Samsung | 191T | Samsung 191T Bruksanvisning

Hovedside
Visning på skjermen
Sikkerhetsinstruksjoner
Problemløsning
Notasjon
Sjekkliste
Strøm
Spørsmål og svar
Installasjon
Selvtestfunksjon
Rengjøring
Annet
Introduksjon
Spesifikasjoner
Pakke ut
Generelle spesifikasjoner
Front
Forhåndsinnstilte visningsmodi
Bakside
Strømsparing
Oppsett
Informasjon
Koble til skjermen
Service
Installere skjermdriveren
Betingelser
Automatisk
Bestemmelser
Manuell
Natural Color
Montere stativ som følger VESA-standarden
For bedre visning
Myndighet
Notasjon
Strøm
Installasjon
Rengjøring
Annet
Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade deg selv
eller utstyret.Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade
deg selv eller utstyret.
Forbudt
Viktig å lese og forstå til alle tider
Ikke demonter
Koble pluggen fra kontakten
Ikke berør
Jording for å forhindre elektrisk støt
Når den ikke skal brukes i lengre tidsperioder, setter du PCen til DPMS.
Hvis du bruker en skjermsparer, setter du den til aktiv skjermmodus.
z
Notasjon
Strøm
Hvis skjermen er liten, eller hvis det vises samme bilde i lengre
tidsperioder, kan du se etterbilder som følge av skader på det
fluorescerende stoffet på innsiden av skjermen.
Installasjon
Rengjøring
Annet
Ikke bruk en skadet eller løs plugg.
z
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke trekk ut pluggen ved å dra i kabelen, og ikke berør pluggen
med våte hender.
z
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Bruk bare en riktig jordet plugg og kontakt.
z
Feilaktig jording kan føre til elektrisk støt eller skade på utstyret .
Ikke bøy pluggen eller kabelen unødvendig, og ikke plasser tunge
gjenstander på dem. Det kan føre til skader.
z
Hvis du ikke overholder disse forholdsreglene, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Trekk pluggen ut av kontakten under tordenvær og lyn eller hvis
skjermen ikke skal brukes i en lengre tidsperiode.
z
Hvis du ikke overholder disse forholdsreglene, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Ikke koble for mange skjøteledninger eller støpsler itl en kontakt.
z
Det kan føre til brann.
Ikke dekk til åpningene på skjermkabinettene.
z
Dårlig ventilasjon kan føre til funksjonssvikt eller brann.
Notasjon
Strøm
Installasjon
Rengjøring
Annet
Plasser skjermen et sted med lav fuktighet og et minimum av støv.
z
Elektrisk støt eller brann kan oppstå inne i skjermen.
Ikke mist skjermen når du flytter den.
z
Det kan føre til skader på produktet eller fysisk skade for
mennesker.
Plasser skjermen på en flat og stabil overflate.
z
Skjermen kan gi personskader hvis du mister den.
Sett skjermen forsiktig ned.
z
Eller kan den bli skadet eller ødelagt.
Ikke plasser skjermen med forsiden ned.
z
Skjermoverflatenoverflaten kan bli skadet.
Når du skal rengjøre skjermkabinettet eller overflaten på skjermen, tørker du
med en lett fuktet og myk klut.
Notasjon
Strøm
Installasjon
Ikke sprut rengjøringsmiddel direkte på skjermen.
Rengjøring
Annet
Bruk det anbefalte rengjøringsmiddelt på en myk klut.
Hvis kontakten mellom pluggen og pinnen er støvete eller skitten,
må du rengjøre den forsiktig med en tørr klut.
z
En skitten kontakt kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke sett vannglass, kjemikalier eller små metallgjenstander på
skjermen.
z
z
Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann.
Hvis et stoff av noe slag kommer inn i skjermen, må du trekke ut
pluggen og kontakte et servicesenter.
Ikke ta av dekselet (eller baksiden). Det finnes ingen servicedeler
på innsiden.
z
z
Fare for elektrisk støt eller brann.
Overlat service til kvalifisert servicepersonell.
Notasjon
Strøm
Installasjon
Rengjøring
Annet
Hvis skjermen ikke fungerer normalt, nærmere bestemt hvis det
kommer uvanlige lyder eller lukter fra den, trekker du ut pluggen
med en gang og kontakter en autorisert forhandler eller servicetilbyder.
z
Fare for elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser tunge gjenstander på skjermen.
z
Fare for elektrisk støt eller brann.
For hver time du ser på skjermen bør du la øynene hvile fem
minutter.
z
Det reduserer slitasjen på øynene.
Ikke bruk eller lagre brennbare stoffer i nærheten av skjermen.
z
Fare for eksplosjon eller brann.
Ikke prøv å flytte skjermen ved å trekke i strømledningen eller
signalkabelen.
z
Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann som følge av en
skadet kabel.
Ikke flytt skjermen til høyre eller venstre ved å dra i strømledningen
eller signalkabelen.
z
Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann som følge av en
skadet kabel.
Sett aldri inn noe av metall i skjermens åpninger.
z
Fare for elektrisk støt, brann eller skader.
Hold magnetiske gjenstander eller stoffer borte fra skjermen.
z
Fare for misfarging eller forvrengning av bildet.
SyncMaster 181T
Skjerm og skjermfot
Pakke ut
Strømledning
Signalkabel
Front
Bakside
DVI-kabel
Hurtigoppsettguide
Dreiestativ og S/W-CD (tillegg)
Garantikort
(Ikke tilgjengelig i alle regioner)
Brukerhåndbok og
driverinstallasjons-CD
Kontroller at følgende elementer er inkludert med
skjermen. Kontakt forhandler hvis det mangler
deler.
SyncMaster 191T
Skjerm og skjermfot
Strømledning
Pakke ut
Vekselstrømsadapter
Front
Bakside
Signalkabel
DVI-kabel
Dreiestativ og S/W-CD (tillegg)
Hurtigoppsettguide
Garantikort
(Ikke tilgjengelig i alle regioner)
Kontroller at følgende elementer er inkludert med
skjermen. Kontakt forhandler hvis det mangler
deler.
Brukerhåndbok og
driverinstallasjons-CD
Pakke ut
Front
Bakside
1.
Analog(A)/digital(B)indikator
Trykk Exit-knapp og velg videosignal (A eller B) mens OSD er av.
2.
Auto-knapp
Bruk denne knappen for direkte tilgang til automatisk justering.
3.
Exit-knapp
Bruk denne knappen til å gå ut av den aktive menyen eller OSD (OnScreen Display).
Med dissee knappene kan du fremheve og justere elementer på
menyen.
Bruk denne knappen til å åpne OSD (On-Screen Display) og aktivere
et fremhevet menyelement.
Denne lampen lyser grønt under vanlig drift og blinker grønt én gang
når skjermen lagrer justeringene dine
Bruk denne knappen til å slå knappen av og på.
