Samsung | DVD-P345 | Samsung DVD-P345 Bruksanvisning

Sikkerhedsregler
Før du Starter
1. Installation
5. Batterier
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier, der er
miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet.
Det anbefales at overlade batteriudskiftning til en teknikker.
Kontrollér, at netspændingen i dit hjem svarer til den
spænding, der er anført identifikationsetiketten, der sidder
bag på apparatet. Installér apparatet på et plant og
velegnet underlag (møbel), og sørg for, at der er
tilstrækkelig meget plads omkring til at sikre korrekt
ventilation (7 til 10 cm). Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke tildækkes. Der må ikke stilles noget oven på dvdafspilleren. Stil ikke dvd-afspilleren på forstærkere eller
andet udstyr, der kan afgive varme. Før dvd-afspilleren
flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom. Denne
dvd-afspiller er beregnet til kontinuerlig brug. Selv om den
er indstillet på standby, er den ikke afbrudt strømforsyningen. For at strømforsyningen til dvd-afspilleren bliver helt
afbrudt, skal den frakobles elstikket, hvilket anbefales at
gøre, hvis den ikke skal anvendes i længere tid.
Indholdsfortegnelse
Setup
Tilbehør
6. Vedligeholdelse af Kabinettet
Af sikkerhedsgrunde skal afspilleren altid frakobles under
rengøring.
• Brug IKKE benzin, fortynder eller andre opløsningsmidler
ved rengøring.
• Tør kabinettet af med en tør klud.
Fjernbetjening
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Før du Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Generelle Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disktype og egenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Beskrivelse af Frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . .6
Fremvisnings-indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivelse af Bagpanelet . . . . . . . . . . . . . . . .7
Fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Batterier til
Fjernbetjeningen
(AAA størrelse)
Tilslutnings-Muligheder
Tilslutningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Grundlæggende Funktioner
2. For din sikkerheds skyld
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets tilbeør.
Det kan være farligt for dig og for visse sarte komponenter.
De risikerer at få elektrisk stød eller komme i berøring med
laserstrålen. Prøv ikke at se ind i apparatet hverken gennem dvd-skuffens åbning eller nogen anden åbning.
Afspilning af en Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Søg og Skip-funktionerne . . . . . . . . . . . . . . . .12
Display-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Brug af disk- og titelmenu . . . . . . . . . . . . . . .13
Brug af funktionsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Repeat afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programmeret afspilning & tilfældig afspilning . .15
Slow Repeat-afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ADVARSEL: BRUG AF KONTROLLER,
INDSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅDER
END DE SOM SPECIFICERES HER KAN
FORÅRSAGE FARLIG STRÅLING.
Betjeningsvejledning
3. Obs!
1
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen eller ved
pladetallerkenen mens de er i bevægelse. Prøv ikke at få
pladetallerkenen til at dreje med hånden. Disse handlinger
kan medføre, at DVD-afspilleren ikke fungerer korrekt
og/eller beskadige pladerne. Beskyt dvd-afspilleren mod
fugt og stærk varme (kamin) og mod alt udstyr, der frembringer kraftige magnetfelter eller elektriske felter, f.eks.
højttalere mv. Netledningen skal frakobles netforsyningen,
hvis der er problemer med dvd-afspilleren. Denne dvdafspiller er ikke beregnet til industriel brug, men
udelukkende til brug i private hjem. Dette produkt er
udelukkende beregnet til privat brug. Kopiering eller hentning af musikfiler til handelsmæssigt eller andet lukrativt formål udgør eller kan udgøre et brud på loven om ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN :GARANTIEN BORTFALDER SÅFREMT PRODUKTET IKKE ANVENDES I
OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN.
Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet bruges, hvis
apparatet og/eller en dvd-plade har været opbevaret ved
kølig temperatur i et stykke tid. f.eks. under transport om
vinteren. Alle dele skal have stuetemperatur før brug for at
undgå alvorlige skader.
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
Video/Audio
Tilslutningskabel
LOADING
Advancerede Funktioner
Isætning af batterier i Fjernbetjeningen
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
Justering af størrelsesforhold (EZ View) . . . . .16
Vælg Audio-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Vælg undertitel-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Vælg kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Brug af funktionerne Instant Replay/Skip
(gentag straks/hop over) . . . . . . . . . . . . . . . .18
Brug af bogmærke-funktionen . . . . . . . . . . . .19
Brug zoom lydfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . .20
Sådan indsættes et hukommelseskort . . . . . .20
Clips-menu for MP3/WMA/JPEG . . . . . . . . . .21
Valg af mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3/WMA Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Visning af JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
1. Åbn for batterilåget på bagsiden af
fjernbetjeningen.
2. Isæt to AAA-batterier. Husk at vende polerne (+
eller -) rigtigt.
3. Sæt låget på plads.
LOADING
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Hvis fjernbetjeningen ikke virker som den
skal:
2
3
STANDBY/ON
4. DVD-plader
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod
hullet eller mod kanten. Læg altid pladen med etiketten
opad (ved enkeltsidede plader). Gør om nødvendigt pladen
ren med en blød klud, start i centrum af pladen og bevæg
kluden udad mod kanten. Læg altid pladen tilbage i etuiet
efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen
rigtig på plads i holderens fordybning. Brug aldrig spray
beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin, antistatisk væske eller anden opløsning, hvis pladens overflade er
snavset. Tør forsigtig pladen af med en blød fugtig klud
(kun vand), og tør aldrig pladen af med en roterende
bevægelse, eftersom det kan give cirkulære ridser i overfladen; disse ridser kan forårsage støj ved afspilning.
4
EZ VIEW
PLAY
LOADING
• Tjek om polerne (+ -) på batterierne vender
rigtigt.
• Tjek om batterierne er for gamle.
• Tjek om sensoren på fjernbetjeningen kan være
blokeret.
• Tjek om der er lysstofrør i nærheden.
Indstilling af Setup-Menuen
Brug Setup menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Indstilling af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Indstilling af Audio-options . . . . . . . . . . . . . . .27
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Indstilling af censurniveauet . . . . . . . . . . . . . .29
5
Opslagsguide
Guide til fejllokalisering . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
DEN-2
DEN-3
Generelle Features
Disktype og egenskaber
Fantastisk Lyd
Hukommelseskort
Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs giver
en krystalklar lydgengivelse.
Skærm
“Hukommelseskort” er et nyt, kompakt, bærbart og
alsidigt IC-optagelsesmedie (IC = integreret kredsløb) med en datakapacitet, der overstiger en
diskettes.
Med MPEG2 kompressions-teknologi kan ses både
almindelige og widescreen (16:9) film.
BEMÆRK
* Disks som ikke kan spilles med denne afspiller.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• HD lag af super Audio CD
• CDG’er spiller kun lyd, ikke grafisk.
Slow Motion
En vigtig scene kan ses i slow motion.
Programmeret afspilning
Du kan programmere spor til at spille i en fastsat
rækkefølge. (CD)
Denne DVD-afspiller kan afspille Disks med følgende logoer:
Disktyper (Logoer)
Optagelses-typer Diskstørrelse
DVD
Lyd
+
Video
VIDEO-CD
Lyd
+
Video
* Evnen til at spille tilbage kan afhænge af
optagelses konditionerne.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
Censur-kontrol
Censur-kontrollen giver brugeren mulighed for at
vælge censur-niveau, så børn ikke kan se film, der
er forbudt for børn.
* Det kan være umuligt at afspille visse CD-R,
CD-RW og DVD-R på grund af disktypen eller
betingelserne, de er blevet optaget under.
Forskellige on-screen menufunktioner
Du kan vælge forskellige sprog (Audio/undertekst)
og kameravinkler, mens du ser filmen.
AUDIO-CD
12 Cm
8 Cm
Max. Spilletid
• DVD-giver fantastisk lyd og
Ensidet 240 min.
videogengivelse takket være Dolby
Dobbeltsidet 480 min.
Digital og MPEG2 systemet.
•
Forskellige skærm- og
Ensidet 80 min.
audiofunktioner kan vælges ved
Dobbeltsidet 160 min.
hjælp af on-screen menuen.
74 min.
