Samsung | HT-DS490 | Samsung HT-DS490 Operating instrustions

1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 2
DIGITALT HJEMME
KINOSYSTEM
HT-DS490
DENNE ENHETEN ER PRODUSERT AV:
Brukerveiledning
TV DVD RECEIVER
OPEN/CLOSE
DVD
TV/VIDEO
DIMMER
MODE
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
VOLUME
TUNING/CH
PL II
MODE
PL II
EFFECT
INFO
TE
MU
RET
URN
MENU
ENTER
TEST TONE
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
P. SCAN
SLEEP
CANCEL
ZOOM
LOGO
SLIDE MODE DIGEST
REMAIN
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AH68-01547F
COMPACT
DIGITAL VIDEO
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 4
Sikkerhetsforanstaltninger
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
ÅPNE IKKE
FORSIKTIG:
FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA
IKKE AV BAKDEKSLET. INNVENDIGE DELER KAN
IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT
PERSONELL.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne CD-spilleren er klassifisert som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
FORBEREDELSE
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Forholdsregler
Bruk av kontroller, reguleringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de
som er spesifisert i denne brukerveiledningen, kan utsette brukeren for
farlig stråling.
FORSIKTIG-USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅPNING AV INDRE
LÅSEMEKANISMER, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR
STRÅLING.
Dette symbolet indikerer at farlig spenning som kan forårsake elektrisk støt, er til stede inni denne enheten.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige betjeningsog vedlikeholdinstruksjoner som følger med enheten.
Forsikre deg om at nettspenningen hjemme hos deg er den samme som på klebeskiltet på baksiden av spilleren. Installer spilleren
horisontalt på et egnet underlag (møbel) med tilstrekkelig plass rundt for ventilasjon (7,5~10 cm). Kontroller at ventilasjonsåpningene
ikke er tildekket. Plasser ikke gjenstander oppå spilleren. Plasser ikke spilleren på forsterkere eller annet utstyr som kan bli varmt.
Før du flytter spilleren, forsikre deg om at plateskuffen er tom. Denne spilleren er beregnet for kontinuerlig bruk. DVD-spilleren blir ikke
frakoplet nettet fordi om du stiller den på standby. For å kople spilleren fullstendig fra nettet, må du trekke nettpluggen ut av vegguttaket. Dette er særlig hensiktsmessig hvis du ikke skal bruke spilleren i nærmeste framtid.
ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett
ikke denne enheten for regn eller fuktighet.
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET
BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE
ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN
HELT INN.
Kople nettpluggen fra vegguttaket når det er tordenvær.
Spenningsspisser på grunn av lyn kan skade enheten.
Utsett ikke enheten for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan føre til overheting av enheten og funksjonsfeil.
Phones
1
Beskytt spilleren mot fuktighet (f.eks. blomstervaser) og sterk varme
(f.eks. ildsteder) eller utstyr som genererer sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere). Kople nettkabelen fra nettet hvis spilleren
feilfungerer. Denne spilleren er ikke beregnet for industriell bruk.
Dette produktet er bare for personlig bruk.
Kondensasjon kan forekomme hvis spilleren eller platen har blitt oppbevart på et kaldt sted.
Ved transport av spilleren om vinteren, vent ca. 2 timer slik at spilleren
oppnår romtemperatur før du tar den i bruk.
Batteriet brukt i dette produktet inneholder kjemikalier
som er skadelige for miljøet.
Kast ikke batterier i en vanlig søppelbøtte.
2
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 6
Funksjoner
HT-DS490 kombinerer fordelen av å kunne laste inn og spille av flere plater, inklusive
DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, DivX, CD-R/RW og DVD-R/RW, med
en sofistikert AM/FM-radio, alt i samme spiller.
DVD-Audio-kompatibel
Opplev den ekstra høye lydkvaliteten ved avspilling av en DVD-Audio.
Den innebygde 24 bits/192 kHz DAC gjør at denne spilleren gir eksepsjonell lydkvalitet
med hensyn til dynamisk område, lavnivåoppløsning og høyfrekvensdetaljer.
Innebygd 5.1-kanalforsterker
Sikkerhetsforanstaltninger ..................................................................................................................................................1
Forholdsregler.....................................................................................................................................................................2
Funksjoner ..........................................................................................................................................................................3
Notater på plater .................................................................................................................................................................5
Beskrivelse..........................................................................................................................................................................7
TILKOPLINGER
Tilkopling av høyttalere .......................................................................................................................................................11
Tilkopling av Video ut til TV ................................................................................................................................................15
P.SCAN (progressiv skanning)-funksjon.............................................................................................................................16
Tilkopling av eksterne komponenter ...................................................................................................................................17
Tilkopling av Anynet............................................................................................................................................................19
Tilkopling til FM- og AM-antenne ........................................................................................................................................20
Før du bruker din DVD-spiller.............................................................................................................................................21
BETJENING
DTS er et lydkompresjonsformat utviklet av Digital Theater Systems Inc.
Det gir fullfrekvens 5.1 kanallyd.
TV skjermsparefunksjon
INNSTILLINGER
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en ny form for flerkanal lydsignaldekodingsteknologi som overgår
den eksisterende Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
HT-DS490 lyser opp og gjør TV-skjermen mørkere automatisk etter 3 minutter i stoppmodus.
HT-DS490 skifter selv automatisk til effektsparemodus etter 20 minutter i skjermsparemodus.
Effektsparefunksjon
HT-DS490 slår seg selv automatisk av etter 20 minutter i stoppmodus.
Kundetilpasset TV-skjermvisning
HT-DS490 gjør det mulig for deg å velge ditt favorittbilde under JPEG-, DVD- eller VCDavspilling og bruke det som ditt bakgrunnsbilde.
Betjening av Samsung AV-enhet med Anynet
Du kan enkelt betjene Samsung DVD og andre Samsung AV-enheter med en fjernkontroll for Samsung TV ved hjelp av Anynet.
3
FORBEREDELSE
Plateavspilling .....................................................................................................................................................................23
Kontroll av resterende tid....................................................................................................................................................25
MP3-CD-avspilling ..............................................................................................................................................................26
Avspilling av en JPEG-fil.....................................................................................................................................................27
DivX-avspilling ....................................................................................................................................................................29
Visning av plateinformasjon................................................................................................................................................31
Hurtig/langsom avspilling....................................................................................................................................................32
Hoppe over scener/sanger .................................................................................................................................................33
Gjentatt avspilling ...............................................................................................................................................................34
A-B Gjentatt avspilling ........................................................................................................................................................35
Vinkelfunksjon.....................................................................................................................................................................36
Zoom-funksjon ....................................................................................................................................................................37
Bonusgruppe/navigasjonssider...........................................................................................................................................38
Valg av tale-/tekstspråk.......................................................................................................................................................39
Gå direkte til en scene/sang ...............................................................................................................................................40
Bruk av platemenyen ..........................................................................................................................................................41
Bruk av tittelmenyen ...........................................................................................................................................................42
HT-DS490 blir levert med en 5.1-kanal forsterker slik at du kan nyte dynamisk lyd..
FORBEREDELSE
Flerplateavspilling og AM/FM-radio
Innhold
Innstilling av språket ...........................................................................................................................................................43
Innstilling av TV-skjermtype ................................................................................................................................................45
Innstilling av aldersgrense ..................................................................................................................................................47
Innstilling av passord ..........................................................................................................................................................49
Innstilling av bakgrunnsbilde...............................................................................................................................................51
DVD avspillingsmodus........................................................................................................................................................53
AV-SYNC-innsticlinger ........................................................................................................................................................54
Innstilling av høyttalermodus ..............................................................................................................................................55
Innstilling av testtonen ........................................................................................................................................................56
Innstilling av forsinkelsestiden ............................................................................................................................................57
Innstilling av lydkvaliteten ...................................................................................................................................................59
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)............................................................................................................61
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon..................................................................................................................................................62
Dolby Pro Logic II-modus ...................................................................................................................................................63
Dolby Pro Logic II-effekt .....................................................................................................................................................64
BRUK AV RADIO
Lytte på radio ......................................................................................................................................................................65
Forhåndsinnstilling av stasjoner .........................................................................................................................................66
Om RDS-kringkasting .........................................................................................................................................................67
DIVERSE
Praktiske funksjoner ...........................................................................................................................................................69
Betjening av en TV med fjernkontrollen..............................................................................................................................71
Før du ber om service ........................................................................................................................................................73
Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring av plater .......................................................................................................75
Spesifikasjoner....................................................................................................................................................................76
Merknader om terminologi ..................................................................................................................................................77
Memo ..................................................................................................................................................................................78
4
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 8
Notater på plater
FORBEREDELSE
DVD (Digital Versatile Disc) gir fantastisk lyd og bilde takket være Dolby Digital surround-lyd og MPEG-2 videokompresjonsteknologi. Nå kan du nyte disse naturtro effektene i
hjemmet, som om du skulle befinne deg i en kinosal eller i en konsertsal.
VIDEO
Plateinnspillingsformat
CD-R-plater
• Avhengig av plateinnspillingsutstyret (CD-opptaker eller PC) og tilstanden til platen hender det at en CD-R1
~ 6
DVD-spillere og plater er kodet etter område. Disse regionale kodene må stemme overens for at
platen skal kunne spilles. Hvis kodene ikke stemmer overens, er det ikke mulig å spille platen.
Områdenummeret for denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.
(Din DVD-spiller spiller bare DVD-er som er merket med identiske regionale koder.)
plate ikke kan spilles av.
• Bruk en 650 MB/74 minutters CD-R. Unngå CD-R media, da de kan være umulige å spille av.
• Unngå om mulig CD-RW (Rewritable) media, de kan være umulige å spille av.
• Bare CD-R-plater som er ordentlig “lukket” kan spilles fullt ut. Hvis avsnittet er lukket, men platen er åpen, er
det ikke sikkert at du kan spille hele platen.
Spillbare plater
Platetype
Merke (logo)
Innspilte signaler
Platestørrelse
12 cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Lyd + Video
8 cm
COMPACT
Lyd + Video
VIDEO-CD
DIGITAL VIDEO
COMPACT
Lyd
LYD-CD
DIGITAL AUDIO
Maks. spilletid
Ca. 240 min (enkeltsidig)
Ca. 480 min (dobbeltsidig)
Ca. 80 min (enkeltsidig)
Ca. 160 min (dobbeltsidig)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
12 cm
74 min
8 cm
20 min
CD-R MP3-plater
• Bare CD-R-plater med MP3-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
• MP3-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bruk plater tatt opp med en kompresjon/dekrompresjon av data større enn 128 kbps.
• Bare filer med “.mp3” og “.MP3” som endelse kan spilles.
• Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene, kan
platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å begynne avspillingen og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt
inn, kan spilles av.
• For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)-format, dvs. filer kodet både med lav og høy bithastighet (f.eks. 32
Bruk ikke følgende platetyper!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM og DVD-ROM kan ikke spilles på denne spilleren.
Hvis du forsøker å spille en slik plate, blir meldingen “WRONG DISC FORMAT” vist på TV-skjermen.
• DVD-plater kjøpt i utlandet, kan ikke alltid spilles på denne spilleren.
Hvis du forsøker å spille slike plater, blir meldingen “WRONG REGION CODE” vist på TV-skjermen.
Kopieringsbeskyttelse
• Mange DVD-plater er kodet med kopieringsbeskyttelse. Av den grunn må du bare kople DVD•
5
spilleren direkte til TV-apparatet ditt, ikke til en VCR. Kopling til en VCR fører til fordreide bilder
fra kopieringsbeskyttede DVD-plater.
Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av patentkrav på visse
US-patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere. Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må godkjennes av Macrovision
Corporation, og er bare beregnet for hjemmebruk og annen begrenset bruk med mindre noe annet er
godkjent av Macrovision Corporation. Omkonstruksjon eller demontering er forbudt.
kbps~320 kbps), kan lyden hoppe under avspillingen.
• Hvis det er tatt opp mer enn 500 spor på en enkel CD, kan maksimalt 500 spor spilles.
• Hvis det er tatt opp mer enn 300 mapper på en enkel CD, kan maksimalt 300 mapper spilles.
CD-R JPEG-plater
• Bare filer med endelsen “.jpeg” eller “.JPEG” kan spilles.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å starte avspillingen, og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn,
kan spilles av.
• Bare CD-R-plater med JPEG-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
• JPEG-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene, kan
platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
• Maksimum 9999 bilder kan lagres på en enkelt CD.
• Når du spiller en Kodak/Fuji film-CD, er det bare JPEG-filene i filmfolderen som kan spilles.
