Samsung | DVD-P245 | Samsung DVD-P245 Bruksanvisning

Forholdsregler
1. Installering
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer overens med
spesifikasjonene på merket bak på spilleren.
Plasser spilleren horisontalt på en egnet flate (møbel),
med nok plass omkring til ventilasjon (7~10cm).
Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett ikke
annet utstyr eller tungt utstyr oppå spilleren. Sett ikke
spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som kan bli
varmt. Kontroller at plateskuffen er tom, før du flytter
spilleren. Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig
bruk. Selv om DVD-spilleren står på standby er den ikke
spenningsløs. For å gjøre spilleren spenningsløs, skal
støpslet trekkes ut av stikkontakten, dette anbefales når
spilleren ikke skal brukes i en lengre periode.
Før du setter i gang
ADVARSEL: BRUK AV KONTROLLER,
INSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅTER
ENN DE SOM SPESIFISERES HER KAN
FORÅRSAKE FARLIG STRÅLING.
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med fingrene
mot hullet eller mot kanten. Legg alltid platen med etiketten opp (ved enkeltsidige plater). Gjør om nødvendig platen ren med en myk klut, start i sentrum av platen og
beveg kluten utover mot kanten. Legg alltid platen tilbake
i etuiet etter bruk, og oppbevar etuiet vertikalt. Legg alltid
platen riktig på plass i holderens fordypning. Bruk aldri
spray beregnet til rengjøring av grammofonplater, benzen, antistatisk væske eller annen oppløsning hvis
platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av platen med
en myk fuktig klut (kun vann), tørk aldri av platen med en
roterende bevegelse, siden det kan gi sirkulære riper i
overflaten; disse ripene kan forårsake støy ved avspilling.
5. Batteri
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier som er
skadelige for miljøet.
Kast ikke batteriene sammen med husholdningsavfallet.
Det anbefales å la en tekniker bytte batteri i apparatet.
Setup
Tilbehør
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Før du setter i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Platetype og karakteristikker . . . . . . . . . . . . . .5
Beskrivelse – Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivelse – Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Oversikt over fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . .9
1
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Fjernkontroll
2. Av hensyn til din sikkerhet
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter.
Det kan være farlig for deg og kan skade ømfintlige
komponenter. Du kan bli utsatt for elektrisk støt eller berøre
laserstrålen. Plasser ikke øynene tett på åpningen i
plateskuffen eller noen annen åpning for å se inn i spilleren.
3. Forsiktig
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp; det må ikke
plasseres væskefylte gjenstander som f.eks. vaser oppå
spilleren), sterk varme (f.eks. en peis) og utstyr omgitt av
sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere
...). Trekk ut støpslet fra stikkontakten hvis det er feil på
spilleren. Spilleren er ikke beregnet til kommersielt bruk,
kun for husholdningsbruk.
Dette produktet er kun beregnet til personlig bruk.
Kondens: Hvis spilleren har vært oppbevart på et kaldt
sted, som f.eks. ved transport om vinteren, skal den stå i
ca. 2 timer til den har fått romtemperatur.
Innhold
Batterier for
jernkontroll
(størrelse AAA)
Tilkoplinger
Valg av tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Basis Funksjoner
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bruk av søke- og Neste spor-funksjonene . . .13
Bruk av displayfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . .13
Bruk plate- og tittelmenyen . . . . . . . . . . . . . . .14
Bruk av funksjonsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling . .16
Slow Repeat-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
LOADING
STANDBY/ON
2
EZ VIEW
PLAY
LOADING
Brukerveiledning
Audio/Video-kabel
Spesial Funksjoner
Justere bildeforholdet (EZ View) . . . . . . . . . . .17
Valg av audiospråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Valg av tekstspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Endring av kameravinkelen . . . . . . . . . . . . . .19
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprise/hopp over) . . . . . . . . . . . . . . .19
Bruk av Bookmark-funksjonen . . . . . . . . . . . .20
Bruk av funksjonene zoom . . . . . . . . . . . . . . .21
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . .21
Mappeutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MP3/WMA-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MPEG4-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Visning av bilde-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Sett inn batteriene i fjernkontrollen
1. Åpne batteridekslet på baksiden av
fjernkontrollen.
2. Sett inn to AAA-batterier. Kontroller at
polariteten (+ og –) er korrekt tilpasset.
3. Sett på batteridekslet.
3
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer skikkelig:
4
• Sjekk polariteten + – på batteriene (tørrelement).
• Sjekk om batteriene er utladd.
• Sjekk om noe sperrer veien for fjernsensoren.
• Sjekk om det er fluorescerende belysning i
nærheten.
Endring AV Setup Meny
Bruk av Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Oppsetting av språkfunksjonen . . . . . . . . . . .26
Oppsetting av audiomulighetene . . . . . . . . . .28
Oppsetting av displaymulighetene . . . . . . . . .29
Oppsetting av foreldrekontrollen . . . . . . . . . . .31
5
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsskyld skal støpslet trekkes ut av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre løsemidler ved
rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut.
Referanse
Oppgradering av fastvare . . . . . . . . . . . . . . . .33
Feilsøkingsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
NOR-2
NOR-3
Generelle funksjoner
Platetype og karakteristikker
Fremragende lyd
MERKNAD
Dolby Digital, en teknologi som er utviklet av Dolby
Laboratories, gir krystallklar lydgjengivelse.
* Plater som ikke kan avspilles med denne
spilleren.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• høytetthetslag av super Audio CD
• CDG-er spiller kun lyd, ikke grafikk.
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi. Både
vanlige bilder og widescreen (16:9)-bilder kan vises.
Slow motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Programmert avspilling (CD)
Du kan programmere spor slik at de blir spilt i en
bestemt rekkefølge.
* Mulighet til avspilling kan avhenge av
opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
Foreldrekontroll (DVD)
* Enheten kan ikke spille bestemte CD-R,
CD-RW og DVD-R pga. disktypen eller
opptaksbetingelser.
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn et nivå
slik at barn ikke kan spille skadelige filmer med
f.eks. rå vold, saker som bare angår voksne osv.
KOPIBESKYTTELSE
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk og
skjermvinkler når du ser på film.
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
Platetyper (Logoer)
Opptaks-typer Platestørrelse
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller
direkte til tv-apparatet, ikke til en VCR. Kopler du
en kopibeskyttet DVD-plate til en VCR, får du et
forvrengt bilde.
12 Cm
8 Cm
12 Cm
Maks. spilletid
Beskrivelse
• DVD gir fremragende lyd og video på
grunn av Dolby Digital og MPEGsystemet skjerm-og lydfunksjoner
velges enkelt fra skjermmenyen.
Single-sided 80 min.
• Forskjellige skjerm- og audiofunksjoner
Double-sided 160 min.
velges enkelt med skjermmenyer.
Ensidig 240 min
Tosidig 480 min
74 min.
• Video med CD-lyd, VHS-kvalitet og
MPEG-1 kompresjonsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
• CD blir innspilt med bedre lydkvalitet, mindre forvrengning og
mindre forringelse av lydkvaliteten
over tid.
EZ VIEW (fullskjermsvisning) (DVD)
Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Denne enheten kan spille av plater som er laget fra
MP3/WMA-filer.
Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse
av opphavsretten som er beskyttet av U.S. patentkrav og andre lover om åndsverk eid av
Macrovision Corporation og andre rettighetshavere.
