Samsung | DVD-P345 | Samsung DVD-P345 Bruksanvisning

Forholdsregler
1. Installering
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer overens med
spesifikasjonene på merket bak på spilleren.
Plasser spilleren horisontalt på en egnet flate (møbel),
med nok plass omkring til ventilasjon (7~10cm).
Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett
ikke annet utstyr eller tungt utstyr oppå spilleren. Sett
ikke spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som kan
bli varmt. Kontroller at plateskuffen er tom, før du flytter
spilleren. Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig
bruk. Selv om DVD-spilleren står på standby er den ikke
spenningsløs. For å gjøre spilleren spenningsløs, skal
støpslet trekkes ut av stikkontakten, dette anbefales når
spilleren ikke skal brukes i en lengre periode.
Før du setter i gang
ADVARSEL: BRUK AV KONTROLLER,
INSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅTER
ENN DE SOM SPESIFISERES HER KAN
FORÅRSAKE FARLIG STRÅLING.
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med fingrene
mot hullet eller mot kanten. Legg alltid platen med etiketten opp (ved enkeltsidige plater). Gjør om nødvendig
platen ren med en myk klut, start i sentrum av platen og
beveg kluten utover mot kanten. Legg alltid platen tilbake
i etuiet etter bruk, og oppbevar etuiet vertikalt. Legg alltid
platen riktig på plass i holderens fordypning. Bruk aldri
spray beregnet til rengjøring av grammofonplater, benzen, antistatisk væske eller annen oppløsning hvis
platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av platen med
en myk fuktig klut (kun vann), tørk aldri av platen med en
roterende bevegelse, siden det kan gi sirkulære riper i
overflaten; disse ripene kan forårsake støy ved avspilling.
5. Batteri
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier som er
skadelige for miljøet.
Kast ikke batteriene sammen med husholdningsavfallet.
Det anbefales å la en tekniker bytte batteri i apparatet.
Setup
Tilbehør
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Før du setter i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Platetype og karakteristikker . . . . . . . . . . . . . .5
Beskrivelse – Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Displayindikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivelse – Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Oversikt over fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . .8
1
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Fjernkontroll
2. Av hensyn til din sikkerhet
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter.
Det kan være farlig for deg og kan skade ømfintlige
komponenter. Du kan bli utsatt for elektrisk støt eller berøre
laserstrålen. Plasser ikke øynene tett på åpningen i
plateskuffen eller noen annen åpning for å se inn i spilleren.
3. Forsiktig
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp; det må ikke
plasseres væskefylte gjenstander som f.eks. vaser oppå
spilleren), sterk varme (f.eks. en peis) og utstyr omgitt av
sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere
...). Trekk ut støpslet fra stikkontakten hvis det er feil på
spilleren. Spilleren er ikke beregnet til kommersielt bruk,
kun for husholdningsbruk.
Dette produktet er kun beregnet til personlig bruk.
Kondens: Hvis spilleren har vært oppbevart på et kaldt
sted, som f.eks. ved transport om vinteren, skal den stå i
ca. 2 timer til den har fått romtemperatur.
Innhold
Batterier for
jernkontroll
(størrelse AAA)
Tilkoplinger
Valg av tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Basis Funksjoner
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Bruk av søke- og Neste spor-funksjonene . . .12
Bruk av displayfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . .12
Bruk plate- og tittelmenyen . . . . . . . . . . . . . . .13
Bruk av funksjonsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling . .15
Slow Repeat-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
LOADING
STANDBY/ON
2
EZ VIEW
PLAY
LOADING
Brukerveiledning
Audio/Video-kabel
Spesial Funksjoner
Sett inn batteriene i fjernkontrollen
Justere bildeforholdet (EZ View) . . . . . . . . . . .16
Valg av audiospråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Valg av tekstspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Endring av kameravinkelen . . . . . . . . . . . . . .18
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprise/hopp over) . . . . . . . . . . . . . . .18
Bruk av Bookmark-funksjonen . . . . . . . . . . . .19
Bruk av funksjonene zoom . . . . . . . . . . . . . . .20
Slik setter du inn et minnekort . . . . . . . . . . . .20
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG . . . . . . . . . .21
Mappeutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3/WMA-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Visning av JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
1. Åpne batteridekslet på baksiden av
fjernkontrollen.
2. Sett inn to AAA-batterier. Kontroller at
polariteten (+ og –) er korrekt tilpasset.
3. Sett på batteridekslet.
3
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer skikkelig:
4
• Sjekk polariteten + – på batteriene (tørrelement).
• Sjekk om batteriene er utladd.
• Sjekk om noe sperrer veien for fjernsensoren.
• Sjekk om det er fluorescerende belysning i
nærheten.
Endring AV Setup Meny
Bruk av Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Oppsetting av språkfunksjonen . . . . . . . . . . .25
Oppsetting av audiomulighetene . . . . . . . . . .27
Oppsetting av displaymulighetene . . . . . . . . .28
Oppsetting av foreldrekontrollen . . . . . . . . . . .29
5
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsskyld skal støpslet trekkes ut av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre løsemidler ved
rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut.
Referanse
Feilsøkingsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
NOR-2
NOR-3
Generelle funksjoner
Platetype og karakteristikker
Fremragende lyd
Minnekort
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
Dolby Digital, en teknologi som er utviklet av Dolby
Laboratories, gir krystallklar lydgjengivelse.
“Minnekort” er et nytt, kompakt, bærbart og
mangesidig IC (integrert krets) opptaksmedium med
en datakapasitet som overgår en floppydisk.
Platetyper (Logoer)
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi. Både
vanlige bilder og widescreen (16:9)-bilder kan vises.
Slow motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Programmert avspilling
Du kan programmere spor slik at de blir spilt i en
bestemt rekkefølge. (CD)
Foreldrekontroll
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn et nivå
slik at barn ikke kan spille skadelige filmer med
f.eks. rå vold, saker som bare angår voksne osv.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk og
skjermvinkler når du ser på film.
Progressiv skanning
Progressiv skanning gir et bedre bilde med dobbelt
skanningslinjer i forhold til et konvensjonelt
linjesprangsbilde.
EZ VIEW (fullskjermsvisning)
Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
MERKNAD
DVD
* Plater som ikke kan avspilles med denne spilleren.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• høytetthetslag av super Audio CD
• CDG-er spiller kun lyd, ikke grafikk.
* Mulighet til avspilling kan avhenge av
opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
* Enheten kan ikke spille bestemte CD-R,
CD-RW og DVD-R pga. disktypen eller
opptaksbetingelser.
Opptaks-typer Platestørrelse
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse av
opphavsretten som er beskyttet av U.S. patentkrav og
andre lover om åndsverk eid av Macrovision
Corporation og andre rettighetshavere.
