Samsung | HT-D7100 | Samsung HT-D7100 Bruksanvisning

HT-D7100
2.1CH Blu-ray™
Hemmabiosystem
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från
Samsung.
För att få en mer komplett tjänst,
registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 1
2011-12-27
2:15:58
Säkerhetsinformation
Säkerhetsvarningar
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig spänning” inuti OBSERVERA : FÖR ATT
produkten, vilket utgöra en risk för
FÖRHINDRA KORTSLUTNING, FÖR IN
elektrisk kortslutning eller personskada. KONTAKTENS BREDA STIFT I DEN
BREDA SKÅRAN OCH SE TILL ATT FÖRA
IN DEN HELT.
VARNING
• Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom
att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Den här symbolen hänvisar till
viktiga anvisningar som medföljer
produkten.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
OBSERVERA
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför
skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser,
placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och
skall vara inkopplad under hela användningen.
• Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat
växelströmsuttag.
• När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten
dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara
lättåtkomlig.
2
KLASS 1 LASERPRODUKT
Den här CD-spelaren är klassificerad som en
KLASS 1 LASER-produkt.
Annan användning av kontroller, ändring av
prestanda eller procedurer än de som
specificerats här kan orsaka skadlig strålning.
OBSERVERA
• OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING ELLER
FÖRSTÖRDA SPÄRRAR, UNDVIK EXPONERING AV
STRÅLE.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 2
2011-12-27
2:16:06
Säkerhetsanvisningar
• Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt.
• Installera spelaren horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om
(7,5-10 cm).
• Placera inte produkten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm.
Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta.
• Bunta inget ovanpå produkten.
• Kontrollera att skivfacket är tomt innan du flyttar produkten.
• För att helt koppla produkten från ström måste du ta ur kontakten ur vägguttaget, speciellt om enheten inte ska
användas under en längre period.
• Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.
• Utsätt inte produkten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för
enheten.
• Skydda produkten från fukt (t.ex. vaser), extrem hetta (t.ex. brasor) och utrustning som har starka magnetiska
eller elektriska fält (t.ex. högtalare).
• Dra ur kontakten ur vägguttaget om produkten får ett tekniskt fel.
• Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
• Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten
transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder den, för att den ska uppnå
rumstemperatur.
• Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
Titta på TV med 3D-funktionen
VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-BILDER. Läs och se till att du
förstår följande säkerhetsinformation innan du använder TV:ns 3D-funktion.
VARNING
• Vissa tittare kan uppleva att det känns obekvämt när de tittar på 3D-TV och att de känner yrsel, illamående och
huvudvärk. Om du upplever sådana symptom ska du omedelbart sluta titta på 3D-TV, ta bort 3D-glasögonen
och vila dig.
• Om du tittar på 3D-bilder under en längre tid kan det ge trötta ögon. Om du upplever att du blir trött i ögongen
ska du sluta titta på 3D-TV, ta bort 3D-glasögonen och vila dig.
• En vuxen ska med jämna mellanrum titta till barn som använder 3D-funktionen. Om de säger sig känna av trötta
ögon, huvudvärk, yrsel eller illamående ska barnet sluta titta på 3D-TV och vila.
• Använd inte 3D-glasögon i andra syften (exempelvis som vanliga glasögon, solglasögon, skyddsglasögon etc).
• Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögon under tiden du går eller rör dig. Om du använder 3D-funktionen
eller 3D-glasögon under tiden du rör dig kan det orsaka skador på grund av att du kör på föremål, snubblar och/
eller faller.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 3
3
2011-12-27
2:16:06
Säkerhetsinformation
Att observera angående hantering och
förvaring av skivor
Små repor på skivan kan försämra ljud- och
bildkvalitet eller orsaka hopp.
Var försiktig när du hanterar skivor så att de inte
repas.
Hålla i skivorna
• Rör inte den sida av skivan som spelas.
• Håll i skivan i kanterna så att det inte blir
några fingeravtryck på ytan.
• Klistra inte papper eller tejp på skivan.
Skivförvaring
• Förvara inte i direkt solljus
• Förvaras på en sval, ventilerad plats
• Förvaras i en ren skyddsficka
Förvaras upprätt.
✎ OBS!
 Se till att skivan inte blir smutsig
 Lägg inte i spruckna eller repade skivor
Hantera och förvara skivor
Om det blir fingeravtryck eller smuts på skivan ska du
rengöra den med ett milt rengöringsmedel utspätt med
vatten och torka den med en mjuk trasa.
• Under rengöring torkar du försiktigt inifrån och
utåt på skivan.
✎ OBS!
 Det kan bildas kondens om varm luft kommer i
kontakt med kalla delar inuti produkten Om det blir
kondens inuti produkten kanske den inte fungerar
som den ska. Om detta inträffar ska du ta ur skivan
och låta produkten vara påslagen i 1-2 timmar.
Licens
• Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
• OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat
som har skapats av DivX,Inc. Det här är en officiell
DivX®-certifierad enhet som spelar upp DivX-video. Besök webbsidan
www.divx.com för mer information och programverktyg för att
konvertera dina filer till DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX-certifierade® enheten
måste registreras för att spela upp DivX Video-on-Demand-filmer
(VOD). För att generera registreringskoden går du till avsnittet DivX VOD
i enhetsinställningsmenyn. Gå till vod.divx.com för mer information om
hur du slutför registreringen.
DivX-certifierad® för att spela upp DivX®-video upp till HD 1080p,
inklusive premiuminnehåll.
DivX®, DivX Certifi ed® och associerade logotyper är varumärken som
tillhör DivX, Inc. och används på licens."
Den här produkten täcks av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller
dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör sina
respektiva ägare.
• Den här produkten införlivar kopieringsskyddstekniken som skyddas av
amerikanska patent och annan upphovsrätt som tillhör Rovi
Corporation.
Reverse engineering och disassemblering är förbjuden.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och logotyperna är varumärken som tillhör
Blu-ray Disc Association.
• iPod är ett varumärke som tillhör
Apple Inc., och är registrerat i USA
och i andra länder. iPhone är ett
varumärke som tillhör Apple Inc.
• < Licensmeddelande för Open Source >
Vid användning av open source-programvara är licenser för
Open Source tillgängliga på produktmenyn.
Upphovsrätt
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
4
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 4
2011-12-27
2:16:06
Innehåll
Säkerhetsvarningar
Säkerhetsanvisningar
Att observera angående hantering och förvaring av skivor
Licens
Upphovsrätt
KOMMA IGÅNG
7
8
12
13
13
14
15
Ikoner som används i bruksanvisningen
Skivtyper och egenskaper
Tillbehör
Beskrivning
Frampanel
Bakpanel
Fjärrkontroll
ANSLUTNINGAR
17
20
21
22
23
Ansluta högtalarna
Ansluta video ut till din TV
Ansluta FM-antennen
Anslutning till extern, digital komponent
Ansluta till nätverk
INSTÄLLNINGAR
25
26
27
27
28
28
28
28
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
34
34
34
34
37
37
38
38
38
38
38
38
38
39
Inledande inställning
Öppna inställningsmenyn
Visning
3D Settings
Bildformat
Skärmstorlek för Smart Hub
BD Wise (endast Samsung-produkter)
Upplösning
HDMI-färgformat
Filmram (24 r/s)
HDMI, djup färg
Stillbildsläge
Progressivt läge
Ljud
Högtalarinställning
Egen EQ
HDMI Audio
Ljudreturkanal
Digital utgång
Dynamisk områdeskontroll
Ljudsynkning
Nätverk
Nätverksinställning
Nätverksstatus
Internetanslutning för BD-LIVE
System
Inledande inställning
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD-datahantering
Tidszon
DivX® Video på begäran
Återst
Språk
2
7
17
25
SVENSKA
2
3
4
4
4
SÄKERHETSINFORMATION
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 5
5
2011-12-27
2:16:06
Innehåll
INSTÄLLNINGAR
39
39
39
39
39
39
39
40
40
41
Säkerhet
BD-föräldraklass.
DVD-föräldraklass.
Ändra lösenord
Allmänt
Främre skärm
Fjärrkontroll av nätverk
Support
Programuppgradering
Kontakta Samsung
BASFUNKTIONER
42
42
43
43
44
44
45
47
49
50
51
51
54
54
56
Spela upp en skiva
Använda skivmenyn/titelmenyn/popup-menyn
Spela upp titellistan
Använda funktionerna Sök och Hoppa över
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis uppspelning
Upprepa uppspelning
Använda knappen TOOLS
Lyssna på musik
Ljudläge
Spela upp en bild
Spela upp på USB-lagringsenhet
Lyssna på radio
Ansluta iPod/iPhone med USB-kabeln
Använda iPod/iPhone med en trådlös dockningsenhet
(säljs separat) för iPod/iPhone
iPod-/iPhone-modeller du kan använda med den här
produkten
Hur du länkar den trådlösa sändaren med huvudenheten
NÄTVERKSTJÄNSTER
57
64
66
66
66
Använda Smart Hub
Samsung Apps
Använda funktionen vTuner
BD-LIVE™
Använda funktionen AllShare
ÖVRIG INFORMATION
67
67
70
Att tänka på
Felsökning
Specifikationer
39
42
55
57
67
•
Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt
produktutseende.
•
En administrationsavgift kan tillkomma om
a. en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen)
b. du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
•
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
6
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 6
2011-12-27
2:16:06
01
Komma igång
Komma igång
Ikoner som används i bruksanvisningen
Se till att kontrollera följande innan du använder bruksanvisningen.
Term
Logo
Ikon
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definition
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på BD-ROM.
Detta omfattar en funktion som finns tillgänglig på en BD-RE/-R-skiva som
är inspelad i BD-RE-format.
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på inspelade skivor av typen
DVD+RW eller DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har spelats in och stängts.
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på en ljud-CD-RW/-R (CD-DAformat).
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på en CD-RW/-R-skiva, DVDRW/-R-skiva eller en USB-lagringsenhet med DivX-innehåll.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
USBlagringsenhet
-
OBSERVERA
-
OBS!
-
Snabbvalsknapp
-
F
!
✎
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på en CD-RW/-R-skiva, DVDRW/-R-skiva eller en USB-lagringsenhet med MP3- eller WMA-innehåll.
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på en CD-RW/-R-skiva, DVDRW/-R-skiva eller en USB-lagringsenhet med JPEG-innehåll.
Detta inbegriper en funktion som är tillgänglig på en USB-lagringsenhet.
Denna behandlar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningar kan
avbrytas.
Denna behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för
varje funktion att fungera.
Den här funktionen erbjuder direkt och enkel åtkomst genom att
trycka på knappen på fjärrkontrollen.
• Den här spelaren är bara kompatibel med PAL-färgsystem.
• NTSC-skivor går inte att spela upp.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 7
7
2011-12-27
2:16:06
Komma igång
Skivtyper och egenskaper
Logotyper för skivor som kan
spelas upp
Kompatibilitet med Blu-rayskivor
Blu-ray-skivor är ett nytt format under utveckling. Därför
kan det finnas kompatibilitetsproblem. Alla skivor är inte
kompatibla och alla skivor går inte att spela upp. För
ytterligare information, se avsnittet Skivtyp och
Egenskaper i den här bruksanvisningen.
Blu-ray-skivor
3D Blu-ray-skiva
Dolby Digital Plus
PAL broadcast system i
Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ OBS!
 Uppspelning kanske inte fungerar för vissa typer av
skivor, eller under specifika uppgifter, såsom
vinkeländring och justering av bilförhållande.
Information om skivorna skrivs i detalj på
förpackningen. Läs här vid behov.
 Se till att skivan inte blir smutsig eller repig.
Fingeravtryck, smuts, damm, repor och avlagringar
av cigarettrök på inspelningsytan kan göra
uppspelning omöjlig.
 När en BD-Java-titel spelas upp kan inläsningen ta
längre tid än en normal titel, eller så kan vissa
funktioner fungerar långsamt.
Skivor som inte kan spelas
•
•
•
•
•
•
HD DVD-skiva
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R Disc för Authoring.
DVD-RW (VR-läge)
Super Audio CD (förutom CD layer)
DVD-ROM/PD/MV-skiva, etc CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG spelar bara upp ljud, inte bilder.
✎ OBS!
 Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som
köpts utanför din region kanske inte går att spela
med den här produkten.
 Om en skiva av typen DVD-R/-RW inte har spelats in
korrekt i formatet DVD-video kan den inte spelas.
8
BD-LIVE
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 8
2011-12-27
2:16:07
01
BD-RE/-R
Både produkten och skivorna är regionskodade.
Dessa regionskoder måste matcha för att kunna
spela en skiva. Om koderna inte gör det kommer
du inte att kunna spela skivan.
Den här Blu-ray-skivan kan spelas in och spelas
upp.
Den här produkten kan spelas upp på en BD-RE/R-skiva som har spelats in av andra kompatibla Bluray-skivspelare.
Skivtyp
Blu-ray
DVD-VIDEO
Regionskod
Område
A
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong och
Sydöstasien.
B
Europa, Grönland, Franska
territorier, Mellanöstern, Afrika,
Australien och Nya Zeeland.
C
Indien, Kina, Ryssland,
Central- och Sydasien.
1
U.S.A., U.S. territorier och
Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Sydafrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zeeland, Stillahavsöarna,
Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
större delen av Afrika, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
Skivtyper
BD-ROM
Den här Blu-ray-skivan kan bara spelas upp.
Den här enheten kan spela upp förinspelade,
kommersiella BD-ROM-skivor.
DVD-VIDEO
• Den här produkten kan spela upp förinspelade,
kommersiella DVD-skivor (DVD-Videoskivor) med
filmer.
• När du växlar från första lagret till andra av en DVDvideoskiva med dubbla lager kan det uppstå en
förvridning av bild och ljud. Detta beror inte på något
fel hos produkten.
DVD-RW/-R/+R
Den här produkten kan spela upp DVD-RW/-R/+Rskivor som spelats in och stängts med en DVDvideospelare.
Förmågan att spela upp kan bero på
inspelningsförhållanden.
DVD+RW
• Den här produkten kan spela upp en DVD+RWskiva som spelats in med en DVD-videospelare.
Förmågan att spela upp kan bero på
inspelningsförhållanden.
Ljud-CD (CD-DA)
• Den här produkten kan spela upp CD-DAformatsljud på CD-RW/-R-skivor.
• Produkten kanske inte kan spela upp på grund av
inspelningsförhållanden för vissa CDRW/-R-skivor.
CD-RW/-R
• Använd en CD-RW/R-skiva på 700MB/(80 minuter).
• Om möjligt ska du inte använda en 800MB(90
minuter) eller högre, eftersom skivan inte kan spelas.
• Om CD-RW/-R-skivan inte spelades in som en
stängd session, kan du uppleva fördröjningar vid
uppspelning från början av skivan eller alla inspelade
filer som inte kan spelas upp.
• Vissa CD-RW/-R-skivor kanske inte är spelbara med
den här produkten, beroende på enheten som
användes för att bränna dem. För innehåll som
spelats in på CD-RW/-R-media från CD-skivor för
personlig användning kan spelbarheten variera
beroende på innehåll och skivor.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 9
Komma igång
Regionskod
9
2011-12-27
2:16:09
Komma igång
Skivformat
Använda JPEG-skivor
• CD-R/-RW, DVD-RW/-R som spelas in med formatet UDF, eller JOLIET kan spelas upp.
• Bara JPEG-filer med tillägget ".jpg", ".JPG", ".jpeg" eller "JPEG" kan visas.
• Progressiv JPEG stöds.
DVD-RW/-R (V)
• Det här är ett format som används för lagring av data på en DVD-RW- eller DVD-R-skiva. Skivan kan
spelas upp på den här enheten när den har stängts.
• Om en skiva har lagrats i videoläge av en annan tillverkare, men inte stängts, kan den inte spelas upp
av den här enheten.
Filformat som stöds
Videofilsstöd
Filtillägg
Innehåll
Video Codec
Audio Codec
Upplösning
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 10
2011-12-27
2:16:09
01
*.vro
Innehåll
VRO
VOB
Video Codec
Audio Codec
Upplösning
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
352x288
H.264
TS
VC1
Komma igång
Filtillägg
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Begränsningar
•
•
•
•
•
Vissa av de Codec som är listade ovan stöds inte när du har problem med innehållet.
Videokällor med felaktig innehållsinformation eller om de är korrupta spelas inte upp felfritt.
AV-källa med mer än standardbithastighet eller ramhastighet kan inte spelas upp felfritt.
Om indextabellen är korrupt stöds inte funktionen för sökning (hopp) stöds inte.
Om du spelar upp en video via nätverket kanske den inte spelas upp felfritt beroende på
nätverksstatus.
Videodekoder
• Upp till H.264 nivå 4.1 stöds.
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD stöds inte.
• MPEG4 SP, ASP:
- Under 1280 x 720: 60 ramar max
- Över 1280 x 720: 30 ramar max
• GMC 2 eller högre stöds inte.
Audiodekoder
•
•
•
•
Upp till WMA 7,8,9 stöds.
WMA 9 PRO med mer än två kanaler (multikanal) stöds inte.
WMA 9 Lossless, röst stöds inte.
WMA-samplingsfrekvensen vid 22050Hz mono stöds inte.
Musikfilsstöd
Filtillägg
Innehåll
Audio Codec
Supportområde
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibel med WMA-version 10
* Samplingsfrekvenser (i kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Bithastigheter - Alla bithastigheter i
intervallet 5kbps till 384kbps
*.wma
WMA
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 11
11
2011-12-27
2:16:09
Komma igång
Anmärkningar gällande USBanslutning
Enheter som stöds:
USB-lagringsmedia, MP3-spelare, digitalkamera,
USB-kortläsare
1) Stöds inte om ett mapp- eller ett filnamn är
längre än 125 tecken.
2) En undertextningsfil som är större än 300 KB
kanske inte visas på rätt sätt.
3) Vissa USB-enheter och digitalkameror kanske
inte är kompatibla med produkten.
4) Filsystemen FAT16 och FAT32 stöds inte.
5) Fotofiler (JPEG), musikfiler (MP3) och filmfiler
ska ha namn på koreanske eller engelska.
Annars kanske filen inte kan spelas.
6) Anslut direkt till produktens USB-port. Om du
ansluter med en annan kabeln kan det orsaka
problem med USB-kompatibiliteten.
7) Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar
som den ska.
8) PTP-protokoll för digitalkamera stöds inte.
9) Koppla inte från USB-enheten under en
laddningsprocess.
10) Ju större bildupplösning desto längre
fördröjning till visning.
11) DRM-aktiverade MP3-filer som laddats ner
från en kommersiell plats spelas inte upp.
Tillbehör
Se medföljande tillbehör nedan.
Videokabel
Videoadapter
DC-adapter
Strömkabel
Pad
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
(För högtalarkabel/
strömsladd)
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
(För HDMI-kabel)
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
Bruksanvisning
12
FM-antenn
DSP
vTuner
Fjärrkontroll/batterier
(AAA-storlek)
(Liten)
Toroidformad ferritkärna
Mjuk trasa
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 12
2011-12-27
2:16:09
01
Komma igång
Beskrivning
Frampanel
VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
STRÖM-KNAPP (
2
FUNKTIONS-KNAPP
Läget växlas enligt följande:
BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
3
4
5
6
SKÄRM
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
STOPP-KNAPP
Stoppar uppspelning av en skiva.
KNAPPEN SPELA/PAUS
Spelar upp en skiva eller pausar uppspelning.
ENTER-KNAPP
Väljer menyalternativen eller startar Blu-ray-skivan. (Den startar inte en DVD-skiva.)
7
8
9
10
EJECT-KNAPP
Matar ut en skiva.
