Samsung | BQ2D7G144/XEE | Samsung Delbar varmluftsugn 65 liter BQ2D7G144/XEE Bruksanvisning

BQ2D7G144
Stekeovn for innbygging
brukerhåndbok
tenk deg mulighetene
Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.
For å få mer fullstendig service lønner det seg å
registrere produktet på
www.samsung.com/register
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 1
2011-06-23
12:06:08
bruke denne håndboken
Takk for at du valgte en innbyggingsovn fra SAMSUNG.
Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner
som gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.
Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, og ta
vare på boken for referanseformål.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen.
Advarsel eller Forsiktig
Viktig
Merknad
sikkerhetsinstruksjoner
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren
er ansvarlig for å kople apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende
retningslinjer.
Elektrisk sikkerhet
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke koples til.
• Dette apparatet må koples til strømnettet av en autorisert elektriker.
• Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
• Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre
til stor fare for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du
forhandleren eller et SAMSUNG-servicesenter.
• Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller
montasje, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
• Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
• Stekeovnen må koples til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk
aldri adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.
• Typeskiltet er plassert på høyre side av døren.
• Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
• Vær forsiktig når elektriske apparater koples til kontakter i nærheten av stekeovnen.
• Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er
svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap,
med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å
unngå brannskader bør små barn holdes unna.
ADVARSEL: Apparatet må slås av før pæren skiftes, for å unngå fare for elektrisk
støt. Når stekeovnen er i bruk, blir den innvendige overflaten svært varm.
2_ bruke denne håndboken
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 2
2011-06-23
12:06:09
Sikkerhet ved bruk
• Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.
• Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader.
Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.
• Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
• Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
• Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.
• Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den
høye temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med en varm
del av stekeovnen.
• Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, for din egen sikkerhet.
• Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
• Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på rist. Hvis det brukes bakeplate, kan den bli
deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.
• Ikke hell vann inn i stekeovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte
overflaten.
• Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.
• Vær forsiktig hvis døren åpnes før damprengjøringen er fullført. Vannet i bunnen er varmt.
• Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må ikke
settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på den
emaljerte overflaten og dårlige stekeresultater.
• Fruktjuice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i stekeovnen.
Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
• Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.
• Dette apparatet er ikke ment for å brukes av små barn eller funksjonshemmede uten tilstrekkelig
tilsyn av en ansvarlig voksen.
• Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
• Overdrevent søl må fjernes før pyrolytisk selvrensing, og redskaper skal ikke etterlates i ovnen
under pyrolysen.
• Under selvrensing blir overflatene varmere enn normalt, og barn må oppholde seg i trygg
avstand fra ovnen.
instruksjoner for
avhending
Avhending av emballasje
• Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar.
• Kast emballasjen i riktig beholder på et avfallsdeponi.
Kassering av gamle apparater
ADVARSEL: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at
det ikke kan oppstå fare.
Dette gjør du ved å koble apparatet fra strømnettet og fjerne nettledningen.
Av hensyn til miljøet er det viktig at gamle apparater kastes på riktig måte.
• Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
• Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale
renholdsverket.
sikkerhetsinstruksjoner _3
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 3
2011-06-23
12:06:09
innhold
installere stekeovnen
5
8
13
15
deler og funksjoner
før du begynner
5
5
6
7
Sikkerhetsinstruksjoner for
installatøren
Installasjon i et lavt skap
Installasjon i et høyskap
Koble til strømnettet
8
9
9
11
12
Ovn
Betjeningsknapper
Tilbehør
Bruke tilbehøret
Spesialfunksjoner
13 Stille klokken
14 Rengjøring ved oppstart
bruk av ovnen
15
18
19
20
21
21
22
22
23
31
32
rengjøring og vedlikehold
40
42
42
42
42
43
46
47
40
garanti og service
49
51
tekniske data
Velge modus for skiller
Stille inn stekeovntemperaturen
Steketid
Slå av stekeovnen
Kjøkkentimer
Stekeovnlampe på/av
Barnesikringsfunksjon
Slå av pipesignalet
Stekeovnfunksjoner
Testretter
Automatiske stekeprogrammer
Damprengjøring
Hurtigtørking
Stekeovnens utvendige flater
Stekeovnens innvendige flater
Tilbehør
Rengjøre stekeovndøren
Sideholdere
Rengjøring av overvarmeren
(valgfritt)
48 Skifte lyspæren
49 Vanlige spørsmål og feilsøking
51 Tekniske data
4_ innhold
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 4
2011-06-23
12:06:09
installere stekeovnen
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
• Installasjonen må utføres slik at det er beskyttelse mot strømførende deler.
• Kjøkkenenheten der apparatet monteres må oppfylle kravene til stabilitet i DIN 68930.
Installasjon i et lavt skap
• Legg merke til minstekravene for klaring.
01 installere stekeovnen
Den elektriske installasjonen av dette apparatet må utføres av en autorisert
elektriker.
Stekeovnen må installeres i henhold til de medfølgende instruksjonene.
Fjern beskyttelsesplasten fra døren når stekeovnen er installert.
Fjern beskyttelsesteipen fra ovnens innvendige overflater etter installasjon.
min. 550
560
min. 20
595
595
min. 50
572
min. 560
min. 600
50
460
545
21
• Fest stekeovnen med skruer på begge sider.
min. 5
installere stekeovnen _5
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 5
2011-06-23
12:06:10
Installasjon i et høyskap
• Legg merke til minstekravene for klaring.
560
min. 550
595
595
min. 20
min. 50
572
50
min. 590 ~ maks. 600
50
460
545
21
min. 560
• Stekeovnen føres inn i åpningen i riktig vinkel.
90 °
6_ installere stekeovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 6
2011-06-23
12:06:10
Koble til strømnettet
Når strømmen koples til, initialiseres elektronikken i stekeovnen. Dette nøytraliserer
lyset i noen sekunder. Strømkabelen (H05 RR-F eller H05 VV-F, Min. 1,5 m,
1,5~2,5mm²) må være lang nok til å kobles til den innebygde ovnen som står på
gulvet foran kjøkkenenheten.
Åpne bakdekselet på stekeovnen nederst (med en flat skrutrekker), og skru
kontaktskruene og kabelklemmen helt ut før ledningene koples til kontaktene.
01 installere stekeovnen
Elektriske tilkoplinger må utføres via
tilkoplingsplaten som er festet bak
på apparatet, av en elektromontør
som forsikrer seg om at apparatet
Strømførende
Jordet
er tilkoplet i overensstemmelse med
Nøytral
monteringsinstruksjonene og lokale
retningslinjer.
Hvis apparatet ikke koples til strømnettet via en
stikkontakt, må det brukes en flerpolet enhet
(med kontaktmellomrom på minst 3 mm) på forsyningssiden av tilkoplingen, i henhold til
sikkerhetskravene.
Jordingsledningen må koples til kontakten merket ( ) på stekeovnen.
Hvis stekeovnen koples til strømnettet med en stikkontakt, må stikkontakten være
tilgjengelig når stekeovnen er montert.
Vi tar intet ansvar for ulykker som følge av manglende eller utilstrekkelig jording.
installere stekeovnen _7
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 7
2011-06-23
12:06:11
deler og funksjoner
Ovn
Kontrollpanel
Luftuttaksfilter
Øvre varmeelementer
Stekeovnlampe
Nivå 5
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Skillerfølerbryter
Nivå 1
Glassdør
Dørhåndtak
Hyllenivåene er nummerert nedenfra og opp.
Nivå 4 og 5 brukes hovedsakelig til grillfunksjonen.
Se tilberedningstipsene for ulike retter i denne håndboken.
8_ deler og funksjoner
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 8
2011-06-23
12:06:11
Betjeningsknapper
11
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Strømknapp
7. Kjøkkentimer
2. Inndelingsvelger
8. Klokkeknapp
3. Stekeprogramvelger
9. Temperaturknapp
4. Stekeinnstillingsvelger
10.Tids-/temperaturkontroller
5. Lysknapp
11.Informasjonsskjerm
1
02 deler og funksjoner
2
6. Steketidsknapp
Strømknapp
Trykk på denne knappen for å slå ovnen på eller av.
