Samsung | HT-E330 | Samsung Hemmabiosystem DVD HT-E330 Bruksanvisning

HT-E330
Digitalt hemmabiosystem
bruksanvisning
Föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från
Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera
produkten på adressen
www.samsung.com/register
Säkerhetsinformation
Säkerhetsvarningar
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig spänning” inuti
produkten, vilket utgöra en risk för elektrisk
kortslutning eller personskada.
OBSERVERA : FÖR ATT FÖRHINDRA
ELEKTRISK KORTSLUTNING, FÖR IN
KONTAKTENS BREDA STIFT I DEN BREDA
SKÅRAN OCH SE TILL ATT FÖRA IN DEN
HELT.
VARNING
• Minska risken för brand eller elektrisk stöt
genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
OBSERVERA
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför
skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser,
placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och
skall vara inkopplad under hela användningen.
• Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat
växelströmsuttag.
• När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten
dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara
lättåtkomlig.
2
Svenska
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Den här symbolen hänvisar till viktiga
anvisningar som medföljer
produkten.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASS 1 LASERPRODUKT
Den här CD-spelaren är klassificerad som en
KLASS 1 LASER-produkt.
Annan användning av kontroller, ändring av
prestanda eller procedurer än de som specificerats
här kan orsaka skadlig strålning.
OBSERVERA
• OSYNLIG
LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING ELLER
FÖRSTÖRDA SPÄRRAR, UNDVIK EXPONERING AV
STRÅLE.
Säkerhetsanvisningar
• Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt.
• Installera spelaren horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (7,5-10 cm).
• Placera inte produkten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm.
Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta.
• Bunta inget ovanpå produkten.
• Kontrollera att skivfacket är tomt innan du flyttar produkten.
• För att helt koppla produkten från ström måste du ta ur kontakten ur vägguttaget, speciellt om enheten inte ska användas under en längre
period.
• Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.
• Utsätt inte produkten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.
• Skydda produkten från fukt (t.ex. vaser), extrem hetta (t.ex. brasor) och utrustning som har starka magnetiska eller elektriska fält (t.ex.
högtalare).
• Dra ur kontakten ur vägguttaget om produkten får ett tekniskt fel.
• Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
• Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du
vänta cirka 2 timmar innan du använder den, för att den ska uppnå rumstemperatur.
• Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
Tillbehör
Se medföljande tillbehör nedan.
FUNCTION
MUTE
DSP/EQ
S.VOL
1
2
4
5
7
8
P.SCAN
VOL
3
6
9
VOL
0
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
P.BASS
A
USB REC
Videokabel
FM-antenn
Bruksanvisning
S/W LEVEL TUNING
B
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Fjärrkontroll/
batterier (AAA-storle)
Scart-adapter
Svenska
3
Säkerhetsinformation
Att observera angående hantering och
förvaring av skivor
Små repor på skivan kan försämra ljud- och
bildkvalitet eller orsaka hopp.
Var försiktig när du hanterar skivor så att de inte
repas.
Hålla i skivorna
• Rör inte den sida av skivan som spelas.
• Håll i skivan i kanterna så att det inte blir
några fingeravtryck på ytan.
• Klistra inte papper eller tejp på skivan.
Skivförvaring
• Förvara inte i direkt solljus
• Förvaras på en sval, ventilerad plats
• Förvaras i en ren skyddsficka.
Förvaras upprätt.
✎✎OBS!
``
``
Se till att skivan inte blir smutsig.
Lägg inte i spruckna eller repade skivor.
Hantera och förvara skivor
Om det blir fingeravtryck eller smuts på skivan ska du
rengöra den med ett milt rengöringsmedel utspätt med
vatten och torka den med en mjuk trasa.
• Under rengöring torkar du försiktigt inifrån och utåt
på skivan
✎✎OBS!
``
Det kan bildas kondens om varm luft kommer i kontakt
med kalla delar inuti produkten. Om det blir kondens
inuti produkten kanske den inte fungerar som den ska.
Om detta inträffar ska du ta ur skivan och låta
produkten vara påslagen i 1-2 timmar.
Licens
• Dolby- och den dubbla D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
4
Svenska
• OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har
skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation.
Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp
DivX-video. Besök webbsidan divx.com för mer information
och programverktyg för att konvertera dina filer till
DivX-video.
• OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified®enhet måste registreras för att spela upp DivX Video-onDemand-filmer (VOD). För att generera registreringskoden
går du till avsnittet DivX VOD i enhetens inställningsmeny.
Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför
registreringen.
• DivX Certified® för att spela upp DivX® video.
• DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är
varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess
dotterbolag och används på licens.
• Den här produkten täcks av ett eller flera av följande patent i
USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Den här produkten använder vissa program som distribueras
under Independent JPEG Group.
• Den här produkten använder vissa program som distribueras
under Independent OpenSSL Project.
Upphovsrätt
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Kopieringsskydd
• M
ånga DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På
grund av detta ska du bara ansluta produkten direkt till din
TV, inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en
videobandspelare får du en bild med störningar från
kopieringsskyddade DVD-skivor.
Innehåll
SÄKERHETSINFORMATION
2
KOMMA IGÅNG
7
ANSLUTNINGAR
13
18
Säkerhetsvarningar
Säkerhetsanvisningar
Tillbehör
Att observera angående hantering och förvaring av skivor
Licens
Upphovsrätt
Kopieringsskydd
7
7
10
10
11
12
Ikoner som används i bruksanvisningen
Skivtyper och egenskaper
Beskrivning
Frontpanel
Bakpanel
Fjärrkontroll
13 Ansluta högtalarna
15Ansluta video out till TV:n
16 Ansluta FM-antennen
17 Ansluta ljud från externa komponenter
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
SVENSKA
INSTALLATION
2
3
3
4
4
4
4
Före start (Initiala inställningar)
Ställa in inställningsmenyn
Display
TV-förhållande
Video ut-signal
Ljud
Högtalarinställning
DRC (Dynamic Range Compression)
AUDIO SYNK
Användar-EQ
System
Initiala inställningar
Registrering av DivX (R)
Språk
Säkerhet
Barnlås
Ändra lösenord
Support
Produktinformation
Svenska
5
Innehåll
GRUNDLÄGGANDE
FUNKTIONER
21
22
22
23
26
28
Skivuppspelning
Ljuduppspelning av CD (CD-DA)/MP3/WMA
Uppspelning av JPEG-fil
Använda uppspelningsfunktionen
Ljudläge
Lyssna på radio
AVANCERADE FUNKTIONER
29
29
USB-funktion
USB-inspelning
ÖVRIG INFORMATION
30
31
32
33
Felsökning
Språkkodslista
Specifikationer
OpenSSL-lisens
21
29
30
• Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt
produktutseende.
• En administrationsavgift kan tillkomma om
a. en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen)
b. du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
6
Svenska
01
Komma igång
Se till att kontrollera följande innan du använder
bruksanvisningen.
Ikon
d
B
Term
Definition
DVD
Det här alternativet
inbegriper en funktion som
är tillgänglig med DVD-video
eller DVD±R/±RW-skivor
som har spelats in och
stängts i videoläge.
CD
MP3
Detta innefattar en funktion
som finns på CD-R/-RWskivor.
G
JPEG
Detta innefattar en funktion
som finns på CD-R/-RWskivor.
D
DivX
Den här inbegriper en
funktion som är tillgänglig
med MPEG4-skivor.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
OBSERVERA
Denna behandlar ett fall där en
funktion inte fungerar eller
inställningar kan avbrytas.
✎
Skivtyper och egenskaper
Regionskod
Produkten och skivorna är regionskodade. Dessa
regionskoder måste överensstämma för att det skall gå att
spela upp skivan. Om koderna inte överensstämmer går det
inte att spela upp den.
Skivtyp
Detta inbegriper en funktion
som är tillgänglig med en
data-CD (CD DA, CD-R/RW).
A
OBS!
Denna behandlar tips eller
instruktioner på sidan som gör
det enklare för varje funktion att
fungera.
Snabbvalsknapp
Den här funktionen erbjuder
direkt och enkel åtkomst genom
att trycka på knappen på
fjärrkontrollen.
Komma igång
Ikoner som används i bruksanvisningen
DVD-VIDEO
Regionskod
Område
1
USA, amerikanska territorier och
Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Sydafrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fillippinerna,
Indonesien, Hongkong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zealand, Stilla havsöarna,
Karibiska havet
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
stora delar av Afrika, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
Svenska
7
Komma igång
Skivtyper och egenskaper
Skivtyper som kan spelas
Skivtyper och Inspelade
märke (logotyp) signaler
Egenskaper
DVD-video
VIDEO
DVD-VIDEO
DVD-R/DVD-RW I
DVD-videoFORMAT
DVD+R/DVD+RW I
DVD-videoFORMAT
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO-CD
+
DivX
VIDEO
DATA-CD
CD-R/CD-RW i AUDIO-CDFORMAT
CD-R/CD-RW i DATA-CDFORMAT som innehåller
följande filtyper och följer ISO
9660 NIVÅ 1/NIVÅ 2, ELLER
JOLIET (UTÖKAT FORMAT)
-MP3-filer
-JPEG-bildfiler
-MPEG 4-VIDEOfiler
DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW I
DATA-DV-FORMAT som
innehåller följande filtyper och
följer UDF (*Universal Disk
DATA-DVD
Format)
-MP3-filer
-JPEG-bildfiler
-MPEG 4-VIDEOfiler
USB-enhet som innehåller
följande filtyper.
USB-enhet
-MP3-FIL ELLER WMA/
WMV-filer
-JPEG-bildfiler
-MPEG 4-Videofiler
8
Svenska
Använd inte följande skivtyper!
• Skivor av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM,
DVD-ROM och DVD-RAM kan inte användas i den
här produkten. Om sådana skivor spelas upp visas
meddelandet <WRONG DISC FORMAT (FEL
SKIVFORMAT)> på TV-skärmen.
• DVD-skivor köpta utomlands kanske inte går att
spela på den här produkten. Om sådana skivor
spelas upp visas meddelandet <Wrong Region.
Please check Disc.(Fel region. Kontrollera skiva)> på
TV-skärmen.
Skivtyper och skivformat
Den här produkten stöder inte säkra mediafiler (DRM).
CD-R-skivor
• Vissa CD-R-skivor kanske inte kan spelas beroende på
vilken inspelningsenhet som användes (CD-spelare eller PC)
och skivans skick.
• Använd en CD-R-skiva på 650 MB/74 minuter.
Använd inte CD-R-skivor över 700MB/80 minuter, eftersom
de kanske inte kan spelas upp.
• Viss CD-RW(Rewritable)-media kanske inte kan spelas.
• Endast CD-R-skivor som har stängts korrekt kan spelas
upp fullt ut. Om sessionen är stängd men skivan är öppen
kanske du inte kan spela skivan fullt ut.
CD-R MP3-skivor
• MP3-filnamnet ska inte innehålla några mellanslag
eller specialtecken (. / = +).
• Använd skivor som är inspelade med en
komprimerings-/dekomprimeringsdatahastighet på
mer än 128 Kbps.
• Om skivan inte är stängd kommer det att ta längre
tid att börja uppspelningen och alla inspelade filer
kanske inte kan spelas.
• Filer som är kodade i VBR-format (Variable Bit Rate),
t.ex. filer som är kodade i både låg bithastighet och
hög bithastighet (t.ex., 32 Kbps - 320 Kbps) kan
överhopp av ljud uppstå under uppspelning.
• Maximalt 500 spår kan spelas upp per CD.
• Maximalt 300 mappar kan spelas upp per CD.
CD-R JPEG-skivor
• Maximalt 999 bilder kan lagras på en och mapp.
• När du spelar upp en Kodak/Fuji Picture CD kan endast
JPEG-filerna i bildmappen spelas upp.
• Bildskivor, andra än Kodak/Fuji Picture CD-skivor, kan ta
längre tid att starta uppspelningen för eller så kanske de
inte kan spelas alls.
01
• Programuppdateringar för icke-kompatibla format
stöds ej. (Exempelvis: QPEL, GMC, upplösning
högre än 800 x 600 pixlar, etc.)
• Om en skiva av typen DVD-R/-RW inte har spelats
in korrekt i formatet DVD Video kan den inte
spelas.
Den här produkten stöder endast följande mediaformat.
Om varken video- eller ljudformatet stöds kan
användaren få problem som bildstörningar och inget ljud.
Videoformat som stöds
AVI
WMV
Versioner som stöds
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Ljudformat som stöds
Format
Bithastighet
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
Enheter som stöds: USB-lagringsmedia, MP3spelare, digitalkamera
1) Om ett mapp- eller filnamn är längre än 10
tecken kanske den inte fungerar eller visas som
den ska.
2) En undertextningsfil som är större än 300KB
kanske inte visas på rätt sätt.
Format som stöds (DivX)
Format
Anmärkningar gällande USBanslutning
Komma igång
Skivor av typen DVD±R/RW, CD-R/RW
Samplingsfrekvens
44,1khz
44,1/48khz
• Visningsformat: Denna produkt stöder upp till
720x576 pixlar. TV-skärmupplösning högre än 800
stöds inte.
• Om du spelar en skiva med samplingsfrekvens högre
än 48 khz eller 320 kbps kan du uppleva skakningar
på skärmen under uppspelning.
• Sektioner med hög bildhastighet kanske inte kan
spelas när en DivX-fil spelas upp.
• Eftersom produkten endast stödjer kodningsformat
som är godkända av DivX Networks, Inc., kanske en
DivX-fil som användaren själv skapat inte kan spelas
upp.
3) En viss USB-/digitalkameraenhet eller
USB-kortläsare stöds inte.
4) Filsystemen FAT16 och FAT32 stöds inte.
5) Fotofiler (JPEG), musikfiler (MP3, WMA) och
filmfiler ska ha namn på koreanske eller
engelska. Annars kanske filen inte kan spelas.
6) Anslut direkt till produktens USB-port. Om du
ansluter med en annan kabeln kan det orsaka
problem med USB-kompatibiliteten.
7) Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar som
den ska.
8) PTP-protokoll för digitalkamera stöds inte.
9) Koppla inte från USB-enheten under en
läsningsprocess.
10)Ju större bildupplösning desto längre fördröjning
till visning.
11)DRM-aktiverade MP3-/WMA-filer eller videofiler
som laddats ner från en kommersiell plats spelas
inte upp.
12)Extern hårddisk stöds inte.
13)Maximal ström som stöds av USB-porten för en
extern enhet är 500 mA (vid 5V DC).
14)Filformat som stöds
Format
Stillbilder
Musik
Film
Filnamn
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Filtillägg
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bithastighet
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
Version
–
–
V8
Pixlar
640x480
–
–
720x576
Samplingsfrekvens
–
44,1kHz
44,1kHz
44,1KHz~ 48KHz
Svenska
9
Komma igång
Beskrivning
Frontpanel
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
SKIVFACK
Mata in skivan här.
2
SKÄRM
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
Anslut här och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, såsom
MP3-spelare, USB-flashminne etc.
3
USB-PORT
4
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG (
5
FUNKTIONSKNAPP (
6
STOPP-KNAPP (
7
KNAPPEN SPELA/PAUS (
)
8
VOLYMKONTROLL-KNAPP (
,
9
STRÖM-KNAPP (
10
10
USB-minnen som kräver hög effekt (mer än 500mA på 5V) kanske inte
stöds.
Öppnar och stänger skivfacket.
Läget växlas enligt följande:
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Stoppar uppspelning av en skiva.
)
)
FJÄRRKONTROLLSSENSOR
Svenska
)
Spelar upp en skiva eller pausar uppspelning.
)
Volymjustering.
Slår på och av produkten.
Identifierar signaler från fjärrkontrollen.
01
Komma igång
Bakpanel
1
2
3 4
5
6
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
SURROUND
(Only For Service)
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1
ETT NÄT (Endast För Service)
Används för servicereparation.
2
HÖGTALARUTGÅNGAR
Anslut högtalarna fram, i mitten, surround och subwoofern.
3
AUX IN -UTTAG
Anslut till den analoga 2CH-utgången på en extern enhet (exempelvis video)
4
VIDEO OUT-UTTAG
Anslut ingångsuttagen på din TV (VIDEO IN) till uttagen VIDEO OUT på den
här enheten.
5
COMPONENT VIDEO OUTPUT-UTTAG
Anslut en TV med komponent/videoingång till de här uttagen.
6
FM-ANTENNUTTAG
Anslut FM-antennen.
Svenska
11
Komma igång
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
Slå på och av produkten.
FUNCTION
Slår av ljudet tillfälligt.
MUTE
DSP/EQ
S.VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P.SCAN
VOL
VOL
0
Sänker volymen.
Höjer volymen.
Tryck här för att hoppa bakåt eller
framåt
Tryck för att söka bakåt eller
framåt.
Tryck för att stoppa/spela upp en skiva.
Visar produktens inställningsmeny.
Öppnar och stänger skivfacket.
Välj önskat DSP-/EQ-ljudläge.
Väljer önskat ljudläge för Dolby Pro Logic II.
Tryck på sifferknappen för att använda
alternativen./1.Knappen för S.VOL :Reglerar
och stabiliserar volymnivån vid stora
volymförändringar./7. Knappen P.SCAN
(P-SKANNING)
Tryck här för att använda läget P.SCAN
(P-SKANNING) (progressiv skanning).
Det här är lägesvalsknappen.
Tryck för att pausa en skiva.
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
Tryck för att kontrollera skivmenyn.
Använd det här alternativet för att
öppna titelmenyn.
TUNING
Används för att ändra ljud-/
undertextspråk, vinkel etc.
Välj skärmmenyalternativen och
ändra menyvärde./Sök efter aktiva
FM-stationer och ändra kanaler.
TOOLS
INFO
Återgå till föregående meny.
Tillåt åtkomst till vanliga funktioner på
DVD-hemmabion, såsom navigering i
fotolistan.
RETURN
EXIT
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
A.Knappen för AUDIO UPSCALE/P.BASS :
USB REC
P.BASS
MO/ST
GIGA
C
DIMMER REPEAT
D
TUNER
MEMORY
Välj önskat läge för P.BASS eller MP3
Enhancement.
B.Knappen för S/W LEVEL : Används för
att justera nivån på subwoofern.
Används för att starta USB-inspelning.
Visa aktuell skivstatus (fil).
Stänger menyn.
C.Knappen för GIGA :Används för att slå på/
av GIGA-ljudfunktionen.
D.Knappen för MO/ST : Välj MONO
eller STEREO för radiosändningar.
Tryck för att förinställa FM-stationer.
Gör det möjligt för dig att
upprepa en titel, ett kapitel, ett
spår eller en skiva.
Justerar skärmens ljusstyrka.
Installera batterierna i fjärrkontrollen
✎✎OBS!
`` Placera batterierna i fjärrkontrollen så att polerna överensstämmer: (+) till
(+) och (–) till (–).
`` Byt alltid båda batterierna samtidigt.
`` Utsätt inte batterierna för eld eller lågor.
`` Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters rak linje.
12
Svenska
* Batteristorlek: AAA
02
Anslutningar
Anslutningar
Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av produkten till andra externa komponenter.
Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
Ansluta högtalarna
Position på produkten
SW
2,5 till 3 gånger TV-skärmens storlek
Främrehögtalareei
Mittenhögtalare
f
hj
Surroundhögtalare
Placera den på ett stativ, en hylla eller under
TV-bordet.
Välja lyssningsposition
Lyssningspositionen ska vara ungefär 2,5 till 3
gånger avståndet för TV:ns skärmstorlek, från
TV:n.
Exempelvis:
För 32" TV 2~2,4 m
För 55" TV 3,5~4 m
Placera dessa högtalare framför lyssningspositionen, vända inåt (cirka 45°) mot
dig. Placera högtalarna så att deras diskanthögtalare hamnar på samma höjd
som ditt öra. Rikta in framsidan på de främre högtalarna mot framsidan på
mittenhögtalaren eller placera dem något framför mittenhögtalarna.
Det är lämpligt att placera centerhögtalaren i samma höjd som de främre
högtalarna. Du kan alltså installera den direkt över eller under TV:n.
Placera de här högtalarna mot sidan av din lyssningsposition. Finns det inte tillräckligt
mycket plats kan du placera högtalarna så att de är riktade mot varandra. Placera
dem omkring 60 till 90 cm över ditt öras nivå och lätt riktade nedåt.
Till skillnad från de främre och centrerade högtalarna används
* surroundhögtalarna
främst för att hantera ljudeffekter och ljudet hörs inte från
dem hela tiden.
Subwoofer
g
Subwooferns placering är inte så viktig. Placera den där du önskar.
!! OBSERVERA
``
``
``
Barn får inte leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna välter.
Se till att subwoofern inte kan nås av barn. Barnen kan sticka in händer eller främmande föremål i hålet på
subwoofern.
Häng inte subwoofern på väggen med hjälp av hålet.
✎✎OBS!
``
Om du placerar en högtalare nära TV:n kan färgerna på skärmen förvrängas PGA att högtalaren genererar
magnetiskt fält. Om det inträffar ska du flytta högtalaren en bit från TV:n.
Svenska
13
Anslutningar
Högtalarkomponenter
(V)
(H)
FRAM
(V)
(H)
MITTEN
SURROUND
SUBWOOFER
Ansluta väggstativet
1. Förbered skruvarna (medföljer ej) som passar
hålen på baksidan av varje högtalare. Se
bilderna nedan.
4 mm
5 mm
10 mm
30 mm
Hål på baksidan av högtalaren.
2. Dra åt skruvarna i väggen och häng sedan
högtalaren på väggen.
8 till 10 mm
Djup på fastsatt skruv.
Ansluta högtalarna
1. Anslut kontakterna på baksidan av produkten. Matcha färgerna på högtalarkontakterna med de på
högtalaruttagen.
Mittenhögtalare
Främrehögtalare (H)
Främrehögtalare (V)
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
AUX
IN
FRONT
FM ANT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
VIDEO OUT
Surroundhögtalare (H)
Surroundhögtalare (V)
Subwoofer
14
Svenska
HDMI OUT
SUBWOOFER SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
02
Anslutningar
Ansluta video out till TV:n
Välj en av de tre metoderna när du ansluter till en TV.
METOD 1
Grön
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
FRONT
Blå
VIDEO OUT
Röd
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
FM ANT
COMPONENT
OUT
METOD 3
(medföljer)
METOD 2
SCART IN
METOD 1 : Komponent (progressiv skanning) Video
Om TV:n är utrustad med Component Video-ingångar kan du ansluta en Component videokabel (medföljer
ej) från uttagen COMPONENT OUT (PR, PB och Y) på baksidan av hemmabiosystemet till Component Video
Input-uttaget på TV:n.
METOD 2 : Scart
Om TV:n är utrustad med en SCART-ingång ska du ansluta medföljande videokabel från VIDEO OUT på
baksidan av produkten till VIDEO-uttaget på Scart-adaptern, och sedan ansluta SCART-adapterns kontakt till
SCART IN på TV:n.
METOD 3 : Composite Video
Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-uttaget på produktens baksida till VIDEO IN-uttaget på
TV:n.
✎✎OBS!
``
``
``
Om läget Progressive scan (Progressiv skanning) är valt skickar inte VIDEO-utgången några signaler.
Den här produkten stöder sammanflätat skanningsläge 480i (576i) för komponent-/komposit-utgång.
Efter att videoanslutningen är klar ska du ställa in videoingångskällan på din TV för att överensstämma med
produkten.
Slå först på den här produkten innan du ställer in videokällan på TV:n. TV:ns bruksanvisning finns mer
information om hur du väljer ingångskälla för TV:ns video.
!!OBSERVERA
``
Anslut inte till enheten genom en videobandspelare. Videosignaler som kommer in genom videobandspelaren
kan påverkas av upphovsrättsskyddssystem och bilden blir förvriden på TV:n.
Svenska
15
7
8
9
DSP /EQ
0
Anslutningar
MUTE
FUNKTIONEN P.SCAN (PROGRESSIV SKANNING)
Till skillnad mot vanligt sammanflätad skanning, där två fält med bildinformation växlar
för att skapaTUNING
hela
VOL
/CH
bilden (ojämna skanningslinjer, sedan jämna skanningslinjer) använder progressiv skanning REPEAT
ett fält med
information (alla linjer visas) för att skapa en klar och detaljerad bild utan synliga skanningslinjer.
DISC MENU
1. Tryck på knappen STOP (STOPP).
• Om du spelar en skiva ska du trycka på knappen STOP (STOPP) två gånger så att
”STOP” (STOPP) visas på skärmen.
MENU
TITLE MENU
7
TOOLS
INFO
2. H
åll in knappen P.SCAN (P-SKANNING) på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.
• Om du trycker på och håller in knappen i mer än 5 sekunder väljs ”P.SCAN” (P-SKANNING) alternativt
”I.SCAN” (S-SKANNING).
• När du väljer P.SCAN (P-SKANNING), visas ”P.SCAN” (P-SKANNING) på skärmen.
RETURN P.SCAN
EXIT
• För att ställa in läget P.Scan (P-skanning) för DivX-skivor trycker du på knappen
(P-SKANNING) på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder när det inte finns någon skiva i enheten (”NO
DISC” (INGEN SKIVA) visas på skärmen), ladda sedan DivX-skivan och spela. TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
A
DIMMER
Ansluta FM-antennen
B
C
S . VOL
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
FM-antenn (medföljer)
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
FA NET
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
(Only For Service)
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1. Anslut medföljande FM-antennen till uttaget för FM-antenn.
2. För antennkabeln långsamt runt tills du hittar en plats där mottagningen är bra. Fäst antennkabeln på
väggen eller på någon annan stabil plats.
✎✎OBS!
``
Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
16
Svenska
02
Vit
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
Anslutningar
Ansluta ljud från externa komponenter
Röd
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
Audiokabel (medföljer ej
Om den externa analoga komponenten
endast har en ljudutgång ansluter du
antingen till vänster eller höger.
VCR
AUX : Anslutning till extern, analog komponent
Analoga signalkomponenter som video.
1. Anslut AUX IN (Audio) på produkten till Audio Out på den externa enheten.
• Se till att matcha färgerna för de uttag som ansluts.
2. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja ingången AUX .
• Läget växlas enligt följande:
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎✎OBS!
``
Du kan ansluta Video-ut-kontaken på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontakerna på
videobandspelaren till den här produkten.
Svenska
17
Installation
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VOL
Åtkomststegen kan variera beroende på den valda menyn.
GUI (Graphical User Interface) i den här bruksanvisningen
kan variera, beroende på firmware-version.
DISC MENU
Initial settings > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays
VOL
0
Ställa in inställningsmenyn
Före start (Initiala inställningar)
1. Tryck på knappen POWER när den är
inkopplad i TV:n för första gången.
Den initiala inställningsskärmen visas.
MUTE
HOME
TITLE MENU
1
TUNING
TOOLS
English
INFO
한국어
Nederlands
Français
3
Deutsch
Italiano
>Move
" Select
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
TV-förhållande och tryck sedan på knappen ENTER.
✎✎OBS!
``
``
``
``
``
Om du inte har valt ett önskat språk i de initiala
inställningarna ser du ett fönster för val av språk nästa
gång du slår på produkten.
Ditt språkval tillämpas för alla menyer: Skärmmeny,
skivmeny, ljud, undertext.
Om du vill gå till föregående skärm trycker du på
knappen A(PREVIOUS) eller RETURN.
Så fort du har valt ett menyspråk kan du ändra det
genom att trycka på knappen STOP (@) på fjärrkontrollen
eller huvudenheten i mer än 5 sekunder utan skiva.
När den initiala inställningsskärmen inte visas ska du se
avsnittet för initial inställning. (Se sidan 20)
EXIT
RETURN
2
GIGA
C
4
MO/ST
D
1
HOME-KNAPP
: Visar hemmenyn.TUNER
USB REC DIMMER REPEAT MEMORY
2
RETURN-KNAPP : Återgå till föregående
inställningsmeny.
3
ENTER / RIKTNINGS-KNAPP
Flytta markören och välj ett alternativ.
Välj den aktuella posten.
Bekräfta inställningen
4
EXIT-KNAPP : Stänger installationsmenyn.
Settings
Function
DVD/CD
1. Tryck på knappen POWER.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Settings
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
meny och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
undermeny och tryck sedan på knappen
ENTER.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
menyalternativ och tryck sedan på knappen
ENTER.
6. Tryck på knappen EXIT för att lämna
inställningarna.
18
Svenska
03
Installation
Display
Settings
Speaker Setting
Du kan konfigurera olika visningsalternativ, såsom
TV-förhållande, upplösning etc.
Speaker Size
▶
Sound Edit
Delay Time
TV-förhållande
Test Tone
Beroende på vilken typ av TV du har kanske du vill
justera skärminställningen.
mMove
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
• 4:3 Pan-Scan
Välj när du vil se 16:9 video som
erbjuds av DVD:n utan svarta streck
överst och nederst, även om du har
en TV med skärmförhållande på 4:3
(exterm vänster- och högerandel för
filmbilden kapas).
• 4:3 Letter Box
Välj det här alternativet när du vill se
totalt antal DVD-tillbehör för 16:9
skärmförhållande, även om du har en
TV med ett skärmförhållande på 4:3.
Det kommer att synas svarta fält överst
och nederst på skärmen.
• För de främre högtalarna ställs läget in på Small.
• För subwoofern ställs läget in på Present.
• För mittenhögtalarna och surroundhögtalarna kan
du växla läge till Small eller None.
- Small : Välj det här alternativet när du använder
högtalare
- None : Välj det här alternativet när inga
högtalare är anslutna.
✎✎OBS!
``
Högtalarläget kan variera beroende på inställningar
för Dolby Pro Logic och Stereo.
• 16:9 Wide
Du kan visa hela bilden i 16:9 på en
bredbilds-TV.
Ljudredigering
Du kan ställa in balansen och nivån för varje högtalare separat.
Settings
✎✎OBS!
``
``
Om en DVD har bildformatet 4:3 kan du inte visa det i
bredbildsformat.
Eftersom DVD-skivor är inspelade med olika bildformat kan de se
olika ut beroende på programvara, TV-typ och inställningar för
TV:ns bildförhållande.
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Video ut-signal
Olika länder har olika TV-standard.
Du kan välja mellan NTSC eller PAL.
• NTSC : Du kan välja NTSC-videoformat
• PAL : Du kan välja PAL-videoformat
Ljud
Högtalarinställning
Högtalarstorlek
Du kan ställa in högtalarstorleken för mittenhögtalarna, bakre
högtalarna och även för testtonen i det här läget.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja och justera
önskad högtalare.
Tryck på knapparna ◄► för att justera
inställningarna.
Justera främre/surroundbalansen.
`` Du kan välja mellan 0 och -6.
`` Volymen minskar ju närmare -6 du kommer.
Justera nivå för mitten-/surround-/
subwooferhögtalare
`` Volymnivån kan justeras i steg från +6dB till
–6dB.
`` Ljudet ökar när du närmar dig +6dB och minskar
när du närmar dig -6dB.
Svenska
19
Installation
Fördröjning
DRC (Dynamic Range Compression)
Om högtalarna inte kan placeras på samma avstånd från
det ställer där du lyssnar på dem kan du justera
fördröjningstiden för ljudsignalerna från center- och
surroundhögtalare.
Du kan även justera testtonen i det här läget.
Den här funktionen balanserar skillnaden mellan de
högsta och det lägsta ljuden. Du kan använda den
här funktionen för att få Dolby Digital-ljud när du tittar
på film på med låg ljudnivå, t.ex. på natten.
Ställa in fördröjning för högtalare
När 5.1CH surroundljud spelas upp kan du njuta av
optimal ljudkvalitet om avståndet mellan dig och
varje högtalare är lika långt.
Eftersom ljudet framförs till avlyssningsstället vid olika
tider beroende på placering av högtalare kan du
justera skillnaden genom att lägga till en
fördröjningseffekt till ljudet för högtalarna i mitten och
surroundhögtalare.
Settings
• Du kan välja antingen Full, 6/8, 4/8, 2/8 eller av.
AUDIO SYNK
Video- och audiosynk kanske inte matchar med
digital TV. Om detta inträffar kan du justera
ljudfördröjningstiden för att passa video.
• Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 ms
och 300 ms. Ställ in den på optimal status.
Användar-EQ
Du kan konfigurera inställningarna för equalizer
manuellt efter önskemål.
Delay Time
Front
Center : 00ms
Surround : 00ms
Settings
Subwoofer
Test Tone
User EQ
: Off
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
250Hz 600Hz
1kHz 3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
Testton
Settings
System
Speaker Setting
Speaker Size
Initiala inställningar
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
: On
▶
Genom att använda den initiala inställningen kan du ställa
in språk och TV-förhållande.
mMove
" Select ' Return
" Select ' Return
Använd funktionen Test Tone (testton) för att
kontrollera högtalaranslutningarna.
• Tryck på knapparna ◄► för att välja On.
• Testtonen skickas till Front Left ➞ Center ➞
Front Right ➞ Surround Right ➞ Surround Left
➞ Subwoofer i den ordningen.
För att avbryta testtonen trycker du på knappen
ENTER.
20
Svenska
Registrering av DivX (R)
Visa DivX(R) VOD-registreringskoden för att köpa
och spela upp DivX(R) VOD-innehåll.
OSD
Language
Välj språk för skärmmenyerna.
Disc Menu
Välj språk för skivmenyerna.
Audio
Subtitle
Välj språk för skivljud.
Välj språk för skivundertexter.
a O
m du vill välja ett annat språk väljer du OTHERS
på skivmenyn, sedan väljer du Audio och Subtitle
och därefter anger du språkkoden för ditt land (se
sidan 31).
a Du kan inte välja OTHERS i menyn för skärmspråk.
Om du glömmer din kod
1. Mata ut skivan.
2. Tryck på och håll in knappen STOPP (@) på
fjärrkontrollen i 5 sekunder eller mer. Alla
inställningar återgår till fabriksinställningar.
Support
Produktinformation
Ange produktinformation, såsom modellkod,
programversion etc.
Grundfunktioner
Skivuppspelning
1. Tryck på knappen ÖPPNA/STÄNG (^).
2. Placera försiktigt en skiva i facket med
etikettsidan uppåt.
✎✎OBS!
``
Det valda språket visas bara om det hanteras
av skivan.
Säkerhet
Barnlåsfunktionen fungerar i samband med DVD-skivor
som har tilldelats en klassificering som hjälper dig att
kontrollera vilken typ av DVD-skivor som familjen tittar på.
Det finns upp till 8 klassificeringar på en skiva.
3. Tryck på knappen ÖPPNA/STÄNG (^) för att
stänga skivfacket.
✎✎OBS!
``
Barnlås
Välj den klassificering du vill ställa in.
Ett höger nummer indikerar att programmet endast är
avsett för vuxna. Om du till exempel väljer upp till nivå 6
kommer skivor som har nivå 7 eller 8 inte att spelas.
Ange lösenordet och tryck sedan på knappen ENTER.
- Lösenordet är som standard "0000".
- När inställningen är slutförd återgår skärmen till
föregående skärmvisning.
Ändra lösenord
Välj Change och anger den 4-siffriga koden för att
ställa in barnlås med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
``
``
``
Återupptagningsfunktion: När du avbryter
skivuppspelningen kommer produkten ihåg var
du stannade, så när du sedan trycker på knappen
SPELA igen, kommer den att starta där du
slutade senast. (Den här funktionen fungerar
endast med DVD-skivor.) Tryck på knappen
STOPP två gånger under uppspelning för att
avaktivera återupptagningsfunktionen.
Om inga knappar trycks in på produkten eller
fjärrkontrollen på mer än 3 minuter när produkten
är i pausläge kommer den att ändras till
STOPP-läge.
Initialskärmen kan se olika ut beroende på
innehållet på skivan.
Piratkopierade skivor kan inte köras på den här
spelaren eftersom de strider mot CSS:s (Content
Scrambling System: ett kopieringsskyddssystem)
rekommendationer.
a visas när en ogiltig knapp trycks in.
TV-skärmsläckare/energisparfunktion
• Om ingen knappintryckning sker på mer än 5
minuter i stopp- eller uppspelningsläge (musik)
aktiveras skärmsläckaren.
