Samsung | MM-D330 | Samsung MM-D330 Bruksanvisning

MM-D320
MM-D330
Mikrokomponent-stereoanlegg
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW-avspilling
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service, registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 1
2011-3-14 11:26:12
Sikkerhetsadvarsler
NOR
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL
TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ
Dette symbolet indikerer viktige
spenning" i produktet, som medfører
ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE
instruksjoner som følger med
fare for elektrisk støt eller personskade. STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN. produktet.
ADVARSEL
• For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, må man ikke utsette apparatet for
regn eller fuktighet.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
KLASS 1 PRODUCTO
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERPRODUKT I KLASSE 1
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller
vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske,
som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må
være klar til bruk til en hver tid.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet
trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må derfor være
lett tilgjengelig.
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert
som et laserprodukt i klasse 1.
Bruk av kontroller, justering og andre
prosedyrer enn de som er spesifisert her kan
føre til farlig stråling.
FORSIKTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅSER
ER ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLEN.
Hva som er inkludert
Kontroller at tilbehøret under følger med.
POWER
DISPLAY
FUNCTION
CD
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
RDS PTY
+50
MP3
-10
DELETE
+30
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
FM-antenne
Brukerhåndbok
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
Fjernkontroll/Batterier
(AAA)(tillegg)
• Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
• Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
a. en tekniker blir kalt ut på fi n forespørsel og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok)
b. du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
• Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.
2
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 2
2011-3-14 11:26:14
Takk for at du kjøpte dette
mikrokompaktsystemet fra SAMSUNG.
Ta deg tid til å lese disse instruksjonene.
Da vil det bli enkelt for deg å betjene systemet
og utnytte funksjonene fullt ut.
Innhold
NOR
Sikkerhetsadvarsler. ........................................................................................................................................................................... . 2
Installere mikrokompaktsystemet ditt
Frontpanel................................................................................................................................................................................................. . 4
Toppanel .................................................................................................................................................................................................. . 4
Bakpanel .................................................................................................................................................................................................. . 5
Fjernkontroll............................................................................................................................................................................................... . 5
Hvor skal du installere mikrokompaktsystemet ditt.................................................................................................................................... . 6
Koble systemet til strømnettet................................................................................................................................................................... . 6
Sette batterier i fjernkontrollen................................................................................................................................................................... . 6
Koble til høyttalerne................................................................................................................................................................................... . 6
Koble til en ekstern kilde............................................................................................................................................................................ 7
Koble til FM-antennen............................................................................................................................................................................... . 7
Skjermfunksjon........................................................................................................................................................................................... 8
Stille klokken.............................................................................................................................................................................................. 8
CD/MP3/WMA-CD-spiller
Spille av CD/MP3/WMA-CD-plater............................................................................................................................................................
Velge et spor.............................................................................................................................................................................................
Søke etter et spesielt musikkspor på en CD-plate.....................................................................................................................................
Funksjon for å hoppe over 10/50 spor om gangen .................................................................................................................................
Gjenta ett eller alle sporene på CD-platen.................................................................................................................................................
A-B repeterende avspilling.........................................................................................................................................................................
Programmere rekkefølgen av CD-avspilling...............................................................................................................................................
Kontrollere eller endre programmerte CD-spor..........................................................................................................................................
.9
.9
.10
.10
.11
.11
.11
.12
Usb
Spille av fra USB-enheter ......................................................................................................................................................................... .12
Bruke høyhastighetssøk............................................................................................................................................................................ .12
Gjenta....................................................................................................................................................................................................... .13
Slik sletter du en fil ................................................................................................................................................................................... .13
Velge et spor fra USB-enhet...................................................................................................................................................................... .13
Hoppe over neste 10/50 spor .................................................................................................................................................................. .13
Søke raskt igjennom en mappe................................................................................................................................................................. .13
Tuner
Om RDS-signaler ..................................................................................................................................................................................... .14
Om RDS DISPLAY-funksjonen . ................................................................................................................................................................ .14
PTY (Program Type)-indikering og PTY-SEARCH-funksjon ....................................................................................................................... .15
Søke etter og lagre radiostasjoner . .......................................................................................................................................................... .16
Velge en lagret stasjon............................................................................................................................................................................... .17
Bedre radiomottaket................................................................................................................................................................................. .17
Andre funksjoner
Opptaksfunksjon....................................................................................................................................................................................... .18
Opptakshastighet...................................................................................................................................................................................... .18
Timerfunksjon............................................................................................................................................................................................ .19
Avbryte timeren......................................................................................................................................................................................... .19
Sperrefunksjonen....................................................................................................................................................................................... .20
Velge EQ-modus....................................................................................................................................................................................... .20
Power Bass-funksjonen............................................................................................................................................................................. .20
Stille inn systemet til å slå seg av automatisk............................................................................................................................................ .21
Koble til hodetelefoner............................................................................................................................................................................... .21
Anbefalinger for bruk
Sikkerhetsregler......................................................................................................................................................................................... .22
Rengjøre mikrokompaktsystemet............................................................................................................................................................... .22
Forholdsregler ved bruk av CD-plater........................................................................................................................................................ .22
Før du kontakter service.......................................................................................................................................................................... .23
Tekniske spesifikasjoner............................................................................................................................................................................ .24
Symboler
Viktig
Merk
3
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 3
2011-3-14 11:26:16
Frontpanel
NOR
6
1
5V
500mA
AUX IN
2
3
1.SKJERM
2. CD-SKUFF
3. USB-KONTAKT
4.
5.
6.
4
PHONES
5
AUX IN -UTTAG
VOLUMKNAPPER
HODETELEFONKONTAKT
Toppanel
1.
2.
3.
4.
5.
STRØMKNAPP
KNAPPEN USE REC
FUNKSJONSKNAPP
SØKEFUNKSJONSKNAPP (NED)
SØKEMODUS- ELLER STOPPKNAPP
6. SPILL AV/PAUSE-KNAPP
7. SØKEFUNKSJONSKNAPP (OPP)
8. CD ÅPNE/LUKKE-KNAPP
USB REC
1
2 3 4 5 6
7 8
4
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 4
2011-3-14 11:26:16
Bakpanel
NOR
1. Høyttalerklemmer
2. KUN FOR SERVICE Kun for
service.
(Denne kontakten er kun for
testing. Ikke bruk den)
3. Kontakt for FM-antenne
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 4
2
1
3
Fjernkontroll
POWER
1
2
3
DISPLAY
6
7
8
9
10
11
12
13
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
4
5
FUNCTION
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
+50
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
14
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
TUNING
MODE
15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
POWER
CD REC SPEED
DISPLAY
TIMER ON/OFF
REPEAT
MUTE
DELETE
Skip and Search/
RDS PTY
9. Rask tilbakespoling
10. STOP
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Skip and Search/
RDS DISPLAY
23. PAUSE
24. MP3 -10, +10, +50
25. REPEAT A-B
26. SLEEP
27. TIMER/CLOCK
28. CD/DISC SKIP*
29. USB REC
30. FUNCTION
SOUND
ENTER
VOLUME MO/ST
TUNING/ALBUM
TUNING MODE
VOLUME +
TUNING/ALBUM
EQ
PLAY
Search-forwards
** Dette produktet støtter ikke DISK SKIP-funksjonen med knappen merket [*].
5
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 5
2011-3-14 11:26:17
Hvor skal du installere
mikrokompaktsystemet ditt
Sette batterier i fjernkontrollen
NOR
For å kunne utnytte funksjonene i det nye mikrokompaktsystemet
ditt, må du følge disse installasjonsinstruksjonene før systemet
kobles til.
Sett i eller skift ut batteriene i fjernkontrollen når du:
Kjøper mikrokompaktsystemet
Oppdager at fjernkontrollen ikke fungerer korrekt
Plasser systemet på et flatt, stabilt underlag.
år du skifter ut batteriene, skal du bruke et sett med helt nye
N
batterier. Bland aldri alkaliske batterier og manganbatterier.
Plasser aldri denne enheten på tepper.
Plasser aldri denne enheten utendørs.
ørg for å ha et mellomrom på ca. 6 tommer (15 cm) på sidene og
S
bak systemet av ventilasjonshensyn.
1
Kontroller at du har nok plass til at du lett kan åpne CD-skuffen.
lasser høyttalerne i fornuftig avstand på hver side av systemet.
P
Dette for å sikre god stereolyd.
2
Sett inn to batterier av typen AAA, LR03 eller tilsvarende. Ta hensyn til
polariteten:
+ på batteriet skal ligge mot + i batterirommet
- på batteriet skal ligge mot – i batterirommet
3
Sett på dekselet igjen ved å skyve det tilbake til det klikker på plass.
Høyttalerne skal rettes mot lytteområdet.
or optimal ytelse, må du kontrollere at begge høyttalerne er
F
plassert med lik avstand over gulvet.
Plasser tommelen i posisjonen merket på dekselet til batterirommet
(på baksiden av fjernkontrollen) og dra dekselet i pilretningen.
Hvis du ikke kommer til å bruke fjernkontrollen på lengre tid, skal
du ta ut batteriene for å forhindre rustdannelse.
Fjernkontrollen kan brukes på opp til 7 meters avstand i rett linje.
Den kan også brukes med en horisontal vinkel på opp til 30° fra
fjernkontrollføleren.
-
+
Koble systemet til strømnettet
Før du kobler systemet ditt til stikkontakten, må du sjekke
spenningen.
1
2
Sett strømledningen inn i en egnet kontakt.
Trykk
(POWER)-knappen for å slå på mikrokompaktsystemet.