Bruk av denne teknologien for beskyttelse av opphavsretten må godkjennes av Macrovision Corporation og
er beregnet for hjemmebruk og framvisning i begrenset
omfang med mindre Macrovision Corporation har gitt
tillatelse til noe annet.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
MP3/WMA
“BRUKERE MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT IKKE
ALLE HØYDEFINISJONS-FJERNSYN ER FULLT
KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG KAN
FORÅRSAKE PROBLEM MED BILDET. NÅR DET
GJELDER BILDEPROBLEM MED 525 ELLER 625
PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES BRUKEREN Å
SETTE TILSLUTNINGEN PÅ ”STANDARD
DEFINITION”-UTDATA. HVIS DET ER SPØRSMÅL OM
VÅRE FJERNSYNSAPPARATERS KOMPABILITET
MED DENNE MODELL 525p OG 625p DVD-SPILLER
VÆR SÅ SNILL OG KONTAKTE VÅRT
SUPPORTSENTER.”
Denne enheten kan spille av plater som er laget fra
MP3/WMA-filer.
Øyeblikkelig repetisjon
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
Instant Skip (direkte hopp)
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder
ved avspilling.
NOR-4
8 Cm
12 Cm
• DVD gir fremragende lyd og video på
grunn av Dolby Digital og MPEGsystemet skjerm-og lydfunksjoner
velges enkelt fra skjermmenyen.
Single-sided 80 min.
• Forskjellige skjerm- og audiofunksjoner
Double-sided 160 min.
velges enkelt med skjermmenyer.
74 min.
• Video med CD-lyd, VHS-kvalitet og
MPEG-1 kompresjonsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
PAL
Avspilling område-numme
PAL kringkastingssystem i U.K.,
Frankrike, Tyskland osv.
Dolby Digital plate
STEREO
DIGITAL
SOUND
• CD blir innspilt med bedre lydkvalitet, mindre forvrengning og
mindre forringelse av lydkvaliteten
over tid.
Avspilling områdenummer
Platemerking
~
Beskrivelse
Ensidig 240 min
Tosidig 480 min
Audio
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller
direkte til tv-apparatet, ikke til en VCR. Kopler du
en kopibeskyttet DVD-plate til en VCR, får du et
forvrengt bilde.
12 Cm
Maks. spilletid
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område.
Disse områdekodene må matche hverandre for at platen
skal kunne spilles. Hvis kodene ikke matcher hverandre,
kan ikke platen spilles.
Områdenummeret til denne spilleren er angitt på
bakpanelet til spilleren.
Stereo-plate
Digital Audioplate
DTS-plate
MP3-plate
NOR-5
Beskrivelse – Frontpanel
Beskrivelse – Bakpanel
8
9 10
Pr
PULL OPEN
Pb
Y
STANDBY/ON
EZ VIEW
COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT
MULTI-CARD INPUT
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
1
2
3
4
5
6
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
3
4
7
Kontroller på frontpanelet
1. STANDBY/ON (
)
• Når du plugger inn enheten, lyser indikatoren.
Når du trykker på STANDBY/ON en gang til,
slukker lyset og spilleren blir slått på.
1
6. STOP (
)
• Stopper avspillingen av platen.
7. SKIP (
) / SEARCH
• Gjør det mulig å søke frem på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
2. Lysdiode PLATESKUFF
• Sett inn platen her.
8. OPEN/CLOSE (
)
• Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
3. DISPLAY
• Funksjonsindikatorene blir vist her.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Gjør det mulig å søke tilbake på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
4. MULTI-KORTINNGANG (se side 20)
5. EZ VIEW (fullskjermsvisning)
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat
til fullskjermsvisning på din vanlige TV.
10. PLAY/PAUSE (
)
• Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
2
1
2
3
1. DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
• Bruk enten en optisk eller en koaksial digital
kabel som tilkopling til en kompatibel Dolby
Digital mottaker. Bruk den som tilkopling til en
A/V-forsterker som inneholder en Dolby Digital
dekoder, MPEG-2 eller en DTS-dekoder.
5. KOMPONENTVIDEOUTGANGER
• Bruk disse utganger hvis du har et fjernsynsapparat med komponentvideoinnganger.
De kan brukes med Pr, Pb og Y-video.
Sammen med komponentvideo gir de den beste
billedkvaliteten.
• Hvis Component (P-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil modus for progressiv
skanning virke.
• Hvis Component (I-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil modus for linjesprang virke.
2. ANALOG AUDIO-UT KOBLING
• Koples til audio inngangskontakten på
tv-apparatet/audio/video-mottakeren.
6. SCART AV KONTAKT
• Koples til et TV med en scart inngangskontakt.
VIKTIG BEMERKNING
• Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for
å finne ut om fjernsynsapparatet klarer
Progressive Scan. Hvis det er så, følg instruksene
i bruksanvisningen om innstillinger for Progressive
Scan i menysystemet.
4. S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne
kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat
for å oppnå høyere kvalitet på bildet.
• Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
S-Video.
• Hvis Component (P-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil Video og S-Video ikke virke.
Display på frontpanelet
• Se side 29 for å få mer informasjon om hvordan
oppsettsmenyen brukes.
1. Angir platetype
2. Reversert avspilling / Pause / vanlig avspilling
3. Viser forskjellige meldinger angående funksjoner som PLAY, STOP, LOAD …
no DISC : Ingen plate lagt inn.
OPEN : Plateskuffen er åpen.
LOAD : Spilleren laster plateinformasjon.
NOR-6
6
Bakpanel
3. VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk en videokabel for tilkopling til video
inngangskontakten på ditt tv-apparat.
• Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
Component (I-SCAN) eller S-Video.
Displayindikatorer
5
NOR-7
Oversikt over fjernkontrollen
Valg av tilkopling
6. STOP-knapp (
)
Nedenfor viser vi eksempler på tilkoplinger som blir mye brukt for å kople DVD-spilleren til TV eller
andre komponenter.
7. MENU-knapp
• Viser DVD-spillerens setupmeny.
11
1
Før du kopler til DVD-spilleren
8. RETURN-knapp
2
• Slå alltid av DVD-spilleren, tv-apparatet og andre komponenter før du tilkopler eller frakopler kabler.
• Stiller tilbake til forrige meny.
• Slå opp i brukerveiledningen for tilleggskomponentene du skal kople til, for å få mer informasjon om disse
spesielle komponentene.
9. DVD/M.CARD-knapp
10. SUBTITLE-knapp
12
13
14
3
4
5
11. OPEN/CLOSE-knapp (
)
• Åpner/stenger platebrettet.
Tilkopling til et audiosystem
12. CLEAR-knapp
6
7
15
16
8
17
Metode 1
• Blir brukt til å fjerne meny- eller statusdisplayer fra
skjermen.
Metode 2
13. INSTANT REPLAY-knapp
• Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
18
AUDIO
14. INSTANT SKIP-knapp
9
19
20
21
22
10
• Denne funksjonen flytter deg fremover 10
sekunder ved avspilling.
15. SPILL/PAUSE-knapp (
Forsterker med to kanaler
Dolby Digital dekoder
Audio inngangskontakter
Digital Audio inngangskontakt
)
• Starter/tar pause i avspillingen.
16. INFO-knapp
• Viser gjeldende platemodus.
17. DISC MENU-knapp
• Viser platens meny på skjermen.
ELLER
18. ENTER/RETNINGS-knapp
(OPP/NED eller VENSTRE/HØYRE)
• Benyttes for å navigere i menyer.
