Samsung | ME82V-B | Samsung Fristående mikro 23 liter ME82V-B Bruksanvisning

MW82V
ME82V
ajattele mahdollisuuksia
Mikroaaltouuni
Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register
Käyttöohje ja ruoanvalmistusopas
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 1
2010-12-02
12:04:05
SISÄLTÖ
UUNI
Uuni..........................................................................................................2
Käyttöpaneeli............................................................................................3
SUOMI
Varusteet..................................................................................................3
2
1
3
4
Ohjekirjan käyttäminen..............................................................................4
Tärkeitä turvaohjeita .................................................................................4
Mikroaaltouunin sijoitus.............................................................................9
Toimenpiteet ongelmatilanteissa...............................................................9
Kellonajan asettaminen.............................................................................10
Ruoanvalmistus/uudelleenlämmitys..........................................................10
Tehot........................................................................................................10
Valmistuksen keskeyttäminen...................................................................11
5
Valmistusajan muuttaminen .....................................................................11
6
7
8
9
10
11
Automaattisen sulatustoiminnon käyttö.....................................................11
Automaattisen tehosulatustoiminnon asetukset........................................11
Valmistusastiaopas...................................................................................12
1. LUUKUN KAHVA
7. UUNILAUTANEN
Mikroaaltouunin puhdistaminen................................................................13
2. TUULETUSAUKOT
8. SOVITIN
3. UUNIVALO
9. PYÖRITYSALUSTA
4. AJAN/PAINON SÄÄDIN
10. TURVALUKITUSKOLOT
5. LUUKUN LUKONKIELET
11. TEHONVALITSIN
Tekniset tiedot..........................................................................................13
6. LUUKKU
2
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 2
2010-12-02
12:04:05
KÄYTTÖPANEELI
VARUSTEET
Ostamasi laitteen mallista riippuen sen mukana toimitetaan tiettyjä
varusteita, joita voidaan käyttää eri tavoin.
1. Sovitin, joka on kiinnitetty valmiiksi uunin pohjassa
olevan moottorin akseliin.
SUOMI
Tarkoitus: Sovitin pyörittää uunilautasta.
1
2. Pyöritysalusta, joka sijoitetaan uunin keskelle.
4
Tarkoitus: Pyöritysalusta kannattelee uunilautasta.
3. Uunilautanen, joka sijoitetaan pyöritysalustan päälle
siten, että sen keskiosa osuu sovittimeen.
2
Tarkoitus: Uunilautanen toimii pääasiallisena
keittopintana, joka voidaan poistaa
puhdistamista varten helposti.
3
ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.
5
1. NÄYTTÖ
4. KELLOASETUSTEN NÄPPÄIN
2. AJAN/PAINON SÄÄDIN
5. TEHONVALITSIN
3. AUTOMAATTINEN SULATUS
3
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 3
2010-12-02
12:04:05
SUOMI
OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN
KUVAKKEIDEN JA MERKKIEN SELITYSTEKSTIT
Olet juuri hankkinut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Käyttöohje sisältää
hyödyllistä tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunin avulla:
• turvaohjeet
• käyttöön soveltuvat varusteet ja valmistusastiat
• hyödyllisiä ruoanvalmistusvinkkejä
• ruoanvalmistusvinkkejä.
VAROITUS
VAARA
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
Muista noudattaa seuraavia ohjeita, kun käytät uunia.
• Käytä tätä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on
suunniteltu ja noudata tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita.
Tämän oppaan varoitukset ja turvallisuusohjeet eivät kata kaikkia
mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää
tervettä järkeä ja toimia varovasti ja huolellisesti, kun asennat,
ylläpidät ja käytät tätä laitetta.
• Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman
mikroaaltouunisi ominaisuudet saattavat poiketa ohjeessa kuvatuista
ja jotkin varoitusmerkit eivät välttämättä koske käyttämääsi
laitetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään
huoltopalveluun tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.
samsung.com.
• Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan lämmittämiseen. Se on
tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä lämmitä uunissa minkäänlaisia
tekstiilituotteita tai jyvillä täytettyjä tyynyjä, sillä ne voivat aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon. Valmistaja ei ole vastuussa mistään
sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen vääränlaisesta käytöstä.
• Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua ja tämä voi
lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Vaarat tai vaaralliset toimenpiteet, jotka voivat johtaa
vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Vaarat tai vaaralliset toimenpiteet, jotka voivat johtaa pieniin
henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Varoitus: tulipalon vaara
Varoitus: kuuma pinta
Varoitus: sähkö
Varoitus: räjähtävä aine
ÄLÄ toimi näin.
Noudata ohjeita tarkasti.
ÄLÄ pura.
Irrota virtajohto pistorasiasta.
ÄLÄ koske.
Varmista, että laite on
maadoitettu, jotta et saisi
sähköiskua.
Soita huoltoliikkeeseen ja
pyydä sieltä apua.
Huom.
Tärkeää
VAROTOIMENPITEITÄ LIIALLISEN
MIKROAALTOSÄTEILYN VÄLTTÄMISEKSI
Oheisten turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
altistumiseen vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.
(a)Älä milloinkaan yritä käyttää mikroaaltouunia luukun ollessa auki. Älä
myöskään muuta uunin turvalukitusta (oven lukonkieliä) äläkä työnnä
vieraita esineitä turvalukituskoloihin.
(b)ÄLÄ milloinkaan laita mitään mikroaaltouunin luukun ja uuniaukon
väliin äläkä anna ruoan ja puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille.
Huolehdi oven ja oven tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi ne käytön
jälkeen ensin kostealla ja sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.
4
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 4
2010-12-02
12:04:06
(c)ÄLÄ käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama
ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut ammattihenkilö on
huoltanut sen. On erityisen tärkeää, että luukku sulkeutuu kunnolla ja
että seuraavat osat eivät ole vaurioituneet:
(1) luukku (vääntynyt)
(2) luukun saranat (rikkinäiset tai löystyneet) ja
(3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat.
(d)Uunin säätö tai huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja
mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön
tehtäväksi.
Tämä tuote on ryhmän 2 luokkaan B kuuluva ISM-laite. Ryhmä 2 käsittää
kaikki ISM-laitteistot, jotka tarkoituksellisesti synnyttävät tai käyttävät
radiotaajuista energiaa sähkömagneettisen säteilyn muodossa jonkin aineen
käsittelyyn, sekä EDM- ja kaarihitsauslaitteet.
Luokan B laitteet soveltuvat käytettäviksi kotitalouslaitteissa ja suoraan
matalajänniteverkkoon kytkettävissä laitteissa, jos sähköverkko on
tarkoitettu asuinrakennuksissa käytettäväksi.
Poista virtaliitännöistä ja kytkentäkohdista
säännöllisesti kuivalla liinalla kaikki niihin
kuulumattomat aineet, esimerkiksi pöly ja vesi.
Älä vedä sähköjohtoa, taivuta sitä äläkä aseta sen
päälle mitään painavia esineitä.
SUOMI
Kaasuvuodon (esimerkiksi propaani, nestekaasu
tms.) sattuessa tuuleta tilat välittömästi äläkä koske
pistokkeeseen.
Älä koske pistokkeeseen, kun kätesi ovat kosteat.
Älä sammuta laitetta irrottamalla virtajohtoa silloin,
kun laite on toiminnassa.
Älä laita sormiasi tai mitään vieraita aineita laitteen
sisälle. Jos laitteen sisälle on päässyt jotakin sinne
kuulumatonta ainetta, esimerkiksi vettä, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Älä altista laitetta kovalle paineelle tai iskuille.
Varmista, että näitä turvaohjeita noudatetaan kaikissa tilanteissa.
Älä pidä uunia minkään herkästi särkyvän esineen,
esimerkiksi lasiesineen tai astianpesualtaan päällä.
(Koskee vain työtasomallia.)
VAROITUS
Vain pätevän huoltohenkilökunnan tulee antaa
muunnella tai korjata mikroaaltouunia.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen bentseeniä,
ohentimia, alkoholia tai höyry- ja painepesureita.
Älä lämmitä sinetöidyissä pakkauksissa olevia
nesteitä tai muita ruoka-aineita.
Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta
vastaavat laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Turvallisuussyistä laitetta ei tule koskaan puhdistaa
höyry- tai painepesurilla.
Kytke virtajohto pistorasiaan tiukasti. Älä käytä
jakorasioita, jatkojohtoja tai muuntajia.
Älä asenna tätä laitetta kaltevalle pinnalle,
lämmittimien tai herkästi syttyvien aineiden
lähelle, kosteisiin, öljyisiin tai pölyisiin tiloihin,
suoraan auringonvaloon, veden lähelle tai sellaisiin
paikkoihin, joissa voi esiintyä kaasuvuotoja.
