Samsung | HT-C730 | Samsung HT-C730 Bruksanvisning

HT-C730
Digitalt hjemmebiografsystem
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du
registrere dit produkt hos
www.samsung.com/register
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd Sec1:1
2010-05-06
2:59:55
Sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsadvarsler
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
indeni produktet, der udgør en risiko for
elektrisk stød eller personskade.
FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE
ELEKTRISK STØD, SKAL DU SØRGE FOR,
AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT
ADVARSEL
• For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk
stød må du ikke udsætte dette apparat for regn
eller fugt.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen
objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må
anbringes på apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal
altid være muligt at anvende det.
• Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt
med beskyttelsesjord.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes
fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være
tilgængelig.
2
Dette symbol indikerer vigtige
instruktioner, der følger med
produktet.
CLASS 1
LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASERPRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som
et KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Brug af kontroller og andre justeringer eller
ændringer af procedurer end de, der er angivet
heri, kan medføre skadelig stråling.
FORSIGTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG
LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLEN.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 2
2010-05-06
3:00:12
Forholdsregler
• Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
• Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm).
• Anbring ikke produktet på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt.
Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret.
• Anbring ikke noget oven på produktet.
• Inden du flytter produktet, skal du sikre dig, at disksprækken er tom.
• For helt at afbryde produktet fra strømforsyningsnettet skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal
anvendes i en længere periode.
• Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige produktet.
• Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at produktet overophedes og ikke fungerer korrekt.
• Beskyt produktet mod fugt, og undgå kraftig varme eller udstyr, der skaber et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt (f.eks. højttalere).
• Kobl strømkablet fra strømfordyningen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
• Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.
• Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer
produktet om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender det.
• Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige.
Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Tilbeh
Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.
Videokabel
FM-antenne
Brugervejledning
iPod-dock
Ferritkerne
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
㪈
㪉
㪋
㪌
㪎
㪏
㪊
㪍
㪐
V-SOUND
DSP /EQ
㪇
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
B
C
S . VOL
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Fjernbetjening/batterier
(AAA-størrelse)
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 3
3
2010-05-06
3:00:12
Sikkerhedsinformationer
Forholdsregler vedr. håndtering og
opbevaring af diske
Små ridser på disken kan reducere lyd- og
billedkvaliteten eller medføre, at der springes på
disken.
Vær specielt omhyggelig med ikke at ridse diske, når
du håndterer dem.
Sådan holdes diske
• Rør ikke ved diskens indspillede side.
• Hold disken på kanterne, så der ikke
kommer fingeraftryk på overfladen.
• Sæt ikke papir eller tape på disken.
Sådan opbevares diske
• Opbevar dem ikke i direkte sollys
• Opbevar dem et køligt, ventileret sted.
• Opbevar dem i et rent beskyttelseshylster.
Opbevar lodret.
✎ BEMÆRK


Sørg for, at der ikke kommer snavs på diskene.
Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.
Håndtering og opbevaring af diske
Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, kan
du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet
med vand og aftørre med en blød klud.
• Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken
midte og udefter
✎ BEMÆRK

