Samsung | DVD-D360 | Samsung DVD-D360 Bruksanvisning

DVD-D360
DVD Spelare
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten
från Samsung.
För att få mer komplett service ska du registrera
produkten på adressen
www.samsung.com/global/register
AK68-02084A
SVENSKA
säkerhet
1. Placering
Kontrollera att nätspänningen stämmer överens
med dem som anges på etiketten på apparatens
baksida. Stall DVD-spelaren plant, på ett lämpligt
underlag (möbel) och se till att den fär got ventilation genom att lämna (7-10) fritt utrymne runt
om. Kontrollera att ventilations-springorna inte är
övertäckta. Placera ingenting på DVD-spelaren.
Placer ade inte pa förtäkare eller annan utrusning
som kan bli varm. Innan du flyttar spelaren måste
du försäkra dig om att skivfacket är tomt. DVDspelaren arbertas kontinuerlig. När den står i
standby innebär det inte att den är skild den från
nätet, vilket rekomenderas om du inte anväder den
uneder en viss tid. Strömkontakten fungerar som
urkoppllingsenhet och skall vara inkopplad hela
tiden.
2. För säkerhetens skull
Oppna aldrig apparaten eller någon av dess
delar. Det kan vara farligt för dig eller för vissa
känsliga delar. Du utsätter dig för risk för elek
triska stötar och för lasesträlen. Försok inte titta
in i apparaten genom att se in i det öppnade
skivfacket eller andra öppningar.
3. Obs
Skydda spelaren mot fuktighet och Hetta (öppen
spis), liksom mot utrusning som avger starka
magnetiska eller alecktriska fält (högtalare…).
Dra ur nätkabeln om spelaren inte fungerar rik
tigt. Apparaten får inte utsättas för vattendroppar
eller att det skvätter vätska på den och därför
skall exempelvis vaser inte ställes på den.
Spelaren är inte avsedd för Industriell
användning utan endast för hemmabruk. Denna
produkt är inte hemmabruk. Denna produkt är
endast avsedd att användast för privat brukt. Att
kopiera eller ladda ner musikfiller i avsikt att
avyttr dem, eller för all annan vinstgivande ver
skamhet, innebär eller kan innebära ett brtt mot
patent-och upphovsrättla gen.
GARANTNIS UPPHÖRANDE : ENLIGT
GÄLANDE LAGSTIFTNING I PATENT-OCH
UPPHOVRÄTTLAGEN OCH ALLA ANDRA
RÄTTIHETER, UPPHÖR ATT GÄNANTI ATT
GÄLL TILL FÖLDJD V PRODUKTENS
ANVÄNDNING PÅ ALLA ANDRA VILLKOR ÄN
DE OVAN BESKRIVNA.
Kondensbildning: Om apparaten och/eller skivor
na tas in från kyla till värme, t.e.x. eftr transport
vindtrtid, vänta då ungefär två timmer tills de
uppnått rumstemperatur. På så sätt unviker man
allvarliga skador.
2
Innehållsförteckning
4. DVD-SKIVAN
Var försigtig när du hanterar dina skivor. Håll
skivorna med fingrarna runt kanten eller i hålet.
Lägg altid in skivan med etten uppåt ( gäller
enkelsidig skiva). Vid behov skall du altid använ
da en mjuk trasa när du rengör skivan.
Torka från mitten och utåt. Lägg alltid tillbaka ski
van i fordalet när du har spelat den och placera
fordelet vertikalt. Lägg altijd in skivan korekt i slä
den-använd styrlackarna. Använd aldrug
rengörningssprayer, bensin, vätskor som alstar
statisk elektricitet eller andra løsningsmedel om
skivytan år smustsig. Torka Försiktigt med en
mjuk, fuktig trasa (endast vatten). Torka aldrig av
skivan med en roterande röselse, eftersom
cirkulara repor då kan uppstå och därmed orsaka
störningar vid avspelnigen.
5. Batteri
Bateried som avänds i denna produkt innehåller
miljöfarlinga kemikalier.
Släng aldrig batteriet i de vanliga hushållssopor
na. Vi rekommenderar att en servicetekniker
byter batteriet.
6. Underhåll av höljet
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar
Skivfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar
Ansluta DVD-spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basfunktioner
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Söka och hoppa över kapitel eller låt . . . . . . .
Använda visningsfunktionen (DISPLAY) . . . . . .
Använda skiv-och tetelmenyn . . . . . . . . . . . . .
Repetering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Längsam uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avancerade Funktioner
Justera bildförhållandet (EZ View). . . . . . . . . . .
Välja språk med AUDIO-knappen. . . . . . . . . . .
Välja textningsspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja önskad kameravinkel. . . . . . . . . . . . . . . .
Använda bokmärkesfunktionen. . . . . . . . . . . . .
2
2
3
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
inställningar
Utmärkt ijud
Dolby Digital-sytem utvecklad av DOLBY Labs
erbjuder kristallklar ijudåtergivnig.
Av säkethersskäl bör du dra ut nätkontakten från
vägguttaget innan regöring.
• Använd aldrig besen, thinner eller andra
kemiska lösmedel vid rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
Den enhed som denna bruksanvisning medföljer
är licensierad med vissa upphovsrätter för vissa
tredje parter. License är begränsad till privat ickekommer-seil använding av den slutliga användaren
för det licensierade innelållet. Inga rättigheter avser
kommer-siell användning. Licensen täcker inte
någon annan enhet än denna och licensen omfattar inte någon oli-censiered enhed eller process
i enlighet met ISO/ IEC 11172-3 eller ISO /IEC
11172-3 använd eller såld till-sammans med denna
enhed. Licesen täcker bara an användningen av
denna enhet för att koda och/eller avkoda ijudfielr
enligght ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Licensen ger inga rättigheter för produkter eller
functionner som inte överensstämmer med ISO/
IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
VARNING: ANVÄNDNING AV KONTROLLER,
INSTALLNINGAR OCH ANDRA
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ÄN DE SOM
SPECIFICERAS HÄR KAN RESULTERA I FARLIG
STRÅLNING.
Använda funktioner för zooming. . . . . . . . . . . . 7
Visningmeny (clips menu) for MP3/WMA/
JPEG/MPEG4/CD Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Val av mapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uppspelning MP3/WMA/CD Audio. . . . . . . . . 7
Uppspelning MPEG4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spela upp mediefiler med funktionen USB
Host (USB-värd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CD-rippning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Visning av bild-cd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Åndra Installnings Menyn
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU). 10
Inställning av språfunktioner. . . . . . . . . . . . . . 10
Inställning av surroundijud . . . . . . . . . . . . . . . 10
Inställning av visningsalternativ. . . . . . . . . . . . 10
Inställning av föraldsskydd. . . . . . . . . . . . . . . 10
Att Installera DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Referens
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skivfunktioner
TV-bild
Video med MPEG2-kompression. Både normal
bild och bredbild (16:9) kan visas.
Slow Motion
En vikting scen kan visas långsamt.
Föräldraskydd (DVD)
Med föraldraskyddet användare välja en nivå
som hidrar barn från att vissa typer av filmer,
som t ex. våldsfilmer, vuxenfilmer, etc.
EZ VIEW (fullskärmsvisning) (DVD)
Genom enkel visning aktiveras bildjusteringen så att
den överensstämmer med TV:ns skärmstorlek (16:9
eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan visa digitala foton på din TV.
Repeatering
Du kan repetera en lat eller film genom att
trycka på REPEAT-kanppen.
MP3/WMA
Denna apparat kan spela skivor som skapats
från MP3/WMA-filer.
Olika menyfunktioner på skärmen
Du kan välja olika spårk (Ijud/texning) och kameravinklar när du tittar på film.
MPEG4
Denna spelare kan spela upp MPEG4-format i
form av en avi-fil.
Progressiv skanning
Med hjälp av progressiv skanning skapas en
förbättrad bild med dubbla skanningslinjer på
en traditionell, sammanflätad bild.
CD-rippning
Den här funktionen gör det möjligt för dig att
kopiera ljudfiler från disken till USB-enheten i
MP3-format (Endast ljud-CD (CD DA)).
OBS
- Skivor som intekan spelas upp på denna
spelare.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
- Föjande kan spelas upp beronde på hur inspelningen gjorts.
•DVD-R, +R
•CD-RW
•DVD+RW, -RW (V mode)
- Spelaren kan kanske inte spela upp vissa
cd-r, cd-rw-och dvd-r-skivor beroende på
det sätt de är inspelade på.
KOPIERINGSSKYDD
Många DVD-skipor är kodade med ett kopieringsskydd. P g a. detta ska du endast ansluta
din DVD-spelare direkt till en teve, inte till en
videobandspelare. Om du ansluter spelaren till en
videobandsspelare, kan bilden innehaålla störningar från kopieeringsskyddet.
Denna artikel innehåller teknik för kopieringsskydd som skyddas av patent i USA eller av
andra rättigheter till immateriell egendom som
ägs av ROVI Corporation. Baklängeskonstruktion
och demontering är förbjuden.