• Om produkten har lämnats i skärmsläckarläget i
mer än 20 minuter kommer den automatiskt att
slås av. (Förutom under musikuppspelning)
Svenska
21
Installation
Du kan väljs språk för skärmmenyer, skivmenyer etc.
03
Språk
Installation
Ljuduppspelning av CD (CD-DA)/MP3/WMA
BA
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Photo och
tryck sedan på ENTER.
1/17
0:15 / 3:59
Repeat Play Mode
1. Mata in en musik-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i
skivfacket.
• På en musik-CD spelas första spåret upp
automatiskt.
- Tryck på knapparna [] för att gå till
föregående/nästa skärmvisning.
• För MP3/WMA-skivan trycker du på
knapparna ◄► för att välja Music och
sedan trycker du på knappen ENTER.
- Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskad fil och tryck sedan på knappen
ENTER.
- Tryck på knapparna () för att gå till
föregående/nästa sida.
2. Tryck på knappen STOPP (@) för att stoppa
uppspelning.
✎✎OBS!
``
``
``
``
Bilder som är tagna med digitalkamera eller
videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på
en cd och spelas upp i den här produkten.
1. Lägg JPEG-skivan i skivfacket.
Track01
Function DVD/CD
Uppspelning av JPEG-fil
Vissa MP3/WMA-CD-skivor kanske inte kan spelas,
beroende på inspelningsläge.
Innehållsförteckningen på en MP3-CD varierar
beroende på vilket MP3/WMA-spårformat som är
inspelat på skivan
WMA-DRM-filer kan inte spelas.
När MP3/WMA/CD spelas fungerar inte
sifferknappen.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den mapp
du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den bild
du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ENTER.
• Den valda filen spelas upp och bildspelet
startar.
• För att avbryta bildspelet trycker du på
knappen PAUS (#).
• Du kan visa föregående/nästa fil genom att
trycka på knapparna ◄,► under
bildspelsläget.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
Svenska
Pages
Return
Roteringsfunktion
G
Tryck på GRÖN(B) eller GUL(C) knapp i PAUS-läge.
• GRÖN (B) knapp: Rotera 90° moturs.
• GUL (C) knapp: Roterar 90° medurs
✎✎OBS!
``
22
2010/01/01
Function DVD/CD
Maximal upplösning som stöds av den här
produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för
standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0
MPixel) för progressiva bildfiler.
04
Stegvis uppspelning
Sökning framåt/bakåt
dBAD
Tryck på knapparna () för sökfunktionen.
Tryck på knappen PAUS flera gånger.
• Bilden flyttas framåt en ruta varje gång knappen
trycks in under uppspelning.
✎✎OBS!
( 1 ➞ ( 2 ➞ ( 3 ➞ ( 4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
``
Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.
5-minuters överhoppningsfunktion
Det spelas inget ljud i sökläget.
DVD RECEIVER/TV
Uppspelningssökningen producerar bara ljud vid
sökning i hastigheten ) 1 och ) 2. Den här
funktionen är bara tillgänglig för CD-DA.
Hoppa över scener/spår
dBAD
Tryck på knapparna [].
• Varje gång knappen trycks in under uppspelning
kommer föregående eller nästa kapitel, spår eller
mapp (fil) att spelas.
• Du kan inte hoppa över flera kapitel i följd.
Långsam uppspelning
S.VOL
Tryck på knappen ◄,► under uppspelning. 1
• Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång
du trycker på knappen ►.
4
• Uppspelningen hoppar bak 5 minuter varje gång
du trycker på knappen ◄.
7
✎✎OBS!
``
*1 ➞*2 ➞*3
*1 ➞*2 ➞*3
✎✎OBS!
``
Inget ljud hörs under långsam uppspelning.
``
Baklänges uppspelning går inte att göra i långsamt
tempo.
2
3
5
6
8
9
DSP /EQ
Den här funktionen är bara tillgänglig för DivX som
innehåller tidsinformationen.
Använda skivmenyn
Tryck på knappen PAUS (#) och sedan på knappen
) för långsam uppspelning.
SLEEP
D
0
MUTE
d
dD
d
D
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
✎✎OBS!
``
``
dD
Grundfunktioner
Använda uppspelningsfunktionen
VOL
REPEAT
TUNING
/CH
Du kan använda menyerna för ljudspråk,
undertextningsspråk, profil etc.
DISC MENU
1. Tryck på knappen DISC MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
MENU
TITLE MENU
2. Tryck på knapparna ▲▼◄►för att
välja önskat alternativ och tryck sedan på
knappen ENTER.
✎✎OBS!
``
Beroende på skivan kan
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
C
D
menyinställningsalternativen variera och denAhär B
menyn kanske inte är tillgänglig.
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Svenska
23
7
8
9
DSP /EQ
0
Grundfunktioner
Använda titelmenyn
CD/MP3 Upprepa
MUTE
VOL
d
TUNING
/CH
REPEAT
På DVD-skivor med flera titlar kan du visa titeln för
varje film.
DISC MENU
MENU
2. Tryck på knapparna ▲▼◄►för
att
TOOLS
välja önskat alternativ och tryck sedan
på knappen ENTER.
A
FUNCTION
TV SOURCE
TUNER MEMORY
A
BS.VOL
Upprepa uppspelning
DIMMER
1S . VOL
;
;
(Upprepning av ; Upprepa spår ; Upprepa
alla ; Slumpvis ; Upprepa avsnitt A-B)
;
;
; ;
(Upprepning av ; Upprepa spår ; Upprepa
kat (katalog); Upprepa alla ; Slumpvis)
SLEEP
MO/ST
CD RIPPING
C
D
2
AUDIO UPSCALE
P .BASS
dBAD
4
5
7
DVD/DivX Upprepa
Repeat 1. Under uppspelning av DVD- eller CD-skiva
trycker du på knappen REPEAT på
fjärrkontrollen.
2. För DVD trycker du på knapparna ▲▼ för att
välja A-.
För CD trycker du på knappen REPEAT flera
gånger tills
visas.
3. Tryck på knappen ENTER på den punkt där du
vill upprepad uppspelning ska starta (A).
MUTE
TUNING
4. Tryck på knappen ENTER på den punkt där du
/CH
VOL
REPEAT
1. Under uppspelning av DVD/DivX
trycker du på knappen REPEAT på
fjärrkontrollen.
DISC MENU
MENU
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskat upprepningsläge och tryck
sedan på knappen ENTER.
TOOLS
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OFF och
återgå till normal uppspelning och tryck sedan
på knappen ENTER.
vill upprepad uppspelning ska sluta (B).
5. För att återgå till normal uppspelning,
För DVD trycker du på knappen REPEAT och sedan på
knapparna ▲▼ för att välja OFF (AV). För CD trycker du
på knappen REPEAT för att välja .
TITLE MENU
INFO
✎✎OBS!
``
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
RETURN
A
DIMMER
Svenska
dB
6
DSP /EQ
0
OFF
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
3Upprepad uppspelning A-B
Du kan upprepa uppspelningen av ett visst angivet
9avsnitt på en DVD eller CD.
8
Du kan upprepa titel, kapitel eller avsnitt (A-B
Repeat) för DVD/DivX.
24
;
RETURN
EXIT
Beroende på skivan kan menyinställningsalternativen
DVD RECEIVER/TV
variera och den här menyn kanske inte är tillgänglig.
Z
D
;
INFO
POWER
✎✎OBS!
``
B
TITLE MENU
1. Tryck på knappen TITLE MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
1. Under uppspelning av CD/ MP3 trycker du på
knappen REPEAT flera gånger för att välja det
upprepningsläge du vill ha.
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Funktionen att upprepa A-B fungerar inte med
DivX-, MP3- och JPEG-skivor.
04
TOOLS(VERKTYS)-menyn
POWER
d
DVD RECEIVER/TV
1/1
2/20
S.VOL
0:05:21
1/1 EN 5.1CH
1/1 EN
1
2
4
5
7
8
1/1
Change Select
0
D
1/6
1/1
1/1 EN
Change MUTE
Select
VOL
DISC MENU
1. Tryck på knappen TOOLS på
fjärrkontrollen under uppspelning.
REPEAT
MENU
) : För åtkomst till önskad titel
när det finns mer än en på skivan.
Om det exempelvis finns mer än en film
på en DVD-skiva identifieras varje film
SLEEP
som en titel.
`` Kapitel(
) : De flesta DVD-skivorna är
inspelade i kapitel så att du enkelt kan
3 hitta ett specifikt avsnitt.
`` Speltid( ) : Du kan spela upp filmen
6 från en önskad tid. Du måste ange
starttiden som referens.
9 Sökfunktionen för tid fungerar inte på
vissa skivor.
DSP /EQ
`` Ljud(
): Hänvisar till filmens
ljudspårsspråk. En DVD-skiva kan
innehålla upp till 8 ljudspråk.
`` Undertext(
): Motsvarar de
undertextningsspråk som är
tillgängliga på skivan. Du kan välja
undertextningsspråk alternativt inte
visa någon undertextning alls. En
DVD-skiva kan innehålla upp till 32
TUNINGundertextningsspråk.
/CH`` Vinkel(
): När en DVD-skiva innehåller
flera vinklar för en viss scen kan du
använda vinkelfunktionen.
TITLE MENU
`` Titel(
FUNCTION
TV SOURCE
Välja ljudspråk
TOOLS
INFO
dD
2. Tryck på knappen ▲▼ för att
välja önskat alternativ.
1. Tryck på knappen TOOLS.
3. Tryck på knapparna ◄►för att
välja önskad inställningsändring och RETURN
tryck sedan
2. EXIT
Tryck på knappen ▲▼ för att välja LJUD (
).
på knappen ENTER.
3.
Tryck
på
knapparna
_+
eller
sifferknapparna
- Du kan använda sifferknapparna på TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
för
A
B
C
D att välja önskat ljudspråk.
fjärrkontrollen för att styra vissa alternativ.
• Beroende på antalet språk som finns på en
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
4. För att ta bort skivinformationen trycker du på
P .BASS DVD-skiva väljs olika ljudspråk varje gång du
knappen TOOLS igen.
trycker på knappen.
✎✎OBS!
``
``
``
Om du spelar upp innehåll från verktygsmenyn kanske
vissa funktioner inte är aktiverade beroende på skivan.
Du kan också välja Dolby Digital eller Pro Logic,
beroende på skiva.
Vissa verktygsmenyer kan variera beroende på skivor och
filer.
Välja undertextningsspråk
dD
1. Tryck på knappen TOOLS.
2. Tryck på knappen ▲▼ för att välja
UNDERTEXT (
).
Svenska
25
Grundfunktioner
Visa skivinformation
Grundfunktioner
3. Tryck på knapparna _+ för att välja önskat
undertextningsspråk.
• Beroende på antalet språk som finns på en
DVD-skiva väljs olika undertextningsspråk
varje gång du trycker på knappen.
DIMMER
✎✎OBS!
Tryck på DIMMER-knappen.
``
Du kan justera displayskärmens ljusstyrka på
huvudenheten.
Funktionerna för undertextning och audiospråk
kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.
Ljudläge
P.BASS
Rubrikfunktion
D
• Du måste ha viss erfarenhet av videoarbete och
-redigering för att använda den här funktionen på
rätt sätt.
• För att använda rubrikfunktionen ska du spara
rubrikfilen (*.smi) i samma filnamn som den för
DivX-mediafil (*.avi) i samma mapp.
Exempelvis: Rot Samsung_007CD1.avi Samsung_007CD1.smi
• Upp till 100 alfanumeriska tecken eller 50
östasiatiska tecken (2 byte-tecken som koreanska
och kinesiska) i filnamnet.
• Undertext för DivX-file är *.smi, *.sub, *.srt över
148 kbyte stöds inte.
Vinkelfunktion
Funktionen P.BASS ger mer bas för att förstärka de
låga frekvenserna.
Funktionen MP3 ENHANCE erbjuder bättre
ljudkvalitet genom att skala upp
samplingsfrekvensen.
Tryck på knappen P.BASS.
2-kanalig
LPCM-källa
MP3-fil
✎✎OBS!
``
d
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
``
Funktionen P.BASS är endast tillgänglig med
2-kanalig LPCM-källa, såsom mp3, Divx, cd och
wma.
MP3-förbättringsfunktionen är bara tillgänglig för
MP3-fil.
Den här funktionen gör det möjligt för dig att visa
samma scen i olika vinklar.
1. Tryck på knappen TOOLS.
2. Tryck på knappen ▲▼ för att välja VINKEL
(
).
3. Tryck på knapparna _+ för att välja önskad
vinkel.
✎✎OBS!
``
Vinkelfunktionen fungerar bara med skivor på vilka
flera vinklar har lagrats.
S.VOL (SMART VOLUME)
DVD RECEIVER/TV
Med den här funktionen reglerar och stabiliserar
du
volymen mot en drastisk volymändring vid byte av
S.VOL
kanal eller scen.
Tryck på S.VOL-knappen.
• Varje gång knappen trycks in ändras
valet enligt följande:
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
SMART VOLUME ON  SMART VOLUME OFF
26
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
9
DSP /EQ
0
Svenska
MUTE
04
MOVIE
GIGA-ljudfunktionen förstärker basen och förbättrar den
dubbelt så mycket så att det verkliga ljudet blir mycket
kraftfullt.
GIGA-ljudfunktionen används bara för
subwoofern.
OFF
Ger känslan av att sitta i en biosalong.
Ger en känsla som om du befann dig
i en stor kyrka.
Välj det här alternativet för normalt
ljud.
``
✎✎OBS!
GIGA-ljudet fungerar bara i 2-kanaligt LPCM-läge.
``
Funktionen DSP/EQ är endast tillgänglig
DVD iRECEIVER/TV
STEREO-läget.
DSP/EQ-funktionen är inte tillgänglig vid S.VOL
uppspelning av AC3-signalen i 2.1-kanalsläge.
1
S/W LEVEL (S/W-NIVÅ)
Dolby Pro Logic II
Du kan även trycka på knappen S/W LEVEL på
FUNCTION
fjärrkontrollen och använda
knapparna _ eller
+ för
POWER
TV SOURCE
att justera nivån för subwoofern.
Du kan välja önskat ljudläge för Dolby Pro Logic7II.
DVD RECEIVER/TV
2
3
• DSP (Digital Signal Processor) : DSP-lägen har
4 olika ackustiska
5
6
utformats för att simluera
miljöer.
• EQ: Du kan välja mellan POPS, JAZZ , ROCK och
8 musikgenre
9
USER för att optimera 7
ljudet för den
du spelar.
DSP /EQ
0
MUSIC
MOVIE
3
5
6
8
9
0
PL II.
POPS,
JAZZ,
ROCK
Beroende på musikgenre kan du välja
POPS, JAZZ, och ROCK.
USER
Du kan lyssna på musik som ställer in i
“EQ:USER ”.
TUNING
VOL
/CH
Om du trycker på ENTER
REPEAT på menyn
“EQ:USER” ser du ett fönster där du kan
ändra EQ-inställningarna efter önskemål.
MENU
TITLE MENU
Ger en känsla som i en studio.
CLUB
Simulerar TOOLS
ljudet från ett discotekINFOmed
dunkande bas.
HALL
Erbjuder en klar musik, som om du
lyssnade i ett konserthus.
RETURN
Du kan lyssna på en 2-kanals ljudkälla i
5.1-kanals surroundljud med alla
högtalare aktiva.
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
TUNING
/CH
REPEAT
DISC MENU
MENU
- Det kanske inte kommer ljud ur en
specifik högtalare, beroende på
insignalen.
TITLE MENU
TOOLS
Du hör multikanalsurroundljud.
STEREO
Välj det här för att lyssna från vänster
och höger högtalare och subwoofern.
INFO
RETURN
✎✎OBS!
``
``
MO/ST
CD RIPPIN
B
C
D
När du väljer läget Pro Logic II ska du ansluta
DIMMER
den externa enheten till uttagen AUDIO INPUT
(L och R) på produkten. Om du endast ansluter
en ingång (L eller R) får du inte surroundljud.
Funktionen Pro Logic II är endast tillgänglig i
Stereo-läget.
Svenska
EXIT
TUNER MEMORY
A
EXIT
TUNER MEMORY
MUTE
Öka realismen för filmsoundtrack.
MATRIX
MUTE
DISC MENU
När du lyssnar på musik kan du
uppleva ljudeffekter, som om du lyssnar
på den i verkligheten.
VOL
PROLOG
Tryck på knappen DSP/EQ.
A
4
2
SLEEP
S.VOL
DSP (Digital Signal
Processor)/EQ 1
DIMMER
SLEEP
DSP /EQ
Tryck på knappen
Tryck på S/W LEVEL-knappen.
STUDIO
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
✎✎OBS!
Tryck på GIGA-knappen.
``
CHURCH
Grundfunktioner
GIGA
27
S . VOL
AUDIO UPSCAL
P .BASS
Grundfunktioner
Lyssna på radio
Använda knapparna på fjärrkontrollen
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM
2. Ställ in önskad station.
• Förinställ inställning 1 : Du måste först lägga till
önskad frekvens som en förinställning. Tryck på
knappen STOPP (@) för att välja PRESET
(FÖRINSTÄLLNING) och tryck sedan på knappen
TUNING/CH (
) för att välja
förinställningsstation.
• Manuell inställning: Tryck på knappen STOPP
(@) för att välja MANUAL (MANUELLT) och tryck
sedan på knappen TUNING/CH (
) för att
ställa in lägre eller högre frekvens.
• Automatisk inställning: Tryck på knappen
STOPP (@) för att välja MANUAL (MANUELLT)
och tryck sedan och håll ned knapparna TUNING/
CH (
) för att automatiskt söka bandet.
Ställa in Mono/Stereo
Tryck på knappen MO/ST.
• Varje gång knappen trycks in växlar ljudet
mellan STEREO och MONO.
• I ett område med dålig mottagning ska
du välja MONO för en klar och störningsfri
sändning.
Förinställa stationer
Förinställa FM 89.10 i minnet
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM
2. Tryck på knappen TUNING/CH (,,.) för att välja
<89.10>.
3. Tryck på knappen TUNER MEMORY.
• Numret blinkar på displayen.
4. Tryck på knappen TUNING/CH (
)
för att välja förinställt nummer.
• Du kan välja mellan 1 och 15 förinställningar.
28
Svenska
5. Tryck på knappen TUNER MEMORY igen.
• Tryck på knappen TUNER MEMORY innan
siffran försvinner från skärmen.
• Siffran försvinner från skärmen och stationen
är lagrad i minnet.
6. För att välja andra stationer upprepar du steg 2 till 5.
05
USB-inspelning
Spela upp mediefiler med USBvärdfunktionen
Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och
musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller
digitalkamera med högkvalitativ video med 5.1
kanalsljud, med hög kvalitet genom att ansluta
lagringsenheten till USB-porten på produkten.
5V 500mA
1. Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens
framsida.
2. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja USB.
• USB visas på skärmen och försvinner sedan.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja Video,
Photos eller Music.
- Välj en fil att spela upp.
Säker USB-borttagning
Utför säker borttagning innan du kopplar ur
USB-kabeln, för att undvika skador på minnet i
USB-enheten.
• Tryck på den GULA(C) knappen.
-R
EMOVE visas på displayen.
• Ta ur USB-kabeln.
✎✎OBS!
``
För att lyssna på musikfiler med 5.1 kanals
hemmabioljud måste du ställa in läget för Dolby
Pro Logic II till Matrix. (Se sidan 27)
``
Ta bort USB-kabeln från USB-porten. Det kan
skada data på USB-porten om du inte är
försiktig och tar den sakta.
Vid CD-DA-uppspelning (Compact Disc Digital Audio)
med USB-inspelningsfunktion eller då du lyssnar på
FM-radio eller tar emot ljudkällan från en extern enhet
kan du spela in ljudkällan i USB-minnet.
Ex) USB-inspelning av CD-DA-ljudinnehåll
1. Anslut USB-enheten till din produkt.
2. Lägg CD-DA-skivan i CD-facket.
3. Tryck på knappen USB REC på
fjärrkontrollen.
• För att starta inspelning av aktuellt
spår ska du trycka på knappen
USB REC på fjärrkontrollen medan systemet
spelar upp spåret eller det tillfälligt är stoppat.
• För att rippa alla spår på CD:n ska du trycka
och hålla in knappen USB REC på
fjärrkontrollen.
- "FULL RECORDING (FULL INSPELNING)"
visas på displayen och inspelningen startar.
4. Tryck på knappen STOPP (@) för att stoppa
inspelningen.
• När USB-inspelningen för en CD är klar ser
du en ny mapp med namnet ”RECORDING
(INSPELNING)” i USB-enheten. Innehållet
sparas i mappen i MP3-format.
• När USB-inspelningen för en FM-radio- eller
AUX-källa är klar ser du en ny mapp med
namnet ”TUNER RECORDING eller AUX
RECORDING (TUNER- eller AUXINSPELNING)” i USB-enheten. Innehållet
sparas i mappen i MP3-format.
✎✎OBS!
``
``
``
``
``
``
``
Koppla inte ur USB-anslutningen eller strömsladden
under USB-inspelningen. Det kan skada data. För att
stoppa USB-inspelningen trycker du på knappen
STOPP och kopplar från USB-enheten efter att
systemet helt har stoppat uppspelningen av CD:n.
Om du kopplar ur USB-anslutningen under
USB-inspelning kommer systemet att stängas av och
du kan inte ta bort den inspelade filen.
Om du ansluter USB-enheten till systemet under
tiden den spelar upp en CD, stoppar systemet
tillfälligt och spelar sedan upp igen.
Om inspelningen pågått i mindre än 5 sekunder
kanske ingen inspelningsfil skapas.
USB-inspelning är endast möjlig om USB-enheten är
formaterad i FAT-filsystemet. (NTFS-filsystem stöds
ej.)
Ljudsignalen sänds inte ut under USB-inspelning för
CD:n.
När högtalarvalet är inställt på TV Speaker
(TV-högtalare) stöds inte funktionen för USBinspelning.
Svenska
29
Avancerade funktioner
USB-funktion
Övrig information
Felsökning
Om enheten inte fungerar som den ska kan du felsöka i listan nedan. Om problemet inte är beskrivet nedan
eller om instruktionerna inte avhjälper problemet ska du stänga av enheten, dra ur strömkontakten och
kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Samsung Electronics Service Center.
Problem
Kontrollera/Åtgärda
Kan inte mata ut skivan.
• Sitter strökontakten ordentligt i uttaget?
• Slå av strömmen och slå på den igen.
Uppspelningen startar inte.
• Kontrollera DVD-skivans regionskod.
DVD-skivor som är köpta utomlands kanske inte kan spelas.
• CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på den här produkten.
• Kontrollera om barnlåset är korrekt inställt.
Uppspelningen startar inte direkt när
knappen Spela/Paus är nedtryckt.
• Är skivan deformerad eller repig?
• Torka ren skivan.
Det hörs inget ljud.
• Det hörs inget ljud under snabb uppspelning, långsam uppspelning och stegvis
uppspelning.
• Är högtalarna korrekt anslutna? Är högtalarinställningarna rätt gjorda?
• Är skivan skadad?
Ljudet kan endast höras från några
högtalare och inte alla 6.
• På vissa DVD-skivor kommer ljudet enbart ut ur de främre högtalarna.
• Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
• Justera volymen.
• När du lyssnar på en CD, radio eller TV, sänds ljudet ut ur de främre högtalarna.
Välj " PROLOG" genom att trycka på
PL II (Dolby Pro Logic II) på fjärrkontrollen
för att använda alla sex högtalare.
Dolby Digital 5.1 CH Surround
Sound går inte att producera.
• Finns det en markering för "Dolby Digital 5.1 CH" på skivan? Dolby Digital 5.1 CH
Surroundljud produceras bara om skivan spelas in med 5.1 kanalljud.
• Är ljudspråket korrekt inställt till DOLBY DIGITAL 5.1-CH i informationsskärmen?
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Används fjärrkontrollen inom intervallet för vinkel och avstängd?
• Är batterierna slut?
• Har du valt rätt läge (MOTTAGARE DVD/TV)?
• Skivan roterar men det är ingen
bild.
• Bildkvaliteten är dålig eller bilden
skakar.
• Är TV:n påslagen?
• Är videokablarna korrekt anslutna?
• Är skivan smutsig eller skadad?
• En dåligt tillverkad skiva kanske inte kan spelas.
Ljudspråk och undertextning fungerar inte.
• Ljudspråk och undertextning fungerar inte om skivan inte innehåller detta
Menyn för skiva/titel visas inte även
om funktionen för skiva/titel väljs.
• Använder du en skiva som inte innehåller menyer?
Det går inte att ändra
bildförhållande.
• Du kan spela 16:9 DVD-skivor i läget 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX och 4:3 PAN
SCAN, men 4:3 DVD-skivor kan endast visas i 4:3. Läs på DVD-skivans fodra och
välj sedan lämplig funktion.
30
Svenska
06
Kontrollera/Åtgärda
• Produkten fungerar inte.
(Exempelvis: Enheten får ingen
ström, frontpanelen fungerar inte
eller det hörs konstiga ljud.)
• Produkten fungerar inte normalt.
Jag har glömt lösenordet för
barnlåset.
• Tryck på och håll in knappen STOPP (@) på fjärrkontrollen i 5 sekunder eller mer.
När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• Om meddelandet NO DISC (INGEN SKIVA) visas på huvudenhetens skärm ska du hålla
in knappen STOPP (@) på fjärrkontrollen i minst 5 sekunder. “ INIT” visas på
skärmen och alla inställningar återgår till standardvärden.
Tryck sedan på knappen POWER.
När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Enheten kan inte ta emot
radiosändning.
• Är antennen korrekt ansluten?
• Om antennens insignal är svag ska du installera en extern FM-antenn på ett ställe med bra
mottagning.
Språkkodslista
Ange lämpligt kodnummer för OTHERS i skivmenyn, ljud och undertext. (Se sidan 21)
Kod
Språk
Kod
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
Språk
Kod
Kod
Språk
Kod
Interlingue
1345
Malagasy
1482
Kirundi
1527
1245
Inupiak
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1248
Indonesian
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
Greek
1239
1144
English
1145
Esperanto
Språk
Språk
Kod
Språk
Tajik
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
Svenska
31
Övrig information
Problem
Övrig information
Specifikationer
Allmänt
FM Tuner
Vikt
Mått
Intervall för driftstemperatur
Intervall för luftfuktighet
Signal/brus-förhållande
Känslighet
Total harmoniförvridning
DVD (Digital Versatile Disc)
Skiva
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Videoutgång
Component Video
Förstärkare
Främrehögtalarutgång
35W x 2(3Ω)
Centerhögtalare ut
95W(3Ω)
Surroundhögtalare ut
35W x 2(3Ω)
Subwoofer ut
95W(3Ω)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-förhållande
65dB
Kanaldelning
60dB
Ingångskänslighet
(AUX)800mV
Högtalarsystem
Högtalare
2.04 Kg
430 (B) x 61 (H) x 230 (D) mm
+5°C~+35°C
10 % till 75 %
60 dB
10 dB
1%
Läshastighet: 3.49 ~ 4.06 m/sek.
Ungefärlig speltid (enkelsidigt, Single Layer-skiva): 135 min.
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Max inspelningstid: 74 min.
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Max inspelningstid: 20 min.
480i(576i)
1 kanal : 1.0 Vp-p (75 Ω laddning)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω laddning)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω laddning)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω laddning)
Impedans
Frekvensområde
Utgångsljud
Beräknad effekt
Maximal effekt
Mått (B x H x D)
Vikt
5.1-kanals högtalarsystem
Fram
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Mitten
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
35W
95W
35W
70W
190W
70W
Fram/ Surround/ Mitten: 77 x 107 x 68 mm
Subwoofer : 154 x 299 x 285 mm
Subwoofer
3Ω
20Hz~160Hz
88dB/W/M
95W
190W
Fram/ Surround : 0,3 Kg, Mitten : 0,34 Kg
Surround : 0,32 Kg, Subwoofer : 2,89 Kg
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
32
Svenska
OpenSSL-lisens
OpenSSL Toolkit har en dubbel licens, dvs. både villkoren för OpenSSL-licensen och SSLeay-grundlicensen
gäller för verktygskitet. Se nedan för faktiska licenstexter. Faktum är att båda licenserna är Open Sourcelicenser av BSD-typ. Vid eventuella frågor relaterade till OpenSSL, kontakta openssl-core@openssl.org.
OpenSSL-lisens
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Med ensamrätt.
Vidaredistribuering och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåtet under
förutsättning att följande villkor uppfylls:
1. Vidaredistribueringen av källkoden måste innehålla upphovsrättsmeddelandet ovan, den här listan över villkor
och följande friskrivning.
2. Vidaredistribueringar i binär form måste reproducera upphovsrättsmeddelandet ovan, den här listan över
villkor och följande friskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls vid distributionen.
3. Allt marknadsmaterial som nämner egenskaper eller användning av den här programvaran måste innehålla
följande meddelande: "Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL Project för
användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. Namnen "OpenSSL Toolkit" och "OpenSSL Project" får inte godkänna eller marknadsföra produkter med
ursprung i den här programvaran utan föregående skriftligt samtycke. För skriftligt samtycke, kontakta opensslcore@openssl.org.
5. Produkter med ursprung i den här programvaran får inte kallas "OpenSSL" och inte heller får “OpenSSL"
visas i namnet utan föregående skriftligt samtycke från OpenSSL Project.
6. Omdistribueringar i alla former måste innehålla följande meddelande: "Den här produkten innehåller
programvara som har utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.
org/)"
DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV OpenSSL PROJECT ``I BEFINTLIGT SKICK'' OCH
ALLA UTTALADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE
FRÅNSÄGES. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL OpenSSL PROJECT ELLER DESS LEVERANTÖRER
ANSVARA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, EXEMPELGIVANDE ELLER FÖLJDMÄSSIGA
SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
-TJÄNSTER; ANVÄNDNINGSFÖRLUST, DATA, ELLER VINSTER; ELLER DRIFTSAVBROTT) OAVSETT ORSAK
OCH TEORI OM ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER FÖRSEELSER
(INKLUSIVA OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPKOMMER PÅ NÅGOT SÄTT VID ANÄVNDNINGEN AV
DEN HÄR PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DET HAR FÖREGÅTTS AV INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDAN
SKADA.
Den här produkten inkluderar kryptografisk programvara som har skrivits av Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Den här produkten inkluderar programvara som har skrivits av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay-licens
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Med ensamrätt. Det här paketet är en SSL-implementering som har skrivits av Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Implementeringen har utformats för att vara kompatibel med Netscapes SSL.
Det här biblioteket är fritt för kommersiell och icke-kommersiell användning, under förutsättning att följande
villkor uppfylls. Följande villkor gäller för all kod som finns i den här distributionen, oavsett om det är RC4, RSA,
lhash, DES, etc., och inte bara SSL-kod. SSL-dokumentationen som ingår i den här distributionen omfattas av
samma upphovsrättsliga regler, förutom att innehavaraen är Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Svenska
33
OpenSSL-lisens
Upphovsrätten förblir tillhörande Eric Young och därmed får inga upphovsrättsmeddelanden i koden avlägsnas.
Om det här paketet används i en produkt ska Eric Young anges som författare till de delar av biblioteket som
används. Detta kan göras i form av ett textmeddelande vid programstarten eller i dokumentatinoen (online eller i
text) som medföljer paketet.
Vidaredistribuering och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåtet under
förutsättning att följande villkor uppfylls:
1. Vidaredistribueringen av källkoden måste innehålla upphovsrättsmeddelandet, den här listan över villkor och
följande friskrivning.
2. Vidaredistribueringar i binär form måste reproducera upphovsrättsmeddelandet ovan, den här listan över
villkor och följande friskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls vid distributionen.
3. Allt marknadsmaterial som nämner egenskaper eller användning av den här programvaran måste innehålla
följande meddelande:
”Den här produkten inkluderar kryptografisk programvara som har skrivits av Eric Young (eay@cryptsoft.com).”
Ordet ”kryptografisk” kan utelämnas om rutinerna från biblioteket som används inte är kryptografiskt kopplade.
4. Om du inkluderar Wwindows-specifik kod (eller kod med ursprung däri) från programkatalogen (programkod)
måste du inkludera ett meddelande: ”Den här produkten inkluderar programvara som har skrivits av Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).”
DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV ERIC YOUNG ``I BEFINTLIGT SKICK'' OCH
ALLA UTTALADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE
FRÅNSÄGES. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTAREN ELLER DESS LEVERANTÖRER
ANSVARA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, EXEMPELGIVANDE ELLER FÖLJDMÄSSIGA
SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
-TJÄNSTER; ANVÄNDNINGSFÖRLUST, DATA, ELLER VINSTER; ELLER DRIFTSAVBROTT) OAVSETT ORSAK
OCH TEORI OM ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER FÖRSEELSER
(INKLUSIVA OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPKOMMER PÅ NÅGOT SÄTT VID ANÄVNDNINGEN AV
DEN HÄR PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DET HAR FÖREGÅTTS AV INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDAN
SKADA.
Licensen och distributionstermerna för någon offentligt tillgänglig version av härledning av den här koden kan
inte ändras, dvs. koden kan inte kopieras och placeras under någon annan distribueringslicens [inklusive GNI
Public License]
34
Svenska
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 / 021-56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar
i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de
gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan
dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från
annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Code No. AH68-02459E (00)
HT-E330
Digitalt
hjemmeunderholdningssystem
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du
registrere dit produkt hos
www.samsung.com/register
Sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsadvarsler
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
indeni produktet, der udgør en risiko for
elektrisk stød eller personskade.
FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE
ELEKTRISK STØD, SKAL DU SØRGE FOR, AT
NETSTIKKET ER HELT INDSAT
ADVARSEL
• For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk
stød må du ikke udsætte dette apparat for regn
eller fugt.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen
objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må
anbringes på apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal
altid være muligt at anvende det.
• Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt
med beskyttelsesjord.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes
fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være
tilgængelig.
2
Dansk
Dette symbol indikerer vigtige
instruktioner, der følger med
produktet.
CLASS 1
LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASERPRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som
et KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Brug af kontroller og andre justeringer eller
ændringer af procedurer end de, der er angivet
heri, kan medføre skadelig stråling.
FORSIGTIG
• USYNLIG
LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG
LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLEN.
Forholdsregler
• Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
• Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm).
• Anbring ikke produktet på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt.
Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret.
• Anbring ikke noget oven på produktet.
• Inden du flytter produktet, skal du sikre dig, at disksprækken er tom.
• For helt at afbryde produktet fra strømforsyningsnettet skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal
anvendes i en længere periode.
• Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige produktet.
• Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at produktet overophedes og ikke fungerer korrekt.
• Beskyt produktet mod fugt, og undgå kraftig varme eller udstyr, der skaber et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt (f.eks. højttalere).
• Kobl strømkablet fra strømfordyningen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
• Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.
• Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer
produktet om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender det.
• Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige.
Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Tilbeh
Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.
FUNCTION
MUTE
DSP/EQ
S.VOL
2
3
4
5
6
7
8
1
P.SCAN
VOL
9
VOL
0
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
P.BASS
A
USB REC
Videokabel
FM-antenne
Brugervejledning
S/W LEVEL TUNING
B
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Fjernbetjening/batterier
(AAA-størrelse)
Scart-adapter
Dansk
3
Sikkerhedsinformationer
Forholdsregler vedr. håndtering og
opbevaring af diske
Små ridser på disken kan reducere lyd- og
billedkvaliteten eller medføre, at der springes på
disken.
Vær specielt omhyggelig med ikke at ridse diske, når
du håndterer dem.
Sådan holdes diske
• Rør ikke ved diskens indspillede side.
• Hold disken på kanterne, så der ikke
kommer fingeraftryk på overfladen.
• Sæt ikke papir eller tape på disken.
Sådan opbevares diske
• Opbevar dem ikke i direkte sollys
• Opbevar dem et køligt, ventileret sted.
• Opbevar dem i et rent beskyttelseshylster.
Opbevar lodret.
✎✎BEMÆRK
``
``
Sørg for, at der ikke kommer snavs på diskene.
Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.
