Samsung | HT-FS6200 | Samsung HT-FS6200 Bruksanvisning

HT-FS6200
2.1CH Blu-ray™
Hemmabiosystem
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst,
registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 1
2013-05-30 오후 1:16:56
Säkerhetsinformation
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig
spänning” inuti produkten,
vilket utgöra en risk för elektrisk
kortslutning eller personskada.
OBSERVERA: FÖR ATT FÖRHINDRA
KORTSLUTNING, FÖR IN KONTAKTENS
BREDA STIFT I DEN BREDA SKÅRAN
OCH SE TILL ATT FÖRA IN DEN HELT.
VARNING
• Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att
inte utsätta enheten för regn eller fukt.
OBSERVERA
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt
och därför skall inte föremål som innehåller vatten,
exempelvis vaser, placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet
och skall vara inkopplad under hela användningen.
• Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat
växelströmsuttag.
• När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten
dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten
vara lättåtkomlig.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Den här symbolen hänvisar till
viktiga anvisningar som medföljer
produkten.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASS 1 LASERPRODUKT
Den här CD-spelaren är klassificerad som en KLASS 1
LASER-produkt.
Annan användning av kontroller, ändring av prestanda
eller procedurer än de som specificerats här kan orsaka
skadlig strålning.
OBSERVERA
• OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING ELLER
FÖRSTÖRDA SPÄRRAR, UNDVIK EXPONERING AV
STRÅLE.
| 2 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 2
2013-05-30 오후 1:17:04
Hantering och förvaring av skivor
• Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt.
Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser,
på apparaten.
• Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur
strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste
strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.
• Rör inte vid strömkontakten med våta händer. Det kan
orsaka elektrisk stöt.
• Koppla inte in flera elektriska enheter i samma
vägguttag. Om uttaget överbelastas kan det orsaka
överhettning och resultera i brand.
• Skötsel av kåpan
- Innan du ansluter andra komponenter till den här
produkten ska du kontrollera att de är avstängda.
- Om du plötsligt förflyttar produkten från en kall
till en varm plats kan det bildas kondens på
funktionsdelarna och linsen och orsaka onormal
skivuppspelning. Om detta inträffar ska du koppla
ur produkten, vänta i två timmar och sedan ansluta
kontakten i vägguttaget. Mata sedan in skivan och
försök spela upp den igen.
Tillverkad på licens från Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic och
den dubbla D-symbolen
är registrerade varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Tillverkad på licens
under följande patent
i USA: 5,956,674,
5,974,380, 5,978,762,
6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184,
7,333,929 och 7,548,853. DTS, DTS-HD, symbolen
och DTS eller DTS-HD och symbolen tillsammans är
registrerade varumärken och DTS Neo:Fusion är ett
varumärke som tillhör DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. Med
ensamrätt.
OM DIVX VIDEO: DivX® är
ett digitalt videoformat som
har skapats av DivX, LLC,
ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en
officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivXvideo. Besök webbsidan divx.com för mer information
och programverktyg för att konvertera dina filer till
DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX
Certified®-enheten måste registreras för att spela upp
DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). För att generera
registreringskoden går du till avsnittet DivX VOD i
enhetsinställningsmenyn. Gå till vod.divx.com för mer
information om hur du slutför registreringen.
DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till
HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är
varumärken som tillhör Rovi Corporation och används
på licens.
Den här produkten täcks av ett eller flera av följande
patent i USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 3
Säkerhetsinformation
Säkerhetsanvisningar vid hantering
Licens
01
• Hålla i skivorna
- Fingeravtryck och små repor på
skivan kan försämra ljud- och
bildkvalitet eller orsaka hopp.
- Undvik att röra vid ytan på en skiva där data har
spelats in.
- Håll i skivan i kanterna så att det inte blir några
fingeravtryck på ytan.
- Klistra inte papper eller tejp på skivan.
• Rengöra skivor
- Om det blir fingeravtryck eller smuts
på skivan ska du rengöra den med
ett milt rengöringsmedel utspätt med
vatten och torka den med en mjuk
trasa.
- Under rengöring torkar du försiktigt inifrån och utåt
på skivan.
- Skivförvaring
 Förvara inte i direkt solljus
 Förvaras på en sval, ventilerad plats
 Förvaras stående i ett rent skyddsfodral.
• Om produkten avger onormala ljud eller lukt av
bränt eller rök ska du omedelbart stänga av den och
koppla ur strömkällan ur vägguttaget. Kontakta sedan
närmaste kundtjänstcenter för teknisk rådgivning.
Använd inte produkten. Om du använder produkten
i befintligt skick kan det orsaka brand eller elektrisk
kortslutning.
3|
2013-05-30 오후 1:17:05
Säkerhetsinformation
HDMI gränssnittet för HDMI
High-Definition Multimedia
och logotypen för HDMI är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
Oracle och Java är registrerade
varumärken som tillhör Oracle och/eller
dess dotterbolag. Andra namn kan vara
varumärken som tillhör sina respektiva
ägare.
Den här produkten införlivar kopieringsskyddstekniken
som skyddas av amerikanska patent och annan
upphovsrätt som tillhör Rovi Corporation. Reverse
engineering och disassemblering är förbjuden.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och logotyperna är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Den här produkten använder Cinavia-teknologi för
att begränsa användningen av obehöriga kopior av
vissa kommersiellt producerade filmer och videor och
deras soundtrack. Om förbjuden användning av en
obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och
uppspelningen eller kopieringen avbryts.
Du hittar mer information om Cinavia-teknologin hos
Cinavia Online Consumer Information Centre på http://
www.cinavia.com. Om du vill få mer information om
Cinavia via e-post ska du skicka ett vykort med din
postadress till: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddad
teknik på licens från Verance Corporation och skyddas
av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra
amerikanska och världsomspännande patent som har
utfärdats och väntar på utfärdande, samt upphovsrätt
och varumärkesskydd för vissa delar av sådan
teknologi. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance
Corporation.Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och
disassemblering är förbjuden.
- Meddelande om Open Source-licens
Om du använder programvara med open source, är
Open Source-licenserna tillgängliga på produktmenyn.
Använda 3D-funktionen
VIKTIG INFORMATION RÖRANDE HÄLSA OCH
SÄKERHET FÖR 3D-BILDER.
Läs och se till att du förstår följande säkerhetsinformation
innan du använder 3D-funktionen.
• Vissa tittare kan uppleva obehag vid visning av 3D-TV,
exempelvis i form av yrsel, illamående och huvudvärk.
Om du upplever några sådana symptom ska du sluta
titta på 3D-TV, avlägsna 3D-glasögonen och vila.
• Om du tittar på 3D-bilder under en längre period kan
det orsaka trötta ögon. Om du upplever trötta ögon
ska du sluta titta på 3D-TV, avlägsna 3D-glasögonen
och vila.
• En vuxen med ansvar ska med jämna mellanrum titta
till barn som använder 3D-funktionen. Om de säger sig
uppleva trötta ögon, huvudvärk, yrsel eller illamående
ska barnen omedelbart sluta titta på 3D-TV och vila.
• Använd inte 3D-glasögonen i andra syften (exempelvis
som vanliga glasögon, sollglasögon, skyddsglasögon
etc.)
• Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögonen när du
går eller rör dig. Om du använder 3D-funktionen när du
rör dig kan det göra att du går på saker, snubblar och/
eller faller, och orsaka allvarlig skada.
• Om du vill använda 3D-innehåll ansluter du en
3D-enhet (3D-kompatibel AV-mottagare eller TV)
till produktens HDMI OUT-port med en HDMIhöghastighetskabel. Sätt på 3D-glasögonen innan du
visar 3D-innehåll.
• Produkten sänder ut 3D-signaler endast genom HDMIkabeln som är ansluten till porten HDMI OUT.
• Eftersom videoupplösningen i 3D-läge är fast och följer
upplösningen för 3D-originalvideon, kan du inte ändra
upplösningen enligt dina önskemål.
• Vissa funktioner, såsom BD Wise, inställning av
skärmstorlek och -upplösning kanske inte fungerar i
3D-uppspelningsläge.
• Används en höghastighets HDMI-kabel för att skicka
3D-signalen.
• Håll ett avstånd på minst tre gånger bredden på
skärmen från TV:n vid visning av 3D-bilder. Om du
exempelvis har en 46 tums skärm ska du hålla dig
3,5meter från skärmen.
• Placera 3D-videoskärmen i ögonnivå för optimal
3D-bild.
• När produkten är ansluten till vissa 3D-enheter kanske
3D-effekten inte fungerar som den ska.
• Den här produkten konverterar inte 2D-innehåll till 3D.
• Blu-ray 3D” och logotypen för Blu-ray 3D” är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
| 4 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 4
2013-05-30 오후 1:17:05
Upphovsrätt
Skärmen för allt innehåll
Spela upp kommersiella skivor
Spela upp filer på en USB-enhet
Spela upp en skiva med användarregistrerat innehåll
Använda AllSharenätverksfunktionen
Styra videouppspelning
Styra musikuppspelning
Visa fotoinnehåll
yssna på radio
Använda fjärrkontrollens knappar för specialeffekter
41
41
42
42
46
46
49
49
Logga in på ditt Samsung-konto
Innan du använder filmer och TVprogram eller appar
Använda filmer och TV-spel
Använda appar
Screen Mirroring
Använda webbläsaren
Länka dina Internet-tjänstekonton till produkten
BD-LIVE™
Säkerhetsinformation
28
28
28
29
29
30
33
37
38
40
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här
bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan
föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics
Co., Ltd.
MEDIEUPPSPELNING
NÄTVERKSTJÄNSTER
Innehåll
SÄKERHETSINFORMATION
2
3
3
3
4
5
Varning
Hantering och förvaring av skivor
Säkerhetsanvisningar vid hantering
Licens
Använda 3D-funktionen
Upphovsrätt
KOMMA IGÅNG
6
7
10
11
11
12
Skiv- och formatkompatibilitet
Logotyper för skivor som kan spelas upp av
produkten
Tillbehör
Frampanel
Bakpanel
Fjärrkontroll
ANSLUTNINGAR
14 Ansluta högtalarna
16 Ansluta till TV/externa enheter
17 Ansluta till en nätverksrouter
INSTÄLLNINGAR
18
18
18
19
23
26
Första inställningarna
Startskärmen
Öppna inställningsskärmen
Inställningsmenyfunktioner
Nätverk och Internet
Uppgradera programvaran
APPENDIX
50 Tilläggsinformation
53 Felsökning
56 Specifikationer
 Bilder och illustrationer i den här
bruksanvisningen erbjuds endast för referens
och kan variera från faktiskt produktutseende.
 En administrationsavgift kan åläggas om
antingen
a. en tekniker tillkallas och det inte finns något
produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den
här bruksanvisningen)
b. du tar med enheten till ett reparationscenter
och det inte finns något produktfel
(dvs. du har underlåtit att läsa den här
bruksanvisningen)
 Beloppet på en sådan administrationsavgift
meddelas innan något arbete eller hembesök
genomförs.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 5
5|
2013-05-30 오후 1:17:06
Komma Igång
Skiv- och formatkompatibilitet
Skivtyperna och innehållet din produkt kan spela upp
Media
Skivtyp
Blu-ray-skivor
3D Blu-ray-skiva
VIDEO
Detaljer
BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som spelats in med BD-RE-format.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, inspelade skivor av typen DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
och har spelats in och stängts eller ett USB-lagringsmedia innehållande
DivX, MKV, MP4-innehåll.
MUSIK
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Musik som spelats in på skivor av typen CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R eller ett USB-lagringsmedia innehållande MP3- eller WMA-innehåll.
FOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Bilder som lagrats på skivor av typen CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
eller ett USB-lagringsmedia innehållande JPEG-innehåll.
| OBS |
Produkten kanske inte kan spela upp vissa skivor av typen CD-RW/-R och DVD-R på grund av skivtypen eller
inspelningsförhållanden.
Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i formatet DVD-video kan den inte spelas.
Din produkt spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R med en bithastighet som överskrider 10 Mbps.
Din produkt spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R eller en USB-enhet med en bithastighet som
överskrider 30 Mbps.
Uppspelning kanske inte fungerar för vissa typer av skivor, eller under specifika uppgifter, såsom vinkeländring och
justering av bilförhållande. Information om skivorna skrivs i detalj på skivförpackningen. Läs här vid behov.
När en BD-J-titel spelas upp kan inläsningen ta längre tid än en normal titel, eller så kan vissa funktioner fungerar
långsamt.
Skivtyper som inte går att spela på produkten
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc,
etc
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR-läge)
• Super Audio CD (förutom • CVD/CD-ROM/CDV/
CD layer)
CD-G/CD-I/LD (CD-G
spelar endast upp ljud
och visar inte bilder.)
• 3.9 GB DVD-R Disc för
Authoring.
| OBS |
Den här produkten kanske inte svarar på alla funktionskommandon, eftersom vissa skivor av typen Blu-ray, DVD och
CD medger specifik eller begränsad funktion och endast erbjuder vissa funktioner under uppspelning.
Observera att detta inte beror på något fel på produkten.
Samsung kan inte garantera att den här produkten spelar upp alla skivor med logotypen för Blu-ray, DVD eller CD,
eftersom skivformaten är under ständig utveckling och problem och fel kan inträffa under skapandet av Blu-ray-,
DVD- och CD-programvara och/eller skivtillverkningen.
Kontakta SAMSUNG:s kundtjänst om du har frågor eller stöter på svårigheter vid uppspelning av Blu-ray-, DVDeller CD-skivor på den här produkten. Se även resten av den här bruksanvisningen för ytterligare information om
begränsningar när det gäller uppspelningen.
Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som köpts utanför din region kanske inte går att spela med den här
produkten.
| 6 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 6
2013-05-30 오후 1:17:06
Regionskod
Blu-rayskiva
DVDVIDEO
Regionskod
Område
A
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong och
Sydöstasien.
B
Europa, Grönland, Franska
territorierna, Mellanöstern,
Afrika, Australien och Nya
Zeeland.
C
Indien, Kina, Ryssland,
centrala och södra Asien.
1
USA, amerikanska territorier
och Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fillippinerna,
Indonesien, Hongkong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zealand, Stilla havsöarna,
Karibiska havet
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
Blu-ray-skiva
3D Blu-ray-skiva
BD-LIVE
Dolby
DivX
PAL broadcast system i
Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
Java
DTS
Komma Igång
Skivtyp
Logotyper för skivor som kan
spelas upp av produkten
02
Både produkten och skivorna är regionskodade.
Dessa regionskoder måste överensstämma för att
det skall gå att spela upp skivan. Om koderna inte
överensstämmer går det inte att spela upp den.
Regionsnumret för den här produkten hittar du på
produktens bakre panel.
| OBS |
Om regionsnumret för en Blu-ray-/DVD-skiva
överensstämmer inte med den här produktens
regionsnummer, produkten kan inte spela upp skivan.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 7
7|
2013-05-30 오후 1:17:07
Komma Igång
Format som stöds
Videofilsstöd
Filtillägg
Innehåll
Video Codec
Upplösning
Ramhastighet
(fps)
Bithastighet
(Mbps)
Audio Codec
Divx 3.11 / 4
/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
VP8
1920x1080
6~30
20
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
 Begränsningar
- Även när en fil är kodad med någon av de codec som
listas ovan kanske filen inte spelas upp om innehållet är
skadat eller korrupt.
- Normal uppspelning garanteras inte om filens
innehållsinformation är fel eller filen är korrupt.
- Filer som har högre bit- eller ramhastighet än normalt
kan hoppa vid uppspelningen.
- Sökfunktionen (skip) är inte tillgänglig om filens
indextabell är skadad.
- När du spelar upp en fil via fjärrstyrning genom en
nätverksanslutning kan videouppspelningen bli hoppig
beroende på nätverkshastighet.
- Vissa USB-/digitalkameraenheter kanske inte är
kompatibla med produkten.
 Videodekoder
- Stöder upp till H.264 Level 4.1 (förutom för FMO/ASO/
RS)
- Stöder inte VC1/AP/L4.
- Förutom WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Under 1280 x 720: 60 ramar max
Över 1280 x 720: 30 ramar max
Vorbis
- Stöder inte GMC 2 eller högre
- Stöder SVAF, överst/nederst, endast sida vid sida
- Stöder endast BD MVC Spec
 Audiodekoder
-
Stöder WMA 10 Pro (upp till 5.1)
Stöder inte WMA förlustfritt ljud.
Stöder ADPCM IMA, MS.
Stöder inte ADPCM (A-Law, μ-Low)
Stöder inte QCELP, AMR NB/WB
Stöder vorbis (upp till 2ch),
Stöder Dolby Digital Plus (upp till 7.1ch)
 Kommentarer
-
MPEG4 : Stöder upp till GMC 1-Warping Point.
H.264 : Stöder upp till BP/MP/HP Level 4.1.
WMV : Stöder V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Stöder inte D-picture.
MPEG2 : Stöder upp till Hight Profile High Level.
| 8 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 8
2013-05-30 오후 1:17:08
DivX-undertextningsfilformat som stöds
Bildfilsstöd
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
att spela upp, beroende på videoupplösning och
ramhastighet.
Musikfilsstöd
Filtillägg
Innehåll
Audio
Codec
Supportområde
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
Typ
Upplösning
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
Komma Igång
Vissa MKV- och MP4-formatsskivor kanske inte går
Filtillägg
02
| OBS |
*.mpo
MPO
15360x8640
Att observera kring USB-anslutningen
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Stöder upp till 2ch
*.ogg
OGG
Vorbis
Stöder upp till 2ch
*.wma
WMA
WMA
Stöder WMA 10
Pro (upp till 5.1)
Stöder inte WMA
förlustfritt ljud
Stöder upp till M2profil
Stöder inte LBRläge
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
typ 0 och typ 1
*.ape
ape
ape
Stöder inte X13,
NVT
• Din produkt stöder USB-lagringsmedia, MP3-spelare,
digitalkameror och USB-kortläsare.
• Produkten stöder inte mapp- eller filnamn som är
längre än 128 tecken.
• Vissa USB-/digitalkameraenheter kanske inte är
kompatibla med produkten.
• Din produkt stöder filsystemen FAT 16, FAT 32 och
NTFS.
• Anslut USB-enheter direkt till produktens USBport. Anslutning via en USB-kabel kan orsaka
kompatibilitetsproblem.
• Om du matar in mer än en minnesenhet i kortläsaren
för flera kort kan det göra att läsaren inte fungerar som
den ska.
• Produkten stöder inte PTP-protokoll.
• Koppla inte ur en USB-enhet under en
inläsningsprocess.
• Ju högre bildupplösning, desto längre tid tar det för
bilden att visas.
• Den här produkten kan inte spela upp MP3-filer med
DRM (Digital Rights Management) som hämtas från
kommersiella platser.
• Produkten stöder bara video som är lägre än 30 fps
(ramhastighet).
• Produkten stöder bara enheter av typen USB Mass
Storage Class (MSC), såsom thumb drives och USB
HDD. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB HDD-enheter, kortläsare för flera kort och
thumb drives kanske inte är kompatibla med den här
produkten.
• Om vissa USB-enheter kräver mer effekt kan de
begränsas av kretssäkerhetsanordningen.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 9
9|
2013-05-30 오후 1:17:08
Komma Igång
• Om uppspelningen från en USB HDD är instabil ska du
lägga till ytterligare effekt genom att koppla in HDD i
ett vägguttag. Om problemet kvarstår ska du kontakta
USB HDD-tillverkaren.
• SAMSUNG ansvarar inte för några skador på datafiler
eller dataförlust.
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet “x.v.Colour”.
Den här produkten kan spela upp AVCHD-skivor i
“x.v.Colour”-format.
• “x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• Logotyperna för “AVCHD” och AVCHD är varumärken
som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
och Sony Corporation.
| OBS |
• Den här produkten kan spela upp skivor i AVCHDformat. De här skivorna spelas normalt in och används
på videokameror.
• AVCHD-formatet är ett högupplöst digitalt
videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med
större effekt än traditionella bildkomprimeringsformat.
Vissa AVCHD-skivor kanske inte kan spelas, beroende
på inspelningsförhållanden.
AVCHD-skivor kanske behöver stängas.
“x.v.Colour” erbjuder ett bredare färgområde än
normala DVD-videokameraskivor.
Vissa DivX-, MKV- och MP4-formatsskivor kanske inte
går att spela upp, beroende på videoupplösning och
ramhastighet.
Tillbehör
Se medföljande tillbehör nedan.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
Bruksanvisning
Mjuk trasa
VOL
TV SOUND
TUNING
/ CH
HOME
FULL SCREEN
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
FM-antenn
Strömkabel
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Fjärrkontroll/batterier (AAA-storlek)
| 10 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 10
2013-05-30 오후 1:17:08
Frampanel
02
SLANG FÖR VAKUUMFÖRSTÄRKARE
VOLYMKONTROLL
ÖPPNA/STÄNG
D
H-EN
HIG
VACUUM TUBE SO
UND
Komma Igång
SPELA/PAUS
STOPP
FUNKTION
SKIVFACK
SKÄRM
5V 0.5A
FJÄRRKONTROLLSSENSOR
STRÖM
USB
| OBS |
Mobiltelefoner eller mobila enheter som är placerade nära dammsugare eller elektroniska produkter och placeras
ovanpå produkten kan orsaka ljud eller förvridning.
När produkten är på får du inte låt barn röra vid produktens yta. Den blir het.
Om du vill uppgradera produktens programvara genom USB-uttaget måste du använda en USB-flashenhet.
När produkten visar Blu-ray-skivmenyn kan du inte starta filmen genom att trycka på knappen 6 på produkten
eller fjärrkontrollen. För att spela upp filmen måste du välja Spela film eller Start på skivmenyn och sedan trycka på
knappen E.
Om du använder Internet-tjänsten eller spelar upp USB-enhetens innehåll på en TV kan du inte välja läget BD/DVD
med knappen FUNCTION. Stoppa uppspelningen av innehållet på TV:n innan du väljer läget BD/DVD.
Bakpanel
HÖGTALARUTGÅNGAR
HDMI-INGÅNG
KYLFLÄKT
AUX-INGÅNG
AUX IN
FRONT
R
FRONT
L
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
STRÖMSLADD
FM ANT
SPEAKERS OUT
IMPEDANCE : 3Ÿ
POWER
* FM-ANTENN
1
HDMI UTGÅNG
HDMI IN
2
LAN-TERMINAL
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
EXTERN DIGITALLJUDINGÅNG
(OPTISKT)
* Ansluta FM-antennen
1.
2.
Anslut medföljande FM-antenn till uttaget för FM ANT.
För antennkabeln långsamt runt tills du hittar en plats där mottagningen är bra. Fäst antennkabeln på väggen eller
på någon annan stabil plats.
| OBS |
Se till att du har minst 10 tum fritt utrymme på alla sidor av hemmabion när du installerar produkten för att få god
ventilation. Täck inte kylfläkten eller ventilationshål.
Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 11
11 |
2013-05-30 오후 1:17:10
Komma Igång
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
Slå på och av produkten.
FUNCTION
TV
SOURCE
För att ändra till TV-läge och styra
TV:n trycker du på TV-knappen.
För att ändra till hemmabioläge
och styra hemmabion trycker du
på BD-knappen.
Tryck på sifferknappen för att
använda alternativen.
Tryck för att välja hemmabioläge.
(HDMI1, AUX, BD/DVD, etc.).
eller
Tryck för att välja TV:ns videoläge.
Ställ in vilotiden för att stänga av
produkten.
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Använd RDS-funktionen för att ta
emot FM-stationer.
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
Tryck för att visa skivmenyn.
Tryck för att öppna och stänga
skivfacket.
POPUP
Använd det här alternativet för att
öppna popup-/titelmenyn.
Tryck för att söka bakåt eller framåt.
Tryck för att hoppa bakåt eller framåt.
Tryck för att stoppa/spela upp en
skiva.
Stäng av ljudet tillfälligt.
Justera volymen.
Tryck för att pausa en skiva.
MUTE
VOL
TV SOUND
TUNING
/ CH
Tryck för att gå till startskärmen.
FULL SCREEN
REPEAT
HOME
Tryck för att se helskärm på en TV.
Tryck för att använda verktygsmenyn.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Välj skärmmenyalternativen och
ändra menyvärde.
Återgå till föregående meny.
Tryck på de här knapparna för
menyer på produkten och flera
Blu-ray-skivfunktioner.
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
Sök efter aktiva FM-stationer och
ändra kanaler.
Tryck för att sända ut ljudsignalen
till hemmabiohögtalarna eller TVhögtalaren. (Se sidan 40)
Gör det möjligt för dig att upprepa en
titel, ett kapitel, ett spår eller en skiva.
Använd det här alternativet för att
visa uppspelningsinformation när du
spelar upp en Blu-ray-/DVD-skiva.
Tryck för att stänga menyn.
Används för att ange en förinställd
radiofrekvens.
Välj MONO eller STEREO för
radiosändningar.
HUB
Tryck för att använda Smart Hub.
Tryck för att välja MANUAL/PRESET
i inställningsfunktionen.
Tryck för att söka innehåll.
MANUAL
PRESET
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
Tryck för att tillämpa 3D-ljudeffekten.
EFFECT
Tryck för att tillämpa ljudeffekter.
Används för att justera nivån på
subwoofern.
Väljer ljudspråk för skiva.
Väljer undertextningsspråk för skiva.
| 12 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 12
2013-05-30 오후 1:17:11
Installera batterierna i fjärrkontrollen
Brand
Code
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
56, 57, 58
MTC
18
A Mark
01, 15
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54,
62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
40
AOC
01, 18, 40, 48
Nikei
Onking
Onwa
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Panasonic
Brocsonic
59, 60
Penney
| OBS |
Candle
18
Kontrollera att batteriernas “+” och “–” ändar placeras
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
enligt diagrammet inuti batterifacket.
Batterierna varar i ungefär ett år vid normalt TVtittande.
Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters
rak linje.
Installera fjärrkontrollen
Du kan kontrollera vissa funktioner för din TV med den
här fjärrkontrollen.
Manövrera TV:n med fjärrkontrollen
1.
Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen i
TV-läge.
2.
Slå på TV:n.
3.
Medan du håller in STRÖM-knappen anger du
koden som motsvarar märket på din TV.
• Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar
TV:n får du prova en i taget för att se vilken som
fungerar.
• Exempel: För en Samsung-TV
Om du håller knappen STRÖM nedtryckt kan du
använda sifferknapparna för att ange 00. Om det
inte fungerar kan du prova med 15, sedan 16 etc.
4.
När TV:n stängs av är inställningen klar.
• Du kan använda knapparna TV STRÖM, VOLYM,
CHANNEL och sifferknapparna (0~9).
| OBS |
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex
62
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64,
82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General Electric 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
(GE)
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
Fjärrkontrollen kanske inte fungerar på vissa märken
JVC
70
på TV-apparater. Dessutom kanske inte alla åtgärder
går att utföra, beroende på märket på din TV.
Fjärrkontrollen fungerar med Samsung TV som
standard.
Kasta inte batterierna i eld.
Var försiktig så du inte kortsluter, plockar isär eller
överhettar batterierna.
Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt
bara mot samma eller liknande typ.
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
19, 61, 65
03, 40, 60, 61
15, 18, 19
15, 57, 64
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
57, 58
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
Symphonic
Tatung
Techwood
Teknika
TMK
Toshiba
Vidtech
18, 40, 48, 54, 59, 60,
62
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
18, 40
19, 57, 63, 71
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63,
65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60,
62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0924.indd 13
Komma Igång
2
Code
Admiral
(M.Wards)
02
Brand
Batteristorlek : AAA
1
TV-kontrollkoder
13 |
2013-09-24
10:13:06
Anslutningar
Det här avsnittet beskriver olika metoder för att ansluta produkten till andra externa komponenter.
Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
Ansluta högtalarna
Produktens position
Placera den på ett stativ, en hylla eller
under TV-bordet.
Subwoofer
Fram (H)
Produkt
Fram (V)
Främre högtalare
Subwoofer
Välja lyssningsposition
Lyssningspositionen ska vara ungefär
2,5 till 3 gånger avståndet för TV:ns
skärmstorlek, från TV:n. Exempelvis,
om du har en 46 tums-TV, ska
lyssningspositionen vara 2,92 till 3,50
meter från TV-skärmen.
Placera dessa högtalare framför lyssningspositionen, vända inåt (cirka 45°) mot dig. Placera
främre högtalarna så att deras diskanthögtalare hamnar på samma höjd som ditt öra.
Subwooferns placering är inte så viktig. Placera den där du önskar.
Högtalarkomponenter
Skruv (5x20) x 8
Fram x 2
Stativbas x 2
Högtalarkabel x 3
Subwoofer
| 14 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 14
2013-05-30 오후 1:17:14
Installera högtalarna på det höga stativet
Stativbas
2
3
03
1
Anslutningar
Högtalare
1.
2.
3.
Vänd stativbasen upp och ned och anslut den till stativet.
Använd en skruvmejsel och skruva in skruvarna i de 4 markerade hålen.
Så här ska det se ut efter att högtalaren har monterats. Följ de här stegen för att montera fler högtalare.
Ansluta högtalarna
1.
Matcha varje högtalares slangpaket med motsvarande högtalare genom att matcha kontakternas färgkoder på
varje paket med färgetiketten på undersidan av varje högtalare.
2.
Anslut högtalarkabeln med varje högtalare så här:
a. Tryck ned den röda fliken på baksidan av högtalaren, sätt i den röda kabeln och släpp sedan fliken.
b. Tryck ned den svarta fliken på baksidan av högtalaren, sätt i den svarta kabeln och släpp sedan fliken.
3.
Anslut högtalarkabelns kontakter på baksidan av produkten genom att matcha färgerna på högtalarkontakterna
med färgerna på högtalaruttagen.
Främre högtalare (H)
Svart
Röd
FRONT
FRONT
R
L
,03('$1&(Ÿ
SPEAKERS OUT
SUBWOOFER
Främre högtalare (V)
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
Subwoofer
SUBWOOFER
HDMI OUT
| VAR FÖRSIKTIG |
Om du vill installera produkten på väggen fäster du skruvarna eller spikarna ordentligt på väggen och använder hålen
på baksidan av högtalaren som ska installeras.
Installationstillbehör (spikar och skruvar) följer dock inte med produkten som ska installeras.
Barn får inte leka med eller i närheten av högtalarna. De kan skadas om högtalarna välter.
Kontrollera att polerna (+/–) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
Håll subwoofern utom räckhåll för barn för att förhindra att barn sticker in händer eller främmande föremål i hålet på
subwoofern.
Häng inte subwoofern på väggen med hjälp av hålet.
| OBS |
Om du placerar en högtalare nära TV:n kan färgerna på skärmen förvrängas pga. det magnetiska fältet.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 1:17:15
Anslutningar
Ansluta till TV/externa enheter
AUX IN
AUX IN
POWER
FM ANT
FM ANT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
W
Röd
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Vit
Metod 1
HDMI IN
Externa enheter
Metod 2
HDMI OUT
Metod 3
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Ansluta till en TV
Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget HDMI OUT på baksidan av produkten till uttaget HDMI IN på din TV. Om
du har ställt in produktens fjärrkontroll på att styra TV:n trycker du på knappen TV SOURCE på fjärrkontrollen och väljer
HDMI som extern källa för TV:n.
Ansluta till externa enheter
Tryck på FUNCTION-knappen för att välja rätt läge för en extern enhet. Varje gång du trycker på den här knappen
ändras läget enligt följande : BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
Metod 1 HDMI-INGÅNG : Ansluta till en extern komponent med en HDMI-kabel
Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget HDMI IN på baksidan av produkten till uttaget HDMI OUT på din digitala
enhet.  Välj läget HDMI1 eller HDMI2.
Metod 2 AUX-INGÅNG : Anslutning till extern, analog komponent
Genom att använda en RCA-ljudkabel (medföljer ej) ansluter du uttaget AUDIO In på produkten till uttaget AUDIO Out på
den externa analoga komponenten.  Välj läget AUX.
• Se till att matcha färgerna på kabelns kontakter mot färgerna på de ingående och utgående uttagen.
Metod 3 OPTISKT : Anslutning till extern, digital ljudkomponent
Om du vill ansluta den digitala ljudutgången på digitala signalkomponenter, såsom kabelboxar och satellitmottagare.
Använd en digital, optisk kabel (medföljer ej) och anslut det optiska, digitala ingående ljuduttaget på produkten till det
digitala utgående optiska uttaget på den externa digitala enheten med en digital optisk kabel.
 Välj läget D. IN.
| OBS |
Om du vill titta på video från kabelboxen/satellitmottagaren, måste du ansluta videoutgången direkt till en TV.
Systemet stöder digitala samplingsfrekvenser på 32 kHz eller högre från externa digitala komponenter.
Det här systemet stöder bara DTS och Dolby Digital audio. MPEG audio, ett bitstream-format, stöds inte.
| 16 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 16
2013-05-30 오후 1:17:16
Ansluta till en nätverksrouter
Trådlöst nätverk
03
Du kan ansluta produkten till nätverksroutern på ett av de
sätt som anges nedan.
Anslutningar
Kabelnätverk
AUX IN
POWER
FM ANT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Trådlös IP-delare
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
Bredbandstjänst
eller
Bredbandstjänst
Router
| OBS |
Om den trådlösa IP-delaren stöder DHCP kan
Bredbandstjänst
Bredbandsmodem
produkten använda en DHCP-adress eller fast IPadress för att ansluta till det trådlösa nätverket.
Ställ in den trådlösa IP-delaren på infrastrukturläge.
Ad-hoc-läget stöds inte.
Produkten stöder bara följande trådlösa
säkerhetsnyckelprotokoll:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Välj en kanal för den trådlösa IP-delaren som inte
| OBS |
Din router eller dina ISP-principer kan hindra
produkten från att få åtkomst till Samsungs
programuppdateringsserver. Om detta inträffar ska du
kontakta din ISP för mer information.
För DSL-användare använder du en router för att
skapa en nätverksanslutning.
För att använda AllShare-funktionen måste du ansluta
datorn till nätverket så som visas till ovan.
Anslutningen kan vara kabelbaserad eller trådlös.
används. Om kanalinställningen för den trådlösa IPdelaren används av en annan enhet i närheten, kan
det resultera i störningar och kommunikationsfel.
I enlighet med de senaste Wi-Ficertifieringsspecifikationerna stöder Samsungs
hemmabion inte WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2
Mixed) säkerhetskrypteringar i nätverk som körs i läget
802.11n.
Trådlöst nätverk kan av naturen orsaka störningar,
beroende på användningsförhållanden (AP-prestanda,
avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter
etc.).
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 1:17:17
Inställningar
Första inställningarna
• Startmenyn visas inte om du inte konfigurerar
grundinställningarna.
• OSD (On Screen Display) kan ändras i produkten
efter att du har uppgraderat programversion.
• Åtkomststegen kan variera beroende på den valda
menyn.
Grundinställningsprocessen gör det möjligt för dig att
ange OSD och menyspråk, konfigurera anslutningen
för ditt hemmanätverk, välja bildförhållandeutgång
(skärmstorlek och format) som passar för TV:n och
använda en uppgradering för produktens programvara
om någon finns tillgänglig.
För fullständiga instruktioner för grundinställningar, följ
anvisningarna på skärmen.
5
Foton, videor och musik : Visa bilder, videor
eller musik från skiva, USB, PC och mobila
enheter.
6
Inställn. : Ställ in olika funktioner för att passa
dina personliga inställningar.
7
RÖDA (A) : Tryck på den RÖDA (A) knappen
på fjärrkontrollen för att skapa och/eller logga in
på ditt personliga Samsung-konto.
BLÅ (D) : Konfigurera funktionen för Screen
Mirroring mellan hemmabiosystemet och en
smarttelefon eller en läsplatta.
 Välja ett alternativ på startskärmen
1.
Om du vill välja ett alternativ på startskärmen ska
du flytta markören med knapparna ▲▼◄► tills
alternativet markeras och sedan trycka på knappen
E.
| OBS |
| OBS |
Om du vill visa skärmen för grundinställningar
Om produkten lämnas i stoppläge mer än 5 minuter
igen och göra ändringar väljer du Inställn. >
System > Inställning på startskärmen eller väljer
återställningsalternativet. (Se sidan 21)
utan att den används så visas en skärmsläckare på
TV:n. Om produkten har lämnats i skärmsläckarläget
i mer än 20 minuter kommer den automatiskt att slås
av.
Startskärmen
Öppna inställningsskärmen
4
Filmer och
TV-program
Apps
1.
Foton, videor
och musik
1
5
Välj Inställn. på startskärmen och tryck sedan på
E. Skärmen för inställningar visas.
E
Inställn.
Visning
Visning
2
3
3D-inställn.
6
Lägg till app
Lägg till app
Lägg till app
Webbläsare
a Samsung-konto
Ljud
Inställn.
d Screen Mirroring
7
TV-bildformat
16:9 original
Nätverk
BD Wise
Smart-funktioner
Upplösning
Auto
Filmram (24 r/s)
Auto
System
DVD 24Fs-konvertering
Support
Skärmstorlek för Smart Hub
Av
Av
Storlek 3
Filmer och TV-program : Hämta filmer och TVprogram från Internet.
1
| OBS |
Beroende på land kanske menyfunktionen
inte stöds.
2
Rekommenderade appar : En lista
över användbara och populära appar vi
rekommenderar att du laddar ner.
3
Webbläsare : Du kan öppna Internet med
webbläsarprogrammet.
4
Apps : Ladda ned/öppna olika betalprogram
eller gratisprogram.
2.
För att öppna menyer, undermenyer och alternativ
på inställningsskärmen ska du se bilden över
fjärrkontrollen på nästa sida.
| 18 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0718.indd 18
2013-07-18 오전 11:18:23
Knappar på fjärrkontrollen som
används för inställningsmenyn
TOOLS
Upplösning
Gör det möjligt för dig att ställa
in den utgående upplösningen
för HDMI-videosignalen till BD
Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p. Numret indikerar
antalet linjer video per bildruta. I
och p indikerar sammanflätad och
progressiv skanning. Ju fler linjer,
desto högre kvalitet.
Filmram
(24 r/s)
Genom att ställa in funktionen
för Filmruta (24Fs) till Auto kan
du justera HDMI-utgången till 24
bildrutor per sekund för förbättrad
bildkvalitet, vid anslutning till en
24Fs-kompatibel TV.
• Du kan bara använda Filmruta
(24Fs) på en TV som stöder den
här bildrutefrekvensen.
• Filmruta är endast tillgängligt när
produkten är i läget för utgående
upplösning HDMI 1080p.
DVD 24Fskonvertering
Konverterar DVD-uppspelning till
24 bildrutor per sekund och sänder
ut via HDMI. Det här alternativet är
bara tillgängligt när Filmram (24Fs)
är inställt på På.
INFO
3
EXIT
RETURN
2
BD Wise
BD Wise är Samsungs senaste
interanslutningsfunktion.
När du ansluter en produkt från
Samsung till en Samsung-TV med
BD Wise via HDMI och BD Wise
är aktiverat på både produkten
och TV:n, sänder produkten ut
video med videoupplösning och
ramhastighet för Blu-ray-/DVDskivan.
REPEAT
TUNER
MEMORY
4
MO/ST
1
HOME-knapp : Tryck för att gå till startskärmen.
2
RETURN-knapp : Återgå till föregående meny.
3
E (Enter) / RIKTNINGS-knapp :
• Tryck på ▲▼◄► för att flytta markören eller
välja ett alternativ.
• Tryck på knappen E för att aktivera det
valda alternativet eller kontrollera en inställning.
4
EXIT-knapp : Tryck för att stänga den aktuella
menyn.
Detaljerad funktionsinformation
Varje inställningsfunktion, menyalternativ och individuellt
alternativ förklaras i detalj på skärmen. För att visa en
förklaring använder du knapparna ▲▼◄► och väljer
funktionen, menyalternativet eller alternativet. Förklaringen
visas vanligtvis till höger på skärmen. En kort beskrivning
av varje inställningsfunktion börjar på denna sida.
Ytterligare information om vissa funktioner finns även i
bilagan till den här bruksanvisningen.
Inställningsmenyfunktioner
Visning
3D-inställn.
Installera 3D-relaterade funktioner
 Uppsp.läge för 3D Blu-ray:
Välj om en Blu-ray-skiva med
3D-innehåll ska spelas i 3D-läge.
Om du går till startmenyn eller
Smart Hub-menyn i 3D-läge växlar
produkten automatiskt till 2D.
 Skärmstorlek: Ange storleken
för TV:n som är kopplad till
produkten. Produkten justerar
automatiskt 3D-utgången efter
TV:ns skärmstorlek.
Skärmstorlek
för Smart Hub
Gör det möjligt för dig att välja
optimal storlek för Smart Hubskärmen.
HDMIfärgformat
Gör så att du kan ställa in
färgrymden för HDMI-utgången
till att matcha anslutna enheters
funktioner (TV, skärm osv.).
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 19
Inställningar
1
HOME
Gör det möjligt för dig att justera
utgången för produkten efter TV:ns
skärmstorlek. Se sidan 50.
04
FULL SCREEN
TV-bildformat
19 |
2013-05-30 오후 1:17:21
Inställningar
HDMI, djup
färg
Gör det möjligt för dig att ställa
in produkten för att sända video
från HDMI OUT-uttaget med
djup färg. Djup färg ger en mer
verklighetstrogen färgåtergivning
med rikare färgdjup.
Progressivt
läge
Gör det möjligt för dig att förbättra
bildkvaliteten vid visning av DVDskivor.
Ljud
Gör det möjligt för dig att justera
följande högtalarinställningar och slå
på och av testtonen så att du kan
testa högtalarna.
 Nivå: Gör det möjligt för dig att
justera den relativa ljudstyrkan för
varje högtalare från 6db till -6db.
Om exempelvis gillar djup bas kan
Högtalarinställning
du öka ljudstyrkan för subwoofern
med 6 dB.
 Avstånd: Gör det möjligt
för dig att justera det relativa
avståndet för varje högtalare från
lyssningspositionen upp till 9 meter.
Ju längre bort, desto högre blir
högtalarljudet.
Equalizer
Gör det möjligt för dig att konfigurera
inställningarna för Equalisern
manuellt.
Smart volym
Gör det möjligt för dig att ställa in
produkten så att volymen förblir
stabil när en scenändring inträffar
eller när du byter kanal.
Högtalarval
Gör det möjligt för dig att välja
vilka högtalare du vill aktivera,
antingen TV-högtalare eller
hemmabiohögtalare.
Ljudreturkanal
Gör det möjligt för dig att
dirigera ljudet från TV:n till
hemmabiohögtalarna. Kräver en
HDMI-anslutning och ARC-kompatibel
(Audio Return Channel) TV.
• Om Audio Return Channel är
inställt på På och du använder
en HDMI-kabel för att ansluta
produkten till TV:n fungerar inte
den digitala optiska ingången.
• Om Audio Return Channel är inställt
på auto och du använder en HDMIkabel för att ansluta produkten till
TV:n fungerar inte ARC och den
digitala optiska ingången.
Digital utgång
Du ställer in digital utgång för
att matcha funktionerna för AVmottagaren du har anslutit till
produkten: För mer information, se
tabellen över val av digital utgång.
(Se sidan 52)
Gör det möjligt för dig att använda
dynamisk intervallkontroll till Dolby
Digital, Dolby Digital Plus och Dolby
TrueHD audio.
 Auto: Kontrollerar automatiskt
det dynamiska intervallet för
Dolby TrueHD-ljud, baserat på
informationen i Dolby TrueHD
soundtrack. Avaktiverar även
dynamisk intervallkontroll för Dolby
Dynamisk
Digital och Dolby Digital Plus.
områdeskontroll
 Av: Lämnar det dynamiska
intervallet okomprimerat, vilket
gör det möjligt för dig att höra
originalljudet.
 På: Slår på dynamisk
intervallkontroll för alla tre Dolbyformaten. Tystare ljud görs högre
och volymen för kraftiga ljud
dämpas.
Downmixingläge
Gör det möjligt för dig att välja
nedmixningsmetod för flera kanaler
som är kompatibla med ditt
stereosystem. Du kan välja att låta
produkten mixa ned till normal stereo
eller till surroundkompatibel stereo.
Ljudsynkning
När produkten är inkopplad
till en digital TV kan du justera
ljudfördröjningen så att ljudet
synkas med videon. Du kan ange
en fördröjning mellan 0 och 300
millisekunder.
Nätverk
Nätverksstatus
Gör det möjligt för dig att kontrollera
aktuellt nätverk och Internet-status.
Konfigurera nätverksanslutningen så
att du kan använda olika funktioner
Nätverksinställningar såsom Internet-tjänster eller
AllShare Wi-Fi-funktionen och utför
programuppgraderingar.
| 20 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 20
2013-05-30 오후 1:17:22
Du kan låsa åtkomsten till VODinnehåll (Video on Demand), baserat
på dess klassificering.
| OBS |
Standardsäkerhets-PIN är 0000.
Beroende på land kanske
menyfunktionen inte stöds.
| OBS |
Inställningar
Lås för video
på begäran
04
Wi-Fi Direct
Gör det möjligt för dig att ansluta
en Wi-Fi Direct-enhet till produkten
med ett Peer-to-Peer-nätverk, utan
en trådlös router. Observera att om
produkten är ansluten till ett trådlöst
nätverk kan den kopplas från när du
använder Wi-Fi Direct.
Textfiler, såsom filer med tillägget
.TXT eller .DOC visas inte när du
använder funktionen Wi-Fi Direct.
AllShareinställningar
Enhetsnamn
BD-Live-inst.
Gör det möjligt för dig att styra
vilka enheter i nätverket, såsom
smarttelefoner och tablet-enheter,
som kan dela innehåll med din TV.
Gör det möjligt för dig att tilldela ett
identifieringsnamn till produkten.
Du använder det här namnet för
att identifiera produkten när du
ansluter externa Wi-Fi-enheter
(smarttelefoner, tabletter etc.) till
den.
Ställ in BD-Live-funktionen. BDLive
gör det möjligt för dig att få åtkomst
till extra funktioner som finns
tillgängliga på vissa Blu-ray-skivor
om du är ansluten till Internet.
 Internetanslutning för BD-Live:
Gör det möjligt för dig att helt eller
delvis tillåta, eller förbjuda, en
Internet-anslutning till BD-Live.
 BD-datahantering: Hantera BDdata som hämtas från en BDLivetjänst eller Blu-ray-skiva.
Smart-funktioner
Gör det möjligt för dig att konfigurera
appmeddelandeinställningarna och
visa grundläggande information om
dina appar.
Programinställn.  Inställningar för
pushmeddelande: Ta emot
meddelanden från valda tjänster.
 Egenskaper : Se grundläggande
information om appar.
Gör det möjligt för dig att visa
Villkor och
villkoren och sekretesspolicyn för
serkretesspolicy
Smart Hub.
Återställ Smart
Hub
Återställer till standardinställningar
för Smart Hub.
| OBS |
Standardsäkerhets-PIN är 0000.
System
Inställning
Språk
Gör det möjligt för dig
att göra om den initiala
grundinställningsprocessen.
Du kan välja språket du önskar
för skärmmenyn, skivmenyn,
undertexter etc.
• Det språk du har valt för
skivmenyn, ljudspåret eller
undertexter visas bara om det
stöds av skivan.
Du kan ansluta ett trådlöst USBtangentbord eller en mus till USBporten på produktens framsida.
 Tangentbordsinst.: Gör det möjligt
för dig att konfigurera ett trådlöst
USB-tangentbord som är anslutet
till produkten.
| OBS |
Enhetshanterare Du kan bara använda
tangentbordet när en skärm
eller ett fönster med QWERTYtangentbord visas i webbläsaren.
 Musinställningar: Gör det möjligt
för dig att konfigurera en trådlös
USB-mus som är ansluten till
produkten. Du kan använda musen
i produktmenyn på samma sätt som
du använder en mus på datorn.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 1:17:23
Inställningar
 Så här använder du en mus
med produktmenyn:
1.
Anslut USB-musen till din
produkt.
2.
Klicka på huvudknappen du
valde i musinställningarna.
Den förenklade menyn visas.
3.
2.
| OBS |
När fabriksinställningarna
Klicka på menyalternativen du
vill ha.
är återställda raderas all
användarinformation med BDdata.
| OBS |
Enhetshanterare Vissa USB HID-tangentbord och
möss kanske inte är kompatibla
med din produkt.
Vissa HID-tangentbordstangenter
kanske inte fungerar.
USB-tangentbord med sladd
stöds inte.
Vissa program kanske inte stöds.
Om ett trådlöst HIDtangentbord inte fungerar på
grund av störningar ska du
flytta tangentbordet närmare
produkten.
Säkerhet
Standardsäkerhets-PIN är 0000.
Ange standard-PIN för att öppna
säkerhetsfunktionen om du inte har
skapat din egen PIN-kod.
 BD-föräldraklass.: Begränsa
uppspelning med Blu-ray-skivor
med vissa klassificeringar om inte
PIN-koden anges.
 DVD-föräldraklass.: Förhindrar
uppspelning av DVD-skivor med en
klassificering som är högre än den
specifika klassificeringen du valde
om inte PIN-koden anges.
 Ändra PIN: Ändra den 4-siffriga
PIN-koden som används för att
komma åt säkerhetsfunktioner.
 Om du glömmer PIN-koden
1.
Tryck på och håll in knappen
5 på frontpanelen i 5
sekunder eller mer.
Alla inställningar återgår till
fabriksinställningar.
Allmänt
Anynet+
(HDMI-CEC)
Du kan specificera skärmens
ljusstyrka och tidszon.
 Främre skärm: Gör det möjligt
för dig att ändra ljusstyrkan på
frontpanelen.
 Tidszon: Du kan specificera
tidszonen som är tillämplig för ditt
område.
 Menytransparens: Justera
transparensen för menyrutan.
Anynet+ är en bekväm funktion som
erbjuder länkade uppgifter med
andra Samsung-produkter som
har funktionen Anynet+ och låter
dig kontrollera produkterna med en
Samsung TV-fjärrkontroll.
För att använda den här funktionen
ansluter du den här produkten till
en Anynet+ Samsung-TV med en
HDMI-kabel.
Om du vill använda en Anynet+
(HDMI-CEC)-funktion ska du följa
instruktionerna nedan.
1) Anslut produkten till en Anynet+
(HDMI-CEC)-kompatibel
Samsung-TV med HDMI-kabeln.
2) Aktivera Anynet+ (HDMI-CEC)funktionen både på TV:n och
produkten.
3) Sök efter och välj sedan
produkten i TV:ns Anynet+
(HDMI-CEC)-lista. För mer exakta
instruktioner, se avsnittet Anynet+
i TV:ns bruksanvisning.
Ta bort eventuella skivor eller
USB-lagringsenheten.
DivX® Video
på begäran
Visa DivX® VOD-registreringskoden
för att köpa och spela upp DivX®
VOD-innehåll.
| 22 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 22
2013-05-30 오후 1:17:23
Support
För mer information om
programuppdateringsfunktionen,
se "Uppgradera programvaran" på
sidan 26.
2.
Välj Nätverk och tryck sedan på knappen E.
3.
Välj Nätverksinställningar och tryck sedan på
knappen E.
4.
Gå till instruktionerna för kabelförsedda nätverk
med början nedan eller instruktionerna för trådlösa
nätverk med början på sidan 24.
Kabelnätverk
Kabel – Automatiskt
Gör följande fter steg 1 till 3 ovan:
1.
Användarläge
Gör det möjligt för dig att ställa in
användningsläge. Om du använder
hemmabion i hemmet ska du alltid
välja Hemma. Lagring är endast för
inställningar av butiksdisplay.
På skärmen för nätverksinställningar ändrar du
Nätverkstyp till Kabel. Välj Anslut och tryck
sedan på knappen E. Produkten detekterar
kabelanslutningen, verifierar nätverksanslutningen
och ansluter sedan till nätverket.
Kontakta
Samsung
Erbjuder kontaktinformation för att
få hjälp med produkten.
2.
Välj OK och tryck sedan på knappen E när du är
klar.
Återst
Återställer alla inställningar
till standard, förutom
nätverksinställningar och inställningar
för Smart Hub, och startar sedan
inställningsfunktionen. Kräver
att du anger din säkerhets-PIN.
Standardsäkerhets-PIN är 0000.
Kabel – Manuellt
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska
proceduren inte fungerar behöver du ställa in
nätverksinställningarna manuellt.
Gör följande fter steg 1 till 3 ovan:
1.
Nätverk och Internet
När du ansluter den här produkten till ett nätverk kan
du använda nätverksbaserade program och funktioner,
såsom Smart Hub och BD-LIVE, och uppgradera
produktens programvara genom nätverksanslutningen.
För mer information om åtkomst och användning av
Internet-tjänster, se kapitlet Nätverkstjänster för den här
bruksanvisningen på sidorna 41~49. Instruktioner för
konfiguration av nätverksanslutningen börjar nedan.
På skärmen för nätverksinställningar ändrar du
Nätverkstyp till Kabel. Välj Anslut och tryck sedan
på knappen E.
Produkten söker efter ett nätverk och visar sedan
felmeddelandet för anslutningen.
| OBS |
Om det går att ansluta hemmabion till nätverket
trådlöst väljer du Ändra nätverk i den här punkten,
ändrar Nätverkstyp till Trådlös och går sedan till
instruktionerna för trådlösa nätverk på sidan 24.
Nätverksinställningar
Trådbunden Internetanslutning misslyckades.
Konfigurera din nätverksanslutning
Om du inte har konfigurerat nätverksanslutningen under
grundinställningsproceduren eller du behöver återställa
nätverksanslutningen ska du följa instruktionerna nedan.
Innan du börjar ska du kontakta din ISP för att se om din
IP-adress är fast eller dynamisk. Om den är dynamisk
och om du har ett nätverk som ansluts med kabel eller
trådlöst rekommenderar vi användning av de automatiska
konfigurationsprocesserna som beskrivs nedan.
Om du ansluter till ett kabelförsett nätverk ska du ansluta
produkten till routern med en nätverkskabel innan du
påbörjar konfigurationsprocessen.
Om du vill påbörja konfiguration av nätverksanslutningen
ska du följa stegen nedan:
MAC-adress
IP-adress
Nätmask
Gateway
DNS-Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Det går inte att ansluta till nätverket. Försök med följande: kontrollera om
korrekt IP har angetts i IP-inställningarna. Kontakta din Internetleverantör för
mer information.
Ändra nätverk
2.
IP-inst.
Förs ig
Stäng
Använd knapparna ◄► för att välja IP-inst. och
tryck sedan på knappen E. Skärmen för IPinställningar visas.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 23
Inställningar
Programvaruuppdatering
På startskärmen väljer du Inställn. och sedan
trycker du på knappen E.
04
Fjärrhantering
Vid aktiveringen kan ombud på
Samsungs kundcenter diagnostisera
och korrigera problem med
produkten via fjärrstyrning. Kräver
en aktiv Internet-anslutning.
Fjärrhanteringstjänsten kanske inte
blir tillgänglig i vissa länder.
1.
23 |
2013-05-30 오후 1:17:23
Inställningar
3.
4.
5.
6.
Välj fältet för IP-inst. och ställ in det på Ange
manuellt.
Välj ett värde för att ange (exempelvis IP-adress)
och tryck sedan på knappen E. Använd
sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange
siffervärden. Du kan också ange siffrorna med
knapparna ▲▼. Använd knapparna ◄► på
fjärrkontrollen för att gå från ett inmatningsfält till ett
annat inom ett värde. När du är klar med ett värde
är klart trycker du på knappen E.
2.
Välj önskat nätverk och tryck sedan på knappen E.
3.
På säkerhetsskärmen anger du nätverkens
säkerhetskod eller lösenordsfras.
Ange numren direkt med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Ange bokstäverna genom att välja ett
tecken med knapparna ▲▼◄► och tryck sedan
på knappen E.
4.
När du är klar väljer du Klart och tryck sedan
på knappen E. Produkten kontrollerar
nätverksanslutningen och ansluter sedan till
nätverket.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett annat
värde och ange sedan siffrorna för det värdet enligt
instruktionerna i steg 4.
| OBS |
Upprepa steg 4 och 5 tills du har fyllt i alla värden.
Du ska kunna hitta säkerhetskoden eller
lösenordsfrasen på en av installationsskärmarna du
använde för att installera routern eller modemet.
| OBS |
Du kan få dessa nätverksvärden från din Internetleverantör.
7.
När du är klar med att ange alla värden väljer du OK
och trycker sedan på knappen E. Hemmabion
kontrollerar nätverksanslutningen och ansluter
sedan till nätverket.
Trådlöst nätverk
Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på 3
sätt:
- Trådlös automatisk
- Trådlös manuell
- WPS(PBC)
När du konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen
frånkopplas alla trådlösa nätverksenheter som är anslutna
genom produkten eller, om tillämpligt, produktens aktuella
kabelanslutning.
Trådlös – Automatisk
Gör följande efter att du har följt steg 1 till 3 i "Konfigurera
din nätverksanslutning" på sidan 23.
1.
På skärmen för nätverksinställningar ändrar du
Nätverkstyp till Trådlös. Produkten söker efter och
visar en lista över tillgängliga nätverk.
Nätverksinställningar
Välj nätverkstyp.
Nätverkstyp
Trådlös
Trådlöst nätverk
si-ap
Trådlös – Manuell
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska
proceduren inte fungerar behöver du ställa in
nätverksinställningarna manuellt.
Gör följande efter att du har följt steg 1 till 3 i "Konfigurera
din nätverksanslutning" på sidan 23.
1.
På skärmen för nätverksinställningar ändrar du
Nätverkstyp till Trådlös. Produkten söker efter och
visar en lista över tillgängliga nätverk.
2.
Bläddra igenom listan, välj önskat nätverk eller Lägg
till nätverk och tryck sedan på knappen E.
3.
Om du har valt ett nätverk i steg 2, går du till steg 6.
Om du har valt Lägg till nätverk går du till steg 4.
4.
Ange namnet på det trådlösa nätverket eller den
trådlösa routern.
• Ange numren direkt med sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
• Ange bokstäverna genom att välja ett tecken med
knapparna ▲▼◄► och tryck sedan på knappen
E.
• För att visa versaler (eller visa små bokstäver
igen om versaler är aktiverade), väljer du
och
trycker sedan på knappen E.
• Välj 123#& och tryck sedan på knappen E för
att visa symboler och punktering. Tryck sedan på
knappen E för att visa bokstäverna igen och
välj sedan 123#&.
När du är klar väljer du Klart och tryck sedan på
knappen E.
iptime
iptime5G
Du kan ansluta din Blu-rayspelare till Internet. Välj vilket
trådlöst nätverk du vill använda.
KIMING_VTOWER
TIAS
Uppdatera
WPS(PBC)
| 24 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 24
2013-05-30 오후 1:17:24
5.
Skärmen för misslyckad nätverksanslutning visas.
Använd knapparna ◄► för att välja IP-inst. och
tryck sedan på knappen E.
7.
Välj fältet för IP-inst. och ställ in det på Ange
manuellt.
8.
Välj ett nätverksvärde för att ange (exempelvis IPadress) och tryck sedan på knappen E. Använd
sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange
siffervärden. Du kan också ange siffrorna med
knapparna ▲▼. Använd knapparna ◄► på
fjärrkontrollen för att gå från ett inmatningsfält till ett
annat inom ett värde. När du är klar med ett värde
är klart trycker du på knappen E.
9.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett annat
värde och ange sedan siffrorna för det värdet enligt
instruktionerna i steg 8.
10. Upprepa steg 8 och 9 tills du har fyllt i alla värden.
| OBS |
Du kan få dessa nätverksvärden från din Internetleverantör.
11. När du är klar väljer du OK och tryck sedan på
knappen E. Säkerhetsskärmen öppnas.
12. På säkerhetsskärmen anger du nätverkens
säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange numren
direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Ange bokstäverna genom att välja ett tecken med
knapparna ▲▼◄► och tryck sedan på knappen
E.
13. Välj Klart till höger på skärmen och tryck
sedan på knappen E. Produkten kontrollerar
nätverksanslutningen och ansluter sedan till
nätverket.
14. Efter att hemmabion kontrollerat nätverket väljer du
OK och trycker sedan på knappen E.
1.
På skärmen för nätverksinställningar ändrar du
Nätverkstyp till Trådlös. Produkten söker efter och
visar en lista över tillgängliga nätverk.
2.
Bläddra nedåt i listan, välj WPS(PBC) och tryck
sedan på knappen E.
3.
Tryck på knappen WPS(PBC) på routern inom
två minuter. Produkten förvärvar automatiskt alla
nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter
till nätverket. Produkten ansluter till nätverket efter
att nätverksanslutningen har bekräftats.
4.
Välj OK och tryck sedan på knappen E när du är
klar.
Inställningar
6.
WPS(PBC)
Ett av de enklaste sätten är att installera den trådlösa
nätverksanslutningen med funktionen WPS(PBC). Följ
stegen nedan om din trådlösa router har en WPS-knapp
(PBC):
Gör följande efter att du har följt steg 1 till 3 i "Konfigurera
din nätverksanslutning" på sidan 23.
04
På skärmen Säkerhetstyp som visas använder du
knapparna ▲▼ för att välja nätverkets säkerhetstyp
och trycker sedan på knappen E. På nästa
säkerhetsskärm anger du nätverkens säkerhetskod
eller lösenordsfras.
• Ange numren direkt med sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
• Ange bokstäverna genom att välja ett tecken med
knapparna ▲▼◄► och tryck sedan på knappen
E.
När du är klar väljer du Klart och tryck sedan på
knappen E. Produkten söker efter nätverket.
| OBS |
För WPS-anslutning ska du ställa in
säkerhetskrypteringen för den trådlösa routern till AES.
Inställning av WEP-säkerhetskryptering stöder inte
WPS-anslutning.
Wi-Fi Direct
Funktionen Wi-Fi Direct gör det möjligt för dig att ansluta
alla Wi-Fi Direct-enheter till produkten och varandra med
ett peer-to-peer-nätverk, utan en trådlös router.
| OBS |
Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder AllSharefunktionen vid anslutning till Wi-Fi Direct. Om detta
är fallet ska du ändra nätverksanslutningssättet du
använde för att ansluta enheten till hemmabion.
Wi-Fi Direct-överföring kan störa Bluetoothsignalen. Innan du använder Bluetooth-funktioner
rekommenderar vi starkt att du stänger av Wi-Fi
Direct-funktionen om den är aktiverad på någon
enhet.
1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten och aktivera dess Wi-Fi
Direct-funktion.
2.
På startskärmen väljer du Inställn. och sedan
trycker du på knappen E.
3.
Välj Nätverk och tryck sedan på knappen E.
4.
Välj Wi-Fi Direct och tryck sedan på knappen E.
Wi-Fi Direct-enheterna som du kan ansluta visas.
| OBS |
Du kan också börja göra den manuella
nätverksinställningen genom att gå till Inställn. >
Nätverk > Nätverksstatus.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 1:17:25
Inställningar
4.
Wi-Fi Direct
Enhetsnamn : [HTS]FS6200
Välj Wi-Fi Direct-enhet som du vill ansluta till.
AndroidXXXXXXX
Frånkopplad
Popup-fönstret för anslutning visas, följt av popupfönstret Ansluten. När rutan stänger ska du se
enheten listad på skärmen för Wi-Fi Direct som
ansluten.
| OBS |
Den aktuella nätverksanslutningen med eller utan
Uppdatera
Stäng
5.
Det finns tre sätt att slutföra Wi-Fi-anslutningen:
• Genom Wi-Fi-enheten.
• Genom produkten med PBC.
• Genom produkten med en PIN.
Samtliga beskrivs nedan.
kabel kopplas från när du använder funktionen Wi-Fi
Direct.
Textfiler, såsom filer med tillägget .TXT eller .DOC visas
inte när du använder funktionen Wi-Fi Direct.
Uppgradera programvaran
Menyn Programuppdatering gör det möjligt för
dig att uppgradera produktens programvara för
prestandaförbättringar eller tilläggstjänster.
• Slå aldrig av produkten eller slå på den manuellt
under uppdateringsprocessen.
Genom Wi-Fi-enheten
1.
2.
3.
Följ enhetsproceduren på Wi-Fi-enheten för
anslutning till en annan Wi-Fi Direct-enhet. Se
bruksanvisningen för enheten för mer instruktioner.
När du har slutfört processen ska du se ett popupmeddelande på TV-skärmen med informationen att
en enhet som stöder Wi-Fi Direct har begärt att få
ansluta. Välj OK och tryck sedan på knappen E
för att godkänna.
Popup-fönstret för anslutning visas, följt av popupfönstret Ansluten. När rutan stänger ska du se
enheten listad på skärmen för Wi-Fi Direct som
ansluten.
• I PBC- och PIN-procedurernan ansluter enheterna
automatiskt.
1.
På startskärmen väljer du Inställn. och sedan
trycker du på knappen E.
2.
Välj Support och tryck sedan på knappen E.
3.
Välj Programvaruuppdatering och tryck sedan på
knappen E.
4.
För att hämta uppdateringsprogramvaran och
uppdatera nu väljer du Uppdatera nu och trycker
sedan på knappen E. Se ”Uppdatera nu” på den
här sidan för detaljer.
5.
För att hämta uppdateringsprogramvaran och
uppdatera nu väljer du Automatisk uppdatering
och trycker sedan på knappen E. Se ”Automatisk
uppdatering” på den här sidan för detaljer.
| OBS |
Genom produkten med PBC.
Uppgraderingen är klar när produkten stängs av och
1.
Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta till den här
produkten och tryck sedan på knappen E.
Samsung Electronics skall inte hållas ansvariga för
2.
Popup-fönstret för anslutning visas, följt av popupfönstret Ansluten. När rutan stänger ska du se
enheten listad på skärmen för Wi-Fi Direct som
ansluten.
Genom produkten med en PIN.
1.
Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta till den här
produkten och tryck sedan på knappen E.
2.
Popup-fönstret för PIN visas.
3.
Skriv ned PIN-koden i popup-fönstret och ange den
sedan i fältet i Wi-Fi Direct-enheten du vill ansluta.
sedan slås på av sig själv igen.
produktfel som uppstår till följd av instabil Internetanslutning eller kundens oaktsamhet under en
programuppdatering.
Om du vill avbryta pågående uppgradering under
hämtningen trycker du på knappen E.
När systemuppgraderingen pågår visas meddelandet
”UPDATE” på frontpanelen.
| 26 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 26
2013-05-30 오후 1:17:25
Uppdatera nu
Uppdatera via USB
Du kan nu använda Uppdatera nu för att uppdatera
programvaran genom nätverksanslutningen eller genom
att använda en USB-flashenhet. Nätverksinstruktionerna
visas nedan. USB-flashenhetsinstruktionerna finns på den
här sidan.
1.
Besök sidan www.samsung.com.
2.
Klicka på SUPPORT överst till höger på sidan.
04
3.
Ange produktens modellnummer i sökfältet. När du
anger modellnumret visar en meny produkter som
matchar modellnumret.
Inställningar
1.
Välj Uppdatera nu och tryck sedan på knappen E.
Popup-fönstret för Uppdatera nu visas.
4.
2.
Produkten söker online efter den senaste
programversionen.
Vänsterklicka på produktens modellnummer i
menyn.
5.
3.
Om den inte hittar en uppdatering visas popupfönstret "Det finns inga nya uppdateringar för
tillfället.". Tryck på knappen E för att avsluta.
På sidan som visas bläddrar du nedåt och klickar
sedan på Firmware Manuals & Downloads.
6.
Klicka på Firmware i mitten av sidan.
7.
4.
Om den söker efter en ny version visas popupfönstret Uppdateringsbegäran.
Klicka på ZIP-ikonen i arkivkolumnen till höger på
sidan.
8.
5.
Välj OK. Produkten uppgraderar programvaran, slås
av och slås sedan på automatiskt.
Klicka på Send i den första popup-rutan som visas.
Klicka på OK i det andra popup-fönstret som visas
för att hämta och spara firmware-filen på datorn.
6.
Om du inte väljer OK eller Avbryt på en minut lagrar
produkten den nya uppgraderingsprogramvaran.
Du kan uppgradera programvaran senare med
funktionen Autouppdatera.
9.
Zippa upp den komprimerade filen till datorn. Du
ska ha en mapp med samma namn som zip-filen.
7.
Om du väljer Avbryt avbryter produkten
uppgraderingen.
| OBS |
När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera
10. Kopiera mappen till en USB-flashenhet.
11. Kontrollera att ingen skiva sitter i produkten och
sätt sedan i USB-flashenheten i USB-porten på
produkten.
12. På produktmenyn går du till Inställn. > Support >
Programvaruuppdatering.
13. Välj Uppdatera nu.
programdetaljerna i avsnittet för produktinformation på
skärmen Contact Samsung.
Slå inte av produkten under programuppgraderingen.
Det kan orsaka felfunktion hos produkten.
14. Produkten söker efter programvaran på USBenheten. Om den söker efter programvaran visas
popup-fönstret Uppdateringsbegäran.
Automatisk uppdatering
15. Välj OK. Produkten uppgraderar programvaran, slås
av och slås sedan på automatiskt.
Du kan ställa in funktionen för auto-uppdatering så att
produkten hämtar ny uppgraderingsprogramvara när den
är i auto-uppdateringsläge.
I auto-uppdateringsläge är produkten avstängd, men
Internet-anslutningen är aktiv. Detta gör det möjligt
för produkten att hämta uppgraderingsprogramvaran
automatiskt, när du inte använder den.
1.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Automatisk
uppdatering och tryck sedan på knappen E.
2.
Välj På eller Av.
Om du väljer På hämtar produkten automatiskt
ny uppgraderingsprogramvara när den är i autouppdateringsläge med strömmen avstängd. Om
den hämtar ny uppgraderingsprogramvara tillfrågas
du om du vill installera när du slår på produkten.
| OBS |
Det ska inte finnas någon skiva i produkten när du
uppgraderar programvaran med USB-värduttaget.
När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera
programdetaljerna i avsnittet för produktinformation på
skärmen Contact Samsung.
Slå inte av produkten under programuppgraderingen.
Det kan orsaka felfunktion hos produkten.
Programuppdateringar med USB-värduttaget får bara
utföras med ett USB-flashminne.
| OBS |
Om du använder funktionen Auto-uppdatering måste
produkten anslutas till Internet.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 1:17:26
Medieuppspelning
Din hemmabio kan spela upp innehåll på Blu-ray-/DVD-/
CD-skivor, USB-enheter, datorer, smarttelefoner, tabletenheter och på webben.
För att spela upp innehåll som finns på din dator eller
mobila enhet måste du ansluta dem och den här
produkten till nätverket. För att spela upp innehåll
på datorn måste du även ansluta och installera
AllShare-nätverksprogramvaran eller redan ha DLNAnätverksprogramvaran installerad på datorn.
Metod 1
1.
Slå på produkten.
2.
Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens
framsida. Popup-fönstret för ny enhet ansluten
visas.
Filmer och
TV-program
| OBS |
Datorer som körs med Windows 7 och Windows 8 har
DLNA-programvaran (Play To) inbyggd.
Apps
Ny enhet ansl.
Foto
Foton, videor
och m
musik
USB-flashdisk
Foton
Videor
Musik
Allt innehåll
Skärmen för allt innehåll
Lägg till app
För alla media är skärmen för allt innehåll eller en av
underskärmarna ditt primära medel för att få åtkomst till
och spela upp innehåll som sparats på en rad enheter,
antingen direkt anslutet eller genom att använda
nätverket.
Lägg till app
Lägg till app
Webbläsare
Inställn.
| OBS |
Om popup-fönstret inte visas går du till metod 2.
3.
Använda skärmen för allt innehåll
För att öppna skärmen för allt innehåll väljer du bilder,
videor och musik på startskärmen och trycker sedan på
knappen E.
Använd knapparna ▲▼ för att välja önskade Foton,
Videor eller Musik eller Allt innehåll och tryck
sedan på knappen E. Beroende på hur innehållet
sorteras ser du antingen mappar, individuella filer,
eller både och.
| OBS |
Spela upp kommersiella skivor
1.
Tryck på knappen ^ för att öppna skivfacket.
2.
Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan
uppåt.
3.
Tryck på knappen ^ för att stänga skivfacket.
Uppspelningen startar automatiskt.
4.
Om uppspelningen inte startar automatiskt trycker
du på knappen 6 på fjärrkontrollen, eller ser
“Skärmen för allt innehåll” ovan.
Spela upp filer på en USB-enhet
Det finns två sätt att spela upp eller visa multimediefiler
som är lagrade på en USB-enhet via produkten.
Även om produkten visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med den innehållstyp
du valde i steg 3. Om du exempelvis valde musik
kan du bara se musikfiler. Du kan ändra det här valet
genom att återgå till skärmen för Foton, videor och
musik och gå till steg 4 under Metod 2 nedan.
4. Använd vid behov knapparna ▲▼◄► för att välja
en mapp och tryck sedan på knappen E.
5.
Välj filen du vill visa eller spela upp och tryck sedan
på knappen E.
6.
Tryck på knappen RETURN för att stänga en mapp
eller Avsluta för att återgå till huvudskärmen.
7.
Gå till sidorna 30~38 för instruktioner som förklarar
hur du kontrollerar uppspelning av videor, musik och
bilder på en USB-enhet.
Metod 2
1.
Slå på produkten.
2.
Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens
framsida.
3.
Välj Foton, videor och musik på startskärmen och
tryck sedan på knappen E.
| 28 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 28
2013-05-30 오후 1:17:26
4.
En skärm visas med en lista över innehållet på
skivan. Beroende på hur innehållet sorteras ser du
antingen mappar, individuella filer, eller både och.
4.
Använd vid behov knapparna ▲▼◄► för att välja
en mapp och tryck sedan på knappen E.
5.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en fil att
visa eller spela upp och tryck sedan på knappen E.
6.
Tryck på knappen RETURN en eller flera gånger för
att stänga den aktuella skärmen, stänga en mapp
eller återgå till startskärmen. Tryck på knappen
Avsluta för att gå direkt till startskärmen.
7.
Gå till sidorna 30~38 för instruktioner som förklarar
hur du kontrollerar uppspelning av videor, musik och
bilder på en skiva.
| OBS |
Även om produkten visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med den innehållstyp
du valde i steg 4. Om du exempelvis valde musik
kan du bara se musikfiler. Du kan ändra det här valet
genom att återgå till skärmen Foton, videor och
musik och upprepa steg 4.
5. Använd knapparna ◄► för att välja önskad enhet
och tryck sedan två gånger på knappen E.
6.
Använd vid behov knapparna ▲▼◄► för att välja
en mapp och tryck sedan på knappen E.
7.
Tryck på knappen RETURN för att stänga en mapp
eller Avsluta för att återgå till huvudskärmen.
8.
Gå till sidorna 30~38 för instruktioner som förklarar
hur du kontrollerar uppspelning av videor, musik och
bilder på en USB-enhet.
| OBS |
Om du matar in en skiva under uppspelning av USBlagringsenheten eller telefonen ändras enhetens läge
till ”Skiva” automatiskt.
Om din mobiltelefon är DLNA-kompatibel kan du
spela upp innehållet utan att ansluta en USB-kabel. Se
”Använda AllShare-nätverksfunktionen” på sidan 29.
Spela upp en skiva med
användarregistrerat innehåll
Du kan spela upp multimediefiler du har spelat in på Bluray-, DVD- eller CD-skivor.
1.
Mata in en användarinspelad skiva i skivfacket med
skivetiketten uppåt och stäng sedan facket. Popupfönstret för ansluten enhet visas.
2.
Använd knapparna ▲▼ för att välja den typ av
innehåll du vill visa eller spela upp – foton, videor
eller musik – och tryck sedan på knappen E.
Medieuppspelning
3.
05
Välj Foton, Videor, Musik eller Allt innehåll och
tryck sedan på knappen E.
Beroende på hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer, eller både och.
Använda AllSharenätverksfunktionen
AllShare gör det möjligt för dig att spela upp foton,
videor eller musik som finns på datorn eller din DLNAkompatibla enhet genom produkten med en trådlös
nätverksanslutning.
Så här hämtar du AllShare-programvaran
Med AllShare-uppspelning är det enkelt att hämta och
spela upp mediefiler från datorer och DLNA-aktiverade
enheter. Datorer måste dock ha AllShare för PC installerat
och de mobila enheterna måste ha stöd för AllShareuppspelning. För mer information besöker du portalen för
Samsung Content Service (http://link.samsung.com).
| OBS |
Du kan uppleva kompatibilitetsfel vid försök att spela
upp mediefiler via en DLNA-server från tredje part.
| OBS |
Även om produkten visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med den innehållstyp
du valde i steg 2. Om du exempelvis valde musik
kan du bara se musikfiler. Du kan ändra det här valet
genom att återgå till startskärmen och upprepa steg 2.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 29
29 |
2013-05-30 오후 1:17:28
Medieuppspelning
Spela upp innehåll som finns på datorn
eller DLNA-enheten via produkten
1.
Anslut produkten, datorn och din DLNA-kompatibla
mobiltelefon till samma trådlösa nätverk.
2.
Följ instruktionerna i installations-/
instruktionsmanualen för AllShare-programvaran för
att installera enheter och filer för uppspelning eller
visning.
3.
Genom att använda AllShare-programvaran på
datorn bekräftar du att telefonen är ansluten.
4.
Välj med telefonen filen du vill visa eller spela
upp och välj sedan hemmabiosysteme som
uppspelningsenhet.
5.
Starta uppspelning på telefonen.
PC
Produkt
Spela upp
datorfiler
AllShare-anslutning
1.
Anslut produkten, datorn och/eller din DLNAkompatibla enhet till samma trådlösa nätverk.
2.
Följ instruktionerna i installations-/
instruktionsmanualen för AllShare-programvaran för
att installera enheter och filer för uppspelning eller
visning.
3.
Välj Foton, videor och musik på startskärmen och
tryck sedan på knappen E. Skärmen för Foton,
videor och musik visas.
4.
Välj den typ av innehåll du vill spela upp - Foton,
Videor, Musik eller Allt innehåll och tryck sedan på
knappen E.
5.
Välj AllShare på nästa skärm och tryck sedan på
knappen E.
6.
I listan över AllShare-anslutna enheter som
visas väljer du din dator eller en annan AllSharekompatibel enhet och trycker sedan på knappen
E. En skärm visar de tillgängliga filerna.
7.
Välj filen du vill spela upp eller visa och tryck sedan
på knappen E.
Styra uppspelning av innehåll som
finns på din dator med din smarttelefon
Styra videouppspelning
Du kan styra uppspelningen av videoinnehåll som finns på
en Blu-ray/DVD, USB, mobil enhet eller dator. Beroende
på skiva eller innehåll kanske vissa av funktionerna som
beskrivs i den här manualen inte är tillgängliga.
Knapparna på fjärrkontrollen används
för videouppspelning
DISC MENU
1
2
FULL SCREEN
HOME
REPEAT
3
1 Använda skivmenyn, titelmenyn, popup-menyn
och titellistan
DISC MENU
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att visa skivmenyn.
TITLE MENU
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att visa titelmenyn.
• Om skivan har en spellista ska du
trycka på Visa knapp för att gå till
spellistan.
Produkt
Spela upp
datorfiler
Kontrollera datorfiler
för produkten
POPUP
MUTE
PC
AllShareanslutning
TITLE MENU
0
POPUP MENU
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att visa popup-menyn.
Smarttelefon
(Endast tillgängliga med telefoner från Samsung som
stöder funktionen AllShare.)
| 30 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 30
2013-05-30 오후 1:17:28
Startar uppspelning.
5
Stoppar uppspelning.
7
Pausar uppspelning.
Tryck på knappen 3 eller under
uppspelning.
Snabbuppspelning Varje gång du trycker på
knappen 3 eller ändras
uppspelningshastigheten enligt
följande:
Långsam
uppspelning
I pausläge trycker du på knappen .
Varje gång du trycker på knappen ändras uppspelningshastigheten enligt
följande.
Stegvis
uppspelning
I pausläge trycker du på knappen 7.
Varje gång du trycker på knappen 7
visas en ny bildruta.
Fortsätt genom att trycka på knapparna ▲▼ tills ditt
val ligger i det tillämpliga fältet.
För att återgå till normal uppspelning trycker du på
knappen REPEAT igen och sedan på knapparna ▲▼
för att välja Av och sedan trycker du på knappen E.
Skärmen kanske inte visar Upprepa A-B direkt.
Fortsätt att trycka på knapparna ▲▼ tills Upprepa
A-B ligger i det tillämpliga fältet.
Du måste ställa in punkt (B) på minst 5 sekunders
uppspelningstid efter punkt (A).
Använda VERKTYGS-menyn
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Spela från
början
3D
2.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Av, Titel,
Kapitel, Alla eller Upprepa A-B och tryck sedan
på knappen E.
för 3D-innehåll med formatet
Bredvid eller Över-under. Om
det gäller för 2D-innehåll kanske
det inte visas som det ska.
Movie Note
Tryck på knappen E på den punkt där du vill att
upprepad uppspelning ska starta (A).
2.
Tryck på knappen E på den punkt där du vill att
upprepad uppspelning ska sluta (B).
3.
För att återgå till normal uppspelning trycker du på
knappen REPEAT igen.
4.
Tryck på knappen E.
| OBS |
Beroende på skiva kanske skärmen inte kan spela
upp alla upprepningsalternativ.
Movie Note erbjuder information,
såsom om regissör, skådespelare,
handling etc.
- Movie Note är tillgängligt om
skivan inkluderar information om
Movie Note och anslutning till
nätverk.
Du kan välja funktionen Sök scen
under uppspelning för att visa eller
starta en film från en viss scen.
Upprepa A-B
1.
| OBS |
Använd 3D-menyn endast
3 Upprepa uppspelning
Tryck på knappen REPEAT på fjärrkontrollen under
uppspelning.
Välj att återgå till början av filmen
och tryck sedan på knappen E.
Använd 3D-menyn för att välja
Bredvid eller Över-under om
3D-innehållet som spelas upp inte
visas korrekt i 3D-läge.
Tryck på knappen 1 eller 2 under
uppspelning.
Hoppa över
rörelseuppspelning Varje gång du trycker på knappen 1
eller 2 går skivan till föregående eller
nästa kapitel eller fil.
1.
| OBS |
Om filens indexinformation är
Söka scen
skadad eller om filen inte stöder
indexering kommer du inte att
kunna använda funktionen Sök
scen.
Om du använder DLNAfunktionen efter anslutning till en
dator via nätverket, kanske inte
Sök scen stöds.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 31
Medieuppspelning
6
Skärmen kanske inte visar kapitel eller titel direkt.
05
2 Uppspelningsrelaterade knappar
Produkten spelar inte upp ljud i lägena för sökning,
långsamt eller stegvis.
• För att återgå till normal hastighet trycker du på
knappen 6.
31 |
2013-05-30 오후 1:17:32
Medieuppspelning
Söka titlar
Tryck på knappen E på den
punkt där du vill att upprepad
uppspelning ska sluta (B).
Om det finns mer än en film på
skivan eller enheten väljer du om du
vill starta en annan titel.
3.
1.
Välj Söka titlar och tryck på
knappen E.
| OBS |
2.
Använd knapparna ▲▼ för att
välja en titel och tryck sedan
på knappen E.
Du måste ställa in punkt
(B) på minst 5 sekunders
uppspelningstid efter punkt (A).
Välj om du vill spela upp det kapitel
du väljer.
1.
Välj Sök kapitel och tryck på
knappen E.
2.
Använd knapparna ▲▼ för
att välja ett kapitel och tryck
sedan på knappen E.
Sök kapitel
Bildläge
Välj om du vill spela upp filmen från
en vald tidpunkt.
1.
2.
Söka tidsfält
Välj Söka tidsfält och tryck
på knappen E.
Använd sifferknaparna och
ange den tidpunkt du vill gå till
och tryck sedan på knappen
E.
Välj att ställa in bildläget.
- Dynamisk : Ökar skärpan och
ljusstyrkan.
- Standard : Välj den här
inställningen för de flesta
visningsapplikationerna.
- Film : Den bästa inställningen
när du tittar på film.
- Användare : Gör det möjligt
för dig att justera skärpan och
brusreduceringen.
| OBS |
När du använder funktionen BD
wise visas inte den här menyn.
Equalizerläge
Väljs för att använda Equalizer.
| OBS |
Väljs för att ställa in Equalizer.
Du kan även använda knapparna
◄► för att gå bakåt eller framåt
i filmen. Filmen hoppar en minut
framåt eller bakåt i filmen varje
gång du använder knapparna
◄►.
Läget
Upprepa
Välj alternativet om du vill upprepa
en titel, ett kapitel eller ett specifikt
avsnitt.
- Av : Välj för att återgå till normal
uppspelning.
- Titel : Välj för att upprepa en vald
titel.
- Kapitel : Välj för att upprepa ett
specifikt kapitel.
- Upprepa A-B : Välj för att
upprepa ett specifikt avsnitt.
1.
Tryck på knapparna ▲▼ för
att välja om du vill upprepa
A-B, och tryck sedan på
knappen E.
2.
Tryck på knappen E på den
punkt där du vill att upprepad
uppspelning ska starta (A). Låt
filmen spelas upp.
Inst. för
equalizer
| OBS |
Alternativet visas bara när läget
för equalizer är på.
Ljud
Ljudsynkning
Undertext
Undertextinställ.
Väljs för att ställa in önskat
ljudspråk.
I vissa fall, när produkten är
ansluten till en digital TV, kanske
ljudsignalen inte synkroniseras med
videosignalen. Om detta inträffar
kan du justera ljudfördröjningstiden
för att passa videosignalen.
Väljs för att ställa in önskat
undertextningsspråk.
- Du kan även styra den här
funktionen genom att trycka
på knappen SUBTITLE på
fjärrkontrollen.
Väljs för att ställa in önskade
alternativ för undertextning.
| 32 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 32
2013-05-30 오후 1:17:32
BONUSVIEWljud
Väljs för att ställa in önskat
bonusview-alternativ.
| OBS |
Välj att ställa in storleken på
videobilden. Välj Standard, Läge1
(större) eller Läge2 (störst).
Helskärm
Information
Skicka
Välj om du vill visa
videofilinformation.
| OBS |
Beroende på skiva eller lagringsenhet kan
Medieuppspelning
BONUSVIEWvideo
Välj Skicka för att överföra
de valda filerna till apparna
(Picasa, Facebook etc.) eller
enheterna. För att använda
Skicka behöver du upprätta
ett konto med online-platsen
och sedan logga in med
inloggningsfunktionen.
05
Visa en scen från en annan vinkel.
Vinkelalternativet visar antalet
vinklar som är tillgängliga för visning
(1/1, 1/2, 1/3, etc.).
Vinkel
Alternativmenyn variera. Alla alternativ kanske inte
visas.
Menyerna Visa och Alternativ är vanligtvis tillgängliga
när du visar videofiler på en USB-flashenhet, en
dator, en skiva du har spelat in själv, eller en mobil
enhet. De är vanligtvis inte tillgängliga om du visar en
kommersiell Blu-ray-, DVD- eller CD-skiva.
Beroende på skiva eller lagringsenhet kan
Verktygsmenyn variera.
Videofiler med bithastigheter på 20 Mbps eller högre
anstränger produkten och kan stoppa uppspelningen.
Använda menyerna Visa och Alternativ
På skärmen som listar videofiler använder du knapparna
▲▼◄► för att välja Visa eller Alternativ uppe till höger
och sedan trycker du på knappen E.
Styra musikuppspelning
Du kan styra uppspelningen av musikinnehåll som finns
på en DVD, CD, USB, mobil enhet eller dator. Beroende
på skiva eller innehåll kanske vissa av funktionerna som
beskrivs i den här manualen inte är tillgängliga.
Knapparna på fjärrkontrollen används
för musikuppspelning
Videor
RDS DISPLAY
Datum
Visar alla mappar med videor
via datum. Om du väljer en
mapp och sedan trycker på
knappen E visas alla videor
i mappen via datum.
1
Alternativ
Visar alla videofiler på mediet
eller lagringsenheten via titel.
Folder
Visar alla mappar på mediet
eller lagringsenheten.
Spela
upp vald
Med Play Selected (Spela
valda) skapar du en spellista
genom att välja specifika filer
att spela upp. Det fungerar
i grunden på samma sätt
för alla media. Se Skapa en
spellista från en CD på sidan
35.
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
Visa
Titel
TA
1
POPUP
4
2
3
5
6
MUTE
1
SIFFER-knappar : Om numrerade spår visas
trycker du på siffran för ett spår. Det valda
spåret spelas upp.
2
1 2-knappar : Gå till föregående/nästa spår.
3
5-knapp : Stoppar ett spår.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 1:17:33
Medieuppspelning
4
Snabbuppspelning (endast ljud-CD (CDDA)).
Tryck på knappen 3 eller under
uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen 3 eller ändras uppspelningshastigheten enligt följande.
5
7-knapp : Pausa ett spår.
6
Använda menyerna Visa och Alternativ
På skärmen som listar musikfiler använder du knapparna
▲▼◄► för att välja Visa eller Alternativ uppe till höger
och sedan trycker du på knappen E.
Musik
Spår
6-knapp : Spela upp aktuellt valt spår.
Kontroller på musikskärmen
Album
Visar all musik på mediet
eller lagringsenheten via
album.
Artist
Visar alla musikfiler
på mediet eller
lagringsenheten via artist.
Genre
Visar all musik på mediet
eller lagringsenheten via
genre.
Folder
Visar alla mappar
på mediet eller
lagringsenheten.
Alternativ
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Visa
Spela upp
vald
Med Spela valda skapar
du en spellista genom
att välja specifika filer att
spela upp. Det fungerar i
grunden på samma sätt
för alla media. Se Upprepa
en spellista på en musikCD på sidan 35.
Skicka
Välj Skicka för att överföra
de valda filerna till apparna
(Picasa, Facebook etc.)
eller enheterna. För att
använda Skicka behöver
du upprätta ett konto
med online-platsen och
sedan logga in med
inloggningsfunktionen.
Rippa
Rippningsfunktionen
konverterar CD-ljud till
mp3-format och sparar
konverterade filer på en
USB-enhet eller mobil
enhet som är ansluten till
produkten. Se Rippning
på sidan 35.
Information
Välj alternativet för att visa
innehållsinformation.
Pausa ett spår.
Spela upp ett spår.
Flytta till föregående spår.
Flytta till nästa spår.
Spola spåret bakåt.
Spola spåret framåt.
,
1
Upprepa ett spår eller alla spår.
Visar alla musikspår
på mediet eller
lagringsenheten.
Alternativ
Spela upp spåren i slumpvis ordning.
Visa Equalizern.
Justera equalizern manuellt.
(Endast när equalizer-läget är på)
För att öppna kontrollerna, spelar du upp ett spår och
sedan använder du knapparna ▲▼◄► för att flytta
kontrollen enligt ditt val.
| OBS |
Kontrollerna på musikskärmen är bara tillgängliga när
ett spår spelas upp.
Alla kontroller visas inte samtidigt.
| 34 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 34
2013-05-30 오후 1:17:34
Välj att hantera textens
kodningsalternativ.
Kodar
6.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Spela och tryck
sedan på knappen E. Musikuppspelningsskärmen
visas igen och listar bara de spår du har markerat.
De valda spåren spelas automatiskt.
Beroende på skiva eller lagringsenhet kan
Alternativmenyn variera. Alla alternativ kanske inte
visas.
| OBS |
Upprepa spår på en ljud-CD
Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en
Du kan ställa in produkten på att upprepa spår på en ljudCD (CD-DA/MP3).
1.
2.
Under uppspelning kan du använda knappen
i nedre vänstra hörnet på
▲▼◄► för att välja
skärmen och sedan trycka på knappen E.
ljud-CD (CD-DA).
Om du har skapat en spellista ersätts Spela upp vald
av Redigera spellista på menyn Alternativ.
På skärmen Spela valda kan du också välja Markera
alla, Avmarkera alla och Avbryt.
~ Använd Markera alla för att välja alla
Använd ▲▼ för att välja det upprepningsläge du vill
ha, bland alternativen Av, En låt eller Alla, och tryck
sedan på knappen E
E.
spår. Alternativet avbryter dina individuella
spårmarkeringar. När du trycker på knappen
RETURN på fjärrkontrollen eller väljer Spela
och sedan på knappen E visas alla spåren på
musikuppspelningsskärmen, och produkten börjar
spela upp alla spåren från spår 001.
~ Använd Avmarkera alla för att avmarkera alla
valda spår direkt. Välj individuella spår eller använd
Markera allt för att välja alla spåren och tryck sedan
på knappen RETURN på fjärrkontrollen eller välj
Spela och tryck sedan på knappen E. Om du
inte använder Markera allt eller väljer individuella
spår ändras inte spellistan.
~ Avbryt avbryter alla ändringar du har gjort på
skärmen för uppspelningsval. När du återgår till
uppspelningsskärmen blir spellistan oförändrad.
Alternativ
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD
Du kan ställa in produkten på att spela upp spår slumpvis
på en ljud-CD (CD-DA/MP3).
1.
Under uppspelning kan du använda knappen
i nedre vänstra hörnet på
▲▼◄► för att välja
skärmen och sedan trycka på knappen E.
2.
Använd knapparna ▲▼ för att ställa in Slumpvis
läge Av eller På och tryck sedan på knappen E.
Rippa
1.
USB-uttaget på produktens framsida.
2.
Välj Alternativ när uppspelningsskärmen visas och
tryck på knappen E. Alternativmenyn visas.
3.
Använd knapparna ▲▼ för att välja Rippa och tryck
sedan på knappen E. Skärmen Rippa visas.
4.
Använd knapparna ▲▼ för att välja ett spår och
tryck sedan på knappen E. En bockmarkering
visas till vänster om spåret.
Skapa en spellista från en CD
1.
Välj Alternativ när uppspelningsskärmen visas och
tryck på knappen E. Alternativmenyn visas.
5.
Upprepa steg 4 för att välja och markera ytterligare
spår.
2.
Använd knapparna ▲▼ för att välja Spela upp
vald och tryck sedan på knappen E. Skärmen för
Uppspelning vald visas.
6.
För att ta bort ett spår från listan, flytta spåret och
tryck sedan på knappen E igen. Bockmarkeringen
tas bort.
3.
Använd knapparna ▲▼ för att välja ett spår och
tryck sedan på knappen E. En bockmarkering
visas till vänster om spåret.
7.
När du är klar väljer du knappen Rippa med hjälp av
knapparna ▲▼ och sedan trycker du på knappen
E. Popup-fönstret för rippning visas.
4.
Upprepa steg 3 för att välja och markera ytterligare
spår.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 35
Medieuppspelning
För att ta bort ett spår från listan, flytta spåret och
tryck sedan på knappen E igen. Bockmarkeringen
tas bort.
05
| OBS |
5.
35 |
2013-05-30 오후 1:17:35
Medieuppspelning
8.
Använd knapparna ▲▼ för att välja enheten där
rippningsfilerna ska sparas och tryck sedan på
knappen E.
| OBS |
Koppla inte ur enheten under rippningsprocessen.
9.
Om du vill avbryta rippningen trycker du på
knappen E och väljer Ja. Välj Nej för att fortsätta
rippningen.
10. När rippningen är klar visas meddelandet
“Rippningen slutfördes.”. Tryck på knappen E.
11. Tryck på knappen RETURN för att gå tillbaka till
skärmen Uppspelning.
• I områden med dåliga mottagningsförhållanden kanske
inte Bluetooth-anslutningen fungerar som den ska.
• Hemmabion har ett effektivt mottagningsintervall på
upp till 10 m i alla riktningar om det inte finns några
hinder. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet
ligger utanför det här intervallet. Även inom det här
intervallet kan ljudkvaliteten försämras av hinder, såsom
väggar eller dörrar.
• Den här trådlösa enheten kan orsaka elektrisk störning
under användningen.
Så här ansluter du hemmabiosystemet till en
Bluetooth-enhet
| OBS |
Den här funktionen är inte tillgänglig med DTS-ljudCD.
Den här funktionen kanske inte stöds av vissa skivor.
Rippningen kodar musik till formatet .mp3 i 192 kbps.
På rippningsskärmen kan du också välja Markera alla
eller Radera allt.
- Använd Markera alla för att markera alla spår och
tryck på knappen E. Alternativet avbryter dina
individuella spårmarkeringar.
- Använd Radera allt för att avmarkera alla valda spår
direkt.
Använda Bluetooth
Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på
musik med hög kvalitet, utan att använda kablar!
Anslut
Bluetooth-enhet
Kontrollera om Bluetooth-enheten stöder den Bluetoothkompatibla steroeheadsetsfunktionen.
1.
Tryck på knappen FUNCTION på fjärrkontrollen för
produkten för att visa BT-meddelandet.
2.
Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill
ansluta. För instruktioner, se Bluetooth-enhetens
bruksanvisning.
3.
Välj menyn för stereoheadset i Bluetooth-enheten.
• Du ser en lista över enheter.
Vad är Bluetooth?
Bluetooth är en ny teknik som gör att Bluetoothkompatibla enheter enkelt kan ansluta till varandra med
en kort trådlös anslutning.
• En Bluetooth-enhet kan låta eller inte fungera korrekt:
- När en del av kroppen är i kontakt med
mottagnings-/överföringssystemet för Bluetoothenheten eller hemmabiosystemet.
- Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg,
hörn eller företagspartition.
- Vid exponering för elektrisk störning från enheter
inom samma frekvensband, som exempelvis
medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst
nätverk.
• Para ihop hemmabiosystemet med Bluetooth-enheten
med ett kort avstånd.
• Ju längre avståndet är mellan hemmabion och
Bluetooth-enheten, desto sämre blir kvaliteten.
Om avståndet överskrider Bluetooth-enhetens
användarintervall förloras anslutningen.
4.
Välj "[HTS]Fxxxxx" från den sökta listan.
• När hemmabion är ansluten till Bluetooth-enheten
visas enhetsnamnet för den anslutna Bluetoothenheten, följt av hemmabion och visar namnet på
hemmabion på hemmabions främre display.
5.
Spela musik på den anslutna enheten.
• Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna
Bluetooth-enheten via hemmabiosystemet.
| 36 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 36
2013-05-30 오후 1:17:36
| OBS |
Hemmabion stöder bara SBC-data av medelkvalitet
Du kan koppla från hemmabion från Bluetooth-enheten.
För instruktioner, se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
• När hemmabion kopplas från Bluetooth-enheten visar
hemmabiosystemet meddelandet DISCONNECTED
på den främre displayen.
Visa fotoinnehåll
Du kan visa fotoinnehåll som finns på en DVD, USB,
mobil enhet eller dator.
Använda verktygsmenyn
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Föreg.
Välj för att gå till nsta bild.
Nästa
Välj för att gå till nästa bild.
Starta/Stoppa
bildspel
Zoom
Välj detta för att förstora den
aktuella bilden. (Förstoras upp till 4
gånger)
Rotera
Välj detta för att rotera bilden.
(Bilden roteras antingen med- eller
moturs).
Bakgrundsmusik
Välj detta för att lyssna på musik vid
visning av ett bildspel.
Inställn.
 Bildläge
- Dynamisk : Välj detta för att
öka skärpan.
- Standard : Välj detta för de
flesta visningsprogram.
- Film : Det här är bästa
inställningen för visning av
filmer.
- Användare : Gör det möjligt
för dig att justera skärpan och
brusreduceringen.
 Information : Visar
bildinformationen.
Equalizerläge
Anpassa dina egna ljudinställningar
med equalizer-inställningar.
| OBS |
I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetoothanslutningen stängas av om avståndet mellan
hemmabiosystemet och Bluetooth-enheten
överskrider 9 meter. När Bluetooth-enheten
återkommer inom ett effektivt område eller du startar
om Bluetooth-enheten måste du para ihop enheten
och hemmabion igen för att återansluta.
Välj spela/paus för bildspelet.
 Hastighet : Välj detta för att
ställa in bildspelshastigheten
Bildspelsinställningar
 Effekter : Välj detta för att ställa
in specialeffekter för bildspelet.
Koppla från hemmabion från Bluetoothenheten
Tryck på knappen (
) på frontpanelen för hemmabion
för att växla från BT till ett annat läge eller slå av
hemmabion.
• Förutom vid frånkoppling av hemmabion under
funktionskonvertering väntar den anslutna Bluetoothenheten en viss tid på gensvar från hemmabion innan
anslutningen bryts. (Tiden till frånkopplingen kan variera
beroende på Bluetooth-enhet.)
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 37
Medieuppspelning
Koppla från Bluetooth-enheten från
hemmabion
enheten ligger kvar i redo-läge i 5 minuter. För
att återansluta Bluetooth-enheten stänger du av
skärmsläckaren och ansluter enheten. För att stänga
av skärmsläckaren trycker du på valfri knapp på
fjärrkontrollen (volymknappen, en sifferknapp etc.)
05
(upp till 237 kbps@48 kHz) och stöder inte SBC-data
av hög kvalitet (328 kbps@44,1 kHz).
AVRCP-funktionen stöds. Funktionen varierar,
beroende på specifikationerna för den anslutna
enheten.
Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder
A2DP-profilen.
Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.
Söknings- och anslutningsfunktionerna kanske inte
fungerar som de ska i följande fall:
- Om det finns ett kraftfullt elektriskt fält nära eller runt
hemmabion.
- Om flera Bluetooth-enheter paras ihop samtidigt
med produkten.
- Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig
eller inte fungerar som den ska.
- Observera att exempelvis mikrovågsugnar, trådlösa
nätverksadaptrar, fluorescerande ljus och gasspisar
använder samma frekvensområde som Bluetoothenheten, vilket kan orsaka elektriska störningar.
I Bluetooth-läge startar skärmsläckaren om Bluetooth-
37 |
2013-05-30 오후 1:17:36
Medieuppspelning
Inst. för
equalizer
Den här funktionen är bara
tillgänglig när Equalizerläge är På.
| OBS |
Skicka
Beroende på skiva eller lagringsenhet kan
Alternativmenyn variera. Alla alternativ kanske inte
visas.
För att aktivera bakgrundsmusikfunktionen ska
bildfilen finnas i samma lagringsmedia som musikfilen.
Ljudkvaliteten kan dock påverkas av bithastigheten för
MP3-filen, storleken på bilden och kodningssättet.
Du kan inte förstora undertext och PG-grafik i
helskärmsläget.
| OBS |
Beroende på skiva eller lagringsenhet kan
Alternativmenyn variera. Alla alternativ kanske inte
visas.
Använda visnings- och alternativmenyn
när du visar bildfilslistan
Foton
Datum
Sorterar alla bildfiler
på mediet eller
lagringsenheten via
datum. Klicka på en
grupp för att visa bilderna
i gruppen.
Titel
Visar alla bildfiler på mediet
eller lagringsenheten via
titel.
Visa
Folder
Bildspel
Alternativ
Spela upp
vald
yssna på radio
Använda knapparna på fjärrkontrollen
1.
Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM.
2.
Ställ in önskad station.
• Förinställ inställning 1: Tryck på knappen
MANUAL/PRESET för att välja Förinställt och
tryck sedan på knappen TUNING/CH (,.) för
att välja förinställningsstation.
- Innan du kan göra någon fininställning för
förinställda stationer måste du lägga till
förinställda stationer till produktens minne.
• Manuell inställning: Tryck på knappen MANUAL/
PRESET för att välja Manuellt och tryck sedan
på knappen TUNING/CH (,.) för att ställa in
lägre eller högre frekvens.
• Automatisk inställning: Tryck på knappen
MANUAL/PRESET för att välja Manuellt och
tryck sedan och håll ned knapparna TUNING/CH
(,.) för att automatiskt söka bandet.
Visar alla mappar
på mediet eller
lagringsenheten.
Startar bildspelet. Visar
alla filer i den aktuella
mappen, efter varandra.
Om du vill skapa ett
bildspel med en vald
grupp bilder, se Spela
valda nedan.
Med Spela valda skapar
du en spellista genom
att välja specifika filer att
spela upp. Det fungerar i
grunden på samma sätt
för alla media. Se Upprepa
en spellista på en musikCD på sidan 35.
Välj Skicka för att skicka
valda filer till platser online
(Picasa, Facebook etc.)
eller till enheter. För att
använda Skicka behöver
du upprätta ett konto
med online-platsen och
sedan logga in med
inloggningsfunktionen.
Ställa in Mono/Stereo
Tryck på knappen MO/ST.
• Varje gång knappen trycks in växlar ljudet mellan
STEREO och MONO.
• I ett område med dålig mottagning ska du välja MONO
för en klar och störningsfri sändning.
Förinställa stationer
Exempelvis: Förinställa FM 89.10 i minnet.
1.
Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM.
2.
Tryck på knappen TUNING/CH (,.) för att välja
<89.10>.
| 38 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 38
2013-05-30 오후 1:17:37
4.
Tryck på knappen TUNER MEMORY igen.
• Tryck på knappen TUNER MEMORY innan
NUMRET försvinner från skärmen.
• Efter att du har tryckt på knappen TUNER
MEMORY döljs NUMRET från displayen och
stationen lagras i minnet.
5.
För att välja andra stationer upprepar du steg 2 till 4.
• För att fininställa en förvald kanal trycker du på
knappen MANUAL/PRESET och väljer Förinställ
och sedan trycker du på knappen TUNING/CH
(,.) för att välja den förinställda kanalen.
Att visa RDS-signaler
Du kan visa de RDS-signaler som stationen sänder på
skärmen.
Tryck på knappen RDS DISPLAY (RDS-visning) när du
lyssnar på en FM-station.
• Varje gång som du trycker på knappen ändras
skärmen och visar dig följande information:
PS NAME RT CT Frekvens
Under sökningen visas <PS NAME
PS
(PS-NAMN)> och stationens namn.
(Programservice) <NO PS (INGEN PS)> visas om det
inte sänds någon signal.
Om RDS-sändning
Använda RDS (Radio Data System) för
RT
(Radiotext)
att ta emot FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer skicka ytterligare en signal
tillsammans med ordinarie programsignaler.
Stationer kan t.ex. skicka sina namn och information om
vilken typ av program som de sänder, t.ex. sport eller
musik.
När du lyssnar på en FM-station som har RDS-service
lyser RDS-indikatorn på skärmen.
Beskrivning av RDS-funktionen
• PTY (Programtyp): Visar typ av program som sänds
just nu.
• PS NAME (Programservicenamn): Visar namnet på
stationen som sänder och innehåller 8 tecken.
• RT (Radiotext): Visar den text som sänds från stationen
(om de sänder någon) och innehåller max 64 tecken.
• CT (Klocktid): Visar FM-frekvensen klocktid. Vissa
stationer kanske inte skickar PTY, RT eller CT, i så fall
visas inte den informationen.
• TA (Trafikmeddelanden): TA ON/OFF (TA PÅ/AV) visar
om trafikmeddelanden är på eller av.
| OBS |
RDS kanske inte fungerar korrekt om stationen du
lyssnar på inte sänder RDS-signaler på rätt sätt eller
om signalen är svag.
Frekvens
Under sökningen visas <RT> och
textmeddelanden som stationen
skickar kommer att visas. <NO RT
(INGEN RT)> visas om det inte sänds
någon signal.
Stationens frekvens (ingen RDSservice)
Om tecknen som visas på displayen
När displayen visar signalerna PS eller RT används
följande tecken.
• Visningsfönstret kan inte skilja mellan gemener och
versaler utan använder alltid versaler.
• Visningsfönstret kan inte visa bokstäver med
accenttecken, därför kan <A,> stå för både <A’s> samt
<À, Â, Ä, Á, Å och Ã.>
Visning av PTY (Programtyp) och
funktionen PTY-SEARCH (PTY-SÖKNING)
En av fördelarna med RDS-service är att du kan hitta en
specifik typ av program bland de förinställda kanalerna
genom att ange motsvarande PTY-kod.
Att söka program med hjälp av PTY-koder
Innan du börjar!
• PTY Search (PTY-sökning) kan endast göras bland
förinställda stationer.
• Du kan avbryta sökningen när som helst under
processen genom att trycka knappen 5.
• Det finns en tidsgräns för att utföra följande steg. Om
inställningarna avbryts innan de är slutförda måste du
börja om från steg 1 igen.
• Om du använder den primära fjärrkontrollen måste
du även ha valt FM-stationen med den primära
fjärrkontrollen.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 39
Medieuppspelning
Tryck på knappen TUNER MEMORY.
• NUMRET blinkar på displayen.
05
3.
39 |
2013-05-30 오후 1:17:37
Medieuppspelning
RDS DISPLAY
1.
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
3D-ljud
Tryck på PTY SEARCH när du lyssnar på en FMstation.
Tryck på knappen PTY- eller PTY+ tills PTY-koden
som du vill ha visas på displayen.
• Displayen ger dig PTY-koderna som beskrivs till
höger.
Tryck på PTY SEARCH igen medan PTY-koden
som valdes i förra steget fortfarande visas på
displayen.
• Centerenheten söker igenom de 15 förinställda
FM-stationerna, stoppar när den hittar en kanal
som motsvarar valet och spelar stationen.
2.
3.
Använda fjärrkontrollens knappar
för specialeffekter
SOUND EFFECT-funktion
(LJUDEFFEKT)
SOUND
EFFECT
Gör det möjligt för dig att välja ett läge som optimerar
ljudet.
1.
2.
3.
Tryck på knappen SOUND EFFECT.
Tryck på knappen ▲▼ för att välja önskat läge:
DSP eller Ljudläge.
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskad
ljudeffekt.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Football  Av
• MP3 Enhancer : Med den här funktionen får du en
bättre ljudupplevelse (exempelvis för mp3-musik).
Du kan skala upp MP3-ljudnivå (24 kHz, 8 bitar) till
CD-ljudnivå (44,1 kHz, 16 bitar).
• Power Bass : Ökar volymnivån för bastoner och
dämpar vissa ljudeffekter.
• Football : Skapar ett mer dynamiskt, realistiskt
stadionliknande ljud. Passar för att lyssna på fotboll
och andra idrotter.
• Av : Välj det här alternativet för normalt ljud.
Ljudläge
Virtual Sound  Musik  Nyheter  Drama  Bio
 Sport  Spel  Av
Du kan njuta av naturligare och klarare surroundljud
med fylliga toner genom att justera djupet för ljuden
med olika nivåalternativ.
Av  Hög  Låg
| OBS |
3D-ljud är ej tillgängligt i läget FM.
TV SOUND
TV-ljud
Du kan lyssna via Hemmabiohögtalare eller TVhögtalare med knappen TV SOUND.
1.
Anslut HDMI-kabeln till TV:n och hemmabion.
(Se sidan 16)
2.
Ställ in den anslutna hemmabion och TV:n på
Anynet+ (HDMI-CEC) På.
3.
Tryck på knappen TV SOUND på fjärrkontrollen.
4.
Varje gång du trycker på knappen TV SOUND
blinkar TV SOUND ON/OFF snabbt på
frontpanelens display och ändras sedan till D. IN.
- TV SOUND ON : Utgång till
Hemmabiohögtalare.
- TV SOUND OFF : Utgång till Anynet+ansluten TV-högtalare.
Använd i följande fall:
1) Om du vill lyssna på ljud via hemmabiohögtalare
när du tittar på TV.
2) Om du vill lyssna på ljud från USB-media som
är inkopplat till TV:n via hemmabiohögtalaren.
Supportspecifikation för TV-LJUD PÅ/AV
Ansluten TV
Anynet+kompatibel
(HDMI-CEC)
TV
Anynet+inkompatibel
(HDMI-CEC) TV
Anynet+inställning
(HDMI-CEC)
TV-ljud
PÅ
TV-ljud
AV
PÅ
O
O
AV
O
X
Ingen
användning
O
X
| 40 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 40
2013-05-30 오후 1:17:38
Nätverkstjänster
Du kan njuta av olika nätverkstjänster, såsom
strömmande video eller online-appar genom att ansluta
produkten till nätverket.
Anslut produkten till nätverket.
(Se sidan 17)
2.
Konfigurera nätverksinställningarna.
(Se sidorna 23~25)
Logga in på ditt Samsung-konto
Innan du öppnar Filmer och TV-program eller appar
rekommenderar vi att du loggar in på ditt Samsungkonto.
Följ stegen nedan för att logga in på Samsung-kontot:
1.
När startskärmen visas trycker du på den RÖDA (A)
knappen. Inloggningsskärmen öppnas.
2.
Välj E-post och tryck sedan på knappen E.
Popup-fönstret för tangentbord visas.
3.
Använd tangentbordet för att ange din e-postadress.
Välj Klart när du är klar och tryck sedan på knappen
E. Inloggningsskärmen öppnas igen.
4.
Välj Lösenord och tryck sedan på knappen E.
Popup-fönstret för tangentbord visas.
5.
Använd tangentbordet för att ange lösenordet. Välj
Klart när du är klar och tryck sedan på knappen E.
Inloggningsskärmen öppnas igen.
6.
För att göra inloggningsprocessen enklare nästa
gång väljer du Logga in automatiskt och sedan
trycker du på knappen E.
7.
Välj Log. in och tryck sedan på knappen E.
Produkten loggar in dig på ditt konto. Ditt konto för
e-post visas längst ned på skärmen.
Innan du använder filmer och TVprogram eller appar
Om du inte har installerat Smart Hub när du använder
Filmer och TV-program eller Appar för första gången
tillfrågas du av produkten om du vill utföra installationen
av Smart Hub.
1.
På startskärmen väljer du antingen Filmer och
TV-program eller Apps och sedan trycker du på
knappen E. Om du har valt Apps går du till steg 4.
2.
Om du har valt Filmer och TV-program, visas
Smart Hub-popup-fönstret där du tillfrågas om du
vill installera Smart Hub. Välj Ja och tryck sedan på
knappen E. Välkomstskärmen visas.
3.
Välj Start och tryck sedan på knappen E.
Skärmen Smart Hub Terms & Conditions, Privacy
Policy visas.
4.
På skärmen Smart Hub Terms & Conditions,
Privacy Policy måste du granska och godkänna
både reglerna och villkoren för Smart Hub och
sekretesspolicyn för att använda Smart Hub.
5.
Bläddra nedåt och klicka sedan på Visa detaljer för
att granska hela dokumentet.
6.
När du har läst klart bläddrar du uppåt till första
inmatningsfältet och trycker på knappen E för att
godkänna reglerna och villkoren och samtycka till
sekretesspolicyn.
7.
Tryck på knappen ► två gånger för att gå till
skärmen för extra sekretessmeddelanden.
8.
Klicka på Visa detaljer för att visa hela meddelandet.
9.
När du är klar med läsningen bläddrar du upp till
övre inmatningsfältet och trycker sedan på knappen
E.
| OBS |
Om du har valt Logga in automatiskt, kommer
produkten nästa gång du loggar in att ange din e-post
och ditt lösenord. Allt du behöver göra är att välja
Logga in.
Om e-postadressen och lösenordet inte visas när
inloggningsskärmen visas väljer du knappen med
den nedåtriktade pilen intill e-postfältet och sedan
trycker du på knappen E. En meny visas med alla
registrerade konton. Välj ditt konto och tryck sedan på
knappen E. Produkten fyller i fälten för e-post och
lösenord.
Nätverkstjänster
1.
att du har loggat in visas popup-fönstret för Mitt
konto. I popup-fönstret kan du välja Logga ut, Ändra
kontoinformation, Länka tjänstekonton, Ta bort konton
från enheten och Avaktivera konto.
För att hyra filmer och köpa betalappar måste du ha
ett kreditkort registrerat på ditt konto. Om du inte har
registrerat ett kort väljer du Ändra kontoinformation. På
sidan för Ändra kontoinformation väljer du Registrera
kort, trycker på E och följer instruktionerna på
skärmen.
06
För att använda nätverkstjänster måste du först:
Om du trycker på den RÖDA (A) knappen efter
| OBS |
Du behöver inte samtycka till
tilläggssekretessmeddelandet, men en eller flera av
Smart TV-funktionerna eller funktionerna kanske inte
blir tillgängliga om du inte gör det.
10. Tryck på knappen ► två gånger. Skärmen för
slutförd installation visas. Tryck på knappen E.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 41
41 |
2013-05-30 오후 1:17:39
Nätverkstjänster
Om dinte har ett betalkort kopplat till ditt Samsung-
Använda filmer och TV-spel
konto visas en skärm för att registrera kort efter att
du har loggat in. Följ instruktionerna på skärmen. Du
måste ha ett betalkort registrerat på ditt konto för att
hyra filmer och köpa avgiftsbelagda appar.
Du kan hämta eller strömma filmer mot betalning eller
gratisfilmer och TV-program och visa dem på din TV.
Filmer och TV-program
Aktuella
Använda appar
Rekommenderas
Du kan hämta program från Internet, och öppna olika
gratis och avgiftsbelagda program och visa dem på TV:n.
För att öppna vissa program krävs ett Samsung-konto.
App-skärmen i korthet
Favoriter
Aktuella
Filmer
TV-program
Apps
Köpt
Rekommenderas
1.
2.
På startskärmen väljer du antingen Filmer och TVprogram och sedan trycker du på knappen E.
1
1
Välj Aktuella eller Rekommenderas och tryck
sedan på knappen E. Sidan för filmen visas.
ELLER
Webbläsare
Använd knappen ▼ för att gå längst ned på
skärmen. Välj Favoriter, Aktuella, Filmer, TVprogram eller Köpt och tryck sedan på knappen
E.
På sidan som visas använder du knapparna
▲▼◄► för att välja ett program eller en film och
sedan trycka på knappen E.
4.
3
4
2
5
Samsung
TV
Apps
3
Apps
4
Fler program
1
Rekommenderas : Visar rekommenderat
innehåll som hanteras av Samsung.
Ger dig åtkomst till olika avgiftsbelagda eller
gratis program som du kan hämta.
2
För att göra ett val på en sida och visa filmer och
TV-program använder du knapparna ▲▼◄► för att
göra ett val och sedan trycka på knappen E.
Featured-program : Använd knapparna
▲▼◄► för att markera det Featured-program
som visas och tryck sedan på knappen E.
Information om featured-programmet visas
3
För att visa ett val väljer du Titta nu och sedan
trycker du på knappen E. En urvalsskärm visas
med en lista över olika platser från vilka du kan hyra
filmen tillsammans med deras priser.
Mina appar : Visar ditt personliga galleri av
program som modifierats på skärmen för Alla
hämtade.
4
Fler program : Välj att öppna skärmen för Fler
program där du kan lägga till, modifiera och
radera programmen och se alla nedladdade
program.
På skärmen TV-program och filmer kan du också
välja Nyheter, Populärast, och Genrer för att se
program och filmer. Använd vid behov knapparna
▲▼◄► för att välja en Genre och tryck sedan på
knappen E.
3.
2
Mina appar
Välj en plats och tryck sedan på knappen E. Följ
instruktionerna på skärmen för att starta filmen.
| OBS |
Om du inte har loggat in på ditt Samsung-konto visas
inloggningsskärmen efter steg 3 och du måste logga
in.
| 42 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 42
2013-05-30 오후 1:17:40
1.
Välj Apps på startskärmen och tryck sedan på E.
2.
Använd vid behov knapparna ▲▼◄► för att välja
en app och tryck sedan på knappen E. Appen
startar.
1.
På appskärmen väljer du Samsung Apps, och
trycker sedan på knappen E. Skärmen för
Samsung Apps visas.
2.
Överst på skärmen, under Nyheter, visas en serie
nya appar. Använd knapparna ◄► för att bläddra
igenom listan till höger eller vänster och sedan
välja en app. Tryck på knappen E för att se mer
information om appen. Om appen är gratis väljer du
Ladda ner, och trycker sedan på knappen E för
att hämta appen. Om det är en avgiftsbelagd app
väljer du Köp, trycker på knappen E och följer
sedan instruktionerna på skärmen.
Använd skärmen för Alla hämtade
Fler program
Visa: Hämtningsdatum
Alternativ
Nätverkstjänster
Starta ett program
Du kan hämta olika avgiftsbelagda eller gratis program
genom Samsung Apps.
06
Hämta program
1 /23
WebBrowser
Samsung Apps
| OBS |
För att köpa en app måste du vara inloggad på
ditt Samsung-konto och ha ett betalkort registrerat
på kontot. Tryck på den RÖDA (A) knappen på
fjärrkontrollen för att logga in.
Om du inte har registrerat ett kort ska du efter att
du loggat in trycka på den RÖDA (A) knappen igen
och sedan välja Ändra kontoinformation i det popupfönster som visas. På sidan för Ändra kontoinformation
väljer du Registrera kort, trycker på E och följer
instruktionerna på skärmen.
Du kan också utvärdera och hämta appar från
kategorierna som är listade till vänster på skärmen.
För instruktioner, se steg 4.
3. Om appen är nedladdad väljer du Kör, och trycker
sedan på knappen E för att köra appen nu. Om
du vill köra appen senare trycker du på knappen
RETURN. Oavsett vilket visas ikonen för appen på
appskärmen.
4.
För att se fler appar använder du knapparna
▲▼◄► för att flytta till kategorilistan på vänster
sida av skärmen.
5.
Använd knapparna ▲▼ för att välja en kategori.
Varje gång du flyttar markeringen till en annan
kategori visas en annan uppsättning av programmen
till höger.
6.
Använd knappen ► för att gå till programmen och
knapparna ▲▼◄► för att flytta från app till app.
7.
För att få mer information om en app markerar du
den och trycker sedan på knappen E.
8.
För att hämta appen följer du anvisnignarna i steg 2
och 3.
WebBrowser
Lagring
Kategori: XXXXX | Version: X.XXX | Storlek: XX.XKB
109.48 MB / 629.43 MB
Skärmen för Alla hämtade listar alla appar du har hämtat
och gör det möjligt för dig att:
• Sortera apparna på skärmen för Alla hämtade via
Hämtningsdatum, Senast öppnade och Titel.
• Använd ett antal funktioner på Alternativ meny för
appar som finns listade i avsnittet Mina appar på
appskärmen, inklusive uppdateringsappar, flytt av
appar till en mapp, radering av appar från My Apps
och låsning av appar.
• Starta appar.
Sortera appar
För att sortera appar på skärmen Hämta alla följer du
stegen nedan:
1.
På startskärmen väljer du Apps och sedan trycker
du på knappen E.
2.
På skärmen Appar använder du knappen ▼ för att
gå till punkten för Hämtat längst ned på sidan och
sedan trycka på knappen E.
3.
På skärmen Alla hämtade använder du knapparna
▲► för att gå till Visa längst upp på sidan och
sedan trycka på knappen E.
4.
I menyn som visas väljer du Hämtningsdatum,
Senast öppnade eller Titel, och sedan trycker
du på knappen E. Apparna på skärmen för Alla
hämtade sorteras efter de kriterier du har valt.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 43
43 |
2013-05-30 오후 1:17:43
Nätverkstjänster
Använda funktionerna på menyn Alternativ
Radera en app från Mina appar
1.
På skärmen Alla hämtade använder du knapparna
▲► för att gå till Alternativ längst upp på sidan och
sedan trycka på knappen E.
2.
Välj Redigera apparna och tryck på knappen E.
Skärmen för Redigera mina appar visas.
3.
Välj den app du vill radera från v, tryck på knappen
E och tryck sedan på knapparna ▲▼◄► i
riktningen mot . Popup-fönstret Ta bort från mina
appar visas.
Lås/Lås upp
Genom att använda funktionen Lås/Lås upp och
säkerhets-PIN kan du låsa programmen så de inte kan
startas på antingen skärmen för appar eller skärmen för
Alla hämtade. Standardlösenordet är 0000.
1.
På skärmen Alla hämtade använder du knapparna
▲► för att gå till Alternativ längst upp på sidan och
sedan trycka på knappen E.
2.
Välj Lås/Lås upp och tryck sedan på knappen E.
4.
Välj Ja och tryck sedan på knappen E.
3.
När låstjänsten visas anger du PIN-koden med
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
5.
När du återgår till skärmen Appar har appen tagits
bort från Mina appar.
4.
För att låsa ett program väljer du programmet och
trycker sedan på knappen E. Ett lås visas på
appen. Upprepa låset för andra, individuella appar.
Flytta en app i Mina appar
5.
För att låsa upp en låst app väljer du programmet
och trycker sedan på knappen E.
6.
För att låsa alla appar samtidigt använder du
knapparna ▲► för att välja Lås alla och sedan
trycker du på knappen E.
7.
För att låsa upp alla appar samtidigt använder du
knapparna ▲► för att välja Lås upp alla och sedan
trycker du på knappen E.
8.
Tryck på knappen RETURN två gånger för att
återgå till skärmen Appar. De låsta apparna visar ett
lås på övre högra sidan.
1.
På skärmen Alla hämtade använder du knapparna
▲► för att gå till Alternativ längst upp på sidan och
sedan trycka på knappen E.
2.
Välj Redigera apparna och tryck på knappen E.
Skärmen för Redigera mina appar visas.
3.
Välj den app du vill flytta i Mina appar, tryck på
knappen E och tryck sedan på knapparna
▲▼◄► för att flytta appikonen i pilarnas riktning
(<, >, ^, etc.) som visas runt appikonen. Appikonen
flyttas i den riktning du har valt.
4.
Efter att du har placerat app-ikonen där du vill
trycker du på knappen E.
5.
När du återgår till skärmen Appar placeras appen
på den plats du har valt.
Redigera apparna
Med Redigera mina appar kan du lägga till appar till och
ta bort appar från Mina appar. Dessutom kan du ändra
position för en app i Mina appar.
Lägg till en app till Mina appar
Skapa mapp
I Skapa mapp kan du skapa en mapp på skärmen för
Hämtat till vilken du kan spara appar.
1.
1.
På skärmen Alla hämtade använder du knapparna
▲► för att gå till Alternativ längst upp på sidan och
sedan trycka på knappen E.
På skärmen Alla hämtade använder du knapparna
▲► för att gå till Alternativ längst upp på sidan och
sedan trycka på knappen E.
2.
2.
Välj Redigera apparna och tryck på knappen E.
Skärmen för Redigera mina appar visas.
Välj Skapa mapp och tryck sedan på knappen E.
Popup-fönstret för Ange mappnamn visas.
3.
Tryck på knappen E. Tangentbordet visas.
3.
Välj en fullfärgsapp från övre raden av appar och
tryck sedan på knappen E. Fullfärgsapparna visas
i området för Mina appar nedan och appikonen i
övre raden är gråmarkerad.
4.
Välj knappen Rensa på höger sida och tryck
sedan på knappen E för att ta bort Mapp 1 från
inmatningsfältet. Använd sedan tangentbordet för
att ange namnet du vill ha på mappen.
| OBS |
5.
Gråmarkerade appar finns redan i Mina appar.
4. När du återgår till skärmen Appar visas appen i
områet Mina appar.
Välj Klart på höger sida när du är klar och tryck
sedan på knappen E. Popup-fönstret visas igen.
6.
Välj OK och tryck sedan på knappen E. Den
nya mappen visas i listan över appar till vänster på
skärmen.
| 44 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 44
2013-05-30 오후 1:17:46
6.
Välj OK och tryck sedan på knappen E. Mappen
döps om.
Med Flytta till mapp kan du flytta appar till en mapp du
önskar.
7.
Välj Stäng till höger på skärmen och tryck sedan på
E.
På skärmen Alla hämtade använder du knapparna
▲► för att gå till Alternativ längst upp på sidan och
sedan trycka på knappen E.
2.
Välj Flytta t. mapp och tryck sedan på knappen E.
Skärmen för Flytta till mapp visas.
3.
Använd knapparna ▲▼◄► för att gå till en app
och tryck sedan på knappen E för att välja appen.
En bockmarkering visas i övre vänstra hörnet på
appen.
4.
För att avmarkera en app trycker du på knappen
E. Bockmarkeringen döljs.
5.
Upprepa steg 3 för att välja ytterligare appar.
Ta bort
Radering gör det möjligt för dig att radera appar och
mappar från skärmen för Mina appar. Om det finns appar
i en mapp raderas både mappen och apparna samtidigt.
Radera borttagna appar permanent. Om du bestämmer
dig för att du vill använda en app du har raderat måste du
ladda ner den igen.
1.
På skärmen Alla hämtade använder du knapparna
▲► för att gå till Alternativ längst upp på sidan och
sedan trycka på knappen E.
2.
Välj Ta bort och tryck sedan på knappen E.
Raderingsskärmen öppnas.
För att välja alla hämtade appar väljer du Markera alla
3.
längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker
du på knappen E. För att avmarkera alla appar väljer
du Avmarkera alla längst uppe till höger på skärmen
och trycker sedan på knappen E.
6. Välj Välj mapp till höger på skärmen och tryck
sedan på knappen E. Popup-fönstret för Välj
mapp visas.
Använd knapparna ▲▼◄► för att gå till en app
eller mapp och tryck sedan på knappen E för att
välja den. En bockmarkering visas i övre vänstra
hörnet på appen du har valt.
4.
För att avmarkera en app trycker du på knappen
E. Bockmarkeringen döljs.
5.
Upprepa steg 3 för att välja ytterligare appar eller
mappar.
| OBS |
7.
I popup-fönstret för Välj mapp använder du
knapparna ▲▼ för att välja mappen du vill flytta
apparna du har valt till och sedan trycker du på
knappen E.
8.
Popup-fönstret för Flyttade appar visas. Tryck på
knappen E.
9.
Använd vid behov knapparna ▲▼◄► för att
markera en mapp när du vill öppna den och tryck
sedan på knappen E.
Byt mappnamn
Rename Folder lets you rename an existing folder.
1.
På skärmen Alla hämtade använder du knapparna
▲► för att gå till Alternativ längst upp på sidan och
sedan trycka på knappen E.
2.
Välj Byt mappnamn och tryck sedan på knappen
E. Skärme Döp om mapp visas och en mapp
markeras.
3.
Använd knapparna ▲▼◄► för att markera en
mapp du vill ha och tryck sedan på knappen E.
Popup-fönstret för Byt namn visas.
4.
Tryck på knappen E. Tangentbordet visas.
5.
Ange det nya namnet på mappen. Välj Klart till
höger på skärmen och tryck sedan på E. Popupfönstret Döp om visas igen med det nya namnet.
| OBS |
För att välja alla hämtade appar väljer du Markera alla
längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker
du på knappen E. För att avmarkera alla appar väljer
du Avmarkera alla längst uppe till höger på skärmen
och trycker sedan på knappen E.
6. Efter att du har gjort alla dina val väljer du Ta bort
längst uppe på skärmen och sedan trycker du på
knappen E. Popup-fönstret för borttagning visas.
7.
Välj Ja och tryck sedan på knappen E. Alla appar
du har valt raderas.
| OBS |
Du kan inte omedelbart radera en låst app eller mapp.
Om du väljer en låst app eller mapp att radera visas
popup-fönstret för Låst sjänt när du har genomfört
steg 7. Ange säkerhets-PIN i popup-fönstret och tryck
sedan på knappen E. Låset frigörs och appen eller
mappen raderas.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0702.indd 45
Nätverkstjänster
1.
06
Flytta t. mapp
45 |
2013-07-02 오후 1:28:52
Nätverkstjänster
Uppdat. appar
Om programmet kräver uppdatering till den senaste
versionen väljer du Appar och sedan väljer du
Fler program. På skärmen Fler program väljer du
Uppdatera appar och välj sedan programmet från
listan. Programmet startar uppdateringen till den senaste
versionen. Uppdatera appar visas dock bara på
skärmen när uppdateringen är nödvändig.
Använda webbläsaren
Du kan öppna Internet med webbläsarprogrammet.
Välj Webbläsare på startskärmen och tryck sedan på
knappen E.
| OBS |
När du kör webbläsaren med produkten ansluten via
Screen Mirroring
Med funktionen Screen Mirroring kan du visa din
smarttelefons eller smartenhets skärm på TV:n som du
har anslutit till hemmabiosystemet.
1.
När Blu-ray-enhetens startskärm visas trycker du på
den BLÅ (D) knappen på fjärrkontrollen. Skärmen
Screen Mirroring visas.
2.
Starta AllShare Cast på enheten.
3.
På enheten söker du efter namnet på
hemmabiosystemet i listan över tillgängliga enheter
och markerar det.
4.
TV:n visar ett anslutningsmeddelande (exempelvis
Connecting to Android_92gb...) och visar sedan
anslutningsmeddelandet.
5.
Efter några sekunder visas skärmen för din enhet på
TV-skärmen.
| OBS |
När du använder funktionen Screen Mirroring kan det
uppstå hack i videouppspelningen eller ljudbortfall,
beroende på miljön.
Du kan ansluta till en enhet som stöder AllShare
Cast. Observera att anslutningar till sådana enheter
eventuellt inte stöds fullt ut beroende på tillverkare.
Mer information om support för mobila anslutningar
finns på tillverkarens hemsida.
Bluetooth-överföringar kan störa signalen för Screen
Mirroring. Innan du använder funktionen Screen
Mirroring rekommenderar vi starkt att du stänger av
Bluetooth-funktionen på dina smarttelefoner eller
smartenheter.
HDMI till en BD Wise-kompatibel TV – och BD Wise
är på – maximeras webbläsaren till att fylla skärmen
och TV:ns upplösning ställs in på optimal upplösning
automatiskt.
Webbläsaren är inte kompatibel med Java-program.
Om du försöker hämta en fil och filen inte går att spara
visas ett felmeddelande.
E-commerce (för köp av produkter online) stöds inte.
ActiveX stöds inte.
Åtkomsten kan blockeras till vissa webbplatser eller till
webbläsare som drivs av vissa verksamnheter.
Link Browsing och Pointer Browsing
Webbläsaren erbjuder två typer av sökning, Pointer
Browsing och Link Browsing. När du startar webbläsaren
för första gången är Pointer Browsing aktivt.
Om du använder en mus för att navigera i webbläsaren
rekommenderar vi att du låter Pointer Browsing vara
aktiverat. Om du använder din fjärrkontroll för att navigera
i webbläsaren rekommenderar vi att du ersätter Pointer
Browsing med Link Browsing. Link Browsing flyttar en
markering från en länk till nästa i webbläsaren och är
mycket snabbare än Pointer Browsing om du använder
fjärrkontroll.
För att aktivera Link Browsing följer stegen nedan:
1.
Använd knapparna ▲▼◄► på fjärrkontrollen för
att flytta pekaren till ikonen för Link Browser längst
uppe till höger på skärmen. Ikonen för Link Browser
är den tredje ikonen från höger. Markören ligger
i korrekt position om ikonen blir blå och orden
”Länkbläddring” visas på skärmen.
2.
Tryck på knappen E. Link Browsing är aktiverat
och förblir aktiverat när du öppnar webbläsaren.
| 46 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0702.indd 46
2013-07-02 오후 1:29:16
När du klickar på http://www.samsung.com
,
eller öppnar ett data- eller textinmatningsfält och sedan
trycker på knappen E visas tangentbordets popupfönster.
1
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
Nätverkstjänster
Använda tangentbordets popup-fönster
Kontrollpanelen som löper över hela överdelen på
skärmen, har en rad ikoner som börjar med numret på
praktiska funktioner. Ikonerna beskrivs nedan, med början
på ikonen längst till vänster på skärmen.
06
En översikt över kontrollpanelen
När du anger tecken visas den rekommenderade texten.
Caps
123#&
ENG
5
1
2
3
4
6
7
8
9
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*
a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Klart
z
x
c
v
b
n
m
,
.
?
-

