Samsung | B1415J | Samsung B1415J Bruksanvisning

Vaskemaskin
Bruksanvisning
B1515J
B1415J
B1315J
B1215J
B1115J
B1015J
B915J
B815J
B1513J
B1413J
B1313J
B1213J
B1113J
B1013J
B913J
B813J
Sikkerhetsforanstaltninger
Gratulerer med din nye Samsung vaskemaskin. Denne bruksanvisningen inneholder
nyttig informasjon om installering, bruk og vedlikehold av dette apparatet. Ta deg tid til
å lese gjennom instruksjonene, slik at du får optimalt utbytte av funksjonene til
vaskemaskinen og kan glede deg over dette utstyret i mange år fremover.
Før du bruker vaskemaskinen
• Emballasjemateriell kan være farlig for barn. Oppbevar alt emballasjemateriell
(plastposer, isopor osv.) utilgjengelig for barn.
• Maskinen er kun beregnet på privat bruk.
• Pass på at tilkopling til vann og strøm utføres av kvalifiserte teknikere i henhold til
produsentens instruksjoner (se "Installere vaskemaskinen" på side 2) og lokale
sikkerhetsregler.
• All emballasje og forsendelsesskruer må fjernes før du bruker maskinen. Alvorlig
skade kan oppstå hvis de ikke fjernes. Se "Fjerne forsendelsesskruene" på side 3.
•
Før du vasker klær for første gang må du kjøre en full syklus uten klær. Se »Vaske
for første gang» på side 9.
Sikkerhetsinstruksjoner
• Før du rengjør maskinen eller utfører vedlikehold må du kople maskinen fra
strømforsyningen eller stille (På/av)-bryteren til Av.
• Pass på at lommene i alle klær som skal vaskes, er tomme.
Harde, skarpe gjenstander, som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller steiner
kan forårsake omfattende skade på maskinen.
• Husk å alltid trekke ut støpslet og slå av vannet etter bruk.
• Før du åpner døren på maskinen, må du sjekke at vannet er tømt. Ikke åpne -døren
hvis du fremdeles kan se vann.
• Kjæledyr og små barn kan klatre inn i maskinen. Sjekk alltid maskinen før bruk.
• Glassdøren blir svært varm under vaskesyklusen. Ikke la barn komme i nærheten
av maskinen når den er i bruk.
• Ikke forsøk å reparere maskinen selv. Hvis maskinen repareres av uerfarne eller
ukvalifiserte personer, kan det oppstå skade og/eller mer omfattende reparasjoner
kan bli nødvendig.
• Hvis støpslet (til strømledningen) er skadet, må det byttes av produsent, deres
serviceverksted eller lignende kvalifisert person for å unngå fare.
• Maskinen må bare etterses av autorisert serviceverksted, og det må kun benyttes
originale reservedeler.
● TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Innholdsfortegnelse
Sikkerhetsforanstaltninger -------- innsiden av omslaget
Installere vaskemaskinen ------------------------------------------------2
Pakke ut vaskemaskinen -------------------------------------------------------------2
Oversikt over vaskemaskinen -------------------------------------------------------2
Velge plassering ------------------------------------------------------------------------ 3
Justere nivelleringsføttene -----------------------------------------------------------3
Fjerne forsendelsesskruene ---------------------------------------------------------3
Kople til vannslangen ---------------------------------------------------------------- 3
Plassere tømmeslangen ------------------------------------------------------------ 4
Tilkopling til strømforsyning
------------------------------------------------------5
Vaske en omgang med klær ----------------------------------------------6
Oversikt over kontrollpanelet ------------------------------------------------------- 6
Vaske for første gang -------------------------------------------------------------------9
Tilsette vaskemiddel i maskinen ----------------------------------------------------9
Vaske klær ved hjelp av Fuzzy Logic ---------------------------------------------10
Stille inn forvask ------------------------------------------------------------------------11
Velge alternativer ----------------------------------------------------------------------11
Vaske klær for hånd -----------------------------------------------------------------12
Bruke starttidinnstilling --------------------------------------------------------------- 12
Råd og vink om vasking -----------------------------------------------------------13
Vedlikeholde vaskemaskinen ---------------------------------------14
Tømme vaskemaskinen i et nødstilfelle ----------------------------------------14
Reparere en frossen vaskemaskin -----------------------------------------------14
Rengjøre maskinen utvendig--------------------------------------------------------14
Rengjøre vaskemiddelskuffen og nisjen----------------------------------------- 14
Rengjøre smussfilteret --------------------------------------------------------------- 15
Rengjøre filteret til vannslangen ---------------------------------------------------15
Feilløsing ----------------------------------------------------------------------------16
Problemer og løsninger --------------------------------------------------------------16
Beskrivelse av feilmeldingene -----------------------------------------------------16
Programoversikt --------------------------------------------------------------17
Tillegg -----------------------------------------------------------------------------------19
Riktig behandling av forskjellige typer plagg ---------------------------------- 19
Elektriske advarsler ------------------------------------------------------------------ 19
Miljøvern -------------------------------------------------------------------------------- 20
Samsvarserklæring ------------------------------------------------------------------ 20
Spesifikasjoner ------------------------------------------------------------------------ 20
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 1
Installere vaskemaskinen
Pakke ut vaskemaskinen
Pakk ut vaskemaskinen og kontroller den for forsendelsesskader. Kontroller
også at du har mottatt alle delene vist nedenfor. Hvis vaskemaskinen ble
skadet under forsendelse, eller du ikke har mottatt alle delene, må du
kontakte din Samsung-forhandler straks.