12 Cm
• Video med CD-lyd, VHS-kvalitet og
MPEG1 kompressionsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Lyd
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-disks er kodet med kopibeskyttelse.
På grund af dette bør du kun tilslutte din
DVD-afspiller direkte til dit TV, ikke til en
videomaskine. Tilslutning til en videomaskine
kan resultere i et forvrænget billede fra
kopibeskyttede DVD-disks.
Progressiv scanning
Progressiv scanning skaber et bedre billede med
dobbelt så mange scanlinjer som et konventionelt
skærmskanderet billede.
EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
Easy View kan skifte fra letterboxformat til
fuldskærmsvisning på dit tv-apparat.
Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af
copyright, og er beskyttet af U.S. patentnumre og
andre ejendomsrettigheder. Brug af Macrovision’s
kopibeskyttelsesteknologi skal autoriseres af
Macrovision og er kun til hjemme og andet pay-perview brug, hvis andet ikke er autoriseret skriftligt af
Macrovision.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Kan vise digitale fotos på dit tv.
Repeat (Gentag)
Du kan gentage et spor eller en film ved at trykke
på REPEAT-knappen.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
MP3/WMA
“BRUGERE SKALBEMÆRKE AT IKKE ALLE
HØJDEFINITIONS-FJERSYNSAPPARATER ER
FULDT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG
KAN FORÅRSAGE BILLEDPROBLEMER. NÅR DET
DREJER SIG OM BILLEDPROBLEMER MED 525
ELLER 625 PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES
BRUGEREN AT SÆTTE TILSLUTNINGEN PÅ
”STANDARD DEFINITION”- UDSIGNAL. HVIS DER
ER SPØRGSMÅL OM VORES FJERNSYNSAPPRATERS KOMPABILITET MED DENNE MODEL
525p OG 625p DVD-SPILLER, VÆR SÅ VENLIG OG
KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.”
Dette apparat kan afspille discs med MP3/WMA
filer.
Instant Replay
Denne funktion bruges til genafspilning af de
foregående 10 sekunder af filmen fra den
nuværende position.
Instant Skip
Denne funktion hopper 10 sekunder frem i
afspilningen.
DEN-4
Diskmarkeringer
~
PAL
DIGITAL
SOUND
• En CD optages som et Digitalt
signal med bedre lydkvalitet og
giver bedre lydkvalitet i flere år.
Regionsnummer for afspilning
Både DVD-afspilleren og Disks er indkodet med et
regionsnummer. Disse regionskoder skal stemme overens
for at disken skal virke. Hvis disse koder ikke stemmer
overens, vil disken ikke spille.
Playback Regions-nummer
PAL sendesystem i UK, Frankrig, Tyskland,
osv.
Regionsnummeret for denne afspiller står på
bagpanelet.
Dolby Digital-disk
STEREO
Egenskaber
Stereodisk
Digital lyddisk
DTS-disk
MP3-disk
DEN-5
Beskrivelse af Frontpanelet
Beskrivelse af Bagpanelet
8
9 10
Pr
PULL OPEN
Pb
Y
STANDBY/ON
EZ VIEW
COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT
MULTI-CARD INPUT
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
1
2
3
4
5
6
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
3
4
7
Frontpanel knapperne
1. STANDBY/ON (
)
• Dette lys tændes, når enheden først sættes i
kontakten. Når du trykker på STANDBY/ON igen,
slukkes dette lys, og afspilleren tændes.
7. SKIP (
) / SEARCH
• Giver dig mulighed at søge frem på en plade.
Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
2. Lysdiode DISKSKUFFE
• Indlæs disken her.
8. OPEN/CLOSE (
)
• Åbner eller lukker for diskskuffen.
3. DISPLAY
• Betjeningsindikatorerne vises her.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Giver dig mulighed at søge tilbage på en plade.
Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
4. MULTI-KORTINDGANG (Se side 20)
5. EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
• Easy View kan skifte fra letterboxformat til
fuldskærmsvisning på dit tv-apparat.
10. PLAY/PAUSE (
)
• Starter afspilningen eller standser afspilningen
midlertidigt.
2
1
3
1. DIGITAL AUDIO UDGANG
• Brug enten et optisk eller koaksialt kabel til
forbindelse med en kompatibel Dolby
Digitalkabel receiver. Bruges til at tilslutte en A/V
forstærker som har Dolby Digital dekoder,
MPEG-2 eller DTS dekoder.
6
5. KOMPONENTVIDEOUDGANGE
• Brug disse udgange hvis du har en fjernsyn
med komponentvideoindgange. De kan bruges
med Pr, Pb og Y-video. Sammen med
komponentvideo giver de den bedste
billedkvalitet.
• Hvis der vælges Component (P-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer den
progressive scanningsmåde.
• Hvis der vælges Component (I-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer
skærmskanderingsmåde.
2. ANALOG AUDIO OUT
• Tilslut til Audio indgangene på dit fjernsyn,
audio/video modtager.
6. SCART AV STIK
• Forbind til et TV med scart-indgang.
VIGTIG BEMÆRKNING
4. S-VIDEO UDGANG
• Brug S-Videokablet til at forbinde denne kontakt
til S-Videoindgangen på dit fjernsyn, hvilket
giver et billede af højere kvalitet.
• Videoudgangen skal være sat til S-Video i
opsætningsmenuen.
• Kontroller din fjernsyns brugsanvisning for at
undersøge om fjernsynsapparatet håndterer
Progressive Scan. I så fald, følg instruktionerne i
brugsanvisningen om indstillinger for Progressive
Scan i menusystemet.
• Hvis der vælges Component (P-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer Video
og S-Video ikke.
Beskrivelse af Frontpanelet
1. Disctype indikator
2. Baglæns afspilning / Pause / Normal afspilning
3. Viser forskellige meddelelser om handlinger som PLAY, STOP, LOAD …
no DISC : Der er ikke indlæst en disk.
OPEN : Diskskuffen er åben.
LOAD : Afspiller og indlæser diskoplysningerne.
DEN-6
5
Bagpanelet
3. VIDEO UDGANG
• Brug et videokabel for tilslutning til Video
indgangen på dit fjernsyn.
• Videoudgangen i opsætningsmenuen skal
indstilles til Component (I-SCAN) eller S-Video.
Fremvisnings-indikatorer
2
1
6. STOP (
)
• Stopper afspilningen.
• Se side 29 for at få mere information om, hvordan
opsætningsmenuen bruges.
DEN-7
Fjernbetjeningen
Tilslutningsmuligheder
6. STOP-knap (
)
De følgende diagrammer viser eksempler på de mest anvendte tilslutningsmåder, hvorpå din DVDafspiller tilsluttes et TV eller andet udstyr.
7. MENU-knap
11
1
• Viser DVD-spillerens setupmenu.
Før tilslutning af DVD-afspilleren:
8. RETURN-knap
2
• Vender tilbage til den forrige menu.
• Tjek med brugsanvisningen til det udstyr du tilslutter for at få mere specifik information om det enkelte
komponent.
9. DVD/M.CARD-knap
12
13
14
3
4
• Sluk altid for DVD-afspilleren, TV’et eller andre komponenter før tilslutning eller frakobling af kabler.
10. SUBTITLE-knap
11. OPEN/CLOSE-knap (
)
Tilslutning til et Audio System
• Sådan åbnes og lukkes diskbakken.
5
6
7
15
16
8
17
18
1. Metode
12. CLEAR-knap
• Fjerner menuer eller status-display fra skærmen.
13. INSTANT REPLAY-knap
• Denne funktion bruges til at afspille de foregående
10 sekunder af filmen fra nuværende position.
AUDIO
14. INSTANT SKIP-knap
9
19
20
21
22
10
2. Metode
• Denne funktion hopper 10 sekunder frem i
afspilningen.
15. PLAY/PAUSE-knap (
2ch Forstærker
Dolby Digital Dekoder
Audio Indgange
Digital Audio Indgange
)
• Begynd/pause diskafspilning.
16. INFO-knap
• Viser oplysninger om den aktuelle disk.
17. DISC MENU-knap
ELLER
• Viser diskmenuen på skærmen.
18. ENTER/RETNING-knap
(OP/NED eller VENSTRE/HØJRE knap)
• Denne knap fungerer som joystick.
