Samsung | HT-DB120 | Samsung HT-DB120 Bruksanvisning

DIGITALT HJEMME
KINOSYSTEM
HT-DB120
DENNE ENHETEN ER PRODUSERT AV:
Brukerveiledning
OPEN/CLOSE
DIMMER
DVD
REMAIN
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
TUNING
VOLUME
PL II
MODE
PL II
EFFECT
INFO
TE
MU
RET
UR
N
MENU
ENTER
TEST TONE
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
COMPACT
VIDEO
AH68-01339F
DIGITAL AUDIO
SLEEP
CANCEL
LOGO
SLIDE MODE DIGEST
ZOOM
Sikkerhetsforanstaltninger
Bruk av kontroller, reguleringer eller utførelse av andre prosedyrer
enn de som er spesifisert i denne brukerveiledningen, kan utsette
brukeren for farlig stråling.
FORSIKTIG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅPNING AV
INDRE LÅSEMEKANISMER, UNNGÅ Å BLI
UTSATT FOR STRÅLING.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT.
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at farlig spenning, som kan forårsake elektrisk støt, er til stede inni denne enheten.
FORSIKTIG:
FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige driftsog vedlikeholdsinstruksjoner som følger med enheten.
IKKE AV BAKDEKSLET. INNVENDIGE DELER KAN
IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL
KVALIFISERT PERSONELL.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne CD-spilleren er klassifisert som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
FORBEREDELSE
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Forholdsregler
Forsikre deg om at nettspenningen hjemme hos deg er den samme som på klebeskiltet på baksiden av spilleren.Installer spilleren
horisontalt, på et passende sted (møbel) med tilstrekkelig plass rundt spilleren for ventilasjon (7~10 cm). Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.Sett ikke fra deg gjenstander oppå spilleren.Plasser ikke spilleren på forsterkere eller annet utstyr som kan bli
varmt.Før du flytter spilleren, forsikre deg om at plateskuffen er tom.Denne spilleren er beregnet for kontinuerlig bruk.Selv om du stiller
DVD-spilleren i standby-modus, er den ikke frakoplet nettet.For å kople spilleren fullstendig fra nettet må du trekke nettpluggen ut av
veggkontakten, særlig hvis du ikke skal bruke spilleren med det første.
ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt,
utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.
FORSIKTIG: FOR Å HINDRE ELEKTRISK STØT, INNRETT
DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER
DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG
STIKK PLUGGEN HELT INN.
Installering av nettpluggen (gjelder bare UK)
VIKTIG MELDING
Nettledningen til dette utstyret blir levert med en støpt plugg som inneholder en sikring.Sikringsstørrelsen er angitt på pinnesiden av
pluggen. Hvis sikringen må skiftes ut, må den erstattes av en sikring godkjent ifølge BS1362, og med samme verdiangivelse som
den opprinnelige.
Kople nettpluggen fra vegguttaket når det er tordenvær.
Spenningsspisser på grunn av lyn kan skade enheten.
Utsett ikke enheten for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan føre til overheting av enheten og funksjonsfeil.
Bruk aldri en plugg hvis sikringsdekslet mangler.Hvis dekslet er avtakbart og må skiftes ut, må det erstattes av et deksel med
samme farge som sikringen som sitter i pluggen.Reservedeksler får du kjøpt hos din forhandler.
Hvis den støpte pluggen ikke passer til veggkontakten hjemme hos deg, eller ledningen er for kort slik at den ikke rekker fram til
veggkontakten, må du anskaffe deg en passende godkjent skjøteledning, eller be din forhandler om hjelp.
Hvis du ikke har noe annet alternativ enn å klippe av pluggen, må du fjerne sikringen og deponere pluggen på en betryggende
måte.Kople ikke pluggen til en nettkontakt, da det er fare for støt fra den uisolerte fleksible lederen.
Forsøk aldri å stikke uisolerte ledninger direkte inn i nettkontakten.Plugg og sikring må alltid brukes.
Phones
VIKTIG
Lederne i nettledningen er farget i henhold til denne koden:BLÅ = NØYTRAL
BRUN = STRØMFØRENDE
Da disse fargene ikke alltid svarer til fargemerkingen som identifiserer kontaktene i din plugg, må du gå fram på
denne måten:Den BLÅ lederen skal koples til kontakten som er merket med bokstaven N eller er farget BLÅ eller SVART. Den
BRUNE lederen skal koples til kontakten som er merket med bokstaven L eller farget BRUN eller RØD.
ADVARSEL:KOPLE ALDRI NOEN ANNEN LEDER TIL JORDKONTAKTEN, SOM ER MERKET MED BOKSTAVEN E ELLER JORDSYMBOLET
, ENN DEN SOM ER FARGET GRØNN ELLER GRØNN
OG GUL.
1
Beskytt spilleren mot fuktighet (f.eks. blomstervaser) og sterk varme
(f.eks. ildsteder) eller utstyr som genererer sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere). Kople nettkabelen fra nettet hvis spilleren
feilfungerer. Denne spilleren er ikke beregnet for industriell bruk.
Dette produktet er bare for personlig bruk.
Kondensasjon kan forekomme hvis spilleren eller platen har blitt oppbevart på et kaldt sted.
Ved transport av spilleren om vinteren, vent ca. 2 timer slik at spilleren
oppnår romtemperatur før du tar den i bruk.
Batteriet som blir brukt i dette produktet, inneholder
kjemikalier som kan være skadelige for miljøet.
Kast ikke batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall.
2
Funksjoner
binerer fordelen av å kunne spille av forskjellige plater, inklusive DVD, CD, MP3CD, CD-R, CD-RW, og DVD-RW, med en sofistikert AM/FM- tuner, alt i samme
spiller.
FORBEREDELSE
Avspilling av forskjellige plater og AM/FM-tunerHT-DB120 kom-
Innhold
FORBEREDELSE
Sikkerhetsforanstaltninger ..................................................................................................................................................1
Forholdsregler.....................................................................................................................................................................2
Funksjoner ..........................................................................................................................................................................3
Notater på plater .................................................................................................................................................................5
Beskrivelse..........................................................................................................................................................................7
TILKOPLINGER
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en ny form for flerkanal lydsignaldekodingsteknologi som overgår
den eksisterende Dolby Pro Logic.
Tilkopling av høyttalere .......................................................................................................................................................11
Tilkopling av FM- og AM (MW)-antenner............................................................................................................................13
Tilkopling av video til TV .....................................................................................................................................................14
Tilkopling av eksterne komponenter ...................................................................................................................................15
BETJENING
DTS (Digital Theater Systems)
DTS er et lydkompresjonsformat utviklet av Digital Theater Systems
Inc. Det gir fullfrekvens 5.1 kanallyd.
TV skjermsparefunksjon
HT-DB120 øker eller minsker automatisk lysstyrken på TV-skjermen
etter 2 minutter i stopp- eller pause-modus.
HT-DB120 skifter selv automatisk til effektsparemodus etter 20 minutter
i skjermsparemodus.
Plateavspilling .....................................................................................................................................................................17
Visning av plateinformasjon................................................................................................................................................18
Hurtig/langsom avspilling....................................................................................................................................................19
Hoppe over scener/sanger .................................................................................................................................................20
Gjentatt avspilling ...............................................................................................................................................................21
A-B Gjentatt avspilling .......................................................................................................................................................22
Vinkelfunksjon.....................................................................................................................................................................23
Zoom-funksjon ....................................................................................................................................................................24
Valg av tale-/tekstspråk.......................................................................................................................................................25
Gå direkte til en scene/sang ...............................................................................................................................................26
Avspilling av en JPEG-fil.....................................................................................................................................................27
Bruk av platemenyen ..........................................................................................................................................................29
Bruk av tittelmenyen ...........................................................................................................................................................30
INNSTILLINGER
Effektsparefunksjon
HT-DB120 slår seg selv automatisk av etter 20 minutter i stopp- eller pausemodus.
Kundetilpasset TV-skjermvisning
HT-DB120 gjør det mulig for deg å velge ditt favorittbilde under JPEG,
DVD-avspilling og bruke det som ditt bakgrunnsbilde.
Valg av videoformat
Innstilling av språket ...........................................................................................................................................................31
Innstilling av TV-skjermtype ................................................................................................................................................33
Innstilling av aldersgrense ..................................................................................................................................................35
Innstilling av passord ..........................................................................................................................................................37
Innstilling av bakgrunnsbilde...............................................................................................................................................39
Innstilling av høyttalermodus ..............................................................................................................................................41
Innstilling av testtone ..........................................................................................................................................................42
Innstilling av forsinkelsestiden ............................................................................................................................................43
Innstilling av lydkvaliteten.......................................................................................................................................................................45
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)............................................................................................................47
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon..................................................................................................................................................48
Dolby Pro Logic II-modus ...................................................................................................................................................49
Dolby Pro Logic II-effekt .....................................................................................................................................................50
BRUK AV RADIO
Slå av hovedenheten og trykk deretter på NTSC/PAL.
