Samsung | C24A650X | Samsung C24A650X Bruksanvisning

Bruksanvisning
SyncMaster
C24A650X
C27A650X
C24A650U
C27A650U
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.
BN46-00083B-01
Innan du använder produkten
Copyright
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2011 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung
Electronics är förbjudet.
SAMSUNG- och SyncMaster-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.

En administrationsavgift kan tillkomma om

(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).

(b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).

Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Ikoner som används i den här handboken
Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen
kan skilja sig från vad som visas i bilderna.
Symboler för säkerhetsvarningar
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Varning!
Varning
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
Innan du använder produkten
2
Innan du använder produkten
Rengöring
Rengöring
Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Gör följande vid rengöring.
1. Stäng av bildskärmen och datorn.
2. Koppla från strömsladden från bildskärmen.
Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
3. Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.

Använd inte något rengöringsmedel som innehåller
alkohol, lösningsmedel eller tensider på bildskärmen.
!

Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
4. Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt vid
rengöring av utsidan av bildskärmen.
5. Anslut strömsladden till produkten efter rengöring av produkten.
6. Slå på bildskärmen och datorn.
!
Innan du använder produkten
3
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet

Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En ökad inre temperatur kan orsaka brand och
skada produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när du installerar
produkten.
Utseendet kan variera beroende på produkt.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Förvaring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 106) om insidan av bildskärmen behöver rengöras. (En avgift tas
ut.)
Säkerhetsföreskrifter
Elektricitet och säkerhet
Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Innan du använder produkten
4
Innan du använder produkten
Varning!
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter
löst.

Stötar eller brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.

Det kan leda till att eluttaget överhettas vilket i sin tur kan orsaka brand.
Ta inte i kontakten med våta händer.

Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.

En löst isatt elkontakt kan orsaka brand.
!
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).

Stötar eller skada kan uppstå.
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte några tunga föremål på
strömsladden.

En skadad strömsladd kan leda till stötar eller brand.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.

Stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort damm och annat skräp från stickkontakterna och eluttaget med en torr
trasa.
!

Annars kan brand uppstå.
Innan du använder produkten
5
Innan du använder produkten
Varning
Koppla inte från strömsladden när produkten används.

Produkten kan skadas av en elstöt.
Använd inte strömsladden till andra produkter än auktoriserade produkter som
tillhandahålls av Samsung.

!
Stötar eller brand kan uppstå.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.

Om problem uppstår med produkten kopplar du från strömsladden så att
produkten inte får någon ström.
!
Det går inte att stänga av strömmen till produkten helt genom att trycka på
strömbrytaren.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.

Stötar eller brand kan uppstå.
!
Installation
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.

Annars kan brand uppstå.
Undvik att placera produkten i trånga utrymmen med dålig ventilation, t.ex. en
bokhylla eller garderob.

Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar
brinna.
Förvara produktens plastförpackning utom räckhåll för barn.

Barnen kan kvävas.
!
Innan du använder produkten
6
Innan du använder produkten
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla,
lutande ytor med mera).

Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.

Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten
skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.

!
Stötar eller brand kan uppstå.
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.

Produktens livstid kan då förkortas eller brand uppstå.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.

Produkten kan falla och skada barn.
Varning
Var försiktig så att du inte tappar produkten när du flyttar den.

Produkten kan då skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.

Skärmen kan skadas.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre,
främre kanten av produkten inte skjuter ut.

Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.

Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Innan du använder produkten
7
Innan du använder produkten
Ställ ner produkten försiktigt.

Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder
finpartiklar, kemiska ämnen eller extrema temperaturer, eller på en flygplats eller
tågstation där produkten är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en
kraftig försämring av produktens prestanda.

Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 106) om du vill installera produkten på
ett sådant ställe.
Användning
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Försök inte att själv ta isär,
reparera eller ändra produkten.

Stötar eller brand kan uppstå.

Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 106) för reparation.
Innan du flyttar produkten måste du stänga av den med strömbrytaren och ta
bort alla kablar som är anslutna till produkten, inklusive strömsladden och
antennkabeln.
!

Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst (sida 106).
!

Stötar eller brand kan uppstå.
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.

Produkten kan falla och barn kan skadas allvarligt.
Om produkten faller eller utsidan skadas stänger du av produkten, tar bort
strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida 106).

Stötar eller brand kan annars uppstå.
Placera inte tunga föremål, leksaker eller godis på produkten.

Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksaken eller
godiset och orsaka allvarliga skador.
Innan du använder produkten
8
Innan du använder produkten
Ta bort strömsladden och rör inte antennkabeln under åska.

Stötar eller brand kan uppstå.
!
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.

Stötar eller brand kan uppstå.
!
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan
uppstå.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera
också lokalen omedelbart.
!
GAS

Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.

Rör inte strömsladden eller antennkabeln under åska.
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan
uppstå.
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära
produkten.

!
En explosion eller brand kan uppstå.
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.

Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar
brinna.
100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara
föremål (papper, tändstickor osv.) i produktens ventilationsspringor eller portar.

Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av
produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida
106).

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.

Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av
produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida
106).

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Innan du använder produkten
9
Innan du använder produkten
Varning
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända
bilder och defekta pixlar.

!
Om du inte tänker använda produkten under en längre tid aktiverar du
strömsparläget eller en skärmsläckare.
-_!
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen
under en längre tid (semester med mera).

Annars kan ansamlat damm, överhettning, elstötar eller elläckage orsaka
brand.
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.

Synen kan försämras.
!
Placera inte likströmsadaptrar tillsammans.

Annars kan brand uppstå.
Ta bort plastförpackningen från likströmsadaptern innan du använder den.

Annars kan brand uppstå.
Utsätt inte likströmsenheten för vatten.

Stötar eller brand kan uppstå.

Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller
snö.

Var noga med att likströmsadaptern inte blir blöt när du torkar golvet.
Placera inte likströmsadaptern i närheten av någon värmekälla.

Annars kan brand uppstå.
Se till att ventilationen är god kring likströmsadaptern.
!
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
!
Innan du använder produkten
10
Innan du använder produkten
Håll inte bildskärmen uppochner och flytta den inte genom att hålla i foten.

Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.

Stötar eller brand kan uppstå.
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.

Risken för trötta ögon minskar.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan
vara mycket varm.
Förvara de mindre tillbehören som hör till produkten utom räckhåll för barn.
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
!

Barnens fingrar eller händer kan annars fastna och skadas.

Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar
personskador.
Placera inte tunga föremål på produkten.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Innan du använder produkten
11
Innan du använder produkten
Rätt hållning vid produktanvändning
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:

Sitt med rak rygg.

Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något
på skärmen.
Ögonen ska vara rakt framför skärmen.

Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.

Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.

Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.

Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är
placerade mot golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
Innan du använder produkten
12
Innehållsförteckning
INNAN DU ANVÄNDER
PRODUKTEN
FÖRBEREDELSER
ANVÄNDA "HUB
MONITOR"
2
Copyright
2
2
Ikoner som används i den här handboken
Symboler för säkerhetsvarningar
3
Rengöring
3
4
4
Rengöring
Säkra installationsutrymmet
Förvaring
4
Säkerhetsföreskrifter
4
6
8
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
12
Rätt hållning vid produktanvändning
18
Kontrollera innehållet
18
19
Packa upp
Kontrollera delarna
21
Delar
21
23
Knappar på framsidan
Baksidan
25
Installation
25
26
26
27
28
29
Montera stativet
Justera produktens lutning och höjd
Rotera skärmen
Ansluta och koppla från donglen för trådlös
anslutning (Rx)
Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
Antistöldlås
30
"MagicRotation Auto"
31
Om "HUB Monitor"
32
Programvaruinstallation för "HUB
Monitor"
32
Installera "Samsung HUB Monitor Setup"
Innehållsförteckning
13
Innehållsförteckning
ANSLUTA OCH ANVÄNDA
EN KÄLLENHET
SKÄRMINSTÄLLNING
34
Ansluta produkten till en dator för
användning av "HUB Monitor"
34
38
Ansluta till en dator via Trådlös USB
Ansluta till en dator via USB-kabeln
39
Använda "HUB Monitor"
39
41
Använda produkten som en USB HUB
Ansluta till LAN
42
Konfigurera HUB Monitor IP
42
43
Dynamisk IP
Fast IP
46
Observera följande innan du använder
läget Trådlös USB eller USB
47
Före anslutning
47
Kontrollpunkter före anslutning
48
Ansluta och använda en dator
48
50
51
52
Ansluta till en dator
Installation av drivrutiner
Ställa in den optimala upplösningen
Ändra upplösningen med datorn.
55
Ansluta hörlurar
56
Ansluta strömmen
57
MAGIC
57
59
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Color
60
Ljus
60
Konfigurera Ljus
61
Kontrast
61
Ställa in Kontrast
62
Skärpa
62
Ställa in Skärpa
Innehållsförteckning
14
Innehållsförteckning
STÄLLA IN TON
ÄNDRA STORLEK PÅ
ELLER FLYTTA SKÄRMEN
63
Grov
63
Justera Grov
64
Fin
64
Justera Fin
65
Svarstid
65
Ställa in Svarstid
66
Röd
66
Ställa in Röd
67
Grön
67
Ställa in Grön
68
Blå
68
Ställa in Blå
69
Färgton
69
Konfigurera inställningarna för Färgton
70
Gamma
70
Ställa in Gamma
71
Bildstorlek
71
Ändra Storlek för bild
72
H-position och V-position
72
Ställa in H-Position och V-Position
73
Meny H-position och Meny V-position
73
Ställa in Meny H-position och Meny Vposition
Innehållsförteckning
15
Innehållsförteckning
INSTÄLLNINGAR OCH
ÅTERSTÄLLNING
74
HUB
74
75
76
77
78
79
79
Auto trådlös anslutning
Trådlös anslutning
USB-anslutning
Analog
HDMI
USB-laddning
Trådlöst ID
80
ECO
80
82
85
86
Eco-rörelsesensor
Eco-ljussensor
Eco-spar
Visa Eco-ikon
88
Menytransparens
88
Ändra Menytransparens
89
Språk
89
Ändra Språk
90
PC/AV-läge
90
Ställa in PC/AV-läge
91
Autokälla
91
Ställa in Autokälla
92
Visa tid
92
Ställa in Visa tid
93
Knappupprepn.tid
93
Ställa in Knappupprepn.tid
94
Anpassad tangent
94
Konfigurera Anpassad tangent
95
Off Timer på/av
95
Ställa in Off Timer på/av
96
Inst. Off Timer
96
Ställa in Inst. Off Timer
Innehållsförteckning
16
Innehållsförteckning
INFORMATION MENY OCH
ANNAT
FELSÖKNINGSGUIDE
SPECIFIKATIONER
APPENDIX
97
Återställ
97
Återställa till standardinställningarna (Återställ)
98
INFORMATION
98
Visa INFORMATION
98
Konfigurera Ljus i startskärmen
99
Gör detta innan du kontaktar Samsungs
kundservice
99
99
99
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
102
Vanliga frågor
103
Allmänt
104
Energispar
105
Tabell för standardsignalläge
106
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE
108
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
109
Terminologi
INDEX
Innehållsförteckning
17
1
1.1
Förberedelser
Kontrollera innehållet
1.1.1 Packa upp
1
Öppna förpackningen. Var försiktig så att du inte skadar produkten om du öppnar förpackningen
med ett vasst föremål.
2
Ta bort plasten från produkten.
3
Kontrollera delarna och ta bort skumplast och plastpåsen.
4

Utseendet hos de faktiska komponenterna kan variera från bilden som visas.

Den här bilden är endast i beskrivande syfte.
Förvara kartongen på en torr plats så att den kan användas när du flyttar på produkten i framtiden.
1 Förberedelser
18
1
Förberedelser
1.1.2 Kontrollera delarna

Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av om något saknas.

