tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
MIKROVÅGSUGN
Bruksanvisning
M192DN
Ugn ...........................................................................................2
Tillbehör.....................................................................................2
Kontrollpanel .............................................................................2
Hur man använder denna bruksanvisning ................................3
Säkerhetsanvisningar................................................................3
Hur du installerar din mikrovågsugn..........................................5
Inställning av klockan ................................................................5
Vad du bör göra om du är tveksam över något eller får
ett problem ................................................................................6
Tillagning/värmning ...................................................................6
Styrkenivåer ..............................................................................7
Avbryta tillagningen...................................................................7
Ändra tillagningstiden................................................................7
Hur man använder den automatiska upptiningsfunktionen.......8
Funktion för att stoppa skivplattan manuellt..............................8
Lämpliga kärl .............................................................................9
Hur du rengör din mikrovågsugn.............................................10
Förvaring och reparation av mikrovågsugnen.........................10
Tekniska specifikationer..........................................................11
Code No.: DE68-01085A
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
Ugn
Kontrollpanel
VENTILATIONSHÅL
LAMPA
SW
LUCKHANDTAG
RATT FÖR TID/
VIKT
1
4
LUCKA
SKIVPLATTA
LÅSHAKAR
RULLSTÖD
KOPPLING
2
RATT FÖR VARIABEL
TILLAGNINGSEFFEKT
HÅL MED
SÄKERHETSSPÄR
3
Tillbehör
5
Beroende på vilken modell du har köpt, får du en rad olika tillbehör
som kan användas på olika sätt.
6
1. Koppling: Är redan monterad på motoraxeln längst ned
i ugnen.
Syfte: Kopplingen gör att skivplattan roterar.
2. Rullstöd: Skall placeras i mitten av ugnen.
Syfte: Rullstödet stödjer skivplattan.
3. Skivplatta: Skall placeras på rullstödet med
mittbeslaget på kopplingen.
Syfte: Skivplattan är den centrala tillagningsytan och
kan lätt tas bort för att rengöras.
☛
1.
2.
3.
4.
ANVÄND EJ mikrovågsugnen utan rullstöd och skivplatta.
2
DISPLAY
RATT FÖR TID/VIKT
UPPTINING
INSTÄLLNINGSKNAPP TILL
KLOCKA
5. RATT FÖR VARIABEL
TILLAGNINGSEFFEKT
6. SKIVPLATTA PÅ/AV
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
Hur man använder denna bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
Du har just köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG. Din
bruksanvisning innehåller mycket värdefull information om hur du
kan laga till mat i din mikrovågsugn:
• Säkerhetsanvisningar
• Lämpliga tillbehör och kärl
• Användbara tillagningstips
Viktiga säkerhetsanvisningar.
SW
Läs noggrant igenom dessa anvisningar och spara dem för framtida
bruk. Innan du lagar till mat eller drycker i ugnen, se till att följande
säkerhetsanvisningar har uppfyllts:
1. ANVÄND EJ köksutrustning i metall i mikrovågsugnen:
• Metallkärl
• Tallrikar eller koppar med guld- eller silverdetaljer
• Steknålar, gafflar osv.
Anledning:Elektriska gnistor kan uppstå och skada ugnen.
På framsidan av bruksanvisningen visas bilder på ugnen och framför
allt en översikt av kontrollpanelen så att du lättare kan hitta knapparna.
Steg-för-steg-beskrivningarna använder tre olika symboler.
☛
✉
Viktigt
Observera
2. VÄRM EJ:
• Lufttäta eller vacuumförslutna flaskor, glasburkar och behållare.
T.ex.: Burkar med barnmat
• Lufttät mat.
T.ex.: Ägg, nötter med skal eller tomater
Anledning:Ett ökat tryck kan göra att de exploderar.
Tips:
Ta bort lock och gör hål i skinn, påsar o.s.v.
Vrid
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ATT UNDVIKA EVENTUELL
ÖVEREXPONERING FÖR MIKROVÅGSENERGI
3. SÄTT INTE PÅ mikrovågsugnen om den är tom.
Anledning:Ugnens väggar kan skadas.
Tips:
Låt alltid ett glas vatten stå i ugnen. Vattnet fångar upp
mikrovågorna om du sätter på ugnen av misstag.
Om följande säkerhetsanvisningar inte följs kan det leda till en skadlig
överexponering för mikrovågsenergi.
(a) Användaren får under inga omständigheter försöka använda ugnen när luckan
är öppen, ändra säkerhetsspärrarna (låshakarna) eller sätta in föremål i hålen
till låshakarna.
(b) Lägg inte föremål mellan ugnsluckan och framsidan och se till att matrester
eller rengöringsmedel inte samlas på tätningsytorna. Se också till att luckan
och lucktätningen hålls rena genom att torka rent efter användning, först med
en fuktad trasa och sedan med en torr och mjuk trasa.
(c) Använd inte ugnen om den är skadad och inte förrän den har reparerats av en
kvalificerad mikrovågstekniker som har utbildats av tillverkaren. Det är framför
allt viktigt att ugnsluckan kan stängas ordentligt och att det inte finns är några
skador på:
(1) Luckan, lucktätningen och tätningsytor
(2) Luckans gångjärn (sönder eller lösa)
(3) Strömkabeln
(d) Ugnen får inte justeras eller repareras av andra personer än kvalificerade
mikrovågstekniker som har utbildats av tillverkaren.
4. TÄCK INTE FÖR de bakre ventilationshålen med en trasa eller papper.
Anledning: Trasan eller papperet kan fatta eld när varmluft leds ut från ugnen.
5. ANVÄND ALLTID grytlappar när du tar ut kärl från ugnen.
Anledning:Vissa kärl drar till sig mikrovågor och det uppstår alltid en
värmeöverföring från maten till kärlet. Kärlet blir därför varmt.
6. VIDRÖR EJ grillspiralen eller ugnens inre väggar.
Anledning:Väggarna kan vara tillräckligt varma för att orsaka brand även efter
tillagning, trots att de inte ser ut att vara varma. Låt inte brännbara
föremål komma i kontakt med ugnens insida. Låt ugnen svalna
först.
7. För att minska brandrisken i ugnsutrymmet:
• Förvara ej brännbara material i ugnen
• Ta bort metallklämmor från pappers- eller plastpåsar
• Använd ej mikrovågsugnen för att torka tidningar.
• Om du upptäcker rök, behåll ugnsluckan stängd och stäng av eller koppla
ur ugnen från vägguttaget.
3
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
Säkerhetsanvisningar (forts.)
SW
13. Om mikrovågsugnen sätts på utan att det finns något i ugnen, kopplas
strömmen från automatiskt av säkerhetsskäl. Ugnen kan användas igen när
den har fått stå i mer än 30 minuter.
8. Var särskilt försiktig när du värmer vätskor eller barnmat.
• Låt ALLTID vätskor eller barnmat stå kvar i minst 20 sekunder efter att
ugnen har stängts av så att temperaturen jämnas ut.
• När det behövs, rör om under värmningen och rör ALLTID om efter
värmningen.
• Var försiktig när du handskas med kärl efter värmning. Du kan bränna dig
om kärlet är för varmt.
• Det finns risk för fördröjd överkokning.
• För att förhindra fördröjd överkokning och eventuella brännskador, bör du
röra om drycken med en plastsked eller glaspinne såväl före, under som
efter värmningen.
Anledning:Vid värmning av vätskor kan kokpunkten fördröjas, vilket medför att
överkokning kan ske efter att kärlet har tagits ut från ugnen. Du kan
bränna dig!
• Om du bränner dig, följ nedanstående FÖRSTA HJÄLPEN-instruktioner:
* Håll det skadade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
* Sätt på ett rent och torrt förband.
* Använd inte krämer, oljor eller salvor.
• Fyll ALDRIG kärlet till bredden och välj ett kärl som är bredare högst upp
för att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar kan
explodera om de blir överhettade.
• Kontrollera ALLTID temperaturen på barnmat eller mjölk innan du ger det
till barnet.
• Värm ALDRIG en nappflaska när nappen är på eftersom flaskan kan
explodera om den blir överhettad.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Du bör titta in i ugnen då och då när du värmer eller lagar till mat i
engångsbehållare av plast, papper eller andra brännbara material.
VIKTIGT
Små barn får INTE använda eller leka med mikrovågsugnen. De får heller inte
lämnas utan tillsyn om de finns i närheten av ugnen när den är på. Föremål som
kan locka barn bör inte förvaras eller gömmas ovanför ugnen.
9. Se till att strömkabeln inte skadas.
• Låt inte kabeln eller kontakten komma i kontakt med vatten och håll
kabeln borta från varma ytor.
• Använd inte ugnen om kabeln eller kontakten har skadats.
10. Håll dig på en arms avstånd från ugnen när du öppnar luckan.
Anledning:Varmluft eller ångor som kommer ut från ugnen kan orsaka
brännskador.
11. Håll insidan av ugnen ren.
Anledning:Matrester eller oljestänk som har fastnat på väggarna eller på
botten kan skada färgen och försämra ugnens effekt.
12. Det kan hända att du hör klickande ljud när ugnen är igång (framför allt när
ugnen används för att tina mat).
Anledning: Det är normalt med sådana ljud när den elektriska uteffekten
ändras.
4
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
Hur du installerar din mikrovågsugn
Inställning av klockan
Ställ ugnen på en jämn och plan yta som är stark nog för att kunna
bära ugnens vikt.
Din mikrovågsugn har en inbyggd klocka. Tiden kan visas med
antingen 24 eller 12 timmar. Du måste ställa in klockan:
• När du installerar din mikrovågsugn
• Efter ett strömavbrott
20cm
ovanför
10cm
bakom
1. När du installerar din ugn, se till att ugnen har tillräcklig
ventilation genom att lämna ett utrymme på minst 10 cm
bakom ugnen och på sidorna och 20 cm ovanför ugnen
✉
SW
Glöm inte att ställa om klockan när det är dags att byta mellan
sommar- och vintertid.
10cm
på sidorna
☛
☛
☛
2. Ta bort allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
Installera rullstödet och skivplattan.
Kontrollera att skivplattan kan rotera obehindrat.
1. För att visa tiden med...
24 timmar
12 timmar
3. Denna mikrovågsugn måste placeras så att kontakten är
tillgänglig.
2. Vrid på tid/vikt (
Täck inte för luftventilerna eftersom detta kan medföra att ugnen
blir överhettad. I så fall stängs ugnen av automatiskt och kan inte
användas igen förrän den har kylts av tillräckligt.
För att förhindra personskador bör kabeln anslutas till ett jordat,
230 Volt, 50 Hz, AC uttag. Om kabeln till denna enhet skadas,
måste den bytas ut med en speciell kabel (I-SHENG SP022, KDK
KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B,
MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Kontakta din
lokala återförsäljare för att få kabeln utbytt. Strömkabeln i ISRAEL
är PENCON(ZD16A), S/AFRIKA APEX LEADS SA16 och
NIGERIA, GHANA, KENYA och F.A.E är PENCON(UD13A1).
Mikrovågsugnen får inte installeras på ett varmt eller fuktigt
ställe, t.ex. bredvid en vanlig ugn eller ett element. Ugnens
specifikationer för strömtillförsel måste uppfyllas och när en
förlängningskabel används måste den vara av samma standard
som strömkabeln som medföljer ugnen. Torka av ugnens insida
och lucktätning med en fuktig trasa innan du använder din
mikrovågsugn för första gången.
3. Tryck på knappen
5
...
) ratten för att ställa in timmar.
.
4. Vrid på tid/vikt (
5. Tryck på knappen
Tryck på knappen
En gång
Två gånger
) ratten för att ställa in minuter.
.
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
Vad du bör göra om du är tveksam över något
eller får ett problem
Tillagning/värmning
Följande instruktioner beskriver hur man lagar till eller värmer mat.
Kontrollera ALLTID dina inställningar för tillagning innan du lämnar ugnen utan tillsyn.
