Samsung | HT-C730 | Samsung HT-C730 Bruksanvisning

HT-C730
Digitalt hjemmekinosystem
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service,
registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd Sec1:1
2010-05-06
3:07:39
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsadvarsler
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM
ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ
ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE
STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.
ADVARSEL
• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt,
må man ikke utsette apparatet for regn eller
fuktighet.
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller
vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske,
som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må
være klar til bruk til en hver tid.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet
trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må derfor være
lett tilgjengelig.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med
produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1.
Bruk av kontroller, justering og andre prosedyrer
enn de som er spesifisert her kan føre til farlig
stråling.
FORSIKTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅSER ER
ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLEN.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 2
2010-05-06
3:07:50
Forholdsregler
• Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet.
• Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (7,5-10 cm).
• Ikke plasser produktet eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt.
Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
• Ikke sett noe på toppen av produktet.
• Før du flytter på produktet må du sjekke at det ikke er noen plate i enheten.
• Hvis du vil koble produktet helt og holdent fra strømnettet, må du trekke ut strømpluggen. Dette må du gjøre når produktet ikke skal
benyttes over en lengre periode.
• Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade
produktet.
• Ikke utsett produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og feil på produktet.
• Beskytt produktet mot fuktighet og varmekilder eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter (f.eks.
høyttalere).
• Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på produktet.
• Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk.
• Det kan oppstå kondens hvis produktet eller platen har vært lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer produktet
om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til produktet har fått romtemperatur før man bruker det.
• Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
Videokabel
FM-antenne
Brukerhåndbok
iPod-dokk
Ferittkjerne
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
㪈
㪉
㪋
㪌
㪎
㪏
㪊
㪍
㪐
V-SOUND
DSP /EQ
㪇
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
B
C
S . VOL
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Fjernkontroll
/ Batterier (AAA)
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 3
3
2010-05-06
3:07:50
Sikkerhetsinformasjon
Forholdsregler ved håndtering av plater
Små riper på platen kan redusere lyd- og
bildekvaliteten eller føre til at den hopper over.
Vær spesielt forsiktig så du ikke skraper opp plater
når du håndterer dem.
Holde plater
• Ikke berør platens avspillingsside.
• Hold platen kanten, slik at det ikke
blir fingeravtrykk på overflaten.
• Fest ikke papir eller tape på
platen.
Lagring av plater
• Hold platene unna direkte sollys.
• Plasser platene på et kjølig, luftig sted.
• La platene ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
Lagre dem stående.
✎ MERK


Ikke la platene bli skitne.
Hvis du får fingeravtrykk eller smuss på platen, rengjøres
den med en myk klut som er dyppet i vann med et mildt
vaskemiddel.
• Når du skal rengjøre platen, må du tørke forsiktig
utover fra midten på platen.
✎ MERK
4
• OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt format skapt av
DivX, Inc. Denne spilleren er en offisiell DivX-sertifisert
enhet som spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com for
mer informasjon, og verktøy til å konvertere filmene dine til DivXformatet.OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX®-sertifiserte
enheten må registreres for å kunne spille innhold med DivX Video-onDemand (VOD). Hvis du vil generere en registreringskode, må du finne
DivX VOD-seksjonen på produktets meny. Gå til vod.divx.com med denne
koden for å fullføre registreringsprosessen, og for å lære mer om DivX
VOD.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• iPod er et varemerke som
tilhører Apple Inc, og dette er
registrert i USA og andre land.
iPhone er et varemerke som tilhører Apple Inc.
• Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker som
tilhører Dolby Laboratories.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Legg ikke inn sprukne eller oppskrapete plater.
Håndtering og oppbevaring av plater