Oversikt over vaskemaskinen
Arbeidsflate
Kontrollpanel
Vaskemiddelskuff
Dør
Smussfilter
B1515J
B1415J
B1315J
B1215J
B1115J
B1015J
B915J
B815J
Dørutløser
Nødstømmerøret
Bunndeksel
Justerbare føtter
Skiftenøkkel
Tømmeslange
Kaldtvannsslange
Slangeholder
Støpsel
* (tilleggsutstyr)
Varmtvannsslange
2 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
Skruehulldeksler
Installere vaskemaskinen
Velge plassering
Før du installerer vaskemaskinen må du finne et passende sted med følgende
egenskaper:
• med hard, plan overflate (Se »Justere nivelleringsføttene» nedenfor hvis
overflaten er ujevn.)
• som ikke utsatt for direkte sollys
• med tilstrekkelig ventilasjon
• med romtemperatur som ikke faller under 0 ºC
• uten kontakt med varmekilder, som kull eller gass
Pass på at ikke vaskemaskinen står på strømledningen.
Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes av tepper hvis vaskemaskinen installeres på
teppegulv.
Justere nivelleringsføttene
Hvis gulvet er ujevnt, justerer du føttene (ikke stikk trebiter eller andre gjenstander
under føttene):
1. Løsne fotskruen ved å dreie den med hånden til ønsket høyde.
2. Stram låsemutteren ved å dreie den med vedlagte skiftenøkkel.
•
Sett vaskemaskinen på en solid, flat overflate.
Hvis vaskemaskinen settes på en ujevn eller svak overflate, kan det oppstå støy eller
vibrasjoner. (Kun vinkel på 1 grad er tillatt.)
Fjerne forsendelsesskruene
Før du bruker vaskemaskinen, må du fjerne de fem forsendelsesskruene fra baksiden
av maskinen. Slik fjerner du skruene:
1. Løsne alle skruene med vedlagte skiftenøkkel før du fjerner dem.
2. Hold i hvert av skruehodene, og trekk dem gjennom den vide delen av hullet.
Gjør det samme med alle skruene.
3. Fyll hullene med vedlagte plastdeksler.
4. Oppbevar forsendelsesskruene for fremtidig bruk.
Kople til vannslangen (tilleggsutstyr)
1. Fjern mellomstykket fra vannslangen.
c
2. Bruk først en stjerneskrutrekker og
løsne de fire skruene på mellomstykket.
Deretter tar du tak i mellomstykket og
dreier del (b) i pilens retning til du får et
mellomrom på 5 mm.
3. Kople mellomstykket til vannkranen
ved å stramme skruene godt. Deretter
dreier du på del (b) i pilens retning og
setter (a) og (b) sammen.
a
b
4. Kople vannslangen til mellomstykket.
Trekk ned del (c) på vannslangen.
Når du slipper del (c), koples slangen
automatisk til mellomstykket, og du
hører en 'klikkelyd'.
5. Kople den andre enden av
vannslangen til inntaksventilen øverst
på vaskemaskinen. Skru slangen med
klokken til den kommer helt inn.
• Hvis vannkranen har gjenger, kopler
a
du vannslangen til kranen som vist.
b
MERK Hvis vannet lekker fra slangen etter tilkopling, utfører du samme trinn en gang til.
Bruk en alminnelig vannkran. Hvis kranen er firkantet eller for stor, fjernes
avstandsringen før du setter mellomstykket inn på kranen.
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 3
Installere vaskemaskinen
Kople til vannslangen
Vannslangen må være koplet til vaskemaskinen i den ene enden og vannkranen i den
andre. Ikke stram vannslangen. Hvis slangen er for kort, og du ikke vil flytte
vannkranen, bytter du den ut med en lengre høytrykksslange.
Kople til vannslangen:
1. Kople den L-formede armen til
kaldtvannsslangen til
kaldtvannsinntaket på baksiden av
maskinen. Stram for hånd.
2. Kople den andre enden av kaldtvannsslangen til kaldtvannskranen på vasken og
stram for hånd. Om nødvendig kan du flytte på vannslangen på vaskemaskinsiden
ved å løsne på festet, dreie på slangen og stramme festet igjen.
Alternativ : 1. Kople den røde L-formede armen til varmtvannsslangen til det røde
varmtvannsinntaket på baksiden av maskinen. Stram for hånd.
2. Kople den andre enden av varmtvannsslangen til
varmtvannskranen på vasken og stram for hånd.
3. Bruk et Y-stykke hvis du bare vil bruke kaldtvann.
Plassere tømmeslangen
Enden av tømmeslangen kan plasseres på tre måter:
Over kanten på en servant
Tømmeslangen må plasseres i en
høyde på mellom 60 og 90 cm.
Bruk medfølgende slangeholder av
plast til å holde enden på tømmeslangen
bøyd. Fest holderen til veggen med en
krok eller til kranen med hyssing for
å forhindre at den flytter seg.
I avløpsrørgren
Avløpsrørgrenen må være over heverten til servanten, slik at enden av slangen er
minst 60 cm over gulvet.
I avløpsrør
Samsung anbefaler at du bruker et 65 cm høyt vertikalt rør. Det må ikke være kortere
enn 60 cm, og ikke lengre enn 90 cm.