Utseendet hos de faktiska delarna kan variera från bilden som visas.
Komponenter
Snabbstartguide
Garantikort
(ej tillgänglig på alla platser)
Bruksanvisning
Trådlös anslutningsdongle(Tx)
Trådlös anslutningsdongle(Rx)
Fotplatta
(Säljs separat för modellerna
C24A650U och C27A650U)
(Säljs separat för modellerna
C24A650U och C27A650U)
Strömkabel
DC-strömadapter
USB 3.0-kabel
D-Sub-kabel
HDMI-kabel (tillval)
USB-könbytare
(Säljs separat för modellerna
C24A650U och C27A650U)
Komponenterna kan variera på olika platser.
1 Förberedelser
19
1
Förberedelser
USB-könbytare (Säljs separat för modellerna C24A650U och C27A650U)
Om dongeln för trådlös anslutning inte går att ansluta till din bärbara dator, ansluter du den med USBkönbytaren.
Delar som säljs separat
Följande delar kan köpas hos närmaste återförsäljare.
LAN-kabel
HDMI-DVI-kabel
1 Förberedelser
20
1
1.2
Förberedelser
Delar
1.2.1 Knappar på framsidan
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
Ikoner
Beskrivning

Öppna eller stäng menyn på skärmen eller gå tillbaka till den
föregående menyn.

OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås
menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag.
Du låser menyreglaget genom att trycka på menyknappen [ MENU ] i
fem sekunder.
MENU
Du låser upp det låsta menyreglaget genom att trycka på
menyknappen [ MENU ] i över fem sekunder.
Om OSD-kontrollen är låst

kan Ljus och Kontrast ändras och INFORMATION visas.

Funktionen som konfigurerades som Anpassad tangent innan
OSD-kontrollen låstes kan användas genom att trycka på
knappen [ HUB ].
1 Förberedelser
21
1
Förberedelser
Ikoner
Beskrivning
Konfigurera Anpassad tangent och tryck på [ HUB ]. Följande alternativ
aktiveras.
HUB
HUB - ECO - MAGIC - Bildstorlek
För att konfigurera Anpassad tangent går du till INST. & ÅTERST.
→
Anpassad tangent och väljer önskat läge.
Flytta till den övre eller nedre menyn eller ändra värdet för ett alternativ på
menyn på skärmen.
Ändra skärmens ljusstyrka.
Volym(VOL) kan ändras om en kabel är ansluten till porten [HDMI IN].
Bekräfta ett menyval.
Om du trycker på knappen [
] när menyn på skärmen inte visas
ändras inmatningsskällan (Trådlös USB/USB/Analog/HDMI). Om du
slår på produkten eller ändrar inmatningskälla genom att trycka på
knappen [
] visas ett meddelande med information om den
ändrade inmatningskällan i det övre vänstra hörnet av skärmen.
Tryck på knappen [AUTO] för att justera skärminställningarna
automatiskt.
AUTO

Endast tillgängligt i läget Analog.

Om du ändrar upplösningen i visningsegenskaper aktiveras
funktionen Autojustering.
Slå på eller av skärmen.
Strömlampan lyser när produkten fungerar normalt.
(Strömindikator)

Se "10.2 Energispar" för information om energisparfunktionen.

Sänk strömförbrukningen genom att koppla från strömsladden
när du inte tänker använda produkten under en längre tid.

Strömlampan ändras till röd om en trådlös
kommunikationsanslutning upprättas.
1 Förberedelser
22
1
Förberedelser
1.2.2 Baksidan
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
DC 14V
HDMI IN
RGB IN
LAN
WIRELESS LAN ADAPTER
Port
Beskrivning
Anslut likströmsadaptern.
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
Anslut till en dator med D-SUB-kabeln
Anslut till ett nätverk med LAN-kabeln.
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
Anslut till en källenhet med en USB-kabel. Fungerar med USB-kablar
version 2,0 och lägre.
Anslut till en källenhet med en USB-kabel. Fungerar med USB-kablar
version 3.0 och lägre.
1 Förberedelser
23
1
Förberedelser
Port
Beskrivning
Anslut till en dator med en USB-kabel.
Porten kan endast användas för anslutning av en dator.
Anslut till hårdvarulåset för trådlös anslutning (Rx).
1 Förberedelser
24
1
1.3
Förberedelser
Installation
1.3.1 Montera stativet
Placera en skyddsfilt eller kudde
på en plan yta. Placera sedan
produkten med skärmen nedåt
ovanpå filten eller kudden.
För in stativbasen på stativet i
pilens riktning.
Ta inte bort låspinnen tills du har
slutfört monteringen av stativet.
Dra åt skruven ordentligt på
undersida av basen.
När du har installerat stativet
placerar du produkten i upprätt
läge.
Du kan ta bort låspinnen och
justera stativet nu.
- Varning
Håll inte bara i stativet om du
håller produkten upp-och-ned.
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
1 Förberedelser
25
1
Förberedelser
1.3.2 Justera produktens lutning och höjd
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.

Avlägsna låspinnen för att justera höjden.

Skärmens lutning och höjd kan justeras.

Håll uppe i mitten av produkten och ändra försiktigt höjden.
1.3.3 Rotera skärmen
Du kan rotera skärmen så som visas nedan.

Se till att dra ut stativet helt innan du roterar skärmen.

Om du roterar skärmen utan att ha dragit ut stativet helt kan skärmens hörn slå i golvet och
skadas.

Rotera inte skärmen moturs. Skärmen kan skadas.
1 Förberedelser
26
1
Förberedelser
1.3.4 Ansluta och koppla från donglen för trådlös anslutning (Rx)
Ansluta donglen för trådlös anslutning (Rx)
Ta bort den trådlösa anslutningsdonglen (Rx)
1 Förberedelser
27
1
Förberedelser
1.3.5 Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
Före installation
Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
Placera en skyddsfilt eller kudde
på en plan yta. Placera sedan
produkten med skärmen nedåt
ovanpå filten eller kudden.
Lossa skruven på produktens
baksida.
Lyft och avlägsna stativet.
Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
2
1
A
3
4
B
A Fäst väggstativet eller skrivbordsstativet här
B Konsol (säljs separat)
Räta in spåren och dra åt skruvarna på konsolen ordentligt på produkten med motsvarande delar på det
väggstativ eller skrivbordsstativ du vill fästa.
1 Förberedelser
28
1
Förberedelser
Obs!

Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.

Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.

Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts eller
av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.

Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på egen
hand.

För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm eller
längre bort från väggen.

Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer standarder.
1.3.6 Antistöldlås
Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten
för detaljer. Låsenheten säljs separat
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en
bordsskiva.
2
3
4
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
Lås låsenheten.

En antistöldlåsenhet kan köpas separat.

Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.

Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
1 Förberedelser
29
1
1.4
Förberedelser
"MagicRotation Auto"
Funktionen "MagicRotation Auto" upptäcker att bildskärmar utrustade med en rotationssensor roteras
och roterar då även Windows-skärmen.
[Programvaruinstallation]
1
2
Sätt i den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-ROM-enheten.
Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.
Efter installationen visas menyn på skärmen på samma språk som operativsystemet.
(Det här följer de grundläggande reglerna för Windows.)
[Varning!]
1
2
Endast kompatibelt med Windows 7 (32 eller 64 bitar)
Kompatibelt med grafikkort som följer standarderna DDC/CI och MS API.
Om det grafikkort som används inte följer de nyss nämnda standarderna kanske funktionen
"MagicRotation Auto" inte är tillgänglig.
3
Maximera prestanda för funktionen genom att uppdatera drivrutinen för grafikkortet till den senaste
versionen.
4
Det finns fjorton språk tillgängliga som installationsspråk.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Om en annan orientering än läget "Liggande" väljs i skärmupplösningsmenyn i Windows 7 kanske
funktionen "MagicRotation Auto" inte fungerar korrekt.
6
Menyn på skärmen visas om bildskärmen roteras. När bildskärmen roteras kan processen för
omkonfigurering av skärmen visas eller så kan skärmbilden delvis låsa sig, beroende på grafikkort.
Det här utförs av Windows-operativsystemet och beror inte på produkten.
7
Om du inte vill att skärmen ska roteras automatiskt när bildskärmen roteras trycker du ner Windowsoch L-tangenten samtidigt så låses Windows-operativsystemet. Om det inte går att låsa
operativsystemet beror det på begränsningar i Windows API och inte på produkten.
8
Den här funktionen är inte tillgänglig när ingångskällan är Trådlös USB eller USB.
1 Förberedelser
30
2
Använda "HUB Monitor"
Du använder funktionen "HUB Monitor" genom att ansluta produkten till en dator via funktionen
Wireless USB eller en USB-kabel. Med "HUB Monitor" kan produkten fungera som en hubb så
att du kan styra en ansluten enhet från produkten utan att behöva ansluta till en dator.
2.1
Om "HUB Monitor"
"HUB Monitor" är ett HUB-system utvecklat separat av Samsung och tillåter dig att kontrollera en
handdator med liten skärm och ett begränsat antal tillgängliga in-/utgångsportar.
Minidatorer och bärbara datorer är praktiska att ta med sig men ofta opraktiska på kontoret eller hemma.
Genom att ansluta en bärbar dator till den här produkten som har funktionen "HUB Monitor", kan du visa
den lilla datorskärmen på en större skärm. Med funktionen HUB kan du styra flera enheter samtidigt från
den bärbara datorn även om den har ett begränsat antal in- och utmatningsportar.
Den högteknologiska trådlösa USB-funktionen tillåter dig att ansluta en handdator till produkten trådlöst
och, via produkten, uppleva olika multimediainnehåll sparade på handdatorn.
Du kan också använda tre bildskärmar genom att ställa in bildskärmsinställningarna.
2 Använda "HUB Monitor"
31
2
2.2
Använda "HUB Monitor"
Programvaruinstallation för "HUB Monitor"
Installera den programvara som följer med produkten på datorn.
Besök www.samsung.com och uppgradera drivrutinen regelbundet om du vill maximera prestandan hos
HUB Monitor.
2.2.1 Installera "Samsung HUB Monitor Setup"
Den här programvaran behövs om du vill använda funktionen HUB Monitor. Programvaruinstallationen
kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksvillkor på datorn.
1
2
3
4
Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
Klicka på knappen "Installing the Software".
Klicka på installationsprogrammet "Samsung HUB Monitor Setup".
Kontrollera modellnamnet som anges på etiketten nere till höger på produktens baksida. Installera
sedan överensstämmande program för modellen, genom att följa instruktionerna.
För modell CA650X klickar du på ikonen [

] för att installera överensstämmande program.
Detta gäller om du vill ansluta produkten till datorn trådlöst med en dongle för trådlös anslutning.
(Produkten kan också anslutas till datorn genom en kabel med en USB 3.0-kabel).

Välj det land där du vill använda produkten när du ska installera drivrutinen första gången.
Om du använder produkten i ett annat land än det du har valt kan det strida mot lagen.

Om det inte visas ett programinstallationsfönster i huvudfönstret installerar du "Samsung
HUB Monitor Setup" med exe-filen ("CA650X_Wireless_HUB_Monitor.exe") på CDROM-skivan.
För modell CA650U klickar du på ikonen [
program.

] för att installera överensstämmande
Detta gäller om du vill ansluta produkten till datorn med kabelförsedd anslutning med en USB
3.0-kabel.
5

Om du vill ansluta produkten till datorn med trådlös anslutningsdongle (säljs separat),
installerar du programmet för CA650X [
]. CA650U-modellen levereras inte med
dongle för trådlös anslutning. Donglen kan köpas hos närmaste återförsäljare.