SW
Om du får ett av följande problem, prova de föreslagna lösningarna.
◆ Detta är normalt:
• Kondens inuti ugnen
• Luftflöde runt luckan och det yttre höljet
• Ljusreflexer runt luckan och det yttre höljet
• Ånga som kommer ut från luckans kanter eller ventilerna
◆ Ugnen startar inte när man vrider på tid/vikt (
• Har luckan stängts ordentligt?
Ställ först maten på mitten av skivplattan. Stäng sedan luckan.
1. Ställ in maximal styrka genom att vrida på ratten för
TILLAGNINGSEFFEKT.
(MAXIMAL STYRKA: 1000 W)
) ratten.
2. Ställ in tiden genom att vrida på tid/vikt (
) ratten.
Resultat : Ugnslampan tänds och skivplattan börjar
rotera. När tillagningen är klar:
1) Piper ugnen fyra gånger.
2) Den sista påminnelsesignalen piper tre
gånger (en gång per minut).
3) Klockslaget visas igen.
◆ Maten har inte tillagats
• Har du ställt in timern riktigt?
• Är luckan stängd?
• Har du överbelastat strömkretsen, har en säkring gått eller har en brytare
utlösts?
☛
✉
◆ Maten är antingen för varm eller för kall
• Har du ställt in en lämplig tillagningstid för denna typ av mat?
• Har du valt en lämplig styrka?
◆ Gnistor och sprakande ljud uppstår inuti ugnen
• Har du använt kärl med metalldelar?
• Har du glömt kvar en gaffel eller något annat metallföremål inuti i ugnen?
• Är aluminiumfoliet för nära de inre väggarna?
◆ Ugnen orsakar störningar för radio- eller TV-apparater
• Radio- och TV-apparater kan få svaga störningar när ugnen är på. Detta
är normalt. För att lösa detta problem, installera ugnen på säkert avstånd
från radio- och TV-apparater samt antenner.
• Om ugnens mikroprocessor utsätts för störningar kan displayen
nollställas. För att lösa detta problem, dra ut kontakten och sätt in den
igen. Ställ om tiden.
✉
Om lösningarna här ovan inte hjälper dig att lösa ditt problem,
kontakta din återförsäljare eller SAMSUNGs
efterförsäljningsservice.
6
Sätt aldrig på mikrovågsugnen när den är tom.
Du kan ändra styrkan under tillagning genom att vrida på ratten
för TILLAGNINGSEFFEKT.
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
Styrkenivåer
Avbryta tillagningen
Du kan välja mellan följande styrkenivåer.
Du kan när som helst avbryta tillagningen för att kontrollera maten.
Styrka
Uteffekt
FULL
HÖG
MEDELHÖG
MEDEL
MEDELLÅG
UPPTINING( )
LÅG / HÅLL VARM
1000 W
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
✉
1. För att tillfälligt avbryta:
Öppna luckan.
Resultat : Tillagningen avbryts.Stäng luckan för att
fortsätta med tillagningen.
2. För att avbryta helt
Vrid tid/vikt (
) ratten åt vänster.
“0” visas på displayen.
Om du väljer en högre styrka, måste du minska tillagningstiden.
Ändra tillagningstiden
Om du väljer en lägre styrka, måste du öka tillagningstiden.
Ändra den återstående tillagningstiden genom att vrida på tid/
vikt (
) ratten.
Vrid ratten åt vänster eller höger för att förlänga matens
tillagningstid under själva tillagningsprocessen.
7
SW
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
Hur man använder den automatiska
upptiningsfunktionen
Funktion för att stoppa skivplattan manuellt
Skivplattans på/av knapp (
) gör att man kan använda större
kärl som fyller hela ugnen genom att stänga av skivplattans
roteringsfunktion (endast manuellt tillagningsläge).
SW
Upptiningsfunktionen gör att du kan tina upp kött, kyckling eller fisk.
☛
Ställ den frysta maten i mitten av skivplattan och stäng luckan.
1. Vrid ratten för TILLAGNINGSEFFEKT till upptinings( ) symbolen.
☛
Anledning: Detta kan orsaka brand eller skador på enheten.
2. Vrid på tid/vikt (
) ratten för att välja rätt vikt.
Resultat :
◆ Upptiningen startar.
◆ Tillagningstiden ändras automatiskt efter
att du har ställt in vikten.
✉
Resultatet blir inte lika bra eftersom tillagningen blir ojämn. Vi
rekommenderar att du vänder på kärlet för hand halvvägs under
tillagningsprocessen.
Varning! Använd aldrig skivplattan utan att det finns något i
ugnen.
Tryck på Skivplatta på/av (
) butknappenton.
Resultat : Om det går att trycka på knappen till
skivplattan, kommer skivplattan att börja
rotera. Om knappen till skivplattan åker ut,
kommer skivplattan inte att börja rotera.
Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.
✉
8
Tryck inte på Skivplatta på/av (
tillagningsprocessen.
) knappen under
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
Lämpliga kärl
När man lagar mat i mikrovågsugn måste mikrovågorna kunna penetrera maten utan att de reflekteras eller absorberas av det kärl som
används.
Man måste därför se till att välja rätt typ av kärl. Om kärlet är markerat mikrovågssäkert, behöver du inte oroa dig.
Följande tabell visar exempel på olika typer av kärl och anger om de
bör användas i mikrovågsugn.
Kärl
Mikrovågss Kommentarer
äkert
Aluminiumfolie
✓✗
Brynpanna
Porslin och lergods
Engångs polyester/
pappersformar
Snabbmatsförpackningar
• Koppar/behållare i
polystyren
•
•
Papperspåsar eller
tidningspapper
Återanvänt papper
eller
metalldekorationer
✓
✓
✓
✓
Glasvaror
• Ugnsformar i glas
•
Finare glasvarore
✓
•
Glasburkar
✓
Metall
• Kärl
• Metallklämmor till
fryspåsar
Kan användas i liten mängd för att
skydda områden från att bli överkokta.
Gnistor kan uppstå om foliet är för
nära ugnsväggen eller om man
använder för mycket folie.
✓
Papper
• Tallrikar, muggar,
servetter och
kökspapper
SW
Kan användas om de inte har några
metalldetaljer.
Kan användas för att värma mat eller
vätskor. Ömtåliga glasvaror kan gå
sönder eller få sprickor när de värms
upp snabbt.
Locket måste tas av. Endast lämplig
för värmning.
✗
✗
Kan orsaka gnistor eller brand.
✓
Kan användas vid kortare
tillagningstider och värmning. Passar
bra för att suga upp överflödig vätska.
Får ej förvärmas i mer än åtta minuter.
•
Återanvänt papper
✗
Kan orsaka gnistor.
Porslin, lergods, fajans och benporslin
brukar kunna användas i
mikrovågsugn om de inte är
dekorerade med metalldetaljer.
Plast
•
Behållare
✓
•
Plastfolie
✓
•
Fryspåsar
✓✗
Framför allt om behållaren är gjord av
värmebeständig termoplast. Vissa
typer av plast kan ändra form eller bli
missfärgade vid höga temperaturer.
Använd ej melaminplast.
Kan användas för att förhindra
avdunstning. Bör ej vara i kontakt med
maten. Var försiktig när du tar bort
plasten eftersom ånga kan frigöras.
Endast om de tål kokning eller är
ugnssäkra. Bör ej vara lufttäta. Gör hål
med gaffel om det är nödvändigt.
Vissa frysta rätter är förpackade i
sådana formar.
✗
Kan användas för att värma mat.
Överkokning kan göra att polystyrenet
smälter.
Kan börja brinna.
✗
Kan orsaka gnistor.
Vaxpapper eller
fettbeständigt papper
✓ : Rekommenderad
✓✗ : Var försiktig
✗ : Osäker
9
✓
Kan användas för att förhindra
avdunstning och matstänk.
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
SW
Hur du rengör din mikrovågsugn
Förvaring och reparation av mikrovågsugnen
Följande delar av mikrovågsugnen bör rengöras regelbundet för att
förhindra att fett- och matpartiklar samlas:
• Alla ytor på ugnens insida och utsida
• Lucka och lucktätning
• Skivplatta och rullstöd
Det finns några saker som du bör tänka när det gäller att förvara eller
lämna in ugnen på reparation.
☛
Ugnen får inte användas om luckan eller lucktätningen är skadad:
• Skadade gångjärn
• Slitna tätningar
• Skev eller böjd ugnskåpa
Se ALLTID till att lucktätningen är ren och att luckan kan stängas
ordentligt.
Reparationer får endast utföras av en kvalificerad mikrovågstekniker.
1. Rengör de yttre ytorna med en mjuk trasa och varmt vatten med
rengöringsmedel. Skölj och torka.
☛
Ta ALDRIG bort ugnens yttre hölje. Om det är något fel på ugnen
och den behöver repareras eller om du misstänker ett fel:
• Koppla ur ugnen från vägguttaget
• Kontakta närmaste servicecenter för efterförsäljningsservice
✉
Om du vill ställa undan ugnen under en kortare eller längre
period, välj ett torrt och dammfritt ställe.
Anledning: Damm och fukt kan påverka ugnens rörliga delar.
✉
Denna mikrovågsugn är inte avsedd för kommersiellt bruk.
2. Torka bort alla utstänk och fläckar på de inre ytorna eller på rullstödet med en
trasa och rengöringsmedel. Skölj och torka.
3. För att få bort fastbrända matpartiklar och matos, ställ en kopp med utspädd
pressad citron på skivplattan och värm i 10 minuter vid maxstyrka.
4. Diska skivplattan vid behov (kan tvättas i diskmaskin).
✉
Vatten får INTE spillas i ventilerna. Använd ALDRIG
skurprodukter eller kemiska lösningar. Var särskilt noggrann när
du rengör lucktätningen för att vara säker på att inga partiklar::
• Har samlats
• Hindrar luckan från att stängas ordentligt
10
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
Tekniska specifikationer
Obs
SAMSUNG försöker hela tiden förbättra sina produkter. Därför kan
specifikationerna för ugnens konstruktion och bruksanvisningen när
som helst ändras.
Modell
M192DN
Nätspänning
230V ~ 50 Hz
Effektförbrukning
Mikrovågor
1400 W
Uteffekt
100 W / 1000 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Kylningssätt
Fläktmotor
Dimensioner (B x H x D)
Utsida
Ugnsutrymme
517 x 297 x [YW mm
336 x 241 x 349 mm
Volym
28 liter
Vikt
Netto
Ca 16U\ kg
SW
11
tX`Yku†zžU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ]Gwt
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
MIKROBØLGEOVN
Bruksanvisning
M192DN
Ovn ...........................................................................................2
Tilbehør .....................................................................................2
Kontollpanel .............................................................................2
Bruke denne instruksjonsboken................................................3
Sikkerhetsforanstaltninger.........................................................3
Installere mikrobølgeovnen .......................................................5
Stille inn tiden ............................................................................5
Hva du må gjøre når du lurer på noe eller har fått problemer...6
Koking/gjenoppvarming.............................................................6
Effektnivåer ...............................................................................7
Stoppe kokingen .......................................................................7
Justere tilberedningstiden .........................................................7
Bruke den automatiske opptiningsfunksjonen ..........................8
Stoppe dreietallerkenen manuelt ..............................................8
Håndbok for matlagingsutstyr ...................................................9
Rengjøre mikrobølgeovnen.....................................................10
Oppbevare og reparere mikrobølgeovnen ..............................10
Tekniske spesifikasjoner .........................................................11
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Ovn
Kontollpanel
VENTILASJONSHULLER
LYS
NO
DØRHÅNDTAK
TIDS-/VEKTVELGER
1
4
2
DØR
DREIETALLERKEN
DØRKROKER
RULLERING
HOLDER FOR
DREIETALLERKEN
KONTROLLKNAPP
FOR KOKEEFFEKT
HULLER FOR
SIKKERHETSLÅS
3
Tilbehør
5
Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, har du fått med diverse
tilbehør som kan brukes på mange forskjellige måter.