Avbryt
/

4

www. .com
0
Rensa

För att använda tangentbordets popup-fönster med
fjärrkontrollen följer du stegen nedan:
•
•
•
•
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
: Flyttar till föregående sida.
: Går till nästa webbsida.
: Visar bokmärken och historikskärm.
Du kan bokmärka den aktuella sidan, välja
ett befintligt bokmärke och redigera och
radera bokmärken. Du kan också visa din
webbläsarhistorik och välja en sida du vill
besöka igen.
: Går till startskärmen för webbläsaren.
http://www.samsung.com
: Gör det möjligt
för dig att ange en sidadress manuellt med
popup-fönstret för tangentbordet.
: Laddar om den aktuella sidan så att den
uppdateras på skärmen.
: Lägger till den aktuella sidan till
bokmärken.
: Gör det möjligt för dig
att söka efter information genom att ange
ord och tecken med popup-fönstret för
tangentbordet. Se popup-fönstret Använda
tangentbordet på den här sidan.
100% : Gör det möjligt för dig att förstora
eller förminska skärmen med olika procenttal.
: Slår på BIB-funktionen.
: Gör det möjligt för dig att växla mellan
Pointer Browsing och Link Browsing.
: Gör det möjligt för dig att konfigurera
inställningarna för webbläsaren. Se Använda
inställningsmenyn på sidan 48.
: Stänger webbläsaren.
1.
Använd knapparna ▲▼◄► på fjärrkontrollen för att
gå till markeringen för en bokstav eller siffra.
2.
Tryck på knappen E för att ange bokstaven eller
siffran i inmatningsfältet.
3.
För att visa versaler flyttar du markeringen till Caps
överst till vänster och trycker på knappen E. Tryck
på knappen E igen med Caps markerat för att få
åtkomst till små bokstäver igen.
4.
För att öppna symboler och ytterligare
punkteringsmarkeringar markerar du knappen
123#& till vänster och trycker sedan på knappen
E.
5.
För att radera ett tecken du har angett flyttar du
markeringen till knappen och trycker sedan på
knappen E.
6.
För att radera alla tecken du har angett flyttar du
markeringen till knappen Rensa och sedan trycker
du på knappen E.
7.
När du är klar med inmatningen flyttar du
markeringen till knappen Klart och trycker på
knappen E.
| OBS |
Om du har ett trådlöst tangentbord anslutet till din
produkt kan du använda det trådlösa tangentbodet
för att ange tecken, siffror, symboler och punktering.
Observera att det trådlösa tangentbordet bara
fungerar när popup-meddelandet för tangentbordet
visas och bara kan användas för att ange bokstäver,
siffror, symboler och punktering.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0702.indd 47
47 |
2013-07-02 오후 1:29:16
Nätverkstjänster
Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet
Godkända
webbplatser
Gör det möjligt för dig att begränsa
åtkomsten för barn till olämpliga
webbsidor genom att bara tillåta
åtkomst till de webbsidor du har
registrerat.
Varje gång du öppnar Godkända
webbplatser visas skärmen
för PIN-kod. Första gången du
öppnar funktionen Godkända
webbplatser anger du standardPIN-koden, 0000, med
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Du kan ändra PIN-koden med
funktionen för att återställa lösenord
för godkända platser. Se nedan.
 Funktion för godkända
webbplatser : Slår på och av
funktionen för godkända platser.
 Återst. lösen. för Godkända
webbplatser : Ändra lösenordet
för godkända platser.
 L. t. akt. webbp. : Gör det
möjligt för dig att lägga till den
aktuella webbsidan till listan över
godkända platser.
 Hantera Godkända
webbplatser : Gör det möjligt för
dig att skriva in URL-adresser för
att lätta till listan över godkända
platser och radera platser från
listan över godkända platser. Om
du slår på funktionen Godkända
webbplatser och inte har lagt
till några platser till listan över
godkända platser kan du inte
öppna några Internet-platser.
Privat
bläddring
på/av
Aktivera eller avaktivera
sekretessläget. När sekretessläget
är aktiverat sparar inte webbläsaren
några URL-adresser till platser
du har besökt. Om du vill aktivera
sekretessläget väljer du OK.
Om sekretessläget körs visas
ikonen "Stop" framför URLadressen längst uppe på skärmen.
För att avaktivera sekretessläget
markerar du det igen när
sekretessläget är aktiverat.
För att öppna alternativen i popup-fönstret för
tangentbordet markerar du knappen
längst ned
till vänster på tangentbordet och sedan trycker du på
knappen E.
Välj språk för tangentbordet. Du
kan välja engelska, franska, ryska
etc.
Språk
Textförslag
Förutspå nästa
bokstav
Tangentbordet föreslår ord när
du skriver in text. Du kan sätta
funktionen i läget På eller Av.
Tangentbordet föreslår nästa
bokstav när du anger bokstäver.
Förslagen visas i en ring runt
bokstaven du precis har angett.
Du kan välja en förslagen bokstav
eller gå till en annan. Du kan sätta
funktionen i läget På eller Av.
Använda menyn Inställningar
Inställningsmenyn innehåller funktioner som styr
hur webbläsaren fungerar och säkerhetsfrågor för
webbläsaren. För att öppna inställningsmenyn markerar
i kontrollpanelen och trycker sedan
du ikonen
på knappen E. Om du vill välja ett alternativ på
inställningsmenyn ska du markera det och sedan trycka
på knappen E.
E
http://www.samsung.com
100%
Aktivera Ta
Godkända webbplatser
Privat bläddring på
Inst. för webbläsare
Hjälp
Stäng
Aktivera Ta/
Inaktivera Ta
Slår På och Av Grabber-funktionen.
När Grabber-funktionen är på kan
du flytta en webbsida uppåt och
nedåt utan att dra i rullningsfältet.
Grabber-funktionen är bara
tillgänglig med Pointer Browsing.
| 48 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 48
2013-05-30 오후 1:17:49
4.
På skärmen för Länka tjänstekonton väljer du
tjänsten du vill länka till produkten och trycker på
knappen E.
5.
Välj Reg. och tryck sedan på knappen E.
6.
På skärmen för ID och Lösenord anger du det ID du
använder för att logga in på tjänsten du har valt med
popup-rutan för tangentbordet. När du är klar väljer
du Klart och tryck sedan på knappen E.
7.
Upprepa samma process för lösenordet. När du är
klar väljer du Klart och tryck sedan på knappen E.
8.
Välj OK och tryck sedan på knappen E.
06
BD-LIVE™
När produkten har anslutits till nätverket kan du använda
flera filmrelaterade tjänster, med en BD-LIVE-kompatibel
skiva.
1.
Sätt i en USB-flashenhet i USB-uttaget på
produktens framsida och kontrollera återstående
minne. Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt
utrymme för att passa BD-LIVE-tjänster.
2.
Välj Inställn. på startskärmen och tryck sedan på
E.
3.
Välj Nätverk och tryck sedan på knappen E.
4.
Välj BD-Live-inst. och tryck sedan på knappen E.
5.
Välj BD-datahantering och tryck sedan på knappen
E.
6.
Välj Enhetsval och tryck sedan på knappen E.
7.
Välj USB-enheten och tryck sedan på knappen E.
| OBS |
8.
Sätt i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
Beroende på webbsida kanske vissa av webbläsarens
9.
Välj ett alternativ från lista över BD-LIVEtjänsteinnehåll som erbjuds av skivtillverkaren.
Hjälp
Erbjuder grundläggande information
om användning av webbläsaren.
inställningsfunktioner inte är aktiverade. Funktionerna
som inte är aktiverade är gråmarkerade och får inte
användas.
Nätverkstjänster
Inst. för
webbläsare
 Ange som startsida : Du kan
ange webbläsarens startsida.
 Popup-block. : Slår på och av
popup-blockeraren.
 Sidblockering : Du kan avgöra
om du vill blockera annonser och
välja URL-adresserna för vilka
annonserna blockeras.
 Allmänt : Du kan radera
personlig information, exempelvis
webbsideshistorik och sökdata
(cookies etc.) och återställa alla
inställningar för webbläsaren till
fabriksstandard.
 Kodar : Du kan ställa in
kodningsinställningen för
webbsidor på automatisk eller
välja kodningsformat manuellt
från en lista.
 Pekare : Du kan ställa in
hastigheten för markören när
markören är inställd på Pointer
(Pekare) och köra Smart Cursor
På och Av.
 Webbläsarinformation :
Visar versionsnummer och
upphovsrättsinformation för
webbläsaren.
| OBS |
Det sätt du använder BD-LIVE på och det innehåll
Länka dina Internet-tjänstekonton
till produkten
som erbjuds kan variera beroende på skivtillverkare.
Funktionen för att länka tjänstekonton gör det möjligt
för dig att länka produkten till dina konton med Internettjänster, så att produkten kan logga in dig på tjänsten
automatiskt när du startar appen för tjänsten.
För att skapa en länk för ett tjänstekonto följer du stegen
nedan:
1.
På startskärmen trycker du på den RÖDA (A)
knappen på fjärrkontrollen för att logga in på ditt
Samsung-konto.
2.
Efter att du har loggat in trycker du på den RÖDA (A)
knappen på fjärrkontrollen igen.
3.
Välj Koppla tjänstkonton i popup-fönstret för Mitt
konto och tryck sedan på knappen E.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 49
49 |
2013-05-30 오후 1:17:49
Appendix
Tilläggsinformation
Obs
Anslutningar
HDMI UT
• Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMIutgångsupplösningar inte fungerar.
• Du måste ha en HDMI-anslutning för att kunna titta
på videor med 3D-teknik.
• En lång HDMI-kabel kan orsaka brus på skärmen.
Om så är fallet ska du ställa in HDMI, djup färg på
Av i menyn.
Inställn.
3D-inställn.
• För vissa 3D-skivor ska du trycka på knappen 5 en
gång för att stoppa en film under 3D-uppspelning.
Filmen stoppas och 3D-läget avaktiveras. För att
byta ett val av ett 3D-alternativ när du spelar upp en
3D-film, trycker du på knappen 5 en gång. Bluray-menyn visas. Tryck på knappen 5 igen och välj
sedan 3D-inställningarna på Blu-ray-menyn.
• Beroende på innehåll och position för bilden på TVskärmen kanske du ser vertikala svarta streck på
vänster sida, höger sida eller båda sidorna.
TV-bildformat
• Beroende på skivtyp kanske vissa bildförhållanden
inte är tillgängliga.
• Om du väljer ett bildförhållande och alternativ som
skiljer sig från bildförhållandet på TV-skärmen kan
bilden visas med förvridning.
• Om du väljer 16:9 original kan TV:n visa 4:3
Pillarbox (svarta kanter på sidorna om bilden).
BD Wise (endast Samsung-produkter)
• När BD Wise är på ställs upplösningen
automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas på
upplösningsmenyn.
• Om produkten är ansluten till en enhet som inte
stöder BD Wise, kan du inte använda BD Wisefunktionen.
• Ställ in BD Wise-alternativen på produkten och på
TV:n som På för att de ska kunna användas på rätt
sätt.
Digital utgång
• Se till att välja rätt digital utgång annars hörs inget
ljud eller ett väldigt högt ljud.
• Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är
kompatibel med komprimerade format (Dolby digital,
DTS), sänds ljudsignalerna ut som PCM.
• Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och
ljudeffekter för navigering.
• Vanliga Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och
ljudeffekter för navigering.
• Den här inställningen för digital utgång saknar effekt
för analogt (V/H) ljud eller HDMI-ljudutgång för TV:n.
Den ger optisk utgång och HDMI-ljudutgång när
produkten är ansluten till en AV-mottagare.
• Om du spelar MPEG-ljudspår sänds ljudsignalen ut
som PCM oavsett val av digital utgång (PCM eller
Bitstream).
• Digital utgång kan aktiveras när Högtalarval är inställt
på TV-högtalare.
Internetanslutning för BD-Live
• Internet-anslutningen kan bli begränsad när du
använder BD-LIVE-innehåll.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Beroende på vilken TV du har kanske vissa
HDMI-utgångsupplösningar inte fungerar. Se
bruksanvisningen för din TV.
• Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMIkabel inte stöder CEC.
• Om din Samsung-TV har en Anynet-logotyp så
stöder den Anynet+.
BD-datahantering
• I det externa minnesläget kanske skivuppspelningen
stoppas om du kopplar från USB-enheten mitt under
uppspelningen.
• Endast de USB-enheter som formaterats med FATfilsystem (DOS 8.3 volume label) stöds.
Vi rekommenderar att du använder USB-enheter
som stöder USB 2.0-protokoll med 4 MB/sek eller
snabbare läs-/skrivhastighet.
• Funktionen för att återuppta uppspelning kanske inte
fungerar efter att du formaterat lagringsenheten.
• Den totala mängden ledigt minne på BD Data
Management kan variera, beroende på förhållanden.
| 50 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 50
2013-05-30 오후 1:17:50
• Beroende på Blu-ray-/DVD-skiva kanske du kan
ändra önskat undertextningsspråk i skivmenyn. Tryck
på knappen DISC MENU.
• Den här funktionen beror på vilka undertexter som
finns kodade på skivan kanske inte är tillgänglig på
alla Blu-ray-/DVD-skivor.
• Information om det primära/sekundära läget för
BONUSVIEW-funktionen visas också om Blu-rayskivan har ett BONUSVIEW-avsnitt.
• Den här funktionen ändrar både de primära och
sekundära undertexterna samtidigt.
• Det totala antalet primära och sekundära undertexter
visas.
Främre skärm
• Du kan inte ändra ljusstyrkan för knappen
VOL +, -.
och
Högtalarinställning
• När Högtalarval är inställd på TV-högtalare sänds
ljudet via TV-högtalarna.
HDMI audio
• När HDMI-ljud sänds ut till TV-högtalaren mixas det
automatiskt ned till 2 kanaler.
Appendix
Välja undertextningsspråk
• För mer information om DivX(R) VOD, besök sidan
"http://vod.divx.com".
07
DivX® Video på begäran
Spela upp JPEG-filer
• Du kan inte förstora undertext och PG-grafik i
helskärmsläget.
Ljudreturkanal
• När Anynet+ (HDMI-CEC) är av blir funktionen för
Audio Return-kanal inte tillgänglig.
• Om du använder en HDMI-kabel som inte är
godkänd för ARC (Audio Return Channel) kan det
orsaka kompatiblitetsproblem.
• ARC-funktionen är bara tillgänglig om en ARCkompatibel TV ansluts.
Spela upp
Spela upp videofiler
• Videofiler med bithastigheter på 20 Mbps eller högre
anstränger produkten och kan stoppa uppspelningen.
Medieuppspelning
Använda knappen TOOLS under visning av bilder
• Om systemet är anslutet till en BD Wise-kompatibel
TV som har BD Wise inställt På så visas inte
bildinställningarna.
• Bakgrundsmusikfunktionen fungerar inte om inte
musikfilen och fotofilen är placerade på samma
lagringsmedia. Ljudkvaliteten kan dock påverkas
av bithastigheten för MP3-musikfilen, storleken på
bilderna och kodningssättet.
Välja ljudspråk
• Indikatorn ◄► visas inte på skärmen om
BONUSVIEW-avsnittet inte innehåller några
BONUSVIEW-ljudinställningar.
• Vilka språk som är tillgängliga via fuktionen för
ljudspråk beror på vilka språk som är kodade på
skivan. Den här funktionen eller vissa språk kanske
inte är tillgängliga.
• Vissa Blu-ray-skivor kan göra det möjligt för dig att
välja antingen PCM eller Dolby Digital-ljudspår på
engelska.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 51
51 |
2013-05-30 오후 1:17:50
Appendix
Digitalt utgångsval
Inställningar
PCM
Anslutning
Bitstream
(omkodad DTS)
Bitstream
(omkodad Dolby D)
HDMI-kompatibel AV-mottagare
PCM
Upp till PCM
7.1-kanals
PCM
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
Dolby Digital
Upp till PCM
2.1-kanals
Dolby Digital
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
Dolby Digital
Plus
Upp till PCM
2.1-kanals
Dolby Digital Plus
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
Dolby
TrueHD
Upp till PCM
2.1-kanals
Dolby TrueHD
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
Upp till PCM
7.1-kanals
DTS
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
DTS-HD
högullöst
ljud
Upp till PCM
7.1-kanals
DTS-HD högullöst
ljud
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
DTS-HD
Master
Audio
Upp till PCM
7.1-kanals
DTS-HD Master
Audio
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Upp till PCM
2.1-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Upp till PCM
7.1-kanals
DTS
DTS
DTS
Ljudström
på Blu-rayskiva
Ljudström
på DVD
Bitstream
(obearbetad)
Definition
för Blu-rayskiva
Valfri
Avkodar
Avkodar
huvudfunktionsljud
huvudfunktionsljud
Avkodar funktionen
Sänder bara
och BONUSVIEWför huvudljud och
och BONUSVIEWhuvudfunktionsljudströmmen
ljudström
ljudström
BONUSVIEWså att din AV-mottagare kan
tillsammans i PCMtillsammans
i
PCMljudströmmen
avkoda audio bitstream.
ljud och lägger till
ljud och lägger till
tillsammans i PCDDu hör inte BONUSVIEW-ljud navigeringsljudeffekter navigeringsljudeffekter
ljud och lägger till
och omkodar PCMnavigeringsljudeffekter. eller navigeringsljudeffekter.
och omkodar PCMljud till Dolby digital TS
ljud till DTS bitstream
bitstream eller PCM.
 Om källströmmen är 2 kanaler eller mono används inte “inställningen för omkodad Dolby D”. Utgången blir PCM av
2-kanalstyp.
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar:
- Huvudfunktionsljud: Ljudspår för huvudegenskapen.
- BONUSVIEW-ljud: Ett extra ljudspår, såsom regissörens eller skådespelarens kommentarer.
- Navigeringsljudeffekter: När du väljer vissa menynavigeringar kan det höras navigeringsljudeffekter.
Navigeringsljudeffekter skiljer sig åt på alla Blu-ray-skivor.
| 52 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 52
2013-05-30 오후 1:17:50
Upplösning enligt utgångsläge
BD Wise
E-innehåll/digitalt
innehåll
HDMI-läge
Blu-ray-skiva
Upplösning för BluRay-skiva
1080p@60F
480i
Appendix
HDMI-läge
Utgång
Inställningar
DVD-uppspelning
07
Blu-ray-skiva/E-innehåll/uppspelning av digitalt innehåll
Auto
Max. upplösning för TV-ingång
Max. upplösning för TV-ingång
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
Movie Filmram: Auto (24Fs)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Felsökning
Om enheten inte fungerar som den ska kan du felsöka i tabellen nedan. Om problemet inte är beskrivet nedan eller
om instruktionerna inte avhjälper problemet ska du stänga av enheten, dra ur strömkontakten och kontakta närmaste
auktoriserade återförsäljare eller Samsung Electronics Service Center.
Problem
Kontrollera/Åtgärda
Kan inte mata ut skivan.
• Sitter strökontakten ordentligt i uttaget?
• Slå av strömmen och slå på den igen.
Uppspelningen startar
inte.
• Kontrollera Blu-Ray-/DVD-skivans regionskod.
Blu-ray-/DVD-skivor som är köpta utomlands kanske inte kan spelas.
• CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på den här produkten.
• Kontrollera om barnlåset är korrekt inställt.
Uppspelningen startar inte
direkt när knappen Play/
Pause är nedtryckt.
• Är skivan deformerad eller repig?
• Torka ren skivan.
Det hörs inget ljud.
• Hemmabion spelar inte upp ljud under snabbuppspelning, långsam uppspelning
och stegvis uppspelning.
• Är högtalarna korrekt anslutna? Är högtalarinställningarna rätt gjorda?
• Är skivan skadad?
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
• Använder du fjärrkontrollen inom funktionsområdet och med rätt vinkel mot
sensorn?
• Är batterierna slut?
• Har du valt läges(TV/DVD)funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (TV eller DVD)?
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 53
53 |
2013-05-30 오후 1:17:51
Appendix
Problem
Kontrollera/Åtgärda
• Skivan roterar men det
är ingen bild.
• Bildkvaliteten är dålig
eller bilden skakar.
•
•
•
•
Ljudspråk och
undertextning fungerar
inte.
• Ljudspråk och undertextning fungerar inte om skivan inte innehåller detta.
Menyskärmen visas inte,
trots att menyfunktionen
är vald.
• Använder du en skiva som inte innehåller menyer?
Det går inte att ändra
bildförhållande.
• Du kan spela upp 16:9 Blu-Ray/DVD-skivor i läget 16:9 Full, 4:3 Letter Box eller
4:3 Pan - Scan. 4:3 Blu-Ray/DVD-skivor kan endast visas i formatet 4:3. Se BluRay-skivfodralet och välj sedan lämplig funktion.
• Produkten fungerar inte.
(Exempelvis: Strömmen
stängs av eller det hörs
konstiga ljud.)
• Produkten fungerar inte
normalt.
• Tryck och håll ned fjärrkontrollens knapp 5 i 5 sekunder i STANDBY-läge.
- När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Du har glömt lösenord för
klassifcieringsnivå.
• Tryck och håll ned knappen 5 i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva i
produkten. INIT visas på skärmen och alla inställningar återgår till standardvärden.
Tryck sedan på knappen STRÖM.
- När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Enheten kan inte ta emot
radiosändning.
• Är antennen korrekt ansluten?
• Om antennens insignal är svag ska du installera en extern FM-antenn på ett ställe
med bra mottagning.
När du lyssnar på TV-ljud
genom produkten hörs
inget ljud.
• Om knappen ÖPPNA/STÄNG ^ är intryckt när du lyssnar på TV-ljud med D.
IN eller AUX-funktionerna slås Blu-ray-/DVD-skivfunktionerna på och TV-ljudet
tystnar.
"Ej tillgänglig" visas på
skärmen.
• Funktioner eller åtgärder kan inte slutföras på grund av att:
1. Blu-ray-/DVD-skivans programvara begränsar det.
2. Blu-Ray-/DVD-programvaran stöder inte funktionen (t.ex. vinklar)
3. Den här funktionen är inte tillgänglig för ögonblicket.
4. Du har beställt en titel eller ett kapitelnummer eller söktid som ligger utanför
intervallet.
Om HDMI-utgången är
inställd på en upplösning
som din TV inte hanterar
(exempelvis 1080p),
kanske ingen bild visas på
TV:n.
• Tryck på och håll ned knappen 5 på frontpanelen i mer än 5 sekunder utan att
ha någon skiva inmatad. Alla inställningar återgår till fabriksinställningar.
Ingen HDMI-utgång.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-uttaget på produkten.
• Kontrollera om din TV stöder 576p(480p)/720p/1080i/1080p HDMIingångsupplösning.
Är TV:n påslagen?
Är videokablarna korrekt anslutna?
Är skivan smutsig eller skadad?
En dåligt tillverkad skiva kanske inte kan spelas.
| 54 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 54
2013-05-30 오후 1:17:51
Problem
Kontrollera/Åtgärda
• Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas
slumpvisa brusigheter på skärmen.
07
Onormal HDMIutgångsskärm.
Appendix
AllShare-funktionen
Jag kan se mappar som
delas via AllShare, men jag
kan inte se filerna.
• AllShare visar bara video-, foto- och musikfiler. Andra typer av filer visas inte.
Videon spelas upp ryckigt.
• Kontrollera om nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln sitter fast ordentligt och att nätverket inte är
överbelastat.
• Den trådlösa anslutningen mellan den DLNA-kompatibla enheten och produkten
är instabil.
Kontrollera anslutningen.
AllShare-anslutningen
mellan produkten och
datorn är instabil.
• IP-adressen i samma delnätverk ska vara unik, annars kan det inträffa IP-kollisioner.
• Kontrollera om du har en brandvägg aktiverad.
I så fall ska du avaktivera brandväggsfunktionen.
BD-LIVE
Jag kan inte ansluta till BDLIVE-servern.
• Prova om nätverksanslutningen fungerar genom att använda funktionen för
nätverksstatus.
• Undersök om en USB-minnesenhet är ansluten till produkten.
• Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att passa BD-LIVEtjänster.
Du kan kontrollera det tillgängliga utrymmet i BD Data Management. (Se sidan 50)
• Kontrollera om Internet-anslutningen för BD-LIVE är inställd på Allow (All) (Tillåt
(alla)).
• Om allt det ovanstående misslyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppdatera senaste firmware.
Vid användning av BDLIVE-tjänsten inträffar ett
fel.
• Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att passa BD-LIVE-tjänster.
Du kan kontrollera det tillgängliga utrymmet i BD Data Management. (Se sidan 50)
| OBS |
När fabriksinställningarna är återställda raderas all användarinformation med BD-datan.
Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna att det här hemmabiosystemet efterlever de
grundläggande kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EC.
Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com, under Support >
Search Product Support (Sök produktsupport) där du sedan anger modellnamnet.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
Får utrustningen bara användas inomhus.
Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 55
55 |
2013-05-30 오후 1:17:51
Appendix
Specifikationer
Vikt
2.70 kg
Mått
430.00 (B) x 55.00 (H) x 312.00 (D) mm
Intervall för driftstemperatur
+5–+35°C
Intervall för luftfuktighet
10–75 %
Signal-/brusförhållande
55 dB
Känslighet
12 dB
Total harmoniförvridning
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Ljud
PCM-multikanalsljud, bitströmsljud, PCM-ljud
Främre högtalarutgång
165W x 2(3)
Subwoofer-utgång
170W(3)
Allmänt
FM Tuner
HDMI
Analog ingång : 20 Hz–20 kHz (±3 dB)
Frekvenssvar
Förstärkare
Digital ingång : 20 Hz–40 kHz (±4 dB)
S/N-förhållande
70 dB
Kanaldelning
60 dB
Ingångskänslighet
(AUX) 500 mV
Högtalare (2.1-kanals högtalarsystem)
Högtalarsystem Impedans Frekvensområde
Fram
Utgångsljudets Beräknad Maximal
trycknivå
effekt
effekt
•
•
•
•
•
Vikt
(Enhet :
kg)
140 Hz–20 kHz
87 dB/W/M
165W
330W
104.1 x 671.0 x 100.5
(Stativbas: Ф 223.0)
1.99
40 Hz–160 Hz
88 dB/W/M
170W
340W
170.0 x 350.4 x 287.0
3.41
3
Subwoofer
Mått (B x H x D)
(Enhet : mm)
Nätverkshastigheter som på 10 Mbps eller lägre stöds inte.
Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
Vikt och mått är ungefärliga.
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
| 56 Svenska
HT-FS6200-XU_SWE_0529.indd 56
2013-05-30 오후 1:17:52
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkomme
n att kontakta Samsung Support.
Area
` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr
(French)
051 331 999
www.samsung.com
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/gr
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
www.samsung.com/gr
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact Centre 
Area
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
NETHERLANDS
Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
POLAND
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
ROMANIA
TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
(German)
www.samsung.com/ch_fr
(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Korrekt avyttring av produktens batterier
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Den här markeringen på batterier, i bruksanvisningen eller förpackningen indikerar att batterierna i den här
produkten inte ska avyttras med annat hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Kemiska symboler Hg, Cd
och Pb indikerar att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som ligger över referensnivåerna för
EG-direktivet 2006/66. Om batterierna inte avyttras på rätt sätt kan de här ämnena orsaka allvarlig skada
på hälsa och miljö.
Om du vill skydda naturresurserna och skydda materialåteranvändning ska du separera batterierna från
andra typer av avfall och återvinna dem genom ditt lokala, fria batteriåtervinningsställe.
Korrekt avyttring av den här produkten (Waste Electrical &
Electronic Equipment)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Den här märkningen på produkten, tillbehör och i litteraturen indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör
(laddare, headset, USB-kabel etc) inte ska avyttras med annat hushållsavfall i slutet av sin livslängd.
För att förhindra skada på miljön eller den mänskliga hälsan från okontrollerat avfall, ska du separera den här från
andra typer av avfall och återvinna den på ett ansvarsfullt sätt för att främja återanvändning av materialresurser.
Privata konsumenter ska kontakta antingen den återförsäljare där produkten inhandlades eller den lokala kommunen
för att få information om var och hur de kan återvinna produkten på ett miljöanpassat sätt.
Företagsanvändare ska kontakta sin leverantör och kontrollera de regler och villkor som gäller enligt köpekontraktet.
Den här produkten får inte blandas med annat kommersiellt avfall.
HT-FS6200-XU_SWE_0702.indd 57
2013-07-02 오후 1:29:39
HT-FS6200
2.1 kanals Blu-ray™
hjemmeunderholdningssystem
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du registrere
dit produkt hos
www.samsung.com/register
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 1
2013-05-30 오후 12:00:04
Sikkerhedsinformationer
Advarsel
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol indikerer “farlig
spænding” indeni produktet, der
udgør en risiko for elektrisk stød
eller personskade.
FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE
ELEKTRISKE STØD, SKAL DU SØRGE
FOR, AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT.
ADVARSEL
• For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og
ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks.
vaser, må anbringes på apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det
skal altid være muligt at anvende det.
• Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt
med beskyttelsesjord.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket
fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten
være tilgængelig.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Dette symbol indikerer vigtige
instruktioner, der følger med
produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et
KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer
af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre
skadelig stråling.
FORSIGTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES
OG LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLEN.
| 2 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 2
2013-05-30 오후 12:00:32
Diskopbevaring og håndtering
• Udsæt ikke dette apparatet for dryp eller sprøjt.
Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom
vaser, på apparatet.
• For at slukke helt for apparatet, skal du trække
strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid
være klar og let adgang til strømstikket.
• Berør ikke stikket med våde hænder. Det kan medføre
elektriske stød.
• Sæt ikke flere elektriske enheder i den samme
stikkontakt. Overbelastning af en stikkontakt kan
medføre overophedning og medføre brand.
• Vedligeholdelse af kabinettet
- Inden andre komponenter sluttes til dette produkt,
skal du sørge for at slukke for dem.
- Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt sted
til et varmt sted, kan der dannes kondens på de
drivende dele og på linsen, hvilket kan medføre
unormal diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage
ledningen ud af produktet og vente i to timer, inden
du sætter stikket i stikkontakten igen. Isæt derefter
disken, og forsøg at afspille igen.
Produceret under licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og doubleD-symbolet er registrerede
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Produceret under
licens under de
amerikanske
patentnumre:
5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535,
6.226.616, 7.212.872, 7.003.467, 7.272.567,
7.668.723, 7.392.195, 7.930.184, 7.333.929 og
7.548.853. DTS, DTS-HD, symbolet og DTS eller
DTS-HD og symbolet sammen er registrerede
varemærker og DTS Neo:Fusion er et varemærke
tilhørende DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
OM DIVX-VIDEO: DivX®
er et digitalt videoformat,
skabt af DivX, LLC, et
datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en
officiel DivX Certified®-enhed, som afspiller DivXvideo. Besøg divx.com for flere informationer og
softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivXvideo.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX
Certified® enhed skal være registreret for at kunne
afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du
finder din registreringskode under sektionen DivX
VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til www.vod.
divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du
fuldfører din registrering.
DivX Certified® er certificeret til at afspille DivX®-video
op til HD 1080p, inkl. premium-indhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets
datterselskaber og anvendes under licens. Dækket
af en eller flere af følgende amerikanske patenter:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 3
Sikkerhedsinformationer
Advarsler vedr. håndtering
License
01
• Sådan holdes diske
- Fingeraftryk eller ridser på disken
kan reducere lyd- og billedkvaliteten
eller medføre, at der springes på
disken.
- Undgå at røre ved diskens overflade, når der er
blevet optaget data på den.
- Hold disken på kanterne, så der ikke kommer
fingeraftryk på overfladen.
- Sæt ikke papir eller tape på disken.
• Rengøring af diske
- Hvis der kommer fingeraftryk eller
snavs på en disk, kan du rengøre
den med et mildt rengøringsmiddel
fortyndet med vand og aftørre med en
blød klud.
- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken
midte og udefter.
- Diskopbevaring
 Opbevar dem ikke i direkte sollys.
 Opbevar i et køligt, ventileret område.
 Opbevar dem i et rent beskyttelsesomslag, lodret.
• Hvis produkter laver unormal støj eller udsender
brændt lugt eller røg: Sluk straks på afbryderen, og
fjern strømstikket fra stikkontakten. Kontakt herefter
det nærmeste kundecenter for teknisk assistance. Rør
ikke ved produktet. Brug af produktet, som det er, kan
medføre brand eller elektrisk stød.
3|
2013-05-30 오후 12:00:33
Sikkerhedsinformationer
Udtrykkene HDMI og HDMI
High-Definition Multimedia
Interface samt HDMIlogoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licencing LLC i USA og i andre
lande.
Oracle og Java er registrerede varemærker
tilhørende Oracle og/eller dens
datterselskaber. Andre navne kan være
varemærker tilhørende deres respektive
ejere.
Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi,
der er beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle
rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse
engineering eller adskillelse er forbudt.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker
tilhørende Blu-ray Disc Association.
Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til
begrænsning af uautoriserede kopier af visse
kommercielt producerede film og videoer og deres
lydspor. Når der detekteres forbudt anvendelse af en
ikke-autoriseret kopi, vises en meddelelse, og afspilning
eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologien kan fås hos
Cinavia Online Consumer Information Centre på http://
www.cinavia.com. For at få yderligere informationer om
Cinavia pr. post. kan du sende et postkort med dit navn
og adresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA
Dette produkt indeholder producentspecifik teknologi
under licens fra Verance Corporation og er beskyttet
af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og
verdensdækkende patenter, tildelte og ansøgte, samt
copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse forhold i en sådan teknologi. Cinavia er et
varemærke tilhørende Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Tilbageudvikling eller
adskillelse er forbudt.
- Bemærkning om Open Source-licens
I tilfælde af at du anvender Open Source-licenser, findes
Open Source-licenser på produktmenuen.
Brug af 3D-funkti
VIGTIGE SUNDHEDS- OG
SIKKERHEDSINFORMATIONER VEDR. 3D-BILLEDER.
Læs og forstå følgende sikkerhedsinformationer, inden
3D-funktionen anvendes.
• Nogle seere kan føle ubehag, som f.eks. svimmelhed,
kvalme og hovedpine, når de ser 3D-tv. Hvis du får et
af disse symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv,
tage dine aktive 3D-briller af og hvile.
• Hvis du ser på 3D-billeder i lang tid ad gangen, kan
øjnene blive trætte. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du
stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af
og hvile.
• En ansvarlig voksen bør holde øje med børn, som
bruger 3D-funktionen. Hvis der er oplysninger om
trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, så
skal børnene ophøre med at se 3D-tv og holde pause.
• Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (som f.eks.
almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller osv.)
• Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller,
mens du går eller bevæger dig rundt. Hvis du bruger
3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går
eller bevæger dig rundt, kan du risikere at gå ind i
genstande, snuble og/eller falde, og det kan medføre
en alvorlig personskade.
• Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du tilslutte
en 3D-enhed (3D-kompatibel AV-modtager eller
tv) til produktets HDMI OUT-port ved hjælp af et
højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du
afspiller 3D-indholdet.
• Produktet udsender kun 3D-signaler gennem HDMIkablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
• Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat
i overensstemmelse med den originale 3D-videos
opløsning, kan du ikke ændre opløsningen efter dine
ønsker.
• Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af
skærmstørrelse og justering af opløsning, virker
muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
• Du skal bruge et high speed-HDMI-kabel til korrekt
udsendelse af 3D-signalet.
• Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran
tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46
tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
• Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at opfange
det bedste 3D-billede.
• Hvis produktet er tilsluttet visse 3D-enheder, virker
3D-effekten muligvis ikke korrekt.
• Dette produkt kan ikke konvertere 2D-indhold til 3D.
• “Blu-ray 3D” og “Blu-ray 3D”-logoet er varemærker
tilhørende Blu-ray Disc Association.
| 4 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 4
2013-05-30 오후 12:00:34
Copyright
MEDIA PLAY
SIKKERHEDSINFORMATIONER
2
3
3
3
4
5
Advarsel
Diskopbevaring og håndtering
Advarsler vedr. håndtering
License
Brug af 3D-funkti
Copyright
SÅDAN KOMMER DU I GANG
6
7
10
11
11
12
Disk- og formatkompatibilitet
Logoer på diske, som produktet kan afspille
Tilbehør
Frontpanel
Bagpanel
Fjernbetjening
TILSLUTNINGER
14 Tilslutning af højttalerne
16 Tilslutning til TV/eksterne enheder
17 Tilslutning til en netværksrouter
SIKKERHEDSINFORMATIONER
18
18
18
19
23
26
Den første indstillingsprocedure
Startskærmen
Adgang til skærmbilledet Indstillinger
Indstilling af menufunktioner
Netværk og internettet
Opgradering af softwaren
Skærmbilledet Alt indhold
Afspilning af kommercielle diske
Afspilning af filer på en USB-enhed
Afspilning af diske med indhold optaget af brugeren
Brug af AllShare-netværksfunktionen
Styring af videoafspilning
Styring af musikafspilning
Afspilning af billedindhold
Radiolytning
Brug af knapperne til specialeffekter på
fjernbetjeningen
NETVÆRKSTJENESTER
41
41
42
42
46
46
49
49
Logge ind på din Samsung-konto
Inden du bruger Film og TV-serier eller Apps
Brug af Film og TV-serier
Brug af apps
Screen Mirroring
Brug af webbrowseren
Kædning af dine internettjenestekonti til produktet
BD-LIVE™
APPENDIKS
50 Flere informationer
53 Fejlfinding
56 Specifikationer
 Figurer og illustrationer i denne brugervejledning
bringes kun for reference og kan være
anderledes end på det virkelige produkt.
 Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
a. hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning,
og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks.
hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
b. hvis du indleverer enheden til et
servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne
brugervejledning).
 Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse,
inden noget arbejde eller besøg i hjemmet
udføres.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 5
Sikkerhedsinformationer
Indhold
28
28
28
29
29
30
33
37
38
40
01
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må
ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
Co., Ltd.
5|
2013-05-30 오후 12:00:34
Sådan kommer du i gang
Disk- og formatkompatibilitet
Disktyper og indhold, som produktet kan afspille
Medie
Disktype
Blu-ray-disk
3D-Blu-ray-disk
VIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Detaljer
BD-ROM- eller BD-RE/-R-diske optaget i BD-RE-formatet.
DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-diske, der er
blevet optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-,
MP4-indhold.
MUSIK
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Musik optaget på CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-diske eller et
USB-lagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
PHOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotos gemt på CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-diske eller et USBlagringsmedie med JPEG-indhold.
| BEMÆRK |
Dette produkt kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
Hvis en DVD-RW/-R-disk ikke er optaget korrekt i formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.
Produktet kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10
Mbps.
Produktet kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en bithastighed, der
overstiger 30 Mbps.
Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når du bruger bestemte funktioner, som f.eks. ændring
af vinkel og justering af formatforhold. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på diskæsken. Se denne om
nødvendigt.
Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner udføres
muligvis langsommere.
Disktyper, som produktet ikke kan afspille
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-diske
mv.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(med undtagelse af CD
layer)
• DVD-RW(VR mode)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (CD-G’er
afspiller kun lyd, ikke
grafik.)
• 3,9 GB DVD-R-DISKE til
mastering.
| BEMÆRK |
Dette produkt reagerer muligvis ikke på alle kommandoer, da visse Blu-ray-diske, DVD- og CD-diske har specifik eller
begrænset funktionalitet og har driftsmæssige begrænsninger under afspilning.
Bemærk, at dette ikke skyldes en fejl i produktet.
Samsung kan ikke garantere, at dette produkt kan afspille alle diske med Blu-ray-, DVD- eller CD-logoerne, da
diskformater udvikles, og fordi der kan opstå problemer ved oprettelsen af Blu-ray-diske, DVD- og CD-software og/
eller fabrikationen af diske.
Kontakt SAMSUNG's kundeservicecenter, hvis du har spørgsmål eller har problemer med afspilning af Blu-ray-, DVDeller CD-diske i dette produkt. Se også resten af denne vejledning for yderligere informationer om begrænsninger
vedr. afspilning.
Visse kommercielle diske og DVD-diske, der er købt uden for dit område, kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
| 6 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 6
2013-05-30 오후 12:00:35
Regionskode
Blu-ray
Disc
Regionskode
Område
A
Nordamerika,
Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong og
Sydøstasien.
B
Europa, Grønland, Franske
besiddelser, Mellemøsten,
Afrika, Australien og New
Zealand.
C
Indien, Kina, Rusland
Central- og Sydasien.
1
USA, USA’s besiddelser og
Canada
2
Europa, Japan,
Mellemøsten, Ægypten,
Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hongkong
4
Mexico, Sydamerika,
Mellemamerika,
Australien, New Zealand,
Stillehavsøerne, Caribien
5
Rusland, Østeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
DVD-VIDEO
Blu-ray-disk
3D-Blu-ray-disk
BD-LIVE
Dolby
DivX
PAL-tv-system i England,
Frankrig, Tyskland mv.
Java
DTS
Sådan kommer du i gang
Disktype
Logoer på diske, som produktet
kan afspille
02
Både produkterne og diskene er kodede efter region.
Disse regionale koder skal stemme overens, for at en
disk kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens,
afspilles disken ikke.
Regionskoden for dette produkt er angivet på produktets
bagside.
| BEMÆRK |
Hvis regionskoden for en Blu-ray/DVD-disk ikke svarer
til regionskoden for dette produkt, kan produktet ikke
afspille disken.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 7
7|
2013-05-30 오후 12:00:35
Sådan kommer du i gang
Understøttede formater
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
Container
Video-codec
Opløsning
Billedhastighed
(bill./sek.)
Bithastighed
(Mbps)
Lyd-codec
Divx 3.11 / 4
/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
VP8
1920x1080
6~30
20
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
 Begrænsninger
- Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som
er nævnt ovenfor, kan en fil muligvis ikke afspilles, hvis
indholdet er defekt eller ødelagt.
- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens
indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er
beskadiget.
- Filer med højere bit- eller billedhastigheder end normalt,
afspilles muligvis hakkende.
- Søgefunktionen (spring over) er ikke tilgængelig, hvis
filens indekstabel er beskadiget.
- Når du afspiller en fil på afstand via
netværksforbindelse, kan videoafspilning være
hakkende, afhængigt af netværkets hastighed.
- Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke
kompatible med produktet.
 Video decoder
- Understøtter op til H.264 niveau 4.1 (med undtagelse
af FMO/ASO/RS)
- Understøtter ikke VC1 AP L4
- Med undtagelse af WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC,
VP6
Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
Vorbis
- Understøtter ikke GMC 2 eller højere
- Understøtter SVAF Øverst/nederst, kun Sidevis
- Understøtter kun BD MVC-specifikation
 Lyddekoder
-
Understøtter WMA 10 Pro (op til 5.1)
Understøtter ikke WMA tabsfri lyd.
Understøtter ADPCM IMA, MS.
Understøtter ikke ADPCM (A-Law, μ-Low)
Understøtter ikke QCELP, AMR NB/WB
Understøtter Vorbis (op til 2 kanals),
Understøtter Dolby Digital Plus (op til 7.1 kanals)
 Kommentarer
-
MPEG4 : Understøtter op til GMC 1-Warping Point.
H.264 : Understøtter op til BP/MP/HP Level 4.1.
WMV : Understøtter V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Understøtter ikke D-billede.
MPEG2 : Understøtter op til høj profil, højt niveau.
| 8 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 8
2013-05-30 오후 12:00:38
Understøttede undertekstfilformater
Understøttelse af billedfiler
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og
billedhastighed.
Understøttelse af musikfiler
Lydcodec
Understøttet
område
MPEG1
Audio
Layer 3
-
Filtypenavn Container
*.mp3
MPEG
Type
Opløsning
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
*.mpo
MPO
15360x8640
Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Understøtter op til
2 kanaler
*.ogg
OGG
Vorbis
Understøtter op til
2 kanaler
*.wma
WMA
WMA
Understøtter WMA
10 Pro (op til 5.1)
Understøtter ikke
WMA tabsfri lyd
Understøtter op til
M2-profil
Understøtter ikke
LBR-tilstand
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
type 0 og type 1
*.ape
ape
ape
Understøtter ikke
X13, NVT
• Dit produkt understøtter USB-lagermedier, MP3afspillere, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
• Produktet understøtter ikke mappe- eller filnavne, som
er længere end 128 tegn.
• Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke
kompatible med produktet.
• Dit produkt understøtter filsystemerne FAT 16, FAT 32
og NTFS.
• Slut USB-enheder direkte til produktets USBport. Tilslutning med et USB-kabel kan medføre
kompatibilitetsproblemer.
• Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i et
multikortaflæser, kan det medføre, at læseren ikke
fungerer korrekt.
• Produktet understøtter ikke PTP-protokollen.
• Frakobl ikke en USB-enhed under en
“indlæsningsproces”.
• Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager
det at vise billedet.
• Dette produkt kan ikke afspille MP3-filer med
DRM (Digital Rights Management) downloadet fra
kommercielle websteder.
• Dit produkt understøtter kun videoer under 30 fps
(rammehastighed).
• Dit produkt understøtter kun enheder af typen USB
Mass Storage Class (MSC), som f.eks. USB-nøgler og
USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
• Visse USB-harddiske, multikortlæsere og USB-nøgler
er måske ikke kompatible med dette produkt.
• Hvis nogle USB-enheder kræver megen strøm, kan de
være begrænset af sikkerhedskredsløbet.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 9
Sådan kommer du i gang
Visse MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke
Filtypenavn
02
| BEMÆRK |
9|
2013-05-30 오후 12:00:38
Sådan kommer du i gang
• Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så tilfør
ekstra strøm ved at slutte harddisken til en stikkontakt.
Hvis problemet fortsætter: Kontakt USB-harddiskens
fabrikant.
• SAMSUNG er ikke ansvarlig for datafiler, der
beskadiges eller mistes.
AVCHD
(Avanceret video-codecs i høj definition)
• Visse AVCHD-diske benytter “x.v.Colour”-formatet.
Dette produkt kan afspille AVCHD-diske ved brug af
“x.v.Colour”-formatet.
• “x.v.Colour” er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• “AVCHD” og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony
Corporation.
| BEMÆRK |
Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke,
• Dette produkt kan afspille AVCHD-format-diske.
Disse diske optages med og bruges normalt til
videokameraer.
• AVCHD-formatet er et højdefinitions digitalt
videokameraformat.
• MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer
billeder mere effektivt end det traditionelle
billedkomprimeringsformat.
afhængigt af optageforholdene.
AVCHD-format diske skal afsluttes.
“x.v.Colour” tilbyder en større farveskala end normale
DVD-diske til videokameraer.
Visse DivX-, MKV- og MP4-format-diske kan
ikke afspilles, afhængigt af videoopløsningen og
billedhastigheden.
Tilbehør
Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
Brugervejledning
Blød klud
VOL
TV SOUND
TUNING
/ CH
HOME
FULL SCREEN
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
FM-antenne
Strømkabel
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Fjernbetjening/batterier
(AAA-størrelse)
| 10 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 10
2013-05-30 오후 12:00:39
Frontpanel
02
RØRFORSTÆRKER
D
H-EN
HIG
VACUUM TUBE SO
UND
Sådan kommer du i gang
LYDSTYRKEKONTROL
ÅBN/LUK
AFSPIL/PAUSE
STOP
FUNKTION
DISKBAKKE
DISPLAY
5V 0.5A
TÆND/SLUK
USB
FJERNBETJENINGSSENSOR
| BEMÆRK |
Mobiltelefoner eller mobile enheder, der er anbragt tæt på rørforstærkeren, eller elektroniske produkter, der er anbragt
oven på produktet, kan medføre støj eller lydforvrængning.
Lad ikke børn røre ved produktets overflade, når det er tændt. Den er varm.
For at opgradere produktets software gennem USB-stikket skal du bruge et USB-flashdrev.
Når produktet viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen 6 på produktet eller
fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen E.
Hvis du bruger internettjenesten eller afspiller indhold fra en USB-enhed på TV’et, kan du ikke vælge tilstanden
BD/DVD med knappen FUNCTION. Stop først afspilningen af indhold på TV’et for at vælge tilstanden BD/DVD.
Bagpanel
HØJTTALERTILSLUTNINGSSTIK
HDMI IND
BLÆSER
AUX IND
AUX IN
* FM-ANTENNE
FM ANT
FRONT
R
FRONT
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
POWER
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
STRØMKABEL
1
HDMI IN
HDMI UD
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
LAN-STIK
EKSTERNT DIGITALT
LYDINDGANGSSTIK (OPTISK)
* Tilslutning af FM-antennen
1.
Slut den medfølgende FM-antenne til FM-antennestikket.
2.
Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den
herefter til en væg eller en hård overflade.
| BEMÆRK |
Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af hjemmebiografen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Ødelæg ikke
blæseren eller ventilationshullerne.
Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 11
11 |
2013-05-30 오후 12:00:41
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjening
En gennemgang af fjernbetjeningen
Tænder og slukker for produktet.
For at skifte til tilstanden
Hjemmebiograf og styre
hjemmebiografen skal du trykke på
knappen TV.
For at skifte til tilstanden
Hjemmebiograf og styre
hjemmebiografen skal du trykke
på knappen BD.
Tryk på talknapperne for at vælge
muligheder.
FUNCTION
TV
SOURCE
Indstil klokkeslættet, hvor
produktet selv slukker.
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
TITLE MENU
0
Tryk for at vise diskmenuen.
POPUP
Tryk for at springe frem eller tilbage.
MUTE
VOL
TV SOUND
TUNING
/ CH
Tryk for at flytte til startskærmen.
FULL SCREEN
REPEAT
HOME
Tryk på denne for at se fuld skærm
på tv’et.
Søg efter aktive FM-kanaler, og
skift kanal.
Tryk for at udsende lyden til
hjemmebiografhøjttalerne eller TVhøjttalerne. (Se side 40)
Gør det muligt at gentage en titel,
et kapitel, et spor eller en disk.
TOOLS
INFO
Brug til at vise
afspilningsinformationer under
afspilning af en Blu-ray/DVD-disk.
Vælger skærmmenuelementer og
ændrer menuværdier.
Disse knapper anvendes både til
menuer på produktet og også til
forskellige Blu-ray-diskfunktioner.
Brug til at åbne pop-up-menuen/
titelmenuen.
Tryk for at holde pause på en disk.
Afbryd lyden midlertidigt.
Gå tilbage til den forrige menu.
Brug RDS-funktionen til at modtage
FM-stationer.
Tryk for at søge frem eller tilbage.
Tryk for at stoppe/afspille en disk.
Tryk for at anvende menuen Værktøjer.
Tryk for at åbne og lukke diskbakken.
9
DISC MENU
Juster lydstyrken.
Tryk for at vælge hjemmebiografens
tilstand (HDMI1, AUX, BD/DVD mv.).
eller
Tryk for at vælge tv’ets videotilstand.
EXIT
RETURN
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
Tryk for at forlade menuen.
Brug til at forudindstille en
radiofrekvens.
Vælg MONO eller STEREO for
radioudsendelser.
HUB
Tryk for at anvende Smart Hub.
Tryk for at vælge MANUAL/PRESET
i tunersektionen.
Tryk for at søge efter indhold.
MANUAL
PRESET
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
Tryk for at anvende 3D-lydeffekten.
EFFECT
Tryk for at anvende lydeffekter.
Brug til at justere niveauet på
subwooferen.
Vælger disklydsproget.
Vælg diskens undertekstsprog.
| 12 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 12
2013-05-30 오후 12:00:42
Installation af batterier i fjernbetjeningen
Tv-kontrolkoder
Mærke
Kode
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
| BEMÆRK |
Candle
18
Sørg for, at batteriernes “+”- og “–”-ender passer med
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
1
2
diagrammet inde i rummet.
Ved typisk tv-brug holder batterierne i omkring et år.
Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m fra
produktet i lige linje.
Indstilling af fjernbetjeningen
Du kan styre visse funktioner på dit tv med denne
fjernbetjening.
Sådan betjenes TV’et med fjernbetjeningen
1.
Tryk på knappen TV for at indstille fjernbetjeningen
til tilstanden Tv.
2.
Tænd for tv'et.
3.
Hold knappen TÆND/SLUK inde, og indtast den
kode, der svarer til dit tv-mærke.
• Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit tv,
skal du indtaste dem en efter en for at afgøre,
hvilken kode der fungerer.
• Eksempel : For et Samsung-tv
Mens du holder knappen TÆND/SLUK nede,
skal du bruge talknapperne til at indtaste 00. Hvis
det ikke virker, så prøv 15, 16 osv.
4.
Hvis tv'et slukkes, er indstillingen færdig.
• Du kan bruge knapperne TÆND/SLUK TV,
LYDSTYRKE, KANAL samt de numeriske knapper
(0~9).
| BEMÆRK |
Fjernbetjeningen kan muligvis ikke styre visse tv
mærker. Endvidere er visse handlinger muligvis ikke
tilgængelige. Det afhænger af mærket på dit tv.
Som standard fungerer fjernbetjeningen med
Samsung-tv.
Bortskaf ikke batteriet i ild.
Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke
batterierne.
Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres forkert.
Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
Onking
Onwa
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54,
62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
40
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
Croslex
62
RCA/Proscan
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Realistic
Sampo
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64,
82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General Electric 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
(GE)
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
19, 61, 65
03, 40, 60, 61
15, 18, 19
15, 57, 64
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
57, 58
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
Symphonic
Tatung
Techwood
Teknika
TMK
Toshiba
Vidtech
18, 40, 48, 54, 59, 60,
62
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
18, 40
19, 57, 63, 71
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63,
65, 71
Yamaha
18
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60,
62, 72, 89
Marantz
Matsui
MGA
York
40
Yupiteru
03
40, 54
Zenith
58, 79
54
Zonda
01
18, 40
Dongyang
03, 54
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0924.indd 13
Sådan kommer du i gang
Kode
Admiral
(M.Wards)
02
Mærke
Batteristørrelse: AAA
13 |
2013-09-24
9:57:32
Tilslutninger
Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af produktet til andre eksterne komponenter.
Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.
Tilslutning af højttalerne
Anbringelse af produktet
Anbring det på en sokkel, en hylde eller
under tv-soklen.
Subwoofer
Front (H)
Produkt
Valg af lytteposition
Lyttepositionen skal have en afstand fra
tv’et på ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen
størrelse. Hvis du f.eks. har en 46”
skærm, skal du placere lyttepositionen
2,92-3,50 meter fra skærmen.
Front (V)
Fronthøjttalere
Subwoofer
Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig. Anbring
højttalerne, så deres diskanthøjttalere har samme højde som dine ører.
Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil.
Højttalerkomponenter
Skrue (5x20) x 8
Front x 2
Sokkelfod x 2
Højttalerkabel x 3
Subwoofer
| 14 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 14
2013-05-30 오후 12:00:46
Installation af højttalerne på Tallboy-soklen
Sokkelfod
2
03
1
3
Tilslutninger
Højttaler
1.
Vend sokkelfoden, så den vender nedad, og fastgør den til soklen.
2.
Brug driveren til at samle skruerne i de 4 markerede huller.
3.
Således ser produktet ud, når højttaleren er installeret. Følg disse trin for at installere andre højttalere.
Tilslutning af højttalerne
1.
Match hvert højttalerkabelbundt med den korrekte højttaler ved at matche det farvekodede stik på hvert kabel med
det farvede klistermærke på bunden af hver højttaler.
2.
Sådan monteres højttalerkablerne på hver enkelt højttaler:
a. Tryk ned på den røde tap på bagsiden af højttaleren, isæt det røde kabel, og slip derefter tappen.
b. Tryk ned på den sorte tap på bagsiden af højttaleren, isæt det sorte kabel, og slip derefter tappen.
3.
Tilslut kabelstikkene fra hver højttaler til bagsiden af produktet ved at afstemme farverne på højttalerstikkene på
højttalerledningen med farverne på højttalerstikkene på produktet.
Fronthøjttaler (H)
Sort
Rød
FRONT
FRONT
R
L
,03('$1&(Ÿ
SPEAKERS OUT
SUBWOOFER
Fronthøjttaler (V)
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
Subwoofer
SUBWOOFER
HDMI OUT
| FORSIGTIG |
Hvis du vil montere produktet på væggen, skal du sømmene eller skruerne monteres korrekt i væggen. Brug hullerne
på bagsiden af højttalerne til ophængning.
Tilbehør (søm eller skruer) medfølger ikke fra fabrikkens side.
Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis en højttaler vælter.
Når du slutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.
Hold subwooferhøjttaleren uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn stikker deres hænder eller andre
genstande ind i subwooferhøjttalerens kanal (hul).
Hæng ikke subwooferen på væggen med kanalen (hullet) indad.
| BEMÆRK |
Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. magnetfeltet.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 12:00:48
Tilslutninger
Tilslutning til TV/eksterne enheder
AUX IN
AUX IN
FM ANT
FM ANT
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
POWER
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
W
Rød
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Hvid
Metode 1
HDMI IN
Eksterne enheder
Metode 2
HDMI OUT
Metode 3
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Tilslutning til et tv
Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv. Hvis du har
indstillet produktets fjernbetjening til at styre dit TV, skal du trykke på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og
vælge HDMI som TV’ets eksterne kilde.
Tilslutning til eksterne enheder
Tryk på knappen FUNCTION for at vælge den korrekte tilstand til en ekstern enhed. Hver gang du trykker på denne
knap, skifter tilstanden i denne rækkefølge: BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
Metode 1 HDMI IND : Tilslutning til en ekstern komponent med et HDMI-kabel
Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI IND-stikket på bagsiden af produktet til HDMI OUT-stikket på din digitale
enhed.  Vælg tilstanden HDMI1 eller HDMI2.
Metode 2 AUX IND : Tilslutning af en ekstern analog komponent
Brug et RCA-lydkabel (medfølger ikke), og slut AUDIO IND-stikket på produktet til AUDIO Out-stikket på den eksterne,
analoge komponent.  Vælg tilstanden AUX.
• Sørg for at farverne på stikkene passer sammen i indgangen og udgangen.
Metode 3 OPTISK : Tilslutning af en ekstern digital lydkomponent
Til tilslutning af den digitale lydudgang på komponenter med digitale signaler, som f.eks. kabelbokse og satellitmodtagere
(set-top-bokse). Brug et digitalt, optisk kabel (medfølger ikke), og slut det optiske, digitale lydindgangsstik på produktet
til det optiske, digitale udgangsstik på den eksterne digitale enhed.
 Vælg tilstanden D. IN.
| BEMÆRK |
For at se video fra din kabelboks/satellitmodtager skal du tilslutte dens videoudgang direkte til et tv.
Dette system understøtter digitale samplingsfrekvenser på 32 kHz eller højere fra eksterne digitale komponenter.
Dette system understøtter kun DTS- og Dolby Digital-lyd. MPEG-lyd, et bitstream-format, understøttes ikke.
| 16 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 16
2013-05-30 오후 12:00:50
Tilslutning til en netværksrouter
Trådløst netværk
03
Du kan slutte produktet til din netværksrouter med en af
de metoder, der er vist herunder.
Tilslutninger
Kablet netværk
AUX IN
POWER
FM ANT
FRONT
R
L
,03('$1&(Ÿ
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Trådløs router
Bredbåndsmodem
(med integreret router)
Bredbåndstjeneste
Eller
Bredbåndstjeneste
Router
| BEMÆRK |
Hvis den trådløse router understøtter DHCP, kan dit
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
produkt anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse
til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
Indstil den trådløse router til infrastruktur-tilstand. Adhoc-tilstand understøttes ikke.
Produktet understøtter kun følgende trådløse
sikkerhedsnøgleprotokoller:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Vælg på den trådløse router en kanal, der ikke
| BEMÆRK |
Din router eller din internetleverandørs politikker
kan forhindre, at produktet kan tilgå Samsungs
softwareopdateringsserver. Sker dette, skal du
kontakte din internetleverandør for flere informationer.
DSL-brugere skal bruge en router for at oprette
forbindelse til netværket.
For at bruge funktionen AllShare skal du slutte din PC
til dit netværk som vist i figuren herover.
Tilslutningen kan være kablet eller trådløs.
anvendes i øjeblikket. Hvis den kanal, der er indstillet
for den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en
anden enhed tæt på, vil dette medføre forstyrrelser og
kommunikationsfejl.
I overensstemmelse med de nyeste specifikationer
for Wi-Fi-certificering understøtter Samsunghjemmebiografen ikke sikkerhedskrypteringerne WEP,
TKIP eller TKIP-AES (WPS2 Mixed) i netværk, der
kører i tilstanden 802.11n.
Trådløst netværk kan helt naturligt forårsage
forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (APydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet
radioudstyr osv.).
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 12:00:51
Indstillinger
Den første indstillingsprocedure
• Hjemmemenuen vises ikke, hvis du ikke
konfigurerer startindstillingerne.
• Skærmmenuen i dette produkt kan evt. ændres
efter opgradering af softwareversionen.
• Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af
den valgte menu.
Med proceduren Startindstilling kan du indstille
skærm- og menusprog, konfigurere tilslutningen til
dit hjemmenetværk, vælge udgangens formatforhold
(skærmstørrelse og format), der passer til dit TV og
opgradere produktets software, hvis en opgradering er
tilgængelig.
For komplette instruktioner om startindstillinger skal du
følge rækkefølgen på skærmen.
5
Fotos, videoer og musik : Afspiller billed-,
video- eller musikindhold fra disk, USB, PC eller
mobile enheder.
6
Indstill. : Indstil forskellige funktioner, så de
passer til dine personlige præferencer.
7
RØDE knap (A) : Tryk på den RØDE knap
(A) på din fjernbetjening for at oprette og/eller
logge ind på din personlige Samsung-konto.
BLÅ knap (D) : Opsæt funktionen Screen
Mirroring mellem hjemmebiografen og en
smartphone eller en tablet.
 Vælg en mulighed på startskærmen
1.
For at vælge en mulighed på startskærmen skal du
flytte markøren med knapperne ▲▼◄►, indtil den
ønskede mulighed er markeret og derefter trykke på
knappen E.
| BEMÆRK |
| BEMÆRK |
Hvis du vil vise skærmbilledet Startindstilling igen og
lave ændringer, skal du vælge Indstill. > System >
Indstillinger på startskærmen eller vælge muligheden
Nulst. (Se side 21)
Hvis produktet efterlades i stoptilstand i mere end 5
minutter, uden at det bruges, vises en pauseskærm
på tv'et. Hvis produktet efterlades med pauseskærm i
mere end 20 minutter, slukkes strømmen automatisk.
Startskærmen
Adgang til skærmbilledet
Indstillinger
4
1.
Film og
tv-serier
Programmer
1
Fotos,
videoer og
musik
5
Vælg Indstill. på startskærmen, og tryk derefter på
E. Skærmbilledet Indstillinger vises.
E
Indstill.
Skærm
2
3
Skærm
6
Tilføj app
Tilføj app
Tilføj app
Webbrowser
3D-indst.
Lyd
Indstill.
a Samsung-konto d Screen Mirroring
7
Tv-bredformat
16:9 Original
Netværk
BD Wise
Fra
Smarte funktioner
Opløsning
Auto
Filmramme (24Fs)
Auto
System
DVD 24Fs-konvertering
Support
Skærmstørr. for Smart Hub
Fra
Størrelse 3
Film og tv-serier : Downloader film og TVserier fra internettet.
1
| BEMÆRK |
Afhængigt af dit land understøttes denne
menufunktion måske ikke.
2
Anbefalede programmer : En liste med
praktiske og populære apps, vi anbefaler, at du
downloader.
3
Webbrowser : Du kan gå til internettet med
webbrowserprogrammet.
4
Programmer : Download/gå til forskellige
betalbare eller gratis programmer.
2.
For at åbne menuerne, undermenuerne og
mulighederne på skærmen Indstillinger skal du se
illustrationen af fjernbetjeningen på næste side.
| 18 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0718.indd 18
2013-07-18 오전 11:13:53
Knapper på fjernbetjeningen til brug i
indstillingsmenuen
TOOLS
Opløsning
Lader dig indstille HDMIvideosignalets udgangsopløsning
til BD Wise, Auto, 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p. Tallet angiver
antallet af videolinjer pr. billede. I'et
og p'et indikerer hhv. interlaced og
progressiv scanning. Jo flere linjer,
desto bedre kvalitet.
Filmramme
(24Fs)
Hvis du indstiller funktionen
Filmramme (24Fs) til Auto, kan du
automatisk justere produktets HDMIoutput til 24 billeder pr. sekund for
at få en forbedret billedkvalitet ved
tilslutning til et 24Fs-kompatibelt tv.
• Du kan kun udnytte funktionen
Filmramme (24Fs) på et tv,
som understøtter denne
billedhastighed.
• Filmramme er kun tilgængelig,
når produktet er i tilstande med
HDMI1080p-udgangsopløsning.
DVD 24Fskonvertering
Konverterer og udsender DVDafspilning via HDMI med 24 rammer
pr. sekund. Denne mulighed er kun
tilgængelig, når Filmramme (24Fs) er
aktiveret.
Skærmstørr.
for Smart Hub
Du kan vælge den optimale størrelse
til Smart Hub-skærmen.
HDMIfarveformat
Lader dig indstille farverumsformatet
til HDMI-output, så det passer til
den tilsluttede enheds kapacitet
(tv, skærm osv.).
INFO
3
EXIT
RETURN
2
BD Wise
BD Wise er Samsungs nyeste
funktion til sammenkobling.
Når du slutter et Samsung-produkt
til et Samsung-tv med BD Wise
via HDMI, og BD Wise findes både
på produktet og tv'et, udsender
produktet video med Blu-Ray/
DVD-diskens videoopløsning og
billedhastighed.
REPEAT
TUNER
MEMORY
4
MO/ST
1
Knappen HOME : Tryk for at flytte til
startskærmen.
2
Knappen RETURN : Gå tilbage til den forrige
menu.
3
E (Enter) / RETNINGSKNAPPER :
• Tryk på ▲▼◄► for at flytte markøren eller
vælge et element.
• Tryk på knappen E for at aktivere det aktuelt
valgte element eller bekræfte en indstilling.
4
Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den aktuelle
menu.
Detaljere oplysninger om funktioner
Hver indstillingsfunktion, hvert menuelement og hver
individuel mulighed er forklaret detaljeret på skærmen. For
at vise en forklaring skal du bruge knapperne ▲▼◄►
til et vælge funktionen, menuelementet eller muligheden.
Forklaringen vises som regel til højre på skærmen. En kort
beskrivelse af hver indstillingsfunktion starter på denne
side. Yderligere informationer om nogle af funktionerne
findes også i appendikset til denne vejledning.
Indstilling af menufunktioner
Skærm
3D-indst.
Indstiller 3D-relaterede funktioner.
 3D Blu-ray-afsp.tilst.: Vælg, om
en Blu-ray-disk skal afspilles med
3D-indhold i 3D-tilstand. Hvis du
flytter til startmenuen eller Smart
Hub-startmenuen i 3D-tilstand,
skifter produktet automatisk til 2D.
 Skærmstørrelse: Indtast
størrelsen på det tv, der er sluttet
til produktet. Produktet justerer
automatisk 3D-outputtet til tv'ets
skærmstørrelse.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 19
Indstillinger
1
HOME
Gør det muligt at justere outputtet til
størrelsen på din tv-skærm. Se side
50.
04
FULL SCREEN
Tvbredformat
19 |
2013-05-30 오후 12:00:56
Indstillinger
HDMI dybe
farver
Med denne funktion kan du indstille
produktet til at udsende video fra
HDMI OUT-stikket med dybe farver.
Dybe farver muliggør en mere
nøjagtig farvegengivelse med en
større farvedybde.
Progressiv
tilstand
Her kan du forbedre billedkvaliteten,
når du ser DVD’er.
Digitalt output
Du kan indstille det digitalt output,
så det passer til mulighederne for
den AV-modtager, du har sluttet
til produktet: Se tabellen til valg
af digitalt output for yderligere
oplysninger. (Se side 52)
Dynamisk
områdekontrol
Du kan anvende kontrol med
dynamikområdet på Dolby Digital-,
Dolby Digital Plus- og Dolby TrueHDlyd.
 Auto: Styrer automatisk
dynamikområdet på Dolby TrueHDlyd, baseret på informationer
i Dolby TrueHD-lydsporene.
Endvidere deaktiveres kontrol med
dynamikområdet for Dolby Digital
og Dolby Digital Plus.
 Fra: Lader dynamikområdet være
ukomprimeret, så du kan høre den
originale lyd.
 Til: Aktiver styring af
dynamikområdet for alle tre Dolbyformater. Lavere lyde gøres
kraftigere, og kraftige lyde gøres
lavere.
Downmixingtilstand
Du kan vælge en flerkanals
downmixing-metode, der er
kompatibel med dit stereosystem.
Du kan vælge, at produktet skal
downmixe til normal stereo eller til
surroundkompatibel stereo.
Lyd
Gør det muligt at justere følgende
højttalerindstillinger og tænde/
slukke for testtonen, så du kan teste
højttalerne.
 Niveau: Du kan justere den relative
loudness for hver højttaler fra
6 dB til -6 dB. Hvis du f.eks. er
Højttalerindstilling
glad for dyb bas, kan du forøge
subwooferens loudness med 6 dB.
 Afstand: Du kan justere den
relative afstand mellem hver højttaler
fra lyttepositionen med op til 9
meter. Jo længere væk højttaleren
er, jo højere lyder højttaleren.
Equalizer
Du kan konfigurere
equalizerindstillingerne manuelt.
Smart
volumen
Du kan indstille produktet, så
lydstyrken forbliver stabil, når en
scene ændres, eller når du skifter
kanal.
Vælg højttaler
Lader dig vælge, hvilke højttalere
der skal være aktive: Enten tv'ets
højttalere eller hjemmebiografens
højttalere.
Lydreturkanal
Du kan omstyre lyden fra tv'et
til hjemmebiografens højttalere.
Kræver en HDMI-tilslutning og et tv,
der er kompatibelt med lydreturkanal
(ARC).
• Hvis Audio Return Channel er
aktiveret, og du bruger et HDMIkabel ved tilslutning af produktet
til TV’et, fungerer digitalt, optisk
input ikke.
• Hvis Audio Return Channel er
indstillet til Auto, og du bruger
et HDMI-kabel ved tilslutning
af produktet til TV’et, vælges
ARC eller digitalt, optisk input
automatisk.
Lydsynk.
Når produktet er sluttet til et digitalt
tv, kan du kontrollere lydforsinkelsen,
så lyd og billede er synkroniseret.
Du kan indstille forsinkelsestiden til
mellem 0 og 300 ms.
Netværk
Lader dig kontrollere aktuel status
Netværksstatus
på netværket og internettet.
Konfigurer netværksforbindelsen, så
du kan nyde forskellige funktioner,
Netværksindstillinger som f.eks. internettjenester eller
AllShare Wi-Fi-funktionalitet og
udføre softwareopgraderinger.
| 20 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 20
2013-05-30 오후 12:00:57
Du kan låse adgang til VOD-indhold
(Video on Demand) baseret på dets
klassificering.
typerne .TXT eller .DOC, vises
ikke, når du bruger funktionen
Wi-Fi Direct.
AllShareindstillinger
Du kan styre, hvilke enheder på dit
netværk, som f.eks. smartphones og
tablets, der må dele indhold med dit
TV.
Standardsikkerheds-PIN-koden er
0000.
Afhængigt af dit land understøttes
denne menufunktion måske ikke.
| BEMÆRK |
Tekstfiler, som f.eks. filer af
| BEMÆRK |
Vikår og
beting., fortr.
politik
Indstillinger
Låsning
af VODvurdering
04
Wi-Fi Direct
Gør det muligt at tilslutte en Wi-Fi
Direct-enhed til produktet med et
peer-to-peer-netværk uden brug af
en trådløs router.
Bemærk, at hvis produktet er sluttet
til et trådløst netværk, så kan det
blive frakoblet, når du bruger Wi-Fi
Direct.
Du kan vise vilkårene
og betingelserne samt
fortrolighedspolitikken for Smart Hub.
Nulstiller alle Smart Hub-indstillinger
til deres standardindstillinger.
Nulstil Smart
Hub
| BEMÆRK |
Standardsikkerheds-PIN-koden
er 0000.
Enhedsnavn
BD-Liveindstilling
Du kan knyttet et sigende navn til
produktet. Du bruger dette navn
til at identificere produktet, når
du slutter eksterne Wi-Fi-enheder
(smartphones, tablet-pc'er mv.) til
det.
Indstiller forskellige BD-Livefunktioner. Med BD-Live kan du,
hvis der er forbindelse til internettet,
få adgang til ekstra funktioner, der
findes på visse Blu-ray-diske.
 BD-Live-internet forbindelse:
Du kan tillade komplet, delvist
eller helt forbyde en BD-Liveinternetforbindelse.
 BD-datastyring : Administrer
downloadede BD-data fra en BDLive-tjeneste eller fra Blu-ray-diske.
System
Indstillinger
Sprog
Apps-indst.
Du kan vælge det sprog, du
foretrækker til skærmmenuen,
diskmenuen, undertekster mv.
• Det sprog, du vælger til
diskmenuen, disklyden eller
undertekster, anvendes kun, hvis
det understøttes på disken.
Du kan slutte et trådløst USBtastatur eller en trådløs USB-mus til
USB-porten på produktets forside.
 Tastaturindstill.: Du kan
konfigurere et trådløst USB-tastatur,
der er sluttet til produktet.
Smarte funktioner
Du kan konfigurere indstillinger
for app-underretninger og vise
grundlæggende info om dine apps.
 Indstil. for Push-meddelelse:
Modtager underretninger fra
udvalgte tjenester.
 Egenskaber: Se grundlæggende
info om apps.
Du kan gentage
startindstillingsproceduren.
| BEMÆRK |
Enhedsstyring
Du kan kun bruge tastaturet, når
QWERTY-tastaturskærmen eller
-vinduet vises i webbrowseren.
 Indstill. for mus: Du kan
konfigurere en trådløs USB-mus,
der er sluttet til produktet. Du kan
bruge musen i produktets menu på
samme måde, som du bruger en
mus på din pc.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 12:00:58
Indstillinger
 Sådan anvendes en mus med
produktets menu:
1.
Slut USB-musen til produktet.
2.
Klik på den primære knap, du
valgte i Museindstillinger. Den
enkle menu vises.
3.
Klik på den ønskede
menumulighed.
2.
| BEMÆRK |
Når fabriksindstillingerne
gendannes, slettes alle de BDdata, som brugeren har gemt.
| BEMÆRK |
Enhedsstyring
Visse USB HID-tastaturer og
Sikkerhed
-mus er muligvis ikke kompatible
med dit produkt.
Nogle HID-tastaturer fungerer
muligvis ikke.
Kablede USB-tastaturer
understøttes ikke.
Visse programmer understøttes
muligvis ikke.
Hvis et trådløst HID-tastatur ikke
fungerer pga. interferens, så flyt
tastaturet tættere på produktet.
Standardsikkerheds-PIN-koden er
0000. Indtast standard-PIN-koden
for at åbne sikkerhedsfunktionen,
hvis du ikke har oprettet din egen
PIN-kode.
 BD-spærringsniveau: Begræns
afspilning af Blu-ray-diske med
angiven klassificering, medmindre
PIN-koden indtastes.
 DVD-spærringsniveau: Forhindrer
afspilning af DVD'er med et niveau
over et specifikt numerisk niveau,
du har indstillet, hvis PIN-koden
ikke indtastes.
 Skift PIN: Skifter den 4-cifrede PINkode, der anvendes ved adgang til
sikkerhedsfunktioner.
 Hvis du glemmer din PIN-kode
1.
Tryk på og hold knappen 5
på forsiden nede i mindst 5
sekunder.
Alle indstillinger vender tilbage
til standardindstillingerne.
Generelt
Du kan angive displayets lysstyrke
og tidszonen.
 Forreste skærm: Du kan ændre
frontpanelets lysstyrke.
 Tidszone: Du kan angive tidszonen,
der gælder for dit område.
 Menugennemsigtig.: Justerer
menuboksens gennemsigtighed.
Anynet+ er en praktisk funktion, der
tilbyder betjening kædet sammen
med andre Samsung-produkter, der
er udstyret med funktionen Anynet+,
og du kan styre disse produkter
med én Samsung-tv-fjernbetjening.
For at bruge denne funktion skal du
slutte dette produkt til et Anynet+
Samsung tv med et HDMI-kabel.
Hvis du ønsker at bruge en funktion
til Anynet+ (HDMI-CEC), skal du
følge instruktionerne nedenfor.
Anynet+
(HDMI-CEC)
1) Slut produktet til et SamsungTV, der er Anynet+ (HDMI-CEC)kompatibelt, ved hjælp af HDMIkablet.
2) Indstil funktionen Anynet+ (HDMICEC) til Til på både TV’et og
produktet.
3) Søg efter, og vælg derefter
produktet på TV'ets Anynet+
(HDMI-CEC) liste. For flere
detaljerede instruktioner kan
du se afsnittet Anynet+ i TV’ets
brugervejledning.
Fjern diske og USBlagringsenheder.
DivX®
Video på
kommando
Se DivX® VOD-registreringskoderne,
der skal købes til afspilning af DivX®
VOD-indhold.
| 22 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 22
2013-05-30 오후 12:00:58
Support
Brug tilstand
For flere informationer om funktionen
til softwareopdatering kan du se
"Opgradering af softwaren" på side
26.
Du kan anvende tilstanden Brug.
Hvis du bruger hjemmebiografen
hjemme, så vælg altid Hjem. Butik
er kun til butiksindstillinger.
Kontakt
Samsung
Indeholder kontaktoplysninger for hjælp
til dit produkt.
Nulst.
Indstiller alle indstillinger til deres
standarder med undtagelse
af netværks- og Smart Hubindstillinger, og starter derefter
opsætningsfunktionen. Kræver at du
indtaster din sikkerheds-PIN-kode.
Standardsikkerheds-PIN-koden er
0000.
2.
Vælg Netværk, og tryk derefter på knappen E.
3.
Vælg Netværksindstillinger, og tryk derefter på
knappen E.
4.
Gå til instruktionerne for kablede netværk, der
starter herunder eller til instruktionerne for trådløst
netværk, der starter på side 24.
Kablet netværk
Kablet – automatisk
Efter at have fulgt trin 1 til 3 herover:
1.
Skift på skærmbilledet Netværksindstillinger
din Netværkstype til Kabel. Vælg Tilslut,
og tryk derefter på knappen E. Produktet
detekterer den kablede forbindelse, kontrollerer
netværksforbindelsen og slutter derefter til
netværket.
2.
Marker OK, når du er færdig, og tryk derefter på
knappen E.
Kablet – manuelt
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske
procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for
netværksindstillingerne manuelt.
Efter at have fulgt trin 1 til 3 herover:
1.
Netværk og internettet
Når du slutter dette produkt til et netværk, kan du bruge
