Samsung | MM-E330D | Samsung MM-E330D Bruksanvisning

MM-E330D
DVD MIKRO-KOMPONENT SYSTEM
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service,
registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsadvarsler
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM
ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ
ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE
STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.
ADVARSEL
• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt,
må man ikke utsette apparatet for regn eller
fuktighet.
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller
vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske,
som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må
være klar til bruk til en hver tid.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet
trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må derfor være
lett tilgjengelig.
2
Norsk
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med
produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1.
Bruk av kontroller, justering og andre prosedyrer
enn de som er spesifisert her kan føre til farlig
stråling.
FORSIKTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅSER ER
ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLEN.
Sikkerhetsinformasjon
Lisens
Forholdsregler ved håndtering av plater
• OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat som er skapt
av DivX, LLC, et datterselskap til Rovi Corporation. Dette er en
offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til
divx.com for mer informasjon, og verktøy til å konvertere
filmene dine til DivX-formater.
• OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®
enheten må registreres for å kunne spille av kjøpte DivX
Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få en registreringskode
må du finne DivX VOD-seksjonen på enhetens innstillingsmeny.
Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du kan
fullføre registreringen.
• DivX Certified® for å kunne spille av DivX ®-video.
• DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemerker som tilhører Rovi Corporation, eller dets
datterselskaper, og brukes på lisens.
• Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende
US-patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
Små riper på platen kan redusere lyd- og
bildekvaliteten eller føre til at den hopper over.
Vær spesielt forsiktig så du ikke skraper opp plater
når du håndterer dem.
Holde plater
• Ikke berør platens avspillingsside.
• Hold platen kanten, slik at det ikke blir fingeravtrykk
på overflaten.
• Fest ikke papir eller tape på platen.
Lagring av plater
• Hold platene unna direkte sollys.
• Plasser platene på et kjølig, luftig sted.
• La platene ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
Lagre dem stående.
✎ MERK


Copyright
Ikke la platene bli skitne.
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Legg ikke inn sprukne eller oppskrapete plater.
Kopibeskyttelse
Håndtering og oppbevaring av plater
Hvis du får fingeravtrykk eller smuss på platen, rengjøres den med en myk klut
som er dyppet i vann med et mildt vaskemiddel.
• Når du skal rengjøre platen, må du tørke forsiktig
utover fra midten på platen.
✎ MERK

