Samsung | HT-D455 | Samsung HT-D455 Bruksanvisning

HT-D450
HT-D453
HT-D455
Digitalt hemmabiosystem
bruksanvisning
Föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från
Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera
produkten på adressen
www.samsung.com/register
HT-D450-XE-SWE-1228.indd Sec1:1
2011-12-28
5:39:16
Säkerhetsinformation
Säkerhetsvarningar
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig spänning” inuti
produkten, vilket utgöra en risk för elektrisk
kortslutning eller personskada.
OBSERVERA : FÖR ATT FÖRHINDRA Den här symbolen hänvisar till viktiga
anvisningar som medföljer
ELEKTRISK KORTSLUTNING, FÖR IN
produkten.
KONTAKTENS BREDA STIFT I DEN BREDA
SKÅRAN OCH SE TILL ATT FÖRA IN DEN
HELT.
VARNING
• Minska risken för brand eller elektrisk stöt
genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
OBSERVERA
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför
skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser,
placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och
skall vara inkopplad under hela användningen.
• Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat
växelströmsuttag.
• När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten
dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara
lättåtkomlig.
2
KLASS 1 LASERPRODUKT
Den här CD-spelaren är klassificerad som en
KLASS 1 LASER-produkt.
Annan användning av kontroller, ändring av
prestanda eller procedurer än de som specificerats
här kan orsaka skadlig strålning.
OBSERVERA
• OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING ELLER
FÖRSTÖRDA SPÄRRAR, UNDVIK EXPONERING AV
STRÅLE.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 2
2011-12-28
5:39:21
Säkerhetsanvisningar
• Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt.
• Installera spelaren horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (7,5-10 cm).
• Placera inte produkten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm.
Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta.
• Bunta inget ovanpå produkten.
• Kontrollera att skivfacket är tomt innan du flyttar produkten.
• För att helt koppla produkten från ström måste du ta ur kontakten ur vägguttaget, speciellt om enheten inte ska användas under en längre
period.
• Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.
• Utsätt inte produkten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.
• Skydda produkten från fukt (t.ex. vaser), extrem hetta (t.ex. brasor) och utrustning som har starka magnetiska eller elektriska fält (t.ex.
högtalare).
• Dra ur kontakten ur vägguttaget om produkten får ett tekniskt fel.
• Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
• Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du
vänta cirka 2 timmar innan du använder den, för att den ska uppnå rumstemperatur.
• Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
Tillbehör
Se medföljande tillbehör nedan.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
DVD
SLEEP
TV
1
2
4
5
7
8
3
6
9
DSP /EQ
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
EXIT
B
C
D
DIMMER
GIGA
S.VOL
AUDIO
UPSCALE
S/W LEVEL
TUNER
MEMORY
MO/ST
USB REC
P.BASS
Videokabel
FM-antenn
Bruksanvisning
Fjärrkontroll/
batterier (AAA-storle)
Scart-adapter
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 3
3
2011-12-28
5:39:22
Säkerhetsinformation
Att observera angående hantering och
förvaring av skivor
Små repor på skivan kan försämra ljud- och
bildkvalitet eller orsaka hopp.
Var försiktig när du hanterar skivor så att de inte
repas.
Hålla i skivorna
• Rör inte den sida av skivan som spelas.
• Håll i skivan i kanterna så att det inte blir
några fingeravtryck på ytan.
• Klistra inte papper eller tejp på skivan.
Skivförvaring
• Förvara inte i direkt solljus
• Förvaras på en sval, ventilerad plats
• Förvaras i en ren skyddsficka.
Förvaras upprätt.
✎ OBS!


Se till att skivan inte blir smutsig.
Lägg inte i spruckna eller repade skivor.
Hantera och förvara skivor
Om det blir fingeravtryck eller smuts på skivan ska du
rengöra den med ett milt rengöringsmedel utspätt med
vatten och torka den med en mjuk trasa.
• Under rengöring torkar du försiktigt inifrån och utåt
på skivan
✎ OBS!

Det kan bildas kondens om varm luft kommer i kontakt
med kalla delar inuti produkten. Om det blir kondens
inuti produkten kanske den inte fungerar som den ska.
Om detta inträffar ska du ta ur skivan och låta
produkten vara påslagen i 1-2 timmar.
• Tillverkad på licens under följande patent i USA: 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 och andra utfärdade eller avvaktande
amerikanska eller världsomfattande patent. DTS, symbolen,
DTS och symbolen tillsammans är registerade varumärken
och DTS Digital Surround och logotyperna för DTS är
varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar
programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
• OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har
skapats av DivX,Inc. Det här är en officiell DivX®-certifierad
enhet som spelar upp DivX-video. Besök webbsidan www.
divx.com för mer information och programverktyg för att
konvertera dina filer till DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX-certifierade®
enheten måste registreras för att spela upp DivX Video-onDemand-filmer (VOD). För att generera registreringskoden
går du till avsnittet DivX VOD i enhetsinställningsmenyn. Gå
till vod.divx.com för mer information om hur du slutför
registreringen.
DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video, inklusive
premium content DivX®, DivX Certified® och associerade
logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används
på licens.
Den här produkten täcks av ett eller flera av följande patent i
USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• HDMI, logotypen för HDMI och High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
• Den här produkten införlivar kopieringsskyddstekniken som
skyddas av amerikanska patent och annan upphovsrätt
som tillhör Rovi Corporation. Reverse engineering och
disassemblering är förbjuden.
Upphovsrätt
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Licens
Kopieringsskydd
• Dolby, Pro Logic och dubbla D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
4
• Många DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På
grund av detta ska du bara ansluta produkten direkt till din
TV, inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en
videobandspelare får du en bild med störningar från
kopieringsskyddade DVD-skivor.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 4
2011-12-28
5:39:23
Innehåll
SÄKERHETSINFORMATION
2
KOMMA IGÅNG
7
ANSLUTNINGAR
15
22
Säkerhetsvarningar
Säkerhetsanvisningar
Tillbehör
Att observera angående hantering och förvaring av skivor
Licens
Upphovsrätt
Kopieringsskydd
7
7
11
11
12
13
Ikoner som används i bruksanvisningen
Skivtyper och egenskaper
Beskrivning
Frontpanel
Bakpanel
Fjärrkontroll
15
18
20
21
Ansluta högtalarna
Ansluta video out till TV:n
Ansluta FM-antennen
Ansluta ljud från externa komponenter
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
Före start (Initiala inställningar)
Ställa in inställningsmenyn
Display
TV-förhållande
BD Wise
Upplösning
HDMI-format
Video ut-signal
Ljud
Högtalarinställning
DRC (Dynamic Range Compression)
AUDIO SYNK
HDMI AUDIO
Användar-EQ
Audio Return Ch.
System
Initiala inställningar
Registrering av DivX (R)
Avaktivering av DivX (R)
Språk
Säkerhet
Barnlås
Ändra lösenord
Support
Produktinformation
SVENSKA
INSTALLATION
2
3
3
4
4
4
4
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 5
5
2011-12-28
5:39:23
Innehåll
GRUNDLÄGGANDE
FUNKTIONER
28
AVANCERADE FUNKTIONER
28
28
29
29
33
35
Skivuppspelning
Ljuduppspelning av CD (CD-DA)/MP3/WMA
Uppspelning av JPEG-fil
Använda uppspelningsfunktionen
Ljudläge
Lyssna på radio
36
36
USB-funktion
USB-inspelning
37
38
39
Felsökning
Språkkodslista
Specifikationer
36
ÖVRIG INFORMATION
37
•
Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt
produktutseende.
•
En administrationsavgift kan tillkomma om
a. en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen)
b. du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
•
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
6
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 6
2011-12-28
5:39:24
01
Komma igång
Se till att kontrollera följande innan du använder
bruksanvisningen.
Ikon
d
B
Term
Definition
DVD
Det här alternativet
inbegriper en funktion som
är tillgänglig med DVD-video
eller DVD±R/±RW-skivor
som har spelats in och
stängts i videoläge.
CD
MP3
Detta innefattar en funktion
som finns på CD-R/-RWskivor.
G
JPEG
Detta innefattar en funktion
som finns på CD-R/-RWskivor.
D
DivX
Den här inbegriper en
funktion som är tillgänglig
med MPEG4-skivor.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
OBSERVERA
Denna behandlar ett fall där en
funktion inte fungerar eller
inställningar kan avbrytas.
✎
Skivtyper och egenskaper
Regionskod
Produkten och skivorna är regionskodade. Dessa
regionskoder måste överensstämma för att det skall gå att
spela upp skivan. Om koderna inte överensstämmer går det
inte att spela upp den.
Skivtyp
Detta inbegriper en funktion
som är tillgänglig med en
data-CD (CD DA, CD-R/RW).
A
OBS!
Denna behandlar tips eller
instruktioner på sidan som gör
det enklare för varje funktion att
fungera.
Snabbvalsknapp
Den här funktionen erbjuder
direkt och enkel åtkomst genom
att trycka på knappen på
fjärrkontrollen.
DVD-VIDEO
Regionskod
Område
1
USA, amerikanska territorier och
Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Sydafrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fillippinerna,
Indonesien, Hongkong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zealand, Stilla havsöarna,
Karibiska havet
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
stora delar av Afrika, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 7
Komma igång
Ikoner som används i bruksanvisningen
7
2011-12-28
5:39:24
Komma igång
CD-R MP3-skivor
Skivtyper som kan spelas
Skivtyper och Inspelade
Skivstorlek
märke (logotyp) signaler
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
Max
uppspelningstid
Omkring 240 min
(enkelsidigt)
Omkring 480 min
(dubbelsidigt)
Omkring 80 min
(enkelsidigt)
VIDEO
8 cm
Omkring 160 min
(dubbelsidigt)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
DivX
+
VIDEO
Använd inte följande skivtyper!
• Skivor av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVDROM och DVD-RAM kan inte användas i den här
produkten. Om sådana skivor spelas upp visas
meddelandet <WRONG DISC FORMAT (FEL
SKIVFORMAT)> på TV-skärmen.
• DVD-skivor köpta utomlands kanske inte går att
spela på den här produkten. Om sådana skivor
spelas upp visas meddelandet <Wrong Region.
Please check Disc.(Fel region. Kontrollera skiva)> på
TV-skärmen.
Skivtyper och skivformat
Den här produkten stöder inte säkra mediafiler (DRM).
CD-R-skivor
• Vissa CD-R-skivor kanske inte kan spelas beroende på
vilken inspelningsenhet som användes (CD-spelare eller PC)
och skivans skick.
• Använd en CD-R-skiva på 650 MB/74 minuter.
Använd inte CD-R-skivor över 700MB/80 minuter, eftersom
de kanske inte kan spelas upp.
• Viss CD-RW(Rewritable)-media kanske inte kan spelas.
• Endast CD-R-skivor som har stängts korrekt kan spelas
upp fullt ut. Om sessionen är stängd men skivan är öppen
kanske du inte kan spela skivan fullt ut.
8
• Det går bara att spela upp CD-R-skivor med MP3filer inspelade med formaten ISO 9660 eller Joliet.
• MP3-filnamnet ska inte innehålla några mellanslag
eller specialtecken (. / = +).
• Använd skivor som är inspelade med en
komprimerings-/dekomprimeringsdatahastighet på
mer än 128 Kbps.
• Endast filer med filtilläggen ".mp3" och ".MP3" kan
spelas.
• Endast en konsekutivt skriven multisessionskiva kan
spelas. Om det finns ett tomt segment i
Multisessionsdisk, skivan kan bara spelas upp till det
tomma segmentet
• Om skivan inte är stängd kommer det att ta längre
tid att börja uppspelningen och alla inspelade filer
kanske inte kan spelas.
• Filer som är kodade i VBR-format (Variable Bit Rate),
t.ex. filer som är kodade i både låg bithastighet och
hög bithastighet (t.ex., 32 Kbps - 320 Kbps) kan
överhopp av ljud uppstå under uppspelning.
• Maximalt 500 spår kan spelas upp per CD.
• Maximalt 300 mappar kan spelas upp per CD.
CD-R JPEG-skivor
• Endast filer med tillägget "jpg" kan spelas.
• Om skivan inte är stängd kommer det att ta längre tid att
börja uppspelningen och alla inspelade filer kanske inte
kan spelas.
• Det går bara att spela upp CD-R-skivor med JPEG-filer
inspelade med formaten ISO 9660 eller Joliet.
• JPEG-filernas namn ska bestå av max 8 tecken och får ej
ha något mellanslag eller specialtecken (. / = +) i sig.
• Endast en konsekutivt skriven multisessionskiva kan
spelas. Om det finns ett tomt segment på en
multisessionskiva kan skivan endast spelas fram till det
tomma segmentet.
• Maximalt 999 bilder kan lagras på en och mapp.
• När du spelar upp en Kodak/Fuji Picture CD kan endast
JPEG-filerna i bildmappen spelas upp.
• Bildskivor, andra än Kodak/Fuji Picture CD-skivor, kan ta
längre tid att starta uppspelningen för eller så kanske de
inte kan spelas alls.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 8
2011-12-28
5:39:24
01
Komma igång
Skivor av typen DVD±R/RW, CD-R/RW
• Programuppdateringar för icke-kompatibla format
stöds ej. (Exempelvis: QPEL, GMC, upplösning
högre än 800 x 600 pixlar, etc.)
• Om en skiva av typen DVD-R/-RW inte har spelats
in korrekt i formatet DVD Video kan den inte
spelas.
Format som stöds (DivX)
Den här produkten stöder endast följande mediaformat.
Om varken video- eller ljudformatet stöds kan
användaren få problem som bildstörningar och inget ljud.
Videoformat som stöds
Format
AVI
WMV
Versioner som stöds
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Ljudformat som stöds
Format
Bithastighet
Samplingsfrekvens
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44,1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
44,1khz
• DivX-filer, inklusive ljud- och videofiler, som är
skapade i DTS-formatet stödjer endast upp till
6Mbps.
• Bildförhållande: Trots att standardupplösningen för
DivX är 640x480 pixlar stöder den här produkten upp
till 720x480 pixlar. TV-skärmupplösning högre än
800 stöds inte.
• Om du spelar en skiva med samplingsfrekvens högre
än 48 khz eller 320 kbps kan du uppleva skakningar
på skärmen under uppspelning.
• Sektioner med hög bildhastighet kanske inte kan
spelas när en DivX-fil spelas upp.
• Eftersom produkten endast stödjer kodningsformat
som är godkända av DivX Networks, Inc., kanske en
DivX-fil som användaren själv skapat inte kan spelas
upp.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 9
9
2011-12-28
5:39:25
Komma igång
Anmärkningar gällande USBanslutning
Enheter som stöds: USB-lagringsmedia, MP3spelare, digitalkamera
1) Om ett mapp- eller filnamn är längre än 10
tecken kanske den inte fungerar eller visas som
den ska.
2) En undertextningsfil som är större än 300KB
kanske inte visas på rätt sätt.
3) En viss USB-/digitalkameraenhet eller USBkortläsare stöds inte.
4) Filsystemen FAT16 och FAT32 stöds inte.
5) Fotofiler (JPEG), musikfiler (MP3, WMA) och
filmfiler ska ha namn på koreanske eller
engelska. Annars kanske filen inte kan spelas.
6) Anslut direkt till produktens USB-port. Om du
ansluter med en annan kabeln kan det orsaka
problem med USB-kompatibiliteten.
7) Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar som
den ska.
8) PTP-protokoll för digitalkamera stöds inte.
9) Koppla inte från USB-enheten under en
läsningsprocess.
10) Ju större bildupplösning desto längre fördröjning
till visning.
11) DRM-aktiverade MP3-/WMA-filer eller videofiler
som laddats ner från en kommersiell plats spelas
inte upp.
14) Filformat som stöds
Format
Stillbilder
Musik
Film
Filnamn
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Filtillägg
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bithastighet
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Version
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
Pixlar
640x480
–
–
720x480
Samplingsfrekvens
–
44,1kHz
44,1kHz
44,1KHz~ 48KHz
12) Extern hårddisk stöds inte.
13) Maximal ström som stöds av USB-porten för en
extern enhet är 500 mA (vid 5V DC).
10
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 10
2011-12-28
5:39:25
01
Komma igång
Beskrivning
Frontpanel
1
2
3
4 5 6
1
SKIVFACK
Mata in skivan här.
2
SKÄRM
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
3
FJÄRRKONTROLLSSENSOR
Identifierar signaler från fjärrkontrollen.
4
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG (
5
FUNKTIONSKNAPP (
6
STOPP-KNAPP (
7
KNAPPEN SPELA/PAUS (
8
VOLYMKONTROLL-KNAPP (
9
STRÖM-KNAPP (
10
USB-PORT
8
9 10
Öppnar och stänger skivfacket.
)
Läget växlas enligt följande:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Stoppar uppspelning av en skiva.
)
)
7
Spelar upp en skiva eller pausar uppspelning.
)
,
)
Volymjustering.
Slår på och av produkten.
Anslut här och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, såsom
MP3-spelare, USB-flashminne etc.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 11
11
2011-12-28
5:39:25
Komma igång
Bakpanel
1
2
3
4 5
6
7
VIDEO
OUT
SPEAKERS OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
SURROUND
SUBWOOFER
8 9
SURROUND
AUX IN
COMPONENT
OUT
1
KYLFLÄKT
Fläkten startar alltid när strömmen slås på. Se till att du har minst 10 cm fritt utrymme
på alla sidor av fläkten när du installerar produkten.
2
HÖGTALARUTGÅNGAR
Anslut högtalarna fram, i mitten, surround och subwoofern.
3
EXTERNT DIGITALT OPTISKT IN-UTTAG
(DIGITAL AUDIO IN)
Använd den här anslutningen för extern utrustning med digital utdata.
4
HDMI OUT-UTTAG
Använd HDMI-kabeln, anslut den här HDMI-utgångsterminalen till HDMIingångsterminalen på din TV för bästa bildkvalitet.
5
AUX IN -UTTAG
Anslut till den analoga 2CH-utgången på en extern enhet (exempelvis video)
6
VIDEO OUT-UTTAG
Anslut ingångsuttagen på din TV (VIDEO IN) till uttagen VIDEO OUT på den
här enheten.
7
COMPONENT VIDEO OUTPUT-UTTAG
Anslut en TV med komponent/videoingång till de här uttagen.
8
ETT NÄT (Endast För Service)
Används för servicereparation.
9
FM-ANTENNUTTAG
Anslut FM-antennen.
12
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 12
2011-12-28
5:39:26
01
Komma igång
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Slå på och av produkten.
Om du vill ändra till TV-läge trycker du
på TV-knappen.
Om du vill ändra till hemmabio trycker
du på DVD-knappen.
Tryck på sifferknappen för att använda
alternativen.
RECEIVER
DVD
SLEEP
TV
Det här är lägesvalsknappen.
eller
Tryck för att välja TV:ns videoläge.
Ställ in tiden för att stänga av
produkten av sig själv.
Öppnar och stänger skivfacket.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DSP /EQ
Väljer önskat ljudläge för Dolby Pro Logic II.
Välj önskat DSP-/EQ-ljudläge.
0
Tryck för att söka bakåt eller
framåt.
Tryck för att hoppa bakåt eller framåt.
Tryck för att pausa en skiva.
Tryck för att stoppa/spela upp en skiva.
Slår av ljudet tillfälligt.
MUTE
Justerar volymen.
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
Tryck för att gå till huvudmenyn.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Tryck för att kontrollera skivmenyn.
Används för att ändra ljud-/
undertextspråk, vinkel etc.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Välj skärmmenyalternativen och
ändra menyvärde.
Återgå till föregående meny.
Tillåt åtkomst till vanliga funktioner på
produkten, såsom fotolistan.
Justerar skärmens ljusstyrka.
Används för att slå på/av GIGAljudfunktionen.
Används för att justera nivån på
subwoofern.
Tryck för att förinställa FM-stationer.
Sök efter aktiva FM-stationer och
ändra kanaler.
Gör det möjligt för dig att
upprepa en titel, ett kapitel, ett
spår eller en skiva.
Använd det här alternativet för att
öppna titelmenyn.
Visa aktuell skivstatus (fil).
Stänger menyn.
C
D
DIMMER
A
GIGA
B
S.VOL
AUDIO
UPSCALE
S/W LEVEL
TUNER
MEMORY
MO/ST
USB REC
P.BASS
Välj önskat läge för P.BASS eller
MP3 Enhancement.
Reglerar och stabiliserar volymnivån vid
stora volymförändringar.
Används för att starta USBinspelning.
Välj MONO eller STEREO för
radiosändningar.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 13
13
2011-12-28
5:39:26
Komma igång
Installera batterierna i
fjärrkontrollen
* Batteristorlek: AAA
Lista över koder för TV-märken
Märke
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)




Placera batterierna i fjärrkontrollen så att polerna
överensstämmer: (+) till (+) och (–) till (–).
Byt alltid båda batterierna samtidigt.
Utsätt inte batterierna för eld eller lågor.
Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters
rak linje.
Installera fjärrkontrollen
Märke
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
Candle
18
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
Du kan kontrollera vissa funktioner för din TV med
den här fjärrkontrollen.
Daewoo
Daytron
När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen
Dynasty
03
1. Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen
i TV-läge.
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
3. Medan du håller in POWER anger du koden som
motsvarar märket på din TV.
• Om det finns flera koder i tabellen som
motsvarar TV:n får du prova en i taget för att
se vilken som fungerar.
• Exempel: För en Samsung-TV
Håll ned POWER-knappen samtidigt som du
använder sifferknapparna för att ange 00, 15, 16,
17 eller 40.
4. När TV:n stängs av är inställningen klar.
• Du kan använda knapparna TV POWER,
VOLUME, CHANNEL och sifferknapparna (0~9).
✎ OBS!


Fjärrkontrollen kanske inte fungerar eller så är vissa
åtgärder inte möjliga med vissa TV-fabrikat.
Fjärrkontrollen fungerar med Samsung TV som
standard.
14
03
Cetronic
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
2. Tryck på POWER för att slå på TV:n.
Kod
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Brocsonic
✎ OBS!
Kod
56, 57, 58
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 14
2011-12-28
5:39:27
02
Anslutningar
Anslutningar
Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av produkten till andra externa komponenter.
Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
Ansluta högtalarna
Position på produkten
SW
Placera den på ett stativ, en hylla eller under TVbordet.
Välja lyssningsposition
2,5 till 3 gånger TV-skärmens storlek
Främrehögtalareei
Mittenhögtalare
f
hj
Surroundhögtalare
Lyssningspositionen ska vara ungefär 2,5 till 3
gånger avståndet för TV:ns skärmstorlek, från
TV:n.
Exempelvis:
För 32" TV 2~2,4 m
För 55" TV 3,5~4 m
Placera dessa högtalare framför lyssningspositionen, vända inåt (cirka 45°) mot
dig. Placera högtalarna så att deras diskanthögtalare hamnar på samma höjd
som ditt öra. Rikta in framsidan på de främre högtalarna mot framsidan på
mittenhögtalaren eller placera dem något framför mittenhögtalarna.
Det är lämpligt att placera centerhögtalaren i samma höjd som de främre
högtalarna. Du kan alltså installera den direkt över eller under TV:n.
Placera de här högtalarna mot sidan av din lyssningsposition. Finns det inte tillräckligt
mycket plats kan du placera högtalarna så att de är riktade mot varandra. Placera
dem omkring 60 till 90 cm över ditt öras nivå och lätt riktade nedåt.
skillnad från de främre och centrerade högtalarna används
* Till
surroundhögtalarna främst för att hantera ljudeffekter och ljudet hörs inte från
dem hela tiden.
Subwoofer
!




g
Subwooferns placering är inte så viktig. Placera den där du önskar.
OBSERVERA
Barn får inte leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna välter.
Kontrollera att polerna (+/–) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
Se till att subwoofern inte kan nås av barn. Barnen kan sticka in händer eller främmande föremål i hålet på
subwoofern.
Häng inte subwoofern på väggen med hjälp av hålet.
✎ OBS!

Om du placerar en högtalare nära TV:n kan färgerna på skärmen förvrängas PGA att högtalaren genererar
magnetiskt fält. Om det inträffar ska du flytta högtalaren en bit från TV:n.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 15
15
2011-12-28
5:39:28
Anslutningar
Högtalarkomponenter
HT-D450
(V)
(H)
(V)
FRAM
(H)
MITTEN
SURROUND
Högtalarkomponenter
SUBWOOFER
HÖGTALARKABEL
Sammansatta högtalare
HT-D453
HT-D453
(V) (H)
SKRUV (5×15): 2EA
SKRUV (4×20): 8EA
MITTENHÖGTALARE
FRAM
(V)
MITTEN
STATIV
HÖGTALARKABEL

(H)
SURROUND
STATIVBAS
FRÄMREHÖGTALARE
SUBWOOFER
HT-D455
SURROUNDHÖGTALARE
SUBWOOFER
HT-D455
(V) (H)
SKRUV (5×15): 4EA
SKRUV (4×20): 16EA
FRAM
STATIV
(V) (H)
MITTEN
SURROUND
MITTENHÖGTALARE
STATIVBAS
SUBWOOFER

FRAM-/
SURROUNDHÖGTALARE
SUBWOOFER
HÖGTALARKABEL
✎ OBS!
 Se sidan 17 för att installatera högtalarna på det höga stativet.
16
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 16
2011-12-28
5:39:28
02
Anslutningar
Installera högtalarna på det höga stativet
* Endast HT-D453 – Främrehögtalare
* Endast HT-D455 – Fram-/Surroundhögtalare
1
2
1. Vänd stativbasen upp och ned och anslut den till
stativet.
2. Skruva i små skruvar (4*20, För anslutning av stativ och
stativbas) medurs i de fyra hålen som är markerad och
använd en skruvmejsel enligt anvisningarna på bilden.
! OBSERVERA : Var försiktig så att du inte tar i för
Stativbas
Stativ
3
Högtalare
mycket när du använder en skruvmejsel. Annars kan
den skadas. (skruvmejsel- under 15 kg.f.cm)
4
Stativ
3. Anslut den övre högtalaren till det monterade stativet.
4. För in en annan stor skruv (5*15, För anslutning av högtalare
och stativ) i hålet på högtalarens baksida som är markerad
med pilen genom att använda en skruvmejsel.
5. Så här ser den ut efter att högtalaren har installerats.
Följ de här stegen för att installera en annan
högtalare.
5
Ansluta högtalarna
1. Tryck ned terminalklämman på högtalarens baksida.
2. Sätt i den svarta kabeln i den svarta terminalen (–) och den röda kabeln i den
röda terminalen (+) och släpp sedan klämmorna.
3. Anslut kontakterna på baksidan av produkten. Matcha färgerna på
högtalarkontakterna med de på högtalaruttagen.
Svart
Röd
Modell HT-D450
Mittenhögtalare
Främrehögtalare (H)
Främrehögtalare (V)
Surroundhögtalare (H)
Surroundhögtalare (V)
Subwoofer
* Se sidan 16 för högtalare för HT-D453/D455.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 17
17
2011-12-28
5:39:55
Anslutningar
Ansluta video out till TV:n
Välj en av de fyra metoderna när du ansluter till en TV.
METOD 3
SCART IN
METOD 4 (medföljer)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
Grön
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
Blå
Röd
METOD 2
METOD 1
METOD 1 : HDMI
Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget HDMI OUT på baksidan av produkten till uttaget HDMI IN på
din TV.
METOD 2 : Component Video
Om TV:n är utrustad med Component Video-ingångar kan du ansluta en Component videokabel (medföljer
ej) från uttagen COMPONENT OUT (Y, PB och PR) på baksidan av hemmabiosystemet till Component Video
Input-uttaget på TV:n.
METOD 3 : Scart
Om TV:n är utrustad med en SCART-ingång ska du ansluta medföljande videokabel från VIDEO OUT på
baksidan av produkten till VIDEO-uttaget på Scart-adaptern, och sedan ansluta SCART-adapterns kontakt till
SCART IN på TV:n.
METOD 4 : Composite Video
Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-uttaget på produktens baksida till VIDEO IN-uttaget på
TV:n.
18
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 18
2011-12-28
5:39:58
02



Tillgängliga upplösningar för HDMI-utgång är 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Se sidan 23 gällande inställning
av upplösning.
Den här produkten stöder sammanflätat skanningsläge 480i (576i) för komponent-/komposit-utgång.
Efter att videoanslutningen är klar ska du ställa in videoingångskällan på din TV för att överensstämma med
produkten.
Slå först på den här produkten innan du ställer in videokällan på TV:n. TV:ns bruksanvisning finns mer
information om hur du väljer ingångskälla för TV:ns video.
Anslutningar
✎ OBS!
! OBSERVERA

Anslut inte till enheten genom en videobandspelare. Videosignaler som kommer in genom videobandspelaren
kan påverkas av upphovsrättsskyddssystem och bilden blir förvriden på TV:n.
HDMI-FUNKTION
Funktionen HDMI Auto Detection
Om TV:n är en Samsung-TV och stöder CEC-funktionen. Spelarens videoutgång ändras automatiskt till HDMI-läge vid
anslutning av en HDMI-kabel när strömmen är på.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning.
Genom att använda HDMI, överförs en digital video- och audiosignal med hembiosystemet och det visas
en levande bild på TV:n med HDMI-ingångsuttag.
• Beskrivning av HDMI-anslutning
- HDMI utsänder endast en digital signal till TV:n.
- Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan slumpvisa brusigheter uppträda
på skärmen.
• Vad är HDCP?
• HDCP (High-band width Digital Content Protection) är ett system som skyddar DVD-innehåll som utsänds
via HDMI från att kopieras. Det erbjuder en säker, digital länk mellan en videokälla (PC, DVD etc) och en
visningsenhet (TV, projektor etc). Innehållet krypteras i källans enhet för att förhindra obehöriga kopior från
att skapas.
Använda Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter från Samsung med fjärrkontrollen
för Samsung-TV:n. Anynet + kan användas genom att ansluta den här produkten till en SAMSUNG-TV med en
HDMI-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om SAMSUNG-TV:n stöder Anynet+.
1. Anslut produkten till en Samsung-TV med en HDMI-kabel. (Se sidan 18)
2. Ställ in funktionen Anynet+ på din TV. (Se bruksanvisningen för din TV för mer information.)
✎ OBS!




Funktionen Anynet+ stöder vissa knappar på fjärrkontrollen.
Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMI-kabel inte stöder CEC.
Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMI-utgångsupplösningar inte fungerar. Se bruksanvisningen för
din TV.
l(Om din TV har en logotyp för
så stöder den
Kontrollera om det finns en logotyp för
funktionen Anynet+.)
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 19
19
2011-12-28
5:39:59
Anslutningar
Ansluta FM-antennen
FM-antenn (medföljer)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Anslut medföljande FM-antennen till uttaget för FM-antenn.
2. För antennkabeln långsamt runt tills du hittar en plats där mottagningen är bra. Fäst antennkabeln på
väggen eller på någon annan stabil plats.
✎ OBS!

Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
20
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 20
2011-12-28
5:39:59
02
Anslutningar
Ansluta ljud från externa komponenter
VIDEO
OUT
SPEAKERS OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
Vit
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
D
SUBWOOFER
AUX IN
SURROUND
COMPONENT
OUT
Röd
Optisk kabel
(medföljer ej)
Audiokabel (medföljer ej
Om den externa analoga
komponenten endast har en
ljudutgång ansluter du antingen
till vänster eller höger.
Digitalbox
VCR
OPTISK
AUX
AUX : Anslutning till extern, analog komponent
Analoga signalkomponenter som video.
1. Anslut AUX IN (Audio) på produkten till Audio Out på den externa enheten.
• Se till att matcha färgerna för de uttag som ansluts.
2. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja ingången AUX.
• Läget växlas enligt följande:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎ OBS!

Du kan ansluta Video-ut-kontaken på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontakerna på
videobandspelaren till den här produkten.
OPTISK: Anslutning till extern, digital komponent
Digitala signalkomponenter, såsom kabelbox/satellitmottagare (digital-TV-box).
1. Anslut DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på produkten till den digitala utgången på den externa enheten.
2. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja D.IN.
• Läget växlas enligt följande :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 21
21
2011-12-28
5:40:01
Installation
Före start (Initiala inställningar)
1. Tryck på knappen POWER när den är
inkopplad i TV:n för första gången.
Den initiala inställningsskärmen visas.
Ställa in inställningsmenyn
Åtkomststegen kan variera beroende på den valda menyn.
GUI (Graphical User Interface) i den här bruksanvisningen
kan variera, beroende på firmware-version.
1
Initial settings > On-Screen Language
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Select a language for the on-screen displays
TOOLS
INFO
English
한국어
3
Nederlands
Français
Deutsch
2
Italiano
>Move
" Select
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen ENTER för att välja Startknappen.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat TVförhållande och tryck sedan på knappen ENTER.
 Om HDMI-kabeln är ansluten till produkten så visas inte
TV-förhållandet.
✎ OBS!





RETURN
Om du inte har valt ett önskat språk i de initiala
inställningarna ser du ett fönster för val av språk nästa
gång du slår på produkten.
Ditt språkval tillämpas för alla menyer: Skärmmeny,
skivmeny, ljud, undertext.
Om du går till föregående skärm trycker du på knappen
RETURN.
Så fort du har valt ett menyspråk kan du ändra det
genom att trycka på knappen STOPP () på
fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder utan skiva.
När den initiala inställningsskärmen inte visas ska du se
avsnittet för initial inställning. (Se sidan 26)
A
4
EXIT
B
C
D
1
MENU-KNAPP : Visar hemmenyn.
2
RETURN-KNAPP : Återgå till föregående
inställningsmeny.
3
ENTER / RIKTNINGS-KNAPP
Flytta markören och välj ett alternativ.
Välj den aktuella posten.
Bekräfta inställningen
4
EXIT-KNAPP : Stänger installationsmenyn.
Settings
Function
DVD/CD
1. Tryck på knappen POWER.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Settings
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
meny och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
undermeny och tryck sedan på knappen
ENTER.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
menyalternativ och tryck sedan på knappen
ENTER.
6. Tryck på knappen EXIT för att lämna
inställningarna.
22
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 22
2011-12-28
5:40:03
03
✎ OBS!

Du kan konfigurera olika visningsalternativ, såsom
TV-förhållande, upplösning etc.
TV-förhållande

Beroende på vilken typ av TV du har kanske du vill
justera skärminställningen.

Detta optimerar bildkvaliteten i enlighet med
innehållet (på skivan, DVD, etc.) som du vill
spela upp på din BD Wise-kompatibla
Samsung-TV.
Om du vill ändra upplösningen i BD Wise-läget
måste du först ställa in BD-läget som Off (Av).
BD Wise avaktiveras om spelaren ansluts till en
enhet som inte stöder BD Wise.
Installation
Display
• 4:3 Pan-Scan
Välj när du vil se 16:9 video som
erbjuds av DVD:n utan svarta streck
överst och nederst, även om du har
en TV med skärmförhållande på 4:3
(exterm vänster- och högerandel för
filmbilden kapas).
• 4:3 Letter Box
Välj det här alternativet när du vill se
totalt antal DVD-tillbehör för 16:9
skärmförhållande, även om du har en
TV med ett skärmförhållande på 4:3.
Det kommer att synas svarta fält överst
och nederst på skärmen.
• 16:9 Wide
Du kan visa hela bilden i 16:9 på en
bredbilds-TV.
Upplösning
Anger utående upplösning för HDMI-videosignal. Sifran
480p(576p), 720p, 1080i och 1080p indikerar antal linjer
för videon.
I och p indikerar sammanflätad och progressiv skanning.
• 480p(576p) : Utgående 480 linjer för progressiv video.
• 720p : Utgående 720 linjer för progressiv video.
• 1080i : Utgående 1080 linjer för sammanflätad video.
• 1080p : Utgående 1080 linjer för progressiv video.
• BD Wise : Ställer automatiskt in optimal upplösning vid
anslutning via HDMI till en TV med funktionen BD Wise. (BD
Wise-menyalternativet visas bara om BD Wise är inställd på
On.)
✎ OBS!


✎ OBS!



Om Component eller Composite är anslutet
stöder upplösningen bara 480i(576i).
1080P kanske inte visas beroende på TV.
HDMI-format
När du använder HDMI konverteras skärmen automatiskt till läget
16:9 Wide och TV-förhållandet avaktiveras.
Om en DVD har bildformatet 4:3 kan du inte visa det i
bredbildsformat.
Eftersom DVD-skivor är inspelade med olika bildformat kan de se
olika ut beroende på programvara, TV-typ och inställningar för
TV:ns bildförhållande.
BD Wise
(Endast produkter från Samsung)
BD Wise är Samsungs senaste interanslutningsfunkti
on. När du ansluter produkter från Samsung med
BD-Wise till varandra via HDMI ställs optimal
upplösning in automatiskt.
Du kan optimera färginställningen från HDMIutgången. Välj en ansluten enhetstyp.
• Monitor : Välj om den ska anslutas till en skärm via HDMI.
• TV : Välj om den ska anslutas till en TV via HDMI.
Video ut-signal
Olika länder har olika TV-standard.
Du kan välja mellan NTSC eller PAL.
• NTSC : Du kan välja NTSC-videoformat
• PAL : Du kan välja PAL-videoformat
• On : Originalupplösningen för DVD-skivan
överförs direkt till TV:n.
• Off : Den utgående upplösningen ställs in enligt
tidigare upplösning, oavsett skivans
upplösning.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 23
23
2011-12-28
5:40:04
Installation
Justera främre/surroundbalansen.
 Du kan välja mellan 0 och -6.
 Volymen minskar ju närmare -6 du kommer.
Ljud
Högtalarinställning
Högtalarstorlek
Du kan ställa in högtalarstorleken för mittenhögtalarna, bakre
högtalarna och även för testtonen i det här läget.
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
►
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
Justera nivå för mitten-/surround-/
subwooferhögtalare
 Volymnivån kan justeras i steg från +6dB till –
6dB.
 Ljudet ökar när du närmar dig +6dB och minskar
när du närmar dig -6dB.
Fördröjning
Om högtalarna inte kan placeras på samma avstånd från
det ställer där du lyssnar på dem kan du justera
fördröjningstiden för ljudsignalerna från center- och
surroundhögtalare.
Du kan även justera testtonen i det här läget.
Ställa in fördröjning för högtalare
• För de främre högtalarna ställs läget in på Small.
• För subwoofern ställs läget in på Present.
• För mittenhögtalarna och surroundhögtalarna kan
du växla läge till Small eller None.
- Small : Välj det här alternativet när du använder
högtalare
- None : Välj det här alternativet när inga
högtalare är anslutna.
När 5.1CH surroundljud spelas upp kan du njuta av
optimal ljudkvalitet om avståndet mellan dig och
varje högtalare är lika långt.
Eftersom ljudet framförs till avlyssningsstället vid olika
tider beroende på placering av högtalare kan du
justera skillnaden genom att lägga till en
fördröjningseffekt till ljudet för högtalarna i mitten och
surroundhögtalare.
Settings
✎ OBS!

Delay Time
Front
Högtalarläget kan variera beroende på inställningar
för Dolby Pro Logic och Stereo.
Center
: 00mSEC
Surround
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
Ljudredigering
Du kan ställa in balansen och nivån för varje högtalare separat.
: Off
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
✎ OBS!

Menyn för fördröjning aktiveras bara när 5.1 kanalkällan
spelas upp.

