Samsung | 320TSN-2 | Samsung 320TSN-2 Bruksanvisning

SyncMaster 320TSn-2
LCD-skjerm
Brukerveiledning
Sikkerhetsinstruksjoner
Symboler
Merk
Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader på
utstyret.
Les instruksene nøye og bruk produktet på riktig måte.
Advarsel / Forsiktig
Unnlatelse av å følge retningslinjene som dette symbolet angir, kan forårsake
personskade eller skade på utstyr.
Symboler og markeringer
Forbudt
Viktig å lese og forstå til enhver
tid
Ikke demonter
Trekk støpselet ut av kontakten
Ikke berør
Jording for å forhindre elektrisk
støt
Strøm
Når datamaskinen ikke skal brukes i en lengre periode, setter du den i DPM.
Hvis du bruker skjermsparer, setter du den i aktiv skjermmodus.
Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).
Snarvei til Instruksjoner for forebygging av etterbilder
Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller skadde eller løse
stikkontakter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke ta på støpselet med våte hender når du setter det inn i eller trekker
det ut av stikkontakten.
•
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Kontroller at du kobler strømledningen til en jordet kontakt.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskader.
Kontroller at støpselet sitter ordentlig i stikkontakten.
•
Det kan medføre brannfare.
1
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke bruk kraft til å bøye eller trekke i støpselet, og ikke plasser noe
tungt på det.
•
Det kan medføre brannfare.
Ikke koble flere apparater til samme stikkontakt.
•
Det kan medføre brannfare på grunn av overoppheting.
Ikke koble fra strømledningen mens skjermen er i bruk.
•
Ellers kan det føre til skader på produktet grunnet elektrisk sjokk.
For å koble strømmen fra apparatet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og derfor må støpselet være fungere ordentlig.
•
Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Bruk bare strømledningen som ble levert av fabrikanten. Ikke bruk
strømledningen til et annet produkt.
•
Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Installasjon
Kontakt et autorisert servicesenter før du installerer skjermen på steder der den
vil bli utsatt for mye støv, høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet eller
kjemiske stoffer, og på steder der den skal stå på døgnet rundt, for eksempel på
en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.
Unnlatelse av å gjøre det kan føre til alvorlig skade på skjermen.
Vær minst to personer til å løfte og flytte produktet.
•
Hvis ikke, kan det være lett å miste det og dermed forårsake personskader og/eller skader på produktet.
Når du installerer produktet i et kabinett eller rack, kontroller at frontenden av nedre del av produktet ikke faller ut.
•
Ellers kan den falle ned eller forårsake personskader.
•
Bruk et kabinett eller rack med egnet størrelse i forhold til produktet.
IKKE PLASSER LEVENDE LYS, MYGGMIDLER, SIGARETTER
ELLER NOEN SLAGS VARMEOVNER NÆR PRODUKTET.
•
Det kan medføre brannfare.
Hold varmeelementer så langt borte fra strømledningen og produktet
som mulig.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
2
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i
en bokhylle eller et skap.
•
Det kan medføre brannvare på grunn av økt intern temperatur.
Pass på at du setter produktet forsiktig ned når du setter det fra deg.
•
Ellers kan dette føre til skader på skjermen.
Frontsiden av produktet må ikke plasseres på gulvet.
•
Ellers kan dette føre til skader på skjermen.
Kontroller at et autorisert installeringsfirma utfører veggmonteringen.
•
Ellers kan den falle ned og forårsake personskader.
•
Kontroller at den spesifiserte veggmonteringen installeres.
Installer produktet ditt på et godt ventilert sted. Kontroller at det er en
klaring på minst 10 cm fra veggen.
•
Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.
Kontroller at innpakningsplasten holdes utenfor barnas rekkevidde.
•
Ellers kan det medføre alvorlige skader (kveling) hvis barn leker med
den.
Hvis høyden på skjermen din er justerbar, skal du ikke plassere gjenstander eller støtte deg på stativet når du senker det.
•
Det kan forårsake skade på produktet eller personen som bærer den.
Rengjøring
Bruk en lett fuktet og myk klut til rengjøringen av skjermkabinettet eller overflaten av PDP-skjermen.
Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på overflaten til produktet.
•
Ellers kan det medføre misfarging og ødeleggelse av strukturen og
skjermoverflaten kan flasse av.
Rengjør produktet med en myk klut bare med skjermrengjøringsmiddel. Hvis du må bruke et annet rengjøringsmiddel enn skjermrengjøringsmidlet, løs det opp i vann med forholdet 1:10.
Når du rengjør strømledningen eller kontakten, skal du bruke en tørr
klut.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
3
Sikkerhetsinstruksjoner
Når du rengjør produktet, forsikre deg å koble fra strømledningen.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
Når du rengjør produktet, ta ut strømledningen og rengjør den med en
myk og tørr klut.
•
(Bruk ikke kjemikalier slik som voks, benzen, alkohol, tynner,
myggfjerner, smøremiddel eller rengjøringsmidler.) Disse kan endre
utseende til produktets overflate og skrelle av produktetikettene til
produktet.
Da produkthuset kan lett påføres skraper, forsikre deg å bruke bare
spesifisert type klut.
•
Bruk spesifisert type klut bare med litt vann. Da produktet kan påføres
skraper hvis det er fremmedlegemer på kluten, skal du riste den godt
før du bruker den.
Når du rengjør produktet skal du ikke spraye vann direkte på hoveddelene til produktet.
•
Kontroller at vann ikke kommer inn i produktet og at det ikke vått.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt, brann eller feil.
Annet
Produktet er et høyspenningsprodukt. Kontroller at brukere ikke demonterer, reparerer eller modifiserer produktet på egen hånd.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Hvis produktet trenger
reparasjon, kontakt et servicesenter.
Hvis produktet lukter rart, lager rare lyder eller det kommer røyk fra
det, koble fra strømpluggen med én gang og kontakt et servicesenter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke monter produktet på et sted som er eksponert for fuktighet, støv,
røyk eller vann, eller i en bil.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru apparatet
av og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Hvis det oppstår tordenvær, skal du ikke røre strømledningen eller
antennen.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke prøv å flytte skjermen ved å dra i ledningen eller signalkabelen.
•
Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet
eller brann grunnet skader på ledningen.
4
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke løft eller flytt produktet frem og tilbake eller til venstre og høyre
mens du bare holder i strømledningen eller signalkablene.
•
Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet
eller brann grunnet skader på ledningen.
Kontroller at ventilåpningen ikke blokkert av et bord eller et gardin.
•
Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.
Ikke plasser beholdere som inneholder vann, vaser, blomsterpotter,
medisiner og metallgjenstander på produktet.
•
Hvis vann eller et fremmedlegeme kommer inn i produktet, koble fra
strømledningen og kontakt et servicesenter.
•
Dette kan forårsake funksjonsfeil på produktet, elektrisk støt eller
brann.
Ikke bruk eller oppbevar brannbar spray eller lett antennelige materialer i nærheten av produktet.
•
Ellers kan det resultere i fare for eksplosjon eller brann.
Ikke før inn metallgjenstander som strikkepinner, mynter, pins eller
brennbare gjenstander som for eksempel fyrstikker og papir på innsiden
av produktet (gjennom ventilasjonsåpningene, inngangs- og utgangsterminalene, etc).
•
Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i produktet, koble fra
strømledningen og kontakt et servicesenter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Når du bruker et stillestående skjermbilde over lengre tid, er det mulig
at det oppstår etterbide eller merker.
•
Hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre tidsperiode, sett det
i sovemodus eller bruk en bevegbar skjermsparer.
Still inn oppløsning og frekvens som er egnet for produktet.
•
Ellers kan du bli påført synsskader.
Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for
høyt.
•
Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
Hvis du kontinuerlig flytter deg nærmere skjermen til produktet, kan
det være at synet ditt svekkes.
Ta en pause på minst fem (5) minutter for hver time du bruker skjermen.
Dette reduserer belastningen på øynene dine.
5
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke installer den på et ustabilt sted som for eksempel en utstabil rack
eller ujevn overflate, eller et sted som utsettes for vibrasjoner.
•
Ellers kan det lett falle ned og dermed forårsake personskader og/
eller skader på produktet.
•
Hvis du bruker produktet på et sted utsatt for vibrasjoner, kan det
medføre skader på produktet og brannfare.
Når du flytter produktet, skal du skru strømmen av og koble ut
strømpluggen, antennekabelen og alle de andre kablene som er koblet til
produktet.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
Kontroller at barn ikke henger på produktet eller klatrer oppå det.
•
Produktet kan falle ned og forårsake personskade eller død.
Hvis du ikke bruker produktet for en lang periode, koble fra strømledningen fra kontakten.
•
Ellers kan det medføre i overoppheting eller brannfare grunnet støv
og kan resultere i brann grunnet elektrisk sjokk eller lekkasje.
Ikke plasser tunge gjenstander eller leketøy eller søtsaker slik som
kjeks etc. som kan tiltrekke barnas oppmerksomhet til produktet.
•
Barna dine kan henge på produktet og forårsake at det faller ned og
dette kan medføre personskader eller død.
Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i munnen når du fjerner det
fra fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted hvor det er utenfor
barnas rekkevidde.
•
Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet, ta straks
kontakt med lege.
Når du setter batteriet inn, vær oppmerksom på riktig polaritet (+, -).
•
Ellers kan batteriet ta skade eller det kan oppstå brannfare, eller fare
for personskader eller skader grunnet lekkasje av batteriets indre
væske.
Bruk kun de spesifiserte standardbatteriene, og bruk ikke et nytt og et
brukt batteri sammen.
•
Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann, personskader eller skader på grunn av lekkasje av den innvendige væsken.
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må innleveres til resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de brukte
eller oppladbare batteriene til resirkulering.
•
Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste offentlige returstasjon, eller til en forhandler som selger samme type
batterier eller oppladbare batterier.
Ikke plasser produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys eller
i nærheten av varme, f. eks. peis eller ovn.
•
Dette kan redusere produktets levetid og medføre brannfare.
6
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke slipp gjenstander ned på produktet eller forårsake støt mot produktet.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Bruk ikke luftfukter eller sett et kjøkkenbord i nærheten av produktet.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler øyeblikkelig.
•
Hvis det forekommer gnister, kan det føre til eksplosjon eller brann.
Hvis produktet er skrudd på over en lengre periode, blir skjermpanelet
varmt. Ikke rør det.
•
Hold alle små tilbehør på et sted der de er utenfor barnas rekkevidde.
Vær forsiktig når du justerer vinkelen på produktet eller høyden på
stativet.
•
Dette kan medføre personskader, da hånden eller fingrene dine kan
sette seg fast.
•
Hvis du vipper produktet for meget kan det falle ned og forårsake
personskader.
Ikke installer produktet på et sted som er så lavt at det er innenfor
rekkevidden av barn.
•
Ellers kan det falle ned og forårsake personskader.
•
Da fremsiden av produktet er tung, installer produktet på en jevn og
stabil overflate.
Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
•
Dette kan forårsake personskader og/eller skader på produktet.
7
Innledning
Innholdet i pakken
Merk
Forsikre deg om at følgende artikler følger med din LCD-skjerm.
Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
Kontakt en lokal forhandler for å kjøpe ekstrautstyr.
Merk
Dette stativet er ikke for gulvmodellen.
Pakke opp
LCD-skjerm
Håndbøker
Hurtigoppsettguide
Garantikort
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Kabler
Strømledning
D-Sub-kabel
Annet
8
Brukerhåndbok
Innledning
Annet
Fjernkontroll
Batterier (AAA X 2)
HDD-deksel
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Selges separat
DVI-kabel
Veggmonteringssett
Bordplasseringssett
TV-tunerboks
LAN-kabel
Merk
•
Du kan kjøpe og koble til en separat nettverksboks eller TV-tunerboks. Du finner informasjon om
hvordan disse brukes i de respektive brukerhåndbøkene.
•
Du kan bare koble til en ekstern boks.
Din LCD-skjerm
Foran
MENU knapp [MENU]
Åpner og lukker menyen på skjermen. Brukes også for å gå ut av skjermmenyen
eller tilbake til forrige meny.
Navigeringsknapper (Opp-Ned knapper)
Går fra et menyelement til et annet vertikalt eller justerer valgte menyverdier.
9
Innledning
Justeringsknapper (Høyre-Venstre knapper) / Volumknapper
Går fra et menyelement til et annet horisontalt eller justerer valgte menyverdier.
Hvis OSD ikke vises på skjermen, kan du trykke på knappen for å justere volumet.
ENTER knapp [ENTER]
Aktiverer en markert menypost.
SOURCE knapp [SOURCE]
Skifter fra PC-modus til Video-modus. Kildeskifte er kun mulig for eksterne kilder
som er forbundet med LCD-skjermen på det tidspunktet.
[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo]
Merk
•
TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.
D.MENU
Åpner og lukker D.MENU på skjermen.
Merk
•
Denne er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.
På/Av-knapp [
]
Bruk denne knappen til å skru LCD-skjermen av og på.
Lysstyrkesensor
Produktets Lysstyrkesensor-funksjon føler automatisk lysstyrken i omgivelsene
ved hjelp av en lysstyrkesensor, og justerer lysstyrken deretter.
Strømindikator
Viser Strømsparingsmodus ved å blinke grønt
Merk
Se Strømsparing i håndboken hvis du vil ha ytterligere informasjon om strømsparingsfunksjoner. For å spare energi, skru av LCD-skjermen når den ikke er i bruk
eller når det skal stå ubetjent i lengre perioder.
Sensor for fjernkontroll
Pek fjernkontrollen mot dette punktet på LCD-skjermen.
Bakside
Merk
For detaljert informasjon om kabeltilkoblinger, se under Kabeltilkoblinger i Installeringskapittelet.
LCD-skjermens bakside kan variere noe avhengig av hvilken modell LCD-skjerm du har.
10
Innledning
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Slår LCD-skjermen På/Av.
POWER IN
Strømkabelen plugges inn i LCD-skjermen og i
vegguttaket.