Beskrivning
Framsidans kontroller
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (576p)
ANVÄNDARE SKA LÄGGA
MÄRKE TILL ATT INTE ALLA S K
HÖGDEFINITIONSTEVEAPPARATER ÄR FULLT
KOMPATIBLA MED DENNA PRODUKT OCH
KAN FÖRORSAKA PROBLEM MED BILDEN.
NÄR DET GÄLLER 576 PROGRESSIVE
SCAN-BILDPROBLEM REKOMMENDERAS
ANVÄNDAREN ATT SÄTTA ANSLUTNINGEN
PÅ ”STANDARD DEFINITION”- UTMATNING.
OM DET FINNS FRÅGOR RÖRANDE VÅRA
TEVEAPPARATERS KOMPATIBILITET
MED DENNA MODELL AV 576p DVDSPELARE VAR VÄNLIG KONTAKTA VÅRT
KUNDSERVICECENTER.”
1
2
▼
▼
PAL
För PAL-system i Storbritannien,
Frankrike, Tyskland, etc.
DIGITAL
SOUND
Stereoskiva
Digital ljudskiva
MP3-skiva
6
▼
▼
▼
▼
4. PLAY/PAUSE (
Sätt in skivan här.
)
Tryck för att starta eller pausa uppspelnig.
2.DISPLAY
5.POWER ON/OFF (
Funktionsindikatorer visas här.
3.OPEN/CLOSE/STOP (
)
Tryckk för at öppna eller stuanga skivfacket
och Stoppar skivuppspelnigen.
)
Slå på/av och spelaren slås på/av.
6.USB-värd
Anslut digitalkamera, mp3-spelare, minneskort, kortläsare eller andra lösa lagringsenheter.
Fjärrkontrollen
1.
2.
Både DVD-spelare och skivor är kokade efter
vilken region de ska användas i. Dessa regionkoder måste överensstämma för att en skiva
ska gå att spela.
Dolby Digital-skiva
STEREO
STEREO
5
Region Kodningsregioner
Kodningsregion
4
1.SKIVFACK lampa
Skivmärkning
~
3
DivX Certifierad
DivX, DivX Certifierad och
tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör
DivXNetworks, Inc. DivXcertifierad att spela DivX video.
Täcks av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
1
2
12
3
4
5
6
7
14
15
13
16
8
17
18
9
10
19
11
20
DVD Av/På-knapp
Stänger av/på strömmen.
REPEAT-knapp
För repetering av en titel,
kapitel, låt eller skiva.
3. Knappen DISC MENU
Visar skivan meny på skärmen.
4. Knappen Bookmark
(Bokmärke)
Hitta snabbt bokmärkena
på en DVD.
5. SEARCH -Knapp ( / )
Ger dig möjlighet attsöka
framåt/båkat på en skiva.
6. STOP-Knapp ( )
7. SKIP-Knapp ( / )
Anvand för att utesluta titel,
avsnitt eller spår.
8. Knappen-MENU
Tar fram DVD-spelaren
meny.
9. ENTER/DIRECTION
π†√® knapp.
Denna knapp fungerar som
omkoplingsknapp.
10.AUDIO-Knapp (√)
Avänd denna knapp för att
komma åt olika audiofunktioner på en skiva.
11.INFO-knapp
Visar aktuellt information om
skivan.
12.OPEN/CLOSE-knapp ( )
Levykelkan avaaminen ja
sulkeminen.
13.REPEAT A-B -painike
Mahdollistaa valitun kohdan
(A–B) uudelleentoiston.
14. USB-knapp
15.VIDEO SEL.-knapp
Ändra Video output-läge.
16.PLAY/PAUSE-knapp ( )
Starta uppspelning/pausa
uppspelning.
17.SUBTITLE-knapp (π)
18.RETURN-knapp
Atervänder till föregående
meny.
19.Titelmenyn-knapp (®)
20. CANCEL-Knapp
Avänds för att ta bort
menyer eller statusvisningar
från scärment.
3
anslutningar
Ansluta DVD-spelaren
Följande avsnitt visar exempel på anslutningstyper som vanligtvis används vid anslutning av en
DVD-spelare till TV och andra komponenter.
Innan du ansluter DVD-spelaren
- Stäng alltid av DVD-spelaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller plockar bort
några kablar.
- Se bruksanvisningen för ytterligare komponenter (exempelvis en TV) som du ansluter för ytterligare information om vissa komponenter.
A. Ansluta till en TV (SCART)
- Använd scartkablarna för att ansluta polerna SCART på DVD-spelarens baksida till polerna
VIDEO SCART IN på din TV.
- Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
- Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills bildsignalen från DVD-spelaren visas på TVskärmen.
B. Ansluta DVD-spelaren
- Använd bild- och ljudkablarna för att ansluta polerna VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) OUT på
DVD-spelarens baksida till polerna VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) IN på din TV.
- Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
- Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills bildsignalen från DVD-spelaren visas på TVskärmen.
OBS
- Om ljudkabeln placeras för nära strömsladden kan det uppstå brus.
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare.
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning. Se bruksanvisningen
för din TV.
- Om det finns en pol för ljudingång på TV:n ansluter du den till [AUDIO OUT][vänster] (vit) på
DVD-spelaren.
- Om du trycker på knappen VIDEO SEL. när DVD-spelaren är i stoppläge eller det inte finns
någon skiva i ändras videoutgångsläget enligt följande : (SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN
→ SCART-RGB).
C. Anslutning till ett högtalarsystem (2-kanals förstärkare, Dolby Digital,
eller MPEG2)
- Använd ljudkablarna och anslut polerna AUDIO (röd och vit) OUT på DVD-spelarens baksida
till polerna AUDIO (röd och vit) IN på förstärkaren.
Om du använder en koaxialkabel, ansluter du polen DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) på DVDspelarens baksida till polen DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) på förstärkaren.
- Använd videosignalkabeln/kablarna och anslut polerna VIDEO på DVD-spelarens baksida till
polen VIDEO på din TV enligt beskrivningen.
- Sätt på DVD-spelaren, TV:n och förstärkaren.
- Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja external input för att höra ljud från
DVD-spelaren.
Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess ljudingång.
4
D. Ansluta till en TV (Radsprång / Progressiv)
- Använd Component video-kablar för att ansluta polerna COMPONENT VIDEO OUT på DVDspelarens baksida till polerna COMPONENT IN på TV:n.
- Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd och vit) OUT på DVD-spelarens baksida
till polerna AUDIO (röd och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
- Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills Component-signalen från DVD-spelaren visas
på TV-skärmen.
- Ställ in Video Output (Bildutgång) på I-SCAN/ P-SCAN i menyn Display Setup (Inställningar för
skärm).
Du kan använda knappen VIDEO SEL. för att ändra läget för Video Output (Bildutgång).
OBS
- Vad är progressiv skanning?
Progressiv skanning har dubbelt så många skanningslinjer mot vid sammanflätad utgångsmetod.
Med progressiv skanning får du högre bildkvalitet.
- Ingen component video visas när "Scart-RGB" (Scart-RGB) markeras genom trycka på videovalsknappen på fjärrkontrollen.
C
KOAXIALKABEL
BLÅ
GRÖN
VIT
VIDEO CABLE
VIT
VIT
B
D
SCART KABEL
RÖD
VIT
RÖD
GUL
LJUDKABEL
RÖD
RÖD
RÖD
A
2-kanals stereo amp,
Dolby digital
GUL
COMPONENT KABEL
RÖD BLÅ GRÖN
Använder inte anslutningen
mellan Scart och Component
Video (Y, Pb, Pr) samtidigt
basfunktioner
Uppspelning av önskad titel när det finns mer än pa skivan. Om det finns mer är en film på
DVD-skivan, Visaa varje film på listan.
De flesta DVD-skivor uar inspelde i form av kapitel, så du kan lätt finna en viss del av
skivan.
Spela en skiva
Innan uppselning
- Sätta på TV:n och ställa in rätt Video Input <Bildingång> på TV:ns fjärrkontroll.
- Om du har anslutit ett ijudsystem, sätt på detta och ställ in rätt ijudingångskanal.
Efter att du anslutit DVD-spelaren och tryck på POWER -kanppen för första gången visas f¨ljande
meny:Om du vill välja spårk,Tryck på knapparna π/† och tryck sedan på knappen ENTER.
(Denna meny visas endast första gången du ansluter väljer spårk från början, förloras alla installningarna i Setup-menyn.
Om du inte har angett språk för startfönstret kan inställningarna ändras så fort du slår på eller slår
av strömmen. Se därför till att välja det språk du vill använda. När du har valt ett menyspråk kan
du ändra det genom att trycka på knappen
på enhetens framsida i mer än 5 sekunder när det
inte finns någon skiva inmatad. Då visas fönstret SELECT MENU LANGUAGE igen där du kan
återställa önskat språk.
Söka och hoppa över kapitel eller låt
Under uppspelning kan du snabbt söka genom ett kapitel ell en låt, eller använda SKIP-funktionen
för att hoppa vidare till nästa val.
