Samsung | HT-D7100 | Samsung HT-D7100 Bruksanvisning

HT-D7100
2.1CH Blu-ray™
hjemmekinoanlegg
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service,
registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 1
2011-12-27
2:10:57
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsadvarsler
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører
fare for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ
ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE
STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.
ADVARSEL
• For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, må man ikke utsette apparatet for regn
eller fuktighet.
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller
vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske,
som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må
være klar til bruk til en hver tid.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet
trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må derfor være
lett tilgjengelig.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med
produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert
som et laserprodukt i klasse 1.
Bruk av kontroller, justering og andre
prosedyrer enn de som er spesifisert her kan
føre til farlig stråling.
FORSIKTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅSER ER
ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLEN.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 2
2011-12-27
2:11:03
Forholdsregler
• Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet.
• Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon
(7,5-10 cm).
• Ikke plasser produktet eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt.
Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
• Ikke sett noe på toppen av produktet.
• Før du flytter på produktet må du sjekke at det ikke er noen plate i enheten.
• Hvis du vil koble produktet helt og holdent fra strømnettet, må du trekke ut strømpluggen. Dette må du gjøre når
produktet ikke skal benyttes over en lengre periode.
• Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade
produktet.
• Ikke utsett produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og feil på
produktet.
• Beskytt produktet mot fuktighet og varmekilder eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter
(f.eks. høyttalere).
• Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på produktet.
• Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk.
• Det kan oppstå kondens hvis produktet eller platen har vært lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer
produktet om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til produktet har fått romtemperatur før man bruker det.
• Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
Se på TV med 3D-funksjonen
VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON FOR 3D-BILDER. Les og forstå følgende
sikkerhetsinformasjon før du bruker TV-ens 3D-funksjon.
ADVARSEL
• Noen kan oppleve ubehag mens de ser på 3D TV i form av svimmelhet, kvalme og hodepine. Hvis du opplever
slike symptomer, slutter du å se på 3D TV, tar ut 3D Active-brillene og hviler.
• Når du ser på 3D-bilder over lengre perioder kan det føre til påkjenning for øynene. Hvis du føler at øynene
trenger hvile, slutter du å se på 3D TV, tar av 3D Active-brillene og hviler.
• En ansvarlig voksen bør jevnlig se til barn som bruker 3D-funksjonen. Hvis det rapporteres om trette øyne,
hodepine, svimmelhet eller kvalme, må barnet slutte å se på 3D TV og hvile.
• Ikke bruk 3D Active-brillene til andre formål (som vanlige briller, solbriller, beskyttelsesbriller osv.)
• Ikke bruk 3D-funksjonen eller 3D Active-brillene mens du går eller beveger på deg. Bruk av 3D-funksjonen eller
3D Active-brillene mens du beveger på deg kan føre til skader ved at du går på ting, snubler og/eller faller.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 3
3
2011-12-27
2:11:03
Sikkerhetsinformasjon
Forholdsregler ved håndtering av plater
Små riper på platen kan redusere lyd- og
bildekvaliteten eller føre til at den hopper over.
Vær spesielt forsiktig så du ikke skraper opp
plater når du håndterer dem.
Holde plater
• Ikke berør platens avspillingsside.
• Hold platen kanten, slik at det ikke
blir fingeravtrykk på overflaten.
• Fest ikke papir eller tape på platen.
Lagring av plater
• Hold platene unna direkte sollys.
• Plasser platene på et kjølig, luftig sted.
• La platene ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
Lagre dem stående.
✎ MERK
 Ikke la platene bli skitne.
 Legg ikke inn sprukne eller oppskrapete plater.
Håndtering og oppbevaring av plater
Hvis du får fingeravtrykk eller smuss på platen, rengjøres
den med en myk klut som er dyppet i vann med et mildt
vaskemiddel.
• Når du skal rengjøre platen, må du tørke
forsiktig utover fra midten på platen.
✎ MERK
 Kondens kan dannes hvis varm luft kommer i
kontakt med kalde deler inne i produktet. Når det
dannes kondens inne i produktet, vil det ikke
fungere korrekt. Hvis dette skjer, må du ta ut platen
og la produktet stå i 1 til 2 timer med strømmen på.
Lisens
• Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker som tilhører
Dolby Laboratories.
• "OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt format skapt
av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-Certified®
enhet som spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com for mer
informasjon, og verktøy til å konvertere filmene dine til DivX-formatet.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enheten må
registreres for å kunne spille av kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD)
filmer. For å få en registreringskode må du finne DivX VOD-seksjonen
på enhetens innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon
om hvordan du kan fullføre registreringen.
DivX Certified® til å spille av DivX®-filmer med en oppløsning opp til
HD 1080p, inkludert premium innhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker for DivX Inc
og brukes på lisens."
Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende US-patenter:
7,295,673;7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller
dettes datterselskaper. Andre navn kan være varemerker til sine
respektive eiere.
• Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi som er
beskyttet av patenter og andre intellektuelle rettigheter tilhørende Rovi
Corporation i USA.
De-kompilering og demontering er forbudt.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoene er varemerker som tilhører Bluray Disc Association.
• iPod er et varemerke til Apple Inc.,
registrert i USA og andre land.
iPhone er et varemerke til Apple Inc.
• < Lisensmerknader om åpen kildekode >
Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er lisensene
for denne åpne kildekoden tilgjengelige på produktets meny.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
4
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 4
2011-12-27
2:11:03
Innhold
Sikkerhetsadvarsler
Forholdsregler
Forholdsregler ved håndtering av plater
Lisens
Copyright
KOMME I GANG
7
8
12
13
13
14
15
Ikoner som brukes i håndboken
Platetyper og karakteristikker
Tilleggsutstyr
Beskrivelse
Frontpanel
Bakpanelet
Fjernkontroll
TILKOBLINGER
17
20
21
22
23
Koble til høyttalerne
Koble videoutgangen til TV-apparatet
Koble til FM-antennen.
Koble til en ekstern digital komponent
Nettverkstilkobling
OPPSETT
25
26
27
27
28
28
28
28
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
34
34
34
34
37
37
38
38
38
38
38
38
38
39
Startinnstillinger
Bruke innstillingsmenyen
Skjerm
3D-innst.
Bildeformat
Smart Hub skjermstørrelse
BD Wise (Kun Samsung-spillere)
Oppløsning
HDMI-fargeformat
Filmbilde (24 Fs)
HDMI fargedybde
Stille modus
Progressiv modus
Lyd
Høyttalerinnstilling
BrukerEQ
HDMI Audio
Lydreturkanal
Digitalt utsignal
Dynamisk områdekontroll
Lydsynkr.
Nettverk
Nettverksinnstilling
Nettverksstatus
BD-LIVE internett forbindelse
System
Startinnstillinger
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD-datastyring
Tidssone
DivX®-video på foresp.
Tilbst
Språk
2
7
17
25
NORSK
2
3
4
4
4
SIKKERHETSINFORMASJON
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 5
5
2011-12-27
2:11:03
Contents
OPPSETT
39
39
39
39
39
39
39
40
40
41
Sikkerhet
BD-foreldrestyring
DVD-foreldrestyring
Endre passord
Generelt
Frontdisplay
Fjernkontroll over nettverk
Kundesupport
Programvareoppgradering
Kontakt Samsung
BASISFUNKSJONER
42
42
43
43
44
44
45
47
49
50
51
51
54
54
56
Spille en plate
Bruke plate-/tittel-/hurtigmenyen
Spille av tittellisten
Bruke funksjonene søke- og hoppefunksjonene
Sakte avspilling / trinnvis avspilling
Repeterende avspilling
Bruke TOOLS-knappen
Lytte på musikk
Lydmodus
Vise et bilde
Spille av fra en USB-basert lagringsenhet
Lytte på radio
Koble til iPod/iPhone ved hjelp av en USB-kabel
Bruke iPod/iPhone med trådløs dokk for iPod/iPhone
(selges separat)
iPod/iPhone-modeller som kan brukes med dette
produktet
Koble den trådløse senderen til hovedenheten
NETTVERKSTJENESTER
57
64
66
66
66
Bruke Smart Hub
Samsung Apps
Bruke vTuner-funksjonen
BD-LIVE™
Bruke AllShare-funksjonen
ANNEN INFORMASJON
67
67
70
Forholdsregler
Feilsøking
Spesifikasjoner
39
42
55
57
67
•
Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på
produktet.
•
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
a. en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok)
b. du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
•
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
6
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 6
2011-12-27
2:11:04
01
Komme i gang
Komme i gang
Ikoner som brukes i håndboken
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser brukerhåndboken.
Betegnelse
Logo
Ikon
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definisjon
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på BD-ROM-plater.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på BD-RE-/-R-plater spilt inn i
formatet BD-RE.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på DVD-VIDEO-plater.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på DVD+RW- eller DVDRW(V)/DVD-R/+R-plater som er innspilt og sluttbehandlet.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på lydplate av typen CD-RW/CD-R
(CD-DA-formatert).
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/R-plater, og USB-baserte lagringsenheter som media av typen DivX.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
USBlagringsenhet
-
FORSIKTIG
-
MERK
-
Hurtigtast
-
F
!
✎
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-Rplater, og USB-baserte lagringsenheter som inneholder MP3- eller WMA-filer.
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/R-plater, og USB-baserte lagringsenheter som inneholder JPEG-filer.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig for USB-lagringsenhet.
Involverer et tilfelle hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger kan
bli avbrutt.
Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon
til å fungere.
Denne funksjonen gir direkte og enkel tilgang ved å trykke på
knappen på fjernkontrollen.
• Dette produktet er bare kompatibel med PAL-fargesystemet.
• NTSC-platene vil ikke kunne spilles av.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 7
7
2011-12-27
2:11:04
Komme i gang
Platetyper og karakteristikker
Logoer til plater som kan spilles av
Blu-ray platekompatibilitet
Blu-ray er et nytt og modnende format. Derfor er det
mulig at platene ikke er kompatible. Ikke alle plater er
kompatible, og ikke alle plater vil kunne spilles av. Se i
avsnittet "Platetyper og karakteristikker" for mer
informasjon.
Blu-ray-plate
3D Blu-ray-plate
Dolby Digital Plus
PAL-kringkastingssystem i
Storbritannia, Frankrike,
Tyskland osv.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ MERK
 Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen
platetyper, eller når det utføres spesielle
operasjoner som endring av vinkel eller justering av
sideforhold.
Informasjon om platene er skrevet i detalj på
boksen. Se om nødvendig på den.
 Ikke la platene bli skitne eller få riper.
Fingeravtrykk, skitt, støv, riper og avleiringer fra
sigarettrøyk på opptaksflaten kan gjøre det umulig
å spille av platen.
 Når et BD-Java-spor spilles av, kan innlastingen ta
lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres
langsomt.
Plater som ikke kan spilles av
•
•
•
•
•
•
HD DVD-plate
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R-plate for redigering.
DVD-RW (VR-modus)
Super Audio CD (unntatt CD-lag)
DVD-ROM/PD/MV-plater, etc CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG-plater vil kun spille av lyden, ikke vise
grafikken.
✎ MERK
 Noen kommersielle plater og DVD-plater som er
BD-LIVE
kjøpt utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne
spilles av med dette produktet.
 Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er spilt inn på korrekt
måte i DVD-video formatet, vil den ikke kunne spilles
av.
8
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 8
2011-12-27
2:11:05
01
BD-RE/-R
Produktet og platene er kodet etter område.
Disse regionkodene må være like for at du skal
kunne spille av platen. Hvis kodene ikke er de
samme, vil du ikke kunne spille av platen.
Denne Blu-ray-platen kan spilles av og benyttes til
opptak.
Dette produktet kan spille av BD-RE-/-R-plater som
er tatt opp av andre kompatible Blu-ray-opptakere.
Komme i gang
Regionkode
DVD-VIDEO
Platetype
Regionkode
Område
A
Nord-Amerika, Mellom-Amerika,
Sør-Amerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hong Kong og sørøstlige
Asia
B
Europa, Grønnland, franske
territorier, Midtøsten, Afrika,
Australia og New Zealand.
C
India, Kina, Russland, Sentralog Sør-Asia.
1
USA, amerikanske territorier og
Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Sør Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New Zealand,
Stillehavsøyene, Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India, det
meste av Afrika, Nord-Korea,
Mongolia
6
Kina
Blu-ray
DVD-VIDEO
Platetyper
BD-ROM
Denne Blu-ray-platen kan bare spilles av.
Dette produktet kan spille av forhåndsinnspilte
kommersielle BD-ROM-plater.
• Dette produktet kan spille av forhåndsinnspilte
kommersielle DVD-plater (DVD-VIDEO) med filmer.
• Når du bytter fra det første til det andre laget i en
tolags DVD Video-plate, kan det oppstå små
forstyrrelser i bilde og lyd. Dette er ikke et tegn på feil
ved produktet.
DVD-RW/-R/+R
Dette produktet kan spille av plater av typen DVDRW/-R/+R som er innspilt og sluttbehandlet med en
DVD-opptaker.
Om du kan spille den av er avhengig av
opptaksbetingelsene.
DVD+RW
• Dette produktet kan spille av DVD+RW-plater
som er innspilt med en Samsung DVD-opptaker.
Om du kan spille den av er avhengig av
opptaksbetingelsene.
Audio CD (CD-DA)
• Dette produktet kan spille av CD-R- og CD-RWplater med lyd i CD-DA-format.
• Enkelte CDRW-/-R-plater kan kanskje ikke spilles av
på produktet på grunn av kvaliteten på innspillingen.
CD-RW/-R
• Bruk en CD-RW-/-R-plate på 700 MB (80 minutter).
Hvis mulig, unngå å bruke en plate på 800 MB (90
minutter) eller høyere siden platen kanskje ikke lar
seg spille av.
• Hvis CD-RW-/-R-platen ikke ble spilt inn som en
lukket økt, kan det bli en forsinkelse tidlig i
avspillingstiden, og det kan hende at alle de innspilte
filene ikke kan spilles av.
• Noen CD-RW-/-R-plater vil kanskje ikke kunne spilles
av på dette produktet, avhengig av enheten som ble
brukt til brenningen. For innhold spilt inn på CDRW-/R-medier fra CD-plater for personlig bruk, kan
spillbarhet variere i forhold til innhold og plater.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 9
9
2011-12-27
2:11:06
Komme i gang
Plateformat
Bruke en JPEG-plate
• CD-R/-RW, DVD-RW/-R innspilt med UDF, eller JOLIET-formatet kan spilles av.
• Bare JPEG-filer av filtypen ".jpg", ".JPG", ".jpeg" eller ".JPEG" kan brukes.
• Progressive JPEG støttes.
DVD-RW/-R (V)
• Dette er et format som brukes til innspilling av data på en DVD-RW- eller DVD-R-plate. Platen kan
spilles av på dette produktet etter at den er sluttbehandlet.
• Hvis en plate er spilt inn i Video-modus på en opptaker fra en annen produsent, uten å være
sluttbehandlet, kan den ikke spilles av på dette produktet.
Støttede filformater
Støttede videoformater
Filforlengelse
Format
Videokodeks
Lydkodeks
Oppløsning
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 10
2011-12-27
2:11:07
01
*.vro
Format
VRO
VOB
Videokodeks
Lydkodeks
Oppløsning
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
352x288
H.264
TS
VC1
Komme i gang
Filforlengelse
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Begrensninger
•
•
•
•
•
Noen av de ovennevnte kodeksene støttes ikke hvis det er problemer med innholdet.
Hvis en videokilde har feil informasjon om format eller hvis den er skadet, kan den ikke spilles av korrekt.
Det kan være at en AV-kilde med mer enn standard bithastighet eller bildehastighet ikke kan spilles av korrekt.
Hvis indekstabellen er skadet, vil ikke søkefunksjonen (Jump) fungere.
Hvis du spiller en video via nettverket, kan det være at den ikke kan spilles av korrekt, avhengig av nettverksstatusen.
Videodekoder
• Støtter opp til H.264 nivå 4.1
• Støtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD.
• MPEG4 SP, ASP:
- Under 1280 x 720: 60 bilder maks
- Over 1280 x 720: 30 bilder maks
• Støtter ikke GMC 2 eller høyere.
Lyddekoder
•
•
•
•
Støtter opp til WMA 7,8,9.
Støtter ikke WMA 9 PRO med mer enn to kanaler (flerkanals).
Støtter ikke WMA 9 Lossless, Voice.
Støtter ikke WMA samplingsrater ved 22050 Hz mono.
Støttede musikkformater
Filforlengelse
Format
Lydkodeks
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibel med WMA versjon 10
* Samplingshastighet (i kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
*Bithastighet - Alle bithastigheter i området 5
kbps til 384 kbps
*.wma
WMA
Kompatibilitet
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 11
11
2011-12-27
2:11:07
Komme i gang
Merknader til USB-tilkoblinger
Støttede enheter:
USB-baserte lagringsenheter, MP3-spillere,
digitale kamera, USB-baserte kortlesere
1) Støtter ikke mappe- eller filnavn som er lengre
enn 125 tegn.
2) Det er mulig af filer med undertekster som er
større enn 300 KB ikke vises korrekt.
3) Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale
kamera ikke er kompatibelt med produktet.
4) Filsystemene FAT16 og FAT32 støttet.
5) Bilde- (JPEG), musikk- (MP3) og videofiler må
ha navn som enten er koreanske eller
engelske. Hvis ikke kan det hende at du ikke
kan spille av filen.
6) Koble rett til produktets USB-port. Hvis du
kobler til gjennom en annen kabel, kan dette
føre til kompatibilitetsproblemer.
7) Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en
kortleser med flere kortspor, kan det hende at
denne ikke fungerer som den skal.
8) PTP-protokollen som benyttes på digitale
kamera er ikke støttet.
9) Du må ikke koble fra USB-enheten under en
"Innlastingsprosess".
10) Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil
det ta å vise det.
11) MP3-filer som er lastet ned fra kommersielle
nettsider, og som inneholder DRM kan ikke
spilles av.
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
Videokabel
Videoadapter
DC-adapter
Strømkabel
Klut
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
(For strømkabel/
høyttalerkabel)
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
(For HDMI-kabel)
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
Brukerhåndbok
12
FM-antenne
DSP
vTuner
Fjernkontroll/
Batterier
(AAA-størrelse)
(Liten)
Ferrittkjerne
Myk klut
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 12
2011-12-27
2:11:07
01
Komme i gang
Beskrivelse
Frontpanel
VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
STRØMKNAPP (
2
FUNKSJONSKNAPP
Modus veksles på følgende måte:
BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
3
4
5
6
SKJERM
Viser avspillingsstatus osv.
STOPP-KNAPP
Stanser avspillingen av platen.
SPILL AV/PAUSE-KNAPP
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
ENTER-KNAPP
Velger en menyoppføring eller starter en Blu-ray-plate (vil ikke starte en DVD-plate).
7
UTMATINGSKNAPP
Mater ut en plate.
8
SENSOR FOR
FJERNKONTROLL
Registrerer signalene fra fjernkontrollen.
9
10
VOLUMKONTROLL
Justering av lydstyrken (volum)
PLATESPOR
Sett inn platen her.
)
Slår produktet på og av.
✎ MERK
 Når produktet viser Blu-ray-menyen, kan du ikke starte filmen ved å trykke SPILL AV-knappen på produktet eller
fjernkontrollen. For å kunne spille av filmen må du velge Play Movie (Spill av film) eller Start på platemenyen, og
deretter må du trykke ENTER.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 13
13
2011-12-27
2:11:09
Komme i gang
Bakpanelet
FM ANT. VIDEO OUT
1
2
LAN
3
HDMI OUT
4
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5
6
7
1
FM-KONTAKT
Her skal du koble til FM-antennen.
2
VIDEO-UTGANG
Her skal du koble TV-apparatets videoutgang (VIDEO IN) slik at
signalet går igjennom.
3
NETTVERKSKONTAKT
Kan brukes til nettverksbaserte tjenester (se side 57-66), BD-LIVE
og programvareoppdateringer via nettverkstilkoblingen.
4
HDMI-UTGANG
Bruk en HDMI-kabel mellom HDMI-utgangen på dette produktet, og
en HDMI-inngang på TV-apparatet ditt for å få den beste kvaliteten
på TV-bildet.
5
USB-PORT
En USB-lagringsenhet kan kobles til her og brukes som lagringsplass når
den er tilkoblet BD-LIVE. Minnepinnen kan også brukes til oppgradering av
fastvare og avspilling av filer i formatene MP3/JPEG/DivX. I tillegg er det
mulig å bruke R. IPOD når en iPod er tilkoblet.
