Samsung | DVD-P560 | Samsung DVD-P560 Bruksanvisning

Cover_P560_XEE
4/7/06
1:58 PM
Page 3
DVD-Spelare
DVD-Afspiller
DVD-Spiller
DVD-Soitin
DVD-P560
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 2
Säkerhet
1. Placering
Kontrollera att nätspänningen stämmer överens
med dem som anges på etiketten på apparatens
baksida. Stall DVD-spelaren plant, på ett
lämpligt underlag (möbel) och se till att den fär
got ventilation genom att lämna (7-10) fritt
utrymne runt om. Kontrollera att ventilationsspringorna inte är övertäckta. Placera ingenting
på DVD-spelaren. Placer ade inte pa förtäkare
eller annan utrusning som kan bli varm. Innan
du flyttar spelaren måste du försäkra dig om att
skivfacket är tomt. DVD-spelaren arbertas kontinuerlig. När den står i standby innebär det inte
att den är skild den från nätet, vilket
rekomenderas om du inte anväder den uneder
en viss tid. När du kopplar bort enheten från
ström ska kontakten dras uf från vägguttaget,
därför ska väggkontakten vara lättåtkomlig.
2. För säkerhetens skull
Oppna aldrig apparaten eller någon av dess
delar. Det kan vara farligt för dig eller för vissa
känsliga delar. Du utsätter dig för risk för elek
triska stötar och för lasesträlen. Försok inte titta
in i apparaten genom att se in i det öppnade
skivfacket eller andra öppningar.
3. Obs
Skydda spelaren mot fuktighet och Hetta (öppen
spis), liksom mot utrusning som avger starka
magnetiska eller alecktriska fält (högtalare…).
Dra ur nätkabeln om spelaren inte fungerar rik
tigt. Spelaren är inte avsedd för Industriell
användning utan endast för hemmabruk. Denna
produkt är inte hemmabruk. Denna produkt är
endast avsedd att användast för privat brukt. Att
kopiera eller ladda ner musikfiller i avsikt att
avyttr dem, eller för all annan vinstgivande ver
skamhet, innebär eller kan innebära ett brtt mot
patent-och upphovsrättla gen.
GARANTNIS UPPHÖRANDE : ENLIGT
GÄLANDE LAGSTIFTNING I PATENT-OCH
UPPHOVRÄTTLAGEN OCH ALLA ANDRA
RÄTTIHETER, UPPHÖR ATT GÄNANTI ATT
GÄLL TILL FÖLDJD V PRODUKTENS
ANVÄNDNING PÅ ALLA ANDRA VILLKOR ÄN
DE OVAN BESKRIVNA.
Kondensbildning: Om apparaten och/eller skivor
na tas in från kyla till värme, t.e.x. eftr transport
vindtrtid, vänta då ungefär två timmer tills de
uppnått rumstemperatur. På så sätt unviker man
allvarliga skador.
4. DVD-SKIVAN
Var försigtig när du hanterar dina skivor. Håll
2
skivorna med fingrarna runt kanten eller i hålet.
Lägg altid in skivan med etten uppåt ( gäller
enkelsidig skiva). Vid behov skall du altid använ
da en mjuk trasa när du rengör skivan.
Torka från mitten och utåt. Lägg alltid tillbaka ski
van i fordalet när du har spelat den och placera
fordelet vertikalt. Lägg altijd in skivan korekt i slä
den-använd styrlackarna. Använd aldrug
rengörningssprayer, bensin, vätskor som alstar
statisk elektricitet eller andra løsningsmedel om
skivytan år smustsig. Torka Försiktigt med en
mjuk, fuktig trasa (endast vatten). Torka aldrig av
skivan med en roterande röselse, eftersom
cirkulara repor då kan uppstå och därmed orsaka
störningar vid avspelnigen.
5. Batteri
Bateried som avänds i denna produkt innehåller
miljöfarlinga kemikalier.
Släng aldrig batteriet i de vanliga hushållssopor
na. Vi rekommenderar att en servicetekniker
byter batteriet.
6. Underhåll av höljet
Av säkethersskäl bör du dra ut nätkontakten från
vägguttaget innan regöring.
• Använd aldrig besen, thinner eller andra
kemiska lösmedel vid rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
Den enhed som denna bruksanvisning medföljer är
licensierad med vissa upphovsrätter för vissa tredje
parter. License är begränsad till privat icke-kommerseil använding av den slutliga användaren för det
licensierade innelållet. Inga rättigheter avser kommer-siell användning. Licensen täcker inte någon
annan enhet än denna och licensen omfattar inte
någon oli-censiered enhed eller process i enlighet
met ISO/ IEC 11172-3 eller ISO /IEC 11172-3
använd eller såld till-sammans med denna enhed.
Licesen täcker bara an användningen av denna
enhet för att koda och/eller avkoda ijudfielr enligght
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen
ger inga rättigheter för produkter eller functionner
som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3.
VARNING: ANVÄNDNING AV KONTROLLER,
INSTALLNINGAR OCH ANDRA
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ÄN DE SOM SPECIFICERAS
HÄR KAN RESULTERA I FARLIG STRÅLNING.
4/20/06
1:25 PM
Page 3
INNAN DU
STAR TAR
INNEHÅLLSFÖR TE
CKNING
Tillbehör
Fjärrkontroll
Barrerer till fjärkontroll
(AAA Size)
Bruksanvisnig
Video/Audio
kabel
Installera batterier i fjärrkontrollen
1. Öppna batterriluckan på fjårrkontrollens baksida.
2. lägg i två stycken batterier av AAA-typ. Lägg i
batterierna korrekt anligh polaritet-märkningen
(+och - ).
3. Sätt tillbaka batterriluckan.
Om fjärrkontrollen inte fungerar
korrekt:
- Kontollera polariteten (+och -). påbatterierna.
- Kontrollera att batterierna inte är slut.
- Kontrollera att det inte finns något hinder mellen
fjårsensorn och fjårkonrollen.
- Konrtorllera att de inte finss någon fluorescerande
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Innan du startar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Inställningar
Skivfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skivtyper och karakteristik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anslutningar
Ansluta DVD-spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basfunktioner
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Söka och hoppa över kapitel eller låt . . . . . . . . . 16
Använda visningsfunktionen (DISPLAY) . . . . . . . 16
Använda skiv-och tetelmenyn . . . . . . . . . . . . . . . 17
Använda Funktion Meny (Funktionsmenyn) . . . . 17
Repetering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Längsam uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Avancerade Funktioner
Justera bildförhållandet (EZ View) . . . . . . . . . . . . 18
Välja sprak med AUDIO-knappen . . . . . . . . . . . . 19
Välja textningsspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Välja önskad kamera vinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Användafunktionen Instant Replay/Skip. . . . . . . . 20
Använda bokmarkesfunktionen . . . . . . . . . . . . . . 20
Använda funktioner för zooming. . . . . . . . . . . . . . 21
Att sätta i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Visningmenny (clip menu) MP3/WMA/JPEG/
MPEG4/CD Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Val av mapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uppspelning av MP3/WMA/CD Audio . . . . . . . . . 22
Uppspelning av MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Visning av bild-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ändra Installnings Menyn
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU). . . . 25
Inställning av språfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Inställning av surroundijud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Inställning av visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . 27
Inställning av föraldraskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Referens
Uppsgradering av programvara . . . . . . . . . . . . . . 30
Fesökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
belysnig i närheten.
3
Svenska
DVD-P560_SPEN
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 4
INSTÄLLNINGAR
Skivfunktioner
Utmärkt ijud
Dolby Digital-sytem utvecklad av DOLBY Labs erbjuder kristallklar ijudåtergivnig.
TV-bild
Video med MPEG2-kompression. Både normal bild
och bredbild (16:9) kan visas.
Slow Motion
En vikting scen kan visas långsamt.
Föräldraskydd (DVD)
Med föraldraskyddet användare välja en nivå som
hidrar barn från att vissa typer av filmer, som t ex.
våldsfilmer, vuxenfilmer, etc.
Olika menyfunktioner på skärmen
Du kan välja olika spårk (Ijud/texning) och kameravinklar när du tittar på film.
Progressiv skanning
Med hjälp av progressiv skanning skapas en förbättrad bild med dubbla skanningslinjer på en traditionell, sammanflätad bild.
EZ VIEW (fullskärmsvisning) (DVD)
Genom enkel visning aktiveras bildjusteringen så att den
överensstämmer med TV:ns skärmstorlek (16:9 eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan visa digitala foton på din TV.
Repeatering
Du kan repetera en lat eller film genom att trycka på
REPEAT-kanppen.
MP3/WMA
Denna apparat kan spela skivor som skapats från
MP3/WMA-filer.
Direkt Repris (DVD)
Denna function används för att visa en repris av de
senaste 10 sekunderna av filmen från den
nuvarande positionen.
Instant Skip (direkt hopp) (DVD)
Denna funktionen flyttar dig framåt 10 sekunder vid
uppspelning
MPEG4
Denna spelare kan spela upp MPEG4-format i form
av en avi-fil.
Memory Card (Minneskort)
Multi card-porten stöder 10 olika typer av minneskort:
Memory Stick, Memory Stick-Pro, Memory Stick
Duo, SD, Mini SD Card, XD-Picture Card, MMC,
RS-MMC, Smart Media Card och Compact Flash.
4
OBS
- Skivor som intekan spelas upp på denna
spelare.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (utom CD-lager)
• CDG: er endast uppspelning av ijud, ej bilder.
- Föjande kan spelas upp beronde på hur
inspelningen gjorts.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- Spelaren kan kanske inte spela upp vissa
cd-r, cd-rw-och dvd-r-skivor beroende på det
sätt de är inspelade på.
KOPIERINGSSKYDD
Många DVD-skipor är kodade med ett kopieringsskydd. P g a. detta ska du endast ansluta din
DVD-spelare direkt till en teve, inte till en
videobandspelare. Om du ansluter spelaren till
en videobandsspelare, kan bilden innehaålla
störningar från kopieeringsskyddet.
denna produkt innehåller en teknologi för kopieringsskydd osm bygger på vissa amerikanska
paten och andra företag. Användnigen av macrovisio teknologi för upphovsrättsskydd i denna
produkt måste auktoriseras av macrovision och
gäller endast för hemmabrukt och övriga begränsade betalvisnigar, såvida inte ytterligarerättigheter erhales från Macrovision. Det är förbjuded att isär produkten eller anvuanda reverse
engineering.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
(525p/625p)
ANVÄNDARE SKA LÄGGA MÄRKE TILL ATT INTE
ALLA S K HÖGDEFINITIONSTEVEAPPARATER
ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DENNA PRODUKT
OCH KAN FÖRORSAKA PROBLEM MED BILDEN.
NÄR DET GÄLLER 525 ELLER 625 PROGRESSIVE SCAN-BILDPROBLEM REKOMMENDERAS
ANVÄNDAREN ATT SÄTTA ANSLUTNINGEN PÅ
”STANDARD DEFINITION”- UTMATNING. OM DET
FINNS FRÅGOR RÖRANDE VÅRA TEVEAPPARATERS KOMPATIBILITET MED DENNA MODELL
AV 525p OCH 625p DVD-SPELARE VAR VÄNLIG
KONTAKTA VÅRT KUNDSERVICECENTER.”
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 5
Skivtyper och karakteristik
Din DVD-spelare kan spela upp följande typer av skivor.
Inspelningstyp
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Skivstorlek
Max. speltid
12 Cm
Enkelsidig 240 min.
Dubbelsiding 480 min.
8 Cm
Enkelsidig 80 min.
Dubbelsidig 160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Skivmärkning
PAL
DIGITAL
SOUND
- Olika visnings-och ijudfunctioner kan
enkellt ställas in i menysystemet.
- En CD spelas in med digital signal,
vilket ger bättre, mindre störningar
och mindre försämring av ijudkvaliteten after lång langringstid.
Region Kodningsregioner
Kodningsregion
För PAL-system i Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, etc.
Dolby Digital-skiva
STEREO
- DVD ger utmuarkt ijud-och videokvalitet tack vare Dolby Digital-och
MPEG2-systemet.
- Video CD-ijud, VHS-kvalitet och
MPEG1-kompression.
Audio
~
Karakteristik
Stereoskiva
Både DVD-spelare och skivor är kokade efter
vilken region de ska användas i. Dessa
regionkoder måste överensstämma för att en
skiva ska gå att spela.
DivX Certifierad
Digital ljudskiva
DTS-skiva
DivX, DivX Certifierad och
tillhörande logotyper är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc.
MP3-skiva
Du får endast föra in en DVD-skiva i taget.
Om du för in två eller fler skivor går det inte
att spela upp dem och DVD-spelaren kan
skadas.
5
Svenska
skivtyp/Märkning
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 6
Beskrivning
Framsidans kontroller
10
1 2
1.
STANDBY/ON (
3
4
)
5.
När spelaren kopplas in, tänds nätlampan. När knappen
STANDBY/ON trycks in, tänds en blå lampa och
STANDBY-indicator
MULTI CARD INPUT (INGÅNG FÖR
4.
SKIVFACK lampa
Sätt in skivan här.
8
9
)
SKIP (
) SEARCH
Används för att hoppa tillbaka en scen eller låt.
7.
STOP (
)
Stoppar skivuppspelnigen.
8.
PLAY/PAUSE (
9.
Tryck för att starta eller pausa uppspelnig.
SKIP (
) SEARCH
Används för att hoppa frem en scen eller låt.
OLIKA KORT)
För in minneskortet.
OPEN/CLOSE (
7
6.
När spelaren kopplas in, tänds nätlampan.
3.
6
Tryckk för at öppna eller stuanga skivfacket.
spelaren slås på.
2.
5
)
10. DISPLAY
Funktionsindikatorer visas här.
Displayvisning
Visar olika meddelanden rörande olika operationer, t ex PLAY, STOP,
LOAD…
nodSC: Skiva saknas.
OPEn: Släden är öppen.
LOAd: Skivinformationen läses till spelaren.
6
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 7
beskrivning-Baksidan
6
Svenska
2
1
1.
2.
SCART AV
- Ansluts till TV med scartingång.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Anv¨ånd antigen en opstik kabel eller en koaxialkabel
för att ansluta till en kompatibel Dolby Digital-mottagare.
- Används för att ansluta till en A/V-förstärkare som
innehåler Dolby Digital-dekoder eller DTS-dekoder.
3.
AUDIO OUT JACKS
- Ansluit till audioningångarna på teve, audio/videomottagare.
4.
VIDEO OUT JACK (VIDEO UTGÅNG)
- Anvuand en videokabel för att ansluta till videoingangen på en teve.
- Videoutgången maste vualjas till I-SCAN, SCART
Output eller S-VIdeo i inställningsmeyn.
2
3 4 5
5.
S-VIDEO OUT JACK ( S-VIDEOUTGÅNG)
- Använd en S-videokabel för att ansluta denna till Svideo ingången på en teve För bättre bildkvalitet.
- Videoutgången i inställningsmenyn måste vara satt till
S-Video.
6.
KOMPONENTIVIDEOUTGÅNGAR
- Avvuand dessa utgångar om du her en teve med
Komponentvideoingångar. De stöder P.pb. och Y-Video.
- Om videoutgången P-SCAN har valts i instalningsmenyn, är lägena Interlanced Scan (radsprång), Video
och S-Video inte åtkomliga.
- Om videoutgången I-SCAN har valts i
Inställningsmenyn, är lägena Progressive Scan och
inte åtkomliga.
VIKTIGT ANMÄRKNING
- Ttta efter i din teves bruksanvisning för att ta reda på om teven stöder progressive scan (P-SCAN).
Om det är så, följ instruktionerna i tevens bruksanvisning om inställningar för Progressive Scan i tevens
menysystem.
- Om videoutgången P-SCAN har valts i inställningsmenyn, kan inte S-Video , SCART användas.
- Se sidorna 27~28 för mera information om ur du använder instållningsmenyn.
7
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 8
Fjärrkontrollen
14
15
1
2
16
3
4
5
6
7
8
17
5.
INSTANT REPLAY-knapp
Denna funktion avänds för att visa en repris sv de senate 10 Sekunderna av filmen från den nuvarande
6.
SKIP-Knapp (
/
)
Anvand för att utesluta titel, avsnitt eller spår.
7.
STOP Button (
8.
Knappen-MENU
Tar fram DVD-spelaren meny.
9.
ENTER/DIRECTION ›‚¥Š knapp.
Denna knapp fungerar som omkoplingsknapp.
)
10. EZ VIEW kanpp
Easy View kan omvandl bilder i letterboxformat till fullskärmsvisnig på din vanliga TV.
11. Knappen DISC MENU
Visar skivan meny på skärmen.
12. SUBTITLE-knapp
18
19
13. AUDIO-Knapp
Avänd denna knapp för att komma åt olika audiofunktioner
på en skiva.
14. ZOOM-knapp
Förstorar DVD-bilden.
9
15. OPEN/CLOSE (
)-knapp
Tryckk för at öppna eller stuanga skivfacket.
10
11
20
21
16. STEP-knapp
Stegar framåt en bild i taget.
12
13
22
23
17. INSTANT SKIP-knapp
Denna funktion flyttar dig fråmat 10 sekunder vid uppspelning.
18. PLAY/PAUSE-knapp(
)
Starta uppspelning/pausa uppspelning.
19. RETURN-knapp
Atervänder till föregående meny.
20. INFO-knapp
Visar aktuellt information om skivan.
1.
DVD Av/På-knapp
Stänger av/på strömmen.
2.
SIFFERKNAPPAR
3.
VIDEO SEL.-knapp
Ändra Video output-läge.
4.
SEARCH -Knapp (
/
)
Ger dig möjlighet attsöka framåt/båkat på en skiva.
8
21. CANCEL-Knapp
Avänds för att ta bort menyer eller statusvisningar från
scärment.
22. Knappen DVD/M. CARD
Används för att styra DVD/M.CARD:
23. REPEAT-knapp
För repetering av en titel, kapitel, låt eller skiva.
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 9
ANSLUTNINGAR
Följande avsnitt visar exempel på anslutningstyper som vanligtvis används vid anslutning av en DVDspelare till TV och andra komponenter.
Innan du ansluter DVD-spelaren
- Stäng alltid av DVD-spelaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller plockar bort några kablar.
- Se bruksanvisningen för ytterligare komponenter (exempelvis en TV) som du ansluter för ytterligare information om vissa komponenter.
Ansluta till en TV (SCART)
- För att använda SCART-funktionen ansluter du SCART-polen (EXT) på DVD-spelarens baksida till
SCART-polen (IN) på din TV.
- Om din TV inte är utrustad med en SCART-funktion kan du välja en av följande anslutningstyper:
Ansluta till en TV (Video CVBS)
1
Använd bild- och ljudkablarna för att ansluta polerna
VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) OUT på DVD-spelarens
baksida till polerna VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) IN på
din TV.
2
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RöD
VIT
Lujdkabel
RöD
VIT
GUL
Video-kabel
GUL
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills bildsignalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
OBS
- Om ljudkabeln placeras för nära strömsladden kan det uppstå brus.
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 13-14)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning. Se bruksanvisningen för din TV.
- Om det finns en pol för ljudingång på TV:n ansluter du den till [AUDIO OUT][vänster] (vit) på DVDspelaren.
- Om du trycker på knappen VIDEO SEL. när DVD-spelaren är i stoppläge eller det inte finns någon skiva
i ändras videoutgångsläget enligt följande: (S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB)
- Anslut inte Scart och Component Video (Y, Pb, Pr) ut samtidigt, de kan störa varandra och du fär sämre
visningskvalitet.
9
Svenska
Ansluta DVD-spelaren
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 10
Ansluta till en TV (S-Video)
- Ansluta till TV:n med en S-Video-kabel.
- Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder. S-Video separerar bildelementen till svartvita signaler
(Y) och färgsignaler (C) för att visa tydligare bilder än i standardingångsläget för bild. (Ljudsignaler överförs via ljudutgången.)
1
Använd en S-Video-kabel (medföljer ej) och anslut till polen
S-VIDEO OUT på DVD-spelarens baksida till polen SVIDEO IN på TV:n.
2
Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd
och vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna
AUDIO (röd och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RöD
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills SVideo-signalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
VIT
Ljudkabel
RöD
S-Video kabel
(medföljer ej)
VIT
4
Ställ in Video Output (Bildutgång) på S-Video i menyn
Display Setup (Inställningar för skärm). (Se sidorna 27-28)
OBS
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 13-14)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning.
Se bruksanvisningen för din TV.
- Anslut inte S-Video och Component Video (Y, Pb, Pr) ut samtidigt, de kan störa varandra och du fär sämre
visningskvalitet.
10
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 11
Ansluta till en TV (Radsprång)
- Ansluta till TV:n med Component video-kablar.
Svenska
- Component video separerar bildelementen till svartvita signaler (Y) och blå (PB) och röda (PR) signaler för
att visa klarare och tydligare bilder. (Ljudsignaler överförs via ljudutgången.)
1
Använd Component video-kablar (medföljer ej) för att
ansluta polerna COMPONENT VIDEO OUT på DVDspelarens baksida till polerna COMPONENT IN på TV:n.
2
Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd
och vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna
AUDIO (röd och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RöD
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills
Component-signalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
RöD
BLÄ
GRöN
VIT
Ljudkabel
RöD
VIT
RöD
BLÄ GRöN
Component-kabel
(medföljer ej)
4
Ställ in Video Output (Bildutgång) på I-SCAN i menyn
Display Setup (Inställningar för skärm). (Se sidorna 27-28)
OBS
- Om Video output (Bildutgången) är felaktigt inställd på S-Video med Component-kablarna anslutna
blir skärmen röd.
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 13-14)
- TV:ns Component-portar är märkta “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” i stället för “PR, PB, Y” beroende på
tillverkare. Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning.
Se bruksanvisningen för din TV.
11
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 12
Ansluta till en TV (Progressiv)
1
Använd Component video-kablar (medföljer ej) för att
ansluta polerna COMPONENT VIDEO OUT på DVDspelarens baksida till polerna COMPONENT IN på TV:n.
2
RöD
BLÄ
GRöN
Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd
och vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna
AUDIO (röd och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RöD
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills
Component-signalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
VIT
Ljudkabel
RöD
VIT
RöD BLÄ GRöN
Component-kabel
(medföljer ej)
4
Ställ in Video Output (Bildutgång) på P-SCAN i menyn
Display Setup (Inställningar för skärm). (Se sidorna 27-28)
För att använda den progressiva bildutgången,
-You
skaneed
du först
läsa
bruksanvisningen
för TV:n
a TV set
supporting
the progressive
scan och ta reda på om din TV kan hantera progressiv
skanning.
Om TV:n
stöder
följer du anvisningarna i TV:ns bruksanvisning
input
function.
And you
haveprogressiv
to set up theskanning
TV
angående inställningar för progressiv skanning i TV:ns menysystem.
- Beroende på TV kan anslutningssättet variera från bilden ovan.
OBS
- Vad är progressiv skanning?
Progressiv skanning har dubbelt så många skanningslinjer mot vid sammanflätad utgångsmetod.
Med progressiv skanning får du högre bildkvalitet.
12
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 13
Anslutning till ett högtalarsystem (2-kanals förstärkare)
1
Svenska
Använd ljudkablarna och anslut polerna AUDIO (röd och
vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna AUDIO
(röd och vit) IN på förstärkaren.
2
Använd videosignalkabeln/kablarna och anslut polerna
VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENT på DVD-spelarens baksida till polen VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENT
på din TV enligt beskrivningen på sidorna 9-12.
3
VIT
RöD
Sätt på DVD-spelaren, TV:n och förstärkaren.
Ljudkable
RöD
VIT
2-kanals stereo amp
4
Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja
external input för att höra ljud från DVD-spelaren.
OBS
- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren.
Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna och dina öron.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 26-27)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på förstärkare.
Se bruksanvisningen för din förstärkare.
13
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 14
Anslutning till ett högtalarsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS
Amplifier)
1
Om du använder en optisk kabel (medföljer ej), ansluter du
polen DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på DVDspelarens baksida till polen DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på förstärkaren.
Om du använder en koaxialkabel (medföljer ej), ansluter
du polen DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) på DVDspelarens baksida till polen DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) på förstärkaren.
2
Använd videosignalkabeln/kablarna och anslut polerna
VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENT på DVD-spelarens
baksida till polen VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENT på
din TV
eller
3
Koaksialkabel
(medföljer ej)
Optisk kable
(medföljer ej)
Sätt på DVD-spelaren, TV:n och förstärkaren.
Dolby digital eller
DTS amplifier
4
Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja
external input för att höra ljud från DVD-spelaren.
OBS
- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren. Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna och dina öron.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 26-27)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på förstärkare.
Se bruksanvisningen för din förstärkare.
- Avlägsna dammskyddet från den optiska ljudutgången innan du använder den optiska kabeln (medföljer
ej) och sätt tillbaka skyddet när den inte används.
14
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 15
Spela en skiva
Innan uppselning
- Sätta på TV:n och ställa in rätt Video Input
<Bildingång> på TV:ns fjärrkontroll.
- Om du har anslutit ett ijudsystem, sätt på detta
och ställ in rätt ijudingångskanal.
Efter att du anslutit DVD-spelaren och tryck på POWER kanppen för första gången visas f¨ljande meny:Om du vill
välja spårk, tryck på en sifferknapp. (Denna meny visas
endast första gången du ansluter väljer spårk från början,
förloras alla installningarna i Setup-menyn.
Om du inte har angett språk för startfönstret kan inställningarna ändras så fort du slår på eller slår av strömmen.
Se därför till att välja det språk du vill använda.
När du har valt ett menyspråk kan du ändra det genom att
trycka på knappen
på enhetens framsida i mer än 5
sekunder när det inte finns någon skiva inmatad.
Då visas fönstret SELECT MENU LANGUAGE igen där du
kan återställa önskat språk.
Press
1
Touche
2
for English
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
4. Stoppa uppspelning tryck på STOP ( ) -knappen när
som helst under uppspelningen.
5. Ta ur skiva tryck på OPEN/CLOSE ( ) -knappen.
6. pausa uppspelning tryck pa PLAY/PAUSE ( ) -eller
STEP-knappen på fjårrkontollen när som helst under upp
spelningen.
- Bilden fryses, inget ljud hörs.
För att återuppta uppspelningen, tryck på
PLAY/PAUSE ( )-knappen igen
7. Stegvis uppspelning (utom för musik-CD)
Vrid medurs eller tryck på knappen STEP på
fjärrkontrollen under uppspelning.
- Varje gång knappen trycks in eller den stegvisa ratten
vrid syns en ny bild.
- Inget ljud hörs under uppspelning bildruta-för-bildruta.
- Tryck på PLAY/PAUSE ( ) -knappen för att
återuppta normal uppspelning.
- Du kan endast spela upp bildruta-för-bildrura i
framåtriktning.
8. Slow motion-uppspelning
Tryck på knappen SEARCH (
/ ) för att välja en
uppspelningshastighet mellan 1/8, 1/4 och 1/2 av normal
hastighet i läget PAUSE eller STEP.
- Inget ljud hörs under uppspelning i slow motion.
- Tryck på PLAY/PAUSE ( )-knappen för att återupp
ta normal uppspelning.
OBS
Uppspelning
1. Tryck på OPEN/CLOSE( ) knappen. STANBY-indikatorn
tänds och skivfacket mataasa ut.
2. Lägg försiktigt i en skiva med atiketten uppåt.
3. Tryck på PLAY/PAUSE ( ) eller OPEN/CLOSE ( )
knappen för att stänga helst under uppspelningen.
- När du stoppar skivuppspelning kommer spelaren
ihåg var du stoppade. När du sedan trycker på
PLAY/PAUSE ( ) knappen ingen,återupptas upp
spelningen fran det ställe där uppspelningen stop
pades.
- Om spelaren lämnas i stoppläget mer än en
minututan nagån handling från användarens
sida aktiveras en skärmsläckare. Tryck på
PLAY/PAUSE ( )- knappen för att återupta normal uppspelning.
- Strömmen slås av automatiskt c;a 30 minuter
efter att splaren ställts i stopplaget (automatisk
avstängningsfunktion).
- Om DVD-speleren lämnas 5 minuter i
pauseläget, stoppar den.
- (
) -ikonen anger att fel knapp har tryckts in.
15
Svenska
BASFUNKTIONER
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 16
Använda visningsfunktionen (DISPLAY)
Söka och hoppa över
kapitel eller låt
Under uppspelning kan du snabbt söka genom ett
kapitel ell en låt, eller använda SKIP-funktionen för
att hoppa vidare till nästa val.
Söka framat eller bakat.
Vrid tryck på knappen SEARCH ( eller
rkontrollen i mer än en sekund.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
) på fjär-
Vid uppspelning av en DVD/
VCD/MPEG4
1. Tryck på knappen INFO pa fjarrkontollen under uppspelnig.
- Du kan välja Info i funktionsmenyn genom att trycka på
knappen MENU.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja önskat alternativ.
- Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den funktionen
endast när Menu är i läget off. Välj Menu Off (Meny Av)
genom att trycka på knappen DISC MENU.
OBS
- Den hastighet som är markerad i den här funktionen kan skilja sig från den faktiska uppspelningshastigheten.
- Inget ljud hörs i sökningsläget (Utom CD).
3. Tryck på knapparna ¥/Š för att utföra önskad inställning
och tryck sedan på ENTER.
- Du kan använda siffertangenterna på fjårkontrollen för
att gå direkt till en titel eller kapitel, eller starta
uppspelning från den falda tiden .
4. Tryck på INFO igen för att ta bort skärmvisningen.
OBS
Hoppa över låtar
Tryck pa (
eller
Uppspelning av önskad titel när det finns mer
än pa skivan.
Om det finns mer är en film på DVD-skivan,
Visaa varje film på listan.
) knappen under uppspelnig.
- Vid uppspelning av en DVD-skiva, tryck på (
)-knap-
pen för att hoppa till nuasta kapitel. Om du trycker på
(
Chapter
)- knappen hoppar du till början av kapitelt.
Ytterligare en tritryckning förflyttar dig till början av
De flesta DVD-skivor uar inspelde i form av
kapitel, så du kan lätt finna en viss del av skivan (som låtar på en VCD)
föregående kapitel.
Dukan spela upp en film fran en viss tidpunk.
Tidssökningsfunktionen fungerar inte på vissa
skivor.
- Vid uppspelning av en VCD2.0-skiva i Läget MENU off,
en VCD 1.1-skiva eller musik-CD, tryck på (
)-
kanppen hoppa till nästa låt. Om du trycker på(
)-
knappen hoppar du till början av spåret Ytterligare en
trycning förflyttar dig till början av föregående spår.
- Om ett spår överskrider 15 minuter vid uppspelning av
en VCD och du trycker på
-knappen, flyttar skivan
båkat 5 minuter. Om du trycker på
-Knappen, flyttar
skivan bakåt 5 minuter.
OBS
Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
16
Audio
Avser språket för filmens ljudspår.
I exemplet spelas ijudet upp på engelska
med 5.1 kanaler. En DVD-skiva kan ha upp
till åtta olika ijudspår (spårk).
Visar de spårk för textremsan som finss pa
skivan. Du kan välja textrem spårk, eller ta
bort den helt från skärmen om du önskar det.
En DVD-skiva kan ha upp till 32 olika sprak
på textremsan.
(DivX)
Filstorleken står i relation till en viss upplösning. Ju större filen är desto högre upplösning visas. Om filens upplösning är låg skalas
den upp automatiskt. Detta gör att du kan se
en större skärm.
4/20/06
1:25 PM
Page 17
Använda skiv-och
titelmenyn
Använda Funktionen Meny
(Funktion menyn)
Använda skivemenyn
1. Tryck på knappen MENU pa fjarkontrollen vid uppspelning
av en DVD-skiva.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Disc Menu och tryck
sedan på knappen Š eller ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
Använda titelmenyn
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontollen vid uppspelning
av ev DVD-skiva.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Title Menu och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
Press ENTER key
for Title Menu
Return
1. Tryck pa knappen MENU vid uppspelning.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Function och tryck
sedan på knappen Š eller ENTER.
- Info (Se sidorna 16)
- Zoom (Se sida 21)
- Bookmark (Se sidorna 20 - 21)
- Repeat (Se sidorna 17 - 18)
- EZ View (Se sidorna 18 - 19)
- Angle (Se sidorna 20)
Menu
OBS
- På vissa skivor fungerar inte skivmenyerna.
- Du kan också anända Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjårkontollen.
- I VCD 2.0 används knappen DISC MENU för att
välja läget Menu On (Meny På) eller Menu Off
(Meny Av).
Enter
Använda Funktion meny (DVD/VCD)
Menu
OBS
- På vissa skivor fungerar inte titelmenyerna.
- Titelmenyn visas bara om det finss minst två titlar på skivan.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja en av de fem
funktionerna. Tryck sedan på knappen Š eller
ENTER för att välja funktion.
Du kan också välja dessa funktioner med sina respektive
knappar på fjärrkontrollen.
- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT
Repetering
Du kan repetera ett spar, ett kapitel, önskkat avsnitt i
en titel (A-B) eller hela skivan.
Vid DVD/VCD-uppspelnig
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen. Indikatorengen För
repetering visas.
2. Tryck på knapparna ¥/Š -för att välja Chapter, Title eller
A-B och tryck sedan på knappen ENTER.
- För DVD-skivor repeteras uppspelning eftr kapitel eller ;
VCD repeteras uppspelning efter skiva eller spår.
- Chapter ( ): Upprerpar det kapitel som spelas upp.
- Title ( ): Upprepar den titel som spelas upp
- Disc ( ): upprepar skivan som spelas.
- Track ( ): upprepar spåret som spelas.
- A-B: repeaterar ett segment som du valt på skivan.
T
DVD
Off
01
01 A - B
Off
01
01 A - B
VCD
17
Svenska
DVD-P560_SPEN
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 18
Använda funktionen A-B Repeat
1. Tryck på knappen REPEAT på fjärkontrollen.
2. Tryck på knappen ¥/Š -för att välja på knappen A-B.
3. Tryck på knappen ENTER där du vill att den
upprepade uppspelningen ska starta (A).
B markeras automatiskt.
4. Tryck på knappen ENTER där du vill att den
upprepade uppspelningen ska avslutas (B).
- Tryck på knappen CANCEL för att återgå till normal
visning.
5. Tryck igen på REPEAT för att återgå till vanlig uppspelning.
Tryck sedan på vänster ¥/Š pil för att välja Off. Tryck på
ENTER.
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
VCD
Off
01
01 A - B
AVANCERADE
FUNKTIONER
Justera bildförhållandet
(EZ View)
Uppspelning med ändrat bildförhallande (DVD)
Tryck på knappen EZ VIEW.
- Bikdstrorleken (förhallandet) ändras varje gång du tryuckerpå
knappen.
- Skärmens zoomläge kan variera beroende på skärmens
inställningar i menyn Inställningar för skärm..
- För att säkerställa riktig funktion av knappen EZ VIEW bör du
ställa in den rätta bildkvoten i menyn Inställningar för skärm.