Om det inte visas ett programinstallationsfönster i huvudfönstret installerar du "Samsung
HUB Monitor Setup" med exe-filen ("CA650U_USB_HUB_Monitor.exe") på CD-ROMskivan.
Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.
2 Använda "HUB Monitor"
32
2
Använda "HUB Monitor"
6
När du har installerat "Samsung HUB Monitor Setup" anpassar du inställningarna för
ljudutmatningsporten efter behov.
Kontrollpanelen
→ Ljud → Högtalare → Konfigurera högtalare
1
2
3
4
Programvaran "Samsung HUB Monitor Setup" består av "Samsung Wireless HUB Monitor" och
"Samsung Wireless Monitor". Du tar bort programvaran genom att gå till Start
→
→
Inställningar
Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program på datorn. Markera
"Samsung Wireless HUB Monitor" och "Samsung Wireless Monitor" i listan och klicka på Ändra/Ta
bort. (Endast tillämpligt när programmet [
] installeras med exe-filen
("CA650X_Wireless_HUB_Monitor.exe").)
2 Använda "HUB Monitor"
33
2
2.3
Använda "HUB Monitor"
Ansluta produkten till en dator för användning av "HUB
Monitor"
Anslut produkten till en dator via Wireless USB och USB-kabeln.
När du anslutit produkten och datorn via Wireless USB och USB-kabeln kan du lyssna på ljud genom att
ansluta hörlurar eller högtalare till [
] på produkten. (Ej tillgängligt när D-SUB- eller HDMI-DVI-kabeln är
ansluten.)
Om en dator är ansluten går produkten automatiskt över till läget för den identifierade inmatningskällan.
Om flera källenheter är anslutna till produkten ändras inmatningskällan med följande prioritetsordning,
från vänster till höger. Läget Trådlös USB > USB > Analog > HDMI.
När du ansluter produkten till en dator första gången väljs den optimala upplösningen (1920 x 1080)
automatiskt och bildskärmen ställs in på utökat läge. När du senare ansluter produkten till datorn
kommer anpassade upplösningsinställningar att användas.
När flera skärmutgångsportar på datorn är anslutna till HUB Monitor kan olika signaler sändas ut
beroende på datorns systemspecifikationer.
2.3.1 Ansluta till en dator via Trådlös USB

CA650U-modellen levereras inte med dongle för trådlös anslutning. Donglen kan köpas hos
närmaste återförsäljare.

Strömlampan ändras till röd om en trådlös kommunikationsanslutning upprättas.
CSM
WIRELESS USB
WIRELESS LAN ADAPTER
Du använder funktionen Wireless USB genom att ansluta det hårdvarulås för trådlös anslutning (Rx) som
följer med produkten till [WIRELESS LAN ADAPTER]-porten på produkten. Anslut sedan hårdvarulåset
för trådlös anslutning (Tx) till USB-porten på datorn. Hårdvarulåset för trådlös anslutning möjliggör en
2 Använda "HUB Monitor"
34
2
Använda "HUB Monitor"
trådlös anslutning mellan produkten och en dator. Det hårdvarulås som är ansluten till datorn bör peka
mot produkten för maximal signalmottagning.
Den trådlösa kommunikationen kan påverkas av den omgivande miljön. Placera inte något föremål eller
annat hinder mellan bildskärmen och datorn. Föremålet kan påverka signalstyrkan för överföring/
mottagning.

Se till att mottagaren (hårdvarulåset) på HUB Monitor är på samma nivå som och vänt mot
mottagaren (hårdvarulåset) på datorn.
Bordet kan utgöra ett hinder och minska den trådlösa överföringens prestanda om mottagaren
(hårdvarulåset) på HUB Monitor inte placeras på samma nivå som sändaren (hårdvarulåset) på
datorn. Problemet kan uppstå även om hårdvarulåsen är vända mot varandra.

Signalsändarens/-mottagarens signal kan påverka videoprestandan eller speluppspelningen (hackig
eller seg video).

Maximera överföringen/mottagningen genom att ansluta sändaren (hårdvarulåset) till den USB-port
(på någon sida av den bärbara datorn) som är närmast mottagaren (hårdvarulåset) på HUB Monitor.

Maximera prestanda för den trådlösa kommunikationen genom att se till att datorn befinner sig inom
70 cm från mottagaren (hårdvarulåset) på HUB Monitor. Se till att datorn och bildskärmen är
placerade på samma bord eller i samma höjd. Annars kan signalen för överföring/mottagning
försämras.

Om HUB Monitor används på en stålskiva försämras den trådlösa prestandan.

Placera inte något föremål som kan hindra signalöverföringen framför produkten. Föremålet kan
försämra signalmottagningen.

Det går inte att ansluta produkten trådlöst till flera datorer, eller flera produkter till en dator, på en och
samma gång.
Ansluta till en dator via Trådlös USB
1
Installera "Samsung HUB Monitor Setup" på datorn och anslut hårdvarulåset till USB-porten på
datorn.
2
Ändra inmatningskällan till Wireless genom att trycka på [
].
2 Använda "HUB Monitor"
35
2
Använda "HUB Monitor"
3
Dubbelklicka på ikonen "Wireless Display Manager" som skapas på skrivbordet. Följande skärm
visas.
Det finns fem olika nivåer för signalstyrka.
Alla fem indikatorstaplar för signalstyrkan, inklusive den gröna stapeln, tänds när signalstyrkan är
starkast. Den svagaste signalstyrkan aktiverar bara den röda stapeln.
Följande skärm, "Guiden Ny maskinvara", kan visas när produkten försöker ansluta till en dator
via Wireless USB. Fortsätt med installationen genom att följa de anvisningar som visas.
4
Dubbelklicka på hubbövervakaren så öppnas följande skärm.
Om en anslutning är etablerad mellan produkten och datorn visas [
signalstyrka (se nedan) och datorskärmen visas på produkten. Om [
] över staplarna för
] inte visas har inte någon
anslutning etablerats mellan produkten och datorn.
2 Använda "HUB Monitor"
36
2
Använda "HUB Monitor"
5
Högerklicka på Ansluten skärm så visas kontextmenyn nedan.

Koppla från: Stänga av den trådlösa anslutningen mellan produkten och datorn.

Ange som standard: Ge högsta prioritet för produkten att ansluta till datorn när en trådlös
signal upptäcks. En stjärna visas bredvid bildskärmsikonen om produkten är inställd som
standardbildskärm.

Byt namn: Anpassa namnet på den anslutna bildskärmen.
Programmet aktiveras automatiskt så att du kan använda Wireless USB-anslutningen även när
fönstret "Wireless Display" är stängt.
Ansluta med Wireless USB automatiskt/manuellt
Använd menyn på skärmen och ange På för Auto trådlös anslutning under HUB. En Wireless USBanslutning etableras automatiskt om produkten befinner sig inom 70 cm från datorn. Hösta prioritet ges
till Wireless USB-anslutningen även när produkten är i strömsparläge eller är ansluten till en annan
inmatningskälla (Analog/HDMI/USB). Meddelandet Ansluter till dator… visas medan anslutningen
upprättas.
Du etablerar en Wireless USB-anslutning när Av är angett för Auto trådlös anslutning genom att tycka
på [
]. Läget ändras då till Trådlös USB. Meddelandet Ansluter till dator… visas medan
anslutningen upprättas. Om Wireless USB-läget avaktiveras återställs automatiskt det föregående läget.
2 Använda "HUB Monitor"
37
2
Använda "HUB Monitor"
2.3.2 Ansluta till en dator via USB-kabeln
Anslut USB-kabeln till [
] på baksidan av produkten och till USB-porten [
] på datorn.
Du kan använda en USB 2.0-kabel för att ansluta produkten till en dator. Datorn måste dock ha stöd för
USB 3.0 för att USB 3.0-funktionen ska fungera så bra som möjligt.
Anslut till en dator med USB-kabeln
1
2
3
Anslut en stationär dator till produkten med USB-kabeln.
Ändra inmatningskällan för produkten till USB-läge genom att trycka på [
].
Produkten visar datorskärmen om anslutningen etableras.
Ansluta med USB-kabel automatiskt/manuellt
Inmatningskällan ändras automatiskt till USB-läge om du ansluter produkten till datorn med en USBkabel. USB-läget ges högsta prioritet även om produkten är i strömsparläge eller ansluten till en annan
källa (Analog/HDMI). Om inmatningskällan inte automatiskt ändras till USB-läge trycker du på [
]
så ändras läget till USB.

Högsta prioritet ges till läget Wireless USB om produkten är ansluten via Wireless USB och en
USB-kabel samtidigt.

Om du kopplar från USB-kabeln återställs automatiskt det föregående läget.
2 Använda "HUB Monitor"
38
2
2.4
Använda "HUB Monitor"
Använda "HUB Monitor"
HUB Monitor är endast tillgängligt när produkten är ansluten till en dator via Wireless USB eller med en
USB-kabel.
2.4.1 Använda produkten som en USB HUB
När produkten används som en hubb kan du ansluta och använda olika källenheter med produkten
samtidigt.
Det går inte att ansluta flera källenheter till en dator samtidigt eftersom datorn har ett begränsat antal inoch utmatningsportar. Med HUB-funktionen på produkten kan du arbeta effektivare genom att ansluta
flera källenheter till USB-portarna på produkten samtidigt, utan att ansluta dem till någon dator.

Produkten fungerar med en USB 2.0-kabel. Datorn måste dock ha stöd för USB 3.0 för att HUBfunktionen ska fungera så bra som möjligt.

Om du har kommunikationsproblem med en dator som har USB 3.0-funktion ska du hämta och
installera den senaste versionen av drivrutinen från datortillverkaren.
Använda produkten som en USB-hubb
WIRELESS LAN ADAPTER
Om du ansluter många källenheter till datorn kan det se rörigt ut med alla kablar runt datorn. Om du
ansluter enheterna direkt till produkten slipper du röran.

Om du vill att en källenhet ska upptäckas och startas snabbare ansluter du enheten till den blå
USB 3.0-porten på baksidan av produkten

En extern hårddisk för lagring kräver en extern strömkälla. Se till att ansluta den till ett eluttag.
2 Använda "HUB Monitor"
39
2
Använda "HUB Monitor"
WIRELESS LAN ADAPTER
Anslut en mobil IT-enhet, t.ex. en MP3-spelare eller en smart telefon, till produkten när den är ansluten till
en dator. Du kan då använda enheten från datorn eller byta batteri i den.

Om du vill ladda batteriet i en enhet ansluter du enheten till den blå USB 3.0-porten på baksidan av
produkten.

Det går att ladda batteriet i strömsparläge men inte när produkten är avstängd.