RS232C OUT/IN (RS232C Serie PORT)
MDC(Multippel skjermkontroll) Programport
DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO
IN] (PC/DVI/HDMI Audio Tilkoblingskontakt
(Input))
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Koble HDMI kontaktenen på baksiden av LCDskjermen din til HDMI kontakten på det apparatet
dine digitale signaler kommer fra med en HDMI
kabel.
DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video Tilkoblingskontakt)
Ved å bruke en D-Sub Kabel (15 pin D-Sub) - PC
modus (Analog PC)
DVI / PC / HDMI IN [DVI] (PC Video Tilkoblingskontakt)
11
Innledning
Ved å bruke en DVI kabel (DVI-D til DVI-D) DVI modus (Digital PC)
DC OUT [5V/1.5A]
Koble denne til POWER-kontakten til en TVtunerboks eller nettverksboks.
AV IN [VIDEO] (VIDEO Tilkoblingskontakt)
Koble [ VIDEO ]-kontakten på skjermen til videoutgangskontakten til den eksterne enheten med
en VIDEO-kabel.
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](LCD.skjerm
Audio Tilkoblingskontakt (Input))
AV AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Lydkontakt
for LCD-skjerm (utgang))
RGB OUT
LAN(LAN Tilkoblingskontakt)
USB(USB Tilkoblingskontakt)
Kompatibel med Tastatur / Mus og Eksterne lagringsenheter.
Merk
Antallet LCD-skjermer som kan kobles til looput
kan variere avhengig av kablene, signalkilde etc.
Med kabler der det ikke forekommmer degradering eller signalkilde kan opptil til ti LCD-skjermer kobles til.
12
Innledning
Kensington Lock
Kensington-låsen er en innretning som brukes til
å låse systemet fysisk fast når det brukes på et
offentlig sted. Låseinnretningen må kjøpes separat. Utseende og låsemetode kan variere fra illustrasjonen avhengig av produsent. Se i veiledningen som følger med Kensington-låsen for riktig
bruk. Låseinnretningen må kjøpes separat.
Merk
Plasseringen av Kensington-låsen kan variere,
avhengig av modellen.
Bruke tyverisikringen Kensington-lås
1.
Før låseinnretningen inn i Kensington-spalten på monitoren
gen
og vri den i låseretnin-
.
2.
Koble til Kensington-låskabelen.
3.
Fest Kensington-låsen på en pult eller en
tung stillestående gjenstand.
Merk
Se Koble kabler for videre informasjon om kabeltilkoblinger.
Fjernkontroll
Merk
Ytelsen til fjernkontrollen kan påvirkes av en TV eller andre elektroniske enheter som opererer i nærheten av LCD-skjermen, og føre til funksjonsfeil pga forstyrrelse av frekvensen.
Merk
TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.
13
Innledning
POWER
OFF
Number Buttons
DEL
knapp
+ VOL MUTE
TV/DTV
MENU
INFO
FARGEKNAPPER
TTX/MIX
STILL
AUTO
S.MODE
MDC
LOCK
SOURCE
ENTER/PRE-CH
CH/P
D.MENU
GUIDE
RETURN
Opp-ned Venstre-Høyre-knapper
EXIT
SRS
MagicInfo
P.MODE
DUAL/MTS
PIP
SWAP
1.
POWER
Slår produktet på.
2.
Off
Slår produktet av.
3. Number Buttons
Trykk for å bytte kanal.
14
Innledning
4. DEL
knapp
"-"-knappen fungerer bare med DTV. Den brukes til å velge MMS
(flere kanaler) for en DTV.
5. + VOL -
Justerer lydvolumet.
6.
Pauser (demper) lyden midlertidig. Dette vises nederst til venstre
på skjermen. Lyden kommer tilbake om MUTE eller - VOL +
trykkes inn i Mute-modus.
MUTE
7. TV/DTV
Velger TV- og DTV-modus direkte.
8. MENU
Åpner skjermmenyen og går ut av menyen eller lukker justeringsmenyen.
9.
Aktiverer en markert menypost.
10.
INFO
Gjeldende bildeinformasjon vises på øvre venstre halvdel av skjermen.
11.COLOR BUTTONS
Trykk for å legge til eller fjerne kanaler, og for å lagre kanaler i
favorittlisten i "Kanalliste" menyen.
12.
TV-kanalene tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekst-TV.
TTX/MIX
- Tekst-TV-knapper
Hvis du vil ha mer informasjon > TTX / MIX
13.STILL
Trykk én gang på knappen for å fryse skjermen. Trykk en gang til
for å oppheve frysingen.
14.AUTO
Tilpasser skjermvisningen automatisk i PC modus. Når du endrer
oppløsningen fra Kontrollpanel, utføres den automatiske funksjonen.
15. S.MODE
Når du trykker på denne knappen vil nåværende modus vises nederst i sentrum av skjermen. LCD-skjermenhar en innebygd HiFi stereoforsterker. Trykk på knappen en gang til for å bla gjennom
tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser. ( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
16.MDC
MDC Hurtigknapp.
17.LOCK
Aktiverer eller deaktiverer alle funksjonstaster både på fjernkontrollen og LCD Displayet bortsett fra Power og LOCK knappene.
18.
SOURCE
Trykk på knappen for å endre signal inn SOURCE.
Du kan bare endre SOURCE hvis det er koblet eksterne enheter
til skjermen.
19.
ENTER/PRE-CH
Denne knappen brukes til å returnere til den forrige kanalen.
20. CH/P
I TV modus, velges TV-kanaler.
21.D.MENU
DTV-menyvisning
22.GUIDE
Visning av Elektronisk programguide (EPG).
15
Innledning
23.
RETURN
Går tilbake til forrige meny.
24. Opp-Ned Venstre-Høyre
knapper
Går fra et menyelement til et annet horisontalt, vertikalt eller justerer valgte menyverdier.
25.
EXIT
Avslutter skjermmenyen.
26.
SRS
Velger SRS TruSurround XT-modus.
27.MagicInfo
MagicInfo Hurtigknapp.
28. P.MODE
Når du trykker på denne knappen, vises gjeldende bildemodus i
midten nederst på skjermen.
AV / HDMI / TV : P.MODE
LCD-skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er ferdiginnstilte fra fabrikken. Trykk deretter på knappen igjen for å
bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte modus. ( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)
MagicBright er en funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig
av bildet du viser. Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte modus. (Entertain →
Internet → Text → Custom )
29.
DUAL/MTS
DUALSTEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll og MONO/NICAM
MONO/NICAM STEREO kan betjenes avhengig av typen fjernsynssignal ved å bruke DUAL knappen på fjernkontrollen mens
du ser på TV.
MTSDu kan velge MTS (Multikanal Televisjon Stereo) modus
FM Stereo
30. PIP
Lydtype
MTS-/S-modus
Standard
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Manuell endring
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
Hver gang du trykker på knappen, dukker en PIP-skjerm opp.
- Denne funksjonen finnes ikke for denne LCD-skjermen.
31.SWAP
Skifter innholdet i PIP og hovedbilde. Bildet i PIP-vinduet vises
i hovedskjermbildet, og hovedskjermbildet vises i PIP-vinduet.
- Denne funksjonen finnes ikke for denne LCD-skjermen.
Mekanisk layout
Mekanisk layout
16
Innledning
LCD-skjerm Hode
NETTVERKSMODELLSTØRRELSE
17
Innledning
Installere VESA Veggbrakett
•
Når du installerer VESA, sørg for at du overholder VESA-standardene.
•
Informasjon om innkjøp og installering av VESA-braketten: Vennligst kontakt din nærmeste
SAMSUNG Distributør for å bestille. Etter bestilling får du besøk av installatører som installerer
braketten.
•
Det trengs minst to personer for å flytte LCD-skjermen.
•
SAMSUNG er ikke ansvarlig for produktskade eller personskade som måtte oppstå ved egeninstallasjon.
Dimensjoner
Merk
Ved feste av braketten på vegg må du bare bruke maskinskruer med 6 mm diameter og 8 til 12 mm
lengde.
Montering av veggbrakett
•
Rådfør deg med en tekniker før du monterer veggbraketten.
•
SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for skade på produktet eller personskade når installasjonen utføres av kunden.
•
Dette produktet er ment for montering på betongvegger. Produktet kan løsne hvis det monteres på
gips eller tre.
Komponenter
Bruk bare komponentene og tilbehøret som ble levert med produktet.
18
Innledning
Veggbrakett (1)
Hengsel (Venstre 1, PlastikHøyre 1)
khenger
(4)
Skrue
(A)(11)
Skrue (B) Anker
(4)
(11)
Veggbrakettenhet
Merk
Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.
1.
Sett inn og trekk til festeskruen i pilens retning.
Monter deretter veggbraketten på veggen.
Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.
2.
A-
Festeskrue
B-
Veggbrakett
C-
Hengsel (venstre)
D-
Hengsel (høyre)
Før du borer inn i veggen, må du kontroller at avstanden mellom de to låsehullene bak på produktet
er riktig.
Hvis lengden er for kort eller lang, løsne alle eller noen av de 4 skruene på veggbraketten for å
tilpasse lengden.
19
Innledning
A-
3.
Avstand mellom de to låsehullene
Kontroller monteringsdiagrammet og marker borepunktene på veggen. Bruk 5.0 mm bitsen til å
bore hull dypere enn 35 mm. Fest hvert anker i det korresponderende hullet. Match hver av
brakettene og hengselhullene til de korresponderende ankerhullene og sett inn og skru til de 11
skruene A.
Montere produktet på veggbraketten
Utformingen av produktet kan variere, avhengig av modell. (Plasthengeren og skruene er like for alle
modeller)
1.
Fjern de 4 skruene bak på produktet.
20
Innledning
2.
Sett skrue B inn i plastikkhengeren.
Merk
•
Monter produktet på veggbraketten, og pass på at det er sikkert festet i plasthengerne på venstre
og høyre side.
•
Vær forsiktig når du monterer produktet på braketten, og unngå at fingrene blir sittende fast
i hullene.
•
Kontroller at veggbraketten er sikkert festet til veggen, slik at produktet ikke løsner etter
montering.
3.
Skru til de 4 skruene i trinn 2 (plastikkhengeren + skrue B) i de bakre hullene på produktet.
4.
Fjern sikkerhetspinnen (3) og stikk de 4 produktholderne inn i de korresponderende braketthullene
(1). Plasser deretter produktet (2) slik at det er godt festet til braketten. Sørg for at du setter
sikkerhetspinenn (3) tilbake for å holde produktet sikkert festet til braketten.
21
Innledning
A-
LCD-skjerm
B-
Veggbrakett
C-
Vegg
Justere vinkelen på veggbraketten
Juster brakettvinkelen til -2˚ før du installerer den på veggen.
1.
Fest produktet til veggbraketten.
2.
Hold produktet øverst og midt på, og trekk det frem (i pilens retning) for å justere vinkelen.
Merk
Du kan stille inn veggbrakettvinkelen mellom -2˚ og 15 ˚.
Pass på at du holder produktet øverst og midt på, ikke på venstre eller høyre side, når du justerer
vinkelen.
22
Tilkoblinger
Koble til en computer.
Bruk av strømkabel med jording
•
I tilfelle feil kan jordingen gi elektrisk sjokk. Forsikre deg om at jordingen er
riktig installert før du kobler til strømnettet. Når jordingen kobles fra skal
apparatet kobles fra strømnettet først.
Merk
AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din
kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AV-inngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.
Koble strømkabelen til LCD-skjermen i strøminngangen på baksiden av LCDskjermen. Skru på strømbryteren.
Du kan koble D-sub til LCD-skjermen på to måter. Velg en av de følgende:
Bruk av D-Sub (Analog) forbindelse på videokortet.
•
Koble D-sub til RGB porten med 15 pinner på baksiden av LCD-skjermen og
D-sub porten med 15 pinner på computeren.
Bruke DVI (Digital) forbindelsen på videokortet.
•
Koble DVI kabelen til DVI -porten på baksiden av LCD-skjermen og DVIporten på computeren din.
23
Tilkoblinger
Koble audiokabelen til LCD-skjermen din til audioporten bak på din computer.
Merk
•
Skru på både computeren din og LCD-skjermen.
•
DVI-kabelen er valgfri.
•
Kontakt et lokalt SAMSUNG Electronics servicesenter for å kjøpe ekstrautstyr.
Koble til andre enheter
Bruk av strømkabel med jording
•
I tilfelle feil kan jordingen gi elektrisk sjokk. Forsikre deg om at jordingen er
riktig installert før du kobler til strømnettet. Når jordingen kobles fra skal
apparatet kobles fra strømnettet først.
Merk
AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din
kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AV-inngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.
Koble til AV-enheter
1.
Koble porten på DVD-/videospiller (DVD/digitalboks) til [R-AUDIO-L] -porten på LCD-skjermen.
2.
Deretter starter du DVDen, videospilleren eller videokameraet med en DVD-plate eller et bånd
satt inn.
3.
Velg AV med SOURCE .
Merk
LCD-skjermen har AV-forbindelseskontakter for tilkobling av AV-inngangsenheter som DVDer, videospillere eller videokameraer. Du kan nyte AV-signaler så lenge LCD-skjermen er slått på.
24
Tilkoblinger
Koble til et videokamera
1.
Lokaliser AV utgangen på videokameraet. De finnes vanligvis på siden eller på baksiden av
kameraet. Koble et sett med audiokabler mellom AUDIO utgangene på kameraet og AV AUDIO
IN [L-AUDIO-R] på LCD-skjermen.
2.
Koble et sett med audiokabler mellom VIDEO utgangene på kameraet og AV IN [VIDEO] på
LCD-skjermen.
3.
Velg AV til kameraet ved å bruke Source knappen foran på LCD-skjermen eller på fjernkontrollen.
4.
Start deretter kameraet med et opptak i.
Merk
Audio-video kablene som vises her er vanligvis inkludert med et videokamera. (Hvis ikke, hør med
din lokale elektroforretning.) Hvis videokameraet ditt er i stereo må du koble til med to kabler.
Koble til ved hjelp av en HDMI-kabel
Merk
•
Inputenheter slik som digital DVD er koblet til HDMI kontakten til LCD-skjermen med bruk av
HDMI-kabelen.
