Samsung | SPF-72H | Samsung SPF-72H Bruksanvisning

| Sikkerhetssymboler |
Strøm
| Installasjon | Bruk og rengjøring |
Sikkerhetssymboler
Følg anvisningene nedenfor for å forhindre ulykker og skade på produktet ved å bruke produktet på korrekt måte.
Hvis du ikke følger de medfølgende anvisningene, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall.
Hvis du ikke følger medfølgende instruksjoner kan dette føre til mindre personskader eller skade på
eiendom.
| Sikkerhetssymboler |
Strøm
| Installasjon | Bruk og rengjøring |
Strøm
Sett inn strømpluggen på korrekt måte inntil den sitter godt på plass.
z
Hvis du ikke gjør dette, kan det føre brann.
Ikke bruke en skadet strømplugg, -ledning eller -kontakt, da dette kan forårsake
elektrisk støt eller brann.
Ikke berør strømpluggen med våte hender, da dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke kople mer enn ett apparat til en enkel kontakt, ettersom en overopphetet
kontakt kan forårsake brann.
Ikke bruk kraft til å trekke ut strømledningen. Ikke sett noe tungt på
strømledningen, dat dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Sørg for at du slår strømmen av og trekker ut strømpluggen fra kontakten før du
flytter produktet. Sørg også for å ta ut forbindelsesledninger fra andre enheter.
z
Å flytte produktet uten å ta ut strømledningen kan skade det under flytting, og kan
forårsake elektrisk støt eller brann.
Hold i pluggen når du trekker den ut av kontakten, da å trekke i ledningen kan
føre til at den blir skadet.
z
Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå brann, eller produktet blir kanskje ikke slått på
normalt.
Sørg for at strømpluggen er trukket ut før du rengjør produktet.
z
Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
Ikke la det komme vann i kontakt med eller inn i strømadapteren, ettersom dette
kan forårsake elektrisk støt eller brann.
z
Det anbefales på det sterkeste å ikke bruke produktet utendørs når det regner eller
snør, eller nær vann.
z
Når gulvet rengjøres med vann, må du unngå at vannet kommer i kontakt med
strømadapteren.
Ikke plasser strømadapteren nær et varmeapparat, ettersom dette kan forårsake
brann.
| Sikkerhetssymboler |
Installasjon
Strøm
| Installasjon | Bruk og rengjøring |
Når du monterer produktet på et skap eller hylle, må du ikke la den fremre kanten
på produktet stikke ut over kanten.
z
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at produktet faller ned, noe som kan føre til svikt
i produktet eller personskade.
Ikke plasser strømledningen nær et varmeapparat, ettersom strømledningen kan
smelte og foråsake elektrisk støt eller brann.
Ikke monter produktet på et sted som er eksponert for olje, røyk, fuktighet, vann
eller regn, eller i en bil.
z
Enhver kontakt mellom disse materialene og produktet kan forårsake elektrisk støt
eller brann.
Trekk ut strømledningen når det er lyn og torden.
z
Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
Sett produktet forsiktig ned når du monterer det.
z
Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til perodukt- eller personskade.
Unngå at produktet faller ned ved flytting, da dette kan forårsake produkt- eller
personskade.
Ikke monter produktet på et sted der det er innen lett rekkevidde for barn.
z
Produktet kan falle og forårsake personskade.
| Sikkerhetssymboler |
Bruk og rengjøring
Strøm
| Installasjon | Bruk og rengjøring |
Ikke sett metallgjenstander som gafler, ledninger eller bor, eller brennbare
gjenstander som papir eller fyrstikker inn i portene på baksiden av produktet, da
dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.
z
Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av og
trekke ut strømledningen fra kontakten, og kontakte et servicesenter.
Du må aldri demontere, reparere eller endre produktet på egenhånd.
z
Hvis produktet trenger reparasjon, skal du kontakte et servicesenter. Hvis du ikke
gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
Hvis du hører rare lyder, lukter at noe brenner eller ser røyk, må du trekke ut
strømledningen øyeblikkelig og kontakte et servicesenter.
z
Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
Fjern alltid støv og vann fra pinnene og koplingene på strømplugen.
z
Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
Når du rengjør produktet må du først ta ut strømpluggen før du rengjør det med en
myk og tørr klut.
z
Do not use any chemicals such as benzene, alcohol, thinners, mosquito repellant,
aromatic, lubricant, detergent or wax.