Bruk denne knappen til å gå ut av den aktive menyen eller OSD.
4,5. Adjust-knappen
6.
Menu-knapp
7.
Strømindikator
8.
Av/på-knapp
Merk: Se beskrivelsen av strømsparing i håndboken hvis du vil ha mer informasjon om
strømsparingsfunksjonene. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er
behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode.
SyncMaster 181T
Pakke ut
Front
Bakside
(Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere fra produkt til produkt.)
1. Strømport
Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.
2. DVI-port
Koble DVI-kabelen til DVI-porten på baksiden av skjermen.
3. Signalport
Koble signalkabelen til skjermporten på datamaskinen, skjermkortet eller
grafikkortet.
4. Power on/off Switch
Merk:
See Koble til skjermen hvis du vil ha mer informasjon om kabeltilkoblinger.
SyncMaster 191T
Pakke ut
Front
Bakside
(Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere fra produkt til produkt.)
1. Strømport
Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.
2. DVI-port
Koble DVI-kabelen til DVI-porten på baksiden av skjermen.
3. Signalport
Koble signalkabelen til skjermporten på datamaskinen, skjermkortet eller
grafikkortet.
Merk:
See Koble til skjermen hvis du vil ha mer informasjon om kabeltilkoblinger.
SyncMaster 181T
Koble til
skjermen
Installere
skjermdriveren
Montere stativ som
følger VESAstandarden
1. Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.
Plugg skjermens strømledning inn i en kontakt i nærheten.
2. Koble signalkabelen til skjermporten på datamaskinen, skjermkortet eller grafikkortet.
3. Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin, kobler du kabelen til en Macintosh-adapter og setter
pinnene på adapteren (medfølger ikke). En PC-kompatibel datamaskin trenger ikke adapter.
4. Koble DVI-kabelen til DVI-porten på baksiden av skjermen.
Merk: Slå på datamaskinen og skjermen. Hvis skjermen viser et bilde, er installasjonen fullført. Koble
til skjermen
SyncMaster 191T
Koble til
skjermen
Installere
skjermdriveren
Montere stativ som
følger VESAstandarden
1. Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.
Plugg skjermens strømledning inn i en kontakt i nærheten.
2. Koble signalkabelen til skjermporten på datamaskinen, skjermkortet eller grafikkortet.
3. Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin, kobler du kabelen til en Macintosh-adapter og setter
pinnene på adapteren (medfølger ikke). En PC-kompatibel datamaskin trenger ikke adapter.
4. Koble DVI-kabelen til DVI-porten på baksiden av skjermen.
Merk: Slå på datamaskinen og skjermen. Hvis skjermen viser et bilde, er installasjonen fullført.
Koble til skjermen
Når du blir bedt om å angi operativsystemet for skjermdriveren, setter du inn CDROM-platen som følger med denne skjermen. Driverinstallasjon er litt forskjellig
avhengig av operativsystem. Følg retningslinjene for operativsystemet du har.
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Montere stativ som
følger VESAstandarden
Gjør klar en tom diskett, og last ned driverprogramfilen fra Internett-siden som vises her.
z
Internett-side: http://www.samsung-monitor.com/ (verdensomspennende)
http://www.samsungmonitor.com/ (USA)
http://www.samsung.se/
Windows ME/98/95
1. Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk "Windows ME/98/95-driver".
3. Velg din skjermmodell fra modellisten og klikk på OK.
4. Klikk Installer-knappen i advarselsvinduet.
5. Skjermdriveren er ferdig installert.
Windows XP/2000
1. Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk "Windows XP/2000-driver".
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Montere stativ som
følger VESAstandarden
3. Velg din skjermmodell fra modellisten og klikk på OK.
4. Klikk Installer-knappen i advarselsvinduet.
5. Hvis du ser følgende Meldingsvindu, klikker du Fortsett uansett-knappen. Klikk Fullfør.
* Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader
ikke systemet. Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden.
http://www.samsung-monitor.com/
6. Skjermdriveren er ferdig installert.
Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows 98 | Windows 95 | Windows NT | Linux
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Når operativsystemet ber deg om å oppgi skjermdriveren, setter du inn CD- ROMplaten som følger med denne skjermen. Driverinstallasjon er litt forskjellig avhengig
av operativsystem. Følg retningslinjene for operativsystemet du har.
Montere stativ som
følger VESAstandarden
Gjør klar en tom diskett, og last ned driverprogramfilen fra Internett-siden som vises her.
z
Internet-side: http://www.samsung-monitor.com/ (verdensomspennende)
http://www.samsungmonitor.com/ (USA)
http://www.samsung.se/
Microsoft® Windows® XP Operativsystem
1. Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk Start, Kontrollpanel og velg ikonet Utseende og temaer.
3. Klikk ikonet Skjerm, velg kategorien Innstillinger og deretter Avansert.
4. Klikk Egenskaper i kategorien Skjerm og velg kategorien Driver.
5 Klikk Oppdater
O d t driver...,
di
l Installer
I t ll fra
f en liste
li t eller...,
ll
N t
5.
velg
og klikk Neste.
6. Velg Ikke søk, jeg skal..., klikk Neste og deretter Har diskett.
7. Klikk Bla gjennom, velg A:\(D:\driver) og velg din skjermmodell.
8. Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du Fortsett uansett-knappen.
Klikk Fullfør.
Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke
systemet.
*Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden.
http://www.samsung-monitor.com/
9. Klikk Lukk og klikk OK gjentatte ganger.
10. Skjermdriveren er ferdig installert.
Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem
Når du ser "digital signatur ikke funnet" på skjermen, følger du disse trinnene.
1. Velg "OK" knappen i vinduet "Sett inn disk" .
2. Klikk "Bla gjennom" i vinduet "fil nødvendig" .
3. Velg A:(D:\Driver), klikk "Åpne" og velg "OK" .
Veiledning for manuell installering
1.
2.
3.
4.
Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel".
Dobbeltklikk ikonet "Skjerm".
Velg kategorien "Innstillinger" og klikk deretter Avansert.
Velg "Skjerm".
Tilfelle 1: Hvis knappen "Egenskaper" er nedtonet, betyr det skjermen er riktig konfigurert.
Stopp installasjonen.
Tilfelle 2: Hvis knappen "Egenskaper" er Aktiv, klikker du Egenskaper.
Følg deretter neste trinn.
Klikk Driver og deretter Oppdater driver, og klikk deretter Next.
Velg "Vis en liste over kjente drivere for denne enheten slik at jeg kan velge en bestemt
driver", klikk Neste og deretter Har diskett.
Klikk Bla gjennom og velg A:\(D:\driver).
Klikk Åpne og deretter OK.
Velg skjermmodellen og klikk Neste to ganger.
Klikk Fullfør og deretter Lukk.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hvis du ser vinduet "digital signatur ikke funnet" , klikker du "Ja" knappen. Klikk
"Fullfør" og deretter "Lukk" .