Lisens
Kopibeskyttelse
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette
produktet bare kobles direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en
videospiller. Hvis det kobles til en videospiller, vil det føre det til et
forvrengt bilde fra kopibeskyttede DVD-plater.
• "Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi som er
beskyttet av patenter og andre intellektuelle rettigheter tilhørende
Rovi Corporation i USA. De-kompilering og demontering er forbudt".
Kondens kan dannes hvis varm luft kommer i kontakt
med kalde deler inne i produktet. Når det dannes
kondens inne i produktet, vil det ikke fungere korrekt.
Hvis dette skjer, må du ta ut platen og la produktet stå i
1 til 2 timer med strømmen på.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 4
2010-05-06
3:07:51
Innhold
SIKKERHETSINFORMASJON
2
KOMME I GANG
7
TILKOBLINGER
15
22
Sikkerhetsadvarsler
Forholdsregler
Tilleggsutstyr
Forholdsregler ved håndtering av plater
Lisens
Copyright
Kopibeskyttelse
7
7
11
11
12
13
Ikoner som brukes i håndboken
Platetyper og karakteristikker
Beskrivelse
Frontpanel
Bakpanelet
Fjernkontroll
15
17
18
20
20
Koble til høyttalerne
Feste ferrittkjernen på strømledningen til hovedenheten
Koble videoutgangen til TV-apparatet
Koble til FM-antennen.
Koble til lyd fra eksterne komponenter
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
Før du setter i gang (Grunninnstillinger)
Sette opp oppsettmenyen
Skjerm
Bildeforhold, TV
BD Wise
Oppløsning
HDMI-format
Lyd
DRC (Dynamic Range Compression)
AV-SYNC
HDMI AUDIO
EQ Optimizer
System
Grunninnstilinger
DivX(R)-registrering
Språk
Sikkerhet
Foreldrekontroll
Bytt passord
Støtte
Produktinformasjon
NORSK
OPPSETT
2
3
3
4
4
4
4
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 5
5
2010-05-06
3:07:51
Innhold
GRUNNFUNKSJONER
26
AVANSERTE FUNKSJONER
34
ANNEN INFORMASJON
37
26
26
27
27
31
33
Plateavspilling
Avspilling av lyd-CD (CD-DA)/MP3/WMA
Avspilling av JPEG-fil
Bruke avspillingsfunksjonen
Lydmodus
Lytte på radio
34
34
36
USB-funksjon
Bruke en iPod
CD-ripping
37
38
39
Feilsøking
Liste over språkkoder
Spesifikasjoner
•
Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på
produktet.
•
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
a. en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok)
b. du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
•
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
6
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-1025.indd 6
2010-10-25
5:22:03
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser
brukerhåndboken.
Ikon
d
Betegnelse
Definisjon
DVD
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig for DVDvideo- eller DVD-R/DVDRW-plater som er innspilt og
sluttbehandlet i Videomodus.
B
CD
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig for dataCD (CD DA, CD-R/CD-RW).
A
MP3
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig på plater
av typen CD-R/-RW.
G
JPEG
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig på plater
av typen CD-R/-RW.
D
DivX
Involverer en funksjon som
er tilgjengelig på MPEG4plater. (DVD±R/±RW, CDR/-RW)
!
FORSIKTIG
Involverer et tilfelle hvor en
funksjon ikke fungerer eller hvor
innstillinger kan bli avbrutt.
✎
MERK
Involverer tips eller instruksjoner
på siden som kan bidra til å få
hver funksjon til å fungere.
Hurtigtast
Denne funksjonen gir direkte og
enkel tilgang ved å trykke på
knappen på fjernkontrollen.
Platetyper og karakteristikker
Regionkode
Produktet og platene er kodet etter område. Disse regionale
kodene må passe sammen hvis platen skal kunne spilles av.
Hvis kodene ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.
Platetype
DVD-VIDEO
Regionkode
Område
1
USA, amerikanske territorier og
Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Sør Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New
Zealand, Stillehavsøyene, Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India, det
meste av Afrika, Nord-Korea,
Mongolia
6
Kina
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 7
Komme i gang
Ikoner som brukes i håndboken
01
Komme i gang
7
2010-05-06
3:07:51
Komme i gang
Platetyper som kan spilles av
Platetyper og
merker (Logo)
Innspilte
Platestørrelse
signaler
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
Maks spilletid
ca. 240 min.
(Enkeltsidig)
ca. 480 min.
(Dobbeltsidig)
ca. 80 min.
(Enkeltsidig)
VIDEO
8 cm
ca. 160 min.
(Dobbeltsidig)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
Ikke bruk følgende platetyper!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM og DVDRAM-plater kan ikke spilles av på produktet.
Hvis du setter inn en plate med en av disse
formatene, vil du se meldingen <WRONG DISC
FORMAT (Feil plateformat)> på TV-skjermen.
• Det er ikke sikkert at DVD-plater som er kjøpt i
utlandet kan spilles i av på dette produktet.
Hvis du setter inn plater av denne typen, vil du se
meldingen <Wrong Region. Please check Disk (Feil
region. Kontroller plate)> på TV-skjermen.
Platetyper og -formater
Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.
CD-R-plater
• Det er ikke sikkert at alle CD-R-plater kan spilles av,
avhengig av opptaksenheten (CD-opptaker eller PC) og
tilstanden til platen.
• Bruk en CD-R-plate på 650MB (74 minutter).
Ikke bruk CD-R-plater som er større enn 700MB/80
minutter, da det ikke er sikkert at slike kan spilles av.
• Enkelte CD-RW (overskrivbare) media kan ikke spilles av.
• Kun CD-R-plater som er riktig "lukket" kan spilles av i
sin helhet.
8
CD-R MP3-plater
• Kun CD-R-plater med MP3-filer innspilt i ISO9660
eller Joliet-format kan spilles av.
• Navn på MP3-filer kan ikke inneholde mellomrom
eller spesialtegn ( . / = +).
• Bruk plater som er tatt opp med kompresjons/
dekompresjonshastighet høyere enn 128Kbps.
• Kun MP3-filer med filtypen ".mp3" eller ".MP3"
kan brukes.
• Bare en multisesjonsplate som er skrevet
sammenhengende kan spilles. Hvis det finnes et
tomt segment på multisesjonsplaten, kan den
bare spilles fram til det tomme segmentet.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lenger tid å begynne
avspillingen, og ikke alle innspilte filer kan spilles av.
• For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)format, dvs. filer som er kodet med lav
bithastighet og høy bithastighet (f.eks. 32Kbps ~
320Kbps), kan det oppstå hopp i lyden under
avspilling.
• Maksimalt 500 spor kan spilles av per CD-plate.
• Maksimalt 300 mapper kan spilles av per CDplate.
CD-R JPEG-plater
• Kun filer av filtypen "jpg" kan spilles.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lenger tid å
begynne avspillingen, og ikke alle innspilte filer kan
spilles av.
• Kun CD-R-plater med JPEG-filer innspilt i ISO9660
eller Joliet-format kan spilles av.
• JPEG-filnavn må være 8 tegn eller mindre og ikke
inneholde tomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bare en multisesjonsplate som er skrevet
sammenhengende kan spilles. Hvis det finnes et tomt
segment på multisesjonsplaten, kan den bare spilles
fram til det tomme segmentet.
• Maksimalt 999 bilder kan lagres i en mappe.
• Ved avspilling av en Kodak/Fuji Picture CD, kan kun
JPEG-filer i bildemappen spilles av.
• Andre bildeplater enn Kodak/Fuji Picture CD kan ta
lenger tid å starte avspilling av, eller det er kanskje ikke
mulig å spille dem i det hele tatt.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 8
2010-05-06
3:07:52
01
• Programvareoppdatering for ikke inkompatible
formater støttes ikke.
(Eksempel: QPEL, GMC, oppløsning høyere enn
800 x 600 piksler, osv.)
• Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er spilt inn på
korrekt måte i DVD-video formatet, vil den ikke
kunne spilles av.
• Seksjoner med høy bildehastighet kan ikke spilles
samtidig som du spiller en DivX-fil.
• Siden dette produktet kun støtter kodingsformater
godkjent av DivX Networks, Inc., er det ikke sikkert at
en DivX-fil opprettet av brukeren kan spilles av.
Komme i gang
DVD±R/±RW-, CD-R/RW-plater
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX er et videofilformat utviklet av Microsoft, og er basert
på MPEG4-kompresjonsteknologi for å lever lyd- og
videodata via internett i sanntid.
MPEG4 brukes til videokoding og MP3 til lydkoding, slik
at brukerne kan se en film med video og lyd i tilnærmet
DVD-kvalitet.
Støttede formater (DivX)
Dette produktet støtter kun følgende medieformater.
Hvis verken video- eller lydformater støttes, kan
brukeren oppleve problemer som f.eks. brutte bilder
eller ingen lyd.
Støttede videoformaters
Format
AVI
WMV
Støttede versjoner
DivX3.11-DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Støttede lydformater
Format
Bit Rate
Samplinghastighet
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
44.1khz
• DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler som er opprettet
i DTS-format, støtter kun inntil 6Mbps.
• Bildeforhold: Selv om standard DivX-oppløsning er
640x480 piksler, støtter dette produktet opp til
720x480 piksler. Fjernsynsskjermoppløsninger som
er høyere enn 800, støttes ikke.
• Når du spiller en plate hvor samplingshastigheten er
høyere enn 48khz eller 320kbps, kan skjermbildet
riste under avspillingen.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0525.indd 9
2010-05-25
9
11:15:36
Komme i gang
Merknader til USB-tilkoblinger
Støttede enheter: USB-baserte lagringsenheter, MP3spillere, digitale kamera, USB-baserte kortlesere
1) Hvis navnet til en mappe eller fil er lengre enn 10
tegn, kan det hende at filen eller mappen ikke
vises eller fungerer som den skal.
2) Det er mulig af filer med undertekster som er
større enn 148KB ikke vises korrekt.
3) Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale
kamera/USB-baserte kortlesere ikke er
kompatibelt med produktet.
4) Filsystemene FAT16 og FAT32 støttet.
• Filsystemet NTFS støttes ikke.
5) Bilde- (JPEG), musikk- (MP3, WMA) og videofiler
må ha navn som enten er koreanske eller
engelske. Hvis ikke kan det hende at du ikke kan
spille av filen.
6) Koble rett til produktets USB-port. Hvis du
kobler til gjennom en annen kabel, kan dette føre
til kompatibilitetsproblemer.
7) Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en
kortleser med flere kortspor, kan det hende at
denne ikke fungerer som den skal.
8) PTP-protokollen som benyttes på digitale
kamera er ikke støttet.
9) Du må ikke koble fra USB-enheten under en
"leseprosess".
10) Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil
det ta å vise det.
11) MP3-/WMA-filer eller videofiler som er lastet ned
fra kommersielle nettsider, og som inneholder
DRM kan ikke spilles av.
12) Eksterne harddiskenheter er ikke støttet.
13) Støttede filformater
Format
Stillbilde
Musikk
Film
Filnavn
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Filtype
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bithastighet
–
80-320
kbps
56-128
kbps
4Mbps
4Mbps
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11DivX5.1,
XviD
Versjon
–
–
V8
Piksel
640x480
–
–
720x480
Samplinghastighet
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz - 48KHz
10
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0525.indd 10
2010-05-25
11:15:43
01
Komme i gang
Beskrivelse
Frontpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
13
12
1
LØS UT (
2
FUNKSJONSKNAPP (
3
SØKE NED OG HOPPEKNAPP (
4
STOPPKNAPP (
5
SPILL AV/PAUSEKN-KNAPP (
6
SØKE OPP OG HOPPE-KNAPP (
7
VOLUMKNAPP (
8
STRØMKNAPP (
9
AUX IN 1-KONTAKT
Mater ut en plate.
)
Modus veksles på følgende måte:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Går tilbake til forrige tittel/kapittel/spor.
Søker nedover på FM-båndet.
)
)
)
Stanser avspillingen av platen.
,
)
)
)
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
)
Går til neste tittel/kapittel/spor.
Søker oppover på FM-båndet.
Justering av lydstyrken (volum)
Slår produktet på og av.
Kontakte for tilkobling av eksterne komponenter som f.eks. en
MP3-spiller.
Kontakt for tilkobling av eksterne USB-baserte lagringsmedier, som
f.eks. MP3-spillere, minnepinner el.l.
10
USB-PORT
11
iPod-KONTAKT
Koble pluggen fra iPod-dokken her.
12
PLATESPOR
Sett inn platen her.
13
FJERNKONTROLLSENSOR
Registrerer signalene fra fjernkontrollen.
14
DISPLAY
Viser avspillingsstatus osv.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 11
11
2010-05-06
3:07:52
Komme i gang
Bakpanelet
1
2
3
4
5
6
7
8
1
HDMI UTGANG
Bruk en HDMI-kabel mellom HDMI-utgangen på dette produktet, og en
HDMI-inngang på TV-apparatet ditt for å få den beste kvaliteten på TV-bildet.
2
KOMPONENTUTGANGER
Bruk disse kontaktene til å koble til et TV-apparat med
komponentinnganger til disse kontaktene.
3
VIDEO OUT-KONTAKT
Her kan du koble TV-apparatets videoinngang (VIDEO IN) slik at signalet går
igjennom.
4
AUX IN 2-KONTAKTER
Her kan du koble til analoge 2-kanals signaler fra eksterne enheter (som en
videospiller)
5
Bruk denne kontakten til å koble til eksternt utstyr som bruker digitale
utganger.
6
EKSTERN DIGITAL OPTISK KONTAKT
(DIGITAL AUDIO IN)
HØYTTALERUTGANGER FOR 3.1-KANALS
LYD
7
FM-KONTAKT
Her skal du koble til FM-antennen.
8
KJØLEVIFTE
Viften går alltid rundt mens strømmen er på. Sørg for minimum 10 cm
klaring på alle sider av viften når du plasserer produktet.
12
Her skal du koble til fronthøyttalerne, senterhøyttalerne og
basselementet.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 12
2010-05-06
3:07:52
01
Komme i gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
Slå produktet av og på.
Hvis du vil endre til hjemmekino- eller
TV-modus fra fjernkontrollen, må du se
fargen på knappen.
- Hjemmekino: Oransje
- TV : Grønn
Trykk på nummerknappene for å betjene
alternativene.
㪈
㪉
㪊
㪋
㪌
㪍
㪎
㪏
DSP /EQ
㪇
MUTE
Demper lyden midlertidig.
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
Trykk her for å gå til startmenyen.
Lar deg repetere tittel, kapittel,
spor eller plate.
TOOLS
INFO
Bruk denne knappen til å se
platens toppmeny.
Vis status til gjeldende plate(fil).
RETURN
EXIT
MENU
Henter fram platens meny.
Velger et menyelement på skjermen,
og endrer verdien til elementet.
Gir deg tilgang til de vanligste funksjonene
på produktet, som f.eks. bildelisten.
eller
GRØNN(B) : Trykk her for å lagre FMfrekvenser/stasjoner.
Justerer lysstyrken på skjermen.
Regulerer og stabiliserer lydnivået,
slik at du ikke får drastiske endringer
i lydnivå.
Søk etter aktive FM-stasjoner, og
skift kanal.
TITLE MENU
DISC MENU
Går tilbake til forrige meny.
Velg ønsket DSP/EQ-modus.
Trykk for å pause en plate.
Trykk for å stoppe/spille av en plate.
Benyttes til å endre språk på lyd og
undertekster, vinkel el.l.
Innsovningstimeren styres med
denne.
Trykk for å søke bakover eller
fremover.
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
Justerer lydstyrken (volumet).
Mate ut en plate.
㪐
V-SOUND
Dette gir deg følelsen av å lytte til 5.1kanals lydsystem.
Trykk her for å velge modus
eller
for å velge TV-apparatets videomodus.
Gå ut av menyen.
A
DIMMER
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Gir deg tilgang til de vanligste funksjonene
på produktet, som f.eks. bildelisten.
eller
GUL(C) : Velg MONO- eller STEREOsendinger.
BLÅ(D) : Konverterer lyden på en CDplate til MP3.
Velg ønsket P.BASS- eller MP3
ENHANCEMENT-modus.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 13
13
2010-05-06
3:07:53
Komme i gang
Installere batterier i fjernkontrollen
* Batteristørrelse: AAA
Kodeliste for TV-merker
Merke
Kode
Merke
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
03
Brocsonic
59, 60
Panasonic
Penney
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
✎ MERK