DVD funksjonsknapper
19. EZ VIEW-knapp
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
1. DVD POWER-knapp
• Slå av/på strømmen.
DVD
20. REPEAT-knapp
2. SIFFER-knapper
• Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en
tittel, et kapittel, et spor eller en plate.
3. PROG-knapp
• Gjør det mulig å programmere en viss rekkefølge.
L
COAXIAL
Analoge Audio ut
Digital Audio ut
21. ANGLE-knapp
• Blir brukt til å få adgang til forskjellige
kameravinkler på en DVD.
4. STEP-knapp
• Spill av en ramme om gangen.
5. SEARCH/SKIP-knapper (
OPTICAL
R
ANALOG AUDIO OUT
/
,
/
)
22. AUDIO-knapp
• Bruk denne knappen for å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
• Gjør det mulig å søke frem/tilbake på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
NOR-8
NOR-9
Valg av tilkopling
Avspilling av en plate
Tilkopling til et tv-apparat (for video)
Før du starter avspillingen
TV (vanlig, widescreen, projeksjon, RGB osv.)
• Slå på TV og trykk på TV/VIDEO-knappen for å
velge videofunksjon.
Metode 1
Basisaudio
Godt
bilde
Metode 2
Metode 3
Metode 4
Metode 5
Bedre
bilde
Det beste
bildet
Det beste
bildet
Optimalt
bilde
ELLER
Scartkabler
(medfølger
ikke)
Trykk på STEP-knappen på fjernkontrollen under
avspilling. (kun)
- Hver gang du trykker på knappen, kommer en ny
ramme fram.
- Det er ingen lyd i STEP-modus.
- Trykk SPILL/PAUSE (
) for å gå tilbake til normal
avspilling. (Du kan bare utføre trinnvis avspilling
framover.)
• Slå på audiosystemet og velg AUX, CD eller DVD.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den første
gangen du trykker på DVD POWER-knappen,
kommer dette skjermbildet opp:
Hvis du vil velge språk, trykker du på en sifferknapp.
(Dette skjermbildet blir bare vist når du plugger inn
spilleren for første gang.)
TV
AV- OR S-Videokabel
kabel
7. Trinnvis avspilling (unntatt CD)
8. Slow motion-avspilling (unntatt CD)
Trykk og hold nede knappen
på fjernkontrollen i
PAUSE- eller STEP-modus. Trykk igjen, og du kan velge
sakte avspilling med 1/8, 1/4 og 1/2 av normal hastighet.
- Det er ingen lyd under slow motion.
- Trykk SPILL/PAUSE (
) for å gå tilbake til normal
avspilling.
- Vil langsom baklengs avspilling ikke virke.
Video
Cables
ELLER
ELLER
Gjenopptakelsesfunksjon
DVD
Pr
R
ANALOG AUDIO OUT
Pb
Y
Pr
Pb
Y
L
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
S-VideoVideo
Analoge Audio
inngangskontakter inngangskontakt kontakt
COMPONENT VIDEO OUT
Scart-kontakt
Component Video
kontakt
(Linjesprang)
COMPONENT VIDEO OUT
Component Video
kontakt
(Progressiv)
Avspilling
1. Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
Metode 1
DVD-spiller + TV med Video inngangskontakt
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på S-Video eller SCART uttak.)
Metode 2
DVD-spiller + TV med S-Video inngangskontakt
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på S-Video.)
Standby-indikatoren slukker, og skuffen åpner.
2. Legg en plate forsiktig inn i skuffen med
plateetiketten opp.
3. Trykk på PLAY/PAUSE (
)-knappen eller
OPEN/CLOSE-knappen for å lukke plateskuffen.
Metode 3
DVD-spiller + TV med Scart inngangskontakt (audio og video)
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på SCART uttak.)
4. Stopp avspillingen
Metode 4
DVD-spiller + TV med videokontakter for linjesprangsskanningskomponent
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på Component (I-SCAN).)
5. Ta ut platen
Metode 5
DVD-spiller + TV med progressive skanningskontakter.
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på Component (P-SCAN).)
• Hvis du ønsker å konvertere videouttak til progressiv skanning, må du først tilkople Video eller S-Video på
TV-apparatet ditt. Velg deretter Component (P-SCAN) ut av videouttak i oppsettsmenyen. Innen 10 sekunder skifter
du TV-apparatets eksterne inngang til 625p/525p (576p/480p eller komponent) og velger “Yes” (ja) (se side 29).
• Hvis Component(P-SCAN) videouttak er valgt i oppsettsmenyen, vil Video og S-Video ikke virke.
Trykk på STOPP (
)-knappen under avspilling.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
6. Ta pause i avspillingen
Trykk på SPILL/PAUSE (
)- eller STEP-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
- Skjermen stopper, ingen lyd.
- For å gjenoppta avspillingen, trykk på SPILL/PAUSE
(
)-knappen på nytt.
Når du stopper en plate midlertidig under avspilling,
husker spilleren hvor du stoppet.
Når du trykker PLAY (
) på nytt, tar den opp
avspillingen fra der du stoppet (forutsatt at du ikke
har tatt ut platen, trykket to ganger på STOP (
)knappen eller frakoplet spilleren.)
MERKNAD
• Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5
minutter, stopper den.
• Strømmen blir automatisk slått av etter at spilleren
har stått ca. 30 minutter på stopp (automatisk
utkoplingsfunksjon).
• Hvis spilleren er i stoppmåte lengre enn en minut
uten noen handling fra brukeren aktiveres en
skjermslukker. Trykk på SPILL (PLAY
)-knappen for å gjenoppta normal avspilling.
•
ikonet angir at du har trykt på en ugyldig
knapp.
VIKTIG BEMERKNING
• Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for å finne uu hvis fjernsynsapparatet klarer Progressive Scan.
Hvis det er så, følg instruksene i bruksanvisningen om innstillinger for Progressive Scan i menysystemet.
• Avhengig av TV-apparatet ditt kan det hende at metoden for tilkopling varierer noe fra figuren ovenfor.
NOR-10
NOR-11
Bruk av søke- og neste
spor-funksjonene
Bruk av displayfunksjonen
Under avspilling kan du søke raskt gjennom et
kapittel eller et spor eller bruke neste sporfunksjonen og hoppe til ditt neste valg.
Ved avspilling av DVD/VCD/CD
Søker FORWARD eller REVERSE
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere ønsket
objekt.
1. Trykk på knappen INFO på fjernkontrollen under
avspilling.
Trykk på
eller
på fjernkontrollen i mer enn 1
sekund, og trykk igjen for å søke ved større
hastighet på DVD, VCD eller CD.
3. Bruk knappene VENSTRE/HØYRE for å gjøre
ønsket innstilling, og trykk deretter på ENTER.
• Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for
å gå rett til en tittel eller et kapittel, eller starte
avspillingen fra den valgte tiden.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
VCD 4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
4. Trykk på INFO igjen for å ta bort skjermvisningen.
Bruk av displayfunksjonen
Avspilling av ønsket tittel når det finnes
Title mer enn én på platen. Hvis det finnes
mer enn én film på DVD-platen, vises
hver film på listen.
De fleste DVD-plater er innspilt i form av
Chapter kapittel, så du kan lett finne en bestemt
del av platen (det samme som spor på
en audio-CD).