4 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
Installere vaskemaskinen
Tilkopling til strømforsyning
For europeiske brukere: Du trenger IKKE jorde støpslet til vaskemaskinen.
ADVARSEL
Kontroller at støpslet og
strømledningen ikke er skadet
før bruk. Hvis du har noen
grunn til å fjerne det støpte
støpslet fra dette utstyret, må du
umiddelbart fjerne sikringen og
kaste støpslet.
Ikke kople støpslet til
strømforsyning under noen
omstendigheter, da det er fare
for elektrisk støt.
KRETSER
Vaskemaskinen din bør være
koplet til en annen krets enn
annet utstyr. Hvis ikke, kan
kretsbryteren utløses eller
sikringen gå.
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 5
Vaske en omgang med klær
Oversikt over kontrollpanelet
B1515J/B1415J/B1315J/B1215J/B1513J/B1413J/B1313J/B1213J
1. Vaskemiddeldispenser
2. Displaypanel
Viser gjenværende vasketid og feilmeldinger.
3. Storvaskeknapp
Trykk inn knappen for å velge et av de seks tilgjengelige storvaskprogrammene.
(Gardiner, tunge ➔ Håndklær ➔ Gardiner, lette ➔ Ulltepper ➔ Dekketøy ➔ Sengetøy)
4. Valgknapp
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for delvis
vask {Økonomi+ ➔ Skylling+ ➔ Forvask ➔ (Økonomi++ Skylling+) ➔ (Skylling++ Forvask )
➔ Avbryt➔ Økonomi+}.
Merk: Forvask/Økonomi+ er kun tilgjengelig med programmene Stor vask, Bleievask ,
Bomull, Kulørt vask, Syntetisk eller Skånevask.
5. Valgknapp for sentrifugering
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for
sentrifugeringshastighet.
B1515J/B1513J
B1415J/B1413J
B1315J/B1313J
B1215J/B1213J
no,
no,
no,
no,
rh,
rh,
rh,
rh,
400,
400,
400,
400,
600,
600,
600,
600,
800,
800,
800,
800,
1000,
1000,
1000,
1000,
1200, 1400, 1450 opm no: ingen
1200, 1400 opm
sentrifugering,
1200, 1300 opm
rh: skyllestopp
1200 opm
Når du trykker inn denne knappen under drift, kan du se valgt sentrifugeringshastighet i
displayet.
6. Knapp for temperaturvalg
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for
vanntemperatur (kaldt vann 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
Når du trykker inn denne knappen under vask, kan du se valgt temperatur i displayet.
7. Knapp for starttidinnstilling
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for
starttidinnstilling (fra 1 til 24 timer, med trinn på én time).
8. Døråpningsknapp (B1415J, B1315J, B1215J)
Trykk for å åpne døren til vaskemaskinen.
Merk: Du kan ikke åpne døren før du trykker på
(På/Av).
9. Fuzzy-kontrollhjul
Drei hjulet for å velge et av de ti tilgjengelige vaskeprogrammene.
Bleievask, Bomull, Kulørt vask, Syntetisk, Skånevask, Ull, Kortprogram, Skyll+Sentrifugering, Sentrifugering, Pumping
10. Start/pause-knapp
Trykk for å stanse programmene midlertidig og starte dem igjen.
11.
(På/Av)-knapp
Trykk en gang for å slå på vaskemaskinen. Trykk en gang til for å slå den av igjen. Hvis
vaskemaskinen er slått på i over 10 minutter uten at du trykker på noen knapper, slås
strømmen automatisk av.
6 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
Vaske en omgang med klær
Oversikt over kontrollpanelet
B1115J/B1015J/B1113J/B1013J
1. Vaskemiddeldispenser
2. Displaypanel
Viser gjenværende vasketid og feilmeldinger.
3. Storvaskeknapp
Trykk inn knappen for å velge et av de seks tilgjengelige storvaskprogrammene.
(Gardiner, tunge ➔ Håndklær ➔ Gardiner, lette ➔ Ulltepper ➔ Dekketøy ➔
Sengetøy)
4. Valgknapp
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for
delvis vask. {Økonomi+ ➔ Skylling+ ➔ Forvask➔ (Økonomi++ Skylling+) ➔ (Skylling++
Forvask)➔Avbryt➔ Økonomi+}.
Merk: Forvask / Økonomi+ er kun tilgjengelig med programmene Stor vask,
Bleievask, Bomull, Kulørt vask, Syntetisk eller Skånevask.
5. Valgknapp for sentrifugering
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for
sentrifugeringshastighet.
B1115J/B1113J no, rh, 4, 6, 8, 10 , 11 (x 100 opm)
B1015J/B1013J no, rh, 4, 6, 8, 10
(x 100 opm)
no: ingen sentrifugering,
rh: skyllestopp
Når du trykker inn denne knappen under drift, kan du se valgt
sentrifugeringshastighet i displayet.
6. Knapp for temperaturvalg
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for
vanntemperatur (kaldt vann 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
Når du trykker inn denne knappen under vask, kan du se valgt temperatur i
displayet.
7. Knapp for starttidinnstilling
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for
starttidinnstilling (fra 1 til 24 timer, med trinn på én time).
8. Døråpningsknapp(B1115J, B1015J)
Trykk for å åpne døren til vaskemaskinen.
Merk: Du kan ikke åpne døren før du trykker på
(På/Av).
9. Fuzzy-kontrollhjul
Drei hjulet for å velge et av de ni tilgjengelige vaskeprogrammene.