Lägg märke till att batteriet inte laddas om strömsladden inte är ansluten till ett eluttag.
WIRELESS LAN ADAPTER
Anslut flera källenheter till produkten och använd den enhet du vill genom att ändra inmatningskällan.
2 Använda "HUB Monitor"
40
2
Använda "HUB Monitor"
2.4.2 Ansluta till LAN
Med "HUB Monitor" kan du använda Internet från en dator när du ansluter en LAN-kabel till produkten
(om produkten är ansluten till datorn), utan att behöva ansluta LAN-kabeln direkt till datorn.
Det är möjligt genom att en inbyggd krets överför data som tas emot via LAN-kabeln till datorn som en
konverterad USB-signal.
Ansluta till ett lokalt nätverk via Wireless USB
LAN
WIRELESS LAN ADAPTER
Ansluta till ett lokalt nätverk via en USB-kabel
LAN
Det går inte att ansluta produkten till flera datorer, eller flera produkter till en dator, på en och samma
gång.
2 Använda "HUB Monitor"
41
2
2.5
Använda "HUB Monitor"
Konfigurera HUB Monitor IP
1
När du har installerat den integrerade drivrutinen för HUB Monitor går du till Kontrollpanelen
Nätverk och Internet
2
→
→ Nätverks- och delningscenter → Ändra inställningar för nätverkskort.
Du kan se att följande två enheter visas.
a.
Användardatorns nätverksenhet
b.
Nätverksenhet i HUB Monitor (USB-till-Ethernet-adapter)
De två enheterna ovan refererar till datorns nätverksenhet och nätverksenheten i HUB Monitor.
Om du vill använda Internet med hjälp av nätverket i HUB Monitor konfigurerar du
nätverksinställningarna på följande sätt, i enlighet med den typ av IP-adressering du kommer att
använda.
2.5.1 Dynamisk IP
Läget för dynamisk IP-adress konfigurerar automatiskt nätverksinställningarna på datorn med data som
skickas av en server, vilken utdelar en IP-adress. Detta är möjligt tack vare tjänsten ”DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol)”. Tjänsten består av tre steg: En begäran om tilldelning av IP-adress skickas
till DHCP-servern när datorn startar, DHCP-server som tar emot begäran skickar nätverksinformation så
som IP-adress till datorn, och den nätverksinformation som skickas registreras automatiskt i
nätverksinställningarna på datorn. DHCP-tjänsten är särskilt bekväm och användbar i en miljö där flera
datorer används. Teoretisk ändras IP-adressen varje gång datorn startar (eller när en begäran om
tilldelning av IP skickas), men i många fall är det den befintliga IP-adressen som tilldelas igen. En Internetrouter har två roller: Skapa en privat IP-adress (NAT-tjänst) och tilldelar automatiskt IP-adress till varje
dator (DHCP-tjänst) samtidigt.
När du använder nätverket i HUB Monitor eller den bärbara datorns nätverk ska du endast sätta i
nätverkskabeln i en av enheterna. Annars kan det uppstå en systemkrasch.
Dynamisk IP-användare
1
2
För att använda en dynamisk IP-adress ska du ansluta ett LAN till HUB Monitor.
Sedan går du till menyn för nätverksinställningar och aktiverar nätverksenheten i HUB Monitor (välj
Använd).
2 Använda "HUB Monitor"
42
2
Använda "HUB Monitor"
Gå till Kontrollpanelen
→
Nätverk och Internet
→
Nätverks- och delningscenter
→
Ändra
inställningar för adapter. Högerklicka sedan på nätverksenheten i HUB Monitor (märkt ”LAN9512/
LAN9514 USB 2.0 till Ethernet 10/100 Adapter #7”) och välj Använd.
3
Kontrollera med menyn för nätverksegenskaper att IP-adressläget för nätverksenheten i HUB
Monitor är inställt på Auto.
Gå till Kontrollpanelen
→
Nätverk och Internet
→
Nätverks- och delningscenter
→
Ändra
inställningar för adapter. Högerklicka sedan på nätverksenheten i HUB Monitor (märkt ”LAN9512/
LAN9514 USB 2.0 till Ethernet 10/100 Adapter #7”).
Välj Egenskaper
→
Internet-protokoll version 4 (TCP/IPv4)
→
Egenskaper.
2.5.2 Fast IP
För att konfigurera IP-adressen (privat eller offentlig) på datorn måste någon (oftast ett serversystem)
distribuera och tilldela datorn en IP-adress. En offentlig IP-adress tilldelas av din Internet-leverantör och
en privat IP-adress tilldelas av din Internet-router. Du kan välja om du vill konfigurera IP-adressen på
datorn automatiskt eller manuellt. Läget för fast IP-adress används för att ange en IP-adress manuellt.
Läget för fast IP-adress är lämpligt när datorns IP-adress inte ska ändras (som för en fildelningsserver)
och generellt sett inte används, förutom under sådana speciella förhållanden.
När du använder nätverket i HUB Monitor eller den bärbara datorns nätverk ska du endast sätta i
nätverkskabeln i en av enheterna. Annars kan det uppstå en systemkrasch.
2 Använda "HUB Monitor"
43
2
Använda "HUB Monitor"
Fast IP-användare
1
2
Ange LAN-nätverk för notebook PC som Använd inte.
Gå till Kontrollpanelen
→ Nätverk och Internet → Nätverks- och delningscenter → Ändra
inställningar för adapter. Sedan högerklickar du på notebook PC:ns nätverksenhet och väljer
Använd inte.
3
Högerklicka på nätverksenheten i HUB Monitor (märkt ”LAN9512/LAN9514 USB 2.0 till Ethernet 10/
100 Adapter #7”) och välj Använd.
Se till att utföra den här processen innan du konfigurerar IP.
4
Konfigurera fast IP. Tilldela den fasta IP-adressen som anvisats till nätverksenheten i HUB Monitor.
Gå till Kontrollpanelen
→
Nätverk och Internet
→
Nätverks- och delningscenter
→
Ändra inställningar för adapter. Högerklicka sedan på nätverksenheten i HUB Monitor (märkt
”LAN9512/LAN9514 USB 2.0 till Ethernet 10/100 Adapter #7”), välj Egenskaper
protokoll version 4 (TCP/IPv4)
→
→
Internet-
Egenskaper, och konfigurera den fasta IP:n och DNS-
inställningarna.
2 Använda "HUB Monitor"
44
2
Använda "HUB Monitor"
5
Efter konfigurering av IP klickar du på OK. Följande meddelande visas.
En fast IP får endast tilldelas en nätverksenhet. Följande meddelande visas om samma fasta IP
tilldelas nätverksenheten för både notebook PC:n och HUB Monitor. (Kontrollera att
nätverksenheten som inte används är inställd som Använd inte.)
Välj Nej i meddelandefönstret.
Om du vill använda den bärbara datorns lokala nätverk ställer du in nätverket i HUB Monitor på
Använd inte och den bärbara datorns nätverksenhet på Använd. Konfigurera sedan IPinställningarna.
6
Klicka på Stäng.
2 Använda "HUB Monitor"
45
2
2.6
Använda "HUB Monitor"
Observera följande innan du använder läget Trådlös USB
eller USB
1
De flesta spel kräver hög upplösning och snabb svarstid. När du spelar rekommenderar vi att du
använder läget Analog eller HDMI istället för Trådlös USB eller USB. Observera att det inte går att
spela eller titta på filmer i lägena Trådlös USB och USB på ett Windows XP- eller VISTAoperativsystem.
2
Det kan ta en stund att aktivera Trådlös USB eller USB om läget används för första gången eller
standby-läget avaktiveras på datorn.
3
För att använda funktionen USB HUB när skärmen är i läget USB (när skärmen är ansluten till USB
2.0-porten på datorn) eller i läget Trådlös USB är det bäst att ansluta en USB-kabel till den svarta
USB 2.0-porten på skärmen.
4
Om datorn övergår i standby-läge när skärmen är i läget Trådlös USB kopplas den trådlösa
anslutningen från och funktionen USB HUB avaktiveras.
2 Använda "HUB Monitor"
46
3
3.1
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
3.1.1 Kontrollpunkter före anslutning

Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.

Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.

Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
3 Ansluta och använda en källenhet
47
3
3.2
Ansluta och använda en källenhet
Ansluta och använda en dator
3.2.1 Ansluta till en dator

Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
RGB IN
1
2
Anslut D-SUB-kabeln till [RGB IN]-porten på produktens baksida och RGB-porten på datorn.
Anslut likströmsadaptern till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.
(Mer information finns under "3.4 Ansluta strömmen". )
3
Ändra inmatningskällan till Analog genom att trycka på [
].
Om datorn och produkten ansluts via D-SUB-porten är ljud inte tillgängligt.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
HDMI IN
1
2
Anslut HDMI-DVI-kabeln till [HDMI IN]-porten på baksidan på produkten och DVI-porten på datorn.
Anslut likströmsadaptern till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.
(Mer information finns under "3.4 Ansluta strömmen". )
3
Ändra inmatningskällan till HDMI genom att trycka på [
].
Om datorn och produkten ansluts via HDMI-DVI-porten är ljud inte tillgängligt.
3 Ansluta och använda en källenhet
48
3
Ansluta och använda en källenhet
Ansluta med en HDMI-kabel (digital)
HDMI IN
1
2
Anslut HDMI-kabeln till [HDMI IN]-porten på baksidan på produkten och HDMI-porten på datorn.
Anslut likströmsadaptern till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.
(Mer information finns under "3.4 Ansluta strömmen". )
3
Ändra inmatningskällan till HDMI genom att trycka på [
].
Om det finns stöd för ljud kan Volym (VOL) justeras med knapparna [
] på framsidan av produkten.
3 Ansluta och använda en källenhet
49
3
Ansluta och använda en källenhet
3.2.2 Installation av drivrutiner

Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.

En installationsdrivrutin finns med på den CD som medföljer produkten.

Om den fil som följer med inte fungerar går du till Samsungs hemsida (http://www.samsung.com)
och hämtar filen.
1
2
3
4
Sätt i den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-ROM-enheten.
5
Gå till skärmegenskaper och kontrollera att upplösning och uppdateringsfrekvens är rätt.
Klicka på "Windows Driver".
Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.
Välj produktens modell i listan över modeller.
Se bruksanvisningen för Windows operativsystem för mer information.
3 Ansluta och använda en källenhet
50
3
Ansluta och använda en källenhet
3.2.3 Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Välj språk och ändra upplösningen till det optimala värdet.
"Den optimala upplösningen för den här skärmen är:"
1920 x 1080 60Hz
Följ inställningarna ovan för att ange upplösning.
Svenska
1
2
Ändra till det språk du vill använda genom att trycka på [
] och sedan på [
].
Du gömmer informationsmeddelandet genom att trycka på [ MENU ].

Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även
om du stänger av och slår på produkten igen.

Du kan också välja den optimala upplösningen (1920 x 1080) via Kontrollpanelen på datorn.
3 Ansluta och använda en källenhet
51
3
Ansluta och använda en källenhet
3.2.4 Ändra upplösningen med datorn.

Justera upplösning och uppdateringshastighet på kontrollpanelen på datorn för att få optimal
bildkvalitet.

Bildkvaliteten på TFT-LCD-skärmar kan försämras om du inte väljer optimal upplösning.
Ändra upplösning på Windows XP
Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar och ändra upplösningen.
3 Ansluta och använda en källenhet
52
3
Ansluta och använda en källenhet
Ändra upplösning i Windows Vista
Gå till Kontrollpanelen
Anpassning
Bildskärmsinställningar och ändra upplösningen.
3 Ansluta och använda en källenhet
53
3
Ansluta och använda en källenhet
Ändra upplösning i Windows 7
Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Skärmupplösning och ändra upplösningen.
3 Ansluta och använda en källenhet
54
3
3.3
Ansluta och använda en källenhet
Ansluta hörlurar

Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar eller högtalare, till [
] på produkten.
Hörlurar fungerar korrekt om produkten är ansluten till en PC via USB, Wireless USB eller HDMI.
3 Ansluta och använda en källenhet
55
3
3.4
Ansluta och använda en källenhet
Ansluta strömmen
Placera DC-strömadaptern i skåran med växlaren uppåt.
- Tryck på adaptern tills du hör ett ”klick”.
Anslut strömkabeln till DC-strömadaptern. Sedan ansluter
du DC-strömadaptern till produkten.
Anslut strömkabeln till uttaget.
- Ta bort DC-strömadaptern
För att ta bort DC-strömadaptern lyfter du den utåt från
undersidan, såsom bilden visar.
När du använder adaptern utan att fästa den mot skärmens baksida kan adapteruttaget lätt kopplas
från eller så kanske kabeln går sönder. Se till att säkert fixera adaptern i skåran.
3 Ansluta och använda en källenhet
56
4
4.1
Skärminställning
Ange skärminställningar som ljusstyrka och färgton.
MAGIC
Med den här funktionen kan du anpassa visningsvinkeln, ljusstyrkan och tonen efter dina egna behov.
4.1.1 SAMSUNG MAGIC Bright
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.