Microsoft® Windows® Millennium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel".
Dobbeltklikk ikonet "Skjerm".
Velg kategorien Innstillinger og klikk Avanserte egenskaper-knappen.
Velg kategorien Skjerm.
Klikk Endre-knappen i Skjermtype-området.
Velg Angi driverens plassering.
Velg Vis en liste over alle driverne..., og klikk Neste-knappen.
Klikk Har diskett-knappen.
Angi A:\(D:\driver) og klikk OK.
Velg Vis alle enheter, velg skjermen du har koblet til datamaskinen, og klikk OK.
Fortsett å velge Lukk-knappen og OK-knappen inntil du lukker dialogboksen Egenskaper
for Skjerm.
(Du kan få et annet skjermbilde for advarselsmeldinger eller andre ting. Klikk deretter det
aktuelle alternativet for skjermen din.)
Microsoft® Windows® 98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel".
Dobbeltklikk ikonet "Skjerm".
Velg kategorien "Innstillinger" og klikk deretter Avansert.
Velg "Skjerm".
Klikk Endre-knappen i Skjermtype-området og deretter Neste-knappen.
Velg Vis en liste over alle driverne slik..., og klikk Neste-knappen.
Klikk Har diskett-knappen og deretter Bla gjennom-knappen.
Angi A:\(D:\driver) og klikk OK.
Velg enhet-dialogboksen vises. Velg Vis alle enheter, velg skjermen du har koblet til
datamaskinen din, og klikk OK.
10. Fortsett å velge Lukk-knappen og OK-knappen inntil du lukker dialogboksen Egenskaper
for Skjerm.
Microsoft® Windows® 95
Først fastslår du Windows 95-versjonen som er installert på datamaskinen ved å høyreklikke
ikonet Min datamaskin på skrivebordet og velge Egenskaper. Versjonsnummeret er oppført
under System. Gjennomfør trinnene for den aktuelle versjonen.
Versjon 4.00.950A
1. Klikk Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Skjerm.
2. I vinduet Egenskaper for skjerm velger du kategorien Innstillinger og klikker Endre
skjermtype.
3. I vinduet Endre skjermtype klikker du Endre og deretter Har diskett.
4. Klikk Bla gjennom-knappen, angi A:\(D:\driver) og klikk OK.
5. I vinduet Velg Enhet velger du den aktuelle skjermmodellen og klikker OK.
6. Fortsett å velge Lukk-knappen og OK-knappen inntil du lukker dialogboksen Egenskaper
for Skjerm.
Versjon 4.00.950B
1. Klikk Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Skjerm.
2. I vinduet Egenskaper for skjerm velger du kategorien Innstillinger og klikker Avanserte
egenskaper.
3. I vinduet Avanserte egenskaper for skjerm velger du kategorien Skjerm og klikker
Endre.
4. I vinduet Velg enhet klikker du Har diskett.
5. Klikk Bla gjennom-knappen, angi A:\(D:\driver) og klikk OK.
6. I vinduet Velg Enhet velger du den aktuelle skjermmodellen og klikker OK.
7. Fortsett å velge Lukk-knappen og OK-knappen inntil du lukker dialogboksen Egenskaper
for Skjerm.
Microsoft® Windows® NT
1. Klikk Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Skjerm.
2. I vinduet Display Registration Information velger du kategorien Innstillinger og klikker
Alle skjermmodi.
3. Velg en modus du vil bruke (oppløsning, antall farger og vertikal frekvens), og klikk
OK.
4. Klikk Bruk hvis du ser at skjermen fungerer normalt etter at du har klikket Test. Hvis
skjermen ikke er normal, bytter du til en annen modus (lavere oppløsning, færre farger
eller lavere frekvens).
Merk: Hvis det ikke finnes en modus for alle skjermmodi, velger du nivået for oppløsning
og vertial frekvens ved å referere til Forhåndsinnstilte skjermmodi i denne veiledningen.
Linux
Hvis du vil kjører X-Windows, må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.
1.
2.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Trykk Enter på det første og andre skjermbildet etter at du har utført X86Config-filen.
Det tredje skjermbildet er for å angi musen.
musen
Angi en mus for datamaskinen.
Det neste skjermbildet er for å velge et tastatur.
Angi et tastatur for datamaskinen.
Det neste skjermbildet er for å angi skjermen.
Først angir du en horisontal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
Angi en vertikal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
Angi modellnavnet på skjermen. Denne informasjonen påvirker ikke den faktiske
utførelsen av X-Windows.
10. Du er ferdig med å sette opp skjermen.
Kjør X-Windows etter at du har angitt annen nødvendig maskinvare
Skjermfot | Feste og fjerne støttefoten
Fjerne støtten
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Montere stativ
som følger
VESAstandarden
1. Slå av skjermen og trekk ut strømkabelen.
2. Plasser LCD-skjermen med forsiden ned på en plan overflate med en pute under for å
beskytte skjermen.
3. Fjern de fire skruene og fjern deretter stativet fra LCD-skjermen.
Feste en støtte
MERK: Denne skjermen godtar en 100mm x 100mm VESA-kompliant monteringsbrakett.
1. Bakre deksel på brakett
2. Brakett
Juster monteringsbraketten med hullene i bakre deksel på braketten og fest den med de fire
skruene som følger med armstøtten, veggfestet eller en annen støtte.
Visning på skjermen
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Brightness
Justere lysstyrken.
Trykk menyknappen
.
Trykk menyknappen
for å åpne justeringsskjermbildet for Brightness.
Bruk knappen + til å øke lysstyrken eller knappen - for å redusere den.
Contrast
Justere kontrasten.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Contrast vises.
Trykk menyknappen
for å åpne justeringsskjermbildet Contrast.
Bruk knappen + til å øke kontrasten eller knappen - til å redusere den.
Merk: Ikke tilgjengelig Denne funksjonen virker ikke ved digitale
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Fine
Bildelåsen brukes til å finjustere og hente det beste bildet ved
å fjerne støy som forårsaker ustabile bilder med småskjelving
og flimmer.
Hvis du ikke oppnår tilfredsstillende resultat med
finjusteringen, bruker du grovjustering og deretter
finjusteringen på nytt.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Image Lock vises.
Trykk menyknappen
to ganger for å åpne justeringsskjermbildet Fine.
Bruk knappen - eller + til å fjerne eventuell støy.
Coarse
Bildelåsen brukes til å finjustere og hente det beste bildet ved
å fjerne støy som forårsaker ustabile bilder med småskjelving
og flimmer.
Hvis du ikke oppnår tilfredsstillende resultat med
finjusteringen, bruker du grovjustering og deretter
finjusteringen på nytt.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Image Lock vises.
Trykk menyknappen
Coarse vises.
Trykk menyknappen
på nytt og deretter knappen - eller + inntil
for å åpne justeringsskjermbildet Coarse.