1. Tallerkenholderen befinner seg allerede over
motorakselen nederst i ovnen.
Formål
Holderen får dreietallerkenen til å gå rundt.
6
2. Rulleringen plasseres midt i ovnen.
Formål
Rulleringen støtter opp under dreietallerkenen.
3. Dreietallerkenen plasseres på rulleringen med den
midtstilte fittingen mot tallerkenholderen.
Formål
Maten tilberedes vanligvis på dreietallerkenen.
Det er lett å fjerne den, så den kan gjøres ren.
☛
1.
2.
3.
4.
IKKE BRUK mikrobølgeovnen uten rulleringen og
dreietallerkenen.
2
TEGNRUTE
TIDS-/VEKTVELGER
OPPTINING
INNSTILLINGSKNAPP FOR
KLOKKEN
5. KONTROLLKNAPP FOR
KOKEEFFEKT
6. DREIETALLERKEN PÅ/AV
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Bruke denne instruksjonsboken
Sikkerhetsforanstaltninger
Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG mikrobølgeovn.
Bruksanvisningen inneholder mye verdifull informasjon om
tilberedning av mat med mikrobølgeovnen din:
• Sikkerhetsforanstaltninger
• Passende tilbehør og kjøkkenutstyr
• Nyttige tilberedningstips
Viktige sikkerhetsinstrukser
Les grundig og oppbevar for senere bruk.
Før tilberedning av mat eller væsker i mikrobølgeovnen må du forvisse
deg om at alle sikkerhetsforanstaltninger er truffet.
1. Metalliske kokeredskaper MÅ IKKE brukes i mikrobølgeovnen:
• Metallkar
• Servise med gull- eller sølvkanters
• Spidd, gafler osv.
Begrunnelse: Det kan dannes lysbuer eller gnister som kan skade ovnen.
På forsiden av bruksanvisningen finner du illustrasjoner av ovnen, og
viktigere, kontrollpanelet, så det blir lettere for deg å finne de
forskjellige knappene.
De trinnvise prosedyrene bruker 3 forskjellige symboler.
☛
✉
Viktig!
Kommentar
2. IKKE varm opp:
• lufttette eller vakuumforseglede flasker, krukker eller beholdere
Eksempel) Glass med babymat
• lufttett mat
Eksempel) egg, nøtter med skall, tomater
Begrunnelse: Trykkøkningen kan få dem til å eksplodere.
Tips:
Fjern lokk og lag hull i skinn, poser osv.
Vri
3. Mikrobølgeovnen må IKKE brukes når den er tom.
Begrunnelse: Ovnsveggene kan ta skade.
Tips:
La det alltid stå et glass vann inne i ovnen. Vannet absorberer
mikrobølgene hvis du ved et ulykkestilfelle skulle komme til å sette
ovnen i gang mens den er tom.
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER FOR Å UNNGÅ
EKSPONERING FOR STORE MENGDER
MIKROBØLGEENERGI
Hvis følgende sikkerhetsforanstaltninger ikke overholdes, kan det resultere i
helseskadelig eksponering for mikrobølgeenergi.
(a) Det må under ingen omstendigheter gjøres forsøk på å bruke ovnen med
åpen dør eller på å tukle med sikkerhetslåsemekanismen i ovnsdøren, eller på
å stikke noenting inn i hullene for sikkerhetslåsen.
(b) Ikke plasser noen gjenstand mellom ovnsdøren og ovnen, eller la matrester
eller rester av rengjøringsmidler bygge seg opp på overflaten av
tetningselementene. Forviss deg om at overflaten av døren og dørpakningen
holdes rene, ved å tørke av dem etter bruk, først med en fuktig klut og
deretter med en tørr klut.
(c) Hvis ovnen er skadet, må den ikke brukes før den er reparert av en kvalifisert
mikrobølgeovnsreparatør med opplæring fra produsenten. Det er spesielt
viktig at ovnsdøren lukker ordentlig og at følgende deler er uskadet:
(1) Dør, dørlister og listenes overflater
(2) Dørhengsler (brukket eller løse)
(3) Strømkabel
(d) Ovnen bør ikke justeres eller repareres av noen andre enn en ordentlig
kvalifisert mikrobølgeservicetekniker som har fått opplæring av produsenten.
4. De bakre ventilasjonsåpningene må IKKE tildekkes med tekstiler eller papir.
Begrunnelse: Tekstiler eller papir kan ta fyr når varm luft blåses ut av ovnen.
5. Bruk ALLTID stekevotter når du tar en rett ut av ovnen.
Begrunnelse: Enkelte tallerkener absorberer mikrobølger, og det overføres
alltid varme fra maten til tallerkenen. Tallerkenene er derfor varme.
6. IKKE berør varmeelementene eller innsiden av ovnsveggene.
Begrunnelse: Disse veggene kan være varme nok til å forårsake brannskader,
selv etter at tilberedningen er avsluttet, selv om de ikke ser varme
ut. Ikke la brennbart materiale komme i kontakt med noen av
ovnens indre flater. La ovnen kjøle seg ned først.
7. Ta disse forholdsreglene for å redusere faren for brann inne i
mikrobølgeovnen:
• Ikke lagre brennbare materialer i ovnen.
• Fjern ståltrådklips fra papir- og plastposer.
• Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke aviser.
• Ved tegn til røyk må ovnsdøren holdes lukket og ovnen slås av eller
kobles fra strømforsyningen.
3
NO
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Sikkerhetsforanstaltninger (fortsatt)
NO
13. Når mikrobølgeovnen brukes uten belastning, brytes strømmen automatisk av
sikkerhetshensyn. Ovnen kan brukes som vanlig igjen etter at den har fått stå
i over 30 minutter.
8. Utvis spesielt stor forsiktighet ved oppvarming av væsker og babymat.
• La ALLTID maten stå i minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av, slik at
temperaturen i maten kan jevne seg ut.
• Rør under oppvarming, om nødvendig, og rør ALLTID etter oppvarming.
• Vær forsiktig når beholderen håndteres etter oppvarming. Du kan brenne
deg hvis beholderen er for varm.
• Det vil alltid være en viss risiko for forsinket støtkoking.
• For å forhindre forsinket støtkoking og mulig skolding bør du sette en
plastskje eller glasstav ned i væsken og røre før, under og etter
oppvarming.
Begrunnelse: Under oppvarming av væsker kan kokepunktet forskyves, dette
betyr at støtkoking kan forekomme etter at beholderen er fjernet fra
ovnen. Du kan komme til å skolde deg selv.
• I tilfelle skolding, må du følge disse FØRSTEHJELPSINSTRUKSENE:
* Hold det skoldede området under kaldt vann i minst 10 minutter.
* Dekk med ren, tørr bandasje
* Ikke smør inn det brente området med kremer, oljer eller losjoner.
• Fyll ALDRI beholderen helt til kanten, og velg en beholder som er videre
øverst enn nederst, slik at væsken ikke kommer til å koke over. Flasker
med smale flaskehalser kan også eksplodere hvis de varmes opp for mye.
• Kontroller ALLTID temperaturen i babymaten eller melken før den gis til
babyen.
• Varm ALDRI opp tåteflasken til en baby med smokken på, da flasken kan
eksplodere ved overoppheting.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
Du bør titte inn i ovnen fra tid til annen mens den brukes til å varme opp mat eller
koke mat i engangsbeholdere av plast, papir eller andre brennbare materialer.
VIKTIG!
Små barn må ALDRI få lov til å bruke eller leke med mikrobølgeovnen. De bør
heller aldri få lov til å oppholde seg i nærheten av mikrobølgeovnen uten tilsyn av
voksne, mens ovnen er i bruk. Ting som barna interesserer seg for bør ikke
oppbevares eller gjemmes like over ovnen.
9. Vær forsiktig så du ikke ødelegger strømkabelen.
• Ikke senk strømkabelen eller støpselet ned i vann, og hold strømkabelen
borte fra varme overflater.
• Ikke bruk dette apparatet hvis strømkabelen eller støpselet er skadet.
10. Stå på armlengdes avstand fra ovnen når du åpner ovnsdøren.
Begrunnelse: Den varme luften eller dampen som strømmer ut av døren kan
forårsake brannskader.
11. Hold innsiden av ovnen ren.
Begrunnelse: Matpartikler eller oljesprut som setter seg fast på ovnsveggene
eller ovnsgulvet kan forårsake skade på malingen og redusere
ovnens effektivitet.
12. Det kan hende du vil høre en klikkelyd når ovnen brukes (spesielt når ovnen
brukes til opptining).
Begrunnelse: Denne lyden er normal og forekommer når den elektriske
utgangseffekten varierer.
4
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Installere mikrobølgeovnen
Stille inn tiden
Plasser ovnen på en flat, jevn flate som er sterk nok til sikkert å kunne
bære vekten av ovnen.
Mikrobølgeovnen har en innebygget klokke. Tiden kan vises etter 24- NO
timerssystemet eller tolvtimerssystemet. Du må stille klokken:
• Når du installerer mikrobølgeovnen
• Etter et strømbrudd
20cm 10cm bak
over
10cm
på alle kanter
☛
☛
☛
1. Ved installering av ovnen må du passe på at
ventilasjonen er tilstrekkelig, ved å la det være minst 10
cm (4 inches) klaring bak og på sidene og 20 cm (8
inches) klaring over.
✉
Ikke glem å stille klokken igjen ved overgangen fra sommer- til
vintertid og omvendt.
2. Fjern all emballasje fra innsiden av ovnen.
Installer rulleringen og dreietallerkenen.
Kontroller at dreietallerkenen kan rotere fritt.
1. Når du vil at tiden skal
vises etter...
24-timerssystemet
12-timerssystemet
...må du trykke på knappen
...
én gang
to ganger
3. Denne mikrobølgeovnen må plasseres slik at du kan få
tak i støpselet.
2. Vri tids-/vekthjulet (
) for å stille inn timen.
Lufteåpningene må aldri blokkeres, da dette kan føre til at ovnen
overopphetes og automatisk slår seg selv av. Den vil da ikke
kunne brukes før den har avkjølt seg tilstrekkelig.
3. Trykk på
Av hensyn til den egen sikkerhet bør du plugge inn støpselet i en 3
pinners jordet kontakt med 230 volt vekselstrøm og en frekvens på
50 Hz. Hvis strømkabelen til dette apparatet er skadet, må den
skiftes ut med en spesialkabel (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D,
EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E,
HIGH PROJECT H.P 3). Ta kontakt med din lokale forhandler for å få
den skiftet ut. Strømkabelen for ISRAEL heter PENCON(ZD16A), for
S/AFRIKA APEX LEADS SA16 og for NIGERIA, GHANA, KENYA og
U.A.E PENCON(UD13A1).
-knappen.
4. Vri tids-/vekthjulet (
5. Trykk på
Ikke installer mikrobølgeovnen i varme eller fuktige omgivelser,
som f.eks. ved siden av en vanlig ovn eller radiator.
Strømforsyningsspesifikasjonene for ovnen må respekteres, og
en eventuell skjøteledning må holde samme standard som den
strømkabelen som ble levert med ovnen. Tørk av dørlisten og
innsiden av ovnen med en fuktig klut før mikrobølgeovnen skal
brukes for første gang.
5
-knappen.
) for å stille inn antall minutter.
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Hva du må gjøre når du lurer på noe eller har fått
problemer
Koking/gjenoppvarming
Følgende prosedyre forklarer hvordan maten skal kokes eller varmes
opp igjen.
Kokeinnstillingene må ALLTID kontrolleres før man går fra ovnen.
NO
Hvis noen av nedenstående problemer skulle oppstå, bør du prøve å
løse dem med de foreslåtte tiltakene.
