Samsung | HT-DS490 | Samsung HT-DS490 Operating instrustions

1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 2
DIGITALT
HJEMMEBIOGRAFSYSTEM
HT-DS490
DENNE ENHED ER FREMSTILLET AF:
Betjeningsvejledning
TV DVD RECEIVER
OPEN/CLOSE
DVD
TV/VIDEO
DIMMER
MODE
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
VOLUME
TUNING/CH
PL II
MODE
PL II
EFFECT
INFO
TE
MU
RET
URN
MENU
ENTER
TEST TONE
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
P. SCAN
SLEEP
CANCEL
ZOOM
LOGO
SLIDE MODE DIGEST
REMAIN
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AH68-01547E
COMPACT
DIGITAL VIDEO
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 4
Sikkerhedsadvarsler
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG:
Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke
er angivet heri, kan resultere i udsættelse for farlig bestråling.
FORSIGTIG-DER KAN FOREKOMME USYNLIG LASERSTRÅLING,
HVIS AFLÅSNINGERNE BRYDES OP. UNDGÅ
BESTRÅLING FRA LASERSTRÅLEN.
Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i
enheden, som kan forårsage elektrisk stød.
Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner med denne enhed.
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ
BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE.
OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE
SERVICEFORHANDLERE.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.
FORBEREDELSE
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Forsigtighedsregler
ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må
enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren. Placer afspilleren vandret på et velegnet
sted (møbel), med tilstrækkelig plads rundt om til ventilation (7 ~ 10 cm). Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Sæt
ikke noget oven på afspilleren. Placer ikke afspilleren oven på forstærkere eller andet udstyr, der bliver varmt. Kontroller, at diskskuffen
er tom, inden afspilleren flyttes. Denne afspiller er konstrueret til vedvarende brug. Når du indstiller dvd-afspilleren på standby, afbrydes
strømforsyningen til den ikke. Hvis strømmen til afspilleren skal afbrydes helt, skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten, især når
afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.
FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL
STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN
BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND
I tordenvejr skal lysnetstikket tages ud af stikkontakten.
Udsving i spændingen på grund af lynnedslag kan beskadige enheden.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på
enheden.
Phones
Afspilleren skal beskyttes mod fugt (f.eks. vaser), stærk varme (f.eks.
kamin) og udstyr med stærke magnetiske eller elektriske felter (f.eks.
højttalere). Afbryd strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer
korrekt. Afspilleren er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Dette produkt er kun til privat brug.
Der kan dannes kondensvand, hvis afspilleren eller disken har været
opbevaret ved lave temperaturer.
Hvis afspilleren transporteres om vinteren, skal den stå ubenyttet i ca. 2
timer, indtil den har opnået rumtemperatur.
1
Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder
miljøskadelige kemikalier.
Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
2
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 6
Funktioner
HT-DS490 kombinerer afspilning af flere diske, herunder dvd-audio, dvd-video, vcd, cd,
MP3-cd, DivX, cd-r/rw og dvd-r/rw med en avanceret AM/FM-tuner, og det hele er samlet i en enkelt afspiller.
Dvd-audio-kompatibel
Oplev dvd-audios fantastiske lydkvalitet.
Afspillerens indbyggede 24-bit/192 kHz D/A-omformer giver en fremragende lydkvalitet, hvad
angår dynamikområde, lavniveau-opløsning og højfrekvente detaljer.
Indbygget 5.1-kanals forstærker
HT-DS490 har en indbygget 5.1-kanals forstærker, der giver en dynamisk lyd.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en ny form teknologi til dekodning af flerkanals lydsignaler, der
forbedrer den eksisterende Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS er et lydkompressionsformat, der er udviklet af Digital Theater Systems Inc.
Det giver 5,1-kanals lyd på alle frekvenser.
Tv-pauseskærm
HT-DS490 gør automatisk tv-skærmen lysere og mørkere efter 3 minutter i stop-indstilling.
HT-DS490 slår automatisk over på strømsparefunktionen efter 20 minutter med pauseskærm.
Strømsparefunktion
HT-DS490 slukker automatisk efter 20 minutter i stop-indstilling.
Tilpasset visning på tv-skærm
HT-DS490 giver dig mulighed for at vælge dit yndlingsbillede ved afspilning af JPEG,
dvd eller vcd og bruge det som baggrundstapet.
Samsung AV-enhed betjening vha. Anynet
Vha. Anynet kan du nemt betjene Samsung dvd og andre Samsung AV-enheder med en
enkelt fjernbetjening til Samsung tv.
3
FORBEREDELSE
Multidiskafspilning og AM/FM-tuner
Indhold
FORBEREDELSE
Sikkerhedsadvarsler ...........................................................................................................................................................1
Forsigtighedsregler .............................................................................................................................................................2
Funktioner ...........................................................................................................................................................................3
Bemærkninger om diske.....................................................................................................................................................5
Beskrivelse..........................................................................................................................................................................7
TILSLUTNING
Tilslutning af højttalere........................................................................................................................................................11
Tilslutning af Video Out til tv ...............................................................................................................................................15
P.SCAN (Progressive Scan) -funktion ................................................................................................................................16
Tilslutning af eksterne komponenter...................................................................................................................................17
Sådan tilsluttes til Anynet....................................................................................................................................................19
Tilslutning af FM og AM-antennerne...................................................................................................................................20
Inden brug af dvd-afspiller ..................................................................................................................................................21
BETJENING
Afspilning af disk.................................................................................................................................................................23
Kontrol af resterende tid .....................................................................................................................................................25
MP3-cd-afspilning ...............................................................................................................................................................2
Afspilning af JPEG-fil ..........................................................................................................................................................27
Afspilning af DivX................................................................................................................................................................29
Visning af diskdata..............................................................................................................................................................31
Hurtig/langsom afspilning ...................................................................................................................................................32
Overspringning af sekvenser/sange ...................................................................................................................................33
Gentaget afspilning.............................................................................................................................................................34
A-B gentaget afspilning.......................................................................................................................................................35
Vinkelfunktion......................................................................................................................................................................36
Zoomfunktion ......................................................................................................................................................................37
Bonus Group / Navigating Pages .......................................................................................................................................38
Valg af lydsprog/sprog til undertekst...................................................................................................................................39
Direkte adgang til en sekvens/sang....................................................................................................................................40
Brug af diskmenu................................................................................................................................................................41
Brug af titelmenuen.............................................................................................................................................................42
OPSÆTNING
Indstilling af sprog...............................................................................................................................................................43
Indstilling af tv-skærm.........................................................................................................................................................45
Indstilling af børnesikring (klassifikationsniveau)................................................................................................................47
Indstilling af adgangskode ..................................................................................................................................................49
Indstilling af tapet................................................................................................................................................................51
Dvd-afspilningsindstilling.....................................................................................................................................................53
Opsætning af Av SYNC ......................................................................................................................................................54
Højttalerindstilling................................................................................................................................................................55
Indstilling af prøvetone........................................................................................................................................................56
Indstilling af forsinkelsestid .................................................................................................................................................57
Indstilling af lydkvalitet ........................................................................................................................................................59
Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde) .........................................................................................................61
Lydfelt (DSP)/EQ-funktion...................................................................................................................................................62
Dolby Pro Logic II-indstilling ...............................................................................................................................................63
Dolby Pro Logic II-effekt .....................................................................................................................................................64
RADIOBETJENING
Radio...................................................................................................................................................................................65
Forvalg af stationer .............................................................................................................................................................66
Om RDS-udsendelser.........................................................................................................................................................67
DIVERSE
Nyttige funktioner................................................................................................................................................................69
Betjene et tv med fjernbetjeningen .....................................................................................................................................71
Inden service ......................................................................................................................................................................73
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske ..................................................................................75
Specifikationer ....................................................................................................................................................................76
Bemærkninger om terminologi............................................................................................................................................77
Til egne notater...................................................................................................................................................................78
4
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 8
Bemærkninger om diske
roundsound og MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde disse realistiske
effekter hjemme, som hvis du befandt dig i en biograf eller koncertsal.
FORBEREDELSE
Dvd (Digital Versatile Disc) giver fantastisk lyd og video, takket være Dolby Digital surVIDEO
Optageformat for disk
Cd-r-diske
• Visse cd-r’er vil muligvis ikke kunne afspilles. Det kan skyldes det udstyr, de er optaget med (cd-optager eller
1
~ 6
Dvd-afspiller og diskene er kodet efter region. Disse regionskoder skal passe sammen, for at
disken kan afspilles. Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles.
Afspillerens regionsnummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd’er, som er mærket med identiske regionskoder.)
pc), eller cd’ernes stand.
• Brug en cd-r med 650 MB/74 minutter. Undgå at bruge cd-r-medier, da de muligvis ikke kan afspilles.
• Brug ikke cd-rw’er, hvis det er muligt, da det ikke er sikkert, at de kan afspilles.
• Kun cd-r’er der er korrekt “afsluttede” kan afspilles helt. Hvis sessionen er afsluttet, men disken ikke er, vil det
muligvis ikke være muligt at afspille hele disken.
Diske, der kan afspilles
Disktype
Mærke (logo)
Optagne signaler
Dvd-audio
Diskstørrelse
12 cm
Lyd + video
Dvd-video
8 cm
COMPACT
Lyd + video
Video-cd
DIGITAL VIDEO
COMPACT
Lyd
Lyd-cd
DIGITAL AUDIO
Max. afspilningstid
Ca. 240 min. (enkeltsidet)
Ca. 480 min. (dobbeltsidet)
Ca. 80 min. (enkeltsidet)
Ca. 160 min. (dobbeltsidet)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
Cd-r med MP3-filer
• Kun cd-r-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
• MP3-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Brug diske, som er optaget med en kompressions/dekompressionsdatahastighed på mindst 128 kbps.
• Der er kun muligt at afspille filer med filtypenavnet “.mp3” og “.MP3”.
• Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en
multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
• Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede
filer afspilles.
• For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed (f.eks. 32 kbps ~
Brug ikke følgende disktyper!
• Der kan ikke afspilles ld’er, cd-g’er, cd-i’er, cd-rom’er og dvd-rom’er på denne afspiller.
Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen “WRONG DISC FORMAT” vist på tv-skærmen.
• Dvd’er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke bruges i denne afspiller.
Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen “WRONG REGION CODE” vist på tv-skærmen.
Kopibeskyttelse
• Mange dvd’er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dvd-afspilleren direkte til
•
5
tv’et, og ikke til en videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager resulterer i forringet
billedkvalitet fra de kopibeskyttede dvd’er.
Dette produkt indeholder en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af særlige amerikanske
patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre
ophavsretlige ejere. Denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi må kun bruges efter tilladelse fra
Macrovision Corporation, og er beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visninger, medmindre
andet er tilladt af Macrovision Corporation. Det er forbudt at foretage reverse engineering eller demontering.
320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen ved afspilning.
• Hvis der er optaget mere end 500 spor på en enkelt cd, kan der højst afspilles 500 spor.
• Hvis der er optaget mere end 300 mapper på en enkelt cd, kan der højst afspilles 300 mapper.
Cd-r med JPEG-filer
• Der er kun muligt at afspille filer med filtypenavnet “.jpg” og “.JPEG”.
• Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede
filer afspilles.
• Kun cd-r’er med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
• JPEG-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en
multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
• Der kan højst gemmes 9.999 billeder på en enkelt cd.
• Når du afspiller en Kodak/Fuji-billed-cd er det kun JPEG-filerne i billedmappen, der kan afspilles.
• Det kan tage længere tid, inden afspilning af andre billed-cd’er end Kodak/Fuji-billed-cd’er begynder, og de kan
muligvis slet ikke afspilles.
6
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 10
—Bagpanel—
—Frontpanel—
Knappen Play/Pause (
Knappen power (
Knappen Stop (
)
Knappen Open/Close (åbn/luk)
)
) (afspil/pause)
Component Videoudgangsstik
Tilslut et tv med komponent-video-indgange til disse stik.
Stik til ekstern digital komponent
Knappen Function (funktionsknap)
Jackstik til hovedtelefoner
Brug det til at tilslutte eksternt udstyr, der kan udsende digitale data.
Indgangsstik til ekstern lydkomponent
SCART-JACKSTIK
Tilslut til et tv med scart-indgangsstik.
Baghøjttaler-antenneStik
AM-antennestik
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
SUBWOOFER
Kontrolknappen
Volume (lydstyrke)
Tuning Up & Skip (
) -knapper
Tuning Down & Skip (
) -knapper
Diskskuffe
5.1-kanals højttalerudgangsklemmer
ANYNET
Udgang/Indgang Stik
FMantennestik
Vælgerkontakten Video Out
Brug kontakten til at indstille VIDEO OUT.
