Samsung | 172MP | Samsung 172MP Bruksanvisning

SyncMaster 152MP / 172MP
Forside
Sikkerhedsanvisninger
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Indledning
Udpakning
Front
Justering af LCD-skærmen
Brugerkontrolelementer
Brugerkontrolknapper
Funktioner til direkte adgang
On-Screen Display
OSD-funktioner
Animationsklip til skærmjustering
Fejlfinding
Kontroller følgende, inden du kontakter service
Problemer og løsninger
Bagpanel
Fjernbetjening
Opstilling
Tilslutning af skærm
Tilslutning til en computer
Tilslutning til andre enheder
Installation af skærmdriver
Spørgsmål & Svar
Specifikationer
Generelle specifikationer
Strømbesparelse
Fabriksindstillede Modes
Oplysninger
Service Center
Automatisk
Ordforklaring
Manuelt
Forskrifter
Installation af VESA-foden
Natural Color - Farvestyringssystem
Foldning og fjernelse af foden
For bedre billede
Installation af VESA-foden
Rettigheder
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Anvisninger, der er markeret med dette symbol skal overholdes - undladelse heraf kan resultere i
legemsbeskadigelse eller ødelæggelse af material.
Forbudt
Bør altid læses og forstås
Må ikke afmonteres
Fjern stikket fra kontakten
Må ikke berøres
Jordforbindelse for at undgå elektrisk stød
DPMS ( bør forklares - ingen her ved hvad DPMS er PC), hvis den ikke skal bruges
i længere tid. Hvis du bruger en pauseskærm, sæt denne til aktiv status.
Tegnforklaring
Strøm
Anvend aldrig et beskadiget eller løst stik.
Installation
Vedligeholdelse
z
Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Diverse
Tag aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen, og rør aldrig ved ledningen
med våde hænder.
z
Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Anvend altid kun stik og kontakter med korrekt jordforbindelse.
z
Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse af
materiel.
Undgå at bøje stik og ledninger samt at placere tunge genstande ovenpå
disse og derved beskadige dem.
z
Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Fjern stikket fra kontakten i tordenvejr samt hvis PC'en ikke skal
anvendes i længere tid.
z
Undladelse heraf kan føre til elektrisk stød eller brand.
Undgå at tilslutte flere forlængerledninger eller stik til samme kontakt.
z
Dette kan føre til brand.
Dansk > Forside > Sikkerhedsanvisninger > Installation
Tildæk aldrig skærmkabinettets ventilationsåbninger.
z
Dårlig ventilation kan forårsage systemsvigt eller brand.
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Anbring din skærm et forholdsvis støvfrit sted med lav luftfugtighed.
Diverse
z
I modsat fald er der risiko for elektrisk stød eller der kan udvikle sig brand
inde i skærmen.
Undgå at tabe skærmen under transport.
z
Dette kan forårsage legemsbeskadigelse eller skade på materiel.
Anbring skærmen på en jævn, solid flade.
z
Skærmen kan beskadiges, hvis den falder ned.
Sæt skærmen ned med forsigtighed.
z
Den kan muligvis blive ødelagt.
Anbring aldrig monitoren med skærmfladen nedad.
z
TFT-LCD overfladen kunne blive beskadiget.
Skærmkabinettet eller TFT-LCD fladen kan tørres af med en fugtig, blød klud.
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på monitoren.
Vedligeholdelse
Diverse
Anvend det anbefalede rengøringsmiddel og brug en blød klud.
Rengør stik og stikkontakt med en tør klud, hvis de er støvede eller
snavsede.
z
Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Anbring aldrig et glas vand, kemikalier eller små metalgenstande oven på
skærmen.
z
z
Det kan føre til beskadigelse, elektrisk stød eller brand.
Skulle et fremmedlegeme komme ind i monitoren, tag stikket ud af
kontakten og tilkald et servicecenter.
Afmonter aldrig kabinettet (eller bagpanel). Der er ingen indvendige dele,
der kan vedligeholdes af brugeren.
Tegnforklaring
Strøm
z
z
Installation
Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.
Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.
Vedligeholdelse
Diverse
Hvis skærmen ikke fungerer normalt - specielt, hvis der fremkommer
mærkelige lyde eller lugt - tag øjeblikkelig stikket ud og kontakt en
autoriseret forhandler eller servicetekniker.
z
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Anbring aldring tunge genstande oven på skærmen.
z
Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvil øjnene i 5 minutter efter hver times arbejde ved skærmen.
z
Dette vil modvirke øjentræthed.
Brændbare stoffer bør aldrig anvendes eller opbevares i nærheden af
skærmen.
z
Det kan forårsage en eksplosion eller brand.
Forsøg aldrig at flytte skærmen ved at løfte den ved hjælp af ledning eller
signalkabel.
z
Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af
beskadigelse af kablet.
Ryk aldrig skærmen til højre eller til venstre ved bare at trække i
ledningen eller signalkablet.
z
Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af
beskadigelse af kablet.
Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne i skærmen.
z
Dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse.
Placer alle strømadaptere særskilt.
z
Mulighed for brandfare.
Placer strømadapteren væk fra enhver anden varmekilde.
z
Mulighed for brandfare.
Fjern og kassér vinylposen omkring strømadapteren, før du tager den i
brug.
z
Mulighed for brandfare.
Placer altid strømadapteren i et veludluftet lokale.
Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises
restbilleder eller slørethed.
z
Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et
bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.
Kontroller, at pakken indeholder følgende dele. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.
Udpakning
Front
Bagpanel
Fjernbetjening
Brugervejledning og CD til
installation af ægte farver/driver
Signalkabel(15 ben D-SUB)
Hurtig installationsvejledning
DC-adapter
Garantibevis
(Ikke alle steder)
Fjernbetjening
Sælges sedparat
TV-tunerboks
Skærm
Strømkabel
Batterier (AAA X 2)
Lydkabel
Du finder detaljerede oplysninger om skærmfunktionerne under Brugerkontrolelementer under
Justering af LCD-skærmen. Skærmens frontkonfiguration kan variere en smule, afhængigt af
skærmmodellen.
Udpakning
Front
Bagpanel
Fjernbetjening
1. Knap til PC-tilstand
6. Op/ned-knap / kanalknap
2. Knap til PIP-tilstand
7. Højre/venstre-knap /
lydstyrkeknap
3. Knap til videotilstand
8. Menu knap
4. Knap til audiotilstand
5. Tænd/sluk knap /
Tænd/sluk lampe
9. Exit knap
10. Auto knap
PIP (Picture in Picture - billede i billede)?
En funktion, der kan bruges til at få vist ét program på hele
skærmen, mens et eller flere programmer køres i små vinduer
oven på basisprogrammet. PIP kaldes også Opdelte vinduer.
Yderligere oplysninger om kabeltilslutninger finder du under Tilslutning af kabler under Opsætning.
Skærmens bagkonfiguration kan variere en smule, afhængigt af skærmmodellen.
Udpakning
Front
Bagpanel
Fjernbetjening
A.
PC-tilslutningsterminal
1.
Strømtilslutningsterminal (14V jævnstrøm)
2.
Computertilslutningsterminal (15-bens D-SUB)
3.
Audiotilslutningsterminal (Audio (ST))
B.
AV-tilslutningsterminal
1.
AV-audiotilslutningsterminal /
videotilslutningsterminal (L,R)
2.
S-videotilslutningsterminal
C. Antenneforbindelsesterminal (når tv'et er
tilsluttet)
D. Hovedtelefonforbindelsesterminal
Yderligere oplysninger om funktionerne i fjernbetjeningsenheden finder du under Justering af LCDskærmen > Brugerkontrolelementer > Brugerkontrolknapper > Fjernbetjeningsknapper.
Fjernbetjeningens konfiguration kan variere en smule, afhængigt af skærmmodellen.
Udpakning
Fjernbetjeningen kan fungere inden for en rækkevidde på 7 cm til 10 m) og 30 grader til venstre og
højre for skærmens fjernbetjeningsmodtagelsessensor.
Front
Bagpanel
Knapnavne | Udskiftning af batterier | Brug
Fjernbetjening
1. Knapnavne
1. Tænd/sluk knap
2. Knap til PC-tilstand
3. Knap til PIP(Picture-in-Picture)-tilstand
4. Knap til videotilstand
5. Knap til audiotilstand
6. PIP-positionsknap
7. PIP-størrelsesknap
8. Op/ned-knap / kanalknap
9. Højre/venstre-knap / lydstyrkeknap
10. Menuknap
11. Exitknap
12. Slå fra-knap
13. Kanalknap
14. Displayknap
15. Knap til forrige kanal
16. Auto knap
17. Kanalsøgningsknap
18. Knap til MTS/S-tilstand
19. Billedtekstknap (understøttes ikke)
2. Udskiftning af batterier
1. Tag dækslets trykkedel ud, der er markeret med .
2. Indsæt batterierne, så de passer med polariteten (+, -).
3. Sæt dækslet på plads.
Tilslutning til en computer
Tilslutning til andre enheder
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
Installation af
VESA-foden
Tænd for computeren og skærmen. Hvis der vises et billede på skærmen, er installationen fuldført.
1. Tilslutning til en computer
1. Tilslut strømledningen til DC-adapteren, og tilslut adapterbøsningen til DC -strømporten bag på
skærmen.
2. Tilslut signalkablet til videoporten på computeren.
3. Tilslut lydkablet til skærmen til lydporten bag på computeren.
4. Tænd både for computeren og skærmen.
5. Du kan opnå en tydelig kvalitetslyd fra computerlyden ved hjælp af skærmens højttalere. (Du
behøver ikke at installere særskilte højttalere til computeren.)
