Samsung | RL39TJCSW | Samsung RL39TJCSW Bruksanvisning

Kyl/frys
användarhandbok
Svenska
imagine the possibilities
Tack för att du köpt den här Samsung-produkten.
För att få utförligare service registrerar du
produkten på
www.samsung.com/register
Fristående apparat
säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
Dra ut el-kontakten ur vägguttaget.
Ř/¦VLJHQRPDQY¦QGDUKDQGERNHQQRJJUDQWI¸UH
användning av kylen/frysen och förvara den
på en säker plats i närheten av apparaten för
framtida användning.
6HWLOODWWDSSDUDWHQ¦UMRUGDGI¸UDWW
förhindra elchock.
Ř$QY¦QGHQGDVWN\OHQIU\VHQI¸UDYVHWW
syfte, enligt beskrivningen i den här
användarhandboken. Kylen/frysen är inte
avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk
förmåga, eller personer utan tillräcklig erfarenhet
och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner
i användningen av apparaten eller övervakas av
en person som ansvarar för deras säkerhet.
Ř9DUQLQJDUQDRFKGHYLNWLJD
säkerhetsinstruktionerna i den här handboken
tar inte upp alla förhållanden och situationer
som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda
sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid
installation, underhåll och användning av
apparaten.
Ř(IWHUVRPI¸OMDQGHDQY¦QGQLQJVLQVWUXNWLRQHU
omfattar olika modeller kan egenskaperna hos
GLQN\OIU\VVNLOMDVLJQ§JRWIU§QGHVRPEHVNULYV
i den här handboken och vissa varningsmärken
gäller eventuellt inte för denna modell. Kontakta
närmaste servicecenter om du undrar över
Q§JRWHOOHUI§KM¦OSRFKKLWWDLQIRUPDWLRQRQOLQH
på www.samsung.com.
Viktiga säkerhetssymboler och
försiktighetsåtgärder:
VARNING
FÖRSIKTIGHET
Risker eller riskfyllda åtgärder
som kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
Risker eller riskfyllda åtgärder som
kan resultera i lättare personskada
eller materiell skada.
)¸UV¸N,17(
7D,17(LV¦U
9LGU¸U,17(
)¸OMDQYLVQLQJDUQDQRJD
2_ säkerhetsinformation
5LQJNXQGFHQWUHWI¸UKM¦OS
Obs!
De här varningsskyltarna finns till för att
förhindra att du eller andra skadas.
Följ instruktionerna noga.
Förvara detta avsnitt på en säker plats för
framtida behov efter att ha läst det.
CE-information
Denna produkt är tillverkad I enlighet med
O§JVS¦QQLQJVGLUHNWLYHW(&RFKGLUHNWLYHW
för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/
(&RFK(FRGHVLJQGLUHNWLYHW(&
LPSOHPHQWHULQJVEHVW¦PPHOVH(&1U
XWI¦UGDGDY(8
VARNING
DEKALER/SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE TRANSPORT
OCH INSTALLATIONSPLATS
Ř9DUI¸UVLNWLJV§DWWLQJDGHODUDYN\OVOLQJDQ
skadas under transport och installation.
- Om kylmedel sprutar ut ur ledningarna kan det
IDWWDHOGHOOHURUVDND¸JRQVNDGD8QGYLN¸SSQD
lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks
och vädra ur rummet där kylen/frysen finns
under flera minuter.
Ř)¸UDWWXQGYLNDDWWEUDQGIDUOLJJDVOXIWEODQGQLQJ
bildas om en läcka uppstår i kylkretsen ska
storleken på rummet där apparaten står
anpassas efter hur mycket kylmedel som
används.
Ř6WDUWDDOGULJHWWN\OIU\VVN§SVRPYLVDUWHFNHQ
S§VNDGD.RQWDNWDGLQ§WHUI¸UV¦OMDUHRP
du är osäker. Rummet där apparaten ska
SODFHUDVP§VWHKDHQYRO\PS§PuI¸UYDUMH
8g av kylmedlet R600a i apparaten. Mängden
N\OPHGHOLMXVWGLQN\OIU\VƂQQVDQJLYHQS§
märkplåten inne i apparaten.
VARNING
DEKALER/SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE INSTALLATION
Ř,QVWDOOHUDLQWHN\OHQIU\VHQS§HQIXNWLJ
plats eller där den kan komma i kontakt
med vatten.
- Dålig isolerade elektriska ledningar kan resultera
i elektriska stöt eller eldsvåda.
Ř3ODFHUDLQWHN\OHQIU\VHQLGLUHNWVROOMXVRFK
utsätt inte apparaten för värme från spisar,
rumsfläktar eller andra apparater.
Ř.RSSODLQWHLQƃHUDDSSDUDWHULVDPPD
förgreningsuttag. Kylen/frysen ska alltid vara
inkopplad i ett eget individuellt eluttag som har
en spänning som matchar den på märkplåten.
- Detta ger bäst prestanda och förhindrar
även överhettning av husets ledningskrets.
Om ledningarna överhettas kan det innebära
brandfara.
