Samsung | NV73J9770RS/EE | Samsung Chef Collection NV9900 Varmluftsugn med Wi-Fi Bruksanvisning

Inbyggd ugn
Användar- och installationsmanual
NV73J9770RS
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-04-06
5:49:35
Innehåll
Innehåll
Använda denna bruksanvisning
4
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
4
Säkerhetsinstruktioner
5
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Autofunktion för energibesparing
5
9
9
Installation
10
Vad som medföljer
10
Strömanslutning12
Montering i skåp
13
Innan du börjar
16
Första inställningarna
16
Lukt av ny ugn
17
Smart säkerhetsmekanism
17
Mjukt stängande lucka (mjuk, säker och tyst)
17
Tillbehör18
Mekaniskt lås
20
Vattenfack21
Användning
22
Manöverpanel22
Standardinställningar24
Ugnsfunktion28
Specialfunktioner33
Automatisk tillagning
35
Kockrecept36
Favoriter37
Timer40
Rengöring41
Inställningar46
Hjälp48
2 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-04-06
5:49:35
Smart tillagning
49
Underhåll
Innehåll
Manuell tillagning
49
Automatiska tillagningsprogram
58
Specialfunktioner70
Testrätter72
Samling med ofta använda recept för Automatisk tillagning.
74
79
Rengöring79
Byte85
Felsökning
86
Kontrollpunkter86
Informationskoder89
Bilaga
90
Produktdatablad90
Svenska 3
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-04-06
5:49:35
Använda denna bruksanvisning
Använda denna bruksanvisning
Tack för att du valde en inbyggnadsugn från SAMSUNG.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att
vägleda dig vid användning och underhåll av apparaten.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för
framtida referens.
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
VARNING
Farlig och osäker hantering kan resultera i allvarliga personskador, dödsfall och/eller skada på
egendom.
VAR FÖRSIKTIG!
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till personskada och/eller skada på egendom.
OBS!
Användbara tips, rekommendationer eller information som hjälper användare att hantera produkten.
4 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-04-06
5:49:35
Säkerhetsinstruktioner
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar
för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga
säkerhetsrekommendationer.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsinstruktioner
VARNING
Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av
erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som
övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
Åtgärden för bortkoppling måste integreras i det fasta kablaget i enlighet
med kablagereglerna.
Det ska gå att koppla bort enheten från strömförsörjningen efter
installationen. Urkoppling blir enkel genom att ha kontakten åtkomlig eller
genom att integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med
kablagereglerna.
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en
servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
Fästmetoden som anges ska inte vara lim då detta inte anses vara en
tillförlitlig fästmetod.
Svenska 5
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-04-06
5:49:35
Säkerhetsinstruktioner
Säkerhetsinstruktioner
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och
kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på
ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte
utföras av barn utan övervakning. Förvara apparaten och dess sladd utom
räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att
röra värmeelementen inuti ugnen.
VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Små
barn ska hållas på avstånd.
Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas
eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.
Om enheten har en rengöringsfunktion, måste spill avlägsnas före rengöring
och inga verktyg får lämnas i ugnen under ång- eller självrengöring.
Rengöringsfunktionen beror på modellen.
Om den här enheten har en rengöringsfunktion kan ytorna bli hetare
än vanligt under rengöringsprocessen och barn ska hållas på avstånd.
Rengöringsfunktionen beror på modellen.
Använd bara rekommenderad termometer för den här ugnen. (Endast
modeller med termometer)
Ångrengörare får inte användas.
VARNING: Utrustningen ska vara helt avstängd vid byte av lampa för att
undvika risk för elektriska stötar.
För att undvika överhettning får apparaten inte installeras bakom en
dekorativ lucka.
6 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-04-06
5:49:35
VARNING: Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning.
Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte använda apparaten utan ständig övervakning.
VAR FÖRSIKTIG: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
Säkerhetsinstruktioner
Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten används.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten används. Ytorna
blir varma under användning.
För in gallret på plats med de
utskjutande delarna (stoppar på
båda sidor) framåt så att gallret
stöder vilopositionen för stora
mängder.
VAR FÖRSIKTIG!
Om ugnen har skadats under transport får den inte anslutas.
Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.
Vid problem med eller skada på apparaten ska du inte försöka använda den.
Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda
till allvarliga skador på dig själv och andra. Om din ugn behöver repareras ska du kontakta ett
SAMSUNG-servicecenter eller din återförsäljare.
Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
Ugnen ska anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd aldrig
grenuttag eller förlängningssladdar.
Apparatens strömförsörjning ska kopplas från vid reparation eller rengöring.
Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
Om apparaten har en ång- eller varmluftstillagningsfunktion ska du inte använda den när
vattentillförselenheten är skadad. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)
Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste
servicecenter. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)
Svenska 7
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-04-06
5:49:35
Säkerhetsinstruktioner
Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid
värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de har svalnat.
Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
Säkerhetsinstruktioner
Vid tillagning ska du vara försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt
strömmar ut.
Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och
ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
För din säkerhet ska du inte använda ång- eller högtrycksapparater för rengöring.
Barn ska hållas på säkert avstånd när ugnen används.
Frysta livsmedel, t.ex. pizza, ska tillagas på det stora gallret. Om bakplåten används kan den
deformeras på grund av de stora temperaturskillnaderna.
Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.
Ugnsluckan ska vara stängd under tillagning.
Lägg inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den.
Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed leda
till dåliga tillagningsresultat.
Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan bli permanenta på ugnens emaljerade ytor.
Vid tillagning av mycket mjuka kakor ska ett djupt kärl användas.
Ställ inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan eller
fastna med fingrarna i den.
Du ska inte kliva på, sitta på eller placera tunga föremål på luckan.
Öppna inte luckan med onödigt mycket kraft.
VARNING! Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.
VARNING! Låt inte luckan stå öppen när ugnen är på.
8 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-04-06
5:49:35
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Säkerhetsinstruktioner
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att
produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USBkabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när
de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten
eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och
tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör
inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter
(t.ex. REACH).
Autofunktion för energibesparing
• Om ingen användarinmatning görs under en viss tid medan apparaten är på slutar apparaten att
fungera och försätts i standby-läge.
• Belysning: Vid matlagning kan du släcka lampan genom att trycka in knappen för belysning.
För att förbruka mindre energi stängs ugnens belysning av några minuter efter att
tillagningsprogrammet påbörjats.
Svenska 9
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-04-06
5:49:35
Installation
VARNING
Den här ugnen får endast anslutas av en kvalificerad tekniker. Installatören ansvarar för att ansluta
ugnen till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller i ditt område.
Vad som medföljer
Kontrollera att alla delar och tillbehör medföljer i produktens förpackning. Om du har
problem med ugnen eller tillbehören ska du kontakta ett lokalt Samsung-kundcenter eller
återförsäljaren.
En överblick över ugnen
Installation
01
02
03
04
01 Manöverpanel
02 Luckhandtag
03 Vattenfack
04 Lucka
10 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-04-06
5:49:35
Tillbehör
Med ugnen medföljer flera tillbehör som hjälper dig att förbereda olika typer av mat.
Gallerinlägg*
Bakplåt*
Universalplåt*
Extra djup plåt*
Grillspett*
Grill- och shaslikspett*
Teleskopiska falsar*
Stektermometer*
Installation
Galler
OBS!
Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.
Svenska 11
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-04-06
5:49:36
Installation
Strömanslutning
L
N
01 02 03
Installation
01 BRUN eller SVART
02 BLÅ eller VIT
03 GUL och GRÖN
Anslut ugnen till ett eluttag. Om inget vägguttag
är tillgängligt på grund av gränser för tillåten
spänning ska du använda en flerpolig brytare
(med minst 3 mm utrymme mellan) för att
uppfylla säkerhetskraven. Använd en tillräckligt
lång strömkabel som stöder specifikationen
H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5–2,5 mm².
Märkström (A)
Minsta tvärsnittsyta
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Kontrollera utgångsspecifikationerna på
etiketten på ugnen.
Öppna den bakre luckan på ugnen med en
skruvmejsel och skruva bort skruvarna på
slangklämman. Anslut sedan strömkablarna till
rätt anslutningspol.
( )-polen är avsedd för jord. Anslut först den
gulgröna kabeln (jord), som måste vara längre
än de andra. Om du använder en stickkontakt
måste stickkontakten vara åtkomlig efter
att ugnen har installerats. Samsung är inte
ansvarigt för olyckor på grund av avsaknad av
eller felaktig jord.
VARNING
Kliv inte på och vrid inte kablarna under
installation och håll dem borta från de
värmeavgivande delarna på ugnen.
12 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-04-06
5:49:36
Montering i skåp
Om ugnen installeras inbyggd i ett skåp måste skåpets plastytor och adhesiva delar tåla upp till
90 °C. Samsung är inte ansvarigt för skada på möbler på grund av ugnens värmeavgivning.
Ugnen måste vara ordentligt ventilerad. Utrymmet för ventilation bör vara 50 mm mellan det
nedre hyllplanet och bärande vägg. Om du installerar ugnen under en häll ska du följa hällens
installationsinstruktioner.
Måttkrav för installation
Ugn (mm)
B
C
A
E
L
K
G
F
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Installation
D
A
J
H
I
A
Inbyggd i skåp (mm)
B
C
D
A
Minst 550
B
Minst 560
C
Minst 50
D
Minst 590, Max. 600
E
Minst 460 x Minst 50
OBS!
E
Det inbyggda skåpet måste ha ventiler (E) för
att ventilera värme och cirkulera luften.
Svenska 13
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-04-06
5:49:37
Installation
Under diskho (mm)
A
B
D
C
A
Minst 550
B
Minst 560
C
Minst 600
D
Minst 460 x Minst 50
OBS!
Det inbyggda skåpet måste ha ventiler (D) för
att ventilera värme och cirkulera luften.
Montering av ugnen
Installation
Se till att lämna ett utrymme (A) på åtminstone
5 mm mellan ugnen och varje sida av skåpet.
A
B
Lämna minst 3 mm utrymme (B) så att dörren
öppnas och stängs lätt.
14 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-04-06
5:49:37
För in ugnen helt och hållet i skåpet och fixera
den på båda sidorna med hjälp av de två
skruvarna.
Installation
När installationen är klar ska du ta
bort skyddsfilmen, tejpen och annat
förpackningsmaterial samt ta ut medföljande
tillbehör ur ugnen. För att ta ur ugnen ur skåpet
ska du först koppla bort strömförsörjningen till
ugnen och sedan skruva bort två skruvar på
båda sidorna om ugnen.
VARNING
Ugnen måste ha ventilation för att fungera
normalt. Blockera under inga omständigheter
ventilationen.
OBS!
Ugnens verkliga utseende kan variera mellan
olika modeller.
Svenska 15
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-04-06
5:49:37
Innan du börjar
Första inställningarna
När du slår på ugnen för första gången visas välkomstskärmen med Samsung-logotypen. Följ
anvisningarna på skärmen för att slutföra de första inställningarna. Du kan ändra de första
inställningarna sedan via skärmen Inställningar.
STEG 1. Språk
Välj önskad menyspråk.
1. Välj ett språk.
2. Tryck på OK.
English (UK)
Français
Nederlands
OK
STEG 2. Tid
Ställ in tiden
Innan du börjar
12 : 00
OK
Ange aktuell tid.
1. Tryck på ett tidsfält för att visa det
numeriska tangentbordet på skärmen.
2. Använd det numeriska tangentbordet för att
ställa in varje tidsfält (timmar och minuter).
3. Tryck på OK. För att gå tillbaka till
föregående skärm trycker du på
.
STEG 3. Automatisk uppdatering
Automatisk uppdatering
Autouppdateringsfunktionen uppdaterar programvaran automatiskt i syfte
att förbättra prestandan eller åtgärda fel via kommunikation med uppdateringsservern.
Om du accepterar denna inställning tolkas det som att du accepterar avtalet för att
köra funktionen för automatisk uppdatering. När programvaran uppdateras kan vissa
programvarufunktioner bli otillgängliga beroende på uppdateringen.
OK
ON
Aktivera automatisk uppdatering för att hålla
ugnen uppdaterad.
1. Tryck på ON för att aktivera eller
OFF för att inaktivera den automatisk
uppdateringen.
2. Tryck på OK. För att gå tillbaka till
föregående skärm trycker du på
.
OBS!
När den är klar visas menyskärmen.
OBS!
AUTO
Ugnsfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tillagning
Kockrecept
Om menyskärmen visas första gången den
används, kan du göra de initiala inställningarna
(Språk/Tid/Automatisk uppdatering) med
informationen i avsnittet Inställningar.
16 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-04-06
5:49:38
Lukt av ny ugn
Innan ugnen används första gången ska den rengöras invändigt för att avlägsna lukten av ny ugn.
1. Ta bort alla tillbehör ur ugnen.
2. Kör ugnen med varmluft på 200 °C eller traditionellt på 200 °C under en timmes tid. Det
förbränner eventuella rester från tillverkningen.
3. När du är klar ska du stänga av ugnen.
Smart säkerhetsmekanism
Om du öppnar luckan när ugnen är igång tänds ugnens lyse och både fläkten och värmeelementen
slutar att fungera. Detta är för att undvika fysiska skador som brännskador samt för att undvika
onödig energiförlust. När detta inträffar ska du stänga luckan. Ugnen fortsätter att fungera normalt
eftersom detta inte är ett systemfel.
Innan du börjar
Mjukt stängande lucka (mjuk, säker och tyst)
Samsungs inbyggnadsugn har en mjukt stängande lucka som stängs mjukt, säkert och tyst.
När du stänger luckan tar de specialdesignade gångjärnen emot luckan några centimeter före den
slutliga positionen. Detta är den perfekta detaljen för extra komfort som gör att dörren kan stängas
tyst och mjukt.
(Tillgängligheten för denna funktion beror på ugnens modell.)
Dörren börjar stängas mjukt vid cirka 15 grader
och stängs helt efter ca 5 sekunder.
Svenska 17
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-04-06
5:49:38
Innan du börjar
Tillbehör
Första gången du använder ugnen ska alla tillbehör rengöras med varmt vatten, diskmedel och en
mjuk, ren trasa.
05
04
03
02
01
01 Nivå 1
02 Nivå 2
03 Nivå 3
04 Nivå 4
• Sätt i tillbehören i rätt position inuti ugnen.
• Tillåt minst 1 cm utrymme från tillbehöret och
ugnens botten och från något annat tillbehör.
• Var försiktig när du tar ut matkärl eller
tillbehör ur ugnen. Varma maträtter kan
orsaka brännskador.
• Tillbehören kan deformeras när de värms upp.
När de har svalnat återfår de sin ursprungliga
form och sitt ursprungliga utseende och
prestanda.
Innan du börjar
05 Nivå 5
Grundläggande användning
För bättre matlagningsupplevelse bör du bekanta dig med hur varje tillbehör används.
Galler
Gallret är till för att grilla och steka. Sätt in gallret på plats med de
utskjutande delarna (stoppar på båda sidor) framåt.
Gallerinlägg*
Gallerinlägget används i kombination med plåten för att förhindra att
vätska droppar ned på ugnens botten.
Bakplåt*
Bakplåten (djup: 20 mm) används för att baka bakelser, kakor och andra
bakverk. Sätt in den med den lutande delen framåt.
Universalplåt*
Universalplåten (djup: 30 mm) används för tillagning och stekning.
Använd gallerinlägget för att undvika att vätska droppar på ugnens
botten.
Sätt in den med den lutande delen framåt.
Extra djup plåt*
Den extra djupa plåten (djup: 50 mm) används för att steka med eller
utan grillinlägget. Sätt in den med den lutande delen framåt.
Grillspett*
Det roterande grillspettet kan användas för att grilla mat som
exempelvis kyckling. Använd det roterande grillspettet endast i enkelt
läge på nivå 4 där grillspetsadaptern finns. Skruva bort grillspettets
handtag för att avlägsna under grillning.
18 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-04-06
5:49:38
Sätt plåten i gallerposition 1 för att samla in köttsaften, eller längst ned
i ugnen för en stor köttbit. Vi rekommenderar att grillspettet används
för köttstycken på mindre än 1,5 kg.
1. Stick in grillspettet i köttet. Handtaget kan skruvas mot den
trubbiga änden för att göra det enklare att skjuta in grillspettet.
2. Lägg förvälld potatis och grönsaker runt köttet.
3. Placera vaggan på mitthyllan med den ”V”-formade delen riktad
framåt. Vila spettet på vaggan med den spetsiga änden riktad
bakåt och skjut försiktigt in det tills spettets ände förs in i
vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets trubbiga ände måste
vila på den ”V”-formade delen. (Det finns två tungor på spettet
som ska vara närmast ugnsluckan så att spettet inte glider framåt.
Tungorna håller även fast handtaget.)
4. Skruva loss handtaget före tillagning.
5. Skruva fast handtaget när tillagningen är klar för att hjälpa till att
avlägsna grillspettet från vaggan.
Teleskopiska falsar*
Använd brickan med teleskopiska falsar för att föra in plåten på
följande sätt:
1. Dra ut brickan med falsar ur ugnen.
2. Lägg plåten på brickan med falsar och skjut in brickan i ugnen.
3. Stäng ugnsluckan.
Stektermometer*
Stektermometern mäter temperaturen i köttstycket som ska tillagas.
Använd bara stektermometern som levereras med din ugn.
Innan du börjar
Grill- och shaslikspett*
OBS!
Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.
Svenska 19
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-04-06
5:49:38
Innan du börjar
Mekaniskt lås
Installation
1. Sätt den tunna delen (A) av det mekaniska
låset i motsvarande plats på låsets handtag
så som visas på bilden.
2. Dra åt skruven på låsets handtag.
A
Innan du börjar
Avinstallation
• Lossa och ta bort skruven från låsets handtag.
Lås/lås upp
• För att öppna dörren ska du försiktigt lyfta
upp låsets handtag för att låsa upp dörren.
Öppna sedan dörren.
• För att låsa dörren är det bara att stänga den.
Det mekaniska låset låser dörren automatiskt.
20 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-04-06
5:49:39
Vattenfack
Vattenfacket används för ångfunktionerna. Fyll det med vatten innan du använder ångtillagning.
1. Leta rätt på vattenfacket i övre högra
hörnet. Tryck in vattenfacket för att öppna
det och avlägsna det.
Innan du börjar
2. Öppna fackets lock och fyll lådan med 500
ml dricksvatten.
3. Stäng locket och sätt tillbaka facket.
OBS!
Fyll inte på över max-linjen.
OBS!
A
Se till att versalen (A) för vattenfacket är stängt
innan du använder ugnen.
Svenska 21
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-04-06
5:49:39
Användning
Ugnen har menyer i översta nivån som täcker alla aspekter för användning och underhåll av ugnen.
Från de här menyerna kan du öppna tillagningslägen, alternativ eller avancerade funktioner eller
inställningar.
Manöverpanel
Frontpanelen går att få i flera olika material och färger. Ugnens verkliga utseende kan ändras utan
föregående meddelande för att förbättra ugnens kvalitet.
01
02
03
04
05
Användning
01 Ström
Tryck på den här knappen för att slå på ugnen. Håll den intryckt i 1 sekund för
att slå av den. Om du upplever att pekskärmen fungerar dåligt eller ser en vit
skärm (systemet nere) ska du hålla den intryckt i 7 sekunder för att starta om
ugnen.
02 Meny
Tryck för att visa de 10 menyerna i övre nivån:
Ugnsfunktion, Specialfunktioner, Kockrecept, Automatisk tillagning, Favoriter,
Rengöring, Timer, Smart kontroll, Inställningar och Hjälp.
03 Pekskärm
Svep för att navigera mellan menyerna och tryck för att välja önskat alternativ.
04 Ugnslampa
Tryck på den här knappen för att slå på eller av den invändiga lampan. Ugnens
lampa slås på automatiskt när luckan öppnas eller när ugnen börjar fungera.
Efter en viss tids inaktivitet slocknar den för att spara energi.
05 Barnlås
För att undvika olyckor inaktiverar barnlåset alla kontroller förutom knappen
Ström.
Håll den intryckt i 3 sekunder för att aktivera och håll den intryckt i
3 sekunder igen för inaktivera låset på kontrollpanelen.
OBS!
Om du trycker på displayen med plasthandskar eller grytlappar fungerar den eventuellt inte korrekt.
22 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-04-06
5:49:39
Skärm
02
01
03
0:05 12:00AM
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
04
05
06
08
09
0:05 12:00AM
01 Aktuell eller vald meny visas med en
specifik symbol.
02 Kort beskrivning av aktuell eller vald meny.
03 Informationsfält: från vänster, Wi-Fianslutning, Barnlås, Timer och aktuell tid.
04 Tryck för att öppna skärmen Ugnsfunktion.
05 Tryck för att ändra temperaturen.
06 Tryck för att ändra tillagningstiden.
07 Tryck för att ändra ångnivån.
08 Tillgängliga alternativ beror på modellen.
Tryck för att slå på eller av alternativet.
09 Tryck för att starta tillagningen.
Ånga Varmluft
För att grädda eller steka med ånga
Start
07
Användning
Mest använt
0:05 12:00AM
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
Det mest använda tillagningsläget bland de
senaste 20 valen ställs in som Mest använt.
Nästa gång som du slår på ugnen visas
angivet tillagningsläge på huvudskärmen med
ovanpå lägesikonen.
symbolen
Observera att om två eller fler tillagningslägen
används lika många gånger anges det senast
använda läget som Mest använt.
Svenska 23
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-04-06
5:49:40
Användning
Standardinställningar
Det är vanligt att ändra standardtemperaturen och/eller tillagningstiden för alla tillagningslägen. Följ
stegen nedan för att justera temperaturen och/eller tillagningstiden för valt tillagningsläge.
Temperatur
12:00AM
Varmluft
1. Tryck på
för att visa
termometerskärmen.
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
12:00AM
Justera temp. 30 °C - 275 °C
150
175°C
2. Dra åt vänster eller höger för att ändra
temperaturen med 5 °C.
200
Start
12:00AM
Justera temp. 30 °C - 275 °C
Användning
150
175°C
200
Alternativt kan du också trycka på
temperaturfältet för att visa det numeriska
tangentbordet.
Start
12:00AM
Justera temp. 30 °C - 275 °C
150
175°C
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
150
OK
12:00AM
Justera temp. 30 °C - 275 °C
175°C
Använd det numeriska tangentbordet för
att ange temperaturen manuellt.
3. Tryck på Start för att påbörja tillagningen
för att återgå till
eller tryck på
huvudskärmen.
200
Start
OBS!
Den exakta temperaturen inuti ugnen kan mätas med en godkänd termometer och enligt en
auktoriserad institutions definition. Om du använder andra termometrar kan det leda till ett mätfel.
24 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-04-06
5:49:40
Tillagningstid
12:00AM
Varmluft
1. Tryck på
för att visa skärmen med den
digitala klockan.
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
12:00AM
Ställ in tillagningstid
0 :00 h
Starta klockan
12:00 AM
Start
12:00AM
Ställ in sluttid
Tillagningstid
1 :00 h
13:00 AM
Start
1 :00 h
12:00AM
Klart klockan
13:00 AM
Start
3. Alternativt kan du även senarelägga
sluttiden för din tillagning till önskad tid.
För att göra det ska du trycka på någon av
tidssymbolerna på den övre högra panelen
(Klart klockan). Följ steg 2 ovan för att
ändra sluttiden. Se Senarelägga slut för mer
information.
Användning
Ställ in tillagningstid
2. Tryck på ett tidsfält för att visa det
numeriska tangentbordet på skärmen.
Använd det numeriska tangentbordet
för att ställa in varje tidsfält (timmar och
minuter) enligt önskan.
4. Tryck på
för att bekräfta dina ändringar.
5. Tryck på Start för att påbörja tillagningen
för att återgå till
eller tryck på
huvudskärmen.
Svenska 25
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-04-06
5:49:41
Användning
Senarelagt slut
Senarelagt slut är utformat för att göra matlagningen bekvämare.
Exempel 1
Föreställ dig att du väljer ett recept som tar en timme klockan 14:00 och vill att ugnen ska vara
färdig med tillagningen klockan 18:00. Ställ in sluttiden genom att ändra Klart klockan till 18:00.
Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir klar 18:00, så som du har angett.
Aktuell tid: 14:00
Ställ in tillagningstid: 1 timme
Ställ in Senarelagd sluttid:
18:00
Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir automatiskt klar klockan 18:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Exempel 2
Aktuell tid: 14:00
Ställ in tillagningstid: 2 timme
Ställ in Senarelagd sluttid:
17:00
Användning
Ugnen startar tillagningen klockan 15:00 och blir automatiskt klar klockan 17:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
VAR FÖRSIKTIG!
Förvara inte tillagad mat för länge i ugnen. Maten kan förstöras.
26 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-04-06
5:49:41
Ångnivå (endast för modeller med ånga)
Du kan ställa in ångnivån på lägena Ånga Varmluft, Ånga Övervärme + Varmluft och Ånga
Undervärme + Varmluft.
12:00AM
1. Välj önskat läge för Ångtillagning.
för att visa skärmen för
2. Tryck på
Ångtillagning.
Ånga Varmluft
För att grädda eller steka med ånga
Start
12:00AM
Justera ångnivån
Låg
Medium
3. Tryck på önskad ångnivå.
Hög
Start
12:00AM
Justera ångnivån
Låg
Medium
Hög
4. Tryck på Start för att påbörja tillagningen
för att återgå till
eller tryck på
huvudskärmen.
Användning
Start
OBS!
• Se till att du tömmer det återstående vattnet
efter att du använder Ångtillagning. När
ugnen börjar tömmas ska du vänta tills
tömningscykeln är klar.
• När en Ångfunktion är klar måste du tömma
vattenfacket eftersom det kvarvarande
vattnet kan påverka andra tillagningslägen.
Svenska 27
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-04-06
5:49:42
Användning
Ugnsfunktion
12:00AM
Varmluft
1. På huvudskärmen drar du åt höger eller
vänster för att välja tillagningsläge.
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
12:00AM
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Alternativt kan du trycka på ikonen Lista i
det nedre vänstra hörnet och välja önskat
tillagningsläge i listan som visas.
Start
Varmluft
Ånga
Varmluft
Traditionell
Ånga
Övervärme +
Varmluft
Användning
12:00AM
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
2. Ändra standardtemperaturen och/eller
tillagningstiden, ångnivån (vid behov) eller
välj alternativ om du vill.
Start
12:00AM
3. Tryck på Start.
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
OBS!
• Tillgängliga inställningar och alternativ
varierar med varje tillagningsläge.
• Du kan ändra tillagningstiden när som helst
under tillagningen.
• När tillagningen är klar visas meddelandet
”Maten är klar” och en melodi hörs. Förläng
tillagningstiden med 5 minuter genom att
trycka på ”+5min”.
• Spara aktuellt recept genom att trycka på
och lägga till det i favoritlistan.
28 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-04-06
5:49:43
Tillagning med stektermometern
Stektermometern mäter den invändiga temperaturen i kött medan det tillagas. När temperaturen når
måltemperaturen, stannar ugnen och slutar tillaga maten.
• Använd bara stektermometern som levereras med din ugn.
• Du kan inte ställa in tillagningstiden om stektermometern är isatt.
1. Sätt i spetsen på stektermometern i
mitten av köttet som ska tillagas. Se till att
gummihandtaget inte sätts i köttet.
2. Anslut sondens kontakt i uttaget på den
vänstra sidan. Om stektermometern
är korrekt ansluten visas meddelandet
”Stektermometer isatt” och klockikonen
förvandlas till ikonen
.
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
3. Ange tillagningstemperaturen eller välj
alternativ om du föredrar det.
4. Tryck på
och ange önskad
innertemperatur för köttet.
Användning
12:00AM
Start
12:00AM
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
5. Tryck på Start.
Ugnen spelar upp en melodi och avslutar
tillagningen när köttets invändiga
temperatur når angiven temperatur.
Start
VARNING
• För att undvika skada ska du inte använda
stektermometern med grillspettet.
• När tillagningen är klar blir stektermometern
väldigt varm. Använd grytlappar när du tar ut
maten för att undvika brännskador.
OBS!
Inte alla lägen har stöd för stektermometern.
Om du använder stektermometern i lägen som
inte är avsedda för det visas meddelandet ”Ta
ur stektermometern”. Om det händer ska du ta
ur stektermometern omedelbart.
Svenska 29
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-04-06
5:49:43
Användning
Tillagningslägen
Läge
Ånga Varmluft
Ånga
Övervärme +
Varmluft
Ånga
Undervärme +
Varmluft
Föreslagen
temperatur
(°C)
Snabb
förvärmning
Krispig
yta
Stektermometer
120–275
170
O
-
O
Värmen som genereras av varmluftsvärmarna och fläktarna stöds hela tiden av
varm ånga. Varmluftens intensitet kan justeras till låg, medium eller hög. Det här
läget passar för bakning av smördegskakor, jäsdeg, bröd och pizza samt stekt kött
och fisk.
120–275
120–275
Användning
Undervärme +
Varmluft
-
O
170
O
-
O
170
O
O
O
Det bakre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med fläkten för
varmluft. Använd det här läget för att baka och steka på flera nivåer samtidigt.
200
O
-
O
Värmen kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här funktionen
ska användas för vanlig bakning och stekning av nästan alla typer av maträtter.
40–275
Övervärme +
Varmluft
O
Värmen som genereras av det undre värmesystemet och varmluftsvärmaren
fördelas jämnt i ugnen med fläkten och den varma ångan stöder värmesystemen.
Detta läge är lämpligt för att baka mat med krispig yta som pizza eller äppelpaj.
30–275
Traditionell
170
Värmen som genereras av den övre värmaren och varmluftsvärmaren fördelas
jämnt i ugnen med fläkten och den varma ångan stöder värmesystemen. Detta
läge passar för att steka rätter som kött, fågel eller fisk med krispig yta.
30–275
Varmluft
Alternativ
Temperaturintervall
(°C)
190
O
O
O
Det övre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med fläkten för
varmluft. Använd det här läget för stekning med en krispig yta (t.ex. krispig yta
eller lasagne).
40–275
190
O
O
O
Det nedre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med fläkten för
varmluft. Använd det här läget för pizza, bröd eller kakor.
30 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-04-06
5:49:44
Läge
Stor grill
Föreslagen
temperatur
(°C)
Snabb
förvärmning
Krispig
yta
Stektermometer
100–300
240
-
-
X
Den stora grillen genererar värme. Använd det här läget för att bryna matens yta
(t.ex. kött, lasagne eller gratänger).
100–300
Eko-grill
240
-
-
X
190
-
-
X
-
-
O
Användning
160
170
-
O
O
Intensiv tillagning aktiverar alla värmesystem alternativt för att fördela värmen
jämnt i hela ugnen. Använd det här läget för stora recept, t.ex. stora gratänger
eller pajer.
30–275
Eko-varmluft
X
Professionell förstekning kör en automatisk cykel med förvärmning tills ugnens
temperatur når 220 °C. Sedan börjar det övre värmesystemet och varmluftsfläkten
att fungera för att bryna mat, t.ex. kött. Efter att det är brynt lagas det på låg
temperatur. Använd det här läget för nötkött, fågel eller fisk.
40–275
Intensiv
tillagning
-
Undervärmesystemet genererar värme. Använd det här läget i slutet vid bakning
eller tillagning för att bryna undersidan på pajer eller pizza.
80–200
Professionell
förstekning
-
De två övre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med fläkten.
Använd det här läget för att grilla kött eller fisk.
100–230
Undervärme
240
Den lilla grillen genererar värme. Använd det här läget för mat som behöver
mindre värme, t.ex. fiskfilé och fyllda baguetter.
100–275
Fläktgrill
Alternativ
Temperaturintervall
(°C)
170
-
O
O
Eko-varmluft använder optimerade värmesystem för att spara energi under
tillagning. Tillagningstiderna blir lite längre, men resultatet blir detsamma.
Observera att det här läget inte stöder förvärmning.
OBS!
Eko-varmluft-lägets uppvärmningssätt har använts för att fastställa energiklassen
i enlighet med EN60350-1
Svenska 31
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-04-06
5:49:45
Användning
Alternativ
Snabb
förvärmning
Krispig yta
Aktivera det här läget för snabb förvärmning av ugnen till en
angiven temperatur.
Aktivera det här alternativet om du vill ge maten en krispig yta.
Detta görs faktiskt genom att minska fukten från insidan av maten
och ger därmed bästa resultat för frysta pommes frites och djupa
frysta fyllda färska fruktkakor.
Användning
32 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-04-06
5:49:45
Specialfunktioner
Lägg till specialfunktioner eller ytterligare funktioner för att förbättra din matlagningsupplevelse.
1. Tryck på Meny och tryck sedan på
Specialfunktioner.
AUTO
Ugnsfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tillagning
Kockrecept
Specialfunktioner
12:00AM
2. Dra uppåt eller nedåt för att välja önskad
funktion.
12:00AM
3. Ändra standardtemperaturen och/eller
tillagningstiden om du vill.
4. Tryck på Start.
Värmehållning
Porslinsvärmare
Upptining
Värmehållning
För att hålla mat varm innan den serveras
Användning
Start
OBS!
• Du kan ändra tillagningstiden när som helst
under tillagningen.
• När tillagningen är klar visas meddelandet
”Maten är klar” och en melodi hörs. Förläng
tillagningstiden med 5 minuter genom att
trycka på ”+5min”.
Svenska 33
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-04-06
5:49:45
Användning
Specialfunktioner
Läge
Värmehållning
Porslinsvärmare
Temperaturintervall
(°C)
Föreslagen
temperatur
(°C)
Instruktioner
40–100
80
Använd detta endast för att hålla mat som
precis har tillagats varm.
30–80
60
Använd detta för uppvärmning av rätter
eller ugnsformar.
30–60
30
Detta läge används för att tina upp
frysta produkter, bakverk, frukt, bakelser,
grädde och choklad. Upptiningstiden
beror på typ av, storlek på och mängd
mat.
30–50
35
Detta läge används för att jäsa deg och
göra hemgjord yoghurt.
160–250
220
Detta läge passar till pizza, och
tillagningstemperaturen och tiden beror
på pizzans storlek och tjocklek.
100
Detta läge använder den låga
temperaturen för att få en mör stek. Det
passar för att steka nötkött, fläsk, kalv
eller lamm när du vill ha mört kött. Vi
rekommenderar att du bryner hela köttet
på hög temperatur på hällen innan du
steker det i ugnen.
70
Detta läge används för att torka frukt,
grönsaker och örter. Torkningstiden beror
på typ av, storlek på och mängd mat.
Upptining
Jäsa deg
Tillagning av pizza
Användning
Långsam tillagning
70–120
Torkning
40–90
34 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-04-06
5:49:45
Automatisk tillagning
För oerfarna kockar erbjuder ugnen sammanlagt 80 funktioner för automatisk tillagning i 10
kategorier. Utnyttja denna funktion för att spara tid eller lära dig snabbare. Tillagningstiden och
temperaturen justeras enligt valt recept.
1. Tryck på Meny och tryck sedan på
Automatisk tillagning.
AUTO
Ugnsfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tillagning
Kockrecept
Automatisk tillagning
12:00AM
2. Dra uppåt eller nedåt för att välja en
kategori och tryck sedan på valfritt recept i
den kategorin.
12:00AM
3. Du informeras om rekommenderad
portionsstorlek för receptet.
Tryck på ”>” för att gå till nästa steg
eller tryck på ”<” för att gå tillbaka till
föregående skärm
Gratänger (10)
Pizza (3)
Paj/Tårta/Bakelser (8)
För 1,0–1,5 kg, 22–24 cm ugnsform
Föregående
Potatisgratäng
Nästa
12:00AM
Justera bryningsnivån
Ljusare
Föregående
Användning
1,0kg-1,5kg
4. Tryck på en bryningsnivå för receptet.
Tryck på ”>” för att gå till nästa steg.
Mörkare
Potatisgratäng | 1,0kg-1,5kg
Nästa
12:00AM
Potatisgratäng
Använd gallret
på tredje nivån
3
5. Förbered mat och tillbehör enligt
instruktionerna och tryck sedan på OK.
OK
Svenska 35
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-04-06
5:49:46
Användning
Ställ in starttid
0 :47 h
Föregående
Potatisgratäng | 1,0kg-1,5kg |
Nivå för bryning 3
12:00AM
Starta klockan
12:00 AM
Start
6. Tryck på OK för att påbörja tillagningen.
Du kan ändra tiden för aktuellt recept om
du vill. Gör det genom att trycka på ett
tidfält på den högra panelen och ändra
starttiden. Tryck sedan på Start.
OBS!
Mer information finns i avsnittet med
program för automatisk tillagning i den här
bruksanvisningen.
Kockrecept
När du har hämtat programmet SmartThings, kan du se recept från professionella kockar. Prova
fantastiska rätter med deras egna recept. Mer information finns i programmet SmartThings.
Användning
36 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-04-06
5:49:46
Favoriter
Lägg till ofta använda recept i Favoritlistan för framtida referens. Detta sparar tid eftersom du inte
behöver söka efter tidigare använda recept när du vill använda dem igen. Det finns två sätt att göra
detta på:
Sätt 1 – Skapa ett anpassat recept
1. Tryck på Meny och tryck sedan på
Favoriter.
Favoriter
Rengöring
Smart
kontroll
Timer
Favoriter
2. Meddelandet ”Skapa ditt eget recept” visas.
Tryck på Nästa.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att
manuellt ställa in ugnsläget, temperaturen,
tillagningstiden och/eller alternativen efter
önskan.
12:00AM
4. Använd knappsatsen på skärmen för att
ändra namn på receptet.
5. Tryck på OK. Inställningarna läggs till i
Favoriter.
Skapa ditt eget recept
Nästa
Favorittillagning 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
Användning
12:00AM
OK
OBS!
Om du har lagt till favoritrecept visas de i
Favoriter i steg 2 ovan. Om så är fallet trycker
du på Lägg till i favoriter för att skapa ett nytt
recept.
Svenska 37
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-04-06
5:49:46
Användning
Sätt 2 – Lägg till aktuellt recept i Favoriter
Du kan använda aktuellt recept för att lägg till det i favoriter som en ny post.
12:00AM
1. När tillagningen av det aktuella receptet är
klart trycker du på
Maten är klar
.
Tryck på "+5 min" för att förlänga tillagningen
OK
+5min
2. Meddelandet ”Spara detta recept i
favoriter?” visas. Tryck på OK för att skapa
ett nytt recept.
Varmluft | 170°C | 0:30h
Spara detta recept
i favoriter?
OK
Avbryt
12:00AM
Favorittillagning 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
Användning
3. Knappsatsen på skärmen visas.
Använd knappsatsen på skärmen för att
ändra namn på receptet.
4. Tryck på OK. Det aktuella receptet läggs till
i Favoriter.
OK
38 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-04-06
5:49:47
Använd ett favoritrecept så här
1. Tryck på Meny och tryck sedan på
Favoriter.
Favoriter
Rengöring
Timer
Favoriter
Smart
kontroll
12:00AM
2. Tryck på önskat recept i listan som visas.
Detaljerad information om valt recept visas.
12:00AM
3. Tryck på OK för att påbörja tillagningen.
Favorittillagning 1
+ Lägg till i favoriter
Favorittillagning 1
Varmluft | 170°C
Start
Användning
OBS!
Du kan redigera eller flytta recept i
Favoritlistan.
• För att redigera ett recept väljer du receptet
och trycker på
.
• För att ta bort ett recept ur listan väljer du
receptet och trycker på ikonen
.
Svenska 39
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-04-06
5:49:47
Användning
Timer
Med timern kan du kontrollera tiden eller tid kvar under tillagning.
1. Tryck på Meny och tryck sedan på Timer.
Favoriter
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
12:00AM
Timer
0 :00:00
Start
2. Tryck på ett tidsfält för att visa det
numeriska tangentbordet på skärmen.
3. Använd det numeriska tangentbordet för
att ställa in önskad tid.
4. När du är klar ska du trycka på Start.
OBS!
Användning
När den inställda tiden har gått ut, visas
meddelandet ”Tiden har löpt ut och en melodi
hörs.
40 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-04-06
5:49:47
Rengöring
Fyra rengöringslägen finns tillgängliga. Dessa funktioner sparar tid åt dig eftersom du inte behöver
göra rent ugnen manuellt.
Funktion
Instruktioner
Pyrolytisk
Den pyrolytiska funktionen är en termisk rengöring med hög temperatur.
Den bränner bort feta matrester för att underlätta manuell rengöring.
Ångrengöring
Detta är användbart för rengöring av lätt smuts med ånga.
Avkalkning
Rengör inuti ånggeneratorn för att förhindra att matens kvalitet och smak
påverkas.
Tömmer
När en Ångfunktion är klar måste du tömma det återstående vattnet för att
förhindra att det påverkar andra tillagningslägen.
Om du vill tömma igen för rengöring ska du använda den här funktionen.
Användning
Svenska 41
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-04-06
5:49:47
Användning
Pyrolytisk
Den pyrolytiska funktionen är en termisk rengöring med hög temperatur. Den bränner bort feta
matrester för att underlätta manuell rengöring.
Favoriter
Rengöring
Timer
12:00AM
Justera nivån av smuts
Mindre
Föregående
Smart
kontroll
Mycket
| Start
Pyrolytisk
12:00AM
Pyrolytisk
Ta bort gallret och
tillbehör.
Stäng luckan
Användning
OK
VAR FÖRSIKTIG!
• Rör inte vid ugnen eftersom den blir väldigt
varm under cykeln.
• Håll barn borta från ugnen för att undvika
olyckor.
• När cykeln är klar ska du inte slå av
strömmen medan kylfläkten är igång för att
kyla ner ugnen.
1. Ta bort alla tillbehör inklusive sidovalsarna
och torka bort stora orenheter manuellt från
ugnens insida. Annars kan de ge upphov till
en låga under rengöringscykeln, vilket i sin
tur kan leda till brand.
2. Gå till Meny > Rengöring > Pyrolytisk och
tryck sedan på Nästa.
3. Välj en av nedsmutsningsnivåerna Mindre
och Mycket och tryck sedan på Start. Det
finns tre tillgängliga nivåer: 1 timme 50
minuter, 2 timmar 10 minuter och 2 timmar
30 minuter.
4. Följ instruktionerna på skärmen och tryck
sedan på OK. Cykeltiden beror på hur
smutsig ugnen är och det kan ta upp till två
och en halv timme att slutföra cykeln.
5. Vänta tills ugnen har svalnat och torka
sedan luckan längs med kanterna med en
fuktad trasa.
OBS!
• När cykeln startar blir ugnen varm inuti. Av
säkerhetsskäl låses luckan. När cykeln är klar
och ugnen har svalnat låses luckan upp.
• Se till att du tömmer ugnen innan du gör rent
den. Tillbehör kan deformeras på grund av
höga temperaturer inuti ugnen.
42 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-04-06
5:49:48
Ångrengöring
Detta är användbart för rengöring av lätt smuts med ånga.
Favoriter
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
1. Gå till Meny > Rengöring > Ångrengöring
och tryck sedan på Start.
2. Avlägsna alla tillbehör och tryck sedan på
OK.
3. Häll 400 ml vatten i botten på ugnen, stäng
ugnsluckan och tryck sedan på OK. Det tar
26 minuter att slutföra cykeln.
4. Använd en torr trasa för att göra rent inuti
ugnen.
Användning
VARNING
• Öppna inte luckan förrän cykeln är klar.
Vattnet inuti ugnen är mycket varmt och kan
orsaka brännskador.
OBS!
• Vi rekommenderar att ta bort envis smuts
manuellt med rengöringsmedel innan
ångrengöring aktiveras om ugnen är mycket
nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnsstekning
eller grillning.
• Lämna ugnsluckan på glänt när cykeln är klar.
Detta för att låta den emaljerade ytan inuti
torka ordentligt.
• Medan ugnen är varm invändigt aktiveras
inte automatisk rengöring. Vänta tills ugnen
har svalnat och försök igen.
• Häll inte i vatten i botten med kraft. Gör det
försiktigt. Annars svämmar vattnet över på
framsidan.
Svenska 43
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-04-06
5:49:48
Användning
Avkalkning
Rengör inuti ånggeneratorn för att förhindra att matens kvalitet och smak påverkas.
12:00AM
Avkalkning krävs
Nu
Senare
Ugnen räknar tiden för ångtillagningscykler
och ber dig köra avkalkning när det behövs. Du
kan fortfarande aktivera ångfunktioner under
de följande två timmarna utan att genomföra
avkalkning. Dock kommer inga ångfunktioner
att vara tillgängliga två timmar efteråt om du
inte aktiverar och slutför avkalkningscykeln.
1. Gå till Meny > Rengöring > Avkalkning och
tryck sedan på Start.
Favoriter
Rengöring
Smart
kontroll
Timer
12:00AM
Avkalkning
Häll 400 ml vatten
och 50 ml
avkalkningsmedel i vattenlådan
Användning
OK
12:00AM
Avkalkning
Tömmer ...
OBS: hett vatten
Ta inte bort vattenlådan
2. Följ instruktionerna på skärmen och tryck
sedan på OK. Det tar 3 timmar att slutföra
cykeln.
• Töm och rengör vattenlådan och fyll den
med 50 ml avkalkningsmedel och 400 ml
dricksvatten.
3. När avkalkningen är slutförd töms vattnet
automatiskt.
4. Använd grytlappar för att ta bort och
tömma vattenlådan och fyll sedan den med
500 ml dricksvatten för sköljning.
44 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-04-06
5:49:48
12:00AM
Avkalkning
Häll i 500 ml rent
vatten i vattenlådan
för att skölja
OK
VARNING
5. Följ instruktionerna på skärmen och tryck
sedan på OK för att påbörja sköljningen.
6. När sköljningen är klar använder du
grytlappar och tömmer vattenlådan.
VAR FÖRSIKTIG!
Använd endast avkalkningsmedel som är
specifika för ångugnar eller kaffemaskiner.
• Avbryt inte avkalkningsprocessen. Om du gör
det måste du starta om avkalkningscykeln och
slutföra den inom de följande tre timmarna
för att kunna använda ångfunktionerna.
• Håll barn borta från ugnen för att undvika
olyckor.
• Följ instruktionerna från avkalkningsmedlets
tillverkare för hur medlet ska spädas ut.
Tömmer
Om du vill tömma igen för rengöring ska du använda Rengöring på följande sätt:
Favoriter
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
12:00AM
Tömmer
Tömmer ...
OBS: hett vatten
Ta inte bort vattenlådan
Användning
1. Gå till Meny > Rengöring > Tömmer och
tryck sedan på Start.
2. Ugnen töms på vatten från ånggeneratorn
till vattenlådan.
3. När tömningen är klar använder du
grytlappar och tömmer vattenlådan.
OBS!
• När ugnen börjar tömmas ska du vänta tills
tömningscykeln är klar.
Svenska 45
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-04-06
5:49:49
Användning
Inställningar
Du vill eventuellt ändra standardinställningarna efter önskan eller för att kontrollera
nätverksanslutningen för diagnos. Ugnen har 11 olika inställningsalternativ.
Wi-Fi
Smart kontroll
Slå på eller av en Wi-Fi-anslutning.
Med Smart kontroll aktiverat under tillagning
kan du ändra tillagningstiden och/eller
temperaturen med programmet.
Mer information finns i handboken för
programmet som levereras separat.
Aktivera en Wi-Fi-anslutning
1. Gå till Meny > Inställningar > Wi-Fi och
tryck sedan på On (På) på den högra
panelen.
2. Tryck på ett objekt i listan över tillgängliga
Wi-Fi-nätverk som visas.
3. Du kommer att bli ombedd att ange ett
lösenord för ett säkert nätverk. Ange
lösenordet.
OBS!
Användning
• För att inaktivera en Wi-Fi-anslutning ska du
gå till Meny > Inställningar > Wi-Fi och sedan
trycka på Off på den högra panelen.
• Detaljerad information om Wi-Fi-anslutningen
och att använda programmet finns i
programmets bruksanvisning.
Enkel anslutning
Med Enkel anslutning kan du enkelt
konfigurera nätverksinställningarna, inklusive
autentiseringsproceduren.
Favoriter
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
• Öppna Meny > Smart kontroll och slå på eller
av den enkelt.
OBS!
Härmed intygar Samsung Electronics att denna
ugn uppfyller de viktigaste kraven och andra
relevanta normer i Direktiv 1999/5/EG.
Den officiella försäkran om överenskommelse
finns på http://www.samsung.com, gå till
Support.
Utrustningen kan användas inom alla EU-länder.
Språk
Välj ett visningsspråk.
• Gå till Meny > Inställningar och tryck sedan
på önskat språk.
46 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-04-06
5:49:49
Volym
Ställ in tiden
Ställ in volymen för pip och melodier.
• Gå till Meny > Inställningar och använd
sedan reglaget bredvid Volym för att justera
volymen.
Ange aktuell tid.
1. Gå till Meny > Inställningar > Ställ in tiden.
2. Tryck på ett tidsfält för att visa det
numeriska tangentbordet på skärmen.
3. Använd det numeriska tangentbordet för
att ange varje fält (timmar och minuter).
4. Tryck för att växla mellan AM och PM
(tillgängligt med 12-timmarsformatet).
5. Tryck på OK för att spara dina ändringar.
Ljusstyrka
Ändra ljusstyrkan på bildskärmen.
• Gå till Meny > Inställningar och använd sedan
reglaget bredvid Ljusstyrka för att justera
ljusstyrkan.
Skärm
Klocktyp
Välj en klocktyp för aktuell tid som visas i
Standby-läget. Det finns två typer, Analog och
Digital.
• Gå till Meny > Inställningar och tryck sedan
på Klocktyp för att växla mellan Analog och
Digital.
Klockformat
Välj ett tidformat för aktuell tid som visas i
Standby-läget. Det finns två format, 12 timmar
och 24 timmar.
• Gå till Meny > Inställningar och tryck sedan
på Klockformat för att växla mellan 24h
(24-timmars) och AM/PM (12-timmars).
Kontrollera aktuell version av den fasta
programvaran och/eller uppdatera med den
senaste fasta programvaran.
Programvara
1. Gå till Meny > Inställningar > Uppdatera för
att visa den aktuella versionen.
2. Tryck på Uppdatera på den högra panelen
för kontroll av uppdateringar.
3. Om det finns tillgängliga uppdateringar ska
du följa anvisningarna på skärmen för att
fortsätta med uppdateringen.
Användning
Ugnen försätts i Standby-läget efter en viss
inaktiv tid. I Standby-läget visas aktuell tid. Du
kan aktivera eller inaktivera skärmen som visas
i Standby-läget.
• Gå till Meny > Inställningar och tryck sedan
på Skärm för att växla mellan On och Off.
• För att spara energi försvinner även aktuell
tid efter en viss inaktiv tid, även om du har
ställt in Skärm på On.
Uppdatera
Automatisk uppdatering
Aktivera eller inaktivera Automatisk
uppdatering.
Om Automatisk uppdatering är aktiverat med
en uppdatering tillgänglig kommer ugnen att
fortsätta med uppdateringen utan föregående
meddelande.
Licensinformation
Kontrollera den fasta programvarans
licensinformation.
Svenska 47
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-04-06
5:49:49
Användning
Hjälp
Användbara tips och förklaringar om ett särskilt alternativ som du har valt.
Felsökning
Guide för första användningstillfället
Tryck på en kontrollpunkt direkt på skärmen
och testa förslagen.
Du kommer att få enkla anvisningar om ugnens
grunder.
Användning
48 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-04-06
5:49:49
Smart tillagning
Manuell tillagning
VARNING gällande akrylamid
OBS!
Akrylamid produceras när mat med stärkelse
tillagas, t.ex. chips, pommes frites och bröd och
kan orsaka hälsoproblem. Det rekommenderas
att denna typ av mat tillagas i låg temperatur
för att undvika övertillagning, att de steks för
mycket eller att de bränns.
Tillbehörsråd
Ugnen levereras med ett annat antal eller typ
av tillbehör. Du kanske tycker att vissa tillbehör
saknas i tabellen nedan. Även om du inte har
tillgång till de exakta tillbehören som anges
i denna matlagningsguide kan du dock följa
receptet med vad du redan har och uppnå
samma resultat.
• Förvärmning rekommenderas för alla
tillagningslägen förutom om annat anges i
matlagningsguiden.
• När du använder Eko-grill ska du placera
maten i tillbehörsplåtens mitt.
• Bakplåten och universalplåten är utbytbara.
• Vid tillagning av fet mat rekommenderar vi
att sätta en plåt under gallret för att samla
upp oljerester. Om gallerinsatsen följde med
din ugn kan du använda den tillsammans med
plåten.
• Om universalplåten eller den extra djupa
plåten, eller båda, följde med din ugn är det
bättre att använda den som är djupast för
tillagning av fet mat.
Smart tillagning
Bakning
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen för bästa resultat.
Mat
Tillbehör
Nivå
Sockerkaka
Galler,
Ø 25–26 cm form
Tigerkaka
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
2
160–170
35–40
Galler,
Gugelhupf-form
3
175–185
50–60
Bakelse
Galler, Ø 20 cm
tårtform
3
190–200
50–60
Jäst kaka på plåt
med smulpaj
Universalplåt
2
160–180
40–50
Smulpaj
Galler, 22–24 cm
ugnsform
3
170–180
25–30
Scones
Universalplåt
3
180–190
30–35
Svenska 49
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-04-06
5:49:49
Smart tillagning
Mat
Tillbehör
Nivå
Lasagne
Galler, 22–24 cm
ugnsform
Maränger
Uppvärmningstyp
Smart tillagning
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
190–200
25–30
Universalplåt
3
80–100
100–150
Sufflé
Galler,
suffléformar
3
170–180
20–25
Äppelkaka
Universalplåt
3
150–170
60–70
Hembakad pizza
(1–1,2 kg)
Universalplåt
2
190–210
10–15
Frysta, fyllda
snacks
Universalplåt
2
180–200
20–25
Ostpaj
Galler, 22–24 cm
ugnsform
2
180–190
25–35
Äppelpaj
Galler, Ø 20 cm
form
2
160–170
65–75
Kyld pizza
Universalplåt
3
180–200
5–10
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Rostbiff, 1 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
160–180
50–70
Benfri
kalvfransyska,
1,5 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
160–180
90–120
Fläskstek, 1 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
200–210
50–60
Fläsklägg, 1 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
160–180
100–120
Lammben med
benet kvar, 1 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
170–180
100–120
Stekning
Mat
Uppvärmningstyp
Kött (nöt/gris/lamm)
50 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-04-06
5:49:49
Mat
Tillbehör
Nivå
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
Fågel (kyckling/anka/kalkon)
Hel kyckling,
1,2 kg*
Galler +
universalplåt
(för att fånga
upp fett)
3
1
205
70–80*
Kycklingdelar
Gallerinlägg +
universalplåt
3
200–220
25–35
Ankbröst
Gallerinlägg +
universalplåt
3
180–200
20–30
Liten kalkon, hel
5 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
180–200
120–150
Grönsaker, 0,5 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
220–230
15–20
Bakade
potatishalvor,
0,5 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
200
45–50
Fiskfilé, bakad
Gallerinlägg +
universalplåt
3
200–230
10–15
Ugnsstekt fisk
Gallerinlägg +
universalplåt
3
180–200
30–40
Grönsaker
Fisk
Smart tillagning
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
Svenska 51
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-04-06
5:49:50
Smart tillagning
Grillning
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen. Vänd efter halva tiden.
Mat
Tillbehör
Nivå
Rostat bröd
Galler
Varma smörgåsar
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
5
270–300
2–4
Universalplåt
4
200
4–8
Stek*
Gallerinlägg +
universalplåt
4
240–250
15–20
Hamburgare*
Gallerinlägg +
universalplåt
4
250–270
13–18
Fläskkotletter
Gallerinlägg +
universalplåt
4
250–270
15–20
Korv
Gallerinlägg +
universalplåt
4
260–270
10–15
Kycklingbröst
Gallerinlägg +
universalplåt
4
230–240
30–35
Kycklingklubbor
Gallerinlägg +
universalplåt
4
230–240
25–30
Bröd
Nötkött
Griskött
Fågel
Smart tillagning
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
52 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-04-06
5:49:50
Fryst färdigmat
Mat
Tillbehör
Nivå
Fryst pizza
(0,4–0,6 kg)
Galler
Fryst lasagne
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
200–220
15–25
Galler
3
180–200
45–50
Frysta pommes
frites
Universalplåt
3
220–225
20–25
Frysta kroketter
Universalplåt
3
220–230
25–30
Frusen grillad
camembert
Galler
3
190–200
10–15
Frysta baguetter
med toppning
Gallerinlägg +
universalplåt
3
190–200
10–15
Frysta fiskpinnar
Gallerinlägg +
universalplåt
3
190–200
15–25
Frusna
fiskburgare
Galler
3
180–200
20–35
Smart tillagning
Svenska 53
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
2018-04-06
5:49:50
Smart tillagning
Ångläge
Med Ånga aktiverad genererar ugnen ånga som jämnt distribueras inuti ugnsrummet och täcker hela
rummet, alla galler och alla hörn. Detta hjälper till att bryna mat, vilket ger en krispig yta och mjuk,
saftig insida.
Fyll vattentanken med drickbart vatten upp till markeringen för max. och välj en Ångnivå som bäst
passar ditt recept.
Ånga Varmluft
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med ångläget för bakning med krispig yta.
Smart tillagning
Mat
Tillbehör
Nivå
Ångnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Kylda frallor
Universalplåt
3
Låg
180–185
15–20
Kylda croissanter
Universalplåt
3
Låg
180–190
10–15
Vit brödlimpa/
blandad limpa
Galler
2
Med
180–185
40–50
Smördeg
Universalplåt
3
Låg
175–185
15–20
Brylépudding/
grädde
Galler
3
Låg
120–130
25–30
Sufflé
Galler
3
Låg
170–180
15–20
Fryst,
självjäsande
pizzadeg
Galler
3
Med
190–210
15–20
Baguette*
Universalplåt
3
Max.
180–200
25–30
* Baguette behöver endast ånga i början av bakningen. Vi rekommenderar att läget Ånga Varmluft
används i 10 min. och att läget Varmluft används med samma temperatur under återstående
bakningstid.
54 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
2018-04-06
5:49:50
Ånga Övervärme + Varmluft
Vi rekommenderar att du justerar tillagningsläget efter halva tillagningstiden för att avlägsna
ångan för att få en krispig yta. Vi rekommenderar att du använder läget Övervärme + Varmluft eller
Varmluft för att hålla temperaturen.
Tillbehör
Nivå
Ångnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Fläskstek med
svål, 1,2 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Med
170–180
90–120
Hel kyckling,
1,2 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
2
Med
190–200
55–65
Kycklingdelar
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Med
210–220
25–30
Stekt ankbröst
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Med
170–180
15–25
Hel anka, 2,5 kg
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Med
170–180
120–150
Liten kalkon, hel
(4 kg)
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Med
180–200
110–140
Hel fisk* (0,5 kg)
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Med
160–180
20–30
Fiskfiléer*
Universalplåt
3
Låg
190–200
10–20
Smart tillagning
Mat
* Vi rekommenderar att du använder Ånga Övervärme + Varmluft under tillagningstiden för att få
saftiga filéer.
Ånga Undervärme + Varmluft
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen i ångläget för bakning med krispig yta.
Mat
Tillbehör
Nivå
Ångnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hembakad pizza
Universalplåt
2
Med
190–200
15–20
Självjäsande pizza
Universalplåt
2
Med
190–210
15–20
Quiche lorraine
Universalplåt
2
Låg
180–190
20–30
Frallor
Universalplåt
2
Låg
180–190
15–20
Focaccia
Universalplåt
2
Låg
200–210
15–20
Svenska 55
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
2018-04-06
5:49:50
Smart tillagning
Professionell förstekning
Det här läget inkluderar en automatisk uppvärmningscykel på upp till 220 °C. Övervärmaren och
varmluftsfläkten används då köttet bryns. Efter det här steget tillagas maten på låg effekt genom
förvalet av låg temperatur. Det sker genom att över- och undervärmen används. Det här läget passar
för köttstekar och kyckling.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (timmar)
Oxstek
Gallerinlägg + universalplåt
3
80–100
3–4
Rostbiff,
5–6 cm tjock
Gallerinlägg + universalplåt
3
60–80
4–5
Fläskstek
Gallerinlägg + universalplåt
3
80–100
4–5
Lammstek
Gallerinlägg + universalplåt
3
80–100
3–4
Ankbröst
Gallerinlägg + universalplåt
3
70–90
2–3
Eko-varmluft
Det här läget använder det optimerade värmesystemet så att du sparar energi när du tillagar dina
rätter. Tiderna i denna kategori föreslås utan förvärmning före tillagning för att spara mer energi.
Smart tillagning
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Maränger, 0,2–0,3
kg
Universalplåt
2
90–100
100–140
Smulpaj, 0,8–
1,2 kg
Galler
2
160–180
60–80
Bakad potatis,
0,4–0,8 kg
Universalplåt
2
190–200
70–80
Korvar,
0,3–0,5 kg
Gallerinlägg + universalplåt
3
160–180
20–30
Frysta pommes
frites,
0,3–0,5 kg
Universalplåt
3
180–200
25–35
Fryst klyftpotatis,
0,3–0,5 kg
Universalplåt
3
190–210
25–35
Fiskfilé,
0,4–0,8 kg
Gallerinlägg + universalplåt
3
200–220
30–40
56 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 56
2018-04-06
5:49:50
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Krispiga fiskfiléer,
panerade, 0,4–0,8
kg
Gallerinlägg + universalplåt
3
200–220
30–45
Rostbiff,
0,8–1,2 kg
Gallerinlägg + universalplåt
2
180–200
65–75
Rostade
grönsaker, 0,4–0,6
kg
Universalplåt
3
200–220
25–35
Stektermometer
Typ av livsmedel
Nötkött/lamm
Mittemperatur (°C)
Rare
45–50
Medium
55–60
Genomstekt
65–70
Griskött
80–85
Fågel
85–90
Smart tillagning
Svenska 57
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 57
2018-04-06
5:49:50
Smart tillagning
Automatiska tillagningsprogram
I följande tabell presenteras 80 automatiska
program för kokning, stekning och bakning. Den
innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika
rekommendationer. Tillagningslägen och -tider
har förprogrammerats för att göra det enkelt
för dig. Du kan hitta receptet för automatiska
program i bruksanvisningen.
VARNING
Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten!
1. Gratänger
Automatisk tillagning kommer med förvärmning under bakning och på skärmen visas
förvärmningsprocessen. Starta programmet och efter att pipet för förvärmning hörs ställer du
tallriken mitt på gallret. Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten!
Vi rekommenderar en ugnssäker tallrik på 22–24 cm som tål värmen (upp till 300 °C) och är
tillverkad i glas eller keramik.
Mat
Potatisgratäng
Grönsaksgratäng
Smart tillagning
Lasagne
Ratatouille
Pastagratäng
Moussaka
Frittata
Janssons frestelse
Shepherd’s pie
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,0–1,5
Galler
3
Förbered potatisgratängen i en ugnssäker form.
0,8–1,2
Galler
3
Förbered grönsaksgratängen med färska grönsaker i en ugnssäker form.
1,0–1,5
Galler
3
Förbered den färska lasagnen i en ugnssäker form.
1,2–1,5
Galler
2
Förbered ratatouillen i en ugnssäker form.
1,2–1,5
Galler
3
Förbered pastagratängen i en ugnssäker form.
1,2–1,5
Galler
3
Förbered moussakan i en ugnssäker form.
1,2–1,5
Galler
3
Förbered frittatan i en ugnssäker form.
1,2–1,5
Galler
3
Förbered din Janssons frestelse i en ugnssäker form.
1,2–1,5
Galler
3
Förbered din Shepherd's pie i en ugnssäker form.
58 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 58
2018-04-06
5:49:50
Mat
Risotto
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,2–1,5
Galler
3
Förbered risotton i en ugnssäker form. Täck över under tillagning.
2. Pizza
Automatisk tillagning kommer med förvärmning under bakning och på skärmen visas
förvärmningsprocessen. Starta programmet och sätt in maten efter att pipet för förvärmning hörs.
Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten!
Mat
Hemgjord pizza
Fryst pizza
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,0–1,2
Universalplåt
2
Gör hemgjord pizza på universalplåten. Vikten inkluderar degen och
fyllningen, t.ex. sås, grönsaker, skinka och ost.
0,4–0,6
3
Ställ den frysta pizzan i mitten på det stora gallret.
0,8–1,2
Calzone
Galler
Universalplåt
3
Förbered 4 bitar färsk calzone och lägg dem på en bricka.
3. Paj/Tårta/Bakelser
Mat
Croissant*
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,3–0,4
Universalplåt
3
Fyll vattenfacket. Förbered 6 bitar med croissanter (fryst deg som är redo
att användas). Lägg i bakplåtspapper i långpannan.
1,2–1,5
Quiche lorraine
Äppelpaj
Äppelkaka med
smördeg
Madeleinekakor
Smart tillagning
De automatiska tillagningsprogrammen kommer med förvärmning under bakning och på skärmen
visas förvärmningsprocessen. Starta programmet och sätt in maten efter att pipet för förvärmning
hörs. Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten!
Galler
2
Förbered en snabb deg, lägg den i en rund pajform med en diameter på
22–24 cm.
1,2–1,4
Galler
2
Förbered äppelpajen i en rund metallform med en diameter på 20–24 cm.
0,3–0,4
Universalplåt
3
Fyll vattenfacket. Lägg fyra bitar bredvid varandra på bakplåten.
0,1–0,3
Galler
3
Lägg degen i en svartfärgad metallform för Madeleinekakor.
Svenska 59
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 59
2018-04-06
5:49:50
Smart tillagning
Mat
Köttpaj
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,2–1,5
Universalplåt
2
Förbered köttpajen i en ugnsform med en diameter på 22–24 cm.
Clafoutis
Botten till frukttårta
1,0–1,2
Galler
3
Förbered clafoutisen i en ugnsform med en diameter på 22–24 cm.
0,4–0,5
Galler
3
Lägg degen i en smord ugnsform med en diameter på 22–24 cm.
* Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
4. Bröd
De automatiska tillagningsprogrammen kommer med förvärmning under bakning och på skärmen
visas förvärmningsprocessen. Sätt in maten i ugnen när pipet för förvärmning hörs.
Mat
Vit brödlimpa*
Brödlimpa med
blandade korn*
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,6–0,7
Galler
2
Fyll vattenfacket. Förbered degen och lägg den i den rektangulära
bakformen i svart metall (25–30 cm lång).
0,8–0,9
Smart tillagning
Pitabröd
Universalplåt
3
Universalplåt
3
Fyll vattenfacket. Förbered degen i fyra delar och lägg delarna på
universalplåten.
0,3–0,5
Frallor*
2
Fyll vattenfacket. Förbered degen i två delar och lägg delarna på
universalplåten.
1,0–1,1
Valnötsbröd*
Galler
Förbered degen och lägg den i en rund bakform i svart metall med en
diameter på 20–24 cm.
0,6–0,7
Baguetter*
2
Fyll vattenfacket. Förbered degen och lägg den i den rektangulära
bakformen i svart metall (25–30 cm lång).
0,8–0,9
Foccacia
Galler
Universalplåt
3
Fyll vattenfacket. Förbered degen i åtta delar och lägg delarna på
universalplåten.
0,4–0,5
Universalplåt
3
Förbered degen i sex delar och lägg delarna på universalplåten.
* Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
60 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 60
2018-04-06
5:49:50
5. Tårtor/efterrätter
De automatiska tillagningsprogrammen kommer med förvärmning under bakning och på skärmen
visas förvärmningsprocessen. Sätt in maten i ugnen när pipet för förvärmning hörs.
Mat
Sockerkaka
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,5–0,6
Galler
2
Lägg degen i en rund bakform av svart metall med en diameter på 25–26
cm.
0,7–0,8
Tigerkaka
Cheesecake
Streusel-kaka
Brownies
0,8–0,9
Sufflé
Galler
2
1,5–1,8
Universalplåt
3
Förbered degen och lägg den på bakplåten.
0,7–0,8
Galler
3
Förbered degen och lägg den i den 22–24 cm stora ugnsformen.
Galler
3
Smart tillagning
Scones
2
Förbered degen och lägg den i en rund bakform i svart metall (20–24 cm).
Fyll vattenfacket. Förbered degen i 6 suffléformar och fördela dem jämnt
på gallret.
0,8–1,2
Smulpaj
Galler
Förbered degen och lägg den i den rektangulära bakformen i svart metall
(25–26 cm lång).
0,7–0,8
Brylépudding*
2
Lägg degen i en rund Gugelhupf-bakform av metall med en diameter på
25–26 cm.
0,7–0,8
Mjuk kaka
Galler
Galler
3
Lägg färsk frukt (jordgubbar, hallon, äppelskivor eller päronskivor) på den
22–24 cm stora ugnsformen. Strö smulor ovanpå.
0,5–0,6
Universalplåt
3
Lägg sconesen (5–6 cm i diameter) på bakpapper på en bakplåt.
0,4–0,5
Galler
2
Förbered 6 små suffléformar och fördela dem jämnt på gallret.
* Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
6. Kött
Vi rekommenderar färskt kylt kött för att få bättre smak. Vi rekommenderar att köttet tinas
ordentligt om du använder fryst kött. Det automatiska programmet inkluderar inte förvärmning och
vändning. Men om du vill kan du vända efter halva tiden för att få bättre resultat.
Svenska 61
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 61
2018-04-06
5:49:50
Smart tillagning
Vi rekommenderar att fettet skärs bort innan marineringen för att få bättre smak och att köttet får
stå minst 30 minuter eller över natten i en kyl efter kryddning. Efter tillagningen tar du ut maten
ur ugnen och täcker med folie. Låt stå i minst 10 minuter för att få en saftig smak. Servera med
garnering och sås.