DVD Funktionsknapper
19. EZ VIEW-knap
1. DVD POWER-knap
• Easy View kan skifte fra letterboxformat til
fuldskærmsvisning på dit tv-apparat.
• Tænder og slukker for strømmen.
2. NUMMER-knapper
20. REPEAT-knap
OPTICAL
R
L
COAXIAL
ANALOG AUDIO OUT
Analog Audio Udgang
Digital Audio Udgang
• Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc.
3. PROG-knap
• Giver dig mulighed at programmere en vis rækkefølge.
21. ANGLE -knap
• Lader dig vælge forskellige kameravinkler på en
DVD.
4. STEP-knap
• Afspiller et billede ad gangen.
5. SEARCH/SKIP-knapper (
DVD
/
,
/
22. AUDIO-knap
)
• Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en
disc.
• Giver dig mulighed at søge frem/tilbage på en
plade. Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
DEN-8
DEN-9
Tilslutningsmuligheder
Afspilning af en Disk
7. Step Motion Afspilning (ikke for CD)
Tilslutning til et TV (for video)
Før Afspilning
TV (Normal, Widescreen, Projektion, RGB, osv.)
• Tænd for fjernsynet og tryk på TV/VIDEO-knappen
for at vælge video-mode.
• Tænd for dit audio-system og vælg AUX, CD eller
DVD.
• Se evt. i din AUDIO betjeningsvejledning.
Grundlæggende lyd
1. Metode
2. Metode
3. Metode
4. Metode
5. Metode
Godt
billede
Bedre
billede
Bedste
billede
Bedste
billede
Optimalt
billede
Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker
på DVD POWER-knappen, vises denne skærm:
Du vælger et sprog ved at trykke på en NUMMERknap. (Denne skærm vises kun den første gang, du
tilslutter DVD-afspilleren).
TV
AV- OR S-Video
kabel
kabel
ELLER
Scartkabler
(medfølger
ikke)
Video
kabel
ELLER
ELLER
DVD
Pr
R
Pb
Y
Pr
Pb
VIDEO OUT
Audio
Indgang
Video
Indgang
S-VIDEO OUT
S-Video
Indgang
COMPONENT VIDEO OUT
Scart Indgang
Component Video
Indgang
(Interlace)
COMPONENT VIDEO OUT
Component Video
Indgang
(Progressiv)
1. Metode
DVD-afspiller + TV med Video Indgang
(Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til S-Video eller scartstik-udgang (Scart output).
2. Metode
DVD-afspiller + TV med S-Video Indgang
(Videoudgangen skal være sat til S-video i opsætningsmenuen.)
3. Metode
DVD-afspiller + TV med Scart Indgang (Audio & Video)
(Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til scartstik-udgang (Scart output).
4. Metode
DVD-afspiller + TV med jackstik til interlace
(Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til Component (I-SCAN).)
5. Metode
DVD-afspiller + tv med progressive scanningsstik.
(Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til Component (P-SCAN).)
• Hvis du vil konvertere Video-udgang til progressiv scanning, skal du først forbinde Video eller S-Video på dit tv.
Derefter vælges Component (P-SCAN) out i Video-udgang i opsætningsmenuen. Inden for 10 sekunder skiftes
tv'ets eksterne indgang til 625p/525p (576p/480p eller komponent) og der vælges “Yes” (se side 29).
• Hvis der vælges Component (P-SCAN) videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer Video og S-Video ikke.
8. Slow Motion Afspilning (ikke for CD)
Tryk og hold nede på knappen
på fjernbetjeningen
under PAUSE- eller STEP-funktion. Tryk igen, og du kan
vælge afspilning i slowmotion med en hastighed på 1/8,
1/4 eller 1/2 af normal hastighed.
- Der høres ingen lyd under afspilning i slow motion.
- Tryk på PLAY/PAUSE (
) for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
- Ved afspilning af en DVD vil langsom baglæns
afspilning ikke virke.
GENOPTAG AFSPILNING
Y
L
ANALOG AUDIO OUT
Tryk på knappen STEP på fjernbetjeningen under
afspilning. (kun)
- Hver gang knappen trykkes, vises et nyt delbillede.
- Der høres ingen lyd under STEP-mode.
- Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen for at vende
tilbage til normal afspilning.
(man kan kun springe fremad i delbillederne)
Afspilning
1. Tryk på OPEN/CLOSE-knappen.
STANDBY indikatorlyset slukkes og diskskuffen åbnes.
2. Læg disken forsigtigt ned i skuffen med dets label
opad.
3. Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen eller
OPEN/CLOSE-knappen for at lukke for
diskskuffen.
4. Stop Afspilning
Tryk på STOP (
)-knappen.
5. Fjern Disken
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen.
Når du stopper afspilningen af en disk, husker DVD
(
)-afspilleren, hvor du stoppede og genoptager
afspilningen på det sted, du stoppede (undtagen,
hvis disken fjernes, hvis STOP (
)-knappen
trykkes to gange, eller hvis afspillerens netledning
tages ud af stikket).
BEMÆRK
• Afspilleren kan kun stå i pause-stilling i 5 minutter,
før den stopper.
• Afspilleren slukkes automatisk efter 30 minutter i
stop-mode (auto power-off feature).
• Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et
minut uden nogen betjening fra brugeren aktiveres
en skærmslukker. Tryk PLAY (
) for at gå
tilbage til normal afspilning.
• Tryk
på PLAY-knappen for at vende tilbage til
normal afspilning.
6. Pause
Tryk på PLAY/PAUSE (
) eller STEP-knappen på
fjernbetjeningen.
- Skærmen “fryses” uden lyd.
- Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen for at genstarte
afspilningen.
VIGTIG BEMÆRKNING
• Kontroller din fjernsyns brugsanvisning for at undersøge om fjernsynsapparatet håndterer Progressive Scan.
I så fald, følg instruktionerne i brugsanvisningen om indstillinger for Progressive Scan i menusystemet.
• Tilslutningsmetoden kan vœre forskellig fra illustrationen ovenfor, alt afhœngigt af dit tv.
DEN-10
DEN-11
Søg og Skip-funktionerne
Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem
et afsnit eller spor eller bruge skip-funktionen til
hurtigt at springe fremad i selektionen.
Søgning FORWARD eller REVERSE
Tryk på knappen
eller
på fjernbetjeningen i
mere end 1 sekund, og tryk igen for at søge med en
højere hastighed på DVD, VCD eller CD.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
VCD 4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
Display-funktionen
Når en DVD/VCD/CD afspilles
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Brug knapperne OP/NED for at vælge det
ønskede element.
3. Brug knapperne VENSTRE/HØJRE for at udføre
den ønskede opsætning, og tryk derefter på
ENTER.
• Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes
til at få direkte adgang til en titel, et kapitel eller
til at begynde afspilningen på et ønsket
tidspunkt.
4. For at få skærmen til at forsvinde trykkes på
knappen INFO igen.
Skip et spor
Tryk på
eller
disken. Hvis der for eksempel er mere
end én film på en DVD, vil hver film
blive vist på listen.
De fleste DVD’er er optaget i kapitler,
Audio
• Ved afspilning af en VCD 2.0 i MENU OFF mode, en VCD
1.1 eller en CD, rykkes til næste spor, når du trykker
på
-knappen. Hvis du trykker på
-knappen, rykkes
tilbage til begyndelsen af det nuværende spor. Trykkes én
gang mere, rykkes der tilbage til begyndelsen af det
forrige spor.
2. Vælg Disc Menu ved brug af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
ønsket passage (samme som spor eller
sange på en audio CD).
Giver mulighed for at afspille en film på
Time et ønsket tidspunkt.
Begyndelsestidspunktet indtastes som
reference.
01
Chapter 02
Subtitle
1. Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på
knappen MENU på fjernbetjeningen.
Chapter således at man hurtigt kan finde en
engelsk 5.1 kanaler. En DVD-disk kan
have op til otte forskellige lydspor.
DVD
Time
Brug af diskmenu
Audio I eksemplet afspilles lydsporet på
–knappen under afspilning.
Title
Sådan får du adgang til at afspille en
Title ønsket titel, når der er mere end én på
Brug af disk- og titelmenu
Henviser til sproget for filmens lydspor.