Ř/§WRPHGHOEDUWWLOOYHUNDUHQHOOHUHQ
servicerepresentant byta ut strömsladden
om den är skadad.
Ř6¦NULQJHQLN\OHQIU\VHQP§VWHE\WDVXWDYHQ
kvalificerad tekniker eller reparationsverkstad.
- Om detta inte görs kan det resultera i elchock
eller personskada.
DEKALER/SKYLTAR MED
FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR
FÖRSIKTIGHET GÄLLANDE INSTALLATION
Ř6HWLOODWWYHQWLODWLRQV¸SSQLQJDUQDL
apparatens inneslutning och fundament
inte sätts igen.
Ř/§WDSSDUDWHQVW§LWY§WLPPDUHIWHU
installationen.
Ř6¦WWLQWHLNRQWDNWHQRPY¦JJXWWDJHWVLWWHUO¸VW
- Det finns risk för elchock eller brand.
Ř$QY¦QGLQWHHQVODGGVRP¦UVSUXFNHQHOOHU
sliten längs med sladden eller i ändarna.
Ř$QY¦QGLQWHDHURVROHULQ¦UKHWHQDYN\OHQIU\VHQ
$HURVROHUVRPDQY¦QGVLQ¦UKHWHQDYN\OHQ
frysen kan orsaka explosion eller brand.
Ř'HQQDN\OIU\VP§VWHLQVWDOOHUDVS§U¦WW
sätt och placeras enligt handbokens
LQVWUXNWLRQHULQQDQGHQE¸UMDUDQY¦QGDV
Ř.RSSODLQVWU¸PNRQWDNWHQLU¦WWO¦JHPHG
sladden hängande nedåt.
- Om strömkontakten kopplas in upp och ner kan
en ledare gå av och orsaka brand eller elchock.
Ř.RQWUROOHUDS§EDNVLGDQDYN\OVN§SHWDWW
kontakten inte är klämd eller skadad.
Ř9DUI¸UVLNWLJQ¦UGXƃ\WWDUN\OVN§SHWV§DWWGX
inte rullar det över strömsladden eller skadar
den.
- Detta utgör en eldfara.
Ř$SSDUDWHQP§VWHSODFHUDVV§DWWVWLFNNRQWDNWHQ
kan kommas åt efter installationen.
Ř$SSDUDWHQP§VWHYDUDMRUGDG
$SSDUDWHQP§VWHMRUGDVI¸UDWWI¸UKLQGUD
eventuella strömläckage och elchocker
orsakade av strömläckage från apparaten.
Ř$QY¦QGDOGULJJDVOHGQLQJDUWHOHIRQOHGQLQJDU
HOOHUDQGUDSRWHQWLHOOD§VNOHGDUHVRPMRUGOHGDUH
)HODNWLJDQY¦QGQLQJDYGHQMRUGDGHNRQWDNWHQ
kan orsaka elektriska stötar.
VARNING
DEKALER/SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE ANVÄNDNING VARNING
Ř6¦WWLQWHLNRQWDNWHQPHGY§WDK¦QGHU
Ř)¸UYDUDLQWHI¸UHP§ORYDQS§N\OVN§SHW
- När du öppnar eller stänger dörren, kan
föremålet falla ned och orsaka person- eller
materialskada.
Ř6¦WWLQWHLQKDQGHQLXWU\PPHWXQGHUDSSDUDWHQ
- Skarpa kanter kan orsaka personskada.
Ř/§WLQWHEDUQVW§S§O§GDQVVN\GGVORFN
- Detta kan gå sönder så att barnet ramlar.
Ř)¸UYDUDLQWHI¸UP\FNHWYDURULN\OHQIU\VHQ
- När dörren öppnas kan föremål falla ut och
orsaka personskada eller materiell skada.
Ř)¸UYDUDLQWHƃ\NWLJDHOOHUEUDQGIDUOLJDVXEVWDQVHU
som bensen, förtunning, alkohol, eter eller gasol
i kylen/frysen.
- Förvaring av sådana produkter medför
explosionsrisk.
VARNING
DEKALER/SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE ANVÄNDNING (FORTS.)
Ř3ODFHUDLQWHEHK§OODUHPHGYDWWHQS§
kylen/frysen.
- Om vattnet spills ut kan det innebära risk för
brand eller elektriska stötar.
Ř/§WLQWHEDUQK¦QJDS§G¸UUDUQD
- Detta kan leda till allvarlig personskada.
Ř/¦PQDLQWHG¸UUDUQDWLOON\OHQIU\VHQ¸SSQDQ¦U
säkerhetsinformation _3
ingen finns i närheten och låt inte barn komma in
i apparaten.
- Det finns risk att barn fastnar och för
allvarlig personskada på grund av den låga
temperaturen.
Ř)¸UYDUDLQWHO¦NHPHGHON¦QVOLJDI¸UO§JD
temperaturer, vetenskapligt material eller andra
produkter som är känsliga för låga temperaturer
i kylen/frysen.
3URGXNWHUVRPNU¦YHUVWULNWWHPSHUDWXUNRQWUROO
får inte förvaras i kylskåpet.