Älä ripusta sähköjohtoa mihinkään
metalliesineeseen äläkä laita sitä esineiden väliin tai
uunin taakse.
Laite on maadoitettava oikein paikallisten ja
kansallisten säädösten mukaisesti.
5
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 5
2010-12-02
12:04:08
VAROITUS: Anna lapsen käyttää uunia ilman
valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu
riittävät ohjeet ja jos hän pystyy käyttämään uunia
turvallisesti ja ymmärtää sen väärään käyttöön
liittyvät vaarat.
SUOMI
Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta
tai löysää pistorasiaa. Jos laitteen pistoke tai
virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Näitä laitteita ei ole tarkoitettu käytettäviksi ulkoisen
ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän
kanssa.
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset
sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet tai
kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan
tai jos näille henkilöille on annettu riittävät ohjeet
laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lasten ei tule antaa puhdistaa laitetta tai
tehdä muita sen tavalliseen ylläpitoon liittyviä toimia
ilman valvontaa.
Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan uunin päälle.
Älä pidä uunin päällä, sisällä tai oven edessä
mitään esineitä.
Älä ruiskuta uunin pinnalle mitään tulenarkoja
aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyä.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi
leikkimään laitteella.
VAROITUS: Jos luukku tai sen tiivisteet ovat
vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin
ammattihenkilö on korjannut sen.
Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi
ajoneuvoihin, asuntovaunuihin tai muihin näiden
kaltaisiin kulkuneuvoihin.
VAROITUS: Muiden kuin ammattihenkilöiden ei
tule tehdä sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä,
joissa mikroaaltosäteilyltä suojaava kansi on
poistettava, sillä tämä on vaarallista.
Älä säilytä uunissa mitään palavia aineita. Ole
erityisen varovainen, kun lämmität uunissa sellaisia
ruokia tai juomia, jotka sisältävät alkoholia, sillä
alkoholin höyryt saattavat osua uunin kuumiin osiin.
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu,
ennen kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi
sähköiskua.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan keittiön työpöydällä tai työtasolla eikä
sitä saa asettaa kaapistoon.
(Koskee vain työtasomallia.)
VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei tule
lämmittää sinetöidyissä säilytysastioissa, sillä ne
saattavat räjähtää.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat
osat kuumenevat käytön aikana. Laitteen
lämpövastuksiin ei tule koskea. Alle 8-vuotiaat
lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä, jollei
heitä valvota jatkuvasti.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat
voivat kuumeta käytön aikana. Palovammojen
välttämiseksi pienet lapset on pidettävä turvallisella
etäisyydellä laitteesta.
6
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 6
2010-12-02
12:04:10
VAROITUS: Ole huolellinen käsitellessäsi juomien
säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste
saattaa kiehua viiveellä ja räiskyä mikroaaltouunissa
lämmittämisen jälkeen. Tästä aiheutuvan vaaran voi
estää seuraavasti: anna ruokien ja juomien AINA
seistä ainakin 20 sekuntia uunin sammuttamisen
jälkeen, jotta lämpötila pääsisi tasaantumaan.
Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen
aikana ja AINA lämmityksen jälkeen.
Jos poltat itsesi, noudata seuraavia
ENSIAPUOHJEITA:
Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen
pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
Jos uunista tulee outoa ääntä, palaneen hajua tai
savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
SUOMI
Laitteen pinnat voivat kuumentua
puhdistustoiminnon aikana, joten lapset tulee
pitää poissa laitteen lähettyviltä. (Koskee vain niitä
malleja, joissa on puhdistustoiminto.)
Irtoava lika tulee poistaa uunista ennen puhdistusta
ja vain puhdistusoppaassa mainitut astiat voi jättää
uuniin puhdistuksen ajaksi. (Koskee vain niitä
malleja, joissa on puhdistustoiminto.)
• Kasta poltettu alue kylmään veteen ainakin
kymmeneksi minuutiksi.
• Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
• Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä
hoitoaineita.
Laite tulee voida irrottaa verkkovirrasta
asentamisen jälkeen. Irrottaminen tehdään
mahdolliseksi joko huolehtimalla pistokkeen luokse
pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen
kytkin määräysten mukaisesti. (Koskee vain
sisäänrakennettua mallia.)
Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin
vastuksiin ei tule koskea.
VAROITUS: Palovammojen välttämiseksi
tuttipullot ja vauvanruokatölkit on ravistettava tai
niiden sisältöä on hämmennettävä ja vauvanruoan
lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai
psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien
henkilöiden käytettäväksi (lapset mukaan lukien),
ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
Uuni tulee suunnata oikein ja asettaa sellaiselle
korkeudelle, että sen sisätiloja ja säätimiä on
helppo käyttää.
Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa,
lämmitä uunissa vettä 10 minuutin ajan ja käytä
uunia vasta sitten.
7
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 7
2010-12-02
12:04:11
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja liinalla tai
paperilla. Uunista tuleva kuuma ilma saattaa
sytyttää liinan tai paperin palamaan. Uuni voi myös
ylikuumentua ja sammua automaattisesti. Se pysyy
sammutettuna niin kauan, kunnes se on jäähtynyt
riittävästi.
SUOMI
VAARA
Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia
astioita; ÄLÄ käytä metalliastioita, vartaita,
haarukoita tai sellaisia astioita, joissa on kulta- tai
hopeareunukset jne.
Poista paperi- ja muovipussien metalliset
kierresulkijat.
Syy: Mahdollinen sähkökaari tai kipinöinti saattaa
vaurioittaa uunia.
Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista,
jotta et saisi palovammoja.
Älä kosketa lämpövastuksia tai uunin sisäseinämiä,
ennen kuin uuni on jäähtynyt.
Pidä uunia silmällä, kun lämmität ruokaa muovi- tai
paperiastiassa, sillä astia voi syttyä palamaan.
Sekoita nesteitä lämmityksen puolivälissä tai sen
jälkeen, ja anna nesteiden seisoa lämmityksen
jälkeen vähintään 20 sekuntia, jotta ne eivät
kiehuisi ja räiskyisi.
Älä käytä mikroaaltouunia paperin tai vaatteiden
kuivaukseen.
Käytä lyhyempää lämmitysaikaa pienemmille
ruoka-annoksille, jottei ruoka ylikuumene tai pala.
Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua
avatessasi, jotta kuuma ilma tai höyry ei pääsisi
polttamaan ihoasi.
Jos huomaat savua, katkaise laitteesta virta tai
irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku
suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Mikroaaltouuni
sammutetaan turvallisuussyistä automaattisesti 30
minuutin ajaksi. Suosittelemme pitämään uunissa
aina vesilasillista, jotta mikroaaltosäteily kohdistuisi
siihen, jos uuni käynnistetään vahingossa.
Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja
ruoantähteet on poistettava.
Älä kasta virtajohtoa veteen äläkä kytke sitä
märkänä, ja pidä se myös kaukana kaikista
lämmönlähteistä.
Älä puhdista uunin luukun lasia hankaavilla
aineilla tai terävillä metallilastoilla, sillä ne voivat
naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan voi johtaa
lasin rikkoutumiseen.
Raakoja kananmunia ja kokonaisia keitettyjä
kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa,
sillä ne saattavat räjähtää jopa lämmityksen
jälkeenkin. Myöskään ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja
pulloja, tölkkejä, säilytysastioita tai kuorellisia
pähkinöitä, tomaatteja jne. ei tule lämmittää
mikroaaltouunissa.
Asenna uuni tässä oppaassa annettujen ohjeiden
mukaisesti (saat lisätietoja osiosta Mikroaaltouunin
sijoitus).
Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä
sijaitsevia sähköpistokkeita.
8
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 8
2010-12-02
12:04:12
TOIMENPITEET ONGELMATILANTEISSA
Aseta uuni tasaiselle alustalle noin 85 cm lattiatason yläpuolelle. Alustan on
oltava tarpeeksi vahva, jotta se kestää uunin painon.
Jos mikroaaltouunin käytössä on alla lueteltuja ongelmia, koeta annettuja
ratkaisuja.
1. Kun asetat uunin paikalleen, huolehdi sen riittävästä
tuuletuksesta ja jätä ainakin 10 cm (4 tuumaa) tilaa
sen taakse ja sen sivuille sekä ainakin 20 cm (8
tuumaa) tilaa sen yläpuolelle.
Tämä on tavallista.
• Kosteuden tiivistyminen uunin sisällä.