DVD
• Under afspilning af en DVD kan du springe til næste afsnit
ved at trykke på
-knappen. Hvis du trykker på
knappen, rykkes hen til begyndelsen af afsnittet. Hvis du
trykker igen, rykkes hen til begyndelsen af forrige afsnit.
Display-funktionen
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
ENTER
Henviser til tilgængelige undertekstsprog
Subtitle på disken.
Der kan vælges mellem undertekstsprogene, eller de kan slås fra, hvis man
ønsker det. En DVD-disk kan have op til
32 forskellige undertekster.
Brug af Titelmenu
1. Under afspilning af en DVD-disk trykkes på
knappen MENU på fjernbetjeningen.
2. Vælg Title Menu ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
VCD
VCD
• Hvis et enkelt spor overstiger 15 minutter ved afspilning af
en VCD, og du trykker på
-knappen, rykkes der 5
minutter fremad. Hvis du trykker på
-knappen, rykkes
der 5 minutter tilbage.
Track 01
Time 0:00:48
ENTER
BEMÆRK
* Når der afspilles en VCD 2.0, kan du vælge MENU
ON eller MENU OFF ved brug af knappen DISC
MENU.
CD
CD
Track 01
Time 0:00:48
ENTER
DEN-12
BEMÆRK
* Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode
(MENU ON mode). (Se side 12)
BEMÆRK
• Der kan være disks, hvorpå titel- og diskmenu ikke
virker.
• Titelmenu bliver kun vist, hvis der er mindst to titler
på disken.
• Du kan også anvende Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjernkontrollen.
• I VCD2.0 fungerer knappen DISC MENU som
skifteknap mellem Menu On og Menu Off.
DEN-13
Brug af funktionsmenu
Brug af funktionsmenu
Repeat afspilning
Programmeret afspilning &
tilfældig afspilning
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit,
titel, en sektion (A-B) eller hele disken.
Afspilning af programmeret rækkefølge (CD)
2. Brug knapperne OP/NED for at fremhæve
Function, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Ved afspilning af en DVD/VCD/CD
2. Vælg PROGRAM ved hjælp af VENSTRE/
HØJRE-knappen. Tryk på ENTER-knappen.
3. Skærm til valg af funktion kommer frem, Info,
Zoom, Bookmark, Repeat og EZ View.
2. Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af
VENSTRE/HØJRE-knappen.
1. Tryk på knappen MENU under afspilning.
-
Info (Se side 12~13)
Zoom (Se side 20)
Bookmark (Se side 19)
Repeat (gentag), (Se side 14)
EZ View (Se side 16)
1. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen.
Repeat skærmen vises.
• Chapter ( ) : gentager det kapitel, der afspilles.
• Title ( T ) : gentager den titel, der afspilles.
• A-B : gentager et segment af disken, som du vælger.
DVD
4. Brug knappen OP/NED for at fremhæve en af de
5 funktioner. Tryk derefter på knappen HØJRE
eller ENTER for at få adgang til funktionen.
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
1. Tryk på PROG-knappen.
3. Vælg det første afsnit (eller spor) til din
programmerede rækkefølge ved hjælp af
OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knappen.
Tryk på ENTER-knappen. Rækkefølgen på dine
programvalg vises i Programrækkefølge-kassen.
4. Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen.
Disken bliver nu afspillet i den programmerede
rækkefølge.
PROGRAM
Slow Repeat-afspilning
Med denne funktion kan du gengive scener,
der indeholder sport, dans, musikinstrumenter
etc. i slow motion, så du kan studere dem
nærmere.
Når du afspiller en DVD/VCD
1. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
).
2. Tryk og hold nede på knappen
på
fjernbetjeningen under PAUSE- eller
STEP-funktion. Tryk igen, og du kan vælge
afspilning i slowmotion med en hastighed på 1/8,
1/4 eller 1/2 af normal hastighed.
3. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen.
Repeat skærmen vises.
RANDOM
4. Vælg A-B ved hjælp af VENSTRE/HØJRE
-knappen.
VCD/CD
PROGRAM 01
T
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
* REPEAT A-B
• Tryk på ENTER i begyndelsen af det segment (A) du
ønsker at gennemse. B markeres automatisk derefter.
• Tryk på ENTER i slutningen af segmentet.
Dette er slutningen på segmentet (B).
• A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille
punkt (B), før der er gået mindst 5 sekunder, efter at
punkt (A) er blevet indstillet.
• For at afslutte funktionen trykkes på knappen ‘CLEAR’.
BEMÆRK
• Man kan også vælge disse funktioner direkte ved
brug af deres respektive knapper på
fjernbetjeningen.
3. Tryk på ENTER.
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
ENTER
------
------
RETURN
------
------
CLEAR
Afspilning i tilfældig rækkefølge (CD)
1. Tryk på PROG-knappen.
2. Vælg RANDOM (tilfældig) ved hjælp af
VENSTRE/HØJRE-knappen.
Tryk på ENTER-knappen.
PROGRAM
RANDOM
4. Du vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp af
VENSTRE/HØJRE-knappen. Tryk derefter på
ENTER.
BEMÆRK
• En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler.
En CD eller VCD gentager afspilning af hele
disken eller et spor.
• Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen
ikke virker.
• Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode (MENU
ON mode). (Se side 12)
DEN-14
• A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille
punkt (B), før der er gået mindst 5 sekunder, efter at
punkt (A) er blevet indstillet.
Program Order
Track
Off
5. Tryk på ENTER i begyndelsen af det segment (A)
du ønsker at gennemse.
6. Tryk på ENTER i slutningen af segmentet.
Dette er slutningen på segmentet (B).
7. Du vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp af
VENSTRE/HØJRE-knappen. Tryk derefter på
ENTER.
BEMÆRK
• Disken afspiller kun fra A til B gentagne gange ved
den valgte hastighed.
• Tryk på knappen 'CLEAR' for at afslutte funktionen.
• Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode (MENU
ON mode). (Se side 12)
BEMÆRK
• Afhængig af disken kan det forekomme at
afspilning i programmeret eller tilfældig rækkefølge
ikke er mulig.
• Afspilningsformen PROGRAM/RANDOM
(programmeret/vilkårlig) kan ikke bruges, hvis
disken indeholder mere end to filtyper.
• Denne enhed understøtter maksimalt 20
programmerede rækkefølger.
• Når man er i afspilningsmåde, trykkes på knappen
CLEAR på fjernbetjeningen for at annullere
programmeret afspilning.
DEN-15
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
Hvis du bruger et 4:3 tv
Tryk på knappen EZ VIEW.
• Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på
knappen gentagne gange.
• Skærmzoom fungerer forskelligt alt afhængig af
skærmindstillingen i den oprindelige
indstillingsmenu.
• For at sikre korrekt brug af knappen EZ VIEW bør
du indstille det korrekte størrelsesforhold i
indstillingsmenuen (Se side 28).
1. Til disks med 16:9 størrelsesforhold
• 4:3 letterbox
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. De sorte bjælker vil fremkomme
øverst og nederst på skærmen.
• 4:3 Pan Scan
Venstre og højre side af skærmen er skåret væk
og midten af 16:9 skærmen vises.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den
fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud,
som det er blevet strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er
skåret væk og den centrale del af skærmen er
forstørret.
Hvis du bruger et 16:9 tv
1. Til disks med 16:9 størrelsesforhold
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der
afspilles en disk med størrelsesforholdet 2.35:1,
forsvinder skærmens sorte bjælker foroven og
forneden på skærmen. Billedet vil se ud, som
det er blevet strakt lodret. (Det kan være, at de
sorte bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af
disktypen.)
• Zoom Fit (Zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er
skåret væk, og den centrale del af skærmen er
forstørret.
2. Til disks med 4:3 størrelsesforhold
• Normal bredde
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. Billedet vil se ud, som det er
blevet strakt vandret.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den
fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud,
som det er blevet strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er
skåret væk, og den centrale del af skærmen er
forstørret.
• Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der
fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på
skærmen for at forhindre billedet i at se ud, som
om det er blevet strakt vandret.
2. Til disks med 4:3 størrelsesforhold
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den
fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud,
som det er blevet strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er
skåret væk og den centrale del af skærmen er
forstørret.