Ř3ODFHUDHOOHUDQY¦QGLQWHHOHNWULVNDDSSDUDWHU
inne i kylen/frysen, såvida de inte är av en typ
som rekommenderas av tillverkaren.
Ř$QY¦QGLQWHHQK§UWRUNI¸UWRUNQLQJLQQHLN\OHQ
IU\VHQ3ODFHUDLQWHHWWW¦QWOMXVLN\OHQIU\VHQI¸U
att ta bort dålig lukt.
- Detta kan resultera i elchock eller brand.
Ř7DLQWHS§Y¦JJDUQDLIU\VHQHOOHULIU\VWD
matvaror med våta händer.
- Detta kan leda till förfrysningsskada.
Ř$QY¦QGLQJDPHNDQLVNDYHUNW\J
eller andra metoder för att påskynda
DYIURVWQLQJVSURFHVVHQ$QY¦QGHQGDVWV§GDQD
som rekommenderas av tillverkaren.
Ř6NDGDLQWHN\OVOLQJDQ
Ř'HQK¦USURGXNWHQ¦UHQGDVWDYVHGGI¸U
I¸UYDULQJDYPDWYDURULKHPPLOM¸
Ř)ODVNRUE¸UI¸UYDUDVW¦WWWLOOVDPPDQVV§DWWGH
inte ramlar ut.
Ř8QGYLN¸SSQDO§JRURFKJQLVWELOGQLQJRPHQ
gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där
apparaten står under flera minuter.
Ř$QY¦QGHQGDVWO\VGLRGODPSRUIU§QWLOOYHUNDUHQ
eller servicerepresentanten.
ؘYHUYDNDEDUQRFKVHWLOODWWGHLQWHOHNHUPHG
och/eller klättrar in i apparaten.
Ř'HPRQWHUDHOOHUUHSDUHUDLQWHN\OVN§SHWS§
egen hand.
- Detta medför risk för brand, fel på utrustningen
och/eller personskada.
Kontakta servicerepresentanten i händelse av fel
på utrustningen.
Ř,IWKHDSSOLDQFHJHQHUDWHVDVWUDQJHQRLVH
a burning or smell or smoke,
unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
4_ säkerhetsinformation
- Failing to do so may result in electric or fire
hazards. Keep ventilation opening in the
appliance enclosure or mounting structure clear
of obstruction.
Ř,IDQ\GXVWRUZDWHULVLQUHIULJHUDWRUSXOO
out power plug and contact your Samsung
(OHFWURQLFVVHUYLFHFHQWHU
- There is a risk of fire.
Ř5HSODFLQJWKH/('/DPS
:KHQWKHLQWHULRURUH[WHULRU/('ODPSKDVJRQH
out, please contact your service agents.
Ř'RQRWLQVWDOOWKLVDSSOLDQFHLQDKXPLGRLO\RU
dusty location, in a location exposed to direct
sunlight and water (rain drops).
Ř'RQRWLQVWDOOWKLVDSSOLDQFHLQDORFDWLRQZKHUH
gas may leak.
- This may result in electric shock or fire.
Ř3OXJWKHSRZHUSOXJLQWRWKHZDOOVRFNHWLQWKH
right direction so that the cord runs towards the
floor.
- If you plug the power plug into the socket in the
opposite direction, the electric wires within the
cable may be damaged and this may result in
electric shock or fire.
Ř,QVWDOO\RXUDSSOLDQFHRQDOHYHODQGKDUGƃRRU
that can support its weight.
- Failing to do so may result in abnormal
vibrations, noise, or problems with the product.
DEKALER/SKYLTAR MED
FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR
FÖRSIKTIGHET GÄLLANDE ANVÄNDNING
Ř)¸UDWWI§XWE¦VWSUHVWDQGDDYSURGXNWHQ
3ODFHUDLQWHPDWYDURUI¸UQ¦UDYHQWLOHUQD
på baksidan, eftersom det kan hindra
luftcirkulationen inne i apparaten.
- Förpacka matvaror ordentligt eller lägg dem i en
lufttät behållare innan du lägger in dem i kylen/
frysen.
Ř3ODFHUDLQWHNROV\UDGHGU\FNHULIU\VXWU\PPHW
/¦JJLQWHƃDVNRUHOOHUJODVEHK§OODUHLIU\VHQ
- När innehållet fryser kan glaset gå sönder och
orsaka personskada och materiell skada.
؆QGUDLQWHIXQNWLRQDOLWHWHQHOOHUPRGLƂHUDN\OHQ
frysen.
†QGULQJDUHOOHUPRGLƂHULQJDUNDQUHVXOWHUDL
SHUVRQVNDGDRFKHOOHUPDWHULHOOVNDGD$OOD
eventuella ändringar eller modifieringar som
XWI¸UVDYHQWUHGMHSDUWS§GHQK¦UDSSDUDWHQ
omfattas inte av Samsungs garantiservice
och Samsung kan heller inte hållas ansvarigt
för säkerhetsrisker som uppkommer som ett
UHVXOWDWDYWUHGMHSDUWVPRGLƂNDWLRQHU
Ř7¦QNS§GHPD[LPDODI¸UYDULQJVWLGHUQDRFK
utgångsdatumen för frysta varor.