4
Licens
• OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt format, skabt af
DivX, Inc. Dette er en officiel official DivX-certificeret
enhed, der afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com for
flere informationer og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til
DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® -enhed skal
registreres for at kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD)-indhold.
For at generere registreringskoden skal du finde sektionen DivX VOD i
enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com med denne kode for at
afslutte registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• iPod er et varemærke tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc.
• Dolby og double-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle
rettigheder forbeholdes.
Kopibeskyttelse
• Mange dvd-diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun
slutte dit produkt direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du
tilslutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede fra
kopibeskyttede dvd-diske.
• “Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er
beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle rettigheder
tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er
forbudt.”
Den kan forekomme fugtdannelse, hvis varm luft
kommer i kontakt med kolde dele inde i produktet. Når
der dannes fugt inde i produktet, fungerer det muligvis
ikke korrekt. Hvis dette forekommer, skal du fjerne
disken og lade produktet stå i en eller to timer med
strømmen tændt.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 4
2010-05-06
3:00:12
Indhold
SIKKERHEDSINFORMATION
2
SÅDAN KOMMER DU I GANG
7
TILSLUTNINGER
15
22
Sikkerhedsadvarsler
Forholdsregler
Tilbeh
Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske
Licens
Copyright
Kopibeskyttelse
7
7
11
11
12
13
Ikoner der anvendes i vejledningen
Disktyper og egenskaber
Beskrivelse
Frontpanel
Bagpanel
Fjernbetjening
15
17
18
20
20
Tilslutning af højttalerne
Montering af ferritkernen på hovedenhedens strømkabel
Tilslutning af videoudgangen til dit tv
Tilslutning af FM-antennen
Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
Inden start (første opsætning)
Indstilling af opsætningsmenuen
Visning
Tv-forhold
BD Wise
Opløsning
HDMI-format
Audio
DRC (Dynamic Range Compression)
AV-synkronisering
HDMI-LYD
EQ Optimizer
System
Første opsætning
DivX(R)-registrering
Sprog
Sikkerhed
Klassificering
Skift adgangskode
Support
Produktinformation
DANSK
OPSÆTNING
2
3
3
4
4
4
4
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 5
5
2010-05-06
3:00:12
Indhold
GRUNDLÆGGENDE
FUNKTIONER
26
AVANCEREDE
FUNKTIONER
26
26
27
27
31
33
Diskafspilning
Lydafspilning - cd (CD-DA)/MP3/WMA
JPEG-filafspilning
Brug af afspillefunktionen
Lydtilstand
Radiolytning
34
34
36
USB-funktion
Brug af en iPod
CD-ripning
37
38
39
Fejlfinding
Sprogkodeliste
Specifikationer
34
ANDRE INFORMATIONER
37
•
Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det
virkelige produkt.
•
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
a. en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
b. du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
6
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-1025.indd 6
2010-10-25
5:29:26
Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du
læser brugervejledningen.
Ikon
Udtryk
Definition
DVD
Denne involverer en funktion,
der er mulig med DVD-Videoeller DVD±R/±RW-diske, der er
optaget og lukket i tilstanden
Video.
B
CD
Dette involverer en funktion, der
er mulig med en data-CD (CD
DA, CD-R/RW).
A
MP3
Dette involverer en funktion, der
er mulig med CD-R/RW-diske.
G
JPEG
Dette involverer en funktion, der
er mulig med CD-R/RW-diske.
D
DivX
Dette involverer en funktion, der
er mulig med MPEG4-diske.
(DVD±R/±RW, CD-R/RW)
!
FORSIGTIG
Dette omhandler en situation,
hvor en funktion ikke fungerer,
eller indstillinger måske bliver
annulleret.
BEMÆRK
Dette omhandler tips eller
instruktioner på siden, der
medvirker til at få den enkelte
funktion til at fungere.
Genvejstast
Denne funktion giver direkte og
nem adgang ved at trykke på
en knap på fjernbetjeningen.
d
Disktyper og egenskaber
Regionskode
Produktet og diskene er kodet efter region. Disse
regionskoder skal stemme overens, for at disken kan
afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles
disken ikke.
Disktype
✎
DVD-VIDEO
Regionskode
Område
1
USA, USA-områder og Canada
2
Europa, Japan, Mellemøsten,
Ægypten, Sydafrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexico, Sydamerika,
Centralamerika, Australien, New
Zealand, Stillehavslandene,
Vestindien
5
Rusland, Østeuropa, Indien,
det meste af Afrika, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 7
Sådan kommer du i gang
Ikoner der anvendes i vejledningen
01
Sådan kommer du i gang
7
2010-05-06
3:00:13
Sådan kommer du i gang
CD-R-MP3-diske
Disktyper der kan afspilles
Disktyper og
mærke (logo)
Optagede Diskstøsignaler
rrelse
12 cm
AUDIO
Maks. spilletid
Ca. 240 min.
(enkeltsidet)
Ca. 480 min.
(dobbeltsidet)
+
DVD-VIDEO
Ca. 80 min.
(enkeltsidet)
VIDEO
8 cm
Ca. 160 min.
(dobbeltsidet)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
• Kun cd-r-diske med MP3-filer ISO 9660- eller
Joliet-format kan afspilles.
• MP3-filnavne må ikke indeholde mellemrum eller
specialtegn (. / = +).
• Brug diske med en komprimerings/
dekomprimeringshastighed større end 128 Kbps.
• Kun filer med filtyperne ".mp3" og ".MP3" kan
afspilles.
• Kun en multisessionsdisk, der er brændt
fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt
område på multisessionsdisken, kan disken kun
afspilles frem til det tomme område.
• Hvis disken ikke er lukket, tager det længere tid,
før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer
bliver nødvendigvis afspillet.
• For filer der er indkodet i VBR-format (Variable Bit
Rate), f.eks. filer indkodet med både lav og høj
bithastighed (f.eks. 32 Kbps ~ 320 Kbps),
overspringes lyden muligvis ved afspilning.
• Der kan højst afspilles 500 spor fra en CD.
• Der kan højst være 300 mapper på en CD.
Brug ikke følgende disktyper!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM- og DVDRAM-diske kan ikke anvendes i dette produkt.
Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen
<WRONG DISC FORMAT (FORKERT
DISKFORMAT)> på tv-skærmen.
• Dvd-diske, der købes i udlandet, kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen
<Wrong Region. Please check Disc. (Forkert region.
Kontroller disken.)> på tv-skærmen.
Disktyper og diskformat
Dette produkt understøtter ikke Secure Media-filer (DRM).
CD-R-diske
• Visse CD-R-diske kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af
indspilleenheden (cd-optager eller pc) samt diskens tilstand.
• Brug en 650 MB (74 minutters) cd-r-disk.
Anvend ikke cd-r-diske på over 700 MB/80 minutter, da
disse muligvis ikke kan afspilles.
• Visse (genskrivelige) cd-rw-medier kan muligvis ikke afspilles.
• Kun CD-R’er, der er "lukket" korrekt, kan afspillet komplet.
8
CD-R-JPEG-diske
• Kun filer med filtypenavnene "jpg" kan afspilles.
• Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid,
før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer
bliver nødvendigvis afspillet.
• Kun cd-r-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller
Joliet-format kan afspilles.
• JPEG-filnavne må højst være på otte tegn og må
ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Kun en multisessionsdisk, der er brændt
fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt
segment på en multisessionsdisk, kan disken kun
afspilles op til det tomme segment.
• Der kan højst gemmes 999 billeder på en enkelt
CD.
• Ved afspilning af en Kodak/Fuji Picture CD kan kun
JPEG-filer i billedmappen afspilles.
• Andre billeddiske end Kodak/Fuji Picture CD kan
være længere tid om at starte, og det er ikke
sikkert, at alt afspilles.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 8
2010-05-06
3:00:13
01
• Softwareopdateringer for ikke-kompatible formater
understøttes ikke. (Eksempel: QPEL, GMC,
opløsning højere end 800 x 600 pixels mv.)
• Hvis en dvd-r/-rw-disk ikke er optaget korrekt i
formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.
• Sektioner med en højere rammehastighed kan
muligvis ikke afspilles ved afspilning af en DivX-fil.
• Da dette produkt kun kan afkode formater, der er
autoriseret af DivX Networks, Inc., kan DivX-filer, som
brugeren har oprettet, muligvis ikke afspilles.
DivX (Digital internet video express)
Sådan kommer du i gang
DVD±R/±RW, CD-R/RW diske
DivX er et videofilformat udviklet af Microsoft, og det er
baseret på MPEG4-komprimeringsteknologi til at levere
lyd- og videodata over internettet i realtid.
MPEG4 anvendes til videoindkodning og MP3 til
lydindkodning, så brugere kan se en film med video og
lyd i næsten dvd-kvalitet.
Understøttede formater (DivX)
Dette produkt understøtter kun følgende
medieformater.
Hvis hverken video- eller lydformat er understøttet, kan
brugeren opleve problemer, som f.eks. ødelagte
billeder eller ingen lyd.
Understøttede videoformater
Format
Understøttede versioner
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Understøttede lydformater
Format
Bithastighed
Samplingsfrekvens
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44,1/48khz
DTS
1.5Mbps
44,1khz
44,1khz
• DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler, der er oprettet i
formatet DTS, understøtter kun op til 6 Mbps.
• Formatforhold: Selvom DivX-standardopløsningen er
640x480 pixels, understøtter dette produkt op til
720x480 pixels. Tv-skærmopløsninger højere end
800 understøttes ikke.
• Når du afspiller en disk, og samplingsfrekvens er
højere end 48 kHz eller 320 kbps, kan du opleve
rystelser på skærmen under afspilning.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0525.indd 9
2010-05-25
9
11:14:46
Sådan kommer du i gang
Bemærkninger vedr. USBtilslutning
Understøttede enheder: USB-lagringsmedie, MP3afspiller, digitalkamera, USB-kortlæser
1) Hvis et mappe- eller filnavn er på mere end 10
tegn, vises det måske ikke, eller det fungerer
måske ikke.
2) En undertekstfil større end 148 KB vises muligvis
ikke korrekt.
3) Visse USB/digitalkameraenheder og USBkortlæsere er muligvis ikke kompatible med
produktet.
4) Filsystemerne FAT16 og FAT32 understøttes.
• Filsystemet NTFS understøttes ikke.
5) Foto- (JPEG), musik- (MP3, WMA) og videofiler
skal have navne på koreansk eller engelsk. Eller
kan filen muligvis ikke afspilles.
6) Slut direkte til produktets USB-port. Tilslutning
gennem et andet kabel kan medføre problemer
med USB-kompatibiliteten.
7) Indsættelse af mere end en hukommelsesenhed
i en multikortlæser fungerer muligvis ikke korrekt.
8) PTP-protokol til digitale kameraer er ikke
understøttet.
9) Frakobl ikke en USB-enhed under en
"læseproces".
10) Jo større billedopløsning, jo længere forsinkelse
ved visning.
11) MP3/WMA- eller videofiler med DRM, der er
downloadet fra et kommercielt sted, kan ikke
afspilles.
12) Ekstern harddiskenhed er ikke understøttet.
13) Understøttede filformater
Format
Stillbillede
Musik
Film
Filnavn
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Filtype
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bithastighed
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Version
–
–
V8
Pixel
640x480
–
–
720x480
Samplingsfrekvens
–
44,1kHz
44,1kHz
44,1KHz~ 48KHz
10
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0525.indd 10
2010-05-25
11:14:51
01
Sådan kommer du i gang
Beskrivelse
Frontpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
13
12
1
KNAPPEN SKUB UD (
2
KNAPPEN FUNC (
3
KNAPPEN TUN NED OG SPRING OVER (
4
KNAPPEN STOP (
5
KNAPPEN AFSPIL/PAUSE (
6
KNAPPEN TUN OP OG SPRING OVER (
7
KNAPPEN LYDSTYRKE (
8
POWER-KNAP (
9
AUX IN 1-STIK
Tilslut eksterne komponenter, som f.eks. en MP3-afspiller.
10
USB-PORT
Tilslut her, og afspil filer fra eksterne USB-lagerenheder, som f.eks.
MP3-afspillere, USB-flashhukommelse mv.
11
iPod-STIK
Tilslut iPod-dock-stikket her.
12
DISKSKUFFE
Isæt disken her.
13
SENSOR TIL FJERNBETJENING
Detekterer signaler fra fjernbetjeningen.
14
DISPLAY
Viser afspilningsstatus, tid mv.
Skubber en disk ud.
)
)
)
)
Tilstandene skifter således:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Flytter til forrige titel/kapitel/spor.
Tuner FM-frekvensbåndet ned.
Stopper afspilning af disken.
,
)
)
)
Afspiller en disk eller holder pause i afspilning.
)
Flytter til næste titel/kapitel/spor.
Tuner FM-frekvensbåndet op.
Lydstyrkejustering.
Tænder og slukker for produktet.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 11
11
2010-05-06
3:00:13
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
1
HDMI OUT-STIK
Brug et HDMI-kabel, og tilslut dette HDMI-udgangsstik til HDMIindgangsstikket på dit tv for den bedste billedkvalitet.
2
COMPONENT VIDEO OUT-STIK
Tilslut et tv med komponentvideoindgange til disse stik.
3
VIDEO OUT-STIK
Tilslut dit tv’s videoindgangsstik (VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket.
4
AUX IN 2-STIK
Tilslut til 2 kanals analog udgang på en ekstern enhed (som f.eks. en
videobåndoptager)
5
Brug disse til tilslutning af eksternt udstyr, der kan håndtere digitale
udgange.
6
EKSTERNT DIGITALT OPTISK
INDGANGSSTIK (DIGITAL AUDIO IN)
3.1 KANALS
HØJTTALERUDGANGSTILSLUTNINGER
7
FM ANTENNE-STIK
Tilsluttes til FM-antennen.
8
BLÆSER
Blæseren kører altid, når der er tændt for strømmen. Sørg for mindst
10 cm fri plads på alle sider af blæseren, når du installerer produktet.
12
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 12
Tilslut front-, center- og subwooferhøjttalerne.
2010-05-06
3:00:13
01
Tænder og slukker for produktet.
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
Tænder og slukker for produktet.
Hvis du vil skifte til tilstanden
hjemmebiograf eller tv på
fjernbetjeningen, skal du kontrollere
farven på denne knaps LED.
- Hjemmebiograf: Orange
- Tv: Grøn
Tryk på talknapperne for at vælge
muligheder.
㪈
㪉
㪊
㪋
㪌
㪍
㪎
㪏
DSP /EQ
㪇
Tryk for at stoppe/afspille en disk.
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Tryk for at kontrollere diskmenuen.
Bruges til at ændre lyd/
undertekstsprog, vinkel mv.
Vælg den ønskede DSP/EQlydtilstand.
Tryk for at holde pause på en disk.
Sluk midlertidigt for lyden.
Tryk på denne for at gå til
hjemmemenuen.
Indstiller klokkeslættet, hvor
produktet selv slukker.
Tryk for at springe frem eller
tilbage.
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Reguler lydstyrken.
Sådan skubbes en disk ud.
㪐
V-SOUND
Dette giver dig følelsen af, at du lytter
til et 5.1 kanals lydsystem.
Dette er en knap til tilstandsvalg.
eller
Tryk for at vælge tv’ets videotilstand.
Sådan kommer du i gang
En gennemgang af fjernbetjeningen
øg efter aktive FM-kanaler, og
skift kanel.
Gør det muligt at gentage en titel,
et kapitel, et spor eller en disk.
Brug denne til at gå i menuen Titel.
TOOLS
INFO
Viser status for den aktuelle disk.
Vælger skærmmenuelementer og
ændrer menuværdier.
Afslutter menuen.
RETURN
EXIT
Vender tilbage til forrige menu.
Muliggør adgang til produktets almindelige
funktioner, som f.eks. fotolisten.
eller
GRØN (B): Tryk for at forudindstille FMstationer.
Justerer displayets lysstyrke.
Regulerer og stabiliserer
volumenniveauet for at forhindre en
dramatisk volumenændring.
A
DIMMER
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Muliggør adgang til produktets almindelige
funktioner, som f.eks. fotolisten.
eller
GUL (C): Vælg MONO eller STEREO for
radioudsendelser.
BLÅ (D): Konverterer cd-lyd til et MP3filformat.
Vælg den ønskede P.BASS- eller
MP3 Forbedrings-tilstand.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 13
13
2010-05-06
3:00:14
Sådan kommer du i gang
Installation af batteriet i fjernbetjeningen
* Batteristørrelse: AAA
Kodeliste - tv-mærker
Mærke
Kode
Mærke
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
03
Brocsonic
59, 60
Panasonic
Penney
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
✎ BEMÆRK




