Samsung | ME82V-B | Samsung Fristående mikro 23 liter ME82V-B Bruksanvisning

MW82V
ME82V
Mikrobølgeovn
Brugervejledning og
tilberedningsvejledning
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 1
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Registrér dit produkt på
www.samsung.com/register
2010-12-02
11:34:01
OVN
INDHOLD
Ovn..........................................................................................................2
DANSK
Kontrolpanel.............................................................................................3
2
1
Tilbehør....................................................................................................3
3
4
Brug af denne vejledning..........................................................................4
Vigtige sikkerhedsinformationer................................................................4
Installation af din mikrobølgeovn...............................................................8
Sådan gør du, hvis du er i tvivl eller har et problem...................................9
Indstilling af klokkeslæt.............................................................................9
Tilberedning/opvarmning..........................................................................10
Effektniveauer...........................................................................................10
5
6
7
8
9
10
11
Afbrydelse af tilberedningen......................................................................10
Justering af tilberedningstiden .................................................................10
Anvendelse af den automatiske optøningsfunktion...................................11
Indstillinger til automatisk lynoptøning.......................................................11
Vejledning i kogekar..................................................................................11
Rengøring af din mikrobølgeovn...............................................................12
1. DØRHÅNDTAG
7. DREJESKIVE
2. VENTILATIONSHULLER
8. DREV
3. LYS
9. ROTATIONSRING
4. TID/VÆGTKNAP
10. SIKKERHEDSLÅSEHULLER
5. DØRHÆNGSLER
11. REGULERINGSKNAP
TIL VARIABEL
TILBEREDNINGSEFFEKT
6. LÅGE
Tekniske specifikationer............................................................................13
2
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 2
2010-12-02
11:34:01
KONTROLPANEL
TILBEHØR
Alt efter hvilken model, du har købt, følger der forskelligt tilbehør med, der
kan bruges på en lang række måder.
1. Drev, er allerede placeret over motorakslen i bunden
af ovnen.
Drevet roterer drejeskiven.
DANSK
Formål:
1
2. Rotationsring, anbringes midt i ovnen.
4
Formål:
Rotationsringen understøtter
drejeskiven.
3. Drejeskive, anbringes oven på rotationsringen med
det midterste monteret på drevet.
2
Formål:
3
Drejeskiven fungerer som den primære
flade ved tilberedning. Den kan let
tages ud og rengøres.
Betjen IKKE mikrobølgeovnen uden rotationsringen og drejeskiven.
5
1. DISPLAY
4. INDSTILLING AF UR
2. TID/VÆGTKNAP
5. REGULERINGSKNAP
TIL VARIABEL
TILBEREDNINGSEFFEKT
3. AUTOMATISK OPTØNING
3
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 3
2010-12-02
11:34:02
DANSK
BRUG AF DENNE VEJLEDNING
OVERSIGT OVER SYMBOLER OG IKONER
Du har netop købt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Brugervejledningen
indeholder nyttige oplysninger om tilberedning med din mikrobølgeovn:
• Sikkerhedsforanstaltninger
• Velegnet tilbehør og køkkenudstyr
• Nyttige tilberedningstip
• Tilberedningstip
VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG
BRUG.
Kontroller, at følgende anvisninger følges, inden ovnen tages i brug.
• Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i
denne brugervejledning. Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger
i denne brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og
situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge
sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer,
vedligeholder og betjener apparatet.
• Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og
egenskaberne for din mikrobølgeovn kan derfor være en smule
anderledes end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning, og
alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål,
bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og
information online på www.samsung.com.
• Denne mikrobølgeovn er beregnet til opvarmning af madvarer. Den
er kun beregnet til privat brug. Opvarm ingen former for tekstiler
eller poser fyldt med korn, hvilket kunne forårsage forbrændinger og
brand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes
forkert eller ukorrekt brug af apparatet.
• Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen,
hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre
alvorlig personskade eller død.
FORSIGTIG
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre
mindre personskade eller tingsskade.
Advarsel; Brandfare
Advarsel; Varm overflade
Advarsel; Elektricitet
Advarsel; Eksplosive
materialer
Forsøg IKKE.
Følg anvisningerne nøje.
Demonter IKKE.
Tag strømstikket ud af
stikkontakten.
Rør IKKE.
Sørg for, at apparatet er
jordforbundet for at forhindre
elektrisk stød.
Ring til servicecentret for at
få hjælp.