Koble til høyttalerne
Høyttalerklemmene er plassert på siden av systemet.
Systemet har to klemmer:
venstre høyttaler (merket L)
høyre høyttaler (merket R)
For å kunne få korrekt lydkvalitet, må du sette
høyttalerkablene i klemmene på systemet.
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
6
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 6
2011-3-14 11:26:19
Koble til FM-antennen
Koble til en ekstern kilde
NOR
Slik kobler du til en koaksialantenne.
Anslutning till extern, analog komponent
Eksempel: Analoga signalkomponenter som video.
1. Anslut AUX IN-spelarens ljudingång till Audio Out på den
externa analoga komponenten.
USB REC
2. Tryck på knappen F (
Koble til en -antenne til FM-inngangen.
Sett pluggen på FM-antennen som fulgte med inn i koakskontakten . Denne er
merket med FM bak på systemet.
Følg instruksjonene gitt på side 16 for å stille inn på en radiostasjon og dermed
avgjøre den beste posisjonen for antennen.
Hvis mottaket er dårlig, kan det være du må installere en utendørsantenne.
For å gjøre dette, kobler du en utendørs FM-antenne til FM-kontakten bak på
systemet med en koakskabel (følger ikke med).
) för att välja ingången AUX.
Du kan välja AUX genom att trycka på knappen FUNCTION
(FUNKTION) på fjärrkontrollen.
FM-ANTENNE (følger vedlagt)
5V
500mA
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
5V
500mA
PHONES AUX IN PHONES
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
KOAKSKABEL (følger ikke med)
POWER
DISPLAY
FUNCTION
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
7
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 7
2011-3-14 11:26:20
Stille klokken
Skjermfunksjon
NOR
Du kan se alle funksjonene som er tilgjengelig på skjermen og
justere lysstyrken til denne.
Hver gang du trykker ned og holder DISPLAY på fjernkontrollen vil
display-modusen endres i denne rekkefølgen :
`` Demo-funksjonen
Alle funksjonene som er tilgjengelig i systemet vises på
frontpanelskjermen.
`` Demo-funksjonen
Dommerfunksjonen er valgt og skjermen blir mørkere.
`` Display ON (Skjerm på)
Skjermen slår seg på.
`` Clock ON (Klokke på)
Klokken du har stilt vises.
POWER
DISPLAY
Systemet er utstyrt med en klokke som gjør det mulig å slå
systemet på og av automatisk.
Still klokken:
Når du kjøper mikrokompaktsystemet
Etter strømbrudd
Etter at enheten har vært frakoblet
Hvis du overskrider denne tiden, må du starte på nytt.
1
2
3
Slå på systemet ved å trykke på POWER-knappen.
4
For å...Trykk på TUNING/ALBUM-knappen
FUNCTION
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
REPEAT
MUTE
RDS PTY
DELETE
POWER
For å...Trykk
på TUNING/ALBUM-knappen
CD REC
Øk minuttene DISPLAY
Reduser minuttene
TUNING /ALBUM
USB REC DISC SKIP
CD
SPEED
).
Når riktig tid vises, trykk ENTER (
TIMER og vises.
TIMER/CLOCK
Resultat: Klokken starter
MUTE
+10
RDS DISPLAY
DISPLAY
RDS PTY
MP3
CD REC
-10
+10
SPEED USB REC DISC SKIP
DELETE
RDSCDDISPLAY
TIMER
ON/OFF
TIMER/CLOCK
MP3-CD/CD
EQ
REPEAT
REPEAT
A-B
TUNING /ALBUM
SOUND
MUTE
-10
VOL
SLEEP
Du kan vise tiden,
selv om du
bruker en annen funksjon, ved å
REPEAT
REPEAT
POWER én gang.
FUNCTION
trykke TIMER/CLOCK
+50 på hovedenheten
Du kan også bruke knappene A-B eller
i stedet for TUNING/ALBUM-knappen
eller
i trinn 4, 6.
+50
MP3-CD/CD
SOUND
FUNCTION
6
).
ON/OFF
MP3
-10
Øk timene
Reduser timene
Når riktig time vises, trykk ENTER (
Resultat: Minutter blinker.
7
REPEAT
A-B
Trykk ENTER (
).
Resultat: Timen blinker.
5
CD
ON/OFF
Trykk på knappen TIMER/CLOCK to ganger.
Resultat: CLOCK is displayed.
VOL
RDS PTY
VOL
DELETE
SLEEP
+50 EQ
MP3
+10
RDS DISPLAY
VOL
MP3-CD/CD
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
SOUND
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING /ALBUM
EQ
TUNING
MODE
USB
REC
USB
REC
USBUSB
REC
REC
VOL
MO/ST
MO/ST
VOL
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
8
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 8
2011-3-14 11:26:22
DISPLAY
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
Spille av CD/MP3/WMA-CD-plater
REPEAT
USB REC
USBUSB
RECREC
USB
REC
REPEAT
A-B
Du kan spille av 12 cm eller 8 cm CD-plater uten adapter.
Denne enheten kan spille av følgende CD-plater: Lyd-CD, CD-R,
CD-RW og MP3/WMA-CD.
Ikke bruk makt på CD-skuffen når du åpner og lukker skuffen.
Du må aldri trykke ned eller legge gjenstander på skuffen.
Ikke bruk CD-plater med uvanlig fasong som hjerteformede eller
åttekantede CD-plater.
Det kan hende at ytelsen til spilleren blir redusert.
CD-platene må alltid behandles forsiktig. Se om nødvendig delen
som heter “Forholdsregler ved bruk av CD-plater” på side 19 .
1
Velg CD-funksjon ved å trykkePOWER (
2
Trykk åpne/lukke knappen.
Resultat: Skuffen åpnes.
3
4
Legg CD-platen i skuffen. Etiketten skal vende opp.
Lukk skuffen ved å trykke åpne/lukke -knappen på nytt.
Resultat: Avspillingen starter automatisk.
<CD/MP3/WMA-CD-avspilling/visning>
Indikator for
avspillingstid
Juster volumet etter behov med følgende prosedyrer.
Trykk VOLUM-knappen på hovedenheten.
eller
Trykk VOLUM+ eller – på fjernkontrollen. Lydnivået kan justeres i (VOL
MIN,VOL 1- VOL 29, og VOL MAX).
Hovedenhet:
Trykk SPILL AV/PAUSE (
Trykk SPILL AV/PAUSE (
CD-platen.
) -knappen for å pause avspillingen midlertidig.
) på nytt for å fortsette avspillingen av
Fjernkontroll:
Trykk PAUSE( ) for å pause avspillingen midlertidig.
Trykk SPILL AV( ) for å fortsette avspillingen av CD-platen.
7
Trykk STOPP (
+10
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
5V
500mA
5V
500mA
PHONES AUX IN
AUX IN PHONES
VOL
Spornummer
6
-10
RDS PTY
NOR
MP3
).
D-spilleren bruker litt tid på å søke gjennom alle sporene som er
C
innspilt på en MP3/WMA-CD-plate.
Det engelske navnet på sangen kan vises på skjermen bare dersom
det er direkte lastet ned fra datamaskinen eller hvis den kjøpte MP3/
WMA-CD-platen er sortert i henhold til titlene (registeret).
(Det kan hende at andre språk enn engelsk ikke vil vises.)
Det kan hende at den engelske tittelen på sporet ikke vises,
avhengig av egenskapene til MP3/WMA-CD-platen.
5
+50
MUTE
) når du er ferdig.
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING /ALBUM
Velge et
MO/STspor
TUNING
MODE
Du kan velge sporet du vil lytte til mens CD-platen spilles.
Spille av forrige spor
Trykk ned
i løpet av de første 3 sekundene etter at det aktive
sporet spilles av.
to ganger i løpet av de første 3 sekundene etter at det
Trykk ned
aktive sporet spilles av.
Spille av neste spor
.
Trykk på
Spille av gjeldende spor
Trykk ned
i løpet av de første 3 sekundene etter at avspillingen av
det aktive sporet starter.
POWER
FUNCTION
Spill av filen du vil lytte på
Trykk
nødvendig antall ganger.
eller
Du kan også bruke
eller
på fjernkontrollen for å velge spor.
DISPLAY
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
USB
REC
USBUSB
REC
REC
ON/OFF
◆◆Hvis det ikke er noen CD-plate i CD-skuffen (DISC), vises dette som
“NO DISC” (INGEN PLATE).
◆◆ Trykk og hold ÅPNE/LUKKE-knappen i 5 sekunder. ”LOCK”
(LÅS) vises og skuffen åpner seg ikke. Hvis dette skjer, må du
holde inn ÅPNE/LUKKE -knappen lenge til “UNLOCK” (LÅS
OPP) vises, og skuffen kan åpnes
◆◆Kvaliteten på avspilling av MP3/WMA-CD-plater kan variere i forhold til
kvaliteten på platen som inneholder musikkfilene eller tilstanden til
opptakeren som spilte inn på platen.
◆◆Hvis det er filer av ulike typer eller unødvendige mapper på den samme
platen, vil du få problemer med avspillingen.
◆◆Du kan mate inn eller mate ut CD-plater når radioen, USB-koblingen
eller AUX-signalet er valgt, og når du trykker OPEN/CLOSE (ÅPNE/
LUKKE) vil signalet bli endret til MP3/CD-funksjonen.
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
◆◆ Maximalt 999 spår kan spelas upp per CD.
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 9
+50
MP3
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
9
TUNING
MODE
2011-3-14 11:26:25
POWER
NOR
FUNCTION
Søke etter et spesielt musikkspor
på en CD-plate
CD REC
Hva er WMA?