Kontakt et lokalt Samsung Electronics-servicecenter, hvis du vil købe ekstra tilbehør.
Tilslutning til en computer
Tilslutning til andre enheder
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
Installation af
VESA-foden
AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere samt computeren kan tilsluttes
skærmen. Yderligere oplysninger om tilslutning af AV-inputenheder finder du under
Brugerkontrolelementer under Justering af skærmen.
Tilslutning af AV-enheder | Tilslutning af TV'et | Tilslutning til en Macintosh | Tilslutning af hovedtelefoner
1. Tilslutning af AV-enheder
Skærmen har AV-forbindelsesterminaler, hvor du kan tilslutte AV-inputenheder som DVD'er,
videoafspillere eller Camcordere. Du kan bruge AV-signaler, så længe skærmen er tændt.
1. AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere er tilsluttet S-Video- (V1) eller
Video (V2)-terminalen til skærmen ved hjælp af S-VHS- eller RCA-kablet.
S-VHS- eller RCA-kablet er valgfrit.
2. Tilslut lyd- (L) og lyd (R)-terminalerne til en DVD, videoafspiller eller Camcorder til skærmens L- og
R-lydinputterminaler ved hjælp af lydkabler.
3. Vælg Video eller S-Video, der er tilsluttet en DVD, videoafspiller eller Camcorder, med
kildeknappen foran på skærmen.
4. Start derefter DVD'en, videoafspilleren eller Camcorderen med en DVD-disk eller et bånd indsat.
2. Tilslutning af TV'et
Med en TV-tunerboks (medfølger ikke) behøver du kun at forbinde skærmen med en antenne eller
kabelboksen for at kunne se TV. Du behøver ikke købe et TV-kort til computeren eller ekstra hardware
eller software.
Kontakt et lokalt servicecenter for Samsung Electronics, hvis du vil købe ekstraudstyr.
1. Tilslut antennen eller kabelboksen til TV-tunerboksen (medfølger ikke) ved hjælp af terminalen
"ANTENNA" på tunerboksen.
2. Fjern TV-tunerboksens dæksel bag på skærmen.
3. Tilslut tunerboksen til stikket, og stram skruerne med en mønt for at fastgøre boksen helt. (Hvis
skruerne sidder løst, vises billedet muligvis ikke, eller det er forvrænget.)
4. Sæt dækslet til TV-tunerboksen på igen.
5. Tænd for skærmen.
6. Vælg tv'et ved hjælp af kildeknappen blandt de eksterne signaljusteringsknapper.
7. Vælg den ønskede tv-kanal.
Da dette produkt kun er beregnet til PAL- eller SECAM-signaler, kan du ikke se tv-programmer i
lande, hvor NTSC-signaler bruges.
3. Tilslutning til en Macintosh
1. Tilslut strømledningen til DC-adapteren, og tilslut derefter adapterbøsningen til DC strømporten på
skærmen. (Spænding justeres automatisk af strømadaptoren.)
2. Tilslut signalkablet til D-SUB-porten på Macintosh-computeren.
3. Ved ældre Macintosh-modeller skal du justere opløsningskontrol-DIP-kontakten på Macintoshadapteren (valgfrit), der refererer til den kontaktkonfigurationstabel, som vises bagpå.
4. Tænd for skærmen og Macintosh-computeren.
Kontakt et lokalt Samsung Electronics-servicecenter, hvis du vil købe ekstra tilbehør.
4. Tilslutning af hovedtelefoner
Du kan tilslutte hovedtelefonerne til skærmen.
1. Tilslut hovedtelefonerne til den udgående hovedtelefonport.
Automatisk
Manuelt
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
Installation af
VESA-foden
Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CDROM. Installation af driver varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de
anvisninger, der gives for det operativsystem, som du anvender.
klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site:
z
Internet web site : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor/ (USA)
http://www.samsung.se/
Windows ME | Windows XP/2000
1. Windows ME
Se "Installation af skærmdriveren og brugermanualen", der følger med skærmen.
Når CD_ROM'en indsættes i computerens CD-drev, startes CD-ROM'en automatisk. Hvis den ikke
startes automatisk, skal du klikke på monsetup.exe to gange i CD-ROM-drevmappen i Windows
Stifinder.
1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "Windows ME Driver"
3. Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "OK"-knappen.
4. Klik på "Installér"-knappen i "Advarsel" vinduet.
5. Installation af monitordriver er komplet.
2. Windows XP/2000
Se "Installation af skærmdriveren og brugermanualen", der følger med skærmen.
When inserted into the computer CD drive, the CD-ROM boots up automatically. Hvis den ikke startes
automatisk, skal du klikke på monsetup.exe to gange i CD-ROM-drevmappen i Windows Stifinder.
1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "Windows XP/2000 Driver".
3. Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "OK"-knappen.
4. Klik på "Installér"-knappen i "Advarsel" vinduet.
5. Hvis du ser følgende "Besked"-vindue, klik så på "Fortsæt" knappen. Klik på "OK" knappen.
Denne skærmdriver er under det certificerede MS-logo. Installationen beskadiger ikke systemet.
Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung-monitor.com/
6. Installation af monitordriver er komplet.
Automatisk
Manuelt
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
Installation af
VESA-foden
Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CDROM. Installation af drev varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de
anvisninger, der gives for det operativsystem, som du anvender.
klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site:
z
Internet web site : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor/ (USA)
http://www.samsung.se/
Hvis du vil installere skærmdriveren manuelt, skal du følge de fremgangsmåder, der forklares
nedenfor, når du har kontrolleret operativsystemet.
Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux
1. Microsoft® Windows® XP Operativsystem
1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "Start" —> "Kontrolpanel", og klik derefter på ikonet for "Udseende og Emner..".
3. Klik på Display-ikonet, vælg "Indstillinger"-fanen og klik på "Avanceret".
4. Klik på knappen for "Egenskaber" på "Monitor"-fanen og vælg "Driver"-fanen.
5. Klik på "Opdatér driver" og vælg "Installér fra liste eller..", og klik derefter på "Næste"-knappen.
6. Vælg "Søg ikke, jeg vil..", klik så på "Næste" og derefter klik på "Har diskette".
7. Klik på "Gennemse"-knappen, vælg derefter A:\(D:\driver), vælg din monitormodel i listen og klik så
på "Næste"-knappen.
8. Hvis du ser følgende "Besked"-vindue, klik så på "Fortsæt" knappen. Klik på "Slut"-knappen.
Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system.
Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung-monitor.com/
9. Klik på "Luk"-knappen og igen på "OK"-knappen.
10. Installation af monitordriver er komplet.
2. Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem
* Når du ser "Digital Signature Not Found" på din skærm, følg disse trin.
1. Vælg "OK" knappen i "Isæt diskette" vinduet.
2. Klik på "Gennemse" knappen i "Fil kræves" vinduet.
3. Vælg A:\(D:\driver) og klik så på "Åbn" knappen, og derefter "OK" knappen.
* Manuel installationsguide
1.
2.
3.
4.
Klik på "Start", "Indstillinger", Kontrolpanel".
Dobbeltklik "Skærm" ikonet.
Vælg "Indstillinger" fanen og klik derefter på "Avanceret".
Vælg "Monitor".
Situation Hvis "Egenskaber" knappen er inaktiv betyder det, at din skærm ikke er korrekt
1:
konfigureret. Stands installationen.
Situation Hvis "Egenskaber" knappen er aktiv, så klik på "Egenskaber" knappen. Følg herefter
2:
hvert af de følgende trin.
5. Klik på "Driver" og så "Opdater Driver" og klik derefter på "Næste" knappen.
6. Vælg "Vis en liste over de aktuelle drivere for dette udstyr, så jeg kan vælge den ønskede driver".
Klik så på "Næste", og derefter på "Har diskette".
7. Klik på "Gennemse" knappen og vælg derefter A:\(D:\driver).
8. Klik på "Åbn" knappen, og klik derefter på "OK" knappen.
9. Vælg "Vis alle enheder" (Show all devices"), og vælg derefter den skærm, der svarer til den
skærm, der er tilsluttet computeren. Klik derefter på "NÆSTE" ("NEXT") igen og
"UDFØR" ("FINISH") for at fuldføre installationen.
10. Klik på "Slut" knappen og derefter på "Luk" knappen.
Hvis du kan se "Digital Signature Not Found" vinduet, så klik på "Ja" knappen, og derefter på
"OK" knappen. Klik så på "Slut" knappen og derefter på "Luk" knappen.
3. Microsoft® Windows® Millennium Operativsystem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Klik på "Start", "Indstillinger", "Kontrolpanel".
Dobbeltklik "Skærm" ikonet.
Vælg "Settings" fanen og klik så på "Advanced Properties" knappen.
Vælg "Monitor" fanen.
Klik på "Change" knappen i "Monitor Type" feltet.
Vælg "Specify the location of the driver".
Vælg "Display a list of all the drivers in a specific location." og klik derefter på "Next" knappen.
Klik på "Have Disk" knappen.
Angiv det rigtige A:\(D:\driver) og klik så på "OK" knappen.
Vælg "Vis alle enheder" (Show all devices"), og vælg derefter den skærm, der svarer til den
skærm, der er tilsluttet computeren. Klik derefter på "NÆSTE" ("NEXT") igen og
"UDFØR" ("FINISH") for at fuldføre installationen.