◆ Dette er normalt:
• Kondensdannelse inne i ovnen
• Luftstrøm rundt døren og det ytre kabinettet
• Lysreflekser rundt døren og det ytre kabinettet
• Det slipper ut damp av døren og lufteåpningene.
◆ Ovnen starter ikke når du vrir på tids-/vekthjulet (
• Er døren helt lukket?
Sett først maten på midten av dreietallerkenen. Lukk deretter døren.
1. Velg maksimalt effektnivå ved å skru på
KONTROLLKNAPPEN FOR KOKEEFFEKT.
(MAKSIMAL EFFEKT: 1000 W)
)
2. Still inn tiden ved å vri på tids-/vekthjulet (
).
Resultat : Ovnslyset tennes og dreietallerkenen
begynner å gå rundt. Tilberedningen starter.
Når den er avsluttet:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Det avsluttende påminnelsessignalet høres
3 ganger (med et minutts mellomrom).
3) Det aktuelle klokkeslettet vises igjen.
◆ Maten er ikke kokt i det hele tatt.
• Har du stilt inn tiden riktig?
• Er døren lukket?
• Har du overbelastet den elektriske kretsen og fått en sikring til å gå, eller
utløst en strømbryter?
☛
✉
◆ Maten er enten for mye eller for lite kokt.
• Var det stilt inn riktig koketid for den aktuelle mattypen?
• Var det valgt et passende effektnivå?
◆ Gnistdannelse og knitring forekommer inne i ovnen (lysbuedannelse)
• Har du brukt en tallerken med metallkanter?
• Har du latt det være igjen en gaffel eller et annet metallredskap inne i
ovnen?
• Er aluminiumsfolien plassert for nær de indre veggene?
◆ Ovnen forårsaker interferens på radioer eller tv-apparater.
• Når ovnen er i drift kan det iakttas svak interferens på tv- og
radioapparater. Dette er normalt. Dette problemet kan løses ved at ovnen
installeres et stykke fra tv- og radioapparater og antenner.
• Hvis interferensen registreres av ovnens mikroprosessor, kan tegnruten
tilbakestilles. Dette problemet kan løses ved at støpselet trekkes ut av
kontakten og deretter settes inn igjen. Still tiden på nytt .
✉
Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av ovenstående
retningslinjer, bør du ta kontakt med din lokale forhandler eller
SAMSUNG ettersalgsservice.
6
Mikrobølgeovnen må aldri slås på når den er tom.
Du kan forandre effektnivået under koking ved å vri på
KONTROLLKNAPPEN FOR KOKEEFFEKT.
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Effektnivåer
Stoppe kokingen
Du kan velge mellom nedenstående effektnivåer.
Du kan stoppe tilberedningen når som helst for å se hvordan det går
med maten.
Effektnivå
Effekt i watt
FULL
HØYT
MIDDELS HØYT
MIDDELS
MIDDELS LAVT
OPPTINING ( )
LAVT/HOLD VARMT
1000 W
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
Hvis du velger et høyere effektnivå, må tilberedningstiden
reduseres.
✉
Hvis du velger et lavere effektnivå, må tilberedningstiden økes.
1. Midlertidig stopp:
Åpne døren.
Resultat : Ovnen stopper. Fortsett kokingen ved å lukke
døren.
2. Avslutt tilberedningen;
Vri tids-/vekthjulet (
“0” vises.
) til venstre.
Justere tilberedningstiden
Juster den gjenværende tilberedningstiden ved å vri på tids-/
vekthjulet (
).
Vri hjulet til høyre eller venstre for å øke tilberedningstiden for
maten mens ovnen er i gang.
7
NO
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
NO
Bruke den automatiske opptiningsfunksjonen
Stoppe dreietallerkenen manuelt
Med opptiningsfunksjonen kan du tine opp kjøtt, fugl eller fisk.
Med av/på-knappen (
) for dreietallerkenen kan du hindre
denne i å rotere og dermed bruke store tallerkener som fyller hele
ovnen (kun manuell tilberedningsmodus).
Sett først den frosne maten på midten av dreietallerkenen og lukk
døren.
☛
1. Vri KONTROLLKNAPPEN FOR KOKEEFFEKT til
opptiningssymbolet ( ).
☛
Resultatet vil bli mindre tilfredsstillende, fordi dette gir mer ujevn
oppvarming. Vi anbefaler at du snur tallerkenen for hånd halvveis
i tilberedningsprosessen.
Advarsel! La aldri dreietallerkenen gå rundt uten mat i ovnen.
Begrunnelse: Dette kan føre til brann eller skade på maskinen.
2. Vri på tids-/vekthjulet (
) for å velge passende
vekt.
Resultat :
◆ Opptiningen begynner.
◆ Koketiden justeres automatisk etter at
vekten er stilt inn.
✉
Trykk på av/på-knappen (
) for dreietallerkenen.
Resultat : Hvis dreietallerkenknappen kan trykkes, vil
dreietallerkenen gå rundt. Hvis knappen
spretter ut, vil den ikke gå rundt.
✉
Det må bare brukes beholdere som det er trygt å bruke i
mikrobølgeovn.
8
Ikke trykk på av/på-knappen for dreietallerkenen (
ovnen er på.
) mens
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Håndbok for matlagingsutstyr
For at man skal kunne tilberede mat i mikrobølgeovnen, må
mikrobølgene være i stand til å trenge gjennom maten uten å
reflekteres eller absorberes av kokekaret.
Vær derfor omhyggelig med å velge kokekar. Hvis utstyret er merket
som egnet for bruk i mikrobølgeovn, er det ingen grunn til engstelse.
Nedenstående tabell gir en oversikt over ulike typer matlagingsutstyr,
hvorvidt de er egnet til bruk i en mikrobølgeovn, og, i tilfelle, hvordan
de skal brukes.
Matlagingsutstyr
Aluminiumsfolie
Bruningsplate
Porselen og stentøy
Engangstallerkener av
polyester og papp
Fast-food-emballasje
• Beholdere av
polystyren
•
•
Papirposer eller
aviser
Resirkulert papir
eller metallkanter
Glasstøy
• “Oven-to-table
ware”
• Fint glasstøy
•
Syltetøyglass osv.
Egnet for
bruk i
mikrobølgeovn
Kommentarer
✓✗
Kan brukes i små mengder for å
beskytte visse deler av maten. Det kan
oppstå lysbuer hvis folien befinner seg
for nær ovnsveggen eller hvis det
brukes for mye folie.
✗
✗
Kan forårsake lysbuedannelse eller
brann.
Papir
•
Tallerkener,
kopper, smekker
og
husholdningspapir
✓
Egnet ved korte tilberedningstider og
oppvarming. Også egnet til å suge opp
overskytende fuktighet.
Resirkulert papir
✗
Kan forårsake lysbuedannelse.
Beholdere
✓
•
Husholdningsfolie
✓
•
Fryseposer
✓✗
Særlig ved varmebestandig
termoplast. Enkelte andre plasttyper
kan miste formen eller misfarges ved
høye temperaturer. Ikke bruk
melaminplast.
Kan brukes til å holde tilbake fuktighet.
Bør ikke komme i kontakt med mat.
Vær forsiktig når folien fjernes, da
varm damp slippes ut.
Kun hvis den kan kokes eller er
ovnsfast. Bør ikke være lufttett. Stikk
hull med en gaffel, om nødvendig.
•
Plast
•
✓
✓
Ikke forvarm i mer enn åtte minutter.
✓
Enkelte typer frossenmat er pakket på
slike tallerkener.
Voks eller fettbestandig
papir
✓
✗
Kan brukes til å varme opp mat i.
Overoppheting kan få polystyren til å
smelte.
Kan ta fyr.
✓ : Anbefalt
✓✗ : Værforsiktig
✗ :Utrygt
✗
Kan forårsake lysbuedannelse.
✓
Kan brukes, med mindre de er pyntet
med en metallkant.
Kan brukes til å varme opp mat eller
væsker i. Skjørt glass kan knuse eller
sprekke hvis det varmes opp plutselig.
Lokket må fjernes. Kan kun brukes til
oppvarming.
✓
✓
Porselen, keramikk, glasert stentøy og
ben kan vanligvis brukes, med mindre
de ikke er pyntet med en metallkant.
9
NO
Metall
• Tallerkener
• Klips til lukking av
fryseposer
✓
Kan brukes til å holde tilbake fuktighet
og motvirke spruting.
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
NO
Rengjøre mikrobølgeovnen
Oppbevare og reparere mikrobølgeovnen
Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres jevnlig for å hindre
fett og matpartikler i å akkumuleres:
• Indre og ytre flater
• Dør og dørlister
• Dreietallerken og rulleringer
Ved oppbevaring eller service på mikrobølgeovnen bør man ta et par
enkle forholdsregler.
☛
Ovnen må ikke brukes hvis døren eller dørlistene er skadet:
• Brukket hengsel
• Slitte lister
• Ødelagt eller bøyd ovnskabinett
Påse at dørlistene ALLTID er rene og at døren lukker seg
ordentlig.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte
mikrobølgeovnsteknikere.
1. Rengjør ytre flater med en myk klut og varmt såpevann. Gå over bare med
vann, og tørk.
☛
Fjern ALDRI det ytre kabinettet fra ovnen. Hvis ovnen ikke virker
som den skal og trenger service, eller du ikke vet om alt er i orden
eller ikke:
• Trekk ut støpselet av vegguttaket.
• Kontakt nærmeste servicesenter.
✉
Hvis du vil sette bort ovnen midlertidig, må du velge et tørt,
støvfritt sted.
Begrunnelse: Støv og damp kan ha negativ påvirkning på viktige
deler i ovnen.
✉
Mikrobølgeovnen er ikke beregnet på kommersiell bruk.
2. Fjern eventuell sprut eller flekker på indre flater eller på rulleringen med en
såpeklut. Gå over bare med vann, og tørk.
3. For å løsne fastbrente matpartikler og fjerne lukt, kan du sette en kopp med
utvannet sitronsaft på dreietallerkenen og varme opp i ti minutter på maksimal
effekt.
4. Vask den maskinvaskbare tallerkenen ved behov.
✉
IKKE søl vann inn i ventilene. Bruk ALDRI slipende produkter
eller kjemiske løsemidler. Vær spesielt forsiktig når du rengjør
dørlistene for å forvisse deg om at ingen partikler:
• akkumuleres;
•
hindrer at døren lukkes ordentlig.
10
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Tekniske spesifikasjoner
Kommentar
SAMSUNG forsøker stadig å forbedre sine produkter. Både
konstruksjonsspesifikasjonene og disse brukerveiledningene kan
derfor forandres uten ytterligere varsel.
Modell
M192DN
Strømkilde
230V ~ 50 Hz
Strømforbruk
Mikrobølge
1400 W
Utgangseffekt
100 W / 1000 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Nedkjølingsmetode
Kjøleviftemotor
Mål (B x H x D)
Utvendig
Ovnsrom
517 x 297 x 420 mm
336 x 241 x 349 mm
Volum
28 liter
Vekt
Netto
Ca. 16.5 kg
NO
11
tX`Yku†u–U”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
MIKROAALTOUUNI
Käyttöohjeet
M192DN
Uuni .........................................................................................2
Lisälaitteet ................................................................................2
Ohjauspaneeli .........................................................................2
Ohjekirjan käyttäminen .............................................................3
Turvaohjeet ..............................................................................3
Mikroaaltouunin asentaminen ..................................................5
Ajan asettaminen .....................................................................5
Ongelmatilanteet ......................................................................6
Ruoan valmistaminen/uudelleenlämmittäminen ......................6
Tehotasot ................................................................................. 7
Ruoanvalmistuksen keskeyttäminen........................................ 7
Ruoanvalmistusajan asettaminen ............................................7
Automaattisen sulatustoiminnon käyttäminen ..........................8
Pyörivän alustan manuaalinen pysäyttäminen .........................8
Mikroastiaohje ..........................................................................9
Mikroaaltouunin puhdistaminen .............................................10
Mikroaaltouunin säilyttäminen ja korjaaminen .......................10
Tekniset tiedot ........................................................................11
Huom ......................................................................................11
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Uuni
Ohjauspaneeli
TUULETUSAUKOT
VALO
FI
OVEN AVAUSKAHVA
AIKA/PAINO SÄÄDIN
1
4
2
OVI
PYÖRIVÄ ALUSTA
OVEN SALVAT
PYÖRÖRENGAS
KYTKIN
LÄMMITYSTEHON
SÄÄDIN
TURVALUKITUSAUKOT
3
Lisälaitteet
5
Ostamasi mikroaaltouunin mallista riippuen saat mukana
lisälaitteita, joita voit käyttää monella tavalla.