WMA står for Windows Media Audio, den globale standarden
for komprimerning av lydsignaler.
DISC SKIP
SPEED
USBraskt
REC søke
Når du lytter til enDISPLAY
CD-plate,
kan du
etter et spesielt
avsnitt på et spor.
CD
Hva er MP3?
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
Søke gjennom sporene...Trykk ...
MP3 betyr MPEG1 Layer 3, den globale standarden for
komprimering av lydsignaler. Den bruker digital
komprimeringsteknologi for å komprimere original lyddata
opptil 12 ganger uten at lydkvaliteten forringes.
ON/OFF
Forover
Bakover
REPEAT
REPEAT
A-B
eller
Du kan også holde ned
automatisk å søke MUTE
gjennom sporene.
Filkompatibilitet
+50
på hovedenheten for
MP3
-10
nheten kan spille av filer opprettet i MP3-formatet
E
(Mpeg1.Layer3) med *.mp3-ending. Enkelte WMA-filer
med WMA-ending kan ikke spilles av.
Avspilling av MP2 eller 22KHz-filer er umulig.
DTS-CD-plater kan ikke spilles av.
RDS PTY
+10
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
Hvor mange MP3-filer kan en CD-R eller CD-RW-plate
spille inn?
SOUND
Maksimumskapasiteten til én CD-R eller CD-RW-plate er
680 MB.
Vanligvis har en MP3-fil en kapasitet på 4 MB, og dermed
kan én enkelt plate spille inn omtrent 170 filer.
EQ
TUNING /ALBUM
Funksjon for å hoppe over 10/50
VOL
spor om VOL
gangen
Trykk +10/-10/50-knappen mens du spiller av en CD-plate
og MP3/WMA-CD-plate. Sporet som er 10/50 spor etter
det aktuelle sporet vil bli avspilt.
Om avspilling av CD-R/RW-plate
Eksempe l: H
vis du vil velgeTUNING
spor /ALBUM
48 under avspilling av spor 5,
trykk MO/ST
-knappen fire ganger, og deretter
tre
TUNING
MODE
ganger.
vis en original CD-R-plate (opptakbar) er innspilt i lydH
CD-format, eller en CD-RW-plate (Overskrivbar) som er
redigert av brukeren, spilles den av etter sluttbehandlet
statusen. (Det kan hende at spilleren ikke spilles av i
henhold til egenskapene til CD-platen eller
innspillingsstatus.)
CD-RW-platen er til sammenligning mindre
reflekterende enn CD-plater, noe som gir mer
tidsforsinkelse for avlesing.
5 ➝15➝ 25 ➝ 35 ➝ 45 ➝ 46 ➝ 47 ➝ 48
Eksempe 2: Hvis du vil velge spor 58 under avspilling av spor 5,
-10
-10
-10
-10
trykk én -10
gang på -10
+50 og deretter tre ganger på
-10
.
-10
5 ➝55➝ 56 ➝ 57 ➝ 58
+50
+50
POWER
POWER
FUNCTION
Eksempe 3: Hvis du vil velge spor 5 under avspilling av spor 48,
trykk -10-knappen fire ganger, og deretter
tre ganger.
CD REC
REC
CD
DISPLAY SPEED
DISC SKIP
SKIP
SPEED USB
USB REC DISC
DISPLAY
48 ➝38➝ 28 ➝ 18 ➝ 8 ➝ 7 ➝ 6 ➝ REC
5
CD
-10
TIMER
-10
ON/OFF
TIMER/CLOCK
-10
REPEAT
+50
REPEAT
-10
A-B
+50
-10
MP3
+10
MUTE
RDS PTY
SLEEP
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
10
VOL
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 10
VOL
2011-3-14 11:26:28
Gjenta ett eller alle sporene på
CD-platen
Du kan gjenta i det uendelige:
Et spesielt spor på en CD-plate.
Alle sporene på valgte CD-plate.
1
2
Programmere rekkefølgen av
CD-avspilling (Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig med en MP3/WMA-CD-plate.)
Du kan bestemme::
Rekkefølgen på sporene du vil lytte til
porene du ikke vil lytte til
S
Du kan programmere opptil 24 spor.
Du må stoppe CD-spilleren før du velger sporene.
Trykk REPEAT-knappen.
Hver gang du trykker REPEAT-knappen, endres repeteringsmodusen
slik:
MP3: R TRK ➝ R DIR ➝ R DISC ➝ R RAN ➝ R OFF.
CD: R TRK ➝ R DISC ➝ R RAN ➝ R OFF.
Når du vil stoppe repeteringsfunksjonen, trykk REPEAT til R OFF vises.
1
2
det valgte sporet gjentatte ganger.
◆◆R TRK: Spiller av
POWER
FUNCTION
POWER
◆◆R DIR: Spiller av alle valgte spor i den valgte mappen gjentatte ganger.
◆◆R OFF: Avslutter gjentatt avspilling.
TIMER/CLOCK
CD
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
A-B repeterende avspilling
Resultat: Følgende indikering vises:
Velg ønsket spor ved å trykke
eller
:
Trykk på
-knappen for å gå tilbake gjennom sporene.
Trykk på
-knappen for å gå frem gjennom sporene.
4
FUNCTION
Trykk ENTER( POWER
) for å bekrefte valget ditt.
Resultat: Valget lagres, og
vises.
5
6
7
CD RECtrinn 3 til 4.
For å velge andre spor, gjenta
DISPLAY
Trykk SPILL AV (
CD
2
Trykk REPEAT A-B på slutten av ønsket del.
FUNCTION
VOL POWER
VOL
'R A-B' vises.
3
For å avbryte REPEAT A-B-funksjonen, trykk REPEAT A-B på nytt.
eller slår av strømmen,
◆◆ Hvis du åpner
REPEATskuffen
REPEAT
avbrytes utvelgingen.
A-B
MUTE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
VOL
REPEAT
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
DELETE
VOL
ON/OFF
REPEAT
+50
MP3
-10
RDS PTY
CD REC
Man kan ikkeDISPLAY
angi punkt
B før det
er spilt
sekunder fra
DISC5 SKIP
SPEED
USB REC
punkt A.
TUNING /ALBUM
CD
MO/ST
TUNING
MODE
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
button again to
ON/OFF
TUNING /ALBUM
1
USB REC DISC SKIP
SPEED
) for å lytte til sporvalget i rekkefølgen du har
Trykk
én gangTIMER
for å stoppe
CD-spilleren. SLEEP
Trykk
TIMER/CLOCK
igjen for å avbryte utvelgingen.
Du kan spille av en
angitt seksjon på en CD-plate gjentatte
SOUND
EQ ganger.
Trykk REPEAT A-B på begynnelsen av ønsket del.
'R A-' vises.
.
).
3
SLEEP
ON/OFF
Trykk ENTER(
(01 = Program no., -- -- = Spornr. på platen)
CD REC
◆◆R RAN: Spiller av spor i tilfeldig rekkefølge.(Hvert spor kan spilles av én
DISPLAY SPEED USB REC DISC SKIP
gang.)
Hvis du har valgt CD-funksjonen, stopper du spilleren med
◆◆R DISC: Spiller av hele platen gjentatte ganger.
TIMER
NOR
DELETE
MO/ST
+10
RDS DISPLAY
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 11
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
11
2011-3-14 11:26:30
TUNING
Kontrollere eller endre programmerte
CD-spor
NOR
Du kan til enhver tid sjekke eller endre valg av spor.
1
2
Trykk
én gang/ hvis du har begynt å lytte til utvalget.
/
).
Trykk to ganger på ENTER(
Resultat: Følgende
indikering vises:
POWER
POWER
FUNCTION
FUNCTION
CD
(C = Sjekk, 01=Programnr.,
-- -- = Spornr. på platen)
CD REC
REC
DISPLAY
DISPLAY
USB
DISC SKIP
SKIP
USB REC
REC DISC
SPEED
SPEED
Hvis du allerede har programmert 24 spor, vises C i stedet for P
CD
når du trykker ENTER(
).
CD
3
4
5
6
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
SLEEP
Trykk ENTER( TIMER
) én eller TIMER/CLOCK
flere ganger til sporet
du vil endre vises.
Trykk
ON/OFF
ON/OFF
eller
Trykk ENTER(
for å velge et annet spor.
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
) for å bekrefte
A-B endringen.+50
A-B
+50
Trykk SPILL AVMUTE
( ) for å lytte til utvalget. MP3
Resultat: Det første sporet som er valgt blir spilt av.
-10
RDS PTY
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
Vær oppmerksom på følgende før du bruker USB.
et kan være at enkelte eksterne USB-lagringsenheter ikke er kompatible
D
med denne spilleren.
Skal du bruke en ekstern HDD-stasjon, kan du spille av fra enheter som er
formatert med FAT.
Med USB 2.0-basert HDD, koble til en separat strømkilde.
Hvis den ikke er tilkoblet en separat strømkilde, kan det hende den ikke
virker.
Hvis minnet til en ekstern USB-basert lagringsenhet er segmentert i flere
deler, kan bare MP3-filene til den første harddiskstasjonen spilles av.
Filer hvor DRM er benyttet kan ikke spilles av.
Digital rettighetsadministrasjon (DRM): Teknologi og tjeneste som skal
beskytte inntektene og rettighetene til innehavere av opphavsretten ved å
forby uautorisert av digitalt innhold.
Selv om filnavnet slutter med .mp3, vil ikke filen spilles av hvis det faktiske
filformatet er MPEG layer 1 eller 2.