Söka framat eller bakat.
Vrid tryck på knappen SEARCH (
eller
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
) på fjärrkontrollen i mer än en sekund.
OBS
- Den hastighet som är markerad i den här funktionen kan
skilja sig från den faktiska uppspelningshastigheten.
- Inget ljud hörs i sökningsläget (Utom CD).
Hoppa över låtar
Tryck pa (
eller
) knappen under uppspelnig.
- Vid uppspelning av en DVD-skiva, tryck på ( )-knappen för att hoppa till nuasta kapitel. Om du
trycker på ( )- knappen hoppar du till början av kapitelt. Ytterligare en tritryckning förflyttar dig
till början av föregående kapitel.
- Vid uppspelning av en skiva eller musik-CD, tryck på ( )-kanppen hoppa till nästa låt. Om du
trycker på ( )-knappen hoppar du till början av spåret Ytterligare en trycning förflyttar dig till
början av föregående spår.
Använda visnings-funktionen (DISPLAY)
Vid uppspelning av en DVD/ MPEG4
1.
2.
3.
4.
Tryck
Tryck
Tryck
Tryck
på
på
på
på
knappen INFO pa fjarrkontollen under uppspelnig.
knapparna π/† för att välja önskat alternativ.
knapparna √/® för att utföra önskad inställning och tryck sedan på ENTER.
INFO igen för att ta bort skärmvisningen.
Dukan spela upp en film fran en viss tidpunk.Tidssökningsfunktionen fungerar inte på vissa
skivor.
Visar de spårk för textremsan som finss pa skivan. Du kan välja textrem spårk, eller ta bort
den helt från skärmen om du önskar det. En DVD-skiva kan ha upp till 32 olika sprak på
textremsan.
Öppna och tryck på knapparna √/®för att komma åt Audio, Angle, Bookmark, EZ Viewfunktion och Zoom. Avser språket för filmens ljudspår. I exemplet spelas ijudet upp på
engelska med 5.1 kanaler. En DVD-skiva kan ha upp till åtta olika ijudspår (spårk) Vissa
DVD-skivor har fler vinklingsfunktioner än bilden. Med functionen Bookmark kan du snabbt
och enkelt hitta ett spår eller kapitel på DVD.
Funktionen EZ View (EZ-visning) används för att ändra bildförhållandet för DVD. Funktionen
Zoom används för Förstorar DVD-bilden.
Använda skiv-och titelmenyn
Tryck på knappen DISC MENU/TITLE MENU pa fjarkontrollen vid uppspelning av en DVD-skiva.
OBS
- På vissa skivor fungerar inte skivmenyerna / titelmenyerna.
- Du kan också anända Disc Menu med DISC MENU-knappen på fjårkontollen.
- Titelmenyn visas bara om det finss minst två titlar på skivan.
Repetering
Du kan repetera ett spar, ett kapitel, önskkat avsnitt i en titel (A-B) eller hela skivan.
Vid DVD-uppspelnig
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen. Indikatorengen för att välja Chapter, Title, Disc eller
Repeat : Off och tryck sedan på knappen ENTER.
- Chapter : Upprerpar det kapitel som spelas upp.
- Title : Upprepar den titel som spelas upp.
- Disc : Upprepar den disc som spelas upp.
- Repeat : Off
Använda funktionen A-B Repeat
1. Tryck på knappen REPEAT A-B där du vill att den upprepade uppspelningen ska starta (A).
2. Tryck på knappen REPEAT A-B där du vill att den upprepade uppspelningen ska avslutas (B).
3. Tryck på knappen REPEAT A-B tills skärmen visar Reptetera (Repeat): Av (Off) för att återgå till
normal visning.
OBS
- A-B REPEAT låter dig inte sätta punkten (B) förrän det gått minst 5 sekunder från det att punkt
(A) har satts.
- Repeteringsfunktionen kanske inte fungerar för alla skivor.
5
Längsam uppspelning
med den här funktionen kan du visa en repris av scener i slow-motion för att närmare studera tex
sportsekvenser, dansnummer ellr musikers teknik.
Vid DVD-uppspelning
1. Tryck på knappen PLAY/PAUSE ( ).
2. Tryck på knappen SEARCH ( ) för att välja en uppspelningshastighet mellan 1/2, 1/4, 1/8 och
1/16 av normal hastighet i läget PAUSE.
avancerade funktioner
Justera bildförhållandet (EZ View)
Uppspelning med ändrat bildförhallande (DVD)
1. Tryck pa INFO-knappen för att flyttatill önskad bokmärkkesikon.
2. Tryck på knapparna π/† för att välja Shortcut, och tryck sedan på knappen ENTER
3. Tryck på knapparna √/®för att välja EZ VIEW och tryck sedan på knappen ENTER.
Varje gång du trycker på knappen √/® ändras skärmstorleken. Se nästa kolumn för grafisk vis
ning av skärmstorlekarna och en lista över i vilken följd de ändras.
Om du har en 16:9 TV
För skivor med 16: 9 bildförhållande
- WIDE SCREEN
- SCREEN FIT ( ANPASSA FÖR SKARMEN )
- ZOOM FIT(ZOOMZ TILL VERTIKALT)
För skivor med 4:3 bildförhallande
- Normal Wide
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
- ZOOM FIT (ZOOM TILL MITTPUNK)
- Vertical Fit (anpassa vertikalt)
Om du har en 4:3 TV
För skivor med 16:9 bildförhållande
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
- ZOOM FIT
For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Screen
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
- ZOOM FIT
OBS
Denna funktion kan uppföra sig olika beronde på skivans typ.
Välja språk med AUDIO-knappen
Du kan välja önskad ijudspråk snabbt och enkelt med knappen AUDIO (√).
Använda √ /AUDIO-knappen (DVD/MPEG4)
1. Tryck på √ /AUDIO-knappen. Ljudet ändras varje gång du trycker på knappen. Tillgängliga
språk för ljud visas som förkortningar.
Tryck på Audio-knappen (√) på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja önskat ljud på en
MPEG4 och tryck sedan på ENTER.
OBS
- Den här funktionen beror på vilka språk som kodats på skivan och fungerar kanske inte med
alla skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
6
Välja textningsspråk
Du kan snabbt och enkelt välja önskad undertext med π/SUBTITLE-knappen.
Använda π /SUBTITEL-knappen (DVD/MPEG4)
1. Tryck på π / SUBTITLE-knappen.Undertexten ändras då knappen trycks upprepade gånger.
Undertextens språk representers av förkortningar
2. Om du vill ta bort symbolen för textremsan, trtycker du på π / SUBTITLE.
OBS
- Beroende på DVD-skivan kan du ändra önskad undertextning med Disc Menu.
Tryck på knappen DISC MENU.
- Den här funktionen beror på vilka undertextningar som kodats på skivan och fungerar kanske
inte med alla DVD-skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
Välja Önskad kameravinkel
När en DVD-skiva innehåller flera olika kameravinklar av en bestämd scen, kan du använda
ANGEL-funktionen för att välja en beståmd kameravinkel.
Använda ANGLE-funktionen (DVD)
IOm skivan innehåller flera kameravinklar, visas sybolen för kameravinklar på skärmen.
1. Tryck på INFO-knappen på fjärrkontrollen under uppspelning
2. Tryck på knapparna π/† för att välja Shortcut, och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna √/® för att välja Angle och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Tryk på knapparna √/® på fjärrkontrollen för att välja önskad vinkel.
OBS
- Om skivan bara innehåller en kameravinkel, fungerar detta inte. I dagsläget innehåller väldigt få
skivor denna funktion.
Använda bokmärkes-funktionen
Med bokmärkesfunktionen (BOOKMARK) kan du välja delär av en DVD-eller så att du snabbt kan
hitta valt parti vid ett senere tillfälle.
Använda BOOKMARK-funktionen (DVD)
1. Tryck pa INFO-knappen för att flyttatill önskad bokmärkkesikon.
2. Tryck på knapparna π/† för att välja Shortcut, och tryck sedan på knappen ENTER
3. Tryck på knapparna √/®för att välja Bookmark och tryck sedan på knappen ENTER.
4. När du hittat den scen du vill märka, tryck på ENTER-knappen. Upp till 12 scener kan markeras
samtidigt.
OBS
- Bokmärkesfunktionen kanske inte fungerar på alla skivor.
Hämta en märkt scen
1~3. De första 1~3 stegen är samma som för “Använda bokmärkesfunktionen”.
4. Tryck på knapparna √/®-för att välja en markerad scen.
5. Tryck på PLAY/PAUSE ( )-knappen för att hotta till märkt scen.
Radera ett bokmärke
1~3. De första 1~3 stegen är samma som för “Använda bokmärkesfunktionen”.
4. Tryck på knapparna √/®-för att välja numret på bokmärket som du vill ta bort.
5. Tryck pa CANCEL-knappen för att radera ett bokmärkesnummer.
Använda funktioner för zooming
- Använda zoomfuktionen (DVD)
1. Tryck pa INFO-knappen för att flyttatill önskad bokmärkkesikon.
2. Tryck på knapparna π/† för att välja Shortcut., och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna √/®för att välja Zoom och tryck sedan på knappen ENTER.