Lytte på radio ......................................................................................................................................................................51
Forhåndsinnstilling av stasjoner .........................................................................................................................................52
•Som standard er videoformatet satt til “PAL”.
•Hver gang du trykker på knappen, skifter videoformatet mellom “NTSC” og “PAL”.
DIVERSE
•Det finnes flere standard videoformater.
•Ved normal avspilling må platen og ditt TV-apparat ha samme videoformat.
3
Praktiske funksjoner ...........................................................................................................................................................53
Før du ber om service ........................................................................................................................................................55
Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring av plater .......................................................................................................57
Spesifikasjoner....................................................................................................................................................................58
Merknader om terminologi ..................................................................................................................................................59
Memo ..................................................................................................................................................................................60
4
Notater på plater
VIDEO
FORBEREDELSE
DVD (Digital Versatile Disc) gir fantastisk lyd og bilde takket være Dolby Digital surroundlyd og MPEG-2 videokompresjonsteknologi.Nå kan du nyte disse naturtro effektene i hjemmet, som om du skulle befinne deg i en kinosal eller i en konsertsal.
Plateinnspillingsformat
CD-R-plater
•Avhengig av plateinnspillingsutstyret (CD-opptaker eller PC) og tilstanden til platen hender det at en CD-R-plate
1
~ 6
DVD-spillere og plater er kodet etter område.Disse områdekodene må svare til hverandre for
at platen skal kunne spilles.Hvis kodene ikke matcher, kan ikke platen spilles.
Områdenummeret for denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.
(Din DVD-spiller spiller bare DVD-er som er merket med identiske regionale koder.)
ikke kan spilles av.
•Bruk en 650 MB/74 minutters CD-R. Unngå CD-R media, da de kan være umulige å spille av.
•Unngå om mulig CD-RW (Rewritable) media, de kan være umulige å spille av.
•Bare CD-R-plater som er ordentlig “lukket”, kan spilles fullstendig av.Hvis sesjonen er lukket, men platen er
åpen, er det ikke sikkert at du kan spille hele platen.
CD-R MP3-plater
•Bare CD-R-plater med MP3-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
•MP3-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
•Hvis navnet på filen er på koreansk, vil navnet bli vist på TV-skjermen på koreansk og * vil bli vist i displayet til hove-
Spillbare plater
Platetype
Merke (logo)
Innspilte signaler
Platestørrelse
12 cm
Lyd + Video
DVD
8 cm
VIDEO
COMPACT
Lyd
LYD-CD
DIGITAL AUDIO
Maks. spilletid
Ca. 240 min (enkeltsidig)
Ca. 480 min (dobbeltsidig)
Ca. 80 min (enkeltsidig)
Ca. 160 min (dobbeltsidig)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
denheten.
•Bruk plater tatt opp med en kompresjon/dekrompresjon av data større enn 128 Kbps.
•Bare filer med “.mp3” og “.MP3” som endelse kan spilles.
•Bare en fortløpende plate med flere spor kan spilles.Hvis det er et blankt segment på platen, kan den bare spilles
fram til det blanke segmentet.
•Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å begynne avspillingen og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt
inn, kan spilles av.
•For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)-format, dvs. filer kodet både med lav og høy bithastighet (f.eks. 32
Kbps~320 Kbps), kan lyden hoppe under avspillingen.
•Hvis det er tatt opp mer enn 500 spor på en enkel CD, kan maksimalt 500 spor spilles.
•Hvis det er tatt opp mer enn 300 mapper på en enkel CD, kan maksimalt 300 mapper spilles.
Bruk ikke følgende platetyper!
•LD, CDG, CD-I, CD-ROM og DVD-ROM kan ikke spilles på denne spilleren.
Hvis du forsøker å spille slike plater, blir meldingen “WRONG DISC FORMAT” vist på TVskjermen.
•Det er ikke sikkert at DVD-plater som er kjøpt i utlandet, kan spilles på denne spilleren.
Meldingen “WRONG REGION CODE” vil da bli vist på TV-skjermen.
Kopieringsbeskyttelse
•Mange DVD-plater er kodet med kopieringsbeskyttelse.Av den grunn må du bare kople DVDspilleren direkte til TV-apparatet ditt, ikke til en VCR. Kopling til en VCR fører til fordreide bilder fra
kopieringsbeskyttede DVD-plater.
•Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av patentkrav på visse
US-patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere.Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må godkjennes av Macrovision
Corporation, og er bare beregnet for hjemmebruk og annen begrenset bruk med mindre noe annet er
godkjent av Macrovision Corporation.Omkonstruksjon eller demontering er forbudt.
5
Hva er MP3?
MP3 er en forkortelse for MPEG-1 Audio Layer 3 og MPEG er et akronym for Moving Pictures
Experts Group. MP3 er et filformat med et kompresjonsforhold på 1:12 (128 kbps*) Det vil si, du
kan bruke MP3-formatet til å ta opp ca. 12 ganger datamengden på en vanlig CD.
CD-R JPEG-plater
•Bare filer med endelsen “.jpeg” eller “.JPEG” kan spilles.
•Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å starte avspillingen, og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn,
kan spilles av.
•Bare CD-R-plater med JPEG-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
•JPEG-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
•Bare en fortløpende plate med flere spor kan spilles.Hvis det er et blankt segment på platen, kan den bare spilles
fram til det blanke segmentet.
•Maksimum 9999 bilder kan lagres på en enkelt CD.
•Når du spiller en Kodak/Fuji film-CD, er det bare JPEG-filene i filmfolderen som kan spilles.
•Det kan ta lengre tid å starte avspillingen av andre filmplater enn Kodak/Fuji film-CD-er, eller det er ikke mulig å spille
dem i det hele tatt.
6
Beskrivelse
Spill/Pause (
Nett (
)-bryter
Stopp (
)-knapp
FORBEREDELSE
—Frontpanel—
—Bakpanel—
)-knapp
Video utgangskontakt
Funksjonsknapp
Kople inngangskontaktene for video
(VIDEO INN) på TV-en til VIDEO UT-kontakten.
Åpne/Lukke-knapp
VENDER VIDEO UT
Bruk denne venderen til å velge videoutgang
Inngangskontakt for ekstern digital komponent
SCART-kontakt
Bruk denne for å tilkople eksternt utstyr med digital utgang.
Koples til en TV med scart inngangskontakt.
Volumkontroll
Standby-indikator
Stille inn oppover og hoppe (
Stille inn nedover og hoppe (
Plateskuff
)-knapp
)-knapp
5.1-kanal høyttaler
utgangskontakter
Inngangskontakt
for ekstern lydkomponent
Kontakt for
FM-antenne
Kontakt for
AM-antenne
DOLBY DIGITAL-indikator
LINEÆR PCM-indikator
DSP-indikator
KAPITTEL-indikator
STEREO-indikator
PROGRAM-indikator
TUNER-indikator
TITTEL-indikator
Tilbehør
PBC-indikator
OSE
N/CL
OPE
EZ
MER
DIM
DVD
AUX
SUB
SLOW ST
MO/
EQ
DSP/
AIN
REM
E
TITL
AT
REPE
TUNED
ER
TUN D
BAN
VIEW
/PAL
NTSC
STEP
ST
UME
VOL
PRGM
ING
TUN
TITLE PBC CHAP
II
PL E
DSP
MOD
LINEAR PCM
RETURN
MENU
II
PL
CT
EFFE
INFO
R
P
SLEE
TEST
O
LOG
C
SLIDE
D
SOUN
M
ZOO
PRO LOGIC-indikator
ST
DIGE
MPEG-indikator
R
TUNE ORY
MEM
DTS-plateindikator
EDIT
E
MOD
MPEG
RS
CEL
CAN
S
E
TON
kHz
MHz
SW
LS
MUTE
ER
ENT
L
Fjernkontroll
Lydkabel
Videokabel
FM-antenne
Brukerveiledning
Systemstatusdisplay
RADIOFREKVENS
-indikator
AM-antenne
HØYTTALER-indikator
7
8
Beskrivelse
DVD-nettbryter
DIMMER-knapp
ÅPNE/LUKKE -knapp
EZ VIEW, NTSC/PAL-knapp
Innsetting av batterier i fjernkontrollen
1
REMAIN-knapp
OPEN/CLOSE
DIMMER
REMAIN
DVD
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
DVD-knapp
STEP-knapp
DSP/EQ-knapp
AUX-knapp
TUNER BAND-knapp
SUB TITLE-knapp
SLOW, MO/ST-knapp
REPEAT-knapp
Spill/Pause-knapp
Ta av batteridekslet
på baksiden av
fjernkontrollen ved
å trykke ned og
skyve dekslet i pilretningen.
2
Sett inn to 1,5 V AAAbatterier, og vær oppmerksom på polariteten (+ og –).