Håndtering og opbevaring af diske
Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, kan
du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet
med vand og aftørre med en blød klud.
• Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken
midte og udefter
✎✎BEMÆRK
``
Den kan forekomme fugtdannelse, hvis varm luft
kommer i kontakt med kolde dele inde i produktet. Når
der dannes fugt inde i produktet, fungerer det muligvis
ikke korrekt. Hvis dette forekommer, skal du fjerne
disken og lade produktet stå i en eller to timer med
strømmen tændt.
Licens
• Dolby og double-D-symbolet er registrerede varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
4
Dansk
• OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af
DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en
officiel DivX Certified®-enhed, som afspiller DivX-video.
Besøg divx.com for flere informationer og softwareværktøjer
til konvertering af dine filer til DivX-video.
• OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®
enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX
Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din
registreringskode under sektionen DivX VOD i enhedens
opsætningsmenu. Gå til www.vod.divx.com for yderligere
oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.
• DivX Certified® er certificeret til at afspille DivX® video.
• DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker
tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og
anvendes under licens.
• Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Dette produkt bruger nogle softwareprogrammer, som
distribueres under Independent JPEG Group.
• Dette produkt bruger nogle softwareprogrammer, som
distribueres under OpenSSL Project.
Copyright
• © 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder
forbeholdes.
Kopibeskyttelse
• Mange dvd-diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor
bør du kun slutte dit produkt direkte til dit tv, ikke til en
videomaskine. Hvis du tilslutter til en videomaskine, får du
måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede dvd-diske.
Indhold
SIKKERHEDSINFORMATION
2
3
3
4
4
4
4
Sikkerhedsadvarsler
Forholdsregler
Tilbeh
Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske
Licens
Copyright
Kopibeskyttelse
SÅDAN KOMMER DU I GANG
7
7
10
10
11
12
Ikoner der anvendes i vejledningen
Disktyper og egenskaber
Beskrivelse
Frontpanel
Bagpanel
En gennemgang af fjernbetjeningen
2
7
TILSLUTNINGER
13
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
DANSK
OPSÆTNING
13 Tilslutning af højttalerne
15Tilslutning af videoudgangen til dit tv
16 Tilslutning af FM-antennen
17 Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
Inden start (Startindstilling)
Indstilling af opsætningsmenuen
Visning
Tv-formatforhold
Videoudgangssignal
Lyd
Højttalerindstilling
DRC (Dynamic Range Compression)
AUDIO-SYNK
Brugerequalizer
System
Startindstillinger
DivX(R)-registrering
Sprog
Sikkerhed
Klassificering
Skift adgangskode
Support
Produktinformation
Dansk
5
Indhold
GRUNDLÆGGENDE
FUNKTIONER
21
22
22
23
26
28
Diskafspilning
Lydafspilning - CD (CD-DA)/MP3/WMA
JPEG-filafspilning
Brug af afspillefunktionen
Lydtilstand
Radiolytning
AVANCEREDE
FUNKTIONER
29
29
USB-funktion
USB-optagelse
ANDRE INFORMATIONER
30
31
32
33
Fejlfinding
Sprogkodeliste
Specifikationer
Licens til OpenSSL
21
29
30
• Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det
virkelige produkt.
• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
a. en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
b. du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
6
Dansk
Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du
læser brugervejledningen.
Ikon
Udtryk
Definition
DVD
Denne involverer en funktion,
der er mulig med DVD-Videoeller DVD±R/±RW-diske, der er
optaget og lukket i tilstanden
Video.
B
CD
Dette involverer en funktion, der
er mulig med en data-CD (CD
DA, CD-R/RW).
A
MP3
Dette involverer en funktion, der
er mulig med CD-R/RW-diske.
G
JPEG
Dette involverer en funktion, der
er mulig med CD-R/RW-diske.
D
DivX
Dette involverer en funktion, der
er mulig med MPEG4-diske.
(DVD±R/±RW, CD-R/RW)
!
FORSIGTIG
Dette omhandler en situation,
hvor en funktion ikke fungerer,
eller indstillinger måske bliver
annulleret.
✎
BEMÆRK
Dette omhandler tips eller
instruktioner på siden, der
medvirker til at få den enkelte
funktion til at fungere.
Genvejstast
Denne funktion giver direkte og
nem adgang ved at trykke på
en knap på fjernbetjeningen.
d
Sådan kommer du i gang
Ikoner der anvendes i vejledningen
01
Sådan kommer du i gang
Disktyper og egenskaber
Regionskode
Produktet og diskene er kodet efter region. Disse
regionskoder skal stemme overens, for at disken kan
afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles
disken ikke.
Disktype
DVD-VIDEO
Regionskode
Område
1
USA, USA-områder og Canada
2
Europa, Japan, Mellemøsten,
Ægypten, Sydafrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexico, Sydamerika,
Centralamerika, Australien, New
Zealand, Stillehavslandene,
Vestindien
5
Rusland, Østeuropa, Indien,
det meste af Afrika, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
Dansk
7
Sådan kommer du i gang
Disktyper og egenskaber
Disktyper der kan afspilles
Disktyper og
mærke (logo)
Optagede
signaler
Egenskaber
DVD-Video
VIDEO
DVD-VIDEO
DVD-R/DVD-RW I FORMATET
DVD video
DVD+R/DVD+RW I
FORMATET DVD video
AUDIO
LYD-CD
AUDIO
LYD-CD
AUDIO-CD
+
DivX
VIDEO
DATA-CD
CD-R/CD-RW i FORMATET
LYD-CD
CD-R/CD-RW i FORMATET
DATA-CD, der indeholder
følgende slags filer og
overholder ISO 9660 NIVEAU
1/NIVEAU 2 ELLER JOLIET
(UDVIDET FORMAT)
– MP3-filer
– JPEG-billedfiler
– MPEG 4-videofiler
DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW i
FORMATET DATA-DVD, der
indeholder følgende slags filer
og overholder UDF(*Universal
DATA-DVD
Disk Format)
– MP3-filer
– JPEG-billedfiler
– MPEG 4-videofiler
USB-enhed, der indeholder
følgende slags filer.
USB-enhed
– MP3-FILER ELLER WMA/
WMV-FILER
– JPEG-billedfiler
– MPEG 4-videofiler
8
Dansk
Brug ikke følgende disktyper!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM- og
DVD-RAM-diske kan ikke anvendes i dette produkt.
Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen
<WRONG DISC FORMAT (FORKERT
DISKFORMAT)> på tv-skærmen.
• Dvd-diske, der købes i udlandet, kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen
<Wrong Region. Please check Disc. (Forkert region.
Kontroller disken.)> på tv-skærmen.
Disktyper og diskformat
Dette produkt understøtter ikke Secure Media-filer (DRM).
CD-R-diske
• Visse CD-R-diske kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af
indspilleenheden (cd-optager eller pc) samt diskens tilstand.
• Brug en 650 MB (74 minutters) cd-r-disk.
Anvend ikke cd-r-diske på over 700 MB/80 minutter, da
disse muligvis ikke kan afspilles.
• Visse (genskrivelige) cd-rw-medier kan muligvis ikke afspilles.
• Kun CD-R’er, der er "lukket" korrekt, kan afspillet komplet.
Hvis sessionen er lukket, men disken er åben, kan du
muligvis ikke afspille den komplette disk.
CD-R-MP3-diske
• MP3-filnavne må ikke indeholde mellemrum eller
specialtegn (. / = +).
• Brug diske med en komprimerings/
dekomprimeringshastighed større end 128 Kbps.
• Hvis disken ikke er lukket, tager det længere tid,
før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer
bliver nødvendigvis afspillet.
• For filer der er indkodet i VBR-format (Variable Bit
Rate), f.eks. filer indkodet med både lav og høj
bithastighed (f.eks. 32 Kbps ~ 320 Kbps),
overspringes lyden muligvis ved afspilning.
• Der kan højst afspilles 500 spor fra en CD.
• Der kan højst være 300 mapper på en CD.
CD-R-JPEG-diske
• Der kan højst gemmes 999 billeder på en enkelt
CD.
• Ved afspilning af en Kodak/Fuji Picture CD kan kun
JPEG-filer i billedmappen afspilles.
• Andre billeddiske end Kodak/Fuji Picture CD kan
være længere tid om at starte, og det er ikke
sikkert, at alt afspilles.
01
• Softwareopdateringer for ikke-kompatible formater
understøttes ikke. (Eksempel: QPEL, GMC,
opløsning højere end 800 x 600 pixels mv.)
• Hvis en dvd-r/-rw-disk ikke er optaget korrekt i
formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.
Understøttede formater (DivX)
Dette produkt understøtter kun følgende
medieformater.
Hvis hverken video- eller lydformat er understøttet, kan
brugeren opleve problemer, som f.eks. ødelagte billeder
eller ingen lyd.
Understøttede videoformater
Format
AVI
WMV
Understøttede versioner
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Understøttede lydformater
Format
Bithastighed
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
Samplingsfrekvens
44,1khz
44,1/48khz
• Formatforhold: understøtter dette produkt op til
720x576 pixels. Tv-skærmopløsninger højere end
800 understøttes ikke.
• Når du afspiller en disk, og samplingsfrekvens er
højere end 48 kHz eller 320 kbps, kan du opleve
rystelser på skærmen under afspilning.
• Sektioner med en højere rammehastighed kan
muligvis ikke afspilles ved afspilning af en DivX-fil.
• Da dette produkt kun kan afkode formater, der er
autoriseret af DivX Networks, Inc., kan DivX-filer, som
brugeren har oprettet, muligvis ikke afspilles.
Understøttede enheder: USB-lagringsmedier,
MP3-afspiller, digitale kameraer
1) Hvis et mappe- eller filnavn er på mere end 10
tegn, vises det måske ikke, eller det fungerer
måske ikke.
2) En undertekstfil større end 300 KB vises muligvis
ikke korrekt.
3) Visse USB/digitale kameraenheder, USBkortlæsere understøttes ikke.
4) Filsystemerne FAT16 og FAT32 understøttes.
5) Foto- (JPEG), musik- (MP3, WMA) og videofiler
skal have navne på koreansk eller engelsk. Eller
kan filen muligvis ikke afspilles.
6) Slut direkte til produktets USB-port. Tilslutning
gennem et andet kabel kan medføre problemer
med USB-kompatibiliteten.
7) Indsættelse af mere end en hukommelsesenhed
i en multikortlæser fungerer muligvis ikke korrekt.
8) PTP-protokol til digitale kameraer er ikke
understøttet.
9) Frakobl ikke en USB-enhed under en
"læseproces".
10)Jo større billedopløsning, jo længere forsinkelse
ved visning.
11)MP3/WMA- eller videofiler med DRM, der er
downloadet fra et kommercielt sted, kan ikke
afspilles.
12)Ekstern harddiskenhed er ikke understøttet.
13)Den maksimale strøm, der understøttes af
USB-porten til en ekstern enhed, er 500 mA
(ved 5V DC).
14)Understøttede filformater
Format
Stillbillede
Filnavn
JPG
Filtype
JPG
.JPEG
Bithastighed
Musik
MP3
Film
WMA
WMV
DivX
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Version
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
Pixel
640x480
–
–
720x576
Samplingsfrekvens
–
44,1kHz
44,1kHz
44,1KHz~ 48KHz
Dansk
9
Sådan kommer du i gang
Bemærkninger vedr. USBtilslutning
DVD±R/±RW, CD-R/RW diske
Sådan kommer du i gang
Beskrivelse
Frontpanel
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
DISKBAKKE
Isæt disken her.
2
DISPLAY
Viser afspilningsstatus, tid mv.
3
USB-PORT
Tilslut her, og afspil filer fra eksterne USB-lagerenheder, som f.eks.
MP3-afspillere, USB-flashhukommelse mv.
Den USB-hukommelse, der kræver høj effekt (over 500 mA ved 5 V),
understøttes muligvis ikke
4
ÅBN/LUK-KNAP (
5
KNAPPEN FUNC (
6
KNAPPEN STOP (
7
KNAPPEN AFSPIL/PAUSE (
)
Afspiller en disk eller holder pause i afspilning.
8
KNAPPEN LYDSTYRKE (
)
Lydstyrkejustering.
9
POWER-KNAP (
10
10
)
Åbner og lukker diskbakken.
Tilstandene skifter således:
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Stopper afspilning af disken.
)
,
)
SENSOR TIL FJERNBETJENING
Dansk
Tænder og slukker for produktet.
Detekterer signaler fra fjernbetjeningen.
01
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
1
2
3 4
5
6
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
SURROUND
(Only For Service)
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1
FA NET (Kun til Service)
Anvendes til service/reparation.
2
HØJTTALERTILSLUTNINGSSTIK
Tilslut front-, center-, surround- og subwooferhøjttalerne.
3
AUX IN-STIK
Tilslut til 2 kanals analog udgang på en ekstern enhed (som f.eks. en
videobåndoptager)
4
VIDEO OUT-STIK
Tilslut dit tv’s videoindgangsstik (VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket.
5
COMPONENT VIDEO OUT-STIK
Tilslut et tv med komponentvideoindgange til disse stik.
6
FM ANTENNE-STIK
Tilsluttes til FM-antennen.
Dansk
11
Sådan kommer du i gang
En gennemgang af fjernbetjeningen
Tænder og slukker for produktet.
Tænder og slukker for produktet.
FUNCTION
Sluk midlertidigt for lyden.
Vælg den ønskede lydtilstand for Dolby
Pro Logic II.
Tryk på talknapperne for at vælge muligheder./1.
Knappen S.VOL :Regulerer og stabiliserer
volumenniveauet for at forhindre en
dramatisk volumenændring./7. Knappen
P.SCAN (P.SCAN):Tryk for at anvende
tilstanden P.SCAN (Progressiv scanning).
Tryk for at springe frem eller tilbage.l
/Skift kana
MUTE
DSP/EQ
Vælg den ønskede DSP/
EQ-lydtilstand.
S.VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P.SCAN
VOL
VOL
0
Skruer op for lydstyrken.
Tryk for at springe frem eller
tilbage.
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Tryk for at stoppe/afspille en disk.
Viser produktets opsætningsmenu.
Dette er en knap til tilstandsvalg.
Til at åbne og lukke diskbakken.
Tryk for at holde pause på en disk.
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
Brug denne til at gå i menuen Titel.
Tryk for at kontrollere diskmenuen.
TUNING
Bruges til at ændre lyd/
undertekstsprog, vinkel mv.
Vælger skærmmenuelementer og
ændrer menuværdier./øg efter aktive
FM-kanaler, og skift kanel./øg efter
aktive FM-kanaler, og skift kanel.
Vender tilbage til forrige menu.
Muliggør adgang til dvdhjemmebiografens almindelige funktioner,
som f.eks. navigation i fotolisten.
A.Knappen AUDIO UPSCALE/P.BASS :
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
USB REC
GIGA
C
DIMMER REPEAT
Vælg den ønskede P.BASS- eller
MP3 Forbedrings-tilstand.
B.Knappen S/W LEVEL : Bruges til at
justere niveauet på subwooferen.
Bruges til at starte USB-optagelse.
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Viser status for den aktuelle disk.
Afslutter menuen.
C.Knappen GIGA :Anvendes til at aktivere/
deaktivere GIGA-lydfunktionen.
D.Knappen MO/ST : Vælg MONO eller
STEREO for radioudsendelser.
Tryk for at forudindstille FM-stationer.
Gør det muligt at gentage en titel,
et kapitel, et spor eller en disk.
Justerer displayets lysstyrke.
Installation af batteriet i fjernbetjeningen
✎✎BEMÆRK
`` Anbring batterierne i fjernbetjeningen, således at de passer med polerne:
(+) til (+) og (–) til (–).
`` Udskift altid begge batterier samtidigt.
`` Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
`` Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje.
12
Dansk
* Batteristørrelse: AAA
02
Tilslutninger
Tilslutninger
Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af produktet til andre eksterne komponenter.
Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.
Tilslutning af højttalerne
Anbringelse af produktet
SW
Anbring det på en sokkel, en hylde eller under
tv-soklen.
Valg af lytteposition
2,5 til 3 gange tv-skærmens størrelse
Lyttepositionen skal have en afstand fra tv’et på
ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen størrelse.
Eksempel:
For 32" tv: 2~2,4 m
For 55" tv: 3,5~4 m
Fronthøjttalere
ei
Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig.
Anbring højttalerne, så deres diskanthøjttalere har samme højde som dine ører.
Juster fronthøjttalernes forside med centerhøjttalerens forside, eller anbring dem
en anelse foran centerhøjttalerne.
Centerhøjttaler
f
Det er bedst at installere denne i samme højde som fronthøjttalerne. Du kan også
installere den direkte over eller under tv-apparatet.
hj
Surroundhøjttalere
Anbring disse højttalere til siden i forhold til lyttepositionen. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads, kan du anbringe disse højttalere, så de peger på hinanden.
Anbring dem 60 til 90 cm over dine ører, vendende en anelse nedad.
I modsætning til front- og centerhøjttalerne anvendes surroundhøjttalerne
* primært
til at håndtere lydeffekter, og der ikke vil komme lyd fra dem hele
tiden.
Subwoofer
g
Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil.
!! FORSIGTIG
``
``
``
Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis højttaleren vælter.
Hold subwooferen uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn stikker deres hænder eller andre
genstande ind i subwooferens kanal (hul).
Hæng ikke subwooferen på væggen med kanalen (hullet) indad.
✎✎BEMÆRK
``
Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. det magnetfelt, som
højttaleren genererer. Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra tv’et.
Dansk
13
Tilslutninger
Højttalerkomponenter
(H)
(V)
FRONT
(H)
(V)
CENTER
SURROUND
SUBWOOFER
Fastgørelse af vægmonteringen
1. Klargør skruer (medfølger ikke), der passer til
hullet på bagsiden af hver højttaler. Se
illustrationerne nedenfor.
4 mm
5 mm
10 mm
30 mm
Hul på bagsiden af højttaleren
2. Fastgør skruerne i væggen, og hæng derefter
højttaleren op på væggen.
8 til 10 mm
Dybde for den fastgjorte skrue
Tilslutning af højttalerne
1. Tilslut stikkene på bagsiden af produktet, så farverne på højttalerstikkene passer sammen.
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (H)
Fronthøjttaler (V)
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
AUX
IN
FRONT
FM ANT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
VIDEO OUT
Surroundhøjttaler (H)
Surroundhøjttaler (V)
Subwoofer
14
Dansk
HDMI OUT
SUBWOOFER SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
02
Tilslutninger
Tilslutning af videoudgangen til dit TV
Vælg en af disse tre metoder ved tilslutning til et tv.
METODE 1
Grøn
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
FRONT
Blå
VIDEO OUT
Rød
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
FM ANT
COMPONENT
OUT
METODE 3
(medfølger)
METODE 2
SCART IN
METODE 1: Komponent video (progressiv scanning)
Hvis dit tv er forsynet med komponentvideoindgange, kan du tilslutte et komponentvideokabel (medfølger
ikke) fra COMPONENT OUT-stikket (PR, PB og Y) på bagsiden af produktet til komponentindgangsstikkene
på dit TV.
METODE 2: Scart
Hvis dit tv er udstyret med en SCART-indgang, skal du tilslutte det medfølgende videokabel fra VIDEO
OUT-stikket på bagsiden af produktet til VIDEO-stikket på Scart-adapteren og derefter tilslutte SCARTadapterens stik til SCART IN-stikket på dit tv.
METODE 3: Komposit video
Tilslut det medfølgende videokabel fra VIDEO OUT-stikket på bagsiden af produktet til VIDEO IN-stikket på
dit TV.
✎✎BEMÆRK
``
``
``
Når tilstanden Progressiv scanning er valgt, er der ingen signaler på VIDEO-udgangen.
Dette produkt fungerer i scanningstilstanden 480i (576i) ved komponent-/kompositudgang.
Når du har lavet videotilslutningen, skal du indstille videoindgangskilden på tv’et, så den passer til den
tilhørende videoudgangstilstand på dit produkt.
Tænd for dette produkt, inden du indstiller videoindgangskilden på tv’et. Se i tv’ets brugervejledning for flere
informationer om, hvordan du vælger tv’ets videoindgangskilde.
!! FORSIGTIG
``
Tilslut ikke enheder gennem en videobåndoptager. Videosignaler, der udsendes gennem en
videobåndoptager, kan blive påvirket af systemer til copyrightbeskyttelse, og billedet på tv’et vil blive forstyrret.
Dansk
15
7
8
9
DSP /EQ
0
Tilslutninger
MUTE
FUNKTIONEN P.SCAN (PROGRESSIV SCANNING)
I modsætning til almindelig interlaced scanning, hvor to billedfelter skifter for at danne
det samlede TUNING
billede
VOL
/CH (alle
(ulige linjer scannes, derefter scannes lige linjer), anvender progressiv scanning et felt med informationer
REPEAT
linjer vises i én passage) til at danne et detaljeret billede uden synlige scanningslinjer.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
1. Tryk på knappen STOP (STOP).
• Hvis du afspiller en disk, skal du trykke to gange på knappen STOP (STOP), så “STOP
(STOP)” vises på displayet.
7
TOOLS
INFO
2. Tryk på knappen P.SCAN (P.SCAN) på fjernbetjeningen, og hold nede i mere end 5 sekunder.
• Trykker og holder du knappen i mere end 5 sekunder, vælger du skiftevis "P.SCAN (P.SCAN)" og
"I.SCAN (I.SCAN)".
• Når du vælger P.SCAN (P.SCAN), vises "P.SCAN (P.SCAN)" på displayet.
• For at indstille tilstanden P.Scan for DivX-diske skal du trykke på knappen RETURN
P.SCAN (P.SCAN) påEXIT
fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder uden nogen disk i enheden (displayet viser “'NO DISC (INGEN
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
DISK)") og derefter indsætte DivX-disken og afspille.
A
Tilslutning af FM-antennen
DIMMER
B
C
S . VOL
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
FM-antenne (medfølger)
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
FA NET
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
(Only For Service)
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM-antennestikket.
2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør
den herefter til en væg eller en hård overflade.
BEMÆRK
`` Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.
✎✎
16
Dansk
02
Hvid
Tilslutninger
Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
VIDEO OUT
Rød
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
Lydkabel (medfølger ikke)
Hvis den eksterne, analoge komponent
kun har én lydudgang, skal du tilslutte
enten højre eller venstre.
Videobåndoptager
AUX : Tilslutning af en ekstern analog komponent
Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.
1. Tilslut AUX IN (lyd) på produktets bagside til lydudgangen fra den eksterne, analoge komponent.
• Sørg for, at farverne på stikkene passer sammen.
2. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge indgangen AUX.
• Tilstanden skifter således:
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎✎BEMÆRK
``
Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens
lydudgangsstik til dette produkt.
Dansk
17
Opsætning
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VOL
Trinnene for adgang kan variere, afhængigt af den
valgte menu. Den grafiske grænseflade i denne
vejledning kan variere, afhængigt af firmwareversionen.
DISC MENU
Initial settings > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays
VOL
Indstilling af opsætningsmenuen
0
Inden start (Startindstilling)
1. Tryk på knappen POWER, når den er sluttet til
tv’et første gang.
Skærmbilledet til de første indstillinger vises.
MUTE
HOME
TITLE MENU
1
TUNING
TOOLS
English
INFO
한국어
Nederlands
Français
3
Deutsch
Italiano
>Move
" Select
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
sprog, og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
TV-format forhold, og tryk derefter på knappen
ENTER.
✎✎BEMÆRK
``
``
``
``
``
Hvis du ikke har valgt et foretrukket sprog i
startindstillingerne, vises et vindue til sprogvalg, næste
gang du tænder for produktet.
Dit sprogvalg gælder for alle menuer: On-Screen Menu
(Skærmmenu), Disc Menu (Diskmenu), Audio (Lyd),
Subtitle (Undertekst).
Hvis du vil gå til det forrige skærmbillede, skal du trykke
på knappen A (PREVIOUS) (A (FORRIGE)) eller
RETURN (TILBAGE).
Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at
trykke på knappen STOP (@) på fjernbetjeningen i mere
end fem sekunder, når der ikke er isat nogen disk.
Når skærmbilledet til den første opsætning vises, skal du
se Første opsætning. (se side 20).
18
Dansk
EXIT
RETURN
2
GIGA
C
4
MO/ST
D
1
TUNER
KNAPPEN USB
HOME
: Viser hjemmemenuen.
REC DIMMER REPEAT MEMORY
2
KNAPPEN RETURN : Vender tilbage til forrige
opsætningmenu.
3
KNAPPEN ENTER / RETNING :
Flyt markøren, og vælg et emne.
Vælg det aktuelt valgte emne.
Bekræft indstillingen.
4
KNAPPEN EXIT : Afslutter opsætningsmenuen.
Settings
Function
DVD/CD
1. Tryk på knappen POWER.
2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge Settings,
og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede menu, og tryk derefter på knappen
ENTER.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede undermenu, og tryk derefter på
knappen ENTER.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede emne, og tryk derefter på knappen
ENTER.
6. Tryk på knappen EXIT for at afslutte
opsætningsmenuen.
03
Opsætning
Visning
Settings
Speaker Setting
Du kan konfigurere forskellige visningmuligheder,
som f.eks. tv-forhold, opløsning mv.
Speaker Size
▶
Sound Edit
Delay Time
Tv-formatforhold
Test Tone
Afhængigt af den tv-type, du har, vil du måske
justere skærmindstillingerne.
mMove
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
• 4:3 Pan-Scan
Når du vil se 16:9-video fra dvd uden
sorte bjælker øverst og nederst,
også selvom du har et tv med et
4:3-formatforhold (yderste venstre og
højre dele af filmbilleder afskæres).
• 4:3 Letter Box
Vælges når du vil se et komplet
16:9-formatforhold fra dvd, også når
du har et tv med 4:3-formatforhold. Der
fremkommer sorte bjælker øverst og
nederst på skærmen.
• 16:9 Wide
Du kan vise det komplette 16:9-billede
på dit bredskærms-TV.
• For fronten er tilstanden indstillet til Small.
• For subwooferen er tilstanden indstillet til Present.
• For center og surround kan du ændre tilstanden til
Small eller None.
- Small : Vælges ved brug af højttalerne.
- None : Vælges når der ikke er tilsluttet højttaler.
✎✎BEMÆRK
``
Højttalertilstanden kan variere afhængigt af
indstillingerne for Dolby Pro Logic og Stereo.
Lydtilpasning
Du kan indstille højttalernes balance og niveau.
Settings
✎✎BEMÆRK
``
``
Hvis en dvd er i 4:3-forholdet, kan du ikke vise den i
bredformat.
Da dvd-diske er optaget med forskellige billedformater,
har de forskelligt udseende, afhængigt af softwaren,
tv-typen og indstilling af tv-formatforholdet.
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Videoudgangssignal
Forskellige lande anvender forskellige tv-standarder.
Du kan vælge blandt NTSC eller PAL.
• NTSC : Du kan vælge NTSC-videoformatet.
• PAL : Du kan vælge PAL-videoformatet.
Lyd
Højttalerindstilling
Højttalerstørrelse
Du kan indstille højttalerstørrelsen for center- og baghøjttalere
samt testtone i denne tilstand.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge og justere den
ønskede højttaler.
Tryk på knapperne ◄► for at justere indstillingerne.
Justering af front/surroundbalance
`` Du kan vælge mellem 0 og -6.
`` Lydstyrken formindskes, jo tættere du kommer på
-6.
Justering af center/surround/subwooferniveauet
`` Lydstyrken kan justeres i trin fra +6 dB til –6 dB.
`` Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6
dB og svagere, jo tættere du kommer til -6 dB.
Dansk
19
Opsætning
Forsinkelsestid
DRC (Dynamic Range Compression)
Hvis højttalerne ikke kan anbringes med den samme
afstand til lyttepositionen, kan du justere lydsignalernes
forsinkelse fra center- og surroundhøjttalerne.
Du kan også indstille testtonen i denne tilstand.
Denne funktion balancerer området mellem de
kraftigste og de svageste lyde. Du glæde dig over
denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser
film med lav lydstyrke om natten.
Indstilling af højttalerforsinkelsestiden
• Du kan vælge blandt Full (Fuld), 6/8, 4/8, 2/8, off
(Fra).
Når 5.1 kanals surroundlyd afspilles, får du den
bedste lyd, når afstanden mellem dig og hver
højttaler er den samme.
Da lyden når frem til lyttepositionen på forskellig tid,
afhængigt af højttalernes placering, kan du justere
denne forskel ved at tilføje en forsinkelseseffekt til
center- og surroundhøjttalerne.
AUDIO-SYNK
Video- og lydsynkroniseringen passer måske ikke til
digitalt tv.
Hvis dette forekommer, kan du justere
lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen
• Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0
ms og 300 ms. Indstil den til den bedste stilling.
Settings
Delay Time
Front
Center : 00ms
Surround : 00ms
Brugerequalizer
Du kan efter ønske konfigurere
equalizerindstillingerne manuelt.
Subwoofer
Test Tone
: Off
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Settings
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
Testtone
Settings
Speaker Setting
250Hz 600Hz
1kHz 3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
: On
▶
" Select ' Return
" Select ' Return
Brug funktionen Test Tone til at kontrollere
højttalertilslutningerne.
• Tryk på knapperne ◄► for at vælge On.
• Testtonen sendes i rækkefølge til Front Left ➞
Center ➞ Front Right ➞ Surround Right ➞
Surround Left ➞ Subwoofer.
Tryk på knappen ENTER for at stoppe testtonen.
20
Dansk
System
Startindstillinger
Ved den første opsætning kan du indstille sprog og
tv-formatforhold.
DivX(R)-registrering
Vis DivX(R) VOD-registreringskoden for at købe og
afspille DivX(R) VOD-indhold.
OSD
Language
Vælger sproget til skærmmenuer mv.
Disc Menu
Vælger sproget til diskmenuer.
Audio
Subtitle
1. Fjern disken.
2. Tryk på og hold knappen STOP (@) på
fjernbetjeningen nede i mindst fem sekunder.
Alle indstillinger vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
Support
Vælger sproget til disklyd.
Produktinformation
Vælger sproget til diskundertekster.
Indeholder produktoplysninger, såsom modelkode,
softwareversion osv.
a For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHERS
i menuen Disc, Audio og Subtitle og vælge dit lands
sprogkode (se side 31 ).
a Du kan ikke vælge OTHERS på menuen OSD Language.
✎✎BEMÆRK
``
Hvis du har glemt din adgangskode
Det valgte sprog vises kun, hvis disken
understøtter det.
Sikkerhed
Funktionen Parental Lock (Børnesikring) fungerer kun med
dvd’er, der er forsynet med en klassificering, der hjælper
dig med at kontrollere de dvd’er, som din familie ser.
Der er op til otte klassificeringsniveauer på en disk.
Grundlæggende funktioner
Diskafspilning
1. Tryk på knappen ÅBN/LUK-KNAP (^).
2. Anbring forsigtigt en disk i bakken med
mærkatsiden vendende opad.
3. Tryk på knappen ÅBN/LUK-KNAP (^) -for at
lukke diskbakken.
✎✎BEMÆRK
``
Genoptag-funktion: Når du stopper
diskafspilningen, husker produktet, hvor du
stoppede, så når du trykker på knappen AFSPIL
igen, starter afspilningen, hvor du sluttede. (Dette
fungerer kun med dvd’er.) Tryk to gange på
knappen STOP under afspilning for at deaktivere
genoptag-funktionnen.
``
Hvis du ikke trykker på knapper på produktet eller
fjernbetjeningen i mere end tre sekunder, når
produktet er i tilstanden Pause, ændres dette til
tilstanden STOP.
``
Startskærmbilledet kan være anderledes,
afhængigt af diskens indhold.
``
Piratdiske kan ikke køre på dette produkt, fordi
det er i strid med CSS-anbefalingerne (Content
Scrambling System: et kopibeskyttelsessystem).
Klassificering
Vælg det klassificeringsniveau, du vil indstille.
Et større tal indikerer, at programmet kun er beregnet til
voksne. Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske,
der indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.
Indtast adgangskoden og tryk derefter på knappen
ENTER.
- Adgangskoden er som standard indstillet til "0000".
- Når opsætningen er færdig, flyttes du til den forrige
skærm.
Skift adgangskode
Vælg Change, og indtast den 4-cifrede adgangskode for at
indstille børnesikringen. Brug tasterne på fjernbetjeningen.
a vises, når du trykker på en ugyldig tast.
Funktionerne Tv-pauseskærm/Strømbesparelse
• Hvis du ikke trykker på nogen knap i 5 minutter i
tilstanden Stop (Stop) eller Play (Afspil), aktiveres
pauseskærmen.
• Hvis produktet efterlades med pauseskærm i
mere end 20 minutter, slukkes strømmen
automatisk. (Dog ikke under musikafspilning)
Dansk
21
Opsætning
Du kan indstille et ønsket sprog til skærmmenuer,
diskmenuer mv.
03
Sprog
Opsætning
JPEG-filafspilning
Lydafspilning - CD (CD-DA)/MP3/WMA
BA
1. Læg en JPEG-disk i diskbakken.
Track01
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Photo, og
tryk derefter på knappen ENTER.
1/17
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Læg en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk i
diskbakken.
• Ved en lyd-cd afspilles det første spor
automatisk.
- Tryk på knapperne [] for at flytte til
forrige/næste spor.
• For MP3/WMA-diske skal du trykke på
knapperne ◄► for at vælge Music og
derefter trykke på knappen ENTER.
- Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
den ønskede fil, og tryk på knappen
ENTER.
- Tryk på knapperne () for at flytte til
forrige/næste side.
2. Tryk på knappen STOP (@) for at stoppe
afspilningen.
✎✎BEMÆRK
``
``
``
``
Billeder, der er optaget med et digitalt kamera eller
videokamera, eller JPEG-filer fra en pc, kan gemmes på
en cd og derefter afspilles på dette produkt.
Afhængigt af indspilletilstanden kan visse MP3/
WMA-cd’er muligvis ikke afspilles.
Indholdsfortegnelsen på en MP3-cd afhænger af
det MP3/WMA-sporformat, der er indspillet på
disken.
WMA-DRM-filer kan ikke afspilles.
Under afspilning af MP3/WMA/cd virker taltasten
ikke.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
mappe, du vil afspille, og tryk herefter på
knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det foto,
du vil afspille, og tryk herefter på knappen
ENTER.
• Den valgte fil afspilles, og diasshowet starter.
• Tryk på knappen PAUSE (#) for at stoppe
diasshowet.
• Du kan se den forrige/næste fil ved at trykke
på knappen ◄,► i diasshowtilstand.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Roter-funktion
G
Tryk på den GRØNNE (B) eller den GULE (C) knap i
tilstanden PAUSE.
• GRØN (B) knap: Roterer 90° mod uret.
• GULE (C) knap: Roterer 90° med uret
✎✎BEMÆRK
``
22
Dansk
Den største opløsning, dette produkt understøtter,
er 5120 x 3480 (eller 19,0 megapixels) for
standard-JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 3,0
megapixels) for progressive billedfiler.
04
Trinvis afspilning
Forlæns/baglæns søgning
dBAD
Tryk på knapperne () for søgefunktionen.
Tryk gentagne gange på knappen PAUSE.
• Billedet flyttes fremad med én ramme, hver gang
du trykker på knappen under afspilning.
✎✎BEMÆRK
( 1 ➞ ( 2 ➞ ( 3 ➞ ( 4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
``
✎✎BEMÆRK
``
``
dD
I trinvis langsom afspilning er lyden deaktiveret.
Der afspilles ikke lyd i søgetilstand.
Spring scener/sange over
dBAD
Tryk på knapperne [].
• Hver gang du trykker på knappen under
afspilning, afspilles forrige eller næste kapitel, spor
eller mappe (fil).
• Du kan ikke springe kapitler over fortløbende.
D
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
S.VOL
Tryk under afspilning på knappen ◄,►.
• Afspilningen springer 5 minutter fremad, hver 1
gang
du trykker på knappen ►.
• Afspilningen springer 5 minutter tilbage, hver 4
gang
du trykker på knappen ◄.
7
✎✎BEMÆRK
``
2
3
5
6
8
9
DSP /EQ
Denne funktion er kun tilgængelig på DivX, der
indeholder tidsinformationer.