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,8–2,0
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Nötkött
Rostbiff *
Krydda nötköttet och låt stå i kylen i en timme. Lägg på gallret och
universalplåten med fettsidan uppåt och stick in stektermometern från den
vänstra sidan av köttbiten.
0,8–2,0
Långsamt tillagad
nötstek*
2
Smart tillagning
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Krydda nötköttet och låt stå i en timme i kylen. För över nötköttet till
gallerinlägget och universalplåten.
0,8–1,2
Rullader, nöt
Galler
Krydda nötköttet (1 kg) och stänk mjöl på. Steg i olja på medium till hög
värme på alla sidorna tills de är gyllenbruna. Lägg till köttbuljong och vin
(300 ml). Häll ner i kastrullen. Tillsätt grönsaker, lök, bacon och kryddor.
Täck över under tillagning.
0,8–1,6
Grillade revben, nöt
3
Krydda nötköttet och låt stå i kylen i en timme. Lägg på gallret och
universalplåten med fettsidan uppåt och stick in stektermometern från den
vänstra sidan av köttbiten.
1,5–2,0
Boeuf bourguignon
Gallerinlägg +
universalplåt
Galler
2
Stek nötrulladerna i olja på medium till hög värme tills de är gyllenbruna.
Lägg dem i en ugnsform och tillsätt vin och köttbuljong. Täck över under
tillagning.
62 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 62
2018-04-06
5:49:50
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,6–1,2
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Lamm/gris
Örtstekta
lammkotletter*
Lammben med
benet kvar*
Marinera lammkotletterna och lägg dem på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern i mitten av en lammkotlett och
tillaga.
2,0–2,5
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Gör några snitt med en vass kniv i den feta sidan, marinera och lägg dem
på gallerinlägget med universalplåten med den feta sidan uppåt. Sätt i
stektermometern från vänster sida i mitten av köttet och tillaga.
0,8–1,6
Revbensspjäll
3
Marinera lammbenet och lägg det på gallerinlägget och universalplåten.
Sätt i stektermometern från vänster sida i mitten av lammbenet och tillaga.
0,8–2,0
Fläskstek med svål*
Gallerinlägg +
universalplåt
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Smart tillagning
Krydda revbensspjällen med grillsås och låt stå i minst 30 minuter i kylen.
Lägg dem på gallerinlägget och tillaga.
Kalv/vilt
0,8–2,0
Benfri
kalvfransyska*
3
Marinera kalvfransyskan och lägg den på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern från vänster sida i mitten av
fransyskan och tillaga.
1,5–2,0
Ossobuco
Gallerinlägg +
universalplåt
Galler
2
Marinera fransyskan och stek den i en varm panna.
Lägg den i en ugnsform och tillsätt grönsaker, vin och buljong. När det
börjar koka flyttar du den till ugnen och tillagar övertäckt.
Svenska 63
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 63
2018-04-06
5:49:50
Smart tillagning
Mat
Stekt fransyska,
unggris*
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,0–2,0
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Marinera fransyskan och lägg den i ugnsformen. Lägg den på
gallerinlägget och universalplåten och tillaga. Sätt i stektermometern från
vänster sida i mitten av fransyskan på unggrisen och tillaga.
1,0–1,5
Viltben utan ben*
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Stick viltbenet genom nätet med en kniv. Marinera det och lägg det på
gallerinlägget och universalplåten. Sätt i stektermometern från vänster
sida i mitten av viltbenet.
* Använd stektermometern i mitten av köttet.
Smart tillagning
64 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 64
2018-04-06
5:49:50
7. Fågel
Vi rekommenderar färskt kyld fågel för att få bättre smak. När du använder fryst fågel
rekommenderar vi att du låter den tina ordentligt.
Efter tillagningen tar du ut maten ur ugnen och täcker med folie. Låt stå i minst 5–10 minuter för att
få en saftig smak.
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,8–1,6
Gallerinlägg +
universalplåt
2
Kyckling
Hel kyckling*
Skölj och rensa kycklingen. Pensla kycklingen med olja och kryddor.
Marinera med bröstsidan uppåt och lägg på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern i den tjockaste delen av bröstet.
0,5–1,0
Kycklingbröst
3
3
Smart tillagning
Gallerinlägg +
universalplåt
Fyll vattenfacket. Skölj och rensa kycklingen. Gör snitt i baksidan av
kycklingen, pensla med olja och krydda. Lägg den på gallerinlägget och
universalplåten och tillaga.
0,6–0,8
Kycklingkebab
Gallerinlägg +
universalplåt
Pensla klubborna med olja och krydda. Lägg dem på gallerinlägget och
universalplåten och tillaga.
1,0–1,3
Fjärilskyckling*
3
Marinera kycklingbrösten och lägg dem på gallerinlägget och
universalplåten och tillaga.
0,5–1,0
Kycklingklubbor
Gallerinlägg +
universalplåt
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Marinera kycklingbitarna med kryddor och andra ingredienser, trä dem
på grillspettet och pensla med olja. Lägg dem på gallerinlägget och
universalplåten och tillaga.
Svenska 65
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 65
2018-04-06
5:49:50
Smart tillagning
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,5–2,7
Gallerinlägg +
universalplåt
2
Anka/gås
Hel anka*
Fyll vattenfacket. Skölj och rensa ankan. Gnid ankan med kryddor.
Marinera med bröstsidan uppåt och lägg på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt stektermometern i den tjockaste delen av bröstet.
0,3–1,0
Ankbröst*
Gallerinlägg +
universalplåt
2
Fyll vattenfacket. Skölj och rensa gåsen. Gnid gåsen med kryddor. Marinera
med bröstsidan uppåt och lägg på gallerinlägget och universalplåten. Sätt i
stektermometern i den tjockaste delen av bröstet.
0,5–1,2
Gåsbröst*
3
Marinera ankbrösten och lägg dem på gallerinlägget och universalplåten.
Sätt i stektermometern i mitten av ett ankbröst.
2,5–3,5
Hel gås*
Gallerinlägg +
universalplåt
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Marinera gåsbrösten och lägg dem på gallerinlägget och universalplåten.
Sätt i stektermometern i mitten av ett gåsbröst.
Smart tillagning
Kalkon
3,0–5,0
Liten kalkon*
2
Fyll vattenfacket. Skölj och rensa kalkonen. Pensla kalkonen med olja och
krydda. Marinera med bröstsidan uppåt och lägg på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern i mitten av kalkonen.
1,2–2,0
Kalkonbröst*
Gallerinlägg +
universalplåt
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Fyll vattenfacket. Marinera kalkonbrösten och lägg dem på gallerinlägget
och universalplåten. Sätt i stektermometern i mitten av ett kalkonbröst.
* Använd stektermometern i mitten av köttet.
** Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
66 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 66
2018-04-06
5:49:50
8. Fisk
Vi rekommenderar färskt kyld fisk för att få bättre smak. När du använder fryst fisk rekommenderar
vi att du låter fisken tina ordentligt innan du använder den. Du kan använda liknande fisksorter i
stället för vår rekommendation.
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,5–1,0
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Fiskfilé
Ugnsstekt forellfilé
Rensa och skölj forellfilén, lägg den med skinnet uppåt på gallerinlägget
och universalplåten och tillaga.
0,5–1,0
Ugnsstekt torskfilé*
Krispig fiskfilé,
panerad
Universalplåt
3
Fyll vattenfacket. Rensa och skölj torskfilén, lägg den med skinnet uppåt
på universalplåten och tillaga.
0,5–1,0
Universalplåt
3
Rensa och skölj fiskfiléerna och panera med ströbröd. Lägg dem på
universalplåten och tillaga.
Hel fisk
0,3–0,8
Rensa och skölj öringen, lägg dem jämte varandra på gallerinlägget och
universalplåten. Gör snitt i skinnytan med kniven och tillaga sedan.
0,3–0,8
Sjötunga
3
Smart tillagning
Öring
Gallerinlägg +
universalplåt
Universalplåt
3
Rensa och skölj sjötungan och lägg bakplåtspapper på plåten. Gör snitt i
skinnytan med kniven och tillaga sedan.
Lax
0,4–0,8
Laxfilé
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Rensa och skölj laxfiléerna, lägg dem med skinnet uppåt på gallerinlägget
och universalplåten.
Svenska 67
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 67
2018-04-06
5:49:50
Smart tillagning
Mat
Laxkotlett
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,4–0,8
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Rensa och skölj laxkotletterna, lägg dem bredvid varandra på
gallerinlägget och universalplåten.
0,8–1,2
Laxrullad
Gallerinlägg +
universalplåt
3
Lägg laxrulladerna på gallerinlägget och universalplåten. När de är stekta
låter du dem stå i 10 minuter och skär sedan upp dem.
* Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
9. Tillbehör
Det automatiska programmet inkluderar inte förvärmning. Använd färska grönsaker.
Mat
Rostade grönsaker
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,4–0,8
Universalplåt
3
Skölj och förbered skivor av zucchini, aubergine, paprika, lök och
körsbärstomater. Pensla med olja, örter och kryddor. Fördela grönsakerna
jämnt i formen.
Smart tillagning
0,4–0,8
Fyllda tomater
Universalplåt
3
Skölj och skär potatisen i klyftor. Pensla med olja, örter och kryddor.
Fördela dem jämnt på en plåt och tillaga.
0,4–0,8
Bakade
potatishalvor
3
Skölj och skär tomaterna i halvor, kärna dem. Fyll med blandningar (t.ex.
ris, köttfärs) och lägg dem på plåten.
0,4–0,8
Klyftpotatis
Universalplåt
Universalplåt
3
Skär stora potatisar (200 g styck) i halvor på längden. Lägg dem med
snittytan uppåt på universalplåten, pensla med olivolja och krydda med
örter och kryddor.
68 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 68
2018-04-06
5:49:51
10. Bekvämlighet
Det automatiska programmet inkluderar inte förvärmning. Använd bekvämligheten för färdiglagad
fryst mat.
Mat
Frysta pommes
frites
Fryst klyftpotatis
Frysta kroketter
Fryst potatisrösti
Fryst lasagne
Frysta minivårrullar
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,3–0,7
Universalplåt
3
Fördela de frysta pommes frites jämnt på universalplåten.
0,3–0,7
Universalplåt
3
Fördela fryst klyftpotatis jämnt på universalplåten.
0,3–0,7
Universalplåt
3
Fördela frysta kroketter jämnt på universalplåten.
0,3–0,7
Universalplåt
3
Fördela fryst potatisrösti jämnt på universalplåten.
0,4–0,8
Galler
3
Lägg den frysta lasagnen i ugnsformen och ställ den på gallret.
0,3–0,7
Universalplåt
3
Fördela frysta minivårrullar jämnt på universalplåten.
Smart tillagning
Svenska 69
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 69
2018-04-06
5:49:51
Smart tillagning
Specialfunktioner
Upptining
Detta läge används för att tina upp frysta produkter, bakverk, frukt, bakelser, grädde och choklad.
Upptiningstiden beror på typ av, storlek på och mängd mat.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frysta produkter
Kycklingnuggets, korv,
potatis
Gallerinlägg +
universalplåt
3
50
-
Bakat
Bröd och frallor
Gallerinlägg +
universalplåt
3
50
-
Frukt
Galler, ugnsform
3
30
-
Bakelse, grädde,
choklad
Galler, ugnsform
3
30
-
Torkning
Detta läge används för att torka frukt, grönsaker och örter. Torkningstiden beror på typ av, storlek
på och mängd mat.
Mat
Smart tillagning
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frukt
Galler
3
70–80
300–420
Grönsaker
Galler
3
70–80
200–500
Örter
Galler
3
70–80
60–90
Jäsa deg
Detta läge används för att jäsa deg och göra hemgjord yoghurt.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Galler
2
30–40
30–40
Bröd-/kakdeg
Galler, ugnsform
2
30–40
40–50
Hemgjord yoghurt
Galler, ugnsform
2
40–50
6–7 (timmar)
Pizzadeg
70 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 70
2018-04-06
5:49:51
Tillagning av pizza
Det här läget passar för pizza. Tillagningstemperaturen och tiden beror på pizzans storlek och
tjocklek.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hembakad pizza
Universalplåt
2
190–210
15–25
Hembakad tunn pizza
Universalplåt
2
210–230
10–15
Långsam tillagning
Detta läge använder den låga temperaturen för att få en mör stek. Det passar för att steka nötkött,
fläsk, kalv eller lamm när du vill ha mört kött. Vi rekommenderar att du bryner hela köttet på hög
temperatur på hällen innan du steker det i ugnen.
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (timmar)
Oxstek
Gallerinlägg +
universalplåt
3
80–100
3–4
Rostbiff, 5–6 cm tjock
Gallerinlägg +
universalplåt
3
70–80
4–5
Fläskstek
Gallerinlägg +
universalplåt
3
80–100
4–5
Lammstek
Gallerinlägg +
universalplåt
3
80–100
3–4
Ankbröst
Gallerinlägg +
universalplåt
3
70–90
2–3
Smart tillagning
Mat
Svenska 71
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 71
2018-04-06
5:49:51
Smart tillagning
Testrätter
Enligt standard EN 60350-1
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn. Använd inte funktionen Snabb
förvärmning. Sätt in plåtarna med den lutande delen framåt.
Typ av
livsmedel
Temp. (°C)
Tid
(min.)
3
165
25–30
3
165
25–30
Universalplåt + djup
plåt
1+4
155
35–40
Mördegskakor
Universalplåt + djup
plåt
1+4
140
30–33
Fettfri
sockerkaka
Galler + kakform
med löstagbar
botten
(Mörk beläggning, ø
26 cm)
2
160
35–40
2
160
35–40
1+4
155
45–50
Galler + 2 kakformar
med löstagbar
botten
*(Mörk beläggning, ø
20 cm)
1 placerad
diagonalt
160
70–80
Universalplåt +
galler + 2 kakformar
med löstagbar
botten
**(Mörk beläggning,
ø 20 cm)
1+3
160
80–90
Små mjuka
kakor
Smart tillagning
Äppelpaj
Tillbehör
Nivå
Universalplåt
Uppvärmningstyp
* Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till höger.
** Två kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.
72 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 72
2018-04-06
5:49:51
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
Typ av
livsmedel
Uppvärmningstyp
Temp.
(°C)
Tillbehör
Nivå
Tid (min.)
Varma
smörgåsar på
vitt bröd
Galler
5
300
(max.)
1–2
Hamburgare*
(12 st.)
Galler +
universalpanna
(djup) (för att fånga
upp fett)
4
300
(max.)
1:a 15–18
2:a 5–8
Temp.
(°C)
Tid (min.)
205
70–80
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
3. Stekning
Typ av
livsmedel
Hel kyckling
Tillbehör
Nivå
Galler +
universalplåt (för
att fånga upp fett)
3
1
Uppvärmningstyp
Smart tillagning
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
Svenska 73
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 73
2018-04-06
5:49:51
Smart tillagning
Samling med ofta använda recept för Automatisk tillagning.
Potatisgratäng
Ingredienser
800 g potatis, 100 ml mjölk, 100 ml grädde, 50 g vispade ägg, 1 msk salt,
peppar, muskot och 150 g riven ost, smör, timjan.
Anvisningar
Skala potatisen och dela dem i 3 mm tjocka skivor. Smörj en ugnsform med
smör (22–24 cm). Fördela skivorna på en ren handduk och håll dem täckta
med en handduk medan du förbereder resten av ingredienserna.
Blanda resten av ingredienserna förutom den rivna osten i en stor skål och
blanda väl. Lägg potatisskivorna i något överlappande lager i formen och häll
blandningen över dem. Strö över den rivna osten och grädda. Servera med
några färska timjansblad ovanpå.
Grönsaksgratäng
800 g grönsaker (zucchini, tomat, lök, morötter, peppar, förkokta potatisar),
150 ml grädde, 50 g vispade ägg, 1 msk salt, kryddor (peppar, persilja eller
rosmarin), 150 g riven ost, 3 msk olivolja, några timjansblad
Anvisningar
Skölj grönsakerna och dela dem i 3–5 mm tjocka skivor. Lägg dem i lager
i en ugnsform (22–24 cm) och häll olja på grönsakerna. Blanda resten av
ingredienserna förutom den rivna osten och häll den över grönsakerna. Strö
över den rivna osten och grädda. Strö några färska timjansblad ovanpå.
Smart tillagning
Ingredienser
74 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 74
2018-04-06
5:49:51
Lasagne
Ingredienser
2 msk olivolja, 500 g köttfärs, 500 ml tomatsås, 100 ml köttbuljong, 150 g
torkade lasagneplattor, 1 lök (hackad), 200 g riven ost, 1 msk torkad persilja,
oregano, basilika
Anvisningar
Förbered tomatsåsen. Värm oljan i en stekpanna och stek sedan köttfärsen
med den hackade löken i ca 10 min tills den är gyllenbrun. Häll i tomatsåsen
och köttbuljongen och lägg i de torkade örterna. Koka upp och låt sjuda i 30
minuter.
Koka lasagneplattorna enligt anvisningarna på paketet. Varva med
lasagneplattor, köttfärssåsen och osten. Strö sedan den återstående osten
jämnt ovanpå det sista lagret med lasagneplattor och grädda.
Äppelpaj
• Pajdeg: 275 g mjöl, 1/2 msk salt, 125 g vitt strösocker, 8 g vaniljsocker,
175 g kallt smör, 1 ägg (uppvispat)
• Fyllning: 750 g fasta hela äpplen, 1 msk citronsaft, 40 g socker, 1/2 msk
kanel, 50 g kärnfria russin, 2 msk brödsmulor
Anvisningar
Sikta mjölet med saltet i en stor skål. Sikta i strösockret och vaniljsockret.
Använd 2 knivar och skär smöret genom mjölet i små kuber. Tillsätt 3/4 av det
uppvispade ägget. Knåda alla ingredienserna i matberedaren tills en smulig
deg formas. Forma degen till en boll med händerna. Slå in den i plastfilm och
kyl den i ca 30 min.
Smörj bakformen med löstagbar botten (24–26 cm i diameter) och bröa med
mjöl. Kavla ut 3/4 av degen till 5 mm tjocklek. Klä formen med degen (botten
och sidorna).
Skala och kärna ur äpplena. Skär dem i tärningar på cirka 3/4 x 3/4 cm. Stänk
ner äpplena med citronsaft och blanda väl. Skölj och torka vinbär och russin.
Tillsätt socker, kanel, russin och vinbär. Blanda ordentligt och strö ströbröd på
botten av smuldegen. Tryck till lite.
Rulla ut resten av degen. Skär degen i små strängar och lägg dem i kors över
fyllningen. Pensla pajen jämnt med resten av de vispade äggen.
Smart tillagning
Ingredienser
Quiche lorraine
Ingredienser
• Pajdeg: 200 g vanligt mjöl, 80 g smör, 1 ägg
• Fyllning: 75 g bacontärningar utan fett, 125 ml grädde, 125 g crème fraiche,
2 vispade ägg, 100 g Schweizisk riven ost, salt och peppar.
Svenska 75
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 75
2018-04-06
5:49:51
Smart tillagning
Anvisningar
Förbered pajdegen genom att hälla mjöl, smör och ägg i en skål och blanda till
en mjuk massa och sedan låta den stå i kylskåpet i 30 minuter. Rulla ut degen
och lägg den i en smord keramikform för pajer (25 cm i diameter). Nagga
botten med en gaffel. Blanda ägg, grädde, crème fraiche, ost, salt och peppar.
Häll det i pajdegen precis innan gräddning.
Smulpaj
Ingredienser
• Garnering: 200 g mjöl, 100 g smör, 100 g socker, 2 g salt, 2 g malen kanel.
• Frukt: 600 g blandfrukt
Anvisningar
Blanda alla ingredienserna till en smuldeg som sedan läggs ovanpå. Fördela
blandfrukten i en ugnsform och strö smuldegen över den.
Hembakad pizza
• Pizzadeg: 300 g mjöl, 7 g torkad jäst, 1 msk olivolja, 200 ml varmt vatten, 1
msk socker och salt.
• Garnering: 400 g skivade grönsaker (aubergine, zucchini, lök, tomat), 100 g
skinka eller bacon (hackad), 100 g riven ost.
Anvisningar
blanda mjöl, jäst, olja, salt, socker och varmt vatten i en skål tills det är en
fuktig deg. Knåda i en matberedare eller för hand i 5–10 min. Täck med ett
lock och grädda i ugnen i 30 min i 35 °C för att jäsa den. Baka ut degen på
en mjölad yta till en rektangulär deg och lägg den på en plåt eller pizzaform.
Bred tomatpuré på degen och sedan skinka, svamp, oliver och tomat. Strö
osten jämt fördelat över allt och grädda.
Smart tillagning
Ingredienser
76 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 76
2018-04-06
5:49:51
Rostbiff
Ingredienser
1 kg rostbiff av nötkött, 5 g salt, 1 g peppar, 3 g av rosmarin, timjan
Anvisningar
Krydda nötköttet med salt, peppar och rosmarin och låt stå i kylen i en timme.
Lägg det på gallret. Sätt in i ugnen och tillaga.
Boeuf bourguignon
Ingredienser
1 kg högrev av nötkött (trimmad, skuren i bitar på 5 cm), 100 g bacon (skuren
i strimlor på 1 cm), 1 lök (hackad), 2 vitlöksklyftor (hackade), 1 selleristjälk
(hackad), 200 g tjocka champinjonskivor, 200 ml rödvin, 100 ml köttbuljong, 2
msk vegetabilisk olja, 1 msk persilja, 1 msk salt och peppar, mjöl för panering
Anvisningar
Krydda köttet med salt och peppar och panera med mjöl. Stek i olja i medium
till hög värme på alla sidorna tills de är gyllenbruna. Tillsätt vin och buljong
och låt koka. Häll upp i en ugnsform. Tillsätt alla ingredienserna. Rör om och
täck med lock.
Örtstekta lammkotletter
1 kg lammkotletter (6 bitar), 4 stora vitlöksklyftor (pressade), 1 msk färsk
timjan (krossad), 1 msk färsk rosmarin (krossad), 2 msk salt, 2 msk olivolja.
Anvisningar
Blanda salt, vitlök, kryddor och olja och tillsätt lammbitarna. Vänd på
köttbitarna för att täcka delarna och låt stå i rumstemperatur i minst 30 min.
upp till en timme.
Smart tillagning
Ingredienser
Revbensspjäll
Ingredienser
2 bitar revbensspjäll, 1 msk svartpepparkorn, 3 lagerblad, 1 lök (hackad), 3
vitlöksklyftor (hackade), 85 g farinsocker, 3 msk Worcestershire-sås, 2 msk
tomatpuré, 2 msk olivolja
Anvisningar
Gör en grillsås. Värm olja i en såspanna och tillsätt löken. Låt koka tills det
mjuknar och tillsätt resten av ingredienserna. Koka upp, minska värmen och
låt sjuda i 30 minuter tills såsen tjocknar. Marinera spjällen med grillsåsen i
minst 30 min. upp till en timme.
Svenska 77
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 77
2018-04-06
5:49:51
Smart tillagning
Ossobuco
Ingredienser
1,5 kg kalvlägg (4 st.), 1/2 kopp hackade morötter, 1/2 kopp hackad selleri, 1
lök (hackad), 4 vitlöksklyftor (hackade), 1 msk torkad timjan eller oregano, 3/4
kopp torrt vitt vin, 1 kopp kalvfond, 2 msk tomatpuré, salt och peppar, 3 msk
olivolja, 2 msk mjöl, för panering av gremolata: 2 msk persilja, 1 msk rivet
citronskal, 2 vitlöksklyftor (krossade)
Anvisningar
Krydda köttbitarna med salt och peppar. Dra köttbitarna genom lite mjöl och
skaka av överblivet mjöl. Stek dem sedan i en varm stekpanna med olivolja
och låt steka på varje sida tills de är gyllenbruna (ca 5 minuter på varje sida).
Ta dem från stekpannan och lägg på en tallrik och ställ åt sidan. Häll i den
hackade löken, morötterna och sellerin och stek i pannan samtidigt som du
rör om ordentligt i ca 5 minuter. Tillsätt vitlök och timjan och fortsätt att
steka tills grönsakerna börjar bli gyllenbruna (ca 10 min). Tillsätt fransyskan
i stekpannan och häll över vin och buljong. När det börjar koka flyttar du det
till ugnen och fortsätter att tillaga.
Gör gremolatan genom att blanda alla ingredienserna. Servera ossobucon med
gremolatan ovanpå köttet.
Krispig fiskfilé, panerad
Smart tillagning
Ingredienser
4 tjocka vita fiskfiléer (torsk, tunga, tilapia), 1/4 kopp mjöl, 1/3 kopp mjölk, 2
koppar brödsmulor
Anvisningar
Rensa fisken och doppa filéerna i mjölk. Vänd dem i mjölet och doppa i
mjölken. Vänd dem i ströbrödet. Spreja bakplåten med vegetabilisk olja, lägg
fiskfiléerna på plåten och spreja olja på dem.
78 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 78
2018-04-06
5:49:51
Underhåll
Rengöring
VARNING
• Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala
före rengöring.
• Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda
borstar, kökssvampar eller trasor, stålull,
knivar eller andra frätande material.
Ugnens insida
• Rengör ugnens insida med en trasa och ett
milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
• Rengör inte tätningslisterna för hand.
• För att undvika skada på de emaljerade
ugnsytorna ska du endast använda vanliga
ugnsrengöringsmedel.
• För att avlägsna envis smuts ska du använda
ett särskilt ugnsrengöringsmedel.
Ugnens utsida
Tillbehör
Tvätta tillbehören efter varje användning och
torka med en kökshandduk. För att avlägsna
envis smuts kan du lägga tillbehöret i varmt
tvålvatten i ca 30 minuter innan du tvättar det.
Katalytiska emaljytor (endast på tillämpliga
modeller)
De borttagbara delarna är belagda med en
mörkgrå katalytisk emalj. De kan vara fulla med
olja och fett från den cirkulerande luften under
tillagning med varmluft. Denna smuts bränns
dock bort i ugnstemperaturer på 200 °C eller
högre.
1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. Gör rent ugnens insida.
3. Välj läget Varmluft med högsta temperatur
och kör cykeln i en timme.
Underhåll
Rengör ugnens utsida, till exempel luckan,
handtaget och skärmen med en trasa och ett
milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
Torka med handduk eller hushållspapper.
Fett och smuts kan bli kvar, särskilt runt
handtagen på grund av den varma luften från
insidan. Vi rekommenderar att handtaget görs
rent efter varje användning.
Svenska 79
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 79
2018-04-06
5:49:51
Underhåll
Lucka
Ta inte bort ugnsluckan om det inte är för rengöring. Om du vill ta bort luckan för rengöring ska du
följa de här instruktionerna.
VARNING
Ugnsluckan är tung.
1. Öppna luckan och knäpp upp clipsen på de
båda gångjärnen.
2. Stäng igen luckan till ca 70°. Håll luckan på
bida sidorna med båda händerna och lyft
och dra uppåt till gångjärnen lossnar.
3. Gör rent luckan med tvålvatten och en ren
trasa.
Underhåll
4. När du är klar ska du följa steg 1 till 2 ovan
i omvänd ordning för att montera luckan. Se
till att clipsen på båda sidorna sätts tillbaka.
80 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 80
2018-04-06
5:49:51
Glasruta
Beroende på modell har ugnsluckan 3–4 glasrutor som är placerade mot varandra. Ta inte bort
glasrutorna om det inte är för rengöring. Om du vill ta bort glasrutorna för rengöring ska du följa de
här instruktionerna.
1. Använd en skruvmejsel för att skruva bort
skruvarna på de nedre vänstra och högra
sidorna.
2. Koppla bort höljena i pilarnas riktningar.
3. Ta bort den första rutan från luckan.
01
4. Ta bort den andra rutan från luckan i pilens
riktning.
Underhåll
02
Svenska 81
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 81
2018-04-06
5:49:52
Underhåll
5. Ta bort den tredje rutan från luckan i pilens
riktning.
6. Gör rent glasrutorna med tvålvatten och en
ren trasa.
03
02
03
01
7. När du är klar sätter du i rutorna på
följande sätt:
• Se bilden och var gångjärnen sitter. Sätt
i ruta 3 under stödclip 1, ruta 2 mellan
stödclip 1 och 2 och ruta 1 i stödclip 3,
i denna ordning. Se till att den tryckta
sidan av rutan är vänd inåt.
VAR FÖRSIKTIG!
01 Stödclip 1
02 Stödclip 2
03 Stödclip 3
För att identifiera rätt sida av arket, ska du leta
reda på märket ”PYRO” i hörnet på varje ark.
Korrekt riktning: PYRO-**-**
Fel riktning: **-**-ORYP
Underhåll
8. När du har satt i ruta 2 ska du trycka ned
glasclipsen och kontrollera att de håller fast
glasrutan ordentligt.
9. Följ steg 1–2 ovan i omvänd ordning för att
montera höljena.
VARNING
För att förhindra läckage ska du se till att du
sätter i glasrutorna på rätt sätt.
82 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 82
2018-04-06
5:49:52
Vattensamlare
Vattenuppsamlaren samlar inte bara in
överbliven fukt från tillagningen, utan även
matrester. Töm och rengör vattenuppsamlaren
regelbundet.
VARNING
01
Om du hittar en vattenläcka ska du kontakta oss
genom vårt lokala Samsung-servicecenter.
01 Vattensamlare
Sidoskenor (endast på tillämpliga modeller)
1. Tryck på den övre raden på vänster sidas
skena och sänk ned den med ca 45°.
Underhåll
2. Dra och ta bort den nedre delen av den
vänstra sidans skena.
3. Ta bort den högra skenan på samma sätt.
4. Rengör båda skenorna.
5. När du är klar ska du följa steg 1 till 2 ovan
i omvänd ordning för att montera skenorna.
OBS!
Ugnen fungerar utan sidoskenorna och gallren
på plats.
Svenska 83
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 83
2018-04-06
5:49:53
Underhåll
Teleskopiska falsar (endast på tillämpliga modeller)
1. På den vänstra sidans skena trycker du
försiktigt på den övre delen av falsen för
att ta bort den i pilens riktning.
2. Upprepa steget ovan på höger sidas skena
för att avlägsna höger fals.
3. Gör rent den vänstra och högra teleskopiska
falsen med tvålvatten och en trasa.
4. När rengöringen är klar ska du föra in båda
teleskopiska valsarna genom att upprepa
steg 1–2 ovan i omvänd ordning.
Se till att clipsen fram och bak på falsen
passar in i sidoskenan.
OBS!
• Vi rekommenderar att du för in den
teleskopiska valsen på nivå 3 på sidoskenan.
Underhåll
01
02
01 Fram
02 Bak
84 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 84
2018-04-06
5:49:53
Byte
Glödlampor
1. Avlägsna glashöljet på baksidan genom att
vrida moturs.
2. Byt ut ugnslampan.
3. Gör rent glashöljet.
4. När du är klar ska du följa steg 1 ovan i
omvänd ordning för att montera glashöljet.
VARNING
• Innan du byter en glödlampa ska du slå av
ugnen och koppla bort strömkabeln.
• Använd endast 25–40 W/220–240 V, 300
°C värmetåliga glödlampor. Du kan köpa
godkända glödlampor på ett lokalt Samsungservicecenter.
• Använd alltid en torr trasa när du hanterar en
hallogenlampa. Detta är för att undvika att
få fingeravtryck eller svett på glödlampan,
vilket resulterar i en kortare livscykel.
Underhåll
Svenska 85
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 85
2018-04-06
5:49:53
Felsökning
Kontrollpunkter
Om du stöter på ett problem med ugnen ska du först kontrollera tabellen nedan och prova förslagen
i den. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
Problem
Orsak
Åtgärd
Felsökning
Det går inte att trycka in
knapparna ordentligt.
• Det finns främmande material
mellan knapparna.
• Pekmodeller: det finns fukt på
utsidan.
• Låsfunktionen är aktiverad.
• Ta bort det främmande
materialet och försök igen.
• Avlägsna fukten och försök
igen.
• Kontrollera om låsfunktionen
är aktiverad.
Tiden visas inte.
• Om det inte finns någon
strömförsörjning.
• Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnen fungerar inte.
• Om det inte finns någon
strömförsörjning.
• Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnen stoppar medan den
används.
• Om den är bortkopplad från
vägguttaget.
• Återanslut strömmen.
Strömmen slås av medan
ugnen är på.
• Om kontinuerlig tillagning tar
lång tid.
• Om kylfläkten inte fungerar.
• Om ugnen är installerad på en
plats utan bra ventilation.
• Om flera kontakter ansluts i
samma uttag.
• Efter tillagning under lång tid
måste du låta ugnen svalna.
• Lyssna efter ljudet från
kylfläkten.
• Håll mellanrummen
som anges i produktens
installationsmanual.
• Använd en enda kontakt.
Det finns ingen ström i
ugnen.
• Om det inte finns någon
strömförsörjning.
• Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnens exteriör är för
varm när den fungerar.
• Om ugnen är installerad på en
plats utan bra ventilation.
• Håll mellanrummen
som anges i produktens
installationsmanual.
Det går inte att öppna
luckan på rätt sätt.
• Om det finns matrester mellan
luckan och produktens insida.
• Gör rent ugnen ordentligt och
öppna sedan luckan igen.
86 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 86
2018-04-06
5:49:53
Problem
Orsak
Åtgärd
• Om lampan tänds och sedan
slocknar.
• Om lampan täcks med
främmande material under
tillagning.
• Lampan slås av automatiskt
efter en viss tid för att spara
energi. Du kan slå på den igen
genom att trycka på knappen
Ugnslampa.
• Gör rent på ugnens insida och
kontrollera sedan.
Det kommer elektricitet
från maskinen.
• Om strömförsörjningen inte är
ordentligt jordad.
• Om du använder en kontakt
utan jord.
• Kontrollera om
strömförsörjningen är
ordentligt jordad.
Det droppar vatten.
• Det kan finnas vatten eller
ånga i vissa fall beroende på
typ av mat. Det är inte ett
problem med produkten.
• Låt ugnen svalna och torka
sedan av den med en torr
kökshandduk.
Ljusstyrkan inuti ugnen
varierar.
• Ljusstyrkan ändras med
effektvariationer.
• Effektvariationer under
tillagning är inte en
felfunktion, så det finns ingen
anledning att oroa sig.
Tillagningen är klar,
men kylfläkten körs
fortfarande.
• Fläkten körs automatiskt
under en viss tid för att
ventilera ugnen.
• Det är inte en felfunktion, så
det finns ingen anledning att
oroa sig.
Ugnen blir inte varm.
• Om luckan är öppen.
• Om ugnens kontroller inte är
korrekt inställda.
• Om en säkring har gått eller
om brytaren har aktiverats.
• Stäng luckan och starta om.
• Se kapitlet om ugnens
funktioner och återställ ugnen.
• Byt ut säkringarna eller
återställ kretsen. Om detta
inträffar flera gånger ska
en auktoriserad elektriker
tillkallas.
Det kommer ånga genom
en spricka i luckan.
Det finns vatten kvar i
ugnen.
Felsökning
Lampan på insidan är svag
eller tänds inte.
Svenska 87
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 87
2018-04-06
5:49:53
Felsökning
Problem
Orsak
Åtgärd
Felsökning
Rök kommer ur ugnen när
den används.
• Under första användningen.
• Om det finns mat på
värmesystemen.
• Rök kan komma från
värmesystemet när du
använder ugnen första
gången. Detta är inte en
felfunktion och om du kör
ugnen 2–3 gånger bör det
sluta hända.
• Låt ugnen svalna tillräckligt
och ta bort maten från
värmesystemet.
Det luktar bränt eller av
plast när ugnen används.
• Om du använder
plastbehållare eller andra
behållare som inte är
värmetåliga.
• Använd glasbehållare lämpliga
för varma temperaturer.
Ugnen lagar inte maten på
rätt sätt.
• Om luckan öppnas ofta under
tillagning.
• Öppna inte luckan ofta om
du inte tillagar mat som
måste vändas. Om du öppnar
luckan ofta kan den invändiga
temperaturen sjunka och det
kan påverka resultatet.
Jag kan höra vatten koka
under ångtillagning.
• Detta är på grund av
att vattnet värms när
ångvärmaren används.
• Det är inte en felfunktion, så
det finns ingen anledning att
oroa sig.
Ångtillagningen fungerar
inte.
• Om det inte finns vatten i
behållaren.
• Fyll på vatten i behållaren.
Uppsättningen är varm
under pyro-rengöring.
• Detta är på grund av att pyrorengöring använder höga
temperaturer.
• Det är inte en felfunktion, så
det finns ingen anledning att
oroa sig.
Det luktar bränt under
pyro-rengöringen.
• Pyro-rengöring använder höga
temperaturer, så det kan lukta
av matrester som bränns.
• Det är inte en felfunktion, så
det finns ingen anledning att
oroa sig.
Ångrengöring fungerar
inte.
• Detta är på grund av att
temperaturen är för hög.
• Låt ugnen svalna och använd
den sedan.
88 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 88
2018-04-06
5:49:53
Informationskoder
Om ugnen inte fungerar visas eventuellt en informationskod på skärmen. Kontrollera tabellen nedan
och prova med förslagen i den.
Kod
C-d1
Betydelse
Åtgärd
Lucklåset fungerar inte korrekt.
C-20
C-21
C-22
Sensorfel
C-23
C-F1
C-70
C-72
C-F0
Inträffar endast under skrivning/läsning av
EEPROM.
Slå av ugnen och starta den igen. Om
problemet kvarstår ska du slå av all
ström under 30 sekunder eller mer
och sedan ansluta igen.
Om problemet inte åtgärdas ska du
kontakta ett servicecenter.
Ångrelaterade problem.
Om det inte finns någon kommunikation
mellan huvud-PCB och under-PCB.
Inträffar när ett kommunikationsproblem
uppstår mellan Touch IC <-> huvud- eller
under-micom.
C-d0
Knapproblem
Det uppstår när knappen trycks in och hålls
intryckt under en tid.
Rengör knapparna och se till att det
inte finns något vatten på/runt dem.
Slå av ugnen och försök igen. Om
problemet kvarstår ska du kontakta ett
lokalt Samsung-servicecenter.
S-01
Säkerhetsbrytare
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
• Under 105 °C – 16 timmar
• Mellan 105 °C och 240 °C – 8 timmar
• Mellan 245 °C och max. – 4 timmar
Det är inte ett systemfel. Slå av ugnen
och ta bort maten. Försök sedan igen
som vanligt.
Felsökning
C-F2
Slå av ugnen och starta den igen. Om
problemet kvarstår ska du slå av all
ström under 30 sekunder eller mer
och sedan ansluta igen.
Om problemet inte åtgärdas ska du
kontakta ett servicecenter.
Svenska 89
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 89
2018-04-06
5:49:53
Bilaga
Produktdatablad
SAMSUNG
SAMSUNG
NV73J9770RS
Modellbeskrivning
81,4
Energieffektivitetsindex per kavitet (EEI kavitet)
A+
Energieffektivitetsklass per utrymme
Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad
last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i
konventionellt läge per kavitet (elektrisk slutenergi) (EC elkavitet)
0,95 kWh/cykel
Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en
kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per
kavitet (elektrisk slutenergi) (EC elkavitet)
0,70 kWh/cykel
Antal kaviteter
Värmekälla per kavitet (elektricitet eller gas)
Volym per kavitet (V)
1
elektricitet
73 l
Typ av ugn
Inbyggd
Apparatens massa (M)
45,9 kg
Data har fastställts i enlighet med standard EN 60350-1, EN 50564 Kommissionens förordningar
(EU) Nr 65/2014.
Energispartips
• Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd
förutom när något behöver göras med maten.
Öppna inte luckan för ofta under tillagning.
På så sätt bibehålls ugnstemperaturen och du
sparar energi.
• Planera användningen av ugnen för
att undvika att stänga av ugnen mellan
tillagningen av två rätter. Då sparar du energi
och minskar tiden det tar att värma upp
ugnen igen.
• Om tillagningstiden är längre än 30 minuter
kan du stänga av ugnen 5–10 minuter
innan slutet på tillagningstiden för att spara
energi. Den kvarvarande värmen slutför
tillagningsprocessen.
• När så är möjligt ska du tillaga mer än en rätt
åt gången.
Bilaga
90 Svenska
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 90
2018-04-06
5:49:53
PM
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 91
2018-04-06
5:49:53
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613D-05
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 92
2018-04-06
5:49:54
Innebygd stekeovn
Bruker- og installasjonshåndbok
NV73J9770RS
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-04-06
5:50:00
Innhold
Innhold
Bruke denne håndboken
4
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
4
Sikkerhetsinstruksjoner
5
Viktige sikkerhetsforholdsregler
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Automatisk energisparingsfunksjon
5
9
9
Installasjon
10
Pakkens innhold
10
Strømtilkobling12
Kabinettmontering13
Før du begynner
16
Innledende innstillinger
16
Lukt av ny ovn
17
Smart sikkerhetsmekanisme
17
Forsiktig, trygg og stille dørlukking
17
Tilbehør18
Mekanisk lås
20
Vannskuff21
Bruk
22
Kontrollpanel22
Vanlige innstillinger
24
Ovnsfunksjon28
Spesialfunksjoner33
Automatisk tilberedning
35
Kokkens oppskrift
36
Favoritter37
Tidtaker40
Rengjøring41
Innstillinger46
Hjelp48
2 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-04-06
5:50:00
Smart matlaging
49
Vedlikehold
Innhold
Manuell matlaging
49
Programmer for automatisk tilbereding
58
Spesialfunksjoner70
Testretter72
En samling av vanlige automatisk tilberedte oppskrifter
74
79
Rengjøring79
Utskiftning85
Feilsøking
86
Kontrollpunkter86
Informasjonskoder89
Vedlegg
90
Produktdataark90
Norsk 3
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-04-06
5:50:00
Bruke denne håndboken
Vi setter pris på at du har valgt denne innbyggingsovnen fra SAMSUNG.
Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om sikkerhet samt instruksjoner som gjør
det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.
Du bør ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, samt ta vare på
boken for referanseformål.
Bruke denne håndboken
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
ADVARSEL
Faremomenter eller farlige handlinger som kan føre til alvorlige personskader, dødsfall og/eller
skade på eiendom.
FORSIKTIG
Faremomenter eller farlige handlinger som kan føre til personskader og/eller skade på eiendom.
MERK
Praktiske tips, anbefalinger eller informasjon som hjelper brukere med å betjene produktet.
4 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-04-06
5:50:00
Sikkerhetsinstruksjoner
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å koble
apparatet til strømnettet i henhold til relevante sikkerhetsretningslinjer.
Viktige sikkerhetsforholdsregler
ADVARSEL
Sikkerhetsinstruksjoner
Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med svekkede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer som mangler
relevant erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får
instruksjoner av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Innretningen for frakobling må være innlemmet i den faste kablingen i
henhold til kablingsregler.
Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter
installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet tilgjengelig eller
ved å legge inn en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.
Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten,
produsentens serviceagent eller en annen kvalifisert person for å unngå
farer.
Den angitte festemetoden må ikke være avhengig av bruk av klebemidler,
ettersom dette ikke regnes som en pålitelig festemetode.
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer
med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert
i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke
leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren,
må ikke utføres av barn uten oppsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor
rekkevidden til barn under 8 år.
Norsk 5
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-04-06
5:50:00
Sikkerhetsinstruksjoner
Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre varmeelementene inne i
ovnen.
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn må
holdes unna.
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i
ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset
knuses.
Hvis dette apparatet har funksjon for rengjøring, må store mengder søl
fjernes før rengjøring, og ingen redskaper må være igjen i ovnen under
damprengjøring eller selvrensing. Rengjøringsfunksjonen avhenger av
modellen.
Hvis dette apparatet har rensingsfunksjoner, kan overflatene bli varmere
enn vanlig under selvrensingen, og barn bør holdes unna mens dette utføres.
Rengjøringsfunksjonen avhenger av modellen.
Bruk bare det steketermometeret som er anbefalt for denne ovnen. (Kun
modeller med steketermometer)
Det skal ikke brukes en damprenser.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspæren for å
unngå muligheten for elektrisk støt.
For å unngå overoppvarming må apparatet ikke monteres bak en dekorativ
dør.
ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under
bruk. Unngå å berøre varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna
med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kort
tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
6 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-04-06
5:50:00
Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet er i bruk.
Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i
bruk. Overflatene kan bli varme under bruk.
Sikkerhetsinstruksjoner
Sett inn risten på riktig sted med
de utstående delene (stoppere på
begge sider) ut mot forsiden slik at
risten støtter hvilestillingen for store
belastninger.
FORSIKTIG
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke kobles til.
Dette apparatet må kobles til strømnettet av en autorisert elektriker.
Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare for
deg selv og andre. Hvis stekeovnen må repareres, må du kontakte forhandleren eller et SAMSUNGservicesenter.
Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri grenuttak
eller skjøteledninger.
Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av stekeovnen.
Hvis dette apparatet har en dampkokefunksjon, må du ikke bruke denne funksjonen når
vannforsyningspatronen er skadet. (Kun modeller med dampfunksjon)
Hvis patronen har sprekker eller er ødelagt, må du ikke bruke den, og du må kontakte nærmeste
servicesenter. (Kun modeller med dampfunksjon)
Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av mat i husholdninger.
Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å kunne forårsake brannskader.
Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de har fått tid til å kjøle seg
ned.
Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
Norsk 7
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-04-06
5:50:00
Sikkerhetsinstruksjoner
Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren, ettersom varm luft og damp raskt kan strømme ut av ovnen.
Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den høye
temperaturen, og dampen kan antennes hvis den kommer i kontakt med en varm del av stekeovnen.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du unngå bruk av spyleslanger med høyt trykk eller
dampstrålespylere.
Sikkerhetsinstruksjoner
Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
Frossen mat, for eksempel pizzaer, må tilberedes på den store risten. Hvis stekeplaten brukes, kan de
store variasjonene i temperaturen føre til at den endrer form.
Ikke hell vann på bunnen av ovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte
overflaten.
Ovnsdøren må være lukket under tilberedning.
Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og stekeplater eller -former må ikke
settes på bunnen. Aluminiumsfolie blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på de emaljerte
overflatene i tillegg til dårlige tilberedningsresultater.
Fruktjuice lager potensielt permanente flekker på de emaljerte overflatene i stekeovnen.
Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
Bakevarer må ikke plasseres på ovnsdøren når den er åpen.
Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren eller sette
fast fingrene i døren.
Ikke tråkk på, len deg mot, sitt på eller plasser tunge gjenstander på døren.
Ikke åpne døren med unødvendig mye kraft.
ADVARSEL: Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er ferdig.
ADVARSEL: Ikke la døren være åpen mens ovnen er i bruk.
8 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-04-06
5:50:00
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Sikkerhetsinstruksjoner
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for
eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade
på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet
av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse
artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke
blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte
forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Automatisk energisparingsfunksjon
• Hvis apparatet er i bruk og brukeren ikke betjener det, vil det etter en viss tidsperiode stanse
operasjonen og gå inn i ventemodus.
• Lys: Under tilberedningsprosessen kan du slå av ovnslampen ved å trykke på knappen for
ovnslyset. For å spare strøm slås ovnslyset av noen minutter etter at tilberedningsprogrammet har
startet.
Norsk 9
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-04-06
5:50:00
Installasjon
ADVARSEL
Denne ovnen skal bare installeres av en kvalifisert tekniker. Installatøren er ansvarlig for å koble
ovnen til strømnettet samt for å følge sikkerhetsforskrifter som gjelder i ditt område.
Pakkens innhold
Kontroller at alle delene og alt tilbehøret følger med i produktpakken. Hvis du har et
problem med ovnen eller tilbehøret, bør du kontakte et lokalt kundesenter for Samsung
eller forhandleren du kjøpte ovnen av.
Et overblikk over ovnen
Installasjon
01
02
03
04
01 Kontrollpanel
02 Dørhåndtak
03 Vannskuff
04 Dør
10 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-04-06
5:50:01
Tilbehør
Ovnen leveres med forskjellige typer tilbehør som hjelper deg til å tilberede ulike typer mat.
Ristinnsats *
Stekeplate *
Universalplate *
Ekstra dyp plate *
Stekespiddinnsats *
Stekespiddinnsats med
kebabspidd *
Teleskopskinne *
Steketermometer *
Installasjon
Rist
MERK
Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.
Norsk 11
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-04-06
5:50:01
Installasjon
Strømtilkobling
L
N
01 02 03
Installasjon
01 BRUN eller SVART
02 BLÅ eller HVIT
03 GUL og GRØNN
Koble ovnen til et strømuttak. Hvis
spenningsbegrensningene gjør at et strømuttak
av støpseltypen ikke kan brukes, må du bruke
en skillebryter med flere poler (med minst
3 mm innbyrdes avstand) for å overholde
sikkerhetsforskriftene. Bruk en strømledning
som er lang nok og som støtter spesifikasjonen
H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5~2,5 mm².
Merkestrøm (A)
Minste
tverrsnittsflate
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Sjekk effektspesifikasjonene på etiketten som
er festet på ovnen.
Bruk en skrutrekker til å åpne bakdekselet på
ovnen, og ta ut skruene på støpselklemmen.
Koble deretter strømledningene til de relevante
koblingspolene.
Polen ( ) er beregnet på jording. Koble først
til de gule og grønne ledningene (jord). Disse
må være lengre enn de andre ledningene.
Hvis du bruker en kontakt av støpseltypen, må
støpselet være tilgjengelig også etter at ovnen
er installert. Samsung kan ikke holdes ansvarlig
for ulykker som skyldes manglende eller
feilaktig jording.
ADVARSEL
Du må ikke tråkke på eller vri ledningene når
ovnen installeres, og du må holde dem borte fra
ovnsdeler som produserer varme.
12 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-04-06
5:50:02
Kabinettmontering
Hvis du skal installere ovnen i et innebygd kabinett, må plastoverflatene og klebedelene til kabinettet
være varmebestandige til opptil 90 °C. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for møblement som skades
av varme fra ovnen.
Ovnen må ventileres på ordentlig måte. Det må være en åpning på ca. 50 mm mellom nedre hylle
og støtteveggen for ventilasjonsformål. Hvis ovnen installeres under en kokeplate, må du følge
installasjonsanvisningene for kokeplaten.
Påkrevde installasjonsdimensjoner
Ovn (mm)
B
C
A
E
L
K
G
F
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Installasjon
D
A
J
H
I
A
Innebygd kabinett (mm)
B
C
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 – Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
MERK
E
Det innebygde kabinettet må ha avtrekk (E) for
å ventilere varmen og sirkulere luften.
Norsk 13
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-04-06
5:50:02
Installasjon
Nedsenket kabinett (mm)
A
B
D
C
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
MERK
Det innebygde kabinettet må ha avtrekk (D) for
å ventilere varmen og sirkulere luften.
Montere ovnen
Installasjon
Pass på at du lar det være en åpning (A) på
minst 5 mm mellom ovnen og hver side av
kabinettet.
A
B
Pass på at du har minst 3 avstand (B) slik at
døren kan åpnes og lukkes uten problemer.
14 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-04-06
5:50:02
Plasser ovnen i kabinettet, og fest den godt på
begge sider ved hjelp av to skruer.
Installasjon
Når ovnen er ferdig installert, må du
fjerne beskyttelsesfilmen, tape og annet
forpakningsmateriale. Ta også ut tilbehøret
som følger med, fra ovnen. Hvis du ønsker å ta
ovnen ut av kabinettet, må du først koble den
fra strømnettet og skru ut de to skruene på
begge sider av ovnen.
ADVARSEL
Ovnen må være ventilert for normal bruk.
Ventilene må aldri dekkes til.
MERK
Det faktiske utseendet til ovnen avhenger av
modellen.
Norsk 15
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-04-06
5:50:02
Før du begynner
Innledende innstillinger
Velkomstskjermbildet vises med Samsung-logoen første gang du slår på ovnen. Følg instruksjonene
på skjermen for å konfigurere de innledende innstillingene. Du kan senere endre de innledende
innstillingene ved å gå til Innstillinger-skjermbildet.
TRINN 1. Språk
Velg et språk for menyen.
1. Velg et språk.
2. Trykk på OK.
English (UK)
Français
Nederlands
OK
TRINN 2. Klokkeslett
12:00AM
Angi klokkeslett
Før du begynner
12 : 00
AM
OK
Angi gjeldende klokkeslett.
1. Trykk på et av tidselementene for å vise
talltastaturet på skjermen.
2. Bruk talltastaturet til å velge
tidselementene (timer og minutter).
3. Trykk på OK.
for å gå tilbake til forrige
Trykk på
skjermbilde.
TRINN 3. Automatisk oppdatering
Automatisk oppdatering
Autooppdateringsfunksjonen oppdaterer automatisk programvaren for ytelsesforbedringshensikter eller for å fikse feil gjennom kommunikajon med oppdateringsserveren.
Hvis du godtar denne innstillingen, anses dette å være et samtykke i kjøringen av
den automatiske oppdateringsprosessen. Det kan hende at enkelte programvarefunksjoner
vil bli utilgjengelige etter at programvaren er oppdatert. Dette avhenger av oppdateringen.
OK
ON
Aktiver funksjonen for automatisk oppdatering
for å holde programvaren oppdatert.
1. Trykk på ON for å aktivere ellerOFF for å
deaktivere automatisk oppdatering.
2. Trykk på OK.
for å gå tilbake til forrige
Trykk på
skjermbilde.
MERK
Når du er ferdig, vises menyskjermbildet.
MERK
AUTO
Ovnsfunksjon
Spesialfunksjoner
Automatisk
tilberedning
Kokkens
oppskrift
Hvis menyskjermen vises ved førstegangs
bruk, kan du gjøre de innledende innstillingene
(Språk/Klokkeslett/Automatisk oppdatering) ved
å se Innstillinger-delen.
16 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-04-06
5:50:03
Lukt av ny ovn
Før du bruker ovnen for første gang, må du vaske den innvendig for å fjerne lukten av ny ovn.
1. Ta ut alt tilbehør i ovnen.
2. Kjør ovnen med programmene Konveksjon eller Konvensjonell på 200 °C i en time. Dette
brenner bort eventuelle gjenværende produksjonsstoffer i ovnen.
3. Slå av ovnen når prosessen er ferdig.
Smart sikkerhetsmekanisme
Hvis du åpner døren mens ovnen er i gang, slås ovnslyset på og både viften og varmeelementet
slutter å fungere. Dette er for å hindre fysiske skader som brannsår, samt for å hindre unødvendig
energitap. Når dette skjer, trenger du bare å lukke døren, så fortsetter ovnen å fungere normalt,
siden dette ikke er en funksjonsfeil.
Før du begynner
Forsiktig, trygg og stille dørlukking
Samsung innebyggingsovn har en dør som lukkes forsiktig, trygt og stille.
Når du lukker døren, fanger de spesialdesignede hengslene opp døren noen få centimeter før den
lukkes helt. Døren lukkes stille og forsiktig og gjør opplevelsen mer behagelig.
(Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.)
Lukkingen av døren starter forsiktig ved
omtrent 15 grader, og den lukkes helt i løpet av
ca. 5 sekunder.
Norsk 17
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-04-06
5:50:03
Før du begynner
Tilbehør
Før du bruker tilbehøret for første gang, må du vaske det grundig med varmt vann, vaskemiddel og
en myk rengjøringsklut.
05
04
03
02
01
01 Første rille
02 Andre rille
03 Tredje rille
04 Fjerde rille
• Sett inn tilbehøret på riktig sted i ovnen.
• La det være en avstand på minst 1 cm
mellom tilbehøret og bunnen i ovnen samt
mellom tilbehøret og annet tilbehør.
• Vær forsiktig når du tar ut kokekar og/eller
tilbehør fra ovnen. Varm mat eller varmt
tilbehør kan føre til brannskader.
• Tilbehøret kan endre form etter hvert som
det tiltar seg varme. Når det har kjølt seg
ned, får det den vanlige formen og de vanlige
egenskapene igjen.
Før du begynner
05 Femte rille
Grunnleggende bruk
Du bør gjøre deg kjent med hvordan du kan bruke det ulike tilbehøret for å få en bedre
tilberedningsopplevelse.
Rist
Risten er beregnet på grilling og steking. Sett inn risten på riktig
sted med de utstående delene (stoppere på begge sider) ut mot
forsiden
Ristinnsats *
Ristinnsatsen kan brukes sammen med platen for å forhindre at væske
drypper ned i bunnen av ovnen.
Stekeplate *
Stekeplaten (dybde: 20 mm) brukes til å bake kaker, kjeks og annet
bakverk. Plasser den skrå siden foran.
Universalplate *
Universalplaten (dybde: 30 mm) brukes til tilberedning og steking. Bruk
ristinnsatsen for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.
Plasser den skrå siden foran.
Ekstra dyp plate *
Den ekstra dype platen (dybde: 50 mm) brukes til steking og kan
brukes med eller uten ristinnsatsen. Plasser den skrå siden foran.
Stekespiddinnsats *
Stekespiddinnsastsen kan brukes til grilling av for eksempel kylling. Du
må bare bruke stekespiddinnsatsen i enkeltmodus på fjerde rille, der
spiddadapteren kan plasseres. Skru av håndtaket på spiddet, og ta det
av ved grilling.
18 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-04-06
5:50:03
Plasser platen på første rille, slik at den samler opp væske. Eventuelt
kan den plasseres på bunnen av ovnen hvis du skal tilberede store
mengder kjøtt. Du bør bruke spiddtilbehøret for kjøtt som veier under
1,5 kg.
1. Sett spiddet inn i kjøttet. Det blir lettere å sette inn spiddet hvis du
skrur håndtaket mot den butte enden.
2. Legg lett kokte poteter og grønnsaker rundt kjøttet.
3. Sett holderen på den midtre rillen med “V”-formen vendt mot
døren. Legg spiddet på holderen med den spisse enden vendt
bakover, og skyv det forsiktig inntil tuppen av spiddet kommer inn
i roteringsmekanismen bak i ovnen. Den butte enden på spiddet må
ligge i “V”-formen. (Spiddet har to tapper som skal være nærmest
ovnsdøren for å hindre at spiddet glir fremover. Tappene fungerer
også som et feste for håndtaket.)
4. Skru av håndtaket før bruk.
5. Når stekingen er ferdig, skrur du på håndtaket igjen for å gjøre det
lettere å ta ut spiddet fra holderen.
Teleskopskinner *
Bruk teleskopskinneplaten til å sette inn stekeplaten ved å gjøre som
følger:
1. Trekk skinneplaten ut fra ovnen.
2. Sett stekeplaten på skinneplaten, og skyv skinneplaten inn i ovnen.
3. Lukk ovnsdøren.
Steketermometer *
Steketermomenteret måler den indre temperaturen i kjøttet som
tilberedes. Du må bare bruke det steketermometeret som fulgte med
ovnen.
Før du begynner
Stekespiddinnsats med
kebabspidd *
MERK
Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.
Norsk 19
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-04-06
5:50:03
Før du begynner
Mekanisk lås
Montering
1. Sett inn den tynne delen (A) av den
mekaniske låsen i det tilsvarende sporet på
låshåndtaket som vist.
2. Stram til skruen på låshåndtaket.
A
Før du begynner
Demontering
• Løsne og ta ut skruen fra låshåndtaket.
Låse/låse opp
• Løft låshåndtaket litt opp for å låse opp
døren. Deretter kan du åpne døren.
• Døren låses automatisk når du lukker den.
Den mekaniske låsen låser døren automatisk.
20 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-04-06
5:50:04
Vannskuff
Vannskuffen brukes til dampfunksjoner. Fyll den med vann før tilberedning med damp.
1. Finn frem til vannskuffen i øvre, høyre
hjørne. Trykk skuffen inn for å åpne den, og
ta den ut.
Før du begynner
2. Åpne lokket på skuffen, og fyll den med
500 ml drikkevann.
3. Lukk lokket, og sett inn skuffen igjen.
MERK
Du må ikke fylle vann over maksimumslinjen.
MERK
A
Sørg for at den øvre beholderen (A) av
vannskuffen er stengt før du bruker ovnen.
Norsk 21
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-04-06
5:50:04
Bruk
Ovnen har menyer på øverste nivå som dekker alle aspektene av bruk og vedlikehold av ovnen, og
du har herfra tilgang til alle ovnens tilberedningsmoduser, alternativer og avanserte funksjoner eller
innstillinger.
Kontrollpanel
Frontpanelet kan leveres i en rekke forskjellige materialer og farger. For å bedre kvaliteten kan det
faktiske utseendet til ovnen endres uten forvarsel.
01
02
03
04
05
Bruk
01 Av/på
Trykk her for å slå på ovnen. Hold fingeren din her i ett sekund for å slå
av ovnen.
Hvis ovnen har vanskeligheter med å registrere berøringer, eller hvis
skjermen er tom (systemet er slått av), kan du holde en finger her i sju
sekunder for å starte ovnen på nytt.
02 Meny
Trykk for å vise 10 toppmenyer:
Ovnsfunksjon, Spesialfunksjoner, Kokkens oppskrift, Automatisk
tilberedning, Favoritter, Rengjøring, Tidtaker, Smartkontroll, Innstillinger
og Hjelp.
03 Berøringsaktivert
skjerm
Du kan sveipe en finger over skjermen for å bla gjennom menyene og
trykke for å velge elementer.
04 Ovnslys
Trykk her for å slå lyset i ovnen på eller av. Ovnslyset slås på
automatisk når døren åpnes eller når ovnen aktiveres. Det slår seg
automatisk av etter en gitt tidsperiode uten aktivitet for å spare strøm.
05 Barnesikring
For å unngå ulykker deaktiverer barnesikringen alle kontroller, unntatt
Av/på-knappen. Du kan aktivere barnesikringen ved å trykke og holde
her i tre sekunder. Trykk og hold i tre nye sekunder for å deaktivere
låsen på kontrollpanelet.
MERK
Hvis du bruker plasthansker eller grytekluter mens du trykker på skjermen, fungerer det kanskje
ikke som det skal.
22 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-04-06
5:50:04
Skjerm
02
01
03
0:05 12:00AM
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
04
05
06
08
09
0:05 12:00AM
Varmluftsdamp
Til baking eller steking ved bruk av damp
Start
01 Den gjeldende eller valgte menyen vises
med et spesifikt symbol.
02 En kort beskrivelse av den gjeldende eller
valgte menyen.
03 Indikasjonsfelt: fra venstre vises WiFi-tilkobling, Barnesikring, Tidtaker og
gjeldende klokkeslett.
04 Trykk for å åpne skjermbildet Ovnsfunksjon.
05 Trykk for å endre temperaturen.
06 Trykk for å endre tilberedningstid.
07 Trykk for å endre dampnivå.
08 Hvilke alternativer som er tilgjengelige,
avhenger av modusen. Trykk for å slå
alternativene av eller på.
09 Trykk for å starte operasjonen.
07
0:05 12:00AM
Den tilberedningsmodusen som er mest brukt
blant de siste 20 valgene, blir angitt som
oftest brukt. Neste gang du slår på ovnen,
vises den angitte tilberedningsmodusen på
Start
hovedskjermbildet sammen med symbolet
over modusikonet.
Vær oppmerksom på at hvis to eller flere
tilberedningsmoduser er brukt like mange
ganger, blir den av dem som er brukt sist, angitt
som oftest brukt.
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
Bruk
Mest brukt
Norsk 23
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-04-06
5:50:05
Bruk
Vanlige innstillinger
Det er vanlig å endre standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden på tvers av
alle tilberedningsmodusene. Følg trinnene nedenfor for å justere temperaturen og/eller
tilberedningstiden for den valgte tilberedningsmodusen.
Temperatur
12:00AM
Varmluft
1. Trykk på
for å vise
termometerskjermbildet.
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
12:00AM
Juster temperatur 30 °C - 275 °C
175°C
150
2. Sveip en finger mot høyre eller venstre for
å endre temperaturen med 5 °C.
200
Start
12:00AM
Juster temperatur 30 °C - 275 °C
175°C
Bruk
150
200
Alternativt kan du trykke på
temperaturelementet for å vise
talltastaturet på skjermen.
Start
12:00AM
Juster temperatur 30 °C - 275 °C
175°C
150
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
150
OK
12:00AM
Juster temperatur 30 °C - 275 °C
175°C
Bruk talltastaturet til å legge inn
temperaturen manuelt.
3. Trykk på Start for å starte tilberedningen,
for å gå tilbake til
eller på
hovedskjermen.
200
Start
MERK
Den nøyaktige temperaturen inne i ovnen kan måles med et autorisert termometer og metode i
samsvar med definisjonene fra en autorisert institusjon. Hvis det brukes andre termometre, kan det
oppstå målingsfeil.
24 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-04-06
5:50:06
Tilberedningstid
12:00AM
Varmluft
1. Trykk på
for å vise skjermbildet med
den digitale klokken.
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
12:00AM
Angi tilberedningstid
0 :00 h
Start ved
12:00 AM
Start
12:00AM
Angi avstengningstid
Tilberedningstid
1 :00 h
13:00 AM
Start
1 :00 h
Ferdig
13:00 AM
Start
3. Alternativt kan du utsette sluttiden for
tilberedningen til et ønsket tidspunkt. Dette
kan du gjøre ved å trykke på et hvilket som
helst av tidselementene i ruten øverst til
høyre (Ferdig). Følg trinn 2 over for å endre
sluttiden. Se under Utsatt slutt hvis du vil
ha mer informasjon.
Bruk
12:00AM
Angi tilberedningstid
2. Trykk på et av tidselementene for å
vise talltastaturet på skjermen. Bruk
talltastaturet til å stille inn hvert av
tidselementene (timer og minutter) etter
ønske.
4. Når du er ferdig, trykker du på OK for å
bekrefte endringene.
5. Trykk på Start for å starte tilberedningen,
for å gå tilbake til
eller på
hovedskjermen.
Norsk 25
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-04-06
5:50:06
Bruk
Utsatt slutt
En utsatt slutt kan angis for å gjøre tilberedningen mer praktisk.
Eksempel 1
La oss anta at du kl. 14.00 velger en oppskrift det tar én time å tilberede, og som du ønsker at
ovnen skal ha ferdig kl. 18.00. Du kan angi sluttiden ved å endre Ferdig-tidspunktet til 18.00. Ovnen
begynner tilberedningen kl. 17.00 og avslutter kl. 18.00, i henhold til det du har angitt.
Gjeldende klokkeslett: 14.00
Angi tilberedningstid: 1 time
Angi avstengningstid: 18.00
Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 17:00 og avslutter kl. 18:00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Eksempel 2
Gjeldende klokkeslett: 14.00
Angi tilberedningstid: 2 time
Angi avstengningstid: 17.00
Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 15:00 og avslutter kl. 17:00.
Bruk
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
FORSIKTIG
Du må ikke oppbevare mat som er tilberedt, for lenge i ovnen. Dette vil kunne føre til at maten blir
ødelagt.
26 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-04-06
5:50:06
Dampnivå (bare for dampmoduser)
Du kan stille inn dampnivået i modusene Varmluftsdamp, Damp overvarme + Varmluft og Damp
bunnvarme + Varmluft.
12:00AM
1. Velg en modus for tilberedning med damp.
for å vise skjermbildet for
2. Trykk på
dampnivå.
Varmluftsdamp
Til baking eller steking ved bruk av damp
Start
12:00AM
Juster dampnivå
Lav
Middels
3. Trykk på ønsket dampeffekt.
Høy
Start
12:00AM
Juster dampnivå
Lav
Middels
Høy
4. Trykk på Start for å starte tilberedningen,
for å gå tilbake til
eller på
hovedskjermen.
Bruk
Start
Norsk 27
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-04-06
5:50:07
Bruk
Ovnsfunksjon
12:00AM
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
1. Sveip en finger mot høyre eller venstre
på hovedskjermbildet for å velge en
tilberedningsmodus.
Start
12:00AM
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
Alternativt kan du trykke på listeikonet
nederst til venstre og velge en
tilberedningsmodus fra listen som vises.
Start
Varmluft
Standard
Varmluftsdamp
Damp
overvarme +
Varmluft
Bruk
12:00AM
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
2. Endre standardinnstillingen for temperatur
og/eller tilberedningsbehov og dampnivå
(ved behov), eller velg alternativer selv du
foretrekker dette.
Start
12:00AM
3. Trykk på Start.
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
MERK
• Hvilke innstillinger og alternativer som er
tilgjengelige, avhenger av tilberedningsmodusen.
• Du kan når som helst endre tilberedningstiden
mens tilberedningen er i gang.
• Når tilberedningen er ferdig, vises meldingen
”Din kulinariske opplevelse er klar” og du hører
en liten melodi. Hvis du vil forlenge steketiden,
trykker du på +5min for å forlenge steketiden
med 5 minutter.
• Du kan lagre gjeldende oppskrift ved å trykke på
for å legge den til i favorittlisten.
28 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-04-06
5:50:08
Tilberedning med steketermomenter
Steketermometeret måler den innvendige temperaturen i kjøttet mens det tilberedes. Når
temperaturen når måltemperaturen, stopper ovnen.
• Du må bare bruke det steketermometeret som fulgte med ovnen.
• Du kan ikke stille inn tilberedningstiden hvis steketermometeret er koblet til.
1. Sett inn spissen på steketermometeret i
midten av kjøttet som skal tilberedes. Pass
på at du ikke setter inn gummihåndtaket i
ovnen.
2. Sett termometerpluggen inn i kontakten
på venstre vegg. Hvis steketermometeret
er riktig koblet til, vises meldingen
"Steketermometer satt inn", og klokkeikonet
blir et dedikert ikon
.
12:00AM
Bruk
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
3. Angi tilberedningstemperaturen, eller velg
alternativer hvis du foretrekker dette.
4. Trykk på
, og angi deretter ønsket indre
temperatur i kjøttet.
Start
12:00AM
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
5. Trykk på Start.
Ovnen avslutter tilberedningen og spiller
av en melodi når den indre temperaturen i
kjøttet når den angitte temperaturen.
Start
ADVARSEL
• For å unngå skade må du ikke bruke
steketermometeret sammen med spiddet.