Videoudgangsstik
Slut tv’ets videoindgangsjackstik
(VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket.
Tilbehør
Indikatoren CHAPTER (kapitel)
TRACK-indikator
Indikatoren LINEAR PCM
Indikatoren DTS-disk
Indikatoren
DOLBY DIGITAL
DSP-indikator
Indikatoren TITLE
GROUPindikator
P.SCAN-indikator
P.SCAN
L
C
LINEAR PCM
DSP
Indikatoren PROGRAM
Indikatoren RDS
RT TA-indikator
Indikatoren REPEAT
S
RS
TITLE GRP CHAP TRK PRGM RDS RT TA REP.1
ST
Videokabel
TUNED
kHz
MHz
DVD AUDIO MPEG
Indikatoren SPEAKER
(højttaler)
DVD AUDIO-indikator
AM-antenne
FM-antenne
Anynet-kabel
Indikatoren PBC
MPEG-indikator
Indikatoren PRO LOGIC
7
Lydkabel
R
SW
LS
Fjernbetjening
Indikatoren STEREO
Indikatoren TUNER
Systemstatus-display
Indikatoren
RADIO FREQUENCY
(radiofrekvens)
Brugervejledning
Trådløs bag-receiver
Trådløs transmissionsantenne
8
FORBEREDELSE
Beskrivelse
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 12
Beskrivelse
Sætte batterier i fjernbetjeningen
TV DVD RECEIVER
Knappen TV, DVD POWER
Knappen TV/VIDEO DIMMER (tv/video, nedblænding)
OPEN/CLOSE
TV/VIDEO
DIMMER
MODE
DVD
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUBTITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
KNAPPEN
OPEN/CLOSE (åbn/luk)
Knappen EZ VIEW, NTSC/PAL
Tv-indikator
DVD RECEIVER-indikator
Knappen MODE (indstilling)
DVD-knap
Knappen STEP (trin)
Knappen DSP/EQ
AUX-knap
Knappen TUNER BAND (tuner (bånd))
Knappen SUBTITLE (undertekst)
Knappen SLOW, MO/ST (langsom, mono/stereo)
Knappen Play/Pause
VOLUME
PL II
EFFECT
MODE (PL II-indstilling)
INFO
U
MEN
RE
TU
RN
E
UT
M
RDS DISPLAY
TA
TEST TONE
PTY–
PTY+
SOUND EDIT
PTY SEARCH
TUNER
MEMORY
P. SCAN
SLEEP
stilling)
9
3
Sæt batteridækslet på
igen.
Knappen Stop
Forvalgstuning/cd-overspringknap
LOGO
Knappen MUTE (lyd til/fra)
Knappen Direction/Enter
(retning/indtastning)
Talknapper (0 - 9)
Knappen SLIDE MODE (lysbilledind-
Isæt to batterier af
typen 1,5 V AAA og
kontroller, at polerne
vender korrekt (+ og –).
Knappen INFO
ENTER
Knappen SLEEP (slumre)
Knappen LOGO COPY
2
Knappen PL II EFFECT (PL II-effekt)
Knappen TUNING/CH (tuning/kanal)
Knappen MENU
Vælgerknappen RDS
Tag batteridækslet
på fjernbetjeningens
bagside af ved at
trykke ned og skyde
dækslet i pilens retning.
TUNING/CH
Knappen VOLUME (lydstyrke)
Knappen RETURN (tilbage)
1
Knappen REPEAT (gentag)
PL II
MODE
Knappen PLII
FORBEREDELSE
—Fjernbetjening—
CANCEL
SLIDE MODE DIGEST
Følg disse forsigtighedsregler for at undgå lækage eller ødelagte celler:
• Sæt batterierne i fjernbetjeningen, så polariteten passer: (+) til (+) og (–) til (–).
• Brug den korrekte type batterier. Batterier, der ser ens ud, kan have forskellig spænding.
• Udskift altid batterierne på samme tid.
• Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
Knappen TEST TONE (prøvetone)
Knappen SOUND EDIT (lydredigering)
TUNER MEMORY / P. SCAN-knap
ZOOM
REMAIN
Forsigtig
Fjernbetjeningens rækkevidde
Knappen ZOOM
Knappen CANCEL (annuller)
Knappen REMAIN (resterende)
Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca. 7
meter, i lige linie. Der kan også betjenes i en vandret
vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningsføleren.
For at åbne fjernbetjeningens dæksel, skal
du trykke øverst på dækslet og derefter
skyde det ned.
Knappen DIGEST (oversigt)
10
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 14
Tilslutning af højttalere
Sørg for, at der er slukket for strømmen, og at stikket er taget ud, inden produktet flyttes eller installeres.
Fronthøjttaler (L)
C
TILSLUTNING
SW
L
R
Centerhøjttaler
Hvid
Grøn
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
CENTER
LS
RS
Lilla
SUBWOOFER
Rød
Subwoofer
Fronthøjttaler (R)
Trådløs bagforstærker (SWA-1000)
(Med indbygget trådløs modtagerantenne)
Dvd-afspillers placering
• Placer den på en holder, en reolhylde eller
under tv-hylden.
Fronthøjttalere L R
• Placer disse højttaler foran lyttepositionen, så de
vender indad mod dig (cirka 45°).
• Placer højttalerne så deres diskanthøjttalere er på
samme højde som dit øre.
• Stil fronthøjttalerne, så deres forside er i samme
position som centerhøjttalerens forside, eller placer
dem lidt foran centerhøjttaleren.
Valg af lytteposition
Afstanden til lyttepositionen bør være 2,5 til 3 gange så lang
som tv-skærmens størrelse. Eksempel: For 32”-tv 2 - 2,4 m
For 55”-tv 3,5 - 4 m
Baghøjttalere LS RS
• Placer disse højttalere bagved lyttepositionen.
• Hvis der ikke er nok plads, skal du placere disse højttalere, så de
vender mod hinanden.
• Placer dem omkring 60 til 90 cm over dit øre, så de vender en smule
Trådløs baghøjttaler (L)
1
Højttalernes bagside
Tryk klemmetappen, der 2 Sæt ledningen ind i klemsidder bag på højttaleren,
ned.
men, og slip tappen.
• Sæt den sorte ledning i den sorte
nedad.
Centerhøjttaler C
• Det er bedst, at sætte den på samme højde som front•
højttalerne.
Du kan også sætte den direkte over eller under tv’et.
forskel fra front- og centerhøjttalerne bruges baghøjttalerne
* Tilhovedsageligt
til lydeffekter, og der kommer ikke lyd fra dem hele
tiden.
•
Blå
Grå
Trådløs baghøjttaler (R)
Hovedenhedens bagside
3 Forbind tilslutningsjackstikkene til
dvd-afspillerens bagside.
• Sørg for, at farverne på højttalerklemmerne er de
samme som tilslutningsjackstikkenes.
(–) klemme og den grå ledning i den
grå (+) klemme.
Sørg for, at polariteterne (+ og -) er
korrekt.
Sort
Grå
Subwoofer SW
• Subwooferens position er ikke så afgørende.
Placer den, hvor du har lyst til.
• Den placeres som regel i et hjørne i nærheden af fronthøjt-
11
talerne.
12
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 16
Genindstilling af trådløs kommunikation
Tilslutning af trådløse baghøjttalere
Forsigtig
1
Forbind de to trådløse
baghøjttalere, (L) og (R),
til den trådløse bagforstærker.
2
Sæt strømstikket i en kontakt, og tryk
derefter på knappen POWER
på frontpanelet.
• Indikatoren Power Standby lyser.
• For at slukke den trådløse bagforstærker
Trådløs baghøjttaler (R)
Trådløs baghøjttaler (L)
højttalerudgangene på hovedenhedens
bagside.
Der kan opstå funktionsfejl.
• Den trådløse modtagerantenne er indbygget i den trådløse bagforstærker.
Hold enheden på afstand af vand og fugt.
• For at få optimal lyd skal du sørge for, at
der ikke er nogen forhindringer i området
omkring den trådløse bagforstærker.
1
• Tryk på knappen, indtil indikatoren for kontrolknappen
RESET-knap
Volume lyser blå. (Indikatoren slukkes efter 1 sekund.)
2
3
Den trådløse bagforstærkers bagside
Mens hovedenheden er slukket, skal du
trykke på og holde fjernbetjeningens knap
REMAIN i 4 sekunder.
Mens den trådløse bagforstærker er tændt skal
du bruge en kuglepen eller en pincet til at
trykke på knappen RESET på enhedens bagside 2 til 3 gange.
Den trådløse bagforstærkers bagside
Forsigtig
Tænd hovedenheden.
• Indikatoren for den trådløse bagforstærkers
•
TILSLUTNING
skal du trykke på knappen POWER i
Standby.
• Forbind ikke de trådløse baghøjttalere til
Genindstil systemet, hvis der opstår en kommunikationsfejl, eller hvis indikatoren for synkroniseringssignal ikke lyser,
og meddelelsen “REAR CHK” blinker på hovedenhedens display.
Genindstil systemet, mens hovedenheden og den trådløse bagforstærker (SWA-1000) er i Power Standby-indstilling.
synkroniseringssignal lyser.
Hvis Power Standby-indstilling fortsætter, skal du
gentage trin 1 til 3 ovenfor.
• Der høres kun lyd fra de trådløse baghøjttalere i DVD
5.1-CH- eller Dolby Pro Logic II-indstilling.
• I 2-CH-indstilling høres der ingen lyd fra de trådløse
baghøjttalere.
Ved brug af den trådløse transmissionsantenne
Stil den trådløse transmissionsantenne, så den vender opad for at få den bedste kommunikation.
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
SUBWOOFER
Tænde stemningslyset
Du kan tænde eller slukke stemningslyset på den trådløse bagforstærker, og ændre lyset til en af 7 forskellige farver, alt efter dine ønsker.
1
Tryk på POWER på den
trådløse forstærker.
• Indikatoren Power Standby på den
2
Tryk på knappen COLOR MODE.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres farven som følger:
Blå fi Lysegrøn fi Rød fi Lyseblå fi Gul fi Lyserød fi Hvid.
trådløse forstærkers panel lyser, og
stemningslyset tændes.
Forsigtig
• Udsæt ikke den trådløse transmissionsantenne for kraftige stød eller slag. Den kan gå itu.
• Rør ikke ved den trådløse transmissionsantenne, mens den er i drift. Der kan opstå interferens på kommunikationen.
Bemærk
• Placer den trådløse bagforstærker bagved lyttepositionen. Hvis den trådløse bagforstærker er for tæt på hovedenheden, kan der komme
afbrydelser i lyden i forbindelse med interferens.
• Hvis du bruger et apparat som f.eks. en mikrobølgeovn, trådløst LAN-kort, Bluetooth-udstyr eller et andet apparat, der bruger den samme
•
frekvens (2,4 GHz) nær systemet, kan der komme afbrydelser i lyden pga. interferens.
Transmissionsafstanden for radiobølger er ca. 10 meter, men den kan variere, afhængigt af de omgivelser udstyret bruges i. Hvis der er en
stål/betonvæg eller metalvæg mellem hovedenheden og den trådløse bagforstærker, virker systemet måske slet ikke, fordi radiobølgen
ikke kan trænge igennem metal.
13
Slukke stemningslyset
• I Power Standby-indstilling skal du trykke på knappen ON/OFF på den trådløse forstærker.
Stemningslyset tændes eller slukkes i den senest valgte farve.
Slukke den trådløse forstærker og stemningslyset
• Tryk på knappen POWER på den trådløse forstærker.
Den trådløse bagforstærker og stemningslyset slukkes.
Når den trådløse forstærker tændes igen, bliver stemningslyset blåt.
14
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 18
Tilslutning af Video Out til tv
P.SCAN(Progressive Scan) -funktion
Sørg for at slukke og afbryde stikket fra kontakten, inden produktet flyttes eller installeres.
Ved tilslutning til video skal du vælge en af følgende tre metoder, der passer til dit tv, og tilslutte det.
I modsætning til almindelig Interlace Scan, hvor to felter med billeddata skifter for at danne hele
billedet (ulige scanlinjer, og derefter lige scanlinjer), bruger Progressive Scan ét datafelt (alle linjer vises i en omgang) for at danne et tydeligt og detaljeret billede uden synlige scanlinjer.
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
Tryk på knappen STOP.
•Når der afspilles en disk, skal du trykke to gange på knappen STOP, så “STOP” vises på displayet.
SUBWOOFER
2
Tryk og hold på knappen P.SCAN på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder.
• Hvis du trykker på og holder knappen i mindst 5 sekunder, vælges “Progressive Scan” og “Interlace
Scan” efter hinanden.
METODE 3
METODE 1
• Når du vælger P.SCAN, vises “P.SCAN” på displayet
METODE 2
TV
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
Hvad er Progressive (eller Non-Interlaced) Scanning?