•
Du kan koble til en PC med HDMI kontakten.
25
Tilkoblinger
Koble til ved hjelp av en DVI-til-HDMI-kabel
Merk
•
Koble DVI utgangen på en digital enhet til HDMI kontakten på LCD-skjermen ved å bruke en DVI
til HDMI kabel.
•
Koble de røde og hvite pluggene fra en RCA til stereo (for PC) kabel til audioutgangskontaktene
med samme farge på enheten, og koble dne motsatte pluggen til DVI / PC / HDMI AUDIO IN
kontakten på LCD-skjermen
Koble til et Lydsystem
Merk
•
Koble lydkabler mellom kontaktene AUX L, R på LYDSYSTEMET og AUDIO OUT [L-AUDIOR] på LCD-skjermen.
Koble en LAN Kabel
Bruk av strømkabel med jording
•
I tilfelle feil kan jordingen gi elektrisk sjokk. Forsikre deg om at jordingen er
riktig installert før du kobler til strømnettet. Når jordingen kobles fra skal
apparatet kobles fra strømnettet først.
Merk
AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din
kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AV-inngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.
26
Tilkoblinger
Merk
Koble til LAN-kabelen.
Koble til en USB-enhet
Bruk av strømkabel med jording
•
I tilfelle feil kan jordingen gi elektrisk sjokk. Forsikre deg om at jordingen er
riktig installert før du kobler til strømnettet. Når jordingen kobles fra skal
apparatet kobles fra strømnettet først.
Merk
AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din
kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AV-inngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.
Merk
Du kan koble til USB-enheter slik som mus og tastatur.
27
Bruke programvaren
Skjermdriver
Merk
Når operativsystemet ber deg om å angi skjermdriveren, setter du inn CD-ROM-platen
som følger med skjermen. Driverinstallasjonen er litt forskjellig avhengig av operativsystem. Følg anvisningene for det operativsystemet du har.
Gjør klar en tom plate og last ned driverprogramfilen fra Internett-adressen som vises
her.
Internett-side:
http://www.samsung.com/ (Global)
Installere skjermdriveren (Automatisk)
1.
Sett CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk på "Windows".
3.
Velg skjermmodellen din i listen og klikk på "OK".
4.
Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du på knappen "Continue Anyway" (Fortsett likevel).
Klikk deretter på "OK" (Microsoft® Windows® XP/2000 Operativsystem).
28
Bruke programvaren
Merk
Denne skjermdriveren har sertifisert MS-logo, og installasjonen skader ikke systemet ditt.
Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.
http://www.samsung.com/
Installere skjermdriveren (Manuelt)
Microsoft® Windows Vista™‚ Operativsystem
1.
Sett CD-platen Manual inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk på
(Start) og "Kontrollpanel". Dobbeltklikk deretter på "Appearance and Personalization" (Utseende og temaer).
3.
Klikk på "Personalization" (Personalisering) og deretter på "Display Settings" (Skjermnnstillinger).
4.
Klikk på "Advanced Settings..." (Avanserte innstillinger).
5.
Klikk på "Properties" (Egenskaper) i arkfanen "Monitor" (Skjerm). Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er deaktivert, betyr det at konfigurasjonen av skjermen er fullført. Skjermen
kan brukes som den er.
29
Bruke programvaren
Hvis meldingen "Windows needs…" (Windows trenger...) kommer opp, som vist i illustrasjonen
nedenfor, klikker du på "Continue" (Fortsett).
Merk
Skjermdriveren har sertifisert MS-logo, og installasjonen skader ikke systemet ditt.
Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.
6.
Klikk på "Update Driver..." (Oppdater driver...) i arkfanen "Driver" (Driver).
7.
Merk av for "Browse my computer for driver software" (Søk i datamaskinen etter driverprogramvare) og klikk på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (La meg velge
fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen).
8.
Klikk på "Have Disk..." (Har diskett…), velg mappen (for eksempel D:\Driver) hvor installasjonsfilen for driveren ligger, og klikk på "OK".
30
Bruke programvaren
9.
Velg modellen som samsvarer med skjermen fra listen med skjermmodeller, og klikk på
"Next" (Neste).
10. Klikk på "Close" (Lukk) → "Close" (Lukk) → "OK" → "OK" i skjermbildene som følger.
Microsoft® Windows® XP Operativsystem
31
Bruke programvaren
1.
Sett CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk på "Start" → "Control Panel" (Kontrollpanel) og klikk på ikonet "Appearance and
Themes" (Utseende og temaer).
3.
Klikk på ikonet "Display" (Skjerm), velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk deretter på
"Advanced..." (Avansert).
4.
Klikk på knappen "Properties" (Egenskaper) i arkfanen "Monitor" (Skjerm) og velg arkfanen
"Driver" (Driver).
5.
Klikk på "Update Driver..." (Oppdater driver...), velg "Install from a list or... (Installer fra en
liste...) og klikk deretter på "Next" (Neste).
32
Bruke programvaren
6.
Velg "Don't search, I will... (Ikke søk, jeg skal...), klikk på "Next" (Neste) og deretter på "Have
disk" (Har diskett).
7.
Klikk på knappen "Browse" (Bla gjennom) , velg A:(D:\Driver) og skjermmodellen din i listen,
og klikk på "Next" (Neste).
8.
Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du på knappen "Continue Anyway" (Fortsett likevel).
Klikk deretter på OK-knappen
Merk
Denne skjermdriveren har sertifisert MS-logo, og installasjonen skader ikke systemet ditt.
Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.
http://www.samsung.com/
9.
Klikk på "Close" (Lukk) og deretter på "OK" gjentatte ganger.
33
Bruke programvaren
10. Installasjonen av skjermdriveren er fullført.
Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem
Når du kan se "Digital Signature Not Found" (Digital signatur ikke funnet) på skjermen, følger du disse
trinnene.
1.
Klikk på "OK" i vinduet "Insert disk" (Sett inn disk).
2.
Klikk på "Browse" (Bla gjennom) i vinduet "File Needed" (Fil nødvendig).
3.
Velg A:(D:\Driver), klikk på "Open" (Åpne) og klikk deretter på "OK".
Installasjon
1.
Klikk på "Start", "Setting" (Innstilling), "Control Panel" (Kontrollpanel).
2.
Dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).
3.
Velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk på knappen "Advanced Properties" (Avansert).
4.
Velg arkfanen "Monitor" (Skjerm).
Tilfelle 1: Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er deaktivert, betyr det at skjermen er riktig
konfigurert. Stopp installasjonen
Tilfelle 2: Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er aktiv, klikker du på "Properties" (Egenskaper) og følger trinnene nedenfor.
5.
Klikk på "Driver" (Driver), "Update Driver" (Oppdater driver...) og deretter på "Next" (Neste).
6.
Velg "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Vis
en liste over kjente drivere for denne enheten slik at jeg kan velge en bestemt driver), klikk på
"Next" (Neste) og deretter på "Have disk" (Har diskett).
7.
Klikk på "Browse" (Bla gjennom) og velg A:(D:\Driver).
8.
Klikk på "Open" (Åpne) og deretter på "OK".
9.
Velg skjermmodellen din, klikk på "Next" (Neste) og deretter på "Next" (Neste).
34
Bruke programvaren
10. Klikk på "Finish" (Fullfør) og deretter på "Close" (Lukk).
Hvis du kan se vinduet "Digital Signature Not Found" (Digital signatur ikke funnet), klikker du
på "Yes" (Ja). Klikk på "Finish" (Fullfør) og deretter på "Close" (Lukk).
Microsoft® Windows® Millenium Operativsystem
1.
Klikk på "Start", "Setting" (Innstilling), "Control Panel" (Kontrollpanel).
2.
Dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).
3.
Velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk på knappen "Advanced Properties" (Avansert).
4.
Velg arkfanen "Monitor" (Skjerm).
5.
Klikk på knappen "Change" (Endre) i området "Monitor Type" (Skjermtype).
6.
Velg "Specify the location of the driver" (Spesifiser driverens plassering).
7.
Velg "Display a list of all the driver in a specific location..." (Vis en liste over alle driverne...),
og klikk på "Next" (Neste).
8.
Klikk på "Have Disk" (Har diskett).
9.
Velg A:\(D:\driver) og klikk på "OK".
10. Velg "Show all devices" (Vis alle enheter), og velg skjermen som tilsvarer den som er koblet til
datamaskinen. Klikk deretter på "OK".
11. Fortsett å klikke på "Close" (Lukk) og "OK" til du har lukket dialogboksen for skjermegenskaper.
Microsoft® Windows® NT Operativsystem
1.
Klikk på "Start", "Settings" (Innstillinger), "Control Panel" (Kontrollpanel), og dobbeltklikk på
ikonet "Display" (Skjerm).
2.
I vinduet Display Registration Information, klikker du på arkfanen Innstillinger og klikker på "All
Display Modes" (Alle skjermmodi).
3.
Velg en modus du vil bruke (Oppløsning, Antall farger og Vertikal frekvens), og klikk på "OK".
4.
Klikk på "Apply" (Bruk) hvis du ser at skjermen fungerer normalt etter å ha klikket på
"Test" (Test). Hvis skjermen ikke er normal, må du skifte til en annen modus (lavere oppløsning,
færre farger eller lavere frekvens).
Merk
Hvis det ikke finnes en modus i Alle skjermmodi, velger du nivået for oppløsning og vertikal frekvens
ved å henvise til Forhåndsinnstilte tidsurmoduser i brukerhåndboken.
Linux Operativsystem
For å utføre X-Window må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.
1.
Trykk "Enter" (Enter) i det første og andre skjermbildet etter at du har utført X86Config-filen.
2.
Det tredje skjermbildet er for å angi musen.
3.
Angi en mus for datamaskinen.
4.
Det neste skjermbildet er for å velge et tastatur.
35
Bruke programvaren
5.
Angi et tastatur for datamaskinen.
6.
Det neste skjermbildet er for å angi skjermen.
7.
Først angir du en horisontal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
8.
Angi en vertikal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
9.
Angi modellnavnet til skjermen. Denne informasjonen påvirker ikke den faktisk utførelsen av XWindow.
10. Du er ferdig med oppsettet av skjermen. Kjør X-Window når du har angitt annen nødvendig
maskinvare.
IRTOUCH
IRTouch Screen Control Panel
Double click the mark on the tabletop (as the following indication), or follow "Start" -> "All programs"
-> "IRTouchSystems", and then click "IR TouchScreen Control Panel" and go to the Control Panel of
the touchscreen as following.
General Control Panel menu
1.
The control panel provides adjustment and configuration with USB and IR touchscreen of serial
port and supports compatibility of multi-touchscreens at the same PC. This window shows the
basic information of the touchscreen and calibration. If several touchscreens are mounted on the
PC and status is set "multi-screens display", user may use the button [Select Monitor] and must
choose monitor related to each touchscreen before calibration, otherwise the touchscreen won't
work. The setting of multi-touchscreens at the same PC comprising of Steps: the butt mark will
appear on the center of each monitor screen in master slave sequence operated by program after
user clicks "Select Monitor". If does so, use may click the center of the butt mark so as to acknowledge the mounted-touchscreen. If there is no information of touchscreen on the monitor,
36
Bruke programvaren
user is required to press "Esc" or wait for 15 seconds, then program will pass the current the setting
of touchscreen and continue automatically the next one; Double click the setting of touchscreen
in the list. User may select the monitor related to each IR touchscreen and click "OK" representing
the save and exit after the select-dialog box pops up. Finishing the above operations, program
will show the number of monitor relevant to each touchscreen in the list of "Monitor".
2.
Select the touchscreen you want in the list and Click [Calibrate]. After calibration, the item "Calibrated" will show "Yes".
Calibration compromising of steps: select a touchscreen in the information list, then click "calibrate"
button when the calibration window shows up. Calibration is done by clicking on 4 calibration points
37
Bruke programvaren
so that user only clicks the center of the bull's-eye in sequence. If failing to hit the bull's eye, user may
move the pointer or fingers to the center of it again and lift based on the utilization of Click on Release
when calibration. Press 'Esc" button to exit calibration. After calibration the "recalibrate", "OK", "cancel" buttons will show up. "ReCalibrate" means recalibration; "OK" means saving and exit; "Cancel"
means exit without saving.
Modes Setting
1.
Click on touch
Mouse single click event happens immediately at the point when the finger contact the
touchscreen, not for dragging objects. In this mode the touchscreen responds fastest, it's usually
used for big button applications.
2.
Click on Release
Mouse click event happens at the point where the finger leaves touchscreen; in this mode the
finger moving position is followed by eyes and precisely controlled, therefore it's suitable for
small buttons or hyperlink of web pages, such as POS, WEB applications.
3.
Mouse Emulation
This is the default mode. Full emulation of mouse functions including left-button click, moving,
lifting, and dragging; if writing, drawing, or dragging map are required, this mode is well suitable
to the above application.
4.
Enable Touch
Enable(default)/disable touchscreen;
5.
Hide Cursor
Hide cursor without closedown of the mouse function; because Mouse cursor is not used in some
applications but always is applied to such filed as big button, playing animation, or children
education in "Click On Touch" mode.
38
Bruke programvaren
6.
Send Right Click
To enable right-click function(default). Click and press on any area on the screen for two seconds,
the right-click pop-up menu will show up. Right-click is only available in Mouse Emulation mode.
User may adjust the number of “delay” in “Right Click Settings” if finding the pop-up time is
either fast or slow. Notice: the higher the value, the slower the pop-up time. "Delay" unit is
"millisecond". The "area" is used for adjusting the jitter-range of the touch surface within limit
of error (unit: pixel). The higher the value, the wider the jitter-range. Right Click menu will pop
up so long as the finger contacts the screen for a while within the range.
7.
Enable Double Click
Same as the function of Mouse Double Click. Double click on the same setting area of objects in
a short time. The "Double Click Settings" property can be set so as to get the best performance
on Double Click. "Speed" unit is "millisecond". The higher the value, the longer the effective
time interval between the double clicks raising the function of Double Click. "Area" is used for
either amplifying or reducing the Double Click area. The higher the value (unit: pixel), the more
sensitive the response of Double Click. Double-click should be utilized in the applications such
as "Click on touch", "Click on Release", "Mouse Emulation".