Når du trykker på strømknappen, slås lysene på knappene og informasjonskjermen
av, og alle andre knapper en strømknappen blir deaktivert.
Når du trykker på strømknappen en gang til, slås lyset på de andre knappene og
skjermen på igjen, og alle knappene gjenaktiveres.
Tilbehør
Følgende tilbehør leveres sammen med stekeovnen.
1. Trådrist, til tallerkener, kakeformer, stekefat og grillfat.
2. Trådrist, for steking.
3. Bakeplate, til kaker og kjeks.
Front
deler og funksjoner _9
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 9
2011-06-23
12:06:12
4. Langpanne, for steking eller for å samle opp kjøttkraft
eller fett.
Front
5. Skiller, for øvre modus, nedre modus og dobbel
modus. Ved bruk settes den inn på nivå 3. Det er en
skillerfølerbryter på bakveggen inne i stekeovnen. Sett
den helt inntil bakveggen.
6. Stekespiddinnsats (tilleggsutstyr), 2 klør, et avtakbart
håndtak og et understell som passer inn på den tredje
hyllen nedenfra. Når du vil bruke stekespiddinnsatsen,
plasserer du spiddet i hullet i bakveggen inne i ovnen.
Plasser langpannen på nivå 1 når du bruker spiddet.
7. Stekespiddinnsats med kebabspidd. (tilleggsutstyr)
8. Fettfilter.
Fettfilteret installeres bak i ovnen for å beskytte viften,
det runde varmeelementet og ovnen mot urenheter,
spesielt fettsprut. Vi anbefaler å bruke fettfilteret ved
steking av kjøtt. Fjern alltid filteret ved baking! Hvis filteret
er installert når du steker av kaker eller andre bakevarer,
kan resultatet bli dårlig.
Slik brukes det:
• Plasser langpannen (uten trefot) på nivå 1 for å samle opp stekesjyen, eller sett
den nederst i ovnen hvis kjøttstykket som skal stekes, er for stort.
• Stikk en av gaflene inn i spiddet, plasser kjøttstykket på spiddet.
• Halvkokte poteter og grønnsaker kan plasseres langs kantene i langpannen slik
at de blir stekt samtidig.
• Plasser understellet på den midtre hyllen med “v”-formen vendt fremover.
• Det blir lettere å sette inn spiddet hvis du skrur fast håndtaket på den butte
enden.
• Plasser spiddet i understellet med den spisse enden vendt bakover, og skyv
forsiktig til tuppen av spiddet kommer inn i roteringsmekanismen bak i ovnen.
Den butte enden av spiddet må ligge i “v”-formen. (Spiddet har to knaster som
skal være nærmest ovnsdøren for å hindre at spiddet glir fremover. Knastene
fungerer også som feste for håndtaket.)
• Skru av håndtaket før stekingen startes. Når stekingen er ferdig, skrur du på
håndtaket igjen for å gjøre det lettere å ta ut spiddet fra understellet.
ADVARSEL: Alle tilbehørdeler og uegnet tilbehør for selvrensing må fjernes før
pyrolytisk selvrensing.
10_ deler og funksjoner
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 10
2011-06-23
12:06:14
Bruke tilbehøret
Nivå 5
Bakeplate
Nivå 4
Nivå 3
Langpanne
Nivå 2
Nivå 1
avstand 2 cm
Når du bruker langpannen eller bakeplaten til å samle opp væske fra maten
som tilberedes, må du forsikre deg om at pannen eller platen er satt riktig inn i
sidesporene. Hvis platen/pannen berører overflaten i bunnen av stekeovnen, kan
det føre til skader på emaljeoverflaten. Plater og panner som settes inn på nivå 1,
må ha minst 2 cm avstand til bunnen av stekeovnen.
02 deler og funksjoner
Bakeplaten, langpannen og
trådristen må settes riktig inn i
sidesporene.
Vær forsiktig med varme redskaper
og overflater når du tar den varme
maten ut av stekeovnen.
Eksempel : Nivå 1: Langpanne
Nivå 4: Bakeplate
Skilleplate, trådrist, bakeplate og langpanne
Plassere skilleren
Sett inn skilleplaten på nivå 3 i ovnen.
Plassere trådristen
Sett trådristen på ønsket nivå i stekeovnen.
Plassere bakeplaten eller langpannen
Sett inn bakeplaten og/eller den dype platen på
ønsket nivå.
ADVARSEL: Hvis du vil steke i nedre, øvre eller dobbelt modus, må du
sette inn skilleren.
deler og funksjoner _11
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 11
2011-06-23
12:06:15
Spesialfunksjoner
Ovnen leveres med følgende spesialfunksjoner.
Skillermoduser
Når skilleren er satt inn, gjør apparates skillerfunksjon det mulig å tilberede mat på
ulike moduser i to atskilte avdelinger, noe som gjør ovnen mer energibesparende
og praktisk i bruk.
Damprengjøring
Ovnens selvrensingsfunksjon bruker damp for å løse opp fett og smuss, slik at
ovnens innside rengjøres på en sikker måte.
Sikkerhetsutkobling
Hvis du ikke spesifiserer en steketid, vil stekeovnen slå seg av etter tidsrommet
som er angitt nedenfor.
Utkoblingstid for ulike temperaturinnstillinger
Under 105 °C
16 timer
Fra 105 °C til 240 °C
8 timer
Fra 245 °C til 300 °C
4 timer
Stekeovnens elektriske kretser inneholder et temperaturstyrt slukkesystem. Hvis
stekeovnen varmes opp til unormalt høy temperatur, vil systemet stenge av
strømforsyningen til varmeelementene en stund.
Kjølevifte
Under steking er det normalt av ventilen slipper ut varm luft foran på stekeovnen.
Kjøleviftene vil fortsette å gå en stund etter at stekeovnen har vært i bruk. Den
slås av når temperaturen i stekeovnen har sunket til 60 °C eller etter 25 minutter.
12_ deler og funksjoner
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 12
2011-06-23
12:06:15
før du begynner
Stille klokken
1 Trykk på klokkeknappen.
” og “12: ” blinker.
“
03 før du begynner
Når du kobler til strømmen for første gang, må du bruke produktet etter at du har stilt inn
tiden.
2 Vri på tids-/temperaturvelgeren for å stille
inn timer.
Eksempel: Hvis du vil angi 1:30
Vent i omtrent 10 sekunder. Klokken slutter å
blinke og viser den innstilte timen.
3 Trykk på klokkeknappen.
“
” og “:00” blinker.
4 Vri på tids-/temperaturvelgeren for å stille
inn minuttene.
“
” blinker.
5 Trykk på klokkeknappen for å fullføre
innstillingen av klokken, eller vent ca. 10
sekunder. “
” forsvinner, og “30” slutter å
blinke. Skjermen viser klokkeslettet. Apparatet
er nå klart til bruk.
før du begynner _13
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 13
2011-06-23
12:06:16
Rengjøring ved oppstart
Rengjør stekeovnen grundig før den brukes for første gang.
Ikke bruk skarpe gjenstander eller slipende materialer. Dette kan føre til skade på
stekeovnoverflaten. Bruk vanlig rengjøringsmiddel på stekeovner med emaljert front.
Slik rengjør du stekeovnen
1. Åpne døren. Stekeovnlampen tennes.
2. Rengjør alle platene, tilbehøret og sidesporene med varmt vann eller
oppvaskmiddel, og tørk av med en myk og ren klut.
3. Vask stekeovnen innvendig på samme måte.
4. Tørk av fronten av apparatet med en fuktig klut.
Kontroller at klokken er riktig innstilt. Fjern tilbehøret og sett stekeovnen på på
200 °C med konveksjonsinnstilling og la den stå på i 1 time før den tas i bruk. Du
vil kjenne en spesiell lukt. Dette er normalt, men du må lufte kjøkkenet godt mens
stekeovnen brennes inn.
14_ før du begynner
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 14
2011-06-23
12:06:16
bruk av ovnen
Velge modus for skiller
1. Trykk på skillervelgeren for å velge ønsket
del.
04 bruk av ovnen
Sett inn skilleren hvis du vil bruke øvre, dobbel eller nedre modus. Hvis du vil bruke
enkeltmodus, må du ta ut skilleren. Trykk på skillervelgeren for å velge ønsket modus.