Interlaced Scan (1 ENKELTBILLEDE = 2 FELTER)
Progressive Scan (FULDT ENKELTBILLEDE)
I interlaced-scan video består et enkeltbillede af to interlaced felter (ulige og lige), hvor hvert felt indeholder hver
anden vandret linje i enkeltbilledet.
Det ulige felt af skiftevise linjer vises først, og derefter
vises det lige felt for at udfylde de skiftevise huller efterladt af det ulige felt for at forme et enkeltbillede.
Et enkeltbillede, vist hvert 1/30. af et sekund, indeholder
to interfaced felter, så i alt 60 felter vises hvert 1/60. af et
sekund.
Interlaced scanning-metoden er beregnet til at optage et
stillmotiv.
Progressive Scanning-metoden scanner løbende et fuldt
enkeltbillede af video ned over skærmen, linje for linje.
SCART
IN
METODE 1 Sammensat video ............... God kvalitet
Forbind det medfølgende videokabel fra VIDEO OUT-jackstikket på systemets bagpanel
med VIDEO IN-jackstikket på tv’et.
METODE 2 Scart ............... Bedre kvalitet
Hvis tv’et er udstyret med en SCART-indgang, sluttes et scart-jackstik (medfølger ikke) i AV
OUT-jackstikket, der sidder på systemets bagpanel, til SCART IN-jackstikket på tv’et.
Vedrørende brug af SCART-kablet
• Hvis dit tv har et SCART-stik, skal du indstille RGB-COMPOSITE-vælgeren til RGB for den midterste enhed. Du kan få
en bedre billedkvalitet ved at bruge Scart-indstillingen.
• Hvis dit tv ikke har et Scart-stik (RGB-indgang),
skal du indstille RGB-COMPOSITE-vælgeren til COMPOSITE.
RGB
COMPOSITE
Et helt billede trækkes op på en gang, i modsætning til
Interlaced Scanning-processen, hvor et videobillede
trækkes op ad flere omgange.
Progressive Scanning-metoden er praktisk til optagelse af
motiver i bevægelse.
RGB
COMPOSITE
METODE 3 Komponent (Progressive Scan) video ............... Bedste kvalitet
Hvis dit tv har Component Video-indgange, sluttes et komponent-videokabel (medfølger
ikke) fra jackstikkene Pr, Pb og Y på systemets bagpanel til de tilsvarende jackstik på tv’et.
Bemærk
• Denne funktion virker kun på tv-apparater udstyret med komponent-video-indgange (Y, Pr, Pb), der
understøtter Progressive Video. (Den virker ikke på tv-apparater med traditionelle komponent-indgange,
dvs. ikke-Progressive Scan tv-apparater.)
• Afhængigt af tv’ets fabrikat og model virker denne funktion ikke altid.
Valg af videoformat
Tryk og hold på knappen NTSC/PAL på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder, mens strømmen er slået fra.
Bemærk
• Når Progressive scan-indstilling er valgt, kommer der intet signal fra VIDEOog SCART-udgangene.
Se side 16vedrørende valg af Progressive Scan.
15
• “NTSC” eller “PAL” bliver vist på displayet.
På dette tidspunkt skal du trykke kortvarigt på knappen NTSC/PAL for at vælge mellem “NTSC” og “PAL”.
• De enkelte lande har forskellige standarder for videoformat.
• Ved normal afspilning skal diskens videoformat være den samme som tv’ets videoformat.
16
TILSLUTNING
1
CENTER
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 20
Tilslutning af eksterne komponenter
Tilslutning af ekstern digital komponent
Tilslutning af ekstern analog komponent
Eksempel:Komponenter med digitale signaler, f.eks. en Set-Top-boks eller cd-optager.
Eksempel:Komponenter med analoge signaler, f.eks. en videobåndoptager eller tv.
TILSLUTNING
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
SUBWOOFER
Lydkabel
SUBWOOFER
Hvis den eksterne komponent kun har en Audio
Out (lydudgang), skal
enten det venstre eller
højre tilsluttes.
Lyslederkabel
(medfølger ikke)
DIGITAL OUT
1
Forbind Digital Input (digitalindgang) (OPTICAL) med Digital Output (digitaludgang) på den eksterne digitale komponent.
1
Forbind Audio In (lydindgang) på dvd-afspilleren med Audio Out (lydudgang) på den
eksterne komponent.
• Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.
2
Tryk på AUX på fjernbetjeningen for at vælge ‘DIGITAL IN’.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres valget som følger:
• Du kan også bruge knappen FUNCTION på hovedenheden.
DIGITAL IN › AUX 1 › AUX 2.
Indstillingen skifter som følger: DVD/CD › DIGITAL IN › AUX1 › AUX2 › FM › AM.
17
2
Tryk på AUX på fjernbetjeningen for at vælge AUX 1 eller AUX 2.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres valget som følger:
• Du kan også bruge knappen FUNCTION på hovedenheden.
DIGITAL IN › AUX 1 › AUX 2.
Indstillingen skifter som følger: DVD/CD › DIGITAL IN › AUX1 › AUX2 › FM › AM.
18
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 22
Sådan tilsluttes til Anynet
Tilslutning af FM og AM -antennerne
Med brug af Anynet-funktionen kan DVD Home Theater System nemt styres fra dit Samsungtv. Ved at forbinde Anynet-udgangsklemmen på DVD Home Theater System med
indgangsklemmen på enhver Samsung Anynet-aktiveret enhed, kan begge styres fra dit tv. For
detaljeret betjeningsvejledning og tilslutningsdiagram, se brugervejledningen til dit Anynetaktiverede tv.
Tilslut en udendørs AM-antenne (medfølger ikke), hvis AM-modtagelsen er
dårlig.
Hvad er Anynet?
VIDEO IN
AM-rammeantenne(medfølger)
Other AV devices
Samsung DVD player
ANYNET
TERMINAL
FM-antenne (medfølger)
Samsung VCR
Monter AM-rammeantennen ved
at smække tapperne på rammen
ind i hullerne på soklen.
Samsung Set-Top Box
Brug denne til at tilslutte
Anynet-aktiverede AV-enheder, når det er nødvendigt.
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
SUBWOOFER
SUBWOOFER
Tilslutning af FM-antennen
1
2
3
Tilslut Anynet-indgangsklemmen på bagsiden af denne enhed til dit Samsung tv’s Anynetudgangsklemme.
Tilslut Anynet Out-klemmen på bagsiden af denne enhed til Anynet-indgangen på eksterne
Samsung-AV-enheder.
1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM 75Ω
COAXIAL-klemmen som en midlertidig løsning.
2. Flyt langsomt antennen rundt, til du finder et
sted, hvor modtagelsen er god. Fastgør den
derefter til væggen eller anden fast overflade.
• Tilslut en udendørs antenne, hvis modtagelsen er dårlig.
Inden der fastgøres et 75Ω koaksialkabel (med standardstik), skal den medfølgende FM-antenne frakobles.
AM antennetilslutning
1. Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne til AM og
-klemmerne.
2. Tilslut en udendørs enkelt vinylbelagt
ledning til AM-klemmen, hvis modtagelsen er dårlig. (Hold AM-rammeantennen tilsluttet).
Se brugervejledningen til dit Anynet-aktiverede tv, og aktiver Anynet-funktionen.
* Denne funktion er kun tilgængelig med Anynet-aktiverede tv-apparater.
Forsigtig
Køleventilator
Køleventilatoren spreder varmen, der opstår i enheden, så den kan fungere normalt.
Køleventilatoren begynder automatisk, så der kommer kold luft ind i enheden.
• Hvis Anynet-indgangs- og udgangsklemmerne er vendt om, fejler kommunikationen med tv’et,
og du vil ikke kunne bruge Anynet-funktionen.
Følg de nedenstående forsigtighedsregler.
• Sørg for, at enheden har god ventilation. Hvis ventilationen er dårlig, kan temperaturen i enheden stige og
beskadige den.
• Bloker ikke køleventilatoren og ventilationshullerne. (Hvis køleventilatoren eller ventilationshullerne dækkes af
19
TILSLUTNING
• Med Anynet-funktionen kan du bruge dit tv’s fjernbetjening og menu til at styre alle AV-enheder.
• Denne funktion er dog kun tilgængelig med Anynet-aktiverede modeller.
en avis, dug eller lignende, kan der ske overophedning og eventuelt opstå brand.)
20
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 24
Inden brug af dvd-afspiller
Dvd-afspilleren kan afspille dvd’er, vcd’er, cd’er og diske med MP3- og JPEG-filer. De følgende instruktioner
kan variere en smule afhængigt af, hvilken disk du afspiller. Læs instruktionerne omhyggeligt inden brug.
Forbind strømledningen til
stikkontakten.
2
Tryk på knappen MODE,
så tv-indikatoren på fjernbetjeningen blinker.
TV
4
Tryk på knappen TV/VIDEO
for at vælge VIDEO-indstilling.
5
Tryk på knappen POWER for
at tænde for tv’et.
6
Tryk på knappen DVD for at
vælge DVD/CD-indstilling.
DVD RECEIVER
Tryk på knappen MODE, så
DVD RECEIVER-indikatoren på
fjernbetjeningen blinker.
TV
3
DVD RECEIVER
Sådan betjenes tv’et og dvd-afspilleren med en enkelt fjernbetjening
Tryk på knappen MODE.
• Hver gang der trykkes på knappen, blinker tv-indikatoren (rød) og DVD RECEIVER-indikatoren (grøn) skiftevis.
• Du kan betjene tv’et, mens tv-indikatoren blinker, og dvd-afspilleren, mens dvd-indikatoren blinker.
• Knapper der er aktiveret til tv-betjening: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO og tal-knapper (0-9).
• Som standard er fjernbetjeningen indstillet til at fungere med Samsung-tv-apparater.
Se side 69 for at få yderligere oplysninger om brug af fjernbetjeningen.
21
22
TILSLUTNING
1
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 26
Afspilning af disk
1
Diskterminologi
Tryk på knappen OPEN/CLOSE
for at åbne diskskuffen.
Grupper og spor (dvd-audio)
2
TILSLUTNING
• Dvd-audioer er inddelt i flere store afsnit kaldet “grupper” og mindre afsnit
kaldet “spor”. Disse afsnit er tildelt numre.
Disse numre kaldes “gruppenumre” og “spornumre”.
Isæt en disk.
GROUP 1
TRACK 1
TRACK 2
GROUP 2
TRACK 3
TRACK 1
TRACK 2
• Læg forsigtigt en disk i skuffen med diskens
etiket opad.
3
Tryk på knappen
OPEN/CLOSE for at lukke
diskskuffen.
Dvd
VCD
Titler og kapitler (dvd-video)
• Dvd-videoer er inddelt i flere store afsnit kaldet “titler” og mindre afsnit kaldet
“kapitler”. Disse afsnit er tildelt numre.
Disse numre kaldes “titelnumre” og “kapitelnumre”.
CD
• Afspilning begynder automatisk.
TITLE 1
CHAPTER 1
CHAPTER 2
TITLE 2
CHAPTER 3
CHAPTER 1
CHAPTER 2
Bemærk
• Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig
ud.
Spor (video- og musik-cd’er)
• Nogle MP3-cd’er kan ikke afspilles. Dette afhænger af optageindstillin•
• Video- og musik-cd’er er inddelt i afsnit kaldet “spor”.
gen.
Indholdsfortegnelsen for en MP3-cd varierer afhængigt af MP3sporformatet optaget på disken.
Disse afsnit er tildelt numre. Disse numre kaldes “spornumre”.
Tryk på STOP ved afspilning for at
standse afspilning.
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
• Hvis der trykkes en gang, vises “PRESS PLAY”, og
stoppositionen gemmes i hukommelsen. Hvis der
trykkes på knappen PLAY/PAUSE
(
) eller ENTER, genoptages afspilning fra stoppositionen. (Denne funktion virker kun med dvd’er.)
• Hvis der trykkes to gange, vises meddelelsen “STOP”,
og hvis der trykkes på knappen PLAY/PAUSE (
begynder afspilning fra begyndelsen.
23
Tryk på knappen PLAY/PAUSE
ved afspilning for at standse afspilningen
midlertidigt.
Bemærk
• I denne vejledning gælder instruktioner mærket “DVD (
Dvd
)” for dvd-
video, dvd-audio og dvd-r/rw-diske.
),
• Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
genoptage afspilning.
) igen for at
Hvor en bestemt dvd-type er nævnt, er det angivet særskilt.
• Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig ud.
24
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 28
MP3-cd-afspilning
Kontrol af resterende tid
Data-cd’er (cd-rom, cd-r, cd-rw) kodet i MP3-format kan afspilles.
