Samsung | DVD-E335 | Samsung DVD-E335 Bruksanvisning

Forholdsregler
Forholdsregler
Setting up
1. Installering
1
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer overens med spesifikasjonene på merket bak på
spilleren. Plasser spilleren horisontalt på en egnet flate (møbel), med nok plass omkring til
ventilasjon (7~10cm). Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett ikke annet utstyr eller
tungt utstyr oppå spilleren. Sett ikke spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som kan bli varmt.
Kontroller at plateskuffen er tom, før du flytter spilleren. Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig
bruk. Selv om DVD-spilleren står på standby er den ikke spenningsløs. For å gjøre spilleren
spenningsløs, skal støpslet trekkes ut av stikkontakten, dette anbefales når spilleren ikke skal
brukes i en lengre periode.
1. Av
Setting
up til din sikkerhet
2.
hensyn
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter. Det kan være farlig for deg og kan skade
ømfintlige komponenter.
Du kan bli utsatt for elektrisk støt eller berøre laserstrålen.
Plasser ikke øynene tett på åpningen i plateskuffen eller noen annen åpning for å se inn i spilleren.
1. Forsiktig
Setting up
3.
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp; det må ikke plasseres væskefylte gjenstander som
f.eks. vaser oppå spilleren), sterk varme (f.eks. en peis) og utstyr omgitt av sterke magnetiske eller
elektriske felt (f.eks. høyttalere ...). Trekk ut støpslet fra stikkontakten hvis det er feil på spilleren.
Spilleren er ikke beregnet til kommersielt bruk, kun for husholdningsbruk.
Dette produktet er kun beregnet til personlig bruk.
Kondens: Hvis spilleren har vært oppbevart på et kaldt sted, som f.eks. ved transport om vinteren,
skal den stå i ca. 2 timer til den har fått romtemperatur.
2
3
4
5
1. Plate
Setting up
4.
Behandle platene forsiktig. Hold platene med fingrene mot hullet eller mot kanten. Legg alltid platen
med etiketten opp (ved enkeltsidige plater). Gjør om nødvendig platen ren med en myk klut, start i
sentrum av platen og beveg kluten utover mot kanten. Legg alltid platen tilbake i etuiet etter bruk,
og oppbevar etuiet vertikalt. Legg alltid platen riktig på plass i holderens fordypning. Bruk aldri
spray beregnet til rengjøring av grammofonplater, benzen, antistatisk væske eller annen oppløsning
hvis platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av platen med en myk fuktig klut (kun vann), tørk
aldri av platen med en roterende bevegelse, siden det kan gi sirkulære riper i overflaten; disse
ripene kan forårsake støy ved avspilling.
1. Batteri
Setting up
5.
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet.
Kast ikke batteriene sammen med husholdningsavfallet.
Det anbefales å la en tekniker bytte batteri i apparatet.
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsskyld skal støpslet trekkes ut av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre løsemidler ved rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut.
2
3
NOR
NOR
Før du setter i gang
Innhold
SETUP
Setup
TILKOPLINGER
Generelle funksjoner....................................................................................................6
Platetype og karakteristikker ........................................................................................7
Beskrivelse – Frontpanel ..............................................................................................8
Displayindikatorer ......................................................................................................10
Beskrivelse – Bakpanel ..............................................................................................11
Oversikt over fjernkontrollen ......................................................................................14
Tilbehør
Tilkoplinger
Valg av tilkopling ........................................................................................................18
Fjernkontroll
• Sjekk polariteten + – på batteriene
(tørrelement).
Spesial Funksjoner
Justere bildeforholdet (EZ View) ................................................................................27
Slow Repeat-avspilling ..............................................................................................29
Valg av audiospråk ....................................................................................................30
Valg av tekstspråk ......................................................................................................31
Endring av kameravinkelen ........................................................................................32
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip (direkte reprise/hopp over) ..............................33
Bruk av Bookmark-funksjonen ....................................................................................34
Bruk av funksjonene zoom og 3D-lyd ............................................................................35
MP3/WMA-avspilling ..................................................................................................36
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling ............................................................38
Visning av bilde-CD ....................................................................................................39
ENDRING AV
SETUP MENY
batteridekslet på baksiden av
1 Åpne
fjernkontrollen.
inn to AA-batterier. Kontroller at
2 Sett
polariteten (+ og –) er korrekt tilpasset.
3 Sett på batteridekslet.
Hvis fjernkontrollen ikke
fungerer skikkelig:
Avspilling av en plate ..................................................................................................20
Bruk av søke- og sprang-funksjonene........................................................................22
Bruk av displayfunksjonen ..........................................................................................23
Bruk plate- og tittelmenyen ........................................................................................24
Bruk av funksjonsmeny..............................................................................................25
Gjentatt avspilling........................................................................................................26
SPESIALFUNKSJONER
Sett inn batteriene i
fjernkontrollen
Audio/Video-kabel
Basis Funksjoner
BASISFUNKSJONER
Brukerveiledning
Batterier for jernkontroll
(størrelse AA)
• Sjekk om batteriene er utladd.
Endring AV Setup Meny
• Sjekk om noe sperrer veien for
fjernsensoren.
• Sjekk om det er fluorescerende
belysning i nærheten.
REFERANSE
Bruk av Setup Menu ..................................................................................................41
Oppsetting av språkfunksjonen ..................................................................................42
Oppsetting av audiomulighetene ................................................................................44
Surround høytaler setup (kun DVD-E435) ................................................................45
Oppsetting av displaymulighetene..............................................................................46
Oppsetting av foreldrekontrollen ................................................................................48
Regulering av tv-apparat med fjernkontrollen (kun DVD-E435) ................................49
Referanse
Feilsøkingsguide ........................................................................................................50
Spesifikasjoner ............................................................................................................51
Garanti ......................................................................................................................52
4
5
NOR
NOR
Generelle funksjoner
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi.
Både vanlige bilder og widescreen (16:9)bilder kan vises.
Slow motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Programmert avspilling
Du kan programmere spor slik at de blir spilt i
en bestemt rekkefølge. (CD, WMA, MP3)
Foreldrekontroll
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn
et nivå slik at barn ikke kan spille skadelige
filmer med f.eks. rå vold, saker som bare
angår voksne osv.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
Easy View (fullskjermsvisning)
Easy View kan gjøre om bilder i
letterboxformat til fullskjermsvisning på din
vanlige TV.
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
Platetyper
(Logoer)
Opptaks- Platestørrelse
typer
Maks.
spilletid
Beskrivelse
12 Cm
Ensidig
240 min
Tosidig
480 min
8 Cm
Ensidig
80 min
Tosidig
160 min
• DVD gir fremragende lyd og
video på grunn av Dolby
Digital og MPEG-systemet.
• skjerm-og lydfunksjoner velges
enkelt fra skjermmenyen.
• Forskjellige skjerm- og
audiofunksjoner velges
enkelt med skjermmenyer.
12 Cm
74 min.
DVD
MP3/WMA
Denne enheten kan spille av plater som er laget
fra MP3/WMA-filer.
Audio
+
Video
Øyeblikkelig repetisjon
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste
10 sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
VIDEO-CD
Instant Skip (direkte hopp)
Denne funksjonen flytter deg fremover 10
sekunder ved avspilling.
Audio
+
Video
• Video med CD-lyd, VHSkvalitet og MPEG-1
kompresjonsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
MERKNAD
* Plater som ikke kan avspilles med denne spilleren.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk
og skjermvinkler når du ser på film.
SETUP
Fremragende lyd
Dolby Digital, en teknologi som er utviklet av
Dolby Laboratories, gir krystallklar
lydgjengivelse.
Platetype og karakteristikker
AUDIO-CD
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• høytetthetslag av super Audio CD
• CDG-er spiller kun lyd, ikke grafikk.
Audio
• CD blir innspilt med
bedre lydkvalitet, mindre
forvrengning og mindre
forringelse av
lydkvaliteten over tid.
* Mulighet til avspilling kan avhenge av opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• DVD+RW, -RW
• CD-RW
Platemerking
~
KOPIBESKYTTELSE
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller
direkte til tv-apparatet, ikke til en VCR. Kopler du en kopibeskyttet DVD-plate til en VCR, får du et
forvrengt bilde.
• Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse av opphavsretten som er beskyttet av U.S. patentkrav og
andre lover om åndsverk eid av Macrovision Corporation og andre rettighetshavere.
Bruk av denne teknologien for beskyttelse av opphavsretten må godkjennes av Macrovision Corporation og
er beregnet for hjemmebruk og framvisning i begrenset omfang med mindre Macrovision Corporation har gitt
tillatelse til noe annet.