6
EKSTERN DIGITAL INNGANG (OPTISK)
Bruk denne kontakten til å koble til eksternt utstyr som bruker
digitale utganger.
7
DC 12V-UTGANG
Koble DC-adapteren til dette produktet.
! FORSIKTIG
 Programvareoppdateringer ved hjelp av USB-kontakten støtter bare en USB-basert minnepinne.
 Sørg for minimum 10 cm klaring på alle sider av kjøleviften når du plasserer produktet.
 Ikke blokker ventileringsåpningene.
14
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 14
2011-12-27
2:11:10
01
Komme i gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Slå produktet av og på.
Hvis du ønsker å veksle til TV-modus,
trykker du på TV-knappen.
Hvis du ønsker å skifte til Hjemmekino,
trykker du på BD-knappen.
Trykk nummerknappene for å betjene
alternativene.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Trykk for å søke bakover eller
fremover.
Trykk for å stoppe/spille av en plate.
Trykk for å pause en plate.
MUTE
Demper lyden midlertidig.
Justerer lydstyrken (volumet).
VOL
Trykk her for å bruke Smart Hub.
Trykk her for å bruke 3D
lydeffekter.
Trykk her for å søke etter innhold.
Bruk RDS-funksjonen til å lytte på
FM-sendinger.
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor
eller plate.
Trykk for å hoppe bakover eller
fremover.
Disse knappene benyttes både til
menyen på produktet, men også til flere
forskjellige Blu-ray-funksjoner.
Sett opp innsovningstimeren slik
at den slår av produktet.
REPEAT
Trykk her hvis du vil se et fullskjermbilde
på TV-apparatet.
Velger et menyelement på
skjermen, og endrer verdien til
elementet.
Går tilbake til forrige meny.
For å kjøre ut platen.
9
FULL SCREEN
Trykk her for å gå til Home-menyen
(Hjem).
Trykk her for å hente fram platens
meny.
Trykk her for å bruke Tools-menyen
(Verktøy).
Trykk her for å velge modus.
eller
for å velge TV-apparatets
videomodus.
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
Søk etter aktive FM-stasjoner, og
skift kanal.
Dette gir deg følelsen av å lytte til
5.1-kanals lydsystem.
Bruk denne til å gå inn i
hurtigmenyen/tittelmenyen.
INFO
Bruk denne for å vise
avspillingsinformasjonen under
avspilling av Blu-ray-/DVD-plater.
Trykk her for å avslutte menyen.
RETURN
A
SMART
EXIT
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
DSP
vTuner
Benyttes til å lagre en radiofrekvens.
Velg MONO- eller STEREOsendinger.
Trykk her for å spille av en standard
2D-video i 3D-modus.
Trykk her for å bruke vTuner.
Denne knappen er ikke tilgjengelig.
Brukes til å justere volume på
basselementet.
Du kan kontrollere og stabilisere
lydstyrken. (Digital Signal
Processor)
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 15
15
2011-12-27
2:11:10
Komme i gang
Installere batterier i fjernkontrollen
* Batteristørrelse: AAA
Kodeliste for TV-merker
Merke
Kode
Merke
Kode
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ MERK
 Sørg for at “+” og “–”-polene på batteriene
korresponderer med illustrasjonen inne i
batterirommet.
 Batteriene varer i ca. ett år ved vanlig TV-bruk.
 Fjernkontrollen kan brukes på opp til 7 meters
avstand i rett linje.
Sette opp fjernkontrollen
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere
visse funksjoner på TV-apparatet.
Når du betjener TV-apparatet fra fjernkontrollen
1. Trykk TV for å stille fjernkontrollen på TVmodus.
2. Trykk POWER-knappen for å slå på TVapparatet.
3. Mens du holder nede POWER, taster du inn
koden for ditt TV-apparat.
• Hvis det finnes mer enn én kode oppført for
ditt TV-apparat i tabellen, legger du inn én
kode om gangen for å finne ut hvilken av
dem som fungerer.
• Eksempel: For en Samsung TV
Mens du holder nede POWER, bruker du
talltastene til å legge inn 00, 00, 15, 16, 17 og 40.
4. Hvis TV-apparatet slår seg av, er innstillingen
fullført.
• Du kan bruke strøm- (TV POWER), volum(VOL), kanal- (TUNING/CH) og talltastene (0-9).
✎ MERK
 Det er mulig at fjernkontrollen ikke fungerer på
alle merker. I tillegg kan det være at enkelte av
funksjonene ikke er tilgjengelig, og dette
avhenger av TV-merket.
 Fjernkontrollen vil kunne fungere med TVapparater fra Samsung som standard.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 16
2011-12-27
2:11:11
02
Tilkoblinger
Koble til høyttalerne
Tilkoblinger
Denne delen omhandler forskjellige måter å koble produktet til andre eksterne komponenter.
Før man flytter eller installerer produktet, må man huske på å slå av strømtilførselen og koble fra strømkabelen.
Plassering av produktet
Plasser anlegget på et stativ eller en hylle,
eller under TV-stativet.
SW
Velge lytteposisjon
2,5 til 3 ganger størrelsen på TV-skjermen
Lytteposisjonen bør plasseres mellom 2,5
- 3 ganger TV-skjermens størrelse fra TVapparatet.
Eksempel: TV-apparater på 32" - 2 til 2,4 m
TV-apparater på 55" - 3,5 til 4 m
Fronthøyttaler ei
Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca 45° mot deg.
Plasser høyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt.
Basselement g
Plasseringen av basselementet er ikke så viktig Du kan plassere den hvor du
ønsker det.
Høyttalerkomponentene
(V)
(H)
FRONT
BASSELEMENT
HØYTTALERKABLER
(PS-WD7100)
Bruke basselementet som ble levert med produktet
Det er mulig å bruke produktet når det er satt på
basselementet eller lagt på siden.
ELLER
✎ MERK
 Sett produktet på den vedlagte kluten når du skal
Klut
legge det på siden.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 17
17
2011-12-27
2:11:12
Tilkoblinger
Koble til det trådløse basselementet
VOL
PS-WD7100
Koble strømkabelen på baksiden av basselementet til strømmen.
• Hvis hovedenheten er slått på
Basselementet vil bli koblet opp til produktet automatisk, og koblingslyset i fronten vil blinke blått i
et par sekunder.
• Hvis hovedenheten er slått av
Koblingslyset i fronten av basselementet vil blinke blått i omtrent 30 sekunder, og vil deretter lyse
rødt da bassen går til standby-modus.
Feste ferrittkjernen til strømkabelen til basselementet
Hvis du fester en ferrittkjernen til strømkabelen til
basselementet, vil dette dempe radiostøysignaler
fra radiosignaler.
1. Trekk i festehaken til ferrittkjernen for å åpne den.
2. Legg strømkabelen til basselementet i tre sløyfer.
3. Fest ferrittkjernen til strømkabelen til basselementet
slik figuren viser og trykk til den klikker på plass.
R
L
ID SET
Koble til fronthøyttalerne
Basselement
1. Trykk ned terminalhaken på baksiden av
høyttaleren.
2. Plugg den svarte ledningen inn i den svarte
klemmen (–) og den røde ledningen inn i den røde
(+) klemmen, og slipp deretter haken.
3. Koble pluggene på baksiden av basselementet
med matchende farger til høyttalerpluggene på
høyttalerkontaktene.
R
R
Fronthøyttaler (H)
18
L
ID SET
L
Fronthøyttaler (V)
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 18
2011-12-27
2:11:14
02
 Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i det trådløse basselementet. Hold enheten unna vann og
fuktighet.
 For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i området rundt
Tilkoblinger
! FORSIKTIG
det trådløse basselementet.
 Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
 Når du kobler høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/–) er korrekt.
 Hold basshøyttaleren utenfor barns rekkevidde for å unngå at de stikker hendene eller gjenstander inn i
kanalen (hullet) på basshøyttaleren.
 Ikke heng basshøyttaleren på veggen festet gjennom kanalen (hullet).
✎ MERK
 Hvis du f.eks. bruker mikrobølgeovn, trådløst nettverkskort eller annet utstyr som benytter samme
frekvens (5.2/5.8GHz) i nærheten av produktet, kan man høre noe støy på grunn av interferens.
 Overføringsavstanden til radiobølger er omlag 10 meter, men kan variere avhengig av omgivelsene de




brukes i. Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten og det trådløse
basselementet, er det ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi radiobølgen ikke trenger
gjennom metall.
Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av
magnetfeltet som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TVapparatet.
Hvis basselementet ikke kobles fra strømmen, vil du se S/W CHECK på skjermen til hovedenheten.
Plasser det trådløse basselementet under hovedenheten.
Hvis hovedenheten ikke kan koble til det trådløse basselementet, trenger systemet ID-innstillingen
mellom hovedenheten og det trådløse basselementet.
Med hovedenhetenslåttavmå du slå "0""1""3""5"
påfjernkontrollenstalltastaurfør du slårenhetenpåigjen.
Når den er koblet til strømmen, må du holde inne
knappen ID SET på baksiden av basselementet i 5
ID SET-knappen
sekunder.
R
L
ID SET
ID SET
Feste ferrittkjernen til høyttalerkabelen
1. Åpne den største av de to ferrittkjernene ved å trekke i låsehaken.
2. Arrangere alle høyttalerkablene slik at de er koblet til basselementet
og ligger i to sløyfer.
• Fest ferrittkjernen så tet opp til basselementet som mulig.
3. Plasser ferrittkjernen på kabelløkken som vist, og trykk den deretter
sammen til du hører at den låses med et klikk.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 19
19
2011-12-27
2:11:15
Tilkoblinger
Koble videoutgangen til TV-apparatet
Velg en av to tilkoblingsmetoder til TV-apparatet.
METODE 1
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
HDMI OUT
HDMI IN
Fest ferrittkjernen (Liten) som
vist.
METODE 1: HDMI (BESTE KVALITET)
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI INkontakten på TV-apparatet.
✎ MERK
 Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
 Etter at du har satt opp videotilkoblingene, må du velge en videokilde på TV-apparater som stemmer med
videoutgangen (HDMI eller kompositt) på produktet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer informasjon om hvordan du kan velge apparatets kilde.
 Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet, må du trykke TV SOURCE på
fjernkontrollen, og velge HDMI som ekstern kilde på TV-apparatet
HDMI autoregistreringsfunksjon
1. Koble en HDMI-kabel fra HDMI OUT-kontakten bak på produktet til HDMI IN-kontakten på TVapparatet.
2. Slå på produktet og TV-apparatet.
For mulige HDMI-oppløsninger, se side 28.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
• HDMI er et grensesnitt for digital overføring av video- og lyddata i én og samme kontakt.
Med HDMI sender produktet et digitalt video- og lydsignal og viser et livaktig bilde på TV-apparater som er utstyrt med
HDMI-inngang.
• Beskrivelse av HDMI-tilkoblingen
- HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP, vises det snø på skjermen.
• Hva er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system som beskytter BD/DVD-innholdet som sendes via HDMI mot å
bli kopiert. Det etablerer en sikker digital kobling mellom videokilden (PC, DVD. etc) og visningsenheten (TV, projektor etc.).
Innholdet krypteres i kildeenheten for å hindre at det tas uautoriserte kopier.
20
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 20
2011-12-27
2:11:16
02
Tilkoblinger
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Videokabel
Videoadapter
METODE 2: Komposittvideo (GOD KVALITET)
Når du har koblet til den vedlagte videoadapteren til VIDEO OUT-kontakten på baksiden av produktet,
kobler du videoadapteren og VIDEO IN på TV-apparatet til videokabelen.
✎ MERK
 S-VIDEO sendes alltid i oppløsningene 576i/480i, uavhengig av hvilken oppløsning som er stilt inn i
innstillingsmenyen. (Se side 28)
 Etter at du har satt opp videotilkoblingene, må du velge en videokilde på TV-apparater som stemmer
med videoutgangen (HDMI eller kompositt) på produktet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer informasjon om hvordan du kan velge apparatets kilde.
 Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet, må du trykke TV SOURCE
(TV-KILDE) på fjernkontrollen, og velge VIDEO som ekstern kilde på TV-apparatet
! FORSIKTIG
 Enheten må ikke kobles til via en videospiller. Videosignaler som mates via videospilleren, kan bli
påvirket av kopibeskyttelsessystemer og bildet vil bli forstyrret på TV-apparatet.
Koble til FM-antennen.
FM-antenne (vedlagt)
1. Koble den vedlagte FM-antennen til FM-kontakten.
2. Drei rundt antennen sakte til du får den beste
mottakskvaliteten, fest antennen i denne posisjonen.
✎ MERK
 Dette produktet mottar ikke AM-sendinger.
FM ANT. VIDEO OUT
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 21
21
2011-12-27
2:11:16
Tilkoblinger
Koble til en ekstern digital komponent
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
Optisk kabel
(ikke inkludert)
Set-Top-boks
OPTISK
OPTISK: Koble til en ekstern digital komponent
Digitale komponenter som dekodere/satellittmottakere.
1. Koble sammen den digitale inngangen (OPTICAL) på produktet med den digitale utgangen på den
eksterne digitale komponenten.
2. Trykk FUNCTION for å velge D. IN.
• Modus veksles på følgende måte : BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
✎ MERK
 Hvis du vil se videobildet fra en kabelboks/satellittmottaker, må du koble videoutgangen til et TV-apparat.
 Dette systemet støtter digitale samplingsfrekvenser på 32 kHz eller høyere fra eksterne digitale
komponenter
 Dette systemet støtter bare DTS og Dolby digital audio, MPEG-lyd, som er bitstream, kan ikke støttes.
22
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 22
2011-12-27
2:11:19
02
Tilkoblinger
Nettverkstilkobling
Dette produktet gir deg muligheten til å se på nettverksbaserte tjenester (Se side 57-66) som Smart
Hub og BD-LIVE, i tillegg til å motta programvareoppdateringer når en nettverkstilkobling er etablert. Vi
anbefaler at du bruker en trådløs ruter eller en IP-ruter som tilkobling.
Se i brukerveiledningen til ruteren for mer informasjon om tilkoblingen, eller ta kontakt med
produsenten for teknisk assistanse.
Kabelnettverk
1. Ved hjelp av en nettverkskabel (UTP-kabel) må du koble sammen LAN-kontakten på produktet
med LAN-kontakten på modemet ditt.
2. Sette opp nettverksalternativene. (Se side 34)
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Ruter
Bredbåndsmodem
(med integrert ruter)
Bredbåndstjeneste
✎ MERK
eller
Bredbåndsmodem
Bredbåndstjeneste
Nettverksoppsett
med datamaskin for
AllShare-funksjonen
(Se side 66)
 Det er mulig at det ikke er åpnet for tilgang til Samsungs oppdateringsserber, og dette avhenger at ruteren du
bruker eller retningslinjene til internettleverandøren du har. Ta kontakt med din internettleverandør (ISP - Internet
Service Provider) for mer informasjon.
 Hvis du har en xDSL-tilkobling, må du bruke en ruter til å sette opp nettverkstilkoblingen.
 For å kunne bruke AllShare-funksjonen, må du også ha en datamaskin tilkoblet nettverket, som vist i illustrasjonen.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 23
23
2011-12-27
2:11:20
Tilkoblinger
Trådløst nettverk
Du kan koble deg til nettverket ditt med en trådløs enhet som deler ut IP-adresser. Et trådløst
tilgangspunkt/ruter er nødvendig for å kunne sette opp et trådløst nettverk. Se side 34 for
nettverkskonfigurasjon.
Bredbåndstjeneste
Trådløs IP-deler
Datamaskin
VOL
Nettverksoppsett med
datamaskin for AllSharefunksjonen (Se side 66)
✎ MERK
 Hvis du skal kunne bruke et trådløst nettverk, må produktet være tilkoblet en trådløs IP-deler. Hvis den trådløse IP








deleren støtter DHCP, kan produktet bruke en DHCP (dynamisk) eller statisk IP-adresse når det kobler seg til det
trådløse nettverket.
Dette produktet støtter IEEE 802.11b,g og n. Vi anbefaler at du bruker IEEE 802.11n. Når du spiller av video over en
IEEE 802.11b- eller g-tilkobling, kan det hende at avspillingen "hakker".
Velg en kanal som ikke er i bruk til den trådløse IP-deleren. Hvis kanaler som er valgt til den trådløse IP-deleren
benyttes av en annen enhet i nærheten, vil dette kunne føre til forstyrrelser og kommunikasjonsfeil.
Hvis du velger Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n og krypteringstypen på tilgangspunktet ditt er WEP, TKIP
eller TKIPAES (WPS2Mixed), vil ikke Samsung hjemmekinoanlegg støtte en tilkobling i henhold til de nye Wi-Fispesifikasjonene.
Hvis tilgangspunktet ditt støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble til nettverket ved hjelp av PBC (Push
Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS vil konfigurere SSID og WPA-nøkkelen
automatisk i begge modusene.
Tilkoblingsmetoder: Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på tre måter:
- WPS(PBC)
- Auto Setup (Bruke den automatiske nettverkssøkefunksjonen).
- Manuelt oppsett
Trådløse nettvert (LAN) kan av natur skape forstyrrelser, og dette avhenger av driftsbetingelsene.
(tilgangspunktets ytelse, avstand, hindringer, forstyrrelser fra andre radioenheter etc.).
Sett den trådløse IP-deleren til infrastrukturmodus. Ad-hoc-modus støttes ikke.
Når du bruker sikkerhetsnøkkelen til tilgangspunktet (trådløs IP-deler), støttes bare følgende
sikkerhetsprotokoller.
1) Autentiseringsmodus: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Krypteringstype: WEP, AES
For å kunne bruke AllShare-funksjonen, må du koble datamaskinen din til nettverket som vist på figuren.
Tilkoblingen kan være kablet eller trådløs.
24
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 24
2011-12-27
2:11:21
03
Oppsett
1. Slå på TV-apparatet etter at du har koblet til
produktet. Når du kobler produktet til et TVapparat første gang og slår det på, vil skjermbildet
Initial Settings (Startinnstillinger) vises.
Oppsett
Startinnstillinger
• Home-menyen (Hjem)
Mitt innhold
Videoer
Bilder
Musikk
Funksjon
Min enhet
Internet
Innst.
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ MERK
 Home-menyen (Hjem) vil ikke bli vist hvis du
ikke setter opp de opprinnelige innstillingene,
med følgende unntak.
2. Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket språk, og trykk
deretter ENTER.
3. Trykk ENTER for å velge Start.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket bildeforhold, og trykk
deretter på ENTER. (Se side 28)
5. Bruk ▲▼ til å velge ønsket
nettverksinnstilling : Kabel ,
Trådløs(Generell), WPS(PBC) eller One
Foot Connection, og trykk deretter ENTER.
Hvis du ikke kjenner nettverksinnstillingene
dine, kan du trykke BLÅ (D) på
fjernkontrollen for å hoppe over
nettverksinnstillingene her, fullføre
startinnstillingene og gå til Home-menyen
(hjem).
Hvis du velger en nettverksinnstilling, kan du
gå til side 34 - 37 for mer informasjon om
nettverksinnstillingene. Når du er ferdig må
du gå til trinn 6.
6. Home-menyen (Hjem) vises. (Hvis du vil ha
mer informasjon om Home-menyen (Hjem),
se side 26).
 Hvis du trykker BLÅ (D) under
nettverksoppsettet, får du tilgang til Homemenyen (Hjem) selv om nettverksoppsettet
ikke er ferdig ennå.
 Hvis du vil vise skjermen med
startinnstillingene igjen for å gjøre endringer på
oppsette, må du tilbakestille spilleren. (Se side
38)
 Hvis du bruker en HDMI-kabel til å koble
produktet til et Anynet+(HDMI-CEC)kompatibelt TV-apparat fra Samsung TV og
1.) Du har satt Anynet+(HDMI-CEC) )funksjonen til På på både TV-apparatet og
produktet, og 2.) Hvis du har satt opp TVapparatet med et språk som støttes av
produktet, vil produktet velge dette språket
som foretrukket språk automatisk.
 Hvis produktet står i stoppmodus i mer enn 5
minutter, vil du se en skjermsparer på TVskjermen. Hvis produktet har vist
skjermspareren i mer enn 20 minutter, vil det
slå seg av automatisk.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 25
25
2011-12-27
2:11:22
Oppsett
2. Bruk ◄► til å velge Innst., og trykk deretter
ENTER.