Bleievask, Bomull, Kulørt vask, Syntetisk, Skånevask, Ull, Kortprogram, Skyll+Sentrifugering, Sentrifugering
10. Start/pause-knapp
Trykk for å stanse programmene midlertidig og starte dem igjen.
11.
(På/Av)-knapp
Trykk en gang for å slå på vaskemaskinen. Trykk en gang til for å slå den av igjen.
Hvis vaskemaskinen er slått på i over 10 minutter uten at du trykker på noen
knapper, slås strømmen automatisk av.
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 7
Vaske en omgang med klær
Oversikt over kontrollpanelet
B915J/B815J/B913/B813J
1. Vaskemiddeldispenser
2. Displaypanel
Viser gjenværende vasketid og feilmeldinger.
3. Storvaskeknapp
Trykk inn knappen for å velge et av de fire tilgjengelige storvaskprogrammene.
(Gardiner, tunge ➔ Ulltepper ➔ Gardiner, lette ➔ Sengetøy)
4. Valgknapp
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for delvis
vask. {Skylling+ ➔ Forvask➔ (Skylling++ Forvask)➔Avbryt➔ Skylling+}.
Merk: Forvask er kun tilgjengelig med programmene Stor vask, Bleievask, Bomull, Kulørt
vask, Syntetisk eller Skånevask.
5. Valgknapp for sentrifugering
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for
sentrifugeringshastighet.
B915J/B913J
B815J/B813J
no, rh, 4, 6, 8, 9 (x 100 opm)
no, rh, 4, 6, 8
(x 100 opm)
no: ingen sentrifugering,
rh: skyllestopp
Når du trykker inn denne knappen under drift, kan du se valgt sentrifugeringshastighet i
displayet.
6. Knapp for temperaturvalg
Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for
vanntemperatur (kaldt vann 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
Når du trykker inn denne knappen under vask, kan du se valgt temperatur i displayet.
7. Døråpningsknapp (B915J, B815J)
Trykk for å åpne døren til vaskemaskinen.
Merk: Du kan ikke åpne døren før du trykker på
(På/Av).
8. Fuzzy-kontrollhjul
Drei hjulet for å velge et av de ni tilgjengelige vaskeprogrammene.
Bleievask, Bomull, Kulørt vask, Syntetisk, Skånevask, Ull, Kortprogram, Skyll+Sentrifugering, Sentrifugering
9. Start/pause-knapp
Trykk for å stanse programmene midlertidig og starte dem igjen.
10.
(På/Av)-knapp
Trykk en gang for å slå på vaskemaskinen. Trykk en gang til for å slå den av igjen. Hvis
vaskemaskinen er slått på i over 10 minutter uten at du trykker på noen knapper, slås
strømmen automatisk av.
8 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
Vaske en omgang med klær
Vaske for første gang
Før du vasker klær for første gang må du kjøre en full syklus uten klær. Slik gjør du dette:
1. Trykk på ((På/Av)-knappen.
2. Ha litt vaskemiddel i rom
i vaskemiddelskuffen.
3.
4.
5.
•
Slå på vanntilførselen til vaskemaskinen.
Trykk på temperaturknappen flere ganger til du ser 40˚C .
Trykk på Start/pause-knappen.
Nå fjernes alt vann som er igjen i maskinen fra produsentens prøvekjøring.
Tilsette vaskemiddel i maskinen
1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Tøm vaskemiddel i rom .
3. Tøm tøymykner i rom (hvis du vil bruke det).
4. Tilsett forvaskmiddel i rom
(hvis du vil bruke det).
* Tilleggsutstyr
Bruke varmtvann
• Varmtvannsventilen aktiveres når du velger vanntemperaturer over 60 ºC
(60˚C eller 95 ˚C).
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 9
Vaske en omgang med klær
Vaske klær ved hjelp av Fuzzy Logic
Den nye vaskemaskinen din vasker klær enkelt ved bruk av Samsungs "Fuzzy Logic"
automatiske kontrollsystem. Når du velger vaskeprogram, stiller maskinen inn riktig
temperatur, vasketid og vaskehastighet.
Slik vasker du klær ved hjelp av Fuzzy Logic-programmene:
1. Slå på vannkranen.
2. Trykk på
(På/Av)-knappen.
3. Trykk på døråpningsknappen.(B1515J, B1415J, B1315, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)
Merk: Du kan ikke åpne døren før du trykker på
(På/Av).
4. Åpne døren.
5. Legg inn plaggene i trommelen, ett om gangen, uten å fylle for mye.
6. Lukk døren.
7. Tilsett vaskemiddel, tøymykner og forvaskemiddel (om nødvendig) i riktige rom.
Merk: Forvask er bare tilgjengelig når du vasker bomull, kulørt vask, syntetisk og
skånevask. Det er bare nødvendig hvis klærne er svært skitne. Hvis du vil bruke
forvask, kan du se »Forvask» på side 11.
8. Drei Fuzzy-kontrollhjulet til aktuelt program for typen klær du skal vaske:
Bleievask, Bomull, Kulørt, Syntetisk, Finvask, Ull, Kortprogram (for rask syklus),
Skyll+Sentrifugering, Sentrifugering, Pumping (innsigelse B915J, B913J, B815J,
B813J)
Du ser at lampene lyser på kontrollpanelet.
9. Nå kan du velge vasketemperatur, sentrifugeringshastighet og starttidinnstilling
ved å trykke på aktuell knapp.