• Avspilling
områdenumme
PAL
STEREO
DIGITAL
SOUND
• PAL
• Dolby Digital • Stereo-plate • Digital
kringkastingss plate
Audioplate
ystem i U.K.,
Frankrike,
Tyskland osv.
• DTS-plate
• MP3-plate
Avspilling områdenummer
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område. Disse områdekodene må matche hverandre for at
platen skal kunne spilles. Hvis kodene ikke matcher hverandre, kan ikke platen spilles.
Områdenummeret til denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.
6
7
NOR
NOR
Beskrivelse – Frontpanel
Beskrivelse – Frontpanel
SETUP
DVD-E232
Kontroller på frontpanelet
1. STANDBY/ON
• Når du plugger inn enheten, lyser indikatoren.
Når du trykker på STANDBY/ON en gang til, slukker lyset og spilleren blir slått på.
4
1
5
6 7 8
9
10
2. HODETELEFONUTGANG
• Her kan du tilkoble hodetelefonsett for privat lytting.
3. HODETELEFONVOLUM
• Brukes for å justere lydstyrken på hodetelefoner.
DVD-E234
4. PLATESKUFF
• Sett inn platen her.
5. DISPLAY
• Funksjonsindikatorene blir vist her.
4
1
5
6 7 8 9
10
6. OPEN/CLOSE
• Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
7. PLAY/PAUSE (
)
• Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
DVD-E235
8. STOP (
)
• Stopper avspillingen av platen.
9. SKIP (
/
)
• Blir brukt til å hoppe over en scene eller et musikkstykke.
10. Easy View (fullskjermsvisning)
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til fullskjermsvisning på din vanlige TV.
4
1
6 7 8
5
9
10
11. SHUTTLE
• Bruk under avspilling av DVD- og CD-plater for å spole fort forover eller bakover.
DVD-E335/DVD-E435
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
8
9
NOR
NOR
Displayindikatorer
Beskrivelse – Bakpanel
SETUP
DVD-E435
1
S-VIDEO
VIDEO OUT
SELECT
SCART
2
3
1
Display på frontpanelet
2
3
4 5
6
7
8
Bakpanel
1. Angir platetype
2. Reversert avspilling / Pause / vanlig avspilling
3. Viser forskjellige meldinger angående funksjoner som PLAY, STOP, LOAD …
no DISC : Ingen plate lagt inn.
OPEN : Plateskuffen er åpen.
LOAD : Spilleren laster plateinformasjon.
1. DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
• Bruk enten en optisk eller en koaksial digital kabel som tilkopling til en kompatibel Dolby Digital
mottaker. Bruk den som tilkopling til en A/V-forsterker som inneholder en Dolby Digital dekoder,
MPEG-2 eller en DTS-dekoder.
2. 5.1KAN. ANALOG AUDIO-UT KOBLINGER
• Kobles til en lydforsterker med 5.1kan analoge inngangskoblinger.
3. KOMBINERTE AUDIO UTGANGSKONTAKTER
• Koples til audio inngangskontakten på tv-apparatet, audio/video-mottakeren.
4. VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk en videokabel for tilkopling til video inngangskontakten på ditt tv-apparat.
5. S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat for å
oppnå høyere kvalitet på bildet. S-Video må velges i VIDEO OUT SELECT.
6. VIDEO OUT SELECT-BRYTER
• Bruk bryteren til å sette video ut.
Når du velger Scart-kontakt, er det mulig at S-Video ikke virker, og omvendt.
7. SCART AV1 KONTAKT
• Koples til en TV med et scart inngangskontakt.
8. SCART AV2 KONTAKT
• Kobles til videospiller eller annet utstyr.
MERKNAD
* Still bryteren VIDEO OUT SELECT på Stop eller Power Off.
10
11
NOR
NOR
Beskrivelse – Bakpanel
Beskrivelse – Bakpanel
SETUP
Bakpanel
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235
R
1. DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
• Bruk enten en optisk eller en koaksial digital kabel som tilkopling til en kompatibel Dolby Digital
mottaker. Bruk den som tilkopling til en A/V-forsterker som inneholder en Dolby Digital dekoder,
MPEG-2 eller en DTS-dekoder.
L
2. ANALOG AUDIO-UT KOBLING
• Koples til audio inngangskontakten på tv-apparatet, audio/video-mottakeren.
3. VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk en videokabel for tilkopling til video inngangskontakten på ditt tv-apparat.
1
2
3 4
5
6
4. S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat for å
oppnå høyere kvalitet på bildet. S-Video må velges i VIDEO OUT SELECT.
5. VIDEO OUT SELECT-BRYTER
• Bruk bryteren til å sette video ut.
Når du velger Scart-kontakt, er det mulig at S-Video ikke virker, og omvendt.
DVD-E335
6. SCART AV1 KONTAKT
• Koples til et TV med en scart inngangskontakt.
7. SCART AV2 KONTAKT
• Kobles til videospiller eller annet utstyr.
S-VIDEO
VIDEO OUT
SELECT
SCART
1
2
3 4
5
6
7
MERKNAD
* Still bryteren VIDEO OUT SELECT på Stop eller Power Off.
12
13
NOR
NOR
Oversikt over fjernkontrollen
Oversikt over fjernkontrollen
SETUP
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335
DVD funksjonsknapper
1
13
1. DVD POWER-knapp
16. SPILL/PAUSE-knapp (
• Slå av/på strømmen.
2. SIFFER-knapper
2
17. SPRANG-knapper (
• Spill av en ramme om gangen.
• Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
15
16
17
18
8
19
20
9
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
6. SØKE-knapper (
/
• Blir brukt til å søke gjennom en plate framover
og bakover.
21. ANGLE-knapp
• Blir brukt til å få adgang til forskjellige
kameravinkler på en DVD.
)
22. MODE-knapp
8. Knappen DISC MENU
• Med denne knappen kan du programmere
en bestemt rekkefølge.
• Viser platens meny på skjermen.
9. Knappen TITLE MENU
23. SUBTITLE-knapp
• For valg av språk på undertekster.
• Viser tittelmenyen på skjermen.
• Blir brukt til å fjerne meny- eller statusdisplayer fra
skjermen.
11. BOOKMARK-knapp
22
23
24
10
11
25
26
27
12
20. ENTER/RETNINGS-knapp
(OPP/NED eller VENSTRE/HØYRE)
• Benyttes for å navigere i menyer.
)
10. CLEAR-knapp
21
• Stiller tilbake til forrige meny.
19. INFO-knapp
• Viser gjeldende platemodus.
5. EZ VIEW-knapp
7. STOP-knapp (
)
18. RETURN-knapp
4. I.REPLAY-knapp
14
/
• Blir brukt til å hoppe over en tittel, et kapittel
eller et spor.
3. STEP-knapp
3
4
5
6
7
)
• Starter/tar pause i avspillingen.
24. AUDIO-knapp
• Bruk denne knappen for å få adgang til
forskjellige audiofunksjoner på platen.
25. REPEAT A-B-knapp
• Blir brukt til å merke et segment A-B for
gjentakelse.
12. MENU-knapp
• Kaller opp oppsettmenyen for DVD-spilleren.
26. REPEAT-knapp
13. OPEN/CLOSE-knapp
• Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en
tittel, et kapittel, et spor eller en plate
• Åpner/stenger platebrettet.
14. 3D-knapp
27. ZOOM-knapp
• Forstørrer DVD-bildene.
15. Knappen I.SKIP
• Denne funksjonen flytter deg fremover 10
sekunder ved avspilling.
14
15
NOR
NOR
Oversikt over fjernkontrollen
Oversikt over fjernkontrollen
SETUP
DVD-E435
DVD funksjonsknapper
1
18
1. DVD POWER-knapp
2
19
2. ZOOM-knapp
18. TV POWER-knapp
• Slå av/på strømmen.
19. SLOW-knapp
20. 3D-knapp
• Forstørrer DVD-bildene.
3
3. SIFFER-knapper
21. OPEN/CLOSE-knapp
4. MENU-knapp
22. KANAL OPP/NED-knapper
• Kaller opp oppsettmenyen for DVD-spilleren.
23. Knappen I.SKIP
• Denne funksjonen flytter deg fremover 10
sekunder ved avspilling.
5. VOLUM OPP/NED-knapper
20
4
5
6
7
8
9
21
22
23
24
10
25
26
6. Velg TV/VIDEO-knappen
24. SPILL/PAUSE-knapp (
7. I.REPLAY-knapp
• Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
8. EZ VIEW-knapp
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
9. STOP-knapp (
)
27
28
29
30
31
32
13
14
15
)
26. RETURN-knapp
• Stiller tilbake til forrige meny.
28. ANGLE-knapp
11. Knappen TITLE MENU
• Blir brukt til å få adgang til forskjellige
kameravinkler på en DVD.
