Samsung | F2380M | Samsung F2380M Bruksanvisning

SyncMaster F2080M,F2380M
LCD-skjerm
Brukerhåndbok
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifi
kasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdsfortegnelse
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLERE PRODUKTET
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installere stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installere stativet for veggfestet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en HDMI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling av hodetelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
BRUKE PRODUKTET
Angi den optimale oppløsningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installere enhetsdriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktstyringsknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . .
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
INSTALLERE PROGRAMVAREN
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
FEILSØKING
Egendiagnose for skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Vanlige spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
MER INFORMASJON
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt SAMSUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa . . . . . . . . . . .
6-1
6-2
6-3
6-4
1
Viktige sikkerhetsregler
1-1
Før du starter
Ikoner som brukes i denne håndboken
IKON
NAVN
BETYDNING
Forsiktig
Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.
Merk
Angir et hint eller et tips for en funksjon.
Bruke denne håndboken
•
Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
•
Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.
Opphavsrettsmerknad
Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics, Co., Ltd.
SAMSUNG-logoen og SyncMaster er registrerte varemerker for Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standard Association.
ENERGY STAR-logoen er et registrert varemerke for U.S. Environmental Protection Agency.
Alle andre varemerker som nevnes i dette dokumentet, tilhører sine respektive firmaer.
Viktige sikkerhetsregler
1-1
1-2
Juridisk ansvar og vedlikehold
Vedlikehold av ekstern overflate og skjerm
Rengjør produktet med en myk, tørr klut.
•
Ikke rengjør produktet med brennbare væsker som benzen eller
tynner med en våt klut. Dette kan føre til et problem med
produktet.
•
Ikke skrap skjermen med fingerneglene eller en skarp
gjenstand.
Dette kan føre til riper eller skader på produktet.
•
Ikke rengjør produktet direkte ved å spraye vann på det.
Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann,
elektrisk støt eller et problem med produktet.
•
En hvit flekk kan oppstå på overflaten av den høyglansede
modellen på grunn av materialets iboende egenskaper, hvis en
supersonisk luftfukter brukes.
Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.
Om vedvarende bilder
•
Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen. Hvis du ikke bruker produktet i
lang tid, angir du strømsparingsmodus eller skjermsparer.
•
På grunn av teknologiske begrensninger hos LCD-panelprodusenten, kan bildene som genereres av dette produktet vises
som enten lysere eller mørkere enn vanlig med omtrent 1 ppm (milliondel) piksel.
Antallet underpiksler på et LCD-panel etter størrelse: Antallet underpiksler = Maks. horisontal oppløsning x Maks. vertikal
oppløsning x 3
Eksempel) Hvis den maksimale oppløsningen er 1600 X 900(1920 X 1080), er antallet underpiksler 1600 X 900(1920 X 1080)
x 3 = 4.320.000(6.220.800).
1-2
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Sikkerhetsregler
Ikoner som brukes til sikkerhetsregler
IKON
NAVN
Advarsel
Forsiktig
BETYDNING
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade
eller død.
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.
Tegnenes betydning
Ikke utfør.
Må følges.
Ikke demonter.
Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.
Ikke berør.
Må være jordet for å hindre elektrisk støt.
Strømrelaterte
Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.
Advarsel
Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse stikkontakter.
Ikke koble flere elektriske apparater til ett
enkelt vegguttak.
•
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Unngå å koble til eller fra strømforsyningen
med våte hender.
•
Det kan føre til brann på grunn av
overoppheting av vegguttaket.
Sett strømpluggen skikkelig i.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Sørg for å koble strømledningen til et jordet
vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse
1).
Unngå å bøye eller vri strømledningen for
mye og unngå å plassere tunge gjenstander
på ledningen.
•
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller personskade.
Hold strømledningen og produktet unna varmeapparater.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Viktige sikkerhetsregler
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Hvis pluggene på strømledningen eller
vegguttaket er dekket av støv, rengjør du
med en tørr klut.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
1-3
Forsiktig
Ikke koble fra strømledningen mens produktet er i bruk.
•
Ellers kan det oppstå skader på
produktet på grunn av elektrisk støt.
Sørg for å bare bruke strømledningen som
leveres av firmaet vårt. I tillegg må du ikke
bruke strømledningen til andre elektriske
apparater.
•
Når du kobler strømledningen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen
i kontakten og ikke i ledningen.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Koble strømpluggen til et vegguttak som er
lett tilgjengelig.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Hvis det oppstår et problem med
produktet, må du koble fra strømpluggen
for å slå strømmen helt av. Du kan ikke
slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.
Installasjonsrelaterte
Advarsel
Ikke plasser levende lys, myggspray eller
sigaretter på produktet og ikke installer produktet i nærheten av en varmeovn.
Få en installatør eller et godkjent firma til å
installere produktet på veggen.
•
•
Ellers kan det medføre brannfare.
•
Ellers kan det medføre personskader.
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert
sted som for eksempel i en bokhylle eller et
skap.
Sørg for å bruke det spesifiserte
veggfestet.
Hold en avstand på minst 10 cm fra veggen
når du installerer produktet for tilstrekkelig
ventilasjon.
•
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Hold plastposene som ble brukt til emballasjen på produktet, unna barn.
•
Hvis barn plasserer plastposer over
hodet, kan de kveles.
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Ikke installer produktet på et sted som er
ustabilt eller utsatt for store vibrasjoner, som
en ustabil eller skjev hylle.
•
Produktet kan falle og dette kan føre til
skader på produktet eller personer.
•
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for støv, fuktighet (badstu), olje, røyk
eller vann (regndråper) og ikke installer det i
et kjøretøy.