netværksbaserede programmer og funktioner, som f.eks.
Smart Hub og BD-LIVE og opgradere produktets software
gennem netværksforbindelsen. For flere informationer om
adgang til og brug af internettjenester kan du se kapitlet
Netværkstjenester i denne vejledning på side 41~49.
Instruktionerne om konfiguration af netværksforbindelsen
starter herunder.
Skift på skærmbilledet Netværksindstillinger din
Netværkstype til Kabel. Vælg Tilslut, og tryk
derefter på knappen E.
Produktet søger efter et netværk og viser derefter
meddelelsen om mislykket forbindelse.
| BEMÆRK |
Hvis det er muligt at slutte hjemmebiografen trådløst
til dit netværk, skal du på dette sted vælge Skift
netværk, ændre Netværkstype til Trådløst, og
derefter gå til instruktionerne for trådløse netværk på
side 24.
Konfiguration af din netværksforbindelse
Hvis du ikke konfigurerede din netværksforbindelse
under startindstillingsproceduren, eller du vil nulstille
netværksforbindelsen, skal du følge instruktionerne
herunder.
Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din
IP-adresse er statisk eller dynamisk, før du begynder.
Hvis den er dynamisk, og du har et kablet eller trådløst
netværk, anbefaler vi, at du bruger de automatiske
konfigurationsprocedurer, der er beskrevet herunder.
Hvis du slutter til et kablet netværk, skal du slutte
produktet til din router med et netværkskabel, inden du
starter konfigurationsproceduren.
Følg disse trin for at konfigurere din netværksforbindelse:
Netværksindstillinger
Kablet netværksforbindelse mislykkedes.
MAC adresse
IP-adresse
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Kan ikke oprette forbindelse til netværket. Prøv følgende: Kontrollér, om
IP-adressen er angivet korrekt i IP-indstillinger. Kontakt internetleverandøren
for flere oplysninger.
Skift netværk
2.
IP-indstil.
Pr igen
Luk
Brug knapperne ◄► til at vælge IP-indstil., og tryk
derefter på knappen E. Skærmen IP-indstillinger
vises.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 23
Indstillinger
Softwareopdatering
På startskærmen: Vælg Indstill., og tryk på
knappen E.
04
Efter aktivering kan medarbejdere
i Samsungs callcenter
diagnosticere og rette problemer
Fjernadministration i produktet fjernt fra. Kræver
en aktiv internetforbindelse.
Fjernadministration er muligvis ikke
tilgængelig i alle lande.
1.
23 |
2013-05-30 오후 12:00:58
Indstillinger
3.
Vælg feltet IP-indst., og indstil det derefter til
Indtast manuelt.
2.
Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på
knappen E.
4.
Vælg en værdi, der skal indtastes (f.eks. IPadresse), og tryk derefter på E. Brug talknapperne
på fjernbetjeningen til at indtaste talværdien. Du
kan også indtaste tal med knapperne ▲▼. Brug
knapperne ◄► på fjernbetjeningen til at flytte fra
indtastningsfelt til indtastningsfelt indenfor en værdi.
Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på
knappen E.
3.
Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets
sikkerhedskode eller adgangsudtryk. Indtast tallene
direkte med talknapperne på fjernbetjeningen.
Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med
knapperne ▲▼◄►, og tryk derefter på knappen
E.
4.
Vælg Udført, og tryk derefter på knappen
E, når du er færdig. Produktet kontrollerer
netværksforbindelsen og opretter derefter
forbindelse til netværket.
5.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden
værdi, og indtast tallene for denne værdi ved at
følge instruktionerne i trin 4.
6.
Gentag trin 4 og 5, indtil du har indtastet alle
værdier.
| BEMÆRK |
Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller
adgangsudtryk på de opsætningsbilleder, du
anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.
| BEMÆRK |
Du kan få disse netværksværdier fra din
internetudbyder.
7.
Vælg OK, når du er færdig med at indtaste alle
værdierne, og tryk derefter på knappen E.
Hjemmebiografen kontrollerer netværksforbindelsen
og opretter derefter forbindelse til netværket.
Trådløst netværk
Du kan konfigurere et trådløst netværk på tre forskellige
måder:
- Trådløst - automatisk
- Trådløst - manuelt
- WPS(PBC)
Inden du konfigurerer den trådløse netværksforbindelse,
skal du frakoble alle trådløse enheder, der aktuelt er
tilsluttet via produktet eller, hvis relevant, produktets
aktuelle kablede forbindelse.
Trådløs - automatisk
Når du har fulgt trin 1 - 3 i "Konfiguration af din
netværksforbindelse" på side 23.
1.
Skift på skærmbilledet Netværksindstillinger din
Netværkstype til Trådløst. Produktet søger efter
og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
Netværksindstillinger
Vælg din netværkstype.
Netværkstype
Trådløst
Trådløst netværk
si-ap
iptime
iptime5G
Du kan ikke slutte dit/din
Blu-ray-afspiller til internettet.
Vælg, hvilket trådløst netværk der
skal anvendes.
KIMING_VTOWER
TIAS
Opdater
Trådløs – manuel
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske
procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for
netværksindstillingerne manuelt.
Når du har fulgt trin 1 - 3 i "Konfiguration af din
netværksforbindelse" på side 23.
1.
Skift på skærmbilledet Netværksindstillinger din
Netværkstype til Trådløst. Vælg Tilslut, og tryk
derefter på knappen E.
Produktet søger efter og viser derefter en liste med
tilgængelige netværk.
2.
Rul gennem listen, vælg det ønskede netværk eller
Tilføj netværk, og tryk derefter på knappen E.
3.
Hvis du valgte et netværk i trin 2, skal du gå til trin 6.
Hvis du valgte Tilføj netværk, skal du gå til trin 4.
4.
Indtast navnet på dit trådløse netværk eller din
trådløse router.
• Indtast tallene direkte med talknapperne på
fjernbetjeningen.
• Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med
knapperne ▲▼◄►, og tryk derefter på knappen
E.
• For at vise store bogstaver (eller små, hvis du
viser store bogstaver) skal du vælge
og
derefter trykke på knappen E.
• For at vise symboler og tegnsætningstegn skal
du vælge 123#& og derefter trykke på knappen
E. For at gå tilbage til at vise bogstaver: Vælg
123#&, og tryk derefter på knappen E.
Vælg Udført, og tryk derefter på knappen E, når
du er færdig.
WPS(PBC)
| 24 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 24
2013-05-30 오후 12:00:59
5.
7.
Vælg feltet IP-indst., og indstil det derefter til
Indtast manuelt.
8.
Vælg en netværksværdi, der skal indtastes (f.eks.
IP-adresse), og tryk derefter på knappen E. Brug
talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
talværdien. Du kan også indtaste tal med knapperne
▲▼. Brug knapperne ◄► på fjernbetjeningen til at
flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt indenfor
en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du
trykke på knappen E.
9.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden
værdi, og indtast tallene for denne værdi ved at
følge instruktionerne i trin 8.
10. Gentag trin 8 og 9, indtil du har indtastet alle
værdier.
1.
Skift på skærmbilledet Netværksindstillinger din
Netværkstype til Trådløst. Produktet søger efter og
viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
2.
Rul ned i listen, vælg WPS(PBC), og tryk derefter
på knappen E.
3.
Tryk på knappen WPS(PBC) på din router inden
for to minutter. Dit produkt henter automatisk alle
nødvendige værdier til netværksindstillingen og
slutter til dit netværk.
Produktet tilsluttes netværket, når
netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.
4.
Marker OK, når du er færdig, og tryk derefter på
knappen E.
Indstillinger
Skærmbilledet om mislykkes netværksforbindelse
vises. Brug knapperne ◄► til at vælge IP-indstil.,
og tryk derefter på knappen E.
WPS(PBC)
En af de nemmeste måder til opsætning af den trådløse
netværksforbindelse er at anvende funktionen WPS(PBC).
Følg følgende trin, hvis din trådløse router er udstyret med
knappen WPS(PBC):
Når du har fulgt trin 1 - 3 i "Konfiguration af din
netværksforbindelse" på side 23.
04
6.
På skærmbilledet Sikkerhedstype, der vises, skal
du bruge knapperne ▲▼ til at vælge netværkets
sikkerhedstype og derefter trykke på knappen
E. På det næste skærmbillede skal du indtaste
netværkets sikkerhedskode eller adgangsudtryk.
• Indtast tallene direkte med talknapperne på
fjernbetjeningen.
• Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med
knapperne ▲▼◄►, og tryk derefter på knappen
E.
Vælg Udført, og tryk derefter på knappen E, når
du er færdig. Produktet søger efter netværket.
| BEMÆRK |
Ved WPS-tilslutning skal du indstille din trådløse
routers sikkerhedskryptering til AES. WEPsikkerhedskrypteringen understøtter ikke en WPStilslutning.
Wi-Fi Direct
Med funktionen Wi-Fi Direct kan du slutte Wi-Fi Directenheder til produktet og hinanden, der bruger et peer-topeer-netværk, uden en trådløs router.
| BEMÆRK |
Du kan få disse netværksværdier fra din
internetudbyder.
11. Vælg OK, og tryk derefter på knappen E, når du
er færdig. Skærmbilledet Sikkerhed vises.
12. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets
sikkerhedskode eller adgangsudtryk. Indtast tallene
direkte med talknapperne på fjernbetjeningen.
Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med
knapperne ▲▼◄►, og tryk derefter på knappen
E.
13. Vælg Udført til højre på skærmen, når du er
færdig, og tryk derefter på knappen E. Produktet
kontrollerer netværksforbindelsen og opretter
derefter forbindelse til netværket.
14. Når hjemmebiografen har kontrolleret netværket,
skal du vælge OK og derefter trykke på knappen
E.
| BEMÆRK |
Visse Wi-Fi Direct-enheder understøtter muligvis
ikke funktionen AllShare, hvis forbindelsen er
oprettet via Wi-Fi Direct. Er det tilfældet, så skift den
netværkstilslutningsmetode, du anvendte til at slutte
enheden til hjemmebiografen.
Wi-Fi Direct-overførsler kan forstyrre Bluetoothsignalet. Inden du bruger Bluetooth-funktionen,
anbefaler vi kraftigt, at du deaktiverer Wi-Fi Directfunktionen på alle enheder, hvor de aktuelt er aktiveret.
1. Tænd for Wi-Fi Direct-enheden, og aktiver dens WiFi Direct-funktion.
2.
På startskærmen: Vælg Indstill., og tryk på
knappen E.
3.
Vælg Netværk, og tryk derefter på knappen E.
4.
Vælg Wi-Fi Direct, og tryk derefter på knappen E.
Wi-Fi Direct-enheder, du kan tilslutte, vises.
| BEMÆRK |
Du kan også starte den manuelle netværksindstilling
ved at gå til Indstill. >Netværk > Netværksstatus.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 12:01:00
Indstillinger
4.
Wi-Fi Direct
Enhedsnavn : [HTS]FS6200
Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, der tilsluttes til.
AndroidXXXXXXX
Pop-up'en Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up'en
Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden
vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.
Frakoblet
| BEMÆRK |
Den aktuelt kablede eller trådløse netværksforbindelse
bliver frakoblet, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen.
Opdater
Tekstfiler, som f.eks. filer af typerne .TXT eller .DOC,
Luk
vises ikke, når du bruger funktionen Wi-Fi Direct.
Opgradering af softwaren
5.
Du har tre måder til færdiggørelse af Wi-Fiforbindelsen:
• Gennem Wi-Fi-enheden.
• Gennem produktet med PBC.
• Gennem produktet med en PIN-kode.
I menuen Softwareopdatering kan du opgradere
produktets software til forbedring af ydeevnen eller til
ekstra tjenester.
• Sluk aldrig manuelt for produktet under
opdateringsprocessen.
Hver enkelt er omtalt herunder.
Gennem Wi-Fi-enheden
1.
Følg på Wi-Fi-enheden dens procedure for
tilslutning til en anden Wi-Fi Direct-enhed. Se
brugervejledningen til enheden for instruktioner.
2.
Når du har udført proceduren, bør du se en popup på din tv-skærm, der oplyser, at en enhed,
der understøtter Wi-Fi Direct, har anmodet om at
oprette forbindelse. Vælg OK, og tryk derefter på
knappen E for at acceptere.
3.
Pop-up'en Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up'en
Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden
vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.
• Procedurerne PBC og PIN opretter automatisk
forbindelse til enheder.
1.
På startskærmen: Vælg Indstill., og tryk på
knappen E.
2.
Vælg Support og tryk derefter på knappen E.
3.
Vælg Softwareopdatering, og tryk derefter på
knappen E.
4.
For at downloade opdateringssoftware og opdatere
nu skal du vælge Opdater nu og derefter trykke på
knappen E. Se "Opdater nu" på næste side for
detaljer.
5.
For at lade produktet downloade
opdateringssoftware automatisk, når den er
tilgængelig, skal du vælge Auto. Opdatering
og derefter trykke på knappen E. Se "Auto.
Opdatering" på næste side for detaljer.
| BEMÆRK |
Opgraderingen er fuldført, når produktet slukkes og
Gennem produktet med PBC
1.
Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til dette
produkt, og tryk derefter på knappen E.
2.
Pop-up'en Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up'en
Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden
vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.
Gennem produktet med en PIN-kode
1.
Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til dette
produkt, og tryk derefter på knappen E.
2.
Pop-up'en PIN vises.
3.
Noter PIN-koden i pop-up'en, og indtast den i det
relevante felt i den Wi-Fi Direct-enhed, du vil tilslutte.
tændes igen af sig selv.
Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar
for produktets fejlfunktion, der skyldes en ustabil
internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed
under softwareopgradering.
Hvis du vil annullere opgraderingen, mens
opgraderingssoftwaren downloades, skal du trykke på
knappen E.
Når systemopgraderingen er i gang, vises "UPDATE"
på frontpanelet.
| 26 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 26
2013-05-30 오후 12:01:00
Opdater med USB
Du kan bruge Opdater nu til at opdatere softwaren via din
netværkstilslutning eller ved at bruge et USB-flashdrev.
Netværksinstruktionerne findes herunder. Instruktionerne
for USB-flashdrev er på denne side.
1.
Besøg www.samsung.com.
2.
Klik på SUPPORT øverst til højre på siden.
3.
Skriv produktets modelnummer i søgefeltet. Når du
skriver modelnummeret, vises en drop down-liste,
der viser produkter, der svarer til modelnummeret.
4.
Klik med den venstre musetast på produktets
modulnummer i drop down-listen.
5.
På den side, der vises, skal du rulle ned og derefter
klikke på Firmware Manuals & Downloads.
6.
Klik på Firmware på midten af siden.
Vælg Opdater nu, og tryk derefter på knappen E.
Pop op-vinduet Opdater nu vises.
2.
Produktet søger online for den nyeste
softwareversion.
3.
Hvis der ikke findes en opdatering, vises pop
op-vinduet "Der er ingen nye opdateringer for
øjeblikket.". Tryk på knappen E for at afslutte.
4.
Hvis det finder en ny version, vises pop op-vinduet
Opdateringsanmodning.
5.
Vælg OK. Produktet opgraderer softwaren, slukker
og tænder derefter automatisk.
6.
Hvis du ikke vælger OK eller Annuller inden
for et minut, gemmer produktet den nye
opgraderingssoftware. Du kan opgradere softwaren
senere ved at bruge Automatisk opdatering.
7.
Hvis du vælger Annuller, annullerer produktet
opgraderingen.
7.
Klik på knappen ZIP i kolonnen Fil til højre på siden.
8.
Klik på Send i det første pop op-vindue, der
vises. Klik på OK i det andet pop op-vindue for at
downloade og gemme firmwarefilen på din PC.
9.
Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu være
en mappe med samme navn som zip-filen.
10. Kopiér mappen til et USB-flashdrev.
11. Sørg for, at der ikke er nogen disk i produktet, og
sæt USB-lagringsenheden i produktets USB-port.
| BEMÆRK |
12. Gå til Indstill. > Support > Softwareopdatering i
produktets menu.
Når systemopgraderingen er udført, kan du tjekke
13. Vælg Opdater nu.
softwaredetaljerne i afsnittet Produktinformationer på
skærmbilledet Kontakt Samsung.
Produktet må ikke slukkes under
softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at produktet
ikke fungerer korrekt.
14. Produktet søger efter softwaren på USB-drevet.
Når den finder softwaren, vises pop op-vinduet
Opdateringsanmodning.
Auto. Opdatering
| BEMÆRK |
Du kan vælge funktionen Automatisk opdatering, så
produktet downloader ny opgraderingssoftware, når det
er i tilstanden Automatisk opdatering.
I tilstanden Automatisk opdatering er produktet slukket,
men dets internetforbindelse er aktiveret. På denne måde
kan produktet opgradere softwaren automatisk, når du
ikke bruger det.
Der må ikke være lagt en disk i produktet, når du
1.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Automatisk
opdatering, og tryk derefter på knappen E.
2.
Vælg Til eller Fra.
Hvis du vælger Til, downloader produktet
automatisk ny opgraderingssoftware, når
det er i tilstanden Automatisk opgradering
og er slukket. Hvis produktet downloader ny
opgraderingssoftware, bliver du spurgt, om du vil
installere softwaren, næste gang produktet bliver
tændt.
Indstillinger
1.
04
Opdater nu
15. Vælg OK. Produktet opgraderer softwaren, slukker
og tænder derefter automatisk.
opgraderer softwaren med USB-stikket.
Når systemopgraderingen er udført, kan du tjekke
softwaredetaljerne i afsnittet Produktinformationer på
skærmbilledet Kontakt Samsung.
Produktet må ikke slukkes under
softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at produktet
ikke fungerer korrekt.
Softwareopgraderinger med USB-stikket må kun
udføres med et USB-flashdrev.
| BEMÆRK |
For at du kan bruge funktionen Automatisk opdatering,
skal produktet være tilsluttet internettet.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 12:01:01
Media Play
Din hjemmebiograf kan afspille indhold, der findes på Bluray/DVD/CD-diske, USB-enheder, PC'er, smartphones,
tablets og på internettet.
For at afspille indhold der findes på din PC eller en mobil
enhed, skal du slutte PC’en eller den mobile enhed
og produktet til dit netværk. For at afspille indhold på
din PC skal du også downloade og installere AllSharenetværkssoftwaren, eller der skal allerede være DLNAnetværkssoftware på din PC.
Metode 1
1.
Tænd for produktet.
2.
Slut USB-enheden til USB-porten på produktets
forside. Pop-up-meddelelsen Ny enh tilsl. vises.
Film og
tv-serier
| BEMÆRK |
Programmer
Ny enh tilsl.
USB-flashdisk
PC’er, der kører Windows 7 og Windows 8, har
Billeder
Videoer
indbygget DLNA-software (Play To).
Musik
Alt indhold
Skærmbilledet Alt indhold
For alle medier er hovedskærmbilledet Alt indhold eller
et af dets underskærmbilleder din primære adgang til
åbning og afspilning af indhold, der er gemt på forskellige
enheder, enten tilsluttet direkte eller ved brug af dit
netværk.
Tilføj app
Tilføj app
Tilføj app
Webbrowser
Indstill.
| BEMÆRK |
Hvis pop op-meddelelsen ikke vises: Gå til metode 2.
3.
Brug af skærmbilledet Alt indhold
For adgang til hovedskærmbilledet i Alt indhold skal du
vælge Billeder, videoer og musik på startskærmen og
derefter trykke på knappen E.
Fotos
Foto
Fotos,
video
videoer
o og
mus
musik
i
Brug knapperne ▲▼ til at vælge Billeder, Videoer,
Musik eller Alt indhold, og tryk derefter på
knappen E. Afhængigt af, hvorledes indholdet er
arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer
eller begge.
| BEMÆRK |
Selvom produktet viser mapper med alle
Afspilning af kommercielle diske
1.
Tryk på knappen ^ for at åbne diskbakken.
2.
Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med
mærkatsiden opad.
3.
Tryk på knappen ^ for at lukke diskbakken.
Afspilning starter automatisk.
4.
Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du
trykke på knappen 6 på fjernbetjeningen eller se
”Skærmbilledet Alt indhold” herover.
Afspilning af filer på en USB-enhed
Der er to metoder, du kan anvende, for at afspille eller
vise multimediefiler, der findes på en USB-enhed, gennem
dit produkt.
indholdstyper, viser det kun filer af den indholdstype,
du valgte i trin 3. Hvis du f.eks. valgte musik, kan du
kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå
tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og musik og
derefter gå til trin 2 i metode 4 herunder.
4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄► til at
vælge en mappe, og tryk derefter på knappen E.
5.
Vælg en fil, du vil afspille eller vise, og tryk derefter
på knappen E.
6.
Tryk på knappen RETURN for at afslutte en mappe,
eller tryk på knappen Afslut for at vende tilbage til
startskærmen.
7.
Gå til side 30~38 for instruktioner, der forklarer,
hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og
billeder på en USB-enhed.
Metode 2
1.
Tænd for produktet.
2.
Slut USB-enheden til USB-porten på produktets
forside.
3.
Vælg Fotos, videoer og musik på startskærmen,
og tryk derefter på knappen E.
| 28 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 28
2013-05-30 오후 12:01:02
4.
Der vises et skærmbillede, der viser diskens indhold.
Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil
du se alle mapper, individuelle filer eller begge.
4.
Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄► til at
vælge en mappe, og tryk derefter på knappen E.
5.
Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, du vil
vise eller afspille, og tryk derefter på knappen E.
6.
Tryk på knappen RETURN en eller flere gange for at
afslutte den aktuelle skærm, afslutte en mappe eller
vende tilbage til startskærmen. Tryk på knappen
Afslut for at gå til startskærmen.
7.
Gå til side 30~38 for instruktioner, der forklarer,
hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og
billeder på en disk.
| BEMÆRK |
Selvom produktet viser mapper med alle indholdstyper,
viser det kun filer af den indholdstype, du valgte i trin 4.
Hvis du f.eks. valgte musik, kan du kun se musikfiler.
Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmen
Fotos, videoer og musik og gentage trin 4.
5. Brug knapperne ◄► til at vælge den ønskede
enhed, og tryk derefter på knappen E.
6.
Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄► til at
vælge en mappe, og tryk derefter på knappen E.
7.
Tryk på knappen RETURN for at afslutte en
mappe eller knappen Afslut for at vende tilbage til
startskærmen.
8.
Gå til side 30~38 for instruktioner, der forklarer,
hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og
billeder på en USB-enhed.
| BEMÆRK |
Hvis du isætter en disk, når du afspiller fra en USBenhed eller en telefon, skifter enhedstilstanden
automatisk til "Disk".
Hvis din mobiltelefon er DLNA-kompatibel, kan du
afspille indhold uden at tilslutte et USB-kabel. Se
"Brug af AllShare-netværksfunktionen" på side 29.
Afspilning af diske med indhold
optaget af brugeren
Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på DVD- eller
CD-diske.
1.
Læg en brugerfremstillet disk i diskbakken med
diskmærkaten vendende opad, og luk derefter
bakken. Pop-up'en Enhed tilsluttet vises.
2.
Brug knapperne ▲▼ til at vælge den type indhold,
du vil vise eller afspille – billeder, videoer eller musik
– og tryk derefter på knappen E.
Media Play
3.
05
Vælg Billeder, Videoer, Musik eller Alt indhold, og
tryk derefter på knappen E.
Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil
du se alle mapper, individuelle filer eller begge.
Brug af AllSharenetværksfunktionen
Med AllShare kan du afspille billeder, videoer eller
musik, der findes på din pc eller på dine DLNAkompatible enheder gennem dit produkt med en trådløs
netværkstilslutning.
Sådan downloades AllShare-softwaren
AllShare gør det nemt at hente og nyde mediefiler fra
computere og DLNA-kompatible enheder. Men AllShare
PC skal være installeret på computeren, og mobile
enheder skal understøtte AllShare. For flere informationer
kan du besøge portalen Samsung indhold og tjeneste
(http://link.samsung.com).
| BEMÆRK |
Du oplever måske kompatibilitetsproblemer ved forsøg
på at afspille mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.
| BEMÆRK |
Selvom produktet viser mapper med alle
indholdstyper, viser det kun filer af den indholdstype,
du valgte i trin 2. Hvis du f.eks. valgte musik, kan du
kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå
tilbage til startskærmen og gentage trin 2.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 29
29 |
2013-05-30 오후 12:01:04
Media Play
Afspilning af indhold der findes på din
pc eller DLNA-enhed gennem produktet
1.
Slut produktet, din pc og din DLNA-kompatible
mobiltelefon til det samme trådløse netværk.
2.
Følg anvisningerne i installations/
instruktionsvejledningen til AllShare for at indstille
enheder og filer til afspilning eller visning.
3.
På computeren med AllShare-softwaren skal du
bekræfte, at din telefon er tilsluttet.
4.
Vælg på telefonen den fil, du vil vise eller
afspille, og vælg derefter hjemmebiografen som
afspilningsenheden.
5.
Start afspilningen på telefonen.
PC
Produkt
Afspil pc-filer
AllShare-tilslutning
1.
Slut produktet, din PC og/eller din DLNA-kompatible
enhed til det samme trådløse netværk.
2.
Følg anvisningerne i installations/
instruktionsvejledningen til AllShare for at indstille
enheder og filer til afspilning eller visning.
3.
Vælg Fotos, videoer og musik på produktets
startskærm, og tryk derefter på knappen E.
Skærmbilledet Fotos, videoer og musik vises.
4.
Vælg den type indhold, du vil afspille - Billeder,
Videoer, Musik eller Alt indhold - og tryk derefter
på knappen E.
5.
Vælg AllShare på den næste skærm, og tryk
derefter på knappen E.
6.
På listen med tilsluttede AllShare-enheder, der
vises, skal du vælge din PC eller en anden AllSharekompatibel enhed og derefter trykke på knappen
E. Der vises et skærmbillede, der indeholde de
tilgængelige filer.
7.
Vælg den fil, du vil afspille eller vise, og tryk derefter
på knappen E.
Afspilning af indhold der findes på din
pc eller DLNA-enhed gennem produktet
Styring af videoafspilning
Du kan styre afspilningen af videofiler, der findes på
en Blu-ray/DVD-disk, en USB-enhed, en mobil enhed
eller PC. Afhængigt af disken eller indholdet kan det
være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne
vejledning, ikke er tilgængelige.
Knapper på fjernbetjeningen til
videoafspilning
DISC MENU
1
2
FULL SCREEN
HOME
REPEAT
3
1 Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop-up-menuen
og titellisten
DISC MENU
Tryk under afspilning på denne knap for
at bruge diskmenuen.
TITLE MENU
Tryk under afspilning på denne knap for
at bruge titelmenuen.
• Hvis din disk har en afspilningsliste,
skal du trykke på den Vis knappen
for at gå til afspilningslisten.
POPUP MENU
Tryk under afspilning på denne knap for
at bruge pop-up-menuen.
Produkt
Afspil pc-filer
Styr pc's filer til
produktet
POPUP
MUTE
PC
AllSharetilslutning
TITLE MENU
0
Smartphone
(Kun mulig med Samsung-telefoner, der understøtter
AllShare-funktionaliteten.)
| 30 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 30
2013-05-30 오후 12:01:04
Starter afspilning.
5
Stopper afspilning.
7
Sætter afspilningen på pause.
Hurtig
afspilning
Tryk på knappen 3 eller under
afspilning.
Hver gang du trykker på
knappen 3 eller , ændres
afspilningshastigheden.
Slowmotionafspilning
Tryk i pausetilstand på knappen .
Hver gang du trykker på knappen ,
ændres afspilningshastigheden.
Trinvis
afspilning
Tryk i pausetilstand på knappen 7.
Hver gang du trykker på knappen 7,
vises et nyt billede.
Tryk på knappen 1 eller 2 under
afspilning.
Skip kapitel/filHver gang, du trykker på knappen 1
afspilning
eller 2, flytter disken til forrige eller
næste kapitel eller fil.
Fortsæt med at trykke på knapperne ▲▼, indtil dit
valg er inde i det relevante felt.
For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke
på knappen REPEAT igen, trykke på knapperne ▲▼
for at vælge Fra, og derefter trykke på knappen E.
Skærmen viser måske ikke straks Gentag A-B.
Fortsæt med at trykke på knapperne ▲▼, indtil
Gentag A-B vises inde i det relevante felt.
Du skal indstille punktet (B) mindst 5 sekunder efter
punktet (A).
Brug af menuen VÆRKTØJ
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Afspil fra
starten
Tryk under afspilning på knappen REPEAT på
fjernbetjeningen.
2.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Fra, Titel,
Kapitel, Alle eller Gentag A-B, og tryk derefter på
knappen E.
Vælg for at vende tilbage til starten
af filmen, og tryk derefter på
knappen E.
Brug 3D-menuen til at vælge
muligheden Sidevis eller Topbund, hvis det 3D-indhold, der
afspilles i øjeblikket, ikke vises
korrekt i 3D-tilstand.
3D
| BEMÆRK |
Brug kun 3D-menuen til
3D-indhold i formaterne Sidevis
eller Top-bund. Anvendes
den på 2D-indhold, vises det
muligvis ikke korrekt.
3 Gentag afspilning
1.
Movie Note
Gentag A-B
Filmbemærkning indeholder
informationer, som f.eks. instruktør,
besætning, synopsis mv.
- Filmbemærkning er
tilgængelig, hvis disken
indeholder informationer om
Filmbemærkning og er sluttet til
et netværk.
1.
Tryk på knappen E på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal starte (A).
2.
Tryk på knappen E på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal slutte (B).
3.
Tryk på knappen REPEAT igen for at vende tilbage
til normal afspilning.
Du kan anvende funktionen Søg
scene under afspilning for at vise
eller starte en film fra en scene efter
dit valg.
4.
Tryk på knappen E.
| BEMÆRK |
Hvis indeksinformationerne i filen
| BEMÆRK |
Afhængigt af disken kan det være, at skærmen ikke
viser alle gentagelsesmuligheder.
Scenesøgning
er beskadiget, eller filen ikke
understøtter indeksering, kan
du ikke bruge funktionen Søg
scene.
Hvis du bruger DLNAfunktionen efter tilslutning til en
computer gennem dit netværk,
understøttes Søg scene muligvis
ikke.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 31
Media Play
6
Skærmen viser måske ikke kapitel eller titel straks.
05
2 Afspilningsknapper
Afspilleren afspiller ikke lyd under søgning, langsom
visning eller trintilstand.
• Tryk på knappen 6 for at vende tilbage til normal
afspilningshastighed.
31 |
2013-05-30 오후 12:01:09
Media Play
Titelsøgning
3.
1.
Vælg Titelsøgning, og tryk
derefter på knappen E.
| BEMÆRK |
2.
Brug knapperne ▲▼ til at
vælge en titel, og tryk derefter
på knappen E.
Du skal indstille punktet (B)
mindst 5 sekunder efter punktet
(A).
Vælg for at afspille et ønsket kapitel.
1.
Vælg Søg kapitler, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Brug knapperne ▲▼ til at
vælge et kapitel, og tryk
derefter på knappen E.
Søg kapitler
Billede
Vælg at afspille filmen fra et valgt
tidspunkt.
Tidslinje til
søgning
1.
Vælg Tidslinje til søgning, og
tryk derefter på knappen E.
2.
Brug talknapperne, indtast det
tidspunkt du vil gå til, og tryk
derefter på knappen E.
| BEMÆRK |
◄► til at springe frem eller
tilbage i filmen. Filmen springer
et minut frem eller tilbage, hver
gang du trykker på knapperne
◄►.
Vælg for at gentage en titel, et
kapitel eller en bestemt del.
- Fra : Vælg for at vende tilbage til
normal afspilning.
- Titel : Vælg for at gentage en
valgt titel.
- Kapitel : Vælg for at gentage et
specifikt kapitel.
- Gentag A-B : Vælg for at
gentage et specifikt afsnit.
1.
Tryk på knapperne ▲▼ for at
vælge Gentag A-B, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Tryk på knappen E på det
sted, hvor gentaget afspilning
skal starte (A). Lad filmen
afspille.
Vælg for at indstille billedtilstanden.
- Dynamisk : Forøger skarphed
og lysstyrke.
- Standard : Vælg denne indstilling
til de fleste visninger.
- Film : Den bedste indstilling til
visning af film.
- Bruger : Du kan justere
funktionerne til skarphed og
støjreduktion.
| BEMÆRK |
Hvis du bruger funktionen BD
Wise, vises denne menu ikke.
Equalizer-tilst.
Du kan også bruge knapperne
Gentagtilstand
Tryk på knappen E på det
sted, hvor gentaget afspilning
skal slutte (B).
Hvis der er mere end én film på
disken eller enheden, så vælg for at
starte en anden titel.
Vælg for at anvende equalizeren.
Vælg for at indstille equalizeren.
Equalizerindstil.
| BEMÆRK |
Gælder kun, når equalizertilstand
er aktiveret.
Lyd
Lydsynk.
Undertekst
Undertekstindstil.
Vælg for at indstille det ønskede
lydsprog.
Når produktet er tilsluttet et
digitalt TV, kan lydsignalet i visse
tilfælde muligvis ikke synkronisere
med videosignalet. Hvis dette
forekommer, kan du justere
lydforsinkelsestiden, så den passer
med videoen.
Vælg for at indstille det ønskede
undertekstsprog.
- Du kan også anvende denne
funktion ved at trykke på
knappen SUBTITLE på
fjernbetjeningen.
Vælges for at indstille den ønskede
undertekst.
| 32 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 32
2013-05-30 오후 12:01:09
BONUSVIEWaudio
Send
Vælg for at indstille ønsket
Bonusview-mulighed.
| BEMÆRK |
Media Play
BONUSVIEWvideo
Vælg Send for at uploade
valgte filer til apps (Picasa,
Facebook mv.) eller enheder.
For at bruge Send skal
du oprette en konto på
onlinestedet og derefter logge
på med funktionen Log ind.
05
Til visning af en scene fra en anden
vinkel. Muligheden Vinkel viser
antallet af mulige visningsvinkler
(1/1, 1/2, 1/3 osv.).
Vinkel
Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan
Fuld skærm
Vælges for at indstille størrelsen
på videobilledet. Vælg Original,
Tilstand1 (større) eller Tilstand2
(størst).
Information
Vælges for at vise
videofilinformationer.
| BEMÆRK |
Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen
Værktøj variere.
Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller
mere trækker på produktets kapacitet, og de kan
stoppe midt i afspilningen.
Brug af menuerne Vis og Indstillinger
På skærmen, der viser videofilerne, skal du bruge
knapperne ▲▼◄► til at vælge Vis eller Indstill. øverst til
højre og derefter trykke på knappen E.
menuerne Indstillinger og Vis variere. Det er ikke
sikkert, at alle muligheder vises.
Menuerne Vis og Indstillinger er ofte tilgængelige, når
du viser videofiler på et USB-flashdrev, en PC, en disk,
du selv har optaget, eller en mobil enhed. De er ofte
ikke tilgængelige, når du viser kommercielle Blu-ray-,
DVD- eller CD-diske.
Styring af musikafspilning
Du kan styre afspilningen af musikindhold, der findes på
en DVD, CD, USB, en mobilenhed eller en PC. Afhængigt
af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de
funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er
tilgængelige.
Knapper på fjernbetjeningen til
musikafspilning
RDS DISPLAY
Videoer
Dato
Viser alle mapperne med
videoer efter dato. Hvis du
vælger en anden mappe og
trykker på knappen E, vises
alle videoerne i mappen efter
dato.
Vis
Titel
Indstill.
Viser alle videofilerne på
mediet eller lagerenheden
efter titel.
Mappe
Viser alle mapperne på mediet
eller lagerenheden.
Afspil
valgte
Med Afspil valgte kan du
oprette en afspilningsliste
ved at vælge specifikke filer
til afspilning. Det fungerer
grundlæggende på samme
måde for alle medier. Se
Oprettelse af en 35.
1
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
4
2
3
5
6
MUTE
1
TALKNAPPER : Hvis der vises nummererede
spor, kan du trykke på nummeret for et spor.
Det valgte spor afspilles.
2
Knappen 1 2 : Flytter til forrige/næste spor.
3
Knappen 5 : Stopper et spor.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 12:01:09
Media Play
4
Hurtig afspilning (kun lyd-cd (CD-DA))
Tryk på knappen 3 eller under afspilning.
Hver gang du trykker på knappen 3 eller ,
ændres afspilningshastigheden.
5
Knappen 7 : Hold pause i et spor.
6
Knappen 6 : Afspiller det aktuelt valgte spor.
Brug af menuerne Vis og Indstillinger
På skærmen, der viser musikfilerne, skal du bruge
knapperne ▲▼◄► til at vælge Vis eller Indstill. øverst til
højre og derefter trykke på knappen E.
Musik
Spor
Kontroller på skærmen Musik
Viser alle musiksporene på
mediet eller lagerenheden.
Album
Viser al musik på mediet
eller lageret efter album.
Kunstner
Viser alle musikfilerne på
mediet eller lagerenheden
efter kunstner.
Genre
Viser al musik på mediet
eller lageret efter genre.
Mappe
Viser alle mapperne på
mediet eller lagerenheden.
Afspil
valgte
Med Play Selected (Afspil
valgte) kan du oprette
en afspilningsliste ved at
vælge specifikke filer til
afspilning. Det fungerer
grundlæggende på
samme måde for alle
medier. Se Oprettelse af
en afspilningsliste fra en
lyd-CD på side 35.
Send
Vælg Send for at uploade
valgte filer til apps (Picasa,
Facebook mv.) eller
enheder. For at bruge
Send skal du oprette en
konto på onlinestedet og
derefter logge på med
funktionen Log ind.
Ripper
Funktionen Ripping
(Ripper) konverterer CDlyd til mp3-formatet og
gemmer de konverterede
filer på en USB-enhed
eller en mobil enhed, der
er sluttet til produktet. Se
Ripning på side 35.
Indstill.
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Vis
Hold pause i et spor.
Spil et spor.
Flytter til forrige spor.
Flytter til næste spor.
Spoler sporet tilbage.
Spoler frem i sporet.
,
1
Gentag ét spor eller alle spor.
Indstill.
Spil spor i tilfældig rækkefølge.
Viser equalizeren.
Juster equalizeren manuelt.
(Kun når equalizertilstand er aktiveret)
For adgang til kontrollerne skal du afspille et nummer
og derefter bruge knapperne ▲▼◄► til at flytte til den
ønskede kontrol.
| BEMÆRK |
Kontrollerne på skærmen Musik er kun tilgængelig
under afspilning af et spor.
Alle kontroller vises ikke på samme tid.
Information
Vælges for at se
indholdsinformationer.
| 34 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 34
2013-05-30 오후 12:01:11
Hvis du vil fjerne et spor fra listen, skal du gå til
sporet og derefter trykke på knappen E igen.
Markeringen ved sporet bliver fjernet.
6.
Brug knapperne ▲▼ til at vælge Afspil, og
tryk derefter på knappen E, når du er færdig.
Skærmen Musikafspilning vises igen og viser kun
de spor, du markerede. De valgte spor afspilles
automatisk.
| BEMÆRK |
Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan
menuen Indstillinger variere. Det er ikke sikkert, at alle
muligheder vises.
| BEMÆRK |
Gentagelse af spor på en lyd-CD
Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 spor
Du kan indstille produktet til at gentage spor på en lydCD (CD-DA/MP3).
1.
Brug under afspilning knappen ▲▼◄► til at vælge
i skærmens nederste venstre hjørne, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Brug ▲▼ til at vælge den ønskede
gentagelsestilstand – Fra, En sang eller Alle – og
tryk derefter på knappen E.
E
Indstill.
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Blanding af spor på en lyd-CD
Du kan indstille produktet til at blande spor på en lyd-CD
(CD-DA/MP3) tilfældigt.
1.
Brug under afspilning knappen ▲▼◄► til at vælge
i skærmens nederste venstre hjørne, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Brug knapperne ▲▼ til at indstille tilstanden Bland
til Fra eller Til, og tryk derefter på knappen E.
Oprettelse af en afspilningsliste fra en CD
1.
2.
Når afspilningsskærmen vises: Vælg knappen
Indstill., og tryk derefter på knappen E. Menuen
Indstill. vises.
Brug knapperne ▲▼ for at vælge Afspil valgte, og
tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet Afspil
valgte vises.
3.
Brug knapperne ▲▼ til at vælge et spor, og tryk
derefter på knappen E. Der vises et mærke til
venstre for sporet.
4.
Gentag trin 3 for at vælge og markere flere spor.
fra en lyd-CD (CD-DA).
Hvis du har oprettet en afspilningsliste, erstattes
Afspil valgte med Rediger afspiln.liste på menuen
Indstillinger.
På skærmen Afspil valgte kan du også vælge Vælg
alle, Fravælg alle og Annuller.
~ Brug Vælg alle til at vælge alle spor. Dette
annullerer dine individuelle sporvalg. Når du trykker
på knappen RETURN på fjernbetjeningen eller
vælger Afspil og derefter trykker på knappen E,
vises alle spor på skærmen Musikafspilning, og
produktet starter med at afspille alle spor fra spor
001.
~ Brug Fravælg alle til at fravælge alle numre på én
gang. Vælg derefter individuelle spor, eller brug
Vælg alle til at vælge alle sporene, og tryk derefter
på knappen RETURN på fjernbetjeningen, eller
vælg Afspil, og tryk derefter på knappen E. Hvis
du ikke bruger Vælg alle eller vælger individuelle
spor, ændres afspilningslisten ikke.
~ Annuller annullerer alle ændringer, du har foretaget
på skærmen til valgt afspilning. Når du vender
tilbage til afspilningsskærmen, er afspilningslisten
ikke ændret.
Ripper
1.
Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af
produktet.
2.
Når afspilningsskærmen vises: Vælg knappen
Indstill., og tryk derefter på knappen E. Menuen
Indstill. vises.
3.
Brug knapperne ▲▼ til at vælge Ripper, og tryk
derefter på knappen E. Skærmbilledet Ripper
vises.
4.
Brug knapperne ▲▼ til at vælge et spor, og tryk
derefter på knappen E. Der vises et mærke til
venstre for sporet.
5.
Gentag trin 4 for at vælge og markere flere spor.
6.
Hvis du vil fjerne et spor fra listen, skal du gå til
sporet og derefter trykke på knappen E igen.
Markeringen ved sporet bliver fjernet.
7.
Når du er færdig: Vælg knappen Rip med
knapperne ▲▼, og tryk derefter på knappen E.
Pop op-meddelelsen Rip vises.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 35
Media Play
5.
05
Vælges for at håndtere
indstillingerne for
tekstkodning.
Kodning
35 |
2013-05-30 오후 12:01:12
Media Play
8.
Brug knapperne ▲▼ til at vælge enheden til lagring
af de rippede filer, og tryk derefter på knappen E.
| BEMÆRK |
Frakobl ikke enheden, mens ripningen er i gang.
9.
Hvis du vil annullere ripning, skal du trykke på
knappen E og derefter vælge Ja. Vælg Nej for at
fortsætte ripningen
10. Når ripningen er udført, vises meddelelsen “Korrekt
rippet”. Tryk på knappen E.
11. Tryk på knappen RETURN for at gå tilbage til
afspilningsskærmen.
• I områder med ringe modtagelse fungerer Bluetoothforbindelsen muligvis ikke korrekt.
• Hjemmebiografen har et effektivt modtagelsesområde
på op til 10 m i alle retninger, hvis der ikke er
forhindringer. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis
enheden overskrider denne afstand. Selv med denne
afstand kan lydkvaliteten forringes af genstande, som
f.eks. vægge eller døre.
• Denne trådløse enhed kan medføre elektrisk interferens
under dens brug.
Sådan sluttes hjemmebiografen til en
Bluetooth-enhed
| BEMÆRK |
Denne funktion er ikke tilgængelig sammen med DTS
lyd-CD’er.
Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse
diske.
Tilslut
Ripning koder musik til .mp3-formatet med 192 kbps.
På skærmbilledet Ripper kan du også vælge Vælg
alle eller Ryd alt.
- Brug Vælg alle til at vælge alle numre, og tryk på
knappen E. Dette annullerer dine individuelle
sporvalg.
- Brug Ryd alt til at fravælge alle numre på én gang.
Bluetooth-enhed
Brug af Bluetooth
Kontroller, om Bluetooth-enheden understøtter den
Bluetooth-kompatible stereohovedtelefonfunktion.
Du kan bruge en Bluetooth-enhed til at få musik med
stereolyd i høj kvalitet, helt uden ledninger!
1.
Tryk på knappen FUNCTION på produktets
fjernbetjening for at vise meddelelsen BT.
Hvad er Bluetooth?
2.
Vælg menuen Bluetooth på den Bluetooth-enhed,
du vil tilslutte. For instruktioner skal du se Bluetoothenhedens brugervejledning.
3.
Vælg menuen til stereohovedtelefonen i Bluetoothenheden.
• Du kan se en liste med enheder.
4.
Vælg "[HTS]Fxxxxx" på søgelisten.
Bluetooth er en teknologi, hvormed Bluetooth-kompatible
eksterne enheder nemt kan tilsluttes med hinanden vha.
en kort, trådløs forbindelse.
• En Bluetooth-enhed kan brumme eller fungere forkert:
- Når en del af din krop er i kontakt med modtage/
sendesystemet på Bluetooth-enheden eller
hjemmebiografen.
- Når der forekommer elektriske variationer fra
forhindringer, der skyldes en væg, et hjørne eller
kontorskillevægge.
- Når der forekommer elektrisk støj fra enheder med
samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr,
mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
• Par hjemmebiografen med Bluetooth-enheden, mens
de to enheder er tæt på hinanden.
• Jo længere afstand mellem din hjemmebiograf og
Bluetooth-enheden, des ringere er kvaliteten.
Hvis afstanden overstiger Bluetooth-driftsafstanden,
mistes forbindelsen.
• Når din hjemmebiograf er sluttet til Bluetoothenheden, vises enhedsnavnet for den tilsluttede
Bluetooth-enhed, efterfulgt af navnet på
hjemmebiografen, der vises på frontdisplayet på
hjemmebiografen.
5.
Afspil musik på den tilsluttede enhed.
• Du kan lytte til musik på den tilsluttede Bluetoothenhed direkte på hjemmebiografsystemet.
| 36 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 36
2013-05-30 오후 12:01:13
| BEMÆRK |
Hjemmebiografen understøtter kun SBC-data i
Afspilning af billedindhold
Du kan afspille billedindhold, der findes på en DVD, en
USB-enhed, en mobilenhed eller en pc.
Brug af menuen Værktøj
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Tidlig.
Vælges for at flytte til forrige billede.
Næste
Vælges for at flytte til næste billede.
Start/Stop
slideshow
Vælges for at afspille/holde pause i
diasshowet.
Indstillinger
for diasshow
 Hastighed : Vælg for at indstille
hastigheden på diasshowet.
 Effekter : Vælg for at indstille
diasshoweffekter.
hjemmebiografen
Du kan koble Bluetooth-enheden fra hjemmebiografen.
For instruktioner skal du se Bluetooth-enhedens
brugervejledning.
• Når hjemmebiografen er koblet fra Bluetoothenheden, viser hjemmebiografen DISCONNECTED på
frontdisplayet.
Zoom
Vælg for at forstørre det aktuelle
billede. (Forstør op til 4 gange)
Roter
Vælg for at rotere billedet. (Dette
roterer billedet enten med eller mod
uret.)
Baggrundsmusik
Vælg for at lytte til musik, mens du
viser et diasshow.
Indstill.
 Billede
- Dynamisk : Vælg for at forøge
skarpheden.
- Standard : Vælg til de fleste
visningsformål.
- Film : Dette er den bedste
indstilling til at se film.
- Bruger : Du kan justere
funktionerne til skarphed og
støjreduktion.
 Information : Viser
billedinformationerne.
Sådan kobles hjemmebiografen fra
Bluetooth-enheden
Tryk på knappen (
) på frontpanelet på
hjemmebiografen for at skifte fra BT til en anden tilstand
eller for at slukke for hjemmebiografen.
• Med undtagelse af når du frakobler hjemmebiografen
ved at ændre funktioner, venter den tilsluttede
Bluetooth-enhed en vis periode på svar fra
hjemmebiografen, inden forbindelsen afbrydes. (Tiden
for frakobling kan variere, afhængigt af Bluetoothenheden)
| BEMÆRK |
I Bluetooth-tilslutningstilstand mistes
Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden mellem
hjemmebiografsystemet og Bluetooth-enheden
overstiger 10 meter. Når Bluetooth-enheden kommer
tilbage til det effektive område, eller du genstarter
Bluetooth-enheden, skal du parre enheden og
hjemmebiografen for at tilslutte igen.
Equalizer-tilst.
Tilpas dine egne personlige
lydpræferencer med
equalizerindstillingerne.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 37
Media Play
Sådan kobles Bluetooth-enheden fra
Bluetooth-enheden er i tilstanden Ready (Parat) i 5
minutter. For at tilslutte Bluetooth-enheden igen skal
du slukke for pauseskærmen og derefter tilslutte
enheden. For at slukke for pauseskærmen skal
du trykke på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen
(lydstyrke-, talknap mv.)
05
mellemkvalitet (op til 237 kbps ved 48 kHz), men den
understøtter ikke SBC-data i høj kvalitet (328 kbps
ved 44,1 kHz).
Funktionen AVRCP understøttes ikke. Dens
funktionalitet er anderledes, afhængigt af
specifikationerne for den tilsluttede enhed.
Slut kun til en Bluetooth-enhed, der understøtter
A2DP-profilen.
Der kan kun parres med én Bluetooth-enhed ad
gangen.
Søge- eller tilslutningsfunktionerne fungerer muligvis
ikke korrekt i følgende tilfælde:
- Hvis der er et stærkt elektrisk felt tæt på eller
omkring hjemmebiografen.
- Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt parres med
produktet.
- Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads
eller ikke er i orden.
- Bemærk, at enheder, som f.eks. mikrobølgeovne,
trådløse netværksadaptere, fluorescerende lys
og gasovne, bruger samme frekvensområde som
Bluetooth-enheden, og det kan skabe elektrisk
interferens.
I Bluetooth-tilstand starter pauseskærmen, hvis
37 |
2013-05-30 오후 12:01:14
Media Play
Equalizerindstil.
Denne funktion er kun mulig, når
Equalizer-tilst. er Til.
| BEMÆRK |
Send
Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan
menuen Indstillinger variere. Det er ikke sikkert, at alle
muligheder vises.
For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal
billedfilen være i samme lagringsmedie som musikfilen.
Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens
bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.
Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i
fuldskærmstilstand.
| BEMÆRK |
Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan
menuen Indstillinger variere. Det er ikke sikkert, at alle
muligheder vises.
Menuen Vis, Indstillinger, når du viser
billedfillisten
Billeder
Dato
Grupperer alle billedfilerne
på mediet eller
lagerenheden efter dato.
Klik på en gruppe for at se
billederne i denne gruppe.
Titel
Viser alle billedfilerne på
mediet eller lagerenheden
efter titel.
Mappe
Viser alle mapperne på
mediet eller lagerenheden.
Diasshow
Starter diasshowet. Viser
alle filerne i den aktuelle
mappe, efter hinanden.
Hvis du vil oprette et
diasshow med en udvalgt
gruppe af billeder, kan du
se Afspil valgte herunder.
Vis
Indstill.
Afspil
valgte
Med Afspil valgte kan du
oprette en afspilningsliste
ved at vælge specifikke
filer til afspilning. Det
fungerer grundlæggende
på samme måde for alle
medier. Se Oprettelse af
en afspilningsliste fra en
lyd-CD på side på side
35.
Vælg Send for at uploade
valgte filer til onlinesteder
(Picasa, Facebook mv.)
eller enheder. For at bruge
Send skal du oprette en
konto på onlinestedet og
derefter logge på med
funktionen Log på.
Radiolytning
Brug af knapperne på fjernbetjeningen
1.
Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
2.
Stil ind på den ønskede station.
• Forudindstillet tuning 1: Tryk på knappen
MANUAL/PRESET for at vælge Preset, og tryk
derefter på knappen TUNING/CH (,.) for at
vælge den forudindstillede station.
- Inden du kan tune ind på forudindstillede
stationer, skal du gemme forudindstillede
stationer i produktets hukommelse.
• Manuel tuning: Tryk på knappen MANUAL/
PRESET for at vælge Manuelt, og tryk derefter
på knappen TUNING/CH (,.) for at indstille en
lavere eller en højere frekvens.
• Automatisk tuning: Tryk på knappen MANUAL/
PRESET for at vælge Manuelt, og tryk derefter
på knappen TUNING/CH (,.) for automatisk at
søge båndet.
Indstilling af mono/stereo
Tryk på knappen MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellem
STEREO og MONO.
• I områder med dårlig modtagelse: Vælg MONO for en
tydelig, støjfri radiomodtagelse.
Forudindstilling af stationer
Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i hukommelsen.
1.
Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
2.
Tryk på knappen TUNING/CH (,.) for at vælge
<89,10>.
| 38 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 38
2013-05-30 오후 12:01:15
4.
Tryk på knappen TUNER MEMORY igen.
• Tryk på knappen TUNER MEMORY, inden
TALLET forsvinder fra displayet.
• Når du trykker på knappen TUNER MEMORY,
forsvinder TALLET fra displayet, og stationen er
gemt i hukommelsen.
5.
Gentag trin 2 til 4 for at forudindstille en anden
station.
• For at indstille på en forvalgt station skal du trykke
på knappen MANUAL/PRESET for at vælge
Forvalgt og derefter trykke på knappen TUNING/
CH (,.) for at vælge den forvalgte station.
Om RDS-udsendelser
Sådan viser du RDS-signaler
Du kan se de RDS-signaler, som stationen udsender, på
displayet.
Tryk på knappen RDS DISPLAY, mens du lytter til en
FM-station.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og
viser følgende informationer :
PS NAME RT CT Frekvens
Under søgning vises <PS NAME>,
PS
og derefter vises stationsnavnene.
(programservice) Hvis der ikke udsendes noget signal,
vises <NO PS>.
RT
(Radiotekst)
Brug af RDS (Radio Data System) til
modtagelse af FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer udsende et ekstra signal
sammen med de almindelige programsignaler.
Som eksempel udsender stationer deres stationsnavne
samt oplysninger om udsendelsestype, som f.eks. sport,
musik osv.
Når du modtager en FM-station, der leverer RDStjenesten, lyser RDS-indikatoren på displayet.
Beskrivelse af RDS-funktionen
• PTY (programtype): Viser hvilken programtype, der
aktuelt udsendes
• PS NAME (programservicenavn): Viser navnet på
radiostationen og består af otte tegn.
• RT (radiotekst): Afkoder en stations tekstudsendelse
(hvis der er nogen) og består af højst 64 tegn.
• CT (klokkeslæt): Afkoder klokkeslættet i realtid fra FMstationen. Visse stationer udsender ikke PTY-, RT- eller
CT-oplysninger, og derfor vises disse ikke i alle tilfælde.
• TA (trafikradio): TA ON/OFF (TA TIL/FRA) viser, at
trafikmeddelelser er i gang.
Media Play
Tryk på knappen TUNER MEMORY.
• TALLET blinker på displayet.
05
3.
Frekvens
Under søgning vises <RT>,
og derefter vises eventuelle
tekstmeddelelser, stationen
udsender. Hvis der ikke udsendes
noget signal, vises <NO RT>.
Stationens frekvens (dette er ikke en
RDS-funktion)
Om tegn der vises på displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, anvendes
følgende tegn.
• Displayet skelner ikke mellem store og sm? bogstaver,
og der anvendes altid store bogstaver.
• Displayet kan ikke vise bogstaver med accenter. <A,>
kan f.eks. stå for accentuerede <A’s> som f.eks. <À, Â,
Ä, Á, Å og Ã.>
PTY-indikering (programtype) og funktionen
PTY-SØGNING
En af fordelene ved RDS-tjenesten er, at du kan finde en
bestemt programtype blandt de forudindstillede kanaler
ved at specificere PTY-koder.
Sådan søges efter et program ved hjælp af
PTY-koder
| BEMÆRK |
RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den valgte
station ikke udsender RDS-signalet korrekt, eller hvis
signalstyrken er svag.
Inden du går i gang!
• PTY-søgning omfatter kun forudindstillede stationer.
• Du kan til enhver tid stoppe søgningen i løbet af
processen ved at trykke på knappen 5 under
søgning.
• Der er en tidsgrænse ved udførelse af følgende trin.
Hvis indstillingen annulleres, inden du er færdig, skal
du starte fra trin 1 igen.
• Når du trykker på knapperne på den primære
fjernbetjening, skal du sikre dig, at du har valgt FMstationen med den primære fjernbetjening.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 39
39 |
2013-05-30 오후 12:01:15
Media Play
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
3D-lyd
1.
Tryk på knappen PTY SEARCH, mens du lytter til
en FM-station.
2.
Tryk på knappen PTY- eller PTY+, indtil den
ønskede PTY-kode vises på displayet.
• Displayet viser de programtypekoder, der er
beskrevet til højre.
3.
Tryk på knappen PTY SEARCH igen, mens den
PTY-kode, du valgte i forrige trin, stadig vises på
displayet.
• Centerenheden søger 15 forudindstillede FMstationer, standser når den finder den station, du
har valgt og stiller ind på denne station.
Brug af knapperne til
specialeffekter på fjernbetjeningen
SOUND
Funktionen LYDEFFEKT
EFFECT
Du kan vælge en tilstand, der optimerer lyden.
1.
2.
3.
Tryk på knappen SOUND EFFECT.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede
tilstand: Tilstanden DSP eller Lydtilstand.
Tryk på knapperne ◄► for at vælge den
ønskede lydeffekt.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Football  Fra
• MP3 Enhancer : Hjælper med at forbedre din
lydoplevelse (f.eks. mp3-musik). Du kan opskalere
din MP3-lyd (24 kHz, 8 bit) til CD-lyd (44,1 kHz, 16
bit).
• Power Bass : Forøger lydstyrken for bastoner og
giver dunkende lydeffekter.
• Football : Skaber en mere dynamisk, realistisk,
stadionlignende lyd. Til lytning af fodboldkampe og
andre sportsbegivenheder.
• Fra : Vælg dette for normal lytning.
Lydtilstand
Virtual Sound  Musik  Nyheder  Drama 
Biograf  Sport  Spil  Fra
Du kan nyde mere naturlig og levende surroundsound
med rigere toner ved at justere lyddybden med
niveaumulighederne.
Fra  Høj  Lav
| BEMÆRK |
3D-lyd er ikke tilgængelig i tilstanden FM.
TV SOUND
TV-lyd
Du kan lytte via Hjemmebiografhøjttalere eller Tvhøjttaler med knappen TV SOUND.
1.
Slut HDMI-kablet til TV’et og hjemmebiografen.
(Se side 16).
2.
Indstil den/det tilsluttede hjemmebiograf og TV
til Anynet+ (HDMI-CEC) Til.
3.
Tryk på knappen TV SOUND på
fjernbetjeningen.
4.
Her gang, du trykker på knappen TV SOUND,
blinker TV SOUND ON/OFF kortvarigt på
displayet på frontpanelet, hvorefter det ændres
til D. IN.
- TV SOUND ON : Udsender til
Hjemmebiografhøjttalere.
- TV SOUND OFF : Udsend til tilsluttet
Anynet+ Tv-højttaler.
Bruges i disse tilfælde:
1) Hvis du vil lytte til lyd via hjemmebiografhøjttaler,
når du ser TV.
2) Hvis du vil lytte til lyd fra USB-mediet, der er
sluttet til TV’et, via hjemmebiografhøjttalere.
Specifikation for TV-LYD TIL/FRA-
understøttelse
Tilsluttet TV
Understøttet
Anynet+ (HDMICEC) TV
Ikkeunderstøttet
Anynet+
(HDMI-CEC) TV
Indstilling for
Anynet+
(HDMI-CEC)
TV-lyd
TIL
TV-lyd
FRA
TIL
O
O
FRA
O
X
Ingen handling
O
X
| 40 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 40
2013-05-30 오후 12:01:15
Netværkstjenester
Du kan få glæde af forskellige netværkstjenester, som
f.eks. streaming-video eller onlineapps, ved at slutte
produktet til dit netværk.
Slutte produktet til netværket.
(Se side 17)
2.
Konfigurere netværksindstillingerne.
(Se side 23~25)
Logge ind på din Samsung-konto
Før du går til Film og TV-serier eller Apps, foreslår vi, at
du logger ind på din Samsung-konto.
Følg disse trin for at logge på din Samsung-konto:
1.
Tryk på den RØDE knap (A), når startskærmen
vises. Skærmbilledet Log ind vises.
2.
Vælg feltet E-mail, og tryk derefter på knappen E.
Pop op-tastaturet vises.
3.
Brug tastaturet til at indtaste din e-mailadresse.
Vælg knappen Udført, og tryk derefter på knappen
E, når du er færdig. Skærmbilledet Log på vises
igen.
4.
5.
Inden du bruger Film og TV-serier
eller Apps
Hvis du ikke har indstillet Smart Hub, når du bruger Film
og TV-serier eller Apps første gang, beder produktet dig
om at udføre opsætningsproceduren for Smart Hub.
1.
Vælg på startskærmen enten Film og tv-serier eller
Programmer, og tryk derefter på knappen E. Hvis
du valgte Programmer, skal du gå til trin 4.
2.
Vælg feltet Adgangskode, og tryk derefter på
knappen E. Pop op-tastaturet vises.
Hvis du valgte Film og tv-serier, vises pop opvinduet Smart Hub, der spørger, om du vil opsætte
Smart Hub. Vælg Ja, og tryk derefter på knappen
E. Velkomstskærmbilledet vises.
3.
Brug tastaturet, og indtast din adgangskode. Vælg
knappen Udført, og tryk derefter på knappen E,
når du er færdig. Skærmbilledet Log ind vises igen.
Vælg Start, og tryk derefter på knappen E.
Skærmbilledet med vilkårene og betingelserne samt
fortrolighedspolitikken for Smart Hub vises.
4.
På skærmbilledet med vilkårene og betingelserne
samt fortrolighedspolitikken for Smart Hub skal
du gennemse og acceptere både vilkårene og
betingelserne samt fortrolighedspolitikken for Smart
Hub for at bruge Smart Hub.
5.
Rul ned, og klik på knappen Vis detaljer for at læse
dokumenterne i sin helhed.
6.
Når du er færdig med at læse, så rul op til det
første indtastningsfelt, og tryk på knappen E
for at acceptere vilkårene og betingelserne samt
fortrolighedspolitikken.
7.
Tryk to gange på knappen ► for at gå til skærmen
med yderligere bemærkninger om fortrolighed.
8.
Klik på knappen Vis detaljer for at se bemærkningen
i sin helhed.
9.
Når du er færdig med at læse, så rul op til det
øverste indtastningsfelt, og tryk derefter på knappen
E.
6.
For at gøre log ind-processen nemmere næste gang
kan du vælge Log mig ind automatisk og derefter
trykke på knappen E.
7.
Vælg Log på, og tryk derefter på knappen E.
Produktet logger dig på din konto. Dine konto-emails vises nederst til venstre på skærmen.
| BEMÆRK |
Hvis du valgte Log mig ind automatisk, indtaster
produktet automatisk din e-mail og adgangskode,
næste gang du logger på. Det eneste, du skal gøre, er
at vælge Log ind.
Hvis din e-mailadresse og din adgangskode ikke vises,
når skærmen Log ind vises, skal du vælge knappen
med pilen, der peger nedad, ved siden af feltet E-mail
og derefter trykke på knappen E. Der vises en dropdown-liste alle dine registrerede konti. Vælg din konto,
og tryk derefter på knappen E. Produktet udfylder
felterne til e-mail og adgangskode.
Netværkstjenester
1.
logget på, vises pop op-vinduet Min konto. I pop opvinduet kan du vælge Log ud, Skift kontoinformationer,
Kæd tjenestekonti, Fjern konti fra enheden og
Deaktiver konto.
For at leje og købe betalbare apps skal der være
registreret et kreditkort på din konto. Hvis du
ikke har registreret et kort, skal du vælge Skift
kontoinformationer. På siden Skift kontoinformationer
skal du vælge Registrer kort, trykke på knappen E
og derefter følge instruktionerne på skærmen.
06
For at bruge netværkstjenester skal du først:
Hvis du trykker på den RØDE knap (A), når du har
| BEMÆRK |
Du behøver ikke at acceptere de yderligere
bemærkninger om fortrolighed, men en eller flere
Smart TV-funktioner er muligvis ikke tilgængelige, hvis
du ikke accepterer.
10. Tryk to gange på knappen ►. Skærmbilledet
Opsætning udført vises. Tryk på knappen E.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 41
41 |
2013-05-30 오후 12:01:17
Netværkstjenester
Hvis du ikke har knyttet et kreditkort til din Samsung-
Brug af Film og TV-serier
konto, vises skærmbilledet Registrer kort, når du er
logget ind. Følg instruktionerne på skærmen. Du skal
have registreret et kreditkort på din konto for at leje
film og købe betalbare apps.
Du kan downloade eller streame betalbare og gratis film
og TV-serier og vise dem på dit TV.
Film og tv-serier
Fremhævede
Brug af apps
Anbefalet
Du kan downloade programmerne fra internettet, få
adgang til forskellige gratis eller betalbare programmer og
vise dem på dit TV. For adgang til visse programmer skal
du have en Samsung-konto.
Favoritter
1.
2.
Fremhævede
Film
Tv-shows
Købt
Vælg på startskærmen Film og tv-serier, og tryk
derefter på knappen E.
Vælg en af de Fremhævede eller Anbefalet film,
og tryk derefter på knappen E. Siden for den
pågældende film vises.
ELLER
Hurtig oversigt over skærmbilledet
Apps
Programmer
Anbefalet
1
1
Webbrowser
Brug knappen ▼ til at flytte til nederst på skærmen.
Vælg Favoritter, Fremhævede, Film, Tv-shows
eller Købt, og tryk derefter på knappen E.
For at foretage et valg på en side der viser TV-serier
eller film, skal du bruge knapperne ▲▼◄► til at
foretage et valg og derefter trykke på knappen E.
3.
4.
For at se et udvalg skal du vælge Se nu og derefter
trykke på knappen E. Der vises en valgskærm
med forskellige steder, hvorfra du kan leje filmen.
Prisen vises også.
Vælg et sted, og tryk derefter på knappen E. Følg
instruktionerne på skærmen for at starte filmen.
| BEMÆRK |
3
4
2
5
Samsung
TV
Programmer
3
Programmer
4
Flere apps
Brug på den side, der vises, knapperne ▲▼◄►
til at vælge en serie eller en film, og tryk derefter på
knappen E.
På skærmen med TV-serier eller film kan du også
vælge Nyheder, Mest populære eller Genrer for
at vise flere tilgængelige serier eller film. Brug på
skærmen Genre knapperne ▲▼◄► til at vælge en
Genre, og tryk derefter på knappen E.
2
Mine Apps
1
Anbefalet : Viser anbefalet indhold
administreret af Samsung.
Giver dig adgang til forskellige betalbare eller
gratis programmer, du kan downloade.
2
Omtalte programmer : Brug knapperne
▲▼◄► til at markere det omtalte program, og
tryk derefter på knappen E. Informationer om
de omtalte programmer vises.
3
Mine apps : Viser dit personlige programgalleri,
der kan ændres på skærmbilledet Alle
downloadede.
4
Flere apps : Vælg Flere apps for at tilgå
skærmbilledet Alle downloadede, hvor du kan
tilføje, ændre og slette programmer og se alle
downloadede programmer.
Hvis du ikke er logget ind på din Samsung-konto,
vises skærmbilledet Log ind efter trin 3, og du skal
logge ind.
| 42 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 42
2013-05-30 오후 12:01:18
Start af et program
Du kan downloade betalbare eller gratis programmer
gennem Samsung Apps.
1.
Vælg Programmer på startskærmen, og tryk
derefter på knappen E.
1.
Vælg på skærmbilledet Apps Samsung Apps,
og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet
Samsung Apps vises.
2.
Brug på skærmen Apps knapperne ▲▼◄► til at
vælge en app, og tryk derefter på knappen E.
Appen starter.
2.
Øverst på skærmen, under Nyheder, kan du se en
række nye apps. Brug knapperne ◄► til at rulle
listen til højre eller venstre, og vælg derefter en app.
Tryk på knappen E for at se flere informationer
om den pågældende app. Hvis appen er gratis:
Vælg Download, og tryk derefter på knappen E
for at downloade appen. Hvis appen ikke er gratis:
Vælg Køb, tryk på knappen E, og følg derefter
instruktionerne på skærmen.
06
Download af programmer
Flere apps
Vis: Downloaddato
Indstill.
Netværkstjenester
Brug af skærmbilledet Alle downloadede
1 /23
WebBrowser
Samsung Apps
| BEMÆRK |
For at købe en app skal du være logget på din
Samsung-konto, og der skal være registreret et
kreditkort på din konto. Tryk på den RØDE knap (A)
på din fjernbetjening for at logge ind.
Hvis du ikke har registreret et kort, skal du trykke på
den RØDE knap (A) igen, når du er logget ind og
derefter vælge Skift kontoinformationer i det pop opvindue, der vises. På siden Skift kontoinformationer
skal du vælge Registrer kort, trykke på knappen E
og derefter følge instruktionerne på skærmen.
Du kan også tilgå og downloade apps fra de
kategorier, der er vist til venstre på skærmen. For
instruktioner: Se trin 4.
3. Vælg Kør, når appen er downloadet, og tryk
derefter på knappen E for at køre appen straks.
For at køre appen senere skal du trykke på knappen
RETURN. I begge tilfælde vises ikonet for appen på
skærmen Apps.
WebBrowser
Lagerenhed
Kategori: XXXXX | Version: X.XXX | Størrelse: XX.XKB
109.48 MB / 629.43 MB
Skærmbilledet Alle downloadede viser alle de apps, du
har downloadet, og du kan:
• Sortere apperne på skærmbilledet Alle downloadede
efter Downloaddato, Nyligt åbnet og Titel.
• Anvende et antal funktioner i menuen Indstill. på de
apps, der vises i afsnittet Mine apps på skærmbiledet
Apps, inkl. opdatering af apps, flytte apps til en mappe,
slette apps fra Mine apps og låse appsene.
• Starte apps.
Sortering af appsene
Følg følgende trin på for at sortere appsene på
skærmbilledet Alle downloadede:
4.
For at se flere apps kan du bruge knapperne
▲▼◄► til at flytte til kategorilisten i skærmens
venstre side.
1.
På startskærmen: Vælg Apps, og tryk på knappen
E.
2.
5.
Brug knapperne ▲▼ til at vælge en kategori. Hver
gang du flytter markeringen til en anden kategori,
vises et andet programsæt til højre.
Brug på skærmbilledet Apps knapperne ▼ til at
flytte til hotspottet Downloadet nederst på siden, og
tryk derefter på knappen E.
3.
6.
Brug knappen ► til at flytte til programmerne, og
brug knapperne ▲▼◄► til at flytte fra app til app.
Brug på skærmbilledet Alle downloadede knapperne
▲► til at flytte til Vis øverst på skærmen, og tryk
derefter på knappen E.
7.
For at se flere informationer om en app skal du
vælge den og derefter trykke på knappen E.
4.
8.
For at downloade appen skal du følge
instruktionerne i trin 2 og 3.
Vælg på den drop-down-liste, der vises,
Downloaddato, Nyligt åbnet eller Titel, og tryk
derefter på knappen E. Appsene på skærmbilledet
Alle downloadede sorteres efter det kriterium, du
valgte.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 43
43 |
2013-05-30 오후 12:01:21
Netværkstjenester
Brug af funktionerne i menuen Indstill.
Slette en app fra Mine apps
1.
Brug på skærmbilledet Alle downloadede knapperne
▲► til at gå til Indstill. øverst på skærmen, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Vælg Rediger Mine apps, og tryk derefter på
knappen E. Skærmbilledet Rediger mine apps
vises.
3.
Vælg den app, du vil slette, fra Mine apps, tryk
på knappen E, og tryk derefter på knapperne
▲▼◄► i retning af . Pop op-vinduet Fjern fra
mine apps vises.
4.
Vælg Ja, og tryk derefter på knappen E.
5.
Når du vender tilbage til skærmbilledet Apps, er
appen fjernet fra området Mine apps.
Lås/lås op
Med funktionen Lås/Lås op og Sikkerheds-PINkode kan du låse programmer, så de ikke kan startes
hverken fra skærmbilledet Apps eller skærmbilledet Alle
downloadede. Standard-PIN-koden er 0000.
1.
Brug på skærmbilledet Alle downloadede knapperne
▲► til at gå til Indstill. øverst på skærmen, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Vælg Lås/lås op, og tryk derefter på knappen E.
3.
Når låsetjenesten vises, skal du indtaste PIN-koden
med talknapperne på din fjernbetjening.
4.
For at låse et program skal du vælge det og derefter
trykke på knappen E. Der vises en lås på appen.
Gentag for at låse andre individuelle apps.
Flytte en app i Mine apps
1.
For at låse alle apps på én gang skal du bruge
knapperne ▲► til at vælge knappen Lås alt og
derefter trykke på knappen E.
Brug på skærmbilledet Alle downloadede knapperne
▲► til at gå til Indstill. øverst på skærmen, og tryk
derefter på knappen E.
2.
7.
For at låse alle låste apps op på én gang skal du
bruge knapperne ▲► til at vælge knappen Lås alt
op og derefter trykke på knappen E.
Vælg Rediger Mine apps, og tryk derefter på
knappen E. Skærmbilledet Rediger mine apps
vises.
3.
8.
Tryk to gange på knappen RETURN for at vende
tilbage til skærmbilledet Apps. Låste apps vises
med en lås øverst i højre side.
Vælg den app, du vil flytte, i Mine apps, tryk på
knappen E, og tryk derefter på knapperne
▲▼◄► for at flytte appikonet i en af pileretningerne
(<, >, ^, mv.), der vises omkring appikonet.
Appikonet flyttes i den valgte retning.
4.
Når du har anbragt appikonet det ønskede sted,
skal du trykke på knappen E.
5.
Når du vender tilbage til skærmbilledet Apps, er
appen anbragt det sted, du valgte.
5.
For at låse en låst app op skal du vælge
programmet og derefter trykke på knappen E.
6.
Rediger Mine apps
Med Rediger mine apps kan du tilføje eller slette apps fra
Mine apps. Du kan også ændre placeringen af en app i
Mine apps.
Føj en app til Mine apps
1.
2.
3.
Brug på skærmbilledet Alle downloadede knapperne
▲► til at gå til Indstill. øverst på skærmen, og tryk
derefter på knappen E.
Vælg Rediger Mine apps, og tryk derefter på
knappen E. Skærmbilledet Rediger mine apps
vises.
Vælg en fuldfarveapp fra den øverste række
med apps, og tryk derefter på knappen E.
Fuldfarveikonet vises i området Mine apps derunder,
og appikonet i den øverste række gråtones.
Opret mappe
Med Opret mappe kan du oprette en mappe på
skærmbilledet Downloadet, hvori du kan anbringe apper.
1.
Brug på skærmbilledet Alle downloadede knapperne
▲► til at gå til Indstill. øverst på skærmen, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Vælg Opret mappe, og tryk derefter på knappen
E. Pop op-vinduet Indstil mappenavn vises.
3.
Tryk på knappen E. Tastaturet vises.
4.
Vælg knappen Ryd i højre side, og tryk derefter
på knappen E for at fjerne Mappe 1 fra
indtastningsfeltet. Brug herefter tastaturet, og
indtast det navn, du vil give mappen.
5.
Vælg knappen Udført i højre side, og tryk derefter
på knappen E. når du er færdig. Pop op-vinduet
vises igen.
6.
Vælg OK, og tryk derefter på knappen E. Den
nye mappe vises i listen med apps i venstre side af
skærmbilledet.
| BEMÆRK |
Gråtonede apps findes allerede i Mine apps.
4.
Når du vender tilbage til skærmbilledet Apps, vises
appen i området Mine apps.
| 44 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 44
2013-05-30 오후 12:01:23
Flyt til mappe
6.
Vælg OK, og tryk derefter på knappen E. Mappen
er omdøbt.
Med Flyt til mappe kan du flytte apps til mappen efter dit
ønske.
7.
Vælg Luk i højre side af skærmbilledet, og tryk
derefter på knappen E.
06
Med Slet kan du slette apps og mapper fra skærmbilledet
Mine apps. Hvis der er apps i en mappe, slettes både
mappen og appsene samtidigt. Slet fjerner apps
permanent. Hvis du beslutter, at du vil anvende en app,
du har slettet, skal du downloade den igen.
Netværkstjenester
1.
Brug på skærmbilledet Alle downloadede knapperne
▲► til at gå til Indstill. øverst på skærmen, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Vælg Flyt til mappe, og tryk derefter på knappen
E. Skærmbilledet Flyt til mappe vises.
3.
Brug knapperne ▲▼◄► til at flytte til en app, og
tryk derefter på knappen E for at vælge appen.
Der vises et mærke i appens øverste venstre hjørne.
4.
For at fravælge en app skal du trykke på knappen
E. Mærket forsvinder.
5.
Gentag trin 3 for at vælge flere apps.
Slet
1.
Brug på skærmbilledet Alle downloadede knapperne
▲► til at gå til Indstill. øverst på skærmen, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Vælg Slet, og tryk derefter på knappen E.
Skærmbilledet Slet vises.
For at vælge alle de downloadede apps skal du
3.
vælge Vælg alle øverst til højre på skærmbilledet og
derefter trykke på knappen E. For at fravælge alle
appsene skal du vælge Fravælg alle øverst til højre
på skærmbilledet og derefter trykke på knappen E.
6. Vælg Vælg mappe øverst på skærmen, når du er
færdig, og tryk derefter på knappen E. Pop opvinduet Vælg mappe vises.
Brug knapperne ▲▼◄► til at flytte til en app eller
mappe, og tryk derefter på knappen E for at
vælge. Der vises et mærke i øverste venstre hjørne
på den valgte app eller mappe.
4.
For at fravælge en app skal du trykke på knappen
E. Mærket forsvinder.
5.
Gentag trin 3 for at vælge flere apps eller mapper.
| BEMÆRK |
7.
Brug i pop op-vinduet Vælg mappe knapperne ▲▼
til at vælge den mappe, du vil flytte de valgte apps
til, og tryk derefter på knappen E.
8.
Pop op-vinduet Apps flyttet vises. Tryk på knappen
E.
9.
Brug knapperne ▲▼◄► til at markere mappen for
at åbne den, og tryk derefter på knappen E.
Omdøb mappe
Med Omdøb mappe kan du omdøbe en eksisterende
mappe.
1.
Brug på skærmbilledet Alle downloadede knapperne
▲► til at gå til Indstill. øverst på skærmen, og tryk
derefter på knappen E.
2.
Vælg Omdøb mappe, og tryk derefter på knappen
E. Skærmbilledet Omdøb mappe vises, og en
mappe er markeret.
3.
Brug knapperne ▲▼◄► til at markere en mappe
efter dit ønske, og tryk derefter på knappen E.
Pop op-vinduet Omdøb vises.
4.
Tryk på knappen E. Tastaturet vises.
5.
Indtast det nye navn til mappen: Vælg Udført i højre
side, og tryk derefter på knappen E, når du er
færdig. Pop op-vinduet Omdøb vises igen og viser
det nye navn.
| BEMÆRK |
For at vælge alle de downloadede apps skal du
vælge Vælg alle øverst til højre på skærmbilledet og
derefter trykke på knappen E. For at fravælge alle
appsene skal du vælge Fravælg alle øverst til højre
på skærmbilledet og derefter trykke på knappen E.
6. Når du har foretaget alle dine valg, skal du vælge
Slet øverst på skærmbilledet og derefter trykke på
knappen E. Pop op-vinduet til sletning vises.
7.
Vælg Ja, og tryk derefter på knappen E. Alle de
apps, du valgte, slettes.
| BEMÆRK |
Du kan ikke straks slette en låst app eller mappe.
Hvis du vælger en låst app eller mappe til sletning, når
du udfører trin 7, vises pop op-vinduet Lås tjeneste.
Skriv sikkerheds-PIN-koden i pop op-vinduet, og tryk
derefter på knappen E. Låsen låses op, og appen
eller mappen bliver slettet.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0702.indd 45
45 |
2013-07-02 오전 11:51:56
Netværkstjenester
Opdater apps
Når programmet kræver opdatering til den nyeste
version: Vælg Apps, og vælg derefter Flere apps. På
skærmbilledet Flere apps skal du vælge Opdater apps
og derefter vælge programmet på listen. Programmet
begynder opdatering til nyeste version. Men Opdater
apps vises kun på skærmen, hvis opdateringen er
nødvendig.
Brug af webbrowseren
Du kan gå til internettet med programmet Web Browser.
Vælg Webbrowser på startskærmen, og tryk derefter på
knappen E.
| BEMÆRK |
Når du kører webbrowseren, når produktet med
Screen Mirroring
Med funktionen Screen Mirroring kan du vise skærmen
på din smartphone eller smarte enhed på det TV, du har
sluttet til hjemmebiografsystemet.
1.
Tryk, når Blu-ray'ens startskærm vises, på den BLÅ
knap (D) på fjernbetjeningen. Skærmbilledet Screen
Mirroring vises.
HDMI er sluttet til et BD Wise-kompatibelt TV – og BD
Wise er aktiveret – maksimeres browseren til at fylde
skærmen, og TV'ets opløsning indstilles automatisk til
den optimale opløsning.
Webbrowseren er ikke kompatibel med Javaapplikationer.
Hvis du forsøger at downloade en fil, og filen ikke kan
gemmes, vises en fejlmeddelelse.
E-handel (onlinekøb af produkter) er ikke understøttet.
ActiveX understøttes ikke.
Adgang til visse websteder kan være blokeret eller af
webbrowsere, der drives af visse virksomheder.
2.
Start AllShare Cast på din enhed.
3.
Find på din enhed navnet på
hjemmebiografsystemet på listen med tilgængelige
enheder, og vælg den herefter.
Linkbrowsing og markørbrowsing
4.
TV’et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks. Opretter
forbindelse til Android_92gb...) og viser herefter
meddelelse om tilslutning.
5.
I løbet af et øjeblik vises din enheds skærmbillede
på TV-skærmen.
| BEMÆRK |
Når du bruger funktionen Screen Mirroring, kan der
forekomme videohakkeri eller lydudfald, afhængigt af
dine omgivelser.
Du kan oprette forbindelse til en enhed, der
understøtter AllShare Cast. Bemærk, at det afhænger
af producenten, om forbindelse til en sådan enhed er
fuldt understøttet. Se producentens websted for at
få yderligere oplysninger om understøttelse af mobil
forbindelse.
Bluetooth-overførsler kan forstyrre
skærmspejlingssignalet. Inden du bruger funktionen
Screen Mirroring (Screen Mirroring), anbefaler vi
kraftigt, at du deaktiverer Bluetooth-funktionen på din
smartphone eller smarte enhed.
Webbrowseren tilbyder to browsingtyper: Markørbrowsing
og linkbrowsing. Når du starter browseren første
gang, er markørbrowsing aktiv. Hvis du bruger en mus
til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi at lade
markørbrowsing være aktiveret. Hvis du bruger din
fjernbetjening til at navigere i webbrowseren, anbefaler
vi, at du erstatter markørbrowsing med linkbrowsing.
Linkbrowsing flytter markeringen fra ét link til det
næste i webbrowseren og er meget hurtigere end
markørbrowsing, hvis du bruger din fjernbetjening.
Følg følgende trin for at aktivere linkbrowsing:
1.
Brug knapperne ▲▼◄► på din fjernbetjening til
at flytte markøren til linkbrowserikonet øverst til
højre på skærmen. Linkbrowserikonet er det tredje
ikon fra højre. Markøren er på det rigtige sted, hvis
ikonet bliver blåt, og ordene “Linkbrowsing” vises på
skærmen.
2.
Tryk på knappen E. Linkbrowsing er aktiveret og
er aktiv når som helst, du starter webbrowseren.
| 46 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0702.indd 46
2013-07-02 오전 11:52:20
Når du klikker på http://www.samsung.com
,
eller går til et data- eller
klikker på
tekstindtastningsfelt og derefter trykker på knappen E,
vises pop op-tastaturet.
http://www.samsung.com
100%
1
http://www.samsung.com
100%
Netværkstjenester
Brug af pop op-tastaturet
Kontrolpanelet, der løber på tværs øverst på skærmen,
indeholder en række med ikoner, der starter nogle
praktiske funktioner. Ikonerne er beskrevet nedenfor,
og beskrivelsen starter med ikonet helt til venstre på
skærmen.
06
Hurtig oversigt over kontrolpanelet
Når du indtaster tegn, vises den anbefalede tekst.
Caps
123#&
2
3
4
6
7
8
9
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*