Du kan inte ställa in center och surround i det här läget
när högtalarstorleken är inställd på NONE.
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja och justera
önskad högtalare.
Tryck på knapparna ◄► för att justera
inställningarna.
24
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 24
2011-12-28
5:40:10
03
Installation
Ideal placering av
mittenhögtalare
Testton
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Bästa placering av
surroundhögtalare
Placera alla högtalare inom den här cirkeln.
Df: Avståndet från främre högtalare.
Dc: Avståndet från mittenhögtalare.
Ds: Avståndet från surroundhögtalare
Ställa in mittenhögtalaren
Om avståndet till Dc är lika med eller längre än
avståndet till Df på bilden ställer du in läget som 0 ms.
Annars kan inställningen ändras enligt tabellen.
Avstånd
mellan Df 0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
och Dc
Fördröjning 00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Ställa in surroundhögtalaren
Om avståndet till Dc är lika med eller längre än avståndet
till Ds på bilden ställer du in läget som 0 ms.
Annars kan inställningen ändras enligt tabellen.
Avstånd
mellan Ds 0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
och Dc
Fördröjning 00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎ OBS!



Med
PL II (Dolby Pro Logic II), kan
fördröjningen bli annorlunda för varje läge.
Med AC-3 och DTS, kan fördröjningen ställas in
mellan 00 och 15mSEC.
Centerkanalen kan endast justeras med 5.1kanalsskivor.
mMove
: On
►
" Select ' Return
" Select ' Return
Använd funktionen Test Tone (testton) för att
kontrollera högtalaranslutningarna.
• Tryck på knapparna ◄► för att välja On.
• Testtonen skickas till Front Left ➞ Center ➞
Front Right ➞ Surround Right ➞ Surround Left
➞ Subwoofer i den ordningen.
För att avbryta testtonen trycker du på knappen
ENTER.
DRC (Dynamic Range Compression)
Den här funktionen balanserar skillnaden mellan de
högsta och det lägsta ljuden. Du kan använda den
här funktionen för att få Dolby Digital-ljud när du tittar
på film på med låg ljudnivå, t.ex. på natten.
• Du kan välja antingen Full, 6/8, 4/8, 2/8 eller av.
AUDIO SYNK
Video- och audiosynk kanske inte matchar med
digital TV. Om detta inträffar kan du justera
ljudfördröjningstiden för att passa video.
• Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 ms
och 300 ms. Ställ in den på optimal status.
HDMI AUDIO
Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara
antingen On eller Off.
• Off : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet
kommer ut genom produktens högtalare.
• On : Både video- och ljudsignaler överförs visa
HDMI-kabeln och ljudet kommer endast ut
genom TV:n högtalare.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 25
25
2011-12-28
5:40:11
Installation
System
✎ OBS!

Standardvärdet för den här funktionen är HDMI
Audio Off.
Initiala inställningar

HDMI Audio är automatiskt mixat för 2 kanaler för
TV-högtalare.
Genom att använda den initiala inställningen kan du ställa
in språk och TV-förhållande.

Om HDMI Audio är aktiverat fungerar inte PL II /
DSP EQ /P.BASS.
✎ OBS!

När HDMI AUDIO är inställt på 'On (På)', kan
volymen bara justeras med TV:ns fjärrkontroll.
Användar-EQ

Registrering av DivX (R)
Du kan konfigurera inställningarna för equalizer
manuellt efter önskemål.
Settings
Visa DivX(R) VOD-registreringskoden för att köpa
och spela upp DivX(R) VOD-innehåll.
✎ OBS!
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6


250Hz
600Hz
Om HDMI-kabeln är ansluten till produkten
visas inte TV:ns förhållande och den ställs in på
16:9 Wide automatiskt.
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
Det här alternativet är inte aktiverat om du väljer
OK. För att aktivera det här alternativet ska du
aktivera Avaktivering av DivX (R).
Även efter att du har återställt systemet så
återställs inte inställningarna för Registrering av
DivX (R).
Avaktivering av DivX (R)
✎ OBS!

Detta kan också göras med DSP/EQ-knappen.
(se sidan 34)
Välj det här alternativet för att skaffa en ny
registreringskod.
Audio Return Ch.
Du kan njuta av TV-ljud via hemmabiohögtalarna med
bara en HDMI-kabel.
• Off : Slå av funktionen för Audio Return-kanal.
• Auto : Lyssna på TV-ljud från
hemmabiohögtalarna om din TV är kompatibel
med funktionen för Audio Return-kanal.
✎ OBS!



När Anynet+(HDMI-CEC) är av blir funktionen
för ljudreturkanal inte tillgänglig.
Om du använder en ARC (Audio Return
Channel)-icke-certifierad HDMI-kabel kan det
orsaka problem med kompatibiliteten.
ARC-funktionen är bara tillgänglig om en ARCkompatibel TV ansluts.
26
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 26
2011-12-28
5:40:11
03
Du kan väljs språk för skärmmenyer, skivmenyer etc.
OSD
Language
Välj språk för skärmmenyerna.
Disc Menu
Välj språk för skivmenyerna.
Ändra lösenord
Välj Change och anger den 4-siffriga koden för att
ställa in barnlås med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Installation
Språk
Settings
Display
Parental Rating
: Off
Audio
Password
: Change
►
System
Language
Audio
Välj språk för skivljud.
Security
Support
Subtitle
Välj språk för skivundertexter.
mMove
a Om du vill välja ett annat språk väljer du OTHERS
på skivmenyn, sedan väljer du Audio och Subtitle
och därefter anger du språkkoden för ditt land (se
sidan 38).
a Du kan inte välja OTHERS i menyn för skärmspråk.
' Return
Om du glömmer din kod
1. Mata ut skivan.
2. Tryck på och håll in knappen STOPP () på
fjärrkontrollen i 5 sekunder eller mer. Alla
inställningar återgår till fabriksinställningar.
✎ OBS!

" Select
Det valda språket visas bara om det hanteras
av skivan.
Säkerhet
Barnlåsfunktionen fungerar i samband med DVD-skivor
som har tilldelats en klassificering som hjälper dig att
kontrollera vilken typ av DVD-skivor som familjen tittar på.
Det finns upp till 8 klassificeringar på en skiva.
Support
Produktinformation
Ange produktinformation, såsom modellkod,
programversion etc.
Barnlås
Välj den klassificering du vill ställa in.
Ett höger nummer indikerar att programmet endast är
avsett för vuxna. Om du till exempel väljer upp till nivå 6
kommer skivor som har nivå 7 eller 8 inte att spelas.
Ange lösenordet och tryck sedan på knappen ENTER.
- Lösenordet är som standard "0000".
- När inställningen är slutförd återgår skärmen till
föregående skärmvisning.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 27
27
2011-12-28
5:40:11
Grundfunktioner
Skivuppspelning
Ljuduppspelning av CD (CD-DA)/MP3/WMA
BA
1. Tryck på knappen ÖPPNA/STÄNG ().
2. Placera försiktigt en skiva i facket med
etikettsidan uppåt.
3. Tryck på knappen ÖPPNA/STÄNG () för att
stänga skivfacket.
Track01
1/17
✎ OBS!




Återupptagningsfunktion: När du avbryter
skivuppspelningen kommer produkten ihåg var
du stannade, så när du sedan trycker på knappen
SPELA igen, kommer den att starta där du
slutade senast. (Den här funktionen fungerar
endast med DVD-skivor.) Tryck på knappen
STOPP två gånger under uppspelning för att
avaktivera återupptagningsfunktionen.
Om inga knappar trycks in på produkten eller
fjärrkontrollen på mer än 3 minuter när produkten
är i pausläge kommer den att ändras till STOPPläge.
Initialskärmen kan se olika ut beroende på
innehållet på skivan.
Piratkopierade skivor kan inte köras på den här
spelaren eftersom de strider mot CSS:s (Content
Scrambling System: ett kopieringsskyddssystem)
rekommendationer.
a
visas när en ogiltig knapp trycks in.
TV-skärmsläckare/energisparfunktion
• Om ingen knappintryckning sker på mer än 5
minuter i stopp- eller uppspelningsläge aktiveras
skärmsläckaren.
• Om produkten har lämnats i skärmsläckarläget i
mer än 20 minuter kommer den automatiskt att
slås av. (Förutom under musikuppspelning)
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
1. Mata in en musik-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i
skivfacket.
• På en musik-CD spelas första spåret upp
automatiskt.
- Tryck på knapparna #$ för att gå till
föregående/nästa skärmvisning.
• För MP3/WMA-skivan trycker du på
knapparna ◄► för att välja Music och
sedan trycker du på knappen ENTER.
- Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskad fil och tryck sedan på knappen
ENTER.
- Tryck på knapparna  för att gå till
föregående/nästa sida.
2. Tryck på knappen STOPP () för att stoppa
uppspelning.
✎ OBS!



28
Repeat Play Mode
Vissa MP3/WMA-CD-skivor kanske inte kan spelas,
beroende på inspelningsläge.
Innehållsförteckningen på en MP3-CD varierar
beroende på vilket MP3/WMA-spårformat som är
inspelat på skivan
WMA-DRM-filer kan inte spelas.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 28
2011-12-28
5:40:12
04
Använda uppspelningsfunktionen
Bilder som är tagna med digitalkamera eller
videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på
en cd och spelas upp i den här produkten.
Sökning framåt/bakåt
dBAD
1. Lägg JPEG-skivan i skivfacket.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Photo och
tryck sedan på ENTER.
Tryck på knapparna  för sökfunktionen.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den mapp
du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den bild
du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ENTER.
• Den valda filen spelas upp och bildspelet
startar.
• För att avbryta bildspelet trycker du på
knappen PAUS ().
• Du kan visa föregående/nästa fil genom att
trycka på knapparna ◄,► under
bildspelsläget.
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
✎ OBS!


Det spelas inget ljud i sökläget.

Den här funktionen är bara tillgänglig för CD-DA.
Uppspelningssökningen producerar bara ljud vid
sökning i hastigheten  1 och  2.
Hoppa över scener/spår
dBAD
ROOT
Tryck på knapparna #$.
• Varje gång knappen trycks in under uppspelning
kommer föregående eller nästa kapitel, spår eller
mapp (fil) att spelas.
• Du kan inte hoppa över flera kapitel i följd.
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Långsam uppspelning
Return
dD
Roteringsfunktion
G
Tryck på GRÖN(B) eller GUL(C) knapp i PAUS-läge.
• GRÖN (B) knapp: Rotera 90° moturs.
• GUL (C) knapp: Roterar 90° medurs
✎ OBS!

Grundfunktioner
Uppspelning av JPEG-fil
Maximal upplösning som stöds av den här
produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för
standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0
MPixel) för progressiva bildfiler.
Tryck på knappen PAUS () och sedan på knappen
 för långsam uppspelning.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ OBS!

Inget ljud hörs under långsam uppspelning.

Baklänges uppspelning går inte att göra i långsamt
tempo.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 29
29
2011-12-28
5:40:12
Grundfunktioner
Stegvis uppspelning
Använda titelmenyn
dD
Tryck på knappen PAUS flera gånger.
• Bilden flyttas framåt en ruta varje gång knappen
trycks in under uppspelning.
✎ OBS!

På DVD-skivor med flera titlar kan du visa titeln för
varje film.
TITLE MENU
1. Tryck på knappen TITLE MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄►för att
välja önskat alternativ och tryck sedan
på knappen ENTER.
Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.
5-minuters överhoppningsfunktion
D
Tryck på knappen ◄,► under uppspelning.
• Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång
du trycker på knappen ►.
• Uppspelningen hoppar bak 5 minuter varje gång
du trycker på knappen ◄.
✎ OBS!

d
✎ OBS!

Beroende på skivan kan menyinställningsalternativen
variera och den här menyn kanske inte är tillgänglig.
Upprepa uppspelning
dBAD
DVD/DivX Upprepa
Den här funktionen är bara tillgänglig för DivX som
innehåller tidsinformationen.
Du kan upprepa titel, kapitel eller avsnitt (A-B
Repeat) för DVD/DivX.
Repeat
OFF
Använda skivmenyn
d
Du kan använda menyerna för ljudspråk,
undertextningsspråk, profil etc.
1. Tryck på knappen DISC MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
DISC MENU
2. Tryck på knapparna ▲▼◄►för att
välja önskat alternativ och tryck
sedan på knappen ENTER.
✎ OBS!

Beroende på skivan kan
menyinställningsalternativen variera och den här
menyn kanske inte är tillgänglig.
30
REPEAT
1. Under uppspelning av DVD/DivX
trycker du på knappen REPEAT på
fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskat upprepningsläge och tryck
sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OFF och
återgå till normal uppspelning och tryck sedan
på knappen ENTER.
Z
D
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 30
2011-12-28
5:40:12
04
Visa skivinformation
1. Under uppspelning av CD/ MP3 trycker du på
knappen REPEAT flera gånger för att välja det
upprepningsläge du vill ha.
B
d
Grundfunktioner
CD/MP3 Upprepa
1/1
2/20
(Upprepning av Upprepa skiva Upprepa
alla Slumpvis Upprepa avsnitt A-B)
0:05:21
1/1 EN AC3 5.1
1/1 EN
A
1/1
(Upprepning av Upprepa spår Upprepa
kat (katalog) Upprepa alla Slumpvis)
Change
Select
D
Upprepad uppspelning A-B
1/6
1/1
dB
1/1 EN
Change
Select
Du kan upprepa uppspelningen av ett visst angivet
avsnitt på en DVD eller CD.
1. Under uppspelning av DVD- eller CD-skiva
trycker du på knappen REPEAT på
fjärrkontrollen.
2. För DVD trycker du på knapparna ▲▼ för att
välja A-.
För CD trycker du på knappen REPEAT flera
gånger tills
visas.
3. Tryck på knappen ENTER på den punkt där du
vill upprepad uppspelning ska starta (A).
4. Tryck på knappen ENTER på den punkt där du
vill upprepad uppspelning ska sluta (B).
5. För att återgå till normal uppspelning,
För DVD trycker du på knapparna ▲▼ för att välja OFF.
För CD trycker du på knappen REPEAT för att välja .
✎ OBS!

Funktionen att upprepa A-B fungerar inte med
DivX-, MP3- och JPEG-skivor.
TOOLS
1. Tryck på knappen TOOLS på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knappen ▲▼ för att välja
önskat alternativ.
3. Tryck på knapparna ◄►för att välja önskad
inställningsändring och tryck sedan på knappen
ENTER.
- Du kan använda sifferknapparna på
fjärrkontrollen för att styra vissa alternativ.
4. För att ta bort skivinformationen trycker du på
knappen TOOLS igen.
✎ OBS!



Om du spelar upp innehåll från verktygsmenyn kanske
vissa funktioner inte är aktiverade beroende på skivan.
Du kan också välja DTS, Dolby Digital eller Pro Logic,
beroende på skiva.
Vissa verktygsmenyer kan variera beroende på skivor och
filer.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 31
31
2011-12-28
5:40:14
Grundfunktioner
TOOLS(VERKTYS)-menyn
 Titel(





) : För åtkomst till önskad titel
när det finns mer än en på skivan.
Om det exempelvis finns mer än en film
på en DVD-skiva identifieras varje film
som en titel.
) : De flesta DVD-skivorna är
Kapitel(
inspelade i kapitel så att du enkelt kan
hitta ett specifikt avsnitt.
Speltid( ) : Du kan spela upp filmen
från en önskad tid. Du måste ange
starttiden som referens.
Sökfunktionen för tid fungerar inte på
vissa skivor.
): Hänvisar till filmens
Ljud(
ljudspårsspråk. En DVD-skiva kan
innehålla upp till 8 ljudspråk.
): Motsvarar de
Undertext(
undertextningsspråk som är
tillgängliga på skivan. Du kan välja
undertextningsspråk alternativt inte
visa någon undertextning alls. En
DVD-skiva kan innehålla upp till 32
undertextningsspråk.
Vinkel(
): När en DVD-skiva innehåller
flera vinklar för en viss scen kan du
använda vinkelfunktionen.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskat
undertextningsspråk.
• Beroende på antalet språk som finns på en
DVD-skiva väljs olika undertextningsspråk
varje gång du trycker på knappen.
✎ OBS!

Funktionerna för undertextning och audiospråk
kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.
Rubrikfunktion
D
• Du måste ha viss erfarenhet av videoarbete och redigering för att använda den här funktionen på
rätt sätt.
• För att använda rubrikfunktionen ska du spara
rubrikfilen (*.smi) i samma filnamn som den för
DivX-mediafil (*.avi) i samma mapp.
Exempelvis: Rot
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Upp till 100 alfanumeriska tecken eller 50
östasiatiska tecken (2 byte-tecken som koreanska
och kinesiska) i filnamnet.
• Undertext för DivX-file är *.smi, *.sub, *.srt över
148 kbyte stöds inte.
Välja ljudspråk
Vinkelfunktion
dD
d
1. Tryck på knappen TOOLS.
2. Tryck på knappen ▲▼ för att välja LJUD (
).
3. Tryck på knapparna ◄► eller sifferknapparna
för att välja önskat ljudspråk.
• Beroende på antalet språk som finns på en
DVD-skiva väljs olika ljudspråk varje gång du
trycker på knappen.
Välja undertextningsspråk
dD
Den här funktionen gör det möjligt för dig att visa
samma scen i olika vinklar.
1. Tryck på knappen TOOLS.
2. Tryck på knappen ▲▼ för att välja VINKEL
(
).
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad
vinkel.
✎ OBS!

Vinkelfunktionen fungerar bara med skivor på vilka
flera vinklar har lagrats.
1. Tryck på knappen TOOLS.
2. Tryck på knappen ▲▼ för att välja
UNDERTEXT (
).
32
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 32
2011-12-28
5:40:20
04
GIGA
Du kan ställa in tiden då hemmabiosystemet ska
stängas av automatiskt.
GIGA-ljudfunktionen förstärker basen och förbättrar den
dubbelt så mycket så att det verkliga ljudet blir mycket
kraftfullt.
GIGA-ljudfunktionen används bara för
subwoofern.
Tryck på SLEEP-knappen.
• Varje gång knappen trycks in ändras
valet enligt följande:
SLP 10 SLP 20 SLP 30 SLP 60 SLP 90 SLP 120 SLP 150 OFF.
DIMMER
Du kan justera displayskärmens ljusstyrka på
huvudenheten.
Tryck på DIMMER-knappen.
Ljudläge
P.BASS
Grundfunktioner
SLEEP
Tryck på GIGA-knappen.
✎ OBS!

Om GIGA-ljudet är inställt på ’ON (PÅ)’ används
inga andra ljudfältseffekter.

Om DOLBY PLII är inställt på 'ON (PÅ)', tillämpas
inte GIGA-ljudeffekten.

GIGA-ljudet fungerar bara i 2-kanaligt LPCM-läge.
S.VOL (SMART VOLUME)
Med den här funktionen reglerar och stabiliserar du
volymen mot en drastisk volymändring vid byte av
kanal eller scen.
S . VOL
Funktionen P.BASS ger mer bas för att förstärka de
låga frekvenserna.
Funktionen MP3 ENHANCE erbjuder
bättre ljudkvalitet genom att skala upp
samplingsfrekvensen.
Tryck på S.VOL-knappen.
• Varje gång knappen trycks in ändras
valet enligt följande:
SMART VOLUME ON SMART VOLUME OFF
Tryck på knappen P.BASS.
2-kanalig LPCMkälla
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3-fil
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
S/W LEVEL (S/W-NIVÅ)
Du kan även trycka på knappen S/W LEVEL på
fjärrkontrollen och använda knapparna ◄ eller ► för
att justera nivån för subwoofern.
Tryck på S/W LEVEL-knappen.
✎ OBS!



Funktionen P.BASS är endast tillgänglig med 2kanalig LPCM-källa, såsom mp3, Divx, cd och
wma.
Funktionen P.BASS fungerar inte med GIGA
SOUND eller Dolby Pro Logic ll.
Om du trycker på P.BASS i DSP/EQ-läge slås
DSP/EQ-läget av automatiskt och funktionen P.
BASS fungerar.
MP3-förbättringsfunktionen är bara tillgänglig för
MP3-fil.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 33
33
2011-12-28
5:40:21
Grundfunktioner
DSP (Digital Signal Processor)/EQ
Dolby Pro Logic II
• DSP (Digital Signal Processor) : DSP-lägen har
utformats för att simluera olika ackustiska miljöer.
• EQ: Du kan välja mellan POPS, JAZZ , ROCK och
USER för att optimera ljudet för den musikgenre
du spelar.
DSP /EQ
Du kan välja önskat ljudläge för Dolby Pro Logic II.
Tryck på knappen
Tryck på knappen DSP/EQ.
POPS,
JAZZ,
ROCK
Beroende på musikgenre kan du välja
POPS, JAZZ, och ROCK.
USER
Du kan lyssna på musik som ställer in i
“EQ:USER ”.
Om du trycker på ENTER på menyn “EQ:
USER” ser du ett fönster där du kan
ändra EQ-inställningarna efter önskemål.
STUDIO
Ger en känsla som i en studio.
CLUB
Simulerar ljudet från ett discotek med
dunkande bas.
HALL
Erbjuder en klar musik, som om du
lyssnade i ett konserthus.
MOVIE
Ger känslan av att sitta i en biosalong.
CHURCH
✎ OBS!


MUSIC
När du lyssnar på musik kan du
uppleva ljudeffekter, som om du
lyssnar på den i verkligheten.
MOVIE
Öka realismen för filmsoundtrack.
PROLOG
Du kan lyssna på en 2-kanals ljudkälla i
5.1-kanals surroundljud med alla
högtalare aktiva.
- Det kanske inte kommer ljud ur en
specifik högtalare, beroende på
insignalen.
MATRIX
Du hör multikanalsurroundljud.
STEREO
Välj det här för att lyssna från vänster
och höger högtalare och subwoofern.
✎ OBS!

Ger en känsla som om du befann dig
i en stor kyrka.
Välj det här alternativet för normalt
ljud.
OFF
PL II.


När du väljer läget Pro Logic II ska du ansluta
den externa enheten till uttagen AUDIO INPUT
(L och R) på produkten. Om du endast ansluter
en ingång (L eller R) får du inte surroundljud.
Funktionen Pro Logic II är endast tillgänglig i
Stereo-läget.
Pro Logic II-funktionen är inte tillgänglig vid
uppspelning av AC3-signalen i 2.1-kanalsläge.
Funktionen DSP/EQ är endast tillgänglig i
STEREO-läget.
DSP/EQ-funktionen är inte tillgänglig vid
uppspelning av AC3-signalen i 2.1-kanalsläge.
34
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 34
2011-12-28
5:40:21
04
Använda knapparna på fjärrkontrollen
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM
2. Ställ in önskad station.
5. Tryck på knappen TUNER MEMORY igen.
• Tryck på knappen TUNER MEMORY innan
siffran försvinner från skärmen.
• Siffran försvinner från skärmen och stationen
är lagrad i minnet.
6. För att välja andra stationer upprepar du steg 2 till 5.
Grundfunktioner
Lyssna på radio
• Förinställ inställning 1 : Du måste först lägga till
önskad frekvens som en förinställning. Tryck på
knappen STOPP () för att välja PRESET
(FÖRINSTÄLLNING) och tryck sedan på knappen
TUNING/CH (
) för att välja
förinställningsstation.
• Manuell inställning: Tryck på knappen STOPP
() för att välja MANUAL (MANUELLT) och tryck
sedan på knappen TUNING/CH (
) för att
ställa in lägre eller högre frekvens.
• Automatisk inställning: Tryck på knappen
STOPP () för att välja MANUAL (MANUELLT)
och tryck sedan och håll ned knapparna TUNING/
CH (
) för att automatiskt söka bandet.
Ställa in Mono/Stereo
Tryck på knappen MO/ST.
• Varje gång knappen trycks in växlar
ljudet mellan STEREO och MONO.
• I ett område med dålig mottagning ska
du välja MONO för en klar och störningsfri
sändning.
Förinställa stationer
Förinställa FM 89.10 i minnet
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM
2. Tryck på knappen TUNING/CH (,,.) för att välja
<89.10>.
3. Tryck på knappen TUNER MEMORY.
• Numret blinkar på displayen.
4. Tryck på knappen TUNING/CH (
)
för att välja förinställt nummer.
• Du kan välja mellan 1 och 15 förinställningar.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 35
35
2011-12-28
5:40:22
Avancerade funktioner
USB-inspelning
USB-funktion
Spela upp mediefiler med USBvärdfunktionen
Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och
musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller
digitalkamera med högkvalitativ video med 5.1
kanalsljud, med hög kvalitet genom att ansluta
lagringsenheten till USB-porten på produkten.
1. Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens
framsida.
2. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja USB.
• USB visas på skärmen och försvinner sedan.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja Video,
Photos eller Music.
- Välj en fil att spela upp.
Säker USB-borttagning
Utför säker borttagning innan du kopplar ur USBkabeln, för att undvika skador på minnet i USBenheten.
• Tryck på den GULA(C) knappen.
- REMOVE visas på displayen.
• Ta ur USB-kabeln.
✎ OBS!

För att lyssna på musikfiler med 5.1 kanals
hemmabioljud måste du ställa in läget för Dolby
Pro Logic II till Matrix. (Se sidan 34)

Ta bort USB-kabeln från USB-porten. Det kan
skada data på USB-porten om du inte är
försiktig och tar den sakta.
Vid CD-DA-uppspelning (Compact Disc Digital Audio)
med USB-inspelningsfunktion eller då du lyssnar på
FM-radio eller tar emot ljudkällan från en extern enhet
kan du spela in ljudkällan i USB-minnet.
Ex) USB-inspelning av CD-DA-ljudinnehåll
1. Anslut USB-enheten till din produkt.
2. Lägg CD-DA-skivan i CD-facket.
3. Tryck på knappen USB REC på
fjärrkontrollen.
• För att starta rippning av aktuellt
spår ska du trycka på knappen
USB REC på fjärrkontrollen medan systemet
spelar upp spåret eller det tillfälligt är stoppat.
• För att rippa alla spår på CD:n ska du trycka
och hålla in knappen USB REC på
fjärrkontrollen.
- "FULL CD RIPPING (FULL CD-RIPPNING)"
visas på displayen och inspelningen startar.
4. Tryck på knappen STOPP () för att stoppa
inspelningen.
• När USB-inspelningen för en CD är klar ser
du en ny mapp med namnet ”RECORDING
(INSPELNING)” i USB-enheten. Innehållet
sparas i mappen i MP3-format.
• När USB-inspelningen för en FM-radio- eller
AUX-källa är klar ser du en ny mapp med
namnet ”TUNER RECORDING eller AUX
RECORDING (TUNER- eller AUXINSPELNING)” i USB-enheten. Innehållet
sparas i mappen i MP3-format.
✎ OBS!








36
Koppla inte ur USB-anslutningen eller strömsladden
under USB-inspelningen. Det kan skada data. För att
stoppa USB-inspelningen trycker du på knappen
STOPP och kopplar från USB-enheten efter att
systemet helt har stoppat uppspelningen av CD:n.
Om du kopplar ur USB-anslutningen under USBinspelning kommer systemet att stängas av och du
kan inte ta bort den inspelade filen.
Om du ansluter USB-enheten till systemet under
tiden den spelar upp en CD, stoppar systemet
tillfälligt och spelar sedan upp igen.
DTS-CD kan inte spelas in.
Om inspelningen pågått i mindre än 5 sekunder
kanske ingen inspelningsfil skapas.
USB-inspelning är endast möjlig om USB-enheten är
formaterad i FAT-filsystemet. (NTFS-filsystem stöds
ej.)
Ljudsignalen sänds inte ut under USB-inspelning för
CD:n.
När HDMI AUDIO är inställt på On (På) stöds inte
funktionen för USB-inspelning.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 36
2011-12-28
5:40:23
06
Övrig information
Om enheten inte fungerar som den ska kan du felsöka i listan nedan. Om problemet inte är beskrivet nedan
eller om instruktionerna inte avhjälper problemet ska du stänga av enheten, dra ur strömkontakten och
kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Samsung Electronics Service Center.
Problem
Kontrollera/Åtgärda
Kan inte mata ut skivan.
• Sitter strökontakten ordentligt i uttaget?
• Slå av strömmen och slå på den igen.
Uppspelningen startar inte.
• Kontrollera DVD-skivans regionskod.
DVD-skivor som är köpta utomlands kanske inte kan spelas.
• CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på den här produkten.
• Kontrollera om barnlåset är korrekt inställt.
Uppspelningen startar inte direkt när
knappen Spela/Paus är nedtryckt.
• Är skivan deformerad eller repig?
• Torka ren skivan.
Det hörs inget ljud.
• Det hörs inget ljud under snabb uppspelning, långsam uppspelning och stegvis
uppspelning.
• Är högtalarna korrekt anslutna? Är högtalarinställningarna rätt gjorda?
• Är skivan skadad?
Ljudet kan endast höras från några
högtalare och inte alla 6.
• På vissa DVD-skivor kommer ljudet enbart ut ur de främre högtalarna.
• Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
• Justera volymen.
• När du lyssnar på en CD, radio eller TV, sänds ljudet ut ur de främre högtalarna.
Välj " PROLOG" genom att trycka på
PL II (Dolby Pro Logic II) på fjärrkontrollen
för att använda alla sex högtalare.
Dolby Digital 5.1 CH Surround
Sound går inte att producera.
• Finns det en markering för "Dolby Digital 5.1 CH" på skivan? Dolby Digital 5.1 CH
Surroundljud produceras bara om skivan spelas in med 5.1 kanalljud.
• Är ljudspråket korrekt inställt till DOLBY DIGITAL 5.1-CH i informationsskärmen?
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Används fjärrkontrollen inom intervallet för vinkel och avstängd?
• Är batterierna slut?
• Har du valt rätt läge (MOTTAGARE DVD/TV)?
• Skivan roterar men det är ingen
bild.
• Bildkvaliteten är dålig eller bilden
skakar.
• Är TV:n påslagen?
• Är videokablarna korrekt anslutna?
• Är skivan smutsig eller skadad?
• En dåligt tillverkad skiva kanske inte kan spelas.
Ljudspråk och undertextning fungerar inte.
• Ljudspråk och undertextning fungerar inte om skivan inte innehåller detta
Menyn för skiva/titel visas inte även
om funktionen för skiva/titel väljs.
• Använder du en skiva som inte innehåller menyer?
Det går inte att ändra
bildförhållande.
• Du kan spela 16:9 DVD-skivor i läget 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX och 4:3 PAN
SCAN, men 4:3 DVD-skivor kan endast visas i 4:3. Läs på DVD-skivans fodra och
välj sedan lämplig funktion.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 37
Övrig information
Felsökning
37
2011-12-28
5:40:24
Övrig information
Problem
Kontrollera/Åtgärda
• Produkten fungerar inte.
(Exempelvis: Enheten får ingen
ström, frontpanelen fungerar inte
eller det hörs konstiga ljud.)
• Produkten fungerar inte normalt.
Jag har glömt lösenordet för
barnlåset.
• Tryck på och håll in knappen STOPP () på fjärrkontrollen i 5 sekunder eller mer.
När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• Om meddelandet NO DISC (INGEN SKIVA) visas på huvudenhetens skärm ska du hålla
in knappen STOPP () på fjärrkontrollen i minst 5 sekunder. “ INIT” visas på
skärmen och alla inställningar återgår till standardvärden.
Tryck sedan på knappen POWER.
När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Enheten kan inte ta emot
radiosändning.
• Är antennen korrekt ansluten?
• Om antennens insignal är svag ska du installera en extern FM-antenn på ett ställe med bra
mottagning.
Språkkodslista
Ange lämpligt kodnummer för OTHERS i skivmenyn, ljud och undertext. (Se sidan 27)
Kod
Språk
Kod
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Assamese
1051
1052
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
1345
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
Greek
1239
Interlingue
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
1151
Basque
1257
Hebrew
Aymara
1157
Persian
1261
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1166
Fiji
1171
Faeroese
Bulgarian
1174
Bihari
1181
Språk
Kod
Språk
Tajik
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
38
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 38
2011-12-28
5:40:24
06
Övrig information
Specifikationer
Allmänt
FM Tuner
HDMI
2.76 Kg
430 (B) x 59 (H) x 249 (D) mm
+5°C~+35°C
10 % till 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Läshastighet: 3.49 ~ 4.06 m/sek.
Ungefärlig speltid (enkelsidigt, Single Layer-skiva): 135 min.
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Max inspelningstid: 74 min.
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Max inspelningstid: 20 min.
480i(576i)
1 kanal : 1.0 Vp-p (75 Ω laddning)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω laddning)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω laddning)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω laddning)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Främrehögtalarutgång
142W x 2(3)
Vikt
Mått
Intervall för driftstemperatur
Intervall för luftfuktighet
Signal/brus-förhållande
Känslighet
Total harmoniförvridning
DVD (Digital Versatile Disc)
Skiva
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Videoutgång
Component Video
Video/Audio
Förstärkare
Centerhögtalare ut
142W(3)
Surroundhögtalare ut
141W x 2(3)
Subwoofer ut
142W(3)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-förhållande
65dB
Kanaldelning
60dB
Ingångskänslighet
(AUX)800mV
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 39
39
2011-12-28
5:40:24
Övrig information
HT-D450
Högtalarsystem
Högtalare
Impedans
Frekvensområde
Utgångsljud
Beräknad effekt
Maximal effekt
Mått (B x H x D)
Vikt
5.1-kanals högtalarsystem
Fram
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Mitten
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
142W
284W
142W
141W
284W
282W
Fram : 90 x 141,5 x 68,5 mm
Surround : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Mitten : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Fram/ Surround : 0,58 Kg, Mitten : 0,96 Kg
Surround : 0,4 Kg, Subwoofer : 3,6 Kg
Subwoofer
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
142W
284W
HT-D453
Högtalarsystem
Högtalare
Impedans
Frekvensområde
Utgångsljud
Beräknad effekt
Maximal effekt
5.1-kanals högtalarsystem
Fram
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Mitten
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Subwoofer
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
142W
284W
141W
282W
142W
284W
142W
284W
Mått (B x H x D)
Fram : 90 x 1200 x 119 mm (stativbas : 250 x 250)
Surround : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Mitten : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Vikt
Fram : 3,68 Kg, Mitten : 0,96 Kg
Surround : 0,4 Kg, Subwoofer : 3,6 Kg
HT-D455
Högtalarsystem
Högtalare
Impedans
Frekvensområde
Utgångsljud
Beräknad effekt
Maximal effekt
Mått (B x H x D)
Vikt
40
Fram
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
5.1-kanals högtalarsystem
Mitten
Surround
3
3
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
Subwoofer
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
142W
141W
142W
142W
284W
282W
284W
284W
Fram/Surround : 90 x 1200 x 119 mm (stativbas : 250 x 250)
Mitten : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Fram/Surround : 3,68 Kg, Mitten : 0,96 Kg
Subwoofer : 3,6 Kg
Svenska
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 40
2011-12-28
5:40:25
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Center 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 41
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-28
5:40:25
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar
i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de
gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan
dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från
annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
HT-D450-XE-SWE-1228.indd 42
2011-12-28
5:40:26
HT-D450
HT-D453
HT-D455
Digitalt
hjemmeunderholdningssystem
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du
registrere dit produkt hos
www.samsung.com/register
HT-D450-XE-DAN-1228.indd Sec1:1
2011-12-28
5:34:11
Sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsadvarsler
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
indeni produktet, der udgør en risiko for
elektrisk stød eller personskade.
FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE
ELEKTRISK STØD, SKAL DU SØRGE FOR,
AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT
ADVARSEL
• For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk
stød må du ikke udsætte dette apparat for regn
eller fugt.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen
objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må
anbringes på apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal
altid være muligt at anvende det.
• Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt
med beskyttelsesjord.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes
fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være
tilgængelig.
2
Dette symbol indikerer vigtige
instruktioner, der følger med
produktet.
CLASS 1
LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASERPRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som
et KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Brug af kontroller og andre justeringer eller
ændringer af procedurer end de, der er angivet
heri, kan medføre skadelig stråling.
FORSIGTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG
LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLEN.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 2
2011-12-28
5:34:24
Forholdsregler
• Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
• Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm).
• Anbring ikke produktet på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt.
Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret.
• Anbring ikke noget oven på produktet.
• Inden du flytter produktet, skal du sikre dig, at disksprækken er tom.
• For helt at afbryde produktet fra strømforsyningsnettet skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal
anvendes i en længere periode.
• Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige produktet.
• Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at produktet overophedes og ikke fungerer korrekt.
• Beskyt produktet mod fugt, og undgå kraftig varme eller udstyr, der skaber et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt (f.eks. højttalere).
• Kobl strømkablet fra strømfordyningen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
• Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.
• Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer
produktet om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender det.
• Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige.
Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Tilbeh
Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
DVD
SLEEP
TV
1
2
4
5
7
8
3
6
9
DSP /EQ
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
EXIT
B
C
D
DIMMER
GIGA
S.VOL
AUDIO
UPSCALE
S/W LEVEL
TUNER
MEMORY
MO/ST
USB REC
P.BASS
Videokabel
FM-antenne
Brugervejledning
Fjernbetjening/batterier
(AAA-størrelse)
Scart-adapter
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 3
3
2011-12-28
5:34:25
Sikkerhedsinformationer
Forholdsregler vedr. håndtering og
opbevaring af diske
Små ridser på disken kan reducere lyd- og
billedkvaliteten eller medføre, at der springes på
disken.
Vær specielt omhyggelig med ikke at ridse diske, når
du håndterer dem.
Sådan holdes diske
• Rør ikke ved diskens indspillede side.
• Hold disken på kanterne, så der ikke
kommer fingeraftryk på overfladen.
• Sæt ikke papir eller tape på disken.
Sådan opbevares diske
• Opbevar dem ikke i direkte sollys
• Opbevar dem et køligt, ventileret sted.
• Opbevar dem i et rent beskyttelseshylster.
Opbevar lodret.
✎ BEMÆRK


Sørg for, at der ikke kommer snavs på diskene.
Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.
• Produceret under licens under de amerikanske
patentnumre: 5.956.674, 5.974.380, 6.487.535 og andre
amerikanske og verdensomspændende patenter, der er
tildelt og ansøgt om. DTS, symbolet og DTS og symbolet
sammen er registrerede varemærker, og DTS Digital
Surround- og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS,
Inc. Produktet inkluderer software. © DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes.
• OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt format, skabt af DivX,
Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der afspiller
DivX-video. Besøg www.divx.com for flere informationer og
softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®
enhed skal være registreret for at kunne afspille indkøbte
DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din
registreringskode under sektionen DivX VOD i enhedens
opsætningsmenu. Gå til www.vod.divx.com for yderligere
oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.
DivX Certified® til at afspille DivX® video, inkl. premiumindhold DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemærker tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens.
Dækket af en eller flere af følgende amerikanske patenter:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Håndtering og opbevaring af diske
Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, kan
du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet
med vand og aftørre med en blød klud.
• Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken
midte og udefter
✎ BEMÆRK