Hvis du bruker produktet på et sted som
er utsatt for vibrasjoner, kan det medføre
problemer med produktet eller brannfare.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en
peis eller varmeovn.
•
•
Dette kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Ikke installer produktet i lav høyde så barn
kan nå det.
1-3
•
Hvis et barn berører produktet, kan det
falle og føre til skader.
•
Siden forsiden er tyngre, installerer du
produktet på et flatt og stabilt underlag.
Dette kan forkorte produktets levetid eller
føre til brann.
Viktige sikkerhetsregler
Forsiktig
Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.
Dette kan føre til et problem med
produktet eller skader.
Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet
eller hyllen.
Ikke plasser produktet ned mot gulvet.
•
Dette kan skade panelet på produktet.
•
•
Når du setter ned produktet, må du være forsiktig.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Ellers kan dette føre til at produktet faller
ned og resulterer i feil eller skader.
•
Bruk et skap eller en hylle som passer til
produktets størrelse.
Hvis produktet installeres på et sted hvor
driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av
de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet
installerer du produktet først etter at du har
kontaktet en servicetekniker om problemet.
•
Steder som er utsatt for mikroskopisk
støv, kjemikalier, for høy eller lav
temperatur eller høy fuktighet, som
flyplasser eller stasjoner hvor produktet
kontinuerlig brukes i lang tid osv.
Rengjøringsrelaterte
Bruk av et overflateaktivt stoff som inneholder store mengder alkohol, løsningsmidler eller andre sterke kjemikalier, kan føre til misfarging eller sprekking av produktets eksteriør eller at paneloverflaten løsner. Sørg for å bare
bruke anbefalte rensemidler.
Du kan kjøpe anbefalte rensemidler fra et servicesenter.
Før du rengjør produktet, kobler du fra
strømledningen.
Når du rengjør produktet må du ikke spraye
vann direkte over produktdelene.
•
•
Sørg for at vann ikke trenger inn i
produktet.
•
Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt
eller et problem med produktet.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Forsiktig
Unngå å spraye rengjøringsmidler direkte på
produktet.
•
Dette kan føre til misfarging eller
sprekking av eksteriøret til produktet eller
at panelet løsner.
Viktige sikkerhetsregler
Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk
og tørr klut.
•
Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen,
alkohol, tynner, myggspray, parfyme,
smøremiddel eller rensemiddel når du
rengjør produktet.
Dette kan føre til at eksteriøret blir
deformert eller at trykket fjernes.
1-3
Bruk en myk, fuktig klut med et spesielt
skjermrensemiddel og tørk produktet med
den.
•
Hvis ingen spesielle skjermrensemidler
er tilgjengelige, sper du ut et rensemiddel
med vann i forholdet 1:10 før du rengjør
produktet.
Siden eksteriøret av produktet lett får riper,
må du bruke en skikkelig renseklut. Bruk
rensekluten med en liten mengde vann. Men
hvis kluten inneholder fremmedlegemer, kan
det føre til riper på eksteriøret. Rist derfor
eventuelle fremmedlegemer av kluten før du
bruker den.
Bruksrelaterte
Advarsel
Siden det går høyspenning gjennom produktet, må du aldri demontere, reparere eller
endre produktet selv.
•
Ellers kan det forårsake brann eller
elektrisk støt.
Hvis produktet trenger reparasjon,
kontakt et servicesenter.
Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent
lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra
strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et
servicesenter.
Når du rengjør produktet må du ikke spraye
vann direkte over produktdelene.
•
Sørg for at vann ikke trenger inn i
produktet.
•
Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt
eller et problem med produktet.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Hvis du mister produktet eller huset har gått i
stykker, skru av strømmen og koble fra
strømledningen. Kontakt et servicesenter.
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
•
•
•
Ellers kan det forårsake brann eller
elektrisk støt.
Når det er tordenvær, kobler du fra strømledningen og du må ikke under noen omstendighet berøre antennekabelen da dette er
farlig.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Ikke flytt produktet ved å dra i strømledningen eller antennekabelen.
Ellers kan det føre til at produktet faller
og dette kan føre til personskader eller
død.
Ikke plasser gjenstander som leker og kaker
oppå produktet.
•
Hvis et barn henger over produktet for å
få tak i en gjenstand, kan gjenstanden
eller produktet falle og dette kan føre til
skader eller død.
Unngå å slippe en gjenstand over produktet
eller påføre støt på produktet.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
•
•
1-3
Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk
støt, brann eller et problem med
produktet som skyldes skader på
kabelen.
Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør
produktet eller strømpluggen, men ventiler
øyeblikkelig.
•
En gnist kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Ikke løft eller flytt produktet ved å bare holde
i strømledningen eller signalkabelen.
Under tordenvær må du ikke berøre
strømledningen eller antennekabelen.
Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray eller
gjenstander nær produktet.
•
•
Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk
støt, brann eller et problem med
produktet som skyldes skader på
kabelen.
•
Dette kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Viktige sikkerhetsregler
Ikke blokker luftehullene med en duk eller
gardin.
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare
gjenstander i produktet (luftehullene, portene
osv).
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser en væskebeholder som en
vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller
medisiner, eller en metallgjenstand, over
produktet.
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Forsiktig
Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på
skjermen.
Når du ikke bruker produktet over lengre tid,
som når du ikke er hjemme, kobler du
strømledningen fra vegguttaket.
•
Hvis du ikke bruker produktet over lengre
tid, bruker du strømsparingsmodusen
eller angir skjermspareren til modus for
bilde som beveger seg.
