Samsung | HT-D720 | Samsung HT-D720 Bruksanvisning

HT-D720
Digitalt hemmabiosystem
bruksanvisning
Föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från
Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera
produkten på adressen
www.samsung.com/register
Säkerhetsinformation
Säkerhetsvarningar
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig spänning” inuti
produkten, vilket utgöra en risk för elektrisk
kortslutning eller personskada.
OBSERVERA : FÖR ATT FÖRHINDRA Den här symbolen hänvisar till viktiga
anvisningar som medföljer
ELEKTRISK KORTSLUTNING, FÖR IN
produkten.
KONTAKTENS BREDA STIFT I DEN BREDA
SKÅRAN OCH SE TILL ATT FÖRA IN DEN
HELT.
VARNING
~ Minska risken för brand eller elektrisk stöt
genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
OBSERVERA
~ Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför
skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser,
placeras på apparaten.
~ Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och
skall vara inkopplad under hela användningen.
~ Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat
växelströmsuttag.
~ När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten
dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara
lättåtkomlig.
Svenska
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASS 1 LASERPRODUKT
Den här CD-spelaren är klassificerad som en
KLASS 1 LASER-produkt.
Annan användning av kontroller, ändring av
prestanda eller procedurer än de som specificerats
här kan orsaka skadlig strålning.
OBSERVERA
~ OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING ELLER
FÖRSTÖRDA SPÄRRAR, UNDVIK EXPONERING AV
STRÅLE.
Säkerhetsanvisningar
~ Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt.
~ Installera spelaren horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (7,5-10 cm).
~ Placera inte produkten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm.
Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta.
~ Bunta inget ovanpå produkten.
~ Kontrollera att skivfacket är tomt innan du flyttar produkten.
~ För att helt koppla produkten från ström måste du ta ur kontakten ur vägguttaget, speciellt om enheten inte ska användas under en längre
period.
~ Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.
~ Utsätt inte produkten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.
~ Skydda produkten från fukt (t.ex. vaser), extrem hetta (t.ex. brasor) och utrustning som har starka magnetiska eller elektriska fält (t.ex.
högtalare).
~ Dra ur kontakten ur vägguttaget om produkten får ett tekniskt fel.
~ Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
~ Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du
vänta cirka 2 timmar innan du använder den, för att den ska uppnå rumstemperatur.
~ Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
Tillbehör
Se medföljande tillbehör nedan.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
2
1
4
5
7
8
3
6
9
V-SOUND
DSP /EQ
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
B
C
S . VOL
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Videokabel
FM-antenn
Toroidformad ferritkärna
Scart-adapter
Bruksanvisning
Fjärrkontroll/batterier (AAA-storle
Svenska
Säkerhetsinformation
Att observera angående hantering och
förvaring av skivor
Små repor på skivan kan försämra ljud- och
bildkvalitet eller orsaka hopp.
Var försiktig när du hanterar skivor så att de inte
repas.
Hålla i skivorna
~ Rör inte den sida av skivan som spelas.
~ Håll i skivan i kanterna så att det inte blir
några fingeravtryck på ytan.
~ Klistra inte papper eller tejp på skivan.
Skivförvaring
~ Förvara inte i direkt solljus
~ Förvaras på en sval, ventilerad plats
~ Förvaras i en ren skyddsficka.
Förvaras upprätt.
✎ OBS!
`
`
Se till att skivan inte blir smutsig.
Lägg inte i spruckna eller repade skivor.
Hantera och förvara skivor
Om det blir fingeravtryck eller smuts på skivan ska du
rengöra den med ett milt rengöringsmedel utspätt med
vatten och torka den med en mjuk trasa.
~ Under rengöring torkar du försiktigt inifrån och utåt
på skivan
✎ OBS!
`
Det kan bildas kondens om varm luft kommer i kontakt
med kalla delar inuti produkten. Om det blir kondens
inuti produkten kanske den inte fungerar som den ska.
Om detta inträffar ska du ta ur skivan och låta
produkten vara påslagen i 1-2 timmar.
Svenska
Licens
~ Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
~ OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som
har skapats av DivX,Inc. Det här är en officiell DivXcertifierad enhet som spelar upp DivX-video. Besök
webbsidan www.divx.com för mer information och programverktyg för att
konvertera dina filer till DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX-certifierade® enheten
måste registreras för att spela upp DivX Video-on-Demand-innehåll
(VOD). För att generera registreringskoden går du till avsnittet DivX VOD i
enhetsinställningsmenyn. Gå till webbsidan vod.divx.com med den här
koden för att slutföra registreringsprocessen och lära dig mer om DivX
VOD.
DivX Certified® för uppspelning av DivX ®-video
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som
tillhör DivX, Inc. och används på licens.
Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
~ HDMI, logotypen för HDMI och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra
länder.
~ Den här produkten införlivar kopieringsskyddstekniken som skyddas av
amerikanska patent och annan upphovsrätt som tillhör Rovi Corporation.
Reverse engineering och disassemblering är förbjuden.
Upphovsrätt
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Med
ensamrätt.
Kopieringsskydd
~ M
ånga DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av
detta ska du bara ansluta produkten direkt till din TV, inte till en
videobandspelare. Om du ansluter den till en videobandspelare får
du en bild med störningar från kopieringsskyddade DVD-skivor.
Innehåll
SÄKERHETSINFORMATION
Säkerhetsvarningar
Säkerhetsanvisningar
Tillbehör
Att observera angående hantering och förvaring av skivor
Licens
Upphovsrätt
Kopieringsskydd
KOMMA IGÅNG
7
7
11
11
12
13
Ikoner som används i bruksanvisningen
Skivtyper och egenskaper
Beskrivning
Frontpanel
Bakpanel
Fjärrkontroll
ANSLUTNINGAR
15
16
17
19
19
Ansluta högtalarna
Fästa den toroidformade ferritkärnan på huvudenhetens
strömsladd
Ansluta video out till TV:n
Ansluta FM-antennen
Ansluta ljud från externa komponenter
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
Före start (initial inställning)
Ställa in inställningsmenyn
Display
TV-förhållande
BD Wise
Upplösning
HDMI-format
Ljud
DRC (Dynamic Range Compression)
AV-SYNC
HDMI AUDIO
EQ Optimizer
System
Initiial inställning
Registrering av DivX (R)
Språk
Säkerhet
Barnlås
Lösenord
Support
Produktinformation
2
7
15
INSTALLATION
21
SVENSKA
2
3
3
4
4
4
4
Svenska
Innehåll
GRUNDLÄGGANDE
FUNKTIONER
25
25
26
26
30
32
Skivuppspelning
Ljuduppspelning av CD (CD-DA)/MP3/WMA
Uppspelning av JPEG-fil
Använda uppspelningsfunktionen
Ljudläge
Lyssna på radio
AVANCERADE FUNKTIONER
33
33
USB-funktion
CD-rippning
ÖVRIG INFORMATION
34
35
36
Felsökning
Språkkodslista
Specifikationer
25
33
34
•
Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt
produktutseende.
•
En administrationsavgift kan tillkomma om
a. en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen)
b. du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
•
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Svenska
01
Komma igång
Se till att kontrollera följande innan du använder
bruksanvisningen.
Ikon
d
B
Term
Definition
DVD
Det här alternativet
inbegriper en funktion som
är tillgänglig med DVD-video
eller DVD±R/±RW-skivor
som har spelats in och
stängts i videoläge.
CD
MP3
Detta innefattar en funktion
som finns på CD-R/-RWskivor.
G
JPEG
Detta innefattar en funktion
som finns på CD-R/-RWskivor.
D
DivX
Den här inbegriper en
funktion som är tillgänglig
med MPEG4-skivor.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
OBSERVERA
Denna behandlar ett fall där en
funktion inte fungerar eller
inställningar kan avbrytas.
✎
Skivtyper och egenskaper
Regionskod
Produkten och skivorna är regionskodade. Dessa
regionskoder måste överensstämma för att det skall gå att
spela upp skivan. Om koderna inte överensstämmer går det
inte att spela upp den.
Skivtyp
Detta inbegriper en funktion
som är tillgänglig med en
data-CD (CD DA, CD-R/RW).
A
OBS!
Denna behandlar tips eller
instruktioner på sidan som gör
det enklare för varje funktion att
fungera.
Snabbvalsknapp
Den här funktionen erbjuder
direkt och enkel åtkomst genom
att trycka på knappen på
fjärrkontrollen.