Tryk på knappen REMAIN.
et kapitel, der afspilles.
Hver gang der trykkes på knappen REMAIN
Dvdvideo
Dvdaudio
TITLE ELAPSED
GROUP ELAPSED
TITLE REMAIN
GROUP REMAIN
CHAPTER ELAPSED
TRACK ELAPSED
CHAPTER REMAIN
TRACK REMAIN
VCD
CD
MP3
TRACK ELAPSED
TRACK REMAIN
TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED
TOTAL ELAPSED
1
Tryk på knappen
OPEN/CLOSE for at åbne
diskskuffen, og isæt
derefter MP3-disken.
2
I Stop-indstilling skal
du bruge
til at vælge albummet,
og derefter trykke på
knappen ENTER.
TILSLUTNING
• For at kontrollere samlet tid og resterende tid for en titel eller
• MP3-menuskærmen vises, og
afspilning begynder.
• Afhængigt af MP3-disken, kan
menuen se forskellig ud.
3
For at skifte album, skal
du bruge
til at
vælge et andet album i
Stop-indstilling, og
derefter trykke på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen
STOP for at
standse afspilning.
• For at vælge et andet album og
spor, skal du gentage trin 2 og 3
ovenfor.
TOTAL REMAIN
Bemærk
• Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3-cd’er ikke afspilles.
• Indholdsfortegnelsen for en MP3-cd varierer afhængigt af MP3-sporformatet
optaget på disken.
25
26
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 30
Afspilning af JPEG-fil
JPEG
Billeder, der er optaget med et digital kamera, en camcorder eller JPEG-filer på en pc kan
gemmes på en cd og afspilles på dvd-afspilleren.
Lysbilledindstilling
Oversigtsfunktion
Du kan se 9 JPEG-billeder på tv-skærmen.
1
1
Læg JPEG-disken i diskskuffen.
Tryk på knappen
DIGEST ved
afspilning.
• JPEG-filerne vises i
9 vinduer.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE.
3
Tryk på knappen SLIDE MODE.
• Det valgte billede afspilles i 5 sekunder, inden der gås videre
til det næste billede.
BETJENING
2
2
Tryk på markørknapperne , , ,
for at vælge det ønskede billede, og
tryk derefter på knappen ENTER.
• Afspilning begynder automatisk.
• Hvert billede vises i 5 sekunder, inden et andet billede vises.
Tryk på
for at se det forrige eller næste billede med 9 vinduer.
Funktion til rotation og vending
• Afspilning begynder automatisk.
• Hver gang der trykkes på knappen, skifter billedet som følger:
Oppefra og ned
Tryk på markørknapperne
,
,
,
ved afspilning.
Nedefra og op
Firkantet form i midten
-knap: Vend vertikalt
Lodret gardinform
Hver gang der vises et nyt billede, benyttes
lysbilledindstillingerne (1 - 11) vilkårligt og automatisk.
-knap: Roter 90° mod
uret
-knap: Roter 90° med uret
Oprindeligt billede
Annullerer lysbilledindstillingen.
-knap: Vend horisontalt
27
Tryk på
for at springe til det næste lysbillede.
• Hver gang der trykkes på knappen, springes der frem eller tilbage
mellem lysbillederne.
28
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 32
Afspilning af DivX
5 Minute Skip-funktion
Tryk på knappen
Overspringe fremad/bagud
, ved afspilning.
• Gå til skærmen ca. 5 minutter efter, hver gang du trykker på
• Gå til skærmen ca. 5 minutter før, hver gang du trykker på
knappen.
knappen.
Tryk på knappen ved afspilning.
• Gå til den næste fil, hver gang du trykker
•
på knappen, hvis der er
over 2 filer på disken.
Gå til den foregående fil, hver gang du trykker
er over 2 filer på disken.
Undertekst-display
på knappen, hvis der
Tryk på knappen SUBTITLE.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem “SUBTITLE ON” (1/1, 1/2 ...) og
Hurtig afspilning
BETJENING
Tryk og hold
“SUBTITLE OFF”.
• Hvis disken kun har en undertekstfil, afspilles den automatisk.
på knappen.
• Hver gang knappen holdes nede ved afspilning,
Hvis disken har mere end en undertekstfil
ændres afspilningshastigheden som følger:
Hvis disken har mere end en undertekstfil, matcher standardunderteksten ikke altid filmen, og du skal
vælge dit undertekstsprog som følger:
1
2
I stop-indstilling skal du trykke på knappen , , , vælge den
ønskede undertekst
(
) fra tv-skærmen, og derefter trykke på knappen ENTER.
Når du vælger den ønskede DivX-fil fra tv-skærmen, afspilles filmen
normalt.
DivX-funktion-tabel
DivX er understøttet
Avi -filer bruges til at indeholde lyd- og videodata.De skal være gemt på cd i ISO 9660-format.
Zoomfunktion
1
•
SPEC
Tryk på knappen
ZOOM.
2
Tryk på markørknapperne , ,
, for at gå til det
område, der skal
forstørres.
Hver gang du trykker på knappen,
skifter dit valg frem og tilbage
mellem “ZOOM X2” og “ZOOM
OFF”.
29
VIDEO-kompatibilitet
DivX3.11
Op til den nyeste VERSION
WMV
WMV V1/V2/V3/V7
AUDIO-kompatibilitet
MP3
CBR : 80 kbps~320 kbps
AC3
CBR : 128 kbps~448 kbp
WMA
CBR : 56 kbps~160 kbps
MPEG der indeholder DivX kan inddeles i Video og Audio.
• Video-kompatibilitet :
Alle versioner af DivX nyere end 3.11 (herunder den nyeste 5.1) er understøttet.
Derudover er XviD understøttet.
For WMV er formaterne V1, V2, V3, og V7 mulige.
• Audio-kompatibilitet :
MP3’er kodet med bithastigheder fra 80 kbps til 320 kbps, AC3’er fra 128 kbps
til 448 kbps, og WMA’er fra 56 kbps til 160 kbps, er understøttet.
• Derudover understøtter denne enhed tekstformat (SMI) for undertekster.
Bemærk
Bemærk
• DIVX-filer kan kun zoomes i ZOOM X2-indstilling.
• Ved afspilning af en DivX disk, kan du kun afspille filer med filtypenavn AVI.
• Blandt de tilgængelige DivX-lydformater er DTS Audio ikke understøttet.
• WMV V8 er ikke understøttet for WMV-filer.
• Når en undertekstfil brændes til en cd-rom med din pc, skal du sørge for at brænde den
som en SMI-fil.
• DivX-diske afspilles ikke, når deres samplingfrekvens er lavere end 32 kHz.
30
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 34
Visning af diskdata
Hurtig/langsom afspilning
Du kan se afspilningsdata om disken på tv-skærmen
Hurtig afspilning
Dvd
VCD
CD
MP3
Tryk på knappen INFO.
Tryk og hold
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres displayet som følger:
nede.
• Hver gang knappen holdes nede ved afspilning,
Dvd
VCD
CD
DivX
MP3
DVD RECEIVER
JPEG
ændres afspilningshastigheden som følger:
SMART NAVI
Displayet forsvinder
•
BETJENING
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Displayet forsvinder
vises på tv-skærmen!
Hvis dette symbol vises på tv-skærmen, mens der trykkes på en knap, betyder det,
at denne funktion ikke kan bruges sammen med den disk, der afspilles.
Langsom afspilning
Displayet forsvinder
• Hvad er en gruppe?
Tryk på knappen SLOW .
En film på en dvd-audio-disk.
Bemærk
• Afhængigt af disken kan displayet med
•
diskdata være anderledes.
Afhængigt af disken kan du også vælge
DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.
• Hver gang der trykkes på knappen ved afspilning,
• Hvad er en titel?
ændres afspilningshastigheden som følger:
En film på en dvd-video-disk.
• Hvad er et kapitel?
Den enkelte titel på en dvd er opdelt i mindre segmenter, der kaldes “kapitler”.
•
Dvd
VCD
DivX
Hvad er et spor (fil)?
En videosekvens eller en musikfil, der er optaget på en dvd-audio, cd eller MP3-cd.
Skærmdisplay
Dvd-display
DivX-display
Vcd-display
Dvd Dvd-audio-display
AUDIO
Cd-display
Titeldisplay
MP3-cd-display
GROUP-display
KAPITEL-display
Display for gentaget afspilning
Stereodisplay (L/R)
SPOR (FIL) -display
LYDSPROG-display
DOLBY DIGITAL-display
FORLØBET TID-display
UNDERTEKST-diplay
Vinkeldisplay
Bemærk
• Der kan ikke foretages omvendt langsom
afspilning med vcd og DivX.
31
32
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 36
Overspringning af
sekvenser/sange
Dvd
VCD
MP3
Tryk kort på
Gentaget afspilning
Med gentaget afspilning kan du afspille et kapitel, en titel, et spor (sang) eller en mappe (MP3-fil) igen
og igen.
Dvd
.
• Hver gang der trykkes kort på knappen, afspilles forrige eller næste kapitel, spor eller
mappe (fil).
VCD
CD
MP3
Tryk på knappen REPEAT.
• Hver gang der trykkes på knappen ved afspilning, ændres indstillingen for gentaget afspilning som følger:
Dvd
Dvd
VCD
JPEG
MP3
JPEG
MP3
Muligheder ved gentaget afspilning
CHAPTER
Afspiller det valgte kapitel gentaget.
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
RANDOM
Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge.
(Et spor, der allerede har været afspillet,
bliver muligvis afspillet igen.)
DVD RECEIVER
SMART NAVI
TRACK
Afspiller det valgte spor gentaget.
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
VCD
CD
DIR
Afspiller alle spor i den valgte mappe
gentaget.
DISC
Afspiller hele disken gentaget.
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
OFF
Annullerer gentaget afspilning.
• Når du ser en vcd med et spor, der
er længere end 15 minutter,
springer afspilning frem eller tilbage
med 5 minutter, hver gang der
trykkes på
.
Afspilning enkeltbillede
for enkeltbillede Tryk på
Bemærk
1
2
Dvd
knappen STEP.
• Billedet rykker et enkeltbillede fremad, hver gang der
trykkes på knappen ved afspilning.
3
Bemærk
• Ved hurtig afspilning af en cd eller en MP3-cd høres der kun lyd ved
33
hastigheden 2x og ikke ved hastighederne 4x, 8x og 32x.
• Der høres ingen lyd ved langsom afspilning og ved indstillingerne for trinvis
afspilning.
4
Sådan vælges en indstilling for gentaget afspilning på skærmen med
diskdata.
Dvd
Tryk to gange på knappen
INFO.
Tryk på
markørknappen
for at gå til REPEAT PLAYBACK (
) -displayet.
Tryk på
markørknappen for at vælge
den ønskede indstilling
for gentaget afspilning.
Tryk på knappen ENTER.
VCD
• Funktionen gentaget
afspilning kan ikke bruges
med version 2.0 vcd’er, hvis
PBC er slået til. Sæt PBC til
OFF i diskmenuen, når du
bruger gentaget afspilning på
en vcd med PBC. (Se side
41.)
CD
kan ikke vælge gentaget afspilning på dataskær* Du
men til MP3- og JPEG-diske.
34
BETJENING
TITLE
Afspiller den valgte titel gentaget.
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 38
A-B gentaget afspilning
Vinkelfunktion
Med denne funktion kan du se den samme sekvens fra forskellige vinkler.
Dvd
1
VCD
Dvd
CD
2
Tryk to gange på
knappen INFO.
Tryk på markørknappen for at gå til
REPEAT PLAYBACK
(
) -displayet.
1
2
Tryk på knappen
INFO.
Tryk på
markørknappen for at gå til
ANGLE (
) -displayet.
• Tryk en gang på knappen INFO i
forbindelse med vcd eller cd.
1/3
1/3
• Når der trykkes på knappen
4
Tryk på knappen
ENTER ved slutningen af det
ønskede afsnit.
• Det angivne afsnit afspilles gen-
ENTER,
gemmes den valgte position i
hukommelsen.
3
Tryk på markør- ,
den ønskede vinkel.
BETJENING
3
Tryk på markørknapperne ,
for at vælge ‘A-’, og tryk derefter
på knappen ENTER ved begyndelsen af det ønskede afsnit.
eller talknapperne for at vælge
taget.
A-B
A-
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres vinklen som følger:
REPEAT : A—B
1/3
2/3
3/3
A -?
REPEAT : A—
For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på
markørknapperne ,
for at vælge
OFF.
Bemærk
• Funktionen A-B gentaget fungerer ikke sammen med en MP3-
Bemærk
• Vinkelfunktionen virker kun med diske, hvor der er optaget
flere vinkler.
eller JPEG-disk.