BEMÆRK
• Hvordan denne funktion virker afhænger af
disktypen.
DEN-16
Vælg Audio-sprog
Vælg undertitel-sprog
Du kan hurtigt og nemt vælge et sprog med
AUDIO-knappen.
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler
med SUBTITLE-knappen.
Brug AUDIO-knappen
Brug SUBTITLE-knappen
1. Tryk på AUDIO-knappen.
1. Tryk på SUBTITLE-knappen.
2. Lyden skifter, når der trykkes på knappen
gentagne gange.
2. Underteksten skifter, når der trykkes på knappen
gentagne gange.
- Sprogene vises med forkortelser.
3. Tryk på knappen AUDIO for at vælge stereo,
venstre eller højre. (På VCD/CD)
3. For at slukke for afspilningen, trykkes på knappen
CLEAR eller RETURN.
- Der vises ikke undertekster på skærmen til at begynde
med.
- Undertekst-sproget vises med forkortelser.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
VCD/CD
Stereo
ENG
SUBTITLE
Off
SUBTITLE
AUDIO
BEMÆRK
• Denne funktion er afhængig af det indkodede
sprog på disken og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme
audio-sprog hver gang du afspiller en DVD;
så se s. 26 “Indstilling af sprog”.
BEMÆRK
• Denne funktion er afhængig af det indkodede
sprog på disken og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme undertekstsprog hver gang du afspiller en DVD;
så se s. 26 “Indstilling af sprog”.
DEN-17
Brug af funktionerne Instant
Replay/Skip (gentag straks/hop over)
Brug af bogmærke-funktionen
Hvis en DVD indeholder forskellige
optagelsesvinkler af en speciel scene, kan du
bruge (Angle) vinkel-funktionen.
Brug af Instant Afspilnings Funktion (DVD)
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele
af en DVD eller VCD (MENU OFF-mode), så
du hurtigt kan finde udsnittet senere.
Brug ANGLE (vinkel)-knappen
Hvis du trykker på INSTANT REPLAY knappen
flyttes den nuværende scene ca. 10 sekunder
tilbage og afspilles igen.
Vælg kameravinkel
Tjek først om VINKEL-mærket (
) er til stede i
det øverste venstre hjørne af skærmen.
1. Når mærket ANGLE vises, skal du trykke på
knappen ANGLE. Derefter vises ikonet ANGLE i
øverste venstre hjørne af skærmen.
Hvis du ikke fik set en scene kan du se den igen
ved at bruge denne funktion.
* Afhængig af disken virker Instant Afspilnings-funktionen
måske ikke.
1. Tryk på knappen MENU under afspilning.
2. Brug knapperne OP/NED for at fremhæve
Function, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
1. Under afspilningen trykkes på knappen MENU på
fjernbetjeningen, og der vælges Bookmark.
2. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen til at vælge en
markeret scene.
3. Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen for at
springe hen til den markerede scene.
3. Vælg Bookmark ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
2. Tryk på knappen ANGLE (vinkel) for at vælge den
ønskede scenevinkel.
4. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen til at flytte til
det ønskede bogmærke ikon.
3. For at slukke for afspilningen, trykkes på knappen
CLEAR eller RETURN.
4/6
Brug Bogmærke-funktionen (DVD/VCD)
Find en markeret scene frem
5. Når du kommer til den scene, du ønsker at
markere, så tryk på ENTER-knappen. Ikonet vil
ændres til et nummer (1,2 eller 3).
ANGLE
Slet et bogmærke
Brug af funktionerne Instant Skip (DVD)
Denne funktion bruges til at hoppe 10 sekunder
frem i afspilningen af den scene, der bliver vist.
Tryk på knappen INSTANT SKIP.
- Afspilningen vil hoppe 10 sekunder frem i afspilningen.
- Der kan være disks, hvor denne funktion ikke virker.
BEMÆRK
• Hvis disken har en vinkel, virker denne funktion
ikke. Det er i øjeblikket kun meget få diske, der har
denne funktion.
1. Under afspilningen trykkes på knappen MENU på
fjernbetjeningen, og der vælges Bookmark.
2. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen til at vælge det
bogmærkenummer du ønsker at slette.
3. Tryk på CLEAR-knappen for at slette et
bogmærkenummer.
BEMÆRK
• Du kan markere op til 3 scener ad gangen.
• Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode (Menu
On mode) (Se side 12)
• Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at
bruge Bogmærke-funktionen.
DEN-18
DEN-19
Brug zoom lydfunktionerne
Sådan indsættes et hukommelseskort
Brug Zoom-funktionen (DVD/VCD)
Denne enhed accepterer 7 forskellige typer
hukommelseskort
1. Tryk på MENU-knappen under afspilning eller i
pause mode.
Indsæt hukommelseskortet korrekt med etiketten
vendende opad, ellers fungere det ikke.
2. Brug knapperne OP/NED for at fremhæve
Function, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
3. Vælg Zoom ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
MEMORY STICK
MEMORY STICK PRO
Clips-menu for MP3/WMA/JPEG
1. Åbn diskbakken.
Mappen kan kun vælges i Stop-indstilling.
2. Læg disken på bakken.
- Læg disken med tekstsiden med opad.
• Sådan vælges overordnet mappe
Tryk på knappen RETURN for at gå til overordnet
mappe, eller brug knapperne OP/NED for at vælge
“..”, og tryk på ENTER for at gå til overordnet
mappe.
3. Luk diskbakken.
- Bakken lukkes og nedenstående skærmmenu
vises.
Smart Media
Off
4. Brug OP/NED eller VENSTRE/HØJRE-knappen
til at udvælge den del af skærmen, du ønsker at
zoome ind på.
Valg af mappe
00:00:23
1_mp3
Secure Digital
• Sådan vælges peer-mappen
Brug knapperne HØJRE/VENSTRE til at
fremhæve venstre vindue. Brug knapperne
OP/NED for at vælge den ønskede mappe,
derefter trykkes på ENTER.
B e c a u s e Yo u
5. Tryk på ENTER-knappen.
Cactus
Sad Day
- Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2X/4X/2X/normal i den rækkefølge.
CF
Micro
Drive
Multi Media
- Under afspilning af en VCD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2X/normal i den rækkefølge.
Mapper og filer i
aktuel mappe
Overordnet mappe, aktuel
mappe og peer-mapper
Compact Flash
Root
Micro Drive
Denne enhed understøtter 7 forskellige typer
hukommelseskort: Memorystick, SD-Card, MMC og
Smart Media Card via øverste indstik og Compact
Flash, Micro Drive via indstikket nedenunder.
BEMÆRK
• Hukommelseskort over 2GB bruger FAT 32, som
ikke er kompatibel med denne enhed.
• Hvis “Hukommelseskortet” ikke er sat helt ind,
fungerer det ikke.
• Hvis du fjerner “Hukommelseskortet” mens det
arbejder, kan den optagne data blive beskadiget.
Det er bedre at fjerne det, efter at der er trykket på
knappen DVD/M.CARD for at vende tilbage til
DVD/CD-måde.
• Indsæt ikke to eller flere kort på samme tid.
Hvis der indsættes kort i to indstik, kan det
forekomme, at de ikke virker.
DEN-20
• Sådan vælges under-mappen
Brug knapperne HØJRE/VENSTRE til at
fremhæve højre vindue. Brug knapperne OP/NED
for at vælge den ønskede mappe, derefter trykkes
på ENTER.
•
: Filnavn for den der afspilles nu.
•
: Aktuel afspilningstid.
•
: Aktuel afspilningsmåde: Der er 4 måder,
skift mellem dem med knappen REPEAT.
(Under afspilning af en sang)
- Off : Normal afspilning
- Track : Gentag aktuelt spor.
- Folder : Gentag den aktuelle mappe.
- Random : Filerne på disken bliver
afspillet i tilfældig rækkefølge.
WMA
JPEG
Parent Folder
MP3
MUSIC
1st
Sub-Folders
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
•
: MP3 filikon.
•
: WMA filikon.
•
: JPEG-filikon.
•
: Mappeikon.
•
: Aktuelt mappeikon.