Komma igång
Ikoner som används i bruksanvisningen
DVD-VIDEO
Regionskod
Område
1
USA, amerikanska territorier och
Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Sydafrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fillippinerna,
Indonesien, Hongkong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zealand, Stilla havsöarna,
Karibiska havet
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
stora delar av Afrika, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
Svenska
Komma igång
Skivtyper som kan spelas
Skivtyper och Inspelade
Skivstorlek
märke (logotyp) signaler
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
CD-R MP3-skivor
Max
uppspelningstid
Omkring 240 min
(enkelsidigt)
Omkring 480 min
(dubbelsidigt)
Omkring 80 min
(enkelsidigt)
Omkring 160 min
(dubbelsidigt)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
Använd inte följande skivtyper!
~ Skivor av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVDROM och DVD-RAM kan inte användas i den här
produkten. Om sådana skivor spelas upp visas
meddelandet <WRONG DISC FORMAT (FEL
SKIVFORMAT)> på TV-skärmen.
~ DVD-skivor köpta utomlands kanske inte går att
spela på den här produkten. Om sådana skivor
spelas upp visas meddelandet <Wrong Region.
Please check Disc.(Fel region. Kontrollera skiva)> på
TV-skärmen.
Skivtyper och skivformat
Den här produkten stöder inte säkra mediafiler (DRM).
CD-R-skivor
~ Vissa CD-R-skivor kanske inte kan spelas beroende på
vilken inspelningsenhet som användes (CD-spelare eller PC)
och skivans skick.
~ Använd en CD-R-skiva på 650 MB/74 minuter.
Använd inte CD-R-skivor över 700MB/80 minuter, eftersom
de kanske inte kan spelas upp.
~ Viss CD-RW(Rewritable)-media kanske inte kan spelas.
~ Endast CD-R-skivor som har stängts korrekt kan spelas
upp fullt ut.
Svenska
~ Det går bara att spela upp CD-R-skivor med MP3filer inspelade med formaten ISO 9660 eller Joliet.
~ MP3-filnamnet ska inte innehålla några mellanslag
eller specialtecken (. / = +).
~ Använd skivor som är inspelade med en
komprimerings-/dekomprimeringsdatahastighet på
mer än 128 Kbps.
~ Endast filer med filtilläggen ".mp3" och ".MP3" kan
spelas.
~ Endast en konsekutivt skriven multisessionskiva kan
spelas. Om det finns ett tomt segment i
Multisessionsdisk, skivan kan bara spelas upp till det
tomma segmentet
~ Om skivan inte är stängd kommer det att ta längre
tid att börja uppspelningen och alla inspelade filer
kanske inte kan spelas.
~ Filer som är kodade i VBR-format (Variable Bit Rate),
t.ex. filer som är kodade i både låg bithastighet och
hög bithastighet (t.ex., 32 Kbps - 320 Kbps) kan
överhopp av ljud uppstå under uppspelning.
~ Maximalt 500 spår kan spelas upp per CD.
~ Maximalt 300 mappar kan spelas upp per CD.
CD-R JPEG-skivor
~ Endast filer med tillägget "jpg" kan spelas.
~ Om skivan inte är stängd kommer det att ta längre tid att
börja uppspelningen och alla inspelade filer kanske inte
kan spelas.
~ Det går bara att spela upp CD-R-skivor med JPEG-filer
inspelade med formaten ISO 9660 eller Joliet.
~ JPEG-filernas namn ska bestå av max 8 tecken och får ej
ha något mellanslag eller specialtecken (. / = +) i sig.
~ Endast en konsekutivt skriven multisessionskiva kan
spelas. Om det finns ett tomt segment på en
multisessionskiva kan skivan endast spelas fram till det
tomma segmentet.
~ Maximalt 999 bilder kan lagras på en och mapp.
~ När du spelar upp en Kodak/Fuji Picture CD kan endast
JPEG-filerna i bildmappen spelas upp.
~ Bildskivor, andra än Kodak/Fuji Picture CD-skivor, kan ta
längre tid att starta uppspelningen för eller så kanske de
inte kan spelas alls.
01
~ Programuppdateringar för icke-kompatibla format
stöds ej. (Exempelvis: QPEL, GMC, upplösning
högre än 800 x 600 pixlar, etc.)
~ Om en skiva av typen DVD-R/-RW inte har spelats
in korrekt i formatet DVD Video kan den inte
spelas.
~ Sektioner med hög bildhastighet kanske inte kan
spelas när en DivX-fil spelas upp.
~ Eftersom produkten endast stödjer kodningsformat
som är godkända av DivX Networks, Inc., kanske en
DivX-fil som användaren själv skapat inte kan spelas
upp.
DivX (Digital internet video express)
DivX är ett videofilformat som är utvecklat av Microsoft
och baserat på MPEG4-komprimeringsteknik för att
kunna visa ljud- och videodata över Internet i realtid.
MPEG4 används för videokodning och MP3 för
ljudkodning så att användare kan titta på en film med när
nog DVD-kvalitet för bild och ljud.
Format som stöds (DivX)
Den här produkten stöder endast följande mediaformat.
Om varken video- eller ljudformatet stöds kan
användaren få problem som bildstörningar och inget ljud.
Videoformat som stöds
Format
AVI
WMV
Versioner som stöds
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Ljudformat som stöds
Format
Bithastighet
Samplingsfrekvens
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44,1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
44,1khz
~ DivX-filer, inklusive ljud- och videofiler, som är
skapade i DTS-formatet stödjer endast upp till
6Mbps.
~ Bildförhållande: Trots att standardupplösningen för
DivX är 640x480 pixlar stöder den här produkten upp
till 720x480 pixlar. TV-skärmupplösning högre än
800 stöds inte.
~ Om du spelar en skiva med samplingsfrekvens högre
än 48 khz eller 320 kbps kan du uppleva skakningar
på skärmen under uppspelning.
Svenska
Komma igång
Skivor av typen DVD±R/RW, CD-R/RW
Komma igång
Anmärkningar gällande USBanslutning
Enheter som stöds: USB-lagringsmedia, MP3spelare, digitalkamera, USB-kortläsare
1) Om ett mapp- eller filnamn är längre än 10
tecken kanske den inte fungerar eller visas som
den ska.
2) En undertextningsfil som är större än 148KB
kanske inte visas på rätt sätt.
3) Vissa USB-enheter och digitalkameror eller
USB-kortläsare kanske inte är kompatibla med
produkten.
4) Filsystemen FAT16 och FAT32 stöds inte.
~ NTFS-filsystemet stöds inte.
5) Fotofiler (JPEG), musikfiler (MP3, WMA) och
filmfiler ska ha namn på koreanske eller
engelska. Annars kanske filen inte kan spelas.
6) Anslut direkt till produktens USB-port. Om du
ansluter med en annan kabeln kan det orsaka
problem med USB-kompatibiliteten.
7) Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar som
den ska.
8) PTP-protokoll för digitalkamera stöds inte.
9) Koppla inte från USB-enheten under en
läsningsprocess.
10) Ju större bildupplösning desto längre fördröjning
till visning.
11) DRM-aktiverade MP3-/WMA-filer eller videofiler
som laddats ner från en kommersiell plats spelas
inte upp.
12) Extern hårddisk stöds inte.
13) Filformat som stöds
Format
Stillbilder
Musik
Film
Filnamn
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Filtillägg
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bithastighet
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Version
–
–
V8
Pixlar
640x480
–
–
720x480
Samplingsfrekvens
–
44,1kHz
44,1kHz
44,1KHz~ 48KHz
10
Svenska
01
Komma igång
Beskrivning
Frampanel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5V 500mA
13
12
11
1
EJECT-KNAPP (
2
FUNKTIONSKNAPP (
3
KNAPPEN TUNING NEDÅT & HOPPA ÖVER (
4
STOPP-KNAPP (
5
KNAPPEN SPELA/PAUS (
6
KNAPPEN INSTÄLLNING UPPÅTP & HOPPA ÖVER
(
)
Går till nästa titel/kapitel/spår.
Höjer FM-frekvensbandet.
7
VOLYMKONTROLL-knapp (
Volymjustering.
8
STRÖM-KNAPP (
9
AUX IN 1-KONTAKT
Anslut externa enheter, såsom en MP3-spelare.
10
USB-PORT
Anslut här och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, såsom
MP3-spelare, USB-flashminne etc.
11
SKIVFACK
Mata in skivan här.
12
FJÄRRKONTROLLSSENSOR
Identifierar signaler från fjärrkontrollen.
13
SKÄRM
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
Matar ut en skiva.
)
)
)
)
Läget växlas enligt följande:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ FM.
Går tillbaka till föregående titel/kapitel/spår.
Sänker FM-frekvensbandet.
Stoppar uppspelning av en skiva.
)
)
,
Spelar upp en skiva eller pausar uppspelning.