Bruk av denne teknologien for beskyttelse av
opphavsretten må godkjennes av Macrovision
Corporation og er beregnet for hjemmebruk og
framvisning i begrenset omfang med mindre
Macrovision Corporation har gitt tillatelse til noe
annet.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
“BRUKERE MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT IKKE
ALLE HØYDEFINISJONS-FJERNSYN ER FULLT
KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG KAN
FORÅRSAKE PROBLEM MED BILDET. NÅR DET
GJELDER BILDEPROBLEM MED 525 ELLER 625
PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES BRUKEREN Å
SETTE TILSLUTNINGEN PÅ ”STANDARD
DEFINITION”-UTDATA. HVIS DET ER SPØRSMÅL OM
VÅRE FJERNSYNSAPPARATERS KOMPABILITET MED
DENNE MODELL 525p OG 625p DVD-SPILLER VÆR
SÅ SNILL OG KONTAKTE VÅRT
SUPPORTSENTER.”
Øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
Instant Skip (direkte hopp) (DVD)
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder
ved avspilling.
MPEG4
Denne enheten kan spille MPEG4-formater innen en
avi-fil.
NOR-4
Avspilling områdenummer
Platemerking
~
PAL
Avspilling område-numme
PAL kringkastingssystem i U.K.,
Frankrike, Tyskland osv.
Dolby Digital plate
STEREO
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område. Disse
områdekodene må matche hverandre for at platen skal
kunne spilles. Hvis kodene ikke matcher hverandre, kan ikke
platen spilles.
Områdenummeret til denne spilleren er angitt på
bakpanelet til spilleren.
Stereo-plate
DivX-sertifisering
DIGITAL
SOUND
Digital Audioplate
DTS-plate
DivX, DivX Certified og tilhørende
logoer er varemerker fra
DivXNetworks, Inc og brukes på
lisens.
MP3-plate
NOR-5
Beskrivelse – Frontpanel
Beskrivelse – Frontpanel
EZ VIEW
STANDBY/ON
1
2 3 4 5 6
PLAY
7
9
DVD-P245
DVD-P244
STANDBY/ON
LOADING
EZ VIEW
8 9 10
11
1
2
3
4
5 6
7
8
Kontroller på frontpanelet
Kontroller på frontpanelet
1. STANDBY/ON (
)
• Når spilleren er tilkoplet strømforsyningen,
lyser lysene for av/på. Hvis du trykker på
STANDBY/ON for å slå på spilleren, vil
lysdioden slukkes.
2. SKIP (
)/SEARCH
• Gjør det mulig å søke tilbake på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
3. STOP (
)
• Stopper avspillingen av platen.
5. SKIP (
)/SEARCH
• Gjør det mulig å søke frem på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
Lysdiode
Av/standby
Ingen plate
Stopp
Laster
Avspill/hopp over
Søk/pause
Feil
7. OPEN/CLOSE (
)
• Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
8. AVSPILL
• Ved avspilling av platen, lyser lysdioden for
avspilling.
9. FJERNMOTTAKER
4. PLAY/PAUSE (
)
• Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
Function
6. EZ VIEW (fullskjermsvisning)
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
10. Lysdiode LASTING
• Ved lasting av platen, lyser lysdioden for lasting.
11. Lysdiode PLATESKUFF
• Sett inn platen her.
Lysdiode for
på/av (rød)
Lysdiode for
avspilling (blå)
Lysdiode for
lasting (oransje)
O
X
X
X
X
X
Blinker
X
X
X
X
O
Blinker
Blinker
X
O
O
Blinker
X
X
Blinker
NOR-6
1. STANDBY/ON (
)
• Når spilleren er tilkoplet strømforsyningen,
lyser lysene for av/på. Hvis du trykker på STANDBY/ON for å slå på spilleren, vil
lysdioden slukkes.
6. EZ VIEW (fullskjermsvisning)
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
7. PLAY/PAUSE (
)
• Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
2. Lysdiode PLATESKUFF
• Sett inn platen her.
8. SKIP (
) / SEARCH
• Gjør det mulig å søke frem på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
3. DISPLAY
• Funksjonsindikatorene blir vist her.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Gjør det mulig å søke tilbake på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
4. OPEN/CLOSE (
)
• Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
5. STOP (
)
• Stopper avspillingen av platen.
Displayindikatorer
1
2
3
Display på frontpanelet
1. Angir platetype
2. Reversert avspilling / Pause / vanlig avspilling
3. Viser forskjellige meldinger angående funksjoner som PLAY, STOP, LOAD …
no DISC : Ingen plate lagt inn.
OPEN : Plateskuffen er åpen.
LOAD : Spilleren laster plateinformasjon.
NOR-7
Beskrivelse – Bakpanel
Oversikt over fjernkontrollen
7. MENU-knapp
• Viser DVD-spillerens meny.
Pr
Pb
Y
1
COAXIAL
11
OPTICAL
• Stiller tilbake til forrige meny.
9. REPEAT A-B-knapp
2
R
• Blir brukt til å merke et segment A-B for gjentakelse.
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
10. SUBTITLE-knapp
12
13
14
3
4
1
8. RETURN-knapp
COMPONENT VIDEO OUT
2
3
4
5
6
Bakpanel
1. DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
• Bruk enten en optisk eller en koaksial digital
kabel som tilkopling til en kompatibel Dolby
Digital mottaker. Bruk den som tilkopling til en
A/V-forsterker som inneholder en Dolby Digital
dekoder, MPEG-2 eller en DTS-dekoder.
5. KOMPONENTVIDEOUTGANGER
• Bruk disse utganger hvis du har et fjernsynsapparat med komponentvideoinnganger. De kan
brukes med Pr, Pb og Y-video.
• Hvis Component(P-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil modus for progressiv
skanning virke.
• Hvis Component(I-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil modus for linjesprang virke.
2. ANALOG AUDIO-UT KOBLING
• Koples til audio inngangskontakten på
tv-apparatet/audio/video-mottakeren.
5
6
7
15
16
8
17
18
11. OPEN/CLOSE-knapp (
)
• Åpner/stenger platebrettet.
12. CLEAR-knapp
• Blir brukt til å fjerne meny- eller statusdisplayer fra
skjermen.
13. INSTANT REPLAY-knapp
• Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
14. Knappen INSTANT SKIP
• Denne funksjonen flytter deg fremover 10
sekunder ved avspilling.
9
19
20
21
22
10
15. SPILL/PAUSE-knapp (
)
• Starter/tar pause i avspillingen.
16. INFO-knapp
• Viser gjeldende platemodus.
17. Knappen DISC MENU
6. SCART AV KONTAKT
• Koples til et TV med en scart inngangskontakt.
3. VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk en videokabel for tilkopling til video
inngangskontakten på ditt tv-apparat.
• Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
Component(I-SCAN) eller S-Video.
• Viser platens meny på skjermen.
18. ENTER/RETNINGS-knapp
(OPP/NED eller VENSTRE/HØYRE)
• Benyttes for å navigere i menyer.
VIKTIG BEMERKNING
4. S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne
kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat
for å oppnå høyere kvalitet på bildet.
• Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
S-Video.
• Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for
å finne ut om fjernsynsapparatet klarer
Progressive Scan. Hvis det er så, følg instruksene i
bruksanvisningen om innstillinger for Progressive
Scan i menysystemet.
DVD funksjonsknapper
• Hvis Component(P-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil Video og S-Video ikke virke.
2. SIFFER-knapper
• Se side 30 for å få mer informasjon om hvordan
oppsettsmenyen brukes.
19. EZ VIEW-knapp
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
1. DVD POWER-knapp
• Slå av/på strømmen.
20. REPEAT-knapp
• Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en
tittel, et kapittel, et spor eller en plate.
3. PROG-knapp
• Gjør det mulig å programmere en viss rekkefølge.
21. ANGLE-knapp
• Blir brukt til å få adgang til forskjellige
kameravinkler på en DVD.
4. STEP-knapp
• Spill av en ramme om gangen.