Når du ikke skal bruke produktet på lang tid, må du huske å trekke ut
strømledningen.
z
Stor ansamling av støv kan generere oppheting eller antennelse, og forårsake elektrisk
støt eller brann.
Hvis produktet må monteres på et bestemt sted, og ikke under generelle forhold, må
du ta kontakt med en av våre serviceteknikere om monteringen, ettersom produktet
kan bli utsatt for alvorlige kvalitetsproblemer på grunn av miljøet.
z
Dette gjelder plasser som er eksponert for forhold som tungt og fint støv, kjemikalier,
høye eller lave temperaturer, fuktighet eller når produktet må brukes kontinuerlig uten
pause i lang tid.
Hvis produktet har falt ned eller hvis produktkassen er skadet, må du slå det av og
trekke ut strømpluggen.
z
Bruk av produktet uten å bekrefte at det ikke er blitt skadet kan forårsake elektrisk støt
eller brann. Vennligst ta kontakt med et servicesenter.
Korrekt kasting av dette produktet
(Elektrisk og elektronisk avfall) - kun Europa
(Gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlingssystemer)
Dette merket som vises på produktet eller dens literatur, angir at det skal ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall når det ikke lenger kan brukes. For å forhindre mulig
skade på miljø eller helse på grunn av ukontrollert avfallsbehandling, skal denne formen skilles
fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbrujke
av materialressurser.
Privatbrukere bør konkate enten detaljisten som de kjøpte dette produktet fra, eller lokale
myndigheter, for informasjon om hvor og hvordan de kan få denne artikkelen resirkulert på en
måte som er trygg for miljøet.
Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og kontrollere betingelsene i kjøpskontrakten.
Dette produktet må ikke blandes med annet kommersielt avfall når det kastes.
| Funksjoner | Komponenter |
Foran
|
Tilbake
|
Side
(Knapper)
|
Funksjoner
Utvid minnekapasisteten med et minnekort. Se lagrede bilder med en gang.
Ved å kople et SD- eller MMC/MS/XD-minnekort fra ditt digitalkamera til den digitale bilderammen, kan du se bildene
raskt og lett. Dette gir også en måte for å utvide kapasiteten til rammen.
Stilig design
Med sin slanke og rene klassedesign er den digitale bilderammen også et ornament på skrivebordet eller bordet.
Et stativ som kan roteres 90 grader gjør at den kan stå både horisontalt og vertikalt.
| Funksjoner | Komponenter |
Foran
|
Tilbake
|
Side
(Knapper)
Kontroller at den leverte pakken inneholder alle komponenter.
Hvis noe mangler, må du kontakte den lokale forhandleren der du kjøpte produktet. Kontakt et servicesenter for ekstrautstyr.
Never use a power adapter other than the adapter provided with the product.
Komponenter
Digital Photo Frame
|
(Fargene kan være forskjellig for hvert produkt.)
Håndbok
Hurtigstart
Garanti
Brukerhåndbok
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Kabler
Strømledning
USB-kabel
Strømadapter
(A-B type)
| Funksjoner | Komponenter |
Foran
|
Tilbake
|
| Funksjoner | Komponenter |
Foran
|
Tilbake
|
Side
(Knapper)
|
Foran
Tilbake
Side
(Knapper)
|
Kensington-låsen er en innretning som brukes til å fysisk feste TV-apparatet når det er
Kensington-lås
plassert på et offentlig sted. (Låsemekanismen må kjøpes separat.)
Kontakt en lokal SAMSUNG-forhandler om hvordan du bruker låsen.
Kople til en PC eller en ekstern enhet med en USB-kabel.
USB-port
NedstrømsportKople den digitale bilderammen til en lagringsenhet som støtter
USB med en USB-kabel.
OppstrømsportKople den digitale bilderammen til USB-porten på en PC med en
USB-kabel.