10. Trykk på Start/pause på Fuzzy-kontrollhjulet, og vaskesyklusen begynner.
Indikatoren for starttidinnstilling begynner å lyse, og resterende tid for syklusen
vises i displayet.
Når syklusen er ferdig:
Ti minutter etter at hele syklusen er fullført, slås strømmen av automatisk.
1. Trykk på døråpningsknappen. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J,
B815J)
Merk: Døren kan ikke åpnes før det er gått 3 minutter etter at maskinen er
stoppet eller strømmen slått av. (B1515J, B1413J, B1313J, B1213J, B1113J, B1013J, B913J,
B813J)
2. Ta ut vasken.
10 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
Vaske en omgang med klær
Velge alternativer
Forvask
Forvask er bare tilgjengelig når du vasker babytøy, bomull, syntetisk eller finvask.
Slik bruker du forvask:
1. Ha litt vaskemiddel til forvask i rom i vaskemiddelskuffen.
2. Velge vaskeprogram (Stor vask, Bleievask, Bomull, Kulørt vask, Syntetisk or
Skånevask).
3. Trykk på Valgknappen flere ganger til lampen "Forvask" tennes på
kontrollpanelet.
4. Trykk på Start/pause for å begynne syklusen.
Økonomi+ (innsigelse B915J, B913J, B815J, B813J)
Økonomi + er bare tilgjengelig med programmene Stor vask, Bleievask., Bomull, Kulørt
vask, Syntetisk eller Skånevask. Dette valget reduserer oppvarmingstid og
temperatur.
Velg dette alternativet for å spare energi når du vasker litt skittent tøy.
Skylling+
Maskinen gjennomfører en ekstra skyllesyklus. Vaskens varighet blir dermed noe
lengre.
Ingen sentrifugering
Tøyet blir liggende igjen i trommelen uten sentrifugering etter siste tømming.
Skyllestopp
Tøyet blir liggende igjen i det siste skyllevannet.
Før du kan ta ut tøyet, må enten programmet "Pumping" eller "Sentrifugering" kjøres.
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 11
Vaske en omgang med klær
Vaske klær for hånd
Du kan vaske klær for hånd uten å bruke Fuzzy Logic-funksjonen. Slik gjør du dette:
1. Slå på vannet ved vannkranen.
2. Trykk på (På/Av)-knappen på vaskemaskinen.
3. Trykk på døråpningsknappen. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J,
B815J)
Merk: Du kan ikke åpne døren før du trykker på (På/Av).
Åpne døren.
Legg inn plaggene i trommelen, ett om gangen, uten å fylle for mye.
Lukk døren.
Tilsett vaskemiddel og, om nødvendig, tøymykner og forvaskemiddel i riktige
rom.
8. Trykk på temperaturknappen for å velge temperatur
(kaldt vann, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C).
9. Trykk på sentrifugeringsknappen for å velge sentrifugeringshastighet [no, rh, 400,
600, 800, …, no, … omdreininger per minutt (opm)].
(no: ingen sentrifugering, rh: skyllestopp)
4.
5.
6.
7.
Merk: Med skyllestopprogrammet kan du ta dryppvåte klær ut av
vaskemaskinen.
10. Trykk på Valgeknappen flere ganger for å velge ønsket syklus:
Økonomi+, Skylling+, Forvask (kun for Stor vask, Bleievask, Bomull, Kulørt vask,
Syntetisk, Skånevask)
11. Trykk på knappen Start/pause, og maskinen starter syklusen.
Når syklusen er ferdig:
1. Trykk på døråpningsknappen. (B1515J,B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J,
B815J)
Merk: Døren kan ikke åpnes før det er gått 3 minutter etter at maskinen er
stoppet eller strømmen er slått av. (P1403J,P1203J,P1003J,P803J)
2. Ta ut vasken.
Bruke Starttidinnstilling (Except B915J, B913J, B815J, B813J)
Du kan stille vaskemaskinen til å starte vasken på et senere tidspunkt, ved å velge en
innstilling fra 1 til 24 timer (med trinn på 1 time).
Slik gjør du dette:
1. Still inn vaskemaskinen manuelt eller automatisk til den typen klær du skal
vaske.
2. Trykk på Starttidinnstilling flere ganger til du ser ønsket tid.
3. Trykk på Start/pause-knappen. Lampen for Starttidinnstilling lyser, og klokken
begynner å telle ned til den starttiden du valgte.
4. Du avbryter Starttidinnstilling ved å trykke på (På/Av)-knappen, og deretter
slå vaskemaskinen på igjen.
12 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
Vaske en omgang med klær
Råd og vink om vasking
Sortere vasken: Sorter vasken etter følgende kriterier:
• Type vaskesymbol på etiketten: Sorter vasken i bomull, blandede fibre,
syntetiske stoffer, silke, ull og rayon.
• Farge: Skill hvite og fargede klær. Vask nye, fargede klær separat.
• Størrelse: Hvis du legger klær av forskjellig størrelse i samme vask, blir
vaskeresultatet bedre.
• Følsomhet: Vask klær som tåler lite, separat, ved hjelp av finvaskprogrammet for
ren, ny ull, gardiner og silke. Sjekk etikettene i tøyet du vasker, eller se oversikten
i tillegget.
Tøm lommene: Mynter, sikkerhetsnåler og lignende gjenstander kan skade tøyet,
vaskemaskintrommelen og vanntanken.
Lukk lukkemekanismer: Lukk glidelåser og fest knapper eller kroker. Løse belter
eller bånd bør bindes sammen.