Den kan forekomme fugtdannelse, hvis varm luft
kommer i kontakt med kolde dele inde i produktet. Når
der dannes fugt inde i produktet, fungerer det muligvis
ikke korrekt. Hvis dette forekommer, skal du fjerne
disken og lade produktet stå i en eller to timer med
strømmen tændt.
Licens
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface
er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.
• Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er
beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle rettigheder
tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller
adskillelse er forbudt.
Copyright
• © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder
forbeholdes.
Kopibeskyttelse
• Mange dvd-diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor
bør du kun slutte dit produkt direkte til dit tv, ikke til en
videomaskine. Hvis du tilslutter til en videomaskine, får du
måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede dvd-diske.
• Dolby, Pro Logic og double-D-symbolet er registrerede
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
4
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 4
2011-12-28
5:34:26
Indhold
SIKKERHEDSINFORMATION
2
SÅDAN KOMMER DU I GANG
7
TILSLUTNINGER
15
22
Sikkerhedsadvarsler
Forholdsregler
Tilbeh
Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske
Licens
Copyright
Kopibeskyttelse
7
7
11
11
12
13
Ikoner der anvendes i vejledningen
Disktyper og egenskaber
Beskrivelse
Frontpanel
Bagpanel
En gennemgang af fjernbetjeningen
15
18
20
21
Tilslutning af højttalerne
Tilslutning af videoudgangen til dit tv
Tilslutning af FM-antennen
Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
Inden start (Startindstilling)
Indstilling af opsætningsmenuen
Visning
Tv-formatforhold
BD Wise
Opløsning
HDMI-format
Videoudgangssignal
Lyd
Højttalerindstilling
DRC (Dynamic Range Compression)
AUDIO-SYNK
HDMI-LYD
Brugerequalizer
Lydreturkanal (ARC)
System
Startindstillinger
DivX(R)-registrering
DivX(R)-deaktivering
Sprog
Sikkerhed
Klassificering
Skift adgangskode
Support
Produktinformation
DANSK
OPSÆTNING
2
3
3
4
4
4
4
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 5
5
2011-12-28
5:34:26
Indhold
GRUNDLÆGGENDE
FUNKTIONER
28
AVANCEREDE
FUNKTIONER
28
28
29
29
33
35
Diskafspilning
Lydafspilning - CD (CD-DA)/MP3/WMA
JPEG-filafspilning
Brug af afspillefunktionen
Lydtilstand
Radiolytning
36
36
USB-funktion
USB-optagelse
37
38
39
Fejlfinding
Sprogkodeliste
Specifikationer
36
ANDRE INFORMATIONER
37
•
Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det
virkelige produkt.
•
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
a. en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
b. du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
6
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 6
2011-12-28
5:34:27
Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du
læser brugervejledningen.
Ikon
Udtryk
Definition
DVD
Denne involverer en funktion,
der er mulig med DVD-Videoeller DVD±R/±RW-diske, der er
optaget og lukket i tilstanden
Video.
B
CD
Dette involverer en funktion, der
er mulig med en data-CD (CD
DA, CD-R/RW).
A
MP3
Dette involverer en funktion, der
er mulig med CD-R/RW-diske.
G
JPEG
Dette involverer en funktion, der
er mulig med CD-R/RW-diske.
D
DivX
Dette involverer en funktion, der
er mulig med MPEG4-diske.
(DVD±R/±RW, CD-R/RW)
!
FORSIGTIG
Dette omhandler en situation,
hvor en funktion ikke fungerer,
eller indstillinger måske bliver
annulleret.
BEMÆRK
Dette omhandler tips eller
instruktioner på siden, der
medvirker til at få den enkelte
funktion til at fungere.
Genvejstast
Denne funktion giver direkte og
nem adgang ved at trykke på
en knap på fjernbetjeningen.
d
Disktyper og egenskaber
Regionskode
Produktet og diskene er kodet efter region. Disse
regionskoder skal stemme overens, for at disken kan
afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles
disken ikke.
Disktype
✎
DVD-VIDEO
Regionskode
Område
1
USA, USA-områder og Canada
2
Europa, Japan, Mellemøsten,
Ægypten, Sydafrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexico, Sydamerika,
Centralamerika, Australien, New
Zealand, Stillehavslandene,
Vestindien
5
Rusland, Østeuropa, Indien,
det meste af Afrika, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 7
Sådan kommer du i gang
Ikoner der anvendes i vejledningen
01
Sådan kommer du i gang
7
2011-12-28
5:34:27
Sådan kommer du i gang
CD-R-MP3-diske
Disktyper der kan afspilles
Disktyper og
mærke (logo)
Optagede Diskstøsignaler
rrelse
12 cm
AUDIO
Maks. spilletid
Ca. 240 min.
(enkeltsidet)
Ca. 480 min.
(dobbeltsidet)
+
DVD-VIDEO
Ca. 80 min.
(enkeltsidet)
VIDEO
8 cm
Ca. 160 min.
(dobbeltsidet)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
DivX
+
VIDEO
• Kun cd-r-diske med MP3-filer ISO 9660- eller
Joliet-format kan afspilles.
• MP3-filnavne må ikke indeholde mellemrum eller
specialtegn (. / = +).
• Brug diske med en komprimerings/
dekomprimeringshastighed større end 128 Kbps.
• Kun filer med filtyperne ".mp3" og ".MP3" kan
afspilles.
• Kun en multisessionsdisk, der er brændt
fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt
område på multisessionsdisken, kan disken kun
afspilles frem til det tomme område.
• Hvis disken ikke er lukket, tager det længere tid,
før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer
bliver nødvendigvis afspillet.
• For filer der er indkodet i VBR-format (Variable Bit
Rate), f.eks. filer indkodet med både lav og høj
bithastighed (f.eks. 32 Kbps ~ 320 Kbps),
overspringes lyden muligvis ved afspilning.
• Der kan højst afspilles 500 spor fra en CD.
• Der kan højst være 300 mapper på en CD.
Brug ikke følgende disktyper!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM- og DVDRAM-diske kan ikke anvendes i dette produkt.
Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen
<WRONG DISC FORMAT (FORKERT
DISKFORMAT)> på tv-skærmen.
• Dvd-diske, der købes i udlandet, kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen
<Wrong Region. Please check Disc. (Forkert region.
Kontroller disken.)> på tv-skærmen.
Disktyper og diskformat
Dette produkt understøtter ikke Secure Media-filer (DRM).
CD-R-diske
• Visse CD-R-diske kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af
indspilleenheden (cd-optager eller pc) samt diskens tilstand.
• Brug en 650 MB (74 minutters) cd-r-disk.
Anvend ikke cd-r-diske på over 700 MB/80 minutter, da
disse muligvis ikke kan afspilles.
• Visse (genskrivelige) cd-rw-medier kan muligvis ikke afspilles.
• Kun CD-R’er, der er "lukket" korrekt, kan afspillet komplet.
Hvis sessionen er lukket, men disken er åben, kan du
muligvis ikke afspille den komplette disk.
8
CD-R-JPEG-diske
• Kun filer med filtypenavnene "jpg" kan afspilles.
• Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid,
før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer
bliver nødvendigvis afspillet.
• Kun cd-r-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller
Joliet-format kan afspilles.
• JPEG-filnavne må højst være på otte tegn og må
ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Kun en multisessionsdisk, der er brændt
fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt
segment på en multisessionsdisk, kan disken kun
afspilles op til det tomme segment.
• Der kan højst gemmes 999 billeder på en enkelt
CD.
• Ved afspilning af en Kodak/Fuji Picture CD kan kun
JPEG-filer i billedmappen afspilles.
• Andre billeddiske end Kodak/Fuji Picture CD kan
være længere tid om at starte, og det er ikke
sikkert, at alt afspilles.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 8
2011-12-28
5:34:27
01
Sådan kommer du i gang
DVD±R/±RW, CD-R/RW diske
• Softwareopdateringer for ikke-kompatible formater
understøttes ikke. (Eksempel: QPEL, GMC,
opløsning højere end 800 x 600 pixels mv.)
• Hvis en dvd-r/-rw-disk ikke er optaget korrekt i
formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.
Understøttede formater (DivX)
Dette produkt understøtter kun følgende
medieformater.
Hvis hverken video- eller lydformat er understøttet, kan
brugeren opleve problemer, som f.eks. ødelagte
billeder eller ingen lyd.
Understøttede videoformater
Format
AVI
WMV
Understøttede versioner
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Understøttede lydformater
Format
Bithastighed
Samplingsfrekvens
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44,1/48khz
DTS
1.5Mbps
44,1khz
44,1khz
• DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler, der er oprettet i
formatet DTS, understøtter kun op til 6 Mbps.
• Formatforhold: Selvom DivX-standardopløsningen er
640x480 pixels, understøtter dette produkt op til
720x480 pixels. Tv-skærmopløsninger højere end
800 understøttes ikke.
• Når du afspiller en disk, og samplingsfrekvens er
højere end 48 kHz eller 320 kbps, kan du opleve
rystelser på skærmen under afspilning.
• Sektioner med en højere rammehastighed kan
muligvis ikke afspilles ved afspilning af en DivX-fil.
• Da dette produkt kun kan afkode formater, der er
autoriseret af DivX Networks, Inc., kan DivX-filer, som
brugeren har oprettet, muligvis ikke afspilles.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 9
9
2011-12-28
5:34:28
Sådan kommer du i gang
Bemærkninger vedr. USBtilslutning
Understøttede enheder: USB-lagringsmedier, MP3afspiller, digitale kameraer
1) Hvis et mappe- eller filnavn er på mere end 10
tegn, vises det måske ikke, eller det fungerer
måske ikke.
2) En undertekstfil større end 300 KB vises muligvis
ikke korrekt.
3) Visse USB/digitale kameraenheder, USBkortlæsere understøttes ikke.
4) Filsystemerne FAT16 og FAT32 understøttes.
5) Foto- (JPEG), musik- (MP3, WMA) og videofiler
skal have navne på koreansk eller engelsk. Eller
kan filen muligvis ikke afspilles.
6) Slut direkte til produktets USB-port. Tilslutning
gennem et andet kabel kan medføre problemer
med USB-kompatibiliteten.
7) Indsættelse af mere end en hukommelsesenhed
i en multikortlæser fungerer muligvis ikke korrekt.
8) PTP-protokol til digitale kameraer er ikke
understøttet.
9) Frakobl ikke en USB-enhed under en
"læseproces".
10) Jo større billedopløsning, jo længere forsinkelse
ved visning.
11) MP3/WMA- eller videofiler med DRM, der er
downloadet fra et kommercielt sted, kan ikke
afspilles.
14) Understøttede filformater
Format
Stillbillede
Musik
Film
Filnavn
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Filtype
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bithastighed
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Version
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
Pixel
640x480
–
–
720x480
Samplingsfrekvens
–
44,1kHz
44,1kHz
44,1KHz~ 48KHz
12) Ekstern harddiskenhed er ikke understøttet.
13) Den maksimale strøm, der understøttes af USBporten til en ekstern enhed, er 500 mA (ved 5V
DC).
10
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 10
2011-12-28
5:34:28
01
Frontpanel
1
2
3
4 5 6
7
1
DISKBAKKE
Isæt disken her.
2
DISPLAY
Viser afspilningsstatus, tid mv.
3
SENSOR TIL FJERNBETJENING
Detekterer signaler fra fjernbetjeningen.
4
ÅBN/LUK-KNAP (
Åbner og lukker diskbakken.
5
KNAPPEN FUNC (
6
KNAPPEN STOP (
7
KNAPPEN AFSPIL/PAUSE (
)
Afspiller en disk eller holder pause i afspilning.
8
KNAPPEN LYDSTYRKE (
)
Lydstyrkejustering.
9
POWER-KNAP (
10
USB-PORT
)
9 10
Tilstandene skifter således:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Stopper afspilning af disken.
)
)
8
,
Tænder og slukker for produktet.
Tilslut her, og afspil filer fra eksterne USB-lagerenheder, som f.eks. MP3afspillere, USB-flashhukommelse mv.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 11
Sådan kommer du i gang
Beskrivelse
11
2011-12-28
5:34:28
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
1
2
3
4 5
6
7
VIDEO
OUT
SPEAKERS OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
SURROUND
SUBWOOFER
8 9
SURROUND
AUX IN
COMPONENT
OUT
1
BLÆSER
Blæseren kører altid, når der er tændt for strømmen. Sørg for mindst 10 cm fri plads på
alle sider af blæseren, når du installerer produktet.
2
HØJTTALERTILSLUTNINGSSTIK
Tilslut front-, center-, surround- og subwooferhøjttalerne.
3
EKSTERNT DIGITALT OPTISK
INDGANGSSTIK (DIGITAL AUDIO IN)
Brug disse til tilslutning af eksternt udstyr, der kan håndtere digitale
udgange.
4
HDMI OUT-STIK
Brug et HDMI-kabel, og tilslut dette HDMI-udgangsstik til HDMIindgangsstikket på dit tv for den bedste billedkvalitet.
5
AUX IN-STIK
Tilslut til 2 kanals analog udgang på en ekstern enhed (som f.eks. en
videobåndoptager)
6
VIDEO OUT-STIK
Tilslut dit tv’s videoindgangsstik (VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket.
7
COMPONENT VIDEO OUT-STIK
Tilslut et tv med komponentvideoindgange til disse stik.
8
FA NET (Kun til Service)
Anvendes til service/reparation.
9
FM ANTENNE-STIK
Tilsluttes til FM-antennen.
12
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 12
2011-12-28
5:34:29
01
Tænder og slukker for produktet.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Tænder og slukker for produktet.
Tryk på knappen TV, hvis du vil skifte
til TV-tilstand.
Tryk på knappen DVD, hvis du vil
skifte til hjemmebiograf.
Tryk på talknapperne for at vælge muligheder.
RECEIVER
DVD
SLEEP
TV
Dette er en knap til tilstandsvalg.
eller
Tryk for at vælge tv’ets videotilstand.
Sådan kommer du i gang
En gennemgang af fjernbetjeningen
Indstiller klokkeslættet, hvor
produktet selv slukker.
Til at åbne og lukke diskbakken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DSP /EQ
Vælg den ønskede lydtilstand for Dolby
Pro Logic II.
Vælg den ønskede DSP/EQlydtilstand.
0
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Tryk for at springe frem eller
tilbage.
Tryk for at stoppe/afspille en disk.
Tryk for at holde pause på en disk.
Sluk midlertidigt for lyden.
MUTE
Reguler lydstyrken.
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
Tryk på denne for at gå til
hjemmemenuen.
Tryk for at kontrollere diskmenuen.
Bruges til at ændre lyd/
undertekstsprog, vinkel mv.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Muliggør adgang til produktets almindelige
funktioner, som f.eks. fotolisten.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Viser status for den aktuelle disk.
Afslutter menuen.
A
DIMMER
Justerer displayets lysstyrke.
Anvendes til at aktivere/deaktivere GIGAlydfunktionen.
Bruges til at justere niveauet på
subwooferen.
Tryk for at forudindstille FM-stationer.
Gør det muligt at gentage en titel,
et kapitel, et spor eller en disk.
Brug denne til at gå i menuen Titel.
Vælger skærmmenuelementer og
ændrer menuværdier.
Vender tilbage til forrige menu.
øg efter aktive FM-kanaler, og
skift kanel.
B
GIGA
C
D
S.VOL
AUDIO
UPSCALE
P.BASS
S/W LEVEL
TUNER
MEMORY
MO/ST
USB REC
Vælg den ønskede P.BASS- eller
MP3 Forbedrings-tilstand.
Regulerer og stabiliserer
volumenniveauet for at forhindre
en dramatisk volumenændring.
Bruges til at starte USB-optagelse.
Vælg MONO eller STEREO for
radioudsendelser.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 13
13
2011-12-28
5:34:30
Sådan kommer du i gang
Installation af batteriet i fjernbetjeningen
* Batteristørrelse: AAA
Kodeliste - tv-mærker
Mærke
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)




Anbring batterierne i fjernbetjeningen, således at de
passer med polerne: (+) til (+) og (–) til (–).
Udskift altid begge batterier samtidigt.
Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige
linje.
Indstilling af fjernbetjeningen
Du kan styre visse funktioner på dit tv med denne
fjernbetjening.
3. Hold knappen POWER inde, og indtast den
kode, der svarer til dit tv-mærke.
• Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit
tv, skal du indtaste dem én efter én for at
afgøre, hvilken kode der fungerer.
• Eksempel: For et Samsung-tv
Mens du holder knappen POWER nede, skal du
bruge talknapperne til at indtaste 00, 15, 16, 17
eller 40.
4. Hvis tv'et slukkes, er indstillingen færdig.
• Du kan bruge knapperne TV POWER,
VOLUME, CHANNEL samt de numeriske
knapper (0~9).
✎ BEMÆRK


Fjernbetjeningen fungerer måske ikke, eller nogle
funktioner er ikke mulige med visse tv-mærker.
Som standard fungerer fjernbetjeningen med
Samsung-tv.
14
Kode
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
03
Candle
18
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
Daewoo
2. Tryk på knappen POWER for at tænde for tv’et.
MTC
Cetronic
Når du betjener et tv med fjernbetjeningen
1. Tryk på knappen TV for at indstille
fjernbetjeningen til tilstanden TV.
Mærke
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Brocsonic
✎ BEMÆRK
Kode
56, 57, 58
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 14
2011-12-28
5:34:30
02
Tilslutninger
Tilslutninger
Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af produktet til andre eksterne komponenter.
Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.
Tilslutning af højttalerne
Anbringelse af produktet
SW
Anbring det på en sokkel, en hylde eller under tvsoklen.
Valg af lytteposition
2,5 til 3 gange tv-skærmens størrelse
Lyttepositionen skal have en afstand fra tv’et på
ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen størrelse.
Eksempel:
For 32" tv: 2~2,4 m
For 55" tv: 3,5~4 m
Fronthøjttalere
ei
Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig.
Anbring højttalerne, så deres diskanthøjttalere har samme højde som dine ører.
Juster fronthøjttalernes forside med centerhøjttalerens forside, eller anbring dem
en anelse foran centerhøjttalerne.
Centerhøjttaler
f
Det er bedst at installere denne i samme højde som fronthøjttalerne. Du kan også
installere den direkte over eller under tv-apparatet.
hj
Surroundhøjttalere
Anbring disse højttalere til siden i forhold til lyttepositionen. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads, kan du anbringe disse højttalere, så de peger på hinanden.
Anbring dem 60 til 90 cm over dine ører, vendende en anelse nedad.
modsætning til front- og centerhøjttalerne anvendes surroundhøjttalerne
* Iprimært
til at håndtere lydeffekter, og der ikke vil komme lyd fra dem hele
tiden.
Subwoofer
!




g
Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil.
FORSIGTIG
Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis højttaleren vælter.
Når du tilslutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.
Hold subwooferen uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn stikker deres hænder eller andre
genstande ind i subwooferens kanal (hul).
Hæng ikke subwooferen på væggen med kanalen (hullet) indad.
✎ BEMÆRK

Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. det magnetfelt, som
højttaleren genererer. Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra tv’et.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 15
15
2011-12-28
5:34:31
Tilslutninger
Højttalerkomponenter
HT-D450
(V)
(H)
(V)
FRONT
(H)
CENTER
SURROUND
Højttalerkomponenter
SUBWOOFER
HØJTTALERKABEL
Monterede højttalere
HT-D453
HT-D453
(V) (H)
SKRUE (5×15): 2 stk
SKRUE (4×20): 8 stk
CENTER-HØJTTALER
FRONT
(V)

CENTER
FOD
HØJTTALERKABEL
(H)
SURROUND
SOKKEL
FRONTHØJTTALER
SUBWOOFER
HT-D455
SURROUNDHØJTTALER
SUBWOOFER
HT-D455
(V) (H)
SKRUE (5×15): 4 stk
SKRUE (4×20): 16 stk
FRONT
FOD
(V) (H)
CENTER
SURROUND
CENTER-HØJTTALER
SOKKEL
SUBWOOFER

FRONT/
SURROUNDHØJTTALERE
SUBWOOFER
HØJTTALERKABEL
✎ BEMÆRK
 Se side 17 om at installere højttalerne på Tallboy-soklen.
16
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 16
2011-12-28
5:34:31
02
Tilslutninger
Installation af højttalerne på Tallboy-soklen
* Kun HT-D453 - Fronthøjttalere
* Kun HT-D455 - Front/Surroundhøjttalere
1
2
1. Vend soklen opad, og fastgør den til soden.
Sokkel
2. Isæt små skruer (4*20, til montering af sokkel og sokkelfod)
med uret i de fire markerede skruehuller med en
skruetrækker som vist i illustrationen.
! FORSIGTIG : Når du bruger en momentskruetrækker,
Fod
3
Højttaler
så pas på ikke at bruge for megen kraft. I modsat fald
kan det gå i tomgang eller tage skade. (momentskruetrækker med en kraft under 15 kg/cm)
4
Fod
3. Monter den øverste højttaler på den samlede sokkel.
4. Isæt med en skruetrækker en anden stor skrue (5*15,
til montering af højttaler og sokkel) med uret i hullet på
højttalerens bagside.
5. Således ser produktet ud, når højttaleren er installeret.
Følg disse trin for at installere andre højttalere.
5
Tilslutning af højttalerne
1. Nedtryk tappen på stikket på højttalerens bagside.
2. Sæt den sorte ledning i det sorte stik (–), den røde ledning i det røde stik
(+), og slip tappen.
3. Tilslut stikkene på bagsiden af produktet, så farverne på højttalerstikkene
passer sammen.
Sort
Rød
For HT-D450
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (H)
Fronthøjttaler (V)
Surroundhøjttaler (H)
Surroundhøjttaler (V)
Subwoofer
* Se side 16 om højttalerne HT-D453/D455.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 17
17
2011-12-28
5:34:56
Tilslutninger
Tilslutning af videoudgangen til dit TV
Vælg en af disse fire metoder ved tilslutning til et TV.
METODE 3
SCART IN
METODE 4 (medfølger)
VIDEO
OUT
GITAL
DIO IN
FM ANT
Grøn
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
TICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
Blå
Rød
METODE 2
METODE 1
METODE 1 : HDMI
Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv.
METODE 2: Komponentvideo
Hvis dit tv er forsynet med komponentvideoindgange, kan du tilslutte et komponentvideokabel (medfølger
ikke) fra COMPONENT OUT-stikket (Y, PB og PR) på bagsiden af produktet til komponentindgangsstikkene
på dit TV.
METODE 3: Scart
Hvis dit tv er udstyret med en SCART-indgang, skal du tilslutte det medfølgende videokabel fra VIDEO OUTstikket på bagsiden af produktet til VIDEO-stikket på Scart-adapteren og derefter tilslutte SCART-adapterens
stik til SCART IN-stikket på dit tv.
METODE 4: Komposit video
Tilslut det medfølgende videokabel fra VIDEO OUT-stikket på bagsiden af produktet til VIDEO IN-stikket på
dit TV.
18
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 18
2011-12-28
5:34:59
02



!

Tilgængelige opløsninger for HDMI-output er 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Se side 23 for indstilling af
opløsningen.
Dette produkt fungerer i scanningstilstanden 480i (576i) ved komponent-/kompositudgang.
Når du har lavet videotilslutningen, skal du indstille videoindgangskilden på tv’et, så den passer til den
tilhørende videoudgangstilstand på dit produkt.
Tænd for dette produkt, inden du indstiller videoindgangskilden på tv’et. Se i tv’ets brugervejledning for flere
informationer om, hvordan du vælger tv’ets videoindgangskilde.
Tilslutninger
✎ BEMÆRK
FORSIGTIG
Tilslut ikke enheder gennem en videobåndoptager. Videosignaler, der udsendes gennem en
videobåndoptager, kan blive påvirket af systemer til copyrightbeskyttelse, og billedet på tv’et vil blive
forstyrret.
HDMI-FUNKTION
HDMI-autodetekteringsfunktion
Hvis dit tv er et Samsung-tv, og det understøtter CEC-funktionen. Produktets videoudgang skifter automatisk til
tilstanden HDMI (HDMI) ved tilslutning til et HDMI-kabel, når der er tændt.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt stik. Med
HDMI sender produktet et digitalt video- og lydsignal og viser et levende billede på et tv, der har HDMIindgangsstik.
• Beskrivelse af HDMI-forbindelsen
- HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
- Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på
skærmen.
• Hvad er HDCP?
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system, der forhindrer, at dvd-indhold, der
udsendes via HDMI, kan kopieres. Det giver en sikker digital forbindelse mellem en videokilde (pc, dvd mv.)
og en fremvisningsenhed (tv, projektor mv.). Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre, at der
fremstilles ikke-godkendte kopier.
Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at kontrollere andre Samsung-enheder med
fjernbetjeningen til dit Samsung-tv. Anynet + kan anvendes ved at tilslutte dette produkt et SAMSUNG-TV
ved hjælp af et HDMI-kabel. Dette er kun muligt med SAMSUNG-TV, der understøtter Anynet+.
1. Tilslut produktet til et Samsung-tv med et HDMI-kabel. (Se side 18)
2. Indstil funktionen Anynet+ på dit tv (Se betjeningsvejledningen til tv’et for yderligere oplysninger.)
✎ BEMÆRK




Anynet+ funktionen understøtter visse taster på fjernbetjeningen.
Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis et HDMI-kabel ikke understøtter CEC.
Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV. Se brugervejledningen til dit TV.
Se efter logoet
(Hvis dit fjernsyn har et
-logo, understøtter det funktionen Anynet+.)
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 19
19
2011-12-28
5:35:01
Tilslutninger
Tilslutning af FM-antennen
FM-antenne (medfølger)
VIDEO
OUT
FM ANT
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM-antennestikket.
2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør
den herefter til en væg eller en hård overflade.
✎ BEMÆRK

Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.
20
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 20
2011-12-28
5:35:01
02
Tilslutninger
Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
VIDEO
OUT
SPEAKERS OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
Hvid
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
D
SUBWOOFER
AUX IN
SURROUND
Optisk kabel
(medfølger ikke)
COMPONENT
OUT
Rød
Lydkabel (medfølger ikke)
Hvis den eksterne, analoge
komponent kun har én
lydudgang, skal du tilslutte
enten højre eller venstre.
Set-Top Box
Videobåndoptager
OPTISK
AUX
AUX : Tilslutning af en ekstern analog komponent
Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.
1. Tilslut AUX IN (lyd) på produktets bagside til lydudgangen fra den eksterne, analoge komponent.
• Sørg for, at farverne på stikkene passer sammen.
2. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge indgangen AUX.
• Tilstanden skifter således:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎ BEMÆRK

Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens
lydudgangsstik til dette produkt.
OPTISK: Tilslutning af en ekstern digital komponent
Digitale signalkomponenter, som f.eks. en kabelboks/satellitmodtager (set-top-boks).
1. Tilslut DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på produktets bagside til den eksterne, digitale komponents
digitale udgang.
2. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge D.IN
• Tilstanden skifter således:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 21
21
2011-12-28
5:35:03
Opsætning
Indstilling af opsætningsmenuen
Inden start (Startindstilling)
1. Tryk på knappen POWER, når den er sluttet til
tv’et første gang.
Skærmbilledet til de første indstillinger vises.
Trinnene for adgang kan variere, afhængigt af den
valgte menu. Den grafiske grænseflade i denne
vejledning kan variere, afhængigt af firmwareversionen.
1
Initial settings > On-Screen Language
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Select a language for the on-screen displays
TOOLS
INFO
English
한국어
3
Nederlands
Français
Deutsch
2
Italiano
>Move
" Select
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
sprog, og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ENTER for at vælge knappen Start.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
TV-format forhold, og tryk derefter på knappen
ENTER.
 Hvis HDMI-kablet er sluttet til produktet, vises tvformatforhold ikke.
✎ BEMÆRK





Hvis du ikke har valgt et foretrukket sprog i
startindstillingerne, vises et vindue til sprogvalg, næste
gang du tænder for produktet.
Dit sprogvalg gælder for alle menuer: On-Screen Menu
(Skærmmenu), Disc Menu (Diskmenu), Audio (Lyd),
Subtitle (Undertekst).
Tryk på knappen RETURN for at gå til forrige
skærmbillede.
Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at
trykke på knappen STOP () på fjernbetjeningen i mere
end fem sekunder, når der ikke er isat nogen disk.
Når skærmbilledet til den første opsætning vises, skal du
se Første opsætning. (se side 26).
22
RETURN
A
4
EXIT
B
C
D
1
KNAPPEN MENU : Viser hjemmemenuen.
2
KNAPPEN RETURN : Vender tilbage til forrige
opsætningmenu.
3
KNAPPEN ENTER / RETNING :
Flyt markøren, og vælg et emne.
Vælg det aktuelt valgte emne.
Bekræft indstillingen.
4
KNAPPEN EXIT : Afslutter opsætningsmenuen.
Settings
Function
DVD/CD
1. Tryk på knappen POWER.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Settings,
og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede menu, og tryk derefter på knappen
ENTER.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede undermenu, og tryk derefter på
knappen ENTER.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede emne, og tryk derefter på knappen
ENTER.
6. Tryk på knappen EXIT for at afslutte
opsætningsmenuen.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 22
2011-12-28
5:35:06
03
✎ BEMÆRK

Du kan konfigurere forskellige visningmuligheder,
som f.eks. tv-forhold, opløsning mv.
Tv-formatforhold
Afhængigt af den tv-type, du har, vil du måske
justere skærmindstillingerne.


• 4:3 Pan-Scan
Når du vil se 16:9-video fra dvd uden
sorte bjælker øverst og nederst,
også selvom du har et tv med et
4:3-formatforhold (yderste venstre og
højre dele af filmbilleder afskæres).
• 4:3 Letter Box
Vælges når du vil se et komplet
16:9-formatforhold fra dvd, også når
du har et tv med 4:3-formatforhold. Der
fremkommer sorte bjælker øverst og
nederst på skærmen.
• 16:9 Wide
Du kan vise det komplette 16:9-billede
på dit bredskærms-TV.



Opløsning
Indstiller udgangsopløsningen for HDMI-videosignalet.
Tallet i 480p(576p), 720p, 1080i og 1080p beskriver
antallet af linjer i videoen.
i’et og p'et indikerer interlace og progressiv scanning.
• 480p(576p) : Udsender 480 linjer med progressiv video.
• 720p : Udsender 720 linjer med progressiv video.
• 1080i : Udsender 1080 linjer med interlaced video.
• 1080p : Udsender 1080 linjer med progressiv video.
• BD Wise : Indstiller automatisk den optimale opløsning ved
tilslutning med HDMI til et tv med funktionen BD Wise.
(Menuen BD Wise vises kun, hvis BD Wise er indstillet til On.)
✎ BEMÆRK

✎ BEMÆRK

Når du bruger HDMI, konverteres skærmbilledet
automatisk til tilstanden 16:9 bred, og tv-formatforhold
deaktiveres.
Hvis en dvd er i 4:3-forholdet, kan du ikke vise den i
bredformat.
Da dvd-diske er optaget med forskellige billedformater,
har de forskelligt udseende, afhængigt af softwaren, tvtypen og indstilling af tv-formatforholdet.
Dette vil optimere billedkvaliteten i henhold til
det indhold (disken, dvd’en mv.), du vil afspille
og produktet eller dit BD Wise-kompatible
Samsung-tv.
Hvis du vil ændre opløsningen for tilstanden BD
Wise, skal du på forhånd indstille tilstanden BD
til Off (Fra).
BD Wise bliver deaktiveret, hvis produktet
tilsluttes til en enhed, der ikke understøtter BD
Wise.
Opsætning
Visning
Hvis Komponent eller Komposit er tilsluttet,
understøtter opløsningen kun 480i(576i).
1080P vises måske ikke. Det afhænger af tv’et.
HDMI-format
Du kan optimere farveindstillingen fra HDMIudgangen. Vælg den tilsluttede enhedstype.
• Monitor : Vælges ved tilslutning af en skærm via HDMI.
• TV : Vælges ved tilslutning af et tv via HDMI.
Videoudgangssignal
BD Wise
(Kun Samsung-produkter)
BD Wise er Samsungs nyeste funktion til
sammenkobling. Når du tilslutter Samsung-produkter
med BD-Wise til hinanden med HDMI, indstilles den
bedste opløsning automatisk.
Forskellige lande anvender forskellige tv-standarder.
Du kan vælge blandt NTSC eller PAL.
• NTSC : Du kan vælge NTSC-videoformatet.
• PAL : Du kan vælge PAL-videoformatet.
• On : Dvd-diskens originale opløsning sendes
direkte til tv’er.
• Off : Udgangsopløsningen indstilles i henhold til
den tidligere indstillede opløsning uanset
diskens opløsning.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 23
23
2011-12-28
5:35:07
Opsætning
Justering af front/surroundbalance
 Du kan vælge mellem 0 og -6.
 Lydstyrken formindskes, jo tættere du kommer på 6.
Lyd
Højttalerindstilling
Højttalerstørrelse
Du kan indstille højttalerstørrelsen for center- og baghøjttalere
samt testtone i denne tilstand.
Settings
Forsinkelsestid
Speaker Setting
Speaker Size
►
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
Justering af center/surround/subwooferniveauet
 Lydstyrken kan justeres i trin fra +6 dB til –6 dB.
 Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6
dB og svagere, jo tættere du kommer til -6 dB.
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
• For fronten er tilstanden indstillet til Small.
• For subwooferen er tilstanden indstillet til Present.
• For center og surround kan du ændre tilstanden til
Small eller None.
- Small : Vælges ved brug af højttalerne.
- None : Vælges når der ikke er tilsluttet højttaler.
Hvis højttalerne ikke kan anbringes med den samme
afstand til lyttepositionen, kan du justere lydsignalernes
forsinkelse fra center- og surroundhøjttalerne.
Du kan også indstille testtonen i denne tilstand.
Indstilling af højttalerforsinkelsestiden
Når 5.1 kanals surroundlyd afspilles, får du den
bedste lyd, når afstanden mellem dig og hver
højttaler er den samme.
Da lyden når frem til lyttepositionen på forskellig tid,
afhængigt af højttalernes placering, kan du justere
denne forskel ved at tilføje en forsinkelseseffekt til
center- og surroundhøjttalerne.
Settings
Delay Time
✎ BEMÆRK

Front
Højttalertilstanden kan variere afhængigt af
indstillingerne for Dolby Pro Logic og Stereo.
Center
: 00mSEC
Surround
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
Lydtilpasning
: Off
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Du kan indstille højttalernes balance og niveau.
✎ BEMÆRK
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB

Menuen Delay Time aktiveres kun, når der afspilles 5.1
kanals kilder.

Du kan ikke indstille center og surround i denne
tilstand, når deres højttalerstørrelse er indstillet til
NONE.
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge og justere den
ønskede højttaler.
Tryk på knapperne ◄► for at justere indstillingerne.
24
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 24
2011-12-28
5:35:12
03
Opsætning
Ideel placering af
centerhøjttaler
Testtone
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Ideel surround
Højttalerplacering
Anbring alle højttalere inden for denne cirkel.
Df: Afstanden fra fronthøjttaleren
Dc: Afstanden fra centerhøjttaleren
Ds: Afstanden fra surroundhøjttaler
Indstilling af centerhøjttaleren
Hvis afstanden Dc er lig med eller større end
afstanden Df i figuren, skal du indstille tilstanden til 0
ms.
Eller skal du ændre indstillingen i henhold til tabellen.
mMove
: On
►
" Select ' Return
" Select ' Return
Brug funktionen Test Tone til at kontrollere
højttalertilslutningerne.
• Tryk på knapperne ◄► for at vælge On.
• Testtonen sendes i rækkefølge til Front Left ➞
Center ➞ Front Right ➞ Surround Right ➞
Surround Left ➞ Subwoofer.
Tryk på knappen ENTER for at stoppe testtonen.
DRC (Dynamic Range Compression)
Afstand
mellem Df 0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
og Dc
Denne funktion balancerer området mellem de
kraftigste og de svageste lyde. Du glæde dig over
denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser
film med lav lydstyrke om natten.
Forsinkelsestid
• Du kan vælge blandt Full (Fuld), 6/8, 4/8, 2/8, off
(Fra).
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Indstilling af surroundhøjttaleren
AUDIO-SYNK
Hvis afstanden Dc er lig med eller større end afstanden
Ds i figuren, skal du indstille tilstanden til 0 ms.
Video- og lydsynkroniseringen passer måske ikke til
digitalt tv.
Hvis dette forekommer, kan du justere
lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen
Ellers skal du ændre indstillingen i henhold til tabellen.
Afstand
mellem
Ds og Dc
0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
• Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0
ms og 300 ms. Indstil den til den bedste stilling.
Forsinkelsestid
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
HDMI-LYD
✎ BEMÆRK



Med
PL II (Dolby Pro Logic II), kan
forsinkelsestiden være forskellig for hver tilstand.
Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden indstilles
mellem 00 og 15 ms.
Centerkanalen kan kun justeres for 5.1 kanaldiske.
Du kan tænde og slukke for de lydsignaler, der
overføres via HDMI-kablet.
• Off : Kun video overføres via HDMItilslutningskablet. Lyden udsendes kun
gennem produktets højttalere.
• On : Såvel video- som lydsignaler overføres via
HDMI-tilslutningskablet, og lyden udsendes
kun gennem højttalerne på dit TV.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 25
25
2011-12-28
5:35:13
Opsætning
✎ BEMÆRK




System
Standardindstillingen for denne funktion er HDMI
Audio Off (HDMI lyd fra).
HDMI AUDIO down-mixes automatisk til to kanaler til
tv-højttalere.
Når HDMI Audio (HDMI-lyd) er indstillet til On (Til),
fungerer PL II /DSP EQ /P.BASS ikke.
Med HDMI AUDIO (HDMI-LYD) indstillet til 'On',
kan lydstyrken kun justeres med tvfjernbetjeningen.
Startindstillinger
Ved den første opsætning kan du indstille sprog og
tv-formatforhold.
✎ BEMÆRK

Brugerequalizer
Hvis HDMI-kablet er sluttet til produktet, vises
tv-formatforholdet ikke og indstilles automatisk
til 16:9 bred.
DivX(R)-registrering
Du kan efter ønske konfigurere
equalizerindstillingerne manuelt.
Vis DivX(R) VOD-registreringskoden for at købe og
afspille DivX(R) VOD-indhold.
Settings
✎ BEMÆRK
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6

250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return

Denne mulighed er ikke aktiveret, hvis du
vælger OK. For at aktivere denne mulighed skal
du aktivere DivX(R)-deaktivering.
Selvom du nulstiller systemet, nulstilles
indstillingerne for DivX-registrering ikke.
DivX(R)-deaktivering
✎ BEMÆRK

Vælg denne for at få en ny registreringskode.
Dette kan også udføres med knappen DSP/EQ.
(se side 34)
Lydreturkanal (ARC)
Du kan glæde dig over tv-lyd via
hjemmebiografhøjttalerne ved brug af kun ét HDMIkabel.
• Off : Slukker for funktionen Lydreturkanal (ARC).
• Auto : Lyt til tv-lyd fra hjemmebiografhøjttalerne,
hvis dit tv er kompatibelt med funktionen
Lydreturkanal (ARC).
✎ BEMÆRK

Når Anynet+ (HDMI-CEC) er Off, er funktionen
Lydreturkanal (ARC) ikke tilgængelig.

Brug af et ikke-godkendt lydreturkanal (ARC)
HDMI-kabel kan medføre et
kompatibilitetsproblem.