Sett batteriene inn i fjernkontrollen i henhold til
polariteten: (+) til (+), og (–) til (–).
Du må alltid bytte begge batteriene samtidig.
Ikke utsett batteriene for varme eller flammer.
Fjernkontrollen kan brukes på opp til 7 meters
avstand i rett linje.
Stille inn fjernkontrollen
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse
funksjoner på TV-apparatet.
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Kode
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
Når du betjener TV-apparatet fra fjernkontrollen
CXC
Sanyo
1. Trykk DVD RECEIVER/ TV-knappen for å stille
fjernkontrollen på TV-modus.
Daewoo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
2. Trykk POWER-knappen for å slå på TVapparatet.
3. Mens du holder nede POWER, taster du inn
koden for ditt TV-apparat.
• Hvis det finnes mer enn én kode oppført for
ditt TV-apparat i tabellen, legger du inn én
kode om gangen for å finne ut hvilken av
dem som fungerer.
• Eksempel: For en Samsung TV
Mens du holder nede POWER, bruker du
talltastene til å legge inn 00, 15, 16, 17 og 40.
4. Hvis TV-apparatet slår seg av, er innstillingen
fullført.
• Du kan bruke strøm- (POWER), volum(VOL), kanal- (CH) og talltastene (0-9).
✎ MERK


Det er mulig at fjernkontrollen ikke fungerer på alle
merker. I tillegg kan det være at enkelte av
funksjonene ikke er tilgjengelig, og dette avhenger av
TV-merket.
Hvis du ikke setter opp fjernkontrollen med koden
for ditt TV-merke, vil fjernkontrollen fungerer som
standard på en Samsung TV..
14
57, 58
Funai
03
Soundesign
03, 40
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
SSS
18
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 14
2010-05-06
3:07:54
02
Tilkoblinger
Koble til høyttalerne
Tilkoblinger
Dette avsnittet gir den en innføring i de forskjellige måtene du kan koble produktet til andre eksterne komponenter.
Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
Plassering av produktet
SW
Plasser anlegget på et stativ eller en hylle, eller
under TV-stativet.
Velge lytteposisjon
2,5 til 3 ganger størrelsen på TV-skjermen
Fronthøyttaler ei
Senterhøyttaler
Basselement
!




f
g
Lytteposisjonen bør plasseres mellom 2,5 - 3
ganger TV-skjermens størrelse fra TV-apparatet.
Eksempel: : TV-apparater på 32" - 2 til 2,4 m
TV-apparater på 55" - 3,5 til 4 m
Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca 45° mot deg.
Plasser høyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt.
Juster fremre kant av høyttalerne på samme linje som senterhøyttaleren, eller litt
foran denne.
Det beste er om du kan installere den på samme høyde som fronthøyttalerne. Du
kan også montere den rett under eller over TV-apparatet.
Plasseringen av basselementet er ikke så viktig Du kan plassere den hvor du
ønsker det.
FORSIKTIG
Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
Når du kobler høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/–) er korrekt.
Hold basshøyttaleren utenfor barns rekkevidde for å unngå at de stikker hendene eller gjenstander inn i
kanalen (hullet) på basshøyttaleren.
Ikke heng basshøyttaleren på veggen festet gjennom kanalen (hullet).
✎ MERK

Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av
magnetfeltet som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TV-apparatet.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 15
15
2010-05-06
3:07:54
Tilkoblinger
Koble til høyttalerne
Høyttalerkomponentene
(L)
(R)
FRONT
SENTER
BASSELEMENT
HØYTTALERKABLER
Koble til høyttalerne
1.
Trykk ned terminalhaken på baksiden av høyttaleren.
2. Plugg den svarte ledningen inn i den svarte (–) klemmen, og den røde
ledningen inn i den røde (+) klemmen, og slipp deretter haken.
3. Sett tilkoblingspluggene inn bak på produktet, og sørg for at fargene på
pluggen stemmer med fargen på høyttalerkontaktene.
Svart
Rød
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
Senterhøyttaler
Basselement
16
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 16
2010-05-06
3:07:54
02
Tilkoblinger
Fjerne høyttalere fra og installere høyttalere på stativ
* Kun fronthøyttalere
Hvordan fjerne en høyttaler
Hvis du fester høyttaleren på en vegg, må du først fjerne
stativet.
1. Trekk ut stativet i pilens retning slik illustrasjonen viser.
• Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den. Hvis ikke kan den
bli skadet.
2. Slik ser det ut etter at stativet er fjernet.
Hvordan installere en høyttaler
1. Fest stativet i pilens retning slik at det passer til respektive hull
(x4) på høyttaleren.
2. Sett inn stativet i pilens retning slik illustrasjonen viser.
3. Slik ser det ut etter at høyttaleren er installert.
Feste ferrittkjernen på strømledningen til hovedenheten
Hvis du fester ferritkjernen på strømledningen til hovedenheten, vil denne kunne forhindre RFforstyrrelser fra radiosignaler.
1. Trekk i festehaken på den ferritkjernen for å åpne den.
2. Lag en dobbel løkke på strømledningen.
3. Fest ferrittkjernen på strømledningen på samme måte som illustrasjonen viser, og trykk den sammen til
den låses på plass.
Under 5cm
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 17
17
2010-06-10
10:01:10
Tilkoblinger
Koble videoutgangen til TV-apparatet
Velg en av tre tilkoblingsmetoder til TV-apparatet.
METODE 3 (Vedlagt)
METODE 1
Grønn
Blå
METODE 2
Rød
METODE 1: HDMI
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI IN-kontakten
på TV-apparatet.
METODE 2: Component Video
Hvis fjernsynet ditt er utstyrt med komponentinngang for video, kobler du en komponentkabel (ikke inkludert)
mellom COMPONENT OUT-kontaktene (Pr, Pb og Y) bak på produktet, og tilsvarende kontakter på TVapparatet ditt.
METODE 3 : Composite Video
Trekk den vedlagte videokabelen mellom VIDEO OUT-kontakten på baksiden av produktet, og VIDEO INkontakten på TV-apparatet ditt.
18
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 18
2010-06-10
10:01:16
02



!