• Det kan ta lengre tid å starte avspillingen av andre filmplater enn Kodak/Fuji film-CD-er, eller det er ikke mulig å spille
dem i det hele tatt.
6
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 10
Beskrivelse
—Bakpanel—
Spill/Pause (
Nett (
)-bryter
Stopp (
)-knapp
)-knapp
Kople en TV med komponentvideoinnganger til disse
kontaktene.
Ekstern digital inn, optisk inngangskontakt.
SCART-kontakt
Bruk denne for å tilkople eksternt utstyr med digital utgang.
Funksjonsknapp
Kople til en TV med scart inngangskontakt.
Hodetelefonkontakt
Åpne/Lukke-knapp
Utgangskontakter, komponentvideo
Inngangskontakt for ekstern
lydkomponent
Bakhøyttalerantenne
Kontakt
Kontakt for AM-antenne
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
SUBWOOFER
Volumkontroll
Plateskuff
Stille inn oppover og hoppe (
Stille inn nedover og hoppe (
)-knapp
)-knapp
5.1-kanal høyttaler
utgangskontakter
Kontakt for
FM-antenne
ANYNET
Inngang / utgang
Kontakt
Vender video ut
Bruk denne venderen til å velge videoutgang
Video utgangskontakt
Kople til videoinngangskontaktene på TV-en.
(VIDEO IN) til VIDEO OUT-kontakten.
Tilbehør
KAPITTEL-indikator
SPOR-indikator
PROGRAM-indikator
DTS-plateindikator
RDS-indikator
DOLBY DIGITALTITTEL-indikator
RT TA-indikator
indikator DSPGJENTA-indikator
indikator
GRUPPEP.SCAN-indikator
STEREO-indikator
indikator
TUNER-indikator
LINEÆR PCM-indikator
P.SCAN
L
C
LINEAR PCM
DSP
TITLE GRP CHAP TRK PRGM RDS RT TA REP.1
ST
S
RS
Videokabel
TUNED
kHz
MHz
DVD AUDIO MPEG
HØYTTALER-indikator
DVD AUDIO-indikator
AM-antenne
FM-antenne
Anynet-kabel
PBC-indikator
MPEG-indikator
PRO LOGIC-indikator
Systemstatusdisplay
RADIOFREKVENS
-indikator
Brukerveiledning
7
Lydkabel
R
SW
LS
Fjernkontroll
Trådløs mottaker bak
Trådløs overføringsantenne
8
FORBEREDELSE
—Frontpanel—
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 12
Beskrivelse
TV-, DVD NETT-bryter
TV/VIDEO, DIMMER-knapp
ÅPNE/LUKKE -knapp
EZ VIEW, NTSC/PAL-knapp
Innsetting av batterier i fjernkontrollen
TV DVD RECEIVER
OPEN/CLOSE
TV/VIDEO
DIMMER
MODE
DVD
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUBTITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
TV-indikator
DVD RECEIVER-indikator
MODE-knapp
DVD-knapp
STEP-knapp
DSP/EQ-knapp
1
AUX-knapp
TUNER BAND-knapp
Tekstknapp
SLOW, MO/ST-knapp
REPEAT-knapp
Spill/Pause-knapp
VOLUME
Ta av batteridekslet
på baksiden av
fjernkontrollen ved
å trykke ned og
skyve dekslet i pilretningen.
2
Sett inn to 1,5 V AAAbatterier, og vær oppmerksom på polariteten (+ og –).
3
Sett på batteridekslet
igjen.
Stopp-knapp
TUNING/CH
PL II
EFFECT
PL II
MODE
PL II MODE-knapp
Innstilling Forhåndsinnstill/CD Hopp-knapp
PL II EFFECT-knapp
TUNING/CH-knapp
VOLUME-knapp
INFO
U
MEN
INFO-knapp
E
UT
M
RE
TU
RN
MENU-knapp
RETURN-knapp
FORBEREDELSE
—Fjernkontroll—
ENTER
MUTE-knapp
Retning/Enter-knapp
Forsiktig
Følg disse forholdsreglene for å unngå lekkasjer eller sprekker i cellene:
• Plasser batteriene i fjernkontrollen slik at polariteten stemmer:(+) til (+) og (–) til (–).
• Bruk korrekt batteritype. Batterier kan se like ut selv om de har forskjellig spenning.
• Skift alltid ut begge batteriene samtidig.
• Utsett ikke batteriene for varme eller flammer.
RDS-knapp
RDS DISPLAY
TA
TEST TONE
PTY–
PTY+
SOUND EDIT
PTY SEARCH
TUNER
MEMORY
P. SCAN
Siffer (0 ~ 9)-knapper
SLEEP-knapp
LOGO COPY-knapp
SLIDE MODE-knapp
SLEEP
CANCEL
ZOOM
LOGO
SLIDE MODE DIGEST
REMAIN
TEST TONE-knapp
SOUND EDIT-knapp
TUNER MEMORY-/P. SCAN-knapp
ZOOM-knapp
CANCEL-knapp
Virkeområdet til fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan brukes i en avstand på ca. 7 meter i
rett linje. Den kan også brukes i en horisontal vinkel på
opptil 30° fra fjernkontrollsensoren.
For å åpne dekslet på fjernkontrollen, skyv
på toppen av dekslet og trekk det ned.
REMAIN-knapp
DIGEST-knapp
9
10
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 14
Tilkopling av høyttalere
Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.
Fronthøyttaler (L)
C
TILKOPLINGER
SW
L
R
Midthøyttaler
Hvit
Grønn
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
CENTER
LS
RS
Purpurrød
SUBWOOFER
Rød
Basshøyttaler
Plassering av DVD-spilleren
• Plasser den i et stativ, på et skap eller under
TV-stativet.
Fronthøyttalere L R
• Plasser disse høyttalerne foran deg og slik at de
vender innover (ca. 45°) mot deg.
• Plasser høyttalerne slik at diskanthøyttaleren er i
samme høyde som dine ører.
• Innrett fronten av fronthøyttalerne etter fronten på
midthøyttaleren eller plasser dem litt foran
midthøyttaleren.
•
talerne.
Du kan også installere den direkte over eller under TV-en.
Trådløs mottaker bak (SWA1000)
(Med innebygd trådløs mottakerantenne)
Valg av lytteposisjon
Lytteposisjonen bør ligge ca. 2,5 til 3 ganger
bildeskjermstørrelsen på TV-en, fra TV-en. Eksempel:
For 32” TV-er 2 ~ 2,4 m
For 55” TV-er 3,5 ~ 4 m
Bakhøyttalere LS RS
• Plasser disse høyttalerne bak deg.
• Hvis det ikke er nok plass, plasser disse høyttalerne mot hverandre.
• Plasser dem ca. 60 til 90 cm over dine ører, og slik at de vender litt
nedover.
I motsetning til fronthøyttalerne brukes bakhøyttalerne hoved* sakelig
til å håndtere lydeffekter. Det vil derfor ikke komme lyd fra
C
Midthøyttaler
• Det er best å installere den i samme høyde som fronthøyt-
Fronthøyttaler (R)
dem hele tiden.
Trådløs bakhøyttaler (L)
1
Baksiden av høyttalerne
Trykk ned fliken på kontak- 2 Kople ledningen til tilkoten på baksiden av høyttaleren.
plingspunktet og slipp
fliken.
Blå
Trådløs
bakhøyttaler (R)
Baksiden av hovedenheten
3 Kople tilkoplingskontaktene til
• Kople den svarte ledningen til det svarte
•
Grå
baksiden av DVD-spilleren.
• Kontroller at fargene på høyttalerkontaktene stemmer
overens med fargene på tilkoplingskontaktene.
(–) tilkoplingspunktet og den grå ledningen til det grå (+) tilkoplingspunktet.
Kontroller at polariteten (+ og -) er korrekt.
Svart
Grå
Basshøyttaler SW
• Plasseringen av basshøyttaleren er ikke så kritisk.
Plasser den hvor du vil.
• Vanligvis blir den plassert i et hjørne i nærheten av fron-
11
thøyttalerne.
12
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 16
Tilbakestilling av trådløs kommunikasjon
Tilkopling av trådløse bakhøyttalere
Forsiktig
1
Kople de to trådløse
bakhøyttalerne, (L) og
(R), til den trådløse
forsterkeren.
Sett inn nettpluggen i et uttak, og
trykk deretter på POWER-button
på frontpanelet.
•
•
Standby-indikatoren lyser opp.
For å slå av den trådløse bakforsterkeren,
trykk på POWER-knappen i Standby-modus.
Trådløs bakhøyttaler (R)
•Kople ikke de trådløse bakhøyttalerne til
høyttalerutgangene på baksiden av hovedenheten. Funksjonsfeil kan bli resultatet.
• Den trådløse mottakerantennen er bygd inn
i den trådløse bakforsterkeren.
Hold enheten unna vann og fuktighet.
•For optimale lytterforhold, sørg for at
området rundt der den trådløse bakforsterkeren er tenkt plassert, er fri for hindringer.
1
•Trykk på knappen til volumkontrollindikatoren lyser blått.
RESET-knapp
(Indikatoren vil slukke etter 1 sekund.)
2
3
Bakside av den trådløse bakforsterkeren
Med hovedenheten slått av, trykk og hold
på REMAIN-knappen på fjernkontrollen i 4
sekunder.
Med den trådløse bakforsterkeren på,
bruk en kulepenn eller en pinsett og
trykk på RESET-knappen bak på
enheten 2-3 ganger.
TILKOPLINGER
Trådløs bakhøyttaler (L)
2
Still systemet tilbake hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil, eller hvis synkroniseringssignalindikatoren
ikke lyser og meldingen “REAR CHK” blinker i displayet på hovedenheten.
Still systemet tilbake når hovedenheten og den trådløse bakforsterkeren (SWA-1000) er i standby-modus.
Bakside av den trådløse bakforsterkeren
Forsiktig
Slå på hovedenheten.
•Synkroniseringssignalindikatoren for den trådløse
forsterkeren vil lyse.
•Hvis standby-modus fortsetter, gjenta trinnene 1 til
3 ovenfor.
•Du hører lyd fra den trådløse bakhøyttalerne bare i DVD
5.1-CH- eller Dolby Pro Logic II-modus.
•I 2-CH-modus hører du ingen lyd fra de trådløse
bakhøyttalerne.
Ved bruk av trådløs overføringsantenne
Still den trådløse overføringsantennen slik at den peker oppover for å få best mulige kommunikasjonsforhold.
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
SUBWOOFER
Slå på stemningsbelysningen
Du kan slå stemningsbelysningen på den trådløse bakhøyttaleren på eller av, og du kan velge mellom 7 forskjellige
farger etter hva du foretrekker.
1
Trykk POWER på den
trådløse forsterkeren.
• Standby-indikatoren på panelet til
2
Trykk på COLOR MODE-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter fargen slik:
Blå fi Lys grønn fi Rød fi Skyblå fi Gul fi Rosa fi Hvit.
den trådløse forsterkeren lyser opp,
og stemningsbelysningen blir slått
på.
Forsiktig
•Utsett ikke den trådløse overføringsantennen for et hardt støt. Den kan gå i stykker.
•Berør ikke den trådløse overføringsantennen når den er i drift. Kommunikasjonen kan forstyrres av støy eller interferens.
Merk
•Plasser den trådløse bakforsterkeren i lytteposisjon. Hvis den trådløse bakforsterkeren er for nær hovedenheten, kan lyden bli avbrutt på
grunn av interferens.
•Hvis du bruker et apparat som en mikrobølgeovn, trådløst LAN-kort eller Bluetooth-utstyr, eller andre enheter som bruker den samme
frekvensen (2,4 GHz) i nærheten av systemet, kan det oppstå lydavbrudd på grunn av interferens.
•Overføringsavstanden for radiobølger er 10 meter, men den kan variere på grunn av omgivelsene. Hvis en stålarmert sementvegg eller
metallisk vegg er mellom hovedenheten og den trådløse bakforsterkeren, er det ikke sikkert at systemet virker fordi radiobølgene ikke
trenger gjennom metall.
13
Slå av stemningsbelysningen
• I Standby-modus, trykk på PÅ/AV-knappen på den trådløse forsterkeren.
Stemningsbelysningen vil lyse opp eller bli slått av med den sist valgte fargen.
Slå av den trådløse forsterkeren og stemningsbelysningen
• Trykk på POWER-knappen på den trådløse forsterkeren.
Den trådløse forsterkeren bak og stemningsbelysningen blir slått på.
Når den trådløse forsterkeren blir slått på igjen, blir stemningsbelysningen blå.