11. Fortsæt ved at vælge knappen "LUK" ("CLOSE") og "OK", indtil du lukker dialogboksen Vis
egenskaber (Display Properties).
(Du ser muligvis et skærmbillede med en advarsel eller en anden meddelelse. Hvis det er tilfældet,
skal du blot klikke på den relevante indstilling til skærmen).
4. Microsoft® Windows® NT 4.0 Operativsystem
1.
2.
3.
4.
Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Skærm.
I Vis registreringsoplysninger vinduet, klik på Indstillinger fanen og klik på All Display Modes.
Klik på den ønskede indstilling (Opløsning, Antal Farver og Lodret Frekvens) og klik så på OK.
Klik på Anvend knappen, hvis skærmen virker normalt efter at du har klikket på Test. Hvis skærmen
ikke virker normalt, kan du skifte til en anden indstilling (lavere opløsning, farver eller frekvens).
Hvis der ikke er nogen "Mode" i All Display Modes, kan du vælge opløsning og vertikal frekvens
ved hjælp af afsnittet om Fabriksindstillede Modes i denne håndbog.
5. Linux Operativsystem
For at kunne udføre X-Window, er det nødvendigt at oprette X86Config filen, som er en form for
system opstillingsfil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tryk på Enter ved det første og andet skærmbillede efter at have udført X86Config filen.
Det tredje skærmbillede bruges til installation af mus.
Indsæt en mus for din computer.
Næste skærmbillede bruges til Valg af tastatur.
Indsæt tastatur for din computer.
Næste skærmbillede anvendes til installation af skærm.
Først indsættes en vandret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
Indsæt derefter en lodret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
Indtast Navn på skærmmodel. Disse oplysninger vil ikke have nogen direkte indflydelse på den
faktiske udføring af X-Window.
10. Du har nu afsluttet opstillingen af din skærm.
Udfør X-Window efter at have indsat andet ønsket hardware.
Foldning og fjernelse af foden
Installation af VESA-foden
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
Installation af
VESA-foden
Denne skærm understøtter forskellige typer VESA-standardfødder. Du skal enten folde den anvendte
fod sammen eller fjerne den for at kunne installere en VESA-fod.
Sammenfoldning af foden | Fjernelse af foden
1. Sammenfoldning af foden
Skærmen kan hælde fra 0 til 90 grader. Når den er helt sammenfoldet (med fuld hældning), bliver
foden en let-håndterbar holder til at bevæge skærmen rundt med.
1. Anbring LCD monitoren på en plan flade med skærmen nedad og en pude under, for at beskytte
skærmen.
2. Afmonter skærmkablerne.
3. Vip skærmen helt bagover, mens du trykker på knappen FOLD.
4. Tilslut skærmkablerne igen.
Du kan installere en VESA-fod, når skærmfoden er helt sammenfoldet.
2. Fjernelse af foden
Du kan nu afmontere foden fra skærmen.
2. Fjernelse af foden
Du kan nu afmontere foden fra skærmen.
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
Installation af
VESA-foden
1. Anbring LCD monitoren på en plan flade med skærmen nedad og en pude under, for at beskytte
skærmen.
2. Afmonter skærmkablerne.
3. Fjern de fire skruer, der fastgør foden til skærmen.
4. Tilslut skærmkablerne igen.
Du kan installere en VESA-fod, når skærmfoden er afmonteret.
Foldning og fjernelse af foden
Installation af VESA-foden
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
Installation af
VESA-foden
Skærmen understøtter VESA-monteringsstandarden til brug sammen med mange forskellige VESAmonteringsenheder.
Denne skærm accepterer en VESA-kompatibel monterings-pad på 75 mm x 75 mm.
Du skal sammenfolde skærmfoden, inden du installerer en VESA-fod.
Juster de fire bolthuller (1) på skærmfoden med hullerne (2) på VESA-foden, og fastgør derefter foden
med de fire medfølgende bolte (3).
Du skal kun bruge de medfølgende bolte.
Samsung Electronics er ikke ansvarlige for beskadigelser, der forårsages af anvendelse af en anden
fod end de angivne.
Brugerkontrolknapper
Funktioner til direkte adgang
Kontrolknapkonfigurationen kan variere en smule, afhængigt af skærmmodellen.
Brugerkontrolelementer
On-Screen
Display
Kildeknapper | Kontrolknapper | Fjernbetjeningsknapper
| Kildeknapper |
1.
Knap til PC-tilstand
Skifter fra videoskærmtilstand til pc-skærmtilstand.
2.
Knap til PIP-tilstand
Aktiverer video eller tv-skærme i PIP-tilstand. Med denne funktion kan du se et video- eller tvprogram, mens du arbejder på computeren. Hvis du vil deaktivere PIP-tilstand, skal du trykke på
knappen Afslut. (Knappen Afslut fungerer kun i pc-tilstand.)
Sådan skifter du skærmtilstand: [PC + TV]
vist animationsklip til skift af skærmtilstande)
3.
[PC + Video]
[PC + S-Video] (Tryk her for at få
Knap til videotilstand
Skifter fra pcskærmtilstand til video-skærmtilstand. Billedformatet bliver automatisk fuldt, når du
aktiverer videotilstand.
Sådan skifter du skærmtilstand:[TV]
[Video]
animationsklip til skift af skærmtilstande)
4.
[S-Video] (Tryk her for at få vist
Knap til audiotilstand
Justerer lydtilstand. Du kan skifte til lydsignalet for den aktuelle visningstilstand, når der spilles den
forkerte lyd.
Sådan skifter du skærmtilstand: [PC]
skift af skærmtilstande)
[TV]
[Video] (Tryk her for at få vist animationsklip til
| Kontrolknapper |
Yderligere oplysninger om skærmjusteringsfunktionerne finder du under Visning på skærmen.
5.
Tænd/sluk knap / Tænd/sluk lampe
Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen. Strømindikatoren viser
strømbesparelsestilstanden ved grønne blink. Se Specifikationer > Strømbesparelse.
6.
+ CH /
- CH knap
Flytter lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier. Vælger tv-kanaler i tvtilstand. Yderligere oplysninger finder du i Funktioner til direkte adgang > Kanal.
7.
VOL -
/ VOL +
knap
Flytter vandret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier. Justerer også
lydstyrken. Yderligere oplysninger finder du i Funktioner til direkte adgang > Lydstyrke.
8.
Menu(
) knap
Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.
9.
Exitknap
Knappen Afslut afsluttes i menuskærmbilledet eller lukker skærmjusteringsmenuen.
10.
Auto knap
Auto-knappen justerer automatisk skærmen. Yderligere oplysninger finder du i Funktioner til direkte
adgang > Automatisk lagring.
| Fjernbetjeningsknapper |
Yderligere oplysninger om skærmjusteringsfunktionerne finder du under Visning på skærmen.
1. Tænd/sluk knap
2. Knap til PC-tilstand
3. Knap til PIP(Picture-in-Picture)-tilstand
4. Knap til videotilstand
5. Knap til audiotilstand
6. PIP-positionsknap
7. PIP-størrelsesknap
8. Op/ned-knap / kanalknap
9. Højre/venstre-knap / lydstyrkeknap
10. Menu knap
11. Exitknap
12. Slå fra-knap
13. Kanalknap
14. Displayknap
15. Knap til forrige kanal
16. Auto knap
17. Kanalsøgningsknap
18. Knap til MTS/S-tilstand
19. Billedtekstknap (understøttes ikke)
1. Tænd/sluk knap
Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.
2-5. Kildeknapper
Se Kildeknapper ovenfor.
6. PIP-positionsknap
Justerer placeringen af videobilleder i PIP-tilstand. Tryk VOL justere placeringen op og ned eller mod højre eller venstre.
/ VOL + ,
+ CH /
- CH for at
7. PIP-størrelsesknap
Juster PIP-billedformatet i PIP-tilstand. Brug knapperne VOL tilstand eller mindske eller forstørre PIP-skærmbilledet.
/ VOL +
til at afslutte PIP-
8-11. Kontrolknapper
Se Kontrolknapper ovenfor.
12. Slå fra-knap
Afbryder midlertidigt lydoutputtet (slår lydoutputtet fra). Lyden genoptages, hvis du trykker på
knappen Slå slå fra eller knappen VOL - / VOL + i tilstanden Slå fra.
13. Kanalknap
Vælger tv-kanaler i tv-tilstand. Du kan også bruge denne knap i PIP-tilstand.
14. Displayknap
Viser en Video Source, Audio Source, det aktuelle kanalnummer, en lydtype og Speaker Mute
ON/OFF i øverste højre hjørne på skærmen.
15. Knap til forrige kanal
Denne knap bruges til at returnere til den umiddelbart sidst anvendte kanal.
16. Auto knap
Justerer automatisk skærmen. Yderligere oplysninger finder du i Funktioner til direkte adgang >
Automatisk lagring.
17. Kanalsøgningsknap
Scanner og registrerer automatisk de tilgængelige tv-kanaler (de kanaler, der kan vises) på den
aktuelle placering. Yderligere oplysninger om justering af tv-skærmen finder du under OSDfunktioner > Tv-skærm.
18. Knap til MTS/S-tilstand
Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle lydtilstand i nederste venstre hjørne på
skærmen. (Kun tv-skærmen).