35
36
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 40
Zoomfunktion
Bonus Group / Navigating Pages
Med denne funktion kan du forstørre et bestemt område af det viste billede.
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)
1
Tryk på knappen
ZOOM.
2
Tryk på markørknapperne , , ,
for at gå til det
område, der skal
forstørres.
3
Dvd
VCD
Tryk på knappen
ENTER.
• Hver gang der trykkes på knappen,
ændres zoomniveauet som følger:
Bonus Group
Dvdaudio
Nogle dvd-audio-diske har en ekstra ‘bonus’-gruppe, som et fircifret nøgletal
giver adgang til.Se diskemballagen for nærmere oplysninger om nøgletallet.
Når du afspiller en dvd-audio-disk, der har en
bonusgruppe, vises skærmen til indføring af
nøgletallet automatisk.
SELECT ZOOM POSITION
BETJENING
KEY NUMBER :
Formatforhold
Dvd
Bemærk
• Hvis du udkaster disken, slår strømmen fra eller afbryder afspilleren, skal du indføre
nøgletallet igen.
Tryk på knappen EZ VIEW.
• Hver gang der trykkes på knappen, slås zoomfunktionen til eller fra.
• Når der afspilles en film i bredformat, kan de sorte striber for oven og for
Navigating Pages
Dvdaudio
neden på tv-skærmen fjernes med et tryk på knappen EZ VIEW.
EZ VIEW
EZ VIEW FRA
Ved afspilning skal du trykke på
pen på fjernbetjeningen.
knap-
• Du kan vælge det ønskede billede fra en dvd-audio-disk, der indeholder stillbilleder.
• Med nogle diske kan du ikke altid vælge billeder, afhængigt af hvordan disken er
fremstillet.
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke, hvis dvd’en er optaget i et format med flere kameravinkler.
• De sorte striber forsvinder muligvis ikke, da nogle dvd’er har et fast forhold mellem vandret og lodret.
37
38
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 42
Direkte adgang til en sekvens/sang
Valg af lydsprog/sprog til undertekst
Valg af lydsprog
1
Tryk to gange på
knappen INFO.
Dvd
2
Dvd
1
Tryk på markørknapperne , eller talknapperne for at vælge
det ønskede lydsprog.
VCD
Adgang til en titel/et spor
CD
2
Tryk på knappen
INFO.
• Afhængigt af, hvor mange sprog der er på en
dvd, kan du vælge forskellige lydsprog
(ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.), hver
gang du trykker på knappen.
01/05
001/040
0:00:37
1/1
Adgang til et kapitel
Tryk på markørknapperne ,
eller talknapperne for at vælge
den/det ønskede titel/spor, og
tryk derefter på knappen
ENTER.
03/05
001/002
0:00:01
3
Tryk på markørknaperne , for at gå
til kapitel ( ) -diplayet.
01/05
1/1
001/040
0:00:01
1/1
FR 3/3
Adgang til et kapitel
Valg af sprog til undertekst
1
3
Tryk to gange på
knappen INFO.
2
4
Dvd
Tryk på markørknappen for at gå
til SUBTITLE ( )
-displayet.
01/05
MP3
Tryk på markørknappen
eller talknapperne for at
vælge den ønskede
undertekst.
025/040
0:00:01
5
1/1
Bemærk
• Den valgte fil afspilles.
• En MP3- eller en JPEG-fil kan ikke flyt-
FR 3/3
• Du kan bruge knappen SUBTITLE
•
på fjernbetjeningen til at vælge et
sprog til undertekst.
Afhængigt af disken virker funktionerne lydsprog og undertekst
muligvis ikke.
•
Adgang til specifik tid
Tryk på markørknapperne ,
for at gå til tid-displayet.
01/05
025/040
1:17:30
6
1/1
Tryk på talknapperne
for at vælge det
ønskede tidspunkt, og
tryk derefter på knappen ENTER.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
Tryk på tal knapperne.
SP 2/3
39
Tryk på markørknapperne
eller
talknapperne
for at vælge det ønskede
kapitel, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Adgang til specifik tid
tes fra skærmen med diskdata.
Når du afspiller en MP3- eller en JPEGdisk, kan du ikke bruge
,
til at flytte en mappe.
Tryk på (
Stop), og tryk derefter på ,
for at flytte en mappe.
Bemærk
• Du kan gå direkte til den ønskede titel
•
eller det ønskede kapitel eller spor ved
at trykke på
på fjernbetjeningen.
Afhængigt af disken kan du muligvis
ikke gå til den valgte titel eller det valgte tidspunkt.
40
BETJENING
SP 2/3
1-40-DS490-5-GB-DA_3.qxd
6/23/04 8:51 AM
Page 44
Brug af diskmenu
Brug af titelmenuen
Du kan bruge menuerne til lydsprog, sprog til undertekster, profil osv.
Dvd-menuens indhold varierer fra disk til disk.
For dvd’er, der indeholder flere titler, kan du se titlen på hver film.
Afhængigt af dvd’en virker denne funktion enten slet ikke, eller den virker på en anden måde
Dvd
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
knappen MENU.
• Når du afspiller en vcd (version
2.), skiftes der mellem PBC ON og
OFF.
2
Tryk på markørknapperne , for at gå
til ‘DISC MENU’, og
tryk derefter på knappen ENTER.
• Når du vælger en diskmenu, som disken ikke
understøtter, vises meddelelsen “This menu is
not supported” på skærmen.
Dvd
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
knappen MENU.
2
Tryk på markørknappen , for
at gå til ‘Title
Menu’.
3
Tryk på knappen
ENTER.
• Titelmenuen vises.
BETJENING
3
Tryk på markør
knapperne ,
, for at vælge
det ønskedepunkt.
4
Tryk på knappen
ENTER.
Tryk på knappen MENU for at forlade opsætningsskærmen
Bemærk
PBC (afspilningskontrol) -funktion
Tryk på knappen MENU, mens en vcd-disk version 2.0 afspilles.
Hver gang du trykker på knappen, bliver henholdsvis “PBC ON” og “PBC OFF” valgt på displayet.
• PBC ON: Dette er en version 2.0 vcd. Disken afspilles i overensstemmelse med menuskærmen.
Nogle funktioner kan være deaktiverede. Hvis nogle af funktionerne er deaktiveret, skal du vælge “PBC OFF”
for at aktivere dem.
• PBC OFF:Dette er en version 1.1 vcd. Disken afspilles på samme måde som en musik-cd.
41
42
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 40
Indstilling af sprog
Skærmsproget er som standard indstillet til engelsk.
I stop-indstilling
skal du trykke på
knappen MENU.
1
2
Tryk på markør knappen for at gå til
‘Setup’, og tryk derefter
på knappen ENTER.
3
Tryk på knappen
ENTER.
4
Tryk på markørknappen
, ,
for at vælge det
ønskede punkt, og tryk
derefter på knappen
ENTER.
5
Tryk på markørknappen , for
at vælge det ønskede sprog, og tryk
derefter på knappen ENTER.
• Hvis sproget blev sat til engelsk, vises
skærmbillederne på engelsk, når opsætningen er
afsluttet.
OPSÆTNING
Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til det
forrige niveau.
Tryk på knappen MENU for at forlade
opsætningsskærmen
Valg af
skærmsprog
Valg af
lydsprog (optaget på
disken)
Valg af
sprog til undertekst
(optaget på disken)
Valg af
menusprog (optaget på disken)
det valgte sprog ikke er
* Hvis
optaget på disken, ændres
menusproget ikke, selv om du
indstiller det til det ønskede
sprog.
43
44
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 42
Indstilling af tv-skærm
Afhængigt af din tv-type (bredformat-tv eller almindeligt 4:3-tv) kan du vælge tv’ets
formatforhold.
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
knappen MENU.
Tryk på markør
knappen for at gå til
‘Setup’, og tryk derefter
på knappen ENTER.
2
Justering af tv’ets formatforhold (skærmstørrelse)
En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et widescreen- eller højdefinitionstv har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes formatforholdet. Når du afspiller dvd’er, der er optaget til en
anden skærmstørrelse, bør du justere formatforholdet, så det passer til dit tv eller din skærm.
Q For et traditionelt tv skal du vælge enten “4:3LB” eller “4:3PS”,overensstemmelse
med hvad du foretrækker. Vælg “16:9”, hvis du har et widescreen-tv.
WIDE
: Vælg denne for at se et 16:9-billede i fuldt format
på et widescreen-tv.
• Du kan se formatet fuld-skærm.
4
Trykpåmarkørknappen
,
for at
vælge det ønskede
punkt, ogtryk derefter
på knappen ENTER.
• Når opsætningen er færdig, føres du
4:3 LB
(4:3 Letterbox)
: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9optagelse på et tv med traditionel skærm.
• Der vises sorte striber for oven og for neden på skærmen.
4:3 PS
(4:3 Pan&Scan)
til den forrige skærm.
OPSÆTNING
3
Tryk på markør knappeen for at gå til
‘TVDISPLAY’, og tryk
derefter på knappen
ENTER.
: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9optagelse med “pan & scan” på et tv med
traditionel skærm.
• Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne af 16:9formatsbilledet er skåret væk).
Bemærk
• Hvis en dvd har forholdet 4:3, kan du ikke se den på widescreen.
• Eftersom dvd’er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af
den software, tv-type og det formatforhold, du bruger.
Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til det
forrige niveau.
45
Tryk på knappen MENU for at forlade
opsætningsskærmen
46
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 44
Indstilling af børnesikring
(klassifikationsniveau)
Brug denne indstilling til at begrænse afspilning af dvd’er med voldeligt indhold eller indhold
beregnet for voksne, som du ikke ønsker, at børn skal se.
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
knappen MENU.
2
Tryk på
markørknappen for
at gå til ‘Setup’, og
tryk derefter på
knappen ENTER.
3
Tryk på
markørknappen for
at gå til ‘PARENTAL’,
og tryk derefter på
knappen ENTER.
4
Tryk på markørknappen ,
for at vælge det ønskede
klassifikationsniveau, og tryk
derefter på knappen ENTER.
• Hvis du har valgt Level 6, kan du ikke
•
se dvd’er med klassifikationsniveau 7
eller derover.
Jo højere niveau jo mere indhold for
voksne og vold er der på dvd’en.
• Adgangskoden er som standard sat til
“7890”.
• Når opsætningen er færdig, føres du til
den forrige skærm.
OPSÆTNING
Bemærk
5
Angiv
adgangskoden, og
tryk derefter på
knappen ENTER.
• Denne funktion virker kun, hvis dvd’en indeholder data om
klassifikationsniveauer.
Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til det
forrige niveau.
Tryk på knappen MENU for at forlade
opsætningsskærmen
47
48
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 46
Indstilling af adgangskode
Du kan indstille adgangskoden til børnesikring (klassifikationsniveau).
1
Tryk på knappen
MENU.
2
Tryk på markørknappe
for at gå til ‘Setup’,
og tryk derefter på
knappen ENTER.
3
Tryk på markørknappen
for at gå til ‘PASSWORD’,
og tryk derefter på
knappen ENTER.
4
Tryk på knappen
ENTER.
5
Angiv
adgangskoden, og
tryk derefter på
knappen ENTER.
• Angiv den gamle adgangskode, en ny
•
adgangskode, og bekræft den nye
adgangskode.
Opsætningen er afsluttet.
OPSÆTNING
Bemærk
• Adgangskoden er som standard sat til “7890”.
Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til det
forrige niveau.
Tryk på knappen MENU for at forlade
opsætningsskærmen
49
50
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 48
Indstilling af tapet
JPEG
Dvd
VCD
Mens du ser en dvd, vcd eller JPEG-cd, kan du indsætte det billede, du ønsker, som baggrundstapet.
Sådan skiftes tapet
Indstilling af tapet
1
Tryk på knappen
PLAY/PAUSE, når det
ønskede billede vises.
2
Tryk på knappen
LOGO.
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
knappen MENU.
4
Tryk på for at
vælge den ønskede
‘USER’, og tryk
derefter på ENTER.
2
• “COPY LOGO DATA” bliver vist på
Tryk på
markørknappen for
at gå til ‘Setup’, og tryk
derefter på knappen
ENTER.
3
Tryk på
markørknappen
for at gå til ‘LOGO’,
og tryk derefter på
knappen ENTER.
tv-skærmen.
COPY LOGO DATA
PAUSE
• Det valgte tapet bliver vist.
4
Tryk på OPEN/
CLOSE for at
lukke diskskuffen.
5
OPSÆTNING
3
Strømmen slås fra og
derefter til igen, og
diskskuffen åbnes
automatisk.
Tryk på knappen
MENU for at forlade
opsætningsskærmen
• Du kan gentage trin 1 og 2 for at
indstille op til 3 tapeter.
Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til det
forrige niveau.
Vælg dette for at bruge
Samsungs logo som
tapet.