Angi riktig oppløsning og frekvens for produktet.
•
•
•
Ellers kan det medføre øyeslitasje.
Hvis du ser på produktet på for nært hold
kontinuerlig, kan skade synet ditt.
Ellers kan det bli støvansamling og det
kan føre til brann som følge av
overoppheting eller kortslutning eller et
elektrisk støt.
Ikke sett produktet opp ned eller flytt produktet bare ved å holde i stativet.
Dette kan gjøre at produktet faller og
fører til skader på produkt eller personer.
Unngå å bruke en luftfukter eller ovn for nærme produktet.
•
Det er viktig å la øynene hvile (5 minutter
hver time) når du ser på produktskjermen i
lange perioder om gangen.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Siden skjermpanelet er varmt etter å ha blitt
brukt over lengre tid, må du ikke ta på produktet.
• Dette letter øyeslitasje.
Hold små tilbehørsdeler utenfor barns rekkevidde.
Vær forsiktig når du justerer vinkelen på produktet eller høyden på stativet.
•
Hvis du setter fast hånden eller en finger,
kan du bli skadet.
•
Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Viktige sikkerhetsregler
Hvis produktet vippes for mye, kan det
falle og dette kan føre til skader.
Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.
•
Å ha lyden for høy kan påføre deg
hørselskader.
1-3
Opprettholde riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet
Oppretthold riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.
1-3
•
Rett deg opp i ryggen.
•
Hold en avstand på 45-50 cm mellom øynene og skjermen. Se ned på skjermen og vend
deg mot skjermen forfra.
•
Oppretthold riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.
•
Juster produktvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.
•
Hold albuen i en rett vinkel og hold armen på nivå med baksiden av hånden.
•
Hold albuen i en rett vinkel.
•
Plasser hælene flatt på gulvet mens du holder knærne i en vinkel på 90 grader eller høyere
og opprettholder stillingen på armen så armen er under hjertet.
Viktige sikkerhetsregler
2
Installere produktet
2-1
Innholdet i pakken
•
Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.
•
Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
Skjerm
INNHOLD
Monteringsveiledning
Produktgaranti
Brukerveiledning
DVI-kabel(Ikke tilgjengelig
alle steder)
Strømledning
D-Sub-kabel
HDMI-kabel (valgfritt)
Stereokabel
Installere produktet
2-1
2-2
Installere stativet
Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så
forsiden av produktet vender nedover.
Ikke fjern stopperpinnen før du installerer foten.
Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.
Sett stativfoten i stativtilkoblingsdelen i retningen som er vist på figuren.
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så den er helt festet.
Etter installasjonen av foten retter du opp skjermen som vist på figuren. Nå kan du fjerne
stopperpinnen for å justere stativet.
2-2
Installere produktet
- Forsiktig
Unngå å løfte produktet når du bare holder i stativet.
Demontering gjøres i motsatt rekkefølge av montering.
Installere produktet
2-2
2-3
Installere stativet for veggfestet
Før installasjonen demonterer du produktet i henhold til følgende trinn.
Løft opp skjermstativet til den maksimale vinkelen med venstre hånd og fjern det bakre
dekordekselet med høyre hånd som vist på figuren.
fjern skruen på punkt "A".
Fjern delen i retningen som vises i figuren.
Dette produktet har et stativfeste på 100 mm x 100 mm(200 mm x 100 mm) som samsvarer med VESA-spesifikasjonene.
A. Stativfeste
B. Stativ (valgfritt)
1. Slå av produktet og koble strømledningen fra vegguttaket.
2. Plasser en myk klut eller pute på et flatt underlag for å beskytte skjermen og plasser produktet på kluten med forsiden vendt
nedover.
3. Separer stativet.
2-3
Installere produktet
4. Still sporet på produktdelen som skal kobles til stativet, på linje med sporet i stativet (skrivebordsstativ, veggfestestativ eller
annet stativ) og fest stativet skikkelig ved å stramme til skruen.
•
Hvis du bruker en skrue som er lenger enn standardspesifikasjonene, kan innsiden av produktet bli skadet.
•
For veggmonteringer som ikke er kompatible med standard VESA-spesifikasjonene, kan lengden på skruene variere
avhengig av tilsvarende spesifikasjoner.
•
Ikke bruk skruer som er inkompatible med standard VESA-spesifikasjoner og ikke monter dem ved bruk av makt.
Dette kan føre til skader på produktet eller skader på grunn av at produktet faller.
Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for noen skader på produkt eller person.
•
Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller personskader som forårsakes ved å bruke et stativ som
ikke er kompatibelt med de angitte spesifikasjonene eller på grunn av at en installasjon ikke er utført av en autorisert
servicetekniker.
•
Når du installerer produktet med et lite veggfeste, kjøper du et veggfeste som har er minst 10 cm fra veggen.
•
Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for problemer som forårsakes av bruk av stativ som ikke er kompatible med de
angitte spesifikasjonene.
•
Bruk veggfestet i henhold til de internasjonale spesifikasjonene.
Installere produktet
2-3
2-4
Koble til en PC
Tilkoblingsdelen kan variere avhengig av produktmodellen.
1. Koble produktet til en PC avhengig av videoutgangen som støttes av PCen.
•
Når grafikkortet tilbyr D-Sub (analog) utgang
•
•
Koble [RGB IN]-porten på produktet til [D-Sub]-porten på PCen med D-Sub-kabelen.
Når grafikkortet tilbyr DVI (digital) utgang
•
Koble [DVI IN ]-porten på produktet til DVI-porten på PCen med DVI-kabelen.