FJÄRRKONTROLLSSENSOR
Identifierar signaler från fjärrkontrollen.
VOLYMKONTROLL
Volymjustering.
SKIVFACK
Mata in skivan här.
)
Slår på och av produkten.
✎ OBS!
 När produkten visar Blu-ray-skivmenyn kan du inte starta filmen genom att trycka på knappen SPELA på produkten
eller fjärrkontrollen. För att spela upp filmen måste du välja Spela film eller Start på skivmenyn och sedan trycka på
knappen ENTER.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 13
13
2011-12-27
2:16:11
Komma igång
Bakpanel
FM ANT. VIDEO OUT
1
2
LAN
3
HDMI OUT
OPTICAL
4
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5
6
7
1
FM-ANTENNUTTAG
Anslut FM-antennen.
2
VIDEOUTGÅNG
Anslut videoingångsuttagen på din TV (VIDEO IN) till uttagen VIDEO
OUT på den här enheten.
3
LAN-TERMINAL
Kan användas för nätverksbaserade tjänster (se sidorna 57~66),
BD-LIVE och programuppgradering under nätverksanslutning.
4
HDMI-UTGÅNG
5
USB-PORT
6
EXTERNA DIGITALA AUDIO IN-UTTAG
(OPTISKT)
Använd den här anslutningen för extern utrustning med digital
utdata.
7
DC 12V-UTTAG
Anslut DC-adaptern till den här produkten.
Använd HDMI-kabeln, anslut den här HDMI-utgångsterminalen till
HDMI-ingångsterminalen på din TV för bästa bildkvalitet.
En USB-enhet kan anslutas här och användas som lagring när den ansluts
till BD-LIVE. Den kan även användas för programuppdateringar och
uppspelning av MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Det går också att använda
R. IPOD när iPod är ansluten.
! VAR FÖRSIKTIG
 Programuppgraderingar med USB-porten måste utföras med ett USB-minne med flashfunktion.
 Se till att du har minst 10 tum fritt utrymme på alla sidor av kylfläkten när du installerar produkten.
 Täck inte över ventilationshålen.
14
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 14
2011-12-27
2:16:11
01
Komma igång
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Slå på och av produkten.
Om du vill ändra till TV-läge trycker du
på TV-knappen.
Om du vill ändra till hemmabio trycker
du på BD-knappen.
Tryck på sifferknappen för att använda
alternativen.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Gör det möjligt för dig att upprepa
en titel, ett kapitel, ett spår eller
en skiva.
Tryck för att söka bakåt eller
framåt.
Tryck för att hoppa bakåt eller framåt.
Tryck för att stoppa/spela upp en
skiva.
Stäng av ljudet tillfälligt.
Tryck för att pausa en skiva.
MUTE
Justera volymen.
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
Använd det här alternativet för att
visa uppspelningsinformation när
du spelar upp en Blu-ray-/DVDskiva.
Tryck för att avsluta menyn.
RETURN
EXIT
Välj skärmmenyalternativen och
ändra menyvärde.
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
Tryck här för att söka innehåll.
Den här knappen är inte tillgänglig för
användning.
Används för att justera nivån på
subwoofern.
Detta ger dig känslan av att
lyssna på 5.1 kanalljudssystem.
Använd det här alternativet för att
öppna popup-/titelmenyn.
Tryck för att använda
verktygsmenyn.
Tryck för att tillämpa 3Dljudeffekten.
Sök efter aktiva FM-stationer och
ändra kanaler.
POPUP
Tryck för att visa skivmenyn.
Tryck på de här knapparna för menyer
på produkten och flera Blu-rayskivfunktioner.
Tryck för att använda Smart Hub.
Använd RDS-funktionen för att ta
emot FM-stationer.
REPEAT
Tryck för att se helskärm på en TV.
Återgå till föregående meny.
Ställ in vilotiden för att stänga av
produkten.
9
FULL SCREEN
Tryck för att gå till huvudmenyn.
Det här är lägesvalsknappen.
eller
Tryck för att välja TV:ns videoläge.
Så här matar du ut skivan.
D SOUND
DSP
vTuner
Används för att ange en förinställd
radiofrekvens.
Välj MONO eller STEREO för
radiosändningar.
Tryck här för att se 2D-video i 3Dläge.
Tryck för att använda vTuner.
Reglera och stabilisera volymnivån.
(Digital Signal Processor)
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 15
15
2011-12-27
2:16:11
Komma igång
Installera batterierna i fjärrkontrollen
* Batteristorlek: AAA
Lista över koder för TV-märken
Fabrikat
Kod
Fabrikat
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ OBS!
 Kontrollera att batteriernas “+” och “–” –ändar
placeras enligt diagrammet inuti batterifacket.
 Batterierna varar i ungefär ett år vid normalt
TV-tittande
 Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7
meters rak linje.
Installera fjärrkontrollen
Du kan kontrollera vissa funktioner för din TV med
den här fjärrkontrollen.
När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen
1. Tryck på knappen TV för att ställa
fjärrkontrollen i TV-läge.
2. Tryck på STRÖM för att slå på TV:n.
3. Medan du håller in STRÖM-knappen anger du
koden som motsvarar märket på din TV.
• Om det finns flera koder i tabellen som
motsvarar TV:n får du prova en i taget för
att se vilken som fungerar.
• Exempel: För en Samsung-TV
Håll ned STRÖM-knappen samtidigt som du
använder sifferknapparna för att ange 00, 15,
16, 17 eller 40.
4. När TV:n stängs av är inställningen klar.
• Du kan använda knapparna TV STRÖM
(STRÖM), VOLUME (VOLYM), CHANNEL
(KANAL) och sifferknapparna (0~9).
✎ OBS!
 Fjärrkontrollen kanske inte fungerar på vissa
märken på TV-apparater. Dessutom kanske inte
alla åtgärder går att utföra, beroende på märket
på din TV.
 Fjärrkontrollen fungerar med Samsung TV som
standard.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 16
2011-12-27
2:16:12
02
Anslutningar
Anslutningar
Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av produkten till andra externa komponenter.
Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
Ansluta högtalarna
Position på produkten
Placera den på ett stativ, en hylla eller
under TV-bordet.
SW
Välja lyssningsposition
2,5 till 3 gånger TV-skärmens storlek
Lyssningspositionen ska vara ungefär
2,5 till 3 gånger avståndet för TV:ns
skärmstorlek, från TV:n.
Exempelvis: För 32" TV 2~2,4 m
För 55" TV 3,5~4 m
Placera dessa högtalare framför lyssningspositionen, vända inåt (cirka 45°) mot
Främre högtalare ei dig. Placera högtalarna så att deras diskanthögtalare hamnar på samma höjd
som ditt öra.
Subwoofer g
Subwooferns placering är inte så viktig. Placera den där du önskar.
Högtalarkomponenter
(V)
(H)
FRAM
SUBWOOFER
(PS-WD7100)
HÖGTALARKABEL
Använda subwoofern med produkten
Den går att använda när du ställer produkten på
subwoofern eller lägger den bredvid.
ELLER
✎ OBS!
 Sätt produkten på den medföljande plattan när
Platta
den ligger på sidan.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 17
17
2011-12-27
2:16:13
Anslutningar
Ansluta den trådlösa subwoofern
VOL
PS-WD7100
Anslut strömsladden på baksidan av subwoofern till ström.
• Om huvudenheten är påslagen
Subwoofern ansluts automatiskt till produkten och länkindikatorn på dess front kommer att blinka
blått i några sekunder.
• Om huvudenheten är avslagen
Länkindikatorn på subwooferns front blinkar blått i cirka 30 sekunder och ändras sedan till rött när
subwoofern växlar till STANDBY-läge.
Montera den toroidformade ferritkärnan i strömkabeln för subwoofern
Om du fäster en toroidformad ferritkärna på
huvudenhetens strömsladd hjälper det till att
förhindra RF-störningar från radiosignaler.
1. Drag ut fixerfliken på den toroidformade
ferritkärnan för att öppna den.
2. Gör tre öglor i subwooferns strömkabel.
3. Fäst den toroidformade ferritkärnan på subwooferns
strömsladd enligt bilden och tryck tills det klickar.
R
L
ID SET
Ansluta de främre högtalarna
1. Tryck ned terminalklämman på högtalarens
baksida.
2. Sätt i den svarta kabeln i den svarta terminalen (–)
och den röda kabeln i den röda terminalen (+) och
släpp sedan klämmorna.
3. Anslut kontakterna på baksidan av subwoofern
och matcha färgerna på högtalarkontakterna med
dem på högtalaruttagen.
Subwoofer
R
R
Främre högtalare (H)
18
L
ID SET
L
Främre högtalare (V)
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 18
2011-12-27
2:16:14
02
 Den trådlösa subwoofern har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller fukt.
 Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa subwooferns närhet, för att få optimal
ljudkvalitet.
Anslutningar
! VAR FÖRSIKTIG
 Barn får inte leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna välter.
 Kontrollera att polerna (+/–) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
 Se till att subwoofern inte kan nås av barn. Barnen kan sticka in händer eller främmande föremål i hålet
på subwoofern.
 Häng inte subwoofern på väggen med hjälp av hålet.
✎ OBS!
 Om enheter som t.ex. mikrovågsugn, trådlöst LAN eller annan enhet som använder samma
frekvens (5.2/5.8GHz) och är placerade nära systemet kan det blir störningar i ljudet.
 Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m men kan variera beroende på omgivande miljö.




Om en stål-/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten och den trådlösa
subwoofern kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte kan gå igenom metall.
Om du placerar en högtalare nära TV:n kan färgerna på skärmen förvrängas p g a att högtalaren
genererar magnetiskt fält. Om det inträffar ska du flytta högtalaren en bit från TV:n.
Om subwoofern inte är ansluten till ström ser du S/W CHECK på displaypanelen på huvudenheten.
Placera den trådlösa subwoofern under huvudenheten.
Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning
kräver systemet ID-inställning mellan huvudenhet och
trådlös subwoofer. När huvudenheten är avstängd ska
du trycka på fjärrkontrollens sifferknappar
ID SET-knapp
"0""1""3""5" och sedan slå på enheten. Efter att
du har anslutit strömmen trycker du på knappen ID
SET på baksidan av subwoofern i 5 sekunder.
R
L
ID SET
ID SET
Montera den toroidformade ferritkärnan till högtalarkabeln
1. Öppna de båda större toroidformade ferritkärnorna genom att dra i
låsspaken.
2. Ordna högtalarkablarna så att de är anslutna till subwoofern och gör
två öglor.
• Montera ferritkärnan i subwoofern så nära som möjligt.
3. Placera den toroidformade ferritkärnan på den ögleförsedda
högtalarkabeln så som visas på bilden och tryck tills den stängs och
du hör ett klickljud.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 19
19
2011-12-27
2:16:15
Anslutningar
Ansluta video ut till din TV
Välj en av de två metoderna när du ansluter till en TV.
METOD 1
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
HDMI OUT
HDMI IN
Fäst ferritkärnan (liten) så som
visas på bilden..
METOD 1: HDMI (BÄST KVALITET)
Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget HDMI OUT på baksidan av produkten till uttaget HDMI
IN på din TV.
✎ OBS!
 Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMI-utgångsupplösningar inte fungerar.
 Efter att du har gjort videoanslutningen ställer du in videoingångskälla på din TV för att överensstämma med
korresponderande videoutgång (HDMI eller Composite) på din produkt.
I TV:ns bruksanvisning finns mer information om hur du väljer ingångskälla för TV:ns video.
 Om du har ställt in produktens fjärrkontroll på att styra TV:n trycker du på knappen TV SOURCE på
fjärrkontrollen och väljer HDMI som extern källa för TV:n.
Funktionen HDMI Auto Detection
1. Anslut en HDMI-kabel från uttaget HDMI OUT på baksidan av produkten till uttaget HDMI IN på din
TV.
2. Slå på produkten och TV:n.
På sidan 28 beskrivs möjliga HDMI-upplösningar.
• Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMI-kabel inte stöder CEC.
• HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning.
Genom att använda HDMI, överförs en digital video- och audiosignal med hembiosystemet och det visas en levande
bild på TV:n med HDMI-ingångsuttag.
• Beskrivning av HDMI-anslutning
- HDMI utsänder endast en digital signal till TV:n.
- Om din TV inte stöder HDCP, visas slumpvis brus på skärmen.
• Vad är HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) är ett system som skyddar BD-/DVD-innehåll som utsänds via HDMI från
att kopieras. Det erbjuder en säker, digital länk mellan en videokälla (PC, DVD etc) och en visningsenhet (TV, projektor etc).
Innehållet krypteras i källans enhet för att förhindra obehöriga kopior från att skapas.
20
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 20
2011-12-27
2:16:16
02
Anslutningar
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Videokabel
Videoadapter
METOD 2: Composite Video (GOD KVALITET)
Efter att du har anslutit den medföljande videoadaptern till VIDEO OUT på produktens baksida, ska du
ansluta videoadaptern och VIDEO IN på TV:n med videokabeln.
✎ OBS!
 VIDEO-källan har alltid utgången i upplösningsläget 576i/480i oavsett inställd upplösning i
inställningsmenyn. (Se sidan 28)
 Efter att du har gjort videoanslutningen ställer du in videoingångskälla på din TV för att överensstämma
med korresponderande videoutgång (HDMI eller Composite) på din produkt.
I TV:ns bruksanvisning finns mer information om hur du väljer ingångskälla för TV:ns video.
 Om du har ställt in produktens fjärrkontroll på att styra TV:n trycker du på knappen TV SOURCE
på fjärrkontrollen och väljer VIDEO som extern källa för TV:n.
! VAR FÖRSIKTIG
 Anslut inte till enheten genom en videobandspelare. Videosignaler som kommer in genom
videobandspelaren kan påverkas av upphovsrättsskyddssystem och bilden blir förvriden på TV:n.
Ansluta FM-antennen
FM-antenn (medföljer)
1. Anslut medföljande FM-antennen till uttaget för FMantenn.
2. För antennkabeln långsamt runt tills du hittar en plats
där mottagningen är bra. Fäst antennkabeln på
väggen eller på någon annan stabil plats.
✎ OBS!
FM ANT. VIDEO OUT
 Den här produkten kan inte ta emot AM-sändningar.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 21
21
2011-12-27
2:16:16
Anslutningar
Anslutning till extern, digital komponent
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
Optisk kabel
(medföljer ej)
Digitalbox
OPTISKT
OPTISK: Anslutning till extern, digital komponent
Digitala signalkomponenter, såsom kabelbox/satellitmottagare (digital-TV-box).
1. Anslut den digitala ingången (OPTISK) till den digitala utgången på den externa
digitalkomponenten.
2. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja ingången D. IN.
• Läget växlas enligt följande : BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
✎ OBS!
 Om du vill titta på video från kabelboxen/satellitmottagaren, måste du ansluta videoutgången till en TV.
 Systemet stöder digitala samplingsfrekvenser på 32 kHz eller högre från externa digitala komponenter..
 Det här systemet stöder endast DTS och Dolby digital audio; MPEG audio, som är bitström och inte kan
hanteras.
22
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 22
2011-12-27
2:16:17
02
Med den här produkten kan du visa nätverksbaserade tjänster (se sidorna 57~66), såsom Smart
Hub och BD-LIVE, samt ta emot programuppgraderingar när en nätverksanslutning har skapats. Vi
rekommenderar användning av en trådlös router eller IP-router för anslutningen.
För mer information om routeranslutning, se bruksanvisningen för routern eller kontakta tillverkaren av
routern för teknisk hjälp.
Anslutningar
Ansluta till nätverk
Kabelnätverk
1. Använd den direkta nätverkskabeln (UTP-kabel) för att ansluta LAN-terminalen på baksidan av
LAN-terminalen på ditt modem.
2. Ställ in nätverksalternativen. (Se sidan 34)
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Router
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
Bredbandstjänst
✎ OBS!
eller
Bredbandsmodem
Bredbandstjänst
Nätverkshantering med PC
för AllShare-funktion
(Se sidan 66)
 Internetåtkomst till Samsungs programuppdateringsservern kanske inte tillåts, beroende på routern du använder
eller ISP-policyn. För mer information, kontaktar din ISP (Internet Service Provider).
 För DSL-användare använder du en router för att skapa en nätverksanslutning.
 För AllShare-funktionen måste en PC anslutas i nätverket så som visas på bilden.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 23
23
2011-12-27
2:16:17
Anslutningar
Trådlöst nätverk
Du kan ansluta till ditt nätverk med en trådlös IP-delare. En trådlös AP/IP-router krävs för att kunna
upprätta en trådlös nätverksanslutning. För att ställa in alternativ för nätverkskonfiguration, se sidan 34.
Bredbandstjänst
Trådlös IP-delare
PC
VOL
Nätverkshantering med PC för
AllShare-funktion
(Se sidan 66)
✎ OBS!
 För att använda ett trådlöst nätverk måste produkten anslutas till en trådlös IP-delare. Om den trådlösa IP-delaren









stöder DHCP kan produkten använda en DHCP-adress (dynamisk) eller fast IP-adress för att ansluta till det trådlösa
nätverket.
Den här produkten stöder IEEE 802.11b,g och n. Vi rekommenderar användning av IEEE 802.11n. När du
spelar upp video över IEEE 802.11b eller g-anslutning kanske videon inte spelas upp mjukt.
Välj en kanal för den trådlösa IP-delaren som inte används. Om kanalinställningen för den trådlösa IP-delaren
används av en annan enhet i närheten, kan det resultera i störningar och kommunikationsfel.
Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och ställer in säkerhetskrypteringstypen för din
AP till WEP, TKIP eller TKIPAES (WPS2Mixed), stöder inte din hemmabio från Samsung anslutningen i
enlighet med de nya certifieringsspecifikationerna för Wi-Fi.
Om din AP stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till nätverket via PBC (Push Button
Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt SSID- och WPAnyckeln i vardera läget.
Anslutningssätt: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på 3 sätt:
- PBC(WPS)
- Ljudinställningar (med den automatiskt nätverkssökningsfunktionen)
- Manuell inställning
Trådlösa nätverk kan orsaka störningar beroende på användningsförhållanden.
(AP-prestanda, avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter etc.)
Ställ in den trådlösa IP-delaren på infrastrukturläge. Ad-hoc-läget stöds inte.
När du använder säkerhetsnyckeln för AP (trådlös IP-delare) stöds bara följande säkerhetsprotokoll.
1) Autentiseringsläge: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Krypteringstyp: WEP, AES
För att använda AllShare-funktionen måste du ansluta datorn till nätverket så som visas på bilden.
Anslutningen kan vara kabelbaserad eller trådlös.
24
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 24
2011-12-27
2:16:19
03
Inställningar
1. Slå på TV:n efter att du har anslutit produkten.
När du ansluter och slår på produkten mot en TV
för första gången visas skärmen med initiala
inställningar.
Inställningar
Inledande inställning
• Startmenyn
Mitt innehåll
Videor
Foton
Musik
Funktion
Mina enheter
Internet
Inställn.
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ OBS!
 Startmenyn visas inte om du inte konfigurerar
de inledande inställningarna enligt
anvisningarna nedan.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja önskat
språk och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen ENTER för att välja knappen
Start.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
bildförhållande för TV:n och tryck sedan på
knappen ENTER. (se sidan 28)
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskade nätverksinställningar : Kabel,
Trådlöst (allmänt), WPS(PBC) och One
Foot Connection, och tryck sedan på
knappen ENTER. Om du inte känner till
detaljerna för nätverksinställningar trycker du
på den BLÅ (D) knappen på fjärrkontrollen
istället för att hoppa till nätverksinställningarna
här, slutför initiala inställningar och går till
startmenyn.