Forvask av bomull: Sammen med moderne vaskemidler gir den nye
vaskemaskinen din deg perfekte vaskeresultater, slik at du kan spare energi, tid, vann
og vaskemidler. Hvis bomullstøyet er spesielt skittent, bør du bruke forvask med et
proteinbasert vaskemiddel.
Fastsett belastningskapasiteten: Ikke overbelast vaskemaskinen. Da er det
ikke sikkert tøyet blir vasket godt nok. Bruk oversikten nedenfor når du skal fastsette
belastningskapasiteten for typen tøy du vasker.
Type stoff
Belastningskapasitet
Kulørt vask/Bomull
-middels/litt skittent
6,0 kg
-svært skittent
6,0 kg
Syntetiske stoffer
3,0 kg
Skånevask
2,5 kg
Ull
2,0 kg
Råd om vaskemidler: Typen vaskemiddel du bruker, er avhengig av typen stoff
(bomull, syntetisk, finvask, ull) farge, vasketemperatur, grad av og type tilsmussing.
Bruk alltid lavtskummende vaskemiddel, som er utformet for automatiske
vaskemaskiner.
Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten basert på vekten av tøyet, graden av
tilsmussing og hvor hardt vannet er i ditt område. Hvis du ikke vet hvor hardt vannet
er, kontakter du lokale myndigheter.
Merk:
Oppbevar vaskemiddel og tilsetningsstoffer på et sikkert, tørt sted utilgjengelig for
barn.
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 13
Vedlikeholde vaskemaskinen
Tømme vaskemaskinen i et nødstilfelle
1.
2.
Trekk ut støpselet til vaskemaskinen.
Ta av bunndekslet ved å vippe
det av med en skrutrekker.
3.
Skru av nødstømmehetten ved å
dreie mot venstre. Ta tak i hetten
på enden av nødstømmerøret og
trekk den forsiktig ut omtrent 20
cm.
4.
5.
6.
La alt vannet strømme inn i en bolle.
Sett tømmerøret inn og skru på hetten igjen.
Sett bunndekselet på plass igjen.
Reparere en frossen vaskemaskin
Hvis temperaturen faller under frysepunktet, og vaskemaskinen fryser:
1. Trekk ut støpselet.
2. Tøm varmt vann på vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Trekk ut vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Tøm varmt vann i vaskemaskintrommelen og la det stå i 10 minutter.
5. Kople vannslangen til kranen igjen og sjekk om vanntilførsel og tømming
foregår som normalt.
Rengjøre maskinen utvendig
1.
2.
3.
Tørk av vaskemaskinen utvendig, også kontrollpanelet, med en myk klut og
ikke-slipende rengjøringsmiddel.
Tørk av overflatene med en myk klut.
Ikke tøm vann på vaskemaskinen.
Rengjøre vaskemiddelskuffen og nisjen
1. Trykk på utløserhendelen på innsiden
av vaskemiddelskuffen og trekk den
ut.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ta hetten av rommet
.
Vask alle delene under rennende vann.
Rengjør nisjen med en gammel tannbørste.
Sett inn hetten (skyv den helt inn på plass) i skuffen.
Skyv skuffen inn på plass igjen.
Kjør et skylleprogram uten vask i trommelen.
14 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
Vedlikeholde vaskemaskinen
Rengjøre smussfilteret
Rengjør smussfilteret 2 eller 3 ganger i året.
1. Ta bunndekslet av forsiden av vaskemaskinen.
2. Skru av nødstømmehetten ved å dreie mot venstre og tømme alt vannet.
Se "Tømme vaskemaskinen i et nødstilfelle " på side 14.
3. Skru av filterhetten og trekk den ut.
4. Vask smuss etc. fra filteret. Pass på at tømmepumpemekanikken bak filteret ikke
er blokkert. Sett på filterhetten igjen.
5. Sett bunndekselet på plass igjen.
Rengjøre filteret til vannslangen
Rengjør filteret til vannslangen minst en gang i året, eller når du ser følgende
feilmelding på skjermen:
Slik gjør du dette:
1. Slå av vanntilførselen til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen fra baksiden av vaskemaskinen.
3. Bruk en nebbtang, og trekk filteret forsiktig ut fra enden av slangen. Skyll det
under rennende vann til det er rent. Rengjør også innsiden og utsiden av den
gjengede koplingen.
4. Skyv filteret inn på plass igjen.
5. Skru slangen tilbake på vaskemaskinen igjen.
6. Slå på kranen og kontroller at forbindelsene er vanntette.
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 15
Feilløsing
Problemer og løsninger
Vaskemaskinen starter ikke
• Pass på at døren er lukket helt igjen.
• Kontroller at støpslet er satt i.
• Kontroller at vannkranen er slått på.
• Sjekk at du har trykket på Start/pause-knappen.
Ikke vann eller utilstrekkelig vannforsyning
• Kontroller at vannkranen er slått på.
• Kontroller at vannslangen ikke er frosset.
• Kontroller at vannslangen ikke er bøyd.
• Kontroller at filteret på vannslangen ikke er tilstoppet.
Det ligger vaskemiddel igjen i skuffen etter at vaskeprogrammet er
fullført
• Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk.
• Tøm vaskemiddelet innerst i vaskemiddelskuffen (ikke ved ytterkanten).
Vaskemaskinen vibrerer eller bråker
• Pass på at vaskemaskinen er plassert på en plan overflate. Hvis overflaten ikke er
plan, justerer du føttene til riktig nivå (se side 3).
