Samsung | MM-ZJ6 | Samsung MM-ZJ6 Bruksanvisning

MIKROSYSTEM
KAN AFSPILLE MP3-CD/CD-R/RW
MM-ZJ6
Betjeningsvejledning
Sikkerhedsadvarsler
Tillykke med dit køb af
SAMSUNG mikrosystem.
Indhold
Læs denne vejledning grundigt.
Herved kan du nemt betjene
systemet og få fuldt udbytte
af dets funktioner.
DK
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK
STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE TAGES
AF.
DER ER INGEN DELE INDE I ENHEDEN, SOM
BRUGEREN SELV KAN SERVICERE. OVERLAD
AL SERVICERING TIL FAGKYNDIGT PERSONALE.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne compactdiskafspiller er klassificeret
som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Brug af kontrolknapper, justeringer eller
udførelse af procedurer, der ikke er angivet heri,
kan resultere i udsættelse for farlig bestråling.
FORSIGTIG - DER KAN FOREKOMME
USYNLIG LASERSTR LING,
HVIS AFL SNINGERNE BRYDES OP.
UNDG BESTR LING FRA
LASERSTR LEN.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER
ELEKTRISK STØD MÅ ENHEDEN
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER
FUGT.
FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK
STØD, SKAL STIKKETS BREDE
FLADE STIKBEN PASSE I DEN
BREDE ÅBNING, OG SÆTTES HELT
IND.
Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.
Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med denne enhed.
DK
SIKKERHEDSADVARSLER ................................................................................................................................................................................ 2
INSTALLATION AF MIKROSYSTEMET
Frontpanel .................................................................................................................................................................................................... 4
Fjernbetjening................................................................................................................................................................................................ 5
Bagpanel ...................................................................................................................................................................................................... 6
Opsætningssteder for mikrosystemet ............................................................................................................................................................7
Tilslutning af systemet til strømforsyningen ..................................................................................................................................................7
Isætning af batterier i fjernbetjeningen.......................................................................................................................................................... 7
Tilslutning til en ekstern kilde ........................................................................................................................................................................8
Tilslutning af højttalere ..................................................................................................................................................................................8
Tilslutning af AM (MW)/LW-antennen ............................................................................................................................................................9
Tilslutning af FM-antennen ............................................................................................................................................................................ 9
Indstilling af uret .......................................................................................................................................................................................... 10
CD-AFSPILLER
Sådan genafspilles cd’en/MP3-cd’en ..........................................................................................................................................................10
Om afspilning af cd-r/rw................................................................................................................................................................................11
Vælge et spor ..............................................................................................................................................................................................11
Vælge MP3-cd-album og spor ......................................................................................................................................................................11
Søgning efter et bestemt musikstykke på en cd ..........................................................................................................................................12
Funktion til overspringning af 10 spor ad gangen ......................................................................................................................................12
Funktionen Last Memory ............................................................................................................................................................................12
Gentagelse af et eller alle spor på cd’erne ..................................................................................................................................................13
Repeat A
B-funktion ..........................................................................................................................................................................13
Programmering af afspilningsrækkefølgen ..........................................................................................................................................13
Kontrol og ændring af programmerede spor ..............................................................................................................................................14
TUNER
Søgning efter radiostationer, som skal gemmes ..........................................................................................................................................14
Vælge en gemt station ................................................................................................................................................................................15
Forbedre radiomodtagelsen ........................................................................................................................................................................15
Om RDS-udsendelser ..................................................................................................................................................................................16
Om funktionen RDS DISPLAY ......................................................................................................................................................................16
Indikatoren PTY (programtype) og funktionen PTY-SEARCH ......................................................................................................................17
BÅNDOPTAGER
Lytte til en kassette ......................................................................................................................................................................................18
Optagelse af en cd ......................................................................................................................................................................................18
Optagelse af et radioprogram ......................................................................................................................................................................18
ANDRE FUNKTIONER
Funktionen Timer..........................................................................................................................................................................................19
Annullering af timeren ..................................................................................................................................................................................19
Power Sound-funktion ..............................................................................................................................................................................20
EQ/S.BASS (Super Bass) -funktion ..............................................................................................................................................................20
Sleep Timer ................................................................................................................................................................................................21
Funktionen MUTE ....................................................................................................................................................................................21
Tilslutning af hovedtelefoner ...................................................................................................................................................21
ANBEFALINGER VEDRflRENDE BRUG
Forholdsregler omkring sikkerhed..................................................................................................................................................................22
Rengøring af mikrosystemet............................................................................................................................................... ..........................22
Forholdsregler ved brug af cd’er ..................................................................................................................................................................23
Forholdsregler ved brug af lydkassetter ......................................................................................................................................................23
Inden eftersalgs-service kontaktes ..............................................................................................................................................................23
Tekniske data................................................................................................................................................................................................24
Symboler
Tryk på
2
Tryk
Vigtigt
Bemærk
3
DK
Frontpanel
Fjernbetjening
DK
1
25
11
24
MUTE
23
2
TUNER
1
2
3
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
POWER SOUND
DISPLAY
3
12
14
PTY
19
18
CD/MP3-CD
7
.
15
8
VOLUME
REPEAT
16
9
10
17
TUNING /
ALBUM
/
TUNING
MODE
16
15
+10
TA P E
17
10
PROGRAM / SET
14. FREMSPOLING AF B ND
2.
STANDBY/ON
15. TUNING OP ELLER NED SflGN
3.
TUNER/BAND
I
4.
AUX
2. STANDBY/ON
12. POWER SOUND
13. EQ / SUPER BASS
5.
SLEEP
6.
POWER SOUND
14. TAPE SPEED
7.
CD OVERSPRING ELLER SflG
15. KONTROLKNAPPEN VOLUME
8.
CD STOP
9.
CD REPEAT
5. TUNER / BAND
6. AUX
7. OVERSPRING ELLER SflG
TILBAGE
8. OPTAG/PAUSE
(LYDSTYRKE)
16. JACKSTIK TIL HOVEDTELEFONER
17. PUSH EJECT
(KASSETTEL G BN/LUK)
13
1.
11. PUSH OPEN (CD-L G BN/LUK)
B
14
11
12
1 TAPE PLAY
3. CD PLAY/PAUSE
4
RDS
21
20
6
9
4. CD ELLER TAPE REPEAT A
22
BAND
4
5
13
4
5
6
7
8
TIMER/CLOCK
10. KONTROLKNAPPEN VOLUME
(LYDSTYRKE)
11. TILBAGESPOLING AF B ND
9. STOP/TUNING MODE
12. STANDS B ND
10. OVERSPRING ELLER SflG FREMAD
13. AFSPIL B N D
ING/ VALG AF MP3-CD-ALBUM
16. TUNING MODE / CD+10
17. CD PLAY/PAUSE
18. DISPLAY (RDS)
19. PTY(RDS)
20. TAPE SPEED
21. REPEAT A-B /FM
MONO/STEREO
22. TIMER TIL/FRA
23. MUTE
24.