Kondens kan dannes hvis varm luft kommer i kontakt med
kalde deler inne i produktet. Når det dannes kondens inne i
produktet, vil det ikke fungere korrekt. Hvis dette skjer, må du ta
ut platen og la produktet stå i 1 til 2 timer med strømmen på.
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette
produktet bare kobles direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en
videospiller. Hvis det kobles til en videospiller, vil det føre det til et
forvrengt bilde fra kopibeskyttede DVD-plater.
• "Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi som er
beskyttet av patenter og andre intellektuelle rettigheter tilhørende Rovi
Corporation i USA. De-kompilering og demontering er forbudt".
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
FUNCTION
SOUND
DISC SKIP
EQ
DVD
1
2
DISC MENU
TITLE MENU
4
3
5
6
SYNC
8
7
9
VOL
VOL
0
RDS PTY
RDS DISPLAY
REPEAT
HOME
USB REC
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
DISPLAY
A
CD REC
MO/ST TUNING
B
TIMER
SPEED ON/OFF
Videokabel
FM-antenne
ASC-mikrofon
C
TIMER
D
SLEEP
CLOCK
Fjernkontroll
/ Batterier (AAA)
Norsk
3
Innhold
SIKKERHETSINFORMASJON
2
KOMME I GANG
5
TILKOBLINGER
12
OPPSETT
16
GRUNNFUNKSJONER
19
4
Norsk
2
3
3
3
3
3
Sikkerhetsadvarsler
Tilleggsutstyr
Forholdsregler ved håndtering av plater
Lisens
Copyright
Kopibeskyttelse
5
5
6
9
9
9
10
11
Forholdsregler
Ikoner som brukes i håndboken
Platetyper og karakteristikker
Beskrivelse
Frontpanel
Toppanel
Bakpanelet
Fjernkontroll
12
13
14
15
15
Koble til høyttalerne
Koble videoutgangen til TV-apparatet
Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr
Koble til FM-antennen
Tilkopling av hodetelefoner
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Før du setter i gang (Grunninnstillinger)
Sette opp oppsettmenyen
Skjerm
Bildeforhold, TV
Video ut-signal
Lyd
DRC (Dynamic Range Compression)
AUDIO-SYNC
System
Grunninnstilinger
DivX(R)-registrering
DivX(R) deaktivering
Språk
Sikkerhet
Foreldrekontroll
Bytt passord
Støtte
Produktinformasjon
19
19
20
20
25
25
26
26
28
29
29
29
Plateavspilling
Avspilling av lyd-CD (CD-DA)/MP3/WMA
Avspilling av JPEG-filer
Bruke avspillingsfunksjonen
Lydmodus
Stille in klokken
Lytte på radio
Om RDS-kringkasting
Timer Funksjon
Mute (slå av lyd midlertidig)
Skjermfunksjon
Sleep Timer funksjon (slumre timer funksjon)
USB-funksjon
Opptaksfunksjon
32
33
34
Feilsøking
Liste over språkkoder
Spesifikasjoner
Komme i gang
30
30
01
AVANSERTE FUNKSJONER
30
ANNEN INFORMASJON
32
Komme i gang
Forholdsregler
Ikoner som brukes i håndboken
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser brukerhåndboken.
Ikon
Betegnelse
Definisjon
d
DVD
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig for DVD-video- eller
DVD-R/DVD-RW-plater som er
innspilt og sluttbehandlet i Videomodus.
B
CD
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig for data-CD (CD
DA, CD-R/CD-RW).
A
MP3
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig på plater av typen
CD-R/-RW.
G
JPEG
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig på plater av typen
CD-R/-RW.
D
DivX
!
FORSIKTIG
Involverer et tilfelle hvor en funksjon
ikke fungerer eller hvor innstillinger
kan bli avbrutt.
✎
MERK
Involverer tips eller instruksjoner på
siden som kan bidra til å få hver
funksjon til å fungere.
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig på MPEG4-plater.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
• Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
• Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
a. en tekniker blir kalt ut på fi n forespørsel og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok)
b. du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
• Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.
Norsk
5
NORSK
• Kontroller at strømnettet i huset ditt er i henhold til informasjonen på
baksiden av produktet.
• Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med
tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (7,5-10 cm).
• Ikke plasser produktet eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan
bli varmt.
Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
• Ikke sett noe på toppen av produktet.
• Før du flytter på produktet må du sjekke at det ikke er noen plate i
enheten.
• Hvis du vil koble produktet helt og holdent fra strømnettet, må du
trekke ut strømpluggen. Dette må du gjøre når produktet ikke skal
benyttes over en lengre periode.
• Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten.
Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade produktet.
• Ikke utsett produktet for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan føre til overoppheting og feil på produktet.
• Beskytt produktet mot fuktighet og varmekilder eller utstyr
som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter (f.eks.
høyttalere).
• Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på
produktet.
• Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er
kun beregnet på personlig bruk.
• Det kan oppstå kondens hvis produktet eller platen har vært
lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer produktet
om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til produktet har
fått romtemperatur før man bruker det.
• Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder
kjemikalier som er miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
• Sørg for å ha et mellomrom på ca. 6 tommer (15 cm) på
sidene og bak systemet av ventilasjonshensyn.
• Plasser høyttalerne i fornuftig avstand på hver side av
systemet. Dette for å sikre god stereolyd.
• Høyttalerne skal rettes mot lytteområdet.
Komme i gang
Platetyper og karakteristikker
Platetyper som kan spilles av
Platetyper og
merker (Logo)
Regionkode
Produktet og platene er kodet etter område. Disse regionale
kodene må passe sammen hvis platen skal kunne spilles av.
Hvis kodene ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.
Regionkode
Område
1
USA, amerikanske territorier og
Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New
Zealand, Stillehavsøyene, Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India,
Nord-Korea, Mongolia
6
Kina
Maks spilletid
AUDIO
ca. 240 min.
(Enkeltsidig)
+
DVD-VIDEO
Platetype
Innspilte
Platestørrelse
signaler
12 cm
VIDEO
AUDIO
ca. 480 min.
(Dobbeltsidig)
12 cm
74 min.
12 cm
-
AUDIO-CD
AUDIO
DVD-VIDEO
+
DivX
VIDEO
Ikke bruk følgende platetyper!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM og
DVD-RAM-plater kan ikke spilles av på produktet.
Hvis du setter inn en plate med en av disse
formatene, vil du se meldingen <WRONG DISC
FORMAT (Feil plateformat)> på TV-skjermen.
• Det er ikke sikkert at DVD-plater som er kjøpt i
utlandet kan spilles i av på dette produktet.
Hvis du setter inn plater av denne typen, vil du se
meldingen <Wrong Region. Please check Disk (Feil
region. Kontroller plate)> på TV-skjermen.
Platetyper og -formater
Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.
CD-R-plater
• Det er ikke sikkert at alle CD-R-plater kan spilles av,
avhengig av opptaksenheten (CD-opptaker eller PC) og
tilstanden til platen.
• Bruk en CD-R-plate på 650MB (74 minutter).
Ikke bruk CD-R-plater som er større enn 700MB/80
minutter, da det ikke er sikkert at slike kan spilles av.
• Enkelte CD-RW (overskrivbare) media kan ikke spilles av.
• Kun CD-R-plater som er riktig "lukket" kan spilles av i
sin helhet. Hvis sesjonen lukkes men platen forblir
åpen, er du ikke i stand til å spille av platen i sin helhet.
6
Norsk
01
• Kun CD-R-plater med MP3-filer innspilt i ISO9660
eller Joliet-format kan spilles av.
• Navn på MP3-filer kan ikke inneholde mellomrom
eller spesialtegn ( . / = +).
• Bruk plater som er tatt opp med kompresjons/
dekompresjonshastighet høyere enn 128Kbps.
• Kun MP3-filer med filtypen ".mp3" eller ".MP3"
kan brukes.
• Bare en multisesjonsplate som er skrevet
sammenhengende kan spilles. Hvis det finnes et
tomt segment på multisesjonsplaten, kan den
bare spilles fram til det tomme segmentet.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lenger tid å begynne
avspillingen, og ikke alle innspilte filer kan spilles av.
• For filer som er kodet i Variable Bit Rate
(VBR)-format, dvs. filer som er kodet med lav
bithastighet og høy bithastighet (f.eks. 32Kbps ~
320Kbps), kan det oppstå hopp i lyden under
avspilling.
• Maksimalt 999 spor kan spilles av per CD-plate.
• Maksimalt 250 mapper kan spilles av per
CD-plate.
CD-R JPEG-plater
• Kun filer av filtypen "jpg" kan spilles.
• Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lenger tid å
begynne avspillingen, og ikke alle innspilte filer kan
spilles av.
• Kun CD-R-plater med JPEG-filer innspilt i ISO9660
eller Joliet-format kan spilles av.
• JPEG-filnavn må være 8 tegn eller mindre og ikke
inneholde tomrom eller spesialtegn (. / = +).
• Bare en multisesjonsplate som er skrevet
sammenhengende kan spilles. Hvis det finnes et tomt
segment på multisesjonsplaten, kan den bare spilles
fram til det tomme segmentet.
• Maksimalt 999 bilder kan lagres i en mappe.
• Ved avspilling av en Kodak/Fuji Picture CD, kan kun
JPEG-filer i bildemappen spilles av.
• Andre bildeplater enn Kodak/Fuji Picture CD kan ta
lenger tid å starte avspilling av, eller det er kanskje ikke
mulig å spille dem i det hele tatt.
(Eksempel: QPEL, GMC, oppløsning høyere enn
800 x 600 piksler, osv.)
• Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er spilt inn på
korrekt måte i DVD-video formatet, vil den ikke
kunne spilles av.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX er et videofilformat utviklet av Microsoft, og er basert
på MPEG4-kompresjonsteknologi for å lever lyd- og
videodata via internett i sanntid.
MPEG4 brukes til videokoding og MP3 til lydkoding, slik
at brukerne kan se en film med video og lyd i tilnærmet
DVD-kvalitet.
Støttede formater (DivX)
Dette produktet støtter kun følgende medieformater.
Hvis verken video- eller lydformater støttes, kan
brukeren oppleve problemer som f.eks. brutte bilder
eller ingen lyd.
Støttede videoformater
Format
AVI
WMV
Støttede versjoner
DivX3.11-DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Støttede lydformater
Format
Bit Rate
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
Samplinghastighet
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
• Bildeforhold: støtter dette produktet opp til 720x576
piksler. Fjernsynsskjermoppløsninger som er høyere
enn 800, støttes ikke.
• Når du spiller en plate hvor samplingshastigheten er
høyere enn 48khz eller 320kbps, kan skjermbildet
riste under avspillingen.
• Seksjoner med høy bildehastighet kan ikke spilles
samtidig som du spiller en DivX-fil.
• Siden dette produktet kun støtter kodingsformater
godkjent av DivX Networks, Inc., er det ikke sikkert at
en DivX-fil opprettet av brukeren kan spilles av.
DVD±R/±RW-, CD-R/RW-plater
• Programvareoppdatering for ikke-kompatible
formater støttes ikke.
Norsk
7
Komme i gang
CD-R MP3-plater
Komme i gang
Spesifikasjoner for USB-vert
dette avhenger av produsenten.
Spesifikasjoner for USB-vert
- Hvis du installerer flere minneenheter i en
multi-kortleser, kan du får problemer.
• Støtter enheter som er kompatible med USB 1.1 eller
USB 2.0.
• Støtter enheter som kobles til ved hjelp av en
USB-kabel av type A.
• Støtter UMS (USB Mass Storage Device - USB
masselagringsenhet) som er kompatible med standard V1.0.
• Støtter enheter som er formatert med filsystemet FAT
(FAT, FAT16, FAT32)
Ikke kompatibel med
• Enheter som krever at det installeres en separat driver
på datamaskinen (Windows).
• Kobling via en USB-hub.
• En USB-enhet som er koblet til med en forlengerkabel
(Kan være problemer med gjenkjenning av enhet).
• USB-enheter som krever egen strømforsyning, da
disse må kobles til spilleren med sin egne
strømforsyning.
Driftsbegrensinger
• Hvis den tilkoblede enheten har flere stasjoner (eller
partisjoner), vil du bare kunne koble til en stasjon (eller
partisjon).
• Enheter som bare støtter USB 1.1 kan skape
problemer med bildekvaliteten, avhengig av hvilken
enhet det er.
Kompatible enheter
• USB-baserte masselagringsenheter, MP3-spiller,
Digitalkamera
• Flyttbare harddisker
- Flyttbare harddisker som har en kapasitet som
er mindre enn 160 GB støttes. Flyttbare
harddisker som har en kapasitet som er større
enn 160 GB kan det hende at du ikke kan bruke,
avhengig av harddisken.
-Hvis den tilkoblede enheten ikke fungerer som
den skal på grunn av utilstrekkelig strømtilgang,
kan du bruke en separat strømledning slik at
enheten får nok strøm. Kontakten på USBkabelen kan være forskjellig fra denne, avhengig
av produsenten av USB-enheten.
• USB kortleser: USB kortleser med ett spor og
multispor USB kortleser
- Det er ikke sikkert at USB kortleseren støttes,
8
Norsk
Kompatible filformater
Format
Stillbilde
Musikk
Film
Filnavn
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Filtype
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bithastighet
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
Versjon
–
–
V8
Piksel
640x480
–
–
720x576
Samplinghastighet
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) støttes ikke.
• Digitale kamera som bruker PTP-protokollen, eller
krever at det installeres egne programmer når de skal
kobles til en datamaskin er ikke støttet.
• Når enkelte MP3-spillere kobles til dette produktet, er
det ikke sikkert at de virker, dette avhenger av
sektorstørrelsen til filsystemet deres.
• USB HOST-funksjonen støttes ikke hvis et produkt
som overfører mediefiler via sitt produsentspesifikke
program er tilkoblet.
• Opererer ikke sammen med Janus-aktivert MTP
(Media Transfer Protocol)-enheter.
• USB vertsfunksjonen til dette produktet støtter
ikke alle USB-enheter.
01
Beskrivelse
Komme i gang
Frontpanel
6
1
5V
500mA
AUX IN
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
PHONES
4 5
SKJERM
CD-SKUFFEN
USB PLUGG
AUX IN PLUGG
PLUGG TIL HØRETELEFON
VOLUMKNAPP
Toppanel
1. STRØMKNAPP
2. USB REC BUTTON
3. FUNKSJONSKNAPP
4. KNAPPER TIL SØKEFUNKSJON /
HOPPE- KNAPP
5. INNSTILLINGS MODUS ELLER STOPP
KNAPP
6. SPILL AV/PAUSE-KNAPP
7. KNAPPER TIL SØKEFUNKSJON /
HOPPE- KNAPP
8. ÅPNE-/LUKKEKNAPP
USB REC
1 2 3 4 5 6 7 8
Norsk
9
Komme i gang
Bakpanelet
PB
Y
5
PR
ONLY FOR
SERVICE
VIDEO OUT
SPEAKERS
OUT(8 )
1
10
COMPONENT OUT
2 3
4
1
HØYTTALERUTGANGER FOR
2.0-KANALS LYD
Her skal du koble til de fremre høyttalerne og basselementet.
2
KUN FOR SERVICE
Denne kontakten er kun for testing. Ikke bruk den
3
FM-KONTAKT
Her skal du koble til FM-antennen.
4
VIDEO OUT-KONTAKT
Her kan du koble TV-apparatets videoinngang (VIDEO IN) slik at signalet
går igjennom.
5
KOMPONENTUTGANGER
Bruk disse kontaktene til å koble til et TV-apparat med
komponentinnganger til disse kontaktene.
Norsk
01
Komme i gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
MUTE -knapp
SOUND
EQ -knapp
DISC SKIP
SOUND -knapp
DISC MENU -knapp
FUNCTION -knapp
FUNCTION
POWER -knapp
EQ
DVD
3
1
2
DISC MENU
TITLE MENU
4
5
DVD* -knapp
Nummertaster (0-9)
6
SYNC
8
7
VOL
0
RDS PTY
TOOLS -knapp
SYNC* -knapp
VOL + -knapp
VOL
VOL - -knapp
SKIP -knapp
SKIP, RDS PTY* -knapp
STOP-knapp
PLAY -knapp
REPEAT -knapp
HOME -knapp
TITLE MENU -knapp
9
RDS DISPLAY
SEARCH -knapp
SEARCH,RDS DISPLAY -knapp
PAUSE -knapp
REPEAT
HOME
USB REC
USB REC -knapp
TUNING
-knapp
TUNING
TOOLS
INFO
INFO -knapp
CURSOR/ENTER -knapp
RETURN -knapp
DISPLAY
DISPLAY, A -knapp
MO/ST, B -knapp
CD REC SPEED -knapp
EXIT
RETURN
A
CD REC
MO/ST TUNING
B
TIMER
SPEED ON/OFF
C
TIMER
D
SLEEP
CLOCK
TIMER ON/OFF -knapp
EXIT -knapp
TUNING
-knapp
D -knapp
C -knapp
SLEEP -knapp
TIMER/CLOCK -knapp
* Dette produktet bruker ikke DISC SKIP,SYNC.
* Det er mulig at dette produktet ikke har funksjonene RDS og dette avhenger av regionen du har kjøpt produktet i.
Installere batterier i fjernkontrollen
✎ MERK