14
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 18
P.SCAN(progressiv skanning) -funksjon
Tilkopling av Video ut til TV
I motsetning til vanlig linjesprangavsøking hvor to felt med bildeinformasjon veksler om å sette
sammen det ferdige bildet (ulike og deretter like skannelinjer), bruker progressiv skanning ett
informasjonsfelt (alle linjer vist i en omgang) for å skape et klart og detaljert bilde uten synlige
skannelinjer.
Husk å slå av strømmen og kople fra nettpluggen før du flytter eller installerer produktet.
Ved tilkopling til video, velg en av følgende metoder som passer for TV, og kople til.
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
Trykk på STOPP-knappen.
• Når en plate er spilt av, trykk to ganger på STOPP-knappen slik at “STOP”, blir vist i displayet.
SUBWOOFER
2
Trykk og hold P.SCAN-knappen på fjernkontrollen inne i mer enn 5 sekunder.
• Hvis du trykker og holder på knappen i mer enn 5 sekunder, vil “Progressive Scan” og “Interlace
Scan” bli valgt gjentatte ganger.
METODE 3
• Når du velger P.SCAN, vil “P.SCAN”bli vist i displayet
METODE 2
METODE 1
Hva er progressiv (uten linjesprang) skanning?
Linjesprangavsøking (1 RAMME = 2 FELT)
TV
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
Progressiv skanning (FULL RAMME)
SCART
IN
METODE 1 Komposittvideo ............... God kvalitet
Kople videokabelen som følger med, fra VIDEO OUT- kontakten bak på systemet til VIDEO
IN-kontakten på ditt fjernsynsapparat.
METODE 2 Scart ............... Bedre kvalitet
Hvis ditt TV-apparat er utstyr med en SCART-inngang, kople en Scart-kontakt (følger ikke
med) fra AV OUT-kontakten bak på systemet til SCART IN-kontakten på ditt fjernsynsapparat.
Bruk av SCART-kabel
• Hvis din TV er utstyrt med Scart, stiller du RGB-KOMPOSITTvelgeren på senterenheten på RBG. Du kan få bedre bildekvalitet med Scart-innstillingen.
• Hvis din TV ikke er utstyrt med Scart (RGB-inngang),
stiller du RGB-KOMPOSITT-velgeren på KOMPOSITT.
RGB
COMPOSITE
Ved linjesprangavsøking består en ramme av to sammenflettede felt (ulik og lik) hvor hvert felt inneholder
annenhver horisontal linje i ramma.
Det ulike feltet av vekslende linjer blir vist først, og
deretter blir det like feltet vist for å fylle ut mellomrommene de ulike feltene har etterlatt seg, slik at de til
sammen danner en hel ramme.
En ramme, vist hver 1/30 sekund, inneholder to sammenflettede field, dvs. at til sammen 60 felt blir vist hvert
1/60 sekund.
Linjesprangavsøking er en metode beregnet for opptak
av stillbilder.
Den progressive skannemetoden skanner en hel ramme
av video fortløpende nedover skjermen, linje for linje.
Hele bildet blir trukket opp samtidig, i motsetning til linjesprangavsøking hvor videobildet blir trukket opp i en serie
av rundganger.
Progressiv skanning er å foretrekke når en har med
bevegelige objekter å gjøre.
RGB
COMPOSITE
METODE 3 Komponent (progressive skanning)-video ............... Beste kvalitet
Hvis ditt TV-apparat er utstyr med en komponentvideo-inngang, kople en komponentvideokabel (følger ikke med) fra Pr-, Pb- og Y-kontaktene bak på systemet til tilsvarende kontakter
på ditt fjernsynsapparat.
Merk
•Denne funksjonen virker bare på TV-er utstyrt med komponentvideoinnganger (Y, Pr, Pb) som støtter
progressiv video. (Den virker ikke på TV-er med konvensjonelle komponentinnganger, dvs. TV-er uten
progressiv skanning).
•Om denne funksjonen virker eller ikke, avhenger av merke og modell på din TV.
Valg av videoformat
Trykk og hold NTSC/PAL-knappen på fjernkontrollen inne i mer enn 5 sekunder når strømmen er slått av.
Merk
• Når du har valgt progressiv skanning, gir ikke VIDEO- og SCART-utgangen fra
seg noe signal. Se side 16 for å velge progressiv skanning.
15
• “NTSC” eller “PAL” blir vist i displayet.
Trykk nå kort på NTSC/PAL-knappen for å velge mellom “NTSC” og “PAL”.
• Det finnes flere standard videoformater.
• Ved normal avspilling må platen og ditt TV-apparat ha samme videoformat.
16
TILKOPLINGER
1
CENTER
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 20
Tilkopling av eksterne komponenter
Tilkopling av en ekstern analog komponent
Eksempel:Digitale signalkomponenter som en Set-Top-boks eller CD-opptaker.
Eksempel:Analoge signalkomponenter som VCR eller TV.
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
TILKOPLINGER
Tilkopling av en ekstern digital komponent
ANTENNA
CENTER
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
SUBWOOFER
Lydkabel
SUBWOOFER
Hvis den eksterne
analoge komponenten
bare har en lydutgang,
kople til enten venstre
eller høyre.
Optisk kabel
(følger ikke med)
DIGITAL OUT
1
2
Kople den digitale inngangen (OPTISK) til den digitale utgangen på den
eksterne digitale komponenten.
Trykk AUX på fjernkontrollen og velg ‘DIGITAL IN’.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik: DIGITAL IN › AUX 1 › AUX 2.
• Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modus skifter slik: DVD/CD › DIGITAL IN › AUX1 › AUX2 › FM › AM.
17
1
Kople audio inn på DVD-spilleren til audio ut på den eksterne analoge komponenten.
2
Trykk AUX på fjernkontrollen og velg AUX 1 eller AUX 2.
• Kontroller at fargene stemmer overens.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik: DIGITAL IN › AUX 1 › AUX 2.
• Du kan også bruke FUNCTION-knappen på hovedenheten.
Modus skifter slik: DVD/CD › DIGITAL IN › AUX1 › AUX2 › FM › AM.
18
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 22
Tilkopling av Anynet
Tilkopling av FM- og AM -antenne
Med Anynet-funksjonen kan DVD hjemmekinosystemet styres på en enkel måte fra din
Samsung-TV. Ved å kople utgangskontakten for Anynet på DVD hjemmekinosystemet til
inngangskontakten på en Samsung Anynet-aktivert enhet, kan begge styres fra din TV. For
mer detaljerte betjeningsinstruksjoner og koplingsskjema, se brukerveiledningen for din
Anynet-aktiverte TV.
Hvis AM-mottaket er dårlig, må du montere
en utendørs AM-antenne (følger ikke med).
Hva er Anynet?
VIDEO IN
AM sløyfeantenne
(følger med)
Other AV devices
Samsung DVD player
ANYNET
TERMINAL
FM-antenne (følger med)
Samsung VCR
Smekk tappene på sløyfa inn i
åpningene på foten for å sette
sammen AM-sløyfeantennen.
Samsung Set-Top Box
Bruk denne til å kople
Anynet-aktiverte AVenheter om nødvendig.
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
ANTENNA
CENTER
SUBWOOFER
SUBWOOFER
Tilkopling av FM-antenne
1
2
3
Kople til Anynet-inngangskontakten på baksiden av denne enheten til Anynet-utgangskontakten på din Samsung TV.
Kople til Anynet-utgangskontakten på baksiden av denne enheten til Anynet-inngangskontakten på dine Samsung eksterne AV-enheter.
1. Kople FM-antennen som følger med til FM 75Ω
KOAKSIAL-kontakten, som et midlertidig tiltak.
2. Drei antennen langsomt rundt til du finner en
retning hvor mottaket er godt, og fest den
deretter til veggen eller til annet fast underlag.
• Hvis mottaket er dårlig, kople til en utendørsantenne.
Før du kopler til en 75Ω koaksialkabel (med en standardkontakt), kople fra FM-antennen som følger med.
AM antenneforbindelse
1. Kople AM sløyfeantennen, som følger
med, til AM- og
-kontakten.
2. Hvis mottaket er dårlig, kople en
utendørs enkel vinylbelagt ledning til
AM-kontakten. (La AM sløyfeantennen
være tilkoplet.)
Se brukerveiledningen for din Anynet-aktiverte TV og aktiver Anynet-funksjonen.
* Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Anynet-aktiverte TV-er.
Forsiktig
Kjølevifte
Kjølevifta sprer varmen som blir generert inni enheten, slik at den fungerer normalt. Kjølevifta
blir aktivert automatisk for å forsyne enheten med kald luft.
• Hvis inngangs- og utgangskontaktene for Anynet blir byttet om, vil kommunikasjonen med TV
mislykkes og du vil ikke kunne bruke Anynet-funksjonen.
Ta disse forholdsreglene for din egen sikkerhets skyld.
• Kontroller at enheten har god ventilasjon. Hvis ventilasjonen er dårlig, kan temperaturen inni enheten stige og
ødelegge den.
• Dekk ikke til kjølevifta eller luftehullene. (Hvis kjølevifta eller luftehullene er tildekket med en avis eller et
19
tøystykke, kan det bygge seg opp varme inni enheten, og en brann kan bli resultatet.)
20
TILKOPLINGER
•Med Anynet-funksjonen kan du bruke fjernkontrollen og menykontrollen for din TV på alle AV-enheter.
• Men denne funksjonen er bare tilgjengelig med Anynet-aktiverte modeller.
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 24
Før du bruker din DVD-spiller
Din DVD-spiller kan spille DVD-, VCD-, CD-, MP3- og JPEG-plater. Disse instruksjonene kan variere
noe avhengig av hvilken plate du bruker. Les instruksjonene nøye før bruk.
Plugg nettkabelen til nettet.
2
Trykk på MODE-knappen
slik at TV-indikatoren på
fjernkontrollen blinker.
TV
4
Trykk på TV/VIDEO-knappen og velg VIDEO-modus.
5
Trykk på POWER-knappen
for å slå TV-en på.
6
Trykk på DVD-knappen for å
velge DVD/CD-modus.
DVD RECEIVER
Trykk på MODE-knappen slik at
DVD MOTTAKER-indikatoren
på fjernkontrollen blinker.
TV
3
DVD RECEIVER
Betjening av TV-en og DVD-spilleren med samme fjernkontroll
Trykk på MODE-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, vil TV-indikatoren (rød) og indikatoren for DVD-mottakeren (grønn) blinke vekselvis.
• Du kan betjene TV-en når TV-indikatoren blinker, og DVD-spilleren når DVD-indikatoren blinker.
• Knapper aktivert for TV-betjening: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO og siffer (0-9)-tastene.
• Fjernkontrollen er stilt inn for bruk med Samsung TV-er som standard.
Se side 69 for mer informasjon om betjening av fjernkontrollen.
21
22
TILKOPLINGER
1
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 26
Plateavspilling
1
Plateterminologi
Trykk på ÅPNE/LUKKE-knappen
for å åpne plateskuffen.
Grupper og spor (DVD-AUDIO)
2
˝ˇ<None>¨Vı
• Lyd-DVD-plater blir delt inn i flere store seksjoner kalt “grupper” og mindre seksjoner kalt “spor”. Hver av disse seksjonene blir tildelt et nummer.
Disse numrene blir kalt “gruppenumre” og “spornumre”.
Legg på en plate.
GROUP 1
TRACK 1
TRACK 2
GROUP 2
TRACK 3
TRACK 1
TRACK 2
• Legg en plate forsiktig i skuffen med plateetiketten opp.
3
Trykk på ÅPNE/LUKKEknappen for å lukke
plateskuffen.
DVD
VCD
Titler og kapitler (DVD-VIDEO)
• DVD-videoer er delt inn i flere store seksjoner kalt “titler” og mindre seksjoner
kalt “kapitler”. Hver av disse seksjonene blir tildelt et nummer.
Disse numrene blir kalt “tittelnumre” og “kapittelnumre”.
CD
• Avspillingen starter automatisk.
TITLE 1
CHAPTER 1
CHAPTER 2
TITLE 2
CHAPTER 3
CHAPTER 1
CHAPTER 2
Merk
• Det innledende skjermbildet kan være forskjellig avhengig
av innholdet på platen.
Spor (video- og musikk-CD-er)
• Noen MP3-CD-er kan ikke spilles på grunn av opp•
• Video- og musikk-CD-er deles inn i seksjoner som kalles “spor”.
taksmåten.
Innholdsfortegnelsen på en MP3-CD varierer avhengig av
MP3-sporformatet tatt opp på platen.
Hver av disse seksjonene blir tildelt et nummer. Disse numrene blir kalt “spornumre”.