• Kontroller at forsendelsesskruene er fjernet (se side 3).
• Pass på at vaskemaskinen ikke står inntil andre gjenstander.
• Pass på at lasten som vaskes, er balansert.
Vaskemaskinen tømmes ikke og/eller sentrifugerer ikke
• Kontroller at tømmeslangen ikke er klemt eller bøyd.
• Kontroller at filteret til vannslangen ikke er tilstoppet (se side 15).
Døråpningsknappen virker ikke
(B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)
1. Trekk ut støpslet.
2. Tøm vannet fra vaskemaskinen.
3. Bruk en skrutrekker til å vippe av bunndekslet av plast. Sett det til side.
4. Finn frem til den oransje plastklaffen, og trekk den frem for å åpne døren.
Beskrivelse av feilmeldingene
Feilmelding
Løsning
Lukk døren.
• Kontroller at vannkranen er slått på.
• Sjekk vanntrykket.
• Rengjør smussfilteret.
• Pass på at tømmeslangen er riktig satt på.
Vasken er ubalansert. Løsne tøy som er sammenfiltret.
Hvis du bare skal vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe
eller jeans, kan siste sentrifugeringsresultat bli
utilfredsstillende, og feilmeldingen »E4» vises på
displayet.
• Kontroller om enden av tømmeslangen er plassert for
lavt. (Kontroller at tømmeslangens holder på baksiden
er intakt)
• Kontroller om enden av tømmeslangen ligger under
vann.
Før du kontakter Etter salg-service:
1. Forsøk å rette opp problemet (Se »Problemløsing» på denne siden).
2. Start programmet på nytt for å se om feilen gjentas.
3. Kontakt Etter salg-service hvis feilen vedvarer og beskriv problemet.
16 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
Programoversikt
PROGRAM
VASKEMIDDEL
Sentrifugeringshastighet
Maks
TemOG TILSET(MAKS.) o/min
belastNINGSMIDLER peratur
ning
B1515J B1415J B1315J B1215J B1115J B1015J
(kg) For- vask Tøy- (MAKS)
mykner ˚C
B1513J B1413J B1313J B1213J B1113J B1013J
vask
B915J
B913J
Start- Funksjon
tidVann
innB815J stil- For(l)
B813J ling vask
Elektrisitet
(kWh)
Bleievask 4,0
✽
Ja
✽
95
1450
1400
1300
1200
1100 1000
900
800
✽
✽
54
1.82
Bomull
6,0
✽
Ja
✽
95
1450
1400
1300
1200
1100 1000
900
800
✽
✽
54
1.82
Kulørt vask 6,0
✽
Ja
✽
60
1450
1400
1300
1200
1100 1000
900
800
✽
✽
54
0.95
Syntetisk
3,0
✽
Ja
✽
60
800
800
800
800
800
800
800
800
✽
✽
50
0.72
Skånevask 2,5
✽
Ja
✽
40
600
600
600
600
600
600
600
600
✽
✽
53
0.49
Ull
2,0
-
Ja
✽
40
400
400
400
400
400
400
400
400
✽
-
59
0.52
Kortprogram 2,0
-
Ja
✽
40
1000
1000 1000
1000
1000
1000
1000 1000
38
0.57
✽
-
PROGRAM
Bomull
Type VASK
Middels eller litt skittent bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær,
skjorter osv.
Kulørt vask
Middels eller litt skittent bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær,
skjorter osv.
Syntetisk
Middels eller litt skitne bluser, skjorter osv av polyester (diolen, trevira),
polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.
Skånevask
Tynne og ømfintlige gardiner, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.
Kun maskinvaskbar ull merket med Ren ny ull.
Ull
Kortprogram Lite skitne bomulls- eller linbluser, skjorter, mørk frotté, farget lintøy,
jeans osv.
1. Program med forvask varer omtrent 15 minutter lenger.
2. Informasjon om programvarigheten er målt etter vilkårene spesifisert i standarden IEC 456.
3. Forbruket i de individuelle hjemmene kan være forskjellig fra verdiene oppgitt i tabellen, på
grunn av variasjoner i vanntrykk og –temperatur, lasten og typen vask.
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 17
Programoversikt
PROGRAM
Sentrifugeringshastighet
Maks VASKEMIDDEL
TemOG TILSET(MAKS.) o/min
belastNINGSMIDLER peratur
B1515J B1315J B1215J B1115J B1015J B915J
ning
(kg) ForTøy- (MAKS) B1415J B1313J B1213J B1113J B1013J B913J
vask mykner
˚C B1513J
vask
B815J
B813J
Starttid- Funksjon
Vann
innstil(l)
ling For-
5,0
✽
Ja
✽
60
Håndklær 4,0
✽
Ja
✽
95
Gardiner,
lette
3,0
✽
Ja
✽
60
800
800
Ulltepper
3,0
✽
Ja
✽
60
800
800
Dekketøy
3,0
✽
Ja
✽
60
1000
Sengetøy
5,0
✽
Ja
✽
60
(kWh)
vask
B1413J
Gardiner,
tunge
Elektrisitet
1200 1200
1100
1000
900
800
✽
✽
75
0.65
1450
(1400 ) 1300 1200
1100
1000
-
-
✽
✽
75
1.05
800
800
800
800
800
✽
✽
75
0.54
800
800
800
800
800
✽
✽
68
0.45
1000 1000
1000
1000
900
800
✽
✽
56
1.03
1450
1300 1200
(1400 )
1100
1000
900
800
✽
✽
60
1.20
1200
PROGRAM
Type VASK
Gardiner, tunge
Bomull eller blandet bomull, tykke gardiner, striegardiner (trekk, fôr), lite skittent
møbeltrekk, sofatrekk uten fôr, etc.