•
: Diskmåde (
Current Folder
: hukommelseskortmåde)
DEN-21
MP3/WMA Afspilning
MP3/WMA Afspilning
Når der afspilles en CD-R
Repeat/Random afspilning
CD-R/Hukommelseskort MP3/WMA fil
1. Åbn diskbakken.
Tryk på knappen REPEAT for at skifte
afspilningsmåde.
Der er 4 måder, Off, Track, Folder og RANDOM.
- Off : Normal afspilning
- Track : Gentager den aktuelle sangmappe.
- Folder : Gentager lydfiler, som er af samme filtype,
i den aktuelle mappe.
- Random : lydfilerne på disken, som er af samme
filtype, bliver afspillet i tilfældig
rækkefølge.
Når der optages MP3/WMA-filer på
CD-R/Hukommelseskort, se venligst følgende.
2. Læg disken på bakken.
- Læg disken med tekstsiden med opad.
3. Luk diskbakken.
- Bakken lukkes og nedenstående skærmmenu
vises.
Når der afspilles et hukommelseskort
1. Indsæt et hukommelseskort.
2. Tryk på knappen DVD/M.CARD på
fjernbetjeningen.
* For at genoptage normal afspilning, trykkes på
knappen CLEAR.
MP3/WMA Afspilnings-Funktion
1. Vælg den ønskede mappe. (Se side 21 for at
vælge mappe.)
2. Brug knapperne OP/NED for at vælge en lydfil.
3. Tryk på ENTER for at begynde afspilning af en
lydfil.
Off
00:00:23
1_mp3
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Day
BEMÆRK
• DVD/CD kan ikke afspilles i hukommelseskortmåde. Hvis der trykkes på knappen DVD/M.CARD
eller OPEN i DVD/M.CARD-måde, går systemet
automatisk i DVD/CD-måde.
• Afhængig af optagelsesmetoden, kan der være
visse MP3 CD-R'er, der ikke kan afspilles igen.
• Når der trykkes på DVD/M.CARD-knappen for at
afspille disken igen, kan afspilleren ikke huske,
hvordu stoppede.
• Det er umuligt at skrive MP3/WMA- eller JPEGfiler til et hukommelseskort i denne enhed, da det
er skrivebeskyttet.
• Kun filer af formatet MP3/WMA med filtyperne
“ .mp3” og “ .wma” kan afspilles.
• Dine MP3/WMA filer skal være af formatet ISO 9660
eller JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3/WMA filer er kompatibel
med Microsofts DOS og Windows, og med Apples Mac.
Disse to formater er de mest brugte.
Når der afspilles en CD-R/
hukommelseskort/billed-CD
1. Vælg den ønskede mappe. (Se side 21 for at
vælge mappe.)
2. Brug knapperne OP/NED til at vælge en billedefil i
clipsmenuen, tryk derefter på ENTER. Der vil blive
vist en skærm, der ser ud som den her nedenfor.
• Kun hukommelseskort af formatet FAT16 kan afspilles.
ENTER RETURN
• Hukommelseskort over 2GB bruger FAT32, som ikke
er kompatible med denne enhed.
• Ved navngivning af dine MP3/WMA filer overskrid ikke
8 tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma.Ved
komponering af din titel, så vær sikker på, at du bruger 8
tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og
undgår brugen af specielle tegn inklusiv: (.,/,\,=,+).
• Brug en dekompression overførelseshastighed på
mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 lydkvaliteten afhænger faktisk af hvilken
kompression/dekompressions-hastighed du vælger.
For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en
analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til
MP3 format, på mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det
giver kun sjældent bedre lydkvalitet, hvis der vælges et
højere niveau såsom 192 Kbps eller mere. Modsat, filer
med samplingshastighed under 128 Kbps vil ikke spille
korrekt.
• Brug en overførselsdekomprimering på mindst
64Kbps, når der optages WMA-filer.
Lydkvaliteten med WMA-filer afhænger i bund og grund af
størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du
vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en
størrelse på analog/digital sampling, som stemmer
overens med WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til
192Kbps. Omvendt gælder det, at filer med
dekomprimeringsstørrelser under 64Kbps eller over
192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
• Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og
kodebeskyttet for at hindre illegal kopiering. Disse filer er
af følgende typer: Windows MediaTM (registeret
varemærke af Microsoft Inc) og SDMITM (registeret
varemærke af The SDMI Foundation). Du kan ikke
kopiere sådanne filer.
DEN-22
Visning af JPEG
• Brug knapperne INFO på fjernkontrollen for at vælge
det billede, som du ønsker at se, og tryk derefter på
knappen ENTER.
•
: Vend tilbage til albumskærmen.
• For at se de næste 6 billeder, trykkes på knappen
.
• For at se de forrige 6 billeder, trykkes på knappen
.
•
: Hver gang der trykkes på knappen ENTER,
roterer billedet 90 grader med uret.
•
: Hver gang der trykkes på knappen ENTER,
forstørres billedet op til 4X.
(Normal ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: Enheden går i billedserie-mode.
TIMER:
ENTER RETURN
•
: Når dette ikon vælges, og der trykkes på
ENTER, skifter billedet automatisk med et
interval på ca. 6 sekunder.
• Vigtigt: Ovennævnte anbefalinger kan ikke tages som en
garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3 optagelser,
eller som en forsikring af lydkvalitet. Du skal være
opmærksom på, at visse teknologier og metoder for MP3
filers optagelser på CD-R’er forhindrer optimal afspilning
af disse filer på din DVD afspiller (degraderet lydkvalitet
og i visse tilfælde afspillerens uformåenhed til at læse
filerne).
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på
ca. 12 sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på
ca. 18 sekunder.
• Denne enhed kan maksimalt afspille 3000 filer og 300
mapper per disk.
*Hvis du ikke trykker på nogen knap, starter billedserien
automatisk med intervaller af 5 sekunder som standard.
*Afhængig af filstørrelsen, kan intervallet mellem billederne
være længere eller kortere.
DEN-23
Visning af JPEG
BEMÆRK
• Hvis der ikke trykkes på nogen knap på fjernbetjeningen i 10 sekunder, forsvinder menuen.
Tryk på knapperne INFO på fjernbetjeningen for at
få vist menuen igen.
• Tryk på knappen STOP for at vende tilbage til
clips-menuen.
• Når der afspilles en Kodak billede-cd, viser
enheden fotoet direkte, ikke i clips-menuen.
• Hver gang du trykker på knappen DVD/M.CARD,
går systemet skiftevis ind i hukommelseskortmåde
eller DVD/CD-måde.
- Hukommelseskortmåde: Afspiller hukommelseskortet
- DVD/CD-måde: Afspiller CD-R & Foto-CD
Brug Setup menuen
Setup menuen lader dig “skræddersy” din
DVD-afspiller, så du kan vælge forskellige
sprogindstillinger, censurniveau, selv den
ønskede type fjernsynsskærm.
Du kan forindstille sproget på player menuen,
disk menuen, og undertekst menuen, så det
ønskede sprog vises, hver gang du ser en
film.
1. Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, når
enheden er i tilstanden Stop. Vælg Setup ved
hjælp af knapperne OP/NED, tryk derefter på
knappen HØJRE eller ENTER.
Brug af Player Menu Language
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Language Setup : Indstilling af sproget.
Audio Setup : Indstilling af audio options
Display Setup : Indstilling af Display options
Bruges til at vælge den type skærm du ønsker
at se og andre display options.
CD-R/Hukommelseskort/Billed-CD JPEG
• Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
• Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at
starte afspilningen og ikke alle optagede filer kan
vises.
• Kun CD-R disks med JPEG-filer i formatet ISO 9660
eller Joliet kan vises.
• Hukommelseskort over 2GB bruger FAT32, som ikke
er kompatible med denne enhed.
• Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8
karakterer og må ikke indeholde tomme pladser eller
særlige karakterer (. / = +).
• Kun konsekutivt indspillede multisession-disks kan
vises. Hvis der er et tomt segment i en multisessiondisk, kan disken kun vises hen til dette tomme
segment.
• Der kan maksimalt lagres 500 billeder på en enkelt
CD.
• Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEGfilerne i billedmapperne, der kan vises.
• Kodak billed-cd: JPEG-filer i billedmappen kan
afspilles automatisk.