2. Koble en side av strømledningen til POWER-porten på produktet og koble den andre enden av strømledningen til vegguttaket
med 220 V eller 110 V.
(Inngangsspenningen veksles automatisk.)
POWER S/W ON [ │ ] / OFF
2-4
Installere produktet
Slår LCD-skjermen På/Av.
Når produktet er koblet til en PC, kan du slå på produktet og bruke det.
Når både DVI- (digital) og D-Sub-kabelen (analog) er koblet til, kan du velge inngangssignalet (analog/digital) ved å trykke
på
/SOURCE-knappen.
1. Koble [AUDIO IN]-porten på baksiden av skjermen til lydkortet på PCen.
Installere produktet
2-4
2-5
Kensington-lås
Kensington-lås
En Kensington-lås er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet så de trygt kan bruke det på offentlige steder.
Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som
følger med låseenheten, for mer informasjon. Du må kjøpe en ekstra låseenhet.
Låse produktet
1. Sett låsedelen av låseenheten i hullet til Kensington-låsen på produktet og vri den i låseretningen.
2. Koble til Kensington-låskabelen.
3. Fest Kensington-låsekabelen til et skrivebord eller en annen tung gjenstand.
Du kan kjøpe låseenheten fra en elektronikkbutikk, en onlinebutikk eller vårt servicesenter.
2-5
Installere produktet
2-6
Koble til en HDMI-kabel
1. Koble HDMI-utgangsporten på din digitale utgangsenhet til [HDMI IN]-porten på produktet med HDMI-kabelen.
Installere produktet
2-6
2-7
Tilkobling av hodetelefoner
Koble til hodetelefonene i kontakten for hodetelefoner.
2-7
Installere produktet
3
Bruke produktet
3-1
Angi den optimale oppløsningen
Hvis du slår på strømmen etter at du har kjøpt produktet, vises en melding på skjermen angående den optimale
oppløsningsinnstillingen.
Velg et språk og den optimale oppløsningen.
▲/▼ : Du kan velge et språk med disse knappene.
MENU : Hvis du trykker på denne knappen, vises meldingen.
•
Meldingen vises opptil 3 ganger hvis oppløsningen ikke har blitt angitt til den optimale oppløsningen.
•
Slik angir du oppløsningen til den optimale oppløsningen
•
Når PCen slås av, kobler du til produktet og PCen og slår på strømmen.
•
Høyreklikk over skrivebordet og velg "Properties (Egenskaper)" fra menyen som vises.
•
I kategorien "Settings (Innstillinger)" angir du oppløsningen til den optimale oppløsningen.
Bruke produktet
3-1
3-2
Tabell for standard signalmodus
LCD-skjermen har en optimal oppløsning for den beste visuelle kvaliteten avhengig av skjermstørrelsen på grunn av de
iboende egenskapene til panelet, i motsetning til en CDT-skjerm.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
F2080M
3-2
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
Bruke produktet
F2380M
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
Bruke produktet
3-2
3-3
Installere enhetsdriveren
Hvis du installerer enhetsdriveren, kan du angi riktig oppløsning og frekvens for produktet. Enhetsdriveren er inkludert på
CD-ROMen som fulgte med produktet. Hvis den medfølgende driverfilen er ødelagt, går du til et servicesenter eller
webområdet til Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) og laster ned driveren.
1. Sett CD-ROMen med driverinstallasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på "Windows-driver".
3. Velg modellen til produktet ditt fra modellisten.
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
5. Kontroller om den riktige oppløsningen og skjermens oppdateringsfrekvens vises i innstillingene for kontrollpanelet. Du finner
mer informasjon i dokumentet om Windows-operativsystemet.
3-3
Bruke produktet
3-4
Produktstyringsknapper
Produktstyringsknapper
IKON
MENU/
BESKRIVELSE
Trykk på denne knappen for å vise skjermmenyen (OSD).
Denne knappen brukes også til å avslutte skjermmenyen eller til å returnere til en skjermmeny på høyere nivå.
* Justeringslås for skjermmeny
Denne funksjonen låser skjermmenyen for å opprettholde gjeldende innstillinger eller hindre
innstillingene i å endres av en annen person.
På: Hvis du trykker og holder MENU-knappen nede i 5 sekunder, aktiveres justeringslåsfunksjonen for skjermmenyen.
Av: Hvis du trykker og holder MENU-knappen nede i 5 sekunder på nytt, deaktiveres justeringslåsfunksjonen for skjermmenyen.
Selv om justeringslåsfunksjonen for skjermmenyen er aktivert, kan brukere justere
lysstyrken og kontrasten og angi justeringsfunksjonen som er tilorndet til [ ].
▲/▼
Bruk disse knappene til å navigere i menyen eller til å justere en verdi i skjermmenyen.
Brukere kan angi Customized Key til en av følgende funksjoner. Hvis brukeren trykker på Tilpasset-tasten [ ] etter å ha angitt den, utføres den konfigurerte funksjonen.
•
PC-signaler: <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
•
AV-signaler: <Picture Mode> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
Du kan angi funksjonen for Customized Key ved å velge "SETUP&RESET ->
Customized Key" i skjermmenyen.
Hvis OSD ikke vises på skjermen, kan du trykke på knappen for å justere volumet.
/SOURCE
Bruk denne knappen til å velge en funksjon
Hvis du trykker på [
/SOURCE ]-knappen når det ikke er noen skjermmeny, veksles inn-
gangssignalet (Analog/Digital /HDMI). Når inngangssignalet veksles ved å trykke på [ /
SOURCE]-knappen eller produktet slås på, vises en melding med det valgte inngangssignalet øverst til venstre på skjermen.)