8.
Enable Delay Touch
After this function is enabled, high speed touch or scratch on the screen becomes ineffective. It
is the very effective for touch to maintain steadily for a time in specified area. This function is
for banking and industrial control applications, such as ATM, Switches of industrial equipment
and used in both Click on touch and Click on Release modes. The "Delay Touch Setting" properties can be set selectively. The higher the value (unit:millisecond), the longer the touch-delay
time; "area" is utilized to regulate the effective area in which finger maintains on the touch plane.
The higher the value (unit: pixel), the wider the effective area.
9.
Prevent System to Standby
Unable (default); this function may prevent System from Standby. When the IR touchscreen is
provided with serial ports as a simple output device, the function may enable recovery out of the
state of automatic system standby.
10. Drag Delay
The function show the amount of millisecond "Drag Delay" will take to be enabled after you click
that. Drag Delay may be adjusted to the correct value if the object can not be precisely selected
or if jitter happens to cursor when you touch. The unit is millisecond.
11. False touch rejection
The snow and rain drop will be mistakenly a single touch. So the function of "False touch rejection" may be selected in driver to avoid the above error without the normal manipulation. The
function of "Enable Delay Touch" will do the work to prevent the false touch. Instructions see
Attachment : Setting of touchscreen in strong light, rain and snow condition.
Serial port Settings
1.
Installation of the driver of serial port finished, choose "start" - "All Programs" - "IRTOUCHSYSTEMS" - "Serial Port Settings". In the list show both the name of IR touch device installed
and the number of the serial ports. You may choose [Install] when some serial ports are available
or choose [Remove] to uninstall the driver if you don't want to use the touchscreen.
39
Bruke programvaren
2.
Click [Change Port] to set and change setting of the selected Serial Port.
Attachment
The general setting of touchscreen
Select "Mouse Emulation" mode, then choose "Enable Touch" Send Right ClickEnable DoubleClick.
In general functions of Enable Delay Touch and False touch rejection may not selected to avoidslowing
the touch response. It is proved null if you quickly click or drag the touch point.
40
Bruke programvaren
Installment
1.
Send Right Click : To enable right-click function (default). Click and press on any area on the
screen for two second, the right-click menu will pop-up. Right-click is only available in Mouse
Emulation mode. The “Delay” value is 1000(1second); The “Area” value is set to 32px at optimum.
2.
Enable Double Click : Same as the function of Mouse Double Click. Double click on the same
setting area of objects in a short time may open up the object. "Speed" unit is at 500 to 550. "Area"
unit is 32px.
3.
Drag Delay : The function show the amount of millisecond "Drag Delay" will take to be enabled
after you click that. Drag Delay may be adjuste d to the correct value if theobject can not be
precisely selected or if jitter happens to cursor when you touch. The unit is millisecond.
Setting of touchscreen in strong light, rain and snow condition
The snow and rain drop will be mistakenly a single touch. So the function of “False touch rejection”
maybe selected in driver to avoid the above error without the normal manipulation. The function of
“EnableDelay Touch” will do the work to prevent the false touch.
41
Bruke programvaren
Specification
1.
Each value should be gradually set in "Delay Touch Settings" after fulfillment of "Enable Delay
Touch". "Delay" is set to 40 and "Area" to 16.
2.
Enter count : It means how many times you click to approach the setting value within 3 seconds.
Then driver will install the function of "False touch rejection" where quick click or scratch will
be considered void except the touch point on the active area for quite a while.
3.
Leave count : "False touch rejection" is no longer effective when the click times within 5 seconds
is less than the setting number.
42
Innledning
En MDC (Multiple Display Control) er et program som gjør det mulig å bruke flere ulike skjermer samtidig på PCen
på en enkel måte. RS-232C, en standard for seriell kommunikasjon, brukes til kommunikasjonen mellom en PC og
en skjerm. Derfor kobles en seriell kabel mellom den serielle porten på en PC og den serielle porten på en skjerm.
Main Screen
Klikk Start > Program > Samsung > MDC System for å starte programmet.
Velg et sett for å se volumet for det valgte settet på glidebryteren.
Hovedikoner
Velg knapp
Remocon
Info-tabell
Safety Lock
Velg skjerm
Port Selection
Kontrollverktøy
1. Bruk hovedikonene til å skifte til hvert vindu.
2. Lar deg aktivere eller deaktivere mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for skjermenheten.
3. Stiller inn Safety Lock <sikkerhetslåsefunksjonen>.
Når du stiller inn låsefunksjonen, kan du bruke knappene power <på/av>og lock <lås> bare på fjernkontrollen og
selve enheten.
4. Innstillingen for PC-ens serieport kan variere. Standardverdien er COM1.
5. Klikk Select All (Velg alle) eller Clear (Opphev valg) for å velge eller oppheve valget av alle skjermene.
6. Bruk Grid (Rutenett) for å se kort informasjon om den valgte skjermen.
7. Velg en skjerm.
8. Bruk kontrollverktøyene for å kontrollere skjermene.
<Merk> Funksjonen Enable/Disable (Aktiver/Deaktiver) for fjernkontrollen fungerer uansett om strømmen er på
eller av, og dette gjelder for alle skjermer som er tilkoblet MDC. Men uansett status når MDC blir
avsluttet, blir mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for alle skjermer initialisert til Enable (Aktivert)
når MDC blir avsluttet.
Port Selection
1. “Multiple Display Control” (flerskjermstyringen) er opprinnelig stilt inn til COM1.
2. His det er brukt en annen port enn COM1, kan du velge COM1 til og med COM4 i menyen for portvalg.
3. Hvis akkurat det portnavnet som er koblet til skjermen med en seriekabel, ikke blir valgt, vil det være umulig å
kommunisere med skjermen.
4. Valgt port lagres i programmet, og brukes også for neste program.
Power Control
1. Klikk hovedikonet Power Control (Strømstyring), og vinduet Power Control vises.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon nødvendig for strømstyring.
1)
(Power Status(Strømstatus))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer
2. Bruk knappen Select All (Velg alle) eller avkryssingsruten for å velge en skjerm du vil kontrollere.
Med Power Control kan du kontrollere noen av funksjonene for den valgte skjermen.
1) Power On/Off
- Slår strømmen til den valgte skjermen På/Av.
2) Volume
- Kontrollerer volumnivået for den valgte skjermen.
Den mottar volumverdien for den valgte skjermen fra settene, og viser det på glidebryteren.
(Når du opphever valget eller velger Select All (Velg alle), settes verdien tilbake til standardverdien, 10)
3)
Mute On /Off (Demp På/Av)
- Slår lyddemping for valgt skjerm På/Av.
Når du velger ett sett om gangen, hvis det valgte settet allerede er satt til MUTE (Demp), må du merke MUTE
skjerm.
(Hvis du opphever valgene eller velger Select All (Velg alle), settes verdiene tilbake til standardinnstillingene.)
Strømstyring gjelder for alle skjermer.
Funksjonene Volume (Volum) og Mute (Demp) er bare tilgjengelige for skjermer som har
strømstatusen ON (På).
Input Source
1. Klikk hovedikonet Input Source (Inndatakilde), og kontrollvinduet Input Source (Inndatakilde) vises.
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.
• TV Mode
• MagicInfo Mode
Info-tabellen i vinduet Input Source (Inndatakilde) viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll
av inndatakilde.
1) PC
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til PC.
2) BNC
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til BNC.
3) DVI
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DVI.
4) TV
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til TV.
5) DTV
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DTV.
6) AV
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til AV.
7) S-Video
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til S-Video.
8) Component
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til Component.
9) MagicInfo
- MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
10) HDMI
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til HDMI.
11) Channel
- Kanalpilen vises når Input Source (Innsignalkilde) er TV.
TV-kilde kan bare velges på produkter med TV-tuner, og styring av kanaler er bare mulig når
innsignalkilden er TV.
Kontroll av indatakilde gjelder bare for skjermer som har statusen ON (På).
Image Size
PC, BNC, DVI
1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.
1)
(Power Status(Strømstatus))
- Viser strømstatusen for gjeldende skjerm.
2) Image Size
- Viser gjeldende bildestørrelse for valgt skjerm.
3) Input
- Viser gjeldende inndatakilde for skjermen som brukes.
4) Info-tabellen viser bare de skjermene som har inndatakilde PC, BNC, DVI.
5) Når du klikker Image Source (Bildekilde) vises kategorien PC Source (PC-kilde) først.
- Knappen Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) kontrollerer bildestørrelsen som er tilgjengelig for PC, BNC,
DVI.
6) Video Source
- Velg kategorien Image Source (Bildekilde) for å styre bildestørrelsen for de ulike innsignalkildene.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON
(På).
Image Size
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.
1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.
1) Velg kategorien Video Source (Videokilde) for å justere bildestørrelse for TV, AV, S-Video, Component (Komponent) ,
HDMI, DTV.
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.
2) Info-tabellen viser bare skjermer som har TV, AV, S-VIDEO eller Component, HDMI, DTV som inndatakilde.
3) Skift bildestørrelsen for valgt skjerm tilfeldig.
Merk: Auto Wide (Automatisk bredde), Zoom1 og Zoom2 kan ikke velges hvis innsignaltypen for
Component (komponent) eller DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.
4) Skjermmodusene kan bare justeres når en TV (kun PAL) er koblet til og elementet Image Size (Bildestørrelse) er
angitt til Auto Wide (Autobredde).
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON
(På).
Time
1. Klikk hovedikonet Time (Tid), og kontrollvinduet Time (Tid) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for tidskontroll.
1) Current Time
- Still gjeldende klokkeslett for valgt skjerm (PC-tid)
- For å endre klokkeslettet, må du først endre PC-klokken.
2) On Time Setup
Still inn Hour (Time), Minute (Minutt), AM/PM for On Time Setup (Oppsett for påslåing), Status, Source (Kilde),
Volume (Volum) for den valgte skjermen.
3) Off Time Setup
Still inn Hour (Time), Minute (Minutt), AM/PM, status for Off Time Setup (Oppsett for avslåing) for den valgte
skjermen.
4) Viser innstilt tid for påslåing.
5) Viser innstilt tid for avslåing.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Tidskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).
Funksjonene On Time Setup (Oppsett for påslåing) og TV Source (TV-kilde) fungerer bare for TVmodeller.
PIP
PIP Size
1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for størrelseskontroll for bilde i bildet.
1) PIP Size
- Viser gjeldende størrelse på bilde i bildet for skjermen som brukes.
2) OFF
- Slår av PIP (Bilde i bilde) for den valgte skjermen.
3) Large
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Large.
4) Small
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Small.
5) Double1
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 1.
6) Double 2
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 2.
7) Double 3 (Dobbel 3) (Picture By Picture, Bilde for bilde)
– Slår på Bilde for bilde for den valgte skjermen og endrer størrelsen til dobbel 3.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Du kan velge størrelsen på bildet i bildet når du slår på skjermen.
PIP
PIP Source
1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kilden for bilde i bildet.
1) PIP Source
- Du kan velge kilden for bildet i bildet når du slår på skjermen.
2) PC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til PC.
3) BNC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til BNC.
4) DVI
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til DVI.
5) AV
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til AV.
6) S-Video
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til S-Video.
7) Component
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til Component.
8) HDMI
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til HDMI.
Merk: Det kan hende at enkelte av “PIP”-kildene ikke kan velges, avhengig av typen innkilde for
hovedskjermen.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Kontrollfunksjonen “PIP” er bare tilgjengelig for de skjermene der effektstatusen er “ON”, og “PIP”funksjonen er satt til “ON”.
Settings
Picture
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll.
Når du velger hver funksjon, vises den valgte verdien for valgt skjerm på glidebryteren. Når du velger Select All
(Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en verdi i dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endr
modus til “CUSTOM” (tilpasset).
1) Picture
- Bare tilgjengelig for TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
- Justerer kontrasten for valgt skjerm.
3) Brightness
- Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
4) Sharpness
- Justerer skarpheten for valgt skjerm.
5) Color
- Justerer fargene for valgt skjerm.
6) Tint
- Justerer fargetonene for valgt skjerm.
7) Color Tone
- Justerer fargetonen for den valgte skjermen.
8) Color Temp
- Justerer Color Temp for den valgte visningen.
9) Brightness Sensor
- Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
10) Dynamic Contrast
- Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard
vises.
Settings
Picture PC
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll. Når en funksjon velges,
vises den innstilte verdien for den valgte funksjonen i lysbildet. Når en funksjon velges, henter den verdien for settet
og viser det på lysbildelinjen. Når du velger Select All (Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en
verdi i dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endr modus til “CUSTOM” (tilpasset).
1) Picture PC
- Bare tilgjengelig for PC, BNC, DVI.
2) Contrast
- Justerer kontrasten for valgt skjerm.
3) Brightness
- Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
4) Red
- Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
5) Green
- Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
6) Blue
- Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
7) Color Tone
- Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
- Justerer Color Temp for den valgte visningen.
9) Brightness Sensor
- Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
10) Dynamic Contrast
- Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard
vises.
Settings
Audio
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll. Når en funksjon velges, vises
den innstilte verdien for den valgte funksjonen i lysbildet. Når en funksjon velges, henter den verdien for settet og
viser det på lysbildelinjen. Når du velger Select All (Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en verdi i
dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endr modus til “CUSTOM” (tilpasset).
1) Audio
- Kontrollerer lydinnstillingene for alle inndatakilder.
2) Bass
- Justerer bassen for valgt skjerm.
3) Treble
- Justerer diskanten for valgt skjerm.
4) Balance
- Justerer balansen for valgt skjerm.
5) SRS TS XT
- Virtuell SRS TS XT-lyd På/Av.
6) Sound Select
- Du kan velge enten Main (Hoved) eller Sub (Under) når PIP er på.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard
vises.
Settings
Image Lock
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll.
1) Image Lock
- Bare tilgjengelig for PC, BNC.
2) Coarse
- Justerer Coarse for valgt skjerm.
3) Fine
- Justerer Fine for valgt skjerm.
4) Position
- Justerer posisjonen for valgt skjerm.