Bruke innstillingsmenyen
DISC MENU
MENU
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og
trykk deretter ENTER.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
2
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket element og trykk
deretter ENTER.
INFO
RETURN
EXIT
3
5. Trykk EXIT hvis du vil gå ut av menyen.
4
✎ MERK
 Når produktet er tilkoblet nettverket ditt, kan du
TUNER
1
MENU : Trykk her for å gå til Home-menyen (Hjem).
2
RETURN : Går tilbake til forrige meny.
3
ENTER/RETNINGSKNAPPER :
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekrefte en innstilling.
4
EXIT : Trykk her for å avslutte den aktive menyen.
velge Internet Home-menyen (Hjem).
Du kan laste ned ønsket innhold fra Samsung
Apps. (Se side 64-66)
 Antall trinn du må gjennom, avhenger av
menyen du har valgt.
 Skjermmenyene på dette produktet kan endres
etter en oppgradering av programvareversjonen.
Hvis du vil gå inn på innstillingsmenyen og
underpunktene på denne må du gjøre følgende:
1. Trykk POWER.
Home-menyen (Hjem) vises.
• Home-menyen (Hjem)
Mitt innhold
Videoer
3
Bilder
Musikk
4
1
Funksjon
Min enhet
Internet
Innst.
2
5
d WPS(PBC)
1
Velger Min enhet.
2
Velger Funksjon.
3
Velger Mitt innhold.
4
Velger Internet.
5
Velger Innst.
6
Viser tilgjengelige knapper.
26
6
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 26
2011-12-27
2:11:25
03
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
3D-innst.
Skjermstørrelse
Velg om du vil spille av en Blu-ray-plate med
3D-innhold i 3D-modus.
Innst.
Skjerm
på TV-skjermen, så kan det hende at du ser
vertikale svarte striper på venstre side, høyre
side eller begge sidene.
Oppsett
 Avhengig av innholdet og plasseringen av bildet
Skjerm
3D-innst.
Lyd
3D-innst.
Lar deg taste inn den reelle størrelsen på TVapparatet ditt, slik at produktet kan justere bildet i
henhold til skjermstørrelse, og vise det mest optimale
3D-bildet.
(Maksimalt tillatt skjermstørrelse for dette produktet
er 116 tommer).
Nettverk
System
3D Blu-ray-avsp.modus
: Auto
Språk
Skjermstørrelse
: 55 tomme
! FORSIKTIG
Sikkerhet
> Flytt " Enter ' Tilbake
Generelt
Kundesupport
HDMI fargedybde
: Auto
3D Blu-ray-avsp.modus
3D Blu-ray-plater finnes i to forskjellige formater:
Blu-ray 3D og ren 3D. Du kan velge om du vil se
en Blu-ray 3D-plate i 3D- eller 2D-modus før du
spiller av platen.
• Auto : Det registreres automatisk om et TVapparat har 3D-egenskaper, og kan spille av en
Blu-ray 3D-plate i 3D eller 2D, eller om det er en
ren 3D-plate som bare kan spilles av hvis TVapparatet støtter 3D. Rene 3D-plater vil ikke bli
spilt av hvis TV-apparatet ikke støtter 3D.
• 3D  3D : Spill av rene 3D-plater og Blu-Ray 3Dplater i 3D-modus til en hver tid.
• 3D  2D : Blu-ray 3D-plater i 2D-modus til en
hver tid. Rene 3D-plater vil ikke bli spilt av.
✎ MERK
 Hvis du vil stoppe avspillingen under 3Davspilling, må du trykke en gang på STOPP().
Filmen stopper og 3D-modus blir deaktivert.
Hvis du ønsker å endre et 3D-alternativ mens du
spiller av en 3D-film må du trykke en gang på
STOPP(). Blu-ray-menyen vises. Trykk
STOPP() en gang til og velg deretter 3Dinnstillingene på Blu-ray-menyen.
 Hvis du ønsker å nyte 3D-innhold må du
koble en 3D-enhet (3D-kompatibel AVforsterker eller TV-apparat) til produktets
HDMI OUT-kontakt ved hjelp av en
høyhastighets HDMI-kabel. Sett på deg 3Dbriller før du spiller av 3D-innhold.
 Produktet sender bare ut 3D-signalene via
en HDMI-kabel som er tilkoblet HDMI OUTkontakten.
 Siden videooppløsningen i 3Davspillingsmodus er låst iht. oppløsningen
på den originale 3D-videoen, kan du ikke
endre oppløsningen.
 Noen funksjoner, som f.eks. BD Wise, eller
innstilling av skjermstørrelse fungerer ikke
korrekt i 3D-avspillingsmodus.
 Sitt minst tre ganger lengre unna TVapparatet enn bredden på TV-apparatet når
du ser på 3D-bilder. Hvis du for eksempel
har en 46-tommers skjerm må du sitte 138
tommer (11,5 fot) fra skjermen.
- Monter 3D-skjermen i øyehøyde for best
mulig 3D-bilde.
 Når produktet er koblet til en 3D-enhet, kan
det være at 3D-effekten ikke fungerer
korrekt.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 27
27
2011-12-27
2:11:26
Oppsett
Bildeformat
BD Wise (Kun Samsung-spillere)
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje
trenge å justere skjermens størrelsesinnstilling.
BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon.
Når du koblet et Samsung-produkt til et Samsung TVapparat med BD Wise ved hjelp av en HDMI-kabel, og
når BD Wise er slått på både på produktet og TVapparatet, vil produktet sende ut signalet med
oppløsningen og hastigheten som BD-/DVD-platen
angir.
• Av : Oppløsningen er låst på oppløsningen du
har angitt på menyen Oppløsning, uavhengig
av platen oppløsning. Se Oppløsning under.
• På : Produktet sender ut signalet med den
originale oppløsningen og hastigheten som
angitt av BD-/DVD-platen.
• 16:9 Original : Velg dette alternativet når du skal
koble produktet til en 16:9-skjerm. Produktet vil
vise alt innholdet i det originale bildeforholdet.
Innhold som er formatert i bildeforholdet 4:3 vil bli
vist med svarte striper til venstre og høyre.
• 16:9 Fullskjerm : Velg dette alternativet når du
skal koble produktet til en 16:9-skjerm. Alt innhold
vil fylle skjermen. Innhold som har bildeforholdet
4:3 vil bli strukket.
• 4:3 Smal : Velg dette alternativet når du skal koble
produktet til en 4:3-skjerm. Produktet vil vise alt
innholdet i det originale bildeforholdet.
Innhold som er formatert i bildeforholdet 16:9 vil bli
vist med svarte striper øverst og nederst.
• 4:3 Pan-Scan : Velg dette alternativet når du skal
koble produktet til en 4:3-skjerm. Innhold i
bildeformatet 16:9 vil bli forstørret og innhold på
venstre og høyre side vil bli kuttet av.
✎ MERK
 Avhengig av platetypen kan det hende at noen
✎ MERK
 Når BD Wise er slått på vil oppløsningen
automatisk bli juster av BD Wise og BD
Wise vil vises på menyen Resolution
(Oppløsning).
 Hvis produktet er tilkoblet en enhet som ikke
støtter BD Wise, kan du ikke bruke BD wisefunksjonen.
 For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere
BD Wise-funksjonen På både TV-apparatet
og produktet.
sideforhold ikke er tilgjengelige.
 Hvis du velger et annet bildeforhold enn det
reelle bildeforholdet på TV-skjermen din, kan det
hende at bildet virker forvrengt.
 Hvis du velger 16:9 Original, kan det hende at
TV-apparatet vider 4:3 Pillarbox vises (Svarte
striper på sidene av bildet).
Smart Hub skjermstørrelse
Sett Smart Hub-skjermen til optimal størrelse.
• Størrelse 1 : Smart Hub-skjermen vil være mindre
enn standard. Det kan hende at du ser svarte
striper på sidene av skjermen.
• Størrelse 2 : Dette er standardinnstillingen for
Smart Hub. Spilleren vider den normale Smart
Hub skjermstørrelsen.
• Størrelse 3 : Dette alternativet vil vise en større
Smart Hub skjermstørrelse. Det er mulig bildet er
for stort for TV-skjermen din.
28
Oppløsning
Angir oppløsningen på HDMI-signalet.
Nummeret i koden 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p, 576i/480i viser til antall linjer med
video.
Bokstavene p og i indikerer om signalet er
linjesprang respektivt progressivt.
• Auto : Kontrollerer automatisk, og velger optimal
oppløsning.
• BD Wise : Velger automatisk den optimale
oppløsningen når du er tilkoblet et TV-apparat
som støtter BD Wise-funksjonen med en HDMIkabel. (BD Wise-menyen vil bare være tilgjengelig
hvis BD Wise er satt til På).
• 1080p : Sender ut 1080 linjer med progressiv video. (Kun
HDMI)
• 1080i : Sender ut 1080 linjer med linjesprang
video.
• 720p : Sender ut 720 linjer med progressiv video.
• 576p/480p : Sender ut 576/480 linjer med
progressiv video.
• 576i/480i : Sender ut 576/480 linjer med
linjesprang video. (Kun VIDEO)
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 28
2011-12-27
2:11:27
03
Oppsett
Oppløsning i henhold til utgangsmodus
• Avspilling av Blu-ray-plate/E-innhold/Digitalt innhold
HDMI / tilkoblet
Utgang
Oppsett
HDMI-modus
HDMI / ikke tilkoblet
VIDEO-modus
VIDEO-modus
1080p@60F
576i/480i
-
Maks. oppløsning
på TV-signalet
Maks. oppløsning på TVsignalet
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
Filmramme:
Auto (24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
Blu-ray-plate
E-innhold/Digitalt innhold
BD Wise
Optimal
oppløsning
Auto
• DVD-avspilling
HDMI / tilkoblet
Utgang
Oppsett
HDMI / ikke tilkoblet
HDMI-modus
VIDEO-modus
VIDEO-modus
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Maks. oppløsning på TV-signalet
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 29
29
2011-12-27
2:11:27
Oppsett
✎ MERK
 Hvis det tilkoblede TV-apparatet ikke støtter
filmbilder, eller den valgte oppløsningen, vil
meldingen "Hvis ikke noe bilde vises etter valget,
vent i 15 sekunder. Deretter vil oppløsningen
automatisk bli satt tilbake til forrige verdi. Ønsker
du å velge?” vises. Hvis du velger Ja, vil
skjermen på TV-apparatet bli svart i 15 sekunder
før oppløsningen går tilbake til den forrige
oppløsningen automatisk.
 Hvis skjermen blir blank etter at du har endret
oppløsning, må du ta ut alle plater og deretter
holde knappen STOPP () foran på
produktet inne i mer enn 5 sekunder. Alle
innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Følg trinnene på foregående side for å gå til
hver modus og velg den skjerminnstillingen
som TV-apparatet ditt støtter.
 Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
 Blu-ray-platen må ha funksjonen 24 rammer
for å kunne bruke Filmbilde (24 Fs).
Filmbilde (24 Fs)
Hvis du stiller inn Filmbilde (24 Fs) til Auto, kan du
justere produktets HDMI-signal til 24 rammer per
sekund for bedre bildekvalitet.
Du kan kun bruke Filmbilde (24 Fs) på TVapparater som støtter denne rammehastigheten.
Du kan bare velge funksjonen Filmramme når
produktet er satt opp med oppløsningene 1080i
eller 1080p.
• Auto : Funksjonene Filmbilde (24 Fs) fungerer.
• Av : Funksjonene Filmbilde (24 Fs) er av.
HDMI fargedybde
Lar deg sende ut signaler på HDMI OUTkontakten med dype farger. Dype farger gir deg
en mer nøyaktig fargereproduksjon, men en
større fargedybde.
• Auto: Bildet blir matet ut med dype
fargedybder til det tilkoblede TV-apparatet som
støtter HDMI dyp fargedybde.
• Av : Bildet mates ut uten dyp fargedybde.
HDMI-fargeformat
Stille modus
Lar deg velge fargeområdet som skal benyttes til
HDMI-signalet slik at det stemmer med
spesifikasjonene til det tilkoblede TV-apparatet
(TV-monitor el.l.).
Lar deg velge bildetypen som skal benyttes når
du setter en DVD-avspilling på pause.
• Auto : Velger automatisk optimalt format på
produktet i henhold til hva enheten støtter.
• YCbCr(4:4:4) : Hvis TV-apparatet støtter
fargeområdet YCbCr via HDMI-signalet må du
velge at det skal sendes ut et normal YCbCr
fargeomfang.
• RGB (Standard) : Velg dette hvis du vil sende
ut et normalt RGB fargeomfang.
• RGB (Forbedret) : Hvis du har koblet
produktet til en skjerm som støtter DVI (som for
eksempel en dataskjerm), må du velge dette
signalet for velge det forbedrede RGB
omfanget.
30
• Auto: Automatisk innstilling av det beste
stillbildet, avhengig av innhold.
• Stillbilde : Velg ved pause i en scene med liten
aktivitet.
• Felt : Velg ved pause i en scene med mye
aktivitet.
Progressiv modus
Lar deg forbedre bildet når du ser på DVD-plater.
• Auto : Velg denne dersom du vil at produktet
automatisk skal velge det beste bildet for DVDplaten du ser på.
• Video : Velg for best bildekvalitet fra DVD-er
med konsert eller TV-show.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 30
2011-12-27
2:11:28
03
Høyttalerinnstilling
Innst.
Høyttalerinnstilling
Skjerm
Lyd
Nettverk
|
Nivå
Avstand
Hvis du ikke kan plassere høyttalerne i samme
avstand til lytteposisjonen, kan du justere
forsinkelsen til lydsignalet fra fronthøyttalerne og
basselementet.
Oppsett
Lyd
• Du kan velge en høyttaleravstand i området 0,3
- 9,0 meter.
Avstand
System
Språk
Innst.
Sikkerhet
Skjerm
Generelt
Lyd
Kundesupport
> Flytt " Enter ' Tilbake
Nettverk
System
Avstand
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Front v
Front h
Bassokaiutin
◄
Språk
Sikkerhet
Generelt
Nivå
Kundesupport
> Flytt < Endre ' Tilbake
Du kan justere balansen og nivået til hver
høyttaler.
Justere lydnivået på fronthøyttaler/
basselementet
• Lydstyrken kan justeres i trinn fra -6dB til
+6dB.
• Lyden blir høyere jo nærmere +6dB du
kommer, og lavere jo nærmere -6dB du
kommer.
BrukerEQ
Du kan konfigurere equaliser-innstillingene
manuelt slik du ønsker.
Innst.
BrukerEQ
Skjerm
Lyd
Nettverk
Innst.
Nivå
Skjerm
Lyd
Nettverk
System
System
Språk
Front v
Front h
Bassokaiutin
0 dB |
0 dB
3 dB
◄
:
:
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Språk
5
-1
1
0
-3
-3
2
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
250Hz
A
Tilbst > Juster < Flytt ' Tilbake
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
> Flytt < Endre ' Tilbake
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 31
31
2011-12-27
2:11:28
Oppsett
HDMI Audio
Digitalt utsignal
Lydsignalene som sendes med HDMI-kabelen
kan slås av og på.
• Av : Bildesignalet sendes over HDMI-kabelen,
og lyden kommer bare gjennom produktets
høyttalere.
• På : Både bilde- og lydsignalene sendes over
HDMI-kabelen, og du hører kun lyden gjennom
TV-apparatets høyttalere.
Du setter opp de digitale signalene slik at de
stemmer med egenskapene til forsterkeren du
har koblet til produktet:
• PCM : Velg dette alternativet hvis du har koblet
til en forsterker med HDMI-støtte.
• Bitstrøm (ubehandlet) : Velg dette alternativet
hvis du har koblet til en forsterker med HDMIstøtte og som også støtter Dolby TrueHD og
DTS-HD Master Audio dekoding.
• Bitstrøm (DTS-omkodet) : Velg dette
alternativet hvis du har koblet til en forsterker
ved hjelp av en digital optisk kobling som kan
dekode DTS.
• Bitstrøm (Dolby D-omkodet) : Velg dette
alternativet hvis du ikke har en forsterker som
støtter HDMI, men som støtter
dekodingsegenskapene til Dolby Digital.
✎ MERK
 HDMI Audio mikses automatisk ned til 2kanals for TV-apparatets høyttalere.
Lydreturkanal
Du kan nyte TV-lyd fra høyttalerne i
hjemmekinoanlegget ved å bare koble til én HDMIkabel.
• Auto : Lytt til TV-lyd fra høyttalerne i
hjemmekinoanlegget hvis TV-apparatet er
kompatibelt med Audio returkanal-funksjonen.
• Av : Slår Audio returkanal-funksjonen av.
✎ MERK
 Når Anynet+(HDMI-CEC) er av, er ikke
Audio returkanal-funksjonen tilgjengelig.
 Hvis du bruker en usertifisert ARC (Audio
returkanal) HDMI-kabel, kan det oppstå
problemer med kompatibiliteten.
 ARC-funksjonen er kun tilgjengelig hvis et
ARC-kompatibelt TV-apparat er tilkoblet.
Hvis du vil ha flere detaljer kan du se tabellen Valg
av digitale signaler. (Se side 33)
✎ MERK
 Det kan aktiveres mens HDMI-lyd er PÅ.
 Sørg for å velge korrekt digitalt signal, ellers får
du ingen lyd eller bare lydstøy.
 Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat)
ikke er kompatibel med komprimerte formater
(Dolby digital, DTS), går lydsignalet ut som
PCM.
 Vanlige DVD-plater inneholder ikke
BONUSVIEW lyd eller navigasjonslydeffekter.
 Noen Blu-ray-plater inneholder ikke
BONUSVIEW lyd og navigasjonslydeffekter.
 Dette digitale utgangsoppsettet påvirker ikke
det analoge (L/R) lydsignalet, eller HDMIsignalet til TV-apparatet. Det påvirker det
optiske lydsignalet, og lyd over HDMI når
produktet er tilkoblet en forsterker.
 Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det
bli sendt et PCM-signal uavhengig av
oppsettet til den digitale utgangen (PCM eller
Bitstream).
32
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 32
2011-12-27
2:11:31
03
Oppsett
Valg av digitale signaler
Oppsett
PCM
Bitstream
(ubehandlet)
Tilkobling
HDMIkompatibel
forsterker
HDMIkompatibel
forsterker
HDMIkompatibel
forsterker
HDMI-kompatibel
forsterker
PCM
Opp til 7.1-kanaler
PCM
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital
Opp til 7.1-kanaler
Dolby Digital
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital Plus
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital Plus Opp til 7.1-kanaler
Lydstrøm på
Blu-ray-plater
Lydstrøm på
DVD
Bitstream (DTS- Bitstream (Dolby
omkodet)
D-omkodet)
Dolby TrueHD
Opp til 7.1-kanaler
Dolby TrueHD
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
DTS
Opp til 6.1-kanaler
DTS
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
DTS-HD HRA
Opp til 7.1-kanaler
DTS-HD HRA
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
DTS-HD MA
Opp til 7.1-kanaler
DTS-HD MA
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
PCM
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Opp til 5.1-kanaler
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Opp til 6.1-kanaler
DTS
DTS
DTS
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEWlyden sammen til
PCM-lyd og legger til
navigasjonslydeffekter,
deretter kodes PCMlyden på nytt til DTSdatastrøm.
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEWlyden sammen til
PCM-lyd og legger til
navigasjonslydeffekter,
deretter kodes PCMlyden på nytt til Dolby
Digital-datastrøm eller
PCM.
Mater kun ut
hovedlyden, slik
at forsterkeren
Dekoder hovedlyden
kan dekode
og BONUSVIEWlydstrømmen.
Definisjon for en
Hvilken som helst
lyden sammen til
Blu-ray-plate
Du hører ikke
PCM-lyd og legger til
BONUSVIEWnavigasjonslydeffekter.
lyden og navigasjo
nslydeffektene.
* Hvis lydkilden er 2-kanals, blir ikke innstillingen "Re-encoded Dolby D" (Dolby D-omkodet) aktivert.
Signalet vil være LPCM 2-kanal.
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre lydspor:
- Hovedlyd: Lydsporet til hovedfunksjonen.
- BONUSVIEW-lyd: Tilleggsspor som f.eks.
regissørens eller skuespillerens kommentarer.
- Navigasjonslydeffekter: Når du navigerer i
menyen, vil du høre navigasjonslydeffekter.