ARC-funktionen er kun tilgængelig ved
tilslutning til et ARC-kompatibelt tv.
26
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 26
2011-12-28
5:35:13
03
Du kan indstille et ønsket sprog til skærmmenuer,
diskmenuer mv.
OSD
Language
Disc Menu
Skift adgangskode
Vælg Change, og indtast den 4-cifrede adgangskode for at
indstille børnesikringen. Brug tasterne på fjernbetjeningen.
Opsætning
Sprog
Settings
Vælger sproget til skærmmenuer mv.
Vælger sproget til diskmenuer.
Display
Parental Rating
: Off
Audio
Password
: Change
►
System
Language
Security
Audio
Subtitle
Vælger sproget til disklyd.
Vælger sproget til diskundertekster.
a For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHERS
i menuen Disc, Audio og Subtitle og vælge dit lands
sprogkode (se side 38 ).
a Du kan ikke vælge OTHERS på menuen OSD Language.
✎ BEMÆRK

Support
Det valgte sprog vises kun, hvis disken
understøtter det.
Sikkerhed
Funktionen Parental Lock (Børnesikring) fungerer kun med
dvd’er, der er forsynet med en klassificering, der hjælper
dig med at kontrollere de dvd’er, som din familie ser.
Der er op til otte klassificeringsniveauer på en disk.
mMove
" Select
' Return
Hvis du har glemt din adgangskode
1. Fjern disken.
2. Tryk på og hold knappen STOP () på
fjernbetjeningen nede i mindst fem sekunder.
Alle indstillinger vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
Support
Produktinformation
Indeholder produktoplysninger, såsom modelkode,
softwareversion osv.
Klassificering
Vælg det klassificeringsniveau, du vil indstille.
Et større tal indikerer, at programmet kun er beregnet til
voksne. Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske,
der indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.
Indtast adgangskoden og tryk derefter på knappen
ENTER.
- Adgangskoden er som standard indstillet til "0000".
- Når opsætningen er færdig, flyttes du til den forrige
skærm.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 27
27
2011-12-28
5:35:14
Grundlæggende funktioner
Diskafspilning
Lydafspilning - CD (CD-DA)/MP3/WMA
BA
1. Tryk på knappen ÅBN/LUK-KNAP ().
2. Anbring forsigtigt en disk i bakken med
mærkatsiden vendende opad.
3. Tryk på knappen ÅBN/LUK-KNAP () -for at
lukke diskbakken.
Track01
1/17
✎ BEMÆRK

Genoptag-funktion: Når du stopper
diskafspilningen, husker produktet, hvor du
stoppede, så når du trykker på knappen AFSPIL
igen, starter afspilningen, hvor du sluttede. (Dette
fungerer kun med dvd’er.) Tryk to gange på
knappen STOP under afspilning for at deaktivere
genoptag-funktionnen.

Hvis du ikke trykker på knapper på produktet eller
fjernbetjeningen i mere end tre sekunder, når
produktet er i tilstanden Pause, ændres dette til
tilstanden STOP.

Startskærmbilledet kan være anderledes,
afhængigt af diskens indhold.

Piratdiske kan ikke køre på dette produkt, fordi
det er i strid med CSS-anbefalingerne (Content
Scrambling System: et kopibeskyttelsessystem).
a
vises, når du trykker på en ugyldig tast.
Funktionerne Tv-pauseskærm/Strømbesparelse
• Hvis du ikke trykker på nogen knap i 5 minutter i
tilstanden Stop eller Afspil, aktiveres
pauseskærmen.
• Hvis produktet efterlades med pauseskærm i
mere end 20 minutter, slukkes strømmen
automatisk. (Dog ikke under musikafspilning)
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
1. Læg en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk i
diskbakken.
• Ved en lyd-cd afspilles det første spor
automatisk.
- Tryk på knapperne #$ for at flytte til
forrige/næste spor.
• For MP3/WMA-diske skal du trykke på
knapperne ◄► for at vælge Music og
derefter trykke på knappen ENTER.
- Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
den ønskede fil, og tryk på knappen
ENTER.
- Tryk på knapperne  for at flytte til
forrige/næste side.
2. Tryk på knappen STOP () for at stoppe
afspilningen.
✎ BEMÆRK



28
Repeat Play Mode
Afhængigt af indspilletilstanden kan visse MP3/
WMA-cd’er muligvis ikke afspilles.
Indholdsfortegnelsen på en MP3-cd afhænger af
det MP3/WMA-sporformat, der er indspillet på
disken.
WMA-DRM-filer kan ikke afspilles.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 28
2011-12-28
5:35:14
04
Brug af afspillefunktionen
Billeder, der er optaget med et digitalt kamera eller
videokamera, eller JPEG-filer fra en pc, kan gemmes på
en cd og derefter afspilles på dette produkt.
Forlæns/baglæns søgning
dBAD
1. Læg en JPEG-disk i diskbakken.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Photo, og
tryk derefter på knappen ENTER.
Tryk på knapperne  for søgefunktionen.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
mappe, du vil afspille, og tryk herefter på
knappen ENTER.
Grundlæggende funktioner
JPEG-filafspilning
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det foto,
du vil afspille, og tryk herefter på knappen
ENTER.
• Den valgte fil afspilles, og diasshowet starter.
• Tryk på knappen PAUSE () for at stoppe
diasshowet.
• Du kan se den forrige/næste fil ved at trykke
på knappen ◄,► i diasshowtilstand.
✎ BEMÆRK


Der afspilles ikke lyd i søgetilstand.

Denne funktion er kun tilgængelig ved CD-DA.
Søgning i afspilning giver kun lyd ved søgning
med hastighederne 1 og 2.
Spring scener/sange over
ROOT
dBAD
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
Tryk på knapperne #$.
• Hver gang du trykker på knappen under
afspilning, afspilles forrige eller næste kapitel, spor
eller mappe (fil).
• Du kan ikke springe kapitler over fortløbende.
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Slowmotion-afspilning
dD
Roter-funktion
G
Tryk på den GRØNNE (B) eller den GULE (C) knap i
tilstanden PAUSE.
• GRØN (B) knap: Roterer 90° mod uret.
• GULE (C) knap: Roterer 90° med uret
✎ BEMÆRK

Den største opløsning, dette produkt
understøtter, er 5120 x 3480 (eller 19,0
megapixels) for standard-JPEG-filer og 2048 x
1536 (eller 3,0 megapixels) for progressive
billedfiler.
Tryk på knappen PAUSE () og derefter knappen
 for slowmotion-afspilning.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ BEMÆRK

I langsom afspilning er lyden deaktiveret.

Baglæns langsom afspilning fungerer ikke.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 29
29
2011-12-28
5:35:14
Grundlæggende funktioner
Brug af menuen Title
Trinvis afspilning
dD
Tryk gentagne gange på knappen PAUSE.
• Billedet flyttes fremad med én ramme, hver gang
du trykker på knappen under afspilning.
✎ BEMÆRK

I trinvis langsom afspilning er lyden deaktiveret.
Funktionen Spring 5 minutter
D
Tryk under afspilning på knappen ◄,►.
• Afspilningen springer 5 minutter fremad, hver gang
du trykker på knappen ►.
• Afspilningen springer 5 minutter tilbage, hver gang
du trykker på knappen ◄.
✎ BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig på DivX, der
indeholder tidsinformationer.
d
For dvd’er der indeholder flere titler, kan du se titlen
for hver film.
1. Under afspilning skal du trykke på
knappen TITLE MENU på
fjernbetjeningen.
TITLE MENU
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
udføre det ønskede valg, og tryk
derefter på knappen ENTER.
✎ BEMÆRK

Afhængigt af disken kan emner i menuopsætningen
variere, og denne menu er måske ikke tilgængelig.
Gentagelse af afspilning
dBAD
Gentagelse af DVD/DivX
Du kan gentage titlen, kapitlet eller sektionen (A-Bgentagelse) på dvd/DivX.
Brug af diskmenuen
Repeat
OFF
d
Du kan vise menuerne til lydsproget,
undertekstsproget, profil mv.
1. Under afspilning skal du trykke på
knappen DISC MENU på
fjernbetjeningen.
DISC MENU
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
udføre det ønskede valg, og tryk
derefter på knappen ENTER.
✎ BEMÆRK

Afhængigt af disken kan menuopsætning variere,
og denne menu er måske ikke tilgængelig.
30
REPEAT
1. Under dvd/DivX-afspilning skal du
trykke på knappen REPEAT på
fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
en ønsket gentagelsestilstand, og tryk
derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge OFF for at
vende tilbage til normal afspilning, og tryk
herefter på knappen ENTER.
Z
D
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 30
2011-12-28
5:35:14
04
Visning af diskinformationer
1. Under afspilning af cd/MP3: Tryk flere gange på
knappen REPEAT for at vælge den ønskede
gentagelsestilstand.
B
d
1/1
2/20
(Gentag fra Gentag disk Gentag alle Tilfældig Gentag sektion A-B)
0:05:21
1/1 EN AC3 5.1
Grundlæggende funktioner
Gentagelse af cd/MP3
1/1 EN
A
1/1
(Gentag fra Gentag spor Gentag Dir
(mappe) Gentag alle Tilfældig)
Change
Select
D
Gentag afspilning fra A-B
1/6
1/1
dB
1/1 EN
Change
Select
Du kan gentage afspilning af en valgt del af en DVD
eller CD.
1. Under afspilning af en dvd-disk eller cd skal du
trykke på knappen REPEAT på fjernbetjeningen.
2. For dvd: Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge A-.
For cd: Tryk på knappen REPEAT flere gange, indtil
vises.
3. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal starte (A).
4. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal slutte (B).
5. Sådan vendes tilbage til normal afspilning
For DVD: Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge OFF.
For CD: Tryk på knapperne REPEAT for at vælge
.
✎ BEMÆRK

Funktionen Gentag A-B fungerer ikke med
DivX-, MP3- eller JPEG-diske.
1. Under afspilningen skal du trykke på
knappen TOOLS på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
det ønskede emne.
3. Tryk på knapperne ◄► for at udføre den
ønskede opsætningsændring, og tryk derefter
på knappen ENTER.
- Du kan anvende taltasterne på
fjernbetjeningen til at styre visse emner.
4. For ar skjule diskinformationerne: Tryk på
knappen TOOLS igen.
✎ BEMÆRK



Hvis du afspiller indhold fra værktøjsmenuen, aktiveres
visse funktioner muligvis ikke. Det afhænger af disken.
Du kan også vælge DTS, Dolby Digital eller Pro Logic.
Det afhænger af disken.
Visse emner i værktøjsmenuen kan være anderledes,
afhængigt af diske og filer.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 31
TOOLS
31
2011-12-28
5:35:16
Grundlæggende funktioner
Menuen TOOLS
 Titel(





) : For adgang til den ønskede titel
når der er mere end én på disken.
Hvis der f.eks. er mere end én film på en
dvd, identificeres hver film som en titel.
) : De fleste dvd-diske er
Kapitel(
indspillet i kapitler, så du hurtigt kan finde et
bestemt kapitel.
Spilletid( ) : Giver mulighed for afspilning
af en film fra et bestemt tidspunkt i filmen.
Du skal indtaste starttiden som reference.
Tidssøgefunktionen fungerer ikke på visse
diske.
Lyd(
): Henviser til en films lydsprog.
En dvd-disk kan indeholde op til 8
lydsprog.
): Henviser til oplysninger
Undertekst(
om undertekster på disken. Du kan
vælge undertekstsprog eller, hvis du
foretrækker det, vælge at slå undertekst
fra. En dvd-disk kan indeholde op til 32
undertekstsprog.
Vinkel(
): Når en dvd indeholder flere
vinkler af en bestemt scene, kan du
anvende vinkelfunktionen.
Valg af lydsproget
dD
3. Tryk på knapperne ◄►for at vælge det
ønskede sprog til undertekster.
• Afhængigt af sprogene på dvd-disken vælges
et andet undertekstsprog, hver gang du
trykker på knappen.
✎ BEMÆRK

Afhængigt af disken, er funktionerne til
undertekst- og lydsprog muligvis ikke
tilgængelige.
Capture-funktion
D
• Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og
-redigering for at kunne anvende denne funktion
korrekt.
• For at bruge capture-funktionen skal du gemme
capture-filen (*.smi) med samme filnavn som DivXmediefilen (*.avi) i den samme mappe.
Eksempel. Rod Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Op til 100 alfanumeriske tegn eller 50 østasiatiske
tegn (2 bytes tegn som f.eks. koreansk eller
kinesisk) som filnavn.
• Undertekst på DivX filer er *.smi, *.sub, *.srt og
over 148 KB understøttes ikke.
Funktionen Vinkel
d
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen
LYD (
).
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge det
ønskede lydsprog.
• Afhængigt af sprogene på dvd-disken vælges
et andet lydsprog, hver gang du trykker på
knappen.
Valg af undertekstsproget
dD
Med denne funktion kan du vise den samme scene i
forskellige vinkler.
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen
VINKEL (
).
3. Tryk på knapperne ◄►for at vælge den
ønskede vinkel.
✎ BEMÆRK

Funktionen Angle (Vinkel) fungerer kun med diske,
hvor der er optaget flere vinkler.
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen
UNDERTEKST (
).
32
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 32
2011-12-28
5:35:22
04
GIGA
Du kan indstille, at hjemmebiografen slukker for sig
selv.
Lydfunktionen GIGA forstærker bassen og forbedrer bassen
dobbelt så meget, så du kan glæde dig over kraftig, virkelig
lyd.
Lydfunktionen GIGA anvendes kun på subwooferen.
Tryk på knappen SLEEP.
• Hver gang du trykker på en knap, skifter
valget således
SLP 10 SLP 20 SLP 30 SLP 60 SLP 90 SLP 120 SLP 150 OFF.
Tryk på knappen GIGA.
✎ BEMÆRK

Hvis GIGA Sound (GIGA-lyd) er indstillet til 'ON',
anvendes andre lydeffekter ikke.
DIMMER(DÆMPNING)

Hvis DOLBY PLII er indstillet til 'ON', anvendes
lydeffekten GIGA ikke.
Du kan justere lysstyrken på displayet på
hovedenheden.

Lydeffekten GIGA fungerer kun i 2-kanals LPCMtilstand.
Grundlæggende funktioner
SLEEP(SOV)
Tryk på knappen DIMMER.
Lydtilstand
S.VOL (SMART VOLUME)
Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet
mod en dramatisk volumenændring i tilfælde af
kanalændring eller sceneovergang.
P.BASS
Funktionen P.BASS løfter bassen for at styrke lave
frekvenser.
Funktionen MP3 ENHANCE (MP3FORBEDRING) giver bedre lydkvalitet ved
at opskalere samplingsfrekvensen.
S . VOL
Tryk på knappen S.VOL.
• Hver gang du trykker på knappen,
skifter valget således:
Tryk på knappen P.BASS.
2 kanals LPCMkilde
MP3-fil
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
✎ BEMÆRK



Funktionen P.BASS er kun mulig med 2 kanals
LPCM-kilder, som f.eks. MP3, Divx, cd og WMA.
Funktionen P.BASS fungerer ikke med tilstandene
GIGA SOUND (GIGA-LYD) eller Dolby Pro Logic ll.
Funktionen P.BASS fungerer ikke med tilstandene
DSP/EQ eller Dolby Pro Logic ll.
Hvis du trykker på P.BASS i tilstanden DSP/EQ,
afbrydes tilstanden DSP/EQ automatisk, og
tilstanden P.BASS aktiveres.
Funktionen MP3 Enhancement (MP3-forbedring)
er kun tilgængelig ved MP3-filer.
SMART VOLUME ON SMART VOLUME OFF
S/W
LEVEL(SUBWOOFERNIVEAU)
Du kan også trykke på knappen S/W LEVEL på
fjernbetjeningen og bruge knapperne ◄ eller ► til at
justere subwooferens niveau.
Tryk på knappen S/W LEVEL.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 33
33
2011-12-28
5:35:22
Grundlæggende funktioner
DSP (Digital signalprocessor)/EQ
Dolby Pro Logic II-tilstand
• DSP (Digital signalprocessor): DSP-tilstandene er
designet til at simulere forskellige akustiske miljøer.
• EQ (Equalizer): Du kan vælge POPS (POP), JAZZ
(JAZZ) , ROCK (ROCK) eller USER (BRUGER) til at
optimere lyden til den musikgenre, du afspiller.
Du kan vælge den ønskede lydtilstand for Dolby Pro
Logic II.
Tryk på knappen
PL II.
DSP /EQ
Tryk på knappen DSP/EQ.
POPS,
JAZZ,
ROCK
Afhængigt af musikgenren kan du
vælge POPS, JAZZ og ROCK.
USER
Du kan glæde dig over musik, når du
indstiller “EQ:USER (EQUALIZER:
BRUGER)”.
Hvis du trykker på ENTER i menuen “EQ:
USER (EQUALIZER:BRUGER)”, vises et
vindue, hvor du kan ændre
equalizerindstillingerne efter ønske.
STUDIO
Giver en følelse af at være i et studie.
CLUB
Simulerer lyden af en danseklub med
en bankende bas.
HALL
Giver en klar stemme, som hvis man
lytter i en koncertsal.
MOVIE
Giver følelsen af en biograf.
CHURCH
OFF

Når du lytter til musik, kan du glæde dig iver
lyd effekter, som hvis du lytter til det i
virkeligheden.
MOVIE
Tilføjer realisme til films lydspor.
PROLOG
Vælg dette for normal lytning.
Du kan lytte til en 2-kanals lydkilde i
5.1-kanals surroundlyd med alle
højttalere aktive.
- Specifik(ke) højttaler(e) udsender
muligvis ingen lyd, afhængigt af
indgangssignalet.
MATRIX
Du kan høre flerkanals surroundlyd.
STEREO
Vælg dette for at lytte til lyd fra de forreste
(venstre og højre) højttalere og
subwooferen.
✎ BEMÆRK

Giver følelsen af at være i en stor
kirke.
✎ BEMÆRK

MUSIC


Når du vælger tilstanden Pro Logic IIx, skal du
tilslutte din eksterne enhed til stikkene AUDIO
INPUT (L og R) på produktet. Hvis du kun
tilslutter til en af indgangene (L eller R), kan du
ikke lytte til surroundlyd.
Funktionen Pro Logic II er kun tilgængelig i
tilstanden Stereo.
Funktionen Pro Logic II er ikke tilgængelig ved
afspilning af AC3-signaler i 2.1-kanals tilstand.
Funktionen DSP/EQ er kun tilgængelig i
tilstanden Stereo.
Funktionen DSP/EQ er ikke tilgængelig ved
afspilning af AC3-signaler i 2.1-kanals tilstand.
34
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 34
2011-12-28
5:35:23
04
Brug af knapperne på fjernbetjeningen
1. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
2. Stil ind på den ønskede station.
• Preset Tuning 1 (Forudindstillet tuning 1): Du
skal først tilføje den ønskede frekvens som en
forudindstilling. Tryk på knappen STOP () for at
vælge PRESET (FORUDINDSTILLING), og tryk
derefter på knappen TUNING/CH (
) for at
vælge den forudindstillede station.
• Manual Tuning (Manuel tuning): Tryk på
knappen STOP () for at vælge MANUAL
(MANUEL), og tryk derefter på knappen TUNING/
CH (
) for at indstille en lavere eller en højere
frekvens.
• Automatic Tuning (Automatisk tuning): Tryk på
knappen STOP () for at vælge MANUAL
(MANUEL), og tryk derefter på knappen TUNING/
CH (
) for automatisk at søge båndet.
5. Tryk på knappen TUNER MEMORY igen.
• Tryk på knappen TUNER MEMORY, inden
tal forsvinder fra displayet.
• Tal forsvinder fra displayet, og stationen
lagres i hukommelsen.
6. Gentag trin 2 til 5 for at forudindstille en anden
station.
Grundlæggende funktioner
Radiolytning
Indstilling af Mono/Stereo
Tryk på knappen MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter
lyden mellem STEREO og MONO.
• I områder med dårlig modtagelse: Vælg
MONO for em tydelig, støjfri radiomodtagelse.
Forudindstilling af stationer
Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i
hukommelsen
1. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
2. Tryk på knappen TUNING/CH (
) for at
vælge <89,10>.
3. Tryk på knappen TUNER MEMORY.
• Tallet blinker på displayet.
4. Tryk på knapperne
TUNING/CH (
) for at vælge
forudindstillingsnummer.
• Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til
15.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 35
35
2011-12-28
5:35:24
Avancerede funktioner
USB-funktion
Afspilning af medie filer med
USB-hostfunktionen
Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder,
film og musik, der er lagret på en MP3-afspiller,
USB-hukommelse eller digitalt kamera i høj
videokvalitet med 5.1 kanals lyd ved at tilslutte
lagringsenheden til USB-porten på produktet.
1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på
produktets forside.
2. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge USB.
• USB vises på displayet og forsvinder herefter.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Videos,
Photos eller Music.
- Vælg en fil, der skal afspilles.
Sikker fjernelse af USB
For at forhindre at hukommelsen, der findes i USBenheden, beskadiges, skal du udføre en sikker
fjernelse, inden du frakoblet USB-kablet.
• Tryk på den GULE (C) knap.
- REMOVE vises på displayet.
• Fjern USB-kablet.
✎ BEMÆRK
USB-optagelse
Ved afspilning af CD-DA (Compact Disc Digital Audio)
kan du bruge USB-optagefunktionen eller lytte til FMradio eller modtage en lydkilde fra en ekstern enhed og
optage lydkilden på USB-hukommelsen.
Eksempel) USB-optagelse af CD-DA-lydindhold
1. Tilslut USB-enheden til dit produkt.
2. Sæt CD-DA-disken i cd-bakken.
3. Tryk på knappen USB REC på
fjernbetjeningen.
• For at starte afspilning af det
aktuelle nummer skal du trykke på
knappen USB REC på
fjernbetjeningen, når systemet afspiller et
nummer eller midlertidigt er stoppet.
• Hvis du optage rippe hele cd’en, skal du
trykke på knappen USB REC og holde den
nede på fjernbetjeningen.
- "FULL CD RIPPING (KOMPLET CDRIPNING)" vises på displayet, og optagelse
starter.
4. Tryk på knappen STOP () for at stoppe optagelsen.
• Når USB-optagelse af en cd er færdig, finder
du en ny mappe med navnet “RECORDING”
på USB-drevet. Indholdet gemmes i mappen
i MP3-formatet.
• Når USB-optagelse af FM-radio eller en AUXkilde er færdig, finder du en ny mappe med
navnet “TUNER RECORDING” eller “AUX
RECORDING” på USB-drevet. Indholdet
gemmes i mappen i MP3-formatet.
✎ BEMÆRK



For at kunne aflytte dine musikfiler med 5.1
kanals lyd skal du indstille Dolby Pro Logic IItilstanden til Matrix. (Se side 34)


Fjern USB-kablet fra USB-porten langsomt.
Ellers kan det beskadige USB-porten.





36
Afbryd ikke USB-tilslutningen eller strømkablet under
USB-optagelse. Ellers kan dataene blive beskadiget.
Tryk på knappen STOP for at stoppe USBoptagelse, og afbryd tilslutningen af USB-enheden,
når systemet er helt færdigt med at spille cd'en.
Hvis du afbryder USB-tilslutningen under USBoptagelse, vil systemet slukke, og du vil ikke kunne
slette den optagede fil.
Hvis du slutter USB-enheden til systemet, mens det
afspiller en cd, stopper systemet midlertidigt og
afspiller herefter igen.
DTS-cd’er kan ikke optages.
Hvis optagelsen varer under 5 sekunder, optages der
muligvis ikke nogen fil.
USB-optagelse fungerer kun, hvis USB-enheden er
formateret med FAT-filsystemet. (NTFS-filsystemet
understøttes ikke.)
Lydsignalet udsendes ikke under USB-optagelse af
en cd.
Når HDMI AUDIO (HDMI-LYD) er indstillet til On (Til),
understøttes funktionen til USB-optagelse ikke.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 36
2011-12-28
5:35:25
06
Andre informationer
Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt
herunder, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte
den nærmeste autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.
Symptom
Kontrol/afhjælpning
Jeg kan ikke skyde disken ud.
• Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen, og tænd igen.
Afspilning starter ikke.
• Kontroller dvd'ens regionsnummer.
Dvd-diske købt i udlandet kan muligvis ikke afspilles.
• Cd-rom’er og dvd-rom’er kan ikke afspilles på dette produkt.
• Sørg for, at censurniveauet er korrekt.
Afspilning starter ikke straks, når du
trykker på knappen Afspil/Pause.
• Bruger du en deformeret disk, eller en disk med ridser på overfladen?
• Tør disken ren
Der er ingen lyd.
• Der er ingen lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning og trinvis afspilning.
• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen tilpasset korrekt?
• Er disken alvorligt beskadiget?
Lyd kan kun høres fra nogle få
højttalere og ikke fra alle 6.
• På visse dvd-diske udsendes lyden kun fra fronthøjttalerne.
• Kontroller om højttalerne er tilsluttet korrekt.
• Juster lydstyrken.
• Når du lytter til cd, radio eller tv, udsendes der kun lyd til fronthøjttalerne.
Vælg "PROLOG" ved at trykke på
PL II (Dolby Pro Logic II) på fjernbetjeningen
for at anvende alle seks højttalere.
Dolby Digital 5.1 CH surroundlyd
udsendes ikke.
• r der et "Dolby Digital 5.1 CH" mærke på disken? Dolby Digital 5.1 kanals
surroundlyd udsendes kun, hvis disken er optaget med 5.1 kanals lyd.
• Er lydsproget indstillet korrekt til Dolby Digital 5.1-CH på informationsdisplayet?
Fjernbetjeningen fungere ikke.
• Anvendes fjernbetjeningen inden for dens rækkevidde og -vinkel?
• Er batterierne drænet?
• Har du valgt den korrekte tilstand (RECEIVER DVD/TV)?
• Disken kører rundt, men der
kommer ikke noget billede.
• Billedkvaliteten er ringe, og
billedet ryster.
• Er der tændt for tv’et?
• Er videokablerne tilsluttet korrekt?
• Er disken snavset eller beskadiget?
• En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles.
Lydsprog og undertitler fungerer ikke.
• Lydsprog og undertitler fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem.
Disk/titelmenuskærmen vises ikke,
heller ikke når funktionen Disk/titel
vælges.
• Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke ændres.
• Du kan afspille 16:9-dvd’er i 16:9 BRED tilstand, 4:3 LETTER BOX-tilstand eller 4:3
PAN SCAN-tilstand, men 4:3-dvd’er kan kun vises i forholdet 4:3. Se på dvddiskomslaget, og vælg derefter den relevante funktion.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 37
Andre informationer
Fejlfinding
37
2011-12-28
5:35:26
Andre informationer
Symptom
Kontrol/afhjælpning
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen forsvinder,
tasterne på frontpanelet fungerer
ikke, eller der høres en mærkelig lyd).
• Tryk på og hold knappen STOP () på fjernbetjeningen nede i mindst fem sekunder
uden disk (nulstillingsfunktion).
• Produktet fungerer ikke normalt.
Adgangskoden til censurniveau er
blevet glemt.
Kan ikke modtage
radioudsendelser.
Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
• Når meddelelsen ”NO DISC (INGEN DISK)” vises på produktets skærm, skal du trykke
på knappen STOP () på fjernbetjeningen i mindst fem sekunder. ”INIT” vises på
skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til deres standardværdier.
Og tryk derefter på knappen POWER.
Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
• Er antennen tilsluttet korrekt?
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne et sted
med god modtagelse.
Sprogkodeliste
Indtast den relevante kode for OTHERS (ANDRE) til menuen Disc (Disk), Audio (Lyd) og Subtitle (Undertekst).
(Se side 27.)
Kode
Sprog
Kode
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Assamese
1051
1052
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
Sprog
Kode
Sprog
Interlingue
Kode
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
1151
Basque
1257
Hebrew
Aymara
1157
Persian
1261
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1166
Fiji
1171
Faeroese
Bulgarian
1174
Bihari
1181
Sprog
Malagasy
Kode
Sprog
Kode
Sprog
1482
Kirundi
1527
Tajik
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
38
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 38
2011-12-28
5:35:26
06
Andre informationer
Specifikationer
Generelt
FM-tuner
HDMI
2,76 Kg
430 (B) x 59 (H) x 249 (D) mm
+5°C~+35°C
10 % til 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Læsehastighed: 3,49 ~ 4,06 m/sek.
Gennemsnitlig spilletid (enkelsidet, enkeltlagsdisk): 135 min.
Læsehastighed: 4,8 ~ 5.6 m/sek.
Maksimal spilletid: 74 min.
Læsehastighed: 4,8 ~ 5.6 m/sek.
Maksimal spilletid: 20 min.
480i(576i)
1 kanal: 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Fronthøjttalerudgang
142W x 2(3Ω)
Centerhøjttalerudgang
142W(3Ω)
Surroundhøjttalerudgang
141W x 2(3Ω)
Subwooferudgang
142W(3Ω)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
Signal/støjforhold
65dB
Kanalseparation
60dB
Indgangsfølsomhed
(AUX)800mV
Vægt
Dimensioner
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Signal/støjforhold
Anvendelig følsomhed
Total samlet forvrængning
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Komposit video
Videoudgang
Komponentvideo
Video/Audio
Forstærker
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifikationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 39
39
2011-12-28
5:35:26
Andre informationer
HT-D450
Højttalersystem
Højttaler
Impedans
Frekvensområde
Lydudgangstryk
Angivet input
Maksimum input
Dimensioner (B x H x D)
Vægt
5.1 kanal højttalersystem
Front
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Center
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
142W
141W
142W
284W
282W
284W
Front : 90 x 141,5 x 68,5 mm
Surround : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Center : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Front: 0,58 Kg, Center : 0,96 Kg
Surround : 0,4 Kg, Subwoofer : 3,6 Kg
Subwoofer
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
142W
284W
HT-D453
Højttalersystem
Højttaler
Impedans
Frekvensområde
Lydudgangstryk
Angivet input
Maksimum input
Dimensioner (B x H x D)
Vægt
5.1 kanal højttalersystem
Front
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Center
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
142W
141W
142W
284W
282W
284W
Front : 90 x 1200 x 119 mm (sokkel : 250 x 250)
Surround : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Center : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Subwoofer
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
142W
284W
Front : 3,68 Kg, Center : 0,96 Kg
Surround : 0,4 Kg, Subwoofer : 3,6 Kg
HT-D455
Højttalersystem
Højttaler
Impedans
Frekvensområde
Lydudgangstryk
Angivet input
Maksimum input
Dimensioner (B x H x D)
Vægt
40
Front
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
5.1 kanal højttalersystem
Surround
Center
3
3
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
Subwoofer
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
141W
142W
142W
142W
282W
284W
284W
284W
Front/Surround : 90 x 1200 x 119 mm (sokkel : 250 x 250)
Center : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Front/Surround : 3,68 Kg, Center : 0,96 Kg
Subwoofer : 3,6 Kg
Dansk
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 40
2011-12-28
5:35:26
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Center 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 41
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Ukraine
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-28
5:35:27
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt
levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler
Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EUdirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers
helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald
og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte
bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
HT-D450-XE-DAN-1228.indd 42
2011-12-28
5:35:27
HT-D450
HT-D453
HT-D455
Digitaalinen
kotiteatterijärjestelmä
käyttöopas
kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi
osoitteessa
www.samsung.com/register
HT-D450-XE-FIN-1228.indd Sec1:1
2011-12-28
5:35:53
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusvaroitukset
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
EI SAA AVATA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
VAROITUS : VOIT VÄLTTÄÄ
SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA
PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN
PISTORASIAN LEVEÄÄN AUKKOON.
VAARA
• Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipaloja sähköiskuvaara voidaan välttää.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tämä symboli kehottaa katsomaan
laitteen mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
VAROITUS
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä
sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita, kuten
maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee
olla aina käytettävissä.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun
pistorasiaan.
• Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke täytyy
irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla tämän vuoksi
paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
2
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
Muut kuin tässä määritetyt säätimet, muutokset tai
toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen säteilylle
altistumiseen.
VAROITUS
• NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT
AVATTUINA, VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 2
2011-12-28
5:35:58
Varotoimet
• Varmista, että käytettävän verkkovirran arvot vastaavat laitteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja.
• Aseta tuote soveltuvalle alustalle (kaluste) vaakatasoon siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihdolle (7,5 - 10 cm).
• Älä aseta tuotetta vahvistimen tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty tai
tukittu.
• Älä aseta tuotteen päälle mitään.
• Ennen tuotteen siirtämistä varmista, että soittimessa ei ole levyä.
• Jos tuotteen virta halutaan katkaista kokonaan, sen virtajohto täytyy irrottaa pistorasiasta. Virtajohto tulee irrottaa, jos tuotetta ei käytetä
pitkään aikaan.
• Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa tuotetta.
• Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Tämä voi johtaa tuotteen ylikuumentumiseen tai
toimintahäiriöön.
• Älä altista tuotetta kosteudelle, kuumuudelle tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille (esim. kaiuttimet).
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tuotteeseen tulee vika.
• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
• Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos tuotetta tai levyä on säilytetty kylmässä. Jos siirrät tuotteen paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen
käyttöä, että tuote lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.
• Tässä tuotteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät kemikaalit ovat vahingollisia luonnolle. Paristoja ei tule hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
DVD
SLEEP
TV
1
2
4
5
7
8
3
6
9
DSP /EQ
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
EXIT
B
C
D
DIMMER
GIGA
S.VOL
AUDIO
UPSCALE
S/W LEVEL
TUNER
MEMORY
MO/ST
USB REC
P.BASS
Videojohto
FM-antenni
Käyttöopas
Kaukosäädin/AAA-paristot
Scart-adapteri
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 3
3
2011-12-28
5:35:58
Turvallisuusohjeet
Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja
säilyttämiseen
Naarmut levyn pinnassa voivat heikentää äänen ja
kuvan laatua tai tehdä toistosta katkonaista.
Huolehdi, että naarmuja ei synny levyihin niiden
käsittelyn aikana.
Levyjen koskettaminen
• Älä koske levyn toistopuoleen.
• Tartu levyyn sen reunoista, niin että sen
pintaan ei tule sormenjälkiä.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Levyjen säilyttäminen
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
• Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa
• Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
Säilytä levy pystyasennossa.
✎ HUOMAUTUS


Pidä levyt puhtaana.
Älä käytä halkeilleita tai naarmuuntuneita levyjä.
Levyjen käsitteleminen ja säilyttäminen
Jos levy on likainen tai siinä on sormenjälkiä, puhdista se
mietoon pesuliuokseen kostutetulla pehmeällä kankaalla.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti keskeltä
reunoja kohti.
✎ HUOMAUTUS

Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos viileään
laitteeseen pääsee lämmintä ilmaa. Jos tuotteeseen
tiivistyy kosteutta, se ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy,
poista levy ja anna tuotteen olla käyttämättömänä 1 - 2
tuntia virta kytkettynä.
• Valmistettu lisenssillä, Yhdysvaltain patenttinumerot:
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ja muut Yhdysvaltojen ja
maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit. DTS,
sen symboli ja DTS sekä sen symboli yhdessä ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS Digital Surround ja DTSlogo ovat DTS, Inc.:n tavaramerkkejä. Ohjelmisto sisältyy
tuotteeseen. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
• TIETOA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX, Incin kehittämä
digitaalinen videmuoto. Tämä on virallinen DivX-sertifioitu®
laite, joka toistaa DivX-videota. Saat lisätietoa ja
ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit muuntaa tiedostosi
DivX-videomuotoon, vierailemalla osoitteessa, www.divx.
com.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUSTA: Tämä
DivX-sertifioitu® laite täytyy rekisteröidä, jotta sillä voidaan
toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia.
Saat rekisteröintikoodin etsimällä DivX VOD -osion laitteen
asetusvalikosta. Saat lisätietoja rekisteröinnin
suorittamisesta siirtymällä osoitteeseen vod.divx.com.
DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, mukaan
lukien DivX®-premium-sisältö. DivX Certified® ja niiden
logot ovat DivX, Inc.:n omaisuutta ja niitä käytetään
luvanvaraisesti.
Laite on Yhdysvaltain seuraavien patenttien alainen:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Tämä tuote käyttää Yhdysvaltain patenttien ja muiden Rovi
Corporationin teollisoikeuksien suojaamaa tekijänoikeuksien
kopiosuojatekniikkaa. Käytetyn salaustekniikan purkaminen
on kielletty.
Tekijänoikeudet
Lisenssi
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Kopiosuojaus
• Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratories yhtiön tavaramerkkejä.
4
• DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun
tulee aina kytkeä tuote suoraan televisioon eikä
videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin vääristää
kopiosuojatun DVD-levyn kuvan.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 4
2011-12-28
5:36:00
Sisällys
TURVALLISUUSTIEDOT
2
ENNEN ALOITUSTA
7
LIITÄNNÄT
15
22
Turvallisuusvaroitukset
Varotoimet
Tarvikkeet
Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja säilyttämiseen
Lisenssi
Tekijänoikeudet
Kopiosuojaus
7
7
11
11
12
13
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Levytyypit ja niiden ominaisuudet
Kuvaus
Etupaneeli
Takapaneeli
Kaukosäädin
15
18
20
21
Kaiuttimien kytkeminen
Videolähtöliitännän kytkeminen televisioon
FM-antennin kytkeminen
Äänen kytkeminen ulkoisista laitteista
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
Ennen aloitusta (Alkuasetukset)
Asetusvalikon asettaminen
Näyttö
Television kuvasuhde
BD Wise
Näyttötarkkuus
HDMI-muoto
Videon lähtösignaali
Ääni
Kaiuttimien asetukset
DRC (Dynamic Range Compression)
ÄÄNEN SYNKRONOINTI
HDMI-ÄÄNI
Käytt.EQ
Äänen paluukanava
Järjestelmä
Alkuasetukset
DivX(R) Rekisteröinti
DivX(R) Käytöstä poisto
Kieli
Suojaus
Lapsilukon taso
Salasanan muuttaminen
Asiakastuki
Tuotetiedot
SUOMI
ASETUKSET
2
3
3
4
4
4
4
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 5
5
2011-12-28
5:36:00
Sisällys
PERUSTOIMINNOT
28
LISÄTOIMINNOT
28
28
29
29
33
35
Levyn toisto
Äänentoisto: CD(CD-DA)/MP3/WMA
JPEG-tiedostojen toistaminen
Toistotoiminnon käyttäminen
Äänitila
Radion kuunteleminen
36
36
USB-toiminto
USB-tallennus
37
38
39
Vianmääritys
Kielikoodiluettelo
Tekniset tiedot
36
MUUTA TIETOA
37
•
Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi, ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen ulkonäöstä.
•
Palvelumaksu voidaan periä, jos
a. kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta)
b. tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•
Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
6
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 6
2011-12-28
5:36:00
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin
termeihin.
Kuvake
d
B
A
G
D
Termi
Määritelmä
DVD
Toiminto, joka on
käytettävissä DVD-Video- tai
DVD±R/±RW-levyillä, jotka
on tallennettu ja viimeistelty
Video Mode -tilassa.
CD
Toiminto, joka on
käytettävissä data-CDlevyillä (CD DA, CD-R/-RW).
MP3
Toiminto, joka on
käytettävissä CD-R/-RWlevyillä.
JPEG
Toiminto, joka on
käytettävissä CD-R/-RWlevyillä.
DivX
Toiminto, joka on
käytettävissä MPEG4levyillä. (DVD±R/±RW, CDR/-RW)
Tämä koskee tapausta, jossa
toiminto ei toimi tai asetukset
voivat peruuntua.
!
VAROITUS
✎
HUOMAUTUS
Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita,
jotka auttavat toiminnon
käytössä.
Pikanäppäin
Painamalla kaukosäätimen
painiketta, pääset nopeaksi
käsiksi sisältöön tällä
toiminnolla.
Levytyypit ja niiden ominaisuudet
Aluekoodi
Tuote ja levyt ovat aluekoodattuja. Näiden aluekoodien on
oltava samat, jotta levyä voidaan toistaa laitteessa. Jos
soittimella ja levyllä on eri koodi, levyä ei voida toistaa.
Levytyyppi Aluekoodi
DVD-VIDEO
Alue
1
Yhdysvallat, Yhdysvaltain
territoriot ja Kanada
2
Eurooppa, Japani, Lähi-itä,
Egypti, Etelä-Afrikka ja Grönlanti
3
Taiwan, Korea, Filippiinit,
Indonesia ja Hongkong
4
Meksiko, Etelä-Amerikka, KeskiAmerikka, Australia, UusiSeelanti, Tyynenmeren saaret ja
Karibia
5
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
suurin osa Afrikasta, PohjoisKorea ja Mongolia.
6
Kiina
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 7
Ennen aloitusta
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
01
Ennen aloitusta
7
2011-12-28
5:36:00
Ennen aloitusta
Levytyypit, joita voidaan toistaa
Levytyypit ja
merkki (logo)
Tallennetut
signaalit
Levyn
koko
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
Enimmäistoistoaika
Noin 240 minuuttia
(yksipuolinen)
Noin 480 minuuttia
(kaksipuolinen)
Noin 80 minuuttia
(yksipuolinen)
VIDEO
8 cm
Noin 160 minuuttia
(kaksipuolinen)
12 cm
74 minuuttia
8 cm
20 minuuttia
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
DivX
+
VIDEO
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM- ja DVDRAM-levyjä ei voida toistaa tällä tuotteella. Jos
tämäntyyppisiä levyjä toistetaan, <WRONG DISC
FORMAT> -viesti tulee näkyviin television ruudulle.
• Ulkomailta hankittuja DVD-levyjä ei ehkä voi toistaa
tällä tuotteella. Jos sellaisia levyjä toistetaan, <Wrong
Region. Please check Disc.> -viesti tulee näkyviin
televisioruudulle.
Levytyypit ja levyn muoto
Tämä tuote ei tue DRM-suojausta käyttäviä mediatiedostoja.
CD-R-levyt
• Joitakin CD-R-levyjä ei ehkä voi toistaa levyn
tallennuslaitteen (CD-tallennin tai tietokone) tai levyn kunnon
vuoksi.
• Käytä 650 Mt:n / 74 minuutin CD-R-levyä. Älä käytä CD-Rlevyjä, joiden koko on yli 700 Mt tai 80 minuuttia, sillä niitä ei
ehkä voida toistaa.
• Joitakin CD-RW-levyjä (uudelleentallennettavat) ei ehkä voi
toistaa.
• Vain oikealla tavalla suljettuja CD-R-levyjä voidaan toistaa.
Jos istunto on lopetettu, mutta levyä ei ole suljettu, levyä ei
ehkä voi toistaa.
8
CD-R MP3 -levyt
• CD-R-levyille tallennettujen MP3-tiedostojen tulee olla
ISO 9660- tai Joliet-muodossa, jotta levyjä voidaan
toistaa.
• MP3-tiedostojen nimet eivät saa sisältää välilyöntejä
tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Käytä levyjä, joiden pakkaus-/purkusuhde on
suurempi kuin 128 Kbps.
• Vain seuraavilla tiedostopäätteillä varustettuja
tiedostoja voidaan toistaa: ".mp3" ja ".MP3
• Moni-istuntolevyjä voidaa toistaa vain jos istunnot on
tallennettu peräjälkeen. Jos moni-istuntolevyssä on
tyhjä kohta, levyä voidaan toistaa vain tyhjään
kohtaan asti.
• Jos levyä ei ole suljettu, toiston alkamisessa kestää
tavallista kauemmin eikä kaikkia tiedostoja ehkä
voida toistaa.
• Äänen toisto voi olla katkonaista, jos tiedostot on
koodattu VBR-muodossa (muuttuvalla
bittinopeudella), jossa tiedostot koodataan sekä
hitaalla että nopealla bittinopeudella (esim. 32 - 320
Kbps).
• Kultakin CD-levyltä voidaan toistaa enintään 500
raitaa.
• Kultakin CD-levyltä voidaan toistaa enintään 300
kansiota.
CD-R JPEG -levyt
• Vain tiedostotunnisteen "jpg" omaavia tiedostoja voidaan
toistaa. Jos levyä ei ole suljettu, toiston alkamisessa
kestää tavallista kauemmin eikä kaikkia tiedostoja ehkä
voida toistaa.
• CD-R-levyille tallennettujen JPEG-tiedostojen tulee olla
ISO 9660- tai Joliet-muodossa, jotta levyjä voidaan
toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi saa koostua enintään 8 merkkistä
eikä se saa sisältää välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Moni-istuntolevyjä voidaa toistaa vain jos istunnot on
tallennettu peräjälkeen. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä
kohta, levyä voi toistaa vain tyhjään kohtaan asti.
• Yhteen kansioon voi tallentaa enintään 999 kuvaa.
• Jos käytössä on Kodakin tai Fujin CD-kuvalevy, vain
kuvakansion JPEG-tiedostot voidaan toistaa.
• Muiden kuin Kodakin tai Fujin CD-kuvalevyjen toiston
alkamisessa voi kestää tavallista kauemmin tai niitä ehkä
voi toistaa ollenkaan.l.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 8
2011-12-28
5:36:01
01
Ennen aloitusta
DVD±R/±RW-, CD-R/RW-levyt
• Yhteensopimattomien muotojen
ohjelmistopäivityksiä ei tueta. (Esimerkki: QPEL,
GMC, näyttötarkkuus suurempi kuin 800 x 600
pikseliä jne.)
• Jos DVD-R- tai DVD-RW-levyä ei ole tallennettu
oikein DVD-Video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
Tuetut muodot (DivX)
Tämä laite tukee ainoastaan seuraavia muotoja.
Jos sekä ääni- että videomuodolle ei ole tukea, kuvassa
voi näkyä häiriöitä tai ääntä ei ehkä kuulu.
Tuetut videomuodot
Muoto
Tuetut versiot
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Tuetut äänimuodot
Muoto
Siirtonopeus
Näytteenottotaajuus
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44,1/48khz
DTS
1.5Mbps
44,1khz
44,1khz
• DTS-muotoiset DivX-tiedostot, mukaan lukien sekä
ääni- että videotiedostot, tukevat korkeintaan 6
Mbps:n nopeutta.
• Kuvasuhde: Vaikka oletusarvoinen DivXnäyttötarkkuus on 640x480 pikseliä, tämä tuote
tukee 720x480 pikselin tarkkuuteen asti. Yli 800
kuvapisteen tarkkuuksia ei tueta.
• Jos toistettavana on levy, jonka näytteenottotaajuus
on suurempi kuin 48 khz tai 320 kbps, kuva voi
väristä toiston aikana.
• DivX-tiedostojen sisältämiä korkean kuvataajuuden
osioita ei ehkä voida toistaa.
• Koska tämä tuote tukee ainoastaan DivX Networks,
Inc:in hyväksymiä koodausmuotoja, käyttäjän luomaa
DivX-tiedostoa ei ehkä voida toistaa.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 9
9
2011-12-28
5:36:01
Ennen aloitusta
Huomautuksia USB-liitännästä
Tuetut laitteet: USB-tallennusväline, MP3-soitin,
digitaalinen kamera
1) Jos kansion tai tiedoston nimi on yli 10 merkkiä,
se ei ehkä näy tai toimi oikein.
14) Tuetut tiedostomuodot
Muoto
Valokuvat
Videot
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Tiedostotunniste
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bittinopeus
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Versio
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
Kuvapisteet
640x480
–
–
720x480
Näytteenottotaajuus
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
2) Yli 300 Kt:n tekstitystiedosto ei ehkä näy oikein.
3) Tiettyjä USB-laitteita, digitaalisia kameroita ja
USB-muistikortinlukijoita ei tueta.
Musiikki
4) FAT16- ja FAT32-muotoja tuetaan.
5) Valokuva- (JPEG), musiikki- (MP3, WMA) ja
videotiedostojen nimien tulee olla korean- tai
englanninkielisiä. Muussa tapauksessa tiedostoa
ei ehkä voida toistaa.
Videot
6) Kytke suoraan tuotteen USB-porttiin. Toisen
kaapelin kautta kytkeminen voi aiheuttaa USByhteensopivuusongelmia.
7) Useamman kuin yhden muistilaitteen
asettaminen usean kortin lukijaan voi aiheuttaa
toimivuusongelmia.
8) PTP-protokollaa digitaalista kameraa varten ei
tueta.
9) Älä kytke USB-laitetta irti "Reading" ("Luku") prosessin aikana.
10) Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä
pitempi näyttöviive on.
11) Kaupalliselta sivustolta ladattuja DRM-suojattuja
MP3/WMA- tai videotiedostoja ei toisteta.
12) Ulkoista kiintolevyä ei tueta.
13) USB-portin tukema virran enimmäismäärä
ulkoiselle laitteelle on 500 mA (5 V DC)
10
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 10
2011-12-28
5:36:01
01
Ennen aloitusta
Kuvaus
Etupaneeli
1
2
3
4 5 6
1
LEVYKELKKA
Aseta levy tähän.
2
NÄYTTÖ
Näyttää muun muassa soittotilan ja ajan.
3
KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
Vastaanottaa kaukosäätimen signaalin.
4
AVAA / SULJE-PAINIKE (
Avaa ja sulkee levykelkan.
5
TOIMINTO-PAINIKE (
6
PYSÄYTÄ-PAINIKE (
7
TOISTO / TAUKO-PAINIKE (
8
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ -PAINIKE
( , )
Äänenvoimakkuuden säätö.
9
VIRTAPAINIKE (
Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.
10
USB-PORTTI
)
)
7
8
9 10
Tila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Pysäyttää levyn toiston.
)
)
Toistaa levyn tai pysäyttää toiston.
Kytkemällä tähän liitäntään voit toistaa tiedostoja ulkoisilta USBtallennuslaitteilta, kuten MP3-soittimilta, USB-muistitikulta, jne.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 11
11
2011-12-28
5:36:01
Ennen aloitusta
Takapaneeli
1
2
3
4 5
6
7
VIDEO
OUT
SPEAKERS OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
SURROUND
SUBWOOFER
8 9
SURROUND
AUX IN
COMPONENT
OUT
1
TUULETIN
Tuuletin pyörii aina laitteen ollessa päällä. Jätä laitetta asentaessasi vähintään 10 cm
vapaata tilaa tuulettimen ympärille.
2
KAIUTTIMIEN LÄHTÖLIITÄNNÄT
Kytke etu-, keski-, surround- ja bassokaiuttimet.
3
ULKOINEN DIGITAALINEN OPTINEN
TULOLIITÄNTÄ (DIGITAL AUDIO IN)
Liitetään digitaalisella tulolla varustettuun ulkoiseen laitteeseen.
4
HDMI-LÄHTÖLIITÄNTÄ
Parhaan kuvanlaadun saamiseksi liitä tämä HDMI-lähtö television HDMI-tuloon
HDMI-kaapelilla.
5
AUX IN-LIITÄNNÄT
Liitetään ulkoisen laitteen (esim. videonauhurin) 2-kanavaiseen analogiseen
lähtöön.
6
VIDEON LÄHTÖLIITÄNTÄ
Television videotuloliitäntä (VIDEO IN) liitetään VIDEO OUT -liitäntään.
7
KOMPONENTTIVIDEON LÄHTÖLIITÄNNÄT
Liitetään komponenttivideotulolla varustettuihin televisioihin.
8
FA NET (Vain Huoltoa Varten)
Käytetään huoltokorjauksessa.
9
FM-ANTENNI-LIITÄNTÄ
Liitetään FM-antenniin.
12
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 12
2011-12-28
5:36:02
01
Ennen aloitusta
Kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.
Voit vaihtaa TV-tilaan painamalla TVpainiketta.
Voit vaihtaa Home Cinema
(Kotiteatteri) -tilaan painamalla DVDpainiketta.
Voit määrittää asetuksia numeropainikkeilla.
RECEIVER
DVD
SLEEP
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
Tämä on tilan valintapainike.
tai
Valitse television videotila painamalla.
Aseta aika, jolloin tuote
sammuttaa itsensä.
Levykelkan avaaminen ja
sulkeminen.
9
DSP /EQ
Valitaan haluttu Dolby Pro Logic II -äänitila.
0
Valitse haluamasi DSP/EQ-tila.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taaksetai eteenpäin.
Näillä painikkeilla voit hakea
taakse- tai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit pysäyttää/toistaa
levyn.
Mykistää äänen väliaikaisesti.
Tällä painikkeella voit keskeyttää
levyn toiston.
MUTE
Säätää äänenvoimakkuutta.
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
Painamalla tätä voit siirtyä päävalikkoon.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Pääset levyvalikkoon painamalla tästä.
Ääniraidan/tekstityskielen,
kuvakulman jne. vaihtaminen.
Voit käyttää tuotteen tavallisia toimintoja,
kuten valokuvaluetteloa.
Voit säätää näytön kirkkautta.
GIGA Sound -toiminnon kytkeminen
päälle / pois päältä.
Käytetään bassokaiuttimen säätöön.
Tällä painikkeella voit esiasettaa FMasemia.
Antaa mahdollisuuden nimikkeen,
kappaleen, raidan tai levyn toistoon.
Tällä painikkeella voit avata
nimikevalikon.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Voit valita näytön valikkokohteita ja
vaihtaa valikon arvoa.
Palaa edelliseen valikkoon.
Voit etsiä aktiivisia FM-asemia
sekä vaihtaa kanavia.
Näyttää käytössä olevan levyn
(tiedoston) tilan.
Poistuu valikosta.
A
B
C
D
DIMMER
GIGA
S.VOL
AUDIO
UPSCALE
S/W LEVEL
TUNER
MEMORY
MO/ST
USB REC
P.BASS
Valitse haluamasi P.BASS- tai
MP3-parannustila.
Voit säätää ja tasapainottaa
äänenvoimakkuuden, jotta vältyt
voimakkailta äänenvoimakkuuden
muutoksilta.
Käytetään USB-tallennuksen
käynnistämiseen.
MONO- tai STEREO-tilan valinta
radiolähetyksissä.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 13
13
2011-12-28
5:36:03
Ennen aloitusta
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Televisiomerkkien koodilista
Merkki
* Paristojen koko: AAA
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)




Aseta paristot kaukosäätimeen niin, että paristojen
navat ovat oikein: (+)-napa (+)-napaan ja (–)-napa (–)napaan.
Vaihda molemmat paristot aina samaan aikaan.
Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekille.
Kaukosäädin toimii suorassa linjassa noin 7 metrin
etäisyydelle asti.
Kaukosäätimen asetukset
Voit hallita television tiettyjä ominaisuuksia tällä
kaukosäätimellä.
Kun ohjaat televisiota kaukosäätimellä
1. Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV painiketta.
Merkki
56, 57, 58
MTC
Koodi
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
03
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
Brocsonic
✎ HUOMAUTUS
Koodi
Daewoo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
2. Kytke televisio päälle painamalla POWER-painiketta.
Funai
03
Soundesign
3. Kirjoita oman televisiosi merkkiä vastaava koodi
samalla, kun pidät POWER-painikkeen painettuna.
• Jos luettelossa on useita koodeja oman
televisiomerkkisi kohdalla, kokeile niitä yksi
kerrallaan, kunnes löydät toimivan koodin.
• Esimerkki: Samsung-televisio
Pidä POWER-painiketta painettuna samalla, kun
näppäilet numeropainikkeilla luvun 00, 15, 16, 17
tai 40.
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
4. Jos televisio kytkeytyy pois päältä, asetus on valmis.
• Voit käyttää TV POWER-, VOLUME-, CHANNELja numeropainikkeita (0-9).
LG (Goldstar)
✎ HUOMAUTUS


Kaukosäädin ei välttämättä toimi tai jotkin toiminnot
eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa
televisioissa.
Kaukosäädin toimii oletusarvoisesti Samsungin
televisioiden kanssa.
14
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 14
2011-12-28
5:36:03
02
Liitännät
Liitännät
Tässä osassa esitetään erilaisia tapoja, joilla tuote voidaan kytkeä muihin laitteisiin.
Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.
Kaiuttimien kytkeminen
Tuotteen sijainti
SW
Aseta järjestelmä telineeseen, hyllyyn tai
televisiojalustaan.
Kuuntelupaikan valitseminen
2,5 - 3 kertaa television kuvaruudun koko
Etukaiuttimet ei
Keskikaiutin
f
Surround-
hj
kaiuttimet
Bassokaiutin
!
g
Kuuntelupaikan etäisyyden televisiosta tulee olla
noin 2,5 - 3 kertaa televisioruudun koko.
Esimerkki:
32" televisioille 2-2,4 m
55" televisioille 3,5-4 m
Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan eteen kuulijaa kohden käännettyinä (noin
45°). Sijoita kaiuttimet siten, että niiden diskanttielementit ovat kuulijan korvien
tasalla. Sijoita etukaiuttimen etureunat samalle tasolle tai hieman edemmäs kuin
keskikaiuttimen etureuna.
Keskikaiutin kannattaa sijoittaa etukaiuttimien korkeudelle. Se voidaan sijoittaa
myös television päälle tai alle.
Aseta nämä kaiuttimet kuuntelupaikan sivuille. Jos tilaa ei ole riittävästi, aseta
nämä kaiuttimet vastakkain. Niiden oikea paikka on noin 60–90 cm korvan
yläpuolella kohdistettuina hieman alaspäin.
kuin etu- ja keskikaiuttimet, surround-kaiuttimet käsittelevät lähinnä
* Toisin
äänitehosteita, joten niistä ei kuulu ääntä koko ajan.
Bassokaiuttimen sijoittaminen on muita vapaampaa. Voit sijoittaa sen haluamaasi
paikkaan.
VAROITUS



Pidä lapset loitolla kaiuttimista. Lapsi voi loukkaantua, jos kaiutin kaatuu.

Älä ripusta bassokaiutinta seinälle ääniaukosta.
Kun kiinnität kaiutinjohdot, pidä huoli, että napaisuus (+/–) on oikein.
Pidä lapset loitolla bassokaiuttimesta, jotta lapsi ei pääse työntämään kättään tai vieraita esineitä
bassokaiuttimen ääniaukkoon.
✎ HUOMAUTUS

Jos sijoitat kaiuttimen television lähelle, ruudun värit voivat vääristyä kaiuttimen magneettikentän
vaikutuksesta. Jos näin käy, siirrä kaiutin kauemmas televisiosta.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 15
15
2011-12-28
5:36:04
Liitännät
Kaiuttimien osat
HT-D450
(V)
(O)
(V)
ETU
(O)
KESKIKAIUTIN
SURROUND
Kaiuttimien osat
BASSOKAIUTIN
KAIUTINKAAPELI
Kootut kaiuttimet
HT-D453
HT-D453
(V) (O)
RUUVI (5×15): 2EA
RUUVI (4×20): 8EA
KESKIKAIUTIN
ETU
(V)
JALUSTA

KESKIKAIUTIN
KAIUTINKAAPELI
(O)
ETUKAIUTIN
JALUSTAN JALKA BASSOKAIUTIN
SURROUND
HT-D455
SURROUNDKAIUTIN
BASSOKAIUTIN
HT-D455
(V) (O)
RUUVI (5×15): 4EA
RUUVI (4×20): 16EA
ETU
KESKIKAIUTIN
JALUSTA
(V) (O)
KESKIKAIUTIN
SURROUND
JALUSTAN JALKA
BASSOKAIUTIN

ETUKAIUTIN/SURROUNDKAIUTIN
BASSOKAIUTIN
KAIUTINKAAPELI
✎ HUOMAUTUS
 Katso tietoja sivulta 17 kuinka voit asentaa kaiuttimet Tallboy Stand -jalustalle.
16
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 16
2011-12-28
5:36:05
02
Liitännät
Kaiuttimien asentaminen Tallboy Stand -jalustalle
* Vain HT-D453 - Etukaiuttimet
* Vain HT-D455 - Etukaiutin/Surround-kaiutin
1
2
1. Käännä jalusta ylösalaisin ja kiinnitä se jalustan
pohjaan.
2. Kierrä pienet ruuvit (4*20, jalustan ja sen pohjan
kiinnittämiseksi) myötäpäivään ruuviavaimella neljään
merkittyyn reikään kuvan näyttämällä tavalla.
! VAROITUS : Älä käytä liikaa voimaa käyttäessäsi
Jalustan
Jalka
Jalusta
3
Kaiutin
ruuviavainta. Se voi pyöriä yli kierteiden tai vaurioitua.
(ruuviavain - alle 15 kg.f.cm)
4
Jalusta
3. Asenna ylempi kaiutin kootulle jalustalle.
4. Kierrä ruuviavaimella toinen suuri ruuvi (5*15, kaiuttimen ja
jalustan kiinnittämiseksi) myötäpäivään kaiuttimen takana
olevaan aukkoon.
5. Kuva tilasta, kun kaiutin on asennettu. Asenna toinen
kaiutin noudattamalla ohjeita.
5
Kaiuttimien kytkeminen
1. Paina kaiuttimen takana olevan liitännän kieleke alas.
2. Pujota musta johto mustaan liitäntään (–) ja punainen johto punaiseen
liitäntään (+) ja vapauta sitten kieleke.
3. Kytke liitäntäpistokkeet tuotteen takana oleviin liitäntöihin siten, että
kaiutinpistokkeiden ja liitäntöjen värit täsmäävät.
Musta
Punainen
Malli HT-D450
Keskikaiutin
Etukaiutin (O)
Etukaiutin (V)
Surround-kaiutin (O)
Surround-kaiutin (V)
Bassokaiutin
* Saat lisätietoja mallin HT-D453/D455 kaiuttimista sivulta 16.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 17
17
2011-12-28
5:36:30
Liitännät
Videolähtöliitännän kytkeminen televisioon
Voit kytkeä järjestelmän televisioon neljällä eri tavalla.
TAPA 3
SCART IN
TAPA 4 (sisältyy)
VIDEO
OUT
GITAL
DIO IN
FM ANT
Vihreä
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
TICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
Sininen
Punainen
TAPA 2
TAPA 1
TAPA 1: HDMI
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takana olevaan HDMI OUT -liitäntään ja television HDMI IN liitäntään.
TAPA 2: Komponenttivideo
Jos televisiossa on komponenttivideotuloliitännät, kytke tuotteen takana olevat COMPONENT OUT -liitännät
(Y, PB ja PR) television komponenttivideotuloliitäntöihin komponenttivideokaapelilla (lisävaruste).
TAPA 3: Scart
Jos televisiossa on SCART-tulo, kytke mukana tullut videokaapeli tuotteen takaosan VIDEO OUT
(VIDEOLÄHTÖ) -liitännästä Scart-sovittimen VIDEO-liitäntään. Kytke sitten SCART-sovittimen liitäntä television
SCART IN (SCART-TULO) -liitäntään.
TAPA 4: Komposiittivideo
Kytke tuotteen takana oleva VIDEO OUT -liitäntä television VIDEO IN -liitäntään mukana toimitettavalla
videokaapelilla.
18
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 18
2011-12-28
5:36:33
02



HDMI-lähtötarkkuudeksi voi valita 480p (576p), 720p, 1080i tai 1080p. Katso lisätietoja tarkkuuden
asettamisesta sivulta 23.
Tämä tuote toimii lomitellussa kuvanmuodostustilassa eli Interlace scan -tilassa 480i (576i), kun komponentti-/
komposiittilähtö on käytössä.
Kun olet kytkenyt videoliitännän, aseta television videotulolähde vastaamaan tuotteen videolähtötilaa.
Kytke tuotteeseen virta ennen kuin asetat television videotulolähteen. Television käyttöoppaassa on lisätietoja
television videotuloliitäntöjen valitsemisesta.
Liitännät
✎ HUOMAUTUS
! VAROITUS

Älä kytke laitetta VCR-laitteen kautta. Tekijänoikeussuojajärjestelmät saattavat vaikuttaa VCR-laitteiden kautta
kulkeviin videosignaaleihin, jolloin kuva näkyy televisiossa vääristyneenä.
HDMI-TOIMINTO
Automaattinen HDMI-tunnistus
Jos sinulla on Samsung-televisio, joka tukee CEC-toimintoa: Tuotteen videolähdöksi vaihdetaan automaattisesti HDMI,
jos HDMI-kaapeli liitetään virran ollessa päällä.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI-liitäntä mahdollistaa digitaalisen video- ja äänidatan siirtämisen yhden liittimen kautta. Kun käytetään
HDMI:tä, tuote lähettää digitaalisen video- ja äänisignaalin ja näyttää korkealaatuisen kuvan televisiossa,
jossa on HDMI-tuloliitäntä.
• HDMI-liitännän kuvaus
- HDMI lähettää televisioon vain puhtaan digitaalisen signaalin.
- Jos televisio ei tue HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -järjestelmää, ruudussa näkyy
"lumisadetta".
• Mikä on HDCP?
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) on järjestelmä, jolla HDMI:n kautta siirretty DVD-sisältö
voidaan suojata kopioimiselta. Se muodostaa turvallisen digitaalisen yhteyden videolähteen (tietokone, DVD
tms.) ja näyttölaitteen (televisio, projektori tms.) välille. Sisältö koodataan lähdelaitteessa, mikä estää
luvattomien kopioiden tekemisen.
Anynet+-toiminnon (HDMI-CEC) käyttäminen
Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata muita Samsung-laitteita Samsung-TV:n kaukosäätimellä.
Anynet+-toimintoa voidaan käyttää kytkemällä tämä tuote SAMSUNG-televisioon HDMI-kaapelin kautta.
Toiminto on käytettävissä ainoastaan Anynet+-toimintoa tukevissa SAMSUNG-televisioissa.
1. Kytke tuote Samsung-televisioon HDMI-kaapelin kautta. (Lisätietoja on sivulla 18)
2. Aseta television Anynet+-toiminto. (Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.)
✎ HUOMAUTUS




Anynet+-toiminto tukee joitakin kaukosäätimen painikkeita.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä jos HDMI-kaapeli ei tue CEC:tä.
Jotkin HDMI-lähdön resoluutiot eivät ehkä toimi kaikissa televisioissa. Katso ohjeet televisiosi käyttöoppaasta.
Tarkista
-logo. (Jos televisiossa on
-logo, se tukee Anynet+-toimintoa.)
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 19
19
2011-12-28
5:36:34
Liitännät
FM-antennin kytkeminen
FM-antenni (sisältyy)
VIDEO
OUT
FM ANT
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Kytke mukana toimitettava FM-antenni FM-antenniliitäntään.
2. Siirrä johtoantennia hitaasti, kunnes vastaanotto on hyvä ja kiinnitä antenni sitten seinään tai vastaavaan.
✎ HUOMAUTUS

Tällä tuotteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
20
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 20
2011-12-28
5:36:35
02
Liitännät
Äänen kytkeminen ulkoisista laitteista
VIDEO
OUT
SPEAKERS OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
Musta
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
D
SUBWOOFER
AUX IN
SURROUND
Optinen johto
(lisävaruste)
Punainen
COMPONENT
OUT
Audiokaapeli (lisävaruste)
Jos ulkoisessa analogisessa
laitteessa on vain yksi Audio
Out -äänilähtöliitäntä, kytke
vasen tai oikea.
Digisovitin
Videonauhuri
OPTINEN
AUX
AUX : Ulkoisen analogisen laitteen kytkeminen
Analogista signaalia lähettävät laitteet, kuten videonauhuri.
1. Kytke tuotteen takaosan AUX IN (Ääni) -liitäntä ulkoisen analogisen laitteen Audio Out -äänilähtöön.
• Varmista, että liitäntöjen värit vastaavat toisiaan.
2. Valitse AUX -tulo painamalla FUNCTION-painiketta.
• Tila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎ HUOMAUTUS

Voit kytkeä videonauhurisi videolähtöliittimen televisioon ja kytkeä videonauhurin äänilähtöliittimet tähän
laitteeseen.
OPTINEN: Ulkoisen digitaalisen laitteen kytkeminen
Digitaalista signaalia lähettävät laitteet, kuten kaapelisovitin tai satelliittivastaanotin (digisovitin).
1. Kytke tuotteen takaosan DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) -liitäntä ulkoisen digitaalisen laitteen Digital
Output -lähtöön.
2. Valitse D.IN painamalla FUNCTION-painiketta
• Tila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 21
21
2011-12-28
5:36:36
Asetukset
Ennen aloitusta (Alkuasetukset)
1. Paina POWER-painiketta, kun laite kytketään
televisioon ensimmäistä kertaa.
Alkuasetusvalikko tulee näkyviin.
Asetusvalikon asettaminen
Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen. Tämän oppaan graafinen käyttöliittymä voi
erota ohjelmistoversiosta riippuen.
1
Initial settings > On-Screen Language
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Select a language for the on-screen displays
TOOLS
INFO
English
한국어
3
Nederlands
Français
Deutsch
2
Italiano
>Move
" Select
2. Valitse haluamasi kieli painamalla ▲▼-painikkeita ja
paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse aloituspainike painamalla ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi television kuvasuhde painamalla
▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
 Jos HDMI-kaapeli on kytkettynä tuotteeseen, TV:n
kuvasuhde ei ilmesty näkyviin.
✎ HUOMAUTUS





RETURN
Jos et ole valinnut ensisijaista kieltä alkuasetuksista,
näet kielen valintaikkunan käynnistäessäsi tuotteen
seuraavan kerran.
Kielivalintaa käytetään kaikissa valikoissa:
Kuvaruutuvalikossa, levyvalikossa, äänivalikossa ja
tekstitysvalikossa.
Jos palaat edelliseen näyttöön, paina RETURNpainiketta.
Voit vaihtaa kerran valitsemasi valikkokielen painamalla
kaukosäätimen PYSÄYTÄ () -painiketta yli 5 sekunnin
ajan, kun levyä ei ole levykelkassa.
Jos alkuasetusvalikko ei tule näkyviin, katso
Alkuasetukset. (katso sivua 26)
A
4
EXIT
B
C
D
1
MENU -PAINIKE: Näyttää päävalikon.
2
RETURN -PAINIKE : Palaa edelliseen
asetusvalikkoon.
3
ENTER / SUUNTA -PAINIKE
Liikuta kohdistinta ja valitse kohde.
Valitse merkitty kohde.
Vahvista asetus.
4
EXIT -PAINIKE : Poistuu asetukset-valikosta.
Settings
Function
DVD/CD
1. Paina POWER-virtapainiketta.
2. Valitse Settings ◄► -painikkeilla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse haluamasi valikko painamalla ▲▼painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi alivalikko painamalla ▲▼painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
5. Valitse haluamasi kohde painamalla ▲▼painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
6. Poistu asetusvalikosta painamalla EXITpainiketta.
22
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 22
2011-12-28
5:36:38
03
✎ HUOMAUTUS

Voit määrittää erilaisia näyttöasetuksia, kuten
television kuvasuhteen, näyttötarkkuuden, jne.
Television kuvasuhde
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvaruutuasetusten (kuvasuhteen) säätö saattaa


• 4:3 Pan-Scan
Valitse asetus, kun haluat nähdä
16:9-DVD-videon ilman mustia palkkeja
ylhäällä ja alhaalla, vaikka sinulla olisi
televisio, jossa on 4:3 kuvasuhde (vasen
ja oikea reuna elokuvasta leikataan pois).
• 4:3 Letter Box
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
nähdä DVD-levyllä kuvasuhteessa
16:9 olevan kuvan kokonaan, vaikka
televisiosi kuvasuhde onkin 4:3.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee
musta palkki.
• 16:9 Wide
Voit katsoa kuvasuhteessa 16:9
olevan kuvan laajakuvatelevisiossasi
kokonaisuudessaan.
✎ HUOMAUTUS



Kun HDMI on käytössä, näyttö muuttuu automaattisesti 16:9
Wide -tilaan, ja Television kuvasuhde otetaan pois käytöstä.
Jos DVD-levyn kuvasuhde on 4:3, kuvaa ei voi katsella
laajakuvamuodossa.
DVD-levyjä tallennetaan erilaisissa muodoissa, joten ne voivat
näyttää erilaisilta ohjelmistosta, television tyypistä ja television
kuvasuhteesta riippuen.
BD Wise
(Vain Samsungin tuotteissa)
BD Wise on Samsungin uusin yhdistyvyysominaisuus.
Kun kytket Samsung-tuotteet BD-Wiseominaisuudella toisiinsa HDMI:n kautta, paras
mahdollinen näyttötarkkuus asetetaan
automaattisesti.
• On : DVD-levyn alkuperäinen näyttötarkkuus
lähetetään televisioon suoraan.
• Off : Tulotarkkuus asetetaan aikaisemmin
asetetun tarkkuuden mukaan riippumatta levyn
tarkkuudesta.
Tämä asetus optimoi kuvanlaadun haluamasi
toistettavan sisällön (levy, DVD, jne) mukaan,
jota haluat toistaa tuotteessa tai BD-Wiseyhteensopivassa Samsung-televisiossa.
Jos haluat muuttaa tarkkuutta BD-wise-tilassa,
valitse ensin BD-tilan asetukseksi Off (ei
käytössä).
BD Wise poistetaan käytöstä, jos soitin
kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise toimintoa.
Näyttötarkkuus
Asettaa HDMI-videosignaalin lähtötarkkuuden. Numerot
480p (576p), 720p, 1080i ja 1080p tarkoittavat rivien
määrää videossa.
I tarkoittaa lomitettua kuvanmuodostusta ja p
progressiivista kuvanmuodostusta.
• 480p(576p) : Lähettää 480 riviä progressiivista videokuvaa.
• 720p : Lähettää 720 riviä progressiivista videokuvaa.
• 1080i : Lähettää 1080 riviä lomitettua videokuvaa.
• 1080p : Lähettää 1080 riviä progressiivista videokuvaa.
• BD Wise -toiminto: Asettaa automaattisesti parhaan
mahdollisen tarkkuuden, kun laite kytketään television
HDMI:n kautta käyttämällä BD Wise -toimintoa. (BD Wise valikkokohde tulee näkyviin vain jos BD Wise on asetettu
päälle.)
✎ HUOMAUTUS


Jos laite on kytketty komponentti- tai
komposiittiliitännällä, tuettu tarkkuus on vain 480i.
1080P ei välttämättä ole käytettävissä televisiosta
riippuen.
HDMI-muoto
Voit optimoida HDMI-lähdön väriasetukset. Valitse
kytketty laitetyyppi.
• Monitor : Valitse jos laite on kytketty näyttöön HDMI:n
kautta.
• TV : Valitse jos laite on kytketty television HDMI:n kautta.
Videon lähtösignaali
Eri maissa käytetään erilaisia TV-standardeja.
Voit valita NTSC- tai PAL-standardin.
• NTSC: Voit valita NTSC-videomuodon
• PAL: Voit valita PAL-videomuodon
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 23
Asetukset
Näyttö
23
2011-12-28
5:36:40
Asetukset
Etu- ja surround-kaiuttimien tasapainon säätö
 Valitse arvo 0-6.
 Äänenvoimakkuus pienenee lähestyttäessä arvoa –6.
Ääni
Kaiuttimien asetukset
Kaiutinkoko
Voit asettaa keski- ja takakaiuttimien koon sekä testiäänen
tässä tilassa.
Settings
Viiveaika
Speaker Setting
Speaker Size
►
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
Keski-, surround- ja bassokaiuttimien äänitason
määrittäminen
 Äänitasoa voidaan säätää asteikolla +6 dB – -6 dB.
 Ääni voimistuu siirryttäessä kohti +6 dB:n arvoa ja
vaimenee siirryttäessä kohti -6 dB:n arvoa.
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
• Etukaiuttimien tilaksi on asetettu Small.
• Tila on asetettu Present-tilaan bassokaiuttimelle.
• Keski- ja surround-kaiuttimien tilaksi voidaan valita
Small tai None.
- Small : Valitse, jos käytössä on kaiuttimet.
- None : Valitse tämä asetus, jos kaiuttimia ei ole
kytketty.
Jos kaiuttimia ei ole mahdollista sijoittaa yhtä kauas
kuuntelupaikasta, keski- ja surround-kaiuttimista
toistettavia äänisignaaleja voidaan viivyttää.
Voit myös asettaa testiäänen tässä tilassa.
Kaiuttimen viiveajan asettaminen
Kun 5.1-kanavaista surround-ääntä toistetaan, saat
parhaan mahdollisen äänenlaadun, kun etäisyys
sinun ja jokaisen kaiuttimen välillä on sama.
Kaiuttimien sijoittelu vaikuttaa siihen, milloin äänet
tulevat kuuntelupaikkaan. Voit vaikuttaa tähän
lisäämällä keski- ja surround-kaiuttimiin
viivetehosteen.
Settings
Delay Time
Front
✎ HUOMAUTUS

Kaiutintila voi vaihdella Dolby Pro Logic- ja Stereoasetuksista riippuen.
Center
: 00mSEC
Surround
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
Äänen muokkaus
: Off
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Voit säätää kunkin kaiuttimen äänen tasapainon ja
äänenvoimakkuuden erikseen.
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
✎ HUOMAUTUS

Viiveaikavalikko on käytössä vain jos käytössä on 5.1kanavainen lähde.