5) Auto Adjustment
- Trykk for selvjustering til det innkommende PC-signalet.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Innstillingskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).
Maintenance
Lamp Control
1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.
Det vises en informasjonstabell med flere grunnleggende data.
1) Maintenance
- Aktiverer funksjonen Maintenance Control (Vedlikeholdskontroll) for alle innkilder.
2) Auto Lamp Control
- Justerer belysningen på den valgte skjermen til angitt tid.
Manuell Lamp Control (Lampekontroll) slås automatisk av hvis du velger Auto Lamp Control (Automatisk
lampekontroll).
3) Manual Lamp Control
- Denne gjør at du kan justere belysningen på den valgte skjermen til enhver tid.
Funksjonen “Automatisk styring av belysning” blir slått av hvis du gjør justeringer manuelt med funksjonen
“Manuell styring av belysning”.
Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har
statusen “ON” (På).
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Maintenance
Scroll
1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.
1) Scroll
- Denne funksjonen brukes for å fjerne etterbildene som oppstår når en stillskjerm vises på den valgte skjermen
en lang stund.
2) Pixel Shift
- Dette gjør at skjermen kan beveges litt ved det spesifiserte tidsintervallet.
3) Safety Screen
- Funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) brukes for å hindre at etterbilder oppstår når en stillskjerm vises
på skjermen over lengre tid. Elementet Interval (Intervall) brukes til å angi repetisjonssyklusen i timeenheter og
elementet Time (Tid) brukes til å angi tiden når funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) må utføres.
Elementet Type kan angis til Scroll (Rulling), Pixel (Piksel), Bar (Stolpe), Eraser (Utvisking), All White (Helt hvit)
eller Pattern (Mønster).
4) Safety Screen2
- Denne funksjonen brukes for å hindre at det oppstår etterbilder. Det er fem (5) types (typer) som du kan velge og
kontrollere med denne funksjonen.
For typen Scroll (Rulling) kan elementet Time (Tid) angis til 1, 2, 3, 4 eller 5. For typene Bar (Stolpe) og
Eraser (Utvisking) kan det angis til 10, 20, 30, 40 eller 50. For typene All White (Helt hvit) og Pattern
(Mønster) kan det angis til 1, 5, 10, 20 eller 30.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har
statusen “ON” (På).
Maintenance
Video Wall
1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.
1) Video Wall
- En videovegg er et sett av videoskjermer som er koblet sammen, slik at hver skjerm danner en del av hele bildet,
eller slik at bildet blir gjentatt på hver skjerm.
2) Video Wall (Screen divider)
- Skjermbildet kan deles i flere deler.
Du kan velge antall skjermer ved å angi en annen layout for inndelingen.
z Velg en innstilling for skjerminndelingen.
z Velg en skjerm.
z Du velger sted ved å angi et tall i valgt modus.
z MDC-programmet fra Samsung støtter opptil 5x5 LCD-skjermer.
3) On / Off
- Slår videoveggfunksjonen på/av for den valgte skjermen.
4) Format
- Velg format for visning av det delte skjermbildet.
z
Full
z
Natural
Du kan ikke bruke denne funksjonen i MagicInfo.
Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har
statusen “ON” (På).
Troubleshooting
1. Skjermen du vil kontrollere vises ikke på infotabellen for Power Control (Strømkontroll).
- Sjekk tilkoblingen for RS232C. (Sjekk om den er riktig koblet til Com1-porten)
- Sjekk skjermene for å se om noen av de andre tilkoblede skjermene har samme ID. Hvis flere skjermer har samme
ID, er ikke disse skjermene riktig oppdaget av programmet, på grunn av en datakonflikt.
- Sjekk om Display Set ID (Skjermsett-IDen) er et tall mellom 0 og 25. (Juster via menyen Display (Skjerm)).
Merk:
En Display Set ID (Skjermsett-ID) må være en verdi mellom 0 og 25.
Hvis verdien er utenfor dette området, kan ikke MDC-systemet kontrollere skjermen.
2. Skjermen du vil kontrollere, vises ikke på infotabellen i de andre kontrollvinduene.
- Kontroller om skjermen er slått på. (Du kan sjekke dette i infotabellen for Power Control (Strømkontroll))
- Sjekk om du kan endre inndatakilden for skjermen.
3. Dialogboksen vises flere ganger.
- Kontroller at skjermen du vil kontrollere, er valgt.
4. Både On Timer (På-tid) og Off Timer (Av-tid) er innstilt, men det vises andre klokkeslett.
- Legg inn gjeldende klokkeslett for å synkronisere skjermklokkene.
5. Fjernkontrollen virker kanskje ikke som den skal når du slår av fjernkontrollfunksjonen, kobler fra RS-232C-kabelen
eller avslutter programmet på en ureglementert måte. Start programmet på nytt og slå på fjernkontrollfunksjonen
igjen for å gjenopprette normale funksjoner.
<Merk> Dette programmet kan fungere feil på grunn av problemer ved kommunikasjonskretser eller interferens fra
elektronisk utstyr i nærheten.
Visning av innstillingsverdi med flere skjermer tilkoblet
Når flere skjermer er tilkoblet, vises innstillingsverdiene på følgende måte.
1. Ingen valgt: Viser standardverdien fra fabrikken.
2. En skjerm valgt: Henter og viser innstillingsverdien for valgt skjerm.
3. En skjerm valgt (ID1) og en annen skjerm (ID3) lagt til: Programmet, som viste innstillingsverdien for ID 1, henter og
viser verdien for ID3.
4. Alle sett valgt med Select All (Velg alle): Setter tilbake standardverdien fra fabrikken.
Justere LCD-skjermen
Input
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Merk
TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.
Source List
MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List]
→
,
→ ENTER
Bruk for å velge PC, DVI eller andre eksterne inndatakilder tilkoblet LCD-skjermen. Brukes til å velge
ønsket skjermbilde.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
HDMI
5.
MagicInfo
Merk
•
Direkteknappen på fjernkontrollen er 'SOURCE'-knappen.
•
For PC og DVI er denne deaktivert om kabelen ikke plugget i.
Edit Name
MENU → ENTER → [Input] →
→ ENTER → [Edit Name]
43
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
Gi enheten som er koblet til et navn slik at valget mellom signalkildene blir enklere.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
HDMI
Picture [PC / DVI / MagicInfo Mode]
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Merk
TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.
MagicBright
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright]
→ ENTER
MagicBright er en funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. For øyeblikket er
fire forskjellige moduser tilgjengelige: Entertain, Internet, Text and Custom. Hver modus har sin
egen forhåndskonfigurerte lysstyrkeverdi. Du kan lett velge en av de fire innstillingene ved å trykke
på MagicBright kontrollknappen.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
44
Justere LCD-skjermen
1.
Entertain
Høy lysstyrke
Når du vil se på bevegelige bilder, som en DVD eller VCR.
2.
Internet
Medium lysstyrke
For arbeid med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk.
3.
Text
Normal lysstyrke
For dokumenter eller arbeid med store tekstmengder.
4.
Custom
Selv om verdiene er nøye utvalgt av teknikerne våre, kan det være at du ikke synes de forhåndskonfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine.
I så fall justerer du lysstyrken og kontrasten ved hjelp av menyen på skjermen.
Custom
Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom]
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Ved å tilpasse bildet ved hjelp av Custom funksjonen vil MagicBright endre seg til Custom modus.
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]
→ ENTER
Stiller inn kontrasten.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→ ENTER→ [Brightness]
→ ENTER
Stiller inn lysstyrken.
Sharpness
MENU → → ENTER → [Picture] →
[Sharpness]
45
→ ENTER → [Custom] →
→
→ ENTER →
Justere LCD-skjermen
→ ,
→ ENTER
Justerer Sharpness (Skarphet).
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ ENTER → [Color Tone]
→ ENTER
Fargetonene kan endres.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Merk
Hvis du angir Color Tone til Cool, Normal, Warm eller Custom, deaktiveres funksjonen Color
Temp.
Hvis du angir Color Tone til Off, vil Color Control funksjonen deaktiveres
Color Control
Stiller inn Rød, Grønn og Blå fargebalanse.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Control]
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Om du stiller inn bildet ved å bruke Color Conrol funksjonen, vil Color Tone gå i Custom modus
Red
MENU →
[Red]
→ ENTER → [Picture] →
→
46
→ → ENTER → [Color Control] → ENTER →
Justere LCD-skjermen
→ ,
→ ENTER
Green
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ [Green]
→ ,
→
→ → ENTER → [Color Control] →
→ ENTER
→ ENTER
Blue
MENU → → ENTER → [Picture] →
ENTER → [Blue]
→ ,
→
→ → ENTER → [Color Control] →
→
→
→ ENTER
Color Temp.
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Temp]
→ ENTER
Color Temp er et mål for bildefargenes varme.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er stilt til Off.
Image Lock
Image Lock brukes til å finjustere og få best mulig bilde ved å fjerne støy som skaper ustabile, skjelvende og flimrende bilder. Hvis det ikke kan oppnås tilfredsstillende resultater med Fine (fin) justering,
kan du bruke Coarse (grov) justering og så bruke fin igjen etterpå.
(Tilgjengelig kun i PC modus)
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → → ENTER → [Image Lock]
Coarse
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ [Coarse]
→
47
→ → → ENTER → [Image Lock] → ENTER
Justere LCD-skjermen
→ ,
→ ENTER
Fjerner støy som for eksempel vertikale striper. Coarse (grov) justering kan flytte bildeområdet på
skjermen. Du kan flytte det tilbake til midten ved å bruke menyen for horisontal kontroll.
Fine
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → ENTER → [Image Lock] → → ENTER
→ [Fine]
→ ,
→ ENTER
Fjerner støy som for eksempel horisontale striper. Dersom støyen vedvarer selv etter fininnstilling,
gjenta den etter du har justert frekvensen (klokkehastigheten).
H-Position
MENU → → ENTER → [Picture] →
ENTER → [H-Position]
→ ,
→
→ → → ENTER → [Image Lock] →
→
→
→
→ → → ENTER → [Image Lock] →
→
→
→
→
→ ENTER
Justerer skjermposisjonen horisontalt.
V-Position
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [V-Position]
→ ,
→ ENTER
Justerer skjermposisjonen vertikalt.
Auto Adjustment
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ → → ENTER → [Auto Adjustment ]
Verdiene til Fine, Coarse, Position justeres automatisk. Når du endrer oppløsningen fra Kontrollpanel,
utføres den automatiske funksjonen.
(Tilgjengelig kun i PC modus)
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Direkteknappen på fjernkontrollen er 'AUTO'-knappen.
48
Justere LCD-skjermen
Signal Balance
Denne brukes til å kompensere for svakt RGB signal som blir sendt gjennom en lang kabel.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Balance]
(Tilgjengelig kun i PC modus)
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Signal Balance
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Signal Balance]
→
,
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Balance]
→
→ → → → ENTER → [Signal Balance]
→ ENTER
Velger enten On eller Off med signalkontrollen.
Signal Control
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ ENTER → → [Signal Control]
1.
→
R-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain]
→ ,
2.
→ ENTER
G-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → ENTER→ [G-Gain]
→ ,
3.
→ ENTER
B-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → ENTER→ [B-Gain]
49
Justere LCD-skjermen
→ ,
4.
→ ENTER
R-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → → ENTER→ [R-Offset]
→ ,
5.
→ ENTER
G-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → → → ENTER→ [G-Offset]
→ ,
6.
→ ENTER
B-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → → → → ENTER → [B-Offset]
→ ,
→ ENTER
Size
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → → ENTER → [Size]
→ ENTER
Size kan endres.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
1.
16:9
2.
4:3
Dynamic Contrast
MENU →
Contrast]
→ ENTER → [Picture] →
→
50
→
→ → → → → → ENTER → [Dynamic
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet,
og justerer for best mulig kontrast.
1.
Off
2.
On
Picture [ AV / HDMI Mode]
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Merk
TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.
Mode
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] → ENTER → [Mode]
→ ENTER
LCD-skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger ("Dynamic", "Standard", "Movie" og "Custom") som er ferdiginnstilte fra fabrikken.
Dynamic, Standard, Movie eller Custom kan aktiveres.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
1.
Dynamic
51
Justere LCD-skjermen
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Merk
Direkteknappen på fjernkontrollen er 'P.MODE'-knappen.
Custom
Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom]
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]
→ ENTER
Stiller inn kontrasten.
Brightness
MENU →
ness]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→ ENTER → [Bright-
→ ENTER
Stiller inn lysstyrken.
Sharpness
MENU → → ENTER → [Picture] →
[Sharpness]
→ ,
→ ENTER → [Custom] →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Justerer bildets Sharpness (skarphet).
Color
MENU →
[Color]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→ ENTER
52
→
→
→ ENTER →
Justere LCD-skjermen
Justerer bildets Color (Farge).
Tint
MENU →
→ [Tint]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→
→ → → ENTER
→ ENTER
Legger til en naturlig fargetone på skjermen.
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ ENTER → [Color Tone]
→ ENTER
Fargetonene kan endres. De enkelte fargekomponentene kan også justeres av brukeren.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Merk
Hvis du angir Color Tone til Cool2, Cool1, Normal, Warm1 eller Warm2, deaktiveres funksjonen
Color Temp.
Color Temp.
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ → → ENTER → [Color Temp.]
→ ENTER
Color Temp er et mål for bildefargenes varme.
53
Justere LCD-skjermen
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er stilt til Off.
Size
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → ENTER → [Size]
→ ENTER
Size kan endres.
1.
16:9
2.
Zoom 1
3.
Zoom 2
4.
4:3
5.
Just Scan
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Zoom1, Zoom2 er ikke tilgjengelige i HDMI.
Just Scan (Fargeområde) er tilgjengelig i HDMI.
Digital NR (Digital Noise Reduction)
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → ENTER → [Digital NR]
→ ENTER
Slår funksjonen Digital Noise Reduction (digital støyreduksjon) Off/On. Den digitale støyreduksjonsfunksjonen lar deg nyte klarere og tydeligere bilder.
1.
Off
54
Justere LCD-skjermen
2.
