapilla ole riittävästi tilaa, sisäinen
jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä toimi kunnolla.
• Varmista, että laitetta voidaan siirtää vapaasti
huolto- ja kunnossapitotarkoituksia varten.
595mm
ainakin
50mm
JÄÄKAPIN OVENAVAUSSUUNNAN
VAIHTAMINEN
VAARA
01 ASENNUS
Kiitämme tämän Samsung-jääkaapin hankinnasta.
Toivomme, että nautit tämän uuden laitteen
tarjoamista viimeisimmän kehityksen mukaisista
ominaisuuksista ja tehokkaista toiminnoista.
Vedä jääkaappia ulospäin suorassa,
kun teet asennusta tai huoltoa sen
takapuolella tai kun puhdistat takaosaa
ja työnnä laite takaisin suorassa, kun työt
ovat valmiita. Varmista, että lattia kestää
täynnä olevan jääkaapin painon.
Varmista ennen jääkaapin oven
avaussuunnan vaihtamista, että
virtapistoke on kytketty irti. Jos myynnin
jälkeinen asiakaspalvelu suorittaa tämän
toimenpiteen, takuu ei kata sitä.
Tarvittavat työkalut
Eivät sisälly toimitukseen
Ristipäinen
ruuvimeisseli
(+)
Tasapäinen
ruuvimeisseli
(-)
11 mm
3/16
avain
kuusiokoloavain
(saranatappia
(keskisaranalle))
varten)
1. Poista jääkaapin oven yläosassa oleva saranan
suojakansi litteäpäisellä ruuvimeisselillä.
(Kuva 2 )
2. Poista jääkaapin etupuolen yläosan suojuksen
kaksi ruuvia. (Kuva 3 )
ainakin 515mm
50mm
1,084mm
3. Irrota jääkaapin ovi keskisaranasta(A) nostamalla
ovea varoen suoraan ylöspäin.(Kuva 4 )
120º
VAROITUS
960mm
• Tuotteen korkeus voi olla erilainen malleista
riippuen.
• Jätä asennuksen aikana laitteen oikealle ja
vasemmalle puolelle, taakse ja yläpuolelle
vapaata tilaa. Tällä tavoin voidaan vähentää
energiankulutusta ja sähkölaskut pysyvät
summaltaan pienempinä.
• Älä asenna jääkaappia paikkaan, jossa
lämpötila on alle 10°C.
Fridge door is heavy, be careful not to
injure yourself when removing the Fridge
door.
4. Pura keskiosan(A) saranat poistamalla niiden
kaksi tappia. (Kuva 5 )
5. Irrota pakastimen ovi alasaranasta(A) nostamalla
ovea varoen suoraan ylöspäin.(Kuva 6 )
VAROITUS
Pakastimen ovi on painava. Varo ettet
loukkaa itseäsi, kun irrotat pakastimen
ovea.
asennus _7
DA99-03236S.indb Sec4:7
2012.2.11 11:1:4 AM
6. Ruuvaa jalan etuosa ja alasaranan kaksi ruuvia
auki. (Kuva 7 )
Irrota jalka ennen alasaranan irrottamista.
VAROITUS
7. Vaihda alasaranan tapin paikkaa. Irrota ruuvi
automaattiohjaimesta(A) ja irrota alasaranan
tappi 11mm avaimella. Liitä alasaranan tappi(B)
vasemmalle ja aseta käännetty automaattiohjain
takaisin paikalleen.
(Kuva 8 )
8. Kiinnitä alasarana jääkaapin alaosan vasemmalle
puolelle, sinne, mistä poistit kaksi ruuvia
kohdassa 8. Kiinnitä jäljellä oleva tappi jääkaapin
oikealle puolelle myöhempää käyttöä varten.
(Kuva 9 )
9. Siirrä keskiosan(A) saranasuojus vasemmalta
oikealle puolelle. (Kuva 10 )
10. Irrota ruuvi pakastimen oven alaosasta
oikealta puolelta. Siirrä ovistoppari(A), saranan
läpivientisuojus(B) ja stopparikannatin oikealta
vasemmalle. (Kuva 11 )
11. Vaihda saranan läpivientisuojuksen(A) ja
suojuksen tulpan(B) puolta pakastimen oven
päällä. (Kuva 12 )
17. Sijoita jääkaapin ovi varoen takaisin paikalleen.
Kiristä sitten 3 pulttia yläsaranan kokoamiseksi.