SAMSUNG
Vilka alternativ som finns tillgängliga under MAGIC
Bright varierar beroende på inställningarna för
"PC/AV-läge". (Se "Kapitel 7. INST. & ÅTERST.".)
Menyn är inte tillgänglig när På är angett för Eco-ljussensor eller Eco-spar.
SAMSUNG
Ställa in MAGIC
Bright
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till BILD genom att trycka på [
Gå till MAGIC genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
SAMSUNG
Gå till MAGIC
Bright genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
[I PC-läge]
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Color
Return
: Favorit
Standard
: Spel
Bio
Dynamisk kontr.
Adjust
AUTO
Enter

Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.

Standard: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på
Internet.

Spel: Få en bildkvalitet som är anpassad för att spela spel med många grafikelement och
dynamiska rörelser.

Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
4 Skärminställning
57
4
Skärminställning

Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
[I AV-läge]
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Color
Return
5
6
: Dynamic
Standard
: Movie
Favorit
Adjust
AUTO
Enter

Dynamisk: Det här läget är lämpligt när det omgivande ljuset är starkt.

Standard: Det här läget passar för alla miljöer.

Film: Detta minskar ögontrötthet.

Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärminställning
58
4
Skärminställning
4.1.2 SAMSUNG MAGIC Color
SAMSUNG
MAGICColor
är en ny teknik för bildförbättring som utvecklats av Samsung, och som ger levande,
naturliga färger utan att bildkvaliteten försämras.
SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.
SAMSUNG
Ställa in MAGIC
Color
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till BILD genom att trycka på [
Gå till MAGIC genom att trycka på [
SAMSUNG
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
Gå till MAGICColor genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Favorit
SAMSUNG
: Av
Demo
Full
Intelligent
MAGIC Color
Return
5
6
Adjust
AUTO
Enter
SAMSUNG

Av: Avaktivera MAGICColor.

SAMSUNG
Demo: Jämför normalt skärmläge med läget MAGIC
Color.

Full : Få en levande bildkvalitet i alla delar av bilden, inklusive hudtoner.

Intelligent: Förbättra mättnaden i alla delar av bilden, förutom hudtoner.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärminställning
59
4
4.2
Skärminställning
Ljus
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde får bilden att visas klarare.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.

Menyn är inte tillgänglig när På är angett för Eco-ljussensor eller Eco-spar.
4.2.1 Konfigurera Ljus
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till BILD genom att trycka på [
Gå till Ljus genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande skärm
visas.
BILD
MAGIC
Ljus
50
Kontrast
75
Skärpa
60
Grov
2200
Fin
0
Svarstid
Snabbare
AUTO
4
Justera Ljus med knappen [
].
4 Skärminställning
60
4
4.3
Skärminställning
Kontrast
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Full eller Intelligent är angett för MAGIC
Color.
4.3.1 Ställa in Kontrast
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till Kontrast genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
BILD
MAGIC
Ljus
50
Kontrast
75
Skärpa
60
Grov
2200
Fin
0
Svarstid
Snabbare
Return
4
Justera Kontrast med knappen [
Adjust
AUTO
Enter
].
4 Skärminställning
61
4
4.4
Skärminställning
Skärpa
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Full eller Intelligent är angett för MAGIC
Color.
4.4.1 Ställa in Skärpa
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till Skärpa genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande skärm
visas.
BILD
MAGIC
Ljus
50
Kontrast
75
Skärpa
60
Grov
2200
Fin
0
Svarstid
Snabbare
Return
4
Justera Skärpa med knappen [
Adjust
AUTO
Enter
].
4 Skärminställning
62
4
4.5
Skärminställning
Grov
Justera skärmfrekvensen
Endast tillgängligt i läget Analog.
4.5.1 Justera Grov
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Gå till Grov genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande skärm
visas.
BILD
MAGIC
Ljus
50
Kontrast
75
Skärpa
60
Grov
2200
Fin
0
Svarstid
Snabbare
Return
4
Justera Grov med knappen [
Adjust
AUTO
Enter
].
4 Skärminställning
63
4
4.6
Skärminställning
Fin
Finjustera skärmen för en levande bild.
Endast tillgängligt i läget Analog.
4.6.1 Justera Fin
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till BILD genom att trycka på [
Gå till Fin genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande skärm
visas.
BILD
MAGIC
Ljus
50
Kontrast
75
Skärpa
60
Grov
2200
Fin
0
Svarstid
Snabbare
Return
4
Justera Fin med knappen [
Adjust
AUTO
Enter
].
4 Skärminställning
64
4
4.7
Skärminställning
Svarstid
Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.

Det bästa alternativet för Svarstid när du inte visar film är Normal eller Snabbare.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se den faktiska
produkten.
4.7.1 Ställa in Svarstid
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till BILD genom att trycka på [
Gå till Svarstid genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
BILD
MAGIC
Ljus
50
Kontrast
75
Skärpa
60
Grov
2200
Fin
Normal
Snabbare
Snabbast
Svarstid
Return
4
5
Tryck på [
Adjust
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
AUTO
Enter
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärminställning
65
5
Ställa in ton
Justera skärmens ton. Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett
SAMSUNG
för MAGIC
Bright.
Röd
Justera värdet för färgen röd i bilden. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar färgens intensitet.
SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Full eller Intelligent är angett för MAGIC
Color.
5.1.1 Ställa in Röd
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till FÄRG genom att trycka på [
Gå till Röd genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande skärm
visas.
FÄRG
Röd
50
Grön
50
Blå
Färgton
Normal
Gamma
5.1
Läge 1
50
AUTO
4
Justera Röd med knappen [
].
5 Ställa in ton
66
5
Grön
Justera värdet för färgen grön i bilden. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar färgens intensitet.
SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Full eller Intelligent är angett för MAGIC
Color.
5.2.1 Ställa in Grön
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till FÄRG genom att trycka på [
Gå till Grön genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande skärm
visas.
FÄRG
Röd
50
Grön
50
Blå
Färgton
Normal
Gamma
5.2
Ställa in ton
Läge 1
50
AUTO
4
Justera Grön med knappen [
].
5 Ställa in ton
67
5
Blå
Justera värdet för färgen blå i bilden. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar färgens intensitet.
SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Full eller Intelligent är angett för MAGIC
Color.
5.3.1 Ställa in Blå
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till FÄRG genom att trycka på [
Gå till Blå genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande skärm
visas.
FÄRG
Röd
50
Grön
50
Blå
Färgton
Normal
Gamma
5.3
Ställa in ton
/lJH
50
AUTO
4
Justera Blå med knappen [
].
5 Ställa in ton
68
5
Färgton
Ändrar bildens färgton.
SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Full eller Intelligent är angett för MAGIC
Color.
5.4.1 Konfigurera inställningarna för Färgton
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till FÄRG genom att trycka på [
Gå till Färgton genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande skärm
visas.
FÄRG
Röd
Grön
50
Blå
50
Färgton
Gamma
5.4
Ställa in ton
50
Sval 2
Sval 1
Normal
Varm 1
Varm 2
Favorit
AUTO
4
5

Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.

Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.

Normal: Visa standardfärgtonen.

Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.

Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.

Favorit: Anpassa färgtonen.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
5 Ställa in ton
69
5
Gamma
Ändra den normala ljusstyrkan (Gamma) för bilden.
5.5.1 Ställa in Gamma
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till FÄRG genom att trycka på [
Gå till Gamma genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande skärm
visas.
FÄRG
Röd
50
Grön
50
Blå
Färgton
Normal
Gamma
5.5
Ställa in ton
Läge 1
Läge 2
Läge 3
50
AUTO
4
5
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
5 Ställa in ton
70
6
6.1
Ändra storlek på eller flytta skärmen
Bildstorlek
Ändra bildstorleken.
6.1.1 Ändra Storlek för bild
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till STRL & POSITION genom att trycka på [
Gå till Bildstorlek genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande
skärm visas.
STRL & POSITION
H-position
Auto
Wide
V-position
Meny H-position
Meny V-position
Bildstorlek
Return
50
50
10
AUTO
Adjust
Enter

Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.

Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
STRL & POSITION
Bildstorlek
H-Position
4:3
16 : 9
Anpassa t. skärm
V-Position
Meny H-position
50
Meny V-position
10
Return
Adjust
Enter

4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.

16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9. Lämpligt för DVD-innehåll och widescreen-sändningar.

Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
Krav för att aktivera Bildstorlek.
4
5

När du ansluter till digital utgående enhet via DVI-/HDMI-kabel

När signalupplösningen är 480p, 576p , 720p, 1080i, 1080p
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
6 Ändra storlek på eller flytta skärmen
71
6
6.2
Ändra storlek på eller flytta skärmen
H-position och V-position
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.

Menyn är endast tillgänglig när Anpassa t. skärm är angett för Bildstorlek.

Endast tillgängligt i läget Analog.
6.2.1 Ställa in H-Position och V-Position
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till STRL & POSITION genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till H-Position eller V-Position genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
]. Följande
skärm visas.
STRL & POSITION
Bildstorlek
Wide
Bildstorlek
Wide
H-Position
50
H-Position
50
V-Position
50
V-Position
50
Meny H-position
50
Meny H-position
50
Meny V-position
10
Meny V-position
10
Return
4
STRL & POSITION
Tryck på [
Adjust
AUTO
Enter
Return
Adjust
AUTO
Enter
] när du vill ställa in H-Position eller V-Position.
6 Ändra storlek på eller flytta skärmen
72
6
6.3
Ändra storlek på eller flytta skärmen
Meny H-position och Meny V-position
Meny H-position: Flytta menyn åt vänster eller höger.
Meny V-position: Flytta menyn uppåt eller nedåt.
6.3.1 Ställa in Meny H-position och Meny V-position
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till STRL & POSITION genom att trycka på [
Gå till Meny H-position eller Meny V-position genom att trycka på [
[
] på produkten.
] och tryck sedan på
]. Följande skärm visas.
STRL & POSITION
STRL & POSITION
Bildstorlek
Wide
Bildstorlek
Wide
H-Position
50
H-Position
50
V-Position
50
V-Position
50
Meny H-position
50
Meny H-position
50
Meny V-position
10
Meny V-position
10
Return
4
] och tryck sedan på [
Tryck på [
Adjust
AUTO
Enter
Return
Adjust
AUTO
Enter
] när du vill ställa in Meny H-position eller Meny V-position.
6 Ändra storlek på eller flytta skärmen
73
7
7.1
Inställningar och återställning
HUB
Ange inställningarna för användning av HUB-funktionen på produkten.
Se "Kapitel 2. HUB Monitor" för information om hur du använder HUB-funktionen.
7.1.1
Auto trådlös anslutning
Om produkten är ansluten till en dator via Wireless USB upptäcker den automatiskt Wireless USBsignalen och ändrar inmatningskällan till läget Trådlös USB.
Ställa in Auto trådlös anslutning
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till HUB genom att trycka på
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
Gå till Auto trådlös anslutning genom att trycka på [
] på produkten.
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på
produkten. Följande skärm visas.
HUB
Trådlös anslutning
: Av
På
:
USB-anslutning
: Frånkopplad
Analog
: Frånkopplad
HDMI
: Frånkopplad
USB-laddning
: Av
Trådlöst ID
: -----------------
Auto trådlös anslutning
AUTO

Av: Avaktivera Auto trådlös anslutning

På: Upptäcker automatiskt en Wireless USB-signal och ändrar inmatningskällan till läget
Trådlös USB.
5
6
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
74
7
Inställningar och återställning
7.1.2
Trådlös anslutning
Du kan visa status för Wireless USB-anslutningen mellan produkten och en dator.
Välj alternativet Trådlös anslutning. Inmatningskällan ändras till läget Trådlös USB.

Anslutningens status visas även om inmatningskällan inte är läget Trådlös USB.