12. ENTER/RETNINGS-knapp
(OPP/NED eller VENSTRE/HØYRE)
29. MODE-knapp
• Med denne knappen kan du programmere en
bestemt rekkefølge.
• Benyttes for å navigere i menyer.
13. CLEAR-knapp
• Blir brukt til å fjerne meny- eller statusdisplayer fra
skjermen.
30. SUBTITLE-knapp
• For valg av språk på undertekster.
31. AUDIO-knapp
14. BOOKMARK-knapp
• Bruk denne knappen for å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
15. REPEAT-knapp
• Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en tittel, et
kapittel, et spor eller en plate.
16
17
/
• Blir brukt til å hoppe over en tittel, et kapittel eller
et spor.
• Viser gjeldende platemodus.
• Viser platens meny på skjermen.
• Viser tittelmenyen på skjermen.
12
25. SPRANG-knapper (
27. INFO-knapp
10. Knappen DISC MENU
11
)
• Starter/tar pause i avspillingen.
16. SPOLEKNAPP
32. REPEAT A-B-knapp
• Blir brukt til å merke et segment A-B for
gjentakelse.
• Gir avspilling av hver enkelt bilderamme.
I CD modus søker den etter lydspor.
17. SKYTTELKNAPP
• Foretar hurtig avspilling.
16
17
NOR
NOR
Valg av tilkopling
Valg av tilkopling
Nedenfor viser vi eksempler på tilkoplinger som blir mye brukt for å kople DVD-spilleren
til TV eller andre komponenter.
Tilkopling til et tv-apparat (for video)
TV (vanlig, widescreen, projeksjon, RGB osv.)
Før du kopler til DVD-spilleren
Basisaudio
Metode 1
Metode 2
Metode 3
Godt bilde
Bedre bilde
Det beste
bildet
TILKOPLINGER
• Slå alltid av DVD-spilleren, tv-apparatet og andre komponenter før du tilkopler eller frakopler
kabler.
• Slå opp i brukerveiledningen for tilleggskomponentene du skal kople til, for å få mer
informasjon om disse spesielle komponentene.
Tilkopling til et audiosystem
TV
Metode 1
Metode 2
Metode 3
AV-kabel
AUDIO
Forsterker med to kanaler
Audio inngangskontakter
5.1kan analoge lydforsterkere
Audio Inngangskontakter
Dolby Digital dekoder Digital
Audio inngangskontakt
S-Videokabel
ELLER
Scart-kabler
ELLER
DVD
ELLER
f.eks.)
DVD-E435
Audio
inngangskontakter
Video
inngangskontakt
S-Video-kontakt
Scart-kontakt
DVD
f.eks.)
DVD-E435
Blandet Audio ut
Analoge Audio ut
Metode 2
Metode 3
18
DVD-spiller + TV med Video inngangskontakt
Metode 2
DVD-spiller + TV med S-Video inngangskontakt
(Hvis du velger S-Video i VIDEO OUT SELECT)
Metode 3
DVD-spiller + TV med Scart inngangskontakt (audio og video)
(Hvis du velger Scart-kontakt i VIDEO OUT SELECT)
Digital Audio ut
Et eksempel på tilkobling av DVD med annet utstyr
Metode 1
Metode 1
DVD-spiller + 2kan. stereo lydforsterker eller
Dolby ProLogic dekoder
DVD-spiller + lydforsterker med 5.1kan.
analoge inngangskontakter
Metode 3 DVD-spiller + lydforsterker med
Dolby Digital dekoder/DTS dekoder/MPEG-2
MERKNAD
• Hvis du velger Scart, er det ikke sikkert at S-Video virker
• Hvis du velger S-Video, er det ikke sikkert at Scart virker
(kun DVD-E335/DVD-E435)
NOR
19
NOR
Avspilling av en plate
Avspilling av en plate
7 Trinnvis avspilling (unntatt CD).
Før du starter avspillingen
• Slå på TV og trykk på TV/VIDEO-knappen for å velge videofunksjon.
• Slå på audiosystemet og velg AUX, CD eller DVD.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den første gangen du
trykker på DVD POWER-knappen, kommer dette skjermbildet opp:
Hvis du vil velge språk, trykker du på en sifferknapp.
(Dette skjermbildet blir bare vist når du plugger inn spilleren for
første gang.)
1 Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
2 Legg en plate forsiktig inn i skuffen med plateetiketten opp.
på PLAY/PAUSE-knappen eller OPEN/CLOSE (
)3 Trykk
knappen for å lukke plateskuffen.
4 Stopp avspillingen
5 Ta ut platen
6 Ta pause i avspillingen
8 Slow motion-avspilling (unntatt CD).
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335 : Trykk på
på fjernkontrollen i PAUSE- eller
STEP-modus. Ved å trykke på
kan du velge sakte avspilling i 1/8, 1/4 eller 1/2 av normal
hastighet.
DVD-E435 : Trykk og hold nede
for å velge avspillingshastighet mellom 1/8X, 1/4X og 1/2X av
normal under PAUSE- eller STEP-modus, eller trykk på SLOW for avspilling i 1/8 av normal
hastighet.
- Det er ingen lyd under slow motion.
- Trykk SPILL/PAUSE (
) for å gå tilbake til normal avspilling.
- Ved avspilling av en VCD/DVD vil langsom baklengs avspilling ikke virke.
BASISFUNKSJONER
Avspilling
SELECT MENU LANGUAGE
DVD-E435 : Hvis du dreier på JOG DIAL, kan du se ett bilde av gangen.
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335 : Trykk på STEP-knappen på fjernkontrollen under
avspilling. (kun)
- Hver gang du trykker på knappen, kommer en ny ramme fram.
- Det er ingen lyd i STEP-modus.
- Trykk SPILL/PAUSE (
) for å gå tilbake til normal avspilling.
(Du kan bare utføre trinnvis avspilling framover.)
Standby-indikatoren slukker, og skuffen åpner.
Trykk på STOPP (
)-knappen under avspilling.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
Trykk på SPILL/PAUSE (
)- eller STEP-knappen på fjernkontrollen
under avspilling.
- Skjermen stopper, ingen lyd.
- For å gjenoppta avspillingen, trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen på
nytt.
Gjenopptakelsesfunksjon
Når du stopper en plate midlertidig under avspilling, husker spilleren hvor du stoppet.
Når du trykker PLAY (
) på nytt, tar den opp avspillingen fra der du stoppet (forutsatt at du ikke har tatt ut
platen, trykket to ganger på STOP (
)-knappen eller frakoplet spilleren.)
MERKNAD
• Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5 minutter, stopper den.
• Strømmen blir automatisk slått av etter at spilleren har stått ca.
30 minutter på stopp (automatisk utkoplingsfunksjon).
• Hvis spilleren blir stående ubetjent på stopp i mer enn et minutt, blir en skjermsparer aktivert,
og TV-skjermen vil fade inn og fade ut gjentatte ganger.
Trykk på SPILL (PLAY
)-knappen for å gjenoppta normal avspilling.
•
ikonet angir at du har trykt på en ugyldig knapp.
20
21
NOR
NOR
Bruk av søke- og sprang-funksjonene
Under avspilling kan du søke raskt gjennom et kapittel eller et spor eller bruke
sprang-funksjonen og hoppe til ditt neste valg.
Bruk av displayfunksjonen
Ved avspilling av DVD/VCD/CD
på knappen INFO på fjernkontrollen under
1 Trykk
avspilling.
Søker FORWARD eller REVERSE
1
DVD
• DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335 : Trykk på
eller
på
fjernkontrollen, og trykk igjen for å søke ved høyere hastighet på DVD-, VCD- eller
CD-platen.
• DVD-E435 : Vri på hjulet på fjernkontrollen under avspilling.
• DVD-E335/DVD-E435 : Vri vekselinnstillingen på forsiden til flerhastighetsdrift hvis
du ønsker å bruke nøkkelen på forsiden.
2
Bruk knappene OPP/NED for å markere ønsket
objekt.
3
Bruk knappene VENSTRE/HØYRE for å foreta
ønsket innstilling.
01
Subtitle
3D Sound
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
Off
ENTER
BASISFUNKSJONER
• Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for å gå rett til en
tittel eller et kapittel, eller starte avspillingen fra den valgte tiden.
2X, 4X, 8X
Avspilling av ønsket tittel når det finnes mer enn én
Title på platen. Hvis det finnes mer enn én film på DVDplaten, vises hver film på listen.
VCD
Track 01
Time 0: 00: 48
3D Sound
Off
ENTER
De fleste DVD-plater er innspilt i form av kapittel,
HOPPE over spor
1
Time
Audio
4 Trykk på INFO igjen for å ta bort skjermvisningen.
VCD 4X, 8X
Trykk på SPRANG-knappene for å hoppe
avspilling.