TRACK 1
For å stoppe avspillingen,
trykk STOPP under avspilling.
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
• Når du har trykt en gang, blir “PRESS PLAY” vist, og
•
stoppestedet blir lagret i minnet. Hvis du trykker på
SPILL/PAUSE
(
)- eller ENTER-knappen, fortsetter avspillingen
fra der den stoppet. (Denne funksjonen virker bare
med DVD-er.)
Hvis du trykker to ganger, blir “STOP” vist, og hvis du
trykker på SPILL/PAUSE(
)-knappen, starter
avspillingen fra begynnelsen.
23
For å avbryte avspillingen midlertidig,
trykk SPILL/PAUSE under avspilling.
• Trykk på SPILL/PAUSE (
gjenoppta avspillingen.
)-knappen igjen for å
Merk
• I denne brukerveiledningen gjelder instruksjoner merket med “DVD (
DVD
)” for
DVD-VIDEO-, DVD-AUDIO- og DVD-R/RW-plater.
Når en spesiell type DVD er nevnt, blir dette angitt separat.
• Det innledende skjermbildet kan være forskjellig avhengig av innholdet på platen.
24
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 28
MP3-CD-avspilling
Kontroll av gjenstående tid
Data-CD-er (CD-ROM, CD-R, CD-RW) kodet i MP3-format kan spilles.
Trykk på REMAIN-knappen.
eller et kapittel som blir spilt.
1
Hver gang du trykker på REMAIN-knappen
DVDVIDEO
DVDAUDIO
TITLE ELAPSED
GROUP ELAPSED
TITLE REMAIN
GROUP REMAIN
CHAPTER ELAPSED
TRACK ELAPSED
CHAPTER REMAIN
TRACK REMAIN
VCD
CD
MP3
TRACK ELAPSED
TRACK REMAIN
TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED
Trykk på ÅPNE/LUKKEknappen for å åpne
plateskuffen, og legg
deretter inn MP3-platen.
2
I Stopp-modus,
bruk
for å velge album,
og trykk deretter på
ENTER-knappen.
TILKOPLINGER
• For kontroll av den totale og den gjenstående tiden til en tittel
• MP3-menyskjermen blir vist, og
avspillingen starter.
• Menyen kan vises forskjellig
avhengig av MP3-platen.
3
For å skifte album,
bruk
for å
velge et annet album i
Stopp-modus, og trykk
deretter på ENTERknappen.
4
Trykk på STOPPknappen for å
stoppe avspillingen.
• For å velge et annet album og spor,
gjenta trinnene 2 og 3 ovenfor.
TOTAL ELAPSED
TOTAL REMAIN
Merk
• Avhengig av opptaksmodus kan noen MP3-CD-plater ikke spilles.
• Innholdsfortegnelsen på en MP3-CD varierer avhengig av MP3-sporformatet
tatt opp på platen.
25
26
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 30
Avspilling av en JPEG-fil
JPEG
Bilder tatt opp med et digitalt kamera eller videokamera, eller JPEG-filer på en PC, kan
lagres på en CD og deretter spilles av med denne DVD-spilleren.
Slide-modus
Oversiktsfunksjon
Du kan vise 9 JPEG-bilder på TV-skjermen.
1
1
Legg en JPEG-plate i plateskuffen.
2
Trykk på
DIGEST-knappen
under avspilling.
• JPEG-filer vil bli vist i
• Det bildet du har valgt, blir spilt i 5 sekunder før overgang til
9 vinduer.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
3
Trykk på SLIDE-MODUS-knappen.
neste bilde.
BETJENING
2
Trykk på markør
, ,
,
knappene for å velge det bildet du
ønsker, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
• Avspillingen starter automatisk.
• Hvert bilde blir vist i 5 sekunder før visningen går over til neste bilde.
For å se på forrige eller neste bilde med 9 vinduer, trykk
• Avspillingen starter automatisk.
• Hver gang du trykker på knappen, blir bildet omstilt på følgende måte:
Dreie-/vippefunksjon
Fra topp til bunn
Trykk på markør
,
,
,
-knappene under avspilling.
Fra bunn til topp
Rektangulær form i sentrum
knapp: Knipse vertikalt
Vertikal gardinform
Hver gang et nytt bilde blir vist, vil slide-modus (1 ~ 11)
bli påført vilkårlig og automatisk.
knapp: Drei 90°
moturs
knapp: Drei 90° medurs
Originalbilde
Anullerer slide-modus
knapp: Knipse horisontalt
27
Trykk
for å hoppe til neste lysbilde.
• Hver gang du trykker på knappen, beveger lysbildet seg framover eller bakover.
28
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 32
DivX-avspilling
5 minutters hoppefunksjon
Under avspilling, trykk på .
Hopp framover/bakover
Under avspilling, trykk på
knappen, hvis det er mer
enn
2 filer på platen.
Går til forrige fil når du trykker på
2 filer på platen.
Tekstspråk-display
knappen, hvis det er med enn
Trykk på SUBTITLE-knappen
• Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom “SUBTITLE ON” (1/1, 1/2 ...) og
Hurtig avspilling
“SUBTITLE OFF”.
• Hvis platen bare har en tekstfil, vil den automatisk bli spilt.
BETJENING
Trykk og hold
knappen.
knappen.
knappen.
• Går til neste fil hver gang du trykker på
•
knappen.
• Går til skjermen ca. 5 minutter etter hver gang du trykker på
• Går til skjermen ca. 5 minutter før hver gang du trykker på
knappen.
• Hver gang du holder knappen nede under avspilling,
endrer avspillingen seg slik:
Hvis platen har mer enn en tekstfil
Hvis platen har mer enn en tekstfil, er det ikke sikkert at standardfilen stemmer overens med filmen. Du må
da velge ditt tekstspråk på følgende måte:
1
2
I stoppmodus, trykk på , , , -knappen, velg ønsket tekstspråk
(
) fra TV-skjermen, og trykk deretter på ENTER-knappen.
Når du velger den DivX-filen du ønsker fra TV-skjermen, vil filmen
bli spilt på normal måte.
DivX-funksjonstabell
Zoom-funksjon
1
Trykk på ZOOMknappen.
2
Trykk på markør ,
, ,
-knappene
for å flytte det
området du vil
forstørre.
DivX-støttet
Avi-filer inneholder lyd- og videodata; de må lagres på CD i ISO 9660-format
MPEG-er som inneholder DivX, kan deles inn i video og lyd.
SPEC
• Videokompatibilitet: Alle versjoner av DivX senere enn 3.11 (inklusive
den siste 5.1) støttes. I tillegg blir XviD støttet.
VIDEO-kompatibilitet DivX3.11 Opp til siste VERSJON
For WMV-, V1-, V2-, V3- og V7-formater er mulig.
WMV
WMV V1/V2/V3/V7
• Lydkompatibilitet: MP3-er kodet med bithastigheter fra 80 kbps til 320
LYD-kompatibilitet
MP3
CBR: 80 kbps ~ 320 kbps
kbps, AC3-er fra 128 kbps til 448 kbps og WMA-er fra 56 kbps til 160
AC3
CBR: 128 kbps ~ 448 kbps
kbps støttes.
WMA
•Hver gang du trykker på knappen, vil
ditt valg skifte mellom “ZOOM X2” og
“ZOOM OFF”.
29
Merk
Merk
• En DivX-fil kan bare zoomes i
ZOOM X2-modus.
CBR: 56 kbps ~ 160 kbps
• I tillegg støtter denne enheten tekstformat (SMI) med hensyn til tekster.
• Når du spiller en DivX-plate, kan du bare spille filer med tillegget AVI.
• Blant de tilgjengelige DivX-lydformater, blir DTS Audio ikke støttet.
• WMV V8 blir ikke støttet for WMV-filer.
• Når en tekstfil blir brent til en CD-ROM med din PC, husk at den må brennes som en SMI-fil.
• DivX-plater kan ikke spilles når samplingsfrekvensen er lavere enn 32 kHz.
30
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 34
Visning av plateinformasjon
Hurtig/langsom avspilling
Du kan se avspillingsinformasjon fra platen på TV-skjermen.
Hurtig avspillingDVD
VCD
CD
MP3
Trykk på INFO-knappen.
Trykk og hold
• Hver gang du trykker på knappen, endrer displayet seg slik:
• Hver gang du holder knappen nede under avspilling,
DVD
VCD
CD
MP3
DivX
DVD RECEIVER
JPEG
endrer avspillingen seg slik:
SMART NAVI
Visningen forsvinner
Visningen forsvinner
blir vist på TV-skjermen!
•
BETJENING
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Hvis dette symbolet blir vist på TV-skjermen når du trykker på en knapp, er
operasjonen ikke mulig med den platen du i øyeblikket spiller.
Langsom avspilling
Visningen forsvinner
• Hva er en gruppe?
Trykk på SLOW -knappen.
En film som en DVD-AUDIO-plate inneholder.
Merk
• Plateinformasjonen som blir vist, kan
•
variere noe avhengig av platen.
Du kan også velge DTS, DOLBY DIGITAL
eller PRO LOGIC, avhengig av platen.
• Hver gang du trykker på knappen under avspilling,
• Hva er en tittel?
endrer avspillingen seg slik:
En film som en DVD-VIDEO-plate inneholder.
• Hva er et kapittel?
Hver tittel på en DVD-plate er delt inn i flere mindre avsnitt som blir kalt “kapitler”.
•
DVD
VCD
DivX
Hva er et spor (en fil)?
Et avsnitt av en video- eller musikkfil tatt opp på en DVD-AUDIO, CD eller MP3-CD.
Skjermvisning
DVD-display
DivX-display
DVD
LYD
KAPITTEL-display
REPEAT PLAYBACK-display
STEREO (L/R)-display
DVD-AUDIO-display
SPOR (FIL)-display
LYDSPRÅK-display
DOLBY DIGITAL-display
CD-display
TITLE-display
MEDGÅTT TID-display
TEKSTSPRÅK-display
ANGLE-display
MP3 CD-display
GRUPPE-display
VCD-display
Merk
• Langsom avspilling bakover virker ikke
med VCD eller DivX.
31
32
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 36
Hoppe over scener/sanger
Gjentatt avspilling
Med gjentatt avspilling kan du spille et kapittel, en tittel, et spor (sang) eller et register (MP3-fil) gjentatte ganger.
DVD
VCD
MP3
DVD
Trykk kort
• Hver gang du trykker kort på knappen under avspilling, vil det forrige eller det neste
kapitlet, sporet eller registeret (filen) bli spilt.
VCD
CD
MP3
JPEG
Trykk på REPEAT-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen under avspilling, skifter gjentatt avspillingsmåte slik:
DVD
DVD
VCD
MP3
JPEG
MP3
Muligheter for gjentatt avspilling
KAPITTEL
Spiller det valgte kapitlet gjentatte ganger.
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
RANDOM
Spiller spor i tilfeldig rekkefølge.
(Et spor som allerede har blitt spilt, kan bli
spilt på nytt.)
DVD RECEIVER
SMART NAVI
SPOR
Spiller det valgte sporet gjentatte ganger.
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
VCD
CD
DIR
Spiller alle spor i den valgte mappen
gjentatte ganger.
PLATE
Spiller hele platen gjentatte ganger.
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
OFF
Annullerer gjentatt avspilling
• Hvis du ser på en VCD med et spor
som varer mer enn 15 minutter,
vil
avspillingen
hoppe 5 minutter framover eller
bakover hver gang du trykker på
.
Avspilling ramme for
rammeTrykk på STEP-knap-
DVD
pen.
• Bildet beveger seg en ramme framover hver gang du
Merk
Valg av gjentatt avspillingsmåte fra plateinformasjonsskjermen
1
2
trykker på knappen under avspilling.
3
Merk
• Under hurtig avspilling av en CD eller MP3-CD, blir lyden bare hørt i 2x
33
hastigheten, og ikke i 4x, 8x eller 32x hastigheten.
• Lyden er borte under langsom avspilling og trinnvis avspilling.
4
Trykk på INFO-knappen
to ganger.
Trykk på
markørknappen
og gå til REPEAT PLAYBACK
(
)-displayet.
Trykk på markør
knappen og velg ønsket
gjentatt avspillingsmåte.
VCD
• Gjentatt avspilling er ikke
mulig med versjon 2.0 VCDplater hvis PBC er på. For å
få til gjentatt avspilling på en
VCD med PBC, må du stille
PBC på OFF i platemenyen.
(Se side 41).
DVD
CD
Trykk på ENTER-knappen.
det gjelder MP3- og JPEG-plater, kan du ikke
* Når
velge gjentatt avspilling fra informasjonsdisplayet.