Bruk plate- og tittelmenyen
Bruk platemenyen
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved
avspilling av en DVD-plate.
2. Velg Disc Menu med knappene OPP/NED,
og trykk deretter på VENSTRE/HØYRE.
Du kan avspille en film fra et visst
Time tidspunkt. Du må angi starttiden som
referanse.
Viser språket på filmens lydspor.
Audio I eksemplet avspilles lyden på engelsk
DVD
HOPPE over spor
Trykk på neste spor-knappene for å hoppe
under avspilling.
med 5.1 kanaler.
En DVD-plate kan ha inntil åtte ulike
lydspor (språk).
DVD
eller
Title
01
Chapter 02
Time
• Når du spiller en DVD og trykker på
-knappen, går
den til neste kapittel Hvis du trykker på
-knappen går
platen tilbake til begynnelsen av kapitlet. Trykker du en
gang til, går den til begynnelsen av forrige kapittel.
Audio
Subtitle
0:00:13
ENG 5.1CH
ENTER
• Når du spiller en VCD 2.0 i MENU OFF-modus, en VCD
1.1 eller en CD og trykker på
-knappen går platen til
neste spor. Hvis du trykker på
-knappen, går den til
begynnelsen av sporet. Trykker du en gang til, går den til
begynnelsen av forrige spor.
Viser de språk for teksten som finnes på
Subtitle platen. Du kan velge språk på tekstin-
Off
gen, eller ta den helt bort fra skjermen
hvis du ønsker det. En DVD-plate kan
ha inntil 32 ulike språk på tekstingen.
Bruk tittelmenyen
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved
avspilling av en DVD-plate.
2. Velg Title Menu med knappene OPP/NED,
og trykk deretter på VENSTRE/HØYRE.
VCD
VCD
Track 01
Time 0:00:48
• Hvis et spor overstiger 15 minutter når du spiller en CD,
og du trykker på
-knappen, går platen 5 minutter
framover. Hvis du trykker på
-knappen går den 5
minutter tilbake.
ENTER
MERKNAD
* Ved avspilling av VCD 2.0 kan du velge MENU ON
eller MENU OFF ved bruk av knappen DISC
MENU.
CD
CD
Track 01
Time 0:00:48
ENTER
NOR-12
MERKNAD
* I VCD 2.0-modus (MENU ON) virker ikke denne
funksjonen. (se side 12)
MERKNAD
• På enkelte plater virker ikke tittel-/platemenyene.
• Tittelmenyen vises kun hvis det finnes minst to
titler på platen.
• Du kan også bruge Disc Menu med DISC MENUknappen på fjernstyringen.
• I VCD2.0 virker DISC MENU-knappen som en
bryter mellom Menu On- og Menu Off-modus.
NOR-13
Bruk av funksjonsmeny
Bruk av funksjonsmeny
Gjentatt avspilling
Programmert avspilling og
tilfeldig avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt
seksjon (A-B) eller hele platen.
Programmert avspilling (CD)
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere
Function, og trykk så på VENSTRE eller
HØYRE.
Under avspilling av en DVD/VCD/CD
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
PROGRAM. Trykk ENTER.
3. Skjermen for funksjonsvalg vises; Info, Zoom,
Bookmark, Repeat og EZ View.
2. Velg kapittel, tittel eller A-B med
VENSTRE/HØYRE-knappen.
1. Trykk på knappen MENU ved avspilling.
-
Info (se side 12~13)
Zoom (se side 20)
Bookmark (bokmerke) (se side 19)
Repeat (gjenta) (se side 14)
EZ View (se sidene 16)
1. Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for
gjentakelse blir vist.
• Chapter ( ) : gjentar det kapittelet som avspilles.
• Title ( T ) : gjentar den tittelen som avspilles.
• A-B : gjentar et segment av platen som du velger.
1. Trykk på PROG-knappen.
3. Bruk OPP/NED/VENSTRE/HØYRE-knappen og
velg det første kapitlet (eller sporet) som skal
legges inn i programmet. Trykk ENTER.
Det nummeret du har valgt, blir vist i boksen
Program Order.
4. Trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen. Platen
vil bli spilt i den programmerte rekkefølgen.
4. Bruk knappene OPP/NED for å markere en av de
5 funksjonene. Trykk deretter på HØYRE eller
ENTER for å komme til funksjonen.
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
Denne funksjonen lar deg sakte repetere
scener som inneholder for eksempel sport,
musikkinstrumenter eller lignende, som du
ønsker å studere nærmere.
Når du spiller en DVD/VCD-plate
1. Trykk på PLAY/PAUSE (
)-knappen.
2. Trykk og hold nede knappen
på
fjernkontrollen i PAUSE- eller STEP-modus.
Trykk igjen, og du kan velge sakte avspilling med
1/8, 1/4 og 1/2 av normal hastighet.
3. Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for
gjentakelse blir vist.
DVD
PROGRAM
Slow Repeat-avspilling
RANDOM
4. Velg A-B med VENSTRE/HØYRE-knappen.
ENTER
5. Trykk ENTER på det punktet du vil at gjentatt
avspilling skal begynne (A).
Program Order
Track
Off
T
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
* REPEAT A-B
• Trykk ENTER på det punktet du vil at gjentatt avspilling
skal begynne (A). B blir automatisk uthevet.
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår
REPEAT av.
• A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har
gått minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
• Trykk på knappen ”CLEAR” å avbryte funksjonen.
3. Trykk ENTER.
------
04
08
12
16
ENTER
MERKNAD
• Du kan også velge disse funksjonene med de
respektive knapper på fjernkontrollen.
------
RETURN
------
------
CLEAR
MERKNAD
• På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller
tittel og på CD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
• I VCD 2.0-modus (MENU ON) virker ikke denne
funksjonen. (se side 12)
6. Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du
slår REPEAT av.
7. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du
REPEAT på nytt. Deretter trykker du på
VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge Off, og
trykker ENTER.
Tilfeldig avspilling (CD)
1. Trykk på PROG-knappen.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
RANDOM. Trykk ENTER.
PROGRAM
RANDOM
4. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du
REPEAT på nytt. Deretter trykker du på
VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge Off, og
trykker ENTER.
NOR-14
• A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har
gått minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
PROGRAM 01
VCD/CD
MERKNAD
• Platen vil bare spille fra A til B gjentatte ganger i
den hastigheten du velger.
• Hvis du vil avslutte denne funksjonen, trykker du
på CLEAR-knappen igjen.
• I VCD 2.0-modus (MENU ON) virker ikke denne
funksjonen. (se side 12)
MERKNAD
• Funksjonene programmert og tilfeldig avspilling
fungerer ikke på alle plater.
• PROGRAM/RANDOM-avspilling kan ikke brukes
dersom platen inneholder mer enn to typer
filformater.
• Denne DVD-spilleren kan programmeres for
maksimalt 20 steg.
• Mens du er i avspillingsmodus trykker du på
CLEAR på fjernkontrollen for å slette programmert
avspilling.
NOR-15
Justere bildeforholdet (EZ View)
Valg av audiospråk
Avspilling med endret bildeforhold (DVD)
Hvis du har en 4:3 TV
Trykk på knappen EZ VIEW.
• Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du
trykker på knappen.
• Skjermens zoomstilling brukes på ulik måte
avhengig av hvordan du har stilt inn
skjermvisningen i innstillingsmenyen.
• For å få rett funksjon på knappen EZ VIEW må du
stille inn rett bildeforhold i grunninnstillingen (se
side 28).
1. For plater med 16:9 bildeforhold
• 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9 Svarte
felt kommer til å vises oppe og nede på
skjermen.
• 4:3 Pan Scan
Bildets venstre og høyre sider kuttes bort, og
16:9 bildets senter vises.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
Hvis du har en 16:9 TV
1. For plater med 16:9 bildeforhold
• Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du
avspiller en plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer
de svarte feltene øverst og nederst på skjermen
til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut
vertikalt. (På visse typer plater forsvinner de
svarte feltene ikke helt)
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
2. For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder
kommer til å synes strukket horisontalt.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
• Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV,
vises svarte felt til høyre og venstre på
skjermen for å forhindre at bildet strekkes ut
horisontalt.
2. For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bildet kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
MERKNAD
• Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig
av platetype.
NOR-16
Valg av tekstspråk
Du kan velge språk raskt og enkelt med
AUDIO-knappen.
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og
enkelt med SUBTITLE-knappen.
Bruk av AUDIO-knappen
Bruk av SUBTITLE-knappen
1. Trykk på AUDIO-knappen.
1. Trykk på SUBTITLE-knappen.
2. Lyden endres når knappen trykkes flere ganger.
- Audio-språkene er representert ved forkortelser.
2. Tekstingen endres når knappen trykkes flere
ganger.
3. Trykk på knappen AUDIO for å velge stereo,
venstre eller høyre. (På VCD/CD)
3. For å slå av visningen, trykk på CLEAR eller
RETURN.
- Innledningsvis blir ikke tekstspråket vist på skjermen.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
ENG
SUBTITLE
Off
SUBTITLE
VCD/CD
Stereo
AUDIO
MERKNAD
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk
som er kodet på platen og virker ikke med alle
DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang
jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på
side 26.
MERKNAD
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk
som er kodet på platen og virker ikke med alle
DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang
jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på
side 26.
NOR-17
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprise/hopp over)
Bruk av Bookmark-funksjonen
Når en DVD inneholder en bestemt scene
som er vist fra flere kameravinkler, kan du
velge ANGLE-funksjonen.
Bruk av funksjonen øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler
av en DVD eller VCD (MENU OFF) slik at du
senere finner raskt fram til delen.
Bruk av ANGLE-knappen
Hvis du trykker på knappen INSTANT REPLAY, vil
den aktuelle scenen flyttes tilbake omtrent 10
sekunder og avspilles på nytt.
Endring av kameravinkelen
Kontroller at ‘ANGLE (
)’-merket blir vist
øverst i Venstre hjørne av skjermen.
1. Når et ANGLE-merke vises, trykker du på
ANGLE-knappen. Deretter vises et ANGLEvalgikon øverst i venstre hjørne på skjermen.
Hvis du går glipp av en scene, kan du se denne
på nytt ved å bruke denne funksjonen.
* Avhengig av typen plate kan det hende at funksjonen
øyeblikkelig repetisjon ikke virker.
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere Function,
og trykk så på VENSTRE eller HØYRE.
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling, og velg Bookmark.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen til å velge en
merket scene.
3. Trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen for å
hoppe over den merkede scenen.
3. Velg Bookmark med knappene OPP/NED, og
trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
2. Trykk på knappen ANGLE for å velge ønsket
skjermvinkel.
4. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen til du kommer
til det ønskede bokmerkeikonet.
3. For å slå av visningen, trykk på CLEAR eller
RETURN.
4/6
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD/VCD)
Oppkalling av en merket scene
5. Når du kommer til den scenen du vil merke,
trykker du ENTER. Ikonet vil endre seg til et tall
(1, 2 eller 3).
ANGLE
Sletting av et bokmerke
Bruk funksjonen Instant Skip (hopp direkte) (DVD)
Bruk denne funksjonen for å hoppe 10 sekunder
fremover i den aktuelle scenen.
Tryck på knappen INSTANT SKIP.
- Avspillingen hopper 10 sekunder fremover.
- Dette virker ikke på alle plater.
MERKNAD
• Hvis platen har én vinkel, vil ikke denne
funksjonen virke. For tiden er det svært få plater
som har denne funksjonen.
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling, og velg Bookmark.
2. Trykk på VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
nummeret på det bokmerket du vil slette.
3. Trykk på CLEAR-knappen for å slette bokmerket.
MERKNAD
• Du kan merke opptil tre scener samtidig.
• Denne funksjonen virker ikke i VCD 2.0-modus
(Menu On). (se side 12)
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
NOR-18
NOR-19
Bruk av funksjonene zoom
Slik setter du inn et minnekort
Bruk av zoom-funksjonen (DVD/VCD)
Denne enheten godtar 7 ulike typer minnekort
1. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen under
avspilling eller pause.
Sett inn minnekortet riktig med etiketten opp, ellers
virker det ikke.
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG
Mappeutvalg
1. Åpne plateskuffen.
Mappen kan kun velges i stoppmodus.
2. Legg platen i skuffen.
- Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
• Velge hovedmappe
Trykk på RETURN-knappen for å gå til
hovedmappen, eller bruk OPP/NED-knappene for
å velge “..”, og trykk deretter på ENTER for å gå til
hovedmappen.
3. Lukk plateskuffen.
- Skuffen lukkes, og du får opp en skjerm som ser
likedan ut som den nedenfor.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere Function,
og trykk så på VENSTRE eller HØYRE.
3. Velg Zoom med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
MEMORY STICK
MEMORY STICK PRO
Smart Media
4. Bruk OPP/NED- eller VENSTRE/HØYRE-knappen og velg den delen av skjermen du vil zoome.
Off
00:00:23
1_mp3
Secure Digital
• Velge mappe på samme nivå
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å markere
venstre vindu. Bruk OPP/NED-knappene for å
velge ønsket mappe, og trykk så ENTER.
5. Trykk ENTER.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
B e c a u s e Yo u
CF
Micro
Drive
Cactus
Sad Day
- Trykk ENTER under VCD-avspilling for å zoome inn
2X/normal i rekkefølge.
Multi Media
• Velge undermappe
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å markere
høyre vindu. Bruk OPP/NED-knappene for å velge
ønsket mappe, og trykk så ENTER.
Root
Compact Flash
Denne innretningen støtter 7 typer minnekort:
Memory Stick, SD Card, MMC og Smart Media Card
gjennom øvre åpning og Compact Flash, Micro
Drive gjennom nedre åpning.
MERKNAD
• Minnekort på mer enn 2 GB bruker FAT 32 og er
derfor kanskje ikke kompatible med denne
enheten.
• Hvis det ikke er satt helt inn, vil ikke "minnekortet"
virke.
• Hvis du fjerner "minnekortet" under bruk av
minnekort, kan de innspilte data bli korrupte.