)
Slår på och av produkten.
Svenska
11
Komma igång
Bakpanel
1
2
3
FM ANT.
4
5
FRONT R
FRONT L
6
FM ANT.
SUBWOOFER
7
8
1
HDMI OUT-UTTAG
Använd HDMI-kabeln, anslut den här HDMI-utgångsterminalen till HDMIingångsterminalen på din TV för bästa bildkvalitet.
2
COMPONENT VIDEO OUTPUT-UTTAG
Anslut en TV med komponent/videoingång till de här uttagen.
3
VIDEO OUT-UTTAG
Anslut ingångsuttagen på din TV (VIDEO IN) till uttagen VIDEO OUT på den
här enheten.
4
AUX IN 2-UTTAG
Anslut till den analoga 2CH-utgången på en extern enhet (exempelvis video)
5
EXTERNT DIGITALT OPTISKT IN-UTTAG
(DIGITAL AUDIO IN)
Använd den här anslutningen för extern utrustning med digital utdata.
6
2,1-KANALS HÖGTALARUTGÅNGSANSLUTNINGAR
Anslut de främre subwoofer-högtalarna.
7
FM-ANTENNUTTAG
Anslut FM-antennen.
8
KYLFLÄKT
Fläkten startar alltid när strömmen slås på. Se till att du har minst 10 cm
fritt utrymme på alla sidor av fl äkten när du installerar produkten.
12
Svenska
01
Komma igång
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
Slå på och av produkten.
Om du vill ändra till hemmabio eller TVläge på fjärrkontrollen ska du kontrollera
den här knappens LED-färg.
- Hemmabio: Orange
- TV : Grön
Tryck på sifferknappen för att använda
alternativen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
V-SOUND
DSP /EQ
Tryck för att stoppa/spela upp en skiva.
MUTE
VOL
TUNING
/CH
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Tryck för att kontrollera skivmenyn.
TOOLS
INFO
Tillåt åtkomst till vanliga funktioner på
produkten, såsom fotolistan
eller
GRÖN (B): Tryck för att förinställa FMstationer.
Justerar skärmens ljusstyrka.
Reglerar och stabiliserar volymnivån
vid stora volymförändringar.
Sök efter aktiva FM-stationer och
ändra kanaler.
Gör det möjligt för dig att upprepa
en titel, ett kapitel, ett spår eller
en skiva.
Använd det här alternativet för att
öppna titelmenyn.
Visa aktuell skivstatus (fil).
Välj skärmmenyalternativen och
ändra menyvärde.
Återgå till föregående meny.
Välj önskat DSP-/EQ-ljudläge.
Tryck för att pausa en skiva.
Slår av ljudet tillfälligt.
Används för att ändra ljud-/
undertextspråk, vinkel etc.
Ställ in tiden för att stänga av
produkten av sig själv.
Tryck för att söka bakåt eller
framåt.
Tryck för att hoppa bakåt eller framåt.
Tryck för att gå till huvudmenyn.
Mata ut en skiva.
0
Detta ger dig känslan av att lyssna på
5.1 kanalljudssystem.
Justerar volymen.
Det här är lägesvalsknappen.
eller
Tryck för att välja TV:ns videoläge.
Stänger menyn.
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Tillåt åtkomst till vanliga funktioner på
produkten, såsom fotolistan
eller
GUL (C): Välj MONO eller STEREO för
radiosändningar.
BLÅ(D) : Konverterar ljudet för CD:n till
MP3-filsformat.
Välj önskat läge för P.BASS eller
MP3 ENHANCEMENT.
Svenska
13
Komma igång
Installera batterierna i
fjärrkontrollen
* Batteristorlek: AAA
Lista över koder för TV-märken
Märke
Kod
Märke
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
Brocsonic
59, 60
Panasonic
Penney
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
✎ OBS!
`
`
`
`
Placera batterierna i fjärrkontrollen så att polerna
överensstämmer: (+) till (+) och (–) till (–).
Byt alltid båda batterierna samtidigt.
Utsätt inte batterierna för eld eller lågor.
Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters
rak linje.
Installera fjärrkontrollen
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
50, 51, 52, 53, 55
Du kan kontrollera vissa funktioner för din TV med
den här fjärrkontrollen.
Daewoo
Daytron
När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen
Dynasty
03
1. Tryck på knappen DVD RECEIVER/TV för att
ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
3. Medan du håller in POWER anger du koden som
motsvarar märket på din TV.
~ Om det finns flera koder i tabellen som
motsvarar TV:n får du prova en i taget för att
se vilken som fungerar.
~ Exempel: För en Samsung-TV
Håll ned POWER-knappen samtidigt som du
använder sifferknapparna för att ange 00, 15, 16,
17 eller 40.
4. När TV:n stängs av är inställningen klar.
~ Du kan använda knapparna TV POWER,
VOLUME, CHANNEL och sifferknapparna (0~9).
✎ OBS!
`
`
Fjärrkontrollen kanske inte fungerar eller så är vissa
åtgärder inte möjliga med vissa TV-fabrikat.
Fjärrkontrollen fungerar med Samsung TV som
standard.
14
Svenska
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
2. Tryck på POWER för att slå på TV:n.
Kod
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
03, 40
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
SSS
18
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
02
Anslutningar
Anslutningar
Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av produkten till andra externa komponenter.
Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
Ansluta högtalarna
Position på produkten
SW
2,5 till 3 gånger TV-skärmens storlek
Främre högtalareei
Subwoofer
!
`
`
`
`
g
Placera den på ett stativ, en hylla eller under TVbordet.
Välja lyssningsposition
Lyssningspositionen ska vara ungefär 2,5 till 3 gånger
avståndet för TV:ns skärmstorlek, från TV:n.
Exempelvis:
För 32" TV 2~2,4 m
För 55" TV 3,5~4 m
Placera dessa högtalare framför lyssningspositionen, vända inåt (cirka 45°) mot
dig. Placera högtalarna så att deras diskanthögtalare hamnar på samma höjd
som ditt öra.
Subwooferns placering är inte så viktig. Placera den där du önskar.
OBSERVERA
Barn får inte leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna välter.
Kontrollera att polerna (+/–) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
Se till att subwoofern inte kan nås av barn. Barnen kan sticka in händer eller främmande föremål i hålet på
subwoofern.
Häng inte subwoofern på väggen med hjälp av hålet.
✎ OBS!
`
Om du placerar en högtalare nära TV:n kan färgerna på skärmen förvrängas PGA att högtalaren genererar
magnetiskt fält. Om det inträffar ska du flytta högtalaren en bit från TV:n.
Högtalarkomponenter
(V)
(H)
Främre
SUBWOOFER
HÖGTALARKABEL
Svenska
15
Anslutningar
Ansluta högtalarna
1. Tryck ned terminalklämman på högtalarens baksida.
2. Sätt i den svarta kabeln i den svarta terminalen (–) och den röda kabeln i den
röda terminalen (+) och släpp sedan klämmorna.
3. Anslut kontakterna på baksidan av produkten. Matcha färgerna på
högtalarkontakterna med de på högtalaruttagen.
Svart
Röd
FM ANT.
Främre högtalare (H)
Främre högtalare (V)
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
Subwoofer
Fästa den toroidformade ferritkärnan på huvudenhetens strömsladd
Om du fäster en toroidformad ferritkärna på huvudenhetens strömsladd hjälper det till att
förhindra RF-störningar från radiosignaler.
1. Drag ut fixerfliken på den toroidformade ferritkärnan för att öppna den.
2. Linda två varv på huvudenhetens strömsladd.
3. Fäst den toroidformade ferritkärna på huvudenhetens strömsladd enligt bilden och tryck tills det klickar.
FM ANT.
Under 5 cm
16
Svenska
02
Anslutningar
Ansluta video out till TV:n
Välj en av de fyra metoderna när du ansluter till en TV.
FM ANT.
METOD 3
METOD 4 (erbjuds)
METOD 1
Grön
METOD 2
Blå
Röd
METOD 1 : HDMI
Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget HDMI OUT på baksidan av produkten till uttaget HDMI IN på
din TV.
METOD 2 : Component Video
Om TV:n är utrustad med Component Video-ingångar kan du ansluta en Component videokabel (medföljer
ej) från uttagen COMPONENT OUT (Y, PB och PR) på baksidan av hemmabiosystemet till Component Video
Input-uttaget på TV:n.
METOD 3 : Scart
Om TV:n är utrustad med en SCART-ingång ska du ansluta medföljande videokabel från VIDEO OUT på
baksidan av produkten till VIDEO-uttaget på Scart-adaptern, och sedan ansluta SCART-adapterns kontakt till
SCART IN på TV:n.