Om du har valt en nätverksinställning går du
till sidorna 34~37 för mer information om
nätverksinställningarna. När du är klar går du
till steg 6.
 Om du trycker på den BLÅ (D) knappen
under nätverksinställningen kommer du åt
startmenyn även om nätverksinställningen inte
är klar än.
 Om du vill visa skärmen för initiala inställningar
igen för att göra ändringarna väljer du
återställningsalternativet. (se sidan 38)
 Om du använder en HDMI-kabel för att
ansluta produkten till en Anynet+ (HDMICEC)-kompatibel Samsung-TV och 1.) Du har
ställt in funktionen för Anynet+ (HDMI-CEC)
till På på både TV:n och produkten och 2.) Du
har ställt in TV:n på ett språk som stöds av
produkten och produkten väljer det språket
som önskat språk automatiskt.
 Om produkten lämnas i stoppläge mer än 5
minuter utan att den används så visas en
skärmsläckare på TV:n. Om produkten har
lämnats i skärmsläckarläget i mer än 20
minuter kommer den automatiskt att slås av.
6. Startmenyn visas. (Mer information om
startmenyn finns på sidan 26.)
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 25
25
2011-12-27
2:16:20
Inställningar
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja
Inställn. och tryck sedan på knappen
ENTER.
Öppna inställningsmenyn
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
undermeny och tryck sedan på knappen
ENTER.
POPUP
1
TOOLS
2
INFO
RETURN
EXIT
3
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
post och tryck sedan på knappen ENTER.
4
5. Tryck på knappen EXIT för att lämna menyn.
✎ OBS!
TUNER
1
Knappen MENU : Tryck på den här för att gå till
startmenyn.
2
Knappen RETURN : Återgå till föregående meny.
3
Knappen ENTER / DIRECTION :
Flytta markören eller välj ett alternativ.
Aktivera det valda alternativet.
Bekräfta en inställning.
4
 När produkten ansluts till ett nätverk väljer du
Internet från startmenyn.
Hämta önskat innehåll från Samsung Apps. (se
sidorna 64~66)
 Åtkomststegen kan variera beroende på den
valda menyn.
 OSD (On Screen Display) kan ändras i
produkten efter att du har uppgraderat
programversion.
Knappen EXIT : Tryck för att avsluta menyn.
Följ stegen nedan för att få tillgång till
inställningsmenyn och undermenyer:
1. Tryck på knappen POWER.
Startmenyn visas.
• Startmenyn
Mitt innehåll
Videor
3
Foton
Musik
4
1
Funktion
Mina enheter
Internet
Inställn
2
5
d WPS(PBC)
1
Väljer Mina enheter.
2
Väljer Funktion.
3
Väljer Mitt innehåll.
4
Väljer Internet.
5
Väljer Inställn.
6
Visa tillgängliga knappar.
26
6
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 26
2011-12-27
2:16:22
03
Du kan konfigurera olika visningsalternativ, t.ex.
bildformat, upplösning etc.
Skärmstorlek
3D-inställn.
Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med
3D-innehåll i 3D-läge.
Inställn.
Visning
3D-inställn.
Ljud
System
Uppsp.läge för 3D Blu-ray
: Auto
Språk
Skärmstorlek
: 55 tum
 Om du vill använda 3D-innehåll ansluter du
Säkerhet
Support
> Flytta " Enter ' Tillbaka
HDMI, djup färg
Du kan ange faktisk skärmstorlek för TV:n så att
produkten kan justera bilden enligt skärmens storlek
och visa en optimal 3D-bild.
(Maximal storlek på skärmen för den här produkten
är 116 tum.)
! VAR FÖRSIKTIG
3D-inställn.
Nätverk
Allmänt
TV-skärmen kan du se vertikala svarta streck på
vänster och höger sida, eller på båda sidorna.
Inställningar
 Beroende på innehåll och position för bilden på
Visning
: Auto
en 3D-enhet (3D-kompatibel AV-mottagare
eller TV) till produktens HDMI OUT-port med
en HDMI-höghastighetskabel. Sätt på 3Dglasögonen innan du visar 3D-innehåll.
 Produkten sänder ut 3D-signaler endast
Uppsp.läge för 3D Blu-ray
3D Blu-ray-skivor finns tillgängliga i två format:
Blu-ray 3D och endast 3D. Du kan välja att titta
på en Blu-ray 3D-skiva i 3D- eller 2D-läge innan
du spelar upp skivan.
• Auto : Upptäck automatiskt om en ansluten TV
har 3D-funktion och spela upp en Blu-ray 3D-skiva
i 3D eller 2D eller en skiva för endast 3D i 3D om
TV:n stöder 3D. Skivor för endast 3D spelas inte
upp om TV:n inte stöder 3D.
• 3D  3D : Spela alltid bara upp 3D och Blu-ray
3D-skivor i 3D-läge.
• 3D  2D : Spela alltid upp Blu-ray 3D-skivor i 2Dläge. Endast 3D-skivor spelas inte upp.
✎ OBS!
 Om du vill stoppa en film under 3D-uppspelning
ska du trycka på knappen STOPP() en gång.
Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet
avaktiveras.
Om du vill ändra ett val av 3D-alternativ när du
spelar upp en 3D-film ska du trycka på knappen
STOPP() en gång. Blu-ray-menyn visas. Tryck
på knappen STOPP() igen och välj sedan
3D-inställningar i Blu-ray-menyn.
genom HDMI-kabeln som är ansluten till
porten HDMI OUT.
 Eftersom videoupplösningen i 3Duppspelningsläge är fast beroende på
upplösning för original-3D-video, kan du inte
ändra upplösning enligt dina inställningar.
 Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller
inställning av skärmstorlek eller upplösning
kanske inte fungerar i 3D-uppspelningsläge.
 Sitt minst tre gånger bredden för skärmen
från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du
exempelvis har en 46 tums skärm ska du
sitta på ett avstånd av 138 tum (3,5 meters)
från skärmen.
- Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för
optimal 3D-bildkvalitet.
 När produkten är ansluten till vissa 3Denheter kanske 3D-effekten inte fungerar
som den ska.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 27
27
2011-12-27
2:16:23
Inställningar
Bildformat
BD Wise (endast Samsung-produkter)
Beroende på vilken typ av TV du har kanske du vill
justera skärminställningen.
BD Wise är Samsungs senaste
interanslutningsfunktion.
• 16:9 original : Välj det här alternativet när du
ansluter produkten till en TV-skärm i formatet 16:9.
Produkten visar allt innehåll i originalbildförhållande.
Innehåll som har formaterats i formatet 4:3 visas
med svarta fält på vänster och höger sida.
När du ansluter en produkt från Samsung till en
Samsung-TV med BD Wise via HDMI och BD Wise är
aktiverat på både produkten och TV:n, sänder
produkten ut video med videoupplösning och
ramhastighet för BD/DVD-skivan.
• Av : Den utgående upplösningen blir fast enligt den
upplösning du tidigare ställde in i upplösningsmenyn,
oavsett skivans upplösning. Se Upplösning nedan.
• På : Produkten sänder video med originalupplösning
och ramhastighet för BD/DVD-skivan.
• 16:9 Helskärm : Välj det här alternativet när du
ansluter produkten till en TV-skärm i formatet 16:9.
Allt innehåll visas på helskärm. Innehåll som
formateras i 4:3 utsträcks.
• 4:3 Letter Box : Välj det här alternativet när du
ansluter produkten till en TV-skärm i formatet 4:3.
Produkten visar allt innehåll i originalbildförhållande.
Innehåll som har formaterats i formatet 16:9 visas
med svarta fält överst och nederst.
• 4:3 Pan-Scan : Välj det här alternativet när du
ansluter produkten till en TV-skärm i formatet 4:3.
Inneåll i 16:9 får extrema vänster- och högerdelar
kapade.
✎ OBS!
✎ OBS!
 När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt
in på BD Wise och BD Wise visas på
upplösningsmenyn.
 Om produkten är ansluten till en enhet som inte
stöder BD Wise, kan du inte använda BD Wisefunktionen.
 Ställ in BD Wise-menyerna på spelaren och på TV:n
som På för att de ska kunna användas på rätt sätt.
 Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte
är tillgängliga.
 Om du väljer ett bildformat och alternativ som
skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan
bilden komma att visas förvrängd.
 Om du väljer 16:9 Original kan TV:n visa 4:3
Pillarbox (svarta fält på bildens sidor).
Skärmstorlek för Smart Hub
Ställ in skärmen för Smart Hub till optimal storlek.
• Storlek 1 : Skärmstorleken för Smart Hub blir
mindre än standard. Det kan visas svarta fält på
sidorna av skärmen.
• Storlek 2 : Det här är standardinställningen för
Smart Hub. Spelaren visar normal skärmstorlek för
Smart Hub.
• Storlek 3 : Detta visar en större skärmstorlek för
Smart Hub. Bilden kan vara för stor för TVskärmen.
28
Upplösning
Ställer in utgående upplösning för HDMI-videosignal.
Siffran i 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
indikerar antalet rader för video.
I och p indikerar sammanflätad och progressiv
skanning.
• Auto : Markerar och ställer in optimal upplösning
automatiskt.
• BD Wise : Ställer automatiskt in optimal upplösning
vid anslutning via HDMI till en TV med funktionen BD
Wise. (BD Wise-menyalternativet visas bara om BD
Wise är inställd på På.)
• 1080p : Utgående 1080 linjer för progressiv video.
(endast HDMI)
• 1080i : Utgående 1080 linjer för sammanflätad video.
• 720p : Utgående 720 linjer för progressiv video.
• 576p/480p : Utgående 576/480 linjer för progressiv
video.
• 576i/480i : Utgående 576/480 linjer för
sammanflätad video. (endast VIDEO)
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 28
2011-12-27
2:16:24
03
Inställningar
Upplösning enligt utgångsläge
• Blu-ray-skiva/E-innehåll/uppspelning av digitalt innehåll
HDMI/ansluten
Utgång
HDMI-läge
HDMI/inte ansluten
VIDEO-läge
VIDEO-läge
1080p@60F
576i/480i
-
Max. upplösning
för TV-ingång
Max. upplösning för TV-ingång
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
Movie Frame
(Filmram): Auto
(24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
Inställningar
Blu-ray-skivor
E-innehåll/digitalt innehåll
BD Wise
Optimal
upplösning
Auto
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
• DVD-uppspelning
HDMI/ansluten
Utgång
Inställningar
HDMI/inte ansluten
HDMI-läge
VIDEO-läge
VIDEO-läge
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Max. upplösning för TV-ingång
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 29
29
2011-12-27
2:16:24
Inställningar
✎ OBS!
 Om TV.n du anslöt till produkten inte stöder
Filmruta eller upplösningen du valde visas
meddelandet “If no pictures are shown after the
selection, please wait for 15 seconds. (Om ingen
bild visas när du har valt OK väntar du i 15
sekunder.) Sedan återgår upplösningen till
föregående värde automatiskt.Would you like to
make a selection? (Vill du göra ett val?)”. Om du
väljer Ja, blir TV-skärmen blank i 15 sekunder
och sedan återgår upplösningen till föregående
upplösning automatiskt.
 Om skärmen blir blank efter att du har ändrat
upplösningen tar du bort alla skivor och
trycker och håller in knappen STOPP () på
produktens framsida i mer än 5 sekunder.
Alla inställningar återställs till fabriksstandard.
Följ stegen på föregeående sida för att öppna
varje läge och välj skärminställningar som
hanteras av din TV.
 När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
 Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24
bildrutor för att produkten ska kunna använda
läget Movie Frame (Bildram) (24Fs).
HDMI-färgformat
Gör det möjligt för dig att ställa in områdesformat
för HDMI-utgång till att matcha funktionerna för
den anslutna enheten (TV, skärm etc.).
• Auto : Ställer automatiskt in produkten på
optimalt format som stöds av enheten.
• YCbCr(4:4:4) : Om din TV stöder YCbCrfärgområde via HDMI, ska du välja det här
alternativet för att sända YCbCrfärgsammansättning.
• RGB (standard) : Välj det här alternativet för att
sända normal RGB-färgsammansättning.
• RGB (förbättrat) : Om du har anslutit
produken till en DVI-skärmenhet, såsom en
monitor, ska du välja det här alternativet för att
sända den förbättrade RGB-färgkvaliteten.
30
Filmram (24 r/s)
Genom att ställa in funktionen för Filmruta (24Fs)
till Auto kan du justera HDMI-utgången till 24
bildrutor per sekund för förbättrad bildkvalitet.
Du kan bara använda Filmruta (24Fs) på en TV
som stöder den här bildrutefrekvensen. Du kan
bara välja Filmruta på produkten när den är i
upplösningslägena HDMI 1080i eller 1080p.
• Auto : Filmruta-funktionerna (24Fs) fungerar.
• Av : Filmruta-funktionerna (24Fs) är avstängda.
HDMI, djup färg
Gör det möjligt för dig att sända video från HDMI
OUT-uttaget med djup färg. Djup färg ger en mer
verklighetstrogen färgåtergivning med rikare
färgdjup.
• Auto: Produkten sänder video med djup färg till
en ansluten TV som stöder HDMI djup färg.
• Av : Bilden sänds utan djup färg.
Stillbildsläge
Gör det möjligt för dig att ställa i typen av bild
som produkten visar när du pausar DVDuppspelning.
• Auto: Välj om du vill att produken automatiskt
ska välja bästa bildkvaliteten för den DVD du
tittar på.
• Ram : Välj när du pausar en scen med få
händelser.
• Fält : Välj detta när du sätter en scen med
många händelser på paus.
Progressivt läge
Gör det möjligt för dig att förbättra bildkvaliteten vid
visning av DVD-skivor.
• Auto : Välj om du vill att produken automatiskt
ska välja bästa bildkvaliteten för den DVD du
tittar på.
• Video : Välj det här alternativet för bästa
bildkvalitet på DVD-skivor från en konsert eller TV.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 30
2011-12-27
2:16:24
03
Högtalarinställning
Inställn.
Högtalarinställning
Visning
Ljud
Nätverk
|
Nivå
Avstånd
Om högtalarna inte kan placeras på samma
avstånd från det ställe där du lyssnar på dem kan
du justera fördröjningstiden för ljudsignalerna från
främre subwoofer-högtalarna.
Inställningar
Ljud
• Du kan ställa in högtalardistansen mellan 0,3 m
och 9,0m.
Avstånd
System
Språk
Inställn.
Säkerhet
Visning
Allmänt
Ljud
Support
> Flytta " Enter ' Åter
Nätverk
System
Avstånd
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Främre V
Främre H
Subwoofer
◄
Språk
Säkerhet
Allmänt
Nivå
Support
> Flytta < Ändra ' Åter
Du kan ställa in balansen och nivån för varje
högtalare separat.
Justera nivån för främre högtalaren/
subwoofer-högtalaren
• Volymnivån kan justeras i steg från -6dB till
+6dB.
• Ljudet ökar när du närmar dig +6dB och
minskar när du närmar dig -6dB.
Egen EQ
Du kan konfigurera inställningarna för equalizer
manuellt efter önskemål.
Inställn.
Inställn.
Ljud
Nätverk
System
Egen EQ
Visning
Nivå
Visning
Främre V
Främre H
Subwoofer
◄
:
:
0 dB |
0 dB
3 dB
Ljud
Nätverk
System
Språk
Språk
Säkerhet
Säkerhet
Allmänt
Allmänt
Support
Support
5
-1
1
0
-3
-3
2
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
250Hz
A
Återst > Justera < Flytta ' Åter
> Flytta < Ändra ' Åter
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 31
31
2011-12-27
2:16:24
Inställningar
HDMI Audio
Digital utgång
Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan
vara antingen PÅ eller AV.
• Av : Endast video överförs via HDMI-kabel,
ljudet kommer ut genom produktens högtalare.
• På : Både video- och ljudsignaler överförs visa
HDMI-kabeln och ljudet kommer endast ut genom
TV:n högtalare.
Du ställer in digital utgång för att matcha
funktionerna för AV-mottagaren du har anslutit till
produkten:
• PCM : Välj det här alternativet om du har
anslutit en HDMI-kompatibel AV-mottagare.
• Bitstream (obearbetad) : Välj det här
alternativet om du har anslutit en HDMIkompatibel AV-mottagare med Dolby TrueHD
och DTS-HD Master Audio
avkodningsfunktioner.
• Bitstream (DTS-omkodad) : Välj det här
alternativet om du har anslutit en AV-mottagare
med en digital, optisk ingång som kan avkoda
DTS.
• Bitstream (Dolby D-omkodad) : Välj det här
alternativet om du inte har en HDMI-kompatibel
AV-mottagare, men en AV-mottagare med
Dolby Digital-avkodningsfunktioner.
✎ OBS!
 HDMI Audio är automatiskt mixat för 2 kanaler
för TV-högtalare.
Ljudreturkanal
Du kan njuta av TV-ljud via hemmabiohögtalarna
med bara en HDMI-kabel.
• Auto : Lyssna på TV-ljud från
hemmabiohögtalarna om din TV är kompatibel
med funktionen för Audio Return-kanal.
• Av : Slå av funktionen för Audio Return-kanal.
✎ OBS!
 När Anynet+ (HDMI-CEC) är av blir
funktionen för Audio Return-kanal inte
tillgänglig.
 Om du använder en ARC (Audio Return
Channel)-icke-certifierad HDMI-kabel kan
det orsaka problem med kompatibiliteten.
 ARC-funktionen är bara tillgänglig om en
ARC-kompatibel TV ansluts.
För mer information, se tabellen för digitalt
utgångsval. (se sidan 33)
✎ OBS!
 Det kan aktiveras när HDMI Audio är PÅ.
 Se till att välja rätt digital utgång annars hörs
inget ljud eller ett väldigt högt ljud.
 Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte
är kompatibel med komprimerade format
(Dolby digital, DTS), sänds ljudsignalerna ut
som PCM.
 Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEWljud och ljudeffekter för navigering.
 Vanliga Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEWljud och ljudeffekter för navigering.
 Den här inställningen för digital utgång
saknar effekt för analogt (V/H) ljud eller
HDMI-ljudutgång för TV:n.
Den ger optisk utgång och HDMI-ljudutgång
när produkten är ansluten till en AVmottagare.
 Om du spelar MPEG-ljudspår sänds
ljudsignalen ut som PCM oavsett val av
digital utgång (PCM eller Bitstream).
32
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 32
2011-12-27
2:16:26
03
Inställningar
Ljudström på
DVD
Definition för Bluray-skiva
Bitstream
(obearbetad)
Bitstream
(omkodad DTS)
Bitstream
(omkodad Dolby
D)
HDMIHDMIHDMIHDMI-kompatibel
kompatibel AV- kompatibel AV- kompatibel AVAV-mottagare
mottagare
mottagare
mottagare
Anslutning
Ljudström på
Blu-ray-skiva
PCM
Inställningar
Digitalt utgångsval
PCM
Upp till 7.1-kanals
PCM
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
Dolby Digital
Upp till 7.1-kanals
Dolby Digital
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
Dolby Digital Plus
Upp till 7.1-kanals
Dolby Digital Plus
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
Dolby TrueHD
Upp till 7.1-kanals
Dolby TrueHD
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
Upp till 6.1-kanals
DTS
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
DTS-HD HRA
Upp till 7.1-kanals
DTS-HD HRA
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
DTS-HD MA
Upp till 7.1-kanals
DTS-HD MA
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Upp till 5.1-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Upp till 6.1-kanals
DTS
DTS
DTS
Avkodar
huvudfunktionsljud
och BONUSVIEWljudström
tillsammans i PCMljud och lägger till
navigeringsljudeffekter
och omkodar PCMljud till DTS bitstream
Avkodar
huvudfunktionsljud
och BONUSVIEWljudström tillsammans i
PCM-ljud och lägger till
navigeringsljudeffekter
och omkodar PCMljud till Dolby digital TS
bitstream eller PCM.