Det er bedre å fjerne det etter at du har trykket på
DVD/M.CARD-knappen for å gå tilbake til
DVD/CD-modus.
• Ikke sett inn to eller flere kort samtidig.
Hvis kort settes inn i to åpninger, kan det hende at
disse ikke virker.
NOR-20
Hovedmappe, aktuell mappe
og mapper på samme nivå
Micro Drive
Mapper og filer i
aktuell mappe
WMA
JPEG
•
: Navn på filen som avspilles.
•
: Aktuell avspillingstid.
•
: Aktuell avspillingsmodus: Det er fire modi,
skift med REPEAT-knappen.
(Under avspilling av en sang)
- Off : Vanlig avspilling
- Track : Gjentar aktuelt spor.
- Folder : Gjentar aktuell mappe.
- Random : Filene på platen vil avspilles i
tilfeldig rekkefølge.
Parent Folder
MP3
•
: MP3 filikon.
•
: WMA filikon.
•
: JPEG filikon.
•
: Mappeikon.
•
: Aktuelt mappeikon.
•
: Disc-modus (
MUSIC
Current Folder
1st
Sub-Folders
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
: minnekortmodus)
NOR-21
MP3/WMA-avspilling
MP3/WMA-avspilling
Visning av JPEG
Ved avspilling av en CD-R
Program/tilfeldig avspilling
CD-R/Minnekort MP3/WMA-fil
Ved avspilling av en CD-R/ Minnekort/Bilde-CD
1. Åpne plateskuffen.
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus.
Det er 4 modi: normal, spor, mappe og tilfeldig.
- Off : Vanlig avspilling
- Track : Gjentar aktuell sangfil.
- Folder : Gjentar de sangfilene som har samme
filetypefelt i den aktuelle mappen.
- Random : Filene på platen av samme filtype vil
avspilles i tilfeldig rekkefølge.
Når du tar opp MP3- eller WMA-filer på
CD-R/Minnekort, vennligst merk følgende.
1. Velg ønsket mappe. (Se side 21 for å velge
mappe)
2. Bruk OPP/NED-knappene for å velge en bildefil i
clipsmenyen, og trykk deretter ENTER. Da skal du
få opp en skjerm som ser ut som den nedenfor.
2. Legg platen i skuffen.
- Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
3. Lukk plateskuffen.
- Skuffen lukkes, og du får opp en skjerm som ser
likedan ut som den nedenfor.
Ved avspilling av et minnekort
1. Sett inn et minnekort.
* For å gjenoppta normal avspilling, trykk på
CLEAR-knappen.
2. Trykk på knappen DVD/M.CARD på
fjernkontrollen.
MP3/WMA avspillingsfunksjon
1. Velg ønsket mappe. (Se side 21 for å velge
mappe)
2. Bruk OPP/NED-knappene eller
VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge en
sangfil.
3. Trykk på ENTER for å begynne avspillingen av
sangfilen.
Off
00:00:23
1_mp3
MERKNAD
• DVD/CD kan ikke avspilles i minnekortmodus.
Hvis du trykker på knappen DVD/M.CARD eller
OPEN i DVD/M.CARD-modus, vil systemet
automatisk gå inn i DVD/CD-modus.
• Avhengig av opptaksmetoden er det noen
MP3-CD-Rer som ikke kan avspilles.
• Når du trykker på knappen DVD/M.CARD-knappen
for å avspille disken igjen, husker ikke spilleren
hvor du stoppet.
• Det er umulig å skrive MP3/WMA- eller JPEG-filer
til et minnekort i denne enheten, siden den kun er
lesbar.
• Kun MP3/WMA formatfiler med filforlengelsene
".mpe" og ".wma" kan avspilles.
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Day
• MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660
eller JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er
kompatible med Microsofts DOS og Windows og med
Apples Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
• Minnekort på mer enn 2 GB bruker FAT 32 og er derfor
kanskje ikke kompatible med denne enheten.
• Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller
WMA-filene dine, og sett inn ".mp3, .wma" som
filetternavn.
Allment navneformat: Tittel.mp3. eller Tittel.wma.
Når du lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller
mindre, navnet skal ikke inneholde mellomrom, og unngå
spesialtegnene, inkludert (.,/,\,=,+).
• Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på
minst 128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av
hvilken hastighet du velger på komprimering/
dekomprimering. For å få audio-CD kvalitetslyd kreves en
analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering til
MP3-format, til minst 160 Kbps. Ved valg av høyere
hastigheter, som for eksempel 192 Kbps eller mer, får
man sjelden bedre lydkvalitet. På den andre siden vil
prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
• Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 kBps
når du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på
den komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du
velger. For å få lyd med CD-kvalitet kreves en
analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til
WMA-format, på minst 64Kbps og inntil 192Kbps.
I overensstemmelse med dette kommer filer med
dekomprimeringshastighet under 64Kbps eller over
192Kbps ikke til å avspilles på en god måte.
• Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er
opphavsrettbeskyttet.
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskyttet for å
forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende
typer: Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft
Inc) og SDMITM (registrert varemerke av SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
• Viktig: Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en
garanti for at DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller
som en garanti for lydkvalitet. Du bør legge merke til at
visse teknikker og metoder for MP3-filopptak på CD-R
hindrer optimal avspilling av disse filene på din DVDspiller (redusert lydkvalitet, og i noen tilfeller er spilleren
ikke i stand til å lese filene).
• Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 3000 filer og
300 mapper pr. plate.
NOR-22
ENTER RETURN
• Kun minnekort med FAT16-format kan avspilles.
• Bruk knappene INFO på fjernkontrollen for å velge det
bildet som du ønsker å vise, og trykk så på ENTER.
•
: Gå tilbake til albumskjermen.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 neste bildene.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 forrige bildene.
•
: Hver gang du trykker på ENTER, roteres
bildet 90 grader i klokkeretning.
•
: Hver gang du trykker på ENTER forstørres
bildet inntil 4 ganger.
(Normal ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: Visning som slideshow.
TIMER:
ENTER RETURN
•
: Når du velger ikonet og trykker på ENTER
byttes bildene automatisk med ca. 6
sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca. 12
sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca. 18
sekunders mellomrom.
*Avhengig av filstørrelsen kan hvert intervall mellom
bildene være lenger eller kortere.
*Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil
lysbildefremvisningen starte automatisk med 5
sekunders intervall som standard.
NOR-23
Visning av JPEG
MERKNAD
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på
fjernkontrollen innen 10 sekunder, forsvinner
menyen. Trykk på INFO på fjernkontrollen for å
vise menyen igjen.
• Trykk på STOP for å gå tilbake til clips-menyen.
• Ved avspilling av en Kodak bilde-CD vil enheten
vise bildet direkte, ikke clip-menyen.
• Hver gang du trykker på knappen DVD/M.CARD,
går systemet til minnekortmodus og
DVD/CD-modus etter tur.
- Minnekortmodus: Avspiller minnekortet
- DVD/CD-modus: Avspiller CD-R og Foto-CD
Bruk av Setup Menu
Oppsetting av språkfunksjonen
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVDspiller ved å velge forskjellige språkreferanser,
sette opp et foreldrenivå og justere spilleren
etter den typen fjernsynsskjerm du har.