Ikke bruk en USB-hub, da den ikke vil bli gjenkjent.
Inntil 15 tegn i MP3/WMA-filnavnet vil vises.
Flyttbare harddisker som har en kapasitet som er mindre enn 160 GB
støttes.
Forsinkelse
år du velger USB-funksjon, kan det ta flere minutter å lese filen (READ-IN).
N
Når du spiller en USB-enhet, kan det være en forsinkelse når spilleren går
videre til neste spor, spesielt med hardiskbaserte enheter.
Driftstiden til eksterne USB-lagringsenheter varierer, selv om de har samme
kapasitet.
Hvis den eksterne USB-lagringsenheten bare støtter USB VER1.1 og
tilgangshastigheten er lav, kan det hende at filen ikke virker korrekt.
Bruke høyhastighetssøk
VOL
POWER
POWER
POWER
VOL
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
Før du begynner! Koble til CD
den
eksterne USB-lagringsenheten til spilleren din.
CDREC
REC
CD
REC
Velg USB-funksjon
med
FUNCTION-knappen.
DISPLAY
DISCSKIP
SKIP
SPEED USB
USB
REC
DISPLAY
DISC
DISPLAY
DISC
SKIP
SPEED
REC
MO/ST
TUNING /ALBUM
SPEED
TUNING
MODE
Spille av fra USB-enheter
CD
CD
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
Du kan raskt søke etter
ønsketTIMER/CLOCK
del under avspillingen
TIMER
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
REPEAT
Du kan spille av MP3/WMA-filer ved å koble til ulike eksterne USBlagringsenheter som f.eks. USB-flashminne eller HDD(harddisker).
USB REC
REPEAT
REPEAT
REPEAT
Trykk på
,
-knappen.
A-B du raskt bakover
+50
A-B
+50
+50
Når du trykker på knappen, A-B
kan
eller forover.
MUTE
MP3 det ingen lyd.
MUTE
MP3
MUTE
MP3
Når du bruker høyhastighetsfunksjonen,
kommer
-10
-10
-10
1
2
Connect the external USB storage device to your player.
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
Velg USB-funksjon ved å trykke på FUNCTION-knappen på
fjernkontrollen.
Det første sporet i den første mappen spilles av automatisk.
Stoppe avspilling
) -knappen for å stoppe avspillingen.
Trykk STOPP (
SOUND
SOUND
SOUND
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 12
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
VOL
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
MO/ST
12
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
Slik kobler du fra USB-enheter
) en gang til og du kan trygt ta ut USBTrykk Stop (
enheten.
Ikke koble til en USB-ladeenhet til USB-tilkoblingsporten på spilleren,
fordi det kan føre til skade på produktet.
DELETE
DELETE
DELETE
+10
+10
+10
EQ
EQ
EQ
VOL
VOL
VOL
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
MODE
2011-3-14 11:26:33
Hoppe over neste 10/50 spor
Gjenta
Før du begynner! Koble til den eksterne USB-lagringsenheten til spilleren din.
Velg USB-funksjon med FUNCTION-knappen.
Før du begynner! Koble til den eksterne USB-lagringsenheten til spilleren din.
Velg USB-funksjon med FUNCTION-knappen.
Trykk REPEAT-knappen.
Hver gang du trykker REPEAT-knappen, endres repeteringsmodusen
slik:
R TRK ➝ R DIR ➝ R ALL ➝ R RAN ➝ R OFF.
POWER
Trykk på +10-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
vis du vil velge spor 48 under avspilling av spor 15,
Eksempe l: H
trykk +10-knappen 3 ganger, og deretter
3 ganger.
FUNCTION
15 ➝ 25 ➝ 35 ➝ 45 ➝ 46 ➝ 47 ➝ 48
Når du vil stoppe repeteringsfunksjonen, trykk REPEAT til R OFF vises.
sporet gjentatte ganger.
◆◆R TRK: Spiller av det valgte
CD REC
av alle valgte spor i den valgte mappen gjentatte ganger.
◆◆R DIR: Spiller
DISPLAY SPEED USB REC DISC SKIP
◆◆R ALL: Spiller av alle sporene gjentatte ganger.
CD av én gang.)
i tilfeldig rekkefølge (Hvert spor kan
spilles
◆◆R RAN: Spiller avPOWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
◆◆R OFF: Avslutter gjentatt avspilling.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
Eksempe 2: Hvis du vil velge spor 58 under avspilling av spor 5,
CD
CD REC
REC
REPEATUSB
SPEED
SPEED
USB REC
REC
A-B
POWER
POWER
POWER
MUTE
TIMER
ON/OFF
Du kan slette en av filene på USB-enheten din.
.
1
2
3
4
A-B
MP3-CD/CD
TIMER å slette.
TIMER/CLOCK
TIMER
TIMER/CLOCK
MUTE
TIMER/CLOCK
Spill av filen du TIMER
ønsker
Trykk DELETEON/OFF
.
ON/OFF
ON/OFF
-10
Bruk
-10-10
-10 -10
MP3-CD/CD
MUTE
MUTE
Den valgte filen
vil bli slettet.
MUTE
Filsystemet NTFS støttes ikke -10
-10-10
VOL
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
SOUND
DELETE
DELETE
DELETE
TUNING /ALBUM
MO/ST
VOL
SOUND
SOUND
SOUND
POWER
FUNCTION
+50
DISPLAY
USB REC DISC SKIP
tre ganger.
SPEED
USB REC
trykk -10-knappen fire ganger,SPEED
og deretter
➝ 8➝ 7
➝ 6➝ 5
48 ➝38➝ 28 ➝ 18TIMER
TIMER/CLOCK
-10
ON/OFF
-10
-10
REPEAT
REPEAT
-10
CD
CD
+50CD
+50
SLEEP
SLEEP
MP3
SLEEP
+10
POWER
RDS PTY
DISPLAY
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
TIMER
CD
SLEEP
A-B
+50
-10
MP3
FUNCTION
FUNCTION
+10
MUTE
DELETE
RDS DISPLAY
CD REC
SPEED USB REC DISC SKIP
MP3-CD/CD
CD
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
Søke raskt
igjennom
en SLEEP
mappe
ON/OFF
SOUND
EQ
VOL
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
EQ
SOUND
ON/OFF
EQ
TUNING /ALBUM
Du kan søke gjennom
en mappeREPEAT
under avspilling.
REPEAT
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
TUNING /ALBUM
-10
REC5 under avspilling av spor 48,
Eksempe 3: Hvis du vil velge CD
spor
REPEAT
REPEATtil å velge
REPEAT
REPEAT
PTY
DELETEREPEAT
RDSYES
DISPLAY
SOUND
EQ
,RDS REPEAT
på fjernkontrollen
(Ja).
TUNING /ALBUM
A-B
+50
A-B
+50
A-B
+50
Trykk ENTER på fjernkontrollen.
-10 -10
5 ➝55➝ 56 ➝ 57 ➝ 58
+50
DISC
DISC SKIP
SKIP
+50
CD
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
MP3
SLEEP
TIMER/CLOCK
-10
+10
CDREC
REC
CD
REC
CD
REPEAT DELETE
REPEAT
DISPLAY
DISC
SKIP
SPEED
RDSDISPLAY
PTY
DISPLAY
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC RDS
SPEED
USB
REC
DISC
SKIP
SPEED
USB
Slik sletter du en fil
.
trykk én gang på +50 og deretter tre ganger på
-10
ON/OFF
REPEAT
DISPLAY
DISPLAY
NOR
Før du begynner! Koble til den eksterne USB-lagringsenheten til spilleren din.
A-B med FUNCTION-knappen.
+50
Velg USB-funksjon
TUNINGVOL
EQ
EQ
EQ
MODE
TUNING/ALBUM
/ALBUM FUNCTION
TUNING
/ALBUM
POWER TUNING
FUNCTION
POWER
FUNCTION
POWER
Velge et spor fra
USB-enhet
CDREC
REC
CD
REC
CD
TUNING /ALBUM
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC DISC
SPEED
USB
REC
DISPLAY
USB
VOL
VOL
VOL
TUNING
CD
CD
MODE
CD
VOL under avspillingen.
VOL
MO/ST
Du kan velge en VOL
MP3-fil
Før du begynner! Koble til den eksterne USB-lagringsenheten til spilleren din.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
Velg
USB-funksjonen
med FUNCTION-knappen.
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
VOL
MUTE
MP3
-10
VOL
+10
1
Bruk TUNING/ALBUM
2
Når søket er ferdig vil du se navnet på mappen.
MP3-CD/CD
/ALBUM
Sporet vil starte å spille. TUNING
eller
RDS PTY mappe.
DELETE
deg til forrige/neste
MO/ST
SOUND
på fjernkontrollen til å flytte
RDS DISPLAY
TUNING
MODE
TUNING /ALBUM
EQ
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
REPEAT TUNING
REPEAT
REPEAT
REPEATtrykk
REPEAT
REPEAT
Hvis du vil gåMO/ST
tilMO/ST
neste/forrige
(spor),
,TUNING .
TUNING
MO/ST
TUNING
Da går spilleren til neste/forrige
fil i mappen.+50
MODE
MODE
A-B
+50
MODE
A-B
+50
A-B
Hvis du trykker
,
flere ganger enn det er filer i mappen, vil
MUTE
MP3
MUTE
MP3
MUTE
MP3
spilleren gå videre til neste mappe.