Navigasjonslydeffektene er forskjellige, avhengig
av Blu-ray-platen.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 33
33
2011-12-27
2:11:31
Oppsett
Dynamisk områdekontroll
2. Bruk ▲▼ til å velge Nettverk, og trykk deretter
ENTER.
Du kan lytte på en lav lydstyrke, men likevel høre
dialogen klart og tydelig. Dette er kun aktivt hvis
produktet detekterer et Dolby Digital-signal.
• Auto : Den dynamiske områdekontrollen vil bli
satt opp automatisk basert på informasjonen
som gis av Dolby TrueHD-lydsporet.
• Av : Du kan nyte filmen i standard
dynamikkområde.
• På : Når filmlydspor spilles på lavt volum på
mindre høyttalere, kan systemet bruke riktig
komprimering slik at innhold på lavt nivå blir
tydelig nok samtidig som dramatiske partier
ikke får for sterk lyd.
3. Bruk ▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
trykk deretter ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge Kabel , Trådløs(Generell),
WPS(PBC) eller One Foot Connection, og trykk
deretter ENTER.
5. Hvis du har et kablet nettverk må du gå til Kablet
nettverk nedenfor. Hvis du har et trådløst nettverk
må du gå til Trådløst nettverk på side 35 - 37.
Kablet nettverk
Sette opp en kablet tilkobling - Auto
1. Bruk ▲▼ til å velge Kabel.
Lydsynkr.
Video kan virke tregere enn lyden når produktet
er tilkoblet et digitalt TV-apparat. Hvis dette
oppstår må du justere lydforsinkelsen slik at den
stemmer med videoen.
• Du kan velge en forsinkelse i området 0 til
300 ms. Sett forsinkelsen til optimal stilling.
Innst.
Nettverksinnstilling
Skjerm
Lyd
Nettverk
System
Velg en ny type nettverksforbindelse.
Kabel
Språk
Trådløs
(Generell)
Sikkerhet
WPS(PBC)
Generelt
One Foot
Connection
Kundesupport
Koble til nettverket med LAN-kabel. Kontroller at
LAN-kabelen er koblet til.
> Flytt " Enter ' Tilbake
Nettverk
Før du starter må du ta kontakt med din
internettleverandør (ISP) for å finne ut om IP-adressen
din er statisk eller dynamisk. Hvis den er dynamisk, og
du bruker en trådbundet eller trådløs forbindelse
anbefaler vi at du bruker den automatiske prosedyren.
Hvis du bruker en trådløs forbindelse og ruteren din
har muligheten for det, så kan du bruke WPS(PBC)
eller One Foot Connection (En-fots tilkobling).
Hvis IP-adressen din er statisk må du bruke den
manuelle oppsettprosedyren for både trådbundne og
trådløse tilkoblinger.
Nettverksinnstilling
Når du skal sette opp nettverkstilkoblingen til
produktet, må du følge disse trinnene:
1. På Home-menyen (Hjem) må du bruke ◄► til å
velge Innst., og deretter må du trykke ENTER.
2. Trykk ENTER.
Skjermen Nettverksstatus vises. Produktet
kobler seg til nettverket etter at
nettverkstilkoblingen er verifisert.
Sette opp en kablet tilkobling - Manuelt
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis de
automatiske innstillingene ikke fungerer, må du
sette opp nettverksinnstillingene manuelt.
For å se nettverksinnstillingene på de fleste
datamaskiner med Windows, kan du følge disse
trinnene:
1. Høyreklikk på nettverksikonet nederst til
høyre på skrivebordet i Windows.
2. På hurtigmenten må du velge Status.
3. På dialogen som vises må du velge
kategorien Støtte.
4. På kategorien Støtte må du klikke på
knappen Detaljer.
Nettverksinnstillingene blir vist.
34
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 34
2011-12-27
2:11:31
03
1. Bruk ▲▼ til å velge Kabel , og trykk deretter
ENTER.
2. Bruk ◄► til å velge IP-innst., og trykk
deretter ENTER.
Innst.
IP-innst.
Skjerm
Lyd
IP-modus
Nettverk
IP-adresse
System
Delnettverksmaske
Språk
Sikkerhet
Manuell
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Gateway
DNS-modus
Manuell
0 . 0 . 0 . 0
DNS-server
Generelt
OK
Kundesupport
> Flytt " Enter ' Tilbake
3.
Trykk ENTER for å velge IP-modus.
4.
Bruk ▲▼ til å velge Manuell, og trykk
deretter ENTER.
5.
Bruk ▼ til å gå til det første feltet
(IP adresse).
6.
Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
7.
Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke
► til å gå til neste felt.
Du kan også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
8.
9.
Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettverksmaske, og Gateway.
Bruk ▼ til å gå til DNS-modus.
10. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet. Tast
inn numrene på samme måte som ovenfor.
11. Trykk ENTER for å velge OK.
Skjermen Nettverksstatus vises. Produktet
kobler seg til nettverket etter at
nettverkstilkoblingen er verifisert.
Trådløst nettverk
Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på
tre måter:
Oppsett
Når du skal angi disse nettverksinnstillingene på
ditt produkt, må du følge disse trinnene:
• Trådløst (Generelt)
• Bruke WPS(PBC).
• One Foot Connection (En-fots tilkobling)
Trådløst (Generelt) inkluderer både manuelle og
automatiske prosedyrer.
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling - Auto
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt
sikkerhetssystem som krever at enheter som skal
ha tilgang til nettverket må sende over en kryptert
sikkerhetskode, kalt tilgangs- eller
sikkerhetsnøkkel. Sikkerhetsnøkkelen er basert
på en passfrase, normalt et ord, eller en samling
med bokstaver og tall i en angitt lengde som du
ble bedt om å oppgi når du satte opp
sikkerhetsinnstillingene til det trådløse nettverket.
Hvis du bruker denne metoden til å sette opp
nettverkstilkoblingen, og har sikret nettverket
med en sikkerhetsnøkkel, må du taste inn denne
passfrasen i løpet av den automatiske prosessen.
1. Bruk ▲▼ til å velge Trådløs(Generell).
Innst.
Nettverksinnstillinger
Skjerm
Velg en ny type nettverksforbindelse.
Lyd
Nettverk
Kabel
System
Språk
Trådløs
(Generell)
SikkerhetWPS(PBC)
Generelt One Foot
Connection
Kundesupport
Konfigurer det trådløse nettverket ved å velge trådløs
ruter. Du kan måtte angi sikkerhetsnøkkelen avhengig
av innstillingen til den trådløse ruteren.
> Flytt " Enter ' Tilbake
2. Trykk ENTER.
Når du er ferdig vil du se en liste over
tilgjengelige nettverk.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket nettverk og trykk
deretter ENTER.
Sikkerhetsskjermen vises.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 35
35
2011-12-27
2:11:32
Oppsett
4. På Sikkerhetsskjermen må du taste inn
passfrasen til nettverket. Tast inn nummeret
ved hjelp av fjernkontrollen.
Hvis du skal velge en bokstav må du bruke
▲▼◄► til å flytte pekeren. Deretter må du
trykke ENTER.
Innst.
Skjerm
1. Følg trinn 1 til 5 under "Sette opp en trådløs
tilkobling - Auto".
2. Når du er ferdig kan du bruke ▲▼◄► til å
flytte pekeren til Utført, Deretter må du trykke
ENTER. Skjermen Nettverksstatus vises.
Nettverksinnstillinger
Angi sikkerhetsnøkkel.
Lyd
Når du skal angi disse nettverksinnstillingene på
ditt produkt, må du følge disse trinnene:
0 angitt
Innst.
Nettverk
System
Språk
Sikkerhet
Generelt
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Skjerm
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Lyd
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Nettverk
t
u
v
x
y
z
0
System
s
a/A
Kundesupport
*
w
Slett
Mellomrom
Utført
Språk
a Forrige m Flytt " Enter ' Tilbake
Sikkerhet
IP-innst.
IP-modus
Manuell
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP-adresse
Delnettverksmaske
Gateway
DNS-modus
Manuell
0 . 0 . 0 . 0
DNS-server
Generelt
OK
Kundesupport
> Flytt " Enter ' Tilbake
✎ MERK
 Det skal være mulig å finne passfrasen på en
av oppsettskjermene du var innom når du
satte opp ruteren eller modemet.
5. Når du er ferdig kan du bruke ▲▼◄► til å
flytte pekeren til Utført, Deretter må du trykke
ENTER.
Skjermen Network Status (Nettverksstatus)
vises. Produktet kobler seg til nettverket etter
at nettverkstilkoblingen er verifisert.
3.
På skjermen Nettverksstatus må du velge
Avbryt. Deretter må du trykke Enter.
4.
Bruk ◄► til å velge IP-innst., og trykk
deretter ENTER.
5.
Trykk ENTER for å velge IP-modus.
6.
Bruk ▲▼ til å velge Manuell, og trykk
deretter ENTER.
7.
Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IP
adresse).
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling
- Manuelt
8.
Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
Hvis de automatiske innstillingene ikke fungerer,
må du sette opp nettverksinnstillingene manuelt.
9.
For å se nettverksinnstillingene på de fleste
datamaskiner med Windows, kan du følge disse
trinnene:
1. Høyreklikk på nettverksikonet nederst til
høyre på skjermen.
Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke
► til å gå til neste felt.
Du kan også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
10. Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettverksmaske, og Gateway.
2. På hurtigmenten må du velge Status.
3. På dialogen som vises må du velge
kategorien Støtte.
4. På kategorien Støtte må du klikke på
knappen Detaljer.
Nettverksinnstillingene blir vist.
36
11. Bruk ▼ til å gå til DNS-modus.
12. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet. Tast
inn numrene på samme måte som ovenfor.
13. Skjermen Network Status (Nettverksstatus)
vises. Produktet kobler seg til nettverket etter
at nettverkstilkoblingen er verifisert.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 36
2011-12-27
2:11:34
03
2. Trykk ENTER.
Den enkleste måten å sette opp en trådløs
nettverkstilkobling på er ved hjelp av funksjonen
WPS(PCB) eller One Foot Connction (En-fots
tilkobling).
Hvis den trådløse ruteren har en knapp for
WPS(PBC) kan du følge disse trinnene:
1. Bruk ▲▼ til å velge WPS(PBC).
3. Sett den trådløse ruteren fra Samsung
innenfor 25 cm (10 tommer) fra Wireless LAN
Adapter fra Samsung som skal kobles til.
Oppsett
WPS(PBC)
4. Vent til koblingen er etablert automatisk.
Nettverksstatus
Kontroller om en tilkobling til nettverket og
internett er etablert.
Innst.
Nettverksinnstillinger
Skjerm
Velg en ny type nettverksforbindelse.
Lyd
Innst.
Nettverk
Skjerm
System
Språk
Kabel
Nettverksstatus
MAC-adresse
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-adresse
0.0.0.0
Delnettverksmaske
0.0.0.0
Gateway
0.0.0.0
DNS-server
0.0.0.0
Lyd
Trådløs
(Generell)
SikkerhetWPS(PBC)
Generelt One Foot
Connection
Kundesupport
Nettverk
Koble til tilgangspunktet enkelt ved å trykke på
WPS(PBC)-knappen. Velg dette hvis tilgangspunktet
støtter Push Button Configuration (PBC).
KT_WLAN
System
Språk Internett-tilkoblingen er vellykket.
Hvis du har problemer med bruk av Internett-tjenesten, kontakter du din Internett-
leverandør.
Sikkerhet
> Flytt " Enter ' Tilbake
Generelt
Kundesupport
Nettverksinnstillinger
IP-innst.
Prøv på nytt
OK
< Flytt " Enter ' Tilbake
2. Trykk ENTER.
3. Trykk WPS (PBC)-knappen på ruteren innen
to minutter. Produktet ditt viser skjermen
Network Selection (Valg av nettverk), og
henter automatisk inn alle nødvendige
nettverksverdier for å kunne koble til
nettverket. Når det er klart, vises OK. Trykk
ENTER på fjernkontrollen.
One Foot Connection
Du kan sette opp den trådløse tilkoblingen
automatisk hvis du har en trådløs router fra
Samsung som støtter One Foot Connection (Enfots tilkobling). Hvis du vil bruke One Foot
Connection (En-fots tilkobling) må du gjøre
følgende :
1. Bruk ▲▼ til å velge One Foot Connection.
Innst.
Nettverksinnstilling
Skjerm
Velg en ny type nettverksforbindelse.
Lyd
Nettverk
✎ MERK
 Hva er et gyldig sertifikat?
Når produktet bruker BD-LIVE for å sende
data og forespørsel til serveren for å sertifisere
platen, bruker serveren de overførte dataene
til å kontrollere om denne platen er gyldig, og
sender sertifikatet tilbake til produktet.
du bruker BD-LIVE-innhold.
Trådløs
(Generell)
SikkerhetWPS(PBC)
Generelt One Foot
Connection
Kundesupport
Velg og du vil tillate eller forby en internetttilkobling når du bruker BD-LIVE-tjenesten.
• Tillat (alle) : Internett-tilkoblingen vil være
tilgjengelig for alt BD-LIVE-innhold.
• Tillat (kun gyldige) : Internett-tilkoblingen vil
bare være tilgjengelig for BD-LIVE-innhold som
inneholder et gyldig sertifikat.
• Forhindre : Ingen internett-tilkobling vil være
tilgjengelig for BD-LIVE-innhold.
 Internett-tilkoblingen kan være begrenset når
Kabel
System
Språk
BD-Live internett forbindelse
Koble til trådl. nettverk automatisk hvis din trådl. ruter
støtter One Foot Connection. Velg denne tilkoblingstypen
etter å ha plassert den trådl. ruteren innenfor 25 cm av
Samsung trådl. LAN-adapter.
> Flytt " Enter ' Tilbake
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 37
37
2011-12-27
2:11:35
Oppsett
System
Startinnstillinger
Ved å bruke funksjonen Startinnstillingene, kan du angi
språk og bildeforhold og lignende.
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen
Startinnstillinger kan du se i seksjonen Startinnstillinger
i denne brukerhåndboken. (se side 25)
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket operasjon
med andre Samsung-produkter med Anynet+.
For å kunne benytte funksjonen, må du koble
dette produktet til et TV-apparat fra Samsung
med en HDMI-kabel.
Med Anynet+ på, kan du betjene dette produktet
med en Samsung fjernkontroll for TV-apparater,
og starte avspilling ved å trykke på SPILL AV (►)
på fjernkontrollen til TV-apparatet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer
informasjon.
• Av : Anynet+-funksjonene fungerer ikke.
• På : Anynet+-funksjonene fungerer.
✎ MERK
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis
HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
 Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en
Anynet+-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
 Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger
ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du
vil vite mer.
BD-datastyring
Lar deg håndterer det nedlastede innholdet som
du fikk tilgang til via en Blu-ray-plate som støtter
BD-LIVE, og som er lagret på en tilkoblet FLASHbasert minneenhet.
Du kan kontrollere enhetsinformasjonen, inkludert
lagringsstørrelsen, slette BD-dataene eller endre
minneenheten.
Informasjon på skjermen BD datastyring:
• Aktuell enhet : Viser valgt enhet.
• Total størrelse : Den totale minnestørrelsen på
enheten.
• Tilgjengelig størrelse : Tilgjengelig minne på
enheten.
• Slett BD-data : Slett alle BD-data på minnet.
38
• Enhetsvalg : Bytt minne som du ønsker å
lagre BD-data.
✎ MERK
 I eksternt minnemodus, kan avspillingen av en plate
bli stoppet hvis du kobler fra USB-enheten midt i en
avspilling.
 Bare USB-enheter som er formatert med
filsystemet FAT (DOS 8.3-etiketter) er støttet. Vi
anbefaler at du bruker USB-enheter som støtter
USB 2.0-protokollen, og som har en lese-/
skrivehastighet på 4 MB eller mer.
 Det kan være at funksjonen Resume Play
(Gjenoppta avspilling) ikke virker etter at
lagringsenheten er formatert.
 Den totale minnestørrelsen som er tilgjengelig for
BD-datastyring kan variere, avhengig av forholdene.
Tidssone
Du kan angi tidssonen du befinner deg i.
Innst.
Skjerm
Lyd
Nettverk
System
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
GMT + 00:00
London, Lisboa, Casablanca
< Endre " Lagre ' Tilbake
DivX®-video på foresp.
Viser registreringskoden som er tildelt produktet.
Hvis du går inn på DivX-nettsiden og registrerer
deg ved hjelp av denne koden, kan du laste ned
VOD-registreringsfilen. Når du aktiverer VODregistrering ved hjelp av Mitt innhold, er
registreringen fullført.
✎ MERK
 For mer informasjon om DivX(R) VOD, kan du
gå inn på “http://vod.divx.com”.
Tilbst
Alle innstillinger vil bli satt tilbake til
standardinnstillingene med unntak av
nettverksinnstillingene og Smart Hub. Du må
taste inn passordet for denne funksjonen.
✎ MERK
 Standardpassordet er 0000.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 38
2011-12-27
2:11:38
03
Du kan velge språket du foretrekker på Homemenyen (Hjem), platemenyer el. l.
• Skjermmeny : Velg språket du vil benytte på
skjermmenyene.
• Platemeny : Velg språket du vil benytte på
platemenyene.
• Lyd : Velg ønsket talespråk på plater.
• Undertekst : Velg ønsket språk på platens
undertekster.
✎ MERK
 Det valgte språket vil bare vises hvis
det støttes på platen.
Endre passord
Endre det firesifrede passordet som benyttes til å
få tilgang til sikkerhetsfunksjonene.
Hvis du har glemt passordet
1. Ta ut platen.
2. Trykk inn og hold STOPP () på frontpanelet
inntrykt i 5 sekunder eller mer.
Alle innstillinger tilbakestilles til
fabrikkinnstillingene.
✎ MERK
 Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Generelt
Sikkerhet
Denne funksjonen fungerer sammen med Blu-rayog DVD-plater som har fått tildelt en aldersgrense
eller en tallgrense som indikerer hvor voksent
innholdet er. Disse tallene hjelper deg med å styre
hvilke Blu-ray-/DVD-plater familien kan se på.
Når du bruker denne funksjonen første gang, vil du
bli møtt med et spørsmål om passord. Tast inn det
firesifrede passordet ved hjelp av talltastene.
(Standardpassordet er 0000).
Når du har satt et nytt passord må du velge
aldersgrensen du ønsker å bruke som BD
foreldrestyring og det du vil bruke som DVD
foreldrestyring. Produkter vil bare spille av Blu-rayplater som er kategorisert under aldersgrensen du
har valgt, og DVD-plater som er rangert under den
numeriske rangeringen så lenge passordet ikke blir
tastet inn.
Høyere nummer indikerer mer voksent innhold.
BD-foreldrestyring
Dette vil forhindre avspilling av Blu-ray-plater som
har en aldersgrense som er over
foreldrestyringen.
DVD-foreldrestyring
Forhindrer at en DVD-plater kan spilles av hvis
det er angitt en numerisk aldersgrense på platen
og denne er over den angitte grensen så lenge
det ikke bli tastet inn et passord.
Frontdisplay
Endre lysstyrken til displayet på frontpanelet.
• Auto : Dimmes under avspilling.
• Mørk : Dimmer skjermen.
• Lys : Øker lysstyrken på skjermen.
Fjernkontroll over nettverk
Funksjonen Nettverksstyring lar deg styre Blu-rayspilleren fra en ekstern enhet, som en smarttelefon,
gjennom en trådløs forbindelse med det lokale
datanettverket.
Hvis du vil bruke den nettverksbaserte
fjernstyringsfunksjonen må du gjøre følgende:
1. Velg På på menyen Nettverksstyring.
2. Installer programmet for fjernstyring av
produktet over nettverket på din kompatible
enhet.
3. Kontroller at den portable enheten din og
produktet er koblet til den samme trådløse
ruteren.
4. Start programmet på den bærbare enheten.
Programmet skal nå finne produktet og vise
den på en liste.
5. Velg produktet.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 39
Oppsett
Språk
39
2011-12-27
2:11:39
Oppsett
6. Hvis dette er første gang du bruker denne
funksjonen vil du bli bedt om du vil godta eller
avvise fjernstyring av produktet. Velg Allow
(Godta).
7. Følg instruksjonene som kom med
fjernstyringsprogrammet for informasjon om
hvordan du kan fjernstyre produktet.