5. SEARCH/SKIP-knapper (
22. AUDIO-knapp
/
,
/
• Bruk denne knappen for å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
)
• Gjør det mulig å søke frem/tilbake på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
6. STOP-knapp (
NOR-8
)
NOR-9
Valg av tilkopling
Valg av tilkopling
Nedenfor viser vi eksempler på tilkoplinger som blir mye brukt for å kople DVD-spilleren til TV eller
andre komponenter.
Tilkopling til et tv-apparat (for video)
TV (vanlig, widescreen, projeksjon, RGB osv.)
Før du kopler til DVD-spilleren
• Slå alltid av DVD-spilleren, tv-apparatet og andre komponenter før du tilkopler eller frakopler kabler.
Basisaudio
• Hvis du tilkoplet det eksterne audiosystemet, slå på audiosystemet og still det på riktig audioinngangskanal.
• Slå opp i brukerveiledningen for tilleggskomponentene du skal kople til, for å få mer informasjon om disse
spesielle komponentene.
Metode 1
Metode 2
Metode 3
Metode 4
Metode 5
Godt
bilde
Bedre
bilde
Det beste
bildet
Det beste
bildet
Optimalt
bilde
TV
AV- OR S-Videokabel
kabel
Tilkopling til et audiosystem
ELLER
Metode 1
Scartkabler
(medfølger
ikke)
Video
Cables
ELLER
ELLER
Metode 2
DVD
Pr
R
ANALOG AUDIO OUT
AUDIO
Forsterker med to kanaler
Dolby Digital dekoder
Audio inngangskontakter
Digital Audio inngangskontakt
Pb
Y
Pr
Pb
Y
L
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
S-VideoVideo
Analoge Audio
inngangskontakter inngangskontakt kontakt
COMPONENT VIDEO OUT
Scart-kontakt
Component Video
kontakt
(Linjesprang)
COMPONENT VIDEO OUT
Component Video
kontakt
(Progressiv)
Metode 1
DVD-spiller + TV med Video inngangskontakt
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på S-Video eller SCART uttak.)
Metode 2
DVD-spiller + TV med S-Video inngangskontakt
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på S-Video.)
ELLER
Metode 3
DVD-spiller + TV med Scart inngangskontakt (audio og video)
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på SCART uttak.)
Metode 4
DVD-spiller + TV med videokontakter for linjesprangsskanningskomponent
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på Component(I-SCAN).)
DVD
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
COAXIAL
Analoge Audio ut
Digital Audio ut
Metode 5
DVD-spiller + TV med progressive skanningskontakter.
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på Component(P-SCAN).)
• Hvis du ønsker å konvertere videouttak til progressiv skanning, må du velge Component(P-SCAN) videouttak i
oppsettsmenyen. Deretter må du velge “Yes” innen 10 sekunder.
• Hvis Component(P-SCAN) videouttak er valgt i oppsettsmenyen, vil Video og S-Video ikke virke.
VIKTIG BEMERKNING
• Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for å finne uu hvis fjernsynsapparatet klarer Progressive Scan.
Hvis det er så, følg instruksene i bruksanvisningen om innstillinger for Progressive Scan i menysystemet.
• Avhengig av TV-apparatet ditt kan det hende at metoden for tilkopling varierer noe fra figuren ovenfor.
NOR-10
NOR-11
Bruk av søke- og neste
spor-funksjonene
Avspilling av en plate
Før du starter avspillingen
7. Trinnvis avspilling (unntatt CD)
Trykk på STEP-knappen på fjernkontrollen under
avspilling. (kun)
- Hver gang du trykker på knappen, kommer en ny
ramme fram.
- Det er ingen lyd i STEP-modus.
- Trykk SPILL/PAUSE (
) for å gå tilbake til normal
avspilling. (Du kan bare utføre trinnvis avspilling
framover.)
• Slå på TV-apparatet og still inn riktig videoinngangskanal ved å trykke på knappen TV/VIDEO
på fjernkontrollen.
• Hvis du tilkoplet det eksterne audiosystemet, slå
på audiosystemet og still det på riktig audioinngangskanal.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den første
gangen du trykker på DVD POWER-knappen,
kommer dette skjermbildet opp:
Hvis du vil velge språk, trykker du på en sifferknapp.
(Dette skjermbildet blir bare vist når du plugger inn
spilleren for første gang.)
Hvis du ikke velger språk første gang, vil alle
innstilte verdier i menyen Innstillinger gå tapt.
Bruk av displayfunksjonen
Under avspilling kan du søke raskt gjennom et
kapittel eller et spor eller bruke neste sporfunksjonen og hoppe til ditt neste valg.
Ved avspilling av DVD/VCD/CD
Søker FORWARD eller REVERSE
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere ønsket
objekt.
1. Trykk på knappen INFO på fjernkontrollen under
avspilling.
Trykk på knappen SEARCH (
eller
) på
fjernkontrollen i mer enn 1 sekund.
Hvis du ønsker å søke med høyere hastighet på
DVD, VCD eller CD, trykk og hold nede knappen.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
3. Bruk knappene VENSTRE/HØYRE for å gjøre
ønsket innstilling, og trykk deretter på ENTER.
• Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for
å gå rett til en tittel eller et kapittel, eller starte
avspillingen fra den valgte tiden.
VCD 4X, 8X
4. Trykk på INFO igjen for å ta bort skjermvisningen.
8. Slow motion-avspilling (unntatt CD)
Trykk og hold nede
for å velge avspillingshastighet
mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av normal under PAUSE- eller
STEP-modus.
- Det er ingen lyd under slow motion.
- Trykk SPILL/PAUSE (
) for å gå tilbake til normal
avspilling.
- Vil langsom baklengs avspilling ikke virke.
CD
2X, 4X, 8X
DVD
DVD
HOPPE over spor
Gjenopptakelsesfunksjon
Når du stopper en plate midlertidig under avspilling,
husker spilleren hvor du stoppet.
Når du trykker SPILL/PAUSE (
) på nytt, tar den
opp avspillingen fra der du stoppet (forutsatt at du
ikke har tatt ut platen, trykket to ganger på
STOP (
)-knappen eller frakoplet spilleren.)
Avspilling
1. Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
Standby-indikatoren slukker, og skuffen åpner.
2. Legg en plate forsiktig inn i skuffen med
plateetiketten opp.
3. Trykk på PLAY/PAUSE (
)-knappen eller
OPEN/CLOSE-knappen for å lukke plateskuffen.
4. Stopp avspillingen
Trykk på STOPP (
)-knappen under avspilling.
MERKNAD
• Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5
minutter, stopper den.
• Strømmen blir automatisk slått av etter at spilleren
har stått ca. 30 minutter på stopp (automatisk
utkoplingsfunksjon).
• Hvis spilleren er i stoppmåte lengre enn en minut
uten noen handling fra brukeren aktiveres en
skjermslukker. Trykk på SPILL/PAUSE
-knappen
for å gjenoppta normal avspilling.
•
ikonet angir at du har trykt på en ugyldig
knapp.
Trykk på neste spor-knappene for å hoppe
under avspilling.
Title
eller
01
Chapter 02
Time
Audio
• Når du spiller en DVD og trykker på
-knappen, går
den til neste kapittel Hvis du trykker på
-knappen går
platen tilbake til begynnelsen av kapitlet. Trykker du en
gang til, går den til begynnelsen av forrige kapittel.
Subtitle
• Når du spiller en VCD 2.0 i MENU Off-modus, en VCD 1.1
eller en CD og trykker på
-knappen går platen til neste
spor. Hvis du trykker på
-knappen, går den til
begynnelsen av sporet. Trykker du en gang til, går den til
begynnelsen av forrige spor.