Anbring batterierne i fjernbetjeningen, således at de
passer med polerne: (+) til (+) og (–) til (–).
Udskift altid begge batterier samtidigt.
Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige
linje.
Indstilling af fjernbetjeningen
Du kan styre visse funktioner på dit tv med denne
fjernbetjening.
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Daewoo
2. Tryk på knappen POWER for at tænde for tv’et.
3. Hold knappen POWER inde, og indtast den
kode, der svarer til dit tv-mærke.
• Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit
tv, skal du indtaste dem én efter én for at
afgøre, hvilken kode der fungerer.
• Eksempel: For et Samsung-tv
Mens du holder knappen POWER nede, skal du
bruge talknapperne til at indtaste 00, 15, 16, 17
eller 40.
4. Hvis tv'et slukkes, er indstillingen færdig.
• Du kan bruge knapperne TV POWER,
VOLUME, CHANNEL samt de numeriske
knapper (0~9).
✎ BEMÆRK


Fjernbetjeningen kan muligvis ikke styre visse tvmærker. Endvidere er visse handlinger muligvis ikke
tilgængelige. Det afhænger af mærket på dit tv.
Hvis du ikke indstiller fjernbetjeningen med koden til
dit tv-mærke, fungerer fjernbetjeningen som standard
med Samsung-tv.
14
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Proscan
Realistic
Når du betjener et tv med fjernbetjeningen
1. Tryk på knappen DVD RECEIVER/TV for at
indstille fjernbetjeningen til tilstanden TV.
Kode
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
03, 40
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
SSS
18
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 14
2010-05-06
3:00:15
02
Tilslutninger
Tilslutninger
Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af produktet til andre eksterne komponenter.
Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.
Tilslutning af højttalerne
Anbringelse af produktet
SW
Anbring det på en sokkel, en hylde eller under tvsoklen.
Valg af lytteposition
2,5 til 3 gange tv-skærmens størrelse
Lyttepositionen skal have en afstand fra tv’et på
ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen størrelse.
Eksempel: For 32" tv: 2~2,4 m
For 55" tv: 3,5~4 m
Fronthøjttalere
ei
Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig.
Anbring højttalerne, så deres diskanthøjttalere har samme højde som dine ører.
Juster fronthøjttalernes forside med centerhøjttalerens forside, eller anbring dem
en anelse foran centerhøjttalerne.
Centerhøjttaler
f
Det er bedst at installere denne i samme højde som fronthøjttalerne. Du kan også
installere den direkte over eller under tv-apparatet.
Subwoofer
!




g
Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil.
FORSIGTIG
Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis højttaleren vælter.
Når du tilslutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.
Hold subwooferen uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn stikker deres hænder eller andre
genstande ind i subwooferens kanal (hul).
Hæng ikke subwooferen på væggen med kanalen (hullet) indad.
✎ BEMÆRK

Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. det magnetfelt, som
højttaleren genererer. Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra tv’et.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 15
15
2010-05-06
3:00:15
Tilslutninger
Tilslutning af højttalerne
Højttalerkomponenter
(L)
(R)
FRONT
CENTRE
SUBWOOFER
HØJTTALERKABEL
Tilslutning af højttalerne
1.
Nedtryk tappen på stikket på højttalerens bagside.
2. Sæt den sorte ledning i det sorte stik (–), den røde ledning i det røde stik (+),
og slip tappen.
3. Tilslut stikkene på bagsiden af produktet, så farverne på højttalerstikkene
passer sammen.
Sort
Rød
Fronthøjttaler (R)
Fronthøjttaler (L)
Centerhøjttaler
Subwoofer
16
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 16
2010-05-06
3:00:15
02
Tilslutninger
Afmontering/montering af højttalere på stativet
* Kun fronthøjttalere
Sådan afmonteres højttaleren
Hvis du vægmonterer højttaleren, skal du først fjerne
stativet.
1. Træk stativet ud i pilens retning.
• Brug ikke vold ved afmonteringen. I modsat fald kan
produktet tage skade.
2. Således ser produktet ud, når stativet er afmonteret.
Sådan installeres højttaleren
1. Monter stativet i pilens retning, således at det passer ind i de
tilsvarende huller (4 stk.) på højttaleren.
2. Isæt stativet hele vejen i pilens retning.
3. Således ser produktet ud, når højttalerenheden er afmonteret.
Montering af ferritkernen på hovedenhedens strømkabel
Hvis du monterer en ferritkerne på hovedenhedens strømkabel, medvirker den til at forhindre
radiofrekvensforstyrrelser.
1. Tryk på låsetappen for at åbne ferritkernen.
2.. Lav en dobbelt løkke på hovedenhedens strømkabel.
3.. Monter ferritkernen på hovedenhedens strømkabel, som figuren viser, og tryk, indtil den klikker.
Under 5 cm
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 17
17
2010-06-10
9:51:20
Tilslutninger
Tilslutning af videoudgangen til dit TV
Vælg en af tre metoder til tilslutning til et tv.
METODE 3 (medfølger)
METODE 1
Grøn
Blå
METODE 2
Rød
METODE 1 : HDMI
Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv.
METODE 2: Komponentvideo
Hvis dit tv er forsynet med komponentvideoindgange, kan du tilslutte et komponentvideokabel (medfølger
ikke) fra COMPONENT OUT-stikket (PR, PB og Y) på bagsiden af produktet til komponentindgangsstikkene
på dit TV.
METODE 3: Komposit video
Tilslut det medfølgende videokabel fra VIDEO OUT-stikket på bagsiden af produktet til VIDEO IN-stikket på
dit TV.
18
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 18
2010-06-10
9:51:27
02



!