-10
-10
-10
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
DELETE
DELETE
DELETE
+10
+10
+10
VOL
VOL
VOL
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 13
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
VOL
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
SOUND
VOL
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
EQ
EQ
EQ
VOL
VOL
VOL
13
2011-3-14 11:26:36
Om RDS DISPLAY-funksjonen
Om RDS-signaler
NOR
Denne enheten har en RDS-funksjon (Radio Data System), som gjør det
mulig å motta ulik informasjon som f.eks. radiostasjon, radiotekst,
klokkeslett og 30 programtyper (nyheter, rock, klassisk etc.) fra FM RDSstasjonen samtidig som den mottar de normale radiosignalene.
1
2
3
Om "PS NAME"-MODUS
Viser navnet på radiostasjonen.
Trykk på RDS DISPLAY for å velge ønsket PS NAME.
PS NAME" vises på skjermen.
Hvis PS-informasjonen mottas, vil PS-navnet (BBC, AFO, NDR etc.) vises på
skjermen.
Hvis det ikke mottas noe PS-signal, vil den originale FM-frekvensen bli vist.
Trykk på ( ) .
Motta FM-radio.
Se radiomottaksmetoden på side 16.
FM og frekvens vises på skjermen.
Trykk på RDS DISPLAY for å velge ønsket RDS-modus..
Hver gang knappen trykkes, endres RDS-modus på følgende måte:
PS NAME
RT
CT elv om du ikke trykker på RDS DISPLAY-knappen, vil mottaket av
S
PS-informasjonen sikre at PS-navnet vises.
Gjeldende FM-frekvens
Om 'RT'-MODUS
RDS-funksjonen er bare tilgjenglig i FM-sendinger.
Viser teksten som sendes fra radiostasjonen.
et er ikke sikkert at RDS fungerer korrekt hvis stasjonen ikke
D
sender RDS-signalene riktig, eller hvis signalene er svake.
Beskrivelse av RDS-funksjon
1. PTY(Program Type) : Viser type program som sendes i øyeblikket.
2. PS NAME(Program Service Name) : Viser navnet på senderen
og består av 8 tegn.
3. RT(Radio Text) : Dekoder tekstinformasjon fra en stasjon (hvis
denne sendes) og består av opptil 64 tegn.
4. CT(Clock Time) : Dekoder sanntidsklokken fra FM-frekvensen.
Trykk på RDS DISPLAY for å velge ønsket PS MODE.
RT" vises på skjermen.
Hvis RT-informasjonen mottas, vises den mottatte informasjonen på
skjermen.
Hvis RT-informasjonen ikke mottas, vises "NO RT" på skjermen.
Om CT (Clock Time)
Stiller tiden på RDS-klokken.
Enkelte stasjoner sender ikke PTY-, RT- eller
CT-informasjon. Derfor er det ikke sikkert at denne informasjonen
vises.
For å stille CT-klokken, still RDS DISPLAY til CT MODE.
5. TA(Traffic Announcement) : Når dette symbolet blinker, viser det
at det sendes trafikkmeldinger.
POWER
DISPLAY
FUNCTION
CD REC
SPEED
T-informasjonen vil ta opptil 2 minutter for å dekode. Derfor vises
C
ikke klokken med en gang.
Hvis det ikke er mottatt noen CT-informasjon, vises "NO CT".
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
+50
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
EQ
VOL
14
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd MO/ST
14
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
2011-3-14 11:26:37
PTY (Program Type)-indikering og PTYSEARCH-funksjon
NOR
 PTY-informasjonen er sammensatt av et identifikasjonssymbol som gjør at
FM-radioen kan gjenkjenne programtypen til hver FM-stasjon.
 Når du trykker på RDS PTY-knappen, vises de 30 forskjellige PTY-ene under.
 For å stoppe søk i løpet av prosessen, trykker du TUNING MODE under
søket.
 Det er en tidsgrense når man foretar følgende trinn. Hvis innstillingen
avbrytes før den er fullført, starter du fra trinn 1 igjen.
 Når du trykker knappene på den primære fjernkontrollen, må du forsikre deg
om at du har valgt FM-stasjon fra den primære fjernkontrollen.
Om PTY-SEARCH
1
Motta FM-radio.
Se radiomottaksmetoden på side 16.
FM og frekvens vises på skjermen.
2
Trykk på RDS PTY.
PTY-modus (NEWS, AFFAIRS etc.) vises på skjermen.
eller
Trykk på TUNING/ALBUM
for å velge ønsket PTY-
modus.
Skjerm
Programtype
NEWS
• Nyheter inklusive kommentarer og rapporter
AFFAIRS
• Flere saker, inklusive nyheter, dokumentarer, diskusjoner og
analyser.
INFO
• Informasjon om vekt og mål, resultater og prognoser, informasjon for
næringsliv, helseinformasjon etc.
SPORT
• Sports
EDUCATE
• Opplæring
DRAMA
• Hørespill, etc.
CULTURE
• Kultur - nasjonal eller lokal kultur, inklusive religiøse problemer,
sosial, språk, teater etc.
SCIENCE
• Naturvitenskap og teknologi
VARIED
• Annet – Taler, underholdning (spørreprogrammer, spill), intervjuer,
komedier og satire, etc.
POP M
• Popmusikk
ROCK M
• Rock
M.O.R.M
• M.O.R- Behagelig musikk, vokal og instrumental
LIGHT M
• Lett klassisk musikk – Klassisk musikk og instrumental og kor
CLASSICS
• Tung klassisk musikk – Orkestermusikk, symfonier, kammermusikk
og opera
OTHER M
• Annen musikk - Jazz, R&B countrymusikk
WEATHER
• Vær
FINANCE
• Finans
CHILDREN
• Barneprogrammer
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
• Sosiale programmer
• Religion
• Reise
LEISURE
• Fritid
-10
-10
RDS PTY
PTY
RDS
DELETE
DELETE
MP3
MP3
+10
+10
RDS DISPLAY
DISPLAY
RDS
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
EQ
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
• Jazz
COUNTRY
• Countrymusikk
NATION M
• Nasjonalmusikk
OLDIES
MUTE
MUTE
• Innringingsprogrammer
TRAVEL
JAZZ
POWER
vis ikke radiostasjonen
H
sender noenFUNCTION
PTY-informasjon, vises 'NO
POWER
FUNCTION
PTY' på skjermen.
Når du har valgt PTY-modus (PTY MODE vises på skjermen), trykk
CDfor
RECå konvertere til PTY-SEARCH MODE og
REC
PTY KEY én gang CD
til
DISPLAY automatisk
DISC SKIP
SKIP
SPEED sekvensielt.
USB REC DISC
DISPLAY
søke stasjonen
Hvis PTY-modus som er mottatt i autosøket
CDer i samsvar med
CD
valgte PTY-modus, stopper autosøket og PTY-SEARCH er
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
avsluttet.
Hvis PTY-modus
er i samsvar med den PTY-modus som er valgt i
ON/OFF
ON/OFF
autosøk ikke mottas, sendes den tilbake til den første frekvensen på
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
begynnelsen av PTY SEARCH og autosøket og PTY SEARCH
A-B
+50
A-B
+50
avbrytes.
• Gammelpop
FOLK M
• Folkemusikk
DOCUMENT
• Dokumentar
15
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 15
2011-3-14 11:26:39
Søke etter og lagre radiostasjoner
NOR
Du kan lagre opptil:
15 FM-stasjoner
USB
USBREC
REC
REC
USB
1
2
3
Slå på systemet ved å trykke på POWER-knappen.
Velg FM-funksjon ved å trykke på FUNCTION-knappen på fjernkontrollen.
øke etter en
S
stasjon...
Trykk TUNING MODE
Én eller flere ganger til PRE XX vises.
Én eller flere ganger til MANUAL vises.
Forhåndsinnstilt
Manuelt
4
Velg stasjonen som skal lagres:
Trykk TUNING/ALBUM
eller
på fjernkontrollen.
or å bla gjennom frekvensene raskere når du søker, holder du
F
ned TUNING/ALBUM
eller
.
5
Juster volumet:
Trykk VOLUM-knappen på hovedenheten
eller
Trykk på VOLUM + eller – på fjernkontrollen
6
Velg FM stereo eller mono ved å trykke MO/ST.
7
Hvis du ikke vil lagre den radiostasjonen som er funnet, gå tilbake til
trinn 3 og søk etter en annen stasjon.
Ellers:
8
a Trykk ENTER(
)
eller
b Trykk
ALBUM
eller
programnummer.
på hovedenheten eller trykk TUNING/
på fjernkontrollen for å tildele et
c Trykk ENTER(
) for å lagre radiostasjonen.
POWER
POWER
POWER
POWER
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
CD
REC
CDREC
REC
CD
REC
CD
DISPLAY
DISC
SKIP
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED
USB
REC
SPEED USB
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC DISC
SPEED
USB
REC
DISPLAY
FUNCTION
POWER
CD
CD
CD
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK SLEEP
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
CD
REC
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
DISPLAY SPEED USB REC DISC SKIP
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
CD
A-B
+50
A-B
+50
A-B
+50
A-B
+50
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEPPHONES AUX IN
5V
500mA
5V
500mA
MUTE
MUTE
MUTE
ON/OFF
MUTE
-10
-10
-10
-10
REPEAT
REPEAT
RDS
RDS
PTY DELETE
DELETEA-B
RDSPTY
PTY
DELETE
RDS
PTY
DELETE
MUTE
RDS PTY
SOUND
SOUND
SOUND
SOUND
MP3
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
+10
AUX IN PHONES
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
-10
DELETE
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
MP3-CD/CD
RDS
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
DISPLAY
+50
MP3
+10
RDS DISPLAY
EQ
EQ
EQ
EQ
For å lagre eventuelle andre radiostasjoner, gjenta trinn 3 til 7.