Kundesupport
✎ MERK
 Spilleren må være tilkoblet internett for å



Programvareoppgradering
Menyen Software Upgrade
(Programvareoppgradering) gir deg muligheten til å
oppgradere programvaren på produktet for bedre
ytelse og ekstra tjenester. Du kan oppgradere på
fire måter:
•
•
•
•

kunne bruke funksjonen By Internet (Via
internett).
Oppgraderingen er fullført når produktet
automatisk slår seg av og på igjen.
Du må aldri slå produktet av eller på igjen
manuelt under oppdateringsprosessen.
Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på produktet som skyldes
ustabil internett-tilkobling, eller uaktsomhet
fra forbrukerens side under oppdatering av
programvaren.
Hvis du vil avbryte oppgraderingen mens
oppgraderingen blir lastet ned kan du trykke
ENTER.
Via USB
Via Internett
Via USB
Ved plate
Via nedlasting (Fil)
Disse fire metodene er beskrevet nedenfor.
Via Internett
Hvis du vil oppgradere over internett må du følge
disse trinnene:
1. Velg Via Internett, og trykk deretter ENTER.
Meldingen "Kobler til server" vises.
2. Hvis det finnes en oppgradering tilgjengelig vil
en nedlastingsboks dukke opp med en
framdriftsstolpe samtidig som nedlastingen
starter.
3. Når nedlastingen er ferdig vil
oppgraderingsvinduet dukke opp med
følgende alternativer: Oppgrader nå,
Oppgrader senere eller Ikke oppgrader.
4. Hvis du velger Upgrade Now (Oppgrader nå),
vil produktet oppgradere programvaren, slå
seg av og deretter på igjen automatisk.
5. Hvis du ikke velger i løpet av ett minutt, eller
velger Upgrade Later (Oppgrader senere), vil
produktet lagre den nye oppgraderingen. Du
kan oppgradere programvaren senere ved
hjelp av funksjonen By Downloades (Via
nedlasting).
6. Hvis du velger Don't Upgrade (Ikke
oppgrader), vil produktet kansellere
oppgraderingen.
40
Hvis du vil oppgradere via USB må du følge disse
trinnene:
1. Gå til www.samsung.com/bluraysupport
2. Last ned den siste oppgraderingspakken
(ZIP) for USB til datamaskinen din.
3. Pakk ut denne filen på datamaskinen. Du må
ha en mappe med det samme navnet som
ZIP-filen.
4. Kopier denne mappen over på en USBbasert lagringsenhet (Flash).
5. Kontroller at plateskuffen er tom og sett
deretter denne USB-enheten inn i produktets
USB-port.
6. På produktets meny må du gå til Innst. >
Kundesupport > Programvareoppgradering.
7. Velg Via USB.
✎ MERK
 Plateskuffen må være tom når du skal
oppgradere programvaren ved hjelp av
USB-kontakten.
 Når programvareoppgraderingen er ferdig,
må du sjekke programvaredetaljene på
menyen Programvareoppgradering.
 Du må ikke slå av produktet under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til
at produktet ikke fungerer som det skal.
 Programvareoppdateringer ved hjelp av
USB-kontakten (Host) støtter bare en USBbasert minnepinne.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 40
2011-12-27
2:11:39
03
✎ MERK
Hvis du vil oppgradere med en plate må du følge
disse trinnene:
1. Gå til www.samsung.com/bluraysupport
 Når oppgraderingen av systemet er ferdig, må
2. Last ned den siste oppgraderingspakken
(ZIP) til datamaskinen din.
 Du må ikke slå av produktet under en
3. Pakk ut denne filen på datamaskinen. Du må
ha en mappe med det samme navnet som
ZIP-filen.
4. Skriv innholdet i denne mappen til en plate. Vi
anbefaler å bruke en CD-R eller en DVD-R.
5. Sluttbehandle platen før du tar den ut fra
datamaskinen.
6. Sett platen inn i produktet.
7. På produktets meny må du gå til Innst. >
Kundesupport > Programvareoppgradering.
8. Velg Ved plate.
✎ MERK
 Når oppgraderingen av systemet er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Software Upgrade (Programvareoppgradering).
 Du må ikke slå av spilleren under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
spilleren ikke fungerer som den skal.
Via nedlasting
Alternativet By Downloaded (Via nedlasting) lar deg
oppgradere produktet ved hjelp av en fil som er
lastet ned til produktet tidligere, og som du valgte
å ikke installere med en gang, eller en fil som er
lastet ned til produktet i Standby-modus (Se Last
ned i Standby-modus nedenfor).
Hvis du vil oppgradere via nedlasting må du følge
disse trinnene:
1. Hvis programvaren har blitt lastet ned vil du
se programvareversjonen til høyre for Via
nedlasting.
2. Velg Ved nedlasting og trykk deretter
ENTER.
3. Produktet viser en melding som spør om du
vil oppgradere. Velg Ja. Produktet starter
oppgraderingen.
Oppsett
Ved plate
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
produktet ikke fungerer som det skal.
 Hvis du skal kunne bruke funksjonen By
Downloades (Via nedlasting), må produktet
være koblet til internett.
Last ned i Standby-modus
Du kan sette opp funksjonen Download in Standby
Mode (Last ned i Standby-modus) slik at produktet
laster ned nye oppgraderingen når det er i
standby-modus. I Standby-modus er produktet
slått av men internettforbindelsen er aktiv. Dette
gjør det mulig for produktet å laste ned
programvareoppgraderinger automatisk når du
ikke bruker det.
Hvis du vil bruke Last ned i Standby-modus må du
gjøre følgende:
1. Bruk ▲▼ til å velge Last ned i Standbymodus, og trykk deretter ENTER.
2. Velg På eller Av.
• Av : Hvis du velger Av, vil produktet varsle
deg med en melding når det er en ny
oppgradering tilgjengelig.
• På : Hvis du velger På, vil produktet laste
ned oppgraderingen automatisk når det er
i Standby-modus. Hvis det har lastet ned
en ny oppgradering, vil du bli spurt om du
vil installere denne neste gang du slår på
produktet.
✎ MERK
 Hvis du skal kunne bruke funksjonen Last ned
i Standby-modus, må produktet være koblet til
internett.
Kontakt Samsung
Angir kontaktinformasjon når du søker hjelp til ditt
produkt.
4. Når oppgraderingen er ferdig vil produktet slå
seg av, og deretter på igjen automatisk.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 41
41
2011-12-27
2:11:39
Basisfunksjoner
• Lyd-CD (CD-DA)
Spille en plate
Spor 1
Spor 2
Spor 3
Spor 4
Spor 5
Avspilling
1. Sett inn platen i sporet med platens etikett
vendt framover.
2. Trykk SPILL AV (►).
• MP3, WMA, DivX, MKV og MP4
mappe (gruppe) 1
fil 1
fil 2
Avspillingsrelaterte knapper
fil 1
mappe (gruppe) 2
fil 2
fil 3
SPILL AV ( ►) Starter avspilling.
STOPP (  )
PAUSE (  )
Stanser avspillingen.
• Hvis du trykker en gang:
Stopposisjonen vil bli lagret.
• Hvis du trykker to ganger:
Stopposisjonen vil ikke bli
lagret.
Spille av en 2D-video i 3D-modus
Pauser avpillingen.
✎ MERK
hZ
Du kan spille av en standard 2D-video i
3D-modus.
 Hvis du går til menyen Home (Hjem)
✎ MERK
 På enkelte plater er det mulig at stoppposisjonen ikke blir lagret når du trykker
STOPP (  ).
 Videofiler med høye bithastigheter på 20
Mbps eller mer belaster produktet og kan
stoppe under avspilling.
eller Smart Hub Home (Smart Hub Hjem) i
3D-modus, vil produktet automatisk gå over
til 2D.
Bruke plate-/tittel-/hurtigmenyen
Bruke platemenyen
Platestruktur
hZ
Innholdet på en plate er normalt delt opp som
nedenfor.
• Blu-ray-plate, DVD-VIDEO
tittel 1
Kapittel 1 Kapittel 2
Kapittel 1
tittel 2
Kapittel 2
Kapittel 3
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de
ønskede valgene, og trykk deretter
ENTER.
DISC MENU
✎ MERK
 Avhengig av hvordan platen er satt opp, så
kan det hende at tilgjengelige menypunkter
kan variere, og det er også mulig at denne
menyen ikke er tilgjengelig i det hele tatt.
42
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 42
2011-12-27
2:11:40
04
Bruke funksjonene søke- og hoppefunksjonene
Z
1. Under avspilling må du trykke
TITLE MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de
ønskede valgene, og trykk deretter
ENTER.
TITLE MENU
POPUP
Søke igjennom etter en scene
hzZyx
✎ MERK
 Avhengig av hvordan platen er satt opp, så
kan det hende at tilgjengelige menypunkter
kan variere, og det er også mulig at denne
menyen ikke er tilgjengelig i det hele tatt.
 Tittelmenyen vil kun bli vist hvis det er minst to
titler på platen.
Bruke hurtigmenyen
TITLE MENU
POPUP
2. Bruk ▲▼◄► eller ENTER til å
velge ønsket meny.
 Avhengig av hvordan platen er satt opp, så
kan det hende at tilgjengelige menypunkter
kan variere, og det er også mulig at denne
menyen ikke er tilgjengelig i det hele tatt.
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Trykk SPILL AV (►) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎ MERK
produktet tro at du bare holder knappen inne.
Dette fører til funksjonsfeil. Ikke trykk for fort på
disse knappene.
Hoppe over kapittel
hzZyx
Spille av tittellisten
z
2. Bruk ▲▼ til å velge en oppføring
på tittellisten som du vil spille av,
og trykk deretter ENTER.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
 Du hører ingen lyd i søkemodus
 Hvis du trykker for fort på  eller  vil
✎ MERK
1. Under avspilling må du trykke
DISC MENU eller TITLE MENU.
• Under avspilling må du trykke på SØK ().
Hver gang du trykker SØK (), endres
avspillingshastigheten som følger.
DivX, MKV, MP4
h
1. Under avspilling må du trykke
POPUP på fjernkontrollen.
Under avspillingen kan du søke raskt gjennom et
kapittel eller et spor, og bruke hoppefunksjonen
til å gå til neste utvalg.
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
• Trykk ned HOPP OVER (#$) under
avspilling.
Hvis du trykker HOPP OVER ($), går du til
neste kapittel.
Hvis du trykker HOPP OVER (#), går du til
starten av kapitlet. Ett ekstra trykk vil ta deg til
starten av det forrige kapitlet.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 43
Basisfunksjoner
Bruke tittelmenyen
43
2011-12-27
2:11:41
Basisfunksjoner
Sakte avspilling / trinnvis avspilling
Gjenta
> Av
Sakte avspilling
hzZyx
• Trykk SØK () i pause (  ) modus.
Hvis du trykker SØK (), vil
avspillingshastigheten bli redusert til
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Trykk SPILL AV (►) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
3. Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling igjen,
kan du trykke REPEAT igjen.
4. Bruk ▲▼ til å velge Av, og trykk deretter
ENTER.
✎ MERK
 Avhengig av platen, kan det hende at denne
funksjonen ikke er tilgjengelig.
✎ MERK
 Du hører ingen lyd under sakte avspilling.
 Sakte film fungerer bare i avspilling fremover.
Repeter utvalget
hzZy
Trinnvis avspilling
hzZyx
• Trykk PAUSE (  ) i pausemodus.
Hver gang du trykker PAUSE (  ), vises en ny
ramme.
• Trykk SPILL AV (►) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎ MERK
 Du hører ingen lyd under trinnvis avspilling.
 Trinnvis avspilling fungerer bare i avspilling
fremover.
1. Trykk REPEAT på fjernkontrollen
under avspilling.
REPEAT
2. Bruk ▲▼ til å velge Repeter A-B.
Gjenta
> Repeter A-B : Av
" Merke A
3. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
4. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
5. Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling igjen,
kan du trykke REPEAT igjen.
Repeterende avspilling
6. Trykk ENTER.
Gjenta kapitlet eller tittelen.
✎ MERK
hzZyx
sekunder, vil meldingen "Ikke tilgjengelig" vises.
 Avhengig av platen, kan det hende at denne
Gjenta kapitlet eller tittelen.
1. Trykk REPEAT på fjernkontrollen
under avspilling.
 Hvis du angir punkt (B) før det har gått fem
REPEAT
funksjonen ikke er tilgjengelig.
2. Bruk ▲▼ til å velge Kapittel eller
Tittel, og trykk deretter ENTER.
44
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 44
2011-12-27
2:11:43
04
Under avspilling kan du hente fram
platemenyen ved å trykke TOOLS.
TOOLS
• Verktøy-menyen
Verktøy
Tittelsøk
Kapittelsøk
Tidssøk
Bildeinnstilling
Lyd
BrukerEQ
Undertekst
Vinkel
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
også vises hvis Blu-ray-platen har en
BONUSVIEW-seksjon.
Bruk ◄► til å veksle mellom primært og
sekundært lydmodus.
 Denne funksjonen avhenger av hvilke språk
som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke
fungere.
 Noen Blu-ray-plater lar deg velge enten
flerkanals LPCM eller Dolby digital lydspor
på engelsk.
Basisfunksjoner
 Informasjon om primært/sekundært modus vil
Bruke TOOLS-knappen
0/7 Av
1/1
< Endre " Enter ' Tilbake
Velge språk for undertekster
hZx
✎ MERK
▪ Avhengig av platen, vil TOOLS-menyen
(Verktøy) variere.
Gå direkte til en ønsket scene
hzZy
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Undertekst.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket språk på
undertekstene.
✎ MERK
 Avhengig av Blu-ray-/DVD-platen kan det
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Tittelsøk, Kapittelsøk
eller Tidssøk.

3. Tast inn ønsket Tittel, Kapittel eller Spilletid
ved hjelp av talltastene, og trykk deretter
ENTER.

Velge lydspråk
hzZx
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Lyd.


hende at du kan endre ønsket språk på
undertekstene i platemenyen.
Trykk DISC MENU.
Denne funksjonen avhenger av hvilke
undertekster som er kodet inn på platen, og vil
kanskje ikke være tilgjengelige på alle Blu-ray-/
DVD-plater.
Informasjon om primært/sekundært modus vil
også vises hvis Blu-ray-platen har en
BONUSVIEW-seksjon.
Denne funksjonen endrer både de primære og
sekundære undertekstene samtidig.
Antallet undertekster er summen av de
primære og de sekundære.
3. Trykk ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket lydspråk.
✎ MERK
 Indikatoren ◄► vil ikke bli vist på skjermen
hvis BONUSVIEW-seksjonen ikke inneholder
noen BONUSVIEW-innstillinger for lyd.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 45
45
2011-12-27
2:11:47
Basisfunksjoner
Tekstfunksjon
x
• Du må ha noe erfaring med videouttrekk og
redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
• For å bruke tekstfunksjonen, lagrer du tekstfilen
(*.smi) med samme filnavn som DivX-mediafilen
(*.avi) i samme mappe.
Eksempel: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Opp til 60 alfanumeriske tegn eller 30 øst-asiatiske
tegn (2- byte-tegn, som f.eks. koreansk og kinesisk)
til filnavnet.
Bytte kameravinkel
hZ
• Bruker : Brukeren kan justere skarpheten,
støyreduksjonen, kontrasten, lysstyrken,
fargen og skjæret.
✎ MERK
 Hvis systemet er koblet til et BD Wisekompatibelt TV-apparat som har slått på BD
Wise, vil ikke bildeinnstillingsmenyen vises.
Sette opp BONUSVIEW
h
Funksjonen Bonusview gir deg tilgang til
ekstrafunksjoner (som kommentarer) i et eget lite
vindu mens filmen spilles av.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis platen
har BONUSVIEW-funksjoner.
Hvis en Blu-ray-/DVD-plate inneholder flere
vinkler for en bestemt scene, kan du bruke
funksjonen Vinkel.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Vinkel.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket Vinkel.
Velge bildeinnstillinger
hzZy
Primær lyd/bilde
Sekundær lyd/bilde
Denne funksjonen lar deg justere videokvaliteten.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge BONUSVIEW-video eller
BONUSVIEW-lyd.
2. Bruk ▲▼ til å velge Bildeinnstilling, og trykk
deretter på ENTER.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket Modus.
• Dynamisk : Velg denne innstillingen for å
øke skarpheten.
• Normal : Velg denne innstillingen for de
fleste visningsapplikasjonene.
• Film : Dette er den beste innstillingen når
du skal se filmer.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket bonusview.
✎ MERK
 Hvis du veksler BONUSVIEW-video, vil
BONUSVIEW-lyd også skifte automatisk i
henhold til BONUSVIEW-video.
Verktøy
BONUSVIEW-video
BONUSVIEW-lyd
Av
:
0/1 Av
Bildeinnstilling
< Endre
46
" Enter
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 46
2011-12-27
2:11:49
04
7
ENTER -knappen : Spiller av det valgte sporet.
8
► -knappen : Går til neste side på musikklisten,
eller til neste spor på spillelisten under
avspillingen.
◄ -knappen : Går til forrige side på musikklisten,
eller til forrige spor på spillelisten under
avspillingen.
9
STOPP -knappen : Stopper et spor (en sang).
0
$ -knappen : Spiller av neste spor.
!
# -knappen : Spiller av forrige spor.
Hvis du trykker på denne knappen etter at tre
sekunder har gått og du er på spillelisten, spilles
det aktive sporet om igjen fra begynnelsen.
Men hvis du trykker på denne knappen innen
tre sekunder etter at avspillingen begynner på
spillelisten, vil foregående spor bli spilt av.
@
NUMMER -knappen : Under avspilling
på spillelisten, kan du trykke på ønsket
spornummer. Det valgte sporet vil bli spilt av.
(Bare Lyd-CD (CD-DA))
ow
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til musikkavspilling
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
Basisfunksjoner
Lytte på musikk
5
7
RETURN
EXIT
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 2DĺD
6
HUB
1
REPEAT -knappen : Velger avspillingsmodus på
spillelisten.
2
SØK -knappen :
Lyd-CD (CD-DA) - hurtigavspilling.
MP3 - Jump Play (trinnvis avspilling). (10
sekunder)
3
PAUSE -knappen : Pauser avpillingen.
4
PLAY -knappen : Spiller av det valgte sporet.
5
▲▼ -knappene : Velger et spor (sang) på
musikk- eller spillelisten.
6
GUL(C) -knappen : Velg redigeringsmodus eller
avspillingsmodus.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 47
47
2011-12-27
2:11:49
Basisfunksjoner
Spille av en lyd-CD (CD-DA)/MP3
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/MP3
1. Sett en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate
inn i platesporet.
• På en lyd-CD (CD-DA) vil det første sporet
bli spilt automatisk.
• På en MP3-plate, må du bruke ◄► til å
velge Musikk, og deretter må du trykke
ENTER.
1. Under avspilling på spillelisten må du
trykke REPEAT.
Skjermelementer ved avspilling av lyd-CD
(CD-DA)/MP3
1
2
3
REPEAT
2. Velg så ønsket repeteringsmodus ved å
trykke gjentatte ganger på REPEAT.
Av
Sporene på en plate spilles
Lyd-CD (CDi den rekkefølgen de ble
DA)/MP3
spilt inn på platen.
( ) Én
sang
Lyd-CD (CDGjentar aktivt spor.
DA)/MP3
(
Lyd-CD
(CD-DA)/
MP3
) Alle
Alle spor gjentas.
Musikk
1/13
Spor 001
Spor 001
Spor 002
setter Tilfeldig modus til På. Du kan nå spille av
sporene i tilfeldig rekkefølge.
03:56
Spor 003
7
6
04:41
Spor 004
+
04:02
00:13 / 00:43
Spilleliste
Lyd-CD
" Enter < Side
5
Verktøy ' Tilbake
4
1
Viser musikkinformasjonen.
2
Viser spillelisten.
3
Viser gjeldende spor/totalt antall spor.
4
Viser tilgjengelige knapper.
5
Viser gjeldende spilletid/totalt spilletid.
6
Viser gjeldende avspillingsstatus.
7
Viser repeteringsstatus.
2. Bruk ▲▼ til å velge sporet du vi spille av, og
trykk deretter ENTER.
48
✎ MERK
 Under avspilling trykker du på TOOLS og
00:43
1. Sett en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate
inn i platesporet.
• På en lyd-CD (CD-DA) vil det første sporet
bli spilt automatisk.
• På en MP3-plate må du bruke ◄► for å
velge Musikk, og deretter må du trykke
ENTER.
2. For å gå til musikklisten, må du trykke STOPP
() eller RETURN.