• Steketermometeret er svært varmt når
tilberedningen er ferdig. For å forhindre
brannskader bør du bruke grytekluter når du
tar ut mat fra ovnen.
MERK
Steketermometeret støttes ikke i alle
moduser. Hvis du bruker steketermometeret
med moduser der det ikke kan brukes,
vises meldingen ”Fjern steketermometer”.
Hvis dette skjer, må du umiddelbart ta ut
steketermometeret.
Norsk 29
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-04-06
5:50:08
Bruk
Tilberedningsmoduser
Modus
Varmluftsdamp
Anbefalt
temperatur
(°C)
Rask
forvarming
Sprø
120–275
170
O
–
Bruk
Undervarme +
varmluft
–
O
170
O
–
O
170
O
O
O
200
O
–
O
Varmen genereres av de øvre og nedre varmeelementene. Denne funksjonen bør
brukes til generell baking og steking av de fleste typer retter.
40–275
Overvarme +
varmluft
O
Det bakre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften fordeler
varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til baking og steking på flere riller
samtidig.
30–275
Standard
170
Varmen som genereres av det nedre varmeelementet og konveksjonselementet
fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av viften, og den varme dampen støtter
oppunder varmeelementene. Denne modusen er egnet til steking av sprø
bakevarer, for eksempel pizzaer eller paier.
30–275
Varmluft
O
Varmen som genereres av det øvre varmeelementet og konveksjonselementet
fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av viften, og den varme dampen støtter
oppunder varmeelementene. Denne modusen er egnet til steking av retter med
skorpe, for eksempel kjøtt, fjærkre eller fisk.
120–275
Damp
bunnvarme +
Varmluft
Steketermometer
Varmen som genereres av konveksjonselementet og -viftene, understøttes
kontinuerlig av varm damp. Intensiteten til dampen kan justeres til lav, middels
eller høy. Denne modusen passer til å bake butterdeig, gjærdeig, brød og pizza,
samt til å steke kjøtt og fisk.
120–275
Damp
overvarme +
Varmluft
Alternativer
Temperaturområde
(°C)
190
O
O
O
Det øvre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften fordeler
varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til steking av mat som bør ha en
sprø topp (for eksempel kjøtt eller lasagne).
40–275
190
O
O
O
Det nedre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften fordeler
varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til pizza, brød eller kaker.
30 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-04-06
5:50:09
Modus
Stor grill
Anbefalt
temperatur
(°C)
Rask
forvarming
Sprø
100–300
240
–
–
X
240
–
–
X
190
–
–
X
–
–
O
Bruk
160
170
–
O
O
Intensiv tilberedning aktiverer vekselsvis alle varmeelementene for å distribuere
varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til større oppskrifter, for eksempel
store gratenger eller paier.
30–275
Økovarmluft
–
Proffsteking kjører en automatisk forvarmingssyklus inntil ovnstemperaturen
når 220 °C. Når dette skjer, aktiveres det øvre varmeelementet og
konveksjonsviften for å brune matvarer som for eksempel kjøtt. Etter bruningen
stekes kjøttet med en lav temperatur. Bruk denne modusen til storfe, fjærkre
eller fisk.
40–275
Intensiv
tilberedning
–
Det nedre varmeelementet genererer varme. Bruk denne modusen ved slutten
av en bake- eller tilberedningsprosess for å brune undersiden av for eksempel
en quiche eller en pizza.
80–200
Proffsteking
240
De to øvre varmeelementene produserer varme, og viften fordeler varmen i
ovnen. Bruk denne modusen til grilling av kjøtt eller fisk.
100–230
Undervarme
X
Den lille grillen genererer varme. Bruk denne modusen til matvarer som krever
mindre varme, for eksempel fisk og fylte baguetter.
100–275
Viftegrill
Steketermometer
Den store grillen genererer varme. Bruk denne modusen til å brune toppen av
matretter (for eksempel kjøtt, lasagne eller gratenger).
100–300
Økogrill
Alternativer
Temperaturområde
(°C)
170
–
O
O
Økovarmluft bruker det optimaliserte varmesystemet til å spare strøm ved
tilberedning. Tilberedningstiden øker noe, men resultatene blir de samme. Vær
oppmerksom på at denne modusen ikke krever forvarming.
MERK
Oppvarmingsmodusen Økovarmluft brukes til å fastslå energieffektivitetsklassen
i henhold til EN60350-1.
Norsk 31
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-04-06
5:50:10
Bruk
Alternativer
Rask forvarming
Sprø
Aktiver dette alternativet for raskt å forvarme ovnen til en gitt
temperatur.
Aktiver dette alternativet hvis du vil at maten skal ha en sprø
skorpe på toppen. Dette gjøres egentlig ved å redusere fukten fra
inni maten, og gir dermed best resultater for frosne pommes frites
og dype kaker fylt med frisk frukt.
Bruk
32 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-04-06
5:50:10
Spesialfunksjoner
Du kan få en bedre opplevelse av tilberedningen ved å legge til spesial- eller tilleggsfunksjoner.
1. Trykk på Meny, og trykk deretter på
Spesialfunksjoner.
AUTO
Ovnsfunksjon
Spesialfunksjoner
Automatisk
tilberedning
Kokkens
oppskrift
Spesialfunksjoner
12:00AM
2. Sveip en finger oppover eller nedover for å
velge en funksjon.
12:00AM
3. Endre standard temperatur og/eller
tilberedningstid etter behov.
4. Trykk på Start.
Hold varm
Tallerkenvarming
Tining
Hold varm
Til opprettholdelse av varm mat før servering
Bruk
Start
MERK
• Du kan når som helst endre tilberedningstiden
mens tilberedningen er i gang.
• Når tilberedningen er ferdig, vises meldingen
”Din kulinariske opplevelse er klar” og
du hører en liten melodi. Du kan forlenge
tilberedningstiden med fem minutter av
gangen ved å trykke på «+5min».
Norsk 33
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-04-06
5:50:10
Bruk
Spesialfunksjoner
Modus
Hold varm
Tallerkenvarming
Temperaturområde
(°C)
Anbefalt
temperatur (°C)
40–100
80
Bruk denne bare til å holde mat
som allerede er tilberedt, varm.
30–80
60
Bruk denne til å varme opp
tallerkener eller serveringsfat.
30–60
30
Denne modusen brukes til å tine
frosne produkter, bakevarer, frukt,
kaker, krem og sjokolade. Tinetiden
avhenger av matvarenes type,
størrelse og mengde.
30–50
35
Denne modusen brukes til å heve
deig og lage hjemmelagd yoghurt.
220
Denne modusen passer til å
tilberede pizzaer. Tilberedningstiden
og temperaturen avhenger
av størrelsen på pizzaen samt
tykkelsen på deigen.
100
Denne modusen bruker en lav
temperatur for å gi et mørt resultat.
Den passer godt til steking av kjøtt
fra storfe, svin, kalv eller lam når du
ønsker en mør tekstur. Vi anbefaler
at du bruner kjøttet ved en høy
temperatur på kokeplaten før du
steker det.
70
Denne modusen kan brukes til å
tørke frukt, grønnsaker og urter.
Tørketiden avhenger av matvarenes
type, størrelse og mengde.
Tining
Heving av deig
Pizzatilberedning
160–250
Bruk
Langsom
tilberedning
70–120
Tørking
40–90
Instruksjoner
34 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-04-06
5:50:10
Automatisk tilberedning
Ovnen har totalt 80 programmer for automatisk tilberedning fordelt over 10 kategorier, noe som
passer perfekt for kokker uten mye erfaring. Du kan dra nytte av disse funksjonene for å spare
tid og forenkle læringsprosessen. Tilberedningstiden og temperaturen justeres etter den valgte
oppskriften.
1. Trykk på Meny, og trykk deretter på
Automatisk tilberedning.
AUTO
Ovnsfunksjon
Spesialfunksjoner
Automatisk
tilberedning
Automatisk tilberedning
Kokkens
oppskrift
12:00AM
2. Sveip en finger oppover eller nedover for
å velge kategori, og trykk deretter på en
oppskrift i den valgte kategorien.
12:00AM
3. Du får da se anbefalt porsjonsstørrelse for
oppskriften du har valgt.
Trykk på > for å gå til neste trinn eller på <
for å gå tilbake til forrige skjerm.
Ovnsretter og gratenger (10)
Pizza (3)
Pai/Terte/Bakverk (8)
For 1,0-1,5 kg, 22-24 cm ildfast form
Forrige
Potetgrateng
Neste
12:00AM
Juster bruningsnivå
Lysere
Forrige
Bruk
1,0kg-1,5kg
4. Trykk på et bruningsnivå for oppskriften.
Trykk på > for å gå til neste trinn.
Mørkere
Potetgrateng | 1,0kg-1,5kg
Neste
12:00AM
Potetgrateng
Bruk risten
på tredje rille
3
5. Gjør klar maten og tilbehøret som angitt, og
trykk deretter på OK.
OK
Norsk 35
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-04-06
5:50:11
Bruk
12:00AM
Angi starttid
0 :47 h
Forrige
Potetgrateng | 1,0kg-1,5kg |
Bruningsnivå 3
Start ved
12:00 AM
Start
6. Trykk på Start for å starte tilberedningen.
Hvis du vil, kan du endre starttidspunktet
for den gjeldende oppskriften. Du kan
gjøre dette ved å trykke på et tidselement i
høyre rute og endre starttidspunktet. Trykk
deretter på Start.
MERK
Se delen for automatiske programmer i denne
håndboken for nærmere informasjon.
Kokkens oppskrift
Når du har lastet ned SmartThings-appen, kan du se oppskrifter fra profesjonelle kokker. Prøv den
ønskede tilberedningen med deres egne oppskrifter. Se SmartThings-appen for mer informasjon.
Bruk
36 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-04-06
5:50:11
Favoritter
Legg til en oppskrift du ofte bruker, i favorittlisten, så har du den lett tilgjengelig. Dermed trenger
du ikke å lete etter en oppskrift du har lagd tidligere, og som du nå vil bruke. Dette kan gjøres på to
måter:
Fremgangsmåte 1 – Lage en egendefinert oppskrift
1. Trykk på Meny og deretter på Favoritter.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
Favoritter
2. Meldingen ”Lag din egen oppskrift” vises.
Trykk på Neste.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å angi
ovnsmodus, temperatur, tilberedningstid
og/eller alternativer manuelt.
12:00AM
4. Bruk tastaturet på skjermen til å gi
oppskriften et navn.
5. Trykk på OK. Innstillingene dine blir lagt til
i Favoritter.
Lag din egen oppskrift
Neste
Favorittilberedning 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
SYM
10
p
l
Bruk
12:00AM
OK
MERK
Eventuelle favorittoppskrifter du har lagt inn,
vises i Favoritter i trinn 2 over. I dette tilfellet
kan du trykke på Legg til i favoritter for å
opprette en ny oppskrift.
Norsk 37
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-04-06
5:50:12
Bruk
Fremgangsmåte 2 – Legge til gjeldende oppskrift i Favoritter
Du kan legge til en oppskrift du har åpen, som et nytt element i Favoritter.
12:00AM
Din kulinariske opplevelse er klar
1. Når tilberedningen av en oppskrift er
ferdig, kan du trykke på
.
Trykk på «+5min» for å forlenge tilberedningen
OK
+5min
2. Meldingen "Lagre denne oppskriften til
Favoritter?" vises. Trykk på OK for å legge
inn en ny oppskrift.
Varmluft | 170°C | 0:30m
Lagre denne oppskriften til
Favoritter?
OK
Avbryt
12:00AM
Favorittilberedning 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
SYM
10
p
l
3. Tastaturet vises på skjermen.
Bruk tastaturet på skjermen til å gi
oppskriften et navn.
4. Trykk på OK. Den gjeldende oppskriften blir
lagt til i Favoritter.
OK
Bruk
38 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-04-06
5:50:12
Slik bruker du en favorittoppskrift
1. Trykk på Meny og deretter på Favoritter.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Favoritter
Smartkontroll
12:00AM
2. Trykk på en oppskrift i listen som vises. Det
vises detaljert informasjon om den valgte
oppskriften.
12:00AM
3. Trykk på Start for å starte tilberedningen.
Favorittilberedning 1
+ Legg til i Favoritter
Favorittilberedning 1
Varmluft | 170°C
Start
Bruk
MERK
Du kan redigere eller fjerne oppskrifter i
favorittlisten.
• Hvis du vil redigere en oppskrift, kan du
velge oppskriften og trykke på
.
• Hvis du vil fjerne en oppskrift fra listen, kan
du velge oppskriften og trykke på
-ikonet.
Norsk 39
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-04-06
5:50:12
Bruk
Tidtaker
Tidtakeren hjelper deg til å holde orden på tiden og varigheten av tilberedningen mens du lager
mat.
1. Trykk på Meny og deretter på Tidtaker.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
12:00AM
Tidtaker
0 :00:00
2. Trykk på et av tidselementene for å vise
talltastaturet på skjermen.
3. Bruk talltastaturet til å angi en tid.
4. Når du er ferdig, trykker du på Start.
Start
MERK
Når tiden har gått frem til det angitte
tidspunktet, vises meldingen ”Tiden er ferdig”,
og du hører en liten melodi.
Bruk
40 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-04-06
5:50:13
Rengjøring
Du har fire tilgjengelige rengjøringsmoduser. Denne funksjonen sparer tid ved å fjerne behovet for
regelmessig manuell rengjøring.
Funksjon
Instruksjoner
Pyrolytisk
Den pyrolytiske funksjonen rengjør på høy temperatur. Denne funksjonen
brenner bort fett og olje for å gjøre det lett å utføre manuell rengjøring.
Damprengjøring
Dette er en praktisk metode for å vaske lett tilsmussing ved hjelp av damp.
Avkalking
Rengjør dampgeneratoren innvendig for å unngå at kvaliteten og smaken på
maten påvirkes.
Tømmer
Ovnen tømmer vann automatisk etter at en dampfunksjon er utført. Hvis du
tømme på nytt for å rengjøre, kan du bruke denne funksjonen.
Bruk
Norsk 41
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-04-06
5:50:13
Bruk
Pyrolytisk
Den pyrolytiske funksjonen rengjør på høy temperatur. Denne funksjonen brenner bort fett og olje
for å gjøre det lett å utføre manuell rengjøring.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
12:00AM
Juster tilsmussingsnivået
Lettere
Forrige
Kraftigere
1. Ta ut eventuelt tilbehør, deriblant
sidestativene, og tørk bort store urenheter
inne i ovnen manuelt. Hvis du ikke gjør det,
kan de antennes under rengjøringssyklusen,
noe som kan føre til brann.
2. Gå til Meny > Rengjøring > Pyrolytisk, og
trykk deretter på Neste.
3. Velg et tilsmussingsnivå mellom Lettere og
Kraftigere, og trykk deretter på Start. Det
finnes tre nivåer: 1 time og 50 min., 2 timer
og 10 min. og 2 timer og 30 min.
| Start
Pyrolytisk
12:00AM
Pyrolytisk
Ta ut stativ og tilbehør.
Lukk døren
OK
Bruk
FORSIKTIG
• Du må ikke berøre ovnen, ettersom den blir
svært varm mens denne syklusen pågår.
• For å unngå ulykker må du holde barn borte
fra ovnen.
• Etter at syklusen er ferdig, må du ikke slå
av mens kjøleviften står på for å kjøle ned
ovnen.
4. Følg instruksjonene på skjermen, og trykk
deretter på OK. Hvor lang tid syklusen tar,
avhenger av hvor skitten ovnen er. Det
kan ta opptil to og en halv time å utføre
syklusen.
5. Vent til ovnen har kjølt seg ned, og bruk
deretter en fuktig klut til å tørke langs
kanten på døren.
MERK
• Når syklusen begynner, blir innsiden av
ovnen varm. Av sikkerhetsmessige årsaker
låses derfor døren. Når syklusen er ferdig
og ovnen har kjølt seg ned, låses døren opp
igjen.
• Pass på at du tømmer ovnen før du starter
rengjøringen. Tilbehør kan få endret form
som følge av de høye temperaturene i ovnen.
42 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-04-06
5:50:13
Damprengjøring
Dette er en praktisk metode for å vaske lett tilsmussing ved hjelp av damp.
1. Gå til Meny > Rengjøring >
Damprengjøring, og trykk deretter på Start.
2. Ta ut alt tilbehør, og trykk deretter på OK.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
3. Hell 400 ml vann ned i bunnen av ovnen,
lukk døren, og trykk deretter på OK. Det tar
26 minutter å gjennomføre hele syklusen.
4. Bruk en tørr klut til å rengjøre inne i ovnen.
Bruk
ADVARSEL
• Du må ikke åpne døren før syklusen er ferdig.
Vannet inne i ovnen er svært varmt og kan
føre til brannskader.
MERK
• Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for
eksempel etter steking eller grilling, anbefaler
vi å fjerne vanskelige flekker manuelt med
et rengjøringsmiddel før du aktiverer ovnens
damprengjøringsfunksjon.
• La døren stå på gløtt når syklusen er ferdig.
Dette er for å tørke den indre emaljerte
overflaten fullstendig.
• Automatisk rengjøring kan ikke aktiveres
så lenge det er varmt inne i ovnen. Vent til
ovnen har kjølt seg ned, og prøv på nytt.
• Ikke hell vann i bunnen så det spruter opp.
Gjør det forsiktig. Ellers vil vannet gå over
kanten foran.
Norsk 43
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-04-06
5:50:13
Bruk
Avkalking
Rengjør dampgeneratoren innvendig for å unngå at kvaliteten og smaken på maten påvirkes.
12:00AM
Avskalling må utføres
Nå
Senere
Ovnen teller tiden for
damprengjøringssyklusene og ber deg om
å kjøre avkalkingsfunksjonen når det er
nødvendig. Du kan aktivere dampfunksjoner
i løpet av de neste to timene uten å utføre
avkalkingsfunksjonen. Ingen dampfunksjoner
vil imidlertid aktiveres etter de to timene
med mindre du først aktiverer og utfører
avkalkingssyklusen.
1. Gå til Meny > Rengjøring > Avkalking, og
trykk deretter på Start.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
12:00AM
Avkalking
Hell 400 ml vann med 50 ml
avkalkingsprodukt inn i
vannskuffen
Bruk
OK
12:00AM
Avkalking
Tømmer...
Forsiktig: varmt vann
Ikke fjern vannskuffen under tømming
2. Følg instruksjonene på skjermen, og trykk
deretter på OK. Det tar 3 timer å utføre
syklusen.
• Tøm og rengjør vannskuffen, og fyll den
deretter med 50 ml avkalkingsmiddel og
400 ml drikkevann.
3. Når avkalkingssyklusen er gjennomført,
tømmes ovnen for vann automatisk.
4. Bruk grytekluter til å ta ut og tømme
vannskuffen, og fyll den deretter med 500
ml drikkevann for å skylle ovnen.
44 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-04-06
5:50:14
12:00AM
Avkalking
Hell 500 ml rent vann i
vannskuffen for å skylle
OK
ADVARSEL
5. Følg instruksjonene på skjermen, og trykk
deretter på OK for å begynne skyllingen.
6. Bruk grytekluter til å tømme og rense
vannskuffen når skyllingen er ferdig.
FORSIKTIG
Du må bare bruke avkalkingsmidler som er
beregnet på dampovner eller kaffetraktere.
• Du må ikke avbryte avkalkingsprosessen
mens den er i gang. Hvis du gjør det, vil du
måtte starte avkalkingsfunksjonen på nytt og
fullføre den i løpet av de neste tre timene for
å aktivere dampfunksjonene.
• For å unngå ulykker må du holde barn borte
fra ovnen.
• Følg instruksjonene fra produsenten
av avkalkingsmiddelet når det gjelder
blandeforhold.
Tømmer
Hvis du av rengjøringsformål vil utføre en ny tømming, kan du bruke tømmefunksjonen som følger:
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
12:00AM
Tømmer
Tømmer...
Forsiktig: varmt vann
Ikke fjern vannskuffen under tømming
Bruk
1. Gå til Meny > Rengjøring > Tømmer, og
trykk deretter på Start.
2. Ovnen begynner å tømme vann fra
dampgeneratoren til vannskuffen.
3. Bruk grytekluter til å tømme vannskuffen
når tømmeprosessen er ferdig.
Norsk 45
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-04-06
5:50:14
Bruk
Innstillinger
Du kan endre standardinnstillingene til dine egne preferanser eller sjekke nettverkstilkoblingen for
diagnoseformål. Ovnen har 12 ulike innstillingselementer.
Wi-Fi
Smartkontroll
Slå Wi-Fi-tilkobling av eller på.
Hvis Smartkontroll er aktivert når du tilbereder
matvarer, kan du bruke appen til å endre
tilberedningstid og/eller temperatur.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den
separate programveiledningen som følger med.
Gjør følgende for å aktivere Wi-Fi-tilkobling:
1. Gå til Meny > Innstillinger > Wi-Fi, og trykk
deretter på On i ruten til høyre.
2. Trykk på et element i listen som vises over
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
3. Hvis nettverket er sikret, blir du bedt om å
legge inn et passord. Legg inn passordet.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
MERK
Bruk
• Hvis du vil koble fra Wi-Fi, går du til Meny >
Innstillinger > Wi-Fi og trykker på Off i ruten
til høyre.
• Du finner mer informasjon om Wi-Fitilkobling og hvordan du bruker appen i
brukerhåndboken til appen.
Enkel tilkobling
Enkel tilkobling gjør det mulig å konfigurere
nettverksinnstillingene, deriblant
autentifiseringsprosedyren, på en enkel måte.
• Åpne Meny > Smartkontroll, og slå det på
eller av enkelt.
MERK
Samsung Electronics erklærer herved at denne
ovnen overholder de grunnleggende kravene
og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF.
Den offisielle samsvarserklæringen er
tilgjengelig på http://www.samsung.com, under
Support.
Utstyret kan brukes i alle EU-land.
Språk
Velg et språk for skjermen.
• Gå til Meny > Innstillinger, og trykk deretter
på ønsket språk.
46 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-04-06
5:50:14
Volum
Angi klokkeslett
Juster volumet for pip og melodier.
• Gå til Meny > Innstillinger, og bruk deretter
volumfeltet til å justere volumet.
Angi gjeldende klokkeslett.
1. Gå til Meny > Innstillinger > Angi
klokkeslett.
2. Trykk på et av tidselementene for å vise
talltastaturet på skjermen.
3. Bruk talltastaturet til å legge inn hvert av
elementene (timer og minutter).
4. Trykk for å veksle mellom AM og PM
(tilgjengelig med 12-timersformat).
5. Trykk på OK for å lagre endringene.
Lysstyrke
Endre lysstyrken på skjermen.
• Gå til Meny > Innstillinger, og bruk deretter
lysstyrkefeltet til å justere lysstyrken.
Skjerm
Ovnen aktiverer ventemodus etter en viss
periode med inaktivitet. Når dette skjer, vises
det gjeldende klokkeslettet. Du kan aktivere
eller deaktivere at klokkeslettet skal vises i
ventemodus.
• Gå til Meny > Innstillinger, og trykk deretter
på Skjerm for å veksle mellom On og Off.
• For å spare strøm forsvinner tiden også etter
en periode med inaktivitet, selv om du setter
Skjerm til On.
Velg en klokketype for gjeldende klokkeslett
som vises i ventemodus. Du kan velge mellom
to typer: Analog og Digital.
• Gå til Meny > Innstillinger, og trykk deretter
på Klokketype for å veksle mellom Analog og
Digital.
Kontroller den gjeldende fastvareversjonen, og/
eller oppdater til nyeste fastvareversjon.
Programvare
1. Gå til Meny > Innstillinger > Oppdater for å
vise gjeldende versjon.
2. Trykk på Oppdater øverst i høyre rute for å
se etter oppdateringer.
3. Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer,
kan du følge instruksjonene på skjermen for
å installere oppdateringen.
Bruk
Klokketype
Oppdater
Klokkeformat
Velg et tidsformat for gjeldende klokkeslett som
vises i ventemodus. Du kan velge mellom to
formater: 12-timers og 24-timers.
• Gå til Meny > Innstillinger, og trykk deretter
på Klokkeformat for å veksle mellom 24 t og
AM/PM (12 t).
Norsk 47
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-04-06
5:50:14
Bruk
Automatisk oppdatering
Aktiver eller deaktiver Automatisk oppdatering.
Hvis Automatisk oppdatering er aktivert og det
finnes tilgjengelige oppdateringer, installerer
ovnen oppdateringen uten å varsle deg.
Lisensinformasjon
Se lisensinformasjonen til fastvaren.
Hjelp
Praktiske tips og forklaringer relatert til et spesifikt element du har valgt.
Feilsøking
Førstegangsveiledning
Trykk på et kontrollpunkt på skjermen, og prøv
å utføre forslagene.
Du blir vist enkle instruksjoner for
grunnleggende bruk av ovnen.
Bruk
48 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-04-06
5:50:14
Smart matlaging
Manuell matlaging
ADVARSEL om akrylamid
MERK
Akrylamid som dannes ved baking av matvarer
med høyt innhold av stivelse, for eksempel
potetgull, pommes frites og brød, kan føre til
helseproblemer. Disse matrettene bør tilberedes
ved lave temperaturer, og de bør ikke tilberedes
for lenge, bli gjort svært sprø eller brennes.
Tips om tilbehør
Ovnen leveres med en rekke ulike tilbehør. Det
er mulig at enkelte tilbehør på listen nedenfor,
ikke ligger i pakken. Hvis du ikke har fått
akkurat de tilbehørene som er angitt i denne
veiledningen, kan du følge oppskriftene med
det du allerede har, og få de samme resultatene.
• Forvarming er anbefalt for alle
tilberedningsmoduser med mindre noe annet
er angitt i denne tilberedningsveiledningen.
• Når du bruker økogrillfunksjonen, må du
legge maten midt i tilbehørsplaten.
• Bakeplate og universalplate er likeverdige.
• Når du tilbereder mat med mye fett,
anbefales det å sette inn en plate under
risten for å samle opp fettrester. Hvis du har
fått ristbrett, kan du bruke det sammen med
platen.
• Hvis du har fått et universaplate eller en
ekstra dyp skuff eller begge deler, er det best
å bruke det dypeste du har til tilberedning av
fettholdig mat.
Smart matlaging
Baking
Vi anbefaler at ovnen forvarmes, da dette vil gi best resultater.
Mat
Tilbehør
Rille
Sukkerbrødkake
Rist, Ø 25–26 cm
form
Marmorkake
Oppvarmingstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
2
160–170
35–40
Rist, Gugelhopfform
3
175–185
50–60
Terte
Rist, Ø 20 cm
terteform
3
190–200
50–60
Gjærkake på plate
med frukt og skorpe
Universalplate
2
160–180
40–50
Fruktsmuldrekake
Rist, 22–24 cm
ildfast form
3
170–180
25–30
Scones
Universalplate
3
180–190
30–35
Norsk 49
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-04-06
5:50:15
Smart matlaging
Mat
Tilbehør
Rille
Lasagne
Rist, 22–24 cm
ildfast form
Marengs
Oppvarmingstype
Smart matlaging
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
190–200
25–30
Universalplate
3
80–100
100–150
Sufflé
Rist, suffléformer
3
170–180
20–25
Eplekake med
gjærdeig
Universalplate
3
150–170
60–70
Hjemmelaget pizza,
1–1,2 kg
Universalplate
2
190–210
10–15
Frossen butterdeig,
fylt
Universalplate
2
180–200
20–25
Quiche
Rist, 22–24 cm
ildfast form
2
180–190
25–35
Apple pie
Rist, boks på
Ø 20 cm
2
160–170
65–75
Kald pizza
Universalplate
3
180–200
5–10
Temp. (°C)
Tid (min.)
Steking
Mat
Tilbehør
Rille
Oppvarmingstype
Oksemørbrad,
1 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
160–180
50–70
Benfri kalvestek,
1,5 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
160–180
90–120
Svinestek, 1 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
200–210
50–60
Stort stykke svin,
1 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
160–180
100–120
Lammestek med
ben, 1 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
170–180
100–120
Kjøtt (storfe/svin/lam)
50 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-04-06
5:50:15
Mat
Tilbehør
Rille
Oppvarmingstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
Fjærkre (kylling/and/kalkun)
Kylling_hel,
1,2 kg*
Rist +
universalplate
(for å samle opp
væske)
3
1
205
70–80*
Kyllingstykker
Ristinnsats +
universalplate
3
200–220
25–35
Andebryst
Ristinnsats +
universalplate
3
180–200
20–30
Liten kalkun, hel,
5 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
180–200
120–150
Grønnsaker,
0,5 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
220–230
15–20
Bakte
potethalvdeler,
0,5 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
200
45–50
Fiskefilet, bakt
Ristinnsats +
universalplate
3
200–230
10–15
Stekt fisk
Ristinnsats +
universalplate
3
180–200
30–40
Grønnsaker
Fisk
Smart matlaging
* Snu etter 2/3 av tilberedningstiden.
Norsk 51
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-04-06
5:50:15
Smart matlaging
Grilling
Vi anbefaler at ovnen forvarmes i Stor grill-modus. Snu retten etter halve tilberedningstiden
Mat
Tilbehør
Rille
Toast
Rist
Toast med ost
Oppvarmingstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
5
270–300
2–4
Universalplate
4
200
4–8
Biff*
Ristinnsats +
universalplate
4
240–250
15–20
Hamburgere*
Ristinnsats +
universalplate
4
250–270
13–18
Svinekoteletter
Ristinnsats +
universalplate
4
250–270
15–20
Pølser
Ristinnsats +
universalplate
4
260–270
10–15
Kyllingbryst
Ristinnsats +
universalplate
4
230–240
30–35
Kyllinglår
Ristinnsats +
universalplate
4
230–240
25–30
Brød
Storfe
Svin
Fjærkre
Smart matlaging
* Snu etter 2/3 av tilberedningstiden.
52 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-04-06
5:50:15
Frosne ferdigmåltider
Mat
Tilbehør
Rille
Frossen pizza,
0,4–0,6 kg
Rist
Frossen lasagne
Oppvarmingstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
200–220
15–25
Rist
3
180–200
45–50
Frosne pommes
frites
Universalplate
3
220–225
20–25
Frosne kroketter
Universalplate
3
220–230
25–30
Frossen
ovnscamembert
Rist
3
190–200
10–15
Frosne baguetter
med topping
Ristinnsats +
universalplate
3
190–200
10–15
Frosne
fiskepinner
Ristinnsats +
universalplate
3
190–200
15–25
Frossen
fiskeburger
Rist
3
180–200
20–35
Smart matlaging
Norsk 53
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
2018-04-06
5:50:15
Smart matlaging
Dampmodus
Med dampfunksjonen aktivert genererer ovnen damp og fordeler den jevnt inne i ovnsrommet slik
at den dekker alle plater, rister og hjørner. Dette bidrar til å brune maten og gi den en sprø skorpe
med myk, saftig innside.
Full vanntanken med drikkevann opp til maksimumslinjen, og velg det dampnivået som passer
oppskriften din best.
Varmluftsdamp
Vi anbefaler at du forvarmer ovnen med dampmodus for teksturert baking.
Smart matlaging
Mat
Tilbehør
Rille
Dampnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Kalde rundstykker
Universalplate
3
Lav
180–185
15–20
Kalde croissanter
Universalplate
3
Lav
180–190
10–15
Brød av hvitt eller
blandet mel
Rist
2
Middels
180–185
40–50
Butterdeig
Universalplate
3
Lav
175–185
15–20
Terte/krem
Rist
3
Lav
120–130
25–30
Sufflé
Rist
3
Lav
170–180
15–20
Frossen selvhevende
pizza
Rist
3
Middels
190–210
15–20
Baguetter*
Universalplate
3
Maks.
180–200
25–30
* For baguetter er det bare nødvendig å bruke damp i begynnelsen av bakeprosessen. Vi anbefaler
at du bruker Varmluftsdamp-modusen i 10 minutter og deretter Konveksjon-modusen med samme
temperatur i resten av baketiden.
54 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
2018-04-06
5:50:15
Damp overvarme + Varmluft
Vi anbefaler at du justerer tilberedningsmodusen etter halve tilberedningstiden, slik at du kan
fjerne dampen og få en sprø overflate. Vi anbefaler at du bruker Overvarme + varmluft-modus eller
Konveksjon-modus og holder samme temperatur.
Tilbehør
Rille
Dampnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Svinestek med
svor, 1,2 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
Middels
170–180
90–120
Kylling_hel,
1,2 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
Middels
190–200
55–65
Kyllingstykker
Ristinnsats +
universalplate
3
Middels
210–220
25–30
Stekt andebryst
Ristinnsats +
universalplate
3
Middels
170–180
15–25
And_hel, 2,5 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
Middels
170–180
120–150
Liten kalkun, hel
(4 kg)
Ristinnsats +
universalplate
3
Middels
180–200
110–140
Hel fisk* (0,5 kg)
Ristinnsats +
universalplate
3
Middels
160–180
20–30
Fiskefilét*
Universalplate
3
Lav
190–200
10–20
Smart matlaging
Mat
* Vi anbefaler at du bruker Damp overvarme + varmluft under tilberedningstiden for å få en saftig
smak.
Damp bunnvarme + Varmluft
Vi anbefaler at du forvarmer ovnen i dampmodus for å få en sprø baking.
Mat
Tilbehør
Rille
Dampnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hjemmelaget
pizza
Universalplate
2
Middels
190–200
15–20
Selvhevende
pizza
Universalplate
2
Middels
190–210
15–20
Quiche Lorraine
Universalplate
2
Lav
180–190
20–30
Rundstykker
Universalplate
2
Lav
180–190
15–20
Foccacia
Universalplate
2
Lav
200–210
15–20
Norsk 55
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
2018-04-06
5:50:15
Smart matlaging
Proffsteking
Denne modusen bruker en syklus som automatisk varmer opp ovnen til 220 °C. Det øvre
varmeelementet og konveksjonsviften er i gang ved bruning av kjøttet. Etter dette trinnet stekes
maten jevnt ved den nedre forhåndsinnstilte temperaturen. Denne prosessen utføres mens både de
øvre og nedre varmeelementene er i gang. Denne modusen passer til kjøttsteker og fjærkre.
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (timer)
Stekt kjøtt
Ristinnsats + universalplate
3
80–100
3–4
Mørbrad,
5–6 cm tykk
Ristinnsats + universalplate
3
60–80
4–5
Svinestek
Ristinnsats + universalplate
3
80–100
4–5
Lammestek
Ristinnsats + universalplate
3
80–100
3–4
Andebryst
Ristinnsats + universalplate
3
70–90
2–3
Økovarmluft
Denne modusen bruker et optimalisert oppvarmingssystem som lar deg spare strøm under
tilberedning av mat. Vi foreslår at du ikke forvarmer ovnen før tilberedningstidene i denne
kategorien, noe som vil føre til at du sparer mer strøm.
Smart matlaging
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Marengs,
0,2–0,3 kg
Universalplate
2
90–100
100–140
Fruktsmuldrekake,
0,8-1,2 kg
Rist
2
160–180
60–80
Bakte poteter,
0,4–0,8 kg
Universalplate
2
190–200
70–80
Pølser,
0,3–0,5 kg
Ristinnsats +
universalplate
3
160–180
20–30
Frosne pommes
frites, 0,3–0,5 kg
Universalplate
3
180–200
25–35
Frosne potetbåter,
0,3–0,5 kg
Universalplate
3
190–210
25–35
Bakte fiskefileter
(0,4–0,8 kg)
Ristinnsats +
universalplate
3
200–220
30–40
56 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 56
2018-04-06
5:50:15
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Sprø fiskefileter
(0,4–0,8 kg)
Ristinnsats +
universalplate
3
200–220
30–45
Stekt kjøttfilet av
okse, 0,8–1,2 kg
Ristinnsats +
universalplate
2
180–200
65–75
Stekte grønnsaker
(0,4–0,6 kg)
Universalplate
3
200–220
25–35
Steketermometer
Matvaretype
Storfe/lam
Kjernetemperatur (°C)
Lite stekt
45–50
Middels
55–60
Godt stekt
65–70
Svin
80–85
Fjærkre
85–90
Smart matlaging
Norsk 57
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 57
2018-04-06
5:50:15
Smart matlaging
Programmer for automatisk tilbereding
Følgende tabell viser 80 automatiske
tilberedningsprogrammer for tilberedning,
steking og baking. Den viser mengde, vekt
og anbefalinger. Tilberedningsmodus og
tider er forhåndsprogrammert. Du finner
oppskriftene til de automatiske programmene i
instruksjonsboken.
ADVARSEL
Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra
ovnen.
1. Ovnsretter og gratenger
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Start programmet. Når du hører et pip som angir at forvarmingen er ferdig,
kan du sette retten midt i ovnen. Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
Vi anbefaler at du bruker en ildfast form på 22–24 cm som er bestandig overfor varme (opptil
300 °C) og er laget av glass eller glasskeramikk.
Mat
Potetgrateng
Grønnsaksgrateng
Smart matlaging
Lasagne
Ratatouille
Pastarett
Moussaka
Frittata
Janssons fristelse
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,0–1,5
Rist
3
Tilbered en grateng med ferske poteter i en ildfast form.
0,8–1,2
Rist
3
Tilbered en grateng med ferske grønnsaker i en ildfast form.
1,0–1,5
Rist
3
Tilbered en fersk lasagne i en ildfast form.
1,2–1,5
Rist
2
Tilbered en ratatouille i en ildfast form.
1,2–1,5
Rist
3
Tilbered en pastarett i en ildfast form.
1,2–1,5
Rist
3
Tilbered en moussaka i en ildfast form.
1,2–1,5
Rist
3
Rist
3
Tilbered en frittata i en ildfast form.
1,2–1,5
Tilbered en Janssons fristelse i en ildfast form.
58 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 58
2018-04-06
5:50:16
Mat
Shepherd’s pie
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,2–1,5
Rist
3
Tilbered en Shepherd's pie i en ildfast form.
1,2–1,5
Risotto
Rist
3
Tilbered en risotto i en ildfast form. Dekk til under tilberedning.
2. Pizza
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Start programmet. Når du hører et pip som angir at forvarmingen er ferdig,
kan du sette inn maten. Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
Mat
Hjemmelaget pizza
Frossen pizza
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,0–1,2
Universalplate
2
Tilbered hjemmelaget pizza på universalplaten. Vekten innbefatter deig og
fyll, for eksempel saus, grønnsaker, skinke og ost.
0,4–0,6
3
Plasser den frosne pizzaen på midterste rille.
0,8–1,2
Calzone
Rist
Universalplate
3
Smart matlaging
Tilbered 4 stykker fersk calzone, og legg dem på en plate.
3. Pai/Terte/Bakverk
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Start programmet. Når du hører et pip som angir at forvarmingen er ferdig,
kan du sette inn maten. Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
Mat
Croissant*
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,3–0,4
Universalplate
3
Fyll vannskuffen Tilbered 6 croissanter (kald, klar deig). Legg bakepapir
på platen
1,2–1,5
Quiche Lorraine
Apple pie
Rist
2
Tilbered quichedeig, og legg den på en rund quicheform med en
diameter på 22–24 cm.
1,2–1,4
Rist
2
Tilbered apple pie i en rund metallform med diameter på 20–24 cm.
Norsk 59
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 59
2018-04-06
5:50:16
Smart matlaging
Mat
Eplebutterdeigkake*
Madeleinekake
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,3–0,4
Universalplate
3
Fyll vannskuffen Legg 4 stykker kakedeig på bakeplaten.
0,1–0,3
2
Rist
3
Tilbered clafoutis ved å bruke en ildfast form med diameter på 22–24
cm.
0,4–0,5
Frukttertebunn
Universalplate
Tilbered biffstekpai ved å bruke en ildfast form med diameter på 22–24
cm.
1,0–1,2
Clafoutis
3
Legg deig i svarte madeleineformer av metall.
1,2–1,5
Biffstekpai
Rist
Rist
3
Legg deigen på en smurt bakeplate for kakebunn med diameter på
22–24 cm.
* Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
4. Brød
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Legg maten i ovnen etter at du hører et pip som angir at forvarmingen er
ferdig.
Smart matlaging
Mat
Loff*
Brød med
kornblanding*
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,6–0,7
Rist
2
Fyll vannskuffen Tilbered deig, og legg den i en svart, rektangulær
bakeform av metall (lengde på 25–30 cm).
0,8–0,9
Rist
2
Tilbered deig, og legg den i en svart, rund metallform med diameter på
20–24 cm.
0,6–0,7
Baguetter*
2
Fyll vannskuffen Tilbered deig, og legg den i en svart, rektangulær
bakeform av metall (lengde på 25–30 cm).
0,8–0,9
Foccacia
Rist
Universalplate
3
Fyll vannskuffen Tilbered deig i to stykker, og legg stykkene på
universalplaten.
60 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 60
2018-04-06
5:50:16
Mat
Valnøttbrød*
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,0–1,1
Universalplate
3
Fyll vannskuffen Tilbered deig i fire stykker, og fordel stykkene på
universalplaten.
0,3–0,5
Rundstykker*
Pitabrød*
Universalplate
3
Fyll vannskuffen Tilbered deig i åtte stykker, og fordel stykkene på
universalplaten.
0,4–0,5
Universalplate
3
Tilbered deig i seks stykker, og fordel stykkene på universalplaten.
* Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
5. Kake/dessert
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Legg maten i ovnen etter at du hører et pip som angir at forvarmingen er
ferdig.
Mat
Sukkerbrødkake
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,5–0,6
Rist
2
Legg deigen i en svart, rund bakeform av metall med en diameter på
25–26 cm.
0,7–0,8
Nederlandsk
formkake
Legg deigen i en svart, rund gugelhupf-form eller bakeform av metall med
en diameter på 25–26 cm.
0,7–0,8
Tekake
Brownies
2
Rist
2
Tilbered deig, og legg den i en svart, rund bakeform av metall lengde på
20–24 cm.
1,5–1,8
Universalplate
3
Tilbered deig, og legg den på universalplaten.
0,7–0,8
Rist
3
Tilbered deig, og legg den på en ildfast form på 22–24 cm.
0,7-0,8
Karamellpudding*
Rist
Tilbered deig, og legg den i en svart, rektangulær bakeform av metall
(lengde på 25–26 cm).
0,8–0,9
Ostekake
2
Smart matlaging
Marmorkake
Rist
Rist
3
Fyll vannskuffen Tilbered deig i seks små suffléformer, og fordel dem jevnt
på risten.
Norsk 61
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 61
2018-04-06
5:50:16
Smart matlaging
Mat
Fruktsmuldrekake
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,8–1,2
Rist
3
Legg fersk frukt (bringebær, bjørnebær, eplebiter eller pærebiter) i den
ildfaste formen på 22-24 cm. Fordel smulene på toppen.
0,5–0,6
Scones
Universalplate
3
Legg sconesene (diameter på 5–6 cm) på bakepapir på bakeplaten.
0,4-0,5
Sufflé
Rist
2
Tilbered seks små suffléformer, og fordel dem jevnt på risten.
* Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
6. Kjøtt
Vi anbefaler å bruke ferskt, kaldt kjøtt, da dette gir bedre smak. Vi anbefaler at du lar kjøttet tine
fullstendig hvis du bruker frossent kjøtt. De automatiske programmene inkluderer ikke forvarming
og vending. Hvis du vil, kan du imidlertid snu maten etter halve tiden for å oppnå bedre resultater.
Vi anbefaler at du skjærer av fettet før du marinerer kjøttet, og at du lar det ligge i marinaden i
minst 30 minutter eller natten over. Dette bedrer smaken. Når retten er stekt, må du ta den ut av
ovnen og dekke den til med aluminiumsfolie. La kjøttet hvile i minst 10 minutter. Dette gir det en
saftig smak. Server det deretter med tilbehør og saus.
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,8–2,0
Ristinnsats +
universalplate
3
Storfe
Smart matlaging
Stekt kjøttfilet av
okse *
Krydre kjøttet, og la det ligge en time i kjøleskapet. Legg det på
ristinnsatsen og universalplaten med fettsiden vendt opp. Stikk deretter
steketermometeret inn i midten av steken fra venstre side.
0,8–2,0
Langstekt oksestek*
3
Krydre kjøttet, og la det ligge en time i kjøleskapet. Legg det på
ristinnsatsen og universalplaten med fettsiden vendt opp. Stikk deretter
steketermometeret inn i midten av steken fra venstre side.
1,5–2,0
Biff bourguignon*
Ristinnsats +
universalplate
Rist
2
Krydre kjøtterningene (1 kg), og strø mel over dem. Stek dem i olje på
alle sider inntil de er brunet over det hele. Stek på middels høy varme.
Tilsett buljong og vin (300 ml). Hell det hele i en kasserolleform. Tilsett
grønnsaker, løk, bacon og krydder. Dekk til under tilberedning.
62 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 62
2018-04-06
5:50:16
Mat
Stekt okseribbe
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,8–1,6
Ristinnsats +
universalplate
3
Krydre kjøttet, og la det ligge en time i kjøleskapet. Legg kjøttet over på
ristinnsatsen og universalplaten.
0,8–1,2
Biffrulade
Rist
2
Stek biffruladen i olje inntil den er brunet. Stek på middels høy varme.
Legg den i en ildfast form, og tilsett vin og buljong. Dekk til under
tilberedning.
Lam/svin
0,6–1,2
Urtestekte
lammekoteletter*
3
Smart matlaging
Ristinnsats +
universalplate
3
Bruk en skarp kniv til å skjære noen snitt i fettsiden. Mariner steken, og
legg den deretter på ristinnsatsen og universalplaten med fettsiden opp.
Sett steketermometeret inn i midten av svinesteken fra venstre side, og
tilbered den.
0,8–1,6
Svinekam
Ristinnsats +
universalplate
Mariner lammesteken, og legg den på ristinnsatsen og universalplaten.
Sett steketermometeret inn i midten av lammesteken fra venstre side, og
tilbered den.
0,8–2,0
Svinestek med svor*
3
Mariner lammekotelettene, og legg dem på ristinnsatsen og
universalplaten. Sett steketermometeret inn i midten av lammekotelettene,
og tilbered dem.
2,0–2,5
Lammestek med
ben*
Ristinnsats +
universalplate
Ristinnsats +
universalplate
3
Krydre svinekammen med grillsaus, og la den hvile i kjøleskapet i minst 30
minutter. Legg den på ristinnsatsen og universalplaten, og tilbered den.
Kalv/vilt
Norsk 63
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 63
2018-04-06
5:50:16
Smart matlaging
Mat
Benfri kalvestek*
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,8–2,0
Ristinnsats +
universalplate
3
Mariner kalvesteken, og legg den på ristinnsatsen og universalplaten.
Sett steketermometeret inn i midten av kalvesteken fra venstre side, og
tilbered den.
1,5–2,0
Osso buco
Ristinnsats +
universalplate
3
Mariner steken, og legg den i en ildfast form. Legg den på ristinnsatsen og
universalplaten, og tilbered den. Sett steketermometeret inn i midten av
villsvinsteken fra venstre side, og tilbered den.
1,0–1,5
Utbenet lår av
hjortedyr*
2
Mariner kalveskanken, og stek den i en varm stekepanne.
Legg den i en ildfast form, og tilsett grønnsaker, vin og buljong. Når
blandingen koker, dekker du den til og setter den i ovnen og tilbereder
den.
1,0–2,0
Stekt villsvinstek*
Rist
Ristinnsats +
universalplate
3
Smart matlaging
Bruk en kniv til å stikke hull på hjortelåret gjennom nettingen. Mariner det,
og legg det på ristinnsatsen og universalplaten. Sett steketermometeret
inn i midten av hjortelåret fra venstre side, og tilbered den.
* Bruk steketermometeret i midten av kjøttet.
64 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 64
2018-04-06
5:50:16
7. Fjærkre
Vi anbefaler å bruke ferskt, kaldt kjøtt fra fjærkre, da dette gir bedre smak. Hvis du bruker frossent
kjøtt fra fjærkre, bør du la det tine fullstendig.
Når retten er stekt, må du ta den ut av ovnen og dekke den til med aluminiumsfolie. La kjøttet hvile i
minst 5–10 minutter. Dette gir det en saftig smak.
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,8–1,6
Ristinnsats +
universalplate
2
Kylling
Kylling_hel*
Skyll og rens kyllingen. Pensle kyllingen med olje og krydder. Legg
den på ristinnsatsen og universalplaten med brystsiden opp. Sett
steketermometeret inn i det tykkeste området av brystet.
0,5–1,0
Kyllingbryst
3
3
Smart matlaging
Ristinnsats +
universalplate
Fyll vannskuffen Skyll og rens kyllingen. Skjær av den bakre delen
av kyllingen, og pensle kyllingen med olje og krydder. Legg den på
ristinnsatsen og universalplaten, og tilbered den.
0,6–0,8
Kyllingkebab
Ristinnsats +
universalplate
Pensle lårene med olje og krydder. Legg dem på ristinnsatsen og
universalplaten, og tilbered dem.
1,0–1,3
Sommerfuglkylling**
3
Mariner kyllingbrystet, legg det på ristinnsatsen og universalplaten og
tilbered det.
0,5–1,0
Kyllinglår
Ristinnsats +
universalplate
Ristinnsats +
universalplate
3
Mariner kyllingbiter og andre ingredienser, sett dem på et spidd og
pensle dem med olje. Legg dem på ristinnsatsen og universalplaten, og
tilbered dem.
Norsk 65
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 65
2018-04-06
5:50:16
Smart matlaging
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,5–2,7
Ristinnsats +
universalplate
2
And/gås
And_hel*
Fyll vannskuffen Skyll og rens anden. Pensle anden med krydder.
Legg den på ristinnsatsen og universalplaten med brystsiden opp. Sett
steketermometeret inn i det tykkeste området av brystet.
0,3–1,0
Andebryst*
Ristinnsats +
universalplate
2
Fyll vannskuffen Skyll og rens gåsen. Pensle gåsen med krydder. Legg
den på ristinnsatsen og universalplaten med brystsiden opp. Sett
steketermometeret inn i det tykkeste området av brystet.
0,5–1,2
Gåsebryst*
3
Mariner andebrystet, og legg det på ristinnsatsen og universalplaten.
Sett steketermometeret inn i midten av andebrystet.
2,5–3,5
Gås_hel*
Ristinnsats +
universalplate
Ristinnsats +
universalplate
3
Mariner gåsebrystet, og legg det på ristinnsatsen og universalplaten.
Sett steketermometeret inn i midten av gåsebrystet.
Kalkun
Smart matlaging
3,0–5,0
Liten kalkun*
2
Fyll vannskuffen Skyll og rens kalkunen. Pensle kalkunen med olje og
krydder. Legg den på ristinnsatsen og universalplaten med brystsiden
opp. Sett steketermometeret inn i midten av kalkunen.
1,2–2,0
Kalkunbryst*
Ristinnsats +
universalplate
Ristinnsats +
universalplate
3
Fyll vannskuffen Mariner kalkunbrystet, og legg det på ristinnsatsen og
universalplaten. Sett steketermometeret inn i midten av kalkunbrystet.
* Bruk steketermometeret i midten av kjøttet.
* Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
66 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 66
2018-04-06
5:50:16
8. Fisk
Vi anbefaler å bruke fersk, kald fisk, da dette gir bedre smak. Hvis du bruker frossen fisk, bør du tine
fisken fullstendig før du tilbereder den. Du kan bruke andre lignende fisker i stedet for fisketypene
vi har anbefalt.
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,5–1,0
Ristinnsats +
universalplate
3
Fiskefilét
Ovnsstekt ørretfilet
Ovnsstekt
torskefilet *
Sprø fiskefilét,
panert
Skyll og rens ørretfiletene, legg dem med skinnet opp på ristinnsatsen og
universalplaten og tilbered dem.
0,5–1,0
Universalplate
3
Fyll vannskuffen Skyll og rens torskefiletene, legg dem med skinnet opp på
ristinnsatsen og universalplaten og tilbered dem.
0,5–1,0
Universalplate
3
Skyll og rens fiskefiletene, og dekk dem med tørre smuler. Legg dem på
universalplaten, og tilbered dem.
Hel fisk
0,3–0,8
Skyll og rens ørreten, legg hele siden fra hodet til halen på ristinnsatsen
og universalplaten. Lagg snitt i skinnet med en kniv, og tilbered fisken.
0,3–0,8
Sole
3
Smart matlaging
Ørret
Ristinnsats +
universalplate
Universalplate
3
Skyll og rens flyndren, og legg den på bakepapir på en plate. Lagg snitt i
skinnet med en kniv, og tilbered fisken.
Laks
0,4–0,8
Laksefilét
Ristinnsats +
universalplate
3
Skyll og rens laksefiletene, legg dem med skinnet opp på ristinnsatsen og
universalplaten og tilbered dem.
Norsk 67
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 67
2018-04-06
5:50:16
Smart matlaging
Mat
Laksebiff
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,4–0,8
Ristinnsats +
universalplate
3
Skyll og rens laksebiffene, legg dem side om side på ristinnsatsen og
universalplaten og tilbered dem.
0,8–1,2
Lakserulade
Ristinnsats +
universalplate
3
Legg lakseruladene på ristinnsatsen og universalplaten. La ruladene hvile i
10 minutter etter stekingen før du skjærer dem opp.
* Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
9. Tilbehør
De automatiske programmene inkluderer ikke forvarming. Bruk ferske grønnsaker.
Mat
Stekte grønnsaker
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,4–0,8
Universalplate
3
Skyll og tilbered skiver av squash, aubergine, paprika, løk og
cherrytomater. Pensle med olivenolje, urter og krydder. Legg skivene jevnt
ut over universalplaten.
Smart matlaging
0,4–0,8
Fylte tomater
Universalplate
3
Skyll og skjær potetene i båter. Pensle med olivenolje, urter og krydder.
Legg dem jevnt ut over platen, og tilbered dem.
0,4–0,8
Bakte
potethalvdeler
3
Skyll tomatene før du skjærer dem i to og fjerner kjernen. Fyll dem med
blandinger (f.eks. av ris og kjøttdeig), og legg dem på platen.
0,4–0,8
Potetbåter
Universalplate
Universalplate
3
Skjær store poteter (á 200 g) i to på langs. Legg dem på universalplaten
med den skårne siden opp, og pensle dem med olivenolje, urter og
krydder.
68 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 68
2018-04-06
5:50:16
10. Lett og praktisk
De automatiske programmene inkluderer ikke forvarming. Bruk frosne, forhåndstilberedte matvarer.
Mat
Frosne pommes
frites
Frosne potetbåter
Frosne kroketter
Frosne potetrøsti
Frossen lasagne
Frosne minivårruller
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,3–0,7
Universalplate
3
Fordel frosne pommes frites jevnt over universalplaten.
0,3–0,7
Universalplate
3
Fordel frosne potetbåter jevnt over universalplaten.
0,3–0,7
Universalplate
3
Fordel frosne kroketter jevnt over universalplaten.
0,3–0,7
Universalplate
3
Fordel frosne potetrøsti jevnt over universalplaten.
0,4–0,8
Rist
3
Legg frossen lasagne i en ildfast form, og plaser den på risten.
0,3–0,7
Universalplate
3
Fordel frosne mini-vårruller jevnt over universalplaten.
Smart matlaging
Norsk 69
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 69
2018-04-06
5:50:16
Smart matlaging
Spesialfunksjoner
Tining
Denne modusen brukes til å tine frosne produkter, bakevarer, frukt, kaker, krem og sjokolade.
Tinetiden avhenger av matvarenes type, størrelse og mengde.
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frosne produkter
Frityrstekte
kyllingbiter, pølser,
poteter
Ristinnsats +
universalplate
3
50
–
Bakevarer
Brød og rundstykker
Ristinnsats +
universalplate
3
50
–
Frukt
Rist, ildfast form
3
30
–
Kake, krem, sjokolade
Rist, ildfast form
3
30
–
Tørking
Denne modusen brukes til å tørke frukt, grønnsaker og urter. Tørketiden avhenger av matvarenes
type, størrelse og mengde.
Smart matlaging
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frukt
Rist
3
70–80
300–420
Grønnsaker
Rist
3
70–80
200–500
Urter
Rist
3
70–80
60–90
Heving av deig
Denne modusen brukes til å heve deig og lage hjemmelagd yoghurt.
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Rist
2
30–40
30–40
Kake/brøddeig
Rist, ildfast form
2
30–40
40–50
Hjemmelagd yoghurt
Rist, ildfast form
2
40–50
6–7 (timer)
Pizzadeig
70 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 70
2018-04-06
5:50:16
Pizzatilberedning
Denne modusen passer til pizza. Tilberedningstiden og temperaturen avhenger av størrelsen på
pizzaen samt tykkelsen på deigen.
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hjemmelaget pizza
Universalplate
2
190–210
15–25
Hjemmelaget tynn
pizza
Universalplate
2
210–230
10–15
Langsom tilberedning
Denne modusen bruker en lav temperatur for å gi et mørt resultat. Den passer godt til steking av
kjøtt fra storfe, svin, kalv eller lam når du ønsker en mør tekstur. Vi anbefaler at du bruner kjøttet
ved en høy temperatur på kokeplaten før du steker det.
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (timer)
Stekt kjøtt
Ristinnsats +
universalplate
3
80–100
3–4
Mørbrad, 5–6 cm tykk
Ristinnsats +
universalplate
3
60–80
4–5
Svinestek
Ristinnsats +
universalplate
3
80–100
4–5
Lammestek
Ristinnsats +
universalplate
3
80–100
3–4
Andebryst
Ristinnsats +
universalplate
3
70–90
2–3
Smart matlaging
Mat
Norsk 71
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 71
2018-04-06
5:50:16
Smart matlaging
Testretter
I henhold til standard EN 60350-1
1. Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn. Ikke bruk funksjonen for rask forvarming. Plasser
alltid den skrå siden mot forsiden av døren.
Temp. (°C)
Tid
(min.)
3
165
25–30
3
165
25–30
Universalplate +
dyp plate
1+4
155
35–40
Mørdeigkaker
Universalplate +
dyp plate
1+4
140
30–33
Sukkerbrød
uten fett
Rist +
springkakeform
(mørk, ø 26 cm)
2
160
35–40
2
160
35–40
1+4
155
45–50
Rist + to
springkakeformer
*(mørk, ø 20 cm)
1 plassert
diagonalt
160
70–80
Universalplate
+ rist + to
springkakeformer
**(mørk, ø 20 cm)
1+3
160
80–90
Matvaretype
Småkaker
Smart matlaging
Apple pie
Tilbehør
Rille
Universalplate
Oppvarmingstype
* To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.
** To kaker settes oppå hverandre i midten.
72 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 72
2018-04-06
5:50:16
2. Grilling
Forvarm ovnen i 5 minutter med funksjonen for stor grill.
Matvaretype
Rille
Rist
5
300
(maks.)
1–2
Ristinnsats +
universalplate (dyp)
(for å samle opp
væske)
4
300
(maks.)
1. 15–18
2. 5–8
Temp. (°C)
Tid (min.)
205
70–80
Toast med
hvitt brød
Biffburgere*
(12 stk.)
Oppvarmingstype
Temp.
(°C)
Tilbehør
Tid (min.)
* Snu etter 2/3 av tilberedningstiden.
3. Steking
Matvaretype
Hel kylling
Tilbehør
Rille
Rist + universalplate
(for å samle opp
væske)
3
1
Oppvarmingstype
* Snu etter 2/3 av tilberedningstiden.
Smart matlaging
Norsk 73
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 73
2018-04-06
5:50:16
Smart matlaging
En samling av vanlige automatisk tilberedte oppskrifter
Potetgrateng
Ingredienser
Fremgangsmåte
800 g poteter, 100 ml melk, 100 ml fløte, 50 g pisket, helt egg, 1 spiseskje
av hver av salt, pepper og muskat, 150 g revet ost, smør, timian.
Skrell potetene, og skjær dem i skiver på 3 mm. Gni smøret over hele
overflaten til gratengformen (22–24 cm). Legg skivene ut over et rent
håndkle, og hold den tildekket med håndkleet mens du forbereder resten av
ingrediensene.
Bland resten av ingrediensene, unntatt den revede osten, i en stor bolle,
og rør godt. Legg potetskivene lagvis i formen, og hell blandingen over
potetene. Potetskivene skal delvis overlappe hverandre. Spre den revede
osten på toppen, og stek gratengen. Server gratengen med noen ferske
timianblader når den er ferdig tilberedt.
Grønnsaksgrateng
Ingredienser
Smart matlaging
Fremgangsmåte
800 g grønnsaker (squash, tomat, løk, gulrot, pepper, foråndskokte poteter),
150 ml fløte, 50 g pisket, helt egg, 1 spiseskje av hver av salt og urter
(pepper, persille eller rosmarin), 150 g revet ost, 3 spiseskjeer olivenolje,
noen timianblader.
Vask grønnsakene, og skjær dem i skiver på 3–5 mm. Legg skivene lagvis
i en gratengform (22–24 cm), og hell oljen over grønnsakene. Bland resten
av ingrediensene, unntatt den revede osten, og hell blandingen over
grønnsakene. Spre den revede osten på toppen, og stek gratengen. Server
gratengen med noen ferske timianblader.
74 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 74
2018-04-06
5:50:16
Lasagne
Ingredienser
Fremgangsmåte
2 spiseskjeer olivenolje, 500 g kjøttdeig, 500 ml tomatsaus, 100 ml buljong,
150 g tørkede lasagneplater, 1 løk (hakket), 200 g revet ost, 1 spiseskje av
hver av tørket persille, oregano, basilikum.
Tilbered en tomatsaus med kjøtt. Varm olje i en stekepanne, og stek
kjøttdeigen og den hakkede løken i ca. 10 min inntil kjøttet er brunet over
det hele. Hell over tomatsausen og buljongen, og tilsett de tørkede urtene.
Kok opp sausen, og la den småkoke i 30 min.
Tilbered lasagneplatene i henhold til instruksjonene på pakken. Legg
lasagneplater, kjøttsaus og ost i lag, og gjenta lagene. Dryss deretter resten
av osten jevnt over det øverste laget med lasagneplater, og sett formen i
ovnen.
Apple pie
Ingredienser
Fremgangsmåte
• Bunn: 275 g mel, 1/2 ss salt, 125 g hvitt sukker, 8 g vaniljesukker, 175 g
kaldt smør, 1 egg (pisket)
• Fyll: 750 g faste, hele epler, 1 ss sitronsaft, 40 g sukker, 1/2 ss kanel, 50 g
stenfrie rosiner, 2 ss brødsmuler
Smart matlaging
Sikt melet med saltet over en stor bolle. Sikt strøsukkeret og vaniljesukkeret
sammen med det. Bruk to kniver til å skjære smøret i små terninger
gjennom melet. Legg til 3/4 av det piskede egget. Elt alle ingrediensene i en
kjøkkenmaskin inntil du oppnår en smuldrende masse. Bruk hendene til å
forme deigen til en ball. Pakk den inn i plastfolie, og la den ligge kjølig i cirka
30 min.
Smør springformen (24–26 cm diameter), og strø mel over overflaten. Rull ut
3
/4 av deigen til 5 mm tykkelse. Legg den i formen (på bunn og på sidene).
Skrell eplene og ta ut kjernene i dem. Skjær dem i terninger på omtrent 3/4 x
3
/4 cm. Sprinkle eplene med sitronsaft, og bland godt. Vask og tørk korintene
og rosinene. Tilsett sukker, kanel, rosiner og korinter. Bland godt, og dryss
brødsmuler over bunnen av deigen. Trykk lett på den.
Rull ut resten av deigen. Skjær deigen i små striper, og legg dem i kryss over
fyllet. Pensle paien jevnt med resten av det piskede egget.
Norsk 75
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 75
2018-04-06
5:50:16
Smart matlaging
Quiche Lorraine
Ingredienser
Fremgangsmåte
• Bunn: 200 g mel uten gjær, 80 g smør, 1 egg.
• Fyll: 75 g bacon i terninger uten fett, 125 ml fløte, 125 g crème fraiche, 2
piskede egg, 100 g revet sveitserost, salt og pepper.
Bunnen lages ved å legge mel, smør og egg i en bolle og blande dem til
du får en myk blanding. La den deretter hvile i kjøleskap i 30 minutter.
Rull ut bunnen, og plasser den i en smurt keramikkform for quiche (25 cm
diameter). Stikk bunnen med en gaffel. Bland sammen egg, fløte, crème
fraiche, ost, salt og pepper. Hell blandingen over bunnen rett før du setter
den i ovnen.
Fruktsmuldrekaker
Ingredienser
Fremgangsmåte
• Fyll: 200 g mel, 100 g smør, 100 g sukker, 2 g salt, 2 g kanel i pulver.
• Frukt: 600 g blandet frukt
Bland alle ingrediensene til du får en smuldrende konsistens for å lage fyllet.
Spre fruktblandingen i en ildfast form, og dryss smulderet over den.
Hjemmelaget pizza
Smart matlaging
Ingredienser
Fremgangsmåte
• Pizzadeig: 300 g mel, 7 g tørrgjær, 1 spiseskje olivenolje, 200 ml varmt
vann, 1 spiseskje sukker og salt.
• Fyll: 400 g grønnsaker i skiver (aubergine, squash, løk, tomat), 100 g
skinke eller bacon (hakket), 100 g revet ost
Hell mel, gjær, olje, salt, sukker og lunkent vann i en bolle, og bland det
til du får en bløt deig. Elt deigen i en mikser eller for hånd i ci. 5–10 min.
Dekk til deigen med et lokk og sett den i ovnen i 30 min ved 35 °C for å
heve den. Rull ut deigen på en overflate som er strødd med mel, til du får
en rektangulær form, og plasser den på platen eller i en pizzaform. Spre
tomatpuré på deigen, og legg på skinke, sopp, oliven og tomat. Dryss revet
ost jevnt på toppen, og stek pizzaen.
76 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 76
2018-04-06
5:50:17
Stekt kjøttfilet av okse
Ingredienser
Fremgangsmåte
1 kg kjøttfilet av okse, 5 g salt, 1 g pepper, 3 g av hver av rosmarin og
timian.
Krydre kjøttet med salt, pepper og rosmarin, og la det ligge en time i
kjøleskapet. Legg det på risten. Sett det inn i ovnen, og tilbered det.
Biff bourguignon*
Ingredienser
Fremgangsmåte
1 kg høyrygg av storfe (trimmet og skåret i stykker på 5 cm), 100 g
bacon (skåret i strimler på 1 cm), 1 løk (hakket), 2 hvitløksfedd (hakket), 1
selerikvist (hakket), 200 g tykt skåret sopp, 200 ml rødvin, 100 ml buljong,
2 spiseskjeer vegetabilsk olje, 1 spiseskje persille, 1 spiseskje salt og pepper,
mel for strøing
Krydre kjøttet med salt og pepper, og strø det med mel. Stek kjøttstykkene
i olje på alle sider inntil de er brunet over det hele. Stek på middels høy
varme. Tilsett vin og buljong, og kok opp. Hell kjøttet og kraften over i en
ildfast form. Tilsett alle ingrediensene. Rør om og dekk til med lokk.
Urtestekte lammekoteletter
Fremgangsmåte
1 kg lammekoteletter (6 stykker), 4 store hvitløksfedd (pressede), 1 spiseskje
fersk timian (presset), 1 spiseskje fersk rosmarin (presset), 2 spiseskjeer salt,
2 spiseskjeer olivenolje.
Smart matlaging
Ingredienser
Bland salt, hvitløk, urter og olje, og legg lammekotelettene i blandingen.
Vend kotelettene for å få blandingen over hele, og la dem hvile i minst 30
min til 1 time i romtemperatur.
Svinekam
Ingredienser
Fremgangsmåte
2 stykker svinekam, 1 spiseskje svarte pepperkorn, 3 laurbærblad,
1 løk (hakket), 3 hvitløksfedd (hakket), 85 g brunt sukker, 3 spiseskjeer
Worcestershire-saus, 2 spiseskjeer tomatpuré, 2 spiseskjeer olivenolje.
Lag en grillsaus. Varm opp olje i en kasserolle, og tilsett løken. Stek løken
inntil den er myk, og tilsett resten av ingrediensene. Grill sausen, og la den
småkoke i 30 min inntil den har tyknet. Mariner svinekammen med grillsaus,
og la den ligge i marinaden i minst 30 min til 1 time.
Norsk 77
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 77
2018-04-06
5:50:17
Smart matlaging
Osso buco
Ingredienser
1,5 kg kalveskanker (4 stk.), 1/2 kopp hakkede gulrøtter, 1/2 kopp hakket
selleri, 1 løk (hakket), 4 fedd hvitløk (hakket), 1 ss tørket timian eller oregano,
3
/4 kopp tørr hvitvin, 1 kopp kalvekraft, 2 ss tomatpure, 3 ss olivenolje, salt
og pepper, 3 ss olivenolje, 2 ss mel til sprinkling for gremolata: 2 spiseskjeer
persille, 1 spiseskje revet sitronskall, 2 hvitløksfedd (knust).
Fremgangsmåte
Krydre kalveskanken med salt og pepper. Trekk kalveskanken gjennom
litt mel, og rist av overflødig mel. Stek den deretter i en varm panne med
olivenolje. Stek stykkene på begge sider inntil de er godt brunet (cirka 5 min
på hver side). Legg dem på en tallerken, og sett tallerkenen til side. Hell i den
hakkede løken, gulrøttene og selerien, og stek blandingen i pannen i 5 min
mens du regelmessig rører om. Tilsett deretter hvitløk og timian, og fortsett
stekingen inntil grønnsakene såvidt begynner å brukes (cirka 10 min). Legg
kalveskanken i pannen, og hell over vinen og buljongen. Når blandingen
koker, setter du den i ovnen.
Gremolata: Bland alle ingrediensene. Server osso buco med gremolata på
toppen av kalveskanken.