3
Sett på batteridekslet
igjen.
Stopp-knapp
VOLUME
TUNING
PL II
EFFECT
PL II
MODE
PL II MODE-knapp
Innstilling Forhåndsinnstill/CD Hopp-knapp
PL II EFFECT-knapp
VOLUME-knapp
TUNING-knapp
INFO
U
MEN
INFO-knapp
E
UT
M
RE
TU
RN
MENU-knapp
RETURN-knapp
FORBEREDELSE
—Fjernkontroll—
ENTER
MUTE-knapp
Retning/Enter-knapp
Forsiktig
Følg disse forholdsreglene for å unngå lekkasjer eller sprekker i cellene:
•Plasser batteriene i fjernkontrollen slik at polariteten passer:(+) til (+) og (–) til (–).
•Bruk korrekt batteritype. Batterier kan se like ut selv om de har forskjellig polaritet.
•Skift alltid ut begge batteriene samtidig.
•Utsett ikke batteriene for varme eller flammer.
TEST TONE
Siffer (0 ~ 9)-knapper
TUNER
MEMORY
SLEEP
SLEEP-knapp
LOGO-knapp
SLIDE MODE-knapp
9
TEST TONE-knapp
SOUND EDIT
LOGO
CANCEL
SLIDE MODE DIGEST
SOUND EDIT-knapp
TUNER MEMORY-knapp
Virkeområdet til fjernkontrollen
ZOOM
ZOOM-knapp
CANCEL-knapp
Fjernkontrollen kan brukes opptil ca. 7 m i rett linje. Den
kan også brukes i en horisontal vinkel på opptil 30° fra
fjernkontrollsensoren.
For å åpne dekslet på fjernkontrollen, skyv
på toppen av dekslet og trekk det ned.
DIGEST-knapp
10
Tilkopling av høyttalere
Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.
Fronthøyttaler (R)
Fronthøyttaler (L)
C
L
R
Hvit
LS
TV-stativet.
Rød
Grønn
RS
Purpurrød
Plassering av DVD-spilleren
•Plasser den i et stativ, på et skap eller under
TILKOPLINGER
Midthøyttaler
SW
Valg av lytteposisjon
Blå
Grå
Basshøyttaler
Lytteposisjonen bør ligge ca. 2,5 til 3 ganger
bildeskjermstørrelsen på TV-en, fra TV-en.
Eksempel:For 32” TV-er 2 ~ 2,4 m
For 55” TV-er 3,5 ~ 4 m
Bakhøyttaler (L)
Bakhøyttaler (R)
Fronthøyttalere L R
•Plasser disse høyttalerne foran deg og slik at de
vender innover (ca. 45°) mot deg.
•Plasser høyttalerne slik at diskanthøyttaleren er i
samme høyde som dine ører.
•Innrett fronten av fronthøyttalerne etter fronten på
midthøyttaleren eller plasser dem litt foran midthøyttaleren.
Bakhøyttalere LS RS
•Plasser disse høyttalerne bak deg.
•Hvis det ikke er nok plass, plasser disse høyttalerne mot hverandre.
•Plasser dem ca. 60 til 90 cm over dine ører, og slik at de vender litt
nedover.
I motsetning til fronthøyttalerne brukes bakhøyttalerne hoved* sakelig
til å håndtere lydeffekter. Det vil derfor ikke komme lyd fra
dem hele tiden.
C
Midthøyttaler
•Det er best å installere den i samme høyde som fronthøyttalerne.
•Du kan også installere den direkte over eller under TV-en.
SW
Basshøyttaler
•Plasseringen av basshøyttaleren er ikke så kritisk.
Plasser den hvor du vil.
Baksiden av høyttalerne
1 Trykk ned fliken på kontak- 2 Kople ledningen til tilkoten på baksiden av høyttaleren.
plingspunktet og slipp
fliken.
•Kople den svarte ledningen til det
svarte
(–) tilkoplingspunktet og den grå ledningen til det grå (+) tilkoplingspunktet.
•Kontroller at polariteten (+ og -) er
korrekt.
Svart
Grå
Baksiden av hovedenheten
3 Kople tilkoplingskontaktene til
baksiden av DVD-spilleren.
•Kontroller at fargene på høyttalerkontaktene
stemmer overens med fargene på tilkoplingskontaktene.
•Kontroller at polariteten (+ og -) er korrekt.
•Vanligvis blir den plassert i et hjørne i nærheten av fronthøyt-
11
talerne.
12
Tilkopling av FM- og AM(MW)-antenner
Hvis AM-mottaket er dårlig, må du montere en utendørs AM-antenne (følger
ikke med).
1
2
Tilkopling av video til TV
3
TILKOPLINGER
Hvis FM-mottaket er dårlig,
kople til en utendørs FMantenne (følger ikke med).
AM-sløyfeantenne
(følger med)
FM-antenne (følger med)
ANTENNA
TV
Smekk tappene på sløyfa inn i
åpningene på foten for å sette
sammen AM-sløyfeantennen.
VIDEO
IN
SCART
IN
Komposittvideo (god kvalitet)
Kople videokabelen, som følger med, fra VIDEO UT-kontakten på bakpanelet til systemet til
VIDEO INN-kontakten på ditt TV-apparat.
Scart (beste kvalitet)
Tilkopling av FM-antenne
1.Kople midlertidg FM-antennen som følger med,
til FM 75Ω KOAKSIAL-kontakten.
2.Drei antennen langsomt rundt til du finner en
retning hvor mottaket er godt, og fest den
deretter til veggen eller til annet fast underlag.
•Hvis mottaket er dårlige, monter en utendørs antenne.
Før du kopler til en 75Ω koaksialkabel (med en standardkontakt), kopler du fra FM-antennen som følger med.
Kjølevifte
Tilkopling av AM(MW)-antenne
1.Kople AM sløyfeantennen, som følger
med, til AM- og
-kontakten.
2.Hvis mottaket er dårlig, kople en
utendørs enkel vinylbelagt ledning til AM
-kontakten. (La AM-sløyfeantennen være
tilkoplet.)
Kjølevifta sprer varmen som blir generert inni enheten, slik at den fungerer normalt. Kjølevifta
blir aktivert automatisk for å forsyne enheten med kald luft.
Hvis TV-en din er utstyrt med en Scart-inngang, kople en Scart-kontakt (følger ikke med)
fra AV UT-kontakten på bakpanelet til systemet til SCART INN-kontakten på din TV.
Bruk av SCART-kabel
•Hvis din TV er utstyrt med Scart, stiller du RGB-KOMPOSITTvelgeren på senterenheten på RBG. Du kan få bedre bildekvalitet med Scart-innstillingen.
•Hvis din TV ikke er utstyrt med Scart (RGB-inngang), stiller
du RGB-KOMPOSITT-velgeren på KOMPOSITT.
Ta disse forholdsreglene for din egen sikkerhets skyld.
•Sørg for at enheten er godt ventilert.Hvis enheten er dårlig ventilert, kan temperaturen inni enheten stige og
13
skade den.
•Dekk ikke til kjølevifta eller luftehullene. (Hvis kjølevifta eller luftehullene er tildekket med en avis eller et
tøystykke, kan det bygge seg opp varme inni enheten, og en brann kan bli resultatet.)
Merk
RGB
COMPOSITE
RGB
COMPOSITE
•På bakpanelet er SCART-kabelen angitt som “AV OUT.”
14
Tilkopling av eksterne komponenter
Tilkopling av en ekstern analog komponent
Eksempel: Digitale signalkomponenter som en DVD- eller CD-opptaker.
Eksempel: Analoge signalkomponenter som en VCR, videokamero eller TV.
TILKOPLINGER
Tilkopling av en ekstern digital komponent
Lydkabel
Hvis den eksterne
analoge komponenten bare har en
lydutgang, kople til
enten venstre eller
høyre.
Optisk kabel
(følger ikke med)
DIGITAL OUT
L
1
2
R
Kople den digitale inngangen (OPTISK) til den digitale utgangen på den
eksterne digitale komponenten.
1
Kople audio inn på DVD-spilleren til audio ut på den eksterne analoge komponenten.
Trykk AUX på fjernkontrollen og velg ‘DIGITAL IN’.
2
Trykk AUX på fjernkontrollen for å velge AUX.
•Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik: DIGITAL IN › AUX.
•Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modusen skifter slik: DVD/CD › DIGITAL IN › AUX › FM › AM(MW) .
15
•Kontroller at fargene stemmer overens.
•Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik: DIGITAL IN › AUX.
•Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modusen skifter slik: DVD/CD › DIGITAL IN › AUX › FM › AM(MW) .
16
Plateavspilling
Visning av plateinformasjon
Du kan se avspillingsinformasjon fra platen på TV-skjermen.
1
3
Trykk på ÅPNE/LUKKE-knappen
for å åpne plateskuffen.
2
Legg inn en plate.