Tilkoblinger
✎ MERK
Tilgjengelige oppløsninger for HDMI-utgangen er 480p (576p), 720p, 1080i/1080p. Se side 23 for justering av
oppløsningen.
Dette produktet benytter et sammenflettet (interlaced) skannemodus 480i(576i) for komponent-/
komposittsignal.
Etter at du har valgt videotilkobling, må du sette opp inngangskilden på TV-apparatet, slik at denne stemmer
med signalet fra produktet
Slå på dette produktet før du velger inngangskilde på TV-apparatet ditt. Se i TV-apparatets brukerveiledning
for mer informasjon om hvordan du kan velge apparatets kilde.
FORSIKTIG
Enheten må ikke kobles til via en videospiller. Videosignaler som mates via videospilleren, kan bli påvirket av
kopibeskyttelsessystemer og bildet vil bli forstyrret på TV-apparatet.
HDMI-funksjonen
HDMI autoregistreringsfunksjon
Produktets videoutgang endres automatisk til HDMI-modus når en HDMI-kabel kobles til mens strømmen er på.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI er et grensesnitt for digital overføring av video- og lyddata i én og samme kontakt. Med HDMI sender
produktet et digitalt video- og lydsignal og viser et livaktig bilde på TV-apparater som er utstyrt med HDMIinngang.
• Beskrivelse av HDMI-tilkoblingen
- HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Innholdsbeskyttelse for
digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
• Hva er HDCP?
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system som beskytter DVD-innholdet som sendes
via HDMI mot å bli kopiert. Det etablerer en sikker digital kobling mellom videokilden (PC, DVD. etc) og
visningsenheten (TV, projektor etc.). Innholdet krypteres i kildeenheten for å hindre at det tas uautoriserte
kopier.
✎ MERK

Når en HDMI-kabel benyttes, blir det ikke sendt ut noen kompositt- (video) og komponentsignaler.
Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene andre Samsung-enheter med fjernkontrollen til TVapparatet ditt fra Samsung. Anynet + kan brukes ved å koble produktet til et SAMSUNG TV-apparat med en
HDMI-kabel. Denne funksjonen er kun tilgjengelig på TV-apparater fra SAMSUNG som støtter Anynet+.
1. Koble produktet til et Samsung TV-apparat ved hjelp av HDMI-kabelen. (se side 18)
2. Aktiver Anynet+-funksjonen på tv-apparatet. (se TV-apparatets brukerveiledning for mer informasjon).
✎ MERK



Anynet+-funksjonen støtter noen av knappene på fjernkontrollen.

Se etter
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du vil vite mer.
-logoen (Hvis TV-apparatet har en
-logo, støtter det Anynet+ funksjonen).
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 19
19
2010-06-10
10:01:17
Tilkoblinger
Koble til FM-antennen
FM-antenne (vedlagt)
1. Koble den vedlagte FM-antennen til FM-kontakten.
2. Drei rundt antennen sakte til du får den beste mottakskvaliteten, fest antennen i denne posisjonen.
✎ MERK

Dette produktet mottar ikke AM-sendinger.
Koble til lyd fra eksterne komponenter
Lydkabel
(ikke inkludert)
Lydutgang
AUX1: Koble til eksterne komponenter/MP3-spiller
Komponenter som f.eks. en MP3-spiller
1. Trekk en ledning mellom AUX IN1-kontakten (Lyd) på siden av produktet til lydutgangen på den eksterne
komponenten/MP3-spilleren.
2. Trykk FUNCTION for å velge AUX1-inngangen.
• Modus veksles på følgende måte:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ MERK

For å optimere systemfunksjonen etter å ha skiftet til AUX-modus, vil signallyden komme om noen få
sekunder.
20
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 20
2010-06-10
2:46:10
02
Tilkoblinger
Koble til lyd fra eksterne komponenter
VIDEOSPILLER
Hvit
Lydkabel (ikke inkludert)
Hvis den eksterne analoge
komponenten bare har en
lydutgang, må du koble
denne enten på høyre eller
venstre.
AUX 2
Rød
Optisk kabel
(ikke inkludert)
Set-Top-boks
OPTISK
AUX 2 : Koble til en ekstern analog komponent
Analoge signalkomponenter som f.eks. videospillere.
1. Trekk en ledning mellom AUX IN 2-kontakten (Lyd) på produktet, og lydutgangen på den eksterne
analoge komponenten.
• Kontroller at rett farge er satt i inn i rett kontakt.
2. Trykk FUNCTION for å velge AUX 2 inngangen.
• Modus veksles på følgende måte:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ MERK

Du kan koble videoutgangen på videospilleren din til TV-apparatet, og koble lydutgangen på videospilleren til
dette produktet.

For å optimere systemfunksjonen etter å ha skiftet til AUX-modus, vil signallyden komme om noen få
sekunder.
OPTISK : Koble til en ekstern digital komponent
Digitale komponenter som dekodere/satellittmottakere.
1. Trekk en ledning mellom DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)-kontakten på produktet, og den digitale
lydutgangen på den eksterne komponenten.
2. Trykk FUNCTION for å velge D.IN
• Modus veksles på følgende måte:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 21
21
2010-06-10
10:01:18
Oppsett
Før du setter i gang (Grunninnstillinger)
1. Trykk POWER når produktet er koblet til TVapparatet for første gang.
Startskjermen vil bli vist.
Initial setting > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Sette opp oppsettmenyen
Antallet trinn du må igjennom avhenger av den valgte
menyen. Det grafiske brukergrensesnittet (GUI) som
vises i denne håndboken kan avvike fra det du har på
din enhet, avhengig av hvilken firmware-versjon som
er benyttet.
1
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
English
Korean
Dutch
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
French
German
3
Italian
Move
Select
Return
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket element, og trykk
deretter på ENTER.
3. Trykk ENTER for å velge startknappen.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket bildeforhold, og trykk
deretter på ENTER.
5. Trykk ENTER for å velge startknappen.
✎ MERK




Hvis HDMI-kabelen er tilkoblet produktet, vil ikke
muligheten til å velge bildeforhold finnes.
Trykk RETURN hvis du vil gå til forrige skjermbilde.
Når du har valgt et menyspråk, kan du endre det ved å
trykke på STOPP () på fjernkontrollen i minst 5
sekunder mens det ikke er noen plate i enheten.
Hvis skjermen med de første innstillingene ikke vises, må
du se i kapitlet Grunninnstillinger. (se side 24)
2
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
A
4
1
MENU-KNAPPEN: Viser startmenyen (Home).
2
RETURN-KNAPPEN: Går tilbake til forrige
meny.
3
ENTER-/RETNINGS-KNAPPENE
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekreft innstillingen.
4
EXIT-KNAPPEN: Gå ut av menyen.
Settings
Velge videoformat
Function
Hvert land har forskjellig standard videoformat.
Du kan velge mellom videoformatene NTSC eller
PAL. Når produktet er slått av, må du trykke og
holde 7 på fjernkontrollens inne i over 5 sekunder.
• "NTSC" eller "PAL" vil vises på skjermen. Nå må
du trykke 7 for å velge mellom "NTSC" eller "PAL".
• Videoformatet til platen må være det samme som
videoformatet som er satt opp på TV-apparatet
ditt.
DVD/CD
1. Trykk på POWER-knappen.
2. Bruk ◄► til å velge Settings, og trykk deretter
på ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket meny, og trykk
deretter på ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og
trykk deretter på ENTER.
5. Bruk ▲▼ til å velge ønsket punkt, og trykk
deretter på ENTER.
6. Gå ut av menyen ved å trykke på EXIT.
22
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 22
2010-06-10
10:01:19
03
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
Bildeforhold, TV
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje
trenge å justere skjerminnstillingen.
• På : Den originale oppløsningen til DVD-platen
blir spilt direkte til TV-apparatet.
• Av : Oppløsningssignalet blir bestemt iht. den
tidligere angitte oppløsningen, uavhengig av
oppløsningen på platen.
✎ MERK

• 4:3 Pan-Scan
Velg dette alternativet når du vil se
filmer i formatet 16:9 på DVD-plater
uten de svarte stripene i topp og bunn,
selv om du har et TV-apparat med
bildeforholdet 4:3 (deler av bildet ytterst
til høyre og venstre vil bli kuttet vekk).
Velges hvis du ønsker å se hele
16:9-skjermen DVD-spilleren støtter,
selv om fjernsynet har en 4:3-skjerm.
Det vises da sorte felter øverst og
nederst på skjermen.
• 16:9 Wide
Lar deg vise hele 16:9-bildet hvis du
har fjernsyn med bredskjerm.
✎ MERK




På denne måten vil du optimalisere
bildekvaliteten i henhold til innholdet (på platen,
DVD, etc.) du vil spille av og ditt BD Wisekompatible TV-apparat fra Samsung.
Hvis du vil endre oppløsningen i BD Wisemodus, må du slå av BD-modus på de
avanserte egenskapene.
BD Wise vil være utilgjengelig hvis produktet er
tilkoblet en enhet som ikke støtter BD Wise.
Oppløsning
• 4:3 Letter Box