Du finner mer informasjon i tabellen under.
2. Trykk på stekeinnstillingsvelgeren (hopp
over dette trinnet i enkeltmodus).
3. Trykk på tids-/temperaturvelgeren for å
velge ønsket funksjon. Når at det har gått
3 sekunder uten flere justeringer, begynner
ovnen automatisk i valgt modus og med valgt
funksjon.
Skillermoduser
Stekeovnfunksjon
Sett inn
skiller
Øvre modus
1. Konveksjon
2. Overvarme +
konveksjon
3. Stor grill
Ja
Dobbel modus
Både øvre og
nedre
delingsfunksjon
Ja
Nedre modus
1. Konveksjon
2. Undervarme
+ konveksjon
Ja
Skillermodus
Markering
Bruksinformasjon
Denne modusen
sparer energi og
tid ved tilbereding
av små mengder
mat.
Du kan steke to
retter på to ulike
temperaturer
samtidig.
Denne modusen
sparer energi og
tid ved tilbereding
av små mengder
mat.
bruk av ovnen _15
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 15
2011-06-23
12:06:17
Skillermodus
Markering
1.
2.
Enkel modus
3.
4.
5.
6.
StekeovnSett inn
funksjon
skiller
Konveksjon
Overvarme +
konveksjon
Konvensjonell
Nei
Stor grill
Liten grill
Undervarme
+ konveksjon
Damprengjøringsmodus
Bruksinformasjon
Nei
Øvre modus
Bare det øvre varmeelementet brukes. Skilleren må settes inn.
Konveksjon
Overvarme + konveksjon
Stor grill
Nedre modus
Bare det nedre varmeelementet brukes. Skilleren må settes inn.
Konveksjon
Undervarme + konveksjon
16_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 16
2011-06-23
12:06:17
Dobbel modus
Øvre og nedre modus brukes samtidig. Det er mulig å angi hvilken modus
som skal aktiveres først. Når en av rettene er ferdigstekt i dobbel modus og
du vil bytte steketid eller temperatur i den andre avdelingen, trykker du på
skillervelgeren for å velge modusen (øvre eller nedre) som du vil fortsette å
bruke. Skilleren må være satt inn.
Den øvre modusen starter først. Når du trykker inn stekeinnstillingsvelgeren,
eller når det har gått 15 sekunder uten flere justeringer etter at øvre modus ble
innstilt, begynner ovnen i nedre modus.
Konveksjon
Overvarme + konveksjon
04 bruk av ovnen
Dobbel modus 1:
Stor grill
Dobbel modus 2:
Når øvre modus starter opp, skifter ovnen til nedre modus når
stekeinnstillingsvelgeren trykkes inn, eller når det har gått 15 sekunder uten
flere justeringer etter at øvre modus ble innstilt. Øvre og nedre modus brukes
samtidig.
Konveksjon
Undervarme + konveksjon
Overspenningsbeskyttelse
• Denne funksjonen beskytter produktet mot spenningstopper.
• En kraftig spenningstopp utløser en alarm og viser meldingen “-UP-“.
Varmeelementet, lampen, konveksjonsmotoren og spiddfunksjonen
deaktiveres.
• Overspenningsbeskyttelsen kan forstyrre stekeprosessen.
• Så snart spenningen er tilbake på normalt nivå, deaktiveres
overspenningsbeskyttelsen og ovnen går tilbake til normal drift.
bruk av ovnen _17
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 17
2011-06-23
12:06:18
Enkel modus
Konveksjon
Overvarme + konveksjon
Konvensjonell
Stor grill
Liten grill
Undervarme + konveksjon
Stille inn stekeovntemperaturen
I enkel, øvre og nedre modus
1. Trykk på temperaturknappen.
2. Trykk på tids-/temperaturvelgeren
for å stille inn temperaturen i trinn på
5 °C.
Enkeltmodus
(liten og stor grill)
40-250 °C
(40-270 °C)
Øvre modus
40-250 °C
Nedre modus
40-250 °C
Temperaturen kan justeres under tilberedingen.
I stekemodusinnstillingene slås øvre og nedre varmeelement på skiftevis
under hele stekeprosessen for å regulere og opprettholde temperaturen.
18_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 18
2011-06-23
12:06:18
I dobbel modus
1. Trykk på temperaturknappen (øvre
modus).
Trykk på temperaturknappen to
ganger (nedre modus).
04 bruk av ovnen
2. Trykk på tids-/temperaturvelgeren
for å stille inn temperaturen i trinn på
5 °C.
Øvre modus
(stor grill)
170-250 °C
(200-250 °C)
Nedre modus
170-250 °C
Temperaturen kan justeres mens stekingen pågår.
Steketid
Du kan stille inn steketid mens stekingen pågår.
I enkel, øvre og nedre modus
1. Trykk på steketidsknappen.
“ ” blinker.
2. Trykk på tids-/temperaturvelgeren
for å velge ønsket steketid.
3. Trykk på steketidsknappen.
Ovnen bruker den valgte steketiden
automatisk hvis du ikke trykker på
steketidsknappen innen 5 sekunder.
Mens stekingen pågår kan du justere den tidligere innstilte steketiden ved
hjelp av tids-/temperaturvelgeren for å oppnå bedre resultater.
bruk av ovnen _19
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 19
2011-06-23
12:06:19
I dobbel modus
Du stiller inn steketiden for øvre og nedre modus ved hjelp av steketidsknappen
og tids-/temperaturvelgeren.
1. Trykk på steketidsknappen to
ganger. (nedre modus)
“ ” blinker.
2. Trykk på tids-/temperaturvelgeren
for å velge ønsket steketid.
3. Trykk på steketidsknappen.
Ovnen bruker den valgte steketiden
automatisk hvis du ikke trykker på
steketidsknappen innen 5 sekunder.
Mens stekingen pågår kan du justere den tidligere innstilte steketiden ved
hjelp av tids-/temperaturvelgeren for å oppnå bedre resultater.
Slå av stekeovnen
Hvis du vil slå ovnen helt av, trykker du på
strømknappen.
20_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 20
2011-06-23
12:06:20
Kjøkkentimer
1. Trykk én gang på kjøkkentimeren.
“ ” blinker.
04 bruk av ovnen
2. Trykk på tids-/temperaturvelgeren for å
stille inn ønsket tid.
Eksempel: 5 minutter
3. Trykk på kjøkkentimeren for å starte den.
Når den valgte tiden har gått, høres et
lydsignal.
Trykk og hold inne kjøkkentimeren i 2 sekunder for å avbryte timeren.
Stekeovnlampe på/av
Trykk på knappen Lampe.
En gang
Både øvre og nedre
To ganger
Øvre
Tre ganger
Nedre
Fire ganger
Av
Lampen slås av og på i den viste rekkefølgen uansett om ovnen er i bruk eller ikke.
Lampen slås automatisk av etter 2 minutter.
bruk av ovnen _21
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 21
2011-06-23
12:06:20
Barnesikringsfunksjon
1. Trykk på steketidsknappen og
kjøkkentimeren samtidig, og hold dem inne i
3 sekunder. “ ” vises i displayet.
2. Trykk på steketidsknappen og
kjøkkentimeren samtidig, og hold dem inne i
3 sekunder.
Når ovnen er låst, vil ingen knapper unntatt strømknappen fungere. Låsen er
tilgjengelig uansett om ovnen brukes eller ikke.
Slå av pipesignalet
1. Slå av pipesignalet ved å trykke på
steketids- og klokkeknappen samtidig og
holde dem inne i 3 sekunder.
2. Slå på pipesignalet igjen ved å trykke på
steketids- og klokkeknappen-knappen
samtidig og holde dem inne i 3 sekunder en
gang til.
22_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 22
2011-06-23
12:06:21
Stekeovnfunksjoner
Stekeovnen har blant annet følgende funksjoner
Ovnsmoduser
Følgende tabell representerer forskjellige ovnsmoduser og innstillinger for ovnen.
Bruk tabellene med tilberedningsveiledning for disse modusene på de neste sidene.