METOD 4 : Composite Video
Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-uttaget på produktens baksida till VIDEO IN-uttaget på
TV:n.
Svenska
17
Anslutningar
✎ OBS!
`
`
`
Tillgängliga upplösningar för HDMI-utgång är 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Se sidan 22 gällande inställning
av upplösning.
Den här produkten stöder sammanflätat skanningsläge 480i (576i) för komponent-/komposit-utgång.
Efter att videoanslutningen är klar ska du ställa in videoingångskällan på din TV för att överensstämma med
produkten.
Slå först på den här produkten innan du ställer in videokällan på TV:n. TV:ns bruksanvisning finns mer
information om hur du väljer ingångskälla för TV:ns video.
! OBSERVERA
`
Anslut inte till enheten genom en videobandspelare. Videosignaler som kommer in genom videobandspelaren
kan påverkas av upphovsrättsskyddssystem och bilden blir förvriden på TV:n.
HDMI-FUNKTION
Funktionen HDMI Auto Detection
Spelarens videoutgång ändras automatiskt till HDMI-läge vid anslutning av en HDMI-kabel när strömmen är på.
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
~ HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning.
Genom att använda HDMI, överförs en digital video- och audiosignal med hembiosystemet och det visas
en levande bild på TV:n med HDMI-ingångsuttag.
~ Beskrivning av HDMI-anslutning
- HDMI utsänder endast en digital signal till TV:n.
- Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan slumpvisa brusigheter uppträda
på skärmen.
~ Vad är HDCP?
~ HDCP (High-band width Digital Content Protection) är ett system som skyddar DVD-innehåll som utsänds
via HDMI från att kopieras. Det erbjuder en säker, digital länk mellan en videokälla (PC, DVD etc) och en
visningsenhet (TV, projektor etc). Innehållet krypteras i källans enhet för att förhindra obehöriga kopior från
att skapas.
✎ OBS!
`
Om en HDMI-kabel är anlusten finns inte utsignalerna för komposit (video) eller komponentvideo.
Använda Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter från Samsung med fjärrkontrollen
för Samsung-TV:n. Anynet + kan användas genom att ansluta den här produkten till en SAMSUNG-TV med en
HDMI-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om SAMSUNG-TV:n stöder Anynet+.
1. Anslut produkten till en Samsung-TV med en HDMI-kabel. (Se sidan 17)
2. Ställ in funktionen Anynet+ på din TV. (Se bruksanvisningen för din TV för mer information.)
✎ OBS!
`
`
`
Funktionen Anynet+ stöder vissa knappar på fjärrkontrollen.
Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMI-kabel inte stöder CEC.
Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMI-utgångsupplösningar inte fungerar. Se bruksanvisningen för
din TV.
`
Kontrollera om det finns en logotyp för
funktionen Anynet+.)
18
Svenska
l(Om din TV har en logotyp för
så stöder den
02
Anslutningar
Ansluta FM-antennen
FM-antenn (medföljer)
FM ANT.
1. Anslut medföljande FM-antennen till uttaget för FM-antenn.
2. För antennkabeln långsamt runt tills du hittar en plats där mottagningen är bra. Fäst antennkabeln på
väggen eller på någon annan stabil plats.
✎ OBS!
`
Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
Ansluta ljud från externa komponenter
Audiokabel
(medföljer ej)
Audio Out
5V 500mA
AUX1 : Ansluta en extern komponent/MP3-spelare
Komponenter som exempelvis en MP3-spelare.
1. Anslut AUX IN1 (Audio) på produktens sida till Audio Out på den externa enheten/MP3-spelaren.
2. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja ingången AUX1.
~ Läget växlas enligt följande :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ FM.
✎ OBS!
`
För att optimera systemanvändningen efter att ha växlat till AUX-läget kommer signalen att ljuda i några
sekunder.
Svenska
19
Anslutningar
Ansluta ljud från externa komponenter
FM ANT.
Vit
Audiokabel (medföljer ej)
Om den externa analoga
komponenten endast har
en ljudutgång ansluter du
antingen till vänster eller
höger.
VCR
AUX 2
Röd
Optisk kabel
(medföljer ej)
Digitalbox
OPTISK
AUX 2 : Anslutning till extern, analog komponent
Analoga signalkomponenter som video.
1. Anslut AUX IN 2 (Audio) på produkten till Audio Out på den externa enheten.
~ Se till att matcha färgerna för de uttag som ansluts.
2. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja ingången AUX 2.
~ Läget växlas enligt följande:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ FM.
✎ OBS!
`
Du kan ansluta Video-ut-kontaken på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontakerna på
videobandspelaren till den här produkten.
`
För att optimera systemanvändningen efter att ha växlat till AUX-läget kommer signalen att ljuda i några
sekunder.
OPTISK: Anslutning till extern, digital komponent
Digitala signalkomponenter, såsom kabelbox/satellitmottagare (digital-TV-box).
1. Anslut DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på produkten till den digitala utgången på den externa enheten.
2. 2Tryck på FUNCTION-knappen för att välja D.IN
~ Läget växlas enligt följande :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ FM.
20
Svenska
RDS DISPLAY
TA
1
PTY-
2
3
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Installation
9
03
DSP /EQ
0
1. Tryck på knappen POWER när den är
inkopplad i TV:n för första gången.
Den initiala inställningsskärmen visas.
Initial setting > On-Screen Language
Ställa in inställningsmenyn
Åtkomststegen kan variera beroende på den valda
MUTE
menyn. GUI (Graphical User Interface) i den här
bruksanvisningen kan variera, beroende på firmwareTUNING
VOL
version.
/CH
REPEAT
1
Select a language for the on-screen displays.
DISC MENU
English
Korean
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Dutch
French
3
German
Italian
Move Select
Return
2
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
A
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen ENTER för att välja Startknappen.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat TVförhållande och tryck sedan på knappen ENTER.
DIMMER
`
`
`
Om HDMI-kabeln är ansluten till produkten så visas inte
TV-förhållandet.
Om du går till föregående skärm trycker du på knappen
RETURN.
Så fort du har valt ett menyspråk kan du ändra det
genom att trycka på knappen STOPP (@) på
fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder utan skiva.
När den initiala inställningsskärmen inte visas ska du se
avsnittet för initial inställning. (Se sidan 23)
Välja videoformat
Varje land har en egen standard för videoformat.
Du kan välja videoformat mellan NTSC eller PAL.
Tryck och håll ned sifferknapp 7 på fjärrkontrollen i
mer än 5 sekunder när produkten är frånslagen.
~ "NTSC" eller "PAL" visas på displayen. Tryck nu
på sifferknapp 7 för att välja antingen
"NTSC" eller "PAL".
~ Videoformatet för skivan måste vara samma som
videoformatet för din TV.
AUDIO UPSCALE
1
P .BASS
MENU-knapp : Visar hemmenyn.
2
RETURN-knapp : Återgå till föregående
inställningsmeny.
3
ENTER / DIRECTION-knapp
Flytta markören och välj ett alternativ.
Välj den aktuella posten.
Bekräfta inställningen
4
EXIT-knapp : Stänger installationsmenyn.
✎ OBS!
`
S . VOL
4
Settings
Function
DVD/CD
1. Tryck på knappen POWER.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Settings
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
meny och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
undermeny och tryck sedan på knappen
ENTER.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
menyalternativ och tryck sedan på knappen
ENTER.
6. Tryck på knappen EXIT för att lämna
inställningarna.
Svenska
21
Installation
Före start (initial inställning)
Installation
Display
Du kan konfigurera olika visningsalternativ, såsom
TV-förhållande, upplösning etc.
TV-förhållande
Beroende på vilken typ av TV du har kanske du vill
justera skärminställningen.
~ On : Originalupplösningen för DVD-skivan
överförs direkt till TV:n.
~ Off : Den utgående upplösningen ställs in enligt
tidigare upplösning, oavsett skivans
upplösning.
✎ OBS!
`
~ 4:3 Pan-Scan
Välj när du vil se 16:9 video som
erbjuds av DVD:n utan svarta streck
överst och nederst, även om du har
en TV med skärmförhållande på 4:3
(exterm vänster- och högerandel för
filmbilden kapas).
~ 4:3 Letter Box
Välj det här alternativet när du vill se
totalt antal DVD-tillbehör för 16:9
skärmförhållande, även om du har en
TV med ett skärmförhållande på 4:3.
Det kommer att synas svarta fält överst
och nederst på skärmen.
~ 16:9 Wide
Du kan visa hela bilden i 16:9 på en
bredbilds-TV.