Sørg for at du bruker en USB-kabel (A-B type) som leveres med produktet når du
kopler den digitale bilderammen til en PC gjennom oppstrømsporten.
Sett ledningen fra strømadapteren i denne kontakten.
Strømkontakt
Kople strømledningen til strømkontakten på strømadapteren.
Stativ
En stand som kan roteres 45 og 90 grader gjør at bilder kan vises både horisontalt og
vertikalt. Hvis den digitale fotorammen monteres vertikalt, kan du rotere bildene med
rotasjonsfunksjonen for å tilpasse dem den vertikale monteringen.
Spor for minnekort
Du kan sette inn et SD-kort eller MMC/MS/XD-kort i dette sporet for å vise lagret
innhold.
Holder for å
Støtter produktet slik at det holder seg på plass på glatte underlag.
forhindre
forskyvning
| Funksjoner | Komponenter |
Side (Knapper)
Foran
|
Tilbake
|
Side
(Knapper)
|
[
] Strømknapp
Slår produktet på eller av.
Hold nede på/av-knappen på høyre side av produktet i omtrent to sekunder.
Strømindikator
Viser strømstatusen. Strømlampen tennes når produktet slås på.
[MENU] Menyknapp
Viser menyen i nedre venstre hjørne av skjermen.
[
Flytter valgrammen i menyen opp.
] Opp-knapp
[ ] Venstre-knapp
Flytter valgrammen i menyen mot venstre.
[ ] Høyre-knapp
Flytter valgrammen i menyen mot høyre.
[
Flytter valgrammen i menyen ned.
] Ned-knapp
[ENTER(
)] Enter-knapp
Velger en fil for avspilling, en innstilling på menyen, eller et punkt.
[ ▶ll ] Spill- / Pauseknapp
Spill av / pause under avspilling.
[BACK] Tilbake-knapp
Gå tilbake til forrige meny.
|
Strøm
|
USB
|
Minnekort
|
|
USB
|
Minnekort
|
Kople til strømmen
Koble strømadapteren til
-kontakten på baksiden av produktet.
Koble strømledningen til strømadapteren.
Sett støpselet på strømledningen for produktet inn i en nettkontakt i nærheten.
Trykk på
-knappen på siden av produktet for å slå det på.
|
Koplet til via USB
Strøm
Nedstrømsport
Brukes til å koplet en ekstern enhet med USB-støtte til den digitale bilderammen.
Hvis du kobler til USB-minnekortproduktet til en USB-hub eller USB-ekstensjon, er det mulig at det
ikke blir identifisert. Derfor skal du kontrollere at USB-minnekortet er stukket direkte inn i USBåpningen.
Dette produktet støtter ikke USB-kortlesere. Kun USB-lagring støttes.
The external devices connected to your Digital Photo Frame are not recognized by your PC.
Når du kopler en ekstern enhet til nedstrømsporten, må du bruke USB-kabelen som ble levert
sammen med den eksterne enheten.
Samsung har ikke noe ansvar for svikt i eksterne enheter forårsaket av bruk av noen kabel utenom
standardkablene som er angitt for hver enhet.
Noen eksterne produkter leveres med en kabel som ikke innfrir USB-standardene. De kan derfor
forårsake feil.
Hvis en ekstern lagringsenhet ikke fungerer som normalt når den er koplet til den digitale
bilderammen, kan du prøve å kople den til PCen. Hvis den fremdeles ikke fungerer på normal måte
når den er koplet til PCen, må du kontakte et servicesenter for den eksterne enheten eller PCen.
Oppstrømsport
Brukes til å kople den digitale bilderammen til en PC.
Når du kopler den digitale bilderammen til en PC gjennom oppstrømsporten, må du sørge for å bruke
USB-kabelen som leveres sammen med produktet.
Kople til oppstrømskontakten på den digitale bilderammen.
Kople til USB-kontakten på PCen.
|
Kople til et minnekort
Strøm
|
USB
|
Minnekort
|
SD/MMC/MS/XD-KORT
Skyv kortet i retningen merket på toppen av kortet.