• Konica billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet,
vælges JPEG-filerne i clips-menuen.
• Fuji billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges
JPEG-filerne i clips-menuen.
• QSS billed-cd: Enheden kan ikke afspille QSS billedecd’er.
• Hvis antallet af filer på 1 disk er over 3000, er det kun
de 3000 JPEG-filer, der kan vises.
• Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 300, er det
kun de 300 JPEG-mapper, der kan vises.
Indstilling af sprog
3. Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
f.eks.) Opsætning på English
Parental Setup : Indstilling af censur-niveauet
Lader brugeren sætte et censur-niveau, som
forhindrer børn i at se “forbudt-for-børn” film.
Disk Menu sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk
menuskærmene.
4. Vælg Disc Menu ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
5. Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks.
‘English’.
- Vælg “Others” (andre), hvis det ønskede sprog ikke er
nævnt.
f.eks.) Opsætning på English
Disc Menu
Title Menu
Function
DISC MENU LANGUAGE
4. Vælg Player Menu ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Disc Menu
Setup
QQQQ
LANGUAGE SETUP
2. Brug OP/NED-knappen på fjernbetjeningen for
adgang til forskellige features.
3. Tryk på HØJRE eller ENTER-knappen for adgang
til under-features.
6. Tryk på ENTER-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til
SETUP MENU.
5. Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
Setup-skærmen fjernes igen ved at trykke på
MENU-knappen efter indstilling.
BEMÆRK
Afhængig af disken er nogle SETUP menu-valg ikke
tilgængelige.
6. Tryk på ENTER-knappen.
- Nu er English valgt, og skærmen vender tilbage til
SETUP MENU.
- Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen for at fjerne
SETUP MENU igen.
DEN-24
Others
DEN-25
Indstilling af sprog
Indstilling af Audio-options
Audio sprog
Undertekst sprog
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
3. Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Vælg Audio ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
4. Vælg Subtitle ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
5. Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
5. Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
- Vælg “Original” hvis diskens lydspor skal være det
originale sprog, som disken er optaget i.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
Dynamic Compression
1. On : Vælger dynamisk kompression.
2. Off : Vælger standard opstilling.
3. Vælg Audio Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
PCM Down Sampling
1. On : Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet til
afspilleren, ikke er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver 96KHz signalerne
nedkonverteret til 48 KHz.
2. Off : Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet til
afspilleren, er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver alle signaler udsendt uden
ændringer.
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget
skal være det samme som det, du har valgt til audio
sprog.
- Vælg “Others” hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
- Vælg “Others” (andre) hvis det ønskede sprog ikke er
nævnt. Nogle disks indeholder ikke det sprog, du har
valgt som dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken
bruge dets originale sprogindstilling.
AUDIO LANGUAGE
Audio
4. Brug OP/NED-knappen til at vælge den ønskede
indstilling. Tryk derefter på HØJRE eller ENTERknappen.
SUBTITLE LANGUAGE
QQQQ
QQQQ
DTS
1. Off : Vælger standard opstilling.
2. On : Udsender DTS Bitstream kun via digital udgang.
Vælg DTS ved opkobling til en DTS Dekoder.
QQQQ
Original
Others
AUDIO SETUP
Automatic
Dolby Digital OutputQQ
Subtitle
QQQQ
Others
: PCM
MPEG-2 Digital OutQQ
: PCM
DTSQQQQQ
: Off
Dynamic Compression Q
: On
PCM Down Sampling QQ
: On
6. Tryk på ENTER-knappen.
BEMÆRK
• Hvordan man fjerner SETUP MENUEN eller
vender tilbage til skærm-menuen under setup.
Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Fremstillet under licenstilladelse af Dolby
Laboratories. “Dolby” og det dobbelte-D symbol er
Dolby Laboratories varemærker.
• “DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker af
Digital Theater Systems, Inc.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til
SETUP.
6. Tryk på ENTER-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til
SETUP MENU.
BEMÆRK
• Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken,
vælges det originale optagelsessprog.
• Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen for at
fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage
til skærmmenuen under setup.
Dolby Digital Output
1. PCM : Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio.
Vælg PCM når du bruger de analoge audio
udgange.
2. Bitstream : Omdannes til Dolby Digital Bitstream –
5.1CH. Vælg Bitstream ved brug af de
digitale audio udgange.
BEMÆRK
• Hvis den rigtige digital udgang ikke er
valgt, høres ingen lyd.
BEMÆRK
• Ved multi-kanaludgang vælges digital.
Dolby & MPEG-2 Digital Out virker.
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio.
Vælg PCM når du bruger de analoge audio
udgange.
2. Bitstream : Omdannes til MPEG-2 Dolby Digital
Bitstream – 5.1CH (ved MPEG-2 7.1CH).
Vælg Bitstream ved brug af de digital
audio udgange.
DEN-26
DEN-27
Indstilling af displayet
Indstilling af displayet
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden
Stop.
Still Mode
Indstillingerne vil afhjælpe, at billedet flimrer ved
stilstand og vil vise småt tekst mere tydeligt.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
1. Auto : Vælges Auto, vil Field/Frame automatisk
konverteres.
2. Field : Vælg denne feature, hvis skærmen ryster i
Auto mode.
3. Vælg Display Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Video Output
Vælg Videoudgang.
1. S-Video : Vælges, når du vil bruge video og S-video
Out.
2. Component (I-SCAN) : Vælges, når du vil bruge
komponent skærmskandering
(625i/525i) Out.
3. Frame : Vælg denne feature, hvis du ønsker at se
små bogstaver bedre i Auto mode.
3. Component (P-SCAN) : Vælges, når du vil bruge
komponent progressiv
(625p/525p) Out.
Screen Messages (skærmbeskeder)
4. SCART Output : Vælges, når du vil bruge Scart Out.
Brug denne feature til henholdsvis at tænde og slukke
for skærmdisplayet.
• RGB : Vælges, når du vil bruge SCART RGB Out.
• S-Video : Vælges, når du vil bruge SCART S-Video
Out.
• Video : Vælges, når du vil bruge SCART Video Out.
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med
DVD’er, som er blevet tildelt et “censurniveau”.
Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er din
familie ser. Der kan være op til 8 censurniveauer på
en disk.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg Parental Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Black Level
Justerer skærmens lysniveau.
DISPLAY SETUP
TV System
4. Brug OP/NED-knappen til at vælge den ønskede
indstilling. Tryk derefter på HØJRE eller ENTERknappen.
1. NTSC-disk: I tilfælde hvor der bruges NTSC-disk.
• Hvis dit tv-system kun har PAL-Videoindgang, skal
du vælge "PAL". Når du vælger "PAL", er
skærmskanderingsudgangsformat PAL 69 Hzudgang.
TV Aspect (format)
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at
justere skærmindstillingerne (aspektforhold).
2. PAL-disk: I tilfælde hvor der bruges PAL-disk.
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-videoindgang, skal
du vælge "NTSC Output".
• Hvis dit tv-system kun har PAL-indgang, skal du
vælge "PAL 50 Hz Output".
2. 4:3 Pan-Scan : Vælges for normal TV-størrelse, når
du ønsker at se midtersektionen af en 16:9 skærm.
(Yderste venstre og højre side af filmen vil ikke kunne
ses).
TV AspectQQQ
: 4:3 L-Box
: Auto
: On
Black LevelQQ
: Off
TV SystemQQQ
Video OutputQQ
: PAL
: S-Video
: On
: Off
TV SystemQQQ
Video OutputQQ
: PAL
: S-Video
DISPLAY SETUP
S-Video
4. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen og vælg Yes,
hvis du ønsker at indkode et kodeord.
Nu vises Indtast kodeord på skærmen.
Component (I-SCAN)
Component (P-SCAN)
SCART Output
PARENTAL SETUP
RGB
S-Video
Use PasswordQQ
: NoQQ
DISPLAY SETUP
DISPLAY SETUP
Screen MessagesQ
: Auto
Screen MessagesQ
Black LevelQQ
Video
3. 16:9 Wide : Lader dig se hele 16:9 filmen på dit
widescreen TV.
Still ModeQQQ
Still ModeQQQ
: 4:3 L-Box
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-indgang, skal du
vælge "NTSC Output".