(Kuva 18 )
• Tyypin B ovenkahvan puolta on vaihdettava
ennen kuin jääkaapin ovi asetetaan takaisin
paikalleen.
• Jos kyseessä on tyypin A ovenkahva,
varmista, että vaihdat ovenkahvan puolta
oven avaussuunnan vaihtamisen jälkeen.
18. Kiinnitä ovi jääkaapin yläosaan. (Kuva
19 )
19. Kiinnitä ovi jääkaapin yläosaan. (Kuva
20 )
Varmista, että johdossa oleva punainen nauha
sijoitetaan vasemman yläsaranan peitelevyn
päähän.
20. Siirrä näytön suojus toiselle puolelle.
(Kuva 21 )
• Varmista ovien avaussuunnan vaihtamisen
jälkeen, että jääkaapin ja pakastimen
ovitiivisteet on asetettu oikein paikalleen.
Ellei näin ole, saattaa aiheutua melua tai
jääkaapin tehoa heikentävää kosteutta.
21. Ota kahvan suojus irti ja irrota ruuvit. Poista
suojukset ja kahva oikealta puolelta ja siirrä
ne vasemmalle. (Muista peittää oikea puoli
irrottamillasi suojuksilla.) (Kuva 22 )
12. Aseta pakastimen ovi varoen paikalleen.
(Kuva 13 )
13. Asenna keskisarana 2 pultin avulla vasemmalle
puolelle. (Kuva 14 )
14. Irrota ruuvi jääkaapin oven alavasemmalta. Siirrä
ovistoppari(A), saranan läpivientisuojus(B) ja
stopparikannatin vasemmalta. (Kuva 15 )
15. Irrota yläsaranan tappi 11mm avaimella. Käännä
yläsarana ympäri ja kiinnitä yläsaranan tappi
paikalleen. (Kuva 16 )
16. Kiinnitä yläsarana jääkaapin oven vasempaan
yläosaan. (Kuva 17 )
JÄÄKAPIN ASENNON TASAUS
Oven avaaminen ja sulkeminen on helpompaa, jos
laitteen etuosa on hiukan takaosaa korkeammalla.
Nosta korkeutta kiertämällä jalkoja myötäpäivään
ja laske sitä kiertämällä niitä vastapäivään.
(Kuva 23 )
Tapaus 1) Laite on kallellaan vasemmalle.
• Kierrä vasemmanpuoleista säädettävää jalkaa
nuolen suuntaan, kunnes laite on suorassa.
Tapaus 2) Laite on kallellaan oikealle.
• Kierrä oikeanpuoleista säädettävää jalkaa nuolen
suuntaan, kunnes laite on suorassa.
8_ asennus
DA99-03236S.indb Sec4:8
2012.2.11 11:1:6 AM
jääkaapin käyttö
OHJAUSPANEELIIN TUTUSTUMINEN
<TYPE A> (KUVA 24 )
Voit asettaa jääkaapin
haluamaasi lämpötilaan välillä
1 °C - 6 °C.
Virta
2 päällä
Tämä valo palaa, kun laitteen
virta on päällä.
Tehojää3 hdytys
Ilmoittaa, onko
tehojäähdytystoiminto käytössä
vai pois käytöstä.
Lämpötil4 ahälytys
Tämä valo palaa, jos laitteen
lämpötila on normaalista
poikkeava.
Tehojää5 hdytys
Laitteen tehojäähdytystila on
käytössä 150 minuuttia.
<TYPE B> (FIGURE
31
)
RUOAN SÄILYTYS
Saat lisätilaa poistamalla laatikoita, mutta
oheisessa kuvassa näkyvää alin ei voi
poistaa. Tämä ei vaikuta laitteen mekaanisiin
eikä lämpöteknisiin ominaisuuksiin. Ilmoitettu
pakastustilan määrä lasketaan ilman näitä
laatikoita. (Kuva 25 )
Älä koske haihduttimeen kostein
VAARA
käsin.
- Pakasteita voi pinota päällekkäin
pakastimen hyllyille. (Kuva 26 )
SISÄOSIEN IRROTTAMINEN
POWER ON/
1 OFF (Virta
päälle/pois)
Käynnistä tai sammuta
kompressori painamalla tätä
painiketta ja pitämällä sitä
painettuna kolmen sekunnin ajan.