34
BETJENING
TITTEL
Spiller den valgte tittelen gjentatte ganger.
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 38
A-B Gjentatt avspilling
Vinkelfunksjon
Med denne funksjonen kan du se på samme scene fra forskjellige vinkler.
DVD
1
VCD
DVD
CD
Trykk på INFOknappen to ganger.
2
1
Trykk på
markørknappen og gå til
REPEAT PLAYBACK
(
)-displayet.
2
Trykk på INFOknappen.
Trykk på markørknappen for å gå til
ANGLE
(
)-displayet.
• For en VCD eller CD, trykk en
gang på INFO-knappen.
1/3
• Når du trykker på ENTER-knappen,
blir den valgte posisjonen lagret i
minnet.
4
Trykk på ENTERknappen på slutten
av det ønskede
segmentet.
3
• Det spesifiserte segmentet blir spilt
BETJENING
3
Trykk på markør ,
knappene, velg ‘A-’ og trykk
deretter på ENTER-knappen på
begynnelsen av det ønskede
segmentet.
1/3
Trykk på markør
,
-knappene eller siffertastene for å velge ønsket vinkel.
gjentatte ganger.
A-
• Hver gang du trykker på knappen, endrer vinkelen seg slik:
A-B
REPEAT : A—B
1/3
2/3
A -?
3/3
REPEAT : A—
For å gå tilbake til normal avspilling, trykk på markør
-knappene og velg
AV.
Merk
• A-B gjentakelsesfunksjonen virker ikke på en MP3- eller JPEG-plate.
35
,
Merk
• Vinkelfunksjonen virker bare for plater som er tatt opp fra
forskjellige vinkler.
36
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 40
Zoom-funksjon
Bonusgruppe/navigasjonssider
Med denne funksjonen kan du forstørre et bestemt område av det viste bildet.
Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon
1
Trykk på ZOOMknappen.
2
Trykk på markør ,
,
-knappene
for å flytte det
området du vil
forstørre.
DVD
3
Bonusgruppe
VCD
Trykk på ENTERknappen.
• Hver gang du trykker på knappen,
endrer zoom-nivået seg slik:
DVDAUDIO
Noen lyd-DVD-plater har en ekstra ‘bonus’-gruppe som krever at et 4-sifret tall blir
tastet inn for å få adgang. Se plateemballasjen for flere detaljer og tallkoden.
Når du spiller en DVD-Audio-plate som har en
bonusgruppe, blir skjermen for inntasting av tallkoden vist automatisk.
VELG ZOOM-POSISJON
BETJENING
KEY NUMBER :
Bildesideforhold
DVD
Merk
•Hvis du støter ut platen, slår strømmen av eller trekker ut nettpluggen, må du taste inn tallkoden på nytt.
Trykk på EZ VIEW-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, vil zoom-funksjonen skifte mellom på og av.
• Når en film blir spilt i widescreen-format, kan svarte felt øverst og nederst på TV-
Navigasjonssider
DVDAUDIO
skjermen fjernes ved å trykke på EZ VIEW-knappen.
EZ VIEW
EZ VIEW AV
Under avspilling, trykk på knappen
fjernkontrollen
på
•Du kan velge det bildet du ønsker fra en DVD-Audio-plate som inneholder stillbilder.
• På noen plater er det ikke sikkert at du kan velge bilder, avhengig av hvor platen er
produsert.
Merk
• Denne funksjonen virker ikke hvis DVD-en er tatt opp med forskjellige kameravinkler.
• Svarte felt forsvinner ikke alltid, fordi noen DVD-plater har et innebygd horisontalt/vertikalt forhold.
37
38
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 42
Gå direkte til en scene/sang
Valg av tale-/tekstspråk
Funksjon for valg av talespråk
1
Trykk på INFOknappen to ganger.
2
DVD
DVD
1
Trykk på markør- ,
knappene eller siffertastene for å velge ønsket
talespråk.
VCD
Gå til en tittel eller et spor
CD
2
Trykk på INFOknappen.
• Avhengig av antall språk på en DVD-plate, vil
et nytt talespråk bli valgt (ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.) hver gang du trykker på
knappen.
01/05
001/040
0:00:37
1/1
Gå til et kapittel
Trykk på
markør , knappene eller siffertastene
for å velge ønsket tittel/spor
og trykk deretter på ENTERtasten.
03/05
001/002
0:00:01
3
Trykk på markør ,
-knappene for å gå til
kapittel (
)-displayet.
01/05
1/1
001/040
0:00:01
1/1
BETJENING
SP 2/3
FR 3/3
Gå til et kapittel
Funksjon for valg av tekstspråk
1
3
Trykk på INFOknappen to ganger.
2
4
DVD
Trykk på
markørknappen for å gå til
SUBTITLE (
)-displayet.
SP 2/3
MP3
025/040
0:00:01
5
1/1
Merk
Gå til en bestemt tid
6
Trykk på markør
, -knappene for å
gå til tid-displayet.
01/05
025/040
1:17:30
1/1
Trykk på siffertastene
for å velge den tiden
du ønsker, og trykk
deretter på ENTERtasten.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
Merk
Trykk på siffer-tastene.
• Du kan trykke på
• Den filen du har valgt, blir spilt.
• En MP3- eller JPEG-plate kan ikke flyttes
•
fjernkontrollen for å gå direkte til ønsket tittel,
kapittel eller spor.
Det avhenger av platen om du kan
gå til den valgte tittelen eller tiden.
fra plateinformasjonsskjermen.
FR 3/3
• Du kan bruke SUBTITLE-knappen
39
Trykk på markør- ,
knappene eller siffertastene
for å velge ønsket kapittel,
og trykk deretter på
ENTER-tasten.
01/05
Trykk på
markørknappene eller siffertastene for å velge ønsket
tekstspråk.
Gå til en bestemt tid
•
på fjernkontrollen for å velge et tekstspråk.
Tekst- og talespråkfunksjonen virker
ikke på alle plater.
• Når du spiller en MP3- eller JPEG-plate,
kan du ikke bruke ,
mappe.
For å flytte en mappe
(Stopp) og deretter ,.
for å flytte en
,
trykk
40
1-40-DS490-5-GB-NO3.qxd
6/23/04 8:57 AM
Page 44
Bruk av platemenyen
Bruk av tittelmenyen
Du kan bruke menyene for talespråk, tekst, profil osv.
Innholdet i DVD-menyen varierer fra plate til plate.
For DVD-er som inneholder flere titler, kan du se tittelen på hver film.
For noen plater virker ikke funksjonen i det hele tatt, eller på en annen måte.
DVD
1
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
• Når du spiller en VCD (versjon 2.),
skifter det mellom PBC ON og
OFF.
2
Trykk på markør ,
knappene for å gå til
‘DISC MENU’, og trykk
deretter på ENTER-knappen.
• Hvis du velger en platemeny som ikke er støttet av platen, blir meldingen “This menu is not
supported” vist på skjermen.
DVD
1
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
,
-knappen for å gå til
‘Title Menu’.
3
Trykk på ENTERknappen.
• Tittelmenyen blir vist.
BETJENING
3
Trykk på markør
-knappene
for å velge ønsket
funksjon.
4
Trykk på ENTERknappen.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Merk
PBC (Playback Control)-funksjon
Trykk på MENU-knappen når en VCD-plate versjon 2.0 blir spilt.
Hver gang du trykker på knappen, vil “PBC ON” og “PBC OFF” vekselvis bli valgt i displayet.
• PBC ON: Denne VCD-platen er versjon 2.0. Platen blir spilt av i henhold til menyskjermen.
Noen funksjoner kan bli deaktivert. Hvis noen funksjoner er deaktivert, velg “PBC OFF” for å aktivere dem.
• PBC OFF: Denne VCD-platen er versjon 1.1. Denne platen blir spilt av på samme måte som en musikk-CD.
41
42
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 40
Innstilling av språket
OSD-språket er stilt på engelsk som standard.
1
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på
ENTERknappen.
4
Trykk på markør ,
-knappen for å velge
ønsket funksjon og
trykk deretter på
ENTER-knappen.
5
Trykk på markør- ,
knappen for å velge ønsket
språk, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
• Når innstillingen er fullført, og hvis språket er
engelsk, vil OSD bli vist på engelsk.
INNSTILLINGER
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Valg av
OSD-språk
Valg av
Talespråk (tatt opp på
platen)
Valg av
Tekstspråk (tatt opp på
platen)
Valg av menyspråk (tatt opp
på platen)
det språket du velger, ikke
* Hvis
er tatt opp på platen, vil ikke
menyspråket endres selv om
du stiller det til det språket du
ønsker.
43
44
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 42
Innstilling av TV-skjermtype
Avhengig av hvilken type TV du har (widescreen eller 4:3), kan du velge bildesideforhold for TV-en.
1
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
Innstilling av TV-bildesideforholdet (skjermstørrelse)
Forholdet mellom den horisontale og den vertikale skjermstørrelsen på en TV er vanligvis 4:3, mens den på
widescreen og TV-er med høyt linjetall er 16:9. Dette forholdet blir kalt bildesideforholdet. Når du spiller DVD-er
tatt opp med forskjellig skjermstørrelse, må du stille inn bildesideforholdet slik at det passer til din TV eller monitor.
Q For en standard-TV, velg enten “4:3LB” eller “4:3PS” etter hva du selv
WIDE
: Velg dette for å vise 16:9-bilde i fullskjermmodus
på din widescreen-TV.
• Du kan nyte widescreen-aspektet.
4
Trykk på markør
,
-knappen for å velge
ønsket funksjon og
trykk deretter på
ENTER-knappen.
• Når innstillingen er fullført, kommer
4:3LB
(4:3 LB)
: Velg denne for å spille en 16:9-film i LB-modus på
en vanlig TV.
• Du får en svart stripe øverst og nederst på skjermen.
4:3PS
(4:3 PS)
INNSTILLINGER
3
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘TV DISPLAY’ og
trykk deretter på
ENTER-knappen.
: Velg denne for å spille en 16:9-film i PS-modus på
en vanlig TV.
• Du får bare med deg den sentrale delen av bildet (sidene av
16:9-bildet blir kuttet av).
du tilbake til forrige skjermbilde.
Merk
• Hvis en DVD har bildesideforholdet 4:3, kan du ikke se den i widescreen.
• Fordi DVD-plater er tatt opp i forskjellige bildeformater, vil de se forskjellige ut avhengig av
programvaren, type av TV og TV-bildesideforholdet.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
45
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
46
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 44
Innstilling av aldersgrense
Bruk dette for å hindre at barna ser på DVD-er som inneholder vold og andre scener som ikke
egner seg for barn.
1
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘PARENTAL’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
4
Trykk på markør , knappen for å velge ønsket
aldersgrense, og trykk
deretter på ENTERknappen.
• Hvis du har valgt nivå 6, kan du ikke se
•
• Passordet er stilt på “7890” som standard.
• Når innstillingen er fullført, kommer du
tilbake til forrige skjermbilde.
• Denne funksjonen virker bare hvis en DVD inneholder informasjon om
aldersgrenser.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
47
48
INNSTILLINGER
Merk
på DVD-er med nivå 7 eller høyere.
Jo høyere nivået er, desto mer vold og
materiale for voksne inneholder filmen.
5
Tast inn passordet
og trykk deretter på
ENTER-knappen.
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 46
Innstilling av passord
Du kan bestemme passordet for innstilling av aldersgrense.
1
Trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘PASSWORD’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
4
Trykk på ENTERknappen.
5
Tast inn passordet
og trykk deretter på
ENTER-knappen.
• Tast inn det gamle passordet, et nytt
•
passord, og bekreft det nye
passordet.
Innstillingen er fullført.
INNSTILLINGER
Merk
• Passordet er stilt på “7890” som standard.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
49
50
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 48
Innstilling av bakgrunnsbilde
JPEG
DVD
VCD
Når du ser på en DVD, VCD eller JPEG CD, kan du stille inn det bildet du liker på samme
måten som en bakgrunnstapet.
Innstilling av bakgrunnsbilde
1
Trykk påPLAY/PAUSEknappen under
avspilling når det bildet
du liker, kommer opp.
2
Trykk på LOGOknappen.
Endring av bakgrunnsbilde.
1
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
4
Trykk for å velge
ønsket ‘USER’, og
trykk deretter
ENTER.
2
• “LOGO COPY DATA” blir vist på TV-
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘LOGO’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
skjermen.
COPY LOGO DATA
PAUSE
• Det bakgrunnsbildet du har valgt,
blir vist.
4
Trykk
OPEN/CLOSE for
å lukke
plateskuffen.