Et voi asettaa keski- ja surround-kaiuttimia tähän tilaan,
kun niiden Speaker Size (Kaiutinkoko) on asetettu tilaan
NONE (EI MITÄÄN)
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Valitse haluamasi kaiutin ja muokkaa sitä painamalla
▲▼ -painikkeita.
Muuta asetuksia painamalla◄ ► -painikkeita.
24
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 24
2011-12-28
5:36:45
03
Asetukset
Ihanteellinen keskikaiuttimen
sijoittaminen
Testiääni
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Ihanteellinen
surround-kaiuttimien
sijoittaminen
Aseta kaikki kaiuttimet tämän ympyrän sisälle.
Df: Etäisyys etukaiuttimesta
Dc: Etäisyys keskikaiuttimesta
Ds: Etäisyys surround-kaiuttimesta
Etukaiuttimen asetus
Jos Dc:n etäisyys on sama tai suurempi kuin Df:n
etäisyys kuvassa, aseta tilaksi 0 ms.
Muussa tapauksessa muuta asetus taulukon
mukaisesti.
Etäisyys
Df:n ja
Dc:n
välillä
0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
Viiveaika
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
mMove
: On
►
" Select ' Return
" Select ' Return
Testiäänitoiminnolla voit tarkistaa kaiuttimien liitännät.
• Valitse On painamalla ◄► -painikkeita.
• Testiääni lähetetään järjestyksessä Front Left ➞
Center ➞ Front Right ➞ Surround Right ➞
Surround Left ➞ Subwoofer.
Voit lopettaa testiäänitoiminnon painamalla
ENTER-painiketta.
DRC (Dynamic Range Compression)
Tämä toiminto tasoittaa kovien ja hiljaisten äänten
välisiä eroja. Tästä toiminnosta on hyötyä, kun
katselet elokuvia yöaikaan hiljaisella
äänenvoimakkuudella Dolby Digital -ääntä käyttäen.
• Voit valita joko Full (Täysi), 6/8, 4/8, 2/8 tai off (pois
päältä).
ÄÄNEN SYNKRONOINTI
Surround-kaiuttimen asetus
Jos Dc:n etäisyys on sama tai suurempi kuin Ds:n
etäisyys kuvassa, aseta tilaksi 0 ms.
Muussa tapauksessa muuta asetus taulukon mukaisesti.
• Äänen viiveaika voi olla 0–300 ms. Valitse
optimaalinen tila.
Etäisyys
Ds:n ja
Dc:n
välillä
0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
Viiveaika
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
HDMI-ÄÄNI
✎ HUOMAUTUS



Videon ja äänen synkronointi ei välttämättä ole
samalla tasolla digitaalisen television kanssa.
Säädä tällöin äänen viiveaika vastaamaan kuvan
viiveaikaa.
PL II ssa (Dolby Pro Logic II), viiveaika voi olla
eri kullakin tilalla.
AC-3- ja DTS-tilassa viiveaika voidaan asettaa
välillä 00 - 15 ms.
Keskikanavaa voi säätää vain 5.1-kanavaisia
levyjä käytettäessä.
HDMI-kaapelin kautta lähetetyt äänisignaalit voidaan
kytkeä päälle tai pois päältä.
• Off : Kuva lähetetään vain HDMI-yhteyskaapelin
kautta ja ääni kuuluu vain tuotteen kaiuttimien
kautta.
• On : Video- ja audiosignaalit lähetetään HDMIyhteyskaapelin kautta ja ääni kuuluu vain
television kaiuttimien kautta.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 25
25
2011-12-28
5:36:46
Asetukset
✎ HUOMAUTUS




Järjestelmä
Tämän toiminnon oletusasetus on HDMI Audio
Off (Pois päältä).
Television kaiuttimien HDMI-ääni on
automaattisesti kaksikanavainen.
Kun HDMI Audio on käytössä, PL II /DSP EQ/
P.BASS eivät toimi.
Kun HDMI AUDIO (HDMI-ÄÄNI) on asetettu tilaan
On (Käytössä), äänenvoimakkuutta voidaan
säätää vain television kaukosäätimellä.
Alkuasetukset
Käyttämällä Initial Setting (Alkuasetus) -vaihtoehtoa
voit asettaa kielen ja TV:n kuvasuhteen.
✎ HUOMAUTUS

Käytt.EQ
Muuta henkilökohtaisia ääniasetuksia
taajuuskorjaimen avulla.
Settings
DivX(R) Rekisteröinti
Tarkastele DivX(R) VOD -rekisteröintikoodia, jotta voit
ostaa ja toistaa DivX(R) VOD -sisältöä.
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
✎ HUOMAUTUS

250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
✎ HUOMAUTUS

Jos tuotteeseen ei ole kytketty HDMI-kaapelia,
television kuvasuhde ei tule näkyviin, ja se
asetetaan automaattisesti tilaan 16:9 Wide
(16:9-laajakuva).
Voit muuttaa asetuksia myös DSP/EQpainikkeella. (Katso sivu 34)

Tätä asetusta ei aktivoida, jos valitset OK.
Aktivoi tämä asetus aktivoimalla DivX(R)
Deactivation (DivX(R) Käytöstä poisto).
DivX(R) rekisteröintiasetuksia ei nollata, vaikka
nollaisit järjestelmän.
DivX(R) Käytöstä poisto
Saat uuden rekisteröintikoodin valitsemalla tämän.
Äänen paluukanava
Voit kuunnella television ääntä kotiteatterijärjestelmän
kaiuttimien kautta käyttämällä vain yhtä HDMI-kaapelia.
• Off : Kytke Audio Return Channel (Äänen
paluukanava) -toiminto pois päältä.
• Auto : Voit kuunnella television ääntä
kotiteatterijärjestelmän kaiuttimista, jos televisio on
yhteensopiva Audio Return Channel (Äänen
paluukanava) -toiminnon kanssa.
✎ HUOMAUTUS



Kun Anynet+ (HDMI-CEC) ei ole käytössä, Audio
Return Channel (Äänen paluukanava) -toiminto ei
ole käytettävissä.
ARC (Audio Return Channel, Äänen paluukanava)
-varmentamattoman HDMI-kaapelin käyttö voi
aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
Tämä toiminto on saatavilla vain silloin, jos ARCyhteensopiva televisio on kytketty laitteeseen.
26
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 26
2011-12-28
5:36:46
03
Voit valita haluamasi kielen näytön valikolle, levyn
valikolle, jne.
OSD
Language
Valitse kieli kuvaruutunäytöille.
Disc Menu
Valitse kieli levyn valikkonäytöille.
Salasanan muuttaminen
Voit asettaa lapsilukon valitsemalla Change ja
syöttämällä 4-numeroisen salasanan kaukosäätimen
painikkeilla
Asetukset
Kieli
Settings
Display
Parental Rating
: Off
Audio
Password
: Change
►
System
Audio
Valitse levyn äänen kieli.
Language
Security
Support
Subtitle
Valitse levyn tekstityksen kieli.
a Voit valita toisen kielen valitsemalla kohdan MUUT
Levyn valikosta, Ääni ja Tekstitys, sekä syöttämällä
maasi kielikoodin (katso sivua 38).
a Et voi valita MUUT-asetusta kuvaruutunäyttöjen
kielivalikossa.
✎ HUOMAUTUS

Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee
sen käyttöä.
mMove
" Select
' Return
Jos salasanasi on päässyt unohtumaan
1. Poista levy.
2. Paina ja pidä pohjassa kaukosäätimen
PYSÄYTÄ () -painiketta vähintään 5 sekunnin
ajan. Kaikki asetukset palaavat
oletusasetuksiksi.
Suojaus
Parental Lock (Lapsilukko) -toimintoa voidaan käyttää
ikärajalla varustettujen levyjen kanssa. Sen avulla voidaan
ohjata helpommin, minkä tyyppisiä DVD-elokuvia
perheessäsi katsotaan. Levyllä voi olla korkeintaan
kahdeksan rajoitustasoa.
Lapsilukon taso
Asiakastuki
Tuotetiedot
Anna tuotteen tiedot, kuten mallin koodi,
ohjelmistoversio, jne.
Valitse haluamasi taso.
Suuri numero osoittaa, että ohjelma on tarkoitettu
ainoastaan aikuisten katseltavaksi. Jos valitset
esimerkiksi turvatason 6, turvatasoa 7 tai 8 olevia levyjä
ei voida toistaa.
Anna salasana ja paina sitten ENTER-painiketta.
- Oletussalasana on "0000".
- Näyttö siirtyy edelliseen valikkoon, kun valinta on tehty.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 27
27
2011-12-28
5:36:47
Perustoiminnot
Äänentoisto: CD(CD-DA)/MP3/WMA
Levyn toisto
BA
1. Paina AVAA/SULJE ()-painiketta.
2. Aseta levy varovasti levyluukkuun tekstipuoli
ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla AVAA/SULJE ()
-painiketta.
Track01
1/17
✎ HUOMAUTUS

Jatka-toiminto: Kun pysäytät levyn toiston, tuote
muistaa pysäytyskohdan. Kun painat TOISTApainiketta uudestaan, toisto jatkuu
pysäytyskohdasta. (Tämä toiminto on
käytettävissä vain DVD-levyjen kanssa.) Voit ottaa
Jatka-toiminnon pois käytöstä painamalla
PYSÄYTÄ-painiketta kahdesti toiston aikana.

Jos mitään painikkeita ei paineta tuotteesta tai
kaukosäätimestä yli 3 minuuttiin, kun tuote on
taukotilassa, se vaihtuu PYSÄYTYS-tilaan.


Aloitusnäyttö voi vaihdella levyn sisällön mukaan.
a
tulee näkyviin, kun väärää painiketta
painetaan.
Piraattilevyt eivät toimi tässä tuotteessa, sillä se
rikkoo CSS-järjestelmän (Content Scrambling
System: kopiosuojajärjestelmä) suosituksia.
Television näytönsäästäjä /
Virransäästötoiminto
• Jos mitään painiketta ei paineta yli 5 minuuttiin
Pysäytä- tai Toista -tilassa, näytönsäästäjä
aktivoidaan.
• Jos tuote jätetään näytönsäästötilaan yli 20
minuutiksi, virta kytkeytyy automaattisesti pois
päältä. (Paitsi toistettaessa musiikkia)
28
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Aseta ääni-CD (CD-DA) tai MP3-levy levykelkkaan.
• Ääni-CD-levyn kohdalla ensimmäinen raita
toistetaan automaattisesti.
- Voit siirtyä edelliseen/seuraavaan raitaan
painamalla #$ -painikkeita.
• MP3/WMA-levyjen kohdalla valitse Music
painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
- Valitse haluamasi tiedosto painamalla
▲▼◄► -painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
- Voit siirtyä edelliselle/seuraavalle sivulle
painamalla -painikkeita.
2. Voit pysäyttää toiston painamalla PYSÄYTÄ () painiketta.
✎ HUOMAUTUS



MP3/WMA-CD-levyjä ei ehkä voi toistaa
tallennustilasta riippuen.
MP3-CD-levyjen sisällysluettelot vaihtelevat levylle
tallennettujen MP3-/WMA-raitojen muotojen
mukaan.
WMA-DRM-tiedostoja ei voi toistaa.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 28
2011-12-28
5:36:47
04
Tällä tuotteella voidaan toistaa digitaalisella kameralla
tai videokameralla otettuja kuvia. Myös tietokoneella
CD-levylle tallennettuja JPEG-tiedostoja voidaan
toistaa.
1. Aseta JPEG-levy levykelkkaan.
2. Valitse Photo◄► -painikkeilla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Toistotoiminnon käyttäminen
Haku eteen-/taaksepäin
dBAD
Voit käyttää Hakutoimintoa painamalla  -painikkeita.
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
3. Valitse toistettava kansio painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse toistettava kuva painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
• Valittu tiedosto toistetaan, ja diaesitys alkaa.
• Voit pysäyttää diaesityksen painamalla
TAUKO () -painiketta.
• Voit tarkastella edellistä/seuraavaa tiedostoa
painamalla ◄,► -painikkeita diaesityksen
aikana.
Perustoiminnot
JPEG-tiedostojen toistaminen
✎ HUOMAUTUS


Hakutilassa ei kuulu ääntä.

Tämä toiminto on käytettävissä vain CDäänilevyissä (CD-DA)
Toistohaku lähettää äänisignaalin vain haettaessa
nopeuksilla 1 ja 2.
ROOT
Kohtauksien/kappaleiden
ohittaminen
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
dBAD
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Paina #$ -painikkeita.
• Aina kun painiketta painetaan toiston aikana,
edellinen tai seuraava jakso, raita tai hakemisto
(tiedosto) toistetaan.
• Et voi ohittaa jaksoja peräkkäin.
Return
Kierrä-toiminto
G
Hidastettu toisto
dD
Paina VIHREÄ (B) tai KELTAINEN (C) -painiketta
TAUKO-tilassa.
• VIHREÄ (B)-painike: Kierrä 90° vastapäivään.
• KELTAINEN (C)-painike: Kierrä 90° myötäpäivään.
✎ HUOMAUTUS

Tämän laitteen tukemat enimmäistarkkuudet
ovat tavallisissa JPEG-tiedostoissa 5120 x
3480 (tai 19,0 megapikseliä) ja progressiivisissa
kuvatiedostoissa 2048 x 1536 (tai 3,0
megapikseliä).
Voit toistaa hidastetulla toistolla painamalla TAUKO
() -painiketta ja sen jälkeen -painiketta.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ HUOMAUTUS


Ääntä ei toisteta hidastetussa toistossa.
Hidastettu toisto taaksepäin ei toimi.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 29
29
2011-12-28
5:36:47
Perustoiminnot
Askellettu toisto
Nimikevalikon käyttäminen
dD
Paina TAUKO-painiketta toistuvasti.
• Toisto etenee kuva kuvalta aina kun painiketta
painetaan toiston aikana.
✎ HUOMAUTUS

Jos DVD-levy sisältää useita nimikkeitä, saat näkyviin
kunkin elokuvan nimen.
TITLE MENU
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
TITLE MENU -painiketta.
2. Tee haluamasi valinta painamalla
▲▼◄► -painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Ääntä ei toisteta askellustoistossa.
✎ HUOMAUTUS
5 minuutin ohitustoiminto
D
Paina toiston aikana ◄,►-painiketta.
• Siirtyy 5 minuuttia eteenpäin, kun painat ►painiketta.
• Siirtyy 5 minuuttia taaksepäin, kun painat ◄painiketta.
✎ HUOMAUTUS

d

Levystä riippuen valikkojen asetuskohteet voivat
vaihdella ja valikko ei ehkä ole saatavilla.
Toistuva toisto
dBAD
DVD/DivX-toisto
Tämä toiminto on käytettävissä vain aikatietoja
sisältävällä DivX-sisällöllä.
Voit toistaa DVD:n/DivX:n nimikkeen, jakson tai osan
(A-B toisto).
Repeat
OFF
Levyvalikon käyttäminen
d
Voit tarkastella mm. ääniraidan kielen, tekstityskielen
ja profiilien valikoita.
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
DISC MENU -painiketta.
DISC MENU
2. Tee haluamasi valinta painamalla
▲▼◄► -painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
✎ HUOMAUTUS

Levystä riippuen valikkojen asetuskohteet voivat
vaihdella ja valikko ei ehkä ole saatavilla.
30
1. Paina DVD/DivX-toiston aikana
kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
2. Valitse haluamasi toistotila painamalla
▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTERpainiketta.
REPEAT
3. Voit valita OFF ja palata normaaliin toistoon
painamalla ▲▼ -painikkeita ja painamalla sitten
ENTER-painiketta.
Z
D
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 30
2011-12-28
5:36:48
04
Levyn tietojen tarkasteleminen
1. CD-/Mp3-toiston aikana voit valita haluamasi
toistotilan painamalla REPEAT-painiketta
useaan kertaan.
B
d
Perustoiminnot
CD/MP3-toisto
1/1
2/20
(Uudelleentoisto pois Toista levy Toista
kaikki Satunnaistoisto Toista osa A–B)
0:05:21
1/1 EN AC3 5.1
1/1 EN
A
(Uudelleentoisto pois Toista raita Toista
Dir (hakemisto) Toista kaikki Satunnaistoisto)
1/1
Change
Select
D
A-B-osuuden toistuva toisto
1/6
1/1
dB
1/1 EN
Change
Select
Voit toistaa CD- tai DVD-levyltä valitsemaasi aluetta
toistuvasti.
1. Paina DVD- tai CD-levyn toiston aikana
kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
2. DVD-toistossa valitse A- painamalla ▲▼ painikkeita CD-toistossa paina REPEATpainiketta toistuvasti, kunnes
tulee näkyviin.
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
TOOLS-painiketta.
3. Valitse ENTER-painiketta painamalla kohta,
josta haluat uudelleentoiston alkavan (A).
2. Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla ▲▼ -painikkeita.
4. Valitse ENTER-painiketta painamalla kohta,
johon haluat uudelleentoiston päättyvän (B).
3. Tee haluamasi asetusmuutos painamalla ◄► painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
- Voit käyttää kaukosäätimen numeropainikkeita
joidenkin vaihtoehtojen valitsemiseen.
5. Normaaliin toistoon palaaminen,
DVD-toistossa valitse OFF painamalla ▲▼ painikkeita CD-toistossa valitse
painamalla
REPEAT-painiketta
✎ HUOMAUTUS

A-B-toistotoimintoa ei voi käyttää DivX-, MP3tai JPEG-levyjen kanssa.
4. Kun haluat poistaa levyn tiedot kuvaruudusta,
paina TOOLS painiketta uudelleen.
✎ HUOMAUTUS



Jos toistat sisältöä työkaluvalikosta, jotkin toiminnot
eivät levystä riippuen välttämättä ole käytössä.
Voit myös valita levystä riippuen DTS:n, Dolby Digitalin
tai Pro Logicin.
Jotkin työkaluvalikot voivat erota riippuen levyistä ja
tiedostoista.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 31
TOOLS
31
2011-12-28
5:36:49
Perustoiminnot
TYÖKALU-valikko
 Nimike(





) : Haluttuun nimikkeeseen
siirtyminen, kun levyllä on useampi kuin
yksi nimike. Jos esimerkiksi DVD-levyllä
on useita elokuvia, jokainen niistä
tunnistetaan nimikkeellä.
) : Useimmat DVD-levyt
Jakso(
tallennetaan jaksoissa, jotta voit nopeasti
löytää tietyn jakson.
Toistoaika( ) : Voit aloittaa elokuvan
toiston haluamastasi kohdasta. Anna
alkamisaika. Aikahakutoiminto ei toimi
joillakin levyillä.
Ääni(
): Tämä viittaa elokuvan
ääniraidan kieleen. DVD-levy voi sisältää
jopa 8 ääniraitaa.
): Viittaa levyllä saatavilla
Tekstitys(
oleviin teksityskieliin. Voit valita
haluamasi tekstityskielen tai ottaa ne
pois käytöstä. DVD-levy voi sisältää jopa
32 tekstitysraitaa.
Kuvakulma(
): Jos DVD-levyllä on
jostakin kohtauksesta useita kuvakulmia,
voit valita Kuvakulma-toiminnon.
Äänen kielen valitseminen
dD
3. Valitse haluamasi tekstityksen kieli painamalla ◄
►-painikkeita.
• Riippuen DVD-levylle tallennetuista kielistä,
kukin painikkeen painallus valitsee eri
tekstityskielen.
✎ HUOMAUTUS

Levystä riippuen tekstityksen ja ääniraidan
kielitoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
Tekstitoiminto
D
• Tämän toiminnon tuloksellinen käyttäminen
edellyttää aiempaa kokemusta videoiden
purkamisesta ja muokkaamisesta.
• Saat tekstitoiminnon käyttöösi, kun tallennat
teksitiedoston (*.smi) DivX-mediatiedoston (*.avi)
kanssa samaan kansioon samannimisenä.
Esimerkki. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Tiedostonimessä voi olla enintään 100
aakkosnumeerista merkkiä tai 50 itäaasialaista
merkkiä (2-tavuista merkkiä, kuten koreassa tai
kiinassa).
• DivX-tiedostojen muodot ovat *.smi, *.sub, *.srt. Yli
148 kt ei tueta.
Kuvakulma-toiminto
1. Paina TOOLS-painiketta
2. Valitse ÄÄNI (
painikkeita.
d
) -näyttö painamalla ▲▼ -
3. Valitse haluamasi ääniraidan kieli ◄►painikkeilla.
• Riippuen DVD-levylle tallennetuista ääniraidoista,
kukin painikkeen painallus valitsee eri ääniraidan
kielen.
Tämän toiminnon avulla voit katsoa saman
kohtauksen eri kuvakulmista.
1. Paina TOOLS-painiketta.
2. Valitse KUVAKULMA (
▲▼ -painikkeita.
) -näyttö painamalla
3. Valitse haluamasi kuvakulma ◄►-painikkeilla.
Tekstityksen kielen valitseminen
dD
✎ HUOMAUTUS

Kuvakulma-toiminto toimii ainoastaan levyillä,
joihin on tallennettu useita kuvakulmia.
1. Paina TOOLS-painiketta.
2. Valitse TEKSTITYS (
▲▼ -painikkeita.
32
) -näyttö painamalla
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 32
2011-12-28
5:36:55
04
GIGA
Voit määrittää ajan, jonka jälkeen
kotiteatterijärjestelmä sammuu itsestään.
GIGA Sound (GIGA-ääni) -toiminto vahvistaa bassoa ja
parantaa äänenlaatua huomattavasti, jolloin voit nauttia
voimakkaasta äänestä.
GIGA Sound (GIGA-ääni) -toimintoa käytetään vain
bassokaiuttimessa.
Paina SLEEP -painiketta.
• Painiketta painettaessa asetus vaihtuu
seuraavasti:
SLP 10 SLP 20 SLP 30 SLP 60 SLP 90 SLP 120 SLP 150 OFF.
Paina GIGA-painiketta.
✎ HUOMAUTUS

Jos GIGA Sound (GIGA-ääni) on asetettu ON
(KÄYTÖSSÄ) -tilaan, muita äänikentän tehosteita
ei käytetä.

Jos DOLBY PLII on asetettu ON (KÄYTÖSSÄ) tilaan, muita äänikentän tehosteita ei käytetä.

GIGA Sound (GIGA-ääni) toimii vain 2kanavaisessa LPCM-tilassa.
DIMMER(HIMMENNYS)
Voit säätää pääyksikön näytön kirkkautta.
Paina DIMMER-painiketta.
Perustoiminnot
SLEEP(UNIAJASTIN)
Äänitila
S.VOL (ÄLYKÄS ÄÄNENVOIMAKKUUS)
P.BASS
P.BASS-toiminto tehostaa matalia taajuuksia, lisäten
basson voimakkuutta.
MP3-PARANNUS-toiminto tarjoaa paremman
äänenlaadun parantamalla
näytteenottotaajuutta.
Paina P.BASS-painiketta.
2-kanavainen
LPCM-lähde
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3-tiedosto
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
✎ HUOMAUTUS



P.BASS-toimintoa voi käyttää vain 2-kanavaisten
LPCM-lähteiden (esim. MP3, Divx, CD ja WMA)
kanssa.
P.BASS ei toimi GIGA SOUND (GIGA-ÄÄNI) ja
Dolby Pro Logic ll -tiloissa.
Jos painat P.BASS-painiketta DSP/EQ-tilassa,
DSP/EQ-tila poistetaan käytöstä automaattisesti
ja P.BASS-toiminto otetaan käyttöön.
MP3-parannustoiminto on käytettävissä vain
MP3-tiedostoissa.
Tämä toiminto säätelee ja tasapainottaa
äänenvoimakkuutta, kun äänenvoimakkuus
muuttuu äkillisesti esimerkiksi kanavaa
vaihdettaessa tai kohtauksen vaihtuessa.
S . VOL
Paina S.VOL-painiketta.
• Aina kun painiketta painetaan,
vaihtoehto muuttuu seuraavasti:
SMART VOLUME ON SMART VOLUME OFF
S/W LEVEL (S/W-TASO)
Voit säätää bassokaiuttimen tason myös
kaukosäätimen S/W LEVEL - ja ◄- tai ►-painikkeilla.
Paina S/W LEVEL -painiketta
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 33
33
2011-12-28
5:36:55
Perustoiminnot
DSP (Digital Signal Processor)/EQ
Dolby Pro Logic II -tila
• DSP (Digital Signal Processor): DSP-tilat on
suunniteltu simuloimaan erilaisia akustisia ympäristöjä
• EQ: Voit valita asetukseksi esim. POPS, JAZZ ,
ROCK ja USER (KÄYTTÄJÄ) ja optimoida näin
äänen toistettavan musiikkilajin mukaan. DSP /EQ
Valitaan haluttu Dolby Pro Logic II -äänitila.
Paina
Paina DSP/EQ-painiketta.
POPS,
JAZZ,
ROCK
Voit musiikkityylin mukaisesti valita
asetukseksi POPS, JAZZ tai ROCK.
USER
Voit nauttia musiikista omien asetustesi
mukaan valitsemalla EQ:USER (EQ:
KÄYTTÄJÄ).
Jos painat ENTER-painiketta EQ:USER
(EQ:KÄYTTÄJÄ) -valikossa, näkyviin tulee
ikkuna, jossa voit säätää EQ-asetukset
haluamiksesi.
STUDIO
Tarjoaa studio-tunnelman.
CLUB
Simuloi tanssiklubin ääntä kumisevalla
bassotahdilla.
HALL
Selkeä ja kirkas lauluääni, kuin
konserttisalissa.
MOVIE
Tarjoaa elokuvateatterimaisen
tunnelman.
CHURCH
OFF
✎ HUOMAUTUS


DSP/EQ-toiminto on käytettävissä vain Stereotilassa.
DSP/EQ-toiminto ei ole käytettävissä
toistettaessa AC3-signaalia 2.1-kanavaisessa
tilassa.
34
MUSIC
Kun kuuntelet musiikkia, voit kokea
ääniefektit aivan kuin olisit
kuuntelemassa varsinaista esitystä.
MOVIE
Lisää elokuvan ääniraitaan todentuntua.
PROLOG
Voit kuunnella 2-kanavaista
äänilähdettä 5.1-kanavaisella surroundäänellä kaikki kaiuttimet aktiivisina.
- Tietyt kaiuttimet eivät ehkä lähetä
ääntä riippuen tulosignaalista.
MATRIX
Ääni toistetaan monikanavaisena
surround-äänenä.
STEREO
Valitsemalla tämän tilan voit kuunnella
ääntä vain vasemmasta ja oikeasta
etukaiuttimesta ja bassokaiuttimesta.
✎ HUOMAUTUS

Tuottaa kirkkomaisen
äänivaikutelman.
Tavallinen kuuntelu.
PL II -painiketta.


Kun valitset Pro Logic II -tilan, liitä ulkoinen laite
tuotteen AUDIOTULO-liitäntöihin (vasempaan ja
oikeaan). Jos liität laitteen vain joko vasempaan
tai oikeaan liitäntään, ääni ei ole toistettavissa
surround-äänenä.
Pro Logic II -toiminto on käytössä vain Stereotilassa.
Pro Logic II -toiminto ei ole käytettävissä
toistettaessa AC3-signaalia 2.1-kanavaisessa
tilassa.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 34
2011-12-28
5:36:55
04
Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen
1. Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta
2. Viritä haluamasi asema.
• Paina TUNER MEMORY -painiketta, ennen
kuin numero katoaa näytöstä.
• Numero katoaa näytöstä ja asema
tallennetaan muistiin.
Perustoiminnot
5. Paina TUNER MEMORY -painiketta uudelleen.
Radion kuunteleminen
6. Voit esiasettaa muita asemia toistamalla vaiheet 2-5.
• Preset Tuning 1 (Esiasetettu viritys 1): Lisää
ensin haluamasi taajuus esiasetukseksi. Valitse
PRESET (ESIASETUS) painamalla PYSÄYTÄ ()
-painiketta. Valitse sitten esiasetettu asema
painamalla TUNING/CH (
) -painiketta.
• Manual Tuning (Manuaalinen viritys): Valitse
MANUAL (MANUAALINEN) painamalla PYSÄYTÄ
() -painiketta. Viritä alempi tai korkeampi taajuus
painamalla TUNING/CH (
) -painiketta.
• Automatic Tuning (Automaattinen viritys):
Valitse MANUAL (MANUAALINEN) painamalla
PYSÄYTÄ () -painiketta ja pidä pohjassa
TUNING/CH (
) -painiketta, jotta voit
automaattisesti hakea taajuuden.
Mono/Stereo-määritys
Paina MO/ST-painiketta.
• Aina kun painiketta painetaan, ääni
vaihtuu STEREO- ja MONO-tilan välillä.
• Valitse MONO-tila huonolla
lähetysalueella, jotta saat puhtaamman
lähetysäänen.
Asemien esiasetus
FM 89.10:n esiasetus muistiin
1. Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta
2. Valitse <89.10> painamalla TUNING/CH (
painiketta.
)-
3. Paina TUNER MEMORY -painiketta.
• Numero välkkyy näytöllä.
4. Valitse esiasetettu numero painamalla
TUNING/CH (
) -painikkeita.
• Voit valita esivalinnalle numeron
väliltä 1 - 15.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 35
35
2011-12-28
5:36:56
Lisätoiminnot
USB-toiminto
Mediatiedostojen toistaminen
USB-liitännän avulla
Kun kytket tallennusvälineen tuotteen USB-liitäntään,
voit toistaa MP3-soittimeen, USB-muistitikkuun tai
digitaalikameraan tallennettuja valokuvia, videoita ja
musiikkia korkealaatuisella kuvalla ja 5.1-kanavaisella
äänellä.
1. Kytke USB-laite tuotteen etupaneelissa olevaan
USB-liitäntään.
2. Valitse USB painamalla FUNCTION-painiketta
• USB tulee hetkeksi näytölle.
3. Valitse Videos, Photos tai Music käyttämällä
◄► -painikkeita.
- Valitse toistettava tiedosto.
USB-laitteen turvallinen poistaminen
Suorita turvalliseen poistoon vaadittavat toimet
ennen USB-kaapelin irrottamista, jotta USBlaitteeseen tallennettuja tietoja ei katoaisi.
• Paina KELTAINEN (C) –painiketta.
- REMOVE tulee näkyviin näyttöön.
• Irrota USB-kaapeli.
✎ HUOMAUTUS

Musiikin kuunteleminen 5.1-kanavaisella
äänentoistolla edellyttää, että Dolby Pro Logic II tilaksi on valittu Matrix. (Lisätietoja on sivulla 34.)

Irrota USB-kaapeli USB-portista varoen. Muuten
USB-portti voi vahingoittua.
USB-tallennus
Kun toistat CD-äänilevyä (CD-DA, Compact Disc Digital
Audio) käyttäen USB-tallennustoimintoa tai kuuntelet FMradiota tai vastaanotat äänisignaalia ulkoisesta laitteesta,
voit tallentaa äänilähteen USB-tallennusvälineelle.
Esim. CD-äänilevyn sisällön USB-tallennus
1. Kytke USB-laite tuotteeseen.
2. Aseta CD-äänilevy CD-levykelkkaan.
3. Paina kaukosäätimen USB REC painiketta.
• Jos haluat kopioida kuunneltavana
olevan raidan, paina kaukosäätimen
USB REC painiketta, kun järjestelmä toistaa raitaa
tai kun toisto on tilapäisesti pysäytettynä.
• Voit tallentaa kokonaisen CD:n painamalla ja
pitämällä pohjassa kaukosäätimen USB REC painiketta.
- "FULL CD RIPPING" ("KOKONAISEN CD:N
KOPIOINTI") ilmestyy näytölle ja tallennus alkaa.
4. Pysäytä tallennus painamalla PYSÄYTÄ () painiketta.
• Kun CD-levyn USB-tallennus on valmis, löydät
”RECORDING” (”TALLENNUS”) -nimisen uuden
kansion USB-asemalta. Sisältö tallennetaan
kansioon MP3-muodossa.
• Kun FM-radio- tai AUX-lähteen USB-tallennus on
valmis, löydät ”TUNER RECORDING or AUX
RECORDING” (”VIRITINTALLENNUS tai AUXTALLENNUS”) -nimisen uuden kansion USBasemalta. Sisältö tallennetaan kansioon MP3muodossa.
✎ HUOMAUTUS








36
Älä irrota USB-kaapelia tai virtajohtoa USBtallennuksen aikana. Muuten tiedot voivat vahingoittua.
Voit lopettaa CD-kopioinnin painamalla PYSÄYTÄ painiketta ja irrottamalla USB-laitteen, kun järjestelmä
ei enää toista CD-levyä.
Jos irrotat USB-kaapelin USB-tallennuksen aikana,
järjestelmä sammuu etkä voi poistaa tallennettua
tiedostoa.
Jos kytket USB-laitteen järjestelmään, kun se toistaa
CD-levyä, järjestelmä lopettaa toiston väliaikaisesti ja
aloittaa uudestaan.
DTS-CD-levyjä ei voida tallentaa.
Jos tallennus kestää alle 5 sekuntia, tallennustiedostoa
ei ehkä luoda.
USB-tallennus on käytettävissä vain, jos USB-laite on
alustettu FAT-tiedostojärjestelmän mukaiseksi. (NTFStiedostojärjestelmä ei ole tuettu.)
Äänisignaalia ei lähetetä CD-levyn USB-tallennuksen
aikana.
Kun HDMI AUDIO (HDMI-ÄÄNI) on tilassa On (Käytössä),
USB Recording (USB-tallennus) -toimintoa ei tueta.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 36
2011-12-28
5:36:58
06
Muuta tietoa
Jos tuote ei toimi oikein, katso ohjeita alla olevasta taulukosta. Jos havaittua ongelmaa ei ole luettelossa tai
jos ohjeet eivät auta ongelmaan, katkaise tuotteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteyttä lähimpään
valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsungin elektroniikkapalveluun.
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
Levyä ei voi poistaa.
• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan kunnolla?
• Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
Toisto ei ala.
• Tarkasta DVD-levyn aluekoodi. Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei ehkä voi toistaa.
• Tässä tuotteessa ei voi toistaa CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä.
• Varmista, että käytössä on oikea turvataso.
Toisto ei ala välittömästi Toisto/
Tauko-painikkeen painamisen
jälkeen.
• Onko levy vääntynyt tai naarmuinen?
• Puhdista levy.
Ääntä ei kuulu.
• Ääntä ei toisteta nopean toiston, hidastetun toiston ja askellustoiston aikana.
• Ovatko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasettelu mukautettu oikein?
• Onko levy pahoin vaurioitunut?
Ääni kuuluu vain muutamasta
kaiuttimesta, ei kaikista kuudesta
kaiuttimesta.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa ääni kuuluu vain etukaiuttimista.
• Tarkista, että kaiuttimet on liitetty oikein.
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• CD-levyä, radiota, tai TV:tä kuunneltaessa ääni kuuluu vain etukaiuttimista.
Jos haluat käyttää kaikkia kuutta kaiutinta, valitse "PROLOG" painamalla
kaukosäätimen
PL II (Dolby Pro Logic II) -painiketta.
5.1-kanavaista Dolby Digital surround-ääntä ei kuulu.
• Onko levyssä merkintää "Dolby Digital 5.1 CH"? 5.1-kanavainen Dolby Digital surround-ääni kuuluu vain, jos levy on tallennettu 5.1-kanavaisella äänellä.
• Onko äänen kieleksi asetettu tietonäytössä oikea arvo Dolby Digital 5.1-CH?
Kaukosäädin ei toimi.
• Käytetäänkö kaukosäädintä toimintaetäisyyden ja -kulman sisällä?
• Onko paristojen varaus päässyt loppumaan?
• Oletko valinnut oikean tilan (RECEIVER DVD/TV) (VASTAANOTIN DVD/TV)?
• Levy pyörii, mutta kuvaa ei näy.
• Kuvanlaatu on heikko ja kuva
värisee.
• Onko television virta kytketty?
• Ovatko videokaapelit kytketty oikein?
• Onko levy likainen tai vaurioitunut?
• Heikkolaatuista levyä ei ehkä voi toistaa.
Ääniraidan kieli ja tekstitykset eivät toimi.
• Ääniraidan kieli ja tekstitykset eivät toimi, jos levyllä ei ole sellaisia.
Levy/Otsikko-valikko ei ilmesty
näkyviin, vaikka Levy/Otsikkotoiminto on valittuna.
• Onko käytössä levy, joka ei sisällä valikkoja?
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
• Voit toistaa 16:9 DVD-levyjä 16:9-laajakuvatilassa, 4:3 LETTER BOX -tilassa tai 4:3
PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3-kuvasuhteen DVD-levyt ovat toistettavissa vain 4:3kuvasuhteella. Valitse oikea toiminto DVD-levyn kansilehden tietojen mukaan.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 37
Muuta tietoa
Vianmääritys
37
2011-12-28
5:36:58
Muuta tietoa
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
• Tuote ei toimi. (Esimerkki: Virta
katkeaa, etupaneelin näppäin ei
toimi tai kuuluu erikoinen ääni.)
• Paina ja pidä pohjassa kaukosäätimen PYSÄYTÄ () -painiketta yli 5 sekuntia, kun
levykelkassa ei ole levyä (nollaustoiminto).
• Tuote ei toimi oikein.
RESET-toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Turvatason salasana on unohtunut.
• Kun näytössä lukee “NO DISC”, pidä kaukosäätimen PYSÄYTÄ () -painiketta
painettuna yli 5 sekuntia. Näyttöön tulee näkyviin “INIT”, ja kaikki asetukset
palautuvat oletusasetuksiin.
Paina sen jälkeen POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Radiolähetyksen vastaanotto ei
• Onko antenni kytketty oikein?
• Jos antennin tulosignaali on heikko, asenna ulkoinen antenni paikkaan, jossa on hyvä
vastaanotto.
Kielikoodiluettelo
Syötä sopiva koodi kohtaan MUUT Levyvalikossa, Ääni, ja Tekstitys. (Katso sivua 27).
Koodi
Kieli
Koodi
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Assamese
1051
1052
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
Kieli
Koodi
Kieli
Interlingue
Koodi
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
1151
Basque
1257
Hebrew
Aymara
1157
Persian
1261
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1166
Fiji
1171
Faeroese
Bulgarian
1174
Bihari
1181
Kieli
Malagasy
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
1482
Kirundi
1527
Tajik
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
38
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 38
2011-12-28
5:36:59
06
Muuta tietoa
Tekniset tiedot
Yleiset
FM-VIRITIN
HDMI
2,76 Kg
430 (L) x 59 (K) x 249 (S) mm
+5°C-+35°C
10 % - 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Lukunopeus: 3,49 - 4,06 m/sec.
Arvioitu toistoaika (yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 minuuttia
Lukunopeus: 4,8 - 5,6 m/sec.
Enimmäistoistoaika: 74 minuuttia
Lukunopeus: 4,8 - 5,6 m/sec.
Enimmäistoistoaika: 20 minuuttia
480i(576i)
1 kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω kuorma)
480i(576i)
Y: 1.0 Vp-p (75 Ω kuorma)
Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω kuorma)
Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω kuorma)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Etukaiuttimen teho
142W x 2(3Ω)
Keskikaiuttimen teho
142W(3Ω)
Surround-kaiuttimen äänilähtö
141W x 2(3Ω)
Bassokaiuttimen teho
142W(3Ω)
Taajuusalue
20Hz~20KHz
Signaalikohinasuhde (S/N)
65dB
Kanavaerotus
60dB
Tuloherkkyys
(AUX)800mV
Paino
Mitat
Käyttölämpötila
Käyttökosteusprosentti
Signaali/kohinasuhde
Kättökelpoinen herkkyys
Harmoninen kokonaissärö
DVD (Digital Versatile Disc)
Levy
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Komposiittivideo
Videolähtö
Komponenttivideo
Video/ääni
Vahvistin
*: Nimellisarvo
- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Sähkötiedot ja virrankulutus on merkitty tuotteeseen kiinnitettyyn tarraan.
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 39
39
2011-12-28
5:36:59
Muuta tietoa
HT-D450
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutin
Impedanssi
Taajuusalue
Äänenpaineen taso
Nimellinen tuloteho
Enimmäistuloteho
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Keski
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
142W
141W
142W
284W
282W
284W
Etu : 90 x 141,5 x 68,5 mm
Surround : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) Keski : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Bassokaiutin : 168 x 350 x 285 mm
Etu: 0,58 Kg, Keski : 0,96 Kg
Paino
Surround : 0,4 Kg, Bassokaiutin : 3,6 Kg
Bassokaiutin
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
142W
284W
HT-D453
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutin
Impedanssi
Taajuusalue
Äänenpaineen taso
Nimellinen tuloteho
Enimmäistuloteho
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Keski
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Bassokaiutin
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
142W
141W
142W
142W
284W
282W
284W
284W
Etu : 90 x 1200 x 119 mm (jalustan jalka : 250 x 250)
Surround : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) Keski : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Bassokaiutin : 168 x 350 x 285 mm
Paino
Etu : 3,68 Kg, Keski : 0,96 Kg
Surround : 0,4 Kg, Bassokaiutin : 3,6 Kg
HT-D455
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutin
Impedanssi
Taajuusalue
Äänenpaineen taso
Nimellinen tuloteho
Enimmäistuloteho
Surround
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Keski
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Bassokaiutin
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
141W
142W
142W
142W
282W
284W
284W
284W
Etu/Surround : 90 x 1200 x 119 mm (jalustan jalka : 250 x 250)
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) Keski : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Bassokaiutin : 168 x 350 x 285 mm
Paino
40
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Etu/Surround : 3,68 Kg, Keski : 0,96 Kg
Bassokaiutin : 3,6 Kg
Suomi
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 40
2011-12-28
5:36:59
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Contact Center 
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 41
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Ukraine
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-28
5:37:00
Tämän tuotteen paristojen hävittäminen oikein
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset paristojen
palautusjärjestelmät.)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai paketissa merkitsee, että tämän tuotteen paristoja ei tule
hävittää muiden talousjätteiden mukana, kun niitä ei enää käytetä. Jos merkitty, kemialliset symbolit Hg, Cd
tai Pb merkitsevät, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EC-direktiivin 2006/66 mukaisen
viitetason. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vaurioita terveydelle tai ympäristölle.
Jotta luonnon resursseja voidaan suojata sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä, erittele paristot
muuntyyppisestä jätteestä, ja kierrätä ne paikallisen ilmaisen paristojen palautusjärjestelmän kautta.
Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteet)
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisuudessa merkitsee sitä, että tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita
(esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei tule hävittää muun talousjätteen mukana, kun niitä ei enää käytetä. Voit torjua
jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista
jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja
resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen
saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttää tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin.
HT-D450-XE-FIN-1228.indd 42
2011-12-28
5:37:00
HT-D450
HT-D453
HT-D455
Digitalt hjemmekinoanlegg
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service,
registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
HT-D450-XE-NOR-1228.indd Sec1:1
2011-12-28
5:37:44
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsadvarsler
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM
ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ
ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE
STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.
ADVARSEL
• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt,
må man ikke utsette apparatet for regn eller
fuktighet.
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller
vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske,
som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må
være klar til bruk til en hver tid.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet
trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må derfor være
lett tilgjengelig.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med
produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1.
Bruk av kontroller, justering og andre prosedyrer
enn de som er spesifisert her kan føre til farlig
stråling.
FORSIKTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅSER ER
ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLEN.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 2
2011-12-28
5:37:49
Forholdsregler
• Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet.
• Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (7,5-10 cm).
• Ikke plasser produktet eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt.
Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
• Ikke sett noe på toppen av produktet.
• Før du flytter på produktet må du sjekke at det ikke er noen plate i enheten.
• Hvis du vil koble produktet helt og holdent fra strømnettet, må du trekke ut strømpluggen. Dette må du gjøre når produktet ikke skal
benyttes over en lengre periode.
• Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade
produktet.
• Ikke utsett produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og feil på produktet.
• Beskytt produktet mot fuktighet og varmekilder eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter (f.eks.
høyttalere).
• Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på produktet.
• Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk.
• Det kan oppstå kondens hvis produktet eller platen har vært lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer produktet
om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til produktet har fått romtemperatur før man bruker det.
• Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
DVD
SLEEP
TV
1
2
4
5
7
8
3
6
9
DSP /EQ
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
EXIT
B
C
D
DIMMER
GIGA
S.VOL
AUDIO
UPSCALE
S/W LEVEL
TUNER
MEMORY
MO/ST
USB REC
P.BASS
Videokabel
FM-antenne
Brukerhåndbok
Fjernkontroll/
Batterier (AAA-størrelse)
Scart-adapter
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 3
3
2011-12-28
5:37:50
Sikkerhetsinformasjon
Forholdsregler ved håndtering av plater
Små riper på platen kan redusere lyd- og
bildekvaliteten eller føre til at den hopper over.
Vær spesielt forsiktig så du ikke skraper opp plater
når du håndterer dem.
Holde plater
• Ikke berør platens avspillingsside.
• Hold platen kanten, slik at det ikke
blir fingeravtrykk på overflaten.
• Fest ikke papir eller tape på
platen.
• Lisensprodusert i henhold til amerikansk patentnummer:
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre patenter for USA
og/eller andre land, utstedte og patentsøkt. DTS, symbolet
og DTS sammen med symbolet er registrerte varemerker,
mens DTS Digital Surround og DTS-logene er varemerker
som tilhører DTS, Inc. Produktene inkluderer programvare.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
Håndtering og oppbevaring av plater
• OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt format skapt av DivX,
Inc. Dette er en offisiell DivX-Certified® enhet som spiller av
DivX-video. Gå til www.divx.com for mer informasjon, og
verktøy til å konvertere filmene dine til DivX-formatet.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®
enheten må registreres for å kunne spille av kjøpte DivX
Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få en registreringskode
må du finne DivX VOD-seksjonen på enhetens
innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om
hvordan du kan fullføre registreringen.
DivX Certified® to play DivX® video, inkludert premium
DivX®-innhold, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemerker som tilhører DivX, Inc. og som benyttes på
lisens.
Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende USpatenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Hvis du får fingeravtrykk eller smuss på platen, rengjøres
den med en myk klut som er dyppet i vann med et mildt
vaskemiddel.
• Når du skal rengjøre platen, må du tørke forsiktig
utover fra midten på platen.
• HDMI, HDMI-logoen og High Definition Multimedia Interface
er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
Lagring av plater
• Hold platene unna direkte sollys.
• Plasser platene på et kjølig, luftig sted.
• La platene ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
Lagre dem stående.
✎ MERK