On
Film Mode
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→
→
→
→ ENTER → [Film Mode ]
→ ENTER
Med funksjonen Film Mode får du en seeropplevelse i kinokvalitet.
(I HDMI-modus kan denne funksjonen være tilgjengelig når inngangssignalet er linjesprangskann.
Den er ikke tilgjengelig med progressiv skann-signal.)
1.
Off
2.
On
Dynamic Contrast
MENU →
Contrast ]
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → → ENTER → [Dynamic
→ ENTER
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet,
og justerer for best mulig kontrast.
1.
Off
2.
On
Sound
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
55
Justere LCD-skjermen
•
MagicInfo
Merk
TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.
Mode
MENU →
→
,
→ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]
→ ENTER
LCD-skjermenhar en innebygd Hi-Fi stereoforsterker.
1.
Standard
Velger Standard som standard fabrikkinnstillinger.
2.
Music
Velger Music når du ser på musikkvideoer eller konserter.
3.
Movie
Velger Movie når du ser på filmer.
4.
Speech
Velger Speech når du ser på sendinger med mest dialog (f.eks. nyheter).
5.
Custom
Velger Custom hvis du ønsker å justere innstillingene etter dine personlige ønsker.
Custom
Lydinnstillingene kan justeres slik du ønsker.
MENU →
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom ]
Merk
•
Du kan høre lyden selv om lydverdien er satt til 0.
•
Ved å tilpasse bildet ved hjelp av Custom funksjonen vil MagicBright endre seg til Custom
modus.
Bass
MENU →
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom ]→ENTER→ [Bass]
56
Justere LCD-skjermen
→ ,
→ ENTER
Forsterker audiosignaler med lav frekvens.
Treble
MENU →
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom ]→ →ENTER→ [Treble]
→ ENTER
Forsterker audiosignaler med høy frekvens.
Balance
MENU →
ance]
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom ]→ → →ENTER→ [Bal-
→ ENTER
Lar deg stille inn lydbalansen mellom de høyre og venstre høyttalerne.
Auto Volume
MENU →
→
,
→ → ENTER → [Sound] → → → ENTER → [Auto Volume]
→ ENTER
Reduserer forskjellen i volumkontroll mellom senderne.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
MENU →
→ → ENTER → [Sound] → → → → ENTER → [SRS TS XT]
57
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
SRS TS XT er en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser problemet med å spille av 5.1-flerkanalsinnhold gjennom to høyttalere. TruSurround gir en overbevisende, virtuell surround-opplevelse på
alle typer avspillingssystemer med to høyttalere, blant annet interne høyttalere i fjernsynsapparatet.
Det er fullt kompatibelt med alle flerkanalsformater.
1.
Off
2.
On
Merk
Direkteknappen på fjernkontrollen er 'SRS'-knappen.
Setup
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Merk
TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.
Language
MENU →
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language ]
→ ENTER
Du kan velge et av 13 språk.
Merk
Det valgte språket påvirker bare språket i skjermmenyen. Det har ingen innvirkning på datamaskinens
programvare.
Time
Velger mellom de 4 tidsinnstillingene Clock Set, Sleep Timer, On Timer og Off Timer.
58
Justere LCD-skjermen
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time ]
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time ] → ENTER→ [Clock Set]
Clock Set
MENU →
→
,
/ ,
→ ENTER
Gjeldende klokkeslett.
Sleep Timer
MENU →
Timer]
→
,
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time ] →
→ ENTER→ [Sleep
→ ENTER
Skrur LCD-skjermen automatisk av på visse tidpunkt.
1.
Off
2.
30
3.
60
4.
90
5.
120
6.
150
7.
180
On Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → ENTER → [Time ] → → → ENTER→ [On
Timer]
59
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
/ ,
Slår LCD-skjermen automatisk på til en forhåndsinnstilt tid. Kontrollerer modusen og volumnivået på
tidspunktet da LCD-skjermen slår seg på automatisk.
Off Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] →
→ [Off Timer]
→
,
→ ENTER → [Time ] → → →
→ ENTER
→ ENTER
/ ,
Slår LCD-skjermen automatisk av til en forhåndsinnstilt tid.
Menu Transparency
MENU →
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → →
→ ENTER → [Menu Transparency]
→ ENTER
Endre gjennomsiktigheten til bakgrunnen til skjermmenyen.
1.
High
2.
Medium
3.
Lav
4.
Halvgj.sikt.
60
Justere LCD-skjermen
Safety Lock PIN
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] → → →
→ ENTER → [Safety Lock PIN ]
→ [0∼ 9, 0∼ 9, 0∼ 9, 0∼ 9] → [0∼ 9, 0∼ 9, 0∼ 9, 0∼ 9] → [0∼ 9, 0∼ 9, 0∼ 9, 0∼ 9]
Passordet kan endres.
Energy Saving
MENU →
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Energy Saving]
→ ENTER
Denne funksjonen justerer strømforbruket på apparatet for å spare energi.
1.
Off
2.
On
HDMI Black Level
MENU →
Level ]
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→ ENTER → [HDMI Black
→ ENTER
Når en DVD eller digitalboks er koblet til TVen via HDMI, kan det føre til svekking av skjermkvaliteten, som økning av svartnivå, lav kontrast eller misfarging osv. avhengig av den eksterne enheten
som er koblet til. I dette tilfellet tilpasser du skjermkvaliteten på TVen ved å konfigurere HDMI black
level.
61
Justere LCD-skjermen
1.
Normal
2.
Lav
Video Wall
En Video Wall er et sett sammenkoblede videoskjermer hvor hver skjerm viser en del av hele bildet
eller hvor samme bilde gjentas på hver skjerm.
Når Video Wall er på, kan du justere skjerminnstillingen for Video Wall.
MENU →
Wall ]
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→
→ ENTER → [Video
Merk
Når Video Wall kjører, er ikke funksjonene Auto Adjustment, Image Lock og Size tilgjengelige.
Video Wall er ikkt tilgjengelig i MagicInfo modus.
Video Wall
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ ENTER → [Video Wall ]
→
,
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→ ENTER
Slår Av/På funksjonen Video wall til valgte skjerm.
1.
Off
2.
On
Format
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ → ENTER → [Format]
→
,
→ ENTER
Du kan velge Format for å se en delt skjerm.
62
Justere LCD-skjermen
1.
Full
Gir full skjerm uten marger.
2.
Natural
Viser et naturlig bilde i et format med det opprinnelige forholdet mellom sidene intakt.
Horizontal
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ → → ENTER → [Horizontal]
→
,
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→ ENTER
Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i vannrett.
Fem instillingsnivåer: 1, 2, 3, 4, og 5.
Vertical
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ → → → ENTER → [Vertical]
→
,
→ ENTER
Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i loddrett.
Fem instillingsnivåer: 1, 2, 3, 4, og 5.
Screen Divider
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ → → → → ENTER → [Screen Divider]
63
Justere LCD-skjermen
En skjerm kan deles inn i flere bilder. Et antall skjermer kan velges med forskjellig layout når du deler.
•
Velg en innstilling i Screen Divider.
•
Velg en skjerm i Display Selection.
•
Valget vil bli innstilt ved å trykke et tall i den valgte modus.
Safety Screen
Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) funksjonen brukes for å hindre etterbilder som kan opptre hvis et
stillbilde vises på skjermen over lang tid.
•
Funksjonen Safety Screen sørger for bevegelse på skjermen med jevne intervaller i denne perioden.
•
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når strømmen er slått av.
MENU →
Screen]
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→
→
→ ENTER → [Safety
Pixel Shift
Pixel Shift
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → →
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ENTER → [Pixel Shift] → ,
→ → ENTER → [Safety
→ ENTER
For å hindre etterbilder på skjermen kan du bruke denne funksjonen slik at det hvert minutt beveges
piksler på LCD i horisontal eller vertikal retning.
1.
Off
2.
On
Merk
Pixel Shift er ikke tilgjengelig når Video Wall er på.
64
Justere LCD-skjermen
Horizontal Dot
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → ENTER → [Horizontal Dot] → , → ENTER
Angir hvor mange piksler skjermen flytter horisontalt.
Fem instillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.
Vertical Line
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → → ENTER → [Vertical Line] → , → ENTER
Angir hvor mange piksler skjermen flytter vertikalt.
Fem instillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.
Time
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → → → ENTER → [Time] → , → ENTER
Angi tidsintervallet for gjennomføring av henholdsvis horisontal eller vertikal bevegelse.
Timer
Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → , → ENTER
65
Justere LCD-skjermen
Du kan angi timeren for Screen Burn Protection.
Hvis du begynner å slette gjenværende bilder, vil dette utføres i den angitt tidsperioden og deretter
avslutte automatisk.
1.
Off
2.
On
Mode
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → ENTER → [Mode] → , → ENTER
Du kan endre typen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) .
1.
Scroll
2.
Bar
3.
Eraser
Period
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → → ENTER → [Period] → , → ENTER
Bruk denne funksjonen til å angi utførelsesperioden for hver modus som er angitt i timeren.
66
Justere LCD-skjermen
Time
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → → → ENTER → [Time] → , → ENTER
Innen den angitte tidsperioden angir du et utførelsestidspunkt.
•
Mode-Scroll : 1~5 sec
•
Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec
Scroll
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Screen] → → → ENTER → [Scroll]
→
→
→
→ ENTER → [Safety
Denne funksjonen forhindrer etterbilder på skjermen ved å bevege alle pikslene på PDP i henhold til
et mønster.
Bruk denne funksjonen når det er gjenværende etterbilder eller symboler på skjermen, særlig når du
viste et stillbilde på skjermen over lengre tid.
Bar
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Screen] → → → →ENTER → [Bar]
→
→
→
→ ENTER → [Safety
Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege lange svarte og hvite vertikale linjer.
67
Justere LCD-skjermen
Eraser
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Screen] → → → → →ENTER → [Eraser]
→
→
→
→ ENTER → [Safety
Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege i et rektangulært mønster.
Resolution Select
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
[Resolution Select ]
→
,
→
→
→
→
→ENTER →
→ ENTER
Når bildet ikke vises ordentlig på skjermen når grafikkortoppløsningen i computeren stilles til 1024 x
768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz or 1366 x768 @ 60Hz, ved bruk av denne
funksjonen (Resolution Select), kan du få bildet vist på skjermen i den spesifiserte oppløsningen.
Merk
(Tilgjengelig kun i PC modus)
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 X 768
5.
1366 X 768
Merk
Du kan bare velge denne menyen når grafikkoppløsningen er satt til 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768
@ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz eller 1366 x768 @ 60Hz.
Power On Adjustment
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ [Power On Adjustment ]
68
→
→
→
→
→ → ENTER
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
Stiller in Power On tiden for skjermen.
Forsiktig: Still inn Power On tiden til å være lengre for å unngå overspenning.
Side Gray
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → → → → ENTER
→ [Side Gray]
→
,
→ ENTER
Velger lysstyrken på det grå for skjermbakgrunnen.
1.
Off
2.
Light
3.
Dark
Tilbakestill
Setter produktinnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene. Tilbakestill-funksjonen er bare tilgjengelig når PC / DVI brukes.
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
ENTER → [Reset ]
→
→
→
→
→ → → →
→
→
→
→
→ → → →
Image Reset
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
ENTER → [Reset ]→ ENTER → [Image Reset ]
→ , → ENTER
69
Justere LCD-skjermen
Merk
(Tilgjengelig kun i PC modus)
Merk
Reset funksjonen er bare tilgjeng når Video Wall er On.
Color Reset
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
ENTER → [Reset ]→ → ENTER → [Color Reset ]
→ ,
→
→
→
→
→ → → →
→ ENTER
OSD Rotation
MENU → → → → ENTER → [Setup]→ → → →
→ → ENTER → [OSD Rotation ]
→ ,
→
→
→
→
→ → → →
→
→
→
→
→ → → →
→ ENTER
OSD Rotate
1.
Landscape
2.
Portrait
Lamp Control
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Lamp Control ]
→ ,
→ ENTER
Stiller inn inverterlampen for å redusere energiforbruket.
Merk
Denne funksjonen virker ikke når Dynamic Contrast er satt til On i PC, DVI, AV, HDMI, TV modi.
70
Justere LCD-skjermen
Multi Control
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Multi Control
Angir en individuell ID til settet.
MENU →
→ → →
→ ENTER → [Multi Control ] → ENTER
→ , → [0~9]
•
ID Setup
Angir distinkte ID-er til settet.
•
ID Input
Brukes til å velge sendefunksjonene til dette settet. Bare et sett der ID-en stemmer med senderinnstillingene aktiveres.
MagicInfo
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Merk
•
For MagicInfo er en fjernkontroll tilgjengelig for MagicInfo. Det anbefales imidlertid å bruke et
separat USB-tastatur.
•
For MagicInfo i Device-modus (Enhet) kan det føre til feil hvis eksterne enheter flyttes under
oppstart. Innstaller eksterne enheter kun hvis LCD-skjermen skrur seg på.
71
Justere LCD-skjermen
•
Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes til nettverket (for eksempel videoskjerm). Ellers kan programmet MagicInfo stoppe. Hvis du trekker ut kabelen, må systemet startes på nytt.
•
Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes av en USB-enhet (f.eks. videoskjerm). Ellers kan programmet MagicInfo stoppe.
•
For å få tilgang til andre kilder, trykk SOURCE knappen i MagicInfo.
•
Det forhåndsinnstilte passordet for LCD-skjermen er "000000".
•
Serverprogrammets Power-On funksjon virker bare hvis strømmen til LCD-skjermen er skrudd
helt av.
Pass på at du ikke bruker Power-on funksjonen når LCD-skjermen har startet prosessen med å skru
seg av, dette kan føre til systemfeil på LCD-skjermen.
•
I OSD-bildet av MagicInfo er Nettverksmodus det samme som Device.
•
Når du bruker MagicInfo Med MagicInfo Server-programmet: utfør Nettverksmodus.
•
Når MagicInfo brukes med enheten koblet direkte til LCD-skjermen: utfør Device modus.
•
Trykk ALT + F12 for å gå directe til MagicInfo Windows skjerm.