6
1. Kytkin, valmiiksi asennettu uunin pohjassa olevan
moottoriakselin päälle.
Tehtävä
Kytkin pyörittää pyörivää alustaa.
2. Pyörörengas, asetetaan uunin keskiosaan.
Tehtävä
Pyörörengas tukee pyörivää alustaa.
1.
2.
3.
4.
3. Pyörivä alusta, asetetaan pyörörenkaan päälle
keskeltä kiinni kytkimeen.
Tehtävä
Pyörivä alusta on tärkein ruoanlaittoalusta
ja se on helppo irrottaa puhdistusta varten.
☛
ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyörörengasta ja pyörivää
alustaa.
2
NÄYTTÖ
AIKA/PAINO -SÄÄDIN
KELLONAJAN ASETUSPAINIKE
SULATUS
5. LÄMMITYSTEHON SÄÄDIN
6. PYÖRIVÄ ALUSTA ON/OFF
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Ohjekirjan käyttäminen
Turvaohjeet
Olet ostanut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Käyttöohjeet sisältävät
paljon arvokasta tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunissa:
• Turvaohjeet
• Sopivat lisälaitteet ja astiat
• Hyödyllisiä ruoanlaittovinkkejä
Tärkeät turvaohjeet.
Lue ohjeet huolellisesti läpi ja säilytä.
Ennen kuin valmistat ruokaa tai nesteitä mikroaaltouunissasi,
tarkista, että seuraavia turvaohjeita noudatetaan.
1. ÄLÄ laita metalliesineitä mikroaaltouuniin:
• Metalliastioita
• Astioita, joissa on kulta- tai hopeareunukset
• Vartaita, haarukoita jne.
Syy:
Uunissa voi ilmetä sähkökaaria tai kipinöintiä, jotka saattavat
vaurioittaa uunia.
Ohjekirjan alussa on kuvia uunista ja erityisesti sen ohjauspaneelista,
jotta löydät oikeat painikkeet helposti.
Vaihe vaiheelta selitetyissä toiminnoissa on käytetty 3 eri symbolia
☛
✉
Tärkeää
Huom
2. ÄLÄ lämmitä:
• Ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä, astioita
Esim. vauvanruokapurkkeja
• Ilmatiiviitä ruokia.
Esim. munia, kuorellisia pähkinöitä, tomaatteja
Syy:
Paineenlisäys voi räjäyttää ne.
Vinkki:
Poista kannet ja tee haarukalla muutamia reikiä kalvoihin, pusseihin
jne.
Käännä
OHJEET, JOILLA VÄLTETÄÄN MAHDOLLINEN
MIKROAALTOENERGIALLE ALTISTUMINEN
Seuraavien turvaohjeiden laiminlyönti voi johtaa vahingolliseen
mikroaaltoenergialle altistumiseen.
(a) Älä missään tapauksessa yritä käyttää uunia sen oven ollessa auki tai kajota
turvalukitukseen (oven salvat) tai asettaa mitään ylimääräistä
turvalukitusaukkoihin.
(b) Älä aseta mitään uunin oven ja etuseinän väliin tai päästä ruoka-aineita tai
puhdistusainejäämiä tiivistepinnoille. Varmista, että ovi ja oven tiivistepinnat
ovat puhtaat pyyhkimällä ne käytön jälkeen ensin kostealla liinalla ja sitten
pehmeällä, kuivalla liinalla.
(c) Älä käytä vioittunuttta uunia, ennen kuin sen on korjannut valmistajan
kouluttama mikroaaltouunin huoltoteknikko. On erityisen täkeää, että uunin ovi
sulkeutuu kunnolla, ja että seuraavat osat ovat täysin ehjät:
(1) Ovi, oven salvat ja tiivistepinnat
(2) Oven saranat (rikkinäiset tai löysät)
(3) Virtajohto
(d) Uunia saa säätää tai korjata ainoastaan valmistajan kouluttama
mikroaaltouunin huoltoteknikko.
3. ÄLÄ käytä mikroaaltouunia tyhjänä.
Uunin seinät saattavat vaurioitua.
Syy:
Vinkki:
Pidä aina vesilasi uunin sisällä. Vesi imee mikroaallot, jos
vahingossa käynnistät uunin tyhjänä.
4. ÄLÄ peitä takaosassa olevia tuuletusaukkoja kankaalla tai paperilla.
Syy:
Kangas tai paperi voivat syttyä uunista poistuvasta kuumasta
ilmasta.
5. Käytä AINA uunikintaita, kun otat kuuman astian uunista.
Jotkin astiat imevät mikroaaltoja ja lämpö siirtyy aina ruoasta
Syy:
astiaan. Astiat ovat tämän vuoksi kuumia.
6. ÄLÄ kosketa lämmityselementtejä tai uunin sisäseiniä.
Seinät saattavat olla polttavan kuumat ruoanvalmistuksen
Syy:
päätyttyä, vaikka ne eivät vaikuta kuumilta. Älä päästä palavia
materiaaleja kosketuksiin uunin sisäosien kanssa. Anna ensin
uunin jäähtyä.
7. Minimoi uunin tulipaloriski:
• Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa
• Poista paperi- tai muovipusseista muoviset sulkijat
• Älä aseta sanomalehtiä mikroaaltouuniin.
• Jos havaitset savua, pidä uunin ovi suljettuna ja sulje virta tai irrota uuni
virtalähteestä
3
FI
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Turvaohjeet (jatkoa.)
FI
13. Kun mikroaaltouuni käynnistetään tyhjänä, virta sammuu automaattisesti. Voit
käyttää uunia jälleen tavalliseen tapaan, kun olet antanut sen seistä 30
minuuttia.
8. Ole erityisen varovainen lämmittäessäsi nesteitä ja vauvanruokia.
• Anna AINA lämmön tasaantua vähintään 20 sekuntia sen jälkeen kun
uuni on lopettanut toiminnon.
• Sekoita tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA lämmityksen jälkeen.
• Ole varovainen käsitellessäsi ruoka-astiaa lämmityksen jälkeen. Voit
polttaa itsesi, jos astia on liian kuuma.
• On olemassa myös viivästyneen purkauskiehumisen riski.
• Estä viivästynyt purkauskiehuminen ja mahdolliset palovammat
asettamalla muovilusikka tai lasinen sekoitin juoma-astiaan ja
sekoittamalla juomaa ennen lämmitystä, lämmityksen aikana ja sen
jälkeen.
Syy:
Nesteitä lämmitettäessä kiehumispisteen saavuttaminen voi
viivästyä. Tämä tarkoittaa sitä, että kiehuminen voi alkaa vasta kun
astia on otettu ulos uunista. Voit polttaa itsesi pahoin.
• Jos poltat itsesi, seuraa näitä ENSIAPUOHJEITA:
* Upota palanut alue kylmään veteen vähintään 10 minuutiksi.
* Peitä alue puhtaalla, kuivalla siteellä.
* Älä laita iholle voiteita, öljyjä tai emulsioita.
• ÄLÄ KOSKAAN täytä astiaa aivan täyteen, ja valitse astia, joka on
leveämpi yläosasta kuin alaosasta. Näin estät nesteen kiehumisen yli.
Kapeakaulaiset pullot saattavat ylikuumentuessaan räjähtää.
• Tarkista AINA vauvanruoan tai maidon lämpötila ennen kuin annat sitä
vauvalle.
• ÄLÄ KOSKAAN lämmitä tuttipulloa korkin kanssa, sillä pullo voi
ylikuumentuessaan räjähtää.
TÄRKEÄT TURVAOHJEET
Kun lämmität tai valmistat ruokaa muovisissa, paperisissa tai muista palavista
materiaaleista valmistetuissa kertakäyttöastioissa, katso uuniin silloin tällöin
ruoanvalmistuksen aikana.
TÄRKEÄÄ
ÄLÄ KOSKAAN anna pienten lasten käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sillä. Älä
myöskään jätä lapsia vartioimatta mikroaaltouunin lähelle sen ollessa käytössä.
Lapsia kiinnostavia esineitä ei saa säilyttää tai piilottaa uunin yläpuolelle.
9. Varo, ettet vaurioita virtajohtoa.
• Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen, ja pidä virtajohto poissa
kuumilta pinnoilta.
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.
10. Seiso käsivarrenmitan päässä uunista, kun avaat ovea.
Syy:
Kuuma ilma tai höyry saattavat aiheuttaa palovammoja.
11. Pidä uunin sisäosat puhtaina.
Uunin seiniin tai pohjalle roiskuneet ruoka-aineet tai rasvat voivat
Syy:
vahingoittaa pintamaalia ja vähentää uunin tehoa.
12. Saatat kuulla napsahtavan äänen toiminnon aikana (erityisesti
sulatustoiminnon aikana).
Syy:
Tämä on normaali ääni, joka johtuu sähkövirran tehon
vaihtumisesta.
4
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Mikroaaltouunin asentaminen
Ajan asettaminen
Aseta uuni tasaiselle pinnalle, joka kestää turvallisesti uunin painon.
Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Ajaksi voidaan asettaa
joko 24-tuntinen tai 12-tuntinen näyttö. Kellonaika on asetettava:
• kun asennat mikroaaltouunin ensimmäistä kertaa
• sähkökatkon jälkeen
20cm
ylhäältä
10cm
takaa
1. Varmista mikroaaltouunia asentaessasi, että uunilla on
riittävä tuuletus. Jätä uunin taakse ja sivuille vähintään 10
cm ja yläpuolelle 20 cm.
✉
10cm
lattiasta
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä.
Asenna pyörörengas ja pyörivä alusta.
Tarkasta, että pyörivä alusta pyörii vapaasti.
1. Kun haluat näyttää ajan...
24-tuntisena
12-tuntisena
3. Sijoita mikroaaltouuni siten, että pistokkeeseen pääsee
käsiksi.
☛
☛
☛
Älä unohda asettaa kellonaikaa uudelleen kesä- ja talviaikaan
siirryttäessä.
Paina
-painiketta...
Kerran
Kaksi kertaa
2. Säädä tunti Aika/paino (
Älä tuki tuuletusaukkoja, sillä muuten uuni voi ylikuumentua ja
katkaista virran automaattisesti. Uunia ei voi käyttää ennen kuin
se on jäähtynyt tarpeeksi.
Turvallisuuden takaamiseksi pistoke on liitettävä 230 V:n, 50 Hz:n
maadoitettuun vaihtovirtapistokkeeseen. Jos laitteen virtajohto on
vioittunut, se on korvattava erikoisjohdolla (I-SHENG SP022, KDK
KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B,
MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjääsi. ISRAELISSA virtajohto on
PENCON(ZD16A), ETELÄ-AFRIKASSA se on APEX LEADS
SA16 ja NIGERIASSA, GHANASSA, KENIASSA ja
YHDISTYNEISSÄ ARABIEMIRAATEISSA se on
PENCON(UD13A1).
Älä asenna mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan tilaan, kuten
esimerkiksi perinteisen uunin tai lämpöpatterin viereen. Uunin
virtalähteen tietoja pitää noudattaa, ja mahdollisten jatkojohtojen
on oltava samaa standardia kuin uunin mukana tuleva virtajohto.
Pyyhi sisäosat ja oven tiivisteet kostealla liinalla, ennen kuin
käytät mikroaaltouunia ensimmäistä kertaa.