(Se sidorna 27-28)
WIDE SCREEN
Note
- A-B REPEAT gör att du kan ange punkt (B)
direkt efter att angett punkt (A).
- Repeteringsfunktionen kanske inte fungerar för
alla skivor.
- Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den
funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
Om du har en 16:9 TV
För skivor med 16: 9 bildförhållande
- WIDE SCREEN
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9.
Längsam uppspelning
med den här funktionen kan du visa en repris av
scener i slow-motion för att närmare studera t ex
sportsekvenser, dansnummer ellr musikers teknik.
- SCREEN FIT ( ANPASSA FÖR SKARMEN )
övre och undre dlen av bildenskärs av. När du speler upp
en skiva i bildförhållandet 2.35:1 kommer de svarta fälten
på skärmens topp och botten att försvinna. Bilden kommer
att se utsträck ut vertikalt. (På vissa typer av skivor försvinner de svarta fälten in te helt)
- ZOOM FIT(ZOOMZ TILL VERTIKALT)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
Vid DVD-uppspelning
För skivor med 4:3 bildförhallande
1. Tryck på knappen PLAY/PAUSE (
).
2. Tryck på knappen SEARCH (
/ ) för att välja en
uppspelningshastighet mellan 1/8, 1/4 och 1/2 av normal
hastighet i läget PAUSE eller STEP.
- Normal Wide-screen
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9 Bilden kommer att
se utsträckt ut horisontelt.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
övre och undre delen av bilden skär av och den visas pa
hela skärmen. Bilder kommer att se utsräckt ut vertikalt
- ZOOM FIT (ZOOM TILL MITTPUNK)
bildens topp, botten och sidor skär bort och bildens mitt förstoras.
- Vertical Fit (anpassa vertikalt)
När du tittar på en 4:3 DVD-skiva på en 16:9TV visas svarta fält till höger och vänster på skärmen för att förhidra
sträcks ut horisontellt.
18
4/20/06
1:25 PM
Page 19
Om du har en 4:3 TV
För skivor med 16:9 bildförhållande
- 4:3 Letter Box
Visar DVD-filmen i bildförhallandet 16:9 svarta fält kommer
att visas uppe och nere på skärmen.
- 4:3 Pan & Scan
Vänster och höger sida på skärmen delas av och det centrerade området i 16:9 skärmen visas.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
Övre och undre delen av bilden skärmen. Bilden kommer
att se utsträckt ut vertikalt.
- ZOOM FIT
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
OBS
- Den här funktionen beror på vilka språk som
kodats på skivan och fungerar kanske inte med
alla skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
- Se "Använda språk för ljud" på sidan 26 för att
alltid få samma språk när du spelar upp en
DVD.
Välja textningsspråk
Fuor skivor med 4:3 bildförhallande
Du kan snabbt och enkelt välja önskad undertext
med SUBTITLE-knappen.
- Normal Skärm
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 4:3.
Använda SUBTITEL-knappen
(DVD/MPEG4)
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
Övre och undre delen av bilden skärs av och den visas på
hela skärmen. Bilden kommer att se utsträcktut vertikalt.
1. Tryck på SUBTITLE-knappen.
Undertexten ändras då knappen trycks upprepade gånger.
Undertextens språk
DVD
representers av
Off
förkortningar
- ZOOM FIT
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
OBS
Denna funktion kan uppföra sig olika beronde på
skivans typ.
Välja språk med AUDIOknappen
MPEG4
Subtitle Selection
Externa alternativ för
textning visas, beroende
på DivX-skivan.
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Du kan välja önskad ijudspråk snabbt och enkelt
med knappen AUDIO.
Använda AUDIO-knappen
(DVD/VCD/MPEG4)
1. Tryck på AUDIO-knappen. Ljudet ändras varje gång du
trycker på knappen.
Tillgängliga språk för ljud
visas som förkortningar.
Tryck på Subtitle-knappen på fjärrkontrollen
upprepade gånger för att
välja önskad undertextning på en MPEG4
och tryck sedan på
ENTER.
Enter
Return
Menu
MPEG4
Off
DVD
2. Om du vill ta bort symbolen för textremsan, trtycker du på
CANCEL eller RETURN.
När du spelar upp en VCD VCD
kan du välja mellan Stereo,
Right eller Left.
Stereo
Tryck på Audio-knappen
på fjärrkontrollen
MPEG4
upprepade gånger för att
välja önskat ljud på en
PCM 1/2
MPEG4 och tryck sedan på
ENTER.
OBS
- Beroende på DVD-skivan kan du ändra önskad
undertextning med Disc Menu.
Tryck på knappen DISC MENU.
- Den här funktionen beror på vilka undertextningar som kodats på skivan och fungerar
kanske inte med alla DVD-skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
- För att få samma språk för undertextning för
alla DVD-skivor; se “Använda språk för undertextning” på sidan 26.
2. Om du vill ta bort ijudsymoble, trycker du på CANCEL eller
RETURN.
19
Svenska
DVD-P560_SPEN
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 20
Välja Önskad kameravinkel
När en DVD-skiva innehåller flera olika kameravinklar av en bestämd scen, kan du använda ANGELfunktionen för att välja en beståmd kameravinkel.
Använda ANGLE-funktionen (DVD)
IOm skivan innehåller flera kameravinklar, visas
sybolen för kameravinklar på skärmen.
1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen under
uppspelning
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Function och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Angle och tryck sedan
på knappen Šeller ENTER.
Använda bokmärkesfunktionen
Med bokmärkesfunktionen (BOOKMARK)kan du välja
delär av en DVD-eller VCD-skiva (läget Menu Off) så
att du snabbt kan hitta valt parti vid ett senere tillfälle.
Använda BOOKMARK-funktionen
(DVD/VCD)
1. Tryck pa MENU-knappen för att flyttatill önskad
bokmärkkesikon.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Function och tryck
sedan på knappen Š eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
4. Tryk på knapparna¥/Š eller använda sifferknapparna på
fjärrkontrollen för att välja önskad vinkel.
OBS
- Om skivan bara innehåller en kameravinkel,
fungerar detta inte. I dagsläget innehåller väldigt
få skivor denna funktion.
Använda funktionen
Instant Replay/Skip
Att använda funktionen direkt repris
(DVD)
Om du missar en scen ka du se den ingen genom
att använda denna funktion.
Tryck på knappen INSTANT REPLAY. Den aktuella scenen flyttas bakåt omkring tio sekunder och spelas upp.
Använda funktionen Instant Skip
(hoppa framåt (DVD)
Använda denna funktion för att direkt hoppa 10
sekunder framåt i den nuverande scene.
Tryck på knappen INSTANT SKIP.
- Uppspelningen hoppar 10 sekunder fråmat.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Bookmark och tryck
sedan på knappen Š eller ENTER.
4. När du hittat den scen du vill märka, tryck på ENTERknappen. Upp till tre scener kan markeras samtidigt.
OBS
- Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den
funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
- Bokmärkesfunktionen kanske inte fungerar på
alla skivor.
Hämta en märkt scen
1~3. De första 1~3 stegen är samma som för “Använda
bokmärkesfunktionen” på sidan 20.
4. Tryck på knapparna ¥/Š-för att välja en markerad scen.
5. Tryck på PLAY/PAUSE (
)-knappen för att hotta till märkt scen.
Radera ett bokmärke
OBS
Om skivan bara innehåller en kameravinkel,
fungerar detta inte. I dagsläget innehåller väldigt
få skivor denna funktion.
20
1~3. De första 1~3 stegen är samma som för “Använda
bokmärkesfunktionen” på sidan 20.
4. Tryck på knapparna ¥/Š-för att välja numret på bokmärket
som du vill ta bort.
4/20/06
1:25 PM
Page 21
5. Tryck pa CANCEL-knappen för att radera ett bokmärkesnummer.
Använda funktioner för
zooming
Använda zoomfuktionen (DVD/VCD)
1. Tryck på MENU-knappen för att flyttatill önskad
bokmärkkesikon.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Function och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Zoom och tryck sedan
på knappen Šeller ENTER.
4. Tryck på knapparna ›/‚ eller ¥/Š om du vill välja en del
av skärmen att zooma in.
Tryck på ENTER-knappen.
- Under DVD-uppspelning, tryck på ENTER-knappen för
att zooma in med förstoringen 2X/4X/2X/normal.
- Under VCD-uppspelning, tryck på ENTER-knappen för
att zooma in med förstoringen 2X/4X/2X/normal.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Multi card-porten stöder 10 olika typer av minneskort:
Memory Stick, Memory Stick-Pro, Memory Stick Duo, SD,
Mini SD Card, XD-Picture Card, MMC, RS-MMC, Smart
Media Card, Compact Flash.
När det sitter kort i två portar har det kort som sattes i först
prioritet vid uppspelning.
Obs!
- Om kortet inte är helt isatt kommer det inte att
fungera. Det är inte säkert att alla minneskort
fungerar som de skall.
- Om du tar bort minneskortet medan det arbetar
kan den registrerade informationen skadas. Det
är bättre att ta bort det efter att du tryckt på
knappen DVD/M.CARD för att återgå till läget
DVD/CD.
- Memory Stick Duo, Mini SD och RS-MMC must
måste sättas i porten tillsammans med en
adapter. Det är inte säkert att alla minneskort
fungerar som de skall beroende på adapterns
kondition.
- DVD/CD går inte att spela upp i läget Memory
Card. Om du trycker på knappen DVD/M.CARD
eller OPEN/CLOSE i läget M.CARD går systemet automatiskt in i läget DVD/CD.
- When pressing the DVD/M.CARD button to play
the disc again, the player doesn’t remember
where you stopped.
Vid uppspelning av ett minneskort
1. För in minneskortet.
2. ryck på knappen DVD/M.CARD på fjärrkontrollen.
3. Beroende på vilka filtyper som är lagrade på min
neskortet, spelas ljudfiler upp på samma sätt som
MP3/WMA-filer och bildfiler spelas upp på samma
sätt som bild-cd-filer.
Att sätta i minneskortet
Den här enheten accepterar 10 olika
typer av minneskort
Sätt i minneskortet på rätt sätt med etiketten uppåt, i
annat fall kommer det inte att fungera.
Visningmenny (clip menu)
MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/
CD Audio
CD Audio eller MP3/WMA/JPEG/MPEG4-skivor
innehåller individuella moledier, bilder eller filmer
som kan organiseras i mappar enligt nedan. Dessa
liknar de som du anvuander för att placera filer i
olika mappar på en dator.
Stop
Öppna skivfacket.
Stoppa in skivan i facket.
Stäng facket.
Facket stängs och den här
skärmen visas.
Off
Disc
√
MS
21
Svenska
DVD-P560_SPEN
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 22
-
: Namnet på den fil som spelas just nu.
-
: Aktell uppspelningstid.
-
: Aktuell upospelningläge. et finss fyra lägen. Du kan
välja dessa i tur och ordning genom att trycka på
REPEAT
- Off: Normal uppspelning.
- Track: Repeterar det nuvarande spåret.
- Folder: Repeterar den nuvarande mappen.
- Random: Filerna på skiven spelas upp i slump
mäss ordning.
-
: Symbol för MP3-fil.
-
: Symbol för mapp.
-
: Symbol för WMA-fil.
-
: Symbol för aktuell
mapp.icon.
-
: Symbol för JPEG-fil.
-
: Symbol för AVI-fil
-
: Symbol för CD Audio-fil
Mappen kan väljes både i läge Stop (stopp) och Play
(uppspelning).
- Så huar väljer du överlinggande mapp
Tryck på RETURN-knappen för att komma till huvudmappen,
‚ -knapparna för att välja “..”
eller tryck på knapparna ›/‚
och, tryck ENTER för att komma till huvudmappen.
- Så här väljer du en mapp på samma nivå
‚ -knapparna för att välja önskad
Tryck på knapparna ›/‚
mapp, tryck sedan ENTER.
- Så här väljer du en unedermapp
‚ -knapparna för att välja önskad
Tryck på knapparna ›/‚
mapp, tryck sedan ENTER.
Ro o t
WM A
JPEG
Parent Fol der
MU S IC
C urrent Fol der
1st
Sub-Fol ders
2nd
SON G FILE 1
Peer Fol ders
SON G FILE 2
SONG F I LE 3
M PEG4 FILE S
22
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
- Om du har en skiva som innehåller både MP3- och
WMA-filer går det endast att spela upp en av dem, inte
båda.
‚ eller ¥/Šför att välja en musikfil.
2. Tryck på knapparna ›/‚
Tryck på ENTER för att borja uppspelningen av musikfilen.
Play
Off
Programmerad/slumpmässing
uppspelning
Val av mapp
M P3
Uppspelning av MP3/WMA/
CD Audio
Tryck på knappen REPEAT för att ändra uppspelningsläge. Det
finns fyra lägen; Off, Track, Folder och Random.
- Off: Normal uppspelning
- Track: Repeterar den nuvarande musikfilen.
- Folder: Repeterar de musikfiler som har samma filändelser i
den aktuella mappen.
- Random: Musikfiler med samma filändelse spelas upp i
slumpmässig ordning.
Återgå till normal uppspelning genom att trycka på knappen
CANCEL.
CD-R MP3/WMA-skivor
När du spelar in MP3/WMA-filer på vd-r, observera följande:
- MP3/WMA-filerna måste vara i formatet ISO 9660 eller JOLIER.
ISO 9660-format och joliet MP3/WMA-filer är kompatibla med
Microsoft DOS ochWindows, och med Apples Mac. Dessa två
format är de mest använda.
- När du namnger dina MP3/WMA-filer, använ inte flerän 8
tecken och sätt “mp3, wma” som filändelse.
Allmänt namnformat är Titel. mp3. eller Titel .wma. nar du
namger din titel, försäkra dig nom att du använder 8 tecken
eller färe, använd inga melanslag och undvik specialtecken,
insklusive: (.,/,\,=,+).
- Använd en dekomprimeringsfaktor pa minst 128 Kbps när
du speler in MP3-filer.
Ljudkvaliteten pa MP3 beror i hög grad på den faktor för komprimering/ dekomprimering som du väljer. För att få samma
kvlitet som på en ijud-CD måste du han en analog/ digital samplingfaktor, alltså omvandling till MP3-format, på minst 128
Kbps och upp till 160 Kbps. Att välja ännu högre faktor, exempelvis 192 kbps eller mera ger endast en marginell förbättring
av ijudkvaliteten. På samma saätt kommer filer med samplingsfaktor under 128 kbps inte att spelas upp korrekt
r
4/20/06
1:25 PM
Page 23
- Använd en dekomprimeringshastiget om minst 64 kBps
när du spelar WMA--filer
Ludjkvaliteten påWMA-fi;er beror till största del på den komptimerings-/dekomprimeringshastighet som du väljer. För att få
ijud i CD-kvalitet krävs en analog/digital. samplingsvrekvens,
dvs omvalding till WMA-format, på mints 64k bps och upp till
192 kbps. I enlighet med detta kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64 kbps eller Uover 192 Kbps inte
att spelas upp på ett bra sätt.
- Försok inte spela in copyroghtskyddade Mp3-filer
Vissa “securized” filer är krypterade och kodskyddade för att
för ebygga illegal kopiering. Dessa filer är av följande
typer:Windows media™(registrerat varumärke för Microsoft
Inc) och SDMI™(registrerat varumärke för The SDMI
Fondation). Du kan inte kopiera sådana filer.
- Viktigt:Ovanstående rekommeendationer är vare sig
garantier för ijudkvaliteten eller för att DVD-spelaren spelar
upp MP3-filerna. Du bör hålla i minnet att visa teknologier och
metoder för inspelning av dessa på din DVD-spelare
(försämrad Ijudkvalit och i vissa fall blir det omöjligt för
spelaren att låsa filerna).
- Denna DVD-spelare kan spela upp maximalt 500 filer och
500 mapper per skiva.
Beskrivning av MPE4:s funktion
Funktion
Beskrivning
(
Hoppa öve
eller )
(
Sök
eller
)
Uppspelning i
Slow-motion
Step Motion
Play
ZOOM
Referenssida
Under uppspelning kan du
trycka på (
eller
)
eller för att hoppa bakåt eller
formåt 5 minuter.
Under avspelning kan du
trycka på knapparna
SEARCH (
eller
)
och trycka ytterligare en
gång för att öka
sökhatigheten. Gör att tu
kan söka snabbare med
bild i en AVI-fil. (2x, 4x, 8x)
Gör att du kan spela upp en
AVI-fil ilångsammare
hastighet. (1/8, 1/4x, 1/2,x)
varje gång du trycker på
STEP (steg) visas en ny bildruta.
2X/4X/2X/Normal i tur och
ordning
-
Svenska
DVD-P560_SPEN
-
P15
P 15
P 21
- Dessa funktioner kan kanske inte Användas för alla
MPE4-filter.
CD-R AVI- file
Uppspelning av MPEG4
MPEG4 uppspelningsfunktion
AVI-filer innehåller Ijud-och videodata. Endast filer i
AVI-format med filändelsen “.avi”kan spelas upp.
Denna spelare kan spela upp AVI-filer som är komprimerande i
följande format:
- DivX 3.11 Innehåll
- DivX 4 innehåll (baserat på MPEG-4 simple Profile)
- DivX 5 innehåll (MPEG-4 simple profile plus tillkomande
funktioner som tvåvägs bikdrutor. Qpel och GMC kan också
användas)
- XviD MPEG-4 kompatibelt innehåll.
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
‚ eller ¥/Š för att markera en
2. Tryck på knapparna ›/‚
avi-fill (DIVX/XviD) och tryck sedan på ENTER.
Stop
Denna spelare stöder alla uppösningar upp till max. enligt
nedan:
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Off
Om bithastigheten flukturar: spelaren kan sluta
dekoda delar av hög
bithastighet och börja
ingen när bithastigheten
återvänder till normal.
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maximum bithastighet
: 4Mbps
Repeterad uppspelnig
Tryck på REPEAT för att uppspelningsläge. Det finns fyra
lägen; av, mapp och titel.
- Folder : reperterar de AVI-filer som har samma filändelser i
den aktuella mappen.
- Title : repeterar den titel som spelas upp.
OBS
- Vissa MPEG-4 filler som skapats på en persondator kan inte spelas upp. Det beror på att
codec-typen, versionen och högre upplösning
över specifikationen inte stöds.
- Denna spelare stöder cd-r-/rw-skivor som är
skrivna i MPEG4 enligt formatet”ISO9660”.
23
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 24
Visning av bild-cd
1. Välj önskad mapp.
‚ för att välja en bild i menyn Clips
2. Använd piltagenterna ›/‚
och tryck sedan på ENTER. Du bör nu se en skärm som ser
ut som den nedan.
3. Tryck på knapparna INFO för att välja den meny du önskar
och tryck sedan på knappen ENTER.
OBS
- Beroende på filens storlek kan tidsperioden mellan varje bild variera från den förinställda.
- Om du inte trycker på någon knapp, startas bildspelet automatiskt med tio sekunders intervall
mellan bilderna som standard.
Uppspelning av MP3-JPEG
Du kan spela upp JPEG med bakgrundsmusik.
OBS
- Tryck på kanppen STOP för att återga till visningsmenyn (clips menu).
- När du visar en Kodak Picture CD, visas bilden
direkt, inte visningsmenyn.
‚ för att välja en MP3-fil i menyn,
1. Tryck på knapparna ›/‚
tryck sedan på ENTER.
‚ för att välja en JPEG-fil i menyn,
2. Tryck på knapparna ›/‚
tryck sedan på ENTER.
- Musiken startar från början.
3. Tryck på stoppknappen när du vill stoppa
uppspelningen.
OBS
Rotering
MP3- och JPEG-filerna måste ligga på samma skiva
: Varje vårge trycker på ENTER, roteras bilden 90
grader medurs.
Zoom
CD-R JPEG skivor
- Endast filer med uandelserna “jpg” och “. JPG” kan spelas upp.
- Om skivan inte är avslutad, tar det luarge tid innan den
‚ om du vill välja en del av
: Tryck på knapparna ›/‚
skärmen att zooma in. Tryck på ENTER-knappen.
VArje gång du tricker på ENTER förstoras bilden upp
till 2 gånger
format kan spelas upp.
- JPEG-filensnamm får inte vara längre än 8 tecken och får
Bildspel
•
startar och det gårkanse inte att visa alla inspelade filer.
- Endast CD-R skivor med JPEG-filer i ISO 9660 eller joilet-
inte innhålla några blanktecken eller specialtecken (. / = +).
: Visning som bildspel.
- Endast kontineurligt inspelade multisession-skivor kan spelas
• Innan du kan börja köra bildspelet måste du ställa in intervallet mellan bilderna
upp. Om det finns ett tomt segment på en multisession-skiva,
kan den bara spelas upp fram till detta segment.
- Maximalt 3000 bilder kan langras på en cd-skiva.
•
: Bilderna ändras automatiskt med intervall på omkring
6 sekunder.
•
: Bilderna byts automatiskmed ungefär 12 sekunder
intervall.
- Kodak Picture CD: JPEG-filerna i bildmappen (pictures) kan
: Bilderna byts automatiskt med ungefär 18 sekunders
intervall.
- Konica Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPG-filer
•
- Vi rekommenderar Kodaks bild-CD-skivor.
- När du spelar upp en kodak Picture CD kan du endast visa
jpeg-filer i bildmappen
visas automatiskt.
i visningsmeny (clips menu).
Timer:
- Fuji Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPEG-filer i
visningsmenyn.
- QSS Picture CD:Denna spelare kan invite visa QSS picture CD.
- Om antalet filer pa skiva överstiger 500, kan bara 500 av
dssa visas.
- om antalet filer på en skiva överstiger 500, kan bara JPEGbilder i 500 mappar visas.
24
r
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 25
Instaällning av språfunktioner
ÅNDRA INSTALL NINGS MENYN
Du kan i förväg stalla in vilket språk som din DVDspelare ska använda.
I installingsmenyn kan du anpassa DVD-spelaren
genom att justera inställningar för olika functioner,
som t.ex.språkval, föral-draskidd och vilken typ av
TV som avänds.
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen med DVDspelaren i stoppat läge. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja
Setup och tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen..
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
4. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Player Menu och
tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
5. Tryck på knapparna ›/‚ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på MENUknappen.
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup (spårkinställning): Inställning av språk.
❷ Audio Setup (Inställning av ijudspår ): Instalning av
Ijudalternativ
❸ Display Setup : (Inställning av visning pa
skärmen):Installning av visningsatenativ avänds för att
välja vilken typ av TV du vill använda och andra typer
av visningsalternativ.
❹ Parental Setup :(inställning av för föraldraskydd gör det
möjligt att hindrabarn från att titta på olämpliga filmer
❺ Divx(R) Registration (DivX(R) Registrering)) : Använd
registeringskoden för att registera denna spelare hos
tjänsten (DIVX(R) Video on Demand. Detta låter dig
hyra och köpa videor i formatet DivX( R) Video On
Demmand . Mera information finss på
www.divx.com/vod.
‚ för att få åtkomst till de olika
2. Tryck på knapparna ›/‚
funktionerna. Tryck sedan på knappen Š eller ENTER för
att välja underfunktionerna.
3. För att ta bort inställningsfönstret efter att inställningarna är
klara trycker du på knappen MENU igen.
OBS
Det är inte säkert att alla inställningsmöjligheter
är tillgängliga på alla skivor.
Inställning av språkfunktioner
Denna funktion ställer in det språk som används för
skivmenytexter.
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen..
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen Šeller ENTER..
4. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Disc Menu och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
5. Tryck på knapparna ›/‚ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
- Om det valda språket inte finns inspelat på skivan,
kommer originalspråket att användas.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställnings menyn, tryck på MENUknappen.
LANGUAGE SETUP
25
Svenska
Spelarens menyspråk
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU)
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 26
Att använda DivX Undertextspråk
Inställning av språkfunktioner
(fortsättning)
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
4. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Audio och tryck sedan
på knappen Šeller ENTER.
5. Tryck på knapparna ›‚ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
- Välj ”Original” om du vill att originalspråket ska användas.
- Om det valda språket inte finns inspelat på skivan,
kommer originalspråket att användas.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn,
tryck på MENU-knappen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
: English
Original
: English
√ English
Français
: English
Deutsch
: English
Español
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn,
tryck på MENU-knappen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
√ Unicode
Western
Central
Cyrillic
Greek
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Setup
Enter
Return
Menu
Inställning av surroundijud
Italiano
: Western
Med de olika ljudalternativen kan du göra inställningar för ljudenheten och ändra dem beroende på
vilket ljudsystem du använder.
Setup
Ställa in textningsspråk
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
4. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Subtitle och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
5. Tryck på knapparna ›/‚ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
- Välj ”Automatic” om du vill att textningsspråket ska vara
samma som det du valt för ljudspåret.
- Vissa skivor kanske inte innehåller det språk du valt i
tidigare inställning. I detta fall används originalspråket.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på MENUknappen.
LANGUAGE SETUP
26
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
4. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja DivX Subtitle och
tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
5. Tryck på knapparna ›‚ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
1. När enheten är i STOP-Läge trycker du på knappen MENU
pa fjärkontrollen.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen Šeller ENTER.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Audio Setup och
tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
‚ -kanppen för att välja Speaker setup. Trick
4. Använd ›/‚
sedan på Š eller ENTER.
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
Parental Setup :
DivX(R) Registration
Š
Š
Š
Š
Š
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
:PCM
MPEG-2 Digital Out
:PCM
DTS
:Off
Dynamic Compression :On
PCM Down Sampling
:On
4/20/06
1:25 PM
Page 27
❶ Dolby Digital Out
- PCM : Konverterer til PSM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ud Dolby Digital via digital udgang
vaelg Bitstream når du forbider med en Dolby
digital dekoder.
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer tilL PCM (2-kanalers) audio.
- Bitstream : Sender ud MPEG-2 Bitstream via digital
udgang. Vaeleg bitstream når du forbinder med
en MPEG-2 dekoder.
❸ DTS
- Off : Ingen utmatning av digital signal.
- On : Matar endast ut DTS Bitstream via digital utgång.
DTS vid anslutning till en DTS-dekoder.
OBS
• När du spelar upp DTS-ljud, finn det inga signaler på de
utgångarna.
❹ Dynamic Compression
- On : För att använda dynamisk kompression.
- Off : Fär att välja standartomfång
❺ PCM Down Sampling
- On : Välj när förstärkaren som är ansluten till spelaren inte
kompatibel med 96 khz.Då omvandlas 96 kHZsigalerna till 48 kHZ.
- Off : Väljs när förstärkaren som är ansluten till spelaren är
kompatibel med 96 kHZ. Da matas de oförändrade
signalerna ut.
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
❶ TV Aspect
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva
justera skäminställningen (Formatet)
- 4:3 Letter Box : välj om du vill se hela den bredbild
(16:9) som DVD-spelaren ger även om din teve
endast är av standardtyp (4:3). Svarta avmaskningar
kommer att visas överst och underst på skärmen
- 4:3 Pan&Scan :Vualj detta läge för konventionella
tevestolekar nuar du vill se mittdelan av 16:9 skuarmen. (Exterema vuaster-och högersidor av filmbilden
kommer att klippas bort.)
- 16:9 Wide : Du kan visa hela bredbilden (16:9) pa din
storbildsteve.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
Still Mode
Screen Messag
Black Level
TV System
: PAL
Video Output
: SCART RGB
OBS
Även när PCM-nedsampling är avstängd
• Vissa skivor kommer bara leverera ut nedsam
plat ljud genom de digitala utgångarna.
• För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
Language Setup
❷ Still Mode
Dessa alternativ förhindrar att bilden skakar i pausläge
och att liten text blir tydlygare.
- Auto : När du väljer Auto, kommer FIELD/FRAMEluaget automatiskt att omvandlas.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och symbolen DD är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS Digital Out” är varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
Instálning av visningsalternativ
Med de olika alternativen för skärmen kan du ställa
in olika bildfunktioner för enheten.
1. När enheten är STOP-läge trycker du på knappen MENU på
fjårrkontrollen.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Setup och tryck sedan
på knappen Šeller ENTER.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Display Setup och
tryck sedan på knappen Šeller ENTER.
‚-knappen för att välja önskat alternative, tryck
4. Använd ›/‚
sedan pa ENTER eller Š-knappen.
- Field : Välj denna funktion när skärmbilden skakar i
Auto-läget.
- Frame : Välj denna funktion om du vill se små bokstäver tydligare i Auto -läget.
❸ Screen Messages
Använd denna funktion för att välja om skärmmeddelandenska visas eller inte.
❹ Black Level (Svärtningsnivå)
Justerar ljusstyrkan på skärmen (On eller Off (Av eller
På)) Detta fungerar inte i läget Progressive
(Progressivt).
➎ TV System
1. NTSC : Om du använder en NTSC-skiva
• Om ditt TV-system bara har PAL videoingång, måste
du välja “PAL” När du väljer “PAL” är utgångsformatet
med radsprå PAL 60 Hz.
• Om ditt TV-system bara har NTSC videoingång.
måste du välja ”NTSC Videoutgang”.
• Vid inställning av ett NTSC TV-sistem blir
bildfrekvensen på -utsignalen 60 Hz.
27
Svenska
DVD-P560_SPEN
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 28
2. PAL-skiva: Om du använder en PAL skiva
• Om ditt TV-system bara ha NTSC videoingång,
måste du välja “NTSC outgång”.
• Om ditt TV-system bara har NTSC videoingång”.
• Vid inställning av ett NTSC TV-sistem blir
bildfrekvensen på -utsignalen 50 Hz.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages : On
Black Level
: Off
TV
System
: PAL
TV
System
NTSC
Video Output √ PAL
Inställning av föräldskydd
Föräldraskyddsfunktionen fungerar endast till sammans med skivor som har tilldelats en bestämd
niveåbendömning-vilken hjälper dig att tittar på. Det
finss upp till åtta olika nivabedömningar på en skiva.
Inställning av föräldraskydd
1. När enhettn är i STOP-luage trycker du på knappen MENU.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Setup och tryck sedan
på knappen Š eller ENTER.
Setup
➏ Video Output
Välj Videoutgång
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
- S-Video : Välj denna om du vill använda S-Video utgång.
- I-SCAN : Välj denna om du vill använda komponent med radsprång (525i) utgång.
- P-SCAN :välj denna om du vill använda Komponent progressive (525p) utgång.
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Parental Setup och
tryck sedan på knappen Š eller ENTER.
- SCART Output : Välj denna om du vill välja
SCART-utgång.
• RGB : Välj denna om du vill välja SCART RGButgång.
• Om du trycker på VIDEO SEL-knappen ändras
Videouttaget i en regelbunden följd i no disc-läge.
(S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB)
• Om du inte valt Ja/Nej i den undermeny
som visas inom tio sekunder, återvänder
du till den föregånde menyn.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
4. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Rating Level och
tryck sedan på knappen Š eller ENTER.
PARENTAL SETUP
Rating level
: Kids Safe
Change Password
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages : On
Black Level
TV System
Video Output
5. Ange ditt lösenord. Skärmen Parental Contil
- Lösenordet är som standard 0000.
PARENTAL SETUP
Rating Level
• Läs först bruksanvisningen för TV:n och ta
reda på om din TV kan hantera progressiv
skanning.
Om TV:n stöder progressiv skanning följer
du anvisningarna i TV:ns bruksanvisning
angående inställningar för progressiv skanning i TV:ns menysystem.
• Om videoutgången är felaktigt inställd
kanske bilden inte visas.
• När upplösningen ändras vid uppspelning
kan det ta några sekunder innan en normal
bild visas.
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
6. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja den Rating Level du
vill ha och tryck sedan på knappen Š eller ENTER.
Ex.) Installation i Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Level
Rating
: Kids Safe
√ Kids Safe
Change Password Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Setup
Enter
28
Return
Menu
4/20/06
1:25 PM
Page 29
För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen. Om du exempelvis väljer upp till
nivå 6, kommer skivor som innehåller nivå 7 och 8
inte att spelas upp.
Ändra lösenord
1. När enhettn är i STOP-luage trycker du på knappen MENU.
2. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Setup och tryck sedan
på knappen Š eller ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
Svenska
n
DVD-P560_SPEN
3. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Parental Setup och
tryck sedan på knappen Š eller ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
4. Tryck på knapparna ›/‚ för att välja Change Password
och tryck sedan på knappen Š eller ENTER. Mata in det
nya lösenordet. Mata in det en gång till.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Setup
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Setup
Enter
Return
Menu
OBS
Om du har glömt bort lösenordet, se ”Bortglömt
lösenord” i felsökningsguiden.
29
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 30
REFERENS
Uppgradering av programvara
2. Tryck på knappen ¥Š för att välja Total och tryck sedan
på knappen ENTER.
Introduktion
Samsung ger ofta ut uppgraderingar av programvaran för att förbättra spelarens prestanda upp till
senaste versionen, via Samsungs internetplats
(www.samsung.com).
Speciellt beror detta på den nya codecen för
MPEG4 så att den ska gå att visa. Vilka förbättringar
som gjorts beror på vilken version du använder, liksom vilken programvara din dvd-spelare innehåller
före uppgraderingen.
Så här skapar du en uppgraderingsskiva:
1. Du måste hämta en ny fil på ”Download Center” på
Samsungs internetplats (www.samsung.com).
2. Skriv den till en cd-rw-skiva på din dator.
Uppgraderingen av programvaran startar
- I mitten av proceduren öppnas skivfacket automatiskt.
Vänta cirka två minuter efter att du tagit ut skivan.
- Om uppdateringen av spelaren lyckades, stängs den av
efter att skivfacket stängts automatiskt. När den stängs
av, visas denna skärmbild:
3. Tryck på sifferknapparna för att välja önskat språk.
Press
Touche
OBS
- Filsystem CD-ROM ISO Level
- Teckenuppsättning ISO 9660
- Finaliserad, en session
- Låg skrivhastighet
Uppgraderingsprocedur
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
Skärmen Firmware upgrade visas.
“Firmware upgrade (uppgradering av mjukvara)”
visas på displayen
30
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
OBS
- Om ”Select Menu Language” inte visas måste
du kontakta Samsungs kundtjänst.
- Tryck inte på någon knapp och dra inte ur nätsladden under uppgraderingen.
- Denna uppgraderingsprocedur kan komma att
ändras, se mera om detta på vår webbplats
(www.samsung.com).
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 31
Fesökning
Innan du ringer till en serviceverkstad (felsökning).
Lösning
Se sidan
Inga funktioner kan
styras med fjärrkontrollen.
• Kontrollera batterin a i fjärkontrollen, de kan behöva bytas
• Fjärrkontrollen kan inte användas på längre avstånd än sex meter.
• Tag ur batterierna och håll ned en eller flera knappar under flera minuter för att
tömma mikroprocessorn inuti fjärkontrollen för att återsla den. Installera
baterrierna och prova igen.
P3
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan linger med aitiketen uppåt.
• Kontorllera DVD-skivans regionkod.
P5
5.1 ch-Ijud reproduceras inte.
• 5.1 reproduceras endast när följande krav uppfylls:
1) DVD-spelaren är ansluten till en kompatibel förstärkare.
2) Skivan är inspelad med 5.1 ch-Ijud.
• Kontrollera att skikvan har har markningen “ DOLBY 5.1 ch”.