Ř2PDSSDUDWHQNRSSODVERUWIU§QVWU¸PN¦OODQ
bör du vänta i minst fem minuter innan du
återansluter den.
Ř2PGXVNDYDUDERUWDO¦QJUH¦QWUHYHFNRUHOOHU
om apparaten inte ska användas under en
längre tid måste den tömmas, rengöras och
elsladden dras ut. Torka bort överdriven fukt från
insidan och lämna dörrarna öppna.
- I annat fall kan lukt och mögel bildas.
- Sliten isolering kan orsaka brand.
Ř'XEHK¸YHULQWHNRSSODXUN\OVN§SHWIU§QHOQ¦WHW
om du kommer att vara borta i mindre än tre
veckor. Men ta bort all mat om du ska vara
borta i tre veckor eller mer. Koppla ur kylskåpet
RFKUHQJ¸UGHWVN¸OMRFKWRUND
Ř'HWWDN\OVN§SLQQHK§OOHUƃXRUHUDGHY¦[WKXVJDVHU
som omfattas av Kyotoprotokollet. Skum är
tillverkat med fluorerade växthusgaser.
Ř6O§DYVWU¸PPHQGLUHNWRPDSSDUDWHQ
översvämmas och kontakta närmaste
servicecenter.
VARNINGSMÄRKNING
GÄLLANDE RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET OCH UNDERHÅLL
Ř6SUD\DLQWHPHGYDWWHQLQXWLHOOHUXWDQS§
kylen/frysen.
- Det finns risk för brand eller elchock.
Ř6SUD\DLQWHEUDQGIDUOLJJDVLQ¦UKHWHQDYN\OHQ
frysen.
- Det finns risk för explosion eller brand.
Ř'UDXUHONRQWDNWHQLQQDQGXUHQJ¸UHOOHU
reparerar kylen/frysen.
VARNING
SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
ANGÅENDE KASSERING
Ř.RQWUROOHUDDWWLQJDOHGQLQJDUS§
baksidan av apparaten är skadade innan
kassering.
Ř5DHOOHU5DDQY¦QGVVRPN\OPHGHO
Se dekalen på kompressorn som sitter på
apparatens baksida eller märkplåten på
insidan för information om vilket kylmedel
som används i kylen/frysen. Kontakta lokala
myndigheter angående säker kassering
om produkten innehåller brandfarlig gas
N\OPHGLXP5D&\NORSHQWDQDQY¦QGV
VRPEO§VJDVYLGLVROHULQJVWLOOYHUNQLQJ(Q
speciell kasseringsprocedur krävs pga.
gaserna i isoleringsmaterialet. Kontakta dina
ORNDODP\QGLJKHWHUDQJ§HQGHPLOM¸Y¦QOLJ
kassering av produkten. Kontrollera innan
kasseringen att inga ledningar på baksidan är
VNDGDG(YHQWXHOONDSQLQJDYU¸UHQVNDVNH
utomhus.
Ř$SSDUDWHQNDQLQQHK§OODGHWPLOM¸Y¦QOLJD
kylmedlet Isobutan (R600a), som dock är
EUDQGIDUOLJW9DUG¦UI¸UI¸UVLNWLJV§DWWLQJD
delar av kylslingan går sönder vid transport
och installation.
Ř7DERUWG¸UUDUQDG¸UUW¦WQLQJDUQDRFK
dörrhandtagen vid kassering av denna
apparat eller andra kylar/frysar, så att småbarn
HOOHUGMXULQWHNDQEOLLQO§VWD/§WK\OORUQDYDUD
kvar så att inte barn kan klättra in kylen/frysen
så lätt. Se till att barn inte leker med den
gamla apparaten.
Ř.DVVHUDI¸USDFNQLQJVPDWHULDOHWI¸UGHQQD
SURGXNWS§HWWPLOM¸Y¦QOLJWV¦WW
Ř6SUHMDLQWHUHQJ¸ULQJVPHGHOGLUHNWS§VN¦UPHW
- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.
Ř7DERUWDOOWVNU¦SHOOHUGDPPIU§Q
NRQWDNWHQVVWLIW$QY¦QGLQWHHQY§WHOOHU
fuktig trasa vid rengöring av kontakten
och ta bort allt skräp eller damm från
kontaktens stift.
$QQDUVƂQQVULVNI¸UEUDQGHOOHUHOFKRFN
säkerhetsinformation _5
FLERA PRAKTISKA
ANVÄNDNINGSTIPS
Ř5LQJHOERODJHWLK¦QGHOVHDY
strömavbrott och fråga hur länge det
kommer att pågå.
- Strömavbrott som varar i en till två timmar
brukar inte påverka temperaturen i kylen/
frysen. Se dock till att begränsa antalet gånger
som dörrarna öppnas vid strömavbrott.
- Ta ut alla frysta varor om strömavbrottet varar
längre än 24 timmar.
Ř2PHQQ\FNHOPHGI¸OMHUN\OHQIU\VHQVNDGHQ
förvaras utom räckhåll för barn och inte i
närheten av apparaten.