- Under DVD-uppspelning, tryck på ENTER-knappen för att zooma in med förstoringen 2X/3X/
4X/normal.
Visningmeny (clips menu) för MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/ CD Audio
CD Audio eller MP3/WMA/JPEG/MPEG4-skivor innehåller individuella moledier, bilder eller filmer som kan organiseras i mappar enligt
nedan. Dessa liknar de som du anvuander för att placera filer i olika
mappar på en dator.
- Öppna skivfacket.Stoppa in skivan i facket.Stäng facket.Facket
stängs och den här skärmen visa.
001/004
Val av mapp
Mappen kan väljes både i läge Stop (stopp) och Play (uppspelning).
- Så huar väljer du överlinggande mapp
Tryck på RETURN-knappen för att komma till huvudmappen, eller tryck på knapparna π/† knapparna för att välja “..” och, tryck ENTER för att komma till huvudmappen.
- När du namnger dina MP3/WMA-filer, använ inte flerän 8 tecken och sätt “mp3, wma” som
filändelse.
Allmänt namnformat är Titel. mp3. eller Titel .wma. nar du namger din titel, försäkra dig nom att
du använder 8 tecken eller färe, använd inga melanslag och undvik specialtecken, insklusive:
(.,/,\,=,+).
- Använd en dekomprimeringsfaktor pa minst 128 Kbps när du speler in MP3-filer.
Ljudkvaliteten pa MP3 beror i hög grad på den faktor för komprimering/ dekomprimering som du
väljer. För att få samma kvlitet som på en ijud-CD måste du han en analog/ digital samplingfaktor,
alltså omvandling till MP3-format, på minst 128 Kbps och upp till 160 Kbps. Att välja ännu högre
faktor, exempelvis 192 kbps eller mera ger endast en marginell förbättring av ijudkvaliteten. På
samma saätt kommer filer med samplingsfaktor under 128 kbps inte att spelas upp korrekt
- Använd en dekomprimeringshastiget om minst 64 kBps när du spelar WMA-filer
Ludjkvaliteten påWMA-fi;er beror till största del på den komptimerings-/dekomprimeringshastighet som du väljer. För att få ijud i CD-kvalitet krävs en analog/digital. samplingsvrekvens, dvs
omvalding till WMA-format, på mints 64k bps och upp till 192 kbps. I enlighet med detta kommer
filer med dekomprimeringshastighet under 64 kbps eller Uover 192 Kbps inte att spelas upp på
ett bra sätt.
- Försok inte spela in copyroghtskyddade Mp3-filer
Vissa “securized” filer är krypterade och kodskyddade för att för ebygga illegal kopiering.
Dessa filer är av följande typr:Windows media™(registrerat varumärke för Microsoft Inc) och
SDMI™(registrerat varumärke för The SDMI Fondation). Du kan inte kopiera sådana filer.
- Viktigt:Ovanstående rekommeendationer är vare sig
garantier för ijudkvaliteten eller för att DVD-spelaren spelar upp MP3-filerna. Du bör hålla i minnet
att visa teknologier och metoder för inspelning av dessa på din DVD-spelare (försämrad Ijudkvalit
och i vissa fall blir det omöjligt för spelaren att låsa filerna).
- Denna DVD-spelare kan spela upp maximalt 500 filer och 500 mapper per skiva.
Uppspelning MP3/WMA/CD Audio
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
- Om du har en skiva som innehåller både MP3- och WMA-filer går det endast att spela upp en
av dem, inte båda.
2. Tryck på knapparna π/† för att välja en musikfil.Tryck på ENTER för att borja uppspelningen av
musikfilen.
Programmerad / slumpmässing uppspelning
Tryck på knappen REPEAT för att ändra uppspelningsläge. Det finns fyra lägen; Off, Track, Folder
och Random.
- Off : Normal uppspelning
- Track : Repeterar den nuvarande musikfilen.
- Folder : Repeterar de musikfiler som har samma filändelser i den aktuella mappen.
- Random : Musikfiler med samma filändelse spelas upp i slumpmässig ordning.
Återgå till normal uppspelning genom att trycka på knappen CANCEL.
CD-R MP3/WMA-skivor
När du spelar in MP3/WMA-filer på vd-r, observera följande:
- MP3/WMA-filerna måste vara i formatet ISO 9660 eller JOLIER.
ISO 9660-format och joliet MP3/WMA-filer är kompatibla med Microsoft DOS ochWindows, och
med Apples Mac. Dessa två format är de mest använda.
7
Uppspelning MPEG4
Spela upp mediefiler med funktionen USB Host (USB-värd)
MPEG4 uppspelningsfunktion
AVI-filer innehåller Ijud-och videodata. Endast filer i AVI-format med filändelsen “.avi”kan spelas
upp.
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
2. Tryck på knapparna π/† för att markera en avi-fill (DIVX/XviD) och tryck sedan på ENTER.
Repeterad uppspelnig
1. Tryck på REPEAT för att uppspelningsläge. Det finns fyralägen; Track, Folder och Off
- Track : repeterar den track som spelas upp.
- Folder : reperterar de AVI-filer som har samma filändelser i den aktuella mappen.
- Off
Beskrivning av MPEG4:s funktion
Funktion
Beskrivning
Hoppa öve
(
eller
)
Sök
(
eller
)
Uppspelning i
Slow-motion
Under uppspelning kan du trycka på
formåt 5 minuter.
eller
eller för att hoppa bakåt eller
Under avspelning kan du trycka på knapparna SEARCH ( eller
) och
trycka ytterligare en gång för att öka sökhatigheten. Gör att tu kan söka
snabbare med bild i en AVI-fil. (2x, 4x, 8x)
Gör att du kan spela upp en AVI-fil ilångsammare hastighet. (1/2, 1/4, 1/8,1/16)
- Dessa funktioner kan kanske inte Användas för alla MPE4-filter.
CD-R AVI- file
Denna spelare kan spela upp AVI-filer som är komprimerande i följande format:
- DivX 3.11 Innehåll
- DivX 4 innehåll (baserat på MPEG-4 simple Profile)
- DivX 5 innehåll (MPEG-4 simple profile plus tillkomande funktioner som tvåvägs bikdrutor. Qpel
och GMC kan också användas)
- XviD MPEG-4 kompatibelt innehåll.
- Denna spelare stöder alla uppösningar upp till max. enligt nedan:
DivX5
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maximum bithastighet
: 4Mbps
OBS
- Vissa MPEG-4 filler som skapats på en persondator kan inte spelas upp. Det beror på att
codec-typn, versionen och högre upplösning över specifikationen inte stöds.
- Denna spelare stöder cd-r-/rw-skivor som är skrivna i MPEG4 enligt formatet”ISO9660”.
8
Du kan njuta av mediefiler såsom bilder, filmer och musik som finns sparade på en MP3-spelare,
ett USB-minne eller en digitalkamera med högt ljud genom att ansluta lagringsenheten till USBporten på DVD-spelaren.
Använda funktionen USB HOST (USB-VÄRD)
1. Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens framsida
2. Tryck på knappen π/† för att välja en fil i USB. Tryck på ENTER för att öppna filen.
OBS
• Varje gång USB-knappen på fjärrkontrollen trycks in visas en ram med USB-enhetsval.
• “USB”visas på skärmen.
• Vid uppspelning av DVD eller CD med USB insatt visas ” Tryck på USB för att välja enhet”
(Press USB to select device) en kort stund i det övre vänstra hörnet
• Skärmen USB MENU (USB-MENY) visas på TV-skärmen och den sparade filen visas.
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på knappen ( / )under uppspelning.
• När det finns mer än en fil och du trycker på den här knappen
väljs nästa fil.
• När det finns mer än en fil och du trycker på den här knappen
väljs föregående fil.
Säker borttagning av USB
För att förhindra skada på minnet som är lagrat i USB-enheten ska du utföra en säker borttagning
innan du kopplar ur USB-kabeln.
- Tryck på knappen STOP ( ).
- Avlägsna USB-kabeln.
Snabbuppspelning
Om du vill spela upp skivan i snabbare hastighet trycker du på knappen ( / ) under
uppspelning.
• Varje gång du trycker på knappen ändras uppspelningshastigheten enligt följande :
2x → 4x → 8x.
Kompatibla enheter
1. U
SB-enhter som stöder USB Mass Storage v1.0. (USB-masslagring v1.0) (USB-enheter som
används som löstagbar disk i Windows (2000 eller senare) utan ytterligare installation av
drivrutin.)
2. MP3-spelare: MP3-spelare av flash-typ.
3. Digitalkamera. Kameror som stöder USB Mass Storagev1.0 (USB-masslagring v1.0).
•Kameror som används som löstagbar disk i Windows (2000 eller senare) utan ytterligare
drivrutinsinstallation.
4. USB Flash Drive: Enheter som stöder USB2.0 eller USB1.1.
• Du kanske upplever en skillnad i uppspelningskvalitet när du ansluter till en USB1.1-enhet.