Tilgængelige opløsninger for HDMI-output er 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Se side 23 for indstilling af
opløsningen.
Dette produkt fungerer i scanningstilstanden 480i (576i) ved komponent-/kompositudgang.
Når du har lavet videotilslutningen, skal du indstille videoindgangskilden på tv’et, så den passer til den
tilhørende videoudgangstilstand på dit produkt.
Tænd for dette produkt, inden du indstiller videoindgangskilden på tv’et. Se i tv’ets brugervejledning for flere
informationer om, hvordan du vælger tv’ets videoindgangskilde.
Tilslutninger
✎ BEMÆRK
FORSIGTIG
Tilslut ikke enheder gennem en videobåndoptager. Videosignaler, der udsendes gennem en
videobåndoptager, kan blive påvirket af systemer til copyrightbeskyttelse, og billedet på tv’et vil blive
forstyrret.
HDMI-FUNKTION
HDMI-autodetekteringsfunktion
Produktets videoudgang ændres automatisk til HDMI-tilstand, når der tilsluttes et HDMI-kabel, mens afspilleren er tændt.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt stik. Med
HDMI sender produktet et digitalt video- og lydsignal og viser et levende billede på et tv, der har HDMIindgangsstik.
• Beskrivelse af HDMI-forbindelsen
- HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
- Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på
skærmen.
• Hvad er HDCP?
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system, der forhindrer, at dvd-indhold, der
udsendes via HDMI, kan kopieres. Det giver en sikker digital forbindelse mellem en videokilde (pc, dvd mv.)
og en fremvisningsenhed (tv, projektor mv.). Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre, at der
fremstilles ikke-godkendte kopier.
✎ BEMÆRK

Når der er tilsluttet et HDMI-kabel, udsendes komposit- (video) og komponentvideosignalerne ikke.
Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at kontrollere andre Samsung-enheder med
fjernbetjeningen til dit Samsung-tv. Anynet + kan anvendes ved at tilslutte dette produkt et SAMSUNG-TV
ved hjælp af et HDMI-kabel. Dette er kun muligt med SAMSUNG-TV, der understøtter Anynet+.
1. Tilslut produktet til et Samsung-tv med et HDMI-kabel. (Se side 18)
2. Indstil funktionen Anynet+ på dit tv (Se betjeningsvejledningen til tv’et for yderligere oplysninger.)
✎ BEMÆRK




Anynet+ funktionen understøtter visse taster på fjernbetjeningen.
Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis et HDMI-kabel ikke understøtter CEC.
Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV. Se brugervejledningen til dit TV.
Se efter logoet
(Hvis dit fjernsyn har et
-logo, understøtter det funktionen Anynet+.)
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 19
19
2010-06-10
9:51:28
Tilslutninger
Tilslutning af FM-antennen
FM-antenne (medfølger)
1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM-antennestikket.
2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør
den herefter til en væg eller en hård overflade.
✎ BEMÆRK

Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.
Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
Lydkabel
(medfølger ikke)
Lydudgang
AUX1: Tilslutning af en ekstern komponent/MP3-afspiller
Komponenter som f.eks. en MP3-afspiller.
1. Tilslut AUX IN1(Audio) på siden af produktet til lydudgangen på den eksterne komponent/MP3-afspiller.
2. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge indgangen AUX1.
• Tilstanden skifter således:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ BEMÆRK

For at optimere systemets drift efter skift til tilstanden AUX udsendes signallyden i et par sekunder.
20
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 20
2010-06-10
2:44:01
02
Tilslutninger
Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
Videobåndoptager
Hvid
Lydkabel (medfølger ikke)
Hvis den eksterne, analoge
komponent kun har én
lydudgang, skal du tilslutte
enten højre eller venstre.
AUX 2
Rød
Optisk kabel
(medfølger ikke)
Set-Top Box
OPTISK
AUX 2 : Tilslutning af en ekstern analog komponent
Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.
1. Tilslut AUX IN 2 (lyd) på produktets bagside til lydudgangen fra den eksterne, analoge komponent.
• Sørg for, at farverne på stikkene passer sammen.
2. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge indgangen AUX 2.
• Tilstanden skifter således:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ BEMÆRK

Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens
lydudgangsstik til dette produkt.

For at optimere systemets drift efter skift til tilstanden AUX udsendes signallyden i et par sekunder.
OPTISK: Tilslutning af en ekstern digital komponent
Digitale signalkomponenter, som f.eks. en kabelboks/satellitmodtager (set-top-boks).
1. Tilslut DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på produktets bagside til den eksterne, digitale komponents
digitale udgang.
2. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge D.IN
• Tilstanden skifter således:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 21
21
2010-06-10
9:51:29
Opsætning
Inden start (første opsætning)
1. Tryk på knappen POWER, når den er sluttet til
tv’et første gang.
Skærmbilledet til de første indstillinger vises.
Indstilling af opsætningsmenuen
Trinnene for adgang kan variere, afhængigt af den
valgte menu. Den grafiske grænseflade i denne
vejledning kan variere, afhængigt af firmwareversionen.
1
Initial setting > On-Screen Language
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Select a language for the on-screen displays.
TOOLS
INFO
English
Korean
3
Dutch
French
German
Move
RETURN
2
Italian
Select
Return
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
sprog, og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ENTER for at vælge knappen Start.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
TV-format forhold, og tryk derefter på knappen
ENTER.
5. Tryk på knappen ENTER for at vælge knappen
Start.
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
A
4
1
KNAPPEN MENU : Viser hjemmemenuen.
2
KNAPPEN RETURN : Vender tilbage til forrige
opsætningmenu.
3
KNAPPEN ENTER / RETNINGSKNAPPER
Flyt markøren, og vælg et emne.
Vælg det aktuelt valgte emne.
Bekræft indstillingen.
4
KNAPPEN EXIT : Afslutter opsætningsmenuen.
✎ BEMÆRK




Hvis HDMI-kablet er sluttet til produktet, vises tvformatforhold ikke.
Tryk på knappen RETURN for at gå til forrige
skærmbillede.
Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at
trykke på knappen STOP () på fjernbetjeningen i mere
end fem sekunder, når der ikke er isat nogen disk.
Når skærmbilledet til den første opsætning vises, skal du
se Første opsætning. (se side 24).
Valg af videoformatet
Hvert land har en forskellig videoformatstandard.
Du kan vælge videoformatet som NTSC eller PAL.
Tryk på, og hold taltasten 7 på fjernbetjeningen nede
i mere end 5 sekunder, mens produktet er slukket.
• "NTSC" eller "PAL" vises på displayet. Tryk nu på
taltasten 7 for at vælge enten "NTSC" eller "PAL".
• Videoformatet på disken skal være det samme
som videoformatet på dit tv.
22
Settings
Function
DVD/CD
1. Tryk på knappen POWER.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Settings,
og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede menu, og tryk derefter på knappen
ENTER.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede undermenu, og tryk derefter på
knappen ENTER.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede emne, og tryk derefter på knappen
ENTER.
6. Tryk på knappen EXIT for at afslutte
opsætningsmenuen.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 22
2010-06-10
9:51:30
03
Du kan konfigurere forskellige visningmuligheder,
som f.eks. tv-forhold, opløsning mv.
Tv-formatforhold
Afhængigt af den tv-type, du har, vil du måske
justere skærmindstillingerne.
• On : Dvd-diskens originale opløsning sendes
direkte til tv’er.
• Off : Udgangsopløsningen indstilles i henhold til
den tidligere indstillede opløsning uanset
diskens opløsning.
✎ BEMÆRK

• 4:3 Pan-Scan
Når du vil se 16:9-video fra dvd uden
sorte bjælker øverst og nederst,
også selvom du har et tv med et
4:3-formatforhold (yderste venstre og
højre dele af filmbilleder afskæres).
Opsætning
Visning


Dette vil optimere billedkvaliteten i henhold til
det indhold (disken, dvd’en mv.), du vil afspille
og produktet eller dit BD Wise-kompatible
Samsung-tv.
Hvis du vil ændre opløsningen for tilstanden BD
Wise, skal du på forhånd indstille tilstanden BD
til Off (Fra).
BD Wise bliver deaktiveret, hvis produktet
tilsluttes til en enhed, der ikke understøtter BD
Wise.
• 4:3 Letter Box
Vælges når du vil se et komplet
16:9-formatforhold fra dvd, også når
du har et tv med 4:3-formatforhold. Der
fremkommer sorte bjælker øverst og
nederst på skærmen.
• 16:9 Wide
Du kan vise det komplette 16:9-billede
på dit bredskærms-TV.
✎ BEMÆRK



Når du bruger HDMI, konverteres skærmbilledet
automatisk til tilstanden 16:9 bred, og tv-formatforhold
deaktiveres.
Hvis en dvd er i 4:3-forholdet, kan du ikke vise den i
bredformat.
Da dvd-diske er optaget med forskellige billedformater,
har de forskelligt udseende, afhængigt af softwaren, tvtypen og indstilling af tv-formatforholdet.
BD Wise
Opløsning
Indstiller udgangsopløsningen for HDMI-videosignalet.
Tallet i 480p(576p), 720p, 1080i og 1080p beskriver
antallet af linjer i videoen.
i’et og p'et indikerer interlace og progressiv scanning.
• BD Wise : Indstiller automatisk den optimale opløsning ved
tilslutning med HDMI til et tv med funktionen BD Wise.
(Menuen BD Wise vises kun, hvis BD Wise er indstillet til On.)
• 480p(576p) : Udsender 480 linjer med progressiv video.
• 720p : Udsender 720 linjer med progressiv video.
• 1080i : Udsender 1080 linjer med interlaced video.
• 1080p : Udsender 1080 linjer med progressiv video.
✎ BEMÆRK