Trykk på INFO-knappen.
•Legg en plate forsiktig i skuffen med plateetiketten opp.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å lukke plateskuffen.
DVD
•Avspillingen starter automatisk.
•Avspillingen starter automatisk.
•Hvis TV-en er på, vil en liste over MP3er på CD-en bli vist på TV-skjermen.
JPEG
DVD RECEIVER
•Hvis du trykker en gang, blir “PRESS PLAY” vist, og
stopp-posisjonen blir lagret i minnet.Hvis du trykker på
SPILL/PAUSE
(
)-knappen eller ENTER-knappen, blir avspillingen
gjenopptatt fra stopp-posisjonen. (Denne funksjonen
virker bare med DVD-er.)
•Hvis du trykker to ganger, blir “STOP” vist, og hvis du
trykker på SPILL/PAUSE(
)-knappen, starter
avspillingen fra begynnelsen.
•Trykk på PLAY/PAUSE-knappen igjen for å
gjenoppta avspillingen.
•Det innledende skjermbildet kan være forskjellig avhengig av innholdet på platen.
•Noen MP3-CD-er kan ikke spilles på grunn av opptaksmåten.
•Innholdsfortegnelsen på en MP3-CD varierer avhengig av MP3-sporformatet tatt opp på platen.
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Visningen forsvinner
Visningen forsvinner
Visningen forsvinner
•Hva er en tittel?
En film som en DVD-plate inneholder.
•Hva er et kapittel?
Merk
•Plateinformasjonen som blir vist, kan
variere noe avhengig av platen.
•Du kan også velge DTS, DOLBY DIGITAL
eller PRO LOGIC, avhengig av platen.
Kontroll av gjenstående tid
•
blir vist på TV-skjermen!
Hvis dette symbolet blir vist på TV-skjermen når du trykker på en knapp, er operasjonen ikke mulig med den platen du i øyeblikket spiller.
Et avsnitt av en video- eller musikkfil tatt opp på en CD eller MP3-CD.
•For kontroll av den totale og den gjenstående tiden til en tittel eller et kapittel som blir spilt.
Hver gang du trykker på REMAIN-knappen
TITLE ELAPSED
TRACK ELAPSED
TITLE REMAIN
TRACK REMAIN
DVD
Hver tittel på en DVD-plate er delt inn i flere mindre avsnitt som blir kalt “kapitler”.
•Hva er et spor (fil)?
Trykk på REMAIN-knappen.
17
MP3
For å avbryte avspillingen midlertidig,
trykk PLAY/PAUSE under avspilling.
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
Merk
CD
BETJENING
JPEG
DVD RECEIVER
DVD
For å stoppe avspillingen,
trykk STOPP under avspilling.
CD
MP3
•Hver gang du trykker på knappen, endrer displayet seg slik:
Skjermvisning
DVD-display
CHAPTER-display
AUDIO LANGUAGE-display
STEREO (L/R)-display
CD-display
TRACK (FILE)-display
SUBTITLE-display
DOLBY DIGITAL-display
ANGLE-display
CD
CHAPTER ELAPSED
TOTAL ELAPSED
MP3 CD-display
ELAPSED TIME-display
CHAPTER REMAIN
TOTAL REMAIN
TITLE-display
REPEAT PLAYBACK-display
18
Hurtig/langsom avspilling
Hurtig avspilling
DVD
Trykk og hold
•Hver gang du holder knappen nede under avspilling,
endrer avspillingen seg slik:
CD
MP3
Hoppe over scener/sanger
DVD
CD
MP3
Trykk kort
•Hver gang du trykker kort på knappen under avspilling, vil det forrige eller det neste kapitlet, sporet eller registeret (fil) bli spilt.
•Men du kan ikke hoppe over kapitler som følger etter hverandre.
DVD
CD
MP3
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
BETJENING
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
Langsom avspilling
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
Trykk på SLOW -knappen.
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
•Hver gang du trykker på knappen under avspilling,
endrer avspillingen seg slik:
DVD
Avspilling ramme for ramme
DVD
Trykk på STEP-knappen.
•Bildet beveger seg en ramme framover hver gang du
trykker på knappen under avspilling.
Merk
•Under hurtig avspilling av en CD eller MP3-CD, blir lyden bare hørt i 2x
19
hastigheten, og ikke i 4x, 8x eller 32x hastigheten.
•Lyden er borte under langsom avspilling og trinnvis avspilling.
20
Gjentatt avspilling
A-B Gjentatt avspilling
Med gjentatt avspilling kan du spille et kapittel, en tittel, et spor (sang) eller et register (MP3-fil) gjentatte ganger.
DVD
CD
MP3
JPEG
DVD
Trykk på REPEAT-knappen.
•Hver gang du trykker på knappen under avspilling, skifter gjentatt avspillingsmåte slik:
DVD
MP3
JPEG
Muligheter for gjentatt avspilling
1
CD
Trykk på INFOknappen to ganger.
2
Trykk på markør knappen og gå til
REPEAT PLAYBACKdisplayet.
•For en CD, trykk en gang på
INFO-knappen.
KAPITTEL
Spiller det valgte kapitlet gjentatte ganger.
RANDOM
Spiller spor i vilkårlig rekkefølge.
(Et spor som allerede er spilt, kan bli spilt
igjen.)
SPOR
Spiller det valgte sporet gjentatte ganger.
CD
MAPPE
Spiller alle spor i den valgte mappen
gjentatte ganger.
3
Trykk på markør , knappene, velg ‘A-’ og trykk
deretter på ENTER-knappen på
begynnelsen av det ønskede
segmentet.
•Når du trykker på ENTER-knappen,
blir den valgte posisjonen lagret i
minnet.
4
Trykk på ENTERknappen på slutten av det
ønskede segmentet.
•Det spesifiserte segmentet blir spilt
gjentatte ganger.
A-
PLATE
Spiller hele platen gjentatte ganger.
A-B
REPEAT : A—B
AV
Annullerer gjentatt avspilling
A -?
REPEAT : A—
Valg av gjentatt avspillingsmåte fra plateinformasjonsskjermen
DVD
1
2
Trykk på INFO-knappen to ganger.
3
Trykk på markør -knappen og velg ønsket gjentatt avspillingsmåte.
CD
Trykk på ENTER-knappen.
4
For å gå tilbake til normal avspilling, trykk på markør
, -knappene og velg
AV.
Trykk på markør -knappen og gå til REPEAT
PLAYBACK-displayet.
Merk
•A-B gjentakelsesfunksjonen virker ikke på en MP3- eller JPEGplate.
det gjelder MP3- og JPEG-plater, kan du ikke
* Når
velge gjentatt avspilling fra informasjonsdisplayet.
21
22
BETJENING
TITTEL
Spiller den valgte tittelen gjentatte ganger.
Vinkelfunksjon
Zoom-funksjon
Med denne funksjonen kan du se på samme scene fra forskjellige vinkler.
Med denne funksjonen kan du forstørre et bestemt område av det viste bildet.
DVD
1
Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon
2
Trykk på INFOknappen.
Trykk på markør
-knappen for å gå
til ANGLE-display.
1
Trykk på ZOOMknappen.
2
Trykk på markør
, , , -knappene for å flytte det
området du vil
forstørre.
DVD
3
Trykk på ENTERknappen.
•Hver gang du trykker på knappen, endr1/3
er zoom-nivået seg slik:
1/3
ENTER SELECT
BETJENING
3
Trykk på markør , -knappene eller siffertastene for å velge ønsket vinkel.
Bildesideforhold DVD
•Hver gang du trykker på knappen, endrer vinkelen seg slik:
1/3
2/3
Trykk på EZ VIEW-knappen.
3/3
•Hver gang du trykker på knappen, vil zoom-funksjonen skifte mellom på og av.
•Når en film blir spilt i widescreen-format, kan svarte felt øverst og nederst på
TV-skjermen fjernes ved å trykke på EZ VIEW-knappen.
EZ VIEW
Merk
EZ VIEW AV
•Vinkelfunksjonen virker bare for plater som er tatt opp fra
forskjellige vinkler.
Merk
•Denne funksjonen virker ikke hvis DVD-en er tatt opp med forskjellige kameravinkler.
•Svarte felt forsvinner ikke alltid, fordi noen DVD-plater har et innebygd horisontalt/vertikalt forhold.
23
24
Gå direkte til en scene/sang
Valg av tale-/tekstspråk
Funksjon for valg av talespråk
1
Trykk på INFOknappen to ganger.
2
DVD
DVD
Trykk på markør- ,
knappene eller siffertastene for å velge ønsket
talespråk.
1
CD
Gå til en tittel eller et spor
2
Trykk på INFOknappen.
Trykk på markør , -knappene eller siffertastene for å
velge ønsket tittel/spor og trykk
deretter på ENTER-tasten.
Gå til et kapittel
3
Press på markør ,
-knappene for å gå til
kapittel-displayet.