Title
Chapter 02
VCD
DVD 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
CD
DVD
Chapter så du kan lett finne en bestemt del av platen.
eller
Du kan avspille en film fra et visst tidspunkt.
under
Time Du må angi starttiden som referanse.
Viser språket på filmens lydspor. I eksemplet avspilles
• Når du spiller en DVD og trykker på
-knappen, går den til neste kapittel
Hvis du trykker på
-knappen går platen tilbake til begynnelsen av kapitlet.
Trykker du en gang til, går den til begynnelsen av forrige kapittel.
En DVD-plate kan ha inntil åtte ulike lydspor (språk).
CD
Track 01
Time 0:00:48
3D Sound
Viser de språk for teksten som finnes på platen.
Subtitle Du kan velge språk på tekstingen, eller ta den helt
bort fra skjermen hvis du ønsker det. En DVD-plate
kan ha inntil 32 ulike språk på tekstingen.
• Når du spiller en VCD 2.0 i MENU OFF-modus, en VCD 1.1 eller en CD og
trykker på
-knappen går platen til neste spor.
Hvis du trykker på
-knappen, går den til begynnelsen av sporet.
Trykker du en gang til, går den til begynnelsen av forrige spor.
• Hvis et spor overstiger 15 minutter når du spiller en CD, og du trykker på
knappen, går platen 5 minutter framover.
Hvis du trykker på
-knappen går den 5 minutter tilbake.
Audio lyden på engelsk med 5.1 kanaler.
CD
Skaper surroundeffekt med bare to fronthøyttalere.
3D Sound
Off
ENTER
MERKNAD
Hva er et kapittel?
Hver tittel på en DVD kan deles inn i
kapitler (det samme som spor på en
audio-CD).
MERKNAD
* I VCD 2.0-modus (MENU ON) virker ikke denne funksjonen.
Hva er en tittel?
En DVD kan inneholde mange
forskjellige titler. Hvis en plate for
eksempel inneholder fire filmer, kan vi
betrakte hver av dem som en tittel.
22
23
NOR
NOR
Bruk plate- og tittelmenyen
Bruk av funksjonsmeny
Bruk av funksjonsmeny
Bruk platemenyen
på knappen MENU på fjernkontrollen ved
1 Trykk
avspilling av en DVD-plate.
Disc Menu
2
1 Trykk på knappen MENU ved avspilling.
knappene OPP/NED for å markere Function,
2 Bruk
og trykk så på VENSTRE eller HØYRE.
DVD
Velg Disc Menu med knappene OPP/NED,
og trykk deretter på VENSTRE/HØYRE.
Press ENTER key
for Disc Menu
Title Menu
Disc Menu
Info
Zoom
Title Menu
Function
Function
Bookmark
Repeat
EZ View
Setup
ENTER
RETURN
MENU
3
Skjermen for funksjonsvalg vises; Info, Zoom,
Bookmark, Repeat og EZ View.
Setup
ENTER
RETURN
MENU
Info (se side 23)
Zoom (se side 35)
Bookmark (bokmerke) (se side 34)
Repeat (gjenta) (se side 26)
EZ View (se sidene 27~28)
BASISFUNKSJONER
-
knappene OPP/NED for å markere en av de 5
4 Bruk
funksjonene. Trykk deretter på HØYRE eller ENTER
Bruk tittelmenyen
1
DVD
for å komme til funksjonen.
Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved
avspilling av en DVD-plate.
DVD
Disc Menu
Press ENTER key
for Title Menu
Title Menu
Title Menu med knappene OPP/NED,
2 Velg
og trykk deretter på VENSTRE/HØYRE.
Function
Setup
ENTER
RETURN
MENU
MERKNAD
MERKNAD
• På enkelte plater virker ikke tittel-/platemenyene.
• Tittelmenyen vises kun hvis det finnes minst to titler på platen.
• Du kan også bruke tittelmenyen og platemenyen ved å trykke på TITLE MENU respektive DISC MENU på
fjernkontrollen.
• I VCD2.0 virker DISC MENU-knappen som en bryter mellom Menu On- og Menu Off-modus.
• Du kan også velge disse funksjonene med de respektive knapper på fjernkontrollen.
24
25
NOR
NOR
Gjentatt avspilling
Justere bildeforholdet (EZ View)
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele platen
(bare VCD/CD).
Avspilling med endret bildeforhold (DVD)
1 Trykk på knappen EZ VIEW.
• Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du trykker på knappen.
• Skjermens zoomstilling brukes på ulik måte avhengig av hvordan du har
stilt inn skjermvisningen i innstillingsmenyen.
• For å få rett funksjon på knappen EZ VIEW må du stille inn rett
bildeforhold i grunninnstillingen (se side 47).
Under avspilling av en DVD
DVD
1
Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for
gjentakelse blir vist.
Off
Of
Chapter Title A - B
ENTER
kapittel, tittel eller A-B med
2 Velg
VENSTRE/HØYRE-knappen.
Hvis du har en 16:9 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
* REPEAT A-B
• Trykk på REPEAT-knappen. Velg A-B på skjermen med
VENSTRE/HØYRE-knappen, eller trykk på REPEAT A-Bknappen på fjernkontrollen.
• Trykk ENTER på det punktet du vil at gjentatt avspilling skal
begynne (A). B blir automatisk uthevet.
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår REPEAT
av.
• Trykk på knappen ”CLEAR” eller på ”REPEAT A-B” igjen for
å avbryte funksjonen.
• A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har gått
minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
• Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
VCD/CD
Off
Track Disc A - B
ENTER
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du avspiller en plate i
bildeforholdet 2.35:1 kommer de svarte feltene øverst og nederst på
skjermen til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
(På visse typer plater forsvinner de svarte feltene ikke helt)
SPESIALFUNKSJONER
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder kommer til å synes
strukket horisontalt.
3
å gå tilbake til normal avspilling trykker du
4 For
REPEAT på nytt. Deretter trykker du på
Trykk ENTER.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele
skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge Off, og
trykker ENTER.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
• Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises svarte felt til
høyre og venstre på skjermen for å forhindre at bildet strekkes ut
horisontalt.
MERKNAD
• På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel og på CD og VCD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
• I VCD 2.0-modus (MENU ON) virker ikke denne funksjonen.
26
27
NOR
NOR
Justere bildeforholdet (EZ View)
Slow Repeat-avspilling
Denne funksjonen lar deg sakte repetere scener som inneholder for eksempel sport,
musikkinstrumenter eller lignende, som du ønsker å studere nærmere.
Hvis du har en 4:3 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
• 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9
Svarte felt kommer til å vises oppe og nede på skjermen.
• 4:3 Pan Scan
Bildets venstre og høyre sider kuttes bort, og 16:9 bildets senter
vises.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele
skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
1 Trykk på PLAY/PAUSE ( )-knappen.
: Trykk på og hold ned
-knappen for å avspille hastighet mellom
2 DVD-E435
1/8X, 1/4X og 1/2X av normal.
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335 : Trykk på
-knappen for å velge
en avspillingshastighet som er 1/8X, 1/4X eller 1/2X av normal hastighet.
på "REPEAT A-B" på fjernkontrollen én gang ved første avsnitt som skal
3 Trykk
gjentas hvis flere hastigheter er valgt (valg av A-punktet).
4 Trykk på "REPEAT A-B" -knappen igjen (valg av B-punktet).
SPESIALFUNKSJONER
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele
skjermen. Bildet kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
Når du spiller en DVD-plate
MERKNAD
• Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig av platetype.
MERKNAD
• Platen vil bare spille fra A til B gjentatte ganger i den hastigheten du velger.
• Hvis du vil avslutte denne funksjonen, trykker du på CLEAR-knappen eller REPEAT (A-B)-knappen igjen.
• A-B REPEAT tillater deg ikke å stille inn punkt (B) før minst 5 sekunder har passert etter punkt (A) er stilt inn.
28
29
NOR
NOR
Valg av audiospråk
Valg av tekstspråk
Du kan velge språk raskt og enkelt med AUDIO-knappen.
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og enkelt med SUBTITLE-knappen.
Bruk av SUBTITLE-knappen
Bruk av AUDIO-knappen
1 Trykk på AUDIO-knappen.
VENSTRE/HØYRE-knappen og velg det
2 Bruk
språket du ønsker på en DVD.
DVD
ENG
On
OPP/NED-knappen for å bestemme om
3 Bruk
teksten skal vises eller ikke.
- Audio-språkene er representert ved forkortelser.
3
1 Trykk på SUBTITLE-knappen.
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg det
2 tekstspråket
du ønsker.
- Innledningsvis blir ikke tekstspråket vist på skjermen.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen for å velg
Stereo, Right eller Left. (På VCD/CD)
ENG
Off
VCD/CD
SPESIALFUNKSJONER
MERKNAD
MERKNAD
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side 43.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side 43.