`
`
Detta optimerar bildkvaliteten i enlighet med
innehållet (på skivan, DVD, etc.) som du vill
spela upp på din BD Wise-kompatibla
Samsung-TV.
Om du vill ändra upplösningen i BD Wise-läget
måste du först ställa in BD-läget som Off (Av).
BD Wise avaktiveras om spelaren ansluts till en
enhet som inte stöder BD Wise.
Upplösning
Anger utående upplösning för HDMI-videosignal. Sifran
480p(576p), 720p, 1080i och 1080p indikerar antal linjer
för videon.
I och p indikerar sammanflätad och progressiv skanning.
~ BD Wise : Ställer automatiskt in optimal upplösning vid
anslutning via HDMI till en TV med funktionen BD Wise. (BD
Wise-menyalternativet visas bara om BD Wise är inställd på
On.)
~ 480p(576p) : Utgående 480 linjer för progressiv video.
~ 720p : Utgående 720 linjer för progressiv video.
~ 1080i : Utgående 1080 linjer för sammanflätad video.
~ 1080p : Utgående 1080 linjer för progressiv video.
✎ OBS!
`
✎ OBS!
`
`
`
När du använder HDMI konverteras skärmen automatiskt till läget
16:9 Wide och TV-förhållandet avaktiveras.
Om en DVD har bildformatet 4:3 kan du inte visa det i
bredbildsformat.
Eftersom DVD-skivor är inspelade med olika bildformat kan de se
olika ut beroende på programvara, TV-typ och inställningar för
TV:ns bildförhållande.
BD Wise
(Endast produkter från Samsung)
BD Wise är Samsungs senaste interanslutningsfunkti
on. När du ansluter produkter från Samsung med
BD-Wise till varandra via HDMI ställs optimal
upplösning in automatiskt.
22
Svenska
`
Om Component eller Composite är anslutet
stöder upplösningen bara 480i(576i).
1080P kanske inte visas beroende på TV.
HDMI-format
Du kan optimera färginställningen från HDMIutgången. Välj en ansluten enhetstyp.
~ Monitor : Välj om den ska anslutas till en skärm via HDMI.
~ TV : Välj om den ska anslutas till en TV via HDMI.
03
DRC (Dynamic Range Compression)
Den här funktionen balanserar skillnaden mellan de
högsta och det lägsta ljuden. Du kan använda den
här funktionen för att få Dolby Digital-ljud när du tittar
på film på med låg ljudnivå, t.ex. på natten.
~ Du kan välja antingen av, 2/8, 4/8, 6/8, Full
AV-SYNC
Video- och audiosynk kanske inte matchar med
digital TV. Om detta inträffar kan du justera
ljudfördröjningstiden för att passa video.
~ Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 ms
och 300 ms. Ställ in den på optimal status.
Installation
System
Ljud
Initiial inställning
Genom att använda den initiala inställningen kan du ställa
in språk och TV-förhållande.
✎ OBS!
`
Om HDMI-kabeln är ansluten till produkten
visas inte TV:ns förhållande och den ställs in på
16:9 Wide automatiskt.
Registrering av DivX (R)
Visa DivX(R) VOD-registreringskoden för att köpa
och spela upp DivX(R) VOD-innehåll.
HDMI AUDIO
Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara
antingen On eller Off.
~ Off : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet
kommer ut genom produktens högtalare.
~ On : Både video- och ljudsignaler överförs visa
HDMI-kabeln och ljudet kommer endast ut
genom TV:n högtalare.
✎ OBS!
`
Standardvärdet för den här funktionen är HDMI
Audio Off.
`
HDMI Audio är automatiskt mixat för 2 kanaler för
TV-högtalare.
`
Om HDMI-audio är inställt på On (På) så fungerar
inte DSP EQ/P.BASS.
EQ Optimizer
Ställ in optimal EQ automatiskt beroende på region.
~ Off: Slår av EQ Optimizer.
~ On: Slår på EQ Optimizer.
Svenska
23
Installation
Språk
Du kan väljs språk för skärmmenyer, skivmenyer etc.
Settings
Display
Parental : Off
Audio
Password : Change ▶
System
Language
OSD
Language
Välj språk för skärmmenyerna.
Disc Menu
Välj språk för skivmenyerna.
Security
Support
Move Audio
Subtitle
Välj språk för skivundertexter.
a O
m du vill välja ett annat språk väljer du OTHERS
på skivmenyn, sedan väljer du Audio and Subtitle
och därefter anger du språkkoden för ditt land (se
sidan 35).
a Du kan inte välja OTHERS i menyn för skärmspråk.
✎ OBS!
`
Return
Säkerhet
Barnlåsfunktionen fungerar i samband med DVD-skivor
som har tilldelats en klassificering som hjälper dig att
kontrollera vilken typ av DVD-skivor som familjen tittar på.
Det finns upp till 8 klassificeringar på en skiva.
Barnlås
Välj den klassificering du vill ställa in.
Ett höger nummer indikerar att programmet endast är
avsett för vuxna. Om du till exempel väljer upp till nivå 6
kommer skivor som har nivå 7 eller 8 inte att spelas.
Ange lösenordet och tryck sedan på knappen ENTER.
- Lösenordet är som standard "7890".
- När inställningen är slutförd återgår skärmen till
föregående skärmvisning.
Lösenord
Välj Change och anger den 4-siffriga koden för att
ställa in barnlås med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Svenska
Om du glömmer din kod
1. Mata ut skivan.
2. Tryck på och håll in knappen STOPP (@) på
fjärrkontrollen i 5 sekunder eller mer utan någon
skiva inmatad. Alla inställningar återgår till
fabriksinställningar.
Support
Det valda språket visas bara om det hanteras
av skivan.
24
Select
Välj språk för skivljud.
Produktinformation
Ange produktinformation, såsom modellkod,
programversion etc.
04
Grundfunktioner
Mata in en skiva i skivfacket med skivetiketten
uppåt.
BA
✎ OBS!
`
Återupptagningsfunktion: När du avbryter
skivuppspelningen kommer produkten ihåg var
du stannade, så när du sedan trycker på knappen
SPELA igen, kommer den att starta där du
slutade senast. (Den här funktionen fungerar
endast med DVD-skivor.) Tryck på knappen
STOPP två gånger under uppspelning för att
avaktivera återupptagningsfunktionen.
` Om inga knappar trycks in på produkten eller
fjärrkontrollen på mer än 3 minuter när produkten
är i pausläge kommer den att ändras till STOPPläge.
` Initialskärmen kan se olika ut beroende på
innehållet på skivan.
` Piratkopierade skivor kan inte köras på den här
spelaren eftersom de strider mot CSS:s (Content
Scrambling System: ett kopieringsskyddssystem)
rekommendationer.
a visas när en ogiltig knapp trycks in.
TV-skärmsläckare/energisparfunktion
~ Om produkten lämnas i stoppläge mer än 5
minuter utan att användargränssnittet används så
visas en skärmsläckare på TV:n.
~ Om produkten har lämnats i skärmsläckarläget i
mer än 20 minuter kommer den automatiskt att
slås av.
Track01
1/17
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Mata in en musik-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i
skivfacket.
~ På en musik-CD spelas första spåret upp
automatiskt.
- Tryck på knapparna [] för att gå till
föregående/nästa skärmvisning.
~ För MP3/WMA-skivan trycker du på
knapparna ◄► för att välja Music och
sedan trycker du på knappen ENTER.
- Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskad fil och tryck sedan på knappen
ENTER.
- Tryck på knapparna [] för att gå till
föregående/nästa sida.
2. Tryck på knappen STOPP (@) för att stoppa
uppspelning.
✎ OBS!
`
`
`
Vissa MP3/WMA-CD-skivor kanske inte kan spelas,
beroende på inspelningsläge.
Innehållsförteckningen på en MP3-CD varierar
beroende på vilket MP3/WMA-spårformat som är
inspelat på skivan
WMA-DRM-filer kan inte spelas.
Svenska
25
Grundfunktioner
Ljuduppspelning av CD (CD-DA)/MP3/WMA
Skivuppspelning
Grundfunktioner
Uppspelning av JPEG-fil
Använda uppspelningsfunktionen
Bilder som är tagna med digitalkamera eller
videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på
en cd och spelas upp i den här produkten.
Sökning framåt/bakåt
dBAD
1. Lägg JPEG-skivan i skivfacket.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Photo och
tryck sedan på ENTER.
Tryck på knapparna () för sökfunktionen.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den mapp
du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den bild
du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ENTER.
~ Den valda filen spelas upp och bildspelet
startar.
~ För att avbryta bildspelet trycker du på
knappen PAUS (#).
~ Du kan visa föregående/nästa fil genom att
trycka på knapparna ◄,► under
bildspelsläget.