•
For å innstallere MagicInfo på en WIndows skjerm trengs mus og tastatur.
•
For å innstallere MagicInfo på en Windows skjerm, se MagicInfo serverhjelp.
Det anbefales på det sterkeste å ikke skru av strømmen under en operasjon.
•
Dreibare LCD-skjermer har ikke støtte for transparente nyhetslinjer.
•
Dreibare LCD-skjermer støtter en skjermoppløsning på 720*480(SD) for filmer.
•
For disk D:anvendes ikke EWF.
•
Når innholdet i Setup er endret mens EWF er i Enable modus må du Commit dem for å lagre
endringene på disken.
•
Ved å velge Disable, Enable eller Commit, startes systemet på nytt.
MagicInfo
72
Justere LCD-skjermen
1. Velg MagicInfo i menyen Source List.
2. Skjermbildet MUISetup vises. Velg språket du vil bruke.
3. Trykk på Install-knappen.
Hvis du velger Do not show again og klikker på knappen Install, vises planleggingsskjermbildet etter
omstart.
4. Koble til tastaturet og musen og trykk på tastene "ALT + F12" på tastaturet.
5. Windows-skrivebordet vises og ikonet MagicInfo (bildet blir satt inn) vises. Beveg markøren over
ikonet.
Merk
Hvis Magicinfo -ikonet vises på meldingsområdet, dobbeltklikker du på Magicinfo -ikonet eller vinduskrivebordet. Ikonet vises.
6. Høyreklikk på ikonet MagicInfo (bildet blir satt inn) og velg 'Program' --> 'Player' fra menyen som
vises.
7. Skjermbildet Player (Spiller) for MagicInfo vises.
73
Justere LCD-skjermen
Merk
Trykk på ALT + F12 for å avslutte MagicInfo.
Photo
JPEG og BMP filformat støttes.
Auto
Tilpasser bildet automatisk til vinduet.
Original
Viser egenskapene til originalfilen.
74
Justere LCD-skjermen
Slide Show
Viser egenskapene til originalfilen slik de er.
Interval
Kontrollerer tidsintervallet mellom bildefiler for en lysbildefremvisning. (5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30
Sec, 60 Sec)
75
Justere LCD-skjermen
Rotation
Viser en bildefil ved å dreie den 90 grader med klokken.
Zoom
Viser et redusert bilde.
76
Justere LCD-skjermen
Close
Lukker bildekontrollmenyen.
Music
MP3 filformat støttes.
Movie
MPEG1 og WMV filformat støttes.
77
Justere LCD-skjermen
Play
Spiller en filmfil.
Full Size
Spiller en filmfil i fullskjermsformat.
78
Justere LCD-skjermen
OFFICE / HTML
PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM filer kan vises.
Merk
•
Installer riktig visningsprogramvare (gratis programvare) for å se MS Office (Word, Excel, Power
Point) eller PDF dokumenter.
Internet
Kobler til internet.
Innstilling
Angir forskjellige funksjoner i MagicInfo-modus. Du må angi et passord for å få tilgang til Setupmodus.
79
Justere LCD-skjermen
Schedule View
Viser en liste.
TCP/IP
Endrer TCP/IP innstillingene.
80
Justere LCD-skjermen
Connection
Endrer nettverksinnstillingene.
Password
Passordet kan endres.
•
Passordet skal inneholde mellom 6 og 12 numeriske tegn.
(Du skal angi et passord mellom 6 og 12 numeriske tegn)
•
Hvis du skriver inn feil passord tre ganger, tilbakestilles konfigurasjonen av oppsettet, og det vises
en advarselsmelding fra serveren.
81
Justere LCD-skjermen
•
Hvis du glemmer passordet taster du Info, 8, 2 og 4 på fjernkontrollen for å initialisere passordet.
Dette fører til at de forrige Setup-modusinnstillingene blir tilbakestilt.
File
Local : Du kan slette eller kopiere filer på både lokale og fjernbare disker.
Play Option
Du kan stille inn repetisjonsavspillings- og skjerminnstillingene.
Repeat : Bestemmer om avspilling av filmer og musikk skal gjentas.
•
None - Velg No Repeat for å spille en film eller melodi fra listen bare en gang.
82
Justere LCD-skjermen
•
File Repeat - Velg Repeat File forå spille en sang eller en melodi flere ganger på rad.
•
List Repeat - Velg Repeat List for å spille listen med filmer eller melodier flere ganger på rad.
Rotation - Stiller inn bildeorienteringen.
•
Landscape - Stiller inn skjermoppløsningen til 1366x768 piksler.
•
Portrait - Stiller inn skjermoppløsningen til 1366x768 piksler.
EWF(Enhanced Write Filter (Forbedret skrivefilter)): Forhindrer endring og
tap av data lagret på disken.
•
Disable - Slår av EWF for å tillate at lagrede på den beskyttede disken kan endres (disk C:). Når
du bytter fra Enable til Disable modus kan du velge Commit.
•
Enable - Slår på EWF for å hindre at lagrede på den beskyttede disken kan endres (disk C:).
•
Commit - Commit de endrede data til den beskyttede disken (disk C:) når EWF er i Enable modus.
Commit er ikke tilgjengelig når EWF er i Disable modus.
83
Feilsøking
Selvtestfunksjon
Merk
Sjekk følgende før du ringer etter assistanse. Kontakt servicesenteret hvis du har problemer du ikke
klarer å løse selv.
Selvtestfunksjon
1.
Skru av både computeren din og LCD-skjermen.
2.
Trekk ut videokabelen bak på datamaskinen.
3.
Skru på LCD-skjermen.
Figuren under ("Check Signal Cable") vil vises mot en svart bakgrunn når LCD-skjermen virker
normalt selv om ikke et videosignal kan registreres: Når skjermen er i Selvtestmodus vil LED
strømindikatoren forbli grønn og figuren beveger seg rundt på skjermen.
4.
Skru av LCD-skjermen og prøv å koble til videokabelen på nytt, skru deretter på både computeren
og LCD-skjermen.
Hvis LCD-skjermen forblir tom etter at du har gjennomgått denne prosedyren, sjekk videokontrollen
og computersystemet ditt; LCD-skjermen fungerer som den skal.
Varselmeldinger
Du kan til og med se skjermen i en oppløsning på 1360 x 768. Men du mottar følgende melding i ett
minutt: Du kan velge å endre skjermoppløsningen eller holde deg i gjeldende modus da. Og om
oppløsningen er mer enn 85Hz vil du se en svart skjerm da LCD-skjermen ikke støtter over 85HZ.
Merk
Konsulter Specifications > Preset Timing Modes for oppløsninger og frekvenser som støttes av LCDskjermen.
Vedlikehold og rengjøring
1) Vedlikehold av kabinettet til LCD-skjermen.
Rengjør med en myk klut når du har koblet fra strømledningen.
84
Feilsøking
•
Ikke bruk benzen, tynner eller andre antennelige væsker,
eller en våt klut.
•
Vi anbefaler bruk av et SAMSUNG rengjøringsmiddel for
å forebygge skade på skjermen.
2) Vedlikehold av Flatskjermpanelet.
Rengjør forsiktig med en myk klut.
•
Bruk aldri aceton, benzen eller tynner.
(De kan føre til feil eller deformasjoner på skjermens overflate.)
•
Brukeren vil bli pålagt å betale kostnader for reparasjoner
av skader som skyldes dette.
Symptomer og anbefalte handlinger
Merk
En LCD-skjerm gjenskaper visuelle signaler som den mottar fra computeren. Derfor, om det skulle
være problemer med computeren eller videokortet, så kan dette føre til at LCD-skjermen blir blank,
får dårlige farger, viser støy, ikke støtter videomoudus etc. Om dette skulle være tilfelle, sjekk først
kilden til problemet, og kontakt deretter et Service senter eller din forhandler.
1.
Kontroller om strømledningen og videokablene er riktig koblet til datamaskinen.
2.
Kontroller om datamaskinen piper mer enn 3 ganger under oppstart.
(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
3.
Hvis du installerte et nytt videokort eller hvis du bygde PC-en, sjekk om du installerte Adapteren
(video).
4.
Sjekk om skannerspennet til videoskjermen er innstilt til mellom 50 Hz ~ 85 Hz.
(Overstig ikke 60Hz når du bruker maksimum oppløsning.)
5.
Hvis du har problemer med å installere Adapter (video) driveren, start computeren på nytt i Sikker
modus, fjern Skjermadapteren i "Control Panel −> System −> Device Administrator" og start
computeren på nytt for å innstallere Adaptor (video) driveren.
Sjekkliste
Merk
•
Den følgende tabellen lister opp forskjellige problemer og deres løsning. Før du tar kontakt for
assistanse, sjekk informasjonen her for å se om du kan løse problemet selv. Hvis du trenger hjelp
kan du ringe telefonnummeret i informasjonskapitlet eller kontakte forhandleren din.
•
Du finner mer nettverksrelatert informasjon i delen MagicInfo Feilsøking.
Problemer relatert til Installasjon (PC modus)
Merk
Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.
Q:
LCD-skjermen flimrer.
85
Feilsøking
A:
Sjekk om signalkabelen mellom computeren og LCD-skjermen er godt festet.
Se Koble til en computer)
Problemer med skjermen
Merk
Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.
Q:
Skjermen er tom og strømindikatoren er av.
A:
Forsikre deg om at strømkabelen er godt festet og LCD-skjermen på.
Se Koble til en computer)
Q:
"Check Signal Cable" beskjed.
A:
Forsikre deg om at signalkabelen er er festet til PC-en eller videokildene.
Se Koble til en computer)
A:
Forsikre deg om at PC eller videokilder er skrudd på.
Q:
"Not Optimum Mode" beskjed.
A:
Sjekk maksimumsoppløsningen og frekvensen til video Adapteren.
A:
Sammenligne disse verdiene med dataene i tabellen Forhåndsinnstilte tidsurmoduser.
Q:
Bildet ruller vertikalt.
A:
Sjekk om signalkabelen er godt festet. Koble til på nytt, om nødvendig.
Se Koble til en computer)
Q:
Bildet er ikke klart.
A:
Kjør Frekvens Coarse og Fine tuning.
A:
Slå på igjen etter å ha fjernet alt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.)
A:
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte utvalget.
Q:
Bildet er ustabilt og rister.
A:
Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren ligger i
utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den
gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte tidsurmoduser.
Q:
Ekkobilder vises i bildet.
A:
Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren ligger i
utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den
gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte tidsurmoduser.
Q:
Bildet er for lyst eller for mørkt.
A:
Still inn brightness og contrast.
(Se Brightness, Contrast)
Q:
Skjermfargen er inkonsistent.
86
Feilsøking
A:
Juster farge med Custom under menyen OSD-fargejustering.
Q:
Fargene i bildet blir forstyrret av mørke skygger.
A:
Juster farge med Custom under menyen OSD-fargejustering.
Q:
Fargen hvit er dårlig.
A:
Juster farge med Custom under menyen OSD-fargejustering.
Q:
Strømindikatoren blinker.
A:
LCD-skjermen lagrer endringene som ble gjort i innstillingene på OSD-minnet.
Q:
Skjermen er tom og strømindikatoren blinker med 0,5 til 1 sekunds mellomrom.
A:
LCD-skjermen bruker strømstyringssystemet.
A:
Trykk på en tast på tastaturet.
Q:
Skjermen er tom og blinker.
A:
Hvis du ser "TEST GOOD" beskjeden på skjermen når du trykker på MENU knappen, sjekk
kabelforbindingen mellom LCD-skjermen og computeren for å forsikre deg om at de er godt
koblet sammen.
Problemer relatert til lyd
Merk
Problemer relatert til lydsignaler og løsninger på disse er listet opp nedenfor.
Q:
Ingen lyd.
A:
Forsikre deg om at lydkabelen er godt festet både til lydport inn på LCD-skjermen og lydport
ut på lydkortet.
Se Koble til en computer)
A:
Kontroller volumnivået.
Q:
Lydnivået er for lavt.
A:
Kontroller volumnivået.
A:
Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skrur volumkontrollen på full styrke, kontrollerer
du volumkontrollen for lydkortet i datamaskinen eller i programmet som brukes.
Q:
Lyden er for høy eller for lav.
A:
Stiller inn Treble og Bass til passende nivå.
Problemer med fjernkontrollen.
Merk
Problemer forbundet med fjernkontrollen og løsninger på disse er listet opp.
Q:
Fjernkontrollens knapper reagerer ikke.
A:
Kontroller polariteten (+/-) til batteriene.
A:
Kontroller om batteriene er tomme.
87
Feilsøking
A:
Kontroller om strømmen er på.
A:
Kontroller om strømledningen er skikkelig koblet til.
A:
Kontroller om fluoriserende- eller neonlamper står på i nærheten.
Problemer med MagicInfo
Merk
Å lage en USB Flah disc for gjenoppstartformål.
Q:
Å lage en USB Flah disc for gjenoppstartformål.
A:
1) Du kan lage en Disk til gjenoppstartsformål av en vanlig 512-Mb eller større USB lagringsenhet ved å bruke et verktøy for å lage USB-gjenoppstartdisker. (For eksempel HP USB Disk
Storage Format Tool)
A:
2) Kopierer OS etterbildet og utførere til din USB disk.
A:
3) Gå inn i BIOS-menyen til enheten din ved å trykke F2 i BIOS logo skjermen. Så aktiverer du
USB Boot First muligheten ved å velge den og trykke Enter-tasten i Boot menyen.
A:
4) Skru deretter på enheten mens USB-disken er koblet til og start opp i DOS modus.
A:
5) Kjør C:\ghost.exe og velg Local → Partition → Fra Bilde fra menyen. Velg etterbildet du vil
oppdatere USB-disken med og velg måldisken.
A:
6) Når etterbildeoppdateringen er ferdig, vil enheten bli startet på nytt automatisk.
Spørsmål og svar
Q:
Hvordan endrer jeg frekvensen?
A:
Frekvenen kan endres ved å rekonfigurere videokortet.
Merk
at videokortstøtte kan variere avhengig av driverversjonen som brukes. (Du finner mer informasjon i veiledningen for datamaskinen eller skjermkortet.)