30
31
NOR
NOR
Endring av kameravinkelen
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er vist fra flere kameravinkler, kan du
velge ANGLE-funksjonen.
Bruk av ANGLE-knappen
Kontroller at ‘ANGLE (
) ’-merket blir vist
øverst i Venstre hjørne av skjermen.
et ANGLE-merke vises, trykker du på
1 Når
ANGLE-knappen. Deretter vises et ANGLE-
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip (direkte reprise/hopp over)
Bruk av funksjonen øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Hvis du går glipp av en scene, kan du se denne på
nytt ved å bruke denne funksjonen.
du trykker på knappen I.REPLAY, vil den
1 Hvis
aktuelle scenen flyttes tilbake omtrent 10
sekunder og avspilles på nytt.
- Avhengig av typen plate kan det hende at funksjonen
øyeblikkelig repetisjon ikke virker.
valgikon øverst i venstre hjørne på skjermen.
den skjermvinkelen du ønsker med
2 Velg
VENSTRE/HØYRE-knappen.
Deretter trykker du ENTER.
Bruk funksjonen Instant Skip (hopp direkte) (DVD)
3
Når du vil slå av displayet, trykker du en gang
til på ANGLE-knappen.
SPESIALFUNKSJONER
Bruk denne funksjonen for å hoppe 10 sekunder
fremover i den aktuelle scenen.
1 Tryck på knappen I.SKIP.
- Avspillingen hopper 10 sekunder fremover.
- Dette virker ikke på alle plater.
32
33
Bruk av Bookmark-funksjonen
Bruk av funksjonene zoom og 3D-lyd
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en DVD eller VCD (MENU OFF) slik at
du senere finner raskt fram til delen.
Bruk av zoom-funksjonen (DVD/VCD)
på ZOOM-knappen på fjernkontrollen under
1 Trykk
avspilling eller pause. En firkant blir vist på skjermen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD/VCD)
Et zoomsymbol vises på skjermen.
1
VENSTRE/HØYRE-knappen til du kommer
2 Bruk
til det ønskede bokmerkeikonet.
du kommer til den scenen du vil merke,
3 Når
trykker du ENTER. Ikonet vil endre seg til et tall
Trykk på BOOKMARK-knappen på fjernkontrollen
under avspilling. Bookmark-ikonene vises.
ENTER
OPP/NED- eller VENSTRE/HØYRE-knappen og
2 Bruk
velg den delen av skjermen du vil zoome.
3 Trykk ENTER.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
- Trykk ENTER under VCD-avspilling for å zoome inn 2X/normal i
rekkefølge.
(1, 2 eller 3).
på BOOKMARK-knappen for å slå av
4 Trykk
displayet.
Oppkalling av en merket scene
1 – –
CLEAR
VENSTRE/HØYRE-knappen til å velge en
2 Bruk
merket scene.
på SPILL/PAUSE (
)-knappen for å
3 Trykk
hoppe over den merkede scenen.
Sletting av et bokmerke
1
på VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
2 Trykk
nummeret på det bokmerket du vil slette.
på CLEAR-knappen for å slette
3 Trykk
bokmerket. Trykk på BOOKMARK-knappen
Trykk på BOOKMARK-knappen under
avspilling.
MERKNADER
• Du kan merke opptil tre scener
samtidig.
• Denne funksjonen virker ikke i VCD
2.0-modus (MENU ON).
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle
plater.
Den simulerte surround-effekten er avhengig av
innholdet på platen. Hvis du kopler enheten til ditt
stereosystem, kan du heve lydkvaliteten og
frambringe en tydeligere surround-effekt.
Denne funksjonen er nyttig når du bruker DVDspilleren med en tokanals stereo gjennom de
analoge utgangene.
(Plater som er spilt inn med LPCM eller DTS virker
ikke.)
på 3D-knappen under avspilling.
1 Trykk
3D lydmarkøren blir vist på skjermen.
på OPP/NED-knappen for å slå
2 Trykk
3D lydfunksjonen av eller på.
SPESIALFUNKSJONER
på BOOKMARK-knappen på
1 Trykk
fjernkontrollen under avspilling.
Bruk av 3D-lydfunksjonen
Off
MERKNADER
• 3D-lyd er bare mulig på plater som er
spilt inn med DOLBY SURROUND
eller DOLBY DIGITAL.Noen av disse
platene inneholder imidlertid ikke
lydsignaler for bakre kanal.
• Funksjonene Zoom og 3D-lyd virker
ikke på alle plater.
for å slå av displayet.
34
35
MP3/WMA-avspilling
MP3/WMA-avspilling
Når en MP3/WMA-plate settes inn i DVD-spilleren, vil den første sangfilen i den første
mappen avspilles.
Når du avspiller CD-R/MP3 eller WMA plater, følg alle anbefalinger for CD-R ovenfor, pluss
kommentarene nedenfor:
• Hvis det finnes mer enn to filtyper på platen, velg den du ønsker.
• Hvis du ønsker å endre den filtypen som avspilles, trykk to
ganger på STOP ( ), og trykk så på MENU.
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen innen 60
sekunder, forsvinner menyen, og det merkede objektet avspilles.
ENTER
• MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er kompatible med Microsofts DOS og Windows og
med Apples Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
• Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller WMA-filene dine, og sett inn ".mp3, .wma"
som filetternavn.
Allment navneformat: Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller
mindre, navnet skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene, inkludert (.,/,\,=,+).
MP3/WMA avspillingsfunksjon
den første låten spilles, vises menyen for
1 Når
musikkmappen til høyre på skjermen.
Inntil 8 musikkmapper kan vises samtidig.
Hvis du har mer enn 8 mapper på en plate,
trykker du på VENSTRE/HØYRE for å vise
dem på skjermen.
ENTER
RETURN
MENU
• Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på minst 128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av hvilken hastigheten du velger på komprimering/
dekomprimering. For å få audio-CD kvalitetslyd kreves en analog/digital prøvehastighet, det vil si
konvertering til MP3-format, på minst 128 Kbps og inntil 160 Kbps. Dessuten, ved valg av høyere
hastigheter, som for eksempel 192 Kbps eller mer, får man sjelden bedre lydkvalitet.
På den andre siden vil prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
Bruk knappene OPP/NED for å velge ønsket
musikkmappe, og trykk deretter på ENTER.
Bruk knappene OPP/NED igjen for å velge en
sangfil. Trykk på ENTER for å starte avspilling
av sangfilen.
• Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 kBps når du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på den komprimerings/dekomprimeringshastighet som du velger. For å få lyd med CD-kvalitet kreves en analog/digital
samplingsfrekvens, dvs. konvertering til WMA-format, på minst 64Kbps og inntil 192Kbps.
I overensstemmelse med dette kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64Kbps eller over
192Kbps ikke til å avspilles på en god måte.
Program/tilfeldig avspilling
• Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er opphavsrettbeskyttet.
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskyttet for å forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av
følgende typer: Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft Inc) og SDMITM (registrert
varemerke av SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
Trykk på knappen MODE for å bytte mellom
PROGRAM-modus og TILFELDIG modus.
Se side 38 for mer informasjon om disse.
PROGRAM
RANDOM
MERKNADER
SPESIALFUNKSJONER
2
CD-R MP3/WMA-plater
• Viktig: Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en garanti for at DVD-spilleren avspiller MP3opptak, eller som en garanti for lydkvalitet.
Du bør legge merke til at visse teknikker og metoder for MP3-filopptak på CD-R hindrer optimal
avspilling av disse filene på din DVD-spiller (redusert lydkvalitet, og i noen tilfeller er spilleren ikke i
stand til å lese filene).
• Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 500 filer og 300 mapper pr. plate.
• Trykk på REPEAT for kontinuerlig avspilling av musikk, og trykk en gang til for å avbryte denne
avspillingsmåten.
• Avspilling med PROGRAM/RANDOM (programmert/vilkårlig) kan ikke brukes hvis platen inneholder flere
enn to filtyper.
36
37
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling
• Velg JPEG i menyen for å vise en Photo CD.
• Hvis du ønsker å endre den filtypen som avspilles, trykk to ganger
på STOP ( ), og trykk så på DISC MENU.
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen innen 60
sekunder, forsvinner menyen, og det merkede objektet avspilles.
Programmert avspilling (CD/MP3/WMA)
1 Trykk på MODE-knappen.
VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
2 Bruk
PROGRAM. Trykk ENTER.
PROGRAM
RANDOM
1 Åpne plateskuffen.
2 Legg platen i skuffen.
3 Lukk skuffen.
OPP/NED/VENSTRE/HØYRE-knappen
3 Bruk
og velg det første kapitlet (eller sporet) som
- Skuffen lukkes, og du ser en skjerm som vist nedenfor.