Overvarme + konveksjon
Vi anbefaler denne modusen til steking av kjøtt.
Overvarmeelementet er i bruk, og viftene går for å sirkulere den
varme luften som kommer fra øvre og nedre oppvarmingselement
på bakveggen.
04 bruk av ovnen
Konvensjonell
Maten varmes opp av de øvre og nedre oppvarmingselementene.
Denne innstillingen egner seg for baking og steking.
Konveksjon
Maten varmes opp av varmluft fra oppvarmingselementet på
bakveggen og sirkuleres av to vifter. Denne innstillingen gir
ensartet oppvarming og er ideell for frossen ferdigmat og kaker og
croissanter.
Denne modusen kan brukes til baking på to nivåer.
Stor grill
Maten varmes opp av de øvre oppvarmingselementene.
Vi anbefaler denne modusen for grilling av biffer, pølser og
ostesmørbrød.
Liten grill
Denne modusen er ideell for grilling av små mengder mat, for
eksempel bagetter, ost eller fiskefileter.
Plasser maten midt på risten, ettersom bare det minste
oppvarmingselementet i midten er i funksjon.
Undervarme + konveksjon
Det nedre oppvarmingselementet og oppvarmingselementet på
bakveggen genererer varmluft som sirkuleres av viftene. Denne
modusen er ideell for tilberedning av mat som f.eks. quiche, pizza,
brød og ostekaker.
bruk av ovnen _23
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 23
2011-06-23
12:06:22
1. Konvensjonell
Anbefalt temperatur: 200 °C
Den konvensjonelle funksjonen er ideell for steking av mat på én plate. Både øvre
og nedre varmeelement brukes til å varme opp stekeovnen.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes ved konvensjonell oppvarming.
Matvare
Hyllenivå
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Frossen lasagne (500-1000 g)
3
Rist
180-200
40-50
Hel fisk (f.eks. ørret) (300-1000 g)
3-4 stykker på hver side
DRYPP OLJE
3
Rist +
langpanne
240
15-20
Fiskefileter (500-1000 g)
3-4 stykker på hver side
DRYPP OLJE
3
Stekeplate
200
13-20
Frosne koteletter (350-1000 g)
hakket kjøtt med skinke, ost eller
soppfyll
DRYPP OLJE
3
Stekeplate
200
25-35
Frosne koteletter av kjøttdeig,
gulrøtter, beter eller poteter
(350-1000 g)
DRYPP OLJE
3
Stekeplate
200
20-30
Svinekoteletter (500-1000 g)
DRYPP OLJE, SALT OG PEPPER
3/2
Rist /
langpanne
200
40-50
Bakt potet (delt i to) (500-1000 g)
3
Stekeplate
180-200
30-45
Frossen kjøttrull med soppfyll,
frossen (500-1000 g)
DRYPP OLJE
3
Stekeplate
180-200
40-50
Sukkerbrød (250-500 g)
2
Rist
160-180
20-30
Marmorkake (500-1000 g)
2
Rist
170-190
40-50
Gjærkake på plate med frukt og
skorpe (1000-1500 g)
2
Stekeplate
160-180
25-35
Muffins (500-800 g)
2
Rist
190-200
25-30
24_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 24
2011-06-23
12:06:22
2. Overvarme + konveksjon
Anbefalt temperatur: 190 °C
Overvarmeelementet er på, og viften kjøres slik at varmluften sirkulerer
kontinuerlig.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med overvarme og konveksjon.
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Svinestek med ben (1000 g)
BØRST MED OLJE OG
KRYDDER
3
Rist + langpanne
180-200
50-65
Svinebog i folie (1000-1500 g)
MARINÉR
2
Stekeplate
180-230
80-120
Hel kylling (800-1300 g)
BØRST MED OLJE OG
KRYDDER
2
Rist + langpanne
190-200
45-65
Porsjonsstykker av kjøtt eller
fisk (400-800 g)
DRYPP OLJE, SALT OG
PEPPER
3
Rist + langpanne
180-200
15-35
Kyllingfileter (500-1000 g)
BØRST MED OLJE OG
KRYDDER
4
Rist + langpanne
200-220
25-35
Stekt fisk (500-1000 g) bruk
ildfast form
BØRST MED OLJE
2
Rist
180-200
30-40
Oksestek (800-1200 g)
BØRST MED OLJE OG
KRYDDER
2
Rist + langpanne
Legg til 1 kopp
vann.
200-220
45-60
Andebryst (300-500 g)
4
Rist + langpanne
Legg til 1 kopp
vann.
180-200
25-35
04 bruk av ovnen
Hyllenivå
Matvare
bruk av ovnen _25
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 25
2011-06-23
12:06:22
3. Konveksjon
Anbefalt temperatur: 170 °C
Denne funksjonen steker mat på opptil tre plater, og er også egnet til stek.
Stekingen foregår ved at varmeelementet på den bakre veggen varmes opp, og
viften fordeler varmen.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med konveksjon.
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Rist +
langpanne
190-200
40-50
3
Rist
220-240
15-25
Bakte epler 5-8 stk. på 150-200 g hver
Ta ut kjernene, legg til rosiner og
syltetøy.
Bruk ildfast form.
3
Rist
200-220
15-25
Koteletter av hakket kjøtt (300-600 g)
DRYPP OLJE
3
Stekeplate
190-200
18-25
Kjøttpudding med fyll, russisk
(500-1000 g)
BØRST MED OLJE
3
Stekeplate
180-200
50-65
Matvare
Hyllenivå
Tilbehør
Lammeribbe (350-700 g)
BØRST MED OLJE OG KRYDDER
3
Stekte bananer (3-5 stk.), skjær
med kniv langs toppen, legg til
10-15 g sjokolade, 5-10 g hakkede
nøtter, drypp sukkervann, pakk inn i
aluminiumsfolie.
Frosne kroketter (500-1000 g)
2
Stekeplate
180-200
25-35
Frosne pommes frites (300-700 g)
2
Stekeplate
180-200
20-30
Frossen pizza (300-1000 g)
2
Rist
200-220
15-25
Eple- og mandelkake (500-1000 g)
2
Rist
170-190
35-45
Fersk croissant (200-400 g)
(ferdigdeig)
3
Stekeplate
180-200
15-25
26_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 26
2011-06-23
12:06:22
4. Stor grill
Anbefalt temperatur: 240 °C
Den store grillfunksjonen griller store mengder flat mat, som biffer, snitsler og
fisk. Den er også egnet til smørbrød. Både overvarmeelementet og grillen er på i
denne innstillingen.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med stor grill-funksjonen.
Tid
(min.)
Rist +
langpanne
220
5-8
snu
5-8
4
Rist +
langpanne
220
4-6
snu
4-6
Smørbrød 5-10 stk.
5
Rist
240
1-2
snu
1-2
Ostesmørbrød 4-6 stk
4
Rist +
stekeplate
200
4-8
Frosne pannekaker med fyll,
russiske (200-500 g)
3
Stekeplate
200
20-30
Oksesteik (400-800 g)
4
Rist +
langpanne
240
8-10
snu
5-7
Hyllenivå
Tilbehør
Pølser (tynne) 5-10 stk.
4
Pølser (tynne) 8-12 stk.
04 bruk av ovnen
Temperatur
(°C)
Matvare
bruk av ovnen _27
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 27
2011-06-23
12:06:22
5. Liten grill
Anbefalt temperatur: 240 °C
Denne innstillingen er ment for grilling av mindre mengder flat mat, for eksempel
biff, snitsler, fisk og smørbrød, plassert midt på platen. Bare overvarmeelementet
er i bruk.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med liten grill-funksjonen.
Sett maten midt på platen.