a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Udført
z
x
c
v
b
n
m
,
.
?
-

Annuller
/

4

ENG
5
1
q
www. .com
0
Ryd
Følg følgende trin for at bruge pop op-tastaturet med din
fjernbetjening:
•
•
•
•
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
: Flytter til forrige side.
: Flytter til den næste webside.
: Viser skærmbilledet Bogmærke og
historik. Du kan sætte bogmærke ved
den aktuelle side, vælge et eksisterende
bogmærke samt redigere og slette
bogmærker. Du kan også vise din
browsinghistorik og vælge en side at besøge
igen.
: Flytter til webbrowserens startskærm.
http://www.samsung.com
: Du kan indtaste en
sideadresse manuelt med pop op-tastaturet.
: Genindlæser den aktuelle side, så den
opdateres på skærmen.
: Føjer den aktuelle side til dine
bogmærker.
: Du kan søge efter
informationer ved at indtaste ord eller tegn
med pop op-tastaturet. Se Brug af pop optastaturet på denne side.
100% : Du kan forstørre eller formindske
teksten med forskellige procentværdier.
: Aktiverer PIP-funktionen.
: Du kan skifte mellem markørbrowsing
og linkbrowsing.
: Du kan konfigurere browserens
indstillinger. Se Brug af menuen Setting
(Indstilling) på side 48.
: Lukker webbrowseren.
1.
Brug knapperne ▲▼◄► på din fjernbetjening til at
flytte markeringen til et bogstav eller tal efter dit valg.
2.
Tryk på knappen E for at indsætte bogstavet eller
tallet i indtastningsfeltet.
3.
For at bruge store bogstaver skal du flytte
markeringen til tasten Caps øverst til venstre og
derefter trykke på knappen E. Tryk på knappen
E igen, når tasten Caps er markeret, for at vende
tilbage til små bogstaver.
4.
For at gå til symboler og yderligere
tegnsætningstegn skal du markere knappen 123#&
til venstre og derefter trykke på knappen E.
5.
For at slette et tegn du har indtastet, skal du flytte
markeringen til knappen og derefter trykke på
knappen E.
6.
For at slette alle tegn du har indtastet, skal du flytte
markeringen til knappen Ryd og derefter trykke på
knappen E.
7.
Når du er færdig med at indtaste, skal du flytte
markeringen til knappen Udført og derefter trykke
på knappen E.
| BEMÆRK |
Hvis du har sluttet et trådløst tastatur til dit produkt,
kan du bruge det trådløse tastatur til at indtaste
bogstaver, tal, symboler og tegnsætningstegn.
Bemærk, at det trådløse tastatur kun fungerer, når
pop op-tastaturet vises, og det kan kun anvendes til at
indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætningstegn.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0702.indd 47
47 |
2013-07-02 오전 11:52:21
Netværkstjenester
Indstillinger for pop op-tastaturet
Godkendte
sider
Du kan begrænse dine børns
adgang til upassende websider ved
kun at tillade adgang til de sider, du
har registreret.
Hver gang du går til Godkendte
sider, vises skærmbilledet til
PIN-kode. Første gang du går
til Godkendte sider, skal du
indtaste standard-PIN-koden med
talknapperne på din fjernbetjening.
Du kan ændre PIN-koden med
funktionen Nulstil adgangskode til
godkendte steder. Se herunder.
 Funktionen Godkendte sider:
Aktiverer eller deaktiverer
funktionen Godkendte steder.
 Nulstil adgangskode for
godkendte sider: Skifter
adgangskoden til godkendte
steder.
 Føj til nuvær. side: Du kan føje
den aktuelt viste webside til listen
med godkendte steder.
 Administrer godkendte sider:
Her kan du indtaste URL'er, der
skal føjes til listen med godkendte
steder og slette steder fra listen
med godkendte steder. Hvis du
aktiverer Godkendte steder, og
du ikke har føjet steder til listen
med godkendte steder, kan du
ikke gå til nogen internetsteder.
Privat
browsing til/
fra
Aktiver eller deaktiver tilstanden
Privat. Når tilstanden Privat er
aktiveret, gemmer browseren ikke
URL'erne på de sider, du besøger.
Hvis du vil aktivere tilstanden Privat,
skal du vælge OK.
Hvis tilstanden Privat kører, vises
ikonet “Stop” foran URL'en øverst
på skærmen.
For at deaktivere tilstanden Privat:
Vælg den igen, når tilstanden Privat
er aktiveret.
For at gå til indstillingerne for pop op-tastaturet skal du
markere knappen
nederst til venstre på tastaturet og
derefter trykke på knappen E.
Sprog
Vælg sproget til tastaturet. Du kan
vælge engelsk, fransk, russisk mv.
Anbefalet tekst
Tastaturet foreslår anbefalede ord,
når du indtaster tekst. Du kan Til
eller Fra denne funktion.
Forudsig næste
bogstav
Tastaturet forudsiger det
næste bogstav, efterhånden
som du indtaster bogstaver.
Forudsigelserne vises i en ring
omkring det bogstav, du netop
har indtastet. Du kan vælge et
forudsagt bogstav eller flytte til et
andet bogstav. Du kan indstille
denne funktion til Til eller Fra.
Brug af menuen Indstilling
Menuen Indstilling indeholder funktioner, der
bestemmer, hvorledes browseren fungerer samt
browsersikkerhedsfunktioner. For at åbne menuen
i kontrolpanelet og
Indstilling skal du markere ikonet
derefter trykke på knappen E. For at vælge en mulighed
i indstillingsmenuen skal du markere muligheden og
derefter trykke på knappen E
E.
100%
http://www.samsung.com
Aktiver gribning
Godkendte sider
Privat browsing til
Indst. for. webbrowser
Hjælp
Luk
Aktiver
gribning/
Deaktiver
gribning
Indstiller funktionen Flytning til Til
og Fra. Når funktionen Flytning er
aktiveret, kan du flytte en webside
op og ned uden at trække i
rullelinjen.
Funktionen Flytning er kun
tilgængelig ved markørbrowsing.
| 48 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 48
2013-05-30 오후 12:01:26
Vælg på skærmbilledet Kæd tjenestekonti den
tjeneste, du vil kæde med produktet, og tryk
derefter på knappen E.
5.
Vælg Registrer, og tryk derefter på knappen E.
6.
På skærmbilledet ID og adgangskode skal du med
pop op-tastaturet indtaste det ID, du bruger til at
logge på den tjeneste, du valgte. Vælg Udført, og
tryk derefter på knappen E, når du er færdig.
7.
Gentag samme proces for adgangskoden. Vælg
Udført, og tryk derefter på knappen E, når du er
færdig.
8.
Vælg OK, og tryk derefter på knappen E.
BD-LIVE™
Når produktet er sluttet til dit netværk, kan du glæde
dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold, der er
tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.
1.
Sæt et USB-flashdrev i USB-stikket på produktets
forside, og tjek derefter den resterende
hukommelse. Hukommelsesenheden skal have
mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BDLIVE-tjenesterne.
2.
Vælg Indstill. på startskærmen, og tryk derefter på
knappen E.
3.
Vælg Netværk, og tryk derefter på knappen E.
4.
Vælg BD-Live-indstilling, og tryk på knappen E.
5.
Vælg BD-datastyring, og tryk på knappen E.
6.
Vælg Enhedsvalg, og tryk derefter på knappen E.
| BEMÆRK |
7.
Vælg USB-enhed, og tryk derefter på knappen E.
Afhængigt af webstedet er nogle af
8.
Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
9.
Vælg et punkt på listen med BD-LIVEtjenesteindhold, der stilles til rådighed af
diskproducenten.
webbrowserfunktionerne muligvis ikke aktiveret.
Funktioner, der ikke er aktiveret, er gråtonede og kan
ikke anvendes.
Kædning af dine
internettjenestekonti til produktet
Netværkstjenester
Hjælp
Indeholder grundlæggende
informationer om betjeningen af
webbrowseren.
4.
06
Indst. for.
webbrowser
 Vælg som startside : Du kan
indstille browserens startside.
 Pop-op-blok. : Aktiverer og
deaktiverer pop op-blokering.
 Sideblokering : De kan angive,
om annoncer skal blokeres eller
ej, og vælge de URL’er, fra hvilke
reklamer skal blokeres.
 Generelt : Du kan slette
personlige informationer,
som f.eks. webstedshistorik
og browsingdata (cookies
mv.), og nulstille alle
webbrowserindstillinger til deres
fabriksindstillinger.
 Kodning : Du kan indstille
Kodning for websider til
Automatisk eller manuelt vælge
kodningsformatet fra en liste.
 Pointer : Du kan indstille
markørhastigheden, når
markøren er indstillet til Markør
og Til og Fra Smart markør.
 Browseroplysninger :
Viser versionsnummeret og
copyrightinformationerne for
webbrowseren.
| BEMÆRK |
Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold
på, kan variere, afhængigt af diskproducenten.
Med funktionen Kæd tjenestekonti kan du kæde dit
produkt til dine konti med internettjenester, så produktet
automatisk kan logge dig på tjenesten, når du starter
appen for den pågældende tjeneste.
Følg disse trin for at oprette en tjenestekontokædning:
1.
Tryk på startskærmen på den RØDE knap (A) på
din fjernbetjening for at logge på din Samsungkonto.
2.
Tryk, når du er logget ind, på den RØDE knap (A)
på din fjernbetjening.
3.
Vælg Kæd tjenestekonti i pop op-vinduet Min
konto, og tryk derefter på knappen E.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 49
49 |
2013-05-30 오후 12:01:27
Appendiks
Flere informationer
Bemærk!
Tilslutninger
HDMI UD
• Visse HDMI-udgangsopløsninger fungerer muligvis
ikke. Det afhænger af dit tv.
• Du skal have en HDMI-forbindelse for at se videoer
med 3D-teknologi.
• Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen.
Hvis dette er tilfældet, skal HDMI dybe farver
indstilles til Fra i menuen.
Indstill.
3D-indst.
• For visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under
3D-afspilning trykke på knappen 5 én gang. Filmen
stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret. For at
ændre en 3D-indstilling når du afspiller en 3D-film,
skal du trykke én gang på knappen 5. Menuen Bluray vises. Tryk på knappen 5 igen, og vælg derefter
3D-indst. i menuen Blu-ray.
• Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på
tv-skærmen vises der muligvis nogle lodrette sorte
streger i venstre side, højre side eller i begge sider.
Tv-bredformat
• Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det
afhænger af disktypen.
• Hvis du vælger et format og en mulighed, som er
forskellig fra tv-skærmens billedformat, kan billedet
muligvis se forvrænget ud.
• Hvis du vælger 16:9 Original, viser tv'et muligvis 4:3
Pillarbox (sorte streger i begge sider).
BD Wise (kun Samsung-produkter)
• Når BD Wise er aktiveret, sættes indstillingen
Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og
BD Wise vises i menuen Opløsning.
• Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke
understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wisefunktionen.
• For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD
Wise-menuen på produktet og på tv'et til Til.
Digitalt output
• Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang,
ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
• Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er
kompatibel med komprimerede formater (Dolby
Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
• Almindelige DVD’er har ikke BONUSVIEW-lyd og
lydeffekter til navigering.
• Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd og
lydeffekter til navigering.
• Denne digitale udgangsopsætning påvirker ikke
den analoge (V/H) lyd eller HDMI-lydudgangen til
tv’et. Den påvirker den optiske udgang og HDMIlydudgangen, hvis dit produkt er tilsluttet en AVmodtager.
• Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes
lydsignaler som PCM uanset valg af Digital Output
(PCM eller Bitstream).
• Digitalt output kan aktiveres, når Vælg højttaler er
indstillet til Tv-højttaler.
BD-Live-internet forbindelse
• Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens
du anvender BD-LIVE-indhold.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det
afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
• Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke
understøtter CEC.
• Hvis dit Samsung-tv er forsynet med logoet Anynet+,
understøtter det funktionen Anynet+.
BD-datastyring
• I ekstern hukommelsestilstand standses
diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USBenheden under afspilningen.
• Kun USB-enheder, der er formateret med FATfilsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket), er understøttet.
Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der
understøtter USB 2.0-protokollen med en læse/
skrivehastighed på mindst 4 MB/sek.
• Funktionen til genoptagelse af afspilning fungerer
muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden.
• Den samlede størrelse af BD-datastyring kan variere,
afhængigt af betingelserne.
| 50 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 50
2013-05-30 오후 12:01:27
• For flere informationer om DivX(R) VOD kan du
besøge ”http://vod.divx.com”.
• Afhængigt af Blu-ray-disken/DVD’en kan du muligvis
ændre underteksten i diskmenuen. Tryk på knappen
DISC MENU.
• Funktionen afhænger af valget af undertekster, der
findes på disken, og den fungerer derfor muligvis ikke
på alle Blu-ray-diske/DVD'er.
• Oplysninger om hovedindholdet/BONUSVIEWtilstanden vises også, hvis Blu-ray-disken har en
BONUSVIEW-sektion.
• Denne funktion ændrer både de primære og
sekundære undertekster samtidig.
• Det samlede antal primære og sekundære
undertekster vises.
Forreste skærm
• Du kan ikke ændre lysstyrken på knappen
knappen VOL +, -.
og på
Højttalerindstilling
• Når Vælg højttaler er angivet til Tv-højttaler, sendes
lyden ud igennem tv'ets højttalere.
HDMI-lyd
• Når HDMI-lyd udsendes til TV-højttalerne,
downmixes den automatisk til 2 kanaler.
Lydreturkanal
• Når Anynet+ (HDMI-CEC) er Fra, er funktionen Audio
Return Channel (Lydreturkanal) ikke tilgængelig.
• Brug af et HDMI-kabel, der ikke er certificeret
til ARC (Lydreturkanal), kan medføre et
kompatibillitetsproblem.
• ARC-funktionen er kun tilgængelig ved tilslutning til
et ARC-kompatibelt tv.
Afspilning
Afspilning af en videofil
• Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller
mere trækker på produktets kapacitet, og de kan
stoppe midt i afspilningen.
Appendiks
Valg af undertekstsprog
07
DivX® Video på kommando
Afspilning af JPEG-filer
• Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i
fuldskærmstilstand.
Media Play
Brug af knappen TOOLS under visning af billeder
• Hvis systemet er sluttet til et BD Wise-kompatibelt
tv, hvor BD Wise er indstillet til Til, vises menuen
Billedindstillinger ikke.
• Funktionen Baggrundsmusik fungerer kun, hvis
musikfilen og billedfilen findes på det samme
lagringsmedie. Og lydkvaliteten kan blive påvirket
af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og
kodningsmetoden.
Valg af lydsproget
• Indikatoren ◄► vises ikke på skærmen, hvis
BONUSVIEW-sektionen ikke indeholder nogen
lydindstillinger for BONUSVIEW.
• De sprog, der er tilgængelige gennem funktionen
Audio Language (Lydsprog), afhænger af de sprog,
der findes på disken. Denne funktion eller visse sprog
er muligvis ikke tilgængelig(e).
• Nogle Blu-ray-diske giver dig mulighed for at vælge
enten LPCM eller Dolby Digital-lydspor på engelsk.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 51
51 |
2013-05-30 오후 12:01:28
Appendiks
Valg af digitalt output
Indstillinger
PCM
Tilslutning
Lydstream
på Blu-raydisk
Lyd-stream
på DVD
Definition for
Blu-ray-disk
Bitstream
(ubehandlet)
Bitstream (DTS
genindkodet)
Bitstream (Dolby D
genindkodet)
HDMI-understøttet AV-modtager
PCM
Op til PCM 7.1 kan.
PCM
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital
Op til PCM 2.1 kan.
Dolby Digital
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital
Plus
Op til PCM 2.1 kan.
Dolby Digital Plus
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
Dolby
TrueHD
Op til PCM 2.1 kan.
Dolby TrueHD
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
DTS
Op til PCM 7.1 kan.
DTS
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
DTS-HD
Højopløselig
lyd
Op til PCM 7.1 kan.
DTS-HD
Højopløselig lyd
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
DTS-HD
Master
Audio
Op til PCM 7.1 kan.
DTS-HD Master
Audio
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Op til PCM 2.1 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Op til PCM 7.1 kan.
DTS
DTS
DTS
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream sammen
til PCM-lyd,
tilføjer lydeffekter
til navigering og
genkoder derefter
PCM-lyd til DTSbitstream.
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream sammen
til PCM-lyd,
tilføjer lydeffekter
til navigering og
genkoder derefter
PCM-lyd til Dolby
Digital-bitstream
eller PCM.
Alle
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream sammen
til PCM-lyd og
tilføjer lydeffekter til
navigering.
Udsender kun
hovedindholdslydstreamen, så din
AV-modtager kan
afkode lydbitstreamen.
Du kan ikke høre
BONUSVIEW-lyd
eller lydeffekter til
navigering.
 Hvis kilde-streamet er 2 kan. eller mono, anvendes indstillingen “Dolby D. genindkodet” ikke. Outputtet er LPCM 2
kan.
Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-streams:
- Hovedindholdslyd: Lydsporet til hovedindholdet.
- BONUSVIEW-lyd: Et ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Lydeffekter til navigation: Når du vælger visse former for menunavigation, kan du måske høre lydeffekter til navigation.
Lydeffekter til navigation er forskellige på hver Blu-ray-disk.
| 52 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 52
2013-05-30 오후 12:01:28
Opløsning i forhold til udgangstilstanden
Indstillinger
BD Wise
DVD-afspilning
HDMI-tilstand
E-indhold/digitalt
indhold
HDMI-tilstand
Blu-ray-disk
Opløsning på Blu-raydisk
1080p@60 rammer
480i
Appendiks
Output
07
Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/digitalt indhold
Auto
Maks. opløsning på tv-input
Maks. opløsning på tv-input
1080p@60 rammer
1080p@60 rammer
1080p@60F
Movie Frame : Auto (24Fs)
1080p@24 rammer
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Fejlfinding
Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt herunder, eller
hvis instruktionerne herunder ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte den nærmeste
autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.
Symptom
Kontrol/afhjælpning
Jeg kan ikke skyde disken
ud.
• Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen, og tænd igen.
Afspilning starter ikke.
• Kontrollér Blu-ray/DVD-diskens regionskode. Blu-ray/Dvd-diske købt i udlandet
kan muligvis ikke afspilles.
• CD-ROM’er og DVD-ROM’er kan ikke afspilles på dette produkt.
• Sørg for, at censurniveauet er korrekt.
Afspilning starter ikke
straks, når du trykker på
knappen Afspil/Pause.
• Bruger du en deformeret disk, eller en disk med ridser på overfladen?
• Tør disken ren.
Der er ingen lyd.
• Hjemmebiografen afspiller ikke lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning og
trinvis afspilning.
• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen tilpasset korrekt?
• Er disken alvorligt beskadiget?
Fjernbetjeningen fungerer
ikke
• Bruger du fjernbetjeningen inden for dens driftsområde og inden for den korrekte
vinkel i forhold til sensoren?
• Er batterierne drænet?
• Har du valgt den korrekte tilstand (TV/BD) på fjernbetjeningen (TV eller BD)?
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 53
53 |
2013-05-30 오후 12:01:28
Appendiks
Symptom
Kontrol/afhjælpning
• Disken kører rundt, men
der kommer ikke noget
billede.
• Billedkvaliteten er ringe,
og billedet ryster.
•
•
•
•
Lydsprog og undertekster
fungerer ikke.
• Lydsprog og undertekster fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem.
Menuskærmen vises
ikke, heller ikke når
menufunktionen vælges.
• Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke
ændres.
• Du kan afspille 16:9 Blu-ray/DVD-diske i 16:9 Fuld tilstand, 4:3 Rektangel eller 4:3
Pan-Scan, men 4:3 Blu-ray/DVD-diske afspilles kun i formatforholdet 4:3. Se på
omslaget til Blu-ray-disken, og vælg derefter den relevante funktion.
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen
forsvinder, eller der
høres en mærkelig lyd.)
• Produktet fungerer ikke
normalt.
• Tryk på og hold knappen 5 på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder i
standbytilstand.
- Brug af funktionen NULSTIL sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
Hvis du har glemt
adgangskoden til
censurniveauet.
• Uden nogen disk i produktet: Tryk på og hold produktets 5-knap nede i mere
end 5 sekunder. INIT vises på skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til
deres standardværdier.
Tryk derefter på knappen TÆND/SLUK.
- Brug af funktionen NULSTIL sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
Kan ikke modtage
radioudsendelser.
• Er antennen tilsluttet korrekt?
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne
et sted med god modtagelse.
Når du lytter til tv-lyd
gennem produktet hører
ingen lyd.
• Hvis du trykker på knappen ÅBN/LUK ^, mens du lytter til tv-lyd med funktionerne
D. IN eller AUX, tændes for Blu-Ray/DVD-funktionerne og afbryder for tv-lyden.
"Ikke tilgængelig" vises på
skærmen.
• Funktionerne eller handlingerne kan ikke udføres på nuværende tidspunkt, fordi:
1. Blu-ray/DVD-diskens software begrænser det.
2. Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler).
3. Funktionen er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt.
4. Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for
intervallet.
Hvis HDMI-udgangen er
indstillet til en opløsning,
dit tv ikke understøtter
(f.eks. 1080p), ser du intet
billede på dit tv.
• Tryk på og hold knappen 5 på frontpanelet nede i mere end 5 sekunder, når der
ikke er lagt nogen disk i. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Intet HDMI-output.
• Kontroller forbindelsen mellem tv’et og HDMI-stikket på produktet.
• Kontroller, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningen
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Er der tændt for tv’et?
Er videokablerne tilsluttet korrekt?
Er disken snavset eller beskadiget?
En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles.
| 54 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 54
2013-05-30 오후 12:01:29
Symptom
• Hvis der opstår tilfældig støj på skærmen, betyder det, at dit tv ikke understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
07
Unormalt HDMIskærmbillede.
Kontrol/afhjælpning
Appendiks
Funktionen AllShare
Jeg kan se delte mapper
gennem AllShare, men jeg
kan ikke se filerne.
• AllShare viser kun video-, billed- og musikfiler. Andre filtyper vises ikke.
Video afspilles med
afbrydelser
• Kontrollér, om netværket er stabilt.
• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse forbindelse mellem den DLNA-kompatible enhed og produktet er
ustabil. Tjek forbindelsen.
AllShare-forbindelsen
mellem produkt og PC er
ustabil.
• IP-adresser på samme undernetværk skal være unikke. Ellers kan IP-kollision
medføre denne situation.
• Kontroller, om du har aktiveret en firewall.
Er det tilfældet, så slå din firewall fra.
BD-LIVE
Jeg kan ikke slutte til BDLIVE-serveren.
• Brug funktionen Netværksstatus til at undersøge, om netværksfunktionen er i
orden.
• Kontrollér, om USB-hukommelsesenheden er tilsluttet produktet.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme
BD-LIVE-tjenesten. Du kan se den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (se side
50).
• Kontrollér, om muligheden BD-Live-internet forbindelse er indstillet til alle.
• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader til
den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVEtjenesten opstår der en fejl.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BDLIVE-tjenesten.
Du kan se den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (se side 50).
| BEMÆRK |
Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Samsung Electronics erklærer herved, at dette hjemmebiografsystem overholder de grundlæggende krav
og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC.
Denne officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support >
Search Product Support (Søg efter produktsupport) og indtast modelnavnet.
Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande.
Må dette udstyr kun anvendes indendørs.
Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 55
55 |
2013-05-30 오후 12:01:29
Appendiks
Specifikationer
Vægt
2.70 kg
Dimensioner
430.00 (B) x 55.00 (H) x 312.00 (D) mm
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Driftsfugtighed
10 % til 75 %
Signal/støjforhold
55 dB
Anvendelig følsomhed
12 dB
Total harmonisk forvrængning
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Lyd
PCM flerkanals lyd, Bitstream-lyd, PCM-lyd
Generelt
FM-tuner
HDMI
Fronthøjttalerudgang
165W x 2(3)
Subwooferhøjttalerudgang
170W(3)
Analogt input : 20Hz - 20kHz (±3 dB)
Frekvensområde
Forstærker
Digitalt input : 20Hz - 40kHz (±4 dB)
Signal/støjforhold
70 dB
Kanalseparation
60 dB
Indgangsfølsomhed
500 mV (AUX)
Højttaler (2.1 kanals højttalersystem)
Højttalersystem
Impedans
Front
Dimensioner
(B x H x D)
(Enhed: mm)
Vægt
(Enhed :
kg)
330W
104.1 x 671.0 x 100.5
(Sokkelfod: Ф 223.0)
1.99
340W
170.0 x 350.4 x 287.0
3.41
Frekvensområde Lydudgangstryk
Angivet Maksimalt
input
input
140 Hz - 20 kHz
87 dB/W/M
165W
40 Hz - 160 Hz
88 dB/W/M
170W
3
Subwoofer
•
•
•
•
•
Netværkshastigheder under 10 Mbps understøttes ikke.
Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.
| 56 Dansk
HT-FS6200-XU_DAN_0529.indd 56
2013-05-30 오후 12:01:29
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Area
` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr
(French)
051 331 999
www.samsung.com
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/gr
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
www.samsung.com/gr
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Area
Contact Centre 
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
NETHERLANDS
Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
POLAND
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
ROMANIA
TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
(German)
www.samsung.com/ch_fr
(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)
Mærkningen af batteriet, vejledningen eller emballagen angiver, at batterierne indeholdt i dette produkt
ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt brugstid. Hvis mærkningen
omfatter de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb skal dette forstås som en angivelse at, at batteriet
indeholder kviksølv, kadmium eller bly over referenceniveauerne i direktiv 2006/66/EF. Hvis batterierne ikke
bortskaffes korrekt, kan disse stoffer skade menneskers sundhed eller miljøet.
For at beskytte naturressourcer og fremme genanvendelse af materialer skal du adskille batterierne fra
andre typer affald og aflevere dem til genbrug igennem det lokale, gratis retursystem.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk affald og
elektronisk udstyr)
(Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)
Mærkning af produktet, tilbehør eller litteratur angiver, at produktet og dets elektroniske tilbehør (dvs. oplader,
hovedtelefon, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt brugstid. For at
forhindre mulig skade på miljø eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille
disse elementer fra andre typer affald og genbruge dem ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle
ressourcer.
Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for
detaljerede oplysninger om, hvordan og hvor de kan aflevere disse elementer for miljørigtig genbrug,
Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
HT-FS6200-XU_DAN_0702.indd 57
2013-07-02 오전 11:54:22
HT-FS6200
2.1-kanavainen Blu-ray™kotiteatterijärjestelmä
käyttöopas
kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 1
2013-05-30 오후 12:02:13
Turvallisuusohjeet
Vaara
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
EI SAA AVATA
Tämä symboli ilmaisee, että
laitteen sisällä on vaarallinen
jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
VAROITUS : VOIT VÄLTTÄÄ
SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA
PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN
PISTORASIAN LEVEÄÄN AUKKOON.
VAARA
• Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipalo- ja
sähköiskuvaara voidaan välttää.
VAROITUS
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita,
kuten maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen
tulee olla aina käytettävissä.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun
pistorasiaan.
• Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke täytyy
irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla tämän
vuoksi paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tämä symboli kehottaa katsomaan
laitteen mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
Muut kuin tässä määritetyt säätimet, muutokset
tai toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen säteilylle
altistumiseen.
VAROITUS
• NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT
AVATTUINA, VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA.
| 2 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 2
2013-05-30 오후 12:02:21
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle.
Älä aseta laitteen päälle mitään nesteellä täytettyä
esinettä, kuten maljakkoa.
• Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla
virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi
virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.
• Älä koske virtajohtoon märillä käsillä. Tämä aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan pistokkeeseen.
Jos pistoke kuormittuu liikaa, se voi ylikuumentua.
Tästä seuraa tulipalon vaara.
• Kotelon huoltaminen
- Ennen kuin kytket muita laitteita tähän tuotteeseen,
muista katkaista niistä ensin virta.
- Jos tuote viedään kylmästä lämpimään nopeasti,
liikkuviin osiin ja linssiin saattaa tiivistyä kosteutta,
jolloin levyä ei voi toistaa normaalisti. Irrota tässä
tapauksessa tuotteen virtajohto pistorasiasta, odota
kaksi tuntia ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.
Aseta levy laitteeseen ja yritä aloittaa toisto
uudelleen.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin
luvalla.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratories
yhtiön tavaramerkkejä.
Valmistettu lisenssillä,
Yhdysvaltain
patenttinumerot:
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535,
6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567,
7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929
ja 7,548,853. DTS, DTS-HD, symboli ja DTS tai
DTS-HD sekä symboli yhdessä ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä. DTS Neo:Fusion on DTS, Inc.:n
tavaramerkki. © 2012 DTS, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
KOSKIEN DIVXVIDEOTA: DivX® on Rovi
Corporationin tytäryhtiön,
DivX, LLC:n, kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä
on virallinen DivX-sertifioitu® laite, joka toistaa DivXvideokuvaa. Saat lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla
voit muuntaa tiedostosi DivX-videoiksi, vierailemalla
osoitteessa divx.com.
KOSKIEN DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUA:
Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy rekisteröidä, jotta
sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand
(VOD) -elokuvia. Saat rekisteröintikoodin siirtymällä
DivX VOD -osioon laitteen asetusvalikossa. Saat
lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta osoitteesta
vod.divx.com.
DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka
tarkkuus on enintään HD 1080p, mukaan lukien
premium-sisältö.
DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot
ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvanvaraisesti.
Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 3
Turvallisuusohjeet
Käsittelyä koskevia varoituksia
Lisenssi
01
• Levyjen koskettaminen
- Levyssä olevat sormenjäljet ja
naarmut voivat heikentää äänen- ja
kuvanlaatua sekä aiheuttaa osioiden
ohittamista.
- Vältä koskettamasta levyn tallennuspintaa.
- Tartu levyyn sen reunoista, niin että sen pintaan ei
tule sormenjälkiä.
- Älä lisää tarrapaperia tai teippiä levyyn.
• Levyjen puhdistaminen
- Jos levylle muodostuu sormenjälkiä
tai likaa, puhdista se miedolla, vedellä
laimennetulla, puhdistusaineella ja
pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä
varovasti keskeltä reunoja kohti.
- Levyjen säilyttäminen
 Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
 Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
 Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa ja
pystysuunnassa.
• Jos havaitset epänormaalia ääntä, palaneen hajua
tai savua, kytke virtakytkin välittömästi pois päältä ja
irrota virtajohto seinän pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä
lähimpään asiakaspalvelupisteeseen teknistä tukea
varten. Älä käytä tuotetta. Tuotteen käyttäminen tässä
tapauksessa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
3|
2013-05-30 오후 12:02:21
Turvallisuusohjeet
Termit HDMI, HighDefinition Multimedia
Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Oracle ja Java ovat Oraclen ja/
tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut nimet voivat olla
niiden asianmukaisten omistajiensa
tavaramerkkejä.
Tämä tuote käyttää Yhdysvaltain patenttien ja muiden
Rovi Corporationin teollisoikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien kopiosuojatekniikkaa. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, ja niiden logot ovat Blu-ray
Disc Associationin tavaramerkkejä.
Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen
joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden
sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä.
Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan,
viesti tulee näkyviin ja toisto tai kopiointi keskeytetään.
Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online
Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com.Voit pyytää
lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin,
joka sisältää postiosoitteesi, osoitteeseen: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.”
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa
Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat
USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä
maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat
patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeusja kauppasalaisuussuojat. Cinavia on Verance
Corporationin tavaramerkki.Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet.
Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
- Avoimen lähdekoodin lisenssi
Ilmoitus. Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa
käytetään, avoimen lähdekielen lisenssit ovat saatavilla
tuotevalikosta.
3D-toiminnon käyttäminen
TÄRKEÄTÄ TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIETOA
3D-SISÄLLÖSTÄ.
Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen 3D-toiminnon
käyttämistä.
• Jotkin katsojat voivat kokea olonsa epämukavaksi
katsellessaan 3D TV:tä. Voi esiintyä esim. huimausta,
pahoinvointia ja päänsärkyä. Jos sinulla esiintyy mitään
näistä oireista, lopeta 3D TV:n katseleminen, ota 3D
Active Glasses -lasit pois silmiltäsi ja lepää.
• 3D-sisällön pitkäaikainen katseleminen voi rasittaa
silmiä. Jos silmäsi rasittuvat 3D TV:tä katsellessa ota
3D Active Glasses -lasit pois silmiltäsi ja lepää.
• Aikuisten tulee säännöllisesti katsoa 3D-toimintoa
käyttävien lasten perään. Jos lapsella esiintyy silmien
väsymistä, päänsärkyä, huimausta tai pahoinvointia,
keskeytä lapsen 3D TV:n katselu ja anna hänen levätä.
• Älä käytä 3D Active Glasses -laseja muihin tarkoituksiin
(kuten silmälaseina, aurinkolaseina, suojalaseina, jne.)
• Älä käytä 3D-toimintoa tai 3D Active Glasses -laseja,
kun kävelet tai olet liikkeessä. 3D-toiminnon tai 3D
Active Glasses -lasien käyttö liikkuessa voi aiheuttaa
sen, että törmäät esineisiin, kaadut ja/tai putoat, mistä
voi aiheutua vakava loukkaantuminen.
• Jos haluat nauttia 3D-sisällöstä, kytke 3D-laite
(3D-yhteensopiva AV-vastaanotin tai televisio) tuotteen
HDMI OUT (HDMI-LÄHTÖ) -liitäntään käyttäen
nopeata HDMI-kaapelia. Aseta 3D-lasit silmillesi ennen
3D-sisällön toistamista.
• Tuote lähettää 3D-signaalia vain HDMI OUT -liitäntään
kytketyn HDMI-kaapelin kautta.
• 3D-videotoistotilassa näyttötarkkuus asetetaan
alkuperäisen 3D-sisällön mukaiseksi. Et voi muuttaa
näyttötarkkuutta.
• Jotkin toiminnot, kuten BD Wise tai näytön koon tai
näyttötarkkuuden asettaminen, eivät välttämättä toimi
oikein 3D-toistossa.
• Käytä nopeata HDMI-kaapelia 3D-signaalin
lähettämiseen.
• Pysy vähintään kolme kertaa näytön leveyden verran
kauempana televisiosta 3D-sisältöä katsellessasi. Jos
sinulla on esim. 46 tuuman televisio, pysy 138 tuuman
päässä (3,5 metriä) näytöstä.
• Saat aikaan parhaan 3D-kuvan asettamalla
3D-videonäytön silmien tasolle.
• Jos tuote on kytketty joihinkin 3D-laitteisiin, 3D-tehoste
ei välttämättä toimi oikein.
• Tämä tuote ei muunna 2D-sisältöä 3D-sisällöksi.
• ”Blu-ray 3D” ja ”Blu-ray 3D” -logo ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
| 4 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 4
2013-05-30 오후 12:02:21
Tekijänoikeudet
VERKKOPALVELUT
TURVALLISUUSOHJEET
Vaara
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
Käsittelyä koskevia varoituksia
Lisenssi
3D-toiminnon käyttäminen
Tekijänoikeudet
ENNEN ALOITUSTA
6
7
10
11
11
12
Levyjen ja tiedostomuotojen yhteensopivuus
Tuotteessa toistettavien levyjen logot
Tarvikkeet
Etupaneeli
Takapaneeli
Kaukosäädin
LIITÄNNÄT
14 Kaiuttimien kytkeminen
16 Kytkeminen TV:hen / ulkoisiin laitteisiin
17 Kytkeminen verkkoreitittimeen
ASETUKSET
18
18
18
19
23
26
Kaikki sisältö -ruutu
Kaupallisten levyjen toistaminen
Tiedostojen toistaminen USB-laitteella
Käyttäjän tallentamaa sisältöä sisältävän levyn
toistaminen
AllShare-verkkotoiminnon käyttäminen
Videotoiston hallinta
Musiikkitoiston hallinta
Valokuvasisällön toistaminen
Radion kuunteleminen
Erikoistehostekaukosäätimen käyttö
Hallintapainikkeet
Turvallisuusohjeet
29
30
33
37
38
40
Sisällys
2
3
3
3
4
5
28
28
28
29
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai
sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung
Electronics Co., Ltd. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.
MEDIATOISTO
Alkuasetukset
Aloitusruutu
Asetukset-ruudun käyttö
Asetukset-valikon toiminnot
Verkot ja internet
Ohjelmiston päivittäminen
41 Kirjautuminen Samsung-tiliin
41 Ennen Elokuvien, TV-ohjelmien tai Sovellusten
käyttöä
42 Elokuvien ja TV-ohjelmien katselu
42 Sovellusten käyttö
46 Screen Mirroring
46 Verkkoselaimen käyttö
49 Internet-palvelutilien yhdistäminen tuotteeseen
49 BD-LIVE™
LIITTEET
50 Lisätiedot
53 Vianmääritys
56 Tekniset tiedot
 Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi,
ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen
ulkonäöstä.
 käsittelykulut voidaan periä, jos
a. teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja
tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole
lukenut tätä käyttöopasta)
b. tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa
ei ole toimintavirhettä (et ole lukenut tätä
käyttöopasta).
 Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen
kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 5
5|
2013-05-30 오후 12:02:22
Ennen Aloitusta
Levyjen ja tiedostomuotojen yhteensopivuus
Tuotteessa toistettavat levytyypit ja sisältö
Media
Levytyyppi
Blu-ray-levy
3D Blu-ray -levy
VIDEO
Tiedot
BD-ROM tai BD-RE/-R-levy, joka on tallennettu BD-RE-muodossa.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, tallennetut DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-levyt, jotka on
viimeistelty tai USB-tallennusväline, jossa on DivX-, MKV-, MP4-sisältöä.
MUSIIKKI
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USB-tallennusvälineelle
tallennettu musiikki, jossa on MP3- tai WMA-sisältöä.
VALOKUVAT
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USB-tallennusvälineelle
tallennetut valokuvat, joissa on JPEG-sisältöä.
| HUOMAUTUS |
Tuote ei ehkä toista tiettyjä CD-RW/-R- ja DVD-R-levyjä levytyypin tai tallennusolosuhteiden vuoksi.
Jos DVD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu oikein DVD-video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
Tuote ei toista sisältöä, joka on tallennettu DVD-R-levylle yli 10 Mbps:n siirtonopeudella.
Tuote ei toista sisältöä, joka on tallennettu BD-R- tai USB-laitteelle yli 30 Mbps:n siirtonopeudella.
Toisto ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja – esim. muutetaan kuvakulmaa
tai kuvasuhdetta. Levyjen tiedot näkyvät niiden kansista. Lue ne tarvittaessa.
Kun BD-J-nimikettä toistetaan, sen lataaminen saattaa kestää tavallisen nimikkeen lataamista kauemmin tai jotkin
toiminnot saattavat toimia hitaasti.
Levytyypit, joita tuote ei voi toistaa
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-levy
jne.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (lukuun
ottamatta CD-kerrosta)
• DVD-RW (VR-tila)
• 3,9 Gt:n DVD-R for
Authoring.
• CVD-/CD-ROM-/CDV-/
CD-G-/CD-I-/LD-levyt
(CD-G-levyt toistavat vain
ääntä, eivät kuvaa.)
| HUOMAUTUS |
Tämä tuote ei ehkä reagoi kaikkiin käyttökomentoihin, koska jotkin Blu-ray-, DVD- tai CD-levyt sallivat tietynlaisen tai
rajoitetun käytön ja toiminnot toiston aikana. Huomaa, että tämä ei ole tuotteessa oleva virhe.
Samsung ei voi taata, että tämä tuote toistaa kaikkia levyjä, joissa on Blu-ray-levy-, DVD- tai CD-logo, sillä levymuodot
kehittyvät ja ongelmia ja virheitä voi esiintyä Blu-ray-, DVD- ja CD-levyn ohjelmiston ja/tai levyjen valmistuksen aikana
Ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos sinulla on kysyttävää tai vaikeuksia Blu-ray-, DVD- tai CD-levyjen
toistamisessa tällä tuotteella. Katso myös lisätietoja toiston rajoituksista jäljempänä tässä käyttöoppaassa.
Tuotteella ei välttämättä voi toistaa kaikkia kaupallisia levyjä ja oman alueen ulkopuolelta ostettuja DVD-levyjä.
| 6 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 6
2013-05-30 오후 12:02:22
Aluekoodi
Alue
A
Pohjois-Amerikka, KeskiAmerikka, Etelä-Amerikka,
Korea, Japani, Taiwan,
Hongkong ja Kaakkois-Aasia
B
Eurooppa, Grönlanti, Ranskan
alueet, Lähi-itä, Afrikka,
Australia ja Uusi-Seelanti.
C
Intia, Kiina, Venäjä, KeskiAasia ja Etelä-Aasia.
1
Yhdysvallat, Yhdysvaltojen
territoriot ja Kanada
2
Eurooppa, Japani, Lähi-itä,
Egypti, Afrikka, Grönlanti
3
Taiwan, Korea, Filippiinit,
Indonesia, Hongkong
4
Meksiko, Etelä-Amerikka,
Keski-Amerikka, Australia,
Uusi-Seelanti, Tyynenmeren
saaret, Karibia
5
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
Pohjois-Korea, Mongolia
6
Kiina
Blu-ray-levy
DVD-VIDEO
Blu-ray-levy
3D Blu-ray -levy
BD-LIVE
Dolby
DivX
PAL-lähetysjärjestelmä
Englannissa, Ranskassa,
Saksassa jne.
Java
DTS
Ennen Aloitusta
Levytyyppi Aluekoodi
Tuotteessa toistettavien levyjen
logot
02
Sekä tuotteissa että levyissä on aluekoodi.
Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä voidaan
toistaa. Jos soittimella ja levyllä on eri koodi, levyä ei voida
toistaa.
Tämän tuotteen aluekoodi näkyy tuotteen takapaneelissa.
| HUOMAUTUS |
Jos Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa tämän
tuotteen aluekoodia, tuote ei voi toistaa levyä.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 7
7|
2013-05-30 오후 12:02:23
Ennen Aloitusta
Tuetut muodot
Videotiedostojen tuki
Tiedostotunniste
Tiedoston
Videokoodekki
pakkausmuoto
Resoluutio
Kuvataajuus
(fps)
Siirtonopeus
(Mbps)
Äänikoodekki
Divx 3.11 / 4
/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6–30
30
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
VP8
1920x1080
6–30
20
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
 Rajoitukset
- Vaikka tiedosto olisi koodattu yllä mainitulla tuetulla
koodekilla, tiedostoa ei välttämättä voida toistaa, jos
sen sisältö on vaurioitunut.
- Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston
pakkausmuototieto on väärä tai itse tiedosto on
vaurioitunut.
- Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus
kuin tavallisilla tiedostoilla, voivat pätkiä toistettaessa.
- Seek (Haku, ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä, jos
tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.
- Kun toistat tiedostoa etäverkkoyhteyden kautta, videon
toisto voi pätkiä riippuen verkkoyhteyden nopeudesta.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä
ole yhteensopivia tuotteen kanssa.
 Videodekooderi
- Tukee jopa H.264 Level 4.1:tä (poikkeuksena FMO/
ASO/RS)
- Ei tue: VC1 AP L4
- Poikkeuksena: WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Alle 1280 x 720: 60 kuvaa maksimissaan
Yli 1280 x 720: 30 kuvaa maksimissaan
Vorbis
- Ei tue GMC 2:ta tai korkeampaa
- Tukee vain SVAF-muotoa, Ylä- ja alaosaa, Vierekkäintilaa.
- Tukee vain: BD MVC Spec
 Äänikoodaus
-
WMA 10 Pro -tuki (5.1 kanavaan asti)
Ei tue häviötöntä WMA-äänikoodausta.
Tukee: ADPCM IMA, MS.
Ei tue: ADPCM (A-Law, μ-Low)
Ei tue: QCELP, AMR NB/WB
Tukee: vorbis (2 kanavaa),
Tukee: Dolby Digital Plus (jopa 7.1 kanavaa)
 Kommentit
-
MPEG4 : Tukee: GMC 1-Warping Point.
H.264 : Tukee: BP/MP/HP Level 4.1.
WMV : Tukee: V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Ei tue D-picturea.
MPEG2 : Tukee korkeimman profiilin korkeinta tasoa.
| 8 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 8
2013-05-30 오후 12:02:24
Supported DivX subtitle file formats
Kuvatiedostojen tuki
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
niiden videotarkkuuden ja kuvanopeuden vuoksi.
Musiikkitiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.mp3
Tiedoston
Äänikoodekki
pakkausmuoto
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
Tukialue
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Tukee kahta
kanavaa
*.ogg
OGG
Vorbis
Tukee kahta
kanavaa
*.wma
WMA
WMA
WMA 10 Pro
-tuki (5.1
kanavaan asti).
Ei tue
häviötöntä
WMAäänikoodausta.
Tuki M2profiiliin saakka
Ei tue LBR-tilaa
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
tyyppi 0 ja
tyyppi 1
*.ape
ape
ape
Ei tue: X13,
NVT
Tyyppi
Resoluutio
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
Ennen Aloitusta
Joitakin MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi toistaa
Tiedostotunniste
02
| HUOMAUTUS |
*.mpo
MPO
15360x8640
Huomautus USB-liitännästä
• Tuote tukee USB-tallennusvälineitä, MP3-soittimia,
digitaalisia kameroita ja USB-kortinlukijoita.
• Tuote ei tue yli 128 merkin pituisia kansion tai tiedoston
nimiä.
• Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä
ole yhteensopivia tuotteen kanssa.
• Tuote tukee FAT 16-, FAT 32- ja NTFStiedostojärjestelmiä.
• Kytke USB-laitteet suoraan tuotteen USB-liitäntään.
Kytkeminen USB-kaapelin kautta voi aiheuttaa
yhteensopivuusongelmia.
• Useamman kuin yhden muistilaitteen asettaminen
usean kortin lukijaan voi aiheuttaa toimivuusongelmia.
• Tuote ei tue PTP-protokollaa.
• Älä kytke USB-laitetta irti "loading" ("lataus") -prosessin
aikana.
• Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä pitempi
näyttöviive on.
• Tällä tuotteella ei voida soittaa DRM-suojausta (Digital
Rights Management) käyttäviä kaupallisilta sivustoilta
ladattuja MP3-tiedostoja.
• Tuote tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on alle 30
ruutua/s.
• Tuote tukee vain USB-massamuistilaitteita (MSC),
kuten muistitikkuja ja USB-kiintolevyjä. (HUB ei ole
tuettu.)
• Tuetut USB-kiintolevylaitteet, usean kortin lukijat ja
muistitikut eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän
tuotteen kanssa.
• Jos jotkin USB-laitteet vaativat erityisen paljon virtaa,
virtapiirisuojajärjestelmä voi rajoittaa laitteiden toimintaa.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 9
9|
2013-05-30 오후 12:02:24
Ennen Aloitusta
• Jos toisto USB-kiintolevyltä on epävakaata, voit lisätä
virran määrää kytkemällä kiintolevyn pistorasiaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä kiintolevyn valmistajaan.
• SAMSUNG ei ole vastuussa mistään tiedostovaurioista
tai tiedon menetyksistä.
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Joissakin AVCHD-levyissä käytetään ”x.v.Colour”muotoa. Tämä tuote voi toistaa ”x.v.Colour”-muotoa
käyttäviä AVCHD-muotoisia levyjä.
• ”x.v.Colour” on Sony Corporationin tavaramerkki.
• ”AVCHD” ja AVCHD-logo ovat Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd.:n ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
| HUOMAUTUS |
Joitakin AVCHD-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden
• Tämä tuote voi toistaa AVCHD-muotoisia levyjä.
Näitä levyjä tallennetaan ja käytetään yleensä
videokameroissa.
• AVCHD-muoto on digitaalisten videokameroiden
teräväpiirtovideomuoto.
• MPEG-4 AVC/H.264 -muotoon voi pakata kuvia
tehokkaammin kuin tavanomaisiin pakattuihin
kuvamuotoihin.
tallennusmuodosta johtuen.
AVCHD-muotoiset levyt on viimeisteltävä.
”x.v.Colour” tarjoaa tavallisia DVD-videokameralevyjä
laajemman värialueen.
Joitakin DivX-, MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi
toistaa niiden videotarkkuuden ja kuvanopeuden
vuoksi.
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
Käyttöopas
Pehmeä kangas
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
FM-antenni
Virtakaapeli
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Kaukosäädin/AAA-paristot
| 10 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 10
2013-05-30 오후 12:02:24
Etupaneeli
02
PUTKIVAHVISTIN
D
H-EN
HIG
VACUUM TUBE SO
UND
Ennen Aloitusta
ÄÄNENVOIMAKKUUSPAINIKE
AVAA/SULJE
TOISTO/KESKEYTYS
PYSÄYTYS
TOIMINTO
LEVYKELKKA
NÄYTTÖ
5V 0.5A
KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
USB
VIRTAPAINIKE
| HUOMAUTUS |
Jos putkivahvistimen lähellä on matkapuhelin tai mobiililaite tai muita sähköisiä laitteita asetetaan tuotteen päälle,
äänessä voi esiintyä kohinaa tai vääristymiä.
Varmista, että lapset eivät koske tuotteen pintaa sen ollessa käytössä. Pinta on kuuma.
Voit päivittää tuotteen ohjelmiston USB-liitännän kautta käyttämällä USB-muistitikkua.
Soittimen näyttäessä Blu-ray-levyvalikon et voi käynnistää elokuvaa painamalla soittimen tai kaukosäätimen
6-painiketta. Käynnistä elokuva valitsemalla Toista elokuva tai Käynnistä levyn valikosta ja paina sitten
E-painiketta.
Jos käytät internet-palvelua tai toistat USB-laitteen sisältöä TV:n kautta, BD/DVD-tilaa ei voi valita FUNCTION
-painikkeella. Voit valita BD/DVD-tilan pysäyttämällä sisällön toiston TV:n kautta.
Takapaneeli
KAIUTTIMIEN
LÄHTÖLIITÄNNÄT
HDMI-TULO
TUULETIN
AUX-TULO
AUX IN
R
FRONT
L
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
VIRTAKAAPELI
FM ANT
SPEAKERS OUT
FRONT
IMPEDANCE : 3Ÿ
POWER
* FM-ANTENNI
1
HDMI-LÄHTÖ
HDMI IN
2
LAN-LIITIN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
ULKOINEN DIGITAALINEN
ÄÄNITULO (OPTINEN)
* FM-antennin kytkeminen
1.
Kytke mukana toimitettava FM-antenni FM ANT -liitäntään.
2.
Siirrä johtoantennia hitaasti, kunnes vastaanotto on hyvä ja kiinnitä antenni sitten seinään tai vastaavaan kestävään
pintaan.
| HUOMAUTUS |
Varmista riittävä tuuletus jättämällä ainakin 10 cm vapaata tilaa kotiteatterin jokaiselle sivulle. Älä tuki tuulettimen
aukkoa tai ilmanvaihtoaukkoja.
Tällä tuotteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 11
11 |
2013-05-30 오후 12:02:26
Ennen Aloitusta
Kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
Kytkee tuotteen päälle ja pois
päältä.
FUNCTION
TV
SOURCE
Vaihda Televisio-tilaan ja hallitse
TV:tä painamalla TV-painiketta.
Vaihda Kotiteatteri-tilaan ja hallitse
kotiteatteria painamalla BDpainiketta.
Voit muuttaa asetuksia painamalla
numeropainikkeita.
Pääset levyvalikkoon painamalla
tästä.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taaksetai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit pysäyttää/
toistaa levyn.
Mykistää äänen väliaikaisesti.
Säätää äänenvoimakkuutta.
Painamalla tästä voit siirtyä
aloitusruutuun.
Painamalla tästä voit katsoa kuvaa
TV:n koko kuvaruudulta.
Painamalla tästä voit käyttää
Työkalut -valikkoa.
Kotiteatteri-tilan valinta (HDMI1,
AUX, BD/DVD jne).
tai
Television videotilan valintapainike.
Aseta Uniajastin -aika, jolloin
tuote sammuttaa itsensä.
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
Voit vastaanottaa FM-asemia
käyttämällä RDS-toimintoa.
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
Tällä painikkeella voit avata
ponnahdusvalikon tai nimikevalikon.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taaksetai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit keskeyttää
levyn toiston.
MUTE
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Voit etsiä aktiivisia FM-asemia sekä
vaihtaa kanavia.
Äänisignaalin lähettäminen
kotiteatterin kaiuttimiin tai TV:n
kaiuttimeen. (Katso sivu 40)
Voit toistaa nimikkeen, jakson,
raidan tai levyn.
Näyttää toistotiedot Blu-ray-/DVDlevyn toiston aikana.
Voit valita näytön valikkokohteita ja
vaihtaa valikon arvoa.
Palaa edelliseen valikkoon.
Näillä painikkeilla käytetään sekä
tuotteen valikkoja että useita
Blu-ray-levyn toimintoja.
Käytä Smart Hub -palvelua
painamalla.
Valitse Viritintoiminnon MANUAL/
PRESET painamalla.
Hae sisältöä painamalla.
A
SMART
B
Käytetään valikosta poistumiseen.
Asetetaan esiasetettu radiotaajuus.
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
MONO- tai STEREO-tilan valinta
radiolähetyksissä.
HUB
MANUAL
PRESET
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
Ota 3D-äänitehoste käyttöön.
EFFECT
Ota äänitehosteet käyttöön.
Käytetään bassokaiuttimen säätöön.
Levyn äänen kielen valinta.
Valitsee levyn tekstityskielen.
| 12 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 12
2013-05-30 오후 12:02:27
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Television hallintakoodit
Malli
Koodi
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
| HUOMAUTUS |
Candle
18
Varmista, että paristojen navat ("+" ja "-") ovat
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
1
2
paristotilan sisällä olevan kaavion suuntaiset.
Tavallisessa television käytössä paristot kestävät noin
vuoden ajan.
Kaukosäädin toimii suorassa linjassa noin 7 metrin
päästä tuotteesta.
Kaukosäätimen asetukset
Tällä kaukosäätimellä voit käyttää television tiettyjä
toimintoja.
Television ohjaus kaukosäätimellä
1.
Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TVpainiketta.
2.
Käynnistä televisio.
3.
Kirjoita oman televisiosi merkkiä vastaava koodi
samalla, kun pidät VIRTA -painikkeen painettuna.
• Jos luettelossa on useita koodeja oman
televisiomerkkisi kohdalla, kokeile niitä yksi
kerrallaan, kunnes olet löytänyt toimivan koodin.
• Esimerkki : Samsung-televisio
Syötä 00 käyttämällä numeropainikkeita, kun
pidät VIRTA -painiketta painettuna. Jos tämä ei
toimi, kokeile syöttää numerot 15, 16 jne.
4.
Jos televisio kytkeytyy pois päältä, asetus on valmis.
• Voit käyttää TV:n VIRTA-, ÄÄNENVOIMAKKUUS-,
KANAVA- ja numeropainikkeita (0–9).
| HUOMAUTUS |
Kaukosäädin ei välttämätttä toimi kaikilla
televisiomerkeillä. Myöskään kaikki toiminnot eivät
välttämättä toimi television merkistä riippuen.
Kaukosäädin toimii oletusarvoisesti Samsungin
televisioiden kanssa.
Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen.
Älä pura tai ylikuumenna akkuja ja paristoja äläkä
aiheuta niissä oikosulkuja.
Jos akku tai paristo vaihdetaan väärin, on olemassa
räjähdyksen vaara. Vaihda akut ja paristot vain
samanlaisiin tai vastaavantyyppisiin akkuihin ja
paristoihin.
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
Onking
Onwa
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54,
62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
40
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
Croslex
62
RCA/Proscan
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Realistic
Sampo
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64,
82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General Electric 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
(GE)
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
19, 61, 65
03, 40, 60, 61
15, 18, 19
15, 57, 64
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
57, 58
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
Symphonic
Tatung
Techwood
Teknika
TMK
Toshiba
Vidtech
18, 40, 48, 54, 59, 60,
62
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
18, 40
19, 57, 63, 71
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63,
65, 71
Yamaha
18
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60,
62, 72, 89
Marantz
Matsui
MGA
York
40
Yupiteru
03
40, 54
Zenith
58, 79
54
Zonda
01
18, 40
Dongyang
03, 54
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0924.indd 13
Ennen Aloitusta
Koodi
Admiral
(M.Wards)
02
Malli
Paristojen koko: AAA
13 |
2013-09-24
10:03:31
Liitännät
Tässä osassa käsitellään erilaisia tapoja, joilla tuote voidaan kytkeä muihin laitteisiin.
Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.
Kaiuttimien kytkeminen
Tuotteen sijainti
Aseta järjestelmä telineeseen, hyllyyn tai
televisiojalustaan.
Bassokaiutin
Etukaiutin (O)
Tuote
Etukaiutin (V)
Kuuntelupaikan valitseminen
Kuuntelupaikan etäisyyden televisiosta
tulee olla noin 2,5–3 kertaa
televisioruudun koko. Jos sinulla on
esimerkiksi 46 tuuman kokoinen ruutu,
aseta kuuntelupaikka 2,92–3,50 metrin
päähän ruudusta.
Etukaiuttimet
Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan eteen kuulijaa kohden käännettyinä (noin 45°). Sijoita
etukaiuttimet siten, että niiden diskanttielementit ovat kuulijan korvien tasalla.
Bassokaiutin
Bassokaiuttimen sijoittaminen on muita vapaampaa. Voit sijoittaa sen haluamaasi paikkaan.
Kaiuttimien osat
Ruuvi (5x20) x 8
Etukaiutin x 2
Jalustan pohja x 2
Kaiutinkaapeli x 3
Bassokaiutin
| 14 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 14
2013-05-30 오후 12:02:30
Kaiuttimien asentaminen Tallboy Stand -jalustalle
Jalustan pohja
2
03
1
3
Liitännät
Kaiutin
1.
Käännä jalustan pohja ylösalaisin ja kiinnitä se jalustaan.
2.
Kiinnitä ruuvit 4 merkittyyn reikään ruuvitaltalla.
3.
Kuva tilasta, kun kaiutin on asennettu. Asenna toinen kaiutin noudattamalla ohjeita.
Kaiuttimien kytkeminen
1.
Liitä jokainen kaiutinkaapeli oikeaan kaiuttimeen siten, että jokaisen kaapelin värit vastaavat kaiuttimen alaosassa
olevia värejä.
2.
Kaiutinkaapelin kytkeminen kaiuttimiin:
a. Paina kaiuttimen takana olevaa punaista kielekettä alaspäin, aseta punainen johto ja vapauta kieleke.
b. Paina kaiuttimen takana olevaa mustaa kielekettä alaspäin, aseta musta johto ja vapauta kieleke.
3.
Kytke kunkin kaiuttimen johtopistokkeet tuotteen takana oleviin liitäntöihin siten, että kaiutinpistokkeiden ja
kaiutinliitäntöjen värit täsmäävät.
Etukaiutin (O)
Musta
Punainen
FRONT
FRONT
R
L
,03('$1&(Ÿ
SPEAKERS OUT
SUBWOOFER
Etukaiutin (V)
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
Bassokaiutin
SUBWOOFER
HDMI OUT
| VAROITUS |
Jos asennat tuotteen seinälle, kiinnitä ruuvit tai naulat tiukasti seinään ja käytä kaiuttimen takaosan reikiä
asennuksessa.
Kun asennat tuotetta, lisävarusteita (naulat tai ruuvit) tai asennusta ei kuitenkaan tarjota yhtiön toimesta.
Pidä lapset loitolla kaiuttimista. Lapsi voi loukkaantua, jos kaiutin kaatuu.
Kun kiinnität kaiutinjohdot, pidä huoli, että napaisuus (+/–) on oikein.
Pidä lapset loitolla bassokaiuttimesta, jotta lapsi ei pääse työntämään kättään tai vieraita esineitä bassokaiuttimen
ääniaukkoon.
Älä ripusta bassokaiutinta seinälle ääniaukosta.
| HUOMAUTUS |
Jos sijoitat kaiuttimen television lähelle, ruudun värit voivat vääristyä magneettikentän vaikutuksesta.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 12:02:31
Liitännät
Kytkeminen TV:hen / ulkoisiin laitteisiin
AUX IN
AUX IN
FM ANT
FM ANT
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
POWER
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
W
Punainen
R
HDMI OUT
1
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
HDMI IN
Valkoinen
Vaihtoehto 1
HDMI IN
Ulkoiset laitteet
Vaihtoehto 2
HDMI OUT
Vaihtoehto 3
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Kytkentä televisioon
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takana olevaan HDMI OUT -liitäntään ja television HDMI IN -liitäntään. Jos
olet asettanut tuotteen kaukosäätimen ohjaamaan televisiotasi, paina kaukosäätimen TV SOURCE -painiketta ja valitse
television ulkoiseksi lähteeksi HDMI.
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Voit valita oikean tilan ulkoiselle laitteelle painamalla FUNCTION -painiketta. Tila muuttuu kullakin painikkeen painalluksella
seuraavasti : BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
Vaihtoehto 1 HDMI-TULO : Kytkeminen ulkoiseen laitteeseen HDMI-kaapelilla
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takana olevaan HDMI IN -liitäntään ja digitaalisen laitteen HDMI OUT -liitäntään.
 Valitse HDMI1-tai HDMI2-tila.
Vaihtoehto 2 AUX-TULO : Ulkoisen analogisen laitteen kytkeminen
Kytke tuotteen AUDIO IN -liitäntä ulkoisen analogisen laitteen AUDIO Out -liitäntään käyttäen RCA-äänikaapelia
(lisävaruste).  Valitse AUX-tila.
• Varmista, että liitäntäkaapeleiden värit vastaavat tulo- ja lähtöliittimien värejä.
Vaihtoehto 3 OPTINEN : Ulkoisen digitaalisen äänilaitteen kytkeminen
Digitaalisten signaalilaitteiden, kuten kaapelisovittimien ja satelliittivastaanottimien (digisovittimet), digitaalisen äänilähdön
kytkeminen. Kytke tuotteen optinen digitaalinen äänitulo -liitin ulkoisen digitaalisen laitteen digitaaliseen optiseen
lähtöliitäntään käyttäen digitaalista optista kaapelia (lisävaruste).  Valitse D. IN -tila.
| HUOMAUTUS |
Jos haluat katsella videokuvaa kaapelisovittimen tai satelliittivastaanottimen kautta, laitteen videolähtö on liitettävä
suoraan televisioon.
Tämä järjestelmä tukee 32 kHz:n tai sitä suurempaa digitaalista näytteenottotaajuutta ulkoisista digitaalisista laitteista.
Tämä järjestelmä tukee vain DTS- ja Dolby Digital -ääntä. MPEG-ääntä, bittivirtamuotoa, ei tueta.
| 16 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 16
2013-05-30 오후 12:02:33
Kytkeminen verkkoreitittimeen
Langaton verkko
03
Voit kytkeä tuotteen verkkoreitittimeen yhdellä alla
olevasta kolmesta eri menetelmästä.
Liitännät
Kiinteä verkko
AUX IN
POWER
FM ANT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Langaton IP-jakolaite
Laajakaistamodeemi
(sisäänrakennetulla reitittimellä)
Laajakaistapalvelu
Tai
Laajakaistapalvelu
Reititin
| HUOMAUTUS |
Jos langaton reititin tukee DHCP:tä, tuote voi
Laajakaistapalvelu
Laajakaistamodeemi
muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon
käyttämällä DHCP:tä tai staattista IP-osoitetta.
Aseta langaton IP-reititin Infrastructure (Infrastruktuuri)
-tilaan. Ad-hoc-tilaa ei tueta.
Tuote tukee vain seuraavia suojausavainprotokollia:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Valitse langattomalle IP-reitittimelle kanava, joka ei ole
| HUOMAUTUS |
Käytössä oleva reititin tai internet-palveluntarjoajasi
käytäntö eivät välttämättä salli internetyhteyden muodostamista Samsungin
ohjelmistopäivityspalvelimeen. Jos näin käy,
saat lisätietoja ottamalla yhteyttä internetpalveluntarjoajaasi.
DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys
reitittimen kautta.
Voit käyttää AllShare-toimintoa kytkemällä tietokoneesi
verkkoon yllä olevien kuvien näyttämällä tavalla.
Yhteys voi olla kiinteä tai langaton.
käytössä. Jos langattomalle IP-reitittimelle asetettua
kanavaa käyttää jokin toinen lähistöllä oleva laite,
tuloksena on häiriöitä ja yhteysvirhe.
Uusimpien Wi-Fi-sertifikaattimääritysten mukaisesti
Samsung-kotiteatteri ei tue WEP-, TKIP- tai TKIP-AES
(WPS2 Mixed) -salausmenetelmiä 802.11n-tilassa
toimivissa verkoissa.
WLAN-yhteys voi olla alttiina häiriöille sen
käyttöolosuhteista riippuen (tukiaseman suorituskyky,
etäisyys, esteet, muiden radiolaitteiden häiriöt jne.).
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 12:02:34
Asetukset
Alkuasetukset
• Päävalikkoa ei näytetä, ellet määritä alkuasetuksia.
• Näyttövalikko voi muuttua tässä tuotteessa
ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
• Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen.
Alkuasetuksen aikana voit asettaa kuvaruutunäytön ja
valikon kielet, määrittää kotiverkkosi, valita TV:lle sopivan
kuvasuhteen lähdön (ruudun koko ja muoto). Voit myös
päivittää tuotteen ohjelmiston, jos päivitys on saatavilla.
Saat täydelliset alkuasetusohjeet noudattamalla ruudulla
ilmaistua järjestystä.
1.
Jos haluat palata Alkuasetukset-valikkoon muutoksia
6
Asetukset : Voit asettaa useita haluamiasi
toimintoja.
7
PUNAINEN (A) : Luo tili ja/tai kirjaudu
henkilökohtaiseen Samsung-tiliisi
kaukosäätimen PUNAINEN (A) painikkeella.
SININEN (D) : Aseta Screen Mirroring
-toiminto kotiteatterin ja älypuhelimen tai tabletlaitteen välille.
Valitse aloitusruudun vaihtoehto siirtämällä
kohdistinta ▲▼◄► -painikkeilla, kunnes korostat
haluamasi vaihtoehdon. Paina sitten E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
Jos tuote jätetään pysäytystilaan yli 5 minuutiksi
käyttämättä, näytönsäästäjä ilmestyy television
ruudulle. Jos tuote jätetään näytönsäästötilaan yli 20
minuutiksi, virta sammuu automaattisesti.
Aloitusruutu
4
Elokuvat ja
TV-ohjelmat
Valokuvat, videot ja musiikki : Toista
valokuvia, videoita ja musiikkisisältöä levyltä,
USB-laitteelta, tietokoneelta tai mobiililaitteelta.
 Vaihtoehdon valitseminen aloitusruudulla
| HUOMAUTUS |
varten, valitse Asetukset > Järjestelmä > Asetukset
aloitusruudulla tai valitse Nollaa. (Katso sivu 21)
5
Sovellukset
1
Valokuvat,
videot ja
musiikki
Asetukset-ruudun käyttö
1.
5
Valitse Asetukset aloitusruudulla ja paina
E-painiketta. Asetukset-ruutu tulee näkyviin.
E
Asetukset
2
3
6
Lisää sovellus Lisää sovellus Lisää sovellus
Verkkoselain
Näyttö
Näyttö
Asetukset
3D-asetukset
a Samsung-tili
d Screen Mirroring
Ääni
7
1
16:9 Alkup.
BD Wise
Smart-toiminnot
Resoluutio
Autom.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
Autom.
Järjestelmä
Elokuvat ja TV-ohjelmat : Lataa elokuvia ja TVohjelmia internetistä.
TV:n kuvasuhde
Verkko
DVD 24Fs -muunnos
Tuki
Smart Hub-näytön koko
Pois
Pois
Koko 3
| HUOMAUTUS |
Tätä valikkotoimintoa ei välttämättä tueta
maasta riippuen.
2
Suositellut sovellukset : Luettelo hyödyllisistä
ja suosituista sovelluksista, jotka suosittelemme
ladattavaksi.
3
Verkkoselain : Voit käyttää internetiä
Verkkoselain-sovelluksen avulla.
4
Sovellukset : Voit ladata/käyttää erilaisia
maksullisia tai ilmaisia sovelluksia.
2.
Saat ohjeita Asetukset-valikkojen, alavalikkojen
ja asetusten käyttöön katsomalla kuvat
kaukosäätimestä seuraavalta sivulta.
| 18 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0717.indd 18
2013-07-17 오전 11:43:13
Kaukosäätimen Asetukset-valikon
käyttöön tarkoitetut painikkeet
TOOLS
REPEAT
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
Elokuvan
kuvataajuus
(24 fps)
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
-ominaisuuden asettaminen
Automaattinen -tilaan mahdollistaa
sen, että tuote voi säätää HDMIlähdön 24 kuvaan sekunnissa
automaattisesti, jolloin kuvanlaatu
paranee, jos kytketty TV on 24 fps
-yhteensopiva.
• Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
-ominaisuutta voi käyttää vain
televisioissa, jotka tukevat tätä
kuvanopeutta.
• Voit valita Elokuvan
kuvataajuus -tilan vain silloin,
kun tuote on HDMI 1080p
-lähtötarkkuustilassa.
4
MO/ST
1
HOME-painike : Painamalla tästä voit siirtyä
aloitusruutuun.
2
RETURN-painike : Palaa edelliseen valikkoon.
3
E (Enter) / SUUNTA-painike :
• Liikuta kohdistinta tai valitse kohde ▲▼◄►
-painikkeilla.
• Aktivoi sillä hetkellä valittu kohde tai vahvista
asetus painamalla E-painiketta.
4
Resoluutio
Voit valita HDMI-videosignaalin
lähtöresoluutioksi BD Wise, Autom.,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p.
Numero ilmaisee videon viivojen
lukumäärän kuvaa kohti. Kirjaimet
i ja p tarkoittavat lomitettua ja
progressiivista kuvanmuodostusta,
tässä järjestyksessä. Laatu on
parempi, mitä enemmän viivoja on.
INFO
3
2
BD Wise
BD Wise on Samsungin uusin
kytkentäominaisuus. Kytkettäessä
BD Wise -ominaisuuden sisältävä
Samsung-tuote ja Samsungtelevisio yhteen HDMI:n kautta – ja
BD Wise on käytössä molemmissa –
tuote lähettää videon resoluution ja
kuvanopeuden Blu-ray-/DVD-levyn
tarkkuudella ja nopeudella.
EXIT-painike : Käytetään nykyisestä valikosta
poistumiseen.
Yksityiskohtaiset toimintotiedot
Jokainen Asetukset-ruudun toiminto, valikkokohde ja
yksittäinen asetus selitetään yksityiskohtaisesti ruudulla.
Näet tiedot valitsemalla toiminnon, valikkokohteen tai
asetuksen ▲▼◄► -painikkeilla. Tiedot ovat useimmiten
näkyvillä ruudun oikeassa laidassa.Lyhyt kuvaus
jokaisesta Asetukset-toiminnosta alkaa tältä sivulta. Saat
lisätietoja joistakin toiminnoista myös tämän käyttöoppaan
liitteestä.
Asetukset-valikon toiminnot
Näyttö
3D-asetukset
3D-toimintojen määrittäminen.
 3D Blu-ray -toistotila: Valitse,
toistetaanko Blu-ray-levyn
3D-sisältö 3D-tilassa. Jos siirryt
aloitusruutuun tai Smart Hub
-päävalikkoon 3D-tilassa, tuote
vaihtaa tilan automaattisesti
2D-tilaan.
 Näytön koko: Anna tuotteeseen
kytketyn TV:n koko. Tuote säätää
3D-lähdön automaattisesti TV:n
kuvaruudun koon mukaiseksi.
DVD 24Fs
-muunnos
Muunna ja lähetä DVD-toisto HDMI:n
kautta 24 kuvaa sekunnissa. Tämä
vaihtoehto on käytettävissä vain
silloin, kun Elokuvan kuvataajuus (24
fps) on käytössä.
Smart Hubnäytön koko
Voit valita parhaan koon Smart Hub
-näytölle.
HDMIvärimuoto
Voit asettaa HDMI-lähdön
väritilan muodon vastaamaan
kytketyn laitteen (TV, näyttö jne)
toiminnallisuutta.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 19
Asetukset
1
HOME
Voit säätää tuotteen lähdön
television ruutuun sopivaksi. Katso
sivu 50.
04
FULL SCREEN
TV:n
kuvasuhde
19 |
2013-05-30 오후 12:02:38
Asetukset
HDMI
Värisyvyys
Progressiivinen
tila
Voit lähettää videokuvaa HDMI OUT
(HDMI-LÄHTÖ) -liitännästä Syvä
väri -ominaisuudella. Syvä väri -tila
tarjoaa tarkemman ja syvemmän
väritoiston.
Digitaalilähtö
Voit asettaa digitaalisen lähdön
vastaamaan tuotteeseen kytketyn
AV-vastaanottimen toiminnallisuutta.
Saat lisätietoja digitaalisen lähdön
valintataulukosta. (Katso sivu 52)
Dynaamisen
alueen
hallinta
Voit asettaa Dynaamisen alueen
hallinnan Dolby Digital-, Dolby Digital
Plus- ja Dolby TrueHD -tiloille.
 Autom.: Dolby TrueHD -äänen
dynaaminen äänialueen hallinta
asetetaan automaattisesti Dolby
TrueHD -ääniraidan tietojen
perusteella. Poistaa dynaamisen
alueen hallinnan käytöstä myös
Dolby Digital- ja Dolby Digital Plus
-tiloissa.
 Pois: Voit nauttia alkuperäisestä
äänestä, kun äänen dynaamista
aluetta ei pakata.
 Käytössä: Dynaaminen äänialueen
hallinta otetaan käyttöön kaikille
kolmelle Dolby-tilalle. Hiljaisia ääniä
korostetaan ja voimakkaiden äänien
voimakkuutta pienennetään.
Parantaa kuvanlaatua DVD-levyjä
toistettaessa.
Ääni
Kaiutinasetukset
Taajuuskorjain
Voit säätää seuraavia
kaiutinasetuksia sekä ottaa
testiäänen käyttöön ja pois käytöstä,
jotta voit testata kaiuttimia.
 Taso: Voit säätää kunkin
kaiuttimen suhteellista kuuluvuutta
välillä 6 db – -6db. Jos haluat
esimerkiksi syvän bassoefektin,
voit lisätä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta 6 db.
 Etäisyys: Voit säätää kunkin
kaiuttimen suhteellista etäisyyttä
kuuntelupisteestä jopa 9 metriä.
Mitä suurempi etäisyys on,
sitä suurempi on kaiuttimen
äänenvoimakkuus.
Voit määrittää taajuuskorjaimen
asetukset manuaalisesti.
Älykäs
voimakkuus
Voit määrittää tuotteen
äänenvoimakkuuden pysymään
vakaana kohtauksen vaihtuessa tai
kanavaa vaihdettaessa.
Kaiuttimen
valinta
Voit valita aktiiviset kaiuttimet – joko
TV:n tai kotiteatterin kaiuttimet.
Äänen
paluukanava
Voit ohjata äänen TV:stä kotiteatterin
kaiuttimiin. Edellyttää HDMIkytkentää ja Äänen paluukanava
(ARC) -yhteensopivaa TV:tä.
• Jos Äänen paluukanava on
käytössä ja käytät HDMI-kaapelia
tuotteen kytkemiseksi TV:hen,
digitaalinen optinen tulo ei toimi.
• Jos Äänen paluukanava on
automaattisessa tilassa ja
käytät HDMI-kaapelia tuotteen
kytkemiseksi TV:hen, ARC tai
digitaalinen optinen tulo valitaan
automaattisesti.
Voit valita stereojärjestelmäsi kanssa
yhteensopivan usean kanavan
alasmiksaustavan. Voit asettaa
Alasmiksaustila
tuotteen alasmiksaamaan normaaliin
stereoääneen tai surroundyhteensopivaan stereoääneen.
Äänen synkr.
Tuotteen ollessa kytkettynä
digitaaliseen televisioon voit
säätää äänen viiveaikaa, jotta ääni
ja videokuva toistetaan samaan
aikaan. Voit valita viivearvon väliltä
0–300 millisekuntia.
Verkko
Verkon tila
Verkkoasetukset
Voit tarkistaa verkon ja internetin
nykyisen tilan.
Määritä verkkoyhteys, jotta voit
nauttia erilaisista ominaisuuksista,
kuten internet-palveluista ja AllShare
Wi-Fi -toiminnosta sekä suorittaa
ohjelmistopäivityksiä.
| 20 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 20
2013-05-30 오후 12:02:39
ja .DOC-tiedostot, eivät näy
käyttäessäsi Wi-Fi Direct
-toimintoa.
AllShareasetukset
Voit hallita, mitkä verkkosi laitteet,
kuten älypuhelimet ja tablet-laitteet,
voivat jakaa sisältöä TV:n kanssa.
Laitteen nimi
Voit nimetä tuotteen, jotta
tunnistat sen. Käytät tätä nimeä
tunnistaaksesi tuotteen, kun
muodostat yhteyden ulkoisiin WiFi-laitteisiin (älypuhelimiin, tabletlaitteisiin jne.).
PIN-oletuskoodi on 0000.
Tätä valikkotoimintoa ei välttämättä
tueta maasta riippuen.
| HUOMAUTUS |
Tekstitiedostot, kuten .TXT-
| HUOMAUTUS |
Käyttöehdot ja
tietosuojakäytäntö
Palauta Smart
Hub
Asetukset
VODluokituksen
lukitus
Voit estää pääsyn Video on Demand
(VOD) -sisältöön ikärajoituksen
perusteella.
04
Wi-Fi Direct
Voit kytkeä Wi-Fi Direct -laitteen
tuotteeseen vertaisverkon kautta
ilman langatonta reititintä.
Huomaa, että tuotteen ollessa
yhdistettynä langattomaan verkkoon,
yhteys voi katketa käyttäessäsi Wi-Fi
Direct -toimintoa.
Voit tarkastella Smart
Hub -käyttöehtoja ja
-tietosuojakäytäntöä.
Palauttaa kaikki Smart Hub
-asetukset oletusasetuksiin.
| HUOMAUTUS |
PIN-oletuskoodi on 0000.
BD-Live
-asetukset
Voit asettaa useita BD-Livetoimintoja. BD-Liven avulla voit
käyttää joillakin Blu-ray-levyillä olevia
lisäominaisuuksia, jos sinulla on
internetyhteys.
 BD-Live Internet -yhteys : Voit
sallia täysin, sallia osin ja estää BDLive Internet -yhteyden.
 BD-tiedonhallinta : Voit hallita BDLive-palvelusta tai Blu-ray-levyltä
ladattua BD-tietoa.
Järjestelmä
Asetukset
Kieli
Sovell.
asetukset
Voit valita haluamasi kielen
kuvaruutuvalikolle, levyn valikolle,
tekstityksille jne.
• Levyvalikolle, levyn äänelle tai
tekstityksille valitsemasi ääni
näkyy vain silloin, jos levy tukee
sen käyttöä.
Voit kytkeä langattoman USBnäppäimistön tai hiiren tuotteen
edessä olevaan USB-porttiin.
 Näppäimistön aset.: Voit asentaa
tuotteeseen yhdistetyn langattoman
USB-näppäimistön.
Smart-toiminnot
Voit määrittää sovellusten
ilmoitusasetukset ja tarkastella
sovellusten perustietoja.
 Palveluviesti-ilm. asetukset: Saat
valittujen palveluiden ilmoitukset.
 Ominaisuudet: Näytä Appsperustiedot.
Voit määrittää alkuasetukset.
| HUOMAUTUS |
Laitehallinta
Voit käyttää näppäimistöä
vain silloin, kun QWERTYnäppäimistöruutu tai
-ikkuna näkyy Verkkoselain
-sovelluksessa.
 Hiiren asetukset: Voit asentaa
tuotteeseen yhdistetyn langattoman
USB-hiiren. Hiiren avulla avulla voit
siirtyä tuotteen valikoissa samalla
tavoin kuin tietokoneella.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 12:02:40
Asetukset
 Tuotteen valikkojen käyttö
hiirellä:
1.
Kytke USB-hiiri tuotteeseen.
2.
Napsauta Hiiren asetuksissa
valitsemaasi ensisijaista
painiketta. Yksinkertainen
-valikko tulee näkyviin.
3.
2.
| HUOMAUTUS |
Kun tehtaan oletusasetukset
Napsauta haluamiasi valikon
asetuksia.
palautetaan, kaikki käyttäjän
tallentamat BD-tiedot häviävät.
| HUOMAUTUS |
Laitehallinta
Jotkin USB HID -näppäimistöt
Suojaus
ja -hiiret eivät välttämättä ole
yhteensopivia tuotteen kanssa.
Jotkin HID-näppäimistön
näppäimet eivät välttämättä
toimi.
Kiinteitä USB-näppäimistöjä ei
tueta.
Joitakin sovelluksia ei ehkä tueta.
Jos langaton HID-näppäimistö
ei toimi häiriön vuoksi, siirrä
näppäimistöä lähemmäs tuotetta.
PIN-oletuskoodi on 0000. Käytä
suojaustoimintoa antamalla PINoletuskoodi, jos et ole luonut omaa
PIN-koodiasi.
 BD-ikäluokitus: Rajoita Bluray Disc -levyjen toistoa erityisillä
luokituksilla, kunnes PIN-koodi
annetaan.
 DVD-ikäluokitus: Voit estää
tietyin numeeristen ikäluokituksin
varustettujen DVD-levyjen toiston,
ellei PIN-koodia anneta.
 Vaihda PIN: Voit vaihtaa
suojaustoiminnoissa käytettävän
4-numeroisen PIN-koodin.
 Jos PIN-koodi on päässyt
unohtumaan
1.
Pidä etupaneelin 5-painiketta
painettuna vähintään 5
sekunnin ajan.
Kaikki asetukset palaavat
oletusasetuksiksi.
Yleiset
Anynet+
(HDMI-CEC)
Voit määrittää näytön kirkkauden ja
aikavyöhykkeen.
 Etunäyttö: Voit muuttaa etupaneelin
kirkkautta.
 Aikavyöhyke: Voit määrittää
alueellasi käytettävän
aikavyöhykkeen.
 Valikon läpinäk.: Valikkoruudun
läpinäkyvyyden säätäminen.
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka
avulla toimintoja voi yhdistää muiden
Anynet+-ominaisuutta tukevien
Samsung-tuotteiden kanssa. Voit
käyttää kyseisiä tuotteita yhdellä
Samsung TV -kaukosäätimellä.
Jotta voit käyttää toimintoa, kytke
tuote Anynet+ Samsung -televisioon
HDMI-kaapelilla.
Jos haluat käyttää Anynet+(HDMICEC)-ominaisuutta, noudata alla
olevia ohjeita.
1) Kytke tuote Anynet+ (HDMICEC) -yhteensopivaan Samsung
TV:hen HDMI-kaapelilla.
2) Aseta Anynet+ (HDMI-CEC)ominaisuus Käytössä-tilaan sekä
televisiossa että tuotteessa.
3) Hae ja valitse tuote TV:n Anynet+
(HDMI-CEC) -luettelosta.
Saat tarkemmat ohjeet TV:n
käyttöoppaan Anynet+ -osiosta.
Ota levy pois laitteesta tai
kytke USB-laite irti.
DivX®tilausvideo
Katso DivX® VOD
-rekisteröintikoodit, jotta voit ostaa
ja toistaa DivX® VOD -sisältöä.
| 22 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 22
2013-05-30 오후 12:02:40
Tuki
Käyttötila
Aseta käyttötila. Jos käytät
kotiteatteria kotonasi, valitse aina
Koti. Myymälä-asetus on vain
esittelykäyttöä varten.
Samsungyhteystiedot
Yhteystiedot tuotteeseen liittyvään
opastukseen.
Pal.
Palauttaa kaikki asetukset
oletusasetuksiin lukuun ottamatta
verkko- ja Smart Hub -asetuksia
sekä käynnistää Asetus-toiminnon.
Edellyttää PIN-koodia. PINoletuskoodi on 0000
2.
Valitse Verkko ja paina E-painiketta.
3.
Valitse Verkkoasetukset ja paina E-painiketta.
4.
Siirry kiinteitä verkkoja koskeviin ohjeisiin, jotka
alkavat alla tai siirry langattomia verkkoja koskeviin
ohjeisiin, jotka alkavat sivulta 24.
Kiinteä verkko
Kiinteä – Automaattinen
Kun olet suorittanut vaiheet 1–3 yllä:
1.
Valitse Verkkoasetukset-ruudulla Verkon
tyyppi -tilaksi Kaapeli. Valitse Yhdistä ja paina
E-painiketta. Tuote tunnistaa kiinteän yhteyden,
vahvistaa verkkoyhteyden ja muodostaa yhteyden