For å velge digital modus må du koble til produktet og PCen med DVI-kabelen.
Bruke produktet
3-4
IKON
AUTO
BESKRIVELSE
Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.
Hvis oppløsningsinnstillingene endres i Display Properties (Skjermegenskaper), utføres
funksjonen AUTO adjustment.
Trykk på denne knappen for å slå produktet på eller av
•
Knappene til høyre på produktet er berøringsknapper.
•
Berør knappene lett med fingeren.
Strømlampe
Denne lampen slås på når produktet fungerer som normalt.
Du finner mer informasjon om funksjonen power-saving (strømsparing) i
strømsparingsfunksjonen under Annen informasjon. Når du ikke bruker produktet på
en lang stund, anbefales det å koble fra strømledningen for å minimere strømforbruket.
3-4
Bruke produktet
3-5
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)Struktur
TOPPMENYER
PICTURE
COLOR
SIZE & POSITION
SETUP&RESE
UNDERMENYER
Brightness
Contrast
Sharpness
MagicBright
Coarse
Fine
Response Time
HDMI Black Level
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Reset
Menu Transparency
Language
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Auto Source
PC/AV Mode
Display Time
Customized Key
T
Picture Mode
INFORMATION
PICTURE
<PC-signaler>
MENY
Brightness
<AV-signaler>
BESKRIVELSE
Kontrollerer skjermens lysstyrke.
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.
Contrast
Kontrollerer kontrasten på bildene som vises på skjermen
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.
Sharpness
Kontrollerer detaljklarheten i bilder som vises på skjermen
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.
Bruke produktet
3-5
MENY
MagicBright
Picture Mode
BESKRIVELSE
Gir forhåndsinnstilte bildeinnstillinger som er optimalisert for forskjellige brukeromgivelser som å redigere et dookument, surfe på Internett, spille spill, se på sport eller filmer osv.
•
<Custom>
Hvis de forhåndsinnstilte bildemodusene ikke er tilstrekkelig, kan brukere konfigurere
<Brightness> og <Contrast> direkte med denne modusen.
•
<Text>
Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å redigere et dokument.
•
<Internet>
Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å surfe på Internett (tekst + bilde).
•
<Game>
Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å spille spill med masse grafikk og som
krever en rask oppdateringsfrekvens på skjermen.
•
<Sport>
Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å se på sport med masse bevegelser.
•
<Movie>
Denne modusen tilbyr lysstyrke- og skarphetsinnstillinger som ligner de til en TV for å gi best
mulig underholdningsomgivelser (film, DVD osv.).
•
<Dynamic Contrast>
Kontrollerer bildekontrasten automatisk så lyse og mørke bilder balanseres totalt.
Skjermen har fire automatiske fabrikkinnstilte bildeinnstillinger, ("Dynamic", "Standard", "Movie" og
"Custom"). Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan velge Custom
(Egendefinert), som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•
<Dynamic>
Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
•
<Standard>
Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også skarpt
bilde.
•
<Movie>
Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•
<Custom>
Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DVI og <PC/AV
Mode> er angitt til <AV>.
Coarse
Fjerner vertikale støylinjer (linjemønster) fra skjermen.
Plasseringen av skjermen kan endres etter justeringen. I dette tilfellet flytter du skjermen så skjermen
vises på midten av visningspanelet med <H-Position>-menyen.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.
Fine
Fjerner horisontale støylinjer (linjemønster) fra skjermen.
Hvis du ikke kan fjerne støyen fullstendig med <Fine>-funksjonen, justerer du <Coarse> før du bruker
<Fine>-funksjonen igjen.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.
3-5
Bruke produktet
MENY
Response Time
BESKRIVELSE
Gjør responstiden på LCD-panelet raskere enn den originale responstiden så flytting av bilder virker
skarpere og mer naturlig.
•
<Normal>
•
<Faster>
•
<Fastest>
Det anbefales å stille inn Fastereller Normal når du ikke ser på film.
HDMI Black Level
Når du bruker en DVD-spiller eller digitalboks til å koble til produktet via HDMI, kan dårligere bildekvalitet (svartnivå, lavere kvalitet på kontrast, lysere fargetone osv.) oppstå avhengig av den tilkoblede eksterne enheten.
•
<Normal>
•
<Low>
Denne funksjonen er bare aktiv når den eksterne enheten er koblet til via <HDMI>. Funksjonen
<HDMI Black Level> er kanskje ikke kompatibel med alle eksterne enheter.
COLOR
Bruke produktet
3-5
MENY
MagicColor
Red
BESKRIVELSE
Viser naturlige farger tydeligere uten å endre bildekvaliteten ved å bruke vår egen teknologi for digital
bildekvalitetsforbedring som er utviklet av Samsung Electronics.
•
<Off> - Slår av MagicColor-funksjonen.
•
<Demo> - Du kan sammenligne bilder som er behandlet av MagicColor med de originale bildene.
•
<Full> - Gir et tydeligere bilde inkludert områder som tilsvarer hudfarge.
•
<Intelligent> - Forbedrer fargetonen i bilder unntatt for områder som tilsvarer hudfarge.
Du kan justere den røde fargeverdien i bilder i henhold til din preferanse.
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.
Green
Du kan justere den grønne fargeverdien i bilder i henhold til din preferanse.
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.
Blue
Du kan justere den blå fargeverdien i bilder i henhold til din preferanse.
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.
Color Tone
Du kan angi fargetemperaturen i henhold til dine preferanser.
•
<Cool> - Angir fargetemperaturen på skjermen til en kjøligere farge.