51
Vælg dette for at bruge det
ønskede billede som tapet.
Tryk på knappen MENU for at forlade
opsætningsskærmen
52
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 50
Opsætning af AV SYNC
Dvd-afspilningsindstilling
Nogle dvd-audio-diske indeholder dvd-video såvel som dvd-audio.
Billedet kan virke langsomt i forhold til lyden, hvis der tilsluttes til et digitalt tv.
I så fald skal du justere forsinkelsestiden for lyden til den status, der passer bedst med
billedet.
For at afspille dvd-video-delen af dvd-audio-disken, skal du indstille enheden på dvd-video.
1
Tryk på knappen
MENU, mens
diskskuffen er
åben.
2
Tryk på
markørknappen
for at gå til ‘Setup’, og
tryk derefter på
knappen ENTER.
1
Tryk på MENU-knappen.
• Opsætning-menuen vises.
4
• ‘Audio’-menuen vises.
Tryk på , knappen Cursor
for at rykke til ‘DVD VIDEO’, og
tryk derefter på knappen
ENTER.
• Indstil trin 1 ~ 4 igen, hvis du vil skifte til
dvd-audio-afspilningsindstilling.
3
Tryk på markørknapperne
, for at gå til ‘AV-SYNC’ ,
og tryk derefter på ENTERknappen.
• AV-SYNC-skærmen vises.
4
Tryk på markørknapperne ,
for at vælge forsinkelsestiden
for AV-SYNC, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
• Du kan indstille forsinkelsestiden for lyden til mellem 0
ms og 300 ms. Indstil den til den optimale status.
Bemærk
• Dvd-afspilningsindstilling er som standard
indstillet på dvd-audio.
Ved valg af dvdafspilningsindstilling:
• Dvd-video : indstil til at afspille dvd-videoindhold på dvd-audio-disk.
• Dvd-audio :indstil til at afspille standarddvd-audio.
Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på knappen MENU for at forlade opsætningsskærmen
53
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
54
OPSÆTNING
3
Tryk på
knappen
Cursor for at rykke til
‘DVD TYPE’, og tryk
derefter på knappen
ENTER.
2
Tryk på markørknapperne ,
for at gå til ‘Audio’, og tryk
derefter på ENTER-knappen.
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
1
6/23/04 9:02 AM
Page 52
Højttalerindstilling
Indstilling af prøvetone
Signaludgang og frekvensreaktion fra højttalerne justeres automatisk i overensstemmelse med din
højttalerkonfiguration, og om bestemte højttalere bruges eller ej.
Tryk på Test Tone for at kontrollere højttalertilslutningerne og justere højttalerniveauerne.
I stopindstilling
skal du trykke på
knappen MENU.
2
Tryk på
markørknappen
for at gå til ‘Audio’, og
tryk derefter på
knappen ENTER.
1
I stop-indstilling
skal du trykke
på knappen
MENU.
2
Tryk på
markørknappen
for at gå til ‘Audio’, og
tryk derefter på
knappen ENTER.
3
Tryk på
markørknappen for at
gå til ‘TEST TONE’, og
tryk derefter på knappen
ENTER.
• Prøvetonen sendes til L › C › R › RS › LS
› SW i den rækkefølge.
Hvis der trykkes på knappen ENTER igen
på dette tidspunkt, standser prøvetonen.
4
Tryk på markør knapperne , , ,
for at gå til den ønskede
højttaler, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til det
forrige niveau.
• For C, LS og RS ændres indstillingen
•
som følger, hver gang der trykkes på
knappen: SMALL › NONE.
Indstillingen for L og R er SMALL.
SMALL:Vælg denne indstilling, når højttalerne bruges.
NONE:Vælg denne indstilling, når der ikke er installeret
højttalere.
OPSÆTNING
3
I højttaleropsætning
skal du trykke på
knappen ENTER
igen.
Tryk på knappen MENU for at forlade
opsætningsskærmen
Manuel testning ved hjælp af knappen TEST TONE
Tryk på knappen TEST TONE.
L: Fronthøjttaler (L)
R:Fronthøjttaler (R)
C:Centerhøjttaler
LS:Baghøjttaler (L)
SW:Subwoofer
RS: Baghøjttaler (R)
Flerkanals Pro Logic-indstilling
• Prøvetonen frembringes på følgende måde:
Bemærk
• Højttalerindstillingen kan variere afhængigt af PRO LOGIC og STEREO.
55
•
Når du afspiller en dvd eller en cd, fungerer det
kun, når der er standset.
Brug denne funktion til at kontrollere, at alle
højttalere er tilsluttet korrekt, og at der ikke er
problemer.
Sluk for prøvetonen
ved at trykke på knappen
TEST TONE.
Start
56
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 54
Indstilling af forsinkelsestid
Hvis højttalerne ikke kan placeres i den samme afstand fra lyttepositionen, kan du justere
forsinkelsestiden for lydsignalerne fra center- og baghøjttalerne.
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
knappen MENU.
2
Tryk på
markørknappen
for
at gå til ‘Audio’, og tryk
derefter på knappen
ENTER.
3
Tryk på
markørknappen for
at gå til ‘DELAY TIME’,
og tryk derefter på
knappen ENTER.
4
Tryk på markør knapperne , , ,
for at gå til den ønskede
højttaler, og tryk derefter
på knappen ENTER.
5
Tryk på markøren
, for at indstille
forsinkelsestiden.
• Du kan indstille forsinkelsestiden for
C til 0 - 5 millisekunder, og for LS
og RS kan den indstilles til 0 - 15
millisekunder.
OPSÆTNING
Indstilling af forsinkelsestid
Når der afspilles 5.1-surroundsound, får du den bedste lyd, hvis afstanden
mellem dig og hver højttaler er den samme. Eftersom lyden ankommer til
lytterens position på forskellige tidspunkter afhængig af højttalernes
placering, kan du justere for denne forskel ved at tilføje en forsinkelse af
lyden fra centerhøjttaleren og surroundhøjttalerne.
Bemærk
• Med (
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
Forsinkelsestid
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Ideel placering
af
SURROUNDHØJTTALER
(SURROUND)
Dolby Pro Logic II ) kan forsinkelsestiden være forskellig for hver
• Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden indstilles til mellem 00 og 15
57
Afstand mellem Df og Dc
Ideel placering af
CENTERHØJTTALER
• Indstilling af BAGHØJTALERE
indstilling.
millisekunder.
• Indstilling af CENTERHØJTALER
Hvis afstanden Dc svarer til eller er større end
afstanden Df på tegningen, skal indstillingen være 0
ms. Ellers skal indstillingen ændres i
overensstemmelse med tabellen.
Hvis afstanden Df svarer til afstanden Ds på
tegningen, skal indstillingen være 0 ms. Ellers
skal indstillingen ændres i overensstemmelse
med tabellen.
Afstand mellem Df og Ds
Forsinkelsestid
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Der bedst at placere alle højttalerne inden for denne cirkel.
Df:Afstand fra FRONTHØJTTALER
Dc: Afstand fra CENTERHØJTTALER
Ds:Afstand fra SURROUNDHØJTTALER
58
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 56
Indstilling af lydkvalitet
Du kan justere balancen og niveauet for hver højttaler.
Metode 1
1
Justering af lydkvaliteten fra opsætningsskærmen
I stop-indstilling
skal du trykke på
knappen MENU.
2
Tryk på markørknappen
for at gå til ‘Audio’,
og tryk derefter på
knappen ENTER.
Metode 2
Manuel justering med knappen SOUND EDIT
Justering af fronthøjttalers balance
Justering af baghøjttalers balance
Tryk på knappen
SOUND EDIT, og
tryk derefter på
markørknapperne
, .
Tryk på knappen
SOUND EDIT, og
tryk derefter på
markørknapperne
, .
1
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
2
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
4
Tryk på markørknapperne
, , , for
at vælge det ønskede
punkt, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Justering af baghøjttalers lydniveau
4
TITLE
Tryk på knappen
SOUND EDIT, og
tryk derefter på
markørknapperne
, .
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
3
TUNED
TITLE
Tryk på knappen
SOUND EDIT, og
tryk derefter på
markørknapperne
, .
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
ST
TUNED
kHz
MHz
Justering af subwooferhøjttalers lydniveau
5
TITLE
OPSÆTNING
3
Tryk på
markørknappen
for
at gå til ‘SOUND EDIT’,
og tryk derefter på
knappen ENTER.
Justering af centerhøjttalers lydniveau
Tryk på knappen
SOUND EDIT, og
tryk derefter på
markørknapperne
, .
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
ST
TUNED
kHz
MHz
Bemærk
Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til det forrige
niveau.
Tryk på knappen MENU for at forlade opsætningsskærmen
59
Justering af front/baghøjttaleres balance
• Du kan vælge fra 00 til –06 og OFF.
• Lydstyrken falder, jo tættere du kommer på –6.
Justering af center/bag/subwooferhøjttalers lydniveau
• Lydstyrkeniveauet kan justeres trinvist fra +6dB til –6dB.
• Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6dB, og lavere, jo tættere du kommer på -6dB.
60
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 58
Lydfelt (DSP)/EQ-funktion
Indstillin af DRC (kompression af dynamikområde)
DSP(Digital Signal Processor) DSP-indstillinger er blevet designet til at simulere forskellige akustiske miljøer.
EQ: Du kan vælge mellem rock, pop og klassisk afhængigt af musikgenren.
Du kan bruge denne funktion til at få Dolby Digital-lyd, når du ser film om natten
ved lav lydstyrke.
3
Tryk på markørknappen
for at gå til ‘DRC’, og tryk
derefter på knappen
ENTER.
2
4
Tryk på markørknappen
for at gå til ‘Audio’, og tryk
derefter på knappen
ENTER.
Tryk på knappen DSP/EQ.
• “DSP” vises på displaypanelet.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres valget som følger:
Tryk på markøren ,
for at justere ‘DRC’.
OPSÆTNING
1
I stop-indstilling skal du
trykke på knappen
MENU.
• Jo længere du trykker på
markørknappen, jo større bliver
effekten, og jo længere du trykker på
markørknappen, jo
mindre bliver effekten.
Bemærk
• Denne funktion virker med cd’er, MP3-cd’er og 2-kanals dvdaudio- og Dolby Digital-diske.
• Når du afspiller en dvd-disk, der er indkodet med to eller flere
kanaler, vælges flerkanals indstillingen automatisk, og DSP/EQfunktionen virker ikke.
Bemærk
Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til det forrige
niveau.
Tryk på knappen MENU for at forlade opsætningsskærmen
61
POP, JAZZ, ROCK: Afhængigt af musikgenren kan du vælge mellem POP, JAZZ og ROCK.
STUDIO:Giver fornemmelsen af at være i et studie.
CLUB: Simulerer lyden fra et diskotek med en dunkende bas.
HALL: Giver en klar vokal som i en koncertsal.
MOVIE: Giver en biograflyd.
CHURCH: Giver en fornemmelse af at være i en stor kirke.
PASS: Vælg denne indstilling , hvis du vil høre lyden normalt.
62
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 60
Dolby Pro Logic II-indstilling
Dolby Pro Logic II-effekt
Denne funktion virker kun i Dolby Pro Logics MUSIC-indstilling.
Du kan vælge den ønskede lydindstilling for Dolby Pro Logic II.
Tryk på knappen
PL II MODE.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen som følger.
Tryk på knappen
PL II
MODE for at vælge
indstillingen ‘MUSIC’.
1
Tryk på knappen
PL II
EFFECT , og tryk derefter på
markørknapperne , for
at vælge indstillingen.
2
• Du kan vælge enten 0 eller 1.
LINEAR PCM
L
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
R
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
CMX
SW
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LS
Tryk på knappen
PL II
EFFECT , og tryk derefter på
markørknapperne , for
at vælge indstillingen.
4
• Du kan vælge 0 - 6.
LINEAR PCM
L
C
Bemærk
• Når du vælger Pro Logic II-indstilling skal du tilslutte den eksterne enhed til
ST
TUNED
LINEAR PCM
L
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
Bemærk
AUDIO INPUT-jackstikkene (L og R) på afspilleren. Hvis du kun tilslutter til
en af indgangene (L eller R), kan du ikke lytte til 5.1-surroundsound.
TA
R
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
CMX
SW
LS
RS MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
• Når du afspiller en dvd, der er indkodet med to eller flere kanaler, vælges flerkanals
indstillingen automatisk, og knappen
(Dolby Pro Logic II) virker ikke.
PRO LOGIC II
• MUSIC:
Når du lytter til musik, kan du opleve lydeffekter, som om du faktisk var til koncerten.
• PANORAMA: Denne indstilling udvider stereoeffekten, der kommer forfra, til
• CINEMA:
Gør filmsoundtracket endnu mere realistisk.