Hyllenivå
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Frossen ovnscamembert
(2-4 stk., 75 g hver)
SETTES I KALD OVN
(uten forvarming)
3
Rist
200
10-12
Frosne bagetter med pålegg
(tomat og mozzarella eller skinke
og ost)
3
Rist +
stekeplate
200
15-20
Frosne fiskepinner (300-700 g)
SETTES I KALD OVN
(uten forvarming)
DRYPP OLJE
3
Rist +
stekeplate
200
15-25
Frossen fiskeburger (300-600 g)
SETTES I KALD OVN, DRYPP OLJE
3
Stekeplate
180-200
20-35
Frossen pizza (300-500 g)
SETTES I KALD OVN
(uten forhåndsoppvarming)
3
Rist +
stekeplate
180-200
23-30
Matvare
28_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 28
2011-06-23
12:06:22
6. Undervarme + konveksjon
Anbefalt temperatur: 190 °C
Innstillingen Undervarme + konveksjon er for oppskrifter der resultatet skal være
fuktig på toppen og ha sprø bunn, for eksempel pizza, quiche lorraine, åpne
fruktkaker og ostekaker.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med undervarme og konveksjon.
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Pai av gjærdeig med epler, frossen
(350-700 g)
3
Rist
180-200
15-20
Butterdeig, små paier med fyll,
frossen (300-600 g)
PENSLES MED EGGEPLOMME,
SETTES I KALD OVN (uten
forhåndsoppvarming)
3
Stekeplate
180-200
20-25
Kjøttboller i saus (250-500 g) bruk
ildfast form
3
Rist
180-200
25-35
Butterdeig (500-1000 g)
PENSLE MED EGGEPLOMME
3
Stekeplate
180
15-23
Cannelloni i saus (250-500 g) bruk
ildfast form
3
Rist
180
22-30
Gjærdeigpaier med fyll (600-1000 g)
PENSLE MED EGGEPLOMME
3
Stekeplate
180-200
20-30
Hjemmelaget pizza (500-1000 g)
2
Stekeplate
200-220
15-25
Hjemmebakt brød (700-900 g)
2
Rist
170-180
45-55
04 bruk av ovnen
Hyllenivå
Matvare
bruk av ovnen _29
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 29
2011-06-23
12:06:22
7. Dobbel modus
Med dobbel modus kan du tilberede to ulike retter i ovnen. Når du tilbereder i
den øvre og den nedre åpningen kan du bruke ulike temperaturer, innstillinger og
steketider. Du kan for eksempel grille en steik og gratinere poteter samtidig. Med
skilleren kan du gratinere poteter i den nedre delen og tilberede steik i den øvre
delen av ovnen.
Sett alltid skilleren i hyllenivå 3 før du starter stekingen.
Forslag 1: Tilberede med forskjellige temperaturer
Tilberedings- Temperatur
modus
(°C)
Åpning
Matvare
Hyllenivå
ØVRE
Frossen pizza
(300-400 g)
4
Konveksjon
200-220
NEDRE
Marmorkake
(500-700 g)
1
Konveksjon
170-180
Tilbehør
Tid
(min.)
Rist
15-25
Stekeplate 50-60
Sett maten i kald ovn
Forslag 2: Tilberede med forskjellige stekeinnstillinger
Tilberedings- Temperatur
modus
(°C)
Åpning
Matvare
Hyllenivå
ØVRE
Kyllingstykker
(400-600 g)
4
Overvarme +
konveksjon
200-220
NEDRE
Potetgrateng
(500-1000 g)
1
Konveksjon
170-180
Tilbehør
Tid
(min.)
Rist +
25-35
langpanne
Rist
30-40
Sett maten i kald ovn
30_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 30
2011-06-23
12:06:22
Testretter
I henhold til standard EN 60350
1. Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.
Småkaker
Rett og notater
Stekeplate
Langpanne +
stekeplate
Sukkerbrød Bakeform på rist
uten fett
(mørk, ø 26 cm)
Eplepai
Rist + Stekeplate
+ 2 kakeformer
(mørk, ø 20 cm)
Hyllenivå
Tilberedingsmodus
Temp.
(°C)
Tilberedningstid (min.)
3
Konvensjonell
160-180
15-25
1+4
Konveksjon
150-170
20-30
2
Konvensjonell
160-180
20-30
1+3
Konveksjon
170-190
80-100
Konvensjonell
170-190
70-80
Rist + 2 kakeformer 1 plassert
(mørk, ø 20 cm)
diagonalt
04 bruk av ovnen
Matvaretype
2. Grilling
Forvarm ovnen i 5 minutter med stor grill-funksjonen.
Bruk denne funksjonen med en temperaturinnstilling på maksimalt 300 °C.
Matvaretype
Rett og notater
Hyllenivå
Tilberedings- Temp. Tilberedningmodus
(°C)
stid (min.)
Toast med
hvitt brød
Rist
5
Stor grill
300
1. 1-2
2. 1-1½
Biffburgere
Rist + langpanne
(for å samle opp
væske)
4
Stor grill
300
1. 7-10
2. 6-9
bruk av ovnen _31
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 31
2011-06-23
12:06:22
Automatiske stekeprogrammer
I automatisk stekemodus kan du velge mellom 40 stekeprogrammer.
Sett inn skilleren hvis du vil bruke øvre, dobbel eller nedre modus.
1. Trykk på stekeprogramvelgeren.
2. Velg ønsket funksjon ved å trykke på
stekeinnstillingsvelgeren
(hopp over dette trinnet i enkeltmodus).
3. Velg oppskrift ved å trykke på tids-/
temperaturkontrollene.
Vent i 5 sekunder.
4. Velg vekt ved å trykke på tids-/
temperaturkontrollene.
32_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 32
2011-06-23
12:06:23
Automatiske stekeprogrammer for hel ovn
Nei
Matvare
Vekt (kg)
Tilbehør
Hyllenivå
Anbefaling
1
Frossen pizza
0,3-0,6
0,7-1,0
Rist
2
Plasser frossen pizza i
midten av stekeristen.
2
Frosne pommes
frites
0,3-0,5 (tynn)
0,6-0,8 (tykk)
Stekeplate
2
Fordel frosne pommes
frites jevnt over
stekeplaten. Den første
innstillingen er for tynne
pommes frites, den andre
innstillingen for tykke.
3
Frosne
ovnskroketter
0,3-0,5
0,6-0,8
Stekeplate
2
Legg frosne potetkroketter
på platen.
4
Hjemmelaget
lasagne
0,3-0,5
0,8-1,0
Rist
3
Klargjør fersk lasagne eller
bruk et ferdig produkt
og plasser det i en
ildfast form av passende
størrelse. Sett maten i
midten av ovnen.
5
Biffer
0,3-0,6
0,6-0,8
Langpanne
med
stekerist
4
Plasser marinert kjøtt side
ved side på stekeristen.
Snu brødet når ovnen
piper. Den første
innstillingen er for tynne
biffer, den andre for tykke.
6
Stekt kjøtt
0,6-0,8
0,9-1,1
Langpanne
med
stekerist
2
Plasser en marinert
oksestek på stekeristen.
Snu brødet når ovnen
piper.
7
Grillet svinekjøtt
0,6-0,8
0,9-1,1
Langpanne
med
stekerist
2
Plasser en marinert
svinestek på stekeristen.
Snu brødet når ovnen
piper.
8
Lammekoteletter
0,3-0,4
0,5-0,6
Langpanne
med
stekerist
4
Mariner lammekoteletter.
Plasser lammekoteletter
på stekeristen. Snu brødet
når ovnen piper.
Den første innstillingen er
for tynne koteletter, den
andre for tykke.
04 bruk av ovnen
Følgende tabell viser 25 automatiske programmer for steking og baking.
Disse kan brukes i ovnens enkeltrom. Fjern alltid skilleplaten.
Den viser mengde, vekt og anbefalinger.
Tilberedningsmodus og tider er forhåndsprogrammert.
Du kan bruke disse retningslinjene som veiledende for annen tilberedning. Sett
alltid maten i kald ovn.
bruk av ovnen _33
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 33
2011-06-23
12:06:23
Nei
Matvare
Vekt (kg)
Tilbehør
Hyllenivå
Anbefaling
9
Kyllingstykker
0,5-0,7
1,0-1,2
Langpanne
med
stekerist
4
Pensle kyllingbitene med
olje og krydder.
Plasser kyllingstykker side
ved side på stekeristen.
10
Hel kylling
1,0-1,1
1,2-1,3
Langpanne
med
stekerist
2
Pensle kyllingen med olje
og krydder.
Plasser kyllingen på
stekeristen. Snu brødet
når ovnen piper.