Skjermbildet med musikklisten vises.
3. Trykk GUL(C) for å gå til Red.modus.
4. Trykk ▲▼◄► for å velge ønsket spor.
Trykk deretter ENTER. Gjenta denne
prosessen for å legge til ekstra spor.
• Den valgte filen vil bli kontrollert.
• For å avbryte valget trykker du på nytt på
ENTER for å fjerne merket ved sporet.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 48
2011-12-27
2:11:50
04
Lydmodus
1/2 Side
Valgte elementer : 3
Spor 001
Spor 002
00:43
03:56
Spor 003
Spor 004
04:41
04:02
Spor 005
Spor 006
03:43
03:40
Spor 007
Spor 008
04:06
03:52
Lukk red.modus ( ) Side
Verktøy
DSP-funksjon (Digital Signal Processor)
Du kan velge modus for å optimere lyden basert
på dine ønsker.
DSP
Trykk DSP-knappen.
" Velg ' Tilbake
5. Velg ønsket spor og trykk på TOOLS.
6. For å spille av valgt(e) spor velger du Spill av
valgte i menyen Verktøy trykk deretter
ENTER.
Musikk
1/3
Spor 001
Spor 001
00:43
Spor 002
03:56
Spor 003
04:41
+
00:13 / 00:43
Lyd-CD
" Enter
Verktøy
Basisfunksjoner
Lyd-CD | Musikk
' Tilbake
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS USER EQ DSPOFF
• SMART SOUND : Dette vil regulere, og
stabilisere lydnivået slik at drastiske
volumendringer reduseres når du bytter kanal,
eller scene.
• MP3 ENHANCER : Denne funksjonen hjelper
deg å forbedre lydopplevelsen (f.eks. MP3musikk). Du kan oppskalere MP3-filer (24 kHz,
8bit), til CD-kvalitet (44,1 kHz, 16bit)
• POWER BASS : Denne funksjonen stresser
de lave tonene, slik at du får en kraftig
basseffekt.
• USER EQ : Du kan konfigurere equaliserinnstillingene manuelt slik du ønsker.
✎ MERK
 DSP-funksjonen er kun tilgjengelig for stereo
7. For å gå tilbake til Red.modus, trykker du på
STOPP eller RETURN.
8. For å avslutte Red.modus, trykker du på
GUL(C).
✎ MERK
 Du kan opprette spillelister som inneholder opp
til 99 spor på en Lyd-CD (CD-DA).
lydkilder som CDDA, MP3, etc.
V-SOUND(Virtuell lyd)
Gir en realistisk lyd gjennom 2.1-kanals
stereosystemer ved hjelp av virtuelle effekter.
Dette gir brukeren opplevelsen av at de lytter på
et 5.1-kanals lydbilde.
V-SOUND
Trykk V-SOUND (Virtual sound Virtuell lyd).
Hver gang knappen trykkes, endres
utvalget på følgende måte:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
S/W LEVEL (Nivå basselement)
S/W LEVEL
Du kan justere styrken på
basselementet.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 49
49
2011-12-27
2:11:51
Basisfunksjoner
3D-lyd
Bruke TOOLS-knappen (Verktøy)
Du kan spille mye naturlig og livaktig
surroundlyd med fetere lyd. Du kan
justere dybden på lyden med
lydstyrkealternativene.
Under en lysbildefremvisning, kan du
få tilgang til forskjellige funksjoner ved
å trykke TOOLS.
Av  Høy  Medium  Lav.
TOOLS
Verktøy
✎ MERK
Pause lysb.fremvisn
Bildehastighet
:
Normal
Lysbideeffekt
:
Uttoning1
Bakgrunnsmusikk :
Av
Innst. for bakgr.musikk
Zoom
Roter
Bildeinnstilling
Informasjon
 Ikke tilgjengelig i modusene FM eller
W. IPOD.
Vise et bilde
" Enter ' Tilbake
G
Vise bildefiler
1. Koble til en USB minnepinne som inneholder
JPEG-filer eller sett inn en plate som
inneholder JPEG-filer.
2. Bruk ◄► til å velge Mitt innhold, og trykk
deretter ENTER etter at du har brukt ▲▼ til
å velge Bilder.
3. Bruk ▲▼◄► til å velge mappen som
inneholder bildene du ønsker å vise, og trykk
deretter ENTER.
4. Bruk ▲▼◄► til å velge bildet du vil vise, og
trykk deretter ENTER.
✎ MERK
 Du kan ikke forstørre undertekster og PGgrafikk i fullskjermsmodus.
• Pause lysb.fremvisn : Velg dette alternativet
hvis du vil pause lysbildefremvisningen.
• Bildehastighet : Velg for å justere hastigheten
på lysbildevisningen.
• Lysbideeffekt : Velg ønsket effekt i
lysbildeframvisningen.
• Bakgrunnsmusikk : Velg dette alternativet hvis
du vil lytte på musikk under
lysbildefremvisningen.
• Innst. for bakgr.musikk : Velg dette
alternativet hvis du vil angi bakgrunnsmusikk..
• Zoom : Velg dette alternativet hvis du vil
forstørre bildet som vises. (Du kan forstørre
bildet opp til 4-ganger original størrelse)
• Roter : Velg dette alternativet hvis du vil rotere
bildet. (Dette vil rotere bildet med eller mot
klokken).
• Bildeinnstilling : Velg dette alternativet hvis du
vil justere bildekvaliteten.
• Informasjon : Viser bildeinformasjon, inkludert
navn, størrelse o.l..
✎ MERK
 Hvis systemet er koblet til et BD Wise-
kompatibelt TV-apparat hvor BD Wise er slått
på, vil ikke menyen Bildeinnstillinger vises.
 Før du kan aktivere funksjonen for
bakgrunnsmusikk, må bildefilen finnes på det
samme lagringsmediet som musikkfilen. Men
lydkvaliteten kan bli påvirket av størrelsen på
MP3-filen, størrelsen på bildet, og
kodingsmetoden som er benyttet.
 Ved en høy bithastighet på 20 Mbps eller mer
kan det være at videofilene "hakker" under
avspilling.
50
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 50
2011-12-27
2:11:55
04
F
Du kan bruke USB-kontakten til å spille av
multimediafiler (MP3, JPEG, DivX o.l.) som er hentet
fra en ekstern USB-basert lagringsenhet.
1.
Gå til Home-menyen (Hjem).
✎ MERK
 Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte (Ved
å utføre funksjonen "Safely Remove USB" (Sikker
fjerning av USB)) for å forhindre mulige skader på
den USB-baserte lagringsenheten. Trykk MENU
for å gå til Home-menyen (Hjem), trykk GUL(C),
og trykk deretter ENTER.
Basisfunksjoner
Spille av fra en USB-basert lagringsenhet
 Hvis du setter inn en plate mens du spiller av fra
en USB-basert lagringsenhet, vil modus
automatisk bli endret til "BD/DVD".
Mitt innhold
Videoer
Lytte på radio
Bilder
Musikk
Bruke tastene på fjernkontrollen
Funksjon
Min enhet
Internet
Innst.
d WPS(PBC)
2.
I stoppmodus må du koble den USBbaserte lagringsenheten til USB-porten på
forsiden av produktet.
Mitt innhold
Videoer
Tikoblet enhet
Photos
USB
Funksjon
My Devices
Music
Internet
Innst.
" Enter ' Tilbake
Trygg fj. av USB d WPS(PBC)
3.
Trykk ENTER.
4.
Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket video,
musikk eller bilde, og trykk deretter ENTER.
5.
Se side 42-50 for mer informasjon om
avspilling av video og musikk eller visning av
bilder.
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Søk deg fram til ønsket stasjon.
• Forhåndsinnstilling 1 : Du må først legge til
en ønsket frekvens som en forhåndsinnstilling.
Trykk STOPP () for å velge
FORHÅNDSINNSTILLING, trykk deretter
) for å velge en
TUNING/CH (
forhåndslagret stasjon.
• Manuell søking : Trykk STOPP () for å velge
) for
MANUELL trykk deretter TUNING/CH (
å gå opp eller ned på frekvensen.
• Automatisk søking : Trykk STOPP () for å
velge MANUELL trykk deretter og hold inne
) for å søke automatisk
TUNING/CH (
gjennom frekvensen.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 51
51
2011-12-27
2:11:56
Basisfunksjoner
Velge mono/stereo
Om RDS-signaler
Trykk MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen
veksler du mellom STEREO og MONO.
Bruke RDS (Radio Data System) til å
motta FM-stasjoner
• I områder med dårlige mottaksforhold,
kan du velge MONO for å få et bedre
mottak uten forstyrrelser.
RDS gjør det mulig for FM-stasjoner å sende
tilleggssignaler sammen med sine vanlige
programsignaler.
Forhåndslagre stasjoner
Lagre FM-frekvensen 89,10 i minnet.
1. Trykk FUNCTION for å velge FM.
2. Trykk TUNING/CH (
) for å velge <89,10>.
TUNER
3. Trykk TUNER MEMORY.
MEMORY
• NUMMER blinker på skjermen.
C
4. Trykk TUNER MEMORY en gang til.
• Du må trykke TUNER MEMORY før
NUMMER forsvinner fra skjermen.
• NUMMER vil forsvinne fra skjermen, og
stasjonen er lagret i minnet.
5. Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du gjenta
trinn 2 til 4.
• Hvis du vil høre på en forhåndslagret stasjon,
må du trykke TUNING/CH (
) for å velge
kanal.
For eksempel sender stasjonene stasjonsnavnet
sitt sammen med informasjon om type program
de sender, som for eksempel sport eller musikk
etc.
Når man er innstilt på en FM-stasjon som sender
RDS-signaler, lyser RDS-indikatoren i displayet.
Beskrivelse av RDS-funksjonen
• PTY (Programtype): Viser type program som
sendes i øyeblikket
• PS NAME (Stasjonsnavn): Viser navnet på
senderen og består av 8 tegn.
• RT (Radiotekst): Dekoder tekstinformasjon fra
en stasjon (hvis denne sendes) og består av
opptil 64 tegn.
• CT (Klokketid): Dekoder sanntidsklokken fra
FM-frekvensen. Enkelte stasjoner sender ikke
PTY-, RT- eller CT-informasjon. Derfor er det
ikke sikkert at denne informasjonen vises.
• TA (Trafikkmeldinger): TA ON/OFF viser om
trafikkmeldingene er aktiverte.
✎ MERK
 Det er ikke sikkert at RDS fungerer riktig
hvis stasjonen ikke sender RDS-signalene
riktig, eller hvis signalene er svake.
52
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 52
2011-12-27
2:12:01
04
For å søke etter program basert på PTY-
Du kan se RDS-signalene stasjonen sender i
displayet.
koder
Trykk RDS DISPLAY mens du lytter til
en FM-stasjon.
RDS DISPLAY
1
• Hver gang du trykker knappen, skifter
displayet for å vise følgende
informasjon : PS NAME RT CT Frekvens
PS (Stasjon)
RT
(Radiotekst):
Mens du søker etter en kanal, vil
<PS NAME> bli vist på skjermen,
deretter vises navnet på
radiostasjonen. <NO PS> vises
hvis stasjonen ikke sender noe
signal.
Mens du søker etter en kanal, vil
<RT> bli vist på skjermen,
deretter vises tekstmeldingen
som radiostasjonen sender ut.
<NO RT> vises hvis stasjonen
ikke sender noe signal.
Frekvens
Stasjonens frekvens (ikke RDSsignal)
Om tegnene som vises i displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, benyttes
følgende tegn.
• Skjermen kan ikke skille mellom store og små
bokstaver, og viser alltid store bokstaver.
• Skjermen kan ikke vise bokstaver med
aksenter, <A> kan derfor betyr <A-er> som
<À, Â, Ä, Á, Å og Ã>.
Før du starter!
• PTY-søk er kun tilgjengelig for forhåndsinnstilte
stasjoner.
• For å stoppe søk i løpet av prosessen, trykker
du STOPP () under søket.
• Det er en tidsgrense når man foretar følgende
trinn.
Hvis innstillingen avbrytes før den er fullført,
starter du fra trinn 1 igjen.
• Når du trykker knappene på den primære
fjernkontrollen, må du forsikre deg om at du har
valgt FM-stasjon fra den primære
fjernkontrollen.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
Basisfunksjoner
Vise RDS-signalene
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Trykk PTY SEARCH mens du lytter til en
FM-stasjon.
2. Trykk PTY- eller PTY+ til ønsket PTY-kode
vises i displayet.
• Skjermen gir deg PTY-kodene beskrevet til
høyre.
3. Trykk PTY SEARCH på nytt mens PTYkoden som er valgt i forrige trinn vises.
• Senterenheten søker 15 forhåndsinnstilte
stasjoner, stopper når den finner den du
har valgt, og stiller seg inn på denne
stasjonen.
PTY (Programtype)-indikering og PTY
SEARCH-funksjon (PTY-SØK)
En av fordelene med RDS-tjenesten, er at du
kan finne et spesielt program på de
forhåndsinnstilte kanalene ved å spesifisere
riktig PTY-kode.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 53
53
2011-12-27
2:12:02
Basisfunksjoner
Koble til iPod/iPhone ved hjelp av en USB-kabel
Hvis anlegget er koblet til en iPod/iPhone, kan du
spille av musikk fra denne iPod/iPhone ved hjelp
av anlegget.
MI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5V 500mA
1. Koble til iPod/iPhone ved å koble inn USBkabelen i USB-porten på fronten.
• iPod-en din slås automatisk på.
• "iPod" vises på TV-skjermen.
2. Trykk ENTER.
3. Velg musikkfilen du vil spille av.
- Du kan bruke fjernkontrollen eller knappene
på produktet til enkle avspillingsfunksjoner
som SPILL AV, PAUSE, STOPP, # /$
og  /.(Se side 15.)
✎ MERK
 Hvis du ønsker å gå tilbake til iPod-menyene
mens iPod-spilleren er koblet til ved hjelp av en
USB-kabel, må du trykke FUNCTION på
fjernkontrollen eller trykke på anleggets
frontpanel og deretter velge R. IPOD.
FUNCTION-modus veksler som følger:
BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD
FM
54
Bruke iPod/iPhone med trådløs dokk for
iPod/iPhone (selges separat)
Du kan oppleve en bedre kvalitet på musikken fra
høyttalerne hvis du sender signalet fra din iPod/iPhone
ved hjelp av en trådløs sender.
For å koble til hovedenheten når produktet
brukes første gang, må du angi koblings-ID
manuelt. (se side 56)
Når hovedenheten er stilt inn første gang, kobles
den automatisk til den trådløse senderen når den
slås på.
Slå på hovedenheten og koble din iPod/iPhone til
den trådløse senderen.
Bruk
på produktet til å velge modusen
"W. IPOD".
FUNCTION-modus på hovedenheten veksler
som følger: BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM (se side 13)
Hvordan lade den trådløse senderen
STA
ND
BY
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
CH
AR
GE
1. Koble den trådløse senderen til ladestativet.
2. Koble strømledningen på strømadapteren til
en stikkontakt.
• Ladeindikatoren lyser, og ladingen starter.
Når batteriet er helt oppladet, vil
ladeindikatoren lyse grønt.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 54
2011-12-27
2:12:03
04
Skjerm
Funksjon
GRØNN
LYSDIODE PÅ
TILKOBLET STRØM/
LADING FULLFØRT
RØD LYSDIODE
PÅ
LADER.
✎ MERK
 Lysdioden indikerer ladestatusen til det
innebygde batteriet i den trådløse iPodsenderen. Kontroller ladestatusen til iPod/
iPhone ved å kontrollere ladestatusen til
batteriet.
! FORSIKTIG
 Den kobler til den trådløse dokken når
SWA-5000 benyttes.
 Kun Samsung trådløse sendere som er
kompatible med anlegget kan lades opp.
iPod/iPhone-modeller som kan brukes
med dette produktet
 iPod touch (3. generasjon)
 iPod touch (2. generasjon)
 iPod touch (1. generasjon)
 iPod classic
 iPod med video
 iPod med dokkstøpsel
 iPod med klikkhjul





iPod nano (5. generasjon)
iPod nano (4. generasjon)
iPod nano (3. generasjonation)
iPod nano (2. generasjon)
iPod nano (1. generasjon)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
✎ MERK
 "Made for iPod"
betyr at et
elektronisk utstyr er
konstruert til å koble
spesifikt til iPod og er sertifisert av
produsenten til å tilfredsstille
ytelsesstandardene til Apple.
 "Made for iPhone" betyr at et elektronisk
utstyr er konstruert til å koble spesifikt til
iPhone og er sertifisert av produsenten til å
tilfredsstille ytelsesstandardene til Apple.
 Apple er ikke ansvarlig for funksjonen til
denne enheten eller at den er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsstandarder.
 Det er ikke sikkert at volumkontrollen kan
brukes som normalt med iPod- og iPhonemodeller som ikke er angitt over. Hvis du
opplever problemer med noen av modellene
over, vennligst oppdater programvaren på
iPod/iPhone til siste versjon.
 Avhengig av programvareversjonen i iPod,
kan det oppstå problemer. Dette er ikke et
tegn på feil ved hjemmekinoanlegget.
 Avhengig av programvareversjonen eller
iPod-typen, kan betjeningen variere. Installer
nyeste iPod-programvare.(anbefalt)
 Avspilling av programinnhold via produktet
garanteres ikke. Vi anbefaler at du spiller av
nedlastet innhold på iPod.
 Hvis du har problemer med å bruke iPod,
kan du gå til www.apple.com/support/ipod
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 55
Basisfunksjoner
Driftsstatus til ladestativets lysdiode
55
2011-12-27
2:12:05
Basisfunksjoner
Koble den trådløse senderen til
hovedenheten
Driftsstatus til den trådløse senderens
lysdiode
1. Slå av hjemmekinoanlegget.
2. Trykk 4, 7, 6, 3-knappene på fjernkontrollen i
rekkefølge.
• Strømindikatoren blinker én gang.
LIN
K
3. Koble din iPod/iPhone til den trådløse
senderen.
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
Funksjon
LIN
Skjerm
K
STA
ND
BY
CH
AR
LINK (blå
lysdiode)
STANDBY (rød
lysdiode)
Paring vellykket
STANDBY
Behandler iPod/
iPhone
LOW BATTERY
(Lavt batterinivå)
Parer
Paring feilet
GE
4. Slå på din iPod/iPhone. Trykk "ID SET" på
baksiden av den trådløse senderen ned i 5
sekunder. Koblingslampen på den trådløse
senderen blinker raskt.
5. Slå på produktet.
• For å lytte til musikk fra en iPod/iPhone via
produktet, må du trykke for å velge
modusen "W. IPOD".
• Etter at du har valgt "W.IPOD"-modus, skrur
du ned volumet på produktet for å unngå
hørselsskader.
• Du kan styre lydstyrken fra iPod/iPhone med
et lydhjul eller lydstolpe.
• Når iPod/iPhone stoppes, eller går inn i
strømsparemodus, blir den trådløse
senderen satt i dvalemodus.
Når din iPod/iPhone settes i Dyp
dvalemodus, blir den trådløse senderen slått
av.
LYSDIODE
PÅ
LYSDIODE
BLINK (langt
blink)
LYSDIODE
BLINK (kort
blink)
!
FORSIKTIG
 Hvis du bruker hovedenheten i nærheten av en
trådløs enhet, som f.eks. en bærbar
datamaskin, et tilgangspunkt eller WiFi, kan
dette resultere i ustabilitet.
 Overføringsavstanden fra produktet til den
trådløse senderen er omlag 5 meter, men kan
variere avhengig av omgivelsene de brukes i.
 Lydsignalet kan svekkes eller også bli helt
borte hvis det er hindringer som f.eks. en vegg
eller skillevegg mellom produktet og den
trådløse senderen. Signalet kan også svekkes
eller også bli helt borte hvis du flytter den
trådløse senderen rundt omkring.
56
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 56
2011-12-27
2:12:05
05
Nettverkstjenester
Les følgende instruksjoner før du benytter
noen av nettverkstjenestene.
1. Koble produktet til nettverket.
(Se side 23-24)
2. Konfigurere nettverksinnstillingene.
(Se side 34~37)
Nettverkstjenester
Du kan benytte deg av forskjellige
internettjenester, som Smart Hub eller BD-LIVE
ved å koble produktet til nettverket ditt.
3. Smart Hub-skjermen vises.
✎ MERK
 Enkelte applikasjoner er kun tilgjengelig i
enkelte land.