verkkoon.
2.
Kun vahvistus on valmis, korosta OK ja paina
E-painiketta.
Kiinteä – Manuaalinen
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai automaattinen
asetus ei toimi, sinun täytyy asettaa Verkkoasetuksetarvot manuaalisesti.
Kun olet suorittanut vaiheet 1–3 yllä:
1.
Verkot ja internet
Kun kytket tämän tuotteen verkkoon, voit käyttää
verkkopohjaisia sovelluksia ja toimintoja, kuten Smart
Hubia ja BD-LIVE-palvelua. Voit myös päivittää tuotteen
ohjelmiston verkkoyhteyden kautta. Saat lisätietoja
internet-palveluiden saatavuudesta ja niiden käytöstä
katsomalla tämän käyttöoppaan Verkkopalvelutosion sivuilta 41–49. Alla on ohjeet verkkoyhteyden
määrittämiseksi.
Valitse Verkkoasetukset-ruudulla Verkon
tyyppi -tilaksi Kaapeli. Valitse Yhdistä ja paina
E-painiketta.
Tuote hakee verkkoa ja näyttää viestin, että
yhteyden muodostaminen epäonnistui.
| HUOMAUTUS |
Jos voit yhdistää kotiteatterin verkkoon langattomasti,
valitse Vaihda verkkoa ja vaihda Verkon tyyppi
Langaton -tilaan. Siirry sitten langattomien verkkojen
ohjeisiin sivulle 24.
Verkkoasetukset
Verkkoyhteyden määrittäminen
Jos et määrittänyt verkkoyhteyttä alkuasetusten aikana
tai sinun on nollattava verkkoyhteys, noudata alla olevia
ohjeita.
Selvitä internet-palveluntarjoajaltasi, onko IP-osoitteesi
staattinen vai dynaaminen ennen kuin aloitat. Jos se on
dynaaminen – ja käytät kiinteätä tai langatonta yhteyttä
– suosittelemme käyttämään alla kuvattuja automaattisia
menetelmiä.
Jos muodostat yhteyden kiinteään verkkoon, kytke tuote
reitittimeen käyttäen LAN-kaapelia ennen kuin aloitat
määritysprosessin.
Aloita verkkoyhteyden määrittäminen noudattamalla näitä
ohjeita:
Kiinteä verkkoyhteys epäonnistui.
MAC-osoite
IP-osoite
Aliverkon peite
Yhdyskäytävä
Nimipalvelin
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa. Tarkista, onko IP-osoite määritetty
IP-asetukset-kohdassa oikein. Pyydä lisätietoja Internet-palveluntarjoajalta.
Vaihda verkkoa
2.
IP-aset.
Uudell.
Sulje
Valitse IP-aset. ◄► -painikkeilla ja paina
E-painiketta. IP-aset.-ruutu tulee näkyviin.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 23
Asetukset
Saat lisätietoja Ohjelm. päivitys
-toiminnosta katsomalla kohdan
Ohjelmistopäivitys
"Ohjelmiston päivittäminen" sivulta
26.
Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina
E-painiketta.
04
Etähallinta
Toiminnon ollessa käytössä
Samsung-asiakaspalvelija voi
määrittää ja korjata ongelmia
etäyhteyden kautta. Edellyttää
aktiivisen internetyhteyden.
Etähallintapalvelu ei välttämättä ole
saatavilla kaikissa maissa.
1.
23 |
2013-05-30 오후 12:02:40
Asetukset
3.
4.
Valitse IP-asetus -kenttä ja aseta se tilaan Anna
manuaalisesti.
Valitse syötettävä arvo (esim. IP-osoite) ja paina
E-painiketta. Anna arvon numerot kaukosäätimen
numeropainikkeilla. Voit antaa numerot myös
▲▼ -painikkeilla. Voit siirtyä arvojen kenttien
välillä kaukosäätimen ◄► -painikkeilla. Paina
E-painiketta, kun olet syöttänyt yhden arvon.
5.
Siirry toiseen arvoon ▲- tai ▼-painikkeella ja anna
kyseisen arvon numerot noudattamalla vaiheen 4
ohjeita.
6.
Toista vaiheet 4 ja 5, kunnes olet täyttänyt kaikki
arvot.
| HUOMAUTUS |
Saat verkkoarvot internet-palveluntarjoajaltasi.
7.
Valitse OK, kun olet syöttänyt kaikki arvot, ja paina
E-painiketta. Kotiteatteri vahvistaa verkkoyhteyden
ja muodostaa yhteyden verkkoon.
Langaton verkko
Voit määrittää langattoman verkkoyhteyden kolmella
tavalla:
- Langaton automaattinen
- Langaton manuaalinen
- WPS(PBC)
Ennen kuin määrität langattoman verkkoyhteyden,
katkaise sillä hetkellä tuotteen kautta kytkettyjen
langattomien verkkolaitteiden yhteys – tai mahdollisesti
tuotteen nykyisen kiinteän yhteyden kautta kytkettyjen
laitteiden yhteys.
Langaton – Automaattinen
Kun olet suorittanut vaiheet 1–3 sivun 23 kohdan
Verkkoyhteyden määrittäminen mukaisesti.
1.
Valitse Verkkoasetukset-ruudulla Verkon tyyppi
-tilaksi Langaton. Tuote hakee saatavilla olevat
verkot ja näyttää ne.
Verkkoasetukset
Valitse verkon tyyppi.
Verkon tyyppi
Langaton
Langaton verkko
2.
Valitse haluamasi verkko ja paina E-painiketta.
3.
Syötä verkkosi suojauskoodi tai salasana Suojaus
-ruudulla. Syötä numerot suoraan käyttäen
kaukosäätimen numeropainikkeita. Syötä kirjaimet
valitsemalla kirjain ▲▼◄► -painikkeilla ja
painamalla sitten E-painiketta.
4.
Kun olet valmis, valitse Valmis, ja paina
E-painiketta. Tuote vahvistaa verkkoyhteyden ja
muodostaa yhteyden verkkoon.
| HUOMAUTUS |
Sinun tulisi löytää suojauskoodi tai salasana yhdeltä
määritysruudulta, jota käytit reitittimen tai modeemin
määrittämiseen.
Langaton – Manuaalinen
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai automaattinen
asetus ei toimi, sinun täytyy asettaa Verkkoasetuksetarvot manuaalisesti.
Kun olet suorittanut vaiheet 1–3 sivun 23 kohdan
Verkkoyhteyden määrittäminen mukaisesti.
1.
Valitse Verkkoasetukset-ruudulla Verkon tyyppi
-tilaksi Langaton. Tuote hakee saatavilla olevat
verkot ja näyttää ne.
2.
Vieritä listaa ja valitse haluamasi verkko tai Lisää
verkko ja paina E-painiketta.
3.
Jos valitsit verkon vaiheessa 2, siirry vaiheeseen 6.
Jos valitsit Lisää verkko, siirry vaiheeseen 4.
4.
Anna langattoman verkon tai langattoman reitittimen
nimi.
• Syötä numerot suoraan kaukosäätimen
numeropainikkeilla.
• Syötä kirjaimet valitsemalla kirjain ▲▼◄►
-painikkeilla ja painamalla sitten E-painiketta.
• Saat isot kirjaimet näkyviin (tai pienet kirjaimet
takaisin näkyviin, jos isot kirjaimet ovat valittuina)
valitsemalla
ja painamalla E-painiketta.
• Saat symbolit ja välimerkit näkyviin valitsemalla
123#& ja painamalla E-painiketta. Saat
kirjaimet uudelleen näkyviin valitsemalla 123#& ja
painamalla E-painiketta.
Kun olet valmis, valitse Valmis, ja paina
E-painiketta.
si-ap
iptime
iptime5G
Voit muodostaa laitteesta Blu-raysoitin Internet-yhteyden. Valitse,
mitä langatonta verkkoa haluat
käyttää.
KIMING_VTOWER
TIAS
Päivitä
WPS(PBC)
| 24 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 24
2013-05-30 오후 12:02:41
5.
WPS(PBC)
Yksi helpoimmista tavoista määrittää langaton
verkkoyhteys on käyttää WPS(PBC)-toimintoa. Jos
langattomassa reitittimessä on WPS(PBC)-painike,
noudata seuraavia ohjeita:
Kun olet suorittanut vaiheet 1–3 sivun 23 kohdan
Verkkoyhteyden määrittäminen mukaisesti.
1.
Verkkoyhteyden epäonnistumisen ilmoittava ruutu
tulee esiin. Valitse IP-aset. ◄► -painikkeilla ja paina
E-painiketta.
Valitse Verkkoasetukset-ruudulla Verkon tyyppi
-tilaksi Langaton. Tuote hakee saatavilla olevat
verkot ja näyttää ne.
2.
Vieritä luetteloa alaspäin, valitse WPS(PBC) ja paina
E-painiketta.
7.
Valitse IP-asetus -kenttä ja aseta se tilaan Anna
manuaalisesti.
3.
8.
Valitse syötettävä verkkoarvo (esim. IP-osoite)
ja paina E-painiketta. Anna arvon numerot
kaukosäätimen numeropainikkeilla. Voit antaa
numerot myös ▲▼ -painikkeilla. Voit siirtyä arvojen
kenttien välillä kaukosäätimen ◄► -painikkeilla.
Paina E-painiketta, kun olet syöttänyt yhden
arvon.
Paina WPS(PBC)-painiketta kahden minuutin
sisällä. Tuote hakee automaattisesti kaikki tarvittavat
verkkoasetusarvot ja yhdistää verkkoon.
Tuote yhdistää verkkoon sen jälkeen, kun
verkkoyhteys on vahvistettu.
4.
Kun vahvistus on valmis, korosta OK ja paina
E-painiketta.
9.
Siirry toiseen arvoon ▲- tai ▼-painikkeella ja anna
kyseisen arvon numerot noudattamalla vaiheen 8
ohjeita.
10. Toista vaiheet 8 ja 9, kunnes olet täyttänyt kaikki
arvot.
| HUOMAUTUS |
Saat verkkoarvot internet-palveluntarjoajaltasi.
| HUOMAUTUS |
Aseta langattoman reitittimen salausmenetelmä AEStilaan WPS-yhteyttä varten. WEP-salausmenetelmä ei
tue WPS-yhteyttä.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit yhdistää Wi-Fi Direct
-laitteita tuotteeseen ja muihin Wi-Fi Direct -laitteisiin
käyttämällä vertaisverkkoa. Et tarvitse langatonta reititintä.
11. Valitse OK, kun olet valmis ja paina E-painiketta.
Suojaus-ruutu tulee esiin.
| HUOMAUTUS |
12. Syötä verkkosi suojauskoodi tai salasana Suojausruudulla. Syötä numerot suoraan käyttäen
kaukosäätimen numeropainikkeita. Syötä kirjaimet
valitsemalla kirjain ▲▼◄► -painikkeilla ja
painamalla sitten E-painiketta.
14. Kun kotiteatteri on vahvistanut verkon, valitse OK ja
paina E-painiketta.
AllShare-toimintoa, jos ne yhdistetään Wi-Fi Direct
-toiminnon kautta. Vaihda tässä tapauksessa
verkkoyhteystapaa, jota käytit laitteen yhdistämiseksi
kotiteatteriin.
Wi-Fi Direct -lähetykset voivat häiritä Bluetoothsignaalia. Ennen kuin käytät Bluetooth-toimintoa
suosittelemme vahvasti poistamaan Wi-Fi Direct
-toiminnon käytöstä kaikista laitteista, joissa se on
käytössä.
1. Kytke Wi-Fi Direct -laite päälle ja aktivoi sen Wi-Fi
Direct -toiminto.
| HUOMAUTUS |
2.
13. Kun olet valmis, valitse Valmis ruudun oikeassa
laidassa ja paina E-painiketta. Tuote vahvistaa
verkkoyhteyden ja muodostaa yhteyden verkkoon.
Jotkin Wi-Fi Direct -laitteet eivät välttämättä tue
Voit käynnistää Manuaalinen verkko -asetuksen myös
siirtymällä kohtaan Asetukset > Verkko > Verkon tila.
Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina
E-painiketta.
3.
Valitse Verkko ja paina E-painiketta.
4.
Valitse Wi-Fi Direct ja paina E-painiketta. Näkyviin
tulevat Wi-Fi Direct -laitteet, joihin voit yhdistää.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 25
Asetukset
6.
04
Suojaustyyppi-ruutu tulee esiin. Valitse Suojaustyyppi
▲▼ -painikkeilla ja paina E-painiketta. Anna
verkkosi suojauskoodi tai salasana.
• Syötä numerot suoraan käyttäen kaukosäätimen
numeropainikkeita.
• Syötä kirjaimet valitsemalla kirjain ▲▼◄►
-painikkeilla ja painamalla sitten E-painiketta.
Kun olet valmis, valitse Valmis, ja paina
E-painiketta. Tuote hakee verkkoa.
25 |
2013-05-30 오후 12:02:42
Asetukset
4.
Wi-Fi Direct
Laitteen nimi: [HTS]FS6200
Valitse yhdistettävä Wi-Fi Direct -laite.
AndroidXXXXXXX
Yhteys katkaistu
Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Tämän jälkeen Yhdistetty-ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Kun ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi nähdä
laite Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä.
| HUOMAUTUS |
Nykyinen kiinteä tai langaton verkkoyhteys katkaistaan,
kun käytät Wi-Fi Direct -toimintoa.
Päivitä
Sulje
Tekstitiedostot, kuten .TXT- ja .DOC-tiedostot, eivät
näy käyttäessäsi Wi-Fi Direct -toimintoa.
5.
Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden kolmella tavalla:
• Wi-Fi-laitteen kautta.
• Tuotteen kautta käyttämällä PBC:tä.
• Tuotteen kautta käyttämällä PIN-koodia.
Ohjelmiston päivittäminen
Ohjelm. päivitys -valikon avulla voit päivittää tuotteen
ohjelmistoa, jotta saat paremman suorituskyvyn tai
lisäpalveluita.
Kaikki tavat käsitellään alla.
• Älä koskaan sammuta tai käynnistä tuotetta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
Wi-Fi-laitteen kautta
1.
Noudata Wi-Fi-laitteen ohjeita koskien laitteen
kytkemistä toiseen Wi-Fi Direct -laitteeseen. Saat
lisää ohjeita laitteen käyttöoppaasta.
2.
Kun olet suorittanut prosessin, sinun tulisi nähdä
ponnahdusviesti television ruudulla, jossa sanotaan,
että Wi-Fi Direct -yhteyttä tukeva laite on pyytänyt
lupaa yhdeyden muodostamiseksi. Hyväksy
valitsemalla OK ja painamalla E-painiketta.
3.
Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Tämän jälkeen Yhdistetty-ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Kun ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi nähdä
laite Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä.
• PBC- ja PIN-menetelmät yhdistävät laitteet
automaattisesti.
1.
Valitse päävalikosta Asetukset ja paina
E-painiketta.
2.
Valitse Tuki ja paina E-painiketta.
3.
Valitse Ohjelmistopäivitys ja paina E-painiketta.
4.
Lataa päivitysohjelma ja päivitä heti valitsemalla
Päivitä nyt ja painamalla E-painiketta. Saat
lisätietoja seuraavan sivun "Päivitä nyt" -kohdasta.
5.
Voit antaa tuotteen ladata päivitysohjelman
automaattisesti sen ollessa saatavilla, kun valitset
Autom. päivitys ja painat E-painiketta. Saat
lisätietoja seuraavan sivun "Autom. päivitys"
-kohdasta.
| HUOMAUTUS |
Päivitys on suoritettu, kun tuote sammuu ja käynnistyy
sitten itsestään uudelleen.
Tuotteen kautta käyttämällä PBC:tä
1.
Valitse Wi-Fi Direct -laite, jonka haluat yhdistää
tähän tuotteeseen ja paina E-painiketta.
2.
Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Tämän jälkeen Yhdistetty-ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Kun ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi nähdä
laite Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä.
Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
tuotteen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internetyhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta
ohjelmistopäivityksen aikana.
Jos haluat peruuttaa päivityksen päivitysohjelmiston
latautuessa, paina E-painiketta.
"UPDATE" näkyy etupaneelissa järjestelmäpäivityksen
ollessa käynnissä.
Tuotteen kautta käyttämällä PIN-koodia
1.
Valitse Wi-Fi Direct -laite, jonka haluat yhdistää
tähän tuotteeseen ja paina E-painiketta.
2.
PIN-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3.
Kirjaa muistiin ponnahdusikkunassa näkyvä PINkoodi ja syötä se yhdistettävän Wi-Fi Direct -laitteen
asianmukaiseen kenttään.
| 26 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 26
2013-05-30 오후 12:02:42
Päivitä USB:llä
Voit käyttää Päivitä nyt -toimintoa päivittääksesi ohjelman
verkkoyhteyden kautta tai käyttämällä USB-muistitikkua.
Löydät verkko-ohjeet alta. USB-muistitikkua koskevat
ohjeet ovat tällä sivulla.
1.
Vieraile osoitteessa www.samsung.com.
2.
Napsauta SUPPORT -kohtaa sivun oikeassa
yläkulmassa.
3.
Anna tuotteen mallin numero hakukenttään. Kun
annat mallin numeron, avattava luettelo näyttää
mallin numeroa vastaavat tuotteet.
04
Päivitä nyt
Valitse Päivitä nyt ja paina E-painiketta. Päivitä
nyt -ponnahdusviesti tulee esiin.
2.
Tuote hakee uusimman ohjelmaversion verkosta.
4.
3.
Jos päivityksiä ei löydy, "Uusia päivityksiä ei tällä
hetkellä ole saatavilla." -ponnahdusviesti tulee esiin.
Poistu painamalla E-painiketta.
Napsauta tuotteesi mallin numeroa avattavassa
luettelossa.
5.
Vieritä avautuvalla sivulla alaspäin ja napsauta
kohtaa Firmware Manuals & Downloads.
Jos uusi versio löytyy, Päivityspyyntöponnahdusikkuna tulee esiin.
6.
Valitse Firmware sivun keskeltä.
7.
Napsauta ZIP-painiketta sivun oikeassa laidassa
olevassa Tiedosto-sarakkeessa.
8.
Napsauta Send ensimmäisessä
ponnahdusviestissä. Valitse OK toisessa
ponnahdusikkunassa, jotta voit ladata ja tallentaa
laiteohjelmatiedoston tietokoneellesi.
9.
Pura .zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla tulisi nyt olla
yksi kansio, jolla on sama nimi kuin .zip-tiedostolla.
4.
5.
Valitse OK. Tuote päivittää ohjelman, sammuu ja
käynnistyy automaattisesti.
6.
Jos et valitse OK tai Peruuta minuutin kuluessa,
tuote tallentaa uuden päivitysohjelman. Voit päivittää
ohjelmiston myöhemmin käyttäen Autom. päivitys
-toimintoa.
7.
Jos valitset Peruuta, tuote peruuttaa päivityksen.
| HUOMAUTUS |
10. Kopioi tämä kansio USB-muistitikulle.
Kun järjestelmäpäivitys on valmis, tarkista ohjelman
11. Varmista, että tuotteessa ei ole levyä. Aseta USBmuistitikku tuotteen USB-liitäntään.
tiedot Ota yhteyttä Samsungiin -ruudun Tuotetiedotkohdasta.
Älä sammuta tuotetta ohjelmistopäivityksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa tuotteen virheellisen toiminnan.
Autom. päivitys
Voit ottaa Autom. päivitys -toiminnon käyttöön. Tuote
lataa tällöin uuden ohjelmistopäivityksen sen ollessa
Autom. päivitys -tilassa.
Tuote on pois päältä Autom. päivitys -tilassa, mutta sen
internetyhteys on aktiivinen. Tämän ansiosta tuote voi
ladata ohjelmistopäivityksiä automaattisesti, kun et käytä
sitä.
1.
Valitse Autom. päivitystila ▲▼ -painikkeilla ja paina
E-painiketta.
2.
Valitse Käytössä tai Pois.
Jos valitset Käytössä, tuote lataa automaattisesti
uuden ohjelmistopäivityksen, kun se on Autom.
päivitys -tilassa virta katkaistuna. Jos se lataa uuden
ohjelmistopäivityksen, tuote kysyy sinulta haluatko
asentaa sen, kun käynnistät tuotteen.
Asetukset
1.
12. Siirry tuotteen valikossa kohtaan Asetukset > Tuki
> Ohjelmistopäivitys.
13. Valitse Päivitä nyt.
14. Tuote hakee ohjelman USB-asemalta. Kun ohjelma
löytyy, Päivityspyyntö-ponnahdusikkuna tulee esiin.
15. Valitse OK. Tuote päivittää ohjelman, sammuu ja
käynnistyy automaattisesti.
| HUOMAUTUS |
Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität ohjelmistoa
käyttäen USB-liitäntää.
Kun järjestelmäpäivitys on valmis, tarkista ohjelman
tiedot Ota yhteyttä Samsungiin -ruudun Tuotetiedotkohdasta.
Älä sammuta tuotetta ohjelmistopäivityksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa tuotteen virheellisen toiminnan.
USB-liitännän kautta tehtävät ohjelmistopäivitykset
täytyy tehdä USB-muistitikkua käyttäen.
| HUOMAUTUS |
Tuotteesi täytyy olla yhteydessä internetiin, jotta voit
käyttää Autom. päivitys -toimintoa.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 12:02:43
Mediatoisto
Kotiteatteri toistaa sisällön Blu-ray-/DVD-/CD-levyiltä,
USB-laitteilta, tietokoneilta, älypuhelimilta, tablet-laitteilta
ja verkosta.
Jotta voit toistaa tietokoneella olevaa sisältöä
mobiililaitteella, sinun on yhdistettävä tietokone
tai mobiililaite ja tuote verkkoosi. Jotta voit toistaa
tietokoneesi sisältöä, sinun on myös ladattava ja
asennettava AllShare-verkko-ohjelma, ellei tietokoneellasi
jo ole DLNA-verkko-ohjelmaa.
Vaihtoehto 1
1.
Kytke tuote päälle.
2.
Kytke USB-laite tuotteen etupaneelissa olevaan
USB-liitäntään. Uusi laite kytketty -ponnahdusikkuna
tulee esiin.
Elokuvat ja
TV-ohjelmat
| HUOMAUTUS |
DLNA-ohjelma on sisäänrakennettuna Windows
7- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmiä käyttävissä
tietokoneissa.
Laite kytketty.
USB-flash-muisti
Valok
Valokuvat,
video
videot
o ja
mus
musiikki
i
Valokuvat
Videot
Musiikki
Kaikki sisältö
Kaikki sisältö -ruutu
Kaikki sisältö -ruutu tai jokin sen alaruuduista on kaiken
median osalta ensisijainen tapa käyttää ja toistaa eri
laitteille tallennettua sisältöä, joko yhdistettynä suoraan tai
käyttäen verkkoa.
Sovellukset
Lisää sovellus Lisää sovellus Lisää sovellus Verkkoselain
Asetukset
| HUOMAUTUS |
Jos ponnahdusikkuna ei tule esiin, siirry vaihtoehtoon 2.
3.
Kaikki sisältö -ruudun käyttö
Voit siirtyä Kaikki sisältö -ruutuun valitsemalla Valokuvat,
videot ja musiikki aloitusruudulla ja painamalla
E-painiketta.
Valitse Valokuvat, Videot, Musiikki tai Kaikki
sisältö painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
E-painiketta. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja
tai molempia.
| HUOMAUTUS |
Kaupallisten levyjen toistaminen
1.
Avaa levykelkka painamalla ^-painiketta.
2.
Aseta levy varovasti levykelkkaan etikettipuoli
ylöspäin.
3.
Sulje levykelkka painamalla ^-painiketta.
Toisto käynnistyy automaattisesti.
4.
Jos toisto ei ala automaattisesti, paina
kaukosäätimen 6-painiketta tai katso kohta "Kaikki
sisältö -ruutu" yllä.
Tiedostojen toistaminen USBlaitteella
Vaikka tuote näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi
sisältötyypin. Jos valitsit esimerkiksi musiikin, näet vain
musiikkitiedostot. Voit muuttaa tätä valintaa palaamalla
Valokuvat, videot ja musiikki -ruutuun ja siirtymällä
alla olevan Vaihtoehto 2:n vaiheeseen 4.
4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina E-painiketta.
5.
Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto ja paina
E-painiketta.
6.
Poistu kansiosta RETURN painikkeella ja palaa
takaisin aloitusruutuun Poistu painikkeella.
7.
Sivuilta 30–38 saat ohjeita USB-laitteen videoiden,
musiikin ja valokuvien toiston hallintaan liittyen.
Vaihtoehto 2
1.
Kytke tuote päälle.
2.
Kytke USB-laite tuotteen etupaneelissa olevaan
USB-liitäntään.
3.
Valitse Valokuvat, videot ja musiikki aloitusruudulla
ja paina E-painiketta.
Voit toistaa ja tarkastella USB-laitteella olevia
multimediatiedostoja kahdella tavalla tuotteen kautta.
| 28 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 28
2013-05-30 오후 12:02:43
4.
Esiin tulevalla ruudulla näytetään levyn sisältö.
Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty, näet joko
kansioita, yksittäisiä tiedostoja tai molempia.
4.
Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina E-painiketta.
5.
Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
6.
Paina RETURN -painiketta kerran tai useamman
kerran poistuaksesi nykyiseltä ruudulta, kansiosta tai
palataksesi aloitusruudulle.
Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla Poistu
-painiketta.
7.
Sivuilta 30-38 saat ohjeita levyn videoiden, musiikin
ja valokuvien toiston hallintaan liittyen
| HUOMAUTUS |
Vaikka tuote näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 4 valitsemasi
sisältötyypin. Jos valitsit esimerkiksi musiikin, näet
vain musiikkitiedostot. Voit muuttaa tämän valinnan
palaamalla Valokuvat, videot ja musiikki -ruutuun ja
toistamalla vaiheen 4.
5. Valitse haluamasi laite◄► -painikkeilla ja paina
E-painiketta.
6.
Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina E-painiketta.
7.
Poistu kansiosta RETURN-painikkeella ja palaa
takaisin aloitusruutuun Poistu-painikkeella.
8.
Sivuilta 30–38 saat ohjeita USB-laitteen videoiden,
musiikin ja valokuvien toiston hallintaan liittyen.
| HUOMAUTUS |
Jos asetat levyn sisään, kun USB-laitteen tai
matkapuhelimen sisältöä toistetaan, laitteen tila
vaihdetaan "Levy"-tilaksi automaattisesti.
Jos matkapuhelimesi on DLNA-yhteensopiva, voit
toistaa sisältöä kytkemättä USB-kaapelia. Katso kohta
"AllShare-verkkotoiminnon käyttäminen" sivulta 29.
Käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävän levyn toistaminen
Voit toistaa Blu-ray-, DVD- ja CD-levyille tallentamiasi
multimediatiedostoja.
1.
Aseta käyttäjän tallentama levy levykelkkaan
etikettipuoli ylöspäin ja sulje kelkka. Laite yhdistetty
-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
Valitse tarkasteltava tai toistettava sisältötyyppi –
Valokuvat, Videot tai Musiikki – ▲▼-painikkeilla ja
paina E-painiketta.
Mediatoisto
3.
05
Valitse Valokuvat, Videot, Musiikki tai Kaikki
sisältö ja paina E-painiketta.
Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty, näet joko
kansioita, yksittäisiä tiedostoja tai molempia.
AllShare-verkkotoiminnon
käyttäminen
AllShare-toiminnon avulla voit toistaa tuotteella
tietokoneellasi tai DLNA-yhteensopivilla tuotteilla
olevia valokuvia, videoita ja musiikkia langattoman
verkkoyhteyden kautta.
AllShare-ohjelman lataaminen
AllSharen avulla voit helposti noutaa ja toistaa
tietokoneissa ja DLNA:ta tukevissa laitteissa olevia
mediatiedostoja. Tietokoneisiin tulee kuitenkin ensin
asentaa AllShare PC ja mobiililaitteiden on tuettava
AllSharea. Saat lisätietoja Samsungin sisältö- ja
palveluportaalista (http://link.samsung.com).
| HUOMAUTUS |
Jonkin ulkopuolisen tahon DLNA-palvelimella olevia
mediatiedostoja toistettaessa saattaa esiintyä
yhteensopivuusongelmia.
| HUOMAUTUS |
Vaikka tuote näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 2 valitsemasi
sisältötyypin. Jos valitsit esimerkiksi musiikin, näet
vain musiikkitiedostot. Voit muuttaa tämän valinnan
palaamalla aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 2.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 29
29 |
2013-05-30 오후 12:02:45
Mediatoisto
Tietokoneen tai DLNA-laitteen sisällön
toistaminen tuotteen kautta
1.
Yhdistä tuote, tietokoneesi ja DLNA-yhteensopiva
matkapuhelin samaan langattomaan verkkoon.
2.
Aseta laitteet ja tiedostot toistoa tai tarkastelua
varten noudattamalla AllShare-ohjelman asennus-/
käyttöoppaan ohjeita.
3.
Vahvista, että puhelin on yhdistetty käyttäen
tietokoneesi AllShare-ohjelmistoa.
4.
Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto
puhelimellasi ja valitse sitten kotiteatterijärjestelmä
toistolaitteeksi.
5.
Aloita toisto puhelimella.
Tietokone
Tuote
Toista
tietokoneen
tiedostot
AllShare-yhteys
1.
Yhdistä tuote, tietokoneesi ja/tai DLNA-yhteensopiva
laite samaan langattomaan verkkoon.
2.
Aseta laitteet ja tiedostot toistoa tai tarkastelua
varten noudattamalla AllShare-ohjelman asennus-/
käyttöoppaan ohjeita.
3.
Valitse Valokuvat, videot ja musiikki tuotteen
aloitusruudulla ja paina E-painiketta. Valokuvat,
videot ja musiikki -ruutu tulee näkyviin.
4.
Valitse haluamasi toistettava sisältötyyppi:
Valokuvat, Videot, Musiikki tai Kaikki sisältö.
Paina sitten E-painiketta.
5.
Valitse AllShare seuraavalla ruudulla ja paina
E-painiketta.
6.
Valitse tietokoneesi tai toinen AllShare-yhteensopiva
laite AllShare-yhdistettyjen laitteiden luettelosta ja
paina E-painiketta. Näkyviin tulee ruutu, jossa
luetellaan saatavilla olevat tiedostot.
7.
Videotoiston hallinta
Voit hallita Blu-ray-/DVD-levyllä, USB-laitteella,
mobiililaitteella ja tietokoneella olevan videosisällön toistoa.
Levystä tai sisällöstä riippuen jotkin tässä käyttöoppaassa
kuvatut toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.
Kaukosäätimen videon toistoon
käytetyt painikkeet
DISC MENU
1
2
FULL SCREEN
HOME
REPEAT
3
1 Levyvalikon, nimikevalikon, ponnahdusvalikon ja
nimikelistan käyttö
DISC MENU
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit näyttää levyvalikon.
TITLE MENU
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit näyttää nimikevalikon.
• Jos levyllä on soittolista, pääset
siihen painamalla Näytä -painiketta.
POPUP MENU
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit näyttää ponnahdusvalikon.
Tietokone
Tuote
Toista
tietokoneen
tiedostot
AllShare-yhteys
Tietokoneen tiedostojen
hallinta tuotteella
Älypuhelin
POPUP
MUTE
Valitse toistettava tai tarkasteltava tiedosto ja paina
E-painiketta.
Tietokoneella olevan sisällön
toistamisen hallinta älypuhelimella
TITLE MENU
0
(Käytettävissä vain Samsung-puhelimissa, jotka tukevat
AllShare-toimintoa.)
| 30 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 30
2013-05-30 오후 12:02:46
Aloittaa toiston.
5
Lopettaa toiston.
7
Keskeyttää toiston.
Nopea toisto
Hidastettu
toisto
Paina toiston aikana 3- tai -painikkeita.
Joka kerran, kun painat 3- tai
-painiketta, toistonopeus muuttuu.
Paina taukotilassa -painiketta.
Joka kerran, kun painat -painiketta,
toistonopeus muuttuu.
Askellettu
toisto
Paina taukotilassa 7-painiketta.
Joka kerran, kun painat 7-painiketta,
uusi kuva tulee näkyviin.
Ohitustoisto
Paina toiston aikana 1- tai 2
-painikkeita.
Painaessasi 1- tai 2-painiketta levy
siirtyy edelliseen tai seuraavaan jaksoon
tai tiedostoon.
-painikkeiden painamista, kunnes valintasi on oikean
kentän sisällä.
Palaa normaaliin toistoon painamalla REPEAT
-painiketta uudelleen. Paina sitten ▲▼ -painikkeita
valitaksesi Pois ja paina E-painiketta.
Toista A–B ei välttämättä näy ruudulla välittömästi.
Jatka ▲▼ -painikkeiden painamista, kunnes Toista A–
B on oikean kentän sisällä.
Sinun on asetettava piste (B) vähintään 5 sekuntia
pisteen (A) jälkeen.
TYÖKALUT -valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS -painiketta.
Toista alusta
Paina toiston aikana kaukosäätimen REPEATpainiketta.
2.
Valitse Pois, Nimi, Jakso, Kaikki tai Toista A-B,
▲▼-painikkeilla ja paina E-painiketta.
Toista A-B
1.
Valitse E-painiketta painamalla kohta, josta haluat
uudelleentoiston alkavan (A).
2.
Valitse E-painiketta painamalla kohta, johon
haluat uudelleentoiston päättyvän (B).
3.
Palaa normaalitoistoon painamalla REPEAT
-painiketta uudelleen.
4.
Paina E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
3D
välttämättä näy ruudulla.
Käytä 3D-valikkoa vain
Vierekkäin- tai Ylä- ja alaosa
-muodossa olevaa 3D-sisältöä
varten. Jos valikkoa käytetään
2D-sisältöä varten, se ei
välttämättä näy oikein
Movie Note
Elokuvakommentti tarjoaa
tietoja, kuten ohjaajan, tekijät,
juonikuvauksen jne.
- Elokuvakommentti-toiminto on
käytettävissä, jos levy sisältää
Elokuvakommentti-tietoja ja
verkkoyhteys on muodostettu.
Voit käyttää Kohtaushaku-toimintoa
toiston aikana aloittaaksesi tai
katsoaksesi elokuvan haluamastasi
kohtauksesta.
| HUOMAUTUS |
| HUOMAUTUS |
Levystä riippuen kaikki toistovaihtoehdot eivät
Palaa elokuvan alkuun ja paina
sitten E-painiketta.
Valitse 3D-valikosta Vierekkäin tai
Ylhäältä alas -tila, jos sillä hetkellä
toistettava 3D-sisältö ei näy oikein
3D-tilassa.
3 Toistuva toisto
1.
Jos tiedoston hakemistotiedot
Kohtaushaku
ovat vaurioituneet tai tiedosto ei
tue hakemistointia, et voi käyttää
Kohtaushaku-toimintoa.
Jos käytät DLNA-toimintoa kun
olet muodostanut yhteyden
tietokoneeseen verkkosi kautta,
Kohtaushakua ei välttämättä
tueta.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 31
Mediatoisto
6
välttämättä näy ruudulla välittömästi. Jatka ▲▼
05
2 Toistoa ohjaavat painikkeet
Tuote ei toista ääntä Haku-, Hidastus- tai Askel -tilassa.
• Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla
6-painiketta.
31 |
2013-05-30 오후 12:02:50
Mediatoisto
3.
Valitsemalla tämän voit käynnistää
eri nimikkeen, jos levyllä tai laitteella
on useampi elokuva.
Nimikehaku
1.
Valitse Nimikehaku ja paina
E-painiketta.
2.
Valitse nimike ▲▼ -painikkeilla
ja paina E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
Sinun on asetettava piste (B)
vähintään 5 sekuntia pisteen (A)
jälkeen.
Toista haluamasi jakso.
Hae
kohtauksia
1.
Valitse Hae kohtauksia ja
paina E-painiketta.
2.
Valitse jakso ▲▼ -painikkeilla
ja paina E-painiketta.
Elokuvan toisto valitusta
ajankohtasta.
1.
Valitse Aikapalkkihaku ja
paina E-painiketta.
2.
Syötä numeronäppäimillä
ajankohta, johon haluat siirtyä
ja paina E-painiketta.
Aikapalkkihaku
Kuvatila
eteen- ja taaksepäin myös
◄►-painikkeilla Elokuva siirtyy
minuutin eteen- tai taaksepäin,
kun painat ◄►-painikkeita.
Toistotila
Nimikkeen, jakson tai tietyn osan
toistaminen uudelleen.
- Pois : Valitsemalla tämän palaat
tavalliseen toistotilaan.
- Nimi : Valitsemalla tämän voit
toistaa haluamasi nimikkeen.
- Jakso : Valitsemalla tämän voit
toistaa haluamasi jakson.
- Toista A-B : Valitsemalla tämän
voit toistaa haluamasi osan.
1.
Valitse Toista A–B
▲▼-painikkeilla ja paina
E-painiketta.
2.
Valitse E-painiketta
painamalla kohta, josta haluat
uudelleentoiston alkavan (A).
Anna elokuvan jatkua.
Kuvatilan asettaminen.
- Dynaaminen : Lisää terävyyttä ja
kirkkautta.
- Vakio : Tämä asetus sopii
useimmille katselusovelluksille.
- Elokuva : Tämä asetus sopii
parhaiten elokuvien katseluun.
- Käyttäjä : Voit säätää terävyyden
ja kohinanvaimennuksen
toimintoja.
| HUOMAUTUS |
Tämä valikko ei tule esiin
| HUOMAUTUS |
Voit kelata elokuvaa
Valitse E-painiketta
painamalla kohta, johon haluat
uudelleentoiston päättyvän
(B).
käyttäessäsi BD Wise -toimintoa.
Taajuskorjaimen Valitse tämä käyttääksesi
tila
taajuuskorjainta.
Valitse tämä säätääksesi
taajuuskorjainta.
Taajuuskorj.
asetukset
| HUOMAUTUS |
Valikko tulee esiin vain silloin,
kun taajuuskorjaintila on
käytössä.
Ääni
Valitse haluamasi äänen kieli.
Äänen synkr.
Kuva voi seurata ääntä viiveellä
joissakin tapauksissa, jos laite on
kytketty digitaalitelevisioon. Tämän
voi korjata synkronoimalla äänen
kuvaan säätämällä äänen viiveaikaa.
Tekstitys
Valitse haluamasi tekstityskieli.
- Voit käyttää tätä toimintoa myös
painamalla kaukosäätimen
SUBTITLE painiketta.
Tekstitysasetukset
Valitse haluamasi
tekstitysasetukset.
| 32 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 32
2013-05-30 오후 12:02:51
Kulma
BONUSVIEWääni
Valitse haluamasi bonusviewasetus.
Aseta videokuvan koko. Valitse
Alkuperäinen, Tila1 (suurempi) tai
Tila2 (suurin).
Koko näyttö
Tiedot
Lähetä
Tarkastele videotiedoston tietoja.
| HUOMAUTUS |
Työkalut -valikko voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen.
Mediatoisto
BONUSVIEWkuva
Voit ladata valitsemasi
tiedostot sovelluksiin
(Picasa, Facebook jne)
tai laitteille valitsemalla
Lähetä. Jotta voit käyttää
Lähetä -toimintoa, sinun on
luotava tili verkkosivustossa
ja kirjauduttava sisään
käyttämällä Kirjaudutoimintoa.
05
Voit katsella kohtauksen toisesta
kuvakulmasta. Kuvakulma
-asetus näyttää saatavilla olevien
kuvakulmien määrän (1/1, 1/2, 1/3
jne).
| HUOMAUTUS |
Asetukset-näyttövalikot voivat erota levystä tai
tallennuslaitteesta riippuen. Kaikkia vaihtoehtoja ei
välttämättä näytetä.
Näytä- ja Asetukset-valikot ovat yleensä käytettävissä,
kun katsot USB-muistitikun, tietokoneen, itse
tallentamasi levyn tai mobiililaitteen videotiedostoja.
Valikot eivät yleensä ole saatavilla, kun katselet
kaupallista Blu-ray-, DVD- tai CD-levyä.
Videotiedostot – joissa on korkea siirtonopeus
(20 Mbps tai enemmän) – rasittavat tuotteen
toiminnallisuutta ja voivat keskeyttää toistamisen.
Näytä- ja Asetukset-valikkojen käyttö
Valitse videotiedostot listaavan ruudun oikeassa
ylälaidassa Näytä tai Valinnat ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina E-painiketta.
Videot
Pvm
Näyttää kaikki videoita
sisältävät kansiot
päivämäärän mukaan. Jos
valitset kansion ja painat
E-painiketta, näet kaikki
kansion videot päivämäärän
mukaan.
Musiikkitoiston hallinta
Voit hallita DVD-levyllä, CD-levyllä, USB:llä, mobiililaitteella
ja tietokoneella olevan musiikkisisällön toistoa. Levystä tai
sisällöstä riippuen jotkin tässä käyttöoppaassa kuvatut
toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.
Musiikin toistossa käytettävät
kaukosäätimen painikkeet
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
4
Näytä
Nimi
Kansio
Valinnat
Toista
valitut
Näyttää media- tai
tallennuslaitteen kaikki
videotiedostot nimen mukaan.
2
3
Näyttää media- tai
tallennuslaitteen kaikki
kansiot.
Toista valitut -toiminnolla voit
luoda soittolistan valitsemalla
tietyt toistettavat tiedostot. Se
toimii käytännössä samalla
tavalla kaikissa medioissa.
Katso Soittolistan luominen
CD-levyltä -kohta sivulta 35.
5
6
MUTE
1
NUMERO-painikkeet : Paina raidan numeroa,
jos numeroidut raidat näytetään. Valittu raita
toistetaan.
2
1 2-painikkeet : Siirry edelliseen/seuraavaan
raitaan.
3
5-painike : Pysäyttää raidan toiston.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 12:02:51
Mediatoisto
4
Nopea toisto (vain CD-äänilevyt (CD-DA))
Paina toiston aikana 3- tai -painikkeita.
Joka kerran, kun painat 3- tai -painiketta,
toistonopeus muuttuu.
5
7-painike : Raidan keskeytys.
6
6-painike : Toistaa valittuna olevan raidan.
Näytä- ja Asetukset-valikkojen käyttö
Valitse musiikkitiedostot listaavan ruudun oikeassa
ylälaidassa Näytä tai Valinnat ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina E-painiketta.
Musiikki
Raita
Musiikkiruudun säätimet
Albumi
Näyttää media- tai
tallennuslaitteen kaiken
musiikin albumin mukaan.
Esittäjä
Näyttää media- tai
tallennuslaitteen kaikki
musiikkitiedostot esittäjän
mukaan.
Laji
Näyttää media- tai
tallennuslaitteen kaiken
musiikin tyylilajin mukaan.
Kansio
Näyttää kaikki median tai
tallennuslaitteen kansiot.
Toista
valitut
Toista valitut -toiminnolla
voit luoda soittolistan
valitsemalla tietyt
toistettavat tiedostot. Se
toimii käytännössä samalla
tavalla kaikissa medioissa.
Katso Soittolistan luominen
CD-levyltä sivulta 35.
Lähetä
Voit ladata valitsemasi
tiedostot sovelluksiin
(Picasa, Facebook jne)
tai laitteille valitsemalla
Lähetä. Jotta voit käyttää
Lähetä-toimintoa,
sinun on luotava tili
verkkosivustossa ja
kirjauduttava sisään
käyttämällä Kirjaudutoimintoa.
Kopioidaan
Kopiointi-toiminto muuntaa
CD-äänen mp3-muotoon
ja tallentaa muunnetut
tiedostot USB-laitteelle
tai tuotteeseen kytketylle
mobiililaitteelle. Katso
kohta Kopiointi sivulta 35.
Valinnat
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Näytä
Raidan keskeytys.
Raidan toistaminen.
Siirry edelliseen raitaan.
Siirry seuraavaan raitaan.
Kelaa raitaa taaksepäin.
Kelaa raitaa eteenpäin.
,
1
Yhden tai kaikkien raitojen toistuva
toisto.
Raitojen toisto satunnaisessa
järjestyksessä.
Valinnat
Taajuuskorjaimen poistaminen käytöstä.
Taajuuskorjaimen manuaalinen säätö.
(Vain taajuussäädintilan ollessa
Käytössä -tilassa)
Voit käyttää säätimiä toistamalla raidan ja siirtymällä
haluamaasi säätimeen ▲▼◄► -painikkeilla.
| HUOMAUTUS |
Musiikkiruudun säätimet ovat käytettävissä vain silloin,
kun raitaa toistetaan.
Kaikki säätimet eivät ole näkyvissä samaan aikaan.
Näyttää media- tai
tallennuslaitteen kaikki
musiikkiraidat.
Tiedot
Näet sisältötiedot.
| 34 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 34
2013-05-30 오후 12:02:53
Koodaus
Voit poistaa raidan luettelosta siirtymällä raidan
kohdalle ja painamalla E-painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistetaan raidan kohdalta.
6.
Kun olet valmis, valitse Toista -painikkeilla ja
paina E-painiketta. Musiikkitoisto -ruutu tulee
uudelleen näkyviin ja luetteloi vain valitsemasi raidat.
Valitut raidat toistetaan automaattisesti.
| HUOMAUTUS |
Asetukset-valikko voi erota levystä tai
tallennuslaitteesta riippuen. Kaikkia vaihtoehtoja ei
välttämättä näytetä.
Raitojen toistuva toisto CD-äänilevyllä
Voit asettaa tuotteen toistamaan toistuvasti CD-äänilevyn
(CD-DA/MP3) raitoja.
1.
ruudun vasemmassa alakulmassa toiston
Valitse
aikana ▲▼◄► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
2.
Valitse haluamasi toistuvan toiston tila – Pois,
Yksi kapp. tai Kaikki – ▲▼ -painikkeilla ja paina
E
E-painiketta.
Valinnat
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Raitojen satunnainen toisto CDäänilevyllä
Voit asettaa tuotteen toistamaan CD-äänilevyn (CD-DA/
MP3) raidat satunnaisesti.
1.
ruudun vasemmassa alakulmassa toiston
Valitse
aikana ▲▼◄► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
2.
Aseta Sekoitustila Pois- tai Käytössä -tilaan ▲▼
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
Soittolistan luominen CD-levyltä
1.
Kun Toisto-ruutu on näkyvissä, valitse Valinnat
-painike ja paina E-painiketta. Asetukset-valikko
tulee esiin.
2.
Valitse Toista valitut ▲▼-painikkeilla ja paina
E-painiketta. Toista valitut -ruutu tulee näkyviin.
3.
Valitse raita ▲▼ -painikkeilla ja paina E-painiketta.
Valintamerkki tulee näkyviin raidan vasemmalle
puolelle.
4.
Valitse ja merkitse lisää raitoja toistamalla vaihe 3.
| HUOMAUTUS |
Voit luoda jopa 99 raitaa sisältävän soittolistan CDäänilevyiltä (CD-DA).
Jos olet luonut soittolistan, Toista valitut -valinta
korvataan Muokk. soittol. -kohdalla Asetuksetvalikossa.
Voit valita Toista valitut -ruudulla myös Val.kaikki,
Poista valinnat ja Peruuta.
~ Valitse kaikki raidat Val.kaikki -toiminnolla. Toiminto
peruuttaa yksittäiset raitavalintasi. Painaessasi
kaukosäätimen RETURN -painiketta tai valitessasi
Toista ja painaessasi E-painiketta, kaikki raidat
näkyvät Musiikkitoisto -ruudulla ja tuote aloittaa
kaikkien raitojen toiston raidasta 001.
~ Voit poistaa kaikkien valittujen raitojen valinnat
kerralla valitsemalla Poista valinnat. Voit tämän
jälkeen valita yksittäisiä raitoja tai käyttää Valitse
kaikki -toimintoa valitaksesi kaikki raidat. Paina
sitten kaukosäätimen RETURN -painiketta tai
valitse Toista ja paina E-painiketta. Jos et käytä
Valitse kaikki -toimintoa tai valitse yksittäisiä raitoja,
soittolista ei muutu.
~ Peruuta -toiminto peruuttaa kaikki Toista valitut
-ruudulla tekemäsi muutokset. Soittolistaan ei ole
tehty muutoksia palatessasi takaisin toistoruutuun.
Kopioidaan
1.
Kytke USB-laite tuotteen etuosassa olevaan USBliitäntään.
2.
Kun Toisto-ruutu on näkyvissä, valitse Valinnat
-painike ja paina E-painiketta. Asetukset-valikko
tulee esiin.
3.
Valitse Kopioidaan ▲▼ -painikkeilla ja paina
E-painiketta. Kopiointi-ruutu tulee näkyviin.
4.
Valitse raita ▲▼ -painikkeilla ja paina E-painiketta.
Valintamerkki tulee näkyviin raidan vasemmalle
puolelle.
5.
Valitse ja merkitse lisää raitoja toistamalla vaihe 4.
6.
Voit poistaa raidan luettelosta siirtymällä raidan
kohdalle ja painamalla E-painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistetaan raidan kohdalta.
7.
Kun olet valmis, valitse Peruuta-painike käyttämällä
▲▼ -painikkeita ja paina sitten E-painiketta.
Kopiointi-ponnahdusikkuna tulee esiin.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 35
Mediatoisto
5.
05
Tekstin
koodausvaihtoehtojen
hallinta.
35 |
2013-05-30 오후 12:02:54
Mediatoisto
8.
Valitse ▲▼ -painikkeilla laite, johon kopioidut
tiedostot tallennetaan ja paina E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
Älä kytke laitetta pois päältä, kun kopiointi on
9.
käynnissä.
Jos haluat peruuttaa kopioinnin, paina E-painiketta
ja valitse Kyllä. Jatka kopiointia valitsemalla Ei.
10. Kun kopiointi on valmis ”Kopiointi onnistui.” -viesti
tulee näkyviin. Paina E-painiketta.
11. Voit siirtyä takaisin toistoruutuun painamalla
RETURN -painiketta.
• Alueilla, joissa yhteyden laatu on heikko, Bluetoothyhteys ei välttämättä toimi kunnolla.
• Kotiteatterin vastaanottoalue toimii 10 m:n etäisyydelle
kaikkiin suuntiin, jos esteitä ei ole. Yhteys katkeaa
automaattisesti, jos laitteen etäisyys kasvaa liian
suureksi. Tälläkin etäisyydellä äänenlaatu voi heikentyä,
jos laitteiden välissä on seiniä tai ovia.
• Langaton laite voi aiheuttaa sähköistä häiriötä, kun se
on toiminnassa.
Kotiteatterin yhdistäminen
Bluetooth-laitteeseen
| HUOMAUTUS |
Tämä toiminto ei ole käytettävissä DTS Audio CD
-levyillä.
Jotkin levyt eivät välttämättä tue tätä toimintoa.
Kopiointi koodaa musiikin .mp3-muotoon nopeudella
192 kbps.
Voit valita Kopiointi-ruudulla myös Val.kaikki ja Tyhj.
kaikki.
- Val.kaikki -toiminnolla voit valita kaikki raidat. Paina
sitten E-painiketta. Toiminto peruuttaa yksittäiset
raitavalintasi.
- Tyhj. kaikki -toiminnolla voit poistaa kaikkien raitojen
valinnat kerralla.
Yhdistä
Bluetooth-laite
Tarkista tukeeko Bluetooth-laite Bluetooth-yhteensopivaa
stereokuuloketoimintoa.
Bluetoothin käyttäminen
1.
Paina tuotteen kaukosäätimen FUNCTION
-painiketta, jolloin BT-viesti tulee näkyviin.
Bluetooth-laitteen avulla voit nauttia musiikista ja sen
hyvälaatuisesta stereoäänestä ilman johtoja.
2.
Valitse kytkettävän Bluetooth-laitteen Bluetoothvalikko. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen
käyttöoppaassa.
3.
Valitse Bluetooth-laitteen stereokuulokevalikko.
• Näet laiteluettelon.
4.
Valitse "[HTS]Fxxxxx" hakuluettelosta.
Mikä on Bluetooth?
Bluetooth-tekniikan avulla Bluetooth-yhteensopivat laitteet
voivat olla helposti yhteydessä toisiinsa lyhyen kantaman
langattoman yhteyden kautta.
• Bluetooth-laite voi humista tai siinä voi esiintyä
toimintavika:
- Kun ruumiinosa koskettaa Bluetooth-laitteen tai
kotiteatterin lähetin- ja vastaanotinjärjestelmää.
- Kun se on altis sähköiselle vaihtelulle, joka aiheutuu
seinän, kulman tai sermin aiheuttamasta häiriöstä.
- Kun se on altis sähköhäiriöille samaa taajuuskaistaa
käyttävistä laitteista, kuten lääketieteellisistä laitteista,
mikroaaltouunista tai langattomasta lähiverkosta.
• Muodosta yhteys kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen
välillä pitäen samalla etäisyyden pienenä.
• Mitä pidempi matka kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen
välillä on, sitä huonompi yhteys on. Jos etäisyys ylittää
Bluetoothin toimintasäteen, yhteys katkeaa.
• Kun kotiteatteri on yhdistetty Bluetoothlaitteeseen, yhdistetyn Bluetooth-laitteen laitenimi
sekä kotiteatterin nimi näytetään kotiteatterin
etunäytöllä.
5.
Toista musiikkia yhdistetyllä laitteella.
• Voit kuunnella kytketyssä Bluetooth-laitteessa
toistettavaa musiikkia kotiteatterijärjestelmän
kautta.
| 36 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 36
2013-05-30 오후 12:02:55
| HUOMAUTUS |
Kotiteatteri tukee keskitason SBC-koodausta (enintään
Valokuvasisällön toistaminen
Voit toistaa valokuvasisältöä, joka löytyy DVD-levyltä,
USB-laitteelta, mobiililaitteelta ja tietokoneelta.
Työkalut-valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS -painiketta.
Edell.
Voit katkaista Bluetooth-laitteen ja kotiteatterin
välisen yhteyden. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen
käyttöoppaassa.
• Kun kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen välinen yhteys
on katkaistu, kotiteatterin etupaneelin näytössä näkyy
DISCONNECTED.
Siirry seuraavaan kuvaan.
Aloita
diaesitys/
Pysäytä
diaesitys
Aloita tai keskeytä diaesitys
valitsemalla tämä.
Diaesityksen
asetukset
 Nopeus : Voit määrittää
diaesityksen nopeuden.
 Tehosteet : Voit määrittää
diaesityksen tehosteet.
Zoom
Suurenna kuva valitsemalla tämä.
(Jopa 4-kertainen suurennos)
Käännä
Käännä kuvaa valitsemalla tämä.
(Voit kiertää kuvaa joko myötä- tai
vastapäivään.)
Bluetooth-laitteen ja kotiteatterin yhteyden
katkaiseminen
Voit vaihtaa BT -tilasta toiseen tilaan tai kytkeä
kotiteatterin pois päältä painamalla kotiteatterin
)-painiketta.
etupaneelin (
• Muussa tapauksessa kuin kotiteatterin yhteyden
katkaisemisessa toimintoja vaihtamalla, kytketty
Bluetooth-laite odottaa kotiteatterin vastausta tietyn
ajan ennen yhteyden katkaisemista. (Yhteyden
katkaisun odotusaika voi vaihdella Bluetooth-laitteen
mukaan)
| HUOMAUTUS |
Bluetooth-yhteys katkeaa Bluetooth-yhteystilassa, jos
kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen välinen etäisyys ylittää
10 metriä. Kun Bluetooth-laite on taas käyttöalueen
sisällä tai kun käynnistät Bluetooth-laitteen uudelleen,
sinun on muodostettava laitepari uudelleen yhteyden
muodostamiseksi.
Siirry edelliseen kuvaan.
Seuraava
Bluetooth-laitteen ja kotiteatterin yhteyden
katkaiseminen
Taustamusiikki
Asetukset
Taustamusiikkiasetusten valinta.
 Kuvatila
- Dynaaminen : Voit lisätä
kirkkautta.
- Vakio : Sopii useimmille
katselusovelluksille.
- Elokuva : Tämä asetus sopii
parhaiten elokuvien katseluun.
- Käyttäjä : Voit
säätää terävyyden ja
kohinanvaimennuksen
toimintoja.
 Tiedot : Näyttää kuvatiedot.
Määritä haluamasi ääniasetukset
Taajuskorjaimen
käyttämällä taajuuskorjaimen
tila
asetuksia.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 37
Mediatoisto
Bluetooth-laite on valmiustilassa 5 minuutin ajan.
Muodosta Bluetooth-laitteen yhteys uudelleen
sammuttamalla näytönsäästäjä ja yhdistämällä laite.
Sammuta näytönsäästäjä painamalla mitä tahansa
kaukosäätimen painiketta.
05
237 kbps taajuudella 48 kHz), mutta ei korkealaatuista
SBC-koodausta (328 kbps taajuudella 44,1 kHz).
AVRCP-ominaisuus on tuettu. Sen toiminnallisuus
eroaa yhdistetyn laitteen teknisistä tiedoista riippuen.
Muodosta yhteys vain Bluetooth-laitteeseen, joka
tukee A2DP-profiilia.
Vain yksi Bluetooth-laite voidaan yhdistää kerrallaan.
Haku- tai yhteystoiminnot eivät välttämättä toimi oikein
seuraavissa tapauksissa:
- Jos kotiteatterin lähellä tai ympärillä on vahva
sähkökenttä.
- Jos tuotteen kanssa yhdistetään samanaikaisesti
useita Bluetooth-laitteita
- Jos Bluetooth-laite ei ole kytketty pois päältä, se ei
ole paikallaan tai siinä on toimintavika.
- Huomioi, että laitteet, kuten mikroaaltouunit,
langattomat LAN-sovittimet, loisteputkivalot ja
kaasuhellat käyttävät samaa taajuusaluetta kuin
Bluetooth-laite. Tämä voi aiheuttaa sähköistä
häiriötä.
Näytönsäästäjä käynnistyy Bluetooth-tilassa, jos
37 |
2013-05-30 오후 12:02:56
Mediatoisto
Tämä toiminto on käytettävissä vain
silloin, kun Taajuskorjaimen tila on
Käytössä -tilassa.
Taajuuskorj.
asetukset
| HUOMAUTUS |
Lähetä
Asetukset-valikko voi erota levystä tai
tallennuslaitteesta riippuen. Kaikkia vaihtoehtoja ei
välttämättä näytetä.
Jotta voit käyttää taustamusiikkitoimintoa,
valokuva- ja musiikkitiedostojen on oltava samassa
tallennusvälineessä. MP3-tiedoston bittivirta,
valokuvan koko ja koodaustapa voivat kuitenkin
vaikuttaa äänenlaatuun.
Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa koko
näytön tilassa.
| HUOMAUTUS |
Asetukset-valikko voi erota levystä tai
tallennuslaitteesta riippuen. Kaikkia vaihtoehtoja ei
välttämättä näytetä.
Näytä- ja Asetukset-valikko, kun
valokuvatiedostojen luettelo on esillä
Valokuvat
Pvm
Ryhmittää kaikki median
tai tallennuslaitteen
valokuvatiedostot
päivämäärän mukaan.
Näet ryhmän valokuvat
napsauttamalla ryhmää.
Nimi
Näyttää kaikki median
tai tallennuslaitteen
valokuvatiedostot nimen
mukaan.
Kansio
Näyttää kaikki median tai
tallennuslaitteen kansiot.
Diashow
Aloittaa kuvaesityksen.
Näyttää kaikki nykyisen
kansion tiedostot
järjestyksessä.
Jos haluat luoda
diaesityksen valitsemallasi
valokuvaryhmällä, katso
Toista valitut -kohta alta.
Näytä
Valinnat
Toista
valitut
Toista valitut -toiminnon
avulla voit luoda
soittolistan valitsemalla
tietyt toistettavat tiedostot.
Se toimii käytännössä
samalla tavalla kaikissa
medioissa. Katso
Soittolistan luominen CDlevyltä -kohta sivulta 35.
Voit ladata valitsemasi
tiedostot verkkosivustoihin
(Picasa, Facebook jne)
tai laitteille valitsemalla
Lähetä. Jotta voit käyttää
Lähetä -toimintoa, sinun on
luotava tili verkkosivustossa
ja kirjauduttava sisään
käyttämällä Kirjaudutoimintoa.
Radion kuunteleminen
Kaukosäätimen painikkeiden
käyttäminen
1.
Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta
2.
Viritä haluamasi asema.
• Esiasetettu viritys 1: Valitse Esiasetus painamalla
MANUAL/PRESET-painiketta. Valitse sitten
esiasetettu asema painamalla TUNING/CH (,.)
-painiketta.
- Sinun on lisättävä esiasetetut asemat tuotteen
muistiin ennen kuin voit virittää esiasetetuille
asemille.
• Manuaalinen viritys: Valitse Manuaalinen
painamalla MANUAL/PRESET-painiketta.
Viritä alempi tai korkeampi taajuus painamalla
TUNING/CH (,.) -painiketta.
• Automatic Tuning (Automaattinen viritys): Valitse
Manuaalinen painamalla MANUAL/PRESETpainiketta ja pidä pohjassa TUNING/CH (,.)
-painiketta, jotta voit automaattisesti hakea
taajuuden.
Mono/Stereo-määritys
Paina MO/ST-painiketta.
• Aina kun painiketta painetaan, ääni vaihtuu STEREOja MONO-tilan välillä.
• Valitse MONO-tila huonolla lähetysalueella, jotta saat
puhtaamman lähetysäänen.
Asemien esiasetus
Esimerkki: FM 89.10:n esiasetus muistiin.
1.
Valitse FM painamalla FUNCTION -painiketta.
2.
Valitse <89.10> painamalla TUNING/CH (,.)
-painiketta.
| 38 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 38
2013-05-30 오후 12:02:56
4.
Paina TUNER MEMORY -painiketta uudelleen.
• Paina TUNER MEMORY-painiketta ennen kuin
NUMERO katoaa näytöstä.
• Kun olet painanut TUNER MEMORY -painiketta,
NUMERO katoaa näytöstä ja asema tallennetaan
muistiin.
5.
Voit esiasettaa muita asemia toistamalla vaiheet 2–4.
• Viritä esiasetetulle asemalle painamalla MANUAL/
PRESET painiketta, jotta voit valita Esiasetuksen.
Paina sitten TUNING/CH (,.)-painiketta
valitaksesi esiasetetun aseman.
Tietoa RDS-lähetyksistä
RDS-signaalien näyttäminen
Näet aseman lähettämät RDS-signaalit näytöllä.
Paina RDS DISPLAY -painiketta FM-asemaa
kuunnellessasi.
• Näyttö vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella ja
esittää vuorotellen seuraavat tiedot:
PS NAME RT CT Taajuus
Mediatoisto
Paina TUNER MEMORY -painiketta.
• NUMERO välkkyy näytöllä.
05
3.
Haun aikana <PS NAME> ilmestyy
PS
näytölle ja asemien nimet näytetään.
(Ohjelmapalvelu) <NO PS> ilmestyy näkyviin, jos
signaalia ei lähetetä.
RT
(Radiotekstit)
RDS-järjestelmän käyttäminen
Taajuus
Haun aikana <RT> ilmestyy näytölle
ja asemien lähettävät radiotekstit
näkyvät. <NO RT> ilmestyy näkyviin,
jos signaalia ei lähetetä.
Aseman taajuus (ei-RDS-palvelu)
FM-asemien vastaanottamiseen
RDS-toiminto mahdollistaa FM-asemille normaalin
ohjelmasignaalin ohessa lähetettävän ylimääräisen
signaalin käytön.
Asemat lähettävät esimerkiksi aseman nimen sekä tietoa
lähettämistään ohjelmatyypeistä, kuten urheilu, musiikki
jne.
Kun viritin on viritetty RDS-palvelua lähettävän FMaseman kohdalle, RDS-ilmaisin syttyy näytössä.
RDS-toiminnon kuvaus
• PTY (Ohjelmatyyppi): Näyttää parhaillaan lähetettävän
ohjelman tyypin.
• PS NAME (Ohjelmapalvelun nimi): Näyttää senhetkisen
aseman nimen, koostuu 8 kirjainmerkistä.
• RT(Radiotekstit): Purkaa radioaseman laatiman tekstin
(jos sellaista käytetään) koodauksen ja koostuu
korkeintaan 64 kirjainmerkistä.
• CT (Kellonaika): Purkaa ja esittää FM-aseman
lähettämän senhetkisen kellonajan. Jotkin asemat eivät
ehkä lähetä PTY-, RT- tai CT-tietoja, joten nämä tiedot
eivät välttämättä aina näy näytössä.
• TA (Liikennetiedote): TA ON/OFF (TA KÄYTÖSSÄ/
EI KÄYTÖSSÄ) ilmaisee, että liikennetiedotus on
käynnissä.
| HUOMAUTUS |
RDS ei välttämättä toimi kunnolla, jos senhetkinen
radioasema ei lähetä kunnollista RDS-signaalia tai jos
signaali ei ole riittävän voimakas.
Näytöllä näkyvistä kirjainmerkeistä
Kun näytöllä näkyy PS- tai RT-signaaleja, seuraavia
merkkejä käytetään.
• Näyttöikkuna ei pysty erottamaan toisistaan isoja ja
pieniä kirjaimia ja se käyttää aina isoja kirjaimia.
• Näyttö ei pysty näyttämään esim. aksentilla varustettuja
kirjaimia, esim. <A,> ja näytössä voi siksi <A’s> silloin,
kun tekstissä muuten olisi esim. <À, Â, Ä, Á, Å tai Ã.>
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja
PTY-SEARCH (PTY-HAKU) -toiminto
Eräs RDS-palveluista saatava etu on se, että voit
paikantaa tietyntyyppistä ohjelmaa lähettävät radioasemat
valitsemalla tietyn PTY-koodin.
Ohjelman haku PTY-koodin avulla
Alkutoimet
• PTY Search -toiminnolla voidaan etsiä ainoastaan
esivalintapaikoilla olevia asemia.
• Jos haluat pysäyttää haun missä tahansa kohdassa,
paina 5-painiketta haun aikana.
• Seuraavien toimien tekemisessä on aikaraja. Jos
asetus peruuntuu ennen kuin sen tekeminen on valmis,
aloita uudelleen vaiheesta 1.
• Tarkista painaessasi pääkaukosäätimen painikkeita,
että olet valinnut FM-aseman käyttämällä
pääkaukosäädintä.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 39
39 |
2013-05-30 오후 12:02:57
Mediatoisto
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
3D-ääni
1.
Paina PTY SEARCH -painiketta, kun kuuntelet FMasemaa.
2.
Paina painikkeita PTY- tai PTY+, kunnes haluamasi
PTY-koodi ilmestyy näyttöön.
• Näytössä näkyvät oikealla esitetyt PTY-koodit.
3.
Paina PTY SEARCH -painiketta uudelleen silloin,
kun edellisessä kohdassa valittu PTY-koodi näkyy
yhä näytössä.
• Pääyksikkö käy läpi 15 esivalittua FM-asemaa ja
pysähtyy löytäessään valitsemasi tyypin ja virittää
sen kohdalleen.
Erikoistehostekaukosäätimen
käyttö Hallintapainikkeet
SOUND
SOUND EFFECT-toiminto
EFFECT
Voit valita tilan äänen optimoimiseksi.
1.
Paina SOUND EFFECT -painiketta.
2.
Valitse haluamasi tila ▲▼ -painikkeilla:
DSP- tai Äänitila.
3.
Valitse haluamasi äänitehoste ◄► -painikkeilla.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Football  Pois
• MP3 Enhancer : Tämä toiminto parantaa
äänenlaatua (esim. mp3-musiikkia). Voit parantaa
MP3-tiedostojen äänenlaadun (24 kHz, 8-bittiä)
CD-levyjen tasolle (44,1 kHz, 16 bittiä).
• Power Bass : Lisää bassosävyjen
äänenvoimakkuutta tarjoten muhkeat
äänitehosteet.
• Football : Luo dynaamisen, realistisen ja
stadionmaisen äänen. Jalkapallon ja muiden
urheilutapahtumien kuuntelua varten.
• Pois : Tavallinen kuuntelu.
Äänitila
Virtual Sound  Musiikki  Uutiset  Draama 
Elokuva  Urheilu  Peli  Pois
Voit nauttia luonnollisemmasta ja kirkkaammasta
surround-äänestä rikkaammilla äänisävyillä säätämällä
äänensyvyyttä tasoasetuksia käyttämällä.
Pois  Suuri  Pieni
| HUOMAUTUS |
3D-ääni ei ole käytettävissä FM-tilassa.
TV SOUND
TV-ääni
Voit kuunnella Kotiteatterikaiuttimet tai TV-kaiutin
kautta TV SOUND -painikkeella.
1.
Kytke HDMI-kaapeli TV:hen ja kotiteatteriin.
(Katso sivu 16)
2.
Aseta kytketyn kotiteatterin ja TV:n tilaksi
Anynet+ (HDMI-CEC) Käytössä.
3.
Paina kaukosäätimen TV SOUND -painiketta.
4.
Aina kun painat TV SOUND -painiketta, TV
SOUND ON/OFF vilkkuu etupaneelin näytöllä,
jonka jälkeen näytetään teksti D. IN.
- TV SOUND ON : Äänilähtö
Kotiteatterikaiuttimet.
- TV SOUND OFF : Äänilähtö Anynet+
-kytkettyyn TV-kaiutin.
Käytä tässä tapauksessa:
1) Jos haluat kuunnella ääntä kotiteatterin
kaiuttimien kautta, kun katsot televisiota.
2) Jos haluat kuunnella ääntä USB-mediasta,
joka on kytketty TV:hen kotiteatterin kaiuttimien
kautta.
TV-ÄÄNI KÄYTÖSSÄ/EI KÄYTÖSSÄ -tuen
tekniset tiedot
Kytketty TV
Anynet+
(HDMI-CEC)
-tuettu TV
Ei Anynet+
(HDMI-CEC)
-tuettu TV
Anynet+
(HDMI-CEC)
-asetus
TV-ääni TV-ääni ei
käytössä käytössä
KÄYTÖSSÄ
O
O
EI KÄYTÖSSÄ
O
X
Ei toimintoa
O
X
| 40 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 40
2013-05-30 오후 12:02:57
Verkkopalvelut
Voit käyttää useita verkkopalveluita, kuten
suoratoistovideoita ja verkkosovelluksia, kytkemällä
tuotteen verkkoon.
Kytketävä tuote verkkoon.
(Katso sivu 17)
2.
Määritä verkkoasetukset.
(Katso sivut 23–25)
Ennen Elokuvien, TV-ohjelmien tai
Sovellusten käyttöä
Kirjautuminen Samsung-tiliin
Suosittelemme, että kirjaudut Samsung-tiliin ennen kuin
käytät Elokuvia, TV-ohjelmia tai Sovelluksia.
Samsung-tiliin kirjautuminen:
1.
Paina PUNAINEN (A) painiketta, kun aloitusruutu
on näkyvissä. Kirjaudu-ruutu tulee näkyviin.
2.
Valitse Sähköposti -kenttä ja paina E-painiketta.
Näppäimistö-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3.
Anna sähköpostiosoitteesi näppäimistöllä. Kun
olet valmis, valitse Valmis ja paina E-painiketta.
Kirjaudu-ruutu tulee taas näkyviin.
4.
Valitse Salasana -kenttä ja paina E-painiketta.
Näppäimistö-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
5.
Anna salasana näppäimistöllä. Kun olet valmis,
valitse Valmis ja paina E-painiketta. Kirjauduruutu tulee taas näkyviin.
6.
Kirjautuminen on helpompaa seuraavalla kerralla,
jos valitset Kirjaa minut autom. sisään ja painat
E-painiketta.
7.
Valitse K. sis. ja paina E-painiketta. Tuote kirjaa
sinut tiliin. Tilisi sähköpostiosoite näytetään ruudun
vasemmassa alalaidassa..
Jos et ole asettanut Smart Hub -toimintoa, kun käytät
Elokuvia ja TV-ohjelmia tai Sovelluksia ensimmäisen
kerran, tuote pyytää sinua määrittämään Smart Hub
-asetukset.
1.
Valitse aloitusruudulla joko Elokuvat ja TV-ohjelmat
tai Sovellukset ja paina E-painiketta. Jos valitsit
Sovellukset, siirry vaiheeseen 4.
2.
Jos valitsit Elokuvat ja TV-ohjelmat, Smart Hub
-ponnahdusviesti kysyy sinulta, haluatko asettaa
Smart Hub -toiminnon. Valitse Kyllä ja paina
E-painiketta. Tervetuloruutu tulee esiin.
3.
Valitse Aloita ja paina E-painiketta. Esiin tulee
Smart Hub -käyttöehdot ja -tietosuojakäytäntö
-ruutu.
4.
Tarkista ja hyväksy sekä Smart Hub -käyttöehdot
että -tietosuojakäytäntö Smart Hub -käyttöehdot
ja -tietosuojakäytäntö -ruudulla, jotta voit käyttää
Smart Hub -toimintoa.
5.
Vieritä alaspäin ja napsauta Näytä tiedot -painikkeita
tarkistaaksesi kaikki asiakirjat.
6.
Kun olet lukenut tekstin, vieritä ensimmäiseen
syöttökenttään ja paina E-painiketta
hyväksyäksesi käyttöehdot ja tietosuojakäytännön.
7.
Siirry Lisätietosuojakäytännöt-ruudulle painamalla
►-painiketta kahdesti.
8.
Saat koko ilmoituksen esiin napsauttamalla Näytä
tiedot -painiketta.
9.
Kun olet lukenut tekstin, vieritä ylimpään
syöttökenttään ja paina E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
Jos valitsit Kirjaa minut autom. sisään, tuote täyttää
automaattisesti sähköpostisi ja salasanasi, kun
kirjaudut seuraavan kerran tiliin. Sinun tarvitsee vain
valita Kirjaudu.
Jos sähköpostiosoitettasi ja salasanaasi ei näytetä,
kun Kirjaudu-ruutu tulee esiin, valitse Sähköpostikentän vieressä oleva alaspäin osoittava nuolipainike
ja paina E-painiketta. Esiin tulee kaikki rekisteröidyt
tilisi sisältävä avattava luettelo. Valitse tilisi ja
paina E-painiketta. Tuote täyttää sähköposti- ja
salasanakentät.
| HUOMAUTUS |
Sinun ei täydy hyväksyä Lisätietosuojailmoitusta, mutta
yksi tai useampi Smart TV -ominaisuus tai -toiminto
eivät välttämättä ole saatavillasi tässä tapauksessa.
10. Paina ►-painiketta kahdesti. Asennus suoritettu
-ruutu tulee näkyviin. Paina E-painiketta.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 41
Verkkopalvelut
1.
kirjautunut, Oma tili -ponnahdusikkuna tulee esiin.
Voit valita ponnahdusikkunassa Kirjaudu ulos, Muuta
tilitietoja, Yhdistä palvelutilit, Poista tilejä laitteelta sekä
Deaktivoi tili.
Jotta voit vuokrata elokuvia ja ostaa maksullisia
sovelluksia, luottokortin on oltava rekisteröity tiliisi. Jos
et ole rekisteröinyt luottokorttia, valitse Muuta tilitietoja.
Valitse Muuta tilitietoja -sivulla Rekisteröi kortti, paina
E-painiketta ja noudata ruudulla näkyviä ohjeita.
06
Jotta voit käyttää verkkopalveluita, sinun on ensin:
Jos painat PUNAINEN (A) painiketta, kun olet
41 |
2013-05-30 오후 12:02:59
Verkkopalvelut
Elokuvien ja TV-ohjelmien katselu
Jos et ole liittänyt luottokorttia Samsung-tiliin, kun olet
kirjautunut, Rekisteröi kortti -ruutu tulee esiin. Noudata
ruudun ohjeita. Sinun tulee rekisteröidä luottokortti
tiliisi, jotta voit vuokrata elokuvia ja ostaa maksullisia
sovelluksia.
Voit ladata ja suoratoistaa maksullisia ja ilmaisia elokuvia
sekä TV-ohjelmia ja katsella niitä TV:stä.
Elokuvat ja TV-ohjelmat
Esitellyt
Sovellusten käyttö
Suositeltu
Voit ladata sovelluksia internetistä ja käyttää erilaisia
maksullisia tai ilmaisia sovelluksia sekä katsoa niitä
televisiostasi. Sinulla on oltava Samsung-tili joidenkin
sovellusten käyttämiseksi.
Sovellukset-ruutu lyhyesti
Suosikit
Esitellyt
Elokuvat
TV-ohjelmat
Ostettu
Sovellukset
Suositeltu
1.
2.
Valitse aloitusruudulla Elokuvat ja TV-ohjelmat ja
paina E-painiketta.
1
1
2
3
4
2
5
Samsung
TV
Omat Appit
Valitse yksi elokuvista Esitellyt- tai Suositeltu
-luokista ja paina E-painiketta. Kyseisen elokuvan
sivu tulee esiin.
TAI
Verkkoselain
Siirry ruudun alalaitaan ▼-painikkeella. Valitse
Suosikit, Esitellyt, Elokuvat, TV-ohjelmat tai
Ostettu ja paina E-painiketta.
Apps
3
Apps
4
Lisää sovell.
Valitse ohjelma tai elokuva esiin tulevalla sivulla
▲▼◄► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
Voit valita TV-ohjelmat- tai Elokuvat-ruudulla myös
Uutuudet, Suosituimmat tai Tyylilajit, jolloin näet
enemmän saatavilla olevia ohjelmia ja elokuvia.
Valitse Tyylilaji-ruudulla Laji ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina E-painiketta.
1
Suositeltu : Näyttää Samsungin ylläpitämän ja
suositteleman sisällön.
Voit käyttää erilaisia ladattavia maksullisia tai
maksuttomia sovelluksia.
Voit tehdä valinnan TV-ohjelmia tai elokuvia
näyttävällä sivulla ▲▼◄► -painikkeilla ja painamalla
E-painiketta.
2
Suositut sovellukset : Korosta näytetty
suosittu sovellus ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina E-painiketta. Näet tietoja kyseisestä
sovelluksesta.
3
Omat Appit : Näyttää henkilökohtaisen
sovellusgalleriasi, joka on muokattavissa Kaikki
ladatut -ruudulla.
4
Lisää sovell. : Voit käyttää Kaikki ladatut
-ruutua valitsemalla Lisää sovell. Voit lisätä,
muokata ja poistaa sovelluksia sekä tarkastella
kaikkia ladattuja sovelluksia.
3.
Katsele valitsemasi ohjelma tai elokuva valitsemalla
Katso nyt ja painamalla E-painiketta. Esiin tulee
valintaruutu, jossa listataan sijainnit, joista voit
vuokrata elokuvan. Myös hinnat näytetään.
4.
Valitse sijainti ja paina E-painiketta. Käynnistä
elokuvan toisto noudattamalla ruudun ohjeita.
| HUOMAUTUS |
Jos et ole kirjautunut Samsung-tiliisi, Kirjaudu-ruutu
tulee esiin vaiheen 3 jälkeen, ja sinun tulee kirjautua
sisään.
| 42 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 42
2013-05-30 오후 12:03:00
Sovelluksen käynnistys
Voit ladata maksullisia ja maksuttomia sovelluksia
Samsung Appsin kautta.
1.
Valitse Sovellukset aloitusruudulla ja paina
E-painiketta.
1.
Valitse Sovellukset-ruudulla Samsung Apps ja
paina E-painiketta. Samsung Apps -ruutu tulee
näkyviin.
2.
Valitse sovellus Sovellukset-ruudulla ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina E-painiketta. Sovellus
käynnistyy.
2.
Näet luettelon uusista sovelluksista ruudun
ylälaidassa Uutuudet -kohdan alla. Vieritä
luetteloa oikealle ja vasemmalle ◄► -painikkeilla
ja valitse sovellus. Näet lisätietoja sovelluksesta
painamalla E-painiketta. Jos sovellus on ilmainen,
valitse Lataa ja paina E-painiketta ladataksesi
sovelluksen. Jos sovellus on maksullinen, valitse
Osta, paina E-painiketta ja noudata ruudun
ohjeita.
06
Sovellusten lataus
Verkkopalvelut
Kaikki ladatut -ruudun käyttö
Lisää sovell.
Näymä: Latauspäivämäärä
Valinnat
1 /23
WebBrowser
Samsung Apps
| HUOMAUTUS |
Jotta voit ostaa sovelluksen, sinun on oltava
kirjautuneena Samsung-tiliisi. Tilissä on myös oltava
rekisteröity luottokortti. Kirjaudu sisään kaukosäätimen
PUNAINEN (A) painikkeella.
Jos et ole rekisteröinyt korttia kirjautumisen jälkeen,
paina PUNAINEN (A) painiketta uudelleen ja valitse
Muuta tilitietoja esiin tulevassa ponnahdusikkunassa.
Valitse Muuta tilitietoja -sivulla Rekisteröi kortti, paina
E-painiketta ja noudata ruudulla näkyviä ohjeita.
Voit käyttää ja ladata sovelluksia myös ruudun
vasemmassa laidassa olevista luokista. Saat ohjeet
vaiheesta 4.
3. Kun sovellus on ladannut, valitse Suorita ja paina
E-painiketta käynnistääksesi sovelluksen. Voit
käynnistää sovelluksen myöhemmin painamalla
RETURN -painiketta. Sovelluksen kuvake näkyy
molemmissa tapauksissa Sovellukset-ruudulla.
4.
5.
Näet lisää sovelluksia siirtymällä ruudun
vasemmassa laidassa olevaan luokkaluetteloon
▲▼◄► -painikkeilla.
Valitse luokka ▲▼ -painikkeilla. Kun korostat uuden
luokan, näet uuden luettelon sovelluksista ruudun
oikeassa laidassa.
WebBrowser
Tallennus
Luokka: XXXXX | Versio: X.XXX | Koko: XX.XKB
109.48 MB / 629.43 MB
Kaikki ladatut -ruudulla luetellaan kaikki lataamasi
sovellukset. Voit myös:
• Lajitella Kaikki ladatut -ruudun sovellukset
Latauspäivämäärä-, Viimeksi avatut- ja Nimi
-arvojen mukaan.
• Käyttää useita Valinnat-valikon toimintoja sovelluksiin,
jotka on luetteloitu Sovellukset-ruudun Omat
sovellukset -osiossa. Voit esimerkiksi päivittää
sovelluksia, siirtää sovelluksia kansioon, poistaa
sovelluksia Omat sovellukset -osiosta sekä lukita
sovelluksia.
• Käynnistää sovelluksia.
Sovellusten lajittelu
Kaikki ladatut -ruudun sovellusten lajittelu:
1.
Valitse aloitusruudulla Sovellukset ja paina
E-painiketta.
2.
Siirry Sovellukset-ruudun Ladatut-kohtaan sivun
alalaidassa ▼-painikkeella ja paina E-painiketta.
6.
Siirry sovellusten kohdalle ►-painikkeella. Siirry
sovellusten välillä ▲▼◄► -painikkeilla.
3.
Siirry Kaikki ladatut -ruudun Näytä -kohtaan sivun
ylälaidassa ▲► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
7.
Näet lisätietoja sovelluksesta valitsemalla sen ja
painamalla E-painiketta.
4.
8.
Lataa sovellus noudattamalla vaiheiden 2 ja 3
ohjeita.
Valitse esiin tulevassa avattavassa luettelossa
Latauspäivämäärä, Viimeksi avatut tai Nimi
ja paina E-painiketta. Kaikki ladatut -ruudun
sovellukset lajitellaan valitsemiesi ehtojen mukaan.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 43
43 |
2013-05-30 오후 12:03:03
Verkkopalvelut
Valinnat-valikon toimintojen käyttö
Sovelluksen poistaminen Omat sovellukset
-osiosta
Lukitse/Vapauta
1.
Siirry Kaikki ladatut -ruudun Valinnat -kohtaan sivun
ylälaidassa ▲► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
2.
Valitse Muokkaa omia s. ja paina E-painiketta.
Muokkaa omia sovelluksia -ruutu tulee esiin.
3.
Valitse sovellus, jonka haluat poistaa Omat
sovellukset -osiosta, paina E-painiketta ja paina
sitten ▲▼◄► -painikkeita -merkin suuntaisesti.
Poista omista sovelluksista -ponnahdusikkuna tulee
esiin.
Käyttämällä Lukitse / Lukituksen poisto -toimintoa ja PINkoodia voit lukita sovelluksia, jolloin niitä ei voi käynnistää
Sovellukset- tai Kaikki ladatut -ruuduilta. PIN-oletuskoodi
on 0000.
1.
Siirry Kaikki ladatut -ruudun Valinnat -kohtaan sivun
ylälaidassa ▲► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
2.
Valitse Lukitse/Vapauta ja paina E-painiketta.
3.
Kun Lukitse palvelu -ikkuna tulee esiin, syötä PINkoodi kaukosäätimen numeronäppäimillä.
4.
Lukitse sovellus valitsemalla kyseinen sovellus ja
painamalla E-painiketta. Lukko näkyy sovelluksen
kohdalla. Lukitse muita yksittäisiä sovelluksia
samalla tavalla.
5.
Poista sovelluksen lukitus valitsemalla kyseinen
sovellus ja painamalla E-painiketta.
6.
Lukitse kaikki sovellukset kerralla valitsemalla
Lukitse k. -painike ▲► -painikkeilla ja painamalla
E-painiketta.
7.
Poista kaikkien sovellusten lukitus kerralla
valitsemalla Vap. kaikki -painike ▲► -painikkeilla ja
painamalla E-painiketta.
8.
Palaa Sovellukset-ruutuun painamalla RETURN
-painiketta kahdesti. Lukittujen sovellusten oikeassa
ylälaidassa näkyy lukko.
4.
Valitse Kyllä ja paina E-painiketta.
5.
Kun palaat Sovellukset-ruutuun, sovellus on
poistettu Omat sovellukset -osiosta.
Sovelluksen siirtäminen Omat sovellukset
-osioon
1.
Siirry Kaikki ladatut -ruudun Valinnat -kohtaan sivun
ylälaidassa ▲► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
2.
Valitse Muokkaa omia s. ja paina E-painiketta.
Muokkaa omia sovelluksia -ruutu tulee esiin.
3.
Valitse sovellus, jonka haluat siirtää Omat sovellukset
-osioon, paina E-painiketta ja paina sitten
▲▼◄► -painikkeita siirtääksesi sovelluskuvakkeen
jonkin sovelluskuvakkeen ympärillä olevan nuolen
(<, >, ^ jne.) suuntaisesti. Sovelluskuvake siirtyy
valitsemaasi suuntaan.
4.
Kun olet asettanut sovelluskuvakkeen haluamaasi
sijaintiin, paina E-painiketta.
5.
Kun palaat Sovellus-ruutuun, sovellus on asetettu
valitsemaasi sijaintiin.
Muokkaa omia s.
Muokkaa omia sovelluksia -toiminnon avulla voit lisätä ja
poistaa sovelluksia Omat sovellukset -osiosta. Voit myös
vaihtaa sovelluksen sijaintia Omat sovellukset -kohdassa.
Luo kansio
Sovelluksen lisääminen Omat sovellukset
-osioon
Luo kansio -toiminnon avulla voit luoda Ladatut-ruudulla
kansion, johon voit siirtää sovelluksia.
1.
Siirry Kaikki ladatut -ruudun Valinnat -kohtaan sivun
ylälaidassa ▲► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
1.
Siirry Kaikki ladatut -ruudun Valinnat -kohtaan sivun
ylälaidassa ▲► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
2.
Valitse Muokkaa omia s. ja paina E-painiketta.
Muokkaa omia sovelluksia -ruutu tulee esiin.
2.
Valitse Luo kansio ja paina E-painiketta. Anna
kansion nimi -ponnahdusikkuna tulee esiin.
3.
Valitse täysivärinen sovellus sovellusten yläriviltä
ja paina E-painiketta. Täysivärisen sovelluksen
kuvake tulee esiin alla olevaan Omat sovellukset
-osioon ja ylärivin sovelluskuvake muuttuu
harmaaksi.
3.
Paina E-painiketta. Näppäimistö tulee esiin.
4.
Valitse Tyhjennä-painike oikeasta laidasta ja
paina E-painiketta poistaaksesi Kansio 1:n
syöttökentästä. Anna tämän jälkeen kansiolle
haluamasi nimi käyttämällä näppäimistöä.
5.
Kun olet valmis, valitse Valmis oikeasta laidasta ja
paina E-painiketta. Ponnahdusikkuna tulee esiin.
6.
Valitse OK ja paina E-painiketta. Uusi kansio tulee
esiin sovellusluetteloon ruudun vasempaan laitaan.
| HUOMAUTUS |
Harmaat sovellukset ovat jo Omat sovellukset
4.
-osiossa.
Kun palaat Sovellukset-ruutuun, sovellus näkyy
Omat sovellukset -osiossa.
| 44 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 44
2013-05-30 오후 12:03:05
6.
Valitse OK ja paina E-painiketta. Kansio on
nimetty uudelleen.
Siirrä kansioon -toiminnon avulla voit siirtää sovelluksia
haluamaasi kansioon.
7.
Valitse Sulje ruudun oikeassa laidassa ja paina
E-painiketta.
Siirry Kaikki ladatut -ruudun Valinnat -kohtaan sivun
ylälaidassa ▲► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
2.
Valitse Siirrä kansioon ja paina E-painiketta.
Siirrä kansioon -ruutu tulee näkyviin.
3.
Siirry sovellukseen ▲▼◄► -painikkeilla ja valitse
sovellus E-painikkeella. Valintamerkki tulee esiin
sovelluksen vasempaan ylälaitaan.
4.
Poista sovelluksen valinta E-painikkeella.
Valintamerkki katoaa.
5.
Valitse lisää sovelluksia toistamalla vaihe 3.
| HUOMAUTUS |
Voit valita kaikki ladatut sovellukset valitsemalla Val.
kaikki ruudun oikeasta ylälaidasta ja painamalla
E-painiketta. Poista kaikkien sovellusten valinnat
valitsemalla Poista valinnat ruudun oikeasta
ylälaidasta ja painamalla E-painiketta.
6. Kun olet valmis, valitse Valitse kansio ruudun
ylälaidassa ja paina E-painiketta. Valitse kansio
-ponnahdusikkuna tulee esiin.
7.
Valitse ▲▼ -painikkeilla Valitse kansio
-ponnahdusikkunassa kansio, johon haluat siirtää
valitsemasi sovellukset ja paina E-painiketta.
8.
Sovellukset siirretty -ponnahdusikkuna tulee esiin.
Paina E-painiketta.
9.
Avaa kansio korostamalla kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja painamalla E-painiketta.
Nimeä kansio
Nimeä kansio uudelleen -toiminnon avulla voit nimetä
olemassa olevan kansion uudelleen.
1.
Siirry Kaikki ladatut -ruudun Valinnat -kohtaan sivun
ylälaidassa ▲► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
2.
Valitse Nimeä kansio uudelleen ja paina
E-painiketta. Nimeä kansio uudelleen -ruutu tulee
esiin ja kansio korostetaan.
3.
Korosta haluamasi kansio ▲▼◄► -painikkeilla
ja paina E-painiketta. Nimeä uudelleen
-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
4.
Paina E-painiketta. Näppäimistö tulee esiin.
5.
Anna kansion uusi nimi. Kun olet valmis, valitse
Valmis oikeasta laidasta ja paina E-painiketta.
Nimeä uudelleen -ponnahdusikkuna tulee esiin ja
näyttää uuden nimen.
Poista
Poista-toiminnon avulla voit poistaa sovelluksia ja
kansioita Omat sovellukset -ruudulta. Jos kansio sisältää
sovelluksia, sekä kansio että sovellukset poistetaan.
Poista-toiminto poistaa sovellukset pysyvästi. Jos haluat
käyttää poistamaasi sovellusta, sinun on ladattava se
uudelleen.
1.
Siirry Kaikki ladatut -ruudun Valinnat -kohtaan sivun
ylälaidassa ▲► -painikkeilla ja paina E-painiketta.
2.
Valitse Poista ja paina E-painiketta. Poista-ruutu
tulee esiin.
3.
Siirry sovellukseen tai kansioon ▲▼◄► -painikkeilla
ja valitse E-painikkeella. Valintamerkki tulee esiin
valitsemasi sovelluksen tai kansion vasempaan
ylälaitaan.
4.
Poista sovelluksen valinta E-painikkeella.
Valintamerkki katoaa.
5.
Valitse lisää sovelluksia tai kansioita toistamalla vaihe
3.
| HUOMAUTUS |
Voit valita kaikki ladatut sovellukset valitsemalla Val.
kaikki ruudun oikeasta ylälaidasta ja painamalla
E-painiketta. Poista kaikkien sovellusten valinnat
valitsemalla Poista valinnat ruudun oikeasta
ylälaidasta ja painamalla E-painiketta.
6. Kun olet tehnyt kaikki valintasi, valitse Poista
ruudun ylälaidasta ja paina E-painiketta.
Poistoponnahdusikkuna tulee näkyviin.
7.
Valitse Kyllä ja paina E-painiketta. Kaikki
valitsemasi sovellukset poistetaan.
| HUOMAUTUS |
Et voi poistaa lukittua sovellusta tai kansiota
suoraan. Jos valitset lukitun sovelluksen tai kansion
poistettavaksi, kun suoritat vaiheen 7, Lukitse palvelu
-ponnahdusikkuna tulee esiin. Anna PIN-koodi
ponnahdusikkunaan ja paina E-painiketta. Lukitus
poistetaan ja sovellus tai kansio poistetaan.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0702.indd 45
Verkkopalvelut
1.
06
Siirrä kansioon
45 |
2013-07-02 오후 1:04:02
Verkkopalvelut
Päivitä sov.
Kun sovellus täytyy päivittää viimeisimpään versioon,
valitse ensin Sovellukset ja sen jälkeen Lisää sovell..
Valitse Lisää sovell. -ikkunasta Päivitä sov. ja valitse
sen jälkeen sovellus luettelosta. Sovellus päivitetään
uusimpaan versioon. Päivitä sov. kuitenkin näytetään
kuvaruudulla vain, kun päivitys tarvitaan.
Verkkoselaimen käyttö
Voit käyttää internetiä Verkkoselain-sovelluksen avulla.
Valitse Verkkoselain aloitusruudulla ja paina
E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
Kun käytät Verkkoselainta tuotteen ollessa kytkettynä
Screen Mirroring
HDMI-liitännällä BD Wise -yhteensopivaan TV:hen,
ja BD Wise on päällä, selain täyttää koko ruudun
ja lisäksi TV:n resoluutio asetetaan automaattisesti
parhaaksi mahdolliseksi.
Verkkoselain ei ole yhteensopiva Java-sovellusten
kanssa.
Jos yrität ladata tiedostoa, jota ei voida tallentaa,
ruudulle tulee virheviesti.
E-commerce-palvelua tuotteiden ostamiseksi verkosta
ei tueta.
ActiveX ei ole tuettu.
Pääsy voidaan estää tiettyihin verkkosivustoihin tai
verkkoselaimiin, joita operoivat tietyt yritykset.
Screen Mirroring -toiminnon avulla voit tarkastella
älypuhelimen tai vastaavan laitteen ruutua
kotiteatterijärjestelmään yhdistämästäsi TV:stä.
1.
Paina kaukosäätimen SININEN (D) painiketta, kun
Blu-ray-aloitusruutu on esillä. Näkyviin tulee Screen
Mirroring -ruutu.
2.
Käynnistä AllShare Cast laitteellasi.
3.
Etsi laitteesi saatavilla olevien laitteiden luettelosta
kotiteatterijärjestelmän nimi ja valitse se.
4.
TV näyttää yhteysviestin (esim. Yhdistetään
laitteeseen Android_92gb...), jonka jälkeen se
näyttää yhteys muodostettu -viestin.
Linkkiselaus ja Osoitinselaus
5.
Laitteen ruutu tulee hetken kuluttua näkyviin TVruudulle.
| HUOMAUTUS |
Kun käytät Screen Mirroring -toimintoa, videokuva ja
ääni voivat pätkiä ympäristöstä riippuen.
Voit muodostaa yhteyden laitteeseen, joka
tukee AllShare Castia. Huomaa, että yhteyden
muodostamista kyseiseen laitteeseen ei välttämättä
tueta täysin valmistajasta riippuen. Saat lisätietoja
mobiiliyhteyden tuesta valmistajan verkkosivustosta.
Bluetooth-lähetys voi häiritä Screen Mirroring
-signaalia. Ennen kuin käytät Screen Mirroring
-toimintoa suosittelemme vahvasti poistamaan
Bluetooth-toiminnon käytöstä älypuhelimesta ja
vastaavista laitteista.
Voit selata Verkkoselaimella kahdella eri tavalla,
käyttämällä Osoitinselausta tai Linkkiselausta.
Osoitinselaus on aktiivinen, kun käynnistät selaimen
ensimmäisen kerran.
Jos käytät hiirtä Verkkoselaimessa siirtymiseen,
suosittelemme jättämään Osoitinselauksen aktiiviseksi.
Jos käytät kaukosäädintä Verkkoselaimessa siirtymiseen,
suosittelemme vaihtamaan Osoitinselauksen
Linkkiselaukseen. Linkkiselaus siirtää korostuksen linkistä
toiseen Verkkoselaimessa. Se on myös paljon nopeampi
kuin Osoitinselaus, jos käytät kaukosäädintä.
Linkkiselauksen aktivointi:
1.
Siirrä osoitin Linkkiselaus-kuvakkeen kohdalle
ruudun oikeassa ylälaidassa kaukosäätimen
▲▼◄► -painikkeilla. Linkkiselaus-kuvake on
kolmas kuvake oikealta. Osoitin on oikeassa
kohdassa, kun kuvake muuttuu siniseksi ja
”Linkkiselaus” näkyy ruudulla.
2.
Paina E-painiketta. Linkkiselaus on aktivoitu.
Se pysyy aktiivisena aina käynnistäessäsi
Verkkoselaimen.
| 46 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0702.indd 46
2013-07-02 오후 1:04:16
Kun napsautat kohtaa http://www.samsung.com
tai
tai käytät tiedon- tai tekstinsyöttökenttää
ja painat E-painiketta, ponnahdusnäppäimistö tulee
esiin.
1
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
Verkkopalvelut
Ponnahdusnäppäimistön käyttö
Ruudun ylälaidassa sijaitseva Ohjauspaneeli sisältää
kuvakkeita, joista voit käynnistää useita hyödyllisiä
toimintoja. Kuvakkeet on kuvattu alla, alkaen ruudun
vasemmassa laidassa olevasta kuvakkeesta.
06
Ohjauspaneeli lyhyesti
Kun kirjoitat merkkejä, ehdotettu teksti tulee näyttöön.
Caps
123#&
2
3
4
6
7
8
9
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*
a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Valmis
z
x
c
v
b
n
m
,
.
?
-