PROGRAM 01
Program Order
Track
4
ENTER
- Legg platen med etiketten oppover.
skal legges inn i programmet. Trykk ENTER.
Det nummeret du har valgt, blir vist i boksen
Program Order.
Trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen.
Platen vil bli spilt i den programmerte
rekkefølgen.
Visning av bilde-CD
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
------
04
08
12
16
ENTER
------
RETURN
------
ALBUM
PHOTO: 1 /215
------
CLEAR
• Bruk knappene OPP/NED eller VENSTRE/HØYRE på fjernkontrollen
for å velge det bildet som du ønsker å vise, og trykk så på ENTER.
(Trykk på knappen PLAY/PAUSE (
) hvis du ønsker å vise platen
som et bildespill).
• Trykk på knappen
for å vise de 6 neste bildene.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 forrige bildene.
ENTER
•
: Gå tilbake til albumskjermen.
PHOTO:
PHOT
O: 1 /215
•
: Hver gang du trykker på ENTER, roteres bildet 90 grader i
klokkeretning.
•
: Hver gang du trykker på ENTER forstørres bildet inntil
2 ganger. (Normal ➝ 2X ➝ Normal)
ENTER RETURN
PHOTO: 1 /215
Tilfeldig avspilling (CD/MP3/WMA)
1 Trykk på MODE-knappen.
VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
2 Bruk
RANDOM. Trykk ENTER.
PROGRAM
RANDOM
Kapitlene (sporene) på platen blir spilt i tilfeldig
rekkefølge.
•
: Visning som bildespill.
*Trykk på RETURN for å gå tilbake til albumskjermen.
*Innen du kan begynne å kjøre bildespillet må du stille inn intervallet
mellom bildene.
TIMER:
38
•
: Når du velger ikonet og trykker på ENTER byttes bildene
automatisk med ca. 6 sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca. 12 sekunders
mellomrom.
•
MERKNAD
• Funksjonene programmert og tilfeldig avspilling fungerer ikke på alle plater.
• Når du vil gå tilbake til normal avspilling, trykker du på CLEAR-knappen.
• Avspilling med PROGRAM/RANDOM (programmert/vilkårlig) kan ikke brukes hvis platen inneholder flere
enn to filtyper.
• Denne DVD-spilleren kan programmeres for maksimalt 99 steg.
ENTER RETURN
MERKNAD
: Bildene byttes automatisk med ca. 18 sekunders
mellomrom.
*Avhengig av filstørrelsen kan intervallene mellom bildene være
lengre eller kortere enn den angitte.
• Trykk på TITLE MENU for å gå tilbake til albumskjermen.
• Trykk på RETURN for å gå tilbake til bildespillet.
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen innen 10 sekunder, forsvinner menyen.
Trykk på OPP/NED eller VENSTRE/HØYRE på fjernkontrollen for å vise menyen igjen.
39
SPESIALFUNKSJONER
PHOTO: 1 /215
Visning av bilde-CD
CD-R JPEG plater
• Kun filer med endingene ".jpg" og ".JPG" kan avspilles.
• Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den starter, og det går kanskje ikke å vise alle
innspilte filer.
• Kun CD-R plater med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet format kan avspilles.
• JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og skal ikke inneholde mellomrom eller
spesialtegn (. / = +).
• Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til dette segmentet.
• Maksimalt 500 bilder kan lagres på en CD-plate.
• Kun Kodak Picture CD kan avspilles.
• Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise JPEG-filer i bildemappen.
• Andre bildeplater enn Kodak Picture CD kan ta lengre tid å starte eller kan kanskje ikke avspilles i det
hele tatt.
• Hvis antallet filer på en plate overstiger 500, kan bare 500 av disse vises.
• Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
Bruk av Setup Menu
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVD-spiller ved å velge forskjellige språkreferanser,
sette opp et foreldrenivå og justere spilleren etter den typen fjernsynsskjerm du har.
enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU1 Når
knappen på fjernkontrollen.
Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
Language Setup (språkinnstilling) :
Innstilling av språk.
DVD
Disc Menu
Title Menu
Function
Setup
Audio Setup (innstilling av lydspor) :
Valg av audiomuligheter
Display Setup (innstilling av visning på
skjermen) : Valg av displaymuligheter Blir brukt
til å velge hvilken type skjerm du vil se på og
forskjellige displaymuligheter.
Parental Setup (innstilling av
foreldrekontroll) : Valg av foreldrenivå Du kan
sette et nivå som hindrer at barn kan se på
upassende filmer for eksempel med rå vold eller
saker som bare angår voksne.
ENDRING AV
SETUP MENY
OPP/NED-knappen på fjernkontrollen for å få
2 Bruk
adgang til de forskjellige funksjonene.
3 Trykk ENTER for å adgang til underfunksjonene.
For å få skjermbildet til å forsvinne etter at du har stilt inn,
trykker du på MENU-knappen på nytt.
MERKNADER
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker ikke på alle plater.
40
41
Oppsetting av språkfunksjonen
Oppsetting av språkfunksjonen
Hvis du setter op menyen for spilleren og platen og audio- og tekstspråket på forhånd,
kommer dette opp hver gang du ser på en film.
Bruke Player Menu Language
enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU1 Når
knappen på fjernkontrollen.
Setup med knappene OPP/NED, og trykk
2 Velg
deretter på HØYRE eller ENTER.
Language Setup (språkinnstilling) med knappene
3 Velg
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
Player Menu (DVD-spillerens meny) med knappene
4 Velg
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
5 Bruk OPP/NED-knappen og velg ‘Enlish’.
6 Trykk ENTER.
f.eks.) Oppsett på ENGELSK
LANGUAGE SETUP
Bruk av audiospråket
enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU1 Når
knappen på fjernkontrollen.
Setup med knappene OPP/NED, og trykk
2 Velg
deretter på HØYRE eller ENTER.
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
3 OPP/NED,
og trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
Velg Audio (lyd) med knappene OPP/NED, og trykk
4 deretter
på HØYRE eller ENTER.
5 Trykk på OPP/NED-knappen og velg ‘Enlish’ .
AUDIO
UDIO LANGUAGE
LANGU GE
Audio
Original
Others
- Velg “Orignal” hvis du vil at standardspråket for lydsporet skal
være originalspråket platen er spilt inn på.
PLAYER
PLA
YER MENU LANGUAGE
LANGU GE
Player Menu
English
Français
Deutsch
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til SETUP MENU.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker du RETURN
eller VENSTRE.
Español
Italiano
Nederlands
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
6 Trykk ENTER.
- English er valgt og skjermen viser igjen SETUP-menyen.
Bruk av tekstspråk
Bruk av menyen for språket på platen
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten på
menyskjermene til platen.
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til SETUP MENU.
42
DISC MENU LANGUAGE
LANGU GE
Disc Menu
Others
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være det
samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på listen.
Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som
utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke den originale
språkinnstillingen.
6 Trykk ENTER.
- English er valgt og skjermen viser igjen SETUP-menyen.
SUBTITLE LANGUAGE
LANGU GE
Automatic
Subtitle
ENDRING AV
SETUP MENY
1
Setup med knappene OPP/NED, og trykk
2 Velg
deretter på HØYRE eller ENTER.
Language Setup (språkinnstilling) med knappene
3 Velg
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
Disc Menu (platens meny) med knappene
4 Velg
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
5 Bruk OPP/NED-knappen og velg ‘Enlish’.
6 Trykk ENTER.
f.eks.) Oppsett på ENGELSK
enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU1 Når
knappen på fjernkontrollen.
Setup med knappene OPP/NED, og trykk
2 Velg
deretter på HØYRE eller ENTER.
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
3 OPP/NED,
og trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
(teksting) med knappene OPP/NED,
4 ogVelgtrykkSubtitle
deretter på HØYRE eller ENTER.
5 Trykk på OPP/NED-knappen og velg ‘Enlish’.
Others
MERKNADER
• Hvis det språket du har valgt ikke er
tatt opp på platen, vil det originale
forhåndsinnspilte språket bli valgt.
• Hvordan får jeg SETUP-
menyen til å forsvinne eller gå
tilbake til menyskjermen
under innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE.
43
Oppsetting av audiomulighetene
Surround høytaler setup (kun DVD-E435)
enheten er i Stop-modus, trykker du
1 Når
på MENU-knappen på fjernkontrollen.
Setup med knappene OPP/NED, og trykk
2 Velg
deretter på HØYRE eller ENTER.
Audio Setup (lydinnstilling) med knappene
3 Velg
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
OPP/NED-knappen og velg alternativ.
4 Bruk
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
1. PCM :
Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge audioutgangene.
2. Bitstream :
Konverterer til Dolby Digital Bitstream – 5.1CH . Velg
Bitstream når du bruker de digitale audioutgangene.