•
<Normal> - Angir fargetemperaturen på skjermen til standard fargetemperatur.
•
<Warm> - Angir fargetemperaturen på skjermen til en varmere farge.
•
<Custom> - Velg denne menyen for å angi fargetemperaturen manuelt.
Hvis du ikke liker de forhåndsinnstilte bakgrunnsfargene, kan du manuelt justere fargene for
<Color Effect>.
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.
Color Effect
Du kan endre den generelle atmosfæren ved å endre fargene på bildene.
Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.
Gamma
•
<Off> - Slår av Color effect-funksjonen.
•
<Grayscale> -Viser bilder i svart/hvitt.
•
<Green> - Viser bilder i grønn monofarge.
•
<Aqua> - Viser bilder i blågrønn monofarge.
•
<Sepia> - Viser bilder i sepia monofarge.
Med denne menyen kan du endre intensiteten på fargene til middels lysstyrke.
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
(Denne er utilgjengelig når MagicBright er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.)
SIZE & POSITION
3-5
Bruke produktet
MENY
H-Position
BESKRIVELSE
Flytter posisjonen til visningsområdet på skjermen horisontalt.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.
Når TV-signalet kommer i AV-modus, velger du “Screen Fit” for å justere horisontal posisjon i 06 nivåer.
V-Position
Flytter posisjonen til visningsområdet på skjermen vertikalt.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.
Når TV-signalet kommer i AV-modus, velger du “Screen Fit” for å justere vertikal posisjon i 0-6
nivåer.
Image Size
PC-signaler
•
<Auto> - Bildet vises i sideforholdet til inngangssignalet.
•
<Wide> - Bildet vises i fullskjerm uavhengig av sideforholdet til inngangssignalet.
•
Et signal som ikke er i standardmodustabellen, støttes ikke.
•
Hvis oppløsningen er angitt til den optimale oppløsningen, endres ikke sideforholdet uansett
om <Image Size> er angitt til <Auto> eller <Wide>.
AV-signaler
•
<4 : 3> - Viser bilder i sideforholdet 4:3.
•
<16 : 9> - Viser bilder i sideforholdet 16:9.
•
<Screen Fit> - Hvis et 480P-, 576P- eller 720P(F2080M)/ 480P-,576P-,720P- eller
1080P(F2380M)-signal brukes i HDMI/DVI-inngangsmodus, vises bildet slik det er uten
beskjæring.
Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DVI og <PC/AV
Mode> er angitt til <AV>.
Menu H-Position
Du kan justere den horisontale posisjonen til skjermmenyen.
Menu V-Position
Du kan justere den vertikale posisjonen til skjermmenyen.
SETUP&RESET
MENY
Reset
BESKRIVELSE
Bruk denne funksjonen til å gjenopprette den visuelle kvaliteten og fargeinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
•
Menu Transparency
Du kan velge gjennomsiktighet fra skjermmenyen.
•
Bruke produktet
<No> - <Yes>
<Off> - <On>
3-5
MENY
Language
BESKRIVELSE
Velg et språk til skjermmenyen.
Det valgte språket brukes bare på skjermmenyen til produktet. Denne innstillingen påvirker ikke
de andre funksjonene til PCen.
Off Timer On/Off
Du kan slå Av-timer på eller av.
•
<Off> - <On>
Off Timer Setting
Slår strømmen automatisk av når den konfigurerte tiden nås.
Auto Source
•
<Auto> - Skjermen velger automatisk et inngangssignal.
•
<Manual> - Brukere må manuelt velge et inngangssignal.
PC/AV Mode
Angi til PC når den er koblet til en PC.
Angi til AV når den er koblet til en AV-enhet.
Denne funksjonen støtter ikke analog modus.
Display Time
Skjermmenyen forsvinner automatisk hvis brukeren ikke gjør noe.
Du kan bestemme hvor lang tid det skal gå før skjermmenyen skjules.
•
Customized Key
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Du kan angi funksjonen for Tilpasset-tasten til en av følgende.
•
PC-signaler: <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
•
AV-signaler: <Picture Mode> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
INFORMATION
MENY
INFORMATION
3-5
BESKRIVELSE
Viser frekvensen og oppløsningen som er angitt på PCen.
Bruke produktet
4
Installere programvaren
4-1
Natural Color
Hva er Natural Color ?
Denne programvaren fungerer bare for Samsung-produkter og gjør det mulig å justere fargene som vises på produktet og
matcher fargene på produktet med fargene på de trykte bildene. Du finner mer informasjon i programvarens elektroniske hjelp
(F1).
Natural Color leveres over nettet. Du kan laste det ned fra nettsidene nedenfor og installere:
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Installere programvaren
4-1
4-2
MagicTune
Hva er MagicTune ?
MagicTune er en programvare som er med på å overvåke justeringer ved å gi omfattende beskrivelser av skjermfunksjoner og
lettforståelige retningslinjer.
Brukere kan justere produktet med musen og tastaturet uten å bruke styreknappene på produktet.
Installere programvaren
1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Velg MagicTune-installasjonsprogrammet.
Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på
MagicTune-installasjonsfilen på CD-ROMen.
3. Velg installasjonsspråket og klikk på [Next (Neste)].
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
•
Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
•
Ikonet MagicTune vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
•
Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen (MagicTune™)
Installasjonen av MagicTune™kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
Systemkrav
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
For MagicTune™, Windows 2000 eller nyere anbefales.
Maskinvare
•
Minst 32 MB minne
•
Minst 60 MB ledig plass på harddisken
Hvis du vil ha mer informasjon, se webområdet.