Bruk knappen - eller + til å fjerne eventuell støy.
Merk: Ikke tilgjengelig Denne funksjonen virker ikke ved digitale
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
H- Position
Følg instruksjonene for å endre den horisontale Position til
hele skjermens visningsområde.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Position vises.
Trykk menyknappen
H- Position.
to ganger for å åpne justeringsskjermbildet
Bruk knappene - og + til å endre den horisontale posisjonen til hele
skjermens visningsområde.
V- Position
Følg instruksjonene for å endre den vertikale posisjonen til
hele skjermens visningsområde.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Position vises.
Trykk menyknappen
V- Position vises.
Trykk menyknappen
på nytt og deretter knappen - eller + inntil
for å åpne justeringsskjermbildet V- Position.
Bruk knappene - og + til å endre den vertikale posisjonen til hele
skjermens visningsområde.
Merk: Ikke tilgjengelig Denne funksjonen virker ikke ved digitale
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Geometry Reset
Geometriparametere erstattes med fabrikkens standardverdier.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Reset vises.
Trykk menyknappen
Geometry Reset.
to ganger for å åpne justeringsskjermbildet
Trykk knappen + for å velge Ja. Hvis du ikke vil tilbakestille skjermen,
bruker du knappen - til å velge Nei.
Color Reset
Fargeparametere erstattes med fabrikkens standardverdier.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Reset vises.
Trykk menyknappen
Color Reset vises.
Trykk menyknappen
Color Reset.
på nytt og deretter knappen - eller + inntil
for å åpne justeringsskjermbildet
Trykk knappen + for å velge Ja. Hvis du ikke vil tilbakestille skjermen,
bruker du knappen - til å velge Nei.
Merk: Ikke tilgjengelig Denne funksjonen virker ikke ved digitale
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Farvetemperatur( Color Temperature)
Fargetemperatur er et mål på skjermfargenes "varme".
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Color Temperature vises.
Trykk menyknappen
Temperature.
for å åpne justeringsskjermbildet Color
Trykk knappen - eller + for å velge brukerjustert, rødlig eller blålig.
Merk: Ikke tilgjengelig Denne funksjonen virker ikke ved digitale
Color Control
Følg disse trinnene for å justere individuelle RGBfargekontroller.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Color Temperature vises.
Trykk menyknappen
to ganger for å åpne justeringsskjermbildet
Color Control.
Bruk knappen - eller + for å velge R( ød), G( rønn) eller B( lå), og trykk
menyknappen
.
Trykk knappen - eller + for å justere fargeinnstillingen.
Merk: Ikke tilgjengelig Denne funksjonen virker ikke ved digitale
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Image Size
Bildet som vises kan gjøres mykere eller skarpere.
Trykk menyknappen (
).
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Image Size vises.
Trykk menyknappen (
) for å åpne justeringsskjermbildet Image Size.
Bruk knappen - button eller + til å velge “Normal, Expanded 1 eller
Expanded 2”.
Merk: Ikke tilgjengelig Denne funksjonen virker ikke ved digitale
Language
Følg disse trinnene for å endre språket som brukes på menyen.
Du kan velge et av av seks språk.( Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk,
Italiensk, Svensk)
Merk: Det valgte språket påvirker bare språket i visningen på skjermen.
Det har ingen innvirkning på datamaskinens programvare.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Language vises.
Trykk menyknappen
for å åpne justeringsskjermbildet Language.
Bruk knappen - eller + til å velge språket du vil bruke.
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Halftone
Endre gjennomsiktigheten til bakgrunnen for visningen på skjermen.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Menu Halftone vises.
Trykk menyknappen
for å åpne justeringsskjermbildet Halftone.
Bruk knappen - eller + til å velge På eller Av.
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Menu Position( H- Position)
Du kan endre den horisontale posisjonen der OSD- menyen
vises på skjermen.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Menu Position vises.
Trykk menyknappen
H- Position.
to ganger for å åpne justeringsskjermbildet
Bruk knappene - og + til å plassere menyen i den horisontale
posisjonen du foretrekker.
Menu Position( V- Position)
Du kan endre den vertikale posisjonen der OSD- menyen vises
på skjermen.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Menu Position vises.
Trykk menyknappen
på nytt og deretter knappen - eller + inntil
Menu Position( V- Position) vises.
Trykk menyknappen
for å åpne justeringsskjermbildet V- Position.
Bruk knappene - og + til å plassere menyen i den vertikale posisjonen
du foretrekker.
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Menu Display Time
Menyen vil slås av automatisk hvis ingen justeringer foretas i en
bestemt tidsperiode.
Du kan angi tidsperioden menyen skal vente før den slår seg av.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet Menu Display Time vises.
Trykk menyknappen
Display Time.
for å åpne justeringsskjermbildet Menu
Bruk knappen - eller + til å velge 5, 10, 20, 50, 200 sekunder. 20
sekunder er standardverdien.
Display Mode
Du kan se frekvensen, polariteten til driftssignalene og
oppløsningsnivået.
Merk: Disse skjermbildene tillater ingen endringer av
innstillingene, men er bare for informasjonsformål.
Trykk menyknappen
.
Trykk knappen - eller + inntil skjermbildet for Display Mode vises.
Visning på skjermen
Meny
Hvordan justere
Auto Adjustment
Automatisk justering gjør det mulig for skjermen å justere seg
selv etter det innkommende skjermsignalet. Verdiene fin, grov
og posisjon justeres automatisk.
Trykk knappen Auto.
Hvis du vil gjøre den automatiske justeringsfunksjonen skarpere, kjører du funksjonen 'AUTO' mens AUTOMATISK
MØNSTERer på.
Merk: Ikke tilgjengelig Denne funksjonen virker ikke ved digitale
OSD Lock/Unlock
Trykk og hold menyknappen
Trykk og menyknappen
i ti sekunder eller mer for å låse OSD.
i ti sekunder eller mer for å låse opp OSD.
Før du ringer etter service, bør du lese informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan
løse problemene selv. Hvis du trenger hjelp, ringer du telefonnummeret på garantikortet,
telefonnummeret i informasjonsavsnittet eller kontakter forhandleren.
Sjekkliste
Spørsmål og svar
Selvtestfunksjon
Symptom
Ingen bilder på
skjermen. Jeg kan
ikke slå på
skjermen.
Sjekkliste
Løsninger
Er strømmen riktig tilkoblet?
Kontroller strømkabelens tilkobling
og strømforsyningen.
Kan du se "No Connection,
Check Signal Cable(ingen
tilkobling, sjekk signalkabel)"
på skjermen?
Kontroller signalkabeltilkoblingen.
Hvis strømmen er på, starter du
datamaskinen på nytt for å vise
det første skjermbildet
(påloggingsskjermbildet).