I Tuner-modus
I manuell tuningmodus, kan du bruke
eller
på hovedenheten for å søke manuelt etter en radiostasjon.
Under automatisk tunersøk, trykk
på hovedenheten eller STOP
på fjernkontrollen for å stoppe autosøket.
I forhåndsinnstilt tuningmodus, kan du bruke
eller
på hovedenheten for å søke etter en lagret radiostasjon.
SOUND
VOL
VOL
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
EQ
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
TUNING
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
MODE
MODE
TUNING
TUNING
MODE
MODE
16
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 16
2011-3-14 11:26:41
A-B
+50
-10
MP3
+10
MUTE
RDS PTY
Bedre radiomottaket
NOR
Slik kan du forbedre
SOUNDmottaksforholdene:
EQ
TUNING /ALBUM
Vri på FM-antennen
Teste posisjonen til FM-antennene før du fester dem permanent
Slik lytter du til en lagret radiostasjon:
1
2
Velg FM-funksjon ved å trykke på FUNCTION-knappen på fjernkontrollen.
3
Trykk på Tuning Mode på fjernkontrollen, eller på hovedenheten til
“PRE XX” vises.
Slå på systemet ved å trykke på POWER-knappen.
eller
for å velge ønsket stasjon.
Trykk
eller
Velg ønsket stasjon ved å trykke på
eller
på fjernkontrollen.
TUNING/ALBUM
Resultat: Ønsket stasjon blir nå mottatt.
POWER
POWER
POWER
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
Velge en lagret stasjon
4
DELETE
Hvis mottaksforholdene for en spesiell FM-radiostasjon er dårlige, trykk
MO/ST. for å veksle fra stereo til mono. Lydkvaliteten vil bli bedre.
VOL
MO/ST
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
CD
REC
CDREC
REC
CD
CD
REC
DISPLAY
DISC
SKIP
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED
USB
REC
DISPLAY
SPEED USB
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC DISC
SPEED
USB
REC
CD
CD
CD
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
TIMER TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
TIMER
TIMER
TIMER/CLOCK
USBREC
USB
REC
USB REC
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
A-B
A-B
A-B
A-B
MUTE
MUTE
MUTE
MUTE
+50
+50
+50
+50
MP3
MP3
MP3
MP3
-10
-10
-10
-10
RDS
PTY
RDSPTY
PTY
RDS
RDS
PTY
SLEEP
SLEEP
SLEEP
SLEEP
DELETE
DELETE
DELETE
DELETE
+10
+10
+10
+10
RDS
DISPLAY
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
RDS
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
SOUND
SOUND
TUNING
/ALBUM
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
VOL
VOL
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
MO/ST
MO/ST
EQ
EQ
EQ
EQ
VOL
VOL
VOL
VOL
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
MODE
MODE
4
17
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 17
2011-3-14 11:26:43
Opptaksfunksjon
NOR
Du kan ta opp lyden fra en CD-plate, en radiosending eller lyd fra
eksterne kilder til USB-enheten.
1. Slå på systemet ved å trykke på POWER .
2. Sett den eksterne USB-baserte lagringsenheten som du ønsker å
) på hovedenheten.
ta opp på inn i USB-kontakten (
3. Spill av en plate, juster radiofrekvensen eller koble den
eksterne lydkilden til hovedenheten.
`` Når du tar opp far en CD-plate, så er det mulig at REPEAT-funksjonene
(Gjenta) ikke fungerer eller slår seg av (OFF) automatisk.
`` Du kan ikke ta opp fra radioen når det søkes etter stasjoner eller når det
ikke er noen tilgjengelige frekvenser i tuner-modus.
`` Merk at hvis inngangsnivået er for høyt når du tar opp fra en ekstern
enhet via AUX-kontakten og USB-kanalen, så kan det føre til støy på
opptaket. Hvis dette er tilfellet må du redusere den eksterne enhetens
lydstyrke.
CD (Se side 9)
`` Trykk FUNCTION på hovedenheten for å velge MP3/CD-funksjonen.
`` Åpne plateskuffen ved å trykke OPEN/CLOSE.
`` Sett inn en CD-plate og trykk OPEN/CLOSE (Åpne/lukke) for å
lukke CD-skuffen.
USB
REC
USB
USB
REC
USBREC
RECUSB REC
`` Bruk CD-knappene ([ eller ]) til å velge ønsket sang.
Tuner (Se side 16)
`` Trykk FUNCTION på hovedenheten for å velge FM-funksjonen.
Finn radiofrekvensen du ønsker å ta opp.
``
Ekstern kilde (Se side 7)
Koble den eksterne komponenten/MP3-spilleren til hovedenheten.
``
`` Trykk FUNCTION (Funksjon) en gang til for å velge AUX-inngangen.
`` Spill av en sang fra den eksterne enheten.
POWER
4. Trykk USB REC for å starte innspilling.
CD
`` “TRACK RECORDING” (Tar opp spor) vises mens CD-opptaket starter.
`` Trykk og hold USB REC hvis du vil starte opptaket av alle sporene på platen.
“STOP” “COPY XX”“COPY END” (Behandler xx %) vises på
TV-skjermen. Når opptaket er ferdig vil "STOP" (Stopp) bli vist.
``
Hvis det finnes en fil med det samme filnavnet allerede, vil det stå
“STOP”"FILE EXISTED" på skjermen, og funksjonen avbrytes.
Tuner/ekstern kilde
`` “RECORDING” vises.
For å stoppe opptaket må du trykke STOP ( @ ) (Stopp) og deretter
oppretter du automatisk og lagrer den som MP3-fil.
66
Når du skal koble fra USB-enheten på en trygg måte, må du trykke STOP
(@) en gang til.
◆◆Etter opptaket vil en mappe med navnet “RECORDING”(CD), “CD COPY”(MP3
CD), “TUNER RECORDING” eller “AUX RECORDING” bli opprettet på enheten.
`` Du må ikke koble fra USB- eller strømkabelen under opptak, da dette
kan føre til skader på filen(e).
`` Hvis du kobler fra USB-enheten under opptak, vil hovedenheten slå
seg av og du kan ikke slette den lagrede filen. I så fall må du koble
USB-enheten til datamaskinen og ta sikkerhetskopi av USB-dataene til
datamaskinen. Deretter må du formatere USB-enheten.
`` Når det ikke er tilstrekkelig med ledig USB-minnet, vil “NOT ENOUGH
MEMORY” (Ikke nok minne tilgjengelig) vises.
`` Opptaksfunksjonen er kun mulig hvis USB-enheten eller harddisken er
formatert med filsystemet FAT. (Filsystemet NTFS støttes ikke).
`` Når du bruker den høyhastighets søkefunksjonen for CD-plater kan du
ikke ta opp fra CD-platen.
`` Tiden opptaket tar kan være lengre på enkelte USB-enheter.
`` Når enheten er i programmeringsmodus, kan du ikke bruke funksjonen
for CD-ripping. (Se side 12)
`` Når du tar opp far en CD-plate, så er det mulig at EQ-funksjonene ikke
fungerer eller slår seg av (OFF) automatisk.
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
+50
Opptakshastighet-10
MP3
MUTE
RDS PTY
+10
DELETE
RDS DISPLAY
Hver gang du trykker ned og holder CD REC SPEED (Opptakshastighet)
MP3-CD/CD bli endret i denne rekkefølgen:
på fjernkontrollen vil opptakshastigheten
SPD x 1SPD x 4
eller en ekstern kilde brukes, er ikke EQ
funksjonen med
◆◆Når TunerSOUND
opptakshastighet støttet.TUNING /ALBUM
◆◆Når du velger SPD x 4, vil ikke lyden blir spilt av under opptaket.
VOL
POWER
DISPLAY
MO/ST
MO/ST
TIMER
FUNCTION
VOL
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TIMER/CLOCK
ON/OFF
REPEAT
A-B
+50
MP3
-10
18
CD
TUNING
TUNING
SLEEP
MODE
MODE
REPEAT
MUTE
RDS PTY
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 18
CD REC
SPEED
TIMER
“FULL CD RECORDING”vises.
`` Hvis du tar opp fra en MP3-plate, vil filen i sin helhet bli kopiert over
på USB-enheten.
55
DISPLAY
FUNCTION
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
2011-3-14 11:26:45
Timerfunksjon
Med timeren kan du slå systemet av og på til angitte
tidspunkt.
 Den maksimale opptakstiden er 5 timer.
Hvis timertidspunktet for start og slutt er identiske, vises ERROR.
Hvis tidspunktet for start og stopp er den samme som
tidspunktet for selve opptaket, vil bare oppstartstidspunktet være
tilgjengelig, ikke opptakstiden.
eller
på hovedenheten i stedet for
Du kan bruke
POWER
TUNING/ALBUM
POWER eller
POWER
Hvis du ikke lenger ønsker at systemet skal slå seg av og på
automatisk, må du avbryte timerfunksjonen.
Før du stiller timeren, må du kontrollere at klokken er riktig.
For hvert trinn har du noen sekunder til å stille ønskede alte
nativ. Hvis du overskrider denne tiden, må du starte på nytt.
3
4
NR
Trykk TIMER/CLOCK (TIMER/KLOKKE) tre ganger, og
displayet.
6
7
rykk på TUNING/ALBUM
T
eller
spilles når systemet slår seg på.