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
VCD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
• Hvis et spor overstiger 15 minutter når du spiller en CD,
og du trykker på
-knappen, går platen 5 minutter
framover. Hvis du trykker på
-knappen går den 5
minutter tilbake.
MERKNAD
* Ved avspilling av VCD 2.0 kan du velge Menu On
eller Menu Off ved bruk av knappen DISC MENU.
CD
CD
Track 01
5. Ta ut platen
Time 0 : 0 0 : 4 8
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
6. Ta pause i avspillingen
Trykk på SPILL/PAUSE (
)- eller STEP-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
- Skjermen stopper, ingen lyd.
- For å gjenoppta avspillingen, trykk på SPILL/PAUSE
(
)-knappen på nytt.
NOR-12
NOR-13
Bruk av displayfunksjonen
Avspilling av ønsket tittel når det finnes
Title mer enn én på platen. Hvis det finnes
mer enn én film på DVD-platen, vises
hver film på listen.
De fleste DVD-plater er innspilt i form av
Chapter kapittel, så du kan lett finne en bestemt
del av platen (det samme som spor på
en audio-CD).
Bruk plate- og tittelmenyen
Bruk platemenyen
Bruk av funksjonsmeny
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved
avspilling av en DVD-plate.
1. Trykk på knappen MENU ved avspilling.
2. Velg Disc Menu med knappene OPP/NED,
og trykk deretter på VENSTRE/HØYRE.
Viser de språk for teksten som finnes på
Subtitle platen. Du kan velge språk på tekstingen, eller ta den helt bort fra skjermen
hvis du ønsker det. En DVD-plate kan ha
inntil 32 ulike språk på tekstingen.
Gjentatt avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt
seksjon (A-B) eller hele platen.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere
Function, og trykk så på VENSTRE eller
HØYRE.
Under avspilling av en DVD/VCD/CD
3. Skjermen for funksjonsvalg vises; Info, Zoom,
Bookmark, Repeat og EZ View.
2. Velg kapittel, tittel eller A-B med
VENSTRE/HØYRE-knappen.
-
Du kan avspille en film fra et visst
Time tidspunkt. Du må angi starttiden som
referanse.
Viser språket på filmens lydspor.
Audio I eksemplet avspilles lyden på engelsk
med 5.1 kanaler.
En DVD-plate kan ha inntil åtte ulike
lydspor (språk).
Bruk av funksjonsmeny
Info (se side 13~14)
Zoom (se side 21)
Bookmark (bokmerke) (se side 20)
Repeat (gjenta) (se side 15)
EZ View (se sidene 17)
1. Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for
gjentakelse blir vist.
• Chapter ( ) : gjentar det kapittelet som avspilles.
• Title ( T ) : gjentar den tittelen som avspilles.
• A-B : gjentar et segment av platen som du velger.
DVD
4. Bruk knappene OPP/NED for å markere en av de
5 funksjonene. Trykk deretter på HØYRE eller
ENTER for å komme til funksjonen.
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
Bruk tittelmenyen
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved
avspilling av en DVD-plate.
VCD/CD
2. Velg Title Menu med knappene OPP/NED,
og trykk deretter på VENSTRE/HØYRE.
Off
T
3. Trykk ENTER.
MERKNAD
* I VCD 2.0-modus (Menu On) virker ikke denne
funksjonen. (se side 13)
MERKNAD
• Du kan også velge disse funksjonene med de
respektive knapper på fjernkontrollen.
MERKNAD
• På enkelte plater virker ikke tittel-/platemenyene.
• Tittelmenyen vises kun hvis det finnes minst to
titler på platen.
• Du kan også bruge Disc Menu med DISC MENUknappen på fjernstyringen.
• I VCD2.0 virker DISC MENU-knappen som en
bryter mellom Menu On- og Menu Off-modus.
NOR-14
4. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du
REPEAT på nytt. Deretter trykker du på
VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge Off, og
trykker ENTER.
* REPEAT A-B
• Trykk REPEAT A-B på det punktet du vil at gjentatt
avspilling skal begynne (A). B blir automatisk uthevet.
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår
REPEAT av.
• Trykk på knappen ”CLEAR” eller på ”REPEAT A-B”
igjen for å avbryte funksjonen.
• A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har
gått minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
MERKNAD
• På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller
tittel og på CD eller VCD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
• I VCD 2.0-modus (Menu On) virker ikke denne
funksjonen. (se side 13)
NOR-15
Programmert avspilling og
tilfeldig avspilling
Programmert avspilling (CD)
1. Trykk på PROG-knappen.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
PROGRAM. Trykk ENTER.
3. Bruk OPP/NED/VENSTRE/HØYRE-knappen og
velg det første kapitlet (eller sporet) som skal
legges inn i programmet. Trykk ENTER.
Det nummeret du har valgt, blir vist i boksen
Program Order.
4. Trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen. Platen vil
bli spilt i den programmerte rekkefølgen.
PROGRAM
Slow Repeat-avspilling
Denne funksjonen lar deg sakte repetere
scener som inneholder for eksempel sport,
musikkinstrumenter eller lignende, som du
ønsker å studere nærmere.
Når du spiller en DVD/VCD-plate
1. Trykk på PLAY/PAUSE (
)-knappen.
2. Trykk og hold nede
for å velge avspillingshastighet mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av normal
under PAUSE- eller STEP-modus.
3. Trykk på REPEAT A-B på fjernkontrollen én gang
ved første avsnitt som skal gjentas hvis flere
hastigheter er valgt (valg av A-punktet).
RANDOM
4. Trykk på REPEAT A-B -knappen igjen
(valg av B-punktet).
PROGRAM 01
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-----
------
------
------
CLEAR
Tilfeldig avspilling (CD)
MERKNAD
• Platen vil bare spille fra A til B gjentatte ganger i
den hastigheten du velger.
• Hvis du vil avslutte denne funksjonen, trykker du
på CLEAR-knappen eller REPEAT (A-B)-knappen
igjen.
• A-B REPEAT tillater deg ikke å stille inn punkt (B)
før minst 5 sekunder har passert etter punkt (A) er
stilt inn.
• I VCD 2.0-modus (Menu On) virker ikke denne
funksjonen. (se side 13)
1. Trykk på PROG-knappen.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
RANDOM. Trykk ENTER.
PROGRAM
RANDOM
MERKNAD
• Funksjonene programmert og tilfeldig avspilling
fungerer ikke på alle plater.
• Denne DVD-spilleren kan programmeres for
maksimalt 20 steg.
• Mens du er i avspillingsmodus trykker du på
CLEAR på fjernkontrollen for å slette programmert
avspilling.
NOR-16
Justere bildeforholdet (EZ View)
Avspilling med endret bildeforhold (DVD)
Hvis du har en 4:3 TV
Trykk på knappen EZ VIEW.
• Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du
trykker på knappen.
• Skjermens zoomstilling brukes på ulik måte
avhengig av hvordan du har stilt inn
skjermvisningen i innstillingsmenyen.
• For å få rett funksjon på knappen EZ VIEW må du
stille inn rett bildeforhold i grunninnstillingen (se
side 29).
1. For plater med 16:9 bildeforhold
• 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9 Svarte felt
kommer til å vises oppe og nede på
skjermen.
• 4:3 Pan Scan
Bildets venstre og høyre sider kuttes bort, og
16:9 bildets senter vises.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
Hvis du har en 16:9 TV
1. For plater med 16:9 bildeforhold
• Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du
avspiller en plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer
de svarte feltene øverst og nederst på skjermen
til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut
vertikalt. (På visse typer plater forsvinner de
svarte feltene ikke helt)
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
2. For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder
kommer til å synes strukket horisontalt.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
• Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV,
vises svarte felt til høyre og venstre på
skjermen for å forhindre at bildet strekkes ut
horisontalt.