• Ilmavirtaus luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä
• Lievä lämmön heijastuminen luukun ja laitteen ulkokuoren ympärille
• Höyryn ulosvirtaus luukun ympärillä tai ilmanpoistoaukoista
20 cm
yläpuolella
10 cm
takana
10 cm
sivulla
Uuni ei käynnisty, kun käännät ajan/painon (
• Onko luukku kunnolla suljettu?
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä.
Aseta pyöritysalusta ja uunilautanen paikoilleen.
Tarkista, että uunilautanen pääsee pyörimään
vapaasti.
SUOMI
MIKROAALTOUUNIN SIJOITUS
) säädintä.
Ruoka ei ole kypsynyt lainkaan.
• Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai kääntänyt ajan/painon (
)
säädintä.
• Onko luukku suljettu?
• Oletko ylikuormittanut sähköpiirin, jonka seurauksena sulake on palanut
tai automaattisulake on lauennut?
3. Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen pistokkeeseen pääsee
helposti käsiksi.
Ruoka on ylikypsää tai raakaa.
• Oliko valmistusaika asetettu oikein ruoan tyypin mukaan?
• Oliko teho valittu oikein?
Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta
huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.
Turvallisuutesi vuoksi virtajohto tulee kytkeä kolminapaiseen, 230
voltin ja 50 hertsin vaihtovirtajännitteellä varustettuun maadoitettuun
pistorasiaan. Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, se on korvattava
erikoisjohdolla.
Uunin sisällä kipinöi ja räsähtelee (näkyy valokaari).
• Oletko käyttänyt metallikoristeltua astiaa?
• Oletko unohtanut haarukan tai muun metallisen ruokailuvälineen uunin
sisälle?
• Onko alumiinifolio liian lähellä sisäseinämiä?
Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, kuten
tavallisen uunin tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset tiedot
on otettava huomioon ja mahdollisten jatkojohtojen tulee vastata
samoja vaatimuksia kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi
mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet kostealla liinalla ennen
laitteen käyttöä ensimmäistä kertaa.
Mikroaaltouuni häiritsee radio- tai televisiolähetystä.
• Televisio- tai radiolähetyksissä saattaa esiintyä lieviä häiriöitä uunin
käytön aikana. Tämä on tavallista. Ongelma poistuu, kun sijoitat uunin
kauemmaksi televisioista, radioista ja antenneista.
• Jos uunin mikroprosessori aistii häiriöt ja näyttö saattaa nollautua.
Ongelma poistuu, kun irrotat virtajohdon seinästä ja kytket sen
uudestaan. Aseta kellonaika uudestaan.
9
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 9
2010-12-02
12:04:13
SUOMI
KELLONAJAN ASETTAMINEN
RUOANVALMISTUS/UUDELLEENLÄMMITYS
Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Kun virta on päällä, näytöllä
näkyy automaattisesti "12:00". Aseta aika. Aika voidaan näyttää 24 tai 12
tunnin muodossa. Kellonaika on asetettava
• mikroaaltouunin käyttöönoton yhteydessä
• sähkökatkoksen jälkeen.
Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ruokaa voidaan valmistaa tai miten se
voidaan lämmittää uudestaan.
Tarkista mikroaaltouunin asetukset AINA, ennen kuin jätät sen ilman
valvontaa.
Laita ruoka ensin uunilautasen keskelle. Sulje sen
jälkeen uunin luukku.
Muista asettaa kello uudelleen, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan.
1. Jos haluat näyttää
ajan...
Paina
-painiketta...
24 tunnin muodossa
12 tunnin muodossa
Once (Kerran)
kaksi kertaa
2. Aseta tunnit ajan/painon (
3. Paina
1. Valitse maksimiteho TEHONVALITSIMELLA.
(ENIMMÄISTEHO: 800 W)
2. Valitse aika kääntämällä ajan/painon (
säädintä.
Tulos:
) säätimellä.
)
Uunivalo syttyy ja uunilautanen alkaa
pyöriä.
1) Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka
minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.
-näppäintä.
Älä koskaan käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.
Voit vaihtaa tehoa uunin käytön aikana kääntämällä TEHONVALITSINTA.
4. Aseta minuutit ajan/painon (
) säätimellä.
TEHOT
Voit valita alla olevista tehoista.
5. Paina
Teho
-näppäintä.