• PRO LOGIC:
63
Du får en realistisk flerkanals effekt, som om du bruger fem højttalere, selv om du kun bruger højre og venstre
fronthøjttaler.
• MATRIX:
Du får en 5.1-surroundsound.
STEREO:
Vælg denne indstilling, hvis du kun vil høre lyd fra højre og venstre fronthøjttaler samt subwooferen.
•
•
surroundhøjttalerne, så der opnås en spændende “altomfattende” lyd med
sideeffekt.
CENTER WIDTH:Der udsendes kun lyd til centerhøjttaleren. Højre og venstre fronthøjttaler
frembringer fantomlyd.
DIMENSION:Justerer lydfeltet (DSP) trinvist fremad eller bagud.
64
OPSÆTNING
Tryk på knappen
PL II
EFFECT , og tryk derefter på
markørknapperne , for
at vælge indstillingen.
3
LINEAR PCM
L
CMX
SW
LS
TUNED
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 62
Radio
Forvalg af stationer
Du kan lagre op til:
Du kan lytte til det valgte bånd (FM- eller AM-radiostationer) ved at bruge enten
automatisk eller manual indstilling.
• FM
• AM
Frekvensmodulation
Mellembølge
Eksempel:Forvalg af FM 89,1 i hukommelsen
Fjernbetjening
1
15 FM-stationer
15 AM-stationer
2
Tryk på knappen
TUNER/
BAND.
• Valget skifter frem og tilbage
imellem “FM › AM”, hver gang
der trykkes på knappen
TUNER(BAND) .
Stil ind på den
ønskede station.
Automatisk indstilling 1
Når der trykkes på
knappe
, vælges en
forvalgt radiostation.
på
, og hold en
Automatisk indstilling 2 Tryk
af dem nede for automatisk
Manuel indstilling
at søge efter aktive
radiostationer.
Tryk kort på
for
trinvist at øge eller sænke
frekvensen.
1
Tryk på knappen
TUNER (BAND) , og
vælg FM-båndet.
• Hver gang der trykkes på
CHAP PRGM RDS RT
ST
Tryk på
for
at vælge “89.10”.
• I trin 2 på side 63 kan du se,
knappen, skifter båndet mellem
“FM › AM”.
TITLE
2
TUNED
hvordan du automatisk eller
manuelt stiller ind på en station.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
3
Tryk på knappen
TUNER MEMORY .
• “PRGM” blinker på displayet.
Stil ind på en station.
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
kHz
MHz
Hovedenhed
1
Tyk på knappen
Function for at
vælge det ønskede
bånd (FM, AM).
2
Vælg en
radiostation.
4
• Du kan vælge 1 - 15.
5
Tryk på knappen
TUNER MEMORY
igen.
6
Gentag trin 2 til 5
for at indstille
andre stationer.
• Tryk på knappen TUNER MEMORY, inden
RADIOBETJENING
Tryk på STOPAutomatisk indstilling 1 knappen ( ) for at
vælge PRESET, og
tryk derefter på knappen
for at vælge den forvalgte station.
på STOP-knappen (
Automatisk indstilling 2 )Tryk
for at vælge “MANUAL”,
og tryk derefter på knappen
og
hold den nede for automatisk at søge på
båndet.
Tryk på
for at vælge det
forvalgte nummer.
‘PRGM’ forsvinder fra displayet.
• ‘PRGM’ forsvinder fra displayet, og
stationen er gemt i hukommelsen.
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Manuel indstilling Tryk på STOP-knappen (
) for at vælge MANUAL, og
tryk derefter kort på
for at stille
ind på en lavere eller højere frekvens.
Tryk på knappen MO/ST for at høre radio i mono/stereo.
(Gælder kun for FM-stationer.)
65
• Hver gang der trykkes på knappen, skifter lyden mellem “STEREO” og “MONO”.
• I områder med dårlig modtagelse skal du vælge MONO for at kunne høre tydeligt uden
interferens.
Tryk på
på fjernbetjeningen for at
stille ind på en forvalgt kanal.
66
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 64
Om RDS-udsendelser
Indikatoren PTY (programtype) og funktionen PTY-SEARCH
Brug af RDS (Radio Data System) til at modtage FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer sende et tillægssignal sammen med deres almindelige programsignaler.
For eksempel sender stationerne deres stationsnavne såvel som informationer om, hvilken
programtype de udsender: sport, musik el.lign.
Når der er stillet ind på en FM-station, som sender RDS-service, tændes RDSindikatoren på displayet.
• Beskrivelse af RDS-funktionen
1. PTY (Programtype):
Viser den programtype, der udsendes i øjeblikket
2. PS NAME (programservicenavn): Angiver navnet på radiostationen. Det består af 8
tegn.
3. RT (radiotekst): Dekoder teksten, der sendes af en station (hvis der sendes
nogen). Den består maksimalt af 64 tegn.
4. CT (klokkeslæt): Dekoder realtidsuret ud fra FM-frekvensen.
• Nogle stationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-data, som derfor ikke vises i alle
tilfælde.
5. TA (trafikmelding ): Dette symbol blinker som indikation af, at en trafikmelding er i gang.
Bemærk • RDS er ikke tilgængelig ved AM-udsendelser.
• RDS virker ikke korrekt, hvis den indstillede station ikke transmitterer
RDS-signaler korrekt, eller hvis signalstyrken er svag.
En af fordelene ved RDS-service er, at du ved at specificere PTY-koderne kan finde en bestemt
programtype blandt de forvalgte kanaler.
Sådan søges efter et program vha. PTYkoderne
NEWS
Inden du begynder, skal du huske...
• PTY-søgning kan kun anvendes for forvalgte
stationer.
• Tryk på PTY SEARCH ved søgningen, for at
standse søgeprocessen.
• Der er en tidsbegrænsning ved at udføre
•
følgende trin.
Hvis indstillingen annulleres, inden du er færdig,
skal du begynde fra trin 1 igen.
Når du trykker på knapperne på den primære
fjernbetjening, skal du sørge for, at du har valgt
FM-stationen med den primære fjernbetjening.
Tryk på PTY SEARCH, mens du lytter til en
FM-station.
1
Hvilke data kan RDS-signaler give?
Du kan se de RDS-signaler, som stationen sender, på displayet.
Tryk på PTY- eller PTY+, indtil den ønskede
PTY-kode vises på displayet.
Sådan ses RDS-signaler
Om tegn vist på displayet
Når der vises PS- eller RT-signaler på displayet, bruges følgende tegn.
• Displayvinduet kan ikke skelne imellem store og små bogstaver og bruger altid store
bogstaver.
• Displayvinduet kan ikke vise bogstaver med accenter. “A,” kan for eksempel stå for
“A’er” med accenter såsom “À, Â, Ä, Á, Å og Ã.”
Bemærk • Hvis søgningen slutter med det samme, vises “PS” og “RT” ikke på displayet.
67
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
3
Displayet viser dig de PTY-koder, der er
beskrevet til højre.
• Forskellige emner, herunder aktuelle
begivenheder, dokumentar, diskussion og
analyse.
• Information om blandt andet vægt og mål,
afkast og prognoser, emner af interesse for
forbrugere, medicinsk information osv.
• Sport
• Uddannelse
• Drama/radioserier osv.
CULTURE
• National og lokal kultur, herunder religiøse
spørgsmål, sociale videnskaber, sprog, teater
osv.
SCIENCE
• Naturvidenskab og teknologi
VARIED
• Andre snakke- og underholdningsprogrammer
(quiz, spil), interviews, komedie, satire osv.
POP M
• Popmusik
ROCK M
• Rockmusik
• Moderne, afslappende musik.
LIGHT M
• Let klassisk musik - klassisk musik og
instrumentalmusik og korsang
CLASSIC
• Klassisk musik - orkestermusik, symfoni,
kammermusik og opera
OTHER M
• Anden musik - jazz, R&B og countrymusik
WEATHER
• Vejret
FINANCE
Tryk igen på PTY SEARCH, mens den
PTY-kode, der er valgt i de forrige trin
stadig vises på displayet.
• Centerenheden søger 15 forvalgte FMstationer, standser, når den finder den, du
har valgt, og stiller ind på den
pågældende station.
• Nyheder, meninger og reportager
• Økonomi
CHILDREN
• Børneprogrammer
SOCIAL A
• Samfund
RELIGION
• Religion
PHONE IN
• “Ring-ind”
TRAVEL
• Rejser
LEISURE
• Fritid
JAZZ
• Jazzmusik
COUNTRY
• Countrymusik
NATION M
• Folkemusik
OLDIES
• Oldies
FOLK M
• Folkemusik
DOCUMENT
• Dokumentar
68
RADIOBETJENING
•
Tryk på RDS DISPLAY, mens du lytter til en FM-station.
Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet for at vise dig følgende oplysninger:
PS (programservice):Ved søgning vises “PS”, og derefter vises stationsnavnene. “NO
PS” vises, hvis der ikke sendes noget signal.
RT (Radiotekst): ved søgning vises “RT”, og derefter vises de tekstmeddelelser,
stationerne udsender. “NO RT” vises, hvis der ikke sendes noget signal.
Frekvens: stationsfrekvens (ikke RDS-service)
AFFAIRS
M.O.R.M
2
Programtype
Display
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 66
Nyttige funktioner
Slumrefunktion
Justering af displayets lysstyrke
Du kan indstille det tidspunkt, dvd-afspilleren slukkes automatisk.
Du kan justere lysstyrken på hovedenhedens display,
så det ikke forstyrrer, når du ser film.
Tryk på knappen SLEEP.
• “SLEEP” vises. Hver gang der trykkes på knappen, ændres
den forvalgte tid som følger: 10 › 20 › 30 › 60 › 90 › 120 ›
150 › OFF.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
Tryk på knappen DIMMER.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres lysstyrken
som følger:
LIDT MØRK 'fi' MØRK 'fi' LYS.
TUNED
Funktionen Mute
Denne funktion er nyttig, når der er nogen ved
døren, eller når telefonen ringer.
Tryk på knappen
MUTE.
• ‘MUTE’ blinker på displayet.
• Hvis du vil tænde for lyden igen (ved samme
lydstyrke som før), skal du trykke på MUTE igen,
eller VOLUME-knapperne.
kHz
MHz
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Brug af hovedtelefoner
Brug hovedtelefoner, når du skal lytte, for ikke at forstyrre andre (medfølger ikke).
Tryk på knappen SLEEP for at bekræfte indstillingen.
•Den tid, der er tilbage, indtil dvd-afspilleren slukker automatisk, vises.
•Når du trykker på knappen igen, ændres slumretiden.
Slut hovedtelefonerne til PHONES-stikket, når du vil lytte uden at
forstyrre andre.
Slå slumrefunktionen fra ved at trykke på knappen
SLEEP, indtil OFF vises på displayet.
DIVERSE
Forsigtig
• For at undgå at beskadige hørelsen bør
lydstyrken ikke hæves for meget, når der bruges
hovedtelefoner.
69
70
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 68
Betjene et tv med fjernbetjeningen
Ved betjening af et tv med fjernbetjeningen
1
2
3
4
TV
DVD RECEIVER
Tryk på knappen POWER for at tænde for tv’et.
Nr.
Fabrikat
Kode
Nr.
Fabrikat
Kode
1
SAMSUNG
00 (startværdi), 01, 02, 03, 04, 05, 73
30
BRANDT
41
2
ANAM
06~11, 59
31
FERGUSON
41
3
DAEWOO
12~18, 20, 21
32
PIONEER
41, 48, 74
4
LG
05, 20, 21, 22, 53
33
TELEAVA
41
5
HITACHI
23, 40, 41, 49
34
FINLUX
05, 42, 47
6
JVC
24, 55
35
FISHER
31
7
SHARP
27, 33, 34, 35, 54
36
AKAI
31
8
SONY
27, 36
37
YOKO
05
9
TOSHIBA
27, 37, 42, 43, 44, 46
38
PHONOLA
05, 45, 47
10
SANYO
27, 30, 31, 32
39
RADIOLA
05, 45
11
MITSUBISHI
05, 27, 28
40
SCHNEIDER
05
12
MATSUSHITA
09, 26
41
NEWSAN
58
13
TELEFUNKEN
41, 49, 51, 57
42
CONTINENTAL EDISON
49
14
RCA
29, 61
43
SALORA
48
15
PANASONIC
07, 09, 26, 48, 49, 50
44
SELECO
48
16
SABA
40, 41, 47, 48, 49
45
NOKIA
48
17
PHILIPS
05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69
46
REX
48
18
GRUNDIG
39, 42, 46, 70, 71, 72
47
MIVAR
46
• Hvis koden passer til tv’ets kode, slukkes tv’et.