4. Skjermen med lisensavtalen vises.
Hvis du godtar avtalen må du bruke ◄► til å
velge Godkjenne. Deretter må du trykke
ENTER.
✎ MERK
 Det kan ta et par sekunder før skjermene vises.
Bruke Smart Hub
Ved hjelp av Smart Hub kan du streame filmer,
video og musikk fra internett, bruke forskjellige
gratis og kostnadsbelagte applikasjoner og se
disse på TV-apparatet ditt. Innholdet i disse
applikasjonene inkluderer nyheter, sport,
værmeldinger, aksjekurser, kart, bilder og spill.
5. Skjermen for oppdateringen av tjenestene
vises og det installeres et antall tjenester og
applikasjoner. Når dette er ferdig lukkes denne
skjermen. Applikasjonene og tjenestene som
lastes ned vises på Smart Hub-skjermen. Dette
kan ta noe tid.
✎ MERK
Du kan også starte denne funskjonen
ved å trykke SMART HUB på
fjernkontrollen.
 Det er mulig at Smart Hub kan lukke seg
midlertidig under installeringsprosessen.
 Et antall skjermbilder kan dukke opp etter
Starte Smart Hub for første gang
Når du skal starte Smart Hub første gang må du
gjøre følgende :
installeringene. Du kan trykke ENTER til å
lukke disse, eller la de lukke seg på egen hånd.
6. Når du skal starte en applikasjon må du
bruke ▲▼◄► til å utheve et widget og
deretter må du trykke ENTER.
1. Gå til Home-menyen (Hjem).
Mitt innhold
Videoer
Bilder
Musikk
Funksjon
Min enhet
Internet
Innst.
Trygg fj. av USB d WPS(PBC)
2. Bruk ◄► til å velge Internet, og trykk
deretter ENTER.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 57
57
2011-12-27
2:12:09
Nettverkstjenester
En oversikt over Smart Hub
1
2
3
4
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
7
Mine applikasjoner : Viser ditt personlige
applikasjonsgalleri, hvor du kan legge til, redigere
eller slette innhold.
5
Search
Your Video
Navigeringshjelp : Viser knappene på
fjernkontrollen som du kan bruke til å navigere
på Smart Hub.
• RØD (A) : For innlogging på Smart Hub.
• GRØNN (B) : For å sortere applikasjonene.
• GUL (C) : For å redigere applikasjonene.
• BLÅ (D) : For å endre innstillingene til Smart
Hub.
Contents 3
Contents 4
Anbefalt
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Pålogging b Sorter etter Red.modus d Innst.
7
6
1
Kommersielt : Viser Smart Hub-veiledningen,
en introduksjon til spilleren samt introduserer
nye applikasjoner.
2
Your Video : Kommer med videoanbefalinger
basert på dine preferanser.
• Lar deg se på filmanbefalinger basert på
dine tidligere preferanser.
• Lar deg velge en film, vise en liste over
VOD-tilbydere (Video On Demand) som har
filmen slik at du kan velge en du vil streame
den fra. (Streaming er ikke tilgjengelig i alle
områder).
• Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du
kan bruke Dine videoer må du gå til www.
samsung.com.
• Denne funksjonen er begrenset til enkelte
regioner.
3
Search : Gir en integrert søkefunksjon slik at du
kan søke igjennom dine videotilbydere og alle
tilkoblede AllShare-enheter.
• Tilgjengelig når du bruker Smart Hub (Med
unntak av når du spiller av en Blu-ray-plate).
• Du får enklest tilgang til søkefunksjonen ved
å trykke SEARCH på fjernkontrollen.
• Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan
du kan bruke søkefunksjonen må du gå til
www.samsung.com.
4
Samsung Apps : Du kan laste ned forskjellige
gratis eller kostnadsberettige applikasjoner.
5
Anbefalt : Viser anbefalt innhold som
administreres av Samsung.
58
✎ MERK
 Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for forsinkelser eller forstyrrelser på
Smart Hub-tjenesten som er forårsaket av
tjenestetilbyderen.
 Tjenesten Smart Hub laster ned og behandler
data via internett slik at du kan nyte det
internett-baserte innholdet på TV-skjermen din.
Hvis internett-tilkoblingen din er ustabil, kan
det hende at tjenesten blir forsinket eller
hindret.
I tillegg kan det hende at produktet slår seg av
automatisk som følge av betingelsene på
internett.
Hvis dette er tilfellet, må du kontrollere
internett-tilkoblingen og prøve på nytt.
 Tjenestene kan være tilgjengelig på engelsk
som eneste språk, og hvilket innhold som er
tilgjengelig kan variere fra område til område.
 Hvis du vil ha mer informasjon om en Smart
Hub-tjeneste, må du gå til nettsiden til
tjenestetilbyderen.
 Tjenesten som tilbys kan bli endret av
tjenestetilbyderen i Smart Hub uten varsel.
 Innholdet i Smart Hub-tjenesten kan variere
avhengig av produktets fastvareversjon.
 Kostnadsbelagt DivX-innhold med
kopieringsbeskyttelse kan bare spilles av via en
HDMI-kabel.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 58
2011-12-27
2:12:11
05
Opprette en konto
Ved hjelp av fjernkontrollen kan du bruke det
skjermbaserte tastaturet til å taste inn bokstaver,
tall og symboler.
Hvis du vil opprette din egen, eksklusive
konfigurering av Smart Hub, må du opprette din
egen Smart TV-konto.
1
2
3
1
2
3
.,–
abc
def
Hvis du vil opprette en konto må du gjøre
følgende:
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
1.
0
Skift
T9
Slett
ab
Ab
AB
1
Nettverkstjenester
Bruke tastaturet
Trykk RØD (A) på fjernkontrollen.
Innloggingsskjermen vises.
6
Search
Samsung Apps
Your Video
Contents 1

Contents 2
Contents 3
Contents 4
Pålogging
Recommended
b Inndatametode / Språk: English
Smart TV-ID
Passord
Contents 1
xxxxxxxx
Trykk på [Enter]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Trykk
på [Enter]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Husk Smart Hub-ID og -passord.
4
5
1
Det gjeldende tastaturet.
Brukes til å taste bokstaver, nummer og symboler.
2
Trykk FULL SCREEN på fjernkontrollen hvis du vil
bytte inntastingsmodus.
: ab, Ab, AB, tall eller ikoner.
3
Viser gjeldende inntastingsmodus.
4
Trykk GRØNN (B) på fjernkontrollen hvis du vil bytte
inntastingsmetode. (T9 eller ABC)
5
Trykk TOOLS på fjernkontrollen for å bytte språk.
6
Trykk REPEAT på fjernkontrollen hvis du vil slette et
tegn.
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Pålogging
xxxxxxxx
Opprett konto
Contents 4
Avbryt
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Glemt passord
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Pålogging b Sorter etter Red.modus d Innst.
2.
Bruk ▲▼◄► til å velge Opprett konto, og
trykk deretter ENTER.
3.
På neste skjermbilde må du velge Smart
TV-ID, før du trykker ENTER.
En inntastingsskjerm og et tastatur vises.
4.
Bruk tastaturet til å taste inn e-postadressen
din. Dette vil fungere som din bruker-ID.
✎ MERK
 Tastaturet fungerer på samme måte som
talltastaturet på en mobiltelefon.
Taste inn tekst, tall og symboler
Hvis du vil taste inn tekst må du trykke den
talltasten på fjernkontrollen som tilsvarer
bokstaven du vil taste inn. Trykk raskt på
knappen hvis du vil taste inn en bokstav som ikke
er den første som er listet opp for den knappen
på skjermtastaturet. Hvis du for eksempel ønsker
å taste b, må du trykke to ganger på
fjernkontrollen raskt etter hverandre. Hvis du vil
taste inn den første bokstaven som er listet opp
på en knapp er det bare å trykke, slippe og
vente.
Du kan bevege deg rundt i teksten ved hjelp av
piltastene. Hvis du vil slette tekst må du flytte
pekeren til høyre for tegnet du vil slette og
deretter trykke REPEAT. Hvis du vil bytte mellom
store og små bokstaver, eller taste inn tall eller
symboler, må du trykke FULL SCREEN.
Contents 1
5.
Når du er ferdig må du trykke ENTER, velge
OK og deretter trykke ENTER på nytt.
Skjermen Opprett konto vises på nytt.
6.
Velg Passord, og trykk deretter ENTER.
Passordskjermen og et tastatur vises.
7.
Bruk tastaturet til å taste inn et passord.
Passordet kan være en kombinasjon av
bokstaver, tall og symboler.
✎ MERK
 Trykk RØD (A) på fjernkontrollen hvis du vil
skjule eller vise passordet mens du taster det
inn.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 59
59
2011-12-27
2:12:12
Nettverkstjenester
8.
Når du er ferdig må du trykke ENTER, velge
OK og deretter trykke ENTER på nytt.
Innloggingsskjermen vises på nytt.
2.
Velg nedtrekkspilen ved siden av Smart
TV-ID feltet og trykk deretter ENTER.
9.
Velg Bekreft passord, og deretter trykke
ENTER. Bekreftelsesvinduet vises.
3.
Velg din ID fra listen som vises og trykk
deretter ENTER. Innloggingsskjermen vises
på nytt.
10. Gjenta trinn 7 og 8.
4.
11. Når innloggingsskjermen vises igjen må du
velge Opprett konto og deretter trykke
ENTER. Bekreftelsesvinduet vises.
Velg Passord, og trykk deretter ENTER.
Passordskjermen og et tastatur vises.
5.
Bruk tastaturet og fjernkontrollen til å taste
inn passordet ditt. Når du er ferdig må du
trykke ENTER, velge OK og deretter trykke
ENTER på nytt.
12. Velg OK og trykk deretter ENTER. Skjermen
Fortsett til registering av tjeneste vises.
13. Velg Registrer deg, og trykk deretter
ENTER.
✎ MERK
 Hvis du vil at Smart Hub skal taste inn
passordet ditt automatisi, må du velge at
enheten skal huske brukernavn og passord til
tjenesten etter at du har tastet inn passordet.
Deretter må du trykke ENTER. En hake vises.
Smart Hub vil nå taste inn passordet ditt
automatisk når du velger eller taste inn din
bruker-ID.
14. Vinduet Registrer tjenestekonto vises.
• Hvis du har eksisterende kontoer hos noen
av de opplistede tilbyderne kan du samkjøre
brukernavnet og passordet til denne kontoen
med din Smart TV-konto. Registreringen gjør
det enklere å gå inn på tilbydernes nettsider.
Hvis du vil ha instruksjoner om registrering
kan du gå til trinn 2 i Kontoadministrasjon på
innstillingsmenyen.
• Hvis du ikke har noen eksisterende kontoer
hos noen av tilbyderne, eller ikke ønske rå
registrere kontoer på dette tidspunktet må
du velge Registr. senere og deretter trykke
ENTER. Du kan også la vinduet lukke seg
selv i løpet av omtrent et minutt.
✎ MERK
 Du må bruke en e-postadresse som bruker-ID.
 Du kan registrere opp til 10 brukerkontoer.
 Du trenger ingen konto for å bruke Smart Hub.
Innlogging
Når du skal logge deg inn på din Smart TV-konto
må du gjøre følgende:
1.
Med hovedskjermen til Smart Hub på TVskjermen din må du trykke RØD (A) på
fjernkontrollen. Innloggingsskjermen vises.
Innstillingsmenyen - BLÅ (D)
Skjermen med innstillingsmenyen gir deg tilgang
til kontoadministrasjon, tilbakestilling av konto og
kontoegenskaper.
Hvis du vil gå inn på innstillingsmenyen og
deretter velge et av menypunktene må du gjøre
følgende:
1.
Trykk BLÅ (D) på fjernkontrollen.
2.
Bruk ▲▼ til å velge ønsket menyelement og
trykk deretter ENTER.
Funksjonene på innstillingsmenyen er beskrevet
nedenfor.
✎ MERK
 Serviceadministratorpunktene som er listet
opp på innstillingsmenyen er ikke tilgjengelig
for Blu-ray-spillere.
Kontoadministrasjon
Menyen Kontoadministrasjon inneholder
funksjoner som lar deg registrere kontoene dine
hos tjenestetilbyderne, endre et Smart Hubpassord og slette eller deaktivere din Smart TVkonto.
60
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 60
2011-12-27
2:12:14
05
3.
Hvis du har eksisterende kontoer hos noen av de
tilbyderne som er listet opp av funksjonen
Registrer tjenestekonto, så kan du samkjøre
brukernavnet og passordet til denne kontoen
med din Smart TV-konto. Hvis du samkjører
kontoen vil du kunne logge deg på via Smart Hub
på en enkel måte uten at du må taste inn
brukernavn og passord til hver enkelt konto.
På den neste skjermen må du taste inn det
nye passordet på den første linjen. Deretter
må du taste det inn på den andre linjen for å
bekrefte det.
4.
Meldingen om vellykket bytte av passord
byttet vises. Trykk ENTER eller vent til
skjermen lukkes automatisk etter omtrent 5
sekunder.
Hvis du vil bruke funksjonen Registrere
tjenestekonto må du gjøre følgende:
1.
På menyen Innstillinger må du velge Registrer
servicekonto og deretter trykke ENTER.
Vinduet Registrer tjenestekonto vises.
2.
Bruk ▲▼ til å velge en tjenestetilbyder som
du vil koble til dinSmart TV-konto, og trykk
deretter ENTER.
✎ MERK
 Hvis du har en Samsung-konto og ønsker å
bruke Samsung Apps-funksjonen i Smart Hub,
må du registrere Samsung Apps-kontoen din
her. Se side 64 for mer informasjon.
3.
✎
Bruk fjernkontrollen og skjermtastaturet til å
taste inn ID og brukernavn. Når du er ferdig
må du trykke ENTER.
MERK
 Dette er bruker-ID og passordet som du
normalt bruker til å få tilgang til kontoen på
denne siden.
4.
Hvis du har tastet inn korrekt brukernavn og
passord vil meldingen Registrering vellykket
vises.
5.
Hvis du trykket ENTER må du gå igjennom
trinn 2 til 4 igjen slik at du kan tilordne en ny
tjenestetilbyder.
6.
Når du er ferdig må du trykke RETURN.
Endre passord
Fjern fra TV-kontoliste
Funksjonen Fjern fra TV-kontolisten lar deg
avbryte alle de registrerte tjenestekontoene som
er registrert på skjermen Registrer tjenestekonto.
Deaktivere konto
Funksjonen Deaktiver konto lar deg deaktivere
din Smart TV-konto, og vil slette den og alle
kontoinnstillinger helt og holdent fra Smart Hub.
Serviceadministrator
Denne menyen for innstilling av tjenesten for den
spesifikke applikasjonen. (Applikasjonsrelatert er
f.eks. AP New, Ticker osv.)
✎ MERK
 Denne funksjonen fungerer kun når den
spesifikke applikasjonen er installert.
Tilbakestill
Tilbakestillingsfunksjonen initialiserer alle
nedlastede applikasjoner, sletter alle
brukerkontoer og innstillinger fra produktet samt
tilbakestiller alle Smart Hub-innstillinger til
fabrikkoppsettet. Deretter vil Smart Hub bli startet
opp igjen som om det var første gang. Kontoen
din derimot vil fortsatt være på Smart Hubserveren. Hvis du vil logge deg inn på kontoen
må du taste inn ID og passord på skjermen
Opprett konto.
Hvis du vil bruke tilbakestillingsfunksjonen må du
gjøre følgende:
Funksjonen Endre passord lar deg endre
passordet til Smart Hub. Hvis du vil endre
passordet må du gjøre følgende:
1.
På menyen Kontoadministrasjon må du
velge Tilbakestill og deretter trykke ENTER.
Tilbakestillingsskjermen vises.
1.
Velg Endre passord og trykk deretter
ENTER.
2.
2.
Tast inn det gjeldende passordet. Den neste
skjermen vises.
Tast inn sikkerhetspassordet. Dette er
passordet du tastet inn hvis du anga en BDeller DVD-foreldrestyring (Se side 39). Hvis
du ikke har gjort dette er det 0000.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 61
Nettverkstjenester
Registrere tjenestekonto
61
2011-12-27
2:12:15
Nettverkstjenester
3.
4.
Etter et par minutter vil Smart Hub starte på
nytt automatisk. Skjermen kan bli blank før
Smart Hub vises igjen. Etter et par minutter
vil reinitialiseringsprosessen starte.
For å fullføre reinitialiseringsprosessen må du
gå til trinn 4 under Starte Smart Hub for
første gang. (Se side 57)
✎ MERK
 Hvis du glemmer passordet, kan du holde inne
STOPP ( ) i fronten av produktet i mer enn 5
sekunder (uten plate i spilleren).
Funksjonene på menylinjen til redigeringsmodus
er beskrevet nedenfor.
✎ MERK
 Det er mulig at enkelte menypunkter ikke vises
på skjermen. Hvis du ønsker å se disse
punktene må du bruke ◄► til å gå til kanten
av skjermen, og deretter trykke en gang til for å
hente fram de skjulte elementene.
 Du kan lukke menylinjen ved å utheve X
nederst på høyre siden og deretter trykke
ENTER.
Egenskaper
Flytt
Menyen Egenskaper lister opp tre funksjoner som
viser informasjon om Smart Hub:
Funksjonen Flytt lar deg endre plasseringen av en
applikasjon. Hvis du vil bruke funksjonen Flytt må
du gjøre følgende:
Mer
Lister opp informasjon om Smart Hub, inkludert
versjonsnummer, antallet tjenester som er
installert, minnebruk og en unik produkt-ID.
Lisensavtale
1.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2.
Velg en applikasjon og trykk deretter ENTER.
En hake vises over applikasjonen.
3.
Bruk ▲▼◄► til å velge Flytt, og trykk
deretter ENTER. Et posisjonsikon vises over
applikasjonen.
4.
Bruk ▲▼◄► til å flytte dette ikonet. Trykk
ENTER når ikonet er på det stedet du vil
plassere widgeten. Applikasjonen flyttes til
den nye plasseringen.
Viser lisensavtalen
Menyen Redigeringsmodus - GUL (C)
Funksjonene på menyen Redigeringsmodus lar
deg manipulere applikasjonen i seksjonen Mine
applikasjoner på Smart Hub-skjermen. Ved hjelp
av disse funksjonene kan du låse opp og låse
tilgangen til enkelte applikasjoner, ny mappe og
flytte applikasjonene til disse, endre navnet på
mappene, slette applikasjoner og endre
plasseringen av applikasjonene på skjermen.
Hvis du vil gå inn på menyen Redigeringsmodus
og deretter velge et av menypunktene må du
gjøre følgende:
1.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen. Menylinjen
til Redigeringsmodus vises i bunnen av
skjermen.
2.
Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket
menyelement og trykk deretter ENTER.
62
Ny mappe
Funksjonen Ny mappe lar deg opprette nye
mapper og gi disse navn. Når du har opprettet en
mappe så kan du flytte applikasjonen til den. Hvis
du vil bruke funksjonen Ny mappe må du gjøre
følgende:
1.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2.
Bruk ▲▼◄► til å flytte pekeren til Ny
mappe og trykk deretter ENTER. Vinduet Ny
mappe vises sammen med et tastatur.
3.
Bruk tastaturet til å angi et navn til den nye
mappen og trykk deretter ENTER.
Skjermen Ny mappe vises og den nye
mappen vises på Smart Hub-skjermen.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 62
2011-12-27
2:12:15
05
Endre navn på mappe
Funksjonen Flytt til mappe lar deg flytte en
applikasjon til en mappe. Hvis du vil bruke
funksjonen Flytt til mappe må du gjøre følgende:
Funksjonen Endre navn på mappe lar deg endre
navnet på mappene. Hvis du vil bruke funksjonen
Endre navn på mappe må du gjøre følgende:
1.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
1.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2.
Velg en applikasjon og trykk deretter
ENTER.
2.
Bruk ▲▼◄► til å velge en Lås, og trykk
deretter ENTER.
3.
Bruk ▲▼◄► til å flytte pekeren til Flytt til
mappe og trykk deretter ENTER. Vinduet
Flytt til mappe vises.
3.
4.
Bruk ▲▼◄► til å velge en Lås, og trykk
deretter ENTER. Meldingen Flyttet til mappe
vises før den lukkes igjen. Applikasjonen har
blitt flyttet til mappen.
Bruk ▲▼◄► til å flytte pekeren til Endre
navn på mappe og trykk deretter ENTER.
Vinduet Endre navn på mappe vises
sammen med et tastatur.