Bemærkning
Vigtigt
FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE
UDSAT FOR MIKROBØLGEENERGI
Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for
skadelig mikrobølgeenergi.
(a) Du må under ingen omstædigheder forsøge at betjene ovnen med
døren åben eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer)
eller indføre noget i sikkerhedslåsehullerne.
(b)Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke
mad- eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at
døren og dørens tætninger holdes rene ved at aftørre disse efter brug
først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.
4
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 4
2010-12-02
11:34:02
(c) Betjen ikke ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret
af en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og
som er oplært af producenten. Det er især vigtigt, at ovndøren lukker
ordentligt i, og at følgende ikke beskadiges:
(1) Dør (bøjet)
(2) Dørhængsler (ødelagte eller løse)
(3) Dørtætninger og tætningsoverflader
(d)Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret
servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, som er oplært af
producenten.
Dette produkt er gruppe 2, klasse ISM-udstyr. Definitionen af gruppe
2 omfatter alt industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr, hvori der
internt bevidst genereres radiofrekvensenergi og/eller anvendes i form
af elektromagnetisk stråling til behandling af materialer og EDM- og
lysbuesvejsningsudstyr.
Klasse B udstyr er udstyr velegnet til anvendelse i private hjem og under
forhold ved direkte tilslutning til en lavspændingsstrømforsyning, der
forsyner bygninger indeholdende private beboelser.
Dette apparet skal jordforbindes korrekt i
overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.
Fjern med jævne mellemrum alle fremmede stoffer,
som f.eks. støv eller vand, fra strømstikterminalerne
og kontaktpunkterne med en tør klud.
DANSK
Undlad at trække hårdt i netledningen, bøje den eller
placere tunge genstande på den.
I tilfælde af gasudsivning (f.eks. propangas, LP-gas
osv.) skal der straks ventileres, uden at strømstikket
berøres.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
Sluk ikke for apparatet ved at tage strømstikket ud,
mens ovnen er i brug.
Hvis der er kommet fremmede stoffer, som f.eks.
vand, ind i apparatet, skal du ikke sætte fingre eller
fremmede stoffer ind, men tage strømstikket ud og
kontakte det nærmeste servicecenter.
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Anvend ikke overdreven kraft på apparatet.
Sørg for, a disse sikkerhedsanvisnnger overholdes til enhver tid.
Anbring ikke ovnen over en skrøbelig genstand
som f.eks. en vask eller en glasgenstand. (Kun for
køkkenbordsplademodellen)
ADVARSEL
Kun uddannede fagfolk må ændre eller reparere
mikrobølgeovnen.
Brug ikke benzen, fortynder, sprit, damprenser eller
højtryksrenser til at rengøre apparatet.
Opvarm ikke varme væsker og andre madvarer i
forseglede beholdere.
Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke
stemmer overens med produktets specifikationer.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtrykseller damprensere.
Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Undlad at
anvende fordelerdåse, forlængerledning eller elektrisk
transformer.
Installer ikke dette apparat; i nærheden af et
varmeapparat, brandfarligt materiale; på et fugtigt,
fedtet eller støvet sted, på et sted, der er udsat for
direkte sollys og vand, eller hvor der kan sive gas ud;
på en ujævn overflade.
Undlad at hægte netledningen på en metalgenstand
eller at sætte netledningen ind mellem genstandene
eller bag ovnen.
5
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 5
2010-12-02
11:34:03
DANSK
Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget
netledning eller en løs stikkontakt. Når strømstikket
eller netledningen er beskadiget, skal du kontakte dit
nærmeste servicecenter.
Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover
og personer med nedsatte fysiske-, sanse- eller
mentale færdigheder eller manglende erfaring og
viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion
vedr. sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer
det medfører. Børn bør ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugerens vedligeholdelse bør ikke
udføres af børn uden overvågning.
Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent
ved hjælp af en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
Undlad at hælde eller sprøjte vand direkte på ovnen.
ADVARSEL: Hvis døren eller dørens tætninger
beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet
repareret af en kompetent person.
Anbring ingen genstande oven på ovnen, i den
indvendige del i eller på ovnens dør.
ADVARSEL: Det er farligt for alle andre end en
kompetent person at udføre service eller reparationer,
der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter
dig mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.
Sprøjt ikke flygtige materialer som f.eks. insektmiddel
på ovnens overflade.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet
Apparatet er ikke beregnet til installation i vejkøretøjer,
campingvogne og tilsvarende køretøjer osv.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du
udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk
stød.
Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen. Pas
særligt på, når du opvarmer retter eller drikkevarer,
der indeholder alkohol, da alkoholdampe kan komme
i kontakt med en varm del af ovnen.
ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må
ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan
eksplodere.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under
brugen. For at undgå forbrædinger bør mindre børn
holdes borte.
Mikrobølgeovnen er kun beregnet til brug på
et køkkenbord eller en køkkenbordsplade, og
mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab.
(Kun for køkkenbordsplademodellen)
ADVARSEL: Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer
kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor
omhyggelig, når du håndterer beholderen. For at
undgå denne situation skal du ALTID lade det stå
og køle af i mindst 20 sekunder, efter at ovnen
er slukket, så temperaturen kan fordele sig. Rør
om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør
ALTID rundt efter opvarmningen.
Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde
af skoldning:
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele
bliver varme under brug. Vær opmærksom på ikke at
berøre varmeelementerne. Børn på under 8 år skal
holdes på afstand, hvis de ikke er under konstant
overvågning.
ADVARSEL: Lad kun børn bruge ovnen uden
overvågning, når de har fået passende anvisninger, så
barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstår
faren ved forkert brug.
• Anbring det skoldede område i kold vand i mindst
10 minutter.
• Tildæk det med et rent, tørt klæde.
• Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
6
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 6
2010-12-02
11:34:05
Under brug bliver apparatet varmt. Vær
opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne
inde i ovnen.
FORSIGTIG
ADVARSEL: Indholdet i sutteflasker og glas
med babymad skal altid omrøres eller rystes, og
temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for
at undgå forbrændinger.
Apparatet er ikke beregnet til brug af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanseeller mentale fædigheder eller manglende erfaring
og viden, medmindre de har fået oplæring eller
instruktion vedr. brug af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Ved opvarmning af mad i plastic- eller
papiremballage skal du holde øje med ovnen pga.
muligheden for antændelse.
Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller
tøj.
Denne ovn bør placeres i passende højde og
retning, så der er let adgang til ovnrum og
kontrolområde.
Brug kortere tid til mindre mængder mad for at
undgå overophedet og brændt mad.
Inden ovnen tages i brug for første gang, skal
ovnen betjenes med vand i 10 minutter og derefter
tages i brug.
Hvis du opdager røg, skal du afbryde for (fjerne
stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at
kvæle flammer.
Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang
til stikket.
Hvis ovnen udsender en underlig lyd, en brændt
lugt, eller hvis der udsendes røg, skal du straks
tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste
servicecenter.
Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle
madrester bør fjernes.
Nedsænk ikke strømstikket eller netledningen i vand,
og hold netledningen væk fra varme flader.
Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes
i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter
at mikrobølgeopvarmningen er slut. Og opvarm ikke
lufttætte eller lufttætte eller vakuumforseglede flasker,
glas eller beholdere, nødder i skaller, tomater mv.
under rengøing kan overfladerne blive varmere end
normalt, og børn bør holdes væk fra apparatet (kun
rengørende model)
Overskydende spild skal fjernes inden rengøring,
og de køkkenredskaber, der er anført i
rengøringsvejledningen, kan efterlades i ovnen
under rengøring. (Kun rengørende model)
Enheden skal gøre det muligt at koble apparatet
fra forsyningen efter installationen. Frakoblingen
kan være mulig, ved at der er adgang til stikket
eller ved at montere en afbryder på den faste
kabling i henhold til installationsbestemmelser. (Kun
indbygningsmodel.)
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 7
DANSK
Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede
til anvendelse i mikrobølgeovne. Brug IKKE
metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter,
kødpinde, gafler mv.
Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer.
Grund: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der
kan beskadige ovnen.
Tildæk ikke ventilationsåbningerne med stof eller
papir. Der kan gå ild i dette, da der slipper varm
luft ud fra ovnen. Ovnen kan blive overophedet og
automatisk slukke. Den forbliver slukket, indtil den er
kølet tilstrækkeligt af.
Brug altid ovnhandsker, når du tager en tallerken ud
af ovnen, for at undgå forbrænding.
7
2010-12-02
11:34:06
INSTALLATION AF DIN MIKROBØLGEOVN
Rør ikke ved varmeelementer eller ovnens indre, før
ovnen er kølet af.