11
Andebryst
0,3-0,5
0,6-0,8
Langpanne
med
stekerist
4
Forbered andebrystet,
legg det på stekeristen
med fettsiden opp.
Første innstilling er for
ett andebryst, den andre
innstillingen er for to tykke
andebryst.
12
Kalkunrullade
0,6-0,8
0,9-1,1
Langpanne
med
stekerist
4
Legg kalkunrulladen på
stekeristen.
Snu brødet når ovnen
piper.
13
Dampet fisk
0,5-0,7
0,8-1,0
Rist
2
Skyll og rens fisken, som
hel ørret, abbor eller
havabbor. Legg med hode
mot hale i et ovalt ildfast
fat. Tilsett 2-3 spiseskjeer
sitronsaft. Dekk til med
lokket.
14
Stekt fisk
0,5-0,7
0,8-1,0
Langpanne
med
stekerist
4
Legg fiskene med hode
mot hale på stekeristen.
Første innstilling er for 2
fisker, den andre for 4
fisker. Programmet egner
seg for hele fisker, som
ørret eller abbor.
15
Laks
0,3-0,4
0,7-0,8
Langpanne
med
stekerist
4
Plasser laksestykkene på
stekeristen.
Snu brødet når ovnen
piper.
16
Ovnsbakte poteter
0,4-0,5
0,8-1,0
Stekeplate
2
Skyll og del potetene i to.
Pensle med olivenolje,
urter og krydder.
Fordel jevnt utover brettet.
Den første innstillingen
er for små poteter (på
100 g hver), den andre
innstillingen er for store
bakepoteter (på 200 g
hver).
34_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 34
2011-06-23
12:06:23
Matvare
Vekt (kg)
Tilbehør
Hyllenivå
17
Stekte grønnsaker
0,4-0,5
0,8-1,0
Langpanne
4
Plasser grønnsaker, for
eksempel oppskåret
squash, paprikastrimler,
aubergineskiver, sopp
og cherrytomater i
langpannen. Pensle med
en blanding av olivenolje,
urter og krydder.
Anbefaling
18
Grønnsaksgrateng
0,4-0,6
0,8-1,0
Rist
2
Forbered
grønnsaksgratengen i
et ildfast rundt fat. Sett
maten i midten av ovnen.
19
Marmorkake
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
Rist
2
Legg deig i en smurt
kakeform av passende
størrelse for formkake eller
sukkerbrød.
20
Frukttertebunn
0,3-0,4
(stor)
0,2-0,3
(småterter)
Rist
2
Legg deig på en smurt
stekeplate for kakebunn.
Den første innstillingen er
for en frukttertebunn, den
andre for 5-6 småterter.
21
Sukkerbrødkake
0,4-0,5
(mellomstore)
0,2-0,3
(små)
Rist
2
Plasser deig i en rund
bakeform av metall.
Den første innstillingen er
for Ø 26 cm og den andre
innstillingen er for en liten
bakeform på Ø 18 cm.
22
Muffins
0,5-0,6
0,7-0,8
Rist
2
Legg deig i en bakeform
for 12 muffins. Første
innstilling er for små
muffins, den andre
innstillingen er for store
muffins.
23
Brød
0,7-0,8 (lyst)
0,8-0,9
(grovt)
Rist
2
Lag deigen i henhold
til produsentens
instruksjoner og legg i en
rektangulær bakeform av
metall (lengde 25 cm).
Den første innstillingen er
for lyst brød (0,7-0,8 kg)
og den andre innstillingen
(0,8-0,9 kg) er for grovt
brød.
04 bruk av ovnen
Nei
bruk av ovnen _35
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 35
2011-06-23
12:06:23
Nei
Matvare
Vekt (kg)
Tilbehør
Hyllenivå
Anbefaling
24
Hjemmelagd pizza
1,0-1,2
1,3-1,5
Stekeplate
2
Sett pizza på brettet.
Vektintervallene omfatter
fyll som saus, grønnsaker,
skinke og ost. Innstilling
1 (1,0-1,2 kg) er for tynne
pizzaer og innstilling 2
(1,3-1,5 kg) er for pizza
med mye fyll.
25
Heving av
gjærdeig
0,3-0,5
0,6-0,8
Rist
2
Den første innstillingen
anbefales for heving av
pizzadeig. Den andre
innstillingen passer til
gjærdeig til kaker og brød.
Plasser deigen i en stor,
rund, ildfast form, og dekk
med plastfolie.
Automatiske stekeprogrammer for øvre ovn
Følgende tabell viser 5 automatiske programmer for steking og baking.
Den viser mengde, vekt og anbefalinger.
Tilberedningsmodus og tider er forhåndsprogrammert.
Du kan bruke disse retningslinjene som veiledende for annen tilberedning. Sett
alltid maten i kald ovn.
Nei
Matvare
Vekt (kg)
Tilbehør
Hyllenivå
Anbefaling
1
Frosne
rundstykker
0,2-0,3
0,4-0,5
Rist
4
Fordel rundstykkene jevnt utover
stekeristen.
2
Frossen
pizza
0,1-0,2
0,3-0,4
Rist
5
Sett den frosne pizzaen midt på
stekeristen.
3
Frossen
pizzasnacks
0,2-0,3
0,4-0,5
Rist
5
Fordel småpizzaene side ved
side på stekeristen.
4
Frosne
fiskefingre
0,2-0,3
0,4-0,5
Stekeplate
5
Fordel fiskefingrene jevnt utover
stekeplaten.
Det blir foreslått en vekt på
mellom 0,2 og 0,3 for 10 stk.,
0,4-0,5 kg for 15 stk. Snu
fiskefingrene når du hører
pipesignalet.
5
Frosne
pommes
frites
0,4-0,5
0,6-0,7
Stekeplate
5
Fordel de frosne pommes fritene
utover stekeplaten.
Den første innstillingene
anbefales for tynne pommes
frites, den andre anbefales
for tykke pommes frites. Bruk
bakepapir.
Snu steken når du hører
pipesignalet.
36_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 36
2011-06-23
12:06:23
Automatiske stekeprogrammer for nedre ovn
Følgende tabell viser 5 automatiske programmer for steking og baking.
Den viser mengde, vekt og anbefalinger.
Tilberedningsmodus og tider er forhåndsprogrammert.
Du kan bruke disse retningslinjene som veiledende for annen tilberedning.
Sett inn maten i kald ovn med mindre det er anbefalt å forvarme ovnen.
Matvare
Vekt (kg)
Tilbehør
Hyllenivå
Anbefaling
1
Frossen laks
i butterdeig
0,2-0,3
0,5-0,6
Stekeplate
1
Bruk bakepapir. Plasser
2 stykker (0,2-0,3 kg) side ved
side eller 4 stykker (0,5-0,6 kg) i
to rader på stekeplaten.
2
Hjemmelaget
quiche
0,5-0,6
(små)
0,9-1,0
(stor)
Rist
1
Vi anbefaler å forvarme ovnen
til 210 ˚C med undervarme
og konveksjonsmodus til
pipesignalet høres. Bruk den
svarte, runde stekeformen.
Etter forvarming settes formen
inn midt på stekeristen.
For den første innstillingen
brukes en stekeform med
diameter 18 cm, for den andre
innstillingens brukes en form
med diameter 26 cm.
3
Hjemmelagd
pizza
0,2-0,6
0,8-1,2
Stekeplate
1
Bruk bakepapir. En pizza på
0,2-0,6 kg plasseres på den
runde pizzaplaten, mens en
pizza på 0,8-1,2 kg plasseres
på den firkantede stekeplaten.
4
Muffins
0,5-0,6
0,7-0,8
Rist
1
Legg deig i en bakeform for
12 muffins.
5
Butterdeig
med frukt
0,2-0,3
0,4-0,5
Stekeplate
1
Plasser 4 paier på to rader på
bakeplaten med bakepapir.
Bruk den første innstillingen for
4 små paier (0,2-0,3 kg) og den
andre innstillingen for 4 store
paier (0,4-0,5 kg).
04 bruk av ovnen
Nei
bruk av ovnen _37
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 37
2011-06-23
12:06:23
Automatiske stekeprogrammer for dobbel ovn
Før du bruker automatiske stekeprogrammer for dobbel ovn, må du sette inn
skilleren i ovnen.