Hyllyt
Nosta hyllyjä kevyesti molemmin käsin ja vedä niitä
itseäsi kohti. (lasihylly / taitettava hylly) (Kuva 27 )
2 Temp. Alarm
(Lämpötilahälytin)
Jos jääkaapin sisälämpötila on
outo, tämä valo syttyy.
3 Ledvalo
Viittä lämpötila-asetusta ilmaistaan
viiden merkkivalon avulla.
Lämpötila on alhaisimmillaan
kaikkien valojen palaessa.
Ovilokerot
Ota luja ote ovilokeroista molemmin käsin ja
irrota ne sitten nostamalla niitä hieman. (Kuva
4
Power Cool
(Tehojäähdytys)
Laite aktivoidaan 120
minuutin ajaksi Power Cool
-tehojäähdytystilaan.
TEMP
(Lämpötila)
Voit valita jääkaapin halutun
lämpötilan väliltä Cold (5 °C)
- Colder (1 °C). Oletuksena on
asetettu keskialueen lämpötila.
5
Kun laite käynnistetään ensimmäistä
kertaa, sen tehojäähdytystila on
käytössä 180 minuuttia.
Jos sinun pitää pakastaa suuri määrä
ruokaa, kytke Tehojäähdytys (Power
Cool) -tila päälle.
Tämä tuote toimii
energiatehokkaimmalla tavalla, jos
jätät kaikki hyllyt, laatikot ja korit
niiden alkuperäisille sijoituspaikoillensa
kuvatun mukaisesti (Kuva 30 )
02 KÄYTTÖ
Jääk1 aappi
Tässä mallissa oven säilytystilat
luokitellaan kahden tähden alueiksi.
Kahden tähden alueilla lämpötila on hieman
korkeampi kuin pakastimen muissa osissa.
28 )
Laatikot
Vedä laatikot ulos kokonaan ja irrota ne
sitten nostamalla niitä hieman. (tuoreutta
ylläpitävä laatikko / Cool select zone
-laatikko / Cooler zone -laatikko /
pakastinlaatikot) (Kuva 29 )
Älä puhdista laitetta bentseenillä,
ohenteella tai Clorox™VAARA
autonpesuaineella. Ne voivat
vahingoittaa laitteen pintaa ja
aiheuttaa tulipalon vaaran.
Oven kumitiiviste voidaan irrottaa
ovesta sen puhdistamiseksi. Varmista,
VAROITUS
että laitat oven kumitiivisteen
paikalleen oikein, sillä muutoin
jääkaappi ei toimi tehokkaasti.
VAROITUS
Älä suihkuta jääkaappiin vettä, jos
sen pistoke on kytkettynä, koska
tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Älä
puhdista jääkaappia tulipalovaaran
vuoksi bentseenillä, ohentimella tai
autonpesuaineella.
käyttö _9
DA99-03236S.indb 섹션4:9
2012.2.11 11:1:7 AM
vianmäritys
ONGELMA
RATKAISU
Laite ei toimi lainkaan tai
lämpötila on liian korkea.
• Varmista, onko virtapistoke on kytketty oikein.
• Tarkista näyttöpaneelista, onko lämpötila on säädetty
oikein.
• Varmista, ettei aurinko paista laitteeseen ja ettei sen lähellä
ei ole muita lämmönlähteitä.
• Tarkista, ettei laitteen takaosa ole liian lähellä seinää.
• Mikäli valitset toiminnon OFF ohjauspaneelista, kompressori
ei toimi.
Jääkaapissa oleva ruoka
jäätyy.
• Tarkista näytöstä, että lämpötila on säädetty oikein.
• Tarkista, ettei huoneen lämpötila ole liian alhainen.
Laitteesta kuuluu
epätavallisia ääniä.
• Varmista, että laite on asennettu vakaalle ja tasaiselle
alustalle.
• Tarkista, ettei laitteen takaosa ole liian lähellä seinää.
• Tarkista, että laitteen takana tai alla ei ole ylimääräisiä
esineitä.
• Tarkista, kuuluuko ääni laitteen kompressorista.
• Naksahteleva ääni johtuu laitteen eri osien kutistumisesta
tai laajentumisesta.