Farvesystem
Lydsystem
Stereosystem
Kanalsystem
Lande
CCIR
Tyskland, Østrig,
Schweiz, Holland
AUSTRALIEN
Australien
NICAM
CCIR
Sverige,
Spanien,
Danmark, Norge,
Finland, Belgien,
Island, Portugal,
Malaysia,
Singapore,
Thailand
Ukendt
CCIR
Indien, Israel,
Kuwait, Jordan,
Jugoslavien
NICAM
CCIR
Storbritannien,
Hongkong
A2
B/G
PAL
I
Brugerkontrolknapper
Funktioner til direkte adgang
Brugerkontrolelementer
On-Screen
Display
Med Funktioner til direkte adgang kan du få vist skærmjusteringsmenuen ved blot at trykke på
autoknappen en enkelt gang. De kan også bruges til at justere skærmfunktionerne med. You need to
activate functions other than Auto Adjustment only when Auto-Access Features are off.
Automatisk lagring | OSD Lock/Unlock | Lydstyrke | Kanal
1. Automatisk lagring
Skærmdisplayet bliver mere stabilt, hvis det justeres ved hjælp af
funktionerne til Auto Adjustment, når skærmen installeres for første gang.
Prøv Auto Adjustment, inden du prøver manuel justering. Kontroller, at
urfrekvensen på skærmen passer til den på computerskærmkortet, inden
du anvender Auto Adjustment.
Når du trykker på knappen Auto, bliver skærmen sort, og skærmbilledet
Auto Adjustment vises, som vist på det animerede skærmbillede til venstre.
Hvis du vil gøre den automatiske justeringsfunktion skarpere, skal du udføre funktionen 'AUTO',
mens
AutoPattern.exe er slået til.
2. OSD Lock/Unlock
Med denne funktion kan du sikre de aktuelle sikringer, så de ikke ændres
ved en fejltagelse.
Tryk på knappen Menu, og hold den nede i mindst 5 sekunder, mens OSDskærmen er deaktiveret, for at låse eller låse kontrolelementerne op.
Følgende funktioner er tilgængelige, også når OSD-menuen er låst.
1. Kontrolknapper
2. Pc-skærm
3. TV-skærm
Kildeknap, PIP-knap, lydstyrkeknap, Kanalknap,
Menu knap, Exit knap, Auto knap
lysstyrke, kontrast
Kanal, Lydstyrke
Tryk på knappen Menu, og hold den nede i mindst 5 sekunder, mens OSD-skærmen er deaktiveret, for at
låse eller låse kontrolelementerne op.
Du kan aktivere denne funktion ved at trykke på menuknappen foran forpanelet på skærmen.
(Den er ikke tilgængelig, hvis du trykker på menuknappen på fjernbetjeningen).
3. Lydstyrke
Når OSD ikke vises på skærmen, skal du trykke på knappen
at justere lydstyrken.
1. Tryk på knappen
2. Tryk på knappen
Brugerkontrolelementer
On-Screen
Display
eller
for
for at skrue ned.
for at skrue op.
4. Kanal
Tryk på knappen
kanalnummer.
1. Tryk på knappen
2. Tryk på knappen
eller
, mens OSD ikke vises på skærmen, for at vælge
for gå nedad i kanalnummer.
for gå opad i kanalnummer.
Denne funktion er kun tilgængelig i tv- eller pc + tv-tilstand (PIP). Tilslut en TV-tunerboks (medfølger
ikke) for at få vist PC+TV-tilstanden i TV- eller PIP-tilstand.
OSD-funktioner
Animationsklip til skærmjustering
Brugerkontrolelementer
On-Screen
Display
Tegn og ikoner fremhæves med blåt ved justering i hver menu.
Pc-skærm | TV-skærm | Video-skærm | OSD-kontrol
1. Pc-skærm
Du finder detaljerede oplysninger om skærmjustering i pc-tilstand under Animationsklip til
skærmjustering.
Contrast
Justering af kontrast.
Brightness
Justering af lysstyrke.
Color Control
Farvenuancen kan ændres fra rødhvid til blåhvid. De enkelte farvekomponenter kan også tilpasses.
1) Mode 1: Almindelig hvid.
2) Mode 2: Rødhvid.
3) Mode 3: Blåhvid.
4) User Mode: Brugerdefinerbar.
5) Reset: Farveparametre erstattes med fabriksindstillinger.
Image
Denne menu omfatter Image Lock og Image Effect som undermenu.
1) Image Lock:
Image Lock bruges til finindstilling og til at opnå det bedst mulige billede ved at fjerne støj, der giver
ustabile billeder med rystelser og flimmer. Hvis du ikke opnår et tilfredsstillende resultat, skal du
først bruge Fine-justering, dernæst Coarse-justering og bagefter Fine igen.
• Coarse:
• Fine:
• Information:
• Reset:
Fjerner støj som f.eks. lodrette striber. Coarse-justering kan flytte
skærmbilledområdet. Du kan placere det i centrum igen med menuen for
vandret justering.
Fjerner støj som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter efter Finejustering, skal du gentage den efter justering af frekvensen (urhastighed).
Vis den aktuelle skærmtilstand.
Image lock og placeringsparametre erstattes med fabriksindstillingerne.
3) Image Effect:
Det viste billede kan gøres blødere eller skarpere.
• Sharpen more
• Sharpen
• Medium
• Soften
• Soften more
Position
Justerer den vandrette og lodrette placering.
Sound
Skærmen har en ombygget HiFi-stereoforstærker.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Bass : Fremhæv lavfrekvensaudio.
- Treble : Fremhæv højfrekvensaudio.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Music : Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
• Speech : Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale
(f.eks. nyhederne).
PIP
Når eksterne AV-enheder som f.eks. video eller dvd er tilsluttet skærmen, giver PIP mulighed for at
se video fra den type enheder i et lille vindue ovenpå pc-videosignalet.
1) Size: Giver brugeren mulighed for at deaktivere eller justere størrelsen på PIP-skærmen.
2) Position: Skifter PIP-vinduesplacering.
2. TV Screen
Yderligere oplysninger om skærmjustering i tvtilstand finder du under Animationsklip til
tvskærmsjustering. Skærmjustering i tvtilstand påvirker slet ikke pc-skærmen.
Du kan kun bruge denne funktion, hvis skærmen er tilsluttet en TV-tunerboks (medfølger ikke).
TV-tunerboksen er ikke tilsluttet korrekt til skærmen, hvis ikonet for videojustering viser et
justeringsskærmbillede.
Picture
Styrer billedindstillinger som Contrast, Brightness, Sharpness, Color og Tint.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Contrast : Juster kontrasten for TV uden at påvirke kontrasten for pc-RGB.
- Brightness : Juster lysstyrken for TV uden at påvirke lysstyrken for pc-RGB.
- Sharpness : Juster skarpheden for TVbilledet.
- Color : Rediger dybden for farver.
- Tint : Rediger farvers tone.
• Dynamic : Vælg denne indstilling for at se video i løbet af dagen, når der er skarpt lys i rummet.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
2) Color tone
• Normal
• Warm 1
• Warm 2
• Cool 1
• Cool 2
Sound
Skærmen har en ombygget HiFi-stereoforstærker.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Bass : Fremhæv lavfrekvensaudio.
- Treble : Fremhæv højfrekvensaudio.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Music : Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
• Speech : Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale
(f.eks. nyhederne).
Channel
1) Auto Store :
Du kan scanne de frekvensområder, der er tilgængelige på dit tv i dit område og automatisk gemme
alle de kanaler, der findes. Følgende lande er tilgængelige.
: Beligie, Espania, Italia, Nederland, Schweiz, Sverige, UK, France, Deutschland, East Europe.
2) Manual Store :
Du kan scanne de frekvensområder, der er tilgængelige på dit tv i dit område og manuelt gemme
alle de kanaler, der findes.
• Color system: Juster, indtil farven har den bedst mulige kvalitet.
(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NT4.43)
• Sound system: Juster, indtil lyden har den bedst mulige kvalitet.
(BG <-> DK <-> I <-> L)
• Search : Tuneren scanner frekvensområdet, indtil den første kanal, eller en kanal, du har
valgt,
modtages på skærmen.
• Channel : Valg af kanal ved justering med op/ned under den aktuelle
frekvens.
• Prog. No : Angivelse af det ønskede programnummer på skærmen.
• Store : Bruges til at gendanne det nummer, brugeren angiver.
3) Add/Delete
Valg af den ønskede kanal. Tilføjelse eller sletning af kanal ved tryk på knappen
4) Fine Tune
Valg af "Fine tune" og tryk på knappen
,
eller ,
eller
5) Sortering
Bruges til at udveksle numrene mellem to kanaler.
Size
1) Normal
Indstiller billedet til normaltilstand af typen 4:3. (Dette er standardskærmstørrelsen for tv).
2) Wide
Indstiller billedet til bredtilstand af typen 16:9.
Denne funktion fungerer ikke i PIP-tilstand.
Sleep Timer
Slukker automatisk skærmen efter et forudindstillet tidsrum (30 min., 60 min. eller 120 min.).
3. Video-skærm
Yderligere oplysninger om skærmjustering i videotilstand finder du under Animationsklip til
videoskærmsjustering. Skærmjustering i videotilstand påvirker slet ikke pc-skærmen.
Picture
Styrer billedindstillinger som Contrast, Brightness, Sharpness, Color og Tint.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Contrast : Juster kontrasten for TV uden at påvirke kontrasten for pc-RGB.
- Brightness : Juster lysstyrken for TV uden at påvirke lysstyrken for pc-RGB.
- Sharpness : Juster skarpheden for TVbilledet.
- Color : Rediger dybden for farver.
- Tint : Rediger farvers tone.