4.
Bruk tastaturet til å angi et navn og trykk
deretter ENTER. Vinduet lukkes og det nye
navnet vises under mappen.
Bruke en applikasjon fra en mappe
Lås
1.
Lukk menyen Redigeringsmodus.
2.
På Mine applikasjoner må du bruke
▲▼◄► til å velge en mappe. Deretter må
du trykke ENTER. Mappen åpnes.
Låsefunksjonen lar deg låse noen av
applikasjonene i Mine applikasjoner slik at de ikke
kan åpnes uten at pinkoden for foreldrestyring blir
tastet inn.
3.
Velg en applikasjon og trykk deretter
ENTER. Applikasjonens applikasjon eller
tjeneste starter.
Redigere enheter i en mappe
Hvis du vil bruke låsefunksjonen må du gjøre
følgende:
1.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2.
Bruk ▲▼◄► til å velge en applikasjon og
trykk deretter ENTER. Hvis applikasjonen
kan låses blir menypunktet på låsemenyen
aktivert.
3.
Bruk ▲▼◄► til å velge Lock (Lås), og trykk
deretter ENTER. Sikkerhetsvinduet vises.
4.
Tast inn foreldrestyringskoden (Se side 39).
Hvis du ikke har tastet inn noen
foreldrestyringskode må du taste inn 0000.
5.
Trykk ENTER. Vinduet Lås tjeneste vises og
bekrefter låsingen før det lukkes. Et
låsesymbol vises ved siden av applikasjonen.
Velg en mappe og trykk deretter ENTER.
Mappen åpnes.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
Redigeringsknappen vises i bunnen av skjermen.
Disse knappene fungere på samme måte som i
menyen Redigeringsmodus på hovedskjermen.
Hvis du for eksempel ønsker å flytte en
applikasjon tilbake til hovedskjermen:
1.
Velg applikasjonen.
2.
Velg en Flyy til mappe og trykk deretter
ENTER. Vinduet Flytt til mappe vises.
3.
Velg Mine applikasjoner og trykk deretter
ENTER. Vinduet Flytt til mappe lukkes og
applikasjonen blir flyttet til skjermen Mine
applikasjoner.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 63
Nettverkstjenester
Flytt til mappe
63
2011-12-27
2:12:15
Nettverkstjenester
Låse opp
1.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2.
Bruk ▲▼◄► til å velge en låst applikasjon
og trykk deretter ENTER.
3.
Bruk ▲▼◄► til å velge Lås, og trykk
deretter ENTER. Sikkerhetsvinduet vises.
4.
Tast inn foreldrestyringskoden (Se side 39).
Hvis du ikke har tastet inn noen
foreldrestyringskode må du taste inn 0000.
5.
Trykk ENTER. Vinduet Tjeneste låst opp
vises og bekrefter opplåsingen før det
lukkes.
Samsung Apps
Samsung Apps lar deg laste ned
kostandsberettigede og gratis applikasjoner og
tjenester til din Blu-ray-spiller, og se på disse på
TV-apparatet ditt.
Disse applikasjonene og tjenestene inkluderer
videoer, musikk, spill, nyheter, sport osv.
Applikasjonene til nye applikasjoner vises på Mine
applikasjoner.
Flere applikasjoner og tjenester blir lagt til med
jevne mellomrom.
Betalte applikasjoner
Slett
Slettefunksjonen lar deg slette applikasjonen fra
Mine applikasjoner. Hvis du vil bruke
slettefunksjonen må du gjøre følgende:
1.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2.
Bruk ▲▼◄► til å velge en applikasjon og
trykk deretter ENTER.
3.
Bruk ▲▼◄► til å velge Slett, og trykk
deretter ENTER. Meldingen "Vil du slette
valgt(e) element(er)?" vises.
4.
Velg Ja og trykk deretter ENTER.
Applikasjonen blir slettet.
Menyen Sorter etter - GRØNN (B)
Funksjonene på sorteringsmenyen lar deg sortere
applikasjonen på Mine applikasjoner etter
standard, navn, dato, frekvens, kategori,
brukerdefinert. Hvis du manuelt endrer
plasseringen til en applikasjon vil
sorteringsmenyen automatisk utheve
Brukerdefinert når du starter den.
Hvis du vil laste ned applikasjoner som
innbefatter en kostnad må du opprette en
Samsung-konto og registrere et kredittkort på
denne kontoen.
Hvis du vil opprette en Samsung-konto må du gå
til www.samsung.com:
✎ MERK
 Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.
Bruke skjermen Samsung Apps
Hvis du vil ha tilgang til Samsung Apps må du
bruke ▲▼◄► til å navigere deg fram til
Samsung Apps-området på hovedskjermen til
Smart Hub. Deretter må du trykke ENTER.
Samsung Apps-skjermen vises.
✎ MERK
 Hvis dette er første gangen du er inne på
denne skjermen vil du se et vindu med
lisensavtalen. Velg Godta og trykk deretter
ENTER.
Hvis du vil sortere widgeten på Mine
applikasjoner må du gjøre følgende:
1.
Trykk GRØNN (B) på fjernkontrollen.
2.
Bruke ◄► til å velge en sorteringsmetode
og deretter trykke ENTER. Smart Hub
sorterer applikasjonene i henhold til den
metoden du har valgt.
64
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 64
2011-12-27
2:12:15
05
Samsung Apps etter kategori
Hvis du vil bruke Samsung Apps-skjermen må du
gjøre følgende:
Følgende kategorier er tilgjengelige:
1.
Bruke ◄► til å flytte deg til kategorilisten på
venstre side.
2.
Bruk ▲▼ til å utheve en kategori. I løpet av
et par sekunder vil Samsung Apps-skjermen
vise applikasjonene i denne kategorien.
Sorteringskategorier vises langs toppen av
skjermen.
3.
Bruk ► til å flytte deg til en av de viste
applikasjonene eller tjenestene.
4.
Bruk ▲▼◄► til å velge en applikasjon eller
en tjeneste og trykk deretter ENTER.
Skjermen med detaljene til applikasjonen
eller tjenesten vises.
5.
Velg Last ned nå og trykk deretter ENTER.
Hvis applikasjonen eller tjenesten er gratis vil
den lastes ned og starte. Hvis ikke, og den
innebærer en avgift, må du følge
instruksjonene på skjermen for å fullføre
nedlastingen.
✎ MERK
 Noen av applikasjonene er gratis, men krever
at du registrerer deg hos tilbyderen, eller så
krever de en kostnadsbelagt konto for at de
skal kunne brukes.
 Applikasjonene for applikasjoner og tjenester
som du har lastet ned fra Samsung Apps viser
på Mine applikasjoner.
Sorteringskategorier
Du kan bruke sorteringskategoriene på toppen av
skjermen ved å bruke ▲▼◄►. Hver kategori
viser tjenestene eller applikasjonene i den
kategorien du velger, sortert etter kriteriene du
velger (Anbefalt, mest nedlastet, nyeste, navn).
Du kan også bruke BLÅ (D) på fjernkontrollen til å
få tilgang til sorteringskategoriene. Hver gang du
trykker BLÅ (D) vil du veksle fra en
sorteringskategori til den neste.
• Hva er nytt : Viser de siste registrerte
applikasjonene.
• Video : Viser forskjellige videomedia som filmer,
TV-show og korte videosnutter.
• Spill : Viser forskjellige spill, som sudoku og sjakk.
• Sport : Viser forskjellige sportsrelaterte
medietjenester, som kampinformasjon, bilder og
korte videosnutter.
• Livsstil : Inkluderer forskjellige medietjenester
som musikk, personlige bildebehandlingsverktøy
og sosiale nettverkstjenester som Facebook og
Twitter.
• Informasjon : Inkluderer forskjellige
informasjonstjenester som nyheter,
aksjeinformasjon og vær.
• Annet : Inkluderer andre forskjellige tjenester.
Min konto
Min konto gir deg tilgang til dine Samsung Appsordrer og nedlastingshistorikk, og
betalingsskjermen. Du må ha en Samsung Appskonto for å få tilgang til denne informasjonen.
Hjelp
Hvis du har spørsmål om Samsung Apps må du
først se i hjelpefunksjonen. Hvis ingen av tipsene
er til hjelp, må du gå til besøke www.samsung.
com.
Hvis du vil bruke hjelpefunksjonen må du gjøre
følgende:
1.
Bruk ▲▼◄► til å velge Hjelp og trykk
deretter ENTER.
2.
Bruk ◄► til å gå inn på hjelpefunksjonen
når den åpnes.
3.
Bruk ▲▼ til å rulle igjennom hjelpeteksten.
4.
Trykk ◄ når du vil gå ut av hjelpen.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 65
Nettverkstjenester
Bruke Samsung Apps-skjermen
65
2011-12-27
2:12:15
Nettverkstjenester
Bruke fargeknappene på fjernkontrollen
sammen med Samsung Apps
• RØD (A) (Innlogging) : Brukes til å logge inn på
din Smart TV-konto.
• GRØNN (B) (Miniatyr-/listevisning) : Brukes til å
veksle mellom miniatyrene og listevisningen.
• BLÅ (D) (Sorter etter) : Brukes til å sortere
applikasjonene i kategoriene Anbefalt, Mest
nedlastet, Nyest eller navn.
• Tilbake : Gå tilbake til forrige meny.
✎ MERK
 Internettbaserte tjenester kan bli lagt til og
fjernet av tilbyderne uten varsel.
Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du
kan bruke Dine videoer eller søkefunksjonen
må du gå til www.samsung.com.
BD-LIVE™
Når produktet er tilkoblet nettverket, kan du nyte
godt av forskjellige filmrelaterte tjenester når du
spiller av plater med BD-LIVE-kompatibelt
innhold.
1. Sett en USB-basert minnepinne inn i USBkontakten på fronten av produktet og se
deretter etter hvor mye minne som er igjen.
Lagringsenheten må ha minst 1 GB med
ledig kapasitet for å ha plass til BD-LIVEtjenestene.
2. Sett inn en Blu-ray-plate som støtter BDLIVE.
3. Velg en BD-LIVE-tjeneste som produsenten
av platen har lagt opp.
✎ MERK
 Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
Bruke vTuner-funksjonen
vTuner er funksjonen som du bruker til å lytte på
radio. Hvis du trykker på vTuner, så kan du gå til
vTuner-applikasjonen.
Trykk vTuner.
✎ MERK
 Du kan bruke funksjonen vTuner
etter at du har lastet ned applikasjonen vTuner
fra Samsung Apps.
Bruke AllShare-funksjonen
AllShare lar deg spille av musikk og video samt vise
bilder som befinner seg på datamaskinen din eller
en annen DLNA-kompatibel mobiltelefon eller NASenheten på produktet.
Hvis du vil bruke AllShare på produktet, må du
koble det til nettverket (Se side 23-24).
Hvis du vil bruke AllShare sammen med
datamaskinen din må du installere AllShare på
datamaskinen.
Hvis du har en DLNA-kompatibel mobiltelefon eller
NAS kan du bruke AllShare sammen med disse
uten ekstra programvare.
Du kan laste ned programmet til datamaskinen din
og få detaljerte instruksjoner om bruken av AllShare
fra samsung.com.
66
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 66
2011-12-27
2:12:16
06
Annen informasjon
DC-adapter
Bruken av DC-adapteren avhenger av de spesifikke spenningskravene og utformingen på strømuttaket.
• Dersom DC-adapteren brukes i nærheten av en radio, kan mottaksforholdene bli dårlige.
• Ikke la antennelige gjenstander, væsker eller metallgjenstander komme inn i adapteren.
• Adapteren er dekket med et utvendig plastbelegg. Ikke ta av dette plastbelegget.
• Adapteren må ikke slippes ned, støtes eller ristes.
• Ikke plasser den i direkte sollys.
• Må ikke brukes i høye temperaturer eller i kalde og fuktige omgivelser.
Annen informasjon
Forholdsregler
Feilsøking
Se skjemaet nedenfor hvis dette produktet ikke fungerer som det skal. Hvis problemet du opplever ikke er
oppført nedenfor, eller hvis instruksjonen nedenfor ikke hjelper, slår du av produktet, kobler fra
strømledningen, og kontakter nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics servicesenter.
Symptom
Sjekk/Tiltak
Jeg kan ikke løse ut platen.
• Er støpselet satt skikkelig inn i kontakten?
• Slå av strømmen og slå den deretter på igjen.
iPod kan ikke koble til
• Kontroller tilstanden til iPod-kontakten.
• Sørg for at din iPod har den nyeste programvareversjonen.
Avspillingen starter ikke.
• Kontroller regionnummeret på BD/DVD-platen.
BD/DVD-plater som er kjøpt i utlandet kan være en annen kode, og kan dermed
ikke spilles av.
• CD-ROM- og DVD-ROM-plater kan ikke spilles av på dette produktet.
• Kontroller at klassifiseringsnivået er korrekt.
Avspillingen starter ikke med en
gang Spill av/Pause trykkes.
• Bruker du en deformert plate eller en plate med riper på overflaten?
• Rengjør platen.
Det kommer ikke noen lyd.
• Du hører ingen lyd under hurtig avspilling, sakte avspilling eller trinnvis
avspilling.
• Er høyttalerne tilkoblet korrekt? Er høyttaleroppsettet riktig tilpasset?
• Er platen alvorlig skadet?
Lyden kan høres i et par av
høyttalerne, men ikke alle 3.
• På enkelte BD/DVD-plater, er det bare lyd på de fremre høyttalerne.
• Kontroller at høyttalerne er korrekt tilkoblet.
• Juster lydstyrken.
• Når du lytter på en CD eller et TV- eller radiosignal, høres lyden bare igjennom
fronthøyttalerne.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Er fjernkontrollen betjent innenfor rekkevidden og avstanden?
• Er batteriene oppbrukte?
• Har du valgt modus (TV/BD) til fjernkontrollen (TV eller BD) riktig?
• Platen går rundt, men det
produseres ikke noe bilde.
• Er strømmen på TV-apparatet på?
• Er videokablene korrekt tilkoblet?
• Er platen skitten eller skadet?
• En dårlig produsert plate kan være umulig å spille av.
• Bildekvaliteten er dårlig og
bildet skjelver.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 67
67
2011-12-27
2:12:16
Annen informasjon
Symptom
Sjekk/Tiltak
Lydspråk og undertekst fungerer
ikke.
• Lydspråk og undertekst fungerer ikke hvis platen ikke inneholder dem.
Menyskjermen vises ikke selv om
menyfunksjonen er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
Bildeforholdet kan ikke endres.
• Du kan spille av 16:9 BD/DVD-plater o 16:9 bredformat, 4:3 Letter Box eller
4:3 Pan - Scan, men 4:3 BD/DVD-plater kan bare sees i forholdet 4:3. Se Bluray-platens omslag, og velg deretter egnet funksjon.
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen forsvinner
eller det er en merkelig lyd.)
• Trykk og hold inne STOPP ( ) på fjernkontrollen i 5 sekunder i STANDBYmodus.
• Produktet fungerer ikke normalt.
Passordet for klassifiseringsnivå
er avglemt.
- Når du bruker RESET-funksjonen (tilbakestillingsfunksjonen), vil du slette alle
lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
• Når produktet ikke har noen plate i plateskuffen, må du holde inn STOPP ( )
på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder. "INIT" vises på skjermen, og alle
innstillinger vil gå tilbake til standardverdiene.
Deretter må du trykke POWER.
- Når du bruker RESET-funksjonen (tilbakestillingsfunksjonen), vil du slette alle
lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
Kan ikke motta radiosendinger.
• Er antennen korrekt tilkoblet?
• Hvis antennens inngangssignal er svakt, installerer du en ekstern FM-antenne i
et område med gode mottaksforhold.
Når du skal lytte på lydsignalene i
TV-sendingen via produktet,
hører du ingen lyd.
• Hvis KASTE UT ( ) trykkes mens du lytter på TV-sendingene ved hjelp av
funksjonen, aktiveres BD/DVD-funksjonene, slik at lyden fra TV-apparatet blir
dempet.
"Not Available" (Ikke tilgjengelig)
vises på skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres på grunn av:
1. BD/DVD-programmet begrenser det.
2. BD/DVD-programmet støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler)
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor området.
Hvis HDMI-utgangen er satt til en
oppløsning TV-apparatet ditt ikke
støtter (f.eks. 1080p), kan det hende
at du ikke ser noe bilde på TVskjermen.
• Trykk STOPP ( ) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i spilleren. Alle
innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på produktet.
• Kontroller at TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 576p/480p/720p/
1080i/1080p.
Unormalt HDMIutgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
68
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 68
2011-12-27
2:12:16
06
Sjekk/Tiltak
PC Share Manager-funksjonen
Jeg kan se mappene som er det ut
via PC Share Manager, men ikke
filene i mappene.
• Siden det bare vil bli vist filer som samsvarer med kategoriene Image (bilder),
Music (Musikk) og Movie (Film), vil du ikke se filer som ikke er i en av disse.
Annen informasjon
Symptom
AllShare-funksjonen
Videoavspillingen er hakkete.
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og at nettverket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse tilkoblingen mellom serveren og produktet er ustabil.
Kontroller tilkoblingen.
AllShare-tilkoblingen mellom TVapparatet og datamaskinen er
ustabil.
• IP-adressene må være på samme delnett, og være unike, hvis ikke kan IPkollisjoner føre til slike fenomener.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
BD-LIVE
Jeg kan ikke koble med til for å
kunne få tilgang til BD-LIVEserveren.
• Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av testmenyen
for nettverket.
• Kontroller om den USB-baserte lagringsenheten er tilkoblet produktet eller ikke.
• Lagringsenheten må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (se side 38)
• Kontroller om menyen BD-LIVE internett forbindelse er satt til Tillat (alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av innholdet,
eller oppgradere til den siste programvaren.
En feil oppstår når du bruker
BD-LIVE.
• Lagringsenheten må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (se side 38)
✎ MERK
 Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
[ Anbefaling ]- Bare EU
Herved erklærer Samsung Electronics at Home Cinema System er i samsvar med kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Den offisielle samsvarserklæringen finner du ved å gå til http://www.samsung.com, gå til Support >
Søk produktstøtte og angi modellnavnet.
Dette utstyret må bare brukes innendørs.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 69
69
2011-12-27
2:12:16
Annen informasjon
Spesifikasjoner
HT-D7100
Generelt
FM-tuner
Vekt
Mål
Bruksområde, temperatur
Bruksområde, luftfuktighet
Signal-/støyforhold
Følsomhet
Total harmonisk forvrengning
BD (Blu-ray Disc)
DVD (Digital Versatile Disc)
Plate
CD: 12cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Videoutgang
Video/lyd
Komposittvideo
HDMI
Utgang for fronthøyttalere
Forsterker
Frekvensrespons
S/N-forhold
Kanalseparasjon
Høyttalersystem
Høyttaler
Impedans
Frekvensområde
Utstrålt lydtrykknivå
Inngangseffekt
Maksimal inngangseffekt
Dimensjoner (B x H x D)
Vekt
1,2 kg
180 (B) x 46 (H) x 180 (D) mm
+5°C til +35°C
10 % til 75 %
55 dB
12 dB
0,5 %
Lesehastighet: 9,834 m/sek
Lesehastighet: 6,98 - 7,68 m/sek.
Omtr. avspillingstid (enkeltsidig, enkeltlags plate): 135 min.
Lesehastighet: 4,8 - 5,6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 74 min.
Lesehastighet: 4,8 - 5,6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 20 min.
1 kanal: 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Blu-ray-plate : 576i/480i
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM multikanals audio, bitstream audio, PCM audio
30W x 2(6Ω)
Analog inngang
20Hz~20kHz (±3dB)
Digital inngang
20Hz~40kHz (±-4dB)
70dB
60dB
2.1-kanalers høyttalersystem
Front
6Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
30W
60W
Front: 45 x 180 x 180 mm
Front: 1,2 kg
PS-WD7100
Vekt
Mål
Nominell utgangseffekt
3,2 kg
180 (B) x 135 (H) x 180 (D) mm
50W, 4 ohm, THD=10 %, 100 Hz
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
70
Norsk
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 70
2011-12-27
2:12:16
English Avis Cinavia : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 71
Area
Web Site
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Ukraine
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-27
2:12:17
Korrekt avhendig av batteriene i dette produktet
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal
deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet
avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det
elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å
unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt
fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker
resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
HT-D7100_SENA_NOR_1227.indd 72
2011-12-27
2:12:17
Download PDF

advertising