MERKNADER
• Forsikre deg om at du velger den
korrekte digitale utgangen, eller hører
du ikke en lyd.
• Velg digital ved flerutgangskanal
Dolby og MPEG-2 digitalutgang virker.
DTS
1. Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
2. On : Gir DTS Bitstream bare via digital utgang.
Velg DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
Dynamic Compression
1. On : For å velge dynamisk kompresjon.
2. Off : For å velge standardområde.
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression
PCM Down Sampling
Multi Channel Output
Speaker Setup
: On
: On
: Digital
MPEG-2 Digital Out
1. PCM :
Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16
bit audio. Velg PCM når du bruker den
analoge audioutgangene.
2. Bitstream :
Konverterer til Dolby Digital
Bitstream (5.1CH eller 7.1CH).
Velg Bitstream når du bruker de digitale
audioutgangene.
1. On : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet spilleren ikke er 96KHz-kompatibel.
I dette tilfellet vil 96KHz-signaler nedkonverteres til 48KHZ.
2. Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet spilleren er 96KHz-kompatibel.
I dette tilfeller vil alle signaler mates ut uten endringer.
Flerkanalsutgang (kun DVD-E435)
1.Digital: Velg denne ved bruk av flerkanals digital audioutgang.
2.Analog: Velg denne ved bruk av flerkanals analog audioutgang.
Speaker (kun DVD-E435)
MERKNADER
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne eller gå tilbake til menyskjermbildet under
innstillingen; Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
”Dolby” og det doble D-symbolet er varemerker fra Dolby Laboratories.
• “DTS” og ”DTS Digital Out” er varemerker eid av Digital Theater Systems, Inc.
44
Standardinnstillingene: FRONT L, R (Large), SENTER (Ingen),
SURROUND (Ingen)
Velg størrelsen på høyttalerne som skal tilkoples.
• Front (FL,FR)
- Large: Velg denne normalt.
- Small: Når lyden knitrer eller surroundeffektene er vanskelig å
høre, velger du denne. Dette aktiverer Dolby Digital omstyring for
bass og sender ut bassfrekvensene til høyttaleren fra
subwooferen.
• Senter
- Ingen: Hvis du ikke tilkopler en senterhøyttaler, velger du denne.
- Large: Velg denne normalt.
- Small: Når lyden knitrer, velger du denne. Dette aktiverer Dolby
Digital omstyring for bass og sender ut bassfrekvensene til
senterhøyttaleren fra andre høyttalere.
• Surround (SV, SH)
- Ingen: Hvis du ikke tilkopler en senterhøyttaler, velger du denne.
- Large (Bak/Side): Velg normal disse avhengig av plassering på
bakre høyttaler.
- Small (Bak/Side): Når lyden knitrer eller surroundeffektene er
vanskelige å høre, velges en av disse avhengig av plassering på
bakre høyttaler. Dette aktiverer Dolby Digital omstyring for bass og
sender ut bassfrekvensene til høyttaleren fra andre høyttalere.
Innstilling av TEST
Testsignalene kommer I klokkeretning fra Foran høytaleren (V).
Juster Kanalbalanse for å tilpasse lydstyrken til testsignalene som er
lagret i systemminnet.
FORAN(V)
MIDTENFORAN(H)
FRONT(H)
SURROUND(H)
SUBWOOFER
SURROUND(V)
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression
PCM Down Sampling
Multi Channel Output
Speaker Setup
: On
: On
: Analog
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
Dynamic Compression
: Off
: On
PCM Down Sampling
Multi Channel Output
Speaker Setup
: On
: Digital
AUDIO SETUP
ENDRING AV
SETUP MENY
PCM Down Sampling (nedkonvertering)
1 Trykk MENU-knappen i play- eller stoppe-modus.
Setup med knappene OPP/NED, og trykk
2 Velg
deretter på HØYRE eller ENTER.
Audio Setup (lydinnstilling) med knappene
3 Velg
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
Flerkanalsutgang ved bruk av OPP/NED. Velg
4 Velg
deretter Analog ved å trykke på HØYRE eller ENTER.
OPP/NED-knappen og velg Speaker.
5 Bruk
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
OPP/NED eller VENSTRE/HØYRE knappen for å
6 Bruk
foreta ønsket valg. Trykk deretter på ENTER-knappen.
MERKNAD
• Hvordan få SETUP-menyen til å
forsvinne eller komme tilbake på
menyskjermen ved setup.
Trykk RETURN (tilbake) eller
VENSTRE-knappen.
• Subwoofer test signalet er lavere
enn de andre høytalerne.
• MPEG flerkanalskjennemerket er et
varemerke registrert av PHILIPS
Corporation.
45
Oppsetting av displaymulighetene
Oppsetting av displaymulighetene
enheten er i Stop-modus, trykker du på
1 Når
MENU-knappen på fjernkontrollen.
Setup med knappene OPP/NED, og trykk
2 Velg
deretter på HØYRE eller ENTER.
Display Setup (skjerminnstilling) med
3 Velg
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
OPP/NED-knappen og velg alternativ.
4 Bruk
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
DISPLAY SETUP
DISPLA
TV Aspect
: 4:3 L-Box
Still Mode
: Auto
Screen Massages : On
Front Display
Black Level
NTSC Disc Output
SCART Output
:
:
:
:
Auto Dim
Off
PAL 60 Hz
RGB
TV Aspect
Still Mode
TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere skjerminnstillingen
(visningsaspektet).
1. 4:3 Letter Box :
Velg om du vil se den totale 16:9-skjermen DVD gir selv om du har en TV med
4:3-skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst på skjermen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Velg denne muligheten for TV-er av konvensjonell størrelse hvis du vil se den sentrale
delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på venstre og høyre side.)
3. 16:9 Wide :
Du kan se hele 16:9-bildet på en widescreen-TV.
Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at bildet skjelver når du er i pausemodus, og de viser liten tekst bedre.
1. Auto : Når du velger Auto, blir Field/Frame-modus konvertert automatisk.
2. Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i Auto-modus.
3. Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små bokstaver klarere enn i Auto-modus.
TV ASPECT
Screen Messages
4:3 Letter Box
Front Display
Black Level
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
NTSC Disc Output
SCART Output
Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
Front Display
Juster lysstyrken på displayet på frontpanelet til enheten.
1. Auto Dim : Lyset blir dempet automatisk når du spiller en DVD.
2. Bright : Displayet på frontpanelet blir lyst.
3. Dim : Gir dempet lys på displayet.
ENDRING AV
SETUP MENY
Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
NTSC Disc Output
“NTSC” hvis skjermen kun har én NTSC-videoinngang.
Hvis dette ikke er tilfelle, kan du velge å la “PAL 60 Hz” stå.
MERKNAD
SCART Output
1. RGB : Sender RBG-signal fra AV JACK (SCART-kontakt)
2. S-Video : Sender S-VIDEO-signal fra AV JACK (SCART-kontakt).
3. Video : Sender Composite Video-signal fra AV JACK (SCART-kontakt).
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne eller komme tilbake på menyskjermen under oppsettet;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
46
47
Oppsetting av foreldrekontrollen
Regulering av tv-apparat med fjernkontrollen (kun DVD-E435)
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er som har blitt tildelt en klasse. Det
gjør at du kan kontrollere de typene av DVD familien ser på.
Det kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate.
Fjernkontrollen kan også innstilles for å styre de fleste tv-apparatene.
For å programmere fjernkontrollen, bruk koden som passer til merket på apparatet ditt.
1
TV Koder
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen. Setup Menu-skjermbildet vises.
KODE
01
02
Setup med knappene OPP/NED, og trykk
2 Velg
deretter på HØYRE eller ENTER.
3
VENSTRE/HØYRE-knappen og velg ‘Yes’ hvis
4 Bruk
du vil bruke passord.
Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
PARENT
ARENTAL
AL SETUP
Use Password
: No
‘Enter Password’ blir vist på skjermen.
inn passordet ditt. Skjermbildet Re-enter
5 Skriv
Password vises for å bekrefte passordet.
ENTER
Skriv inn passordet ditt på nytt.
Skjermbildet Parental Control vises.
Angående klasse eller nivå ;
Klassen eller nivået virker bare når du har svart ‘Yes’
på ‘Use Password’. Hvis du vil åpne spilleren, må
du bruke HØYRE eller ENTER-knappen og velge
‘No’. Bruk OPP/NED-knappen for å velge nivå.
Trykk Enter.
RETURN
MENU
CREATE
CREA
TE PASSW
PASSWORD
ORD
Enter Password
- - - -
0~9
15
16
RETURN
17
18
Om endring av passord ;
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne eller komme
tilbake på skjermen under oppsettet;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Hvis du har glemt passordet, leser du om å glemme passord i
feilsøkingshåndboken.