• Dynamic : Vælg denne indstilling for at se video i løbet af dagen, når der er skarpt lys i rummet.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
2) Color tone
• Normal
• Warm 1
• Warm 2
• Cool 1
• Cool 2
Sound
Skærmen har en ombygget HiFi-stereoforstærker.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Bass : Fremhæv lavfrekvensaudio.
- Treble : Fremhæv højfrekvensaudio.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Music : Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
• Speech : Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale
(f.eks. nyhederne).
Size
1) Normal
Indstiller billedet til normaltilstand af typen 4:3. (Dette er standardskærmstørrelsen for tv).
2) Wide
Indstiller billedet til bredtilstand af typen 16:9.
Denne funktion fungerer ikke i PIP-tilstand.
Sleep Timer
Slukker automatisk skærmen efter et forudindstillet tidsrum (30 min., 60 min. eller 120 min.).
4. OSD-kontrol
Tryk på exitknap for at lukke menuen. Ændringerne gemmes automatisk, når menuvinduet lukkes.
OSD-funktionen (OSD=On-Screen Display) fungerer muligvis ikke korrekt, alt efter inputsignalerne.
Yderligere oplysninger om skærmjusteringsfunktioner finder du under Animationsklip til OSDskærmjustering.
Language
Du kan vælge et af 7 sprog. (engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, svensk, russisk)
Position
Flyt OSD-vinduet lodret eller vandret.
HalfTone
Indstil baggrundens uigennemsigtighed i OSD.
Duration
Det antal sekunder, OSD er synlig, før det forsvinder.
Beep
Tryk på Beep for at aktivere/deaktivere bip-lyden, når du trykker på knapper.
OSD-funktioner
Animationsklip til skærmjustering
Brugerkontrolelementer
On-Screen
Display
Tegn og ikoner fremhæves med blåt ved justering i hver menu.
Pc-skærm | TV-skærm | Video-skærm | OSD-kontrol
1. Pc-skærm
Du finder detaljerede oplysninger om skærmjustering i pc-tilstand under Animationsklip til
skærmjustering.
Contrast
Justering af kontrast.
Brightness
Justering af lysstyrke.
Color Control
Farvenuancen kan ændres fra rødhvid til blåhvid. De enkelte farvekomponenter kan også tilpasses.
1) Mode 1: Almindelig hvid.
2) Mode 2: Rødhvid.
3) Mode 3: Blåhvid.
4) User Mode: Brugerdefinerbar.
5) Reset: Farveparametre erstattes med fabriksindstillinger.
Image
Denne menu omfatter Image Lock og Image Effect som undermenu.
1) Image Lock:
Image Lock bruges til finindstilling og til at opnå det bedst mulige billede ved at fjerne støj, der giver
ustabile billeder med rystelser og flimmer. Hvis du ikke opnår et tilfredsstillende resultat, skal du
først bruge Fine-justering, dernæst Coarse-justering og bagefter Fine igen.
• Coarse:
• Fine:
• Information:
• Reset:
Fjerner støj som f.eks. lodrette striber. Coarse-justering kan flytte
skærmbilledområdet. Du kan placere det i centrum igen med menuen for
vandret justering.
Fjerner støj som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter efter Finejustering, skal du gentage den efter justering af frekvensen (urhastighed).
Vis den aktuelle skærmtilstand.
Image lock og placeringsparametre erstattes med fabriksindstillingerne.
3) Image Effect:
Det viste billede kan gøres blødere eller skarpere.
• Sharpen more
• Sharpen
• Medium
• Soften
• Soften more
Position
Justerer den vandrette og lodrette placering.
Sound
Skærmen har en ombygget HiFi-stereoforstærker.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Bass : Fremhæv lavfrekvensaudio.
- Treble : Fremhæv højfrekvensaudio.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Music : Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
• Speech : Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale
(f.eks. nyhederne).
PIP
Når eksterne AV-enheder som f.eks. video eller dvd er tilsluttet skærmen, giver PIP mulighed for at
se video fra den type enheder i et lille vindue ovenpå pc-videosignalet.
1) Size: Giver brugeren mulighed for at deaktivere eller justere størrelsen på PIP-skærmen.
2) Position: Skifter PIP-vinduesplacering.
2. TV Screen
Yderligere oplysninger om skærmjustering i tvtilstand finder du under Animationsklip til
tvskærmsjustering. Skærmjustering i tvtilstand påvirker slet ikke pc-skærmen.
Du kan kun bruge denne funktion, hvis skærmen er tilsluttet en TV-tunerboks (medfølger ikke).
TV-tunerboksen er ikke tilsluttet korrekt til skærmen, hvis ikonet for videojustering viser et
justeringsskærmbillede.
Picture
Styrer billedindstillinger som Contrast, Brightness, Sharpness, Color og Tint.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Contrast : Juster kontrasten for TV uden at påvirke kontrasten for pc-RGB.
- Brightness : Juster lysstyrken for TV uden at påvirke lysstyrken for pc-RGB.
- Sharpness : Juster skarpheden for TVbilledet.
- Color : Rediger dybden for farver.
- Tint : Rediger farvers tone.
• Dynamic : Vælg denne indstilling for at se video i løbet af dagen, når der er skarpt lys i rummet.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
2) Color tone
• Normal
• Warm 1
• Warm 2
• Cool 1
• Cool 2
Sound
Skærmen har en ombygget HiFi-stereoforstærker.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Bass : Fremhæv lavfrekvensaudio.
- Treble : Fremhæv højfrekvensaudio.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Music : Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
• Speech : Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale
(f.eks. nyhederne).
Channel
1) Auto Store :
Du kan scanne de frekvensområder, der er tilgængelige på dit tv i dit område og automatisk gemme
alle de kanaler, der findes. Følgende lande er tilgængelige.
: Beligie, Espania, Italia, Nederland, Schweiz, Sverige, UK, France, Deutschland, East Europe.
2) Manual Store :
Du kan scanne de frekvensområder, der er tilgængelige på dit tv i dit område og manuelt gemme
alle de kanaler, der findes.
• Color system: Juster, indtil farven har den bedst mulige kvalitet.
(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NT4.43)
• Sound system: Juster, indtil lyden har den bedst mulige kvalitet.
(BG <-> DK <-> I <-> L)
• Search : Tuneren scanner frekvensområdet, indtil den første kanal, eller en kanal, du har
valgt,
modtages på skærmen.
• Channel : Valg af kanal ved justering med op/ned under den aktuelle
frekvens.
• Prog. No : Angivelse af det ønskede programnummer på skærmen.
• Store : Bruges til at gendanne det nummer, brugeren angiver.
3) Add/Delete
Valg af den ønskede kanal. Tilføjelse eller sletning af kanal ved tryk på knappen
4) Fine Tune
Valg af "Fine tune" og tryk på knappen
,
eller ,
eller
5) Sortering
Bruges til at udveksle numrene mellem to kanaler.
Size
1) Normal
Indstiller billedet til normaltilstand af typen 4:3. (Dette er standardskærmstørrelsen for tv).
2) Wide
Indstiller billedet til bredtilstand af typen 16:9.
3) Zoom
Forstørrer størrelsen på billedet på skærmen.
Denne funktion fungerer ikke i PIP-tilstand.
Sleep Timer
Slukker automatisk skærmen efter et forudindstillet tidsrum (30 min., 60 min. eller 120 min.).
3. Video-skærm
Yderligere oplysninger om skærmjustering i videotilstand finder du under Animationsklip til
videoskærmsjustering. Skærmjustering i videotilstand påvirker slet ikke pc-skærmen.
Picture
Styrer billedindstillinger som Contrast, Brightness, Sharpness, Color og Tint.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Contrast : Juster kontrasten for TV uden at påvirke kontrasten for pc-RGB.
- Brightness : Juster lysstyrken for TV uden at påvirke lysstyrken for pc-RGB.
- Sharpness : Juster skarpheden for TVbilledet.
- Color : Rediger dybden for farver.
- Tint : Rediger farvers tone.
• Dynamic : Vælg denne indstilling for at se video i løbet af dagen, når der er skarpt lys i rummet.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
2) Color tone
• Normal
• Warm 1
• Warm 2
• Cool 1
• Cool 2
Sound
Skærmen har en ombygget HiFi-stereoforstærker.
1) Mode
• Custom : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.
- Bass : Fremhæv lavfrekvensaudio.
- Treble : Fremhæv højfrekvensaudio.
• Standard : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
• Music : Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter.
• Movie : Vælg denne indstilling, når du ser film.
• Speech : Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale
(f.eks. nyhederne).
Size
1) Normal
Indstiller billedet til normaltilstand af typen 4:3. (Dette er standardskærmstørrelsen for tv).
2) Wide
Indstiller billedet til bredtilstand af typen 16:9.
3) Zoom
Forstørrer størrelsen på billedet på skærmen.
Denne funktion fungerer ikke i PIP-tilstand.
Sleep Timer
Slukker automatisk skærmen efter et forudindstillet tidsrum (30 min., 60 min. eller 120 min.).
4. OSD-kontrol
Tryk på exitknap for at lukke menuen. Ændringerne gemmes automatisk, når menuvinduet lukkes.
OSD-funktionen (OSD=On-Screen Display) fungerer muligvis ikke korrekt, alt efter inputsignalerne.
Yderligere oplysninger om skærmjusteringsfunktioner finder du under Animationsklip til OSDskærmjustering.
Language
Du kan vælge et af 7 sprog. (engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, svensk, russisk)
Position
Flyt OSD-vinduet lodret eller vandret.