Lähtöteho
Teho
Lähtöteho
SUURI TEHO
800 W
ALEMPI KESKITEHO
300 W
UUDELLEENLÄMMITYS
700 W
AUTOMAATTINEN
SULATUS( )
180 W
YLEMPI KESKITEHO
600 W
PIENI TEHO /
LÄMPIMÄNÄ
PITÄMINEN
100 W
KESKITEHO
450 W
Jos valitset suuren tehon, valmistusaikaa tulee lyhentää.
Jos valitset pienen tehon, valmistusaikaa tulee pidentää.
10
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 10
2010-12-02
12:04:13
VALMISTUKSEN KESKEYTTÄMINEN
AUTOMAATTISEN SULATUSTOIMINNON KÄYTTÖ
Valmistuksen voi keskeyttää milloin tahansa ruoan tilan tarkistamista varten.
Automaattisella sulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, siipikarjaa tai kalaa.
Laita pakastettu ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.
1. Valmistuksen väliaikainen keskeytys:
Avaa uunin luukku.
Tulos:
1. Käännä TEHONVALITSIN automaattisen sulatuksen
( ) kuvakkeen kohdalle.
2. Keskeytä valmistus täysin kääntämällä
ajan/painon (
) säädintä vasemmalle. Näytöllä
näkyy "0".
2. Aseta paino ajan/painon (
Tulos:
VALMISTUSAJAN MUUTTAMINEN
1. Säädä jäljellä olevaa valmistusaikaa kääntämällä
ajan/painon (
) säädintä. Käännä säädintä
oikealle, jos haluat lisätä valmistusaikaa valmistuksen
aikana.
SUOMI
Valmistus keskeytyy. Jos haluat jatkaa
valmistusta, sulje luukku.
) säätimellä.
Uunivalo syttyy ja uunilautanen alkaa
pyöriä.
1) Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä
uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä
(yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.
Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.
AUTOMAATTISEN TEHOSULATUSTOIMINNON
ASETUKSET
Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulattamista. Laita pakastettu ruoka
uunilautaselle. Käännä ruokaa sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin.
Noudata automaattisen sulatuksen loputtua suositeltua seisotusaikaa.
Koodi/
ruoka
Annoskoko
Seisotusaika
Liha
200 - 1500 g
20 - 60 min
Siipikarja
200 - 1500 g
20 - 60 min
Kala
200 - 1500 g
20 - 50 min
Suositukset
Suojaa reunat alumiinifoliolla.
Käännä ruokaa sen jälkeen,
kun uuni on antanut
äänimerkin.
11
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 11
2010-12-02
12:04:13
SUOMI
VALMISTUSASTIAOPAS
Valmistusastiat
Ruoan valmistus mikroaaltouunissa edellyttää, että mikroaallot pystyvät läpäisemään
ruoan ilman, että ne heijastuvat käytettävästä astiasta tai että astia imee ne itseensä.
Tästä syystä valmistusastioiden valinnassa on noudatettava huolellisuutta. Jos
valmistusastia on merkitty mikroaaltouunikäyttöön sopivaksi, sinulla ei ole aihetta
huoleen.
Seuraavassa taulukossa luetellaan valmistusastioiden eri tyypit ja osoitetaan niiden
soveltuvuus ja käyttö mikroaaltouunien kanssa.
Valmistusastiat
Soveltuvuus
mikroaaltouunikäyttöön
Alumiinifolio
✓✗
Voidaan käyttää pieninä määrinä
suojaamaan ruokaa ylikypsennykseltä.
Valokaaret ovat mahdollisia, mikäli folio
on liian lähellä uunin seinämää tai jos
foliota käytetään liian paljon.
✓
Älä esilämmitä pidempään kuin
kahdeksan minuutin ajan.
Posliini- ja
saviastiat
✓
Posliini, saviastiat, lasitettu fajanssi
ja luuposliini soveltuvat yleensä
mikroaaltouunissa käytettäviksi, paitsi jos
niissä on metallikoristelua.
Kertakäyttöiset
polyesterikartonkiastiat
✓
• Hieno lasitavara
✓
Voidaan käyttää ruoan tai juomien
lämmitykseen. Hieno lasi saattaa särkyä
tai haljeta äkillisen kuumentamisen
seurauksena.
• Lasitölkit
✓
Kansi on poistettava. Soveltuu
ainoastaan lämmitykseen.
• Astiat
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaren tai tulipalon.