Ř$SSDUDWHQNDQVNHLQWHIXQJHUDUVRP
den ska (varor tinar eller temperaturen
blir för hög i kylen/frysen) om den
under en längre tid placeras på en plats
däromgivningstemperaturen är lägre än den
minimitemperatur apparaten är konstruerad
för.
Ř)¸UYDUDLQWHPDWYDURUVRPI¸UVW¸UVO¦WWYLGO§J
temperatur i kylen, som bananer och meloner.
Ř7HPSHUDWXU¸NQLQJHQXQGHUDYIURVWQLQJ
uppfyller ISO-kraven. För att förhindra att
temperaturen i frysta varor ökar under
avfrostningen kan de lindas in i flera lager
tidningspapper.
Tips för att spara energi
3ODFHUDN\OIU\VVN§SHWLHWWVYDOWWRUUWUXPPHG
tillräcklig ventilation. Se till att kyl/frysskåpet
LQWHXWV¦WWVI¸UGLUHNWVROOMXVRFKVW¦OOGHWDOGULJL
närheten av en värmekälla (t ex ett element).
- Blockera inte ventilationshål eller galler på kyl/
frysskåpet.
/§WYDUPPDWVYDOQDLQQDQGXVW¦OOHULQGHQLN\O
frysskåpet.
/§WIU\VWDOLYVPHGHOWLQDLN\OVN§SHW
3§V§V¦WWNDQGXDQY¦QGDGHIU\VWDYDURUQDV
låga temperatur till att kyla maten i kylskåpet.
/§WLQWHG¸UUHQWLOON\OIU\VVN§SHWVW§¸SSHQDOOWI¸U
länge när du ställer in eller tar ut mat.
Ju kortare tid dörren står öppen, desto mindre is
bildas i frysen.
- Rengör kylskåpet regelbundet på baksidan.
Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen med mer kyla än vad
som är nödvändigt.
- Se till att tillräckligt mycket luft får tränga ut
under kylskåpet och på kylskåpets baksida.
Täck inte över ventilationsöppningarna.
/¦PQDWLOOU¦FNOLJWPHGXWU\PPH§WK¸JHU
vänster, bak och ovanpå under installationen.
Detta bidrar till att minska energiförbrukningen
och hålla nere elräkningarna.
Ř2PWHPSHUDWXUHQLGMXSIU\VWDYDURU¸NDUXQGHU
avfrostning kan hållbarhetstiden förkortas.
innehåll
INSTALLERA KYLEN/FRYSEN ·······································································7
ANVÄNDA DIN KYL/FRYS ··············································································9
FELSÖKNING··································································································10
FIGUR··············································································································12
6_ säkerhetsinformation
installera kylen/frysen
INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER
Ř'HQQDN\OIU\VP§VWHLQVWDOOHUDVS§U¦WWV¦WWRFK
placeras enligt handbokens instruktioner innan den
E¸UMDUDQY¦QGDV
Ř$QY¦QGHQGDVWN\OHQIU\VHQI¸UDYVHWWV\IWHHQOLJW
beskrivningen i den här användarhandboken.
Ř9LUHNRPPHQGHUDUDWWDOODUHSDUDWLRQHUXWI¸UVDYHQ
kvalificerad reparatör.
9LGLQVWDOODWLRQXQGHUK§OORFKUHQJ¸ULQJ
bakom kylen/frysen ska kylskåpet dras
rakt ut och tryckas rakt in igen efter
avslutat arbete. Se till att golvet kan bära
ett fullt kylskåp.
HÄNGA KYLSKÅPSDÖRREN
OMVÄNT
VARNING
Ř.DVVHUDI¸USDFNQLQJVPDWHULDOHWI¸UGHQQDSURGXNW
S§HWWPLOM¸Y¦QOLJWV¦WW
Koppla ur kylen/frysen innan du hänger
dörren åt motsatt håll. Om denna åtgärd
utförs av eftermarknadsservice omfattas
den inte av garantin.
Verktyg som behövs
Välja bästa platsen för kylen/frysen
(Figur 1 )
Ř (QSODWVXWDQGLUHNWVROOMXV
Ř(QSODWVPHGSODQJROY\WD
Ř(QSODWVG¦UGHWƂQQVWLOOU¦FNOLJWPHGXWU\PPHI¸U
att enkelt öppna dörrarna.
Ř/¦PQDWLOOU¦FNOLJWXWU\PPHS§K¸JHUVLGDY¦QVWHU
sida, baktill och upptill för luftcirkulation. Om
utrymmet är för litet kanske det interna kylsystemet
inte fungerar som det ska.
Ř6¦NHUVW¦OODWWHQKHWHQNDQƃ\WWDVXWDQVY§ULJKHWL
händelse av underhålls- eller servicebehov.
Medföljer ej
Stjärnskruvmejsel
(+)
Spårskruvmejsel
(-)
3/16”
11mm nyckel insexnyckel
(för
(för det
gångjärnsaxel)
mittersta
gångjärnet)
7DERUWJ§QJM¦UQVVN\GGHW¸YHUN\OVN§SVG¸UUHQ
PHGHQSODWWVNUXYPHMVHO)LJXU 2 )
595mm
minst
50mm
2. Ta bort de 2 skruvarna på övre kåpan på
kylskåpet. (Figur 3 )
minst 515mm
50mm
1,084mm
120º
960mm
Ř$SSDUDWHQVK¸MGNDQYDULHUDEHURHQGHS§
modell.