HalfTone
Indstil baggrundens uigennemsigtighed i OSD.
Duration
Det antal sekunder, OSD er synlig, før det forsvinder.
Beep
Tryk på Beep for at aktivere/deaktivere bip-lyden, når du trykker på knapper.
Kontroller følgende selv, inden du kontakter service. Henvend dig til servicecenter med problemer, du
ikke selv kan klare.
Kontroller
følgende, inden
du kontakter
service
Problemer og
løsninger
Spørgsmål & Svar
Selv-test Kontrolfunktion | Videotilstand understøttes ikke | Skærmadapterdriver |
Vedligeholdelse og rengøring | Problemer og anbefalede handlinger
1. Selv-test Kontrolfunktion
Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke din video
controller og computer system; din monitor fungerer korrekt.
Din monitor er forsynet med en selv-test funktion, som gør det muligt for dig at kontrollere, om din monitor
fungerer korrekt.
1. Sluk for både computer og monitor.
2. Fjern videostikkablet fra computerens bagpanel.
3. Tænd for monitoren.
Figuren nedenfor ("Check Signal Cable") vises på en sort baggrund, når skærmen fungerer normalt
og ikke modtager noget videosignal: I selvtesttilstand forbliver LED-strømindikatoren grøn, og
figuren bevæges rundt på skærmen.
Såfremt en boks ikke kommer til syne betyder det, at der er et problem med din monitor. Denne
boks kommer også frem under normal drift, hvis videokablet går løst eller bliver ødelagt.
4. Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.
Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke din
video controller og computer system; din monitor fungerer korrekt.
2. Videotilstand understøttes ikke
Dette indikerer, at skærmopløsningen eller opdateringsfrekvensen ikke er indstillet korrekt på din computers
videokort. Genstart computeren i Fejlsikret tilstand, og vælg "Standard" i boksen "Ukendt
opdateringshastighed" under angivelse af egenskaber for den viste adapter.
Kontakt computerforhandleren eller -producenten, hvis du vil have oplysninger om start af
computeren Fejlsikret tilstand.
Se hvilke opløsninger og frekvenser, der understøttes af skærmen, under Specifikationer >
Fabriksindstillede Modes.
Nogle gange vises meddelelsen "Video mode not supported" ikke, når skærmen bliver sort. Dette angiver,
at skærmen er indstillet til en frekvens, der ligger uden for det tilladte område, eller at
Strømbesparelsestilstand er slået til.
3. Skærmadapterdriver
Skærmadapter refererer til computerens videokortdriver. Hvis adapteren ikke er korrekt indstillet, kan
du ikke indstille opløsning, frekvens eller farver, og du kan ikke installere skærmdriveren.
1. Kontrol af Adapterdriver
Klik på Start
Indstillinger
Kort.
Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger
Avanceret
Hvis "Standard" eller en forkert produktmodel er angivet, betyder det, at adapterdriveren ikke er
korrekt installeret. Installer adapterdriveren igen ifølge oplysningerne fra computer- eller
skærmkortproducenten.
2. Installation af adapterdriver
Oplysningerne nedenfor gælder generelle forhold. Ved særlige tilfælde skal du kontakte den
relevante computer- eller skærmkortproducent.
1) Klik på Start
Indstillinger
Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger
Avanceret
Kort
Skift
Næste
Vise en liste med alle drivere på en bestemt placering, så
du kan vælge den driver, du vil bruge --> Næste -> Har diskette/cd (indsæt disketten med
skærmkortdriveren)
OK
Næste
Næste
Udfør.
2) Hvis du har en adapterdriverinstallationsfil på computeren, skal du køre Setup.exe eller
Install.exe, der findes i adapterdriverinstallationsfilen.
4. Vedligeholdelse og rengøring
1. Vedligeholdelse af skærmkabinettet
Rengør med en blød klud, når du har afmonteret nedledningen.
z
z
Anvend ikke benzin, fortyndere eller brændbare væsker eller en
våd klud.
Det anbefales at anvende et Samsung-rengøringsmiddel for at
undgå beskadigelse af skærmen.
2. Vedligeholdelse af skærme med flade paneler
Rengør forsigtigt med en blød klud (bomuld).
z
z
Anvend aldrig acetone, benzin eller fortyndervæsker.
(De kan forårsage fejl eller beskadigelse af skærmoverfladen.)
Brugeren bliver pålagt omkostninger og relaterede udgifter til
reparation af beskadigelser, der er forårsaget af den pågældende
person.
5. Problemer og anbefalede handlinger
En monitor genskaber visuelle signaler, der modtages fra pc'en. Som følge heraf, hvis der er problemer
med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede forsvinder, har forkerte
farver, udsender støj, Videotilstand understøttes ikke, osv. Hvis det er tilfældet, check først, hvor
problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.
1. Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
2. Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
3. Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det
installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4. Kontroller at videoskærmens scanning ratio er indstillet til 75Hz.
(Den bør ikke overstige 60Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5. Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker
Mode, fjern Display Adapteren i "Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator" og genstart
computeren for at geninstallere adapter (video) driver.
I følgende tabel vises en liste over mulige problemer og Løsninger. Kontroller oplysningerne i dette
afsnit for at se, om du kan løse problemerne selv, inden du kontakter service. Hvis du har brug for
hjælp, skal du ringe på det telefonnummer, der findes på garantibeviset, telefonnummeret i
informationsafsnittet eller kontakte forhandleren.
Kontroller
følgende, inden
du kontakter
service
Problemer og
Løsninger
Spørgsmål & Svar
Installation | Skærm | Lyd | Fjernbetjening
1. Problemer i forbindelse med installationen
Problemer i forbindelse med skærminstallationen og Løsninger på disse er angivet.
Problemer
Løsninger
Pc'en fungerer ikke normalt.
z
Skærmbilledet flimrer.
z
Tv-skærmen er sløret eller viser
støjsignaler.
z
Tv-signalet modtages ikke
z
z
Kontroller, om skærmadapterdriveren (VGA-driveren) er
korrekt installeret. (Se Installation af driveren)
Kontroller, om signalkablet mellem computeren og skærmen
er sikkert tilsluttet og strammet. (Se Tilslutning til en
computer)
Kontroller, om tv-antennestikket er sikkert tilsluttet til den
eksterne antenne. (Se Tilslutning af tv'et)
Kontroller "Channel system", og kontroller, at du vælger det
korrekte kanalsystem. (Se the Channel System)
Vælg "Channel auto program" for at konfigurere
kanalsystemet automatisk. (Se the Channel System)
2. Problemer, der er relateret til skærmen
Problemer, der er relateret til skærmen, og løsningerne på problemerne er angivet.
Problemer
Løsninger
Skærmen er tom, og
strømindikatoren er deaktiveret.
z
Meddelelse om "Check Signal
Cable"
z
z
Meddelelse om "Video mode not
supported"
z
z
Billedet ruller lodret.
z
Billedet er ikke tydeligt. Billedet
er sløret.
z
z
z
Billedet er ustabilt og vibrerer.
z
Kontroller, at netledningen er tilsluttet, og at LCD-skærmen
er aktiveret. (Se the Tilslutning af Skærm)
Kontroller, at signalkablet er tilsluttet til pc- eller
videokilderne. (Se the Tilslutning af Skærm)
Kontroller, at pc- eller videokilderne er aktiveret.
Kontroller den højeste opløsning og frekvensen for
videokortet.
Sammenlign disse værdier med dataene i diagrammet
Forudindstillede timingtilstande.
Kontroller, om signalkablet er sikkert tilsluttet. Tilslut det igen.
(Se Tilslutning til en computer)
Kør frekvensen Coarse og Fine-justering.
Aktiver den igen, når du har fjernet alt tilbehør
(videoudvidelseskabel osv.).
Angiv opløsningen og frekvensen til de anbefalede
intervaller.
15-tommers model (1024 x 768 @ 60Hz), 17-tommers model
(1280 x 1024 @ 60Hz)
Kontroller, om den opløsning og frekvens, der er angivet for
computerens netkort, falder inden for det interval, som
understøttes af skærmen. Hvis ikke det er tilfældet, skal du
nulstille dem og referere til den aktuelle Information under
skærmmenuen og forudindstillede timingtilstande.
Skyggebilleder vises på billedet.
Billedet er for lyst eller for mørkt.
z
Skærmfarven er uensartet.
z
Juster Brightness og Contrast.
(Se the Brightness, Contrast)
Juster farven ved hjælp af User Mode under OSD Color
justeringsmenuen.
Farvebilledet er forvrænget med
mørke skygger.
Den hvide farve er ringe.
Strømindikatoren blinker grønt.
z
Skærmen er tom, og
strømindikatorlyset er roligt og
lyser grønt eller blinker hvert
halve sekund eller en gang i
sekundet.
z
Skærmens frontkontrolknapper
svarer ikke.
z
Skærmen gemmer for øjeblikket de ændringer, der er
foretaget i indstillingerne, i OSD-hukommelsen.
Skærmen bruger strømstyringssystemet.
Flyt computermusen, eller tryk på en tast på tastaturet.
z
Kontroller, om OSD Lock/Unlock er aktiveret, ved at trykke
på knappen Menu.
Kontakt servicecentret, hvis problemet fortsætter.
z
3. Problemer i forbindelse med lyd
Problemer, der er relateret til lydsignaler, og løsningerne til dette, angives nedenfor.
Problemer
Der er ingen lyd.