Når strømmen slås på, vises Photo-menyskjermen automatisk, og en
lysbildevisning starter med bildene i Frame Memory. Hvis eksternt minne,
for eksempel et minnekort eller USB memory, er installert, velges dette
først, og en lysbildevisning starter med bildene fra rotmappen på det
eksterne minnet. Hvis det ikke finnes noen fotofiler, vises en liste med
mapper.
Når du slår på strømmen, begynner en lysbildevisning med fotofilene i rotkatalogen på den installerte eksterne minneenheten.
Hvis det ikke ligger noen fotofiler der, eller hvis det ikke er installert noen ekstern minneenhet, vises skjermbildet med Fotomenyen.
Hvis det ikke utføres noen tasteoperasjoner på fem (5) minutter, endres gjeldende modus til Clock-modus for å beskytte
skjermen. Hvis du trykker på MENU-knappen i Clock-modus, vises en undermeny. Trykk på BACK-knappen for å gå tilbake til
hovedskjermbildet.
|
Knapper
|
Foto
|
Klokke
|
Innstillinger
|
|
Innstillinger
|
Knapper
Styrefunksjoner
OSD
MENU
∧,∨,<,>
ENTER
BACK
Beskrivelse
Åpner og lukker menyen på skjermen.
Med disse knappene kan du justere elementer på menyen.
Aktiverer en markert menypost.
Bruk denne knappen til å gå tilbake ett trinn på menyen.
|
Knapper
|
Photo
Når en mappe er valgt
Når du trykker på MENU vises menyen på skjermen.
Foto
|
Klokke
OSD
Beskrivelse
Open (åpne)
Åpne mappen.
Copy (kopier)
Kopier mappen.
Delete (slett)
Slett mappen.
Når liste med Thumbnail (miniatyrbilde) er valgt
Når du trykker på MENU vises menyen på skjermen.
OSD
Start Slide Show
Copy / Copy All files
Delete / Delete All files
Beskrivelse
Start lysbildefremvisning.
Kopier filen.
Slett filen.
Slide Show (Lysbildefremvisning)
Når du trykker på MENU vises menyen på skjermen.
Bare bilder med en lavere oppløsning enn 8000 piksler (bredde) * 8000 piksler (høyde) kan vises på skjermen.
Øvre OSD
Start Slide Show
Under-OSD
Detalj-OSD
Beskrivelse
Start lysbildefremvisning
Slide Show Effect (effekter
for lysbildefremvisning)
Off, Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick, Dissolve, Bar,
Expansion, Silk, Random (av, gradvis, lukker, krysskjemming,
maske, murstein, oppløsning, bom, ekspansjon, silke, tilfeldig)
Velg en effekt for visning av bilder på skjermen.
Slide Show Speed (hastighet
Slide Show Settings
(innstillinger for
lysbildefremvisning)
for lysbildefremvisning)
Fast, Normal, Slow (rask, normal, sakte)
Velg mellom Fast (rask), Normal og Slow (sakte).
Slide Show Repeat (gjenta
lysbildefremvisning)
On, Off (på, av)
Velg Repeat (gjenta) for visning av bilder.
Slide Show Shuffle (stokke
lysbildefremvisning)
On, Off (på, av)
Velg om du vil spille av filene i sekvens eller stokket.
Brightness (lysstyrke)
0~100
Juster lysstyrken mellom nivå 0 og 100.
On, Off (på, av)
Auto Rotation (autorotasjon)
Hvis et bilde skal vises stående mens Digital Album er liggende, roteres det automatisk for visning
tilpasset bredden.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate (roter)
Velg Original, 90°, 180° eller 270°.
Original, x1, x2, x4
Velg dette hvis du vil zoome inn på et fotografi. Du kan forstørre det til dobbel eller firedobbel
Zoom
størrelse.
Formatet x1 er når bildet er satt på Fit to Width (tilpass til bredde).
Original, Fit To Width, Fit To Screen (original, tilpass til bredde, tilpass til skjerm)
Aspect Ratio (høyde/breddeforhold)
Velg et sideforhold for bildene som skal vises.