* * Batteristørrelse: AAA
Sett batteriene inn i fjernkontrollen i henhold til polariteten:
(+) til (+), og (–) til (–).
Du må alltid bytte begge batteriene samtidig.
Ikke utsett batteriene for varme eller flammer.
Fjernkontrollen kan brukes på opp til 7 meters avstand i
rett linje.
Norsk
11
Tilkoblinger
Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
Koble til høyttalerne
PB
Y
PR
ONLY FOR
SERVICE
VIDEO OUT
SPEAKERS
OUT(8 )
COMPONENT OUT
Plassering av produktet
Plasser anlegget på et stativ eller en hylle, eller under TV-stativet.
Velge lytteposisjon
Lytteposisjonen bør plasseres mellom 2,5 - 3 ganger TV-skjermens størrelse fra TV-apparatet.
Eksempel: : TV-apparater på 32" - 2 til 2,4 m
TV-apparater på 55" - 3,5 til 4 m
Fronthøyttaler
ei
Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca 45° mot deg.
Plasser høyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt.
!


FORSIKTIG
Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
Når du kobler høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/–) er korrekt.
✎ MERK

Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av
magnetfeltet som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TV-apparatet.
12
Norsk
02
Tilkoblinger
Tilkoblinger
Koble videoutgangen til TV-apparatet
Velg én av fire tilkoblingsmetoder til TV-apparatet.
PB
Y
PR
ONLY FOR
SERVICE
VIDEO OUT
SPEAKERS
OUT(8 )
COMPONENT OUT
METODE 1(ikke inkludert)
METODE 2 (Vedlagt)
TV
VIDEO INPUT
COMPONENT IN
METODE 1: Component Video(Bedre kvalitet)
Hvis fjernsynet ditt er utstyrt med komponentinngang for video, kobler du en komponentkabel (ikke inkludert)
mellom COMPONENT OUT-kontaktene (Pr, Pb og Y) bak på produktet, og tilsvarende kontakter på
TV-apparatet ditt.
METODE 2 : Composite Video (Bra kvalitet)
Trekk den vedlagte videokabelen mellom VIDEO OUT-kontakten på baksiden av produktet, og VIDEO
IN-kontakten på TV-apparatet ditt.
Norsk
13
Tilkoblinger
Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr
5V
500mA
AUX IN
PHONES
Audio kabel(ikke inkludert)
Koble til en ekstern analog komponent
Analoge signalkomponenter som f.eks. videospillere.
1. Koble AUX IN på spilleren til Audio Out (utgang) på den eksterne komponenten.
2. Bruk F ( ) til å velge AUX-inngangen.
 Du kan velge AUX ved å bruke FUNCTION (Funksjon) på fjernkontrollen.

Hvis det ikke blir trykt noen knapp i løpet av 8 timer i modusen AUX, vil strømmen bli slått av automatisk.
14
Norsk
02
Tilkoblinger
Tilkoblinger
Koble til FM-antennen
PB
Y
PR
ONLY FOR
SERVICE
FM-antenne
(vedlagt)
VIDEO OUT
SPEAKERS
OUT(8 )
COMPONENT OUT
1. Koble den vedlagte FM-antennen til FM-kontakten.
2. Drei rundt antennen sakte til du får den beste mottakskvaliteten, fest antennen i denne posisjonen.
✎ MERK

Dette produktet mottar ikke AM-sendinger.
Tilkopling av hodetelefoner
Du kan koble et sett hodetelefoner til din mikro komponent system så du kan lytte på musikk eller radio
programmer uten å forstyrre andre mennesker i rommet.
Hodetelefonene må ha en kontakt 3.5ø eller en passende adapter.
5V
500mA
AUX IN
PHONES
1. Koble hodetelefonene til PHONES kontakten på front panelet.
• Nå brukes ikke lenger høyttalerne som lydutgang.
✎ MERK

Lengre bruk av hodetelefoner med høy volym kan skade din hørsel.
Norsk
15
Oppsett
Før du setter i gang (Grunninnstillinger)
1. Trykk POWER når produktet er koblet til
TV-apparatet for første gang.
Startskjermen vil bli vist.
Sette opp oppsettmenyen
Antallet trinn du må igjennom avhenger av den valgte
menyen. Det grafiske brukergrensesnittet (GUI) som vises
i denne håndboken kan avvike fra det du har på din enhet,
avhengig av hvilken firmware-versjon som er benyttet.
Initial setting | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
1
English
한국어
Nederlands
Français
2
Deutsch
Italiano
Move
Select
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket element, og trykk
deretter på ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket bildeforhold, og trykk
deretter på ENTER.
✎ MERK



Trykk og holde A hvis du vil gå til forrige skjermbilde.
Når du har valgt et menyspråk, kan du endre det ved å
trykke på STOP () (Stopp) på toppanelet i minst 5
sekunder mens det ikke er noen plate i enheten.
Hvis skjermen med de første innstillingene ikke vises, må
du se i kapitlet Grunninnstillinger. (se side 18)
3
4
1
HOME-KNAPPEN: Viser startmenyen (Home).
2
ENTER-/RETNINGS-KNAPPENE
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekreft innstillingen.
3
RETURN-KNAPPEN: Går tilbake til forrige
meny.
4
EXIT-KNAPPEN: Gå ut av menyen.
No Disc
Settings
Function
DVD/CD
1. Trykk POWER (Strøm) i modusen NO DISC
(Ingen plate),eller trykk to ganger på STOP
(Stopp) under avspilling.
2. Bruk ◄► til å velge Settings, og trykk deretter
på ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket meny, og trykk
deretter på ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og trykk
deretter på ENTER.
5. Bruk ▲▼ til å velge ønsket punkt, og trykk
deretter på ENTER.
6. Gå ut av menyen ved å trykke på EXIT.
16
Norsk
03
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold.
Forskjellige land bruker forskjellige TV-standarder.
Du kan velge mellom NTSC og PAL.
Bildeforhold, TV
• NTSC: Du kan velge formatet NTSC
• PAL: Du kan velge formatet PAL
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje
trenge å justere skjerminnstillingen.
✎ MERK