( 1 ➞ ( 2 ➞ ( 3 ➞ ( 4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
✎ OBS!
`
`
Det spelas inget ljud i sökläget.
`
Den här funktionen är bara tillgänglig för CD-DA.
Uppspelningssökningen producerar bara ljud vid
sökning i hastigheten ) 1 och ) 2.
Hoppa över scener/spår
dBAD
ROOT
Tryck på knapparna [].
~ Varje gång knappen trycks in under uppspelning
kommer föregående eller nästa kapitel, spår eller
mapp (fil) att spelas.
~ Du kan inte hoppa över flera kapitel i följd.
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Långsam uppspelning
Return
dD
Roteringsfunktion
G
Tryck på GRÖN(B) eller GUL(C) knapp i PAUS-läge.
~ GRÖN (B) knapp: Rotera 90° moturs.
~ GUL (C) knapp: Roterar 90° medurs
✎ OBS!
`
Maximal upplösning som stöds av den här
produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för
standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0
MPixel) för progressiva bildfiler.
26
Svenska
Tryck på knappen PAUS (#) och sedan på knappen
) för långsam uppspelning.
d
D
*1 ➞*2 ➞*3
*1 ➞*2 ➞*3
✎ OBS!
`
Inget ljud hörs under långsam uppspelning.
`
Baklänges uppspelning går inte att göra i långsamt
tempo.
7
8
9
DSP /EQ
0
04
Använda titelmenyn MUTE
dD
VOL
På DVD-skivor med flera titlar kan du visa titeln för
varje film.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Tryck på knappen PAUS flera gånger.
~ Bilden flyttas framåt en ruta varje gång knappen
trycks in under uppspelning.
1. Tryck på knappen TITLE MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
✎ OBS!
`
TOOLS
2. Tryck på knapparna ▲▼◄►för
att
välja önskat alternativ och tryck
sedan på knappen ENTER.
Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.
`
D
DVD RECEIVER/TV
RETURN
EXIT
Beroende på skivan kan menyinställningsalternativen
variera och den här menyn kanske inte är tillgänglig.
A
DIMMER
TA
Tryck på knappen ◄,► under uppspelning.
1gång 2
~ Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje
PTYPTY SEARCH
du trycker på knappen ►.
~ Uppspelningen hoppar bak 5 minuter varje4gång 5
du trycker på knappen ◄
7
FUNCTION
TV SOURCE
SLEEP
RDS DISPLAY
`
INFO
✎ OBS!
POWER
5-minuters överhoppningsfunktion
✎ OBS!
d
TUNING
/CH
REPEAT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
3
PTY+
6
8
9
DSP /EQ
Du kan bara använda den här funktionen på DivX.
0
Använda skivmenyn
d
Du kan använda menyerna för ljudspråk,
undertextningsspråk, profil etc.
1. Tryck på knappen DISC MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄►för att
välja önskat alternativ och tryck
sedan på knappen ENTER.
VOL
MUTE
TUNING
/CH
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
✎ OBS!
`
Beroende på skivan kan
RETURN
menyinställningsalternativen variera och den här
menyn kanske inte är tillgänglig.
TUNER MEMORY
A
DIMMER
B
S . VOL
EXIT
MO/ST
CD RIPPING
C
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Svenska
27
Grundfunktioner
Stegvis uppspelning
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
Grundfunktioner
2
Upprepa uppspelning1
PTY-
3Upprepad uppspelning A-B
PTY SEARCH
4
5
dBAD
7
DVD/DivX Repeat
DSP /EQ
1. Under uppspelning av DVD- eller CD-skiva
trycker du på knappen REPEAT på
fjärrkontrollen.
2. För DVD trycker du på knapparna ▲▼ för att
välja A-.
För CD trycker du på knappen REPEAT flera
gånger tills
visas.
4. Tryck på knappen ENTER på den punkt där du
vill upprepad uppspelning ska starta (A).
OFF
MUTE
VOL
TUNING
/CH 5. 4. Tryck på knappen ENTER på den punkt där
REPEAT
du vill upprepad uppspelning ska sluta (B).
1. Under uppspelning av DVD/DivX
trycker du på knappen REPEAT på
DISC MENU
MENU
fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskat upprepningsläge och tryck
sedan på knappen ENTER. TOOLS
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OFF och
återgå till normal uppspelning och tryck sedan
på knappen ENTER.
Z
D
A
B
28
✎ OBS!
`
DIMMER
MO/ST
CD RIPPING
C
D
S . VOL
;
;
;
(Upprepning av ; Upprepa spår ;
Upprepa Alla; Random ; Upprepa Avsnitt A-B
;
;
; ;
(Upprepning av ; Upprepa spår;
Upprepningskat. (katalog); Upprepa Alla;
Random)
Svenska
AUDIO UPSCALE
P .BASS
1. Under uppspelning av CD/ MP3 trycker du på
knappen REPEAT flera gånger för att välja det
upprepningsläge du vill ha.
A
INFO
EXIT
MEMORY
Track ➞ Dir (katalog) ➞ DiscTUNER
➞ Off
CD/MP3 Repeat
B
5. För att återgå till normal uppspelning,
För DVD trycker du på knapparna ▲▼ för att välja OFF.
För CD trycker du på knappen REPEAT för att välja .
TITLE MENU
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞RETURN
Off
;
dB
6
kan upprepa uppspelningen av ett visst angivet
9Du
avsnitt på en DVD eller CD.
8
Du kan upprepa titel, kapitel eller avsnitt (A-B 0
Repeat) för DVD/DivX.
Repeat PTY+
Funktionen att upprepa A-B fungerar inte med
DivX-, MP3- och JPEG-skivor.
RDS DISPLAY
TA
2
1
PTY-
PTY SEARCH
5
7
8
9
0
dD
03/04
MUTE
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
VOL
1/1
REPEAT
Select
DISC MENU
1. Tryck på knappen TOOLS på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knappen ▲▼ för att välja
önskat alternativ.
MENU
TOOLS
): Hänvisar till filmens
ljudspårsspråk. En DVD-skiva kan
innehålla upp till 8 ljudspråk.
` Undertext(
): Motsvarar de
undertextningsspråk som är
tillgängliga på skivan. Du kan välja
undertextningsspråk alternativt inte
visa någon undertextning alls. En
DVD-skiva kan innehålla upp till 32
undertextningsspråk.
TUNING
/CH
` Vinkel(
): När en DVD-skiva innehåller
flera vinklar för en viss scen kan du
använda vinkelfunktionen.
TITLE MENU
` Ljud(
INFO
Välja
ljudspråk
dD
RETURN
EXIT
3. Tryck på knapparna ◄►för att välja önskad
1. Tryck på knappen TOOLS.
inställningsändring och tryck sedan på knappen
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
ENTER.
).
A
B
C2. Tryck
D på knappen ▲▼ för att välja ljud (
- Du kan använda sifferknapparna påDIMMER
S . VOL 3.
AUDIOTryck
UPSCALE på knapparna ◄► eller sifferknapparna
fjärrkontrollen för att styra vissa alternativ.
P .BASS
för att välja önskat ljudspråk.
4. För att ta bort skivinformationen trycker du på
~ Beroende på antalet språk som finns på en
knappen TOOLS igen.
DVD-skiva visas olika ljudspråk varje gång du
trycker på knappen.
OBS!
` Om du spelar upp innehåll från verktygsmenyn kanske
vissa funktioner inte är aktiverade beroende på skivan.
` Du kan också välja DTS eller Dolby Digital, beroende på
skiva.
` Vissa verktygsmenyer kan variera beroende på skivor och
filer.
✎
TOOLS menu
) : För åtkomst till önskad titel
när det finns mer än en på skivan.
Om det exempelvis finns mer än en film
på en DVD-skiva identifieras varje film
som en titel.
` Kapitel(
) : De flesta DVD-skivorna är
inspelade i kapitel så att du enkelt kan
hitta ett specifikt avsnitt.
` Speltid( ) : Du kan spela upp filmen
från en önskad tid. Du måste ange
starttiden som referens.
Sökfunktionen för tid fungerar inte på
vissa skivor.
` Titel(
Svenska
29
Grundfunktioner
DSP /EQ
Visa skivinformation
Change 6
04
4
3
PTY+
SLEEP
PTY-
TA
2
1. Tryck på knappen TOOLS.
3
PTY SEARCH
Vinkelfunktion 4
5
7
8
dD
PTY+
6
9
d
DSP /EQ
0
Den här funktionen gör det möjligt för dig att visa
samma scen i olika vinklar.
2. Tryck på knappen ▲▼ för att välja
Undertext (
).