0
Brug af diskmenuen
Slowmotion-afspilning
d
dD
Tryk på knappen PAUSE (#) og derefter knappen
) for slowmotion-afspilning.
d
D
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Funktionen Spring 5 minutter
Søgning i afspilning giver kun lyd ved søgning
med hastighederne )1 og )2. Denne funktion
er kun tilgængelig ved CD-DA.
Grundlæggende funktioner
Brug af afspillefunktionen
VOL
Du kan vise menuerne til lydsproget,
undertekstsproget, profil mv.
DISC MENU
*1 ➞*2 ➞*3
*1 ➞*2 ➞*3
✎✎BEMÆRK
``
I langsom afspilning er lyden deaktiveret.
``
Baglæns langsom afspilning fungerer ikke.
1. Under afspilning skal du trykke på
knappen DISC MENU på
fjernbetjeningen.
MUTE
TUNING
/CH
REPEAT
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
udføre det ønskede valg, og tryk derefter på
knappen ENTER.
✎✎BEMÆRK
``
RETURN
EXIT
Afhængigt af disken kan menuopsætning variere,
TUNER MEMORY
og denne menu er måske ikke tilgængelig. A
B
DIMMER
S . VOL
MO/ST
CD RIPPING
C
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Dansk
23
7
8
9
DSP /EQ
0
Grundlæggende funktioner
Brug af menuen Title
Gentagelse af cd/MP3
MUTE
VOL
d
TUNING
/CH
REPEAT
For dvd’er der indeholder flere titler, kan du se titlen
for hver film.
DISC MENU
MENU
B
TITLE MENU
1. Under afspilning skal du trykke på
knappen TITLE MENU på
fjernbetjeningen.
TOOLS
``
RETURN
A
FUNCTION
TV SOURCE
A
BS.VOL
C
1
S . VOL
Gentagelse af afspilning
D
2
AUDIO UPSCALE
P .BASS
4
5
dBAD
Gentagelse af DVD/DivX
7
8
0
OFF
;
;
; ;
(Gentag fra ; Gentag spor ; Gentag Dir
(mappe) ; Gentag alle ; Tilfældig)
SLEEP
3Gentag afspilning fra A-B
dB
6
Du kan gentage afspilning af en valgt del af en DVD
9eller CD.
3. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal starte (A).
4. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal slutte (B).
TUNING
/CH5. Sådan vendes tilbage til normal afspilning
REPEAT
1. Under dvd/DivX-afspilning skal du
trykke på knappen REPEAT på
DISC MENU
MENU
fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
en ønsket gentagelsestilstand, og tryk
derefter på knappen ENTER. TOOLS
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge OFF for at
vende tilbage til normal afspilning, og tryk
herefter på knappen ENTER.
For dvd skal du trykke på knappen REPEAT
(GENTAG) og derefter trykke på knapperne ▲▼ for
TITLE MENU at vælge OFF (FRA). For dvd skal du trykke på
knappen REPEAT (GENTAG) for at vælge .
✎✎BEMÆRK
INFO
``
RETURN
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
A
DIMMER
Dansk
(Gentag fra ; Gentag spor ; Gentag alle ;
Tilfældig ; Gentag sektion A-B)
2. For dvd: Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge A-.
For cd: Tryk på knappen REPEAT flere gange, indtil
vises.
VOL
24
;
1. Under afspilning af en dvd-disk eller cd skal du
trykke på knappen REPEAT på fjernbetjeningen.
MUTE
Z
D
;
DSP /EQ
Du kan gentage titlen, kapitlet eller sektionen
(A-B-gentagelse) på dvd/DivX.
Repeat ;
EXIT
DVD RECEIVER/TV
Afhængigt af disken kan emner i menuopsætningen
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
variere, og denne menu er måske ikke tilgængelig.
DIMMER
;
INFO
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
udføre det ønskede valg, og tryk derefter på
POWER
knappen ENTER.
✎✎BEMÆRK
1. Under afspilning af cd/MP3: Tryk flere gange på
knappen REPEAT for at vælge den ønskede
gentagelsestilstand.
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Funktionen Gentag A-B fungerer ikke med
DivX-, MP3- eller JPEG-diske.
04
POWER
1/1
Menuen TOOLS
d
DVD RECEIVER/TV
2/20
S.VOL
0:05:21
1/1 EN 5.1CH
1/1 EN
1
2
4
5
7
8
1/1
Change Select
0
D
1/6
1/1
1/1 EN
Change MUTE
Select
VOL
DISC MENU
1. Under afspilningen skal du trykke
på
knappen
TOOLS
fjernbetjeningen.
TOOLS
REPEAT
MENU
på
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at
vælge det ønskede emne.
) : For adgang til den ønskede titel
når der er mere end én på disken.
Hvis der f.eks. er mere end én film på en
dvd, identificeres hver film som en titel.
SLEEP
`` Kapitel(
) : De fleste dvd-diske er
indspillet i kapitler, så du hurtigt kan finde et
bestemt kapitel.
3`` Spilletid( ) : Giver mulighed for afspilning
af en film fra et bestemt tidspunkt i filmen.
6 Du skal indtaste starttiden som reference.
Tidssøgefunktionen fungerer ikke på visse
9 diske.
`` Lyd(
): Henviser til en films lydsprog.
DSP /EQ
En dvd-disk kan indeholde op til 8
lydsprog.
`` Undertekst(
): Henviser til oplysninger
om undertekster på disken. Du kan
vælge undertekstsprog eller, hvis du
foretrækker det, vælge at slå undertekst
fra. En dvd-disk kan indeholde op til 32
undertekstsprog.
`` Vinkel(
): Når en dvd indeholder flere
TUNINGvinkler af en bestemt scene, kan du
/CH anvende vinkelfunktionen.
`` Titel(
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE MENUaf lydsproget
Valg
INFO
dD
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. EXIT
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen
3. Tryk på knapperne ◄► for at udføreRETURN
den
LYD (
).
ønskede opsætningsændring, og tryk derefter
TUNER MEMORY MO/ST3.CD RIPPING
Tryk på knapperne _+ for at vælge det
på knappen ENTER.
A
B
C
D
ønskede
lydsprog.
- Du kan anvende taltasterne på
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
• Afhængigt af sprogene på dvd-disken vælges et
fjernbetjeningen til at styre visse emner.
P .BASS
andet lydsprog, hver gang du trykker på
4. For ar skjule diskinformationerne: Tryk på
knappen.
knappen TOOLS igen.
✎✎BEMÆRK
``
``
``
Hvis du afspiller indhold fra værktøjsmenuen, aktiveres
visse funktioner muligvis ikke. Det afhænger af disken.
Du kan også vælge Dolby Digital eller Pro Logic. Det
afhænger af disken.
Visse emner i værktøjsmenuen kan være anderledes,
afhængigt af diske og filer.
Valg af undertekstsproget
dD
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen
UNDERTEKST (
).
Dansk
25
Grundlæggende funktioner
Visning af diskinformationer
Grundlæggende funktioner
3. Tryk på knapperne _+for at vælge det
ønskede sprog til undertekster.
• Afhængigt af sprogene på dvd-disken vælges
et andet undertekstsprog, hver gang du
trykker på knappen.
✎✎BEMÆRK
``
Tryk på knappen DIMMER.
P.BASS
D
• Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og
-redigering for at kunne anvende denne funktion
korrekt.
• For at bruge capture-funktionen skal du gemme
capture-filen (*.smi) med samme filnavn som
DivX-mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
Eksempel. RodSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Op til 100 alfanumeriske tegn eller 50 østasiatiske
tegn (2 bytes tegn som f.eks. koreansk eller
kinesisk) som filnavn.
• Undertekst på DivX filer er *.smi, *.sub, *.srt og
over 148 KB understøttes ikke.
Funktionen P.BASS løfter bassen for at styrke lave
frekvenser.
Funktionen MP3 ENHANCE (MP3-FORBEDRING) giver
bedre lydkvalitet ved at opskalere
samplingsfrekvensen.
Tryk på knappen P.BASS.
2 kanals
LPCM-kilde
MP3-fil
d
Med denne funktion kan du vise den samme scene i
forskellige vinkler.
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen
VINKEL (
).
3. Tryk på knapperne _+for at vælge den
ønskede vinkel.
✎✎BEMÆRK
Funktionen Angle (Vinkel) fungerer kun med diske,
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
✎✎BEMÆRK
``
Funktionen Vinkel
``
Du kan justere lysstyrken på displayet på
hovedenheden.
Lydtilstand
Afhængigt af disken, er funktionerne til
undertekst- og lydsprog muligvis ikke
tilgængelige.
Capture-funktion
DIMMER(DÆMPNING)
``
Funktionen P.BASS er kun mulig med 2 kanals
LPCM-kilder, som f.eks. MP3, Divx, cd og WMA.
Funktionen MP3 Enhancement (MP3-forbedring)
er kun tilgængelig ved MP3-filer.
S.VOL (SMART VOLUME)
Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet
DVD RECEIVER/TV
mod en dramatisk volumenændring i tilfælde af
S.VOL
kanalændring eller sceneovergang.
SLEEP
1
2
3
4
5
6
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget
således:
7
8
Tryk på knappen S.VOL.
9
DSP /EQ
hvor der er optaget flere vinkler.
SMART VOLUME ON  SMART VOLUME OFF
26
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
0
Dansk
MUTE
MOVIE
Tryk på knappen GIGA.
OFF
``
Lydeffekten GIGA fungerer kun i
2-kanals LPCM-tilstand.
``
S/W
LEVEL(SUBWOOFERNIVEAU)
Du kan også trykke på knappen S/W LEVEL på
FUNCTION
POWER
TV SOURCE
fjernbetjeningen og
bruge knapperne _
eller + til at
justere subwooferens niveau.
Tryk på knappen S/W
LEVEL.
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
DSP (Digital S.VOL
signalprocessor)/EQ
1
2
3
• DSP (Digital signalprocessor): DSP-tilstandene er
4 forskellige
5 akustiske
6 miljøer.
designet til at simulere
• EQ (Equalizer): Du kan vælge POPS (POP), JAZZ
(JAZZ) , ROCK (ROCK)
til at
7 eller8USER (BRUGER)
9
optimere lyden til den
DSP /EQ
musikgenre, du afspiller.
0
POPS,
JAZZ,
ROCK
Afhængigt af musikgenren kan du
vælge POPS, JAZZ
MUTE og ROCK.
USER
Du kan glæde dig over musik, når du
TUNING
VOL“EQ:USER
indstiller
/CH
REPEAT
(EQUALIZER:BRUGER)”.
Hvis du trykker på ENTER i menuen
DISC MENU (EQUALIZER:BRUGER)”,
MENU
TITLE MENU
“EQ:USER
vises et vindue, hvor du kan ændre
equalizerindstillingerne efter ønske.
Dolby Pro Logic II-tilstand
TOOLS
Simulerer lyden af en danseklub med
en bankende bas.
HALL
GiverRETURN
en klar stemme, somEXIT
hvis man
lytter i en koncertsal.
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
4
FUNCTION
TV SOURCE
SLEEP
2
3
5
6
8
9
DSP /EQ
0
Tryk på knappen
MUSIC
MOVIE
PL II.
Når du lytter til musik, kan du glæde dig iver
lyd effekter, som hvis du lytter til det i
virkeligheden.
MUTE
Tilføjer realisme til films lydspor.
VOL
PROLOG
Du kan lytte til en 2-kanals lydkilde i
5.1-kanals surroundlyd med alle
højttalere aktive.
DISC MENU
STEREO
Vælg dette for at lytte til lyd fra de forreste
(venstre og højre) højttalere og subwooferen.
RETURN
``
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPIN
B
C
D
A
DIMMER
Når du vælger tilstanden Pro Logic IIx, skal
du
tilslutte din eksterne enhed til stikkene AUDIO
INPUT (L og R) på produktet. Hvis du kun
tilslutter til en af indgangene (L eller R), kan du
ikke lytte til surroundlyd.
Funktionen Pro Logic II er kun tilgængelig i
tilstanden Stereo.
Dansk
TITLE MENU
INFO
Du kan høre flerkanals surroundlyd.
``
MENU
- Specifik(ke) højttaler(e) udsender
muligvis ingen lyd, afhængigt af
indgangssignalet.
TOOLS
✎✎BEMÆRK
TUNING
/CH
REPEAT
MATRIX
INFO
CLUB
DIMMER
POWER
Du kan vælge den ønskede lydtilstand for Dolby7Pro
Logic II.
Giver en følelse af at være i et studie.
A
Vælg dette for normal lytning.
Funktionen DSP/EQ er kun tilgængeligDVD
i RECEIVER/TV
tilstanden Stereo.
S.VOL
Funktionen DSP/EQ er ikke tilgængelig ved
1
afspilning af AC3-signaler i 2.1-kanals tilstand.
Tryk på knappen DSP/EQ.
STUDIO
Giver følelsen af at være i en stor
kirke.
✎✎BEMÆRK
✎✎BEMÆRK
``
CHURCH
Giver følelsen af en biograf.
Grundlæggende funktioner
Lydfunktionen GIGA forstærker bassen og forbedrer bassen
dobbelt så meget, så du kan glæde dig over kraftig, virkelig
lyd.
Lydfunktionen GIGA anvendes kun på subwooferen.
04
GIGA
27
S . VOL
AUDIO UPSCAL
P .BASS
Grundlæggende funktioner
Radiolytning
Brug af knapperne på fjernbetjeningen
1. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
2. Stil ind på den ønskede station.
• Preset Tuning 1 (Forudindstillet tuning 1): Du
skal først tilføje den ønskede frekvens som en
forudindstilling. Tryk på knappen STOP (@) for at
vælge PRESET (FORUDINDSTILLING), og tryk
derefter på knappen TUNING/CH (
) for at
vælge den forudindstillede station.
• Manual Tuning (Manuel tuning): Tryk på knappen
STOP (@) for at vælge MANUAL (MANUEL), og
tryk derefter på knappen TUNING/CH (
) for
at indstille en lavere eller en højere frekvens.
• Automatic Tuning (Automatisk tuning): Tryk på
knappen STOP (@) for at vælge MANUAL
(MANUEL), og tryk derefter på knappen TUNING/
CH (
) for automatisk at søge båndet.
Indstilling af Mono/Stereo
Tryk på knappen MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter
lyden mellem STEREO og MONO.
• I områder med dårlig modtagelse: Vælg
MONO for em tydelig, støjfri
radiomodtagelse.
Forudindstilling af stationer
Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i
hukommelsen
1. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
2. Tryk på knappen TUNING/CH (
) for at
vælge <89,10>.
3. Tryk på knappen TUNER MEMORY.
• Tallet blinker på displayet.
4. Tryk på knapperne
TUNING/CH (
) for at vælge
forudindstillingsnummer.
• Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til
15.
28
Dansk
5. Tryk på knappen TUNER MEMORY igen.
• Tryk på knappen TUNER MEMORY, inden
tal forsvinder fra displayet.
• Tal forsvinder fra displayet, og stationen
lagres i hukommelsen.
6. Gentag trin 2 til 5 for at forudindstille en anden
station.
05
USB-optagelse
Afspilning af medie filer med
USB-hostfunktionen
Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder,
film og musik, der er lagret på en MP3-afspiller,
USB-hukommelse eller digitalt kamera i høj
videokvalitet med 5.1 kanals lyd ved at tilslutte
lagringsenheden til USB-porten på produktet.
5V 500mA
1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på
produktets forside.
2. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge USB.
• USB vises på displayet og forsvinder herefter.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Videos,
Photos eller Music.
- Vælg en fil, der skal afspilles.
Sikker fjernelse af USB
For at forhindre at hukommelsen, der findes i
USB-enheden, beskadiges, skal du udføre en sikker
fjernelse, inden du frakoblet USB-kablet.
• Tryk på den GULE (C) knap.
-R
EMOVE vises på displayet.
• Fjern USB-kablet.
✎✎BEMÆRK
``
For at kunne aflytte dine musikfiler med 5.1
kanals lyd skal du indstille Dolby Pro Logic
II-tilstanden til Matrix. (Se side 27)
``
Fjern USB-kablet fra USB-porten langsomt.
Ellers kan det beskadige USB-porten.
Ved afspilning af CD-DA (Compact Disc Digital Audio)
kan du bruge USB-optagefunktionen eller lytte til
FM-radio eller modtage en lydkilde fra en ekstern enhed
og optage lydkilden på USB-hukommelsen.
Eksempel) USB-optagelse af CD-DA-lydindhold
1. Tilslut USB-enheden til dit produkt.
2. Sæt CD-DA-disken i cd-bakken.
3. Tryk på knappen USB REC på
fjernbetjeningen.
• For at starte afspilning af det
aktuelle nummer skal du trykke på
knappen USB REC (USBOPTAGELSE) på fjernbetjeningen, når
systemet afspiller et nummer eller midlertidigt
er stoppet.
• Hvis du optage rippe hele cd’en, skal du
trykke på knappen USB REC og holde den
nede på fjernbetjeningen.
- "FULL RECORDING" (FULD OPTAGELSE)
vises på displayet, og optagelse starter.
4. Tryk på knappen STOP (@) for at stoppe optagelsen.
• Når USB-optagelse af en cd er færdig, finder
du en ny mappe med navnet “RECORDING”
på USB-drevet. Indholdet gemmes i mappen
i MP3-formatet.
• Når USB-optagelse af FM-radio eller en
AUX-kilde er færdig, finder du en ny mappe
med navnet “TUNER RECORDING” eller
“AUX RECORDING” på USB-drevet.
Indholdet gemmes i mappen i MP3-formatet.
✎✎BEMÆRK
``
``
``
``
``
``
``
Afbryd ikke USB-tilslutningen eller strømkablet under
USB-optagelse. Ellers kan dataene blive beskadiget.
Tryk på knappen STOP for at stoppe USBoptagelse, og afbryd tilslutningen af USB-enheden,
når systemet er helt færdigt med at spille cd'en.
Hvis du afbryder USB-tilslutningen under USBoptagelse, vil systemet slukke, og du vil ikke kunne
slette den optagede fil.
Hvis du slutter USB-enheden til systemet, mens det
afspiller en cd, stopper systemet midlertidigt og
afspiller herefter igen.
Hvis optagelsen varer under 5 sekunder, optages der
muligvis ikke nogen fil.
USB-optagelse fungerer kun, hvis USB-enheden er
formateret med FAT-filsystemet. (NTFS-filsystemet
understøttes ikke.)
Lydsignalet udsendes ikke under USB-optagelse af
en cd.
Når Speaker selection (Valg af højttalere) er angivet til
TV Speaker (Tv-højttaler), understøttes USBoptagelsesfunktionen ikke.
Dansk
29
Avancerede funktioner
USB-funktion
Andre informationer
Fejlfinding
Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt
herunder, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte
den nærmeste autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.
Symptom
Kontrol/afhjælpning
Jeg kan ikke skyde disken ud.
• Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen, og tænd igen.
Afspilning starter ikke.
• Kontroller dvd'ens regionsnummer.
Dvd-diske købt i udlandet kan muligvis ikke afspilles.
• Cd-rom’er og dvd-rom’er kan ikke afspilles på dette produkt.
• Sørg for, at censurniveauet er korrekt.
Afspilning starter ikke straks, når du
trykker på knappen Afspil/Pause.
• Bruger du en deformeret disk, eller en disk med ridser på overfladen?
• Tør disken ren
Der er ingen lyd.
• Der er ingen lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning og trinvis afspilning.
• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen tilpasset korrekt?
• Er disken alvorligt beskadiget?
Lyd kan kun høres fra nogle få
højttalere og ikke fra alle 6.
• På visse dvd-diske udsendes lyden kun fra fronthøjttalerne.
• Kontroller om højttalerne er tilsluttet korrekt.
• Juster lydstyrken.
• Når du lytter til cd, radio eller tv, udsendes der kun lyd til fronthøjttalerne.
Vælg "PROLOG" ved at trykke på
PL II (Dolby Pro Logic II) på fjernbetjeningen
for at anvende alle seks højttalere.
Dolby Digital 5.1 CH surroundlyd
udsendes ikke.
• r der et "Dolby Digital 5.1 CH" mærke på disken? Dolby Digital 5.1 kanals
surroundlyd udsendes kun, hvis disken er optaget med 5.1 kanals lyd.
• Er lydsproget indstillet korrekt til Dolby Digital 5.1-CH på informationsdisplayet?
Fjernbetjeningen fungere ikke.
• Anvendes fjernbetjeningen inden for dens rækkevidde og -vinkel?
• Er batterierne drænet?
• Har du valgt den korrekte tilstand (RECEIVER DVD/TV)?
• Disken kører rundt, men der
kommer ikke noget billede.
• Billedkvaliteten er ringe, og
billedet ryster.
• Er der tændt for tv’et?
• Er videokablerne tilsluttet korrekt?
• Er disken snavset eller beskadiget?
• En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles.
Lydsprog og undertitler fungerer ikke.
• Lydsprog og undertitler fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem.
Disk/titelmenuskærmen vises ikke,
heller ikke når funktionen Disk/titel
vælges.
• Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke ændres.
• Du kan afspille 16:9-dvd’er i 16:9 BRED tilstand, 4:3 LETTER BOX-tilstand eller 4:3
PAN SCAN-tilstand, men 4:3-dvd’er kan kun vises i forholdet 4:3. Se på
dvd-diskomslaget, og vælg derefter den relevante funktion.
30
Dansk
06
Kontrol/afhjælpning
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen forsvinder,
tasterne på frontpanelet fungerer
ikke, eller der høres en mærkelig lyd).
• Tryk på og hold knappen STOP (@) på fjernbetjeningen nede i mindst fem sekunder
uden disk (nulstillingsfunktion).
• Produktet fungerer ikke normalt.
Adgangskoden til censurniveau er
blevet glemt.
Kan ikke modtage
radioudsendelser.
Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
• Når meddelelsen ”NO DISC (INGEN DISK)” vises på produktets skærm, skal du trykke
på knappen STOP (@) på fjernbetjeningen i mindst fem sekunder. ”INIT” vises på
skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til deres standardværdier.
Og tryk derefter på knappen POWER.
Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
• Er antennen tilsluttet korrekt?
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne et sted
med god modtagelse.
Sprogkodeliste
Indtast den relevante kode for OTHERS (ANDRE) til menuen Disc (Disk), Audio (Lyd) og Subtitle (Undertekst).
(Se side 21.)
Kode
Sprog
Kode
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
Sprog
Kode
Greek
1239
1144
English
1145
Esperanto
Sprog
Kode
Interlingue
1345
1245
Inupiak
1248
Indonesian
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Tajik
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
Dansk
31
Andre informationer
Symptom
Andre informationer
Specifikationer
Vægt
Dimensioner
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Signal/støjforhold
Anvendelig følsomhed
Total samlet forvrængning
Generelt
FM-tuner
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Komposit video
Videoudgang
Komponentvideo
Forstærker
Fronthøjttalerudgang
35W x 2(3Ω)
Centerhøjttalerudgang
95W(3Ω)
Surroundhøjttalerudgang
35W x 2(3Ω)
Subwooferudgang
95W(3Ω)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
Signal/støjforhold
65dB
Kanalseparation
60dB
Indgangsfølsomhed
(AUX)800mV
Højttalersystem
Højttaler
2,04 Kg
430 (B) x 61 (H) x 230 (D) mm
+5°C~+35°C
10 % til 75 %
60 dB
10 dB
1%
Læsehastighed: 3,49 ~ 4,06 m/sek.
Gennemsnitlig spilletid (enkelsidet, enkeltlagsdisk): 135 min.
Læsehastighed: 4,8 ~ 5.6 m/sek.
Maksimal spilletid: 74 min.
Læsehastighed: 4,8 ~ 5.6 m/sek.
Maksimal spilletid: 20 min.
480i(576i)
1 kanal: 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Impedans
Frekvensområde
Lydudgangstryk
Angivet input
Maksimum input
Dimensioner (B x H x D)
Vægt
5.1 kanal højttalersystem
Front
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Center
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
35W
35W
95W
70W
70W
190W
Front / Surround/ Center: 77 x 107 x 68 mm
Subwoofer : 154 x 299 x 285 mm
Front: 0.3 Kg, Center : 0,34 Kg
Surround : 0,32 Kg, Subwoofer : 2,89 Kg
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifikationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.
32
Dansk
Subwoofer
3Ω
20Hz~160Hz
88dB/W/M
95W
190W
Licens til OpenSSL
Værktøjssættet OpenSSL forbliver under en dobbeltlicens og er derfor både underlagt vilkårene i licensen til
OpenSSL og den oprindelige licens til SSLeay. Aktuelle licenstekster fremgår nedenfor. Faktisk er begge licenser
Open Source-licenser af BSD-typen. I tilfælde af licensproblemer relateret til OpenSSL bedes openssl-core@
openssl.org kontaktet.
Licens til OpenSSL
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdt.
Videredistribution og brug i kildeformer og binære former med eller uden modifikation er tilladt, forudsat at
følgende vilkår er overholdt:
1. Videredistributioner af kildekoder skal forblive i ovennævnte copyrightnotits, denne liste over vilkår samt
følgende ansvarsfralæggelse.
2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovennævnte copyrightnotits, denne liste over vilkår samt
følgende ansvarsfralæggelse i dokumentationen og/eller øvrige materialer, der medfølger ved distributionen.
3. Al reklamemateriale, der omtaler egenskaber eller brug af denne software, skal vise følgende anerkendelse:
"Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.
org/)"
4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke bruges til at endossere eller fremme produkter
afledt af denne software uden forudgående skriftlig tilladelse. Kontakt openssl-core@openssl.org ved skriftlige
tilladelser.
5. Produkter afledt af denne software må ikke kaldes "OpenSSL", ligesom "OpenSSL" ikke må fremgå i deres
navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project.
6. Videredistribution af enhver art skal indeholde følgende anerkendelse: "Dette produkt omfatter software
udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT, ``SOM DEN ER OG FOREFINDES', OG
ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET
TI UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
FRALÆGGES. OpenSSL PROJECT ELLER DENNES BIDRAGSYDERE KAN PÅ INGEN MÅDE GØRES
ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG, EKSEMPLARISK ELLER FØLGEMÆSSIG SKADE
(HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTEYDELSER, TAB
AF BRUG, DATA ELLER PROFIT ELLER FORRETNINGSMÆSSIGE AFBRYDELSER), UANSET HVORDAN
DISSE FORÅRSAGES, SAMT FOR NOGET TEORETISK ANSVAR, UANSET OM DET ER I FORM AF
KONTRAKTLIGT ANSVAR, STRINGENT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER PÅ
ANDEN MÅDE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER
BLEVET ADVISERET SOM SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.
Dette produkt omfatter kryptografisk software forfattet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette produkt
omfatter software forfattet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original licens til SSLeay
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Alle rettigheder forbeholdt. Denne pakke er en SSL-implementering forfattet af Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Implementeringen blev forfattet, således at den er i overensstemmelse med Netscapes SSL.
Dette bibliotek er frit for kommerciel og ikke-kommerciel anvendelse, så længe følgende vilkår overholdes.
Følgende vilkår er gældende for alle koder fundet i denne distribution, uanset om det er kodning af typen RC4,
RSA, lhash, DES m.v., ikke blot SSL-kode. Den SSL-dokumentation, der medfølger i denne distribution, er
dækket af de samme copyrightvilkår, bortset fra at indehaveren er Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Dansk
33
Licens til OpenSSL
Copyright forbliver Eric Youngs ejendom, og ingen *sådanne copyrightnotitser i koden må fjernes. Hvis denne
pakke anvendes i et produkt, skal Eric Young nævnes som forfatter af delene i det bibliotek, der anvendes.
Dette kan være i form af en tekstmeddelelse ved opstart af programmet eller i dokumentationen (online eller
tekstbaseret), der medfølger i pakken.
Videredistribution og brug i kildeformer og binære former med eller uden modifikation er tilladt, forudsat at
følgende vilkår er overholdt:
1. Videredistributioner af kildekoder skal forblive i ovennævnte copyrightnotits, denne liste over vilkår samt
følgende ansvarsfralæggelse.
2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovennævnte copyrightnotits, denne liste over vilkår samt
følgende ansvarsfralæggelse i dokumentationen og/eller øvrige materialer, der medfølger ved distributionen.
3. Al reklamemateriale, der omtaler egenskaber eller brug af denne software, skal vise følgende anerkendelse:
”Dette produkt omfatter kryptografisk software forfattet af Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
Ordet ”kryptografisk” kan udelades, hvis rutinerne fra det bibliotek, der anvendes ikke er kryptografisk relateret
:-).
4. Hvis du inkluderer en Windows-specifik kode (eller en afledning deraf) fra programmappen (programkode),
skal du inkludere en anerkendelse: ”Dette produkt omfatter software forfattet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.
com).”
DENNE SOFTWARE LEVERES AF ERIC YOUNG, ``SOM DEN ER OG FOREFINDES', OG ENHVER
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TI
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
FRALÆGGES. FORFATTEREN ELLER DENNES BIDRAGSYDERE KAN PÅ INGEN MÅDE GØRES ANSVARLIGE
FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG, EKSEMPLARISK ELLER FØLGEMÆSSIG SKADE (HERUNDER
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG,
DATA ELLER PROFIT ELLER FORRETNINGSMÆSSIGE AFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DISSE
FORÅRSAGES, SAMT FOR NOGET TEORETISK ANSVAR, UANSET OM DET ER I FORM AF KONTRAKTLIGT
ANSVAR, STRINGENT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER
OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER BLEVET ADVISERET SOM
SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.
Licensen og distributionsvilkårene for nogen offentligt tilgængelig version eller afledning af denne kode kan
ikke ændres. Det betyder, at denne kode ganske enkelt ikke kan kopieres og lægges ind under nogen anden
distributionslicens [herunder offentlig licens til GNU.]
34
Dansk
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 / 021-56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter
endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske
symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne
i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for
menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald
og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte
bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Code No. AH68-02459E (00)
HT-E330
Digitaalinen
kotiteatterijärjestelmä
käyttöopas
kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi
osoitteessa
www.samsung.com/register
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusvaroitukset
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
EI SAA AVATA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
VAROITUS : VOIT VÄLTTÄÄ
SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA
PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN
PISTORASIAN LEVEÄÄN AUKKOON.
VAARA
• Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta
tulipalo- ja sähköiskuvaara voidaan välttää.
VAROITUS
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä
sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita, kuten
maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee
olla aina käytettävissä.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun
pistorasiaan.
• Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke täytyy
irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla tämän vuoksi
paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
2
Suomi
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Tämä symboli kehottaa katsomaan
laitteen mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
Muut kuin tässä määritetyt säätimet, muutokset tai
toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen säteilylle
altistumiseen.
VAROITUS
• NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT
AVATTUINA, VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA.
Varotoimet
• Varmista, että käytettävän verkkovirran arvot vastaavat laitteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja.
• Aseta tuote soveltuvalle alustalle (kaluste) vaakatasoon siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihdolle (7,5 - 10 cm).
• Älä aseta tuotetta vahvistimen tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty tai
tukittu.
• Älä aseta tuotteen päälle mitään.
• Ennen tuotteen siirtämistä varmista, että soittimessa ei ole levyä.
• Jos tuotteen virta halutaan katkaista kokonaan, sen virtajohto täytyy irrottaa pistorasiasta. Virtajohto tulee irrottaa, jos tuotetta ei käytetä
pitkään aikaan.
• Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa tuotetta.
• Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Tämä voi johtaa tuotteen ylikuumentumiseen tai
toimintahäiriöön.
• Älä altista tuotetta kosteudelle, kuumuudelle tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille (esim. kaiuttimet).
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tuotteeseen tulee vika.
• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
• Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos tuotetta tai levyä on säilytetty kylmässä. Jos siirrät tuotteen paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen
käyttöä, että tuote lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.
• Tässä tuotteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät kemikaalit ovat vahingollisia luonnolle. Paristoja ei tule hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
FUNCTION
MUTE
DSP/EQ
S.VOL
2
3
4
5
6
7
8
1
P.SCAN
VOL
9
VOL
0
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
P.BASS
A
USB REC
Videojohto
FM-antenni
Käyttöopas
S/W LEVEL TUNING
B
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Kaukosäädin/AAA-paristot
Scart-adapteri
Suomi
3
Turvallisuusohjeet
Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja
säilyttämiseen
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
• Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa
• Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
Säilytä levy pystyasennossa.
• TIETOA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on Rovi Corporationin
tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalinen videomuoto.
Tämä on virallinen DivX-sertifioitu® laite, joka toistaa
DivX-videokuvaa. Saat lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla
voit muuntaa tiedostosi DivX-videoiksi, vierailemalla
osoitteessa divx.com.
• TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUSTA: Tämä
DivX-sertifioitu® laite täytyy rekisteröidä, jotta sillä voidaan
toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia.
Saat rekisteröintikoodin etsimällä DivX VOD -osion laitteen
asetusvalikosta. Saat lisätietoja rekisteröinnin
suorittamisesta siirtymällä osoitteeseen vod.divx.com.
• DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videoita.
• DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot ovat Rovi
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Niitä
käytetään luvanvaraisesti.
• Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
✎✎HUOMAUTUS
• Tässä tuotteessa käytetään ohjelmistoja, joiden jakelu
tapahtuu Independent JPEG Groupin alaisuudessa.
Naarmut levyn pinnassa voivat heikentää äänen ja
kuvan laatua tai tehdä toistosta katkonaista.
Huolehdi, että naarmuja ei synny levyihin niiden
käsittelyn aikana.
Levyjen koskettaminen
• Älä koske levyn toistopuoleen.
• Tartu levyyn sen reunoista, niin että sen
pintaan ei tule sormenjälkiä.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Levyjen säilyttäminen
``
``
Pidä levyt puhtaana.
Älä käytä halkeilleita tai naarmuuntuneita levyjä.
Levyjen käsitteleminen ja säilyttäminen
Jos levy on likainen tai siinä on sormenjälkiä, puhdista se
mietoon pesuliuokseen kostutetulla pehmeällä kankaalla.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti keskeltä
reunoja kohti.
✎✎HUOMAUTUS
``
Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos viileään
laitteeseen pääsee lämmintä ilmaa. Jos tuotteeseen
tiivistyy kosteutta, se ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy,
poista levy ja anna tuotteen olla käyttämättömänä 1 - 2
tuntia virta kytkettynä.
Lisenssi
• Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
4
Suomi
• Tässä tuotteessa käytetään ohjelmistoja, joiden jakelu
tapahtuu OpenSSL Projectin alaisuudessa.
Tekijänoikeudet
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Kopiosuojaus
• DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun
tulee aina kytkeä tuote suoraan televisioon eikä
videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin vääristää
kopiosuojatun DVD-levyn kuvan.
Sisällys
TURVALLISUUSTIEDOT
2
ENNEN ALOITUSTA
7
LIITÄNNÄT
13
18
Turvallisuusvaroitukset
Varotoimet
Tarvikkeet
Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja säilyttämiseen
Lisenssi
Tekijänoikeudet
Kopiosuojaus
7
7
10
10
11
12
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Levytyypit ja niiden ominaisuudet
Kuvaus
Etupaneeli
Takapaneeli
Kaukosäädin
13 Kaiuttimien kytkeminen
15Videolähtöliitännän kytkeminen televisioon
16 FM-antennin kytkeminen
17 Äänen kytkeminen ulkoisista laitteista
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
SUOMI
ASETUKSET
2
3
3
4
4
4
4
Ennen aloitusta (Alkuasetukset)
Asetusvalikon asettaminen
Näyttö
Television kuvasuhde
Videon lähtösignaali
Ääni
Kaiuttimien asetukset
DRC (Dynamic Range Compression)
ÄÄNEN SYNKRONOINTI
Käytt.EQ
Järjestelmä
Alkuasetukset
DivX(R) Rekisteröinti
Kieli
Suojaus
Lapsilukon taso
Salasanan muuttaminen
Asiakastuki
Tuotetiedot
Suomi
5
Sisällys
PERUSTOIMINNOT
21
22
22
23
26
28
Levyn toisto
Äänentoisto: CD(CD-DA)/MP3/WMA
JPEG-tiedostojen toistaminen
Toistotoiminnon käyttäminen
Äänitila
Radion kuunteleminen
LISÄTOIMINNOT
29
29
USB-toiminto
USB-tallennus
MUUTA TIETOA
30
31
32
33
Vianmääritys
Kielikoodiluettelo
Tekniset tiedot
OpenSSL-lisenssi
21
29
30
• Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi, ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen ulkonäöstä.