Hvis du setter opp menyen for spilleren og
platen og audio- og tekstspråket på forhånd,
kommer dette opp hver gang du ser på en
film.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
Bruke Player Menu Language
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
Language Setup (språkinnstilling) :
Innstilling av språk.
Audio Setup (innstilling av lydspor) :
Valg av audiomuligheter
CD-R/Minnekort/Bilde-CD JPEG
Display Setup (innstilling av visning på
skjermen) : Valg av displaymuligheter Blir
brukt til å velge hvilken type skjerm du vil se
på og forskjellige displaymuligheter.
• Kun filer med endingene “.jpg” og “.JPG” kan
avspilles.
• Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den
starter, og det går kanskje ikke å vise alle innspilte
filer.
Parental Setup (innstilling av foreldrekontroll)
: Valg av foreldrenivå Du kan sette et nivå som
hindrer at barn kan se på upassende filmer for
eksempel med rå vold eller saker som bare
angår voksne.
• Kun CD-R plater med JPEG filer i ISO 9660 eller
Joliet format kan avspilles.
• Minnekort på mer enn 2 GB bruker FAT 32 og er
derfor kanskje ikke kompatible med denne enheten.
• JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og
skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn
(. / = +).
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
f.eks.) Oppsett på ENGELSK
Bruk av menyen for språket på platen
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten
på menyskjermene til platen.
4. Velg Disc Menu (platens meny) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
5. Bruk OPP/NED-knappen og velg ‘English’.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på
listen.
f.eks.) Oppsett på ENGELSK
DISC MENU LANGUAGE
4. Velg Player Menu (DVD-spillerens meny) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
Disc Menu
NNNN
LANGUAGE SETUP
Disc Menu
• Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan
avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til
dette segmentet.
Function
Setup
6. Trykk ENTER.
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til SETUP
MENU.
5. Bruk OPP/NED-knappen og velg ‘English’.
• Maksimalt 500 bilder kan lagres på en CD-plate.
• Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise
JPEG-filer i bildemappen.
• Kodak bilde-CD JPEG-filene i bildemappen kan
avspilles automatisk.
• Konica bilde-CD: Hvis du ønsker å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
• Fuji bilde-CD: Hvis du ønsker å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
• QSS bilde-CD: Enheten kan ikke avspille QSS
bilde-CD.
• Hvis antallet filer på en plate overstiger 3000, kan
bare 3000 av disse vises.
Others
Title Menu
2. Bruk OPP/NED-knappen på fjernkontrollen for å
få adgang til de forskjellige funksjonene.
3. Trykk HØYRE eller ENTER for å adgang til
underfunksjonene.
For å få skjermbildet til å forsvinne etter at du har
stilt inn, trykker du på MENU-knappen på nytt.
6. Trykk ENTER.
MERKNAD
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker ikke
på alle plater.
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til SETUP
MENU.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker du
RETURN eller VENSTRE.
• Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan
bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
NOR-24
NOR-25
Oppsetting av språkfunksjonen
Oppsetting av audiomulighetene
Bruk av audiospråket
Bruk av tekstspråk
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
4. Velg Audio (lyd) med knappene OPP/NED, og
trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
4. Velg Subtitle (teksting) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
5. Trykk på OPP/NED-knappen og velg ‘English’.
- Velg “Original” hvis du vil at standardspråket for
lydsporet skal være originalspråket platen er spilt inn
på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på
listen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge
audioutgangene.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
2. Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream
(5.1CH eller 7.1CH). Velg Bitstream når du
bruker de digitale audioutgangene.
3. Velg Audio Setup (lydinnstilling) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
DTS
1. Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
2. On : Gir DTS Bitstream bare via digital utgang.
Velg DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
Dynamic Compression
1. On : For å velge dynamisk kompresjon.
2. Off : For å velge standardområde.
5. Trykk på OPP/NED-knappen og velg ‘English’.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være
det samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på
listen. Noen plater inneholder ikke det språket du
valgte som utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke
den originale språkinnstillingen.
AUDIO LANGUAGE
PCM Down Sampling (nedkonvertering)
1. On : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren ikke er 96KHz-kompatibel. I dette tilfellet
vil 96KHz-signaler nedkonverteres til 48KHZ.
4. Bruk OPP/NED-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
2. Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren er 96KHz-kompatibel. I dette tilfeller vil
alle signaler mates ut uten endringer.
AUDIO SETUP
SUBTITLE LANGUAGE
Audio
NNNN
Automatic
Dolby Digital OutputNN
MPEG-2 Digital OutNN
NNNN
NNNN
Subtitle
Original
Others
NNNN
: PCM
: PCM
DTSNNNNN
: Off
Dynamic Compression N
: On
PCM Down Sampling NN
: On
Others
6. Trykk ENTER.
- English er valgt og skjermen viser igjen SETUPmenyen.
6. Trykk ENTER.
- English er valgt og skjermen viser igjen SETUPmenyen.
MERKNAD
• Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på
platen, vil det originale forhåndsinnspilte språket
bli valgt.
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne
eller gå tilbake til menyskjermen under
innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE.
NOR-26
Dolby Digital Output
1. PCM : Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge
audioutgangene.
2. Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream –
5.1CH. Velg Bitstream når du bruker de
digitale audioutgangene.
MERKNAD
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne
eller gå tilbake til menyskjermbildet under
innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
”Dolby” og det doble D-symbolet er varemerker fra
Dolby Laboratories.
• “DTS” og ”DTS Digital Out” er varemerker eid av
Digital Theater Systems, Inc.
MERKNAD • Forsikre deg om at du velger den
korrekte digitale utgangen, eller
hører du ikke en lyd.
• Velg digital ved flerutgangskanal
Dolby og MPEG-2 digitalutgang
virker.
NOR-27
Oppsetting av displaymulighetene
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Display Setup (skjerminnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
Oppsetting av displaymulighetene
Oppsetting av foreldrekontrollen
Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at bildet
skjelver når du er i pause-modus, og de viser liten tekst
bedre.
Video Output
Select Video Output.
1. S-Video : Select when you want to use Video and
S-Video Out.
1. Auto : Når du velger Auto, blir Field/Frame-modus
konvertert automatisk.
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er
som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at du kan
kontrollere de typene av DVD familien ser på.
Det kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate.
2. Component (I-SCAN) : Select when you want to use
Component Interlace
(625i/525i) Out.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen. Setup Menu-skjermbildet vises.
3. Component (P-SCAN) : Select when you want to use
Component Progressive
(625p/525p) Out.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
2. Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i
Auto-modus.
3. Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små
bokstaver klarere enn i Auto-modus.
Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
4. SCART Output : Select when you want to use Scart
Out.
• RGB : Select when you want to use SCART RGB
Out.
• S-Video : Select when you want to use SCART
S-Video Out.
• Video : Select when you want to use SCART
Video Out.
3. Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
TV System
1. NTSC-plate: I tilfelle bruk av NTSC-plate
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-Video-inngang,
må du velge “PAL”. Hvis du velger “PAL”, er
linjespranguttaksformat PAL 60 Hz uttak.