EQ/SUPER BASS
25.
TIMER/UR
5
Opsætningssteder for
mikrosystemet
Bagpanel
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
DK
DK
Følg denne installationsvejledning, inden du tilslutter enheden, så
du får fuldt udbytte af dit nye mikrosystem.
Installer systemet på en flad og stabil overflade.
Anbring aldrig systemet på et tæppe.
Anbring aldrig systemet udendørs.
Sørg for, at der er 15 cm plads ved siderne og bag systemet, så ventilationen ikke hæmmes.
Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til, at cd-rummet nemt kan åbnes.
Anbring højttalerne i passende afstand på begge sider af systemet, så
der opnås en god stereolyd.
Ret højttalerne mod lytteområdet.
Sørg for, at højttalerne er anbragt lige højt fra gulvet, så den bedste
ydelse opnås.
Isæt eller udskift batterier i fjernbetjeningen, når du:
Køber mikro systemet
Opdager, at fjernbetjeningen ikke længere virker korrekt
Når du udskifter batterierne, skal du altid bruge et nyt sæt batterier. Bland aldrig alkalibatterier og manganbatterier sammen.
1
Anbring en tommelfinger p positionen med m rket p d kslet til
batterirummet (bagsiden af fjernbetjeningen), og skub d kslet i
pilens retning.
2
Is t to AAA, LR03 eller tilsvarende batterier, og v r opm rksom p ,
at polariteten ikke ombyttes:
+ på batteriet mod + i batterirummet
– på batteriet mod - i batterirummet
3
S t d kslet p igen ved at skyde det ind, indtil det klikker p plads.
1
2
Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid, skal du tage batterierne ud for at undgå rustdannelse.
3
.
4
Tilslutning af systemet til strømforsyningen
6
Lysnetledningen skal sluttes til en passende kontakt.
Inden systemet sluttes til en lysnetkontakt, skal du kontrollere
spændingen.
1. FM-antennestik
1
2
Forbind lysnetledningen til en passende kontakt.
Tryk på Standby/On-knappen for at tænde mikrosystemet.
2. AM-antennestik
3. AUX-indgang
4. H¿jttalerstik
6
6
7
Tilslutning til en ekstern kilde
Tilslutning af højttalere
Tilslutning af AM (MW)/LW-antennen
DK
DK
Indgangen til ekstraudstyr kan bruges til at styre lydkvaliteten
på mikrosystemet, når du lytter til andre kilder.
Eksempler:
Et tv
En videodisk-afspiller
En Hi-Fi stereo videokassette-optager
For at tilslutte den eksterne kilde skal kilden have en lydudgang.
Derudover har du brug for et RCA-tilslutningskabel.
1
Indstil systemet på standby, og afbryd det og den eksterne kilde fra
lysnetkontakten.
2
Tilslut lydkablet til bagsiden af mikrosystemet.
Tilslut...
Højttalerstikkene findes på systemets bagside (røde og sorte
tapper).
AM-antennen (til lang- og mellembølge) kan:
Placeres på en stabil overflade
Monteres på en væg (soklen skal først aftages)
AM-antennestikkene findes på systemets bagside, og er mærket AM .
Der er fire stik på systemet:
To for venstre højttaler (mærket L)
To for højre højttaler (mærket R)
For at undgå støj som følge af interferens skal du kontrollere, at højttalerledningerne ikke
ligger tæt på antenneledningerne.
Der bør altid være en afstand på mindst 5 cm. mellem ledningerne.
For at opnå den korrekte lydkvalitet skal du tilslutte:
Rød ledning til + klemmer
Sort ledning til - klemmer
Til stik m rket...
(H¿jre h¿jttaler)
Rødt jackstik............................................... R (højre)
Hvidt jackstik.............................................. L (venstre)
(Venstre h¿jttaler)
For at opnå den bedste lydkvalitet må du ikke bytte om på højre og
venstre kanal.
3
Forbind systemet til lysnetkontakten igen, og tryk på Standby/On
(
) for at tænde det.
4
Vælg AUX-kilden ved at trykke på AUX.
Resultat: AUX vises.
5
6
Tænd den eksterne kilde.
6
4
Juster lydstyrke og balance som nødvendigt:
Lydstyrke
Equaliser
Tilslutning af FM-antennen
Eksempel: Du kan se en film og høre stereolyden, hvis det
oprindelige lydspor er i stereo (som i en biograf).
Sådan tilsluttes en COAXIAL TYPE-antenne.
Tilslut en 75Ω-antenne til FM-antenneklemmen.
Forbind stikket på den medfølgende FM-antenne til koaksial-kontakten (75Ω) mærket FM på systemets bagside.
Følg instruktionerne på side 14 for at stille ind på en radiostation og finde den bedste antenneposition.
Hvis modtagelsen er dårlig, kan det være nødvendigt at installere en udendørs antenne.
For at gøre det skal du tilslutte en udendørs FM-antenne til FM-kontakten på systemets bagside med et 75Ω-koaksialkabel (medfølger ikke).
Vejledning vedrørende installation af højttalere
Hvis installationen foretages nær varmeafgivende kilder, i direkte
sollys eller på steder med megen fugt, kan højttalernes ydeevne
blive nedsat.
Installer ikke højttalerne på en væg, på en høj pæl eller et andet
ustabilt sted, så du undgår, at sikkerhedsmæssige risici opstår som
følge af nedfaldende højttalere.
Anbring ikke højttalerne i nærheden af et tv eller en computerskærm.
Hvis højttalerne anbringes i nærheden af et tv eller en computerskærm, kan det påvirke skærmdisplayets kvalitet.
3
6
6
.
4
6
8
9
Sådan genafspilles cd’en/MP3cd’en
Indstilling af uret
Om afspilning af cd-r/rw
Vælge MP3-cd-album og spor
I tilfælde af en original cd-r (cd der kan optages på)
DK
Systemet er udstyret med et ur, som du kan bruge til automatisk at tænde og slukke systemet.
Du bør indstille uret:
Når du lige har købt mikrosystemet
Efter et strømsvigt
Efter at have trukket strømstikket ud
For hvert trin har du nogle få sekunder til at indstille de ønskede
punkter. Hvis du overskrider denne tid, skal du begynde forfra.
1
2
Tænd systemet ved at trykke på STANDBY/ON (
3
Tryk på PROGRAM /SET.
Resultat: Timeindikatoren blinker.
4
For at...