Ikke la platene bli skitne.
Legg ikke inn sprukne eller oppskrapete plater.
✎ MERK

Kondens kan dannes hvis varm luft kommer i kontakt
med kalde deler inne i produktet. Når det dannes
kondens inne i produktet, vil det ikke fungere korrekt.
Hvis dette skjer, må du ta ut platen og la produktet stå i
1 til 2 timer med strømmen på.
• Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi
som er beskyttet av patenter og andre intellektuelle
rettigheter tilhørende Rovi Corporation i USA. De-kompilering
og demontering er forbudt.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Lisens
• Dolby Pro Logic og det doble D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
4
Kopibeskyttelse
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør
dette produktet bare kobles direkte til TV-apparatet ditt, og
ikke til en videospiller. Hvis det kobles til en videospiller, vil
det føre det til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede DVDplater.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 4
2011-12-28
5:37:51
Innhold
SIKKERHETSINFORMASJON
2
KOMME I GANG
7
TILKOBLINGER
15
22
Sikkerhetsadvarsler
Forholdsregler
Tilleggsutstyr
Forholdsregler ved håndtering av plater
Lisens
Copyright
Kopibeskyttelse
7
7
11
11
12
13
Ikoner som brukes i håndboken
Platetyper og karakteristikker
Beskrivelse
Frontpanel
Bakpanelet
Fjernkontroll
15
18
20
21
Koble til høyttalerne
Koble videoutgangen til TV-apparatet
Koble til FM-antennen
Koble til lyd fra eksterne komponenter
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
Før du setter i gang (Startinnstillinger)
Sette opp oppsettmenyen
Skjerm
Bildeforhold, TV
BD Wise
Oppløsning
HDMI-format
Video ut-signal
Lyd
Høyttalerinnstillinger
DRC (Dynamic Range Compression)
AUDIO SYNC
HDMI AUDIO
Brukeroppsatt EQ
Returkanal for lyd
System
Startinnstillinger
DivX(R)-registrering
DivX(R)-deaktivering
Språk
Sikkerhet
Foreldrekontroll
Bytt passord
Støtte
Produktinformasjon
NORSK
OPPSETT
2
3
3
4
4
4
4
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 5
5
2011-12-28
5:37:51
Innhold
GRUNNFUNKSJONER
28
AVANSERTE FUNKSJONER
28
28
29
29
33
35
Plateavspilling
Avspilling av lyd-CD (CD-DA)/MP3/WMA
Visning av JPEG-filer
Bruke avspillingsfunksjonen
Lydmodus
Lytte på radio
36
36
USB-funksjonen
USB-opptak
37
38
39
Feilsøking
Liste over språkkoder
Spesifikasjoner
36
ANNEN INFORMASJON
37
•
Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på
produktet.
•
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
a. en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok)
b. du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
•
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
6
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 6
2011-12-28
5:37:52
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser
brukerhåndboken.
Ikon
d
Betegnelse
Definisjon
DVD
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig for DVDvideo- eller DVD-R/DVDRW-plater som er innspilt og
sluttbehandlet i Videomodus.
B
CD
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig for dataCD (CD DA, CD-R/CD-RW).
A
MP3
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig på plater
av typen CD-R/-RW.
G
JPEG
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig på plater
av typen CD-R/-RW.
D
DivX
Involverer en funksjon som
er tilgjengelig på MPEG4plater. (DVD±R/±RW, CDR/-RW)
!
FORSIKTIG
Involverer et tilfelle hvor en
funksjon ikke fungerer eller hvor
innstillinger kan bli avbrutt.
✎
MERK
Involverer tips eller instruksjoner
på siden som kan bidra til å få
hver funksjon til å fungere.
Hurtigtast
Denne funksjonen gir direkte og
enkel tilgang ved å trykke på
knappen på fjernkontrollen.
Platetyper og karakteristikker
Regionkode
Produktet og platene er kodet etter område. Disse regionale
kodene må passe sammen hvis platen skal kunne spilles av.
Hvis kodene ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.
Platetype
DVD-VIDEO
Regionkode
Område
1
USA, amerikanske territorier og
Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Sør Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New
Zealand, Stillehavsøyene, Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India, det
meste av Afrika, Nord-Korea,
Mongolia
6
Kina
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 7
Komme i gang
Ikoner som brukes i håndboken
01
Komme i gang
7
2011-12-28
5:37:52
Komme i gang
Platetyper som kan spilles av
Platetyper og
merker (Logo)
Innspilte
Platestørrelse
signaler
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
Maks spilletid
ca. 240 min.
(Enkeltsidig)
ca. 480 min.
(Dobbeltsidig)
ca. 80 min.
(Enkeltsidig)
VIDEO
8 cm
ca. 160 min.
(Dobbeltsidig)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
DivX
+
VIDEO
Ikke bruk følgende platetyper!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM og DVDRAM-plater kan ikke spilles av på produktet.
Hvis du setter inn en plate med en av disse
formatene, vil du se meldingen <WRONG DISC
FORMAT (Feil plateformat)> på TV-skjermen.
• Det er ikke sikkert at DVD-plater som er kjøpt i
utlandet kan spilles i av på dette produktet.
Hvis du setter inn plater av denne typen, vil du se
meldingen <Wrong Region. Please check Disk (Feil
region. Kontroller plate)> på TV-skjermen.
Platetyper og -formater
Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.
CD-R-plater
• Det er ikke sikkert at alle CD-R-plater kan spilles av,
avhengig av opptaksenheten (CD-opptaker eller PC) og
tilstanden til platen.
• Bruk en CD-R-plate på 650MB (74 minutter).
Ikke bruk CD-R-plater som er større enn 700MB/80
minutter, da det ikke er sikkert at slike kan spilles av.
• Enkelte CD-RW (overskrivbare) media kan ikke spilles av.
• Kun CD-R-plater som er riktig "lukket" kan spilles av i
sin helhet. Hvis sesjonen lukkes men platen forblir
åpen, er du ikke i stand til å spille av platen i sin helhet.
8
CD-R MP3-plater
• Kun CD-R-plater med MP3-filer innspilt i ISO9660
eller Joliet-format kan spilles av.
• Navn på MP3-filer kan ikke inneholde mellomrom
eller spesialtegn ( . / = +).
• Bruk plater som er tatt opp med kompresjons/
dekompresjonshastighet høyere enn 128Kbps.
• Kun MP3-filer med filtypen ".mp3" eller ".MP3"
kan brukes.
• Bare en multisesjonsplate som er skrevet
sammenhengende kan spilles. Hvis det finnes et
tomt segment på multisesjonsplaten, kan den
bare spilles fram til det tomme segmentet.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lenger tid å begynne
avspillingen, og ikke alle innspilte filer kan spilles av.
• For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)format, dvs. filer som er kodet med lav
bithastighet og høy bithastighet (f.eks. 32Kbps ~
320Kbps), kan det oppstå hopp i lyden under
avspilling.
• Maksimalt 500 spor kan spilles av per CD-plate.
• Maksimalt 300 mapper kan spilles av per CDplate.
CD-R JPEG-plater
• Kun filer av filtypen "jpg" kan spilles.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lenger tid å
begynne avspillingen, og ikke alle innspilte filer kan
spilles av.
• Kun CD-R-plater med JPEG-filer innspilt i ISO9660
eller Joliet-format kan spilles av.
• JPEG-filnavn må være 8 tegn eller mindre og ikke
inneholde tomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bare en multisesjonsplate som er skrevet
sammenhengende kan spilles. Hvis det finnes et tomt
segment på multisesjonsplaten, kan den bare spilles
fram til det tomme segmentet.
• Maksimalt 999 bilder kan lagres i en mappe.
• Ved avspilling av en Kodak/Fuji Picture CD, kan kun
JPEG-filer i bildemappen spilles av.
• Andre bildeplater enn Kodak/Fuji Picture CD kan ta
lenger tid å starte avspilling av, eller det er kanskje ikke
mulig å spille dem i det hele tatt.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 8
2011-12-28
5:37:52
01
Komme i gang
DVD±R/±RW-, CD-R/RW-plater
• Programvareoppdatering for ikke inkompatible
formater støttes ikke.
(Eksempel: QPEL, GMC, oppløsning høyere enn
800 x 600 piksler, osv.)
• Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er spilt inn på
korrekt måte i DVD-video formatet, vil den ikke
kunne spilles av.
Støttede formater (DivX)
Dette produktet støtter kun følgende medieformater.
Hvis verken video- eller lydformater støttes, kan
brukeren oppleve problemer som f.eks. brutte bilder
eller ingen lyd.
Støttede videoformaters
Format
AVI
WMV
Støttede versjoner
DivX3.11-DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Støttede lydformater
Format
Bit Rate
Samplinghastighet
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
44.1khz
• DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler som er opprettet
i DTS-format, støtter kun inntil 6Mbps.
• Bildeforhold: Selv om standard DivX-oppløsning er
640x480 piksler, støtter dette produktet opp til
720x480 piksler. Fjernsynsskjermoppløsninger som
er høyere enn 800, støttes ikke.
• Når du spiller en plate hvor samplingshastigheten er
høyere enn 48khz eller 320kbps, kan skjermbildet
riste under avspillingen.
• Seksjoner med høy bildehastighet kan ikke spilles
samtidig som du spiller en DivX-fil.
• Siden dette produktet kun støtter kodingsformater
godkjent av DivX Networks, Inc., er det ikke sikkert at
en DivX-fil opprettet av brukeren kan spilles av.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 9
9
2011-12-28
5:37:53
Komme i gang
Merknader til USB-tilkoblinger
Støttede enheter: USB-baserte lagringsmedia, MP3spillere, digitale kamera
1) Hvis navnet til en mappe eller fil er lengre enn 10
tegn, kan det hende at filen eller mappen ikke
vises eller fungerer som den skal.
2) Det er mulig af filer med undertekster som er
større enn 300KB ikke vises korrekt.
3) Enkelte USB-enheter/digitale kamera støttes
ikke, og dette gjelder også USB-baserte
kortlesere.
4) Filsystemene FAT16 og FAT32 støttet.
14) Støttede filformater
Format
Stillbilde
Musikk
Film
Filnavn
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Filtype
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bithastighet
–
80-320
kbps
56-128
kbps
4Mbps
4Mbps
Versjon
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11DivX5.1
Piksel
640x480
–
–
720x480
Samplinghastighet
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz - 48KHz
5) Bilde- (JPEG), musikk- (MP3, WMA) og videofiler
må ha navn som enten er koreanske eller
engelske. Hvis ikke kan det hende at du ikke kan
spille av filen.
6) Koble rett til produktets USB-port. Hvis du
kobler til gjennom en annen kabel, kan dette føre
til kompatibilitetsproblemer.
7) Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en
kortleser med flere kortspor, kan det hende at
denne ikke fungerer som den skal.
8) PTP-protokollen som benyttes på digitale
kamera er ikke støttet.
9) Du må ikke koble fra USB-enheten under en
"leseprosess".
10) Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil
det ta å vise det.
11) MP3-/WMA-filer eller videofiler som er lastet ned
fra kommersielle nettsider, og som inneholder
DRM kan ikke spilles av.
12) Eksterne harddiskenheter er ikke støttet.
13) Maks. strøm som støttes av USB-porten for
eksterne enheter er 500 mA (Ved 5V DC)
10
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 10
2011-12-28
5:37:53
01
Komme i gang
Beskrivelse
Frontpanel
1
2
3
4 5 6
1
PLATESKUFF
Sett inn platen her.
2
DISPLAY
Viser avspillingsstatus osv.
3
FJERNKONTROLLSENSOR
Registrerer signalene fra fjernkontrollen.
4
ÅPNE-/LUKKEKNAPP (
)
Åpner og lukker plateskuffen.
5
FUNKSJONSKNAPP (
)
Modus veksles på følgende måte:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
6
STOPPKNAPP (
7
SPILL AV/PAUSEKN-KNAPP (
8
VOLUMKNAPP (
9
STRØMKNAPP (
10
USB-PORT
)
)
8
9 10
Stanser avspillingen av platen.
)
,
7
)
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
Justering av lydstyrken (volum)
Slår produktet på og av.
Kontakt for tilkobling av eksterne USB-baserte lagringsmedier, som f.eks. MP3spillere, minnepinner el.l.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 11
11
2011-12-28
5:37:53
Komme i gang
Bakpanelet
1
2
3
4 5
6
7
VIDEO
OUT
SPEAKERS OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
SURROUND
SUBWOOFER
8 9
SURROUND
AUX IN
COMPONENT
OUT
1
KJØLEVIFTE
Viften går alltid rundt mens strømmen er på. Sørg for minimum 10cm klaring på alle
sider av viften når du plasserer produktet.
2
HØYTTALERKONTAKTER
Her skal du koble til front-, senter- og surroundhøyttalerne sammen med basselementet.
3
EKSTERN DIGITAL OPTISK KONTAKT
(DIGITAL AUDIO IN)
Bruk denne kontakten til å koble til eksternt utstyr som bruker digitale
utganger.
4
HDMI UTGANG
Bruk en HDMI-kabel mellom HDMI-utgangen på dette produktet, og en
HDMI-inngang på TV-apparatet ditt for å få den beste kvaliteten på TV-bildet.
5
AUX IN-KONTAKTER
Her kan du koble til analoge 2-kanals signaler fra eksterne enheter (som en
videospiller)
6
VIDEO OUT-KONTAKT
Her kan du koble TV-apparatets videoinngang (VIDEO IN) slik at signalet går
igjennom.
7
KOMPONENTUTGANGER
Bruk disse kontaktene til å koble til et TV-apparat med
komponentinnganger til disse kontaktene.
8
FA NET (Kun for service)
Brukes ved reparasjoner.
9
FM-KONTAKT
Her skal du koble til FM-antennen.
12
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 12
2011-12-28
5:37:54
01
Komme i gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Slå produktet av og på.
Hvis du ønsker å veksle til TV-modus,
trykker du på TV-knappen.
Hvis du ønsker å skifte til
hjemmekino, trykker du på DVDknappen.
Trykk på nummerknappene for å betjene
alternativene.
RECEIVER
DVD
SLEEP
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
Trykk her for å velge modus
eller
for å velge TV-apparatets videomodus.
Innsovningstimeren styres med
denne.
Brukes til å åpne og lukke
plateskuffen.
9
DSP /EQ
Velg ønsket Dolby Pro Logic II lydmodus.
Velg ønsket DSP/EQ-modus.
0
Trykk for å søke bakover eller
fremover.
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
Trykk for å pause en plate.
Trykk for å stoppe/spille av en plate.
Demper lyden midlertidig.
MUTE
Justerer lydstyrken (volumet).
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
Trykk her for å gå til startmenyen.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Henter fram platens meny.
Benyttes til å endre språk på lyd og
undertekster, vinkel el.l.
Gir deg tilgang til de vanligste funksjonene
på produktet, som f.eks. bildelisten.
Justerer lysstyrken på skjermen.
Brukes til å slå av/på funksjonen GIGA
Sound.
Brukes til å justere volumet på
basselementet.
Trykk her for å lagre FM-frekvenser/
stasjoner.
Lar deg repetere tittel, kapittel,
spor eller plate.
Bruk denne knappen til å se
platens toppmeny.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Velger et menyelement på skjermen,
og endrer verdien til elementet.
Går tilbake til forrige meny.
Søk etter aktive FM-stasjoner, og
skift kanal.
Vis status til gjeldende plate(fil).
Gå ut av menyen.
C
D
DIMMER
A
GIGA
B
S.VOL
AUDIO
UPSCALE
S/W LEVEL
TUNER
MEMORY
MO/ST
USB REC
P.BASS
Velg ønsket P.BASS- eller MP3
Enhancement-modus.
Regulerer og stabiliserer lydnivået, slik at
du ikke får drastiske endringer i lydnivå.
Brukes til å starte USB-opptak.
Velg MONO- eller STEREO- sendinger.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 13
13
2011-12-28
5:37:55
Komme i gang
Installere batterier i fjernkontrollen
* Batteristørrelse: AAA
Kodeliste for TV-merker
Merke
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
✎ MERK




Sett batteriene inn i fjernkontrollen i henhold til
polariteten: (+) til (+), og (–) til (–).
Du må alltid bytte begge batteriene samtidig.
Ikke utsett batteriene for varme eller flammer.
Fjernkontrollen kan brukes på opp til 7 meters
avstand i rett linje.
Stille inn fjernkontrollen
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse
funksjoner på TV-apparatet.
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Kode
Merke
56, 57, 58
MTC
Kode
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
03
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Brocsonic
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
Når du betjener TV-apparatet fra fjernkontrollen
CXC
Sanyo
1. Trykk TV-knappen for å stille fjernkontrollen på
TV-modus.
Daewoo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
2. Trykk POWER-knappen for å slå på TVapparatet.
3. Mens du holder nede POWER, taster du inn
koden for ditt TV-apparat.
• Hvis det finnes mer enn én kode oppført for
ditt TV-apparat i tabellen, legger du inn én
kode om gangen for å finne ut hvilken av
dem som fungerer.
• Eksempel: For en Samsung TV
Mens du holder nede POWER, bruker du
talltastene til å legge inn 00, 15, 16, 17 og 40.
4. Hvis TV-apparatet slår seg av, er innstillingen
fullført.
• Du kan bruke strøm- (POWER), volum(VOL), kanal- (CH) og talltastene (0-9).
✎ MERK


Det er mulig at fjernkontrollen ikke fungerer, eller at
enkelte operasjoner ikke fungerer på enkelte TVmerker.
Fjernkontrollen vil kunne fungere med TV-apparater
fra Samsung som standard.
14
57, 58
Funai
03
Soundesign
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 14
2011-12-28
5:37:56
02
Tilkoblinger
Koble til høyttalerne
Tilkoblinger
Dette avsnittet gir den en innføring i de forskjellige måtene du kan koble produktet til andre eksterne komponenter.
Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
Plassering av produktet
SW
Plasser anlegget på et stativ eller en hylle, eller
under TV-stativet.
Velge lytteposisjon
2,5 til 3 ganger størrelsen på TV-skjermen
Fronthøyttaler ei
Senterhøyttaler
f
hj
Surroundhøyttalere
Lytteposisjonen bør plasseres mellom 2,5 - 3
ganger TV-skjermens størrelse fra TV-apparatet.
Eksempel: : TV-apparater på 32" - 2 til 2,4 m
TV-apparater på 55" - 3,5 til 4 m
Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca 45° mot deg.
Plasser høyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt.
Juster fremre kant av høyttalerne på samme linje som senterhøyttaleren, eller litt
foran denne.
Det beste er om du kan installere den på samme høyde som fronthøyttalerne. Du
kan også montere den rett under eller over TV-apparatet.
Plasser disse høyttalerne til siden for lytteposisjonen. Hvis det ikke er
tilstrekkelig med plass, kan du sette disse høyttalerne slik at de peker mot
hverandre. Plasser høyttalerne omtrent 60 til 90 cm over ørets høyde, lett
pekende nedover.
motsetning til front- og senterhøyttalerne vil ikke surroundhøyttalerne
* Ibenyttes
hele tiden, da de hovedsakelig benyttes til lydeffekter.
Basselement
!




g
Plasseringen av basselementet er ikke så viktig Du kan plassere den hvor du
ønsker det.
FORSIKTIG
Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
Når du kobler høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/–) er korrekt.
Hold basshøyttaleren utenfor barns rekkevidde for å unngå at de stikker hendene eller gjenstander inn i
kanalen (hullet) på basshøyttaleren.
Ikke heng basshøyttaleren på veggen festet gjennom kanalen (hullet).
✎ MERK

Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av
magnetfeltet som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TV-apparatet.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 15
15
2011-12-28
5:37:57
Tilkoblinger
Høyttalerkomponentene
HT-D450
(V)
(H)
(V)
FRONT
(H)
SENTER
SURROUND
Høyttalerkomponentene
BASSELEMENT
HØYTTALERKABLER
Monterte høyttalere
HT-D453
HT-D453
(V) (H)
SKRUE (5×15): 2EA
SKRUE (4×20): 8EA
SENTERHØYTTALER
FRONT
(V)

SENTER
STATIV
(H)
SURROUND
BASE
HØYTTALERKABLER
FRONTHØYTTALERE
BASSELEMENT
HT-D455
SURROUNDHØYTTALER
BASSELEMENT
HT-D455
(V) (H)
SKRUE (5×15): 4EA
SKRUE (4×20): 16EA
FRONT
STATIV
(V) (H)
SENTER
SURROUND
SENTERHØYTTALER
BASE
BASSELEMENT

FRONT/
SURROUNDHØYTTALERE
BASSELEMENT
HØYTTALER-KABLER
✎ MERK
 Se side 17 for instruksjoner om montering av høyttalerne på Tallboy-stativet.
16
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 16
2011-12-28
5:37:57
02
Tilkoblinger
Sett høyttaleren på Tallboy-stativet.
* Kun HT-D453 - Fronthøyttalere
* Kun HT-D455 - Front/Surroundhøyttalere
1
2
1. Snu stativets base opp-ned, og fest det på stativet.
Base
2. Bruk en skrutrekker til å skru inn fire små skruene (4*20, for
sammen kobling av stativ og base) i de fire markerte hullene,
som vist på illustrasjonen.
! FORSIKTIG : Når du bruker en skrutrekker med
Stativ
3
Høyttaler
tiltrekkingsmoment, må du være forsiktig slik at du ikke
bruker for mye kraft. Hvis ikke kan den bli skadet. (Skrutrekker med tiltrekkingsmoment - under 15 kg.f.cm)
4
Stativ
3. Fest den øvre høyttaleren til det sammensatte stativet.
4. Sett inn en annen stor skrue (5*15, for sammenkobling av
høyttaler og stativ) i hullet bak på høyttaleren ved hjelp av en
skrutrekker.
5. Slik ser det ut etter at høyttaleren er installert. Følg
dette trinnet for å installere den andre høyttaleren.
5
Koble til høyttalerne
1. Trykk ned terminalhaken på baksiden av høyttaleren.
2. Plugg den svarte ledningen inn i den svarte (–) klemmen, og den røde
ledningen inn i den røde (+) klemmen, og slipp deretter haken.
3. Sett tilkoblingspluggene inn bak på produktet, og sørg for at fargene på
pluggen stemmer med fargen på høyttalerkontaktene.
Svart
Rød
Eksempel fra HT-D450
Senterhøyttaler
Fronthøyttaler (H)
Fronthøyttaler (V)
Surroundhøyttaler (H)
Surroundhøyttaler (V)
Basselement
* Se side 16 for høyttaleroppsettet til HT-D453/D455.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 17
17
2011-12-28
5:38:22
Tilkoblinger
Koble videoutgangen til TV-apparatet
Velg én av fire tilkoblingsmetoder til TV-apparatet.
METODE 3
SCART IN
METODE 4 (Vedlagt)
VIDEO
OUT
GITAL
DIO IN
FM ANT
Grønn
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
TICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
Blå
Rød
METODE 2
METODE 1
METODE 1: HDMI
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI IN-kontakten
på TV-apparatet.
METODE 2: Komponentvideo
Hvis fjernsynet ditt er utstyrt med komponentinngang for video, kobler du en komponentkabel (ikke inkludert)
mellom COMPONENT OUT-kontaktene (Y, PB og PR) bak på produktet, og tilsvarende kontakter på TVapparatet ditt.
METODE 3: SCART
Hvis TV-apparatet ditt er utstyrt med en SCART-inngang, kan du koble den vedlagte videokabelen fra VIDEO
OUT-kontakten bak på systemet til VIDEO-kontakten på SCART-adapteren, og deretter koble SCARTadapteren inn i SCART-inngangen på TV-apparatet ditt.
METODE 4 : Komposittvideo
Trekk den vedlagte videokabelen mellom VIDEO OUT-kontakten på baksiden av produktet, og VIDEO INkontakten på TV-apparatet ditt.
18
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 18
2011-12-28
5:38:25
02



!

Tilgjengelige oppløsninger for HDMI-utgangen er 480p (576p), 720p, 1080i/1080p. Se side 23 for justering av
oppløsningen.
Dette produktet benytter et sammenflettet (interlaced) skannemodus 480i(576i) for komponent-/
komposittsignal.
Etter at du har valgt videotilkobling, må du sette opp inngangskilden på TV-apparatet, slik at denne stemmer
med signalet fra produktet
Slå på dette produktet før du velger inngangskilde på TV-apparatet ditt. Se i TV-apparatets brukerveiledning
for mer informasjon om hvordan du kan velge apparatets kilde.
Tilkoblinger
✎ MERK
FORSIKTIG
Enheten må ikke kobles til via en videospiller. Videosignaler som mates via videospilleren, kan bli påvirket av
kopibeskyttelsessystemer og bildet vil bli forstyrret på TV-apparatet.
HDMI-funksjonen
HDMI autoregistreringsfunksjon
Hvis TV-apparatet ditt er fra Samsung, og støtter CEC-funksjonen, vil produktets videosignal automatisk bli satt til HDMImodus når du kobler til en HDMI-kabel mens strømmen er slått på.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI er et grensesnitt for digital overføring av video- og lyddata i én og samme kontakt. Med HDMI sender
produktet et digitalt video- og lydsignal og viser et livaktig bilde på TV-apparater som er utstyrt med HDMIinngang.
• Beskrivelse av HDMI-tilkoblingen
- HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Innholdsbeskyttelse for
digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
• Hva er HDCP?
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system som beskytter DVD-innholdet som sendes
via HDMI mot å bli kopiert. Det etablerer en sikker digital kobling mellom videokilden (PC, DVD. etc) og
visningsenheten (TV, projektor etc.). Innholdet krypteres i kildeenheten for å hindre at det tas uautoriserte
kopier.
Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene andre Samsung-enheter med fjernkontrollen til TVapparatet ditt fra Samsung. Anynet + kan brukes ved å koble produktet til et SAMSUNG TV-apparat med en
HDMI-kabel. Denne funksjonen er kun tilgjengelig på TV-apparater fra SAMSUNG som støtter Anynet+.
1. Koble produktet til et Samsung TV-apparat ved hjelp av HDMI-kabelen. (se side 18)
2. Aktiver Anynet+-funksjonen på tv-apparatet. (se TV-apparatets brukerveiledning for mer informasjon).
✎ MERK



Anynet+-funksjonen støtter noen av knappene på fjernkontrollen.

Se etter
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du vil vite mer.
-logoen (Hvis TV-apparatet har en
-logo, støtter det Anynet+ funksjonen).
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 19
19
2011-12-28
5:38:26
Tilkoblinger
Koble til FM-antennen
FM-antenne (vedlagt)
VIDEO
OUT
FM ANT
HDMI OUT
FA NET
(Only For Service)
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Koble den vedlagte FM-antennen til FM-kontakten.
2. Drei rundt antennen sakte til du får den beste mottakskvaliteten, fest antennen i denne posisjonen.
✎ MERK

Dette produktet mottar ikke AM-sendinger.
20
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 20
2011-12-28
5:38:27
02
Tilkoblinger
Koble til lyd fra eksterne komponenter
VIDEO
OUT
SPEAKERS OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT
HDMI OUT
Hvit
FA NET
(Only For Service)
OPTICAL
D
SUBWOOFER
AUX IN
SURROUND
Optisk kabel
(ikke inkludert)
Rød
COMPONENT
OUT
Lydkabel (ikke inkludert)
Hvis den eksterne analoge
komponenten bare har en
lydutgang, må du koble
denne enten på høyre eller
venstre.
Set-Top-boks
VIDEOSPILLER
OPTISK
AUX
AUX : Koble til en ekstern analog komponent
Analoge signalkomponenter som f.eks. videospillere.
1. Trekk en ledning mellom AUX IN -kontakten (Lyd) på produktet, og lydutgangen på den eksterne
analoge komponenten.
• Kontroller at rett farge er satt i inn i rett kontakt.
2. Trykk FUNCTION for å velge AUX inngangen.
• Modus veksles på følgende måte:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎ MERK

Du kan koble videoutgangen på videospilleren din til TV-apparatet, og koble lydutgangen på videospilleren til
dette produktet.
OPTISK: Koble til en ekstern digital komponent
Digitale komponenter som dekodere/satellittmottakere.
1. Trekk en ledning mellom DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)-kontakten på produktet, og den digitale
lydutgangen på den eksterne komponenten.
2. Trykk FUNCTION for å velge D.IN
• Modus veksles på følgende måte:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 21
21
2011-12-28
5:38:28
Oppsett
Sette opp oppsettmenyen
Før du setter i gang (Startinnstillinger)
1. Trykk POWER når produktet er koblet til TVapparatet for første gang.
Startskjermen vil bli vist.
Antallet trinn du må igjennom avhenger av den valgte
menyen. Det grafiske brukergrensesnittet (GUI) som
vises i denne håndboken kan avvike fra det du har på
din enhet, avhengig av hvilken firmware-versjon som
er benyttet.
Initial settings > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays
1
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
English
한국어
Nederlands
TOOLS
INFO
Français
Deutsch
3
Italiano
>Move
" Select
2
RETURN
A
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket element, og trykk
deretter på ENTER.
3. Trykk ENTER for å velge startknappen.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket bildeforhold, og trykk
deretter på ENTER.
 Hvis HDMI-kabelen er tilkoblet produktet, vil ikke
muligheten til å velge bildeforhold finnes.
✎ MERK





Hvis du ikke har valgt foretrukket språk i
startinnstillingene, vil du se et vindu som ber deg velge
språk neste gang du slår på produktet.
Språket du velger vil gjelde alle menyer. Skjermmenyen,
platemenyen, lyd, undertekster.
Trykk RETURN hvis du vil gå til forrige skjermbilde.
Når du har valgt et menyspråk, kan du endre det ved å
trykke på STOPP () på fjernkontrollen i minst 5
sekunder mens det ikke er noen plate i enheten.
Hvis skjermen med de første innstillingene ikke vises, må
du se i kapitlet Grunninnstillinger. (se side 26)
4
EXIT
B
C
D
1
MENU-KNAPPEN: Viser startmenyen (Home).
2
RETURN-KNAPPEN: Går tilbake til forrige
meny.
3
ENTER-/RETNINGS-KNAPPENE
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekreft innstillingen.
4
EXIT-KNAPPEN: Gå ut av menyen.
Settings
Function
DVD/CD
1. Trykk på POWER-knappen.
2. Bruk ◄► til å velge Settings, og trykk deretter
på ENTER.
3. Bruk til å velge ønsket meny, og trykk
deretter på ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og
trykk deretter på ENTER.
5. Bruk ▲▼ til å velge ønsket punkt, og trykk
deretter på ENTER.
6. Gå ut av menyen ved å trykke på EXIT.
22
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 22
2011-12-28
5:38:31
03
✎ MERK

Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
Bildeforhold, TV
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje
trenge å justere skjerminnstillingen.


• 4:3 Pan-Scan
Velg dette alternativet når du vil se
filmer i formatet 16:9 på DVD-plater
uten de svarte stripene i topp og bunn,
selv om du har et TV-apparat med
bildeforholdet 4:3 (deler av bildet ytterst
til høyre og venstre vil bli kuttet vekk).
• 4:3 Letter Box
Velges hvis du ønsker å se hele
16:9-skjermen DVD-spilleren støtter,
selv om fjernsynet har en 4:3-skjerm.
Det vises da sorte felter øverst og
nederst på skjermen.
• 16:9 Wide
Lar deg vise hele 16:9-bildet hvis du
har fjernsyn med bredskjerm.
På denne måten vil du optimalisere
bildekvaliteten i henhold til innholdet (på platen,
DVD, etc.) du vil spille av og ditt BD Wisekompatible TV-apparat fra Samsung.
Hvis du vil endre oppløsningen i BD Wisemodus, må du slå av BD-modus på de
avanserte egenskapene.
BD Wise vil være utilgjengelig hvis produktet er
tilkoblet en enhet som ikke støtter BD Wise.
Oppsett
Skjerm
Oppløsning
Angir oppløsningen på HDMI-signalet. Nummeret i
betegnelsen 480p(576p), 720p, 1080i og 1080p viser til
antallet linjer med video som vises.
Bokstavene p og i indikerer om signalet er linjesprang
respektivt progressivt.
• 480p(576p) : Sender ut 480 linjer med progressiv video.
• 720p : Sender ut 720 linjer med progressiv video.
• 1080i : Sender ut 1080 linjer med linjesprang video.
• 1080p : Sender ut 1080 linjer med progressiv video.
• BD Wise : Stiller automatisk den optimale oppløsningen når
du er tilkoblet via HDMI til et TV-apparat med BD Wisefunksjonen. (BD Wise-menyen vil bare være tilgjengelig hvis
BD Wise er satt til På.)
✎ MERK

✎ MERK



Når du bruker HDMI, konverteres skjermen
automatisk til 16:9 Wide-modus, og alternativet hvis
du kan endre bildeforhold deaktiveres.
Hvis en DVD er i forholdet 4:3, kan du ikke vise den i
bredformat.
Siden DVD-plater tas opp i forskjellige bildeformater,
vil de se forskjellig ut, avhengig av programvaren,
type TV, og TV-bildeforhold-innstillingen.
BD Wise
(Kun produkter fra Samsung)
BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon. Når
du kobler sammen produkter fra Samsung og BDWise via HDMI, blir den beste oppløsningen
automatisk innstilt.
• On : Den originale oppløsningen til DVD-platen
blir spilt direkte til TV-apparatet.
• Off : Oppløsningssignalet blir bestemt iht. den
tidligere angitte oppløsningen, uavhengig av
oppløsningen på platen.