•Avhengig av antall språk på en DVD-plate, vil et
nytt talespråk bli valgt (KOREANSK, ENGELSK,
JAPANSK osv.) hver gang du trykker på knappen.
01/05
001/040
0:00:37
1/1
03/05
001/002
0:00:01
01/05
1/1
001/040
0:00:01
1/1
BETJENING
EN 2/3
JA 3/3
Gå til et kapittel
Funksjon for valg av tekstspråk
1
3
Trykk på INFOknappen to ganger.
2
DVD
4
Trykk på markørknappen for å gå
til SUBTITLE-display.
KO 1/3
KO 01/ 03
MP3
0:00:01
1/1
Merk
•Du kan bruke SUB TITLE-knappen
på fjernkontrollen for å velge et tekstspråk.
•Tekst- og talespråkfunksjonen virker
ikke på alle plater.
Gå til en bestemt tid
Trykk på markør ,
-knappene for å gå til
tid-displayet.
01/05
025/040
1:17:30
1/1
6
Trykk på siffertastene
for å velge den tiden
du ønsker, og trykk
deretter på ENTERtasten.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
OFF
JA 03/ 03
25
025/040
5
Trykk på siffer-tastene.
EN 02/ 03
OFF / 03
Trykk på markør- ,
knappene eller siffertastene
for å velge ønsket kapittel,
og trykk deretter på
ENTER-tasten.
01/05
Trykk på markør, knappene eller
siffertastene for å
velge ønsket tekstspråk.
Gå til en bestemt tid
•Den filen du har valgt, blir spilt.
•En MP3- eller JPEG-plate kan ikke flyttes
Merk
•Du kan trykke
på fjernkontrollen for å gå direkte til ønsket tittel,
kapittel eller spor.
•Det avhenger av platen om du kan gå
til den valgte tittelen eller tiden.
fra plateinformasjonsskjermen.
•Når du spiller en MP3- eller JPG-plate,
kan du ikke bruke
,
for å flytte en
mappe.
For å flytte en mappe, trykk (Stopp) og
deretter
, .
26
Avspilling av en JPEG-fil
Bilder tatt opp med et digitalt kamera eller videokamera, eller JPEG-filer på en PC, kan
lagres på en CD og deretter spilles av med denne DVD-spilleren.
JPEG
Slide-modus
Oversiktsfunksjon
Du kan vise 9 JPEG-bilder på TV-skjermen.
1
1
Legg en JPEG-plate i plateskuffen.
Trykk på
DIGEST-knappen
under avspilling.
2
•JPEG-filer vil bli vist i
•Det bildet du har valgt, blir spilt i 5 sekunder før overgang til
9 vinduer.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
•#]#Avspillingen starter automatisk.
•#]#Hvert bilde blir vist i 5 sekunder før visningen går over til neste bilde.
3
neste bilde.
BETJENING
2
Trykk på markør , , , knappene for å velge det bilde du
ønsker, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
For å se på forrige eller neste bilde med 9 vinduer, trykk
Trykk på SLIDE MODE-knappen.
•Avspillingen starter automatisk.
•Hver gang du trykker på knappen, blir bildet omstilt på følgende måte:
Dreie-/vippefunksjon
Fra topp til bunn
Trykk på markør
,
,
,
-knappene under avspilling.
Fra bunn til topp
Rektangulær form i sentrum
knapp: Vipp vertikalt
Vertikal gardinform
Hver gang et nytt bilde blir vist, vil slide-modus (1 ~ 11)
bli påført vilkårlig og automatisk.
knapp: Roter 90°
moturs
knapp: Roter 90° medurs
Originalbilde
Anullerer slide-modus
knapp: Vipp horisontalt
27
Trykk
for å hoppe til neste lysbilde.
•Hver gang du trykker på knappen, beveger lysbildet seg framover eller bakover.
28
Bruk av platemenyen
Bruk av tittelmenyen
Du kan bruke menyene for talespråk, tekst, profil osv.
Innholdet i DVD-menyen varierer fra plate til plate.
For DVD-er som inneholder flere titler, kan du se tittelen på hver film.
For noen plater virker ikke funksjonen i det hele tatt, eller på en annen måte.
DVD
1
Trykk på MENUknappen.
DVD
2
Trykk på markør ,
-knappene for å gå til
‘DISC MENU’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
•Hvis du velger en platemeny som ikke er støttet
av platen, blir meldingen “This menu is not
supported” vist på skjermen..
1
Trykk på
MENU-knappen.
2
Trykk på markør
, -knappen
for å gå til ‘Title
Menu’.
3
Trykk på ENTERknappen.
•Tittelmenyen blir vist.
BETJENING
3
29
Trykk på markør
, , -knappene for å velge
ønsket funksjon.
4
Trykk på ENTERknappen.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
30
Innstilling av språket
OSD-språket er stilt på engelsk som standard.
1
Trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på
ENTERknappen.
4
Trykk på markør
, -knappen for å
velge ønsket funksjon
og trykk deretter på
ENTER-knappen.
5
Trykk på markør- ,
knappen for å velge
ønsket språk, og trykk
deretter på ENTERknappen.
•Når innstillingen er fullført, og hvis språket er
engelsk, vil OSD bli vist på engelsk.
INNSTILLINGER
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige
nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
Valg av
OSD-språk
Valg av
talespråk (tatt opp på
platen)
Valg av tekstspråk (tatt
opp på platen)
Valg av menyspråk (tatt opp
på platen)
det språket du velger, ikke
* Hvis
er tatt opp på platen, vil ikke
menyspråket endres selv om
du stiller det til det språket du
ønsker.
31
32
Innstilling av TV-skjermtype
1
Trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
-knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
Innstilling av TV-bildesideforholdet (skjermstørrelse)
Forholdet mellom den horisontale og den vertikale skjermstørrelsen på en TV er vanligvis 4:3, mens den
på widescreen og TV-er med høyt linjetall er 16:9. Dette forholdet blir kalt bildesideforholdet. Når du
spiller DVD-er tatt opp med forskjellig skjermstørrelse, må du stille inn bildesideforholdet slik at det passer
til din TV eller monitor.
QFor en standard TV velger du enten “4:3LB” eller “4:3PS” etter hva du selv
foretrekker.Velg “16:9” hvis du har en widescreen-TV.
WIDE
: Velg dette for å vise et 16:9-bilde i fullskjermmodus
på din widescreen-TV.
• Du kan nyte widescreen-aspektet.
4
Trykk på markør , knappen for å velge
ønsket funksjon og trykk
deretter på ENTERknappen.
•Når innstillingen er fullført, kommer
4:3LB
(4:3 LB)
: Velg denne for å spille en 16:9-film i LB-modus på
en vanlig TV.
•Du får en svart stripe øverst og nederst på skjermen.
4:3PS
(4:3 PS)
INNSTILLINGER
3
Trykk på markør knappen for å gå til
‘TV DISPLAY’ og
trykk deretter på
ENTER-knappen.
: Velg denne for å spille en 16:9-film i PS-modus på
en vanlig TV.
•Du får bare med deg den sentrale delen av bildet (sidene av
16:9-bildet blir kuttet av).
du tilbake til forrige skjerm.
Merk
•Hvis en DVD har bildesideforholdet 4:3, kan du ikke se den i widescreen.
•Fordi DVD-plater er tatt opp i forskjellige bildeformater, vil de se forskjellige ut avhengig av
programvaren, type av TV og TV-bildesideforholdet.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige
nivå.
33
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
34
Innstilling av aldersgrense
Bruk dette for å hindre at barna ser på DVD-er som inneholder vold og andre scener som ikke
egner seg for barn.
1
Trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
-knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på markør knappen for å gå til
‘PARENTAL’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
4
Trykk på markør ,
-knappen for å velge
ønsket aldersgrense, og
trykk deretter på ENTERknappen.
•Hvis du har valgt nivå 6, kan du ikke se
på DVD-er med nivå 7 eller høyere.
•Jo høyere nivået er, desto mer vold og
materiale for voksne inneholder filmen.
•Passordet er stilt på “7890” som standard.
•Når innstillingen er fullført, kommer du
tilbake til forrige skjerm.
•Denne funksjonen virker bare hvis en DVD inneholder informasjon om
aldersgrenser.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
35
36
INNSTILLINGER
Merk
5
Tast inn passordet
og trykk deretter på
ENTER-knappen.
Innstilling av passord
Du kan bestemme passordet for innstilling av aldersgrense.
1
Trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘PASSWORD’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
4
Trykk på ENTERknappen.
5
Tast inn passordet
og trykk deretter på
ENTER-knappen.
•Tast inn det gamle passordet, et nytt
passord, og bekreft det nye passordet.
•Innstillingen er fullført.
INNSTILLINGER
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
37
38
Innstilling av bakgrunnsbilde
JPEG
DVD
Når du ser på en DVD eller JPEG CD, kan du stille inn det bildet du liker på samme måten som et
tapet.