MUTE
MUTE
MUTE
RDSPTY
PTY
RDS
RDS
PTY
VOL
VOL
FM (radio)
8
9
).
a Trykke ENTER(
b Velge en forhåndsinnstilt stasjon ved
eller .
å trykke TUNING/ALBUM
CD/MP3 (compact disc)
Legge i platen..
USB
Koble til USB.
SOUND
SOUND
SOUND
MO/ST
MO/ST
A-B
A-B
TUNING
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
-10
-10-10
+10
+10
+10
DELETE
DELETE
DELETE
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
RDS
DISPLAY
VOL
VOL
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
EQ
EQEQ
TUNING
TUNING
MODE
MODE
VOL
VOL
VOL
Etter at du har stilt timeren, vil den starte automatisk som vist
ved TIMER-indikeringen på skjermen. Hvis du ikke lenger
ønsker å bruke timeren, må du avbryte funksjonen.
MO/ST
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
REC
TUNING
TUNING
TUNING
REC
MODE
MODE
MODE
NR
For å...Trykk Timer On/Off...
Trykk ENTER(
Starte timeren på nytt En gang..
POWER
DISPLAY
NR ikke lenger.
FUNCTION vises
Resultat:
To ganger.
Resultat:
CD REC
SPEED
vises på nytt.
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
RDS PTY
+50
MP3
-10
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 19
EQ
+50EQ
+50
MP3
MP3
MP3
VOL
VOL
VOL
Avbryte timeren
) .
REPEAT
REPEAT
Avbryte timeren
).
Trykk ENTER(
Resultat: CHK REC (Ønsker du å ta opp?) vises.
Resultat: REC N vises og du kan bruke TUNING/ALBUM
eller
til å
velge REC Y eller REC N. Deretter må du trykke ENTER.
1). Hvis du velger REC N, vil det avbryte det tidsinnstilte opptaket selv om du
allerede har satt opp et tidsstyrt opptak.
2). Hvis du velger REC Y så kan du sette opp det tidsstyrte opptaket.
) .
a.Trykk ENTER(
Resultat: ON (På) vises i et par sekunder, og du kan sette opp tidspunktet
som enheten skal slå seg på for det tidsstyrte opptaket.
b.Trykk ENTER(
) .
Resultat: OFF (Av) vises i et par sekunder, og du kan sette opp tidspunktet
som enheten skal slå seg av etter det tidsstyrte opptaket.
FUNCTION
FUNCTION
+50
+50
+50
A-B
A-B
A-B
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
for å justere lydnivået og trykk
Hvis du velger...Må du også....
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
SOUND
SOUND
.
for å velge kilden som skal
REPEAT
REPEAT
REPEAT
SLEEP
SLEEP
SLEEP
MP3
MP3
MP3
REC -10
CDCDREC
-10
+10
+10
-10
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED USB
USBREC
REC DISC
DISPLAY
RDS
DELETE
RDS
DISPLAY
RDS PTY
PTY
DELETE
RDSCD
DISPLAY
CD
TIMER
TIMER/CLOCK SLEEP
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
ON/OFF
ON/OFF
b Trykk ENTER(
).
Resultat: Minutter blinker.
eller
.
c Trykk TUNING/ALBUM
d Trykk ENTER(
).
Resultat: V
OL XX vises, der XX er det samme som volumet som
allerede er stilt.
Trykk TUNING/ALBUM
eller
).
ENTER(
Resultat: Den valgte kilden vises.
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
MUTE
MUTE
MUTE
Still starttiden til timeren.
a Trykk TUNING/ALBUM
eller
.
b Trykk ENTER(
).
Resultat: Minutter blinker.
eller
.
c Trykk TUNING/ALBUM
d Trykk ENTER(
).
Resultat: O
FF vises i noen få sekunder, etterfulgt av eventuell sluttid
som allerede er satt. Nå kan du stille sluttiden til timeren.
eller
TIMER
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
POWER
POWER
TIME vises i
).
Trykk (
Resultat: ON vises i noen få sekunder, etterfulgt av eventuell starttid som
allerede er satt. Nå kan du stille starttiden til timeren.
sluttiden til timeren.
5 Still
a Trykk TUNING/ALBUM
USB
DISC SKIP
SKIP
USB REC
REC DISC
DISC
SKIP
USB
REC
CD
CD
USBREC
USB
REC USB REC
Slå på systemet ved å trykke på POWER-knappen.
REC
1
2
FUNCTION
for å justere
i trinn 5-9.
FUNCTION
FUNCTION
CD
CD REC
REC
CD
REC
SPEED
SPEED
SPEED
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
NOR
DELETE
MP3-CD/CD
+10
RDS DISPLAY
19
2011-3-14 11:26:48
Sperrefunksjonen
POWER
POWER
NOR
Velge EQ-modus
FUNCTION
FUNCTION
Du kan slå av lyden midlertidig på systemet ditt.
Eksempel: Du vil ta telefonen.
CDREC
REC
CD
DISPLAY
DISPLAY
1
2
DISCSKIP
SKIP
USBREC
REC DISC
USB
SPEED
SPEED
CD
CD
Trykk Mute.
TIMER
TIMER
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
Ditt mikrokompakte system er utstyrt med en forhåndsinnstilt
equaliser som lar deg velge den beste balansen mellom diskantog bass-frekvensene, alt etter musikktypen du lytter til.
1
SLEEP
SLEEP
For å slå på lyden igjen, må du trykke MUTE på nytt eller VOLUMON/OFF
ON/OFF
knappene.
A-B
A-B
+10
+10
DELETE
DELETE
RDS
RDSDISPLAY
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
Power Bass-funksjonen
SOUND
EQ
SOUND
EQ
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
Mikrokompaktsystemet har en bassforsterkerfunksjon
som heter SBS (Super
POWER Bass Sound). Denne
FUNCTIONfunksjonen
gjør lyden enda kraftigere og ekte.
1
2
VOL
VOL
VOL
VOL
CD REC
Trykk på SOUND -knappen.
Resultat: “P BASS”
DISPLAY vises.
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
For å avbryte denne funksjonen, trykk SOUND på nytt, og “P OFF”
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
vises i noen få sekunder.
TUNING /ALBUM
ON/OFF
MO/ST
MO/ST
REPEAT
TUNING /ALBUM
REPEAT
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
TUNING
TUNING
MODE
MODE
DELETE
+10
RDS DISPLAY
TUNING /ALBUM
2
POWER SPEED USB REC FUNCTION
FUNCTION
DISPLAY
DISC SKIP
POWER
Sette nivåene for BASS (Venstre numeriske),
CD MIDDLE
(midterste numeriske) og TREBLE (høyre numeriske).
TIMER CDTIMER/CLOCK
SLEEP
REC
Trykk ENTER når du velger
U1 B 0 /U2 B 0 /U3 B 0.
CD REC
DISPLAY
DISC SKIP
SKIP
SPEED numeriske)
USB REC
REC blinker.
Resultat: BASS-nivået
DISPLAY
DISC
ON/OFF (venstre
SPEED
USB
eller
til å velge i området -06 til 06.
Bruk TUNING/ALBUM
CD
REPEAT
Trykk ENTER. REPEAT
Resultat: MIDDLE-nivået
numeriske)
blinker.
TIMER (midterste
TIMER/CLOCK
SLEEP
eller A-B til å velge+50
i området -06 til 06.
Bruk TUNING/ALBUM
Trykk ENTER. ON/OFF
MUTE
MP3
Resultat: TREBLE-nivået (høyre numeriske) blinker.
REPEAT
-10 til å velge+10
ellerREPEAT
i området -06 til 06.
Bruk TUNING/ALBUM
Trykk ENTER.
A-B
+50
RDS PTY erDELETE
RDS DISPLAY
Resultat: Innstillingen
fullført.
MUTE
-10
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
For å få...
OFF.......................... Normal balanse (lineær)
RANCHA.................. Balanse som passer for Rancha.
SAMBA..................... Balanse som passer for Samba.
CUMBIA................... Balanse som passer for Cumbia.
HABANA.................. Balanse som passer for Habana.
BOOM BA................ Balanse som passer for Boom Ba.
REGGAE.................. Balanse som passer for Reggea.
PARTY...................... Balanse som passer for festmusikk.
POP.......................... Balanse som passer for pop.
HIPHOP.................... Balanse som passer for HipHop.
ROCK....................... Balanse som passer for rock.
JAZZ......................... Balanse som passer for jazz.
CLASS..................... Balanse som passer for klassisk musikk.
FLAT......................... Balanse som passer for flat musikk.
STA+EQ......................Balanse som passer for stadium-konserter.
DYN+S........................Balanse som passer for musikk med dynamiske punkter .
MP3+...........................
Balanse som passer for musikk
i det forbedrede MP3-formatet.
POWER
FUNCTION
VIR+S....................... Balanse som passer for virtuell musikk.
U1 B 0............................Balanse som passer for brukerdefinert modus 1.
U2 B 0............................Balanse som passer for brukerdefinert modus 2.
RECpasser for brukerdefinert modus 3.
U3 B 0............................BalanseCDsom
MP3
MP3
-10
-10
RDS
RDSPTY
PTY
Velg... +50
+50
MUTE
MUTE
rrykk EQ-knappen til ønsket alternativ er valgt.
RDS PTY
EQ
SOUND
SOUND
VOL
VOL
VOL
VOL
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
MO/ST
DELETE
TUNING
/ALBUM
MP3-CD/CD
TUNING /ALBUM
TUNING /ALBUM
MP3
+10
RDS DISPLAY
EQ
EQ
VOL
VOL
TUNING
MODE
TUNING /ALBUM
MO/ST
TUNING og EQ endres
`` Når du ripper
CD-plater, fungerer ikke EQ-funksjonen,
MODE
automatisk til “OFF”-modus.