Valfri
Sänder bara
huvudfunktionslju
Avkodar funktionen dströmmen så att
din AV-mottagare
för huvudljud och
kan avkoda audio
BONUSVIEWbitstream.
ljudströmmen
Du hör inte
tillsammans i PCDBONUSVIEW-ljud
ljud och lägger till
navigeringsljudeffekter. eller navigeringsljud
effekter.
* Om källströmmen är 2 kanaler används inte “inställningen för omkodad Dolby D”. Utgången blir
LPCM av 2-kanalstyp.
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar:
- Huvudfunktionsljud: Ljudspår för
huvudegenskapen.
- Navigeringsljudeffekter: När du väljer vissa
menynavigeringar kan det höras
navigeringsljudeffekter. Navigeringsljudeffekter
skiljer sig åt på alla Blu-ray-skivor.
- BONUSVIEW-ljud: Ett extra ljudspår, såsom
regissörens eller skådespelarens kommentarer.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 33
33
2011-12-27
2:16:26
Inställningar
Dynamisk områdeskontroll
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Nätverk,
och tryck sedan på knappen ENTER.
Du kan lyssna med låg volym, men ändå höra
dialogen klart. Detta är bara tkvierat om
produkten detekterar en signal från Dolby Digital.
• Auto : Den dynamiska omfångskontrollen ställs
in automatiskt baserat på informationen från
Dolby TrueHD Soundtrack.
• Av : Du kan titta på filmen med vanligt
dynamiskt omfång.
• På : När ljudspår från en film spelas upp på låg
volym eller från små högtalare, kan systemet
lägga på passande komprimering för att
lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för att
förebygga att dramatiska passager blir för
höga.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverksinställning, och tryck sedan på
knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kabel,
Trådlöst (allmänt), WPS(PBC) eller One Foot
Connection, och tryck sedan på knappen
ENTER.
5. Om du har ett kabelförsett nätverk går du till
kabelnätverk nedan. Om du har ett trådlöst
nätverk går du till trådlösa nätverk på sidorna
35~37.
Kabelnätverk
Ljudsynkning
Ställ in en kabelanslutning - Auto
Video kan visas i långsammare takt än ljud vid
anslutning till en digital TV. Om detta inträffar kan
du justera ljudfördröjningstiden för att passa
video.
• Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan
0 ms och 300 ms. Ställ in den på optimal
status.
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kabel.
Inställn.
Ljud
Nätverk
System
Välj en nätverksanslutningstyp.
Kabel
Språk
Trådlöst
(allmänt)
Säkerhet
WPS(PBC)
Allmänt
One Foot
Connection
Support
Nätverk
Nätverksinställningar
Visning
Anslut till nätverket med en LAN-kabel. Kontrollera att
LAN-kabeln är ansluten.
> Flytta " Enter ' Tillbaka
Kontakta din Internet-leverantör för att få reda på om
din IP-adress är fast eller dynamisk. Om den är
dynamisk och använder en anslutning med eller utan
kabel rekommenderar vi att du använde de
automatiska åtgärderna. Om du använder en trådlös
anslutning och routern har funktion för det kan du
använda WPS (PBC) eller One Foot Connection.
Ställ in en kabelanslutning - Manuellt
Om IP-adressen är fast måste du använda den
manuella installationen för både anslutningar med och
utan kabel.
Om den automatiska inställningen inte fungerar och
du har en fast IP-adress måste du ställa in värdena
för nätverksinställningen manuellt.
Nätverksinställning
För att påbörja installation av
nätverksanslutningen för produkten ska du följa
stegen nedan:
1. I startmenyn trycker du på knapparna ◄► för att
välja Inställn., och trycker sedan på knappen
ENTER.
34
2. Tryck på knappen ENTER.
Skärmen för nätverksstatus visas. Produkten
ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
För att hämta värdena till nätverksinställningen på
de flesta Windows-datorer gör du på följande sätt:
1. Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger
på Windows-skrivbordet.
2. Klicka på Status i popup-menyn.
3. Klicka på Support-fliken i dialogrutan som öppnas.
4. På fliken för Support klickar du på knappen
Detaljer.
Nätverksinställningarna visas.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 34
2011-12-27
2:16:26
03
Trådlöst nätverk
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kabel,
och tryck sedan på knappen ENTER.
• Trådlöst (Allmänt)
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja IP-inst.
och tryck sedan på knappen ENTER.
• One Foot Connection
IP-inst.
Visning
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
• Använda WPS (PBC).
Trådlöst (allmänt) inkluderar både automatiska
och manuella installationssätt.
Inställn.
Ljud
Du kan ställa in det trådlösa nätverket på tre sätt:
IP-läge
Manuellt
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP-adress
Nätmask
Gateway
DNS-läge
Manuellt
0 . 0 . 0 . 0
DNS-server
Allmänt
OK
Support
> Flytta " Enter ' Tillbaka
3.
Tryck på knappen ENTER för att välja
knappen IP-läge.
4.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Manuellt och tryck sedan på knappen
ENTER.
5.
Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet (IP-adress).
6.
Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för
att ange numren.
7.
När du är klar med varje fält trycker du på
knappen ► för att gå till nästa fält.
Du kan också använda pilknapparna för att
gå uppåt, nedåt och bakåt.
Ställa in en trådlös nätverksanslutning - Auto
De flesta trådlösa nätverk har ett extra
säkerhetssystem som kräver enheter som
kommer åt nätverket för att överföra en krypterad
säkerhetskod, en så kallad “åtkomstkod” eller
“säkerhetsnyckel”. Säkerhetsnyckeln är
uppbyggd på ett lösenord, oftast ett ord eller en
serie bokstäver och siffror i en speciell längd, som
du måste ange när du ställer in säkerheten för
det trådlösa nätverket. Om du använder den här
metoden vid inställning av en nätverksanslutning,
och har en säkerhetsnyckel till det trådlösa
nätverket, måste du fortfarande ange lösenordet
under den automatiska inställningsprocessen.
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Trådlöst (allmänt).
Inställn.
Nätverksinställningar
Visning
Välj en nätverksanslutningstyp.
Ljud
Nätverk
9.
Ange värdena för IP-adress, Nätmask, och
Gateway.
Tryck på knappen ▼ för att gå till DNS-läge.
10. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet för DNS. Ange numren som
ovan.
11. Tryck på knappen ENTER för att välja OK.
Skärmen för nätverksstatus visas. Produkten
ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
Kabel
System
Språk
8.
Inställningar
Följ stegen nedan för att öppna produktens
nätverksinställningar:
Trådlöst
(allmänt)
Säkerhet WPS(PBC)
Ställ in ett trådlöst nätverk genom att välja din trådlösa
router. Du kan behöva ange en säkerhetsnyckel
beroende på inställningarna i den trådlösa routern.
Allmänt One Foot
Support Connection
> Flytta " Enter ' Tillbaka
2. Tryck på knappen ENTER.
När du är klar visas en lista över tillgängliga
nätverk.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
undermeny och tryck sedan på knappen
ENTER.
Säkerhetsskärmen visas.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 35
35
2011-12-27
2:16:27
Inställningar
4. I skärmen Security (Säkerhet) anger du
nätverkets lösenordsfras. Ange siffrorna
direkt med fjärrkontrollen.
För att välja en bokstav trycker du på
knapparna ▲▼◄► för att flytta markören
och sedan trycker du på ENTER.
Inställn
Visning
Nätverksinställningar
Ange säkerhetsnyckel.
Ljud
Följ stegen nedan för att öppna produktens
nätverksinställningar:
1. Följ steg 1 till 5 i processen ‘Ställa in trådlös
nätverksanslutning - Auto’.
2. När du är klar trycker du på knapparna
▲▼◄► för att flytta markören till Klart, och
sedan trycker du på knappen ENTER.
Skärmen för nätverksstatus öppnas.
0 angavs
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Inställn
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Visning
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Ljud
t
u
v
w
x
y
z
*
Ta bort
s
a/A
Mellanslag
0
Klart
a Föregående m Flytta " Enter ' Tillbaka
IP-inst.
IP-läge
Nätverk
IP-adress
System
Nätmask
Språk
Säkerhet
Manuellt
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Gateway
DNS-läge
Manuellt
0 . 0 . 0 . 0
DNS-server
Allmänt
OK
Support
✎ OBS!
> Flytta " Enter ' Tillbaka
 Du bör hitta lösenordet på någon av de
inställningsskärmar du använde när du
installerade routern eller modemet.
3.
På skärmen för nätverksstatus väljer du
Avbryt och sedan trycker du på Enter.
4.
Tryck på knapparna ◄► för att välja IP-inst.
och tryck sedan på knappen ENTER.
5.
Tryck på knappen ENTER för att välja
knappen IP-läge.
6.
Ställa in en trådlös nätverksanslutning Manuellt
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Manuellt och tryck sedan på knappen
ENTER.
7.
Om den automatiska inställningen inte fungerar
måste du ställa in värdena för
nätverksinställningen manuellt.
Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet (IP-adress).
8.
Använd sifferknapparna för att mata in siffror.
9.
När du är klar med varje fält trycker du på
knappen ► för att gå till nästa fält.
Du kan också använda pilknapparna för att
gå uppåt, nedåt och bakåt.
5. När du är klar trycker du på knapparna
▲▼◄► för att flytta markören till Klart, och
sedan trycker du på knappen ENTER.
Skärmen för nätverksstatus visas. Produkten
ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
För att visa värdena till nätverksinställningen på
de flesta Windows-datorer gör du på följande
sätt:
1. Högerklicka på nätverksikonen längst ned till
höger på skärmen.
10. Ange värdena för IP-adress, Nätmask och
Gateway.
2. Klicka på Status i popup-menyn.
11. Tryck på knappen ▼ för att gå till DNS-läge.
3. Klicka på Support-fliken i dialogrutan som
öppnas.
12. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet för DNS. Ange numren som
ovan.
4. På fliken för Support klickar du på knappen
Detaljer.
Nätverksinställningarna visas.
36
13. Skärmen för nätverksstatus visas. Produkten
ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 36
2011-12-27
2:16:29
03
2. Tryck på knappen ENTER.
Det enklaste sättet att ställa in en trådlös
nätverksanslutning är att använda funktionen
WPS (PBC) eller One Foot Connection.
Om den trådlösa routern har en WPS (PBS)knapp ska du följa dessa steg:
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
WPS(PBC).
3. Placera den trådlösa routern från Samsung
inom 25 cm (10 tum) från den trådlösa
Samsung-adaptern du ska ansluta till.
Inställningar
WPS(PBC)
4. Vänta tills anslutningen upprättas
automatiskt.
Nätverksstatus
Kontrollera om anslutning till nätverket och
Internet har upprättats.
Inställn
Nätverksinställningar
Visning
Välj en nätverksanslutningstyp.
Ljud
Nätverk
System
Språk
Inställn
Kabel
Säkerhet WPS(PBC)
Allmänt One Foot
Support Connection
Nätverksstatus
Visning
Wireless
(general)
Anslut enkelt till åtkomstpunkten genom att trycka på
knappen WPS(PBC). Välj detta om din åtkomstpunkt
stöder PBC (Push Button Configuration).
Ljud
Nätverk
KT_WLAN
System
> Flytta " Enter ' Tillbaka
MAC-adress
IP-adress
Nätmask
Gateway
DNS-server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Språk Internet har anslutits.
Om du har problem med att använda Internettjänsten kontaktar du din
Internetleverantör.
Säkerhet
Allmänt
SupportNätverksinställningar
IP-inst.
Försök igen
OK
< Flytta " Enter ' Tillbaka
2. Tryck på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen WPS(PBC) på routern
inom två minuter. Produken visar skärmen för
val av nätverk och förvärvar automatiskt alla
nätverksinställningsvärden den behöver och
ansluter till nätverket. När detta är klart visas
knappen OK. Tryck på knappen ENTER på
fjärrkontrollen.
One Foot Connection
Du kan installera den trådlösa anslutningen
automatiskt om du har en trådlös router från
Samsung som stöder One Foot Connection. För
anslutning med funktionen One Foot Connection,
ska du följa stegen nedan:
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja One
Foot Connection.
Inställn
Nätverksinställning
Visning
Välj en nätverksanslutningstyp.
Ljud
Nätverk
Kabel
Wireless
(general)
Säkerhet WPS(PBC)
Allmänt One Foot
Support Connection
Ställ in för att tillåta eller hindra en Internetanslutning när du använder BD-LIVE-tjänsten.
• Tillåt (alla) : Internet-anslutningen är tillåten för
allt BD-LIVE-innehåll.
• Tillåt (endast giltiga) : Internet-anslutningen
tillåts endast för BD-LIVE-innehåll som
innehåller ett giltigt certifikat.
• Förhindra : Ingen Internet-anslutning är tillåten
för något BD-LIVE-innehåll.
✎ OBS!
 Vad är ett giltigt certifikat?
När produkten använder BD-LIVE för att
skicka skivdata och begäran till servern för att
certifiera skivan så använder servern överförd
data för att kontrollera att skivan är giltig och
skickar certifikatet tillbaka till produkten.
 Internetanslutningen kan vara begränsad när
System
Språk
Internetanslutning för BD-LIVE
Autoanslut till trådlösa nätverk om din trådlösa router
stöder One Foot Connection. Välj denna anslutningstyp
när du har placerat den trådlösa routern 25 cm (10 tum)
från Samsung trådlös LAN-adapter.
du använder BD-LIVE-innehåll.
> Flytta " Enter ' Tillbaka
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 37
37
2011-12-27
2:16:30
Inställningar
System
Inledande inställning
Genom att använda funktionen Initial Settings
(Inledande inställningar) kan du ställa in språk,
nätverksinställningar etc.
För mer information om funktionen för inledande
inställningar, se avsnittet Inledande inställningar i
den här bruksanvisningen. (se sidan 25)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkad
användning av den här enheten genom Samsungs
produkter med funktionen Anynet+.
För att använda den här funktionen ansluter du den här
produkten till en Samsung-TV med en HDMI-kabel.
Med Anynet+ på kan du använda den här
produkten med en Samsung TV-fjärrkontroll och
starta skivuppspelningen genom att bara trycka på
knappen SPELA (►) på TV:ns fjärrkontroll.
Mer information finns i bruksanvisningen för din TV.
• Av : Funktionerna för Anynet+ fungerar inte.
• På : Funktionerna för Anynet+ fungerar.
✎ OBS!
✎ OBS!
 I det externa minnesläget kan uppspelningen
av en skiva stoppas om du kopplar från USBenheten mitt i uppspelningen.
 Endast USB-enheter som är FAT-formaterade
(DOS 8.3 volymetikett) stöds. Vi
rekommenderar att du använder USB-enheter
som stöder USB 2.0-protokoll med 4 MB/sek
eller högre läs-/skrivhastighet.
 Funktionen för att återuppta uppspelning
kanske inte fungerar efter formatering av
lagringsenheten.
 Den totala storleken för BD-datahantering kan
variera, beroende på förhållandena.
Tidszon
Du kan ange den tidszon som gäller i din region.
Inställn.
Visning
Nätverk
System
Språk
kabeln inte stöder CEC.
 Om din Samsung-TV har en Anynet+-logotyp
så stöder den Anynet+.
 Beroende på TV kanske vissa HDMIutgångsupplösningar inte fungerar.
Se bruksanvisningen för din TV.
Allmänt
Gör det möjligt för dig att hantera hämtat innehåll
du har fått tillgång till genom en Blu-ray-skiva
som stöder BD-LIVE-tjänsten och lagras på en
bifogad Flash-minnesenhet.
Du kan kontrollera enhetsinformationen, inklusive
lagringsstorleken, ta bort BD-data eller ändra Flashminnesenheten.
Information om skärmen för BD Datahantering:
Aktuell enhet : Visa den valda enheten.
Total storlek : Totalt ledigt utrymme på enheten.
Tillgänglig storlek : Tillgängligt minne på enheten.
Radera BD-data : Radera alla BD-data i minnet.
Tidszon
Ljud
 Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMI-
BD-datahantering
•
•
•
•
• Enhetsval : Ändra platsen för önskat minne
där BD-data ska sparas.
Säkerhet
Support
GMT + 00:00
London, Lissabon, Casablanca
< Ändra " Spara ' Tillbaka
DivX® Video på begäran
Visar registreringskoden som krävs för produkten.
Om du ansluter till webbsidan för DivX och registrerar
dig med koden kan du hämta VOD-registreringsfilen.
Om du aktiverar VOD-registreringen under Mitt
innehåll slutförs registreringen.
✎ OBS!
 För mer information om DivX(R) VOD, besök
sidan “http://vod.divx.com”.
Återst
Alla inställningar återgår till standard, förutom
inställningar för nätverk och Smart hub. Du
behöver ange lösenordet för den här funktionen.
✎ OBS!
 Standardlösenordet är 0000.
38
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 38
2011-12-27
2:16:32
03
Du kan välja språk för startmenyn, skivmenyn etc.
• Skärmmeny : Välj språk för skärmmenyer.
• Skivmeny : Välj språk för skivmenyer.
• Ljud : Välj språk för skivans ljudspår.
• Undertext : Välj språk för skivans textning.
✎ OBS!
 Det valda språket visas bara om det
finns på skivan.
Säkerhet
Den här funktionen fungerar i samspel med Bluray- och DVD-skivor som har tilldelats en
åldersklassificering eller numerisk klassificering
som indikerar åldersnivå för innehållet. Med hjälp
av de här nummerna kan du kontrollera typerna
av Blu-ray- och DVD-skivor som familjen kan titta
på.
När du använder den här funktionen första
gången visas inställningsskärmen för lösenord.
Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av
sifferknapparna. (Standardlösenordet är 0000.)
Efter att du har angett lösenordet väljer du en
åldersklassificering du vill ställa in för BDklassificering och en nivå för DVD-klassificering.
Produkten spelar bara upp Blu-ray-skivor som
ligger på eller under klassificeringen och DVDskivor under den numeriska klassificeringen om
inte ett lösenord anges.
Stora nummer indikerar äldre och vuxnare
innehåll.
BD-föräldraklass.
Detta förhindrar uppspelning av Blu-ray-skivor
som ligger över barnlåsklassificering.
DVD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av DVD-skivor med
specifika åldersklassificeringar om inte ett
lösenord anges.
Ändra lösenord
Ändra det 4-siffriga lösenordet som används för
att komma åt säkerhetsfunktioner.
Inställningar
Språk
Om du glömt ditt lösenord
1. Ta ut skivan.
2. Tryck och håll in knappen STOPP () på
frontpanelen i 5 sekunder eller mer.
Alla inställningar återgår till
fabriksinställningar.
✎ OBS!
 När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
Allmänt
Främre skärm
Ändra ljusstyrkan på frontpanelen.
• Auto : Sänker ljusstyrkan under uppspelning.
• Mörkare : Sänker ljusstyrkan på
visningsfönstret.
• Ljus : Ökar ljusstyrkan på visningsfönstret.
Fjärrkontroll av nätverk
Funktionen för nätverksfjärrkontroll gör det möjligt
för dig att stya Blu-ray-skivspelaren från en
fjärrenhet, såsom en smarttelefon genom en trådlös
anslutning till ditt lokala nätverk.
För att använda funktionen för nätverksfjärrkontrollen
följer du stegen nedan:
1. Välj På i menyn för nätverksfjärrkontroll.
2. Installera Samsungs program för
nätverksfjärrhantering fö ratt styra produkten
på din kompatibla, bärbara enhet.