1
Trykk på
PLAY/PAUSEknappen under
avspilling når det bildet
du liker, kommer opp.
2
Trykk på LOGOknappen.
3
Trykk på MENUknappen.
4
Trykk på markør
-knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
5
Trykk på markør knappen for å gå til
‘LOGO’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
•”LOGO COPYING” blir vist på TV-skjermen
fulgt av “LOGO COPIED”.
LOGO COPYING
PAUSE
PAUSE
7
Trykk på MENUknappen for å gå ut
av
innstillingsskjermen.
8
Trykk på
OPEN/CLOSEknappen for å åpne og
lukke plateskuffen.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige
nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
Endring av bakgrunnsbilde.
1 Trykk på PLAY/PAUSEknappen under avspilling når
du ser et bilde du liker.
Velg dette for å stille inn
Samsung Logo som ditt
bakgrunnsbilde.
39
Velg dette for å stille inn det
bakgrunnsbildet du ønsker.
2
JPEG
DVD
Trykk på LOGO-knappen.
•”LOGO COPYING” blir vist på TVskjermen fulgt av “LOGO COPIED”.
3
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen
for å åpne og lukke plateskuffen.
•Bakgrunnsbildet blir endret.
LOGO COPYING
PAUSE
PAUSE
40
INNSTILLINGER
6
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘USER’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
Innstilling av høyttalermodus
1
Trykk på MENUknappen.
Trykk på markør knappen for å gå til
‘Audio’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
2
Innstilling av testtonen
1
Trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
-knappen for å gå til
‘Audio’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på markør knappen for å gå til
‘TEST TONE’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
•Testtonen blir sendt til L › C › R › RS ›
LS › SW i denne rekkefølgen.
Hvis du trykker på knappen igjen
samtidig, vil testtonen stoppe.
4
Trykk på markør , ,
, -knappene for å gå
til den høyttaleren du
ønsker, og trykk deretter
på ENTER-knappen.
•For C, LS og RS skifter modus vekselvis
hver gang du trykker på knappen på
følgende måte: SMALL › NONE.#]#
•For L og R er modus stilt på SMALL.
SMALL: Velg dette når du bruker høyttalerne.
NONE: Velges når ingen høyttalere er installert.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige
nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
Ved manuell testing, bruk TEST TONE-knappen.
Trykk på TEST TONE-knappen.
Merk
•Med
41
(Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskjellig
for hver modus.
•Med AC-3 og DTS er forsinkelsestiden stilt inn mellom 00 og 15 ms.
•Høyttalermodus kan variere avhengig av PRO LOGIC og STEREO.
INNSTILLINGER
3
I høyttalerinnstilling,
trykk på ENTERknappen igjen.
L: Fronthøyttaler (L)
R: Fronthøyttaler (R)
C: Midthøyttaler
LS: Bakhøyttaler (L)
SW: Basshøyttaler
RS: Bakhøyttaler (R)
Flerkanal Pro Logic-modus
•Testtone vil bli generert på følgende måte:
Når du spiller en DVD eller en CD, vil den bare
virke i Stop-modus.
•Bruk denne funksjonen for å kontrollere at hver
høyttaler er korrekt tilkoplet og at det ikke er noen
problemer.
For å avslutte testtonen,
trykk på TEST TONE-knappen.
Start
42
Innstilling av forsinkelsestiden
1
Trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør knappen for å gå til
‘Audio’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘DELAY TIME’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
4
Trykk på markør
, , , knappene for å gå til
den høyttaleren du
ønsker, og trykk
deretter på ENTERknappen.
5
Trykk på markør ,
for å stille inn
forsinkelsestiden.
•Du kan stille forsinkelsestiden for C
mellom 00 og 05 ms og for LS og
RS mellom 00 og 15 ms.
INNSTILLINGER
Innstilling av forsinkelsestid for høyttaler
Når du spiller 5.1CH surround-lyd, får du den beste lyden hvis avstanden
mellom deg og hver av høyttalerne er den samme. Fordi lyden når fram til
lytterposisjonen til forskjellige tider avhengig av hvordan høyttalerne er
plassert, kan du regulere denne differansen ved å legge en
forsinkelseseffekt til lyden fra midthøyttaleren og surround-høyttalerne.
•Innstilling av MIDTHØYTTALEREN
Hvis avstanden Dc er lik eller lengre enn Df på
figuren, still inn på 0 ms. Hvis ikke, endre
innstillingen ifølge tabellen.
Avstand mellom Df og Dc
50
100
150
200
Ideell plassering av
MIDTHØYTTALEREN
Forsinkelsestid
1,3 ms
2,6 ms
3,9 ms
5,3 ms
•Innstilling av BAK (SURROUND)-
høyttalere
Hvis avstanden Df er lik avstanden Ds på figuren,
still inn på 0 ms. Hvis ikke, endre innstillingen
ifølge tabellen.
Avstand mellom Ds og Dc
43
200
400
600
Forsinkelsestid
5,3 ms
10,6 ms
15,9 ms
Ideel
plassering av
SURROUNDH
ØYTTALEREN
Det er ønskelig å plassere alle høyttalerne innenfor en sirkel.
Df: Avstanden fra FRONTHØYTTALEREN
Dc: Avstanden fra MIDTHØYTTALEREN
Ds: Avstanden fra SURROUNDHØYTTALEREN
44
Innstilling av lydkvaliteten
Du kan stille inn balansen og nivået til hver høyttaler.
Metode 1
1
Når du stiller inn lydkvaliteten med innstillingsskjermen
Trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
-knappen for å gå til
‘Audio’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
Ved manuell innstilling med SOUND EDIT-knappen
Metode 2
Innstilling av fronthøyttalerbalansen
1
TITLE
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
Innstilling av bakhøyttalerbalansen
2
TITLE
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
4
Trykk på markør , ,
, -knappene for å
velge ønsket funksjon og
trykk deretter på ENTERknappen.
Innstilling av nivået til basshøyttaleren
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
Innstilling av nivået til bakhøyttaleren
4
3
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
5
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
ST
ST
TUNED
kHz
MHz
INNSTILLINGER
3
Trykk på markør knappen for å gå til
‘SOUND EDIT’, og
trykk deretter på
ENTER-knappen.
TUNED
Innstilling av midthøyttalernivået
TUNED
kHz
MHz
Merk
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige
nivå.
45
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
Innstilling av balansen mellom front- og bakhøyttalere.
•Du kan velge mellom 00, –06 og OFF.
•Lydstyrken blir mindre etter hvert som du nærmer deg –6.
Innstilling av nivået til midt- bak- og basshøyttalerne.
•Lydstyrken kan reguleres i trinn fra +6 dB til –6 dB.
•Lyden blir sterkere etter hvert som du nærmer deg +6 dB og svakere når du nærmer deg -6 dB.
46
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon
DSP (Digital Signal Processor) DSP-modus er beregnet på å simulere forskjellige akustiske miljøer.
EQ: Du kan velge mellom ROCK, POP og CLASSIC avhengig av musikkgenren.
Du kan bruke denne funksjonen for å nyte Dolby Digital lyd når du ser på filmer
med lav lydstyrke om natten.
1
Trykk på MENU-knappen.
2
Trykk på markør knappen for å gå til ‘Audio’,
og trykk deretter på
ENTER-knappen.
Trykk på DSP/EQ-knappen.
•”DSP” blir vist i displaypanelet.
•Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik:
4
Trykk på markør
å justere ‘DRC’.
,
for
INNSTILLINGER
3
Trykk på markør -knappen
for å gå til ‘DRC’, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
•Jo lengre du holder markør
-knappen nede, desto større blir
effekten, og jo lengre du holder -knappen nede, jo mindre
blir effekten.
•Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjerm.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige
nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
47
Merk
POP, JAZZ, ROCK: Du kan velge mellom disse musikkgenrene: POP, JAZZ, and ROCK.
STUDIO: Gir deg en følelse av du er til stede i studioet.
CLUB: Simulerer lyden i en danserestaurant med en pulserende bassrytme.
HALL: Gir deg følelsen av at du sitter i et konsertlokale med god akustikk.
MOVIE: Gir deg følelsen av å sitte på kino.
CHURCH: Gir deg følelsen av å befinne deg i en stor kirke.
PASS: Velges ved normal lytting.
48
Dolby Pro Logic II-modus
Dolby Pro Logic II-effekt
Denne funksjonen virker bare i Dolby Pro Logic MUSIC-modus.
Du kan velge den ønskede Dolby Pro Logic II-lydmodus.
Trykk på
PL II MODE-knappen.
•#]#Hver gang du trykker på knappen, skifter du modus slik:
Trykk på
PL II MODE knappen for å velge
‘MUSIC’-modus.