Følgende tabell viser 5 automatiske stekeprogrammer.
Ved hjelp av disse programmene vil du kunne steke hovedrett og tilbehør eller
hovedrett og dessert samtidig. Tabellen viser mengde, vekt og anbefalinger.
Tilberedningsmodus og tider er forhåndsprogrammert. Se disse retningslinjene
for tilberedning. Sett alltid maten i kald ovn.
Nei Åpning
1
2
Matvare
Vekt (kg)
Tilbehør
Øvre
Kyllingstykker
0,3-0,5
0,8-1,0
Langpanne
med
stekerist
Hyllenivå Anbefaling
4
Pensle
kyllingbitene med
olje og krydder.
Plasser bitene
med skinnet opp
på stekeristen.
Nedre
Potetgrateng
0,4-0,6
0,8-1,0
Rist
1
Bruk en ildfast
form. Plasser
den midt på
stekeristen.
Øvre
Stekte
grønnsaker
0,4-0,5
0,7-0,8
Langpanne
4
Fordel grønnsaker
skåret i skiver, for
eksempel squash,
paprika, løk, sopp,
fenikkel, aubergine
og timater, i
langpannen.
Pensle med
olivenolje og
krydder.
Nedre
Pizzabrød
0,1-0,2
0,3-0,4
Stekeplate
1
Plasser
pizzabrødet på en
stekeplate med
bakepapir.
38_ bruk av ovnen
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 38
2011-06-23
12:06:23
Nei Åpning
3
5
Vekt (kg)
Tilbehør
Stekt fisk
0,3-0,5
0,6-0,8
Langpanne
med
stekerist
Hyllenivå Anbefaling
4
Skyll og rengjør
hele fisk som for
eksempel ørret,
brosme, abbor
eller sik, og gni inn
med sitronsaft,
urter og krydder.
Pensle skinnet
med olivenolje og
krydder. Plasser
på stekeristen.
Nedre
Potetbåter
0,3-0,4
0,5-0,6
Stekeplate
1
Skyll og rens
potetene.
Skjær dem i båter,
eller skjær små
poteter i to. Pensle
med olivenolje og
krydder.
Øvre
Stekt
andebryst
0,3-0,5
(1-2 tynn)
0,6-0,8
(2 tykk)
Langpanne
med
stekerist
4
Plasser de
marinerte
andebrystene med
fettsiden opp på
stekeristen.
Den første
innstillingen er
for alminnelige
andebryst (0,3
kg), og den andre
innstillingen er for
2 store andebryst
(0,4 kg hver)
Nedre
Bakte epler
0,4-0,5
0,9-1,0
Rist
1
Skyll eplene og
fjern kjernehusene.
Fyll med marsipan
eller rosiner.
Plasser i en rund,
ildfast form.
Øvre
Muffins
0,5-0,6
0,7-0,8
Rist
4
Legg deig i en
bakeform for 12
muffins.
Nedre
Hjemmelagd
pizza
0,2-0,6
0,8-1,2
Stekeplate
1
En pizza på 0,20,6 g plasseres
på den runde
pizzaplaten, mens
en pizza på 0,81,2 kg plasseres
på den firkantede
stekeplaten. Bruk
bakepapir.
04 bruk av ovnen
4
Matvare
Øvre
bruk av ovnen _39
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 39
2011-06-23
12:06:23
rengjøring og vedlikehold
Damprengjøring
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Hell omtrent 400 ml vann ned i bunnen av den tomme ovnen. Bruk kun normalt
vann, ikke destillert vann.
3. Lukk stekeovndøren.
OBS: Damprengjøringssystemet kan bare slås på når ovnen er kjølt ned helt til
romtemperatur. La ovnen bli helt nedkjølt hvis systemet ikke fungerer.
4. Trykk på inndelingsvelgeren for
damprengjøringsmodus, og vent i 5 sekunder.
” blinker.
“
5. Etter en viss tid blir varmeelementet ferdig, og
lampen forblir på.
6. Når operasjonen er ferdig, blinker displayet,
og en pipelyd angir at operasjonen er ferdig.
7. Trykk på strømknappen for å avslutte, og
rengjør ovnen innvendig.
40_ rengjøring og vedlikehold
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 40
2011-06-23
12:06:24
• Vær forsiktig hvis døren åpnes før damprengjøringen er fullført. Vannet i
bunnen er varmt.
• La aldri vannet som er igjen, bli værende i ovnen i lengre tid, for eksempel
over natten.
• Åpne ovnsdøren og fjern restvannet med en svamp.
• Tørk ovnen innvendig med såpevann og en fuktet svamp, en myk børste eller
en nylonklut. Vanskelige flekker kan fjernes med en nylonskrubb.
• Kalkavleiringer kan fjernes med en klut fuktet med eddik.
• Vask med rent vann, og tørk med en myk klut (ikke glem å tørke under
tetningslisten på ovnsdøren).
• Hvis ovnen er veldig skitten, kan du gjenta prosedyren når ovnen er nedkjølt.
• Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for eksempel etter steking eller
grilling, anbefaler vi at du gnir oppvaskmiddel på de vanskelige flekkene før du
aktiverer ovnens rengjøringsfunksjon.
• La ovnsdøren stå åpen i 15 ° vinkel etter rengjøring for å la den innvendige
emaljeoverflaten tørke helt.
05 rengjøring og vedlikehold
Etter at damprengjøringen er deaktivert
rengjøring og vedlikehold _41
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 41
2011-06-23
12:06:24
Hurtigtørking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La ovnsdøren stå åpen i en vinkel på omtrent 30 °.
Trykk på inndelingsvelgeren for å gå til enkeltmodus.
Trykk på stekeinnstillingsvelgeren
Trykk på tids-/temperaturkontrollen for å gå til konveksjon.
Still steketiden til omtrent 5 minutter og temperaturen til 50 °C.
Slå av ovnen på slutten av denne perioden.
ADVARSEL: Ikke bruk spyleslange med høyt trykk eller høytrykksspyler for å
rengjøre ovnen.
Stekeovnens utvendige flater
ADVARSEL: Forsikre deg om at stekeovnen er kald før du rengjør den.
• Bruk en klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann ved rengjøring av
stekeovnen både innvendig og utvendig.
• Tørk med kjøkkenpapir eller et tørt håndkle.
• Bruk aldri skureprodukter, etsende rengjøringsmidler eller slipende produkter.
Stekeovner med front i rustfritt stål
• Bruk ikke stålull, skuresvamper eller slipemidler. Dette kan skade overflaten.
Stekeovner med front i aluminium
• Tørk lett av platen med en myk klut eller mikrofiberklut og et mildt
vindusvaskemiddel.
Stekeovnens innvendige flater
• Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
• Ikke bruk grove skureprodukter eller rengjøringssvamper.
• Bruk vanlig stekeovnrengjøringsmiddel for å unngå skade på emaljerte
stekeovnoverflater.
• Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.
Tilbehør
Vask alt bakeutstyr og tilbehør etter bruk, og tørk med et kjøkkenhåndkle.
Legg tilbehøret i bløt i 30 minutter for å gjøre det lettere å rengjøre dem.
42_ rengjøring og vedlikehold
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 42
2011-06-23
12:06:24
Rengjøre stekeovndøren
Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig
å demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.
Stekeovndøren er tung.
Fjerne døren
05 rengjøring og vedlikehold
1. Åpne klipsene på begge hengsler.
2. Grip stekeovndøren midt på hver side
med begge hender.
3. Roter døren ca. 70 grader til
hengslene kan trekkes helt ut av
festeåpningene.
2
70
1
rengjøring og vedlikehold _43
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 43
2011-06-23
12:06:24
Feste døren
1. La festeklipsene stå åpne, og hold
dørhengslene mot festeåpningene.
70
2. Roter døren mot vannrett stilling, og lukk klipsene.
Hengsel
Hengselåpning
Hengslet settes inn på
vanlig måte.
44_ rengjøring og vedlikehold
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 44
2011-06-23
12:06:25
Glasset i stekeovndøren
Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Det
innerste glasset og glasset i midten kan fjernes for rengjøring.