Om du väljer Trådlös anslutning när en Wireless USB-anslutning är etablerad ändras
inmatningskällan automatiskt till läget Trådlös USB.
Aktivera Trådlös anslutning
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till HUB genom att trycka på
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Ett meddelande
om att en Trådlös USB-anslutning har etablerats eller kopplats från visas.
4
Om en Wireless USB-anslutning har etablerats går du till Trådlös anslutning genom att trycka på
[
]. Tryck sedan på [
]. Inmatningskällan ändras automatiskt till läget Trådlös USB.
+8%
$XWRWUnGO|VDQVOXWQLQJ
$Y
7UnGO|VDQVOXWQLQJ
$QVOXWHQ
86%DQVOXWQLQJ
)UnQNRSSODG
$QDORJ
)UnQNRSSODG
+'0,
)UnQNRSSODG
86%ODGGQLQJ
$Y
7UnGO|VW,'
AUTO
7 Inställningar och återställning
75
7
Inställningar och återställning
7.1.3
USB-anslutning
Du kan visa status för USB-kabelanslutningen mellan produkten och en dator.

Anslutningens status visas även om inmatningskällan inte är USB-läget.

Om du väljer alternativet USB-anslutning när en USB-kabel är ansluten ändras inmatningskällan
automatiskt till USB-läget.
Ställa in USB-anslutning
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till HUB genom att trycka på
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Ett meddelande
om att en USB-kabel har anslutits eller kopplats från visas.
4
Om en USB-kabel är ansluten går du till USB-anslutning genom att trycka på [
[
]. Tryck sedan på
]. Inmatningskällan ändras automatiskt till USB-läget.
+8%
$XWRWUnGO|VDQVOXWQLQJ
$Y
7UnGO|VDQVOXWQLQJ
)UnQNRSSODG
86%&RQQHFWLRQ
$QVOXWHQ
$QDORJ
)UnQNRSSODG
+'0,
)UnQNRSSODG
86%ODGGQLQJ
$Y
7UnGO|VW,'
AUTO
7 Inställningar och återställning
76
7
Inställningar och återställning
7.1.4
Analog
Du kan visa status för en analog kabelanslutning mellan produkten och en dator.

Anslutningens status visas även om inmatningskällan inte är läget Analog.

Om du väljer alternativet Analog när en analog kabel är ansluten ändras inmatningskällan
automatiskt till läget Analog.
Ställa in Analog
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till HUB genom att trycka på
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Ett meddelande
om att en analog kabel har anslutits eller kopplats från visas.
4
Om en analog kabel är ansluten går du till Analog genom att trycka på [
[
]. Tryck sedan på
]. Inmatningskällan ändras automatiskt till läget Analog.
HUB
Auto trådlös anslutning
Av
Trådlös anslutning
Frånkopplad
USB-anslutning
Frånkopplad
Analog
Ansluten
HDMI
Frånkopplad
USB-laddning
Av
Trådlöst ID
-----------------
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
ࢇѰ
AUTO
۴੔
7 Inställningar och återställning
77
7
Inställningar och återställning
7.1.5
HDMI
Du kan visa status för HDMI-anslutningen mellan produkten och en AV-enhet.

Anslutningens status visas även om inmatningskällan inte är HDMI-läget.

Om du väljer alternativet HDMI när en HDMI-kabel är ansluten ändras inmatningskällan
automatiskt till HDMI-läget.
Konfigurera HDMI
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till HUB genom att trycka på
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Ett meddelande
om att en HDMI-kabel har anslutits eller kopplats från visas.
4
Om en HDMI-kabel är ansluten går du till HDMI genom att trycka på [
]. Tryck sedan på [
].
Inmatningskällan ändras automatiskt till HDMI-läget.
HUB
Auto trådlös anslutning
: Av
Trådlös anslutning
: Frånkopplad
USB-anslutning
: Frånkopplad
Analog
: Frånkopplad
HDMI
: Ansluten
USB-laddning
: Av
Trådlöst ID
: -----------------
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
ࢇѰ
AUTO
۴੔
7 Inställningar och återställning
78
7
Inställningar och återställning
7.1.6
USB-laddning
En källenhets batteri kan laddas snabbt via USB 3.0-porten på produkten.

Datasändning är inte tillgängligt om USB-laddning är på.

För att aktivera standardladdning eller datasändning ställer du in USB-laddning till av.

Ingångskällan behöver inte ändras.
Konfigurera USB-laddning
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till HUB genom att trycka på
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
Gå till USB-laddning genom att trycka på [
] på produkten.
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
HUB
Auto trådlös anslutning
: $Y
Trådlös anslutning
: )UnQNRSSODG
USB-anslutning
: )UnQNRSSODG
Analog
: )UnQNRSSODG
HDMI
: )UnQNRSSODG
USB-laddning
: $Y
1SRUW
:
2 portar
Trådlöst ID
ࢇࢷ ֩Ѝ
ࢇѰ
AUTO۴੔

Av: Avaktivera USB-laddning

1 port: Aktivera en enkel USB 3.0-port (markeras med en laddningsikon) för snabb
batteriladdning.
Endast USB 3.0-porten märkt [

5
6
] stöder höghastighetsladdning av batteriet.
2 portar: Aktivera två USB 3.0-portar för snabb batteriladdning.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7.1.7
Trådlöst ID
Trådlöst ID är ett unikt ID som tilldelats bildskärmen. Programmet "Samsung HUB Monitor Setup" läser
ID:t och identifierar alla bildskärmar som finns i närheten. ID:t visas i programmet "Samsung HUB Monitor
Setup" och i den nedre delen av menyn HUB.
7 Inställningar och återställning
79
7
7.2
Inställningar och återställning
ECO
Alternativen Eco-rörelsesensor, Eco-ljussensor och Eco-spar visas på samma menysida, så att du
enkelt och bekvämt kan konfigurera inställningarna för energispar.
7.2.1
Eco-rörelsesensor
Eco-rörelsesensor aktiveras för att spara ström om inga rörelser upptäcks inom ett specificerat område
under en angiven tid.
Eco-rörelsesensor är inte tillgängligt när skärmen används i stående läge.
Konfigurera Eco-rörelsesensor
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till ECO genom att trycka på [
Tryck på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
] för att gå till Eco-rörelsesensor och tryck på [
]. Följande skärm visas.
ECO
5Av
Min
5 Min.
ଥࢿ
10 Min.
20 Min.
30 Min.
1h
Eco-rörelsesensor
೛%DNJUXQGVOMXV
(FROMXVVHQVRU
▶.lQVOLJKHW
▶/MXVVW\UNHQLYn
(FRVSDU
Av
9LVD(FRLNRQ
Av
Return
Move
AUTO
Enter
Den här alternativet avaktiveras om produkten ansluts till en dator som är i enerigsparläge.

Av: Avaktivera funktionen Eco-rörelsesensor.

5 Min.: Slå automatiskt av strömmen om sensorn inte har upptäckt någon rörelse från ett objekt
eller en person under 5 minuter inom ett specificerat sökområde.

10 Min.: Slå automatiskt av strömmen om sensorn inte har upptäckt någon rörelse från ett
objekt eller en person under 10 minuter inom ett specificerat sökområde.

20 Min.: Slå automatiskt av strömmen om sensorn inte har upptäckt någon rörelse från ett
objekt eller en person under 20 minuter inom ett specificerat sökområde.

30 Min.: Slå automatiskt av strömmen om sensorn inte har upptäckt någon rörelse från ett
objekt eller en person under 30 minuter inom ett specificerat sökområde.

1 h : Slå automatiskt av strömmen om sensorn inte har upptäckt någon rörelse från ett objekt
eller en person under 1 timme inom ett specificerat sökområde.
5
6
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
80
7
Inställningar och återställning
Ställa in Bakgrundsljus
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till ECO genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
Gå till Bakgrundsljus genom att trycka på [
] på produkten.
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
ECO
Eco-rörelsesensor
5 Min.
▶Bakgrundsljus
ଥࢿ
Av
Dimmer
(FROMXVVHQVRU
▶.lQVOLJKHW
▶/MXVVW\UNHQLYn
(FRVSDU
Av
9LVD(FRLNRQ
Av
Return
Move
AUTO
Enter
Av: Slå av skärmen och aktivera DPMS-läget. Om du väljer Av tar det flera sekunder för

skärmen att upptäcka rörelser och slås på efter att den har slagits av.
Dimmer: Minska skärmens ljusstyrka (fortfarande påslagen).

5
6
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.

Prestandan hos Eco-rörelsesensor är maximerad för ett visst användaravstånd (1 m) och en viss
vinkel (40 grader).

Sensorn kan inte identifiera dig om du inte rör dig alls.

Om du tycker att lägets inmatningsmeddelande visas för ofta ökar du tidsinställningen för Ecorörelsesensor eller ställer in Visa Eco-ikon som Av.

Undvik att använda radioutrustning, exempelvis en walkie-talkie nära produkten, eftersom detta
kan orsaka produktfel.
7 Inställningar och återställning
81
7
Inställningar och återställning
7.2.2
Eco-ljussensor
Funktionen Eco-spar optimerar visningsförhållanden och bidrar till energibesparing genom att justera
skärmens ljusstyrka efter omgivande ljusförhållanden.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.

Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar är inställt.
Konfigurera Eco-ljussensor
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till ECO genom att trycka på [
Tryck på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
] för att gå till Eco-ljussensor och tryck på [
]. Följande skärm visas.
(&2
Eco-rörelsesensor
0LQ
೛%DNJUXQGVOMXV
$Y
(FROMXVVHQVRU
೛.lQVOLJKHW
$Y
3n
೛/MXVVW\UNHQLYn
(FRVSDU
$Y
9LVD(FRLNRQ
$Y
5HWXUQ
5
6
0RYH
AUTO
(QWHU

Av: Avaktivera funktionen Eco-ljussensor.

På: Justera automatiskt ljusstyrkan efter det omgivande ljuset.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
82
7
Inställningar och återställning
Ställa in Känslighet
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till ECO genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
Gå till Känslighet genom att trycka på [
] på produkten.
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
(&2
Eco-rörelsesensor
0LQ
೛%DNJUXQGVOMXV
$Y
(FROMXVVHQVRU
3n
೛.lQVOLJKHW
೛/MXVVW\UNHQLYn
+|J
0HGLXP
/nJ
(FRVSDU
9LVD(FRLNRQ
5HWXUQ

$Y
AUTO
0RYH
(QWHU
Hög: Hög känslighet som maximerar varierande grad av skärmljusstyrka beroende på
omgivande ljusförhållanden.

Medium: Mellanliggande känslighet som anger en varierande grad av skärmljusstyrka mellan
Hög och Låg beroende på omgivande ljusförhållanden.

Låg : Låg känslighet som minimerar varierande grad av skärmljusstyrka beroende på
omgivande ljusförhållanden.
5
6
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
83
7
Inställningar och återställning
Konfigurera Ljusstyrkenivå
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till ECO genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
Gå till Ljusstyrkenivå genom att trycka på [
] på produkten.
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
(&2
Eco-rörelsesensor
0LQ
೛%DNJUXQGVOMXV
$Y
(FROMXVVHQVRU
3n
೛.lQVOLJKHW
+|J
೛/MXVVW\UNHQLYn
/MXVDUH
$NWXHOO
'LPPHU
$Y
(FRVSDU
9LVD(FRLNRQ
5HWXUQ
5
6
0RYH

Ljusare: Ökar skärmens aktuella ljusstyrka.

Aktuell: Behåller skärmens aktuella ljusstyrka.

Dimmer: Minskar skärmens aktuella ljusstyrka.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
AUTO
(QWHU
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
84
7
Inställningar och återställning
7.2.3
Eco-spar
Funktionen Eco-spar minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström som
används av skärmpanelen.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.

Menyn är inte tillgänglig när Eco-ljussensor är inställt.
Ställa in Eco-spar
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till ECO genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
Gå till Eco-spar genom att trycka på [
] på produkten.
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
ECO
Eco-rörelsesensor
Av
▶Bakgrundsljus
(FROMXVVHQVRU
Av
▶.lQVOLJKHW
▶/MXVVW\UNHQLYn
(FRVSDU
9LVD(FRLNRQ
ଥࢿ
Av
Return
5
6
Move
AUTO
Enter

75%: Ändra skärmens strömförbrukning till 75 % av standardnivån.