2. For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bildet kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
MERKNAD
• Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig
av platetype.
NOR-17
Valg av audiospråk
Valg av tekstspråk
Du kan velge et ønsket audio hurtig og enkelt
med AUDIO-knappen.
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og
enkelt med SUBTITLE-knappen.
Bruk av AUDIO-knappen
Bruk av SUBTITLE-knappen
1. Trykk på AUDIO-knappen.
1. Trykk på SUBTITLE-knappen.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
2. Lyden endres når knappen trykkes flere ganger.
Audio-språkene er representert ved forkortelser.
DVD
2. Tekstingen endres når knappen trykkes flere
ganger.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
ENG
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprise/hopp over)
Når en DVD inneholder en bestemt scene
som er vist fra flere kameravinkler, kan du
velge ANGLE-funksjonen.
Bruk av funksjonen øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Bruk av ANGLE-knappen
Hvis du trykker på knappen INSTANT REPLAY, vil
den aktuelle scenen flyttes tilbake omtrent 10
sekunder og avspilles på nytt.
Hvis disken inneholder flere vinkler, vil merket
ANGLE vises på skjermen.
1. Trykk på knappen ANGLE, og ANGLE vil vises
med aktuelt vinkelnummer og antall vinkler
tilgjengelige.
Hvis du går glipp av en scene, kan du se denne
på nytt ved å bruke denne funksjonen.
* Avhengig av typen plate kan det hende at funksjonen
øyeblikkelig repetisjon ikke virker.
SUBTITLE
2. Trykk på knappen ANGLE igjen til ønsket vinkel
oppnås.
3. For å fjerne ANGLE-ikonet trykk på knappen
CLEAR eller RETURN.
- Ved bruk av VCD eller CD kan du velge følgende
innstillinger: Stereo, høyre eller venstre.
- Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge ønsket
tekstingsspråk på en MPEG4, og trykk deretter på
ENTER.
VCD/CD
Stereo
Endring av kameravinkelen
4/6
ANGLE
AUDIO
MPEG4
Bruk funksjonen Instant Skip (hopp direkte) (DVD)
None
Bruk denne funksjonen for å hoppe 10 sekunder
fremover i den aktuelle scenen.
- Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge ønsket
audio på en MPEG4, og trykk deretter på ENTER.
MPEG4
Tryck på knappen INSTANT SKIP.
3. For å fjerne TEKSTING-ikonet trykk på knappen
CLEAR eller RETURN.
MP3 1/8
3. For å fjerne AUDIO-ikonet trykk på knappen
CLEAR eller RETURN.
MERKNAD
• Denne funksjonen avhenger av hvilke lydspor som
er kodet på platen og virker kanskje ikke.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang
jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på
side 27.
MERKNAD
• Hvis platen har én vinkel, vil ikke denne
funksjonen virke. For tiden er det svært få plater
som har denne funksjonen.
- Avspillingen hopper 10 sekunder fremover.
- Dette virker ikke på alle plater.
MERKNAD
• Denne funksjonen avhenger av hvilken teksting
som er kodet på platen og virker kanskje ikke.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang
jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på
side 28.
NOR-18
NOR-19
Bruk av Bookmark-funksjonen
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler
av en DVD eller VCD (Menu Off) slik at du
senere finner raskt fram til delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD/VCD)
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere Function,
og trykk så på VENSTRE eller HØYRE.
Bruk av funksjonene zoom
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Oppkalling av en merket scene
Bruk av zoom-funksjonen (DVD/VCD)
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling, og velg Bookmark.
1. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen under
avspilling eller pause.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen til å velge en
merket scene.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere Function,
og trykk så på VENSTRE eller HØYRE.
Disker med MP3/WMA/JPEG/MPEG4
inneholder individuelle sanger, bilder eller
filmer som kan ordnes i mapper som vist
nedenfor. Dette ligner på hvordan du benytter
din PC til å legge filer i ulike mapper.
3. Trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen for å
hoppe over den merkede scenen.
3. Velg Zoom med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
4. Bruk OPP/NED- eller VENSTRE/HØYRE-knappen og velg den delen av skjermen du vil zoome.
3. Velg Bookmark med knappene OPP/NED, og
trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
1. Åpne plateskuffen.
2. Legg platen i skuffen.
- Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
3. Lukk plateskuffen.
- Skuffen lukkes, og du får opp en skjerm som ser
likedan ut som den nedenfor.
5. Trykk ENTER.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
4. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen til du kommer
til det ønskede bokmerkeikonet.
- Trykk ENTER under VCD-avspilling for å zoome inn
2X/normal i rekkefølge.
5. Når du kommer til den scenen du vil merke,
trykker du ENTER. Ikonet vil endre seg til et tall
(1, 2 eller 3).
Sletting av et bokmerke
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling, og velg Bookmark.
2. Trykk på VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
nummeret på det bokmerket du vil slette.
3. Trykk på CLEAR-knappen for å slette bokmerket.
Hovedmappe, aktuell mappe
og mapper på samme nivå
Mapper og filer i
aktuell mappe
•
: Navn på filen som avspilles.
•
: Aktuell avspillingstid.
•
: Aktuell avspillingsmodus: Det er 4 modi.
Disse kan velges i rekkefølge ved å trykke
REPEAT-knappen.
- Off : Vanlig avspilling
- Track : Gjentar aktuelt spor.
- Folder : Gjentar aktuell mappe.
- Random : Filene på platen vil avspilles i
tilfeldig rekkefølge.
MERKNAD
• Du kan merke opptil tre scener samtidig.
• Denne funksjonen virker ikke i VCD 2.0-modus
(Menu On). (se side 13)
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
MERKNAD Når du spiller MPEG4(AVI)-fil, se side 23.
NOR-20
•
: MP3 filikon.
•
: WMA filikon.
•
: JPEG filikon.
•
: AVI filikon.
•
: Mappeikon.
•
: Aktuelt mappeikon.
NOR-21
Mappeutvalg
MP3/WMA-avspilling
Mappen kan kun velges i stoppmodus.
• Velge hovedmappe
Trykk på RETURN-knappen for å gå til
hovedmappen, eller bruk OPP/NED-knappene for
å velge “..”, og trykk deretter på ENTER for å gå til
hovedmappen.
• Velge mappe på samme nivå
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å markere
venstre vindu. Bruk OPP/NED-knappene for å
velge ønsket mappe, og trykk så ENTER.
• Velge undermappe
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å markere
høyre vindu. Bruk OPP/NED-knappene for å velge
ønsket mappe, og trykk så ENTER.
1. Åpne plateskuffen.
2. Legg platen i skuffen.
- Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
3. Lukk plateskuffen.
- Skuffen lukkes, og du får opp en skjerm som ser
likedan ut som den nedenfor.
MP3/WMA avspillingsfunksjon
1. Velg ønsket mappe.
2. Bruk OPP/NED-knappene eller
VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge en
sangfil.
3. Trykk på ENTER for å begynne avspillingen av
sangfilen.
R o ot
WM A
J PEG
Parent F o ld e r
M P3
M USIC
Cu rre n t F o ld e r
1s t
S u b -F o ld e rs
2nd
Program/tilfeldig avspilling
SONG FILE 1
P e e r F o ld e rs
SONG FILE 2
SONG FILE 3
M PEG4 FILES
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus.
Det er 4 modi: normal, spor, mappe og tilfeldig.
- Off : Vanlig avspilling
- Track : Gjentar aktuell sangfil.
- Folder : Gjentar de sangfilene som har samme
filetypefelt i den aktuelle mappen.
- Random : Filene på platen av samme filtype vil
avspilles i tilfeldig rekkefølge.
* For å gjenoppta normal avspilling, trykk på
CLEAR-knappen.