Ř6HWLOODWWGHWƂQQVXWU\PPHWLOOK¸JHUY¦QVWHU
bakom och ovanför kylen/frysen vid installation.
Detta minskar strömförbrukningen och sänker
elkostnaderna.
Ř,QVWDOOHUDLQWHN\OVN§SHWS§HQSODWVG¦U
WHPSHUDWXUHQ¦UO¦JUH¦Qr&
7DERUWG¸UUHQIU§QGHWPLWWHUVWDJ§QJM¦UQHW$
genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.
(Figur 4 )
FÖRSIKTIGHET
Dörren är tung, se till att inte skada dig
när du tar av den.
'HPRQWHUDPLWWHQJ§QJM¦UQHW$JHQRPDWW
avlägsna de 2 bultarna. (Figur 5 )
7DERUWIU\VG¸UUHQIU§QGHWQHGHUVWDJ§QJM¦UQHW$
genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.
(Figur 6 )
FÖRSIKTIGHET
Frysdörren är tung, se till att inte skada
dig när du tar av den.
installera _7
01 INSTALLERA
Gratulerar till inköpet av den här kylen/frysen från
6DPVXQJ9LKRSSDVDWWGXEOLUQ¸MGPHGDSSDUDWHQV
toppmoderna och praktiska funktioner.
FÖRSIKTIGHET
6. Skruva loss främre benen och de 2 skruvarna
VRPVS¦QQHUQHGUHJ§QJM¦UQHQFigur 7 )
FÖRSIKTIGHET
,QQDQGXDYO¦JVQDUQHGUHJ§QJM¦UQHWVND
du ta bort benet.
%\WSODWVS§GHWQHGUHJ§QJM¦UQHWVD[HO
Skruva av skruven på den automatiska
VW\UQLQJVHQKHWHQ$RFKWDERUWGHWQHGUH
J§QJM¦UQHWVD[HOPHGPPQ\FNHOQ)¦VW
GHWQHGUHJ§QJM¦UQHWVD[HO%WLOOY¦QVWHU
och sätt tillbaka den omvända automatiska
styrningsenheten.
(Figur 8 )
0RQWHUDQHGUHJ§QJM¦UQHWQHUHWLOOY¦QVWHUS§
kylskåpet där 2 skruvar tidigare avlägsnades
i steg 8. Skruva i återstående bultar på höger
undersida av kylskåpet för framtida användning.
(Figur 9 )
9¦[ODVLGDI¸UPLWWHQJ§QJM¦UQVORFNHW$VDPW
framsidan till vänster och höger. (Figur 10 )
10. Ta bort skruven längst ner till höger på
G¸UUHQWLOOIU\VHQ9¦[ODG¸UUVWRSSDUH$RFK
J§QJM¦UQVULQJHQ%RFKNRQVWROVWRSSHWI¸U
dörren från höger till vänster sida. (Figur 11 )
%\WSODWVS§J§QJM¦UQHWV$VN\GGVK\OVDRFK
skyddshylsans lock(B) längst upp på frysdörren.
(Figur 12 )
12. Sätt försiktigt tillbaka frysdörren. (Figur
13 )
6¦WWIDVWGHWPLWWHUVWDJ§QJM¦UQHWPHGWY§EXOWDU
på vänster sida. (Figur 14 )
14. Ta bort skruven längst ner på högra sidan av
N\OVN§SVG¸UUHQ9¦[ODG¸UUVWRSSDUH$RFK
J§QJM¦UQVULQJHQ%RFKNRQVWROVWRSSHWI¸U
dörren från vänster sida. (Figur 15 )
7DERUWGHQ¸YHUVWDJ§QJM¦UQVD[HOQPHG
PPQ\FNHOQ9¦QGS§GHW¸YHUVWDJ§QJM¦UQHW
RFKV¦WWWLOOEDNDJ§QJM¦UQVD[HOQ)LJXU 16 )
0RQWHUD¸YUHJ§QJM¦UQHWS§Y¦QVWHUVLGDDY
kylskåpsdörren. (Figur 17 )
8_ installera
17. Sätt tillbaka kylskåpsdörren försiktigt. Sätt
VHGDQIDVWGHW¸YHUVWDJ§QJM¦UQHWJHQRPDWW
dra fast de tre bultarna.(Figur 18 )
Ř'¸UUKDQGWDJDYW\S%P§VWHPRQWHUDV
omvänt innan kylskåpsdörren sätts tillbaka.
Se sid. 21.
Ř'¸UUKDQGWDJDYW\S$P§VWHPRQWHUDV
omvänt efter att dörren hängts omvänt.