3. Se till att den bärbara enheten och din
produkt är anslutna till samma trådlösa
router.
4. Starta programmet på din bärbara enhet.
Programmet ska söka produkten och visa
den i en lista.
5. Välj produkten.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 39
39
2011-12-27
2:16:33
Inställningar
6. Om det är första gången du använder
funktionen tillfrågas du om du vill tillåta eller
neka fjärrstyrning av produkten. Välj Allow
(Tillåt).
7. Följ instruktionerna som medföljde
programmet för att styra produkten.
✎ OBS!
 Din produkt måste anslutas till Internet för att
använda funktionen Via Internet.
 Uppgraderingen är klar när produkten stängs
av och sedan slås på av sig själv igen.
 Slå aldrig av produkten eller slå på den
manuellt under uppdateringsprocessen.
Support
Programuppgradering
Menyn Programuppgradering gör det möjligt för
dig att uppgradera produktens programvara för
prestandaförbättringar eller tilläggstjänster. Du kan
uppgradera på fyra sätt:
•
•
•
•
Via Internet
Via USB
Eft skiva
Via hämtad (Fil)
De fyra metoderna beskrivs nedan.
Via Internet
Följ stegen nedan för att uppgradera Internet:
1. Välj Via Internet och tryck sedan på
knappen ENTER. Meddelandet för
anslutningen till servern visas.
2. Om det finns en hämtning tillgänglig visas
popup-fönstret för hämtningar med en
förloppsindikator och hämtningen startar.
3. När hämtningen är klar visas fönstret för att
uppdatera fråga med tre val: Uppdatera nu,
Uppdatera senare eller Uppdatera inte.
4. Om du väljer Uppgradera nu kommer
produkten att uppgradera programvaran,
slås av och sedan slås på automatiskt.
5. Om du inte gör ett val på en minut eller du
väljer Uppgradera senare lagrar produkten
den nya uppgraderingsprogramvaran. Du
kan uppgradera programvaran senare med
funktionen Via hämtad.
6. Om du väljer Uppgradera inte avbryter
produkten uppgraderingen
 Samsung Electronics skall inte hållas
ansvariga för produktfel som uppstår till följd
av instabil Internet-anslutning eller kundens
oaktsamhet under en programuppgradering.
 Om du vill avbryta uppdateringen under tiden
uppdateringsprogramvaran hämtas ska du
trycka på knappen ENTER.
Via USB
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
1. Besök sidan www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Hämta den senaste USBprogramuppdateringen via zip-filen på
datorn.
3. Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha en
enkel mapp med samma namn som zip-filen.
4. Kopiera mappen till en USB-flashenhet.
5. Se till att skivfacket är tomt och sätt sedan i
USB-flashenheten i USB-porten på
produkten.
6. På produktmenyn går du till Inställn. >
Support > Programuppgradering.
7. Välj By USB.
✎ OBS!
 Skivenheten måste vara tom när du
uppgraderar programvaran med USBvärduttaget.
 När programuppgraderingen är klar
kontrollerar du programdetaljerna i menyn
för programuppgradering.
 Slå inte av produkten under
programuppgraderingen. Det kan orsaka
felfunktion hos produkten.
 Programuppgraderingar som använder
porten för USB-värd får endast ske via ett
USB-minne.
40
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 40
2011-12-27
2:16:33
03
✎ OBS!
Följ stegen nedan för att uppgradera via skivan:
1. Besök sidan www.samsung.com/
bluraysupport
 När systemuppgraderingen är klar kontrollerar
2. Hämta den senaste
skivprogramuppdateringen via zip-filen på
datorn.
 Slå inte av produkten under
3. Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha en
enkel mapp med samma namn som zip-filen.
 Om du använder funktionen Via hämtad måste
4. Skriv mappen till en skiva. Vi rekommenderar
en CD-R eller DVD-R.
5. Stäng skivan innan du tar ut den ur datorn.
6. Sätt i skivan i produkten.
7. På produktmenyn går du till Inställn. >
Support > Programuppgradering.
8. Välj Eft skiva.
✎ OBS!
 När systemuppgraderingen är klar kontrollerar
du programdetaljerna i menyn för
systemuppgradering.
 Slå inte av produkten under
programuppgraderingen. Det kan orsaka
felfunktion hos produkten.
Via hämtad
Alternativet By Downloaded (Via hämtad) gör det
möjligt för dig att uppgradera med en fil som
produkten har hämtat tidigare, men som du
bestämde dig för att vänta med att installera eller
en fil som har laddats ned av produkten i standbyläge (Se avsnittet Hämtad i standby-läge nedan).
Följ stegen nedan för att uppgradera via hämtad:
1. Om uppgraderingen av programvaran har
hämtats ser du programversionsnumret till
höger om Via hämtad.
2. Välj Via hämtad och tryck sedan på knappen
ENTER.
3. Produkten visar ett meddelande där du
tillfrågas om du vill uppgradera. Välj Ja.
Produkten startar uppgraderingen.
4. När uppdateringen är klar slås produkten av
automatiskt och sedan slås den på igen.
du programdetaljerna i menyn för
systemuppgradering.
programuppgraderingen. Det kan orsaka
felfunktion hos produkten.
produkten anslutas till Internet.
Hämta i standbyläge
Du kan ställa in funktionen Hämta i standby-läge
så att produkten hämtar ny
uppgraderingsprogramvara när den är i standbyläge. I standby-läge är produkten avstängd, men
Internet-anslutningen är aktiv. Detta gör det möjligt
för produkten att hämta
uppgraderingsprogramvaran automatiskt, när du
inte använder den.
För att ställa in hämtning i standby-läge ska du
följa stegen nedan:
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Hämta
i standbyläge och tryck sedan på knappen
ENTER.
2. Välj På eller Av.
• Av : Om du väljer Av, meddelar dig
produkten via ett popupmeddelande när
den nya programvaran är tillgänglig.
• På : Om du väljer På hämtar produkten
automatiskt ny uppgraderingsprogramvara
när den är i standby-läge med
strömmen avstängd. Om den hämtar ny
uppgraderingsprogramvara tillfrågas du om
du vill installera när du slår på produkten.
✎ OBS!
 Om du använder funktionen Hämta i standbyläge måste produkten anslutas till Internet.
Kontakta Samsung
Erbjuder kontaktinformation för att få hjälp med
produkten.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 41
Inställningar
Eft skiva
41
2011-12-27
2:16:34
Basfunktioner
• Audio CD (CD-DA)
Spela upp en skiva
spår 1
spår 2
spår 3
spår 4
spår 5
Uppspelning
1. Mata in en skiva i skivfacket med
skivetiketten riktad framåt.
2. Tryck på knappen SPELA (►).
• MP3, WMA, DivX, MKV och MP4
Knappar relaterade till uppspelning
SPELA ( ►)
Startar uppspelning.
STOPP (  )
Stoppar uppspelning.
• Ett tryck på knappen:
Stoppositionen sparas i
minnet.
• Två tryck på knappen:
Stoppositionen sparas inte i
minnet.
PAUS (  )
Pausar uppspelning.
mapp (grupp) 1
fil 1
fil 2
fil 1
mapp (grupp) 2
fil 2
fil 3
Spela upp en 2D-video i 3D-läge
hZ
Du kan se 2D-video i 3D-läge.
✎ OBS!
 Om du vill gå till startmenyn eller
Smart Hub-menyn i 3D-läge växlar
den automatiskt till 2D.
✎ OBS!
 På visas skivor kommer stoppositionen inte att
memoreras även om du trycker på STOPP (  )
en gång.
 Videofiler med bithastigheter på 20 Mbps
eller högre anstränger produkten och kan
stoppa uppspelningen.
Använda skivmenyn/titelmenyn/popupmenyn
Använda skivmenyn
hZ
Skivstruktur
Innehållet på skivan är vanligtvis indelat enligt nedan.
• Blu-ray-skiva, DVD-VIDEO
titel 1
kapitel 1
kapitel 2
kapitel 1
titel 2
kapitel 2
kapitel 3
1. Tryck på knappen DISC MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att
välja önskad post och tryck sedan
på knappen ENTER.
DISC MENU
✎ OBS!
 Menyposterna kan variera beroende på
skiva och i vissa fall kanske inte den här
menyn är tillgänglig.
42
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 42
2011-12-27
2:16:34
04
Använda funktionerna Sök och Hoppa över
Z
1. Tryck på knappen TITLE MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för
att välja önskad post och tryck
sedan på knappen ENTER.
TITLE MENU
POPUP
Söka efter en viss scen
hzZyx
✎ OBS!
 Menyposterna kan variera beroende på
skiva och i vissa fall kanske inte den här
menyn är tillgänglig.
 Titelmenyn visas bara om det finns minst två
titlar på skivan.
Använda popup-menyn
h
1. Tryck på knappen POPUP på
fjärrkontrollen under uppspelning.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
POPUP
• Tryck på knappen SPELA (►) för att återgå till
normal hastighet.
✎ OBS!
✎ OBS!
 Menyposterna kan variera beroende på skiva
och i vissa fall kanske inte den här menyn är
tillgänglig.
Spela upp titellistan
z
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att
välja den post du vill spela upp
från i titellistan och tryck sedan på
knappen ENTER.
• Tryck på knappen SÖK () under
uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen SÖK ()
ändras uppspelningshastigheten enligt följande.
TITLE MENU
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► eller
ENTER för att välja önskad meny.
1. Tryck på knappen DISC MENU
eller TITLE MENU under
uppspelning.
Under uppspelning kan du snabbt söka genom
ett kapitel eller ett spår och använda funktionen
att hoppa över för att komma till nästa val.
 Inget ljud hörs i sökningsläget.
 Om du trycker för snabbt på knapparna 
eller  kan den här produkten tro att du bara
håller ned knappen. Detta bidrar till felaktig
användning så se till att inte trycka ner de här
knapparna för snabbt.
Hoppa över kapitel
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
• Tryck på knappen HOPPA ÖVER (#$)
under uppspelning.
Om du trycker på knappen HOPPA ÖVER
($) kommer du till nästa kapitel.
Om du trycker på knappen HOPPA ÖVER
(#) kommer du till början av kapitlet. Om du
trycker en gång till kommer du till början av
föregående kapitel.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 43
Basfunktioner
Använda titelmenyn
43
2011-12-27
2:16:35
Basfunktioner
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis
uppspelning
Upprepa
> Av
Långsam uppspelning
hzZyx
• I pausläge (  ) trycker du på knappen SÖK
() .
Om du trycker på knappen SÖK () minskar
uppspelningshastigheten till
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• För att återgå till normal uppspelning trycker du
på knappen SPELA (► ).
3. Tryck på knappen REPEAT igen för att
återgå till normal visning.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Av och
tryck sedan på knappen ENTER.
✎ OBS!
 Beroende på skivtyp kanske vissa
upprepningsfunktioner inte är tillgängliga.
Upprepa avsnittet
✎ OBS!
 Inget ljud hörs under långsam uppspelning.
 Långsam uppspelning används bara i
framåtriktning.
hzZy
REPEAT
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen
under uppspelning.
Stegvis uppspelning
hzZyx
• I pausläge PAUS (  ) trycker du på knappen .
Varje gång du trycker in knappen PAUS (  )
visas en ny bildram.
• För att återgå till normal uppspelning trycker du
på knappen SPELA ( ► ).
✎ OBS!
 Inget ljud hörs under läget för stegvis uppspelning.
 Stegvis uppspelning används bara i framåtriktning.
Upprepa uppspelning
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Upprepa A-B.
Upprepa
Upprepa A-B : Av
s Mark. A
3. Tryck på knappen ENTER på det ställe där
du vill att den upprepade uppspelningen ska
starta (A).
4. Tryck på knappen ENTER på det ställe där
du vill att den upprepade inspelningen ska
sluta (B).
5. Tryck på knappen REPEAT igen för att
återgå till normal visning.
Upprepa titel eller kapitel
6. Tryck på knappen ENTER.
hzZyx ✎ OBS!
 Om du ställer in punkt (B) innan det har gått 5
Upprepa skivtitel eller kapitel.
1. Tryck på knappen REPEAT på
fjärrkontrollen under uppspelning.
sekunder så visas meddelandet "Ej tillgänglig".
REPEAT
 Beroende på skivtyp kanske vissa
upprepningsfunktioner inte är tillgängliga.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Kapitel eller Titel, och tryck sedan
på knappen ENTER.
44
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 44
2011-12-27
2:16:36
04
Under uppspelning kan du styra skivan
med knappen TOOLS.
TOOLS
• Skärmmenyn för VERKTYG
Verktyg
Titelsökning
Kapitelsökning
Tidssökning
Bildinställning
Ljud
Egen EQ
Undertext
Vinkel
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
visas också om Blu-ray-skivan har avsnittet
BONUSVIEW.
Använd knappen ◄► för att växla mellan
primära och sekundära ljudlägen.
 Den här funktionen beror på vilka språk som
kodats på skivan och fungerar kanske inte
med alla skivor.
 På vissa Blu-ray-skivor kan du välja antingen
multikanals LPCM eller Dolby digital audioljudspår på engelska.
Basfunktioner
 Information om primärt och sekundärt läge
Använda knappen TOOLS
0/7 Av
1/1
< Ändra " Enter ' Åter
Välja textningsspråk
hZx
✎ OBS!
▪ Menyn TOOLS kan variera beroende på
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Gå direkt till önskad scen
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskat
språk för undertextning.
skiva.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Undertext.
hzZy ✎ OBS!
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Titelsökning, Kapitelsökning eller
Tidssökning.
3. Ange önskat värde för Titel, Kapitel eller
Speltid med sifferknapparna och tryck sedan
på knappen ENTER.
 Beroende på Blu-ray-skiva/DVD, kan du ändra


Välja språk för ljud
hzZx
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.


önskad undertext på Skivmenyn.
Tryck på knappen DISC MENU.
Den här funktionen beror på vilka
undertextningar som kodats på skivan och
fungerar kanske inte med alla Blu-ray-/DVDskivor.
Information om primärt och sekundärt läge
visas också om Blu-ray-skivan har avsnittet
BONUSVIEW.
Den här funktionen ändrar både primär och
sekundär undertextning på samma gång.
Det totala antalet undertexter är summan av
primära och sekundära.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Ljud.
3. Tryck på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
språk för ljud.
✎ OBS!
 Indikatorn ◄► visas inte på skärmen om
avsnittet BONUSVIEW inte innehåller några
ljudinställningar för BONUSVIEW.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 45
45
2011-12-27
2:16:39
Basfunktioner
Rubrikfunktion
x
• Du måste ha viss erfarenhet av videoarbete
och -redigering för att använda den här
funktionen på rätt sätt.
• För att använda rubrikfunktionen ska du spara
rubrikfilen (*.smi) i samma filnamn som den för
DivX-mediafil (*.avi) i samma mapp.
Exempelvis: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Upp till 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska
tecken (2 byte-tecken som koreanska och kinesiska) i
filnamnet.
Byta kameravinkel
hZ
• Användare : Användaren kan justera
funktionerna skärpa, brusreducering,
kontrast, ljusstyrka, färg, nyans.
✎ OBS!
 Om systemet är anslutet till en BD Wisekompatibel TV som har BD Wise inställt på On
(På) så visas inte bildinställningarna.
Ställa in BONUSVIEW
h
BONUSVIEW-funktionen gör det möjligt för dig
att visa tilläggsinnehåll (exempelvis kommentarer)
i ett litet fönster under tiden filmen spelas upp.
Den här funktionen är bara tillgänglig om skivan
har Bonusview-funktionen.
När en Blu-ray-/DVD-skiva innehåller flera olika
vinklar av en speciell scen kan du välja funktionen
VINKEL.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Vinkel.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad
Vinkel.
Välja bildinställningar
hzZy
Den här funktionen gör det möjligt för dig att
justera videokvaliteten.
1. Tryck på knappen TOOLS under
uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Bildinställning, och tryck sedan på knappen
ENTER.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskat
Läge.
• Dynamisk : Välj den här inställningen för att
öka skärpan.
• Normal : Välj den här inställningen för de
flesta visningsapplikationerna.
• Film : Det här är bästa inställningen för
visning av filmer.
46
Primärt ljud/video
Sekundärt ljud/video
1. Tryck på knappen TOOLS under
uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
BONUSVIEW-video eller BONUSVIEW-ljud.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad
Bonusview.
✎ OBS!
 Om du växlar från BONUSVIEW-video, så
ändras BONUSVIEW-ljudet automatiskt i
enlighet med BONUSVIEW-video.
Verktyg
BONUSVIEW-video
Av
BONUSVIEW-ljud :
0/1 Av
Bildinställning
< Ändra
" Enter
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 46
2011-12-27
2:16:41
04
7
ENTER -knappar : Spelar upp aktuellt valt spår.
8
► -knappar : Under uppspelning går du till nästa
sida i musiklistan eller till nästa spår i spellistan.
◄ -knappar : Under uppspelning går du till
föregående sida i musiklistan eller till nästa spår i
spellistan.
9
STOP -knappar : Stoppar ett spår.
0
$ -knappar : Spelar upp nästa spår.
!
# -knappar : Spelar upp föregående spår.
Om du trycker på den här knappen efter tre
sekunders uppspelning i spellistan så spelas det
aktuella spåret upp från början. Om du trycker
på den här knappen igen inom tre sekunder efter
att uppspelningen startar spelas föregående spår
upp.
@
SIFFER -knappar : Under uppspelning av
spellistan trycker du på önskat spårnummer. Det
valda spåret spelas upp. (endast ljud-CD (CDDA))
ow
Knapparna på fjärrkontrollen
används för musikuppspelning
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
Basfunktioner
Lyssna på musik
5
7
RETURN
EXIT
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 2DĺD
6
HUB
1
REPEAT -knappar : Väljer uppspelningsläget i
spellistan.
2
SÖK -knappar :
Ljud-CD (CD-DA) Fast Play.
MP3 - Jump Play. (10 sekunder)
3
PAUS -knappar : Pausar uppspelningen.
PLAY-knapp:
4
SPELA -knappar : Spela upp aktuellt valt spår.
5
▲▼ -knappar : Väljer ett spår i musiklistan eller
spellistan.
6
GUL(C) -knappar : Välj läget Redigera eller
Uppspelning.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 47
47
2011-12-27
2:16:41
Basfunktioner
Spela upp en ljud-CD (CD-DA)/MP3
Upprepa en ljud-CD (CD-DA)/MP3
1. Mata in en musik-CD (CD-DA) eller en MP3skiva i skivfacket.
• På en musik-CD spelas första spåret upp
automatiskt.
• För MP3-skivan trycker du på knapparna
◄► för att välja Musik och sedan trycker
du på knappen ENTER.
1. Under spellistuppspelning trycker du
på knappen REPEAT.
2. Välj önskat uppspelningsläge genom att
trycka på knappen REPEAT flera gånger
i följd.
Av
Ljud-CD (CD-DA)/MP3 Screen Elements
1
2
3
Musik
1/13
Spår 001
REPEAT
Spår på skivan spelas upp i
Ljud-CD (CDden ordning de spelades in
DA)/MP3
på skivan.
( ) ett
spår
Ljud-CD (CDAktuellt spår upprepas.
DA)/MP3
(
Ljud-CD
(CD-DA)/
MP3
) Alla
Spår 001
Alla spår upprepas.
00:43
✎ OBS!
Spår 002
03:56
Spår 003
7
6
 Under uppspelning trycker du på knappen
04:41
Spår 004
+
04:02
00:13 / 00:43
Ljud-CD
" Enter < Sida
5
Verktyg ' Åter
4
1
Visar musikinformationen.
2
Visar spellistan.
3
Visar aktuellt/totalt antal spår.