Anbring ovnen på en plan, lige overflade 85 cm fra gulvet. Overfladen skal
være stærk nok til på sikker vis at bære ovnens vægt.
DANSK
Rør rundt i væsker halvvejs under opvarmningen eller
efter opvarmningen, og lad væsken stå i mindst 20
sekunder efter opvarmningen for at undgå opkogning.
1. Når du installerer ovnen, skal du sørge for
tilstrækkelig ventilation til ovnen ved et sørge for, der
er mindst 10 cm plads bagved og ud til ovnens sider
og mindst 20 cm plads ovenover ovnen.
Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner
døren, for at undgå at blive skoldet ved varm luft eller
damp, der slipper ud.
Brug ikke mikrobølgeovnen i tom tilstand. Mikroovnen
slukkes automatisk i 30 minutter af sikkerhedshensyn.
Vi anbefaler, at der altid står et glas vand inde i
ovnen for at absorbere mikrobølgeenergi, hvis
mikrobølgeovnen startes utilsigtet.
20 cm
over
10 cm
bag
10 cm på
siden
2. Fjern al emballage inde i ovnen.
Installer rotationsringen og drejeskiven.
Kontroller, at drejeskiven roterer frit.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller
metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da
disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at
glasset splintres.
3. Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang til stikket.
Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel
eller en særlig del, der leveres af producenten eller et autoriseret
serviceværksted.
Af sikkerhedshensyn skal ledningen sættes i et trebenet 230 V, 50 Hz,
jordet vekselsstrømsstik. Hvis el-kablet til dette apparat er beskadiget,
skal det erstattes med et særligt kabel.
Installer ovnen i overensstemmelse med kravene i
denne vejledning (se Installation af din mikrobølgeovn)
Vær opmærksom, når du tilslutter andre elektriske
apparater tæt ved ovnen.
Anbring ikke mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser,
som f.eks. ud for en almindelig ovn eller radiator. Ovnens
strømspecifikationer skal overholdes og en eventuel forlængerledning
skal være af samme standard som den el-ledning, der følger med
ovnen. Tør det indvendige og dørens tætning af med en fugtig klud, før
du bruger mikrobølgeovnen for første gang.
8
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 8
2010-12-02
11:34:07
SÅDAN GØR DU, HVIS DU ER I TVIVL ELLER HAR ET
PROBLEM
INDSTILLING AF KLOKKESLÆT
Dette er normalt.
• Kondens i ovnen
• Luftstrømme rundt om døren og ydersider
• Lys reflekteres rundt om døren og ydersider
• Der slipper damp ud fra døren eller ventilationshullerne
Ovnen starter ikke, når du trykker på Tid/vægt (
• Er døren fuldstændig lukket?
Glem ikke at stille uret frem eller tilbage ved skift mellem sommer- eller
normaltid.
1. For at vise tiden i...
)-knappen.
24-hour Notation
(24-timers visning)
12-hour Notation
(24-timers visning)
Maden bliver slet ikke tilberedt
• Har du indstillet timeren og/eller trykket p? Tid/vægt (
)-knappen.
• Er døren lukket?
• Har du overbelastet det elektriske kredsløb og sprunget en sikring eller
fået relæet til at slå fra?
3. Tryk på knappen
Det gnister og knalder inde i oven (gnistdannelse)
• Har du brugt en tallerken med metalkanter?
• Har du efterladt en gaffel eller andet metalbestik i ovnen?
• Er der alufolie for tæt på de indvendige vægge?
5. Tryk på knappen
) for at indstille timer.
.
4. Drej Tid/vægt-knappen (
minutter.
Ovnen forårsager interferens med radioer eller tv-apparater
• Der kan observeres en mindre interferens på tv-apparater eller radioer,
når ovnen betjenes. Dette er normalt. Installer ovnen væk fra tvapparater, radioer og antenner for at løse dette problem.
• Hvis støjen detekteres af ovnens mikroprocessor, nulstillet displayet
muligvis. For at løse dette problem: Fjern strømstikket, og tilslut det igen.
Indstil klokkeslættet igen.
Tryk derefter på
knappen ...
En gang
To gange
2. Drej Tid/vægt-knappen (
Maden er enten overtilberedt eller undertilberedt.
• Anvendte du den korrekte tilberedningstid for denne type mad?
• Anvendte du det korrekte effektniveau?