Direct Functions (Slide Show) (styrefunksjoner - lysbildefremvisning)
Knapp
>
<
Status
Beskrivelse
Pause slideshow (ta pause i Play the next file in the list (spill den neste filen på listen). Show the information on
lysbildefremvisningen)
the file (vis informasjon om filen)
Pause slideshow (ta pause i Play the previous file in the list (spill den forrige filen på listen). Show the
lysbildefremvisningen)
information on the file (vis informasjon om filen).
[ ▶ll ] Play slideshow (vis
lysbildefremvisning).
[ ll ] Pause slideshow (ta
pause i
Show the information on the file (vis informasjon om filen)
Ta pause i lysbildefremvisningen. Play slideshow (vis lysbildefremvisning).
lysbildefremvisningen).
Play slideshow (vis
MENU
lysbildefremvisning)
Pause slideshow (ta pause i
lysbildefremvisningen)
|
Pause slideshow (ta pause i lysbildefremvisningen). Show the information on the file
(vis informasjon om filen).
Avslutt menyen. Play slideshow (vis lysbildefremvisning).
Knapper
|
Foto
|
Klokke
|
Innstillinger
Clock (klokke)
Når du trykker på MENU vises menyen på skjermen.
Detalj-OSD
Øvre OSD
Time Format
(tidsformat)
Date Format
(datoformat)
Beskrivelse
12 hours, 24 hours (12 timer, 24 timer)
Angi og still inn 12 timer, 24 timer.
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY (ÅÅÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ)
Select a Date Format (velg et datoformat).
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute, am/pm (dag, måned, dato, år,
Date and Time (dato
og klokkeslett)
still inn på 12 timer
time, minutt, formiddag/ettermiddag)
still inn på 12 timer
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute (dag, måned, dato, år, time,
minutt)
|
Angi og still inn måned, dag, år, time, minutt eller formiddag/ettermiddag. Når strømadapteren er koblet
fra, slettes Date and Time (Dato og klokkeslett)-informasjonen. Du må derfor stille klokken hver gang.
still inn på 12 timer
still inn på 12 timer
On Timer (Tidsur på)
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat (aktivering, time, minutt,
formiddag/ettermiddag, gjenta)
Activation, Hour, Minute, Repeat (aktivering, time, minutt, gjenta)
Produktet blir slått på automatisk på det angitte tidspunktet.
still inn på 12 timer
still inn på 12 timer
Off Timer (tidsur av)
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat (aktivering, time, minutt,
formiddag/ettermiddag, gjenta)
Activation, Hour, Minute, Repeat (aktivering, time, minutt, gjenta)
Produktet blir slått av automatisk på det angitte tidspunktet.
|
Knapper
|
Foto
Klokke
|
|
Innstillinger
Settings (innstillinger)
Detalj-OSD
Øvre OSD
Beskrivelse
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский,
Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Language (språk)
Velg språket du vil bruke i produktet.
Auto Slide Show (automatisk
lysbildefremvisning)
Av, På
Hvis On er valgt, starter en lysbildevisning automatisk når skjermen slås på.
0~100
Brightness (lysstyrke)
Juster lysstyrken mellom nivå 0 og 100.
Firmware Update (oppdatere
fastvare)
Oppdaterer produktet med eksternt minne (SD/MMC/MS/xD, USB).
Du finner de siste oppdateringene av fastvaren på www.samsung.com.
Model, Firmware Version (modell, fastvareversjon)
Systeminformasjon
Viser informasjon om produktet.
Yes, No (ja, nei)
Reset Settings (tilbakestill
innstillinger)
Setter produktinnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene.
Jeg vil oppdatere fastvaren.
Forberedelser
Digital Photo Frame
Fil for oppdatering av fastvare.
USB-minnekort eller eksterne minneenheter (SD/MMC/MS/xD)
Du finner de siste oppdateringene av fastvaren på www.samsung.com.
Kople USBminnekort til
PC
Kople USBminnekortet
til Digital
Hvis du er klar, skal du kople USB-minnekortet til PCen.
Kopier filen for oppdatering av fastvaren du lastet ned på USB-minnekortet.
(Husk å kopiere filen for oppdatering av fastvaren til rotkatalogen.)
Fjern USB-minnekortet fra PCen og kople det til Digital Photo Frame.