Avhengig av hvilken enhetstype du har (NTSC eller PAL), kan det
hende at bildet på TV-skjermen er forskjellig.
Settings
Display
Audio
System
Oppsett
Video ut-signal
Skjerm
Lyd
TV Aspect
Video Out Singal
4:3 Pan-Scan
4:3 Letter Box
16:9 Wide
Language
DRC (Dynamic Range Compression)
Security
Support
Move
Select
Return
Denne funksjonen balanserer området mellom de
høyeste og svakeste lydene. Du kan bruke denne
funksjonen til å få full nytte av Dolby Digital når du
ser på filmer med lavt volum om natten.
Settings
• 4:3 Pan-Scan
Velg dette alternativet når du vil se
filmer i formatet 16:9 på DVD-plater
uten de svarte stripene i topp og bunn,
selv om du har et TV-apparat med
bildeforholdet 4:3 (deler av bildet ytterst
til høyre og venstre vil bli kuttet vekk).
Display
DRC
Audio
Audio Sync
: 0 Full
: 506/8
mSec
System
4/8
Language
2/8
Off
Security
Support
Move
Select
Return
• 4:3 Letter Box
Velges hvis du ønsker å se hele
16:9-skjermen DVD-spilleren støtter,
selv om fjernsynet har en 4:3-skjerm.
Det vises da sorte felter øverst og
nederst på skjermen.
• Du kan velge mellom 2/8, 4/8, 6/8, Full.
AUDIO-SYNC
Det er mulig det ikke er sammenheng mellom bildet
og lydsignalet. Hvis dette oppstår må du justere
lydforsinkelsen slik at den stemmer med videoen.
• 16:9 Wide
Lar deg vise hele 16:9-bildet hvis du
har fjernsyn med bredskjerm.
Settings
DRC
:0
Audio
Audio Sync
25 mS
: 50 mSec
50 mS
System
✎ MERK


Hvis en DVD er i forholdet 4:3, kan du ikke vise den i
bredformat.
Siden DVD-plater tas opp i forskjellige bildeformater,
vil de se forskjellig ut, avhengig av programvaren,
type TV, og TV-bildeforhold-innstillingen.
0 mS
Display
Language
75 mS
Security
100 mS
Support
125 mS
150 mS
175 mS
Move
Select
Return
• Du kan velge en forsinkelse i området 0 til 300 ms.
Sett forsinkelsen til optimal stilling.
Norsk
17
Oppsett
System
Sikkerhet
Grunninnstilinger
Ved å bruke de Initial Setting (Grunninnstillinger), kan du
angi språk og bildeforhold.
DivX(R)-registrering
Se registreringskoden for DivX(R) VOD slik at du kan
kjøpe og spille av DivX(R) VOD-innhold.
✎ MERK

Dette alternativet er ikke aktivert hvis du velger
OK. Hvis du vil aktivere dette alternativet må du
aktivere DivX(R) deaktivering.

Selv etter at du har tilbakestilt systemet vil ikke
DivX(R) registreringen være tilbakestilt.
DivX(R) deaktivering
Velg dette alternativet for å få en ny registreringskode.
Språk
Du kan velge språket du foretrekker på
skjermmenyer, platemenyer el.l.
Foreldrekontrollfunksjonen fungerer sammen med
DVD-plater som har fått en klassifisering som gjør det
lettere å kontrollere hva slags DVD-filmer familien kan se.
En plate har inntil 8 klassifiseringsnivåer.
Foreldrekontroll
Velg klassifiseringsnivået du vil angi.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun for
voksen bruk. Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6,
kan ikke plater med nivå 7- eller nivå 8-innhold spilles.
Tast inn passordet, og trykk deretter ENTER.
- Passordet er satt til "0000" som standard.
- Når innstillingen er ferdig, går du tilbake til forrige
skjermbilde.
Settings
Display
Parental Rating
: Off
Audio
Password
: Change
System
Language
Security
Support
Settings
Display
OSD Language
Audio
Disc Menu
System
Audio
Language
Subtitle
Security
Support
English
: ENGLISH
Korean
Move
Arabic
: ENGLISH
Chinese
: ENGLISH
Dutch
Bytt passord
German
Move
Disc Menu
Audio
Subtitle
Select
Return
Velg språket du vil benytte på
skjermmenyene.
Velg språket du vil benytte på
platemenyene.
Velg ønsket talespråk på plater.
Velg ønsket språk på platens
undertekster.
a Hvis du vil velge et annet språk, kan du trykke
ANNET på plate-, lyd- og undertekstmenyen, og
taste inn språkkoden til ditt land (Se side 33).
a Du kan ikke velge ANNET på menyen for valg av
skjermspråk.
✎ MERK

Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes
på platen.
18
Norsk
Return
Farsi
French
OSD
Language
Select
Velg Change, og tast inn det 4-sifrede passordet med
talltastene på fjernkontrollen.
Hvis du glemte passordet
I modusen "NO DISC" (Ingen plate) må du
trykke inn STOP () (Stopp) på toppanelet i 5
sekunder eller mer. Alle innstillinger tilbakestilles
til fabrikkinnstillinger.
Støtte
Produktinformasjon
Oppgi kontaktinformasjon når du søker hjelp til ditt
produkt.
Avspilling av lyd-CD (CD-DA)/MP3/WMA
3. Lukk plateskuffen ved å trykke på ÅPNE/
LUKKE.
Basisfunksjoner
Track01
1/17
✎ MERK



Gjenopptakingsfunksjon: Når du stopper
avspillingen av en plate, husker produktet hvor
den stanset slik at den kan fortsette der du
stanset når du trykker SPILL AV igjen. (Denne
funksjonen fungerer kun med DVD-plater)
Trykk to ganger på STOPP under avspilling for å
deaktivere denne funksjonen.
Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på
produktet eller fjernkontrollen i mer enn 3 minutter
når produktet er i pausemodus, vil operasjonen
stoppe. Og etter 5 minutter i denne modusen vil
skjermspareren bli slått på.
Utseendet på det første skjermbildet kan være
forskjellig, avhengig av innholdet på platen.

Piratkopierte plater må ikke spilles på dette
produktet, da de bryter med CSS-anbefalingene
(Content Scrambling System: et system for
kopieringsbeskyttelse).

DTS Audio er ikke støttet.
䡋
vil vises hver gang en feilaktig knapp trykkes.
Skjermsparer/strømsparefunksjon for
TV-apparatet
• Hvis produktet står i stoppmodus i mer enn 5
minutter, vil du se en skjermsparer på TVskjermen.
• Hvis produktet har vist skjermspareren i mer enn
20 minutter, vil det slå seg av automatisk.
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• Hvis det er en lyd-CD vil det første sporet bli
spilt automatisk.
- Bruk #$ til å gå til forrige/neste spor.
• Hvis det er en MP3/WMA-plate, må du bruke
▲▼◄► til å velge Musikk, deretter må du
trykke ENTER.
- Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket fil, og
trykk deretter ENTER.
- Bruk  til å gå til forrige/neste side.
2. Trykk STOPP () for å stanse avspillingen.
✎ MERK




Det er mulig enkelte CD-plater med MP3-/WMA-filer
ikke kan spilles av, og dette er avhengig av
opptaksmodus.
Innholdet på en MP3-CD varierer med MP3/
WMA-sporformatet som er tatt opp på platen.
WMA-DRM-filer kan ikke spilles av.
Produktet vil automatisk slå seg av fra modusene
no Disc (ingen plate) og Stop (stopp) hvis disse
har vært aktive i mer enn 25 minutter.
Norsk
04
BA
1. Trykk ÅPNE/LUKKE .
2. Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
Oppsett /
Plateavspilling
03
Basisfunksjoner
19
Basisfunksjoner
Visning av JPEG-filer
Bruke avspillingsfunksjonen
Bilder som er tatt med et digitalkamera eller et
videokamera, eller JPEG-filer på en PC kan lagres på en
CD og deretter avspilles med dette produktet.
Søk bakover/framover
dBAD
1. Legg en plate med JPEG-filer i plateskuffen.
2. Bruk ◄► til å velge Fotos, og trykk deretter
ENTER.
Bruk  til å søke.
3. Bruk ▲▼ til å velge mappen som inneholder
bildene du ønsker å vise, og trykk deretter
ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge bildet du vil vise, og trykk
deretter ENTER.
• Det valgte bildet vil nå vises, og
lysbildeframvisningen starter.
• Hvis du vil stoppe lysbildeframvisningen, må
du trykke PAUSE ().
Du kan se på forrige/neste fil ved å trykke ◄,►
under lysbildeframvisninger.
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
✎ MERK