Laitteen etukulmat ja
sivut ovat kuumia ja
kosteutta tiivistyy.
• Laitteen etukulmiin on asennettuina lämpösuojatut putket,
jotka estävät kosteuden tiivistymistä. Huoneen lämpötilan
ollessa tavallista korkeampi ne eivät aina toimi yhtä
tehokkaasti. Tämä on kuitenkin normaalia.
• Hyvin kostealla säällä laitteen ulkopintaan voi tiivistyä
kosteutta kostean ilman joutuessa kosketuksiin laitteen
viileän pinnan kanssa.
Laitteesta kuuluu
pulputtavaa ääntä.
• Ääni johtuu laitteen sisällä kiertävästä kylmäaineesta.
Laitteessa on paha haju.
• Tarkista, ettei jääkaapissa ole pilaantuneita elintarvikkeita.
• Varmista, että voimakkaasti tuoksuva ruoka (esim. kala) on
pakattu ilmatiiviisti.
• Siivoa jääkaappi säännöllisesti ja heitä pois kaikki
pilaantunut tai epäilyttävä ruoka.
Laitteen seiniin
on muodostunut
huurrekerros.
• Estävätkö laitteen sisäpuolella olevat elintarvikkeet ilman
ulostuloaukkoja?
• Sijoita ruuat mahdollisimman väljästi, jotta ilma pääsee
kiertämään.
• Tarkista, että ovi on suljettu kokonaan.
Laitteen sisäseiniin
ja sisällä olevien
vihannesten ympärille
tiivistyy kosteutta.
• Laitteessa säilytetään paljon vettä sisältäviä ruoka-aineita
vajavaisesti suojattuna ilmankosteuden ollessa korkea, tai
ovi jätetty auki pitkäksi aikaa.
• Kääri elintarvikkeet kunnolla tai sijoita ne tiiviisiin
säilytysastioihin.
10_ vianmäritys
DA99-03236S.indb 섹션2:10
2012.2.11 11:1:7 AM
piirikaavio
RL43TH*/RL43TR*/RL39TH*/RL39TR*/RL29TH*/RL29TR*/RL23TH*/RL23TR*
RL43TJ*/RL43TG*/RL39TJ*/RL39TG*
piirikaavio _11
DA99-03236S.indb 섹션2:11
2012.2.11 11:1:7 AM
figur/figur/fig.(figur)/kuva
1
5
100mm
2005mm
or
1855mm
or
1671mm
or
1475mm
A
50mm
6
2
A
7
3
8
A
4
B
9
A
12_ figur/figur/fig. (figur)/kuva
DA99-03236S.indb 섹션3:12
2012.2.11 11:1:8 AM
10
15
A
B
A
16
11
B
A
17
12
A
B
18
13
19
14
figur/figur/fig. (figur)/kuva _13
DA99-03236S.indb 섹션3:13
2012.2.11 11:1:9 AM
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
2
3
4
1
5
14_ figur/figur/fig. (figur)/kuva
DA99-03236S.indb 섹션3:14
2012.2.11 11:1:10 AM
30
RL29
RL43
RL23
RL39
31
1
2
3
4
5
figur/figur/fig. (figur)/kuva _15
DA99-03236S.indb 섹션3:15
2012.2.11 11:1:22 AM
Huonelämpötilan rajat
Tämä jääkaappi on suunniteltu toimimaan arvokilpeen merkityn lämpötilaluokituksen mukaisessa lämpötilassa.
Luokka
Merkintä
Ambient Temperature range (°C)
Viileä
SN
+10 to +32
Lauhkea
N
+16 to +32
Subtrooppinen
ST
+16 to +38
Trooppinen
T
+16 to +43
Jääkaapin sisälämpötilaan voivat vaikuttaa laitteen sijainti, huonelämpötila ja ovien avaamistiheys.
Säädä lämpötilaa tarvittaessa näiden tekijöiden mukaan.
Finland
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai
lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet
on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä
varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
030 - 6227 515
www.samsung.com
Kierrätyksen edistämiseksi tämä käyttöopas on painettu kierrätetylle paperille.
Code No. DA99-03236S REV(0.7)
DA99-03236S.indb 섹션3:16
2012.2.11 11:1:23 AM
Download PDF

advertising