Peruuta
/

4

ENG
5
1
q
www. .com
0
Tyhjennä

Ponnahdusnäppäimistön käyttö kaukosäätimellä:
•
•
•
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
•
: Siirry edelliselle sivulle.
: Siirry seuraavalle verkkosivulle.
: Näytä Kirjanmerkit- ja Historia-ruudut.
Voit lisätä nykyisen sivun kirjanmerkkeihin,
valita olemassa olevan kirjanmerkin sekä
muokata ja poistaa kirjanmerkkejä. Voit myös
tarkastella selaushistoriaa ja valita sivun, jolla
haluat käydä uudelleen.
: Siirry Verkkoselain-sovelluksen
aloitusruutuun.
http://www.samsung.com
: Voit
syöttää sivun osoitteen manuaalisesti
ponnahdusnäppäimistöllä.
: Lataa nykyisen sivun uudelleen, jolloin
se päivittyy ruudulla.
: Lisää nykyinen sivu kirjanmerkkeihin.
: Voit hakea tietoa syöttämällä
sanoja ja merkkejä ponnahdusnäppäimistöllä.
Katso Ponnahdusnäppäimistön käyttö -kohta
tältä sivulta.
100% : Voit suurentaa ja pienentää ruutua
prosenttilukuina.
: Ota PIP-toiminto käyttöön.
: Vaihda Osoitinselauksen ja
Linkkiselauksen välillä.
: Määritä selaimen asetukset. Katso
Asetukset-valikon käyttö sivulta 48.
: Sulje Verkkoselain.
1.
Siirrä korostus haluamaasi kirjaimeen tai numeroon
kaukosäätimen ▲▼◄► -painikkeilla.
2.
Syötä kirjain tai numero syöttökenttään
E-painikkeella.
3.
Voit käyttää isoja kirjaimia siirtämällä korostuksen
Caps-näppäimeen vasemmassa ylälaidassa ja
painamalla E-painiketta. Vaihda takaisin pieniin
kirjaimiin painamalla E-painiketta uudelleen, kun
Caps-näppäin on korostettu.
4.
Voit käyttää symboleja sekä muita välimerkkejä
korostamalla vasemmalla olevan 123#&-näppäimen
ja painamalla E-painiketta.
5.
Poista syöttämäsi merkki siirtämällä korostus
-painikkeeseen ja painamalla E-painiketta.
6.
Poista kaikki syöttämäsi merkit siirtämällä
korostus Tyhjennä -painikkeeseen ja painamalla
E-painiketta.
7.
Kun olet syöttänyt haluamasi merkit, siirrä korostus
Valmis -painikkeeseen ja paina E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
Jos olet kytkenyt langattoman näppäimistön
tuotteeseen, voit käyttää sitä kirjainten, numeroiden,
symbolien ja välimerkkien syöttämiseen. Huomaa,
että langaton näppäimistö toimii vain silloin, kun
ponnahdusnäppäimistö on esillä. Sitä voidaan käyttää
vain kirjainten, numeroiden, symbolien ja välimerkkien
syöttämiseen.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0702.indd 47
47 |
2013-07-02 오후 1:04:16
Verkkopalvelut
Ponnahdusnäppäimistön asetukset
Hyväksytyt
sivustot
Voit rajoittaa lasten pääsyä
sopimattomiin verkkosivuihin
sallimalla pääsyn vain rekisteröimiisi
verkkosivustoihin.
PIN-ruutu tulee aina esiin
käyttäessäsi Hyväksytyt
sivustot -toimintoa. Anna PINoletuskoodi (0000) kaukosäätimen
numeronäppäimillä, kun käytät
Hyväksytyt sivustot -toimintoa
ensimmäisen kerran.
Voit vaihtaa PIN-koodin käyttämällä
Nollaa hyväksyttyjen sivustojen
salasana -toimintoa. Katso tiedot
alta.
 Hyväksyttyjen sivustojen
ominaisuus: Ota Hyväksytyt
sivustot -toiminto käyttöön tai
poista se käytöstä.
 Palauta hyväks. sivustojen
salasana: Vaihda Hyväksyttyjen
sivustojen salasana.
 Lisää n. sivusto: Lisää näkyvillä
oleva verkkosivusto Hyväksytyt
sivustot -luetteloon.
 Hallitse hyväksyttyjä sivustoja:
Voit näppäillä URL-osoitteita
lisättäväksi Hyväksytyt sivustot
-luetteloon sekä poistaa sivustoja
luettelosta. Jos otat Hyväksytyt
sivustot -toiminnon käyttöön,
mutta et ole lisännyt yhtään
sivustoa Hyväksytyt sivustot
-luetteloon, et voi käyttää mitään
internet-sivustoja.
Yksityinen
selaus
käyt./ei k.
Ota Yksityinen-tila käyttöön tai
poista se käytöstä.
Kun Yksityinen-tila on käytössä,
selain ei säilytä vierailemiesi
sivustojen URL-osoitteita. Ota
Yksityinen-tila käyttöön valitsemalla
OK.
Jos Yksityinen-tila on käytössä,
”Pysäytä”-kuvake näkyy URLosoitteen edessä ruudun
ylälaidassa.
Poista Yksityinen-tila käytöstä
valitsemalla se uudelleen, kun
Yksityinen-tila on käytössä.
Voit käyttää ponnahdusnäppäimistön asetuksia
korostamalla
-painikkeen näppäimistön vasemmasta
alalaidasta ja painamalla E-painiketta.
Kieli
Valitse näppäimistön kieli. Voit valita
esim. englannin, ranskan, venäjän
jne.
Suositeltu
teksti
Näppäimistö ehdottaa suositeltuja
sanoja, kun kirjoitat tekstiä. Voit
ottaa tämän toiminnon Käytössä ja
Pois sen käytöstä.
Ennakoi
seuraava kirjain
Näppäimistö ennakoi seuraavan
kirjaimen kirjoittaessasi. Ennakoidut
kirjaimet näkyvät ympyränä juuri
kirjoittamasi kirjaimen ympärillä.
Voit valita ennakoidun kirjaimen
tai siirtyä toiseen kirjaimeen.
Voit asettaa tämän toiminnon
Käytössä- ja Pois -tilaan.
Asetukset-valikon käyttö
Asetukset-valikko sisältää toimintoja, jotka hallitsevat
Selaimen toimintaa sekä Selaimen suojausominaisuuksia.
Avaa Asetukset-valikko korostamalla
-kuvake
Ohjauspaneelissa ja painamalla E-painiketta. Valitse
Asetukset-valikon vaihtoehto korostamalla se ja
painamalla E
E-painiketta.
http://www.samsung.com
100%
Ota tartunta käytt.
Hyväksytyt sivustot
Yksityinen selaus käyt.
Selaimen asetukset
Ohje
Sulje
Ota tartunta
käytt./Poista
tartunta k.
Asettaa Kiinnitys-toiminnon
Käytössä tai Pois -tilaan. Kun
Kiinnitys-toiminto on käytössä,
voit siirtää verkkosivua ylös ja alas
vetämättä vierityspalkkia.
Kiinnitys-toiminto on käytettävissä
vain Osoitinselauksessa.
| 48 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 48
2013-05-30 오후 12:03:07
| HUOMAUTUS |
Jotkin Verkkoselainasetusten toiminnot eivät
välttämättä ole aktivoituina verkkosivustosta riippuen.
Aktivoimattomat toiminnot näkyvät harmaina. Niitä ei
voi käyttää.
Valitse tuotteeseen yhdistettävä palvelu Yhdistä
palvelutilit -ruudulla ja paina E-painiketta.
5.
Valitse Rekist. ja paina E-painiketta.
6.
Anna Tunnus- ja Salasana-ruudulla tunnus,
jota käytät kirjautuaksesi valitsemaan palveluun
käyttämällä ponnahdusnäppäimistöä. Valitse
Valmis, kun olet valmis ja paina E-painiketta.
7.
Toista tämä salasanan kohdalla. Valitse Valmis, kun
olet valmis ja paina E-painiketta.
8.
Valitse OK ja paina E-painiketta.
Verkkopalvelut
Ohje
Näet perustiedot Verkkoselaimen
toiminnasta.
4.
06
Selaimen
asetukset
 Aseta kotisivuksi : Aseta
Selaimen etusivu.
 Ponnahdusesto : Kytke
Ponnahdusesto käyttöön tai
poista se käytöstä.
 Sivujen esto : Voit estää
mainosten näytön ja valita URLosoitteet, joiden mainokset
estetään.
 Yleiset :Voit poistaa
henkilökohtaisia tietoja,
kuten verkkosivustohistorian
ja selaustiedot (esim.
evästeet) sekä palattaa
kaikki verkkoselainasetukset
oletusasetuksiin.
 Koodaus : Voit asettaa
verkkosivujen Koodausasetuksen Automaattinentilaan tai valita koodausmuodon
manuaalisesti luettelosta.
 Osoitin : Voit muuttaa osoittimen
nopeutta Osoitin-tilassa ja
ottaa Älykäs osoitin -toiminnon
Käytössä tai Pois sen käytöstä.
 Selaimen tiedot : Näyttää
Verkkoselaimen versionumeron ja
tekijänoikeustiedot.
BD-LIVE™
Kun tuote on kytketty verkkoon, voit nauttia useista eri
elokuviin liittyvistä palveluista, jotka ovat saatavilla BDLIVE-yhteensopivilla levyillä.
1.
Kytke USB-muistitikku tuotteen edessä olevaan
USB-liitäntään ja tarkista jäljellä oleva muisti.
Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata
tilaa, jotta BD-LIVE-palveluita voidaan käyttää.
2.
Valitse Asetukset aloitusruudulla ja paina
E-painiketta.
3.
Valitse Verkko ja paina E-painiketta.
4.
Valitse BD-Live -asetukset ja paina E-painiketta.
5.
Valitse BD-tiedonhallinta, ja paina E-painiketta.
6.
Valitse Laitteen valinta, ja paina E-painiketta.
7.
Valitse USB-laite ja paina E-painiketta.
8.
Aseta tuotteeseen BD-LIVE-palvelua tukeva Blu-raylevy.
9.
Valitse kohde levyn valmistajan tarjoamista BD-LIVEsisältöpalveluista.
| HUOMAUTUS |
BD-LIVE-palvelun ja sisällön käyttötavat voivat
vaihdella levyn valmistajasta riippuen.
Internet-palvelutilien yhdistäminen
tuotteeseen
Yhdistä palvelutilit -toiminnon avulla voit yhdistää tuotteen
tileihisi internet-palveluiden avulla, joihin tuote voi kirjata
sinut sisään automaattisesti, kun käynnistät kyseisen
palvelun sovelluksen.
Palvelutilin yhdistäminen:
1.
Kirjaudu Samsung-tiliisi painamalla kaukosäätimen
PUNAINEN (A) painiketta aloitusruudulla.
2.
Kun olet kirjautunut sisään, paina kaukosäätimen
PUNAINEN (A) painiketta uudelleen.
3.
Valitse Liitä palvelutilit Oma tili
-ponnahdusikkunassa ja paina E-painiketta.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 49
49 |
2013-05-30 오후 12:03:08
Liitteet
Lisätiedot
Digitaalilähtö
Huomautukset
Liitännät
HDMI-LÄHTÖ
• Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi
kaikissa televisioissa.
• Sinulla on oltava HDMI-kytkentä, jotta voit nauttia
videokuvasta, jossa on käytetty 3D-teknologiaa.
• Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla.
Kytke tällöin HDMI Värisyvyys Pois.
Asetukset
3D-asetukset
• Joidenkin 3D-levyjen kohdalla voit pysäyttää elokuvan
3D-toiston painamalla 5-painiketta kerran. Elokuvan
toisto keskeytyy ja 3D-tila poistetaan käytöstä.
Voit vaihtaa 3D-vaihtoehdon valintaa toistaessasi
3D-elokuvaa painamalla 5-painiketta kerran. Bluray-valikko tulee esiin. Paina 5-painiketta uudelleen
ja valitse 3D-asetukset Blu-ray-valikosta.
• Sisällöstä ja kuvan sijainnista riippuen television
ruudulla, pystysuorat mustat palkit voivat tulla
näkyviin vasemmalla, oikealla tai molemmilla sivuilla.
• Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta, sillä
muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet äänen hyvin
voimakkaana.
• Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei
ole yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby
digital, DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan PCMmuodossa.
• Tavallisilla DVD-levyillä ei ole BONUSVIEW-ääntä tai
siirtymisen äänitehosteita.
• Kaikissa Blu-ray-levyissä ei ole BONUSVIEW-ääntä
tai siirtymisen äänitehosteita.
• Tämä digitaalinen lähtöasetus ei vaikuta televisioon
välitettävään analogiseen (L/R) ääneen tai HDMIäänilähtöön. Se vaikuttaa optiseen äänilähtöön
ja HDMI-äänilähtöön, kun tuote on kytketty AVvastaanottimeen.
• Jos toistat MPEG-ääniraitoja, äänisignaali lähetetään
PCM-muodossa riippumatta digitaalisen lähdön
asetuksista (PCM tai bittivirta).
• Digitaalinen lähtö voidaan aktivoida, kun Kaiuttimen
valinta on asetettu tilaan TV-kaiutin.
BD-Live Internet -yhteys
• Internet-yhteydessä saattaa olla rajoituksia BD-LIVEsisällön käytön aikana.
TV:n kuvasuhde
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Tietyt kuvasuhteet eivät ehkä ole käytettävissä
levytyypistä johtuen.
• Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka poikkeaa
television kuvasuhteesta, kuva saattaa näky
vääristyneenä.
• Jos valitset 16:9 Alkup. -tilan, kuva voi näkyä 4:3
Pillarbox -tilassa (mustat palkit kuvan sivuilla).
• Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi
sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso
lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-kaapeli
ei tue CEC:tä.
• Jos Samsung-televisiossa on Anynet+-logo, se
tukee Anynet+-toimintoa.
BD Wise (vain Samsung-tuotteissa)
BD-tiedonhallinta
• Kun BD Wise on käytössä, Resoluutio -asetus
on oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee näkyviin
Resoluutio -valikossa.
• Jos tuote kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise
-toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
• BD Wise -toimintoa varten sekä tuotteen että
television BD Wise -asetukseksi on valittava
Käytössä.
• Levyn toisto voi keskeytyä ulkoisen muistin tilassa,
jos USB-laite irrotetaan kesken toiston.
• Vain USB-laitteet, jotka on alustettu FAT-muotoisiksi
(DOS 8.3 volume label), ovat tuettuja. On
suositeltavaa käyttää USB-laitteita, jotka tukevat
USB 2.0-protokollaa, 4 Mt/s tai nopeampi luku-/
kirjoitusnopeus.
• Toiston jatkamistoiminto ei ehkä enää toimi, kun
tallennusväline on alustettu.
• BD-tiedon hallinnan muistin kokonaismäärä saattaa
vaihdella olosuhteista riippuen.
| 50 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 50
2013-05-30 오후 12:03:08
• Saat lisätietoja DivX(R) VOD -palvelusta osoitteesta
"http://vod.divx.com".
• Blu-ray- tai DVD-levystä riippuen voit ehkä muuttaa
tekstityskieltä Levyvalikon avulla. Paina DISC MENU
painiketta.
• Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä tekstityskieliä
levylle on koodattu, eikä se välttämättä ole
käytettävissä kaikilla Blu-ray- tai DVD-levyillä.
• Myös tietoa pääohjelmasta / BONUSVIEW-tilasta
tulee näkyviin, jos Blu-ray-levyllä on BONUSVIEWosa.
• Tämä toiminto vaihtaa ensisijaisia ja toissijaisia
tekstityksiä samaan aikaan.
• Ensisijaisten ja toissijaisten tekstitysten
kokonaismäärä näytetään erikseen.
Etunäyttö
• Et voi muuttaa painikkeiden
kirkkautta.
tai VOL +, -
Kaiutinasetukset
• Kun Kaiuttimen valinta on asetettu tilaan TVkaiutin, ääni lähetetään TV-kaiuttimien kautta.
HDMI-ääni
• Kun HDMI-äänen lähtö on asetettu TV-kaiuttimiin,
ääni alasmiksataan automaattisesti kahteen
kanavaan.
Äänen paluukanava
• Kun Anynet+ (HDMI-CEC) on Ei käytössä -tilassa,
Audio Return Channel (Äänen paluukanava)
-toiminto ei ole käytettävissä.
• ARC (Äänen paluukanava) -ei-yhteensopivan
HDMI-kaapelin käyttö voi aiheuttaa
yhteensopivuusongelman.
• ARC-toiminto on saatavilla vain silloin, jos ARCyhteensopiva televisio on kytketty laitteeseen.
Toistaminen
Liitteet
Tekstityksen kielen valitseminen
07
DivX®-tilausvideo
JPEG-tiedostojen toistaminen
• Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa koko
näytön tilassa.
Mediatoisto
TOOLS -painikkeen käyttö kuvia katseltaessa
• Jos järjestelmä on kytketty BD Wis e -yhteensopivaan
televisioon, jossa BD Wise on asetettu tilaan
Käytössä, Kuva-asetus -valikko ei näy.
• Taustamusiikki-toiminto ei toimi, elleivät
musiikkitiedosto ja valokuvatiedosto ole samalla
tallennusvälineellä. Myös MP3-musiikkitiedoston
bittinopeus, valokuvan koko ja koodausmuoto voivat
vaikuttaa äänenlaatuun.
Videotiedostojen toistaminen
• Videotiedostot – joissa on korkea siirtonopeus
(20 Mbps tai enemmän) – rasittavat tuotteen
toiminnallisuutta ja voivat keskeyttää toistamisen.
Ääniraidan kielen valitseminen
• Ilmaisinta ◄► ei näy näytössä, jos BONUSVIEW-osa
ei sisällä mitään BONUSVIEW-ääniasetuksia.
• Äänikieli -toiminnon kautta saatavilla olevat kielet
riippuvat levylle koodatuista kielistä. Tämä toiminto tai
jotkin kielet eivät välttämättä ole saatavilla.
• Joillakin Blu-ray-levyillä voit valita englanninkielisen
PCM- tai Dolby Digital -ääniraidan
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 51
51 |
2013-05-30 오후 12:03:09
Liitteet
Digitaaliset lähtövalinnat
Asetukset
PCM
Liitännät
Bittivirta (DTS
uudelleenkood.)
Bittivirta (Dolby D.
uudelleenkood.)
HDMI-tuettu AV-vastaanotin
PCM
Jopa 7.1-kanavainen
PCM-ääni
PCM
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.
Dolby Digital
Jopa 2.1-kanavainen
PCM-ääni
Dolby Digital
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.
Dolby Digital Plus
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.
Dolby TrueHD
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.
DTS
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.
DTS-HD
Jopa 7.1-kanavainen
Korkea
PCM-ääni
näyttötarkkuus
DTS-HD Korkea
näyttötarkkuus
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.
DTS-HD
Jopa 7.1-kanavainen
Master Audio
PCM-ääni
DTS-HD Master
Audio
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dolby Digital Jopa 2.1-kanavainen
Plus
PCM-ääni
Blu-ray-levyn
Jopa 2.1-kanavainen
Dolby TrueHD
äänivirta
PCM-ääni
DTS
PCM
DVD:n
äänivirta
Bittivirta
(käsittelemätön)
Jopa 7.1-kanavainen
PCM-ääni
2-kanavainen PCM
Jopa 2.1-kanavainen
Dolby Digital
PCM-ääni
DTS
Jopa 7.1-kanavainen
PCM-ääni
Lähettää vain
pääohjelman
Purkaa pääohjelman
ääniraidan, jotta AVäänen ja
vastaanottimesi voi
BONUSVIEWBlu-ray-levyn
Mikä tahansa ääniraidan yhteen purkaa äänibittivirran.
määritelmä
PCM-ääneksi ja
Et kuule
lisää siirtymisen
BONUSVIEWäänitehosteet.
ääntä tai siirtymisen
äänitehosteita.
Purkaa pääohjelman
Purkaa pääohjelman
äänen ja
äänen ja
BONUSVIEWBONUSVIEWääniraidan yhteen
ääniraidan yhteen
PCM-ääneksi ja
PCM-ääneksi ja
lisää siirtymisen
lisää siirtymisen
äänitehosteet.
äänitehosteet.
Koodaa sitten
Koodaa sitten
uudelleen PCMuudelleen PCMäänen Dolby Digitaläänen DTSbittivirraksi tai PCMbittivirraksi.
ääneksi.
 Jos lähderaita on 2-kanavainen tai mono, ”Re-encoded Dolby D” (Dolby D. uudelleenkood.) -asetusta ei oteta
käyttöön. Lähtöääni on 2-kanavainen PCM.
Blu-ray-levyt voivat sisältää kolme äänivirtaa:
- Pääohjelman ääni: Pääohjelman ääniraita.
- BONUSVIEW-ääni: Lisä-ääniraita, kuten ohjaajan tai näyttelijöiden kommenttiraita.
- Siirtymisen äänitehosteet: Siirtymisen äänitehosteita voi kuulua, kun teet valintoja valikoissa. Siirtymisen äänitehosteet
ovat erilaisia jokaisella Blu-ray-levyllä.
| 52 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 52
2013-05-30 오후 12:03:09
Lähtötilan mukainen resoluutio
BD Wise
E-sisältö / digitaalinen
sisältö
HDMI-tila
Blu-ray-levy
Blu-ray-levyn
resoluutio
1080p@60F
480i
Auto
Televisiotulon maksimiresoluutio
Televisiotulon
maksimiresoluutio
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
Elokuvan kuvataajuus:
Automaattinen (24 fps)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Liitteet
HDMI-tila
Lähtö
Asetukset
DVD:n toistaminen
07
Blu-ray-levyn / e-sisällön / digitaalisen sisällön toisto
Vianmääritys
Jos tuote ei toimi oikein, katso ohjeita alla olevasta taulukosta. Jos havaittua ongelmaa ei ole luettelossa tai jos ohjeet
eivät auta ongelmaan, katkaise tuotteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään tai
Samsungin elektroniikkapalveluun.
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
Levyä ei voi poistaa.
• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan kunnolla?
• Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
Toisto ei ala.
• Tarkista Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi.
Ulkomailta ostettuja Blu-ray-/DVD-levyjä ei ehkä voi toistaa.
• Tässä tuotteessa ei voi toistaa CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä.
• Varmista, että turvataso on oikea.
Toisto ei ala välittömästi
Toista/Keskeytä
-painikkeen painamisen
jälkeen.
• Onko levy vääntynyt tai naarmuinen?
• Puhdista levy.
Ääntä ei kuulu.
• Kotiteatteri ei toista ääntä nopean toiston, hitaan toiston tai askelletun toiston aikana.
• Ovatko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasettelu mukautettu oikein?
• Onko levy pahoin vaurioitunut?
Kaukosäädin ei toimi
• Käytätkö kaukosäädintä sen toimintasäteen sisällä oikeassa kulmassa tunnistimeen
nähden?
• Onko paristojen varaus päässyt loppumaan?
• Oletko valinnut tilatoiminnot (TV/BD) oikein kaukosäätimestä (TV tai BD)?
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 53
53 |
2013-05-30 오후 12:03:10
Liitteet
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
• Levy pyörii, mutta kuvaa
ei näy.
• Kuvanlaatu on heikko ja
kuva värisee.
•
•
•
•
Ääniraidan kieli ja
tekstitykset eivät toimi.
• Ääniraidan kieli ja tekstitykset eivät toimi, jos levyllä ei ole sellaisia.
Valikkonäyttö ei tule
näkyviin, vaikka kyseinen
valikkotoiminto valitaan.
• Onko käytössä levy, joka ei sisällä valikkoja?
Kuvasuhdetta ei voi
vaihtaa.
• Voit toistaa 16:9-kuvasuhteen Blu-ray-/DVD-levyjä 16:9 Täysi, 4:3 Letter Box
-tilassa tai 4:3 Pan-Scan -tilassa, mutta 4:3-kuvasuhteen Blu-ray-/DVD-levyt ovat
toistettavissa vain 4:3-kuvasuhteella. Katso lisätietoja Blu-ray-levyn kansilehdestä
ja valitse sitten sopiva toiminto.
• Tuote ei toimi.
(Esimerkki: Virta katkeaa
tai laitteesta kuuluu
epämääräistä ääntä.)
• Tuote ei toimi oikein.
• Pidä kaukosäätimen 5-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan tilassa STANDBY.
- RESET -toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Olet unohtanut
ikärajasuojauksen
salasanan.
• Paina tuotteen 5-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun tuotteessa ei ole
levyä sisällä. Näyttöön tulee näkyviin INIT, ja kaikki asetukset palautuvat
oletusasetuksiin.
Paina VIRTA -painiketta.
- RESET -toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Radiolähetyksen
vastaanotto ei onnistu.
• Onko antenni kytketty oikein?
• Jos antennin tulosignaali on heikko, asenna ulkoinen antenni paikkaan, jossa on
hyvä vastaanotto.
Ääntä ei kuulu, kun
television ääntä yritetään
kuunnella tuotteen kautta.
• Jos AVAA/SULJE ^ -painiketta painetaan kuunneltaessa TV:n ääntä käyttäen
D. IN- tai AUX-toimintoja, Blu-ray-/DVD-levyn toiminnot otetaan käyttöön ja TV:n
ääni mykistetään.
"Ei käytettävissä" tulee
näkyviin.
• Ominaisuutta tai toimintoa ei voida suorittaa tällä hetkellä, sillä:
1. Blu-ray-/DVD-levyn ohjelmisto rajoittaa sitä.
2. Blu-ray- tai DVD-levyn ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
3. Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.
4. Hakemaasi nimikettä, kohtauksen numeroa tai hakuaikaa ei löydy.
Jos HDMIlähtö on asetettu
näyttötarkkuudelle, jota
televisio ei tue (esimerkiksi
1080p), et ehkä näe kuvaa
televisiossa.
• Paina etupaneelin 5-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole levyä
sisällä. Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
Ei HDMI-lähtöä.
• Tarkista kytkennät television ja tuotteen HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista tukeeko televisio 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI-tulotarkkuuksia.
Onko television virta kytketty?
Ovatko videokaapelit kytketty oikein?
Onko levy likainen tai vaurioitunut?
Heikkolaatuista levyä ei ehkä voi toistaa.
| 54 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 54
2013-05-30 오후 12:03:10
Vika
• Jos ruudulla näkyy "lumisadetta", televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital
Content Protection).
Näen AllShare-toiminnon
kautta jaetut kansiot, mutta
en näe tiedostoja.
• AllShare-toiminto näyttää vain video-, valokuva- ja musiikkitiedostot. Muuntyyppisiä
tiedostoja ei näytetä.
Videokuva pätkii.
• Tarkista verkon vakaus.
• Varmista, että verkkokaapeli on oikein kytketty ja että verkko ei ole ylikuormitettu.
• DLNA-yhteensopivan laitteen ja tuotteen välinen langaton yhteys on epävakaa.
Tarkista yhteys.
AllShare-yhteys tuotteen
ja tietokoneen välillä on
epävakaa.
• IP-osoitteen samassa aliverkossa tulee olla yksilöllinen. Muuten tuloksena voi olla IPosoitteiden toimintavirhe.
• Tarkista, onko palomuuri käytössä.
Mikäli näin on, ota palomuuri pois käytöstä.
Liitteet
AllShare-toiminto
07
Epänormaali HDMI-lähdön
näyttö.
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
BD-LIVE
En voi yhdistää BD-LIVEpalvelimelle.
• Testaa verkkoyhteyden toimivuus käyttämällä Verkon tila -toimintoa.
• Tarkista, onko USB-muistitikku kytketty tuotteeseen.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palvelua
voidaan käyttää. Voit tarkistaa käytettävissä olevan määrän BD-tiedon hallinta
-valikosta. (Lisätietoja on sivulla 50)
• Tarkista, onko BD-LIVE-internet-yhteys -vaihtoehto asetettu Salli (kaikki) -tilaan.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai päivitä
uusimpaan laiteohjelmistoon.
Virhe tapahtuu
käytettäessä BD-LIVEpalvelua.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palvelua
voidaan käyttää. Voit tarkistaa käytettävissä olevan määrän BD-tiedon hallinta
-valikosta. (Lisätietoja on sivulla 50)
| HUOMAUTUS |
Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BD-tiedot häviävät.
Samsung Electronics ilmoittaa täten, että tämä kotiteatterijärjestelmä on yhteensopiva EU:n direktiivin
1999/5 olennaisten vaatimusten ja muiden olennaisten säädösten kanssa.
Virallinen vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com, siirry kohtaan
Support (Tuki) > Search Product Support (Hae tuotetukea) ja anna mallin nimi.
Tätä laitteistoa voidaan käyttää kaikissa EU-maissa.
Tätä laitteistoa voidaan käyttää vain sisätiloissa.
Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 55
55 |
2013-05-30 오후 12:03:10
Liitteet
Tekniset tiedot
Paino
2.70 kg
Mitat
430.00 (L) x 55.00 (K) x 312.00 (S) mm
Käyttölämpötila
+5 °C – +35 °C
Käyttökosteusprosentti
10 % – 75 %
Signaali/kohinasuhde
55 dB
Yleiset
FM-Viritin
Kättökelpoinen herkkyys
12 dB
Harmoninen kokonaissärö
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Ääni
PCM-monikanavaääni, Bitsream-ääni, PCM-ääni
HDMI
Etukaiuttimen teho
165W x 2(3)
Bassokaiuttimen teho
170W(3)
Analoginen tulo : 20Hz – 20kHz (±3 dB)
Taajuusvaste
Vahvistin
Digitaalinen tulo : 20Hz – 40kHz (±4 dB)
Signaalikohinasuhde (S/N)
70 dB
Kanavaerotus
60 dB
Tuloherkkyys
(AUX) 500 mV
Kaiutin (2.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä)
Kaiutinjärjestelmä Impedanssi
Taajuusalue
Etukaiutin
Äänenpaineen Nimellinen
Enimmäistuloteho
taso
tuloteho
•
•
•
•
•
Paino
(Yksikkö:
kg)
140Hz –
20kHz
87 dB/W/M
165W
330W
104.1 x 671.0 x 100.5
(Jalustan pohja:
Ф 223.0)
1.99
40Hz –
160Hz
88 dB/W/M
170W
340W
170.0 x 350.4 x 287.0
3.41
3
Bassokaiutin
Mitat
(L x K x S)
(Yksikkö: mm)
10 Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tueta.
Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Katso tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkintätarrasta.
| 56 Suomi
HT-FS6200-XU_FIN_0529.indd 56
2013-05-30 오후 12:03:11
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa y
htyettä Samsung tukeen.
Area
` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr
(French)
051 331 999
www.samsung.com
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/gr
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
www.samsung.com/gr
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact Centre 
Area
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
NETHERLANDS
Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
POLAND
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
ROMANIA
TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
(German)
www.samsung.com/ch_fr
(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Tämän tuotteen paristojen hävittäminen oikein
(Koskee maita, joissa on erillinen keruujärjestelmä käytössä)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai paketissa merkitsee, että tämän tuotteen paristoja ei tule
hävittää muiden talousjätteiden mukana, kun niitä ei enää käytetä. Jos merkitty, kemialliset symbolit Hg,
Cd tai Pb merkitsevät, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EC-direktiivin 2006/66
mukaisen viitetason. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vaurioita terveydelle tai
ympäristölle.
Jotta luonnon resursseja voidaan suojata sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä, erittele paristot
muuntyyppisestä jätteestä, ja kierrätä ne paikallisen ilmaisen paristojen palautusjärjestelmän kautta.
Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteet)
(Koskee maita, joissa on erillinen keruujärjestelmä käytössä)
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisuudessa merkitsee sitä, että tuotetta ja sen sähköisiä
lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei tule hävittää muun talousjätteen mukana, kun niitä ei enää
käytetä.
Voit torjua jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän
jätteen muista jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää
materiaalien ja resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen
tietojen saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttää tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin.
HT-FS6200-XU_FIN_0702.indd 57
2013-07-02 오후 1:04:35
HT-FS6200
2.1CH Blu-ray™
hjemmekinoanlegg
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service,
registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 1
2013-05-30 오후 12:04:25
Sikkerhetsinformasjon
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er
"farlig spenning" i produktet, som
medfører fare for elektrisk støt
eller personskade.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK
STØT, MÅ MAN SETTE STØPSLET HELT
INN I STIKKONTAKTEN.
ADVARSEL
• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må
man ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller
vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder
væske, som for eksempel vaser, må plasseres på
apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og
må være klar til bruk til en hver tid.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet
stikkontakt.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må
støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må
derfor være lett tilgjengelig.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med
produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som et
laserprodukt i klasse 1.
Bruk av kontroller, justering og andre prosedyrer enn de
som er spesifisert her kan føre til farlig stråling.
FORSIKTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅSER
ER ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLEN.
| 2 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 2
2013-05-30 오후 12:04:35
Oppbevaring og administrasjon av
plater
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller
vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske,
f.eks. vaser, på apparatet.
• For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen
fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være
lett tilgjengelig.
• Ikke ta på pluggen med våte hender. Det kan føre til
elektrisk støt.
• Ikke sett flere elektriske enheter inn i samme
stikkontakt. Overbelastning av en stikkontakt kan føre
til overoppheting og brann.
• Vedlikehold av kabinettet
- Før du kobler andre komponenter til dette produktet,
sørg for at alle komponentene er slått av.
- Hvis du plutselig flytter produktet fra et kaldt til
et varmt sted, kan det legge seg kondens på de
bevegelige delene og linsen, noe som kan forårsake
unormal diskavspilling. Hvis dette skjer, må du trekke
ut støpslet og deretter vente i to timer før du setter
det inn i veggkontakten igjen. Deretter setter du inn
platen og forsøker å spille den av igjen.
Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, og det doble
D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
Lisensprodusert
i henhold til USpatentnummer:
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535,
6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567,
7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 og
7,548,853. DTS, DTS-HD, symbolet, og DTS eller
DTS-HD og symbolene sammen er registrerte
varemerket & DTS Neo:Fusion er et varemerke som
tilhører DTS, Inc. © 2012 DTS, Inc. Alle rettigheter
forbeholdt.
OM DIVX-VIDEO: DivX® er
et digitalt videoformat som
er skapt av DivX, LLC, et
datterselskap til Rovi Corporation. Dette er en offisiell
DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video.
Gå til divx.com for mer informasjon, og verktøy til å
konvertere filmene dine til DivX-formater.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX
Certified® enheten må registreres for å kunne spille av
kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få
en registreringskode må du finne DivX VOD-seksjonen
på enhetens innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com
for mer informasjon om hvordan du kan fullføre
registreringen.
DivX Certified® til å spille av DivX®-filmer med en
oppløsning opp til HD 1080p, inkludert premium
innhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemerker som tilhører Rovi Corporation, eller dets
datterselskaper, og brukes på lisens.
Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende
US-patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 3
Sikkerhetsinformasjon
Forsiktighetsregler
Lisens
01
• Holde plater
- Fingeravtrykk eller riper på platen kan
redusere lyd- og bildekvaliteten eller
føre til at den hopper over.
- Unngå å berøre platens overflate der dataene har
blitt lagret.
- Hold platen kanten, slik at det ikke blir fingeravtrykk
på overflaten.
- Fest ikke papir eller tape på platen.
• Rengjøre plater
- Hvis du får fingeravtrykk eller smuss
på platen, rengjøres den med en myk
klut som er dyppet i vann med et mildt
vaskemiddel.
- Når du skal rengjøre platen, må du
tørke forsiktig utover fra midten på platen.
- Lagring av plater
 Hold platene unna direkte sollys.
 Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
 La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel og
oppbevar dem vertikalt.
• Hvis produktet lager unormal støy, brannlukt eller røyk,
slår du av apparatet øyeblikkelig og trekker støpslet
ut av stikkontakten. Deretter kontakter du nærmeste
kundesenter for hjelp. Ikke bruk produktet. Hvis
produktet brukes som det er, kan det føre til brann eller
støt.
3|
2013-05-30 오후 12:04:36
Sikkerhetsinformasjon
Begrepene HDMI og HDMI
High Definition Multimedia
Interface samt HDMI-logoen
er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
Oracle og Java er registrerte varemerker
som tilhører Oracle og/eller dettes
datterselskaper. Andre navn kan være
varemerker til sine respektive eiere.
Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi
som er beskyttet av patenter og andre intellektuelle
rettigheter tilhørende Rovi Corporation i USA. Dekompilering og demontering er forbudt.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoene er varemerker
som tilhører Blu-ray Disc Association.
Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense
bruken av uautoriserte kopier av enkelte kommersielt
produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en
melding og avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt.
Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos
Cinavias forbrukersenter på http://www.cinavia.com.
For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send
et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.”
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på
lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av
amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og
verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter
for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et
varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt utvikling
eller demontering er forbudt.
- Lisensmerknader om åpen kildekode
Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er
lisensene for denne åpne kildekoden tilgjengelige på
produktets meny.
Bruke 3D-funksjonen
VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON FOR
3D-BILDER.
Les og forstå følgende sikkerhetsinformasjonen før du
bruker 3D-funksjonen.
• Enkelte seere kan oppleve ubehag når de ser på
3D-filmer/-sendinger. Dette kan være svimmelhet,
kvalme eller hodepine. Hvis du opplever symptomer
som dette må du stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg
de aktive 3D-brillene og ta deg en pause.
• Det å se på 3D-bilder i en lengre periode kan være
slitsomt for øynene. Hvis du føler at det er slitsomt å
se på, må du stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg de
aktive 3D-brillene og ta deg en pause.
• En ansvarlig voksen må jevnlig holde et øye med barn
som bruker 3D-funksjonen. Hvis noen av barna forteller
om slitne øyne, hodepine, svimmelhet eller kvalme må
du de stoppe å se på 3D-innholdet og ta en pause.
• Du skal ikke bruke de aktive 3D-brillene til andre formål
(som generelle briller, solbriller, beskyttelsesbriller e.l.)
• Du må ikke bruke 3D-funksjonen eller de aktive
3D-brillene når du går rundt eller beveger deg på andre
måter. Hvis du bruker 3D-funksjonen eller de aktive
3D-brillene mens du beveger deg rundt kan føre til at
du kolliderer med objekter, snubler og/eller faller ned
og kan føre til alvorlige skader.
• Hvis du ønsker å nyte 3D-innhold må du koble en
3D-enhet (3D-kompatibel AV-forsterker eller TVapparat) til produktets HDMI OUT-kontakt ved hjelp av
en høyhastighets HDMI-kabel. Sett på deg 3D-briller
før du spiller av 3D-innhold.
• Produktet sender bare ut 3D-signalene via en HDMIkabel som er tilkoblet HDMI OUT-porten.
• Siden videooppløsningen i 3D-avspillingsmodus er låst
iht. oppløsningen på den originale 3D-videoen, kan du
ikke endre oppløsningen.
• Noen funksjoner, som f.eks. BD Wise, eller
innstilling av skjermstørrelse fungerer ikke korrekt i
3D-avspillingsmodus.
• Bruk en høyhastighets HDMI-kabel når du skal se på
3D-signaler.
• Sitt minst tre ganger lengre unna TV-apparatet enn
bredden på TV-apparatet når du ser på 3D-bilder. Hvis
du for eksempel har en 46-tommers skjerm må du sitte
3,5 meter (138 tommer) fra skjermen.
• Monter 3D-skjermen i øyehøyde for best mulig
3D-bilde.
• Hvis produktet er koblet til enkelte 3D-enheter, så kan
det være at 3D-effekten ikke fungerer korrekt.
• Dette produktet konverterer ikke 2D til 3D.
• "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoen er varemerker
som tilhører Blu-ray Disc Association.
| 4 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 4
2013-05-30 오후 12:04:36
Copyright
MEDIEAVSPILLING
28
28
28
29
29
30
33
37
38
40
Alt innhold-skjermen
Spille kommersielle plater
Spille filer på en USB-enhet
Spille en plate med egeninnspilt innhold
Bruke AllShare Network-funksjonen
Styre videoavspilling
Styre musikkavspilling
Spille av bildeinnhold
Lytte på radio
Bruk spesialeffekt-knappene på fjernkontrollen
41
41
42
42
46
46
49
49
Logge inn på Samsung-kontoen
Før du bruker filmer og TV-programmer eller apper
Bruke filmer og TV-serier
Bruke apper
Screen Mirroring
Bruke nettleseren
Koble tjenestekontoer til produktet
BD-LIVE™
01
Sikkerhetsinformasjon
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics
Co.,Ltd.
NETTVERKSTJENESTER
Innhold
SIKKERHETSINFORMASJON
2
3
3
3
4
5
Advarsel
Oppbevaring og administrasjon av plater
Forsiktighetsregler
Lisens
Bruke 3D-funksjonen
Copyright
KOMME I GANG
6
7
10
11
11
12
Plate- og formatkompatibilitet
Logoer til platetyper som produktet kan spille av
Tilleggsutstyr
Frontpanel
Bakpanelet
Fjernkontroll
TILKOBLINGER
14 Koble til høyttalerne
16 Koble til TV/eksterne enheter
17 Koble til en trådløs ruter
INNSTILLINGER
18
18
18
19
23
26
Prosedyre for startinnstillinger
Hjem-skjermen
Bruke innstillingsskjermen
Funksjonene til innstillingsmenyen
Nettverk og internett
Oppgradere programvare
TILLEGG
50 Tilleggsinformasjon
53 Feilsøking
56 Spesifikasjoner
 Figurer og illustrasjonen i denne
brukerhåndboken er kun for referanse, og kan
avvike fra hvordan de er på produktet.
 Du kan bli belastet med et administrasjonsgebyr
hvis
a. En reparatør blir sendt ut til deg på din
forespørsel og det ikke er noe galt med
produktet (dvs. du har ikke lest denne
brukerhåndboken)
b. Du tar med deg enheten til et serviceverksted,
og det ikke er noe galt med produktet (dvs.
du har ikke lest denne brukerhåndboken)
 Vi vil opplyse deg om hvor stort dette
administrasjonsgebyret er før vi besøker deg
eller starter å jobbe med spilleren.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 5
5|
2013-05-30 오후 12:04:36
Komme i Gang
Plate- og formatkompatibilitet
Platetyper og innhold som produktet kan spille av
Media
Platetype
Blu-ray-plate
3D Blu-ray-plate
VIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Detaljer
BD-ROM eller BD-RE/-R-plate spilt inn i formatet BD-RE.
DVD-VIDEO, innspilte DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-plater som er
spilt inn og sluttbehandlet, eller et USB-minne som inneholder DivX-,
MKV- eller MP4-innhold.
MUSIKK
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Musikk innspilt på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-, BD-RE-/-R-plater eller en
USB-basert lagringsenhet som media av typen MP3 eller WMA.
FOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Bilder lagret på CD-RW-/-R, DVD-RW-/-R, BD-RE-/-R-plater eller en
USB-basert lagringsenhet som media av typen JPEG.
| MERK |
Det er mulig at produktet ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av platetypen, eller
innspillingsbetingelsene.
Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
Produktet ditt vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen DVD-R med en bithastighet som
overstiger 10 Mbps.
Produktet ditt vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen BD-R eller USB-enheter med en
bithastighet som overstiger 30 Mbps.
Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner som endring av
vinkel eller justering av bildeforhold. Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen. Se om nødvendig på den.
Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres langsomt.
Platetyper som produktet ikke kan spille av
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc
e.l.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (unntatt
CD-lag)
• DVD-RW (VR-modus)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (Plater av
typen CD-G vil spille av
lyd, men ikke grafikk)
• 3,9 GB DVD-R-plate for
redigering.
| MERK |
Det kan hende at dette produktet ikke vil reagere på alle betjeningskommandoer, da enkelte Blu-ray-plater, DVD- eller
CD-plater tillater en spesiell eller begrenset betjening under avspilling. Merk deg at dette ikke er en feil på produktet.
Samsung kan ikke garantere at dette produktet vil kunne spille av alle plater som bærer Blu-ray-, DVD- eller CDlogoen da plateformatene utvikler seg, samt at det kan oppstå feil under produksjonen av Blu-ray-, DVD- eller CDplater, og/eller med programvaren på platen.
Ta kontakt med SAMSUNG kundesenter hvis du har spørsmål, eller opplever problemer når du skal spille av Blu-rayplater, DVD- eller CD-plater i dette produktet. I tillegg bør du se i resten av brukerveiledningen etter ekstra informasjon
om avspillingsbegrensninger.
Noen kommersielle plater og DVD-plater som er kjøpt utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne spilles av med dette
produktet.
| 6 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 6
2013-05-30 오후 12:04:37
Regionkode
Regionkode
Område
A
Nord-Amerika, MellomAmerika, Sør-Amerika,
Korea, Japan, Taiwan,
Hong Kong og sørøstlige
Asia
B
Europa, Grønland, franske
territorier, Midtøsten, Afrika,
Australia og New Zealand.
C
India, Kina, Russland,
Sentral- og Sør-Asia.
Blu-ray-plate
1
USA, amerikanske
territorier og Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika,
Sentral-Amerika,
Australia, New Zealand,
Stillehavsøyene, Karibia
5
Russland, Øst-Europa,
India, Nord-Korea,
Mongolia
6
Kina
DVD-VIDEO
Blu-ray-plate
3D Blu-ray-plate
BD-LIVE
Dolby
DivX
PAL-kringkastingssystem
i Storbritannia, Frankrike,
Tyskland osv.
Java
DTS
Komme i Gang
Platetype
Logoer til platetyper som produktet
kan spille av
02
Både produktet og platene er kodet etter region.
Disse regionale kodene må passe sammen hvis platen
skal kunne spilles av. Hvis kodene ikke passer sammen,
kan ikke platen spilles.
Regionnummeret dette produktet tilhører er vist på
produktets bakside.
| MERK |
Hvis regionnummeret til en Blu-ray-/DVD-plate ikke
stemmer over ens med regionnummeret til dette
produktet, kan ikke produktet spille av platen.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 7
7|
2013-05-30 오후 12:04:37
Komme i Gang
Støttede formater
Støttede videoformater
Filtype
Format
Videokodeks
Oppløsning
Bildehastighet
(fps)
Bithastighet
(Mbsp)
Lydkodeks
Divx 3.11 / 4
/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
VP8
1920x1080
6~30
20
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
 Begrensninger
- Selv om en fil er kodet med en av de støttede
kodeksene listet opp ovenfor, kan det hende at
den ikke kan spilles av da det er innholdsmessige
problemer i filen.
- Normal avspilling kan ikke garanteres hvis filens
informasjon er feil, eller hvis filen i seg selv er skadet.
- Filer som har en høyere bithastighet/bildehastighet enn
standard kan ha hakkende lyd/bilde under avspilling.
- Søkefunksjonen (hopp over) er ikke tilgjengelig hvis
filens indekstabell er skadet.
- Når du spiller av en fil over en nettverksforbindelse, kan
det hende at avspillingen hakker, og dette avhenger av
nettverkshastigheten.
- Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale kamera
ikke er kompatible med produktet.
 Videodekoder
- Støtter opp til H.264 nivå 4.1 (unntatt for FMO/ASO/
RS)
- Støtter ikke VC1 AP L4
- Unntatt WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Under 1280 x 720: 60 bilder maks
Over 1280 x 720: 30 bilder maks
Vorbis
- Støtter ikke GMC 2 eller høyere
- Støtter kun SVAF Topp/Bunn, Side-ved-side
- Støtter kun BD MVC Spek.
 Lyddekoder
-
Støtter WMA 10 Pro (Opp til 5.1)
Støtter ikke WMA tapsfri lyd.
Støtter ADPCM IMA, MS.
Støtter ikke ADPCM (A-Law, μ-Low)
Støtter ikke QCELP, AMR NW/WB
Støtter vorbis (Opp til 2ch),
Støtter Dolby Digital Plus (Opp til 7.1ch)
 Kommentarer
-
MPEG4: Støtter opp til GMC 1-Warping Point.
H.264: Støtter opp til BP/MP/HP nivå 4.1.
WMV: Støtter V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1: Støtter ikke D-picture.
MPEG2: Støtter opp til Hight Profile High Level.
| 8 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 8
2013-05-30 오후 12:04:38
DivX-undertekstformater som støttes
Støttede bildeformater
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge av
oppløsning og bildehastigheten.
Støttede musikkformater
Filtype
*.mp3
Format
Lydkodeks
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
Type
Oppløsning
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
Komme i Gang
Det er mulig at enkelte plater i MKV- og MP4-
Filtype
02
| MERK |
*.mpo
MPO
15360x8640
Kompatibilitet
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Støtter opp til 2ch
*.ogg
OGG
Vorbis
Støtter opp til 2ch
*.wma
WMA
WMA
Støtter WMA 10
Pro (Opp til 5.1).
Støtter ikke WMA
tapsfri lyd
Støtter opp til M2profil
Støtter ikke LBRmodus.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
type 0 og type 1
*.ape
ape
ape
Støtter ikke X13,
NVT
Merknader om USB-kontakten
• Produktet ditt støtter USB-baserte lagringsmedier som
MP3-spillere, digitale kamera og kortlesere med USBkontakt.
• Produktet støtter ikke mappe- eller filnavn som er
lengre enn 128 tegn.
• Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale kamera
ikke er kompatible med produktet.
• Produktet ditt støtter filsystemene FAT 16, FAT 32 og
NTFS.
• Koble USB-enhetene direkte til USB-porten på
produktet. Det kan føre til kompatibilitetsproblemer hvis
du bruker en USB-forlenger når du kobler til.
• Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en kortleser
med flere kortspor, kan det hende at denne ikke
fungerer som den skal.
• Produktet støtter ikke PTP-protokollen.
• Du må ikke koble fra USB-enheten under en
"Innlastingsprosess".
• Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil det ta å
vise det.
• Dette produktet kan ikke spille av MP3-filer som
inneholder DRM (Digital Rights Management) som er
lastet ned fra kommersielle nettsteder.
• Produktet ditt støtter bare video som er under 30 fps
(bildehastighet).
• Produktet ditt støtter bare USB-baserte
masselagringsenheter (MSC) som minnepinner,
minnekortlesere og USB HDD. (HUB støttes ikke.)
• Det er mulig at enkelte USB-baserte harddisker,
kortlesere eller minnepinner ikke er kompatible med
dette produktet.
• Hvis noen USB-enheter krever mye strøm, kan de
begrenses av sikkerhetskretser.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 9
9|
2013-05-30 오후 12:04:39
Komme i Gang
• Hvis avspillingen fra en USB-basert harddisk er ustabil,
kan du tilføre mer kraft ved å plugge harddisken i
en stikkontakt. Hvis problemet vedvarer, kontakt
produsenten av den USB-baserte harddisken.
• SAMSUNG kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
skader eller tap av filer.
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Noen AVCHD-plater bruker "x.v.Colour"-formatet.
Dette produktet kan spille av AVCHD-plater som bruker
"x.v.Colour"-formatet.
• "x.v.Colour" er et varemerke som tilhører Sony
Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoen er varemerker som tilhører
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony
Corporation.
| MERK |
• Dette produktet kan spille av plater i AVCHDformatet. Disse platene spilles normalt inn og brukes i
videokamera.
• AVCHD-formatet er et digitalt format med høy
oppløsning for videokamera.
• Formatene MPEG-4 AVC/H.264 komprimerer bildene
med en større effektivitet enn de konvensjonelle
komprimeringsformatene for bilder.
Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte plater med
AVCHD-formatet, avhengig av opptaksbetingelsene.
Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
"x.v.Colour" gir et bredere fargespekter enn normale
DVD-plater for videokamera.
Det er mulig at enkelte plater i DivX-, MKV- og MP4formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge av
oppløsning og bildehastigheten.
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
7
8
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
Brukerhåndbok
Myk klut
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
FM-antenne
Strømkabel
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Fjernkontroll/Batterier (AAA-størrelse)
| 10 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 10
2013-05-30 오후 12:04:39
Frontpanel
02
RØRFORSTERKER
D
H-EN
HIG
VACUUM TUBE SO
UND
Komme i Gang
VOLUMKONTROLL
ÅPNE/LUKKE
SPILL AV/PAUSE
STOPP
FUNKSJON
PLATESKUFF
SKJERM
5V 0.5A
SENSOR FOR FJERNKONTROLL
STRØM
USB
| MERK |
Mobiltelefoner eller mobile enheter som er i nærheten av rørforsterkeren eller elektroniske produkter som er plassert
oppå produktet, kan forårsake lydstøy eller -forvrengning.
Barn må ikke ta på produktets overflate når produktet er på. Det vil være varmt.
For å oppgradere produktets programvare gjennom USB-kontakten må du bruke en USB-basert lagringsenhet (flash).
Når produktet viser Blu-ray-menyen, kan du ikke starte filmen ved å trykke 6-knappen på produktet eller
fjernkontrollen. For å kunne spille av filmen må du velge Play Movie (Spill av film) eller Start på platemenyen, og
deretter må du trykke E.
Hvis du bruker internettjenesten eller spiller av innhold på USB-enheten på TV-apparatet, kan du ikke velge BD/DVDmodus med knappen FUNCTION. Stopp først innholdet som spilles av på TV-apparatet før du velger BD/DVD-modus.
Bakpanelet
HØYTTALERKONTAKTER
HDMI-INNGANG
KJØLEVIFTE
AUX-INNGANG
AUX IN
FRONT
R
FRONT
L
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
STRØMLEDNING
FM ANT
SPEAKERS OUT
IMPEDANCE : 3Ÿ
POWER
* FM-ANTENNE
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI-UTGANG NETTVERKSKONTAKT EKSTERN DIGITAL
INNGANG (OPTISK)
* Koble til FM-antennen
1.
Koble FM-antenne som er inkludert til FM ANT-kontakten.
2.
Drei rundt antennen sakte til du får den beste mottakskvaliteten, fest antennen i denne posisjonen.
| MERK |
Sørg for minimum 10 cm klaring på alle sider av hjemmekinoanlegget for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Ikke hindre
kjøleviften eller tett til ventilasjonshullene.
Dette produktet mottar ikke AM-sendinger.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 11
11 |
2013-05-30 오후 12:04:41
Komme i Gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
Slå produktet av og på.
FUNCTION
Hvis du vil skifte til fjernsynsmodus
og styre TV-apparatet, trykker du
på TV-knappen.
TV
SOURCE
Sett opp innsovningstimeren slik
at den slår av produktet.
RECEIVER
Hvis du vil skifte til
hjemmekinomodus og styre
hjemmekinoen, trykker du på BDknappen.
Trykk nummerknappene for å
betjene alternativene.
Trykk her for å hente fram platens
meny.
Trykk for å hoppe bakover eller
fremover.
Trykk for å velge hjemmekinomodus
(HDMI1, AUX, BD/DVD etc.).
eller
for å velge TV-apparatets videomodus.
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Trykk for å åpne og lukke
plateskuffen.
Bruk RDS-funksjonen til å lytte på
FM-sendinger.
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
Bruk denne til å gå inn i
hurtigmenyen/tittelmenyen.
Trykk for å søke bakover eller
fremover.
Trykk for å stoppe/spille av en plate.
Trykk for å pause en plate.
Demper lyden midlertidig.
Justerer lydstyrken (volumet).
MUTE
VOL
TV SOUND
TUNING
/ CH
Trykk her for å gå til Hjem-skjermen.
Trykk her hvis du vil se et
fullskjermbilde på TV-apparatet.
Trykk her for å bruke Tools-menyen
(Verktøy).
FULL SCREEN
REPEAT
HOME
Disse knappene benyttes både til
menyen på produktet, men også til
flere forskjellige Blu-ray-funksjoner.
Trykk for å overføre lydsignalet til
hjemmekinohøyttalerne eller til TVhøyttaleren. (se side 40)
Lar deg repetere tittel, kapittel,
spor eller plate.
TOOLS
INFO
Bruk denne for å vise
avspillingsinformasjonen under
avspilling av Blu-ray-/DVD-plater.
Velger et menyelement på skjermen,
og endrer verdien til elementet.
Går tilbake til forrige meny.
Søk etter aktive FM-stasjoner og
skifte kanal.
EXIT
RETURN
A
SMART
B
Trykk her for å avslutte menyen.
Brukes til å lagre en radiofrekvens.
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
Velg MONO- eller STEREO-sendinger.
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
Trykk her for å bruke Smart Hub.
Trykk for å velge MANUAL/PRESET
i tunerfunksjonene.
Trykk her for å søke etter innhold.
MANUAL
PRESET
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
Trykk for å bruke 3D-lydeffekten.
EFFECT
Trykk her for å bruke lydeffekter.
Brukes til å justere volumet på
basselementet.
Velger platens talespråk.
Velger språk på platens
undertekster.
| 12 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 12
2013-05-30 오후 12:04:42
Installere batterier i fjernkontrollen
Styringskoder for TV
Merke
Kode
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
| MERK |
Candle
18
Sørg for at "+" og "–"-polene på batteriene
Cetronic
03
korresponderer med illustrasjonen inne i
batterirommet.
Batteriene varer i ca. ett år ved vanlig TV-bruk.
Fjernkontrollen kan benyttes i en avstand på ca. 7
meter i en rett linje fra produktet.
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
1
2
Sette opp fjernkontrollen
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse
funksjoner på TV-apparatet.
Betjene TV-apparatet fra fjernkontrollen
1.
Trykk TV-knappen for å stille fjernkontrollen på TVmodus.
2.
Slå på fjernsynsapparatet.
3.
Mens du holder nede STRØM, taster du inn koden
for ditt TV-apparat.
• Hvis det finnes mer enn én kode oppført for ditt
TV-apparat i tabellen, legger du inn én kode
om gangen for å finne ut hvilken av dem som
fungerer.
• Eksempel: For et TV-apparat fra Samsung
Mens du holder nede STRØM, bruker du
talltastene til å legge inn 00. Hvis ikke det
fungerer, prøv 15, deretter 16 osv.
4.
Hvis TV-apparatet slår seg av, er innstillingen fullført.
• Du kan bruke TV STRØM, VOLUM, KANAL og
talltastene (0~9).
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Nikei
Onking
Onwa
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54,
62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
40
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
62
RCA/Proscan
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Realistic
Sampo
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64,
82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General Electric 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
(GE)
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
18, 19, 20, 40, 59, 60
Crown
Det er mulig at fjernkontrollen ikke fungerer på alle
18
NEC
Croslex
| MERK |
merker. I tillegg kan det være at enkelte av funksjonene
ikke er tilgjengelig, og dette avhenger av TV-merket.
Fjernkontrollen vil kunne fungere med TV-apparater fra
Samsung som standard.
Ikke kast batteriene i åpen ild.
Ikke kortslutt, demonter eller overopphet batteriene.
Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke byttes ut
riktig. Bytt det bare ut med samme eller tilsvarende
type.
MTC
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
19, 61, 65
03, 40, 60, 61
15, 18, 19
15, 57, 64
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
57, 58
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
Symphonic
Tatung
Techwood
Teknika
TMK
Toshiba
Vidtech
18, 40, 48, 54, 59, 60,
62
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
18, 40
19, 57, 63, 71
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63,
65, 71
Yamaha
18
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60,
62, 72, 89
Marantz
Matsui
MGA
York
40
Yupiteru
03
40, 54
Zenith
58, 79
54
Zonda
01
18, 40
Dongyang
03, 54
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0924.indd 13
Komme i Gang
Kode
Admiral
(M.Wards)
02
Merke
Batteristørrelse: AAA
13 |
2013-09-24
10:10:22
Tilkoblinger
Dette avsnittet beskriver de forskjellige måtene du kan koble produktet til andre eksterne komponenter.
Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
Koble til høyttalerne
Plassering av produktet
Plasser anlegget på et stativ eller en hylle,
eller under TV-stativet.
Basselement
Foran(H)
Produkt
Velge lytteposisjon
Lytteposisjonen bør plasseres mellom 2,5
- 3 ganger TV-skjermens størrelse fra TVapparatet. For eksempel hvis du har en
46-tommers skjerm, skal lytteposisjonen
være 2,92 til 3,50 meter fra skjermen.
Foran(V)
Etukaiuttimet
Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca. 45° mot deg. Plasser
fronthøyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt.
Basselement
Plasseringen av basselementet er ikke så viktig Du kan plassere den hvor du ønsker det.
Høyttalerkomponentene
Skrue (5x20) x 8
Front x 2
Stativ-sokkel x 2
Høyttalerkabel x 3
Basselement
| 14 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 14
2013-05-30 오후 12:04:45
Sett høyttaleren på Tallboy-stativet
Stativ-sokkel
2
03
1
3
Tilkoblinger
Høyttaler
1.
Snu stativets base opp-ned, og fest det på stativet.
2.
Bruk skrujernet til å skru inn skruene på de 4 markerte hullene.
3.
Slik ser det ut etter at høyttaleren er installert. Følg disse trinnene for å installere den andre høyttaleren.
Koble til høyttalerne
1.
Hver høyttalerkabelbunt skal kobles til riktig høyttaler ved å matche den fargekodede pluggen på hver bunt med
fargen på klistremerket nederst på hver høyttaler.
2.
Fest høyttalerkabelen til hver høyttaler:
a. Trykk ned den røde tappen bak på høyttaleren, sett inn den røde kabelen og slipp tappen.
b. Trykk ned den svarte tappen bak på høyttaleren, sett inn den svarte kabelen og slipp tappen.
3.
Koble pluggene på høyttalerkabelen inn bak på produktet, og sørg for at fargene på høyttalerpluggene stemmer
over ens med fargene på høyttalerkontaktene.
Fronthøyttaler (H)
Svart.
Rød
FRONT
FRONT
R
L
,03('$1&(Ÿ
SPEAKERS OUT
SUBWOOFER
Fronthøyttaler (V)
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
Basselement
SUBWOOFER
HDMI OUT
| FORSIKTIG |
Hvis du ønsker å montere produktet på veggen, må du feste skruene eller stiftene godt i veggen og montere
høyttalerne ved å hekte hullene på skruene/stiftene.
Men tilbehør (skruer eller stifter) til slik montering følger ikke med.
Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
Når du kobler høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/–) er korrekt.
Hold basshøyttaleren utenfor barns rekkevidde for å unngå at de stikker hendene eller gjenstander inn i kanalen (hullet)
på basshøyttaleren.
Ikke heng basshøyttaleren på veggen festet gjennom kanalen (hullet).
| MERK |
Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av magnetfeltet.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 12:04:46
Tilkoblinger
Koble til TV/eksterne enheter
AUX IN
AUX IN
FM ANT
FM ANT
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
POWER
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
W
Rød
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Hvit
Metode 1
HDMI IN
Eksterne enheter
Metode 2
HDMI OUT
Metode 3
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Koble til et TV-apparat
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI IN-kontakten på TVapparatet. Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet, må du trykke TV SOURCE på
fjernkontrollen, og velge HDMI som ekstern kilde på TV-apparatet
Koble til eksterne enheter
Trykk på FUNCTION-knappen for å velge riktig modus for en ekstern enhet. Hver gang knappen trykkes, endres modus
på følgende måte: BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
Metode 1 HDMI-INNGANG : Koble til eksterne enheter med en HDMI-kabel
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI IN-kontakten bak på produktet og HDMI OUT-kontakten på din
digitale enhet.  Velg HDMI1- eller HDMI2-modus.
Metode 2 AUX-INNGANG : Koble til en ekstern analog komponent
Bruk en RCA-lydkabel (ikke inkludert) og koble AUDIO Inn-kontakten på produktet til AUDIO ut-kontakten på den
eksterne analogen komponenten.  Velg AUX-modus.
• Husk at fargene på kabelpluggene må stemme over ens med fargene på inn- og ut-kontaktene.
Metode 3 OPTISK : Koble til en ekstern digital lydkomponent
Hvis du vil koble til den digitale lydutgangen på digitale signalkomponenter som kabelbokser og parabolmottakere
(Set-Top-bokser). Bruk en digital optisk kabel (ikke inkludert), koblet til den optiske digitale lydinngangskontakten på
produktet, til den digitale optiske utgangen på enheten.
 Velg D. IN-modus.
| MERK |
Hvis du vil se videobildet fra en kabelboks/parabolmottaker, må du koble videoutgangen direkte til TV-apparatet.
Dette systemet støtter digitale samplingsfrekvenser på 32 kHz eller høyere fra eksterne digitale komponenter.
Dette systemet støtter bare DTS og Dolby Digital audio. MPEG-lyd, et bitstrømformat, støttes ikke.
| 16 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 16
2013-05-30 오후 12:04:47
Koble til en trådløs ruter
Trådløst nettverk
03
Du kan koble produktet til nettverksruteren ved hjelp av
en av fremgangsmåtene vist under.
Tilkoblinger
Kablet nettverk
AUX IN
POWER
FM ANT
R
FRONT
L
,03('$1&(Ÿ
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
L
SUBWOOFER
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Trådløs IP-deler
Bredbåndsmodem
(med integrert ruter)
Bredbåndstjeneste
Eller
Bredbåndstjeneste
Ruter
| MERK |
Hvis den trådløse IP-ruteren støtter DHCP, kan dette
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
produktet bruke en DHCP eller statisk IP-adresse når
det kobler sg til det trådløse nettverket.
Sette den trådløse IP-ruteren til infrastrukturmodus.
Ad-hoc-modus støttes ikke.
Produktet støtter bare følgende trådløse
sikkerhetsprotokoller:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Velg en kanal som ikke er i bruk på den trådløse IP| MERK |
Det er mulig at ruteren eller policyen til
internettleverandøren hindrer produktet fra å få tilgang
til Samsungs oppdateringsserver. Hvis dette skulle
skje, må du ta kontakt med din internettleverandør
(ISP) for mer informasjon.
DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en
tilkobling.
For å kunne bruke AllShare-funksjonen, må du koble
datamaskinen din til nettverket som vist i illustrasjonen
over.
Tilkoblingen kan være kablet eller trådløs.
ruteren. Hvis kanaler som er valgt til den trådløse IPruteren benyttes av en annen enhet i nærheten, vil det
kunne føre til forstyrrelser og kommunikasjonsfeil.
I henhold til de nyeste sertifiseringsspesifikasjonene
for Wi-Fi, støtter ikke Samsung hjemmekinoanlegg
WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2 Mixed)
sikkerhetskryptering i nettverks om kjører i 802.11n.
Trådløse nettverk kan, i egenskap av seg selv,
forårsake forstyrrelser, avhengig av bruksbetingelsene
(AP-ytelse, avstand, hindring, forstyrrelser av andre
radiosendere etc).
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 12:04:48
Innstillinger
Prosedyre for startinnstillinger
• Home-menyen (Hjem) vil ikke bli vist hvis du ikke
setter opp de opprinnelige innstillingene.
• Skjermmenyene på dette produktet kan endres
etter en oppgradering av programvareversjonen.
• Antallet trinn du må igjennom avhenger av menyen
du har valgt.
I prosedyren for startinnstillinger kan du velge OSD- og
menyspråk, konfigurere tilkoblingen til hjemmenettverket,
velge bildeforhold (skjermstørrelse og format) som
passer til ditt TV-apparat, og legge inn oppgradering av
programvaren i produktet, hvis en slik er tilgjengelig.
For fullstendige instruksjoner for startinnstillinger, følg
rekkefølgen på skjermen.
5
Bilder, videoer og musikk : Spill bilder, videoer
eller musikk fra plate, USB, PC eller mobile
enheter.
6
Innst. : Still forskjellige funksjoner på det du
foretrekker.
7
RØD (A) : Trykk på RØD (A) på fjernkontrollen
for å opprette og/eller logge inn på din
personlige Samsung-konto.
BLÅ (D) : Sett opp Screen Mirroring
funksjonen mellom hjemmekinoanlegget og en
smarttelefon eller et nettbrett.
 Slik velger du et alternativ på Hjem-skjermen
1.
For å velge et alternativ på Hjem-skjermen, flytter
du markøren med ▲▼◄► -knappene til ønsket
alternativ er markert, deretter trykker du E.
| MERK |
| MERK |
Hvis produktet står i stoppmodus i mer enn 5
Hvis du ønsker å vise startinnstillingene senere og
endre disse, velg Innst. > System > Oppsett fra
hjem-skjermen eller velg alternativet tilbakestill.
(se side 21)
minutter, vil du se en skjermsparer på TV-skjermen.
Hvis produktet har vist skjermspareren i mer enn 20
minutter, vil det slå seg av automatisk.
Bruke innstillingsskjermen
Hjem-skjermen
1.
4
Filmer og
TV-serier
Apps
Bilder,
videoer og
musikk
1
Velg Innst. på Hjem-skjermen og trykk E.
Innstillingsskjermen vises.
Innst.
Skjerm
5
Skjerm
3D-innst.
Lyd
2
3
6
Legg til app
Legg til app
Legg til app
Nettleser
Oppløsning
Auto
Filmbilde (24 Fs)
Auto
DVD 24Fs-konvertering
Filmer og TV-serier : Laster ned filmer og TVserier fra internett.
1
Smartfunksjoner
Kundesupport
7
| MERK |
Denne menyfunksjonen er ikke tilgjengelig i
2.
16:9 Original
BD Wise
System
Innst.
a Samsung-konto d Screen Mirroring
TV-sideforhold
Nettverk
Smart Hub skjermstørrelse
Av
Av
Størrelse 3
For å få tilgang til menyer, undermenyer og
alternativer fra Innstillinger-skjermen, finner du
mer informasjon om dette i illustrasjonen av
fjernkontrollen på neste side.
alle land.
2
Anbefalte apper : En liste over nyttige og
populære apper som vi anbefaler at du laster
ned.
3
Nettleser : Du kan få tilgang til internett ved å
bruke nettleser-applikasjonen.
4
Apps : Nedlasting av/tilgang til forskjellige gratis
applikasjoner eller betalingsapplikasjoner.
| 18 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0718.indd 18
2013-07-18 오후 5:43:09
Knapper på fjernkontrollen som brukes
til innstillingsmenyen
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
TUNER
MEMORY
Oppløsning
Lar deg sette oppløsningen til HDMIsignalene til BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p eller 576p/480p.
Nummeret henviser til antallet
videolinjer per bilde. Bokstavene
p og i indikerer om signalet er
linjesprang respektivt progressivt. Jo
flere linjer jo høyere er kvaliteten.
Filmbilde
(24 Fs)
Hvis du stiller inn Filmbilde (24 Fs)
til Auto, kan produktet automatisk
justere HDMI-signalet sitt til 24
rammer per sekund for bedre
bildekvalitet hvis det er koblet til et
TV-apparat som er kompatibelt med
en 24Fs.
• Du kan kun bruke Filmbilde (24
Fs) på TV-apparater som støtter
denne bildehastigheten.
• Filmramme er bare tilgjengelig
når produktet er satt opp med
oppløsningene HDMI 1080p.
DVD 24Fskonvertering
Konverterer DVD-avspilling til 24
rammer per sekund og spiller av
via HDMI. Dette alternativet er bare
tilgjengelig når Filmbilde (24Fs) er
slått på.
4
MO/ST
1
HOME knapp : Trykk her for å gå til Hjemskjermen.
2
RETURN knapp : Går tilbake til forrige meny.
3
E (Enter) / RETNINGS knapp :
• Trykk ▲▼◄► for å flytte markøren eller velge
et punkt.
• Trykk E-knappen for å aktivere det valgte
punktet eller bekrefte en innstilling.
4
BD Wise
BD Wise er Samsungs nyeste
tilkoblingsfunksjon.
Når du koblet en Samsungproduktet til et Samsung TV-apparat
med BD Wise ved hjelp av en HDMIkabel, og når BD Wise er slått på
både på produktet og TV-apparatet,
vil produktet sende ut signalet med
oppløsningen og hastigheten som
Blu-ray-/DVD-platen angir.
REPEAT
EXIT knappene : Trykk her for å avslutte den
aktive menyen.
Detaljert informasjon om funksjonene
Hver innstillingsfunksjon, menypunkt og individuelle
alternativ forklares i detalj på skjermen.
For å vise en forklaring bruker du ▲▼◄► for å velge
funksjonen, menypunktet eller alternativet.
Forklaringen vil normalt vises på høyre side av skjermen.
En kort beskrivelse av hver innstillingsfunksjon starter på
den denne siden. Du finner også ekstra informasjon om
enkelte av funksjonene i tillegget til denne håndboken.
Funksjonene til innstillingsmenyen
Skjerm
3D-innst.
Still inn 3D-relaterte funksjoner.
 3D Blu-ray-avsp.modus: Velg
om du vil spille av en Blu-ray-plate
med 3D-innhold i 3D-modus. Hvis
du går til menyen Hjem eller Smart
Hub Home-menyen i 3D-modus, vil
produktet automatisk gå over til 2D.
 Skjermstørrelse: Angi størrelsen
til TV-apparatet som er koblet
til produktet. Produktet vil
automatisk justere 3D-signalene til
skjermstørrelsen til TV-apparatet.
Smart Hub
Lar deg velge den optimale
skjermstørrelse størrelsen på Smart Hub-skjermen.
HDMIfargeformat
Lar deg velge fargeområdet som
skal benyttes til HDMI-signalet slik at
det stemmer med spesifikasjonene
til det tilkoblede TV-apparatet (TVmonitor e.l.).
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 19
Innstillinger
1
HOME
Lar deg justere utsignalet fra
produktet til skjermstørrelsen på TVapparatet. Se side 50.
04
FULL SCREEN
TVsideforhold
19 |
2013-05-30 오후 12:04:52
Innstillinger
HDMI
fargedybde
Lar deg sette produktet til å
sende ut signaler på HDMI OUTkontakten med dype farger. Dype
farger gir deg en mer nøyaktig
fargereproduksjon, men en større
fargedybde.
Progressiv
modus
Lar deg forbedre bildet når du ser
på DVD-plater.
Lyd
Lar deg justere følgende
høyttalerinnstillinger og slå testtonen
av og på slik at du kan teste
høyttalerne.
 Nivå: Lar deg justere den relative
lydstyrken til hver høyttaler fra 6db
til -6db. For eksempel hvis du liker
Høyttalerinnstillinger
dyp bass, kan du øke lydstyrken til
basshøyttaleren med 6db.
 Avstand: Lar deg justere den
relative avstanden til hver høyttaler
fra lytteposisjonen med opp til 9
meter. Jo større avstand, jo høyere
vil høyttaleren være.
Equalizer
Lar deg konfigurere equaliserinnstillingene manuelt.
Smartvolum
Lar deg stille inn produktet slik at
volumet forblir stabilt når en scene
endres eller når du endrer kanalen.
Høyttalervalg
Lar deg velge hvilke høyttalere du
ønsker skal være aktive, enten
høyttalerne til TV-apparatet eller
høyttalerne til hjemmekinoanlegget.
Lydreturkanal
Lar deg dirigere lyden fra TVapparatet til høyttalerne til
hjemmekinoanlegget. Krever en
HDMI-tilkobling og et TV-apparat
som er kompatibelt med en
lydreturkanal (ARC).
• Hvis lydreturkanalen er satt til
på og du bruker en HDMI-kabel
for å forbinde produktet til TVapparatet vil digital optisk kobling
ikke fungere.
• Hvis lydreturkanalen er satt til
auto og du bruker en HDMI-kabel
for å forbinde produktet til TVapparatet, velges ARC eller digital
optisk kobling automatisk.
Digitalt
utsignal
Lar deg sette opp de digitale
signalene slik at de stemmer med
egenskapene til forsterkeren du har
koblet til produktet. Hvis du vil ha
flere detaljer kan du se tabellen Valg
av digitale utsignaler. (se side 52)
Lar deg bruke dynamisk
områdekontroll på Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, og Dolby TrueHD
audio.
 Auto: Styrer automatisk
dynamikkområdet til Dolby TrueHD
audio, basert på informasjonen som
finnes i Dolby TrueHD-lydsporet.
Slår også på den dynamiske
Dynamisk
områdekontrollen for Dolby Digital
områdekontroll
og Dolby Digital Plus.
 Av: Lar det dynamiske området
være ukomprimert, slik at du kan
høre originallyden.
 På: Slår på den dynamiske
områdekontrollen for alle tre Dolbyformatene. Svakere lyder forsterkes
og kraftige lyder reduseres i
intensitet.
Downmixingmodus
Her kan du velge flerkanals
nedmiksingsmetode som er
kompatibel med stereosystemet ditt.
Du kan velge om du vil ha produktet
til å nedmikse til normal stereo eller
til surroundkompatibel stereo.
Lydsynkr.
Når produktet er koblet til et
digitalt TV-apparat, kan du justere
lydforsinkelsen slik at lyden
synkroniseres med videoen. Du kan
stille forsinkelsen til mellom 0 og 300
millisekunder.
Nettverk
Lar deg sjekke det aktuelle
Nettverksstatus
nettverket og internettstatusen.
Konfigurer nettverksforbindelsen slik
at du kan oppleve ulike funksjoner
Nettverksinnstillinger som internett eller AllShare WiFi-funksjonalitet, og utføre
programvareoppdateringer.
| 20 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 20
2013-05-30 오후 12:04:54
Du kan låse tilgangen til Video On
Demand-basert (VOD) innhold
basert på rangeringen.
0000.
tilgjengelig i alle land.
Tekstfiler, som f.eks. en .TXT-
AllShareinnstillinger
Lar deg styre hvilke enheter på
nettverket, som f.eks. smarttelefoner
og nettbrett, som kan dele innhold
med TV-apparatet.
Enhetsnavn
Lar deg tilordne et navn som
identifiserer produktet. Dette navnet
bruker du for å identifisere produktet
når du kobler til eksterne Wi-Fienheter (smarttelefoner, nettbrett
etc.) til produktet.
Betingelser og
Lar deg vise Vilkår og betingelser og
personvernerklæring Personvernspolicy for Smart Hub.
Tilbakestill
Smart Hub
BD-Liveinnstill.
| MERK |
0000.
System
Språk
Lar deg kjøre
startinnstillingsprosedyren på nytt.
Du kan velge språket du foretrekker
på skjermmenyen, platemenyer,
undertekster el. l.
• Språket du velger for
platemenyen, platelyd eller
undertekster vises bare hvis
platen støtter dette.
Du kan koble et trådløst USBtastatur eller mus til USB-porten på
forsiden av produktet.
 Tastaturinnst.: Herfra kan du
konfigurere et trådløst USB-tastatur
koblet til produktet.
Smartfunksjoner
Lar deg konfigurere innstillinger for
App-varsling og vise grunnleggende
informasjon om appene.
App-innstillinger  Innstillinger for Push-varsling :
Motta meldinger fra valgte tjenester.
 Egenskaper : Se grunnleggende
informasjon om apper.
Tilbakestiller alle Smart
Hub-innstillinger til sine
standardinnstillinger.
Standard sikkerhetspassord er
Oppsett
Stille inn ulike BD-Live-funksjoner.
Med BD-Live kan du få tilgang til
ekstra funksjoner som finnes på
enkelte Blu-ray-plater hvis du er
tilkoblet internett.
 BD-Live internett forbindelse :
Lar deg fullt ut, delvis eller forhindre
en BD-Live-internettforbindelse.
 BD-datastyring : Administrer BDdata som er lastet ned fra en BDLive-tjeneste eller Blu-ray-plater.
Standard sikkerhetspassord er
Denne menyfunksjonen er ikke
| MERK |
eller .DOC-fil, vil ikke vises når du
bruker Wi-Fi Direct-funksjonen.
| MERK |
| MERK |
Enhetsstyring
Du kan bare bruke tastaturet når
en QWERTY tastaturskjerm eller
vindu vises i nettleseren.
 Museinnstillinger: Herfra kan du
konfigurere en trådløst USB-mus
koblet til produktet. Du kan bruke
musen i menyen til produktet på
samme måte som du bruker en
mus på datamaskinen din.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 21
Innstillinger
VODvurderingslås
04
Wi-Fi Direct
Lar deg koble til en Wi-Fi Directenhet til produktet ved å bruk et
peer-til-peer nettverk, uten å måtte
bruke en trådløs ruter. Merk at hvis
produktet er koblet til et trådløst
nettverk, kan det bli koblet fra mens
du bruker Wi-Fi Direct.
21 |
2013-05-30 오후 12:04:54
Innstillinger
 Bruke en mus i produktets
meny:
1.
Koble USB-musen til
produktet.
2.
Klikk hovedknappen du valgte
i museinnstillingene.
Den enkle menyen vises.
3.
2.
| MERK |
Når fabrikkinnstillingen
gjenopprettes, vil alle brukerdata
lagret i BD-minnet bli slettet.
Klikk ønsket menyalternativ.
| MERK |
Enhetsstyring
Det er mulig at enkelte USB
Sikkerhet
HID-tastaturer og mus ikke er
kompatible med produktet.
Enkelte HID-tastaturer fungerer
ikke.
Det finnes ikke støtte for USBtastaturer med kabel.
Noen applikasjoner støttes
kanskje ikke.
Hvis et trådløst HID-tastatur ikke
fungerer pga. støy, kan du flytte
tastaturet nærmere produktet.
Standard sikkerhetspassord er
0000. Legg inn standard PIN for å få
tilgang til sikkerhetsfunksjonen hvis
du ikke har lagt inn din egen PIN.
 BD-foreldrestyring: Begrens
avspilling av Blu-ray-plater med
bestemte klassifiseringer med
mindre PIN-kode er angitt.
 DVD-foreldrestyring: Forhindrer
avspilling av DVD-plater hvis
klassifiseringen er over en bestemt
alder du har angitt, hvis ikke PIN er
lagt inn.
 Endre PIN-kode: Endre den
firesifrede PIN-koden som
benyttes for å få tilgang til
sikkerhetsfunksjonene.
 Hvis du glemmer PIN-koden
1.
Trykk og hold nede 5 på
frontpanelet i minst 5 sekunder.
Alle innstillinger går tilbake til
fabrikkinnstillingene.
Generelt
Du kan spesifisere lysstyrken på
displayet og tidssonen.
 Frontdisplay: Lar deg endre
lysstyrken på frontpanelet.
 Tidssone: Du kan angi tidssonen
du befinner deg i.
 Gj.siktig meny: Justere
gjennomsiktigheten til menyboksen.
Anynet+ er en praktisk funksjon
som tilbyr koblede funksjoner med
andre Samsung-produkter som har
Anynet+ funksjonen, og lar deg styre
disse produktene med én Samsung
TV-fjernkontroll. For å kunne benytte
funksjonen, må du koble dette
produktet til et Anynet+ TV-apparat
fra Samsung med en HDMI-kabel.
Hvis du ønske rå bruke en Anynet+
(HDMI-CEC)-funksjon, får du fram
som beskrevet under.
Anynet+
(HDMI-CEC)
1) Koble produktet til et
Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibelt
TV-apparat fra Samsung med en
HDMI-kabel.
2) Sett Anynet+(HDMI-CEC)funksjonen til På på både TVapparatet og produktet.
3) Søk etter og deretter velg
produktet i TV-apparatets
Anynet+ (HDMI-CEC)-liste. For
mer detaljerte instruksjoner, se
delen Anynet+ i TV-apparatets
brukerhåndbok.
Fjern eventuell plate eller USBlagringsenhet.
Divx-video på
foresp.
Vis registreringskode for DivX® VOD
for å kjøpe og spille av DivX® VODinnhold.
| 22 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 22
2013-05-30 오후 12:04:55
Kundesupport
I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk deretter
E.
Velg Nettverk og trykk deretter E.
Velg Nettverksinnstillinger og trykk deretter E.
4.
Gå til instruksjonene for Trådbundede nettverk
som starter under, eller instruksjonene for Trådløse
nettverk som starter på side 24.
Kablet nettverk
Du finner mer informasjon om
programoppdateringsfunksjonen i
Programvareoppdatering
"Oppgradere programvare" på side
26.
Bruk modus
Kablet – Automatisk
Etter å ha fulgt trinn 1 til 3 over:
1.
På skjermen nettverksinnstillinger må du sette
alternativet Nettverkstype til Kabel. Velg deretter
Koble til og trykk E-knappen. Produktet
detekterer den trådbundede tilkoblingen, verifiserer
nettverksforbindelsen og kobler deretter til
nettverket.
Når dette er gjort, merk OK og trykk E.
Lar deg stille inn bruksmodus. Hvis
du bruker hjemmekinoanlegget
hjemme, skal du alltid velge Home
(Hjem). Lagring er kun når produktet
skal stilles ut hos en forhandler.
Kontakt
Samsung
Oppgir kontaktinformasjon når du
søker hjelp til ditt produkt.
2.
Tilbst
Tilbakestiller alle innstillinger til
standardinnstillingen, unntatt for
innstillingene for nettverk og Smart
Hub, og starter deretter Setupfunksjonen (Oppsett). Krever at du
taster inn sikkerhets-PIN. Standard
sikkerhets-PIN er 0000
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis den
automatiske prosedyren ikke fungerer, må du sette opp
nettverksinnstillingene manuelt.
Etter å ha fulgt trinn 1 til 3 over:
Kablet - Manuell
1.
Nettverk og internett
Når du kobler dette produktet til et nettverk, kan du
bruke nettverksbaserte applikasjoner og funksjoner, f.eks.
Smart Hub og BD-LIVE, og oppgradere programvaren
til produktet via nettverksforbindelsen. For mer
informasjon om tilgang til og bruk av internettjenester,
se kapitlet Nettverkstjenester på side 41~49 i denne
bruksanvisningen. Instruksjoner for hvordan man
konfigurerer nettverksforbindelsen starter under.
Innstillinger
2.
3.
04
Ekstern
styring
Når aktivert kan du la Samsung
kundeservice diagnostisere og rette
problemer eksternt fra. Krever aktiv
internettforbindelse. Tjenesten med
ekstern styring er ikke tilgjengelig i
alle land.
1.
På skjermen nettverksinnstillinger må du sette
alternativet Nettverkstype til Kabel. Velg deretter
Koble til og trykk E-knappen.
Produktet søker etter et nettverk og viser deretter
meldingen om at tilkoblingen mislyktes.
| MERK |
Hvis det er mulig å koble hjemmekinoanlegget
trådløst til nettverket, velger du nå Endre nettverk,
endrer Nettverkstype til Trådløst, og går deretter til
instruksjonene for trådløse nettverk på side 24.
Nettverksinnstillinger
Tilkobling til kablet nettverk mislyktes.
Konfigurere nettverksforbindelsen
Hvis du ikke konfigurerer nettverksforbindelsen under
prosedyren for startinnstillinger eller må tilbakestille
nettverksforbindelsen, følger du instruksjonene under.
Før du starter må du ta kontakt med din
internettleverandør (ISP) for å finne ut om IP-adressen din
er statisk eller dynamisk. Hvis den er dynamisk, og du
har et trådbundet eller trådløst nettverk, anbefaler vi at du
bruker de automatiske konfigurasjonsprosedyren som er
beskrevet under.
Hvis du er tilkoblet via et trådbundet nettverk, skal du
koble produktet til ruteren med en LAN-kabel før du
starter konfigurasjonsprosedyren.
For å starte konfigureringen av nettverksforbindelsen, skal
du følge disse trinnene:
MAC-adresse
IP-adresse
Delnettverksmaske
Gateway
DNS-server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Kan ikke koble til nettverket. Prøv følgende: Kontroller om IP-adressen er
angitt korrekt under IP-innstillinger. Kontakt Internett-leverandøren for mer
informasjon.
Endre nettverk
2.
IP-innst.
Prøv ig
Lukk
Bruk ◄►-knappene for å velge IP-innst. og trykk
på E-knappen. Skjermen IP-innstillinger vises.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 12:04:55
Innstillinger
3.
Velg feltet IP-innst. og still det til Angi manuelt.
2.
Velg ønsket nettverk og trykk deretter E.
4.
Velg en verdi som skal legges inn (f.eks. IPadresse), og trykk deretter E. Bruk talltastaturet
på fjernkontrollen til å taste inn tallverdiene. Du kan
også taste inn tallene med ▲▼-knappene. Bruk
◄►-knappene på fjernkontrollen til å bevege deg
mellom innleggingsfeltene innenfor en verdi. Når du
har lagt inn én verdi, trykk E-knappen.
3.
På Sikkerhetsskjermen må du taste inn
sikkerhetskoden eller passfrasen til nettverket.Skriv
inn tallene direkte med talltastene på fjernkontrollen.
Skriv inn bokstaver ved å velge en bokstav med
▲▼◄►. Trykk deretter E.
4.
Når dette er gjort må du velge Utført og
deretter trykke E. Produktet verifiserer
nettverksforbindelsen og kobler deretter til
nettverket.
5.
Trykk ▲ eller ▼-knappen for å gå til en annen verdi,
og tast deretter inn tallene for den verdien i henhold
til instruksjonene i trinn 4.
6.
Gjenta trinn 4 og 5 til du har fylt inn alle verdiene.
| MERK |
Det skal være mulig å finne sikkerhetskoden eller
passfrasen på en av oppsettskjermene du var innom
når du satte opp ruteren eller modemet.
| MERK |
Disse nettverksverdiene kan du få fra
internettleverandøren din.
7.
Trådløst - Manuelt
Når du har lagt inn alle verdiene, velger du
OK og trykker deretter på E-knappen.
Hjemmekinoanlegget verifiserer
nettverksforbindelsen og kobler deretter til
nettverket.
Trådløst nettverk
Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på tre
måter:
- Trådløst automatisk
- Trådløst manuelt
- WPS(PBC)
Før du konfigurerer den trådløse nettverksforbindelsen,
skal du koble fra eventuelle trådløse nettverksenheter
som for øyeblikket er tilkoblet gjennom produktet eller,
hvis aktuelt, produktets gjeldende kablede tilkobling.
Trådløst - Automatisk
Utfør først trinn 1 til 3 i "Konfigurere nettverksforbindelsen"
på side 23.
1.
På skjermen nettverksinnstillinger må du sette
alternativet Nettverkstype til Trådløst. Produktet
søker etter og viser en liste over de tilgjengelige
nettverkene.
Nettverksinnstillinger
Velg din nettverkstype.
Nettverkstype
Trådløst
Trådløst nettverk
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis den
automatiske prosedyren ikke fungerer, må du sette opp
nettverksinnstillingene manuelt.
Utfør først trinn 1 til 3 i "Konfigurere nettverksforbindelsen"
på side 23.
1.
På skjermen nettverksinnstillinger må du sette
alternativet Nettverkstype til Trådløst. Produktet
søker etter og viser en liste over de tilgjengelige
nettverkene.
2.
Bla gjennom listen, velg ønsket nettverk eller Legg
til nettverk og trykk deretter E.
3.
Gå til trinn 6 hvis du valgte et nettverk i trinn 2. Hvis
du valgte Legg til nettverk, gå til trinn 4.
4.
Skriv inn navnet til ditt trådløse nettverk eller din
ruter.
• Legg inn tall direkte med talltastene på
fjernkontrollen.
• Skriv inn bokstaver ved å velge en bokstav med
▲▼◄►. Trykk deretter E.
• Hvis du vil bruke store bokstaver (eller gå tilbake
til små bokstaver hvis), velg
og trykk deretter
E.
• Hvis du vil vise symboler og tegnsetting, velg
123#& og trykk deretter E. Gå tilbake til
bokstaver ved å velge 123#& og trykk deretter
E.
Når dette er gjort må du velge Utført og deretter
trykke E.
si-ap
iptime
iptime5G
Du kan koble Blu-ray-spiller til
Internett. Velg hvilket trådløst
nettverk som skal brukes.
KIMING_VTOWER
TIAS
Oppdater
WPS(PBC)
| 24 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 24
2013-05-30 오후 12:04:56
5.
WPS(PBC)
1.
På skjermen nettverksinnstillinger må du sette
alternativet Nettverkstype til Trådløst. Produktet
søker etter og viser en liste over de tilgjengelige
nettverkene.
2.
Bla ned listen, velg WPS(PBC), og trykk deretter
E.
3.
Trykk WPS(PBC)-knappen på ruteren innen to
minutter. Produktet ditt henter automatisk inn alle
nødvendige nettverksverdier for å kunne koble til
nettverket. Produktet kobler seg til nettverket etter
at nettverkstilkoblingen er verifisert.
4.
Når dette er gjort, merk OK og trykk E.
Når dette er gjort må du velge Utført og deretter
trykke E. Produktet søker etter nettverket.
6.
Skjermen nettverkforbindelse mislykket vises. Bruk
◄►-knappene for å velge IP-innst. og trykk på
E-knappen.
7.
Velg feltet IP-innst. og still det til Angi manuelt.
8.
Velg en nettverksverdi som skal legges inn (f.eks.
IP-adresse), og trykk deretter E. Bruk talltastaturet
på fjernkontrollen til å taste inn tallverdiene. Du kan
også taste inn tallene med ▲▼-knappene. Bruk
◄►-knappene på fjernkontrollen til å bevege deg
mellom innleggingsfeltene innenfor en verdi. Når du
har lagt inn én verdi, trykk E-knappen.
9.
Trykk ▲ eller ▼-knappen for å gå til en annen verdi,
og tast deretter inn tallene for den verdien i henhold
til instruksjonene i trinn 8.
| MERK |
Hvis du har en WPS-tilkobling, må du sette den
trådløse ruterens kryptering til AES. Hvis du velger
sikkerhetsalternativet WEP., så er ikke dette støttet av
en WPS-tilkobling.
10. Gjenta trinn 8 og 9 til du har fylt inn alle verdiene.
| MERK |
Wi-Fi Direct
Disse nettverksverdiene kan du få fra
Med Wi-Fi Direct-funksjonen kan du koble til Wi-Fi Directenheter til produktet og hverandre til et peer-til-peer
nettverk, uten en trådløs ruter.
internettleverandøren din.
11. Når dette er gjort må du velge OK og deretter trykke
E. Sikkerhetsskjermen vises.
12. På Sikkerhetsskjermen må du taste inn
sikkerhetskoden eller passfrasen til nettverket. Legg
inn tall direkte med talltastene på fjernkontrollen.
Skriv inn bokstaver ved å velge en bokstav med
▲▼◄►. Trykk deretter E.
| MERK |
Det kan hende at noen Wi-Fi Direct-enheter ikke
14. Når hjemmekinoanlegget har verifisert nettverket,
velger du OK og trykker deretter E.
støtter AllShare-funksjonen hvis de er tilkoblet via
Wi-Fi Direct. Hvis dette er tilfelle, skal du endre
fremgangsmåten for nettverkstilkobling som du brukte
for å koble enheten til hjemmekinoanlegget.
Wi-Fi Direct-overføringer kan forstyrre Bluetoothsignalet. Før du bruker Bluetooth-funksjonen,
anbefaler vi på det sterkeste at du slår av Wi-Fi Directfunksjonen på alle enheter som den er på.
1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten og aktiver funksjonen
for Wi-Fi Direct.
| MERK |
2.
13. Når dette er gjort, velg Utført på høyre side av
skjermen, og trykk E. Produktet verifiserer
nettverksforbindelsen og kobler deretter til
nettverket.
Du kan også begynne den manuelle
nettverksinnstillingen ved å gå til Innst. >Nettverk >
Nettverksstatus.
I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk deretter
E.
3.
Velg Nettverk og trykk deretter E.
4.
Velg Wi-Fi Direct, og trykk deretter E. Wi-Fi
Direct-enhetene som du kan koble til, vises.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 25
Innstillinger
En av de enkleste måtene å sette opp en trådløs
nettverkstilkobling på er ved hjelp av WPS (PBC)funksjonen. Hvis den trådløse ruteren har en knapp for
WPS(PCB) kan du følge disse trinnene:
Utfør først trinn 1 til 3 i "Konfigurere nettverksforbindelsen"
på side 23.
04
På Sikkerhetsskjermen, bruk ▲▼-knappene for å
velge nettverkets sikkerhetstype og trykk deretter
E-knappen. På neste skjerm må du taste inn
sikkerhetskoden eller passfrasen til nettverket.
• Skriv inn tallene direkte med talltastene på
fjernkontrollen.
• Skriv inn bokstaver ved å velge en bokstav med
▲▼◄►. Trykk deretter E.
25 |
2013-05-30 오후 12:04:56
Innstillinger
4.
Wi-Fi Direct
Enhetsnavn : [HTS]FS6200
Velg Wi-Fi Direct-enheten som skal kobles til.
AndroidXXXXXXX
Frakoblet
Tilkoblingsmeldingen vises, etterfulgt av meldingen
om at enheten er tilkoblet. Når den lukkes, vil du se
enheten listet opp på Wi-Fi Direct-skjermen som
tilkoblet.
| MERK |
Den trådbundede eller trådløse nettverksforbindelsen
vil bli frakoblet når du bruker Wi-Fi Direct-funksjonen.
Oppdater
Lukk
Tekstfiler, som f.eks. en .TXT- eller .DOC-fil, vil ikke
vises når du bruker Wi-Fi Direct-funksjonen.
5.
Det er tre måter å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen på:
• Gjennom Wi-Fi-enheten.
• Gjennom produktet ved å bruke PBC.
• Gjennom produktet ved å bruke en PIN-kode.
Oppgradere programvare
Menyen Programvareoppdatering gir deg muligheten til å
oppgradere programvaren på produktet for bedre ytelse
og ekstra tjenester.
Hver av disse er beskrevet under.
• Du må aldri slå produktet av eller på igjen manuelt
under oppdateringsprosessen.
Gjennom Wi-Fi-enheten
1.
På Wi-Fi-enheten skal du følge enhetens prosedyren
for tilkobling til en annen Wi-Fi Direct-enhet. Se
bruksanvisningen til enheten for instruksjoner.
2.
Når du har fullført prosedyren, skal du se en melding
på TV-skjermen, som sier at en enhet som støtter
Wi-Fi Direct har bedt om å koble til. Velg OK og
trykk deretter E for å godkjenne.
3.
Tilkoblingsmeldingen vises, etterfulgt av meldingen
om at enheten er tilkoblet. Når den lukkes, vil du se
enheten listet opp på Wi-Fi Direct-skjermen som
tilkoblet.
• PBC og PIN-prosedyrene kobler enhetene
automatisk.
1.
Hjem-menyen velger du Innst., og trykk deretter
E.
2.
Velg Kundesupport og trykk deretter E.
3.
Velg Programvareoppdatering og trykk deretter
E.
4.
For å late ned oppdateringsprogramvare og
oppdatere nå velger du Oppdater nå, og trykker på
E. Se "Oppdater nå" på neste side for detaljer.
5.
For at produktets programvare skal oppdateres
automatisk når slike oppdateringer er tilgjengelige,
velger du Oppdater automatisk, og trykker deretter
E. Se "Oppdater automatisk" på neste side for
detaljer.
| MERK |
Gjennom produktet ved å bruke PBC.
Oppgraderingen er fullført når produktet automatisk
1.
Velg den Wi-Fi Direct-enheten du ønsker å koble til
dette produktet, og trykk E.
Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig ansvarlig
2.
Tilkoblingsmeldingen vises, etterfulgt av meldingen
om at enheten er tilkoblet. Når den lukkes, vil du se
enheten listet opp på Wi-Fi Direct-skjermen som
tilkoblet.
Gjennom produktet ved å bruke en PINkode.
1.
Velg den Wi-Fi Direct-enheten du ønsker å koble til
dette produktet, og trykk E.
2.
PIN-meldingen vises.
3.
Skriv ned PIN-koden i meldingen og tast den inn i
riktig felt i Wi-Fi Direct-enheten du ønsker å koble til.
slår seg av og på igjen.
for feil på produktet som skyldes ustabil internetttilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens side under
en programvareoppdatering.
Hvis du vil avbryte oppgraderingen mens
oppgraderingen blir lastet ned kan du trykke E.
Når oppgraderingen av systemet er i gang, vises
"UPDATE" på frontpanelet.
| 26 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 26
2013-05-30 오후 12:04:57
Oppdater nå
Oppdater fra USB
Du kan bruke Update Now (oppdater nå) til å oppdatere
programvaren gjennom nettverksforbindelsen eller ved å
bruke en USB-basert lagringsenhet.
Nettverksinstruksjonene er nedenfor. Instruksjonene for
den USB-baserte lagringsenheten er på denne siden.
1.
2.
Produktet søker på nettet for nyeste
programvareversjon.
3.
Hvis den ikke finner en oppdatering, vises meldingen
"Det finnes ingen oppdateringer for øyeblikket.".
Trykk E for å avslutte.
4.
Hvis den finner en ny versjon, vises meldingen be
om oppdatering.
5.
Velg OK. Produktet oppgraderer programvaren, slår
seg deretter av og på igjen automatisk.
6.
Hvis du ikke velger OK eller Avbryt innen ett minutt,
lagrer produktet den nye programoppgraderingen.
Du kan oppgradere programvaren senere ved å
velge automatisk oppdatering.
7.
Hvis du velger Avbryt avbryter produktet
oppgraderingen.
| MERK |
Når oppgraderingen av systemet er ferdig,
må du sjekke programvaredetaljene i
produktinformasjonsdelen på skjermbildet Kontakt
Samsung.
Du må ikke slå av produktet under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
produktet ikke fungerer som det skal.
Oppdater automatisk
Du kan sette opp funksjonen Automatisk oppgradering
slik at produktet laster ned nye oppgraderinger når den
står i denne modusen.
I Automatisk oppgradering-modus er spilleren slått av
men internettforbindelsen er aktiv. Dette gjør det mulig
for produktet å laste ned programvareoppgraderinger
automatisk når du ikke bruker det.
1.
Trykk ▲▼ for å velge Autom.oppdatering, og trykk
deretter E-knappen.
2.
Velg På eller Av.
Hvis du velger På, vil produktet laste ned
oppgraderingen automatisk når det er i automatisk
oppdatering-modus. Hvis det har lastet ned en ny
oppgradering, vil du bli spurt om du vil installere
denne neste gang du slår på produktet.
Klikk SUPPORT øverst på siden.
3.
Skriv inn produktets modellnummer i søkefeltet. Når
du skriver inn modellnummeret, vil en rullegardinliste
vise produkter som stemmer overens med
modellnummeret.
4.
Venstreklikk på produktets modellnummer i
rullegardinlisten.
5.
På siden som kommer opp må du bla deg nedover
og deretter klikke på Firmware Manuals &
Downloads.
6.
Klikk Firmware midt på siden.
7.
Klikk ZIP-knappen i Fil-kolonnen til høyre på siden.
8.
Klikk Send i den første hurtigmeldingen. Klikk OK
i den andre hurtigmenyen for å laste ned og lagre
firmware-filen til datamaskinen din.
9.
Pakk ut det komprimerte arkivet på datamaskinen.
Du må ha en mappe med det samme navnet som
ZIP-filen.
Innstillinger
Velg Oppdater nå og trykk deretter E. Meldingen
oppdater nå vises.
04
1.
Gå til www.samsung.com.
2.
10. Kopier denne mappen over på en USB-basert
lagringsenhet (Flash).
11. Kontroller at det ikke er noen plate i produktet og
sett deretter USB-enheten inn i USB-porten på
produktet.
12. På produktets meny må du gå til Innst. >
Kundesupport > Programvareoppdatering.
13. Velg Oppdater nå.
14. Produktet søker etter programvaren på USBstasjonen. Når den finner programvaren, vises
meldingen be om oppdatering.
15. Velg OK. Produktet oppgraderer programvaren, slår
seg deretter av og på igjen automatisk.
| MERK |
Det må ikke ligge noen plate i spilleren når du
skal oppgradere programvaren ved hjelp av USBkontakten.
Når oppgraderingen av systemet er ferdig,
må du sjekke programvaredetaljene i
produktinformasjonsdelen på skjermbildet Kontakt
Samsung.
Du må ikke slå av produktet under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
produktet ikke fungerer som det skal.
Programvareoppdateringer ved hjelp av USBkontakten støtter bare en USB-basert lagringsenhet.
| MERK |
Hvis du skal kunne bruke funksjonen automatisk
oppdatering, må produktet være koblet til internett.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 12:04:58
Medieavspilling
Ditt hjemmekinoanlegg kan spille innhold fra Blu-ray/DVD/
CD-plater, USB-enheter, datamaskiner, smarttelefoner,
nettbrett og internett.
For å spille innhold fra datamaskinen eller en mobilenhet
må du koble datamaskinen eller mobilenheten
og produktet til nettverket. For å spille innhold på
datamaskinen må du også laste ned og installere
nettverksprogramvaren AllShare eller allerede ha
nettverksprogramvaren DLNA på datamaskinen.
Metode 1
1.
Slå på produktet.
2.
Koble USB-enheten til USB-porten på forsiden av
produktet. Hurtigmeldingen Ny enhet tilkoblet vises.
Filmer og
TV-serier
| MERK |
Bilde
Bilder,
video
videoer
o og
mus
musikk
i
Bilder
Videoer
har integrert DLNA-programvare (Play To).
Musikk
Alle
Alt innhold-skjermen
Legg til app
Legg til app
Legg til app
Nettleser
Innst.
| MERK |
Hvis hurtigmeldingen ikke vises, går du til metode 2.
3.
Bruke alt innhold-skjermen
For å få tilgang til alt innhold hovedavspillingsskjermen,
velger du Bilder, videoer og musikk på hovedskjermen og
trykker deretter E-knappen.
Ny enhet tilk.
USB-basert minnepinne
Datamaskiner som kjører Windows 7 og Windows 8,
For alle medier er hovedskjermen Alt innhold eller en av
dens underskjermer stedet du får tilgang til og kan spille
av innhold som er lagret på en rekke enheter, enten disse
er tilkoblet direkte eller gjennom nettverket.
Apps
Bruk ▲▼ til å velge Bilder, Videoer eller Musikk
eller Alt innhold og trykk deretter E. Avhengig
av hvordan innholdet er arrangert, vil du se enten
mapper, individuelle filer eller begge.
| MERK |
Selv om produktet vil vise mapper for alle
Spille kommersielle plater
1.
Åpne plateskuffen ved å trykke på ^-knappen.
2.
Plasser forsiktig en plate i plateskuffen med platens
etikett vendt opp.
3.
Lukk plateskuffen ved å trykke på ^-knappen.
Avspillingen starter automatisk.
4.
Hvis avspilling ikke starter automatisk, trykk
6-knappen på fjernkontrollen eller se "Alt innholdskjermen" over.
Spille filer på en USB-enhet
Du kan spille eller vise multimediefiler på en USB-enhet
gjennom produktet på to måter.
innholdstyper, vil den bare vise filer av den
innholdstypen som du valgte i trinn 3. Hvis du f.eks.
valgte musikk, vil du kun se musikkfiler. Du kan endre
dette valget ved å gå tilbake til skjermen Bilder,
videoer og musikk, og deretter gå til trinn 4 i metode
2 under.
4. Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å velge
mappe, trykk deretter E.
5.
Velg en fil du ønsker å se eller spille av og trykk på
E.
6.
Trykk RETURN for å gå ut av en mappe eller
Avslutt for å gå tilbake til hovedskjermen.
7.
Se side 30~38 for instruksjoner som forklarer
hvordan du kontrollerer avspilling av filmer, musikk
eller bilder på en USB-enhet.
Metode 2
1.
Slå på produktet.
2.
Koble USB-enheten til USB-porten på forsiden av
produktet.
3.
Velg Bilder, videoer og musikk på hovedskjermen
og trykk deretter E-knappen.
| 28 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 28
2013-05-30 오후 12:04:58
4.
3.
Det vises en skjerm med innholdet på platen.
Avhengig av hvordan innholdet er arrangert, vil du
se enten mapper, individuelle filer eller begge.
4.
Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å velge
mappe, trykk deretter E.
5.
Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise eller spille
av, og trykk deretter E.
6.
Trykk RETURN en eller flere ganger for å gå ut av
skjermbildet, ut av en mappe, eller for å gå tilbake
til hovedskjermen. Trykk Avslutt-knappen for å gå
direkte tilbake til hovedskjermen.
7.
Se side 30~38 for instruksjoner som forklarer
hvordan du kontrollerer avspilling av filmer, musikk
eller bilder på en plate.
Selv om produktet vil vise mapper for alle
innholdstyper, vil den bare vise filer av den
innholdstypen som du valgte i trinn 4. Hvis du f.eks.
valgte musikk, vil du kun se musikkfiler. Du kan endre
dette valget ved å gå tilbake til Bilder, videoer og
musikk-skjermen og gjenta trinn 4.
5. Bruk ◄► til å velge ønsket enhet, og trykk deretter
E-knappen.
6.
Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å velge
mappe, trykk deretter E.
7.
Trykk RETURN for å gå ut av en mappe eller
Avslutt for å gå tilbake til hovedskjermen.
8.
Se side 30~38 for instruksjoner som forklarer
hvordan du kontrollerer avspilling av filmer, musikk
eller bilder på en USB-enhet.
| MERK |
Hvis du setter inn en plate mens du spiller av fra en
USB-basert lagringsenhet eller telefon, vil modus
automatisk bli endret til "Plate" automatisk.
Hvis mobiltelefonen er DLNA-kompatibel, kan du
spille innholdet uten å bruke en USB-kabel. Se "Bruke
AllShare Network-funksjonen" på side 29.
Spille en plate med egeninnspilt
innhold
Du kan spille multimediefiler som du har spilt inn på Bluray-, DVD- eller CD-plater.
1.
Plasser platen med egeninnspilt innhold i
plateskuffen med etiketten opp og lukk skuffen.
Hurtigmeldingen Enhet tilkoblet vises.
2.
Bruk ▲▼ til å velge type innhold du ønsker å vise
eller spille, Bilder, Videoer eller Musikk - og trykk
deretter E.
Medieavspilling
| MERK |
05
Velg Bilder, Videoer, Musikk eller Alt innhold, og
trykk deretter E
Avhengig av hvordan innholdet er arrangert, vil du
se enten mapper, individuelle filer eller begge.
Bruke AllShare Networkfunksjonen
Med AllShare kan du spille av bilder, videoer eller musikk
som ligger på datamaskinen eller de DLNA-kompatible
enheter gjennom produktet ved å bruke den trådløse
nettverksforbindelsen.
Slik laster du ned AllShareprogramvaren
AllShare gjør det enkelt å hente inn og spille av mediefiler
fra datamaskiner og DLNA-aktiverte enheter. AllShare PC
må imidlertid installeres på datamaskinene, og de mobile
enhetene må støtte AllShare. Du finner mer informasjon
på portalen Samsung Content Service (http://link.
samsung.com).
| MERK |
Du kan oppleve kompatibilitetsproblemer når du
forsøker å spille av mediefiler via en tredjeparts DLNAserver.
| MERK |
Selv om produktet vil vise mapper for alle
innholdstyper, vil den bare vise filer av den
innholdstypen som du valgte i trinn 2. Hvis du f.eks.
valgte musikk, vil du kun se musikkfiler. Du kan endre
dette valget ved å gå tilbake til hovedskjermen og
gjenta trinn 2.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 29
29 |
2013-05-30 오후 12:05:00
Medieavspilling
Spille av innhold fra datamaskinen eller
DLNA-enheten gjennom produktet
1.
Koble produktet, datamaskinen og din DLNAkompatible mobiltelefon til samme trådløse nettverk.
2.
Følg instruksjonene i installasjons/brukerhåndboken
til AllShare-programvaren for å sette opp enhetene
og filene for avspilling eller visning manuelt.
3.
På datamaskinen bekrefter du at telefonen er
tilkoblet fra AllShare-programmet.
4.
På telefonen velger du filen du ønsker å vise eller
spille, deretter velger du hjemmekinoanlegg som
avspillingsenhet.
5.
Start avspilling fra telefonen.
Datamaskin
Produkt
Spill av
datamaskinfiler
AllShare-kobling
1.
Koble produktet, datamaskinen, og/eller din DLNAkompatible enhet til samme trådløse nettverk.
2.
Følg instruksjonene i installasjons/brukerhåndboken
til AllShare-programvaren for å sette opp enhetene
og filene for avspilling eller visning manuelt.
3.
Velg Bilder, videoer og musikk på produktets
hovedskjerm og trykk deretter E. Skjermen Bilder,
videoer og musikk vises.
4.
Velg innholdet du ønsker å spille av - Bilder,
Videoer, Musikk eller Alt innhold - og trykk
deretter E.
5.
På neste skjermbilde velg AllShare og trykk deretter
E.
6.
I listen over enheter koblet til AllShare, velg
datamaskinen eller annen AllShare-kompatibel
enhet og trykk deretter E. Det vises en liste over
tilgjengelige filer på skjermen.
Styre videoavspilling
Du kan styre avspilling av videoinnhold som ligger på en
Blu-ray-/DVD-plate, USB-lagringsenhet, mobilenhet eller
datamaskinen. Avhengig av platen eller innholdet, kan det
hende at ikke alle funksjonene som er beskrevet i denne
bruksanvisningen er tilgjengelig.
Knapper på fjernkontrollen som brukes
til videoavspilling
DISC MENU
Datamaskin
AllShare-kobling
Styre datamaskinfilene til
produktet
HOME
REPEAT
3
1 Bruke platemeny, tittelmeny, meldingsmeny og
tittelliste
DISC MENU
For å vise platemenyen under avspilling
trykker du denne knappen.
TITLE MENU
For å vise tittelmenyen under avspilling
trykker du denne knappen.
• Hvis platen har en spilleliste, kan du
trykke Vise for å gå til spillelisten.
Produkt
Spill av
datamaskinfiler
1
2
Velg filen du ønsker å spille av eller vise og trykk
deretter E.
Styre avspillingen av innhold på
datamaskinen eller smarttelefonen din
POPUP
MUTE
FULL SCREEN
7.
TITLE MENU
0
POPUP MENU
For å vise popup-menyen avspilling
trykker du denne knappen.
Smarttelefon
(Kun tilgjengelig med Samsung-telefoner som støtter
AllShare-funksjonen.)
| 30 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 30
2013-05-30 오후 12:05:00
Starter avspilling.
5
Stanser avspillingen.
7
Pauser avpillingen.
Trykk 3 eller under avspilling.
Hurtigavspilling Hver gang du trykker 3 eller endres avspillingshastigheten.
Sakte
avspilling
Trykk i pausemodus.
Hver gang du trykker endres
avspillingshastigheten.
Trinnvis
avspilling
Trykk 7 i pausemodus.
Hver gang du trykker 7 vil en ny
ramme vises.
Hopp over
Trykk 1 eller 2 under avspilling.
Hver gang du trykker 1 eller 2, går
platen til forrige eller neste kapittel eller
fil.
tittel umiddelbart. Fortsett å trykke ▲▼ til ditt valg er
innenfor det ønskede feltet.
Trykk REPEAT på fjernkontrollen igjen for å gå tilbake
til normal avspilling og trykk ▲▼ for å velge Av, og
deretter E.
Det kan hende at skjermen ikke viser gjenta A-B
umiddelbart. Fortsett å trykke ▲▼ til gjenta A-B er
innenfor det blå feltet.
Du må velge punkt (B) minst 5 sekunder unna punkt
(A).
Bruke VERKTØY-menyen
Trykk TOOLS under avspilling.
Spill av fra
begynnelsen
1.
Trykk REPEAT på fjernkontrollen under avspilling.
Bruk ▲▼ til å velge Av, Tittel, Kapittel, Alle eller
Repeter A-B, og trykk deretter E.
Repeter A-B
Velg for å gå tilbake til starten av
filmen, trykk deretter E-knappen.
Bruk 3D-menyen til å velge Side
ved side eller Topp bunn hvis
3D-innholdet som spilles av ikke
vises rett i 3D-modus.
| MERK |
3D
Bare bruk 3D-menyen på
3D-innhold med formatet Side
ved side eller Topp bunn. Hvis
den brukes på 2D-innhold, kan
det hende at dette ikke vises
korrekt.
3 Repeterende avspilling
2.
Movie Note
Filmnotat inneholder informasjon
som regissør, rollebesetning,
oppsummering etc.
- Filmnotat er tilgjengelig hvis
platen inneholder Movie Noteinformasjon og den er koblet til et
nettverk.
1.
Trykk på E der du vil at den gjentatte avspillingen
skal starte (A).
2.
Trykk på E der du vil at den gjentatte avspillingen
skal stoppe (B).
3.
Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling igjen, kan
du trykke REPEAT igjen.
Under avspilling kan du bruke
funksjonen søkefunksjonen for å
vise eller starte en film fra en ønsket
scene.
4.
Trykk på E-knappen.
| MERK |
| MERK |
Avhengig av platen, kan det hende at skjermbildet
ikke viser alle repetisjonsalternativer.
Scenesøk
Hvis indeksinformasjonen i filen
er skadet eller filen ikke støtter
indeksering, vil du ikke kunne
bruke Scenesøk-funksjonen.
Hvis du bruker DLNA-funksjonen
etter tilkobling av en datamaskin
gjennom nettverket, kan det
hende at scenesøk ikke støttes.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 31
Medieavspilling
6
Det kan hende at skjermen ikke viser kapittel eller
05
2 Avspillingsrelaterte knapper
Produktet spiller ikke av lyd i søkemodus, ved sakte
avspilling eller ved trinnvis avspilling.
• Trykk 6 for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet.
31 |
2013-05-30 오후 12:05:05
Medieavspilling
Søk titler
3.
1.
Velg Søk titler, og trykk
deretter E.
| MERK |
2.
Bruk ▲▼ for å velge tittel og
trykk deretter E.
Du må velge punkt (B) minst 5
sekunder unna punkt (A).
Velg for å spille av ønsket kapittel.
1.
Velg Søk kapitler, og trykk
deretter E.
2.
Bruk ▲▼ for å velge kapittel
og trykk deretter E.
Søk kapitler
Velg for å spille av filmen fra valgt
tidspunkt.
1.
Velg Søketidslinje, og trykk
deretter E.
2.
Med talltastene angir du
tidspunktet du ønsker å gå til,
trykk deretter E-knappen.
Søketidslinje
Bildemodus
Du kan også bruke ◄► til
å flytte forover eller bakover
i filmen. Filmen flytter seg
framover eller bakover hver gang
du trykker ◄►.
Velg for å gjenta en tittel, kapittel
eller bestemt del.
- Av : Velg for å gå tilbake til
normal avspilling.
- Tittel : Velg for å repetere valgt
tittel.
- Kapittel : Velg for å repetere et
kapittel.
- Repeter A-B : Velg for å repetere
en bestemt del.
1.
Trykk ▲▼-knappene for å
velge gjenta A-B og trykk
deretter på E.
2.
Trykk på E der du vil at den
gjentatte avspillingen skal
starte (A). Spill filmen.
Velg for å angi bildemodus.
- Dynamisk : Øker skarphet og
lysstyrke.
- Standard : Velg denne
innstillingen for de fleste
visningsapplikasjonene.
- Film : Beste innstilling når du
skal se filmer.
- Bruker : Lar deg justere
henholdsvis skarpheten og
støyreduksjonen.
| MERK |
Når du bruker funksjonen BD
Wise vil ikke denne menyen
være tilgjengelig.
| MERK |
Gjenta Modus
Trykk på E der du vil at den
gjentatte avspillingen skal
stoppe (B).
Hvis det finnes mer enn én film på
platen eller enheten, velger du for å
starte en annen tittel.
Equalizermodus
Velg for å bruke equalizeren.
Velg for å stille inn equalizeren.
Equalizerinnstill.
| MERK |
Den vises bare når equalizermodus er på.
Lyd
Lydsynkr.
Undertekst
Velg denne for å sette opp ønsket
lydspråk.
I noen tilfeller når produktet er
koblet til et digitalt TV-apparat, kan
ikke lydsignalet synkroniseres med
videosignalet. Hvis dette skjer, må
du justere lydforsinkelsen slik at den
stemmer med videosignalet.
Velg denne for å sette opp ønsket
språk på undertekstene.
- Du kan også bruke denne
funksjonen ved å trykke
SUBTITLE på fjernkontrollen.
Undertekstinnst. Velg ønsket undertekst-alternativer.
| 32 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 32
2013-05-30 오후 12:05:05
BONUSVIEWlyd
Velg for å sette opp ønsket
bonusvisning.
| MERK |
Velg for å stille inn størrelsen på
videobildet. Velg Original, Modus 1
(større) eller Modus 2 (størst).
Fullskjerm
Informasjon
Send
Velg for å vise filinformasjon om
videoer.
| MERK |
Medieavspilling
BONUSVIEWvideo
Velg Send hvis du vil laste
opp valgte filer til apper
(Picasa, Facebook etc.) eller
enheter.
For å bruke Send må
du opprette en konto på
nettstedet, og logge inn med
innloggingsfunksjonen.
05
Vise en scene fra en annen vinkel.
Vinkelalternativet viser antall vinkler
som er tilgjengelig for visning (1/1,
1/2, 1/3 etc.).
Vinkel
Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil utseendet
til menyen visningsalternativer kunne variere. Det er
ikke sikkert at alle alternativene vises.
Menyene visning og alternativer er vanligvis tilgjengelig
når du viser videofiler på en USB-basert lagringsenhet,
en datamaskin, en plate som du har spilt inn selv eller
en mobilenhet. De er vanligvis ikke tilgjengelig hvis du
viser en kommersiell Blu-ray-, DVD- eller CD-plate.
Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil Toolsmenyen kunne variere.
Videofiler med høye bithastigheter på 20 Mbps eller
mer belaster produktet og kan stoppe under avspilling.
Bruke menyen for visning eller
alternativer
På skjermen som lister opp videofiler, bruk
▲▼◄►-knappene for å velge Vise eller Alt. øverst til
høyre og trykk deretter E.
Styre musikkavspilling
Du kan styre avspilling av musikkinnhold som ligger på en
DVD, CD, USB, mobilenhet eller datamaskin. Avhengig
av platen eller innholdet, kan det hende at ikke alle
funksjonene som er beskrevet i denne bruksanvisningen
er tilgjengelig.
Knapper på fjernkontrollen som brukes
til musikkavspilling
Videoer
Dato
Viser alle mappene med
videoer etter dato. Hvis du
velger en mappe og deretter
trykker E-knappen, vises
alle videoene i mappen etter
dato.
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
4
Vise
Tittel
Alt.
Viser alle videofilene på
mediet eller lagringsenheten
etter tittel.
Mappe
Viser alle mappene på mediet
eller lagringsenheten.
Spill av
valgte
Med Spill av utvalgte kan du
opprette en spilleliste ved
å velge spesifikke filer som
skal spilles. Dette fungerer i
hovedsak på samme måte for
alle medier. Se Opprette en
spilleliste fra en CD på side
35.
2
3
5
6
MUTE
1
NUMBER knapper : Hvis nummererte spor
vises, trykk på tallet til et spor. Det valgte sporet
spilles av.
2
1 2 knapper : Gå til forrige/neste spor.
3
5 knappen : Stopper et spor (en sang).
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 12:05:06
Medieavspilling
Hurtigspoling (kun lyd-CD (CD-DA))
Trykk 3 eller under avspilling.
Hver gang du trykker 3 eller endres
avspillingshastigheten.
4
5
7 knappen : Pause avspilling.
6
6 knappen : Spiller av det valgte sporet.
Bruke menyen for visning eller
alternativer
På skjermen som lister opp musikkfiler, bruk
▲▼◄►-knappene for å velge Vise eller Alt. øverst til
høyre og trykk deretter E.
Musikk
Kontroller på Music-skjermen
Alt.
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Vise
Pause avspilling.
Spor
Viser alle musikksporene
på mediet eller
lagringsenheten.
Album
Viser all musikk på mediet
eller lagringsenheten etter
album.
Artist
Viser alle musikkfilene
på mediet eller
lagringsenheten etter
artist.
Sjanger
Viser all musikk på mediet
eller lagringsenheten etter
genre.
Mappe
Viser alle mappene
på mediet eller
lagringsenheten.
Spill av
valgte
Med Spill av utvalgte kan
du opprette en spilleliste
ved å velge spesifikke filer
som skal spilles. Dette
fungerer i hovedsak på
samme måte for alle
medier. Se Opprette en
spilleliste på en musikkCD på side 35.
Send
Velg Send hvis du vil laste
opp valgte filer til apper
(Picasa, Facebook etc.)
eller enheter. For å bruke
Send må du opprette
en konto på nettstedet,
og logge inn med
innloggingsfunksjonen.
Spille et spor.
Gå til forrige spor.
Gå til neste spor.
Spol tilbake i sporet.
Spol fram i sporet.
,
1
Gjenta et spor eller alle spor.
Spille av i tilfeldig rekkefølge.
Vise equalizeren.
Alt.
Justere equalizeren manuelt.
(Bare når equalizer-modus er På)
For å få tilgang til kontrollene, spille av et spor og deretter
bruke ▲▼◄► til å flytte til ønsket kontroll.
| MERK |
Musikk-skjermkontrollene er bare tilgjengelig når det
Ripper
spilles av et spor.
Ikke alle kontrollene vises samtidig.
Informasjon
Rippefunksjonen
konverterer CD-lydspor
til mp3-format og lagrer
de konverterte filene på
en USB-enhet eller den
mobile enheten som er
tilkoblet produktet. Se
Ripping på side 35.
Velg for å se
innholdsinformasjon.
| 34 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 34
2013-05-30 오후 12:05:07
Velg ønsket tekstkodingsalternativer.
Koding
6.
Bruk deretter ▲▼-knappene for å velge Spill av, og
trykk deretter E. Musikkavspillingsskjermen viser
listen på nytt med valgte spor. De valgte sporene
blir spilt av automatisk.
Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil utseendet
til menyen alternativer kunne variere. Det er ikke
sikkert at alle alternativene vises.
| MERK |
Gjentar spor på en lyd-CD
Du kan opprette spillelister som inneholder opp til 99
Du kan stille inn produktet slik at det gjentar sporene på
en lyd-CD (CD-DA/MP3).
1.
2.
i
Under avspilling bruker du ▲▼◄► til å velge
nedre høyre hjørne på skjermen, og deretter trykker
du E.
spor fra lyd-CD-er (CD-DA).
Hvis du har opprettet en spilleliste, erstattes Spill av
valgte med Rediger spilleliste i Verktøymenyen.
Velg avspilling-skjermen kan du også velge Velg alle,
Avmerk alle og Avbryt.
~ Bruk Velg alle til å velge alle sporene. Dette
Bruk ▲▼ til å velge ønsket repetisjonsmodus - Av,
En sang, eller Alle -. Deretter trykker du E.
E
opphever dine individuelle valg. Når du trykker
RETURN på fjernkontrollen eller velger Spill av
og deretter trykker E, vil alle sporene vises på
musikkavspillingsskjermen, og produktet begynner
å spille alle sporene fra spor 001.
~ Bruk Avmerk alle for å oppheve valget av alle
valgte spor samtidig. Deretter velger du individuelle
spor eller bruker Velg alt til å velge alle sporene,
deretter trykker du RETURN på fjernkontrollen eller
velger Spill av og til slutt trykker du E. Hvis du
ikke bruker Velg alt eller velger individuelle spor, vil
ikke spillelisten endres.
~ Avbryt opphever valgene du har gjort i
spillelisteskjermen. Når du går tilbake til
spillelisteskjermen, forblir spillelisten uendret.
Alt.
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Tilfeldig avspilling av spor på en lydCD
Du kan stille inn produktet slik at det spiller av sporene på
en lyd-CD i tilfeldig rekkefølge (CD-DA/MP3).
Ripper
1.
Sett en USB-enhet inn i USB-porten på forsiden av
produktet.
1.
i
Under avspilling bruker du ▲▼◄► til å velge
nedre høyre hjørne på skjermen, og deretter trykker
du E.
2.
Fra avspillingsskjermen velger du Alt. og trykk E.
Alternativmenyen vises.
3.
2.
Bruk ▲▼ til å velge Tilfeldig modus Av eller På,
deretter trykker du E.
Bruk ▲▼ for å velge Ripper og trykk deretter E.
Ripping-skjermen vises.
4.
Bruk ▲▼ for å velge et spor og trykk deretter E.
Det vises et merke til venstre for sporet.
5.
Gjenta trinn 4 for å velge og merke flere spor.
6.
Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du gå til sporet
og deretter trykke E igjen. Merket på sporet er
borte.
7.
Når dette er gjort, velg Rip med ▲▼, og trykk
deretter E.
Rip-hurtigmenyen vises.
Opprette en spilleliste fra en CD
1.
Fra avspillingsskjermen velger du Alt. og trykk E.
Alternativmenyen vises.
2.
Med ▲▼ velger du Spill av valgte, deretter trykker
du E. Skjermen Velg avspilling vises.
3.
Bruk ▲▼ for å velge et spor og trykk deretter E.
Det vises et merke til venstre for sporet.
4.
Gjenta trinn 3 for å velge og merke flere spor.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 35
Medieavspilling
Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du gå til sporet
og deretter trykke E igjen. Merket på sporet er
borte.
05
| MERK |
5.
35 |
2013-05-30 오후 12:05:08
Medieavspilling
8.
Bruk ▲▼ til å velge enheten hvor du vil lagre de
rippede filene, og trykk deretter E.
| MERK |
Ikke trekk ut enheten når rippingen pågår.
9.
Hvis du vil avbryte rippingen, trykk på E-knappen
og velg Ja. Velg Nei for å fortsette rippingen.
10. Når rippingen er ferdig vises meldingen "Ripping
fullført.". Trykk på E-knappen.
11. Trykk RETURN for å gå tilbake til
avspillingsskjermen.
| MERK |
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med DTS lyd-
• I områder med dårlige mottaksforhold kan det oppstå
problemer med Bluetooth-tilkoblingen.
• Hjemmekinoanlegget har en effektiv rekkevidde på 10
meter i alle retninger hvis det ikke er noen hindringer.
Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis enheten er
utenfor dette området. Selv innenfor dette området kan
lydkvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller
dører.
• Denne trådløse enheten kan forårsake elektrisk
forstyrrelser under bruk.
Koble hjemmekinoanlegget til en
Bluetooth-enhet
CD-er.
Det kan hende at noen plater ikke støtter denne
funksjonen.
Ripper omkodet musikk til .mp3-format ved 192 kbps.
På skjermen Ripping kan du også velge Velg alle og
Koble til
Fjern alle.
- Bruk Velg alle for å velge alle spor og trykk på E.
Dette opphever dine individuelle valg.
- Bruk Fjern alle for å oppheve valget av alle valgte
spor samtidig.
Bruke Bluetooth
Du kan bruke en Bluetooth-enhet til å høre på musikk
med en høy stereo kvalitet, helt trådløst!
Bluetooth-enhet
Kontroller om Bluetooth-enheten støtter den Bluetoothkompatible stereo hodesett-funksjonen.
1.
Trykk knappen FUNCTION på fjernkontrollen til
produktet for å vise BT-meldingen.
2.
Velg Bluetooth-menyen på Bluetooth-enheten du vil
koble til. For instruksjoner, se i Bluetooth-enhetens
brukerhåndbok.
3.
Velg menyen for stereo hodesett på Bluetoothenheten.
• Du vil se en liste over enheter.
4.
Velg "[HTS]Fxxxxx" på listen.
Hva er Bluetooth?
Bluetooth er en teknologi som lar Bluetooth-kompatible
enheter samarbeide med hverandre ved hjelp av trådløse
signaler.
• En Bluetooth-enhet kan brumme eller svikte:
- Når deler av kroppen din er i kontakt med
mottaker/sender på Bluetooth-enheten eller
hjemmekinoanlegget.
- Når den utsettes for elektriske variasjoner fra
hindringer som skyldes vegger, hjørner eller
skillevegger i kontorer.
- Når den utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det
samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr,
mikrobølgeovner og trådløst LAN.
• Par hjemmekinoanlegget med Bluetooth-enheten når
det er kort avstand mellom enhetene.
• Jo lengre avstand det er mellom hjemmekinoanlegget
og Bluetooth-enheten, jo dårligere er kvaliteten. Hvis
avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetoothutstyret, mistes forbindelsen.
• Når hjemmekinoanlegget er koblet til
Bluetooth-enheten, vil enhetsnavnet til den
tilkoblede Bluetooth-enheten, etterfulgt av
hjemmekinoanleggets navn, vises i frontdisplayet
på hjemmekinoanlegget.
5.
Spill av musikk på den tilkoblede enheten.
• Du kan lytte på musikk som spilles av
på den tilkoblede Bluetooth-enheten på
hjemmekinoanlegget.
| 36 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 36
2013-05-30 오후 12:05:09
| MERK |
Hjemmekinoanlegget støtter bare middels kvalitet
Du kan koble Bluetooth-enheten fra hjemmekinoanlegget.
For instruksjoner, se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok.
• Når hjemmekinoanlegget kobles fra Bluetooth-enheten,
vil du se DISCONNECTED på hjemmekinoanleggets
frontdisplay.
Spille av bildeinnhold
Du kan spille av bildeinnhold som er på en DVD, USB,
mobilenhet eller datamaskin.
Bruke verktøymenyen
Trykk TOOLS under avspilling.
Forrige
Velg denne hvis du vil gå til det
forrige bildet.
Neste
Velg denne hvis du vil gå til det
neste bildet.
Start/Stopp
Velg for å spille/pause
bildefremvisning lysbildeframvisningen.
 Hastighet : Velg for å stille
hastigheten på lysbildevisningen.
Lysbildeshowinnstillinger  Effekter : Velg for å velge
spesialeffekter som skal brukes
ved lysbildevisningen.
Zoom
Velg denne om du vil forstørre det
aktive bildet. (Du kan forstørre bildet
opp til 4-ganger original størrelse)
Roter
Velg denne om du vil rotere bildet.
(Dette vil rotere bildet med eller mot
klokken).
Koble fra hjemmekinoanlegget
Trykk knappen (
) på frontpanelet til
hjemmekinoanlegget for å skifte fra BT til en annen
modus eller for å slå av hjemmekinoanlegget.
• Med unntak av frakobling av hjemmekinoanlegget ved
å endre funksjoner, vil den tilkoblede Bluetooth-enheten
vente en kort tid på svar fra hjemmekinoanlegget før
forbindelsen brytes. (Hvor lang tid det tar før enhetene
er frakoblet kan variere etter Bluetooth-enhet)
Velg om du skal lytte til
Bakgrunnsmusikk bakgrunnsmusikk mens du ser en
lysbildevisning.
| MERK |
I Bluetooth tilkoblingsmodus, vil koblingen bli tapt hvis
avstanden mellom hjemmekinoanlegget og Bluetoothenheten overskrider 9 meter. Når Bluetooth-enheten
kommer tilbake innenfor rekkevidde og du starter opp
Bluetooth-enheten på nytt, må du pare enheten og
hjemmekinoanlegget på nytt for å koble til igjen.
Innst.
Equalizermodus
 Bildemodus
- Dynamisk : Velg for å øke
skarpheten.
- Standard : Velg denne
innstillingen for de fleste
visningsapplikasjonene.
- Film : Dette er den beste
innstillingen når du skal se
filmer.
- Bruker : Lar deg justere
henholdsvis skarpheten og
støyreduksjonen.
 Informasjon : Viser
bildeinformasjonen.
Tilpass dine personlige lydpreferanser
ved å bruke equaliser-innstillingene.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 37
Medieavspilling
Koble fra Bluetooth-enheten
Bluetooth-enheten forblir i Ready-modus (klar) i 5
minutter. For å koble til Bluetooth-enheten igjen
må du slå av skjermspareren og deretter koble til
enheten. Trykk på en av knappene på fjernkontrollen
(volumknappen, en tallknapp etc.) for å slå av
skjermspareren
05
SBC-data (opp til 237kbps@48kHz), og støtter ikke
høykvalitets SBC-data (328kbps@44.1kHz).
AVRCP-funksjonen støttes. Funksjonaliteten vil
være forskjellig avhengig av spesifikasjonene til den
tilkoblede enheten.
Må kun tilkobles en Bluetooth-enhet som støtter
A2DP-profilen.
Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.
Søke- eller tilkoblingsfunksjonene fungerer kanskje
ikke som de skal i følgende tilfeller:
- Hvis det er et kraftig elektrisk felt nær eller rundt
hjemmekinoanlegget.
- Hvis flere Bluetooth-enheter pares samtidig med
produktet.
- Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass
eller hvis den ikke fungerer som den skal.
- Vær oppmerksom på at mikrobølgeovner, trådløse
LAN-adaptere, fluorescerende lys og gasskomfyrer
bruker samme frekvensområde som Bluetoothenheten, og kan forårsake elektriske forstyrrelser.
I Bluetooth-modus vil skjermspareren aktiveres hvis
37 |
2013-05-30 오후 12:05:10
Medieavspilling
Equalizerinnstill.
Denne funksjonen er bare
tilgjengelig når Equalizer-modus er
På.
Send
| MERK |
Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil utseendet
til menyen alternativer kunne variere. Det er ikke
sikkert at alle alternativene vises.
For å kunne aktivere funksjonen for bakgrunnsmusikk,
må bildefilen finnes på det samme lagringsmediet
som musikkfilen. Men lydkvaliteten kan bli påvirket
av størrelsen på MP3-filen, størrelsen på bildet, og
kodingsmetoden som er benyttet.
Du kan ikke forstørre undertekster og PG-grafikk i
fullskjermsmodus.
Bruke Oversikt, alternativer-meny når
du ser på listen med bildefiler
Bilder
Dato
Grupperer alle bildefilene
på mediet eller
lagringsenheten etter dato.
Klikk på en gruppe for å
se bildene i den gruppen.
Tittel
Viser alle bildefilene
på mediet eller
lagringsenheten etter tittel.
Vise
Mappe
Alt.
Spill av valgte
| MERK |
Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil utseendet
til menyen alternativer kunne variere. Det er ikke
sikkert at alle alternativene vises.
Lytte på radio
Bruke knappene på fjernkontrollen
1.
Trykk FUNCTION for å velge FM.
2.
Søk deg fram til ønsket stasjon.
• Forhåndsinnstilling 1 : Trykk MANUAL/PRESET
for å velge Forh.inn, trykk deretter TUNING/CH
(,.) for å velge en forhåndslagret stasjon.
- Før du kan velge forhåndsinnstilte stasjoner,
må du legge til de forhåndsinnstilte stasjonene
i produktminnet.
• Manuell søking : Trykk MANUAL/PRESET for å
velge Manuell, trykk deretter TUNING/CH (,.)
for å gå opp eller ned på frekvensen.
• Automatisk søking : Trykk MANUAL/PRESET
for å velge Manuell, trykk deretter og hold
inne TUNING/CH (,.) for å søke automatisk
gjennom frekvensen.
Viser alle mappene
på mediet eller
lagringsenheten.
Starter
lysbildefremvisningen.
Viser alle filene i den
gjeldende mappen, den
ene etter den andre.
Lysbildefremvisning
Hvis du vil opprette
en lysbildefremvisning
med en valgt gruppe av
bilder, se Spill av utvalgte
nedenfor.
Med Spill av utvalgte kan
du opprette en spilleliste
ved å velge spesifikke filer
som skal spilles. Dette
fungerer i hovedsak på
samme måte for alle
medier. Se Opprette en
spilleliste på en musikkCD på side 35.
Velg Send hvis du vil
laste opp valgte filer til
internettsider (Picasa,
Facebook etc.) eller
enheter. For å bruke
Send må du opprette
en konto på nettstedet,
og logge inn med
innloggingsfunksjonen.
Velge mono/stereo
Trykk MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen veksler du mellom
STEREO og MONO.
• I områder med dårlige mottaksforhold, kan du velge
MONO for å få et bedre mottak uten forstyrrelser.
Forhåndslagre stasjoner
Eksempel: Lagre FM-frekvensen 89,10 i minnet.
1.
Trykk FUNCTION for å velge FM.
2.
Trykk TUNING/CH (,.) for å velge <89,10>.
| 38 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 38
2013-05-30 오후 12:05:10
4.
Trykk TUNER MEMORY en gang til.
• Du må trykke TUNER MEMORY før NUMMER
forsvinner fra skjermen.
• Trykk på TUNER MEMORY, NUMMER forsvinner
fra skjermen og stasjonen er lagret i minnet.
5.
Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du gjenta trinn
2 til 4.
• Hvis du vil høre på en forhåndslagret stasjon,
må du trykke MANUAL/PRESET for å velge
forhåndsinnstilling og deretter trykke TUNING/CH
(,.) for å velge den forhåndsinnstilte stasjonen.
Om RDS-signaler
Bruke RDS (Radio Data System) til å
Vise RDS-signalene
Du kan se RDS-signalene stasjonen sender i displayet.
Trykk RDS DISPLAY mens du lytter til en FM-stasjon.
• Hver gang du trykker knappen, skifter displayet for å
vise følgende informasjon :
PS NAME RT CT Frekvens
PS
(Stasjon)
Mens du søker etter en kanal, vil <PS
NAME> bli vist på skjermen, sammen
med navnet på radiostasjonen. <NO
PS> vises hvis stasjonen ikke sender
noe signal.
RT
(Radiotekst)
Mens du søker etter en kanal,
vil <RT> bli vist på skjermen,
sammen med tekstmeldingen som
radiostasjonen sender ut. <NO RT>
vises hvis stasjonen ikke sender noe
signal.
motta FM-stasjoner
RDS gjør det mulig for FM-stasjoner å sende
tilleggssignaler sammen med sine vanlige
programsignaler. For eksempel sender stasjonene
stasjonsnavnet sitt sammen med informasjon om type
program de sender, som for eksempel sport eller musikk
etc. Når man er innstilt på en FM-stasjon som sender
RDS-signaler, lyser RDS-indikatoren i displayet.
Beskrivelse av RDS-funksjonen
• PTY (Programtype) : Viser type program som sendes i
øyeblikket.
• PS NAME (Stasjonsnavn) : Viser navnet på senderen
og består av 8 tegn.
• RT (Radiotekst) : Dekoder tekstinformasjon fra en
stasjon (hvis denne sendes) og består av opptil 64
tegn.
• CT (Klokketid) : Dekoder sanntidsklokken fra FMfrekvensen. Enkelte stasjoner sender ikke PTY-, RTeller CT-informasjon. Derfor er det ikke sikkert at denne
informasjonen vises.
• TA (Trafi kkmeldinger) : TA ON/OFF viser at
trafikkmeldingene er aktiverte.
| MERK |
Det er ikke sikkert at RDS fungerer riktig hvis stasjonen
ikke sender RDS-signalene riktig, eller hvis signalene
er svake.
Frekvens
Stasjonens frekvens (ikke RDSsignal)
Om tegnene som vises i displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, benyttes
følgende tegn.
• Displayvinduet kan ikke skille mellom store og små
bokstaver, og viser alltid store bokstaver.
• Skjermen kan ikke vise bokstaver med aksenter, <A,>
kan derfor bety <A’s> som <À, Â, Ä, Á, Å og Ã.>
PTY (Program Type)-indikering og
PTY-SEARCH-funksjon
En av fordelene med RDS-tjenesten, er at du kan finne et
spesielt program på de forhåndsinnstilte kanalene ved å
spesifisere riktig PTY-kode.
For å søke etter program basert på PTY-koder
Før du starter!
• PTY-søk er kun tilgjengelig for forhåndsinnstilte
stasjoner.
• For å stoppe søk i løpet av prosessen, trykker du 5
under søket.
• Det er en tidsgrense når man foretar følgende trinn.
Hvis innstillingen avbrytes før den er fullført, starter du
fra trinn 1 igjen.
• Når du trykker knappene på den primære
fjernkontrollen, må du forsikre deg om at du har valgt
FM-stasjon fra den primære fjernkontrollen.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 39
Medieavspilling
Trykk TUNER MEMORY
• NUMMER blinker på skjermen.
05
3.
39 |
2013-05-30 오후 12:05:11
Medieavspilling
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
3D-lyd
1.
Trykk PTY SEARCH mens du lytter til en FMstasjon.
2.
Trykk PTY- eller PTY+ til ønsket PTY-kode vises i
displayet.
• Displayet gir deg PTY-kodene beskrevet til høyre.
3.
Trykk PTY SEARCH på nytt mens PTY-koden som
er valgt i forrige trinn vises.
• Senterenheten søker 15 forhåndsinnstilte
stasjoner, stopper når den finner den du har valgt,
og stiller seg inn på denne stasjonen.
| MERK |
3D-lyd er ikke tilgjengelig i FM-modus.
TV SOUND
TV-lyd
Du kan høre på Hjemmekinohøyttalere eller TVhøyttaler med TV SOUND-knappen.
1.
Koble HDMI-kabelen fra TV-apparatet til
hjemmekinoanlegget. (se side 16)
2.
Sett hjemmekinoanlegget og TV-apparatet til
Anynet+ (HDMI-CEC) På.
SOUND
3.
Trykk TV SOUND på fjernkontrollen.
EFFECT
4.
Hver gang du trykker på TV SOUND-knappen,
blinker TV SOUND ON/OFF kort på displaydelen
på framsiden. Skift deretter til D. IN.
- TV SOUND ON : Overfør til
Hjemmekinohøyttalere.
- TV SOUND OFF : Overfør til Anynet+
tilkoblet TV-høyttaler.
Bruk spesialeffekt-knappene på
fjernkontrollen
LYDEFFEKT-funksjon
Du kan spille mer naturlig og livaktig surroundlyd
med fetere lyd ved å justere dybden på lyden med
lydstyrkealternativene.
Av  Høy  Lav
Med denne kan du velge en modus som optimaliserer
lyden.
1.
Trykk på SOUND EFFECT.
2.
Bruk ▲▼ til å velge ønsket modus:
DSP eller Lydmodus.
3.
Trykk ◄► for å velge ønsket lydeffekt.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Football  Av
• MP3 Enhancer : Denne funksjonen hjelper deg å
forbedre lydopplevelsen (f.eks. MP3-musikk). Du
kan oppskalere MP3-filer (24 kHz, 8bit), til CDkvalitet (44,1 kHz, 16bit)
• Power Bass : Øker lydnivået til basstoner og gir
kraftig basseffekt.
• Football : Gir en mer dynamisk, realistisk og
stadionlignende lyd. For å lytte til fotball og andre
idrettsarrangementer.
• Av : Velg denne for normal lytting.
Lydmodus
Virtual Sound  Musikk  Nyheter  Drama 
Kino  Sport  Spill  Av
Bruk dette hvis:
1) Hvis du ønsker å høre på lyden via
hjemmekinoanleggets høyttalere når du ser på TV.
2) Hvis du ønsker å høre på lyden på en USBenhet som er koblet til TV-apparatet via
hjemmekinoanleggets høyttalere.
TV-LYD PÅ/AV støttespesifikasjoner
Tilkoblet TVapparat
Anynet+
(HDMI-CEC)
støttet TVapparat
Ikke Anynet+
(HDMI-CEC)
støttet TVapparat
Anynet+
(HDMI-CEC)
Innstillinger
TV-LYD TV-LYD
PÅ
AV
PÅ
O
O
AV
O
X
Ingen funksjon
O
X
| 40 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 40
2013-05-30 오후 12:05:11
Nettverkstjenester
Du kan benytte deg av forskjellige internettjenester, som
streaming av video eller nettbaserte apper ved å koble
produktet til nettverket ditt.
Koble produktet til nettverket.
(se side 17)
2.
Konfigurere nettverksinnstillingene.
(Se side 23~25)
Logge inn på Samsung-kontoen
Før du bruker filmer og TVprogrammer eller apper
Før du bruker filmer og TV-programmer eller apper,
anbefaler vi at du først logger deg inn på Samsungkontoen.
Når du skal logge deg inn på din Samsung-konto må du
gjøre følgende:
Hvis du ikke har satt opp Smart Hub, når du bruker filmer
og TV-programmer eller apper første gang, vil produktet
be deg om å utføre oppsettprosedyren for Smart Hub.
1.
Når hovedskjermen vises, trykk RØD (A).
Innloggingsskjermbildet vises.
1.
2.
Velg feltet E-post og trykk deretter E.
Skjermtastaturet vises.
På hovedskjermen, velg enten Filmer og TV-serier
eller Apps, og trykk deretter E. Hvis du valgte
Apps, gå til trinn 4.
2.
3.
Bruk tastaturet til å taste inn e-postadressen din.
Når dette er gjort må du velge Utført og trykk E.
Innloggingsskjermbildet vises på nytt.
Hvis du valgte Filmer og TV-serier, vises Smart
Hub-meldingen som spør om du vil sette opp
Smart Hub. Velg Ja, og trykk deretter E.
Velkomstskjermen vises.
4.
Velg feltet Passord og trykk deretter E.
Skjermtastaturet vises.
3.
Velg Start og trykk deretter E. Skjermbildet Smart
Hub Terms & Conditions, Privacy Policy vises.
5.
Bruk tastaturet og tast inn passordet. Når
dette er gjort må du velge Utført og trykk E.
Innloggingsskjermbildet vises på nytt.
4.
6.
For å gjøre innloggingsprosessen enklere neste
gang, velg Logg meg på automatisk, og trykk
deretter E.
På skjermen Smart Hub Terms & Conditions, Privacy
Policy må du lese gjennom og godkjenne både
vilkårene og betingelsene, samt personvernpolicyen,
for å bruke Smart Hub.
5.
Bla nedover og klikk på knappen vis detaljer for å se
hele dokumentene.
7.
Velg Logg på og trykk deretter E. Produktet
logger deg inn på kontoen din. E-postkontoen vises
nederst til venstre i skjermen.
6.
Når du har lest disse, blar du opp til det første
innleggingsfeltet, trykker E og samtykker i
vilkårene og betingelsene og personvernpolicyen.
7.
Trykk to ganger på ► for å gå til skjermen
Supplemental Ekstra merknader om personvern.
8.
Klikk på knappen vis detaljer for å se hele teksten.
9.
Les, og bla deretter opp til det øverste
innleggingsfeltet og trykk på E.
| MERK |
Hvis du valgte Logg meg på automatisk, vil
produktet skrive inn e-posten og passordet ditt
automatisk neste gang du logger inn. Alt du trenger er
å velge logg inn.
Hvis e-postadressen og passordet ikke vises når
innloggingsskjermen vises, må du velge knappen med
pil ned ved siden av e-postfeltet og deretter trykke på
E. Det vises en rullegardinliste med alle kontoene
du har registrert. Velg din konto og trykk deretter E.
Produktet vil fylle ut feltene for e-post og passord.
| MERK |
Du trenger ikke samtykke i Ekstra merknader om
personvern, men det kan hende at én eller flere
Smart TV-funksjoner eller funksjonaliteter ikke vil være
tilgjengelig hvis du ikke gjør det.
10. Trykk to ganger på ►. Skjermen installering fullført
vises. Trykk på E-knappen.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 41
Nettverkstjenester
1.
vises hurtigmeldingen min konto. I hurtigmeldingen
kan du velge logg ut, endre kontoinformasjon, koble til
tjenestekonto, fjern kontoer fra enheten og deaktiver
konto.
For å leie filmer og betale for betalingsapper må du
ha et kredittkort registrert på kontoen. Hvis du ikke
har registrert et kort, velg endre kontoinformasjon. På
siden for å endre kontoinformasjon, velg Registrer
et kort, trykk E og følg deretter instruksjonene på
skjermen.
06
For å bruke nettverkstjenester må du først:
Hvis du trykker RØD (A) etter at du har logget inn,
41 |
2013-05-30 오후 12:05:13
Nettverkstjenester
Hvis du ikke har registrert et kredittkort med
Bruke filmer og TV-serier
Samsung-kontoen din, vises skjermen Register Card
(registrer kort) på skjermen etter at du logger inn.
Følg instruksjonene på skjermen. Du må ha registrert
et kredittkort til kontoen din for å leie filmer og kjøpe
betalings-apper.
Du kan laste ned eller streame etter betalingsfilmer og
gratisfilmer og TV-programmer og vise disse på TVapparatet.
Filmer og TV-serier
Annonsert
Bruke apper
Anbefalt
Du kan laste ned applikasjoner fra internett, bruke
forskjellige gratis og kostnadsbelagte applikasjoner og
se disse på TV-apparatet ditt. For å få tilgang til enkelte
applikasjoner må du ha en Samsung-konto.
En oversikt over Apps-skjermen
Favoritter
Annonsert
Filmer
TV-serier
Kjøpt
Apps
Anbefalt
1.
2.
På hovedskjermen, velg Filmer og TV-serier, og
trykk deretter E.
1
1
2
3
4
2
5
Samsung
TV
Mine apps
Velg én av Annonsert eller Anbefalt filmer og trykk
deretter E. Siden for den filmen vises.
ELLER
Nettleser
Bruk ▼-knappen for å gå til bunnen av siden. Velg
Favoritter, Annonsert, Filmer, TV-serier eller
Kjøpt, og trykk deretter E.
Apps
3
Apps
4
Flere apper
På siden som vises, bruk ▲▼◄►-knappene for å
velge et program eller en film, og trykk deretter E.
På skjermen for Tv-programmer eller filmer kan du
også velge Hva skjer, Mest populær eller Sjangre
for å se flere tilgjengelige programmer eller filmer.
På skjermen Genre, bruk ▲▼◄►-knappene for å
velge en Sjanger, og trykk deretter E.
For å gjøre et valg på en side som viser TVprogrammer eller filmer, bruk ▲▼◄►-knappene for
å gjøre et valg, og trykk deretter E.
3.
4.
1
Anbefalt : Viser anbefalt innhold som
administreres av Samsung.
Gir deg tilgang til å laste ned forskjellige gratis
eller kostnadsberettigede applikasjoner.
2
Fremhevede applikasjoner : Med
▲▼◄► markerer du den viste fremhevede
applikasjonen. Deretter trykker du E.
Det vises informasjon om den fremhevede
applikasjonen.
3
Mine apps : Viser ditt personlige galleri av
applikasjoner som kan modifiseres i skjermen
Alle nedlastinger.
4
Flere apper : Velg Flere apper for å åpne
skjermen alle nedlastinger hvor du kan legge
til, endre og slette applikasjoner og se alle
nedlastede applikasjoner.
For å se valget ditt velg Se nå, og trykk på E. Det
vises en valgskjerm som lister opp ulike steder hvor
du kan leie filmen, samt priser.
Velg ett sted og trykk deretter E. Følg
instruksjonene på skjermen for å starte filmen.
| MERK |
Hvis du ikke har logget inn på Samsung-kontoen,
vises innloggingsskjermen etter trinn 3 og du kan
logge deg inn.
| 42 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 42
2013-05-30 오후 12:05:14
1.
Velg Apps på Hjem-skjermen og trykk E.
2.
På skjermen apper, bruk ▲▼◄►-knappene for å
velge en app, og trykk deretter E. Appen starter.
1.
På skjermbildet apper, velg Samsung Apps, og
trykk deretter E. Samsung Apps-skjermen vises.
2.
Øverst på skjermen, under Hva skjer, vises en
rekke nye apper. Bruk ◄►-knappene for å bla til
høyre eller venstre i listen og velg deretter en app.
Trykk på E for å se mer informasjon om appen.
Hvis appen er gratis, velg Last ned, og trykk
deretter E for å laste ned appen. Hvis det er en
betalings-app, velg Kjøp, trykk E og følg deretter
instruksjonene på skjermen.
Bruke skjermen alle nedlastinger
Flere apper
Se: Dato nedlastet
Alt.
1 /23
Nettverkstjenester
Starte en applikasjon
Du kan laste ned forskjellige betalings- eller
gratisapplikasjoner via Samsung Apps.
06
Laste ned applikasjoner
WebBrowser
Samsung Apps
| MERK |
For å kjøpe en app må du være logget inn på
Samsung-kontoen og ha registrert et kredittkort til
kontoen. Trykk på RØD (A) på fjernkontrollen for å
logge inn.
Hvis du ikke har registrert et kort, etter innlogging,
trykk på RØD (A) enda en gang og velg så endre
kontoinformasjon i meldingen som vises. På siden for
å endre kontoinformasjon, velg registrer kort, trykk E
og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Du kan også få tilgang til og laste ned apper fra
kategoriene listet opp til venstre på skjermen. For
instruksjoner, se trinn 4.
3. Hvis appen er lastet ned, velg Kjør, og trykk deretter
E for å kjøre appen nå. For å kjøre appen senere
trykk RETURN. I begge tilfellene vil ikonet for appen
vises på app-skjermen.
4.
For å se flere apper bruk ▲▼◄►-knappene for å
gå til kategorilisten på venstre side av skjermen.
5.
Bruk ▲▼-knappene for å velge en kategori. Hver
gang du flytter uthevingen til en annen kategori,
vises et nytt sett applikasjoner til høyre
6.
Bruk ►-knappen for å gå til applikasjonene og
▲▼◄►-knappene for å gå fra app til app.
7.
Hvis du vil se mer informasjon om en app, skal du
velge appen og deretter trykke E.
8.
For å laste ned følg instruksjonene i trinn 2 og 3.
WebBrowser
Lagring
Kategori: XXXXX | Versjon: X.XXX | Størrelse: XX.XKB
109.48 MB / 629.43 MB
Skjermen for alle nedlastinger lister opp appene som du
har lastet ned og lar deg:
• Sortere applikasjonene på skjermen alle nedlastinger
etter Dato nedlastet, Nylig åpnet og Tittel.
• Bruke en rekke Alt. meny-funksjoner på appene som er
listet opp i delen mine apper på app-skjermen inkludert
oppdatering av apper, flytte apper i en mappe, slette
apper fra mine apper og låse appene.
• Starte apper.
Sortere appene
For å sortere appene på skjermen All Download (alle
nedlastinger) følg disse trinnene:
1.
I Hjem-skjermen velg Apps, og trykk deretter E.
2.
På apper-skjermen, bruk ▼-knappen til å flytte til
nedlastings-berøringspunktet nederst på siden og
trykk deretter E.
3.
På siden for alle nedlastinger, bruk ▲►-knappene
for å gå til Vis øverst på skjermen og trykk deretter
E.
4.
I nedtrekksmenyen som vises velg Dato nedlastet,
Nylig åpnet eller Tittel, og trykk så E. Appene på
skjermen for alle nedlastinger sorteres etter kriteriet
du har valgt.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 43
43 |
2013-05-30 오후 12:05:17
Nettverkstjenester
Bruke funksjonene i Alt.-menyen
Slette en app fra mine apper
1.
På siden for alle nedlastinger, bruk ▲►-knappene
for å gå til Alt. øverst på skjermen og trykk deretter
E.
2.
Velg Rediger apper, og trykk E. Edit My Appsskjermen (rediger mine apper) vises.
Lås/Lås opp
Når du bruker funksjonen låse/låse opp og sikkerhetsPIN, kan du låse applikasjoner slik at de ikke kan startes
på verken app-skjermen eller alle nedlastinger-skjermen.
Standard PIN-kode er 0000.
3.
1.
På siden for alle nedlastinger, bruk ▲►-knappene
for å gå til Alt. øverst på skjermen og trykk deretter
E.
Velg appen du vil slette fra mine apper, trykk E og
trykk deretter ▲▼◄►-knappene i retning av .
Meldingen fjern fra mine apper vises.
4.
Velg Ja, og trykk deretter E.
2.
Velg Lås/Lås opp og trykk deretter E.
5.
3.
Når Tjeneste låst vises, skriver du inn PIN-koden
med tallknappene på fjernkontrollen.
Når du går tilbake til app-skjermen, er appen blitt
fjernet fra området mine apper.
4.
Hvis du vil låse en applikasjon, velg applikasjonen
og trykk deretter E. En lås vises på appen. Gjenta
for å låse andre, individuelle apper.
5.
Når du skal låse opp en låst app, velg applikasjonen
og trykk deretter E.
6.
Hvis du vil låse alle applikasjoner samtidig, bruk
▲►-knappene for å velge knappen Lås alle og
trykk deretter E.
7.
Hvis du vil låse opp alle de låste applikasjonene
samtidig, bruk ▲►-knappene for å velge knappen
Lås opp alle og trykk deretter E.
8.
Trykk på RETURN-knappen to ganger for å gå
tilbake til app-skjermen. Låste apper har en lås
øverst til venstre.
Flytte en app i mine apper
1.
På siden for alle nedlastinger, bruk ▲►-knappene
for å gå til Alt. øverst på skjermen og trykk deretter
E.
2.
Velg Rediger apper, og trykk E. Edit My Appsskjermen (rediger mine apper) vises.
3.
Velg appen du vil flytte i mine apper, trykk på
E-knappen, og trykk deretter ▲▼◄►-knappene
for å flytte app-ikonet i retningen til én av pilene (<, >,
^, etc.) sin vises rundt app-ikonet. App-ikonet flyttes
i retningen du har valgt.
4.
Når du har plassert app-ikonet der du ønsker det,
trykk på E.
5.
Når du går tilbake til app-skjermen, vil appen være
plassert på det stedet du valgte.
Rediger apper
Opprett mappe
Med rediger mine apper kan du legge til og slette apper
fra mine apper. Du kan også endre plasseringen av en
app i mine apper.
Legge til en app til mine apper
Med opprett mappe kan du opprette en mappe på
skjermen nedlastinger og i denne mappen kan du
plassere appene.
1.
1.
På siden for alle nedlastinger, bruk ▲►-knappene
for å gå til Alt. øverst på skjermen og trykk deretter
E.
På siden for alle nedlastinger, bruk ▲►-knappene
for å gå til Alt. øverst på skjermen og trykk deretter
E.
2.
2.
Velg Rediger apper, og trykk E. Edit My Appsskjermen (rediger mine apper) vises.
Velg Opprett mappe og trykk deretter E.
Meldingen angi mappenavn vises.
3.
Trykk på E-knappen. Tastaturet vises.
3.
Velg en fullfarge-app fra den øverste raden med
apper og trykk deretter E. Ikonet for fullfargeapper vises i området mine apper og app-ikonet i
den øverste raden er grå.
4.
Velg Fjern på høyre side og trykk deretter
E-knappen for å fjerne mappe 1 fra innleggingsfeltet.
Bruk tastaturet og tast inn navnet du ønsker å gi til
mappen.
| MERK |
5.
Grå apper er allerede i mine apper.
4. Når du går tilbake til app-skjermen vil appen vises i
området mine apper.
Når dette er gjort må du velge Utført på høyre side
og trykk E. Hurtigmeldingen vises igjen.
6.
Velg OK og trykk deretter E. Den nye mappen
vises i listen over apper på høyre side av skjermen.
| 44 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 44
2013-05-30 오후 12:05:19
6.
Velg OK og trykk deretter E. Mappen har fått nytt
navn.
Med flytt til mappe kan du flytte apper til den mappen du
måtte ønske.
7.
Velg Lukk til høyre på skjermen og trykk deretter
E.
På siden for alle nedlastinger, bruk ▲►-knappene
for å gå til Alt. øverst på skjermen og trykk deretter
E.
2.
Velg Flytt til mappe, og trykk deretter E.
Skjermen flytt til mappe vises.
3.
Bruk ▲▼◄►-knappene for å velge en app, og
trykk deretter E for å velge appen. Det vises et
merke øverst i venstre hjørne på appen.
4.
Hvis du vil velge bort en app, trykk E. Merket
forsvinner.
5.
Gjenta trinn 3 for å velge flere apper.
Slett
Med slett kan du slette apper og mapper fra skjermen
mine apper. Hvis det er apper i mappen, slettes både
mappen og appene sammen. Slett fjerner apper
permanent. Hvis du vil bruke en app du har slettet, må du
laste den ned igjen.
1.
På siden for alle nedlastinger, bruk ▲►-knappene
for å gå til Alt. øverst på skjermen og trykk deretter
E.
2.
Velg Slett, og trykk deretter E. Sletteskjermbildet
vises.
Hvis du vil velge alle de nedlastede appene, velg Velg
3.
alle øverst til høyre på skjermen og trykk deretter
E. Hvis du vil fjerne merkingen av alle appene, velg
Avmerk alle øverst til høyre på skjermen og trykk
deretter E.
6. Når dette er gjort, velg Velg mappe øverst på
skjermen, og trykk E. Meldingen velg mappe
vises.
Bruk ▲▼◄►-knappene for å velge en app eller
mappe og trykk deretter E for å velge. Det vises
et merke øverst i venstre hjørne på appen eller
mappen du valgte.
4.
Hvis du vil velge bort en app, trykk E. Merket
forsvinner.
5.
Gjenta trinn 3 for å velge flere apper eller mapper.
| MERK |
7.
I hurtigmeldingen velg mappe, bruk ▲▼-knappene
for å velge mappen du vil flytte de valgte appene til
og trykk deretter E.
8.
Hurtigmeldingen apper flyttet vises. Trykk på
E-knappen.
9.
Hvis du vil åpne mappen bruker du ▲▼◄► til å
merke mappen, og trykk deretter E.
Bytt mappenavn
Med endre navn på mappe kan du endre navnet på en
eksisterende mappe.
1.
På siden for alle nedlastinger, bruk ▲►-knappene
for å gå til Alt. øverst på skjermen og trykk deretter
E.
2.
Velg Bytt mappenavn og trykk deretter E.
Skjermen endre navn på mappe vises og en mappe
er merket.
3.
Bruk ▲▼◄►-knappene for å merke ønsket mappe
og trykk deretter E. Hurtigmeldingen endre navn
vises.
4.
Trykk på E-knappen. Tastaturet vises.
5.
Skriv inn det nye mappenavnet. Når dette er gjort
må du velge Utført på høyre side og trykk E.
Hurtigmeldingen endre navn viser det nye navnet.
| MERK |
Hvis du vil velge alle de nedlastede appene, velg Velg
alle øverst til høyre på skjermen og trykk deretter
E. Hvis du vil fjerne merkingen av alle appene, velg
Avmerk alle øverst til høyre på skjermen og trykk
deretter E.
6. Når du har foretatt alle valgene, velg Slett øverst på
skjerme og trykk deretter E. Hurtigmeldingen for
sletting vises.
7.
Velg Ja, og trykk deretter E. Alle appene du valgte
slettes.
| MERK |
Du kan ikke umiddelbart slette en låst app eller
mappe. Hvis du velger en låst app eller mappe
som skal slettes, vises hurtigmeldingen tjeneste
låst når du utfører trinn 7. Skriv inn sikkerhets-PIN
i hurtigmeldingen og trykk på E. Låsen åpnes og
appen eller mappen slettes.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0702.indd 45
Nettverkstjenester
1.
06
Flytt til mappe
45 |
2013-07-02 오후 1:21:05
Nettverkstjenester
Oppdater apper
Når applikasjonen må oppdateres til nyeste versjon,
velger du Apps og deretter Flere apper. På Flere
apperskjermbildet velger du Oppdater apper og velger
deretter applikasjonen fra listen. Oppdateringen av
applikasjonen til siste versjon begynner. Oppdater apper
vises imidlertid kun på skjermen når oppdateringen er
nødvendig.
Bruke nettleseren
Du kan få tilgang til internett ved å bruke nettleserapplikasjonen.
Velg Nettleser på hjemmeskjermen, og trykk deretter E.
| MERK |
Når du kjører nettleseren med produktet tilkoblet via
Screen Mirroring
Med funksjonen skjermspeiling kan du vise skjermen fra
smarttelefonen eller smartenheten på TV-apparatet som
du har koblet til hjemmekinoanlegget.
1.
Når Blu-ray startskjermen vises, trykk på BLÅ
(D) på fjernkontrollen. Skjermen til funksjonen
skjermspeiling vises.
2.
Åpne AllShare Cast på enheten.
3.
Finn navnet til hjemmekinoanlegget i listen over
tilgjengelige enheter og velg denne på enheten din.
4.
TV-apparatet viser en tilkoblingsmelding (for
eksempel Connecting to Android_92gb...) og viser
deretter en tilkoblingsmelding.
5.
Etter kort tid vises skjermen på enheten din på TVskjermen.
| MERK |
Når du bruker funksjonen Screen Mirroring, kan det
oppstå videohakking eller lydutfall avhengig av miljøet.
Du kan koble til en enhet som støtter AllShare Cast.
Merk at tilkobling til en enhet av denne typen ikke
støttes fullt ut, avhengig av produsenten. Hvis du vil
ha mer informasjon om støtte til mobil tilkobling, se
produsentens nettsider.
Bluetooth-overføringer kan forstyrre
skjermspeilingssignalet. Før du tar funksjonen
skjermspeiling i bruk, så anbefaler vi at du slår
av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen eller
smartenheten din.
HDMI til et BD Wise-kompatibelt TV-apparat - og
BD Wise er på - maksimeres nettleseren slik at den
fyller skjermen og TV-apparatets oppløsning stilles
automatisk på optimal oppløsning.
Nettleseren er ikke kompatibel med Javaapplikasjoner.
Hvis du forsøker å laste ned en fil og det ikke er mulig
å lagre filen, får du en feilmelding.
E-handel (kjøp av produkter på nettet) støttes ikke.
ActiveX støttes ikke.
Tilgang kan være blokkert for noen nettsteder eller til
nettlesere som drives av visse virksomheter.
Koblingsmodus og pekermodus
Nettleseren tilbyr to typer browsing, pekermodus og
koblingsmodus. Når du åpner nettleseren første gang, er
pekermodus aktiv.
Hvis du navigerer i nettleseren med mus, anbefaler
vi å beholde pekermodus som aktiv. Hvis du bruker
fjernkontrollen til å navigere i nettleseren, anbefaler vi
at du bytter fra pekermodus med koblingsmodus. I
koblingsmodus flytter en utheving fra én kobling til neste
i nettleseren og er mye raskere enn pekermodus hvis du
bruker fjernkontrollen.
Følg disse trinnene for å aktivere koblingsmodus:
1.
Bruk ▲▼◄►-knappene på fjernkontrollen for
å flytte pekeren til koblingsmodusikonet øverst
til høyre på skjermen. Koblingsmodusikonet er
det tredje ikonet fra høyre. Pekeren er i korrekt
posisjon hvis ikonet blir blått og ordene "Linksurfing"
(koblingsmodus) vises på skjermen.
2.
Trykk på E-knappen. Koblingsmodus aktiveres og
forblir aktiv når du åpner nettleseren.
| 46 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0702.indd 46
2013-07-02 오후 1:21:17
Når du klikker http://www.samsung.com
,
eller går inn i et data- eller tekstinnleggingsfelt og deretter
trykker E,
E vises skjermtastaturet.
http://www.samsung.com
Nettverkstjenester
Bruke skjermtastaturet
Kontrollpanelet, som ligger øverst på skjermen, har en
mange ikoner som starter en rekke nyttige funksjoner.
Ikonene beskrives under og starter med ikonet lengst til
venstre på skjermen.
100%
1
http://www.samsung.com
100%
Når du taster inn tegn, vises anbefalt tekst.
Caps
123#&
ENG
5
1
2
3
4
6
7
8
9
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*