Oppsett
Skjerm
Når du bruker HDMI, konverteres skjermen
automatisk til 16:9 Wide-modus, og alternativet hvis
du kan endre bildeforhold deaktiveres.
Hvis en DVD er i forholdet 4:3, kan du ikke vise den i
bredformat.
Siden DVD-plater tas opp i forskjellige bildeformater,
vil de se forskjellig ut, avhengig av programvaren,
type TV, og TV-bildeforhold-innstillingen.
BD Wise
(Kun produkter fra Samsung)
BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon. Når
du kobler sammen produkter fra Samsung og BDWise via HDMI, blir den beste oppløsningen
automatisk innstilt.
Angir oppløsningen på HDMI-signalet. Nummeret i
betegnelsen 480p(576p), 720p, 1080i og 1080p viser til
antallet linjer med video som vises.
Bokstavene p og i indikerer om signalet er linjesprang
respektivt progressivt.
• BD Wise : Stiller automatisk den optimale oppløsningen når
du er tilkoblet via HDMI til et TV-apparat med BD Wisefunksjonen. (BD Wise-menyen vil bare være tilgjengelig hvis
BD Wise er satt til På.)
• 480p(576p) : Sender ut 480 linjer med progressiv video.
• 720p : Sender ut 720 linjer med progressiv video.
• 1080i : Sender ut 1080 linjer med linjesprang video.
• 1080p : Sender ut 1080 linjer med progressiv video.
✎ MERK


Hvis det benyttes en komponent- eller
kompositt-tilkobling, er den eneste støttede
oppløsningen som er tilgjengelig 480i(576i).
Det er mulig at 1080P ikke er tilgjengelig, og
dette avhenger av TV-apparatet.
HDMI-format
Du kan optimere fargeinnstillingene til HDMIutgangen. Velg en tilkoblet enhetstype.
• Monitor : Velg denne hvis produktet er koblet til en monitor
via HDMI.
• TV : Velg denne hvis produktet er koblet til et TV-apparat
via HDMI.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 23
23
2010-06-10
10:01:20
Oppsett
System
Lyd
DRC (Dynamic Range Compression)
Denne funksjonen balanserer området mellom de
høyeste og svakeste lydene. Du kan bruke denne
funksjonen til å få full nytte av Dolby Digital når du
ser på filmer med lavt volum om natten.
• Du kan velge mellom 2/8, 4/8, 6/8, Full.
AV-SYNC
Det er mulig det ikke er sammenheng mellom bildet
og lydsignalet. Hvis dette oppstår må du justere
lydforsinkelsen slik at den stemmer med videoen.
• Du kan velge en forsinkelse i området 0 til 300 ms.
Sett forsinkelsen til optimal stilling.
Grunninnstilinger
Ved å bruke de Initial Setting (Grunninnstillinger), kan du
angi språk og bildeforhold.
✎ MERK

Hvis HDMI-kabelen er tilkoblet produktet, vil
ikke muligheten til å velge bildeforhold finnes,
og det er automatisk satt til 16:9 Bred.
DivX(R)-registrering
Se registreringskoden for DivX(R) VOD slik at du kan
kjøpe og spille av DivX(R) VOD-innhold.
HDMI AUDIO
Lydsignalene som sendes med HDMI-kabelen kan
slås av og på.
• Off : Bildesignalet sendes over HDMI-kabelen, og
lyden kommer bare gjennom produktets
høyttalere.
• On : Både bilde- og lydsignalene sendes over
HDMI-kabelen, og du hører kun lyden
gjennom TV-apparatets høyttalere.
✎ MERK




Standardinnstillingen for dette produktet er HDMI
AUDIO AV.
HDMI AUDIO mikses automatisk ned til 2-kanals
for TV-apparatets høyttalere.
Når HDMI AUDIO er slått på, fungerer ikke DSP EQ/
P.BASS.
I iPod-modus er ikke denne menyen tilgjengelig.
EQ Optimizer
Velg optimale EQ-innstillinger automatisk etter
region.
• Off: Slå av EQ Optimizer.
• On: Slå på EQ Optimizer.
24
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 24
2010-06-10
10:01:22
03
Du kan velge språket du foretrekker på
skjermmenyer, platemenyer el.l.
OSD
Language
Disc Menu
Audio
Subtitle
Velg språket du vil benytte på
skjermmenyene.
Velg språket du vil benytte på
platemenyene.
Velg ønsket talespråk på plater.
✎ MERK

Bytt passord
Velg Change, og tast inn det 4-sifrede passordet med
talltastene på fjernkontrollen.
Settings
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
►
Select
Return
System
Language
Security
Support
Velg ønsket språk på platens
undertekster.
a Hvis du vil velge et annet språk, kan du trykke
ANNET på plate-, lyd- og undertekstmenyen, og
taste inn språkkoden til ditt land (Se side 38).
a Du kan ikke velge ANNET på menyen for valg av
skjermspråk.
Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes
på platen.
Sikkerhet
Foreldrekontrollfunksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått en klassifisering som gjør det lettere å
kontrollere hva slags DVD-filmer familien kan se.
En plate har inntil 8 klassifiseringsnivåer.
Oppsett
Språk
Move
Hvis du glemte passordet
1. Ta ut platen.
2. Trykk og hold nede STOPP () på
fjernkontrollen i 5 sekunder eller mer når det ikke
er noen plate i enheten. Alle innstillinger
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Støtte
Produktinformasjon
Oppgi produktinformasjon som modellkode,
programvareversjon o.l.
Foreldrekontroll
Velg klassifiseringsnivået du vil angi.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun for
voksen bruk. Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6,
kan ikke plater med nivå 7- eller nivå 8-innhold spilles.
Tast inn passordet, og trykk deretter ENTER.
- Passordet er satt til "7890" som standard.
- Når innstillingen er ferdig, går du tilbake til forrige
skjermbilde.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 25
25
2010-06-10
10:01:22
Basisfunksjoner
Plateavspilling
Avspilling av lyd-CD (CD-DA)/MP3/WMA
Trykk forsiktig en plate inn i sporet med platens
etikett vendt opp.
BA
✎ MERK


Track01
Gjenopptakingsfunksjon: Når du stopper
avspillingen av en plate, husker produktet hvor
den stanset slik at den kan fortsette der du
stanset når du trykker SPILL AV igjen. (Denne
funksjonen fungerer kun med DVD-plater)
Trykk to ganger på STOPP under avspilling for å
deaktivere denne funksjonen.
1/17
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på
produktet eller fjernkontrollen i mer enn 3 minutter
når produktet er i pausemodus, vil operasjonen
stoppe.

Utseendet på det første skjermbildet kan være
forskjellig, avhengig av innholdet på platen.

Piratkopierte plater må ikke spilles på dette
produktet, da de bryter med CSS-anbefalingene
(Content Scrambling System: et system for
kopieringsbeskyttelse).
*
vil vises hver gang en feilaktig knapp trykkes.
Skjermsparer/strømsparefunksjon for
TV-apparatet
• Hvis produktet står i stoppmodus i mer enn 5
minutter, vil du se en skjermsparer på TVskjermen.
• Hvis produktet har vist skjermspareren i mer enn
20 minutter, vil det slå seg av automatisk.
26
Repeat Play Mode
1. Sett en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate inn i
platesporet.
• Hvis det er en lyd-CD vil det første sporet bli
spilt automatisk.
- Bruk #$ til å gå til forrige/neste spor.
• Hvis det er en MP3/WMA-plate, må du bruke
◄► til å velge Musikk, deretter må du trykke
ENTER.
- Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket fil, og
trykk deretter ENTER.
- Bruk  til å gå til forrige/neste side.
2. Trykk STOPP () for å stanse avspillingen.
✎ MERK



Det er mulig enkelte CD-plater med MP3-/WMA-filer
ikke kan spilles av, og dette er avhengig av
opptaksmodus.
Innholdet på en MP3-CD varierer med MP3/WMAsporformatet som er tatt opp på platen.
WMA-DRM-filer kan ikke spilles av.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 26
2010-06-10
10:01:22
04
Bruke avspillingsfunksjonen
Bilder som er tatt med et digitalkamera eller et
videokamera, eller JPEG-filer på en PC kan lagres på en
CD og deretter avspilles med dette produktet.
Søk bakover/framover
dBAD
1. Sett inn en plate med JPEG-filer i platesporet.
2. Bruk ◄► til å velge Foto, og trykk deretter
ENTER.
Bruk  til å søke.
3. Bruk ▲▼ til å velge mappen som inneholder
bildene du ønsker å vise, og trykk deretter
ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge bildet du vil vise, og trykk
deretter ENTER.
• Det valgte bildet vil nå vises, og
lysbildeframvisningen starter.
• Hvis du vil stoppe lysbildeframvisningen, må
du trykkePAUSEKN ().
• Du kan se på forrige/neste fil ved å trykke
◄,► under lysbildeframvisninger.
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
Pages

Du får ingen lyd i søkemodus.
Hoppe over scener/sanger
dBAD
dD
Return
Trykk PAUSEKN ()), og deretter  for å spille av
sakte.
Roteringsfunksjon
G
Trykk GRØNN(B) eller GUL(C) når visningen er pauset.
• GRØNN(B): Roter 90° mot urviseren.
• GUL(C): Roter 90° med klokken.
✎ MERK