Hvis det første skjermbildet
(pålogging) vises, starter du
datamaskinen på nytt i aktuell modus
(sikker modus for Windows 95(98)
og endrer deretter skjermkortets
frekvens.
(Slå opp på Forhåndsinnstilte
skjermmodi). Merk: Hvis det første
skjermbildet
(påloggingsskjermbildet) ikke vises,
kontakter du et servicesenter eller
forhandleren din.
Kan du se "Video mode not
supported" på skjermen?
Du får denne meldingen når signalet
fra skjermkortet overskrider den
maksimale oppløsningen og
frekvensen som skjermen kan
håndtere korrekt.
Juster den maksimale oppløsningen
og frekvensen som skjermen kan
håndtere korrekt.
Det finnes ingen bilder på
skjermen. Blinker
strømindikatoren på skjermen i
intervaller på 1 sekund?
Skjermen er i strømsparingsmodus.
Jeg kan ikke se
Visning på skjermen
(On-Screen Display)
Har du låst menyen On-Screen
Display (OSD) for å forhindre
endringer?
Lås opp OSD ved å trykke
menyknappen i minst 5 sekunder.
Bildet på skjermen
rister.
Kontroller
skjermkonfigurasjonen for å se
om den er i interlace-modus.
(Interlace-modus: vertikal
frekvens 43Hz, 87Hz( i), osv.)
Signalet fra skjermkortet overskrider
den maksimale oppløsningen og
frekvensen til skjermen.
Finnes det magnetiske
produkter som en
strømadapter, høyttaler eller
høyspen tkabel i nærheten?
Flytt skjermen bort fra noe som kan
lage et sterkt magnetisk felt.
Er spenningen stabil?
Skjermbildet kan tilsynelatende riste
eller vibrere på et bestemt tidspunkt
på dagen på grunn av lav
forsyningsspenning.
y g p
g
Trykk en knapp på tastaturet eller
flytt musen for å aktivere skjermen
og gjenopprette bildet på skjermen.
Skjermbildet kan også tilsynelatende riste eller vibrere hvis det er
et problem med skjermkortet eller datamaskinens hovedkort.
Sjekkliste
Spørsmål og svar
Selvtestfunksjon
Viser skjermen bare én farge
som om du så på skjermen
gjennom et cellofanpapir?
Kontroller signalkabelforbindelsen.
Har skjermfargene blitt
merkelige etter at du kjørte et
program, eller på grunn av en
konflikt mellom applikasjoner?
Start datamaskinen på nytt.
Er skjermkortet riktig innstilt?
Still inn skjermkortet ved å referere til
skjermkorthåndboken.
Skjermen er ute av
fokus eller OSD kan
ikke justeres.
Har du justert oppløsningen
eller frekvensen på skjermen?
Juster oppløsningen og frekvensen
på skjermkortet. (Slå opp på
Forhåndsinnstilte skjermmodi).
Lampen blinker,
men ingen bilder på
skjermen.
Er frekvensen riktig justert når
du sjekker Display Timing på
menyen?
Juster frekvensen korrekt ved å
referere til skjermkorthåndboken og
Forhåndsinnstilte skjermmodi.
Skjermbildet viser
merkelige farger
eller bare svart/hvitt.
Kontroller at skjermkortet er satt helt
inn i sporet.
(Maksimal frekvens per oppløsning
kan være forskjellig fra produkt til
produkt.)
Det vises bare 16
farger på skjermen.
Skjermfargene er
endret etter endring
av skjermkortet.
Du får meldingen
"ikke gjenkjent
skjerm, Plug & Play(VESA DDC) skjerm
funnet".
Er Windows-fargene riktig
angitt?
For Windows 98(95):
Sett fargene riktig ved hjelp av
Kontrollpanel, Skjerm,
Innstillinger.
Juster fargene på skjermen ved hjelp
av VGA-hjelpeprogrammet som
følger med skjermkortet.
Er skjermkortet riktig angitt?
Still inn skjermkortet ved å referere til
skjermkorthåndboken.
Har du installert
skjermdriveren?
Installer skjermdriveren i henhold til
instruksjonene for driverinstallasjon.
Se skjermkorthåndboken hvis
du vil se om Plug & Play(VESA DDC) funksjonen
kanskje støttes.
Installer skjermdriveren i henhold til
instruksjonene for driverinstallasjon.
Sjekk følgende elementer hvis du har problemer med skjermen.
1. Kontroller om strømledningen og kabelen er riktig koblet til datamaskinen.
2. Kontroller om datamaskinen piper mer enn tre ganger ved oppstart.
(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
3. Hvis du har installert et nytt skjermkort eller hvis du har montert PCen selv, kontrollerer du at
kortdriveren (for skjermen) og skjermdriveren er riktig installert..
4. Kontroller om skjermoppdateringen for skjermen er satt til 75Hz eller 85Hz.
(Ikke overskrid 60Hz når du bruker maksimal oppløsning.)
5. Hvis du har problemer å installere kortdriveren (for skjermen), starter du datamaskinen i Sikker
modus, fjerner skjermkortet under "Kontrollpanel, System, Enhetsbehandling" og starter
datamaskinen på nytt etter at du har installert kortdriveren (for skjermen) på nytt.
Merk: Hvis problemer gjenstar seg ofte, kontakter du et autorisert servicesenter.
Spørsmål
Svar
Hvordan kan jeg endre frekvens?
Frekvensen kan endres ved å konfigurere skjermkortet
på nytt.
Legg merke til at skjermkortstøtten kan variere, avhengig
av driverversjonen du bruker.
(Slå opp i datamaskin- eller skjermkorthåndboken hvis
du vil ha detaljer.)
Hvordan kan jeg justere
oppløsningen?
Windows 95/98: Sett oppløsningene ved hjelp av
Kontrollpanel, Skjerm, Innstillinger..
Sjekkliste
Spørsmål og
svar
Selvtestfunksjon
Windows 3.1: Endre oppløsningen og fargene ved hjelp
av VGA-hjelpeprogrammet som følger med skjermkortet.
* Kontakt skjermkortprodusenten hvis du vil ha flere
detaljer.
Hvordan kan jeg angi
strømsparingsfunksjonen?
Windows 95/98: Sett funksjonen i BIOS- SETUP for
datamaskinen eller skjermspareren. (Slå opp i Windows
eller datamaskinhåndboken).
Windows 3.1: Sett funksjonen ved hjelp av
VGA-hjelpeprogrammet som følger med
skjermkortet.
Skjermen kommer med en lyd når
den slås på.
Dette er normalt ettersom lyd kan genereres når
metallhuset og elektromagneten, som er installert for å
blokkere eventuelle elektromagnetiske bølger, kommer i
kontakt med hverandre.
Hvordan kan jeg rengjøre det ytre
kabinettet/LCD-panel?
Koble fra strømledningen, og rengjør skjermen med en
myk klut, fuktet med en rengjøringsoppløsning eller rent
vann.
Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddelet eller rip opp
kabinettet. Ikke la vann komme inn i skjermen.
Selvtestfunksjon | Graphic to be inserted here | Advarselsmeldinger | Nyttige tips
Sjekkliste
Skjermen foretar en selvtest som gir deg mulighet til å undersøke om skjermen fungerer
korrekt.
Spørsmål og svar
Selvtestfunksjon
1. Slå av både datamaskinen og skjermen.
2. Trekk ut skjermkabelen på baksiden av datamaskinen.
3. Slå av skjermen.
Hvis skjermen ikke fungerer korrekt, får du se en boks med en ramme, hvor det vises
tekst som vist i følgende illustrasjon:
De tre boksene i rammene er røde, grønne og blå.
Hvis ingen av disse boksene vises, angir det et problem med skjermen. Denne boksen
vises også under normal drift hvis skjermkabelen kobles fra eller blir skadet.
4. Slå av skjermen og koble til skjermkabelen igjen; og slå deretter på både datamaskinen og
skjermen.
Hvis skjermen fortsatt er blank etter at du har brukt forrige fremgangsmåte, kontrollerer
du både skjermkontrolleren og datasystemet. Skjermen fungerer korrekt.
Hvis det er noe galt med inndatasignalet, vises en melding på skjermen eller skjermen
blankes selv om strømindikatorlampen fortsatt er på. Meldingen kan angi at skjermen
er utenfor skanningsområdet eller at du må kontrollere signalkabelen.
Plasseringen og posisjonen til skjermen kan påvirke kvaliteten og andre funksjoner på
skjermen.
1. Hvis det finnes woofer-høyttalere nær skjermen, plugger du ut og flytter wooferen til et annet
rom.
2. Fjern alle elektroniske enheter som radioer, vifter, klokker og telefoner innen 1 meter fra
skjermen.
Sjekkliste
Spørsmål og svar
z
Selvtestfunksjon
z
En skjerm gjenskaper visuelle signaler som mottas fra PCen. Hvis det er problemer med
PCen eller skjermkortet, kan dette forårsake at skjermen blankes, får dårlige farger, støy,
Video mode not supported, osv. I dette tilfellet sjekker du først kilden til problemet og
kontakter et servicesenter eller forhandleren din.
Bedømme skjermens arbeidsforhold
Hvis det ikke er bilde på skjermen eller meldingen "Video mode not supported"dukker opp,
kobler du kabelen fra datamaskinen mens skjermen fortsatt er på.
{ Hvis en melding vises på skjermen eller hvis skjermen blir hvit, betyr det at skjermen er
i fungerende stand.
{ I dette tilfellet kontrollerer du om datamaskinen har problemer. Selvtestfunksjonssjekk
SyncMaster 181T
Generelt
Modellnavn
Generelle
spesifikasjoner
Strömspararen
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
SyncMaster 181T
LCD-panel
Størrelse
18,0 tommer diagonalt
Visningsområde
359,04 (H) x 287,232 (V)
Pikselpitch
0,2805 (H) x 0,2805 (V)
Type
a-si TFT aktiv matrise
Visningsvinkel
80/80/80/80(V/H/T/B)
Synkronisering
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 85 Hz
Visningsfarge
16,7M (Ekte)
Oppløsning
Optimal oppløsning
1280 x 1024@60Hz
Maksimal oppløsning
1280 x 1024@76Hz
Inndatasignal, terminert
RGB Analog 0,7 Vp-p positiv ved 75 ohm
Separat H/V-synk, kompositt, SOG
TTL-nivå positivt eller negativt
Makimal pikselklokke
135 MHz
Strømforsyning
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Signalkabel
15-til-15-nålers D-sub-kabel,DVI-D-kabel,DC-kabel demonterbar
Strømforbruk
40W (maksimum)
Dimensjoner (BxDxH) / Vekt
398,2 X 208,4 X 443,2 mm / 5,8kg (med enkelt stativ)
VESA-brakett
100mm x 100mm (for bruk med Specialty(Arm) Mounting-utstyr.)
Environmental considerations
Drift
Temperatur: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Luftfuktighet: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Luftfuktighet: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende
Punktakseptanse
TFT LCD-panelet er produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på
99,999 % over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT
farge kan noen ganger virke for lyse, eller noen svarte piksler kan sees. Dette skyldes ikke dårlig
kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.
z
For eksempel er antallet TFT LCD-piksler i dette produktet 3,932,160.
Plug and Play-funksjonalitet
Denne skjermen kan installeres i et hvilket som helst Plug & Play-kompatibelt system. Samspill
mellom skjermen og datamaskinsystemer vil gi de bestemte driftsforholdene og
skjerminnstillingene. I de fleste tilfeller vil skjerminstallasjon skje automatisk, med mindre brukeren
ønsker å velge alternative innstillinger.
SyncMaster 181T
Generelle
spesifikasjoner
Strømsparing
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
Denne skjermen her et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Dette systemet sparer
energi ved å koble skjermen over i lavstrømsmodus når den har vært i bruk i et bestemt tidsrom.
Skjermen returnerer automatisk til normal drift når du flytter datamaskinens mus eller trykker en
tast på tastaturet.
Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå
ubetjent i en lengre tidsperiode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPMS-komplianet
skjermkort installert på datamaskinen. Bruk en programvarefunksjon installert i datamaskinen for å
sette opp denne funksjonen.
Tilstand Normal drift
Driftsstrøm
Strøm av-modus EPA/
ENERGY 2000
Strømbryter av
Strømindikator
Grønn
Grønn, blinkende
Svart
Strømforbruk
Mindre enn 40W
Mindre enn 3W
Mindre enn 1W
Denne skjermen er EPA ENERGY STAR® kompliant og ENERGY2000-kompliant
når den brukes sammen med en datamaskin utstyrt med VESA DPMSfunksjonalitet.
Som en ENERGY STAR® Partner har SAMSUNG bestemt at dette produktet
oppfyller ENERGY STAR® retningslinjene for energieffektivitet.
SyncMaster 181T
Hvis signalet som overføres fra datamaskinen, er det samme som følgende forhåndsinnstilte
tidsmodi, vil skjermen justeres automatisk. Hvis signalet er forskjellig, kan skjermen imidlertid
blankes mens strømlampen er på. Slå opp i skjermkorthåndboken og juster skjermen som følger.
Generelle
spesifikasjoner
Strømsparing
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
Table 1. Montere stativ som følger VESA-standarden
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
MAC., 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC., 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
SUN, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Skjermmodus
Horisontal frekvens
Tiden for å lese én linje fra høyre til venstre kant av skjermen, kalles
den horisontale syklusen, og den omvendte tallet av den horisontale
syklusen kalles den horisontale frekvensen. Enhet: kHz
Vertikal frekvens
I likhet med en fluorescerende lampe må skjermen gjenta samme bilde
mange ganger per sekund for å vise et bilde til brukeren. Frekvensen for
denne repetisjonen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens.