Løsninger
z
z
Lydniveauet er for lavt.
z
z
Lyden har for høj pitch eller for
lav pitch.
z
Kontroller, at lydkablet er tilsluttet til både porten til indgående
lyd på skærmen og til porten til udgående lyd på lydkortet.
(Se the Tilslutning af Skærm)
Kontroller lydstyrkeniveauet. (Se the Lydstyrke)
Kontroller lydstyrkeniveauet. (Se the Lydstyrke)
Hvis lydstyrken stadig er for lav, når du har slået
kontrolelementet til den maksimale indstilling, skal du
kontrollere lydstyrkekontrolelementet på computerens lydkort
eller softwareprogram.
Juster Treble og Bass til det korrekte niveau.
4. Problemer i forbindelse med fjernbetjening
Problemer, der er relateret til the Fjernbetjening and their Løsninger are listed.
Problemer
Fjernbetjeningsknapperne svarer
ikke.
Kontroller følgende
z
z
z
z
z
Kontroller batteripolerne (+/-).
Kontroller, om batterierne er opbrugt.
Kontroller, om strømmen er slået til.
Kontroller, om netledningen er sikkert tilsluttet.
Kontroller, om en speciel fluorescerende pære eller et
neonrør er tændt i nærheden.
Ofte stillede spørgsmål er opsummeret her til reference.
Spørgsmål
Kontroller
følgende, inden
du kontakter
service
Problemer og
løsninger
Spørgsmål & Svar
Hvordan ændrer jeg frekvensen?
Svar
Frekvensen kan ændres ved at omkonfigurere videokortet.
Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af
versionen af den anvendte driver. (Se instruktionsbogen for
computer eller videokort for yderlige oplysninger.)
Hvordan kan jeg justere opløsningen?
Windows XP:
Nulstil opløsningen ved at klikke på Kontrolpanel
Udseende og tema
Skærm
Indstillinger.
Windows ME/2000:
Indstil opløsningen i Kontrolpanel
Indstillinger.
Skærm
* Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille
Strømbesparelse funktionen?
Windows XP:
Nulstil strømsparingsparametrene ved at klikke på
Kontrolpanel
Udseende og tema
Skærm
Pauseskærm eller i computerens BIOS SETUP. (Se
Windows/Computerhåndbog)
Windows ME/2000:
Angiv funktionen ved BIOS-SETUP i computeren eller
pauseskærnen or the screen saver. (Se
Windows/Computerhåndbog).
Hvordan kan jeg rengøre det udvendige
kabinet/LCD Skærm?
Slå strømmen fra, tag ledningen ud og tør monitoren af med
en blød klud. Brug enten et rengøringsmiddel eller rent vand.
Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at
kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand
ind i monitoren.
SyncMaster 152MP
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Generelle
specifikationer
Strømbesparelse
Fabriksindstillede
Modes
Generelt
Modelbetegnelse
SyncMaster 152MP
LCD Skærm
Størrelse
15,0 " (diagonalt)
Billedareal
304,128 (H) x 228,056 (V)
Pixel Pitch
0,297 (H) x 0,297 (V)
Type
a-si TFT aktiv matrix
Aflæsningsvinkel
140° (H)/ 120° (V)
(Afhængigt af panelproducenten, kan visningsvinklen variere fra denne
specifikation)
Synkronisering
Vandret
30 ~ 60 kHz
Lodret
56 ~ 75 Hz
Skærmfarver
16,194,277 Farver
Opløsning
Optimal opløsning
1024 x 768 @ 60Hz
Maksimal opløsning
1024 x 768 @ 75Hz
Inputsignal. Afgrænset
RGB Analog 0,7 Vpp positiv ved 75 ohm
Separat V/L sync, Komposit,
TTL niveau positivt eller negativt
TV / Video
Farvesystem
PAL, SECAM, NTSC 4.43
Lydsystem
BG, DK, I, L
Videoformat
CVBS, S-VHS
Maksimum Pixel Clock
80 MHz
Strømforsyning
90 to 264 VAC, 60/50Hz ± 3Hz
Signalkabel
15pin-to-15pin D-sub kabel, aftageligt
Effektforbrug
48.0W (Maksimum)
Strømbesparelse
Mindre end 2W
Dimensioner (BxHxD) / Vægt
358,6 x 175,5 x 361,5 mm ( Med fod )
358,6 x 51,0 x 402,6 mm ( I sammenfoldet stand )
358,6 x 51,0 x 350,6 mm / 3.45 kg ( Skærmkabinet )
VESA Monteringsplade
75mm x 75mm (for anvendelse med speciel(Arm) Monteringsbeslag.)
SyncMaster 152MP
Miljøforhold
Generelle
specifikationer
Strømbesparelse
Fabriksindstillede
Modes
Drift
Temperatur : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Fugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende
Plug and Play
Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og
computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor
installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.
Dot Acceptable
TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 99,999% nøjagtighed. De
RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte
pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.
Antallet af TFT LCD pixel :
z
15 inch: 2,359,296
SyncMaster 172MP
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Generelle
specifikationer
Strømbesparelse
Fabriksindstillede
Modes
Generelt
Modelbetegnelse
SyncMaster 172MP
LCD Skærm
Størrelse
17,0 " (diagonalt)
Billedareal
337.92 (H) x 270.336 (V)
Pixel Pitch
0,264 (H) x 0,264 (V)
Type
a-si TFT active matrix
Aflæsningsvinkel
170° (H)/ 170° (V)
(Afhængigt af panelproducenten, kan visningsvinklen variere fra denne
specifikation)
Synkronisering
Vandret
31 ~ 81 kHz
Lodret
56 ~ 75 Hz
Skærmfarver
16,194,277 Farver
Opløsning
Optimal opløsning
1280 x 1024 @ 60Hz
Maksimal opløsning
1280 x 1024 @ 75Hz
Inputsignal, Afgrænset
RGB Analog 0,7 Vpp positiv ved 75 ohm
Separat V/L sync, Komposit,
TTL niveau positivt eller negativt
TV / Video
Farvesystem
PAL, SECAM, NTSC 4.43
Lydsystem
BG, DK, I, L
Videoformat
CVBS, S-VHS
Maksimum Pixel Clock
135 MHz
Strømforsyning
90 to 264 VAC, 60/50Hz ± 3Hz
Signalkabel
15pin-to-15pin D-sub kabel, aftageligt
Effektforbrug
58.0W (Maksimum)
Strømbesparelse
Mindre end 2W
Dimensioner (BxHxD) / Vægt
412.0 x 203.0 x 414.5 mm ( Med fod )
412.0 x 58.5 x 472.0 mm ( I sammenfoldet stand )
412.0 x 58.5 x 407.5 mm / 4.85 kg ( Skærmkabinet )
VESA Monteringsplade
100mm x 100mm (for anvendelse med speciel(Arm) Monteringsbeslag.)
SyncMaster 172MP
Miljøforhold
Generelle
specifikationer
Strømbesparelse
Fabriksindstillede
Modes
Drift
Temperatur : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Fugtighed : 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Fugtighed : 5% ~ 95%, ikke-kondenserende
Plug and Play
Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og
computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor
installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.
Dot Acceptable
TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 99,999% nøjagtighed. De
RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte
pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.
Antallet af TFT LCD pixel :
z
17 inch: 3,932,160
SyncMaster 152MP
Generelle
specifikationer
Strømbesparelse
Fabriksindstillede
Modes
Denne monitor har et indbygget Strømbesparelse energistyringssystem,. Dette system sparer på
energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid.
Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en
tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal
bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. Strømbesparelse systemet virker ved hjælp
af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den
software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.
Tilstand
Normal Drift
Power Off Mode
EPA/ENERGY 2000
Strømafbryder
Strømindikator
Grøn
Grøn, blinker
Sort
Mindre end 2W
2W
Effektforbrug
Mindre end 48.0W
Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR® og ENERGY2000 kravene, når den
anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion.
SAMSUNG, der er en ENERGY STAR® Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder
ENERGY STAR® retningslinjer for energibesparelse.
SyncMaster 172MP
Generelle
specifikationer
Strømbesparelse
Fabriksindstillede
Modes
Denne monitor har et indbygget Strømbesparelse energistyringssystem,. Dette system sparer på
energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid.
Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en
tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal
bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. Strømbesparelse systemet virker ved hjælp
af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den
software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.
Tilstand
Normal Drift
Power Off Mode
EPA/ENERGY 2000
Strømafbryder
Strømindikator
Grøn
Grøn, blinker
Sort
Mindre end 2W
2W
Effektforbrug
Mindre end 58.0W
Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR® og ENERGY2000 kravene, når den
anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion.
SAMSUNG, der er en ENERGY STAR® Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder
ENERGY STAR® retningslinjer for energibesparelse.
SyncMaster 152MP
Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen
blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde
helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:
Generelle
specifikationer
Strømbesparelse
Fabriksindstillede
Modes
Table 1. Fabriksindstillede Timing Modes
Lodret Frekvens
(kHz)
Vandret Frekvens
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync
Polaritet
(V/L)
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
MAC, 832 x 624
49.726
74.551
57.284
-/-
IBM, 640 x 350
31.469
70.086
25.175
+/-
IBM, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
IBM, 720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
VESA, 640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
46.875
75.000
43.500
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
Display Mode
Table 2. PAL-udsendelsessystemer
Farvesystem
Lydsystem
Stereosystem
A2
B/G
Kanalsystem
CCIR
Tyskland, Østrig,
Schweiz, Holland
AUSTRALIEN
Australien
NICAM
CCIR
Sverige, Spanien,
Danmark, Norge,
Finland, Belgien,
Island, Portugal,
Malaysia, Singapore,
Thailand
Ukendt
CCIR
Indien, Israel,
Kuwait, Jordan,
Jugoslavien
NICAM
CCIR
PAL
I
Lande
Storbritannien,
Hongkong
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af
skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret
Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.