✎ MERK
Sakte avspilling
2010/01/01
Function DVD/CD
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
Bruk #$.
• Hver gang knappen trykkes på under avspilling,
spilles forrige eller neste kapittel, spor eller mappe
(fil) av.
• DU kan ikke hoppe over flere kapittel i en rekke.
ROOT
642 X 352
Basisfunksjoner
Visning av JPEG-filer
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ MERK


Du hører ingen lyd under sakte avspilling.
Det er ikke mulig å spille av sakte baklengs.
Maksimumsoppløsningene som støttes av dette
produktet er 5120 x 3480 (eller 19.0 M-piksler) for
standard JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 3.0
M-piksler) for progressive bildefiler.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0610.indd 27
27
2010-06-10
10:01:23
Basisfunksjoner
Trinnvis avspilling
Bruke tittelmenyen
dD
Trykk gjentatte ganger på PAUSEKN.
• Filmen hopper en og en ramme framover hver
gang denne knappen trykkes under avspilling.
✎ MERK

På DVD-plater som inneholder flere titler, kan du vise
tittelen for hver film.
1. Under avspilling må du trykke TITLE MENU på
TITLE MENU
fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
seksjonsvalgene, og trykk deretter
ENTER.
Du hører ingen lyd under trinnvis avspilling.
5-minutters hoppefunksjon
d
D
Trykk ◄,► under avspilling.
• Avspillingen hopper 5 minutter framover når du
trykker ►.
• Avspillingen hopper 5 minutter bakover når du
trykker ◄.
✎ MERK

Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere, og det
er også mulig at denne menyen ikke er tilgjengelig i det
hele tatt.
✎ MERK

Denne funksjonen fungerer bare sammen med
DivX-filmer.
Bruke platemenyen
d
Du kan se menyene for lydspråk, undertekstspråk,
profil, osv.
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU på fjernkontrollen.
DISC MENU
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
seksjonsvalgene, og trykk deretter
ENTER.
✎ MERK

Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan
det hende at tilgjengelige menypunkter kan
variere, og det er også mulig at denne menyen
ikke er tilgjengelig i det hele tatt.
28
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 28
2010-05-06
3:08:05
04
A-B repeterende avspilling
dBAD
dB
Repetering av DVD/DivX
Du kan spille av en angitt seksjon på en DVD- eller
CD-plate gjentatte ganger.
Du kan repetere hele tittelen, et kapittel eller en
seksjon (Repeter A-B) på DVD-/DivX-plater/filer.
1. Under avspilling av DVD- eller CD-plater, må du
trykke REPEAT på fjernkontrollen.
Repeat
Basisfunksjoner
Repeterende avspilling
2. Hvis du spiller av en DVD-plate, må du bruke
▲▼ til å velge A-.
Hvis du spiller av en CD-plate, må du trykke
vises.
flere ganger på REPEAT slik at
OFF
3. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
REPEAT
1. Under avspilling av DVD-/DivXplater/-filer, må du trykke REPEAT
på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket
repeteringsmodus, og trykk deretter ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge OFF hvis du vil starte
normal avspilling igjen, og trykk deretter
ENTER.
Z
D
4. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
5. Gå tilbake til normal avspilling ved å:
Bruke ▲▼ til å velge OFF hvis du spiller av en
DVD-plate.
Trykke REPEAT slik at du kan velge .
✎ MERK

Repeter A-B fungerer ikke med plater av typen
DivX, MP3, eller JPEG.
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Track ➞ Dir (Katalog) ➞ Disc ➞ Off
Repetering av CD-/MP3-plater
1. Under avspilling av CD-/MP3-plater kan du
trykke flere ganger på REPEAT for å velge
hvilken repeteringstype du vil bruke.
B
A
(Normal Repeter spor Repeter alt Tilfeldig
Repeter A-B)
(Repeter spor Repeter mappe Repeat Dir (katalog) Repeter alt
Tilfeldig)
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 29
29
2010-05-06
3:08:05
Basisfunksjoner
Vise plateinformasjon
 Lyd(
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
TOOLS
1. Under avspilling må du trykke
TOOLS på fjernkontrollen.
): Henviser til språket i filmens
lydspor. En DVD-plate kan ha opp til 8
ulike lydspråk.
 Undertekst (
): Viser til hvilke
språk som er tilgjengelige på platen
for undertekstene. Du vil kunne velge
språk, eller hvis du ønsker, slå av
undertekstene. En DVD-plate kan ha
undertekstene lagret i opp til 32 ulike
språk.
): Hvis en DVD-plate
 Vinkel(
inneholder flere vinkler for en bestemt
scene, kan du bruke denne funksjonen.
Velge lydspråk
dD
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket
oppføring.
3. Bruk ◄► til å gjøre de ønskede endringene, og
trykk deretter ENTER.
- Du kan også bruke talltastene på
fjernkontrollen til å angi noen av alternativene.
4. Hvis du ønsker at plateinformasjonen skal
skjules, må du trykke en gang til på TOOLS.
✎ MERK



Hvis du spiller av innhold fra TOOLS-menyen, kan det
hende at enkelte av funksjonene ikke er tilgjengelig,
avhengig av platen.
Du kan også velge DTS eller Dolby Digital, men dette
avhenger av platen.
TOOLS-menyen kan variere, og dette avhenger av platen
eller filen du spiller av/viser.
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge LYD
).
3. Bruk ◄►, eller talltastene til å velge ønsket
lydspråk.
• Avhengig av antallet språk som er tilgjengelig
på DVD-platen, vil det bli valgt et annet
lydspråk hver gang knappen trykkes.
TOOLS-menyen
 Tittel(
) :Velge hvilken tittel du skal inn
på når det finnes flere titler på platen.
Hvis det f.eks. finnes flere filmer på en
DVD-plate, vil hver av filmene være
identifisert som en tittel.
 Kapittel(
) : De fleste DVD-plater er
spilt inn i kapitler, slik at du enkelt kan
finne et bestemt kapittel.
 Spilletid( ) : Gjør det mulig å spille
av en film fra en angitt tid. Du må
taste inn starttiden som referanse.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle
plater.
30
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 30
2010-05-06
3:08:06
04
Vinkelfunksjon
d
dD
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge UNDERTEKST (
).
3. Bruk ◄►, eller talltastene til å velge ønsket
språk på undertekstene.
• Avhengig av antallet språk som er tilgjengelig
på DVD-platen, vil det bli valgt et annet språk
på undertekstene hver gang knappen
trykkes.

1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge VINKEL(
).
3. Bruk ◄►, eller talltastene til å velge ønsket
vinkel.
✎ MERK
✎ MERK

Denne funksjonen gir deg muligheten til å se den
samme scenen i forskjellige vinkler.
Basisfunksjoner
Velge språk for undertekster
Det er ikke sikkert at funksjonene Undertekst og
Lydspråk er tilgjengelige, og dette avhenger av
platen.
På filer med DivX-innhold kan det hende at
språket på underteksten bare blir vist som
nummer.

Denne funksjonen vil bare fungere på plater som
inneholder flere vinkler.
Lydmodus
P.BASS
Tekstfunksjon
D
• Du må ha noe erfaring med videouttrekk og
redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
• For å bruke tekstfunksjonen, lagrer du tekstfilen
(*.smi) med samme filnavn som DivX-filen (*.avi) i
samme mappe.
Eksempel: Rot
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Opp til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske
tegn (2- byte-tegn, som f.eks. koreansk og
kinesisk) til filnavnet.
• Filer som er større enn 148 kb støttes ikke når det
gjelder undertekstfiler av typen *.smi, *.sub og *.srt
for DivX.
P.BASS-funksjonen gir en bassøkning for å styrke de
lave frekvensene.
Funksjonen MP3 ENHANCE gir deg en bedre
lydkvalitet ved å oppskalere samplingsfrekvensen.
Trykk på P.BASS-knappen.
AUDIO UPSCALE
P .BASS
2-kanals LPCMkilde
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3-fil
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF ➞
MP3 ENHANCE ON
✎ MERK