Du får ingen lyd i søkemodus.
Hoppe over scener/sanger
dBAD
Bruk #$.
• Hver gang knappen trykkes på under avspilling,
spilles forrige eller neste kapittel, spor eller mappe
(fil) av.
../ PICTURES
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
Sakte avspilling
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Dd
Return
Trykk PAUSE (), og deretter  for å spille av
sakte.
Roteringsfunksjon
G
Trykk GRØNN(B) eller GUL(C) når visningen er pauset.
• GRØNN(B): Roter 90° mot urviseren.
• GUL(C): Roter 90° med klokken.
✎ MERK

Maksimumsoppløsningene som støttes av dette
produktet er 5120 x 3480 (eller 19.0 M-piksler) for
standard JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 3.0
M-piksler) for progressive bildefiler.
20
Norsk
D
d
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ MERK


Du hører ingen lyd under sakte avspilling.
Det er ikke mulig å spille av sakte baklengs.
04
Bruke tittelmenyen
dD
Trykk gjentatte ganger på PAUSE.
• Filmen hopper en og en ramme framover hver
gang denne knappen trykkes under avspilling.
✎ MERK

På DVD-plater som inneholder flere titler, kan du vise
tittelen for hver film.
1. Under avspilling må du trykke og holde
TITLE MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
seksjonsvalgene, og trykk deretter
ENTER.
Du hører ingen lyd under trinnvis avspilling.
5-minutters hoppefunksjon
d
D
Trykk ◄,► under avspilling.
• Avspillingen hopper 5 minutter framover når du
trykker ►.
• Avspillingen hopper 5 minutter bakover når du
trykker ◄.
✎ MERK

Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere, og det
er også mulig at denne menyen ikke er tilgjengelig i det
hele tatt.
✎ MERK

Denne funksjonen fungerer bare sammen med
DivX-filmer.
Bruke platemenyen
d
Du kan se menyene for lydspråk, undertekstspråk,
profil, osv.
1. Under avspilling må du trykke og holde
DISC MENU (Platemeny) på
fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
seksjonsvalgene, og trykk deretter ENTER.
✎ MERK

Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan
det hende at tilgjengelige menypunkter kan
variere, og det er også mulig at denne menyen
ikke er tilgjengelig i det hele tatt.
Norsk
21
Basisfunksjoner
Trinnvis avspilling
Basisfunksjoner
Repeterende avspilling
A-B repeterende avspilling
dBAD
Repetering av DVD/DivX
Du kan repetere hele tittelen, et kapittel eller en
seksjon (Repeter A-B) på DVD-/DivX-plater/filer.
Repeat
dB
Du kan spille av en angitt seksjon på en DVD- eller
CD-plate gjentatte ganger.
1. Under avspilling av DVD- eller CD-plater, må du
trykke REPEAT på fjernkontrollen.
2. For DVD må du bruke▲▼ til å velge A-. For CD
må du trykke gjentatte ganger på REPEAT fram
vises på TV-skjermen.
til
Off
3. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
4. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
1. Under avspilling av DVD-/DivX-plater/filer, må du trykke REPEAT på
fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket
repeteringsmodus, og trykk deretter
ENTER.
REPEAT
3. Bruk ▲▼ til å velge OFF hvis du vil starte
normal avspilling igjen, og trykk deretter
ENTER.
Z
D
Off ➞ Title ➞ Chapter ➞ A Off ➞ Title ➞ Folder ➞ All
Repetering av CD-/MP3-plater
1. Under avspilling av CD-/MP3-plater kan du
trykke flere ganger på REPEAT for å velge
hvilken repeteringstype du vil bruke.
B
A
22
(Normal Repeter spor Repeter alt Tilfeldig
Repeter A-B)
(Repeter spor Repeter mappe Repeat DIR Repeter alt
Tilfeldig)
Norsk
5. Gå tilbake til normal avspilling ved å:
For DVD må du trykke REPEAT for å velge
REPEAT OFF (gjenta av).
For CD, trykk REPEAT (gjenta) slik at du kan velge
.
✎ MERK

Repeter A-B fungerer ikke med plater av typen
DivX, MP3, eller JPEG.
04
d
03/04


001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select


D

2/3
KO 1/2
på når det finnes flere titler på platen.
Hvis det f.eks. finnes flere filmer på en
DVD-plate, vil hver av filmene være
identifisert som en tittel.
Kapittel(
) : De fleste DVD-plater er
spilt inn i kapitler, slik at du enkelt kan
finne et bestemt kapittel.
Spilletid( ) : Gjør det mulig å spille
av en film fra en angitt tid. Du må
taste inn starttiden som referanse.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle
plater.
Lyd(
): Henviser til språket i filmens
lydspor. En DVD-plate kan ha opp til 8
ulike lydspråk.
Undertekst ( ): Viser til hvilke språk som
er tilgjengelige på platen for undertekstene.
Du vil kunne velge språk, eller hvis du ønsker,
slå av undertekstene. En DVD-plate kan ha
undertekstene lagret i opp til 32 ulike språk.
Vinkel(
): Hvis en DVD-plate
inneholder flere vinkler for en bestemt
scene, kan du bruke denne funksjonen.
EN 02/02
Change
Select
Velge lydspråk
dD
1. Under avspilling må du trykke TOOLS på
fjernkontrollen.
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket oppføring.
2. Bruk ▲▼ til å velge LYD (
3. Bruk ◄► til å gjøre de ønskede
endringene, og trykk deretter ENTER.
- Du kan også bruke talltastene på
fjernkontrollen til å angi noen av alternativene.
4. Hvis du ønsker at plateinformasjonen skal
skjules, må du trykke en gang til på TOOLS.
).
3. Bruk ◄►, eller talltastene til å velge ønsket
lydspråk.
• Avhengig av antallet språk som er tilgjengelig
på DVD-platen, vil det bli valgt et annet
lydspråk (ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv)
hver gang knappen trykkes.
✎ MERK


Hvis du spiller av innhold fra TOOLS-menyen, kan det
hende at enkelte av funksjonene ikke er tilgjengelig,
avhengig av platen.
TOOLS-menyen kan variere, og dette avhenger av platen
eller filen du spiller av/viser.
TOOLS-menyen
 Tittel(
) :Velge hvilken tittel du skal inn
Norsk
23
Basisfunksjoner
Vise plateinformasjon
Basisfunksjoner
Velge språk for undertekster
Vinkelfunksjon
d
dD
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge UNDERTEKST (
).
3. Bruk ◄►, eller talltastene til å velge ønsket
språk på undertekstene.
• Avhengig av antallet språk som er tilgjengelig på
DVD-platen, vil det bli valgt et annet språk på
undertekstene hver gang knappen trykkes.

D
• Du må ha noe erfaring med videouttrekk og
redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
• For å bruke tekstfunksjonen, lagrer du tekstfilen
(*.smi) med samme filnavn som DivX-filen (*.avi) i
samme mappe.
Eksempel: Rot
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Opp til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske
tegn (2- byte-tegn, som f.eks. koreansk og
kinesisk) til filnavnet.
• Filer som er større enn 148 kb støttes ikke når det
gjelder undertekstfiler av typen *.smi, *.sub og *.srt
for DivX.
24
Norsk
2. Bruk ▲▼ til å velge VINKEL(
).
3. Bruk ◄►, eller talltastene til å velge ønsket
vinkel.

Det er ikke sikkert at funksjonene Undertekst og
Lydspråk er tilgjengelige, og dette avhenger av platen.
På filer med DivX-innhold kan det hende at
språket på underteksten bare blir vist som
nummer.
Tekstfunksjon
1. Trykk TOOLS.
✎ MERK
✎ MERK

Denne funksjonen gir deg muligheten til å se den
samme scenen i forskjellige vinkler.
Denne funksjonen vil bare fungere på plater som
inneholder flere vinkler.
04
Stille in klokken
EQ
Ditt microkompakte system er utstyrt med en
forhåndsinnstilt equaliser som lar deg velge den
beste balansen mellom diskant- og bassfrekvensene, alt etter musikktypen du lytter til.
For hvert trinn, har du noen sekunder å still in
påkrevde alternativer.Hvis du går over denne tid, må
du starte igjen.
1. Slå på systemet ved å trykke POWER (strøm)
knappen.
2. Trykk TIMER/CLOCK (Tidsur/klokke) og trykk
deretter ENTER.
Trykk EQ på fjernkontrollen.Hver gang du
trykker EQ, vil EQ-modusen bli vekslet i
følgende rekefølge:
EQ
TIMER
Resultat: "CLOCK"(klokke) vises.
CLOCK
3. Trykk ENTER. Time blinker.
 Timerne bakover : ▲
OFF FLAT RANCHA SAMBA CUMBIA HABANA BOOMBAREGGAE PARTY POP HIPHOP ROCKJAZZ CLASS STA+EQ DYN+SMP3+ VIR+S .