Sprø fiskefiléter, panert
Ingredienser
Smart matlaging
Fremgangsmåte
4 tykke, hvite fiskefileter (torsk, flyndre, tilapia), 1/4 kopp mel, 1/3 kopp melk,
2 kopper brødsmuler
Skyll fisken, og dypp den i melk. Dekk filetene med mel, og dypp dem i melk.
Dekk dem med brødsmuler. Spray bakeplaten med vegetabilsk olje. Legg
deretter fiskefiletene på bakeplaten, og spray dem med olje.
78 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 78
2018-04-06
5:50:17
Vedlikehold
Rengjøring
ADVARSEL
Tilbehør
• Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret
er kalde før du rengjør dem.
• Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde
børster, skuresvamper eller skurekluter,
stålull, kniver eller andre slipende materialer.
Vask tilbehøret etter hver bruk, og tørk det
av med et kjøkkenhåndkle. Du kan fjerne
vanskelige flekker ved å bløtlegge brukt
tilbehør i varmt såpevann i cirka 30 minutter
før du vasker det.
Stekeovnens innvendige flater
Overflate med katalyttemalje (kun enkelte
modeller)
• Bruk en ren klut og et mildt
rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til
innvendig rengjøring av stekeovnen.
• Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for
hånd.
• Bruk bare standard rengjøringsmidler for
stekeovn for å unngå skade på emaljerte
overflater.
• Bruk et spesielt rengjøringsmiddel for ovner
til fjerning av vanskelige flekker.
De avtakbare delene er belagt med mørk grå
katalyttemalje. De kan bli tilsmusset av olje og
fett som følge av luften som sirkulerer i ovnen
ved konveksjonsoppvarming. Dette smusset
brennes imidlertid bort ved ovnstemperaturer
på over 200 °C.
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Rengjør innsiden av ovnen.
3. Velg konveksjonsmodus med maksimal
temperatur, og kjør syklusen i en time.
Stekeovnens utvendige flater
Vedlikehold
Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel
eller varmt såpevann, og tørk med tørkepapir
eller et tørt håndkle ved utvendig rengjøring
av stekeovnen på for eksempel ovnsdøren,
håndtaket og skjermen.
Det kan ligge igjen fett og smuss, og spesielt
rundt håndtaket, på grunn av den varme
luften som kommer fra ovnen. Håndtaket bør
rengjøres etter hver bruk.
Norsk 79
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 79
2018-04-06
5:50:17
Vedlikehold
Dør
Ovnsdøren skal kun tas av for rengjøringsformål. Bruk følgende instruksjoner til å ta av døren.
ADVARSEL
Ovnsdøren er tung.
1. Åpne døren og vipp opp klipsene på begge
hengslene.
2. Lukk døren omtrent 70°. Hold på sidene av
ovnsdøren med begge hender, og løft og
trekk den oppover inntil hengslene går fri
fra ovnen.
3. Rengjør døren med såpevann og en ren
klut.
Vedlikehold
4. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 og 2
i motsatt rekkefølge for å sette på plass
døren igjen. Kontroller at klipsene er koblet
inn på begge sider.
80 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 80
2018-04-06
5:50:17
Dørglass
Avhengig av modellen er ovnsdøren utstyrt med 3-4 glassplater som ligger mot hverandre.
Dørglasset skal kun tas av for rengjøringsformål. Bruk følgende instruksjoner til å ta av dørglasset.
1. Bruk en skrutrekker til å skru ut skruene på
høyre og venstre side.
2. Ta av dekslene i pilenes retning.
3. Ta ut den første glassplaten fra ovnen.
01
4. Ta ut den andre glassplaten fra døren i
pilens retning.
Vedlikehold
02
Norsk 81
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 81
2018-04-06
5:50:17
Vedlikehold
5. Ta ut den tredje glassplaten fra døren i
pilens retning.
6. Rengjør glasset med såpevann og en ren
klut.
03
02
03
01
7. Når du er ferdig, setter du inn glassplatene
igjen som følger:
• Finn frem til hengslene (se bildet). Sett
inn glassplate 3 under støtteklips 1,
glassplate 2 under støtteklips 1 og 2
og glassplate 1 i støtteklips 3. Dette må
utføres i denne rekkefølgen. Kontroller at
den trykte siden av glassplatene er vendt
innover.
FORSIKTIG
01 Støtteklips 1
02 Støtteklips 2
03 Støtteklips 3
Du finner riktig side av platen ved å lokalisere
«PYRO»-merket i hjørnet på hvert ark.
Riktig vei: PYRO-**-**
Feil vei: **-**-ORYP
Vedlikehold
8. Når du har satt inn glassplate 2, må du
trykke glassklipsene nedover og kontrollere
at de sikrer glassplatene som de skal.
9. Utfør trinn 1–2 i motsatt rekkefølge for å
sette på plass dekslene igjen.
ADVARSEL
For å forhindre varmelekkasje må du passe på
at du setter på plass glassplatene på riktig måte.
82 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 82
2018-04-06
5:50:18
Vannsamler
Vannsamleren samler ikke bare opp overflødig
fuktighet fra tilberedningsprosessen, men
også matrester. Du må regelmessig tømme og
rengjøre vannsamleren.
ADVARSEL
01
Hvis du oppdager en vannlekkasje fra
vannsamleren, må du kontakte et lokalt
Samsung-servicesenter.
01 Vannsamler
Sidestativ (kun enkelte modeller)
1. Trykk på den øvre delen av venstre
sidestativ, og senk det med cirka 45º.
Vedlikehold
2. Trekk og ta ut den dere delen av venstre
sidestativ.
3. Ta ut høyre sidestativ på samme måte.
4. Rengjør begge sidestativene.
5. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 og 2 i
motsatt rekkefølge for å sette på plass
sidestativene igjen.
MERK
Ovnen fungerer uten at sidestativene og ristene
er på plass.
Norsk 83
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 83
2018-04-06
5:50:18
Vedlikehold
Teleskopskinner (kun enkelte modeller)
1. Trykk forsiktig på den øvre siden av
skinnen på venstre sidestativ for å trekke
den ut i pilens retning.
2. Gjenta denne prosedyren på høyre
sidestativ for å ta ut høyre skinne.
3. Rengjør venstre og høyre teleskopskinne
med såpevann og en klut.
4. Når du har rengjort teleskopskinnene, setter
du dem inn igjen ved å utføre trinn 1–2 i
motsatt rekkefølge.
Kontroller at klipsene foran og bak på
skinnen festes på sidestativet.
MERK
• Vi anbefaler å sette teleskopskinnene på
tredje rille i sidestativet.
Vedlikehold
01
02
01 Foran
02 Bak
84 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 84
2018-04-06
5:50:19
Utskiftning
Lyspærer
1. Ta av glassdekselet ved å skru det mot
klokken.
2. Bytt ut ovnslampen.
3. Rengjør glassdekselet.
4. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 i motsatt
rekkefølge for å sette på plass glassdekselet
igjen.
ADVARSEL
Vedlikehold
• Du må slå av ovnen og trekke ut støpselet før
du bytter ut lyspæren.
• Du må bare bruke lyspærer av typen 25–40
W / 220–240 V som er varmebestandige
opptil 300 °C. Du kan kjøpe godkjente
lyspærer på et lokalt Samsung-servicesenter.
• Du må alltid bruke en tørr klut når du
håndterer halogenlyspærer. Dette er for
å forhindre at lyspæren blir tilsmusset av
fingeravtrykk eller svette, noe som resulterer
i en kortere levetid for lyspæren.
Norsk 85
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 85
2018-04-06
5:50:19
Feilsøking
Kontrollpunkter
Hvis du opplever et problem med ovnen, bør du først gå gjennom tabellen nedenfor og prøve å
utføre forslagene. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
Problem
Årsak
Tiltak
Feilsøking
Knappene kan ikke
trykkes inn skikkelig.
• Det sitter fast noe mellom
knappene.
• Berøringsmodell: Ovnen er
fuktig på utsiden.
• Låsefunksjonen er aktivert.
• Fjern elementet som sitter
fast, og prøv igjen.
• Fjern fuktigheten, og prøv
igjen.
• Kontroller om låsefunksjonen
er aktivert.
Det vises ikke noe
klokkeslett.
• Ovnen er koblet fra strømmen.
• Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Ovnen virker ikke.
• Ovnen er koblet fra strømmen.
• Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Ovnen stopper under bruk.
• Støpselet er trukket ut fra
kontakten.
• Koble til strømmen igjen.
Ovnen slår seg av under
bruk.
• Kontinuerlig tilberedning tar
lang tid.
• Kjøleviften fungerer ikke.
• Ovnen er installert på et sted
som mangler god ventilasjon.
• Flere støpsler er koblet til
samme kontakt.
• La ovnen kjøle seg ned når
den har vært i bruk over
lengre tid.
• Hør etter om du kan høre
kjøleviften.
• Overhold avstandene
som er beskrevet i
installasjonsveiledningen for
produktet.
• Bruk kun ett støpsel.
Ovnen får ikke strøm.
• Ovnen er koblet fra strømmen.
• Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Utsiden av ovnen blir for
varm under bruk.
• Ovnen er installert på et sted
som mangler god ventilasjon.
• Overhold avstandene
som er beskrevet i
installasjonsveiledningen for
produktet.
Døren kan ikke åpnes inn
skikkelig.
• Det ligger matrester mellom
døren og innsiden av ovnen.
• Rengjør ovnen godt, og åpne
deretter døren igjen.
86 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 86
2018-04-06
5:50:19
Problem
Tiltak
Ovnslyset er svakt eller
slår seg ikke på.
• Lampen slår seg på og av.
• Lampen er dekket til av
fremmedlegemer som følge av
matlagingen.
• Lampen slår seg av automatisk
etter en viss tidsperiode for å
spare strøm. Du kan slå den på
igjen ved å trykke på Ovnslys.
• Rengjør innsiden av ovnen, og
sjekk om problemet vedvarer.
Det kommer elektrisitet
fra maskinen.
• Strømforsyningen er ikke
tilstrekkelig jordet.
• Du bruker en kontakt som ikke
er jordet.
• Kontroller om
strømforsyningen er
tilstrekkelig jordet.
Det drypper vann.
• Avhengig av maten som
tilberedes, kan det i enkelte
tilfeller være igjen vann eller
damp i ovnen. Dette er ikke en
produktfeil.
• La ovnen kjøle seg ned,
og tørk den med et tørt
kjøkkenhåndkle.
Styrken på lyset i ovnen
varierer.
• Lysstyrken endres i henhold til
endringer i nytteeffekten.
• Endringer i nytteeffekt under
tilberedning er ikke feil, og det
er ikke nødvendig å bekymre
seg for dette.
Tilberedningen er ferdig,
men kjøleviften går
fremdeles.
• Viften fortsetter automatisk å
gå rundt i en viss tidsperiode
for å ventilere innsiden av
ovnen.
• Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Ovnen varmer ikke.
• Døren er åpen.
• Ovnskontrollene er feil angitt.
• Sikringen i huset har gått.
• Lukk døren, og start
operasjonen på nytt.
• Se delen om betjening av
ovnen, og tilbakestill den.
• Skift sikringen eller tilbakestill
kretsbryteren. Kontakt en
elektriker hvis dette skjer
gjentatte ganger.
Det kommer damp fra en
sprekk i døren.
Det ligger igjen vann i
ovnen.
Feilsøking
Årsak
Norsk 87
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 87
2018-04-06
5:50:19
Feilsøking
Problem
Årsak
Tiltak
Feilsøking
Det kommer røyk fra
ovnen under bruk.
• Innledende bruk.
• Det ligger matrester på
varmeelementet.
• Første gang du bruker ovnen,
kan det komme røyk fra
varmeelementet. Dette er ikke
en feil, og når du har brukt
ovnen 2–3 ganger, bør det
ikke lenger forekomme.
• La ovnen kjøle seg ned,
og fjern matrestene fra
varmeelementet.
Det lukter brent eller plast
når ovnen er i bruk.
• Du har brukt beholdere av
plast eller andre materialer
som ikke er varmebestandige.
• Bruk glassbeholdere som er
egnet for høye temperaturer.
Ovnen tilbereder ikke
maten skikkelig.
• Døren åpnes ofte under
tilberedningsprosessen.
• Døren må ikke åpnes ofte,
med mindre du tilbereder
matvarer som må snus. Hvis
du åpner døren ofte, reduseres
temperaturen i ovnen, noe
som kan ha innvirkning på
resultatene.
Jeg hører vann som koker,
under damptilberedning.
• Dette skjer fordi
dampelementet varmer opp
vann.
• Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Funksjonen for
damptilberedning
fungerer ikke.
• Vannforsyningstanken er tom
for vann.
• Tilsett vann i tanken, og prøv
på nytt.
Ovnen blir varm under
forbrenningsrengjøring.
• Dette skyldes at
forbrenningsrengjøring utføres
med høye temperaturer.
• Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Det lukter brent under
forbrenningsrengjøring.
• Forbrenningsrengjøring
utføres med høye
temperaturer, og du kan derfor
lukte matrester som brennes
opp.
• Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Damprengjøring fungerer
ikke.
• Dette skyldes at temperaturen
er for høy.
• La ovnen kjøle seg ned før du
bruker den.
88 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 88
2018-04-06
5:50:19
Informasjonskoder
Hvis ovnen ikke fungerer, kan det hende at det vises en informasjonskode på skjermen. Gå gjennom
tabellen nedenfor, og prøv å utføre forslagene.
Kode
C-d1
Mening
Tiltak
Feil på dørlåsen.
C-20
C-21
C-22
Sensorsvikt
C-23
C-F1
C-70
C-72
C-F0
Forekommer bare under lesing og
skriving av EEPROM
Damprelaterte problemer
Slå av ovnen, og start den deretter
på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør
du slå av all strøm i 30 sekunder eller
mer og deretter slå den på igjen.
Hvis problemet vedvarer, bør du
kontakte et servicesenter.
Det er ingen kommunikasjon mellom
hovedkretskortet og underkretskortet.
C-d0
Knappeproblem
Oppstår når en knapp trykkes og holdes
inne en stund.
Rengjør knappene, og kontroller at
det ikke er vann på eller rundt dem.
Slå av ovnen, og prøv på nytt. Hvis
problemet vedvarer, bør du kontakte
et lokalt Samsung-servicesenter.
S-01
Sikkerhetsutkobling
Ovnen har vært kontinuerlig i bruk ved
en gitt temperatur over lang tid.
• Under 105 °C – 16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C – 8 timer
• Fra 245 °C til maks. – 4 timer
Dette er ikke en systemfeil. Slå av
ovnen, og ta ut maten. Prøv deretter
på nytt på vanlig måte.
C-F2
Feilsøking
Forekommer når et
kommunikasjonsproblem mellom den
integrerte kretsen for berøring og
hoved- eller under-micom.
Slå av ovnen, og start den deretter
på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør
du slå av all strøm i 30 sekunder eller
mer og deretter slå den på igjen.
Hvis problemet vedvarer, bør du
kontakte et servicesenter.
Norsk 89
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 89
2018-04-06
5:50:19
Vedlegg
Produktdataark
SAMSUNG
SAMSUNG
NV73J9770RS
Modellidentifikasjon
81,4
Energieffektivitetsindeks per hulrom (EEI-hulrom)
A+
Energieffektivitetsklasse per hulrom
Energiforbruk som kreves for å varme opp en standardisert ladning
i hulrommet til en elektrisk oppvarmet ovn gjennom en syklus i
konvensjonell modus, per hulrom (elektrisk sluttenergi) (EC elektrisk hulrom)
0,95 kWh/syklus
Energiforbruk som kreves for å varme opp en standardisert ladning
i hulrommet til en elektrisk oppvarmet ovn i en syklus i viftedrevet
modus, per hulrom (elektrisk sluttenergi) (EC elektrisk hulrom)
0,70 kWh/syklus
Antall hulrom.
Varmekilde per hulrom (elektrisitet eller gass)
Volum per hulrom (V)
Ovnstype
Enhetens masse (M)
1
elektrisitet
73 l
Innebygd
45,9 kg
Dataene er fastsatt i henhold til standard EN 60350-1, EN 50564 og kommisjonsreguleringene (EU)
No 65/2014.
Tips til energisparing
• Ovnsdøren bør holdes lukket ved steking,
med unntak av når maten snus. For å
opprettholde ovnstemperaturen og spare
energi må ikke døren åpnes ofte under
steking.
• Planlegg ovnsbruken slik at du unngår å slå
av ovnen mellom steking av ulike retter. På
denne måten kan du spare strøm og redusere
tiden det tar å varme opp ovnen på nytt.
• Hvis steketiden er på mer enn 30 minutter,
kan ovnen slås av 5–10 minutter før endt
steketid for å spare strøm. Restvarmen vil
fullføre stekeprosessen.
• Prøv å steke mer enn én rett om gangen når
det er mulig.
Vedlegg
90 Norsk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 90
2018-04-06
5:50:19
Notat
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 91
2018-04-06
5:50:19
HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613D-05
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 92
2018-04-06
5:50:19
Kalusteuuni
Käyttö- ja asennusopas
NV73J9770RS
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-04-06
5:50:26
Sisältö
Sisältö
Oppaan käyttäminen
4
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
4
Turvallisuusohjeet
5
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Automaattinen virransäästötoiminto
5
9
9
Asentaminen
10
Pakkauksen sisältö
10
Sähkökytkentä12
Asentaminen kaapistoon
13
Ennen kuin aloitat
16
Alkuasetukset16
Uuden uunin haju
17
Älykäs turvamekanismi
17
Äänettömästi sulkeutuva luukku (kevyt, turvallinen ja hiljainen)
17
Lisätarvikkeet18
Mekaaninen lukko
20
Vesisäiliö21
Toiminnot
22
Käyttöpaneeli22
Yleiset asetukset
24
Uunin toiminto
28
Erityistoiminnot33
Automaattiohjelma35
Keittiömestarin resepti
36
Suosikit37
Ajastin40
Puhdistaminen41
Asetukset46
Ohje48
2 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-04-06
5:50:26
Älykkäät valmistustoiminnot
49
Huolto
Sisältö
Manuaalinen valmistus
49
Automaattiohjelmat58
Erityistoiminnot70
Koekeittiössä testatut ruuat
72
Usein käytettyjen automaattiohjelmien reseptejä
74
79
Puhdistaminen79
Vaihtaminen85
Vianmääritys
86
Tarkistettavat kohdat
86
Näyttökoodit89
Liite
90
Laitteen tekniset tiedot
90
Suomi 3
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-04-06
5:50:26
Oppaan käyttäminen
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat laitteen käytössä ja
hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Oppaan käyttäminen
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/
tai omaisuusvahinkoja.
HUOMIO
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
HUOM.
Hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja muita tietoja, jotka helpottavat laitteen käyttöä.
4 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-04-06
5:50:26
Turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään
sähköverkkoon voimassa olevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
VAROITUS
Turvallisuusohjeet
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden
eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään
laitetta oikein.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
Kiinteään johdotukseen on lisättävä mahdollisuus irrottaa laite sähköverkosta
johdotusmääräysten mukaisesti.
Laite tulee voida irrottaa pistorasiasta asennuksen jälkeen. Irrottaminen
voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä
kiinteään johdotukseen kytkin määräysten mukaisesti.
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla,
valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella asentajalla, jotta
vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
Johtoja ei saa kiinnittää liimalla, sillä liimaus ei ole luotettava kiinnitystapa.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai
psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai
jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa. Pidä laite ja sen sähköjohto
alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei saa koskea.
Suomi 5
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-04-06
5:50:26
Turvallisuusohjeet
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana.
Pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.
Älä puhdista uunin luukun lasia hankausaineilla tai terävillä metallilastoilla,
sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan saattaa johtaa lasin
rikkoutumiseen.
Turvallisuusohjeet
Jos laitteessa on puhdistustoiminto, irtoava lika ja kaikki astiat on poistettava
uunista ennen höyry- tai automaattipuhdistusta. Puhdistustoiminto on
mallikohtainen.
Jos laitteessa on puhdistustoiminto, laitteen pinnat saattavat kuumentua
puhdistamisen aikana tavallista enemmän. Lapset on pidettävä turvallisella
etäisyydellä laitteesta. Puhdistustoiminto on mallikohtainen.
Käytä vain tälle uunille suositeltua lämpömittaria. (Vain paistomittarilla
varustetut mallit.)
Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin vaihdat sen
lampun, jotta et saisi sähköiskua.
Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse, ettei se ylikuumene.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön aikana.
Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä
poissa laitteen lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.
HUOMIO: Kuumennusprosessia on valvottava. Lyhytaikaista
kuumennusprosessia on valvottava jatkuvasti.
Laitteen luukku ja ulkopinta voivat kuumentua käytön aikana.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana. Laitteen pinnat
todennäköisesti kuumenevat käytön aikana.
6 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-04-06
5:50:26
Aseta ritilä paikoilleen ulkonevat
osat (pysäyttimet molemmilla
puolilla) eteenpäin, jotta ritilä tukisi
riittävästi suuria ruokamääriä.
Turvallisuusohjeet
HUOMIO
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja.
Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vaurioitunutta laitetta.
Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Vääränlainen korjaus voi vaarantaa
käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Jos uuni kaipaa korjausta, ota yhteyttä SAMSUNGin huoltoon tai
jälleenmyyjään.
Sähköjohdot tai -johtimet eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä milloinkaan
käytä jakopistorasioita tai jatkojohtoja.
Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
Ole varovainen, kun käytät uunin lähellä olevia pistorasioita.
Jos laitteessa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on vaurioitunut.
(Vain mallit, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)
Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. (Vain
mallit, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)
Tämä uuni on tarkoitettu vain ruoanvalmistukseen kotitalouksissa.
Uunin sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi käytön aikana. Älä koske uunin sisäpintoihin tai
lämpövastuksiin, ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
Uunin pinnat kuumenevat, kun sitä käytetään korkeassa lämpötilassa pitkän aikaa.
Varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä, kun avaat luukun.
Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia, alkoholi saattaa höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja höyry
voi syttyä palamaan päästessään kosketuksiin jonkin uunin kuuman osan kanssa.
Suomi 7
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-04-06
5:50:26
Turvallisuusohjeet
Turvallisuussyistä laitetta ei saa milloinkaan puhdistaa höyry- tai painepesurilla.
Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
Pakasteruoat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voi vääntyä suurten
lämmönvaihtelujen vuoksi.
Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Tämä voi vaurioittaa emalipintaa.
Luukun on oltava kiinni uunin käytön aikana.
Turvallisuusohjeet
Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla.
Alumiinifolio estää uunin lämpenemisen, mikä voi vaurioittaa emalipintoja ja aiheuttaa sen, että
ruoka ei kypsy kunnolla.
Hedelmämehuista tulee tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille.
Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
Älä laita astioita uunin luukun päälle.
Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet sen, sillä lapset voivat satuttaa itsensä siihen tai
heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.
Älä nouse luukun päälle äläkä nojaa siihen tai aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
Älä käytä luukun avaamiseen liikaa voimaa.
VAROITUS: Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka ruoka olisi valmista.
VAROITUS: Älä jätä luukkua auki, kun käytät uunia.
8 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-04-06
5:50:26
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Turvallisuusohjeet
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee,
että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia,
kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää
muun kaupallisen jätteen seassa.
Saat lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä
velvollisuuksista, esim. REACHista, osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Automaattinen virransäästötoiminto
• Jos käyttäjä ei tee mitään toimenpiteitä tietyn ajan sisällä laitteen ollessa käytössä, laite pysähtyy
ja siirtyy valmiustilaan.
• Valo: Voit sammuttaa uunin valon ruoanlaiton aikana painamalla uunin valopainiketta. Uunin valo
sammutetaan virransäästösyistä muutama minuutti valmistusohjelman käynnistämisen jälkeen.
Suomi 9
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-04-06
5:50:26
Asentaminen
VAROITUS
Uunin saa asentaa vain ammattitaitoinen asentaja. Asentaja vastaa siitä, että uuni kytketään
sähköverkkoon paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Pakkauksen sisältö
Varmista, että kaikki osat ja lisätarvikkeet ovat tuotepakkauksessa. Jos sinulla on jokin
uuniin tai sen lisätarvikkeisiin liittyvä ongelma, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin
asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.
Uunin esittely
Asentaminen
01
02
03
04
01 Käyttöpaneeli
02 Luukun kahva
03 Vesisäiliö
04 Luukku
10 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-04-06
5:50:26
Lisätarvikkeet
Uunin mukana toimitetaan lisätarvikkeita, joiden avulla erilaisten ruokien valmistaminen on
helpompaa.
Ritiläohjain *
Uunipelti *
Yleispelti *
Syvä pelti *
Paistinvarras *
Paistin- ja lihavarras *
Teleskooppiohjain *
Paistomittari *
Asentaminen
Ritilä
HUOM.
Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.
Suomi 11
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-04-06
5:50:27
Asentaminen
Sähkökytkentä
L
N
01 02 03
Asentaminen
01 RUSKEA tai MUSTA
02 SININEN tai VALKOINEN
03 KELTAINEN ja VIHREÄ
Kytke uuni pistorasiaan. Jos pistoketyyppistä
pistorasiaa ei ole saatavilla virtarajoitusten
vuoksi, käytä moninapaista irtikytkentälaitetta
(välin tulee olla vähintään 3 mm)
turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.
Käytä riittävän pitkää virtajohtoa, joka tukee
ohjearvoa H05 RR-F tai H05 VV-F, väh. 1,5–
2,5 mm².
Nimellisvirta (A)
Vähimmäis
poikkileikkauspinta
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Tarkista lähtötehon tiedot uuniin kiinnitetystä
kyltistä.
Avaa uunin taustapaneeli ruuvimeisselillä ja
irrota johtopidikkeen ruuvit. Kytke tämän
jälkeen virtajohdot niille tarkoitettuihin
liitäntäterminaaleihin.
( )-liitäntä on tarkoitettu maadoitukselle. Kytke
ensin keltainen ja vihreä johto (maadoitus),
joiden tulee olla muita pitempiä. Jos käytät
pistoketyyppistä pistorasiaa, pistokkeen on
oltava käytettävissä myös uunin asennuksen
jälkeen. Samsung ei vastaa vääränlaisesta
tai puuttuvasta maadoituksesta johtuvista
onnettomuuksista.
VAROITUS
Älä tallaa johtoja äläkä taivuta niitä asennuksen
aikana, ja pidä ne erillään uunin kuumenevista
osista.
12 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-04-06
5:50:27
Asentaminen kaapistoon
Jos uuni asennetaan kaapiston sisälle, kaapiston muovipintojen ja liimattujen osien tulee kestää
vähintään 90 °C:n lämpötila. Samsung ei vastaa uunista säteilevän kuumuuden kalusteille
aiheuttamista vaurioista.
Uunin asianmukaisesta ilmanvaihdosta on huolehdittava. Kaapin alahyllyn ja tukiseinän väliin tulee
jättää n. 50 mm:n kokoinen aukko ilmanvaihtoa varten. Jos asennat uunin keittotason alle, noudata
keittotason asennusohjeita.
Asennuksen edellyttämät mitat
Uuni (mm)
B
C
A
E
L
K
G
F
560
G
Enint. 506
B
175
H
Enint. 494
C
370
I
21
D
Enint. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Asentaminen
D
A
J
H
I
A
Kaapisto (mm)
B
C
D
A
Väh. 550
B
Väh. 560
C
Väh. 50
D
Väh. 590 – Enint. 600
E
Väh. 460 x Väh. 50
HUOM.
E
Kaapistossa on oltava ilmanvaihtoaukot (E),
jotta lämpö pääsee poistumaan ja ilma kiertää.
Suomi 13
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-04-06
5:50:28
Asentaminen
Allaskaappi (mm)
A
B
D
C
A
Väh. 550
B
Väh. 560
C
Väh. 600
D
Väh. 460 x Väh. 50
HUOM.
Kaapistossa on oltava ilmanvaihtoaukot (D),
jotta lämpö pääsee poistumaan ja ilma kiertää.
Asentaminen
Uunin asentaminen
Varmista, että uunin ja kaapiston väliin jää
molemmille puolille vähintään 5 mm:n rako (A).
A
B
Varmista, että luukun avaamista ja sulkemista
varten jää vähintään 3 mm:n rako (B).
14 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-04-06
5:50:28
Sovita uuni täysin kaapiston sisään ja kiinnitä
uuni tiiviisti paikoilleen molemmilta puolilta
kahden tähän tarkoitukseen varatun ruuvin
avulla.
Asentaminen
Kun asennus on valmis, irrota suojakalvo,
teippi ja muut pakkausmateriaalit, ja ota uunin
mukana toimitetut lisätarvikkeet pois sen
sisältä. Jos uuni täytyy poistaa kaapistosta,
katkaise ensin uunin virransyöttö ja irrota sen
molemmilla puolilla olevat 2 ruuvia.
VAROITUS
Uuni tarvitsee ilmanvaihtoa, jotta se toimisi
normaalisti. Älä missään olosuhteissa tuki
laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
HUOM.
Eri mallit voivat olla erinäköisiä.
Suomi 15
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-04-06
5:50:28
Ennen kuin aloitat
Alkuasetukset
Kun käynnistät uunin ensimmäistä kertaa, näyttöpaneelissa näytetään aloitusnäyttö ja Samsungin
logo. Tee alkuasetukset näyttöpaneelissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Voit muuttaa alkuasetuksia
myöhemmin asetusnäytöstä.
VAIHE 1 Kieli
Valitse haluamasi valikkojen kieli.
1. Valitse kieli.
2. Kosketa OK-painiketta.
English (UK)
Français
Nederlands
OK
VAIHE 2 Aika
Aseta aika
Ennen kuin aloitat
12 : 00
OK
Aseta aika.
1. Tuo numeronäppäimistö näkyviin
koskettamalla mitä tahansa ajan asetuskohtaa.
2. Anna aika-asetukset (tunnit ja minuutit)
numeronäppäimistöllä.
3. Kosketa OK-painiketta.
Voit palata edelliseen näyttöön
koskettamalla kohtaa
.
VAIHE 3 Automaattinen päivitys
Automaattinen päivitys
Automaattinen päivitystoiminto päivittää ohjelmiston automaattisesti sen
toiminnan parantamiseksi tai virheiden korjaamiseksi päivityspalvelimen kautta.
Jos hyväksyt tämän asetuksen, hyväksyt samalla automaattisen päivitystoiminnon
käytön. Kun ohjelmisto päivitetään, jotkin sen ominaisuudet saatetaan poistaa käytöstä.
OK
ON
Pidä laite ajan tasalla ottamalla automaattinen
päivitys käyttöön.
1. Ota automaattinen päivitys käyttöön
koskettamalla ON-painiketta, tai pois
käytöstä koskettamalla OFF-painiketta.
2. Kosketa OK-painiketta.
Voit palata edelliseen näyttöön
koskettamalla kohtaa
.
HUOM.
Kun asetukset on tehty, päänäyttö ilmestyy näkyviin.
HUOM.
AUTO
Uunin
toiminto
Erityistoiminnot
Automaattiohjelma
Keittiömestarin
resepti
Jos päänäyttö ilmestyy näkyviin ensimmäisellä
käyttökerralla, voit määrittää alkuasetukset
(Kieli / Aika / Automaattinen päivitys)
Asetukset-kohdan mukaan.
16 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-04-06
5:50:29
Uuden uunin haju
Ennen kuin uunia käytetään ensimmäistä kertaa, sen sisätilat tulee puhdistaa, jotta uuden uunin haju
poistuisi.
1. Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.
2. Lämmitä uuni ja käytä sitä kiertoilmalla 200 asteessa tai tavallisessa tilassa 200 asteessa tunnin
ajan. Näin uunista poltetaan pois sinne valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet aineet.
3. Kun tämä on tehty, sammuta uuni.
Älykäs turvamekanismi
Jos avaat luukun uunin ollessa käytössä, uunin valo syttyy ja sekä puhallin että lämpövastukset
sammutetaan. Tämän tarkoituksena on suojata käyttäjiä vammoilta, esimerkiksi palovammoilta, ja
välttää turhaa energiahäviötä. Jos näin käy, sulje luukku. Uuni jatkaa toimintaansa normaalisti, sillä
kyseessä ei ole vika.
Ennen kuin aloitat
Äänettömästi sulkeutuva luukku (kevyt, turvallinen ja hiljainen)
Samsungin kalusteuunissa on äänettömästi sulkeutuva luukku, joka on kevyt, turvallinen ja hiljainen.
Kun suljet luukkua, uunin erityissaranat pysäyttävät luukun muutamaa senttiä ennen sen sulkemista.
Tämä lisää uunin käyttömukavuutta, sillä luukku sulkeutuu kevyesti ja äänettömästi.
(Tämä toiminto on mallikohtainen.)
Luukku aloittaa sulkeutumisen noin 15 asteen
kulmassa ja sulkeutuu täysin noin 5 sekunnin
kuluessa.
Suomi 17
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-04-06
5:50:29
Ennen kuin aloitat
Lisätarvikkeet
Kun käytät lisätarvikkeita ensimmäistä kertaa, puhdista ne perusteellisesti lämpimällä vedellä,
pesuaineella ja pehmeällä, puhtaalla liinalla.
05
04
03
02
01
Ennen kuin aloitat
01 Taso 1
02 Taso 2
03 Taso 3
04 Taso 4
• Aseta lisätarvike sille tarkoitettuun paikkaan
uunin sisällä.
• Pidä vähintään 1 cm tilaa lisätarvikkeen ja
uunin pohjan tai muiden lisätarvikkeiden
välillä.
• Ole varovainen, kun otat astiat ja/tai
lisätarvikkeet uunista. Kuuma ruoka tai
lisätarvikkeet voivat aiheuttaa palovammoja.
• Lisätarvikkeet saattavat kuumetessaan
vääntyä. Kun ne jäähtyvät, ne palaavat
takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja toimivat
normaalisti.
05 Taso 5
Peruskäyttö
Jotta ruoanlaitto olisi helpompaa, opettele käyttämään lisätarvikkeita oikein.
Ritilä
Ritilä on tarkoitettu grillaamiseen ja paahtamiseen. Aseta ritilä
paikoilleen ulkonevat osat (pysäyttimet molemmilla puolilla)
eteenpäin.
Ritiläohjain *
Ritiläohjainta voidaan käyttää yhdessä pellin kanssa estämään ruoista
tippuvien nesteiden pääsy uunin pohjalle.
Uunipelti *
Uunipeltiä (syvyys: 20 mm) käytetään kakkujen, keksien ja muiden
taikinoiden paistamiseen. Aseta viisto reuna eteen.
Yleispelti *
Yleispeltiä (syvyys: 30 mm) käytetään paistamiseen ja paahtamiseen.
Käytä ritiläohjainta estämään nesteiden tippuminen uunin pohjalle.
Aseta viisto reuna eteen.
Syvä pelti *
Syvää peltiä (syvyys: 50 mm) käytetään paahtamiseen joko yhdessä
ritiläohjaimen kanssa tai ilman sitä. Aseta viisto reuna eteen.
Paistinvarras *
Paistinvarrasta käytetään esimerkiksi kanan grillaamiseen. Käytä
paistinvarrasta vain yksiosaisessa tilassa tasolla 4, jolla vartaan
sovitinta voidaan käyttää. Ruuvaa vartaan kahva irti grillaamisen ajaksi.
18 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-04-06
5:50:29
Aseta pelti ritilätasolle 1 valmistuksen aikana muodostuvien nesteiden
keräämiseksi, tai uunin pohjalle, jos paistat suuren määrän lihaa.
Suosittelemme käyttämään varrastarvikkeita vain alle 1,5 kg painavalle
lihalle.
1. Työnnä varras lihaan. Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään
päähän, jolloin se on helpompi työntää lihaan.
2. Asettele lihan ympärille esikypsennettyjä perunoita ja vihanneksia.
3. Työnnä kehikko keskitasolle V-kulma edellä. Aseta varras kehikolle
terävä pää taaksepäin ja työnnä vartaan pää varovasti uunin
takaseinässä olevan kääntömekanismin sisään. Vartaan tylpän pään
tulee asettua kehikon V-kulmaan. (Vartaassa on kaksi korvaketta,
joiden tulee olla lähinnä uunin luukkua estämässä vartaan
liikkumista. Ne toimivat samalla kahvan tukena.)
4. Irrota kahva ennen ruoanlaittoa.
5. Kiinnitä kahva takaisin paikoilleen paistamisen jälkeen, jotta varras
olisi helpompi poistaa kehikosta.
Teleskooppiohjaimet *
Käytä teleskooppiohjaimia pellin työntämiseen seuraavasti:
1. Vedä teleskooppiohjaimet ulos uunista.
2. Aseta pelti teleskooppiohjaimien päälle ja työnnä
teleskooppiohjaimet uuniin.
3. Sulje uunin luukku.
Paistomittari *
Paistomittarilla mitataan kypsennettävän lihan sisälämpötilaa. Käytä
vain uunin mukana toimitettua paistomittaria.
Ennen kuin aloitat
Paistin- ja lihavarras *
HUOM.
Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.
Suomi 19
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-04-06
5:50:30
Ennen kuin aloitat
Mekaaninen lukko
Asentaminen
1. Aseta mekaanisen lukon ohut osa (A)
kuvassa näytetyllä tavalla sille varattuun
aukkoon lukon kahvassa.
2. Kiristä lukon kahvan ruuvi.
A
Ennen kuin aloitat
Purkaminen
• Löysää lukon kahvan ruuvi ja irrota se.
Lukitus ja vapautus
• Avaa luukku nostamalla lukon kahvaa hieman
lukituksen vapauttamiseksi. Avaa luukku.
• Lukitse luukku sulkemalla se. Mekaaninen
lukko lukitsee luukun automaattisesti.
20 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-04-06
5:50:30
Vesisäiliö
Vesisäiliötä käytetään höyrytoiminnoissa. Täytä se vedellä ennen höyrytystä tai kalkinpoistoa.
1. Paikanna laitteen oikeassa yläkulmassa
oleva vesisäiliö. Avaa säiliö työntämällä sitä
sisäänpäin ja irrota se.
Ennen kuin aloitat
2. Avaa säiliön korkki ja kaada säiliöön 500 ml
juomakelpoista vettä.
3. Sulje korkki ja aseta säiliö takaisin
paikoilleen.
HUOM.
Älä täytä yli enimmäisrajan.
HUOM.
A
Varmista ennen uunin käyttöä, että vesisäiliön
yläosa (A) on suljettu.
Suomi 21
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-04-06
5:50:30
Toiminnot
Uunin päävalikot kattavat kaikki käyttö- ja huoltotoimenpiteet ja joiden kautta pääset käyttämään
kaikkia valmistustiloja, asetuksia ja edistyneitä toimintoja.
Käyttöpaneeli
Etupaneeleita on monenlaisia, ja niissä on käytetty erilaisia materiaaleja ja värejä. Uunien ulkoasua
voidaan tuotekehityssyistä muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
01
02
03
04
05
Toiminnot
01 Teho
Käynnistä uuni painamalla tätä painiketta. Sammuta uuni painamalla
painiketta sekunnin ajan. Jos kosketustoiminnot eivät toimi kunnolla
tai jos näyttö on tyhjä (järjestelmäongelma), käynnistä uuni uudelleen
painamalla tätä painiketta 7 sekuntia.
02 Valikko
Tuo seuraavat 10 päävalikkoa näkyviin painamalla tätä painiketta:
Uunin toiminto, Erityistoiminnot, Keittiömestarin resepti,
Automaattiohjelma, Suosikit, Puhdistaminen, Ajastin, Älykäs ohjaus,
Asetukset ja Ohje.
03 Kosketusnäyttö
Voit selata valikkoja pyyhkäisemällä ja valita haluamiasi kohteita
koskettamalla.
04 Uunin valo
Sytytä tai sammuta uunin valo painamalla tätä painiketta. Uunin valo
syttyy automaattisesti, kun luukku avataan tai kun uuni käynnistetään.
Se sammuu virransäästösyistä automaattisesti, kun uunia ei käytetä
tietyllä aikavälillä.
05 Lapsilukitus
Onnettomuuksien välttämiseksi lapsilukitus estää kaikkien ohjainten
käytön Teho -painiketta lukuun ottamatta. Ota käyttöpaneelin lukitus
käyttöön painamalla tätä painiketta 3 sekuntia, tai ota se pois käytöstä
painamalla uudelleen 3 sekuntia.
HUOM.
Näyttö ei välttämättä toimi asianmukaisesti, jos sitä kosketetaan talouskäsineillä tai uunikintailla.
22 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-04-06
5:50:30
Näyttö
02
01
03
0:05 12:00AM
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Käynnistä
04
05
06
08
09
0:05 12:00AM
Höyrytys+ Kiertoilma
Leivontaan ja paistamiseen höyryllä
Käynnistä
01 Nykyinen tai valittu valikko ja sen symboli
näytetään.
02 Nykyisen tai valitun valikon lyhyt kuvaus.
03 Ilmaisinpalkki (vasemmalta oikealle): Wi-Fiyhteys, lapsilukitus, ajastin ja kellonaika.
04 Avaa Uunin toiminto -valikko painamalla
tätä painiketta.
05 Muuta lämpötilaa painamalla tätä
painiketta.
06 Muuta valmistusaikaa painamalla tätä
painiketta.
07 Muuta höyrytystasoa painamalla tätä
painiketta.
08 Eri tiloissa on saatavilla eri asetuksia.
Ota asetukset käyttöön tai pois käytöstä
painamalla tätä.
09 Käynnistä laite painamalla tätä.
07
Toiminnot
Käytetyin
0:05 12:00AM
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Käynnistä
Käytetyimpänä tilana näytetään useimmin
käytetty valmistustila viimeisen 20 valinnan
joukosta. Kun seuraavan kerran käynnistät
uunin, asetettu valmistustila näytetään
päänäytössä ja tilakuvakkeen päällä näytetään
merkki .
Huomaathan, että jos kahta tai useampaa
valmistustila on käytetty yhtä usein, niistä
viimeisin asetetaan käytetyimmäksi.
Suomi 23
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-04-06
5:50:31
Toiminnot
Yleiset asetukset
Usein tehty toimenpide on oletuslämpötilan ja/tai valmistusajan vaihtaminen kaikille valmistustiloille.
Säädä lämpötila ja/tai valmistusaika valitulle valmistustilalle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Lämpötila
12:00AM
1. Näytä lämpömittarinäyttö koskettamalla
kohtaa
Kiertoilma
.
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Käynnistä
12:00AM
Säädä lämpötila 30 °C - 275 °C
150
175°C
200
2. Vaihda lämpötilaa 5 asteen jaksoissa
pyyhkäisemällä näyttöä oikealle tai
vasemmalle.
Käynnistä
12:00AM
Säädä lämpötila 30 °C - 275 °C
Toiminnot
150
175°C
200
Voit vaihtoehtoisesti tuoda
numeronäppäimistön esiin koskettamalla
lämpötilalukemaa.
Käynnistä
12:00AM
Säädä lämpötila 30 °C - 275 °C
150
175°C
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
150
OK
12:00AM
Säädä lämpötila 30 °C - 275 °C
175°C
Anna lämpötila manuaalisesti
numeronäppäimistöllä.
3. Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä, tai palaa päänäyttöön
painamalla
200
-painiketta.
Käynnistä
HUOM.
Uunin tarkka sisälämpötila voidaan mitata valtuutetun asiantuntijalaitoksen määrittelemällä
lämpömittarilla ja mittaustavalla. Muunlaisten lämpömittarien käyttö saattaa aiheuttaa
mittausvirheitä.
24 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-04-06
5:50:32
Valmistusaika
12:00AM
1. Näytä digitaalinen kello koskettamalla
kohtaa
Kiertoilma
.
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Käynnistä
12:00AM
Aseta toiminta-aika
0 :00 h
Aloita klo
12:00 AM
2. Tuo numeronäppäimistö näkyviin
koskettamalla mitä tahansa ajan
asetuskohtaa. Aseta haluamasi aika (tunnit
ja minuutit) numeronäppäimistöllä.
Käynnistä
12:00AM
Aseta lopetusaika
Valmistusaika
1 :00 h
13:00 AM
Käynnistä
1 :00 h
Valmiina
13:00 AM
Käynnistä
Toiminnot
12:00AM
Aseta toiminta-aika
3. Voit vaihtoehtoisesti viivästyttää
valmistuksen päättymisaikaa haluamaasi
ajankohtaan. Jos haluat tehdä näin, kosketa
mitä tahansa oikealla ylhäällä näytetyn
ajan osaa (Valmiina). Vaihda lopetusaika
noudattamalla yllä olevassa vaiheessa 2
annettuja ohjeita. Saat lisätietoja kohdasta
Viivekäynnistys.
4. Kun olet valmis, vahvista muutokset
koskettamalla -painiketta.
5. Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä, tai palaa päänäyttöön
painamalla
-painiketta.
Suomi 25
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-04-06
5:50:32
Toiminnot
Viivekäynnistys
Viivekäynnistys on tarkoitettu ruoanlaiton helpottamiseen.
Tapaus 1
Oletetaan, että valitset tunnin mittaisen valmistusohjelman klo 14.00 ja haluat valmistuksen
päättyvän klo 18.00. Aseta lopetusaika vaihtamalla Valmiina-kohdan ajaksi 18.00. Uuni aloittaa
valmistuksen klo 17.00 ja lopettaa sen asetustesi mukaisesti klo 18.00.
Nykyinen aika: 14.00
Aseta toiminta-aika: 1 tunti
Aseta viivekäynnistysaika:
18.00
Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 17.00 ja päättää sen klo 18.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Tapaus 2
Nykyinen aika: 14.00
Aseta toiminta-aika: 2 tuntia
Aseta viivekäynnistysaika:
17.00
Toiminnot
Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 15.00 ja päättää sen klo 17.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
HUOMIO
Älä pidä kypsää ruokaa uunissa liian kauan. Ruoka saattaa pilaantua.
26 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-04-06
5:50:33
Höyrytystaso (vain höyrytystiloissa)
Voit asettaa höyrytystason tiloissa Höyrytys+ Kiertoilma, Höyrytys + Ylälämpö + Kiertoilma ja
Höyrytys + Alalämpö + Kiertoilma.
12:00AM
Höyrytys+ Kiertoilma
1. Valitse haluamasi höyrytystila.
2. Tuo höyrytystasonäyttö näkyviin
koskettamalla kohtaa
Leivontaan ja paistamiseen höyryllä
.
Käynnistä
12:00AM
Säädä höyrytystasoa
Alhainen
Keskitaso
3. Kosketa haluamaasi höyrytystasoa.
Korkea
Käynnistä
12:00AM
Säädä höyrytystasoa
Alhainen
Keskitaso
Korkea
4. Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä, tai palaa päänäyttöön
-painiketta.
painamalla
Toiminnot
Käynnistä
HUOM.
• Muista poistaa laitteeseen jäänyt vesi
höyrytyksen jälkeen. Kun uuni käynnistää
huuhteluohjelman, odota, kunnes se päättyy.
• Kun höyrytystoiminto on päättynyt, vesisäiliö
on tyhjennettävä, sillä sinne jäävä vesi voi
haitata muita valmistustiloja.
Suomi 27
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-04-06
5:50:33
Toiminnot
Uunin toiminto
12:00AM
Kiertoilma
1. Valitse valmistustila pyyhkäisemällä
päänäyttöä vasemmalle tai oikealle.
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Käynnistä
12:00AM
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Voit vaihtoehtoisesti koskettaa näytön
vasemmassa alanurkassa olevaa
luettelokuvaketta ja valita haluamasi
valmistustilan esiin tulevasta luettelosta.
Käynnistä
Kiertoilma
Tavallinen
Höyrytys +
Ylälämpö +
Kiertoilma
Höyrytys+
Kiertoilma
Toiminnot
12:00AM
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
2. Muuta oletuslämpötilaa ja/tai
valmistusaikaa tai höyrytystasoa
(tarvittaessa) tai valitse haluamasi
asetukset.
Käynnistä
12:00AM
3. Kosketa kohtaa Käynnistä.
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Käynnistä
HUOM.
• Asetukset ovat erilaisia eri valmistustiloissa.
• Voit muuttaa valmistusaikaa milloin tahansa
valmistuksen aikana.
• Kun ruoka on valmista, näyttöön ilmestyy
viesti: ”Ruoka on valmis” ja kuulet äänimerkin.
Voit pidentää valmistusaikaa 5 minuutin
jaksoissa koskettamalla kohtaa +5min.
• Voit tallentaa nykyisen reseptin
suosikkiluetteloon koskettamalla kohtaa
.
28 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-04-06
5:50:34
Paistomittarin käyttäminen ruoanvalmistuksessa
Paistomittarilla mitataan kypsennettävän lihan sisälämpötilaa. Kun lämpötila saavuttaa
tavoitelämpötilan, uuni kytkeytyy pois päältä ja päättää valmistuksen.
• Käytä vain uunin mukana toimitettua paistomittaria.
• Valmistusaikaa ei voi muuttaa, kun paistomittari on kytkettynä.
1. Työnnä paistomittarin kärki paistettavan
lihan keskelle. Varmista, että mittarissa ei
ole kumikahvaa.
2. Kytke mittarin liitin vasemmassa
seinämässä olevaan liitäntään. Jos
mittari on kytketty oikein, näet viestin:
”Paistomittari asetettu” ja kellokuvake
muuttuu kuvakkeeksi
.
12:00AM
Toiminnot
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
3. Aseta valmistuslämpötila tai valitse
haluamasi asetukset.
4. Kosketa kohtaa
ja aseta haluamasi lihan
sisälämpötila.
Käynnistä
12:00AM
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
5. Kosketa kohtaa Käynnistä.
Uuni antaa äänimerkin ja päättää
valmistuksen, kun lihan sisälämpötila
kohoaa asetettuun lukemaan.
Käynnistä
VAROITUS
• Vahinkojen välttämiseksi paistomittaria ei saa
käyttää vartaan kanssa.
• Kun ruoka on valmista, paistomittari on
erittäin kuuma. Käytä grillikintaita, kun otat
sen uunista, jotta et saisi palovammoja.
HUOM.
Jotkin tilat eivät tue paistomittaria. Jos käytät
paistomittaria tilassa, joka ei tue sitä, näet
viestin: ”Poista lihalämpömittari”. Jos näin käy,
poista paistomittari välittömästi.
Suomi 29
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-04-06
5:50:35
Toiminnot
Valmistustilat
Tila
Höyrytys+
Kiertoilma
Suositeltu
lämpötila
(°C)
Nopea
esilämmitys
Rapea
120–275
170
O
–
Toiminnot
Alalämpö +
kiertoilma
–
O
170
O
–
O
170
O
O
O
200
O
–
O
Ylä- ja alavastukset tuottava lämpöä. Tätä toimintoa suositellaan
useimpien ruokalajien paistamiseen ja leipomiseen.
40–275
Ylälämpö +
kiertoilma
O
Takavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön
tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa paistamiseen tai leipomiseen
useilla eri tasoilla samanaikaisesti.
30–275
Tavallinen
170
Puhallin jakaa alavastuksen ja kiertoilmavastuksen tuottaman
lämmön tasaisesti uunin eri osiin, ja kuuma höyry toimii
lämmityselementtien tukena. Tämä tila soveltuu rapeaksi leivottujen
ruokien, esimerkiksi pizzan tai omenapiirakan paistamiseen.
30–275
Kiertoilma
O
Puhallin jakaa ylävastuksen ja kiertoilmavastuksen tuottaman
lämmön tasaisesti uunin eri osiin, ja kuuma höyry toimii
lämmityselementtien tukena. Tämä tila soveltuu kuorrutettujen liha-,
linnunliha- ja kalaruokien paistamiseen.
120–275
Höyrytys +
Alalämpö +
Kiertoilma
Paistomittari
Kuuma höyry pitää yllä kiertoilmavastuksen ja puhallinten tuottamaa
lämpöä. Höyryn voimakkuutta voi säätää alhaiselle, keskitasolle tai
korkealle. Tämä tila soveltuu lehtitaikinapasteijoiden, kakkujen, leivän
ja pizzan leipomiseen sekä lihan ja kalan paistamiseen.
120–275
Höyrytys +
Ylälämpö +
Kiertoilma
Vaihtoehdot
Lämpötilaalue (°C)
190
O
O
O
Ylävastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön
tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa (esimerkiksi lihan tai lasagnen)
rapeuttamiseen.
40–275
190
O
O
O
Alavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön
tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa pizzalle, leiville ja kakuille.
30 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-04-06
5:50:35
Tila
Iso grilli
Suositeltu
lämpötila
(°C)
Nopea
esilämmitys
Rapea
100–300
240
–
–
–
X
240
–
–
X
190
–
–
X
160
–
–
O
Toiminnot
Pro-roasting-toiminnossa on automaattinen esilämmitysohjelma,
jota käytetään, kunnes uunin lämpötilana on 220 °C. Tämän jälkeen
ylävastus ja kiertoilmapuhallin käynnistyvät ja auttavat ruskistamaan
ruoan, esimerkiksi lihan. Ruskistamisen jälkeen lihaa kypsennetään
alhaisessa lämpötilassa. Käytä tätä tilaa naudanlihalle, linnunlihalle ja
kalalle.
40–275
Tehovalmistus
–
Alavastus tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa leipomisen tai
kypsennyksen lopussa piirakoiden ja pizzojen pohjan ruskistamiseen.
80–200
Pro-roasting
240
Uunin kaksi ylävastusta tuottavat lämpöä ja puhallin jakaa sen
tasaisesti uunin eri osiin. Käytä tätä tilaa lihan tai kalan grillaamiseen.
100–230
Alalämpö
X
Pieni grilli tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa vähemmän lämpöä
tarvitseville ruoille, esimerkiksi kalalle tai täytetyille patongeille.
100–275
Kiertoilmagrilli
Paistomittari
Iso grilli tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa ruoan (esimerkiksi lihan,
lasagnen tai gratiinin) ruskistamiseen.
100–300
Ekogrilli
Vaihtoehdot
Lämpötilaalue (°C)
170
–
O
O
Tehovalmistuksessa kaikkia lämpövastuksia käytetään vuorotellen,
jotta lämpö jakautuisi tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa suurten
annosten, esimerkiksi suurikokoisten gratiinien tai piirakoiden
valmistukseen.
Suomi 31
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-04-06
5:50:36
Toiminnot
Tila
Ekokiertoilma
Vaihtoehdot
Lämpötilaalue (°C)
Suositeltu
lämpötila
(°C)
Nopea
esilämmitys
Rapea
30–275
170
–
O
Paistomittari
O
Ekokiertoilmatila hyödyntää optimoitua lämmitysjärjestelmää ja
säästää näin sähköä ruoanvalmistuksen aikana. Valmistusaika pitenee
hieman, mutta lopputulos on sama. Huomaathan, että esilämmitystä
ei tarvita tässä tilassa.
HUOM.
Ekokiertoilmatilan energiatehokkuusluokka on määritelty standardin
EN 60350-1 mukaisesti.
Vaihtoehdot
Toiminnot
Nopea
esilämmitys
Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat esilämmittää uunin nopeasti
tiettyyn lämpötilaan.
Rapea
Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat rapeuttaa ruoan pinnan.
Tämä tehdään poistamalla kosteutta ruoasta, joten tämä soveltuu
parhaiten pakasteranskalaisille ja täytetyille hedelmäkakuille.
32 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-04-06
5:50:36
Erityistoiminnot
Ruoanlaitto on tehokkaampaa, kun käytät erityis- tai lisätoimintoja.
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa
Erityistoiminnot.
AUTO
Uunin
toiminto
Erityistoiminnot
Automaattiohjelma
Keittiömestarin
resepti
Erityistoiminnot
12:00AM
2. Valitse haluamasi toiminto pyyhkäisemällä
näyttöä ylös- tai alaspäin.
12:00AM
3. Voit halutessasi muuttaa oletuslämpötilaa
ja/tai valmistusaikaa.
4. Kosketa kohtaa Käynnistä.
Lämpimänäpito
Lautasten lämmitys
Sulatus
Lämpimänäpito
Ruoan pitämiseen lämpimänä ennen tarjoilua
Toiminnot
Käynnistä
HUOM.
• Voit muuttaa valmistusaikaa milloin tahansa
valmistuksen aikana.
• Kun ruoka on valmista, näyttöön ilmestyy
viesti: ”Ruoka on valmis” ja kuulet äänimerkin.
Voit pidentää valmistusaikaa 5 minuutin
jaksoissa koskettamalla kohtaa +5min.
Suomi 33
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-04-06
5:50:37
Toiminnot
Erityistoiminnot
Tila
Lämpimänäpito
Lautasten
lämmitys
Lämpötilaalue (°C)
Suositeltu
lämpötila (°C)
40–100
80
30–80
60
Käytä tätä vain juuri valmistettujen
ruokien lämpimänä pitämiseen.
Käytä tätä astioiden lämmittämiseen.
30–60
30
Tätä tilaa käytetään pakasteiden,
taikinoiden, hedelmien, kakkujen,
kreemien ja suklaan sulattamiseen.
Sulatusaika riippuu ruoan tyypistä,
koosta ja määrästä.
30–50
35
Tätä tilaa käytetään taikinankohotukseen
ja kotitekoisen jogurtin valmistamiseen.
220
Tämä tila soveltuu pizzanvalmistukseen.
Paistolämpötila ja -aika riippuvat pizzan
koosta ja pizzataikinan paksuudesta.
100
Tässä tilassa käytetään alhaista
lämpötilaa, jotta ruoka pysyisi mureana.
Tämä tila soveltuu naudan-, porsaan-,
vasikan- tai karitsanlihan paistamiseen
mureaksi. Suosittelemme ruskistamaan
lihan liedellä korkeassa lämpötilassa
ennen paistamista uunissa.
70
Tätä tilaa käytetään hedelmien,
vihannesten ja yrttien kuivaamiseen.
Kuivausaika riippuu kuivattavan ruoan
tyypistä ja paksuudesta.
Sulatus
Taikinankohotus
Ohjeet
Pizzanvalmistus
160–250
Toiminnot
Hidas valmistus
70–120
Kuivaus
40–90
34 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-04-06
5:50:37
Automaattiohjelma
Uunissa on kokemattomia kokkeja varten yhteensä 80 automaattiohjelmaa 10:ssä eri luokassa.
Tämä toiminto säästää aikaa ja nopeuttaa oppimista. Valmistusaika ja -lämpötila säädetään valitun
ruokalajin mukaisesti.
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa
Automaattiohjelma.
AUTO
Uunin
toiminto
Erityistoiminnot
Automaattiohjelma
Automaattiohjelma
Keittiömestarin
resepti
12:00AM
2. Valitse luokka pyyhkäisemällä näyttöä
ylös- tai alaspäin ja kosketa sen jälkeen
haluamaasi ruokalajia.
12:00AM
3. Sinulle näytetään kyseisen ruokalajin
suositeltu annoskoko.
Siirry seuraavaan vaiheeseen koskettamalla
kohtaa > tai palaa edelliseen näyttöön
koskettamalla kohtaa <.
Paistit ja gratiinit (10)
Pitsa (3)
Piirakat/tortut/leivonnaiset (8)
1,0–1,5 kg, 22–24 cm:n uunivuoka
Edellinen
Perunagratiini
Seuraava
12:00AM
Säädä ruskistustasoa
Vaaleampi
Edellinen
Toiminnot
1,0kg-1,5kg
4. Kosketa ruokalajin ruskistustasoa. Siirry
seuraavaan vaiheeseen koskettamalla
kohtaa >.
Tummempi
Perunagratiini | 1,0kg-1,5kg
Seuraava
12:00AM
Perunagratiini
Käytä ritilää
3. tasolla
3
5. Valmistele ruoka ja lisätarvikkeet ohjeiden
mukaisesti ja kosketa OK-painiketta.
OK
Suomi 35
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-04-06
5:50:37
Toiminnot
12:00AM
Aseta aloitusaika
0 :47 h
Edellinen
Aloita klo
12:00 AM
Perunagratiini | 1,0kg-1,5kg |
Ruskistustaso 3
Käynnistä
6. Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä.
Voit halutessasi muuttaa valitun ruokalajin
aloitusaikaa. Jos haluat tehdä näin, kosketa
mitä tahansa oikealla ylhäällä näytetyn ajan
osaa ja muuta aloitusaikaa. Kosketa sen
jälkeen kohtaa Käynnistä.
HUOM.
Saat lisätietoja tämän oppaan Valmistusopasosiosta.
Keittiömestarin resepti
Kun olet ladannut SmartThings -sovelluksen, voit tutustua mestarikokkien resepteihin. Kokeile
haluamiasi reseptejä. Saat lisätietoja SmartThings -sovelluksesta.
Toiminnot
36 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-04-06
5:50:38
Suosikit
Lisää usein käyttämäsi resepti Suosikkiluetteloon tulevaa käyttöä varten. Tämä säästää aikaa, sillä
sinun ei tarvitse etsiä aiemmin käyttämääsi reseptiä. Tämän voi tehdä uunissa kahdella eri tavalla:
Tapa 1: luo mukautettu resepti
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa Suosikit.
Puhdistaminen
Suosikit
Älykäs
ohjaus
Ajastin
Suosikit
2. Esiin ilmestyy viesti: ”Tee oma resepti”.
Kosketa kohtaa Seuraava.
3. Aseta uunin tila, lämpötila, valmistusaika
ja/tai haluamasi asetukset manuaalisesti
noudattamalla näyttöpaneelissa annettuja
ohjeita.
12:00AM
4. Anna reseptille uusi nimi
näyttönäppäimistöllä.
5. Kosketa OK-painiketta. Asetukset
tallennetaan Suosikit-valikkoon.
Tee oma resepti
Seuraava
Suosikkiruoka 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
Toiminnot
12:00AM
OK
HUOM.
Jos olet lisännyt suosikkiruokia, niiden luettelo
näytetään yllä olevassa vaiheessa 2. Jos näin
on, lisää uusi resepti koskettamalla kohtaa Lisää
suosikkeihin.
Suomi 37
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-04-06
5:50:38
Toiminnot
Tapa 2: lisää nykyinen resepti Suosikit-valikkoon
Voit lisätä nykyisen reseptin Suosikit-valikkoon.
12:00AM
1. Kun olet käyttänyt reseptiä, kosketa kohtaa
.
Ruoka on valmis
Pidennä valmistusta koskettamalla ’+5min’
OK
+5min
2. Esiin ilmestyy viesti: ”Tallennetaanko tämä
resepti suosikkeihin?”. Luo uusi resepti
koskettamalla OK-painiketta.
Kiertoilma | 170°C | 0:30h
Tallennetaanko tämä
resepti suosikkeihin?
OK
Peruuta
12:00AM
Suosikkiruoka 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
3. Näyttönäppäimistö ilmestyy näkyviin.
Anna reseptille uusi nimi
näyttönäppäimistöllä.
4. Kosketa OK-painiketta. Nykyinen resepti
lisätään Suosikit-valikkoon.
Toiminnot
OK
38 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-04-06
5:50:38
Suosikkireseptin käyttäminen
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa Suosikit.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Suosikit
Älykäs
ohjaus
12:00AM
2. Kosketa haluamaasi reseptiä esiin
ilmestyvässä luettelossa. Valitun reseptin
tarkemmat tiedot ilmestyvät näkyviin.
12:00AM
3. Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä.
Suosikkiruoka 1
+ Lisää suosikkeihin
Suosikkiruoka 1
Kiertoilma | 170°C
Käynnistä
Toiminnot
HUOM.
Voit muokata tai poistaa suosikkiluettelossa
olevia reseptejä.
• Muokkaa reseptiä valitsemalla se ja
koskettamalla sen jälkeen kohtaa
.
• Poista resepti luettelosta valitsemalla se ja
koskettamalla sen jälkeen kohtaa
.
Suomi 39
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-04-06
5:50:39
Toiminnot
Ajastin
Ajastimen avulla voit tarkistaa ajan tai kestoajan valmistuksen aikana.
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa Ajastin.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
12:00AM
Ajastin
0 :00:00
Käynnistä
2. Tuo numeronäppäimistö näkyviin
koskettamalla mitä tahansa ajan
asetuskohtaa.
3. Aseta haluamasi aika numeronäppäimistöllä.
4. Kun olet valmis, kosketa kohtaa Käynnistä.
HUOM.
Kun asetettu aika on kulunut umpeen, laite
antaa äänimerkin ja näyttää viestin: ”Aika on
kulunut”.
Toiminnot
40 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-04-06
5:50:39
Puhdistaminen
Käytettävissä on neljä puhdistustilaa. Tämä toiminto säästää aikaa, sillä laitetta ei tarvitse puhdistaa
manuaalisesti säännöllisin väliajoin.
Toiminto
Ohjeet
Pyrolyyttinen
Pyrolyysitoiminto käyttää korkeassa lämpötilassa toimivaa puhdistusta.
Toiminto polttaa rasvatahrat pois, jotta manuaalinen puhdistaminen olisi
helpompaa.
Hyörypuhdistus
Tämä toiminto on tarkoitettu pienen lian poistamiseen höyrytyksellä.
Kalkinpoisto
Puhdista höyrygeneraattorin sisäpuoli, jotta epäpuhtaudet eivät vaikuta
ruuan laatuun tai makuun.
Tyhjennys
Kun höyrytystoiminto on päättynyt, laitteeseen jäänyt vesi on poistettava,
jottei se haittaisi muita valmistustiloja.
Jos haluat huuhdella uunin uudelleen puhtaussyistä, käytä tätä toimintoa.
Toiminnot
Suomi 41
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-04-06
5:50:39
Toiminnot
Pyrolyyttinen
Pyrolyysitoiminto käyttää korkeassa lämpötilassa toimivaa puhdistusta. Toiminto polttaa rasvatahrat
pois, jotta manuaalinen puhdistaminen olisi helpompaa.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
12:00AM
Säädä likaisuustasoa.
Vähän
Edellinen
Älykäs
ohjaus
Erittäin
1. Poista uunista kaikki tarvikkeet, myös
sivuohjaimet, ja pyyhi suuret tahrat
pois manuaalisesti. Ne saattavat syttyä
palamaan puhdistusohjelman aikana ja
aiheuttaa tulipalon.
2. Siirry kohtaan valikko > Puhdistaminen >
Pyrolyyttinen ja kosketa kohtaa Seuraava.
3. Valitse likaisuustaso väliltä Vähän ja
Erittäin ja kosketa kohtaa Käynnistä.
Käytettävissä on kolme tasoa: 1 h 50 min, 2
h 10 min ja 2 h 30 min.
| Käynnistä
Pyrolyyttinen
12:00AM
Pyrolyyttinen
Irrota ritilä ja muut
lisätarvikkeet.
Sulje luukku
Toiminnot
OK
HUOMIO
• Älä koske uunia, sillä se kuumenee erittäin
paljon ohjelman aikana.
• Pidä lapset etäällä uunista vahinkojen
välttämiseksi.
• Kun ohjelma on päättynyt, älä katkaise
laitteen virtaa, kun tuuletin jäähdyttää uunia.
4. Noudata näyttöpaneelissa annettuja ohjeita
ja kosketa OK-painiketta. Ohjelma-aika
riippuu likaisuustasosta ja on enimmillään
2 h 30 min.
5. Odota, kunnes uuni jäähtyy, ja pyyhi sen
jälkeen luukun reunat kostealla liinalla.
HUOM.
• Kun ohjelma käynnistyy, uunin sisäosat
kuumenevat. Tällöin luukku lukitaan
turvallisuussyistä. Kun ohjelma on päättynyt
ja uuni jäähtynyt, luukun lukitus avataan.
• Muista tyhjentää uuni ennen puhdistamista.
Uunin kuuma sisälämpötila voi aiheuttaa
epämuodostumia lisätarvikkeisiin.
42 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-04-06
5:50:40
Hyörypuhdistus
Tämä toiminto on tarkoitettu pienen lian poistamiseen höyrytyksellä.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
1. Siirry kohtaan valikko > Puhdistaminen
> Hyörypuhdistus ja kosketa kohtaa
Käynnistä.
2. Poista kaikki tarvikkeet uunista ja kosketa
OK-painiketta.
3. Kaada uunin pohjalle 400 ml (3/4 pint)
vettä, sulje luukku ja kosketa OK-painiketta.
Ohjelma kestää 26 minuuttia.
4. Puhdista uunin sisätilat kuivalla liinalla.
Toiminnot
VAROITUS
• Älä avaa luukkua, ennen kuin ohjelma on
päättynyt. Uunin sisällä oleva vesi on erittäin
kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja.
HUOM.
• Jos uuni rasvoittuu pahoin esim. grillauksen
tai paistamisen aikana, suosittelemme
poistamaan pinttyneen lian pesuaineella
manuaalisesti ennen höyrypuhdistusta.
• Jätä uunin luukku raolleen, kun ohjelma on
päättynyt. Näin uunin sisäosien emalipinta
kuivuu tehokkaammin.
• Jos uuni on kuuma, automaattista puhdistusta
ei käynnistetä. Odota uunin jäähtymistä ja
yritä uudelleen.
• Älä kaada vettä uunin pohjalle liian äkillisesti.
Tee se varovasti. Muuten vesi voi vuotaa yli
uunin etuosasta.
Suomi 43
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-04-06
5:50:40
Toiminnot
Kalkinpoisto
Puhdista höyrygeneraattorin sisäpuoli, jotta epäpuhtaudet eivät vaikuta ruuan laatuun tai makuun.
12:00AM
Kalkinpoisto on välttämätöntä
Nyt
Myöhemmin
Uuni laskee höyrytystoiminnon käyttökerrat
ja kehottaa käynnistämään kalkinpoiston
tarvittaessa. Voit edelleen käyttää
höyrytystoimintoja ilman kalkinpoistoa
seuraavan kahden tunnin ajan. Kahden
tunnin kuluttua mitään höyrytystoimintoa
ei oteta käyttöön, jos et käynnistä ja suorita
kalkinpoisto-ohjelmaa loppuun.