Hvis det benyttes en komponent- eller
kompositt-tilkobling, er den eneste støttede
oppløsningen som er tilgjengelig 480i.
Det er mulig at 1080P ikke er tilgjengelig, og
dette avhenger av TV-apparatet.
HDMI-format
Du kan optimere fargeinnstillingene til HDMIutgangen. Velg en tilkoblet enhetstype.
• Monitor : Velg denne hvis produktet er koblet til en monitor
via HDMI.
• TV : Velg denne hvis produktet er koblet til et TV-apparat
via HDMI.
Video ut-signal
Forskjellige land bruker forskjellige TV-standarder.
Du kan velge mellom NTSC og PAL.
• NTSC: Du kan velge formatet NTSC
• PAL: Du kan velge formatet PAL
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 23
23
2011-12-28
5:38:32
Oppsett
Justere front-/surroundbal.
 Du kan velge mellom 0 eller -6.
 Volumet minskes jo nærmere -6 du kommer.
Lyd
Høyttalerinnstillinger
Høyttalerstørrelse
Du kan angi høyttalerstørrelsen til senter- og bakhøyttalerne,
og bruke en testtone i denne modusen.
Justere senter-/surround-/basselementnivå
 Lydstyrken kan justeres i trinn fra +6dB til -6dB.
 Lyden blir høyere jo nærmere +6dB du kommer,
og lavere jo nærmere -6dB du kommer.
Forsinkelse
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
►
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
: Off
Hvis du ikke kan plassere høyttalerne i samme avstand til
lytteposisjonen, kan du justere forsinkelsen til lydsignalet
fra senter- og surround-høyttalerne.
Du kan også angi testtonen i denne modusen.
Sette opp høyttalernes forsinkelse
" Select ' Return
mMove " Select ' Return
• Fronthøyttalerne er som standard satt til Small.
• Basshøyttalerens modus er satt til Tilstede.
• Når det gjelder senter- og surroundhøyttalerne, kan
du velge mellom Small og None.
- Small : Velg dette når du bruker høyttalerne.
- None : Velg dette alternativet når du ikke har
noen høyttalere tilkoblet disse
utgangene.
MERK
 Høyttalermodusen kan variere, avhengig av de
innstillingene du har valgt for alternativene Dolby Pro
Logic og Stereo.
Når du spiller av 5.1-kanals surroundlyd, vil du få
best lyd når avstanden mellom deg og hver høyttaler
er den samme.
Siden lyden når fram til lytteposisjonen til forskjellig
tid, avhengig av høyttalerplasseringen, kan du
justere forskjellen ved å legge til en forsinkelse på
senterhøyttaleren og basselementet.
Settings
Delay Time
Front
✎
Center
: 00mSEC
Surround
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
: Off
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Lydjustering
Du kan justere balansen og nivået til hver høyttaler.
Settings
✎ MERK

Menyen Forsinkelse vil bare være tilgjengelig når en
5.1-kanals kilde spilles av.

Du kan ikke velge senter og surround i denne modusen
når høyttalerstørrelsen til disse er satt til NONE.
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Bruk ▲▼ til å velge, og justere ønsket høyttaler.
Bruk ◄► til å justere innstillingene.
24
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 24
2011-12-28
5:38:37
03
Oppsett
Ideell plassering av
senterhøyttaleren
Testtone
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Ideell plassering av
surroundhøyttalerne
Plasser alle høyttalerne innenfor denne sirkelen.
Df: Avstanden fra fronthøyttaleren
Dc: Avstanden fra senterhøyttaleren
Ds: Avstanden fra surroundhøyttalerne
mMove
: On
►
" Select ' Return
" Select ' Return
Sette opp senterhøyttaleren
Bruk testlydfunksjonen til å sjekke
høyttalertilkoblingene.
• Bruk ◄► til å velge On.
• Testtonen vil bli sendt ut i følgende rekkefølge:
Front Left ➞ Center ➞ Front Right ➞ Surround
Right ➞ Surround Left ➞ Subwoofer Hvis du vil
avslutte testtonen, må du trykke ENTER.
Hvis avstanden Dc er tilsvarende eller lengre enn Df på
figuren, må du sette modusen til 0 ms.
Hvis ikke må du endre modusen i henhold til tabellen.
DRC (Dynamic Range Compression)
Avstanden
mellom Df og 0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
Dc
Forsinkelse
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Justere surroundhøyttaleren
Hvis avstanden Dc er tilsvarende eller lengre enn Ds på
figuren, må du sette modusen til 0 ms.
Hvis ikke må du endre modusen i henhold til tabellen.
Denne funksjonen balanserer området mellom de
høyeste og svakeste lydene. Du kan bruke denne
funksjonen til å få full nytte av Dolby Digital når du
ser på filmer med lavt volum om natten.
• Du kan velge mellom Full, 6/8, 4/8, 2/8, av.
AUDIO SYNC
Det er mulig det ikke er sammenheng mellom bildet
og lydsignalet. Hvis dette oppstår må du justere
lydforsinkelsen slik at den stemmer med videoen.
Avstanden
mellom Ds og 0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
Dc
• Du kan velge en forsinkelse i området 0 til 300 ms.
Sett forsinkelsen til optimal stilling.
Forsinkelse
HDMI AUDIO
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎ MERK



Hvis du bruker
PL II(Dolby Pro Logic II), kan
det hende at forsinkelsen varierer for hver modus.
Hvis du bruker AC-3 og DTS, kan forsinkelsen
settes i området 00 og 15 ms.
Senterkanalen kan kun justeres når du spiller av
plater med 5.1-kanals lyd.
Lydsignalene som sendes med HDMI-kabelen kan
slås av og på.
• Off : Både bilde- og lydsignalene sendes over
HDMI-kabelen, og du hører kun lyden
gjennom TV-apparatets høyttalere.
• On : Bildesignalet sendes over HDMI-kabelen, og
lyden kommer bare gjennom produktets
høyttalere.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 25
25
2011-12-28
5:38:38
Oppsett
✎ MERK




System
Standardinnstillingen for dette produktet er HDMI
AUDIO AV.
HDMI AUDIO mikses automatisk ned til 2-kanals
for TV-apparatets høyttalere.
Når HDMI AUDIO er slått på, fungerer ikke PL II /
DSP EQ/P.BASS.
Når HDMI AUDIO er satt til "On" (På), kan
lydstyrken bare bli justert ved hjelp av TVapparatets fjernkontroll).
Startinnstillinger
Ved å bruke de Initial Setting (Grunninnstillinger), kan
du angi språk og bildeforhold.
✎ MERK

Brukeroppsatt EQ
Du kan konfigurere equaliser-innstillingene manuelt
slik du ønsker.
Settings
DivX(R) registrering
Se registreringskoden for DivX(R) VOD slik at du kan
kjøpe og spille av DivX(R) VOD-innhold.
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
✎ MERK

250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
✎ MERK

Hvis HDMI-kabelen er tilkoblet produktet, vil
ikke muligheten til å velge bildeforhold finnes,
og det er automatisk satt til 16:9 Bred.
Dette kan du også gjøre ved hjelp av knappen
DSP/EQ.
(se side 34)
Returkanal for lyd

Dette alternativet er ikke aktivert hvis du velger
OK. Hvis du vil aktivere dette alternativet må du
aktivere DivX(R) deaktivering.
Selv etter at du har tilbakestilt systemet vil ikke
DivX(R) registreringen være tilbakestilt.
DivX(R) deaktivering
Velg dette alternativet for å få en ny
registreringskode.
Du kan nyte TV-lyd fra høyttalerne i
hjemmekinoanlegget ved å bare koble til én HDMIkabel.
• Off : Slår returkanal-funksjonen for lyd av.
• Auto : Lytt til TV-lyd fra høyttalerne i
hjemmekinoanlegget hvis TV-apparatet er
kompatibelt med returkanal-funksjonen for lyd.
✎ MERK

Når Anynet+(HDMI-CEC) er av, er ikke
returkanal-funksjonen for lyd tilgjengelig.

Hvis du bruker en usertifisert HDMI-kabel med
ARC (Audio Return Channel – Returkanal for
lyd), kan det oppstå kompatibilitetsproblemer.

ARC-funksjonen er kun tilgjengelig hvis et
ARC-kompatibelt TV-apparat er tilkoblet.
26
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 26
2011-12-28
5:38:38
03
Du kan velge språket du foretrekker på
skjermmenyer, platemenyer el.l.
OSD
Language
Disc Menu
Audio
Subtitle
Velg språket du vil benytte på
skjermmenyene.
Velg språket du vil benytte på
platemenyene.
Velg ønsket talespråk på plater.
Velg Change, og tast inn det 4-sifrede passordet med
talltastene på fjernkontrollen.
Settings
Display
Parental Rating
: Off
Audio
Password
: Change
✎ MERK
Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes
på platen.
►
System
Language
Security
Support
Velg ønsket språk på platens
undertekster.
a Hvis du vil velge et annet språk, kan du trykke
ANNET på plate-, lyd- og undertekstmenyen, og
taste inn språkkoden til ditt land (Se side 38).
a Du kan ikke velge ANNET på menyen for valg av
skjermspråk.

Bytt passord
Oppsett
Språk
mMove
" Select
' Return
Hvis du glemte passordet
1. Ta ut platen.
2. Trykk og hold nede STOPP() på
fjernkontrollen i 5 sekunder eller mer. Alle
innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Støtte
Sikkerhet
Foreldrekontrollfunksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått en klassifisering som gjør det lettere å
kontrollere hva slags DVD-filmer familien kan se.
En plate har inntil 8 klassifiseringsnivåer.
Produktinformasjon
Oppgi produktinformasjon som modellkode,
programvareversjon o.l.
Foreldrekontroll
Velg klassifiseringsnivået du vil angi.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun for
voksen bruk. Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6,
kan ikke plater med nivå 7- eller nivå 8-innhold spilles.
Tast inn passordet, og trykk deretter ENTER.
- Passordet er satt til "0000" som standard.
- Når innstillingen er ferdig, går du tilbake til forrige
skjermbilde.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 27
27
2011-12-28
5:38:39
Basisfunksjoner
Plateavspilling
Avspilling av lyd-CD (CD-DA)/MP3/WMA
BA
1. Trykk ÅPNE/LUKKE ().
2. Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
3. Lukk plateskuffen ved å trykke på ÅPNE/
LUKKE ().
Track01
1/17
✎ MERK

Gjenopptakingsfunksjon: Når du stopper
avspillingen av en plate, husker produktet hvor
den stanset slik at den kan fortsette der du
stanset når du trykker SPILL AV igjen. (Denne
funksjonen fungerer kun med DVD-plater)
Trykk to ganger på STOPP under avspilling for å
deaktivere denne funksjonen.

Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på
produktet eller fjernkontrollen i mer enn 3 minutter
når produktet er i pausemodus, vil operasjonen
stoppe.

Utseendet på det første skjermbildet kan være
forskjellig, avhengig av innholdet på platen.

Piratkopierte plater må ikke spilles på dette
produktet, da de bryter med CSS-anbefalingene
(Content Scrambling System: et system for
kopieringsbeskyttelse).
a
vil vises hver gang en feilaktig knapp trykkes.
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• Hvis det er en lyd-CD vil det første sporet bli
spilt automatisk.
- Bruk #$ til å gå til forrige/neste spor.
• Hvis det er en MP3/WMA-plate, må du bruke
◄► til å velge Musikk, deretter må du trykke
ENTER.
- Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket fil, og
trykk deretter ENTER.
- Bruk  til å gå til forrige/neste side.
2. Trykk STOPP () for å stanse avspillingen.
✎ MERK

Skjermsparer/strømsparefunksjon
for TV-apparatet
• Hvis det ikke blir trykket noen knapp innen 5
minutter i stopp- eller avspillingsmodus, vil
skjermspareren bli aktivert.
• Hvis produktet har vist skjermspareren i mer enn
20 minutter, vil det slå seg av automatisk. (Unntatt
under avspilling av musikk)
28
Repeat Play Mode


Det er mulig enkelte CD-plater med MP3-/WMA-filer
ikke kan spilles av, og dette er avhengig av
opptaksmodus.
Innholdet på en MP3-CD varierer med MP3/WMAsporformatet som er tatt opp på platen.
WMA-DRM-filer kan ikke spilles av.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 28
2011-12-28
5:38:39
04
Bruke avspillingsfunksjonen
Bilder som er tatt med et digitalkamera eller et
videokamera, eller JPEG-filer på en PC kan lagres på en
CD og deretter avspilles med dette produktet.
Søk bakover/framover
dBAD
1. Legg en plate med JPEG-filer i plateskuffen.
2. Bruk ◄► til å velge Foto, og trykk deretter
ENTER.
Bruk  til å søke.
3. Bruk ▲▼ til å velge mappen som inneholder
bildene du ønsker å vise, og trykk deretter
ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge bildet du vil vise, og trykk
deretter ENTER.
• Det valgte bildet vil nå vises, og
lysbildeframvisningen starter.
• Hvis du vil stoppe lysbildeframvisningen, må
du trykke PAUSEKN ().
• Du kan se på forrige/neste fil ved å trykke
◄,► under lysbildeframvisninger.
Basisfunksjoner
Visning av JPEG-filer
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
✎ MERK


Du får ingen lyd i søkemodus.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for CD-DA.
Avspillingssøket vil kun inneholde lyd når det
søkes på hastighetene  1 og  2.
Hoppe over scener/sanger
ROOT
dBAD
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
Bruk #$.
• Hver gang knappen trykkes på under avspilling,
spilles forrige eller neste kapittel, spor eller mappe
(fil) av.
• Du kan ikke hoppe over flere kapittel i en rekke.
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Sakte avspilling
Roteringsfunksjon
dD
G
Trykk GRØNN(B) eller GUL(C) når visningen er pauset.
• GRØNN(B): Roter 90° mot urviseren.
• GUL(C): Roter 90° med klokken.
✎ MERK

Maksimumsoppløsningene som støttes av dette
produktet er 5120 x 3480 (eller 19.0 M-piksler) for
standard JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 3.0
M-piksler) for progressive bildefiler.
Trykk PAUSEKN (), og deretter  for å spille av
sakte.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ MERK


Du hører ingen lyd under sakte avspilling.
Det er ikke mulig å spille av sakte baklengs.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 29
29
2011-12-28
5:38:39
Basisfunksjoner
Trinnvis avspilling
Bruke tittelmenyen
dD
Trykk gjentatte ganger på PAUSEKN.
• Filmen hopper en og en ramme framover hver
gang denne knappen trykkes under avspilling.
✎ MERK

På DVD-plater som inneholder flere titler, kan du vise
tittelen for hver film.
1. Under avspilling må du trykke TITLE
MENU på fjernkontrollen.
TITLE MENU
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
seksjonsvalgene, og trykk deretter
ENTER.
Du hører ingen lyd under trinnvis avspilling.
✎ MERK
5-minutters hoppefunksjon
D
Trykk ◄,► under avspilling.
• Avspillingen hopper 5 minutter framover når du
trykker ►.
• Avspillingen hopper 5 minutter bakover når du
trykker ◄.
✎ MERK

d
Denne funksjonen er kun tilgjengelig for DivX som
inneholder tidsinformasjon.

Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere, og
det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
Repeterende avspilling
dBAD
Repetering av DVD/DivX
Du kan repetere hele tittelen, et kapittel eller en
seksjon (Repeter A-B) på DVD-/DivX-plater/filer.
Bruke platemenyen
Repeat
OFF
d
Du kan se menyene for lydspråk, undertekstspråk,
profil, osv.
DISC MENU
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
seksjonsvalgene, og trykk deretter
ENTER.
✎ MERK

Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan
det hende at tilgjengelige menypunkter kan
variere, og det er også mulig at denne menyen
ikke er tilgjengelig i det hele tatt.
30
REPEAT
1. Under avspilling av DVD-/DivX-plater/filer, må du trykke REPEAT på
fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket
repeteringsmodus, og trykk deretter
ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge OFF hvis du vil starte
normal avspilling igjen, og trykk deretter
ENTER.
Z
D
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 30
2011-12-28
5:38:40
04
Vise plateinformasjon
1. Under avspilling av CD-/MP3-plater kan du
trykke flere ganger på REPEAT for å velge
hvilken repeteringstype du vil bruke.
B
d
Basisfunksjoner
Repetering av CD-/MP3-plater
1/1
2/20
(Repetering av Repeter plate Repeter alt
Tilfeldig Repeter seksjon A-B)
0:05:21
1/1 EN AC3 5.1
1/1 EN
A
1/1
(Repetering av Repeter spor Repeter Dir
(katalog) Repeter alt Tilfeldig
Change
Select
D
A-B repeterende avspilling
1/6
1/1
dB
1/1 EN
Change
Select
Du kan spille av en angitt seksjon på en DVD- eller
CD-plate gjentatte ganger.
1. Under avspilling av DVD- eller CD-plater, må du
trykke REPEAT på fjernkontrollen.
2. Hvis du spiller av en DVD-plate, må du bruke
▲▼ til å velge A-.
Hvis du spiller av en CD-plate, må du trykke
flere ganger på REPEAT slik at
vises.
3. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
4. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
5. Gå tilbake til normal avspilling ved å:
Bruke ▲▼ til å velge OFF hvis du spiller av en
DVD-plate.
Trykke REPEAT slik at du kan velge .
✎ MERK

Repeter A-B fungerer ikke med plater av typen
DivX, MP3, eller JPEG.
1. Under avspilling må du trykke
TOOLS på fjernkontrollen.
TOOLS
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket
oppføring.
3. Bruk ◄► til å gjøre de ønskede endringene, og
trykk deretter ENTER.
- Du kan også bruke talltastene på
fjernkontrollen til å angi noen av alternativene.
4. Hvis du ønsker at plateinformasjonen skal
skjules, må du trykke en gang til på TOOLS.
✎ MERK



Hvis du spiller av innhold fra TOOLS-menyen, kan det
hende at enkelte av funksjonene ikke er tilgjengelig,
avhengig av platen.
Du kan også velge DTS, Dolby Digital eller Pro Logic,
men dette avhenger av platen.
TOOLS-menyen kan variere, og dette avhenger av platen
eller filen du spiller av/viser.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 31
31
2011-12-28
5:38:41
Basisfunksjoner
TOOLS-menyen
 Tittel(





) : Velge hvilken tittel du skal
inn på når det finnes flere titler på platen.
Hvis det f.eks. finnes flere filmer på en
DVD-plate, vil hver av filmene være
identifisert som en tittel.
) : De fleste DVD-plater er
Kapittel(
spilt inn i kapitler, slik at du enkelt kan
finne et bestemt kapittel.
Spilletid( ) : Gjør det mulig å spille
av en film fra en angitt tid. Du må
taste inn starttiden som referanse.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle
plater.
): Henviser til språket i filmens
Lyd(
lydspor. En DVD-plate kan ha opp til 8
ulike lydspråk.
): Viser til hvilke språk
Teksting(
som er tilgjengelige på platen for
undertekstene. Du vil kunne velge
språk, eller hvis du ønsker, slå av
undertekstene. En DVD-plate kan ha
undertekstene lagret i opp til 32 ulike
språk.
Vinkel(
): Hvis en DVD-plate
inneholder flere vinkler for en bestemt
scene, kan du bruke denne funksjonen.
Velge lydspråk
dD
3. Trykk på ◄►-knappen for å velge ønsket språk
for undertekster.
• Avhengig av antallet språk som er tilgjengelig
på DVD-platen, vil det bli valgt et annet språk
på undertekstene hver gang knappen
trykkes.
✎ MERK

Det er ikke sikkert at funksjonene Undertekst og
Lydspråk er tilgjengelige, og dette avhenger av
platen.
Tekstfunksjon
D
• Du må ha noe erfaring med videouttrekk og
redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
• For å bruke tekstfunksjonen, lagrer du tekstfilen
(*.smi) med samme filnavn som DivX-filen (*.avi) i
samme mappe.
Eksempel: Rot
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Opp til 100 alfanumeriske tegn eller 50
østasiatiske tegn (2- byte-tegn, som f.eks.
koreansk og kinesisk) til filnavnet.
• Filer som er større enn 148 kb støttes ikke når det
gjelder undertekstfiler av typen *.smi, *.sub og *.srt
for DivX.
Vinkelfunksjon
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge LYD
d
).
3. Bruk ◄► til å velge ønsket lydspråk.
• Avhengig av antallet språk som er tilgjengelig på
DVD-platen, vil det bli valgt et annet språk på
lyden hver gang knappen trykkes.
Denne funksjonen gir deg muligheten til å se den
samme scenen i forskjellige vinkler.
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge VINKEL (
Velge språk for undertekster
dD
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge TEKSTING (
32
).
3. Trykk ◄► for å velge ønsket vinkel.
✎ MERK

Denne funksjonen vil bare fungere på plater som
inneholder flere vinkler.
).
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 32
2011-12-28
5:38:48
04
GIGA
Du kan stille tiden slik at dette hjemmekinoanlegget
slår seg av automatisk.
Funksjonen GIGA Sound forsterker bassen og forbedrer
bassen dobbelt så mye for at du skal kunne nyte kraftig lyd.
Funksjonen GIGA Sound vil bare gjelde basselementet.
Trykk SLEEP.
Trykk GIGA.
• Hver gang knappen trykkes, endres
utvalget på følgende måte
SLP 10 SLP 20 SLP 30 SLP 60 SLP 90 SLP 120 SLP 150 OFF.
✎ MERK
DIMMER
Du kan justere lysstyrken på skjermen fra
hovedmenyen.

Hvis GIGA Sound er satt til "ON" (På),
vil ikke andre lydeffekter bli benyttet.

Hvis DOLBY PLII er satt til "ON" (På), vil ikke
effekten GIGA Sound bli benyttet.

GIGA Sound fungerer bare når lydmodusen er 2kanals LPCM.
Basisfunksjoner
SLEEP(SOVE)
Trykk DIMMER.
S.VOL (SMARTVOLUM)
Lydmodus
P.BASS
Dette vil regulere, og stabilisere lydnivået slik at
drastiske volumendringer reduseres når du bytter
kanal, eller scene.
S . VOL
P.BASS-funksjonen gir en bassøkning for å styrke de
lave frekvensene.
Funksjonen MP3 ENHANCE gir deg en
bedre lydkvalitet ved å oppskalere
samplingsfrekvensen.
Trykk S.VOL.
• Hver gang knappen trykkes, endres
utvalget på følgende måte:
SMART VOLUME ON SMART VOLUME OFF
Trykk på P.BASS-knappen.
2-kanals LPCMkilde
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3-fil
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
S/W LEVEL (NIVÅ BASSELEMENT)
Du kan også trykke S/W LEVEL på fjernkontrollen
og deretter bruke ◄ eller ► til å justere lydnivået til
basselementet.
Trykk S/W LEVEL.
✎ MERK



Funksjonen P.BASS er kun tilgjengelig på kilder
med 2-kanales LPCM-lyd, som MP3, DivX, CD
og WMA.
Funksjonen P.BASS vil ikke fungere med GIGA
SOUND eller Dolby Pro Logic II
Hvis du trykker P.BASS mens DSP/EQ er valgt, vil
DSP/EQ automatisk bli deaktivert, mens P.BASSfunksjonen vil bli slått på.
FunksjonenMP3 ENHANCE er kun tilgjengelig ved
avspilling av MP3-filer.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 33
33
2011-12-28
5:38:48
Basisfunksjoner
DSP (Digital Signal Processor)/EQ
Dolby Pro Logic II-modus
• DSP (Digital Signal Processor): DSP-moduser er
utviklet for å simulere ulike akustiske miljøer.
• EQ: Du kan velge POPS, JAZZ, ROCK eller USER
for å optimere lydgjengivelse i forhold til typen
musikk du spiller.
Du kan velge ønsket Dolby Pro Logic II lydmodus.
Trykk
PL II.
DSP /EQ
Trykk DSP/EQ.
MUSIC
Når du lytter på musikk, kan du
oppleve lydeffekter som om du er
tilstede under framførelsen.
MOVIE
Gir mer realistisk lyd på filmer.
POPS,
JAZZ,
ROCK
Avhengig av musikkgenren, kan du
velge POPS, JAZZ og ROCK.
PROLOG
USER
Du kan nye musikken med det oppsettet
du har valgt i “EQ:USER ”.
Hvis du trykker ENTER på menyen “EQ:
USER”, vil du få se et vindu hvor du kan
endre EQ-innstillingene slik at de er i tråd
med dine preferanser.
Gir en følelse av at du er i et lydstudio.
STEREO
STUDIO
CLUB
Simulerer diskoteklyden med en
pulserende basstakt.
HALL
Gir en klar vokal som om du lytter på
musikken i en konserthall.
MOVIE
Gir deg følelsen av å være på kino.
CHURCH
Gir deg følelsen av å være i en
katedral.
OFF
Velg denne for normal lytting.
✎ MERK


MATRIX
Du kan lytte til 2-kanals lydkilde i 5.1kanals surroundlyd med alle
høyttalerne aktive.
- Avhengig av innsignalet er det ikke
sikkert du hører noe i enkelte av
høyttalerne.
Du vil kunne høre flerkanals
surroundlyd.
Velg dette alternativet hvis du bare vil
høre lyd fra høyre og venstre
fronthøyttaler og basselementet.
✎ MERK



Når du velger Pro Logic II-modus, må du koble
den eksterne enheten inn i AUDIO INkontaktene (L og R) på produktet. Hvis du
kobler til bare den ene av inngangene (L eller
R), kan du ikke lytte på surroundlyd.
PRO LOGIC II-funksjonen er kun tilgjengelig i
stereomodus.
Pro Logic II-funksjonen er ikke tilgjengelig når
du spiller av AC3-signaler i 2.1-kanalsmodus.
DSP/EQ-funksjonen er kun tilgjengelig i
stereomodus.
DSP/EQ-funksjonen er ikke tilgjengelig når du
spiller av AC3-signaler i 2.1-kanalsmodus.
34
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 34
2011-12-28
5:38:49
04
Bruke tastene på fjernkontrollen
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Søk deg fram til ønsket stasjon.
• Forhåndsinnstilling 1: Du må først legge til
en ønsket frekvens som en
forhåndsinnstilling. Trykk STOPP () for å
velge PRESET (FORHÅNDSINNSTILLING),
trykk deretter TUNING/CH (
) for å velge
en forhåndslagret stasjon.
• Manuell søking: Trykk STOPP () for å
velge MANUAL (MANUELL), trykk deretter
TUNING/CH (
) for å gå opp eller ned på
frekvensen.
• Automatisk søking: Trykk STOPP () for å
velge MANUAL (MANUELL), trykk deretter
og hold inne TUNING/CH (
) for å søke
automatisk gjennom frekvensen.
5. Trykk TUNER MEMORY en gang til.
• Du må trykke TUNER MEMORY før
nummeret forsvinner fra skjermen.
• Nummeret vi forsvinne fra skjermen, og
stasjonen er lagret i minnet.
6. Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du gjenta
trinn 2 til 5.
Basisfunksjoner
Lytte på radio
Velge mono/stereo
Trykk MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen
veksler du mellom STEREO og MONO.
• I områder med dårlige mottaksforhold,
kan du velge MONO for å få et bedre mottak uten
forstyrrelser.
Forhåndslagre stasjoner
Eksempel: Lagre FM-frekvensen 89,10 i minnet.
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Trykk TUNING/CH (
) for å velge <89,10>.
3. Trykk TUNER MEMORY.
• Et nummer blinker på skjermen.
4. Bruk TUNING/CH (
) til å velge
et nummer du vil lagre stasjonen
under.
• Du kan velge mellom 1 og 15 plasser.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 35
35
2011-12-28
5:38:50
Avanserte funksjoner
USB-funksjonen
Spille av mediefiler ved hjelp av
USB Host-funksjonen
Du kan nyte mediefiler som bilder, filmer og sanger
som er lagret på en MP3-spiller, et digitalt kamera
med god lydkvalitet med 5.1-kanalers lyd eller en
USB minnepinne ved å koble lagringsenheten til
produktets USB-port.
1. Koble USB-enheten til USB-porten på forsiden
av produktet.
2. Trykk FUNCTION for å velge USB.
• USB vises på skjermen og forsvinner deretter.
3. Bruk ◄► til å velge Videos, Photos eller Music.
- Velg en fil du vil spille av/vise.
Sikker fjerning av USB
For å unngå å skade minnet som er lagret i USBenheten, må man foreta sikker fjerning før man
kobler fra USB-kabelen.
• Trykk GUL(C).
- REMOVE vises på skjermen.
• Ta ut USB-kabelen.
✎ MERK
USB-opptak
Mens du spiller av CD-DA-plater (Compact Disc Digital
Audio) ved hjelp av funksjonen for USB-opptak, lytter til
FM-sendinger eller mottar lyd fra en ekstern kilde, så
kan du ta opp lydkilden på USB-minnet.
Eks.) USB-opptak av CD-DA-innhold
1. Koble USB-enheten til produktet.
2. Legg en lyd-CD (CD-DA) i plateskuffen.
3. Trykk USB REC på fjernkontrollen.
• For å starte ripping av valgt spor,
trykker du USB REC på fjernkontrollen
mens systemet spiller et spor eller er
midlertidig stoppet.
• For å rippe hele CD-platen, må du trykke inn og
holde USB REC på fjernkontrollen.
- "FULL CD RIPPING" vises på skjermen, og
rippingen starter.
4. Trykk STOPP() for å stanse opptaket.
• Når USB-opptaket av en CD-plate er ferdig vil
du finne en ny mappe med navnet
“RECORDING” på USB-enheten. Innholdet er
lagret i denne mappen i MP3-formatet.
• Når USB-opptaket av en FM-stasjon eller en
AUX-kilde er ferdig vil du finne en ny mappe
med navnet “TUNER RECORDING” eller "AUX
RECORDING" på USB-enheten. Innholdet er
lagret i denne mappen i MP3-formatet.
✎ MERK



For å kunne lytte på musikk med 5.1-kanals lyd,
må du sette Dolby Pro Logic II-modus til Matrix.
(se side 34)


Ta USB-støpslet sakte ut av USB-porten. Hvis
ikke kan det føre til skade på USB-porten.





36
Du må ikke koble fra USB-kabelen eller strømkabelen
mens et USB-opptak pågår.
Dette kan føre til at data går tapt.
For å stoppe et USB-opptak må du trykke STOPP og
kobler fra USB-enheten etter at systemet har sluttet å
spille CD-platen helt.
Hvis du kobler fra USB-kabelen mens et USB-opptak
pågår, vil produktet slå seg av og du vil ikke kunne
slette opptaket.
Hvis du kobler den USB-baserte enheten til produktet
mens det spiller av en CD-plate, vil avspillingen
stoppe midlertidig før den starter opp igjen.
CD-plater med DTS kan ikke tas opp.
Hvis varigheten på opptaket er 5 sekunder eller
mindre, vil det ikke bli opprettet noen opptaksfil.
USB-opptak er kun mulig hvis USB-enheten er
formatert med filsystemet FAT. (Filsystemet NTFS
støttes ikke).
Lydsignalet vil ikke kunne høres under et USB-opptak
av en CD-plate.
Når alternativet HDMI AUDIO er slått på (On), er det
ikke mulig å utføre et USB-opptak.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 36
2011-12-28
5:38:51
06
Annen informasjon
Se skjemaet nedenfor hvis dette produktet ikke fungerer som det skal. Hvis problemet du opplever ikke er
oppført nedenfor, eller hvis instruksjonen nedenfor ikke hjelper, slår du av produktet, kobler fra
strømledningen, og kontakter nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics servicesenter.
Symptom
Sjekk/Tiltak
Jeg kan ikke løse ut platen.
• Er støpselet satt skikkelig inn i kontakten?
• Slå av strømmen og slå den deretter på igjen.
Avspillingen starter ikke.
• Kontroller regionnummeret på DVD-platen.
DVD-plater som er kjøpt i utlandet kan være en annen kode, og kan dermed ikke
spilles av.
• CD-ROM- og DVD-ROM-plater kan ikke spilles av på dette produktet.
• Kontroller at klassifiseringsnivået er korrekt.
Avspillingen starter ikke med en
gang Spill av/Pauseknkn trykkes.
• Bruker du en deformert plate eller en plate med riper på overflaten?
• Rengjør platen.
Det kommer ikke noen lyd.
• Du hører ingen lyd under hurtig avspilling, sakte avspilling eller trinnvis avspilling.
• Er høyttalerne tilkoblet korrekt? Er høyttaleroppsettet riktig tilpasset?
• Er platen alvorlig skadet?
Lyden kan høres i et par av
høyttalerne, men ikke alle 6.
• På enkelte DVD-plater, er det bare lyd på de fremre høyttalerne.
• Kontroller at høyttalerne er korrekt tilkoblet.
• Juster lydstyrken.
• Når du lytter på en CD eller et TV- eller radiosignal, høres lyden bare igjennom
fronthøyttalerne.
Velg "PROLOG" ved å trykke
PL II (Dolby Pro Logic II) på fjernkontrollen hvis du
vil bruke alle 6 høyttalere.
Dolby Digital 5.1-kanals
surroundlyd produseres ikke.
• Er det et "Dolby Digital 5.1 CH"-merke på platen? Dolby Digital 5.1 CH Surround
produseres bare hvis platen er spilt inn med 5.1-kanals lyd.
• Er lydspråket korrekt satt til DOLBY DIGITAL 5.1-CH på informasjonsskjermen?
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Er fjernkontrollen betjent innenfor rekkevidden og avstanden?
• Er batteriene oppbrukte?
• Har du valgt korrekt modus (RECEIVER DVD/TV)?
• Platen går rundt, men det
produseres ikke noe bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig og bildet
skjelver.
• Er strømmen på TV-apparatet på?
• Er videokablene korrekt tilkoblet?
• Er platen skitten eller skadet?
• En dårlig produsert plate kan være umulig å spille av.
Lydspråk og undertekst fungerer ikke.
• Lydspråk og undertekst fungerer ikke hvis platen ikke inneholder dem.
Plate/tittelmenyen vises ikke selv om
plate/tittelfunksjonen er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
Bildeforholdet kan ikke endres.
• Du kan spille av 16:9 DVD-plater i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOX-modus eller
4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-plater kan bare sees i forholdet 4:3. Se DVDplatens omslag, og velg deretter egnet funksjon.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 37
Annen informasjon
Feilsøking
37
2011-12-28
5:38:51
Annen informasjon
Symptom
Sjekk/Tiltak
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen kobles fra,
tastene på frontpanelet fungerer
ikke, eller så høres det merkelige
lyder).
• Trykk og hold nede STOPP () på fjernkontrollen i 5 sekunder eller mer uten at det
er noen plate i produktet (tilbakestillingsfunksjon).
• Produktet fungerer ikke normalt.
Passordet for klassifiseringsnivå er
avglemt.
Kan ikke motta radiosendinger.
Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Mens meldingen "NO DISC" vises på produktets skjerm, må du holde innSTOPP ()
på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder. "INIT" (Første) vises på skjermen, og alle
innstillinger vil gå tilbake til standardverdiene.
Deretter må du trykke POWER.
Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Er antennen korrekt tilkoblet?
• Hvis antennens inngangssignal er svakt, installerer du en ekstern FM-antenne i et område
med gode mottaksforhold.
Liste over språkkoder
Tast inn den rette koden for ANDRE på plate-, lyd- og undertekstmenyen. (se side 27).
Kode
Språk
Kode
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Assamese
1051
1052
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
Språk
Kode
Språk
Interlingue
Kode
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
1151
Basque
1257
Hebrew
Aymara
1157
Persian
1261
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1166
Fiji
1171
Faeroese
Bulgarian
1174
Bihari
1181
Språk
Malagasy
Kode
Språk
Kode
Språk
1482
Kirundi
1527
Tajik
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
38
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 38
2011-12-28
5:38:52
06
Annen informasjon
Spesifikasjoner
Generelt
FM-tuner
HDMI
2.76 Kg
430 (B) x 59 (H) x 249 (D) mm
+5°C til +35°C
10 % til 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Lesehastighet: : 3.49 ~ 4.06m/sek.
Omtr. avspillingstid (enkeltsidig, enkeltlags plate): 135 min.
Lesehastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 74 min.
Lesehastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 20 min.
480i(576i)
1 kanal: 1,0 Vp-p (75 belastning)
480i(576i)
Y: 1,0 Vp-p (75 belastning)
Pr: 0,70 Vp-p (75 belastning)
Pb: 0,70 Vp-p (75 belastning)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Utgang for fronthøyttalere
142W x 2(3Ω)
Utgang for senterhøyttaler
142W(3Ω)
Surroundhøyttaler-utgang
141W x 2(3Ω)
Utgang for basselement
142W(3Ω)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-forhold
65dB
Kanalseparasjon
60dB
Inngangsfølsomhet
(AUX)800mV
Vekt
Mål
Bruksområde, temperatur
Bruksområde, luftfuktighet
Signal-/støyforhold
Følsomhet
Total harmonisk forvrengning
DVD (Digital Versatile Disc)
Plate
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Komposittvideo
Videoutgang
Komponentvideo
Video/Audio
Forsterker
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 39
39
2011-12-28
5:38:52
Annen informasjon
HT-D450
Høyttalersystem
Høyttaler
Impedans
Frekvensområde
Utstrålt lydtrykknivå
Inngangseffekt
Maksimal inngangseffekt
Dimensjoner (B x H x D)
Vekt
5.1-kanals høyttalersystem
Front
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Senter
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
142W
141W
142W
284W
282W
284W
Front : 90 x 141.5 x 68.5 mm
Surround : 84 x 104.5 x 68.5 mm
Senter : 360 x 74.5 x 68.5 mm
Basselement : 168 x 350 x 285 mm
Front: 0.58 Kg, Senter : 0.96 Kg
Surround : 0.4 Kg, Basselement : 3.6 Kg
Basselement
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
142W
284W
HT-D453
Høyttalersystem
Høyttaler
Impedans
Frekvensområde
Utstrålt lydtrykknivå
Inngangseffekt
Maksimal inngangseffekt
Dimensjoner (B x H x D)
Vekt
5.1-kanals høyttalersystem
Front
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Senter
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
142W
141W
142W
284W
282W
284W
Front : 90 x 1200 x 119 mm (base : 250 x 250)
Surround : 84 x 104.5 x 68.5 mm
Senter : 360 x 74.5 x 68.5 mm
Basselement : 168 x 350 x 285 mm
Basselement
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
142W
284W
Front : 3.68 Kg, Senter : 0.96 Kg
Surround : 0.4 Kg, Basselement : 3.6 Kg
HT-D455
Høyttalersystem
Høyttaler
Impedans
Frekvensområde
Utstrålt lydtrykknivå
Inngangseffekt
Maksimal inngangseffekt
Dimensjoner (B x H x D)
Vekt
40
Front
3
140Hz~20KHz
86dB/W/M
5.1-kanals høyttalersystem
Surround
Senter
3
3
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
Basselement
3
40Hz~160Hz
88dB/W/M
141W
142W
142W
142W
282W
284W
284W
284W
Front/Surround : 90 x 1200 x 119 mm (base : 250 x 250)
Senter : 360 x 74.5 x 68.5 mm
Basselement : 168 x 350 x 285 mm
Front/Surround : 3.68 Kg, Senter : 0.96 Kg
Basselement : 3.6 Kg
Norsk
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 40
2011-12-28
5:38:52
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Center 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com
-
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 41
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
0-800-502-000
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
Belarus
Moldova
www.samsung.com
Bosnia
Bulgaria
Croatia
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Ukraine
www.samsung.com
0-800-100-5303
02-201-24-18
Switzerland
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Belgium
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-28
5:38:52
Korrekt avhendig av batteriene i dette produktet
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal
deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet
avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det
elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å
unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt
fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker
resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
Code no. AH68-02337E (01)
HT-D450-XE-NOR-1228.indd 42
2011-12-28
5:38:53
Download PDF

advertising