Funksjonen P.BASS er kun tilgjengelig på kilder
med 2-kanales LPCM-lyd, som MP3, DivX, CD
og WMA.
P.BASS-funksjonen fungerer ikke i DSP/EQmodus.
Hvis du trykker P.BASS mens DSP/EQ er valgt, vil
DSP/EQ automatisk bli deaktivert, mens P.BASSfunksjonen vil bli slått på.
FunksjonenMP3 ENHANCE er kun tilgjengelig ved
avspilling av MP3-filer.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 31
31
2010-05-06
3:08:09
Basisfunksjoner
DSP (Digital Signal Processor)/EQ
V-SOUND (Virtuell lyd)
• DSP (Digital Signal Processor): DSP-moduser er
utviklet for å simulere ulike akustiske miljøer.
• EQ: Du kan velge ROCK, POP eller JAZZ for å
optimere lydgjengivelse i forhold til typen musikk
du spiller.
DSP /EQ
Gir en realistisk lyd gjennom 3.1-kanals
stereosystemer ved hjelp av virtuelle effekter. Dette
gir brukeren opplevelsen av at de lytter på et 5.1kanals lydbilde.
Trykk DSP/EQ.
Hver gang knappen trykkes, endres
utvalget på følgende måte:
VSOUND ON VSOUND OFF
POPS,
JAZZ,
ROCK
Avhengig av musikkgenren, kan du
velge POP, JAZZ og ROCK.
STUDIO
Gir en følelse av at du er i et lydstudio.
CLUB
Simulerer diskoteklyden med en
pulserende basstakt.
HALL
Gir en klar vokal som om du lytter på
musikken i en konserthall.
MOVIE
Gir deg følelsen av å være på kino.
CHURCH
Gir deg følelsen av å være i en
katedral.
PASS
Velg denne for normal lytting.
Trykk V-SOUND.
V-SOUND
S.VOL (SMARTVOLUM)
Dette vil regulere, og stabilisere lydnivået slik at
drastiske volumendringer reduseres når du bytter
kanal, eller scene.
S . VOL
Trykk S.VOL.
• Hver gang knappen trykkes, endres
utvalget på følgende måte:
SVOL ON SVOL OFF
32
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 32
2010-05-06
3:08:09
04
Bruke tastene på fjernkontrollen
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Søk deg fram til ønsket stasjon.
• Automatisk søking 1: Når du trykker # $, blir
en forhåndslagret frekvens valgt.
• Automatisk søking 2 :Du kan søke automatisk
etter aktive stasjoner ved å trykke inn og holde
TUNING/CH (,,.) .
• Manuell søking : Trykk TUNING/CH (,,.) hvis
du vil flytte deg opp eller ned på frekvensen i trinn.
Bruke knappene på produktet
1. Trykk FUNCTION (
)for å velge FM.
2. Velg en stasjon.
• Automatisk søking 1 : Trykk STOPP (  ) for å
velge PRESET, og bruk deretter # $ til å
velge en forhåndslagret stasjon.
• Automatisk søking 2: Trykk STOPP (  ) for å
velge MANUAL, og bruk deretter # $ til å
søke igjennom frekvensen manuelt.
• Manuell søking : Trykk STOPP (  ) for å velge
MANUAL, og bruk deretter # $ til å gå opp
eller ned på frekvensen.
Eksempel: Lagre FM-frekvensen 89,10 i minnet.
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Trykk TUNING/CH (,,.) for å velge <89,10>.
3. Trykk TUNER MEMORY.
TUNER MEMORY
• Et nummer blinker på skjermen.
B
4. Bruk # $ til å velge et nummer du
vil lagre stasjonen under.
• Du kan velge mellom 1 og 15
plasser.
5. Trykk TUNER MEMORY en gang til.
• Du må trykke TUNER MEMORY før
nummeret forsvinner fra skjermen.
• Nummeret vi forsvinne fra skjermen, og
stasjonen er lagret i minnet.
6. Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du gjenta
trinn 2 til 5.
• Hvis du vil høre på en forhåndslagret stasjon, må
du trykke # $ på fjernkontrollen for å velge
kanal.
Basisfunksjoner
Forhåndslagre stasjoner
Lytte på radio
Velge mono/stereo
Trykk MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen
veksler du mellom STEREO og
MONO.
MO/ST
C
• I områder med dårlige
mottaksforhold, kan du velge MONO for å få et
bedre mottak uten forstyrrelser.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 33
33
2010-05-06
3:08:10
Avanserte funksjoner
USB-funksjonen
Spille av mediefiler ved hjelp av
USB Host-funksjonen
Bruke en iPod
Du kan lytte til musikk og se på videofiler på en iPod
via produktet.
Du kan nyte mediafiler som bilder, filmer og sanger
som er lagret på en MP3-spiller, et digitalt kamera
med god lydkvalitet eller en USB minnepinne ved å
koble lagringsenheten til produktets USB-port.
Lytte på musikk
Du kan spille av musikkfiler som er lagret på iPodspilleren ved å koble den til produktet.
1. Koble USB-enheten til USB-porten på siden av
produktet.
Music
2. Trykk FUNCTION for å velge USB.
• USB vises på skjermen og forsvinner deretter.
3. Bruk ◄► til å velge Video, Musikk eller Bilder.
- Velg en fil du vil spille av/vise.
Sikker fjerning av USB
For å unngå å skade minnet som er lagret i USBenheten, må man foreta sikker fjerning før man
kobler fra USB-kabelen.
• Trykk GUL(C).
- REMOVE vises på skjermen.
• Ta ut USB-kabelen.
✎ MERK

Ta USB-støpslet sakte ut av USB-porten. Hvis
ikke kan det føre til skade på USB-porten.
Function iPod
1. Trykk FUNCTION for å velge iPod.
2. Sett støpslet fra iPod-dokken inn i iPodkontakten på siden av produktet.
3. Plasser iPod-en i dokken.
• iPod-en din slås automatisk på.
• "iPod" vises på TV-skjermen.
4. Bruk ◄► til å velge Musikk.
5. Velg musikkfilen du vil spille av.
- Du kan bruke fjernkontrollen, eller knappene
på produktet til enkle avspillingsfunksjoner
som SPILL AV, PAUSE, STOPP, #/ $,
/  og REPEAT. Se side 13.
34
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 34
2010-05-06
3:08:11
05






Se på en film
Juster lyden til et moderat nivå før du kobler
sammen iPod-en din og produktet.
Når produktet er slått på, og du kobler til en iPod,
vil produktet lade batteriet på iPod-spilleren.
"Made for iPod" betyr at et elektronisk utstyr er
konstruert til å koble spesifikt til iPod og er
sertifisert av produsenten til å tilfredsstille
ytelsesstandardene til Apple.
"Made for iPhone" betyr at et elektronisk utstyr er
konstruert til å koble spesifikt til iPhone og er
sertifisert av produsenten til å tilfredsstille
ytelsesstandardene til Apple.
Apple er ikke ansvarlig for funksjonen til denne
enheten eller at den er i samsvar med gjeldende
sikkerhetsstandarder.
I iPod-modus fungerer ikke lydinnstillingene for
HDMI.
Musikkategorier på din iPod
Filinformasjon inkludert artist, navn på album,
navn på sporet og genre vises i henhold til ID3informasjonen til musikkfilen.
Artist
Sanger
Spilleliste
For å spille av etter artist.
For å spille av i numerisk eller alfabetisk
rekkefølge.
For å spille av etter spilleliste.
Album
For å spille av etter album.
Genre
For å spille av etter genre.
Komponist
Du kan spille av videofiler som er lagret på iPodspilleren ved å koble den til produktet.
1. Trykk FUNCTION for å velge IPOD.
2. Sett støpslet fra iPod-dokken inn i iPodkontakten på siden av produktet.
3. På iPod-skjermen må du gå til Settings >
Videos, og sette opp alternativet TV Out
samt TV-signalet.
4. Plasser iPod-en i dokken.
• "iPod" vises på TV-skjermen.
5. Bruk ◄► til å velge Videos.
6. Velg videofilen du vil spille av.
- Du kan bruke fjernkontrollen, eller knappene på
produktet til enkle avspillingsfunksjoner som
SPILL AV, PAUSE, STOPP, # /$ og 
/ (Se side 13.)
iPod-enheter som kan brukes med dette
produktet
iPod nano
3. generasjon
(video)
iPod
5. generasjon
(video)
iPod nano
4. generasjon
(video)
iPod touch
1. generasjon
iPod touch
2. generasjon
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ MERK

For å spille av etter komponist.
✎ MERK


Kategorilisten kan variere, avhengig av iPodmodellen.
Hva er en ID3-tagg?
Dette er ekstrainformasjon som er lagt inn i MP3filen, og som inneholder informasjon som er
relevant for filen. Dette er tittel, artist, album, år,
genre og et kommentarfelt.