3. Tryck på knapparna ◄► eller sifferknapparna
för att välja önskat undertextningsspråk.
~ Beroende på antalet språk som finns på en
DVD-skiva visas olika undertextningsspråk
varje gång du trycker på knappen.
✎ OBS!
Funktionerna för undertextning och audiospråk
kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.
I DivX-filformat, kan undertextningsspråken
representeras genom enbart nummer.
Rubrikfunktion
DVD RECEIVER/TV
1
Välja undertextningsspråk
`
FUNCTION
TV SOURCE
RDS DISPLAY
Grundfunktioner
`
POWER
1. Tryck på knappen TOOLS.
2. Tryck på knappen ▲▼ för att välja Vinkel
(
).
MUTE
3. Tryck på knapparna ◄► eller sifferknapparna
för att välja önskad vinkel.
✎ OBS!
`
VOL
REPEAT
TUNING
/CH
Vinkelfunktionen fungerar bara med skivor på vilka
flera vinklar har lagrats.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Ljudläge
TOOLS
INFO
P.BASS
D
~ Du måste ha viss erfarenhet av videoarbete och redigering för att använda den här funktionen på
rätt sätt.
~ För att använda rubrikfunktionen ska du spara
rubrikfilen (*.smi) i samma filnamn som den för
DivX-mediafil (*.avi) i samma mapp.
Exempelvis: Rot Samsung_007CD1.avi Samsung_007CD1.smi
~ Upp till 60 alfanumeriska tecken eller 30
östasiatiska tecken (2 byte-tecken som koreanska
och kinesiska) i filnamnet.
~ Undertext för DivX-file är *.smi, *.sub, *.srt över
148 kbyte stöds inte.
Funktionen P.BASS ger mer bas för att förstärka de
RETURN
EXIT
låga frekvenserna.
Funktionen MP3 ENHANCE erbjuder
TUNER MEMORY bättre
MO/ST ljudkvalitet
CD RIPPING
A
B
C
D
genom att skala upp samplingsfrekvensen.
DIMMER
Tryck på knappen P.BASS.
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
2-kanalig LPCMkälla
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3-fil
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF ➞
MP3 ENHANCE ON
✎ OBS!
`
`
`
30
Svenska
Funktionen P.BASS är endast tillgänglig med 2kanalig LPCM-källa, såsom mp3, Divx, cd och
wma.
Funktionen P.BASS fungerar inte med läget
DSP/EQ.
Om du trycker på P.BASS i DSP/EQ-läge slås
DSP/EQ-läget av automatiskt och funktionen P.
BASS fungerar.
MP3-förbättringsfunktionen är bara tillgänglig för
MP3-fil.
SLEEP
POWER
SLEEP
TA
PTY SEARCH
V-SOUND (Virtual Sound)
SLEEP
PTY+
~ DSP (Digital Signal Processor) : DSP-lägen har
RDS DISPLAY
4 olika ackustiska
5
6
utformats för att simluera
miljöer.
1 och JAZZ2 för
~ EQ : Du kan välja mellan ROCK, POP
PTY SEARCH
att optimera ljudet för den
7 musikgenre
8PTY- du spelar.
9
Tryck på knappen DSP/EQ.
DVD RECEIVER/TV
0
4
Ger verklighetstroget ljud via 2.1 kanaler med hjälp
4
av virtuella effekter som ger dig känslan av ett 5.13kanalsljud.
TA
5
6Tryck på knappen V-SOUND.
0
Beroende på musikgenre kan du välja
POP, JAZZ, och ROCK.
STUDIO
Ger en känsla som i en studio.
HALL
Erbjuder en klar musik, som om du
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
lyssnade i ett konserthus.
VOL
MOVIE
Ger känslan av att sitta i en biosalong.
CHURCH
PASS
DISC MENU
INFO
MENU
MO/ST
DIMMER
CD RIPPING
EXIT
Med den här funktionen reglerar och stabiliserar
du
P .BASS
MO/ST
volymen mot en drastisk volymändringTUNER
vidMEMORY
byte av
A
B
C
kanal eller scen.
CD RIPPING
Tryck på knappen S.VOL.
P .BASS
DIMMER
S . VOL
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPIN
B
C
D
A
D
RETURN
S . VOL
AUDIO UPSCALE
MENU
INFO
EXIT
TUNER MEMORY
TUNING
/CH
REPEAT
TITLE MENU
Välj det här alternativet
för normalt
TOOLS
ljud.
S.VOL (SMARTA VOLUME)
B
C
9
0
DISC MENU
TUNING
/CH
Ger en känsla som om du befann dig
i en stor kyrka.
RETURN
6
DSP /EQ
VOL
REPEAT
TOOLS
5
MUTE
TUNING
CLUB
3
8
MUTE
Simulerar VOL
ljudet från ett discotek
med
/CH MUTE
REPEAT
dunkande bas.
2
V-SOUND
Varje gång knappen trycks in ändras valet
9enligt följande:
DSP /EQ
VSOUND ON  VSOUND OFF
8
POPS,
JAZZ,
ROCK
7
PTY+
DSP /EQ
7
1
Grundfunktioner
RDS DISPLAY
FUNCTION
TV SOURCE
DSP (Digital Signal
1 Processor)/EQ
DVD2
RECEIVER/TV 3
PTY-
FUNCTION
TV SOURCE
04
DVD RECEIVER/TV
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCAL
P .BASS
D
AUDIO UPSCALE
~ Varje gång knappen trycks in ändras
valet enligt följande:
SVOL ON  SVOL OFF
Svenska
31
VOL
POWER
Grundfunktioner
DVD RECEIVER/TV
FUNCTION
TV SOURCE
DISC MENU
SLEEP
TOOLS
LyssnaRDSpå
radio
DISPLAY
2
1 fjärrkontrollen
Använda knapparna på
TA
Förinställa stationer
3
Förinställa FM 89.10 i minnet
REPEAT
MENU
/CH
TITLE MENU
INFO
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM
RETURN
EXIT
2. Tryck på knappen TUNING/CH (,,.)
för att välja
2. Ställ in önskad station.
<89.10>.
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
~ Automatic Tuning 1 : När knapparna [ ]
3. Tryck på knappen TUNER MEMORY.
trycks in väljs en förinställd station.
A
B
C
D
~ Numret blinkar på displayen.
~ Automatic Tuning 2 : Tryck och håll ned
S . VOL
AUDIO UPSCALE
DIMMER
DSP /EQ 4. Tryck på knappen [ ] för att välja
knappen TUNING/CH (,,.) för att automatiskt
P .BASS
förinställt nummer.
söka efter aktiva stationer.
~ Du kan välja mellan 1 och 15 förinställningar.
~ Manual Tuning : Tryck på knappen TUNING/CH
5. Tryck på knappen TUNER MEMORY igen.
(,,.) för att öka eller minska frekvensen stegvis.
~ Tryck på knappen TUNER MEMORY innan
Använda knapparna på produkten
siffran försvinner från skärmen.
~ Siffran försvinner från skärmen och stationen
är lagrad i minnet.
1. Tryck på FUNCTION -knappen ( MUTE) för att
välja FM
6. För att välja andra stationer upprepar du steg 2 till 5.
~ För att ställa in en förinställd station trycker du på
2. Välj en förinställningsstation.
TUNING
knapparna [ ] på fjärrkontrollen för att välja en
~ Automatic Tuning 1 : Tryck
på
knappen
STOPP
(
@
)
VOL
för att välja PRESET och tryck sedan REPEAT
på knapparna/CH
kanal.
[ ] för att välja förinställningsstation.
~ Automatic Tuning 2 : Tryck på knappen
STOPP ( @ ) för att DISC
väljaMENU
MANUALMENU
och tryckTITLE MENU
sedan och håll ned knapparna [ ] för att
automatiskt söka bandet.
~ Manual Tuning : Tryck
på knappen STOPP INFO
TOOLS
( @ ) för att välja MANUAL och tryck sedan på
knapparna [ ] för att ställa in lägre eller
högre frekvens.
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM
4
5
6
7
8
9
0
RETURN
EXIT
Ställa in Mono/Stereo
Tryck på knappen MO/ST.
A
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
~ Varje gång knappen trycks in växlar
DIMMER
ljudet mellan STEREO och
MONO.
~ I ett område med dålig mottagning
ska du välja MONO för en klar och
störningsfri sändning.
32
Svenska
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
MUTE
VOL
DISC MENU
TOOLS
B
INFO
Konverterar ljudet på en CD-DA (Compact Disc
Digital Audio) till filformatet MP3 innan det skickas till
en USB-enhet.
1. Anslut USB-enheten
till din produkt.