Hvis Komponent eller Komposit er tilsluttet,
understøtter opløsningen kun 480i(576i).
1080P vises måske ikke. Det afhænger af tv’et.
HDMI-format
Du kan optimere farveindstillingen fra HDMIudgangen. Vælg den tilsluttede enhedstype.
• Monitor : Vælges ved tilslutning af en skærm via HDMI.
• TV : Vælges ved tilslutning af et tv via HDMI.
(Kun Samsung-produkter)
BD Wise er Samsungs nyeste funktion til
sammenkobling. Når du tilslutter Samsung-produkter
med BD-Wise til hinanden med HDMI, indstilles den
bedste opløsning automatisk.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 23
23
2010-06-10
9:51:31
Opsætning
System
Lyd
DRC (Dynamic Range Compression)
Denne funktion balancerer området mellem de
kraftigste og de svageste lyde. Du glæde dig over
denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser
film med lav lydstyrke om natten.
• Du kan vælge off, 2/8, 4/8, 6/8, Full
AV-synkronisering
Video- og lydsynkroniseringen passer måske ikke til
digitalt tv.
Hvis dette forekommer, kan du justere
lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.
Første opsætning
Ved den første opsætning kan du indstille sprog og tvformatforhold.
✎ BEMÆRK

Hvis HDMI-kablet er sluttet til produktet, vises
tv-formatforholdet ikke og indstilles automatisk
til 16:9 bred.
DivX(R)-registrering
Vis DivX(R) VOD-registreringskoden for at købe og
afspille DivX(R) VOD-indhold.
• Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0
ms og 300 ms. Indstil den til den bedste stilling.
HDMI-LYD
Du kan tænde og slukke for de lydsignaler, der
overføres via HDMI-kablet.
• Off : Kun video overføres via HDMItilslutningskablet. Lyden udsendes kun
gennem produktets højttalere.
• On : Såvel video- som lydsignaler overføres via
HDMI-tilslutningskablet, og lyden udsendes
kun gennem højttalerne på dit TV.
✎ BEMÆRK




Standardindstillingen for denne funktion er HDMI
Audio Off (HDMI lyd fra).
HDMI AUDIO down-mixes automatisk til to kanaler til
tv-højttalere.
Når HDMI Audio (HDMI-lyd) er indstillet til On (Til),
fungerer DSP EQ/P.BASS ikke.
I tilstanden iPod er denne menu ikke tilgængelig.
EQ Optimizer
Indstiller automatisk modforvrængning afhængigt af
regionen.
• Off: Deaktiverer EQ Optimizer.
• On: Aktiverer EQ Optimizer.
24
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 24
2010-06-10
9:51:32
03
Du kan indstille et ønsket sprog til skærmmenuer,
diskmenuer mv.
OSD
Language
Disc Menu
Skift adgangskode
Vælg Change, og indtast den 4-cifrede adgangskode for at
indstille børnesikringen. Brug tasterne på fjernbetjeningen.
Opsætning
Sprog
Settings
Vælger sproget til skærmmenuer mv.
Vælger sproget til diskmenuer.
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
►
Select
Return
System
Language
Security
Audio
Subtitle
Vælger sproget til disklyd.
Vælger sproget til diskundertekster.
a For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHERS
i menuen Disc, Audio og Subtitle og vælge dit lands
sprogkode (se side 38).
a Du kan ikke vælge OTHERS på menuen OSD Language.
✎ BEMÆRK

Support
Det valgte sprog vises kun, hvis disken
understøtter det.
Sikkerhed
Funktionen Parental Lock (Børnesikring) fungerer kun med
dvd’er, der er forsynet med en klassificering, der hjælper
dig med at kontrollere de dvd’er, som din familie ser.
Der er op til otte klassificeringsniveauer på en disk.
Move
Hvis du har glemt din adgangskode
1. Fjern disken.
2. Tryk på og hold knappen STOP () på
fjernbetjeningen nede i mindst fem sekunder
uden nogen ilagt disk. Alle indstillinger vender
tilbage til fabriksindstillingerne.
Support
Produktinformation
Indeholder produktoplysninger, såsom modelkode,
softwareversion osv.
Klassificering
Vælg det klassificeringsniveau, du vil indstille.
Et større tal indikerer, at programmet kun er beregnet til
voksne. Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske,
der indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.
Indtast adgangskoden og tryk derefter på knappen
ENTER.
- Adgangskoden er som standard indstillet til "7890".
- Når opsætningen er færdig, flyttes du til den forrige
skærm.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 25
25
2010-06-10
9:51:32
Grundlæggende funktioner
Diskafspilning
Lydafspilning - CD (CD-DA)/MP3/WMA
Læg en disk i diskskuffen med diskens etiket opad.
BA
✎ BEMÆRK


Genoptag-funktion: Når du stopper
diskafspilningen, husker produktet, hvor du
stoppede, så når du trykker på knappen AFSPIL
igen, starter afspilningen, hvor du sluttede. (Dette
fungerer kun med dvd’er.) Tryk to gange på
knappen STOP under afspilning for at deaktivere
genoptag-funktionnen.
Hvis du ikke trykker på knapper på produktet eller
fjernbetjeningen i mere end tre sekunder, når
produktet er i tilstanden Pause, ændres dette til
tilstanden STOP.

Startskærmbilledet kan være anderledes,
afhængigt af diskens indhold.

Piratdiske kan ikke køre på dette produkt, fordi
det er i strid med CSS-anbefalingerne (Content
Scrambling System: et kopibeskyttelsessystem).
*
vises, når du trykker på en ugyldig tast.
Funktionerne Tv-pauseskærm/Strømbesparelse
• Hvis produktet efterlades i tilstanden Stop i mere
end 5 minutter uden nogen brugerbetjening, vises
en pauseskærm på dit TV.
• Hvis produktet efterlades med pauseskærm i
mere end 20 minutter, slukkes strømmen
automatisk.
Track01
1/17
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
1. Læg en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk i
diskskuffen.
• Ved en lyd-cd afspilles det første spor
automatisk.
- Tryk på knapperne #$ for at flytte til
forrige/næste spor.
• For MP3/WMA-diske skal du trykke på
knapperne ◄► for at vælge Music og
derefter trykke på knappen ENTER.
- Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
den ønskede fil, og tryk på knappen
ENTER.
- Tryk på knapperne  for at flytte til
forrige/næste side.
2. Tryk på knappen STOP () for at stoppe
afspilningen.
✎ BEMÆRK



26
Repeat Play Mode
Afhængigt af indspilletilstanden kan visse MP3/
WMA-cd’er muligvis ikke afspilles.
Indholdsfortegnelsen på en MP3-cd afhænger af
det MP3/WMA-sporformat, der er indspillet på
disken.
WMA-DRM-filer kan ikke afspilles.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 26
2010-06-10
9:51:32
04
Brug af afspillefunktionen
Billeder, der er optaget med et digitalt kamera eller
videokamera, eller JPEG-filer fra en pc, kan gemmes på
en cd og derefter afspilles på dette produkt.
Forlæns/baglæns søgning
dBAD
1. Læg en JPEG-disk i diskskuffen.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Photo, og
tryk derefter på knappen ENTER.
Tryk på knapperne  for søgefunktionen.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
mappe, du vil afspille, og tryk herefter på
knappen ENTER.
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det foto,
du vil afspille, og tryk herefter på knappen
ENTER.
• Den valgte fil afspilles, og diasshowet starter.
• Tryk på knappen PAUSE () for at stoppe
diasshowet.
• Du kan se den forrige/næste fil ved at trykke
på knappen ◄,► i diasshowtilstand.
ROOT
✎ BEMÆRK

Der afspilles ikke lyd i søgetilstand.
Spring scener/sange over
dBAD
Tryk på knapperne #$.
• Hver gang du trykker på knappen under
afspilning, afspilles forrige eller næste kapitel, spor
eller mappe (fil).
• Du kan ikke springe kapitler over fortløbende.
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
Grundlæggende funktioner
JPEG-filafspilning
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Slowmotion-afspilning
Return
dD
Roter-funktion
Tryk på knappen PAUSE () og derefter knappen
 for slowmotion-afspilning.
G
Tryk på den GRØNNE (B) eller den GULE (C) knap i
tilstanden PAUSE.
• GRØN(B) knap: Roterer 90° mod uret.
• GUL (C) knap: Roterer 90° med uret
✎ BEMÆRK

d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ BEMÆRK

I langsom afspilning er lyden deaktiveret.