• Kontrollera att din Ijudanlänggning är inkopplad och fungerar korerrekt.
• Är Ljudutgång inställd på Bitsröm i inställningsmenyn?
Ikonen
visas på
skärmen.
• Funktionene kan inte utföras p.g.a att:
1. DVD-skivans programvara förhindrar det.
2. DVD-skivan sprogramvara inte stöder den funktionen ( t.ex. olika kameravinklar)
3. Funktionen inte finss tillgänglig just nu.
4. Du har begärt ett ogiltigt titel/kapitelnummer eller söktid.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera om skivan har någon meny.
Uppspelningsläget är inte • Vissa av de funktioner som i väljs installningsmenyn (SETUP MENU) kanske inte
samma som i inställfungerrar korerkt om inte skivan är kodad med mostvarande funktion.
ningsmenyn.
Skärmförhållandet (normal/
• Skärmförhållandet är fast på din skiva.
bredbild) kan inte ändras.
Svenska
Problem
P13~14
P26~27
P25~29
P27~28
Inget ljud hörs.
• Förvissa dig om att du har valt korrekt Dolby Digital Out/MPEG-2 Digital Out i
menyn Audio Options.
Skärmen är blockerad
• Tryck på knappen
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skiva i enheten.
Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
P16
Du glömde att ställa in
nivån på barnlåset.
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skiva i enheten.
• Tryck på knappen
Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till fabriksinställningar. Använd inte den
här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
P28~29
Om du storöter på
andra problem.
• Gå till innehållsförtecningen och leta upp det avsnittt i bruksanvisningen som
behandkar ditt problem och följ proceduren igen.
• Om det fortfarande inte går att lösaproblemet, kontakta service.
Bilden har störningar
eller är delvis förvrängd.
• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
P26~27
P2
31
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 32
Tekniska data
Strömkrav
Effektförbrukning
Allmänt
AC 110-240 V, 60/50 Hz
9W
Vikt
1.7 Kg
Mått
430mm X 205mm X 37mm
Temperaturförhållanden
+5°C till +35°C
Luftfuktighetsförhållanden
10 % till 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
CD: 12Cm
(COMPACT DISC)
Skiva
CD: 8Cm
(COMPACT DISC)
VCD: 12 Cm
(VIDEO COMPACT DISC)
Composite Video
Läshastighet: 3.49 ~ 4.06 m/sek
C:a speltid (enkelt lager): 135 min.
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid: 74 min.
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid: 20 min.
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid: 74 min. (Video + Audio)
1-kanals: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
R (Röd): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
G (Grön): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
SCART
B (Blå): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
Composite Video: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
Video
Y: 1.0 Vp-p (75 ohms last)
signal
Component Video
Pr: 0.70 Vp-p (75 ohms last)
Pb: 0.70 Vp-p (75 ohms last)
Luminanssignal: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
S-VIDEO
SCART
2-ch
Audio
signal
*Utsignalsnivå
Färgsignal: 0,3 Vp-p (75 ohms last)
2 Ch: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz till 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz till 44 kHz
*Signal/brusförhållande
110 dB
*Dynamiskt omfång
100 dB
*Total harmonisk distorsion
0.004 %
*: Nominella värden
- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
- Uppgifterna om vikt och dimensioner är ungefärliga.
32
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 33
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv månader från den ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna
produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock att
uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem,
finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
www.samsung.com/se
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Tel: 08 585 367 87
■ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans
med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, och serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än Samsung-handlare.
Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer
inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den
kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades
och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för
sådan anpassning eller för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, och
oriktig installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna oroligheter, oriktig nätspänning,
otillbörlig ventilation eller av annan orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig
om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas
inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 34
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center ☎
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
DVD-P560_SPEN
4/20/06
1:25 PM
Page 35
+ORREKTAVFALLSHANTERINGAVPRODUKTEN ELEKTRISKAOCH
ELEKTRONISKAPRODUKTER
$ENNA MARKERING PË PRODUKTEN OCH I MANUALEN ANGER ATT DEN INTE BšR SORTERAS
TILLSAMMANS MED ANNAT HUSHËLLSAVFALL NÛR DESS LIVSTID ÛR šVER 4ILL FšREBYGGANDE AV
SKADA PË MILJš OCH HÛLSA BšR PRODUKTEN HANTERAS SEPARAT FšR ÛNDAMËLSENLIG ËTERVINNING
AVDESSBESTËNDSDELAR
(USHËLLSANVÛNDARE BšR KONTAKTA DEN ËTERFšRSÛLJARE SOM SËLT PRODUKTEN ELLER SIN
KOMMUN FšR VIDARE INFORMATION OM VAR OCH HUR PRODUKTEN KAN ËTERVINNAS PË ETT
MILJšSÛKERTSÛTT
&šRETAGSANVÛNDARE BšR KONTAKTA LEVERANTšREN SAMT VERIFIERA ANGIVNA VILLKOR I
KšPEKONTRAKTET 0RODUKTEN BšR INTE HANTERAS TILLSAMMANS MED ANNAT KOMMERSIELLT
AVFALL
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 2
FORHOLDSREGLER
1. Installering
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer
overens med spesifikasjonene på merket bak
på spilleren. Plasser spilleren horisontalt på en
egnet flate (møbel), med nok plass omkring til
ventilasjon (7~10cm). Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett ikke annet utstyr
eller tungt utstyr oppå spilleren. Sett ikke
spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som
kan bli varmt. Kontroller at plateskuffen er tom,
før du flytter spilleren. Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig bruk. Selv om DVD-spilleren
står på standby er den ikke spenningsløs. For å
gjøre spilleren spenningløs, skal støpslet
trekkes ut av stikkontakten, dette anbefales når
spilleren ikke skal brukes i en lengre periode.
For å koble apparatet fra strømnettet må
støpselet trekkes ut fra stikkontakten, og må
derfor være lett tilgjengelig.
2. Av hensyn til din sikkerhet
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter. Det kan være farlig for deg og kan
skade ømfintlige komponenter. Du kan bil utsatt
for elektrisk støt eller berøre laserstrålen.
Plasser ikke øynene tett på åpningen i
plateskuffen eller noen annen åpning for å se
inn i spilleren.
fingrene mot hullet eller mot kanten. Legg alltid
platen med etiketten opp (ved enkeltsidige
plater).Gjør om nødvendig platen ren med en
myk klut, start i sentrum av platen og beveg
kluten utover mot kanten. Legg alltid platen
tilbake i etuiet etter bruk, og oppbevar etuiet
vertikalt. Legg alltid platen riktig på plass i
holderens fordypning. Bruk aldri spray beregnet
til rengjøring av grammofonplater, benzen, antistatisk væeske eller annen oppløsning hvis
platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av
platen med en myk fuktig klut (kun vann), tørk
aldri av platen med en roterende bevegelse,
siden det kan gi sirkulære riper i overflaten;
disse ripene kan forårsake støy ved avspilling
5. Batteri
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier
som er skadelige for miljøt. Kast ikke batteriene
sammen med husholdningsavfallet. Det
anbefales å la en tekniker bytte batteri i apparatet.
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsstyld skal støpslet trekkes ut av
stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre
løsemidler ved rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut
3. Forsiktig
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp; det
må ikke plasseres væskefylte gjenstander som
f.eks. vaser oppå spilleren), sterk varme (f.eks.
en peis) og utstyr omgitt av sterke magnetiske
eller elektriske felt (f.eks. høyttalere ...). Trekk ut
støpslet fra stikkontakten hvis det er feil på
spilleren. Spilleren er ikke beregnet til kommersielt bruk, kun for husholdningsbruk. Dette produktet er kun beregnet til personlig bruk.
Kondens: Hvis spilleren har vært oppbevart på
et kaldt sted, som f.eks. ved transport om vinteren, skal den stå i ca. 2 timer til den har fått
romtemperatur.
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med
2
Enheten som denne håndboken omhandler innehar
lisenser fra tredjeparts leverandører. Disse lisensene
er begrenset til privat ikke-kommersiel bruk. Ingen
lisenser omhandler kommersiell bruk av dette produktet. Lisensen dekker ikke noen annen enhet eller
prosess i følge ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3, bruk eller solgt sammen med denne enhet.
Lisensen dekker kun bruk av denne enhet for å
kode eller dekode lydfiler ifølge ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3. Lisensen gir ingen rettigheter
for produkter eller funksjoner som ikke ee ifølge
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
ADVARSEL: BRUK AV KONTROLLER, INSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅTER ENN DE
SOM SPESIFISERES HER KAN FORÅRSAKE
FARLIG STRÅLING.
4/19/06
8:24 PM
Page 3
FØR DU SETTER
I GANG
Tilbehør
Fjernkontroll
Batterier for fjernkontroll (størrelse AAA)
Brukerveiledning
Video/Audiokabel
Sett inn batteriene i fjernkontrollen
1. Åpne batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen.
2. Sett inn to AAA batterier. Kontroller at polariteten
(+ og -) er korrekt tilpasset.
3. Sett på batteridekslet.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer
skikkelig:
- Sjekk polariteten + - på batteriene (tørrelement).
- Sjekk om batteriene er utladd.
- Sjekk om noe sperrer veien for fjernsensoren.
- Sjekk om det er fluorescerende belysning i
nærheten.
INNHOLD
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Før du setter i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Setup
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Platetype og karakteristikker . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oversikt over fjernkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilkoplinger
Valg av tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basis Funksjoner
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bruk av søke- og Neste spor-funksjonene . . . . . 16
Bruk av displayfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bruk plate- og tittelmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bruk av funksjonsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sakte avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Spesial Funksjoner
Justere bildeforholdet (EZ View) . . . . . . . . . . . . . 18
Valg av audiospråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Valg av tekstspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Endring av kameravinkelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprised/hopp over) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bruk av Bookmark-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bruk av funksjonene zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sette inn et minnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Mappeutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MP3/WMA/CD Audio-avspilling . . . . . . . . . . . . . . 22
MPEG4-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Visning av bilde-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Endring AV Setup Meny
Bruk av Setup Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oppsetting av språfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oppsetting av audiomulighetene . . . . . . . . . . . . . 26
Oppsetting av displaymulighetene . . . . . . . . . . . . 27
Oppsetting av foreldrekontrollen. . . . . . . . . . . . . . 28
Referanse
Oppgradering av fastvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Feilsøkingsguide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Spesifikasjosner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3
Norsk
DVD-P560_NOR
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 4
SETUP
Generelle funksjoner
Fremragende lyd
Dolby Digital, a teknologi som er utviklet av Dolby
Laboratories, gir krystallklar lydgjengivelse.
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi. Både
vanlige bilder og widescreen (16:9)-bilder kan vises.
Slow Motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Foreldrekontroll (DVD)
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn et
nivå slik at barn ikke kan spille skadelige filmer med
f.eks. rå vold, saker som bare angår voksne osv.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk og
skjermvinkler når du ser på film.
Progressiv skanning
Med progressiv skanning får du forbedret bildekvalitet med dobbelt så mange skannelinjer som i et
vanlig bilde med linjesprang.
EZ VIEW (DVD)
Med Easy View kan du justere bildet slik at det
passer til TV-skjermen (16:9 eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Denne enheten kan spille av plater som er laget fra
MP3/WMA-filer.
Øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundere av filmen fra aktuell posisjon.
Instant Skip (direkte hopp) (DVD)
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder
ved avspilling.
MPEG4
Denne enheten kan spille MPEG4-formater innen
en avi-fil.
Minnekort
Multispor som støtter opptil 10 typer minnekort:
Memory Stick, Memory Stick-Pro, Memory Stick
Duo, SD, Mini SD-kort og XD-Picture-kort, MMC,
RS-MMC, Smart Media-kort, Compact Flash.
4
MERKNAD
- Plater som ikke kan avspilles med denne
spilleren.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (unntatt CD-lag)
• CDGs-er spiller kun lyd, ikke grafikk.
- Mulighet til avspilling kan avhenge av
opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Enheten kan ikke spille bestemte CD-R,
CD-RW og DVD-R pga. disktypen eller
opptaksbetingelser.
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller
direkte til tv-apparatet, ikke til en VCR, får du et
forvrengt blide.
Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse
av opphavsretten som er beskyttet av U.S. patentkrav og andre lover om åndsverk eid av
Macrovision Corporation og andre rettighetshavere.
Bruk av denne teknologien for beskyttelse av
opphavsretten må godkjennes av Macrovision
Corporation og er beregnet for hjemmebruk og
framvisning i begrenset omfang med mindre
Macrovision Corporation har gitt tillatelse til noe
annet
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
(525p/625p)
“BRUKERE MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT
IKKE ALLE HØYDEFINISJONS-FJERNSYN ER
FULLT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG
KAN FORÅRSAKE PROBLEM MED BILDET. NÅR
DET GJELDER BILDEPROBLEM MED 525 ELLER
625 PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES BRUKEREN Å SETTE TILSLUTNINGEN PÅ ”STANDARD
DEFINITION”-UTDATA. HVIS DET ER SPØRSMÅL
OM VÅRE FJERNSYNSAPPARATERS KOMPABILITET MED DENNE MODELL 525p OG 625p
DVD-SPILLER VÆR SÅ SNILL OG KONTAKTE
VÅRT SUPPORTSENTER.”
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 5
Platetype og karakteristikker
Platetyper (Logoer)
Opptaks-typer
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Platestørrelse
Maks. spilletid
Beskrivelse
12 Cm
Ensidig 240 min.
Tosidig 480 min.
- DVD gir fremragende lyd og video på
grunn av Dolby Digital og MPEG-systemet skjerm-og lydfunksjoner velges
enkelt fra skjermmenyen.
8 Cm
Ensidig 80 min.
Tosidig 160 min.
12 Cm
74 min.
- Video med CD-lyd, VHS kvalitet og
MPEG-1 kompresjonsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
Audio
8 Cm
Platemerking
~
PAL
DIGITAL
SOUND
20 min.
- CD blir innsplit med bedre lyd-kvalitet,
mindre forvrengning og mindre forringelse av lydkvaliteren over tid.
Avspilling områdenummer
Avspilling område-numme
PAL kringkastingssystem i UK, Frankrike,
Tyskland osv.
Dolby Digital plate
STEREO
- Forskjellige skjerm- og audiofunksjoner velges enkelt med skjermmenyer.
Stereo-plate
Bade DVD-spilleren og platene er kodet etter
område. Disse områdekodene må matche
hverandre for at platen skal kunne spilles. Hvis
kodene ikke matcher hverandre, kan ikke platen spilles.
Digital Audioplate
Områdenummeret til denne spilleren er angitt
på bakpanelet til spilleren.
DTS-plate
DivX Certification
MP3-plate
DivX, DivX Certified, og
tilhørende logoer er varemerker
fra DivXNetworks, Inc og brukes
på lisens
Du kan bare sette inn en DVD-plate av gangen. Hvis du setter inn to eller flere plater, er
det ikke mulig å spille av platene. I tillegg kan
det føre til skade på DVD-spilleren.
5
Norsk
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 6
Beskrivelse
Beskrivelse - Frontpanel
10
1 2
1.
STANDBY/ON (
4
)
6.
SKIP (
) / SEARCH
Brukes til å gå tibake til en scene eller musikk.
7.
STOP (
)
Stopper avspillingen av platen.
8.
PLAY/PAUSE (
)
Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
SKIP (
) / SEARCH
Brukes til å gå fremover til en scene eller musikk.
Når STANDBY/ON trykkes, vises det blå lyset og
spilleren er på.
2.
STANDBY-indikator
Når spilleren er tilkoplet strømforsynngen, lyser lysene
for av/på.
3.
5
3
MULTI CARD INPUT (INNSETTING AV
9.
6
7
8
9
MULTIKORT)
Sett inn et minnekort.
4.
Lysdiode PLATESKUFF
Sett inn platen her.
5.
OPEN/CLOSE (
)
Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
10. DISPLAY
Funksjonsindikatorene blir vist her.
Display på frontpanelet
Total spilletid/Viser forskjellige meldinger under vanlig bruk, for eksempel
PLAY, STOP, LOAD ...
nodSC : Ingen plate lagt inn.
OPEn : Plateskuffen er åpen.
LOAd : Spilleren laster plateinformasjon.
6
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 7
Beskrivelse - Bakpanel
6
Norsk
2
1
1.
SCART AV KONTAKT
- Koples til et TV med en scart inngangskontakt
2.
DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
- Bruk enten en optisk eller en koaksial digital kabel
som tilkopling til en kompatibel Dolby Digital mottaker.
- Bruk den som tilkopling til en A/V-forsterker som
inneholder en Dolby Digital dekoder eller en DTSdekoder.
3.
AUDIO-UT KOBLING
- Koples til audio inngangskontakten på tvapparatet/audio/video-mottakeren.
4.
VIDEO UTGANGSKONTAKT
- Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat. for å oppnå
høyere kvalitet på bildet.
- Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
S-Video.
2
3 4 5
5.
S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
- Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat for å oppnå
høyere kvalitet på bildet.
- Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
S-Video.
6.
KOMPONENTVIDEOUTGANGER
- Bruk disse utganger hvis du har et fjernsynsapparat
med komponentvideoinnganger. De kan brukes med
PR, PB og Y-video.
- Hvis P-SCAN Videouttak er valgt i oppsettsmenyen,
vil modus for linjesprangsskanning. video og S-Video
ikke virke.
- Hvis du har valgt I-SCAN)Video Output i Setup Menu
(Oppsettmenyen) vil linjesprangsøk (interlace) fungere.
VIKTIG BEMERKNING
- Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for å finne ut om fjernsynsapparatet klarer Progressive
Scan (P-SCAN). Hvis det er så, følg instruksene i bruksanvisning om innstillinger for Progressive Scan i
menysystemet.
- Hvis P-SCAN Videouttak er valgt i oppsettsmenyen, vil video og S-Video, Scart ikke virke.
- Se side 27 ~ 28 for å få mer informasjon om hvordan oppsettsmenyen brukes.
7
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 8
Oversikt over fjernkontrollen
14
15
1
5.
INSTANT REPLAY-knapp
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
6.
SKIP-knapper (
/
)
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
7.
STOP-knapp (
8.
MENU-knapp
Viser DVD-spillerens meny.
9.
›‚¥Š)
ENTER/RETNINGS-knapp (›
Benyttes for å navigere i menyer.
2
3
4
5
6
7
8
)
16
10. EZ VIEW-knapp
Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til fullskjermvisning på din vanlige TV.
17
11. Knappen DISC MENU
Viser platens meny på skjermen.
18
19
12. SUBTITLE-knapp
9
13. AUDIO-knapp
Bruk denne knappen for å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
14. ZOOM-knapp
Forstørrer DVD-bildene.
10
11
20
21
12
13
22
23
15. OPEN/CLOSE (
)-knapp
Åpner/stenger platebrettet.
16. STEP-knapp
Spill av en ramme on gangen.
17. INSTANT SKIP-knapp
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder ved
avspilling.
18. PLAY/PAUSE-knapp (
Starter/tar pause i avspillingen.
19. RETURN-knapp
Stiller tilbake til forrige meny.
)
20. INFO-knapp
Viser gjeldende platemodus.
1.
DVD POWER-knapp
Slå av/på strømmen.
21. CANCEL-knapp
Blir brukt til å fjerne meny-eller statusdisplayer fra skjermen.
2.
SIFFER-knapper
3.
VIDEO SEL.-knapp
Endre videomodus.
22. DVD/M.CARD (DVD/MINNEKORT)knapp
Brukes til å styre DVD/M.CARD (DVD/MINNEKORT).
4.
SEARCH-knapper (
/
)
Gjør det mulig å søke frem/tilbake på en plate.
8
23. REPEAT-knapp
Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en titel, et kapittel, et spor eller en plate.
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 9
TILKOPLINGER
Eksemplene under viser de vanligste tilkoblingene som brukes for å koble DVD-spilleren til et TV-apparat
eller andre komponenter.
Før du kobler til DVD-spilleren
- Slå alltid av DVD-spilleren, TV-apparatet og andre komponenter før du kobler til eller kobler fra kabler.
- Se i brukerveiledningen for tilleggskomponentene (for eksempel TV-apparatet) du kobler til, hvis du
trenger mer informasjon om komponentene.
Koble til et TV-apparat (SCART)
- Koble SCART-kabelen fra SCART (EXT)-kontakten bak på DVD-spilleren til SCART(IN)-kontakten på TVapparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke har en SCART-kontakt, kan du bruke en av disse alternative fremgangsmåtene:
Koble til et TV-apparat (Video CVBS)
1
Koble VIDEO (gul)/LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til VIDEO (gul)/LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på TV-apparatet med video/lyd-kablene.
2
Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
eller
HVIT
Lydkabel
RØD
HVIT
GUL
Videokabel
GUL
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
videosignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
MERKNAD
- Det kan oppstå støy hvis lydkabelen plasseres for nær strømkabelen.
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 13 og 14)
- Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis det bare er en innkontakt for lyd på TV-apparatet, kobler du den til [LYD UT][venstre] (hvit)-kontakten på DVD-spilleren.
- Hvis du trykker på VIDEO SEL. mens DVD-spilleren er stoppet eller det ikke er noen plate i spilleren,
endres modus for videoutgang i denne rekkefølgen: (S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB )
- Ikke brug SCART og komponentutgangen (Y, Pb, Pr) samtidig, da de kan påvirke hverandre og redusere
videokvaliteten.
9
Norsk
Valg av tilkopling
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 10
Koble til et TV-apparat (S-video)
- Koble til TV-apparatet med en S-videokabel.
- Dette gir høy bildekvalitet. S-video deler bildeelementet i sort-hvitt-signaler (Y) og fargesignaler (C), noe
som gir skarpere bilde enn vanlig videoinngang. (Lydsignalene leveres gjennom lydutgangen.)
1
Koble en S-videokabel (ikke inkludert) fra S-VIDEO OUTkontakten bak på DVD-spilleren til S-VIDEO IN-kontakten
på TV-apparatet.
2
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
TV-apparatet. Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
videosignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
HVIT
Lydkabel
RØD
S-videokabel
(ikke inkludert)
HVIT
4
Angi Video Output (Videoutgang) til S-Video i menyen
Display Setup (Skjermoppsett). (Se side 27 til 28)
MERKNAD
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 13 til 14)
- Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Ikke brug S-Video og komponentutgangen (Y, Pb, Pr) samtidig, da de kan påvirke hverandre og redusere
videokvaliteten.
10
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 11
Koble til et TV-apparat (linjesprang)
- Koble til TV-apparatet med komponentvideokabler.
- Dette gir høy kvalitet og nøyaktig fargegjengivelse i bildet. Komponentvideo deler bildeelementet i sort-hvitt-signaler (Y),
og blå (PB), og røde (PR)signaler, noe som gir skarpe og rene bilder.
Norsk
(Lydsignalene leveres gjennom lydutgangen.)
1
Koble en komponentvideokabel (ikke inkludert) fra COMPONENT OUT-kontaktene bak på DVD-spilleren til COMPONENT IN-kontaktene på TV-apparatet.
2
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
TV-apparatet. Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
komponentsignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
RØD
BLÅ
GRØNN
HVIT
Lydkabel
RØD
HVIT
RØD
BLÅ GRØNN
Komponentkabel
(ikke inkludert)
4
Angi Video Output (Videoutgang) til I-SCAN i menyen
Display Setup (Skjermoppsett).
(Se side 27 til 28)
MERKNAD
- Hvis videoutgangen er angitt til S-Video når komponentkablene er koblet til, vil skjermen bli rød.
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 13 til 14)
- Komponentkontaktene på TV-apparatet kan være merket “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” i stedet for “PR, PB,
Y”, avhengig av produsent. Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
11
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 12
Koble til et TV-apparat (progressiv)
1
Koble en komponentvideokabel (ikke inkludert) fra COMPONENT OUT-kontaktene bak på DVD-spilleren til COMPONENT IN-kontaktene på TV-apparatet.
2
RØD
BLÅ
GRØNN
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
TV-apparatet. Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
komponentsignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
HVIT
Lydkabel
RØD
HVIT
RØD
BLÅ GRØNN
Komponentkabel
(ikke inkludert)
4
Angi Video Output (Videoutgang) til P-SCAN i menyen
Display Setup (Skjermoppsett).
(Se side 27 til 28)
Hvis du vil se det progressive videosignalet,
-You
Seneed
i brukerveiledningen
for å kontrollere om TV-apparatet støtter progressiv
a TV set supportingfor
theTV-apparatet,
progressive scan
skanning.
HvisAnd
apparatet
støtter
input
function.
you have
to set progressiv
up the TV skanning, følger du fremgangsmåten i brukerveiledningen for innstilling av progressiv skanning i TV-apparatets menysystem.
- Tilkoblingsmetoden kan variere i forhold til illustrasjonen over, avhengig av TV-apparatet.
MERKNAD
- Hva er ”Progressiv skanning”?
Progressiv skanning bruker dobbelt så mange skannelinjer som metoden med linjesprangutgang.
Progressiv skanning gir bedre og skarpere bildekvalitet.
12
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 13
Koble til et lydsystem (2-kanals forsterker)
1
Norsk
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
forsterkeren.
2
Koble VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENT-kontaktene på TV-apparatet.
3
HVIT
RØD
Slå på DVD-spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
Lydkabel
RØD
HVIT
2-kanals stereoforsterker
4
Velg ekstern inngang på forsterkerens inngangsvelger for å
høre lyd fra DVD-spilleren.
MERKNAD
- Skru ned volumet når du slår på forsterkeren.
Plutselig lyd kan forårsake hørselsskade og skade på høyttalerne.
- Velg lyd på menyskjermen i henhold til forsterkeren. (Se side 26 til 27)
- Kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren.
Se brukerhåndboken for forsterkeren hvis du trenger mer informasjon.
13
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 14
Koble til et lydsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS-forsterker)
1
Hvis du bruker en optisk kabel (ikke inkludert), kobler du
kontakten DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) bak på DVDspilleren til kontakten DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på
forsterkeren. Hvis du bruker en koaksial kabel (ikke inkludert), kobler du kontakten DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) bak på DVD-spilleren til kontakten DIGITAL AUDIO IN
(COAXIAL) på forsterkeren.
2
Koble VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT -kontaktene bak
på DVD-spilleren til VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENTkontaktene på TV-apparatet.
eller
3
Koaksialkabel
(ikke inkludert)
Optisk kabel
(ikke inkludert)
Slå på DVD-spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
Dolby digital eller
DTS-forsterker
4
Velg ekstern inngang på forsterkerens inngangsvelger for å
høre lyd fra DVD-spilleren.
MERKNAD
- Skru ned volumet når du slår på forsterkeren.
Plutselig høy lyd kan forårsake hørselsskade og skade på høyttalerne.
- Velg lyd på menyskjermen i henhold til forsterkeren. (Se side 26 til 27)
- Kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger mer informasjon.
- Vær så snill og fjern støvdekselet før bruking av den optiske kabelen (ikke inkludert) og anbring dekselet
på kabelen igjen når det ikke bruker.
14
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 15
Avspilling av en plate
Før du starter avspillingen
- Slå på TV-apparatet og velge riktig videoinngang
på fjernkontrollen.
- Hvis du tilkoplet det eksterne audiosystemet, slå
på audiosystemet og still det på riktig audioinngangskanal.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den første gangen
du trykker på DVD POWER-knappen, kommer dette skjermbildet opp: Hvis du vil velge språk, trykker du på en sifferknapp. (Dette skjermbildet blir bare vist når du plugger inn
spilleren for første gang.) Hvis det ikke er valgt språk for
oppstartsskjermen, kan innstillingene bli endret når du slår
apparatet på eller av. Pass derfor på at du velger det språket
du vil bruke. Når du har valgt et menyspråk, kan du endre
det ved å trykke på
på frontpanelet på enheten i minst
5 sekunder mens det ikke er noen plate i enheten.
Deretter vises vinduet SELECT MENU LANGUAGE på nytt,
slik at du kan velge det språket du vil bruke.
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Avspilling
1. Trykk på OPEN/CLOSE ( )-knappen.
STANDBY-indicatoren slukker, og skuffen åpner.
2. Legg en plate forsiktig inn i skuffen med plateetiketten opp.
3. Trykk på PLAY/PAUSE ( )-knappen eller
OPEN/CLOSE ( )-knappen for å lukke plateskuffen.
- Nåe du stopper en plate midlertidig under avspilling,
husker spilleren hvor du stoppet. Når du trykker
PLAY/PAUSE ( ) på nytt, tar den opp avspillingen
fra der du stoppet
4. Stopp avspillingen
Trykk på STOP ( )-knappen under avspilling.
5. Ta ut platen
Trykk på OPEN/CLOSE ( )-knappen.
6. Ta pause i avspillingen
Trykk på PLAY/PAUSE ( )- eller STEP-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
- Skjermen stopper, ingen lyd.
For å gjenoppta avspillingen, trykk på PLAY/PAUSE
( )-knappen på nytt.
7. Trinnvis anspilling (unntatt CD)
Trykk på STEP-knappen på fjernkontrollen under
avspilling.
- Hver gang knappen trykkes eller det stegvise rattet
vrides ser man et nytt bilde.
- Det er ingen i STEP-modus.
- Trykk PLAY/PAUSE ( ) for å gå tilbake til normala
avspilling.
- Du kan bare utføre trinnvis avspilling framover.
8. Slow Motion-avspilling
Trykk på SEARCH (
) for å velge avspilling
/
shastighet mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av vanlig hastighet i
PAUSE- eller STEP-modus.
- Det er ingen lyd under slow motion.
- Trykk PLAY/PAUSE ( ) for å gå tilbake til normal
avspilling.
MERKNAD
- Hvis spilleren er i stoppmåte lengre enn en minut
uten noen handling fra brukeren aktiveres en
skjermslukker på PLAY/PAUSE ( )-knappen for
å gjenoppta normal avspilling.
- Strømmen blir automatisk slått av etter at
spilleren har stått ca. 30 minutter på stopp
(automatisk utkoplingsfunksjon).
- Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5
minutter, stopper den.
ikonet angir at du har trykk på en ugyldig
knapp.
15
Norsk
BASIS FUNKSJONER
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 16
Bruk av søke- og neste
spor-funksjonene
Bruk av displayfunksjonen
Ved avspilling av DVD/VCD/MPEG4
Under avspilling kan du søke raskt gjonnom et kapittel eller et spor eller bruke neste spor-funksjonen og
hoppe til ditt neste valg.
Søker FORWARD eller REVERSE
Under avspilling vrir du på trykker på SEARCH
(
eller
) på fjernkontrollen i minst 1 sekund.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
1. Trykk på knappen INFO på fjernkontrollen under avspilling.
- Du kan velge Info i funksjonsmenyen ved å trykke på
MENU.
2. Trykk på ›‚ for å velge ønsket element.
- Når du spiller av VCD 2.0, virker denne funksjonen
bare hvis menyen er av.
3. Trykk på ¥Š for å gjøre ønsket innstilling, og trykk
deretter på ENTER.
- Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for å gå
rett til en tittel eller et kapittel, eller starte avspillingen
fra den valgte tiden.
4. Trykk på INFO igjen for å ta bort skjermvisningen.
MERKNAD
- Den markerte hastigheten i denne funksjonen
kan avvike fra den faktiske avspillingshastigheten.
MERKNAD
Avspilling av ønsket tittel når det finnes mer
enn én på platen.
Hvis det finnes mer enn én film på DVD-platen, vises hver film på listen.
- Du hører ingen lyd i søkemodus (unntatt CD).
Hoppe over spor
Chapter
Trykk på neste spor-knappene for å hoppe SKIP (
eller
) under avspilling.
- Når du spiller en DVD og trykker på SKIP (
)-knappen, går den til neste kapittel Hvis du trykker på SKIP
(
)-knappen går platen tilbake til begynnelsen av
kapitlet. Trykker du en gang til, går den til begynnelsen
av forrige kapittel.
- Når du spiller en VCD 2.0 i MENU Off-modus, en VCD
1.1 eller en CD/DVD-AUDIO og trykker på SKIP (
)knappen går platen til neste spor. Hvis du trykker på
SKIP (
)-knappen, går den til begynnelsen av sporet.
Trykker du en gang til, går den til begynnelsen av forrige
spor.
- Hvis et spor overstiger 15 minutter når du spiller en
VCD, og du trykker på
-knappen, går platen 5 min-
utter framover. Hvis du trykker på
5 minutter tilbake.
-knappen går den
MERKNAD
Når du spiller av VCD 2.0, virker denne funksjonen
bare hvis menyen er av.
16
De fleste DVD-plater er innsplit i form av kapittel, så du kan left finne en bestemt del av platen (det samme som spor på en video-CD).
Du kan avspille en film fra et visst tidspunkt.
Du må angi starttiden som referanse.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle plater.
Audio
Henviser til språket i filmens lydspor.
I eksemplet avspilles lyden på engelsk med
5.1 kanaler. En DVD-plate kan ha inntil åtte
ulike lydspor (språk).
Viser de språk for teksten som finnes på platen. Du kan velge språk på tekstingen, eller ta
den helt bort fra skjermen hvis du ønsket det.
En DVD-plate kan ha inntil 32 ulike språk tekstingen.
(DivX)
Filstørrelsen står i forhold til oppløsningen. Jo
større filen er, jo høyere er oppløsningen.
Hvis filen har lav oppløsning, blir den
automatisk skalert opp, slik at du kan se
bildet på hele skjermen.
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 17
Bruk plate- og tittelmenyen
Bruk platemenyen
Bruk av funksjonsmeny
Bruk av fuksjonsmeny (DVD/VCD)
2. Trykk på ›‚for å velge Disc Menu, og trykk deretter på
Š eller ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
Bruk tittelmenyen
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved avspilling
av en DVD-plate.
2. Trykk på ›‚ for å velge Title Menu, og trykk deretter på
Š eller ENTER.
Press ENTER key
for Title Menu
Return
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Menu
MERKNAD
- På enkelte plater virker ikke platemenyene.
- Du kan også bruge Disc Menu med DISC
MENU knappen på fjernstyringen.
- I VCD 2.0 brukes knappen DISC MENU til å velge
Menu On (Meny på) eller Menu Off (Meny av).
Enter
2. Trykk på ›‚ for å velge Function, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
- Info (Se side 16)
- Zoom (Se side 21)
- Bookmark (bokmerke) (Se side 20 til 21)
- Repeat (Se side 17 til 18)
- EZ View (Se side 18 til 19)
- Angle (Se side 20)
Menu
MERKNAD
- På enkelte plater virker ikke tittelmenyene.
- Tittelmenyen vises kun hvis det finnes minst to
titler på platen.
3. Trykk på ›‚ for å velge en av de fem funksjonene.
Trykk deretter på Š eller ENTER for å få tilgang til funksjonen.
Du kan også velge disse funksjonene med de respektive
knapper på fjernkontrollen.
- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT
Gjentatt avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele platen.
Når du spiller en DVD/VCD-plate
1. Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for gjentakelse
blir vist.
2. Trykk på ¥Š for å velge Chapter, Title eller A-B, og trykk
deretter på ENTER.
- På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel
og på VCD plate eller spor.