Q:
Hvordan endrer jeg oppløsningen?
A:
Windows XP:
Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende
og temaer) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
A:
Windows ME/2000:
Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
* Kontakt produsenten av videokortet for detaljer.
Q:
Hvordan angir jeg strømsparingsfunksjonen?
A:
Windows XP:
Still inn oppløsningen i"Control Panel" (Kontrollpanel) → "Appearance and Themes" (Utseende
og temaer) → "Display" (Skjerm) → Screen Saver.
88
Feilsøking
Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/datamaskinen).
A:
Windows ME/2000:
Set the resolution at the "Control Panel" (Kontrollpanel) → "Display" (Skjerm) → Skjermsparer.
Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/datamaskinen).
Q:
Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/LCD-panelet?
A:
Koble fra strømkabelen og rengjør deretter LCD-skjermen med en myk klut, enten med et
rengjøringsmiddel eller bare vann.
Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddel eller rip opp kabinettet. Ikke la vann komme inn i LCDskjermen.
Q:
Hvordan kan jeg spille video?
A:
Videoen støtter kun MPEG1 og WMV codecsene. Installer korresponderende codec for å spille
videoen. Merk at noen codecer kan være inkompatible.
Merk
Gå gjennom informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse problemene selv før du ringer for
å få hjelp. Hvis du trenger hjelp kan du ringe telefonnummeret i informasjonskapitlet eller kontakte
forhandleren din.
89
Spesifikasjoner
Generelt
Generelt
Modellnavn
SyncMaster 320TSn-2
LCD-panel
Størrelse
32 " diagonal (80 cm)
Visningsområde
697,6845 mm (H) X 392,256 mm (V)
Pikselstørrelse
0,51075 mm (H) X 0,51075 mm (V)
Synkronisering
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 85 Hz
Visningsfarge
16,7 M
Oppløsning
Optimal oppløsning
1360 x 768 @ 60 Hz/1366 x 768 @ 60 Hz avhengig av grafikkortet
som er i bruk
Maksimal oppløsning
1366x768@60Hz
Inngangssignal, terminert
RGB analog , DVI-kompatibel (Digital Visual Interface) digital RGB
0,7 Vp-p ±5 %
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)
Maksimal pikselklokke
140MHz (Analog,Digital)
Strømforsyning
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar
Mål (B x H x D) / (Uten stativ)
787,0 x 482,0 x 116,0 mm
Mål (B x H x D) / Vekt (Med stativ)
787,0 x 544,0 x 311,0 mm / 19,5 kg
90
Spesifikasjoner
VESA monteringsplate
200 x 200 mm
Miljøhensyn
Temperatur : 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)
Drift
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Temperatur : -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
Lagring
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Plugg og Spill Kapabel
Denne LCD-skjermen kan installeres med alle Plugg & Spill kompatible system. Interaksjonen mellom LCD-skjermen og computersystemene vil gi de beste operasjonsforhold og
innstillinger for LCD-skjermen. I de fleste tilfeller vil LCD-skjerm installasjonen gå automatisk, om ikke brukeren ønsker å velge alternative innstillinger.
Punktakseptabel
TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med en presisjon
på 1 ppm (en milliondel). Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT kan imidlertid noen
ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og
du kan bruke den uten problemer.
For eksempel har dette produktet 3.133.440 TFT-LCD-underpiksler.
Merk
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Klasse A-utstyr
MagicInfo - Klient
Element
Innhold
Spesifikasjon
Merknader
LAN
1 Gbps
USB
Kompatibel med tastatur/mus, Fjernbare USB enheter for lagrlagringsenhet
ing kan støttes.
Bilde
Støttede filformater: BMP/
JPEG
2274 x 1704 eller mindre
Music (musikk)
Støttede filformater: MP3
Lydbåndbredde: 50 Hz til 15
kHz
Film
- MPEG1, WMV
- Maks 1280 x 720 30 fps
File
MS Office(Word, Excel, - Noen filer støttes kanskje ikke
Power Point), HTML, PDF avhengig av formatet eller versjonen,
- Installer riktig visningsprogramvare (gratis programvare)
for å se MS Office (Word, Excel, Power Point) eller PDF dokumenter.
91
Spesifikasjoner
Element
Spesifikasjon
Merknader
Internettleser
MS Internet Explorer
Støtter ikke Flash, Java Applet,
Security Site
Språk
Norsk
OS
Windows XP Embedded
MagicInfo - Server Krav
CPU
RAM
Ethernet OS
Programvare
Minimum
P1,8 GHz 256 M
100 Mb / 1 Windows WMP 9 eller
Gb
XP
senere
Anbefalt
P3,0 GHz 512 M
100 Mb / 1 Windows WMP 9 eller
Gb
XP
senere
Strømsparing
Denne LCD-skjermen har et innebygd energikontrollsystem som heter PowerSaver Dette systemet
sparer energi ved å sette LCD-skjermen din i lavenergimodus når den ikke har blitt brukt på en stund.
LCD-skjermen returnerer automatisk til normal funksjon når du trykker på en tast på tastaturet. For å
spare energi, skru av LCD Displayet når det ikke er i bruk eller når det skal stå ubetjent i lengre perioder.
PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din.
Bruk programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
Status
Normal drift
Energisparingsmodus
Avslått (Strømbryter)
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
200 watt
mindre enn 5 watt
0 watt
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
Hvis signalet som overføres fra computeren er det samme som de følgende forhåndsinnstilte timer
modusene, vil skjermen bli justert automatisk. Men om signalet er forskjellig kan skjermen bli tom
mens LED-lampen for På fremdeles lyser. Se bruksanvisningen for videokortet og still inn skjermen
som følger.
Skjermmodus
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
92
Pikselklokke Synk.polaritet
(MHz)
(H/V)
Spesifikasjoner
Skjermmodus
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pikselklokke Synk.polaritet
(MHz)
(H/V)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre kant av
skjermen kalles den horisontale syklusen, og det omvendte
tallet av den horisontale syklusen kalles den horisontale
frekvensen. Enhet: kHz
Vertikal frekvens
I likhet med en fluoriserende lampe, må skjermen gjenta
det samme bildet flere ganger per sekund for å vise et bilde
til brukeren. Frekvensen på denne gjentakelsen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
93
Informasjon
For bedre visning
Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens som beskrevet
nedenfor for å få best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet på skjermen hvis
ikke den beste bildekvaliteten er angitt for TFT-LCD.
•
Oppløsning: 1360 x 768
•
Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens): 60 Hz
TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliondel) og over. Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT kan
imidlertid noen ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke
dårlig kvalitet, og du kan bruke den uten problemer.
•
For eksempel har dette produktet 3.133.440 TFT-LCD-underpiksler.
Når du rengjør LCD-skjermen og panelet utenpå, bruker du anbefalt mengde av
rengjøringsmiddel på en myk klut. Tørk forsiktig og ikke bruk kraft på LCD-området. Ved
bruk av for stor kraft kan det bli flekker.
Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du forbedre den ved å bruke "Auto
Adjustment"-funksjonen på skjermbildet som kommer opp når du trykker på knappen
Auto. Hvis det fortsatt er støy etter den automatiske justeringen, bruker du justeringsfunksjonen Fine/Coarse.
Hvis du viser et fast skjermbilde over en lengre periode, kan det oppstå restbilder eller
uskarphet. Bytt til strømsparingsmodus eller bruk en skjermsparer med et bevegelig bilde
når du skal være borte fra LCD-skjermen over lengre tid.
PRODUKTINFORMASJON (Uten etterbilder)
Hva er bilderetensjon?
Bilderetensjon kan vanligvis ikke oppstå når et LCD-panel brukes under normale forhold.
Normale forhold er definert som stadig skiftende videomønstre. Når LCD-panelet brukes
for en lengre tidsperiode med et fast mønster (over 12 timer), kan det være noe forskjell i
spenningen mellom elektrodene som arbeider med de flytende krystallene i en piksel.
Spenningsforskjellen mellom elektroder øker med tiden, og tvinger de flytende krystallene
til å helle. Når dette skjer kan det forrige bildet fremdeles være synlig etter at mønsteret har
endret seg. For å forhindre dette må den akkumulerte spenningsforskjellen senkes.
94
Informasjon
Power Off (Slå av), Screen Saver (Skjermsparer) eller Power Save Mode (Strømsparingsmodus)
•
Slå av strømmen i 4 timer etter 20 timers bruk
•
Slå av strømmen i 2 timer etter 12 timers bruk
•
Still inn skjermen slik at den slår seg av via skjermegenskaper.
•
Bruk en skjermsparer hvis mulig - Skjermsparer i en farge eller et bevegende bilde
anbefales.
Endre fargeinformasjonen periodisk
Merk
Bruk To froskjellige farger.
Roter Fargeinformsajonen med 2 forskjellige farger hvert 30. minutt.
95
Informasjon
•
Unngå en kombinasjon av tegn og bakgrunnsfarger med store lystetthetsforskjeller.
Unngå grå farger, som enkelt kan forårsake etterbilder.
Unngå: Farger med store lystetthetsforskjeller (svart/hvitt, grå)
Endre tegnfargen periodisk
•
Bruk lyse farger med liten forskjell i lystetthet.
- Omløp: Endre tegnfargen og bakgrunnsfargen hvert halvtime
•
Endre tegnene med bevegelse hver halvtime.
•
Visning av bevegende bilde i hele området sammen med periodisk logo.
- Omløp: Vis bevegende bilde sammen med logo i 60 sekunder etter 4 timers bruk.
•
Den beste månten å beskytte skjermen fra bilderetensjon er å slå av, eller sette PC-en
din, eller systemet til å bruke et skjermsparingsprogram når du ikke bruker skjermen.
Garantitjeneste vil også være begrenset basert på instruksjonsveiledning.
Bruke skjermrullefunksjonen på produktet
•
Bruk Skjermrullefunksjonen
- Symptom: Horisontal linje med svart farge som flytter seg opp og ned.
- Velg metode
•
Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) -> Safety
Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Screen Scroll (Skjermrulle)
•
Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
•
Tidsperiode: 1 ~ 5 sekunder (Anbefalt: 5 )
96
Informasjon
Merk
(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har ikke dette)
Bruke skjermpikselsfunksjonen på produktet
•
Bruk Skjermpikselfunksjonen
- Symptom: Prikk med svart farge som flytter seg opp og ned.
- Velg metode
•
•
Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) -> Safety
Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Pixel (Piksler)
•
Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
•
Tidsperiode: 10 ~ 50 sekunder (Anbefalt: 50 )
Bruke skjermlinjefunksjonen
- Symptom: Horisontal/vertikal linje med svart farge som flytter seg opp og ned.
- Velg metode
•
Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) ->Safety
Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Bar (Linje) .
•
Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
•
Tidsperiode: 10 ~ 50 sekunder (Anbefalt: 50 )
Merk
(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har ikke
dette) )
Bruke skjermslettingsfunksjonen på produktet
•
Bruk Skjermrullefunksjonen
- Symptom: 2 vertikale klosser flytter rundt og sletter visningen på skjermen
97
Informasjon
- Velg metode
•
Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) -> Safety
Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Eraser (Sletter)
•
Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
•
Tidsperiode: 10 ~ 50 sekunder (Anbefalt: 50 )
Merk
(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har ikke dette)
98
Tillegg
Kontakt SAMSUNG
Merk
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung
Support
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € http://www.samsung.com/at
0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
99
Tillegg
Europe
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € http://www.samsung.de
0.14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900
SAMSUNG http://www.samsung.com/nl
(0900-7267864) (€ 0.10/Min)
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com/es
678)
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
100
Tillegg
Asia Pacific
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com/nz
786)
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Vilkår
Punktfrekvens
Bildet på skjermen består av røde, grønne og blå punkter. Jo nærmere punktene er hverandre, jo høyere er oppløsningen. Avstanden mellom to punkter i samme farge kalles 'punktfrekvens'.
Enhet: mm
Vertikal frekvens
Skjermen må oppdateres flere ganger i sekundet for å opprette og
vise et bilde for brukeren. Frekvensen på denne gjentakelsen per
sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet:
Hz
Eksempel: Hvis det samme lyset gjentar seg selv 60 ganger i sekundet, anses det som 60 Hz.
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre kant av skjermen kalles den horisontale syklusen. Det omvendte tallet av den
horisontale syklusen kalles horisontal frekvens. Enhet: kHz
Metoder med og uten linjesprang
Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i rekkefølge kalles ikke-linjesprangmetoden, mens å vise ulike linjer
og deretter like linjer etter tur kalles linjesprangmetoden. Metoden
uten linjesprang brukes på de fleste skjermer for å sikre et klart
bilde. Linjesprangmetoden er den samme som brukes i TV-er.
Plug & Play
Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for brukeren ved å la datamaskinen og skjermen utveksle informasjon
automatisk. Denne skjermen følger den internasjonale standarden
VESA DDC for Plug & Play-funksjonen.
Oppløsning
Antall horisontale og vertikale punkter som brukes for å sette
sammen skjermbildet, kalles 'oppløsning'. Dette antallet viser
nøyaktigheten på visningen. En høy oppløsning er bra for å utføre
101
Tillegg
flere oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.
Eksempel: Hvis oppløsningen er 1360 x 768, betyr det at skjermen
består av 1360 horisontale punkter (horisontal oppløsning) og 768
vertikale linjer (vertikal oppløsning).
Korrekt avfallshåndtering
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør
eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USBkabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell
skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra
andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å
fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin
levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium
eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse
stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av
materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale,
gratis mottaksstasjon.
Merk
Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil ha informasjon
om utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren.
Myndighet
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Gjengivelse av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.
102
Tillegg
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte eller
indirekte skade i forbindelse med levering eller bruk av dette materialet.
Samsung er et registrert varemerke tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows og
Windows NT er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation. VESA, DPM og DDC er
registrerte varemerker tilhørende Video Electronics Standards Association. Navnet og logoen ENERGY STAR® er registrerte varemerker tilhørende U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Alle
andre produktnavn som nevnes i dette dokumentet kan være varemerker eller registrerte varemerker
tilhørende de respektive eierne.
103
Download PDF

advertising