Baglæns langsom afspilning fungerer ikke.
Den største opløsning, dette produkt
understøtter, er 5120 x 3480 (eller 19,0
megapixels) for standard-JPEG-filer og 2048 x
1536 (eller 3,0 megapixels) for progressive
billedfiler.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0610.indd 27
27
2010-06-10
9:51:32
Grundlæggende funktioner
Trinvis afspilning
Brug af menuen Title
dD
Tryk gentagne gange på knappen PAUSE.
• Billedet flyttes fremad med én ramme, hver gang
du trykker på knappen under afspilning.
✎ BEMÆRK

I trinvis langsom afspilning er lyden deaktiveret.
Funktionen Spring 5 minutter
D
Tryk under afspilning på knappen ◄,►.
• Afspilningen springer 5 minutter fremad, hver gang
du trykker på knappen ►.
• Afspilningen springer 5 minutter tilbage, hver gang
du trykker på knappen ◄.
d
For dvd’er der indeholder flere titler, kan du se titlen
for hver film.
TITLE MENU
1. Under afspilning skal du trykke på
knappen TITLE MENU på
fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
udføre det ønskede valg, og tryk derefter på
knappen ENTER.
✎ BEMÆRK

Afhængigt af disken kan emner i menuopsætningen
variere, og denne menu er måske ikke tilgængelig.
✎ BEMÆRK

Du kan kun bruge denne funktion med DivX.
Brug af diskmenuen
d
Du kan vise menuerne til lydsproget,
undertekstsproget, profil mv.
1. Under afspilning skal du trykke på
knappen DISC MENU på
fjernbetjeningen.
DISC MENU
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
udføre det ønskede valg, og tryk derefter på
knappen ENTER.
✎ BEMÆRK

Afhængigt af disken kan menuopsætning variere,
og denne menu er måske ikke tilgængelig.
28
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 28
2010-05-06
3:00:25
04
Gentag afspilning fra A-B
dBAD
dB
Gentagelse af DVD/DivX
Du kan gentage afspilning af en valgt del af en DVD
eller CD.
Du kan gentage titlen, kapitlet eller sektionen (A-Bgentagelse) på dvd/DivX.
1. Under afspilning af en dvd-disk eller cd skal du
trykke på knappen REPEAT på fjernbetjeningen.
Repeat
Grundlæggende funktioner
Gentagelse af afspilning
2. For dvd: Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge A-.
For cd: Tryk på knappen REPEAT flere gange, indtil
vises.
OFF
3. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal starte (A).
4. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal slutte (B).
REPEAT
1. Under dvd/DivX-afspilning skal du
trykke på knappen REPEAT på
fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
en
ønsket
gentagelsestilstand,
og
tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge OFF for at
vende tilbage til normal afspilning, og tryk
herefter på knappen ENTER.
Z
D
5. Sådan vendes tilbage til normal afspilning
For DVD: Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge OFF.
For CD: Tryk på knapperne REPEAT for at vælge
.
✎ BEMÆRK

Funktionen Gentag A-B fungerer ikke med
DivX-, MP3- eller JPEG-diske.
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Track ➞ Dir (Mappe) ➞ Disc ➞ Off
Gentagelse af cd/MP3
1. Under afspilning af cd/MP3: Tryk flere gange på
knappen REPEAT for at vælge den ønskede
gentagelsestilstand.
B
A
(Normal Gentag spor Gentag alle Tilfældig Gentag sektion A-B)
(Normal Gentag spor Gentag Dir (Mappe) Gentag alle Tilfældig)
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 29
29
2010-05-06
3:00:26
Grundlæggende funktioner
Visning af diskinformationer
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
 Lyd(
): Henviser til en films lydsprog.
En dvd-disk kan indeholde op til 8
lydsprog.
 Undertekst(
): Henviser til oplysninger
om undertekster på disken. Du kan
vælge undertekstsprog eller, hvis du
foretrækker det, vælge at slå undertekst
fra. En dvd-disk kan indeholde op til 32
undertekstsprog.
): Når en dvd indeholder flere
 Vinkel(
vinkler af en bestemt scene, kan du
anvende vinkelfunktionen.
Valg af lydsproget
TOOLS
1. Under afspilningen skal du trykke
på knappen TOOLS på
fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede emne.
3. Tryk på knapperne ◄► for at udføre den
ønskede opsætningsændring, og tryk derefter
på knappen ENTER.
- Du kan anvende taltasterne på
fjernbetjeningen til at styre visse emner.
4. For ar skjule diskinformationerne: Tryk på
knappen TOOLS igen.
dD
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen
).
LYD (
3. Tryk på knapperne ◄► eller taltasterne for at
vælge den ønskede lydsprog.
• Afhængigt af antallet af sprog på dvd-disken
vælges et andet lydsprog, hver gang du
trykker på knappen.
✎ BEMÆRK



Hvis du afspiller indhold fra værktøjsmenuen, aktiveres
visse funktioner muligvis ikke. Det afhænger af disken.
Du kan også vælge DTS eller Dolby Digital. Det
afhænger af disken.
Visse emner i værktøjsmenuen kan være anderledes,
afhængigt af diske og filer.
Menuen TOOLS
 Titel(
) : For adgang til den ønskede titel
når der er mere end én på disken.
Hvis der f.eks. er mere end én film på en
dvd, identificeres hver film som en titel.
 Kapitel(
) : De fleste dvd-diske er
indspillet i kapitler, så du hurtigt kan finde et
bestemt kapitel.
 Spilletid( ) : Giver mulighed for afspilning
af en film fra et bestemt tidspunkt i filmen.
Du skal indtaste starttiden som reference.
Tidssøgefunktionen fungerer ikke på visse
diske.
30
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 30
2010-05-06
3:00:27
04
Funktionen Vinkel
d
dD
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen
UNDERTEKST (
).
3. Tryk på knapperne ◄► eller taltasterne for at
vælge det ønskede undertekstsprog.
• Afhængigt af antallet af sprog på dvd-disken
vælges et andet lydsprog, hver gang du
trykker på knappen.
✎ BEMÆRK


Med denne funktion kan du vise den samme scene i
forskellige vinkler.
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen
).
VINKEL (
Grundlæggende funktioner
Valg af undertekstsproget.
3. Tryk på knapperne ◄► eller taltasterne for at
vælge den ønskede vinkel.
✎ BEMÆRK
Afhængigt af disken, er funktionerne til
undertekst- og lydsprog muligvis ikke
tilgængelige.
For DivX-filformatet er undertekstsprogene
muligvis kun vist med numre.

Funktionen Angle (Vinkel) fungerer kun med diske,
hvor der er optaget flere vinkler.
Lydtilstand
Capture-funktion
D
• Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og
-redigering for at kunne anvende denne funktion
korrekt.
• For at bruge capture-funktionen skal du gemme
capture-filen (*.smi) med samme filnavn som DivXmediefilen (*.avi) i den samme mappe.
Eksempel. Rod Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske
tegn (2 bytes tegn som f.eks. koreansk eller
kinesisk) som filnavn.
• Undertekst på DivX filer er *.smi, *.sub, *.srt og
over 148 KB understøttes ikke.
P.BASS
Funktionen P.BASS løfter bassen for at styrke lave
frekvenser.
Funktionen MP3 ENHANCE (MP3-FORBEDRING) giver
bedre lydkvalitet ved at opskalere samplingsfrekvensen.
Tryk på knappen P.BASS.
AUDIO UPSCALE
P .BASS
2 kanals LPCMkilde
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3-fil
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF ➞
MP3 ENHANCE ON
✎ BEMÆRK