ADVARSEL
Glasset kan knuses hvis du bruker makt, spesielt langs kantene av det
forreste glasset.
Fjerning av dørglass
Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Disse
platene kan fjernes for rengjøring.
1. Fjern de to skruene
på venstre og høyre
side av døren.
2. Løsne dekselet og
fjern glass 1 fra
døren.
05 rengjøring og vedlikehold
• Når døren løsnes fra stekeovnen, skal klipsene vippes til åpen stilling.
• Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre
stekeovndøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at
glasset knuser.
• Når døren er montert, kan det medføre fare for personskade å fjerne
noen av delene (dørglasset eller andre deler) fra døren.
3. Løft glass 2, fjern de
to gummiinnsatsene
fra toppen av glasset,
og fjern glass 3.
Rengjør platene med
varmt vann eller
oppvaskmiddel og
poler dem tørre med
en myk, ren klut.
Montering : Gjenta trinn 1, 2 og 3 i omvendt rekkefølge.
Dørglasset er forskjellig fra 2 EA til 4 EA, modell for modell.
Ved montering av innerglass 1 skal det trykte elementet følge retningen
nedenfor.
rengjøring og vedlikehold _45
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 45
2011-06-23
12:06:25
Sideholdere
Når du skal rengjøre ovnen på innsiden, kan holderne på begge sider tas ut.
Fjerne sideholderne
1. Trykk på den midtre delen av
sideholderens øvre del.
2. Roter sideholderen omtrent 45 º.
3. Dra og fjern sideholderen fra de
nederste to hullene.
Montering : Gjenta trinn 1, 2 og 3 i motsatt rekkefølge.
46_ rengjøring og vedlikehold
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 46
2011-06-23
12:06:26
Rengjøring av overvarmeren (valgfritt)
1. Fjern den øvre muttersirkelen ved å vri den
mot klokken mens du holder toppen av
varmeren.
05 rengjøring og vedlikehold
Fronten av overvarmeren heller nedover.
2. Når rengjøring er utført, løfter du toppen av
varmeren tilbake til det opprinnelige nivået og
vrir mutteren med klokken.
MONTERING: Gjenta trinn 1 og 2 i motsatt rekkefølge.
rengjøring og vedlikehold _47
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 47
2011-06-23
12:06:26
Skifte lyspæren
Fare for elektrisk støt!
Gjør følgende før du skifter lyspæren i stekeovnen:
• Slå av stekeovnen.
• Koble stekeovnen fra strømforsyningen.
• Beskytt lyspæren og glassdekselet ved å legge en klut i bunnen av ovnen.
Du kan kjøpe nye pærer hos SAMSUNG-leverandøren.
Skifte lyspæren bak i stekeovnen og rengjøre glassdekselet
1. Løsne glassdekselet ved å vri det mot urviseren.
2. Fjern metallringene og rengjør glasshetten.
3. Om nødvendig skifter du halogenpæren med
en halogenpære på 25 watt, 230 V, som tåler
stekeovnsvarme på 300 °C.
Bruk alltid et tøystykke når du håndterer en
halogenpære for å unngå å få fett fra fingrene på
pæren.
4. Sett metallringene på glasshetten.
5. Sett glassdekselet på plass igjen.
Skifte lyspæren på siden i stekeovnen og rengjøre glassdekselet
1. Fjern glassdekselet ved å holde i den nedre kanten
med en hånd, sette inn en flat, skarp gjenstand,
som for eksempel en bordkniv, mellom glasset og
rammen og dytte ut dekselet.
2. Om nødvendig skifter du halogenpæren med en
halogenpære på 25~40 watt, 230 V, som tåler
stekeovnvarme på 300 °C.
Bruk alltid et tøystykke når du håndterer en
halogenpære for å unngå å få fett fra fingrene på
pæren.
3. Sett glassdekselet på plass igjen.
48_ rengjøring og vedlikehold
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 48
2011-06-23
12:06:26
garanti og service
Vanlige spørsmål og feilsøking
Prøv en av disse løsningene:
• Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.
• Klokken er kanskje ikke innstilt. Still klokken (se delen “Stille klokken”).
• Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.
• Det kan hende at en sikring har røket eller en kretsbryter er utløst. Skift
sikringen eller tilbakestill kretsbryteren. Hvis dette forekommer gjentatte
ganger, kontakter du en autorisert elektriker.
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm selv om
stekeovnfunksjon og temperatur er valgt?
06 garanti og service
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm?
Det kan være et problem med de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt
lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis en feilkode vises og stekeovnen ikke blir
varm?
Det er en feil i de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis klokkeslettet på displayet blinker?
Det har vært et strømbrudd. Still klokken (se delen “Stille klokken”).
Hva skal jeg gjøre hvis lampen i stekeovnen ikke tennes?
Lyspæren er gått. Skift lyspæren i stekeovnen (se delen “Skifte lyspæren”).
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnviften går selv om den ikke er
slått på?
Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter viften å gå til stekeovnen er kjølt
ned. Kontakt servicesenteret hvis viften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt
ned.
garanti og service _49
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 49
2011-06-23
12:06:27
Feilkoder og sikkerhetskoder
Over-spenningsbeskyttelse
Generelle funksjoner
Løsning
E-2*1)
TEMPERATURSENSORFEIL
Kontakt SAMSUNGservicesenteret.
S-01
SIKKERHETSAVSTENGNING
Stekeovnen har vært slått på
med innstilt temperatur over
lang tid.
Slå av stekeovnen og fjern
maten. La stekeovnen kjøles
ned før du bruker den igjen.
-SEE-0*1)
En feil i stekeovnen kan føre til at Kontakt SAMSUNGden ikke fungerer som den skal, servicesenteret
og at det oppstår problemer
med sikkerheten. Slutt
umiddelbart å bruke stekeovnen.
-dE-
DELING MANGLER
Feil bruk av skilleren.
Se “Velge modus for skiller”
(side 16).
For øvre, dobbel og nedre
modus skal skilleren settes
inn, og for enkel modus skal
skilleren ikke brukes.
-UP-
OVER-SPENNINGSBESKYTTELSE (OVP)
Denne funksjonen beskytter
produktet mot spenningstopper.
En kraftig spenningstopp utløser
en alarm, viser meldingen “-UP-”
og deaktiverer varmeelement,
lampe, konveksjonsmotor og
spidd.
Så snart spenningen er tilbake
på normalt nivå, deaktiveres
overspenningsbeskyttelsen
automatisk, og ovnen går
tilbake til normal drift.
Overspenningsbeskyttelsen kan
forstyrre stekeprosessen.
1) ** refererer til alle tall.
50_ garanti og service
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 50
2011-06-23
12:06:27
tekniske data
Tekniske data
230V ~ 50Hz
Volum (netto kapasitet)
65 ℓ
Utgangseffekt
MAKS 3650 W
Vekt
Dimensjoner
(b x h x d)
Netto
ca. 38 kg
Frakt
ca. 43 kg
Utside
595 x 595 x 566 mm
Ovnsrom
440 x 365 x 405 mm
07 Tekniske data
Strømkilde
Riktig avhending av dette produktet
(Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i EU og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer)
Denne markeringen på produkt, tilbehør eller litteratur indikerer at produktet og det
elektriske tilbehøret (f.eks. lader, headset, USB-kabel) ikke skal avhendes sammen
med vanlig husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre skader på miljøet
eller menneskers helse på grunn av ukontrollert avfallsavhending separerer du
disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkulerer dem forsvarlig for å fremme
bærekraftig gjenbruk av materialressurser.
Husholdningsbrukere skal kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av eller lokale
myndigheter for informasjon om hvor og hvordan de skal avhende disse gjenstandene
for miljømessig trygg resirkulering.
Bedriftsbrukere skal kontakte leverandøren og kontrollere betingelsene og vilkårene
for kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektriske tilbehøret skal ikke blandes med
annet kommersielt avfall til avhending.
tekniske data _51
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 51
2011-06-23
12:06:27
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Kodenr.: DG68-00382M
BQ2D7G144-XEE_00382M-NO.indb 52
2011-06-23
12:06:27
Download PDF

advertising