Denne enhed er udformet til afspilning af følgende cd-typer:
Lyd-cd, cd tekst, cd-r, cd-rw og MP3-cd.
gange) og brugerredigering, foretages afspilning på det
Vedvarende brug af cd’er med uregelmæssige former (hjerteformede og ottekantede osv.) kan beskadige enheden.
Skal du trykke p ...
Når den korrekte time vises, skal du trykke på PROGRAM /SET.
Resultat: Minutterne blinker.
6
For at...
Skal du trykke p ...
Mindske minuttallet ....................................
7
Når det korrekte klokkeslæt vises, skal du trykke på PROGRAM
/SET.
Resultat: Uret går i gang, og vises, også når systemet er i standby.
) -knappen.
Tryk på PUSH OPEN (
) -knappen.
Resultat: Diskskuffen åbnes.
5
Tryk på CD(
) -knappen.
Det tager nogle få øjeblikke for cd-afspilleren at afsøge igennem alle de spor, der er optaget på en bestemt MP3-cd.
Den engelske titel på en sang bliver kun vist på displayet, hvis
den downloades direkte fra en pc, eller hvis den købte MP3-cd
er sorteret efter titler (mappe).
(Andre sprog end engelsk kan ikke vises.)
Den engelske titel på en sang bliver ikke altid vist, afhængigt
af MP3-cd’ens egenskaber.
7
SLEEP
EQ/S.BASS
DISPLAY
eller
For at flytte albummet skal du trykke på
-knappen.
Spor-flytning
) -knappen igen,
For at standse afspilning midlertidigt skal du trykke på CD (
)knappen.
Tryk på CD () igen for at fortsætte afspilning af disken.
3
Vælge et spor
For at flytte sporet skal du trykke på ,
-knappen.
Resultat: TRACK vises, og spornummeret flyttes.
Du kan vælge det spor, du vil lytte til - enten når cd-afspilleren
er standset eller ved afspilning af en cd.
POWER SOUND
For at begynde afspilning i begyndelsen af...
Tryk p ...
Næste spor
en gang
Aktuelle spor
en gang
Foregående spor
to gange
Et spor efter eget valg
eller
) -knappen, når du er klar.
det passende antal
CD/MP3-CD
3
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
POWER SOUND
DISPLAY
1,2TUNING
REPEAT
MODE
1,2 +10
TA P E
PTY
CD/MP3-CD
2,4
PTY
RDS
3
TUNING/
ALBUM
VOLUME
gange.
TAPE SPEED
RDS
Resultat: ALBUM vises.
2
Album-flytning
Luk diskskuffen ved at trykke på PUSH OPEN (
indtil det klikker på plads.
Tryk på STOP (
Du kan vælge albummet ved at trykke på TUNING/ALBUM -knappen
på fjernbetjeningen.
hvilket giver en større forsinkelse ved læsning.
Ved at trykke en gang på TIMER / CLOCK kan du få vist tiden,
selv om du bruger en anden funktion.
POWER SOUND
1
skaber eller optagestatus kan der måske ikke afspilles.)
Cd-rw’er er forholdsvis mindre refleksive end cd’er,
Læg disken i diskskuffen med diskens etiket opad.
6
Øge minuttallet ...........................................
Vælg CD-funktion ved at trykke på CD(
3
4
Mindske timetallet.........................................
Øge timetallet...............................................
5
sted,
DK
Album og spor på den MP3-cd, du vil lytte til, kan vælges ved
stop eller afspilning.
der henholdsvis blev afsluttet på. (Alt efter cd’ens egen-
1
2
)
Tryk to gange på TIMER /CLOCK.
Resultat: CLOCK vises.
optaget i cd-lydformat, cd-rw (cd, der kan optages på flere
MUTE
CD/MP3-CD
2
1
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
VOLUME
BAND
TUNING/
ALBUM
VOLUME
POWER SOUND
4,6
+10
3,5,7
DISPLAY
RDS
CD/MP3-CD
REPEAT
TUNING
MODE
REPEAT
PTY
TA P E
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
+10
4,6
TUNING/
.
1, 5, 6
7
10
11
DK
Funktion til overspringning af 10
spor ad gangen
Hvad er MP3?
MP3 betyder MPEG1 Layer 3, verdensstandarden for lyd
signalkompressionsteknologi. Den bruger digital kompressionsteknologi til at komprimere originale lyddata op til 12 gange
uden forringelse af lydkvaliteten.
Filkompatibilitet
Enheden afspiller filer oprettet i MP3-format
(Mpeg1.Layer 3) med *.mp3 som filtypenavn.
Filer oprettet i MP2-format (Mpeg1.Layer2) med *.mp2
som filtypenavn kan også afspilles.
Hvor mange MP3-filer kan der optages på en cd-r eller cdrw?
Den maksimale kapacitet for en cd-r eller cd-rw er 680
MB.
Normalt har en MP3-fil en kapacitet på 4 MB, og der kan
derfor optages omkring 170 filer på en enkelt disk.
Afspilningsrækkefølge for album og spor
Ved Windows Stifinder-visning.
Pilene angiver afspilningsrækkefølgen for albums og
spor.
Spor med kun jpg, wav eller doc er ikke lydfiler, og de
springes derfor over.
(E) CD-ROM drive
Tryk kortvarigt på +10 -knappen, mens en
cd afspilles. Spor 10-sporene efter det aktuelle spor
afspilles derefter.
Eksempel: Hvis du vil vælge spor 43 ved afspilning af spor 15,
skal du trykke tre gange på +10 -knappen, og
derefter trykke tre gange på
-knappen.
1
For at gentage...
15 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 41 ➝ 42 ➝ 43
+10
2
Programmering af afspilningsrækkefølgen (Denne funktion er kun til rådighed ved afspilning af cd.)
DK
Du kan blive ved med at gentage:
Et bestemt spor på en cd.
Alle spor på den valgte cd.
Tryk p Repeat p frontpanelet en
eller flere gange, indtil...
Det aktuelle spor uendeligt
Alle sange
REPEAT 1 vises
REPEAT ALL vises
Når du vil standse funktionen Repeat, skal du trykke på STOP( ) -knappen.
Resultat:REPEAT vises ikke længere, og funktionen annulleres.
Du kan selv bestemme:
Den rækkefølge, du lytter til sporene
De spor, du ikke vil lytte til
Denne funktion kan kombineres med CD Repeat-funktionen.
1
2
CD/MP3-CD
Stands om nødvendigt afspilleren ved at trykke på STOP (
vises.
Resultat:
Vælg det ønskede spor ved at trykke på SKIP-knapperne:
for at rykke fremad gennem sporene
for at rykke bagud gennem sporene
4
Tryk på PROGRAM / SET.
vises.
Resultat:
SLEEP
EQ/S.BASS
POWER SOUND
DISPLAY
2VOLUME
TAPE SPEED
RDS
1
PTY
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
REPEAT
+10
CD/MP3-CD
5
For at vælge andre spor skal du gentage trin 3 og 4.