4
Visar tillgängliga knappar.
5
Visar aktuell uppspelningstid/total
uppspelningstid.
6
Visar aktuell uppspelningsstatus.
7
Visar upprepad uppspelningsstatus.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den
mapp du vill spela upp och tryck sedan på
knappen ENTER.
48
TOOLS och ställer in läget för slumpvis
uppspelning till På. Du kan spela upp spåren i
slumpvis ordning.
Spellista
1. Mata in en musik-CD (CD-DA) eller en MP3skiva i skivfacket.
• På en musik-CD spelas första spåret upp
automatiskt.
• För MP3-skivan trycker du på knapparna
◄► för att välja Musik, och sedan trycker
du på knappen ENTER.
2. För att gå till musiklistan trycker du på knappen
STOPP () eller RETURN.
Skärmen för musiklistan visas.
3. Tryck på GUL (C) knapp för att växla till
Redig.läge.
4. Tryck på ▲▼◄► för att välja önskat spår.
Tryck sedan på knappen ENTER. Upprepa
den här processen för att välja fler spår.
• Den valda filen markeras.
• För att avbryta valet trycker du på knappen
ENTER igen för att avmarkera spåret.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 48
2011-12-27
2:16:42
04
Spår 001
Spår 002
00:43
03:56
Spår 003
Spår 004
04:41
04:02
Spår 005
Spår 006
03:43
03:40
Spår 007
Spår 008
04:06
03:52
Stäng Redig.läge ( ) Sida
Verktyg
Funktionen DSP (Digital Signal
Processor)
Du kan välja läge för att optimisera ljud enligt din
smak.
DSP
" Välj ' Åter
5. Välj ett önskat spår och tryck på knappen
TOOLS.
6. För att spela upp valda spår väljer du spela
markerade på verktygsmenyn och sedan
trycker du på ENTER.
Musik
1/3
Spår 001
Spår 001
00:43
Spår 002
03:56
Spår 003
04:41
+
Ljudläge
1/2 Sida
Valda objekt : 3
00:13 / 00:43
Ljud-CD
" Enter
Verktyg
' Åter
7. För att återgå till Redig.läge, trycker du på
STOPP eller RETURN.
8. För att stänga Redig.läge, trycker du på
GUL (C) knapp.
✎ OBS!
 Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår
på en ljud-CD (CD-DA).
Basfunktioner
Ljud-CD | Musik
Tryck på DSP-knappen.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS USER EQ DSPOFF
• SMART SOUND : Med den här funktionen
reglerar och stabiliserar du volymen mot en
drastisk volymändring vid byte av kanal eller
scen.
• MP3 ENHANCER : Med den här funktionen
får du en bättre ljudupplevelse (exempelvis för
mp3-musik). Du kan skala upp MP3-ljudnivå
(24 kHz, 8 bitar) till CD-ljudnivå (44,1 kHz, 16
bitar).
• POWER BASS : Den här funktionen förstärker
låga toner genom ett dovt ljud.
• USER EQ : Du kan konfigurera inställningarna
för equalizer manuellt efter önskemål.
✎ OBS!
 DSP-funktionen är endast tillgänglig
tillsammans med källor med stereoljud, som
CDDA, MP3 etc.
V-SOUND (Virtual Sound)
Ger verklighetstroget ljud via 2.1 kanaler med
hjälp av virtuella effekter som ger dig
V-SOUND
känslan av ett 5.1-kanalsljud.
Tryck på knappen V-SOUND.
Varje gång knappen trycks in ändras
valet enligt följande:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
S/W LEVEL (S/W-NIVÅ)
S/W LEVEL
Du kan justera nivå för subwoofer.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 49
49
2011-12-27
2:16:43
Basfunktioner
3D Sound
Använda knappen TOOLS
Du kan lyssna på naturligt och levande
surroundljud med fylliga ljudtoner. Du
kan justera ljudets djup med
nivåalternativen.
Under bildspelsvisning kan du
använda olika funktioner genom att
trycka på knappen TOOLS.
Av  Hög  Medium  Låg.
TOOLS
Verktyg
✎ OBS!
Pausa bildspel
Bildspelshastighet :
Normal
Bildspelseffekt
:
Tona1
Bakgrundsmusik :
Av
Inställningar för bakgrundsmusik
Zoom
Rotera
Bildinställning
Information
 Den är inte tillgänglig i läget FM eller
W. IPOD.
Spela upp en bild
" Enter ' Åter
G
Visa fotofiler
1. Anslut ett USB-minne som innehåller JPEGfiler eller mata in en skiva med JPEG-filer.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Mitt
innehåll och tryck sedan på knappen
ENTER efter att du har tryckt på knapparna
▲▼ för att välja Foton.
3. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
den mapp du vill spela upp och tryck sedan
på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
den bild du vill visa och tryck sedan på
knappen ENTER.
✎ OBS!
 Du kan inte förstora undertext och PG-grafik i
helskärmsläget.
• Pausa bildspel : Välj det här alternativet om du
vill pausa bildspelet.
• Bildspelshastighet : Välj det här alternativet för
att justera bildspelshastigheten.
• Bildspelseffekt : Välj det här alternativet för att
ställa in bildspelseffekt.
• Bakgrundsmusik : Välj det här alternativet om
du vill lyssna på musik under visning av en bild.
• Inställningar för bakgrundsmusik : Inställning
för bakgrundsmusik: Välj detta om du vill ställa
in inställningen för bakgrundsmusik.
• Zoom : Välj det här alternativet om du vill
förstora den aktuella bilden.
• Rotera : Välj det här alternativet om du vill
rotera bilden. (Bilden roteras antingen medeller moturs).
• Bildinställning : Välj det här alternativet om du
vill justera bildkvaliteten.
• Information : Visar bildinformationen inklusive
namn och storlek etc.
✎ OBS!
 Om systemet är anslutet till en BD Wisekompatibel TV som har BD Wise inställt på På
så visas inte bildinställningarna.
 Innan du kan aktivera
bakgrundsmusikfunktionen ska bildfilen finnas i
samma lagringsmedia som musikfilen.
Ljudkvaliteten kan dock påverkas av
bithastigheten för MP3-filen, storleken på
bilden och kodningssättet.
 Höga bithastigheter på 20 Mbps eller mer för
videofiler kan stoppas under uppspelningen.
50
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 50
2011-12-27
2:16:46
04
F
Du kan använda USB-anslutning för att spela upp
multimediafiler (MP3, JPEG, DivX etc.) som har
hämtats från USB-lagringsenheten.
1.
Gå till startmenyn.
✎ OBS!
 Du måste ta bort USB-lagringsenheten på ett
säkert sätt (genom att använda funktionen ”Säker
borttagning av USB”) för att förhindra eventuella
skador på USB-minnet. Tryck på knappen MENU
för att gå till startmenyn och välj GUL(C) knapp
och tryck sedan på knappen ENTER.
Basfunktioner
Spela upp på USB-lagringsenhet
 Om du matar in en skiva under uppspelning av en
USB-lagringsenhet ändras enhetens läge
automatiskt till "BD/DVD".
Mitt innehåll
Videor
Lyssna på radio
Foton
Musik
Använda knapparna på fjärrkontrollen
Funktion
Mina enheter
Internet
Inställn.
d WPS(PBC)
2.
I stoppläge ansluter du USB-lagringsenheten
till USB-porten på produktens framsida.
Mitt innehåll
Videor
Ansluten enhet
Photos
USB
Funktion
My Devices
Music
Internet
Inställn.
" Enter ' Åter
Säker bortt. USB d WPS(PBC)
3.
Tryck på knappen ENTER.
4.
4. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskade videor, musik eller bilder och tryck
sedan på knappen ENTER.
5.
För uppspelning av video-, musik- och
bildfiler, se sidorna 42-50.
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM
2. Ställ in önskad station.
• Förinställ inställning 1 : Du måste först lägga
till önskad frekvens som en förinställning. Tryck
på knappen STOPP () för att välja PRESET
och tryck sedan på knappen TUNING/CH
) för att välja förinställningsstation.
(
• Manuell inställning : Tryck på knappen
STOPP () för att välja MANUELLT och tryck
) för att
sedan på knappen TUNING/CH (
ställa in lägre eller högre frekvens.
• Automatisk inställning : Tryck på knappen
STOPP () för att välja MANUELLT och tryck
sedan och håll ned knapparna TUNING/CH
) för att automatiskt söka bandet.
(
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 51
51
2011-12-27
2:16:47
Basfunktioner
Ställa in Mono/Stereo
Om RDS-sändning
Tryck på knappen MO/ST.
• Varje gång knappen trycks in växlar
ljudet mellan STEREO och MONO.
Använda RDS (Radio Data System) för
att ta emot FM-stationer
• I ett område med dålig mottagning ska
du välja MONO för en klar och
störningsfri sändning.
Med RDS kan FM-stationer skicka ytterligare en
signal tillsammans med ordinarie
programsignaler.
Förinställa stationer
Stationer kan t.ex. skicka deras namn och
information om vilken typ av program de sänder,
som sport eller musik.
Exempelvis: Förinställa FM 89.10 i minnet
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM
) för att
2. Tryck på knappen TUNING/CH (
välja <89.10>.
TUNER
3. Tryck på knappen TUNER MEMORY. MEMORY
C
• NUMRET blinkar på displayen.
4. Tryck på knappen TUNER MEMORY
igen.
• Tryck på knappen TUNER MEMORY
innan NUMRET försvinner från skärmen.
• NUMRET försvinner från skärmen och
stationen är lagrad i minnet.
5. För att välja andra stationer upprepar du steg
2 till 4.
• För att ställa in en förinställd station trycker
du på knapparna TUNING/CH (
) på
fjärrkontrollen för att välja en kanal.
När du lyssnar på en FM-station som har RDSservice lyser RDS-indikatorn på skärmen.
Beskrivning av RDS-funktionen
• PTY (Programtyp) : Visar typ av program som
sänds just nu.
• PS NAME (Programservicenamn) : Visar
namnet på stationen och innehåller 8 tecken.
• RT (Radiotext) : Visar den text som sänds från
stationen (om de sänder någon) och innehåller
max 64 tecken.
• CT (Klocka) : Visar tiden från FM-frekvensen.
Vissa stationer kanske inte skickar PTY, RT
eller CT, i så fall visas inte den informationen.
• TA (Trafikmeddelanden) : TA TA PÅ/AV visar att
trafikmeddelandet pågår.
✎ OBS!
 RDS kanske inte fungerar korrekt om
stationen du lyssnar på inte sänder RDSsignaler på rätt sätt eller om signalen är
svag.
52
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 52
2011-12-27
2:16:51
04
Att söka program med hjälp av PTY koder
Du kan visa de RDS-signaler som stationen
sänder på skärmen.
Innan du börjar!
Tryck på RDS DISPLAY när du lyssnar
på en FM-station.
RDS DISPLAY
1
• Varje gång du trycker på knappen
ändras skärmen och visar dig följande
information : PS NAME RT CT Aktuell FM-frekvens
Under sökningen visas <PS
PS
NAME> och stationens namn.
(Programservice) <NO PS > visas om det inte
sänds någon signal.
Under sökningen visas <RT> och
textmeddelanden stationen
RT(Radiotext) skickar kommer att visas.
<NO RT (INGEN RT)> visas om
det inte sänds någon signal.
Frekvens
Stationens frekvens (ingen RDSservice)
Om tecknen som visas
När displayen visar signalerna PS, eller RT
används följande tecken.
• Visningsfönstret kan inte skilja mellan
gemener och versaler utan använder alltid
versaler.
• Visningsfönstret kan inte visa bokstäver med
accenttecken, därför kan <A>, stå för både
<A’s> samt <À, Â, Ä, Á, Å och Ã>.
• PTY-sökning kan endast göras bland
förinställda stationer.
• Du kan avbryta sökningen när som helst
genom att trycka på STOPP ().
• Det är en tidsgräns för att utföra följande steg.
Om inställningarna avbryts innan de är
slutförda måste du börja på steg 1 igen.
• Om du använder den primära fjärrkontrollen
måste du även ha valt FM-station med den
primära fjärrkontrollen.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
Basfunktioner
Att visa RDS-signaler
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Tryck på PTY SEARCH när du lyssnar på en
FM-station.
2. Tryck på knappen PTY- eller PTY+ tills PTYkoden du vill ha visas på displayen.
• PTY-koderna visas till höger.
3. Tryck på PTY SEARCH igen medan PTYkoden från förra steget fortfarande visas.
• Sökning genomförs av de 15 förinställda
FM-stationerna, stoppar när den hittar en
kanal som motsvarar valet och spelar
stationen.
Visning av PTY (Programtyp) och
funktionen PTY-SEARCH
En av fördelarna med RDS-service är att du kan
hitta en specifik typ av program bland de
förinställda kanalerna genom att ange
motsvarande PTY-kod.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 53
53
2011-12-27
2:16:52
Basfunktioner
Ansluta iPod/iPhone med USB-kabeln
Om systemet är anslutet till iPod/iPhone kan du
spela upp musik på din iPod/iPhone med
systemet.
MI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5V 500mA
1. Anslut iPod/iPhone med USB-kabeln till
USB-portens framsida.
• Din iPod slås automatiskt på.
• Meddelandet “iPod” visas på TV-skärmen.
2. Tryck på knappen ENTER.
3. Välj en musikfil som ska spelas upp.
- Du kan använda fjärrkontrollen eller
produkten för att styra enkla
uppspelningsfunktioner med knappar såsom
SPELA, PAUS, STOPP, # /$ och
/. (Se sidan 15)
✎ OBS!
 Om du vill återgå till iPod-menyerna med iPodspelaren som är ansluten med USB-kabeln
trycker du på knappen FUNCTION på
fjärrkontrollen eller på på frontpanelen och
sedan väljer du R. IPOD. Läget FUNCTION
växlar enligt följande: BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
54
Använda iPod/iPhone med en trådlös
dockningsenhet (säljs separat) för iPod/iPhone
Du kan njuta av bättre musikkvalitet genom högtalarna
genom att skicka ljudsignalen för iPod/iPhone via en
trådlös sändare.
För att ansluta huvudenheten när produkten
används första gången måste du ställa in
länknings-ID manuellt. (se sidan 56)
Efter första inställningen på huvudenheten ansluts
enheten till den trådlösa sändaren automatiskt
när den slås på.
Slå på huvudenheten och anslut iPod/iPhone till
den trådlösa sändaren.
på produkten för att
Tryck sedan på knappen
välja "W. IPOD"-läge.
Läget FUNCTION på huvudenheten växlar enligt
följande: BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM (se sidan 13)
Ladda den trådlösa sändaren
LIN
STA
ND
BY
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
CH
AR
GE
1. Anslut den trådlösa sändaren till
laddningsenheten.
2. Anslut DC-strömadaptern till ett vägguttag.
• Laddningsindikatorn tänds och laddningen
startar. Efter att batteriet har laddats helt blir
laddningsindikatorn grön.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 54
2011-12-27
2:16:53
04
✎ OBS!
 “Made for iPod” står
LED-lampa
Skärm
Funktion
GRÖN LED PÅ
Ström på/laddning klar
RÖD LED PÅ
Laddar
✎ OBS!
 LED-lampan indikerar laddningsstatus för det
inbyggda batteriet i den trådlösa iPodsändaren.
Kontrollera laddningsstatus för iPod/iPhone
genom att kontrollera laddningsindikteringen
för dess batteri.
! VAR FÖRSIKTIG
 Den länkar till den trådlösa
dockningsenheten när SWA-5000 används.
 Endast den trådlösa sändaren från
Samsung som är kompatibel med systemet
kan laddas.
iPod-/iPhone-modeller du kan använda
med den här produkten
 iPod touch (3:e generationen)
 iPod touch (2:e generationen)
 iPod touch (1:e generationen)
 iPod classic
 iPod med video
 iPod med dockningsuttag
 iPod med klickhjul





iPod nano (5:e generationen)
iPod nano (4:e generationen)
iPod nano (3:e generationen)
iPod nano (2:e generationen)
iPod nano (1:e generationen)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
för att ett elektroniskt
tillbehör har
utformats för specifik
anslutning till iPod och har certifierats av
utvecklaren för att uppfylla
prestandastandarderna för Apple.
 “Made for iPhone” står för att ett elektroniskt
tillbehör har utformats för specifik anslutning
till iPhone och har certifierats av utvecklaren
för att uppfylla prestandastandarderna för
Apple.
 Apple ansvarar inte för att användning av
den här enheten sker i enlighet med
gällande säkerhetsstandarder och regelverk.
 Volymkontrollen kanske inte fungerar
normalt med iPod- och iPhone-modeller
som inte listas ovan. Om du har problem
med någon av modellerna som listas ovan
ska du uppdatera programvaran för iPod/
iPhone till den senaste versionen.
 Beroende på programversion för iPod kan
kontrollproblem inträffa. Detta beror inte på
något fel hos hemmabion.
 Beroende på programversion eller typ av
iPod kanske vissa funktioner varierar.
Installera den senaste iPod-programvaran.
(rekommenderas)
 Uppspelning av programinnehåll i produkten
garanteras inte. Vi rekommenderar
uppspelning av innehåll som har laddats ned
till iPod.
 Om du har problem med in iPod ska du
besöka sidan www.apple.com/support/ipod
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 55
Basfunktioner
Användningsstatus för laddningsenhetens
55
2011-12-27
2:16:55
Basfunktioner
Hur du länkar den trådlösa sändaren
med huvudenheten
Användningsstatus för den trådlösa
sändarens LED-lampa
1. Slå av hemmabion.
2. Tryck på knapparna 4, 7, 6, 3 i den
ordningen.
• Ström-LED-lampan blinkar en gång.
LIN
3. Anslut iPod/iPhone till den trådlösa sändaren.
K
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
CH
AR
LIN
GE
Funktion
K
STA
ND
BY
CH
AR
Skärm
GE
4. Slå på iPod/iPhone. Tryck på knappen "ID
SET" på baksidan av den trådlösa sändaren
och håll de intryckt i 5 sekunder.
Länkbelysningen på den trådlösa sändaren
blinkar snabbt.
5. Slå på produkten.
• För att lyssna på musik från iPod/iPhone via
produkten trycker du på knappen och
väljer "W. IPOD"-läge.
• Efter att du har valt "W. IPOD"-läge vrider du
ner volymen på produkten för att undvika
hörselskada.
• Du kan kontrollera högtalarvolymen för iPod/
iPhone med en volymratt eller volymindikator.
• När iPod/iPhone stoppas eller är i
energisparläge övergår en trådlös sändare till
viloläge.
När iPod/iPhone övergår till djupt viloläge slås
den trådlösa sändaren av.
LEDLED PÅ
ON
LED
BLINKAR
(Lång
blinkning)
LED
BLINKAR
(Kort
blinkning)
!
LINK
(Blå LED)
STANDBY
(Röd LED)
Hopparning klar
STANDBY
Bearbetar iPod/
iPhone
LÅG
BATTERINIVÅ
Bearbetar
hopparning
Hopparning
misslyckades
VAR FÖRSIKTIG
 Om du använder huvudenheten nära en
trådlös enhet, exempelvis en bärbar dator, en
AP, eller Wifi, kan det inträffa
instabilitetsproblem eller fel.
 Överföringsavståndet från produken till den
trådlösa sändaren är omkring 5 m, men kan
variera beroende på användarmiljö.
 Ljudsignalen kan bli försvagad eller förloras där
det inte finns några hinder, såsom en vägg eller
ett hinder mellan produkten och den trådlösa
sändaren. Du kan även försvaga eller tappa
signalen om du förflyttar den trådlösa
sändaren.
56
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 56
2011-12-27
2:16:55
05
Nätverkstjänster
Läs följande instruktioner innan du använder
nätverkstjänsten.