MP3/WMA-avspilling
CD-R MP3/WMA-plater
Når du tar opp MP3- eller WMA-filer på CD-R,
vennligst merk følgende.
• MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660
eller JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er
kompatible med Microsofts DOS og Windows og med
Apples Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
• Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller
WMA-filene dine, og sett inn ".mp3, .wma" som
filetternavn.
Allment navneformat: Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du
lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller mindre, navnet
skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene,
inkludert (.,/,\,=,+).
• Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på
minst 128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av
hvilken hastighet du velger på komprimering/
dekomprimering. For å få audio-CD kvalitetslyd kreves en
analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering til
MP3-format, til minst 160 Kbps. Ved valg av høyere
hastigheter, som for eksempel 192 Kbps eller mer, får
man sjelden bedre lydkvalitet. På den andre siden vil
prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
• Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 kBps
når du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på
den komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du
velger. For å få lyd med CD-kvalitet kreves en
analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til
WMA-format, på minst 64Kbps og inntil 192Kbps.
I overensstemmelse med dette kommer filer med
dekomprimeringshastighet under 64Kbps eller over
192Kbps ikke til å avspilles på en god måte.
• Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er
opphavsrettbeskyttet.
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskyttet for å
forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende
typer: Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft
Inc) og SDMITM (registrert varemerke av SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
• Viktig: Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en
garanti for at DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller
som en garanti for lydkvalitet. Du bør legge merke til at
visse teknikker og metoder for MP3-filopptak på CD-R
hindrer optimal avspilling av disse filene på din DVD-spiller
(redusert lydkvalitet, og i noen tilfeller er spilleren ikke i
stand til å lese filene).
MPEG4-avspilling
1. Åpne plateskuffen.
2. Legg platen i skuffen.
- Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
3. Lukk plateskuffen.
- Skuffen lukkes, og du får opp en skjerm som ser
likedan ut som den nedenfor.
MPEG4 avspillingsfunksjon
AVI-filer brukes til oppbevaring av audio- og
videodata. Kun AVI-formatfiler med forlengelsen
".avi" kan avspilles.
1. Velg ønsket mappe. (Se side 22 for å velge
mappe)
2. Bruk knappene OPP/NED eller
VENSTRE/HØYRE for å velge en avi-fil
(DivX/XviD) og trykk på ENTER.
Gjenta avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus.
Det er 4 modi: Off, Folder, Title og A-B (en avstand
mellom to punkter tildelt av brukeren).
Off
• Folder (
FD
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
) : gjentar de AVI-filene som har samme filetypefelt i den aktuelle mappen.
• Title ( ) : gjentar tittelen som avspilles.
• A-B : gjentar et segment av filen du velger.
T
• Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 3000 filer og
300 mapper pr. plate.
NOR-22
F
NOR-23
F
MPEG4-avspilling
Bruk av displayfunksjonen
1. Trykk på knappen INFO på fjernkontrollen under
avspilling.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere ønsket
objekt.
3. Bruk knappene VENSTRE/HØYRE for å gjøre
ønsket innstilling, og trykk deretter på ENTER.
• Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for
å gå rett til en tittel eller starte avspillingen fra
den valgte tiden.
4. Trykk på INFO igjen for å ta bort skjermvisningen.
DivX
Title
Time
Audio
Subtitle
Size
01
0:0 0 : 1 3
Visning av bilde-CD
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Funksjon
Beskrivelse
Referanseside
Hopp over Under avspilling trykkes
eller
for å
eller
) knappen
hoppe 5 minutter fremover
eller bakover.
Trykk på knappen SEARCH
eller
på
Søk
(
eller
) fjernkontrollen i mer enn 1
sekund. Gjør at du kan søke
ved høyere hastighet i
AVI-fil. (2X, 4X, 8X)
Gjør at du kan søke ved
Slow Motionlavere hastighet i AVI-fil.
avspilling
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang knappen STEP
Step Motion- trykkes, vil det komme til
avspilling
syne en ny ramme.
(
MP3 1/8
ZOOM
None
2X/4X/2X/Normal i
rekkefølge.
-
P 12
P 21
CD-R AVI-fil
Du kan avspille en film fra et visst
Time tidspunkt. Du må angi starttiden som
referanse.
Velge ønsket språk på tittellydsporet.
Audio MP3, AC3 og WMA støttes. Du kan
bruke denne funksjonen ved å trykke på
AUDIO-knappen. (se side 18)
Denne enheten kan avspille følgende
videokomprimeringsformater innen AVI-filformatet:
- DivX 3.11-innhold
- DivX 4-innhold (basert på MPEG-4 enkel profil)
- DivX 5-innhold (MPEG-4 enkel profil pluss ekstra
funksjoner slik som toveis rammer. Qpel og GMC
støttes også)
- XviD MPEG-4 kompatibelt innhold.
Viser de språk for teksten som finnes på
tekstingen, eller ta den helt bort fra
skjermen hvis du ønsker det. Du kan
bruke denne funksjonen ved å trykke på
SUBTITLE-knappen. (se side 18)
Filstørrelsen har et forhold med oppløsningen av en tittel. Jo større filstørrelse,
desto høyere oppløsning vises.
Hvis filoppløsningen er liten, forstørres
den automatisk. Dermed kan du få et
større bilde.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bithastighet kan variere:
Innretningen kan slutte å
dekode de høye
bithastighetsdelene og
begynne dekodingen igjen
når bithastigheten blir
normal igjen.
720 x 480 @30 bilder/sek.
720 x 576 @25 bilder/sek.
: Maks. bithastighet: 4Mbps
MERKNAD
• Noen MPEG-4-filer som er opprettet på en PC kan
ikke avspilles. Det er fordi codec-typen, versjon og
høyere oppløsning over spesifikasjonen ikke
støttes.
• Denne enheten støtter CD-R/RW skrevet i MPEG4
etter "ISO9660-formatet".
NOR-24
MERKNAD
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på
fjernkontrollen innen 10 sekunder, forsvinner
menyen. Trykk på INFO på fjernkontrollen for å
vise menyen igjen.
• Trykk på STOP for å gå tilbake til clips-menyen.
• Ved avspilling av en Kodak bilde-CD vil enheten
vise bildet direkte, ikke clip-menyen.
CD-R JPEG plater
• Bruk knappene INFO på fjernkontrollen for å velge det
bildet som du ønsker å vise, og trykk så på ENTER.
• Kun filer med endingene “.jpg” og “.JPG” kan
avspilles.
•
• Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den
starter, og det går kanskje ikke å vise alle innspilte
filer.
: Gå tilbake til albumskjermen.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 neste bildene.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 forrige bildene.
•
: Hver gang du trykker på ENTER, roteres
bildet 90 grader i klokkeretning.
•
: Hver gang du trykker på ENTER forstørres
bildet inntil 4 ganger.
(Normal ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: Visning som slideshow.
*Innen du kan begynne å kjøre slideshowet må du stille
inn intervallet mellom bildene.
Denne enheten støtter alle oppløsninger inntil maks.
nedenfor.
Subtitle platen. Du kan velge språk på
Size
ENTER RETURN
P 12
- Det er mulig at disse funksjonene ikke virker,
avhengig av MPEG4-fil.
Avspilling av ønsket tittel når det finnes
2. Bruk OPP/NED-knappene for å velge en bildefil i
clipsmenyen, og trykk deretter ENTER.
Da skal du få opp en skjerm som ser ut som den
nedenfor.
-
640x272
Title mer enn én på platen.
1. Velg ønsket mappe. (Se side 22 for å velge
mappe)
TIMER:
ENTER RETURN
• Kun CD-R plater med JPEG filer i ISO 9660 eller
Joliet format kan avspilles.
• JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og
skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn
(. / = +).
• Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan
avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til
dette segmentet.
• Maksimalt 3000 bilder kan lagres på en CD-plate.
• Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise
JPEG-filer i bildemappen.
• Kodak bilde-CD JPEG-filene i bildemappen kan
avspilles automatisk.
• Konica bilde-CD: Hvis du ønsker å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
•
: Når du velger ikonet og trykker på ENTER
byttes bildene automatisk med ca. 6
sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca. 12
sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca. 18
sekunders mellomrom.
• Fuji bilde-CD: Hvis du ønsker å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
• QSS bilde-CD: Enheten kan ikke avspille QSS
bilde-CD.
• Hvis antallet filer på en plate overstiger 3000, kan
bare 3000 av disse vises.
• Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan
bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
*Avhengig av filstørrelsen kan hvert intervall mellom
bildene være lenger eller kortere.
*Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil
lysbildefremvisningen starte automatisk med 10
sekunders intervall som standard.
NOR-25
Bruk av Setup Menu
Oppsetting av språkfunksjonen
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVDspiller ved å velge forskjellige språkreferanser,
sette opp et foreldrenivå og justere spilleren
etter den typen fjernsynsskjerm du har.
Hvis du setter opp menyen for spilleren og
platen og audio- og tekstspråket på forhånd,
kommer dette opp hver gang du ser på en
film.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
Language Setup (språkinnstilling) :
Innstilling av språk.
Audio Setup (innstilling av lydspor) :
Valg av audiomuligheter
Bruk av menyen for språket på platen
Bruk av audiospråket
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten
på menyskjermene til platen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
Bruke Player Menu Language
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
Display Setup (innstilling av visning på
skjermen) : Valg av displaymuligheter Blir
brukt til å velge hvilken type skjerm du vil se
på og forskjellige displaymuligheter.
4. Velg Disc Menu (platens meny) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
4. Velg Audio (lyd) med knappene OPP/NED, og
trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
5. Bruk knappene OPP/NED for å velge ønsket
språk.
- Velg “Original” hvis du vil at standardspråket for
lydsporet skal være originalspråket platen er spilt inn
på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på
listen.
5. Bruk knappene OPP/NED for å velge ønsket
språk.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på
listen.
Parental Setup (innstilling av foreldrekontroll)
: Valg av foreldrenivå Du kan sette et nivå som
hindrer at barn kan se på upassende filmer for
eksempel med rå vold eller saker som bare
angår voksne.
DivX(R) Registration (DivX(R)-registrering) :
Vennligst benytt registreringskoden for å
registrere denne spilleren hos DivX(R) Video on
Demand-service. Dette vil gjøre at du er i stand til
å leie og kjøpe videoer ved bruk av DivX(R) Video
On Demand- formatet. For ytterligere
opplysninger, besøk www.divx.com/vod.
Oppsetting av språkfunksjonen
AUDIO LANGUAGE
Audio
4. Velg Player Menu (DVD-spillerens meny) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
Original
Others
LANGUAGE SETUP
6. Trykk ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
6. Trykk ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
Disc Menu
Title Menu
5. Bruk knappene OPP/NED for å velge ønsket
språk.
Function
Setup
2. Bruk OPP/NED-knappen på fjernkontrollen for å
få adgang til de forskjellige funksjonene.
3. Trykk HØYRE eller ENTER for å adgang til
underfunksjonene.
For å få skjermbildet til å forsvinne etter at du har
stilt inn, trykker du på MENU-knappen på nytt.
6. Trykk ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker du
RETURN eller VENSTRE.
MERKNAD
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker ikke
på alle plater.
NOR-26
NOR-27
Oppsetting av språkfunksjonen
Bruk av tekstspråk
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
Oppsetting av audiomulighetene
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Audio Setup (lydinnstilling) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
Oppsetting av displaymulighetene
DTS
1. Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
2. On : Gir DTS Bitstream bare via digital utgang.
Velg DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
MERKNAD Det er ikke noen analog audioeffekt når
du spiller DTS-lyd.
Dynamic Compression
1. On : For å velge dynamisk kompresjon.
2. Off : For å velge standardområde.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Display Setup (skjerminnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
PCM Down Sampling (nedkonvertering)
4. Velg Subtitle (teksting) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
1. On : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren ikke er 96KHz-kompatibel. I dette tilfellet
vil 96KHz-signaler nedkonverteres til 48KHZ.
2. Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren er 96KHz-kompatibel. I dette tilfeller vil
alle signaler mates ut uten endringer.
5. Bruk knappene OPP/NED for å velge ønsket
språk.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være
det samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på
listen. Noen plater inneholder ikke det språket du valgte
som utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke den
originale språkinnstillingen.
Oppsetting av audiomulighetene
4. Bruk OPP/NED-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
SUBTITLE LANGUAGE
Automatic
Subtitle
Others
MERKNAD
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne
eller gå tilbake til menyskjermbildet under
innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
”Dolby” og det doble D-symbolet er varemerker fra
Dolby Laboratories.
• “DTS” og ”DTS Digital Out” er varemerker eid av
Digital Theater Systems, Inc.
4. Bruk OPP/NED-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
Dolby Digital Output
1. PCM : Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge
audioutgangene.
6. Trykk ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
1. 4:3 Letter Box : Velg om du vil se den totale
16:9-skjermen DVD gir selv om du har en TV med
4:3-skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst på
skjermen.
2. Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream –
5.1CH. Velg Bitstream når du bruker de
digitale audioutgangene.
MERKNAD
• Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på
platen, vil det originale forhåndsinnspilte språket bli
valgt.
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne
eller gå tilbake til menyskjermen under
innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE.
2. 4:3 Pan-Scan : Velg denne muligheten for TV-er av
konvensjonell størrelse hvis du vil se den sentrale
delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på
venstre og høyre side.)
MERKNAD • Forsikre deg om at du velger den
korrekte digitale utgangen, eller hører
du ikke en lyd.
3. 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-bildet på en
widescreen-TV.
MPEG-2 Digital Out
TV ASPECT
1. PCM : Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge
audioutgangene.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
2. Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream
(5.1CH eller 7.1CH). Velg Bitstream når du
bruker de digitale audioutgangene.
NOR-28
16:9 Wide
NOR-29
Oppsetting av displaymulighetene
Oppsetting av foreldrekontrollen
Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at bildet
skjelver når du er i pause-modus, og de viser liten tekst
bedre.
Video Output
Velg Video Output.
1. S-Video : Velg når du vil anvende Video og S-Video
Out.
1. Auto : Når du velger Auto, blir Field/Frame-modus
konvertert automatisk.
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er
som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at du kan
kontrollere de typene av DVD familien ser på.
Det kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate.
2. Component (I-SCAN) : Velg når du vil anvende
Component Interlace
(625i/525i) Out.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen. Setup Menu-skjermbildet vises.
3. Component (P-SCAN) : Velg når du vil anvende
Component Progressive
(625p/525p) Out.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
2. Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i
Auto-modus.
3. Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små
bokstaver klarere enn i Auto-modus.
4. SCART Output : Velg når du vil anvende SCART Out.
Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
• RGB : Velg når du vil anvende SCART RGB Out.
• S-Video : Velg når du vil anvende SCART S-Video
Out.
• Video : Velg når du vil anvende SCART Video Out.
Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
5. Skriv inn passordet ditt. Skjermbildet Re-enter
Password vises for å bekrefte passordet.
Skriv inn passordet ditt på nytt.
Spilleren er låst ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
- - - -
3. Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
0~9
CREATE PASSWORD
* Hvis du ikke velger Ja/Nei i undermenyen
Displayinnstilling innen 10 sekunder, vil skjermen gå
tilbake til forrige meny.