4. Bruk OPP/NED-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-inngang, må du
velge “NTSC-uttak”.
1. 4:3 Letter Box : Velg om du vil se den totale 16:9skjermen DVD gir selv om du har en TV med 4:3skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst på
skjermen.
2. PAL-plate: I tilfelle bruk av PAL-plate
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-Video-inngang,
må du velge “NTSC-uttak”.
: Auto
Screen MessagesN
: On
Black LevelNN
: Off
TV SystemNNN
Video OutputNN
: PAL
: S-Video
Use PasswordNN
SCART Output
RGB
: 4:3 L-Box
Still ModeNNN
: Auto
S-Video
Video
Screen MessagesN
: On
Black LevelNN
: Off
TV SystemNNN
Video OutputNN
: PAL
: S-Video
ENTER
: Auto
: On
: Off
TV SystemNNN
Video OutputNN
: PAL
: S-Video
: NoNN
Component (P-SCAN)
TV AspectNNN
: 4:3 L-Box
Screen MessagesN
PARENTAL SETUP
DISPLAY SETUP
Component (I-SCAN)
DISPLAY SETUP
DISPLAY SETUP
Black LevelNN
4. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg ‘Yes’
hvis du vil bruke passord. ‘Enter Password’ blir
vist på skjermen.
S-Video
3. 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-bildet på en
widescreen-TV.
Still ModeNNN
Still ModeNNN
: 4:3 L-Box
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-inngang, må du
velge “PAL 50 Hz-uttak”.
2. 4:3 Pan-Scan : Velg denne muligheten for TV-er av
konvensjonell størrelse hvis du vil se den sentrale
delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på
venstre og høyre side.)
TV AspectNNN
DISPLAY SETUP
TV AspectNNN
VIKTIG BEMERKNING
• Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for
å finne uu hvis fjernsynsapparatet klarer
Progressive Scan. Hvis det er så, følg instruksene
i bruksanvisningen om innstillinger for Progressive
Scan i menysystemet.
• Hvis skjermen er blokkert ved innstilling av feil
videouttak, se side 31.
TV ASPECT
4:3 Letter Box
RETURN
MENU
5. Skriv inn passordet ditt. Skjermbildet Re-enter
Password vises for å bekrefte passordet.
Skriv inn passordet ditt på nytt.
Spilleren er låst ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
- - - -
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
0~9
NOR-28
NOR-29
RETURN
Oppsetting av foreldrekontrollen
CREATE PASSWORD
Feilsøkingsguide
5. Velg klassifiseringsnivå ved bruk av knappene
OPP/NED, og trykk ENTER eller høyre knapp.
Før du ber om service (feilsøking)
Problem
Løsning
Side
Re-enter Password
- - - -
Fjernkontrollen virker
ikke.
0~9
RETURN
6. Velg ønsket klassifiseringsnivå ved bruk av
knappene OPP/NED. For eksempel, hvis du
velger inntil nivå 6, vil plater med nivå 7, 8 ikke
avspilles.
Platen blir ikke spilt.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
5.1 kanallyd blir ikke gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt:
1. DVD-spilleren er koplet til en korrekt forsterker.
2. Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har ”Dolby 5.1 ch”-merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosystem er tilkoplet og virker som det skal.
• Er Audio Out satt til Bitstream i SETUP-menyen?
- Hvis du vil annullere oppsettingen av nivå, bruker du
HØYRE eller ENTER-knappen og svarer ‘No’ på ‘Use
password’.
Innstilling av hastighetsnivået
f.eks.) Oppsetting i nivå 6
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen. Setup Menu-skjermbildet vises.
3. Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
4. Skriv inn passordet ditt.
Skjermbildet Parental Control vises.
PASSWORD CHECK
ikonet blir vist på skjermen.
RATING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
Spilleren er låst ( ).
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om et tittel- eller kapittelnummer eller en søketid
som ligger utenfor området.
P3
P5
P9
P 27
P 11
Platemenyen blir ikke vist.
• Sjekk om platen har en meny
Avspillingsmodus er
forskjellig fra Setup Menuvalget.
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen
ikke er kodet med den tilsvarende funksjonen.
Om endring av passord ;
Det er ikke mulig å endre
skjermforholdet.
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
- Merk CHANGE PASSWORD (endre passord) ved bruk av
OPP/NED-knappene.
- Trykk Enter. ‘Change Password’ blir vist på skjermen.
- Tast inn ditt nye passord. Tast inn passordet en gang til.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen
AUDIO OPTIONS.
P 27
Skjermen er blokkert
• Trykk på strømbryteren fra kald start uten plate i enheten.
Trykk på knappen SØK/HOPP OVER (
) på frontpanelet i 1
sekund. Select Menu Language blir vist.
Velg den språkknappen du ønsker.
P 29
MERKNAD
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne
eller komme tilbake på skjermen under
oppsettet;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Hvis du har glemt passordet, leser du om å
glemme passord i feilsøkingshåndboken.
Glemt passord.
Enter Password
- - - -
0~9
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter
for å drenere mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir nullstilt. Sett inn batteriene igjen og forsøk på nytt.
Hvis du støter på andre
problemer.
RETURN
NOR-30
• Trykk på strømbryteren fra kald start uten plate i enheten.
Trykk på knappen SØK/HOPP OVER (
) på frontpanelet i 1
sekund. Select Menu Language blir vist. Velg den språkknappen du
ønsker. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen og velg
Parental Mode. Parental Mode er nå åpen som angitt på skjermen.
Trykk på NED-knappen og velg Parental. Trykk ENTER og ‘Create
Password’ blir vist. Du kan nå stille inn nivået og endre ditt passord
til et nytt tall.
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det
aktuelle problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst
kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
NOR-31
P 24~30
P 28
P 29~30
Spesifikasjoner
NORWAY
Generelt
Nettspenning
AC 230V, 50 Hz
Effektforbruk
12 W
Vekt
1.9 Kg
Dimensjoner
Driftstemperatur
Luftfuktighet
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Plate
+5°C til +35 °C
10 % til 75 %
Avlesningshastigheta : 3.49 til 4.06 m/s.
Ca. avspillingstid
(ensidig, ettlags plate) : 135 min
CD : 12 cm
(COMPACT DISC)
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.
CD : 8 cm
(COMPACT DISC)
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
VCD : 12 cm
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.(video og audio)
Komposittvideo
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
R (rød) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
G (grønn) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Fargesignal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
Komponent Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Videoutg
ang
S-VIDEO
SCART-KONTAKT
2 TOKANALS
Audioutg
ang
430mm ✕ 205mm ✕ 50mm
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Kromatisk signal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L (1/L), R (1/R)
*FREKVENSRESPONS
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
*LYD/STØY-FORHOLD
110 dB
*DYNAMISK
OMRÅDE
100 dB
FORVRENGNING
0.004 %
*TOTAL HARMONISK
*: Nominell spesifikasjon
• Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
• Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse. Dersom
garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår
problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
■ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av
produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre
forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller
fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller
lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst
annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne
garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som
den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt
installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen
årsak som er utenfor Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av
denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller
enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet
relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
NOR-32
NOR-33
Download PDF