• Pakastuspussin
kierresulkijat
✗
Paperi
• Lautaset, kupit,
lautasliinat ja
talouspaperi
✓
Lyhyen aikaa kestävään valmistukseen ja
lämmitykseen. Myös liiallisen kosteuden
imemiseen.
• Uusiopaperi
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaren.
• Astiat
✓
Erityisesti, jos ne ovat lämpöä kestäviä
lämpömuoveja. Jotkin muut muovit
saattavat vääntyä tai muuttaa väriään
korkeissa lämpötiloissa. Älä käytä
melamiinimuovia.
• Muovikelmu
✓
Voidaan käyttää ruoan pitämiseen
kosteana. Sen ei tule koskea
ruokaan. Varo kuumaa höyryä kelmua
poistaessasi.
Muovi
Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin
astioihin.
Pikaruokien
pakkaukset
• Polystyreenikupit
ja -astiat
✓
Voidaan käyttää ruoan lämmitykseen.
Ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa
polystyreenin sulamisen.
• Paperipussit tai
sanomalehti
✗
Saattaa syttyä tuleen.
• Uusiopaperit tai
metallikoristelut
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaren.
Vahapaperi tai
rasvan kestävä
paperi
✓
Voidaan käyttää, paitsi jos niissä on
metallikoristelua.
✓
✓✗
✗
• Pakastuspussit
Lasitavara
• Uuninkestävät
astiat
Huomautukset
Metalli
Huomautukset
Ruskistuslautanen
Soveltuvuus
mikroaaltouunikäyttöön
✓✗
✓
Ainoastaan, jos se on kiehumisen ja
uunikäytön kestävää. Sen ei tule olla
ilmatiivis. Lävistä tarvittaessa haarukalla.
Voidaan käyttää ruoan pitämiseen
kosteana ja roiskumisen estämiseen.
: Käyttöä suositellaan
: Noudata varovaisuutta
: Vaarallinen
12
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 12
2010-12-02
12:04:14
TEKNISET TIEDOT
Seuraavat mikroaaltouunin osat tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta rasva ja
ruoanjätteet eivät pääse kertymään:
• sisä- ja ulkopinnat
• luukku ja luukun tiivisteet
• uunilautanen ja pyöritysalusta.
SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen
tekniset yksityiskohdat ja nämä käyttöohjeet saattavat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
Varmista AINA, että luukun tiivisteet ovat puhtaat ja että luukku
sulkeutuu kunnolla.
Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua.
Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti
vaaratilanteita.
1. Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä
saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.
2. Poista sisäpinnoissa tai pyöritysalustalla olevat läiskät tai tahrat
saippuaveteen kostutetulla liinalla. Huuhtele ja kuivaa.
3. Jos haluat poistaa kovettuneita ruoanjätteitä tai hajuja, laita kupillinen
laimennettua sitruunamehua uunilautaselle ja käytä mikroaaltouunia
maksimiteholla kymmenen minuutin ajan.
4. Pese konepesun kestävä uunilautanen tarvittaessa.
Malli
ME82V,MW82V
Virtalähde
230 V ~ 50 Hz
Tehonkulutus
Mikroaalto
1150 W
Lähtöteho
100 W / 800 W (IEC-705)
Käyttötaajuus
2450 MHz
Magnetroni
OM75S(31)
Jäähdytysmenetelmä
Jäähdyttävä tuuletinmoottori
Mitat (L x K x S)
Ulkomitat
Sisämitat
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Tilavuus
23 litraa
Paino
Netto
n. 12 kg
SUOMI
MIKROAALTOUUNIN PUHDISTAMINEN
ÄLÄ läikytä vettä tuuletusaukkoihin. ÄLÄ KOSKAAN käytä
hankausaineita tai kemiallisia liuottimia. Noudata erityistä huolellisuutta
luukun tiivisteitä puhdistettaessa, jotta vieraat aineet eivät pääse:
• kerry uuniin
• estä oven sulkeutumista kunnolla.
13
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 13
2010-12-02
12:04:14
MUISTIO
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 14
2010-12-02
12:04:14
MUISTIO
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 15
2010-12-02
12:04:14
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
GREECE
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
800-SAMSUNG(726-7864)
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge
/ 210 6897691 from mobile
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
0818 717100
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Koodinumero: DE68-03910A
ME82V_XEE-03910A_FI.indd 16
2010-12-02
12:04:14
Download PDF