1
Trykk på
PL II EFFECT
knappen og trykk deretter på
markør , -knappene for
2
•#]#Du kan velge enten 0 eller 1.
LINEAR PCM
L
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
L
CMX
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LINEAR PCM
L
C
Merk
•Når du velger Pro Logic II-modus, kople den eksterne enheten til
lydinngangskontaktene (L og R) på spillerenHvis du bare kopler til en av
kontaktene (L eller R), hører du ikke 5.1-kanal surround-lyd.
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
Merk
ST
TUNED
kHz
MHz
Trykk på
PL II EFFECT
knappen og trykk deretter på
markør , -knappene for
å velge modus.
TA
ST
TUNED
LINEAR PCM
L
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
TA
CMX
•Du kan velge mellom 0 og 6.
R
SW
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
R
RS MPEG-2 AAC MPEG
4
•Du kan velge mellom 0 og 7.
LS
C
SW
LS
kHz
MHz
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
CMX
SW
LS
RS MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
•Når du spiller en DVD-plate med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt automatisk
og
(Dolby Pro Logic II)-knappen virker ikke.
PRO LOGIC II
•MUSIC: Når du hører på musikk, kan du oppleve lydeffekter som om du lytter til den virkelige oppførelsen.
•CINEMA: Legger realisme til lydsporet på filmen.
•PRO LOGIC: Du vil oppleve en realistisk flerkanals effekt, som om du skulle bruke fem høyttalere, mens du bare bruker
49
venstre og høyre fronthøyttaler.
•MATRIX: Du hører 5.1-kanal surroundlyd.
STEREO: Velg dette for å høre lyder bare fra venstre og høyre fronthøyttaler og basshøyttaleren.
•PANORAMA: Denne modusen utvider stereobildet fra fronten til å omfatte surroundhøyttalerne
og skaper en “omsvøpende” effekt med sideveggfølelse.
•CENTER WIDTH: Lyden kommer bare fra midthøyttaleren.Venstre og høyre fronthøyttaler
produserer spøkelseslyd.
•DIMENSION: Regulerer lydfeltet inkrementelt (DSP) forfra eller bakfra.
50
INNSTILLINGER
Trykk på
PL II EFFECT
knappen og trykk deretter på
markør , -knappene for
å velge modus.
3
LINEAR PCM
R
SW
LS
Lytte på radio
Forhåndsinnstilling av stasjoner
Du kan lagre opptil:
Du kan høre på det båndet du har valgt (FM-, AM-kringkastingsstasjoner) ved
enten å bruke automatisk eller manuell innstilling.
•FM
•AM (MW)
Frekvensmodulasjon
Mellombølge
Trykk
for å
velge “89.10”.
3
15 FM-stasjoner
15 MW-stasjoner
Fjernkontrollenhet
1
Eksempel: Forhåndsinnstilling FM 89,1 i minnet
2
Trykk på TUNER/
BAND-knappen.
•Innstillingen skifter fram og
tilbake mellom “FM › AM “ hver
gang du trykker på TUNER
(BAND) -knappen.
Still inn den
stasjonen du
ønsker.
Automatisk
innstilling 1
Automatisk
innstilling 2
Manuell
innstilling
1
Når du trykker på
,
blir en forhåndsinntilt
kringkastingsstasjon valgt.
Trykk og hold
nede
for å søke automatisk etter
aktive
kringkastingsstasjoner.
Trykk på TUNER
(BÅND) -knappen
og velg FM-båndet.
•Hver gang du trykker på
•Se trinn 2 på side 51 for å stille inn
knappen, skifter båndet mellom
“FM › AM”.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
2
TUNED
Trykk på TUNER
MEMORY -knappen.
•“PRGM” blinker i displayet.
en stasjon automatisk eller
manuelt.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
TUNED
ST
kHz
MHz
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
kHz
MHz
Trykk kort på
for å
øke eller minske frekvensen
inkrementelt.
Hovedenhet
1
Trykk på Funksjon
knappen for å velge
ønsket bånd (FM,
AM).
2
4
Velg en
kringkastingsstasjon.
•Du kan velge mellom 1 og 15.
5
Trykk på TUNER
MEMORY -knappen.
6
Gjenta trinnene 2
til 5 hvis du vil
forhåndsinnstille
en annen stasjon.
•Trykk på TUNER MEMORY-knappen før
BRUK AV RADIO
Trykk på STOPP ( )
knappen for å velge
PRESET, og trykk deretter på
knappen for å velge forhåndsinnstilt
stasjon.
på STOPP ( ) Automatisk innstilling 2 Trykk
knappen for å velge
“MANUAL” og trykk deretter og hold
-knappen for å søke båndet automatisk.
Automatisk innstilling 1
Trykk på
for å velge
forhåndsinnstilt
tall.
‘PRGM’ forsvinner fra displayet.
-
•‘PRGM’ forsvinner fra displayet og
stasjonen blir lagret i minnet.
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Trykk på STOPP ( ) for å
velge MANUAL og trykk
deretter kort
for å stille inn en
lavere eller høyere frekvens.
Manuell innstilling
Trykk på MO/ST-knappen velge mellom Mono/Stereo.
(Dette gjelder bare ved lytting på en FM-stasjon.)
51
•Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellom “STEREO” og “MONO”.
•I områder hvor mottaksforholdene er dårlige, velg MONO for at overføringen skal bli
klarere og uten interferens.
For å stille inn på en forhåndsinnstilt stasjon, trykk
fjernkontrollen for å velge en stasjon.
på
52
Praktiske funksjoner
Sleep Timer-funksjon
Innstilling av lysstyrken i displayet.
Du kan stille inn tiden slik av DVD-spilleren slår seg av selv.
Du kan stille inn lysstyrken til displayet på hovedenheten slik at
det ikke virker forstyrrende når du ser på en film.
Trykk på SLEEP-knappen.
•”SLEEP” blir vist. Hver gang du trykker på knappen, skifter
den forhåndsinnstilte tiden slik: 10 › 20 › 30 › 60 › 90 › 120 ›
150 › AV.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
Trykk på DIMMER-knappen.
•Hver gang du trykker på knappen, skifter lysstyrken slik:
SLIGHTLY DARK fi DARK fi BRIGHT.
TUNED
kHz
MHz
Mute-funksjon
Dette er nyttig hvis dørklokka eller telefonen ringer.
For å bekrefte sleep timer-innstillingen, trykk på
SLEEP-knappen.
•Tiden som gjenstår før DVD-spilleren slår seg av selv, blir vist.
•Hvis du trykker på knappen igjen, endrer tiden seg fra det du har stilt inn
tidligere.
For å annullere sleep timer, trykk på SLEEPknappen til OFF blir vist i displayet.
Trykk på MUTE-knappen.
•‘MUTE blinker i displayet
•Hvis du vil slå på lyden igjen (med samme styrke som før),
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
DIVERSE
trykker du på MUTE-knappen igjen eller på VOLUMEknappene.
TUNED
kHz
MHz
53
54
Før du ber om service
Se på diagrammet nedenfor hvis enheten ikke fungerer som den skal.Hvis problemet du støter på ikke står
på listen nedenfor, eller hvis instruksjonene ikke hjelper, slå av enheten, trekk ut nettledningen, og kontakt
nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics Service Center.
Symptom
Plateskuffen åpner ikke.
Avspillingen starter ikke.
Kontroll/botemiddel
•Er nettkabelen plugget forsvarlig inn i uttaket?
•Slå av strømmen, og slå den deretter på igjen.
• Kontroller regionnummeret på DVD-en.
DVD-plater kjøpt i utlandet er ikke alltid spillbare.
•CD-ROM-plater og DVD-ROM-plater kan ikke spilles på
Symptom
•Platen roterer, men det
kommer ikke noe bilde.
•Bildekvaliteten er dårlig og
bildet skjelver.
denne DVD-spilleren.
•Kontroller at aldersgrensen er korrekt.
Avspilling starter ikke
• Spiller du en ubrukbar plate eller en plate med riper på
umiddelbart når du trykker på overflaten?
•Tørk av platen.
Spill/Pause-knappen.
Det kommer ingen lyd.
Lyden kommer bare fra
noen få høyttalere og ikke
fra alle seks.
Det kommer ikke noe bilde og
heller ikke noen lyd, eller
plateskuffen åpner 2 til 5
sekunder senere.
55
avspilling i trinnbevegelser.
•Er høyttalerne ordentlig tilkoplet? Er oppstillingen av høyttalerne
korrekt tilpasset?
•Er platen alvorlig skadd?
•Når jeg hører på en CD-plate eller radio, kommer det bare lyd fra
fronthøyttalerne (V/H). Velg “PRO LOGIC II” ved å trykke på
(Dolby Pro Logic II) på fjernkontrollen for at alle seks høyttalerne
skal virke.
•Kontroller at DVD-platen er 5.1-CH-kompatibel.