DANSK
Mikrobølgeovnen har et indbygget ur. Når strømmen slået til, viser displayet
automatisk “12:00” Indstil det aktuelle klokkeslæt. Tiden kan vises med
enten 24 timers eller 12 timers angivelse. Du skal indstille uret:
• Når du lige har installeret mikrobølgeovnen
• Efter et strømsvigt
Hvis du støder på et af de nedenfor angivne problemer, kan du prøve med
en af de foreslåede løsninger.
) for at indstille
.
9
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 9
2010-12-02
11:34:07
DANSK
TILBEREDNING/OPVARMNING
AFBRYDELSE AF TILBEREDNINGEN
Nedenstående beskrivelse forklarer, hvordan du tilbereder eller opvarmer
mad.
Kontroller ALTID tilberedningsindstillingerne, før du lader ovnen være
uovervåget.
Placer først maden midt på drejeskiven. Luk derefter døren.
Du kan når som helst afbryde tilberedningen for at kontrollere maden.
1. Sådan stopper du midlertidigt:
Åbn lågen.
Virkning:
1. Vælg det maksimale effektniveau ved
at dreje knappen REGULERING AF
TILBEREDNINGSEFFEKT. (MAKSIMUM EFFEKT:
800 W)
2. Vælg tiden ved at dreje Tid/vægt-knappen (
Virkning:
Tilberedningen standser. Luk lågen for
at fortsætte tilberedningen.
2. Sådan stopper du fuldstændigt:
Drej tid/vægt (
) -knappen til venstre. “0” vises.
).
Ovnlyset tændes, og drejeskiven
begynder at rotere.
1) Tilberedningen starter, og når den er
færdig, bipper ovnen fire gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang
hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
JUSTERING AF TILBEREDNINGSTIDEN
1. Juster den sidste tilberedningstid ved at dreje Tid/
vægt-knappen (
). Drej indstillingsknappen til
højre for at øge tilberedningstiden på maden under
tilberedningen.
Tænd aldrig for mikrobølgeovnen, når den er tom.
Du kan ændre effektniveauet under tilberedningen ved at dreje knappen
REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT.
EFFEKTNIVEAUER
Du kan vælge blandt nedenstående effektniveauer.
Effektniveau
Output
Effektniveau
Output
HØJ
800 W
MIDDELLAV
300 W
OPVARMNING
700 W
AUTOMATISK OPTØNING( )
180 W
MIDDELHØJ
600 W
LAV / HOLD VARM
100 W
MIDDEL
450 W
Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden mindskes.
Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden øges.
10
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 10
2010-12-02
11:34:07
ANVENDELSE AF DEN AUTOMATISKE
OPTØNINGSFUNKTION
VEJLEDNING I KOGEKAR
1. Drej knappen TILBEREDNINGSEFFEKT til
optøningssymbolet ( ).
2. Drej Tid/vægt-knappen (
omtrentlige vægt.
Virkning:
) for at indstille den
Ovnlyset tændes, og drejeskiven
begynder at rotere.
1) Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper
ovnen fire gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang
hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.
Kogekar
Mikrobølgesikker
Alufolie
Kommentarer
✓✗
Kan anvendes i små mængder for at
beskytte områder mod overtilberedning.
Der kan forekomme gnistdannelse, hvis
folien er for tæt på ovnvæggen, eller
hvis der anvendes for meget folie.
Bruningstallerken
✓
Forvarm ikke længere end otte minutter.
Porcelæn og
stentøj
✓
Porcelæn, potter, glaseret stentøj og
benporcelæn er normalt velegnet,
medmindre det er dekoreret med en
metalkant.
Engangstallerkener
af pap
✓
Nogle frosne fødevarer indpakkes med
disse tallerkner.
INDSTILLINGER TIL AUTOMATISK LYNOPTØNING
Fastfoodemballage
Fjern al emballage før optøningen. Anbring de frosne madvarer på
drejeskiven. Vend madvarerne, når ovnen bipper. Overhold den tilhørende
hviletid, når den automatiske optøning er færdig.
• Kopper af
polystyren
✓
Kan anvendes til at opvarme mad.
Overophedning kan få polystyren til at
smelte.
• Papirsposer eller
avis
✗
Kan antændes.
• Genbrugspapir
eller metalkanter
✗
Kan forårsage gnistdannelse.
• Ildfaste fade
✓
Kan anvendes, medmindre det er
dekoreret med en metalkant.