• Hvis der er anført mere end en kode for dit tv i tabellen,
19
ZENITH
38
48
IMPERIAL
46
20
MIVAL
52
49
CGE
46
skal du prøve dig frem med en ad gangen, indtil du finder den, der virker.
Eksempel:
For et Samsung-tv
Hold knappen POWER nede, og brug talknapperne til at indtaste 00, 01, 02, 03,
04 og 05.
21
NOBLEX
56
50
BANG & OLUFSEN
47
22
EMERSON
19
51
BRIONVEGA
47
23
MAGNAVOX
25
52
FORMENTI
47
24
LOEWE
05, 60
53
METZ
47
25
THOMSON
40, 41, 49, 62, 63
54
WEGA
47
26
NORDMENDE
40, 41, 49
55
RADIOMARELLI
47
27
LOEWE OPTA
36, 47, 05
56
SINGER
47
28
BLAUPUNKT
39
57
SINUDYNE
47
29
SIEMENS
39
Ret fjernbetjeningen mod tv’et.
Hold knappen POWER nede, og indtast koden,
der svarer til dit tv-mærke.
Ret fjernbetjeningen mod tv’et, og tryk på
knappen POWER. Hvis tv’et slukkes eller
tændes, er indstillingen færdig.
DIVERSE
5
Tryk på knappen MODE, så tv-indikatoren på
fjernbetjeningen blinker.
Kodeliste for tv-mærker
• Du kan bruge TV POWER, VOLUME, CHANNEL og talknapperne
(0~9).
Bemærk
• Fjernbetjeningen virker muligvis ikke med visse tv-mærker. Afhængigt af dit tv-mærke kan
71
der også være funktioner, der ikke virker.
• Fjernbetjeningen virker som standard med et Samsung-tv, hvis du ikke indstiller den til dit tvmærkes kode.
72
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 70
Inden service
Se nedenstående skema, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Hvis problemet ikke er nævnt nedenfor, eller
hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for enheden, tage stikket ud og kontakte din nærmeste
autoriserede forhandler eller et Samsung Electronics-servicecenter.
Symptom
Diskskuffen åbnes ikke
Afspilning begynder ikke.
Kontrol/løsning
• Er strømledningen sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen og tænd for den igen.
• Kontroller dvd’ens regionsnummer.
Dvd’er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke afspilles.
Symptom
• Disken drejer, men der
kommer intet billede.
• Billedkvaliteten er dårlig, og
billedet ryster.
afspilleren.
Afspilning begynder ikke med • Bruger du en disk, der er deformeret, eller en disk med
det samme, når der trykkes på ridser på overfladen?
• Tør disken ren.
knappen Play/Pause.
• Der høres ingen lyd ved hurtig afspilning og ved indstillingerne for
•
•
Der høres kun lyd fra nogle
få højttalere, ikke alle seks.
trinvis afspilning.
Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen korrekt
tilpasset?
Er disken alvorligt beskadiget?
• Når du lytter til en cd eller radio, udsendes lyden kun til
•
•
fronthøjttalerne (L/R). Vælg indstillingen “PRO LOGIC II” ved at
trykke på knappen
(Dolby Pro Logic II) på fjernbetjeningen
forat bruge alle seks højttalere.
Sørg for, at dvd’en er kompatibel med 5.1-kanal.
Hvis du satte lydindstillingen for C, SL og SR til NONE i
højttalerindstillingen på opsætningsskærmen, kommer der ingen
lyd fra centerhøjttaleren, og højre og venstre fronthøjttaler. Sæt C,
SL og SR til SMALL.
Billedet vises ikke. Der kommer • Er dvd-afspilleren pludselig blevet flyttet fra et koldt til et varmt
sted? Når der dannes kondensvand inde i afspilleren, skal du fjerne
ingen lyd. Diskskuffen åbnes
disken og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer. (Du kan bruge
afspilleren igen, når kondensvandet er forsvundet.)
først efter 2 - 5 sekunder.
• Er disken mærket med “Dolby Digital 5.1 CH”?
•
73
Dolby Digital 5.1surroundsound gengives kun, hvis disken er optaget med 5.1kanals lyd.
Er lydsproget indstillet korrekt til DOLBY DIGITAL 5.1-kanal i
datadisplayet?
Fjernbetjeningen virker
ikke.
• Betjenes fjernbetjeningen på korrekt afstand og i korrekt vinkel?
• Er batterierne flade?
• Har du valgt fjernbetjeningens (tv eller dvd) indstillingsfunktioner
(tv/dvd) korrekt?
Funktionerne for lydsprog
og undertekster virker ikke.
Menuskærmen vises ikke, selv om
menufunktionen er valgt.
• Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke på dvd’er, der
Formatforholdet kan ikke
ændres
• Du kan afspille 16:9-dvd’er med indstillingerne 16:9 WIDE, 4:3
Kan ikke modtage
radioudsendelse.
• Hovedenheden fungerer ikke.
• Er antennen tilsluttet korrekt?
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, skal der installeres en
(Eksempel: Strømmen går f.eks.,
eller der høres en underlig lyd.)
• Dvd-afspilleren fungerer
ikke normalt.
ikke indeholder dem. Afhængigt af disken fungerer de muligvis på
en anden måde.
• Bruger du en disk, der ikke indeholder menuer?
LETTER BOX eller 4:3 PAN SCAN, men 4:3-dvd’er kan kun ses i
formatet 4:3. Se dvd-diskens cover, og vælg derefter den korrekte
funktion.
ekstern FM-antenne i et område med gode modtageforhold.
• Sluk for strømmen, og tryk på knappen
på hovedenheden i
mere end 5 sekunder.
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
• Mens meddelelsen “NO DISC” vises på hovedenhedens display, skal
Du har glemt
adgangskoden til
klassifikationsniveauet for
børnesikring.
du holde hovedenhedens
knap nede i mindst 5 sekunder.
“INITIALIZE” vises på displayet, og alle indstillinger sættes igen på
standardværdierne.
• Tryk på knappen POWER.
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
74
DIVERSE
Der kommer ingen Dolby
Digital 5.1-surroundsound.
• Er strømmen på tv’et slået til?
• Er videokablerne tilsluttet korrekt?
• Er disken beskidt eller beskadiget?
• En disk af ringe fabrikat kan muligvis ikke afspilles.
• Cd-rom’er og dvd-rom’er kan ikke afspilles på dvd• Sørg for, at klassifikationsniveauet er korrekt.
Der kommer ingen lyd.
Kontrol/løsning
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 72
Forsigtighedsregler vedrørende
håndtering og opbevaring af diske
Små ridser på disken kan reducere lyden og billedkvaliteten eller forårsage spring i
afspilning. Pas på ikke at ridse diskene, når du bruger dem.
Håndtering af diske
Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold
disken om kanterne, så der ikke kommer
fingeraftryk på overfladen.
Sæt ikke papir eller tape fast på disken.
Opbevaring af diske
Må ikke opbevares i
direkte sollys.
Forsigtig
Skal opbevares på et
køligt og ventileret
sted.
Skal opbevares i et rent
beskyttelseshylster.
Skal opbevares lodret.
• Diskene må ikke blive snavsede.
• Isæt ikke beskadigede eller ridsede diske.
Håndtering og opbevaring af diske
Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken,
skal den renses med et mildt rensemiddel fortyndet i
vand, og aftørres med en blød klud.
Bemærk
• Der kan dannes kondens, hvis der kommer varm luft i kontakt med
kolde dele inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens inden i
afspilleren, fungerer den muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne
disken og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer.
75
Strømforbrug
Vægt
GENE
RELT Mål (B x H x D)
Driftstemperaturområde
Driftsfugtighedsområde
TRÅDLØS Strømforbrug
BAGUdgangseffekt
RECEIVER Vægt
Mål (B x H x D)
T
F U Brugbar følsomhed
N
M E Signal/støj-forhold
R Forvrængning
T
Brugbar følsomhed
A U
M N
E Signal/støj-forhold
R Forvrængning
Sammensat video
V
I
D
E
O
U
D
G
A
N
G
FO
RS
T
Æ
R
KE
R
Scart-jackstik
Component Video
Fronthøjttaler-effekt
Centerhøjttaler-effekt
Subwooferhøjttaler-effekt
Frekvensområde
Signal/støj-forhold
Kanalseparation
Indgangsfølsomhed
Højttalersystem
H
Ø
JT
T
A
L
E
R
90 W
4 kg
360 x 65 x 394 mm
+5°C~+35°C
10%~75%
35 W
60 W x 2 (4 Ω)
1,5 kg
172,7 x 396,2 x 127 mm
10 dB
55 dB
0.8%
60 dB
35 dB
2%
1,0 Vp-p (75Ω belastning)
Komponent-video: 1,0 Vp-p (75Ω belastning)
Impedans
Frekvensområde
Udgangs-lydtryksniveau
Mærket indgang
Maksimal indgang
Mål (B x H x D)
Vægt
RGB-signal:0,714 Vp-p (75Ω belastning)
Y: 1,0 Vp-p (75Ω belastning)
Pr: 0,70 Vp-p (75Ω belastning)
Pb: 0,70 Vp-p (75Ω belastning)
60 W x 2 (4Ω)
60 W (4Ω)
100 W (4Ω)
20 Hz~20 kHz
70 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
5.1 kanals højttalersystem
Subwoofer-højttaler
Front/center/baghøjttaler
4Ω x 5
4Ω
150 Hz~20 kHz
30 Hz~150 Hz
85 dB/W/M
86 dB/W/M
60 W
100 W
120 W
200 W
85 x 131 x 93,2 mm
180 x 409 x 380 mm
0,7 kg
7,0 kg
76
DIVERSE
• Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og udad.
Specifikationer
1-76-DS490-GB-DA3.qxd
6/23/04 9:02 AM
Page 74
Bemærkninger om terminologi
VINKEL
På nogle dvd-diske indspilles sekvenser, som er blevet filmet fra en række forskellige vinkler på
samme tid (den samme sekvens er filmet forfra, fra venstre, fra højre osv.).
Med den type diske kan knappen Angle bruges til at ændre synsvinklen for bestemte sekvenser.
CHAPTER
NUMMER
Disse numre er indspillet på dvd’er. En titel er inddelt i mange afsnit med hver sit
nummer, og der kan hurtigt søges efter bestemte dele af videoen ved hjælp af
disse numre.
Dvd
PCM
Til egne notater
En optisk disk med høj tæthedsgrad, hvorpå der er indspillet billeder og lyd af høj kvalitet ved
hjælp af digitale signaler. Med integration af ny videokompressionsteknologi (MPEG-2) og
optagelsesteknologi med høj tæthedsgrad, udgør en dvd det samme som to 0,6 mm tykke diske
presset sammen
Et akronym for impulskodemodulation - en anden betegnelse for digital lyd.
PBC
Er optaget på en video-cd (version 2.0). Udvalgte sekvenser eller oplysninger kan
(AFSPILNINGSKONTR vælges fra menuen, der vises på tv-skærmen.
OL)
REGIONSNUMMER
Både dvd-afspilleren og dvd’er er indkodet med et regionsnummer.
Hvis regionsnummeret på dvd’en ikke svarer til dvd-afspillerens regionsnummer,
kan disken ikke afspilles.
UNDERTEKSTER
Oversættelser vises nederst på skærmen. En dvd kan indeholde undertekster
på op til 32 sprog.
TITELNUMMER
Disse numre er indspillet på dvd’er. Hvis en dvd indeholder mere end to film,
nummereres disse film som Titel 1, Titel 2 osv.
SPORNUMMER
Disse numre tildeles de spor, som er optaget på video- og lyd-cd’er. De gør det
nemt at finde bestemte spor.
VIDEO-CD
Indeholder indspilninger af billeder og lyd, hvis kvalitet stort set svarer til
kvaliteten på videobånd.
Afspilleren understøtter også video-cd’er med afspilningskontrol (version 2.0).
Du kan få 5.1 (eller 6) kanaler med hi-fi digital lyd fra forskellige digitale
indgangskilder, f.eks. dvd, cd osv.
DTS giver en realistisk, tydelig surroundsound, der har ikke tidligere har været
tilgængelig med traditionel surroundsound.
DIVERSE
5.1-kanals (eller 6) digital surroundsound gengives fra dvd’er og ld’er indspillet
som digitale signaler (med
diskmarkering). Med bedre lydkvalitet,
dynamikområde, og retningsbestemthed i forhold til den traditionelle Dolby
surround-teknologi, kan du nyde den dynamiske, realistiske lyd.
Der gengives en 4-kanals analog lyd fra en programkilde som f.eks. en
videobåndoptager, eller ld med mærket
. Du kan nyde en mere
realistisk og robust lyd, som ikke er tilgængelig med almindelige stereokilder.
77
78
Download PDF

advertising