6
Når du har afsluttet valg af sporene, skal du trykke på CD (
) for at
begynde at lytte til valget i den rækkefølge, sporene blev programmeret.
Du kan programmere op til 24 spor.
7
TUNING/
ALBUM
VOLUME
Tryk to gange på STOP (
(Denne funktion er kun til rådighed ved afspilning af en MP3-CD.)
MUTE
+10
+10
Når du vælger CD(TAPE) REPEAT AB-afspilning, gentages de
musikstykker, du lytter til, 3 gange.
Kevin.jpg
Life.doc
TA P E
Album 02
TUNER
Album 04
Garden.mp3
Garden.mp3
Album 03
Funktionen Last Memory
Album 05
Michael07.mp3
Michael08.mp3
Water.mp3
Water.mp3
1
Tryk på CD(
) eller TAPE-knappen.
Resultat: CD (BÅND) -afspilleren begynder afspilning.
2
Tryk på REPEAT A
B-knappen.
Resultat:Indikationerne vises: START
Blinkene vises: A
A-tidspunktet gemmes i hukommelsen.
(Denne funktion er kun til rådighed ved afspilning af MP3-cd.)
Skipped
Album 06
Kenny01.wav
Kenny02.wav
) for at annullere valget, når disken afspiller.
REPEAT A-B-funktion
TUNING
MODE
REPEAT
Skipped
Summer05.mp3
Summer06.mp3
).
Tryk på PROGRAM / SET.
3
+10
+10
Album 01
Kevin01.mp3
Kevin02.mp3
Kevin03.mp3
Kevin04.mp3
Gentagelse af et eller alle
spor på en cd
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
BAND
2,4
POWER SOUND
DISPLAY
RDS
PTY
Album 07
Butterfly.mp3
Piano14.mp3
John15.mp3
Søgning efter et bestemt musik
stykke på en cd
Når MP3-cd-afspilning vælges igen, efter at cd-afspilleren
har været standset eller slukket, muliggør denne funktion
afspilning fra begyndelsen af det spor, som du sidst lyttede
til.
Tryk på PROGRAM/SET-knappen, mens MP3-cd’en afspilles.
LAST ON og LAST OFF kan vælges gentagne gange.
3
4
Tryk på REPEAT A
B-knappen.
Resultat:Indikationerne vises: END
B-tidspunktet gemmes i hukommelsen.
De valgte stykker gentages 3 gange.
Når du har afsluttet Repeat-afspilning,
skal du trykke på REPEAT A
B.
CD/MP3-CD
3
REPEAT
VOLUME
1,7
TUNING/
ALBUM
3
6
TUNING
MODE
+10
Når du lytter til en cd, kan du hurtigt søge efter et bestemt
musikstykke på et spor.
For at s¿ge gennem sporene...
Tryk og hold ned p ...
Fremad
Bagud
MUTE
i mindst et sekund
i mindst et sekund
Det anbefales at skrue ned for lydstyrken, inden du bruger denne
funktion.
POWER SOUND
DISPLAY
RDS
PTY
2,3,4
.
1
1
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
POWER SOUND
DISPLAY
1
BAND
CD/MP3-CD
VOLUME
12
TUNING/
ALBUM
RDS
PTY
CD/MP3-CD
13
Søgning efter stationer, som skal
gemmes
Kontrol og ændring af programmerede
spor
Søgning efter stationer, som skal
gemmes (fortsat)
Vælge en gemt station
DK
DK
Du kan når som helst kontrollere og vælge de valgte spor.
Du skal have valgt mindst et spor.
1
2
3
4
5
6
Tryk en gang på STOP (
), hvis du er begyndt at lytte til valget.
Tryk på PROGRAM / SET.
Hver gang du trykker på Program/Set, vises det næste valg.
Tryk på PROGRAM / SET en eller flere gange, indtil det spor, der skal
ændres, vises.
Tryk på
eller
Du kan gemme op til:
15 FM-stationer
8 MW-stationer
7 LW-stationer
1
2
3
8
Tænd systemet ved at trykke på Standby/On (
)
Vælg TUNER-funktionen ved at trykke på TUNER/BAND på frontpanelet.
Vælg det ønskede frekvensbånd ved at trykke på TUNER/BAND igen.
Resultat:Den passende indikation vises:
FM
Frekvensmodulation
AM(MW)
Mellembølge
LW
Langbølge
for at vælge et nyt spor.
4
Tryk på PROGRAM / SET.
Tryk på CD (
) for at begynde at lytte til valget.
Resultat: Det først valgte spor afspilles.
For at s¿ge efter en station ... Tryk p Tuning Mode ...
9
Hvis du ikke vil gemme den fundne radiostation, skal du gå tilbage til trin 4
og søge efter en anden station.
Ellers:
a Tryk på PROGRAM/SET
Resultat: Programnummeret vises i nogle få sekunder.
b Tryk på TUNING og
for at tildele et programnummer mellem 1 og
15.
c Tryk på PROGRAM/SET for at gemme radiostationen.
Resultat: Programnummeret vises ikke længere, og stationen er gemt.
Hvis du vil gemme andre ønskede radiofrekvenser, skal du gentage trin 3 til
6..
Du kan lytte til en gemt radiostation som følger:
1
2
3
4
Tænd systemet ved at trykke på Standby/On (
Vælg det ønskede frekvensbånd ved at trykke på TUNER/BAND.
Vælg radiostationen som følger.
For at lytte til ...
Tryk p ...
En gemt station........................... a Tryk på TUNING MODE -knappen,
indtil “PRESET” vises.
b TUNING
og
ønskede station.
PROGRAM-funktionen kan bruges til at tildele en ny station til et
eksisterende programnummer.
Manuelt.......................................En eller flere gange, indtil MANUAL
vises.
vises.
Du kan ndre et eller flere spor i det indledende valg.
5
MUTE
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
2,3,5
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
6
BAND
AUX
EQ/S.BASS
SLEEP
4
TAPE SPEED
7
POWER SOUND
DISPLAY
RDS
1 CD/MP3-CD
PTY
MUTE
TUNER
Vælg den station, der skal gemmes, ved at trykke på , for henholdsvis at
gå højere op
eller
længere ned i frekvens.
For at rulle gennem frekvenserne hurtigere ved manuel søgning skal
du holde ned på
,
på frontpanelet.
Den automatiske søgeprocedure kan standse på en frekvens, der ikke
s svarer til en radiostation.
Hvis dette sker, skal du bruge den manuelle søgemetode.
Juster lydstyrken ved at:
Dreje på VOL.+,- knappen på frontpanelet
eller
Trykke på VOLUME+, - knappen på fjernbetjeningen.