• Palvelumaksu voidaan periä, jos
a. kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta)
b. tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta).
• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
6
Suomi
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin
termeihin.
Kuvake
d
Termi
Määritelmä
DVD
Toiminto, joka on
käytettävissä DVD-Video- tai
DVD±R/±RW-levyillä, jotka
on tallennettu ja viimeistelty
Video Mode -tilassa.
CD
Toiminto, joka on
käytettävissä data-CDlevyillä (CD DA, CD-R/-RW).
MP3
Toiminto, joka on
käytettävissä CD-R/-RWlevyillä.
JPEG
Toiminto, joka on
käytettävissä CD-R/-RWlevyillä.
D
DivX
Toiminto, joka on
käytettävissä MPEG4levyillä. (DVD±R/±RW,
CD-R/-RW)
!
VAROITUS
✎
HUOMAUTUS
Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita,
jotka auttavat toiminnon
käytössä.
Pikanäppäin
Painamalla kaukosäätimen
painiketta, pääset nopeaksi
käsiksi sisältöön tällä
toiminnolla.
B
A
G
Tämä koskee tapausta, jossa
toiminto ei toimi tai asetukset
voivat peruuntua.
Levytyypit ja niiden ominaisuudet
Aluekoodi
Tuote ja levyt ovat aluekoodattuja. Näiden aluekoodien on
oltava samat, jotta levyä voidaan toistaa laitteessa. Jos
soittimella ja levyllä on eri koodi, levyä ei voida toistaa.
Levytyyppi Aluekoodi
DVD-VIDEO
Alue
1
Yhdysvallat, Yhdysvaltain
territoriot ja Kanada
2
Eurooppa, Japani, Lähi-itä,
Egypti, Etelä-Afrikka ja Grönlanti
3
Taiwan, Korea, Filippiinit,
Indonesia ja Hongkong
4
Meksiko, Etelä-Amerikka, KeskiAmerikka, Australia, UusiSeelanti, Tyynenmeren saaret ja
Karibia
5
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
suurin osa Afrikasta, PohjoisKorea ja Mongolia.
6
Kiina
Suomi
7
Ennen aloitusta
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
01
Ennen aloitusta
Ennen aloitusta
Levytyypit ja niiden ominaisuudet
Levytyypit, joita voidaan toistaa
Levytyypit ja
merkki (logo)
Tallennetut
signaalit
Ominaisuudet
DVD-video
VIDEO
DVD-VIDEO
DVD-R/DVD-RW-levyt
DVD-video-MUODOSSA
DVD+R/DVD+RW-levyt
DVD-video-MUODOSSA
AUDIO
CD-ÄÄNILEVY
AUDIO
CD-ÄÄNILEVY
AUDIO-CD
+
DivX
CD-R/CD-RW-levyt
CD-ÄÄNILEVYMUODOSSA
CD-R/CD-RW-levyt
DATA-CD-MUODOSSA, jotka
sisältävät seuraavissa
muodoissa olevia tiedostoja ja
noudattavat ISO 9660 LEVEL
1 / LEVEL 2 TAI JOLIET
DATA-CD
(EXTENDED FORMAT)
-standardeja:
VIDEO
- MP3-tiedostot
- JPEG-kuvatiedostot
- MPEG 4 VIDEO -tiedostot
DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW-levyt DATA
DVD -muodossa, jotka
sisältävät seuraavissa
muodoissa olevia tiedostoja ja
DATA DVD
noudattavat UDF-muotoa
(*Universal Disk Format):
- MP3-tiedostot
- JPEG-kuvatiedostot
- MPEG 4 VIDEO -tiedostot
USB-laite, joka sisältää
seuraavassa muodossa olevia
tiedostoja:
USB-laite
- MP3-TIEDOSTOT TAI WMA/
WMV-tiedostot
- JPEG-kuvatiedostot
- MPEG 4 Video -tiedostot
8
Suomi
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM- ja
DVD-RAM-levyjä ei voida toistaa tällä tuotteella. Jos
tämäntyyppisiä levyjä toistetaan, <WRONG DISC
FORMAT> -viesti tulee näkyviin television ruudulle.
• Ulkomailta hankittuja DVD-levyjä ei ehkä voi toistaa
tällä tuotteella. Jos sellaisia levyjä toistetaan, <Wrong
Region. Please check Disc.> -viesti tulee näkyviin
televisioruudulle.
Levytyypit ja levyn muoto
Tämä tuote ei tue DRM-suojausta käyttäviä mediatiedostoja.
CD-R-levyt
• Joitakin CD-R-levyjä ei ehkä voi toistaa levyn
tallennuslaitteen (CD-tallennin tai tietokone) tai levyn kunnon
vuoksi.
• Käytä 650 Mt:n / 74 minuutin CD-R-levyä. Älä käytä
CD-R-levyjä, joiden koko on yli 700 Mt tai 80 minuuttia, sillä
niitä ei ehkä voida toistaa.
• Joitakin CD-RW-levyjä (uudelleentallennettavat) ei ehkä voi
toistaa.
• Vain oikealla tavalla suljettuja CD-R-levyjä voidaan toistaa.
Jos istunto on lopetettu, mutta levyä ei ole suljettu, levyä ei
ehkä voi toistaa.
CD-R MP3 -levyt
• MP3-tiedostojen nimet eivät saa sisältää välilyöntejä
tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Käytä levyjä, joiden pakkaus-/purkusuhde on
suurempi kuin 128 Kbps.
• Jos levyä ei ole suljettu, toiston alkamisessa kestää
tavallista kauemmin eikä kaikkia tiedostoja ehkä
voida toistaa.
• Äänen toisto voi olla katkonaista, jos tiedostot on
koodattu VBR-muodossa (muuttuvalla
bittinopeudella), jossa tiedostot koodataan sekä
hitaalla että nopealla bittinopeudella (esim. 32 - 320
Kbps).
• Kultakin CD-levyltä voidaan toistaa enintään 500
raitaa.
• Kultakin CD-levyltä voidaan toistaa enintään 300
kansiota.
CD-R JPEG -levyt
• Yhteen kansioon voi tallentaa enintään 999 kuvaa.
• Jos käytössä on Kodakin tai Fujin CD-kuvalevy, vain
kuvakansion JPEG-tiedostot voidaan toistaa.
• Muiden kuin Kodakin tai Fujin CD-kuvalevyjen toiston
alkamisessa voi kestää tavallista kauemmin tai niitä ehkä
voi toistaa ollenkaan.l.
01
• Yhteensopimattomien muotojen
ohjelmistopäivityksiä ei tueta. (Esimerkki: QPEL,
GMC, näyttötarkkuus suurempi kuin 800 x 600
pikseliä jne.)
• Jos DVD-R- tai DVD-RW-levyä ei ole tallennettu
oikein DVD-Video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
Tuetut laitteet: USB-tallennusväline, MP3-soitin,
digitaalinen kamera
1) Jos kansion tai tiedoston nimi on yli 10 merkkiä,
se ei ehkä näy tai toimi oikein.
2) Yli 300 Kt:n tekstitystiedosto ei ehkä näy oikein.
3) Tiettyjä USB-laitteita, digitaalisia kameroita ja
USB-muistikortinlukijoita ei tueta.
Tuetut muodot (DivX)
4) FAT16- ja FAT32-muotoja tuetaan.
Tämä laite tukee ainoastaan seuraavia muotoja.
5) Valokuva- (JPEG), musiikki- (MP3, WMA) ja
videotiedostojen nimien tulee olla korean- tai
englanninkielisiä. Muussa tapauksessa tiedostoa
ei ehkä voida toistaa.
Jos sekä ääni- että videomuodolle ei ole tukea, kuvassa
voi näkyä häiriöitä tai ääntä ei ehkä kuulu.
6) Kytke suoraan tuotteen USB-porttiin. Toisen
kaapelin kautta kytkeminen voi aiheuttaa
USB-yhteensopivuusongelmia.
Tuetut videomuodot
Muoto
Tuetut versiot
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
7) Useamman kuin yhden muistilaitteen
asettaminen usean kortin lukijaan voi aiheuttaa
toimivuusongelmia.
8) PTP-protokollaa digitaalista kameraa varten ei
tueta.
Tuetut äänimuodot
Muoto
Siirtonopeus
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
Näytteenottotaajuus
44,1khz
44,1/48khz
• Kuvasuhde: tämä tuote tukee 720x576 pikselin
tarkkuuteen asti. Yli 800 kuvapisteen tarkkuuksia ei
tueta.
• Jos toistettavana on levy, jonka näytteenottotaajuus
on suurempi kuin 48 khz tai 320 kbps, kuva voi
väristä toiston aikana.
• DivX-tiedostojen sisältämiä korkean kuvataajuuden
osioita ei ehkä voida toistaa.
• Koska tämä tuote tukee ainoastaan DivX Networks,
Inc:in hyväksymiä koodausmuotoja, käyttäjän luomaa
DivX-tiedostoa ei ehkä voida toistaa.
9) Älä kytke USB-laitetta irti "Reading" ("Luku")
-prosessin aikana.
10)Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä
pitempi näyttöviive on.
11)Kaupalliselta sivustolta ladattuja DRM-suojattuja
MP3/WMA- tai videotiedostoja ei toisteta.
12)Ulkoista kiintolevyä ei tueta.
13)USB-portin tukema virran enimmäismäärä
ulkoiselle laitteelle on 500 mA (5 V DC)
14)Tuetut tiedostomuodot
Muoto
Valokuvat
Musiikki
Videot
Videot
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Tiedostotunniste
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bittinopeus
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Versio
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
Kuvapisteet
640x480
–
–
720x576
Näytteenottotaajuus
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
Suomi
9
Ennen aloitusta
Huomautuksia USB-liitännästä
DVD±R/±RW-, CD-R/RW-levyt
Ennen aloitusta
Kuvaus
Etupaneeli
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
LEVYKELKKA
Aseta levy tähän.
2
NÄYTTÖ
Näyttää muun muassa soittotilan ja ajan.
3
USB-PORTTI
Kytkemällä tähän liitäntään voit toistaa tiedostoja ulkoisilta USBtallennuslaitteilta, kuten MP3-soittimilta, USB-muistitikulta, jne.
USB-muistia, joka vaatii paljon virtaa (yli 500 mA 5 V:n jännitteellä), ei ehkä
tueta.
4
AVAA / SULJE-PAINIKE (
5
TOIMINTO-PAINIKE (
6
PYSÄYTÄ-PAINIKE (
7
TOISTO / TAUKO-PAINIKE (
8
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ -PAINIKE
( , )
9
VIRTAPAINIKE (
10
10
)
Tila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Pysäyttää levyn toiston.
)
)
KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
Suomi
Avaa ja sulkee levykelkan.
)
Toistaa levyn tai pysäyttää toiston.
Äänenvoimakkuuden säätö.
Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.
Vastaanottaa kaukosäätimen signaalin.
01
Ennen aloitusta
Takapaneeli
1
2
3 4
5
6
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
SURROUND
(Only For Service)
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1
FA NET (Vain Huoltoa Varten)
Käytetään huoltokorjauksessa.
2
KAIUTTIMIEN LÄHTÖLIITÄNNÄT
Kytke etu-, keski-, surround- ja bassokaiuttimet.
3
AUX IN -LIITTIMET
Liitetään ulkoisen laitteen (esim. videonauhurin) 2-kanavaiseen analogiseen
lähtöön.
4
VIDEON LÄHTÖLIITÄNTÄ
Television videotuloliitäntä (VIDEO IN) liitetään VIDEO OUT -liitäntään.
5
KOMPONENTTIVIDEON LÄHTÖLIITÄNNÄT
Liitetään komponenttivideotulolla varustettuihin televisioihin.
6
FM-ANTENNI-LIITÄNTÄ
Liitetään FM-antenniin.
Suomi
11
Ennen aloitusta
Kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.
FUNCTION
Mykistää äänen väliaikaisesti.
MUTE
DSP/EQ
Valitse haluamasi DSP/EQ-tila.
Valitaan haluttu Dolby Pro Logic II -äänitila.
S.VOL
Voit määrittää asetuksia numeropainikkeilla./1.
S.VOL-painike:Voit säätää ja tasapainottaa
äänenvoimakkuuden, jotta vältyt voimakkailta
äänenvoimakkuuden muutoksilta.
/7. P.SCAN-painike:
Voit käyttää P.SCAN (Progressiivinen
kuvanmuodostus) -tilaa painamalla tästä.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P.SCAN
VOL
VOL
0
Säätää äänenvoimakkuutta pienemmäksi.
Säätää äänenvoimakkuutta ylöspäin.
Näillä painikkeilla voit hakea
taakse- tai eteenpäin.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taaksetai eteenpäin
Tällä painikkeella voit pysäyttää/toistaa
levyn.
Tuo tuotteen asetusvalikon esiin.
Tämä on tilan valintapainike.
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
Pääset levyvalikkoon painamalla tästä.
Tällä painikkeella voit keskeyttää
levyn toiston.
Tällä painikkeella voit avata
nimikevalikon.
TUNING
Ääniraidan/tekstityskielen,
kuvakulman jne. vaihtaminen.
TOOLS
INFO
Näyttää käytössä olevan levyn
(tiedoston) tilan.
RETURN
EXIT
Poistuu valikosta.
Voit valita näytön valikkokohteita ja
vaihtaa valikon arvoa./Voit etsiä aktiivisia
FM-asemia sekä vaihtaa kanavia.
Palaa edelliseen valikkoon.
Voit käyttää DVD-kotiteatterin
tavallisimpia toimintoja, esimerkiksi selata
kuvaluetteloa.
A. AUDIO UPSCALE/P.BASS -painike : Valitse
haluamasi P.BASS- tai MP3-parannustila.
B. S/W LEVEL -painike: Käytetään
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
USB REC
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
bassokaiuttimen säätöön.
C.GIGA -painike :GIGA Sound -toiminnon
kytkeminen päälle / pois päältä.
D.MO/ST -painike : MONO- tai STEREOtilan valinta radiolähetyksissä.
Tällä painikkeella voit esiasettaa
FM-asemia.
Antaa mahdollisuuden nimikkeen,
kappaleen, raidan tai levyn toistoon.
Käytetään USB-tallennuksen käynnistämiseen.
Voit säätää näytön kirkkautta.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
✎✎HUOMAUTUS
`` Aseta paristot kaukosäätimeen niin, että paristojen navat ovat oikein:
(+)-napa (+)-napaan ja (–)-napa (–)-napaan.
`` Vaihda molemmat paristot aina samaan aikaan.
`` Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekille.
`` Kaukosäädin toimii suorassa linjassa noin 7 metrin etäisyydelle asti.
12
Suomi
*Paristojen koko: AAA
02
Liitännät
Liitännät
Tässä osassa esitetään erilaisia tapoja, joilla tuote voidaan kytkeä muihin laitteisiin.
Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.
Kaiuttimien kytkeminen
Tuotteen sijainti
SW
Aseta järjestelmä telineeseen, hyllyyn tai
televisiojalustaan.
Kuuntelupaikan valitseminen
2,5 - 3 kertaa television kuvaruudun koko
Etukaiuttimet ei
Keskikaiutin
f
Surround-
hj
kaiuttimet
Bassokaiutin
g
Kuuntelupaikan etäisyyden televisiosta tulee olla
noin 2,5 - 3 kertaa televisioruudun koko.
Esimerkki:
32" televisioille 2-2,4 m
55" televisioille 3,5-4 m
Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan eteen kuulijaa kohden käännettyinä (noin
45°). Sijoita kaiuttimet siten, että niiden diskanttielementit ovat kuulijan korvien
tasalla. Sijoita etukaiuttimen etureunat samalle tasolle tai hieman edemmäs kuin
keskikaiuttimen etureuna.
Keskikaiutin kannattaa sijoittaa etukaiuttimien korkeudelle. Se voidaan sijoittaa
myös television päälle tai alle.
Aseta nämä kaiuttimet kuuntelupaikan sivuille. Jos tilaa ei ole riittävästi, aseta
nämä kaiuttimet vastakkain. Niiden oikea paikka on noin 60–90 cm korvan
yläpuolella kohdistettuina hieman alaspäin.
Toisin kuin etu- ja keskikaiuttimet, surround-kaiuttimet käsittelevät lähinnä
* äänitehosteita,
joten niistä ei kuulu ääntä koko ajan.
Bassokaiuttimen sijoittaminen on muita vapaampaa. Voit sijoittaa sen haluamaasi
paikkaan.
!! VAROITUS
``
``
Pidä lapset loitolla kaiuttimista. Lapsi voi loukkaantua, jos kaiutin kaatuu.
``
Älä ripusta bassokaiutinta seinälle ääniaukosta.
Pidä lapset loitolla bassokaiuttimesta, jotta lapsi ei pääse työntämään kättään tai vieraita esineitä
bassokaiuttimen ääniaukkoon.
✎✎HUOMAUTUS
``
Jos sijoitat kaiuttimen television lähelle, ruudun värit voivat vääristyä kaiuttimen magneettikentän
vaikutuksesta. Jos näin käy, siirrä kaiutin kauemmas televisiosta.
Suomi
13
Liitännät
Kaiuttimien osat
(V)
(O)
ETU
(V)
(O)
KESKIKAIUTIN
SURROUND
BASSOKAIUTIN
Seinätelineen kiinnittäminen
1. Kiinnitä kaiuttimien takana oleviin aukkoihin
sopivat ruuvit (hankittava erikseen). Katso alla
oleva kuva.
4 mm
5 mm
10 mm
30 mm
Aukko kaiuttimen takaosassa
2. Kiinnitä ruuvit seinään. Aseta kaiutin sen jälkeen
seinälle.
8 - 10 mm
Kiinnitetyn ruuvin syvyys
Kaiuttimien kytkeminen
1. Kytke liitäntäpistokkeet tuotteen takana oleviin liitäntöihin siten, että kaiutinpistokkeiden ja liitäntöjen värit
täsmäävät.
Keskikaiutin
Etukaiutin (O)
Etukaiutin (V)
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
AUX
IN
FRONT
FM ANT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
VIDEO OUT
Surround-kaiutin (O)
Surround-kaiutin (V)
Bassokaiutin
14
Suomi
HDMI OUT
SUBWOOFER SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
02
Liitännät
Videolähtöliitännän kytkeminen televisioon
Voit kytkeä järjestelmän televisioon kolmella eri tavalla.
TAPA 1
Vihreä
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
FRONT
Sininen
VIDEO OUT
FM ANT
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
COMPONENT
OUT
Punainen
TAPA 3
(sisältyy)
TAPA 2
SCART IN
TAPA 1: Komponenttivideo (Progressiivinen kuvanmuodostus)
Jos televisiossa on komponenttivideotuloliitännät, kytke tuotteen takana olevat COMPONENT OUT -liitännät
(PR, PB ja Y) television komponenttivideotuloliitäntöihin komponenttivideokaapelilla (lisävaruste).
TAPA 2: Scart
Jos televisiossa on SCART-tulo, kytke mukana tullut videokaapeli tuotteen takaosan VIDEO OUT
(VIDEOLÄHTÖ) -liitännästä Scart-sovittimen VIDEO-liitäntään. Kytke sitten SCART-sovittimen liitäntä television
SCART IN (SCART-TULO) -liitäntään.
TAPA 3: Komposiittivideo
Kytke tuotteen takana oleva VIDEO OUT -liitäntä television VIDEO IN -liitäntään mukana toimitettavalla
videokaapelilla.
✎✎HUOMAUTUS
``
``
``
Kun progressiivinen kuvanmuodostustila on valittuna, VIDEO-lähtö ei syötä signaaleja.
Tämä tuote toimii lomitellussa kuvanmuodostustilassa eli Interlace scan -tilassa 480i (576i), kun komponentti-/
komposiittilähtö on käytössä.
Kun olet kytkenyt videoliitännän, aseta television videotulolähde vastaamaan tuotteen videolähtötilaa.
Kytke tuotteeseen virta ennen kuin asetat television videotulolähteen. Television käyttöoppaassa on lisätietoja
television videotuloliitäntöjen valitsemisesta.
!!VAROITUS
``
Älä kytke laitetta VCR-laitteen kautta. Tekijänoikeussuojajärjestelmät saattavat vaikuttaa VCR-laitteiden kautta
kulkeviin videosignaaleihin, jolloin kuva näkyy televisiossa vääristyneenä.
Suomi
15
7
8
9
DSP /EQ
0
Liitännät
MUTE
P.SCAN (PROGRESSIIVINEN KUVANMUODOSTUS) -TOIMINTO
TUNING
Toisin kuin tavallisessa lomitetussa kuvanmuodostuksessa, jossa kahden kuvatietokentän
vaihtelu muodostaa
VOL
/CH ja
koko kuvan (parittomat ja parilliset kuvanmuodostusviivat), progressiivinen kuvanmuodostusREPEAT
luo selkeän
yksityiskohtaisen kuvan ilman näkyviä kuvanmuodostusviivoja, käyttämällä yhtä tietokenttää (kaikki viivat
näytetään kerralla).
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
7
1. Paina STOP (PYSÄYTÄ) -painiketta.
• Paina levyä toistettaessa STOP (PYSÄYTÄ) -painiketta kahdesti, jotta “STOP”
TOOLS
(”PYSÄYTÄ”) -ilmestyy ruudulle.
INFO
2. P
aina kaukosäätimen P.SCAN-painiketta yli 5 sekuntia.
• Painikkeen painaminen yli 5 sekunnin ajan valitsee "P.SCAN"- tai "I.SCAN"-tilan.
• Kun valitset P.SCAN-tilan, "P.SCAN" ilmestyy ruudulle.
RETURN
• Aseta P.Scan-tila DivX-levyille painamalla kaukosäätimen P.SCAN-painiketta
yli 5 sekunnin ajan,EXITkun
laitteessa ei ole levyä (“NO DISC”, ”EI LEVYÄ”, on näytöllä), ja aseta sitten DivX-levy ja aloita toisto.
FM-antennin kytkeminen
A
DIMMER
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
FM-antenni (sisältyy)
P .BASS
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
FA NET
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
(Only For Service)
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1. Kytke mukana toimitettava FM-antenni FM-antenniliitäntään.
2. Siirrä johtoantennia hitaasti, kunnes vastaanotto on hyvä ja kiinnitä antenni sitten seinään tai vastaavaan.
✎✎HUOMAUTUS
``
Tällä tuotteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
16
Suomi
02
Musta
FRONT
FA NET
(Only For Service)
SPEAKERS OUT
CENTER
Punainen
SURROUND
Liitännät
Äänen kytkeminen ulkoisista laitteista
SUBWOOFER
FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
Audiokaapeli (lisävaruste)
Jos ulkoisessa analogisessa laitteessa on vain
yksi Audio Out -äänilähtöliitäntä, kytke vasen
tai oikea.
Videonauhuri
AUX : Ulkoisen analogisen laitteen kytkeminen
Analogista signaalia lähettävät laitteet, kuten videonauhuri.
1. Kytke tuotteen takaosan AUX IN (Ääni) -liitäntä ulkoisen analogisen laitteen Audio Out -äänilähtöön.
• Varmista, että liitäntöjen värit vastaavat toisiaan.
2. Valitse AUX -tulo painamalla FUNCTION-painiketta.
• Tila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎✎HUOMAUTUS
``
Voit kytkeä videonauhurisi videolähtöliittimen televisioon ja kytkeä videonauhurin äänilähtöliittimet tähän
laitteeseen.
Suomi
17
Asetukset
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VOL
Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen. Tämän oppaan graafinen käyttöliittymä voi
erota ohjelmistoversiosta riippuen.
DISC MENU
Initial settings > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays
VOL
Asetusvalikon
0 asettaminen
Ennen aloitusta (Alkuasetukset)
1. Paina POWER-painiketta, kun laite kytketään
televisioon ensimmäistä kertaa.
Alkuasetusvalikko tulee näkyviin.
MUTE
HOME
TITLE MENU
1
TUNING
TOOLS
English
INFO
한국어
Nederlands
Français
3
Deutsch
Italiano
>Move
" Select
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
2. Valitse haluamasi kieli painamalla ▲▼-painikkeita ja
paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse haluamasi television kuvasuhde painamalla
▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
✎✎HUOMAUTUS
``
``
``
``
``
Jos et ole valinnut ensisijaista kieltä alkuasetuksista,
näet kielen valintaikkunan käynnistäessäsi tuotteen
seuraavan kerran.
Kielivalintaa käytetään kaikissa valikoissa:
Kuvaruutuvalikossa, levyvalikossa, äänivalikossa ja
tekstitysvalikossa.
Jos haluat siirtyä edelliseen näyttöön, paina
A(PREVIOUS) (Edellinen)- tai RETURN (Paluu)
-painiketta.
Voit vaihtaa valitsemasi valikkokielen painamalla
kaukosäätimen tai päälaitteen STOP (@) (Pysäytys)
-painiketta yli viiden sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole
levyä. .
Jos alkuasetusvalikko ei tule näkyviin, katso
Alkuasetukset. (katso sivua 20)
EXIT
RETURN
2
GIGA
C
4
MO/ST
D
1
HOME -PAINIKE:
Näyttää päävalikon.
TUNER
USB REC DIMMER REPEAT MEMORY
2
RETURN -PAINIKE : Palaa edelliseen
asetusvalikkoon.
3
ENTER / SUUNTA -PAINIKE
Liikuta kohdistinta ja valitse kohde.
Valitse merkitty kohde.
Vahvista asetus.
4
EXIT -PAINIKE : Poistuu asetukset-valikosta.
Settings
Function
DVD/CD
1. Paina POWER-virtapainiketta.
2. Valitse Settings ◄► -painikkeilla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse haluamasi valikko painamalla
▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTERpainiketta.
4. Valitse haluamasi alivalikko painamalla
▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTERpainiketta.
5. Valitse haluamasi kohde painamalla
▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTERpainiketta.
18
6. Poistu asetusvalikosta painamalla EXITpainiketta.
Suomi
03
Asetukset
Näyttö
Settings
Speaker Setting
Voit määrittää erilaisia näyttöasetuksia, kuten
television kuvasuhteen, näyttötarkkuuden, jne.
Speaker Size
▶
Sound Edit
Delay Time
Television kuvasuhde
Test Tone
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvaruutuasetusten (kuvasuhteen) säätö saattaa
mMove
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
• 4:3 Pan-Scan
Valitse asetus, kun haluat nähdä
16:9-DVD-videon ilman mustia palkkeja
ylhäällä ja alhaalla, vaikka sinulla olisi
televisio, jossa on 4:3 kuvasuhde (vasen
ja oikea reuna elokuvasta leikataan pois).
• 4:3 Letter Box
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
nähdä DVD-levyllä kuvasuhteessa
16:9 olevan kuvan kokonaan, vaikka
televisiosi kuvasuhde onkin 4:3.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee
musta palkki.
• 16:9 Wide
Voit katsoa kuvasuhteessa 16:9
olevan kuvan laajakuvatelevisiossasi
kokonaisuudessaan.
``
✎✎HUOMAUTUS
``
Kaiutintila voi vaihdella Dolby Pro Logic- ja
Stereo-asetuksista riippuen.
Äänen muokkaus
Voit säätää kunkin kaiuttimen äänen tasapainon ja
äänenvoimakkuuden erikseen.
Settings
✎✎HUOMAUTUS
``
• Etukaiuttimien tilaksi on asetettu Small.
• Tila on asetettu Present-tilaan bassokaiuttimelle.
• Keski- ja surround-kaiuttimien tilaksi voidaan valita
Small tai None.
- Small : Valitse, jos käytössä on kaiuttimet.
- None : Valitse tämä asetus, jos kaiuttimia ei ole
kytketty.
Jos DVD-levyn kuvasuhde on 4:3, kuvaa ei voi katsella
laajakuvamuodossa.
DVD-levyjä tallennetaan erilaisissa muodoissa, joten ne voivat
näyttää erilaisilta ohjelmistosta, television tyypistä ja television
kuvasuhteesta riippuen.
Videon lähtösignaali
Eri maissa käytetään erilaisia TV-standardeja.
Voit valita NTSC- tai PAL-standardin.
• NTSC: Voit valita NTSC-videomuodon
• PAL: Voit valita PAL-videomuodon
Ääni
Kaiuttimien asetukset
Kaiutinkoko
Voit asettaa keski- ja takakaiuttimien koon sekä testiäänen
tässä tilassa.
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Valitse haluamasi kaiutin ja muokkaa sitä painamalla
▲▼ -painikkeita.
Muuta asetuksia painamalla◄ ► -painikkeita.
Etu- ja surround-kaiuttimien tasapainon säätö
`` Valitse arvo 0-6.
`` Äänenvoimakkuus pienenee lähestyttäessä arvoa –6.
Keski-, surround- ja bassokaiuttimien äänitason
määrittäminen
`` Äänitasoa voidaan säätää asteikolla +6 dB – -6 dB.
`` Ääni voimistuu siirryttäessä kohti +6 dB:n arvoa ja
vaimenee siirryttäessä kohti -6 dB:n arvoa.
Suomi
19
Asetukset
Viiveaika
DRC (Dynamic Range Compression)
Jos kaiuttimia ei ole mahdollista sijoittaa yhtä kauas
kuuntelupaikasta, keski- ja surround-kaiuttimista
toistettavia äänisignaaleja voidaan viivyttää.
Voit myös asettaa testiäänen tässä tilassa.
Tämä toiminto tasoittaa kovien ja hiljaisten äänten
välisiä eroja. Tästä toiminnosta on hyötyä, kun
katselet elokuvia yöaikaan hiljaisella
äänenvoimakkuudella Dolby Digital -ääntä käyttäen.
Kaiuttimen viiveajan asettaminen
• Voit valita joko Full (Täysi), 6/8, 4/8, 2/8 tai off (pois
päältä).
Kun 5.1-kanavaista surround-ääntä toistetaan, saat
parhaan mahdollisen äänenlaadun, kun etäisyys
sinun ja jokaisen kaiuttimen välillä on sama.
Kaiuttimien sijoittelu vaikuttaa siihen, milloin äänet
tulevat kuuntelupaikkaan. Voit vaikuttaa tähän
lisäämällä keski- ja surround-kaiuttimiin
viivetehosteen.
ÄÄNEN SYNKRONOINTI
Videon ja äänen synkronointi ei välttämättä ole
samalla tasolla digitaalisen television kanssa.
Säädä tällöin äänen viiveaika vastaamaan kuvan
viiveaikaa.
• Äänen viiveaika voi olla 0–300 ms. Valitse
optimaalinen tila.
Settings
Delay Time
Front
Center : 00ms
Surround : 00ms
Käytt.EQ
Muuta henkilökohtaisia ääniasetuksia
taajuuskorjaimen avulla.
Subwoofer
Test Tone
: Off
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Settings
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
Testiääni
Settings
Speaker Setting
250Hz 600Hz
1kHz 3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
: On
▶
" Select ' Return
" Select ' Return
Testiäänitoiminnolla voit tarkistaa kaiuttimien liitännät.
• Valitse On painamalla ◄► -painikkeita.
• Testiääni lähetetään järjestyksessä Front Left ➞
Center ➞ Front Right ➞ Surround Right ➞
Surround Left ➞ Subwoofer.
Voit lopettaa testiäänitoiminnon painamalla
ENTER-painiketta.
20
Suomi
Järjestelmä
Alkuasetukset
Käyttämällä Initial Setting (Alkuasetus) -vaihtoehtoa
voit asettaa kielen ja TV:n kuvasuhteen.
DivX(R) Rekisteröinti
Tarkastele DivX(R) VOD -rekisteröintikoodia, jotta voit
ostaa ja toistaa DivX(R) VOD -sisältöä.
OSD
Language
Valitse kieli kuvaruutunäytöille.
Disc Menu
Valitse kieli levyn valikkonäytöille.
Audio
Subtitle
2. Paina ja pidä pohjassa kaukosäätimen
PYSÄYTÄ (@) -painiketta vähintään 5 sekunnin
ajan. Kaikki asetukset palaavat
oletusasetuksiksi.
Asiakastuki
Valitse levyn äänen kieli.
Tuotetiedot
Valitse levyn tekstityksen kieli.
Anna tuotteen tiedot, kuten mallin koodi,
ohjelmistoversio, jne.
a V
oit valita toisen kielen valitsemalla kohdan MUUT
Levyn valikosta, Ääni ja Tekstitys, sekä syöttämällä
maasi kielikoodin (katso sivua 31).
a Et voi valita MUUT-asetusta kuvaruutunäyttöjen
kielivalikossa.
✎✎HUOMAUTUS
``
1. Poista levy.
Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee
sen käyttöä.
Suojaus
Parental Lock (Lapsilukko) -toimintoa voidaan käyttää
ikärajalla varustettujen levyjen kanssa. Sen avulla voidaan
ohjata helpommin, minkä tyyppisiä DVD-elokuvia
perheessäsi katsotaan. Levyllä voi olla korkeintaan
kahdeksan rajoitustasoa.
Lapsilukon taso
Valitse haluamasi taso.
Suuri numero osoittaa, että ohjelma on tarkoitettu
ainoastaan aikuisten katseltavaksi. Jos valitset
esimerkiksi turvatason 6, turvatasoa 7 tai 8 olevia levyjä
ei voida toistaa.
Anna salasana ja paina sitten ENTER-painiketta.
- Oletussalasana on "0000".
- Näyttö siirtyy edelliseen valikkoon, kun valinta on tehty.
Salasanan muuttaminen
Voit asettaa lapsilukon valitsemalla Change ja
syöttämällä 4-numeroisen salasanan kaukosäätimen
painikkeilla
Perustoiminnot
Levyn toisto
1. Paina AVAA/SULJE (^)-painiketta.
2. Aseta levy varovasti levyluukkuun tekstipuoli
ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla AVAA/SULJE (^)
-painiketta.
✎✎HUOMAUTUS
``
Jatka-toiminto: Kun pysäytät levyn toiston, tuote
muistaa pysäytyskohdan. Kun painat TOISTApainiketta uudestaan, toisto jatkuu
pysäytyskohdasta. (Tämä toiminto on
käytettävissä vain DVD-levyjen kanssa.) Voit ottaa
Jatka-toiminnon pois käytöstä painamalla
PYSÄYTÄ-painiketta kahdesti toiston aikana.
``
Jos mitään painikkeita ei paineta tuotteesta tai
kaukosäätimestä yli 3 minuuttiin, kun tuote on
taukotilassa, se vaihtuu PYSÄYTYS-tilaan.
``
``
Aloitusnäyttö voi vaihdella levyn sisällön mukaan.
Piraattilevyt eivät toimi tässä tuotteessa, sillä se
rikkoo CSS-järjestelmän (Content Scrambling
System: kopiosuojajärjestelmä) suosituksia.
a tulee näkyviin, kun väärää painiketta
painetaan.
Television näytönsäästäjä /
Virransäästötoiminto
• Jos mitään painiketta ei paineta viiteen minuuttiin
Stop (Pysäytys)- tai Play (Toisto) (musiikki) -tilassa,
näytönsäästäjä aktivoituu.
• Jos tuote jätetään näytönsäästötilaan yli 20
minuutiksi, virta kytkeytyy automaattisesti pois
päältä. (Paitsi toistettaessa musiikkia)
Suomi
21
Asetukset
Voit valita haluamasi kielen näytön valikolle, levyn
valikolle, jne.
Jos salasanasi on päässyt unohtumaan
03
Kieli
Asetukset
JPEG-tiedostojen toistaminen
Äänentoisto: CD(CD-DA)/MP3/WMA
BA
Track01
1. Aseta JPEG-levy levykelkkaan.
1/17
2. Valitse Photo◄► -painikkeilla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Aseta ääni-CD (CD-DA) tai MP3-levy levykelkkaan.
• Ääni-CD-levyn kohdalla ensimmäinen raita
toistetaan automaattisesti.
- Voit siirtyä edelliseen/seuraavaan raitaan
painamalla [] -painikkeita.