Timerne fremover : ▼
4. Når riktig time vises, trykkENTER.
Resultat: Minutter blinker.


Minutte bakover : ▲
Minutte fremover : ▼
5. Når riktig minutte vises, trykkENTER.
✎ MERK

Når du ripper CD-plater, fungerer ikke EQ-funksjonen,
og EQ endres automatisk til “OFF”-modus.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under
avspilling av DVD-plater.
Resultat: "
TIME" blir synlig I displayet.
Aktuell tid er nå innstilt.

✎ MERK


P BASS
Du kan vise tiden, selv når du bruker en annen funksjon, ved
å trykke TIMER/CLOCK (Tidsur/klokke).
Du kan også bruke # eller $ på toppanelet i steden for
▲ eller ▼ i trinn 3,4.
Ditt kompakte mikrosystem har en
bassforsterkerfunksjon som heter . Denne
funksjonen gjør lyden enda kraftigere og ekte.
SOUND
1.
Trykk SOUND (Lyd) på fjernkontrollen.
Resultat: “P BASS” vises.
2. Du kan avbryte denne funksjonen
igjen ved å trykke på knappen en gang til, slik
at “P OFF” (Av) vises på skjermen i et par
sekunder.
✎ MERK

Når du ripper CD-plater, fungerer ikke Power
Bass-funksjonen, og Power Bass endres
automatisk til “OFF”-modus.
Norsk
25
Basisfunksjoner
Lydmodus
Basisfunksjoner
Forhåndslagre stasjoner
Lytte på radio
Bruke tastene på fjernkontrollen
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Søk deg fram til ønsket stasjon.
• Automatisk søking 1 : Bruk STOP til å velge
FM XX, og trykk deretter TUNING (
) til å
velge en ledig forhåndslagret stasjon.
Automatisk søking 2: Bruk STOP til å velge
MANUAL (Manuelt), og trykk deretter TUNING
(
) til å søke igjennom frekvensen manuelt
etter aktive stasjoner.
• Manuell søking : Bruk STOP (Stopp) til å velge
MANUAL (Manuelt) og trykk deretter kort på
) for å øke eller redusere
TUNING (
frekvensen stegvis.
Bruke knappene på produktet
1. Trykk F(
)for å velge FM.
2. Velg en stasjon.
• Automatisk søking 1 : Trykk STOPP (  ) for å
velge FM XX, og bruk deretter # $ til å
velge en forhåndslagret stasjon.
• Automatisk søking 2: Trykk STOPP (  ) for å
velge MANUAL, og bruk deretter # $ til å
søke igjennom frekvensen manuelt.
• Manuell søking : Trykk STOPP (  ) for å velge
MANUAL, og bruk deretter # $ til å gå opp
eller ned på frekvensen.
Velge mono/stereo
Trykk MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen veksler
du mellom STEREO og MONO.
• I områder med dårlige mottaksforhold,
kan du velge MONO for å få et bedre
mottak uten forstyrrelser.
✎ MERK

26
Dette gjelder bare når du lytter på FMstasjoner.
Norsk
B
Eksempel: Lagre FM-frekvensen 89,10 i minnet.
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Trykk STOP (  ) på toppanelet til å velge
modusen <MANUAL> (Manuelt).
3. Bruk # $ på toppanelet til å velge <89.10>.
4. Trykk ENTER.
• Et nummer blinker på skjermen.
5. Bruk # $ til å velge et nummer du vil lagre
stasjonen under.
• Du kan velge mellom 1 og 15 plasser.
6. Trykk ENTER en gang til.
• Du må trykke ENTER før nummeret
forsvinner fra skjermen.
• Nummeret vi forsvinne fra skjermen, og
stasjonen er lagret i minnet.
7. Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du gjenta
trinn 2 til 6.
• Hvis du vil høre på en forhåndslagret stasjon, må
du bruke # $ på toppanelet til å velge kanal.
MERK
✎

Du kan også også bruke TUNING (
) på
fjernkontrollen isteden for # eller $ i trinn 3,5,7 .
Om RDS-kringkasting
Bruk av RDS (Radio Data System) for å
motta FM-stasjoner
RDS tillater FM-stasjoner å sende ett ekstra signal
sammen med deres normale programsignaler. For
eksempel sender stasjoner deres stasjonsnavn,
opplysninger om hvilken type program de sender,
som sport eller musikk, etc.
Når en FM-stasjon, som stiller RDS service til
rådighet, er stilt inn, vises RDS-indikatoren i displayet.
Beskrivelse av RDS-funksjonen
• PTY (programtype): Viser programtypen som sendes.
• PS NAME (stasjonsnavn): Viser navnet på den
radiostasjonen. Navnet kan bestå av 8 tegn.
• RT (radiotekst): Dechiffrerer teks som sendes av en stasjon,
(om noen) og består av maksimum 64 tegn.
04
✎ MERK

RDS virker muligvis ikke korrekt hvis stasjonen
ikke sender RDS-signal riktig, eller hvis
signalstyrken er svak.
Hvilken opplysninger kan RDS-signaler
vise?
Du kan se RDS-signalene som stasjonen sender i displayet.
Trykk på RDS DISPLAY, mens du hører på en
FM-stasjon.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet
og viser deg følgende opplysninger:
• PS NAME RT
CT Frequency
PS (Program
Service)
Mens du søker, vises "PS" i
displayet, og deretter vises
stasjonenes navn. "NO PS" vises
hvis det ikke er noen signal.
RT (radiotekst)
mens du søker vises "RT", og deretter
vises de tekstmeldingene som
stasjonen sender. "NO RT" vises, hvis
det ikke sendes noe signal.
CT (Clock Time)
Dechiffrerer klokkeslettet som sendes
fra FM-frekvensen. Noen
radiostasjoner sender ikke PTY-,
RT- eller CT-informasjon, og derfor
vises dette ikke alltid.
Frekvens
stasjonsfrekvens (non-RDS service)
Visning av PTY (programtype) og
funksjonen PTY-SEARCH (PTY-SØK)
En av fordelene ved RDS-service er at du kan
lokalisere en bestemt type program fra de
forhåndsinnstilte kanalene ved å spesifisere
PTY-koder.
Å søke etter ett program ved hjelp av
PTY-koder
Før du starter!
• PTY-søk er kun gjeldende for forhåndsinnstilte
stasjoner.
• For å stoppe søk på uansett tidspunkt under søken,
må du trykke på STOP .
• Følgende trinn er tidsbegrenset. Hvis innstillingen
avbrytes før du er ferdig, start fra trinn 1 igjen.
• Når du trykker knappene på den primære
fjernkontrollen, må du forsikre deg om at du har
valgt FM-stasjon fra den primære fjernkontrollen.
1. Trykk RDS PTY mens du lytter til en FMstasjon.
) helt til ønsket PTY-kode
2. Trykk TUNING (
vises i displayet.
• Displayet gir deg PTY-kodene beskrevet til
høyre.
3. Trykk RDS PTY på nytt mens PTY-koden som er valgt i
forrige trinn vises.
• Senterenheten søker 30 forhåndsinnstilte
stasjoner, stopper når den finner den du har
valgt, og stiller seg inn på denne stasjonen.
Vedrørende tegn som vises i displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, brukes følgende tegn.
• Displayvinduet kan ikke differensiere mellom store
og små bokstaver, og bruker alltid store bokstaver.
• Displayvinduet kan ikke vise betonte bokstaver, “A,”
for eksempel, kan stå for betonte
“A’er” f.eks. “ À, Â, Ä, Á, Å og Ã.”
Norsk
27
Basisfunksjoner
• CT (klokkeslett): Dechiffrerer klokkeslettet som sendes fra
FM-frekvensen. Noen radiostasjoner sender ikke PTY-, RTeller CT-informasjon, og derfor vises dette ikke alltid.
• TA (trafikkmelding): Når dette symbol blinker, betyr det at
det er en trafikkmelding i gang.
Basisfunksjoner
Timer Funksjon
8. Trykk ENTER (
).
Resultat: CHKREC (Do you want to record?) (Ønsker du å ta opp?).
Med tidsuret kan du slå systemet av og på til angitte
tidspunkt automatisk.