3. Paina
-painiketta.
4. Säädä minuutti Aika/paino (
kääntämällä.
5. Paina
5
) -säädintä kääntämällä.
-painiketta.
) -säädintä
FI
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
FI
Ongelmatilanteet
Ruoan valmistaminen/uudelleenlämmittäminen
Jos huomaat jonkin alla luetelluista ongelmista, kokeile annettuja
ratkaisuja.
Seuraavassa selitetään, miten ruokaa valmistetaan tai
uudelleenlämmitetään.
◆ Tämä on normaalia:
• Kosteutta uunin sisällä
• Ilmavirta oven ympärillä ja uunin ulkopuolella
• Valon heijastuminen oven ympärillä ja uunin ulkopuolella
• Höyryn purkautuminen oven ympäriltä tai tuuletusaukoista
Tarkista AINA ruoanvalmistuksen asetukset, ennen kuin jätät uunin
vartioimatta.
◆ Uuni ei käynnisty, kun käännät Aika/paino (
• Onko ovi kunnolla kiinni?
Aseta ruoka ensin keskelle pyörivää alustaa. Sulje ovi.
1. Valitse täysi teho kääntämällä LÄMMITYSTEHON
SÄÄDINTÄ.
(TÄYSI TEHO : 1000 W)
) -säädintä.
2. Säädä kellonaika kääntämällä Aika/paino (
)säädintä.
Tulos :
Uuniin syttyy valo ja pyörivä alusta alkaa
pyöriä. Kun ruoanvalmistus on päättynyt:
1) Uuni piippaa neljä kertaa.
2) Muistutussignaali piippaa kolme kertaa
(joka minuutti).
3) Kellonaika näkyy jälleen näytöllä.
◆ Ruoka ei ole kypsentynyt ollenkaan.
• Oletko säätänyt ajastimen oikein?
• Onko ovi kunnolla kiinni?
• Oletko ylikuormittanut virtapiirin ja aiheuttanut sulakkeen palamisen tai
katkaisijan laukeamisen?
◆ Uuni joko ylikypsentää ruoan tai jättää sen raa'aksi.
• Oliko ruokatyypille annettu kypsennysajan pituus sopiva?
• Valitsitko sopivan tehotason?
☛
✉
◆ Uunin sisällä tapahtuu kipinöintiä ja paukkumista (sähkökaaria).
• Oletko käyttänyt astiaa, jossa on metalliosia?
• Oletko jättänyt uuniin haarukan tai muun metallisen esineen?
• Onko folio liian lähellä uunin sisäseiniä?
◆ Uuni aiheuttaa häiriöitä radioon tai televisioon.
• Kun uuni on toiminnassa, televisioissa tai radioissa voi esiintyä pieniä
häiriöitä. Tämä on normaalia. Ratkaise ongelma asentamalla uuni pois
televisioiden, radioiden ja antennien läheisyydestä.
• Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriöitä, näyttö saattaa nollautua.
Ratkaise ongelma irrottamalla pistoke seinästä ja kytkemällä se takaisin.
Aseta kellonaika uudelleen.
✉
Mikäli ylläolevat ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään tai SAMSUNG-palveluun.
6
Älä koskaan käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.
Voit muuttaa tehotasoa ruoanvalmistuksen aikana kääntämällä
LÄMMITYSTEHON SÄÄDINTÄ.
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Tehotasot
Ruoanvalmistuksen keskeyttäminen
Voit valita allaolevista tehotasoista sopivan.
Voit keskeyttää ruoanvalmistuksen milloin tahansa ja tarkistaa ruoan. FI
Tehotasot
TÄYSI
KORKEA
KESKIKORKEA
PUOLIKORKEA
KESKIMATALA
SULATUS ( )
MATALA/LÄMPIMÄNÄPITO
1. Keskeytä väliaikaisesti: Avaa ovi.
Tulos :
Ruoanvalmistus keskeytyy. Voit jatkaa
ruoanvalmistusta sulkemalla oven.
Teho
1000 W
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
Jos valitset korkeamman tehon, ruoanvalmistusaikaa on
vähennettävä.
✉
Jos valitset matalamman tehon, ruoanvalmistusaikaa on lisättävä.
2. Keskeytä kokonaan:
Käännä Aika/paino (
Näytölle tulee "0".
) -säädintä vasemmalle.
Ruoanvalmistusajan asettaminen
Säädä jäljellä oleva ruoanvalmistusaika kääntämällä Aika/
paino (
) -säädintä.
Kääntämällä säädintä oikealle tai vasemmalle voit lisätä
ruoanvalmistusaikaa valmistusprosessin aikana.
7
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
FI
Automaattisen sulatustoiminnon käyttäminen
Pyörivän alustan manuaalinen pysäyttäminen
Automaattisella sulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, kanaa ja kalaa.
Pyörivän alustan on/off (
) -painikkeen avulla voit käyttää
suurikokoisia astioita, jotka täyttävät uunin, sillä painikkeella voit
lopettaa alustan pyörimisen (vain manuaalisessa
ruoanvalmistustilassa).
Aseta pakastettu ruoka ensin keskelle pyörivää alustaa ja sulje ovi.
1. Käännä LÄMMITYSTEHON SÄÄDIN Sulatus (
symbolin kohdalle.
)-
☛
2. Valitse oikea paino Aika/paino (
) -säädintä
kääntämällä.
Tulos :
◆ Sulatus alkaa.
◆ Ruoanvalmistusaika vaihtuu
automaattisesti, kun olet säätänyt ruoan
painon.
✉
☛
Tulokset eivät ole yhtä tyydyttäviä, sillä ruoka valmistuu
epätasaisemmin.
Suosittelemme, että käännät astian käsin
ruoanvalmistusprosessin puolivälissä.
Varoitus! Älä koskaan käytä pyörivää alustaa uunissa tyhjänä.
Syy: Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai yksikön vahingoittumisen.
Paina pyörivän alustan on/off (
) -painiketta.
Jos pyörivän alustan painike voidaan painaa
Tulos :
alas, alusta pyörii. Jos pyörivän alustan
painike ponnahtaa painettaessa takaisin,
alusta ei pyöri.
Käytä ainoastaan mikroaaltouuniin sopivia astioita.
✉
8
Älä paina pyörivän alustan on/off (
ruoanvalmistuksen aikana.
)-painiketta
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Mikroastiaohje
Jotta ruoat kypsyisivät mikroaaltouunissa, mikroaaltojen on pystyttävä
läpäisemään ruoka ilman, että ne heijastuvat astiasta tai imeytyvät
siihen.
Metalli
• Astiat
• Pakastepussien
muovisulkimet
Valitse siksi mikroastiat huolellisesti. Jos astia on merkitty
mikroaaltouunin kestäväksi, ei ole syytä huoleen.
Paperi
• Lautaset, mukit,
lautasliinat ja
talouspaperi
Seuraavassa taulukossa luetellaan erilaisia astiatyyppejä ja miten
niitä voidaan käyttää mikroaaltouunissa.
Astia
Alumiinifolio
Ruskistuslevy
Posliini ja saviastiat
Kertakäyttöiset
polyesteri/pahviastiat
Pikaruokapakkaukset
• Polystyreenimukit
ja -astiat
•
•
Paperipussit tai
sanomalehti
Kierrätyspaperi tai
metallireunat
Lasiastiat
• Monikäyttöiset
uuni- ja pöytäastiat
• Kristalli
•
Lasipurkit
Mikroaalto
uunin
kestävä
Huomautukset
✓✗
Voidaan käyttää pieniä määriä
suojaamaan ylikiehumiselta. Uunissa
voi ilmetä valokaaria, jos folio on liian
lähellä uunin seinää tai jos foliota on
käytetty liikaa.
✓
✓
Voivat aiheuttaa valokaaria tai
tulipalon.
✓
Lyhytkestoiseen ruoanvalmistukseen
ja lämmitykseen. Myös imemään liika
kosteus.
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaria.
✓
Erityisesti lämpöeristetty termosmuovi.
Jotkin muut muovit saattavat vääntyä
tai värjäytyä korkeissa lämpötiloissa.
Älä käytä melamiinimuovia.
Voidaan käyttää kosteuden
säilyttämiseen. Älä anna koskettaa
ruokaa. Ole varovainen kelmua
poistaessasi, sillä ruoasta vapautuu
kuumia höyryjä.
Vain, jos keittämiseen tai uunikäyttöön
soveltuva. Ei saa olla ilmatiivis. Pistele
reikiä haarukalla, jos tarpeen.
•
Muovikelmu
✓
•
Pakastepussit
✓✗
Älä esilämmitä yli 8 minuuttia.
Posliini, saviastiat, lasitettu savi ja
luuposliini sopivat yleensä
mikroaaltouuniin, ellei niissä ole
metallisia koristereunuksia.
Jotkin pakasteruoat on pakattu
tällaisiin astioihin.
✓
✗
Voidaan käyttää ruoan
lämmittämiseen. Polystyreeni saattaa
sulaa ylikuumentuessaan.
Saattaa syttyä palamaan.
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaria.
✓
Voidaan käyttää, ellei niissä ole
metallireunoja.
Voidaan käyttää ruoan tai nesteiden
lämmittämiseen. Hieno lasi voi särkyä
tai murtua, jos sitä lämmitetään
nopeasti.
Kansi on poistettava. Sopii vain
lämmitykseen.
✓
Kierrätyspaperi
Muovi
• Astiat
✓
✓
•
Vahapaperi tai voipaperi
✓ : Suositus
✓✗ : Ole varovainen
✗ : Vaarallinen
9
FI
✗
✗
✓
Voidaan käyttää kosteuden
säilyttämiseen ja roiskumisen
estämiseen.
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
FI
Mikroaaltouunin puhdistaminen
Mikroaaltouunin säilyttäminen ja korjaaminen
Seuraavat mikroaaltouunin osat pitää puhdistaa säännöllisesti, jotta
rasva ja ruoanmurut eivät pinty uunin pintoihin:
• Sisä- ja ulkopinnat
• Ovi ja oven tiivisteet
• Pyörivä alusta ja pyörörengas
Ota huomioon seuraavat turvaohjeet mikroaaltouunisi säilytyksessä ja
huollossa.
☛
Uunia ei saa käyttää, jos sen ovi tai oven tiivisteet ovat vaurioituneet:
• Rikkinäiset saranat
• Vahingoittuneet tiivisteet
• Vääntynyt tai taipunut uuni
Varmista AINA, että oven tiivisteet ovat puhtaat ja että ovi
sulkeutuu kunnolla.
Korjauksen saa suorittaa ainoastaan pätevä mikroaaltouunin
huoltoteknikko.
1. Puhdista ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele
ja kuivaa.
☛
ÄLÄ KOSKAAN poista uunin ulkokuorta. Jos uunissa on vikaa ja
se tarvitsee huoltoa, tai olet epävarma sen kunnosta:
• Ota uuni irti seinäpistokkeesta
• Ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen
✉
Jos haluat säilyttää uuniasi väliaikaisesti jossain muualla, valitse
kuiva, pölytön paikka.
Syy: Pöly ja kosteus voivat vahingoittaa uunin toimivia osia.
✉
Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
2. Poista kaikki roiskeet tai tahrat sisäpinnoilta tai pyörörenkaasta saippuoidulla
liinalla. Huuhtele ja kuivaa.
3. Poista kovettuneet ruoat ja tuoksut asettamalla kupillinen sitruunamehua
pyörivälle alustalle ja lämmittämällä 10 minuuttia täydellä teholla.
4. Pese astianpesukoneen kestävä levy aina tarpeen tullen.
✉
ÄLÄ läikytä vettä tuuletusaukkoihin. ÄLÄ KOSKAAN käytä
hankaavia aineita tai kemiallisia liuottimia. Huolehdi erityisesti
oven tiivisteitä puhdistaessasi siitä, että likahiukkaset eivät:
• Muodosta kertymiä
• Estä oven sulkeutumista kunnolla.