Lodret Frekvens
Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede
mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne
gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller
billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.
SyncMaster 172MP
Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen
blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde
helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:
Generelle
specifikationer
Strømbesparelse
Fabriksindstillede
Modes
Table 1. Fabriksindstillede Timing Modes
Lodret Frekvens
(kHz)
Vandret Frekvens
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync
Polaritet
(V/L)
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
MAC, 832 x 624
49.726
74.551
57.284
-/-
IBM, 640 x 350
31.469
70.086
25.175
+/-
IBM, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
IBM, 720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
VESA, 640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
46.875
75.000
43.500
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63.981
60.020
108.00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.00
+/+
VESA, 1280 x 1024
81.129
76.106
135.00
-/-
Display Mode
Table 2. PAL-udsendelsessystemer
Farvesystem
Lydsystem
Stereosystem
A2
B/G
Kanalsystem
CCIR
Tyskland, Østrig,
Schweiz, Holland
AUSTRALIEN
Australien
NICAM
CCIR
Sverige, Spanien,
Danmark, Norge,
Finland, Belgien,
Island, Portugal,
Malaysia, Singapore,
Thailand
Ukendt
CCIR
Indien, Israel,
Kuwait, Jordan,
Jugoslavien
NICAM
CCIR
PAL
I
Lande
Storbritannien,
Hongkong
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af
skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret
Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.
Lodret Frekvens
Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede
mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne
gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller
billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
U.S.A. :
Samsung Computer Products Customer Service
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (973)601-6001
http://www.samsungusa.com/monitor/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario L5N 6R3
Tel. : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (905) 542-1199
http://www.samsung.ca/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0,12/MIN.
http://www.samsung.de/
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1° Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
MEXICO :
Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.
Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo
Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700
Mexico D.F.
Tel. 01 57 47 51 00
Fax. 01 57 47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
RFC: SEM950215S98
EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA
Synkroniseringssignal
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
Synkroniserede signaler refererer til de standardsignaler, der kræves for at se de ønskede farver på
skærmen. De inddeles i lodrette og vandrette synkroniseringssignaler. Med disse signaler vises
almindelige farvebilleder med den angivne opløsning og frekvens.
Typer af synkroniseringssignaler
Adskilt
Dette er et skema til overførsel af individuelle lodrette synkroniseringssignaler
til skærmen.
Sammensat
Dette er et skema til kombination af lodrette synkroniseringssignaler til et
sammensat signal og overførsel af det til skærmen. Skærmen viser
farvesignalerne ved at adskille det sammensatte signal til oprindelige
farvesignaler.
Synkronisering i
forhold til grøn
Dette skema bruger ikke synkroniseringssignaler. I stedet for kombineres
lodrette og vandrette synkroniseringssignaler til et grønt signal, som overføres
til skærmen. Det bruges primært til arbejdsstationer.
Dot Pitch
Skærmbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des højere er
opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed: mm
Lodret Frekvens
Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren.
Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens.
Enhed: Hz
Eksempel: Hvis det samme lyssignal gentages 60 gange i sekundet, så kaldes det 60 Hz. I den
situation kan man se flimmer på skærmen. For at undgå dette problem anvendes en
flimmerfri mode med en lodret frekvens på mere end 70 Hz.
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes
den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz
Interlace og Non-Interlace Metoder
Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace metode, mens
det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace metoden anvendes for
de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den samme metode, som anvendes
for TV.
Plug & Play
Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmkvalitet for brugeren ved at gøre det muligt for
computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den internationale
standard VESA DDC for Plug & Play funktionen.
Opløsning
Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærmbilledet, kaldes 'opløsning'.
Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking, idet skærmen er i
stand til at vise flere billedinformationer.
Eksempel: Hvis opløsningen er 1024 x 768 betyder det, at skærmbilledet er sammensat af 1024
vandrette punkter (vandret opløsning) og 768 lodrette punkter (lodret opløsning).
Service
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance |
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following
warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced
radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and
Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal
Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC
20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be
suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the
connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor
and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage
rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type
(parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with
NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les
équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.
European Notice (Europe only)
Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and
the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community.
Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
z EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN55013:1990+A12:1994+A13:1996+A14:1999 - Radio Frequency Interference
z EN55020:1994+A11:1996+A12/A13/A14:1999 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
z EN60065:1997 or EN60095:1998 - Product Safety
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by
Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic
environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction
manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has
provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to
reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted
electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the
adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and other
electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the
products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic
equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or
later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important
from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity
generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions,
radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an
enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The
Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for
Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in
Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical
and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy
metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product
must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must
be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements
include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to
a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for
the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of
electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this
product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In
turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of
flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are
suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals,
due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers
fear that disturbances in foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain
organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous
system and in higher doses, causes lead poisoning.
z
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer
displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
z TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of
cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and
is toxic in high doses.
z TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of
mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components
concerned with the display unit.
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of
expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of
skin cancer (malignant melanoma).
z The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of
the product or its packaging.
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a
product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the
environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international
environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed
as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska
Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The
Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric
and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the
adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other
electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the
products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of
electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important
from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of
electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing
emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running
continuously and thereby consumes a lot of energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish
Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy
metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other
things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an
environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its
operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of
inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to
reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete
environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the
Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose
is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can
consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame
retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame
retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health
effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative*
processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the
printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer
displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99
requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or
electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic
in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also
demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the
labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light
system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on
removing this exception when a Mercury free alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit
boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing
increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant
melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous
system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the
inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is
designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental
requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that
also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to
reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance,
colour rendition and image stability.
Energy
z Energy-saving mode after a certain time ?beneficial both for the user and the environment
z Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
z The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental
management system such as EMAS or ISO 14 000
z Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with
scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has
been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our
labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over
the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
For bedre billede
Service
1. Juster computer-opløsningen og skærmens strålehastighed (opdateringsfrekvens) som beskrevet
nedenfor for at opnå den højeste billedkvalitet. Skærmens billedkvalitet kan være ujævn, hvis der
ikke ydes den højeste billedkvalitet i TFT-LCD.
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
{
{
Opløsning: 1280 x 1024
Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
2. TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 99,999%
nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der
kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan
have fuld tillid til produktet.
{
For eksempel, der er 3,932,160. TFT LCD pixels i dette produkt.
3. Ved rengøring af monitor og skærmflade, bør du kun bruge en blød klud med en smule af det
anbefalede rensemiddel, og derefter tørre efter med en tør klud. Husk ikke at være for
hårdhændet, idet dette kan medføre at der dannes mærker på skærmen.
4. Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du forbedre den ved at udføre "automatisk
indstillingsfunktion" for skærmbilledet, der vises, når du trykker på vinduets slukke-knap. Hvis der
stadig er forstyrrelser efter automatisk indstilling, anvendes FIN/GROV-justeringsfunktionen.
5. Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller slørethed.
Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du
skal være væk fra skærmen i længere tid.
Natural Color Software Program
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
Et af de seneste problemer man har haft i forbindelse med en computer er, at farverne på de billeder, der
trykkes ud på en printer, eller billeder der skanderes via en scanner eller digitalkamera, ikke er de
samme farver, som ses på skærmen.
Natural Color Software er løsningen på dette problem. Det er et farvestyringssystem, som er udviklet af
Samsung Electronics i samarbejde med Korea Electronics & Telecommunications Research Institute
(ETRI). Dette system kan kun fås med Samsung skærme, og det matcher monitorens skærmfarver med
output fra farveprintere og scannere.
For yderligere oplysninger, gå til Hjælp (F1) i softwareprogrammet.
Installation af Natural Color Software
Sæt den medleverede CD for Samsung monitoren ind i CD-ROM-drevet. Det første skærmbillede for
installation af programmet vises. Klik nu på Natural Color for at installere Natural Color software. Hvis du
ønsker at installere programmet manuelt, indsæt den medleverede Samsung CD i CD-ROM-drevet, klik
på [Start] tasten i Windows og vælg så [Execute].
Indtast D:\color\eng\setup.exe og tryk på tasten.
(Hvis CD'en ikke er i et D:\drev, indtastes det faktiske bogstav for drevet.)
Fjernelse af Natural Color Software Programmet
Vælg [Indstilling]/[Kontrolpanel] på startmenuen og dobbeltklik på [Tilføj/Fjern et program].
Vælg Natural Color fra listen og klik så på [Tilføj/Fjern] tasten.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
Enhver form for gengivelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt
forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i håndbogen eller for heraf følgende skader
som følge af levering, drift eller anvendelse af denne håndbog.
Samsung er det indregistrerede varemærke for Samsung Electronics Co., Ltd; Microsoft, Windows og
Windows NT er indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation; VESA, DPMS og DDC er
indregistrerede varemærker for Video Standards Association; ENERGY STAR navn og logo er
indregistrerede varemærker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Samsung Electronics Co., Ltd,
der er en ENERGY STAR Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR retningslinjer for
energibesparelse. Alle andre produkter, der omtales i håndbogen, er muligvis varemærker eller
indregistrerede varemærker for deres respektive ejere.
Download PDF

advertising