• MP3/WMA-levyjen kohdalla valitse Music
painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
- Valitse haluamasi tiedosto painamalla
▲▼◄► -painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
- Voit siirtyä edelliselle/seuraavalle sivulle
painamalla ()-painikkeita.
2. Voit pysäyttää toiston painamalla PYSÄYTÄ (@)
-painiketta.
✎✎HUOMAUTUS
``
``
``
``
Tällä tuotteella voidaan toistaa digitaalisella kameralla
tai videokameralla otettuja kuvia. Myös tietokoneella
CD-levylle tallennettuja JPEG-tiedostoja voidaan
toistaa.
MP3/WMA-CD-levyjä ei ehkä voi toistaa
tallennustilasta riippuen.
MP3-CD-levyjen sisällysluettelot vaihtelevat levylle
tallennettujen MP3-/WMA-raitojen muotojen
mukaan.
WMA-DRM-tiedostoja ei voi toistaa.
Kun toistat MP3/WMA/CD-lähteestä,
numeropainikkeet eivät toimi.
3. Valitse toistettava kansio painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse toistettava kuva painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
• Valittu tiedosto toistetaan, ja diaesitys alkaa.
• Voit pysäyttää diaesityksen painamalla
TAUKO (#) -painiketta.
• Voit tarkastella edellistä/seuraavaa tiedostoa
painamalla ◄,► -painikkeita diaesityksen
aikana.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Kierrä-toiminto
G
Paina VIHREÄ (B) tai KELTAINEN (C) -painiketta
TAUKO-tilassa.
• VIHREÄ (B)-painike: Kierrä 90° vastapäivään.
• KELTAINEN (C)-painike: Kierrä 90° myötäpäivään.
✎✎HUOMAUTUS
``
22
Suomi
Tämän laitteen tukemat enimmäistarkkuudet
ovat tavallisissa JPEG-tiedostoissa 5120 x
3480 (tai 19,0 megapikseliä) ja progressiivisissa
kuvatiedostoissa 2048 x 1536 (tai 3,0
megapikseliä).
04
Askellettu toisto
Haku eteen-/taaksepäin
dBAD
Voit käyttää Hakutoimintoa painamalla () -painikkeita.
dD
Paina TAUKO-painiketta toistuvasti.
• Toisto etenee kuva kuvalta aina kun painiketta
painetaan toiston aikana.
✎✎HUOMAUTUS
( 1 ➞ ( 2 ➞ ( 3 ➞ ( 4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
``
✎✎HUOMAUTUS
``
``
Ääntä ei toisteta askellustoistossa.
Toistohaku lähettää äänisignaalin vain haettaessa
nopeuksilla )1 ja )2. Tämä toiminto on
käytettävissä vain CD-äänilevyissä (CD-DA)
Kohtauksien/kappaleiden
ohittaminen
dBAD
Paina [] -painikkeita.
• Aina kun painiketta painetaan toiston aikana,
edellinen tai seuraava jakso, raita tai hakemisto
(tiedosto) toistetaan.
• Et voi ohittaa jaksoja peräkkäin.
D
DVD RECEIVER/TV
Paina toiston aikana ◄,►-painiketta.
• Siirtyy 5 minuuttia eteenpäin, kun painat
►-painiketta.
• Siirtyy 5 minuuttia taaksepäin, kun painat
◄-painiketta.
✎✎HUOMAUTUS
``
Voit toistaa hidastetulla toistolla painamalla TAUKO
(#) -painiketta ja sen jälkeen )-painiketta.
✎✎HUOMAUTUS
``
``
Ääntä ei toisteta hidastetussa toistossa.
Hidastettu toisto taaksepäin ei toimi.
S.VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Tämä toiminto on käytettävissä vain aikatietoja
sisältävällä DivX-sisällöllä.
Levyvalikon käyttäminen
MUTE
d
dD
*1 ➞*2 ➞*3
SLEEP
DSP /EQ
Hidastettu toisto
*1 ➞*2 ➞*3
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
5 minuutin ohitustoiminto
Hakutilassa ei kuulu ääntä.
d
D
Perustoiminnot
Toistotoiminnon käyttäminen
VOL
TUNING
/CH
REPEAT
Voit tarkastella mm. ääniraidan kielen, tekstityskielen
ja profiilien valikoita.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
DISC MENU -painiketta.
2. Tee haluamasi valinta painamalla
▲▼◄► -painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
✎✎HUOMAUTUS
``
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Levystä riippuen valikkojen asetuskohteet voivat
TUNER MEMORY
vaihdella ja valikko ei ehkä ole saatavilla.
A
DIMMER
B
S . VOL
MO/ST
CD RIPPING
C
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Suomi
23
7
8
9
DSP /EQ
0
Perustoiminnot
MUTE
Nimikevalikon käyttäminen
VOL
CD/MP3-toisto
d
TUNING
/CH
REPEAT
Jos DVD-levy sisältää useita nimikkeitä, saat näkyviin
kunkin elokuvan nimen.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
TITLE MENU -painiketta.
2. Tee haluamasi valinta painamalla
TOOLS
▲▼◄► -painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
``
A
FUNCTION
TV SOURCE
RETURN
Levystä riippuen valikkojen asetuskohteet voivat
DVD RECEIVER/TV
vaihdella ja valikko ei ehkä ole saatavilla.
TUNER MEMORY
Toistuva toisto
A
DIMMER
BS.VOL
CD RIPPING
C
D
1
2
AUDIO UPSCALE
P .BASS
7
8
;
;
; ;
(Uudelleentoisto pois ; Toista raita ; Toista
Dir (hakemisto) ; Toista kaikki ;
Satunnaistoisto)
3A-B-osuuden toistuva toisto
dB
6
1. Paina DVD- tai CD-levyn toiston aikana
kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
OFF
3. Valitse ENTER-painiketta painamalla kohta,
josta haluat uudelleentoiston alkavan (A).
4. Valitse ENTER-painiketta painamalla kohta,
johon haluat uudelleentoiston päättyvän (B).
VOL
TUNING
/CH
5. Normaaliin toistoon palaaminen,
Jos kyseessä on DVD, paina REPEAT-painiketta ja
paina valitse sitten OFF (Pois) painamalla ▲▼
TITLE MENU
-painikkeita. Jos kyseessä on CD, valitse
painamalla REPEAT (Toisto) -painiketta.
REPEAT
MENU
3. Voit valita OFF ja palata normaaliin
TOOLS toistoon
painamalla ▲▼ -painikkeita ja painamalla sitten
ENTER-painiketta.
✎✎HUOMAUTUS
INFO
``
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
RETURN
EXIT
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
A
DIMMER
Suomi
(Uudelleentoisto pois ; Toista raita ; Toista
kaikki ; Satunnaistoisto ; Toista osa A–B)
2. DVD-toistossa valitse A- painamalla ▲▼
-painikkeita CD-toistossa paina REPEATpainiketta toistuvasti, kunnes
tulee näkyviin.
1. Paina DVD/DivX-toiston aikana
kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
2. Valitse haluamasi toistotila painamalla
DISC MENU
▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
24
;
DSP /EQ
MUTE
Z
D
;
Voit toistaa CD- tai DVD-levyltä valitsemaasi aluetta
9toistuvasti.
Voit toistaa DVD:n/DivX:n nimikkeen, jakson tai0osan
(A-B toisto).
Repeat ;
SLEEP
MO/ST
S . VOL
;
EXIT
dBAD
4
5
DVD/DivX-toisto
B
INFO
POWER
✎✎HUOMAUTUS
1. CD-/Mp3-toiston aikana voit valita haluamasi
toistotilan painamalla REPEAT-painiketta
useaan kertaan.
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
A-B-toistotoimintoa ei voi käyttää DivX-, MP3tai JPEG-levyjen kanssa.
04
POWER
1/1
TYÖKALU-valikko
) : Haluttuun nimikkeeseen
siirtyminen, kun levyllä on useampi kuin
yksi nimike. Jos esimerkiksi DVD-levyllä
on useita elokuvia, jokainen niistä
SLEEP
tunnistetaan nimikkeellä.
`` Jakso(
) : Useimmat DVD-levyt
tallennetaan jaksoissa, jotta voit nopeasti
3 löytää tietyn jakson.
`` Toistoaika( ) : Voit aloittaa elokuvan
6 toiston haluamastasi kohdasta. Anna
alkamisaika. Aikahakutoiminto ei toimi
9 joillakin levyillä.
`` Ääni(
): Tämä viittaa elokuvan
DSP /EQ
ääniraidan kieleen. DVD-levy voi sisältää
jopa 8 ääniraitaa.
`` Tekstitys(
): Viittaa levyllä saatavilla
oleviin teksityskieliin. Voit valita
haluamasi tekstityskielen tai ottaa ne
pois käytöstä. DVD-levy voi sisältää jopa
32 tekstitysraitaa.
`` Kuvakulma(
): Jos DVD-levyllä on
jostakin kohtauksesta useita kuvakulmia,
TUNINGvoit valita Kuvakulma-toiminnon.
`` Nimike(
d
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
2/20
S.VOL
0:05:21
1/1 EN 5.1CH
1/1 EN
1
2
4
5
7
8
1/1
Change Select
0
D
1/6
1/1
1/1 EN
Change MUTE
Select
VOL
DISC MENU
1. Paina toiston aikana
kaukosäätimen TOOLSpainiketta.
/CH
REPEAT
MENU
TITLE MENU
Äänen
kielen valitseminen
TOOLS
1. Paina TOOLS-painiketta
2. Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla ▲▼ -painikkeita.
RETURN ◄►
3. Tee haluamasi asetusmuutos painamalla
-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
TUNER MEMORY
- Voit käyttää kaukosäätimen numeropainikkeita
A
B
joidenkin vaihtoehtojen valitsemiseen.
DIMMER
S . VOL
4. Kun haluat poistaa levyn tiedot kuvaruudusta,
paina TOOLS painiketta uudelleen.
✎✎HUOMAUTUS
``
``
``
dD
INFO
Jos toistat sisältöä työkaluvalikosta, jotkin toiminnot
eivät levystä riippuen välttämättä ole käytössä.
Voit myös valita levystä riippuen Dolby Digitalin tai Pro
Logicin.
Jotkin työkaluvalikot voivat erota riippuen levyistä ja
tiedostoista.
2. Valitse ÄÄNI (
-painikkeita.
EXIT
) -näyttö painamalla ▲▼
3. Valitse haluamasi ääniraidan kieli
CD RIPPING
_+-painikkeilla.
C
D
•
Riippuen DVD-levylle tallennetuista ääniraidoista,
AUDIO UPSCALE
kukin painikkeen painallus valitsee eri ääniraidan
P .BASS
kielen.
MO/ST
Tekstityksen kielen valitseminen
dD
1. Paina TOOLS-painiketta.
2. Valitse TEKSTITYS (
▲▼ -painikkeita.
) -näyttö painamalla
Suomi
25
Perustoiminnot
Levyn tietojen tarkasteleminen
Perustoiminnot
3. Valitse haluamasi tekstityksen kieli painamalla
_+-painikkeita.
• Riippuen DVD-levylle tallennetuista kielistä,
kukin painikkeen painallus valitsee eri
tekstityskielen.
DIMMER(HIMMENNYS)
Voit säätää pääyksikön näytön kirkkautta.
Paina DIMMER-painiketta.
✎✎HUOMAUTUS
``
Levystä riippuen tekstityksen ja ääniraidan
kielitoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
Tekstitoiminto
D
• Tämän toiminnon tuloksellinen käyttäminen
edellyttää aiempaa kokemusta videoiden
purkamisesta ja muokkaamisesta.
• Saat tekstitoiminnon käyttöösi, kun tallennat
teksitiedoston (*.smi) DivX-mediatiedoston (*.avi)
kanssa samaan kansioon samannimisenä.
Esimerkki. RootSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Tiedostonimessä voi olla enintään 100
aakkosnumeerista merkkiä tai 50 itäaasialaista
merkkiä (2-tavuista merkkiä, kuten koreassa tai
kiinassa).
• DivX-tiedostojen muodot ovat *.smi, *.sub, *.srt. Yli
148 kt ei tueta.
Kuvakulma-toiminto
Tämän toiminnon avulla voit katsoa saman
kohtauksen eri kuvakulmista.
1. Paina TOOLS-painiketta.
) -näyttö painamalla
3. Valitse haluamasi kuvakulma _+-painikkeilla.
✎✎HUOMAUTUS
``
P.BASS
P.BASS-toiminto tehostaa matalia taajuuksia, lisäten
basson voimakkuutta.
MP3-PARANNUS-toiminto tarjoaa
paremman äänenlaadun parantamalla
näytteenottotaajuutta.
Paina P.BASS-painiketta.
2-kanavainen
LPCM-lähde
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3-tiedosto
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
✎✎HUOMAUTUS
``
``
d
2. Valitse KUVAKULMA (
▲▼ -painikkeita.
Äänitila
Kuvakulma-toiminto toimii ainoastaan levyillä,
joihin on tallennettu useita kuvakulmia.
P.BASS-toimintoa voi käyttää vain 2-kanavaisten
LPCM-lähteiden (esim. MP3, Divx, CD ja WMA)
kanssa.
MP3-parannustoiminto on käytettävissä vain
MP3-tiedostoissa.
S.VOL (ÄLYKÄS ÄÄNENVOIMAKKUUS)
Tämä toiminto säätelee ja tasapainottaa DVD RECEIVER/TV
äänenvoimakkuutta, kun äänenvoimakkuus
S.VOL
muuttuu äkillisesti esimerkiksi kanavaa
vaihdettaessa tai kohtauksen vaihtuessa.
1
Paina S.VOL-painiketta.
• Aina kun painiketta painetaan,
vaihtoehto muuttuu seuraavasti:
SLEEP
2
3
4
5
6
7
8
SMART VOLUME ON  SMART VOLUME OFF
26
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
9
DSP /EQ
0
Suomi
MUTE
MOVIE
OFF
Tuottaa kirkkomaisen
äänivaikutelman.
Tavallinen kuuntelu.
POWER
✎✎HUOMAUTUS
Paina GIGA-painiketta.
``
✎✎HUOMAUTUS
``
CHURCH
``
GIGA Sound (GIGA-ääni) toimii vain
2-kanavaisessa LPCM-tilassa.
S/W LEVEL (S/W-TASO)
DSP/EQ-toiminto on käytettävissä vainDVD RECEIVER/TV
Stereo-tilassa.
S.VOL
DSP/EQ-toiminto ei ole käytettävissä
toistettaessa AC3-signaalia 2.1-kanavaisessa
1
tilassa.
Dolby Pro Logic II -tila
Voit säätää bassokaiuttimen tason myös
FUNCTION
POWER
TV SOURCE
kaukosäätimen S/W LEVEL
- ja _- tai +-painikkeilla.
Valitaan haluttu Dolby Pro Logic II -äänitila.
Paina S/W LEVEL -painiketta
Paina
DVD RECEIVER/TV
2
3
• DSP (Digital Signal Processor): DSP-tilat on
suunniteltu simuloimaan4erilaisia akustisia
ympäristöjä
5
6
• EQ: Voit valita asetukseksi esim. POPS, JAZZ ,
ROCK ja USER (KÄYTTÄJÄ) ja optimoida näin
7
8
9
äänen toistettavan musiikkilajin mukaan.
0
Paina DSP/EQ-painiketta.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PL II -painiketta.
MUSIC
Kun kuuntelet musiikkia, voit kokea
ääniefektit aivan kuin olisit
kuuntelemassa varsinaista esitystä.
MOVIE
Lisää elokuvan ääniraitaan todentuntua.
PROLOG
MUTE
VOL
TUNING
/CH
REPEAT
Voit kuunnella 2-kanavaista
äänilähdettä 5.1-kanavaisella surroundDISC MENU
äänellä kaikki kaiuttimet aktiivisina.
MENU
TITLE MENU
- Tietyt kaiuttimet eivät ehkä lähetä
ääntä riippuen tulosignaalista.
POPS,
JAZZ,
ROCK
Voit musiikkityylin mukaisesti valita
asetukseksi POPS, JAZZ tai ROCK.
USER
Voit nauttia musiikista omien asetustesi
mukaan valitsemalla EQ:USER
TUNING
VOL
(EQ:KÄYTTÄJÄ).
/CH
REPEAT
Jos painat ENTER-painiketta EQ:USER
(EQ:KÄYTTÄJÄ) -valikossa, näkyviin tulee
DISC MENU
MENU EQ-asetukset
TITLE MENU
ikkuna, jossa
voit säätää
haluamiksesi.
Tarjoaa studio-tunnelman.
TOOLS
Simuloi tanssiklubin ääntä kumisevalla
bassotahdilla.
HALL
Selkeä ja kirkas lauluääni, kuin
RETURN
konserttisalissa.
STEREO
Valitsemalla tämän tilan voit kuunnella
ääntä vain vasemmasta ja oikeasta
RETURN
etukaiuttimesta ja bassokaiuttimesta.
✎✎HUOMAUTUS
``
``
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
AUDIO UPSCALE
MO/ST
CD RIPPIN
B
C
D
DIMMER
Kun valitset Pro Logic II -tilan, liitä ulkoinen
laite
tuotteen AUDIOTULO-liitäntöihin (vasempaan ja
oikeaan). Jos liität laitteen vain joko vasempaan
tai oikeaan liitäntään, ääni ei ole toistettavissa
surround-äänenä.
Pro Logic II -toiminto on käytössä vain
Stereo-tilassa.
P .BASS
Suomi
EXIT
TUNER MEMORY
A
EXIT
TUNER MEMORY
S . VOL
INFO
Ääni toistetaan monikanavaisena
surround-äänenä.
INFO
CLUB
TOOLS
MATRIX
MUTE
DIMMER
SLEEP
DSP /EQ
DSP /EQ
A
FUNCTION
TV SOURCE
SLEEP
DSP (Digital Signal
S.VOL
Processor)/EQ 1
STUDIO
Perustoiminnot
GIGA Sound (GIGA-ääni) -toiminto vahvistaa bassoa ja
parantaa äänenlaatua huomattavasti, jolloin voit nauttia
voimakkaasta äänestä.
GIGA Sound (GIGA-ääni) -toimintoa käytetään vain
bassokaiuttimessa.
Tarjoaa elokuvateatterimaisen
tunnelman.
04
GIGA
27
S . VOL
AUDIO UPSCAL
P .BASS
Perustoiminnot
5. Paina TUNER MEMORY -painiketta uudelleen.
Radion kuunteleminen
Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen
1. Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta
2. Viritä haluamasi asema.
• Preset Tuning 1 (Esiasetettu viritys 1): Lisää
ensin haluamasi taajuus esiasetukseksi. Valitse
PRESET (ESIASETUS) painamalla PYSÄYTÄ (@)
-painiketta. Valitse sitten esiasetettu asema
painamalla TUNING/CH (
) -painiketta.
• Manual Tuning (Manuaalinen viritys): Valitse
MANUAL (MANUAALINEN) painamalla PYSÄYTÄ
(@) -painiketta. Viritä alempi tai korkeampi taajuus
painamalla TUNING/CH (
) -painiketta.
• Automatic Tuning (Automaattinen viritys):
Valitse MANUAL (MANUAALINEN) painamalla
PYSÄYTÄ (@) -painiketta ja pidä pohjassa
TUNING/CH (
) -painiketta, jotta voit
automaattisesti hakea taajuuden.
Mono/Stereo-määritys
Paina MO/ST-painiketta.
• Aina kun painiketta painetaan, ääni
vaihtuu STEREO- ja MONO-tilan välillä.
• Valitse MONO-tila huonolla
lähetysalueella, jotta saat puhtaamman
lähetysäänen.
Asemien esiasetus
FM 89.10:n esiasetus muistiin
1. Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta
2. Valitse <89.10> painamalla TUNING/CH (
-painiketta.
3. Paina TUNER MEMORY -painiketta.
• Numero välkkyy näytöllä.
4. Valitse esiasetettu numero painamalla
TUNING/CH (
) -painikkeita.
• Voit valita esivalinnalle numeron
väliltä 1 - 15.
28
Suomi
)
• Paina TUNER MEMORY -painiketta, ennen
kuin numero katoaa näytöstä.
• Numero katoaa näytöstä ja asema
tallennetaan muistiin.
6. Voit esiasettaa muita asemia toistamalla vaiheet 2-5.
05
USB-tallennus
Mediatiedostojen toistaminen
USB-liitännän avulla
Kun kytket tallennusvälineen tuotteen USB-liitäntään,
voit toistaa MP3-soittimeen, USB-muistitikkuun tai
digitaalikameraan tallennettuja valokuvia, videoita ja
musiikkia korkealaatuisella kuvalla ja 5.1-kanavaisella
äänellä.
5V 500mA
1. Kytke USB-laite tuotteen etupaneelissa olevaan
USB-liitäntään.
2. Valitse USB painamalla FUNCTION-painiketta
• USB tulee hetkeksi näytölle.
3. Valitse Videos, Photos tai Music käyttämällä
◄► -painikkeita.
- Valitse toistettava tiedosto.
USB-laitteen turvallinen poistaminen
Suorita turvalliseen poistoon vaadittavat toimet
ennen USB-kaapelin irrottamista, jotta USBlaitteeseen tallennettuja tietoja ei katoaisi.
• Paina KELTAINEN (C) –painiketta.
-R
EMOVE tulee näkyviin näyttöön.
• Irrota USB-kaapeli.
✎✎HUOMAUTUS
``
Musiikin kuunteleminen 5.1-kanavaisella
äänentoistolla edellyttää, että Dolby Pro Logic II
-tilaksi on valittu Matrix. (Lisätietoja on sivulla 27.)
``
Irrota USB-kaapeli USB-portista varoen. Muuten
USB-portti voi vahingoittua.
Kun toistat CD-äänilevyä (CD-DA, Compact Disc Digital
Audio) käyttäen USB-tallennustoimintoa tai kuuntelet
FM-radiota tai vastaanotat äänisignaalia ulkoisesta
laitteesta,
voit tallentaa äänilähteen USB-tallennusvälineelle.
Esim. CD-äänilevyn sisällön USB-tallennus
1. Kytke USB-laite tuotteeseen.
2. Aseta CD-äänilevy CD-levykelkkaan.
3. Paina kaukosäätimen USB REC
-painiketta.
• Jos haluat aloittaa nykyisen raidan
tallentamisen, paina kaukosäätimen USB REC
-painiketta, kun raidan toisto on meneillään tai
tilapäisesti pysäytetty.
• Voit tallentaa kokonaisen CD:n painamalla ja
pitämällä pohjassa kaukosäätimen USB REC
-painiketta.
- Näyttöön tulee teksti "FULL RECORDING" (Täysi
tallennus), ja tallennus alkaa.
4. Pysäytä tallennus painamalla PYSÄYTÄ (@)
-painiketta.
• Kun CD-levyn USB-tallennus on valmis, löydät
”RECORDING” (”TALLENNUS”) -nimisen uuden
kansion USB-asemalta. Sisältö tallennetaan
kansioon MP3-muodossa.
• Kun FM-radio- tai AUX-lähteen USB-tallennus on
valmis, löydät ”TUNER RECORDING or AUX
RECORDING” (”VIRITINTALLENNUS tai
AUX-TALLENNUS”) -nimisen uuden kansion USBasemalta. Sisältö tallennetaan kansioon
MP3-muodossa.
✎✎HUOMAUTUS
``
``
``
``
``
``
``
Älä irrota USB-kaapelia tai virtajohtoa USBtallennuksen aikana. Muuten tiedot voivat vahingoittua.
Voit lopettaa CD-kopioinnin painamalla PYSÄYTÄ
-painiketta ja irrottamalla USB-laitteen, kun järjestelmä
ei enää toista CD-levyä.
Jos irrotat USB-kaapelin USB-tallennuksen aikana,
järjestelmä sammuu etkä voi poistaa tallennettua
tiedostoa.
Jos kytket USB-laitteen järjestelmään, kun se toistaa
CD-levyä, järjestelmä lopettaa toiston väliaikaisesti ja
aloittaa uudestaan.
Jos tallennus kestää alle 5 sekuntia, tallennustiedostoa
ei ehkä luoda.
USB-tallennus on käytettävissä vain, jos USB-laite on
alustettu FAT-tiedostojärjestelmän mukaiseksi.
(NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.)
Äänisignaalia ei lähetetä CD-levyn USB-tallennuksen
aikana.
Jos kaiuttimen valinta on television kaiutin, USBtallennusta ei tueta.
Suomi
29
Lisätoiminnot
USB-toiminto
Muuta tietoa
Vianmääritys
Jos tuote ei toimi oikein, katso ohjeita alla olevasta taulukosta. Jos havaittua ongelmaa ei ole luettelossa tai
jos ohjeet eivät auta ongelmaan, katkaise tuotteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteyttä lähimpään
valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsungin elektroniikkapalveluun.
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
Levyä ei voi poistaa.
• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan kunnolla?
• Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
Toisto ei ala.
• Tarkasta DVD-levyn aluekoodi. Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei ehkä voi toistaa.
• Tässä tuotteessa ei voi toistaa CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä.
• Varmista, että käytössä on oikea turvataso.
Toisto ei ala välittömästi Toisto/
Tauko-painikkeen painamisen
jälkeen.
• Onko levy vääntynyt tai naarmuinen?
• Puhdista levy.
Ääntä ei kuulu.
• Ääntä ei toisteta nopean toiston, hidastetun toiston ja askellustoiston aikana.
• Ovatko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasettelu mukautettu oikein?
• Onko levy pahoin vaurioitunut?
Ääni kuuluu vain muutamasta
kaiuttimesta, ei kaikista kuudesta
kaiuttimesta.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa ääni kuuluu vain etukaiuttimista.
• Tarkista, että kaiuttimet on liitetty oikein.
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• CD-levyä, radiota, tai TV:tä kuunneltaessa ääni kuuluu vain etukaiuttimista.
Jos haluat käyttää kaikkia kuutta kaiutinta, valitse "PROLOG" painamalla
kaukosäätimen
PL II (Dolby Pro Logic II) -painiketta.
5.1-kanavaista Dolby Digital
-surround-ääntä ei kuulu.
• Onko levyssä merkintää "Dolby Digital 5.1 CH"? 5.1-kanavainen Dolby Digital
-surround-ääni kuuluu vain, jos levy on tallennettu 5.1-kanavaisella äänellä.
• Onko äänen kieleksi asetettu tietonäytössä oikea arvo Dolby Digital 5.1-CH?
Kaukosäädin ei toimi.
• Käytetäänkö kaukosäädintä toimintaetäisyyden ja -kulman sisällä?
• Onko paristojen varaus päässyt loppumaan?
• O letko valinnut oikean tilan (RECEIVER DVD/TV) (VASTAANOTIN DVD/TV)?
• Levy pyörii, mutta kuvaa ei näy.
• Kuvanlaatu on heikko ja kuva
värisee.
• Onko television virta kytketty?
• Ovatko videokaapelit kytketty oikein?
• Onko levy likainen tai vaurioitunut?
• Heikkolaatuista levyä ei ehkä voi toistaa.
Ääniraidan kieli ja tekstitykset eivät toimi.
• Ääniraidan kieli ja tekstitykset eivät toimi, jos levyllä ei ole sellaisia.
Levy/Otsikko-valikko ei ilmesty
näkyviin, vaikka Levy/Otsikkotoiminto on valittuna.
• Onko käytössä levy, joka ei sisällä valikkoja?
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
• Voit toistaa 16:9 DVD-levyjä 16:9-laajakuvatilassa, 4:3 LETTER BOX -tilassa tai 4:3
PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3-kuvasuhteen DVD-levyt ovat toistettavissa vain
4:3-kuvasuhteella. Valitse oikea toiminto DVD-levyn kansilehden tietojen mukaan.
30
Suomi
06
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
• Tuote ei toimi. (Esimerkki: Virta
katkeaa, etupaneelin näppäin ei
toimi tai kuuluu erikoinen ääni.)
• Paina ja pidä pohjassa kaukosäätimen PYSÄYTÄ (@) -painiketta yli 5 sekuntia, kun
levykelkassa ei ole levyä (nollaustoiminto).
• Tuote ei toimi oikein.
RESET-toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Turvatason salasana on unohtunut.
• Kun näytössä lukee “NO DISC”, pidä kaukosäätimen PYSÄYTÄ (@) -painiketta
painettuna yli 5 sekuntia. Näyttöön tulee näkyviin “INIT”, ja kaikki asetukset
palautuvat oletusasetuksiin.
Paina sen jälkeen POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Radiolähetyksen vastaanotto ei
• Onko antenni kytketty oikein?
• Jos antennin tulosignaali on heikko, asenna ulkoinen antenni paikkaan, jossa on hyvä
vastaanotto.
Kielikoodiluettelo
Syötä sopiva koodi kohtaan MUUT Levyvalikossa, Ääni, ja Tekstitys. (Katso sivua 21).
Koodi
Kieli
Koodi
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
Kieli
Koodi
Greek
1239
1144
English
1145
Esperanto
Kieli
Koodi
Interlingue
1345
1245
Inupiak
1248
Indonesian
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Tajik
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
Suomi
31
Muuta tietoa
Vika
Muuta tietoa
Tekniset tiedot
2,04 Kg
430 (L) x 61 (K) x 230 (S) mm
+5°C-+35°C
10 % - 75 %
60 dB
10 dB
1%
Lukunopeus: 3,49 - 4,06 m/sec.
Arvioitu toistoaika (yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 minuuttia
Lukunopeus: 4,8 - 5,6 m/sec.
Enimmäistoistoaika: 74 minuuttia
Lukunopeus: 4,8 - 5,6 m/sec.
Enimmäistoistoaika: 20 minuuttia
480i(576i)
1 kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω kuorma)
480i(576i)
Y: 1.0 Vp-p (75 Ω kuorma)
Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω kuorma)
Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω kuorma)
Paino
Mitat
Käyttölämpötila
Käyttökosteusprosentti
Signaali/kohinasuhde
Kättökelpoinen herkkyys
Harmoninen kokonaissärö
Yleiset
FM-VIRITIN
DVD (Digital Versatile Disc)
Levy
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Komposiittivideo
Videolähtö
Komponenttivideo
Vahvistin
Etukaiuttimen teho
35W x 2(3Ω)
Keskikaiuttimen teho
95W(3Ω)
Surround-kaiuttimen äänilähtö
35W x 2(3Ω)
Bassokaiuttimen teho
95W(3Ω)
Taajuusalue
20Hz~20KHz
Signaalikohinasuhde (S/N)
65dB
Kanavaerotus
60dB
Tuloherkkyys
(AUX)800mV
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutin
Impedanssi
Taajuusalue
Äänenpaineen taso
Nimellinen tuloteho
Enimmäistuloteho
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Keski
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Bassokaiutin
3Ω
20Hz~160Hz
88dB/W/M
35W
70W
35W
70W
95W
190W
95W
190W
Mitat (leveys x korkeus x syvyys)
Etu/ Surround/ Keski : 77 x 107 x 68 mm
Bassokaiutin : 154 x 299 x 285 mm
Paino
Etu: 0.3 Kg, Keski : 0,34 Kg
Surround : 0,32 Kg, Bassokaiutin : 2,89 Kg
*: Nimellisarvo
- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Sähkötiedot ja virrankulutus on merkitty tuotteeseen kiinnitettyyn tarraan.
32
Suomi
OpenSSL-lisenssi
OpenSSL-työkalusarja pysyy kahden lisenssin alaisena. Sekä OpenSSL-lisenssin että alkuperäisen SSLeaylisenssin ehdot pätevät siis työkalusarjaan. Katso varsinainen lisenssiteksti alta. Molemmat lisenssit ovat itse
asiassa BSD-tyylisiä avoimen käyttöoikeuden lisenssejä. Jos sinulla on lisenssiongelmia liittyen OpenSSLlisenssiin, ota yhteyttä osoitteeseen openssl-core@openssl.org.
OpenSSL-lisenssi
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Kaikki oikeudet pidätetään.
Uudelleenjakelu sekä käyttö lähde- ja binäärimuodoissa, muokattuina tai muokkaamattomina, hyväksytään, jos
seuraavat ehdot täyttyvät:
1. Lähdekoodin uudelleenjakeluiden on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava
ilmoitus.
2. Binäärimuodossa olevien uudelleenjakeluiden on jäljennettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä
ehtoluettelo ja seuraava ilmoitus dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun yhteydessä tarjottavassa materiaalissa.
3. Kaiken tähän ohjelmistoon tai sen käyttöön viittavaan mainosmateriaalin on näytettävä seuraava ilmoitus:
"Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämää ohjelmistoa käytettäväksi OpenSSL Toolkit -työkalusarjassa.
(http://www.openssl.org/)"
4. Nimiä "OpenSSL Toolkit" ja "OpenSSL Project" ei saa käyttää tukemaan tai edistämään tuotteita, jotka on
johdettu tästä ohjelmistosta, ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Kirjallisiin lupiin liittyvissä asioissa ota
yhteyttä osoitteeseen openssl-core@openssl.org.
5. Tästä ohjelmistosta johdettuja tuotteita ei saa kutsua nimellä "OpenSSL". Nimi "OpenSSL" ei saa myöskään
näkyä tuotteiden nimissä ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa OpenSSL Projectilta.
6. Missä tahansa muodossa olevien uudelleenjakeluiden on säilytettävä seuraava ilmoitus: "Tämä tuote sisältää
OpenSSL Projectin kehittämää ohjelmistoa käytettäväksi OpenSSL Toolkit -työkalusarjassa (http://www.openssl.
org/)"
OpenSSL PROJECT TARJOAA TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN''. KAIKKI SUORAT TAI VÄLILLISET
TAKUUT TORJUTAAN, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA, TAKUISIIN SOVELTUMISESTA
KAUPANKÄYNTIIN JA TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN OLEVIIN TAKUISIIN. OpenSSL PROJECT TAI SEN
AVUSTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA,
SATUNNAISESTA, ERITYISLUONTEISESTA, TYYPILLISESTÄ TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA (SISÄLTÄEN
MUTTA EI RAJOITTUEN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTAAN, TOIMINNAN, TIETOJEN
TAI TULOJEN MENETYKSEEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEEN LIITTYVÄT VAHINGOT), JOKA
ON AIHEUTUNUT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA MINKÄ TAHANSA VASTUUTEORIAN MUKAISESTI, OLIPA
SE SITTEN SOPIMUS, VAARANTAMISVASTUU TAI RIKKOMUS (SISÄLTÄEN HUOLIMATTOMUUDEN TAI
MUUN SYYN), JOKA JOHTUU JOLLAIN TAPAA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA NIILLE OLISI
TIEDOTETTU KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.
Tämä tuote sisältää Eric Youngin (eay@cryptsoft.com) kirjoittamaa salausohjelmistoa. Tämä tuote sisältää Tim
Hudsonin (tjh@cryptsoft.com) kirjoittamaa ohjelmistoa.
Alkuperäinen SSLeay-lisenssi
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä paketti on Eric Youngin (eay@cryptsoft.com) kirjoittama SSL-käyttöönotto.
Käyttöönotto on kirjoitettu, jotta se mukautuisi Netscapes SSL -käyttöön.
Tämä kirjasto on vapaa kaupalliseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, mikäli seuraavia ehtoja noudatetaan. Seuraavat
ehdot pätevät kaikkeen jakelussa olevaan koodiin myös RC4-, RSA-, lhash-, DES-koodimuodossa jne. Ehdot
eivät rajoitu vain SSL-koodiin. Tähän jakeluun sisältyvä SSL-dokumentaatio on saman tekijänoikeuden ehtojen
alainen sillä erolla, että tekijänoikeuksien haltija on Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Suomi
33
OpenSSL-lisenssi
Tekijänoikeus säilyy Eric Youngin omistuksessa, ja mitään koodissa olevia tekijänoikeusilmoituksia ei saa
poistaa. Jos tätä pakettia käytetään tuotteessa, Eric Youngille tulee antaa tunnustus kirjaston käytettyjen osien
osalta. Tunnustus voi olla tekstiviestimuodossa ohjelmaa käynnistettäessä tai dokumentaationa (verkossa tai
tekstimuodossa), joka tarjotaan paketin yhteydessä.
Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa, muokattuina tai muokkaamattomina, hyväksytään, jos
seuraavat ehdot täyttyvät:
1. Lähdekoodin uudelleenjakeluiden on säilytettävä tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava ilmoitus.
2. Binäärimuodossa olevien uudelleenjakeluiden on jäljennettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä
ehtoluettelo ja seuraava ilmoitus dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun yhteydessä tarjottavassa materiaalissa.
3. Kaiken tähän ohjelmistoon tai sen käyttöön viittavaan mainosmateriaalin on näytettävä seuraava ilmoitus:
"Tämä tuote sisältää Eric Youngin (eay@cryptsoft.com) kirjoittamaa salausohjelmistoa."
Termi "salaus" voidaan jättää pois, jos kirjaston ohjelmia käytetään muussa kuin salaukseen liittyvässä
tarkoituksessa.
4. Jos sisällytät mitään Windows-kohtaista koodia (tai sen johdannaista) sovellukset-hakemistosta
(sovelluskoodi), sinun on sisällytettävä seuraava ilmoitus: "Tämä tuote sisältää Tim Hudsonin (tjh@cryptsoft.com)
kirjoittamaa ohjelmistoa"
ERIC YOUNG PROJECT TARJOAA TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN''. KAIKKI SUORAT TAI
VÄLILLISET TAKUUT TORJUTAAN, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA, TAKUISIIN SOVELTUMISESTA
KAUPANKÄYNTIIN JA TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN OLEVIIN TAKUISIIN. TEKIJÄ TAI HÄNEN AVUSTAJAT
EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA,
ERITYISLUONTEISESTA, TYYPILLISESTÄ TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA (SISÄLTÄEN MUTTA EI
RAJOITTUEN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTAAN, TOIMINNAN, TIETOJEN TAI
TULOJEN MENETYKSEEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEEN LIITTYVÄT VAHINGOT), JOKA ON
AIHEUTUNUT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA MINKÄ TAHANSA VASTUUTEORIAN MUKAISESTI, OLIPA
SE SITTEN SOPIMUS, VAARANTAMISVASTUU TAI RIKKOMUS (SISÄLTÄEN HUOLIMATTOMUUDEN TAI
MUUN SYYN), JOKA JOHTUU JOLLAIN TAPAA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA HEILLE OLISI
TIEDOTETTU KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.
Lisenssiä ja jakeluehtoja kaikkien julkisesti saatavilla olevien versioiden tai tämän koodin johdannaisten osalta ei
voi muuttaa. Tätä koodia ei saa siis kopioida ja asettaa toisen jakelulisenssin alaiseksi [mukaan lukien julkinen
GNU-lisenssi.]
34
Suomi
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 / 021-56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Tämän tuotteen paristojen hävittäminen oikein
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset paristojen
palautusjärjestelmät.)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai paketissa merkitsee, että tämän tuotteen paristoja ei tule
hävittää muiden talousjätteiden mukana, kun niitä ei enää käytetä. Jos merkitty, kemialliset symbolit Hg, Cd
tai Pb merkitsevät, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EC-direktiivin 2006/66 mukaisen
viitetason. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vaurioita terveydelle tai ympäristölle.
Jotta luonnon resursseja voidaan suojata sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä, erittele paristot
muuntyyppisestä jätteestä, ja kierrätä ne paikallisen ilmaisen paristojen palautusjärjestelmän kautta.
Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteet)
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisuudessa merkitsee sitä, että tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita
(esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei tule hävittää muun talousjätteen mukana, kun niitä ei enää käytetä. Voit torjua
jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista
jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja
resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen
saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttää tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin.
Code No. AH68-02459E (00)
HT-E330
Digitalt hjemmekinoanlegg
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service,
registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsadvarsler
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM
ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ
ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE
STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.
ADVARSEL
• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt,
må man ikke utsette apparatet for regn eller
fuktighet.
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller
vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske,
som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må
være klar til bruk til en hver tid.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet
trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må derfor være
lett tilgjengelig.
2
Norsk
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med
produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1.
Bruk av kontroller, justering og andre prosedyrer
enn de som er spesifisert her kan føre til farlig
stråling.
FORSIKTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅSER ER
ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLEN.
Forholdsregler
• Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet.
• Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (7,5-10 cm).
• Ikke plasser produktet eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt.
Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
• Ikke sett noe på toppen av produktet.
• Før du flytter på produktet må du sjekke at det ikke er noen plate i enheten.
• Hvis du vil koble produktet helt og holdent fra strømnettet, må du trekke ut strømpluggen. Dette må du gjøre når produktet ikke skal
benyttes over en lengre periode.
• Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade produktet.
• Ikke utsett produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og feil på produktet.
• Beskytt produktet mot fuktighet og varmekilder eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter (f.eks.
høyttalere).
• Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på produktet.
• Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk.
• Det kan oppstå kondens hvis produktet eller platen har vært lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer produktet
om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til produktet har fått romtemperatur før man bruker det.
• Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
FUNCTION
MUTE
DSP/EQ
S.VOL
1
2
4
5
7
8
P.SCAN
VOL
3
6
9
VOL
0
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
P.BASS
A
USB REC
Videokabel
FM-antenne
Brukerhåndbok
S/W LEVEL TUNING
B
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Fjernkontroll/
Batterier (AAA-størrelse)
Scart-adapter
Norsk
3
Sikkerhetsinformasjon
Forholdsregler ved håndtering av plater
Små riper på platen kan redusere lyd- og
bildekvaliteten eller føre til at den hopper over.
Vær spesielt forsiktig så du ikke skraper opp plater
når du håndterer dem.
Holde plater
• Ikke berør platens avspillingsside.
• Hold platen kanten, slik at det ikke
blir fingeravtrykk på overflaten.
• Fest ikke papir eller tape på platen.
Lagring av plater
• Hold platene unna direkte sollys.
• Plasser platene på et kjølig, luftig sted.
• La platene ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
Lagre dem stående.
✎✎MERK
``
``
Ikke la platene bli skitne.
Legg ikke inn sprukne eller oppskrapete plater.
Håndtering og oppbevaring av plater
Hvis du får fingeravtrykk eller smuss på platen, rengjøres
den med en myk klut som er dyppet i vann med et mildt
vaskemiddel.
• Når du skal rengjøre platen, må du tørke forsiktig
utover fra midten på platen.
✎✎MERK
``
Kondens kan dannes hvis varm luft kommer i kontakt
med kalde deler inne i produktet. Når det dannes
kondens inne i produktet, vil det ikke fungere korrekt.
Hvis dette skjer, må du ta ut platen og la produktet stå i
1 til 2 timer med strømmen på.
Lisens
• Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker
som tilhører Dolby Laboratories.
4
Norsk
• OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat som er
skapt av DivX, LLC, et datterselskap til Rovi Corporation.
Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av
DivX-video. Gå til divx.com for mer informasjon, og verktøy til
å konvertere filmene dine til DivX-formater.
• OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®
enheten må registreres for å kunne spille av kjøpte DivX
Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få en registreringskode
må du finne DivX VOD-seksjonen på enhetens
innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om
hvordan du kan fullføre registreringen.
• DivX Certified® for å spille av DivX®-filmer.
• DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker
som tilhører Rovi Corporation, eller dets datterselskaper, og
brukes på lisens.
• Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende
US-patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Dette produktet bruker enkelte programmer som
distribueres under den uavhengige JPEG Group.
• Dette produktet bruker enkelte programmer som
distribueres under OpenSSL-lisensen.
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Kopibeskyttelse
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør
dette produktet bare kobles direkte til TV-apparatet ditt, og
ikke til en videospiller. Hvis det kobles til en videospiller, vil
det føre det til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede
DVD-plater.
Innhold
SIKKERHETSINFORMASJON
2
KOMME I GANG
7
TILKOBLINGER
13
18
Sikkerhetsadvarsler
Forholdsregler
Tilleggsutstyr
Forholdsregler ved håndtering av plater
Lisens
Copyright
Kopibeskyttelse
7
7
10
10
11
12
Ikoner som brukes i håndboken
Platetyper og karakteristikker
Beskrivelse
Frontpanel
Bakpanelet
Fjernkontroll
13 Koble til høyttalerne
15Koble videoutgangen til TV-apparatet
16 Koble til FM-antennen
17 Koble til lyd fra eksterne komponenter
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
NORSK
OPPSETT
2
3
3
4
4
4
4
Før du setter i gang (Startinnstillinger)
Sette opp oppsettmenyen
Skjerm
Bildeforhold, TV
Video ut-signal
Lyd
Høyttalerinnstillinger
DRC (Dynamic Range Compression)
AUDIO SYNC
Brukeroppsatt EQ
System
Startinnstillinger
DivX(R)-registrering
Språk
Sikkerhet
Foreldrekontroll
Bytt passord
Støtte
Produktinformasjon
Norsk
5
Innhold
GRUNNFUNKSJONER
21
22
22
23
26
28
Plateavspilling
Avspilling av lyd-CD (CD-DA)/MP3/WMA
Visning av JPEG-filer
Bruke avspillingsfunksjonen
Lydmodus
Lytte på radio
AVANSERTE FUNKSJONER
29
29
USB-funksjonen
USB-opptak
ANNEN INFORMASJON
30
31
32 33
Feilsøking
Liste over språkkoder
Spesifikasjoner
OpenSSL-lisens
21
29
30
• Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
• Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
a. en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok)
b. du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
• Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
6
Norsk
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser
brukerhåndboken.
Ikon
d
B
A
G
D
Betegnelse
Definisjon
DVD
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig for
DVD-video- eller DVD-R/
DVD-RW-plater som er
innspilt og sluttbehandlet i
Video-modus.
CD
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig for
data-CD (CD DA, CD-R/
CD-RW).
MP3
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig på plater
av typen CD-R/-RW.
JPEG
Dette involverer en funksjon
som er tilgjengelig på plater
av typen CD-R/-RW.
DivX
Involverer en funksjon som
er tilgjengelig på MPEG4plater. (DVD±R/±RW,
CD-R/-RW)
!
FORSIKTIG
Involverer et tilfelle hvor en
funksjon ikke fungerer eller hvor
innstillinger kan bli avbrutt.
✎
MERK
Involverer tips eller instruksjoner
på siden som kan bidra til å få
hver funksjon til å fungere.
Hurtigtast
Denne funksjonen gir direkte og
enkel tilgang ved å trykke på
knappen på fjernkontrollen.
Komme i gang
Ikoner som brukes i håndboken
01
Komme i gang
Platetyper og karakteristikker
Regionkode
Produktet og platene er kodet etter område. Disse regionale
kodene må passe sammen hvis platen skal kunne spilles av.
Hvis kodene ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.
Platetype
DVD-VIDEO
Regionkode
Område
1
USA, amerikanske territorier og
Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Sør Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New
Zealand, Stillehavsøyene, Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India, det
meste av Afrika, Nord-Korea,
Mongolia
6
Kina
Norsk
7
Komme i gang
Platetyper og karakteristikker
Platetyper som kan spilles av
Platetyper og
merker (Logo)
Innspilte
signaler
Karakteristikker
DVD-video
VIDEO
DVD-VIDEO
DVD-R/DVD-RW I DVD
video-FORMAT
DVD+R/DVD+RW I DVD
video-FORMAT
AUDIO
AUDIO CD
AUDIO-CD
AUDIO
AUDIO CD
+
DivX
CD-R/CD-RW i AUDIO
CD-FORMAT
CD-R/CD-RW i DATA
CD-FORMAT som inneholder
følgende typer filer og som er
i henhold til ISO 9660 LEVEL
1/LEVEL 2, ELLER JOLIET
DATA-CD
(UTVIDET FORMAT)
VIDEO
-MP3-filer
-JPEG bildefiler
-MPEG 4 VIDEO-filer
DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW I DATA
DV-FORMAT som inneholder
følgende filtyper og er i
henhold til UDF (*Univeral
DATA DVD
Disc Format)
-MP3-filer
-JPEG bildefiler
-MPEG 4 VIDEO-filer
USB-enhet som inneholder
følgende filtyper.
USB-enhet
-MP3-FIL ELLER WMA/
WMV-filer
-JPEG bildefiler
-MPEG 4 video-filer
8
Norsk
Ikke bruk følgende platetyper!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM og
DVD-RAM-plater kan ikke spilles av på produktet.
Hvis du setter inn en plate med en av disse
formatene, vil du se meldingen <WRONG DISC
FORMAT (Feil plateformat)> på TV-skjermen.
• Det er ikke sikkert at DVD-plater som er kjøpt i
utlandet kan spilles i av på dette produktet.
Hvis du setter inn plater av denne typen, vil du se
meldingen <Wrong Region. Please check Disk (Feil
region. Kontroller plate)> på TV-skjermen.
Platetyper og -formater
Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.
CD-R-plater
• Det er ikke sikkert at alle CD-R-plater kan spilles av,
avhengig av opptaksenheten (CD-opptaker eller PC) og
tilstanden til platen.
• Bruk en CD-R-plate på 650MB (74 minutter).
Ikke bruk CD-R-plater som er større enn 700MB/80
minutter, da det ikke er sikkert at slike kan spilles av.
• Enkelte CD-RW (overskrivbare) media kan ikke spilles av.
• Kun CD-R-plater som er riktig "lukket" kan spilles av i
sin helhet. Hvis sesjonen lukkes men platen forblir
åpen, er du ikke i stand til å spille av platen i sin helhet.
CD-R MP3-plater
• Navn på MP3-filer kan ikke inneholde mellomrom
eller spesialtegn ( . / = +).
• Bruk plater som er tatt opp med kompresjons/
dekompresjonshastighet høyere enn 128Kbps.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lenger tid å begynne
avspillingen, og ikke alle innspilte filer kan spilles av.
• For filer som er kodet i Variable Bit Rate
(VBR)-format, dvs. filer som er kodet med lav
bithastighet og høy bithastighet (f.eks. 32Kbps ~
320Kbps), kan det oppstå hopp i lyden under
avspilling.
• Maksimalt 500 spor kan spilles av per CD-plate.
• Maksimalt 300 mapper kan spilles av per
CD-plate.
CD-R JPEG-plater
• Maksimalt 999 bilder kan lagres i en mappe.
• Ved avspilling av en Kodak/Fuji Picture CD, kan kun
JPEG-filer i bildemappen spilles av.
• Andre bildeplater enn Kodak/Fuji Picture CD kan ta
lenger tid å starte avspilling av, eller det er kanskje ikke
mulig å spille dem i det hele tatt.
01
• Programvareoppdatering for ikke inkompatible
formater støttes ikke.
(Eksempel: QPEL, GMC, oppløsning høyere enn
800 x 600 piksler, osv.)
• Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er spilt inn på
korrekt måte i DVD-video formatet, vil den ikke
kunne spilles av.
Dette produktet støtter kun følgende medieformater.
Hvis verken video- eller lydformater støttes, kan
brukeren oppleve problemer som f.eks. brutte bilder
eller ingen lyd.
Støttede versjoner
Bit Rate
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
5) Bilde- (JPEG), musikk- (MP3, WMA) og videofiler
må ha navn som enten er koreanske eller
engelske. Hvis ikke kan det hende at du ikke kan
spille av filen.
7) Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en
kortleser med flere kortspor, kan det hende at
denne ikke fungerer som den skal.
DivX3.11-DivX5.1
V1/V2/V3/V7
8) PTP-protokollen som benyttes på digitale
kamera er ikke støttet.
Støttede lydformater
Format
3) Enkelte USB-enheter/digitale kamera støttes
ikke, og dette gjelder også USB-baserte
kortlesere.
6) Koble rett til produktets USB-port. Hvis du
kobler til gjennom en annen kabel, kan dette føre
til kompatibilitetsproblemer.
Støttede videoformaters
AVI
WMV
2) Det er mulig af filer med undertekster som er
større enn 300KB ikke vises korrekt.
4) Filsystemene FAT16 og FAT32 støttet.
Støttede formater (DivX)
Format
1) Hvis navnet til en mappe eller fil er lengre enn 10
tegn, kan det hende at filen eller mappen ikke
vises eller fungerer som den skal.
Samplinghastighet
9) Du må ikke koble fra USB-enheten under en
"leseprosess".
44.1khz
10)Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil
det ta å vise det.
44.1/48khz
11)MP3-/WMA-filer eller videofiler som er lastet ned
fra kommersielle nettsider, og som inneholder
DRM kan ikke spilles av.
• Bildeforhold: støtter dette produktet opp til 720x576
piksler. Fjernsynsskjermoppløsninger som er høyere
enn 800, støttes ikke.
• Når du spiller en plate hvor samplingshastigheten er
høyere enn 48khz eller 320kbps, kan skjermbildet
riste under avspillingen.
• Seksjoner med høy bildehastighet kan ikke spilles
samtidig som du spiller en DivX-fil.
• Siden dette produktet kun støtter kodingsformater
godkjent av DivX Networks, Inc., er det ikke sikkert at
en DivX-fil opprettet av brukeren kan spilles av.
Merknader til USB-tilkoblinger
Støttede enheter: USB-baserte lagringsmedia,
MP3-spillere, digitale kamera
12)Eksterne harddiskenheter er ikke støttet.
13)Maks. strøm som støttes av USB-porten for
eksterne enheter er 500 mA (Ved 5V DC)
14)Støttede filformater
Format
Stillbilde
Musikk
Film
Filnavn
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Filtype
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bithastighet
–
80-320
kbps
56-128
kbps
4Mbps
4Mbps
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11DivX5.1
Versjon
–
–
V8
Piksel
640x480
–
–
720x576
Samplinghastighet
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz - 48KHz
Norsk
9
Komme i gang
DVD±R/±RW-, CD-R/RW-plater
Komme i gang
Beskrivelse
Frontpanel
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
PLATESKUFF
Sett inn platen her.
2
DISPLAY
Viser avspillingsstatus osv.
Kontakt for tilkobling av eksterne USB-baserte lagringsmedier, som f.eks.
MP3-spillere, minnepinner el.l.
3
USB-PORT
4
ÅPNE-/LUKKEKNAPP (
5
FUNKSJONSKNAPP (
6
STOPPKNAPP (
7
SPILL AV/PAUSEKN-KNAPP (
8
VOLUMKNAPP (
9
STRØMKNAPP (
10
10
Det kan være at USB-minner som krever høy effekt (over 500 mA ved 5V) ikke
støttes.
)
Modus veksles på følgende måte:
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Stanser avspillingen av platen.
)
,
)
)
FJERNKONTROLLSENSOR
Norsk
Åpner og lukker plateskuffen.
)
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
Justering av lydstyrken (volum)
Slår produktet på og av.
Registrerer signalene fra fjernkontrollen.
01
Komme i gang
Bakpanelet
1
2
3 4
5
6
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1
FA NET (Kun for service)
Brukes ved reparasjoner.
2
HØYTTALERKONTAKTER
Her skal du koble til front-, senter- og surroundhøyttalerne sammen med basselementet.
3
AUX IN -KONTAKTER
Her kan du koble til analoge 2-kanals signaler fra eksterne enheter (som en
videospiller)
4
VIDEO OUT-KONTAKT
Her kan du koble TV-apparatets videoinngang (VIDEO IN) slik at signalet går
igjennom.
5
KOMPONENTUTGANGER
Bruk disse kontaktene til å koble til et TV-apparat med
komponentinnganger til disse kontaktene.
6
FM-KONTAKT
Her skal du koble til FM-antennen.
Norsk
11
Komme i gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
Slå produktet av og på.
FUNCTION
Demper lyden midlertidig.
MUTE
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Velg ønsket Dolby Pro Logic II lydmodus.
Trykk på nummerknappene for å betjene
alternativene./1. S.VOL-knappen:Regulerer og
stabiliserer lydnivået, slik at du ikke får
drastiske endringer i lydnivå.
/7. P.SCAN-knapp (Progressiv skanning):
Trykk for å bruke P.SCAN
(progressiv skanning).
S.VOL
P.SCAN
VOL
VOL
0
Skrur ned lydstyrken (volumet).
Skru lydstyrken opp (volumet).
Trykk for å hoppe bakover eller
fremover
Trykk for å søke bakover eller
fremover.
Trykk for å stoppe/spille av en plate.
Henter opp produktets meny.
Trykk her for å velge modus
Brukes til å åpne og lukke
plateskuffen.
Velg ønsket DSP/EQ-modus.
Trykk for å pause en plate.
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
Henter fram platens meny.
Bruk denne knappen til å se
platens toppmeny.
TUNING
Benyttes til å endre språk på lyd og
undertekster, vinkel el.l.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Vis status til gjeldende plate(fil).
Velger et menyelement på skjermen, og
endrer verdien til elementet./Søk etter
aktive FM-stasjoner, og skift kanal.
Går tilbake til forrige meny.
Gir deg tilgang til de vanligste funksjonene
på DVD hjemmekinoanlegget, som f.eks.
navigering i bildelisten.
A. AUDIO UPSCALE/P.BASS-knappen
: Velg ønsket P.BASS- eller MP3
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
USB REC
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Enhancement-modus.
Brukes til å
justere volumet på basselementet.
Brukes til å starte USB-opptak.
B. S/W LEVEL-knappen :
Gå ut av menyen.
C.GIGA-knappen :Brukes til å slå av/på
funksjonen GIGA Sound.
D.MO/ST-knappen : Velg MONO- eller
STEREO- sendinger.
Trykk her for å lagre FM-frekvenser/
stasjoner.
Lar deg repetere tittel, kapittel,
spor eller plate.
Justerer lysstyrken på skjermen.
Installere batterier i fjernkontrollen
✎✎MERK
`` Sett batteriene inn i fjernkontrollen i henhold til polariteten: (+) til (+), og (–)
til (–).
`` Du må alltid bytte begge batteriene samtidig.
`` Ikke utsett batteriene for varme eller flammer.
`` Fjernkontrollen kan brukes på opp til 7 meters avstand i rett linje.
12
Norsk
* Batteristørrelse: AAA
02
Tilkoblinger
Koble til høyttalerne
Plassering av produktet
SW
Plasser anlegget på et stativ eller en hylle, eller
under TV-stativet.
Velge lytteposisjon
2,5 til 3 ganger størrelsen på TV-skjermen
Fronthøyttaler ei
Senterhøyttaler
f
hj
Surroundhøyttalere
Lytteposisjonen bør plasseres mellom 2,5 - 3
ganger TV-skjermens størrelse fra TV-apparatet.
Eksempel: : TV-apparater på 32" - 2 til 2,4 m
TV-apparater på 55" - 3,5 til 4 m
Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca 45° mot deg.
Plasser høyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt.
Juster fremre kant av høyttalerne på samme linje som senterhøyttaleren, eller litt
foran denne.
Det beste er om du kan installere den på samme høyde som fronthøyttalerne. Du
kan også montere den rett under eller over TV-apparatet.
Plasser disse høyttalerne til siden for lytteposisjonen. Hvis det ikke er
tilstrekkelig med plass, kan du sette disse høyttalerne slik at de peker mot
hverandre. Plasser høyttalerne omtrent 60 til 90 cm over ørets høyde, lett
pekende nedover.
I motsetning til front- og senterhøyttalerne vil ikke surroundhøyttalerne
* benyttes
hele tiden, da de hovedsakelig benyttes til lydeffekter.
Basselement
g
Plasseringen av basselementet er ikke så viktig Du kan plassere den hvor du
ønsker det.
!! FORSIKTIG
``
``
Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
``
Ikke heng basshøyttaleren på veggen festet gjennom kanalen (hullet).
Hold
basshøyttaleren utenfor barns rekkevidde for å unngå at de stikker hendene eller gjenstander inn i
kanalen (hullet) på basshøyttaleren.
✎✎MERK
``
Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av
magnetfeltet som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TV-apparatet.
Norsk
13
Tilkoblinger
Dette avsnittet gir den en innføring i de forskjellige måtene du kan koble produktet til andre eksterne komponenter.
Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
Tilkoblinger
Høyttalerkomponentene
(V)
(H)
FRONT
(V)
(H)
SENTER
SURROUND
BASSELEMENT
Koble til veggfestet
1. Klargjør skruer (følger ikke med) som passer
til hullet på baksiden av hver høyttaler. Se
illustrasjonene nedenfor.
4 mm
5 mm
10 mm
30 mm
Hull bak på høyttaleren
2. Fest skruene til veggen, heng deretter
høyttaleren på veggen.
8 til 10 mm
Dybden til den festede skruen
Koble til høyttalerne
1. Sett tilkoblingspluggene inn bak på produktet, og sørg for at fargene på pluggen stemmer med fargen
på høyttalerkontaktene.
Senterhøyttaler
Fronthøyttaler (H)
Fronthøyttaler (V)
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
AUX
IN
FRONT
FM ANT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
VIDEO OUT
Surroundhøyttaler (V)
Surroundhøyttaler (H)
Basselement
14
Norsk
HDMI OUT
SUBWOOFER SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
02
Tilkoblinger
Koble videoutgangen til TV-apparatet
Velg en av tre tilkoblingsmetoder til TV-apparatet.
METODE 1
Grønn
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
FRONT
Blå
VIDEO OUT
Rød
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
FM ANT
COMPONENT
OUT
METODE 3
(Vedlagt)
METODE 2
SCART IN
METODE 1: Komponentvideo (Progressiv skanning)
Hvis fjernsynet ditt er utstyrt med komponentinngang for video, kobler du en komponentkabel (ikke inkludert)
mellom COMPONENT OUT-kontaktene (PR, PB og Y) bak på produktet, og tilsvarende kontakter på
TV-apparatet ditt.
METODE 2: SCART
Hvis TV-apparatet ditt er utstyrt med en SCART-inngang, kan du koble den vedlagte videokabelen fra VIDEO
OUT-kontakten bak på systemet til VIDEO-kontakten på SCART-adapteren, og deretter koble SCARTadapteren inn i SCART-inngangen på TV-apparatet ditt.
METODE 3 : Komposittvideo
Trekk den vedlagte videokabelen mellom VIDEO OUT-kontakten på baksiden av produktet, og VIDEO
IN-kontakten på TV-apparatet ditt.
✎✎MERK
``
``
``
Når progressivt skannemodus er valgt, sendes det ikke ut noen signaler på VIDEO-utgangen.
Dette produktet benytter et sammenflettet (interlaced) skannemodus 480i(576i) for komponent-/
komposittsignal.
Etter at du har valgt videotilkobling, må du sette opp inngangskilden på TV-apparatet, slik at denne stemmer
med signalet fra produktet
Slå på dette produktet før du velger inngangskilde på TV-apparatet ditt. Se i TV-apparatets brukerveiledning
for mer informasjon om hvordan du kan velge apparatets kilde.
!! FORSIKTIG
``
Enheten må ikke kobles til via en videospiller. Videosignaler som mates via videospilleren, kan bli påvirket av
kopibeskyttelsessystemer og bildet vil bli forstyrret på TV-apparatet.
Norsk
15
7
8
9
DSP /EQ
0
Tilkoblinger
MUTE
P.SCAN-FUNKSJON (PROGRESSIV SKANNING)
I motsetning til linjesprang, hvor annenhver linje av bildet blir oppdatert etter hverandre,
for å skapeTUNING
hele bildet
VOL
/CH blir
(partallslinjer, og deretter oddetallslinjer), så bruker en progressiv skanning ett informasjonsfelt
(alle linjene
REPEAT
oppdatert i en skanning) for å skape et klart og tydelig bile uten synlige linjer.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
1. Trykk STOP.
• Hvis du spiller av en plate, må du trykke to ganger på STOP, slik at du ser "STOP" på
skjermen.
7
TOOLS
INFO
2. Trykk og hold P.SCAN-knappen på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder.
• Når du holder ned knappen i over 5 sekunder, vil du veksle mellom "P.SCAN" og "I.SCAN".
• Når du velger P.SCAN, vil "P.SCAN" bli vist på skjermen.
• For å stille inn P.Scan-modus for DivX-plater, trykker du P.SCAN-knappen på fjernkontrollen i mer enn
5 sekunder uten plate i enheten (“NO DISC" i displayet). Legg deretter inn RETURN
DivX-platen og spill. EXIT
Koble til FM-antennen
A
DIMMER
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
FM-antenne (vedlagt)
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
FA NET
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
(Only For Service)
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
1. Koble den vedlagte FM-antennen til FM-kontakten.
2. Drei rundt antennen sakte til du får den beste mottakskvaliteten, fest antennen i denne posisjonen.
✎✎MERK
``
Dette produktet mottar ikke AM-sendinger.
16
Norsk
02
Hvit
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
Tilkoblinger
Koble til lyd fra eksterne komponenter
Rød
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
FM ANT
Lydkabel (ikke inkludert)
Hvis den eksterne analoge
komponenten bare har en
lydutgang, må du koble denne
enten på høyre eller venstre.
VIDEOSPILLER
AUX : Koble til en ekstern analog komponent
Analoge signalkomponenter som f.eks. videospillere.
1. Trekk en ledning mellom AUX IN 2-kontakten (Lyd) på produktet, og lydutgangen på den eksterne
analoge komponenten.
• Kontroller at rett farge er satt i inn i rett kontakt.
2. Trykk FUNCTION for å velge AUX inngangen.
• Modus veksles på følgende måte:
DVD/CD ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎✎MERK
``
Du kan koble videoutgangen på videospilleren din til TV-apparatet, og koble lydutgangen på videospilleren til
dette produktet.
Norsk
17
FUNCTION
Oppsett
Før du setter i gang (Startinnstillinger)
1. Trykk POWER når produktet er koblet til
TV-apparatet for første gang.
Startskjermen vil bli vist.
Initial settings > On-Screen Language
MUTE
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
Sette 7
opp oppsettmenyen
8
9
VOL
VOL
Antallet trinn du må igjennom
0 avhenger av den valgte
menyen. Det grafiske brukergrensesnittet (GUI) som
vises i denne håndboken kan avvike fra det du har på
din enhet, avhengig av hvilken firmware-versjon som
er benyttet.
DISC MENU
Select a language for the on-screen displays
HOME
TITLE MENU
1
English
TUNING
한국어
Nederlands
TOOLS
Français
INFO
Deutsch
Italiano
>Move
3
" Select
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket element, og trykk
deretter på ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket bildeforhold, og trykk
deretter på ENTER.
``
``
``
``
Hvis du ikke har valgt foretrukket språk i
startinnstillingene, vil du se et vindu som ber deg velge
språk neste gang du slår på produktet.
Språket du velger vil gjelde alle menyer. Skjermmenyen,
platemenyen, lyd, undertekster.
Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, må du trykke
A(PREVIOUS) (a(forrige)) eller RETURN (tilbake).
Når du har valgt et menyspråk, kan du endre det ved å
trykke på STOP (@) (stopp) på fjernkontrollen eller
hovedenheten i minst 5 sekunder mens det ikke er noen
plate i enheten.
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
GIGA
C
4
MO/ST
D
1
HOME-KNAPPEN:
Viser startmenyen
TUNER (Home).
USB REC DIMMER REPEAT MEMORY
2
RETURN-KNAPPEN: Går tilbake til forrige
meny.
3
ENTER-/RETNINGS-KNAPPENE
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekreft innstillingen.
4
EXIT-KNAPPEN: Gå ut av menyen.
✎✎MERK
``
EXIT
RETURN
2
Settings
Hvis skjermen med de første innstillingene ikke vises, må
du se i kapitlet Grunninnstillinger. (se side 20)
Function
DVD/CD
1. Trykk på POWER-knappen.
2. Bruk _+ til å velge Settings, og trykk deretter
på ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket meny, og trykk
deretter på ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og trykk
deretter på ENTER.
5. Bruk ▲▼ til å velge ønsket punkt, og trykk
deretter på ENTER.
6. Gå ut av menyen ved å trykke på EXIT.
18
Norsk
03
Oppsett
Skjerm
Settings
Speaker Setting
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
Speaker Size
▶
Sound Edit
Delay Time
Bildeforhold, TV
Test Tone
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje
trenge å justere skjerminnstillingen.
mMove
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
• 4:3 Pan-Scan
Velg dette alternativet når du vil se
filmer i formatet 16:9 på DVD-plater
uten de svarte stripene i topp og bunn,
selv om du har et TV-apparat med
bildeforholdet 4:3 (deler av bildet ytterst
til høyre og venstre vil bli kuttet vekk).
• 4:3 Letter Box
Velges hvis du ønsker å se hele
16:9-skjermen DVD-spilleren støtter,
selv om fjernsynet har en 4:3-skjerm.
Det vises da sorte felter øverst og
nederst på skjermen.
• Fronthøyttalerne er som standard satt til Small.
• Basshøyttalerens modus er satt til Tilstede.
• Når det gjelder senter- og surroundhøyttalerne, kan
du velge mellom Small og None.
- Small : Velg dette når du bruker høyttalerne.
- None : Velg dette alternativet når du ikke har
noen høyttalere tilkoblet disse
utgangene.
MERK
`` Høyttalermodusen kan variere, avhengig av de
innstillingene du har valgt for alternativene Dolby Pro
Logic og Stereo.
✎✎
• 16:9 Wide
Lar deg vise hele 16:9-bildet hvis du
har fjernsyn med bredskjerm.
Lydjustering
Du kan justere balansen og nivået til hver høyttaler.
Settings
✎✎MERK
``
``
Hvis en DVD er i forholdet 4:3, kan du ikke vise den i
bredformat.
Siden DVD-plater tas opp i forskjellige bildeformater,
vil de se forskjellig ut, avhengig av programvaren,
type TV, og TV-bildeforhold-innstillingen.
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Video ut-signal
Forskjellige land bruker forskjellige TV-standarder.
Du kan velge mellom NTSC og PAL.
• NTSC: Du kan velge formatet NTSC
• PAL: Du kan velge formatet PAL
Lyd
Høyttalerinnstillinger
Høyttalerstørrelse
Bruk ▲▼ til å velge, og justere ønsket høyttaler.
Bruk ◄► til å justere innstillingene.
Justere front-/surroundbal.
`` Du kan velge mellom 0 eller -6.
`` Volumet minskes jo nærmere -6 du kommer.
Justere senter-/surround-/basselementnivå
`` Lydstyrken kan justeres i trinn fra +6dB til -6dB.
`` Lyden blir høyere jo nærmere +6dB du kommer,
og lavere jo nærmere -6dB du kommer.
Du kan angi høyttalerstørrelsen til senter- og bakhøyttalerne,
og bruke en testtone i denne modusen.
Norsk
19
Oppsett
Forsinkelse
DRC (Dynamic Range Compression)
Hvis du ikke kan plassere høyttalerne i samme avstand til
lytteposisjonen, kan du justere forsinkelsen til lydsignalet
fra senter- og surround-høyttalerne.
Du kan også angi testtonen i denne modusen.
Denne funksjonen balanserer området mellom de
høyeste og svakeste lydene. Du kan bruke denne
funksjonen til å få full nytte av Dolby Digital når du
ser på filmer med lavt volum om natten.
Sette opp høyttalernes forsinkelse
• Du kan velge mellom Full, 6/8, 4/8, 2/8, av.
Når du spiller av 5.1-kanals surroundlyd, vil du få
best lyd når avstanden mellom deg og hver høyttaler
er den samme.
Siden lyden når fram til lytteposisjonen til forskjellig
tid, avhengig av høyttalerplasseringen, kan du justere
forskjellen ved å legge til en forsinkelse på
senterhøyttaleren og basselementet.
Settings
AUDIO SYNC
Det er mulig det ikke er sammenheng mellom bildet
og lydsignalet. Hvis dette oppstår må du justere
lydforsinkelsen slik at den stemmer med videoen.
• Du kan velge en forsinkelse i området 0 til 300 ms.
Sett forsinkelsen til optimal stilling.
Brukeroppsatt EQ
Delay Time
Front
Center : 00ms
Surround : 00ms
Du kan konfigurere equaliser-innstillingene manuelt
slik du ønsker.
Subwoofer
Test Tone
: Off
Settings
User EQ
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Testtone
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
250Hz 600Hz
1kHz 3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
System
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
: On
▶
" Select ' Return
" Select ' Return
Bruk testlydfunksjonen til å sjekke
høyttalertilkoblingene.
• Bruk ◄► til å velge On.