RETURN
EXIT
2. Mata in en CD-DA-skiva i skivfacket.
TUNER MEMORY
3. Tryck på knappen CD RIPPING.
MO/ST
CD RIPPING
A
B
~ För att starta rippning
av aktuellt
spårC
D
VOL
AUDIO UPSCALE
DIMMER
ska du trycka på
knappen CDS . RIPPING
på fjärrkontrollen medan systemet spelar P .BASS
upp spåret eller det tillfälligt är stoppat.
~ För att rippa alla spår på CD:n ska du trycka och hålla
in knappen CD RIPPING på fjärrkontrollen.
-"FULL CD RIPPING" visas på displayen och
rippningen startar.
5V 500mA
4. Tryck på knappen STOPP (@) för att stoppa rippningen.
~ När CD-rippningen är klar skapas en katalog med
namnet "RIPPING" på användarens USB-enhet och
den rippade filen sparas i formatet "SAM_XXXX”.mp3".
1. Anslut USB-enheten till USB-porten på
produktens sida.
2. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja USB.
~ READ visas på skärmen och försvinner
sedan.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja Video,
Music eller Photo.
- Välj en fil att spela upp.
✎ OBS!
`
`
Säker USB-borttagning
Utför säker borttagning innan du kopplar ur USBkabeln, för att undvika skador på minnet i USBenheten.
~ Tryck på den GULA(C) knappen.
- REMOVE visas på displayen.
~ Ta ur USB-kabeln.
✎ OBS!
`
Ta bort USB-kabeln från USB-porten. Det kan
skada data på USB-porten om du inte är
försiktig och tar den sakta.
`
`
`
`
`
`
`
`
Koppla inte ur USB-anslutningen eller strömsladden
under CD-rippningen. Det kan skada data. För att
stoppa CD-rippning trycker du på knappen STOPP och
kopplar från USB-enheten efter att systemet helt har
stoppat uppspelningen av CD:n.
Om du kopplar ur USB-anslutningen under CDrippningen kommer systemet att stängas av och du kan
inte ta bort den rippade filen.
Om du ansluter USB-enheten till systemet under tiden
den spelar upp en CD, stoppar systemet tillfälligt och
spelar sedan upp igen.
DTS-CD kan inte rippas.
Om rippningen pågått i mindre än 5 sekunder kanske
ingen rippningsfil skapas.
CD-rippning fungerar bara om USB-enheten formateras
i FAT-filsystemet. (NTFS-filsystem stöds ej.)
En lista med kompatibla enheter finns i specifikationer
för USB-värden.
Rippningen utförs med normal hastighet för x3.
Rippninngstiden kan vara längre med vissa USBenheter.
Medan systemet rippar en CD hörs inget ljud.
Tryck inte på eller rör vid systemet under CD-rippning.
När HDMI AUDIO är inställt på On (På) stöds inte
funktionen för CD-rippning.
Svenska
33
Avancerade funktioner
Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och
musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller
digitalkamera, med hög kvalitet genom att ansluta
lagringsenheten till USB-porten på produkten.
TITLE MENU
CD-rippning
USB-funktion
Spela upp mediefiler med USBvärdfunktionen
MENU
TUNING
/CH
05
Avancerade funktioner
REPEAT
Övrig information
Felsökning
Om enheten inte fungerar som den ska kan du felsöka i listan nedan. Om problemet inte är beskrivet nedan
eller om instruktionerna inte avhjälper problemet ska du stänga av enheten, dra ur strömkontakten och
kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Samsung Electronics Service Center.
Problem
Kontrollera/Åtgärda
Kan inte mata ut skivan.
• Sitter strökontakten ordentligt i uttaget?
• Slå av strömmen och slå på den igen.
Uppspelningen startar inte.
• Kontrollera DVD-skivans regionskod.
DVD-skivor som är köpta utomlands kanske inte kan spelas.
• CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på den här produkten.
• Kontrollera om barnlåset är korrekt inställt.
Uppspelningen startar inte direkt när
knappen Play/Pause är nedtryckt.
• Är skivan deformerad eller repig?
• Torka ren skivan.
Det hörs inget ljud.
• Det hörs inget ljud under snabb uppspelning, långsam uppspelning och stegvis
uppspelning.
• Är högtalarna korrekt anslutna?
• Är skivan skadad?
Ljudet kan endast höras från några
högtalare och inte alla 3.
• På vissa DVD-skivor kommer ljudet enbart ut ur de främre högtalarna.
• Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
• Justera volymen.
• När du lyssnar på en CD, radio eller TV, sänds ljudet ut ur de främre högtalarna.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Används fjärrkontrollen inom intervallet för vinkel och avstängd?
• Är batterierna slut?
• Har du valt läges(DVD RECEIVER/T)funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (DVD RECEIVER/T)?
• Skivan roterar men det är ingen
bild.
• Bildkvaliteten är dålig eller bilden
skakar.
• Är TV:n påslagen?
• Är videokablarna korrekt anslutna?
• Är skivan smutsig eller skadad?
• En dåligt tillverkad skiva kanske inte kan spelas.
Ljudspråk och undertextning fungerar inte.
• Ljudspråk och undertextning fungerar inte om skivan inte innehåller detta
Menyn för skiva/titel visas inte även
om funktionen för skiva/titel väljs.
• Använder du en skiva som inte innehåller menyer?
Det går inte att ändra
bildförhållande.
• Du kan spela 16:9 DVD-skivor i läget 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX och 4:3 PAN
SCAN, men 4:3 DVD-skivor kan endast visas i 4:3. Läs på DVD-skivans fodra och
välj sedan lämplig funktion.
34
Svenska
06
Kontrollera/Åtgärda
• Produkten fungerar inte.
(Exempelvis: Enheten får ingen
ström, frontpanelen fungerar inte
eller det hörs konstiga ljud.)
• Produkten fungerar inte normalt.
Jag har glömt lösenordet för
barnlåset.
• Tryck på och håll in knappen STOPP (@) på fjärrkontrollen i 5 sekunder eller mer.
När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• Om meddelandet NO DISC (INGEN SKIVA) visas på huvudenhetens skärm ska du hålla
in knappen STOPP (@) på fjärrkontrollen i minst 5 sekunder. “ INIT” visas på
skärmen och alla inställningar återgår till standardvärden.
Tryck sedan på knappen POWER.
När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Enheten kan inte ta emot
radiosändning.
• Är antennen korrekt ansluten?
• Om antennens insignal är svag ska du installera en extern FM-antenn på ett ställe med bra
mottagning.
Språkkodslista
Ange lämpligt kodnummer för OTHERS i skivmenyn, ljud och undertext. (Se sidan 24)
Kod
Språk
Kod
Kod
Språk
Kod
Interlingue
1345
Malagasy
1482
Kirundi
1527
1245
Inupiak
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1248
Indonesian
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Språk
Kod
Greek
1239
1144
English
1145
Esperanto
1149
1150
Assamese
1151
1051
Aymara
1052
Azerbaijani
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
Språk
Språk
Kod
Språk
Tajik
Svenska
35
Övrig information
Problem
Övrig information
Specifikationer
Allmänt
FM Tuner
HDMI
3,0 Kg
433 (B) x 142 (H) x 208 (D) mm
+5°C~+35°C
10 % till 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Läshastighet: 3,49 ~ 4,06 m/sek.
Ungefärlig speltid (enkelsidigt, Single Layer-skiva): 135 min.
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Max inspelningstid: 74 min.
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Max inspelningstid: 20 min.
480i(576i)
1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω laddning)
480i(576i)
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω laddning)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω laddning)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω laddning)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Främre högtalarutgång
133W x 2(3Ω)
Subwoofer ut
134W(3Ω)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-förhållande
70 dB
Kanaldelning
60 dB
Ingångskänslighet
(AUX) 400mV
Vikt
Mått
Intervall för driftstemperatur
Intervall för luftfuktighet
Signal/brus-förhållande
Känslighet
Total harmoniförvridning
DVD (Digital Versatile Disc)
Skiva
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Videoutgång
Component Video
Video/Audio
Förstärkare
Högtalarsystem
Högtalare
2.1-kanals högtalarsystem
Främre
Subwoofer
Impedans
3Ω
3Ω
Frekvensområde
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
Utgångsljud
86dB/W/M
88dB/W/M
Beräknad effekt
133W
134W
Maximal effekt
266W
268W
Mått (B x H x D)
Framsida : 185 x 605 x 185 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Vikt
Framsida: 1,6 Kg Kg
Subwoofer : 3,7 Kg
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
36
Svenska
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar
i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de
gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan
dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från
annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Download PDF

advertising