• Fine glas
✓
Kan anvendes til at opvarme mad eller
drikke. Fint glas kan gå i stykker eller
knække ved pludselig opvarmning.
Kode/Mad
Portionsstørrelse Hensætningstid Anbefalinger
Kød
200 - 1500 g
20 - 60min.
Fjerkræ
200 - 1500 g
20 - 60min.
Fisk
200 - 1500 g
20 - 50min.
Dæk kanterne
med alufolie. Vend
madvarerne, når ovnen
bipper.
DANSK
For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen skal mikrobølgerne kunne trænge
ind i maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af den benyttede tallerken.
Vær derfor omhyggelig med at vælge kogekar. Hvis kogekarret er mærket som
mikrobølgesikkert, er der ingen grund til bekymring.
Følgende tabel indeholder de forskellige typer kogekar og angiver, om og
hvordan de skal anvendes i en mikrobølgeovn.
Med den automatiske optøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ eller fisk.
Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren.
Glas
11
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 11
2010-12-02
11:34:07
Kogekar
Mikrobølgesikker
• Glasbeholdere
RENGØRING AF DIN MIKROBØLGEOVN
Kommentarer
✓
Låget skal fjernes. Kun egnet til
opvarmning.
• Tallerkner
✗
Kan forårsage gnistdannelse eller brand.
• Frysepose med
metalbrød
✗
Følgende dele af mikrobølgeovnen skal rengøres jævnligt for at undgå, at
der samles fedt og madrester:
• Indvendige og udvendige overflader
• Dør og dørtætninger
• Drejeskive og rotationsringe
DANSK
Metal
SØRG ALTID for, at dørtætningerne er rene, og at døren kan lukkes
ordentligt.
Papir
• Tallerkner,
kopper, servietter
og køkkenrulle
✓
Til korttidstilberedning og opvarmning.
Absorberer desuden overskydende fugt.
• Genbrugspapir
✗
Kan forårsage gnistdannelse.
✓
Særligt ved varmebestandig termoplast.
Nogle andre plastarter kan slå sig
eller misfarves ved høje temperaturer.
Anvend ikke melaminplast.
Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen,
hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
1. Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varm sæbevand.
Skyl og tør.
Plast
• Beholdere
• Klar madfolie
• Fryseposer
Voks- eller fedttæt
papir
✓
✓✗
✗
✓
✓✗
✓
2. Fjern eventuelle stænk eller pletter på indvendige overflader eller på
rotationsringen med en sæbeklud. Skyl og tør.
3. Hvis du skal løsne hårde madrester og fjerne lugte, kan du anbringe en
kop opløst citronsaft på drejeskiven og opvarme denne i ti minutter ved
maksimal effekt.
Kan anvendes til at holde på fugt. Må
ikke komme i berøring med maden. Vær
forsigtig ved aftagning af folie, da der
kan slippe varm damp ud.
4. Vask den opvaskemaskinesikre tallerken efter behov.
SPILD IKKE vand i ventilationshullerne. Brug ALDRIG slibemidler
eller opløsningsmidler. Vær især omhyggelig ved rengøring af
dørtætningerne, at der ikke er nogen madrester:
Kun hvis kogbar eller ovnsikker. Må ikke
være lufttæt. Prik om nødvendigt med
en gaffel.
• Der hobes op
• Forhindrer døren i at lukkes ordentligt.
Kan anvendes til at holde på fugt og
forhindre stænk.
: Anbefales
: Brug med varsomhed
: Usikkert
12
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 12
2010-12-02
11:34:07
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
NOTATER
SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter.
Designspecifikationer og denne brugervejledning kan derfor ændres uden
forudgående varsel.
ME82V,MW82V
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz
Strømforbrug
Mikrobølge
1150 W
Udgangseffekt
100 W / 800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Afkølingsmetode
Blæsermotor
Dimensioner (B x H x D)
Udvendig
Ovnrum
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Volumen
23 liter
Vægt
Netto
Ca. 12 kg.
DANSK
Model
13
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 13
2010-12-02
11:34:08
NOTATER
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 14
2010-12-02
11:34:08
NOTATER
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 15
2010-12-02
11:34:08
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
GREECE
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
800-SAMSUNG(726-7864)
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge
/ 210 6897691 from mobile
261 03 710
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
SWEDEN
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Kodenr.: DE68-03910A
ME82V_XEE-03910A_DA.indd 16
2010-12-02
11:34:08
Download PDF