- Kapittel ( ): gjentar det kapittelet so avspilles.
- Tittel ( ): gjentar den tittelen som avspilles.
- Plate ( ): repeterer platen som spilles av.
- Spor ( ): repeterer sporet som spilles av.
- A-B: gjentar et segment av platen som du velger.
T
DVD
Off
01
01 A - B
Off
01
01 A - B
VCD
17
Norsk
1. Trykk på knappen MENU ved avspilling.
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved avspilling
av en DVD-plate.
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 18
Bruke funksjonen Repeter A-B
1. Trykk på REPEAT-knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på ¥Š for å velge A-B.
3. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A). B markeres automatisk.
4. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
- Trykk på CANCEL for å gå tilbake til vanlig avspilling.
5. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du REPEAT på
nytt. Derreter trykker du på ¥Š-knappen for å velge Off,
og trykker ENTER .
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
VCD
Off
01
01 A - B
MERKNAD
- A-B REPEAT (gjenta A-B) lar deg angi punkt (B)
rett etter at du har angitt punkt (A).
- Gjentakelsesfunksjone virker ikke på aller plater.
- Når du spiller av VCD 2.0, virker denne funksjonen bare hvis menyen er av.
Sakte avspilling
Justere bildeforholdet (EZ
View)
Avspilling med endret bildeforhold
(DVD)
Trykk på knappen EZ VIEW.
- Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du trykker på
knappen.
- Zoom-funksjonen fungerer på forskjellige måter, avhengig av
skjerminnstillingen i menyen Display Setup (Skjermoppsett).
- For å sikre at EZ VIEW fungerer som den skal, bør du angi
riktig størrelsesforhold i menyen Display Setup
(Skjermoppsett). (se side 27 ~ 28).
WIDE SCREEN
Hvis du har en 16:9 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
Denne funksjonen lar deg sakte repetere scener
som inneholder for eksempel sport, musikkinstrumenter eller lignende, som du ønsket å studere
nærmere.
Når du spiller en DVD-plate
1. Trykk på knappen PLAY/PAUSE (
SPESIAL
FUNKSJONER
) ved avspilling.
2. Trykk på SEARCH ( / ) for å velge avspillingshastighet
mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av vanlig hastighet i PAUSE- eller
STEP-modus.
- Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du avspiller en
plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer de svarte feltene
øverst og nederst på skjermen til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt. (På visse typer forsvinner
de svarte feltene ikke helt).
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
For plater med 4:3 bildeforhold
- Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder kommer til å
synes strukket horisontalt.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på
hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
- Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises
svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å forhindre
at bildet strekkes ut horisontalt.
18
4/19/06
8:24 PM
Page 19
Hvis du har en 4:3 TV
2. For å fjerne AUDIO-ikonet trykk på knappen CANCEL eller
RETURN.
For plater med 16:9 bildeforhold
- 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildforholdet 16:9 Svarte felt kommer til
å vises oppe og nede på skjermen.
- 4:3 Pan&Scan
Venstre og høyre del av skjermen kuttes av, og den midtre
delen av 16:9-skjermbildet vises.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på
hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
MERKNAD
- Denne funksjonen avhenger av hvilke språk
som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke
fungere.
- En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
- Hvis du vil at det samme språket skal vises
hver gang du spiller av en DVD, ser du i ”Bruke
lydspråk” på side 26.
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets stopp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
Valg av tekstspråk
For plater med 4:3 bildeforhold
- Normal Skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
Du kan velge den teksten du ønsket med
SUBTITLE-knappen.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på
hele skjermen. Bildet kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
Bruk av SUBTITLE-knappen
(DVD/MPEG4)
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
1.Trykk på SUBTITLE-knappen.
Tekstingen endres når knappen trykkes flere ganger.
Tekstingensspråkene er representert ved forkortelser.
DVD
Off
MERKNAD
Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig
av platetype.
Valg av audiospråk
Du kan velge et ønsket audio hurtig og enkelt med
AUDIOBruk av AUDIO-knappen
(DVD/VCD/MPEG4)
1. Trykk på AUDIO-knappen. Lyden endres når knappen t
Trykkes flere gangger.
Audio-språkene er representert ved forkortelser.
Trykk på Audio-knappen
ved remocongjentatte
ganger for å velge ønsket
lyd på MPEG4, og trykk
deretter på ENTER.
Subtitle Selection
Eksterne alternativer for
undertekster vil vises,
men er avhengige av
DivX-platen
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Trykk på Subtitle-knappen ved remocongjentatte ganger for å velge
ønsket språk i undertekster på MPEG4, og trykk
deretter på ENTER.
Enter
Return
Menu
MPEG4
Off
2. For å fjerne TEKSTING-ikonet trykk på knappen CANCEL
eller RETURN.
DVD
Når du spiller av en VCD
eller CD, kan du velge
mellom Stereo, Right
eller Left.
MPEG4
MERKNAD
- Avhengig av DVD-ene kan du velge ønsket
språk i undertekster i menyen Disc Menu.
Trykk på DISC MENU.
VCD
Stereo
MPEG4
PCM 1/2
- Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster som er kodet inn på platen, og vil kanskje
ikke fungere med alle DVD-er.
- En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
- Hvis du vil at samme språk i undertitler skal
brukes hver gang du spiller av en DVD:
Se ”Bruke språk i undertitler” på side 26.
19
Norsk
DVD-P560_NOR
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 20
Endring av kameravinkelen
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er
vist fra flere kameravinkler, kan du velge ANGLEfunksjonen.
Bruk av ANGLE-funksjonen (DVD)
Hvis disken inneholder flere vinkler, vil merket
ANGLE vises på skjermen.
1. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på ›‚ for å velge Function, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
3. Trykk på ›‚ for å velge Angle, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
Bruk av Bookmarkfunksjonen
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en
DVD eller VCD (Menu Off) slik at du senere finner
raskt fram til delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen
(DVD/VCD)
1. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på ›‚ for å velge Function, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
4. Tryk ¥/Š-knappene, eller du kan benytte talltastene på
fjernkontrollern for å volge ønsked vinkel.
MERKNAD
- Hvis platen har én vinkel, vil ikke denne
funksjonen virke. For tiden er det svært få plater
som har denne funksjonen.
- Dette virker ikke på alle plater.
Bruk funksjonen Instant
Replay/Skip (direkte
reprised/hopp over)
Bruk av funksjonen øyeblikkelig
repetisjon (DVD)
Hvis du går glipp av en scene, kan du se denne på
nytt ved å bruke denne funksjonen.
Trykk på INSTANT REPLAY, gjeldende scene går ca. 10
sekunder tilbake, og spilles av.
Bruk funksjonen Instant Skip (hopp
direkte) (DVD)
Bruk denne funksjonen for å hoppe 10 sekunder fremover i den aktuelle scenen.
Trykk på INSTANT SKIP.
- Avspillingen hopper 10 sekunder fremover.
MERKNAD
Dette virker ikke på alle plater.
20
3. Trykk på ›‚ for å velge Bookmark, og trykk deretter på
Š eller ENTER.
4. Når du kommer til den scenen du vil merke, trykker du
ENTER. Opptil tre scener kan merkes samtidig.
MERKNAD
- Når du spiller av VCD 2.0, virker denne
funksjonen bare hvis menyen er av.
- Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
Oppkalling av en merket scene
1~3. Trinn 1~3 er de samme som for “Bruke bokmerkefunksjonen” på side 20.
Š for å velge en merket scene.
4. Trykk på ¥Š
5. Trykk på PLAY/PAUSE (
den merkede scenen.
)-knappen for å hoppe over
Sletting av et bokmerke
1~3. Trinn 1~3 er de samme som for “Bruke bokmerkefunksjonen” på side 20.
Š for å velge bokmerkenummeret du vil slette.
4. Trykk på ¥Š
4/19/06
8:24 PM
Page 21
5. Trykk på CANCEL-knappen for å slette bokmerket.
Bruk av funksjonene zoom
Bruk av zoom-funksjonen
(DVD/VCD)
1. Trykk på MENU-knappen fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på ›‚ for å velge Function, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
3. Trykk på ›‚ for å velge Zoom, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
Š for å velge den delen av skjermen
4. Trykk på ›‚ eller ¥Š
som du vil zoome inn på. Trykk ENTER.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
- Trykk ENTER under VCD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Multispor som støtter opptil 10 typer minnekort: Memory
Stick, Memory Stick-Pro, Memory Stick Duo, SD, Mini SDkort og XD-Picture-kort, MMC, RS-MMC, Smart Media-kort,
Compact Flash.
Når det settes inn kort i to spor, har kortet som blir satt inn
først, prioritet ved avspilling.
Merknad
- Hvis det ikke er satt helt inn, vil ikke “minnekortet” virke. Noen minnekort spilles kanskje ikke
riktig av.
- Hvis du fjerner “minnekortet” mens det er i bruk,
kan innspilte data bli ødelagt. Det er bedre å
fjerne det etter at du har trykket DVD/M.CARD
(DVD/MINNEKORT)-knappen for å komme
tilbake til DVD/CD-modus.
- Memory Stick Duo, Mini SD og RS-MMC må
settes inn i sporet ved hjelp av et adapter. Men
noen minnekort spiller kanskje ikke riktig av
avhengig av adapterets tilstand.
- DVD/CD kan ikke spilles i minnekortmodus. Hvis
du trykker DVD/M.CARD (DVD/MINNEKORT)
eller OPEN/CLOSE (ÅPNE/LUKKE)-knappen i
M.CARD (MINNEKORT)-modus, går systemet
automatisk over i DVD/CD-modus.
- Når du trykker DVD/M.CARD (DVD/MINNEKORT)-knappen for å spille disken igjen, husker
ikke spilleren hvor du stoppet.
Spille et minnekort
1. Sett inn et minnekort.
2. Trykk DVD/M.CARD (DVD/MINNEKORT)-knappen på
fjernkontrollen.
3. Avhengig av filtypen som er lagret på minnekortet, vil
Sette inn et minnekort
Denne enheten godtar 10 forskjellige typer minnekort.
Sett inn minnekortet riktig med merkelappen opp,
ellers virker det kanskje ikke.
lydfiler spilles på samme måte som MP3-/WMA-filer
og bildefiler vil spilles på samme måte som Picture
CD (Bilde-CD)-filer.
Clips-meny for MP3/WMA/
JPEG/MPEG4/CD Audio
CD Audio eller disker med MP3/WMA/JPEG/MPEG4
inneholder individuelle sanger, bilder eller filmer som
kan ordnes i mapper som vist nedenfor. Dette ligner
på hvordan du benytter din PC til å legge filer i ulike
mapper.
Stop
Åpne plateskuffen. Legg
platen i skuffen. Lukk
plateskuffen. Skuffen
lukkes, og dette skjermbildet vises.
Off
Disc
√
MS
21
Norsk
DVD-P560_NOR
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
-
: Navn på filen som avspilles.
-
: Aktuell avspillingstid.
-
Page 22
MP3/WMA/CD Audioavspilling
: Aktuell avspillingmodus : Det er 4 modi.
Disse kan velges i rekkefølge ved å trykke
REPEAT-knappen.
- Off: Vanlig avspilling
- Spor: Gjentar aktuelt spor.
- Mappe: Gjentar aktuell mappe.
- Tilfeldig: Filene på platen vil avspilles i tilfeldig
rekkofølge.
-
: MP3 filikon. -
: Mappeikon.
-
: WMA filikon. -
: Aktuelt mappeikon.
-
: JPEG filikon.
-
: AVI filikon.
-
: CD Audio filikon.
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
- Hvis en plate inneholder både MP3 og WMA-filer, vil
bare en type spilles av, ikke begge.
Š for å velge en sangfil.
2. Trykk på ›‚ eller ¥Š
Trykk på ENTER for å begynne avspillingen av sangfilen.
Play
Off
Program/tilfeldig avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus. Det finnes fire
modi; normal, spor, mappe og Tilfeldig.
- Off: Vanlig avspilling
- Track: Gjentar aktuell sangfil.
- Folder: Gjentar de sangfilene som har samme filetypefelt i
den aktuelle mappen.
- Random: Filene på platen av samme filtype vil avspilles i
tilfeldig rekkefølge.
Mappeutvalg
Mappen kan velges både i stop- og
avspillingsmodus.
For å gjenoppta normal avspilling, trykk på CANCEL-knappen.
- Velge hovedmappe
Trykk på RETURN-knappen for å gå til hovedmappen,
eller trykk på ›‚-knappene for å velge “..”, og trykk derreter på ENTER for å gå til hovedmappen.
CD-R MP3/WMA-plater
- Velge mappe på samme nivå
Trykk på ›‚-knappene for å velge ønsket mappe, og tryk
så ENTER.
- MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660 eller
JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er kompatible
med Microsofts DOS og Windows og med Apples Mac. Disse
to formatene er de som er mest brukt.
- Velge undermappe
Trykk på ›‚-knappene for å velge ønsket mappe, og trykk
så ENTER.
Ro o t
WM A
JPEG
- Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller WMA
filene dine, og sett inn “.mp3, .wma” som filetternavn.
Allment navneformat : Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du
lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller mindre, navnet
skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene,
inkludert (.,/,\,=,+).
Parent Fol der
M P3
MU S IC
C urrent Fol der
1st
Sub-Fol ders
2nd
SON G FILE 1
Peer Fol ders
SON G FILE 2
SONG F I LE 3
M PEG4 FILE S
22
Når du tar opp MP3- eller WMA-filer på CD-R, vennligst
merk følgende.
- Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på minst
128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av hvilken
hastighet du velger på komprimering/dekomprimering. For å
få audio-CD kvalitetslyd kreves en analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering til MP3-format, til minst 160
Kbps. Ved valg av høyere hastigheter, som for eksempel 192
Kbps eller mer, får man sjelden bedre lydkvalitet. På den
andre siden vil prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke
avspilles riktig.
t
4/19/06
8:24 PM
Page 23
- Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 Kbps når
du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på den
komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du velger.
For å få lyd med CD-kvalitet kreves en analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til WMA-format, på minst 64
Kbps og inntil 192 Kbps. I overensstemmelse med dette
kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64 Kbps
eller over 192 Kbps ikke avspilles på en god måte.
- Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er opphavsettbeskyttet
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskytter for å
forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende typer:
Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft Inc) og
SDMITM (registrert varemerke av SDMI Foundation). Du kan
ikke kopiere slike filer.
- Viktig:
Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en garanti for at
DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller som en garanti for
lydkvalitet. Du Hør legge merke til at visse teknikker og
metoder for MP3-filopptak på CD-R hindrer optimal avspilling
av disse filene på din DVD-spiller (redusert lydkvalitet, og i
noen tilfeller er spilleren ikke i stand til å lese filene).
- Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 500 filer og 500
mapper pr. plate.
MPEG4-avspilling
MPEG4-avspillingsfunksjon
AVI-filer brukes til oppbevaring av audio- og videodata. Kun AVI-formatfiler med forlengelsen “.avi” kan
avspilles.
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Funksjon
Beskrivelse
(
Hopp over
eller )
(
Søk
eller
)
Slow Motionavspilling
Step Motionavspilling
ZOOM
Referanseside
Under avspilling trykkes
knappen
eller
for å
hoppe 5 minutter fremover
eller bakover.
Under avspilling, trykk på fremover SEARCH
( eller
)-knapp, og trykk
på nytt for å søke ved hurtigere hastighet. Gjor at du
kan søke ved høyere
hastighet i AVI-fil. (2X, 4X, 8X)
Gjøre at du kan søke ved
lavere hastighet i AVI-file.
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang knappen STEP
trykkes, vil det komme til
syne en ny ramme.
2X/4X/2X/Normal i rekkefølge
-
-
P 15
P 15
P 21
- Det er mulig at disse funksjonene ikke virker,
anhengig av MPEG4-fil.
CD-R AVI-fil
Denne enheten kan avspille følgende videokomprimeringsformater innen AVI-filformatet:
- DivX 3.11-innhold
- DivX 4-innhold (Basert på MPEG-4 enkel profil)
- DivX 5-innhold (MPEG-4 enkel profil pluss ekstra funksjoner
slik som toveis rammer. Qpel og GMC støttes også).
- XviD MPEG-4 kompatibelt innhold.
Denne enheten støtter oppløsninger inntil maks. nedenfor.
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Š for å velge en avi-fil
2. Bruk knappene ›‚ eller ¥Š
Bithastighet kan variere:
Innretningen kan slutte å
dekode de høye
bithastighetsdelene og
begynne dekodingen igjen
når bithastigheten blir normal igjen.
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maks. bithastighet :
4Mbps
(DivX/XiviD) og trykk på ENTER.
Stop
Off
Gjenta avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus. Det finnes fire
modi: Off, Mappe og Tittel.
Norsk
DVD-P560_NOR
MERKNAD
- Noen MPEG-4 filer som er opperettet på en PC
kan ikke avspilles.
Det er fordi codec-typen, versjon og høyere
oppløsning over spesifikasjonen ikke støttes.
- Denne enheten støtter CD-R/RW skrevet i
MPEG4 etter “ISO9660-formatet”.
- Mappe : gjentar de AV1-filene som har samme filetypefelt i
den aktuelle mappen.
- Tittel : gjentar tittelen som avspilles.
23
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 24
Visning av bilde-CD
1. Velg ønsket mappe.
2. Bruk knappene ›‚ for å velge en bildefil i clipsmenyen, og
trykk derreter ENTER.
3. Trykk på INFO for å velge den menyen du vil vise, og trykk
deretter på ENTER.
MERKNAD
- Tiden mellom hvert bilde kan avvike fra den
angitte intervalltiden, avhengig av filstørrelsen.
- Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil lysbildefremvisningen starte automatisk med 10 sekunders intervall som standart
Avspilling av MP3-JPEG
Du kan vise JPEG-filer med musikk som bakgrunn.
MERKNAD
- Trykk på STOP for å gå tilbake til clips-menyen.
- Ved avspilling av en Kodak bilde-CD vil
enheten vise bildet direkte, ikke clip-menyen.
: Hver gang du trykker på ENTER, roteres bildet 90
grader i klokkeretning.
Zoom
: Trykk på ›‚ for å velge den delen av skjermen som
du vil zoome inn på.
Trykk på knappen ENTER. Hver gang du trykker på
ENTER forstørrses bildet inntil 2 ganger.
Lysbildevisning
: Visning som slideshow.
• Innen du kan begynne å kjøre slideshowet må du stille inn
intervallet mellom bildene.
•
: Bildene skifter automatisk med et intervall på 6
sekunder.
•
: Bildene byttes automatisk med ca.12 sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca.18 sekunders mellomrom.
Timer:
24
MERKNAD
MP3- og JPEG-filene må være på samme plate.
CD-R JPEG plater
Rotering
•
‚-knappene for å velge en MP3-fil i klipp
1. Trykk på ›/‚
menyen, og trykk deretter ENTER.
‚-knappene for å velge en JPEG-fil i klipp
2. Trykk på ›/‚
menyen, og trykk deretter ENTER.
- Musikken vil spilles av fra starten.
3. Trykk på stopp-knappen når du ønsker å stoppe
avspillingen.
- Kun filer med endingene “.jpg” og “.JPG” kan avspilles.
- Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den
starter, og det går kanskje ikke å vise alle innspilte file.
- Kun CD-R plate med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet
format kan avspilles.
- JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og
skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
- Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan
avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en multisession-plate, kan den bare avspilles frem til dette
segmentet.
- Maksimalt 3000 bilder kan lagres på en CD-plate.
- Kodak bilde-CD-er anbefales.
- Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise
JPEG-filer i bildemappen.
- Kodak bilde-CD JPEG-filene i bildemappen kan
avspilles automatisk.
- Konica bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
- Fuji bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg JPEGfilene i clips-menyen.
- QSS bilde-CD: Enheten kan ikke avspille QSS bilde-CD.
- Hvis antallet filer på en plate overstiger 500, kan bare
500 av disse vises.
- Hvis antallet mapper på en plate overstiger 500, kan
bare JPEG-bilder i 500 mapper vises.
4/19/06
8:24 PM
Page 25
ENDRING AV SETUP
MENY
Oppsetting av språfunksjonen
Hvis du setter opp menyen for spilleren og platen
og audio- og tekstspråket på forhånd, kommer dette
opp hver gang du ser på en film.
Bruke Player Menu Language
Bruk av Setup Menu
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVD-spiller
ved å velge forskjellige språkreferanser, sette opp et
foreidrenivå og justere spilleren etter den typen
fjernsynsskjem du har.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
‚, og
på fjernkontrollen. Velg Setup med knappene ›‚
trykk derreter på Š eller ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på ›‚ for å velge Setup, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
3. Trykk på ›‚ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på Š eller ENTER.
4. Trykk på ›‚ for å velge Player Menu, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
5. Trykk på ›‚ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretnings
menyen.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker du
MENU .
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup (språkinnstilling) : Innstilling av språk.
❷ Audio Setup (innstilling av lydspor) : Valg av audiomuligheter.
❸ Display Setup (innstilling av visning på skjermen) : Valg
av displaymuligheter Blir brukt til å velge hvilken type
skjerm du vil se på og forskjellige displaymuligheter.
❹ Parental Setup (Innstilling av foreldrekontroll) : Valg av
foreldrenivå du kan sette et nivå som hindrer at barn
kan se på upassendre filmer for eksempel med rå vold
eller saker som bare angår voksne.
❺ Divx(R) Registration (DivX(R)-registrering) : Vennligst
benytt registreringskoden for å registrere denne
spilleren hos DivX(R) Video On Demand-service. Dette
vil gjøre at du er i stand til å leie og kjøpe videoer ved
bruk av DivX(R) Video On Demand-formater. For
ytterligere opplysninger, besøk www.divx.com/vod.
‚ for å få tilgang til de forskjellige funksjonene.
2. Trykk på ›‚
Trykk deretter på Š eller ENTER for å få tilgang til underfunksjoner.
3. Trykk på MENU igjen for å fjerne oppsettskjermbildet når
oppsettet er ferdig.
MERKNAD
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker
ikke på alle plater.
Bruk av menyen for språket på
platen
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten
på menyskjermene til platen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på ›‚ for å velge Setup, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
3. Trykk på ›‚ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på Š eller ENTER.
4. Trykk på ›‚ for å velge Disc Menu, og trykk deretter på
Š eller ENTER.
5. Trykk på ›‚ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
- Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på platen,
vil det originale forhåndsinnspilte språket bli valgt.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
press the MENU button.
LANGUAGE SETUP
25
Norsk
DVD-P560_NOR
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 26
Bruk av audiospråket
Bruk av DivX-språket for teksting
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på ›‚ for å velge Setup, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
3. Trykk på ›‚ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på Š eller ENTER.
4. Trykk på ›‚ for å velge Audio, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
5. Bruk knappene ›‚ for å velge ønsket språk, og trykk
derreter påŠ eller ENTER.
- Velg “Original” hvis du vil at standardspråk for lydsporet
skal være originalspråket platen er spilt inn på.
- Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på platen,
vil det originale forhåndsinnspilte språket bli valgt.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på ›‚ for å velge Setup, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
3. Trykk på ›‚ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på Š eller ENTER.
4. Trykk på ›‚ for å velge DivX Subtitle, og trykk
deretter på Š eller ENTER.
5. Trykk på ›‚ for å velge ønsket element, og trykk
deretter på Š eller ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
√ Unicode
Western
Central
Cyrillic
Greek
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Setup
LANGUAGE SETUP
Enter
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
: English
Original
: English
√ English
Français
: English
Deutsch
: English
Español
Italiano
: Western
Return
Menu
Oppsetting av audiomulighetene
Setup
Med alternativer for lyd kan du sette opp lydenheten
og innstillingene for lyd, avhengig av hvilket lydsystem som brukes.
Bruk av tekstspråk
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på ›‚ for å velge Setup, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
3. Trykk på ›‚ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på Š eller ENTER.
4. Trykk på ›‚ for å velge Subtitle, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
5. Trykk på ›‚ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være
det samme som lydspråket du valgte som preferanse.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på ›‚ for å velge Setup, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
3. Trykk på ›‚ for å velge Audio Setup, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
4. Trykk på ›‚ for å velge Audio Setup, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
Parental Setup :
DivX(R) Registration
Š
Š
Š
Š
Š
- Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som
utgangsspråk; i slike tifelller vil platen bruke den
originale språkinnstillingen.
AUDIO SETUP
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
Dolby Digital Out
:PCM
MPEG-2 Digital Out
:PCM
DTS
:Off
Dynamic Compression :On
PCM Down Sampling
:On
LANGUAGE SETUP
❶ Dolby Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ut Dolby Digital via digital utgang.
Velg Bitstream når du forbinder med en Dolby digital
dekoder.
26
4/19/06
8:24 PM
Page 27
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ut MPEG-2 Bitstream via digital
utgang. Velg Bitstream når du forbinder med en
MPEG-2 dekoder.
❶ TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
- 4:3 Letter Box : Velg om du vil se den totale 16:9-skjermen DVD gir selv om du har en TV med 4:3-skjerm. Du
vil få svarte felt øverst og nederst på skjermen.
❸ DTS
- Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
- On : Gir DTS Bitstream bare via digital utgang.
Velg DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
MERKNAD
• Det er ikke noen analog audioeffekt når du spiller
DTS-lyd.
❹ Dynamic Compression
- On : For å velge dynamisk kompresjon.
- Off : For å velge standardområde.
- 4:3 Pan&Scan : Velg denne muligheten for TV-er av
konvensjonell størrelse hvis du vil se den sentrale
delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på
venstre og høyre side.)
- 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-bildet på en
widescreen TV.
DISPLAY SETUP
❺ PCM Down Sampling
- On : Velgt denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren ikke er 96KHz kompatibel.
I dette tilfellet vil 96KHz-signaler nedkonverteres til
48KHZ.
TV Aspect
Still Mode
Screen Messag
Black Level
TV System
: PAL
Video Output
: SCART RGB
- Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren er 96KHz-kompatibel. I dette tilfeller vil alle
signaler mates ut uten endringer.
MERKNAD
Selv når PCM Down sampling er av
• Noen disker vil kun gi down-sampled audio
gjonnom de digitale utgangene.
• Trykk på MENU igjen for å ta bort s kjermvisningen.
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og det doble-D symbolet er varemerker
fra Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemerker eid av
Digital Theater Systems, Inc.
Oppsetting av displaymulighetene
Med alternativer for visning kan du angi forskjellige
videofunksjoner for spilleren.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
på fjernkontrollen.
2. Trykk på ›‚ for å velge Setup, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
3. Trykk på ›‚ for å velge Display Setup, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
4. Trykk på ›‚ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
❷ Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at
bildet skjelver når du er i pause-modus, og de viser
liten tekst bedre.
- Auto : Når du velger Auto, Field/Frame-modus konvert
ert automatisk.
- Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i
Auto-modus.
- Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små
bokstaver klarere enn i Auto-modus.
❸ Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
❹ Black Level (Svart nivå)
Justerer lysstyrken på skjermen (“On” eller “Off", på
eller av). Fungerer ikke i progressiv modus.
➎ TV System
- NTSC-plate: I tilfelle bruk av NTSC-plate.
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-Video-inngang, må du
velge “PAL”. Hvis du velger “PAL”, er linjespranguttaksformat 60 Hz uttak.
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-inngang, må
du velge “NTSC-uttak ”.
• Hvis du setter opp NTSC TV-systemet, utgangsrammehastigheten 60 Hz.
- PAL-plate: I tilfelle bruk av PAL-plate.
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-Video-inngang,
må du velge “NTSC-uttak”.
• Hvis TV-systemet ditt kun hal PAL-inngang, må du
velge “PAL-uttak ”.
• Hvis du setter opp PAL TV-systemet, utgangsrammehastigheten 50 Hz.
27
Norsk
DVD-P560_NOR
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 28
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages : On
Black Level
: Off
TV
System
: PAL
TV
System
NTSC
Video Output √ PAL
Setup
➏ Video Output
Velg Video Output.
Oppsetting av foreldrekontrollen
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er
som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at du kan
kontrollere de typene av DVD familien ser på. Det
kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate.
Instilling av hastighetsnivået
- S-VIDEO : Velg når du vil anvende Video og S-Video.
- I-SCAN : Velg når du vil anvende component Interlace
(525i).
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
på fjernkontrollen.
2. Trykk på ›‚ for å velge Setup, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
- P-SCAN : Velg når du vil anvende Component
Progressive (525p) Out.
• Hvis du trykker VIDEO SEL.-knappen endres videoutgangen på en regelmæssig orden i no disc-måte.
(S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB)
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
- SCART Output : Velg når du vil anvende SCART Out.
• RGB : Velg når du vil anvende SCART RGB Out.
• Hvis du ikke velger Ja/Nei undermenyen
Displayinnstilling innen 10 sekunder, vil skjermen gå
tilbake til forrige meny.
3. Trykk på ›‚ for å velge Parental Setup, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages : On
Black Level
TV System
Video Output
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
4. Trykk på ›‚ for å velge Rating Level, og trykk deretter på
Š eller ENTER.
PARENTAL SETUP
Rating level
• Se i brukerveiledningen for TV-apparatet, for
å kontrollere om TV-apparatet støtter progressiv skanning.
Hvis apparatet støtter progressiv skanning,
følger du fremgangsmåten i brukerveiledningen for innstilling av progressiv skanning i
TV-apparatets menysystem.
• Hvis video-utsignalet ikke er riktig justert,
kan skjermen bli blokkert.
• Hvis oppløsningen endres under avspilling,
kan det ta noen sekunder før bildet vises
normalt.
: Kids Safe
Change Password
5. Skriv inn passordet ditt.
- Passordet er satt til 0000 som standard.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
6. Trykk på ›‚, for å velge ønsket Rating Level, og trykk
deretter på Š eller ENTER.
f.eks) Oppsetting av Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Level
Rating
: Kids Safe
√ Kids Safe
Change Password Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Setup
Enter
28
Return
Menu
4/19/06
8:24 PM
Page 29
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
- For eksempel, hvis du velger inntil nivå 6, vil
plater med nivå 7, 8 ikke avspilles.
Endre passordet
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
på fjernkontrollen.
2. Trykk på ›‚ for å velge Setup, og trykk deretter på Š
eller ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
Norsk
n
DVD-P560_NOR
3. Trykk på ›‚ for å velge Parental Setup, og trykk deretter
på Š eller ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
4. Velg Change Password med knappene ›‚, og trykk
derreter på Š eller ENTER. Tast inn ditt nye passord. Tast
inn passordet en gang til
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Setup
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Setup
Enter
Return
Menu
MERKNAD
Hvis du har glemt passordet, ser du i ”Glemt passord” i feilsøkingsveiledningen.
29
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 30
REFERANSE
Oppgradering av fastvare
2. Trykk på ¥Š for å velge Total, og trykk deretter på ENTER.
Innledning
Samsung vil ofte støtte programvareoppgradering
for å forbedre ytelsen av denne enheten til siste status gjennom Samsungs internettsider (www.samsung.com).
Spesielt avhenger dette av den nye codecen til
mpeg4 slik at denne skal vises. Hvilke forbedringer
som gjøres avhenger av oppgraderingsprogramvaren som du bruker, samt programvaren som din
DVD-spiller hadde før oppgraderingen.
- Midt i skrivingen vil brettet åpnes automatisk. Etter at
disken er fjernet, vennligst vent i ca. 2 minutter.
- Hvis oppdateringen av enheten var vellykket, vil enheten
slå seg av og på etter at brettet lukkes automatisk. Når
Slik oppgraderes en disk
1. Du må laste ned en ny fil gjennom Samsungs
nedlastingssenter på internettsidene (www.samsung.com).
2. Skriv filen til disken ved bruk av CD-RW på din PC.
enheten slås på, vil denne skjermen vises.
3. Trykk på talltastene for å velge ønsket språk.
Press
MERKNAD
- Filsystem CD-ROM ISO-nivå
- Tegnsett ISO 9660
- Fullført, enkel sesjon
- Lav skrivehastighet.
Oppgraderingsprosedyre
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
Skjermbildet for oppgradering av fastvare vises.
Programvareoppgradering
vises på displayet
30
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
MERKNAD
- Hvis "Velg menyspråk" ikke kommer opp,
vennligst ta kontakt med Samsung servicesenter.
- Ikke trykk på noen knapp eller trekk ut strømledningen under oppgradering.
- Oppgraderingsprosedyren kan endre seg, se
nettsidene (www.samsung.com).
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 31
Feilsøkingsguide
Før du ber om service (feilsøking)
Side
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter for å drenere
mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir nullstilt. Sett inn batteriene igjen
og forsøk på nytt.
P3
Platen blir ikke spilt
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
P5
5.1 kanallyd blir ikke
gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt :
1) DVD-spilleren en kopiet til en korrekt forsterker.
2) Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har “Dolby 5.1 ch” merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosytem er tilkoplet og virker som det skal.
• Er Audio Out satt til Bitstream i SETUP-menyen?
Fjernkontrollen virker
ikke
ikonet blir vist på
skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du tar bedt om et titel- eller kapittelnummer eller en søketid som ligger utenfor området.
Platemenyen blir ikke vist.
Avspillingsmodus er
forskjellige fra Setup
menuvalget.
Det er ikke mulig å
endre skjermforholdet.
• Sjekk om platen har en meny.
Norsk
Løsning
Problem
P13~14
P26~27
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen ikke er kodet
med den tilsvarende funksjonen.
P25~29
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
P27~28
ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen AUDIO OPTIONS.
P26~27
Skjermen er blokkert.
• Trykk på
i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
P15
Glemt passord
• Trykk på
i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren.
Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
P28~29
Hvis du støter på
andre problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det aktuelle problemet
blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst kontakt
nærmeste autoriserte servicesenter.
Det er støy eller
forvrengning i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
P2
31
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 32
Spesifikasjosner
Generelt
Nettspenning
AC 110-240 V, 60/50 Hz
Effektforbruk
9W
1.7 Kg
Vekt
Dimensjoner
+5°C til +35°C
Luftfuktighet
10 % til 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
CD : 12Cm
Plate
430mm (W) X 207mm (D) X 37mm (H)
Driftstemperatur
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
Komposittvideo
Avlesningshastigheta : 3.49 til 4.06 m/s.
Ca. avspillingstid (ensidig, ettlags plate) : 135 min
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.(video og audio)
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
R (rød) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
G (grønn) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Videoutgang
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
Komponent Video
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
S-VIDEO
SCART-KONTAKT
2 TOKANALS
Audioutgang
*FREKVENSRESPONS
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Kromatisk signal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz til 44 kHz
*LYD/STØY-FORHOLD
110 dB
*DYNAMISK
OMRÅDE
100 dB
FORVRENGNING
0.004 %
*TOTAL HARMONISK
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
- Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
32
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 33
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle
garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er
mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
www.samsung.com/no
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Tel: 231 627 22
■ GARANTIBETINGELSER
1.Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir
lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2.Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet
eller den defekte delen.
3.Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og
enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke
av denne garantien.
4.Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig
utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil
bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5.Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal
nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor
Samsungs kontroll.
6.Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til
produktet i løpet av garantiperioden.
7.Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien.
Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien
kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige
for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller
et hvilket som helst annet relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 34
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center ☎
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
DVD-P560_NOR
4/19/06
8:24 PM
Page 35
+ORREKTAVHENDINGAVDETTEPRODUKT !VFALLELEKTRISKOG
ELEKTRONISKUTSTYR
$ENNE MERKINGEN SOM VISES PË PRODUKTET ELLER DENS DOKUMENTASJON INDIKERER AT DEN
IKKE SKAL KASTES SAMMEN MED ANNET HUSHOLDNINGSAVFALL VED SLUTTEN AV SIN LEVETID &OR Ë
HINDRE MULIG SKADE PË MILJ’ET ELLER MENNESKELIG HELSE FRA UKONTROLLERT AVFALLSAVHENDING
VENNLIGST ATSKILL DETTE FRA ANDRE TYPER AVFALL OG RESIRKULER DET ANSVARLIG FOR Ë FREMME
BREKRAFTIGGJENBRUKAVMATERIELLERESSURSER
(USHOLDNINGSBRUKERE B’R KONTAKTE ENTEN FORHANDLEREN DE KJ’PTE PRODUKTET AV ELLER
LOKALE MYNDIGHETER FOR DETALJER OM HVOR OG HVORDAN DE KAN FRAKTE DENNE ARTIKKELEN FOR
MILJ’MESSIGTRYGGRESIRKULERING
&ORRETNINGSBRUKERE B’R KONTAKTE SIN LEVERAND’R OG UNDERS’KE VILKËRENE I
KJ’PEKONTRAKTEN $ETTE PRODUKTET SKAL IKKE BLANDES MED ANNET KOMMERSIELT AVFALL SOM
SKALKASTES
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 2
TURVAT OIMENPITEET
1. Asentaminen
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on
samanlainen kuin laitteen takaosassa olevassa
tunnistetarrassa. Aseta soitin vaaka-asentoon
sopivalle alustalle (esim. huonekalun päälle)
siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa
ilmankiertoa varten (7~10 cm). Varmista, että
ilmastointiaukot eivät ole peitossa. Älä laita
muita laitteita tai raskaita esineitä soittimen
päälle. Älä laita soitinta vahvistimien tai muiden
kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen
soittimen siirtämistä, että levyalusta (kelkka) on
tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan
käyttöön. DVD -soittimen asettaminen valmiustilaan ei katkaise virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin silloin
kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä. Jos
laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke
täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen
tulisi olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti
käsiksi.
2. Turvaohjeita
Älä koskaan avaa soittimen koteloa tai sen osia.
Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa
tiettyjä herkkiä komponentteja. Voit saada
sähköiskun tai joutua alttiiksi laser-säteilylle. Älä
katso levyalustan aukkoon tai muihin aukkoihin,
joista näkyy laitteen sisälle.
3. Varoitus
Suojaa soitin kosteudelta (esim. vesipisarolta ja
roiskeilta ja huolehdi. ettei laitteen päälle aseteta nesteitä sisältäviä esineitä kuten maljakoita)
ja kuumuudelta (esim. takkatulelta) sekä laittelta, jotka synnyttävät voimakkaita magneettitai sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistokkeesta, mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöita. Soitinta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan kotikäyttöön. Tuote
on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
Kondensoituminen; Jos olet säilyttänyt soitinta
tai levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus talvella, odota noin kaksi tuntia kunnes laite
ja levyt ovat saavuttaneet huoneenlämmön.
4. Levy
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen
reunoista tai reiästä. Aseta levy laitteeseen aina
2
etiketti ylöspäin (yksipuoliset levyt). Käytä aina
puhdasta kangasta levyn puhdistamiseen, jos
se on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä reunaan
päin. Laita levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä ne pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan kohtaan levyalustalle. Älä
koskaan käytä levyjen puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai muita
liuottimia. Pyyhi levy varovasti kosteala,
pehmeällä kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä). Ällä koskaan pyyhi levyä pyörivällä liikkeellä.
Siitä vou jäädä rengasmaisia naarmuja jotka
voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.
5. Paristo
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää
ympäristölle haitallisia kaemikaaleja. Älä häytä
paristoja tavallisten talousjätteiden mukana.
Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• älä kaytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
Tämän käyttöoppaan mukana tuleva tuoteyksikkö on
lisensoitu tiettyjen immateriaalioikeuksien mukaisesti
tiettyjen kolmansien osapuolten toimesta. Lisenssi
on rajoitettu loppukuluttajan yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön lisensoidun sisällön osalta. Mitään
oikeuksia kaupalliseen käyttöön ei ole myönnetty.
Lisenssi kattaa ainoastaan tuoteyksikön, eikä
lisenssi ulotu mihinkään lisensoimattomaan laitteeseen tai mihinkään ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC
13818-3 -prosessiin, jota käytetään tai myydään
tämän tuotteen mukana. Lisenssi kattaa ainoastaan
tämän tuoteyksikön audiotiedostojen koodaamisen
ja koodin purkamisen ISO/IEC 11172-3:n tai ISO/IEC
13818-3:n mukaisesti. Tämän lisenssin nojalla ei ole
myönnetty mitään oikeuksia tuoteominaisuuksille tai
toiminnoille, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3:n tai
ISO/IEC 13818-3:n mukaisia.
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN VASTAINEN
KÄYTTÖ MISSÄ TAHANSA LAITTEEN
HALLINNASSA, SÄÄDÖSSÄ TAI MUISSA TOIMINNOISSA SAATTAA JOHTAA VAARALLISSEEN
ALTISTUMISEEN SÄTEILYLLE.
4/20/06
11:36 AM
Page 3
ENNEN KUIN
ALOITAT
Oheistarvikkeet
Kaukosäädin
Kayttöopas
Kaukosäätimen paristot
(koko AAA)
Video/Audiokaapeli
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
1. Avaa paristorasian kansi kaukosäätimen takaosasta.
2. Asenna kaksi AAA- paristoa. Varmista, että
paristojen navat (+ ja -) tulevat oikein.
3. Laita paristorasian kansi paikoilleen.
Ellei kaukosäädin toimi kunnolla:
- Tarkista paristojen navat + - (kuivaparistot).
- Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen tunnistimen edessä
ole esteitä.
- Tarkista, onko läheisyydessä fluoresoivaa säteilyä.
SISÄLLYSLUET
TELO
Turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Asetukset
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Levytyypit ja ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kaukosäätimen esittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Yhteydet
Yhteyden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Perus Toiminnot
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö . . . . . . . . . . . 16
Display-toiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Disc- tai Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon)
käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toimintovalikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uusintatoisto (Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hidas toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kehittyneet Toiminnot
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) . . . . . . . . . . 18
Audio-kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tekstityskielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kamerakulman muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen . . 20
Merkintätoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zoom-toimintojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Muistikortin asettaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audioleikevalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kansion valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MP3/WMA/CD Audio-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MPEG4-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kuva-CD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Asetusten Muuttaminen
Asetusvalikon käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kielivaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Audiovaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Näyttövaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ikärajavalvonnan asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lisäksi
Laitteisto-ohjelmiston päivitys. . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vianetsintäopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Erittelyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3
Suomi
DVD-P560_SOUM
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 4
ASETUKSET
Yleiset ominaisuudet
Erinomainen ääni
Dolby Laboratoriesin kehittämä Dolby
Digitalteknologia tuottaa kristallinkirkaan äänen.
Kuvaruutu
Video perustuu MPEG-2 pakkausteknologiaan. Tuki
tavallisille ja laajakangaselokuville (16:9) käytvät.
Hidastettu kuva
Tärkeät elokuvakohdat voidaan katsella hidastettuina.
Vanhempain valvontamahdollisuus
(DVD)
Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien estää
lapsia katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten
väkivaltaa sisältäviä tai aikuisille suunnattuja filmejä.
Erilaisia kuvaruututoimintojen val
intamahdollisuuksia
Voit valita eri kiellä (ääni/tekstitys) ja kuvakulmia
samalla kun nautit elokuvista.
Progressiivinen kuvanmuodostus
Progressiivinen kuvanmuodostus (progressive scan)
parantaa kuvaa, koska siinä piirretään kerralla kaksi
kertaa enemmän vaakajuovia kuin perinteisessä
lomitetussa kuvanmuodostuksessa (interlaced scan).
EZ VIEW (kokonäyttökuva) (DVD)
Easy View -toiminnon avulla kuva voidaan säätää
television kuvaruudun koon (16:9 tai 4:3) mukaiseksi.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Voit katsella digitaalikuvia TV-ruudulla.
Toisto
Voit toistaa kappaleen tai elokuvan uudestaan helposti painamalla REPEAT-nappulaa.
MP3/WMA
Tällä laitteella voi toistaa MP3/WMA-tiedostoista.
Pikatoisto (DVD)
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
Instant Skip (pikasiirtyminen) (DVD)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä elokuvassa 10
sekuntia eteenpäin.
MPEG4
Tämän laite voi toistaa AVI-tiedostojen MPEG4-jaksoja.
Muistikortti
Muistikorttiaukot tukevat kymmentä erityyppistä
muistikorttia:
Memory Stick, Memory Stick-Pro, Memory Stick
Duo, SD, Mini SD Card ja XD-Picture Card, MMC,
RS-MMC, Smart Media Card, Compact Flash.
4
HUOM!
- Seuraavia levyjan ei voida toistaa tässä
soitimessa:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (lukuun ottamatta CD-kerrosta)
• CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei grafiikkaa.
- Toistomahdollisuus saattaa määräytyä
äänitysasetuksista.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Tässä laitteessa ei ehkä voida toistaa tiettyjä
CD-R, CD-RW- tai DVD-R-levyjä levyn typin
tai tallennusmenetelmän vuoksi.
KOPIOINTISUOJA
Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja. Siksi sinun
kannattaa yhdistää DVD-laitteesi suoraan televisioosi, eikä videolaitteeseesi. Yhdistäminen
videonauhuriin aiheuttaa häiriöitä kuvaan kopiosuojattuja DVD-levyjä käytettäessä.
Tämä tuote sisältää yhdysvaltalaisen patenttilainsäädännön mukaisen tekijänoikeussuojauksen.
Tekijänoikeudet kuuluvat Macrovision Corporationille
ja muutamille muille omistajille. Tekijänoikeussuojan
teknologian käyttö vaatii Macrovisionin valtuutuksen
ja on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision kanssa ole sovittu muista järjestelyistä. Laitteen purkaminen ja muuttaminen on
kielletty.
PROGRESSIVE SCAN -ulostulot
(525p/625p)
"KULUTTAJIEN ON HUOMIOITAVA ETTÄ KAIKKI
KORKEAN TOISTOTARKKUUDEN OMAAVAT
TELEVISIOVASTAANOTTIMET EIVÄT OLE
TÄYSIN YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN
KANSSA JA SAATTAVAT AIHEUTTAA HÄIRIÖITÄ
NÄYTÖSSÄ. MALLEIHIN 525 TAI 625 LIITTYVISSÄ
KEHITTYNEEN SKANNAUKSEN ONGELMATAPAUKSISSA KÄYTTÄJÄÄ SUOSITELLAAN
KÄYTTÄMÄÄN ”STANDARD DEFINITION” KYTKENTÄÄ ULOSTULOSSA. OTTAKAA
YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME MIKÄLI
TEILLÄ ON KYSYMYKSIÄ DVD-SOITTIMIEMME
525p TAI 625p YHTEENSOPIVUUDESTA ERI TV
MALLIEN KANSSA.”
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 5
Levytypit ja ominaisuudet
Tällä DVD-soittimella voidaan toistaa seuraavanlaisia levyja (levyjen logot selviävät myös luettelosta) :
Taltiontityypit
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Levyn koko
Maksimi soittoakika
12 Cm
Yksipuolinen 240 min.
Kaksipuolinen 480 min.
8 Cm
Yksipuolinen 80 min.
Kaksipuolinen160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Levyjen merkinnät
PAL
DIGITAL
SOUND
- Erilaiset kuvaruutu- ja audiotoiminnot
voidaan helposti valita kuvaruudulta.
- LP-levy äänitetään analogisena signaalina tuottaen jonkin verran säröä.
CD-levy äänittyy digitaalisena signaalina. Tuloksena on parempi
äänenlaadun heikkenemistä ajan
myötä.
Alueellinen numerointi
Aluenumerointi
PAL radiolähetysjärjestelmä Englannissa,
Ranskassa, Saksassa, jne.
Dolby Digital -levy
STEREO
- DVD sisältää erinomaiset ääni- ja
kuvaominaisuudet Dolby Digital ja
MPEG-2 järjestelmiensä ansiosta.
- Video CD-äänellä, VHS-laatu &
MPEG-1 pakkausteknikka.
Audio
~
Ominaisuudet
Suomi
Levytypit (logot)
Stereolevy
Digitaalinen audiolevy
Sekä DVD-laite että -levyt on koodattu alueen
mukaan. Näiden alueellisten koodien on täsmättävä toisiinsa, jotta levyn käyttö on mahdollista. Elleivät koodit vastaa toisiaan, levyn soitto
ei onnistu.
Tämän laitteen alueellinen numero löytyy
takapanelista.
DivX-sertifiointi
DTS-levy
MP3-levy
Aseta laitteeseen vain yksi DVD-levy kerrallaan. Jos asetat laitteeseen kaksi levyä tai
useita levyjä, niitä ei voi toistaa ja DVD-soitin
voi vaurioitua.
DivX, DivX-sertifiointi ja
nihin liittyvät logot ovat DivXNetworks,
Inc:in tavaramerkkejä. Niitä käytetään
lisenssin nojalla.
5
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 6
Esittely
Etupaneelin esittely
10
1 2
1.
STANDBY/ON (
4
)
6.
SKIP (
) / SEARCH
Voit ohittaa kohtauksen tai siirtyä musiikkikappaleen verran taaksepäin.
7.
STOP (
STANDBY/ON-painiketta, sininen valo syttyy ja soitin
käynnistyy.
2.
STANDBY-merkkivalo
MUISTIKORTTIPAIKAT
8.
DISC TRAY
9.
Aseta levy tähän.
5.
OPEN/CLOSE (
)
Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
levykelkan.
7
PLAY/PAUSE (
)
keskeyttääksesi sen.
SKIP (
) / SEARCH
Voit ohittaa kohtauksen tai siirtyä musiikkikappaleen verran eteenpäin.
10. DISPLAY
Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.
Eri toiminnoista kertova näyttö, kuten PLAY, STOP, LOAD,...
OPEn : Levykelkka on auki.
LOAd : Laite lataa levyn sisältämää tietoa.
6
9
)
Näytön ilmaisimet
nodSC : Laitteeseen ei ole syötetty levyä.
8
Paina tätä painiketta aloittaaksesi levyn soiton tai
Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
4.
6
Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
Kun laite kytketään pistorasiaan, merkkivalo syttyy.
3.
5
3
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 7
Takapaneelin esittely
6
Suomi
2
1
1.
2.
3.
4.
SCART AV LIITÄNTÄ
- Yhdistä televisioon scart-sisäänmenoliitännällä.
DIGITAALISEN ÄÄNEN
ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä joko optista tai koaksiaalikaapelia yhdistämään
yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimmeen.
- Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby
Digital -dekooderi tai DTS -dekooderi.
AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
- Yhdistä televisiosi audio/video- tai audio-sisäänmenoliitäntään.
VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi Videosisäänmenoliitäntään.
- Setup menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on vallitava I-SCAN,
SCART -lähtö tai S-Video.
2
5.
6.
3 4 5
S-VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi Videosisäänmenoliitäntään.
- Asetusvalikossa videolostuloksi on valittava S-Video.
KOMPONENTTIVIDEON
ULOSTULOLIITÄNNÄT (COMPONENT VIDEO OUT JAKCKS)
- Käytä näitä liitäntöjä jos sinulla on komponent-tivideoliitännöillä varustettu TV. Nämä liitännät tarjoavat PR-,
PB- ja Y-videon.
- Jos Setup-asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu P-SCAN-videolähtö, S-Video-vaihtoehto ei ole käytössä.
- Kun valitset valikossa Setup Menu (Asetusvalikko)
Video Output (Videolähtö) -asetuksen
I-SCAN, lomitettu kuvanmuodostus toimii.
Tärkeä huomautus
- Katso TV:n käyttöoppaasta tukeeko TV-vastaanottimesi kehittynyttä skannaustoimintoa. Jos kehittynyttä
skannaustoimintoa tuetaan, seuraa TV:n käyttöoppaan ohjeita kyseisen toiminon asettamisesta TV:n
valikkoihin.
- Jos Setup-asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu P-SCAN-videolähtö, S-Video- ja SCART-vaihtoehto eivät ole käytössä.
- Sivulla 27 ~ 28 on lisätietoja Setup-asetusvalikon käyttämisestä.
7
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 8
Kaukosäätimen esittely
5.
INSTANT REPLAY -painike
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan viimeiset
10 sekuntia.
6.
14
15
1
2
SKIP painikkeet (
/
)
Käyta SKIP-painikkeet hypätäksesi otsikon, kappaleen
tai raidan yli.
7.
Lopetuspainike (
8.
MENU -painike
)
Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
9.
16
3
›‚¥Š painike
ENTER/›
Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
10. EZ VIEW -painike
4
5
6
7
8
Easy View -toiminnon avulla voit muuttaa Letter
17
Boxmuodon tavallisessa televisiossa näkyvään muotoon.
11. DISC MENU -painike
18
19
Tuo näkyviin levyvalikon.
12. Tekstityspainike
13. Toimintopainike
Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
9
14. Zoomauspainike
Suurentaa DVD-kuvaa.
10
11
20
21
12
13
22
23
15. OPEN/CLOSE (
)-painike
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
16. STEP-painike
Toisto etenee kehys kerrallaan.
17. INSTANT SKIP -painike
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia eteenpäin.
18. Toisto/tauko -painike (
)
Aloittaa/keskeyttää levyn toiston.
19. Valikkopainike
Tuo esille levyvalikot.
20. INFO-painike
Näyttää nykyisen levytilan.
1.
20. CANCEL-painike
DVD käynnistyspainike
Käytä poistaaksesi näytön valikot tai tilannekuvaukset
Käynnistää tai sammuttaa virran.
2.
Numeropainikket
3.
VIDEO SEL.-painike
kuvaruudulta.
22. DVD/M.CARD -painike
Siirrytään DVD- ja muistikorttitilan välillä.
Vaihda videolähdön tilaa.
4.
SEARCH painikkeet (
23. Näyttopainike
/
)
Mahdollistaa etsinnän (search) levyltä eteen- ja taaksepäin.
8
Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 9
YHTEYDET
Seuraavassa on esimerkkejä tavallisista DVD-soittimen ja television tai muiden laitteiden kytkennöistä.
Ennen DVD-soittimen kytkemistä
- Katkaise aina virta DVD-soittimesta, televisiosta ja muista laitteista, ennen kuin kytket tai irrotat johtoja.
- Katso lisätiedot kytkettävien lisälaitteiden (kuten television) käyttöoppaista.
Kytkeminen televisioon (SCART)
- Kytke SCART-johto DVD-soittimen takana olevaan SCART (EXT) -lähtöliittimeen ja television SCART (IN)
-tuloliittimeen.
- Jos televisiossasi ei ole SCART-liitintä, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoisista kytkentätavoista:
Kytkeminen televisioon (Video CVBS)
1
Kytke video- ja audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin
VIDEO OUT (keltainen)- ja AUDIO OUT (punainen ja
valkoinen) -lähtöliittimiin ja television VIDEO IN (keltainen)ja AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
2
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
Punainen Valkoinen
Keitainen
Audiojohto
Videojohto
Punainen
Valkoinen
Keitainen
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen videosignaali näkyy television
kuvaruudussa.
HUOM!
- Jos audiojohto viedään liian lähelle virtajohtoa, äänessä voi olla kohinaa.
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut
13–14.)
- Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on. Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
- Jos televisiossa on yksi audiotuloliitin, kytke se DVD-soittimen vasempaan (L, valkoinen) AUDIO OUT lähtöliittimeen.
- Jos painat VIDEO SEL. -painiketta, kun DVD-soitin on pysäytystilassa tai soittimessa ei ole levyä, videolähtötila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: ( S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB)
- Älä yhdistä Scart-liitintä ja komponenttivideolähtöä (Y, Pb, Pr) samanaikaisesti, koska ne voivat häiritä
toisiaan ja heikentää kummankin kuvanlaatua.
9
Suomi
Yhteyden valinta
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 10
Kytkeminen televisioon (S-Video)
- Kytke DVD-soitin televisioon S-Video-johdolla.
- Kuvanlaatu paranee. S-Video-lähtö erottaa kuvasignaalit musta-valkoisiksi signaaleiksi (Y) ja värisignaaleiksi (C), jolloin kuvat ovat selkeämpiä kuin tavallisessa videotulotilassa.
(Äänisignaalit siirtyvät audiolähdön kautta.)
1
Kytke S-Video-johto (ei toimiteta mukana) DVD-soittimen
takana olevaan S-VIDEO OUT -lähtöliittimeen ja television
S-VIDEO IN -tuloliittimeen.
2
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television
AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
Punainen
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen S-Video-signaali näkyy television
kuvaruudussa.
Valkoinen
Audiojohto
Punainen
S-Videojohto
(ei tiomiteta mukana)
Valkoinen
4
Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video
Output (Videolähtö) -asetukseksi S-Video.
(Katso sivut 27–28.)
HUOM!
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut 13–14.)
- Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on.
Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
- Älä yhdistä S-Video-lähtöä ja komponenttivideolähtöä (Y, Pb, Pr) samanaikaisesti, koska ne voivat häiritä
toisiaan ja heikentää kummankin kuvanlaatua.
10
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 11
Kytkeminen televisioon (lomitettu kuvanmuodostus)
- Kytke DVD-soitin televisioon komponenttivideojohdoilla.
Suomi
- Näin kuva on laadukas ja värit toistuvat tarkasti. Komponenttivideolähtö erottaa kuvasignaalin mustavalkoisiksi(Y), sinisiksi(PB) ja punaisiksi(PR) signaaleiksi, jolloin kuva on selkeä ja tarkka.
(Äänisignaalit siirtyvät audiolähdön kautta.)
1
Kytke komponenttivideojohdot (ei toimiteta mukana) DVDsoittimen takana oleviin COMPONENT OUT -lähtöliittimiin
ja television COMPONENT IN -tuloliittimiin.
2
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television
AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
Punainen
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen komponenttisignaali näkyy television kuvaruudussa.
Punainen
Sininen
Vihreä
Valkoinen
Audiojohto
Punainen
Valkoinen
Punainen Sininen Vihreä
Komponenjohto
(ei toimitetamukana)
4
Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video
Output (Videolähtö) -asetukseksi I-SCAN.
(Katso sivut 27–28.)
HUOM!
- Jos videolähdöksi on valittu vahingossa S-Video komponenttijohtojen ollessa kytkettyinä, kuvaruutu muuttuu punaiseksi.
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut 13–14.)
- Television komponenttiliittimessä voi olla valmistajasta riippuen merkintä ”R-Y, B-Y, Y” tai ”Cr, Cb, Y”
merkinnän “PR, PB, Y” sijaan. Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi
on. Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
11
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 12
Kytkeminen televisioon (progressiivinen kuvanmuodostus)
1
Kytke komponenttivideojohdot (ei toimiteta mukana) DVDsoittimen takana oleviin COMPONENT OUT -lähtöliittimiin
ja television COMPONENT IN -tuloliittimiin.
2
Punainen
Sininen
Vihreä
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television
AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
Punainen
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen komponenttisignaali näkyy television kuvaruudussa.
Valkoinen
Audiojohto
Punainen
PunainenSininenVihreä
Valkoinen
Komponenjohto
(ei toimitetamukana)
4
Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video
Output (Videolähtö) -asetukseksi P-SCAN.
(Katso sivut 27–28.)
Tarkista progressiivisen videolähdön käytettävyys seuraavasti:
-You
Katso
käyttöoppaasta,
tukeeko
televisio progressiivista kuvanmuodostusta.
needtelevisiosi
a TV set supporting
the progressive
scan
Jos televisio
progressiivista
määritä progressiivisen kuvanmuodostukinput
function.tukee
And you
have to set upkuvanmuodostusta,
the TV
sen asetukset television valikkojärjestelmässä käyttöoppaan mukaisesti.
- Kytkentätapa voi erota yllä olevasta kuvasta sen mukaan, millainen televisiosi on.
HUOM!
- Mikä on progressiivinen kuvanmuodostus (progressive scan)?
Progressiivisessa kuvanmuodostuksessa kuvaan piirtyy kerralla kaksi kertaa enemmän vaakajuovia kuin
lomitetussa kuvanmuodostuksessa.
Progressiivinen kuvanmuodostus tekee kuvasta laadukkaamman ja selkeämmän.
12
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 13
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (kaksikanavaiseen vahvistimeen)
1
Suomi
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja vahvistimen AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
2
Kytke videosignaalijohdot DVD-soittimen takana olevaan
VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT-lähtöliittimeen ja television VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT-tuloliittimeen sivujen 9–14 ohjeiden mukaisesti.
3
Punainen
Kytke virta DVD-soittimeen, televisioon ja vahvistimeen.
Valkoinen
Audiojohto
Punainen Valkoinen
2-channel amplifier
4
Valitse vahvistimen lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo,
jotta kuulet DVD-soittimen äänen.
HUOM!
- Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin kytket vahvistimeen virran.
Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kaiuttimia ja kuuloasi.
- Määritä ääniasetukset valikossa vahvistimen mukaisiksi. (Katso sivut 26–27.)
- Liittimien sijainti voi vaihdella sen mukaan, millainen vahvistin sinulla on.
Katso ohjeet oman vahvistimesi käyttöoppaasta.
13
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 14
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (Dolby Digital-, MPEG2- tai DTS-vahvistimeen)
1
Jos käytät optista johtoa (ei toimiteta mukana), kytke se
DVD-soittimen takana olevaan DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) -lähtöliittimeen ja vahvistimen DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) -tuloliittimeen.
Jos käytät koaksiaalijohtoa (ei toimiteta mukana), kytke se
DVD-soittimen takana olevaan DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) -lähtöliittimeen ja vahvistimen DIGITAL AUDIO
IN (COAXIAL) -tuloliittimeen.
2
Kytke videosignaalijohdot DVD-soittimen takana olevaan
VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT-lähtöliittimeen ja television VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT-tuloliittimeen sivujen 9–14 ohjeiden mukaisesti.
tai
3
Koaksiaalijohto
(ei toimiteta mukana)
Optionenjohto
(ei toimiteta
mukana)
Kytke virta DVD-soittimeen, televisioon ja vahvistimeen.
Dolby digital- tai
DTS vahvistin
4
Valitse vahvistimen lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo,
jotta kuulet DVD-soittimen äänen.
Katso vahvistimen käyttöoppaasta, miten äänitulo valitaan.
HUOM!
- Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin kytket vahvistimeen virran.
Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kaiuttimia ja kuuloasi.
- Määritä ääniasetukset valikossa vahvistimen mukaisiksi. (Katso sivut 26–27.)
- Liittimien sijainti voi vaihdella sen mukaan, millainen vahvistin sinulla on.
Katso ohjeet oman vahvistimesi käyttöoppaasta.
- Poista pölysuojus ennen kuin käytät optista johtoa (ei toimiteta mukana), ja aseta pölysuojus takaisin
paikalleen, kun johto ei ole käytössä.
14
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 15
Levyn soittaminen
Ennen toistoa
- Kytke televisioon virta ja valitse television
kaukosäätimellä oikea videotulo.
- Jos käytössä on ulkoinen äänijärjestelmä, kytke
siihen virta ja viritä se oikealle äänen
tulokanavalle. Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Kun olet liittänyt laitteen pistorasiaan ensimmäisen kerran ja
painat DVD POWER - painiketta näytöllä näkyy seuraava
viesti: If you want to select the language, press a NUMBER
button. (Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta).
(Tämä näkymä tulee näkyviin ainoastaan ensimmäisellä kerralla, kun liität laitteen pistorasiaan.) Jos kieltä ei valita käynnistysnäytössä, asetukset voivat muuttua aina, kun kytket tai
katkaiset virran. Muista siksi valita haluamasi kieli.
Kun olet valinnut valikkokielen, voit muuttaa sitä painamalla
laitteen etupaneelin
painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun
laitteessa ei ole levyä. Tällöin kuvaruutuun tulee SELECT
MENU LANGUAGE-ikkuna, josta voit valita haluamasi kielen.
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Toisto
HUOM!
1. Paina OPEN/CLOSE ( )-painiketta. STANDBY-merkkivalo sammuu ja levykelkka aukeaa.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan levyn te stipuoliylöspäin.
3. Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta tai OPEN/CLOSE
(
) -painiketta sulkeaksesi levykelkan.
- Kun lopetat levyn toiston, laite muistaa mihin
pysähdyit. Kun painat PLAY/PAUSE (
uudelleen, se etsii kohdan, johon jäit
4. Toiston pysäytys
Paina STOP ( ) painiketta toiston aikana.
5. Levyn poistaminen
Paina OPEN/CLOSE ( ) -painiketta.
6. Toiston keskeyttäminen
Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta tai STEP- painiketta
toiston aikana.
- Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta
uudelleen.
7. Näkymä kerrallaan -toisto (paitsi CD)
Paina kaukosäätimen STEP-painiketta toiston aikana.
- Joka kerta painiketta painettaessa on käytössä, uusi
kehys ilmestyy.
- STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta jatkaaksesi
normaalia toistoa.
- Voit suorittaa STEP-toiminnon vain toistaessasi
forward-asennossa.
8. Hidastettu toisto
Valitse toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalista
nopeudesta painamalla SEARCH ( / ) -painiketta
PAUSE- tai STEP -tilassa.
- Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
- Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta palataksesi nor
maaliin toistoon.
) -painiketta
- Jos laite jätetään STOP-tooiminnon alaiseksi
kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän
mitään toimenpidettä. Paina PLAY/PAUSE ( )painiketta palauttaaksesi normaalitian.
- Soitin sammuu automaattisesti ottuaan puoli
tuntia pysähtyneenä. (Automaattinen sammuttaminen. (Automatic Power-Off Function)
-Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle,
se pysähtyy.
- Tämä (
) merkki tarkoittaa, että olet painanut
painiketta, joka ei juuri ole voimassa.
15
Suomi
PERUS T OIMINNOT
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 16
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
Display-toiminnon käyttö
DVD/VCD/MPEG4-levyn toistaminen
Toiston aikana voit nopeasti käyttää hakutoimintoa
kappaleen tai uran läpi tai käyttää sivuutustoimintoa
hypätäksesi seuraavaan.
FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
Käännä toiston aikana kaukosäätimen paina SEARCH (
) -painiketta yli 1 sekunnin ajan.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
tai
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFO -painiketta.
- Voit valita tiedot toimintovalikosta painamalla MENUpainiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ›‚ painiketta.
- Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii vain
silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä ¥Š - painikkeita ja
painamalla lopuksi ENTER.
- Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla aloittaa
esityksen tai kohtauksen toiston tietyn kellonajan
kohdalta.
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta uudelleen.
HUOM!
- Toiminnon nopeus voi poiketa todellisesta
toistonopeudesta.
HUOM!
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain levyllä
sijaitsevista useista esityksistä.
esimerkiksi useita elokuvista.
- Hakutilassa ei kuulu ääntä (paitsi CD-haun
aikana).
Raitojen ohittaminen
Paina SKIP (
tai
Chapter
) -painiketta toiston aikana.
- Mikäli painat SKIP (
)-painiketta DVD-levyn toiston
Voit aloittaa elokuvan toistamisen haluamasi
ajan kohdalta. Syötä aloitusaika.
Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
aikana, siirryt sueraavaan kappaleeseen. Mikäli painat
SKIP (
) -painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun.
Yhden lisäpininalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
- Mikäli painat SKIP (
) -painiketta soittaessasi VCD
2.0-levyä MENU OFF -tilassa, VCD1.1-tai CD/DVDAUDIO-levyä, toisto siirtyy seuraavaan uraan. Mikäli
painat SKIP (
) -painiketta, toisto siirtyy uran alkuun.
Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
- Mikäli uran kesto on yli 15 minuuttia VCD-levyä soitettaessa, toisto siirtyy 5 minuuttia ettenpäin. Mikäli painat
-painiketta, toisto siirtyy 5 minuuttia taaksepäin.
HUOM!
Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii
vain silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
16
Useimmat DVD-levyt on jaettu kohtauksiin,
jolloin voit löytää tietyn kohdan helposti
(kuten Video CD-levyllä olevat urat).
Audio
Tämä viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen. Se voi
olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri ääniraitaa.
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Voit valita haluamasi tekstityskielen tai poistaa tekstityksen käytöstä.
DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
(DivX)
Tiedoston koko määräytyy nimikkeen resoluution mukaan.
Mitä suurempi tiedoston koko on, sitä tarkempi resoluutio on.
Jos tiedoston resoluutio on pieni, se suurenee automaattisesti. Näin kuvaruutu on
suurempi.
4/20/06
11:36 AM
Page 17
Disc- tai Title-valikon (levy- tai
Nimike-valikon) käyttäminen
Disc-valikon (Levy) käyttäminen
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
Press ENTER key
for Disc Menu
Return
Toimintovalikon käyttäminen
(DVD/VCD)
1. Paina MENU-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Disc Menu painamalla ›‚ -painiketta ja paina
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
Enter
Toimintovalikon käyttäminen
2. Valitse Function painamalla ›‚ -painiketta ja paina sitten
Š - tai ENTER-painiketta.
- Info (katso sivut 16)
- Zoom (lisätietoja on sivulla 21)
- Bookmark (katso sivut 20 ~ 21)
- Repeat (katso sivut 17 ~ 18)
- EZ View (katso sivut 18 ~ 19)
- Angle (katso sivut 20)
Menu
HUOM!
- Disc-valikot eivät toimi kaikka levyjä käytettässa.
- Voit myôs käyttää levyn valikkoa kaukoohjaimen DISC MENU-painikkeen avulla.
- Jos laitteessa on VCD 2.0 -levy, tila Menu On
(Valikko käytössä) tai Menu Off (Valikko poissa
käytöstä) valitaan DISC MENU -painikkeella.
Title-valikon (Nimike) käyttäminen
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
3. Valitse yksi viidestä toiminnosta painamalla ›‚ -painiketta.
Vahvista sitten valinta painamalla Š -tai ENTER-painiketta.
Voit myös valita nämä toiminnot suoraan käyttämällä
niitä vastaavia kaukosäätimen painikkeita.
- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
Uusintatoisto (Repeat Play)
2. Valitse Title Menu painamalla ›‚ -painiketta ja paina
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale,
nimike, valittu osuus (A-B) tai koko levy.
Kun laite toistaa DVD/VCD-levyä,
toimi seuraavasti:
Press ENTER key
for Title Menu
Enter
Return
Menu
HUOM!
- Title-valikot eivät toimi kaikka levyjä käytettässa.
- Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää
vähintään kaksi esitystä.
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta. Uusintatoiminto
ilmestyy näyttöön.
2. Valitse Chapter, Title tai A-B painamalla ¥Š -painiketta
ja paina sitten ENTER-painiketta.
- DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin.
VCD-levyt uusivat toiston levyittäin tai urittain.
- Kappaleen ( ): aloittaa meneillään olevan kohtauksen
toiston alusta.
- Title ( ): aloittaa meneillään olevan ohjelman toiston alusta.
T
- Disc (
): toistaa uudelleen sillä hetkellä toistettavan levyn.
- Track ( ): toistaa uudelleen sillä hetkellä toistettavan raidan.
- A-B: toistaa levyltä osan.
DVD
Off
01
01 A - B
Off
01
01 A - B
VCD
17
Suomi
DVD-P560_SOUM
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 18
A–B-toistotoiminnon käyttäminen
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
2. Valitse A-B painamalla ¥Š -painiketta.
3. Valitse ENTER -painiketta painamalla kohta, josta haluat
uudelleentoiston alkavan (A). B korostuu automaattisesti.
4. Valitse ENTER -painiketta painamalla kohta, johon haluat
uudelleentoiston päättyvän (B).
- Palaa normaalitoistoon painamalla CANCEL-painiketta.
5. Paina REPEAT-painiketta uusdestaan, kun haluat palata
normaaliin toistoon. Paina sen jälkeen ¥Š -painiketta,
vilitse Off ja paina ENTER-painiketta.
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
VCD
Off
01
01 A - B
KEHITTYNEET
T OIMINNOT
Kuvasuhteen säätäminen
(EZ View)
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Paina EZ VIEW-painiketta.
- Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
- Kuvaruudun zoomaustoiminto voi toimia eri tavoilla sen
mukaan, mikä kuvaruutuasetus on valittu Display Setup valikossa.
- Jotta EZ VIEW -painike toimisi oikein, määritä oikea kuva
suhde Display Setup -valikossa. (Lisätietoja on sivulla 27 ~ 28).
WIDE SCREEN
HUOM!
- A-B REPEAT (a-b uusintatoisto) antaa sinun
asettaa kohdan (B) heti kun kohta (A) on asetettu.
- Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti
ei onnistu.
- Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii
vain silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on
16:9
16:9-kuvasuhteen levyt
- Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessa kuvasuhde on 16:9.
Hidas toisto
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua tai tanssi- tai
musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi
seuraavasti
1. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta toiston aikana.
2. Valitse toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalista
nopeudesta painamalla SEARCH ( / ) -painiketta
PAUSE- tai STEP -tilassa.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman. Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja yläosassa ei ole mustia palkkeja. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa. Levyn tyypin
mukaan mustat palkit eivät poistu kokonaan näytostä.
- Zoom Fit (zooma keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
4:3-kuvasuhteen levyt
- Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9. Kuvaa on
venytetty sivusuunnassa.
- Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
- Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä
kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella on mustat palkit. Tällöin
kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
18
4/20/06
11:36 AM
Page 19
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on
4:3
16:9-kuvasuhteen levyt
- 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat palkit.
HUOM!
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä ääniraitakieliä levylle on koodattu, ja se ei välttämättä
toimi kaikilla levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
- 4:3 Pan Scan
Kuvaruudun vasen ja oikea reuna leikkautuvat pois, ja
kuvaruudussa näkyy 16:9-kuvan keskiosa.
- Jos haluat käyttää aina samaa ääniraitakieltä
DVD-levyn toistossa, katso ohjeet kappaleesta
”Ääniraitakielen käyttäminen” sivulta 26.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Tekstityskielen valinta
Suomi
DVD-P560_SOUM
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti
SUBTITLE-painikkeella.
4:3-kuvasuhteen levyt
SUBTITLE-painikkeen käyttï
(DVD/MPEG4)
- Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
1. Paina SUBTITLE-painiketta. Tekstitys muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.
DVD
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
Off
MPEG4
HUOM!
Subtitle Selection
Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin mukaan.
Audio-kielen valinta
Voit valita haluamasi äänen helposti ja nopeasti käyttämällä AUDIO-painiketta.
Studio-painikkeen käyttö
(DVD/VCD/MPEG4)
1. Paina AUDIO-painiketta. Audio-ääniasetus muuttuu, kun
painiketta painetaan toistuvasti.
Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
DVD
Kun toistat VCD- levyä, voit VCD
valita vaihtoehdot Stereo,
Right tai Left.
Valitse haluamasi
MPEG4-tekstityskieli
paina toistuvasti
kaukosäätimen Audio
(ääni)-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
External subtitle (ulkoinen
tekstitys) -vaihtoehto
ilmestyy DivX-levystä riippuen.
Valitse haluamasi MPEG4tekstityskieli paina toistuvasti kaukosäätimen
Subtitle (tekstitys)painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Enter
Return
Menu
MPEG4
Off
2. Voit poistaa SUBTITLE-kuvakkeen näkyvistä painamalla
CANCEL- tai RETURN-näppäintä.
HUOM!
- DVD-levystä riippuen voit muuttaa haluamaasi
tekstityskieltä kohdassa Disc Menu
(Levyvalikko). Paina DISC MENU -painiketta.
Stereo
MPEG4
PCM 1/2
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä tekstityskieliä levylle on koodattu, ja se ei välttämättä
toimi kaikilla DVD-levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
- Jos haluat käyttää aina samaa tekstityskieltä
DVD-levyn toistossa, katso ohjeet kappaleesta
”Tekstityskielen käyttäminen” sivulta 26.
2. Voit poistaa AUDIO-kuvakkeen näkyvistä painamalla
CANCEL- tai RETURN-näppäintä.
19
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 20
Kamerakulman muuttaminen
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kohtauksen useista
kuvakulmista, voit valita Angle-toiminnon.
ANGLE-toiminnon käyttö (DVD)
Jos levy sisältää useita kuvakulmia, kuvakulman
ANGLE-merkki tulee näkyviin.
1. Paina kaukosäätimessa olevaa MENU-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Function painamalla ›‚ -painiketta ja paina sitten
Š - tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Angle painamalla ›‚ -painiketta ja paina sitten Štai ENTER-painiketta.
Merkintätoiminnon käyttö
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD- tai VCD-levyltä (Menu Off -tilassa).
Toiminnon ansiosta valittu osuus voidaan nopeasti
löytää myöhemmin.
Bookmark-toiminnon (DVD/VCD)
1. Paina kaukosäätimessa olevaa MENU-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Function painamalla ›‚ -painiketta ja paina sitten
Š - tai ENTER-painiketta.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
4. Voit valita kuvakulman painamalla ¥/Š-painikkeita tai
käyttämällä kaukosäätimen numeropainikkeita.
HUOM!
- Jos levyllä on vain yksi kuvakulma, tämä
ominaisuus ei toimi. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain hyvin harvoilla levyillä.
- Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
Instant Replay- tai Skiptoiminnon käyttäminen
Pikatoistotoiminnon käyttäminen
(DVD)
Voit katsella ohi menneen kohtauksen käyttämällä tätä
toimintoa.
Paina INSTANT REPLAY-painiketta. Senhetkinen kohtaus siirtyy taaksepäin noin 10 sekuntia ja toistuu uudelleen.
3. Valitse Bookmark painamalla ›‚ -painiketta ja paina
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
4. Paina ENTER-painiketta, kun saavut kuvakohtaan, jonka
haluat merkata. Voit merkitä samaan aikaan enintään kolme
kohtausta.
HUOM!
- Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii
vain silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
- Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei mahdollisesti toimi.
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
1~3. Ensimmäiset vaiheet 1–3 ovat samat kuin kappaleessa ”
Kirjanmerkkitoiminnon käyttäminen” sivulla 20.
Š -painiketta.
4. Valitse merkitty kohtaus painamalla ¥Š
Instant Skip -toiminnon käyttäminen
(DVD)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin nykyisessä kohtauksessa.
5. Paina PLAY/PAUSE (
merkittyyn kohtaan.
Paina INSTANT SKIP-painiketta.
- Toisto siirtyy 10 sekuntia eteenpäin.
Kirjanmerkin poisto
) -painiketta hypätäksesi
1~3. Ensimmäiset vaiheet 1–3 ovat samat kuin kappaleessa ”
HUOM!
Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
20
Kirjanmerkkitoiminnon käyttäminen” sivulla 20.
Š4. Valitse poistettavan kirjanmerkin numero painamalla ¥Š
painiketta.
4/20/06
11:36 AM
Page 21
5. Paina CANCEL-painiketta kirjamerkin numeron poistamiseksi.
Zoom-toimintojen käyttö
Zoom-toimintojen käyttö (DVD/VCD)
1. Paina kaukosäätimessä olevaa MENU-painiketta toiston
aikana tai taukotilassa.
2. Valitse Function painamalla ›‚ -painiketta ja paina sitten
Š - tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Zoom painamalla ›‚ -painiketta ja paina sitten Š tai ENTER-painiketta.
4. Valitse kuvaruudusta zoomattava osa painamalla ›‚ Š - painiketta. Paina ENTER-painiketta.
painiketta tai ¥Š
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/4X/2X/normal
zoomataksesi DVD-levyn toiston aikana.
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/4X/2X/normal
zoomataksesi VCD-levyn toiston aikana.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Muistikorttiaukot tukevat 10 erityyppistä muistikorttia:
Memory Stick, Memory Stick-Pro, Memory Stick Duo, SD,
Mini SD Card ja XD-Picture Card, MMC, RS-MMC, Smart
Media Card, Compact Flash.
Kun muistikorttipaikkoihin on asetettu kaksi korttia, ensin
asetettu kortti on etusijalla toistossa.
Huomaa
- “Muistikortti” ei toimi jos sitä ei ole asetettu
kokonaan muistikorttipaikkaan. Jotkin muistikortit
eivät välttämättä toimi kunnolla.
- Tallennettu tieto saattaa vaurioitua jos poistat
“muistikortin” muistikortin toiminnon aikana.
Muistikortti on parempi poistaa palaamalla ensin
DVD/CD-tilaan painamalla DVD/M.CARDpainiketta.
- Memory Stick Duo, Mini SD ja RS-MMC -kortit
vaativat sovittimen muistikorttipaikkaan asettamista varten. Muistikorttien toiminta riippuu
sovittimen kunnosta.
- DVD- tai CD-levyjä ei voida toistaa muistikorttitilassa. Jos painat DVD/M.CARD- tai
OPEN/CLOSE-painiketta M.CARD-tilassa, järjestelmä siirtyy automaattisesti DVD/CD-tilaan.
- Kun DVD/M.CARD-painiketta painetaan levyn
toiston jatkamiseksi, soitin ei jatka toistoa
kohdasta, johon toisto pysäytettiin.
Käytettäessä muistikorttia
1. Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
2. Paina kaukosäätimen DVD/M.CARD –painiketta.
3. Riippuen muistikortille tallennetusta tiedostotyypistä,
äänitiedostot toistetaan samalla tavalla kuin
MP3/WMA-tiedostot ja kuvatiedostot toistetaan
samalla tavalla kuin kuva-CD-tiedostot.
Muistikortin asettaminen
Laitteessa voidaan käyttää 10 erityyppistä muistikorttia.
Syötä muistikortti kuvapuoli ylöspäin, muussa
tapauksessa se ei välttämättä toimi.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio-leikevalikko
CD Audio tai Levyt, joilla on yksittäisiä musiikkikappaleita
sisältäviä MP3-, WMA-, JPEG- tai MPEG4-tiedostoja,
voidaan järjestää alla näkyvän kaltaisiksi kansioiksi. Tämä
järjestäminen vastaa tietokoneen tiedostojen järjestämistä
kansioiksi.
Stop
Avaa levytarjotin. Aseta
levy tarjottimelle. Sulje tarjotin. Levyluukku sulkeutuu,
ja kuvaruutuun tulee tämä
näyttö.
Off
Disc
√
MS
21
Suomi
DVD-P560_SOUM
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 22
-
: Parhaillaan toistettavan tiedoston nimi.
-
: Nykyinen toistoaika.
-
: Nykyinen toistotila. Käytettävissä on neljä tilaa: Voit
valita ne painamalla REPEAT (toisto) -painiketta.
- Off: Tavallinen toisto
- Track: Toistaa nykyisen raidan.
- Folder: Toistaa nykyisen kansion.
- Random: Levyn tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä
-
: MP3-tiedoston kuvake.
-
: WMA-tiedoston kuvake.
-
: JPEG-tiedoston kuvake.
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
- Jos levyllä on sekä MP3- että WMA-tiedostoja, vain
yksi tiedostotyyppi toistuu, ei molemmat.
2. Valitse musiikkitiedosto painamalla ›‚ -painiketta tai
¥Š
Š -painiketta. Voit aloittaa musiikkitiedoston toiston
painamalla ENTER-painiketta.
Play
Off
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
-
: AVI-tiedoston kuvake.
-
: CD Audio-tiedoston kuvake.
-
: Kansion kuvake.
-
: Nykyisen kansion kuvake.
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEAT-painiketta.
Valittavissa on neljä tilaa: Off, Track, Folder ja Random.
- Off: Tavallinen toisto
- Track: Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder: Toistaa nykyisessä kansiossa olevat saman laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Random: Levyn saman laajennuksen omaavat tiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Kansion valinta
Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla CANCEL-painiketta.
Kansion voi valita Stop (pysäytys) -tilassa ja Play
(toisto) -tilassa
- Päätason kansion valitseminen
Voit siirtyä päätason kansioon painamalla RETURN-painiketta. Voit valita kohteen “..” käyttämällä ›‚ -painikkeita ja
siirtyä päätason kansioon painamalla ENTER.
- Saman tason kansion valitseminen
Voit valita haluamasi kansion painamalla ›‚-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
- Alikansion valitseminen
Voit valita haluamasi kansion painamalla ›‚ -painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
Ro o t
WM A
JPEG
CD-R MP3- tai WMA-tiesdosto
Kun tallennat MP3- tai WMA- tiedostoja CD-R-levylle, ota
seuraavat seikat huomioon.
- MP3- tai WMA- tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-muotoiset MP3- tai WMA-tiedostot ovat
yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmien sekä Applen Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
- Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan kahdeksan
merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi ".mp3tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3 tai Nimi.wma.
Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan
merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien
erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
Parent Fol der
M P3
MU S IC
C urrent Fol der
1st
Sub-Fol ders
2nd
SON G FILE 1
Peer Fol ders
SON G FILE 2
SONG F I LE 3
M PEG4 FILE S
22
MP3/WMA/CD Audio-toisto
- Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka
on vähintään 128 Kb/s.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen laadun
saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kb/s ja enintään 160 Kb/s.
Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kb/s tai enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua. Vastaavasti
tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kb/s, eivät
soi kunnolla.
4/20/06
11:36 AM
Page 23
- Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 64 Kb/s.
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen laadun
saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa tiedostoa WMA-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64 kb/s ja enintään 192
kb/s. Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa
64 kb/s tai ylittää 192 Kb/s, eivät soi kunnolla.
- Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä
tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows MediaTM
(Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The
SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia
tiedostoja ei voi kopioida.
- Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät takaa, että
DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille
käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja -menetelmiä,
tiedostoja ei voida toistaa parhaalla mahdollisella tavalla
DVD-soittimessa. Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa
heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
- Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään
500 tiedostoa ja 500 kansiota.
MPEG4-toisto
MPEG4-toistotoiminto
Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta. AVI-tiedostot
sisältävät ääntä ja videokuvaa. Vain AVI-tiedostoja,
joiden tunniste on .avi, voi toistaa.
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
Š
2. Valitse AVI-tiedosto (DivX tai XviD) käyttämällä ›‚, ¥Š
painikkeita ja paina ENTER-painiketta.
Stop
Off
Toistaminen uudellen
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEAT-painiketta. Tiloja on
neljä: Off (ei käytössä), Folder (kansio) ja Title (esitys).
- Folder : toistetaan nykyisessä kansiossa olevat saman
laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Title : meneillään olevan ohjelman toisto aloitetaan alusta.
MPEG4-toimintojen kuvaus
Toiminto
Kuvaus
Katso sivu
Voit pikakelata eteen- tai
Ohitus
taaksepäin 5 minuuttia
(
tai
) painamalla toiston aikana
tai
-painiketta.
Paina toiston aikana
SEARCH (
tai
)Haku
hakupainiketta. Voit lisätä
(
tai
) hakunopeutta painamalla
uudelleen. Sallii haun AVItiedostossa suuremmalla
nopeudella. (2X, 4X, 8X)
Sallii haun AVI-tiedostossa
Hidastettu suuremmalla nopeudella.
toisto
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Vaiheittainen Kun painat STEP-painiketta,
näyttöön tulee uusi ruutu.
toisto
ZOOM
2X/4X/2X/tavallinen tässä
järjestyksessä.
-
Suomi
DVD-P560_SOUM
-
P 15
P 15
P 21
- Nämä toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa
MPEG4-tiedostoissa.
CD-R-levy ja AVI-tiedosto
Tämä laite voi toistaa seuraavia AVI-tiedostojen pakattuja muotoja:
- DivX 3.11 -sisältö
- DivX 4 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin)
- DivX 5 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin ja
lisätoimintoihin, kuten kaksisuuntaisiin kehyksiin, lisäksi Qpelja GMC-muotoja tuetaaan)
- XviD-MPEG-4-yhteensopiva sisältö.
Tämä laite tukee kaikkia tarkkuuksia suurimpaan tarkkuuteen
saakka.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
Bittinopeus voi vaihdella.
Laite voi ohittaa
dekoodaamisen korkean bittinopeuden osat ja
aloittaa dekoodaamisen
uudelleen, kun bittinopeus
palaa normaaliksi.
DivX5
720 x 480 nopeudella 30
kehystä sekunnissa
720 x 576 nopeudella 25
kehystä sekunnissa
: Suurin bittinopeus: 4
Mbps
HUOM!
- Joitakin tietokoneessa luotuja MPEG-4-tiedostoja ei ehkä toisteta.
Siksi pakkaushallinnan tyyppiä, versiota ja
määritykset ylittävää tarkkuutta ei tueta.
- Tämä laite tukee ISO9660-muotoisille CD-R- ja
CD-RW-levyille MPEG-4-muodossa tallennettuja
tiedostoja.
23
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 24
Kuva-CD-levyjen toistaminen
1. Valitse haluamasi kansio.
2.Voit valita kuvatiedoston leikevalikoista painamalla ›‚ painikkeita. Paina lopuksi ENTER.
3. Valitse haluamasi valikko painamalla INFO-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
HUOM!
- Tiedostojen koon mukaan kuvien todellinen vaihtoväli voi poiketa määritetystä aikavälistä.
- Jos paina mitään painiketta, kuvaesitys alkaa ja
kuvat vaihtuvat oletusarvon mukaan viiden sekunnin välein.
MP3-JPEG-toisto
Voit kuunnella taustalla musiikkia, kun toistat JPEGtiedostoja.
HUOM!
- Palaa Leikkeet-valikkoon STOP-painikkeen avulla.
‚1. Valitse MP3-tiedosto leikevalikosta painamalla ›/‚
painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
‚2. Valitse JPEG-tiedosto leikevalikosta painamalla ›/‚
painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
- Musiikin toisto alkaa alusta.
3. Paina Stop (Pysäytys) -painikketta, kun haluat
pysäyttää toiston.
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä laite
näyttää vain kuvat, ei leikevalikkoa.
HUOM!
MP3- ja JPEG -tiedostojen täytyy olla samalla levyllä.
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Pyöritys
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuvaa käännetään
90 astetta myötäpäivään.
- Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja voi toistaa.
- Jos levykelkkaa ei suljettu, toiston aloittaminen kestää kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja ehkä toisteta.
Zoom
- JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä pitkä, eikä
: Valitse kuvaruudusta zoomattava osa painamalla
›‚- painiketta. Paina ENTER-painiketta. Kun
ENTER-painiketta painetaan, kuva laajennetaan aina
nelinkertaiseksi saakka: (2X)
siinä voi olla välilyöntejä ja tai erikoismerkkejä (. / = +).
- Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn voi toistaa.
Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta, levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
Diaesitys
- Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 500 kuvaa.
•
: Laite siirtyy kuvaesitystilaan.
- Suosittelemme Kodakin kuva-CD-levyjen käyttöä.
• Kuvien vaihtumistiheys on määritettävä ennen kuvaesityksen
alkamista.
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain kuvakansion
sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
- Kodak Picture CD: Kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot
•
: Kuva vaihtuu automaattisesti noin 6 sekunnin välein.
toistetaan automaattisesti.
- Konica Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12 sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18 sekunnin välein.
leikevalikosta.
- Fuji Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot leikevalikosta.
- QSS Picture CD: Tämä laite ei voi toistaa QSS Picture CD levyä.
Timer:
- Jos levy sisältää yli 500 tiedostoa, vain 500 ensimmäistä
JPEG-tiedostoa toistetaan.
- Jos levy sisältää yli 500 kansiota, vain 500 ensimmäisessa
kansiossa olevat JPEG-tiedostot toistetaan.
24
-
-
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 25
ASETUSTEN
MUUTTAMINEN
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen, tulevat ne aina automaattisesti käyttöön, kun katsot elokuvaa.
Asetusvalikon käyttö
Soittimen valikkokielen määrittäminen
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen räätälöinnin,
koska voit valita erilaisia kieliversioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja jopa säätää soitinta oman televisiosi
mukaisesti.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU‚ -painikkeita ja
painiketta. Valitse Setup käyttämällä ›‚
paina Š-tai ENTER-painikkeita.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja paina
4. Valitse Player Menu painamalla ›‚
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
‚-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup (kieelen valinta) : Kielen valinta.
❷ Audio Setup (ääniasetukset) : Audiovaihtoehtojen asetus
❸ Display Setup (näyttöasetukset) : Näyttövaihtoehtojen
asetus. Käytetään näyttömallien ja useiden näyttövaihtoehtojen valitsemiseen.
❹ Parental Setup (lapsilukko) : Lapsille tarkoitettujen rajoitusten asetus. Antaa käyttäjille mahdollisuuden asettaa
tarvittavat tasot, joilla voidaan estää lapsia katsomasta
sopimattomia elokuvia, kuten väkivaltaelokuvia, aikuisten
elokuvia, jne.
❺ Divx(R) Registration (DivX(R)-rekisteröinti) : Rekisteröi
tämä soitin DivX(R) Video on Demand - palveluun käyttämällä rekisteröintikoodia. Tällöin voit vuokrata ja hankkia
videoita käyttämällä DivX(R) Video On Demand -muotoa.
Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod
‚ -painiketta. Valitse
2. Valitse toiminnot painamalla ›‚
alatoiminnot painamalla Š-tai ENTER-painiketta.
3. Poista asetusvalikko kuvaruudusta asetusten määrittämisen
jälkeen painamalla uudelleen MENU-painiketta.
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät
mahdollisesti ole käytettävissä.
Disc Menu Language -toiminon
käyttö
Levykielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan levyvalikkonäyttöjen kielten tekstiä.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja paina
4. Valitse Disc Menu painamalla ›‚
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
‚-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
- Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee laite
alkuperäisen äänitetyn kielen.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
25
Suomi
Kielivaihtoehtojen asetus
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 26
Audio Language -toiminon käyttö
DivX-tekstityskielen käyttö
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
4. Valitse Audio painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
‚-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen
oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
- Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee laite
alkuperäisen äänitetyn kielen.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja paina
4. Valitse DivX Subtitle painamalla ›‚
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
‚-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
√ Unicode
Western
Central
Cyrillic
Greek
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Original
: English
√ English
Français
: English
Audio
Deutsch
Subtitle
:
English
Español
Italiano
DivX Subtitle
: Western
Setup
Enter
Return
Menu
Disc Menu
Audiovaihtoehtojen asetus
Ääniasetusten valikossa voit määrittää äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaisiksi.
Setup
Subtitle Language -toiminon käyttö
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
4. Valitse Subtitle painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
‚-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
- Valitse “Automatic”, mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Tässä tapauksessa levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja paina
3. Valitse Audio Setup painamalla ›‚
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
‚-painiketta ja
4. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
Parental Setup :
DivX(R) Registration
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
:PCM
MPEG-2 Digital Out
:PCM
DTS
LANGUAGE SETUP
:Off
Dynamic Compression :On
PCM Down Sampling
:On
❶ Dolby Digital Out
- PCM : Muuntaa PCM(2CH) audioksi.
- Bitstream : Tuo ulos Dolby Digitalin bittivirran
digitalisen ulostulon kautta. Valitse bittivirta kun kytket
Dolby digitaliin tallentimeen.
26
Š
Š
Š
Š
Š
4/20/06
11:36 AM
Page 27
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Muuntaa PCM(2CH) audioksi.
- Bitstream : Tuo ulos MPEG-2 bittivirran digitalisen ulostu
lon kautta. Valitse bittivirta kun kytket MPEG-2 koodinpurkajaan.
❸ DTS
- Off : Digitaalisia signaaleja ei tule läpi.
- On : DTS Bitstream toimii ainoastaan digitaalisen
lähdön kautta.Valitse DTS, kun liityt DTC Decoder
laitetteeseen.
HUOM!
• Kun toistat DTS-ääntä, analogista äänen ulostuloa ei ole.
❹ Dynamic Compression
- On : Dynaamisen pakkauksen valitseminen.
- Off : Standardialueen valitseminen.
❺ PCM Down Sampling
- On : alitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin ei tue 96 kHz:n taajuutta. Tällöin 96 kHz:n
signaali muunnetaan muotoon 48 kHz.
- Off : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin tukee 96 kHz:n taajuutta. Tällöin signaali
lähetetään muuttumattomana.
❶ TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen)
säätäminen saattaa olla suositeltavaa.
- 4:3 Letter Box : Valitse tämä, kun haluat katsella koko
16:9-suhteen kuvaruutua, jonka DVD-levy tarjoaa, vaikka
olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu. Mustat reunat
ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
- 4:3 Pan&Scan : Valitse tämä tavanomaista televisiota
varten, kun haluat nähdä kuvaruudun suhteessa 16:9
keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet vasemmalla
ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
- 16:9 Wide : Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa laajalla kuvaruudulla.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
Still Mode
Screen Messag
Black Level
TV System
: PAL
Video Output
: SCART RGB
HUOM!
Jos PCM-näytteenottotaajuuden alentaminen on pois
käytöstä
• Joitakin levyjä käytettäessä toistavat näytteenottotaajuudeltaan alennettu ääni toistetaan vain digitaalisten
lähtöjen kautta.
• Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
❷ Still Mode
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan tärinä
pysäytystilassa ja esittää pienikokoinen teksti tavallista
selvemmin.
- Auto : Kun Auto valitaan, konvertoituu Field/Frame-tila
automaattisesti.
- Field : Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu väreilee
Auto-tilassa.
- Frame : Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä pienet kir
jaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.
❸ Screen Messages
“DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
Näyttövaihtoehjoen asetus
Kuvaruutuasetusten valikossa voit määrittää laitteen
erilaisia kuvaruututoimintoja.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta
‚ -painiketta ja paina
3. Valitse Display Setup painamalla ›‚
sitten Š - tai ENTER-painiketta
‚-painiketta ja
4. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä pienet kirjaimet
selvemmin kuin Auto-tilassa.
❹ Black Level
Säätää näytön kirkkautta. (On) (Päällä) tai (Off) (Pois
päältä). Ei toimi progressiivisessa tilassa.
➎ TV System
- NTSC -levy: Jos käytössä on NTSC-levy
• Jos televisiossa on vain PAL-Video-tulo, valitse PAL-vaihtoehto. Kun valitset PAL-vaihtoehdon, lomitettu tulomuoto
on PAL 60 Hz -tulo.
• Jos televisiossa on vain NTSC-tulo, valitse NTSClähtö-vaihtoehto.
• Jos määrität NTSC-tv-järjestelmää, tulon kehysnopeus
on 60 Hz.
- PAL-levy: Jos käytössä on PAL-levy
• Jos televisiossa on vain NTSC-VIDEO-tulo, valitse
NTSC Output -vaihtoehto.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
• Jos televisiossa on vain PAL-tulo, valitse PAL lähtö vaihtoehto.
• Jos määrität PAL-tv-järjestelmää, tulon kehysnopeus
on 50 Hz.
27
Suomi
DVD-P560_SOUM
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 28
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages : On
Black Level
: Off
TV
System
: PAL
TV
System
NTSC
Video Output √ PAL
Setup
Ikärajavalvonnan asetus
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVDlevyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä ne
DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella. Levyllä
on jopa 8 luokitustasoa.
Lapsilukon tason määrittäminen
➏ Video Output
Valitse Video Output (videolähtö).
- S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää Video- tai SVideo Out - lähtöä.
- I-SCAN : Valitse tämä, jos haluat käyttää Component
Interlace (525i) -lähtöä.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
- P-SCAN : Valitse tämä, jos haluat käyttää Component
Interlace (525p) -lähtöä.
• Jos painat VIDEO SEL painiketta, videon ulostulo muuttuu normaali taajuiseksi no disc- tilassa.
(S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB)
- SCART Output : Valitse tämä, jos haluat käyttää Scartlähtöä.
• Edellinen valikko palaa näkyviin, jos Display Setup
(Näyttöasetukset) -alivalikossa ei valita Yes/No (kyllä/ei) vaihtoehtoa 10 sekunnin kuluessa.
DISPLAY SETUP
• Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko
televisio progressiivista kuvanmuodostusta.
Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, määritä progressiivisen kuvanmuodostuksen asetukset television valikkojärjestelmässä käyttöoppaan mukaisesti.
• Jos videolähtö on määritetty väärin, kuvaruudussa ei ehkä näy mitään.
• Kun resoluutiota vaihdetaan toiston aikana,
normaalin kuvan tuleminen kuvaruutuun voi
kestää muutaman sekunnin.
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
‚ -painiketta ja paina
3. Valitse Parental Setup painamalla ›‚
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
• RGB : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART RGB lähtöä.
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages : On
Black Level
TV System
Video Output
Language Setup
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
‚ -painiketta ja paina
4. Valitse Rating Level painamalla ›‚
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
PARENTAL SETUP
Rating level
: Kids Safe
Change Password
5. Kirjoita salasanasi.
- Salasana on oletusarvoisesti 0000.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
‚ -painiketta
6. Valitse haluamasi Rating Level painamalla ›‚
ja paina sitten Š - tai ENTER-painiketta.
e.g) Kids Safe -tason valitseminen.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Level
Rating
: Kids Safe
√ Kids Safe
Change Password Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Setup
Enter
28
Return
Menu
a
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 29
Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
Jos esimerkiksi valitset tason 6, tasojen 7 tai 8
aineistoa sisältäviä levyjä ei toisteta.
Salasanan muuttaminen
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
Suomi
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
‚ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla ›‚
Š - tai ENTER-painiketta.
‚ -painiketta ja paina
3. Valitse Parental Setup painamalla ›‚
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
‚ -painiketta ja
4. Valitse Change Password painamalla ›‚
paina sitten Š - tai ENTER-painiketta. Anna uusi
salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Setup
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Setup
Enter
Return
Menu
HUOM!
Jos olet unohtanut salasanan, katso kappaleesta
”Vianetsintä” kohta ”Salasana unohtunut”.
29
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 30
LISÄKSI
Laitteisto-ohjelmiston
päivitys
2. Valitse Total painamalla ¥Š -painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Johdanto
Samsung tarjoaa säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä
laitteen toiminnan tehostamiseksi internet-sivustollaan (www.samsung.com).
Koska mpeg4-pakkaustekniikka on uutta tekniikkaa,
siihen tulee päivityksiä. Parannukset määräytyvät
käytettävän päivitysohjelmiston ja DVD-soittimesi
käyttämän ohjelmiston mukaan.
Päivityslevyn laatiminen
1. Lataa uusi tiedosto Samsungin internet-sivuston
(www.samsung.com) Download Center (latauskeskus) osasta.
2. Tallenna tiedosto levylle tietokoneesi CD-RW-asemassa.
HUOM!
- Valitse tiedostojärjestelmäksi CD-ROM ISO
- Valitse merkistöksi ISO 9660
- Käytä levyllä vain yhtä istuntoa ja viimeistele levy
- Käytä alhaista tallennusnopeutta
Laitteisto-ohjelmiston päivitys
alkaa
- Tarjotin avautuu automaattisesti. Poista levy ja odota
kaksi minuuttia.
- Jos laitteen päivitys onnistuu, virta sammuu laitteesta
automaattisesti, kun levytarjotin on suljettu. Kun laite
käynnistyy, näyttö tulee näkyviin.3. Valitse haluamasi kieli
painamalla vastaavaa numeropainiketta.
3. Valitse haluamasi kieli painamalla vastaavaa
numeropainiketta.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
Päivittäminen
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
Näyttöön tulee Firmware upgrade-näyttö.
Laitteisto-ohjelmistopäivitystiedot tulevat näkyviin
30
HUOM!
- Jos Select Menu Language -ilmoitus ei tule
näkyviin, ota yhteys Samsungin huoltopalveluun.
- Älä paina mitään painiketta äläkä katkaise virtaa
päivityksen ollessa käynnissä.
- Nämä päivitystoimet voivat vaihdella. Lisätietoja
on osoitteessa www.samsung.com.
DVD-P560_SOUM
4/25/06
10:10 AM
Page 31
Vianetsintäopas
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Ongelma
Ratkaisuehdotus
Kaukosäätimellä ei
voida suorittaa mitään
toimintoja.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa.
• Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä.
• Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita minuutteja, jolloin
sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee. Asenna paristot uudelleen ja yritä uudestaan.
P3
Levy ei soi.
• Varmista, että levy on asennettu tarrapuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluenumero.
P5
5.1 kanavaääni ei
toistu.
(
) -kuvake ilmestyy
Suomi
• 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
1) DVD-soitin on liitetty kelvolliseen vahvistimeen.
2) Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä.
• Tarkista, onko soitettavassa levyssä merkintä Dolby 5.1 ch.
• Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla.
• Onko asetusvalikon “Audio Output”-kohdassa tehty “Bitstream”-valinta?
• Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt suorittaa, koska:
1. DVD:n ohjelmisto hylkää ne.
2. DVD:n ohjelmisto ei tue ominaisuutta (esim. kuvakulmia).
3. Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt.
4. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat alueen ulkopuolella.
Page
P13~14
P26~27
Levyvalikko ei ilmesty.
• Tarkista, onko levyllä valikkoa..
Soittotila on erilainen
kuin Setup -valikon
valinta.
• Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos levyä ei ole
koodattu vastaavalla toiminnolla.
P25~29
Kuvaruudun suhdetta
ei voi muuttaa.
• Kuvaruudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levyilläsi..
P27~28
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdön Audio Options -valikossa.
P26~27
Kuvaa ei näy
• Paina
-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä.
Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
P15
Salasana on unohtunut
• Paina
-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä.
Kaikki asetukset, myös salasana, palaavat oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
P28~29
Jos kohtaat muita
ongelmia
Kuva on kohinainen
tai vääristynyt.
• Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale
käyttöoppaasta, joka ratkaisee ongelman, ja noudata ohjeita vielä kerran.
• Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
P2
31
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 32
Erittelyt
Jännitevaatimukset
Tehonkulutus
Yleistä
AC 110-240 V, 60/50 Hz
9W
Paino
1.7 Kg
Mitat
430mm (W) X 205mm (D) X 37mm (H)
Lämpötila
+5°C to +35°C
Kosteus
10 % to 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Lukunopeus: 3,49 ~ 4,06 min/sek.
Soittoaika (noin)
(Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
CD : 12Cm
Levy
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 74 min.
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 20 min.
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 74 min. (Video + Audio)
Komposiittivideo
1-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
SCART-LIITÄNTÄ
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
B (sininen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Videolähtö
Komponenttivideo
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
S-VIDEO
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Krominanssisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
SCART-liitäntä
2-kanava
Audiolähtö
*Taajuusvaste
2-kanava: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz näytteistys : 4 Hz - 22 kHz
96 kHz näytteistys : 4 Hz - 44 kHz
*S/N-suhde
110 dB
* Dynaaminen alue
100 dB
* Harmoninen
0.004 %
*: Nimelliset arvot
- Samsung Electronics Co. Ltd pidättää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat arvioita.
32
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 33
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center ☎
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
DVD-P560_SOUM
4/20/06
11:36 AM
Page 34
4ÛMÛNTUOTTEENTURVALLINENHÛVITTÛMINEN ELEKTRONIIKKAJA
SÛHKšLAITTEET
/HEINEN MERKINTÛ TUOTTEESSA TAI TUOTTEEN OHEISMATERIAALISSA MERKITSEE ETTÛ TÛTÛ
TUOTETTA EI TULE HÛVITTÛÛ KOTITALOUSJÛTTEEN MUKANA SEN ELINKAAREN PÛÛTYTTYÛ
(ALLITSEMATTOMASTA JÛTTEENKÛSITTELYSTÛ YMPÛRISTšLLE JA KANSSAIHMISTEN TERVEYDELLE
AIHEUTUVIEN VAHINKOJEN VÛLTTÛMISEKSI TUOTE TULEE KÛSITELLÛ MUISTA JÛTTEISTÛ ERILLÛÛN *ÛTE
ONHYVÛKIERRÛTTÛÛRAAKAAINEIKSIKESTÛVÛNYMPÛRISTšKEHITYKSENTAKIA
+OTITALOUSKÛYTTÛJIEN TULISI OTTAA YHTEYTTÛ TUOTTEEN MYYNEESEEN JÛLLEENMYYJÛÛN TAI
PAIKALLISEEN YMPÛRISTšVIRANOMAISEEN JOTKA ANTAVAT LISÛTIETOJA TUOTTEEN TURVALLISISTA
KIERRÛTYSMAHDOLLISUUKSISTA
9RITYSKÛYTTÛJIEN TULISI OTTAA YHTEYTTÛ TAVARANTOIMITTAJAAN JA SELVITTÛÛ HANKINTASOPIMUKSEN
EHDOT4ÛTÛTUOTETTAEITULEHÛVITTÛÛMUUNKAUPALLISENJÛTTEENSEASSA
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 2
SIKKERHEDSREGLER
1. Installation
Kontrollér, at netspændingen i dit hjem svarer til
den spænding, der er anført identifikationsetiketten, der sidder bag på apparatet. Installér apparatet på et plant og velegnet underlag (møbel),
og sørg for, at der er tilstrækkelig meget plads
omkring til at sikre korrekt ventilation (7 til 10
cm). Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
tildækkes. Der må ikke stilles noget oven på
dvd-afspilleren. Stil ikke dvd-afspilleren på
forstærkere eller andet udstyr, der kan afgive
varme. Før dvd-fspilleren flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom.
Denne dvd-afspiller er beregnet til kontinuerlig
brug.
Selv om den er indstillet på standby, er den ikke
afbrudt strømforsyningen. For at strømforsyningen til dvd-afspilleren bliver helt afbrudt, skal
den frakobles elstikket, hvilket anbefales at
gøre, hvis den ikke skal anvendes i længere tid.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal
stikket fjernes fra stikkontakkten. Derfor skal
stikkontakten være klar til brug.
2. For din sikkerheds skyld
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets
tilbehør.
Det kan være farligt for dig og for visse sarte
komponenter.
De risikerer at få elektrisk stød eller komme i
berøring med laserstrålen. Prøv ikke at se ind i
apparatet hverken gennem dvd-skuffens åbning
eller nogen anden åbning.
3. Obs!
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen
eller ved pladetallerkenen mens de er i
bevægelse. Prøv ikke at få pladetallerkenen til
at dreje med hånden. Disse handlinger kan
medføre, at DVD-afspilleren ikke fungerer korrekt og/eller pladerne beskadiges. Beskyt dvdafspilleren mod fugt og stærk varme (kamin) og
mod alt udstyr, der frembringer kraftige magnetfelter eller elektriske felter, f.eks. højttalere mv.
Netledningen skal frakobles netforsyningen, hvis
der er problemer med dvd-afspilleren. Denne
dvd-afspiller er ikke beregnet til industriel brug,
men udelukkende til brug i private hjem. Dette
produkt er udelukkende beregnet til privat brug.
Kopiering eller hentning af musikfiler til handelsmæssigt eller andet lukrativt formål udgør
eller kan udgøre et brud på loven om ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN :GARANTIEN
BORTFALDER SÅFREMT PRODUKTET IKKE
ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED
LOVGIVNINGEN.
2
Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet
bruges, hvis apparatet og/eller en dvd-plade har
været opbevaret ved kølig temperatur i et stykke
tid. f.eks. under transport om vinteren. Alle dele
skal have stuetemperatur før brug for at undgå
alvorlige skader.
4. DVD-plader
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod hullet eller mod kanten. Læg altid
pladen med etiketten opad (ved enkeltsidede
plader). Gør om nødvendigt pladen ren med en
blød klud, start i centrum af pladen og bevæg
kluden udad mod kanten. Læg altid pladen
tilbage i etuiet efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen rigtig på plads i
holderens fordybning. Brug aldrig spray beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin,
antistatisk væske eller anden opløsning, hvis
pladens overflade er snavset. Tør forsigtig
pladen af med en blød fugtig klud (kun vand),
og tør aldrig pladen af med en roterende
bevægelse, eftersom det kan give cirkulære
ridser i overfladen; disse ridser kan forårsage
støj ved afspilning.
5. Batterier
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier,
der er miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Det anbefales at overlade batteriudskiftning til
en teknikker.
Den enhed som denne håndbog medfølger er licensiert med visse ejendomsretter for visse tredje
parter. Licensen er begrænset til privat ikke-kommersiel brug af den endelige bruger for det licensierte indhold. Ingen rettigheder bevilges for kommersiel brug. Licensen dækker ikke nogen anden
enhed end denne og dækker ikke nogen ulicensiert
enhed eller proces i overensstemmelse med
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brugt eller
solgt sammen med denne enhed. Licensen dækker
kun brugen af denne enhed for at kode eller afkode
lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3. Licensen giver ingen rettigheder for produkter eller funktioner der ikke er i
overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller
ISO/IEC 13818-2.
4/19/06
8:30 PM
Page 3
FØR DU
STAR TER
INDHOLDS FOR TEGNELSE
Tilbehør
Fjernbetjening
Betjeningsvejledning
Batterier til
fjernbetjeningen
(AAA størrelse)
Video/Audio
Tilslutnings kabel
Isætning af batterier i Fjernbetjeningen
1. Åbn for batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Isæt to AAA-batterier. Husk at vende polerne
(+ eller -) rigtigt.
3. Sæt låget på plads.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker som den skal:
• Tjek om polerne (+ -) på batterierne vender rigtigt.
• Tjek om batterierne er for gamle.
• Tjek om sensoren på fjernbetjeningen kan være
blokeret.
• Tjek om der er lysstofrør i nærheden.
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Setup
Generelle features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disktype og egenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilslutningsmuligheder
Vælg en tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Grundlæggende Funktioner
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Søg og Skip-funktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Display-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Brug af disk- og titelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Brug af funktionsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Repeat afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Langsom afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Advancerede Funktioner
Justering af størrelsesforhold (EZ View) . . . . . . . . . 18
Vælg Audio-sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vælg undertitel-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vælg kameravinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Brug af funktionerne Instant Replay/Skip
(gentag straks/hop over). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Brug af bogmærke-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Brug zoom lydfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sådan indsættes et hukommelseskort . . . . . . . . . . 21
Clips Menu MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Valg af mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MP3/WMA/CD Audio afspilning . . . . . . . . . . . . . . . 22
MPEG4 afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Visning af CD-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Indstilling af Setupmenuen
Brug af Setupmenuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Indstilling af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Indstilling af Audio-options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Indstilling af censurniveauet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Opslagsguide
Opgradering af firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Guide til fejllokalisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3
Dansk
DVD-P560_DAN
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 4
SETUP
Generelle features
Fantastisk Lyd
Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs giver
en krystalklar lydgengivelse.
Skærm
Med MPEG2 kompressions-teknologi kan ses både
almindelige og widescreen (16:9) film.
Slow Motion
En vigtig scene kan ses i slow motion.
Censur-kontrol (DVD)
Censur-kontrollen giver brugeren mulighed for at
vælge censur-niveau, så børn ikke kan se film, der
er forbudt for børn.
Forskellige on-screen menufunktioner
Du kan vælge forskellige sprog (Audio/undertekst)
og kameravinkler, mens du ser filmen.
BEMÆRK
- Diske som ikke kan spilles med denne afspiller.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (med undtagelse af CD layer)
• CDG’er spiller kun lyd, ikke grafisk.
- Evnen til at afspille optagelsen kan afhænge af
optagelses konditionerne.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- Det kan være umuligt at afspille visse CD-R, CDRW og DVD-R på grund af disktypen eller
betingelserne, de er blevet optaget under.
KOPIBESKYTTELSE
Progressiv scanning
Progressiv scanning giver et forbedret billede med
det dobbelte antal scanningslinjer i forhold til et konventionelt interlaced billede.
EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
(DVD)
Med Easy View kan du justere billedet, så det svarer til skærmstørrelsen på dit TV (16:9 eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Kan vise digitale fotos på dit tv.
Repeat (Gentag)
Du kan gentage et spor eller en film ved at trykke
på REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Dette apparat kan afspille disks med MP3/WMA filer.
Instant Replay (DVD)
Denne funktion bruges til genafspilning af de foregående
10 sekunder af filmen fra den nuværende position.
Instant Skip (DVD)
Denne funktion hopper 10 sekunder frem i afspilningen.
MPEG4
Denne enhed kan afspille avi-filer optaget i MPEG4formater.
Hukommelseskort
Multikortslot, som understøtter 10 typer hukommelseskort:Memory Stick, Memory Stick-Pro,
Memory Stick Duo, SD, Mini SD-kort og XD-billedkort, MMC, RS-MMC, Smart Media-kort, Compact
Flash.
4
Mange DVD-diske er kodet med kopibeskyttelse.
grund af dette bør du kun tilslutte din DVD-afspiller
direkte til dit TV, ikke til en videomaskine. Tilslutning
til en videomaskine kan resultere i et forvrænget
billede fra kopibeskyttede DVD-diske.
Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af
copyright, og er beskyttet af U.S. patentnumre og
andre ejendomsrettigheder. Brug af Macrovision’s
kopibeskyttelsesteknologi skal autoriseres af
Macrovision og er kun til hjemme og andet pay-perview brug, hvis andet ikke er autoriseret skriftligt af
Macrovision.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
(525p/625p)
“BRUGERE SKAL BEMÆRKE AT IKKE ALLE
HØJDEFINITIONS-FJERSYNSAPPARATER ER
FULDT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG
KAN FORÅRSAGE BILLEDPROBLEMER. NÅR
DET DREJER SIG OM BILLEDPROBLEMER MED
525 ELLER 625 PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES BRUGEREN AT SÆTTE TILSLUTNINGEN
PÅ ”STANDARD DEFINITION”- UDSIGNAL. HVIS
DER ER SPØRGSMÅL OM VORES FJERNSYNSAPPARATERS KOMPABILITET MED DENNE
MODEL 525p OG 625p DVD-AFSPILLER, SÅ KONTAKT VENLIGST VORES KUNDESERVICECENTER.”
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 5
Disktype og egenskaber
Disktyper (Logoer)
Optagelses-typer
DVD
Lyd
+
Video
VIDEO-CD
Lyd
+
Video
AUDIO-CD
Diskstørrelse
Max. spilletid
Egenskaber
12 Cm
Ensidet 240 min.
Dobbeltsidet 480 min.
• DVD-giver fantastisk lyd og videogengivelse takket være Dolby Digital og
MPEG2 systemet.
8 Cm
Ensidet 80 min.
Dobbeltsidet 160 min.
• Forskellige skærm- og
audiofunktioner kan vælges ved hjælp
af on-screen menuen.
12 Cm
74 min.
• Video med CD-lyd, VHS-kvalitet og
MPEG1 kompressionsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
Audio
8 Cm
Diskmarkeringer
~
PAL
DIGITAL
SOUND
Regionsnummer for afspilning
Playback Regions-nummer
PAL sendesystem i UK, Frankrig, Tyskland, osv.
Dolby Digital-disk
STEREO
20 min.
• En CD optages som et digitalt
signal med bedre lydkvalitet og giver
bedre lydkvalitet i flere år.
Stereodisk
Digital lyddisk
DTS-disk
MP3-disk
Du må kun indsætte én DVD-disk ad gangen.
Hvis du indsætter to eller flere diske, kan de
ikke afspilles, og det kan medføre skade på
DVD-afspilleren.
Både DVD-afspilleren og Diske er indkodet med et
regionsnummer. Disse regionskoder skal stemme
overens for at disken skal virke. Hvis disse koder
ikke stemmer overens, vil disken ikke spille.
Regionsnummeret for denne afspiller står på
bagpanelet.
DivX certifikation
DivX, DivX certificeret og
tilhørende logoer er varemærker for
DivXNetworks, Inc anvendes under
licens.
5
Dansk
Denne DVD-afspiller kan afspille Diske med følgende logoer:
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 6
Description
Beskrivelse af Frontpanelet
10
1 2
1.
STANDBY/ON (
3
6.
blå lys frem, og afspilleren er tændt.
2.
STANDBY-indikator
3.
8.
MULTIKORTINDGANG
Lysdiode DISKSKUFFE
Indlæs disken her.
5.
OPEN/CLOSE (
)
8
9
SKIP (
) / SEARCH
STOP (
)
Stopper afspilningen.
PLAY/PAUSE (
)
Starter afspilningen eller standser afspilningen midler-
Indsæt et hukommelseskort.
4.
7
Bruges til at hoppe frem forbi en scene eller musik.
7.
Når afspilleren er tilsluttet strømforsyning, lyser lysdioden for tænd/sluk.
6
Åbner eller lukker for diskskuffen.
)
Når der trykkes på STANDBY/ON-knappen, kommer det
5
4
9.
tidigt.
SKIP (
) / SEARCH
Bruges til at hoppe tilbage forbi en scene eller musik.
10. DISPLAY
Betjeningsindikatorerne vises her.
Displayindikatorer
Viser forskellige meddelelser om handlinger som PLAY, STOP, LOAD …
nodSC : Der er ikke indlæst en disk.
OPEn : Diskskuffen er åben.
LOAd : Afspiller og indlæser diskoplysningerne.
6
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 7
Beskrivelse af Bagpanelet
6
Dansk
2
1
1. SCART AV STIK
- Forbind til et TV med scart-indgang.
2. DIGITAL AUDIO UDGANG
- Brug enten et optisk eller koaksialt kabel til forbindelse
med en kompatibel Dolby Digital receiver.
Bruges til at tilslutte en A/V forstærker som har Dolby
Digital dekoder eller DTS dekoder.
3.
2
5.
3 4 5
S-VIDEO UDGANG
- Brug S-Videokablet til at forbinde denne kontakt til
S-Videoindgangen på dit fjernsyn, hvilket giver et
billede af højere kvalitet.
- Videoudgangen i opsætningsmenuen skal til S-Video.
6.
KOMPONENTVIDEOUDGANGE
AUDIO OUT
- Brug disse udgange hvis du har en fjernsyn med kom- Tilslut til Audio indgangene på dit fjernsyn, audio/video
ponentvideoindgange. De kan bruges med Pr, Pb og Ymodtager.
4.
VIDEO UDGANG
- Brug et videokabel for tilslutning til Video indgangen på
dit fjernsyn.
- Videoudgangen i opsætningsmenuen skal til S-Video.
video.
- Hvis der vælges P-SCAN videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer skærmskanderingsmåden og Video
og S-Video ikke.
- Hvis der vælges I-SCAN videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer den progressive scanningsmå.
Note
- Kontroller dit fjernsyns brugsanvisning for at undersøge om fjernsynsapparatet håndterer Progressive Scan (PSCAN). I så fald, følg instruktionerne i brugsanvisningen om indstillinger for Progressive Scan i menusystemet.
- Hvis der vælges P-SCAN)videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer S-Video, Scart ikke.
• Se side 27~28 or at få mere information om, hvordan opsætningsmenuen bruges.
7
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 8
Fjernbetjeningen
14
15
1
5.
INSTANT REPLAY-knap
Denne funktion bruges til at afspille de foregående 10
sekunder af filmen fra nuværende position.
6.
SKIP knapper (
)
/
Bruges til at springe titel, kapitel eller nummer over.
7.
STOP-knap (
8.
MENU-knap
Viser DVD-afspillerens setupmenu.
9.
›‚¥Š -knap
ENTER/›
Denne knap fungerer som joystick.
2
3
4
5
6
7
8
)
16
10. EZ VIEW-knap
Billedets aspekt-ratio kan let indstilles til dit TV’s skærmstørrelse (16:9 eller 4:3).
17
11. DISC MENU-knap
Viser diskmenuen på skærmen.
18
19
12. SUBTITLE-knap
13. AUDIO-knap
Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en disk.
14. ZOOM-knap
9
Forstørrer DVD-billedet.
10
11
20
21
12
13
22
23
15. OPEN/CLOSE-knap (
)
Sådan åbnes og lukkes diskskuffen.
16. STEP-knap
Afspiller et billede ad gangen.
17. INSTANT SKIP-knap
Denne funktion hopper 10 sekunder frem i afspilningen.
18. PLAY/PAUSE-knap (
)
Begynd/pause diskafspilning.
19. RETURN-knappen
Vender tilbage til den forrige menu.
20. INFO-knap
Viser oplysninger om den aktuelle disk.
1.
DVD POWER-knap
Tænder og slukker for strømmen.
2.
NUMMER-knapper
3.
VIDEO SEL.-knap
Skift Video-udgangstilstand.
4.
8
SEARCH/SKIP knapper (
)
/
Gør det muligt at søge frem/tilbage gennem en disk.
21. CANCEL-knap
Fjerner menuer eller status-display fra skærmen.
22. DVD/M.CARD-Knapper
Anvendes til at betjene DVD/HUKOMMELSESKORT.
23. REPEAT-knap
Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc.
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 9
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Følgende viser eksempler på tilslutninger, der almindeligvis anvendes til at tilslutte DVD-afspilleren til et TV
og andre komponenter.
Inden DVD-afspilleren tilsluttes
- Sluk altid for DVD-afspilleren, TV og andre komponenter, inden du tilslutter eller fjerner kabler.
- Se i brugervejledningerne til de andre komponenter (som f.eks. TV), du tilslutter, for flere informationer om
disse komponenter.
Tilslut til et TV (SCART)
- Med SCART: Tilslut SCART (EXT)-stikket bag på DVD-afspilleren til SCART(IN)-stikket på dit TV.
- Hvis dit TV ikke er forsynet med et SCART, kan du vælge en af følgende alternative tilslutninger:
Tilslut til et TV (Video CVBS)
1
Med video-/lydkabler: Tilslut OUT-stikkene VIDEO
(gul)/AUDIO (rød og hvid) bag på DVD-afspilleren til INstikkene VIDEO (gul)/AUDIO (rød og hvid) på dit TV.
2
Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
eller
HVID
Lydkabel
RØD
GUL
Video-kabel
HVID GUL
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
videosignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
BEMÆRK
- Den kan opstå støj, hvis lydkablet er anbragt for tæt på netledningen.
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 13 til 14)
- Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af dit TV-apparat.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis der er ét lydindgangsstik på TV’et, skal du tilslutte det til [AUDIO OUT]-stikket[venstre] (hvid) på
DVD-afspilleren.
- Hvis du trykker på knappen VIDEO SEL., når DVD-afspilleren er i stop-tilstand, eller ingen disk er indsat,
ændres video-udgangstilstanden i følgende rækkefølge: (S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB)
- Du bør ikke tilslutte SCART- og komponentvideoindgangene (Y, Pb, Pr) på samme tid, da de kan forstyrre
hinanden og forringe videoudgangskvaliteten.
9
Dansk
Vælg en tilslutning
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 10
Tilslut til et TV (S-Video)
- Tilslut til dit TV med et S-Video-kabel.
- Du vil glæde dig over billeder i høj kvalitet. S-Video adskiller billedelementet i sort/hvide- (Y) og farvesignaler (C), der giver mere klare billeder end den almindelige videoudgang.
(Lydsignaler leveres gennem lydudgangen.)
1
Med et S-Video-kabel (medfølger ikke): Tilslut S-VIDEO
OUT-stikket på bagsiden af DVD-afspilleren til S-VIDEO
IN-stikket på dit TV.
2
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på dit TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
S-Video-signalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
HVID
Lydkabel
RØD
S-Video-kabel (medfølger ikke)
HVID
4
Indstil Video Output (Videoudgang) til S-Video i menuen
Display Setup (Opsætning af skærm). (Se side 27 til 28)
Note
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 13 til 14)
- Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af TV-apparatet.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Du bør ikke tilslutte S-Video- og komponentvideoindgangene (Y, Pb, Pr) på samme tid, da de kan forstyrre
hinanden og forringe videoudgangskvaliteten.
10
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 11
Tilslut til et TV (Interlace)
- Tilslut dit TV med komponentvideokabler.
Dansk
- Du vil glæde dig over den høje kvalitet og den nøjagtige gengivelse af farvebilleder. Komponentvideo
adskiller billedelementet i sort/hvide- (Y), blå(PB), røde(PR) signaler og præsenterer klare og rene billeder.
(Lydsignaler leveres gennem lydudgangen.)
1
Med komponentvideokabler (medfølger ikke): Tilslut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af DVDafspilleren til COMPONENT IN-stikkene på dit TV.
2
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på dit TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
komponentsignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
RØD
BLÅ
GRØN
HVID
Lydkabel
RØD
HVID
RØD
BLÅ GRØN
Komponentkabel
(medfølger ikke)
4
Indstil Video Output (Videoudgang) til I-SCAN i menuen
Display Setup (Opsætning af skærm). (Se side 27 til 28)
BEMÆRK
- Hvis videoudgang fejlagtigt indstilles til S-Video med komponentkablerne tilsluttet, bliver skærmen
rød.
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 13 til 14)
- Komponentstikkene på dit TV er muligvis mærket “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” og ikke “PR, PB, Y”.
Det afhænger af fabrikatet. Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af TV-apparatet.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
11
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 12
Tilslut til et TV (progressiv)
1
Med komponentvideokabler (medfølger ikke): Tilslut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af DVDafspilleren til COMPONENT IN-stikkene på dit TV.
2
RØD
BLÅ
GRØN
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på dit TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
komponentsignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
HVID
Lydkabel
RØD
HVID
RØD BLÅ
GRØN
Komponentkabel
(medfølger ikke)
4
Indstil Video Output (Videoudgang) til P-SCAN i menuen
Display Setup (Opsætning af skærm). (Se side 27 til 28)
For at indstille progressiv videoudgang:
-You
Undersøg
i brugervejledningen
til dit TVscan
for at se, om TV’et understøtter progressiv scanning.
need a TV
set supporting the progressive
Hvis progressiv
scanning
skal du følge TV’ets brugervejledning til indstilling af
input
function. And
you haveunderstøttes,
to set up the TV
progressiv scanning i TV’ets menusystem.
- Afhængig af dit TV kan tilslutningsmetoden være anderledes end vist på illustrationen herover.
BEMÆRK
- Hvad er “Progressiv scanning”?
Progressiv scanning har dobbelt så mange scanningslinjer som interlace-udgangsmetoden.
Progressiv scanning giver bedre og mere klar billedkvalitet.
12
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 13
Tilslut til et lydsystem (2 kanals forstærker)
1
Dansk
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på forstærkeren.
2
Med videosignalkabel/kabler: Tilslut VIDEO-, S-VIDEO-,
COMPONENT-stikkene på bagsiden af DVD-afspilleren til
VIDEO-, S-VIDEO-, eller COMPONENT-stikket på dit TV
3
HVID
RØD
Tænd for DVD-afspilleren, TV’et og forstærkeren.
Lydkabel
RØD
HVID
2 kanal stereo
forstærker
4
Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge
eksternt input for at høre lyden fra DVD-afspilleren.
Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille
forstærkerens lydindgang.
BEMÆRK
- Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren.
Pludselige høje lyde kan medføre skader på højttalerne og dine ører.
- Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 26 til 27)
- Stikkenes placering kan variere. Det afhænger af forstærkeren.
Se venligst i brugervejledningen til forstærkeren.
13
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 14
Tilslut til et lydsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS Amplifier)
1
Hvis du bruger et optisk kabel (medfølger ikke): Tilslut
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket på bagsiden af
DVD-afspilleren til DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)-stikket
på forstærkeren.
Hvis du bruger et koaksialkabel (medfølger ikke): Tilslut
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)-stikket på bagsiden af
DVD-afspilleren til DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)-stikket
på forstærkeren.
2
Med videosignalkabel/kabler: Tilslut VIDEO-, S-VIDEO-,
COMPONENT-stikkene på bagsiden af DVD-afspilleren til
VIDEO-, S-VIDEO-, eller COMPONENT-stikket på dit TV.
eller
3
Koaksialkabel
(medfølger ikke)
Optisk kabel
(medfølger ikke)
Tænd for DVD-afspilleren, TV’et og forstærkeren.
Dolby digital eller
DTS amp
4
Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge
eksternt input for at høre lyden fra DVD-afspilleren.
BEMÆRK
- Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren. Pludselige høje lyde kan medføre skader på
højttalerne og dine ører.
- Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 26 til 27)
- Stikkenes placering kan variere. Det afhænger af forstærkeren.
Se venligst i brugervejledningen til forstærkeren.
- Fjern støvdækslet, inden du bruger det optiske kabel (medfølger ikke), og sæt dækslet på kablet igen, når
det ikke anvendes.
14
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 15
Afspilning af en disk
Før Afspilning
- Tænd for dit TV, og indstil den korrekte
videoindgang på TV’ets fjernbetjening.
Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker på DVD
POWER-knappen, vises denne skærm: Du vælger et sprog
ved at trykke på en NUMMER-knap.
(Denne skærm vises kun den første gang, du tilslutter DVDafspilleren).
Hvis sproget på startskærmen ikke er indstillet, ændres indstillingerne muligvis, når du tænder eller slukker for strømmen.
Du skal derfor sørge for at vælge det sprog, du vil bruge.
Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at
trykke på knappen
på enhedens frontpanel i mere end
fem sekunder, når der ikke er nogen disk i enheden.
Vinduet SELECT MENU LANGUAGE vises igen, hvor du
kan nulstille dit foretrukne sprog.
Press
1
Touche
2
for English
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Afspilning
1. Tryk på OPEN/CLOSE ( )-knappen.
STANDBY indikatorlyset slukkes og diskskuffen åbnes.
2. Læg disken forsigtigt ned i skuffen med dets label opad.
3. Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen eller OPEN/CLOSE
(
6. Pause
Tryk på PLAY/PAUSE ( ) eller STEP-knappen på fjern
betjeningen.
- Skærmen “fryses” uden lyd.
Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at genstarte
afspilningen.
7. Step Motion Afspilning (ikke for CD)
Tryk på knappen STEP på fjernbetjeningen under afspilning.
- Hvergang knappen trykkes eller joghjulet drejes ser
man et nyt billede.
- Der høres ingen lyd under STEP-mode.
- Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at vende
tilbage til normal afspilning. (man kan kun springe
fremad i delbillederne).
8. Slow Motion Afspilning
Tryk på knappen SEARCH ( /
) for at vælge en
afspilningshastighed på 1/8, 1/4 eller 1/2 af normal i tilstandene PAUSE eller STEP.
- Der høres ingen lyd under SLOW-mode.
- Tryk på PLAY/PAUSE ( ) for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
BEMÆRK
- Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et
minut uden nogen betjening fra brugeren
aktiveres en skærmslukker. Tryk PLAY/PAUSE
( ) for at gå tilbage til normal afspilning.
- Afspilleren slukkes automatisk efter 30 minutter i
stop-mode (auto power-off feature).
- Afspilleren kan kun stå i pause-stilling i 5
minutter, før den stopper.
) på PLAY-knappen for at vende tilbage til
- Tryk (
normal afspilning.
)-knappen for at lukke for diskskuffen.
- Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et minut
uden nogen betjening fra brugeren aktiveres en
skærmslukker. Tryk PLAY/PAUSE (
) for at gå
tilbage til normal afspilning.
4. Stop Afspilning
Tryk på STOP ( )-knappen.
5. Fjern Disken
Tryk på OPEN/CLOSE ( )-knappen.
15
Dansk
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 16
Søg og Skip-funktionerne
Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem et afsnit
eller spor eller bruge skip-funktionen til hurtigt at springe
fremad i selektionen.
Søgning FORWARD eller REVERSE
Drej tryk på knappen SEARCH (
eller
) på fjernbetjeningen under afspilning i mere end ét sekund.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
Display-funktionen
Når en DVD/VCD/MPEG4 afspilles
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
- Du kan vælge Info på funktionsmenuen ved at trykke
på knappen MENU.
2. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge det ønskede punkt.
- Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne funktion
kun, når menuen er fra.
3. Tryk på knapperne ¥Š for at udføre den ønskede
opsætning, og tryk derefter på ENTER.
- Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes til at få
direkte adgang til en titel, et kapitel eller til at begynde
afspilningen på et ønsket tidspunkt.
4. For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen INFO
igen.
BEMÆRK
- Den hastighed, der markeret i denne funktion,
kan være forskellig fra den faktiske afspilningshastighed.
- Der høres ingen lyd under søgning
(Med undtagelse af CD).
BEMÆRK
Title
Skip et spor
Chapter
Tryk på SKIP (
eller
) –knappen under afspilning.
• Under afspilning af en DVD kan du springe til næste afsnit
ved at trykke på SKIP (
)-knappen.
Hvis du trykker på SKIP (
)-knappen, rykkes hen til
begyndelsen af afsnittet. Hvis du trykker igen, rykkes hen
til begyndelsen af forrige afsnit.
• Ved afspilning af en VCD 2.0 i MENU Off mode, en VCD
1.1 eller en CD/DVD-AUDIO, rykkes til næste spor, når du
trykker på SKIP (
)-knappen. Hvis du trykker på SKIP
(
)-knappen, rykkes tilbage til begyndelsen af det
nuværende spor. Trykkes én gang mere, rykkes der
tilbage til begyndelsen af det forrige spor.
• Hvis et enkelt spor overstiger 15 minutter ved afspilning af
en VCD, og du trykker på SKIP (
)-knappen, rykkes der
5 minutter fremad.
Hvis du trykker på SKIP (
)-knappen, rykkes der 5 minutter tilbage.
BEMÆRK
Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne funktion
kun, når menuen er fra.
16
Time
Audio
Subtitle
Sådan får du adgang til at afspille en ønsket
titel, når der er mere end én på disken.
Hvis der for eksempel er mere end én film på
en DVD, vil hver film blive vist på listen.
De fleste DVD’er er optaget i kapitler, således at
man hurtigt kan finde en ønsket passage
(samme som spor eller sange på en video CD).
Giver mulighed for at afspille en film på et
ønsket tidspunkt. Begyndelsestidspunktet indtastes som reference. Tidssøgefunktionen
fungerer ikke på visse diske.
Henviser til sproget på filmens lydspor.
Henviser til sproget for filmens lydspor. I
eksemplet afspilles lydsporet på engelsk 5.1
kanaler.
En DVD-disk kan have op til otte forskellige
lydspor.
Henviser til tilgængelige undertekstsprog på
disken.
Der kan vælges mellem undertekstsprogene,
eller de kan slås fra, hvis man ønsker det.
En DVD-disk kan have op til 32 forskellige
undertekster.
(DivX)
Filstørrelsen har relation til en titels opløsning.
Jo større filstørrelsen er, jo højere opløsning
vises.
Hvis filopløsningen er lille, skaleres den
automatisk op. Så du kan se den større
skærm.
4/19/06
8:30 PM
Page 17
Brug af disk- og titelmenu
Brug af funktionsmenu
Brug af diskmenu
Brug af funktionsmenu (DVD/VCD)
1. Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på knappen
MENU på fjernbetjeningen.
1. Tryk på knappen MENU under afspilning.
2. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge Disc Menu, og tryk
derefter på Š eller på knappen ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
2. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge Function, og tryk
derefter på Š eller på knappen ENTER.
- Info (Se side 16)
- Zoom (Se side 21)
- Bookmark (Se side 20 til 21)
- Repeat (Se side 17 til 18)
- EZ View (Se side 18 til 19)
- Angle (Se side 20)
Menu
BEMÆRK
- Der kan være diske, hvorpå diskmenu ikke virker.
- Du kan også anvende Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjernbetjeningen.
- I VCD 2.0 bruges knappen DISC MENU til at
vælge tilstandene Menu On (Menu til) eller
Menu Off (Menu fra).
Brug af Titelmenu
1. Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på knappen
MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge Title Menu, og tryk
derefter på Š eller på knappen ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
3. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge en af fem funktioner.
Tryk derefter på Š eller på knappen ENTER for at få
adgang til funktionen.
Man kan også vælge disse funktioner direkte ved brug af
deres respektive knapper på fjernbetjeningen.
- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT
Repeat afspilning
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel,
en sektion (A-B) eller hele disken.
Press ENTER key
for Title Menu
Når du afspiller en DVD/VCD
Enter
Return
Menu
BEMÆRK
- Der kan være diske, hvorpå titelmenu ikke virker.
- Titelmenu bliver kun vist, hvis der er mindst to
titler på disken.
1. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat
skærmen vises.
2. Tryk på knapperne ¥Š for at vælge Chapter, Title eller
A-B, og tryk derefter på knappen ENTER.
- En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler. En VCD
gentager afspilning af hele disken eller et spor.
- Chapter ( ): gentager det kapitel, der afspilles.
- Title ( ): gentager den titel, der afspilles.
- Disc ( ): gentager den disk, der afspilles.
- Track ( ): gentager det nummer, der afspilles.
- A-B: gentager et segment af disken, som du vælger.
DVD
Off
01
01 A - B
Off
01
01 A - B
VCD
17
Dansk
DVD-P560_DAN
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 18
Brug A-B-gentag-funktionen
1. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ¥Š for at vælge A-B.
3. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor du ønsker at
starte gentagelsen (A). B fremhæves automatisk.
4. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor du ønsker at
slutte gentagelsen (B).
- Tryk på knappen CANCEL for at vende tilbage til normal
afspilning.
5. Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på
REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp af ¥Š-knappen.
Tryk derefter på ENTER.
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
VCD
Off
01
01 A - B
ADVANCEREDE
FUNKTIONER
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
Tryk på knappen EZ VIEW.
- Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på knappen
gentagne gange.
- Zoom-skærmtilstand fungerer forskelligt afhængigt af
skærmindstillingen i menuen Display Setup.
- For at sikre den korrekte funktion af knappen EZ VIEW, bør
du indstille det korrekte aspekt-ratio i menuen Display Setup.
(Se side 27 til 28).
WIDE SCREEN
BEMÆRK
- Med A-B REPEAT (GENTAG FRA Atil B) kan du
mærke et punkt (B) direkte, efter du har mærket
punkt (A).
- Alt efter disken, er det muligt at Repeatfunktionen ikke virker.
- Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne
funktion kun, når menuen er fra.
Hvis du bruger et 16:9 tv
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
- WIDE SCREEN
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
Langsom afspilning
Med denne funktion kan du gengive scener, der
indeholder sport, dans, musikinstrumenter etc. i
slow motion, så du kan studere dem nærmere.
Når du afspiller en DVD
1. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
).
2. Tryk på knappen SEARCH ( / ) for at vælge en
afspilning shastighed på 1/8, 1/4 eller 1/2 af normal i til
standene PAUSE eller STEP.
- SCREEN FIT (TILPASNING TIL SKÆRMEN)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en
disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder skærmens
sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil se
ud, som det er blevet strakt lodret. (Det kan være, at de sorte
bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen.)
- ZOOM FIT (ZOOMTILPASNING)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret
væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- Normal bredde
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm
kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt
lodret.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret
væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
- Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme
sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
18
4/19/06
8:30 PM
Page 19
Hvis du bruger et 4:3 tv
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
- 4:3 letterbox
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. De
sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på skærmen.
- 4:3 Pan Scan
De venstre og højre dele af skærmen skæres bort, og den
midterste del af 16:9-skærmen vises.
2. For at få AUDIO-ikonet væk, trykkes på knappen CANCEL
eller RETURN.
BEMÆRK
- Denne funktion afhænger af, hvordan lydsprogene er kodet på disken og fungerer muligvis ikke.
- En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
- For at det samme lydsprog bruges, hver gang
du afspiller en DVD, skal du se “Brug lydsproget” på side 26.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk
og den centrale del af skærmen er forstørret.
Vælg undertitel-sprog
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm
kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk
og den centrale del af skærmen er forstørret.
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler med
SUBTITLE-knappen.
Brug SUBTITLE-knappen
(DVD/MPEG4)
1. Tryk på SUBTITLE-knappen.
Underteksten skifter, når der trykkes på knappen gentagne
gange. Undertekst-sproget vises med forkortelser.
DVD
Off
BEMÆRK
Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.
Vælg Audio-sprog
MPEG4
Subtitle Selection
Afhængig af DivX-disken
forsvinder mulighederne
for eksterne undertitler.
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Du kan vælge en ønsket audio hurtigt og let ved
brug af AUDIO-knappen.
Brug AUDIO-knappen
(DVD/VCD/MPEG4)
1. Tryk på AUDIO-knappen. Lyden skifter, når der trykkes på
knappen gentagne gange.
Sprogene vises med
forkortelser.
DVD
Ved afspilning af en
VCD eller CD kan du
vælge blandt Stereo,
Right eller Left.
Tryk flere gange på knappen Audio på fjernbetjeningen for at vælge den
ønskede audio på en
MPEG4, og tryk derefter
på ENTER.
Tryk flere gange på knappen Subtitle på fjernbetjeningen for at vælge det
ønskede undertekstsprog
på en MPEG4, og tryk
derefter på ENTER.
Enter
Return
Menu
MPEG4
Off
2. For at få SUBTITLE-ikonet væk, trykkes på knappen
CANCEL eller RETURN.
BEMÆRK
- Afhængig af DVD’en kan du ændre den
ønskede undertekst i Disc Menu. Tryk på knappen DISC MENU.
VCD
Stereo
MPEG4
PCM 1/2
- Funktionen afhænger af, hvilke undertekster
der er kodet på disken, og det fungerer derfor
muligvis ikke på alle diske.
- En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
- For at det samme sprog til undertekster anvendes hver gang, du afspiller en DVD, skal du se
“Brug undertekster” på side 26.
19
Dansk
DVD-P560_DAN
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 20
Vælg kameravinkel
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene, kan du bruge (Angle)
vinkel-funktionen.
Brug ANGLE (vinkel)-funktionen (DVD)
Hvis disken indeholder flere vinkler, vises mærket
ANGLE (vinkel) på skærmen.
1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge Function, og tryk
derefter på Š eller på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge Angle, og tryk
derefter på Š eller på knappen ENTER.
Brug af bogmærkefunktionen
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en
DVD eller VCD (Menu Off-mode), så du hurtigt kan
finde udsnittet senere.
Brug Bogmærke-funktionen
(DVD/VCD)
1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge Function, og tryk
derefter på Š eller på knappen ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
4. Tryk på knapperne¥/Š, eller brug talknapperne på
fjernbetjeningen for at vælge den ønskede vinkel.
BEMÆRK
- Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
- Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
Brug af funktionerne Instant
Replay/Skip (gentag straks/hop
over)
Brug af Instant Afspilnings
Funktion (DVD)
Hvis du ikke fik set en scene kan du se den igen
ved at bruge denne funktion.
Tryk på knappen INSTANT REPLAY. Den aktuelle scene flytter
ca. 10 sekunder tilbage og afspilles igen.
Brug af funktionerne Instant Skip (DVD)
3. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge Bookmark, og tryk
derefter på Š eller på knappen ENTER.
4. Når du kommer til den scene, du ønsker at markere, så tryk
på ENTER-knappen. Op til tre steder kan markeres samtidigt.
BEMÆRK
- Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne
funktion kun, når menuen er fra.
- Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt
at bruge Bogmærke-funktionen.
Find en markeret scene frem
1~3. De første 1~3 trin er de samme som trinnene for “Using
the Bookmark Function” (Brug af bogmærke) på side 20.
4. Tryk på tasterne ¥Š for at vælge en markeret scene.
Denne funktion bruges til at hoppe 10 sekunder
frem i afspilningen af den scene, der bliver vist.
Tryk på knappen INSTANT SKIP.
- Afspilningen vil hoppe 10 sekunder frem i afspilningen.
BEMÆRK
Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
20
5. Tryk på PLAY/PAUSE (
den markerede scene.
)-knappen for at springe hen til
Slet et bogmærke
1~3. De første 1~3 trin er de samme som trinnene for “Using
the Bookmark Function” (Brug af bogmærke) på side 20.
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 21
4. Tryk på knapperne ¥Š for at vælge det bogmærkenummer,
du ønsker at slette.
5. Tryk på CANCEL-knappen for at slette et bogmærkenummer.
Multikortslot, som understøtter 11 typer hukommelseskort:
Memory Stick, Memory Stick-Pro, Memory Stick Duo, SD,
Mini SD-kort og XD-billedkort, MMC, RS-MMC, Smart
Media-kort, Compact Flash.
Brug zoom lydfunktionerne
Brug Zoom-funktionen (DVD/VCD)
1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen under
afspilning.
2. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge Function, og tryk
derefter på Š eller på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ›‚ for at vælge Zoom, og tryk derefter
på Š eller på knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne ›‚ eller ¥Š for at vælge den del af
skærmen, som du vil zoome ind på. Tryk på ENTER-knappen.
- Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2X/4X/2X/normal i den rækkefølge.
- Under afspilning af en VCD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2X/4X/2X/normal i den rækkefølge.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Bemærk
- Hvis hukommelseskortet ikke er sat helt i, fungerer det ikke. Visse hukommelseskort fungerer
muligvis ikke korrekt.
- Hvis du fjerner hukommelseskortet, mens det
anvendes, kan de indeholdte data blive beskadiget. Det er bedre at fjerne kortet, når du har
trykket på knappen DVD/M.CARD for at vende
tilbage til DVD/CD-tilstand.
- Memory Stick Duo, Mini SD og RS-MMC skal
indsættes i en slot ved hjælp af en adapter. Men
visse hukommelseskort fungerer muligvis ikke
korrekt, det afhænger af adapterens stand.
- Dvd'er/cd'er kan ikke afspilles i hukommelseskorttilstand. Hvis du trykker på knappen
DVD/M.CARD eller OPEN/CLOSE i M.CARD-tilstand, skifter systemet automatisk til DVD/CD-tilstand.
- Når du trykker på knappen DVD/M.CARD for at
afspille disken igen, husker afspilleren ikke, hvor
du stoppede.
Når du afspiller et hukommelseskort
1. Indsæt et hukommelseskort.
2. Tryk på knappen DVD/M.CARD på fjernbetjeningen.
3. Afhængigt af den filtype, der er lagret på hukom
melseskortet, afspilles lydfiler på samme måde som
MP3/WMA-filer, og billedfiler afspilles på samme
måde som filer på billed-cd'er.
Sådan indsættes et
hukommelseskort
Der kan anvendes 10 forskellige
typer hukommelseskort i denne
enhed
Indsæt hukommelseskortet korrekt med mærkaten
opad – ellers fungerer det muligvis ikke.
Clips-menu MP3/WMA/
JPEG/MPEG4/CD Audio
CD Audio eller disks med MP3/WMA/JPEG/MPEG4
indeholder individuelle sange, billeder eller film, der
kan ordnes i mapper som vist nedenfor. Det gøres
på samme måde, som når du bruger din computer til
at lægge filer i forskellige mapper.
Stop
Åbn diskskuffen. Læg
disken på bakken. Luk
diskskuffen. Skuffen lukkes,
og denne skærm vises.
Off
Disc
√
MS
21
Dansk
Når der indsættes kort i to slots, får det kort, der indsættes
først, højeste prioritet ved afspilning.
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
-
: Filnavn for den der afspilles nu.
-
: Aktuel afspilningstid.
-
Page 22
: Aktuel afspilningsmåde: Der er 4 funktionsmåder.
De kan vælges i rækkefølge ved at trykke på
knappen REPEAT.
- Off : Normal afspilning
- Track : Gentag aktuelt spor.
- Folder : Gentag den aktuelle mappe.
- Random : Filerne på disken bliver afspillet i tilfældig rækkefølge.
-
: MP3 filikon.
-
: CD Audio-filikon.
-
: WMA filikon.
-
: Mappeikon.
-
: JPEG-filikon.
-
: Aktuelt mappeikon.
-
: AVI-filikon.
MP3/WMA/CD Audio
afspilning
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken. Luk diskskuffen.
- Når en disk indeholder både MP3- og WMA-filer,
afspilles kun én type; ikke begge.
‚ eller ¥Š for at vælge en sangfil.
2. Tryk på knapperne ›‚
Tryk på ENTER for at begynde afspilning af en lydfil.
Play
Off
Repeat/Random afspilning
Mappen kan vælges i tilstandene Stop og Play
(afspilning).
Tryk på knappen REPEAT for at skifte afspilningsmåde. Der er
fire tilstande; Off, Track, Folder og Random.
- Off: Normal afspilning
- Track: Gentager den aktuelle sangmappe.
- Folder: Gentager lydfiler, som er af samme filtype, i den
aktuelle mappe.
- Random: lydfilerne på disken, som er af samme filtype, bliver
afspillet i tilfældig rækkefølge.
- Sådan vælges overordnet mappe
For at genoptage normal afspilning, trykkes på knappen CANCEL.
Valg af mappe
Tryk på knappen RETURN for at gå til overordnet mappe,
‚ for at vælge “..”, og tryk på
eller brug knapperne ›‚
ENTER for at gå til overordnet mappe.
CD-R MP3/WMA diske
Når der optages MP3/WMA-filer på CD-R, se venligst følgende.
- Sådan vælges peer-mappen
‚ for at vælge den ønskede mappe,
Tryk på knapperne ›‚
derefter trykkes på ENTER.
- Sådan vælges under-mappen
‚ for at vælge den ønskede mappe,
Tryk på knapperne ›‚
derefter trykkes på ENTER.
- Ved navngivning af dine MP3/WMA filer overskrid ikke 8
tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma.
Ved komponering af din titel, så vær sikker på, at du bruger 8
tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og
undgår brugen af specielle tegn inklusive: (.,/,\,=,+).
Ro o t
WM A
JPEG
Parent Fol der
M P3
MU S IC
C urrent Fol der
1st
Sub-Fol ders
2nd
SON G FILE 1
Peer Fol ders
SON G FILE 2
SONG F I LE 3
M PEG4 FILE S
22
- Dine MP3/WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller
JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3/WMA filer er kompatibel med
Microsofts DOS og Windows, og med Apples Mac. Disse to
formater er de mest brugte.
- Brug en dekompression overførelseshastighed på mindst
128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 lydkvaliteten afhænger faktisk af hvilken
kompression/dekompressions-hastighed du vælger.
For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital
sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på
mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent
bedre lydkvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom
192 Kbps eller mere. Modsat, filer med samplingshastighed
under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.
4/19/06
8:30 PM
Page 23
- Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps,
når der optages WMA-filer.
Lydkvaliteten med WMA-filer afhænger i bund og grund af
størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en størrelse på
analog/digital sampling, som stemmer overens med WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps. Omvendt gælder
det, at filer med dekomprimeringsstørrelser under 64Kbps
eller over 192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
- Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og
kodebeskyttet for at hindre illegal kopiering. Disse filer er af
følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af
Microsoft Inc) og SDMITM (registeret varemærke af The SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
- Vigtigt: Ovennævnte anbefalinger kan ikke tages som en
garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3 optagelser, eller
som en forsikring af lydkvalitet. Du skal være opmærksom
på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers optagelser
på CD-R’er forhindrer optimal afspilning af disse filer på din
DVD afspiller (degraderet lydkvalitet og i visse tilfælde
afspillerens uformåenhed til at læse filerne).
- Denne enhed kan maksimalt afspille 500 filer og 500 mapper
per disk.
MPEG4 afspilning
MPEG4-afspillefunktion
AVI-filer indeholder lyd- og videodata. Kun filer af
formatet AVI med filtypenavnet “.avi” kan afspilles.
Beskrivelse af funktioner for MPEG4-filer
Funktion
Beskrivelse
Referenceside
Under afspilning trykkes på
Spring over
knappen
eller
, og
(
eller
)
der flyttes 5 minutter frem eller
tilbage.
Tryk på knappen SEARCH
(
eller
) under
Søg
afspilning. Tryk på knappen
(
eller
)
SEARCH, og tryk igen for at
søge hurtigere.Giver mulighed
for at søge hurtigere I AVI-fil.
(2X, 4X, 8X)
Giver mulighed for langsom
Afspilning i afspilning af AVI-fil.
slow-motion (1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang der trykkes på
Afspilning
billede efter knappen STEP, kommer en ny
billedramme frem.
billede
2X/4X/2X/Normal i
ZOOM
rækkefølge.
-
-
P 15
P 15
P 21
- Det afhænger af MPEG4-filen, om disse funktioner
fungerer.
CD-R AVI-fil
Denne enhed kan afspille AVI-filer i følgende videokomprimeringsformater:
- DivX 3.11
- DivX 4 (baseret på MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 MPEG-4 simple profile plus yderligere funktioner så
som tovejsvisning/-søgning af rammer. Qpel og GMC kan
også anvendes)
- kompatibel XviD MPEG-4.
Denne enhed understøtter alle opløsninger op til maks nedenfor.
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken. Luk diskskuffen.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
‚ eller ¥Š til at vælge en avi-fil
2. Tryk på knapperne ›‚
(DivX/XviD), tryk derefter på knappen ENTER.
Bitrate kan variere:
Enheden kan hoppe over
afkodning af afsnit med
høje bitrater og begynde
afkodningen igen, når
bitraten er vendt tilbage til
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maksimal bitrate: 4Mbps
Stop
Off
Gentag afspilning
Tryk på knappen REPEAT for at ændre afspilningsmåde. Der
er 3 måder, Off, Folder og Titel.
- Folder : gentager AVI-filerne som har samme fil-endelser i
den aktuelle mappe.
Dansk
DVD-P560_DAN
BEMÆRK
- Visse MPEG-4-filer som er oprettet på en PC kan
ikke afspilles. Kun Codec Type, hvis version og
opløsning er angivet i specifikationerne, er understøttet.
- Denne enhed understøtter CD-R/CD-RW skrevet i
MPEG-4 i overensstemmelse med “ISO9660
standard”.
- Title : gentager den titel, der afspilles.
23
DVD-P560_DAN
4/25/06
10:15 AM
Page 24
Visning af CD-billede
1. Vælg den ønskede mappe
‚ til at vælge en billedefil i clips
2. Tryk på knapperne ›‚
menuen, tryk derefter på ENTER.
3. Tryk på knapperne INFO for at vælge den menu, du vil vise.
Tryk derefter på knappen ENTER
MP3-JPEG-afspilning
Du kan afspille JPEG-filer og have baggrundsmusik.
‚ for at vælge en MP3-fil på menu
1. Tryk på knapperne ›/‚
en Clip (Klip), og tryk derefter på knappen ENTER.
‚ for at vælge en JPEG-fil på menu
2. Tryk på knapperne ›/‚
en Clip (Klip), og tryk derefter på knappen ENTER.
- Musikken afspilles fra starten.
3. Tryk på Stop-knappen, når du vil standse afspilningen.
BEMÆRK
MP3- og JPEG-filerne skal befinde sig på den samme
disk.
BEMÆRK
- Tryk på knappen STOP for at vende tilbage til
clips-menuen.
- Når der afspilles en Kodak billede-cd, viser
enheden fotoet direkte, ikke i clips-menuen.
Rotation
: Aina kun ENTER-painikette painetaan, kuva kiertyy
90 astetta myötäpäivään.
Zoom
‚ for at vælge et ønsket ikon.
: Tryk på knapperne ›‚
Tryk derefter på knappen ENTER.
Hver gang der trykkes på knappen ENTER, forstørres
billedet op til 2X.
Slide-show
•
: Enheden går i billedserie-mode.
• Før serievisningen kan begynde, skal man indstille varigheden af intervallet mellem billederne.
•
: Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 6
sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 12
sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 18
sekunder.
Timer:
BEMÆRK
- Afhængig af filstørrelsen kan tiden mellem hvert
billede variere fra den indstillede intervaltid.
- Hvis du ikke trykker på nogen knap, starter
billedserien automatisk med intervaller af 10
sekunder som standard.
24
CD-R JPEG Diske
- Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
- Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte
afspilningen og ikke alle optagede filer kan vises.
- Kun CD-R diske med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller
Joliet kan vises.
- Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer
og må ikke indeholde tomme pladser eller særlige karakterer
(. / = +).
- Kun konsekutivt indspillede multisession-diske kan vises. Hvis
der er et tomt segment i en multisession-disk, kan disken kun
vises hen til dette tomme segment.
- Der kan maksimalt lagres 3000 billeder på en enkelt CD.
- Kodak Picture CD’er anbefales.
- Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i
billedmapperne, der kan vises.
- Kodak billed-cd: JPEG-filer i billedmappen kan afspilles
automatisk.
- Konica billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEGfilerne i clips-menuen.
- Fuji billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEG-filerne i clips-menuen.
- QSS billed-cd: Enheden kan ikke afspille QSS billede-cd’er.
- Hvis antallet af filer på 1 disk er over 500, er det kun de 500
JPEG-filer, der kan vises.
- Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 500, er det kun de
500 JPEG-mapper, der kan vises.
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Indstilling af sprog
INDSTILLING AF
SETUPMENUEN
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk
menuen, og undertekst menuen, så det ønskede
sprog vises, hver gang du ser en film.
Setupmenuen lader dig “skræddersy” din DVDafspiller, så du kan vælge forskellige sprogindstillinger, censurniveau, selv den ønskede type fjernsynsskærm.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne ›‚
tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Player Menu, og tryk
4. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup : Indstilling af sproget.
❷ Audio Setup : Indstilling af audio options.
❸ Display Setup : Indstilling af Display options Bruges til at
vælge den type skærm du ønsker at se og andre
display options.
❹ Parental Setup : Indstilling af censur-niveauet Lader
brugeren sætte et censur-niveau, som forhindrer børn i
at se “forbudt-for-børn” film.
➎ Divx(R) Registration : Brug venligst registreringskoden
til at registrere denne afspiller med DivX(R)-video On
Demand-service. Det vil give dig mulighed for at købe
og bruge videoer ved brug af DivX(R)-video On
Demand-format. For yderligere oplysninger gå til
www.divx.com/vod.
‚ for at få adgang til forskellige f
2. Tryk på knapperne ›‚
unktioner. Tryk på knappen Š eller ENTER for at få adgang
til underfunktionerne.
3. For at fjerne opsætningsskærmen efter indstilling skal du
trykke på knappen MENU igen.
BEMÆRK
Afhængig af disken er nogle SETUP menu-valg
ikke tilgængelige.
Disk Menu sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk
menuskærmene.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne ›‚
tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Disc Menu, og tryk
4. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
- Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken,
vælges det originale optagelsessprog.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
LANGUAGE SETUP
25
Dansk
Brug af Player Menu Language
Brug af Setupmenuen
r
s
Page 25
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 26
Audio sprog
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne ›‚
tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Audio, og tryk
4. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
- Vælg “Original” hvis diskens lydspor skal være det
originale sprog, som disken er optaget i.
- Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken,
vælges det originale optagelsessprog.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
Indstilling af sproget for
undertekster i DivX
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne ›‚
tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge DivX Subtitle, og
4. Tryk på knapperne ›‚
tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
: English
Disc Menu
LANGUAGE SETUP
√ Unicode
Western
Central
Cyrillic
Greek
Audio
Subtitle
: English
Original
: English
√ English
Français
: English
Deutsch
: English
Español
DivX Subtitle
Setup
Enter
Return
Menu
Italiano
: Western
Setup
Indstilling af Audio-options
Med lydindstillinger kan du indstille lydenheden og
lydstatusindstillinger afhængig af det anvendte
lydsystem.
Undertekst sprog
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne ›‚
tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Subtitle, og tryk
4. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget
skal være det samme som det, du har valgt til audio
sprog.
- Nogle diske indeholder ikke det sprog, du har valgt som
dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken bruge dets
originale sprogindstilling.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Audio Setup, og tryk
3. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge et ønsket emne. Tryk
4. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
Parental Setup :
DivX(R) Registration
Š
Š
Š
Š
Š
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
:PCM
MPEG-2 Digital Out
:PCM
DTS
:Off
Dynamic Compression :On
PCM Down Sampling
:On
LANGUAGE SETUP
❶ Dolby Digital Out
- PCM : PCM : Konverterer til PSM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ud Dolby Digital via digital udgang.
Vælg Bitstream når du forbinder med en Dolby digital
dekoder.
26
4/19/06
8:30 PM
Page 27
❶ TV Aspect (format)
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM (2-kanalers) audio.
- Bitstream : Sender ud MPEG-2 Bitstream via digital
udgang. Vælg Bitstream når du forbinder med en
MPEG-2 dekoder.
❸ DTS
- Off : Vælger standard opstilling.
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at
justere skærmindstillingerne (aspektforhold).
- On : Udsender DTS Bitstream kun via digital udgang.
Vælg DTS ved opkobling til en DTS Dekoder.
BEMÆRK
- Der er ingen analog audioudgang, når du afspiller
DTS-lyd.
- 4:3 Letter Box : Vælges hvis du ønsker at se det
totale 16:9 skærmformat, som DVD’en har, også selv
om du har et TV med 4:3 skærmformat. Du vil nu se
sorte “bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
- 4:3 Pan&Scan : Vælges for normal TV-størrelse, når du
ønsker at se midtersektionen af en 16:9 skærm. (Yderste
venstre og højre side af filmen vil ikke kunne ses).
- 16:9 Wide : Lader dig se hele 16:9 filmen på dit
widescreen TV.
❹ Dynamic Compression
- On : Vælger dynamisk kompression.
- Off : Vælger standard opstilling.
DISPLAY SETUP
❺ PCM Down Sampling
- On :
- Off :
Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet
til afspilleren, ikke er kompatibel med 96KHz. I
dette tilfælde bliver 96KHz signalerne nedkonverteret til 48 KHz.
Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet
til afspilleren, er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver alle signaler udsendt uden
ændringer.
TV Aspect
Still Mode
Screen Messag
Black Level
TV System
: PAL
Video Output
: SCART RGB
❷ Still Mode
Indstillingerne vil afhjælpe, at billedet flimrer ved stilstand og vil vise småt tekst mere tydeligt.
BEMÆRK
Også selv om PCM Down-sampling er slået fra
- Visse diske vil kun udsende down-samplet
audio via digital udgangen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
- Auto : Vælges Auto, vil Field/Frame automatisk konverteres.
- Field : Vælg denne feature, hvis skærmen ryster i
Auto mode.
- Frame : Vælg denne feature, hvis du ønsker at se
små bogstaver bedre i Auto mode.
❸ Screen Messages (skærmbeskeder)
Fremstillet under licenstilladelse af Dolby
Laboratories. “Dolby” og det dobbelte-D symbol
er Dolby Laboratories varemærker.
Brug denne feature til henholdsvis at tænde og slukke
for skærmdisplayet.
❹ Black Level
Justerer skærmens lysstryrke. (On eller Off). Det fungerer ikke i progressiv tilstand.
➎ TV System
- NTSC-disk: I tilfælde hvor der bruges NTSC-disk.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker af
Digital Theater Systems, Inc.
Indstilling af displayet
• Hvis dit tv-system kun har PAL-Videoindgang, skal du
vælge "PAL". Når du vælger "PAL", er skærmskanderingsudgangsformat PAL 69 Hz-udgang.
Med skærmindstillinger kan du indstille forskellige
videofunktioner i afspilleren.
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-indgang, skal du
vælge "NTSC Output".
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Display Setup, og
3. Tryk på knapperne ›‚
tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge et ønsket emne. Tryk
4. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
• Hvis du indstiller NTSC TV-system, udgangsrammeraten 60 Hz.
- PAL-disk: I tilfælde hvor der bruges PAL-disk.
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-videoindgang, skal du
vælge "NTSC Output".
• Hvis dit tv-system kun har PAL-indgang, skal du
vælge "PAL Output".
• Hvis du indstiller PAL TV-system, udgangsrammeraten 50 Hz.
27
Dansk
DVD-P560_DAN
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 28
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages : On
Black Level
: Off
TV
System
TV
System
Video Output
: PAL
NTSC
√ PAL
Setup
➏ Video Output
Vælg Videoudgang.
- S-VIDEO : Vælges, når du vil bruge video og S-video
Out.
- I-SCAN : Vælges, når du vil bruge komponent skærmskandering (625i/525i) Out.
- P-SCAN : Vælges, når du vil bruge komponent progressiv (625p/525p) Out.
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med
DVD’er, som er blevet tildelt et “censurniveau”.
Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er din
familie ser. Der kan være op til 8 censurniveauer på
en disk.
Indstilling af censurniveauet
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
• Hvis du trykker VIDEO SEL-knappen ændres
videoudgangen i fast rækkefølge ved no disc-måde.
(I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB)
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
- SCART Output : Vælges, når du vil bruge Scart Out.
• RGB : Vælges, når du vil bruge SCART RGB Out.
• Hvis valget Yes/No i undermenuen for displayindstillinger (Display Setup sub Menu) ikke foretages inden
for 10 sekunder, vender skærmen tilbage til forrige
menu.
‚ for at vælge Parental Setup, og
3. Tryk på knapperne ›‚
tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages : On
Black Level
TV System
Video Output
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
‚ for at vælge Rating Level, og tryk
4. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
PARENTAL SETUP
Rating level
• Hvis progressiv scanning understøttes, skal
du følge TV’ets brugervejledning til indstilling
af progressiv scanning i TV’ets menusystem.
• Hvis videoudgang indstilles forkert, kan
skærmen blive blokeret.
• Når opløsningen ændres under afspilning,
kan det tage nogle sekunder, inden der vises
: Kids Safe
Change Password
5. Indtast adgangskoden.
- Som standard er adgangskoden indstillet til 0000.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
et normalt billede.
Enter Password
‚ for at vælge det ønskede Rating
6. Tryk på knappen ›‚
Level, og tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
f.eks.) Opsætning i Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Level
Rating
: Kids Safe
√ Kids Safe
Change Password Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Setup
Enter
28
Return
Menu
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 29
Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
Hvis du for eksempel vælger op til niveau 6, vil
niveau 7 og 8 ikke blive afspillet.
Ændr adgangskoden
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
Dansk
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
‚ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne ›‚
derefter på Š eller på knappen ENTER.
‚ for at vælge Parental Setup, og
3. Tryk på knapperne ›‚
tryk derefter på Š eller på knappen ENTER.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
‚ for at vælge Change Password,
4. Tryk på knapperne ›‚
og tryk derefter på Š eller på knappen ENTER. Indtast dit
nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den igen.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Setup
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Setup
Enter
Return
Menu
BEMÆRK
Hvis du har glemt adgangskoden, skal du se
"Glemt adgangskode" i Fejlfindingsguiden.
29
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 30
OPSLAGSGUIDE
Opgradering af firmware
2. Tryk på knappen ¥Š for at vælge Total, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indledning
Samsung leverer af og til softwareopgraderinger for
at forbedre denne enheds ydeevne, da der jævnligt
oprettes nye codecs for MPEGfiler. Disse
opgraderinger kan findes på Samsungs Internetsite
(www.samsung.com).
Hvilke forbedringer der foretages afhænger af den
opgraderingssoftware du bruger, så vel som af
hvilken software din DVD-afspiller havde før
opgraderingen.
Hvordan laves en opgraderingsdisk
1. Du skal hente en ny fil fra “Download Center” på Samsung
Internetsite (www.samsung.com).
2. Skriv filen over på disken med din computer.
BEMÆRK
- Vælg ISO-format som filsystem for CD-ROM-disk
- Skrifttype skal være i overensstemmelse med
ISO 9660
- Optagelsen skal finaliseres og udføres i en
enkelt session
- Lav skrivehastighed
Fremgangsmåde for opgradering
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken.
Luk diskskuffen. Skærmen Firmware-opgradering vises.
Firmware upgrade' vises i displayet.
30
Opgradering af firmware
begynder
- Midtvejs i proceduren åbnes skuffen automatisk. Vent
ca. 2 minutter efter at disken er taget ud.
- Hvis enheden blev vellykket opdateret, vil den slukke og
tænde, efter at skuffen er blevet lukket automatisk. Når
enheden tændes, vises denne skærm på displayet.
3. Tryk på de numeriske taster for at vælge det ønskede sprog.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
BEMÆRK
- Hvis “Select Menu Language” ikke vises, kontaktes “Samsung Service Center”.
- Tryk ikke på nogen knapper og tag ikke netforsyningen ud under opgraderingen.
- Opdateringsproceduren kan ændre sig, se websiten (www.samsung.com).
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 31
Guide til fejllokalisering
Før du kontakter servicecenteret
Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke
• Tjek om batterierne i fjernbetjeningen trænger til udskiftning.
• Brug ikke fjernbetjeningen på større afstand end 6 meter.
• Fjern batterierne og hold én eller flere knapper nede i et par minutter, hvilket tømmer mikroprocessoren inde i fjernbetjeningen og nulstiller den. Sæt batterierne i
og prøv igen.
Disken vil ikke spille
• Disken skal vende med dets label opad, og den blanke side nedad.
• Tjek DVD’ens regionsnummer.
Der er ingen 5.1
kanals lyd
ikonet vises på
skærmen
Disk Menuen kommer ikke op
Playback mode er
forskellig fra valgene på
Setup menuen.
Skærmformatet kan
ikke ændres
• 5.1 kanals lyd gengives kun når de følgende krav opfyldes:
1) DVD-afspilleren er tilsluttet den rigtige forstærker
2) Disken er optaget med 5.1 kanals lyd.
• Tjek om de afspillede diske er mærket “Dolby 5.1ch”.
• Tjek om dit audio system er tilsluttet og virker tilfredsstillende.
• Er Audio Output sat til Bitstream i SETUP-menuen?
Se side
P3
Dansk
Problem
P5
P13~14
P26~27
• Features og indstillinger kan ikke foretages pga.:
1. DVD’ens software forhindrer det.
2. DVD’ens software understøtter ikke den aktuelle feature (f.eks. kameravinkler).
3. Den aktuelle feature er ikke tilgængelig i øjeblikket.
4. Du har foreslået en titel, kapitelnummer eller tid der er udenfor rækkevidde.
• Tjek om disken har en menu.
• Nogle funktioner valgt i Setup menuen virker ikke ordentligt hvis disken ikke er
indkodet med tilsvarende funktioner.
P25~29
• Skærmformatet er fastsat på dine DVD’er.
P27~28
Ingen lyd
• Vær sikker på at den korrekte Dolby digital Udgang/MPEG-2 Digital udgang er
valgt i Audio Options menuen.
P26~27
Skærmen er blokeret
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt.
Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Glemt kodeordet
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt.
Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Brug det ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.
Andre problemer
• Kig i indholdsfortegnelsen og find den sektion af betjeningsvejledningen, som
indeholder forklaringer vedrørende dit problem, og følg proceduren én gang til.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, så kontakt butikken eller det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Billedet er støjfyldt
eller forvrænget.
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
P15
P28~29
P2
31
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 32
Specifikationer
Generelt
Strømbehov
AC 110-240 V, 60/50 Hz
Strømforbrug
9W
Vægt
Dimensioner
Rumtemperatur for optimalt brug
Fugtighedsgrad for optimalt brug
430mm (W) X 205mm (D) X 37mm (H)
+5°C to +35°C
10 % to 75 %
DVD
Afspilningshastighed: 3.49 til 4.06 m/sek.
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Ca. Afspilningstid (ensidet disk): 135 min.
CD : 12Cm
Disk
1.7 Kg
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
Composite Video
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min.
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 20 min.
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min. (Video+Audio)
1 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
RR (rød): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
SCART STIK
Video
G (grøn): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
B (blå): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Udgange
Y : 1.0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Component Video
Pr : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pb : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm
S-Video
SCART STIK
2 Kanal
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Farve signal: 0,3 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminance 2 L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz til 22 kHz
Audio
*Frekvens respons
Udgange
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
96 kHz Sampling : 4 Hz til 44 kHz
*Total lydforvrængning
0.004 %
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer rettighederne til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Vægt og dimensioner er cirkamål.
32
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 33
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der seks (6) måneders garanti og atten (18) måneders
reklamationsret fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan
henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de
garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af
problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
www.samsung.com/dk
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Tlf: 38 322 887
■GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og
såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede
værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede
indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves
tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop
det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne
tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af
normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung
kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra
købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er
lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende,
og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab
eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende
udstyr eller materiel.
EUROPÆISK GARANTI
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 34
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center ☎
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
DVD-P560_DAN
4/19/06
8:30 PM
Page 35
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Cover_P560_XEE
4/7/06
1:58 PM
Page 2
ELECTRONICS
AK68-01024S
Download PDF