5
INNSTILLINGER
3
Strømmen blir slått av
og på igjen, og
plateskuffen blir åpnet
automatisk.
Trykk på MENU-knappen
for å gå ut av
innstillingsskjermen.
• Du kan gjenta trinnene 1 og 2 og
stille inn opptil 3
bakgrunnsbilder.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Velg dette for å stille inn
Samsung Logo som ditt
bakgrunnsbilde.
51
Velg dette for å stille inn det
bakgrunnsbildet du ønsker.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
52
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 50
DVD-avspillingsmodus
AV-SYNC-innstillinger
Noen DVD-Audio-plater inneholder både DVD-video og DVD-lyd.
For å spille av DVD-videodelen på en lyd-DVD-plate, still enheten på DVD-videomodus.
Bildet kan virke langsommere enn lyden ved tilkopling til en digital TV.
Reguler i tilfelle forsinkelsestiden til lyden optimalt slik at den passer til bildet.
1
Trykk på MENUknappen når
plateskuffen er
åpen.
2
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘Setup’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
1
Trykk på MENU-knappen.
•Innstillingsmenyen blir vist.
4
Trykk på
markørknappen
for å gå til ‘DVD VIDEO’ og
trykk deretter på ENTERknappen.
• Still trinnene 1 ~ 4 igjen hvis du ønsker å skifte til
DVD AUDIO avspillingsmodus.
3
Trykk på , markør
knappene for å gå til ‘AVSYNC’, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
•AV-SYNC-skjermen blir vist.
•’Audio’-menyen blir vist.
4
Trykk på
, markør knappene
for å velge forsinkelsestid for AVSYNC, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
•Du kan stille forsinkelsestiden for lyden mellom 0
ms og 300 ms. Finn den optimale stillingen.
Ved valg av DVD avspillingsmodus:
• DVD VIDEO: stilt for å spille DVD•
Merk
videoinnholdet på en lyd-DVDplate.
DVD AUDIO : stilt for å spille en standard
lyd-DVD.
• DVD avspillingsmodus står på DVD lyd
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
som standard fra fabrikken.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
53
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
54
INNSTILLINGER
3
Trykk på
markørknappen for å
gå til ‘DVD TYPE’ og
trykk deretter på
ENTER-knappen.
2
Trykk på ,
markør knappene for å gå til ‘Audio’,
og trykk deretter
ENTER-knappen.
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
1
6/23/04 9:07 AM
Page 52
Innstilling av høyttalermodus
Innstilling av testtonen
Signalutganger og frekvensresponser fra høyttalerne vil automatisk bli justert i henhold til din
høyttalerkonfigurasjon, og om visse høyttalere blir brukt eller ikke.
Trykk på testtone for å kontrollere høyttalertilkoplingen og for å justere høyttalernivåene.
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘Audio’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
1
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘Audio’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘TEST TONE’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
• Testonen vil bli sendt til L › C › R ›
RS › LS › SW i denne rekkefølgen.
Hvis du trykker på ENTER-knappen
igjen nå, vil testtonen stoppe.
4
•
•
Trykk på markør ,
, , -knappene for
å gå til den høyttaleren
du ønsker, og trykk
deretter på ENTERknappen.
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
For C, LS og RS, hver gang du trykker
på knappen veksler modus skiftevis som
følger: SMALL › NONE.
For L og R er modus stilt på SMALL.
SMALL: Velg dette når du bruker høyttalerne.
NONE : Velg dette hvis ingen høyttalere er installert.
INNSTILLINGER
3
I høyttalerinnstilling,
trykk på ENTERknappen igjen.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.
Ved manuell testing, bruk TEST TONE-knappen.
Trykk på TEST TONE-knappen.
L: Fronthøyttaler (L)
R: Fronthøyttaler (R)
C: Midthøyttaler
LS: Bakhøyttaler (L)
SW: Basshøyttaler
RS: Bakhøyttaler (R)
Flerkanal Pro Logic-modus
• Testtonen vil bli generert slik:
Merk
• Høyttalermodus kan variere avhengig av PRO LOGIC og STEREO.
55
•
Når du spiller en DVD eller en CD, virker dette
bare i Stop-modus.
Bruk denne funksjonen for å kontrollere at hver
høyttaler er korrekt tilkoplet og at det ikke er noen
problemer.
For å avslutte testtonen,
trykk på TEST TONE-knappen.
Start
56
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 54
Innstilling av forsinkelsestiden
Hvis høyttalerne ikke kan plasseres i samme avstand fra lytteposisjonen, kan du justere
forsinkelsestiden til lydsignalene fra midt- og bakhøyttalerne.
1
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘Audio’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
3
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘DELAY TIME’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
4
Trykk på markør ,
, , -knappenefor
å gå til dehøyttaleren
du ønsker, og trykk
deretter på ENTERknappen.
5
Trykk på markør ,
for å stille inn
forsinkelsestiden.
• Du kan stille forsinkelsestiden for C
mellom 00 og 05 ms og for LS og
RS mellom 00 og 15 ms.
INNSTILLINGER
Innstilling av forsinkelsestid for høyttaler
Når du spiller 5.1CH surround-lyd, får du den beste lyden hvis avstanden
mellom deg og hver av høyttalerne er den samme. Fordi lyden når fram til
lytterposisjonen til forskjellige tider avhengig av hvordan høyttalerne er
plassert, kan du regulere denne differansen ved å legge en
forsinkelseseffekt til lyden fra midthøyttaleren og surround-høyttalerne.
Merk
• Med
• Innstilling av MIDTHØYTTALEREN
Hvis avstanden Dc er lik eller lengre enn Df på figuren,
still inn på 0 ms. Hvis ikke, endre innstillingen ifølge
tabellen.
Avstand mellom Df og Dc
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
høyttalere
(Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskjellig for hver
• Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden stilles inn mellom 00 og 15 ms.
Hvis avstanden Df er lik avstanden Ds på figuren,
still inn på 0 ms. Hvis ikke, endre innstillingen
ifølge tabellen.
Avstanden mellom Df og Ds
57
Forsinkelsestid
• Innstilling av BAK (SURROUND)-
modus.
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
Ideell plassering av
MIDTHØYTTALEREN
Forsinkelsestid
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Ideel
plassering av
SURROUNDH
ØYTTALEREN
Det er ønskelig å plassere alle høyttalerne innenfor en sirkel.
Df Avstanden fra FRONTHØYTTALEREN
Dc: Avstanden fra MIDTHØYTTALEREN
Ds: Avstanden fra SURROUNDHØYTTALEREN
58
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 56
Innstilling av lydkvaliteten
Du kan stille inn balansen og nivået til hver høyttaler.
Metode 1
1
Når du stiller inn lydkvaliteten med innstillingsskjermen
I stoppmodus,
trykk på MENUknappen.
2
Trykk på markør
-knappen for å gå til
‘Audio’, og trykk
deretter på ENTERknappen.
Ved manuell innstilling med SOUND EDIT-knappen
Metode 2
Innstilling av fronthøyttalerbalansen
1
TITLE
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
Innstilling av bakhøyttalerbalansen
2
TITLE
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
4
Trykk på markør , ,
, -knappene for å
velge ønsket funksjon og
trykk deretter på ENTERknappen.
Innstilling av nivået til bakhøyttaleren
4
TITLE
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
3
TITLE
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
ST
TUNED
kHz
MHz
Innstilling av nivået til basshøyttaleren
5
TITLE
INNSTILLINGER
3
Trykk på markør
knappen for å gå til
‘SOUND EDIT’, og
trykk deretter på
ENTER-knappen.
TUNED
Innstilling av midthøyttalernivået
Trykk på SOUND
EDIT-knappen og
deretter på markør
, .
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
ST
TUNED
kHz
MHz
Merk
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
59
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
Innstilling av balansen mellom front- og bakhøyttalere
• Du kan velge mellom 00, –06 og OFF.
• Lydstyrken blir mindre etter hvert som du nærmer deg –6.
Innstilling av nivået til midt-, bak- og basshøyttalerne
• Lydstyrken kan reguleres i trinn fra +6 dB til –6 dB.
• Lyden blir sterkere etter hvert som du nærmer deg +6 dB og svakere når du nærmer deg -6 dB.
60
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 58
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon
DSP (Digital signalprosessor) DSP-modus er konstruert slik at den kan simulere forskjellige akustiske miljøer.
EQ: Du kan velge mellom ROCK, POP og CLASSIC avhengig av musikksjanger.
Du kan bruke denne funksjonen for å nyte Dolby Digital lyd når du ser på filmer
med lav lydstyrke om natten.
3
Trykk på markør
knappen for å gå til ‘DRC’,
og trykk deretter på
ENTER-knappen.
2
4
Trykk på markør
knappen for å gå til ‘Audio’,
og trykk deretter på
ENTER-knappen.
Trykk på markør
å justere ‘DRC’.
,
Trykk på DSP/EQ-knappen.
• “DSP” blir vist i displaypanelet.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik:
for
INNSTILLINGER
1
I stoppmodus, trykk på
MENU-knappen.
• Når du trykker
på markørknappen, jo større blir
effekten, og når du trykker
på markørknappen, jo
mindre blir effekten.
Merk
•Denne funksjonen virker med CD-plater, MP3-CD-er og 2-kanal
lyd-DVD og Dolby Digital-plater.
•Når du spiller en DVD-plate kodet med to eller flere kanaler, vil
flerkanalmodus bli valgt automatisk, og DSP/EQ-funksjonen virker
ikke.
Merk
Trykk på RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
innstillingsskjermen.
61
POP, JAZZ, ROCK: Avhengig av musikksjanger kan du velge mellom POP, JAZZ og ROCK.
STUDIO : Gir en følelse av tilstedeværelse som i et studio.
CLUB : Simulerer lyden i et danselokale med en pulserende bassrytme.
HALL: Gir en klar gjengivelse som i en konsertsal.
MOVIE: Gir en følelse av å være på kino.
CHURCH: Gir en følelse av å være i en stor kirke.
PASS: Velg denne for vanlig lytting.
62
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 60
Dolby Pro Logic II-modus
Dolby Pro Logic II-effekt
Denne funksjonen virker bare i Dolby Pro Logic MUSIC-modus.
Du kan velge den ønskede Dolby Pro Logic II-lydmodus.
Trykk på
PL II MODE-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter du modus slik:
Trykk på
PL II MODE knappen for å velge
‘MUSIC’-modus.
1
Trykk på
PL II EFFECT knappen og
trykk deretter på markør ,
knappene for å velge modus.
2
• Du kan velge enten 0 eller 1.
LINEAR PCM
L
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
L
CMX
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
• Du kan velge mellom 0 og 7.
LINEAR PCM
L
C
Merk
• Når du velger Pro Logic Mode II, kople din eksterne enhet til
Merk
LYDINNGANGENE (L og R) på spilleren. Hvis du kopler til bare en av
inngangene (L eller R), får du ikke 5.1-kanal lyd.
TA
ST
CMX
TUNED
kHz
MHz
Trykk på
PL II EFFECT
knappen og trykk deretter på
markør , -knappene for å
velge modus.
• Du kan velge mellom 0 og 6.
TA
ST
TUNED
LINEAR PCM
L
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
R
RS MPEG-2 AAC MPEG
4
R
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
C
SW
LS
kHz
MHz
C
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
• Når du spiller en DVD-plate med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt automatisk
og
(Dolby Pro Logic II)-knappen virker ikke.
PRO LOGIC II
• MUSIC: Når du hører på musikk, kan du oppnå lydeffekter som om du skulle være til stede på den virkelige
oppførelsen.
• CINEMA: Gjør lydsporet for film realistisk.
• PRO LOGIC: Du vil oppleve en realistisk flerkanals effekt, som om du skulle bruke fem høyttalere, mens du bare
bruker venstre og høyre fronthøyttaler.
• MATRIX: Du vil høre 5.1-kanal surroundlyd.
63
STEREO: Velg dette for å høre lyder bare fra venstre og høyre fronthøyttaler og basshøyttaleren.
• PANORAMA:
•
•
Denne modusen utvider stereobildet fra fronten til å omfatte
surroundhøyttalerne og skaper en “omsvøpende” effekt med sideveggfølelse.
CENTER WIDTH: Lyden kommer bare fra midthøyttaleren. Venstre og høyre fronthøyttaler
produserer spøkelseslyd.
DIMENSION: Juster lydfeltet (DSP) inkrementelt foran eller bak.
64
INNSTILLINGER
Trykk på
PL II EFFECT
knappen og trykk deretter på
markør , -knappene for å
velge modus.