Vælge FM stereo- eller mono-indstilling ved at trykke på
MO/ST på fjernbetjeningen.
TIMER/CLOCK
BAND
TIMER ON/OFF
8
AUX
PROGRAM/SET
SLEEP
EQ/S.BASS
POWER SOUND
DISPLAY
REP. A B
MO/ST
TAPE SPEED
RDS
1 TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
POWER SOUND
DISPLAY
BAND
BAND
2,3AUX
PTY
CD/MP3-CD
RDS
PTY
CD/MP3-CD
TUNING/
ALBUM
VOLUME
8
TUNING
MODE
REPEAT
8
VOLUME
TUNING/
ALBUM
4TUNING
MODE
+10
REPEAT
+10
4
4
TA P E
VOLUME
for at vælge den
Tryk p TUNING MODE igen for at forlade funktionen valg af gemt
station.
Automatisk..................................En eller flere gange, indtil AUTO
TUNER
).
Vælg TUNER-funktionen ved at trykke på TUNER/BAND på frontpanelet.
4
6
TUNING/
ALBUM
Forbedre radiomodtagelsen
1
Du kan forbedre kvaliteten af radiomodtagelsen ved at:
.
Dreje FM- eller AM(MW) -antennen
2,3
5
4
Afprøve FM- og AM(MW) -antennernes positioner inden du
fastsætter dem permanent
6
5
Hvis modtagelsen fra en bestemt FM-radiostation er d rlig, skal du
trykke p MO/ST for at skifte fra stereo-indstilling til mono. Lydens
kvalitet forbedres.
MUTE
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
PROGRAM/SET
7REP. A
BAND
AUX
B
MO/ST
SLEEP
14
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
BAND
15
Om RDS-udsendelser
PTY (programtype) -indikatoren og
PTY-SEARCH-funktionen
Om funktionen RDS DISPLAY
DK
DK
Denne enhed er udstyret med RDS (Radio Data System), som g¿r
det muligt at modtage forskellige data, f.eks. sendestation,
radiotekst, tidspunkt og 30 typer af programmer (nyheder, rock,
klassisk osv.) fra FM RDS-stationen sammen med det normale
radiosignal.
1
2
Tryk på Standby/On (
) -knappen.
Modtag FM-radio.
Se metoden for radiomodtagelse på side 14~15.
FM og frekvens vises på displayet
Hvis den modtagede station overfører RDS-dataene, står der
automatisk ‘RDS’ på displayet.
Tryk på RDS Display-knappen for at vælge den ønskede RDSindstilling.
Hver gang der trykkes på knappen, ændres RDS-indstillingen
som følger.
3
PS NAME
RT
CT
PTY-dataene er sammensat af et ID-symbol, som FM-radioen bruger til at
genkende programtypen for hver FM-station.
Nedenstående 30 PTY-data vises på displayet, når der trykkes på
PTY-knappen.
Om PS NAME MODE
Viser navnet p radiostationen.
Selv om der ikke trykkes p en RDS Display-knap, sikrer modtagelse
Display
• Nyheder, meninger og reportager
AFFAIRS
• Forskellige emner, herunder aktuelle begivenheder, dokumentar,
diskussion og analyse.
INFO
• Information om blandt andet vægt og mål, afkast og prognoser,
emner af interesse for forbrugere, medicinsk information osv.
SLEEP
EQ/S.BASS
POWER SOUND
DISPLAY
TAPE SPEED
SPORT
• Sport
EDUCATE
• Uddannelse
RDS
PTY
DRAMA
• Drama/radioserier osv.
CULTURE
MP3/CD CD
Om RT MODE
• National og lokal kultur, herunder religiøse spørgsmål, sociale
videnskaber, sprog, teater osv.
Beskrivelse af funktionen RDS
Viser tegnet, som overf¿res fra radiostationen.
SCIENCE
• Naturvidenskab og teknologi
VARIED
• Andre snakke- og underholdningsprogrammer (quiz, spil), interviews, komedie, satire osv.
POP M
• Popmusik
ROCK M
• Rockmusik
M.O.R.M
• M.O.R- Behagelig musik, vokal eller stykker
LIGHT M
• Let klassisk musik - klassisk musik og instrumentalog kormusik
CLASSIC
• Klassisk musik - orkestermusik, symfoni, kammermusik og opera
OTHER M
• Anden musik - jazz, R&B og countrymusik
WEATHER
• Vejret
FINANCE
• Økonomi
CHILDRE
• Børneprogrammer
SOCIAL
• Samfund
RELIGIO
• Religion
PHONE I
• “Ring-ind”
TRAVEL
• Rejser
LEISURE
• Fritid
JAZZ
• Jazzmusik
COUNTRY
• Countrymusik
NATION
• Folkemusik
OLDIES
• Oldies
FOLK M
• Folkemusik
DOCUMEN
• Dokumentar
TEST
• Alarmtest
1. PTY(Programtype): Viser den programtype,
der udsendes i øjeblikket.
2. PS NAME(Programservicenavn): Angiver navnet på
radiostationen. Det består af 7 tegn.
3. RT(Radiotekst): Dekoder teksten, der sendes af en station (hvis der sendes nogen). Den består maksimalt af
64 tegn.
Tryk på RDS DISPLAY-knappen for at vælge RT MODE.
“RT” vises på displayet.
Hvis RT-dataene modtages, vises de modtagede data på displayet.
Hvis RT-dataene ikke modtages, vises “NO RT” på displayet.
EQ/S.BASS
SLEEP
DISPLAY
TAPE SPEED
RDS
In
PTY
MP3/CD CD
Indstiller RDS-urets klokkesl t.
Hvis du vil indstille CT-tiden, skal du indstille RDS DISPLAY-knappen til CT
MODE.
1
Det tager op til 2 minutter at dekode CT-dataene, og derfor vises tiden
ikke straks.
Hvis der ikke modtages CT-data, vises NO CT .
.
AUX
PROGRAM/SET
SLEEP
EQ/S.BASS
POWER SOUND
DISPLAY
REP. A B
MO/ST
Tryk på TUNING
eller
-knappen på frontpanelet for at
vælge den ønskede PTY MODE.
Hvis stationen ikke udsender PTY-data, lyser NO PTY p displayet.
N r PTY MODE v lges (PTY MODE vises p displayet), skal du
trykke p PTY-knappen igen for at skifte til PTY-SEARCH MODE
og begynde automatisk sekventiel s¿gning efter stationen.
Hvis den PTY MODE, der modtages i l¿bet af den automatiske
s¿gning stemmer overens med den valgte PTY MODE, standser
den automatiske s¿gning, og PTY-SEARCH er afsluttet.
Hvis den PTY MODE, som stemmer overens med den PTY
MODE, som blev valgt under den automatiske s¿gning, ikke modtages, vendes der tilbage til den f¿rste frekvens i begyndelsen p
PTY SEARCH, og den automatiske s¿gning og PTY SEARCH
annulleres.