a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Utført
z
x
c
v
b
n
m
,
Avbryt
www. .com
0
06
En oversikt over kontrollpanelet
Fjern
.
?
-

/

4

Følg disse trinnene hvis du vil bruke skjermtastaturet med
fjernkontrollen:
•
•
•
•
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
: Går til forrige side.
: Går til neste internettside.
: Viser bokmerke- og historikksiden. Du
kan sette et bokmerke på den gjeldende
siden, velge et eksisterende bokmerke og
redigere og slette bokmerker. Du kan også
se leserloggen og velge en side du vil gå
tilbake til.
: Går til Hjem-skjermen til nettleseren.
http://www.samsung.com
: Lar deg taste
inn adressen til en side manuelt med
skjermtastaturet.
: Laster inne den gjeldende siden på nytt
slik at den oppdateres på skjermen.
: Oppretter et bokmerke for den
gjeldende siden.
: Lar deg søke etter
informasjon ved å taste inn ord eller tegn med
skjermtastaturet. Se Bruke skjermtastaturet
på denne siden.
100% : Lar deg forstørre eller krympe
skjermen med forskjellig prosentverdi.
: Slår på PIP-funksjonen.
: Lar deg veksle mellom pekermodus og
koblingsmodus.
: Lar deg konfigurere innstillinger for
nettleseren. Se "Bruke innstillingsmenyen" på
side 48.
: Lukker nettleseren.
1.
Bruk ▲▼◄►-knappene på fjernkontrollen for å
flytte uthevingen til den bokstaven eller tallet du vil
taste inn.
2.
Trykk E for å taste inn bokstaven eller tallet i
innleggingsfeltet.
3.
For store bokstaver, flytt uthevingene til Caps-tasten
øverst til venstre og trykk deretter på E. Trykk på
E igjen med Caps-tasten uthevet for å gå tilbake
til små bokstaver igjen.
4.
Hvis du vil få tilgang til symboler og flere skilletegn,
merk 123#&-knappen til venstre og trykk deretter
E.
5.
Hvis du vil slette et tegn du har tastet inn, flytt
uthevingen til og trykk deretter E.
6.
Hvis du vil slette alle tegnene du har tastet inn, flytt
uthevingen til Fjern-knappen og trykk deretter E.
7.
Når innleggingen er fullført, flytt uthevingen til Utført
og trykk deretter E.
| MERK |
Hvis du har koblet et trådløst tastatur til produktet,
kan du bruke det trådløse tastaturet til å taste inn
bokstaver, tall, symboler og skilletegn. Merk at det
trådløse tastaturet bare vil fungere når skjermtastaturet
vises og det kan bare brukes til å taste inn bokstaver,
tall, symboler og skilletegn.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0702.indd 47
47 |
2013-07-02 오후 1:21:18
Nettverkstjenester
Alternativer på skjermtastaturet
Godkjente
nettsteder
Lar deg begrense baras tilgang til
uegnede nettsider ved kun å tillate
tilgang til nettsider du har registrert.
Hver gang du åpner Godkjente
nettsteder, vises PIN-skjermen.
Den første gangen du åpner
Godkjente nettsteder, taster
du inn standard-PIN, 0000, med
talltastene på fjernkontrollen.
Du kan endre PIN ved å bruke
tilbakestill passord for funksjonen
godkjente sider. Se nedenfor.
 Funksjon for godkjente
nettsteder : Slår funksjonen for
godkjente sider på eller av.
 Tilb.st. passord for Godkj.
nettsteder : Endrer passord for
godkjente sider.
 Legg til området : Lar deg legge
til nettsiden som for øyeblikket
vises, til listen over godkjente
sider.
 Administrer Godkjente
nettsteder : Lar deg taste inn
URL-adresser for å legge til
og slette sider fra listen over
godkjente steder. Hvis du slår på
Godkjente nettsteder og ikke
har lagt til noen sider på listen
godkjente sider, vil du ikke kunne
åpne noen internettsider.
Privat surfing
på/av
Aktivere eller deaktivere
personvernmodus.
Når personvernmodus er aktivert,
lagrer ikke nettleseren URLadressen til sidene du besøker. Hvis
du vil aktivere personvernmodus,
velg OK.
Hvis personvernmodus kjører,
vises "stopp"-ikonet foran URLadressen øverst på skjermen. Hvis
du vil deaktivere personvernmodus,
velger du den på nytt når
personvernmodus er aktivert.
For tilgang til alternativer på skjermtastaturet, merk
nederst til venstre på tastaturet og trykk deretter E.
Språk
Velg tastaturspråket. Du kan velge
engelsk, fransk, russisk etc.
Anbefalt tekst
Tastaturet vil foreslå ord etterhvert
som du taster inn tekst. Denne
funksjonen kan slås På eller Av.
Forutsi neste
bokstav
Når du taster inn bokstaver, vil
tastaturet forutsi neste bokstav.
Den foreslåtte bokstaven vises i
en ring rundt den bokstaven du
nettopp har tastet inn.
Du kan velge en foreslått bokstav
eller gå til en annen bokstav. Denne
funksjonen kan slås På eller Av.
Bruke innstillingsmenyen
Innstillingsmenyen har funksjoner som styrer hvordan
nettleseren fungerer og sikkerhetsfunksjoner for
nettleseren.
Hvis du vil åpne innstillingsmenyen, uthev
-ikonet
i kontrollpanelet og trykk på E. Hvis du vil velge et
alternativ i innstillingsmenyen, uthev alternativet og trykk
på E.
E
http://www.samsung.com
100%
Aktiver fangst
Godkjente nettsteder
Privat surfing på
Nettleserinnstilling
Hjelp
Lukk
Aktiver fangst/
Deaktiver
fangst
Slår gripefunksjonen På og Av. Når
gripefunksjonen er på, kan du flytte
en nettside opp og ned uten å dra i
rullefeltet.
Gripefunksjonen er bare tilgjengelig
i pekermodus.
| 48 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 48
2013-05-30 오후 12:05:21
Gir grunnleggende informasjon om
driften av nettleseren.
På skjermen koble tjenestekontoer, velg tjenesten
du ønsker å koble til produktet, og trykk deretter E.
5.
Velg Reg. og trykk deretter E.
6.
På ID- og passordskjermen, bruk skjermtastaturet
og tast inn ID-en du bruker til å logge inn på
tjenesten du valgte. Når dette er gjort må du velge
Utført og deretter trykke E.
7.
Gjenta samme prosess for passordet. Når dette er
gjort må du velge Utført og deretter trykke E.
8.
Velg OK og trykk deretter E.
BD-LIVE™
Når produktet er tilkoblet nettverket, kan du nyte godt
av forskjellige filmrelaterte tjenester som er tilgjengelig på
BD-LIVE-kompatible plater.
1.
Sett en USB-basert lagringsenhet inn i USBkontakten på fronten av produktet og se deretter
etter hvor mye minne som er igjen. Lagringsenheten
må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha
plass til BD-LIVE-tjenestene.
2.
Velg Innst. på Hjem-skjermen og trykk E.
3.
Velg Nettverk, og trykk deretter E.
4.
Velg BD-Live-innstill. og trykk deretter E.
5.
Velg BD-datastyring og trykk deretter E.
6.
Velg Enhetsvalg, og trykk deretter E.
| MERK |
7.
Velg USB-enhet og trykk deretter E.
Avhengig av nettsiden, kan det hende at noen av
8.
Sett inn en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE.
9.
Velg en BD-LIVE-tjeneste som produsenten av
platen har lagt opp.
funksjonene for innstilling av nettleser ikke kan
aktiveres. Funksjoner som ikke er aktiverte, er grå og
kan ikke brukes.
Nettverkstjenester
Hjelp
4.
06
 Angi som startside : Du kan
angi nettleserens startside.
 Blokker popups : Slår på og av
blokkering av hurtigmeldinger.
 Sideblokkering : Du kan velge
å blokkere for annonser og
velge URL-adressene for hvilke
annonser som blokkeres.
 Generelt : Du kan slette
personlig informasjon som f.eks.
nettstedshistorikk og søkedata
(informasjonskapsler etc.), og
Nettleserinnstilling
tilbakestille alle innstillinger av
nettleser til fabrikkinnstillingene.
 Koding : Du kan angi innstillinger
for koding for nettsider
til automatisk eller velge
kodeformatet manuelt fra en liste.
 Peker : Du kan stille inn
hastigheten til markøren når
markøren er satt til peker og slå
Smart-markøren På og Av.
 Nettleserinformasjon : Viser
versjonnummeret og informasjon
om opphavsrett for nettleseren.
| MERK |
Koble tjenestekontoer til produktet
Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
Med funksjonen koble tjenestekontoer kan du koble
produktet til kontoene dine med internettjenester, slik at
produktet kan logge deg inn på tjenester automatisk når
du starter appen for den tjenesten.
Hvis du vil opprette en kobling til en tjenestekonto, må du
gjøre følgende:
1.
I Hjem-skjermen, trykk RØD (A) på fjernkontrollen
for å logge inn på Samsung-kontoen.
2.
Når du har logget inn, trykk på RØD (A) på
fjernkontrollen igjen.
3.
Velg Koble til tjenestekontoer i hurtigmeldingen
min konto og trykk deretter E.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 49
49 |
2013-05-30 오후 12:05:22
Tillegg
Tilleggsinformasjon
Merk
Tilkoblinger
HDMI OUT
• Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke
fungerer, avhengig av TV-apparatet.
• Du må ha en HDMI-tilkobling satt opp for å kunne
nyte videoer med 3D-teknologi.
• En lang HDMI-kabel kan føre til forstyrrelser på
skjermen. Hvis dette skjer, kan du slå Av alternativet
HDMI fargedybde på menyen.
Innst.
3D-innst.
• Hvis du vil stoppe avspillingen under 3D-avspilling,
må du trykke en gang på 5. Filmen stopper og
3D-modus blir deaktivert. Hvis du ønsker å endre et
3D-alternativ mens du spiller av en 3D-film må du
trykke en gang på 5. Blu-ray-menyen vises. Trykk
5 en gang til og velg deretter 3D-innstillingene på
Blu-ray-menyen.
• Avhengig av innholdet og plasseringen av bildet på
TV-skjermen, så kan det hende at du ser vertikale
svarte striper på venstre side, høyre side eller begge
sidene.
TV-sideforhold
• Avhengig av platetypen kan det hende at noen
sideforhold ikke er tilgjengelige.
• Hvis du velger et annet bildeforhold enn det reelle
bildeforholdet på TV-skjermen din, kan det hende at
bildet virker forvrengt.
• Hvis du velger 16:9 Original, kan det hende at TVapparatet vider 4:3 Pillarbox vises (svarte striper på
sidene av bildet).
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
• Når BD Wise er slått på vil oppløsningen automatisk
bli juster av BD Wise og BD Wise vil vises på menyen
Oppløsning.
• Hvis produktet er tilkoblet en enhet som ikke støtter
BD Wise, kan du ikke bruke BD Wise-funksjonen.
• For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere BD
Wise-alternativet på både TV-apparatet og produktet.
Digitalt utsignal
• Sørg for å velge korrekt digitalt signal, ellers får du
ingen lyd eller bare lydstøy.
• Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat) ikke
er kompatibel med komprimerte formater (Dolby
digital, DTS), går lydsignalet ut som PCM.
• Vanlige DVD-plater inneholder ikke BONUSVIEW lyd
eller navigasjonslydeffekter.
• Noen Blu-ray-plater inneholder ikke BONUSVIEW
lyd og navigasjonslydeffekter.
• Dette digitale utgangsoppsettet påvirker ikke det
analoge (L/R) lydsignalet, eller HDMI-signalet til TVapparatet. Det påvirker det optiske lydsignalet,
og lyd over HDMI når produktet er tilkoblet en
forsterker.
• Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det bli
sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet til den
digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
• Digitalt utsignal kan aktiveres når Høyttalervalg er
satt til TV-høyttaler.
BD-Live internett forbindelse
• Internett-tilkoblingen kan være begrenset når du
bruker BD-LIVE-innhold.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger
ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i
brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha
mer informasjon.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMIkabelen ikke støtter CEC.
• Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en Anynet+logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
BD-datastyring
• I eksternt minnemodus, kan avspillingen av en plate
bli stoppet hvis du kobler fra USB-enheten midt i en
avspilling.
• Bare USB-enheter som er formatert med filsystemet
FAT (DOS 8.3-etiketter) er støttet. Vi anbefaler
at du bruker USB-enheter som støtter USB
2.0-protokollen, og som har en lese-/skrivehastighet
på 4 MB eller mer.
• Det kan være at funksjonen Resume Play (Gjenoppta
avspilling) ikke virker etter at lagringsenheten er
formatert.
• Den totale minnestørrelsen som er tilgjengelig for
BD-datastyring kan variere, avhengig av forholdene.
| 50 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 50
2013-05-30 오후 12:05:22
• For mer informasjon om DivX(R) VOD, kan du gå inn
på "http://vod.divx.com".
• Avhengig av Blu-ray-/DVD-platen kan det hende
at du kan endre ønsket språk på undertekstene i
platemenyen. Trykk DISC MENU.
• Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster
som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke være
tilgjengelige på alle Blu-ray-/DVD-plater.
• Informasjon om hoved/BONUSVIEW-MODUS vil
også vises hvis Blu-ray-platen har en BONUSVIEWseksjon.
• Denne funksjonen endrer både de primære og
sekundære undertekstene samtidig.
• Antallet primære og sekundære undertekster vises.
Frontdisplay
• Du kan ikke endre lysstyrken med
og VOL +, -.
Høyttalerinnstillinger
• Når Høyttalervalg er satt til TV Speaker, sendes lyd
signalet gjennom TV-høyttaler.
HDMI-audio
• Når HDMI-lyden settes til TV-høyttalerne, mikses
den automatisk ned til 2 kanaler.
Vise JPEG-bilder
Lydreturkanal
• Du kan ikke forstørre undertekster og PG-grafikk i
fullskjermsmodus.
• Når Anynet+ (HDMI-CEC) er av, er ikke Audio
returkanal-funksjonen tilgjengelig.
• Hvis du bruker en HDMI-kabel som ikke er sertifisert
for ARC (Audio Return Channel), kan dette føre til
problemer med kompatibiliteten.
• ARC-funksjonen er kun tilgjengelig hvis et ARCkompatibelt TV-apparat er tilkoblet.
Avspilling
Spille av videofiler
• Videofiler med høye bithastigheter på 20 Mbps
eller mer belaster produktet og kan stoppe under
avspilling.
Tillegg
Velge språk for undertekster
07
Divx-video på foresp.
Medieavspilling
Bruk a-knappen når du spiller av bilder
• Hvis systemet er koblet til et BD Wise-kompatibelt
TV-apparat hvor BD Wise er slått på, vil ikke menyen
Bildeinnstillinger vises.
• Funksjonen for bakgrunnsmusikk fungerer ikke
med mindre musikkfilen og bildefilen er på samme
lagringsenhet. I tillegg kan lydkvaliteten bli påvirket av
størrelsen på MP3-musikkfilen, størrelsen på bildene
og kodingsmetoden som er benyttet.
Velge lydspråk
• Indikatoren ◄► vil ikke bli vist på skjermen hvis
BONUSVIEW-seksjonen ikke inneholder noen
BONUSVIEW-innstillinger for lyd.
• Språkene som er tilgjengelige med funksjonen
lydspråk avhenger av om det valgte språket er
inkludert på platen. Det er mulig at denne funksjonen
og enkelte språk ikke er tilgjengelig.
• Noen Blu-ray-plater lar deg velge enten PCM eller
Dolby digital lydspor på engelsk.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 51
51 |
2013-05-30 오후 12:05:23
Tillegg
Valg av digitale signaler
Oppsett
PCM
Tilkobling
Bitstream
(ubehandlet)
Bitstream
(DTS-omkodet)
Bitstream
(Dolby D-omkodet)
HDMI-kompatibel forsterker
PCM
Opp til 7,1-kanals
PCM
PCM
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital
Opp til 2,1-kanals
PCM
Dolby Digital
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital
Plus
Opp til 2,1-kanals
PCM
Dolby Digital Plus
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
Lydstrøm
Dolby TrueHD
på Blu-rayplater
DTS
Opp til 2,1-kanals
PCM
Dolby TrueHD
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
Opp til 7,1-kanals
PCM
DTS
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
DTS-HD
Høyoppløselig
lyd
Opp til 7,1-kanals
PCM
DTS-HD
Høyoppløselig lyd
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
DTS-HD
Master Audio
Opp til 7,1-kanals
PCM
DTS-HD Master
Audio
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
PCM
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Opp til 2,1-kanals
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Opp til 7,1-kanals
PCM
DTS
DTS
DTS
Audio
Stream on
DVD
Definisjon
for en Bluray-plate
Hvilken som
helst
Dekoder hovedlyden
Dekoder hovedlyden
Mater kun ut
og BONUSVIEWog
BONUSVIEWhovedlyden, slik at
Dekoder hovedlyden
lyden sammen til
lyden
sammen
til
forsterkeren kan dekode
og BONUSVIEWPCM-lyd og legger til
PCM-lyd
og
legger
til
lydstrømmen.
lyden sammen til
navigasjonslydeffekter,
navigasjonslydeffekter,
PCM-lyd og legger til
deretter kodes PCMDu hører ikke
deretter kodes PCMnavigasjonslydeffekter. BONUSVIEW-lyden og
lyden på nytt til Dolby
lyden på nytt til DTSDigital-datastrøm eller
navigasjonslydeffektene.
datastrøm.
PCM.
 Hvis lydkilden er 2-kanals eller mono, blir ikke innstillingen "Re-encoded Dolby D" (Dolby D-omkodet) aktivert. Signalet
vil være PCM 2-kanal.
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre lydspor:
- Hovedlyd : Lydsporet til hovedfunksjonen.
- BONUSVIEW-lyd : Tilleggsspor som f.eks. regissørens eller skuespillerens kommentarer.
- Navigasjonslydeffekter : Når du navigerer i menyen, vil du høre navigasjonslydeffekter. Navigasjonslydeffektene er
forskjellige, avhengig av Blu-ray-platen.
| 52 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 52
2013-05-30 오후 12:05:23
Oppløsning i henhold til utgangsmodus
BD Wise
Auto
HDMI-modus
E-innhold/Digitalt
innhold
HDMI-modus
Blu-ray-plate
Oppløsning til Blu-rayplate
1080p@60F
480i
Tillegg
Utgang
Oppsett
DVD-avspilling
07
Avspilling av Blu-ray-plate/E-innhold/Digitalt innhold
Maks. oppløsning på TV-signalet
Maks. oppløsning på TVsignalet
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
Filmramme: Auto (24Fs)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Feilsøking
Se tabellen nedenfor hvis dette produktet ikke fungerer som det skal. Hvis problemet du opplever ikke er oppført
nedenfor, eller hvis instruksjonen nedenfor ikke hjelper, slår du av produktet, kobler fra strømledningen, og kontakter
nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics servicesenter.
Symptom
Sjekk/Tiltak
Jeg kan ikke løse ut
platen.
• Er støpselet satt skikkelig inn i kontakten?
• Slå av strømmen og slå den deretter på igjen.
Avspillingen starter ikke.
• Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Blu-ray-/DVD-plater fra utlandet kan ha en annen kode, og kan dermed ikke
spilles av.
• CD-ROM- og DVD-ROM-plater kan ikke spilles av på dette produktet.
• Kontroller at klassifiseringsnivået er korrekt.
Avspillingen starter ikke
med en gang Spill av/
Pause trykkes.
• Bruker du en deformert plate eller en plate med riper på overflaten?
• Rengjør platen.
Det kommer ikke noen
lyd.
• Hjemmekinoanlegget spiller ikke av lyd under rask avspilling, sakte avspilling og
trinnvis avspilling.
• Er høyttalerne tilkoblet korrekt? Er høyttaleroppsettet riktig tilpasset?
• Er platen alvorlig skadet?
Fjernkontrollen fungerer
ikke.
• Bruker du fjernkontrollen innenfor rekkevidden og innenfor den riktige vinkelen i
forhold til føleren?
• Er batteriene oppbrukte?
• Har du valgt modus (TV/BD) til fjernkontrollen (TV eller BD) riktig?
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 53
53 |
2013-05-30 오후 12:05:24
Tillegg
Symptom
Sjekk/Tiltak
• Platen går rundt, men
det produseres ikke noe
bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig
og bildet skjelver.
•
•
•
•
Lydspråk og undertekst
fungerer ikke.
• Lydspråk og undertekst fungerer ikke hvis platen ikke inneholder dem.
Menyskjermen vises ikke
selv om menyfunksjonen
er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
Bildeforholdet kan ikke
endres.
• Du kan spille av 16:9 Blu-ray/DVD-plater i 16:9 fullformat, 4:3 Letter Box eller 4:3
Pan-Scan, men 4:3 Blu-ray-/DVD-plater kan bare vises i forholdet 4:3. Se Bluray-platens omslag, og velg deretter egnet funksjon.
• Produktet fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen
forsvinner eller det er
en merkelig lyd.)
• Produktet fungerer ikke
normalt.
• Trykk og hold inne 5 på fjernkontrollen i 5 sekunder i STANDBY-modus.
- Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
Du har glemt
klassifiseringsnivåpassordet.
• Når produktet ikke har noen plate i plateskuffen, må du holde inn 5 på
fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder. "INIT" vises på skjermen, og alle innstillinger
vil gå tilbake til standardverdiene.
Deretter trykker du på STRØM-knappen.
- Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
Kan ikke motta
radiosendinger.
• Er antennen korrekt tilkoblet?
• Hvis antennens inngangssignal er svakt, installerer du en ekstern FM-antenne i et
område med gode mottaksforhold.
Når du skal lytte på
lydsignalene i TVsendingen via produktet,
hører du ingen lyd.
• Hvis du trykker på ÅPNE/LUKKE ^ når du lytter til TV-sendingen med D. IN
eller AUX-funksjonene, slås funksjonene til Blu-ray/DVD-platen på og TV-lyden
dempes.
"Ikke tilgjengelig" vises på
skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres på grunn av:
1. Programvaren til Blu-ray/DVD-platen begrenser det.
2. Blu-ray-/DVD-programmet støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler)
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor området.
Hvis HDMI-utgangen er
satt til en oppløsning TVapparatet ditt ikke støtter
(f.eks. 1080p), kan det
hende at du ikke ser noe
bilde på TV-skjermen.
• Trykk og hold 5 på frontpanelet i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i
spilleren. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på produktet.
• Kontroller at TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Er strømmen på TV-apparatet på?
Er videokablene korrekt tilkoblet?
Er platen skitten eller skadet?
En dårlig produsert plate kan være umulig å spille av.
| 54 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 54
2013-05-30 오후 12:05:24
Symptom
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
07
Unormalt HDMIutgangsskjermbilde.
Sjekk/Tiltak
Tillegg
AllShare-funksjonen
Jeg kan se mappene som
er det ut via AllShare, men
ikke filene i mappene.
• AllShare viser bare video-, bilde- og musikk-filer. Andre typer filer vises ikke.
Videoavspillingen er
hakkete
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og at nettverket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse?l?e tilkoblingen mellom den DLNA-kompatible enheten og produktet
er ustabil.
Kontroller tilkoblingen.
AllShare-tilkoblingen
mellom produktet og
datamaskinen er ustabil.
• IP-adressene må være på samme delnett, og være unike, hvis ikke kan IPkollisjoner føre til slike fenomener.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
BD-LIVE
Jeg kan ikke koble med
til for å kunne få tilgang til
BD-LIVE-serveren.
• Kontroller om nettverkstilkoblingen er aktiv eller ikke ved hjelp av menyen
Nettverksstatus.
• Se om en USB-basert minneenhet er koblet til produktet.
• Lagringsenheten må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til BD-LIVEtjenestene. Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (se side 50)
• Kontroller om alternativet BD-LIVE internett forbindelse er satt til Tillat (alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av innholdet,
eller oppgradere til den siste programvaren.
En feil oppstår når du
bruker BD-LIVE.
• Lagringsenheten må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til BD-LIVEtjenestene. Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (se side 50)
| MERK |
Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Samsung Electronics erklærer med dette at dette hjemmekinosystemet er i samsvar med de
grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Den offisielle konformitetserklæringen finner du på http://www.samsung.com, gå til Support > Search
Product Support (søk igjennom kundestøtte) og skriv inn modellnavnet.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
Må dette utstyret brukes innendørs.
Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 55
55 |
2013-05-30 오후 12:05:24
Tillegg
Spesifikasjoner
Vekt
2.70 kg
Mål
430.00 (B) x 55.00 (H) x 312.00 (D) mm
Bruksområde, temperatur
5– 35 °C
Bruksområde, luftfuktighet
10–75 %
Signal-/støyforhold
55 dB
Følsomhet
12 dB
Total harmonisk forvrengning
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Lyd
PCM multikanals audio, bitstream audio, PCM audio
Utgang for fronthøyttalere
165W x 2(3)
Basselement-utgang
170W(3)
Generelt
FM-tuner
HDMI
Analog inngang : 20Hz – 20kHz (±3 dB)
Frekvensrespons
Forsterker
Digital inngang : 20Hz – 40kHz (±4 dB)
S/N-forhold
70 dB
Kanalseparasjon
60 dB
Inngangsfølsomhet
(AUX) 500 mV
Høyttaler (2.1-kanalers høyttalersystem)
Front
Maksimal
Dimensjoner
inngangseffekt (B x H x D) (Enhet : mm)
Inngangseffekt
140Hz~ 20kHz
87dB/W/M
165W
330W
104.1 x 671.0 x 100.5
(Stativ-sokkel: Ф 223.0)
1.99
40Hz ~ 160Hz
88dB/W/M
170W
340W
170.0 x 350.4 x 287.0
3.41
3
Basselement
•
•
•
•
•
Vekt
(Enhet :
kg)
Utstrålt
lydtrykknivå
Høyttalersystem Impedans Frekvensområde
Nettverkshastighet lik eller lavere enn 10 Mbps støttes ikke.
Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
| 56 Norsk
HT-FS6200-XU_NOR_0529.indd 56
2013-05-30 오후 12:05:25
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen
å kontakte Samsung Support.
Area
` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
Web Site
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr
(French)
051 331 999
www.samsung.com
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/gr
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
www.samsung.com/gr
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Area
Contact Centre 
Web Site
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
NETHERLANDS
Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
POLAND
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
ROMANIA
TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
(German)
www.samsung.com/ch_fr
(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Korrekt avhending av batteriene i dette produktet
(Gjelder i land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal
deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at
batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv
2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og
skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra
annet avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk
utstyr)
(Gjelder i land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det
elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall.
For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette
produktet atskilt fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av
materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om
sikker resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
AH68-02623D-04
HT-FS6200-XU_NOR_0924.indd 57
2013-09-24
10:09:59
Download PDF

advertising