`` Hvis ingen knapp blir trykt i løpet av 8 sekunder, vil endringen
automatisk bli avbrutt samtidig som de foregående innstillingene blir
hentet tilbake og lagret.
20
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 20
2011-3-14 11:26:50
Stille inn systemet til å slå seg av
automatisk
Når du lytter til musikk, kan du stille inn systemet til å slå
seg av automatisk.
Eksempel: Du ønsker å sovne til musikk.
1
2
Trykk på Sleep.
Resultat: Avspilling starter og følgende indikering vises:
Du kan koble hodetelefoner til mikrokompaktsystemet ditt,
slik at du kan lytte til musikk eller radio uten å forstyrre andre
mennesker i rommet. Hodetelefonene må ha en 3,5ø-plugg,
eller en egnet adapter.
NOR
Sett pluggen på hodetelefonene inn i PHONES-kontakten på hovedenheten.
Resultat: Høyttalerne produserer ikke lenger lyden.
Langvarig bruk av hodetelefoner med høyt volum kan skade
hørselen.
Trykk Sleep én eller flere ganger for å angi hvor lenge systemet skal
fortsette å spille før det slår seg av:
3
90MIN
Koble til hodetelefoner
Du kan når som helst:
Kontrollere gjenværende tid ved å trykke Sleep
Kontrollere gjenværende tid ved å gjenta trinn 1 og 2
POWER
FUNCTION
5V
500mA
AUX IN
PHONES
For å avbryte SLEEP-funksjonen, trykk SLEEP én eller flere ganger
til SLPOFF vises.
DISPLAY
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
+50
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
VOL
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
21
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 21
2011-3-14 11:26:50
Sikkerhetsregler
Rengjøre mikrokompaktsystemet
NOR
De følgende figurene illustrerer forholdsreglene man må ta når
man bruker eller flytter mikrokompaktsystemet.
For at du skal kunne få det beste resultatet fra
mikrokompaktsystemet ditt, må følgende elementer rengjøres
regelmessig:
Kapsling
CD-spilleren
rekk alltid ut støpselet fra kontakten.
T
Før rengjøring
Hvis systemet ikke skal brukes på lengre tid
-
Omgivelsesbetingelser ved bruk:
Omgivelsestemperatur
5°C-35°C
Luftfuktighet
10-75%
-
-
+
Enheten må ikke utsettes for direkte
sollys eller andre varmekilder.
Dette kan føre til overoppheting og
feil ved enheten.
-
+
Ikke plasser potteplanter eller vaser
på enheten. Dersom det kommer
fukt inn i enheten, kan dette føre til
farlige støt og skade på utstyret.
Skulle dette skje, må du umiddelbart
trekke ut strømledningen fra nettet.
Kapsling
Kapslingen skal rengjøres regelmessig med en myk klut og mildt
rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipeeffekt eller aerosoler.
Tillat aldri væske å komme inn i systemet.
+
+
Skulle dette skje, må du umiddelbart
trekke ut strømledningen fra nettet.
Overspenninger som skyldes
lynnedslag kan skade enheten.
CD-spiller
1
Før du spiller en CD, skal den rengjøres med en spesielt
CD-rengjøringsmiddel. Ikke bruk det samme rengjøringsmiddelet som
for vinylplater.
Tørk forsiktig platen fra midten og utover.
2
Rengjør regelmessig spilleren med en spesiell rengjøringsplate (fås hos
de fleste CD-forhandlere).
vis du ikke kommer til å bruke fjernkontrollen på lengre tid,
H
skal du ta ut batteriene for å forhindre rustdannelse.
Selv om systemet er svært slitesterkt, skal det ikke brukes i
svært støvete miljø eller utsettes for støt eller ekstrem varme (i
nærheten av varmeapparater eller i direkte sollys etc.).
Hvis enheten avgir en ubehagelig lukt, må du trekke ut
støpselet fra hovednettforsyningen og kontakte service.
Forholdsregler ved bruk av CD-plater
Behandle CD-platene forsiktig. Hold alltid i kanten for å unngå å
VOLUME
UP
DOWN
sette fingeravtrykk på den blanke overflaten.
Når du er ferdig med å spille en CD-plate, skal du alltid legge den
tilbake i etuiet.
Ikke sett på teip eller papirlapper på CD-platen eller skriv på
etiketten.
De skal rengjøres med en spesialklut.
Oppbevar CD-platene på et rent sted, uten direkte sollys eller høye
temperaturer.
Bruk alltid CD-plater merket
.
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Dersom fjernkontrollen ikke brukes
over lengre tid, skal du ta ut
batteriene.
Batterier som lekker kan forårsake
alvorlig skade på fjernkontrollen.
Når du bruker hodetelefoner, må du
passe på at du ikke har for høyt
volum.
Langvarig bruk av hodetelefoner med
høyt volum kan skade hørselen.
-
Ikke plasser tunge gjenstander på
hovedledningen. Skader på
hovedledningen kan føre til skader på
utstyret (brannfare) og føre til støt.
+
Ikke fjern panelene på utstyret.
Enheten inneholder strømførende
komponenter som gir støt.
22
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 22
2011-3-14 11:26:53
Før du kontakter service
NOR
Det tar alltid litt tid før du blir helt kjent med et nytt apparat.
Hvis du opplever noen av problemene under, skal du prøve løsningen vi foreslår for deg. Da kan du spare tid og
besvær med å ringe service unødvendig.
Hvis ikke retningslinjene løser problemet ditt, må du notere:
Modell- og serienumre. Disse står som regel på baksiden av systemet
Garantidokumentene
En tydelig beskrivelse av problemet
Deretter tar du kontakt med din lokale forhandler eller serviceavdelingen ved SAMSUNG.
Problem
Systemet fungerer ikke.
G
E
N
Det er ikke lyd
E
R
E
L
Timeren fungerer ikke
T
Hvis systemet fremdeles ikke
virker, til tross for tiltakene
over:
CD CD-spilleren spiller ikke
/
MP3
I
CD
Mottakerforholdene er dårlige
R
eller den får ikke inn noen
A
radiostasjoner i det hele tatt
D
I
O
Kontroller/Forklaring
•S
trømledningen er ikke korrekt koblet til stikkontakten eller stikkontakten er ikke slått på.
• Batteriene i fjernkontrollen må skiftes ut eller polariteten er ikke fulgt.
• POWER-knappen er ikke trykket.
• Volumet er skrudd helt ned.
• Den korrekte funksjonen (TUNER, MP3/CD, USB, AUX) er ikke valgt.
• Du har koblet til hodetelefoner.
• Ledningene til høyttaleren er frakoblet.
• MUTE-knappen er trykket.
• Timeren er stoppet med TIMER ON/OFF.
• Trykk STOP (Stopp) på hovedenheten i 5 sekunder når enheten viser "NO DISC".
Deretter går den tilbake til original posisjon (RESET) (Tilbakestill)
• CD-funksjonen er ikke valgt.
• Platen er lagt inn opp ned eller den er skitten eller ripet.
• Laserføleren er skitten eller støvete.
• Systemet er ikke installert på et flatt, horisontalt underlag.
• Det har dannet seg kondens i spilleren. La systemet stå i et varmt, luftig rom i minst
én time.
• TUNER-funksjonen er ikke valgt.
• Radiofrekvensen er ikke korrekt valgt.
• Antennen er blitt frakoblet eller vender i ikke riktig retning. Snu på den til du finner
den beste retningen.
• Du befinner deg i en bygning som blokkerer radiofølger. Du må bruke en
utendørsantenne.
23
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 23
2011-3-14 11:26:54
Tekniske spesifikasjoner
NOR
SAMSUNG anstrenger seg til enhver tid for å forbedre produktene våre. Både designspesifikasjonene
og disse brukerinstruksjonene kan derfor bli endret uten varsel.
radio
FM
Signal-/støyforhold
Følsomhet
Total harmonisk forvrengning
62 dB
10 dB
0,4 %
CD-SPILLER
Kapasitet Frekvensområd
Signal-/støyforhold
Forvrenging
Kanalseparasjon
Platedimensjoner
1 CD-plate
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (ved 1 KHz) med filter
0,1 % (ved 1 KHz)
75 dB
Diameter: 120 eller 80 mm. Tykkelse: 1.2 mm
FORSTERKER
Utgangseffekt
Fronthøyttaler (8 Ω)
Fronthøyttaler (8 Ω)
Kanalseparasjon
Signal-/støyforhold
10 Watt/CH x2 RMS,IEC (total harmonisk forvrengning: 10 %)(MM-D320)
35 Watt/CH x2 RMS,IEC (total harmonisk forvrengning: 10 %)(MM-D330)
60 dB
70 dB
GENERELT
Mål
Vekt
200 (W) x 142 (H) x 207 (D) mm
1.78 Kg
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
24
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 24
2011-3-14 11:26:54
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
Contact Center 
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
` Asia Pacific
Japan
Malaysia
www.samsung.com
NOR
Web Site
` CIS
Indonesia
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Contact Center 
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` Africa
Nigeria
South Africa
25
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 25
2011-3-14 11:26:54
Korrekt avhendig av batteriene i dette produktet
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal
deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet
avfall, og levere batteriene gratis via det lokale, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det
elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å
unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt
fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker
resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
AH68-02346E(REV 0.0)
MM-D330_XEE-NOR-110129.indd 26
2011-3-14 11:26:55
Download PDF

advertising