• Testtonen vil bli sendt ut i følgende rekkefølge:
Front Left ➞ Center ➞ Front Right ➞ Surround
Right ➞ Surround Left ➞ Subwoofer Hvis du vil
avslutte testtonen, må du trykke ENTER.
20
Norsk
Startinnstillinger
Ved å bruke de Initial Setting (Grunninnstillinger), kan
du angi språk og bildeforhold.
DivX(R) registrering
Se registreringskoden for DivX(R) VOD slik at du kan
kjøpe og spille av DivX(R) VOD-innhold.
OSD
Language
Disc Menu
Audio
Subtitle
Velg språket du vil benytte på
skjermmenyene.
Velg språket du vil benytte på
platemenyene.
Hvis du glemte passordet
1. Ta ut platen.
2. Trykk og hold nede STOPP(@) på
fjernkontrollen i 5 sekunder eller mer. Alle
innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Støtte
Velg ønsket talespråk på plater.
Produktinformasjon
Velg ønsket språk på platens
undertekster.
Oppgi produktinformasjon som modellkode,
programvareversjon o.l.
a H
vis du vil velge et annet språk, kan du trykke
ANNET på plate-, lyd- og undertekstmenyen, og
taste inn språkkoden til ditt land (Se side 31).
a Du kan ikke velge ANNET på menyen for valg av
skjermspråk.
Basisfunksjoner
✎✎MERK
2. Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
``
Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes
på platen.
Sikkerhet
Foreldrekontrollfunksjonen fungerer sammen med
DVD-plater som har fått en klassifisering som gjør det
lettere å kontrollere hva slags DVD-filmer familien kan se.
En plate har inntil 8 klassifiseringsnivåer.
Plateavspilling
1. Trykk ÅPNE/LUKKE (^).
3. Lukk plateskuffen ved å trykke på ÅPNE/
LUKKE (^).
✎✎MERK
``
Gjenopptakingsfunksjon: Når du stopper
avspillingen av en plate, husker produktet hvor
den stanset slik at den kan fortsette der du
stanset når du trykker SPILL AV igjen. (Denne
funksjonen fungerer kun med DVD-plater)
Trykk to ganger på STOPP under avspilling for å
deaktivere denne funksjonen.
``
Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på
produktet eller fjernkontrollen i mer enn 3 minutter
når produktet er i pausemodus, vil operasjonen
stoppe.
``
Utseendet på det første skjermbildet kan være
forskjellig, avhengig av innholdet på platen.
``
Piratkopierte plater må ikke spilles på dette
produktet, da de bryter med CSS-anbefalingene
(Content Scrambling System: et system for
kopieringsbeskyttelse).
Foreldrekontroll
Velg klassifiseringsnivået du vil angi.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun for
voksen bruk. Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6,
kan ikke plater med nivå 7- eller nivå 8-innhold spilles.
Tast inn passordet, og trykk deretter ENTER.
- Passordet er satt til "0000" som standard.
- Når innstillingen er ferdig, går du tilbake til forrige
skjermbilde.
Bytt passord
Velg Change, og tast inn det 4-sifrede passordet med
talltastene på fjernkontrollen.
a vil vises hver gang en feilaktig knapp trykkes.
Skjermsparer/strømsparefunksjon
for TV-apparatet
• Hvis det ikke blir trykket noen knapp innen 5
minutter i stopp- eller avspillingsmodus (musikk),
vil skjermspareren bli aktivert.
• Hvis produktet har vist skjermspareren i mer enn
20 minutter, vil det slå seg av automatisk. (Unntatt
under avspilling av musikk)
Norsk
21
Oppsett
Du kan velge språket du foretrekker på
skjermmenyer, platemenyer el.l.
03
Språk
Oppsett
Visning av JPEG-filer
Avspilling av lyd-CD (CD-DA)/MP3/WMA
BA
1. Legg en plate med JPEG-filer i plateskuffen.
Track01
2. Bruk ◄► til å velge Foto, og trykk deretter
ENTER.
1/17
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Bilder som er tatt med et digitalkamera eller et
videokamera, eller JPEG-filer på en PC kan lagres på en
CD og deretter avspilles med dette produktet.
Repeat Play Mode
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• Hvis det er en lyd-CD vil det første sporet bli
spilt automatisk.
- Bruk [] til å gå til forrige/neste spor.
• Hvis det er en MP3/WMA-plate, må du bruke
_+ til å velge Musikk, deretter må du trykke
ENTER.
- Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket fil, og
trykk deretter ENTER.
- Bruk () til å gå til forrige/neste side.
2. Trykk STOPP (@) for å stanse avspillingen.
3. Bruk ▲▼ til å velge mappen som inneholder
bildene du ønsker å vise, og trykk deretter
ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge bildet du vil vise, og trykk
deretter ENTER.
• Det valgte bildet vil nå vises, og
lysbildeframvisningen starter.
• Hvis du vil stoppe lysbildeframvisningen, må
du trykke PAUSEKN (#).
• Du kan se på forrige/neste fil ved å trykke
◄,► under lysbildeframvisninger.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
✎✎MERK
``
``
``
``
Det er mulig enkelte CD-plater med MP3-/WMA-filer
ikke kan spilles av, og dette er avhengig av
opptaksmodus.
Innholdet på en MP3-CD varierer med MP3/
WMA-sporformatet som er tatt opp på platen.
WMA-DRM-filer kan ikke spilles av.
Når du spiller av MP3/WMA/CD, fungerer ikke
talltasten.
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Roteringsfunksjon
G
Trykk GRØNN(B) eller GUL(C) når visningen er pauset.
• GRØNN(B): Roter 90° mot urviseren.
• GUL(C): Roter 90° med klokken.
✎✎MERK
``
22
Norsk
Maksimumsoppløsningene som støttes av dette
produktet er 5120 x 3480 (eller 19.0 M-piksler) for
standard JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 3.0
M-piksler) for progressive bildefiler.
04
Trinnvis avspilling
Søk bakover/framover
dBAD
Bruk () til å søke.
Trykk gjentatte ganger på PAUSEKN.
• Filmen hopper en og en ramme framover hver
gang denne knappen trykkes under avspilling.
✎✎MERK
( 1 ➞ ( 2 ➞ ( 3 ➞ ( 4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
``
✎✎MERK
``
``
dD
Du hører ingen lyd under trinnvis avspilling.
5-minutters hoppefunksjon
Du får ingen lyd i søkemodus.
Avspillingssøket vil kun inneholde lyd når det
søkes på hastighetene ) 1 og ) 2. Denne
funksjonen er kun tilgjengelig for CD-DA.
Hoppe over scener/sanger
dBAD
D
Sakte avspilling
Bruke platemenyen
``
7
Denne funksjonen er kun tilgjengelig for DivX som
inneholder tidsinformasjon.
d
VOL
Du kan se menyene for lydspråk, undertekstspråk,
profil, osv.
DISC MENU
*1 ➞*2 ➞*3
✎✎MERK
``
``
Du hører ingen lyd under sakte avspilling.
Det er ikke mulig å spille av sakte baklengs.
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk $%_+ til å gjøre de ønskede
seksjonsvalgene, og trykk deretter
ENTER.
✎✎MERK
``
2
3
5
6
8
9
DSP /EQ
dD
*1 ➞*2 ➞*3
SLEEP
S.VOL
Trykk _,+ under avspilling.
1
• Avspillingen hopper 5 minutter framover når du
trykker +.
• Avspillingen hopper 5 minutter bakover når du4
trykker _.
✎✎MERK
Trykk PAUSEKN (#), og deretter ) for å spille av
sakte.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DVD RECEIVER/TV
Bruk [].
• Hver gang knappen trykkes på under avspilling,
spilles forrige eller neste kapittel, spor eller mappe
(fil) av.
• Du kan ikke hoppe over flere kapittel i en rekke.
d
D
Basisfunksjoner
Bruke avspillingsfunksjonen
0
MUTE
REPEAT
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
det hende at tilgjengelige menypunkter kan
A
B
C
D
variere, og det er også mulig at denne menyen
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
ikke er tilgjengelig i det hele tatt.
P .BASS
Norsk
23
7
8
9
DSP /EQ
0
Basisfunksjoner
Bruke tittelmenyen
Repetering av CD-/MP3-plater
MUTE
VOL
d
TUNING
/CH
REPEAT
På DVD-plater som inneholder flere titler, kan du vise
tittelen for hver film.
DISC MENU
MENU
2. Bruk $%_+ til å gjøreTOOLS
de ønskede
seksjonsvalgene, og trykk deretter
ENTER.
✎✎MERK
``
B
TITLE MENU
1. Under avspilling må du trykke TITLE
MENU på fjernkontrollen.
;
;
;
;
(Repetering av ; Repeter spor ; Repeter alt
; Tilfeldig ; Repeter seksjon A-B)
INFO
A
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
;
;
; ;
(Repetering av ; Repeter spor ; Repeter Dir
(katalog) ; Repeter alt ; Tilfeldig
RETURN
Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kanEXIT
det
hende at tilgjengelige menypunkter
kan variere, og
DVD
RECEIVER/TV
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
det er også mulig at denne
A menyen
B ikke Cer
D
tilgjengelig i det hele tatt.DIMMER
S.VOL
S . VOL
AUDIO UPSCALE
2
3
4
5
6
7
8
4. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
VOL
TUNING
/CH
5. Gå tilbake til normal avspilling ved å:
For DVD, trykk REPEAT (gjenta), og bruk deretter
▲▼ til å velge OFF (av). For CD, trykk REPEAT
TITLE MENU
(gjenta) slik at du kan velge .
REPEAT
1. Under avspilling av DVD-/DivX-plater/filer, må du trykke REPEAT på
DISC MENU
MENU
fjernkontrollen.
2. Bruk $% til å velge ønsket
repeteringsmodus, og trykk deretter ENTER.
✎✎MERK
TOOLS
INFO
3. Bruk $% til å velge OFF hvis du vil starte
normal avspilling igjen, og trykk deretter
ENTER.
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
RETURN
Norsk
DIMMER
Under avspilling av DVD- eller CD-plater, må du
trykke REPEAT på fjernkontrollen.
3. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
MUTE
A
9
2. Hvis du spiller av en DVD-plate, må du bruke
▲▼ til å velge A-.
Hvis du spiller av en CD-plate, må du trykke
flere ganger på REPEAT slik at
vises.
OFF
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
dB
Du kan spille av en angitt seksjon på en DVD- eller
CD-plate gjentatte ganger.
DSP1.
/EQ
Du kan repetere hele tittelen, et kapittel eller en0
seksjon (Repeter A-B) på DVD-/DivX-plater/filer.
Repeat A-B repeterende avspilling
P .BASS
dBAD
Repetering av DVD/DivX
SLEEP
1
Repeterende avspilling
Z
D
24
1. Under avspilling av CD-/MP3-plater kan du
trykke flere ganger på REPEAT for å velge
hvilken repeteringstype du vil bruke.
``
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Repeter A-B fungerer ikke med plater av typen
DivX, MP3, eller JPEG.
04
TOOLS-menyen
POWER
1/1
) : Velge hvilken tittel du skal
inn på når det finnes flere titler på platen.
Hvis det f.eks. finnes flere filmer på en
DVD-plate, vil hver av filmene være
SLEEP
identifisert som en tittel.
`` Kapittel(
) : De fleste DVD-plater er
spilt inn i kapitler, slik at du enkelt kan
3 finne et bestemt kapittel.
`` Spilletid( ) : Gjør det mulig å spille
6 av en film fra en angitt tid. Du må
taste inn starttiden som referanse.
9 Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle
plater.
DSP /EQ
`` Lyd(
): Henviser til språket i filmens
lydspor. En DVD-plate kan ha opp til 8
ulike lydspråk.
`` Teksting(
): Viser til hvilke språk
som er tilgjengelige på platen for
undertekstene. Du vil kunne velge
språk, eller hvis du ønsker, slå av
undertekstene. En DVD-plate kan ha
undertekstene lagret i opp til 32 ulike
TUNINGspråk.
/CH`` Vinkel(
): Hvis en DVD-plate
inneholder flere vinkler for en bestemt
scene, kan du bruke denne funksjonen.
TITLE MENU
`` Tittel(
d
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
2/20
S.VOL
0:05:21
1/1 EN 5.1CH
1/1 EN
1
2
4
5
7
8
1/1
Change Select
0
D
1/6
1/1
1/1 EN
Change MUTE
Select
VOL
REPEAT
DISC MENU
1. Under avspilling må du trykke
TOOLS på fjernkontrollen.
MENU
Velge lydspråk
TOOLS
INFO
dD
2. Bruk $% til å velge ønsket
oppføring.
3. Bruk _+ til å gjøre de ønskede
RETURN
endringene, og trykk deretter ENTER.
- Du kan også bruke talltastene på
TUNER MEMORY
fjernkontrollen til å angi noen av alternativene.
A
B
4. Hvis du ønsker at plateinformasjonenDIMMER
skal
skjules, må du trykke en gang til på TOOLS.
✎✎MERK
``
``
``
S . VOL
Hvis du spiller av innhold fra TOOLS-menyen, kan det
hende at enkelte av funksjonene ikke er tilgjengelig,
avhengig av platen.
Du kan også velge Dolby Digital eller Pro Logic, men
dette avhenger av platen.
TOOLS-menyen kan variere, og dette avhenger av platen
eller filen du spiller av/viser.
1. Trykk TOOLS.
EXIT
2. Bruk ▲▼ til å velge LYD
).
3.CD RIPPING
Bruk _+ til å velge ønsket lydspråk.
C
D Avhengig av antallet språk som er tilgjengelig på
•
AUDIO UPSCALE
DVD-platen, vil det bli valgt et annet språk på
P .BASS
lyden hver gang knappen trykkes.
MO/ST
Velge språk for undertekster
dD
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge TEKSTING (
).
Norsk
25
Basisfunksjoner
Vise plateinformasjon
Basisfunksjoner
3. Trykk på _+-knappen for å velge ønsket språk
for undertekster.
• Avhengig av antallet språk som er tilgjengelig
på DVD-platen, vil det bli valgt et annet språk
på undertekstene hver gang knappen
trykkes.
DIMMER
Du kan justere lysstyrken på skjermen fra
hovedmenyen.
Trykk DIMMER.
✎✎MERK
``
Lydmodus
Det er ikke sikkert at funksjonene Undertekst og
Lydspråk er tilgjengelige, og dette avhenger av
platen.
P.BASS
P.BASS-funksjonen gir en bassøkning for å styrke de
lave frekvensene.
Tekstfunksjon
D
• Du må ha noe erfaring med videouttrekk og
redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
• For å bruke tekstfunksjonen, lagrer du tekstfilen
(*.smi) med samme filnavn som DivX-filen (*.avi) i
samme mappe.
Eksempel: RotSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Opp til 100 alfanumeriske tegn eller 50
østasiatiske tegn (2- byte-tegn, som f.eks.
koreansk og kinesisk) til filnavnet.
• Filer som er større enn 148 kb støttes ikke når det
gjelder undertekstfiler av typen *.smi, *.sub og *.srt
for DivX.
Vinkelfunksjon
d
Denne funksjonen gir deg muligheten til å se den
samme scenen i forskjellige vinkler.
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk $% til å velge VINKEL (
).
3. Trykk _+ for å velge ønsket vinkel.
✎✎MERK
``
Denne funksjonen vil bare fungere på plater som
inneholder flere vinkler.
Funksjonen MP3 ENHANCE gir deg en
bedre lydkvalitet ved å oppskalere
samplingsfrekvensen.
Trykk på P.BASS-knappen.
2-kanals
LPCM-kilde
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3-fil
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
✎✎MERK
``
``
Funksjonen P.BASS er kun tilgjengelig på kilder
med 2-kanales LPCM-lyd, som MP3, DivX, CD
og WMA.
FunksjonenMP3 ENHANCE er kun tilgjengelig ved
avspilling av MP3-filer.
S.VOL (SMARTVOLUM)
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Dette vil regulere, og stabilisere lydnivået slik at
RECEIVER/TV
drastiske volumendringer reduseres når du DVD
bytter
kanal, eller scene.
Trykk S.VOL.
• Hver gang knappen trykkes, endres
utvalget på følgende måte:
SLEEP
S.VOL
1
2
3
4
5
6
7
SMART VOLUME ON  SMART VOLUME OFF
8
0
26
9
DSP /EQ
Norsk
MUTE
04
Gir deg følelsen av å være i en
katedral.
CHURCH
Velg denne for normal lytting. POWER
OFF
Trykk GIGA.
✎✎MERK
``
Gir deg følelsen av å være på kino.
MOVIE
Funksjonen GIGA Sound forsterker bassen og forbedrer
bassen dobbelt så mye for at du skal kunne nyte kraftig lyd.
Funksjonen GIGA Sound vil bare gjelde basselementet.
✎✎MERK
GIGA Sound fungerer bare når lydmodusen er
2-kanals LPCM.
S/W LEVEL (NIVÅ BASSELEMENT)
FUNCTION
Du kan også trykke S/W
LEVEL på fjernkontrollen
POWER
TV SOURCE
og deretter bruke _ eller + til å justere
lydnivået til basselementet.
Trykk S/W LEVEL.
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
``
``
Basisfunksjoner
GIGA
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
DSP/EQ-funksjonen er kun tilgjengelig i
stereomodus.
S.VOL
DSP/EQ-funksjonen er ikke tilgjengelig når du
spiller av AC3-signaler i 2.1-kanalsmodus.1
2
3
4
5
6
7
Du kan velge ønsket Dolby Pro Logic II lydmodus.
8
Dolby Pro Logic II-modus
9
DSP /EQ
Trykk
0
PL II.
S.VOL
DSP (Digital Signal
1 Processor)/EQ
2
3
• DSP (Digital Signal Processor): DSP-moduser er
4 akustiske
5 miljøer. 6
utviklet for å simulere ulike
• EQ: Du kan velge POPS, JAZZ, ROCK eller USER
7 i forhold
8 til typen
9
for å optimere lydgjengivelse
DSP /EQ
musikk du spiller.
MUSIC
MOVIE
0
Trykk DSP/EQ.
PROLOG
POPS,
JAZZ,
ROCK
Avhengig av musikkgenren, kan du
velge POPS, JAZZ og ROCK.
USER
Du kan nye musikken med det oppsettet
du har valgt i “EQ:USER ”. TUNING
VOL
/CH
Hvis du trykker ENTER
på menyen
REPEAT
“EQ:USER”, vil du få se et vindu hvor du
kan endre EQ-innstillingene slik at de er i
MENU
MENU
TITLE MENU
tråd medDISC
dine
preferanser.
STUDIO
MUTE
Gir en følelse av at du er i et lydstudio.
TOOLS
CLUB
HALL
Gir en klar vokal som om du lytter på
musikken i en konserthall.
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
MUTE
Gir mer realistisk lyd på filmer.
Du kan lytte til 2-kanals lydkilde i
5.1-kanals surroundlyd med alle
høyttalerne aktive.
VOL
TUNING
/CH
REPEAT
DISC MENU
MENU
- Avhengig av innsignalet er det ikke
sikkert du hører noe i enkelte av
høyttalerne.
TITLE MENU
TOOLS
INFO
MATRIX
Du vil kunne høre flerkanals surroundlyd.
STEREO
Velg dette alternativet hvis du bare vil
høre lyd fra høyre og venstre
fronthøyttaler og basselementet. RETURN
✎✎MERK
``
INFO
Simulerer diskoteklyden med en
pulserende basstakt.
Når du lytter på musikk, kan du
oppleve lydeffekter som om du er
tilstede under framførelsen.
``
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPIN
B
C
D
A
Når du velger Pro Logic II-modus, må duDIMMER
koble
den eksterne enheten inn i AUDIO INkontaktene (L og R) på produktet. Hvis du
kobler til bare den ene av inngangene (L eller
R), kan du ikke lytte på surroundlyd.
PRO LOGIC II-funksjonen er kun tilgjengelig i
stereomodus.
Norsk
EXIT
27
S . VOL
AUDIO UPSCAL
P .BASS
Basisfunksjoner
Lytte på radio
Bruke tastene på fjernkontrollen
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Søk deg fram til ønsket stasjon.
• Forhåndsinnstilling 1: Du må først legge til
en ønsket frekvens som en
forhåndsinnstilling. Trykk STOPP (@) for å
velge PRESET (FORHÅNDSINNSTILLING),
trykk deretter TUNING/CH (
) for å velge
en forhåndslagret stasjon.
• Manuell søking: Trykk STOPP (@) for å
velge MANUAL (MANUELL), trykk deretter
TUNING/CH (
) for å gå opp eller ned på
frekvensen.
• Automatisk søking: Trykk STOPP (@) for å
velge MANUAL (MANUELL), trykk deretter
og hold inne TUNING/CH (
) for å søke
automatisk gjennom frekvensen.
Velge mono/stereo
Trykk MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen veksler
du mellom STEREO og MONO.
• I områder med dårlige mottaksforhold,
kan du velge MONO for å få et bedre
mottak uten forstyrrelser.
Forhåndslagre stasjoner
Eksempel: Lagre FM-frekvensen 89,10 i minnet.
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Trykk TUNING/CH (
) for å velge <89,10>.
3. Trykk TUNER MEMORY.
• Et nummer blinker på skjermen.
4. Bruk TUNING/CH (
) til å velge
et nummer du vil lagre stasjonen
under.
• Du kan velge mellom 1 og 15 plasser.
28
Norsk
5. Trykk TUNER MEMORY en gang til.
• Du må trykke TUNER MEMORY før
nummeret forsvinner fra skjermen.
• Nummeret vi forsvinne fra skjermen, og
stasjonen er lagret i minnet.
6. Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du gjenta
trinn 2 til 5.
05
Spille av mediefiler ved hjelp av
USB Host-funksjonen
Du kan nyte mediefiler som bilder, filmer og sanger
som er lagret på en MP3-spiller, et digitalt kamera
med god lydkvalitet med 5.1-kanalers lyd eller en
USB minnepinne ved å koble lagringsenheten til
produktets USB-port.
5V 500mA
1. Koble USB-enheten til USB-porten på forsiden
av produktet.
2. Trykk FUNCTION for å velge USB.
• USB vises på skjermen og forsvinner deretter.
3. Bruk _+ til å velge Videos, Photos eller Music.
- Velg en fil du vil spille av/vise.
Sikker fjerning av USB
For å unngå å skade minnet som er lagret i
USB-enheten, må man foreta sikker fjerning før man
kobler fra USB-kabelen.
• Trykk GUL(C).
- REMOVE vises på skjermen.
• Ta ut USB-kabelen.
✎✎MERK
USB-opptak
Mens du spiller av CD-DA-plater (Compact Disc Digital
Audio) ved hjelp av funksjonen for USB-opptak, lytter til
FM-sendinger eller mottar lyd fra en ekstern kilde, så
kan du ta opp lydkilden på USB-minnet.
Eks.) USB-opptak av CD-DA-innhold
1. Koble USB-enheten til produktet.
2. Legg en lyd-CD (CD-DA) i plateskuffen.
3. Trykk USB REC på fjernkontrollen.
• For å starte opptak av det gjeldende
sporet, må du trykke USB REC på
fjernkontrollen mens systemet spiller
et spor eller er midlertidig stoppet.
• For å rippe hele CD-platen, må du trykke inn og
holde USB REC på fjernkontrollen.
- "FULL RECORDING" (fullt opptak) vises på
skjermen, og opptaket starter.
4. Trykk STOPP(@) for å stanse opptaket.
• Når USB-opptaket av en CD-plate er ferdig vil
du finne en ny mappe med navnet
“RECORDING” på USB-enheten. Innholdet er
lagret i denne mappen i MP3-formatet.
• Når USB-opptaket av en FM-stasjon eller en
AUX-kilde er ferdig vil du finne en ny mappe
med navnet “TUNER RECORDING” eller "AUX
RECORDING" på USB-enheten. Innholdet er
lagret i denne mappen i MP3-formatet.
✎✎MERK
``
``
``
For å kunne lytte på musikk med 5.1-kanals lyd,
må du sette Dolby Pro Logic II-modus til Matrix.
(se side 27)
``
``
Ta USB-støpslet sakte ut av USB-porten. Hvis
ikke kan det føre til skade på USB-porten.
``
``
``
``
Du må ikke koble fra USB-kabelen eller strømkabelen
mens et USB-opptak pågår.
Dette kan føre til at data går tapt.
For å stoppe et USB-opptak må du trykke STOPP og
kobler fra USB-enheten etter at systemet har sluttet å
spille CD-platen helt.
Hvis du kobler fra USB-kabelen mens et USB-opptak
pågår, vil produktet slå seg av og du vil ikke kunne
slette opptaket.
Hvis du kobler den USB-baserte enheten til produktet
mens det spiller av en CD-plate, vil avspillingen
stoppe midlertidig før den starter opp igjen.
Hvis varigheten på opptaket er 5 sekunder eller
mindre, vil det ikke bli opprettet noen opptaksfil.
USB-opptak er kun mulig hvis USB-enheten er
formatert med filsystemet FAT. (Filsystemet NTFS
støttes ikke).
Lydsignalet vil ikke kunne høres under et USB-opptak
av en CD-plate.
Når høyttalervalget er satt til "TV Speaker"
(TV-apparatets høyttaler), støtte sikke funksjonen for
opptak på USB.
Norsk
29
Avanserte funksjoner
USB-funksjonen
Annen informasjon
Feilsøking
Se skjemaet nedenfor hvis dette produktet ikke fungerer som det skal. Hvis problemet du opplever ikke er
oppført nedenfor, eller hvis instruksjonen nedenfor ikke hjelper, slår du av produktet, kobler fra
strømledningen, og kontakter nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics servicesenter.
Symptom
Sjekk/Tiltak
Jeg kan ikke løse ut platen.
• Er støpselet satt skikkelig inn i kontakten?
• Slå av strømmen og slå den deretter på igjen.
Avspillingen starter ikke.
• Kontroller regionnummeret på DVD-platen.
DVD-plater som er kjøpt i utlandet kan være en annen kode, og kan dermed ikke
spilles av.
• CD-ROM- og DVD-ROM-plater kan ikke spilles av på dette produktet.
• Kontroller at klassifiseringsnivået er korrekt.
Avspillingen starter ikke med en
gang Spill av/Pauseknkn trykkes.
• Bruker du en deformert plate eller en plate med riper på overflaten?
• Rengjør platen.
Det kommer ikke noen lyd.
• Du hører ingen lyd under hurtig avspilling, sakte avspilling eller trinnvis avspilling.
• Er høyttalerne tilkoblet korrekt? Er høyttaleroppsettet riktig tilpasset?
• Er platen alvorlig skadet?
Lyden kan høres i et par av
høyttalerne, men ikke alle 6.
• På enkelte DVD-plater, er det bare lyd på de fremre høyttalerne.
• Kontroller at høyttalerne er korrekt tilkoblet.
• Juster lydstyrken.
• Når du lytter på en CD eller et TV- eller radiosignal, høres lyden bare igjennom
fronthøyttalerne.
Velg "PROLOG" ved å trykke
PL II (Dolby Pro Logic II) på fjernkontrollen hvis du
vil bruke alle 6 høyttalere.
Dolby Digital 5.1-kanals
surroundlyd produseres ikke.
• Er det et "Dolby Digital 5.1 CH"-merke på platen? Dolby Digital 5.1 CH Surround
produseres bare hvis platen er spilt inn med 5.1-kanals lyd.
• Er lydspråket korrekt satt til DOLBY DIGITAL 5.1-CH på informasjonsskjermen?
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Er fjernkontrollen betjent innenfor rekkevidden og avstanden?
• Er batteriene oppbrukte?
• Har du valgt korrekt modus (RECEIVER DVD/TV)?
• Platen går rundt, men det
produseres ikke noe bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig og bildet
skjelver.
• Er strømmen på TV-apparatet på?
• Er videokablene korrekt tilkoblet?
• Er platen skitten eller skadet?
• En dårlig produsert plate kan være umulig å spille av.
Lydspråk og undertekst fungerer ikke.
• Lydspråk og undertekst fungerer ikke hvis platen ikke inneholder dem.
Plate/tittelmenyen vises ikke selv om
plate/tittelfunksjonen er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
Bildeforholdet kan ikke endres.
• Du kan spille av 16:9 DVD-plater i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOX-modus eller
4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-plater kan bare sees i forholdet 4:3. Se
DVD-platens omslag, og velg deretter egnet funksjon.
30
Norsk
06
Sjekk/Tiltak
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen kobles fra,
tastene på frontpanelet fungerer
ikke, eller så høres det merkelige
lyder).
• Trykk og hold nede STOPP (@) på fjernkontrollen i 5 sekunder eller mer uten at det
er noen plate i produktet (tilbakestillingsfunksjon).
• Produktet fungerer ikke normalt.
Passordet for klassifiseringsnivå er
avglemt.
Kan ikke motta radiosendinger.
Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Mens meldingen "NO DISC" vises på produktets skjerm, må du holde innSTOPP (@)
på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder. "INIT" (Første) vises på skjermen, og alle
innstillinger vil gå tilbake til standardverdiene.
Deretter må du trykke POWER.
Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Er antennen korrekt tilkoblet?
• Hvis antennens inngangssignal er svakt, installerer du en ekstern FM-antenne i et område
med gode mottaksforhold.
Liste over språkkoder
Tast inn den rette koden for ANDRE på plate-, lyd- og undertekstmenyen. (se side 21).
Kode
Språk
Kode
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
Språk
Kode
Greek
1239
1144
English
1145
Esperanto
Språk
Kode
Interlingue
1345
1245
Inupiak
1248
Indonesian
Språk
Kode
Språk
Kode
Språk
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Tajik
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
Norsk
31
Annen informasjon
Symptom
Annen informasjon
Spesifikasjoner
Generelt
FM-tuner
Vekt
Mål
Bruksområde, temperatur
Bruksområde, luftfuktighet
Signal-/støyforhold
Følsomhet
Total harmonisk forvrengning
DVD (Digital Versatile Disc)
Plate
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Komposittvideo
Videoutgang
Komponentvideo
Forsterker
Utgang for fronthøyttalere
35W x 2(3Ω)
Utgang for senterhøyttaler
95W(3Ω)
Surroundhøyttaler-utgang
35W x 2(3Ω)
Utgang for basselement
95W(3Ω)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-forhold
65dB
Kanalseparasjon
60dB
Inngangsfølsomhet
(AUX)800mV
Høyttalersystem
Høyttaler
2.04 Kg
430 (B) x 61 (H) x 230 (D) mm
+5°C til +35°C
10 % til 75 %
60 dB
10 dB
1%
Lesehastighet: : 3.49 ~ 4.06m/sek.
Omtr. avspillingstid (enkeltsidig, enkeltlags plate): 135 min.
Lesehastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 74 min.
Lesehastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 20 min.
480i(576i)
1 kanal: 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
480i(576i)
Y: 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
Impedans
Frekvensområde
Utstrålt lydtrykknivå
Inngangseffekt
Maksimal inngangseffekt
Dimensjoner (B x H x D)
Vekt
5.1-kanals høyttalersystem
Front
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Senter
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
35W
35W
95W
70W
70W
190W
Front/ Surround/ Senter : 77 x 107 x 68 mm
Basselement : 154 x 299 x 285 mm
Front: 0.3 Kg, Senter : 0.34 Kg
Surround : 0.32 Kg, Basselement : 2.89 Kg
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
32
Norsk
Basselement
3Ω
20Hz~160Hz
88dB/W/M
95W
190W
OpenSSL-lisens
Verktøysettet til OpenSSL er underlagt en dobbel lisensiering, dvs. både betingelsene til OpenSSL-lisensen
og den opprinnelige SSLeay-lisensen er gyldige for verktøysettet. Se nedenfor for selve lisensteksten. Begge
lisensene er faktisk BSD-style med åpen kildekode. I tilfelle lisensproblemer med OpenSSL kontakt opensslcore@openssl.org.
OpenSSL-lisens
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Alle rettigheter forbeholdt.
Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er
oppfylt:
1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser
og den følgende ansvarsfraskrivelsen.
2. Videredistribusjon i binær form må reprodusere opphavsrettserklæringen ovenfor, listen over betingelser og
følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
3. All reklame som omtaler funksjoner eller bruk av denne programvaren, må inneholde følgende merknad:
"Dette produktet inkluderer programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL-verktøysettet. (http://
www.openssl.org/)"
4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke brukes for å fremme eller markedsføre produkter
avledet fra denne programvaren uten at man på forhånd har innhentet skriftlig tillatelse. For skriftlig tillatelse,
kontakt openssl-core@openssl.org.
5. Produkter avledet fra denne programvaren kan ikke kalles "OpenSSL" og "OpenSSL" kan heller ikke vises
uten at man på forhånd har innhentet skriftlig tillatelse fra OpenSSL Project.
6. Videredistribusjon i noen som helst form må inneholde følgende merknad: "Dette produktet inkluderer
programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL-verktøysettet (http://www.openssl.org/)".
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OpenSSL PROJECT "SOM DEN ER" OG ALLE DIREKTE ELLER
INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET OG
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL
OpenSSL PROJECT ELLER DETS BIDRAGSYTERE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE,
TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE
AV ERSTATNINGSVARER ELLER –TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER
DRIFTSAVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG AV NOEN ANSVARSTEORI, VERKEN NÅR DET GJELDER
KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (INKLUDERT FORSØMMELSE ELLER ANNET) SOM PÅ
NOEN MÅTE OPPSTÅR VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MAN HAR BLITT INFORMERT
OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.
Dette produktet inkluderer kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette
produktet inneholder programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay-lisens
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Alle rettigheter forbeholdt. Denne pakken er en SSL-implementering skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Implementeringen ble skrevet i overensstemmelse med Netscapes SSL.
Dette biblioteket er gratis or kommersiell og ikke-kommersiell bruk så lenge følgende betingelser overholdes.
De følgende betingelsene gjelder for all kode funnet i distribusjonen, enten det er RC4, RSA, lhash, DES, etc..
Kode: Ikke bare SSL-koden. SSL-dokumentasjonen som følger med denne dokumentasjonen er underlagt de
samme opphavsrettsreglene, bortsett fra at innehaveren er (tjh@cryptsoft.com).
Norsk
33
OpenSSL-lisens
Opphavsrettighetene tilhører Eric Young og derfor skal ingen merknader om opphavsrett i koden fjernes. Hvis
denne pakken brukes i et produkt, skal Eric Young tilskrives som forfatter av de delene av biblioteket som
brukes. Dette kan være i form av en tekstmelding når programmet starter eller i dokumentasjonen (online eller
trykket) som følger med pakken.
Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er
oppfylt:
1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen, denne listen over betingelser og den
følgende ansvarsfraskrivelsen.
2. Videredistribusjon i binær form må reprodusere opphavsrettserklæringen ovenfor, listen over betingelser og
følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
3. All reklame som omtaler funksjoner eller bruk av denne programvaren, må inneholde følgende merknad:
"Dette produktet inkluderer kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com)."
Ordet "kryptografisk" kan utelates hvis rutinene fra biblioteket som brukes, ikke er kryptografisk relatert.
4. Hvis du inkluderer Windows-spesifikk kode (eller avledet derav) fra applikasjonskatalogen (applikasjonskode),
må du inkludere en merknad: "Dette produktet inneholder programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.
com)."
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV ERIC YOUNG "SOM DEN ER'" OG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE
GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET
FOR ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTEREN
ELLER BIDRAGSYTERE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER
FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER
–TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER DRIFTSAVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG
AV NOEN ANSVARSTEORI, VERKEN NÅR DET GJELDER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT
(INKLUDERT FORSØMMELSE ELLER ANNET) SOM PÅ NOEN MÅTE OPPSTÅR VED BRUK AV DENNE
PROGRAMVAREN, SELV OM MAN HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.
Lisensen og distribusjonsvilkårene for eventuell offentlig tilgjengelig versjon eller avledning av denne koden, kan
ikke endres, dvs. koden kan ikke kopieres og legges inn i en annen distribusjonslisens [inkludert GNU Public
Licence.]
34
Norsk
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 / 021-56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avhendig av batteriene i dette produktet
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal
deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet
avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det
elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å
unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt
fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker
resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
Code No. AH68-02459E (00)
Download PDF

advertising