1. Anslut produkten till nätverket.
(se sidorna 23~24)
2. Konfigurera nätverksinställningarna.
(Se sidorna 34-37)
3. Skärmen för Smart Hub visas.
✎ OBS!
 Vissa program finns bara i vissa länder.
4. Skärmen med regler för serviceavtalet visas.
Om du vill instämma trycker du på knapparna
◄► för att välja Godkänn, och sedan trycker
du på knappen ENTER.
Nätverkstjänster
Du kan njuta av olika nätverkstjänster, såsom
Smart Hub eller BD-LIVE genom att ansluta
produkten till nätverket.
✎ OBS!
 Det kan ta några sekunder innan skärmen
visas.
Använda Smart Hub
Genom att använda Smart Hub kan du strömma
filmer, videor och musik från Internet, olika
betalningsfria program och visa dem på din TV.
Programinnehåll inkluderar nyheter, sport,
väderprognoser, börsrapporter, kartor, foton och
spel.
Du kan även starta den här funktionen
genom att trycka på knappen
SMART HUB på fjärrkontrollen.
Starta Smart Hub första gången
Följ stegen nedan för att starta Smart Hub för
första gången:
1. Gå till startmenyn.
5. Skärmen för serviceuppdateringar visas och
installerar ett antal tjänster och program. När
det är klart stängs det. Programmen och
tjänsterna som hämtas visas på skärmen för
Smart Hub. Detta kan ta lite tid.
✎ OBS!
 Smart Hub kan stängas tillfälligt under
installationen.
 Ett antal skärmar kan visas efter installationen.
Du kan trycka på knappen ENTER för att
stänga dem eller låta dem stängas på egen
hand.
6. För att starta ett program trycker du på
knapparna ▲▼◄► för att markera en
widget och sedan trycker du på knappen
ENTER.
Mitt innehåll
Videor
Foton
Musik
Funktion
Mina enheter
Internet
Inställn.
Säker bortt. USB d WPS(PBC)
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja
Internet, och tryck sedan på knappen
ENTER.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 57
57
2011-12-27
2:16:58
Nätverkstjänster
Smart Hub i korthet
1
2
3
4
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
7
Mina applikationer : Visar ditt personliga galleri av
applikationer där du kan lägga till, modifiera och ta
bort applikationer.
5
Search
Your Video
Navigeringshjälp : Visar fjärrkontrollens
knappar som du kan använda för att navigera i
Smart Hub.
• RÖD (A) : Logga in på Smart Hub.
• GRÖN (B) : Sortera applikationerna.
• GUL (C) : Redigera applikationerna.
• BLÅ (D) : Ändra inställningarna för Smart
Hub.
Contents 3
Contents 4
Rekommenderas
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Logga in b Sortera efter Redig.läge d Inställn.
7
6
1
Reklam : Visar Smart Hub-guiden,
en introduktion till produkten och nya
programanvisningar.
2
Your Video : Ger rekommendationer för videor
baserat på dina önskemål.
• Låter dig se filmrekommendationer baserat
på egna önskemål.
• Låter dig välja en film, visa en lista över
VOD-leverantörer (Video on Demand) som
har filmen och låter dig sedan välja en
leverantör för strömningen. (Strömning är
otillgängligt i vissa områden.)
• För instruktioner kring hur du använder din
video, besök sidan www.samsung.com.
• Den här funktionen är begränsad till vissa
regioner..
3
Search : Erbjuder en integrerad sökning för
videoleverantörer och anslutna AllShare-enheter.
• Användbart när du använder Smart Hub
(förutom när du tittar på en Blu-ray-skiva).
• För enkel åtkomst använder du knappen
SÖK på fjärrkontrollen.
• För instruktioner kring hur du använder
sökfunktionen, besök sidan www.samsung.
com.
4
Samsung Apps : Du kan laddar ner olika
kostnadsfria applikationstjänster eller
betaltjänster.
5
Rekommenderas : Visar kommenterat innehåll
från Samsung.
58
✎ OBS!
 Samsung Electronics kan inte hållas ansvariga
för avbrott i Smart Hub-tjänsten som orsakats
av tjänsteleverantören.
 Smart Hub-tjänsten hämtar och bearbetar data
via Internet så att du kan se Internet-innehåll
på TV-skärmen.
Om Internet-anslutningen är instabil kan
tjänsten blir fördröjd eller avbrytas.
Dessutom kanske produkten stängs av
automatiskt till följd av förhållanden på Internet.
Om detta inträffar ska du kontrollera Internetanslutningen och försöka igen.
 Programtjänsten kanske bara finns på
engelska och innehållet kan variera beroende
på region.
 Mer information om en Smart Hub-tjänst finns
på tjänsteleverantörens webbplats.
 Vilka tjänster som erbjuds kan ändras av Smart
Hub-tjänsteleverantören utan föregående
meddelande.
 Smart Hub-tjänstens innehåll kan variera
beroende på produktens firmware-version.
 Avgiftsbelagt DivX-innehåll med
kopieringsskydd kan bara spelas upp genom
en HDMI-kabel.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 58
2011-12-27
2:17:00
05
Skapa ett konto
Via fjärrkontrollen kan du använda knappsatsen på
skärmen för att mata in bokstäver, siffror och symboler.
För att upprätta din egen, exklusiva konfiguration
av Smart Hub skapar du ditt eget Smart TVkonto.
1
2
3
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
Följ stegen nedan för att skapa ett konto:
1.
Tryck på RÖD (A) knapp på fjärrkontrollen.
Inloggningsskärmen öppnas.
Search
0
Växla
Nätverkstjänster
Använda knappsatsen
Ta bort
Samsung Apps
Your Video
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Logga in
T9
ab
Ab
AB
1
Recommended

Smart TV-ID
b Inmatningsmetod / Språk: English
Lösenord
Contents 1
xxxxxxxx
Tryck på [Enter]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Tryck
på [Enter]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Kom ihåg mitt Smart Hub-ID och lösenord.
4
1
2
Tryck på knappen FULL SCREEN på
fjärrkontrollen för att växla inmatningsläge.
: ab, Ab, AB, siffror eller ikoner.
3
Visar aktuellt inmatningsläge.
4
Tryck på GRÖN (B) knapp på fjärrkontrollen för
att växla inmatningsläge. (T9 eller ABC)
5
Tryck på knappen TOOLS på fjärrkontrollen för
att byta språk.
6
Tryck på knappen REPEAT på fjärrkontrollen för
att radera ett tecken.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Logga in
xxxxxxxx
Contents 4
Avbryt
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Glömt lösenord
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Logga in b Sortera efter Redig.läge d Inställn.
2.
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
Skapa konto och tryck sedan på knappen
ENTER.
3.
På nästa skärm väljer du Smart TV-ID, och
tryck sedan på knappen ENTER.
En inmatningsskärm och knappsats visas.
4.
Använd knappsatsen för att ange din epostadress. Detta tjänar som ID.
✎ OBS!
 Knappsatsen fungerar som knappsatsen på en
mobiltelefon.
5.
När du är klar trycker du på knappen
ENTER för att välja OK och sedan trycker du
på knappen ENTER igen. Skärmen för att
skapa konto visas.
6.
Välj Lösenord, och tryck sedan på knappen
ENTER. Lösenordsskärmen och en
knappsats visas.
7.
Använd knappsatsen för att ange ett
lösenord.
Lösenordet kan vara valfri kombination av
bokstäver, siffror och symboler.
Skriva in text, siffror och symboler
Om du vill skriva in text trycker du på
sifferknappen på fjärrkontrollen som
överensstämmer med tecknet du skriver in. Tryck
snabbt på knappen för att ange ett tecken som
inte är det första som är listat på
knappsatsknappen. Om du exempelvis vill ange
bokstaven b, trycker du snabbt på knapp 2 på
fjärrkontrollen. För att ange första tecknet som
listas på en knapp trycker du på den, släpper
upp den och väntar.
För att förflytta dig inom texten använder du
pilknapparna. För att radera texten flyttar du
markören åt höger för tecknet du vill radera och
sedan trycker du på knappen REPEAT. För att
ändra skiftläge eller ange siffror eller punktering
trycker du på knappen FULL SCREEN.
Contents 2
Skapa konto
5
Den aktuella knappsatsen. Används för att mata
in bokstäver, siffror och symboler.
Contents 1
✎ OBS!
 Tryck på RÖD (A) knapp på fjärrkontrollen för
att visa eller dölja lösenordet som du anger
det.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 59
59
2011-12-27
2:17:01
Nätverkstjänster
8.
9.
När du är klar trycker du på knappen
ENTER för att välja OK och sedan trycker du
på knappen ENTER igen.
Inloggningsskärmen öppnas igen.
Välj Bekräfta lösenord och tryck sedan på
knappen ENTER
2.
Välj nedåtpilen intill fältet Smart TV-ID och
tryck sedan på knappen ENTER.
3.
Välj ditt ID från listan som visas och tryck
sedan på knappen ENTER.
Inloggningsskärmen öppnas igen.
4.
Välj Lösenord och tryck sedan på knappen
ENTER. Lösenordsskärmen och en
knappsats visas.
5.
Använd knappsatsen och fjärrkontrollen och
ange lösenordet. När du är klar trycker du på
knappen ENTER för att välja OK och sedan
trycker du på knappen ENTER igen.
10. Upprepa steg 7 och 8.
11. När inloggningsskärmen öppnas igen väljer
du Skapa konto och trycker på ENTER.
Bekräftelsefönstret öppnas.
12. Välj OK och tryck sedan på knappen
ENTER. Fönstret Fortsätt till
registreringsjtänst visas.
13. Välj Gå till reg., och tryck sedan på knappen
ENTER.
✎ OBS!
 Om du vill att Smart Hub ska ange lösenordet
automatiskt väljer du KOM IHÅG LÖSENORD
efter att du har angett lösenordet och sedan
trycker du på knappen ENTER. Ett kryss
visas. Smart Hub anger nu lösenordet
automatiskt när du välj eller anger ditt ID.
14. Fönstret Registrera servicekonto visas.
• Om du har befintliga konton hos någon av
de listade leverantörerna kan du koppla
leverantörskontot och lösenordet för
leverantörskontot till ditt Smart TV-konto.
Registreringen gör det enklare att få tillgång till
leverantörens webbplats. För registreringsinstr
uktioner går du till steg 2 på inställningsmenyn
för kontohantering.
• Om du inte har befintliga leverantörskonton
eller inte vill registrera befintliga konton vid
den här tidpunkten väljer du Reg. senare
och sedan trycker du på knappen ENTER.
Du kan också låta fönstret stängas av sig själv
inom en minut.
✎ OBS!
 Du måste använda en e-postadress som ID.
 Du kan registrera upp till 10 användarkonton.
 Du behöver inte ett konto för att använda
Smart Hub.
Kontoinloggning
För att logga in på kontot för Smart-TV följer du
stegen nedan:
1.
När huvudskärmen för Smart Hub visas på din
TV, trycker du på RÖD (A) knapp på
fjärrkontrollen. Inloggningsskärmen öppnas.
60
Inställningsmenyn - BLÅ (D)
Inställningsmenyskärmen ger dig tillgång till
kontohantering, kontoåterställning och
kontoegenskaper.
För att få tillgång till inställningsmenyn och sedan
välja ett menyalternativ följer du de här stegen:
1.
Tryck på BLÅ (D) knapp på fjärrkontrollen.
2.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
menypost och tryck sedan på knappen
ENTER.
Funktionerna på skärmen för inställningsmenyn
beskrivs nedan.
✎ OBS!
 Alternativet för servicehanterare som är listat i
inställningsmenyn är inte tillgängligt för Blu-rayskivspelare.
Kontohantering
I menyn för kontohantering innehåller funktioner
som gör det möjligt för dig att registrera konton
för serviceleverantör, ändrar du lösenordet för
Smart Hub och raderar eller avaktiverar kontot för
Smart TV.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 60
2011-12-27
2:17:03
05
Om du har befintliga konton hos någon av de
listade leverantörerna av funktionerna för registreri
ngsservicekonto kan du koppla leverantörskontot
och lösenordet för leverantörskontot till ditt Smart
TV-konto. Om du associerar kontot kan du logga
in på kontot via Smart Hub utan problem, utan
att du behöver ange kontonamn eller lösenord.
Följ stegen nedan för att använda funktionen för
att registrera servicekonto.
1.
Välj Registrera servicekonto på
inställningsmenyn och tryck sedan på
knappen ENTER. Fönstret Registrera
servicekonto visas.
2.
Tryck på pilknapparna ▲▼ för att välja en
serviceleverantör du vill associera med ditt
konto för Smart-TV och sedan trycker du på
knappen ENTER.
✎ OBS!
 Om du har ett Samsung-konto och du vill
använda Samsung Apps-funktionern i Smart
Hub måste du registrera Samsung Appskontot här. (Se sidan 64 för ytterligare
information).
3.
Använd fjärrkontrollen och knappsatsen på
skärmen för att ange plats-ID och lösenord.
Tryck på knappen ENTER när du är klar.
✎ OBS!
 Det här är det ID och lösenord du normalt sett
4.
5.
6.
använder för att öppna kontot på den här
platsen.
Om du har angett ID och lösenord korrekt så
visas meddelandet Registered Successfully
(Registrerat).
Om du tryckte på ENTER, upprepar du steg 2
till 4 för att associera med en annan
tjänsteleverantör.
Tryck på knappen RETURN när du är klar.
Ändra lösenord
Funktionen Ändra lösenord gör det möjligt för dig
att ändra lösenordet för Smart Hub. Följ stegen
nedan för att ändra lösenord:
1. Välj Ändra lösenord, och tryck sedan på
knappen ENTER.
2. Ange aktuellt lösenord. Nästa skärm öppnas.
3.
På nästa skärm anger du ett nytt lösenord
på första raden. Ange det igen på andra
raden för att bekräfta.
4.
Meddelandeskärmen för att
lösenordsändringen har genomförts visas.
Tryck på knappen ENTER eller vänta på att
skärmen ska stängas - om 5 sekunder.
Ta bort från TV-kontolista
Funktionen för att ta bort alternativ från TVkontolistan avbryter alla de aktuella, registrerade
tjänstekontona som du har registrerat på
skärmen för Registrera tjänstekonto.
Avaktivera konto
Funktionen för att avaktivera konto avaktiverar ditt
konto för Smart-TV och raderar det och alla
kontoinställningar helt från Smart Hub.
Service Manager
Den här menyn är till för att ställa in tjänsten för
specialprogram. (Programrelaterade alternativ
som AP News, Ticker etc.)
✎ OBS!
 Den här funktionen fungerar bara när
specialprogram finns installerade.
Återställning
Återställningsfunktionen initierar alla hämtade
widgetar, raderar alla användarkonton och –
inställningar från produkten och återställer alla
inställningar för Smart Hub till fabriksstandard.
Sedan startas Samrt Hub om i samma skick som
första gången. Ditt konto ligger däremot kvar på
Smart Hub-servern. För att logga in på kontot
anger du ID och lösenord på skärmen för Skapa
konto.
För att använda återställningsfunktionen följer du
stegen nedan:
1.
På menyn för kontohantering väljer du
Återställ och sedan trycker du på knappen
ENTER.
Återställningsskärmen visas.
2.
Ange säkerhetslösenord. Det här är
lösenordet du angav om du installerade en
BD- eller DVD-åldersklassificering (se sidan
39). Om du inte gjorde det anger du 0000.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 61
Nätverkstjänster
Registrera servicekonto
61
2011-12-27
2:17:03
Nätverkstjänster
3.
4.
Efter några ögonblick återställs Smart Hub
automatiskt. Skärmen kan bli svart och
sedan visas Smart Hub igen. Efter några
ögonblick startar nyinitieringen.
För att slutföra nyinitieringen går du till steg 4
i Starta Smart Hub för första gången. (se
sidan 57)
✎ OBS!
 Om du glömt bort lösenordet ska du trycka på
knappen STOPP ( ) på produktens
frontpanel och hålla in den i mer än 5 sekunder
utan någon skiva i enheten.
Egenskaper
Menyalternativet för egenskaper listar tre funktionr
som visas information om Smart Hub:
Mer
Listar information om Smart Hub, inklusive
versionsnummer, antal installerade tjänster,
använt minne och unikt produkt-ID.
Funktionerna i menyfältet för redigeringsläget
beskrivs nedan.
✎ OBS!
 Vissa menyalternativ kanske inte visas på
skärmen. För att se dem trycker du på ◄► för
att komma till skärmens kant och sedan
trycker du en gång till för att visa alternativen.
 Du kan stänga fältet genom att markera X
nederst till höger på sidan och sedan trycka på
knappen ENTER.
Flytta
Förflyttningsfunktionen gör det möjligt för dig att
ändra skärmens position för en applikation. För
att använda funktionen Flytta följer du stegen
nedan:
1.
Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2.
Välj en applikation och tryck sedan på
knappen ENTER. En bockmarkering visas
ovanför programmet.
3.
Tryck på ▲▼◄► för att välja Flytta och
tryck sedan på knappen ENTER. En ikon för
positionsändring visas ovanför applikationen.
4.
Tryck på ▲▼◄► för att flytta ikonen. Tryck
på knappen ENTER när ikonen är i den
position du vill ha den. Applikationen flyttas
till den nya platsen.
Regler i serviceavtalet
Visar reglerna i tjänsteavtalet.
Menyn för redigeringsläge - GUL (C)
Funktionerna i menyn Redigera läge gör det möjligt för
dig att manipulera applikationen i avsnittet Mina
applikationer på skärmen för SmartHub. Genom att
använda de här funktionerna kan du låsa och låsa
upp åtkomst till vissa program, Ny mapp och flytta
applikationen till dem, döpa om mappar, radera
applikationen och ändra positionen för applikationen
på skärmen.
För att få tillgång till menyn för redigeringsläge och
sedan välja ett menyalternativ följer du de här stegen:
1.
Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
Menyfältet för redigeringsläge visas nederst
på skärmen.
2.
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskad menypost och tryck sedan på
knappen ENTER.
62
Ny mapp
Funktionen för ny mapp gör det möjligt för dig att
skapa och döpa nya mappar. När du har skapat en
mapp kan du flytta applikationen till den. För att
använda funktionen för ny mapp följer du stegen
nedan:
1. Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2. Tryck på ▲▼◄► för att flytta markören till
ny mapp och tryck sedan på knappen
ENTER. Fönstret för Skapa mapp och en
knappsats visas.
3. Använd knappsatsen för att ange namnet på
mappen och tryck sedan på knappen
ENTER.
Skärmen för ny mapp stängs och Ny mapp
visas på skärmen för Smart Hub.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 62
2011-12-27
2:17:03
05
Döp om mapp
Funktionen Flytta till mapp gör det möjligt att flytta
applikationen till en mapp. För att använda
funktionen för Gå till mapp följer du stegen
nedan:
Funktionen Döp om mapp gör det möjligt för dig
att döpa om mappar. För att använda funktionen
Döp om mapp följer du stegen nedan:
1.
Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
1.
Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2.
2.
Välj en applikation och tryck sedan på
knappen ENTER.
Tryck på ▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan på knappen ENTER.
3.
3.
Tryck på ▲▼◄► för att flytta markören till
ny mapp och tryck sedan på knappen
ENTER. Fönstret Gå till mapp öppnas.
Tryck på ▲▼◄► för att välja döp om en
mapp och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret för Döp om mapp och en
knappsats visas.
4.
Tryck på ▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan på knappen ENTER. Meddelandet
Flyttad till mapp visas och sedan stängs det.
Applikationen har flyttats till mappen.
4.