Slå den på hvis Digital Photo Frame er slått av.
|
Photo Frame
Velg Update
Velg Firmware Update (oppdatering av fastvare) i Settings (innstillinger).
(oppdatering)
Oppdatere
Når oppdateringen er fullført, slår du av Digital Photo Frame. Ta ut USB-minnekortet, og slå
Digital Photo Frame på igjen. Dette gir best sikkerhet.
Du må ikke fjerne USB-minnekortet under oppdateringen.
Ikke trykk på noen tast under oppdateringen.
Ikke sett inn noe annet kort under oppdateringen.
Ikke slå av Digital Photo Frame under oppdateringen.
Du kan se om oppdateringen har vært vellykket eller ikke ved å kontrollere om
fastvareversjonen til Digital Photo Frame er blitt endret til versjonen til den oppdaterte
fastvaren.
|
Spesifikasjoner
|
Filformater som
støttes
Spesifikasjoner
Elementer
Modellnavn
Spesifikasjoner
SPF-72H
Type
7" (17 cm) TFT
Oppløsning
800 x 480
Lysstyrke
200 cd/m2
Kontrastforhold
300 : 1
Grensesnitt
RGB 6bit TTL
Panel
Støttede formater
JPEG (RGB , Under 8000x8000) Progressive JPEG støttes ikke.
Operativsystem
Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linux OS (2.6.x)
Innebygget minne
128 MB
USB
Én oppstrøms (enhet 2.0) og en nedstrøms (vert 1.1)
Minnekort
SD/MMC/MS/XD
Rating
Strøm
Ekstern strømadapter (12V, 2A, 24W)
Normal mode : under 12W,
Forbruk
power saving mode : under 5W,
Power off mode : under 1W
Innholdsfiler
Bildefil
Dimensjoner
Generelt
(BxHxD)
Vekt
Kjøre lysbildefremvisning / Effekt for lysbildefremvisning / Roter / Visning
av miniatyrbilde
209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 inch
550 g / 1,21 lb
|
Utformingen av produktet kan variere med modellen, og spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel på
grunn av forbedret produktytelse.
Klasse B-utstyr (Utstyr for kommunikasjon av informasjon for boligbruk)
Dette produktet er i samsvar med direktivene for elektromagnetisk kompatibilitet for boligbruk og kan
brukes i alle områder, blant annet vanlige boligområder. (Class B equipment radiates less electromagnetic
influences than class A equipment.)
|
Spesifikasjoner
Filformater som støttes
Oppløsning: Under 8000x8000
Bildefilformater som støttes: JPEG (støtter ikke Progressive JPEG)
|
Filformater som
støttes
|
|
Feilsøking
|
Terminologi
|
Servicesentere
Feilsøking
Denne delen har en liste med forskjellige problemer som brukere kan få når de bruker den digitale bilderammen. Når det oppstår et
problem skal du først sjekke listen nedenfor og ta det foreslåtte tiltaket hvis det er ett for ditt problem. Hvis problemet vedvarer, må du
kontakte nærmeste servicesenter.
Symptomer
Min Digital Photo Frame slås ikke
på.
Mulige årsaker og foreslåtte tiltak
Kontroller strømledningen mellom produktet og strømadapteren.
Hvis tidsurene for automatisk på og av står på samme klokkeslett, vil de ikke
Tidsur på og tidsur av virker ikke.
fungere. Kontroller klokkeslettene. Hvis både Timer på og Timer av er satt til
samme tidspunkt, har Timer av prioritet og blir utført først.
Det tar litt tid å vise et bilde etter
at den digitale bilderammen er
slått på.
Sideforholdet på skjermen virker
unormalt.
Skjermfargen er dempet eller for
sterk.
Å laste en fil fra et eksternt minnekort kan ta flere sekunder.
(Dette avhenger av filformatet og -størrelsen.)
Velg en av de tre verdiene i menyen Photo>Aspect Ratio ved bruk av
knappene på høyre side av produktet.
(Se Photo>Aspect Ratio)
Juster lysstyrken i menyen Settings>Brightness med knappene på høyre side
av produktet.