50%: Ändra skärmens strömförbrukning till 50% av standardnivån.

Av: Avaktivera funktionen Eco-spar.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
85
7
Inställningar och återställning
7.2.4
Visa Eco-ikon
Konfigurera Visa Eco-ikon
1
2
3
4
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till ECO genom att trycka på [
Tryck på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] för att gå till Visa Eco-ikon och tryck på [
] på produkten.
] på produkten.
]. Följande skärm visas.
(&2
Eco-rörelsesensor
0LQ
▶Bakgrundsljus
$Y
(FROMXVVHQVRU
$Y
▶.lQVOLJKHW
▶/MXVVW\UNHQLYn
(FRVSDU
9LVD(FRLNRQ
5HWXUQ
5
6
$Y
3n
0RYH
AUTO
(QWHU

Av: Avaktivera funktionen Eco Icon Display.

På: Visa användningsstatus för eko-sensorn som en popup-guide.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
Obs!
Eco-rörelsesensor aktiverad
šŒ’U
z›™ü”Gˆ

Om skärmen sätts i viloläge under en viss tid då timern konfigureras när Eco-rörelsesensor
aktiveras så aktiveras Eco-rörelsesensor och försätter skärmen i energisparläge.

En 10-sekunders nedräkningstimer startar tillsammans med bilden ovan innan energisparläget
aktiveras och visar användarstatus för Eco-rörelsesensor.
Eco-ljussensor aktiverad

Eco-ljussensor aktiverad
Om skärmens ljusstyrka justeras i enlighet med omgivande ljusförhållanden när Eco-ljussensor är
på visas ett popup-meddelande så som visas ovan med information om hur skärmens ljusstyrka
justeras.

Om skärmen blir ljusare när den omgivande ljusstyrkan ökar kommer nivån på skjutreglaget för
ljusstyrka att öka och en solbild visas. När skärmen blir mörkare minskar skjutreglagets nivå för
7 Inställningar och återställning
86
7
Inställningar och återställning
ljusstyrka med en bild av en måne ovanför skjutreglaget. Skjutreglaget för ljusstyrka visas i tre
sekunder efter att sensorn har aktiverats.
Du har sparat ***.*
träd.

Ett popup-meddelande som det ovan visas när ett energiträd slutförs medan Visa Eco-ikon är i
läget På.
Om bilden ovan visas innebär det att alternativet Visa Eco-ikon är i läget På. Ändra den här
inställningen till Av om du inte vill visa popup-meddelandet.

Mängden sparad energi med funktionerna Eco-rörelsesensor, Eco-ljussensor och Eco-spar
samlas och förloppet går att se som ett växande energiträd.
Energiträdet växer i takt med energibesparingarna som skärmen samlar. I enlighet med detta
påverkas även trädets tillväxt av andra funktioner som inbegriper strömförbrukning, exempelvis
kontrollfunktionen för ljusstyrka.

Mängden sparad energi ackumuleras genom att använda energisparfunktionerna, såsom Ecorörelsesensor, Eco-ljussensor och Eco-spar beräknas och visas som en mängd koldioxid.

Ett fullständigt energiträd visas när mängden energibesparing har samlat lika mycket som ett träd
absorberar på ett år. Detta visar att energibesparingen är lika effektiv som om du planterar ett träd,
så att du lätt förstår hur mycket energi du sparar över tid och effekterna som visas genom förloppet
när trädet växer.

Förloppet för hur trädet växer visas som 10 olika bilder (steg). När ett fullvuxet träd har bildats
återställs ursprungsbilden och antalet träd fortsätter att samlas. Antalet energiträd rundas av till ett
decimaltecken.
7 Inställningar och återställning
87
7
7.3
Inställningar och återställning
Menytransparens
Ställ in transparensen för menyfönstren:
7.3.1 Ändra Menytransparens
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Gå till Menytransparens genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
▶
HUB
▶
ECO
Språk
Off
Av
På
PC/AV-läge
PC
Autokälla
Manuellt
Visa tid
20 sek.
Menytransparens
Return
4
5
Tryck på [
Adjust
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
AUTO
Enter
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
88
7
7.4
Inställningar och återställning
Språk
Ställ in menyspråk.

En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.

Den används inte för andra funktioner i datorn.
7.4.1 Ändra Språk
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Språk genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande skärm
visas.
INST. & ÅTERST.
HUB
'HXWVFK
ECO
Menytransparens
(VSDxRO
)UDQoDLV
ଞ˲߭
,WDOLDQR
Språk
3ROVNL
PC/AV-läge
ƧNJLjLjǁƿǀ
Autokälla
7UNoH
Visa tid
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
Return
4
5
(QJOLVK
0DJ\DU
3RUWXJXrV
6YHQVND
Move
Ändra till det språk du vill använda genom att trycka på [
AUTO
Enter
] och sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
89
7
7.5
Inställningar och återställning
PC/AV-läge
Ställ in PC/AV-läge som AV. Bildstorleken förstoras. Det här alternativet är användbart när du tittar på en
film.
PC/AV-läge är endast tillgängligt i HDMI-läget.
7.5.1 Ställa in PC/AV-läge
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till PC/AV-läge genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande
skärm visas.
INST. & ÅTERST.
HUB
▶
▶
ECO
Menytransparens
På
Språk
Svenska
PC/AV-läge
Autokälla
PC
AV
Manual
Visa tid
20 sek.
Return
4
5
Tryck på [
Move
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
AUTO
Enter
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
90
7
7.6
Inställningar och återställning
Autokälla
Aktivera Autokälla.
7.6.1 Ställa in Autokälla
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Autokälla genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande
skärm visas.
INST. & ÅTERST.
೛
HUB
೛
ECO
Menytransparens
På
Språk
Svenska
PC/AV-läge
PC
Autokälla
Auto
Manuellt
Visa tid
Return
4
5
Move

Auto: Inmatningskällan identifieras automatiskt.

Manuellt: Välj inmatningskälla manuellt.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
AUTO
Enter
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
91
7
7.7
Inställningar och återställning
Visa tid
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
7.7.1 Ställa in Visa tid
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Visa tid genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande skärm
visas.
INST. & ÅTERST.
೛
HUB
ECO
Menytransparens
På
Språk
Svenska
PC/AV-läge
Manual
5 sek.
10 sek.
20 sek.
200 sek.
Autokälla
Visa tid
Return
4
5
Tryck på [
Move
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
೛
AUTO
Enter
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
92
7
7.8
Inställningar och återställning
Knappupprepn.tid
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
7.8.1 Ställa in Knappupprepn.tid
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Knappupprepn.tid genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Knappupprepn.tid
Anpassad tangent
Off Timer på/av
Acceleration
1 sek
2
HUB
sek
Ingen upprepning
Inst. Off Timer
Återställ
Return

Adjust
AUTO
Enter
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett
kommando bara en gång när en knapp trycks ner.
4
5
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
93
7
7.9
Inställningar och återställning
Anpassad tangent
Du kan anpassa Anpassad tangent på följande sätt.
7.9.1 Konfigurera Anpassad tangent
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Anpassad tangent genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Knappupprepn.tid
Acceleration
Anpassad tangent
On
HUB
ECO
MAGIC
Bildstorlek
Off Timer på/av
Inst. Off Timer
Återställ
Return

4
5
Adjust
AUTO
Enter
HUB - ECO - MAGIC - Bildstorlek
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
94
7
Inställningar och återställning
7.10 Off Timer på/av
Aktivera eller avaktivera timern som automatiskt stänger av produkten.
7.10.1 Ställa in Off Timer på/av
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Off Timer på/av genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Knappupprepn.tid
Acceleration
Anpassad tangent
HUB
Off Timer på/av
Av
På
Inst. Off Timer
Återställ
Return
4
5
Adjust
AUTO
Enter

Av: Avaktivera timern så att produkten inte stängs av automatiskt.

På: Aktivera timern så att produkten stängs av automatiskt.
Tryck på [
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
95
7
Inställningar och återställning
7.11 Inst. Off Timer
Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det angivna antalet
timmar.
Menyn är endast tillgänglig när På är angett för Off Timer på/av.
7.11.1 Ställa in Inst. Off Timer
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Inst. Off Timer genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande
skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Knappupprepn.tid
Acceleration
Anpassad tangent
HUB
Off Timer på/av
På
Inst. Off Timer
10 h
Återställ
Return
4
Tryck på [
Adjust
AUTO
Enter
] när du vill ställa in Inst. Off Timer.
7 Inställningar och återställning
96
7
Inställningar och återställning
7.12 Återställ
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
7.12.1 Återställa till standardinställningarna (Återställ)
1
2
3
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Återställ genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten. Följande
skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Knappupprepn.tid
Acceleration
Anpassad tangent
HUB
Off Timer på/av
På
Inst. Off Timer
Återställ
Return
4
5
Tryck på [
Nej
Ja
Adjust
] för att gå till önskat alternativ och tryck på [
AUTO
Enter
].
Det valda alternativet tillämpas.
7 Inställningar och återställning
97
8
8.1
INFORMATION Meny och annat
INFORMATION
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.
8.1.1 Visa INFORMATION
1
2
Tryck på [ MENU ] på produkten.
Gå till INFORMATION genom att trycka på [
]. Den aktuella inmatningskällan, frekvensen och
upplösningen visas.
BILD
FÄRG
Analog
STRL & POSITION
67.6kHz 60Hz PP
1920 x 1080
INST. & ÅTERST.
INFORMATION
EXIT
Exit
8.2
AUTO
Adjust
Enter
Konfigurera Ljus i startskärmen
Justera Ljus med knappen [
] när startskärmen visas och det inte finns någon meny tillgänglig på
skärmen.
1
Tryck på [
] när startskärmen visas. Följande skärm visas.
/MXV
100
EXIT
2
Justera Ljus med knappen [
].
Volym(VOL) kan ändras om en kabel är ansluten till porten [HDMI IN].
8 INFORMATION Meny och annat
98
9
9.1
Felsökningsguide
Gör detta innan du kontaktar Samsungs kundservice
9.1.1 Testa produkten
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator utför du
ett självdiagnostest.
1
2
3
4
Slå av både datorn och produkten.
Koppla från kabeln från produkten.
Slå på produkten.
Om meddelandet Kontrollera signal visas fungerar produkten normalt.
Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
9.1.2 Kontrollera upplösning och frekvens
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se "10.3 Tabell för standardsignalläge") är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge..
9.1.3 Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten
och datorn och se till att anslutningen är säker.
(Se "3.2 Ansluta och använda en dator")
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av
skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVIkabel ansluts till skärmen och datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att
göra med skärmen.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller
grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för
grafikkortet. Om grafikkortets inställningsmeny
inte har något alternativ för att ändra
skärmstorleken ska du uppdatera grafikkortets
drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn
för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
9 Felsökningsguide
99
9
Felsökningsguide
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten
(se "3.2 Ansluta och använda en dator")
Meddelandet Kontrollera signal visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till
produkten. (Se "3.2 Ansluta och använda en
dator")
Kontrollera att enheten som är ansluten till
produkten som är påslagen.
"Meddelandet "Ej optimalt läge" visas.
Det här meddelandet visas om signalen för
grafikkortet överskrider den maximala
upplösningen eller frekvensen för produkten.
Ändra den maximala upplösningen och
frekvensen efter produktens prestanda i enlighet
med tabellen över standarsignallägen (sida 105).
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera anslutningen av kablar till produkten
(se "3.2 Ansluta och använda en dator")
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ändra Grov (sida 63) och Fin (sida 64).
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.)
och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till
rekommenderad nivå. (Se "10.1 Allmänt")
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på
skärmen.
Kontrollera att upplösningen och frekvensen för
datorn befinner sig inom det intervall för
upplösning och frekvens som är kompatibelt med
produkten. Om det krävs ändrar du
inställningarna i enlighet med tabellen över
standardsignallägen (sida 105) i den här
handboken och menyn INFORMATION på
produkten.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Ändra Ljus (sida 60) och Kontrast (sida 61).
Skärmfärgen är ojämn.
Ändra inställningarna under FÄRG.
(Se " Ställa in ton")
Färgerna på skärmen har en skugga och är
förvridna.
Ändra inställningarna under FÄRG.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Ändra inställningarna under FÄRG.
(Se " Ställa in ton")
(Se " Ställa in ton")
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan
blinkar varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta
på musen för att återgå till föregående skärm.
9 Felsökningsguide
100
9
Felsökningsguide
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten
eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har
vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen
på datorns ljudkort eller programvaran.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta
den komma på service.
9 Felsökningsguide
101
9
9.2
Felsökningsguide
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag
frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.