5. USB-kortläsare: USB-kortläsare med ett fack och multifacks USB-kortläsarer.
• Beroende på tillverkare kanske USB-kortläsaren inte stöds.
• Om du installerar flera minnesenheter i en multikortläsare kanske du upplever problem.
6. Om du använder en USB-förlängningssladd kanske USB-enheten inte avkänns.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
• Digitalkameror som använder PTP-protokoll eller kräver ytterligare programinstallation vid
anslutning till dator stöds inte.
•E
n enhet som använder NTFS-filsystem stöds inte. (Endast filsystemet FAT 16/32 (File
Allocation Table 16/32) stöds.)
• Vissa MP3-spelare kanske inte fungerar vid anslutning till den här produkten kanske inte
fungerar beroende på se torstorleken för filsystemet.
• USB HOST-funktionen stöds inte om en produkt som överför mediefiler av tillverkarspecifikt
program är ansluten.
• Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP-enheter (Media Transfer Protocol).
• USB HOST-funktionen för den här produkten stöder inte alla USB-enheter.
• USB Host stödjer inte USB-hårddiskenheter (HDD).
CD-rippning
Den här funktionen gör det möjligt för dig att kopiera ljudfiler från disken till USB-enheten i MP3format.
1. Öppna skivfacket. Placera en ljud-CD (CD DA) i facket och stäng det. Anslut USB-enheten till
USB-värden på beskrivning-Baksidan.This screen will be displayed. Tryk på ENTER for at vælge
disk.
2. skal du trykke på knappen RETURN for at få vist skærmen Ripping (Ripning).
3. Tryk på knappen π/† Sådan vælges de ønskede filer. och tryck sedan på ENTER för att mar
kera alla filer för kopiering.
- För att avmarkera kopiering av alla filer trycker du på knappen ENTER en gång till.
4. Tryck på knappen ® och † för att välja menyrippning START och tryck sedan på ENTER-knap
pen.
Rippningsmenyn innehåller 5 knappar :
- Mode : fast/normal
- Bitrates (Bithastigheter), tryck på ENTER för att växla mellan 128kbps ➔ 192kbps ➔ 256kbps ➔ 320kbps.
- Device selection (Enhetsval), tryck på ENTER för att växla mellan enheter (max 4).
- Select (Markera) - Unselect (Avmarkera), tryck på ENTER för att växla mellan att markera alla
och att avmarkera alla.
- Start ripping (Starta rippning), tryck på ENTER för att starta rippningsprocessen.
OBS
- Tryck på RETURN-knappen en gång till för att återgå till CDDA-skärmen.
- När CD-rippning sker försätts spelaren automatiskt i uppspelningsläge.
- Endast ljud-CD-skivor (CD DA) som kan rippas.
- Da hastigheden er 2,6 gange normal hastighed. Kan brugeren ikke afspille CDDA via ripning
spro-cessen.
Zoom
- Bilden förstoras varje gång knapp ENTER trycks in. Zoomläge : 100%, 125%, 150%, 200%.
Presentación
- Skärmen återgår till helskärmsläge och automatiskt bildspel när vi trycker på knappen Enter/Play
(Enter/Spela) på en JPEG-fil.
OBS
- Beroende på filens storlek kan tidsperioden mellan varje bild variera från den förinställda.
- Om du inte trycker på någon knapp, startas bildspelet automatiskt med tio sekunders intervall
mellan bilderna som standard.
CD-R JPEG skivor
- Endast filer med uandelserna “jpg” och “. JPG” kan spelas upp.
- Om skivan inte är avslutad, tar det luarge tid innan den startar och det gårkanse inte att visa alla
inspelade filer.
- Endast CD-R skivor med JPEG-filer i ISO 9660 eller joilet-format kan spelas upp.
- JPEG-filensnamm får inte vara längre än 8 tecken och får inte innhålla några blanktecken eller
specialtecken (. / = +).
- Endast kontineurligt inspelade multisession-skivor kan spelas upp. Om det finns ett tomt segment
på en multisession-skiva, kan den bara spelas upp fram till detta segment.
- Maximalt 500 bilder kan langras på en cd-skiva.
- Vi rekommenderar Kodaks bild-CD-skivor.
- När du spelar upp en kodak Picture CD kan du endast visa jpeg-filer i bildmappen
- Kodak Picture CD: JPEG-filerna i bildmappen (pictures) kan visas automatiskt.
- Konica Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPG-filer i visningsmeny (clips menu).
- Fuji Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPEG-filer i visningsmenyn.
- QSS Picture CD:Denna spelare kan invite visa QSS picture CD.
- Om antalet filer pa skiva överstiger 500, kan bara 500 av dssa visas.
- om antalet filer på en skiva överstiger 500, kan bara JPEG-bilder i 500 mappar visas.
Visning av bild-cd
1. Välj önskad mapp.
2. Använd piltagenterna π/† för att välja en bild i menyn Clips och tryck sedan på ENTER. Du bör
nu se en skärm som ser ut som den nedan.
OBS
- Tryck på kanppen STOP för att återga till visningsmenyn (clips menu).
- När du visar en Kodak Picture CD, visas bilden direkt, inte visningsmenyn.
Rotera
- Bilden roteras 90 grader medurs varje gång knappen √/® trycks in.
- Hver gang du trykker på knappen π vendes billedet om for at vise et spejlbillede.
- Hver gang du trykker på knappen † vendes billedet på højre side for at vise et spejlbillede.
9
åndra installinings menyn
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU)
I installingsmenyn kan du anpassa DVD-spelaren genom att justera inställningar för olika functioner,
som t.ex.språkval, föral-draskidd och vilken typ av TV som avänds.
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen med DVD-spelaren i stoppat läge. Tryck på knapparna √/® för attvälja Setup och tryck sedan på knappen † eller ENTER.
2. Tryck på knapparna π/† för att få åtkomst till de olika funktionerna. Tryck sedan på knappen
® eller ENTER för att välja underfunktionerna.
3. För att ta bort inställningsfönstret efter att inställningarna är klara trycker du på knappen MENU
igen.
OBS
Det är inte säkert att alla inställningsmöjligheter är tillgängliga på alla skivor.
Inställning av språfunktioner
Du kan i förväg stalla in vilket språk som din DVD-spelare ska använda.
Spelarens menyspråk
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna √/® för att välja Language Setup Page och tryck sedan på knappen †
eller ENTER.
3. Tryck på knapparna π/† och för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen ® eller
ENTER.
OBS
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn (Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på MENU knappen.
- Om det valda språket inte finns inspelat på skivan, kommer originalspråket att användas.
- Välj ”Original” om du vill att originalspråket ska användas.
- Välj ”Automatic” om du vill att textningsspråket ska vara samma som det du valt för ljudspåret.
- Vissa skivor kanske inte innehåller det språk du valt i tidigare inställning. I detta fall används
originalspråket.
Inställning av surroundijud
Med de olika ljudalternativen kan du göra inställningar för ljudenheten och ändra dem beroende på
vilket ljudsystem du använder.
1. När enheten är i STOP-Läge trycker du på knappen MENU pa fjärkontrollen.
2. Tryck på knapparna √/® för att välja Audio Setup Page och tryck sedan på knappen † eller
ENTER.
3. Tryck på knapparna π/† och för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen ® eller
ENTER.
OBS Även när PCM-nedsampling är avstängd
• Vissa skivor kommer bara leverera ut nedsam plat ljud genom de digitala utgångarna.
• För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på MENU-knappen.
• När du spelar upp -ljud, finn det inga si naler på de utgångarna.
10
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. ”Dolby” och symbolen D är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Instälning av visningsalternativ
Med de olika alternativen för skärmen kan du ställa in olika bildfunktioner för enheten.
1. När enheten är STOP-läge trycker du på knappen MENU på fjårrkontrollen.
2. Tryck på knapparna √/® för att välja Display Setup Page och tryck sedan på knappen † eller
ENTER.
3. Använd π/†-knappen för att välja önskat alternative, tryck sedan pa ENTER eller ® knappen.
• Läs först bruksanvisningen för TV:n och ta reda på om din TV kan hantera progressiv
skanning. Om TV:n stöder progressiv skanning följer du anvisningarna i TV:ns bruksanvisning angående inställningar för progressiv skanning i TV:ns menysystem.
• Om videoutgången är felaktigt inställd kanske bilden inte visas.
Inställning av föräldsskydd
Föräldraskyddsfunktionen fungerar endast till sammans med skivor som har tilldelats en bestämd
niveåbendömning-vilken hjälper dig att tittar på. Det finss upp till åtta olika nivabedömningar på en
skiva.
Inställning av föräldraskydd / Ändra lösenord
1. När enhettn är i STOP-luage trycker du på knappen MENU.
2. Tryck på knapparna √/® för att välja Parental Page och tryck sedan på knappen † elle
ENTER.
3. Tryck på knapparna π/† för att välja Parental/Password och tryck sedan på knappen ® eller
ENTER.