1. 4:3 Letter Box : Vælges hvis du ønsker at se det
totale 16:9 skærmformat, som DVD’en har, også selv
om du har et TV med 4:3 skærmformat. Du vil nu se
sorte “bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
TV AspectQQQ
TV AspectQQQ
: 4:3 L-Box
Still ModeQQQ
: Auto
Screen MessagesQ
: On
Black LevelQQ
: Off
TV SystemQQQ
Video OutputQQ
: PAL
: S-Video
ENTER
VIGTIG BEMÆRKNING
• Kontroller din fjernsyns brugsanvisning for at
undersøge om fjernsynsapparatet håndterer
Progressive Scan. I så fald, følg instruktionerne i
brugsanvisningen om indstillinger for Progressive
Scan i menusystemet.
• Hvis skærmen er blokeret, fordi der indstillet den
forkerte videoudgang, se side 31.
RETURN
MENU
5. Indtast adgangskoden. Skærmbilledet til
genindtastning af adgangskode vises, så du kan
bekræfte adgangskoden.
Indtast adgangskoden igen.
Afspilleren er låst ( ).
CREATE PASSWORD
TV ASPECT
4:3 Letter Box
Enter Password
4:3 Pan Scan
- - - -
16:9 Wide
0~9
DEN-28
DEN-29
RETURN
Indstilling af censurniveauet
CREATE PASSWORD
Guide til fejllokalisering
5. Vælg klassificeringsniveau ved hjælp af
knapperne OP/NED, tryk på knappen RIGHT eller
ENTER.
Før du kontakter servicecenteret
Problem
Løsning
Se side
Re-enter Password
- - - -
Fjernbetjeningen virker
ikke
0~9
RETURN
Disken vil ikke spille
6. Vælg klassificeringsniveau ved brug af knapperne
OP/NED. Hvis du for eksempel vælger op til
niveau 6, vil niveau 7 og 8 ikke blive afspillet.
Der er ingen 5.1
channel lyd
- Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge ‘No’ ved
‘use password’ ved hjælp af HØJRE eller ENTERknapperne.
Videoscanningskomponent Indstilling af
nominelt niveau
f.eks.) Opsætning i LEVEL6.
RATING LEVEL
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
Afspilleren er låst ( ).
Ændring af kodeord ;
- Fremhæv Ændring af adgangskode ved brug af
knapperne OP/NED.
- Tryk på ENTER.
Skærmen Change Password kommer frem.
- Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste
den igen.
3. Vælg Parental Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Indtast adgangskoden.
Skærmbilledet til børnesikring vises.
PASSWORD CHECK
DEN-30
S5
• 5.1 channel lyd gengives kun når de følgende krav opfyldes:
1) DVD-afspilleren er tilsluttet den rigtige forstærker
2) Disken er optaget med 5.1 channel lyd.
• Tjek om de afspillede disks er mærket “Dolby 5.1ch”
• Tjek om dit audio system er tilsluttet og virker tilfredsstillende.
• Er Audio Output sat til Bitstream i SETUP-menuen?
S9
• Features og indstillinger kan ikke foretages pga.:
1) DVD’ens software forhindrer det.
2) DVD’ens software understøtter ikke den aktuelle feature
(f.eks. kameravinkler).
3) Den aktuelle feature er ikke tilgængelig i øjeblikket.
4) Du har foreslået en titel, kapitelnummer eller tid der er udenfor
rækkevidde.
S 27
S 11
Playback mode er forskellig fra
valgene på Setup menuen
• Nogle funktioner valgt i Setup menuen virker ikke ordentligt hvis
disken ikke er indkodet med tilsvarende funktioner.
Skærmformatet kan ikke
ændres
• Skærmformatet er fastsat på dine DVD’er.
S 28
Ingen lyd
• Vær sikker på at den korrekte Dolby digital Udgang/MPEG-2 Digital
udgang er valgt i Audio Options menuen.
S 27
Skærmen er blokeret
• Tænd for afspilleren på power, uden en disk i.
Tryk et sekund på knappen SEARCH/SKIP ( ) på frontpanelet.
Vælg Menusprog displayet vises. Tryk på knappen for ønsket sprog.
S 29
Andre problemer
RETURN
• Disken skal vende med dets label opad, og den blanke side nedad.
• Tjek DVD’ens regionsnummer.
• Tjek om disken har en menu.
Glemt kodeordet
- - - -
S3
Disk Menuen kommer ikke op
BEMÆRK
• Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen for at
fjerne SETUP MENUEN eller for at vende
tilbage til skærmmenuen under setup.
• Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse
afsnittet “Glemt kodeordet” i “Guide til
fejllokalisering” på side 30.
Enter Password
0~9
ikonet vises på
skærmen
• Tjek om batterierne i fjernbetjeningen trænger til udskiftning.
• Brug ikke fjernbetjeningen på større afstand end 6 meter.
• Fjern batterierne og hold én eller flere knapper nede i et par
minutter, hvilket dræner mikroprocessoren inde i fjernbetjeningen
og nulstiller den. Sæt batterierne i og prøv igen.
• Tænd for afspilleren på power, uden en disk i. Tryk et sekund på
knappen SEARCH/SKIP ( ) på frontpanelet. Vælg Menusprog
displayet vises. Tryk på knappen for ønsket sprog.
Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen og vælg ‘Parental
Mode’ (censurniveau). Censurniveauet er nu “låst op” som indikeret
på displayet. Tryk på NED-knappen for at vælge ‘Parental’.
Tryk på ENTER, og du vil nu blive spurgt om at vælge et kodeord.
Du kan nu ændre censurniveauet og ændre dit kodeord.
• Kig i indholdsfortegnelsen og find den sektion af betjeningsvejledningen, som indeholder forklaringer vedrørende dit problem, og følg
proceduren én gang til.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, så kontakt butikken eller det
nærmeste autoriserede servicecenter.
DEN-31
S 24~30
S 29~30
Specifikationer
Generelt
Strømbehov
AC 230V, 50 Hz
Strømforbrug
12 W
Vægt
1.9 Kg
Dimensioner
+5°C til + 35°C
Fugtighedsgrad for optimalt brug
10 % til 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Disk
På dette Samsung produkt ydes der seks (6) måneders garanti og atten (18) måneders reklamationsret fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til
garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet. Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få
oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Afspilningstempo: 3.49 til 4.06 m/sek.
Ca. Afspilningstid (ensidet disk): 135 min.
Samsung Nordic AB
CD: 12 cm
(COMPACT DISC)
Afspilningstempo: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min.
Bredskifte Allé 7
CD: 8 cm
(COMPACT DISC)
Afspilningstempo: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 20 min.
Tlf: +45 87 45 46 00, Fax: + 45 87 45 46 20, Hotline +45 38 32 28 87
VCD: 12 cm
(VIDEO COMPACT DISC)
Composite Video
SCART STIK
Video
Udgange
Component Video
S-VIDEO
SCART STIK
2 Kanal
Audio
Udgange
430mm(W) X 205mm(D) X 50mm(H)
Rumtemperatur for optimalt brug
DANMARK
*Frekvens respons
8210 Åarhus V
Afspilningstempo: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min. (Video+Audio)
■ GARANTIBETINGELSER
2 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og
såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
R (rød): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
G (grøn): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
B (blå): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Farve signal: 0,3 Vp-p (belastning 75 ohm)
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af
defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
Y : 1.0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pr : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pb : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der
kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre
lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Farve signal: 0,3 Vp-p (belastning 75 ohm)
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder,
eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb,
omfattes ikke af denne garanti.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne
tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
Luminance 2 L(1/L), R(2/R)
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af
normalt slid.
L(1/L), R(2/R)
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
48 kHz sampling: 4Hz til 22 kHz
96 kHz sampling: 4Hz til 44 kHz
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total lydforvrængning
0.004 %
*: Nominel specifikation
• Samsung Electronics Co., Ltd reserverer rettighederne til at ændre specifikationerne uden varsel.
• Vægt og dimensioner er cirkamål.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det
modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og
Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab
eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet
tilhørende udstyr eller materiel.
EUROPÆISK GARANTI
DEN-32
DEN-33
Download PDF

advertising