Enhet: Hz
SyncMaster 191T
Generelt
Modellnavn
SyncMaster 191T
LCD-panel
Generelle
spesifikasjoner
Strömspararen
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
Størrelse
19,0 tommer diagonalt
Visningsområde
376.32 (H) x 301.056 (V)
Pikselpitch
0.298 (H) x 0.294 (V)
Type
a-si TFT aktiv matrise
Visningsvinkel
85/85/85/85(V/H/T/B)
Synkronisering
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 85 Hz
Visningsfarge
16,7M (Ekte)
Oppløsning
Optimal oppløsning
1280 x 1024@60Hz
Maksimal oppløsning
1280 x 1024@76Hz
Inndatasignal, terminert
RGB Analog 0,7 Vp-p positiv ved 75 ohm
Separat H/V-synk, kompositt, SOG
TTL-nivå positivt eller negativt
Makimal pikselklokke
135 MHz
Strømforsyning
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Signalkabel
15-til-15-nålers D-sub-kabel, demonterbar
DVI-D-kabel, demonterbar
Strømforbruk
40W (maksimum)
Dimensjoner (BxDxH) / Vekt
398,2 X 208,4 X 443,2 mm / 5,8kg (med enkelt stativ)
VESA-brakett
100mm x 100mm (for bruk med Specialty(Arm) Mounting-utstyr.)
Environmental considerations
Drift
Temperatur: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Luftfuktighet: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Luftfuktighet: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende
Punktakseptanse
TFT LCD-panelet er produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på
99,999 % over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT
farge kan noen ganger virke for lyse, eller noen svarte piksler kan sees. Dette skyldes ikke dårlig
kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.
z
For eksempel er antallet TFT LCD-piksler i dette produktet 3,932,160.
Plug and Play-funksjonalitet
Denne skjermen kan installeres i et hvilket som helst Plug & Play-kompatibelt system. Samspill
mellom skjermen og datamaskinsystemer vil gi de bestemte driftsforholdene og
skjerminnstillingene. I de fleste tilfeller vil skjerminstallasjon skje automatisk, med mindre brukeren
ønsker å velge alternative innstillinger.
SyncMaster 191T
Generelle
spesifikasjoner
Strømsparing
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
Denne skjermen her et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Dette systemet sparer
energi ved å koble skjermen over i lavstrømsmodus når den har vært i bruk i et bestemt tidsrom.
Skjermen returnerer automatisk til normal drift når du flytter datamaskinens mus eller trykker en
tast på tastaturet.
Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå
ubetjent i en lengre tidsperiode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPMS-komplianet
skjermkort installert på datamaskinen. Bruk en programvarefunksjon installert i datamaskinen for å
sette opp denne funksjonen.
Tilstand Normal drift
Driftsstrøm
Strøm av-modus EPA/
ENERGY 2000
Strømbryter av
Strømindikator
Grønn
Grønn, blinkende
Svart
Strømforbruk
Mindre enn 40W
Mindre enn 3W
Mindre enn 1W
Denne skjermen er EPA ENERGY STAR® kompliant og ENERGY2000-kompliant
når den brukes sammen med en datamaskin utstyrt med VESA DPMSfunksjonalitet.
Som en ENERGY STAR® Partner har SAMSUNG bestemt at dette produktet
oppfyller ENERGY STAR® retningslinjene for energieffektivitet.
SyncMaster 191T
Hvis signalet som overføres fra datamaskinen, er det samme som følgende forhåndsinnstilte
tidsmodi, vil skjermen justeres automatisk. Hvis signalet er forskjellig, kan skjermen imidlertid
blankes mens strømlampen er på. Slå opp i skjermkorthåndboken og juster skjermen som følger.
Generelle
spesifikasjoner
Strømsparing
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
Table 1. Montere stativ som følger VESA-standarden
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
MAC., 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC., 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
SUN, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Skjermmodus
Horisontal frekvens
Tiden for å lese én linje fra høyre til venstre kant av skjermen, kalles
den horisontale syklusen, og den omvendte tallet av den horisontale
syklusen kalles den horisontale frekvensen. Enhet: kHz
Vertikal frekvens
I likhet med en fluorescerende lampe må skjermen gjenta samme bilde
mange ganger per sekund for å vise et bilde til brukeren. Frekvensen for
denne repetisjonen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens.
Enhet: Hz
Generelle
spesifikasjoner
Strømsparing
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
U.S.A. :
samsung Computer Products Customer Service
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
Tel. : (973)601-6000, 1-800-samsung (1-800-726-7864)
Fax. : (973)601-6001
http://samsungmonitor.com/
BRAZIL :
samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
PANAMA :
samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
http://www.samsung.de/
CANADA :
samsung Electronics Canada Inc.
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario L5N 6R3
Tel. : 1-800-samsung (1-800-726-7864)
Fax. : (905) 542-1199
http://www.samsung.ca/
COLOMBIA :
samsung Electrinics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
PERU
Servicio Integral samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
AUSTRALIA :
samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
AUSTRALIA :
samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
ITALY :
samsung Electronics Italia SpA
Vi C.
C Donat
D
t Cattin,
C tti
Via
5-20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel. : 167-010740
http://www.samsung-italia.com/
ESPAÑA :
samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
THAILAND :
HAI samsung SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
SOUTH AFRICA :
samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
United Kingdom :
samsung Electronics (UK) Ltd.
samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
Generelle
spesifikasjoner
Strømsparing
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
UKRAINE :
(user manual)
samsung ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
HUNGARY :
Kiev, Ukraine
samsung Electronics Magyar Rt
Tel. 8-044-4906878
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Fax 8-044-4906887
Tel: 36 1 453 1100
Toll-free 8-800-502-0000
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.com.ua/
http://www.samsung.hu/
(warranty card)
FRANCE :
MTI - samsung SERVICE
samsung ELECTRONICS FRANCE Service
9 LEPSE str.
Paris Nord 2
KIEV, UKRAINE
66 rue des Vanesses
TEL. 8-044-4584532
BP 50116 Villepinte
e-mail : swbills@mti.com.ua
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Fax : 01 48 63 06 38
samsung Electronics AB
http://www.samsungservices.com/
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VASBY
CHILE :
SVERIGE
SONDA S.A.
Besoksadress : Johanneslundsvagen 4
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
samsung support Sverige: 020-46 46 46
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
samsung support Danmark : 8088-4646
56-2-800200211
samsung support Norge: 8001-1800
http://www.sonda.com/
samsung support Finland: 0800-118001
http://www.samsung.cl/
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
PORTUGAL :
samsung ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mario Dioniso, N¨¬2 - 1¡ÆDrt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
MEXICO :
samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.
Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo
Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700
Mexico D.F.