4. Tryck på knapparna π/† för att välja Rating Level för att välja den Rating Level du vill ha och
tryck sedan på knappen ENTER. Ex.) Installation i Kids Safe.
5. Ange ditt lösenord. Ange 0000 om det är första gången. Ange sedan ett nytt lösenord. Det nya
lösenordet måste vara ett annat nummer än 0000 för att aktivera barnlåsfunktionen. Mata in det
nya lösenordet.
OBS
ΠKID SAFE.
´ G (General Audiences (allmänna tittare)) : Alla åldrar tillåts.
ˇ PG (Parental guidance (Barnlås) föreslås) : Vissa material kanske inte är lämpliga för små barn.
¨ PG (Föräldrar varnas) : Vissa material kan vara olämpliga för barn under 13 år.
ˆ PGR (Parental guidance Recommended) (Barnlås rekommenderas): De här är inte nödvändigtvis olämpliga för barn, men vi uppmuntrar föräldrar att se programmet tillsammans med
yngre tittare.
Ø R (Restricted) : Barn under 17 år ska titta tillsammans med vuxen.
∏ NC17 (NC-17) : Ingen under 17 får se programmet.
” ADULT.
- Om du har glömt bort lösenordet, se ”Bortglömt lösenord” i felsökningsguiden.
Att installera DivX
1. När enheten är STOP-läge trycker du på knappen MENU på fjårrkontrollen.
2. Tryck på knapparna √/® för att välja DivX Page, och tryck sedan på knappen † eller
ENTER.
3. Använd π/†-knappen för att välja önskat alternative, tryck sedan pa ENTER eller ® knappen.
OBS : • Om du trycker på OK döljs inställningsmenyn.
• DivX -alternativet går bara att komma till i stpläget.
referens
Felsökning
Innan du ringer till en serviceverkstad (felsökning).
Problem
Lösning
Skärmen är
blockerad
• Tryck på knappen
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skiva i enheten.
Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
Du glömde att
ställa in nivån
på barnlåset.
• Tryck på knappen
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skivai enheten.
Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Tekniska data
Strömkrav
Vikt
Allmänt
Effektförbrukning
Mått
Temperaturförhållanden
Luftfuktighetsförhållanden
SCART
Video
signal
Component Video
Utgång
Audio
signal
Maximal utnivå
Utsignalsnivå
AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
1.2 Kg
Effektspecifikationer och effektförbrukningen finns på
etiketten som sitter på produkten.
360mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H)
+5°C to +35°C
10 % to 75 %
R (Röd): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
G (Grön): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
B (Blå): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
Composite Video: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
Y: 1.0 Vp-p (75 ohms last)
Pr: 0.70 Vp-p (75 ohms last)
Pb: 0.70 Vp-p (75 ohms last)
RCA, SCART
2Vrms
20Hz ~ 20Khz
11
Memo
12
Memo
Memo
Memo
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten
och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada
på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning
av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin
kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall.
De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som
anges i EUdirektivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan
dessa substanser utgöra en fara för hälsaeller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna
separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
POR
SWE
Contacte SAMSUNG GLOBAL
Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a
clientes Samsung.
SVERIGE
Area
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/us
ArgentineSamsung-produkt
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
Denna
garanteras för en period på tolv (12) månader
från den ursprungliBrazil
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com/br
gaChile
inköpsdagen, mot
materialfel
och tillverkningsfel. I händelse av att
garantiservice begärs,
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/cl
bör
ni återlämna produkten
till den återförsäljare från vilken den köptes.
Nicaragua
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
Honduras
800-7919267
www.samsung.com/latin
Samsungs
godkända
handlare och godkända servicecentrum i andra
EG-länder kommer
Costa Rica
0-800-507-7267
dock
att uppfylla garantin
i enlighet med de villkor som utfärdats till www.samsung.com/latin
köpare i det aktuella lanEcuador
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
det.
Vid
problem,
finns
detaljer
om
våra
godkända
servicecentrum
att
få från:
El Salvador
800-6225
www.samsung.com/latin
Latin America
Guatemala
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
Jamaica
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
Samsung
Electronics
Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands
Väsby, Sweden
Panama
800-7267
www.samsung.com/latin
Tel : 0771-400 200
Puerto Rico
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
Rep. Dominica
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/se
Trinidad & Tobago
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/latin
Venezuela
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
01-8000112112
www.samsung.com.co
Colombia
GARANTIVILLKOR
www.samsung.com/be (Dutch)
Belgium
02 201 2418
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt
och visas upp (French)
tillsamwww.samsung.com/be_fr
Czech
Republic
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz samt att
mans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen,
Denmark
8-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/dk
serienumret på produkterna
inte har gjorts oläsligt.
Finland
30-6227 515
www.samsung.com/fi
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
2.France
Samsungs skyldigheter
är begränsade till reparation eller, enligt eget
avgörande, utbyte av
Germany
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.de
produkten eller den
felaktiga delen.
Hungary
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/hu
Italia
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
3.Luxemburg
Garantireparationer
måste
eller godkända serv02 261
03 710 utföras av godkända Samsung-handlare
www.samsung.com/lu
icecentrum. Ingen0900-SAMSUNG
ersättning (0900-7267864)
kommer att(€ges
för reparationer som
utförs av andra än av
Netherlands
0,10/Min)
www.samsung.com/nl
Europe
Norway
3-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/no
Samsung godkända
handlare
eller servicecentrum. Reparationsarbete
och skador på
Poland
801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33
www.samsung.com/pl
produkterna som080820-SAMSUNG
orsakas
av sådant
reparationsarbete kommer inte
att omfattas av denna
Portugal
(726-7864)
www.samsung.com/pt
garanti.
Slovakia
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sk
Spain
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com/es
4.Sweden
Denna produkt anses
inte
behäftad med materialfel eller tillverkningsfel
på grund av
0771 726
7864vara
(SAMSUNG)
www.samsung.com/se
att den kräver anpassning
för(7267864)
att vara förenlig med nationella eller
lokala tekniska standU.K
0845 SAMSUNG
www.samsung.com/uk
Eire
0818 717 100
arder eller säkerhetsstandarder
som gäller i ett annat land än detwww.samsung.com/ie
för vilket produkten
Austria
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com/at
ursprungligen konstruerades
och tillverkades. Denna garanti kommer
inte att omfatta, och
www.samsung.com/ch
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
ingen ersättning kommer
att ges, för sådan anpassning eller för någon
skada som kan
bli
www.samsung.com/ch_fr/
(French)
Russia
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
följden därav.
Kazakhstan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
5.Uzbekistan
Denna garanti omfattar
ingenting av det följande:
Kyrgyzstan
00-800-500-55-500
a) Periodiska kontroller,
underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
Tadjikistan
8-10-800-500-55-500
förslitning.
www.samsung.ua
Ukraine
CIS
b) Kostnader som8-800-502-0000
har samband med transport, avlägsnande ellerwww.samsung.com/ua_ru
installation av produkBelarus
810-800-500-55-500
ten.
Moldova
00-800-500-55-500
c) Felaktig användning,
inklusive användning av produkten för andra
ändamål än de
Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com/lt
Latviaavsedda, installation.
8000-7267
www.samsung.com/lv
Estonia
800-7267av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna
www.samsung.com/ee
d) Skada som orsakas
oroligheter, felaktig
Australia
1300 362 603
www.samsung.com/au
nätspänning, otillbörlig
ventilation
eller andra orsaker bortom Samsungs
kontroll.
New Zealand
0800 SAMSUNG
(0800 726 786)
www.samsung.com/nz
400-810-5858, 010-6475 1880
www.samsung.com/cn
6.China
Denna garanti gäller
för varje person som lagligt har kommit i besittning
av äganderätten
www.samsung.com/hk
Hong
Kong
3698-4698
till produkten
under
garantiperioden.
www.samsung.com/hk_en/
India
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
www.samsung.com/in
7.Indonesia
Konsumentens lagstadgade
lagstiftning, antingen
0800-112-8888 rättigheter i varje tillämplig nationell www.samsung.com/id
Asia Pacific
Japan
0120-327-527
www.samsung.com/jp
det rör sig om rättigheter
mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet
eller om andra
Malaysia
1800-88-9999
rättigheter, påverkas
inte av denna garanti. Såvida det inte finns www.samsung.com/my
en nationell lagstiftning
1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864),
www.samsung.com/ph
Philippines
som säger annat1-800-8-SAMSUNG
är rättigheterna
enligt denna
garanti konsumentens
enda rättigheter, och
(726-7864),
02-5805777
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Region
Region
North America
North America
Middle East &
Africa
Singapore
1800-SAMSUNGoch
(726-7864)
www.samsung.com/sg
Samsung, dess dotterbolag
distributörer skall inte ansvara för
indirekta skador eller
Thailand
1800-29-3232,
02-689-3232
www.samsung.com/th
följdskador eller för
skador på
grammofonskivor, CD-skivor, video-eller
ljudband eller på
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com/tw
annan
sammanhörande
utrustning
eller
material.