18. Montera kylskåpsdörren överst. (Figur
19 )
9¦[ODVLGDI¸UG¸UUVN\GGHWS§N\OVN§SVG¸UUHQV
ovansida. (Figur 20 )
HWLOODWWGHQU¸GDWHMSHQS§OHGQLQJHQ
6
sitter längst ut på det översta vänstra
J§QJM¦UQVVN\GGHW
9¦[ODVLGDI¸UVN¦UPVN\GGHW)LJXU
21 )
Ř.RQWUROOHUDDWWN\OVN§SVRFKIU\VG¸UUDUQDV
tätningslister sitter som de ska efter att ha
hängt dörrarna omvänt. Om inte kan det
XSSVW§ROMXGHOOHUNRQGHQVVRPS§YHUNDU
apparatens prestanda.
21. Ta av handtagsskyddet och avlägsna skruvarna,
se till att plocka bort skydd och handtag från
höger till vänster sida av dörren. (Se till att
skydda högra sidan med borttagna skydd.)
(Figur 22 )
SÄTTA KYLEN/FRYSEN I VÅG
Om apparatens framdel är lite högre än bakdelen
kan dörrarna öppnas och stängas lättare.
9ULGMXVWHULQJVEHQHQPHGXUVI¸UDWWK¸MDRFK
moturs för att sänka apparaten. (Figur 23 )
Situation 1) Apparaten lutar åt vänster.
Ř9ULGGHWY¦QVWUDMXVWHUEDUDEHQHWLSLOHQVULNWQLQJ
tills apparaten befinner sig i våg.
Situation 2) Apparaten lutar år höger.
Ř9ULGGHWK¸JUDMXVWHUEDUDEHQHWLSLOHQVULNWQLQJ
tills apparaten befinner sig i våg.
använda din kyl/frys
KONTROLLERA
MANÖVERPANELEN
<TYP A> (FIGUR 24 )
Du kan ställa in önskad
temperatur för kylskåpet, vilken
NDQMXVWHUDVLLQWHUYDOOHWPHOODQ
r&RFKr&
Ström
2 på
När enheten slås på tänds
lampan.
Power
3 Cool
Kontrollera om funktionen
3RZHUFRRO¦US§HOOHUDY
Temp.
4 Alarm
När temperaturen i enheten
förändras drastiskt tänds
lampan.
Power
5 Cool
(QKHWHQDNWLYHUDVLPLQXWHU
L3RZHUFRROO¦JH
<TYPE B> (FIGURE
STRÖM
1 PÅ/AV
Temp.
Alarm
2 (larm)
31
)
Tryck och håll ned den här
NQDSSHQLVHNXQGHUI¸UDWW
slå av och på kompressorn.
Om temperaturen inuti
kylskåpet är avvikande,
kommer denna lampa att lysa.
Lysdiod3 lampa
Det finns fem
temperaturinställningar,
representerade av fem
indikatorlampor. Temperaturen
är lägst när alla lampor är tända.
Power
Cool
4 (snabbkylning)
(QKHWHQNRPPHUDWWDNWLYHUDV
XQGHUPLQXWHUL3RZHU
&RROO¦JH
5
TEMP
Du kan ställa in önskad
temperatur i kylen från
&ROGNDOOWr&WLOO&ROGHU
NDOODUHr&)U§QE¸UMDQ¦U
medeltemperaturen inställd.
När du startar enheten för första gången
DNWLYHUDVGHQLPLQXWHUL3RZHUFRRO
läge.
Om du behöver frysa stora mängder
PDWVNDGXVO§S§O¦JHW3RZHU&RRO
([WUDNDOO
För att få optimal energiekonomi för den
här produkten ska du låta alla hyllor,
FÖRVARA MATVAROR
För att få mer plats kan du ta bort lådorna,
förutom nedre lådan, så som visas på
I¸OMDQGHELOG'HWS§YHUNDULQWHWHUPLVND
och mekaniska funktioner. Deklarerad
förvaringsvolym av fryst mat i frysfacket
beräknas med de här lådorna borttagna.
(Figur 25 )
Tryck inte på avfrostarknappen
med våta händer.
- Det går bra att lägga mat på frysfackets
hyllor. (Figur 26 )
VARNING
TA BORT DE INVÄNDIGA
DELARNA
Hyllor
/\IWI¸UVLNWLJWXSSK\OORUQDPHGE¦JJH
händer och dra dem mot dig (glashyllan/den
vikbara hyllan) (Figur 27 )
Dörrhandtag
Ta tag ordentligt i dörrfacken med bägge
händer och lyft upp försiktigt för att ta bort
dem. (Figur 28 )
Lådor
Dra ut lådorna helt, lyft upp dem en bit
och ta sedan ut lådorna (förvaringslådorna
)UHVK6DIH&RRO6HOHFW]RQH&RROHU=RQH
fryslådor) (Figur 29 )
VARNING
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET
$QY¦QGLQWHEHQVHQWKLQQHUHOOHU
klorin vid rengöring. Dessa kan skada
apparatens yta och utgör en brandrisk.
Dörrtätningarna kan tas bort för
rengöring. Se till att sätta tillbaka
dörrtätningarna på rätt sätt, annars
fungerar inte apparaten optimalt.