Fjerne programvaren
Du kan bare fjerne MagicTune™gjennom [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer) ] i Windows.
Du fjerner MagicTune™ ved å følge disse trinnene.
1. Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)], og velg [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.
For Windows XP klikker du på [Start] og velger [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.
2. I ikonet [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)] på kontrollpanelet.
3. I vinduet [Add/Remove (Legg til/fjern)] finner og velger du MagicTune™ så det utheves.
4-2
Installere programvaren
4. Klikk på [Change or Remove Programs (Endre eller fjern programmer)] for å fjerne programvaren.
5. Velg [Yes (Ja)] for å begynne å fjerne MagicTune™.
6. Vent til en meldingsboks vises og informerer deg om at programvaren har blitt fjernet helt.
For teknisk støtte, vanlige spørsmål eller informasjon om programvareoppgraderingen for MagicTune™, går du til vårt
webområde.
Installere programvaren
4-2
4-3
MultiScreen
Hva er MultiScreen ?
MultiScreen lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.
Installere programvaren
1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Velg MultiScreen-installasjonsprogrammet.
Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på
MultiScreen-installasjonsfilen på CD-ROMen.
3. Når installasjonsveiviseren vises, klikker du på [Next (Neste)].
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
•
Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
•
Ikonet MultiScreen vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
•
Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen (MultiScreen)
MultiScreen-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
Operativsystem
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
For MultiScreen anbefales operativsystemet Windows 2000 eller nyere.
Maskinvare
•
Minst 32 MB minne
•
Minst 60 MB ledig plass på harddisken
Fjerne programvaren
Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)]/[Control Panel (Kontrollpanel)], og dobbeltklikk deretter på [Add or Remove
Programs (Legg til eller fjern programmer)].
Velg MultiScreen fra programlisten og klikk på [Add/Delete (Legg til/Slett)]-knappen.
4-3
Installere programvaren
5
Feilsøking
5-1
Egendiagnose for skjerm
•
Du kan kontrollere om produktet fungerer som det skal ved å bruke funksjonen Egendiagnose.
•
Hvis en tom skjerm vises og strømlampen blinker selv om produktet og PCen er skikkelig koblet til, utfører du
egendiagnosefunksjonen i henhold til prosedyrene nedenfor.
1. Slå av produktet og PCen.
2. Separer signalkabelen fra produktet.
3. Slå produktet på.
4. Hvis produktet fungerer skikkelig, vises meldingen 'Check Signal Cable'.
Hvis en tom skjerm vises på nytt i dette tilfellet, må du kontrollere at det ikke er problemer med PCen og tilkoblingen.
Produktet fungerer som det skal.
Feilsøking
5-1
5-2
Før du ber om service
Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung
Electronics servicesenter.
EN TOM SKJERM VISES / JEG KAN IKKE SLÅ PÅ PRODUKTET
Er strømledningen riktig tilkoblet?
Kontroller tilkoblingsstatusen til strømledningen.
Vises meldingen "Check Signal Cable" på skjermen?
Kontroller kabelen som kobler sammen PCen og produktet.
Hvis meldingen vises på skjermen selv om kabelen er skikkelig tilkoblet, kontrollerer du inngangssignalet på nytt ved å
trykke på
/SOURCE-knappen på produktet.
Vises meldingen "Not Optimum Mode" på skjermen?
Dette oppstår når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller den maksimale frekvensen til produktet.
I dette tilfellet angir du passende oppløsning og frekvens for
produktet.
Vises en tom skjerm og blinker strømlampen i intervaller på 1
sekund?
Koblet du til med en DVI-kabel?
Dette oppstår når strømsparingsfunksjonen er i gang.
Hvis du klikker på musen eller trykker på en tast, slås skjermen på.
Hvis du kobler til DVI-kabelen når PCen har startet opp eller
hvis du kobler til DVI-kabelen på nytt etter å ha koblet fra
kabelen mens du bruker en PC, kan det hende at skjermen
ikke vises fordi noen grafikkort ikke sender videosignalet.
I dette tilfellet starter du PCen på nytt mens DVI-kabelen er
koblet til.
SKJERMMENYEN FOR JUSTERING VISES IKKE.
Avbrøt du skjermjusteringen?
Kontroller om funksjonen <Justeringslås for skjermmeny> er
angitt til Av.
FARGEN ER MERKELIG / BILDET VISES I SVART/HVITT
Vises hele skjermen i samme farge som om du ser på skjermen gjennom cellofanpapir?
Kontroller kabeltilkoblingen til datamaskinen.
Sett grafikkortet helt inn i datamaskinen på nytt.
Kontroller om <Color Effect> er angitt til <Off>.
Er grafikkortet konfigurert riktig?
Konfigurer grafikkortet i henhold til brukerhåndboken.
SKJERMOMRÅDET FLYTTER SEG PLUTSELIG TIL EN KANT ELLER TIL MIDTEN.
Har du endret grafikkortet eller driveren?
Trykk på [AUTO]-knappen for å kjøre autojusteringsfunksjonen.
Endret du oppløsningen og frekvensen så de passer til produktet?
Angi oppløsningen og frekvensen til de passende verdiene i
grafikkortet
se (Tabell for standard signalmodus)
Er grafikkortet konfigurert riktig?
Konfigurer grafikkortet i henhold til brukerhåndboken.
BILDENE ER UFOKUSERTE.
Endret du oppløsningen og frekvensen så de passer til produktet?
Angi oppløsningen og frekvensen til de passende verdiene i
grafikkortet
se (Tabell for standard signalmodus)
5-2
Feilsøking
FARGEN VISES I 16 BIT (16 FARGER). FARGEN HAR BLITT ENDRET ETTER ENDRING AV GRAFIKKORTET.