Använd knappsatsen för att ange ett nytt
namn och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret Döp om stängs och det nya namnet
visas under mappen.
Så här öppnar du en applikation i en mapp
Lås
1.
Stäng menyn för redigeringsläge.
2.
Tryck på ▲▼◄► för att välja en mapp i
mina program och sedan trycker du på
knappen ENTER. Mappen öppnas.
Låsfunktionen gör det möjligt för dig att låsa vissa
applikationer i Mina applikationer så att de inte
kan öppnas utan att mata in barnlåskoden.
3.
Välj en applikation och tryck sedan på
knappen ENTER. Applikationen eller tjänsten
startar.
För att använda låsfunktionen följer du stegen
nedan:
1.
Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2.
Tryck på ▲▼◄► för att välja en applikation
och tryck sedan på knappen ENTER. Om
applikationen kan låsas aktiveras
låsmenyalternativet.
3.
Tryck på knappen ▲▼◄► för att välja Låst
och tryck sedan på knappen ENTER.
Säkerhetsfönstret öppnas.
4.
Ange din säkerhetskod (Se sidan 39). Om du
inte har skapat en säkerhetskod anger du
0000.
5.
Tryck på knappen ENTER. Fönstret för
låstjänsten visas där du bekräftar låsning,
och stängs sedan. En låssymbol visas intill
applikationen.
Redigera alternativen i en mapp
Välj en mapp och tryck sedan på knappen
ENTER. Mappen öppnas.
Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
Redigeringsknapparna visas längst ned på
skärmen.
De här knapparna fungerar på samma sätt som
menyknapparna för redigeringsläge på
huvudskärmen. Så här flyttar du exempelvis en
applikation tillbaka till huvudskärmen för Mina
applikationer:
1.
Välj applikationen.
2.
Välj flytta till mapp och tryck sedan på
knappen ENTER. Fönstret Gå till mapp
öppnas.
3.
Välj mina program och tryck sedan på
ENTER. Fönstret Flytta till mapp stängs och
applikationen återgår till huvudskärmen för
Mina applikationer.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 63
Nätverkstjänster
Gå till mapp
63
2011-12-27
2:17:03
Nätverkstjänster
Lås upp
1.
Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2.
Tryck på knapparna ▲▼◄►för att välja
den låsta applikationen och tryck sedan på
ENTER.
3.
Tryck på knappen ▲▼◄► för att välja
Upplåst och tryck sedan på knappen
ENTER. Säkerhetsfönstret öppnas.
4.
Ange säkerhetskod (Se sidan 39). Om du
inte har skapat en säkerhetskod anger du
0000.
5.
Tryck på knappen ENTER. Fönstret för
låstjänsten visas där du bekräftar låsning,
och stängs sedan.
Ta bort
Borttagningsfunktionen gör det möjligt för dig att
radera applikationen från Mina applikationer. För
att använda borttagningsfunktionen följer du
stegen nedan:
1.
Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2.
Tryck på ▲▼◄► för att välja en applikation
och tryck sedan på knappen ENTER.
3.
Tryck på knappen ▲▼◄► för att välja
Radera och sedan på knappen ENTER.
Meddelandet "Vill du ta bort de valda
objekten?" visas.
4.
Välj Ja och tryck sedan på knappen ENTER.
Applikationen raderas.
Menyn Sortera efter - GRÖN (B)
Funktionerna på sorteringsmenyn gör det möjligt
att sortera program i Mina program efter
standard, namn, datum, frekvens, kategori,
användardefinierat. Om du ändrar position
manuellt för en applikation markeras Sortera
meny autonmatiskt som Användardefinierad när
du startar den.
Samsung Apps
Med Samsung Apps kan du hämta
avgiftsbelagda och gratis program och tjänster till
din Blu-ray-skivspelare och visa eller använda
dem på TV:n.
De här programmen och tjänsterna inkluderar
videor, musik, foton, spel, nyheter, sport etc.
Applikationen för nya applikationer visas i Mina
applikationer.
Ytterligare program och tjänster läggs till med
jämna mellanrum.
För Pay Apps
För att hämta avgiftsbelagda program behöver
du skapa ett Samsung-konto och lägga till ett
kreditkort till kontot.
Om du vill skapa ett konto för Samsung ska du
besöka sidan www.samsung.com:
✎ OBS!
 Den här tjänsten kanske inte erbjuds i alla
länder.
Öppna skärmen Samsung Apps
För att öppna Samsung Apps, trycker du på
knapparna ▲▼◄► och navigerar till området
för Samsung Apps på huvudskärmen för Smart
Hub och sedan trycker du på knappen ENTER.
Skärmen för Samsung Apps visas.
✎ OBS!
 Om det är första gången du öppnar den här
skärmen visas reglerna för tjänsten i ett fönster.
Välj Jag accepterar och sedan trycker du på
knappen ENTER.
Följ stegen nedan för att sortera applikationen i
Mina applikationer:
1.
Tryck på GRÖN (B) knapp på fjärrkontrollen.
2.
Tryck på knappen ◄► för att välja en
sorteringsmetod och sedan på knappen
ENTER. Smart Hub sorterar applikationen
enligt det sätt du har valt.
64
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 64
2011-12-27
2:17:03
05
Samsung Apps efter kategori
För att använda skärmen Samsung Apps följer
du stegen nedan:
Följande kategorier är tillgängliga:
1.
Tryck på knapparna ◄► för att gå till
kategorilistan till vänster.
2.
Tryck på ▲▼ för att markera en kategori.
Under några sekunder visas skärmen för
Samsung Apps med programmen i
kategorin. Sorteringsflikarna visas längst
upp.
3.
Tryck på knappen ► för att gå till de visade
programmen och tjänsterna.
4.
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja ett
program eller en tjänst och sedan på
knappen ENTER. Skärmen för
programdetaljer visas med en beskrivning av
tjänsten eller programmet.
5.
Välj Hämta nu och tryck sedan på knappen
ENTER. Om programmet eller tjänsten är
gratis hämtas den och körs. Om inte, utan
det finns en avgift följer du anvisningarna på
skärmen för att slutföra hämtningen.
✎ OBS!
• Vilka nyheter finns det? : Visar nyligen
registrerade program.
• Video : Visar olika videomedia, såsom filmer, TVprogram och korta videor.
• Spel : Visar olika spel, såsom sudoku och schack.
• Sport : Visar olika sportmediatjänster, såsom
matchinformation, bilder och korta videoklipp.
• Fritid : Inkluderar olika livsstilsmedietjänster,
såsom musik, verktyg för personlig fotohantering
och sociala nätverk, såsom Facebook och Twitter.
• Information : Inkluderar olika informationstjänster,
såsom nyheter, börsen och vädret.
• Övrigt : Inkluderar andra övriga tjänster.
Mitt konto
Mitt konto ger dig tillgång till Samsung Appssorteringen och hämtningshistorik och till
skärmen för My Apps-kontanter. Du måste ha ett
Samsung Apps-konto för att få tillgång till den här
informationen.
 Vissa apps är fria att hämta, men kräver en
Hjälp
registrering med leverantören eller ett
betalkonto med leverantören för att användas.
 Applikationen och tjänsterna du har hämtat
från Samsung Apps visas under Mina
applikationer.
Se hjälpavsnittet först om du har frågor om
Samsung Apps. Om du inte hittar något tips som
gäller ska du besöka sidan www.samsung.com.
Sortera efter flikar
Du kan öppna Sortera efter flikar längst upp på
skärmen med knapparna ▲▼◄►. Varje flik
visar tjänster eller program i kategorin du väljer,
sorterat efter kriterierna på fliken
(Rekommenderas, Mest hämtad, Senaste,
Namn).
Nätverkstjänster
Använda skärmen Samsung Apps
För att använda hjälpfunktionen följer du stegen
nedan:
1.
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
Hjälp och tryck sedan på knappen ENTER.
2.
Tryck på knappen ◄► för att öppna hjälpen
efter det visas.
3.
Tryck på ▲▼ för att bläddra till hjälptexten.
4.
Tryck på ◄ för att stänga hjälpen.
Du kan också använda BLÅ (D) knapp på
fjärrkontrollen för att öppna Sortera efter flikar.
Varje gång du trycker på BLÅ (D) knapp ändrar
du skärmen från en sorteringsflik till nästa.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 65
65
2011-12-27
2:17:03
Nätverkstjänster
Använd de färgade knapparna på
fjärrkontrollen med Samsung Apps
• RÖD (A) (Logga in) : Logga in på ditt konto för
Smart-TV.
• GRÖN (B) (Minitayr/Listvy) : Växla mellan
miniatyrer och listvy.
• BLÅ (D) (Sortera efter) : För att sortera
programmen i en kategori efter Rekommenderas,
Mest hämtad, Senaste eller Namn.
• RETURN : Går tillbaka till föregående meny.
✎
OBS!
 Internet-innehållstjänster kan läggas till eller
tas bort av leverantörer utan föregående
meddelande.
För instruktioner kring hur du använder din
video och sökfunktionen, besök sidan www.
samsung.com.
BD-LIVe™
När produkten har anslutits till nätverket kan du
använda flera filmrelaterade tjänster, med en BDLIVE-kompatibel skiva.
1. Sätt i ett USB-minne i USB-uttaget på
produktens framsida och kontrollera
återstående minne. Minnesenheten måste ha
minst 1 GB ledigt utrymme för att passa BDLIVE-tjänster.
2. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
3. Välj en post från de olika BD-LIVEtjänstinnehållen som tillhandahållits av
skivtillverkaren.
✎ OBS!
 Hur du använder BD-LIVE och dess innehåll
kan variera beroende på skivtillverkaren.
Använda funktionen AllShare
Använda funktionen vTuner
vTuner är funktionen för att lyssna på radio. Om
du trycker på knappen vTuner kan du
flytta till vTuner-widget.
Tryck på knappen vTuner.
✎ OBS!
 Du kan använda vTuner-funktionen efter att du
har hämtat vTuner-applikationen från Samsung
Apps.
AllShare gör det möjligt för dig att spela upp musik-,
video- och fotofiler som finns på datorn eller din
DLNA-kompatibla mobiltelefon eller NAS på
produkten.
För att använda AllShare med produkten måste du
ansluta produkten till nätverket (se sidorna 23-24).
Med AllShare kan du spela upp musik, video och
foto som finns på datorn eller din DLNA-kompatibla
mobiltelefon eller NAS på spelaren.
Om du har en DLNA-kompatibel mobiltelefon eller
NAS kan du använda AllShare utan någon extra
programvara.
Du kan hämta programvaran för datorn och få
detaljerade instruktioner för att använda AllShare
från webbsidan Samsung.com.
66
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 66
2011-12-27
2:17:04
06
Övrig information
Övrig information
Att tänka på
DC-adapter
Använd DC-adaptern beroende på specifika spänningskrav och utförande för strömkontakten.
•
•
•
•
•
•
Användning av DC-adaptern nära en radio kan orsaka dålig mottagning.
Låt inga typer av antändbara medel, vätskor eller metallföremål komma in i adaptern.
Adaptern är täckt med ett yttre plasthölje. Dra inte av höljet.
Tacka, kasta och slå inte på adaptern.
Förvara inte i direkt solljus
Använd inte i höga temperaturer eller på kalla och fuktiga platser.
Felsökning
Om enheten inte fungerar som den ska kan du felsöka i listan nedan. Om problemet inte är beskrivet nedan
eller om instruktionerna inte avhjälper problemet ska du stänga av enheten, dra ur strömkontakten och
kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Samsung Electronics Service Center.
Problem
Kontrollera/Åtgärda
Kan inte mata ut skivan.
• Sitter strökontakten ordentligt i uttaget?
• Slå av strömmen och slå på den igen.
iPod går inte att ansluta.
• Kontrollera iPod-anslutningen.
• Håll iPod S/W-versionen uppdaterad.
Uppspelningen startar inte.
• Kontrollera BD-/DVD-skivans regionskod.
BD-/DVD-skivor som är köpta utomlands kanske inte kan spelas.
• CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på den här produkten.
• Kontrollera om barnlåset är korrekt inställt.
Uppspelningen startar inte direkt när
knappen Play/Pause är nedtryckt.
• Är skivan deformerad eller repig?
• Torka ren skivan.
Det hörs inget ljud.
• Det hörs inget ljud under snabb uppspelning, långsam uppspelning och
stegvis uppspelning.
• Är högtalarna korrekt anslutna? Är högtalarinställningarna rätt gjorda?
• Är skivan skadad?
Ljudet kan endast höras från några
högtalare och inte alla 3.
• På vissa BD-/DVD-skivor hörs ljudet endast från främre högtalarna.
• Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
• Justera volymen.
• När du lyssnar på en CD, radio eller TV, sänds ljudet ut ur de främre
högtalarna.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Används fjärrkontrollen inom intervallet för vinkel och avstängd?
• Är batterierna slut?
• Har du valt läges(TV/DVD)funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (TV eller DVD)?
• Skivan roterar men det är ingen bild.
• Är TV:n påslagen?
• Är videokablarna korrekt anslutna?
• Är skivan smutsig eller skadad?
• En dåligt tillverkad skiva kanske inte kan spelas.
• Bildkvaliteten är dålig eller bilden
skakar.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 67
67
2011-12-27
2:17:04
Övrig information
Problem
Kontrollera/Åtgärda
Ljudspråk och undertextning
fungerar inte.
• Ljudspråk och undertextning fungerar inte om skivan inte innehåller detta.
Menyskärmen visas inte, även fast
menyfunktionen är vald.
• Använder du en skiva som inte innehåller menyer?
Det går inte att ändra bildförhållande.
• Du kan spela upp 16:9 BD/DVD:s i läget 16:9 Wide, 4:3 Letter Box eller 4:3
Pan - Scan. 4:3 BD/DVD:s kan endast visas i formatet 4:3. Se Blu-Rayskivfodralet och välj sedan lämplig funktion.
• Produkten fungerar inte.
(Exempelvis: Strömmen stängs av
eller det hörs konstiga ljud.)
• Tryck och håll ned fjärrkontrollens STOP ( ) i 5 sekunder i STANDBY-läge.
- När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• Produkten fungerar inte normalt.
Jag har glömt lösenordet för
barnlåset.
• Tryck och håll ned produktens STOP -knapp ( ) i mer än 5 sekunders.
INIT visas på skärmen och alla inställningar återgår till standardvärden.
Tryck sedan på knappen POWER.
- När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Enheten kan inte ta emot
radiosändning.
• Är antennen korrekt ansluten?
• Om antennens insignal är svag ska du installera en extern FM-antenn på ett
ställe med bra mottagning.
När du lyssnar på TV-ljud genom
produkten hörs inget ljud.
• Om knappen EJECT ( ) trycks in när du lyssnar på TV-ljud, slås BD-/DVDfunktionerna på och TV-ljudet tystas.
"Not Available" (Ej tillgänglig)
visas på skärmen.
• Funktioner eller åtgärder kan inte slutföras på grund av att:
1. BD-/DVD-programvaran förhindrar det.
2. BD-/DVD-programvaran stöder inte funktionen (t.ex. vinklar)
3. Den här funktionen är inte tillgänglig för ögonblicket.
4. Du har beställt en titel eller ett kapitelnummer eller söktid som ligger utanför
intervallet.
Om HDMI-utgången är inställd på en
upplösning som din TV inte hanterar
(exempelvis 1080p), kanske ingen
bild visas på TV:n.
• Tryck och håll ned STOP -knapp ( ) på frontpanelen i mer än 5 sekunder
utan att ha någon skiva inmatad. Alla inställningar återgår till
fabriksinställningar.
Ingen HDMI-utgång.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-uttaget på produkten.
• Kontrollera om din TV stöder 576p(480p)/720p/1080i/1080p HDMIingångsupplösning.
Onormal HDMI-utgångsskärm.
• Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas
slumpvisa brusigheter på skärmen.
68
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 68
2011-12-27
2:17:04
06
Kontrollera/Åtgärda
PC Share Manager-funktion
Jag kan se de delade mapparna via
PC Share Manager men jag kan inte
se filerna.
• Eftersom det endast visar filer som motsvarar kategorierna bild, musik och film
kommer filer som inte hamnar i dessa kategorier inte att visas.
Övrig information
Problem
AllShare-funktion
Video spelas hackigt
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är
överbelastat.
• Den trådlösa anslutningen mellan servern och produkten är instabil.
Kontrollera anslutningen.
AllShare-anslutningen mellan TV:
n och datorn är instabil.
• IP-adressen i samma nätverk ska vara unik annars kan det orsaka en IP-kollision
som ger detta fenomen.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Om den är det ska du avaktivera brandväggsfunktionen.
BD-LIVE
Jag kan inte ansluta till BD-LIVEservern.
• Kontrollera om nätverksanslutningen fungerar eller inte via menyn Nätverkstest.
• Kontrollera om USB-lagringsenheten är ansluten produkten.
• Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma
BD-LIVE-tjänsterna.
tillgängligt utrymme i BD-datahantering. (se sidan 38)
• Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt (alla).
• Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVEtjänsten uppstår ett fel.
• Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma
BD-LIVE-tjänsterna.
Du kan kontrollera tillgängligt utrymme i BD-datahantering. (se sidan 38)
✎ OBS!
 När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.
[ Rekommendation ]- Endast EU
Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här Home Cinema System efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com,
gå till Support > Search Product Support (Sök produktsupport) och ange modellnamn.
Den här utrustningen kan bara användas inomhus.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 69
69
2011-12-27
2:17:04
Övrig information
Specifikationer
HT-D7100
Allmänt
FM Tuner
Vikt
Mått
Intervall för driftstemperatur
Intervall för luftfuktighet
Signal-/brusförhållande
Känslighet
Total harmoniförvridning
BD (Blu-ray-skiva)
DVD (Digital Versatile Disc)
Skiva
CD: 12cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Videoutgång
Composite Video
Video/Audio
HDMI
Främre högtalarutgång
Förstärkare
Frekvenssvar
S/N-förhållande
Kanaldelning
Högtalarsystem
Högtalare
Impedans
Frekvensområde
Utgångsljud
Beräknad effekt
Maximal effekt
Mått (B x H x D)
Vikt
1,2 kg
180,0 (V) x 46,0 (H) x 180,0 (D) mm
+5°C till +35°C
10 % till 75 %
55 dB
12 dB
0,5 %
Läshastighet: 9,834 m/sek
Läshastighet: 6,98 ~ 7,68 m/sek,
Ungefärlig speltid (enkelsidigt, Single Layer-skiva): 135 min,
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek,
Max inspelningstid: 74 min,
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek,
Max inspelningstid: 20 min,
1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω impedans)
Blu-ray-skiva : 576i/480i
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM-multikanalsljud, bitströmsljud, PCM-ljud
30W x 2(6Ω)
Analog ingång
20Hz~20kHz (±3dB)
Digital ingång
20Hz~40kHz (±-4dB)
70dB
60dB
2,1-kanals högtalarsystem
Fram
6Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
30W
60W
Fram : 45 x 180 x 180 mm
Fram : 1,2 kg
PS-WD7100
Vikt
Mått
Utgångseffekt
3,2 kg
180 (V) x 135 (H) x 180 (D) mm
50W, 4ohm, THD=10%, 100 Hz
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
70
Svenska
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 70
2011-12-27
2:17:04
English Avis Cinavia : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
` Asia Pacific
-
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 71
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0-800-502-000
www.samsung.com
Bosnia
Bulgaria
Croatia
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Ukraine
1-800-SAMSUNG (726-7864)
02-201-24-18
Switzerland
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
0-800-100-5303
Belgium
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-27
2:17:04
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar
i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de
gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan
dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från
annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
HT-D7100_SENA_SWE_1227.indd 72
2011-12-27
2:17:04
Download PDF

advertising