1. Siirry kohtaan valikko > Puhdistaminen >
Kalkinpoisto ja kosketa kohtaa Käynnistä.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
12:00AM
Kalkinpoisto
Kaada vesisäiliöön 400 ml
vettä ja 50 ml
kalkinpoistoainetta
Toiminnot
OK
12:00AM
Kalkinpoisto
Tyhjennys…
Huomio: kuumaa vettä
Älä irrota vesisäiliötä
2. Noudata näyttöpaneelissa annettuja ohjeita
ja kosketa OK-painiketta. Ohjelma kestää
3 tuntia.
• Tyhjennä vesisäiliö ja puhdista se. Kaada
säiliöön 50 ml kalkinpoistoainetta ja
400 ml juomakelpoista vettä.
3. Kun kalkinpoisto on päättynyt, uuni
huuhtelee veden pois automaattisesti.
4. Irrota vesisäiliö grillikintaat kädessä
ja tyhjennä se. Kaada säiliöön 500 ml
juomakelpoista vettä huuhtelua varten.
44 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-04-06
5:50:40
12:00AM
Kalkinpoisto
Kaada vesisäiliöön 500 ml
puhdasta vettä
huuhtelua varten
OK
VAROITUS
5. Noudata näyttöpaneelissa annettuja ohjeita
ja aloita huuhtelu koskettamalla OKpainiketta.
6. Kun huuhtelu on päättynyt, tyhjennä ja
puhdista vesisäiliö grillikintaat kädessä.
HUOMIO
Käytä vain höyryuuneille tai kahvinkeittimille
tarkoitettua kalkinpoistoainetta.
• Älä peru kalkinpoistoa sen ollessa
käynnissä. Muutoin kalkinpoisto-ohjelma
on käynnistettävä uudelleen ja suoritettava
loppuun seuraavan 3 tunnin kuluessa, jotta
höyrytystoimintoja voitaisiin käyttää.
• Pidä lapset etäällä uunista vahinkojen
välttämiseksi.
• Tarkista veden ja kalkinpoistoaineen
sekoitussuhde aineen valmistajan antamista
ohjeista, sillä ne ovat etusijalla.
Tyhjennys
Toiminnot
Jos haluat huuhdella uunin uudelleen puhtaussyistä, käytä huuhtelutoimintoa jäljempänä kuvatulla
tavalla.
1. Siirry kohtaan valikko > Puhdistaminen >
Tyhjennys ja kosketa kohtaa Käynnistä.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
12:00AM
Tyhjennys
Tyhjennys…
Huomio: kuumaa vettä
Älä irrota vesisäiliötä
2. Uuni huuhtelee höyrygeneraattorin veden
vesisäiliöön.
3. Kun huuhtelu on päättynyt, irrota ja
puhdista vesisäiliö grillikintaat kädessä.
HUOM.
• Kun uuni käynnistää huuhteluohjelman, odota,
kunnes se päättyy.
Suomi 45
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-04-06
5:50:41
Toiminnot
Asetukset
Saatat haluta muuttaa oletusasetukset mieleisiksesi tai tarkistaa verkkoyhteyden tilan. Uunissa on
11 asetusta.
Wi-Fi
Älykäs ohjaus
Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön tai pois käytöstä.
Kun Älykäs ohjaus on käytössä valmistuksen
aikana, voit muuttaa valmistusaikaa ja/tai
lämpötilaa sovelluksen kautta.
Saat lisätietoja erikseen toimitetusta
sovelluksen käyttöoppaasta.
Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön
1. Siirry kohtaan valikko > Asetukset > Wi-Fi
ja kosketa oikeanpuoleisessa paneelissa
olevaa kohtaa On.
2. Valitse esiin ilmestyvästä Wi-Fiverkkoluettelosta haluamasi kohde.
3. Sinua pyydetään antamaan suojatun verkon
salasana. Anna salasana.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
HUOM.
Toiminnot
• Katkaise Wi-Fi-yhteys siirtymällä kohtaan
valikko > Asetukset > Wi-Fi ja kosketa
oikeanpuoleisessa paneelissa olevaa kohtaa
Off.
• Saat lisätietoja Wi-Fi-yhteydestä ja
sovelluksen käyttämisestä sovelluksen
käyttöoppaasta.
Helppo yhteys
Helppo yhteys -toiminnolla voit tehdä
verkkoasetukset ja todennuksen helposti.
• Voit ottaa toiminnon helposti käyttöön tai
pois käytöstä kohdasta Valikko > Älykäs
ohjaus.
HUOM.
Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä
uuni täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset
vaatimukset ja määräykset.
Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus
löytyy osoitteesta http://www.samsung.com
kohdasta Support (Tuki).
Laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa.
Kieli
Valitse näyttökieli.
• Siirry kohtaan valikko > Asetukset ja kosketa
haluamaasi kieltä.
46 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-04-06
5:50:41
Äänenvoimakkuus
Aseta aika
Säädä äänimerkkien ja soittoäänten
äänenvoimakkuutta.
• Siirry kohtaan valikko > Asetukset ja säädä
äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden
viereisestä palkista.
Aseta nykyinen kellonaika.
1. Siirry kohtaan valikko > Asetukset > Aseta
aika.
2. Tuo numeronäppäimistö näkyviin
koskettamalla mitä tahansa ajan
asetuskohtaa.
3. Anna asetukset (tunnit ja minuutit)
numeronäppäimistöllä.
4. Valitse koskettamalla AM tai PM
(käytettävissä 12 tunnin kellossa).
5. Tallenna muutokset koskettamalla OKpainiketta.
Kirkkaus
Säädä näytön kirkkautta.
• Siirry kohtaan valikko > Asetukset ja säädä
kirkkautta kirkkauden viereisestä palkista.
Näyttö
Kellon tyyppi
Valitse valmiustilassa näytettävän kellon tyyppi.
Voit valita joko analogisen tai digitaalisen
kellon.
• Siirry kohtaan valikko > Asetukset, kosketa
kohtaa Kellon tyyppi ja valitse Analoginen tai
Digitaalinen.
Kellon muoto
Valitse valmiustilassa näytettävän kellonajan
muoto. Voit valita joko 12 tai 24 tunnin kellon.
• Siirry kohtaan valikko > Asetukset, kosketa
kohtaa Kellon muoto ja valitse 24h tai AM/
PM (12 h).
Päivitä
Tarkista laiteohjelmiston nykyinen versio ja/tai
päivitä se uusimpaan versioon.
Ohjelmisto
1. Näytä nykyisen version tiedot kohdasta
valikko > Asetukset > Päivitä.
2. Tarkista päivitysten saatavuus
koskettamalla oikeanpuoleisessa paneelissa
olevaa kohtaa Päivitä.
3. Jos päivityksiä on saatavilla, päivitä laite
noudattamalla näyttöpaneelissa annettuja
ohjeita.
Toiminnot
Uuni siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei käytetä
tietyn ajan sisällä. Tällöin näytössä näytetään
kellonaika. Voit ottaa valmiustilassa näytettävän
kellon käyttöön tai pois käytöstä.
• Siirry kohtaan valikko > Asetukset, kosketa
kohtaa Näyttö ja valitse On tai Off.
• Virran säästämiseksi kelloajan näyttö katoaa
tietyn ajan jälkeen, jos uunin toimintoja ei
käytetä, vaikka Näyttö -asetuksena on On.
Automaattinen päivitys
Ota automaattinen päivitys käyttöön tai pois
käytöstä.
Jos automaattinen päivitys on käytössä ja
päivityksiä on saatavilla, uuni päivitetään ilman
erillistä ilmoitusta.
Käyttöoikeustiedot
Tarkista laiteohjelmiston käyttöoikeustiedot.
Suomi 47
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-04-06
5:50:41
Toiminnot
Ohje
Saat valitsemaasi kohdetta koskevia vinkkejä ja ohjeita.
Vianmääritys
Käyttöönotto-opas
Kosketa tarkistettavaa kohtaa suoraan
näyttöpaneelissa ja kokeile annettuja ohjeita.
Saat helppoja ohjeita uunin peruskäyttöön.
Toiminnot
48 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-04-06
5:50:41
Älykkäät valmistustoiminnot
Manuaalinen valmistus
Akryyliamidia koskeva VAROITUS
HUOM.
Tärkkelyspitoista ruokaa, esimerkiksi
uuniperunoita, ranskalaisia perunoita tai leipää
valmistettaessa muodostuu akryyliamidia,
jolla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen.
Tällaiset ruoat on suositeltavaa paistaa
alhaisessa lämpötilassa ja niiden liiallista
kypsentämistä, rapeuttamista tai polttamista on
syytä välttää.
• Esilämmitystä suositellaan kaikille
valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa
toisin mainita.
• Kun käytät ekogrillitoimintoa, aseta ruoka
pellin keskelle.
Lisätarvikkeita koskevia vinkkejä
Eri uunimallien mukana toimitetaan eri
määrä erilaisia lisätarvikkeita. Joitakin alla
olevassa taulukossa mainittuja lisätarvikkeita
ei välttämättä ole toimitettu oman uunisi
mukana. Vaikkei sinulla olisikaan kaikkia tässä
valmistusoppaassa mainittuja lisätarvikkeita,
voit noudattaa ohjeita ja käyttää omia
tarvikkeitasi. Pääset niillä samoihin tuloksiin.
Älykkäät valmistustoiminnot
• Uunipelti ja yleispelti ovat keskenään
vaihdettavissa.
• Kun valmistat sellaisia ruokia, joissa on
runsaasti öljyä, suosittelemme käyttämään
ritilän alla peltiä ruoasta tihkuvan öljyn
keräämiseen. Jos uunin mukana on toimitettu
ritiläohjain, voit käyttää sitä yhdessä pellin
kanssa.
• Jos uunin mukana on toimitettu yleispelti,
syvä pelti tai molemmat, öljyisten ruokien
valmistukseen kannattaa käyttää niistä
syvempää.
Leipominen
Suosittelemme uunin esilämmittämistä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
2
160–170
35–40
Ritilä,
kuivakakkuvuoka
3
175–185
50–60
Ritilä, Ø 20 cm:n
piirakkavuoka
3
190–200
50–60
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Sokerikakku
Ritilä, Ø 25–
26 cm:n vuoka
Tiikerikakku
Piirakka
Lämmitystapa
Suomi 49
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-04-06
5:50:41
Älykkäät valmistustoiminnot
Älykkäät valmistustoiminnot
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
2
160–180
40–50
Ritilä, 22–24 cm:n
uunivuoka
3
170–180
25–30
Teeleivät
Yleispelti
3
180–190
30–35
Lasagne
Ritilä, 22–24 cm:n
uunivuoka
3
190–200
25–30
Marengit
Yleispelti
3
80–100
100–150
Kohokas
Ritilä,
kohokasvuoat
3
170–180
20–25
Hiivalla kohotettu
omenakakku
Yleispelti
3
150–170
60–70
Kotitekoinen pizza
1–1,2 kg
Yleispelti
2
190–210
10–15
Pakastetut
lehtitaikinapasteijat
Yleispelti
2
180–200
20–25
Piirakka
Ritilä, 22–24 cm:n
uunivuoka
2
180–190
25–35
Omenapiirakka
Ritilä, Ø 20 cm:n
vuoka
2
160–170
65–75
Kylmä pizza
Yleispelti
3
180–200
5–10
Lisätarvike
Taso
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Ritiläohjain +
yleispelti
3
160–180
50–70
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Hedelmä- ja
hilekoristeltu kakku
pellillä
Yleispelti
Hedelmämurut
Lämmitystapa
Paistaminen
Ruoka
Lämmitystapa
Liha (nauta/sika/lammas)
Naudan ulkofilee,
1 kg
50 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-04-06
5:50:41
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
3
160–180
90–120
Ritiläohjain +
yleispelti
3
200–210
50–60
Porsaanpaisti, 1 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
160–180
100–120
Luullinen
karitsanreisi, 1 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
170–180
100–120
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Luuton vasikankylki,
1,5 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
Porsaan
paahtopaisti, 1 kg
Lämmitystapa
Linnunliha (kana/ankka/kalkkuna)
Ritilä + yleispelti
(roiskeille)
3
1
205
70–80*
Kananpalat
Ritiläohjain +
yleispelti
3
200–220
25–35
Ankanrinta
Ritiläohjain +
yleispelti
3
180–200
20–30
Pieni kalkkuna,
kokonainen, 5 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
180–200
120–150
Vihannekset, 0,5 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
220–230
15–20
Halkaistut
uuniperunat, 0,5 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
200
45–50
Uunissa paistettu
kalafilee
Ritiläohjain +
yleispelti
3
200–230
10–15
Paistettu kala
Ritiläohjain +
yleispelti
3
180–200
30–40
Älykkäät valmistustoiminnot
Kana, kokonainen,
1,2 kg*
Vihannekset
Kala
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
Suomi 51
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-04-06
5:50:42
Älykkäät valmistustoiminnot
Grillaaminen
Suosittelemme uunin esilämmitystä iso grilli -tilassa. Käännä valmistuksen puolivälissä.
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
5
270–300
2–4
Yleispelti
4
200
4–8
Pihvi*
Ritiläohjain +
yleispelti
4
240–250
15–20
Hampurilaispihvit*
Ritiläohjain +
yleispelti
4
250–270
13–18
Porsaankyljykset
Ritiläohjain +
yleispelti
4
250–270
15–20
Makkarat
Ritiläohjain +
yleispelti
4
260–270
10–15
Kananrinta
Ritiläohjain +
yleispelti
4
230–240
30–35
Kanankoivet
Ritiläohjain +
yleispelti
4
230–240
25–30
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Paahtoleipä
Ritilä
Juusto-paahtoleipä
Lämmitystapa
Leipä
Naudanliha
Sianliha
Älykkäät valmistustoiminnot
Linnunliha
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
52 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-04-06
5:50:42
Pakastettu valmisateria
Aika
(minuuteissa)
3
200–220
15–25
Ritilä
3
180–200
45–50
Pakastetut
uuniranskalaiset
Yleispelti
3
220–225
20–25
Pakastetut kroketit
Yleispelti
3
220–230
25–30
Pakastettu uunicamembert
Ritilä
3
190–200
10–15
Täytetyt
pakastepatongit
Ritiläohjain +
yleispelti
3
190–200
10–15
Pakastekalapuikot
Ritiläohjain +
yleispelti
3
190–200
15–25
Pakastettu
kalapurilainen
Ritilä
3
180–200
20–35
Lisätarvike
Taso
Pakastepizza
(0,4–0,6 kg)
Ritilä
Pakastelasagne
Lämmitystapa
Älykkäät valmistustoiminnot
Lämpöt.
(°C)
Ruoka
Suomi 53
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
2018-04-06
5:50:42
Älykkäät valmistustoiminnot
Höyrytystila
Kun höyrytys on käytössä, uuni tuottaa höyryä ja jakaa sen tasaisesti kaikkialle sisätiloihinsa. Tämä
helpottaa ruoan ruskistamista – ruoan pinnasta tulee rapea, mutta se pysyy sisältä pehmeänä ja
mehukkaana.
Täytä vesisäiliö juomakelpoisella vedellä ylärajaan asti ja valitse valmistettavan ruoan kannalta
paras höyrytystaso.
Höyrytys+ Kiertoilma
Suosittelemme esilämmittämään uunin höyrytystilassa, jotta ruoka pysyisi kuohkeana.
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Höyrytystaso
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Kylmät sämpylät
Yleispelti
3
Alh.
180–185
15–20
Kylmät voisarvet
Yleispelti
3
Alh.
180–190
10–15
Valkoinen leipä /
sekaleipä
Ritilä
2
Kesk.
180–185
40–50
Lehtitaikina
Yleispelti
3
Alh.
175–185
15–20
Vanukas/kreemi
Ritilä
3
Alh.
120–130
25–30
Kohokas
Ritilä
3
Alh.
170–180
15–20
Kohoava
pakastepizza
Ritilä
3
Kesk.
190–210
15–20
Patonki*
Yleispelti
3
Enimm.
180–200
25–30
* Patonkeja tarvitsee höyryttää vain kypsennyksen alussa. Suosittelemme käyttämään höyrykiertoilmatilaa 10 minuuttia ja loppuajan kiertoilmatilaa samassa lämpötilassa.
54 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
2018-04-06
5:50:42
Höyrytys + Ylälämpö + Kiertoilma
Suosittelemme säätämään valmistustilaa ja poistamaan höyrytyksen kypsennyksen puolivälin
jälkeen, jotta lopputulos olisi rapea. Suosittelemme käyttämään ylälämpö + kiertoilma -tilaa tai
kiertoilmatilaa ja pitämään lämmön samana.
Lisätarvike
Taso
Höyrytystaso
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Nahallinen
porsaanpaisti,
1,2 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
170–180
90–120
Kana, kokonainen,
1,2 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
2
Kesk.
190–200
55–65
Kananpalat
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
210–220
25–30
Paahdettu
ankanrinta
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
170–180
15–25
Ankka, kokonainen,
2,5 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
170–180
120–150
Pieni kalkkuna,
kokonainen (4 kg)
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
180–200
110–140
Kokonainen kala
(0,5 kg)
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
160–180
20–30
Kalafileet*
Yleispelti
3
Alh.
190–200
10–20
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
* Suosittelemme käyttämään Höyrytys + Ylälämpö + Kiertoilma -tilaa ruoan pitämiseksi kosteana.
Höyrytys + Alalämpö + Kiertoilma
Suosittelemme esilämmittämään uunin höyrytystilassa ruoan rapeuttamiseksi.
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Höyrytystaso
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Kotitekoinen pizza
Yleispelti
2
Kesk.
190–200
15–20
Kohotusainetta
sisältävä pizza
Yleispelti
2
Kesk.
190–210
15–20
Quiche lorraine
-kinkkupiirakka
Yleispelti
2
Alh.
180–190
20–30
Sämpylät
Yleispelti
2
Alh.
180–190
15–20
Focaccia
Yleispelti
2
Alh.
200–210
15–20
Suomi 55
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
2018-04-06
5:50:42
Älykkäät valmistustoiminnot
Pro-roasting
Tähän tilaan kuuluu automaattinen lämmitys enintään 220 asteeseen. Ylävastusta ja
kiertoilmapuhallinta käytetään lihan ruskistamisen aikana. Tämän vaiheen jälkeen ruokaa
kypsytetään hiljalleen ennalta valitussa alhaisessa lämpötilassa. Uuni käyttää tässä vaiheessa ylä- ja
alavastuksia. Tämä tila soveltuu lihapaisteille ja linnunlihalle.
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(tunneissa)
Paahtopaisti
Ritiläohjain + yleispelti
3
80–100
3–4
Ulkofilee, paksuus
5–6 cm
Ritiläohjain + yleispelti
3
60–80
4–5
Porsaanpaisti
Ritiläohjain + yleispelti
3
80–100
4–5
Karitsanpaisti
Ritiläohjain + yleispelti
3
80–100
3–4
Ankanrinta
Ritiläohjain + yleispelti
3
70–90
2–3
Ekokiertoilma
Tässä tilassa käytetään optimoitua lämmitysjärjestelmää, joka säästää sähköä ruokien kypsennyksen
aikana. Tässä ryhmässä mainitut ajat eivät virransäästösyistä edellytä esilämmitystä.
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Marengit,
0,2–0,3 kg
Yleispelti
2
90–100
100–140
Hedelmämurut,
0,8–1,2 kg
Ritilä
2
160–180
60–80
Kuoriperunat,
0,4–0,8 kg
Yleispelti
2
190–200
70–80
Makkarakastike,
0,3–0,5 kg
Ritiläohjain + yleispelti
3
160–180
20–30
Pakastetut
uuniranskalaiset,
0,3–0,5 kg
Yleispelti
3
180–200
25–35
Pakastetut
lohkoperunat,
0,3–0,5 kg
Yleispelti
3
190–210
25–35
56 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 56
2018-04-06
5:50:42
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Uunissa paistetut
kalafileet, 0,4–
0,8 kg
Ritiläohjain + yleispelti
3
200–220
30–40
Rapeat, leivitetyt
kalafileet, 0,4–
0,8 kg
Ritiläohjain + yleispelti
3
200–220
30–45
Paahdettu naudan
ulkofilee, 0,8–
1,2 kg
Ritiläohjain + yleispelti
2
180–200
65–75
Paahdetut
kasvikset, 0,4–
0,6 kg
Yleispelti
3
200–220
25–35
Paistomittari
Ruokatyyppi
Puoliraaka
45–50
Puolikypsä
55–60
Kypsä
65–70
Sianliha
80–85
Linnunliha
85–90
Älykkäät valmistustoiminnot
Naudanliha/karitsa
Peruslämpötila (°C)
Suomi 57
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 57
2018-04-06
5:50:42
Älykkäät valmistustoiminnot
Automaattiohjelmat
Seuraavassa taulukossa on kuvattu 80
paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan
tarkoitettua automaattiohjelmaa. Taulukossa
on mainittu ruokien määrät, painorajat
ja valmistukseen liittyvät suositukset.
Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät
käyttömukavuutta. Automaattiohjelmia
koskevat valmistusohjeet ovat ohjekirjassa.
VAROITUS
Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa
uunista.
1. Paistit ja gratiinit
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Käynnistä ohjelma ja aseta ruoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin
jälkeen. Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Suosittelemme käyttämään 22–24 cm:n lasista tai lasikeraamista uunivuokaa, joka kestää kuumuutta
(300 asteeseen).
Ruoka
Perunagratiini
Älykkäät valmistustoiminnot
Vihannesgratiini
Lasagne
Ratatouille
Makaronilaatikko
Musaka
Frittata
Janssoninkiusaus
Paimenen piiras
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,0–1,5
Ritilä
3
Valmista tuore perunagratiini uunivuoassa.
0,8–1,2
Ritilä
3
Valmista tuore vihannesgratiini uunivuoassa.
1,0–1,5
Ritilä
3
Valmista tuore lasagne uunivuoassa.
1,2–1,5
Ritilä
2
Ritilä
3
Valmista ratatouille uunivuoassa.
1,2–1,5
Valmista makaronilaatikko uunivuoassa.
1,2–1,5
Ritilä
3
Ritilä
3
Ritilä
3
Valmista musaka uunivuoassa.
1,2–1,5
Valmista frittata uunivuoassa.
1,2–1,5
Valmista janssoninkiusaus uunivuoassa.
1,2–1,5
Ritilä
3
Valmista piirakka uunivuoassa.
58 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 58
2018-04-06
5:50:42
Ruoka
Risotto
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,2–1,5
Ritilä
3
Valmista risotto uunivuoassa. Kypsennä kannen alla.
2. Pitsa
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Käynnistä ohjelma ja laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Käytä
aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Ruoka
Kotitekoinen pizza
Pakastepizza
Calzone
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,0–1,2
Yleispelti
2
Valmista kotitekoinen pizza yleispellillä. Painoissa on otettu huomioon
myös lisukkeet, esimerkiksi kastike, vihannekset, kinkku ja juusto.
0,4–0,6
Ritilä
3
Yleispelti
3
Aseta pakastepizza ritilän keskelle.
0,8–1,2
Valmista 4 kpl calzoneja ja laita ne pellille.
Älykkäät valmistustoiminnot
3. Piirakat/tortut/leivonnaiset
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Käynnistä ohjelma ja laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Käytä
aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Ruoka
Voisarvet*
Quiche lorraine
-kinkkupiirakka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,3–0,4
Yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Valmista 6 kpl voisarvia (kylmästä valmistaikinasta).
Aseta ruoka leivinpaperilla suojatulle pellille.
1,2–1,5
2
Tee piirakkataikina ja kaada se pyöreään, 22–24 cm:n kokoiseen
piirakkavuokaan.
1,2–1,4
Omenapiirakka
Ritilä
Ritilä
2
Valmista omenapiirakka pyöreässä, 20–24 cm:n kokoisessa
metallivuoassa.
Suomi 59
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 59
2018-04-06
5:50:42
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
Omenalehtitaikinapiirakka*
0,3–0,4
Yleispelti
3
Madeleineleivokset
Nautapiiras
Clafoutis
Hedelmäpiirakan
pohja
Täytä vesisäiliö. Asettele 4 piirasta uunipellille.
0,1–0,3
Ritilä
3
Kaada taikina mustiin, metallisiin leivosvuokiin.
1,2–1,5
Yleispelti
2
Valmista nautapiiras 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.
1,0–1,2
Ritilä
3
Valmista clafoutis 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.
0,4–0,5
Ritilä
3
Kaada taikina voideltuun, 22–24 cm:n kokoiseen kakkupohjavuokaan.
* Lisää lokeroon 500 ml vettä höyrytystä varten.
4. Leipä
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Valkoinen leipä*
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,6–0,7
Ritilä
2
Täytä vesisäiliö. Tee taikina ja kaada se mustaan suorakulmaiseen
metallivuokaan (pituus 25–30 cm).
0,8–0,9
Sekaleipä*
Patongit*
Saksanpähkinäleipä
2
Täytä vesisäiliö. Tee taikina ja kaada se mustaan suorakulmaiseen
metallivuokaan (pituus 25–30 cm).
0,8–0,9
Focaccia
Ritilä
Ritilä
2
Tee taikina ja kaada se pyöreään mustaan 20–24 cm:n kokoiseen
metallivuokaan.
0,6–0,7
Yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Jaa taikina 2 osaan ja kaada se yleispellille.
1,0–1,1
Yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Jaa taikina 4 osaan ja asettele osat yleispellille.
60 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 60
2018-04-06
5:50:42
Ruoka
Sämpylät*
Pita-leipä
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,3–0,5
Yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Jaa taikina 8 osaan ja asettele osat yleispellille.
0,4–0,5
Yleispelti
3
Jaa taikina 6 osaan ja asettele osat yleispellille.
* Lisää lokeroon 500 ml vettä höyrytystä varten.
5. Kakku/jälkiruoka
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Ruoka
Sokerikakku
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,5–0,6
Ritilä
2
Kaada taikina pyöreään, mustaan, 25–26 cm:n kokoiseen metallivuokaan.
0,7–0,8
Tiikerikakku
Murukakku
Brownies
2
Tee taikina ja kaada se mustaan suorakulmaiseen metallivuokaan (pituus
25–26 cm).
0,8–0,9
Ritilä
2
Tee taikina ja kaada se pyöreään, mustaan metallivuokaan (20–24 cm).
1,5–1,8
Yleispelti
3
Tee taikina ja kaada se uunipellille.
0,7–0,8
Ritilä
3
Tee taikina ja kaada se 22–24 cm:n kokoiseen uunivuokaan.
0,7-0,8
Karamellivanukas*
Ritilä
Älykkäät valmistustoiminnot
Juustokakku
2
Kaada taikina pyöreään, metalliseen, 25–26 cm:n kokoiseen kuivakakkutai uunivuokaan.
0,7–0,8
Vuokakakku
Ritilä
Ritilä
3
Täytä vesisäiliö. Jaa taikina 6 pieneen kohokasvuokaan ja asettele vuoat
ritilälle tasaisesti.
Suomi 61
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 61
2018-04-06
5:50:42
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Hedelmämurut
Teeleivät
Kohokas
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,8–1,2
Ritilä
3
Laita tuoreita marjoja ja hedelmiä (vadelmia, karhunvatukoita ja omenatai päärynäviipaleita) 22–24 cm:n kokoiseen uunivuokaan. Kaada päälle
muruja.
0,5–0,6
Yleispelti
3
Aseta (5–6 cm:n kokoiset) teeleivät leivinpaperilla suojatulle pellille.
0,4-0,5
Ritilä
2
Jaa 6 pieneen kohokasvuokaan ja asettele vuoat ritilälle tasaisesti.
* Lisää lokeroon 500 ml vettä höyrytystä varten.
6. Liha
Älykkäät valmistustoiminnot
Suosittelemme käyttämään tuoretta, jääkaappikylmää lihaa, jotta maku olisi parempi. Jos käytät
pakastelihaa, suosittelemme sulattamaan sen täysin. Automaattiohjelmissa ei ole esilämmitysvaihetta
eikä kääntövaihetta. Voit kuitenkin halutessasi kääntää ruoan kypsennyksen puolivälissä, jotta
lopputulos olisi parempi.
Suosittelemme poistamaan rasvan ennen marinointia, jotta maku olisi parempi. Lihan tulisi antaa
maustua jääkaapissa vähintään 30 minuuttia tai yön yli. Ota ruoka paistamisen jälkeen uunista
ja peitä se foliolla. Anna hautua vähintään 10 minuuttia, jotta ruoasta tulisi mehukasta. Tarjoile
lisukkeiden ja kastikkeen kera.
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,8–2,0
Ritiläohjain + yleispelti
3
Naudanliha
Paahdettu naudan
ulkofilee *
Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi. Aseta liha ritiläohjaimella
olevalle yleispellille rasvapuoli ylöspäin ja työnnä paistomittari
vasemmalta lihan keskelle.
0,8–2,0
Hitaasti kypsytetty
naudanpaisti*
Ritiläohjain + yleispelti
3
Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi. Aseta liha ritiläohjaimella
olevalle yleispellille rasvapuoli ylöspäin ja työnnä paistomittari
vasemmalta lihan keskelle.
62 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 62
2018-04-06
5:50:43
Ruoka
Burgundinpata
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,5–2,0
Ritilä
2
Mausta kuutioitu naudanliha (1 kg) ja ripottele päälle jauhoja. Paista
ruokaöljyssä keskilämmöllä, kunnes liha on täysin ruskistunut. Lisää
lihaliemi ja viini (300 ml). Kaada vuokaan. Lisää joukkoon vihanneksia,
sipulia, pekonia ja mausteita. Kypsennä kannen alla.
0,8–1,6
Naudankylki
3
Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi. Siirrä liha ritiläohjaimella
olevalle yleispellille.
0,8–1,2
Naudanlihakääryle
Ritiläohjain + yleispelti
Ritilä
2
Paista naudanlihakääryleitä keskilämmöllä ruokaöljyssä, kunnes ne ovat
täysin ruskistuneet. Siirrä ne paistoastiaan ja kaada joukkoon viiniä ja
lihalientä. Kypsennä kannen alla.
Lammas/porsas
Paahdetut
lampaankyljykset
yrteillä höystettyinä*
2,0–2,5
Ritiläohjain + yleispelti
3
Marinoi karitsanreisi ja aseta se ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Työnnä paistomittari vasemmalta reiden keskelle ja paista.
Ritiläohjain + yleispelti
3
Tee rasvapuolelle viiltoja terävällä veitsellä, marinoi liha ja aseta
se ritiläohjaimella olevalle yleispellille rasvapuoli ylöspäin. Työnnä
paistomittari vasemmalta lihan keskelle ja paista.
0,8–1,6
Porsaan kylkirivi
3
Marinoi lampaankyljykset ja aseta ne ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Työnnä paistomittari lampaankyljysten keskelle ja paista.
0,8–2,0
Nahallinen
porsaanpaisti
Ritiläohjain + yleispelti
Älykkäät valmistustoiminnot
Luullinen
karitsanreisi
0,6–1,2
Ritiläohjain + yleispelti
3
Mausta porsaankyljet grillikastikkeella ja anna muhia jääkaapissa
vähintään 30 minuuttia. Aseta kylkipalat ritiläohjaimella olevalle
yleispellille ja paista.
Vasikka/riista
0,8–2,0
Luuton vasikankylki*
Ritiläohjain + yleispelti
3
Marinoi vasikankylki ja aseta se ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Työnnä paistomittari vasemmalta kylkipalan keskelle ja paista.
Suomi 63
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 63
2018-04-06
5:50:43
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Osso buco
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,5–2,0
Ritilä
2
Marinoi vasikanleikkeet ja paista ne kuumalla pannulla.
Aseta ne paistoastiaan ja lisää joukkoon vihanneksia, viiniä ja lihalientä.
Kiehauta, siirrä uuniin ja kypsennä kannen alla.
1,0–2,0
Paahdettu
villisiankylki*
3
Marinoi kylki ja laita se paistoastiaan. Aseta ritiläohjaimella olevalle
yleispellille ja paista. Työnnä paistomittari vasemmalta kyljen keskelle ja
paista.
1,0–1,5
Luuton hirvenjalka*
Ritiläohjain + yleispelti
Ritiläohjain + yleispelti
3
Viillä lihaa veitsellä paistoverkon läpi. Marinoi liha ja aseta se
ritiläohjaimella olevalle yleispellille. Työnnä paistomittari vasemmalta
lihan keskelle ja paista.
* Käytä paistomittaria lihan keskellä.
Älykkäät valmistustoiminnot
64 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 64
2018-04-06
5:50:43
7. Linnunliha
Suosittelemme käyttämään tuoretta, jääkaappikylmää linnunlihaa, jotta maku olisi parempi. Jos
käytät pakastelihaa, suosittelemme, että sulatat sen täysin.
Ota ruoka paistamisen jälkeen uunista ja peitä se foliolla. Anna hautua vähintään 5–10 minuuttia,
jotta ruoasta tulisi mehukasta.
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,8–1,6
Ritiläohjain + yleispelti
2
Kana
Kana_kokonainen*
Kana_rinta
Pese ja huuhtele kana. Sivele kanan pinnalle öljyä ja mausteita. Aseta
se rintapuoli ylöspäin ritiläohjaimella olevalle yleispellille. Työnnä
paistomittari rintapuolen paksuimpaan kohtaan.
0,5–1,0
3
Ritiläohjain + yleispelti
3
Älykkäät valmistustoiminnot
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele kana. Viillä selkäpuolta ja sivele päälle
öljyä ja mausteita. Aseta ritiläohjaimella olevalle yleispellille ja paista.
0,6–0,8
Kana-kebab
Ritiläohjain + yleispelti
Sivele koipiin öljyä ja mausteita. Aseta ritiläohjaimella olevalle yleispellille
ja paista.
1,0–1,3
Kanaperhoset*
3
Marinoi kananrinta, laita se ritiläohjaimella olevalle yleispellille ja paista.
0,5–1,0
Kana_koivet
Ritiläohjain + yleispelti
Ritiläohjain + yleispelti
3
Marinoi kananpalat ja muut ainekset, työnnä ne vartaaseen ja sivele
pintaan öljyä. Aseta ritiläohjaimella olevalle yleispellille ja paista.
Suomi 65
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 65
2018-04-06
5:50:43
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,5–2,7
Ritiläohjain + yleispelti
2
Ankka/hanhi
Ankka_kokonainen*
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele ankka. Hiero pintaan mausteita. Aseta
se rintapuoli ylöspäin ritiläohjaimella olevalle yleispellille. Työnnä
paistomittari rintapuolen paksuimpaan kohtaan.
0,3–1,0
Ankka_rinta*
Ritiläohjain + yleispelti
2
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele hanhi. Hiero sen pintaan mausteita.
Aseta se rintapuoli ylöspäin ritiläohjaimella olevalle yleispellille. Työnnä
paistomittari rintapuolen paksuimpaan kohtaan.
0,5–1,2
Hanhi_rinta*
3
Marinoi ankanrinta ja aseta se ritiläohjaimella olevalle yleispellille. Työnnä
paistomittari rintapalan keskelle.
2,5–3,5
Hanhi_kokonainen*
Ritiläohjain + yleispelti
Ritiläohjain + yleispelti
3
Marinoi hanhenrinta ja aseta se ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Työnnä paistomittari rintapalan keskelle.
Älykkäät valmistustoiminnot
Kalkkuna
3,0–5,0
Pieni kalkkuna*
2
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele kalkkuna. Sivele sen pintaan öljyä ja
mausteita. Aseta se rintapuoli ylöspäin ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Työnnä paistomittari kalkkunan keskelle.
1,2–2,0
Kalkkuna_rinta*
Ritiläohjain + yleispelti
Ritiläohjain + yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Marinoi kalkkunanrinta ja aseta se ritiläohjaimella olevalle
yleispellille. Työnnä paistomittari rintapalan keskelle.
* Käytä paistomittaria lihan keskellä.
** Lisää lokeroon 500 ml vettä höyrytystä varten.
66 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 66
2018-04-06
5:50:43
8. Kala
Suosittelemme käyttämään tuoretta, jääkaappikylmää kalaa, jotta maku olisi parempi. Jos käytät
pakastekalaa, suosittelemme sulattamaan sen täysin. Voit käyttää myös jotakin muuta samankaltaista
kalaa suosittelemamme kalan sijaan.
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,5–1,0
Ritiläohjain + yleispelti
3
Kalafilee
Uunissa paistetut
taimenfileet
Uunissa paistetut
turskafileet *
Rapeat, leivitetyt
kalafileet
Pese ja huuhtele taimenfileet, laita ne nahkapuoli ylöspäin ritiläohjaimella
olevalle yleispellille ja paista.
0,5–1,0
Yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele turskafileet, laita ne nahkapuoli ylöspäin
yleispellille ja paista.
0,5–1,0
Yleispelti
3
Pese ja huuhtele kalafileet ja leivitä ne korppujauhoissa. Aseta ne
yleispellille ja paista.
Kokonainen kala
Taimen
3
Pese ja huuhtele taimen ja laita se pää edellä ritiläohjaimella olevalle
yleispellille. Viillä nahkaa veitsellä ja paista.
0,3–0,8
Meriantura
Ritiläohjain + yleispelti
Älykkäät valmistustoiminnot
0,3–0,8
Yleispelti
3
Pese ja huuhtele meriantura ja aseta se leivinpaperilla suojatulle pellille.
Viillä nahkaa veitsellä ja paista.
Lohi
0,4–0,8
Lohifileet
Ritiläohjain + yleispelti
3
Pese ja huuhtele lohimedaljongit ja asettele ne rinnakkain ritiläohjaimella
olevalle yleispellille.
0,8–1,2
Lohirulla
3
Pese ja huuhtele lohifileet ja laita ne nahkapuoli ylöspäin ritiläohjaimella
olevalle yleispellille.
0,4–0,8
Lohimedaljonki
Ritiläohjain + yleispelti
Ritiläohjain + yleispelti
3
Laita lohirullat ritiläohjaimella olevalle yleispellille. Anna rullien vetäytyä
10 minuuttia paistamisen jälkeen ja siivuta ne.
Suomi 67
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 67
2018-04-06
5:50:43
Älykkäät valmistustoiminnot
* Lisää lokeroon 500 ml vettä höyrytystä varten.
9. Lisukkeet
Automaattiohjelmissa ei ole esilämmitysvaihetta. Käytä tuoreita vihanneksia.
Ruoka
Paahdetut kasvikset
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,4–0,8
Yleispelti
3
Huuhtele ja valmistele siivutettu kesäkurpitsa, munakoiso, paprika ja sipuli
sekä kirsikkatomaatit. Sivele päälle oliiviöljyä, yrttejä ja mausteita. Asettele
vihannekset tasaisesti yleispellille.
0,4–0,8
Täytetyt tomaatit
Halkaistut
uuniperunat
3
Huuhtele ja halkaise tomaatit ja poista niiden kannat. Täytä seoksella
(esim. riisillä ja jauhelihalla) ja aseta pellille.
0,4–0,8
Lohkoperunat
Yleispelti
Yleispelti
3
Huuhtele perunat ja leikkaa ne lohkoiksi. Sivele päälle oliiviöljyä, yrttejä ja
mausteita. Asettele tasaisesti pellille ja paista.
0,4–0,8
Yleispelti
3
Älykkäät valmistustoiminnot
Halkaise suuret perunat (à 200 g) pituussuunnassa kahtia. Aseta ne leikattu
puoli ylöspäin yleispellille ja sivele pintaan oliiviöljyä, yrttejä ja mausteita.
68 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 68
2018-04-06
5:50:43
10. Valmisruoka
Automaattiohjelmissa ei ole esilämmitysvaihetta. Käytä pakastettuja valmisruokia.
Ruoka
Pakastetut
uuniranskalaiset
Pakastetut
lohkoperunat
Pakastetut kroketit
Pakastettu
perunarösti
Pakastelasagne
Pakastetut
pienoiskevätrullat
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,3–0,7
Yleispelti
3
Levitä pakastetut uuniranskalaiset tasaisesti yleispellille.
0,3–0,7
Yleispelti
3
Levitä pakastetut lohkoperunat tasaisesti yleispellille.
0,3–0,7
Yleispelti
3
Levitä pakastetut kroketit tasaisesti yleispellille.
0,3–0,7
Yleispelti
3
Levitä pakastettu perunarösti tasaisesti yleispellille.
0,4–0,8
Ritilä
3
Laita pakastelasagne uunivuokaan ja aseta vuoka ritilälle.
0,3–0,7
Yleispelti
3
Levitä pakastetut pienoiskevätrullat tasaisesti yleispellille.
Älykkäät valmistustoiminnot
Suomi 69
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 69
2018-04-06
5:50:43
Älykkäät valmistustoiminnot
Erityistoiminnot
Sulatus
Tätä tilaa käytetään pakasteiden, taikinoiden, hedelmien, kakkujen, kreemien ja suklaan
sulattamiseen. Sulatusaika riippuu ruoan tyypistä, koosta ja määrästä.
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Pakasteet
Kananuggetit, makkara,
perunat
Ritiläohjain +
yleispelti
3
50
–
Paistetut ruoat
Leipä ja sämpylät
Ritiläohjain +
yleispelti
3
50
–
Hedelmät
Ritilä, uunivuoka
3
30
–
Kakku, kreemi, suklaa
Ritilä, uunivuoka
3
30
–
Kuivaus
Älykkäät valmistustoiminnot
Tätä tilaa käytetään hedelmien, vihannesten ja yrttien kuivaamiseen. Kuivausaika riippuu
kuivattavan ruoan tyypistä ja paksuudesta.
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Hedelmät
Ritilä
3
70–80
300–420
Vihannekset
Ritilä
3
70–80
200–500
Yrtit
Ritilä
3
70–80
60–90
Ruoka
Taikinankohotus
Tätä tilaa käytetään taikinankohotukseen ja kotitekoisen jogurtin valmistamiseen.
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Ritilä
2
30–40
30–40
Kakku-/leipätaikina
Ritilä, uunivuoka
2
30–40
40–50
Kotitekoinen jogurtti
Ritilä, uunivuoka
2
40–50
6–7 (tuntia)
Ruoka
Pizzataikina
70 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 70
2018-04-06
5:50:43
Pizzanvalmistus
Tämä tila soveltuu pizzalle. Paistolämpötila ja -aika riippuvat pizzan koosta ja pizzataikinan
paksuudesta.
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Kotitekoinen pizza
Yleispelti
2
190–210
15–25
Kotitekoinen ohut pizza
Yleispelti
2
210–230
10–15
Ruoka
Hidas valmistus
Tässä tilassa käytetään alhaista lämpötilaa, jotta ruoka pysyisi mureana. Tämä tila soveltuu naudan-,
porsaan-, vasikan- tai karitsanlihan paistamiseen mureaksi. Suosittelemme ruskistamaan lihan
liedellä korkeassa lämpötilassa ennen paistamista uunissa.
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(tunneissa)
Paahtopaisti
Ritiläohjain +
yleispelti
3
80–100
3–4
Ulkofilee, paksuus
5–6 cm
Ritiläohjain +
yleispelti
3
70–80
4–5
Porsaanpaisti
Ritiläohjain +
yleispelti
3
80–100
4–5
Karitsanpaisti
Ritiläohjain +
yleispelti
3
80–100
3–4
Ankanrinta
Ritiläohjain +
yleispelti
3
70–90
2–3
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Suomi 71
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 71
2018-04-06
5:50:43
Älykkäät valmistustoiminnot
Koekeittiössä testatut ruuat
Standardin EN 60350-1 mukaisesti.
1. Leipominen
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön. Älä käytä nopeaa esilämmitystä. Aseta aina
peltien viisto reuna luukun puolelle.
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
3
165
25–30
3
165
25–30
Yleispelti +
syvä pelti
1+4
155
35–40
Murokakku
Yleispelti +
syvä pelti
1+4
140
30–33
Rasvaton
sokerikakku
Ritilä +
irtopohjavuoka
(tumma, ø 26 cm)
2
160
35–40
2
160
35–40
1+4
155
45–50
Ritilä +
2 irtopohjavuokaa
*(tumma, ø 20 cm)
1,
diagonaalisesti
160
70–80
Yleispelti + ritilä +
2 irtopohjavuokaa
**(tumma, ø 20 cm)
1+3
160
80–90
Ruokatyyppi
Pienet kakut
Älykkäät valmistustoiminnot
Omenapiirakka
Lisätarvike
Taso
Yleispelti
Lämmitystapa
* Kaksi kakkua asetetaan ritilälle toinen taakse vasemmalle ja toinen eteen oikealle.
** Kaksi kakkua asetetaan keskelle toinen toisen yläpuolelle.
72 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 72
2018-04-06
5:50:43
2. Grillaaminen
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia iso grilli -toiminnolla.
Ruokatyyppi
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
5
300
(enint.)
1–2
4
300
(enint.)
1. 15–18
2. 5–8
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
205
70–80
Lisätarvike
Taso
Vehnäpaahtoleipä
Ritilä
Hampurilaispihvit
(12 kpl)
Ritiläohjain +
yleispelti (syvä;
roiskeille)
Lämmitystapa
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
3. Paistaminen
Ruokatyyppi
Kana,
kokonainen
Lisätarvike
Taso
Ritilä + yleispelti
(roiskeille)
3
1
Lämmitystapa
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
Älykkäät valmistustoiminnot
Suomi 73
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 73
2018-04-06
5:50:43
Älykkäät valmistustoiminnot
Usein käytettyjen automaattiohjelmien reseptejä
Perunagratiini
Ainekset
Ohjeet
800 g perunoita, 100 ml maitoa, 100 ml kermaa, 50 g:n vatkattu kananmuna,
1 rkl suolaa, pippuria ja muskottipähkinää, 150 g juustoraastetta, voita,
timjamia
Kuori perunat ja siivuta ne 3 mm:n paksuisiksi viipaleiksi. Voitele (22–24
cm:n kokoisen) uunivuoan sisäpinta kauttaaltaan. Levitä viipaleet puhtaan
pyyhkeen päälle ja pidä ne pyyhkeellä peitettyinä, kun valmistelet muut
ainekset.
Sekoita juustoraastetta lukuun ottamatta muut ainekset keskenään isossa
kulhossa ja hämmennä hyvin. Asettele perunaviipaleet kerroksittain ja
osittain päällekkäin uunivuokaan ja kaada seos niiden päälle. Levitä pinnalle
juustoraaste ja paista. Tarjoile kypsennyksen jälkeen muutamalla tuoreella
timjaminlehdellä höystettynä.
Vihannesgratiini
Älykkäät valmistustoiminnot
Ainekset
Ohjeet
800 g vihanneksia (kesäkurpitsaa, tomaattia, sipulia, porkkanaa,
paprikaa, valmiiksi keitettyjä perunoita), 150 ml kermaa, 50 g:n vatkattu
kananmuna, 1 rkl suolaa ja yrttejä (pippuria, persiljaa tai rosmariinia), 150 g
juustoraastetta, 3 rkl oliiviöljyä, timjaminlehtiä
Pese vihannekset ja siivuta ne 3–5 mm:n paksuisiksi viipaleiksi. Asettele
viipaleet kerroksittain (22–24 cm:n kokoiseen) uunivuokaan ja kaada päälle
oliiviöljy. Sekoita juustoraastetta lukuun ottamatta muut ainekset keskenään
ja kaada ne vihannesten päälle. Levitä pinnalle juustoraaste ja paista. Tarjoile
muutamalla tuoreella timjaminlehdellä höystettynä.
74 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 74
2018-04-06
5:50:43
Lasagne
Ainekset
Ohjeet
2 rkl oliiviöljyä, 500 g jauhettua naudanlihaa, 500 ml tomaattikastiketta,
100 ml lihalientä, 150 g kuivaa lasagnelevyä, 1 sipuli (silputtuna), 200 g
juustoraastetta, 1 rkl kuivattua persiljaa, oreganoa ja basilikaa
Valmistele tomaatti-jauhelihakastike. Kuumenna öljy paistinpannussa,
kypsennä jauhettua naudanlihaa ja silputtua sipulia n. 10 minuuttia, kunnes ne
ovat ruskistuneet kunnolla. Kaada päälle tomaattikastike ja lihaliemi ja lisää
kuivatut yrtit. Kiehauta ja keitä 30 minuuttia hämmentäen.
Kypsennä lasagne sen pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Aseta lasagnea,
jauhelihakastiketta ja juustoa kerroksittain ja toista. Ripottele jäljelle jäävä
juusto lasagnen pinnalle tasaisesti ja paista.
Omenapiirakka
Ainekset
Ohjeet
• Taikina: 275 g jauhoja, 1/2 rkl suolaa, 125 g valkoista hienoasokeria, 8 g
vaniljasokeria, 175 g kylmää voita, 1 kananmuna (vatkattu)
• Täyte: 750 g kiinteitä, kokonaisia omenoita, 1 rkl sitruunamehua, 40 g
sokeria, 1/2 rkl kanelia, 50 g siemenettömiä rusinoita, 2 rkl korppujauhoja
Älykkäät valmistustoiminnot
Siivilöi jauhot suolan kanssa suureen kulhoon. Siivilöi hienosokeri
vaniljasokerin kanssa. Leikkaa voi kahdella veitsellä kuutioiksi jauhojen
sekaan. Lisää 3/4 vatkatusta kananmunasta. Sekoita kaikkia aineksia
monitoimikoneessa, kunnes tuloksena on mureneva seos. Muotoile taikina
käsin palloksi. Kääri se muovikelmuun ja anna jäähtyä n. 30 minuuttia.
Rasvaa (24–26 cm:n kokoinen) irtopohjavuoka ja ripottele pinnalle jauhoja.
Kauli 3/4 taikinasta 5 mm:n paksuiseksi levyksi. Aseta se vuokaan (pohjalle ja
reunoille).
Kuori omenat ja poista niiden siemenkodat. Leikkaa ne 3/4 x 3/4 cm:n kokoisiksi
kuutioiksi. Pirskota päälle sitruunamehua ja sekoita hyvin. Pese ja kuivaa
viinimarjat ja rusinat. Lisää sokeri, kaneli, rusinat ja viinimarjat. Sekoita hyvin
ja ripottele taikinan pohjalle korppujauhoja. Paina kevyesti. Kauli lopputaikina.
Leikkaa taikina pieniksi liuskoiksi ja aseta ne ristikkäin täytteen päälle. Sivele
loput vatkatusta kananmunasta tasaisesti piirakan päälle.
Suomi 75
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 75
2018-04-06
5:50:43
Älykkäät valmistustoiminnot
Quiche lorraine -kinkkupiirakka
Ainekset
Ohjeet
• Taikina: 200 g vehnäjauhoja, 80 g voita, 1 kananmuna
• Täyte: 75 g kuutioitua, läskitöntä pekonia, 125 ml kermaa, 125 g crème
fraichea, 2 vatkattua kananmunaa, 100 g sveitsiläistä juustoraastetta, suolaa
ja pippuria
Tee taikina sekoittamalla jauhot, voi ja kananmuna keskenään kulhossa
pehmeäksi massaksi ja anna taikinan jäähtyä jääkaapissa 30 minuuttia. Kauli
taikina ja aseta se rasvattuun, piirakoille tarkoitettuun keramiikkavuokaan
(halkaisija 25 cm). Pistele pohjaa haarukalla. Sekoita kananmuna, kerma,
crème fraiche, juusto, suola ja pippuri keskenään. Kaada seos taikinan päälle
juuri ennen paistamista.
Hedelmämurut
Ainekset
Ohjeet
• Kuorrute: 200 g jauhoja, 100 g voita, 100 g sokeria, 2 g suolaa, 2 g
jauhettua kanelia
• Hedelmät: 600 g sekahedelmiä
Sekoita kaikki ainekset keskenään helposti murenevaksi seokseksi. Laita
sekahedelmät uunivuokaan ja ripottele muruset niiden päälle.
Älykkäät valmistustoiminnot
Kotitekoinen pizza
Ainekset
Ohjeet
• Pizzataikina: 300 g jauhoja, 7 g kuivahiivaa, 1 rkl oliiviöljyä, 200 ml
lämmintä vettä, 1 rkl sokeria ja suolaa
• Kuorrute: 400 g siivutettuja vihanneksia (munakoisoa, kesäkurpitsaa, sipulia,
tomaattia), 100 g kinkkua tai pekonia (pilkottuna), 100 g juustoraastetta
Kaada jauhot, hiiva, öljy, suola, sokeri ja lämmin vesi kulhoon ja sekoita,
kunnes tuloksena on kostea taikina. Vaivaa taikinaa sekoittimessa tai
käsin 5–10 minuuttia. Peitä kannella ja paista uunissa 30 minuuttia
35 °C:n lämpötilassa taikinan kohottamiseksi. Kauli taikina jauhoisella
pinnalla suorakulmion muotoon ja aseta pellille tai pizzapannuun.
Levitä tomaattipyreetä taikinan päälle ja asettele pyreen päälle kinkkua,
herkkusieniä, oliiveja ja tomaattia. Ripottele pinnalle tasaisesti juustoraastetta
ja paista.
76 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 76
2018-04-06
5:50:43
Paahdettu naudan ulkofilee
Ainekset
Ohjeet
1 kg naudan ulkofileetä, 5 g suolaa, 1 g pippuria, 3 g rosmariinia ja timjamia
Mausta liha suolalla, pippurilla ja rosmariinilla ja laita se jääkaappiin tunniksi.
Aseta uuniritilälle. Työnnä uuniin ja paista.
Burgundinpata
Ainekset
Ohjeet
1 kg painava naudan niskapala (käsiteltynä ja leikattuna 5 cm:n kokoisiksi
paloiksi), 100 g pekonia (leikattuna 1 cm:n levyisiksi nauhoiksi), 1 sipuli
(silputtuna), 2 valkosipulinkynttä (silputtuina), 1 lehtiselleri (pilkottuna), 200 g
herkkusieniä paksuina viipaleina, 200 ml punaviiniä, 100 ml lihalientä, 2 rkl
kasviöljyä, 1 rkl persiljaa, 1 rkl suolaa ja pippuria, jauhoja lihan pinnalle
ripotteluun
Mausta liha suolalla ja pippurilla ja ripottele päälle jauhoja. Ruskista
ruokaöljyssä keskilämmöllä kauttaaltaan. Lisää joukkoon viini ja lihaliemi ja
keitä. Kaada uunivuokaan. Lisää kaikki ainekset. Sekoita ja peitä kannella.
Paahdetut lampaankyljykset yrteillä höystettyinä
Ohjeet
Älykkäät valmistustoiminnot
Ainekset
1 kg lampaankyljyksiä (6 kpl), 4 suurta valkosipulinkynttä (murskattuina), 1 rkl
tuoretta timjamia (murskattuna), 1 rkl tuoretta rosmariinia (murskattuna), 2 rkl
suolaa, 2 rkl oliiviöljyä
Sekoita suola, valkosipuli, yrtit ja ruokaöljy keskenään ja lisää joukkoon
lampaanliha. Käännä lihaa ja jätä huoneenlämpöön vähintään 30 minuutiksi
tai tunniksi.
Porsaan kylkirivi
Ainekset
Ohjeet
2 porsaan kylkiluuriviä, 1 rkl mustaapippuria, 3 laakerinlehteä, 1 sipuli
(silputtuna), 3 valkosipulinkynttä (silputtuina), 85 g fariinisokeria, 3 rkl
worcesterkastiketta, 2 rkl tomaattipyreetä, 2 rkl oliiviöljyä
Tee grillikastike. Kuumenna öljy kasarissa ja lisää sipuli. Paista, kunnes
sipuli pehmenee, ja lisää muut ainekset. Pariloi, laske lämpöä ja anna kiehua
30 minuuttia, kunnes seos saostuu. Marinoi kylkiä grillikastikkeessa vähintään
30 minuuttia tai tunti.
Suomi 77
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 77
2018-04-06
5:50:43
Älykkäät valmistustoiminnot
Osso buco
Ainekset
Ohjeet
1,5 kg vasikanleikettä (4 kpl), 1/2 kuppia pilkottuja porkkanoita, 1/2 kuppia
pilkottua selleriä, 1 sipuli (silputtuna), 4 valkosipulinkynttä (silputtuina), 1 rkl
kuivattua timjamia tai oreganoa, 3/4 kupillista kuivaa valkoviiniä, 1 kupillinen
lihalientä, 2 rkl tomaattisosetta, suolaa ja pippuria, 3 rkl oliiviöljyä, 2 rkl
jauhoja ripotteluun, sekä gremolataa varten: 2 rkl persiljaa, 1 rkl raastettua
sitruunankuorta, 2 valkosipulinkynttä (murskattuina)
Mausta vasikanleikkeet suolalla ja pippurilla. Kääntele vasikanleikkeet
jauhoissa ja ravista ylimääräiset jauhot pois. Paista leikkeitä oliiviöljyssä
kuumalla pannulla molemmilta puolilta, kunnes ne ovat täysin ruskistuneet
(noin 5 minuuttia kummaltakin puolelta). Siirrä leikkeet lautaselle ja laittaa ne
syrjään. Kaada silputtu sipuli, porkkanat ja selleri paistinpannuun ja kypsennä
niitä 5 minuuttia säännöllisesti sekoittaen. Lisää valkosipuli ja timjami ja jatka
kypsennystä, kunnes vihannekset alkavat ruskistua (noin 10 minuuttia). Lisää
leikkeet pannulle ja kaada sekaan viini ja lihaliemi. Siirrä kiehauttamisen
jälkeen uuniin kypsymään.
Sekoita kaikki gremolatan ainekset. Tarjoile osso buco gremolatalla
höystettynä.
Älykkäät valmistustoiminnot
Rapeat, leivitetyt kalafileet
Ainekset
Ohjeet
4 paksua valkolihaisen kalan fileetä (turskaa, merianturaa tai tilapiaa),
1
/4 kupillista jauhoja, 1/3 kupillista maitoa, 2 kupillista korppujauhoja
Huuhtele kala ja kasta se maitoon. Kierittele jauhoissa ja kasta maitoon.
Kierittele korppujauhoissa. Ruiskuta uunipellille kasviöljyä, aseta kalat pellille
ja ruiskuta niiden päälle öljyä.
78 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 78
2018-04-06
5:50:43
Huolto
Puhdistaminen
VAROITUS
Lisätarvikkeet
• Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja
lisätarvikkeet ovat kylmiä.
• Älä käytä hankausaineita, kovia harjoja,
hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä
tai mitään muitakaan kuluttavia aineita.
Pese lisätarvikkeet aina käytön jälkeen
ja kuivaa ne pyyhkeellä. Poista pinttynyt
lika upottamalla lisätarvikkeet lämpimään
saippuaveteen n. 30 minuutiksi ennen niiden
puhdistamista.
Uunin sisäosat
Katalyysiemaloitu pinta (vain soveltuvissa
malleissa)
• Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta
tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen
puhdistukseen.
• Älä pese luukun tiivistettä käsin.
• Käytä tavallisia uuninpuhdistusaineita, jotta
emalipinnat eivät vaurioituisi.
• Käytä uunien erikoispuhdistusaineita
pinttyneeseen likaan.
Ulkopinnat
Huolto
Puhdista uunin ulkopinnat, esimerkiksi
luukku, kahva ja näyttö, puhtaalla liinalla ja
joko miedolla pesuaineella tai lämpimällä
saippuavedellä ja kuivaa pinnat talouspaperilla
tai kuivalla pyyhkeellä.
Laitteen ulkopinnoille ja erityisesti sen
kahvan ympärille saattaa kertyä rasvaa ja
likaa laitteesta tulevan kuuman ilman vuoksi.
Suosittelemme puhdistamaan kahvan jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Laitteen irrotettavat osat on päällystetty
tummanharmaalla katalyysiemalilla. Ne voivat
likaantua kiertoilmatilassa ilman mukana
liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Tällainen lika
kuitenkin palaa pois 200 asteessa ja sitä
korkeammissa lämpötiloissa.
1. Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.
2. Puhdista uunin sisäosat.
3. Valitse kiertoilmatila enimmäislämpötilalla
ja käytä ohjelmaa tunnin ajan.
Suomi 79
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 79
2018-04-06
5:50:44
Huolto
Luukku
Uunin luukkua ei saa irrottaa muutoin kuin sen puhdistamista varten. Irrota luukku puhdistamista
varten noudattamalla näitä ohjeita.
VAROITUS
Luukku on painava.
1. Avaa luukku ja avaa molempien saranoiden
vivut.
2. Sulje luukkua noin 70 astetta. Kannattele
luukkua molemmin käsin sen reunoilta ja
nosta ja vedä sitä ylöspäin, kunnes saranat
irtoavat paikoiltaan.
3. Puhdista luukku saippuavedellä ja puhtaalla
liinalla.
Huolto
4. Kun olet valmis, aseta luukku takaisin
paikoilleen noudattamalla yllä olevien
ohjeiden vaiheita 1 ja 2 päinvastaisessa
järjestyksessä. Varmista, että molempien
puolien vivut ovat kiinni saranoissa.
80 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 80
2018-04-06
5:50:44
Luukun lasi
Uunin luukussa on mallista riippuen 3-4 päällekkäistä lasilevyä. Luukun lasia ei saa irrottaa muutoin
kuin sen puhdistamista varten. Irrota luukun lasi puhdistamista varten noudattamalla näitä ohjeita.
1. Poista vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit
ruuvimeisselillä.
2. Irrota suojukset nuolen osoittamassa
suunnassa.
3. Irrota ensimmäinen lasilevy luukusta.
01
4. Irrota toinen lasilevy luukusta nuolen
osoittamassa suunnassa.
Huolto
02
Suomi 81
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 81
2018-04-06
5:50:44
Huolto
5. Irrota kolmas lasilevy luukusta nuolen
osoittamassa suunnassa.
6. Puhdista lasit saippuavedellä ja puhtaalla
liinalla.
03
02
03
01
7. Kun olet valmis, kiinnitä lasilevyt takaisin
paikoilleen seuraavasti:
• Paikanna kuvassa näytetyt saranat. Aseta
lasilevy 3 kiinnikkeen 1 alle, lasilevy 2
kiinnikkeiden 1 ja 2 väliin, ja lasilevy 1
kiinnikkeeseen 3 tässä järjestyksessä.
Varmista, että lasilevyjen painettu pinta
osoittaa sisäänpäin.
HUOMIO
Arkin oikean puolen tunnistat ”PYRO”-merkistä
jokaisen arkin kulmassa.
01 Kiinnike 1
02 Kiinnike 2
03 Kiinnike 3
Oikea suunta: PYRO-**-**
Väärä suunta: **-**-ORYP
Huolto
8. Kun olet asettanut lasilevyn 2 paikoilleen,
paina lasin kiinnikkeet alas ja varmista, että
ne pitävät levyn kunnolla paikoillaan.
9. Aseta suojukset takaisin paikoilleen
noudattamalla ohjeiden vaiheita 1 ja 2
päinvastaisessa järjestyksessä.
VAROITUS
Varmista, että lasilevyt asennetaan oikein, jottei
lämpö pääsisi pakenemaan uunista.
82 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 82
2018-04-06
5:50:45
Vedenkeräin
Vedenkeräin kerää itseensä valmistuksen
aikana syntyneen ylimääräisen kosteuden ja
ruoantähteet. Tyhjennä ja puhdista vedenkeräin
säännöllisesti.
VAROITUS
01
Jos havaitset vuodon vedenkeräimessä, ota
yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
01 Vedenkeräin
Sivuohjaimet (vain soveltuvissa malleissa)
1. Paina vasemmanpuoleisen sivuohjaimen
ylärimaa ja alenna ohjainta n. 45 astetta.
Huolto
2. Vedä vasemmanpuoleisen sivuohjaimen
alarimaa ja irrota ohjain.
3. Irrota oikeanpuoleinen sivuohjain samalla
tavoin.
4. Puhdista molemmat sivuohjaimet.
5. Kun olet valmis, aseta sivuohjaimet
takaisin paikoilleen toistamalla yllä olevien
ohjeiden vaiheet 1 ja 2 päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOM.
Uuni toimii, vaikka sivuohjaimet ja ritilät eivät
ole paikoillaan.
Suomi 83
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 83
2018-04-06
5:50:45
Huolto
Teleskooppiohjaimet (vain soveltuvissa malleissa)
1. Paina vasemmanpuoleisen sivuohjaimen
kiskon yläosaa varovasti ja irrota ohjain
nuolen osoittamassa suunnassa.
2. Irrota oikeanpuoleinen kisko toistamalla
yllä mainittu toimenpide oikeassa
sivuohjaimessa.
3. Puhdista vasemman- ja oikeanpuoleiset
teleskooppiohjaimet saippuavedellä ja
liinalla.
4. Kun olet puhdistanut teleskooppiohjaimet,
kiinnitä ne takaisin paikoilleen toistamalla
yllä olevien ohjeiden vaiheet 1 ja 2
päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että kiskojen etu- ja
takakiinnikkeet kiinnittyvät sivuohjaimiin.
HUOM.
• Suosittelemme käyttämään
teleskooppiohjainta sivuohjaimen tasolla 3.
Huolto
01
02
01 Etuosa
02 Takaosa
84 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 84
2018-04-06
5:50:46
Vaihtaminen
Lamput
1. Irrota lasikupu kääntämällä sitä
vastapäivään.
2. Vaihda uunin valo.
3. Puhdista lasikupu.
4. Kun olet valmis, aseta lasikupu takaisin
paikoilleen toistamalla yllä olevien ohjeiden
vaihe 1 käänteisesti.
VAROITUS
• Sammuta uuni ja irrota sen virtajohto
pistorasiasta, ennen kuin vaihdat lampun.
• Käytä vain sellaisia 25–40 W:n / 220–
240 V:n lamppuja, jotka kestävät 300 asteen
kuumuutta. Voit ostaa hyväksytyntyyppisiä
lamppuja Samsungin huollosta.
• Käsittele halogeenilamppua aina
kuivalla liinalla. Näin lamppu ei likaannu
sormenjälkien tai hikoilun vuoksi.
Likaantuminen lyhentää lampun käyttöikää.
Huolto
Suomi 85
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 85
2018-04-06
5:50:46
Vianmääritys
Tarkistettavat kohdat
Jos uunin käytössä on ongelmia, tarkista ensin alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä annettuja
ratkaisuehdotuksia. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
Ongelma
Syy
Toimenpide
Vianmääritys
Painikkeita ei voi painaa
kunnolla.
• Painikkeiden välissä on likaa.
• Kosketusnäytöllinen malli:
laitteen ulkopinnalla on
kosteutta.
• Lukitustoiminto on käytössä.
• Poista lika ja yritä uudelleen.
• Poista kosteus ja yritä
uudelleen.
• Tarkista, onko lukitustoiminto
käytössä.
Aikaa ei näytetä.
• Virransyöttö on katkaistu.
• Tarkista, tuleeko laitteeseen
virtaa.
Uuni ei toimi.
• Virransyöttö on katkaistu.
• Tarkista, tuleeko laitteeseen
virtaa.
Uuni lakkaa toimimasta
kesken käytön.
• Virtajohto on irrotettu
pistorasiasta.
• Kytke virta uudelleen käyttöön.
Uuni sammuu käytön
aikana.
• Valmistus on kestänyt pitkään.
• Puhallin ei toimi.
• Uuni on asennettu paikkaan,
jonka ilmanvaihto ei ole
riittävä.
• Samassa pistorasiassa on
useita pistokkeita.
• Anna uunin jäähtyä, jos se on
ollut käytössä pitkään.
• Kuuntele, onko puhallin
käynnissä.
• Jätä laitteen ympärille
asennusoppaassa mainitut
ilmanvaihtoraot.
• Käytä yhtä pistoketta.
Uuniin ei tule virtaa.
• Virransyöttö on katkaistu.
• Tarkista, tuleeko laitteeseen
virtaa.
Uunin ulkopinta
kuumenee liikaa käytön
aikana.
• Uuni on asennettu paikkaan,
jonka ilmanvaihto ei ole
riittävä.
• Jätä laitteen ympärille
asennusoppaassa mainitut
ilmanvaihtoraot.
Luukku ei aukea
kunnolla.
• Luukun ja laitteen
rungon väliin on päässyt
ruoantähteitä.
• Puhdista uuni hyvin ja avaa
luukku uudelleen.
86 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 86
2018-04-06
5:50:46
Ongelma
Syy
Toimenpide
• Lamppu syttyy ja sammuu.
• Lampun pinnalle on päässyt
likaa valmistuksen aikana.
• Lamppu sammuu
virransäästösyistä
automaattisesti tietyn ajan
kuluttua. Voit sytyttää sen
uudelleen painamalla Uunin
valo -painiketta.
• Puhdista uunin sisätilat ja
tarkista, ratkesiko ongelma.
Laitteesta vuotaa sähköä.
• Virransyöttöä ei ole
maadoitettu oikein.
• Pistorasiaa ei ole maadoitettu.
• Varmista, että virransyöttö on
maadoitettu oikein.
Laitteesta tippuu vettä.
• Anna uunin jäähtyä ja
pyyhi neste pois kuivalla
tiskipyyhkeellä.
Uuniin jää vettä.
• Laitteeseen saattaa
valmistettavasta ruoasta
riippuen kertyä nestettä
tai höyryä. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
Kirkkaus uunin sisällä
vaihtelee.
• Kirkkaus vaihtelee
tehonmuutosten mukaisesti.
• Tehonmuutokset valmistuksen
aikana eivät ole vikoja, joten
tästä ei tarvitse huolestua.
Valmistus on päättynyt,
mutta puhallin toimii
edelleen.
• Puhallin toimii automaattisesti
jonkin aikaa uunin sisätilojen
tuulettamiseksi.
• Tämä ei ole toimintahäiriö, joten
tästä ei tarvitse huolestua.
Uuni ei kuumene.
• Luukku on auki.
• Uunin ohjausasetuksia ei ole
tehty oikein.
• Sulake on palanut tai
suojakytkin lauennut.
• Sulje luukku ja käynnistä laite
uudelleen.
• Nollaa uunin asetukset uunin
toimintoja kuvaavassa luvussa
kerrotulla tavalla.