(Se Settings>Brightness)
Kontroller ledningen mellom produktet og den eksterne enheten.
Jeg har koblet til en ekstern enhet
Kontroller om den eksterne enheten fungerer som den skal på egenhånd, og
(USB-minneenhet), men den
kontroller formatet på filene som er lagret på den.
fungerer ikke.
For dette produktet fungerer USB-verten med USB 1.1-spesifikasjoner, og
USB-enhetene fungerer med USB 2.0-spesifikasjoner.
Når jeg slår på Digital Photo Frame
av og på, blir klokkeslettet feil.
Dette produktet har ikke et innebygd batteri. Når strømmen slår seg av,
forsvinner tidsinformasjonen. Derfor må du tilbakestille tiden når Digital Photo
Frame slås på.
Det vises ingen meny rett etter at
Det kan ta tid å vise menyen og andre operasjoner mens produktet laster et
jeg trykker på menyknappen.
bilde for visning på skjermen.
Bilder vises automatisk rotert.
Kontroller om Auto Rotation (automatisk rotasjon) står på.
Lysbildefremvisningen starter ikke
automatisk.
Jeg har satt inn et minnekort, men
Kontroller om Auto Slide Show (automatisk lysbildefremvisning) er slått av.
Kontroller filsystemet på minnekortet.
|
det virker ikke.
Jeg har satt inn en USB-
Kontroller hvilken type USB-minneenhet det er. Dette produktet støtter ikke
minneenhet, men den virker ikke.
sammensatte USB-enheter.
|
Feilsøking
|
Terminologi
|
Servicesentere
|
Terminologi
Begreper
Beskrivelse
JPEG er en bildekomprimeringsteknologi. Den gir det minste tapet av alle
bildekomprimeringsteknologier. Den brukes mye til å sende multimediafiler på
JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
Group)
Internett og til andre formål. En bildefil som er formatert i JPEG-format kalles
en JPEG- eller JPG-fil. Vanlig lages en JPEG-fil ved å ta et bilde med et digitalt
kamera, ved å tegne på en datamaskin, eller av en grafikkpakke for deretter å
komprimere det grafiske bildet til JPEG-format.
Et SD-kort er et Flash-minnekort på størrelse med et frimerke. Det gir høy
stabilitet og høy kapasitet. Det er mye brukt i forskjellige digitale produkter,
SD-kort
som håndholdte datamaskiner, digitale kameraer, MP3-spillere, mobiltelefoner
(Secure Digital Card)
og bærbare datamaskiner. I utseende ligner det på MMC, men antall pinner og
tykkelsen er forskjellig. Dessuten har det en sikkerhetsfunksjon for å angivelse
av passord.
MMC er et eksternt Flash-minnekort som brukes i små mobile enheter, akkurat
MMC
som SD-kortet. Fordi det har mindre 'fotavtrykk' enn SD/MMC-kort, har det fått
(Multi Media Card)
bred aksept som standard for minnekort. Det brukes vanligvis til å lagre filmer
og bilder.
Bruk oppstrømskontakten for tilkopling til en PC. Dette produktet støtter USB
2.0. En A-B-type kabel som brukes til å kople den digitale bilderammen til en
USB-kabel
PC leveres sammen med produktet. A-typen er USB-kontakten som brukes til å
1) A-B TYPE
koplet til en PC. B-typen er USB-kontakten som brukes til å koplet til en
ekstern enhet. Du kan kople den digitale bilderammen til en PC med en A-Btype USB-kabel.
USB-kabel
Bruk denne typen kabel når du bruker nedstrømskontakten. Dette produktet
2) Kabel for tilkopling av andre
støtter USB 2.0. Når du kopler en ekstern enhet til nedstrømskontakten, må du
enheter
bruke USB-kabelen som ble levert sammen med den eksterne enheten.
|
Feilsøking
|
Terminologi
|
Servicesentere
Servicesentere
Kontakt eller besøk et Samsung servicesenter dersom du trenger service på produktet.
For tjenester for nettverkstilkopling og serveren.
Tjenester
Nettstedet til Samsung Electronics
Kontakter
http://www.samsung.com
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
|
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Download PDF

advertising