SUHMDLQWHYDWWHQS§DSSDUDWHQQ¦U
6
den är anslutet till elnätet, eftersom
detta kan orsaka elchock. Rengör
inte kylskåpet med bensen, thinner
eller bilrengöringsmedel pga.
brandrisken.
använda kylen/frysen _9
02 ANVÄNDNING
1
Kylskåp
lådor och korgar vara kvar i originalposition så
som visas på bilden. (Figur 30 )
Felsökning
PROBLEM
LÖSNING
Apparaten fungerar inte
alls eller temperaturen är
för hög.
Ř.RQWUROOHUDDWWNRQWDNWHQVLWWHUIDVWRUGHQWOLJWLY¦JJXWWDJHW
؆UWHPSHUDWXUHQS§PDQ¸YHUSDQHOHQNRUUHNWLQVW¦OOG"
Ř6NLQHUVROHQS§DSSDUDWHQHOOHUVW§UGHQQ¦UDHQ
Y¦UPHN¦OOD"
Ř%HƂQQHUVLJDSSDUDWHQI¸UQ¦UDY¦JJHQ"
Ř2PGXY¦OMHU2))$9S§NRQWUROOSDQHOHQ¦UNRPSUHVVRUQ
avstängd.
Maten i apparaten är
frusen.
؆UWHPSHUDWXUHQS§NRQWUROOSDQHOHQNRUUHNWLQVW¦OOG"
؆URPJLYQLQJVWHPSHUDWXUHQI¸UO§J"
Ovanliga ljud
förekommer.
Ř.RQWUROOHUDDWWDSSDUDWHQVW§US§HWWVWDGLJWRFKSODQW
underlag.
Ř%HƂQQHUVLJDSSDUDWHQI¸UQ¦UDY¦JJHQ"
Ř+DUQ§JUDI¸UHP§OIDOOLWQHGEDNRPHOOHUXQGHUDSSDUDWHQ"
Ř.RPPHUOMXGHWIU§QDSSDUDWHQVNRPSUHVVRU"
Ř(WWWLFNDQGHOMXGXSSVW§UQ¦UROLNDGHODUGUDVVDPPDQHOOHU
utvidgas.
Kylskåpets främre hörn
och sidor blir varma och
det börjar bildas kondens
Ř'HWVLWWHUY¦UPHEHVW¦QGLJDOHGQLQJDULDSSDUDWHQVIU¦PUH
hörn som förhindrar att kondens uppstår.
När den omgivande temperaturen ökar kanske detta inte
räcker för att helt förhindra kondens. Det är dock normalt.
Ř2POXIWIXNWLJKHWHQ¦UK¸JNDQGHWELOGDVNRQGHQVS§
apparatens utsida när fukten i luften kommer i kontakt med
apparatens kalla yta.
Det låter som en vätska
bubblar i kylskåpet.
Ř/MXGHWNRPPHUIU§QN\OPHGOHWVRPN\OHULQVLGDQDY
kylskåpet.
Dålig lukt i kylskåpet.
Ř)LQQVGHWPDWYDURUVRPEOLYLWG§OLJDLN\OVN§SHW"
Ř6HWLOODWWPDWYDURUPHGVWDUNOXNWWH[ƂVNSDNHWHUDV
lufttätt.
Ř5HQJ¸UN\OVN§SHWUHJHOEXQGHWRFKVO¦QJERUWDOODPDWYDURU
som blivit dåliga eller som du misstänker är dåliga.
Frost på kylskåpets
väggar.
؆UOXIWYHQWLOHUQDLJHQVDWWDDYPDWYDURUVRPI¸UYDUDVL
N\OVN§SHW"
Ř6SULGXWPDWYDURUQDV§P\FNHWVRPP¸MOLJWV§DWWOXIWHQ
kan cirkulera.
؆UG¸UUHQRUGHQWOLJWVW¦QJG"
Kondens på väggarna
och runt grönsaker.
Ř.DQLQWU¦IIDRPYDWWHQKDOWLJDPDWYDURUI¸UYDUDVXWDQ
förpackning under perioder med hög luftfuktighet, eller om
dörren har stått öppen under en längre tid.
Ř)¸UYDUDPDWYDURUQDXQGHUORFNHOOHULI¸UVOXWQD
förpackningar.
10_ felsökning
Kopplingsschema
Begränsningar för rumstemperatur
Kylen/frysen är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i den temperaturklass som anges på apparatens märkplåt.
Klass
Symbol
2PJLYDQGHOXIWWHPSHUDWXULQWHUYDOOr&
8W¸NDGWHPSHUHUDG
SN
WR
Tempererad
N
WR
Subtropisk
ST
WR
Tropisk
T
WR
Temperaturen i kylen/frysen kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande lufttemperaturen och hur ofta dörrarna öppnas. Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.
Sweden
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när de kasseras.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun
för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans
med annat kommersiellt avfall.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
6DPVXQJ(OHFWURQLFV1RUGLF$%6(.DQDOY¦JHQ$
8SSODQGV9¦VE\6ZHGHQ
6$0681*
www.samsung.com
'HQQDKDQGERN¦UWU\FNWS§UHWXUSDSSHULHQHIWHUVWU¦YDQDWWIU¦PMD§WHUYLQQLQJ
Download PDF

advertising