Før du stiller inn tidsuret må du kontrollere at
klokken er riktig.
For hvert trinn har du noen sekunder til å stille
ønskede alternativ. Hvis du overskrider denne tiden,
må du starte på nytt.
Hvis du ikke lenger ønsker at systemet skal slå seg
av og på automatisk, må du avbryte timerfunksjonen
ved å trykke TIMER AV/PÅ.
Eksempel: Du ønsker å våkne opp til musikk hver morgen.
1. Slå på systemet ved å trykke på POWER .
2. Trykk TIMER/CLOCK (Tidsur/klokke) og trykk
deretter ▲ eller ▼ fram til TIME (tid) vises.
3. Trykk ENTER (
4. Still starttiden til tidsuret.
a
b
Trykk ▲ eller ▼.
Trykk ENTER (
c
d
Resultat: Minutter blinker.
Trykk ▲ eller ▼.
Trykk ENTER (
).
).
Resultat: OFF (Av) vises i noen få sekunder, Nå
kan du stille sluttiden til tidsuret.
5. Still sluttiden til tidsuret.
a
b
Trykk ▲ eller ▼.
Trykk ENTER (
c
d
Resultat: Minutter blinker.
Trykk ▲ eller ▼.
Trykk ENTER (
).
).
Resultat: VOL XXvises, der XX er det samme som
volumet som allerede er stilt.
6. Bruk ▲ eller ▼ til å justere lydstyrken, og trykk
deretter ENTER (
).
Resultat: Den valgte kilden vises.
7. Bruk ▲ eller ▼ for å velge kilden som skal spilles når
systemet slår seg på.


28
).
FM (radio) : a Trykk ENTER (
b Velge en forhåndsinnstilt stasjon ved
å trykke ▲ eller ▼.
DVD/CD : Legg i en lyd-CD
USB: Koble til USB-enheten.
Norsk
).
Resultat: REC N vises og du kan bruke ▲ eller ▼ til å
velge REC Y eller REC N. Deretter må du trykke ENTER.
1). Hvis du velger REC N, vil det avbryte det tidsinnstilte
opptaket selv om du allerede har satt opp et tidsstyrt
opptak.
2). Hvis du velger REC Y så kan du sette opp det
tidsstyrte opptaket.
).
a. Trykk ENTER (
Resultat: ON (På) vises i et par sekunder, og du
kan sette opp tidspunktet som enheten skal slå
seg på for det tidsstyrte opptaket.
b. Trykk ENTER (
).
Resultat: OFF (Av) vises i et par sekunder, og du
kan sette opp tidspunktet som enheten skal slå
seg av etter det tidsstyrte opptaket.
).
Resultat: ON (På) vises i noen få sekunder, Nå kan du
stille starttiden til tidsuret.

9. Trykk ENTER (
✎ MERK





Den maksimale opptakstiden er 5 timer.
Hvis tidsurets tidspunkt for å start og slutt er identiske,
vises ERROR (Feil) på skjermen.
Hvis tidspunktet for start og stopp er den samme som
tidspunktet for selve opptaket, vil bare
oppstartstidspunktet være tilgjengelig, ikke opptakstiden.
Hvis det ikke er satt inn noen plate eller USB-basert enhet
når du velger DVD/CD eller USB, vil produktet automatisk
bytte til “TUNER”.
Hvis det automatiske tidsuret er slått på, kan det hende at
DVD-/CD- eller USB-funksjonen krever ekstra trinn for
¨kunne aktiveres, og dette avhenger av platen (eller enheten).
Så det er bedre om du velger tunerfunksjonen i steden.
Annullere Timer
Etter innstilling av timer, vil denne automatisk starte som
indikeres av TIMER indikator på displayet. Hvis du ikke
lenger ønsker bruker timer, må du annullere den.
1. Hvis du vil avbryte tidsuret må du trykke TIMER
ON/OFF (Tidsur på/av) en gang.
Resultat:
vises ikke lenger.
2. Hvis du vil gjenoppta tidsuret igjen må du trykke TIMER
ON/OFF (Tidsur på/av) en gang til.
Resultat:
vises igjen.
04
Sleep Timer funksjon (slumre timer funksjon)
Dette er praktisk når du vil svare i telefon eller det er
noen ved døren.
Du kan stille tiden slik at denne enheten slår seg av
automatisk.
1. Trykk på MUTE -knappen:
1. Trykk på SLEEP -knappen:



I displayet vises ‘ MUTE ’.
Hvis du vil slå på lyden igjen, må du
trykke MUTE en gang til, eller bruk e
VOL- eller +.
SLEEP
Resultat: Avspilling starter og følgende
indikering vises: 90MIN
2. Trykk SLEEP én eller flere ganger for å
angi hvor lenge systemet skal fortsette å spille
før det slår seg av:
90MIN  60MIN  45MIN  30MIN  15MIN 
OFF
Du kan når som helst:
 Kontrollere gjenværende tid ved å trykke SLEEP .
 Kontrollere gjenværende tid ved å gjenta trinn 1 og 2.
Skjermfunksjon
Du kan se alle funksjonene som er tilgjengelig på
skjermen og justere lysstyrken til denne.
3. Hvis du vil avbryte innsovningstidsuret må du trykke
inn SLEEP (sov) flere ganger fram til OFF vises på
skjermen.
1. Hver gang du trykker ned DISPLAY på
fjernkontrollen, vil display-modusen endres i
DISPLAY
denne rekkefølgen:

Demo-funksjonen
Alle funksjonene som er tilgjengelig i
systemet vises på frontpanelskjermen.

Demo-funksjonen
Dommerfunksjonen er valgt og skjermen blir
mørkere.

Display ON (Skjerm på)
Skjermen slår seg på.

Clock ON (Klokke på)
Klokken du har stilt vises.
A
Norsk
29
Basisfunksjoner
Mute (slå av lyd midlertidig)
Avanserte funksjoner
Opptaksfunksjon
USB-funksjonen
Spille av mediefiler ved hjelp av
USB Host-funksjonen
Du kan nyte mediefiler som bilder, filmer og sanger
som er lagret på en MP3-spiller, et digitalt kamera
med god lydkvalitet med 2.0-kanalers lyd eller en
USB minnepinne ved å koble lagringsenheten til
produktets USB-port.
B
Du kan ta opp lyden fra en CD-plate, en
radiosending eller lyd fra eksterne kilder til USBenheten.
1. Slå på systemet ved å trykke på POWER .
2. Sett den eksterne USB-baserte lagringsenheten
som du ønsker å ta opp på inn i USB-kontakten (
) på hovedenheten.
3.
Spill av en plate, juster radiofrekvensen eller
koble den eksterne lydkilden til hovedenheten.
CD
5V
500mA
AUX IN

PHONES



Sett inn en CD-plate og trykk OPEN/CLOSE (Åpne/
lukke) for å lukke CD-skuffen.
Bruk CD-knappene (# eller $) til å velge ønsket sang.
Tuner
1. Koble USB-enheten til USB-porten på forsiden
av produktet.

2. Velg USB-modus ved å trykke F(
) på
hovedenheten.
• Velg USB-funksjon ved å trykke på
FUNCTION (Funksjon) på fjernkontrollen.

3. Bruk ◄► til å velge Video, Musikk eller Bilder.
- Velg en fil du vil spille av/vise.

Sikker fjerning av USB
Trykk F( ) på hovedenheten for å velge DVD/
CD-funksjonen.
Åpne plateskuffen ved å trykke OPEN/CLOSE.
Trykk F( ) på hovedenheten for å velge
FM-funksjonen.
Finn radiofrekvensen du ønsker å ta opp.
Ekstern kilde


Koble den eksterne komponenten/MP3-spilleren til
hovedenheten.
Trykk FUNCTION (Funksjon) en gang til for å velge
AUX-inngangen.
Spill av en sang fra den eksterne enheten.
4. Trykk USB REC for å starte innspilling.
For å unngå å skade minnet som er lagret i
USB-enheten, må man foreta sikker fjerning før man
kobler fra USB-kabelen.
• Trykk GUL(C).
- REMOVE vises på skjermen.
• Ta ut USB-kabelen.
✎ MERK

Ta USB-støpslet sakte ut av USB-porten. Hvis
ikke kan det føre til skade på USB-porten.