Har du installert enhetsdriveren for produktet?
Windows ME/XP/2000 : Angi fargen på nytt ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
Er grafikkortet konfigurert riktig?
Konfigurer fargen på nytt i henhold til den nye grafikkortdriveren.
NÅR JEG KOBLER TIL SKJERMEN, VISES MELDINGEN 'UKJENT SKJERM, PLUG&PLAY (VESA DDC) MONITOR
FOUND'.
Har du installert enhetsdriveren for produktet?
Installer enhetsdriveren i henhold til beskrivelsene for driverinstallasjon.
Kontroller om alle Plug&Play (VESA DDC)-funksjonene støttes i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Installer enhetsdriveren i henhold til beskrivelsene for driverinstallasjon.
NÅR JEG SER PÅ DE YTTERSTE KANTENE AV PRODUKTET, VISES SMÅ FREMMEDELEMENTER PÅ DET.
Siden dette produktet er designet slik at fargen har et mykt utseende siden det er dekket med et gjennomsiktig materiale over
de svarte kantene, kan slike ting bli sett. Dette er ikke en produktfeil.
EN PIPELYD HØRES NÅR DATAMASKINEN STARTES OPP.
Hvis pipelyden høres mer enn 3 ganger ved oppstart av datamaskinen, ber du om service på datamaskinen.
Feilsøking
5-2
5-3
Vanlige spørsmål
VANLIGE SPØRSMÅL
Hvordan kan jeg endre frekvensen på videosignalet?
PRØV FØLGENDE!
Du må endre frekvensen på grafikkortet.
(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
Windows XP : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel
(Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og
temaer) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
Windows ME/2000 : Endre oppløsningen ved å velge Control
Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)
Hvordan kan jeg bruke strømsparingsfunksjonen?
Windows XP : Configure it by selecting Control Panel (Konfigurer den ved å velge Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) →
Skjermsparerinnstilling eller konfigurer den i BIOS-oppsettet
til datamaskinen.
Windows ME/2000 : Konfigurer den ved å velge Control Panel
(Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Screen Saver Setting
(Skjermsparerinnstilling) eller konfigurer den i BIOS-oppsettet
til datamaskinen.
Du finner mer informasjon i Windows-brukerhåndboken til
datamaskinen.
5-3
Feilsøking
6
Mer informasjon
6-1
Spesifikasjoner
MODELLNAVN
LCD-panel
Synkronisering
F2380M
Størrelse
20,0 tommer (51 cm)
23,0 tommer (58,4 cm)
Visningsområde
442,8 mm (H) X 249,075 mm (V)
509,76 mm (H) X 286,74 mm (V)
Pikselstørrelse
0,2768 mm (H) X 0,2768 mm (V)
0,2655 mm (H) X 0,2655 mm (V)
Horisontal
31~75 kHz
31~81 kHz
Vertikal
56~75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
F2080M
16,7 M
Optimal oppløsning
1600 X 900 @ 60 Hz (RB)
1920 X 1080 @ 60 Hz (RB)
Maksimal oppløsning
1600 X 900 @ 60 Hz (RB)
1920 X 1080 @ 60 Hz (RB)
RGB analog, DVI(Digital Visual Interface),HDMI
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5 %
Separat type H/V-synk, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)
Maksimal pikselklokke
138 MHz (Analog, Digital)
164 MHz (Analog,Digital)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar
Dimensjoner (BxDxH) / Vekt (Enkelt stativ)
Miljøhensyn
Drift
474,1 x 61,6 x 288,9 mm (Uten stativ)
545,0 x 66,2 x 323,8 mm (Uten stativ)
474,1 x 197,0 x 357,6 mm (med fot) /
5,5 kg
545,0 x 216,0 x 476,5 mm (med fot) /
6,3 kg
Temperatur : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1˚ ~ 25˚
Klasse B (Informasjonskommunikasjonsutstyr for hjemmebruk)
Denne enheten har blitt registrert for EMI for hjemmebruk (klasse B). Det kan brukes i alle områder. (Klasse B-utstyr slipper
ut mindre elektromagnetisk stråling enn klasse A-utstyr.)
Mer informasjon
6-1
6-2
Strømsparingsfunksjon
Dette produktet tilbyr en strømsparingsfunksjon som automatisk slår av skjermen når produktet ikke brukes i en forhåndsbestemt
tidsperiode for å redusere strømforbruket. Hvis produktet går inn i strømsparingsmodus, endres strømlampen til en annen farge
for å angi at produktet er i strømsparingsmodus. Når produktet er i strømsparingsmodus, slås ikke produktet av og du kan slå på
skjermen igjen ved å trykke på en hvilken som helst tast eller klikke på musen. Men strømsparingsfunksjonen fungerer bare når
produktet er koblet til en datamaskin som tilbyr strømsparingsfunksjonen.
F2080M
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODU
S
AVSLÅTT (MED
STRØMKNAPP)
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
40 watt
Mindre enn 1 watt
Mindre enn 0,9 watt
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODU
S
AVSLÅTT (MED
STRØMKNAPP)
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
45 watt
Mindre enn 1 watt
Mindre enn 0,9 watt
F2380M
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-2
Mer informasjon
6-3
Kontakt SAMSUNG
•
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte SAMSUNG Support
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Mer informasjon
6-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http:// www.samsung.com/ua
http:// www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
6-3
Mer informasjon
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Mer informasjon
6-3
6-4
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr) - kun Europa
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte
for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
6-4
Mer informasjon
Download PDF

advertising