3
LINEAR PCM
R
SW
LS
TUNED
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 62
Lytte på radio
Forhåndsinnstilling av stasjoner
Du kan lagre opptil:
Du kan høre på det båndet du har valgt (FM-, AM-kringkastingsstasjoner) ved
enten å bruke automatisk eller manuell innstilling.
Fjernkontrollenhet
1
Trykk på TUNER/
BAND-knappen.
• Innstillingen skifter fram og
tilbake mellom “FM › AM” hver
gang du trykker på TUNER
(BAND) -knappen.
15 FM-stasjoner
15 AM-stasjoner
• FM
• AM
Frekvensmodulasjon
Mellombølge
Eksempel: Forhåndsinnstilling av FM 89,1 i minnet
2
Still inn den
stasjonen du
ønsker.
,
Automatisk innstilling 1 Når du trykker på
blir en forhåndsinntilt
kringkastingsstasjon valgt.
Trykk og hold
nede
Automatisk innstilling 2 for å søke automatisk etter
aktive kringkastingsstasjoner.
1
Trykk på TUNER
(BÅND) -knappen og
velg FM-båndet.
• Hver gang du trykker på
CHAP PRGM RDS RT
ST
Trykk
for å
velge “89.10”.
• Se trinn 2 på side 63 for å stille
knappen, skifter båndet mellom
“FM › AM”.
TITLE
2
TUNED
inn en stasjon automatisk eller
manuelt.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
3
Trykk på TUNER
MEMORY -knappen.
• “PRGM” blinker i displayet.
Still inn en stasjon.
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
kHz
MHz
Manuell innstilling Trykk kort på
for å øke eller minske
frekvensen inkrementelt.
Hovedenhet
1
Trykk på Funksjon
knappen for å velge
ønsket bånd (FM,
AM).
2
Velg en
kringkastingsstasjon.
• Du kan velge mellom 1 og 15.
5
Trykk på TUNER
MEMORY -knappen
igjen.
• Trykk på TUNER MEMORY-knappen før
6
Gjenta trinnene 2
til 5 hvis du vil
forhåndsinnstille
en annen stasjon.
BRUK AV RADIO
Trykk på STOPP ( )
knappen for å velge
PRESET, og trykk deretter på
-knappen for å velge
forhåndsinnstilt stasjon.
Automatisk innstilling 2 Trykk på STOPP (
)knappen for å velge “MANUAL” og trykk
deretter og hold
-knappen for
å søke båndet automatisk.
Manuell innstilling Trykk på STOPP ( ) for å
Automatisk innstilling 1
4
Trykk på
for å velge
forhåndsinnstilttall
.
‘PRGM’ forsvinner fra displayet.
• ‘PRGM’ forsvinner fra displayet og
stasjonen blir lagret i minnet.
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
velge MANUAL og trykk deretter kort
for å stille inn en lavere eller
høyere frekvens.
Trykk på MO/ST-knappen for å velge mellom mono og stereo.
(Dette gjelder bare når du hører på en FM-stasjon.)
65
• Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellom “STEREO” og “MONO”.
• I områder hvor mottaksforholdene er dårlige, velg MONO for at overføringen skal bli
klarere og uten interferens.
For å stille inn på en forhåndsinnstilt stasjon, trykk
fjernkontrollen for å velge en stasjon.
på
66
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 64
Om RDS-kringkasting
PTY (programtype)-angivelse og PTY-SEARCH-funksjon
Bruk av RDS (Radio Data System) for å motta FM-stasjoner
Med RDS kan FM-stasjonene sende et tilleggssignal sammen med de vanlige programsignalene.
Stasjonene sender for eksempel sitt stasjonsnavn og dessuten informasjon om hva slags type
programmer de sender, som sport, musikk eller liknende.
Når du har stilt inn en FM-stasjon som yter RDS-service, lyser RDS-indikatoren i
displayet.
• Beskrivelse av RDS-funksjonen
1. PTY (Programtype): Viser programtypen som for øyeblikket blir kringkastet
2. PS NAME (Programservicenavn): Angir navnet på kringkastingsstasjonen, og er
satt sammen av 8 tegn.
3. RT(Radiotekst): Dekoder teksten som blir kringkastet av en stasjon (om den fins),
og er satt sammen av maksimum 64 tegn.
4. CT (Klokketid): Dekoder sanntidsklokka fra FM-frekvensen.
• Noen stasjoner sender ikke PTY-, RT- eller CT-informasjon, og dette blir derfor ikke alltid
vist.
5. TA (Trafikkmeldinger): Når dette symbolet blinker, betyr det at en trafikkmelding pågår.
Merk
• RDS er ikke tilgjengelig for AM-kringkasting.
• Det er ikke sikkert at RDS fungerer som den skal hvis stasjonen ikke
overfører RDS-signaler på korrekt måte eller hvis signalet er svakt.
En av fordelene med RDS-service er at du kan lokalisere en spesiell programtype fra de forhåndsinnstilte
kanalene ved å spesifisere PTY-kodene.
For å søke etter et program med PTY-koder
NEWS
Før du starter, husk...
•
•
•
1
Trykk på PTY SEARCH mens du hører på
en FM stasjon.
Hvilken informasjon kan RDS-signaler gi?
Du kan se RDS-signalene stasjonen sender på displayet.
2
For å vise RDS-signaler
PS (Programservice):Mens du søker, viser displayet først “PS”, og deretter navnet på
stasjonen.”NO PS” betyr at det ikke blir sendt noe signal.
RT (Radiotekst): mens du søker, viser displayet “RT” og deretter blir tekstmeldinger
stasjonen sender, vist. Displayet viser “NO RT” hvis ikke noe signal blir sendt.
Frekvens stasjonsfrekvens (ingen RDS-service)
Om tegn vist i displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, blir følgende tegn brukt:
• Displayet kan ikke skille mellom små og store bokstaver, og bruker alltid store bokstaver.
• Displayet kan ikke vise bokstaver med aksent, “A” kan for eksempel stå for aksenterte
“A-er” som “À, Â, Ä, Á, Å og Ã.”
Merk
67
• Hvis søkingen avsluttes med en gang, vil ikke “PS” og “RT” bli vist i displayet.
• Forskjellige saker inklusive en aktuell
hendelse, dokumentar, diskusjon og analyse
INFO
• Informasjon angående mål og vekt, utbytte og
prognoser, saker som interesserer kunden,
medisinsk informasjon osv.
3
SPORT
EDUCATE
DRAMA
• Utdanning
• Drama, radioserier osv.
CULTURE
• Kultur-nasjonal eller lokal kultur som omfatter
religiøse problemer, sosialvitenskap, språk,
teater osv.
SCIENCE
• Naturvitenskap og teknologi
VARIED
• Annet-taler, underholdningsprogrammer (quiz,
spill), intervjuer, komedier og satiriske stykker
osv.
POP M
• Popmusikk
ROCK M
• Rockemusikk
M.O.R.M
• Aktuell samtidsmusikk som anses for å være
“lettfattelig”.
LIGHT M
• Lett klassisk musikk-klassisk orkestermusikk
og korsang
CLASSIC
• Tyngre klassisk musikk-orkestermusikk,
symfonier, kammermusikk og operaer
OTHER M
• Annen musikk - Jazz, R&B countrymusikk
WEATHER
• Vær
FINANCE
Trykk på PTY SEARCH igjen mens den
valgte PTY-koden i forrige trinn fremdeles
blir vist i displayet.
• Midtenheten søker 15 forhåndsinnstilte
FM-stasjoner, stopper når den finner den
du har valgt, og stiller inn denne
stasjonen.
• Sport
• Finans
CHILDREN
• Barneprogrammer
SOCIAL A
• Sosiale saker
RELIGION
• Religion
PHONE IN
• Ring inn
TRAVEL
• Reiser
LEISURE
• Fritid
JAZZ
BRUK AV RADIO
Trykk RDS DISPLAY mens du hører på en FM-stasjon.
Hver gang du trykker på knappen, endrer displayet seg for å vise følgende informasjon:
Trykk på PTY- eller PTY+ til den PTY-koden
du ønsker, blir vist i displayet.
• Displayet gir deg de PTY-kodene som er
beskrevet, til høyre.
• Nyheter inklusive meningsytringer og rapport
AFFAIRS
• PTY-søking er bare anvendelig for forhåndsinnstilte
stasjoner.
For å stoppe søkingen når som helst under
prosessen, trykk på PTY SEARCH mens du søker.
Det er en tidsfrist for å utføre følgende trinn.
Hvis innstillingen blir annullert før du er ferdig,
begynn med trinn 1 igjen.
Når du trykker på knappene på den primære
fjernkontrollen, må du kontrollerere at du har valgt
FM-stasjon med den primære fjernkontrollen.
Programtype
Display
• Jazzmusikk
COUNTRY
• Countrymusikk
NATION M
• Nasjonal musikk
OLDIES
• Evergreens
FOLK M
• Folkemusikk
DOCUMENT
• Dokumentar
68
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 66
Praktiske funksjoner
Sleep Timer-funksjon
Innstilling av lysstyrken i displayet.
Mute-funksjon
Du kan stille inn tiden slik av DVD-spilleren slår seg av selv.
Du kan stille inn lysstyrken til displayet på hovedenheten slik at det ikke
virker forstyrrende når du ser på en film.
Dette er nyttig hvis dørklokka eller telefonen ringer.
Trykk på SLEEP-knappen.
• “SLEEP” blir vist.
Hver gang du trykker på knappen, endrer
den forhåndsinnstilte tiden seg slik: 10 › 20 › 30 › 60 › 90
› 120 › 150 › OFF.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
Trykk på DIMMER-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, endrer lysstyrken seg
slik: HALVMØRKT fi MØRKT fi LYST.
Trykk på MUTE-knappen.
•’MUTE blinker i displayet.
•Hvis du vil slå på lyden igjen (med samme styrke som
før), trykker du på MUTE-knappen igjen eller på
VOLUME-knappene.
TUNED
TITLE
kHz
MHz
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Bruk av hodetelefoner.
Bruk hodetelefoner (følger ikke med) når du vil høre på musikk i fred og ro.
For å bekrefte sleep timer-innstillingen, trykk på SLEEPknappen.
•Tiden som gjenstår før DVD-spilleren slår seg av selv, blir vist.
•Hvis du trykker på knappen igjen, endrer tiden seg fra det du har stilt inn
tidligere.
Kople hodetelefonene til PHONES-kontakten når du vil lytte for deg
selv.
For å annullere sleep timer, trykk på SLEEPknappen til OFF blir vist i displayet.
DIVERSE
Forsiktig
• For å unngå hørselskader, øk ikke lydstyrken
unødvendig mye når du bruker øretelefoner.
69
70
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 68
Betjening av en TV med fjernkontrollen
Ved betjening av en TV med fjernkontrollen
1
2
3
4
Trykk på MODE-knappen for å få TVindikatoren på fjernkontrollen til å blinke.
TV
DVD RECEIVER
Trykk på POWER-knappen for å slå TV-en av.
Pek på TV-en med fjernkontrollen.
Tast inn koden som gjelder for ditt TV-merke,
mens du holder POWER nede.
• Hvis koden svarer til TV-koden, blir TV-en slått av.
• Hvis det er mer enn en kode for din TV i tabellruta,
tast inn en om gangen til du finner den som virker.
Eksempel: For en Samsung TV
Når du holder POWER nede, bruk siffertastene til å taste inn 00, 01, 02,
03, 04 og 05.
Nr.
Merke
Kode
Nr.
Merke
Kode
1
SAMSUNG
00 (startverdi), 01, 02, 03, 04, 05, 73
30
BRANDT
41
2
ANAM
06 ~ 11, 59
31
FERGUSON
41
3
DAEWOO
12 ~ 18, 20, 21
32
PIONEER
41, 48, 74
4
LG
05, 20, 21, 22, 53
33
TELEAVA
41
5
HITACHI
23, 40, 41, 49
34
FINLUX
05, 42, 47
6
JVC
24, 55
35
FISHER
31
7
SHARP
27, 33, 34, 35, 54
36
AKAI
31
8
SONY
27, 36
37
YOKO
05
9
TOSHIBA
27, 37, 42, 43, 44, 46
38
PHONOLA
05, 45, 47
10
SANYO
27, 30, 31, 32
39
RADIOLA
05, 45
11
MITSUBISHI
05, 27, 28
40
SCHNEIDER
05
12
MATSUSHITA
09, 26
41
NEWSAN
58
13
TELEFUNKEN
41, 49, 51, 57
42
CONTINENTAL EDISON
49
14
RCA
29, 61
43
SALORA
48
15
PANASONIC
07, 09, 26, 48, 49, 50
44
SELECO
48
16
SABA
40, 41, 47, 48, 49
45
NOKIA
48
17
PHILIPS
05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69
46
REX
48
18
GRUNDIG
39, 42, 46, 70, 71, 72
47
MIVAR
46
19
ZENITH
38
48
IMPERIAL
46
20
MIVAL
52
49
CGE
46
21
NOBLEX
56
50
BANG & OLUFSEN
47
22
EMERSON
19
51
BRIONVEGA
47
23
MAGNAVOX
25
52
FORMENTI
47
24
LOEWE
05, 60
53
METZ
47
25
THOMSON
40, 41, 49, 62, 63
54
WEGA
47
26
NORDMENDE
40, 41, 49
55
RADIOMARELLI
47
27
LOEWE OPTA
36, 47, 05
56
SINGER
47
28
BLAUPUNKT
39
57
SINUDYNE
47
29
SIEMENS
39
DIVERSE
5
Pek på TV-en med fjernkontrollen og trykk på
POWER. Hvis TV-en blir slått på eller av, er
innstillingen fullført.