• Vaihda sulake tai vapauta
suojakytkin. Jos tämä toistuu,
ota yhteyttä sähköasentajaan.
Luukussa olevasta
murtumasta pääsee
höyryä.
Vianmääritys
Sisävalo on himmeä tai
se ei pala lainkaan.
Suomi 87
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 87
2018-04-06
5:50:46
Vianmääritys
Ongelma
Syy
Toimenpide
Vianmääritys
Uunista tulee savua
käytön aikana.
• Kyseessä on ensimmäinen
käyttökerta.
• Lämmittimessä on ruokaa.
• Lämmittimestä saattaa tulla
savua uunin ensimmäisellä
käyttökerralla. Tämä ei ole
toimintahäiriö, ja näin ei tulisi
käydä enää 2–3 käyttökerran
jälkeen.
• Anna uunin jäähtyä riittävästi ja
poista lämmittimeen tarttunut
ruoka.
Uunin käytön aikana
tuntuu palaneen muovin
hajua.
• Uunissa on muovinen tai muu
sellainen astia, joka ei kestä
kuumuutta.
• Käytä korkeisiin lämpötiloihin
tarkoitettuja lasiastioita.
Uuni ei kypsennä ruokaa
kunnolla.
• Luukkua on auottu usein
valmistuksen aikana.
• Älä avaa luukkua liian usein,
paitsi jos valmistat sellaista
ruokaa, jota on käännettävä. Jos
availet luukkua jatkuvasti, uunin
sisälämpötila laskee ja tämä voi
vaikuttaa lopputulokseen.
Höyrytyksen aikana
kuuluu kiehuvan veden
poreilua.
• Tämä johtuu siitä, että
höyrylämmitin lämmittää
vettä.
• Tämä ei ole toimintahäiriö, joten
tästä ei tarvitse huolestua.
Höyrytys ei toimi.
• Vesisäiliössä ei ole vettä.
• Lisää vettä vesisäiliöön ja yritä
uudelleen.
Laite kuumenee
pyrolyysipuhdistuksen
aikana.
• Tämä johtuu siitä, että
pyrolyysipuhdistuksessa
käytetään korkeita lämpötiloja.
• Tämä ei ole toimintahäiriö, joten
tästä ei tarvitse huolestua.
Pyrolyysipuhdistuksen
aikana tuntuu
palaneenhajua.
• Pyrolyysipuhdistuksessa
käytetään korkeita
lämpötiloja, joten sen aikana
saattaa tuntua palaneiden
ruoantähteiden hajua.
• Tämä ei ole toimintahäiriö, joten
tästä ei tarvitse huolestua.
Höyrypuhdistus ei toimi.
• Tämä johtuu siitä, että
lämpötila on liian korkea.
• Anna uunin jäähtyä ja käytä
toimintoa sen jälkeen.
88 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 88
2018-04-06
5:50:46
Näyttökoodit
Jos uuni ei toimi oikein, näyttöpaneelissa saatetaan näyttää jokin koodi. Tarkista alla olevan taulukon
tiedot ja kokeile siinä annettuja ratkaisuehdotuksia.
Koodi
C-d1
Merkitys
Toimenpide
Luukun lukituksessa on vikaa
C-20
C-21
C-22
Tunnistimessa on vikaa
C-23
C-F1
C-70
C-72
C-F0
Tämä näytetään vain EEPROMin luku- ja
kirjoitustoimintojen aikana
Höyrytykseen liittyvät ongelmat
Sammuta uuni ja käynnistä se
uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
katkaise virransyöttö täysin vähintään
30 sekunniksi ja kytke virta uudelleen
käyttöön.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Piirilevyn ja alipiirilevyn välinen tiedonsiirto
ei onnistu
C-d0
Painikeongelma
Tämä näytetään, kun painiketta pidetään
painettuna jonkin aikaa.
Puhdista painikkeet ja varmista, että
niissä tai niiden lähettyvillä ei ole
vettä. Sammuta uuni ja yritä uudelleen.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
lähimpään Samsungin huoltoon.
S-01
Turvakatkaisu
Uuni on ollut pitkään käytössä tietyssä
lämpötilassa.
• Alle 105 °C: 16 tuntia
• 105–240 °C: 8 tuntia
• 245 °C – enimmäislämpötila: 4 tuntia
Kyseessä ei ole vika. Sammuta ja
tyhjennä uuni. Yritä sen jälkeen
uudelleen tavalliseen tapaan.
C-F2
Vianmääritys
Tämä näytetään, kun kosketus-IC:n ja päätai ali-MiCOM-releen välillä on jatkuva
tiedonsiirto-ongelma
Sammuta uuni ja käynnistä se
uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
katkaise virransyöttö täysin vähintään
30 sekunniksi ja kytke virta uudelleen
käyttöön.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Suomi 89
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 89
2018-04-06
5:50:46
Liite
Laitteen tekniset tiedot
SAMSUNG
SAMSUNG
NV73J9770RS
Mallitunniste
81,4
Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi (EEI cavity)
A+
Uunin sisätilan energiatehokkuusluokka
Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen
sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/
alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia)
(EC electric cavity)
0,95 kWh/ohjelma
Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen
sähkölämmitteisen uusin pesässä kypsennysjakson ajan
kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia)
(EC electric cavity)
0,70 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)
Kunkin pesän tilavuus (V)
Uunin tyyppi
Laitteen massa (M)
1
Sähkö
73 l
Kalusteuuni
45,9 kg
Tiedot on määritelty standardin EN 60350-1, EN 50564 ja komission asetusten (EU) nro 65/2014,
(EU) nro 66/2014.
Virransäästövinkit
• Uunin luukku tulee pitää kiinni paistamisen
aikana muutoin kuin ruokaa käännettäessä.
Älä avaa luukkua usein paistamisen aikana,
jotta uunin lämpötila pysyisi tasaisena ja
sähköä säästyisi.
• Suunnittele uunin käyttö etukäteen, jotta
uunin virtaa ei tarvitsisi katkaista eri ruokien
paistamisen välillä, jotta sähköä säästyisi
ja jotta uunin uudelleenlämmittämiseen ei
tarvitsisi käyttää aikaa.
• Jos valmistusaika on yli 30 minuuttia,
uunin virta voidaan sähkön säästämiseksi
katkaista 5–10 minuuttia ennen valmistusajan
loppumista. Jälkilämpö viimeistelee paiston.
• Paista enemmän kuin yksi ruoka kerrallaan
aina, kun mahdollista.
Liite
90 Suomi
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 90
2018-04-06
5:50:46
Muistiinpanoja
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 91
2018-04-06
5:50:46
KYSYMYKSET JA KOMMENTIT
MAA
SOITA
TAI KÄY OSOITTEESSA
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613D-05
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 92
2018-04-06
5:50:46
Indbygningsovn
Bruger- og installationsvejledning
NV73J9770RS
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-04-06
5:50:53
Indhold
Indhold
Brug af denne brugervejledning
4
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
4
Sikkerhedsvejledning
5
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Funktionen til automatisk energibesparelse
5
9
9
Installation
10
Indeholdte dele
10
Strømtilslutning12
Montering i skab
13
Før du går i gang
16
Startindstillinger16
Luft fra ny ovn
17
Smart sikkerhedsmekanisme
17
Glat dørlukning (blid, sikker og stille)
17
Tilbehør18
Mekanisk lås
20
Vandbakke21
Brug
22
Betjeningspanel22
Almindelige indstillinger
24
Ovnfunktion28
Specialfunktioner33
Automatisk tilberedning
35
Køkkenchefens opskrift
36
Favoritter37
Timer40
Rengøring41
Indstillinger46
Hjælp48
2 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-04-06
5:50:53
Smart tilberedning
49
Vedligeholdelse
Indhold
Manuel tilberedning
49
Programmer til automatisk tilberedning
58
Specialfunktioner70
Testmåltider72
Samling af ofte anvendte opskrifter fra automatisk tilberedning
74
79
Rengøring79
Udskiftning85
Fejlfinding
86
Kontrolpunkter86
Informationskoder89
Tillæg
90
Produktdataark90
Dansk 3
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-04-06
5:50:53
Brug af denne brugervejledning
Brug af denne brugervejledning
Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra SAMSUNG.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner, der hjælper dig
med at bruge og vedligeholde dit apparat.
Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme den til
fremtidig brug.
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig personskade, død og/eller tingsskade.
FORSIGTIG
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre personskade og/eller tingsskade.
BEMÆRK
Nyttige tip, anbefalinger eller oplysninger til optimal brug af produktet.
4 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-04-06
5:50:53
Sikkerhedsvejledning
Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er ansvarlig for at
tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL
Sikkerhedsvejledning
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden,
medmindre de har fået oplæring eller instruktion vedrørende brug af apparatet af
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
Frakoblingsanordningen skal monteres på det faste kabel i overensstemmelse
med installationsbestemmelserne.
Det skal være muligt at koble apparatet fra strømforsyningen efter installationen.
Strømmen kan tages fra ved, at der er adgang til stikket eller ved at montere en
afbryder på den faste kabelføring i henhold til regler for kabelføring.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, et
serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
Den angivne metode til fastgørelse må ikke afhænge af brug af klæbemidler, da
disse ikke betragtes som pålidelige fastgørelsesmidler.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte
fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og
viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af
apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.
Hold ovnen og dets kabel uden for rækkevidde af børn under 8 år.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre
varmeelementerne inde i ovnen.
Dansk 5
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-04-06
5:50:53
Sikkerhedsvejledning
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. Mindre børn bør
holdes på afstand.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af
glasset i ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset
splintres.
Sikkerhedsvejledning
Hvis dette apparat har en rensefunktion, skal overskydende spild fjernes inden
rengøring, og alle køkkenredskaber skal fjernes fra ovnen under damprengøring
eller selvrensning. Rengøringsfunktionen afhænger af model.
Hvis dette apparat har en rensefunktion, kan overflader under rensning blive
varmere end normalt, og børn skal holdes borte. Rengøringsfunktionen afhænger
af model.
Brug kun den temperatursensor, der anbefales til denne ovn. (Kun model med
stegetermometer)
En damprenser ikke må anvendes.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå
risikoen for elektrisk stød.
Apparatet må ikke installeres bag en pyntedør på grund af risiko for
overophedning.
ADVARSEL: Udstyret og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær
opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne. Børn på under 8 år skal holdes
på afstand, hvis de ikke er under konstant overvågning.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En kortvarig
tilberedningsproces skal overvåges uafbrudt.
Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i brug.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være høj, når apparatet
er i brug. Overfladerne kan blive varme under brug.
6 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-04-06
5:50:53
Sæt risten på plads med de
udstikkende dele (stoppere på begge
sider) mod fronten, så risten støtter
hvilestillingen ved stor belastning.
Sikkerhedsvejledning
FORSIGTIG
Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.
Dette udstyr må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret elinstallatør.
I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.
Reparationer må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. Forkert reparation kan medføre alvorlige
skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et Samsung-servicecenter eller din
forhandler.
Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug aldrig fordelerdåser
eller forlængerledninger.
Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
Hvis dette udstyr har en funktion til damptilberedning må ovnen ikke bruges, hvis
vandforsyningsbeholderen er beskadiget. (Kun model med dampfunktion)
Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det nærmeste
servicecenter. (Kun model med dampfunktion)
Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
Under brug bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør ikke ved ovnens
varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.
Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang tid.
Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper hurtigt ud.
Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje temperaturer, og der
kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af ovnen.
Dansk 7
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-04-06
5:50:53
Sikkerhedsvejledning
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
Børn bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en bageform, kan
denne deformeres pga. store temperaturændringer.
Hæld ikke vand i bunden af ovnen, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.
Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
Sikkerhedsvejledning
Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser på den.
Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det kan medføre beskadigelse af emaljeoverfladen og give
dårlige resultater med madlavningen.
Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade.
Ved tilberedning af ”fugtige” kager, bør du anvende en bradepande.
Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i døren eller få fingrene i
klemme i den.
Du må ikke træde på, læne dig over, sidde på eller anbringe tunge genstande på lågen.
Brug ikke unødvendig kraft, når du åbner lågen.
ADVARSEL: Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom tilberedningen er færdig.
ADVARSEL: Lad ikke lågen være åben, når ovnen er tændt.
8 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-04-06
5:50:53
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Sikkerhedsvejledning
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at
produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel)
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt
levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller
miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og
indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser,
der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Funktionen til automatisk energibesparelse
• Hvis brugeren ikke foretager sig noget i et vist tidsrum, mens ovnen kører, holder den op med at køre
og går i standbytilstand.
• Lys: Under tilberedning kan du slukke for ovnlyset ved at trykke på knappen ’Ovnlys’. For at spare strøm
slukkes ovnlyset et par minutter, efter at tilberedningsprogrammet er startet.
Dansk 9
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-04-06
5:50:53
Installation
ADVARSEL
Denne ovn skal tilsluttes af en kvalificeret elektriker. Installatøren er ansvarlig for at slutte ovnen til
strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter i området.
Indeholdte dele
Sørg for, at alle dele og alt tilbehør er i produktemballagen. Hvis der opstår problemer
med ovnen eller tilbehør, skal du kontakte et lokalt Samsung-kundecenter eller
forhandleren.
Ovn - Overblik
Installation
01
02
03
04
01 Betjeningspanel
02 Lågehåndtag
03 Vandbakke
04 Låge
10 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-04-06
5:50:53
Tilbehør
Ovnen kan fås med forskelligt tilbehør til tilberedning af forskellige typer madvarer.
Ristindsats *
Bageplade *
Universalplade *
Ekstra dyb plade *
Grillspyd *
Grillspyd og kødholder *
Teleskopskinne *
Stegetermometer *
Installation
Rist
BEMÆRK
Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.
Dansk 11
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-04-06
5:50:54
Installation
Strømtilslutning
L
N
01 02 03
Installation
01 BRUN eller SORT
02 BLÅ eller HVID
03 GUL og GRØN
Slut ovnen til en stikkontakt. Hvis der ikke er en
tilgængelig stikkontakt pga. strømbegrænsninger,
kan du bruge en flerpolet lastadskiller (med
mindst 3 mm's mellemrum) for at opfylde
sikkerhedsforskrifterne. Brug en tilstrækkelig lang
strømledning, der understøtter specifikationen
H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5~2,5 mm².
Mærkestrøm (A)
Minimum
tværsnitsareal
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Tjek udgangsspecifikationerne på labelen, der er
fastgjort på ovnen.
Åbn ovnens bagdæksel med en skruetrækker,
og fjern skruerne på ledningsklemmen. Slut
derefter strømledningerne til de relevante
ledningsforbindelser.
( )-terminalen er beregnet til jordforbindelse.
Tilslut først de gule og grønne ledninger (jording),
som skal være længere end de andre. Hvis du
bruger en almindelig stikkontakt, skal det være
muligt at komme til stikket, efter at ovnen er
installeret. Samsung er ikke ansvarlig for uheld,
der er forårsaget af manglende eller fejlagtig
jording.
ADVARSEL
Undgå at træde på eller sno ledningerne under
monteringen, og sørg for, at de ikke er nærheden
af varmeudledende dele af ovnen.
12 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-04-06
5:50:54
Montering i skab
Hvis ovnen skal monteres i et indbygningsskab, skal skabets plastikoverflader og dele med bindemiddel
være varmeresistente op til 90 °C. Samsung er ikke ansvarlig for skader på møbler, der er opstået som
følge af varmeudledning fra ovnen.
Ovnen skal være korrekt ventileret. Der skal være en ventilationsåbning på ca. 50 mm mellem den
nederste hylde i skabet og bagvæggen. Hvis du monterer ovnen under et komfur, skal du følge
monteringsvejledningen for komfuret.
Nødvendige mål ved montering
Ovn (mm)
B
C
A
E
L
K
G
F
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Installation
D
A
J
H
I
A
Indbygningsskab (mm)
B
C
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
BEMÆRK
E
Det indbyggede skab skal have ventilatorer (E) for
at ventilere varme og cirkulere luften.
Dansk 13
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-04-06
5:50:55
Installation
Skab under vask (mm)
A
B
D
C
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
BEMÆRK
Det indbyggede skab skal have ventilatorer (D) for
at ventilere varme og cirkulere luften.
Installation af ovnen
Installation
Sørg for, at der er et mellemrum (A) på mindst
5 mm mellem ovnen og skabets sider.
A
B
Sørg for, der er et mellemrum (B) på mindst 3 mm,
så døren åbner og lukker glat.
14 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-04-06
5:50:55
Skub ovnen ind i skabet, og fastgør ovnen
ordentligt på begge sider med 2 skruer.
Installation
Når monteringen er udført, skal du fjerne
beskyttelsesfilmen, tape og andet emballage, og
tage det medfølgende tilbehør ud af ovnen. Hvis
ovnen skal fjernes fra skabet, skal du først afbryde
strømmen til ovnen og fjerne de 2 skruer på
begge sider af ovnen.
ADVARSEL
Der skal være ventilation omkring ovnen for at
sikre normal drift. Ventilationsåbninger må aldrig
blokeres.
BEMÆRK
Forskellige ovnmodeller ser forskellige ud.
Dansk 15
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-04-06
5:50:55
Før du går i gang
Startindstillinger
Første gang du tænder for ovnen, får du vist velkomstskærmen med Samsungs logo. Følg vejledningen på
skærmen for at udføre startindstillingerne. Du kan ændre startindstillingerne senere fra skærmen Indstillinger.
TRIN 1. Sprog
Vælg et foretrukket menusprog.
1. Vælg et sprog.
2. Tryk på OK.
English (UK)
Français
Nederlands
OK
TRIN 2. Tid
Indstil tid
Før du går i gang
12 : 00
OK
Angiv det aktuelle klokkeslæt.
1. Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen.
2. Brug det numeriske tastatur til at angive hvert
tidselement (time og minut).
3. Tryk på OK.
Tryk på
skærm.
for at vende tilbage til den forrige
TRIN 3. Automatisk opdatering
Automatisk opdatering
Funktionen Automatisk opdatering opdaterer automatisk softwaren for at
forbedre ydelsen eller for at rette fejl ved at kommunikere med opdateringsserveren.
Hvis du accepterer denne indstilling, anses det for en aftale om at køre funktionen
Automatisk opdatering. Når softwaren er opdateret, er nogle softwarefunktioner måske
ikke tilgængelige. Det afhænger af opdateringen.
OK
ON
Aktivér automatisk opdatering for altid at holde
ovnen opdateret.
1. Tryk på ON for at aktivere, eller på OFF for at
deaktivere automatisk opdatering.
2. Tryk på OK.
Tryk på
skærm.
for at vende tilbage til den forrige
BEMÆRK
Derefter vises menuskærmen.
BEMÆRK
AUTO
Ovnfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tilberedning
Køkkenchefens
opskrift
Hvis menuskærmen vises ved den første brug,
kan du udføre de indledende indstillinger (Sprog/
Tid/Automatisk opdatering) ved at se i afsnittet
Indstillinger.
16 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-04-06
5:50:56
Luft fra ny ovn
Før du bruger ovnen første gang, skal den rengøres for at fjerne lugten af ny ovn.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Kør ovnen med varmluft 200 °C eller ved almindelig varme på 200 °C i en time. På denne måde
fjernes alle eventuelle produktionsrester i ovnen.
3. Sluk ovnen bagefter.
Smart sikkerhedsmekanisme
Hvis du åbner døren, mens ovnen er i drift, tændes ovnlyset, og både blæseren og varmeelementerne
deaktiveres. Dette sker for at forhindre fysiske skader, som f.eks. forbrændinger, og for at undgå
unødvendigt energispild. Når dette sker, skal du blot lukke døren, hvorefter ovnen fortsætter med at
fungere normalt, fordi dette ikke er et problem med systemet.
Før du går i gang
Glat dørlukning (blid, sikker og stille)
Samsungs indbygningsovn indeholder en glat dørlukning, der blidt, sikkert og stille lukker døren.
Ved lukning af døren fanger de specialdesignede hængsler døren et par centimeter før den endelige
position. Dette er det perfekte touch for forøget komfort, så døren kan lukkes stille og blidt.
(Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af ovnmodellen.)
Lågen lukker langsomt ved omkring 15 grader og
er fuldstændigt lukket i løbet af ca. 5 sekunder.
Dansk 17
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-04-06
5:50:56
Før du går i gang
Tilbehør
Første gang du skal bruge tilbehøret, skal du rengøre det grundigt med varmt vand, opvaskemiddel og en
tør, ren klud.
05
04
03
02
01
01 Rille 1
02 Rille 2
03 Rille 3
04 Rille 4
• Indsæt tilbehøret på den korrekte placering i
ovnen.
• Sørg for, at der er mindst 1 cm afstand mellem
tilbehør og bunden af ovnen og mellem
tilbehøret og andet tilbehør.
• Vær forsigtig, når du tager måltider og/eller
tilbehør ud af ovnen. Varme måltider eller
tilbehør kan give forbrænding.
• Tilbehør kan blive deformeret, når det udsættes
for varme. Når det er afkølet, genvinder det sin
oprindelige form og sit oprindelige udseende.
Før du går i gang
05 Rille 5
Grundlæggende brug
For at opnå de bedste resultater skal du sætte dig ind i, hvordan du bruger det forskellige tilbehør.
Rist
Risten er beregnet til grill og stegning. Sæt trådristen på plads med de
udstikkende dele (stoppere på begge sider) mod fronten
Ristindsats *
Ristindsatsen kan anvendes sammen med pladen og forhindrer, at der
drypper væsker ned på ovnens bund.
Bageplade *
Bageplade (dybde: 20 mm) bruges til at bage kager, småkager og andet
bagværk. Vend den skrå kant fremad.
Universalplade *
Universalpladen (dybde: 30 mm) bruges til bagning og stegning. Brug
ristindsatsen til at forhindre, at der drypper væske ned på ovnens bund.
Vend den skrå kant fremad.
Ekstra dyb plade *
Ekstra dyb plade (dybde: 50 mm) bruges til stegning med eller uden
ristindsats. Vend den skrå kant fremad.
Grillspyd *
Grillspyddet anvendes til grilning af fødevarer, f.eks. kylling. Brug kun
grillspyddet i enkelttilstand i rille 4, hvor adapteren til grillspyddet er
tilgængelig. Skru håndtaget af for at fjerne det under grilning.
18 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-04-06
5:50:56
Anbring pladen i risterille 1 for at opsamle stegesaft, eller i bunden af
ovnen, hvis du tilbereder store mængder kød. Det anbefales at bruge
grillspyd til kød, der vejer mindre end 1,5 kg.
1. Sæt grillspyddet i kødet. Skru håndtaget mod den stumpe ende for
bedre at kunne indsætte grillspyddet.
2. Læg forkogte kartofler og grøntsager omkring kødet.
3. Anbring stativet i midterste position med “V”-formen fremad. Placer
spyddet i stativet med den spidse ende bagud, og skub blidt, indtil
spyddets spids går ind i drejemekanismen bagest i ovnen. Spyddets
stumpe ende skal hvile på “V”-formen. (Spyddet har to små hanke, der
skal være tættest på ovnlågen for at forhindre, at spyddet går fremad.
Hankene fungerer også som greb på håndtaget).
4. Skru håndtaget af før tilberedningen startes.
5. Efter tilberedningen skal du skrue håndtaget på for lettere at fjerne
spyddet fra stativet.
Teleskopskinner *
Brug teleskopskinnepladen til at indsætte pladen på følgende måde:
1. Træk skinnepladen ud af ovnen.
2. Anbring pladen på skinnepladen, og skub skinnepladen ind i ovnen.
3. Luk ovnlågen.
Stegetermometer *
Stegetermometeret måler den indvendige temperatur i det kød, der
tilberedes. Anvend kun det stegetermometer, der følger med ovnen.
Før du går i gang
Grillspyd og kødholder *
BEMÆRK
Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.
Dansk 19
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-04-06
5:50:57
Før du går i gang
Mekanisk lås
Montering
1. Sæt den tynde del (A) af den mekaniske lås
ind i den tilsvarende spalte på håndtagslåsen
som vist.
2. Spænd skruen på håndtagslåsen.
A
Før du går i gang
Afmontering
• Løsn og fjern skruen fra håndtagslåsen.
Lås/lås op
• Åbn lågen ved at løfte håndtagslåsen let, så
lågen låses op. Åbn derefter lågen.
• Lås lågen ved blot at lukke lågen. Den
mekaniske lås låser automatisk lågen.
20 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-04-06
5:50:57
Vandbakke
Vandskuffen er beregnet til dampfunktioner. Fyld den med vand før damptilberedning.
1. Vandbakken er placeret i øverste højre hjørne.
Skub bakken ind for at åbne og fjerne den.
Før du går i gang
2. Åbn bakkens låg, og påfyld bakken med
500 ml postevand.
3. Luk låget, og skub bakken ind igen.
BEMÆRK
Undgå at overskride maks.-strengen.
BEMÆRK
A
Sørg for at lukke det øverste rum (A) i
vandbakken, inden du bruger ovnen.
Dansk 21
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-04-06
5:50:57
Brug
Ovnen indeholder menuer på øverste niveau, der dækker alle aspekter af brug og vedligeholdelse
af ovnen. Herfra kan du åbne alle tilberedningstilstande, indstillinger og avancerede funktioner eller
indstillinger.
Betjeningspanel
Frontpanelet fås i en lang række forskellige materialer og farver. Af hensyn til forbedring af kvaliteten kan
ovnens faktiske udseende ændres uden varsel.
01
02
03
04
05
Brug
01 Strøm
Tryk for at tænde ovnen Hold inde i 1 sekund for at slukke den.
Hvis berøringsfunktionen ikke fungerer som den skal, eller hvis der er
tom skærm (systemet er nede), skal du holde nede i 7 sekunder for at
genstarte ovnen.
02 Menu
Tryk for at få vist 10 menuer på øverste niveau:
Ovnfunktion, Specialfunktioner, Køkkenchefens opskrift, Automatisk
tilberedning, Favoritter, Rengøring, Timer, Smart kontrol, Indstillinger
og Hjælp.
03 Berøringsaktiveret
display
Du kan stryge for at navigere gennem menuerne og trykke for at
vælge et ønsket menupunkt.
04 Ovnlys
Tryk for at slukke eller tænde det indvendige lys. Ovnlyset tændes
automatisk, når lågen åbnes, eller når ovnen startes. Det slukkes
automatisk efter en vis periode med inaktivitet for at spare på
strømmen.
05 Børnesikring
For at forhindre uheld deaktiverer Børnesikring alle kontroller med
undtagelse af knappen Strøm.
Hold nede i 3 sekunder for at aktivere, eller hold nede i 3 sekunder
igen for at deaktivere låsen på kontrolpanelet.
BEMÆRK
Hvis du trykker på displayet med plastik- eller ovnhandsker på, fungerer det muligvis ikke korrekt.
22 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-04-06
5:50:58
Display
02
01
03
0:05 12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Start
04
05
06
08
09
0:05 12:00AM
Damp, Varmluft
Til bagning eller stegning ved brug af damp
Start
01 Den aktuelle eller valgte menu vises med et
bestemt symbol.
02 Kort beskrivelse af den aktuelle eller valgte
menu.
03 Indikationssøjle: fra venstre, Wi-Fi-forbindelse,
Børnesikring, Timer og det aktuelle
klokkeslæt.
04 Tryk for at åbne skærmen Ovnfunktion.
05 Tryk for at ændre temperaturen.
06 Tryk for at ændre tilberedningstiden.
07 Tryk for at ændre dampniveau.
08 Adgangen til de forskellige indstillinger
afhænger af den valgte tilstand. Tryk for at slå
indstillingerne til eller fra.
09 Tryk for at starte tilberedningen.
07
Brug
Mest anvendt
0:05 12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Start
Den mest anvendte tilberedningstilstand fra de
seneste 20 valg indstilles som den mest anvendte.
Næste gang, du tænder for ovnen, vises den
angivne tilberedningstilstand på hovedskærmen
over tilstandsikonet.
med symbolet
Bemærk, at hvis to eller flere
tilberedningstilstande har været i brug det
samme antal gange, vil den senest anvendte være
indstillet som den mest anvendte.
Dansk 23
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-04-06
5:50:58
Brug
Almindelige indstillinger
Normalt ændres standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden for alle tilberedningstilstande. Følg
nedenstående trin for at justere temperaturen og/eller tilberedningstiden for den valgte tilberedningstilstand.
Temperatur
12:00AM
1. Tryk på
for at få vist termometerskærmen.
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Start
12:00AM
Juster temp. 30 °C - 275 °C
150
175°C
2. Stryg mod venstre eller højre for at ændre
temperaturen med 5 °C.
200
Start
12:00AM
Juster temp. 30 °C - 275 °C
Brug
150
175°C
Du kan også trykke på temperaturelementet
for at få vist det numeriske tastatur.
200
Start
12:00AM
Juster temp. 30 °C - 275 °C
150
175°C
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
150
OK
12:00AM
Juster temp. 30 °C - 275 °C
175°C
Brug det numeriske tastatur til at angive
temperaturen manuelt.
3. Tryk på Start for at starte tilberedning,
for at vende tilbage til
eller tryk på
hovedskærmen.
200
Start
BEMÆRK
Den præcise temperatur inde i ovnen kan måles ved hjælp af et godkendt termometer og ifølge en
autoriseret institutions anvisninger. Brug af andre termometre kan medføre en målefejl.
24 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-04-06
5:50:59
Tilberedningstid
12:00AM
Varmluft
1. Tryk på
for at få vist skærmen med
digitaluret.
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Start
12:00AM
Indstilling af tilberedningstid
0 :00 h
Start kl.
12:00 AM
2. Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen. Brug det
numeriske tastatur til at indstille hvert enkelt
tidselement (timer og minut) efter ønske.
Start
12:00AM
Indstil sluttid
Tilberedningstid
1 :00 h
13:00 AM
Start
1 :00 h
12:00AM
Færdig om
13:00 AM
Start
4. Tryk på
for at bekræfte dine ændringer.
5. Tryk på Start for at starte tilberedning,
Brug
Indstilling af tilberedningstid
3. Du kan også udsætte sluttidspunktet for
tilberedningen til et ønsket tidspunkt. For
dette skal du trykke på et tidselement i den
øverste, højre rude (Færdig om). Følg trin
2 ovenfor for at ændre sluttidspunktet. Se
Udskudt sluttid for flere informationer.
for at vende tilbage til
eller tryk på
hovedskærmen.
Dansk 25
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-04-06
5:51:00
Brug
Udsættelse af sluttidspunkt
Udsættelse af sluttidspunkt gør tilberedning meget nemt for dig.
Eksempel 1
Forestil dig, at du vælger en opskrift, der tager en time, kl. 14, og du gerne vil have, at ovnen er færdig
kl. 18. For at indstille sluttidspunktet skal du ændre tidspunktet for Færdig om til kl. 18. Ovnen starter
tilberedningen kl. 17 og slutter kl. 18, som du har angivet.
Aktuelt klokkeslæt: 14:00
Indstil tilberedningstiden: 1 time
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 18:00
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 17 og slukker kl. 18.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Eksempel 2
Aktuelt klokkeslæt: 14:00
Indstil tilberedningstiden:
2 timer
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 17:00
Brug
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 15 og slukker kl. 17.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
FORSIGTIG
Undgå at lade tilberedt mad stå i ovnen for længe. Maden kan blive fordærvet.
26 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-04-06
5:51:00
Dampniveau (kun i damptilstand)
Du kan indstille dampmængden i tilstandene Damp, Varmluft, Damp, Overvarme + varmluft og Damp,
Undervarme + varmluft.
12:00AM
1. Vælg den ønskede damptilberedningstilstand.
for at få vist skærmen med
2. Tryk på
dampniveauer.
Damp, Varmluft
Til bagning eller stegning ved brug af damp
Start
12:00AM
Juster dampmængde
Lav
Mellem
3. Tryk på det ønskede Dampniveau.
Høj
Start
12:00AM
Juster dampmængde
Lav
Mellem
Høj
4. Tryk på Start for at starte tilberedning,
for at vende tilbage til
eller tryk på
hovedskærmen.
Brug
Start
BEMÆRK
• Sørg for at tømme ud af det resterende vand
efter brug af damptilberedning.Når ovnen
starter med at tømme, skal du vente, indtil
tømningscyklussen er færdig.
• Når en dampfunktion er færdig, skal du tømme
vandbakken, fordi det resterende vand kan
påvirke andre tilberedningstilstande.
Dansk 27
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-04-06
5:51:01
Brug
Ovnfunktion
12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
1. Stryg mod venstre eller højre
på hovedskærmen for at vælge
tilberedningstilstand.
Start
12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Du kan også trykke på listeikonet i nederste
venstre hjørne og vælge en ønsket
tilberedningstilstand fra den viste liste.
Start
Varmluft
Damp,
Varmluft
Konventionel
Damp,
Overvarme +
varmluft
Brug
12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
2. Skift standardtemperatur og/eller
tilberedningstid, dampniveau (hvis aktuelt),
eller vælg indstillinger.
Start
12:00AM
3. Tryk på Start.
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Start
BEMÆRK
• Antallet af tilgængelige indstillinger
afhænger af den valgte tilberedningstilstand.
• Du kan ændre tilberedningstiden når som
helst under tilberedningen.
• Når tilberedningen er færdig, vises
meddelelsen “Din mad er færdig” med en
melodi. Tryk på “+5min” for at forlænge
tilberedningstiden med 5 minutter.
• Hvis du vil gemme den aktuelle opskrift, skal
du trykke på
for at tilføje den på listen
over favoritter.
28 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-04-06
5:51:02
Tilberedning med Stegetermometer
Stegetermometeret måler kødets indvendige temperatur, mens det tilberedes. Når temperaturen når
måltemperaturen, stopper ovnen og afslutter tilberedningen.
• Anvend kun det stegetermometer, der følger med ovnen.
• Du kan ikke indstille tilberedningstiden, hvis stegetermometeret er sat i.
1. Indsæt spidsen af stegetermometeret i midten
af det kød, der skal tilberedes. Sørg for, at
gummihåndtaget ikke er indsat i kødet.
2. Stik sensorstikket i stikket til venstre. Hvis
stegetermometeret er tilsluttet korrekt, vises
meddelelsen “Stegetermometer isat”, og
urikonet ændres til et dedikeret ikon
.
12:00AM
Brug
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
3. Angiv tilberedningstemperaturen, eller vælg
de foretrukne indstillinger.
4. Tryk på
, og angiv derefter en ønsket
indvendig temperatur i kødet.
Start
12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
5. Tryk på Start.
Ovnen afslutter tilberedningen med en melodi,
når kødets indvendige temperatur når den
angivne temperatur.
Start
ADVARSEL
• For at forhindre skader må stegetermometeret
ikke bruges sammen med spydtilbehør.
• Når tilberedningen er færdig, er
stegetermometeret meget varmt. Brug
ovnhandsker, når du tager maden ud for at
undgå forbrænding.
BEMÆRK
Stegetermometeret kan ikke bruges i alle
tilstande. Hvis du bruger et stegetermometer
med forkerte tilstande, vises meddelelsen “Fjern
stegetermometer”. Hvis det sker, skal du straks
fjerne stegetermometeret.
Dansk 29
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-04-06
5:51:02
Brug
Tilberedningstilstande
Tilstand
Damp,
Varmluft
Anbefalet
temperatur
(°C)
Hurtig
forvarmning
Sprød
120-275
170
O
-
Brug
Undervarme
+ varmluft
-
O
170
O
-
O
170
O
O
O
200
O
-
O
Varmen udsendes fra de øverste og nederste varmeelementer. Denne funktion kan
anvendes til almindelig bagning og stegning af næsten alle typer retter.
40-275
Overvarme +
varmluft
O
Det bagerste varmeelement genererer varme, som fordeles jævnt af
varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til bagning og stegning i forskellige riller
samtidig.
30-275
Konventionel
170
Den varme, der genereres af det nederste varmeelement og varmluftsfunktionen
fordeles jævnt i ovnen af blæseren, og varm damp understøtter
varmeelementerne. Denne tilstand er velegnet til tilberedning af retter, der skal
være sprøde, f.eks. pizza eller æbletærte.
30-275
Varmluft
O
Den varme, der genereres af det øverste varmeelement og varmluftsfunktionen,
fordeles jævnt i ovnen af blæseren, og varm damp understøtter
varmeelementerne. Denne tilstand er velegnet til stegning af retter, der skal være
sprøde, f.eks. kød, fjerkræ eller fisk.
120-275
Damp,
Undervarme
+ varmluft
Stegetermometer
Den varme, der genereres af varmluftsfunktionen og blæserne understøttes
kontinuerligt af varm damp. Dampens intensitet kan justeres til lav, mellem eller
høj. Denne tilstand er velegnet til bagning af butterdejstærter, gærdejskager, brød
og pizza samt stegning af kød og fisk.
120-275
Damp,
Overvarme +
varmluft
Indstillinger
Temperaturområde
(°C)
190
O
O
O
Det øverste varmeelement genererer varme, som fordeles jævnt af
varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til tilberedning af retter, der skal have en
sprød overflade (f.eks. kød eller lasagne).
40-275
190
O
O
O
Det nederste varmeelement genererer varme, som fordeles jævnt af
varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til pizza, brød eller kage.
30 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-04-06
5:51:03
Tilstand
Stor grill
Anbefalet
temperatur
(°C)
Hurtig
forvarmning
Sprød
100-300
240
-
-
Blæser +
grill
100-275
-
X
240
-
-
X
190
-
-
X
160
-
-
O
170
-
O
Brug
Ved forstegning køres en automatisk forstegningscyklus, indtil ovntemperaturen
når op på 220 °C. Derefter starter det øverste varmeelement og
varmluftsblæseren for at brune fødevarer som f.eks. kød. Efter bruning tilberedes
kødet ved lav temperatur. Brug denne tilstand til oksekød, fjerkræ eller fisk.
O
Intensiv tilberedning aktiverer alle varmeelementer på skift for at fordele varmen
jævnt i ovnen. Brug denne tilstand ved tilberedning af f.eks. store tærter og store
gratiner.
30-275
Øko-varmluft
-
Det nederste varmeelement genererer varme. Brug denne tilstand i slutningen af
bagning eller tilberedning for at brune bunden af en tærte eller en pizza.
40-275
Intensiv
tilberedning
240
De to øverste varmeelementer genererer varme, som fordeles af blæseren. Brug
denne tilstand til grilning af kød eller fisk.
80-200
Forstegning
X
Det lille grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til fødevarer, der ikke
skal have så meget varme, f.eks. fisk og flutes.
100-230
Undervarme
Stegetermometer
Det store grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til bruning af
overflader (f.eks. kød, lasagne eller gratin).
100-300
Øko-grill
Indstillinger
Temperaturområde
(°C)
170
-
O
O
Øko-varmluft bruger det optimerede varmesystem til at spare energi under
tilberedningen. Tilberedningstiderne er en smule længere, men resultaterne er de
samme. Bemærk, at forvarmning ikke er nødvendig i denne tilstand.
BEMÆRK
Øko-varmluft sørger for, at energieffektivitetsklassen er i overensstemmelse med
EN60350-1
Dansk 31
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-04-06
5:51:04
Brug
Indstillinger
Hurtig forvarme
Aktivér denne indstilling for hurtigt at forvarme ovnen til en angivet
temperatur.
Sprød
Aktiver denne mulighed, hvis du vil give toppen på fødevarerne en
sprød overflade. Dette gøres rent faktisk ved at reducere fugtighed
fra madvarernes inderside, og derfor opnås de bedste resultater med
frosne chips og fyldte friske frugtkager.
Brug
32 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-04-06
5:51:04
Specialfunktioner
Tilføj specielle eller yderligere funktioner for at forbedre tilberedningen.
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på
Specialfunktioner.
AUTO
Ovnfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tilberedning
Køkkenchefens
opskrift
Specialfunktioner
12:00AM
2. Stryg op eller ned for at vælge en ønsket
funktion.
12:00AM
3. Skift eventuelt standardtemperatur og/eller
tilberedningstid.
4. Tryk på Start.
Hold varm
Tallerkenopvarmning
Optøning
Hold varm
Til at holde maden varm inden servering
Brug
Start
BEMÆRK
• Du kan ændre tilberedningstiden når som helst
under tilberedningen.
• Når tilberedningen er færdig, vises meddelelsen
“Din mad er færdig” med en melodi. Tryk på
“+5min” for at forlænge tilberedningstiden med
5 minutter.
Dansk 33
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-04-06
5:51:05
Brug
Specialfunktioner
Tilstand
Hold varm
Tallerkenopvarmning
Temperaturområde
(°C)
Anbefalet
temperatur
(°C)
Anvisninger
40-100
80
Bruges kun til at holde mad, der lige er blevet
tilberedt, varmt.
30-80
60
Bruges til opvarmning af tallerkener eller
køkkentøj.
30-60
30
Denne tilstand bruges til optøning af frosne
produkter, bagværk, frugt, kage, creme og
chokolade. Optøningstiden afhænger af
typen, størrelsen og mængden af fødevarer.
30-50
35
Denne tilstand bruge til hævning af dej og til
fremstilling af hjemmelavet yoghurt.
220
Denne tilstand er velegnet til tilberedning
af pizza, og tilberedningstiden og
tilberedningstemperaturen afhænger af
pizzaens størrelse og tykkelsen af pizzaens
bund.
100
Denne tilstand anvender lav temperatur
til at opnå en mør tekstur. Velegnet til
stegning af oksekød, svinekød, kalvekød eller
lammekød, hvis du vil have en mør tekstur.
Det anbefales, at kødet brunes over en høj
temperatur på blusset før stegning.
70
Denne tilstand bruges til tørring af frugt,
grøntsager og urter. Tørretiden afhænger af
typen, tykkelsen og mængden af fødevarer.
Optøning
Dejhævning
Pizzatilberedning
160-250
Brug
Langsom tilberedning
70-120
Tørring
40-90
34 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-04-06
5:51:05
Automatisk tilberedning
Til de knap så erfarne kokke indeholder ovnen i alt 80 funktioner til automatisk tilberedning, som
er opdelt i 10 kategorier. Udnyt denne funktion for at spare tid og hurtigere lære at lave god mad.
Tilberedningstiden og -temperaturen justeres efter den valgte opskrift.
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på Automatisk
tilberedning.
AUTO
Ovnfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tilberedning
Køkkenchefens
opskrift
Automatisk tilberedning
12:00AM
2. Stryg op eller ned for at vælge en kategori,
og tryk derefter på en ønsket opskrift i den
valgte kategori.
12:00AM
3. Du får oplysninger om anbefalet
portionsstørrelse i opskriften.
Tryk på “>” for at gå til næste trin, eller tryk
på “<” for at gå tilbage til forrige skærm
Bagværk og gratiner (10)
Pizza (3)
Pie/tærte/dej (8)
Til 1,0-1,5 kg, 22-24 cm ovntallerken
1,0kg-1,5kg
Kartoffelgratin
Næste
12:00AM
Juster bruningsgrad
Lysere
Forrige
Brug
Forrige
4. Tryk på et bruningsniveau til opskriften. Tryk
på “>” for at gå til næste trin.
Mørkere
Kartoffelgratin | 1,0kg-1,5kg
Næste
12:00AM
Kartoffelgratin
Brug trådnettet
i den 3. rille
3
5. Klargør madvarerne og tilbehøret i henhold til
instruktionerne, og tryk derefter på OK.
OK
Dansk 35
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-04-06
5:51:06
Brug
12:00AM
Indstil starttid
0 :47 h
Forrige
Start kl.
12:00 AM
Kartoffelgratin | 1,0kg-1,5kg |
Bruningsniveau 3
Start
6. Tryk på Start for at starte tilberedning.
Du kan ændre starttidspunktet for opskriften,
hvis du vil. Det kan du gøre ved at trykke
på et tidselement i højre rude og ændre
starttidspunktet. Tryk derefter på Start.
BEMÆRK
For flere informationer kan du se afsnittet
Automatiske tilberedningsprogrammer i denne
vejleding.
Køkkenchefens opskrift
Når du har downloadet appen SmartThings, kan du se opskrifter fra professionelle køkkenchefer. Prøv den
ønskede tilberedning med deres egne opskrifter. For flere oplysninger kan du se appen SmartThings.
Brug
36 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-04-06
5:51:06
Favoritter
Tilføj en opskrift, du ofte bruger, på listen Favoritter, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. På denne
måde sparer du den tid, du skal bruge på at lede efter den opskrift, du skal bruge. Du kan gøre det på to
måder:
Sådan gør du 1 – Oprette en opskrift
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på Favoritter.
Favoritter
Rengøring
Smart
kontrol
Timer
Favoritter
2. Meddelelsen “Lav din egen opskrift” vises.
Tryk på Næste.
3. Følg vejledningen på skærmen for manuelt
at indstille ovntilstand, temperatur,
tilberedningstid og/eller andre ønskede
indstillinger.
12:00AM
4. Brug tastaturet på skærmen til at give
opskriften et andet navn.
5. Tryk på OK. Din indstillinger tilføjes på listen
Favoritter.
Lav din egen opskrift
Næste
Favorittilberedning 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
Brug
12:00AM
OK
BEMÆRK
De favoritopskrifter, du har tilføjet, vises under
Favoritter i trin 2 ovenfor. I dette tilfælde skal du
trykke på Føj til Favoritter for at oprette en ny
opskrift.
Dansk 37
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-04-06
5:51:06
Brug
Sådan gør du 2 – Føje den aktuelle opskrift til Favoritter
Du kan tilføje den aktuelle opskrift som et nyt element under Favoritter.
12:00AM
Din mad er færdig
1. Tryk på , når du er færdig med at tilberede
den aktuelle opskrift.
Tap '+5min' for at forlænge din tilberedning
OK
+5min
2. Meddelelsen “Gem denne opskrift i
Favoritter?” vises. Tryk på OK for at lave en
ny opskrift.
Varmluft | 170°C | 0:30h
Gem denne opskrift
i Favoritter?
OK
Annuller
12:00AM
Favorittilberedning 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
3. Skærmtastaturet vises.
Brug tastaturet på skærmen til at give
opskriften et andet navn.
4. Tryk på OK. Den aktuelle opskrift føjes nu til
Favoritter.
OK
Brug
38 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-04-06
5:51:07
Sådan bruges en favoritopskrift
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på Favoritter.
Favoritter
Rengøring
Timer
Favoritter
Smart
kontrol
12:00AM
2. Tryk på den ønskede opskrift på den viste
liste. Der vises detaljerede oplysninger om
den valgte opskrift.
12:00AM
3. Tryk på Start for at starte tilberedning.
Favorittilberedning 1
+ Føj til Favoritter
Favorittilberedning 1
Varmluft | 170°C
Start
Brug
BEMÆRK
Du kan redigere eller fjerne opskrifter på listen
Favoritter.
• Hvis du vil redigere en opskrift, skal du markere
.
den og trykke på
• Hvis du vil fjerne en opskrift fra listen, skal du
markere den og trykke på ikonet
.
Dansk 39
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-04-06
5:51:07
Brug
Timer
Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller forskellige tidsrum, mens du laver mad.
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på Timer.
Favoritter
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
12:00AM
Timer
0 :00:00
Start
2. Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen.
3. Brug det numeriske tastatur til at indstille et
ønsket tidspunkt.
4. Tryk på Start, når du er færdig.
BEMÆRK
Når tiden til et indstillet punkt er gået, vises
meddelelsen “Tiden er gået” med en melodi.
Brug
40 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-04-06
5:51:07
Rengøring
Der er fire rengøringsfunktioner til rådighed. Denne funktion sparer dig tid ved at fjerne behovet for
regelmæssig manuel rengøring.
Funktion
Anvisninger
Pyrolyse
Pyrolysefunktioner med høj temperatur til termisk rengøring. Den brænder
fedtrester væk for at lette den manuelle rengøring.
Damprengøring
Til rengøring af lettere snavs med damp.
Afkalkning
Rengør inde i dampgeneratoren for at forhindre, at madvarernes kvalitet og smag
påvirkes.
Tømmer
Når en dampfunktion er færdig, skal du tømme ud af det resterende vand, så det
ikke påvirker andre tilberedningstilstande.
Hvis du vil tømme igen af hensyn til rengøring, skal du bruge denne funktion.
Brug
Dansk 41
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-04-06
5:51:07
Brug
Pyrolyse
Pyrolysefunktioner med høj temperatur til termisk rengøring. Den brænder fedtrester væk for at lette den
manuelle rengøring.
Favoritter
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
12:00AM
Juster tilsmudsningsniveau
Lettere
Forrige
Kraftigere
1. Fjern alt tilbehør i ovnen, inkl sideskinnerne,
og fjern store mængder snavs og madrester
manuelt fra ovnen. Ellers kan der opstå
flammer under rengøringscyklussen, der kan
medføre brand.
2. Gå til Menu > Rengøring > Pyrolyse, og tryk
derefter på Næste.
3. Vælg en tilsmudsningsgrad blandt Lettere
og Kraftigere, og tryk derefter på Start. Der
er tre niveauer til rådighed: 1 t. 50 min., 2 t.
10 min. og 2 t. 30 min.
| Start
Pyrolyse
12:00AM
Pyrolyse
Fjern trådnet og tilbehør.
Luk lågen
OK
Brug
FORSIGTIG
• Undgå at røre ved ovnen, da den bliver meget
varm under processen.
• For at undgå ulykker skal børn holdes væk fra
ovnen.
• Når programmet er færdigt, må du ikke slukke,
hvis blæseren kører for at nedkøle ovnen.
4. Følg instruktionerne på skærmen, og tryk
derefter på OK. Cyklustiden afhænger af
tilsmudsningsniveauet, og det kan tage op til
to en halv time, før en cyklus er gennemført.
5. Vent, indtil ovnen er afkølet, og tør derefter
lågen af langs kanterne med en våd klud.
BEMÆRK
• Når en cyklus starter, bliver ovnen meget varm
indvendig. Derfor låses lågen automatisk af
sikkerhedsmæssige hensyn. Når processen er
gennemført, og ovnen er afkølet, låses lågen op.
• Sørg for at tømme ovnen før rengøring.
Tilbehør kan deformeres på grund af de høje
temperaturer i ovnen.
42 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-04-06
5:51:08
Damprengøring
Til rengøring af lettere snavs med damp.
1. Gå til Menu > Rengøring > Damprengøring, og
tryk derefter på Start.
2. Fjern alt tilbehør, og tryk derefter på OK.
Favoritter
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
3. Kom 400 ml vand i bunden af ovnen, luk
ovndøren, og tryk derefter på OK. Det tager
26 minutter at gennemføre programmet.
4. Brug en tør klud til at rengøre ovnen
indvendigt.
Brug
ADVARSEL
• Undgå at åbne lågen, før processen er fuldført.
Vandet i ovnen er meget varmt og kan medføre
forbrænding.
BEMÆRK
• Hvis ovnen er alvorligt snavset med fedt,
f.eks. efter stegning eller grilning, anbefales
det, at fjerne besværligt snavs manuelt med
et rengøringsmiddel, inden du aktiverer
Damprengøring.
• Lad lågen stå åben, når processen er fuldført. På
denne måde kan den indvendige emalje tørre
ordentligt.
• Selvom ovnen er varm indvendig, aktiveres
automatisk rengøring ikke. Vent, indtil ovnen er
afkølet, og prøv igen.
• Kom ikke vand i bunden med tvang. Gør det
forsigtigt. Eller løber vandet ud over fronten.
Dansk 43
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-04-06
5:51:08
Brug
Afkalkning
Rengør inde i dampgeneratoren for at forhindre, at madvarernes kvalitet og smag påvirkes.
12:00AM
Afkalkning påkrævet
Nu
Senere
Ovnen registrerer antallet af udførte
damprengøringer og beder dig afkalke
efter behov. Du kan dog stadig aktivere
dampfunktioner i de næste to timer uden at skulle
udføre afkalkning. Der kan dog ikke aktiveres
dampfunktioner efter de to timer, medmindre
afkalkningsfunktionen aktiveres og fuldføres.
1. Gå til Menu > Rengøring > Afkalkning, og tryk
derefter på Start.
Favoritter
Rengøring
Smart
kontrol
Timer
12:00AM
Afkalkning
Kom 400 ml vand og 50 ml
afkalkningsprodukt i vandbakken
OK
Brug
12:00AM
Afkalkning
Tømmer…
Forsigtig: varmt vand
Fjern ikke vandbakken
2. Følg instruktionerne på skærmen, og tryk
derefter på OK. Det tager 3 timer, før
processen er fuldført.
• Tøm og rengør vandbakken, og påfyld
derefter 50 ml kalkfjerner og 400 ml
postevand.
3. Når afkalkningen er udført, tømmes ovnen
automatisk for vand.
4. Brug ovnhandsker til at fjerne og tømme
vandbakken, og påfyld derefter 500 ml
postevand til skylning.
44 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-04-06
5:51:09
12:00AM
Afkalkning
Kom 500 ml rent vand i
vandbakken til skylning
OK
ADVARSEL
5. Følg instruktionerne på skærmen, og tryk
derefter på OK for at starte rengøring.
6. Når skylningen er fuldført, skal du tømme
og rengøre vandbakken. Husk at bruge
ovnhandsker.
FORSIGTIG
Brug kun kalkfjerner, som er beregnet til
dampovne eller kaffemaskiner.
• Undgå at afbryde afkalkningen midt i processen.
Hvis det sker, skal du genstarte afkalkningen og
fuldføre den inden for de næste tre timer for at
kunne aktivere dampfunktioner.
• For at undgå ulykker skal børn holdes væk fra
ovnen.
• I forbindelse med blanding af vand og
kalkfjerner skal du følge producentens
anvisninger.
Vandaftapning
Hvis du vil tømme igen af hensyn til rengøring, skal du bruge vandaftapning på følgende måde:
Favoritter
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
12:00AM
Tømmer
Tømmer…
Forsigtig: varmt vand
Fjern ikke vandbakken
Brug
1. Gå til Menu > Rengøring > Tømmer, og tryk
derefter på Start.
2. Ovnen tømmer vand fra dampgeneratoren til
vandbakken.
3. Når tømningen er fuldført, skal du fjerne
og tømme vandbakken. Husk at bruge
ovnhandsker.
BEMÆRK
• Når ovnen starter med at tømme, skal du vente,
indtil tømningscyklussen er færdig.
Dansk 45
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-04-06
5:51:09
Brug
Indstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne efter behov, eller hvis du vil kontrollere netværksforbindelsen i
forbindelse med diagnosticering. Ovnen indeholder 11 forskellige indstillinger.
Wi-Fi
Smart kontrol
Slå Wi-Fi-forbindelse til eller fra.
Hvis du har aktiveret Smart kontrol, når du laver
mad, kan du ændre tilberedningstiden og/eller
-temperaturen ved hjælp af appen.
For flere informationer kan du se vejledningen til
applikationen, der medfølger separat.
Sådan aktiveres en Wi-Fi-forbindelse
1. Gå til Menu > Indstillinger > Wi-Fi, og tryk på
On i den højre rude.
2. Tryk på et element på den viste liste over
tilgængelige Wi-Fi-netværk.
3. Du bliver bedt om at angive en adgangskode
til et sikkert netværk. Angiv adgangskoden.
Favoritter
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
BEMÆRK
Brug
• For at deaktivere en Wi-Fi-forbindelse skal du
gå til Menu > Indstillinger > Wi-Fi og derefter
trykke på Off i den højre rude.
• Du finder flere oplysninger om WiFi-forbindelsen og brug af appen i
brugervejledningen til appen.
Nem forbindelse
Med Nem forbindelse kan du nemt
konfigurere netværksindstillingerne, herunder
godkendelsesproceduren.
• Gå til Menu > Smart kontrol, og tænd eller sluk
let for den.
BEMÆRK
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne
ovn overholder de essentielle krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Den officielle overensstemmelseserklæring kan
findes på http://www.samsung.com, gå til Support.
Udstyret må anvendes i alle EU-lande.
Sprog
Vælg et visningssprog.
• Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter på
et foretrukket sprog.
Volumen
Tilpas lydstyrkeniveauet for bip og melodier.
• Gå til Menu > Indstillinger, og brug derefter
linjen ved siden af Lydstyrke til at justere
lydstyrken.
46 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-04-06
5:51:10
Lysstyrke
Indstil tid
Skift lysstyrken på skærmen.
• Gå til Menu > Indstillinger, og brug derefter
linjen ved siden af Lysstyrke til at justere
lysstyrken.
Indstil det aktuelle klokkeslæt.
1. Gå til Menu > Indstillinger > Indstil tid.
2. Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen.
3. Brug det numeriske tastatur til at angive
elementerne (time og minut).
4. Tryk for at skifte mellem AM og PM
(tilgængelig med 12 timers-formatet).
5. Tryk på OK for at gemme dine ændringer.
Display
Ovnen går i standbytilstand efter en vis periode
med inaktivitet. Her vises det aktuelle klokkeslæt.
Du kan aktivere eller deaktivere den urskærm, der
vises i standbytilstand.
• Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter på
Display for at skifte mellem On og Off.
• For at spare strøm forsvinder det aktuelle
klokkeslæt også efter en vis periode uden
aktivitet, også når du indstiller Display til On.
Urtype
Kontrollér den nyeste version af firmwaren, og/
eller opdater til den nyeste firmware.
Software
1. Gå til Menu > Indstillinger > Opdater for at
vise den aktuelle version.
2. Tryk på Opdater i den højre rude for at tjekke
for opdateringer.
3. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal
du følge vejledningen på skærmen for at
fortsætte med opdateringen.
Brug
Vælg en urtype for det aktuelle klokkeslæt, der
vises i standbytilstand. Der findes to typer: Analog
og Digital.
• Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter på
Urtype for at skifte mellem Analog og Digital.
Opdater
Urformat
Vælg et tidsformat for det aktuelle klokkeslæt,
der vises i standbytilstand. Der findes to formater:
12-timers format og 24-timers format.
• Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter på
Urformat for at skifte mellem 24h og AM/PM
(12 t.).
Dansk 47
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-04-06
5:51:10
Brug
Automatisk opdatering
Aktivér eller deaktiver Automatisk opdatering.
Hvis Automatisk opdatering er aktiveret sammen
med tilgængelige opdateringer, fortsætter ovnen
med opdateringen uden varsel.
Licensoplysninger
Kontrollér licensoplysningerne til firmwaren.
Hjælp
Nyttige tips og forklaringer til et valgt element.
Fejlfinding
Guide til første brug
Tryk på et punkt direkte på skærmen, og prøv
forslagene.
Du får enkle instruktioner til grundlæggende brug
af ovnen.
Brug
48 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-04-06
5:51:10
Smart tilberedning
Manuel tilberedning
ADVARSEL om acrylamid
BEMÆRK
Akrylamid fremstilles ved bagning af
stivelsesholdige fødevarer som f.eks.
chips, pomfritter og brød, og det kan give
sundhedsmæssige problemer. Det anbefales at
tilberede disse fødevarer ved lave temperaturer
og undgå overtilberedning, for meget sprødhed
eller forbrænding.
• Forvarmning anbefales i alle
tilberedningstilstande, medmindre andet
fremgår af tilberedningsvejledningen.
• Ved brug af Øko-grill skal du anbringe
madvarerne i midten af tilbehøret.
Tilbehørstips
Din ovn leveres med forskelligt tilbehør. Du
mener måske, at der mangler noget tilbehør fra
tabellen herunder. Men selvom du ikke har fået
det helt nøjagtige tilbehør, der er angivet i denne
tilberedningsvejledning, kan du gå videre med det,
du allerede har, og opnå de samme resultater.
• Bagepladen og universalbakken kan byttes om.
• Ved tilberedning af fedtede madvarer anbefales
det at sætte en bakke under trådnettet for at
opsamle fedtresterne. Hvis du har fået leveret
trådnetindsatsen, kan du bruge den sammen
med bakken.
• Hvis du har fået leveret universalbakken eller
en ekstra dyb bakke, er det bedst at anvende
den dybeste af dem ved tilberedning af fedtede
madvarer.
Smart tilberedning
Bagning
Vi anbefaler, at ovnen forvarmes. Dermed opnås de bedste resultater.
Mad
Udstyr
Trin
Sandkage
Rist, form, 25-26
cm
Marmorkage
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
2
160-170
35-40
Rist, kageform
3
175-185
50-60
Tærte
Rist, tærteform,
20 cm
3
190-200
50-60
Gærdejskage på
fad med frugt og
sprød top
Universalplade
2
160-180
40-50
Frugtdessert
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
3
170-180
25-30
Dansk 49
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-04-06
5:51:10
Smart tilberedning
Mad
Udstyr
Trin
Scones
Universalplade
Lasagne
Opvarmningstype
Smart tilberedning
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
180-190
30-35
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
3
190-200
25-30
Marengs
Universalplade
3
80-100
100-150
Soufflé
Rist, souffléforme
3
170-180
20-25
Æblekage i fad
Universalplade
3
150-170
60-70
Hjemmelavet
pizza (1-1,2 kg)
Universalplade
2
190-210
10-15
Frossen, fyldt
butterdej
Universalplade
2
180-200
20-25
Quiche
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
2
180-190
25-35
Æbletærte
Rist, form, 20 cm
2
160-170
65-75
Kold pizza
Universalplade
3
180-200
5-10
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Stegning
Mad
Opvarmningstype
Kød (oksekød/svinekød/lam)
Oksemørbrad,
1 kg
Ristindsats +
universalplade
3
160-180
50-70
Benfri
kalvemørbrad,
1,5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
160-180
90-120
Flæskesteg, 1 kg
Ristindsats +
universalplade
3
200-210
50-60
Svinekam, 1 kg
Ristindsats +
universalplade
3
160-180
100-120
50 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-04-06
5:51:10
Mad
Udstyr
Trin
Lammekølle på
ben, 1 kg
Ristindsats +
universalplade
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
170-180
100-120
Fjerkræ (kylling/and/kalkun)
Kylling, hel,
1,2 kg *
Trådnet +
universalplade (til
opsamling af dryp)
3
1
205
70-80 *
Kyllingestykker
Ristindsats +
universalplade
3
200-220
25-35
Andebryst
Ristindsats +
universalplade
3
180-200
20-30
Lille kalkun, hel,
5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
180-200
120-150
Grøntsager, 0,5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
220-230
15-20
Halve bagte
kartofler, 0,5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
200
45-50
Fiskefilet, bagt
Ristindsats +
universalplade
3
200-230
10-15
Stegt fisk
Ristindsats +
universalplade
3
180-200
30-40
Grøntsager
Smart tilberedning
Fisk
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
Dansk 51
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-04-06
5:51:10
Smart tilberedning
Grilning
Vi anbefaler at forvarme ovnen i tilstanden Stor grill. Vend, når halvdelen af tiden er gået.
Mad
Udstyr
Trin
Toast
Rist
Ostetoasts
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
5
270-300
2-4
Universalplade
4
200
4-8
Steak *
Ristindsats +
universalplade
4
240-250
15-20
Burgere *
Ristindsats +
universalplade
4
250-270
13-18
Koteletter
Ristindsats +
universalplade
4
250-270
15-20
Pølser
Ristindsats +
universalplade
4
260-270
10-15
Kyllingebryst
Ristindsats +
universalplade
4
230-240
30-35
Kyllingelår
Ristindsats +
universalplade
4
230-240
25-30
Brød
Oksekød
Svinekød
Fjerkræ
Smart tilberedning
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
52 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-04-06
5:51:10
Frossen færdigret
Mad
Udstyr
Trin
Frossen pizza,
0,4-0,6 kg
Rist
Frossen lasagne
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
200-220
15-25
Rist
3
180-200
45-50
Frosne
ovnpomfritter
Universalplade
3
220-225
20-25
Frosne kroketter
Universalplade
3
220-230
25-30
Frossen
ovncamembert
Rist
3
190-200
10-15
Frosne flutes med
topping
Ristindsats +
universalplade
3
190-200
10-15
Frosne fiskepinde
Ristindsats +
universalplade
3
190-200
15-25
Frosne
fiskeburgere
Rist
3
180-200
20-35
Smart tilberedning
Dansk 53
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
2018-04-06
5:51:11
Smart tilberedning
Damptilstand
Når Damp er aktiveret, genererer ovnen damp, der fordeles jævnt inde i ovnrummet og dækker hele
området og alle riste og hjørner. Dette hjælper til med at brune madvarer med sprød top og blød og saftig
indeni.
Fyld vandtanken med drikkevand op til maks.-linjen, og vælg den dampmængde, der bedst passer til din
opskrift.
Damp, Varmluft
Vi anbefaler, at du forvarmer ovnen ved damptilstand i forbindelse med teksturbagning.
Smart tilberedning
Mad
Udstyr
Trin
Dampniveau
Temp. (°C)
Tid (min.)
Kolde boller/
rundstykker
Universalplade
3
Lav
180-185
15-20
Kolde croissanter
Universalplade
3
Lav
180-190
10-15
Hvidt brød/
grovbrød
Rist
2
Med
180-185
40-50
Butterdej
Universalplade
3
Lav
175-185
15-20
Flan/creme
Rist
3
Lav
120-130
25-30
Soufflé
Rist
3
Lav
170-180
15-20
Frossen pizza
Rist
3
Med
190-210
15-20
Baguette *
Universalplade
3
Maks.
180-200
25-30
* Baguetter skal kun tilberedes med damp i starten af bagningen. Vi anbefaler at bruge tilstanden Damp,
varmluft i 10 min. og bruge varmlufttilstand med samme temperatur i den resterende bagetid.
54 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
2018-04-06
5:51:11
Damp, Overvarme + varmluft
Det anbefales at tilpasse tilberedningstilstanden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået, for at fjerne
damp og opnå en sprød skorpe. Det anbefales at bruge tilstanden Overvarme + varmluft og varmluft og
fastholde temperaturen.
Udstyr
Trin
Dampniveau
Temp. (°C)
Tid (min.)
Flæskesteg med
svær, 1,2 kg
Ristindsats +
universalplade
3
Med
170-180
90-120
Hel kylling,
1,2 kg
Ristindsats +
universalplade
2
Med
190-200
55-65
Kyllingestykker
Ristindsats +
universalplade
3
Med
210-220
25-30
Stegt andebryst
Ristindsats +
universalplade
3
Med
170-180
15-25
Hel and, 2,5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
Med
170-180
120-150
Lille hel kalkun
(4 kg)
Ristindsats +
universalplade
3
Med
180-200
110-140
Hel fisk * (0,5 kg)
Ristindsats +
universalplade
3
Med
160-180
20-30
Fiskefileter *
universalplade
3
Lav
190-200
10-20
Smart tilberedning
Mad
* Vi anbefaler brug af Damp, Overvarme + varmluft i tilberedningstiden for at få en saftig smag.
Damp, Undervarme + varmluft
Vi anbefaler forvarmning af ovnen i damptilstand for at opnå sprøde bageresultater.
Mad
Udstyr
Trin
Dampniveau
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hjemmelavet
pizza
Universalplade
2
Med
190-200
15-20
Pizza
Universalplade
2
Med
190-210
15-20
Quiche lorraine
Universalplade
2
Lav
180-190
20-30
Boller og
rundstykker
Universalplade
2
Lav
180-190
15-20
Foccacia
Universalplade
2
Lav
200-210
15-20
Dansk 55
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
2018-04-06
5:51:11
Smart tilberedning
Forstegning
Denne funktion omfatter en automatisk opvarmningscyklus op til 220 °C. Det øverste varmeelement og
varmluftsblæseren fungerer under bruning af kødet. Efter dette trin tilberedes madvarerne forsigtigt med
den forvalgte lave temperatur. Når dette udføres, er det øverste og det nederste varmeelement tændt.
Denne funktion er velegnet til kødstegning og fjerkræ.
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (timer)
Roastbeef
Ristindsats + universalplade
3
80-100
3-4
Mørbrad,
5-6 cm tyk
Ristindsats + universalplade
3
60-80
4-5
Flæskesteg
Ristindsats + universalplade
3
80-100
4-5
Lammesteg
Ristindsats + universalplade
3
80-100
3-4
Andebryst
Ristindsats + universalplade
3
70-90
2-3
Øko-varmluft
Denne funktion bruger det optimerede opvarmningssystem, så du kan spare energi under madlavning.
Tiderne i denne kategori er anslået uden brug af forvarmning før tilberedning for at spare mere energi.
Smart tilberedning
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Marengs,
0,2-0,3 kg
Universalplade
2
90-100
100-140
Frugtdessert,
0,8-1,2 kg
Rist
2
160-180
60-80
Bagte kartofler, 0,40,8 kg
Universalplade
2
190-200
70-80
Pølser,
0,3-0,5 kg
Ristindsats + universalplade
3
160-180
20-30
Frosne ovnkartofler,
0,3-0,5 kg
Universalplade
3
180-200
25-35
Frosne kartoffelbåde,
0,3-0,5 kg
Universalplade
3
190-210
25-35
Bagte fiskefiletter, 0,40,8 kg
Ristindsats + universalplade
3
200-220
30-40
Sprøde fiskefiletter,
paneret, 0,4-0,8 kg
Ristindsats + universalplade
3
200-220
30-45
56 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 56
2018-04-06
5:51:11
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Stegt oksemørbrad,
0,8-1,2 kg
Ristindsats + universalplade
2
180-200
65-75
Stegte grøntsager, 0,40,6 kg
Universalplade
3
200-220
25-35
Stegetermometer
Type
Oksekød/lammekød
Kernetemperatur (°C)
Rød
45-50
Mellem
55-60
Gennemstegt
65-70
Svinekød
80-85
Fjerkræ
85-90
Smart tilberedning
Dansk 57
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 57
2018-04-06
5:51:11
Smart tilberedning
Programmer til automatisk tilberedning
Følgende tabel indeholder 80 programmer til
automatisk madlavning til tilberedning, stegning
og bagning. Den indeholder mængder, vægt og
relevante anbefalinger. Tilberedningstilstande og
-tider er forudprogrammeret for at gøre det let
for dig. Du kan finde opskriften til de automatiske
programmer i instruktionsvejledningen.