.
2
2
SLEEP
EQ/S.BASS
POWER SOUND
DISPLAY
TAPE SPEED
RDS
PTY
2
CD/MP3 CD
TAPE SPEED
RDS
MP3/CD CD
16
Tryk på PTY-knappen.
PTY MODE (NEWS, AFFAIRS osv.) vises på displayet.
MO/ST
POWER SOUND
5. TA(Trafikmeldinger): Når dette symbol blinker, angiver
det, at der er en trafikmelding på vej.
2
Om CT (Klokkesl t)
4. CT(Klokkeslæt) : Dekoder realtidsuret ud fra FMfrekvensen.
Nogle stationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-data,
som derfor ikke vises i alle tilfælde.
Modtag FM-radio.
Se metoden for radiomodtagelse på side 14~15.
FM og frekvens vises på displayet.
Hvis den modtagede station overfører RDS-dataene, lyser RDS .
Programtype
NEWS
af PS-data, at PS-navnet vises.
Funktionen RDS kan kun bruges til udsendelser i FM.
S¿ger efter den samme PTY som radiostationens programtype.
1
Tryk på RDS DISPLAY-knappen for at vælge PS NAME.
“PS NAME” vises på displayet.
Hvis PS-dataene modtages, vises PS-navnet (BBC, AFO, NDR osv.) på displayet.
Hvis PS-dataene ikke modtages, vises den oprindelige FM-frekvens.
Aktuel FM-frekvens
Om PTY-SEARCH
PTY
17
Lytte til en kassette
Funktionen Timer
DK
DK
1
2
3
4
5
6
7
Tænd systemet ved at trykke på Standby/On (
1
).
Vælg funktionen TAPE ved at trykke på TAPE på frontpanelet.
Åbn kassetteoptageren ved at trykke på hjørnet af dækslet mærket PUSH
EJECT, indtil du hører et klik, og slip det derefter.
4
Tryk på TAPE(
) -knappen.
Resultat: Kassetten begynder at afspille.
Tryk på TAPE SPEED for at justere hastigheden for båndafspilning.
Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen som følger.
10%SPEED
For at...
1
2
3
Optagelse af et radioprogram
Du kan optage et radioprogram efter eget valg.
Du behøver ikke justere lydstyrken, da det ingen indvirkning
har på optagelsen.
1
2
3
4
T nd systemet ved at trykke p Standby/On (
.
7
2,6
8
9
5
Tryk p REC/PAUSE.
Resultat: REC vises, og optagelse begynder.
6
For at standse optagelse skal du trykke på STOP ( ) -knappen.
).
V l g TUNER-funktionen ved at trykke p TUNER/BAND.
5
V lg den station, der skal optages, ved at trykke p
-knappen p front panelet eller p fjernbetjeningen.
6
8
7
3,5
Tænd systemet ved at trykke på Standby/On (
Tryk på TIMER/CLOCK, indtil
).
TIMER vises.
Indstil tændetiden for timer.
a Indstil timetallet ved at trykke på
b Tryk på PROGRAM/SET.
4,5,6,7
og
.
1
+10
4,5,6,7
Hvis du v lger...
Skal du ogs ...
TAPE (kassette) ........................• Sæt en optaget kassette i optageren.
TUNER (radio) ..........................• Vælg FM eller AM (MW/LW) -frekvensbåndet ved at trykke på
Den direkte optagestilling gør det muligt at begynde optagelse
ved et hvilket som helst spor på cd’en.
og
Du behøver ikke at justere lydstyrken, da det ingen indvirkning har på
optagelsen.
4
1
2
3
4
T nd systemet ved at trykke p Standby/On (
S t en tom kassette i optageren.
Is t en cd.
5
Tryk p REC/PAUSE -knappen.
Resultat: Optagelse begynder.
6
18
Tryk på CD(
Brug CD (
5
) -knappen.
,
) -valgknapperne til at vælge den ønskede sang.
For at standse optagelse skal du trykke på STOP (
4
).
6
Efter indstilling af timeren går den automatisk i gang som vist af
TIMER-indikationen på displayet. Hvis du ikke længere vil bruge
timeren, skal du annullere den.
Du kan n r som helst standse timeren (systemet t ndt eller i standby).
.
Tryk p TIMER ON/OFF...
Annullere timeren...........................En gang.
Resultat:
vises ikke længere.
Genstarte timeren..........................To gange.
Resultat:
vises igen.
8
9
.
MUTE
CD (compactdisk).......................Isæt en cd.
Tryk på PROGRAM/SET for at bekræfte timeren.
Tryk på Standby/On for at indstille systemet på standby.
Resultat: vises øverst til højre for tiden som angivelse af, at timeren er blevet
indstillet. Systemet tændes
og
slukkes automatisk på de
ønskede tidspunkter.
Hvis timerens t nd- og sluktider er ens, vises ordet ERROR.
Du kan bruge
) -knappen.
Annullering af timeren
• Tryk på PROGRAM/SET.
• Vælg en forvalgt station ved at trykke på
.
3
og
TA P E
For at...
for at vælge den kilde, der skal afspilles, når
Direkte optagelse
TUNING
MODE
REPEAT
Tryk på
og
for at justere lydstyrkeniveauet, og tryk på PROGRAM/SET.
Resultat:Den kilde, der skal vælges, vises.
og
PTY
TUNING/
ALBUM
VOLUME
Indstil slukketiden for timer.
a Indstil timetallet ved at trykke på
og
.
b Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat:Minutterne blinker.
c Indstil minuttallet ved at trykke på
og
.
d Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat: VOL 10 vises, hvor 10 svarer til den lydstyrke, der allerede er indstillet.
Tryk på
RDS
CD/MP3-CD
Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat:ON TIME vises i nogle få sekunder, efterfulgt af en tændetid, der
allerede er indstillet; du kan indstille tændetiden for timer.
systemet tændes.
Optagelse af en cd
REP. A B
MO/ST
TAPE SPEED
DISPLAY
POWER SOUND
Resultat:Minutterne blinker.
c Indstil minuttallet ved at trykke på
og
.
d Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat: OFF TIME vises i nogle få sekunder, efterfulgt af en slukketid,
der allerede er indstillet; du kan nu indstille slukketiden for
timer.
S t en tom kassette i optageren.
eller
PROGRAM/SET
EQ/S.BASS
3,4,5,6,7,8
4
1
AUX
SLEEP
Skal du trykke p ...
For at standse afspilning eller søgning midlertidigt skal du trykke på STOP (
) -knappen.
BAND
6
5
NORMAL
Spole kassetten tilbage...................
/
Spole kassetten frem...........