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
Turkey
444 77 11
www.samsung.com/tr
South Africa
0860-SAMSUNG
(726-7864ELECTRONICS
)
SAMSUNG
NORDIC ABwww.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Area
Canada
Mexico
U.S.A
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
Contact Center 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
Belgium
02 201 2418
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
Austria
800-SAMSUNG (800-726786)
8-SAMSUNG (7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG (7267864)
0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
Russia
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
8-800-502-0000
Belarus
Moldova
Lithuania
Latvia
Estonia
Australia
New Zealand
China
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
Hong Kong
3698-4698
India
Indonesia
Japan
Malaysia
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864),
1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Philippines
Middle East &
Africa
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
Turkey
South Africa
U.A.E
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/ (French)
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
AK68-02084A
Contact [A5용지]_20090930_all.indd11
11
2009-10-01
오후 5:45:27
DVD-D360
DVD-Spiller
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.Hvis
du ønsker å motta en mer omfattendeservice, må du
registrere produktet på
www.samsung.com/global/register
AK68-02084A
NORSK
forholdsregler
1. Installering
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer
overens med spesifikasjonene på merket bak
på spilleren. Plasser spilleren horisontalt på en
egnet flate (møbel), med nok plass omkring til
ventilasjon (7~10cm). Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett ikke annet utstyr
eller tungt utstyr oppå spilleren. Sett ikke spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som kan
bli varmt. Kontroller at plateskuffen er tom, før
du flytter spilleren. Denne spilleren er beregnet
til kontinuerlig bruk. Selv om DVD-spilleren står
på standby er den ikke spenningsløs. For å gjøre
spilleren spenningløs, skal støpslet trekkes ut av
stikkontakten, dette anbefales når spilleren ikke
skal brukes i en lengre periode. Strømkontakten
brukes som frakoblingsenhet, og må være tilgjengelig til en hver tid.
innhold
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med
fingrene mot hullet eller mot kanten. Legg alltid
platen med etiketten opp (ved enkeltsidige
plater).Gjør om nødvendig platen ren med en
myk klut, start i sentrum av platen og beveg
kluten utover mot kanten. Legg alltid platen
tilbake i etuiet etter bruk, og oppbevar etuiet
vertikalt. Legg alltid platen riktig på plass i
holderens fordypning. Bruk aldri spray beregnet
til rengjøring av grammofonplater, benzen, antistatisk væeske eller annen oppløsning hvis platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av platen
med en myk fuktig klut (kun vann), tørk aldri av
platen med en roterende bevegelse, siden det
kan gi sirkulære riper i overflaten; disse ripene
kan forårsake støy ved avspilling
5. Batteri
2. Av hensyn til din sikkerhet
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter. Det kan være farlig for deg og kan skade
ømfintlige komponenter. Du kan bil utsatt for
elektrisk støt eller berøre laserstrålen. Plasser
ikke øynene tett på åpningen i plateskuffen eller
noen annen åpning for å se inn i spilleren.
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsstyld skal støpslet trekkes ut av
stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre løsemidler ved rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut
3. Forsiktig
2
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp;
det må ikke plasseres væskefylte gjenstander
som f.eks. vaser oppå spilleren), sterk varme
(f.eks. en peis) og utstyr omgitt av sterke
magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere
...). Apparatet må ikke utsettes for dryppende
vann eller vannsprut, og ingen gjenstander som
ineholder væske, som for eksempel vaser, må
plasseres på apparate. Trekk ut støpslet fra stikkontakten hvis det er feil på spilleren. Spilleren
er ikke beregnet til kommersielt bruk, kun for
husholdningsbruk. Dette produktet er kun beregnet til personlig bruk. Kondens: Hvis spilleren
har vært oppbevart på et kaldt sted, som f.eks.
ved transport om vinteren, skal den stå i ca. 2
timer til den har fått romtemperatur.
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier
som er skadelige for miljøt. Kast ikke batteriene
sammen med husholdningsavfallet. Det anbefales å la en tekniker bytte batteri i apparatet.
Enheten som denne håndboken omhandler innehar
lisenser fra tredjeparts leverandører. Disse lisensene
er begrenset til privat ikke-kommersiel bruk. Ingen
lisenser omhandler kommersiell bruk av dette
produktet. Lisensen dekker ikke noen annen enhet
eller prosess i følge ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3, bruk eller solgt sammen med denne
enhet. Lisensen dekker kun bruk av denne enhet for
å kode eller dekode lydfiler ifølge ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3. Lisensen gir ingen rettigheter
for produkter eller funksjoner som ikke ee ifølge
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
ADVARSEL: BRUK AV KONTROLLER,
INSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅTER
ENN DE SOM SPESIFISERES HER KAN
FORÅRSAKE FARLIG STRÅLING.
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Setup
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Oversikt over fjernkontrollen. . . . . . . . . . . . . . 3
Tilkoplinger
Valg av tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Basis Funksjoner
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bruk av søke- og Neste spor-funksjonene . . 5
Bruk av displayfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bruk plate- og tittelmenyen . . . . . . . . . . . . . . 5
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sakte avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Spesial Funksjoner
Justere bildeforholdet (EZ View). . . . . . . . . . . 6
Valg av audiospråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Valg av tekstspråk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Endring av kameravinkelen. . . . . . . . . . . . . . . 6
Bruk av Bookmark-funksjonen. . . . . . . . . . . . 6
Bruk av funksjonene zoom. . . . . . . . . . . . . . . 7
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mappeutvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MP3/WMA/CD Audio-avspilling . . . . . . . . . . . 7
MPEG4-avspilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spille mediafiler ved hjelp av USB HOST
-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CD Ripping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Visning av bilde-CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Endring AV Setup Meny
Bruk av Setup Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oppsetting av sprakfunksjonen . . . . . . . . . . 10
Oppsetting av audiomulighetene . . . . . . . . . 10
Oppsetting av displaymulighetene. . . . . . . . 10
Oppsetting av foreldrekontrollen. . . . . . . . . . 10
Oppsetting av DivX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Referanse
Feilsøkingsguide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Spesifikasjosner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Setup
Generelle funksjoner
Fremragende lyd
Dolby Digital, a teknologi som er utviklet av
Dolby Laboratories, gir krystallklar lydgjengivelse.
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi.
Både vanlige bilder og widescreen (16:9)-bilder
kan vises.
Slow Motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Foreldrekontroll (DVD)
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn
et nivå slik at barn ikke kan spille skadelige
filmer med f.eks. rå vold, saker som bare angår
voksne osv.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk
og skjermvinkler når du ser på film.
Progressiv skanning
Med progressiv skanning får du forbedret
bildekvalitet med dobbelt så mange skannelin-
jer som i et vanlig bilde med linjesprang.
EZ VIEW (DVD)
Med Easy View kan du justere bildet slik at det
passer til TV-skjermen (16:9 eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Denne enheten kan spille av plater som er laget
fra MP3/WMA-filer.
CD Ripping
Denne funksjonen lar deg kopiere lydfiler fra
en plate til en USB-enhet i MP3-formatet. (Kun
Audio CD(CD-DA))
MPEG4
Denne enheten kan spille MPEG4-formater
innen en avi-fil.
MERKNAD
- Plater som ikke kan avspilles med denne spilleren.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (unntatt CD-lag)
- Mulighet til avspilling kan avhenge av opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Enheten kan ikke spille bestemte CD-R, CD-RW og DVD-R pga. disktypen eller opptaksbetingelser.
KOPIBESKYTTELSE
deler som tilhører ROVI Corporation. Omvendt
konstruksjon og demontering er forbudt
Beskrivelse
Beskrivelse - Frontpanel
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
(576p)
“BRUKERE MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT
IKKE ALLE HØYDEFINISJONS-FJERNSYN ER
FULLT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT
OG KAN FORÅRSAKE PROBLEM MED
BILDET. NÅR DET GJELDER BILDEPROBLEM
MED 576 PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES
BRUKEREN Å SETTE TILSLUTNINGEN
PÅ ”STANDARD DEFINITION”-UTDATA.
HVIS DET ER SPØRSMÅL OM VÅRE
FJERNSYNSAPPARATERS KOMPABILITET
MED DENNE MODELL 576p DVD-SPILLER
VÆR SÅ SNILL OG KONTAKTE VÅRT
SUPPORTSENTER.”
Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Av den grunn må du bare kople din
DVD-spiller direkte til tv-apparatet, ikke til en
VCR, får du et forvrengt blide.
Dette produktet omfatter opphavsrettsbeskyttende teknologi som er beskyttet av patenter i
USA og andre rettigheter for intelligente eien-
1
2
▼
▼
PAL
PAL kringkastingssystem i UK,
Frankrike, Tyskland osv.
Dolby Digital plate
STEREO
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereo-plate
DTS-plate
MP3-plate
5
6
▼
▼
▼
▼
4. PLAY/PAUSE (
Sett inn platen her.
2.DISPLAY
Funksjonsindikatorene blir vist her.
3.OPEN/CLOSE/STOP (
)
Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen,
Stopper avspillingen av platen.
)
Starter avspillingen eller stopper den
midlertidig.