Funktionen P.BASS er kun mulig med 2 kanals
LPCM-kilder, som f.eks. MP3, Divx, cd og WMA.
Funktionen P.BASS fungerer ikke med tilstanden
DSP/EQ.
Hvis du trykker på P.BASS i tilstanden DSP/EQ,
afbrydes tilstanden DSP/EQ automatisk, og
tilstanden P.BASS aktiveres.
Funktionen MP3 Enhancement (MP3-forbedring)
er kun tilgængelig ved MP3-filer.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 31
31
2010-05-06
3:00:29
Grundlæggende funktioner
DSP (Digital signalprocessor)/EQ
V-SOUND (Virtual Sound)
• DSP (Digital signalprocessor): DSP-tilstandene er
designet til at simulere forskellige akustiske miljøer.
• EQ: Du kan vælge ROCK, POP eller JAZZ mv. for at
optimere lyden til den musikgenre, du afspiller
Producerer realistisk lyd gennem et 3.1-kanals
lydsystem ved hjælp af virtuelle effekter. Dette giver
dig følelsen af, at du lytter til et 5.1-kanals lydsystem.
DSP /EQ
Tryk på knappen DSP/EQ.
Afhængigt af musikgenren kan du
vælge POP, JAZZ og ROCK.
STUDIO
Giver en følelse af at være i et studie.
CLUB
Simulerer lyden af en danseklub med
en bankende bas.
HALL
Giver en klar stemme, som hvis man
lytter i en koncertsal.
MOVIE
Giver følelsen af en biograf.
PASS
V-SOUND
Hver gang du trykker på knappen, skifter
valget således:
VSOUND ON VSOUND OFF
POPS,
JAZZ,
ROCK
CHURCH
Tryk på knappen V-SOUND.
Giver følelsen af at være i en stor
kirke.
Vælg dette for normal lytning.
S.VOL (SMART VOLUME)
Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet
mod en dramatisk volumenændring i tilfælde af
kanalændring eller sceneovergang.
Tryk på knappen S.VOL.
S . VOL
• Hver gang du trykker på knappen,
skifter valget således:
SVOL ON SVOL OFF
32
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 32
2010-05-06
3:00:29
04
Brug af knapperne på fjernbetjeningen
1. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
2. Stil ind på den ønskede station.
• Automatisk indstilling 1 : Når du trykker på
knapperne # $, vælges en forudindstillet
radiostation.
• Automatisk indstilling 2 : Tryk på og hold
knappen TUNING/CH (
) inde for automatisk
at søge efter aktive radiostationer.
• Manuel indstilling : Tryk på knappen TUNING/
CH (
) for trinvist at forøge eller formindske
frekvensen.
Brug af knapperne på produktet
1. Tryk på knappen FUNCTION (
FM.
) for at vælge
2. Vælg en radiostation.
• Automatisk indstilling 1 : Tryk på knappen
STOP (  ) for at vælge PRESET, og tryk
derefter på knapperne # $ for at vælge den
forudindstillede station.
• Automatisk indstilling 2 : Tryk på knappen
STOP (  ) for at vælge MANUAL, og tryk
derefter på knapperne # $ for automatisk at
søge båndet.
• Manuel indstilling : Tryk på knappen STOP (  )
at vælge MANUAL, og tryk derefter på
knapperne # $ for at indstille en lavere eller en
højere frekvens.
Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i
hukommelsen
1. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
2. Tryk på knappen TUNING/CH (,,.) ) for at vælge
<89,10>.
3. Tryk på knappen TUNER MEMORY.
TUNER MEMORY
• Tallet blinker på displayet.
B
4. Tryk på knapperne # $ for at
vælge forudindstillingsnummer.
• Du kan vælge mellem
forudindstillingerne 1 til 15.
5. Tryk på knappen TUNER MEMORY igen.
• Tryk på knappen TUNER MEMORY, inden
tal forsvinder fra displayet.
• Tal forsvinder fra displayet, og stationen
lagres i hukommelsen.
6. Gentag trin 2 til 5 for at forudindstille en anden
station.
• For at stille ind på en forudindstillet: Tryk på
knapperne # $ på fjernbetjeningen for at vælge
en kanal.
Grundlæggende funktioner
Forudindstilling af stationer
Radiolytning
Indstilling af mono/stereo
Tryk på knappen MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen,
skifter lyden mellem STEREO og
MONO.
• I områder med dårlig modtagelse:
Vælg MONO for em tydelig, støjfri
radiomodtagelse.
MO/ST
C
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 33
33
2010-05-06
3:00:30
Avancerede funktioner
USB-funktion
Afspilning af medie filer med
USB-hostfunktionen
Brug af en iPod
Du kan glæde dig over musik- og videofiler fra en
iPod gennem produktet.
Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder,
film og musik, der er lagret på en MP3-afspiller, en
USB-hukommelse eller et digitalt kamera i høj
videokvalitet ved at tilslutte lagringsenheden til
produktets USB-port.
Musiklytning
Du kan afspille musikfiler, der er lagret på iPodafspilleren, ved at tilslutte den til produktet.
1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på siden af
produktet.
Music
2. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge USB.
• USB vises på displayet og forsvinder herefter.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Videos,
Music eller Photo.
- Vælg en fil, der skal afspilles.
Function iPod
Sikker fjernelse af USB
For at forhindre at hukommelsen, der findes i USBenheden, beskadiges, skal du udføre en sikker
fjernelse, inden du frakoblet USB-kablet.
• Tryk på den GULE (C) knap.
- REMOVE vises på displayet.
• Fjern USB-kablet.
✎ BEMÆRK

Fjern USB-kablet fra USB-porten langsomt.
Ellers kan det beskadige USB-porten.
1. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge
iPod.
2. Slut iPod-docken til iPod-stikket på siden af
produktet.
3. Sæt din iPod i docken.
• Din iPod tændes automatisk.
• “iPod” vises på tv-skærmen.
4. Tryk på knappen ◄► for at vælge Music.
5. Vælg den musikfil, der skal afspilles.
- Du kan anvende fjernbetjeningen eller
produktet til at styre enkle
afspilningsfunktioner, som f.eks. knapperne
AFSPIL, PAUSE, STOP, #/ $, /  og
REPEAT. Se side 13.
34
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 34
2010-05-06
3:00:31
05






Indstil lydstyrken til et moderat niveau, inden du
tilslutter din iPod og produktet.
Når produktet tændes, og du tilslutter en iPod,
oplader produktet iPod’ens batteri.
“Made for iPod” betyder, at et elektronisk tilbehør
er designet til specifik tilslutning til en iPod, og at
udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det
overholder Apples ydelsesstandarder.
“Made for iPhone” betyder, at et elektronisk
tilbehør er designet til specifik tilslutning til en
iPhone, og at udstyret af udvikleren er blevet
certificeret, så det overholder Apples
ydelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed
eller dens kompatibilitet med
sikkerhedsstandarder og regulatoriske
standarder.
I tilstanden iPod fungerer HDMI-lydindstillingen
ikke.
iPod-musikkategorier
Filoplysninger, inkl. kunstnernavn, albumnavn,
musiktitel og genre, vises i overensstemmelse med
ID3-tagoplysningerne på den pågældende musikfil.
Kunstner
Sange
Spilleliste
For at afspille efter kunstner.
For at afspille i numerisk eller alfabetisk
rækkefølge
For at afspille efter album.
Genre
For at afspille efter genre.

1. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge IPOD.
2. Slut iPod-docken til iPod-stikket på siden af
produktet.
3. På iPod-skærmen skal du gå til Settings > Videos
og indstille muligheden TV Out sam tv-signalet.
4. Sæt din iPod i docken.
• “iPod” vises på tv-skærmen.
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Videos.
6. Vælg den videofil, der skal afspilles.
- Du kan anvende fjernbetjeningen eller produktet til at styre
enkle afspilningsfunktioner, som f.eks. knapperne AFSPIL,
PAUSE, STOP, # /$ og  /. (Se side 13).
iPod-modeller der kan anvendes med
dette produkt
iPod nano
3. generation
(video)
iPod
5. generation
(video)
iPod nano
4. generation
(video)
iPod touch
1. generation
iPod touch
2. generation
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ BEMÆRK

For at afspille efter komponist.
✎ BEMÆRK

Du kan afspille videofiler, der er lagret på iPodafspilleren, ved at tilslutte den til produktet.
For at afspille efter spilleliste.
Album
Komponister
Visning af en film
Kategorilisten kan være anderledes. Der
afhænger af iPod-modellen.
Hvad er ID3-tags?
Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som
indeholder informationer om filen, som f.eks. titel,
kunstner, album, årstal, genre samt en
kommentar.