Re-enter Password
TV System
- - - -
1. NTSC-plate: I tilfelle bruk av NTSC-plate
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-Video-inngang,
må du velge “PAL”. Hvis du velger “PAL”, er
linjespranguttaksformat PAL 60 Hz uttak.
0~9
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-inngang, må du
velge “NTSC-uttak”.
4. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg ‘Yes’
hvis du vil bruke passord. ‘Enter Password’ blir
vist på skjermen.
2. PAL-plate: I tilfelle bruk av PAL-plate
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-Video-inngang,
må du velge “NTSC-uttak”.
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-inngang, må du
velge “PAL-uttak”.
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
VIKTIG BEMERKNING
• Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for
å finne uu hvis fjernsynsapparatet klarer
Progressive Scan. Hvis det er så, følg instruksene i
bruksanvisningen om innstillinger for Progressive
Scan i menysystemet.
• Hvis skjermen er blokkert ved innstilling av feil
videouttak, se side 34.
NOR-30
NOR-31
Oppsetting av foreldrekontrollen
Innstilling av hastighetsnivået
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen. Setup Menu-skjermbildet vises.
Oppgradering av fastvare
6. Velg ønsket klassifiseringsnivå ved bruk av
knappene OPP/NED. For eksempel, hvis du
velger inntil nivå 6, vil plater med nivå 7, 8 ikke
avspilles.
- Hvis du vil annullere oppsettingen av nivå, bruker du
HØYRE eller ENTER-knappen og svarer ‘No’ på ‘Use
password’.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
Spilleren er låst ( ).
f.eks.) Oppsetting i nivå 6
Innledning
Skriv den nedlastede filen på en tom CD-R- eller
CD-RW-disk ved bruk av følgende innstillinger:
4. Skriv inn passordet ditt.
Skjermbildet Parental Control vises.
Om endring av passord ;
- Merk CHANGE PASSWORD (endre passord) ved bruk av
OPP/NED-knappene.
- Trykk Enter. ‘Change Password’ blir vist på skjermen.
- Tast inn ditt nye passord. Tast inn passordet en gang til.
Oppgradering av programvare begynner
Samsung vil ofte støtte programvareoppgradering
for å forbedre ytelsen av denne enheten til siste
status gjennom Samsungs internettsider
(www.samsung.com). Spesielt avhenger dette av
den nye codecen til mpeg4 slik at denne skal vises.
Hvilke forbedringer som gjøres avhenger av
oppgraderingsprogramvaren som du bruker, samt
programvaren som din DVD-spiller hadde før
oppgraderingen.
Slik oppgraderes en disk
3. Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
4. Trykk på knappen ENTER.
1. Du må laste ned en ny fil gjennom Samsungs
nedlastingssenter på internettsidene
(www.samsung.com).
2. Skriv filen til disken ved bruk av CD-RW på din
PC.
5. Midt i skrivingen vil brettet åpnes automatisk.
Etter at disken er fjernet, vennligst vent i ca. 2
minutter.
6. Hvis oppdateringen av enheten var vellykket, vil
enheten slå seg av og på etter at brettet lukkes
automatisk. Når enheten slås på, vil denne
skjermen vises.
MERKNAD
• Filsystem CD-ROM ISO-nivå
MERKNAD
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne
eller komme tilbake på skjermen under
oppsettet;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Hvis du har glemt passordet, leser du om å
glemme passord i feilsøkingshåndboken.
5. Velg klassifiseringsnivå ved bruk av knappene
OPP/NED, og trykk ENTER eller høyre knapp.
• Tegnsett ISO 9660
• Fullført, enkel sesjon
• Lav skrivehastighet.
7. Velg ønsket språk.
Oppgraderingsprosedyre
MERKNAD • Hvis "Velg menyspråk" ikke
kommer opp, vennligst ta kontakt
med Samsung servicesenter.
• Ikke trykk på noen knapp eller
trekk ut strømledningen under
oppgradering.
• Oppgraderingsprosedyren kan
endre seg, se nettsidene
(www.samsung.com).
1. Trykk på OPP/NED for å åpne platebrettet.
2. Sett inn oppgraderings-CD-R-disken med merket
opp.
3. Trykk på OPP/NED for å lukke platebrettet.
Programvareoppgradering vises på displayet
NOR-32
NOR-33
Feilsøkingsguide
Spesifikasjoner
Før du ber om service (feilsøking)
Problem
Løsning
Fjernkontrollen virker ikke.
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter
for å drenere mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir nullstilt. Sett inn batteriene igjen og forsøk på nytt.
Platen blir ikke spilt.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
5.1 kanallyd blir ikke gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt:
1. DVD-spilleren er koplet til en korrekt forsterker.
2. Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har ”Dolby 5.1 ch”-merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosystem er tilkoplet og virker som det skal.
• Er Audio Out satt til Bitstream i SETUP-menyen?
ikonet blir vist på skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om et tittel- eller kapittelnummer eller en søketid
som ligger utenfor området.
Platemenyen blir ikke vist.
• Sjekk om platen har en meny
Avspillingsmodus er
forskjellig fra Setup Menuvalget.
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen
ikke er kodet med den tilsvarende funksjonen.
Det er ikke mulig å endre
skjermforholdet.
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen
AUDIO OPTIONS.
Side
Generelt
Nettspenning
AC 230V, 50 Hz
Effektforbruk
12 W
Vekt
1.9 Kg
Dimensjoner
P3
Driftstemperatur
Luftfuktighet
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
P5
P 10
Plate
P 28~29
P 12
P 25~32
Glemt passord.
Hvis du støter på andre
problemer.
• Trykk på strømbryteren fra kald start uten plate i enheten.
Trykk på knappene STOP og PLAY samtidig på frontpanelet i 5
sekunder. Select Menu Language blir vist. Velg den språkknappen
du ønsker.
• Trykk på strømbryteren fra kald start uten plate i enheten.
Trykk på knappene STOP og PLAY samtidig på frontpanelet i 5
sekunder. Select Menu Language blir vist. Velg den språkknappen
du ønsker. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen og velg
Parental Mode. Parental Mode er nå åpen som angitt på skjermen.
Trykk på NED-knappen og velg Parental. Trykk ENTER og ‘Create
Password’ blir vist. Du kan nå stille inn nivået og endre ditt passord
til et nytt tall.
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
VCD : 12 cm
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.(video og audio)
Komposittvideo
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
R (rød) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
G (grønn) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Fargesignal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
Komponent Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det
aktuelle problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
NOR-34
SCART-KONTAKT
2 TOKANALS
Audioutg
ang
P 31~32
*TOTAL
Avlesningshastigheta : 3.49 til 4.06 m/s.
Ca. avspillingstid (ensidig, ettlags plate) : 135 min
CD : 8 cm
(COMPACT DISC)
P 28~29
P 29~30
10 % til 75 %
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.
S-VIDEO
Skjermen er blokkert
+5°C til +35 °C
CD : 12 cm
(COMPACT DISC)
Videoutg
ang
P 29~30
430mm ✕ 207mm ✕ 46mm : DVD-P244
430mm ✕ 205mm ✕ 50mm : DVD-P245
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Kromatisk signal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L (1/L), R (1/R)
*FREKVENSRESPONS
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
*LYD/STØY-FORHOLD
110 dB
*DYNAMISK
100 dB
OMRÅDE
HARMONISK FORVRENGNING
0.004 %
*: Nominell spesifikasjon
• Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
• Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
NOR-35
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse. Dersom
garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår
problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
■ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av
produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre
forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller
fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller
lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst
annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne
garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som
den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt
installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen
årsak som er utenfor Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av
denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller
enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet
relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
NOR-36
Download PDF

advertising