Kodeliste for TV-merker
• Du kan bruke TV POWER, VOLUME, CHANNEL og siffertastene (0 ~ 9).
Merk
• Det er mulig at fjernkontrollen ikke virker på noen TV-merker. Det er også mulig at enkelte
71
operasjoner ikke virker på ditt TV-merke.
• Hvis du ikke stiller fjernkontrollen på koden for ditt TV-merke, vil den virke på en Samsung
TV som standard.
72
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 70
Før du ber om service
Se på skjemaet nedenfor hvis enheten ikke fungerer som den skal. Hvis det problemet du har, ikke er oppført
på listen nedenfor, eller hvis instruksjonene ikke hjelper, slå av enheten, kople den fra nettet og kontakt
nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics Service Center.
Symptom
Plateskuffen åpner ikke.
Avspillingen starter ikke.
Kontroll/botemiddel
• Er nettkabelen plugget forsvarlig inn i uttaket?
• Slå av strømmen, og slå den deretter på igjen.
• Kontroller regionnummeret på DVD-en.
DVD-plater kjøpt i utlandet er ikke alltid spillbare.
Symptom
• Platen roterer, men det
kommer ikke noe bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig og
bildet skjelver.
denne DVD-spilleren.
Avspilling starter ikke
• Spiller du en ubrukbar plate eller en plate med riper på
umiddelbart når du trykker på overflaten?
• Tørk av platen.
Spill/Pause-knappen.
• Lyden er borte under hurtig avspilling, langsom avspilling og
•
Lyden kommer bare fra
noen få høyttalere og ikke
fra alle seks.
Det kommer ikke noe bilde og heller
ikke noen lyd, eller plateskuffen åpner
2 til 5 sekunder senere.
73
avspilling i trinnbevegelser.
Er høyttalerne ordentlig tilkoplet? Er oppstillingen av høyttalerne
korrekt tilpasset?
Er platen alvorlig skadd?
•
• Når jeg hører på en CD-plate eller radio, kommer det bare lyd fra
•
•
fronthøyttalerne (V/H). Velg “PRO LOGIC II” ved å trykke på
(Dolby Pro Logic II) på fjernkontrollen for at alle seks høyttalerne
skal virke.
Kontroller at DVD-platen er 5.1-CH-kompatibel.
Hvis du stiller C, SL og SR på NONE i høyttalermodus i
lydoppsettet på innstillingsskjermen, kommer det ingen lyd fra
midthøyttaleren og venstre og høyre fronthøyttaler. Still C, SL og
SR på SMALL.
• Har du plutselig flyttet DVD-spilleren fra et kaldt til et varmt sted?
Hvis det har dannet seg kondens på innsiden av spilleren, ta ut
platen og la spilleren stå i 1 til 2 timer med strømmen på. (Du kan
bruke spilleren igjen når kondensen er borte.)
• Er platen merket “Dolby Digital 5.1 CH”? Dolby Digital 5.1 CH
•
surroundlyd blir bare produsert dersom platen er tatt opp med
5.1-kanal lyd.
Er lydspråket stilt korrekt på DOLBY DIGITAL 5.1-CH i
informasjonsdisplayet?
Fjernkontrollen virker ikke.
• Er fjernkontrollen betjent innenfor den angitte operasjonsvinkelen
og avstanden?
• Er batteriene utbrukte?
• Har du valgt korrekt modusfunksjon (TV eller DVD) med
fjernkontrollen?
Talespråket og teksten
virker ikke.
Menyskjermen blir ikke vist selv om
menyfunksjonen er valgt.
• Talespråket og teksten virker ikke hvis DVD-en ikke inneholder
Bildesideforholdet kan ikke
endres.
• Du kan spille 16:9 DVD-er i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOX-
Får ikke inn
radiokringkasting.
• Er antennen ordentlig tilkoplet?
• Hvis inngangssignalet fra antennen er svakt, installer en ekstern
• Hovedenheten virker ikke.
(Eksempel: Strømmen blir borte eller
enheten gir fra seg merkelige lyder.)
• DVD-spilleren fungerer ikke
normalt.
dette. Avhengig av platen kan den virke på en annen måte.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
modus eller 4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-er kan bare
vises i forholdet 4:3. Se på omslaget til DVD-platen, og velg
deretter passende funksjon.
FM-antenne på et område med gode mottakerforhold.
• Slå av strømmen og hold
knappen på hovedenheten inne i
mer enn 5 sekunder.
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
• Når meldingen “NO DISC” blir vist i displayet på hovedenheten, hold
Passordet for aldersgrense
har gått i glemmeboka.
knappen
på hovedenheten inne i mer enn 5 sekunder.
“INITIALIZE” blir vist i displayet og alle innstillinger går tilbake til
standardverdiene.
• Trykk på nettbryteren.
Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.
74
DIVERSE
Dolby Digital 5.1 CH
surroundlyd blir ikke
produsert.
• Er strømmen på?
• Er videokablene korrekt tilkoplet?
• Er platen skitten eller skadd?
• En dårlig produsert plate er ikke alltid spillbar.
• CD-ROM-plater og DVD-ROM-plater kan ikke spilles på
• Kontroller at aldersgrensen er korrekt.
Det kommer ingen lyd.
Kontroll/botemiddel
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 72
Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring av plater
Spesifikasjoner
Små riper på platen kan redusere lyd- og bildekvaliteten eller føre til hopping.
Vær spesielt forsiktig med å ripe platene når du håndterer dem.
Håndtering av plater
Berør ikke spillesiden av platen. Hold platen i
kantene slik at det ikke blir fingeravtrykk på
overflaten.
Lim ikke papir eller teip på platen.
Oppbevaring av plater
Oppbevares på et
kjølig sted med god
ventilasjon
Oppbevar ikke
platene i direkte
sollys
Forsiktig
Oppbevar dem i et rent
omslag.
Lagre platene vertikalt.
• La ikke platene bli forurenset av skitt.
• Legg ikke inn plater med sprekker eller riper.
Håndtering og oppbevaring av plater
Hvis du får fingeravtrykk eller skitt på platen, rengjør
den med et mildt vaskemiddel fortynnet i vann, og tørk
av med en myk klut.
Merk
• Det kan bli dannet kondens hvis varm luft kommer i kontakt med kalde
deler inni spilleren. Når det danner seg kondens inni spilleren, er det
ikke sikkert at den fungerer som den skal. Hvis dette skjer, ta ut platen
og la spilleren stå 1 til 2 timer med strømmen på.
75
Komposittvideo
V
I
D
E
O
U
T
G
A
N
G
FOR
S
T
E
R
KER
H
Ø
Y
T
T
A
L
E
R
90 W
4 kg
360 x 65 x 394 mm
+5 °C~+35 °C
10 %~75 %
35 W
60 W x 2(4 Ω)
1,5 kg
172,7 x 396,2 x 127 mm
10 dB
55 dB
0.8%
60 dB
35 dB
2%
1,0 Vp-p (75 Ω last)
Komposittvideo: 1,0 Vp-p (75 Ω last)
SCART-kontakt
Komponentvideo
Fronthøyttalerutgang
Midthøyttalerutgang
Basshøyttalerutgang
Frekvensområde
Signal-/støyforhold
Kanalseparasjon
Inngangsfølsomhet
Høyttalersystem
Impedans
Frekvensområde
Utgangslydtrykknivå
Nominell inngang
Maksimal inngang
Mål (B x H x D)
Vekt
RGB-signal: 0,714 Vp-p(75Ω last)
Y: 1,0 Vp-p (75 Ω last)
Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω last)
Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω last)
60 W x 2 (4 Ω)
60 W (4 Ω)
100 W (4 Ω)
20 Hz~20 kHz
70 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
5.1-kanal høyttalersystem
Basshøyttaler
Front-/Midt-/Bakhøyttaler
4Ωx5
4Ω
150 Hz~20 kHz
30 Hz~150 Hz
85 dB/W/M
86 dB/W/M
60 W
100 W
120 W
200 W
85 x 131 x 93,2 mm
180 x 409 x 380 mm
0,7 kg
7,0 kg
76
DIVERSE
• Tørk forsiktig av platen fra sentrum og utover etter rengjøringen.
Effektforbruk
Vekt
Mål (B x H x D)
Driftstemperaturområde
Luftfuktighetsområde
Effektforbruk
TRÅDLØS
MOTTAKER Effekt-utgang
Vekt
BAK
Mål (B x H x D)
T
F U Brukbar følsomhet
N
M E Signal-/støyforhold
R Forvrengning
T
Brukbar følsomhet
A U
M N
E Signal-/støyforhold
R Forvrengning
GE
NE
RE
LT
1-76P-DS490-GB-NO3.qxd
6/23/04 9:07 AM
Page 74
Merknader om terminologi
VINKEL
Memo
På samme DVD-plate kan det forekomme scener som samtidig har blitt tatt opp fra flere
forskjellige vinkler (samme scene er tatt opp forfra, fra venstre og høyre side osv.).
På slike plater kan Vinkel-knappen brukes for å endre synsvinkelen for spesielle scener.
KAPITTEL
NUMMER
Disse numerene er tatt opp på DVD-plater. En tittel er underdelt i mange
seksjoner, og hver av dem har et nummer, og spesielle deler av videoen kan
søkes opp raskt ved å bruke disse numrene.
DVD
En optisk plate med høy tetthet hvor høykvalitets bilder og lyd har blitt tatt opp ved hjelp av
digitale signaler. Med en ny videokompresjonsteknologi (MPEG-2) og en høytetthets
opptaksteknologi inkorporert, omfatter en DVD-plate to 0,6 mm tykke plater bundet sammen.
PCM
En forkortelse for Pulse Code Modulation - en annet navn på digital lyd.
PBC
Dette er tatt opp på en video-CD (versjon 2.0). Spesielle scener eller informasjon
(AVSPILLINGSKONTR kan velges fra menyen som blir vist på TV-monitoren.
OLL)
OMRÅDENUMMER
TEKST
Både DVD-spilleren og DVD-platene er kodet med et områdenummer.
Hvis områdenummeret på DVD-platen ikke svarer til områdenummeret på DVDspilleren, kan ikke spilleren spille platen.
Oversatt tekst nederst på skjermen. En DVD-plate kan inneholde opptil 32
tekstspråk.
TITTELNUMMER
Disse numrene er tatt opp på DVD-plater. Når en plate inneholder to eller flere
filmer, er disse filmene nummerert som tittel 1, tittel 2 osv.
SPORNUMMER
Disse numrene blir tildelt sporene som er tatt opp på video og lyd-CD-er. Det
gjør at spesielle spor kan finnes raskt.
VIDEO CD
Inneholder opptak av bilder og lyd hvor kvaliteten grovt kan sammenliknes med
et videobånd.
Denne spilleren støtter også video-CD-er med avspillingskontroll (versjon 2.0).
Du kan nyte 5.1 (eller 6)-kanaler med naturtro digital lyd fra forskjellige digitale
inngangskilder som DVD, CD osv.
DTS gir en naturtro, klar surroundlyd som ikke tidligere har vært tilgjengelig fra
konvensjonell surroundlyd.
DIVERSE
5.1 (eller 6)-kanal digital surroundlyd gjengitt fra DVD- og LD-plater tatt opp som
digitale signaler (med
platemerke). Med bedre lydkvalitet, dynamisk
område og innretning enn tradisjonell Dolby surroundteknologi, kan du nyte
dynamisk, naturtro lyd.
En 4-kanal analog lyd gjengitt fra en programkilde som et videobånd eller en LD
med
-merket. Du kan nyte en mer realistisk og robust lyd som ikke er
tilgjengelig fra vanlige stereokilder.
77
78
Download PDF