Tel. 01 57 47 51 00
Fax. 01 57 47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
RFC: SEM950215S98
EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA
Punktstigning
Service
Bildet på skjermen består av røde, blå og grønne punkter. Jo nærmere punktene er hverandre,
desto høyere oppløsning. Avstanden mellom to punkter av samme farge kalles 'punktstigning.
Enhet: mm
Betingelser
Vertikal frekvens
Bestemmelser
Skjermbildet må oppdateres flere ganger per sekund for å opprette og vise et bilde for brukeren.
Frekvensen for denne repetisjonen per sekund kalles vertikal frekvens eller
oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
Eksempel: Hvis det samme røde lyset gjentar seg 60 ganger per sekund, betraktes dette som
60 Hz. I dette tilfellet kan skjermflimring oppdages. Hvis du vil unngå dette
problemet, finnes det en flimringsfri modus som bruker en vertikal frekvens over 70
Hz.
Horisontal frekvens
Tiden det tar å lese én linje som forbindelser høyre kant med venstre kant på skjermen, kalles
den horisontale syklusen. Det omvendte tallet for den horisontale syklusen kalles den horisontal
frekvensen. Enhet: kHz
Interlace- og ikke-interlace-metoer
Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i rekkefølge kalles ikke-interlacemetoden, mens å vise ulike linjer og deretter like linjer etter tur kalles interlace-metoden. Ikkeinterlace-metoden brukes på de fleste skjermer for å sikre et rent bilde. Interlace-metoden er
den samme som brukes på TVer.
Plug & Play
Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for brukeren gjennom å la
datamaskinen og skjermen utveksle informasjon automatisk. Denne skjermen følger den
internasjonale standarden VESA DDC for Plug & Play-funksjonen.
Oppløsning
Antall horisontale og vertikale punkter som brukes til å sette sammen skjermbildet, kalles
oppløsning. Dette tallet viser visningens nøyaktighet. Høy oppløsning er bra til å utføre flere
oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.
Eksempel: Hvis oppløsningen er 1024 X 768, betyr dette at skjermen består av 1024
horisontale punkter (horisontal oppløsning) og 768 vertikale linjer (vertikal
oppløsning).
Service
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
Medical Requirement
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the
following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet
called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was
prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government
Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
85 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA
Tel) 408-544-5124
Fax) 408-544-5191
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet
is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is
equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 515P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
MPR II Compliance
Service
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
European Notice (Europe only)
Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community.
Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
z EN55022:1998 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1+A2 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
z EN60950 - Product Safety.
PCT Notice
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice
has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors
and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for
the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment
in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running
continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
Service
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of
electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of
heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an
environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its
operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages.
The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics
components concerned with the display unit.
z
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of
expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in
the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent
increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
Service
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you
with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing
the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted
electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international
environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was
developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees),
Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens
Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of
electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers
and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to
satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging
substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic
and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics
equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence
and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and
chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the
manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages.
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via
the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Medical Requirement
Service
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in
the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the
IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other
device(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical
equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1.
Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part
configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the
requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their
purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a
computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the
PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fisheating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been
found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens
and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain
any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics
components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the
time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no
commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free
alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of
consequence.
skin cancer (malignant melanoma) as a consequence
Service
Betingelser
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Natural Color Software
Service
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
Et av de senere problemene med bruk av en datamaskin, er at fargen på bildene som skrives
ut på en skriver, eller andre bilder som skannes innen med en skanner eller et digitalt kamera,
ikke er de samme som dem som vises på skjermen.
Natural Color software er ganske enkelt løsning på dette problemet. Det er et
fargeadministarsjonssystem utviklet av Samsung Electronics i samarbeid med Korea
Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Dette systemet er bare
tilgjengelig for Samsung-skjermer og gjør at fargene på bilder på skjermen er de samme som
på utskrevne eller skannede bilder.
Hvis du vil ha mer informasjon, velg Hjelp (F1) i programmet.
Slik installerer du Natural Color software
Sett inn CDen som følger med Samsung-skjermen, i CD-ROM-stasjonen. Deretter vil det første
skjermbildet for programinstallering vises. Klikk Natural Color på det første skjermbildet for å
installere Natural Color software. Hvis du vil installere programmet manuelt, setter du inn CDen
som fulgte med Samsung-skjermen, i CD-ROM-stasjonen, klikker [Start] i Windows og velger
[Execute].
Skriv inn D:\ color\eng\setup.exe og <trykk> tasten.
(Hvis stasjonen der CDen er satt inn ikke er D:\, skriver du inn den aktuelle stasjonen.)
Slik sletter du Natural Color software
Velg [Innstillinger]/[Kontrollpanel] på [Start]-menyen og dobbeltklikk [Legg til / slette
programmer].
Velg Natural Color fra listen og klikk [Legg til / slett].
For bedre visning
Service
Betingelser
1. Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens i kontrollpanelet
som beskrevet for å oppnå best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet på
skjermen hvis den beste bildekvaliteten ikke er angitt for TFT-LCD.
Bestemmelser
{
Natural Color
{
For bedre
visning
Myndighet
Oppløsning: 1280 x 1024
Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens): 60 Hz
2. TFT LCD-panelet ble produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon
på 99,999 % over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN,
BLÅ og HVIT farge kan noen ganger være for lys, og noen av de svarte pikslene kan
sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.
{
For eksempel er antallet TFT LCD-piksler i dette produktet 3,932,160.
3. Når du rengjør skjermen og panelet utenfor, bruker du den anbefalte (beherskede)
mengden av rengjøringsmiddel og en ren og myk klut til å tørke av med. Vær lett på
hånden når du tørker av LCD-området. Hvis du bruker for stor kraft, risikerer du å sette
flekker.
4. Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du oppnå bedre bildekvalitet ved å utføre
den "automatiske justeringsfunksjonen" på skjermbildet som vises når du trykker på
avslutningsknappen. Hvis det fortsatt er støy etter automatisk justering, bruker du
justeringsfunksjonen FIN/GROV.
Informasjon om dette dokumentet kan endres uten varsel.
© Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.
Service
Reproduksjon av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt
forbudt.
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
Samsung Electronics Co., Ltd kan ikke holdes ansvarlig for feil i dette dokumentet eller for
tildeldige skader eller følgeskader i forbindelse med publisering, resultater eller bruk av dette
materialet.
Samsumg er et registrert varemerke for SamsungElectronics Co.; Ltd. Microsoft, Windows og
Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. VESA, DPMS og DDC er
registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association; navnet og logoen ENERGY
STAR er registrerte varemerker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Som ENERGY
STAR partner har Samsung Electronics Co., Ltd fastslått at dette produktet overholder ENERGY
STAR retningslinjene for energieffektivitet. Alle andre produktnavn nevnt i dette dokumentet, kan
være varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.
Download PDF

advertising