Håndklær
Pile-vevde bomullshåndklær, badehåndklær, badekåper
Gardiner, lette
Syntetiske, fine gardiner av blandet bomull eller bomull, vindusgardiner,
nettinggardiner etc.
Ulltepper
Sengetepper av bomull med fyll, dyner, puter, ulltepper, sofatrekk med tynt fôr
Dekketøy
Duker av bomull eller blandet bomull, sterkt skitne møbeltrekk etc.
Sengetøy
Bomull: sengetøy, laken, dynetrekk, putetrekk etc.
18 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
Tillegg
Riktig behandling av forskjellige typer plagg
Vannbestandig stoff
Kan strykes på maks. 100 ˚C
Ømfintlige stoffer
Tåler ikke stryking
Plagget kan vaskes på 95 ˚C
Kan renses ved hjelp av alle løsemidler
Plagget kan vaskes på 60 ˚C
Rensing kun med perkloretylen,
lighterdrivstoff, ren alkohol eller R113
Plagget kan vaskes på 40 ˚C
Rensing kun med flybensin,
ren alkohol eller R113
Plagget kan vaskes på 30 ˚C
Tåler ikke rensing
Plagget kan vaskes for hånd
Tørkes flatt
Skal ikke vaskes
Kan henges til tørk
Kan miste fargen i kaldtvann
Tørk på kleshenger
Må ikke blekes
Tåler tørketromling ved normal temperatur
Kan strykes på maks. 200 ˚C
Tåler tørketromling ved redusert temperatur
Kan strykes på maks. 150 ˚C
Må ikke tørketromles
Elektriske advarsler
Du reduserer faren for brann, elektrisk støt og andre skader hvis du tar hensyn til disse
sikkerhetsreglene:
• Bruk maskinen kun fra den typen strømkilde som er angitt på etiketten. Hvis
du ikke er sikker på hva slags strømforsyning du har der du bor, kontakter du
forhandler eller den lokale strømleverandøren.
• Bruk bare jordet eller polarisert uttak. For din sikkerhets skyld har denne
maskinen et polarisert vekselstrømstøpsel med ett blad som er bredere enn det
andre. Dette støpslet passer kun én vei i strømuttaket. Hvis du ikke klarer å
sette støpslet helt inn i uttaket, kan du forsøke å snu det. Hvis støpslet
fremdeles ikke passer, kontakter du en elektriker for å få uttaket reparert.
• Beskytt strømledningen. Strømledningen må legges slik at den ikke tråkkes på
eller klemmes av gjenstander som plasseres oppå eller inn mot ledningen. Vær
spesielt oppmerksom på punktene der ledningen går inn i støpselet, ved holdere
eller der de går ut av maskinen.
• Ikke overbelast vegguttaket eller skjøteledningene. Overbelastning kan føre til
brann eller elektrisk støt.
SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning 19
Tillegg
Miljøvern
•
Dette utstyret er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste
maskinen, må du overholde lokale regler for avfallshåndtering. Klipp av
strømledningen, slik at utstyret ikke kan koples til strømkilde. Ta av døren, slik
at dyr og små barn ikke kan stenges inne i maskinen.
•
Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som anbefales i instruksjonene fra
vaskemiddelprodusenten.
•
Bruk flekkfjerningsprodukter og klor før vasking kun når det er absolutt
nødvendig.
•
Du sparer vann og elektrisitet hvis du bare vasker fulle maskiner (mengden er
avhengig av programmet som benyttes).
Samsvarserklæring
Denne maskinen overholder europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og
EN-standard 60335.
Spesifikasjoner
VASKEMASKIN MED FRONTLASTING
TYPE
598 mm × 550 mm × 844 mm
DIMENSIONER BxDxH
VANNTRYKK
50 kPa ~ 800 kPa
VEKT
75 kg
VASK- og SENTRIF. KAP.
STRØMFORBRUK
6 kg (TØRT TØY)
VASKING
220V
240V
180W
VASKING OG
220V
2000W
180W
OPPVARMING
240V
2400W
SEN- MODELL B1515J B1415J B1315J B1215J B1115J B1015J B915J B815J
B1513J B1413J B1313J B1213J B1113J B1013J B913J B813J
TRIF.
220V
550W
550W 550W
500W
PUMPING
54l (STANDARD LØP)
MODELL
opm
PAKKENS VEKT
500W 430W 430W
34W
VANNMENGDE
SENTRIFUGERING
500W
B1515J B1415J B1315J B1215J B1115J B1015J B915J B815J
B1513J B1413J B1313J B1213J B1113J B1013J B913J B813J
1450
1400
1300
1200
1100
PAPIR
2,6 kg
PLAST
0,9 kg
20 SAMSUNG Vaskemaskin Bruksanvisning
1000
900
800
VED EVENTUELT BEHOV FOR
SERVICE
-Ta straks kontakt med et AS-senter der du
bor, og oppgi navn, adresse og
telefonnummer hvis det skulle oppstå
problemer med produktet ditt.
Code No.: DC68-01527A-DW
Norsk
Download PDF

advertising