•Hvis du stiller C, SL og SR på NONE i høyttalermodus i lydoppsettet
på innstillingsskjermen, kommer det ingen lyd fra midthøyttaleren og
venstre og høyre fronthøyttaler.Still C, SL og SR på SMALL.
•Har du plutselig flyttet DVD-spilleren fra et kaldt til et varmt sted?
Hvis det har dannet seg kondens på innsiden av spilleren, ta ut
platen og la spilleren stå i 1 til 2 timer med strømmen på. (Du kan
bruke spilleren igjen når kondensen er borte.)
•Er platen merket “Dolby Digital 5.1 CH”? Dolby Digital 5.1 CH
surroundlyd blir bare produsert dersom platen er tatt opp med 5.1kanal lyd.
•Er lydspråket stilt korrekt på DOLBY DIGITAL 5.1-CH i
informasjonsdisplayet?
•Er strømmen på?
•Er videokablene korrekt tilkoplet?
•Er platen skitten eller skadd?
•En dårlig produsert plate er ikke alltid spillbar.
•Er fjernkontrollen betjent innenfor den angitte operasjonsvinkelen
og avstanden?
•Er batteriene utbrukte?
•Har du valgt korrekt modusfunksjon (TV eller DVD) med
fjernkontrollen.
Talespråket og teksten
virker ikke.
Menyskjermen blir ikke vist selv om
menyfunksjonen er valgt.
•Talespråket og teksten virker ikke hvis DVD-en ikke inneholder
Bildesideforholdet kan ikke
endres.
•Du kan spille 16:9 DVD-er i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOX-
Får ikke inn
radiokringkasting.
•Hovedenheten virker ikke,
•Er antennen ordentlig tilkoplet?
•Hvis inngangssignalet fra antennen er svakt, installer en ekstern
(Eksempel: Strømmen blir borte,
eller det kommer merkelige lyder.)
•DVD-spilleren fungerer
ikke normalt.
dette.Avhengig av platen kan den virke på en annen måte.
•Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
modus eller 4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-er kan bare
vises i forholdet 4:3. Se på omslaget til DVD-platen, og velg
deretter passende funksjon.
FM-antenne på et område med gode mottakerforhold.
•Slå av strømmen og hold
knappen på hovedenheten inne i mer
enn 5 sekunder.
Hvis du bruker RESET-funksjonen, blir alle lagrede innstillinger
slettet.
Bruk ikke denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
•Når meldingen “NO DISC” blir vist i displayet på hovedenheten, hold
Passordet for aldersgrense
har gått i glemmeboka.
knappen på hovedenheten inne i mer enn 5 sekunder. “INITIAL” blir vist i
displayet og alle innstillinger går tilbake til standardverdiene.
•Trykk på nettbryteren.
Hvis du bruker RESET-funksjonen, blir alle lagrede innstillinger slettet.
Bruk ikke denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
56
DIVERSE
Dolby Digital 5.1 CH
surroundlyd blir ikke
produsert.
•Lyden er borte under hurtig avspilling, langsom avspilling og
Fjernkontrollen virker ikke.
Kontroll/botemiddel
Forsiktighet ved håndtering og
oppbevaring av plater
Spesifikasjoner
Små riper i platen kan redusere lyd- og bildekvaliteten eller forårsake brudd i
avspillingen.Vær spesielt forsiktig med å ripe platene når du håndterer dem.
Håndtering av plater
Berør ikke spillesiden av platen.Hold platen i
kantene slik at det ikke blir fingeravtrykk på
overflaten.
Lim ikke papir eller teip på platen.
Oppbevares på et
kjølig sted med god
ventilasjon
T
F U
N
M E
R
Oppbevar dem i et rent
omslag.
Lagre platene vertikalt.
Forsiktig •La ikke platene bli forurenset av skitt.
•Legg ikke inn plater med sprekker eller riper.
V
I
D
E
O
F
O
R
S
T
E
R
K
E
R
Håndtering og oppbevaring av plater
Hvis du får fingeravtrykk eller skitt på platen, rengjør
den med et mildt vaskemiddel fortynnet i vann, og tørk
av med en myk klut.
110 W
Vekt
6,3 kg
Mål (B x H x D)
360 x 65 x 408 mm
Temperaturområde
+5 °C~+35 °C
Fuktighetsområde
10 %~75 %
Brukbar følsomhet
10 dB
Signal/Støy-forhold
60 dB
Forvrengning
0,5%
Merk
•Det kan bli dannet kondens hvis varm luft kommer i kontakt med kalde
deler inni spilleren. Når det blir dannet kondens inni spilleren, kan
spilleren feilfungere.Hvis dette inntreffer, ta ut platen og la spilleren stå 1
til 2 timer med strømmen på.
U
T
G
A
N
G
Komposittvideo
54 dB
40 dB
2%
1,0 Vp-p (75 Ω last)
Komposittvideo: 1,0 Vp-p (75 Ω last)
Scart-kontakt
Luminanssignal: 1,0 Vp-p (75 Ω last)
Fargesignal: 0,286 Vp-p (75 Ω last)
Fronthøyttalerutgang
40 W (6 Ω)/CH
Midthøyttalerutgang
40 W (6 Ω)
Bakhøyttalerutgang
40 W (6 Ω)/CH
Basshøyttalerutgang
50 W (3Ω)
Frekvensområde
20 Hz~20 kHz
Signal/Støy-forhold
75 dB
Kanalseparasjon
50 dB
Inngangsfølsomhet
(AUX) 500 mV
5.1-kanal høyttalersystem
Høyttalersystem
H
Ø
Y
T
T
A
L
E
R
Front-/Midt-/Bak-høyttaler
Basshøyttaler
Impedans
6Ωx5
3Ω
Frekvensområde
150 Hz~20 kHz
30 Hz~150 Hz
Output sound pressure level
82 dB/W/M
85 dB/W/M
Nominell inngang
40 W
50 W
Maksimal inngang
80 W
100 W
Mål (B x H x D)
77 x 132 x 87 mm
180 x 320 x 410 mm
Vekt
0,3 kg
6,1 kg
DIVERSE
•Tørk forsiktig av platen fra sentrum og utover etter rengjøringen.
57
Effektforbruk
T Brukbar følsomhet
AM U
Signal-/Støy-forhold
(WM) N
E
R Fovrengning
Oppbevaring av plater
Oppbevar ikke
platene i direkte
G
E
N
E
R
E
L
T
58
Merknader om terminologi
VINKEL
KAPITTEL
NUMMER
Memo
På noen DVD-plater blir det spilt inn scener som er tatt opp samtidig fra mange
forskjellige vinkler (den samme scenen er tatt opp forfra, fra venstre, fra høyre
osv.).
På slike plater kan Angle-knappen brukes til å endre vinkelen for spesielle scener.
Disse numrene er tatt opp på DVD-plater.En tittel er delt opp i mange seksjoner,
hver av dem har et nummer og du kan søke etter spesielle deler av videoen ved
hjelp av disse numrene.
DVD
En optisk plate med høy tetthet hvor høykvalitets bilder og lyd har blitt tatt opp
ved hjelp av digitale signaler.Med en ny videokompresjonsteknologi (MPEG-2)
og en høytetthets opptaksteknologi inkorporert, omfatter en DVD-plate to 0,6
mm tykke plater bundet sammen.
PCM
En forkortelse for Pulse Code Modulation - en annet navn på digital lyd.
OMRÅDENUMMER
Både DVD-spilleren og DVD-platene er kodet med et områdenummer.
Hvis områdenummeret til DVD-platen ikke stemmer overens med
områdenummeret til DVD-spilleren, kan den ikke spille platen.
TEKST
Translated blir vist nederst på skjermen.En DVD-plate kan inneholde opptil 32
tekstspråk.
TITTELNUMMER
Disse numrene er tatt opp på DVD-plater. Når en plate inneholder to eller flere
filmer, er disse filmene nummerert som tittel 1, tittel 2 osv.
SPORNUMMER
Disse numrene blir tildelt sporene som er tatt opp på video og lyd-CD-er. Det
gjør at spesielle spor kan finnes raskt.
Du kan nyte 5.1 (eller 6)-kanaler med naturtro digital lyd fra forskjellige digitale
inngangskilder som DVD, CD osv.
DTS gir en naturtro, klar surroundlyd som ikke tidligere har vært tilgjengelig fra
konvensjonell surroundlyd.
DIVERSE
5.1 (eller 6)-kanal digital surroundlyd gjengitt fra DVD- og LD-plater tatt opp som
digitale signaler (med
platemerke). Med bedre lydkvalitet, dynamisk
område og innretning enn tradisjonell Dolby surroundteknologi, kan du nyte
dynamisk, naturtro lyd.
En 4-kanal analog lyd gjengitt fra en programkilde som et videobånd eller en LD
med
-merket.Du kan nyte en mer realistisk og robust lyd som ikke er
tilgjengelig fra vanlige stereokilder.
59
60
Download PDF

advertising