10
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
Tekniset tiedot
Huom
SAMSUNG haluaa kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Sekä uunin
tekniset tiedot että nämä käyttöohjeet voivat täten muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
Malli
M192DN
Virtalähde
230V ~ 50 Hz
Virrankulutus
Mikroaaltouuni
1400 W
Teho
100 W / 1000 W (IEC-705)
Taajuusalue
2450 MHz
Magnetroni
OM75P(31)
Jäähdytysjärjestelmä
Moottoroitu ilmastointi
Mitat (L x K x S)
Ulkokuori
Uunin aukko
517 x 297 x 420mm
336 x 241 x 349 mm
Tilavuus
28 litraa
Paino
Netto
N. 16.5 kg .
FI
11
tX`Yku†mU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ^Gwt
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
MIKROBØLGEOVN
Brugervejledning
M192DN
Ovn ..........................................................................................2
Tilbehør ....................................................................................2
Kontrolpanel ............................................................................. 2
Brug af instruktionshåndbogen ................................................3
Sikkerhedsforanstaltninger .......................................................3
Installation af mikrobølgeovnen ...............................................5
Indstilling af uret ....................................................................... 5
Sådan går du frem, hvis du er i tvivl eller får problemer ..........6
Tilberedning / opvarmning ........................................................6
Effektniveauer ..........................................................................7
Afbrydelse af tilberedningen..................................................... 7
Justering af tilberedningstiden ................................................. 7
Anvendelse af den automatiske optøningsfunktion .................8
Manuelt stop af drejeskiven .....................................................8
Vejledning i kogekar .................................................................9
Rengøring af mikrobølgeovnen ..............................................10
Opbevaring og reparation af mikrobølgeovnen ......................10
Tekniske Specifikationer ........................................................11
Bemærkning ...........................................................................11
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Ovn
Kontrolpanel
VENTILATIONSÅBNINGER
LYS
DK
TID/VÆGHT
KNAP
TRYKKNAP TIL DØR
1
4
DØR
DREJESKIVE
DØRLÅSE
DREJERING
SAMMENKOBLER
2
REGULERINGSKNAP
TIL VARIABEL
TILBEREDNINGSEFFEKT
HULLER TIL
SIKKERHEDSLÅSE
3
Tilbehør
5
Afhængigt af, hvilken model du har købt, medfølger diverse tilbehør,
som kan bruges på flere forskellige måder.
6
1. Sammenkobleren er allerede installeret over
motorakslen nederst i ovnen.
Formål :
Formål: Sammenkobleren drejer
drejeskiven.
2. Drejeringen skal installeres i midten af ovnen.
Formål :
Drejeringen bærer drejeskiven.
1.
2.
3.
4.
3. Drejeskiven skal installeres på drejeringen med den
midterste montering på sammenkobleren.
Formål :
Drejeskiven fungerer som den egentlige
kogeplade og den tages let ud med henblik
på rengøring.
☛
BENYT IKKE mikrobølgeovnen uden drejering og drejeskiven.
2
DISPLAY
TID/VÆGHT KNAP
OPTØNING
INDSTILLING AF
5. URREGULERINGSKNAP TIL
VARIABEL
TILBEREDNINGSEFFEKT
6. TÆND/SLUK FOR DREJESKIVE
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Brug af instruktionshåndbogen
Sikkerhedsforanstaltninger
Du har lige købt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Brugervejledningen
indeholder vigtige oplysninger om tilberedning af mad i
mikrobølgeovnen:
• Sikkerhedsforanstaltninger
• Egnet tilbehør og kogegar
• Nyttige tips om tilberedninge
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Læs dem omhyggeligt. Opbevares til senere reference.
Inden tilberedning af mad eller væske i mikrobølgeovnen skal du
kontrollere, at følgende sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
1. BRUG IKKE køkkengrej af metal i mikrobølgeovnen:
• Metalbeholdere
• Service og bestik med guld- eller sølvbelægning
• Grillspid, gafler o.lign.
Årsag:
Der kan opstå gnister, som kan skade ovnen.
Forrest i håndbogen er ovnen og – ikke mindst – kontrolpanelet
illustreret, så du let kan finde knapperne.
I trin-for-trin procedurerne bruges 3 forskellige symboler:
☛
✉
Vigtigt
Bemærk
2. Opvarm IKKE:
• Lufttætte eller vakuumtætte flasker, glas, beholdere
F.eks.) Glas med babymad
• Fødevarer, der indeholder luft.
F.eks.) Æg, nødder i skaller, tomater
Årsag:
Det øgede tryk kan bevirke, at de eksploderer.
Tip:
Fjern låg, og prik hul i overflader, poser o.lign.
Drej
FORHOLDSREGLER, DER SKAL TRÆFFES MOD PÅVIRKNING
AF KRAFTIG MIKROBØLGE-ENERGI
3. BRUG IKKE mikrobølgeovnen, når den er tom.
Ovnens vægge kan tage skade.
Årsag:
Tip:
Hav altid et glas vand stående i ovnen. Vandet vil absorbere
mikrobølgerne, hvis du ved et uheld får startet den tomme ovn.
Hvis nedenstående sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes, kan det forårsage
skadelig påvirkning fra mikrobølgerne.
(a) Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med åben dør
eller ændre på sikkerhedslåsene (dørlåse) eller stikke genstande ind i hullerne
til sikkerhedslåsene.
(b) Placer ikke genstande mellem ovndøren og forsiden af ovnen, og vær
opmærksom på at fjerne madrester og rengøringsmidler fra tætningslisterne
med det samme. Kontroller, at døren og tætningslisterne holdes rene ved først
at tørre med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.
(c) Benyt ikke ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af en
kvalificeret tekniker, der er uddannet hos forhandleren. Det er specielt vigtigt,
at ovndøren lukker ordentligt, og at der ikke er sket nogen skade på:
(1) Døren, dørens tætningslister og disses overflade
(2) Dørhængsler (løse eller gået i stykker)
(3) El-ledninger
(d) Ovnen bør kun justeres og repareres af en kvalificeret tekniker, der er
uddannet hos forhandleren.
4. DÆK IKKE de bagerste ventilationsåbninger med stof eller papir.
Årsag:
Stoffet eller papiret kan antændes, når varm luft strømmer ud af
ovnen.
5. BENYT ALTID grydelapper, når du tager en tallerken ud af ovnen.
Nogle tallerkener absorberer mikrobølger, og varmen overføres
Årsag:
altid fra maden til tallerkenen. Derfor bliver tallerkenerne varme.
6. RØR IKKE varmeelementer eller de indvendige vægge i ovnen.
Ovnvæggene kan være varme nok til at give forbrændinger, selv
Årsag:
efter at tilberedningen er færdig, og selvom de måske ikke virker
sådan. Lad ikke let antændeligt materiale komme i kontakt med
den indvendige del af ovnen. Lad først ovnen afkøle.
7. For at mindske risikoen for brand i ovnen:
• Opbevar ikke brændbart materiale i ovnen.
• Fjern metalclips fra papir eller plastikposer
• Tør ikke aviser i mikrobølgeovnen
• Hvis der opstår røg, hold da ovndøren lukket, og sluk eller afbryd
strømmen til ovnen.
3
DK
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Sikkerhedsforanstaltninger (fortsat.)
DK
13. Hvis en mikrobølgeovn betjenes, når den er tom, vil strømmen automatisk
blive afbrudt af sikkerhedsmæssige grunde. Du kan bruge ovnen igen, efter
den har stået i mere end 30 minutter.
8. Vær særlig påpasselig ved opvarmning af væsker og babymad.
• GIV ALTID MADEN en hensætningstid på mindst 20 sekunder efter,
ovnen er slukket, således at temperaturen kan udlignes.
• Hvis nødvendigt skal der omrøres under opvarmningen, og ALTID efter
opvarmningen.
• Vær forsigtig ved håndtering af beholderen efter opvarmning. Du kan
brænde dig, hvis beholderen er for varm.
• Der er risiko for forsinket stødkogning.
• For at forhindre forsinket stødkogning og risiko for skoldning bør du røre
rundt i væsken med en plastikske eller en glaspind før, under og efter
opvarmning.
Årsag:
Under opvarmning af væske kan kogepunktet blive forsinket. Dette
betyder, at stødkogningen kan begynde efter, at beholderen er
taget ud af ovnen, og du kan blive skoldet.
• I tilfælde af skoldning, skal du følge disse FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTIONER:
* Hold det skoldede område under koldt vand i mindst 10 minutter.
* Dæk med en ren, tør forbinding.
* Påfør ikke creme, olie eller lotion.
• FYLD ALDRIG beholderen til kanten, og vælg en beholder, der er bredere
foroven end forneden for at forhindre, at væsken koger over. Flasker med
smalle halse kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
• KONTROLLER ALTID temperaturen på babymad eller mælk, før du giver
den til barnet.
• OPVARM ALDRIG en sutteflaske med sutten på, da flasken kan
eksplodere, hvis den bliver for varm.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Under tilberedningen bør du af og til kigge til maden, hvis du tilbereder den i
engangsbeholdere af plastik, papir eller andre brændbare materialer.
VIGTIGT
Små børn bør ALDRIG bruge eller lege med mikrobølgeovnen. De bør heller ikke
være uden opsyn i nærheden af mikrobølgeovnen, når denne er i brug.
Genstande, som børn er interesserede i, bør aldrig opbevares og gemmes lige
over ovnen.
9. Pas på ikke at beskadige ledningen.
• Dyp ikke ledningen eller stikket i vand, og hold ledningen væk fra varme
overflader.
• Brug ikke ovnen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
10. Stå i en armslængde fra ovnen, når du åbner døren.
Årsag:
Udstrømmende varm luft eller damp kan forårsage skoldning.
11. Hold ovnens indvendige område rent.
Madrester eller oliestænk på ovnens vægge eller bund kan
Årsag:
beskadige malingen og reducere ovnens effektivitet.
12. Der kan være "klikkende" lyde under brug, specielt ved optøning.
Når strømeffekten ændres, kan du høre denne lyd. Det er normalt.
Årsag:
4
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Installation af mikrobølgeovnen
Indstilling af uret
Placer ovnen på en jævn, lige overflade, der er stærk nok til at bære
ovnen.
Mikrobølgeovnen har et indbygget ur. Du kan vælge mellem en 24timers og 12-timers indstilling. Du skal indstille uret:
• Når du første gang installerer mikrobølgeovnen
• Efter en strømafbrydelse
20cm
foroven
10cm
bagtil
10cm
til siderne
☛
☛
☛
1. Ved installation af ovnen skal du sikre dig, at der er
tilstrækkelig luft omkring ovnen, dvs. at der mellem ovn
og væg skal være mindst 10 cm luft bagtil og til siderne
samt 20 cm foroven.
✉
Glem ikke at stille uret, når der skiftes mellem sommer- og
vintertid.
2. Fjern al emballage inde i ovnen.
Installer drejering og drejeskive.
Kontroller, at drejeskiven drejer frit.
1. For at indstille uret til...
24-timers indstilling
12-timers indstilling
3. Denne mikrobølgeovn skal placeres, så stikket er
tilgængeligt.
2. Drej på knappen Tid/Vægt (
Bloker aldrig luftventilerne, da ovnen kan blive overophedet og
derved slå fra automatisk. Den vil forblive ude af drift, indtil den af
tilstrækkeligt afkølet.
For din egen sikkerheds skyld skal ledningen tilsluttes en trebenet
stikkontakt med jordforbindelse, 230 Volt vekselstrøm, 50 Hz.
Hvis ovnens ledning er beskadiget, skal den udskiftes med en
speciel ledning (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D,
EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E,
HIGH PROJECT H.P 3). Kontakt din lokale forhandler for at få
den udskiftet. I ISRAEL bruges PENCON(ZD16A), i SYD AFRIKA
APEX LEADS SA16 og i NIGERIA, GHANA, KENYA og i DE
FORENDE ARABISKE EMIRATER bruges PENCON(UD13A1).