Windows XP Välj Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar
Utseende och teman
Avancerat
Bildskärm och ändra
Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.

Windows ME/2000: Välj Kontrollpanelen
Inställningar
Avancerat
Bildskärm
Bildskärm och ändra
Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.

Windows Vista: Välj Kontrollpanelen
Anpassning
Utseende och anpassning
Bildskärmsinställningar
Avancerade inställningar
Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.

Windows 7: Välj Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
Bildskärm
Avancerade inställningar
Skärmupplösning
Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag
upplösningen?

Windows XP Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm

Utseende och teman
Inställningar och justera upplösningen.
Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar och ändra upplösningen.

Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen
Anpassa

Hur ställer jag in
energisparläge?

Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
Windows 7: Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Utseende och anpassning
Utseende och anpassning
Justera upplösning och justera upplösningen.
Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
och teman
Bildskärm
Utseende
Inställningar för skärmsläckare eller
BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-
INSTÄLLNINGARNA på datorn.

Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
och anpassning
Anpassa
Utseende
Inställningar för skärmsläckare eller
BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
och anpassning
Anpassa
Utseende
Inställningar för skärmsläckare eller
BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
Se bruksanvisningen för din dator eller ditt grafikkort för ytterligare instruktioner om justering.
9 Felsökningsguide
102
10
Specifikationer
10.1 Allmänt
Modellnamn
Skärm
Synkronisering
C27A650X / C27A650U
Storlek
24 tum (61 cm)
27 tum (68 cm)
Visningområde
531,36 mm (H) x 298,89 mm
(V)
597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)
Horisontell
frekvens
30~81 kHz
Vertikal frekvens
56~75 Hz
Bildskärmsfärg
Upplösning
C24A650X / C24A650U
16,7 M (äkta 8-bitar)
Optimal
upplösning
1920 x 1080 @ 60Hz
Maximal
upplösning
1920 x 1080 @ 60Hz
Maximal pixelklocka
165 MHz (analog, HDMI, USB)
Nätanslutning
Den här produkten använder 100 till 240V. Se etiketten på
produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i
olika länder.
Signalanslutningar
D-Sub, HDMI, USB UP-port
Mått (B x H x D) / vikt (med fot)
568,0 X 418,0 X 224,5 mm /
5,4 kg
Miljöaspekter
Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Drift
642,5 X 466,0 X 224,5 mm /
6,3 kg
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system.
Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system
optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker
automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna
efter önskemål
Panelpunkter (pixlar)
Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca
1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på
skärmen. Detta påverkar inte produktprestandan.
Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Klass B-enhet (sändningskommunikationsenhet för hemmabruk)
Den här Klass B-enheten för hemmabruk är registrerad för EMC-krav och kan användas i alla områden.
10 Specifikationer
103
10
Specifikationer
Rekommendation - Endast EU

Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här Monitor efterlever de grundläggande kraven
och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.

Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://
www.samsung.com, gå till Support > Search Product Support (Sök produktsupport) och ange
modellnamn.

Den här utrustningen kan bara användas inomhus.

Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.

Den här produkten får inte monteras på en fast plats eller i ett väg- eller järnvägsfordon.
10.2 Energispar
Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och
ändra färgen för strömlampan om produkteninte används under en viss tid. Strömmen är inte frånslagen
i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid
musen. Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.
Energisparfunktion
Normal drift
Energisparläge
Ström av
(Strömknapp)
Strömindikator
På
Blinkar
av
Strömförbrukning
58 W
(C24A650X / C24A650U)
(Utan USB: 43 W)
1,0 W
1,0 W
Strömförbrukning
66 W
(C27A650X / C27A650U)
(Utan USB: 51 W)
1,0 W
1,0 W

Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när
inställningarna ändras.

Om du vill minska strömförbrukningen till 0 watt stänger du av med strömbrytaren på baksidan av
produkten eller kopplar från strömsladden. Se till att koppla från strömsladden om du inte kommer
att använda produkten under en längre tid. Om du vill minska energiförbrukningen till 0 Watt när
strömbrytaren inte går att komma åt kopplar du från strömsladden.
10 Specifikationer
104
10
Specifikationer
10.3 Tabell för standardsignalläge

Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå
optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. En annan upplösning än den angivna kan därför ge
sämre bildkvalitet. Undvik detta genom att välja den upplösning som är angiven som optimal för
produktens skärmstorlek.

Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-monitor (ansluten till en dator) mot en LCD-monitor.
Om LCD-monitorn inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDTmonitorn innan du byter den mot LCD-monitorn.
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt.
Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i
bruksanvisningen för grafikkortet.
Upplösning
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
+/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell
cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell
frekvens uppmäts i kHz.

Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här
upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
10 Specifikationer
105
Appendix
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta
SAMSUNG:s kundsupport.
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€
0,14/Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678) 022
- 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com
Appendix
106
Appendix
EUROPE
PORTUGAL
RUMANIA
80820-SAMSUNG (726-7864)
08010 SAMSUNG (08010 7267864)
021.206.01.10
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/sk
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
Appendix
107
Appendix
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och
elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa
bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun
för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans
med annat kommersiellt avfall.
Appendix
108
Appendix
Terminologi
Meny på skärmen
Med menyerna på skärmen kan du ange skärminställningar för optimering av bildkvaliteten efter
behov. Du kan ändra skärmens ljusstyrka, ton, storlek och många andra inställningar med hjälp av de
menyer som visas på skärmen.
HUB
HUB avser en enhet som är en gemensam anslutningspunkt för flera enheter som är anslutna via ett
nätverk. En hubb används till att ansluta flera datorer eller videoenheter, kontorsutrustning och/eller
flera lokala nätverk via ett och samma nätverk.
Hårdvarulås
Ett hårdvarulås är en enhet som du ansluter till en in-/utmatningsport på en dator. Det innehåller en
säkerhetsnyckel eller ett säkerhets-ID så att bara den användare som ansluter hårdvarulåset kan
komma åt ett visst program. Hårdvarulåset till den här produkten innehåller data som krävs för
användning av Wireless USB och det måste vara anslutet till datorn.
Grov
Grov avser frekvensen för radiovågornas vibrationer per sekund. En högre frekvens överför en större
mängd data och reflekteras lättare. En lägre frekvens går lättare igenom hinder och kan nå längre,
men överför en mindre mängd data. Med menyn Grov kan du manuellt justera frekvensen tills du får
optimal bildkvalitet. Titta i tabellen över standardsignallägen (sida 105) och ändra Grov i enlighet med
din produkts prestanda och ta del av förbättrad bildkvalitet.
Gamma
Med menyn Gamma ändrar du gråskalan som anger mellantoner på skärmen. När du ändrar
ljusstyrkan blir hela skärmen ljusare, men när du ändrar gamma blir bara mellantonerna ljusare.
Gråskala
Skala avser nivåerna för färgintensiteten som visar färgvariationerna i övergången från mörkare till
ljusare områden på skärmen. Om du ändrar skärmens ljusstyrka ändras variationen mellan svart och
vitt, medan gråskala avser området mellan svart och vitt. Om du ändrar gråskalan genom att justera
gamma ändras mediumljusstyrkan på skärmen.
Uppdateringsfrekvens
Uppdateringsfrekvensen, eller den vertikala frekvensen, avser den frekvens som skärmen uppdateras
med. Skärminformation överförs när skärmen uppdateras för att visa en bild, även om själva
uppdateringen är osynlig för ögat. Det antal gånger skärmen uppdateras kallas uppdateringsfrekvens
Appendix
109
Appendix
och mäts i Hz. En uppdateringsfrekvens på 60 Hz innebär att skärmen uppdateras 60 gånger per
sekund. Uppdateringsfrekvensen beror på de prestanda grafikkorten i datorn och i bildskärmen har.
Horizontal Frequency
De tecken och bilder som visas på bildskärmen består av ett stort antal punkter (bildpunkter).
Bildpunkter överförs i horisontella rader som sedan arrangeras vertikalt så att en bild skapas. Den
horisontella frekvensen mäts i kHz och anger hur många gånger pers sekund horisontella rader
överförs och visas på bildskärmen. De horisontella frekvensen 85 innebär att de horisontella rader
som skapar en bild överförs 85 000 gånger per sekund, och frekvensen anges som 85 kHz.
Vertical Frequency
En bild består av många horisontella rader. Den vertikala frekvensen mäts i Hz och anger hur många
bilder som kan skapas per sekund av de horisontella raderna. En vertikal frekvens på 60 innebär att
en bild överförs 60 gånger per sekund. Den vertikala frekvensen kallas också för
"uppdateringsfrekvens" och påverkar hur mycket skärmen flimrar.
Upplösning
Upplösningen är antalet horisontella och vertikala bildpunkter på en skärm. Den representerar nivån
för visningsdetaljer.
En högre upplösning visar en större mängd information på skärmen och är lämpligt om du vill utföra
flera åtgärder samtidigt.
En upplösning på t.ex. 1920 x 1080 består av 1 920 horisontella bildpunkter (horisontell frekvens) och
1 080 vertikala rader (vertikal upplösning).
Plug & Play
Med plug-and-play-funktionen kan information automatiskt överföras mellan en bildskärm och datorn
för bästa möjliga visningsmiljö.
Monitorn använder VESA DDC (internationell standard) för att köra Plug & Play.
Appendix
110
Index
A
Grov 63
Allmänt 103
Ansluta hörlurar 55
Ansluta och använda en dator 48
H
Hubb 74
Ansluta produkten till en dator för användning
av "HUB Monitor" 34
Använda "HUB Monitor" 39
I
Appendix 106
INFORMATION 98
Återställ 97
Inst Off Timer 96
Autokälla 91
Installera produkten 25
B
K
Bildstorlek 71
Knappupprepntid 93
Blå 68
Konfigurera HUB Monitor IP 42
Konfigurera Ljus i startskärmen 98
C
Copyright 2
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE 106
Kontrast 61
Kontrollera innehållet 18
D
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter) 108
Delar 21
L
E
Ljus 60
EKO 80
Energispar 104
M
MagicRotation Auto 30
F
MAGISK 57
Färgton 69
Menytransparens 88
Fin 64
Före anslutning 47
G
Gamma 70
Gör detta innan du kontaktar Samsungs
kundservice 99
O
Observera följande innan du använder läget
Trådlös USB eller USB 46
Off Timer påav 95
Om "HUB Monitor" 31
Grön 67
Index
111
Index
P
PC/AVläge 90
Programvaruinstallation för "HUB Monitor" 32
R
Rätt hållning vid produktanvändning 12
Rengöring 3
Röd 66
S
Säkerhetsföreskrifter 4
Skärpa 62
Språk 89
Svarstid 65
T
Tabell för standardsignalläge 105
Terminologi 109
V
Vanliga frågor 102
Visa tid 92
Index
112
Download PDF

advertising