ADVARSEL
Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud af
ovnen.
1. Bagværk og gratiner
Programmerne til automatisk tilberedning omfatter forvarmning under bagning og visning af
forvarmningsprocessen. Start programmet, og sæt maden midt på risten, når du hører biplyden for
forvarmning. Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud af ovnen.
Vi anbefaler brug af et ovnfast fad på 22-24 cm, som kan klare varme (op til 300 °C), og som er fremstillet
af glas eller keramisk materiale.
Mad
Kartoffelgratin
Grøntsagsgratin
Smart tilberedning
Lasagne
Ratatouille
Pastaovnret
Musaka
Frittata
Janssons fristelse
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,0-1,5
Rist
3
Klargør kartoffelgratinen i et ovnfast fad.
0,8-1,2
Rist
3
Klargør grøntsagsgratinen i et ovnfast fad.
1,0-1,5
Rist
3
Klargør den friske lasagne i et ovnfast fad.
1,2-1,5
Rist
2
Rist
3
Rist
3
Rist
3
Rist
3
Klargør ratatouillen i et ovnfast fad.
1,2-1,5
Klargør pastaen i et ovnfast fad.
1,2-1,5
Klargør moussakaen i et ovnfast fad.
1,2-1,5
Klargør frittataen i et ovnfast fad.
1,2-1,5
Klargør Janssons fristelse i et ovnfast fad.
58 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 58
2018-04-06
5:51:11
Mad
Shepherd's pie
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,2-1,5
Rist
3
Klargør din shepherd's pie i et ovnfast fad.
1,2-1,5
Risotto
Rist
3
Klargør risottoen i et ovnfast fad. Tilbered med låg på.
2. Pizza
Programmerne til automatisk tilberedning omfatter forvarmning under bagning og visning af
forvarmningsprocessen. Start programmet, og sæt maden ind, når du hører biplyden for forvarmning.
Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud af ovnen.
Mad
Hjemmelavet pizza
Frossen pizza
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,0-1,2
Universalplade
2
Klargør hjemmelavet pizza på universalpladen. Vægtangivelserne omfatter dej
og fyld, f.eks. sauce, grøntsager, skinke og ost.
0,4-0,6
3
Sæt den frosne pizza på midten af risten.
0,8-1,2
Calzone
Rist
Universalplade
3
Smart tilberedning
Klargør 4 stykker frisk calzone, og læg dem på pladen.
3. Pie/tærte/dej
Programmerne til automatisk tilberedning indeholder en forvarmning under bagning og viser
forvarmningsprocessen. Start programmet, sæt maden i ovnen, når du hører biplyden for forvarmning.
Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud af ovnen.
Mad
Croissant *
Quiche lorraine
Æbletærte
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,3-0,4
Universalplade
3
Fyld vandbakken. Klargør 6 croissanter (kold og bageklar dej). Læg bagepapir
på pladen
1,2-1,5
Rist
2
Klargør quichedejen, og kom den i en rund form med en diameter på 22-24 cm.
1,2-1,4
Rist
2
Klargør æbletærten i en rund bageform med en diameter på 20-24 cm.
Dansk 59
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 59
2018-04-06
5:51:11
Smart tilberedning
Mad
Butterdejstærte,
æble *
Madeleines
Oksesteakpie
Clafoutis
Frugttærtebund
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,3-0,4
Universalplade
3
Fyld vandbakken. Læg 4 stykker dej på bagepladen.
0,1-0,3
Rist
3
Kom dej i madeleineforme i sort metal.
1,2-1,5
Universalplade
2
Klargør oksesteakpie i et ovnfast fad på 22-24 cm.
1,0-1,2
Rist
3
Klargør clafoutis i et ovnfast fad på 22-24 cm.
0,4-0,5
Rist
3
Kom dejen i en smurt bageform til kagebund med en diameter på 22-24 cm.
* Fyld bakken med 500 ml vand til damptilberedning.
4. Brød
Programmerne til automatisk tilberedning indeholder en forvarmning under bagning og viser
forvarmningsprocessen. Kom maden i ovnen, når du hører biplyden for forvarmning.
Mad
Smart tilberedning
Hvidt brød *
Hvidt brød af blandet
korn *
Foccacia
Flutes *
Valnøddebrød *
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,6-0,7
Rist
2
Fyld vandbakken. Klargør dejen, og kom den i en sort, firkantet bageform
(længde 25-30 cm).
0,8-0,9
Rist
2
Fyld vandbakken. Klargør dejen, og kom den i en sort, firkantet bageform
(længde 25-30 cm).
0,8-0,9
Rist
2
Klargør dejen, og kom den i en sort, firkantet bageform på 20-24 cm.
0,6-0,7
Universalplade
3
Fyld vandbakken. Klargør 2 stykker af dejen, og kom dem på universalpladen.
1,0-1,1
Universalplade
3
Fyld vandbakken. Klargør 4 stykker af dejen, og fordel dem på universalpladen.
60 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 60
2018-04-06
5:51:11
Mad
Boller og
rundstykker *
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,3-0,5
Universalplade
3
Fyld vandbakken. Klargør 8 stykker af dejen, og fordel dem på universalpladen.
0,4-0,5
Pitabrød
Universalplade
3
Klargør 6 stykker af dejen, og fordel dem på universalpladen.
* Fyld bakken med 500 ml vand til damptilberedning.
5. Kage/dessert
Programmerne til automatisk tilberedning indeholder en forvarmning under bagning og viser
forvarmningsprocessen. Kom maden i ovnen, når du hører biplyden for forvarmning.
Mad
Sukkerbrødskage
Marmorkage
Hollandsk formkage
Streusel-kage
Brownies
Udstyr
Trin
0,5-0,6
Rist
2
Kom dej i en sort, rund bageform med en diameter på 25-26 cm.
0,7-0,8
0,7-0,8
Rist
2
Klargør dejen, og kom den i en sort, firkantet bageform (længde 25-26 cm).
0,8-0,9
Rist
2
Klargør dejen, og kom den i en sort metalbageform (20-24 cm).
1,5-1,8
Universalplade
3
Klargør dejen, og kom den på bagepladen.
0,7-0,8
Rist
3
Klargør dejen, og kom den i et ovnfast fad på 22-24 cm.
Rist
3
Fyld vandbakken. Klargør dejen i 6 små souffléskåle, og fordel dem jævnt på
risten.
0,8-1,2
Frugtdessert
2
Kom dej i en rund metalkageform med en diameter på 25-26 cm.
0,7-0,8
Karameltærte *
Rist
Smart tilberedning
Ostekage
Vægt (kg)
Rist
3
Kom frisk frugt (hindbær, solbær, æblestykker eller pærestykker) i et ovnfast
fad på 22-24 cm. Fordel smuldredejen ovenpå.
Dansk 61
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 61
2018-04-06
5:51:11
Smart tilberedning
Mad
Scones
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,5-0,6
Universalplade
3
Kom scones (5-6 cm diameter) på bagepapir på bagepladen.
0,4-0,5
Soufflé
Rist
2
Klargør 6 små souffléskåle, og fordel dem jævnt på risten.
* Fyld bakken med 500 ml vand til damptilberedning.
6. Kød
Vi anbefaler, at du bruger frisk, koldt kød for at sikre en god smag. Vi anbefaler, at kødet optøs ordentligt,
hvis der bruges frosset kød. Programmerne til automatisk tilberedning omfatter ikke forvarmning og
vending. Du kan dog selv vende, efter halvdelen af tilberedningstiden er gået, for at opnå et bedre
resultat.
Det anbefales, at fedtet skæres fra før marinering for at sikre en bedre smag. Derefter skal kødet marinere
mindst 30 minutter eller natten over i køleskab. Efter stegning skal kødet tages ud af ovnen og pakkes ind
i folie. Lad kødet hvile i 10 minutter for at opnå en saftig smag. Servér med garnering og sauce.
Mad
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,8-2,0
Ristindsats +
universalplade
3
Oksekød
Smart tilberedning
Stegt oksemørbrad *
Krydr oksekødet, og opbevar det i køleskabet i 1 time. Anbring det
på ristindsatsen og universalpladen med fedtsiden opad, og indsæt
stegetermometeret fra venstre side midt i mørbraden.
0,8-2,0
Langsomt stegt
roastbeef *
3
Krydr oksekødet, og opbevar det i køleskabet i 1 time. Anbring det
på ristindsatsen og universalpladen med fedtsiden opad, og indsæt
stegetermometeret fra venstre side midt i mørbraden.
1,5-2,0
Bøf bourguignon
Ristindsats +
universalplade
Rist
2
Krydr kød i tern (1 kg), og drys med mel. Steg i olie, indtil kødet er brunet på
alle sider, over medium-høj varme. Tilsæt oksefond og vin (300 ml). Hæld over
i et ildfast fad. Tilsæt grøntsager, løg, bacon og krydderier. Tilbered med låg på.
62 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 62
2018-04-06
5:51:11
Mad
Stegte ribben
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,8-1,6
Ristindsats +
universalplade
3
Krydr oksekødet, og opbevar det i køleskabet i 1 time. Læg kødet på
ristindsatsen og universalpladen.
0,8-1,2
Kødroulader
Rist
2
Steg kødrouladerne i olie, indtil de er brunede, over medium-høj varme. Læg
dem i et ovnfast fad, og tilsæt vin og oksefond. Tilbered med låg på.
Lam/svin
Urtestegte
lammekoteletter *
Lammekølle med
ben *
0,6-1,2
2,0-2,5
Ristindsats +
universalplade
3
Marinér lammekøllen, og læg dem på ristindsatsen og universalpladen. Indsæt
stegetermometeret fra venstre side i midten af kødet, og tilbered.
3
Smart tilberedning
Ristindsats +
universalplade
Brug en skarp kniv til at lave snit i fedtsiden, marinér kødet, og læg det på
ristindsatsen og universalpladen med fedtsiden opad. Sæt stegetermometeret i
fra venstre side midt i kødet, og start tilberedningen.
0,8-1,6
Ribben
3
Marinér lammekoteletterne, og læg dem på ristindsatsen og universalpladen.
Anbring stegetermometeret i midten af lammekoteletterne, og tilbered dem.
0,8-2,0
Flæskesteg med
svær *
Ristindsats +
universalplade
Ristindsats +
universalplade
3
Marinér spareribsene med barbecuesauce, og lad kødet trække 30 minutter
i køleskabet. Læg dem på ristindsatsen og universalpladen, og start
tilberedningen.
Kalv/vildt
Benfri kalvemørbrad
*
0,8-2,0
Ristindsats +
universalplade
3
Marinér kalvemørbraden, og læg den på ristindsatsen og universalpladen. Sæt
stegetermometeret i fra venstre side midt i kødet, og start tilberedningen.
Dansk 63
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 63
2018-04-06
5:51:11
Smart tilberedning
Mad
Ossobuco
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,5-2,0
Rist
2
Marinér kalveskanken, og steg dem på en varm pande.
Læg dem i køkkentøjet, og tilsæt grøntsager, vin og fond. Bring i kog, og sæt
fadet i ovnen, og fortsæt tilberedningen under låg.
1,0-2,0
Stegt mørbrad af
ungsvin *
3
Marinér mørbraden, og læg den i et ovnfast fad. Stil det på ristindsatsen og
universalpladen, og start tilberedningen. Sæt stegetermometeret i fra venstre
side midt i kødet.
1,0-1,5
Udbenet ben af
dyrekød *
Ristindsats +
universalplade
Ristindsats +
universalplade
3
Prik i kødet gennem nettet med en kniv. Marinér kødet, og læg det på
ristindsatsen og universalpladen. Sæt stegetermometeret i fra venstre side
midt i kødet.
* Brug stegetermometeret midt i kødet.
Smart tilberedning
64 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 64
2018-04-06
5:51:11
7.Fjerkræ
Vi anbefaler, at du bruger frisk, afkølet fjerkræ for at opnå den bedste smag. Hvis du bruger frosset
fjerkræ, anbefaler vi, at den optøs ordentligt.
Efter stegning skal kødet tages ud af ovnen og pakkes ind i folie. Lad kødet hvile mindst 5-10 minutter for
at få en saftig smag.
Mad
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,8-1,6
Ristindsats +
universalplade
2
Kylling
Kylling_hel *
Skyl og rengør kyllingen. Pensl kyllingen med olie og krydderier. Læg
den med brystsiden opad på ristindsatsen og universalpladen. Sæt
stegetermometeret i brystets tykkeste sted.
0,5-1,0
Kylling_bryst
3
Smart tilberedning
Ristindsats +
universalplade
3
Fyld vandbakken. Skyl og rengør kyllingen. Skær ned bag på kyllingen,
og pensl kyllingen med olie og krydderier. Læg den på ristindsatsen og
universalpladen, og start tilberedningen.
0,6-0,8
Kyllingekebabs
Ristindsats +
universalplade
Pensl kyllingelårene med olie og krydderier. Læg dem på ristindsatsen og
universalpladen, og start tilberedningen.
1,0-1,3
Sommerfuglekylling **
3
Marinér kyllingebrysterne, og læg dem på ristindsatsen og universalpladen,
og start tilberedningen.
0,5-1,0
Kylling_lår
Ristindsats +
universalplade
Ristindsats +
universalplade
3
Marinér kyllingestykkerne, og tilsæt de andre ingredienser. Spid dem, og
pensl med olie. Læg dem på ristindsatsen og universalpladen, og start
tilberedningen.
Dansk 65
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 65
2018-04-06
5:51:11
Smart tilberedning
Mad
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,5-2,7
Ristindsats +
universalplade
2
And/gås
And_hel *
Fyld vandbakken. Skyl og rengør anden. Pensl anden med krydderier.
Læg den med brystsiden opad på ristindsatsen og universalpladen. Sæt
stegetermometeret i brystets tykkeste sted.
0,3-1,0
And_bryst *
Ristindsats +
universalplade
2
Fyld vandbakken. Skyl og rengør gåsen. Pensl gåsen med krydderier.
Læg den med brystsiden opad på ristindsatsen og universalpladen. Sæt
stegetermometeret i brystets tykkeste sted.
0,5-1,2
Gås_bryst *
3
Marinér andebrystet, og læg det på ristindsatsen og universalpladen. Sæt
stegetermometeret midt i andebrystet.
2,5-3,5
Gås_hel *
Ristindsats +
universalplade
Ristindsats +
universalplade
3
Smart tilberedning
Marinér gåsebrystet, og læg det på ristindsatsen og universalpladen. Sæt
stegetermometeret midt i gåsebrystet.
Kalkun
3,0-5,0
Lille kalkun *
2
Fyld vandbakken. Skyl og rengør kalkunen. Pensl kalkunen med olie
og krydderier. Læg den med brystsiden opad på ristindsatsen og
universalpladen. Sæt stegetermometeret midt i kalkunen.
1,2-2,0
Kalkun_bryst *
Ristindsats +
universalplade
Ristindsats +
universalplade
3
Fyld vandbakken. Marinér kalkunbrystet, og læg det på ristindsatsen og
universalpladen. Sæt stegetermometeret midt i kalkunbrystet.
* Brug stegetermometeret midt i kødet.
** Fyld bakken med 500 ml vand til damptilberedning.
66 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 66
2018-04-06
5:51:12
8. Fisk
Vi anbefaler, at du bruger frisk, afkølet fisk for at opnå den bedste smag. Hvis du bruger frossen fisk,
anbefaler vi, at fisken optøs ordentligt. Du kan bruge lignende andre fisk i stedet for de anbefalede fisk.
Mad
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,5-1,0
Ristindsats +
universalplade
3
Fiskefilet
Bagt ørredfilet
Skyl og rengør ørredfiletterne, læg dem med skindet opad på ristindsatsen og
universalpladen. Start tilberedningen.
0,5-1,0
Bagt torskefilet *
Sprød fiskefilet,
paneret
Universalplade
3
Fyld vandbakken. Skyl og rengør torskefiletterne, læg dem med skindet opad
på universalpladen, og start tilberedningen.
0,5-1,0
Universalplade
3
Skyl og rengør fiskefiletterne, og paner dem med rasp. Læg dem på
universalpladen, og start tilberedningen.
Hel fisk
0,3-0,8
Skyl og rengør ørreden, og læg den hele ørred på ristindsatsen og
universalpladen. Snit i overfladen med en kniv, og start tilberedningen.
0,3-0,8
Sole
3
Smart tilberedning
Ørred
Ristindsats +
universalplade
Universalplade
3
Skyl og rengør søtungen, og læg den på bagepapir på pladen. Snit i overfladen
med en kniv, og start tilberedningen.
Laks
0,4-0,8
Laksefilet
3
Skyl og rengør laksefiletterne, og læg dem med skindet opad på ristindsatsen
og universalpladen.
0,4-0,8
Laksesteak
Ristindsats +
universalplade
Ristindsats +
universalplade
3
Skyl og rengør laksesteakene, og læg dem ved siden af hinanden på
ristindsatsen og universalpladen.
Dansk 67
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 67
2018-04-06
5:51:12
Smart tilberedning
Mad
Lakseroulade
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,8-1,2
Ristindsats +
universalplade
3
Læg lakserouladerne på ristindsatsen og universalpladen. Efter stegning skal
rouladen hvile i 10 minutter, før den skæres ud.
* Fyld bakken med 500 ml vand ved damptilberedning.
9. Tilbehør
Programmerne til automatisk tilberedning omfatter ikke forvarmning. Brug friske grøntsager.
Mad
Stegte grøntsager
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,4-0,8
Universalplade
3
Skyl og klargør skiver af courgette, aubergine, peberfrugt, løg og
cherrytomater. Pensl med olivenolie, urter og krydderier. Fordel dem jævnt på
universalpladen.
0,4-0,8
Fyldte tomater
Universalplade
3
Smart tilberedning
Rens kartoflerne, og skær dem i både. Pensl med olivenolie, urter og
krydderier. Fordel dem jævnt på pladen, og start tilberedningen.
0,4-0,8
Halve bagte kartofler
3
Skyl tomaterne, og skær dem i halve. Fjern kernerne. Kom fyld i (f.eks. ris,
hakket kød), og stil dem på pladen.
0,4-0,8
Kartoffelbåde
Universalplade
Universalplade
3
Skær store kartofler (a 200 g) i halve på den lange side. Læg dem med den lige
side opad på universalpladen, og pensl med olivenolie, urter og krydderier.
68 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 68
2018-04-06
5:51:12
10. Færdigretter
Programmerne til automatisk tilberedning omfatter ikke forvarmning. Brug funktionerne til tilberedning af
frosne færdigretter.
Mad
Frosne ovnpomfritter
Frosne kartoffelbåde
Frosne kroketter
Frossen kartoffelrøsti
Frossen lasagne
Frosne
miniforårsruller
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,3-0,7
Universalplade
3
Fordel de frosne ovnpomfritter jævnt på universalpladen.
0,3-0,7
Universalplade
3
Fordel de frosne kartoffelbåde jævnt på universalpladen.
0,3-0,7
Universalplade
3
Fordel de frosne kroketter jævnt på universalpladen.
0,3-0,7
Universalplade
3
Fordel de frosne kartoffelrøsti jævnt på universalpladen.
0,4-0,8
Rist
3
Kom den frosne lasagne i et ovnfast fad, og anbring den på ristindsatsen.
0,3-0,7
Universalplade
3
Fordel de frosne miniforårsruller jævnt på universalpladen.
Smart tilberedning
Dansk 69
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 69
2018-04-06
5:51:12
Smart tilberedning
Specialfunktioner
Optøning
Denne tilstand bruges til optøning af frosne produkter, bagværk, frugt, kager, creme og chokolade.
Optøningstiden afhænger af typen, størrelsen og mængden af fødevarer.
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frosne produkter
Kyllingenuggets, pølser,
kartofler
Ristindsats +
universalplade
3
50
-
Bagte varer
Brød og boller/
rundstykker
Ristindsats +
universalplade
3
50
-
Frugt
Rist, ovnfast fad
3
30
-
Kage, creme, chokolade
Rist, ovnfast fad
3
30
-
Tørring
Denne tilstand bruges til tørring af frugt, grøntsager og urter. Tørretiden afhænger af typen, tykkelsen og
mængden af fødevarer.
Smart tilberedning
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frugt
Rist
3
70-80
300-420
Grøntsager
Rist
3
70-80
200-500
Urter
Rist
3
70-80
60-90
Dejhævning
Denne tilstand bruges til hævning af dej og fremstilling af hjemmelavet yoghurt.
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Rist
2
30-40
30-40
Kage/brøddej
Rist, ovnfast fad
2
30-40
40-50
Hjemmelavet yoghurt
Rist, ovnfast fad
2
40-50
6-7 (timer)
Pizzadej
70 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 70
2018-04-06
5:51:12
Pizzatilberedning
Denne funktion er velegnet til pizzaer. Tilberedningstemperaturen og -tiden afhænger af pizzaens
størrelse og tykkelsen af pizzaens bund.
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hjemmelavet pizza
Universalplade
2
190-210
15-25
Hjemmelavet tynd pizza
Universalplade
2
210-230
10-15
Langsom tilberedning
Denne tilstand anvender lav temperatur til at opnå en mør tekstur. Velegnet til stegning af oksekød,
svinekød, kalvekød eller lammekød, hvis du vil have en mør tekstur. Det anbefales, at kødet brunes over
en høj temperatur på blusset før stegning.
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (timer)
Roastbeef
Ristindsats +
universalplade
3
80-100
3-4
Mørbrad, 5-6 cm tyk
Ristindsats +
universalplade
3
70-80
4-5
Flæskesteg
Ristindsats +
universalplade
3
80-100
4-5
Lammesteg
Ristindsats +
universalplade
3
80-100
3-4
Andebryst
Ristindsats +
universalplade
3
70-90
2-3
Smart tilberedning
Mad
Dansk 71
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 71
2018-04-06
5:51:12
Smart tilberedning
Testmåltider
I henhold til standard EN 60350-1
1. Bagning
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn. Anvend ikke funktionen Hurtig forvarme. Indsæt
altid plader med den skrå kant fremad mod lågen.
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
3
165
25-30
3
165
25-30
Universalplade +
dyb plade
1+4
155
35-40
Finskbrød
Universalplade +
dyb plade
1+4
140
30-33
Fedtfattig
sandkage
Rist + kagespringform
(Slip let, 26 cm)
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Rist + 2
kagespringforme
*(Slip let, 20 cm)
1 placeret
diagonalt
160
70-80
Universalplade + rist +
2 kagespringforme
**(Slip let, 20 cm)
1+3
160
80-90
Type
Små kager
Smart tilberedning
Æbletærte
Udstyr
Trin
Universalplade
Opvarmningstype
* To kager placeres på risten bagest til venstre og foran til højre.
** To kager placeres i midten oven på hinanden.
72 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 72
2018-04-06
5:51:12
2. Grilning
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter vha. funktionen Stor grill.
Type
Udstyr
Trin
Rist
Ristindsats +
universalplade (dyb)
(til opsamling af
væske)
Toast af
franskbrød
Burgere * (12
stk.)
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
5
300
(maks.)
1-2
4
300
(maks.)
1. 15-18
2. 5-8
Temp. (°C)
Tid (min.)
205
70-80
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
3. Stegning
Type
Hel kylling
Udstyr
Trin
Trådnet +
universalplade (til
opsamling af dryp)
3
1
Opvarmningstype
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
Smart tilberedning
Dansk 73
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 73
2018-04-06
5:51:12
Smart tilberedning
Samling af ofte anvendte opskrifter fra automatisk tilberedning
Kartoffelgratin
Ingredienser
Vejledning
800 g kartofler, 100 ml mælk, 100 ml fløde, 50 g pisket æg, 1 spsk salt, 1 spsk
peber, 1 spsk muskatnød, 150 g revet ost, smør, timian
Skræl kartoflerne, og skær dem i 3 mm tykke skiver. Smør et ildfast fad (22-24 cm)
med smør. Spred kartoffelskiverne ud på et rent viskestykke, og dæk dem til med
viskestykket, mens du forbereder resten af ingredienserne.
Bland resten af ingredienserne, undtagen revet os, i en stor skål, og rør godt.
Læg lag af kartoffelskiver i fadet, så de overlapper lidt, og hæld blandingen over
kartoflerne. Drys den revne ost over, og kom retten i ovnen. Servér retten med et
par friske timianblade.
Grøntsagsgratin
800 g grøntsager (courgette, tomat, løg, gulerod, peberfrugt, forkogte kartofler),
150 ml fløde, 50 g pisket æg, 1 spsk salt, 1 spsk krydderier (peber, persille eller
rosmarin), 150 g revet ost, 3 spsk olivenolie, timianblade
Vejledning
Vask grøntsagerne, og skær dem i 3-5 mm tykke skiver. Læg skiverne i et
ildfast fad (22-24 cm), og hæld olivenolien over grøntsagerne. Bland resten af
ingredienserne, undtagen revet ost, og hæld blandingen over grøntsagerne.
Drys den revne ost over, og kom retten i ovnen. Servér retten med et par friske
timianblade.
Smart tilberedning
Ingredienser
74 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 74
2018-04-06
5:51:12
Lasagne
Ingredienser
Vejledning
2 spsk olivenolie, 500 g hakket oksekød, 500 ml tomatsauce, 100 ml oksebouillon,
150 g tørrede lasagneplader, 1 hakket løg, 200 g revet ost, 1 spsk tørret persille, 1
spsk oregano, 1 spsk basilikum
Lav tomat/kødsaucen. Varm olien i en pande, og steg det hakkede oksekød med
hakket løg i ca. 10 minutter, indtil det er brunet godt. Hæld tomatsaucen og
bouillon over, og tilsæt også de tørrede krydderier. Bringes i kog, og det skal
derefter simre i 30 minutter.
Kog lasagnepladerne i henhold til vejledningen på pakken. Læg lag af
lasagneplader, kødsauce og ost, og gentag. Drys med den resterende os, og kom
retten i ovnen.
Æbletærte
• Dej: 275 g mel, 1/2 spiseskefuld salt, 125 g hvidt puddersukker, 8 g vaniljesukker,
175 g koldt smør, 1 æg (pisket)
• Fyld: 750 g faste, hele æbler, 1 spiseskefuld citronsaft, 40 g sukker,
1
/2 spiseskefuld kanel, 50 g kernefri rosiner, 2 spiseskefulde brødkrummer
Vejledning
Sigt mel og salt i en stor skål. Sigt sukker og vaniljesukker ned i melblandingen.
Kom smørret ned i melblandingen, og skær den i små stykker med 2 knive.
Tilsæt 3/4 af det piskede æg. Ælt alle ingredienserne i foodprocessoren, indtil
dejen er let smuldrende. Form dejen til en kugle med dine hænder. Pak den ind i
husholdningsfilm, og opbevar den køligt i ca. 30 minutter.
Smør springformen (24-26 cm), og kom lidt mel på bordet. Rul 3/4 af dejen ud til en
tykkelse på 5 mm. Læg dejen i formen (bunden og siderne).
Skræl og udkern æblerne. Skær dem i tern på cirka 3/4 x 3/4 cm. Sprøjt æblerne
med citronsaft, og bland godt. Vask og tør solbær og rosiner. Tilsæt sukker, kanel,
rosiner og solbær. Bland godt, og kom brødkrummer på toppen. Tryk let ned.
Rul resten af dejen ud. Skær dejen i smalle striber, og læg dem på tværs oven på
fyldet. Pensl tærten med resten af det sammenpiskede æg.
Smart tilberedning
Ingredienser
Quiche lorraine
Ingredienser
• Dej: 200 g mel, 80 g smør, 1 æg
• Fyld: 75 g fedtfri bacon i tern, 125 ml fløde, 125 g crème fraiche, 2 piskede æg,
100 g revet ost, salt og peber.
Dansk 75
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 75
2018-04-06
5:51:12
Smart tilberedning
Vejledning
For at blande dejen skal du komme mel, smør og æg i en skål og blande det til en
blød dej, som skal hvile i køleskabet i 30 min. Rul dejen ud, og kom den i et smurt,
ildfast keramisk tærtefad (25 cm). Prik huller i bunden med en gaffel. Bland æg,
fløde, crème fraiche, ost, salt og peber. Hæld det over dejen, lige inden det skal i
ovnen.
Frugtdessert
Ingredienser
Vejledning
• Topping: 200 g mel, 100 g smør, 100 g sukker, 2 g salt, 2 g kanel
• Frugt: 600 g blandet frugt
Bland alle ingredienser til en letsmuldrende masse til topping. Spred den blandede
frugt ud i et ildfast fad, og kom massen ovenpå.
Hjemmelavet pizza
Ingredienser
Vejledning
• Pizzadej: 300 g mel, 7 g tørgær, 1 spsk olivenolie, 200 ml varmt vand, 1 spsk
sukker og 1 spsk salt
• Topping: 400 g grøntsager i skiver (aubergine, courgette, løg, tomat), 100 g
hakket skinke eller bacon, 100 g revet os
Smart tilberedning
Kom mel, gær, olie, salt, sukker og varmt vand i en skål, og bland sammen til en
fugtig dej. Ælt i en mixer eller i hånden i ca. 5-10 min. Kom låg på, og kom skålen
i ovnen i 30 min ved 35 °C for at efterhæve. Rul dejen ud til en firkant på en melet
overflade, og læg den på pladen eller pizzapladen. Kom tomatpuré på dejen og
derefter skinke, champignon, oliven og tomat. Drys med ost og tilbered.
76 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 76
2018-04-06
5:51:12
Stegt oksemørbrad
Ingredienser
Vejledning
1 kg oksemørbrad, 5 g salt, 1 g peber, 3 g rosmarin og 3 g timian
Krydr kødet med salt, peber og rosmarin, og lad det stå i køleskabet i 1 time. Læg
det på risten. Kom det i ovnen, og start tilberedningen.
Bøf bourguignon
Ingredienser
Vejledning
1 kg oksesteak (skåret i stykker af 5 cm), 100 g bacon (skåret i skiver af 1 cm), 1
hakket løg, 2 fed hakket hvidløg, 1 stang hakket selleri, 200 g champignon i tykke
skiver, 200 ml rødvin, 100 ml oksefond, 2 spsk madolie, 1 spsk persille, 1 spsk salt
og peber og lidt mel
Krydr kødet med salt og peber, og stænk mel over. Brun kødet i olie på alle sider
over mellem-høj varme. Tilsæt vin og oksefond, og bring blandingen i kog. Hæld
blandingen i et ildfast fad. Tilsæt alle ingredienserne. Rør rundt, og læg låg på.
Urtestegte lammekoteletter
Ingredienser
Vejledning
1 kg lammekoteletter (6 stk.), 4 store fed hvidløg (presset), 1 spsk frisk timian
(knust), 1 spsk frisk rosmarin (knust), 2 spsk salt, 2 spsk olivenolie
Smart tilberedning
Bland salt, hvidløg, urter og olie, og hæld over lammekødet. Vend dem, så
blandingen kommer på begge sider, og lad dem hvile ved stuetemperatur mellem
30 minutter og 1 time.
Spareribs
Ingredienser
Vejledning
2 rækker spareribs, 1 spsk sorte peberkorn, 3 laurbærblade, 1 hakket løg, 3
hakkede fed hvidløg, 85 g brun farin, 3 spsk Worcestershire-sauce, 2 spsk
tomatpuré, 2 spsk olivenolie
Lav en barbecuesauce. Varm olien i en pande, og tilsæt løg. Kog, indtil de er bløde,
og tilsæt de andre ingredienser. Steg, og sænk varmen, og lad simre i 30 minutter.
Marinér kødet med barbecuesaucen mellem 30 minutter og 1 time.
Dansk 77
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 77
2018-04-06
5:51:12
Smart tilberedning
Ossobuco
Ingredienser
Vejledning
1,5 kg kalveskank (4 stykker), 1/2 kop hakkede gulerødder, 1/2 kop hakket selleri,
1 løg (hakket), 4 fed hvidløg (knust), 1 spiseskefuld tørret timian eller oregano,
3
/4 kop tør hvidvin, 1 kop kalvefond, 2 spiseskefulde tomatpasta, salt og peber,
3 spiseskefulde olivenolie, 2 spiseskefulde mel til drysning til gremolata: 2 spsk
persille, 1 spsk revet citronskræl, 2 fed knust hvidløg
Krydr kalveskanken med salt og peber. Kom mel på kalveskanken, og ryst
overskydende mel af. Steg på en varm pande med olivenolie, indtil de er brunede
(ca. 5 minutter på hver side). Læg kødet over på en tallerken, og stil det til side.
Hæld hakket løg, gulerødder og selleri i en gryde, og kog dem i 5 minutter under
omrøring. Tilsæt hvidløg og timian, og lad grøntsagerne stå, indtil de begynder
at blive brune (ca. 10 minutter). Tilsæt kødet, og hæld vin og fond over. Bring det
hele i kog, og kom det i ovnen.
Bland alle ingredienserne til gremolata. Servér ossobuco med gremolata oven på
kødet.
Sprød paneret fiskefilet
Ingredienser
Smart tilberedning
Vejledning
4 tykke, hvide fiskefileter (torsk, søtunge, tilapia), 1/4 kop mel , 1/3 kop mælk,
2 kopper brødkrummer
Rens fisken, og dyp den i mælk. Vend dem i mel og derefter i mælk. Vend dem i
brødkrummer. Sprøjt madolie på bagepladen, og kom fiskefiletterne på, og sprøjt
også disse med olie.
78 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 78
2018-04-06
5:51:12
Vedligeholdelse
Rengøring
ADVARSEL
Tilbehør
• Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden
rengøring.
• Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde
børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive
eller andre slibende materialer.
Rengør tilbehøret efter hver brug, og tør det af
med et viskestykke. For at fjerne genstridigt snavs
kan tilbehøret lægges i blød i varmt sæbevand i
ca. 30 minutter, før det vaskes på normal vis.
Ovnens indre
De udtagelige dele er belagt med en mørkegrå
katalytisk emalje. De kan blive snavsede af olie
og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved
varmluftbrug. Disse aflejringer brænder dog af
ved en ovntemperatur på 200 °C og højere.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Rengør ovnen indvendigt.
3. Vælg Varmluft med maks.-temperatur, og kør
processen i time.
• Til rengøring af ovnens indre skal du bruge
en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller
varmt sæbevand.
• Rengør ikke lågens tætning manuelt.
• Brug kun standardovnrengøringsmidler
for at undgå at beskadige de emaljerede
ovnoverflader.
• For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et
særligt ovnrensemiddel.
Katalytisk emaljeoverflade (kun visse modeller)
Ovnens ydre
Vedligeholdelse
Til rengøring af ovnens yderside, f.eks. låge,
håndtag og display, skal du bruge en ren klud og
et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand.
Aftør med køkkenrulle eller en tør klud.
Fedt og snavs kan sætte sig fast, særligt omkring
håndtag, pga. den varme luft, der kommer ud
indefra. Det anbefales at rengøre håndtaget efter
hver brug.
Dansk 79
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 79
2018-04-06
5:51:12
Vedligeholdelse
Låge
Fjern kun ovnens låge i forbindelse med rengøring. Følg disse instruktioner for at fjerne lågen i
forbindelse med rengøring.
ADVARSEL
Ovnlågen er tung.
1. Åbn låget, og åbn clipsene på begge hængsler.
2. Luk lågen ca. 70°. Tag med begge hænder fat
om siderne på ovnlågen, og løft og træk opad,
indtil hængslerne kan tages ud.
3. Rengør lågen med sæbevand og en ren klud.
Vedligeholdelse
4. Følg derefter trin 1 og 2 ovenfor i omvendt
rækkefølge for at sætte lågen på igen. Sørg
for, at clipsene sidder fast på begge sider.
80 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 80
2018-04-06
5:51:13
Lågeglasset
Afhængigt af modellen er ovnlågen er udstyret med 3-4 lag glas, der er placeret mod hinanden. Fjern kun
lågeglasset i forbindelse med rengøring. Følg disse instruktioner for at fjerne lågeglasset i forbindelse med
rengøring.
1. Brug en skruetrækker til at fjerne skruerne i
højre og venstre side.
2. Fjern beklædningen i pilens retning.
3. Fjern det første lag glas fra lågen.
01
Vedligeholdelse
4. Fjern det andet lag glas fra lågen i pilens
retning.
02
Dansk 81
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 81
2018-04-06
5:51:13
Vedligeholdelse
5. Fjern det tredje lag glas fra lågen i pilens
retning.
6. Rengør glasset med sæbevand og en ren klud.
03
02
03
01
7. Monter derefter glassene igen på følgende
måde:
• Se billedet, og find hængslerne. Indsæt
lag 3 under supportclips 1, lag 2 mellem
supportclips 1 og 2, og lag 1 i supportclips
3 i denne rækkefølge. Sørg for, at den trykte
side af glasset vender indad.
FORSIGTIG
01 Supportclips 1
02 Supportclips 2
03 Supportclips 3
For at identificere den rigtige side af arket skal du
se efter mærket ”PYRO” i hjørnet af hvert ark.
Korrekt retning: PYRO-**-**
Forkert retning: **-**-ORYP
Vedligeholdelse
8. Når du har isat lag 2, skal du trykke ned på
glasclipsene og kontrollere, at glaslaget sidder
ordentligt fast.
9. Følg trin 1-2 ovenfor i omvendt rækkefølge
for at montere beklædningen igen.
ADVARSEL
For at forhindre varmelækage skal glaslagene
monteres korrekt.
82 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 82
2018-04-06
5:51:14
Vandopsamler
Vandopsamleren opsamler ikke kun overskydende
væske fra madlavning, men også madrester.
Tøm og rengør vandopsamleren med jævne
mellemrum.
ADVARSEL
01
Hvis der opstår vandlækage fra vandopsamleren,
skal du kontakte os eller et lokalt Samsungservicecenter.
01 Vandopsamler
Sideskinner (kun visse modeller)
1. Tryk på toppen af den venstre sideskinne, og
sænk den ca. 45º.
Vedligeholdelse
2.
3.
4.
5.
Træk og fjern bunden af venstre sideskinne.
Fjern den højre sideskinne på samme måde.
Rengør begge sideskinner.
Følg derefter trin 1 og 2 ovenfor i omvendt
rækkefølge for at montere sideskinnerne igen.
BEMÆRK
Ovnen virker, selvom sideskinnerne og ristene ikke
er på plads.
Dansk 83
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 83
2018-04-06
5:51:14
Vedligeholdelse
Teleskopskinner (kun visse modeller)
1. Tryk forsigtigt oven på venstre sideskinne for
at fjerne den i pilens retning.
2. Gentag ovenstående trin for den højre
sideskinne for at fjerne den.
3. Rengør venstre og højre teleskopskinne med
sæbevand og en klud.
4. Når rengøringen er udført, skal du montere
begge teleskopskinner igen ved at gentage
trin 1-2 ovenfor i omvendt rækkefølge.
Sørg for, at de forreste og bagerste clips i
skinnes passer i sideskinnen.
BEMÆRK
• Det anbefales at sætte teleskopskinne i rille 3 i
sideskinnen.
Vedligeholdelse
01
02
01 Front
02 Bagside
84 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 84
2018-04-06
5:51:14
Udskiftning
Pærer
1.
2.
3.
4.
Fjern glasdækslet ved at dreje mod uret.
Udskift ovnpæren.
Rengør glasdækslet.
Følg derefter trin 1 ovenfor i omvendt
rækkefølge for at montere glasdækslet igen.
ADVARSEL
Vedligeholdelse
• Før du udskifter en pære, skal du slukke ovnen
og tage strømstikket ud.
• Brug kun 25-40 W/220-240 V pærer, som er
varmeresistente op til 300 °C. Du kan købe
godkendte pærer hos det lokale Samsungservicecenter.
• Brug altid en tør klud ved håndtering af
halogenpærer. Det skal du gøre for at undgå, at
der overføres fingeraftryk eller sved til pæren,
da det kan forkorte pærens levetid.
Dansk 85
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 85
2018-04-06
5:51:15
Fejlfinding
Kontrolpunkter
Hvis der opstår et problem med ovnen, skal du starte med at kontrollere nedenstående tabel og afprøve
løsningsforslagene. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
Problem
Årsag
Handling
Fejlfindin
Knapperne kan ikke
trykkes ordentligt ind.
• Der sidder noget fast mellem
knapperne
• Berøringsfølsom model: Der er
fugt på ydersiden
• Låsefunktionen er aktiveret
• Fjern det, der sidder fast, og
prøv igen.
• Aftør fugten, og prøv igen.
• Kontrollér, om låsefunktionen
er aktiveret.
Tiden vises ikke.
• Strømmen er ikke sat til
• Kontrollér, om strømmen er
tilsluttet.
Ovnen fungerer ikke.
• Strømmen er ikke sat til
• Kontrollér, om strømmen er
tilsluttet.
Ovnen stopper, mens den
er i brug.
• Strømstikket er ikke sat i
• Tilslut strømmen igen.
Strømmen slukkes, mens
ovnen er i brug.
• Tilberedningen tager meget
lang tid
• Blæseren fungerer ikke
• Ovnen er monteret et sted
uden god ventilation
• Der bruges flere strømstik i
samme stikkontakt
• Lad ovnen nedkøle efter
langvarig tilberedning.
• Lyt efter lyden fra blæseren.
• Overhold de afstande,
der er angivet i
monteringsvejledningen til
produktet.
• Brug ét stik.
Der er ikke strøm til
ovnen.
• Strømmen er ikke sat til
• Kontrollér, om strømmen er
tilsluttet.
Ovnens yderside er for
varm under tilberedning.
• Ovnen er monteret et sted
uden god ventilation
• Overhold de afstande,
der er angivet i
monteringsvejledningen til
produktet.
Lågen kan ikke åbnes
ordentligt.
• Der sidder madrester fast
mellem lågen og ovnens
inderside
• Rengør ovnen grundigt, og
åbn derefter lågen igen.
86 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 86
2018-04-06
5:51:15
Problem
Årsag
Handling
• Lampen tænder og slukker
igen
• Lampen er dækket af
fremmedlegemer under
madlavning.
• Lampen slukker automatisk
efter et vis periode for at
spare strøm. Du kan tænde det
igen ved at trykke på Ovnlys.
• Rengør ovnen indvendigt, og
kontrollér derefter igen.
Der kommer elektricitet
fra maskinen.
• Strømforsyningen er ikke
jordet korrekt
• Du bruger et stik uden jording
• Kontrollér, at
strømforsyningen er jordet
korrekt.
Der drypper vand.
• Lad ovnen afkøle, og tør
den derefter af med et tørt
viskestykke.
Der ligger vand tilbage i
ovnen.
• Der kan være vand eller damp
til stede i visse situationer
alt afhængigt af de anvendte
madvarer. Det er ikke en fejl i
produktet.
Lysstyrken i ovnen
varierer.
• Lysstyrken skifter alt efter
ændringer i udgangseffekten.
• Ændringer i udgangseffekten
under madlavning er ikke
fejl, så du skal ikke være
bekymret.
Tilberedningen er færdig,
men blæseren kører
stadig.
• Blæseren kører automatisk i
et bestemt stykke tid for at
ventilere ovnens inderside.
• Dette er ikke fejl, så du skal
ikke være bekymret.
Ovnen bliver ikke varm.
• Lågen er åben
• Ovnfunktionerne er ikke
indstillet korrekt
• Der er gået en sikring, eller
der er blevet trykket på
afbryderen
• Luk lågen, og genstart.
• Se kapitlet om brug af ovnen,
og nulstil ovnen.
• Udskift sikringen, eller nulstil
relæet. Tilkald en elektriker,
hvis dette sker flere gange.
Der kommer røg ud under
brug.
• Under første brug
• Der er madvarer i
varmeapparatet
• Der kan komme røg fra
varmeapparatet, første gang
ovnen er i brug. Dette er
ikke fejl, og når du har brugt
ovnen 2-3 gange, sker det ikke
længere.
• Lad ovnen køle tilstrækkeligt
af, og fjern madvarerne fra
varmeapparatet.
Der kommer damp ud en
revne i lågen.
Fejlfindin
Det indvendige lys er
svagt eller kan ikke
tændes.
Dansk 87
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 87
2018-04-06
5:51:15
Fejlfindin
Problem
Årsag
Handling
Der lugter brændt eller
af plastik, når ovnen er i
brug.
• Du bruger plastikbeholdere
eller andre ting, der ikke er
varmebestandige.
• Brug glasbeholdere, som kan
tåle varme temperaturer.
Ovnen tilbereder ikke
maden ordentligt.
• Lågen åbnes ofte under
tilberedning
• Undgå at åbne lågen
mange gange, medmindre
du tilbereder noget,
der skal vendes. Hvis
du ofte åbner lågen,
sænkes ovntemperaturen,
og det kan påvirke
tilberedningsresultatet.
Jeg kan høre
kogende vand under
damptilberedning.
• Det skyldes, at der
opvarmes vand med
dampvarmeelementet
• Dette er ikke fejl, så du skal
ikke være bekymret.
Damptilberedning
fungerer ikke.
• Der er ikke vand i
vandbeholderen
• Fyld vand i beholderen, og
prøv igen.
Apparatet er varmt
under brug af
pyrolysefunktionen
• Det skyldes, at der bruges
meget høje temperaturer ved
pyrolyserengøring
• Dette er ikke fejl, så du skal
ikke være bekymret.
Der lugter brændt
under brug af
pyrolysefunktionen.
• Der bruges meget
høje temperaturer ved
pyrolyserengøring, så du
kan måske lugte brændende
madrester.
• Dette er ikke fejl, så du skal
ikke være bekymret.
Damprengøring fungerer
ikke.
• Det skyldes, at temperaturen
er for høj.
• Lad ovnen køle ned, og prøv
igen.
Fejlfindin
88 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 88
2018-04-06
5:51:15
Informationskoder
Hvis ovnen ikke fungerer, får du muligvis vist en informationskode i displayet. Kontrollér nedenstående
tabel, og afprøv løsningsforslagene.
Kode
C-d1
Betydning
Handling
Fejl i lågelåsen
C-20
C-21
C-22
Sensorfejl
C-23
C-F1
C-70
C-72
C-F0
Opstår kun under EEPROM Read/Write
Damprelaterede problemer
Sluk ovnen, og genstart den derefter.
Hvis problemet opstår igen, skal du
slukke for strømmen i mindst 30
sekunder, og derefter skal strømmen
tilsluttes igen.
Hvis problemet stadig opstår, skal du
kontakte et servicecenter.
Opstår, hvis der ikke er kommunikation
mellem primær PCB og sekundær PCB.
Opstår, hvis der er
kommunikationsproblemer mellem Touch
IC <-> Main eller Sub micom
C-d0
Knapfejl
Opstår, når der trykkes på en knap, og den
holdes inde i en vis tid.
Rengør knapperne, og sørg for, at der
ikke er vand på eller omkring dem. Sluk
ovnen, og prøv igen. Hvis problemet
opstår igen, skal du kontakte et lokalt
Samsung-servicecenter.
S-01
Sikkerhedsafbryder
Ovnen har været i brug ved en indstillet
temperatur i lang tid.
• Under 105 °C - 16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C - 8 timer
• Fra 245 °C til maks. - 4 timer
Dette er ikke en systemfejl. Sluk ovnen,
og fjern fødevarerne. Prøv derefter igen.
Fejlfindin
C-F2
Sluk ovnen, og genstart den derefter.
Hvis problemet opstår igen, skal du
slukke for strømmen i mindst 30
sekunder, og derefter skal strømmen
tilsluttes igen.
Hvis problemet stadig opstår, skal du
kontakte et servicecenter.
Dansk 89
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 89
2018-04-06
5:51:15
Tillæg
Produktdataark
SAMSUNG
SAMSUNG
NV73J9770RS
Modelidentifikation
81,4
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum (EEI ovnrum)
A+
Energieffektivitetsklasse pr. ovnrum
Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en standardiseret last i et
ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum
(endelig elenergi) (EC elovnrum)
0,95 kWh/program
Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et
ovnrum i en el opvarmet ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum
(endelig elenergi) (EC elovnrum)
0,70 kWh/program
Antal ovnrum
Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)
Volumen pr. ovnrum (V)
Ovntype
Apparatets masse (M)
1
elektricitet
73 l
Indbygget
45,9 kg
Data fastsat i henhold til standard EN 60350-1, EN 50564, Kommissionsbestemmelser (EU) nr. 65/2014 og
(EU) nr. 66/2014.
Tips til energibesparelse
• Under tilberedning bør ovnlågen være lukket,
dog ikke når du vender madvarer. Åbn ikke
lågen hyppigt under tilberedning for at bevare
ovntemperaturen og spare energi.
• Planlæg ovnbrug for at undgå at slukke for
ovnen mellem tilberedning af de enkelte
elementer for at spare energi og spare tid til
genopvarmning af ovnen.
• Hvis tilberedningstiden er mere end 30
minutter, kan ovnen slukkes 5-10 minutter
før den indstillede tid for at spare energi. Den
resterende varme vil færdiggøre tilberedningen.
• Tilbered, når det er muligt, mere end ét element
ad gangen.
Tillæg
90 Dansk
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 90
2018-04-06
5:51:15
Memo
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 91
2018-04-06
5:51:15
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613D-05
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 92
2018-04-06
5:51:15
Built-in Oven
User & installation manual
NV73J9770RS
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-04-06
5:51:21
Contents
Contents
Using this manual
4
The following symbols are used in this User Manual:
4
Safety instructions
5
Important safety precautions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
Auto energy saving function
5
9
9
Installation
10
What’s included
Power connection
Cabinet mount
10
12
13
Before you start
16
Initial settings
16
New oven smell
17
Smart safety mechanism
17
Soft Closing Door (Gentle, Safe, and Silent)
17
Accessories18
Mechanical lock
20
Water drawer
21
Operations
22
Control panel
22
Common settings
24
Oven function
28
Special function
33
Auto cook
35
Chef recipe
36
Favourites37
Timer40
Cleaning41
Settings46
Help48
2 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-04-06
5:51:21
49
Manual cooking
Auto cook programmes
Special function
Test Dishes
Collection of frequent Auto cook recipes
49
58
70
72
74
Maintenance
79
Contents
Cooking Smart
Cleaning79
Replacement85
Troubleshooting
86
Checkpoints86
Information codes
89
Appendix
90
Product data sheet
90
English 3
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-04-06
5:51:21
Using this manual
Thank you for choosing SAMSUNG Built-In Oven.
This User Manual contains important information on safety and instructions intended to assist
you in the operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this User Manual before using your oven and keep this book for
future reference.
Using this manual
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property
damage.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.
4 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-04-06
5:51:22
Safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is
responsible for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the
relevant safety recommendations.
Important safety precautions
WARNING
Safety instructions
This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.
This Appliance should be allowed to disconnection from the supply after
installation. The disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with
the wiring rules.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since
they are not considered to be a reliable fixing means.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the
appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
English 5
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-04-06
5:51:22
Safety instructions
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid
touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children
should be kept away.
Safety instructions
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering
of the glass.
If this appliance has cleaning function, excess spillage must be removed
before cleaning and all utensils should not be left in the oven during steam
cleaning or self cleaning. The cleaning function depends on the model.
If this appliance has cleaning function, during cleaning conditions the
surfaces may get hotter than usual and children should be kept away. The
cleaning function depends on the model.
Only use the temperature probe recommended for this oven. (Meat probe
model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the
lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in order to
avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than
8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short term cooking
process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is
operating. The surfaces are liable to get hot during use.
6 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-04-06
5:51:22
Insert the wire rack into position
with the protruding parts (stoppers
on both sides) towards the front so
that the wire rack supports the rest
position for large loads.
Safety instructions
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in
considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service
center or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has a vapour or steam cooking function, do not operate this appliance when
the water supply cartridge is damaged. (Vapour or steam function model only)
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service
center. (Vapour or steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch
heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an
extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape
rapidly.
English 7
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-04-06
5:51:22
Safety instructions
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the Vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the
oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Safety instructions
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is used, it
may become deformed due to the great variation in temperatures.
Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot. This could cause damage to the
enamel surface.
The oven door must be closed during cooking.
Do not line the bottom of the oven with aluminum foil and do not place any baking trays
or tins on it. The aluminum foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel
surfaces and cause poor cooking results.
Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces of the
oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves
on the door or catch their fingers in the door.
Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong force.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the
cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
8 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-04-06
5:51:22
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
Safety instructions
This marking on the product, accessories or literature indicates that
the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset,
USB cable) should not be disposed of with other household waste
at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate these items from other types of waste and recycle
them responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government office, for details
of where and how they can take these items for environmentally
safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product and its electronic
accessories should not be mixed with other commercial wastes for
disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific regulatory
obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Auto energy saving function
• If no user input is made for a certain time while the appliance is operating, the appliance
stops operation and goes to Standby state.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven light’
button. For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking
program has started.
English 9
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-04-06
5:51:22
Installation
WARNING
This oven must be installed by a qualified technician. The installer is responsible for
connecting the oven to the main power, while observing the relevant safety regulations of
your area.
What’s included
Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you have a
problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer center or the
retailer.
Oven at a glance
Installation
01
02
03
04
01 Control panel
02 Door handle
03 Water drawer
04 Door
10 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-04-06
5:51:22
Accessories
The oven comes with different accessories that help you prepare different types of food.
Wire rack insert *
Baking tray *
Universal tray *
Extra-deep tray *
Rotisserie spit *
Rotisserie spit and Shashlik *
Telescopic rail *
Meat probe *
Installation
Wire rack
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
English 11
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-04-06
5:51:23
Installation
Power connection
L
N
01 02 03
Installation
01 BROWN or BLACK
02 BLUE or WHITE
03 YELLOW and GREEN
Plug the oven into an electrical socket. If
a plug-type socket is not available due to
allowable current limitations, use a multipole isolator switch (with at least 3 mm
spacing in-between) in order to meet safety
regulations. Use a power cord of sufficient
length that supports the specification H05
RR-F or H05 VV-F, min. 1.5~2.5 mm².
Rated current(A)
Minimum crosssectional area
10 < A ≤ 16
1.5 mm2
16 < A ≤ 25
2.5 mm2
Check the output specifications on the label
attached to the oven.
Open the rear cover of the oven using a
screwdriver, and remove the screws on the
cord clamp. Then, connect the power lines to
the relevant connection terminals.
The ( )-terminal is designed for
earthgrounding. First connect the yellow
and green lines (earthgrounding), which
must be longer than the others. If you use
a plug-type socket, the plug must remain
accessible after the oven is installed.
Samsung is not responsible for accidents
caused by missing or faulty earthgrounding.
WARNING
Do not step on or twist the wires during
installation, and keep them away from heatemitting parts of the oven.
12 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-04-06
5:51:23
Cabinet mount
If installing the oven in a built-in cabinet, the cabinet must have its plastic surfaces and
adhesive parts resistant up to 90 °C. Samsung is not responsible for damage to furniture from
the oven’s heat emission.
The oven must be properly ventilated. For ventilation, leave a gap of about 50 mm between
the lower shelf of the cabinet and the supporting wall. If you install the oven under a
cooktop, follow the cooktop’s installation instructions.
Required Dimensions for Installation
Oven (mm)
B
C
A
E
L
K
G
F
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Installation
D
A
J
H
I
A
Built-in cabinet (mm)
B
C
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Max. 600
E
Min 460 x Min. 50
NOTE
E
The built-in cabinet must have vents (E) to
ventilate heat and circulate the air.
English 13
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-04-06
5:51:24
Installation
Under-sink cabinet (mm)
A
B
D
C
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min 460 x Min. 50
NOTE
The built-in cabinet must have vents (D) to
ventilate heat and circulate the air.
Installation
Mounting the oven
Make sure to leave a gap (A) of at least
5 mm between the oven and each side of
the cabinet.
A
B
Secure at least 3 mm of gap (B) so that the
door opens and closes smoothly.
14 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-04-06
5:51:24
Fit the oven into the cabinet and fix the
oven firmly on both sides using 2 screws.
Installation
After installation is complete, remove the
protective film, tape, and other packing
material, and take out the provided
accessories from inside the oven. To remove
the oven from the cabinet, first disconnect
power to the oven and remove 2 screws on
both sides of the oven.
WARNING
The oven requires ventilation for normal
operation. Do not block the vents under any
circumstance.
NOTE
The actual appearance of the oven may
differ with the model.
English 15
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-04-06
5:51:24
Before you start
Initial settings
When you turn on the oven for the first time, the Welcome screen appears with the Samsung
logo. Follow the onscreen instructions to complete the initial settings. You can change the
initial settings later by accessing the Settings screen.
STEP 1. Language
Choose a preferred menu language.
1. Select a language.
2. Tap OK.
English (UK)
Français
Nederlands
OK
STEP 2. Time
Before you start
Set time
12 : 00
OK
Specify the current time.
1. Tap any time element to display the
onscreen number pad.
2. Use the number pad to input each time
element (hour and minute).
3. Tap OK.
To return to the previous screen, tap
.
STEP 3. Auto Update
Auto Update
The Auto Update function automatically updates the software for performance
improvement purposes or to fix bugs through communicating with the update
server. If you agree to this setting, it is regarded as an agreement to running
the auto update operation. When the software is updated, some software
features may become unavailable depending on the update.
OK
ON
Enable the auto update to keep up-to-date.
1. Tap ON to enable, or OFF to disable the
auto update.
2. Tap OK.
To return to the previous screen, tap
.
NOTE
When done, the menu screen appears.
NOTE
AUTO
Oven
function
Special
function
Auto
cook
Chef
recipe
If the menu screen appears at first-time use,
you can make the initial settings (Language/
Time/Auto Update) by referring to the
Settings section.
16 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-04-06
5:51:25
New oven smell
Before using the oven for the first time, clean inside the oven to remove the new oven smell.
1. Remove all accessories from inside the oven.
2. Run the oven with Convection 200 °C or Conventional 200 °C for an hour. This will burn
any remaining production substances in the oven.
3. When complete, turn off the oven.
Smart safety mechanism
If you open the door while the oven is operating, the oven light turns on and both the fan
and the heating elements stop operation. This is to prevent physical injuries such as burns as
well as to prevent unnecessary energy loss. When this happens, simply close the door and
the oven continues to operate normally because this is not a system failure.
Before you start
Soft Closing Door (Gentle, Safe, and Silent)
The Samsung Built-in Oven features a soft closing door that gently, safely, and silently closes.
When closing the door, the specially designed hinges catch the door a few centimetres before
the final position. This is the perfect touch for added comfort, allowing the door to be closed
silently and gently.
(Availability of this feature depends on the oven model.)
The door starts to be closed softly at about
15 degrees and completely closed within
approx. 5 seconds.
English 17
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-04-06
5:51:25
Before you start
Accessories
For first time use, clean the accessories thoroughly with warm water, detergent and a soft
clean cloth.
05
04
03
02
01
Before you start
01 Level 1
02 Level 2
03 Level 3
04 Level 4
• Insert the accessory to the correct position
inside of the oven.
• Allow at least a 1 cm space from the
accessory and the bottom of the oven, and
from any other accessory.
• Take caution in removing cookware and/or
accessories out of the oven. Hot meals or
accessories can cause burns.
• The accessories may be deformed while
they are gaining heat. Once they have
cooled down, they will recover their
original appearance and performance.
05 Level 5
Basic use
For better cooking experience, familiarise yourself with how to use each accessory.
Wire rack
The wire rack is designed for grilling and roasting. Insert the wire
rack into position with the protruding parts (stoppers on both
sides) towards the front
Wire rack insert *
The wire rack insert is used with the tray, and prevents liquid
from dropping onto the bottom of the oven.
Baking tray *
The baking tray (depth: 20 mm) is used to bake cakes, cookies, and
other pastries. Put the slanted side to the front.
Universal tray *
The universal tray (depth : 30 mm) is used for cooking and
roasting. Use the wire-tray insert to prevent liquid from dropping
onto the bottom of the oven.
Put the slanted side to the front.
Extra-deep tray *
The extra-deep tray (depth: 50 mm) is used for roasting with or
without the wire-tray insert. Put the slanted side to the front.
Rotisserie spit *
The rotisserie spit is used for grilling food such as chicken. Use
the rotisserie spit only in Single mode at level 4 where the spit
adapter is available. Unscrew the spit handle to remove while
grilling.
18 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-04-06
5:51:25
Put the tray at rack position 1 to collect cooking juices, or on the
bottom of the oven for a large serving of meat. It is recommended
to use the spit accessories for meat under 1.5 kg.
1. Insert the spit into the meat. To help insert the spit, screw the
spit handle toward the blunt end.
2. Put parboiled potatoes and vegetables around the meat.
3. Put the cradle at the middle tray position with the “V” shape
to the front. Rest the spit onto the cradle with the pointed
end backward and gently push until the tip of the spit enters
the turning mechanism at the back of the oven. The blunt end
of the spit must rest on the “V” shape. (The spit has two lugs
which should be nearest to the oven door so to stop the spit
going forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
4. Unscrew the handle before cooking.
5. After cooking, screw the handle back to help remove the spit
from the cradle.
Telescopic rails *
Use the telescopic rail plate to insert the tray as follows:
1. Stretch the rail plate out from the oven.
2. Put the tray on the rail plate and slide the rail plate into the
oven.
3. Close the oven door.
Meat probe *
The meat probe measures the internal temperature of the meat to
cook. Use only the meat probe that comes with your oven.
Before you start
Rotisserie spit and
Shashlik *
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
English 19
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-04-06
5:51:25
Before you start
Mechanical lock
Installation
1. Insert the thin part (A) of the mechanical
lock into the corresponding slot of the
lock handle as shown.
2. Tighten the screw on the lock handle.
A
Before you start
Uninstallation
• Loosen and remove the screw from the
lock handle.
Lock/unlock
• To open the door, slightly lift up the lock
handle to unlock the door. Then, open the
door.
• To lock the door, simply close the door.
The mechanical lock automatically locks
the door.
20 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-04-06
5:51:26
Water drawer
The water drawer is used for Vapour functions. Fill it with water in advance of Vapour
cooking.
1. Locate the water drawer in the top-right
corner. Push in the drawer to open and
remove.
Before you start
2. Open the drawer cap, and fill the drawer
with 500 ml of drinkable water.
3. Close the cap, and reinsert the drawer.
NOTE
Do not exceed the max line.
NOTE
A
Make sure the upper case (A) of the water
drawer is closed before using the oven.
English 21
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-04-06
5:51:26
Operations
The oven offers top-level menus that cover all aspects of using and maintaining the oven,
from which you can access any cooking modes, options, or advanced functions or settings.
Control panel
The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved quality, the
actual appearance of the oven is subject to change without notice.
01
02
03
04
05
Operations
01 Power
Press to turn the oven on. To turn it off, hold down for 1 seconds.
If you encounter poor touching experience, or a blank screen
(system down), hold down for 7 seconds to restart the oven.
02 Menu
Press to display 10 top-level menus:
Oven function, Special function, Chef recipe, Auto cook, Favourites,
Cleaning, Timer, Smart control, Settings, and Help.
03 Touch-enabled
display
You can swipe to navigate through the menus, and tap to select a
desired item.
04 Oven light
Press to turn the internal light on or off. The oven light turns on
automatically when the door is open or when the oven operation
starts. And it turns off automatically after a certain period of
inactivity in order to save power.
05 Child lock
To prevent accidents, Child Lock disables all controls except for the
Power button.
Hold down for 3 seconds to activate, or hold down for 3 seconds
again to deactivate the lock on the control panel.
NOTE
Tapping on the display while wearing plastic or oven gloves may not operate properly.
22 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-04-06
5:51:27
Display
02
01
03
0:05 12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
04
05
06
Crispy
08
Start
09
0:05 12:00AM
Vapour convection
For baking or roasting using Vapour
Fast
preheat
Start
01 The current or selected menu is
displayed with a specific symbol.
02 Brief description of the current or
selected menu.
03 Indication bar: from the left, Wi-Fi
connection, Child Lock, Timer, and the
current time.
04 Press to open the Oven function screen.
05 Press to change the temperature.
06 Press to change the cooking time.
07 Press to change the Vapour level.
08 Availability of options depends on the
mode. Press to toggle on or off the
options.
09 Press to start operation.
07
Operations
Most used
0:05 12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
Start
The most frequent cooking mode from the
recent 20 selections will be set as Most
used. The next time you turn on the oven,
the set cooking mode will appear on the
symbol on top of
main screen with the
the mode icon.
Note that if two or more cooking modes are
used the same number of times, the recent
one will be set as Most used.
English 23
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-04-06
5:51:27
Operations
Common settings
It is common to change the default temperature and/or cooking time across all cooking
modes. Follow the steps below to adjust the temperature and/or cooking time for the
selected cooking mode.
Temperature
12:00AM
Convection
1. Tap
to display the thermometer
screen.
For baking on one or more level at the same time
Fast
preheat
Start
Crispy
12:00AM
Adjust temp. 30 °C - 275 °C
150
175°C
Fast
preheat
200
Start
Crispy
12:00AM
Adjust temp. 30 °C - 275 °C
Operations
150
175°C
Fast
preheat
Start
12:00AM
Adjust temp. 30 °C - 275 °C
150
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK
12:00AM
Adjust temp. 30 °C - 275 °C
150
Fast
preheat
Crispy
Use the number pad to input the
temperature by manually.
200
1
175°C
Alternatively, tap the temperature
element to display the number pad.
200
Crispy
175°C
2. Swipe to the left or right to change the
temperature by 5 °C.
3. Tap Start to start cooking, or press
return to the main screen.
to
200
Start
NOTE
The exact temperature inside the oven can be measured with authorized thermometer
and method defined by an authorized institution. Using other thermometers may cause a
measuring error.
24 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-04-06
5:51:28
Cooking time
12:00AM
Convection
1. Tap
to display the digital clock
screen.
For baking on one or more level at the same time
Fast
preheat
Crispy
Start
12:00AM
Set cooking time
0 :00 h
Fast
preheat
Start at
12:00 AM
Crispy
Start
12:00AM
Set end time
13:00 AM
Cooking time
1 :00 h
Fast
preheat
Crispy
Start
Fast
preheat
Ready at
13:00 AM
Crispy
Start
3. Optionally, you can delay the end time
of your cooking to a desired point. For
this, tap any time element in the topright pane (Ready at). Follow step 2
above to change the end time. See Delay
End for more information.
4. When done, tap
changes.
Operations
12:00AM
Set cooking time
1 :00 h
2. Tap any time element to display the
onscreen number pad. Use the number
pad to set each time element (hour and
minute) to your preference.
to confirm your
5. Tap Start to start cooking, or press
return to the main screen.
to
English 25
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-04-06
5:51:29
Operations
Delay End
Delay End is designed to make cooking more convenient.
Case 1
Suppose you select a one-hour recipe at 2:00 PM and you want the oven to finish cooking
at 6:00 PM. To set the end time, change the Ready At time to 6:00 PM. The oven will start
cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM as you set.
Current time: 2 pm
Set cooking time: 1 hour
Set Delay End time: 6 pm
The oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM automatically.
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
Case 2
Current time: 2 pm
Set cooking time: 2 hour
Set Delay End time: 5 pm
The oven will start cooking at 3:00 PM and end at 5:00 PM automatically.
Operations
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
CAUTION
Do not keep cooked food in the oven too long. The food may spoil.
26 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-04-06
5:51:29
Vapour level (only for Vapour modes)
You can set the Vapour level in Vapour convection, Vapour top heat + Convection and Vapour
bottom heat + convection modes.
12:00AM
to display the Vapour level
2. Tap
screen.
Vapour convection
For baking or roasting using Vapour
Start
Fast
preheat
12:00AM
Adjust vapour level
Low
Medium
3. Tap desired Vapour level.
High
Start
Fast
preheat
12:00AM
Adjust vapour level
Low
1. Select a desired Vapour cooking mode.
Medium
4. Tap Start to start cooking, or press
return to the main screen.
to
High
Operations
Fast
preheat
Start
NOTE
• Make sure to drain the remaining water
after using Vapour Cooking. Once the
oven starts draining, please wait until the
draining cycle is complete.
• When a Vapour function is complete, you
must empty the water drawer because the
remaining water can affect other cooking
modes.
English 27
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-04-06
5:51:30
Operations
Oven function
12:00AM
Convection
1. On the main screen, swipe to the left or
right to select a cooking mode.
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
Start
12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Convection
Crispy
Alternatively, you can tap the List icon
in the bottom-left corner, and select a
desired cooking mode from the list that
appears.
Start
Conventional
Vapour top
heat +
convection
Vapour
convection
Operations
12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
2. Change the default temperature and/or
cooking time, vapour level (if necessary)
or select options if preferred.
Start
12:00AM
3. Tap Start.
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
Start
NOTE
• Availability of settings and options differ
with the cooking mode.
• You can change the cooking time at any
time during cooking.
• When cooking is complete, a message of
“Your cuisine is ready” appears with a
melody. To extend the cooking time, tap
“+5min” to extend the cooking time by 5
minutes.
• To save the current recipe, tap
to the favourite list.
to add it
28 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-04-06
5:51:31
Cooking with the meat probe
The meat probe measures the internal temperature of meat while it’s cooking. When the
temperature reaches the target temperature, the oven stops and finishes cooking.
• Use only the meat probe that comes with your oven.
• You cannot set the cooking time if the meat probe is plugged in.
1. Insert the tip of the meat probe into the
center of the meat to cook. Make sure
the rubber handle is not inserted.
2. Plug the probe connector into the
socket on the leftsided wall. If the probe
is connected properly, you will see a
message of “Meat probe inserted”, and
the clock icon turns to a dedicated icon
.
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
Start
12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
3. Specify the cooking temperature, or
select options if preferred.
4. Tap
, and then specify a desired
internal temperature of the meat.
Operations
12:00AM
5. Tap Start.
The oven completes cooking with a
melody when the internal temperature
of the meat reaches the set temperature.
Start
WARNING
• To prevent damage, do not use the meat
probe with the spit accessory.
• When cooking is complete, the meat probe
becomes very hot. To prevent burns, use
oven gloves to take out the food.
NOTE
Not all modes support using the meat probe.