/
Kassetteafspilleren standser automatisk, når begyndelsen eller slutningen af kassetten nås.
1,9 TIMER/CLOCK2 TIMER ON/OFF
TUNER
Inden timeren indstilles, skal du kontrollere, at den aktuelle tid er korrekt indstillet.
For hvert trin har du nogle f sekunder til at indstille de ¿nskede
punkter. Hvis du overskrider denne tid, skal du begynde forfra.
4
4
Når kassetten standser, skal du vælge en af følgende funktioner som nødvendigt.
9
.
Luk decket ved at trykke på det, indtil det klikker på plads.
+
MUTE
Hvis systemet ikke l ngere skal t nde og slukke automatisk, skal
du annullere timeren.
Isæt den forindspillede kassette med båndets åbne side nedad.
-10%SPEED
8
Med timeren kan du tænde og slukke for systemet på bestemte tidspunkter.
Eksempel: Du ønsker at vågne op til musik hver morgen.
/
/
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
BAND
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
POWER SOUND
DISPLAY
RDS
PTY
-knappen p frontpanelet i stedet for
-knappen p fjernbetjeningen i trin 4, 5, 6, 7.
19
Power Sound-funktion
K
Denne enhed er udstyret med POWER SOUND-funktionen, som giver
dobbelt så kraftig forstærkning af bas og diskant, så surroundsound
rigtig kan nydes.
1
2
Tryk på POWER SOUND-knappen på frontpanelet.
Resultat: P.SOUND vises i nogle få sekunder.
Der udsendes en mere kraftfuld resonanslyd.
For at annullere denne funktion skal du trykke på POWER SOUND igen.
Resultat: OFF vises i nogle få sekunder.
Sleep Timer
EQ /S.BASS (Super Bass) -funktion
Tilslutning af hovedtelefoner
Mikrosystemet har en basforstærkelsefunktion, og er udstyret
med en forvalgt equalizer, som gør det muligt at vælge den
mest passende balance mellem diskant- og basfrekvenser i
henhold til den musiktype, du lytter til. Det kaldes EQ/S.BASS.
Denne funktion gør lyden mere kraftfuld og virkelig.
Du kan indstille systemet til at slukke automatisk.
Eksempel: Du ønsker at falde i søvn til musik.
1
Tryk på SLEEP på fjernbetjeningen.
Resultat: Følgende indikationer vises:
Tryk p EQ/S. BASS p frontpanelet eller EQ/S. BASS p fjernbetjeningen,
indtil det ¿nskede punkt er valgt.
2
Tryk på SLEEP en eller flere gange for at angive, hvor lang tid systemet
skal fortsætte afspilning, inden det slukker:
For at opn en...
90 MIN
OFF
V lg...
Normal balance (lineær)............................................PASS
Balance der er passende for popmusik............................POP
Balance der er passende for rockmusik ..........................ROCK
Balance der er passende for klassisk musik.......................CLASSIC
Balance der er passende for S-BASS-musik.......................S-BASS
60 MIN
15 MIN
45 MIN
30 MIN
Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til mikrosystemet, så
du kan lytte til musik eller radioprogrammer uden at
forstyrre andre tilstedeværende i lokalet.
Hovedtelefonerne skal have et 3,5 mm-stik eller en
passende adapter.
Tilslut hovedtelefonerne til Phones-stikket på bagpanelet
(eller øverste højre hjørne).
Resultat: Lyden udsendes ikke længere gennem højttalerne.
Vedvarende brug af hovedtelefoner ved h¿j lydstyrke kan beskadige din h¿relse.
Du kan til enhver tid:
Se den resterende tid ved at trykke på SLEEP
Ændre den resterende tid ved at gentage trin 1 og 2
3
For at annullere Sleep Timer-funktionen skal du trykke på SLEEP en eller
flere gange, indtil OFF vises, og ordet SLEEP forsvinder.
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
.
BAND
.
1,2,3DISPLAY
POWER SOUND
.
RDS
PTY
CD/MP3-CD
MUTE
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
POWER SOUND
DISPLAY
MUTE-funktion
BAND
RDS
MP3/CD-CD
PTY
Du kan slå lyden på systemet midlertidigt fra.
Eksempel: Du vil besvare en telefonopringning.
1
Tryk på MUTE.
2
Hvis du vil tænde for lyden igen (ved samme lydstyrke som før), skal du
trykke på MUTE igen, eller dreje VOLUME-knappen.
MUTE
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
POWER SOUND
DISPLAY
BAND
20
TAPE SPEED
RDS
PTY
21
DK
Forholdsregler omkring sikkerhed
Rengøring af
mikrosystemet
Forholdsregler ved brug af cd’er
Inden eftersalgs-service kontaktes
DK
DK
På følgende billeder vises de forholdsregler, der skal tages, når
mikrosystemet bruges eller flyttes.
Du skal jævnligt rense følgende
dele for at opnå de bedste resultater
med mikrosystemet:
Det udvendige kabinet
Cd-afspilleren
Kassettedelene (hoveder, lejer og fremføringshjul)
Afbryd altid systemet fra stikkontakten:
Inden du renser det
Hvis det ikke skal bruges i lang tid
.
Omgivende driftsforhold:
Temperatur i omgivelserne 5°C-35°C
Luftfugtighed
10-75%
Undgå at udsætte enheden for direkte
solstråler eller andre varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på enheden.
1
Inden en cd afspilles, bør den renses med et specielt cd-rensemiddel. Brug ikke de samme rensemidler som til vinyl-lp’er.
Aftør forsigtigt disken fra midten og udad.
2
Rens jævnligt afspilleren med en speciel rensedisk (fås hos din
lokale forhandler).
Tryk på PUSH EJECT(
Brug en vatpind og et specielt kassetterensemiddel til at rense:
Hovedet (1)
Hjulene (2)
Fremføringshjul (3)
3
1
2
DOWN
Placer ikke tunge genstande oven på
lysnetledningen. Beskadigelse af
lysnetledningen kan føre til at
udstyret beskadiges (brandfare), og
det kan forårsage elektrisk stød.
22
• Lysnetledningen er ikke sat korrekt i
stikkontakten, eller stikkontakten er ikke
tændt.
• Batterierne i fjernbetjeningen skal udskiftes,
eller polariteten er byttet om.
• Der er ikke blevet trykket på STANDBY/ONknappen.
Der er ingen lyd
• Der er skruet helt ned for lydstyrken.
• Den korrekte funktion (TUNER, CD, TAPE
eller AUX) er ikke valgt.
• Du har tilsluttet et sæt hovedtelefoner.
• Højttalerledningerne er
blevet afbrudt.
• Der er blevet trykket på MUTE -knappen.
Timeren virker ikke
• Timeren er blevet standset ved tryk på
TIMER ON/OFF.