3. Tryk på knappen
Tryk på knappen
En gang
To gange
Installer ikke mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser, som
f.eks. ved siden af en almindelig ovn eller en radiator. De anførte
specifikationer vedrørende strømforsyning til ovnen skal overholdes,
og en eventuel forlængerledning skal overholde samme standard
som den ledning, der følger med ovnen ved købet. Brug en fugtig
klud til at tørre ovnen af indvendig samt dørens tætningslister, før du
bruger mikrobølgeovnen første gang.
5
) for at indstille timer.
.
4. Drej på knappen Tid/Vægt (
minutter.
5. Tryk på knappen
...
.
) for at indstille
DK
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Sådan går du frem, hvis du er i tvivl eller får
problemer
Tilberedning / opvarmning
Nedenstående procedure forklarer, hvordan maden skal henholdsvis
koges og opvarmes.
DK
Hvis du kommer ud for et af de nedenfor nævnte problemer, kan du
prøve de foreslåede løsningsmuligheder.
KONTROLLER ALTID tilberedningsindstillingerne, før du forlader
ovnen uden opsyn.
◆ Dette er normalt:
• Kondens inde i ovnen
• Luftstrøm omkring døren og yderbeklædning
• Lysskær rundt om døren og yderbeklædning
• Dampudslip omkring døren eller ventilationshuller
◆ Ovnen går ikke i gang, når du drejer på knappen Tid/Vægt (
• Er døren helt lukket?
Placer maden midt på drejeskiven. Luk døren.
1. Stil effektniveauet til maksimum ved at dreje knappen
REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT.
(MAKSIMUM EFFEKT : 1000 W)
).
2. Vælg tilberedningstiden ved at dreje på knappen Tid/
Vægt (
).
Resultat : Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at
rotere.
1) Kogningen begynder, og når den er slut,
bipper ovnen fire gange.
2) Herefter vil tre bip en gang i minuttet minde
dig om, at maden er færdig.
3) Den aktuelle tid vises igen.
◆ Maden bliver slet ikke tilberedt.
• Har du indstillet tiden korrekt?
• Er døren lukket?
• Har du overbelastet strømkredsen og derved sprunget en sikring eller
udløst en afbryder?
◆ Maden er enten kogt for meget eller for lidt.
• Indstillede du den rigtige tilberedningstid for denne type mad?
• Valgte du den rigtige effekt?
☛
✉
◆ Der opstår gnister og smæld inde i ovnen.
• Har du brugt en tallerken med metalbelægning?
• Har du glemt en gaffel eller et andet redskab af metal i ovnen?
• Er der kommet et stykke alufolie for tæt på ovnvæggene?
◆ Ovnen forårsager radio- og tv-forstyrrelser.
• Der kan opstå lette radio- og tv-forstyrrelser, når ovnen er i gang. Dette er
normalt. For at løse problemet skal ovnen installeres i passende afstand
fra radio, tv og antenner.
• Hvis forstyrrelsen opfanges af ovnens mikroprocessor, kan displayet blive
slettet. For at løse problemet skal stikket tages ud af stikkontakten og
derefter sættes i igen. Indstil tiden igen.
✉
Hvis ovennævnte retningslinier ikke kan afhjælpe problemet, skal
du kontakte din lokale forhandler eller SAMSUNG eftersalgsservice.
6
Tænd aldrig mikrobølgeovnen, når den er tom.
Du kan ændre effekten under tilberedningen ved et dreje knappen
REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT.
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Effektniveauer
Afbrydelse af tilberedningen
Du kan vælge mellem nedenstående effektniveauer.
Du kan til enhver tid afbryde tilberedningen for at se til maden.
Effektniveau
Output
Model : M192DN
FULD
HØJ
MEDIUM HØJ
MEDIUM
MEDIUM LAV
OPTØNING( )
LAV / HOLD VARM
1000 W
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
✉
1. Hvis du vil afbryde midlertidigt: Åbn døren.
Resultat : Tilberedningen stopper. Luk døren for at starte
tilberedningen igen.
2. Hvis du vil afbryde helt:
Drej Tid/Vægt (
) knappen til venstre.
Der vises “0”.
Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden
sættes ned.
Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden sættes
op.
Justering af tilberedningstiden
Juster den resterende tilberedningstid ved at dreje på
knappen Tid/Vægt (
).
Drej indstillingsknappen til højre eller venstre for at øge
tilberedningstiden på maden under tilberedningen.
7
DK
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Anvendelse af den automatiske
optøningsfunktion
Manuelt stop af drejeskiven
Med Tænd/sluk(
) -knappen til drejeskiven kan du anvende store
tallerkener, der fylder hele ovnrummet, ved at standse drejeskivens
rotation (kun i manuel tilberedning).
DK
Ved at bruge optøningsfunktionen kan du tø kød, fjerkræ og fisk op.
Anbring den frosne mad midt på drejetallerkenen og luk døren.
1. Drej knappen REGULERING AF
TILBEREDNINGSEFFEKT til Optøningssymbolet (
☛
).
☛
Resultaterne vil være mindre tilfredsstillende i dette tilfælde, da
tilberedningen er mindre jævn. Vi anbefaler at du vender
tallerkenen manuelt allerede halvvejs gennem tilberedningen.
Advarsel ! Brug aldrig drejeskiven uden mad i ovnen.
Grund: Det kan udløse brand eller skader på enheden.
2. Drej knappen Tid/Vægt (
) for at vælge den rigtige
vægt.
Resultat :
◆ Optøningen begynder.
◆ Tilberedningstiden tilpasses automatisk,
når vægten stilles.
✉
Tryk på Tænd/sluk(
) knappen til drejeskiven.
Resultat : Hvis knappen til drejeskiven kan trykkes ind,
vil den rotere. Hvis knappen til drejeskiven
springer ud igen, vil den ikke rotere..
✉
Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.
8
Tryk ikke på Tænd/sluk(
tilberedning.
) knappen til drejeskiven under
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Vejledning i kogekar
For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen skal mikrobølgerne
kunne trænge ind i maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af
den benyttede tallerken.
Vær derfor omhyggelig med at vælge kogekar. Hvis kogekarret er
mærket som mikrobølgesikkert, er der ingen grund til bekymring.
Følgende tabel indeholder de forskellige typer kogekar og angiver, om
og hvordan de skal anvendes i en mikrobølgeovn.
Metal
•
•
Papir
•
•
Kogekar
Microwave Bemærkninger
safe
Alufolie
✓✗
Bruningstallerken
✓
Forvarm ikke længere end otte
minutter.
Porcelæn og lertø
✓
Porcelæn, lertøj, glaseret lertøj og
benporcelæn kan normalt bruges,
medmindre de er dekoreret med
metalbeklædninger.
Engangs-polyester
✓
paptallerkener
Fastfood indpakning
• Polystyrenbeholdere
ti ✓
l kopper
•
•
Papirposer eller
aviser
Genbrugspapir
eller
metalbeklædninger
Glasting
• Serveringsfade
✗
✗
Kan forårsage gnister.
✓
Kan bruges, med mindre de er
dekoreret med metalbeklædninger.
Kan bruges til at opvarme mad eller
væsker. Skrøbeligt glas kan gå i
stykker eller revne ved pludselig
opvarmning.
Låget skal fjernes. Kun til opvarmning.
•
Skrøbelige glasting
✓
•
Glaskrukker
✓
Kan forårsage gnister eller brand.
Tallerkener,
kopper, servietter
og køkkenrulle
✓
Til korte tilberedningstider og
opvarmning. Absorberer også
overskydende fugt.
Genbrugspapir
✗
Kan forårsage gnister.
✓
Specielt, hvis varmebestandigt
termoplast. Nogle andre plastiktyper
kan blive skæve eller misfarvet ved
høje temperaturer. Brug ikke melamin.
Kan bruges til at holde på fugtigheden.
Bør ikke komme i berøring med
maden. Pas på, når filmen fjernes, da
varm damp vil strømme ud.
Kun, hvis egnet til kogning eller
ovnbrug. Bør ikke være lufttæt. Prik
hul med en gaffel om nødvendigt.
•
Mikrobølgebestandig
f ✓
olie
•
Fryseposer
Voks- eller bagepapir
Nogle frostvarer er pakket i sådanne
fade.
Kan bruges til at opvarme mad.
For meget varme kan forårsage, at
polystyrenet smelter.
Kan brænde.
✗
✗
Plastic
• Beholdere
Kan bruges i små mængder for at
beskytte mod for hård kogning. Der
kan opstå gnister, hvis foliet er for tæt
på ovnvæggen, eller hvis der bruges
for meget folie.
✓ :Anbefalet
✓✗ : Vær forsigtig
✗ : Usikkert
9
DK
Fade
Poseklips til
fryseposer
✓✗
✓
Kan bruges til at holde på fugtigheden
og forhindre overstænkning.
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
DK
Rengøring af mikrobølgeovnen
Opbevaring og reparation af mikrobølgeovnen
De nedenfor nævnte dele af mikrobølgeovnen bør rengøres jævnligt
for at forhindre fedt og madrester i at hobe sig op:
• Indvendige og udvendige overflader
• Dør og tætningslister
• Drejeskiven og drejering
Du skal tage nogle få, enkle forholdsregler ved opbevaring eller når
mikrobølgeovnen skal repareres.
☛
Ovnen må ikke benyttes, hvis døren eller dens tætninger er beskadiget:
• Hængslerne er gået i stykker
• Tætningerne er ødelagte
• Vredet eller bøjet yderbeklædning
KONTROLLER ALTID, at dørens tætningslister er rene, og at
døren lukker ordentligt.
Reparationer bør kun udføres af en kvalificeret tekniker.
1. Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varmt sæbevand. Tør
efter.
☛
FJERN ALDRIG yderbeklædningen fra ovnen. Hvis ovnen er i
stykker og skal til service, eller hvis du er i tvivl om dens tilstand,
skal du:
• Tage stikket ud af stikkontakten
• Kontakte det nærmeste eftersalgs-servicecenter
✉
Hvis du vil opmagasinere din ovn midlertidigt, bør du vælge et tørt
og støvfrit sted.
Årsag: Støv og fugt kan være skadeligt for ovnens mulighed for at
kunne fungere optimalt.
✉
Det er ikke tilladt at bruge denne mikrobølgeovn kommercielt.
2. Fjern alle pletter og stænk fra de indvendige overflader og drejeringen med en
sæbeklud. Tør efter.
3. Madrester, der er groet fast, kan løsnes, og lugt kan fjernes ved at sætte en
kop fortyndet citronsaft på drejeskiven og opvarme den i 10 minutter ved
maksimum effekt.
4. Vask pladen, der kan tåle maskinopvask, når det er nødvendigt.
✉
SPILD IKKE VAND i lufthullerne. BRUG ALDRIG slibemidler eller
kemiske opløsningsmidler. Vær især opmærksom, når du rengør
tætningslisterne for at sikrer, at ingen partikler:
• Hober sig op
• Forhindrer, at døren kan lukkes ordentligt
10
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Tekniske Specifikationer
Bemærkning
SAMSUNG bestræber sig hele tiden på at forbedre produkterne.
Derfor kan både designspecifikationerne og denne brugervejledning
ændres uden varsel.
Model
M192DN
Strømkilde
230V ~ 50 Hz
Strømforbrug
Mikrobølgeeffekt
1400 W
Udgangseffekt
100 W / 1000 W (IEC-705)
Frekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Afkøling
Cooling fan motor
Størrelse (B x H x D)
Udvendig
Indvendigy
517 x 297 x 420 mm
336 x 241 x 349 mm
Rumindhold
28 liter
Vægt
Netto
ca. 16.5 kg
DK
11
tX`Yku†krU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGqœ•ŒGZSGYWWYGG[aZ_Gwt
Download PDF

advertising