48
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
MERKE
TOSHIBA
PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
TOSHIBA, GRUNDIG, CGE,
IMPERIAL, MIVAR
PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN,
BRIONVEGA, FINLUX,
FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ,
WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI,
SINGER, SINUDYNE
NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER,
REZ, SELECO, SALORA
HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC,
SABA,TELEFUNKEN, THOMSON,
CONTINENTAL, EDISON
PANASONIC_2
PANASONIC_3
PANASONIC_6
TELEFUNKEN
MIVAL
LG_2
SHARP_2
JVC
THOMSON ASIA
THOMSON ASIA
f.eks.) Oppsetting i nivå 6
tv-apparatet skrus av er
1 Skru på tv-apparatet.
4 Hvis
innstillingen ferdig.
til DVD-spilleren pekes
2 Fjernkontrollen
Hvis den første merke-koden ikke
mot tv-apparatet.
virket, prøv andre koder som tilhører
merket.
Mens TV POWER-knappen trykkes,
3 tast koden som passer til tv-merket ditt. samme
å operere tv-apparatet, bruk ’TV5 For
funksjonsknapper’ som er videre
omhandlet på side 17.
RATING
RA
TING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
Level
Le
vel 6
Level
Le
vel 5
Level
Le
vel 4
Level
Le
vel 3
Level
Le
vel 2
Level
Le
vel 1 Kids Safe
Saf
f.eks) For Samsung_4 tv-apparat
MERKNAD
Mens du holder TV POWER-knappen nede,
tast 0 eller 1.
Det er mulig at fjernkontrollen ikke har
kapasitet til å styre enhver tv-modell som
inkluderes på merke-listen.
REFERANSE
MERKNADER
KODE
19
20
21
PARENT
ARENTAL
AL SETUP
- Bruk OPP/NED-knappen og velg nivå (f.eks. Level 6) og trykk
ENTER. Plater som inneholder nivå 7, blir ikke spilt.
- Hvis du vil annullere oppsettingen av nivå, bruker du HØYRE
eller ENTER-knappen og svarer ‘No’ på ‘Use password’.
- Bruk OPP/NED-knappen og velg ‘Change Password’.
Trykk Enter. ‘Change Password’ blir vist på skjermen.
- Tast inn ditt nye passord. Tast inn passordet en gang til.
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
MERKE
SAMSUNG_4
SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS,
FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA,
MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA,
SCHNEIDER
SAMSUNG_1
SAMSUNG_2
SAMSUNG_3
SAMSUNG_5
TOSHIBA
PANASONIC_4
GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
SHARP
HITACHI
SANYO, AKAI, FISHER
HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
HITACHI, NORDMENDE, SABA,
TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT,
FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
SONY
TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY,
MITSUBISHI
TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
TOSHIBA
49
Feilsøkingsguide
Spesifikasjoner
Generelt
Før du ber om service (feilsøking)
Problem
Fjernkontrollen virker
ikke.
Løsning
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter
for å drenere mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir
nullstilt. Sett inn batteriene igjen og forsøk på nytt.
Platen blir ikke spilt.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
5.1 kanallyd blir ikke
gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt:
1. DVD-spilleren er koplet til en korrekt forsterker.
2. Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har ”Dolby 5.1 ch”-merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosystem er tilkoplet og virker som det skal.
• Er Audio Out satt til Bitstream i SETUP-menyen?
ikonet blir vist på
skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om et tittel- eller kapittelnummer eller en søketid
som ligger utenfor området.
Side
Plate
CD : 12 cm
CD : 8 cm
P 44~45
50
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det
aktuelle problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst
kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
(COMPACT DISC)
P 21
430mm ✕ 240mm ✕ 60mm
+5°C til +35 °C
10 % til 75 %
Avlesningshastigheta : 3.49 m/s.
Ca. avspillingstid
(ensidig, ettlags plate) : 135 min
Avlesningshastighet :1.2 til 1.4 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.
Avlesningshastighet : 1.2 til 1.4 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
VCD : 12 cm
Avlesningshastighet : 1.2 til 1.4 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.(video og audio)
Komposittvideo
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
R (rød) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
G (grønn) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Videoutg
ang
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Fargesignal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
S-VIDEO
P 46~47
Kromatisk signal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
P 44
2 TOKANALS
Audioutg
ang
P 48
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
*FREKVENSRESPONS
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L (1/L), R (1/R)
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
*LYD/STØY-FORHOLD
110 dB
*DYNAMISK
OMRÅDE
100 dB
FORVRENGNING
0.004 %
*TOTAL HARMONISK
REFERANSE
Hvis du støter på andre
problemer.
(COMPACT DISC)
P 18
P 41~48
• Trykk på strømbryteren fra kald start uten plate i enheten. Hold
STOP- og PLAY-knappen på frontpanelet nede samtidig i tre
sekunder. Select Menu Language blir vist. Velg den språkknappen
du ønsker. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen og velg
Parental Mode. Parental Mode er nå åpen som angitt på skjermen.
Trykk på NED-knappen og velg Parental. Trykk ENTER og ‘Create
Password’ blir vist. Du kan nå stille inn nivået og endre ditt passord
til et nytt tall.
(DIGITAL VERSATILE DISC)
P7
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen
ikke er kodet med den tilsvarende funksjonen.
Glemt passord.
2.4 Kg
DVD
Avspillingsmodus er
forskjellig fra Setup Menuvalget.
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen
AUDIO OPTIONS.
12 W
Vekt
Luftfuktighet
P4
P 41~42
Ingen lyd.
Effektforbruk
Driftstemperatur
• Sjekk om platen har en meny
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
AC 230V, 50 Hz
Dimensjoner
Platemenyen blir ikke vist.
Det er ikke mulig å endre
skjermforholdet.
Nettspenning
*: Nominell spesifikasjon
• Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
• Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
51
Norge
Dette Samsung produktet dekkes av garanti for en tidsperiode på tolv (12) måneder fra
den opprinnelige kjøpedato, mot defekter i materiale og arbeid. Dersom garantiservice er
nødvendig, bør du returnere produktet til detaljisten hvor det ble innkjøpt.
Men, Samsung autoriserte forhandlere (Samsung Authorised Dealers) og service sentere
(Authorised Service Centres) i visse EU land vil etterkomme garantien i henhold til
spesifikasjoner som gjelder for handel i vedkommende land. I tilfelle behov, er videre
opplysninger om autoriserte service sentere tilgjengelige fra:
52
REFERANSE
■ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder kun hvis garantikortet er helt og riktig utfylt og fremvises med
originalkvittering eller salgspapir eller bekreftelse, når garantiservice skal utføres.
I tillegg må ikke serienummeret være endret på noen måte.
2. Samsungs forpliktelser er begrenset til reparasjon eller, etter firmaets avgjørelse,
erstatning av produktet eller den defekte delen av produktet.
3. Garantiservice må utføres av autoriserte Samsung forhandlere eller autoriserte service
sentere. Ingen erstatning vil bli gitt for reparasjonsarbeid utført av forhandlere utenom
Samsung, og slikt reparasjonsarbeid og produktskade forårsaket av nevnt arbeid vil ikke
bli dekket av garantien.
4. Dette produktet skal ikke betraktes som defekt i materiale eller arbeid grunnet eventuelt
behov for tilpasning av produktet for å etterkomme nasjonale eller lokale tekniske og
sikkerhetsstandarder gjeldende i ethvert land foruten der som produktet opprinnelig ble
designet og fabrikkert. Garantien vil ikke dekke, og ingen erstatning vil bli gitt, for slik
tilpasning av produktet eller enhver skade som følge derav.
5. Garantien dekker ingen av følgende:
a) Periodevis vedlikehold, sjekking, reparasjon eller erstatning av deler som følge av
normal slitasje ved alminnelig bruk.
b) Kostnader i forbindelse med transport, fjerning eller installering av produktet.
c) Misbruk, inkludert unnlatelse i å bruke produktet til vanlige formål eller feil installering.
d) Skade forårsaket av lyn, vann, brann, naturkatastrofe, krig, offentlige forstyrrelser, feil
nettspenning, uriktig ventilasjon eller andre årsaker utenfor Samsung sin kontroll.
6. Garantien gjelder for enhver person som på lovlig vis har eiendom av produktet under
garantiperioden.
7. Kunderettigheter som støttes av gjeldende landslover, enten mot detaljisten utfra
kjøpekontrakten eller andre forhold, påvirkes ikke av denne garantien. Med mindre det
foreligger nasjonal lovgivning til det motsatte, skal rettighetene under garantien omfatte
kundens rettigheter, og hverken Samsung, dets datterselskaper eller distributører skal
holdes ansvarlig for indirekte eller annet tap eller skade på plate, CD, video, kassett
eller annet relatert utstyr eller materiale.
Download PDF

advertising