I tilfælde af at det ikke virker, skal • Tryk på POWER SOUND-knappen i 5
du alligevel gøre som beskrevet
sekunder, mens der er indstillet på Power
ovenfor.
‘OFF’(standby); derefter indstilles den på
den originale position igen (RESET)
) for at åbne kassetteoptageren.
VOLUME
Ved brug af hovedtelefoner skal du
passe på ikke at lytte ved for høj lydstyrke.
Langvarig brug af hovedtelefoner ved
høj lydstyrke beskadiger din hørelse.
G
E
N
E
R
E
L
T
Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid, skal du tage
batterierne ud for at undgå rustdannelse.
Selv om systemet er meget robust, bør det ikke bruges i
meget støvede omgivelser eller på steder, hvor det udsættes
for stød eller kraftig varme (nær varmekilder eller i direkte
sollys osv.).
Hvis systemet udsender en ubehagelig lugt, når det bruges,
skal du trække strømledningen ud af lysnetstikkontakten og
kontakte eftersalgs-service.
Kontroller, at båndet i kassetten er tilstrækkelig letløbende.
For at undgå at slette en kassette, du vil bevare, skal du fjerne sikkerhedstappen på kassettens overside. Du kan optage på en kassette,
hvor tappen er brækket af, ved at dække åbningen med tape.
Når du er færdig med at afspille en kassette, skal du altid stille den
tilbage i etuiet.
Opbevar kassetterne et rent sted beskyttet mod direkte sollys, hvor
de ikke udsættes for høje temperaturer.
Undgå at bruge 120-minutters kassetter, da de medfører unødigt slid
på båndmekanismen.
Eftersyn/Forklaring
Systemet virker ikke
DIGITAL AUDIO
Forholdsregler ved brug af lydkassetter
UP
Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke bruges i længere
tid.
Utætte batterier kan forvolde alvorlig
skade på fjernbetjeningen.
Problem
COMPACT
Cd-afspiller
1
2
I tordenvejr skal lysnetstikket tages
ud af stikkontakten.
Udsving i lysnetspændingen på
grund af lyn kan beskadige
enheden.
Det tager altid lidt tid at blive fortrolig med et nyt apparat.
Hvis du f r nogen af problemerne nedenfor, kan du fors¿ge at l¿se
dem som foresl et. P den m de kan du spare den tid og ulejlighed,
som en un¿dvendig servicehenvendelse koster.
Udvendigt kabinet
Rens jævnligt det udvendige kabinet med en blød klud og et mildt
rensemiddel. Brug ikke skurepulver, rensevæske eller aerosolpakkede
rensemidler. Der må ikke komme væske ind i systemet.
Båndoptagere
Placer ikke potteplanter eller vaser
oven på enheden. Hvis der kommer
fugt ind i enheden, kan det forårsage elektrisk stød, og udstyret kan
beskadiges.
Håndter dine cd’er forsigtigt. Hold dem altid om kanterne, så der
ikke kommer fingeraftryk på den blanke overflade.
Når du er færdig med at afspille en cd, skal den altid stilles tilbage i
etuiet.
Klæb ikke papir eller tape fast på cd’erne, og skriv ikke på etiketten.
Rengør dem med en klud, som er lavet specielt til dette formål.
Opbevar cd’erne et rent sted beskyttet mod direkte sollys, hvor de
ikke udsættes for høje temperaturer.
Brug altid cd’er med mærket
.
C
D
/
M
P
3
Cd-afspilleren begynder ikke at
afspille
C
D
K
A
S
S
E
T
T
E
R
R
A
D
I
O
• Funktionen CD er ikke valgt.
• Cd’en er sat i med forsiden nedad, eller den
er beskidt eller ridset.
• Lasersensoren er snavset eller støvet.
• Systemet er ikke installeret på en flad, vandret overflade.
• Der er dannet kondensvand i afspilleren.
Lad systemet stå i et varmt, veludluftet rum
i mindst en time.
MP-3-cd-afspilleren kan ikke
afspille.
• Brug pc’en til at kontrollere, om filtypenavnet er *.mp3.
Båndet begynder ikke at afspille
• Funktionen TAPE er ikke valgt.
• Kassetten er ikke blevet isat korrekt.
• Kassetteafspilleren er blevet lukket.
• Båndet er enten løst eller knækket.
Lydstyrken falder ud
Kassetten slettes ikke korrekt
Der er kraftig wow og flutter
Modtagelsen er dårlig, eller der
modtages
slet ingen radiostationer
• Lydhovederne er snavsede.
• Lejerne eller fremføringshjulene er
snavsede.
• Båndet er slidt.
• Funktionen TUNER er ikke valgt.
• Radiofrekvensen er ikke valgt korrekt.
• Antennen er blevet afbrudt eller vender ikke
i den rigtige retning. Drej den, indtil du finder den bedste retning.
• Du befinder dig i en bygning, som blokerer
radiobølgerne. Du er nødsaget til at bruge
en udendørs antenne.
Hvis du ikke kan løse problemerne vha. ovenstående vejledning, skal
du notere:
Model og serienumre, normalt trykt på systemets bagside
Garantioplysningerne
En forståelig beskrivelse af problemet
Kontakt derefter din lokale forhandler eller eftersalgs-service hos SAMSUNG.
Udstyrets paneler må ikke aftages.
Der er strømførende komponenter
i enhedens indre, som kan forårsage
elektrisk stød.
23
Tekniske data
DK
SAMSUNG arbejder konstant på at udvikle virksomhedens produkter. Både specifikationerne og denne
brugervejledning kan således ændres uden forudgående varsel.
RADIO
LW
Brugbar følsomhed
DENNE ENHED ER FREMSTILLET AF:
60 dB
AM (MW)
Signal/støjforhold
40 dB
Brugbar følsomhed
56 dB
Total harmonisk forvrængning
2%
FM
Signal/støjforhold
54 dB
Brugbar følsomhed
16 dB
Total harmonisk forvrængning
0,5 %
CD-AFSPILLER
Frekvensområde
20 Hz - 20 KHz
Signal/støjforhold
80 dB (ved 1 kHz) med filter
Forvrængning
0,1 % (ved 1 kHz)
Kanalseparation
75 dB
Diskstørrelser
Diameter: 120 eller 80 mm. Tykkelse: 1,2 mm
BÅNDOPTAGER
Frekvensområde
125 Hz ~ 8 kHz
Signal/støjforhold
40 dB
Kanalseparation
30 dB
Slette-effekt
50 dB
FORSTÆRKER
Udgangseffekt (6 Ω)
2 X 20 Watt RMS (total harmonisk forvrængning : 10%)
Kanalseparation
40 dB
Signal/støjforhold
70 dB
GENERELT
Mål
145(W) x 226 (H) x 282(D) mm
AH68-01403F
24
Download PDF

advertising