If you use the meat probe with inapplicable
modes, you will see a message of “Remove
meat probe”. When this happens, remove
the meat probe instantly.
English 29
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-04-06
5:51:31
Operations
Cooking modes
Mode
Vapour
convection
Temperature
range (°C)
Suggested
temperature (°C)
120-275
170
O
170
O
-
O
170
O
-
O
Operations
170
O
O
O
200
O
-
O
The heat is generated from the top and bottom heating
elements. This function should be used for standard baking and
roasting for most types of dishes.
40-275
Top heat +
convection
-
The rear heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for baking and
roasting on different levels at the same time.
30-275
Conventional
O
The heat generated by the bottom heating element and the
convection heater is shared evenly in the oven by the fan, and
the hot vapour supports the heating elements. This mode is
suitable for crispy baking foods like pizza or apple pie.
30-275
Convection
Crispy
Meat
probe
The heat generated by the top heater and the convection heater
is shared evenly in the oven by the fan, and the hot vapour
supports the heating elements. This mode is suitable for roasting
crusty dishes like meat, poultry, or fish.
120-275
Vapour
bottom heat
+ convection
Fast
preheat
The heat generated by the convection heater and fans is
continuously supported by hot vapour air. The intensity of the
vapour air can be adjusted to low, medium, or high. This mode
is suitable for baking puff pastries, yeast cake, bread, and pizza
and roasting meat and fish.
120-275
Vapour
top heat +
convection
Options
190
O
O
O
The top heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for roasting
that requires a crispy top (for example, meat or lasagne).
30 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-04-06
5:51:32
Mode
Bottom heat
+ convection
Temperature
range (°C)
Suggested
temperature (°C)
40-275
190
240
-
-
X
240
-
-
X
240
-
-
X
-
-
Operations
190
X
160
-
-
O
Pro-Roasting runs an automatic pre-heating cycle until the oven
temperature reaches 220 °C. Then, the top heating element and
the convection fan start operating to sear food such as meat.
After searing, the meat will be cooked at low temperatures. Use
this mode for beef, poultry, or fish.
40-275
Intensive
cook
O
The bottom heating element generates heat. Use this mode at
the end of baking or cooking to brown the bottoms of a quiche
or pizza.
80-200
Pro-Roasting
O
Two top heating elements generate heat, which is distributed by
the fan. Use this mode for grilling meat or fish.
100-230
Bottom heat
O
The small-area grill emits heat. Use this mode for food that
requires less heat, such as fish and filled baguettes.
100-275
Fan grill
Crispy
Meat
probe
The large-area grill emits heat. Use this mode for browning the
tops of food (for example, meat, lasagne, or gratin).
100-300
Eco grill
Fast
preheat
The bottom heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for pizza,
bread, or cake.
100-300
Large grill
Options
170
-
O
O
Intensive cook activates all heating elements alternately to
distribute heat evenly inside the oven. Use this mode for large
recipes, such as large gratins or pies.
English 31
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-04-06
5:51:33
Operations
Mode
Eco
convection
Temperature
range (°C)
Suggested
temperature (°C)
30-275
170
Options
Fast
preheat
Crispy
Meat
probe
-
O
O
Eco Convection uses the optimized heating system to save
energy while cooking. The cooking times slightly increases, but
the cooking results remain the same. Note that this mode does
not require preheating.
NOTE
ECO Convection mode of heating used to determine the energy
efficiency class is in accordance with EN60350-1
Options
Enable this option to fast preheat the oven up to a set temperature.
Crispy
Enable this option if you want to give the tops of food a crispy
texture. This is actually done by reducing moisture from inside the
food, and thus produces best results for frozen chips and deep filled
fresh fruit cakes.
Operations
Fast preheat
32 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-04-06
5:51:33
Special function
Add special or additional functions to improve your cooking experience.
1. Press Menu, and then tap Special
function.
AUTO
Oven
function
Special
function
Auto
cook
Special function
Chef
recipe
12:00AM
2. Swipe up or down to select a desired
function.
12:00AM
3. Change the default temperature and/or
cooking time if preferred.
4. Tap Start.
Keep warm
Plate warm
Defrost
Keep warm
For keeping food warm before serving
Operations
Start
NOTE
• You can change the cooking time at any
time during cooking.
• When cooking is complete, a message of
“Your cuisine is ready” appears with a
melody. To extend the cooking time, tap
“+5min” to extend the cooking time by 5
minutes.
English 33
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-04-06
5:51:34
Operations
Special functions
Mode
Keep warm
Plate warm
Temperature
range (°C)
Suggested
temperature (°C)
Instructions
40-100
80
Use this only for keeping foods warm
that have just been cooked.
30-80
60
Use this for warming dishes or
ovenware.
30-60
30
This mode uses for defrosting frozen
products, baking goods, fruit, cake,
cream and chocolate. The defrosting
time is depending on the type, size
and quantity of the food.
30-50
35
This mode uses for proving the
dough and making the homemade
yogurt.
Defrost
Prove dough
220
This mode is suitable the pizza and
the cooking temperature and time
will depend on the pizza size and the
thickness of pizza dough.
100
This mode use the low-temperature
for the tender texture. This is suitable
for roasting beef, pork, veal or lamb
when you want to a tender texture.
We recommend to sear the meat all
over at high temperature on the hob
before roasting.
Pizza cook
Operations
160-250
Slow cook
70-120
Drying
40-90
70
This mode uses for drying the fruit,
vegetable and herb. The drying
time is depending on the type and
thickness and quantity of the food.
34 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-04-06
5:51:34
Auto cook
For inexperienced cooks, the oven offers a total of 80 auto cook features in 10 categories.
Take advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve. The cooking
time and temperature will be adjusted according to the selected recipe.
1. Press Menu, and then tap Auto cook.
AUTO
Oven
function
Special
function
Auto
cook
Auto cook
Chef
recipe
12:00AM
2. Swipe up or down to select a category,
and then tap a desired recipe in that
category.
12:00AM
3. You will be informed of a recommended
serving size for the recipe.
Tap “>” to go to the next step, or tap “<”
to return to the previous screen
Bake & gratins (10)
Pizza (3)
Pie/Tarte/Pastry (8)
For 1.0-1.5 kg. 22-24 cm oven dish
Previous
Potato gratin
Next
12:00AM
Adjust browning level
Lighter
Previous
Operations
1.0kg-1.5kg
4. Tap a browning level for the recipe. Tap
“>” to go to the next step.
Darker
Potato gratin | 1.0kg-1.5kg
Next
12:00AM
Potato gratin
Use the wire rack
on the 3rd level
3
5. Prepare food and accessories as
instructed, and then tap OK.
OK
English 35
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-04-06
5:51:35
Operations
12:00AM
Set start time
0 :47 h
Previous
Potato gratin | 1.0kg-1.5kg |
Browning level 3
Start at
12:00 AM
Start
6. Tap Start to start cooking.
You can change the start time of the
current recipe, if you want to. To do this,
tap any time element in the right pane
and change the start time. Then, tap
Start.
NOTE
For more information, see the Auto cook
programmes section in this manual.
Chef recipe
Once you download the SmartThings app, you can see recipes from professional chefs. Try
the desired cooking with recipes of their own. For more information, please refer to the
SmartThings app.
Operations
36 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-04-06
5:51:35
Favourites
Add a frequent recipe to the Favourites list for future reference. This will save you time for
searching for a past recipe that you want to use. The oven provides two ways to do this:
How To 1 – Create a custom recipe
1. Press Menu, and then tap Favourites.
Favourites
Cleaning
Smart
Control
Timer
Favourites
2. A message of “Create your own recipe”
appears. Tap Next.
3. Follow the onscreen instructions
to manually set the oven mode,
temperature, cooking time and/or
options to your preference.
12:00AM
4. Use the onscreen key pad to rename the
recipe.
5. Tap OK. Your settings will be added to
the Favourites.
Create your own recipe
Next
Favourite 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
Operations
12:00AM
OK
NOTE
Favourite recipes, if you have added, will be
listed in the Favourites in Step 2 above. In
this case, tap Add to favourites to create a
new recipe.
English 37
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-04-06
5:51:35
Operations
How To 2 – Add the current recipe to the Favourites
You can use the current recipe to add to the Favourites as a new item.
12:00AM
1. When cooking the current recipe is
complete, tap
Your cuisine is ready
.
Tap ‘+5min’ to prolong your cook
OK
+5min
2. A message of “Save this recipe to
Favourites?” appears. Tap OK to create a
new recipe.
Convection | 170°C | 0:30h
Save this recipe to
Favourites?
OK
Cancel
12:00AM
Favourite 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
Operations
3. The onscreen key pad appears.
Use the onscreen key pad to rename the
recipe.
4. Tap OK. The current recipe will be added
to the Favourites.
OK
38 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-04-06
5:51:36
To use a favourite recipe
1. Press Menu, and then tap Favourites.
Favourites
Cleaning
Timer
Favourites
Smart
Control
12:00AM
2. Tap a desired recipe in the list that
appears. Detailed information on the
selected recipe will be displayed.
12:00AM
3. Tap Start to start cooking.
Favourite 1
+ Add to Favourites
Favourite 1
Convection | 170°C
Start
Operations
NOTE
You can edit or remove recipes in the
Favourites list.
• To edit a recipe, select the recipe, and then
.
tap
• To remove a recipe from the list, select the
recipe, and then tap
icon.
English 39
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-04-06
5:51:36
Operations
Timer
Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
1. Press Menu, and then tap Timer.
Favourites
Cleaning
Timer
Smart
Control
12:00AM
Timer
0 :00:00
Start
2. Tap any time element to display the
onscreen number pad.
3. Use the number pad to set a desired
time.
4. When done, tap Start.
NOTE
Operations
When the time has elapsed to a set point,
a message of “Time is up” appears with a
melody.
40 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-04-06
5:51:37
Cleaning
Four cleaning modes are available for you. This function saves you time by removing the
need for regular manual cleaning.
Function
Instructions
Pyrolytic
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning. It burns off oily
leftovers to facilitate manual cleaning.
Steam
cleaning
This is useful for cleaning light soiling with vapour.
Descale
Clean inside the steam generator to prevent affecting the food quality and
taste.
Draining
When a Vapour function is complete, you must drain the remaining water
to prevent affecting other cooking modes.
If you want to drain again for cleaning purposes, use this function.
Operations
English 41
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-04-06
5:51:37
Operations
Pyrolytic
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning. It burns off oily leftovers to facilitate
manual cleaning.
Favourites
Cleaning
Timer
Smart
Control
12:00AM
Adjust soiling level
Lighter
Previous
Heavier
1. Remove all accessories including the
side runners, and wipe out large pieces
of impurities manually from inside the
oven. Otherwise, they may cause a flame
during the cleaning cycle, resulting in
fire.
2. Access Menu > Cleaning > Pyrolytic, and
then tap Next.
3. Select a soiling level between Lighter
and Heavier, and then tap Start. Three
levels are available: 1 hr 50 min, 2 hr
10 min, and 2 hr 30 min.
| Start
Pyrolytic
12:00AM
Pyrolytic
Operations
Remove wire rack and
accessories.
Close the door
OK
CAUTION
• Do not touch the oven because the oven
becomes very hot during the cycle.
• To avoid accidents, keep children away
from the oven.
• After the cycle is complete, do not power
off while the cooling fan is operating to
cool the oven down.
4. Follow the onscreen instructions, and
then tap OK. The cycle time depends on
the soiling level, and it takes up to two
and a half hours to complete the cycle.
5. Wait until the oven cools down, and then
wipe the door along its edges using a
wet cloth.
NOTE
• Once the cycle starts, the oven becomes
hot inside. Then, the door will be locked
for safety. When the cycle is complete,
and the oven cools down, the door will be
unlocked.
• Make sure you empty the oven before
cleaning. Accessories can be deformed due
to high temperatures inside the oven.
42 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-04-06
5:51:37
Steam cleaning
This is useful for cleaning light soiling with vapour.
1. Access Menu > Cleaning > Steam
cleaning, and then tap Start.
2. Remove all accessories, and then tap OK.
Favourites
Cleaning
Timer
Smart
Control
3. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto
the bottom of the oven and close the
oven door, and then tap OK. It takes 26
minutes to complete the cycle.
4. Use a dry cloth to clean inside the oven.
Operations
WARNING
• Do not open the door before the cycle is
complete. The water inside the oven is
very hot, and it can cause a burn.
NOTE
• If the oven is heavily soiled with grease,
for example, after roasting or grilling, it
is recommended to remove stubborn soil
manually using a cleaning agent before
activating Steam cleaning.
• Leave the oven door ajar when the cycle
is complete. This is to allow the interior
enamel surface to dry thoroughly.
• While the oven is hot inside, auto cleaning
is not activated. Wait until the oven cools
down, and try again.
• Do not pour water onto the bottom by
force. Do it gently. Otherwise, the water
overflows to the front.
English 43
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-04-06
5:51:37
Operations
Descale
Clean inside the steam generator to prevent affecting the food quality and taste.
12:00AM
Descaling required
Now
Later
The oven counts the time of vapour cooking
cycles, and asks you to run the descaling
when necessary. You can still enable vapour
functions for the next two hours without
going through the descaling. However, no
vapour function will be enabled after the
two hours unless activating and completing
the descaling cycle.
1. Access Menu > Cleaning > Descale, and
then tap Start.
Favourites
Cleaning
Smart
Control
Timer
12:00AM
Descale
Operations
Pour 400ml of water with
descaling product 50ml into
the water drawer
OK
12:00AM
Descale
Draining...
Caution: hot water
Do not remove the water drawer
2. Follow the onscreen instructions, and
then tap OK. It takes 3 hours to complete
the cycle.
• Empty and clean the water drawer,
and then fill it with 50 ml of descaling
agent, and 400 ml of drinkable water.
3. When descaling is complete, the oven
drains water automatically.
4. Use oven gloves to remove and empty
the water drawer, and then refill it with
500 ml of drinkable water for rinsing.
44 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-04-06
5:51:38
12:00AM
Descale
Pour 500ml of clean water
into the water drawer
for rinse
OK
WARNING
5. Follow the onscreen instructions, and
then tap OK to start rinsing.
6. When rinsing is complete, use oven
gloves to empty and clean the water
drawer.
CAUTION
Use only descaling agents that are specific
to steam ovens or coffee machines.
• Do not cancel descaling in the process.
Otherwise, you must restart the descaling
cycle and complete within the next three
hours in order to enable vapour functions.
• To avoid accidents, keep children away
from the oven.
• For the mixture ratio of water and
the descaling agent, follow the agent
manufacturer’s instruction as it precedes.
Draining
If you want to drain again for cleaning purposes, use Draining as follows:
Operations
1. Access Menu > Cleaning > Draining, and
then tap Start.
Favourites
Cleaning
Timer
Smart
Control
12:00AM
Draning
Draining...
Caution: hot water
Do not remove the water drawer
2. The oven drains water from the steam
generator to the water drawer.
3. When draining is complete, use oven
gloves to remove and empty the water
drawer.
NOTE
• Once the oven starts draining, please wait
until the draining cycle is complete.
English 45
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-04-06
5:51:38
Operations
Settings
You may want to change the default settings to your preference, or to check the network
connection for diagnosis. The oven offers you with 11 different setting items.
Wi-Fi
Smart control
Turn on or off a Wi-Fi connection.
With Smart Control enabled during cooking,
you can change the cooking time and/or
temperature using the App.
For more information, see the application
manual that is provided separately.
To enable a Wi-Fi connection
1. Access Menu > Settings > Wi-Fi, and
then tap On in the right pane.
2. Tap an item in the list that appears,
which lists available Wi-Fi networks.
3. You will be prompted to provide a
password for a secure network. Enter
the password.
Favourites
Cleaning
Timer
Smart
Control
NOTE
Operations
• To disable a Wi-Fi connection, access
Menu > Settings > Wi-Fi, and then tap Off
in the right pane.
• For details about the Wi-Fi connection and
using the App, see the user manual of the
App.
Easy connection
Easy connection enables you to easily
configure the network settings including the
authentication procedure.
• Access Menu > Smart Control, and turn it
on or off with ease.
NOTE
Hereby, Samsung Electronics, declares that
this oven is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions
of Directive 1999/5/EC.
The official Declaration of Conformity may
be found at http://www.samsung.com, go to
Support.
The equipment may be operated in all EU
countries.
Language
Choose a display language.
• Access Menu > Settings, and then tap a
preferred language.
46 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-04-06
5:51:39
Volume
Set time
Adjust the volume level for beeps and
melodies.
• Access Menu > Settings, and then use the
bar next to Volume to adjust the volume.
Set the current time.
1. Access Menu > Settings > Set time.
2. Tap any time element to display the
onscreen number pad.
3. Use the number pad to enter each
element (hour and minute).
4. Tap to toggle between AM and PM
(avaliable with the 12-hour format).
5. Tap OK to save your changes.
Brightness
Change the brightness of the display screen.
• Access Menu > Settings, and then use the
bar next to Brightness to adjust the screen
brightness.
Display
Clock type
Select a clock type of the current time that
appears in Standby mode. Two types are
available, Analogue and Digital.
• Access Menu > Settings, and then tap
Clock type to toggle between Analog and
Digital.
Clock format
Select a time format of the current time that
appears in Standby mode. Two formats are
available, 12-hour and 24-hour.
• Access Menu > Settings, and then tap
Clock format to toggle between 24h and
AM/PM (12h).
Check the current version of the firmware,
and/or update with the latest firmware.
Software
1. Access Menu > Settings > Update to
display the current version.
2. Tap Update in the right pane to check
for updates.
3. If updates are available, follow the
onscreen instructions to proceed with
the update.
Operations
The oven enters Standby mode after a
certain time of inactivity, which displays the
current time. You can enable or disable the
clock screen that appears in Standby mode.
• Access Menu > Settings, and then tap
Display to toggle between On and Off.
• To save power, the current time also
disappears after a certain time of
inactivity even if you set Display to On.
Update
Auto update
Enable or disable Auto update.
If Auto update is enabled with any updates
available, the oven will proceed with the
update without notice.
License information
Check the license information of the
firmware.
English 47
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-04-06
5:51:39
Operations
Help
Useful tips and explanations on a specific item that you select.
Troubleshooting
Guide for first use
Tap a checkpoint directly on the screen, and
try the suggestions.
You will be provided with simple
instructions on basic use of the oven.
Operations
48 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-04-06
5:51:39
Cooking Smart
Manual cooking
WARNING on acrylamide
NOTE
Acrylamide produced while baking starchcontained food such as potato chips, French
fries, and bread may cause health problems.
It is recommended to cook these foods at
low temperatures and avoid overcooking,
heavy crisping, or burning.
Accessory tips
Your oven comes with a different number
or kind of accessories. You may find that
some accessories are missing from the
table below. However, even if you are
not provided with the exact accessories
specified in this cooking guide, you can
follow along with what you already have,
and achieve the same results.
• Pre-heating is recommended for all
cooking modes unless otherwise specified
in the cooking guide.
• When using Eco Grill, put food in the
centre of the accessory tray.
• The Baking tray and the Universal tray are
interchangeable.
• When cooking oily foods, it is
recommended to put a tray under the
Wire rack to collect oil residue. If you are
provided with the Wire rack insert, you
can use it together with the tray.
• If you are provided with the Universal
tray or Extra deep tray, or both, it is better
to use whichever is deeper for cooking
oily foods.
Cooking Smart
Baking
We recommend to preheat the oven for best results.
Food
Accessory
Level
Sponge cake
Wire rack, Ø 2526 cm tin
Marble cake
Type of
heating
Temp. (°C)
Time (min.)
2
160-170
35-40
Wire rack,
Gugelhopf tin
3
175-185
50-60
Tart
Wire rack,
Ø 20 cm tart tin
3
190-200
50-60
Yeast cake on
tray with fruits
and crumbles
Universal tray
2
160-180
40-50
English 49
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-04-06
5:51:39
Cooking Smart
Food
Accessory
Level
Fruit crumble
Wire rack, 2224 cm oven dish
Scones
Type of
heating
Cooking Smart
Temp. (°C)
Time (min.)
3
170-180
25-30
Universal tray
3
180-190
30-35
Lasagne
Wire rack, 2224 cm oven dish
3
190-200
25-30
Meringues
Universal tray
3
80-100
100-150
Soufflé
Wire rack,
soufflé cups
3
170-180
20-25
Apple yeast tray
cake
Universal tray
3
150-170
60-70
Homemade
pizza, 1-1.2 kg
Universal tray
2
190-210
10-15
Frozen puff
pastry, filled
Universal tray
2
180-200
20-25
Quiche
Wire rack, 2224 cm oven dish
2
180-190
25-35
Apple pie
Wire rack,
Ø 20 cm tin
2
160-170
65-75
Chilled pizza
Universal tray
3
180-200
5-10
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Sirloin of beef,
1 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
160-180
50-70
Boned loin of
veal, 1.5 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
160-180
90-120
Roasting
Food
Type of
heating
Meat(Beef/Pork/Lamb)
50 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-04-06
5:51:39
Food
Accessory
Level
Pork roast, 1 kg
Wire rack insert
+ universal tray
Joint of pork,
1 kg
Leg of lamb on
the bone, 1 kg
Type of
heating
Temp. (°C)
Time (min.)
2
200-210
50-60
Wire rack insert
+ universal tray
3
160-180
100-120
Wire rack insert
+ universal tray
3
170-180
100-120
Poultry(Chicken/Duck/Turkey)
Wire rack
+ Universal
tray (to catch
drippings)
3
1
205
70–80*
Chicken pieces
Wire rack insert
+ universal tray
3
200-220
25-35
Duck breast
Wire rack insert
+ universal tray
3
180-200
20-30
Small turkey,
whole, 5 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
180-200
120-150
Vegetables,
0.5 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
220-230
15-20
Baked potato
halves, 0.5 Kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
200
45-50
Fish fillet, baked
Wire rack insert
+ universal tray
3
200-230
10-15
Roast fish
Wire rack insert
+ universal tray
3
180-200
30-40
Cooking Smart
Chicken, whole,
1.2 kg*
Vegetables
Fish
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
English 51
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-04-06
5:51:40
Cooking Smart
Grilling
We recommend preheat the oven using large grill mode. Turn over after half of time.
Food
Accessory
Level
Toast
Wire rack
Cheese toast
Type of
heating
Temp. (°C)
Time (min.)
5
270-300
2-4
Universal tray
4
200
4-8
Steak*
Wire rack insert
+ universal tray
4
240-250
15-20
Burgers*
Wire rack insert
+ universal tray
4
250-270
13-18
Pork chops
Wire rack insert
+ universal tray
4
250-270
15-20
Sausages
Wire rack insert
+ universal tray
4
260-270
10-15
Chicken, breast
Wire rack insert
+ universal tray
4
230-240
30-35
Chicken,
drumstick
Wire rack insert
+ universal tray
4
230-240
25-30
Bread
Beef
Pork
Cooking Smart
Poultry
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
52 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-04-06
5:51:40
Frozen ready-meal
Food
Accessory
Level
Frozen pizza,
0.4-0.6 kg
Wire rack
Frozen lasagne
Type of
heating
Time (min.)
3
200-220
15-25
Wire rack
3
180-200
45-50
Frozen oven
chips
Universal tray
3
220-225
20-25
Frozen
croquettes
Universal tray
3
220-230
25-30
Frozen oven
camembert
Wire rack
3
190-200
10-15
Frozen
baguettes with
topping
Wire rack insert
+ universal tray
3
190-200
10-15
Frozen fish
fingers
Wire rack insert
+ universal tray
3
190-200
15-25
Frozen fish
burger
Wire rack
3
180-200
20-35
Cooking Smart
Temp. (°C)
English 53
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
2018-04-06
5:51:40
Cooking Smart
Vapour mode
With Vapour enabled, the oven generates vapour and evenly distributes inside the cooking
chamber, covering the whole area every racks and corners. This helps brown food, giving a
crispy top and soft, juicy inside.
Fill the water tank with drinkable water up to the max line, and select a Vapour level that
best suits your recipe.
Vapour convection
We recommend preheat the oven with vapour mode for texture baking.
Cooking Smart
Food
Accessory
Level
Vapour
level
Temp. (°C)
Time (min.)
Chilled bread
rolls
Universal tray
3
Low
180-185
15-20
Chilled
croissants
Universal tray
3
Low
180-190
10-15
White loaf
bread/Mixed
loaf bread
Wire rack
2
Med
180-185
40-50
Puff pastry
Universal tray
3
Low
175-185
15-20
Flan/cream
Wire rack
3
Low
120-130
25-30
Soufflé
Wire rack
3
Low
170-180
15-20
Frozen selfrising pizza
Wire rack
3
Med
190-210
15-20
Baguette*
Universal tray
3
Max
180-200
25-30
* Baguette is needed the vapour only in the beginning of baking. We recommend use the
Vapour convection mode for 10 min and use the convection mode with same temperature
during remained baking time.
54 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
2018-04-06
5:51:40
Vapour top heat + convection
We recommend adjust the cooking mode after half of the cooking time, in order to remove
vapour for crispy texture. We recommend use the top heat + convection mode or convection
mode and keep the temperature.
Accessory
Level
Vapour
level
Temp. (°C)
Time (min.)
Pork roast with
crackling, 1.2 kg
Wire rack insert +
universal tray
3
Med
170-180
90-120
Chicken, whole,
1.2 kg
Wire rack insert +
universal tray
2
Med
190-200
55-65
Chicken pieces
Wire rack insert +
universal tray
3
Med
210-220
25-30
Roast duck
breast
Wire rack insert +
universal tray
3
Med
170-180
15-25
Duck, whole,
2.5 kg
Wire rack insert +
universal tray
3
Med
170-180
120-150
Small turkey,
whole (4 kg)
Wire rack insert +
universal tray
3
Med
180-200
110-140
Whole fish*
(0.5 kg)
Wire rack insert +
universal tray
3
Med
160-180
20-30
Fish fillets*
universal tray
3
Low
190-200
10-20
Cooking Smart
Food
* We recommend use the Vapour top heat + convection during cooking time for moist taste.
Vapour bottom heat + convection
We recommend preheat the oven in vapour mode for crispy baking.
Food
Accessory
Level
Vapour
level
Temp. (°C)
Time (min.)
Homemade
pizza
Universal tray
2
Med
190-200
15-20
Self-rising pizza
Universal tray
2
Med
190-210
15-20
Quiche Lorraine
Universal tray
2
Low
180-190
20-30
Bread rolls
Universal tray
2
Low
180-190
15-20
Foccacia
Universal tray
2
Low
200-210
15-20
English 55
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
2018-04-06
5:51:40
Cooking Smart
Pro-Roasting
This mode includes an automatic heating-up cycle up to 220 °C. The top heater and the
convection fan are operating during the process of searing the meat. After this stage the food
is cooked gently by the low temperature of pre-selection. This process is done while the top
and the bottom heaters are operating. This mode is suitable for meat roasts and poultry.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (hrs.)
Roast beef
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
3-4
Sirloin, 5-6 cm
thick
Wire rack insert +
universal tray
3
60-80
4-5
Pork roast
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
4-5
Lamb roast
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
3-4
Duck breast
Wire rack insert +
universal tray
3
70-90
2-3
ECO convection
Cooking Smart
This mode uses the optimized heating system so that you save the energy during cooking
your dishes. The times of this category are suggested to not be preheated before cooking for
saving more energy.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Meringues, 0.20.3 kg
Universal tray
2
90-100
100-140
Fruit crumble,
0.8-1.2 kg
Wire rack
2
160-180
60-80
Jacket potatoes,
0.4-0.8 kg
Universal tray
2
190-200
70-80
Sausages, 0.30.5 kg
Wire rack insert +
universal tray
3
160-180
20-30
Frozen oven
chips, 0.3-0.5 kg
Universal tray
3
180-200
25-35
56 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 56
2018-04-06
5:51:40
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Frozen potato
wedges, 0.30.5 kg
Universal tray
3
190-210
25-35
Fish fillets,
baked, 0.40.8 kg
Wire rack insert +
universal tray
3
200-220
30-40
Crispy fish
fillets, breaded,
0.4-0.8 kg
Wire rack insert +
universal tray
3
200-220
30-45
Roast sirloin of
beef, 0.8-1.2 kg
Wire rack insert +
universal tray
2
180-200
65-75
Roast
vegetables, 0.40.6 kg
Universal tray
3
200-220
25-35
Meat probe
Type of food
Beef/Lamb
Core temperature (°C)
45-50
Medium
55-60
Well done
65-70
Pork
80-85
Poultry
85-90
Cooking Smart
Rare
English 57
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 57
2018-04-06
5:51:40
Cooking Smart
Auto cook programmes
The following table presents 80 auto
cooking programmes for cooking, roasting,
and baking. It contains its quantities, weight
ranges, and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been preprogrammed for your convenience. You can
find the recipe for the auto programmes in
instruction book.
WARNING
Always use oven gloves while taking out
food.
1. Bake and Gratins
The auto cook programmes include preheating during baking and display the preheating
progress. Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack.
Always use oven gloves while taking out food.
We recommend the 22-24 cm ovenproof dish which can resist the heat(up to 300 °C) and
made from glass or glass ceramic.
Food
Potato gratin
Cooking Smart
Vegetable gratin
Lasagne
Ratatouille
Pasta bake
Moussaka
Frittata
Weight (kg)
Accessory
Level
1.0-1.5
Wire rack
3
Prepare fresh potato gratin using an ovenproof dish.
0.8-1.2
Wire rack
3
Prepare fresh vegetable gratin using an ovenproof dish.
1.0-1.5
Wire rack
3
Prepare fresh lasagne using an ovenproof dish.
1.2-1.5
Wire rack
2
Prepare ratatouille using an ovenproof dish.
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare pasta bake using an ovenproof dish.
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare moussaka using an ovenproof dish.
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare frittata using an ovenproof dish.
58 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 58
2018-04-06
5:51:40
Food
Jansson's
temptation
Shepherd's pie
Risotto
Weight (kg)
Accessory
Level
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare Jansson’s temptation using an ovenproof dish.
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare Shepherd’s pie using an ovenproof dish.
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare risotto using an ovenproof dish. Cook covered.
2. Pizza
The auto cook programmes include preheating during baking and display the preheating
progress. Start programme, after preheating beep sounds, insert food. Always use oven
gloves while taking out food.
Food
Homemade pizza
Frozen pizza
Accessory
Level
1.0-1.2
Universal tray
2
Prepare homemade pizza on the universal tray. The weight include
dough and topping such as sauce, vegetables, ham and cheese.
0.4-0.6
Wire rack
3
Put the frozen pizza in the middle of the wire rack.
0.8-1.2
Universal tray
Cooking Smart
Calzone
Weight (kg)
3
Prepare 4 pieces of fresh calzone and put it on tray.
3. Pie/Tarte/Pastry
The auto cook programmes include a preheating during baking and display the preheating
progress. Start programme, insert food, after preheating beep sounds. Always use oven
gloves while taking out food.
Food
Croissant*
Weight (kg)
Accessory
Level
0.3-0.4
Universal tray
3
Fill water drawer. Prepare 6 pieces of croissants (chilled ready
dough). Put on baking paper on tray
English 59
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 59
2018-04-06
5:51:40
Cooking Smart
Food
Quiche Lorraine
Apple pie
Apple puff pastry*
Madeleine
Beef steak pie
Clafoutis
Weight (kg)
Accessory
Level
1.2-1.5
Wire rack
2
Prepare quiche dough, put in a round quiche dish with 22-24 cm
diameter.
1.2-1.4
2
Prepare apple pie using a 20-24 cm round metal baking tin.
0.3-0.4
Universal tray
3
Fill water drawer. Put 4 pieces of pastry on the baking tray.
0.1-0.3
Wire rack
3
Put dough into black metal madeleine moulds.
1.2-1.5
Universal tray
2
Prepare beef steak pie using an oven dish with 22-24 cm diameter.
1.0-1.2
Wire rack
3
Prepare clafoutis using an oven dish with 22-24 cm diameter.
0.4-0.5
Fruit flan base
Wire rack
Wire rack
3
Put the dough into buttered baking dish for cake base with 22-24 cm
diameter.
Cooking Smart
* Fill the drawer with 500 ml water for Vapour cooking.
4. Bread
The auto cook programmes include a preheating during baking and display the preheating
progress. Please put the food in the oven after preheating beep.
Food
White loaf bread*
Mixed grain loaf
bread*
Foccacia
Weight (kg)
Accessory
Level
0.6-0.7
Wire rack
2
Fill water drawer. Prepare dough and put into a black metal
rectangular baking tin (length 25-30 cm).
0.8-0.9
Wire rack
2
Fill water drawer. Prepare dough and put into a black metal
rectangular baking tin (length 25-30 cm).
0.8-0.9
Wire rack
2
Prepare dough and put into a 20-24 cm round black metal baking tin.
60 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 60
2018-04-06
5:51:40
Food
Baguettes*
Weight (kg)
Accessory
Level
0.6-0.7
Universal tray
3
Fill water drawer. Prepare dough as 2 pieces and put on the universal
tray.
1.0-1.1
Walnut breads*
Pita bread
3
Fill water drawer. Prepare dough as 4 pieces and distribute on the
universal tray.
0.3-0.5
Bread rolls*
Universal tray
Universal tray
3
Fill water drawer. Prepare dough as 8 pieces and distribute on the
universal tray.
0.4-0.5
Universal tray
3
Prepare dough as 6 pieces and distribute on the universal tray.
* Fill the drawer with 500 ml water for Vapour cooking.
5. Cake/Dessert
The auto cook programmes include a preheating during baking and display the preheating
progress. Please put the food in the oven after preheating beep.
Food
Accessory
Level
0.5-0.6
Wire rack
2
Put dough into a black metal round baking tin with 25-26 cm
diameter.
0.7-0.8
Marble cake
2
Wire rack
2
Prepare dough and put into a black metal rectangular baking tin
(length 25-26 cm).
0.8-0.9
Cheese cake
Wire rack
Put dough into a metal round gugelhupf or baking tin with 25-26 cm
diameter
0.7-0.8
Dutch loaf cake
Cooking Smart
Sponge cake
Weight (kg)
Wire rack
2
Prepare dough and put into a black metal round baking tin (2024 cm).
English 61
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 61
2018-04-06
5:51:41
Cooking Smart
Food
Streusel cake
Brownies
Weight (kg)
Accessory
Level
1.5-1.8
Universal tray
3
Prepare dough and put on the baking tray.
0.7-0.8
3
Wire rack
3
Put fresh fruits (raspberries, blackberries, apple slices, or pear slices)
into the 22-24 cm oven dish. Distribute crumbles on top.
0.5-0.6
Scones
Wire rack
Fill water drawer. Prepare dough using 6 small soufflé dishes and
distribute on the wire rack evenly.
0.8-1.2
Fruit crumble
3
Prepare dough and put on the 22-24 cm oven dish.
0.7-0.8
Flan caramel*
Wire rack
Universal tray
3
Put scones (5-6 cm diameter) on baking paper on baking tray.
Soufflé
0.4-0.5
Wire rack
2
Prepare 6 small soufflé dishes and distribute on the Wire rack evenly.
* Fill the drawer with 500 ml water for Vapour cooking.
Cooking Smart
6. Meat
We recommend fresh chilled meat for better taste. We recommend thawing the meat
thoroughly if you use the frozen meat. The auto programmes don’t include the preheating
and turning over. But you can turn over after half time for better results if you want.
We recommend trimming the fat before marinating for better taste and season the meat at
least 30 minutes or overnight in refrigerator. After roasting, remove the food from the oven
and cover with foil. Leave it at least 10 minutes for juicy taste. Then serve with garnish and
sauce.
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
0.8-2.0
Wire rack insert +
universal tray
3
Beef
Roast sirloin of
beef*
Season the beef and leave in refrigerator for 1 hour. Put on the wire
rack insert and universal tray with fat-side-up and insert the meat
probe from the left side into the centre of sirloin.
62 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 62
2018-04-06
5:51:41
Food
Slow cooked beef
roast*
Weight (kg)
Accessory
Level
0.8-2.0
Wire rack insert +
universal tray
3
Season the beef and leave in refrigerator for 1 hour. Put on the wire
rack insert and universal tray with fat-side-up and insert the meat
probe from the left side into the centre of sirloin.
1.5-2.0
Beef bourguignon
Wire rack insert +
universal tray
3
Season the beef and leave for 1 hour in refrigerator. Transfer the
beef on wire rack insert and universal tray.
0.8-1.2
Beef roulades
2
Season cubed beef (1 kg) and dust in flour. Fry with oil on all sides
until browned over with medium-high heat. Add beef stock and wine
(300 ml). Pour into casserole dish. Add vegetables, onion, bacon and
spices. Cook covered.
0.8-1.6
Roast rib of beef
Wire rack
Wire rack
2
Fry the beef roulades with oil until browned over medium-high
heat. Put them into the ovenware and add wine and beef stock. Cook
covered.
Cooking Smart
Lamb/Pork
0.6-1.2
Herb roasted lamb
chops*
3
Marinate the lamb chops and put them on wire rack insert and
universal tray. Put the meat probe into the centre of lamb chops and
cook.
2.0-2.5
Leg of lamb on the
bone*
Wire rack insert +
universal tray
Wire rack insert +
universal tray
3
Marinate the leg of lamb and put them on wire rack insert and
universal tray. Put the meat probe from the left side into the centre
of leg of lamb and cook.
English 63
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 63
2018-04-06
5:51:41
Cooking Smart
Food
Pork roast with
crackling*
Weight (kg)
Accessory
Level
0.8-2.0
Wire rack insert +
universal tray
3
Make some cuts with sharp knife to the fat side and marinate it and
put them on wire rack insert and universal tray with fat-side up. Put
the meat probe from the left side into the centre of pork and cook.
0.8-1.6
Rack of pork rib
Wire rack insert +
universal tray
3
Season the pork ribs with barbecue sauce and leave at least 30
minutes in refrigerator. Put them on wire rack insert and universal
tray and cook.
Veal/Game
0.8-2.0
Boned loin of veal*
2
Cooking Smart
Wire rack insert +
universal tray
3
Marinate the loin and put it on the ovenware. Put it on wire rack
insert and universal tray and then cook. Put the meat probe from the
left side into the centre of loin of young boar.
1.0-1.5
Boneless leg of
venison*
Wire rack
Marinate the veal shank and fry them in the hot pan.
Put them into the ovenware and add the vegetable, wine and
stock. After bring to boiling, transfer it into the oven and then cook
covered.
1.0-2.0
Roast loin of
young boar*
3
Marinate the loin of veal and put them on wire rack insert and
universal tray. Put the meat probe from the left side into the centre
of loin of veal and cook.
1.5-2.0
Osso buco
Wire rack insert +
universal tray
Wire rack insert +
universal tray
3
Pierce the leg of venison through the netting with a knife. Marinate it
and put it on wire rack insert and universal tray. Put the meat probe
from the left side into the centre of leg of venison.
* Use the meat probe into the center of meat.
64 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 64
2018-04-06
5:51:41
7. Poultry
We recommend fresh chilled poultry for better taste. When using frozen poultry we
recommend defrost thoroughly.
After roasting, remove the food from the oven and cover with foil. Leave it at least
5-10 minutes for juicy taste.
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
0.8-1.6
Wire rack insert +
universal tray
2
Chicken
Chicken, whole*
Rinse and clean chicken. Brush chicken with oil and spices. Put it
breast side up on the wire rack insert and universal tray. Put the
meat probe into the thickest area of breast.
0.5-1.0
Chicken, breast
Chicken,
drumsticks
0.5-1.0
Wire rack insert +
universal tray
3
Wire rack insert +
universal tray
Cooking Smart
Brush drumsticks with oil and spices. Put it on wire rack insert and
universal tray and then cook.
3
Fill water drawer. Rinse and clean chicken. Cut the back of chicken
and brush chicken with oil and spices. Put it on wire rack insert and
universal tray and then cook.
0.6-0.8
Chicken kebabs
3
Marinate chicken breast and put in on wire rack insert and universal
tray and then cook.
1.0-1.3
Butterfly chicken**
Wire rack insert +
universal tray
Wire rack insert +
universal tray
3
Marinate chicken pieces and other ingredients, then skewer them and
brush with oil. Put it on wire rack insert and universal tray and then
cook.
English 65
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 65
2018-04-06
5:51:41
Cooking Smart
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
1.5-2.7
Wire rack insert +
universal tray
2
Duck/Goose
Duck, whole*
Fill water drawer. Rinse and clean duck. Brush duck with spices. Put
it breast side up on the wire rack insert and universal tray. Put the
meat probe into the thickest area of breast.
0.3-1.0
Duck, breast*
Wire rack insert +
universal tray
2
Fill water drawer. Rinse and clean goose. Brush goose with spices.
Put it breast side up on the wire rack insert and universal tray. Put
the meat probe into the thickest area of breast.
0.5-1.2
Goose, breast*
3
Marinate duck breast and put in on wire rack insert and universal
tray. Put the meat probe into the centre of breast of duck.
2.5-3.5
Goose, whole*
Wire rack insert +
universal tray
Wire rack insert +
universal tray
3
Cooking Smart
Marinate goose breast and put in on wire rack insert and universal
tray. Put the meat probe into the centre of breast of goose.
Turkey
3.0-5.0
Small turkey*
2
Fill water drawer. Rinse and clean turkey. Brush turkey with oil and
spices. Put it breast side up on the wire rack insert and universal tray.
Put the meat probe into the centre of turkey.
1.2-2.0
Turkey, breast*
Wire rack insert +
universal tray
Wire rack insert +
universal tray
3
Fill water drawer. Marinate turkey breast and put in on wire rack
insert and universal tray. Put the meat probe into the centre of breast
of turkey.
* Use the meat probe into the center of meat.
** Fill the drawer with 500 ml water for Vapour cooking.
66 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 66
2018-04-06
5:51:41
8. Fish
We recommend fresh chilled fish for better taste. When using frozen fish, we recommend
thawing the fish thoroughly if you use the frozen fish. You can use similar other fishes
instead of our recommendation.
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
0.5-1.0
Wire rack insert +
universal tray
3
Fish fillet
Baked trout fillet
Rinse and clean trout fillets, put it skin side up on the wire rack insert
and universal tray and then cook.
0.5-1.0
Baked cod fillet *
Crispy fish fillet,
breaded
Universal tray
3
Fill water drawer. Rinse and clean cod fillets, put it skin side up on
the universal tray and then cook.
0.5-1.0
Universal tray
3
Rinse and clean fish fillets, and breaded with dry crumbs. Put it on
the universal tray and then cook.
Whole fish
0.3-0.8
Rinse and clean trout, and put it head to tail on the wire rack insert
and universal tray. Cut skin surface with knife and then cook.
0.3-0.8
Sole
3
Cooking Smart
Trout
Wire rack insert +
universal tray
Universal tray
3
Rinse and clean sole, and put on baking paper on tray. Cut skin
surface with knife and then cook.
Salmon
0.4-0.8
Salmon fillet
Wire rack insert +
universal tray
3
Rinse and clean salmon fillets, put it skin side up on the wire rack
insert and universal tray.
English 67
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 67
2018-04-06
5:51:41
Cooking Smart
Food
Salmon steak
Weight (kg)
Accessory
Level
0.4-0.8
Wire rack insert +
universal tray
3
Rinse and clean salmon steaks, put side by side on the wire rack
insert and universal tray.
0.8-1.2
Salmon roulade
Wire rack insert +
universal tray
3
Put the salmon roulades on the wire rack insert and universal tray.
After roasting, rest the roulade for 10 minutes and slice it.
* Fill the drawer with 500 ml water for vapour cooking
9. Side dishes
The auto programmes don’t include the preheating. Use the fresh vegetables.
Food
Roasted
vegetables
Weight (kg)
Accessory
Level
0.4-0.8
Universal tray
3
Rinse and prepare slices of courgette, egg plant, pepper, onion and
cherry tomatoes. Brush with olive oil, herbs and spices. Distribute
evenly on universal tray.
Cooking Smart
0.4-0.8
Stuffed tomatoes
Baked potato
halves
3
Rinse and cut the tomatoes into halves, core them. Stuff with
mixtures (e.g. rice, mince) and put it on tray.
0.4-0.8
Potato wedges
Universal tray
Universal tray
3
Rinse and cut potatoes into wedges. Brush with olive oil, herbs and
spices. Distribute evenly on tray and cook.
0.4-0.8
Universal tray
3
Cut large potatoes (each 200 g) into halves lengthways. Put with cut
side up on universal tray and brush with olive oil, herbs and spices.
68 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 68
2018-04-06
5:51:41
10. Convenience
The auto programmes don’t include the preheating. Use the frozen pre-cooked conveniences.
Food
Frozen oven chips
Frozen potato
wedges
Frozen croquettes
Frozen potato
roesti
Frozen lasagne
Frozen mini spring
rolls
Weight (kg)
Accessory
Level
0.3-0.7
Universal tray
3
Distribute frozen oven chips evenly on universal tray.
0.3-0.7
Universal tray
3
Distribute frozen potato wedges evenly on universal tray.
0.3-0.7
Universal tray
3
Distribute frozen croquettes evenly on universal tray.
0.3-0.7
Universal tray
3
Distribute frozen potato roesti evenly on universal tray.
0.4-0.8
Wire rack
3
Put the frozen lasagne in the oven dish and put on the Wire rack.
0.3-0.7
Universal tray
3
Distribute frozen mini spring rolls evenly on universal tray.
Cooking Smart
English 69
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 69
2018-04-06
5:51:41
Cooking Smart
Special function
Defrost
This mode is used for defrosting frozen products, baking goods, fruit, cake, cream and
chocolate. The defrosting time is depending on the type, size and quantity of the food.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Frozen products
Chicken nuggets,
Sausage, potatoes
Wire rack insert +
universal tray
3
50
-
Baked goods
Bread and bread rolls
Wire rack insert +
universal tray
3
50
-
Fruit
Wire rack, oven dish
3
30
-
Cake, cream,
chocolate
Wire rack, oven dish
3
30
-
Drying
This mode is used for drying the fruit, vegetable and herb. The drying time is depending on
the type and thickness and quantity of the food.
Food
Cooking Smart
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Fruit
Wire rack
3
70-80
300-420
Vegetable
Wire rack
3
70-80
200-500
Herb
Wire rack
3
70-80
60-90
Prove Dough
This mode is used for proving the dough and making the homemade yogurt.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Wire rack
2
30-40
30-40
Cake/Bread dough
Wire rack, oven dish
2
30-40
40-50
Homemade yogurt
Wire rack, oven dish
2
40-50
6-7(hours)
Pizza dough
70 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 70
2018-04-06
5:51:41
Pizza Cook
This mode is suitable for pizza. Cooking temperature and time will depend on the pizza size
and the thickness of pizza dough.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Homemade pizza
Universal tray
2
190-210
15-25
Homemade thin pizza
Universal tray
2
210-230
10-15
Slow cook
This mode uses the low-temperature for the tender texture. This mode is suitable for roasting
beef, pork, veal or lamb when you want to a tender texture. We recommend sear the meat all
over at high temperature on the hob before roasting.
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (hours)
Roast beef
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
3-4
Sirloin, 5-6 cm thick
Wire rack insert +
universal tray
3
70-80
4-5
Pork roast
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
4-5
Lamb roast
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
3-4
Duck breast
Wire rack insert +
universal tray
3
70-90
2-3
Cooking Smart
Food
English 71
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 71
2018-04-06
5:51:41
Cooking Smart
Test Dishes
According to standard EN 60350-1
1. Baking
The recommendations for baking refer to a preheated oven. Do not use the fast preheat
function. Always put trays the slanted side to the door front.
Temp.
(°C)
Time
(min.)
3
165
25-30
3
165
25-30
Universal tray + Deep
tray
1+4
155
35-40
Shortbread
Universal tray + Deep
tray
1+4
140
30-33
Fatless
sponge cake
Wire rack + Spring
form cake tin
(Dark coated,
ø 26 cm)
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Wire rack + 2 Spring
form cake tins
*(Dark coated,
ø 20 cm)
1 placed
diagonally
160
70-80
Universal tray + Wire
rack + 2 Spring form
cake tins
**(Dark coated,
ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Type of food
Small cakes
Cooking Smart
Apple pie
Accessory
Level
Universal tray
Type of
heating
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the center on top of each other.
72 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 72
2018-04-06
5:51:41
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
Type of food
Time
(min.)
5
300
(max)
1-2
4
300
(max)
1st 15-18
2nd 5-8
Temp.
(°C)
Time
(min.)
205
70-80
Level
Wire rack
Wire rack insert +
Universal (Deep)
tray (to catch
drippings)
White bread
toast
Beef burgers*
(12 ea)
Temp.
(°C)
Accessory
Type of
heating
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
3. Roasting
Type of food
Whole
chicken
Accessory
Level
Wire rack +
Universal tray (to
catch drippings)
3
1
Type of
heating
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
Cooking Smart
English 73
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 73
2018-04-06
5:51:41
Cooking Smart
Collection of frequent Auto cook recipes
Potato gratin
Ingredients
800 g potatoes, 100 ml milk, 100 ml cream, 50 g beaten whole egg,
1 tbsp each of salt, pepper, nutmeg, 150 g grated cheese, butter, thyme
Directions
Peel potatoes and slice them to 3 mm thickness. Rub the butter all over
the surface of a gratin dish (22-24 cm). Spread the slices on a clean
towel and keep them covered with the towel while you prepare the rest
of the ingredients.
Mix the rest of the ingredients except for grated cheese into a
large bowl and stir well. Layer the potato slices in the dish slightly
overlapping and pour the mixture over the potatoes. Spread the grated
cheese over the top and bake. After cooking, serve sprinkled with a few
fresh thyme leaves.
Vegetable gratin
Cooking Smart
Ingredients
800 g vegetables(courgette, tomato, onion, carrot, pepper, pre-cooked
potatoes), 150 ml cream, 50 g beaten whole egg, 1 tbsp each of salt,
herb(pepper, parsley or rosemary), 150 g grated cheese, 3 tbsp olive oil,
Some thyme leaves
Directions
Wash the vegetables and slice them to 3-5 mm thickness. Layer the
slices on a gratin dish (22-24 cm) and pour the oil on the vegetables.
Mix the rest of the ingredients except for grated cheese and pour on the
vegetables. Spread the grated cheese over the top and bake. Then serve
sprinkled with a few fresh thyme leaves.
74 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 74
2018-04-06
5:51:42
Lasagne
Ingredients
Directions
2 tbsp olive oil, 500 g minced beef, 500 ml tomato sauce, 100 ml beef
stock, 150 g dried lasagne sheets, 1 onion(chopped), 200 g grated
cheese, 1 tbsp each of dried parsley flakes, oregano, basil
Prepare tomato meat sauce. Heat the oil in a frying pan, then cook the
minced beef and chopped onion for about 10 min until browned all over.
Pour over the tomato sauce and beef stock, add the dried herbs. Bring
up to the boil, then simmer for 30 min.
Cook lasagne noodles according to package directions. Layer the lasagne
noodle, meat sauce, and cheese then repeat. Then sprinkle evenly with
remaining cheese on the top of layer of noodles and bake.
Apple pie
• Pastry: 275 g flour, 1/2 tbsp salt, 125 g white castor sugar, 8 g vanilla
sugar, 175 g cold butter, 1 egg(beaten)
• Filling: 750 g firm whole apples, 1 tbsp lemon juice, 40 g sugar, 1/2
tbsp cinnamon, 50 g seedless raisins, 2 tbsp bread crumbs
Directions
Sift the flour with the salt above a big bowl. Sift the castor sugar and
vanilla sugar with it. Cut with 2 knives the butter through the flour in
small cubes. Add 3/4 of the beaten egg. Knead all the ingredients in the
food processor until a crumbly mass appears. Form the dough into a
ball with your hands. Wrap it in plastic foil and leave it chilled for about
30 min.
Grease the spring tin (24-26 cm diameter) and dust the surface with
flour. Roll out 3/4 of the dough till 5 mm thickness. Put it in the tin
(bottom and sides).
Peel and core the apples. Cut them in cubes of about 3/4 x 3/4 cm.
Sprinkle the apples with lemon juice and mix well. Wash and dry the
currants and raisins. Add sugar, cinnamon, raisins and currants. Mix well
and sprinkle the bottom of dough with bread crumbs. Press slightly.
Roll out the rest of the dough. Cut the dough in small strips and put
them cross wise on the filling. Brush the pie evenly with the rest of the
beaten egg.
Cooking Smart
Ingredients
English 75
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 75
2018-04-06
5:51:42
Cooking Smart
Quiche Lorraine
Ingredients
• Pastry: 200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg
• Filling: 75 g cubed fatless bacon, 125 ml cream, 125 g crème fraiche, 2
eggs, beaten, 100 g grated cheese from Switzerland, salt and pepper
Directions
To make the pastry, put the flour, butter and egg in a bowl and mix to
a soften pastry and then rest it in the refrigerator for 30 min. Roll out
the pastry and placed in the greased ceramic dish for quiche (25 cm
diameter). Prick the bottom with a fork. Mix the egg, cream, crème
fraiche, cheese, salt and pepper. Pour it on the pastry just before baking.
Fruit crumbles
Ingredients
Directions
• Topping: 200 g flour, 100 g butter, 100 g sugar, 2 g salt, 2 g cinnamon
powder
• Fruit: 600 g mixed fruits
Mix all ingredients until to be crumble for making topping. Spread the
mixed fruits into an oven dish and sprinkle the crumble.
Homemade pizza
Cooking Smart
Ingredients
• Pizza dough: 300 g flour, 7 g dried yeast, 1 tbsp olive oil, 200 ml
warm water, 1 tbsp sugar and salt
• Topping: 400 g sliced vegetable(aubergine, courgette, onion, tomato),
100 g Ham or bacon(chopped), 100 g grated cheese
Directions
Put the flour, yeast, oil, salt, sugar and warm water in a bowl and mix
to a wettish dough. Knead in a mixer or by hand about 5-10 min. Cover
with lid and place in oven for 30 min at 35 °C to prove. Roll out the
dough on a floured surface into a rectangle shape and put on the tray
or pizza pan. Spread the tomato puree on the dough and place ham,
mushroom, olive and tomato. Sprinkle evenly with cheese on the top
and bake.
76 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 76
2018-04-06
5:51:42
Roast sirloin of beef
Ingredients
Directions
1 kg sirloin of beef joint, 5 g salt, 1 g pepper, 3 g each of rosemary,
thyme
Season the beef with salt, pepper and rosemary and leave in refrigerator
for 1 hour. Put on the Wire rack. Put it in the oven and cook.
Beef bourguignon
Ingredients
1 kg beef chuck steak(trimmed, cut into 5 cm pieces), 100 g bacon(cut
into 1 cm strips), 1 onions(chopped), 2 garlic cloves(chopped), 1 stick
celery(chopped), 200 g thickly sliced mushrooms, 200 ml red wine,
100 ml beef stock, 2 tbsp vegetable oil, 1 tbsp parsley, 1 tbsp salt and
pepper, flour for dusting
Directions
Season the beef with salt and pepper and dust them in flour. Fry
them with oil on all sides until browned over medium-high heat. Add
wine and beef stock and boil. Pour them into an oven ware. Add all
ingredients. Stir and cover with lid.
Herb roasted lamb chops
Directions
1 kg lamb chops(6 pieces), 4 large garlic cloves(pressed), 1 tbsp fresh
thyme(crushed), 1 tbsp fresh rosemary(crushed), 2 tbsp salt, 2 tbsp olive
oil
Cooking Smart
Ingredients
Mix the salt, garlic, herbs and oil and add the lamb. Turn to coat and
leave at a room temperature at least 30 min to 1 hour.
Rack of pork rib
Ingredients
Directions
2 racks pork spare ribs, 1 tbsp black peppercorns, 3 bay leaves,
1 onion (chopped), 3 garlic cloves (chopped), 85 g brown sugar, 3 tbsp
Worcestershire sauce, 2 tbsp Tomato puree, 2 tbsp olive oil
Make a barbecue sauce. Heat oil in a sauce pan and add the onion. Cook
until softened and add remaining ingredients. Broil and reduce heat and
simmer for 30 min until thickened. Marinate the rib with the barbecue
sauce at least 30 min to 1 hour.
English 77
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 77
2018-04-06
5:51:42
Cooking Smart
Osso buco
Ingredients
1.5 kg veal shanks (4 pieces), 1/2 Cup chopped carrots, 1/2 Cup chopped
celery, 1 onion(chopped), 4 garlic cloves(chopped), 1 tbsp dried
thyme or oregano, 3/4 Cup dry white wine, 1 Cup veal stock, 2 tbsp
tomato paste, salt and pepper, 3 tbsp olive oil, 2 tbsp flour, for dusting
for gremolata: 2 tbsp parsley, 1 tbsp grated lemon zest, 2 garlic
cloves(crushed)
Directions
Season the veal shank with salt and pepper. Dredge the veal shanks
through some flour and shake off any excess. Then fry them in the
hot pan with olive oil and cook them on each side until well browned
(about 5 mins per side). Remove them to a plate and set aside. Pour
the chopped onion, carrots and celery and cook in the pan stirring
frequently for 5 mins. And add the garlic and thyme and continue
cooking until the vegetables just begin to brown (about 10 mins). Add
the shanks to the pan and pour wine and stock. After bring to boiling,
transfer it into the oven to cook.
For gremolata, mix all ingredients. Serve the Osso buco with gremolata
on the top of shanks.
Crispy fish fillets, breaded
Cooking Smart
Ingredients
Directions
4 thick white fish fillets(cod, sole, tilapia), 1/4 cup flour, 1/3 cup milk,
2 cups bread crumbs
Rinse the fish and dip fish into milk. Coat them with flour and then
dip in milk. Coat them with bread crumbs. Spray the baking tray with
vegetable oil and put the fish fillets and spray the oil on them.
78 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 78
2018-04-06
5:51:42
Maintenance
Cleaning
WARNING
• Make sure the oven and accessories are
cool before cleaning.
• Do not use abrasive cleaning agents,
hard brushes, scouring pads or cloths,
steel wool, knives or any other abrasive
materials.
Oven interior
• For cleaning the interior of the oven, use
a clean cloth and a mild cleaning agent or
warm soapy water.
• Do not hand-clean the door seal.
• To avoid damaging the enamelled oven
surfaces, only use standard oven cleaners.
• To remove stubborn soils, use a special
oven cleaner.
Oven exterior
Wash the accessories after every use, and
dry it with a tea towel. To remove stubborn
impurities, soak the used accessories in
warm soapy water for about 30 minutes
before washing.
Catalytic enamel surface (applicable
models only)
The removable parts are coated with
dark grey catalytic enamel. They can be
soiled with oil and fat spattered by the
circulating air during convection heating.
However, these impurities burn off at oven
temperatures of 200 °C or above.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Clean the interior of the oven.
3. Select Convection mode with max
temperature, and run the cycle for an
hour.
Maintenance
For cleaning the exterior of the oven such
as the oven door, handle, and display, use a
clean cloth and a mild cleaning detergent or
warm soapy water, and dry with a kitchen
roll or dry towel.
Grease and dirt can remain, especially
around the handle because of the hot air
coming from inside. It is recommended to
clean the handle after each use.
Accessories
English 79
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 79
2018-04-06
5:51:42
Maintenance
Door
Do not remove the oven door unless for cleaning purposes. To remove the door for cleaning,
follow these instructions.
WARNING
The oven door is heavy.
1. Open the door and flip open the clips at
both hinges.
2. Close the door approximately 70°. Hold
the oven door by the sides using both
hands, and lift and pull upwards until the
hinges are removed.
3. Clean the door with soapy water and a
clean cloth.
Maintenance
4. When done, follow steps 1 to 2 above in
the reverse order to reinstall the door.
Make sure the clips are hinged on both
sides.
80 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 80
2018-04-06
5:51:42
Door glass
Depending on the model, the oven door is equipped with 3-4 sheets of glass placed against
each other. Do not remove the door glass unless for cleaning purposes. To remove the door
glass for cleaning, follow these instructions.
1. Use a screwdriver to remove the screws
on the left and right sides.
2. Detach the coverings in the arrow
directions
3. Remove the first sheet from the door.
01
4. Remove the second sheet from the door
in the arrow direction.
Maintenance
02
English 81
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 81
2018-04-06
5:51:43
Maintenance
5. Remove the third sheet from the door in
the arrow direction.
6. Clean the glass with soapy water and a
clean cloth.
03
02
03
01
7. When done, reinsert the sheets as
follows:
• See the picture and locate the hinges.
Insert sheet 3 below support clip 1,
sheet 2 between support clip 1 and 2,
and sheet 1 into support clip 3 in this
order. Make sure the printed side of
sheets is inserted inward.
CAUTION
01 Support clip 1
02 Support clip 2
03 Support clip 3
To identify the correct side of the sheet,
locate the “PYRO” mark on the corner of
every sheet.
Correct direction: PYRO-**-**
Wrong direction: **-**-ORYP
Maintenance
8. After insert the sheet 2, press down the
glass clips and check if they secure the
glass sheet properly.
9. Follow steps 1-2 above in the reverse
order to reinstall the coverings.
WARNING
To prevent heat leaks, make sure you
propery reinsert the glass sheets.
82 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 82
2018-04-06
5:51:43
Water collector
The water collector collects not only excess
moisture from cooking but also food residue.
Regularly empty and clean the water
collector.
WARNING
01
If you encounter a water leak from the
water collector, contact us at a local
Samsung service center.
01 Water collector
Side runners (applicable models only)
1. Press the top line of the left side runner,
and lower by approximately 45 º.
Maintenance
2. Pull and remove the bottom line of the
left side runner.
3. Remove the right side runner in the
same way.
4. Clean both side runners.
5. When done, follow steps 1 to 2 above
in the reverse order to reinsert the side
runners.
NOTE
The oven operates without the side runners
and racks in position.
English 83
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 83
2018-04-06
5:51:44
Maintenance
Telescopic rails (applicable models only)
1. On the left Side runner, gently press the
upper side of the rail to remove in the
arrow direction.
2. Repeat the above step on the right Side
runner to remove the right rail.
3. Clean the left and right Telescopic rails
with soapy water and a cloth.
4. When cleaning is complete, reinsert both
Telescopic rails by repeating steps 1-2
above in the reverse order.
Make sure the front and rear clips of the
rail fit into the Side runner.
NOTE
• It is recommended to insert the Telescopic
rail into level 3 on the Side runner.
Maintenance
01
02
01 Front
02 Rear
84 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 84
2018-04-06
5:51:44
Replacement
Bulbs
1. Remove the glass cap by turning anticlockwise.
2. Replace the oven light.
3. Clean the glass cap.
4. When done, follow step 1 above in the
reverse order to reinsert the glass cap.
WARNING
• Before replacing a bulb, turn off the oven
and unplug the power cord.
• Use only 25-40 W/220-240 V, 300 °C
heat-resistant bulbs. You can purchase
approved bulbs at a local Samsung service
center.
• Always use a dry cloth when handling a
halogen bulb. This is to prevent the bulb
from being tampered with fingerprints or
sweat, resulting in a shortened lifecycle.
Maintenance
English 85
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 85
2018-04-06
5:51:44
Troubleshooting
Checkpoints
If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the
suggestions. If the problem continues, contact a local Samsung service centre.
Problem
Cause
Action
Troubleshooting
The buttons cannot be
pressed properly.
• If there is foreign matter
caught between the buttons
• Touch model: if there is
moisture on the exterior
• If the lock function is set
• Remove the foreign matter
and try again.
• Remove the moisture and
try again.
• Check whether the lock
function is set.
The time is not
displayed.
• If there is no power supplied
• Check whether there is
power supplied.
The oven does not work.
• If there is no power supplied
• Check whether there is
power supplied.
The oven stops while in
operation.
• If it is unplugged from the
power socket
• Reconnect the power.
The power turns off
during operation.
• If continuous cooking takes
a long time
• If the cooling fan does not
work
• If the oven is installed
in a place without good
ventilation
• When using several power
plugs in the same socket
• After cooking for a long
time, let the oven cool.
• Listen for the sound of the
cooling fan.
• Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
• Use a single plug.
There is no power to the
oven.
• If there is no power supplied
• Check whether there is
power supplied.
The oven exterior is too
hot during operation.
• If the oven is installed
in a place without good
ventilation
• Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
The door cannot be
opened properly.
• If there is food residue
stuck between the door and
product interior
• Clean the oven well and
then open the door again.
86 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 86
2018-04-06
5:51:44
Problem
Cause
Action
• If the lamp turns on and
then off
• If the lamp is covered
by foreign matter during
cooking
• The lamp automatically
turns off after a certain
amount of time to save
power. You can turn it on
again by pressing Oven
light.
• Clean the inside of the oven
and then check.
There is electricity
coming from the
machine.
• If the power supply is not
properly grounded
• If you are using a socket
without grounding
• Check whether the power
supply is properly grounded.
There is water dripping.
• There may be water or
steam in some cases
depending on the food. This
is not a product malfunction.
• Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness inside
the oven varies.
• The brightness changes
depending on power output
changes.
• Power output changes
during cooking are not
malfunctions, so there is no
need to worry.
Cooking is finished, but
the cooling fan is still
running.
• The fan automatically runs
for a certain amount of time
to ventilate inside the oven.
• This is not a product
malfunction, so there is no
need to worry.
The oven does not heat.
• If the door is open
• If oven controls are not
correctly set
• If the household fuse has
been blown or the circuit
breaker has operated
• Close the door and restart.
• Refer to the chapter on oven
operation and reset the
oven.
• Replace the fuse or reset
the circuit. If it happens
repeatedly, call an
electrician.
There is steam through a
crack in the door.
There is water remaining
in the oven.
Troubleshooting
The interior light is dim
or does not turn on.
English 87
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 87
2018-04-06
5:51:44
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
Troubleshooting
Smoke comes out during
operation.
• During initial operation
• If there is food on the
heater
• Smoke may come from
the heater when you first
use the oven. This is not a
malfunction, and if you run
the oven 2-3 times, it should
stop happening.
• Let the oven cool
sufficiently and remove the
food from the heater.
There is a burning or
plastic smell when using
the oven.
• If using plastic or other
containers that are not heatresistant
• Use glass containers suitable
for hot temperatures.
The oven does not cook
properly.
• If the door is often opened
during cooking
• Do not frequently open
the door unless you are
cooking things that need to
be turned. If you frequently
open the door, the interior
temperature will be lower
and this may affect the
results of your cooking.
I can hear water boiling
during vapour cooking.
• This is because water is
heated using the steam
heater
• This is not a product
malfunction, so there is no
need to worry.
Vapour cooking does not
work.
• If there is no water in the
water supply tank
• Add water to the tank and
try again.
The set is warm during
pyro cleaning
• This is because pyro
cleaning uses high
temperatures
• This is not a product
malfunction, so there is no
need to worry.
There is a burning smell
during pyro cleaning.
• Pyro cleaning uses high
temperatures, so you may
smell food residue burning.
• This is not a product
malfunction, so there is no
need to worry.
Steam cleaning does not
work.
• This is because the
temperature is too high
• Let the oven cool and then
use.
88 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 88
2018-04-06
5:51:44
Information codes
If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table
below and try the suggestions.
Code
Meaning
C-d1
Door lock malfunctions
Action
C-20
C-21
C-22
Sensor malfunctions
C-23
C-F1
C-70
C-72
C-F0
Only occurs during EEPROM Read/
Write
Turn off the oven and then restart.
If the problem continues, turn off all
power for 30 seconds or more and
then reconnect.
If the problem is not fixed, please
contact a service centre.
Vapour-related problems
If there is no communication
between the main PCB and sub PCB
Occurs when a communication
problem is maintained between the
Touch IC <-> Main or Sub micom
C-d0
Button problem
Occurs when a button is pressed and
held for a period of time."
Clean the buttons and make sure
there is no water on/around them.
Turn off the oven and try again. If
the problem continues, contact a
local Samsung service centre.
S-01
Safety shutoff
Oven has continued operating at
a set temperature for an extended
time.
• Under 105 °C - 16 hours
• From 105 °C to 240 °C - 8 hours
• From 245 °C to Max - 4 hours"
This is not a system failure. Turn off
the oven and remove food. Then,
try again normally.
Troubleshooting
C-F2
Turn off the oven and then restart.
If the problem continues, turn off all
power for 30 seconds or more and
then reconnect.
If the problem is not fixed, please
contact a service centre.
English 89
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 89
2018-04-06
5:51:45
Appendix
Product data sheet
SAMSUNG
SAMSUNG
NV73J9770RS
Model identification
81.4
Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity)
A+
Energy Efficiency Class per cavity
Energy consumption (electricity) required to heat a standardised
load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in
conventional mode per cavity (electric final energy) (EC electric cavity)
0.95 kWh/cycle
Energy consumption required to heat a standardised load in a
cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced
mode per cavity (electric final energy) (EC electric cavity)
0.70 kWh/cycle
Number of cavities
Heat source per cavity (electricity or gas)
Volume per cavity (V)
1
electricity
73 l
Type of oven
Built-in
Mass of the appliance (M)
45.9 kg
Data determined according to standard EN 60350-1, EN 50564, Commission Regulations (EU)
No 65/2014 and (EU) No 66/2014.
Energy saving tips
• During cooking, the oven door should
remain closed except for turning food
over. Do not open the door frequently
during cooking to maintain the oven
temperature and to save energy.
• Plan oven use to avoid turning the oven
off between cooking one item and the
next to save energy and reduce the time
for re-heating the oven.
• If cooking time is more than 30
minutes, the oven may be switched
off 5-10 minutes before the end of the
cooking time to save energy. The residual
heat will complete the cooking process.
• Wherever possible cook more than one
item at a time.
Appendix
90 English
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 90
2018-04-06
5:51:45
Memo
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 91
2018-04-06
5:51:45
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613D-05
NV73J9770RS_EE_DG68-00613D-05_SV+NO+FI+DA+EN.indb 92
2018-04-06
5:51:45
Download PDF

advertising