Produktet vil automatisk slå seg av fra
modusene no USB (ingen USB) og Stop (stopp)
hvis disse har vært aktive i mer enn 25 minutter.
CD




“TRACK RECORDING” (Tar opp spor) vises
mens CD-opptaket starter.
Trykk og hold USB REC hvis du vil starte
opptaket av alle sporene på platen.
“FULL CD RECORDING”vises.
Hvis du tar opp fra en MP3-plate, vil filen i sin helhet
bli kopiert over på USB-enheten.
“Processed XX%” vises på TV-skjermen. Når
opptaket er ferdig vil "USB copy done" (Stopp) bli
vist.
Hvis det finnes en fil med det samme filnavnet
allerede, vil det stå "File Existed" på skjermen, og
funksjonen avbrytes.
Tuner/ekstern kilde

30
Norsk
“RECORDING” vises.
05

Etter opptaket vil en mappe med navnet “RECORDING”(CD),
“CD COPY”(MP3 CD), “TUNER RECORDING” eller “AUX
RECORDING” bli opprettet på enheten.
✎ MERK










Du må ikke koble fra USB- eller strømkabelen under
opptak, da dette kan føre til skader på filen(e).
Hvis du kobler fra USB-enheten under opptak, vil
hovedenheten slå seg av og du kan ikke slette den
lagrede filen. I så fall må du koble USB-enheten til
datamaskinen og ta sikkerhetskopi av USB-dataene til
datamaskinen. Deretter må du formatere USB-enheten.
Når det ikke er tilstrekkelig med ledig USB-minnet, vil
“NOT ENOUGH MEMORY” (Ikke nok minne tilgjengelig)
vises.
Opptaksfunksjonen er kun mulig hvis USB-enheten
eller harddisken er formatert med filsystemet FAT.
(Filsystemet NTFS støttes ikke).
Når du bruker den høyhastighets søkefunksjonen for
CD-plater kan du ikke ta opp fra CD-platen.
Tiden opptaket tar kan være lengre på enkelte USBenheter.
Når du tar opp far en CD-plate, så er det mulig at
EQ-funksjonene ikke fungerer eller slår seg av (OFF)
automatisk.
Når du tar opp far en CD-plate, så er det mulig at
REPEAT-funksjonene (Gjenta) ikke fungerer eller slår seg
av (OFF) automatisk.
Du kan ikke ta opp fra radioen når det søkes etter
stasjoner eller når det ikke er noen tilgjengelige
frekvenser i tuner-modus.
Merk at hvis inngangsnivået er for høyt når du tar opp
fra en ekstern enhet via AUX-kontakten og USBkanalen, så kan det føre til støy på opptaket. Hvis
dette er tilfellet må du redusere den eksterne enhetens
lydstyrke.
Opptakshastighet
1. Hver gang du trykker CD REC SPEED
(Opptakshastighet) på fjernkontrollen vil
opptakshastigheten bli endret i denne
rekkefølgen:
RECORD SPD x 1RECORD SPD x 3

Når Tuner eller en ekstern kilde brukes, er ikke
funksjonen med opptakshastighet støttet.

Når du velger RECORD SPD x 3, vil ikke lyden blir
spilt av under opptaket.
Norsk
31
Avanserte funksjoner
5. For å stoppe opptaket må du trykke STOP (  )
(Stopp) og deretter oppretter du automatisk og
lagrer den som MP3-fil.
Annen informasjon
Feilsøking
Se skjemaet nedenfor hvis dette produktet ikke fungerer som det skal. Hvis problemet du opplever ikke er
oppført nedenfor, eller hvis instruksjonen nedenfor ikke hjelper, slår du av produktet, kobler fra
strømledningen, og kontakter nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics servicesenter.
Symptom
Sjekk/Tiltak
Jeg kan ikke løse ut platen.
• Er støpselet satt skikkelig inn i kontakten?
• Slå av strømmen og slå den deretter på igjen.
Avspillingen starter ikke.
• Kontroller regionnummeret på DVD-platen.
DVD-plater som er kjøpt i utlandet kan være en annen kode, og kan dermed ikke
spilles av.
• CD-ROM- og DVD-ROM-plater kan ikke spilles av på dette produktet.
• Kontroller at klassifiseringsnivået er korrekt.
Avspillingen starter ikke med en
gang Spill av/PAUSE trykkes.
• Bruker du en deformert plate eller en plate med riper på overflaten?
• Rengjør platen.
Det kommer ikke noen lyd.
• Du hører ingen lyd under hurtig avspilling, sakte avspilling eller trinnvis avspilling.
• Er høyttalerne tilkoblet korrekt? Er høyttaleroppsettet riktig tilpasset?
• Er platen alvorlig skadet?
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Er fjernkontrollen betjent innenfor rekkevidden og avstanden?
• Er batteriene oppbrukte?
• Platen går rundt, men det
produseres ikke noe bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig og bildet
skjelver.
• Er strømmen på TV-apparatet på?
• Er videokablene korrekt tilkoblet?
• Er platen skitten eller skadet?
• En dårlig produsert plate kan være umulig å spille av.
Lydspråk og undertekst fungerer ikke.
• Lydspråk og undertekst fungerer ikke hvis platen ikke inneholder dem.
menyen vises ikke selv om
menyerfunksjonen er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
Bildeforholdet kan ikke endres.
• Du kan spille av 16:9 DVD-plater i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOX-modus eller
4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-plater kan bare sees i forholdet 4:3. Se
DVD-platens omslag, og velg deretter egnet funksjon.
32
Norsk
06
Annen informasjon
Sjekk/Tiltak
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen kobles fra,
tastene på toppanelet fungerer
ikke, eller så høres det merkelige
lyder).
• Produktet fungerer ikke normalt.
Passordet for klassifiseringsnivå er
avglemt.
Kan ikke motta radiosendinger.
• Mens meldingen “NO DISC” (Ingen plate) vises på skjermen, må du trykke inn og
holde STOPP () (Stopp) på hovedenheten inntrykt i 5 sekunder eller mer når det
ikke er noen plate i enheten (Tilbakestillingsfunksjon).
Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Mens meldingen "NO DISC" vises på produktets skjerm, må du trykke inn og holde
STOPP () (Stopp) på hovedenheten inntrykt i 5 sekunder. "INIT" (Første) vises på
skjermen, og alle innstillinger vil gå tilbake til standardverdiene.
Deretter må du trykke POWER.
Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Er antennen korrekt tilkoblet?
• Hvis antennens inngangssignal er svakt, installerer du en ekstern FM-antenne i et område
med gode mottaksforhold.
Liste over språkkoder
Tast inn den rette koden for ANDRE på plate-, lyd- og undertekstmenyen. (se side 18).
Kode
Språk
Kode
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1149
1044
Arabic
1150
1045
Assamese
1151
1051
Aymara
1052
Azerbaijani
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
Språk
Kode
Greek
1239
1144
English
1145
Esperanto
Språk
Kode
Interlingue
1345
1245
Inupiak
1248
Indonesian
Spanish
1253
Estonian
1254
Basque
1157
1165
Språk
Kode
Språk
Kode
Språk
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Tajik
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
Norsk
33
Annen informasjon
Symptom
Annen informasjon
Spesifikasjoner
Generelt
FM-tuner
Vekt
Mål
Bruksområde, temperatur
Bruksområde, luftfuktighet
Signal-/støyforhold
Følsomhet
Total harmonisk forvrengning
DVD (Digital Versatile Disc)
Plate(1 Plate)
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
Video/Audio
Forsterker
Komponentvideo
1.44 Kg
200 (B) x 142 (H) x 207 (D) mm
+5°C til +35°C
10 % til 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Lesehastighet: : 3.49 ~ 4.06m/sek.
Omtr. avspillingstid (enkeltsidig, enkeltlags plate): 135 min.
Lesehastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 74 min.
Y: 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
Utgang for fronthøyttalere
35 W/CH (8 Ω) x2
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-forhold
70dB
Kanalseparasjon
60dB
Inngangsfølsomhet
(AUX)900mV
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
34
Norsk
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung
Support.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG
(7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726
CROATIA
7864)
800 - SAMSUNG (800CZECH
726786)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726GERMANY
7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from IandGYPRUS
line
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from Iand
GREECE
line
(+30) 210
6897691 from mobile and
Iand line
06-80-SAMSUNG (726HUNGARY
7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
KOSOVO
+381 0113216899
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENE020 405 888
GRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.
com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
PORTUGAL
www.samsung.com
ROMANIA
POLAND
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
SERBIA
www.samsung.com
SPAIN
www.samsung.com
SWEDEN
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
SLOVAKIA
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010
726 7864) only from Iandline
(+40) 21 206 01 10 from
mobile
and Iand line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (0800726 786)
902 - 1-SAMSUNG (902
172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
0848-SAMSUNG
com/ch
(7267864,
www.samsung.
CHF 0.08/min)
com/ch_fr/(French)
0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Korrekt avhendig av batteriene i dette produktet
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal
deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet
avfall, og levere batteriene gratis via det lokale, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det
elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å
unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt
fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker
resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
Code No. AH68-02664E(Rev 0.0)
Download PDF

advertising