Koble VIDEO OUT-kontakten (kompositt) på produktet
til TV-apparatet ditt. Hvis du velger iPod Video mens
du er tilkoblet med en HDMI-kabel, vil du se en
melding på TV-skjermen med beskjed om at du må
endre TV VIDEO-kilden til kompositt.
Velg "Yes", og bytt deretter videokilde på TV-apparatet
til kompositt, slik at du får sett på filmen fra din iPod.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer
informasjon.
iPod Video er bare tilgjengelig som et kompositt-signal.
Hvis du vil se på video fra din iPod via VIDEO-utgangen, må du slå
av alternativet HDMI CEC.
TV-skjermen vil ikke vise noen annen skjerm enn
avspillingsskjermen. Kontroller andre skjermer på iPod-spilleren.
Hvis den tilkoblede iPod-en ikke støtter videoavspilling, vises
meldingen “Cannot play video files saved on this iPod” (Kan ikke
spille av videofilene som er lagret på iPod-en) når du velger
videomenyen.
Kompatibilitet avhenger av programvareversjonen i iPod-en.
Sørg for at din iPod har den nyeste programvareversjonen.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 35
Avanserte funksjoner
✎ MERK
35
2010-05-06
3:08:12
Avanserte funksjoner


CD-ripping
B
Ikke flytt, eller bruk kraft på anlegget når du ripper en CD.
Når alternativet HDMI AUDIO er slått på (On), støttes ikke CDrippingsfunksjonen.
Konverterer lydsignalet på en CDDA-plate (Compact
Disc Digital Audio) til MP3-formatet, før det blir lagret
på en USB-basert lagringsenhet.
1. Koble USB-enheten til produktet.
2. Sett en lyd-CD (CDDA) inn i platesporet.
3. Trykk CD RIPPING.
CD RIPPING
• For å starte ripping av valgt spor,
D
trykker du CD RIPPING på
fjernkontrollen mens systemet
spiller et spor eller er midlertidig
stoppet.
• For å rippe hele CD-platen, må du trykke inn
og holde CD RIPPING på fjernkontrollen.
-"FULL CD RIPPING" vises på skjermen, og
rippingen starter.
4. Trykk STOPP () for å stoppe rippingen.
• Når CD-rippingen er fullført, opprettes
mappen "RIPPING" på USB-enheten og den
rippede filen blir lagret i formatet "SAM_
XXXX”.MP3".
✎ MERK








Du må ikke koble fra USB-kabelen eller strømkabelen mens
ripping av CD-platen pågår. Dette kan føre til at data går tapt.
For å stoppe CD-ripping, må du trykke STOPP og deretter
koble fra USB-enheten etter at systemet har stoppet
avspillingen av CD-platen helt.
Hvis du kobler fra USB-kabelen mens CD-ripping pågår, vil
produktet slå seg av og du vil ikke kunne slette den rippede
filen.
Hvis du kobler den USB-baserte enheten til produktet mens
det spiller av en CD-plate, vil avspillingen stoppe midlertidig før
den starter opp igjen.
CD-plater med DTS kan ikke rippes.
Hvis varigheten på rippingen er 5 sekunder eller mindre, vil det
ikke bli opprettet noen rippefil.
Ripping av CD-plater er kun mulig hvis USB-enheten er
formatert med filsystemet FAT. (Filsystemet NTFS støttes
ikke).
Hvis du vil ha en liste over kompatible enheter, kan du se
spesifikasjonene til USB-verten.
Rippingen utføres i normal hastighet (x3). Tiden rippingen tar
kan være lengre på enkelte USB-enheter.
Mens systemet ripper en CD-plate, vil du ikke høre noen lyd.
36
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 36
2010-05-06
3:08:12
06
Annen informasjon
Se skjemaet nedenfor hvis dette produktet ikke fungerer som det skal. Hvis problemet du opplever ikke er
oppført nedenfor, eller hvis instruksjonen nedenfor ikke hjelper, slår du av produktet, kobler fra
strømledningen, og kontakter nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics servicesenter.
Symptom
Sjekk/Tiltak
Jeg kan ikke løse ut platen.
• Er støpselet satt skikkelig inn i kontakten?
• Slå av strømmen og slå den deretter på igjen.
iPod kan ikke koble til.
• Kontroller tilstanden til iPod-kontakten og dokken.
• Sørg for at din iPod har den nyeste programvareversjonen.
Avspillingen starter ikke.
• Kontroller regionnummeret på DVD-platen.
DVD-plater som er kjøpt i utlandet kan være en annen kode, og kan dermed ikke
spilles av.
• CD-ROM- og DVD-ROM-plater kan ikke spilles av på dette produktet.
• Kontroller at klassifiseringsnivået er korrekt.
Avspillingen starter ikke med en
gang Spill av/PAUSEKNKN trykkes.
• Bruker du en deformert plate eller en plate med riper på overflaten?
• Rengjør platen.
Det kommer ikke noen lyd.
• Du hører ingen lyd under hurtig avspilling, sakte avspilling eller trinnvis avspilling.
• Er høyttalerne tilkoblet korrekt?
• Er platen alvorlig skadet?
Lyden kan høres i et par av
høyttalerne, men ikke alle 4.
• På enkelte DVD-plater, er det bare lyd på de fremre høyttalerne.
• Kontroller at høyttalerne er korrekt tilkoblet.
• Juster lydstyrken.
• Når du lytter på en CD eller et TV- eller radiosignal, høres lyden bare igjennom
fronthøyttalerne.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Er fjernkontrollen betjent innenfor rekkevidden og avstanden?
• Er batteriene oppbrukte?
• Har du valgt modus med DVD RECEIVER/TV på fjernkontrollen riktig?
• Platen går rundt, men det
produseres ikke noe bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig og bildet
skjelver.
• Er strømmen på TV-apparatet på?
• Er videokablene korrekt tilkoblet?
• Er platen skitten eller skadet?
• En dårlig produsert plate kan være umulig å spille av.
Lydspråk og undertekst fungerer ikke.
• Lydspråk og undertekst fungerer ikke hvis platen ikke inneholder dem.
Plate/tittelmenyen vises ikke selv om
plate/tittelfunksjonen er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
Bildeforholdet kan ikke endres.
• Du kan spille av 16:9 DVD-plater i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOX-modus eller
4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-plater kan bare sees i forholdet 4:3. Se DVDplatens omslag, og velg deretter egnet funksjon.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 37
Annen informasjon
Feilsøking
37
2010-05-06
3:08:12
Annen informasjon
Symptom
Sjekk/Tiltak
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen kobles fra,
tastene på frontpanelet fungerer
ikke, eller så høres det merkelige
lyder).
• Trykk og hold nede STOPP () på fjernkontrollen i 5 sekunder eller mer uten at det
er noen plate i produktet (tilbakestillingsfunksjon).
• Produktet fungerer ikke normalt.
Passordet for klassifiseringsnivå er
avglemt.
Kan ikke motta radiosendinger.
Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Mens meldingen "NO DISC" vises på produktets skjerm, må du holde innSTOPP ()
på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder. "INIT" (Første) vises på skjermen, og alle
innstillinger vil gå tilbake til standardverdiene.
Deretter må du trykke POWER.
Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Er antennen korrekt tilkoblet?
• Hvis antennens inngangssignal er svakt, installerer du en ekstern FM-antenne i et område
med gode mottaksforhold.
Liste over språkkoder
Tast inn den rette koden for ANDRE på plate-, lyd- og undertekstmenyen. (se side 25).
Kode
Språk
Kode
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Språk
Kode
Språk
Interlingue
Kode
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
Språk
Malagasy
Kode
Språk
Kode
Kirundi
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
38
1527
Språk
1482
Tajik
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 38
2010-05-06
3:08:12
06
Annen informasjon
Spesifikasjoner
Generelt
FM-tuner
HDMI
3.0 Kg
433 (B) x 142 (H) x 208 (D) mm
+5°C til +35°C
10 % til 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Lesehastighet: : 3.49 ~ 4.06m/sek.
Omtr. avspillingstid (enkeltsidig, enkeltlags plate): 135 min.
Lesehastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 74 min.
Lesehastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 20 min.
480i(576i)
1 kanal: 1,0 Vp-p (75 belastning)
480i(576i)
Y: 1,0 Vp-p (75 belastning)
Pr: 0,70 Vp-p (75 belastning)
Pb: 0,70 Vp-p (75 belastning)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Utgang for fronthøyttalere
132W x 2(3)
Vekt
Mål
Bruksområde, temperatur
Bruksområde, luftfuktighet
Signal-/støyforhold
Følsomhet
Total harmonisk forvrengning
DVD (Digital Versatile Disc)
Plate
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Komposittvideo
Videoutgang
Komponentvideo
Video/Audio
Forsterker
Utgang for senterhøyttaler
132W(3)
Utgang for basselement
134W(3)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-forhold
70dB
Kanalseparasjon
60dB
Inngangsfølsomhet
(AUX)400mV
Høyttalersystem
Høyttaler
Impedans
Frekvensområde
Utstrålt lydtrykknivå
Inngangseffekt
Maksimal inngangseffekt
Dimensjoner (B x H x D)
Vekt
3.1-kanals høyttalersystem
Senter
Front
Basselement
3
3
3
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
88dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
132W
132W
134W
264W
264W
268W
Front : 90 x 334.5 x 68.5 mm (Stativ : 109 x 98 mm)
Senter : 360 x 74.5 x 68.5 mm
Basselement : 168 x 350 x 295 mm
Front: 0.84 Kg Senter : 0.57 Kg
Basselement : 4.5 Kg
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
Norsk
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 39
39
2010-05-06
3:08:12
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung
Support.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 40
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-06
3:08:13
Korrekt avhendig av batteriene i dette produktet
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal
deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet
avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det
elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å
unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt
fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker
resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
HT-C730-SENA_NOR-0506.indd 41
2010-05-06
3:08:13
Download PDF

advertising