Tilslut VIDEO OUT-stikket (komposit) på produktet til
dit tv. Hvis du vælger iPod-video mens HDMI-kablet
tilsluttes, vises en pop-up-meddelelse på tv-skærmen,
hvilket betyder, at du skal ændre TV VIDEOindgangskilden til Komposit. Vælg "Yes" (ja) og skift
videoindgangskilden på dit tv til komposittilstand for at
se iPod-videofilen.
Se i brugervejledningen til dit tv for at få flere
oplysninger. iPod-video er kun tilgænglig i
kompositvideoudgang.
iPod-video er kun tilgængelig i kompositvideoudgang.
Hvis du vil se iPod-video via VIDEO-udgang, skal du deaktivere
HDMI CEC.
Ingen andre skærme end afspilningsskærmen bliver vist på tvskærmen. Undersøg de andre skærme på iPod-afspilleren.
Hvis den tilsluttede iPod ikke understøtter videoafspilning, vises
meddelelsen “Cannot play video files saved on this iPod (Kan ikke
afspille videofiler der er gemt på denne iPod)”, når du vælger
menuen Video.
Kompatibilitet afhænger af softwareversionen på din iPod.
Hold softwareversionen i din iPod opdateret.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 35
Avancerede funktioner
✎ BEMÆRK
35
2010-05-06
3:00:32
Avancerede funktioner


CD-ripning
B
Belast ikke og flyt ikke systemet, mens det ripper en CD.
Når HDMI AUDIO (HDMI-LYD) er indstillet til On (Til),
understøttes funktionen CD Ripping (Cd-ripning) ikke.
Konverterer lyd fra CDDA’en (Compact Disc Digital
Audio) til et MP3-filformat, inden den sendes til en
USB-lagringsenhed.
1. Tilslut USB-enheden til dit produkt.
2. Sæt CDDA’en i diskskuffen.
3. Tryk på knappen CD RIPPING.
CD RIPPING
• For at starte afspilning af det
D
aktuelle nummer skal du trykke
på knappen CD RIPPING på
fjernbetjeningen, når systemet
afspiller et nummer eller
midlertidigt er stoppet.
• Hvis du vil rippe hele cd’en, skal du trykke på
knappen CD RIPPING og holde den nede på
fjernbetjeningen.
- "FULL CD RIPPING" vises på displayet, og
ripningen starter.
4. Tryk på knappen STOP () for at stoppe
ripning.
• Når cd-ripningen er udført, oprettes en
mappe kaldet "RIPPING" på USB-enheden,
og de rippede filer vil blive gemt i formatet
"SAM-XXXX”.MP3".
✎ BEMÆRK








Afbryd ikke USB-tilslutningen eller strømkablet under cdripning. Ellers kan dataene blive beskadiget. Tryk på knappen
STOP for at stoppe cd-ripning, og afbryd tilslutningen af USBenheden, når systemet holder helt op med at spille cd'en.
Hvis du afbryder USB-tilslutningen under cd-ripning, vil
systemet slukke, og du vil ikke kunne slette den rippede fil.
Hvis du slutter USB-enheden til systemet, mens det afspiller
en cd, stopper systemet midlertidigt og afspiller herefter igen.
DTS-cd’er kan ikke rippes.
Hvis ripningen varer under 5 sekunder, oprettes der muligvis
ikke en rippet fil.
Cd-ripning fungerer kun, hvis USB-enheden er formateret med
FAT-filsystemet. (NTFS-filsystemet understøttes ikke.) Se
specifikationen for USB Host for at få en liste over kompatible
enheder.
Ripningen udføres med en normal hastighed på x3
Ripningstiden kan være længere ved visse USB-enheder.
Mens systemet ripper en CD, udsendes der ikke lyd.
36
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 36
2010-05-06
3:00:32
06
Andre informationer
Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt
herunder, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte
den nærmeste autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.
Symptom
Kontrol/afhjælpning
Jeg kan ikke skyde disken ud.
• Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen, og tænd igen.
iPod kunne ikke tilslutte.
• Kontroller statussen for iPod-tilslutningen og dock’en.
• Hold softwareversionen i din iPod opdateret.
Afspilning starter ikke.
• Kontroller dvd'ens regionsnummer.
Dvd-diske købt i udlandet kan muligvis ikke afspilles.
• Cd-rom’er og dvd-rom’er kan ikke afspilles på dette produkt.
• Sørg for, at censurniveauet er korrekt.
Afspilning starter ikke straks, når du
trykker på knappen Play/Pause.
• Bruger du en deformeret disk, eller en disk med ridser på overfladen?
• Tør disken ren
Der er ingen lyd.
• Der er ingen lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning og trinvis afspilning.
• Er højttalerne tilsluttet korrekt?
• Er disken alvorligt beskadiget?
Lyd kan kun høres fra nogle få
højttalere og ikke fra alle 4.
• På visse dvd-diske udsendes lyden kun fra fronthøjttalerne.
• Kontroller om højttalerne er tilsluttet korrekt.
• Juster lydstyrken.
• Når du lytter til cd, radio eller tv, udsendes der kun lyd til fronthøjttalerne.
Fjernbetjeningen fungere ikke.
• Anvendes fjernbetjeningen inden for dens rækkevidde og -vinkel?
• Er batterierne drænet?
• Har du valgt tilstand/funktion (DVD RECEIVER/TV) på fjernbetjeningen (DVD RECEIVER/TV) korrekt?
• Disken kører rundt, men der
kommer ikke noget billede.
• Billedkvaliteten er ringe, og
billedet ryster.
• Er der tændt for tv’et?
• Er videokablerne tilsluttet korrekt?
• Er disken snavset eller beskadiget?
• En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles.
Lydsprog og undertitler fungerer ikke.
• Lydsprog og undertitler fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem.
Disk/titelmenuskærmen vises ikke,
heller ikke når funktionen Disk/titel
vælges.
• Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke ændres.
• Du kan afspille 16:9-dvd’er i 16:9 BRED tilstand, 4:3 LETTER BOX-tilstand eller 4:3
PAN SCAN-tilstand, men 4:3-dvd’er kan kun vises i forholdet 4:3. Se på dvddiskomslaget, og vælg derefter den relevante funktion.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 37
Andre informationer
Fejlfinding
37
2010-05-06
3:00:33
Andre informationer
Symptom
Kontrol/afhjælpning
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen forsvinder,
tasterne på frontpanelet fungerer
ikke, eller der høres en mærkelig lyd).
• Tryk på og hold knappen STOP () på fjernbetjeningen nede i mindst fem sekunder
uden disk (nulstillingsfunktion).
• Produktet fungerer ikke normalt.
Adgangskoden til censurniveau er
blevet glemt.
Kan ikke modtage
radioudsendelser.
Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
• Når meddelelsen ”NO DISC (INGEN DISK)” vises på produktets skærm, skal du trykke
på knappen STOP () på fjernbetjeningen i mindst fem sekunder. ”INIT” vises på
skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til deres standardværdier.
Og tryk derefter på knappen POWER.
Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
• Er antennen tilsluttet korrekt?
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne et sted
med god modtagelse.
Sprogkodeliste
Indtast den relevante kode for OTHERS (ANDRE) til menuen Disc (Disk), Audio (Lyd) og Subtitle (Undertekst).
(Se side 25.)
Kode
Sprog
Kode
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Sprog
Kode
Sprog
Interlingue
Kode
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
Sprog
Malagasy
Kode
Sprog
Kode
Kirundi
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
38
1527
Sprog
1482
Tajik
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 38
2010-05-06
3:00:33
06
Andre informationer
Specifikationer
Generelt
FM-tuner
HDMI
3,0 Kg
433 (W) x 142 (H) x 208 (D) mm
+5°C~+35°C
10 % til 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Læsehastighed: 3,49 ~ 4,06 m/sek.
Gennemsnitlig spilletid (enkelsidet, enkeltlagsdisk): 135 min.
Læsehastighed: 4,8 ~ 5.6 m/sek.
Maksimal spilletid: 74 min.
Læsehastighed: 4,8 ~ 5.6 m/sek.
Maksimal spilletid: 20 min.
480i(576i)
1 kanal: 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Fronthøjttalerudgang
132W x 2(3)
Centerhøjttalerudgang
132W(3)
Subwooferudgang
134W(3)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
Signal/støjforhold
70dB
Kanalseparation
60dB
Indgangsfølsomhed
(AUX)400mV
Vægt
Dimensioner
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Signal/støjforhold
Anvendelig følsomhed
Total samlet forvrængning
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Komposit video
Videoudgang
Komponentvideo
Video/Audio
Forstærker
3,1 kanal højttalersystem
Højttalersystem
Højttaler
Impedans
Frekvensområde
Lydudgangstryk
Angivet input
Maksimum input
Dimensioner (B x H x D)
Vægt
Front
Center
Subwoofer
3
3
3
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
132W
132W
134W
264W
264W
268W
Front : 90 x 334,5 x 68,5 mm (sokkelfod : 109 x 98 mm)
Center : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
Front: 0,84 Kg Center : 0,57 Kg
Subwoofer : 4,5 Kg
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifikationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.
Dansk
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 39
39
2010-05-06
3:00:33
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungprodukter, venligst kontakte Samsung Support.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 40
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-06
3:00:33
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt
levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler
Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EUdirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers
helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald
og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte
bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
HT-C730-SENA_DAN-0506.indd 41
2010-05-06
3:00:34
Download PDF

advertising