5.POWER ON/OFF (
)
Trykk på av/på og spilleren slår seg av/p.
6.USB-Host
Koble til digitale kamera, MP3-spillere,
minnepinner, kortlesere eller andre flyttbare
lagringsmedia.
Oversikt over fjernkontrollen
1.
2.
Avspilling områdenummer
Avspilling område-numme
4
1.Lysdiode PLATESKUFF
Platemerking
~
3
Bade DVD-spilleren og platene er kodet etter
område. Disse områdekodene må matche
hverandre for at platen skal kunne spilles.
Hvis kodene ikke matcher hverandre, kan ikke
platen spilles.
Områdenummeret til denne spilleren er angitt
på bakpanelet til spilleren.
DivX Certification
DivX, DivX Certified og
tilhørende logoer er varemerker fra DivXNetworks,
Inc og brukes på lisens
DivX-kompatibel for avspilling av DivX-video.
Dekkes av én eller flere av følgende patenter i
USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
1
2
12
3
4
5
6
7
14
15
13
16
8
17
18
9
10
19
11
20
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DVD POWER-knapp
Slå av/på strømmen.
REPEAT-knapp
Bruk denne knappen hvis
du vil gjenta en titel, et
kapittel, et spor eller en
plate.
Knappen DISC MENU
Viser platens meny på skjermen.
BOOKMARK
Finn bokmerkede seksjoner
på en DVD raskt.
SEARCH-knapper ( / )
Gjør det mulig å søke frem/
tilbake på en plate.
STOP-knapp ( )
SKIP-knapper ( / )
Bruk for å hoppe over titel,
kapittel eller spor.
MENU-knapp
Viser DVD-spillerens meny.
ENTER/RETNINGS-knapp
(π†√®)
Benyttes for å navigere i
menyer.
10.AUDIO- knapp (√)
Bruk denne knappen for
å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
11.INFO-knapp
Viser gjeldende platemodus.
12.OPEN/CLOSE-knapp ( )
13.REPEAT A-B-knapp
Brukes til å gjenta avspillingen av A-B.
Åpner/stenger platebrettet
14.USB -knapp
15. VIDEO SEL.-knapp
Endre videomodus.
16. PLAY/PAUSE-knapp ( )
Starter/tar pause i avspillingen.
17.SUBTITLE-knapp (π)
18.RETURN-knapp
Stiller tilbake til forrige
meny.
19.Tittelmenyen-knapp (®)
20.CANCEL-knapp
Blir brukt til å fjerne menyeller statusdisplayer fra skjermen.
3
tilkoplinger
Valg av tilkopling
Eksemplene under viser de vanligste tilkoblingene som brukes for å koble DVD-spilleren til et TVapparat eller andre komponenter.
Før du kobler til DVD-spilleren
- Slå alltid av DVD-spilleren, TV-apparatet og andre komponenter før du kobler til eller kobler fra
kabler.
- Se i brukerveiledningen for tilleggskomponentene (for eksempel TV-apparatet) du kobler til, hvis
du trenger mer informasjon om komponentene.
A. Koble til et TV-apparat (SCART)
- Koble Scart-kontaktene bak på DVD-spilleren til SCART INN-kontaktene på TV-apparatet med
video/lyd-kablene.
- Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
- Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til videosignalet fra DVD-spilleren vises
på TV-skjermen.
D. Koble til et TV-apparat (linjesprang / progressiv)
- Koble en komponentvideokabel fra COMPONENT OUT-kontaktene bak på DVD-spilleren til
COMPONENT IN-kontaktene på TV-apparatet.
- Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på DVD-spilleren til LYD (rød og
hvit) INN-kontaktene på TV-apparatet. Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
- Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til komponentsignalet fra DVD-spilleren
vises på TV-skjermen.
- Angi Video Output (Videoutgang) til I-SCAN / P-SCAN i menyen Display Setup (Skjermoppsett).
Du kan bruke knappen VIDEO SEL. til å endre modus for Video Output (Videoutgang).
MERKNAD
- Hva er ”Progressiv skanning”?
Progressiv skanning bruker dobbelt så mange skannelinjer som metoden med linjesprangutgang. Progressiv skanning gir bedre og skarpere bildekvalitet.
- Det vises ingen komponentvideo når du velger "Scart-RGB" ved å trykke på videoknappen på
fjernkontrollen.
B.Koble til et TV-apparat (Video CVBS)
- Koble VIDEO (gul)/LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på DVD-spilleren til VIDEO (gul)/LYD
(rød og hvit) INN-kontaktene på TV-apparatet med video/lyd-kablene.
- Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
- Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til videosignalet fra DVD-spilleren vises
på TV-skjermen.
MERKNAD
- Det kan oppstå støy hvis lydkabelen plasseres for nær strømkabelen.
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker.
- Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis det bare er en innkontakt for lyd på TV-apparatet, kobler du den til [LYD UT][venstre] (hvit)kontakten på DVD-spilleren.
- Hvis du trykker på VIDEO SEL. mens DVD-spilleren er stoppet eller det ikke er noen plate i spilleren, endres modus for videoutgang i denne rekkefølgen:
(SCART CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB )
C. Koble til et lydsystem (2-kanals forsterker, Dolby Digital, eller MPEG2)
- Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på DVD-spilleren til LYD (rød og
hvit) INN-kontaktene på forsterkeren.
- Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du kontakten DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) bak på
DVD-spilleren til kontakten DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) på forsterkeren.
- Koble VIDEO -kontaktene bak på DVD-spilleren til VIDEO, -kontaktene på TV-apparatet
- Slå på DVD-spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
- Velg ekstern inngang på forsterkerens inngangsvelger for å høre lyd fra DVD-spilleren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger mer informasjon om hvordan du velger
lydinngang på forsterkeren.
4
C
Koaksialkabel
BLÅ
2-kanals stereoforsterker,
Dolby digital
GRÖN
HVIT
VIDEO CABLE
B
D
SCART KABEL
RØD
HVIT
HVIT
RÖD
GUL
A
HVIT
RØD
RØD
Lydkabel
RØD
GUL
COMPONENT KABEL
RØD BLÅ GRØNN
Använder inte anslutningen
mellan Scart och Component
Video (Y, Pb, Pr) samtidigt
basis funksjoner
Avspilling av ønsket tittel når det finnes mer enn én på platen.
Hvis det finnes mer enn én film på DVD-platen, vises hver film på listen.
Avspilling av en plate
De fleste DVD-plater er innsplit i form av kapittel, så du kan left finne en bestemt del av platen.
Før du starter avspillingen
- Slå på TV-apparatet og velge riktig videoinngang på fjernkontrollen.
- Hvis du tilkoplet det eksterne audiosystemet, slå på audiosystemet og still det på riktig audioinngangskanal.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den første gangen du trykker på DVD POWER-knappen,
kommer dette skjermbildet opp: Hvis du vil velge språk, trykker du på en π/† og trykk deretter
på ENTER. (Dette skjermbildet blir bare vist når du plugger inn spilleren for første gang.) Hvis
det ikke er valgt språk for oppstartsskjermen, kan innstillingene bli endret når du slår apparatet
på eller av. Pass derfor på at du velger det språket du vil bruke. Når du har valgt et menyspråk,
kan du endre det ved å trykke på på frontpanelet på enheten i minst 5 sekunder mens det
ikke er noen plate i enheten. Deretter vises vinduet SELECT MENU LANGUAGE på nytt, slik at
du kan velge det språket du vil bruke.
Bruk av søke- og neste spor-funksjonene
Under avspilling kan du søke raskt gjonnom et kapittel eller et spor eller bruke neste spor-funksjonen og hoppe til ditt neste valg.
Søker FORWARD eller REVERSE
Under avspilling vrir du på trykker på SEARCH (
DVD
CD
2X, 4X, 64X, 128X
2X, 4X, 8X
eller
) på fjernkontrollen i minst 1 sekund.
MERKNAD
- Den markerte hastigheten i denne funksjonen kan avvike fra
den faktiske avspillingshastigheten.
- Du hører ingen lyd i søkemodus (unntatt CD).
Hoppe over spor
Trykk på neste spor-knappene for å hoppe SKIP (
eller
) under avspilling.
- Når du spiller en DVD og trykker på SKIP ( )-knappen, går den til neste kapittel Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen går platen tilbake til begynnelsen av kapitlet. Trykker du en gang til,
går den til begynnelsen av forrige kapittel.
- Når du spiller en CD/DVD-AUDIO og trykker på SKIP ( )-knappen går platen til neste spor.
Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen, går den til begynnelsen av sporet. Trykker du en gang
til, går den til begynnelsen av forrige spor.
Bruk av displayfunksjonen
Ved avspilling av DVD/MPEG4
1. Trykk på knappen INFO på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på π/† for å velge ønsket element.
3. Trykk på √/® for å gjøre ønsket innstilling, og trykk deretter på ENTER.
- Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for å gå rett til en tittel eller et kapittel, eller starte
avspillingen fra den valgte tiden.
4. Trykk på INFO igjen for å ta bort skjermvisningen.
Du kan avspille en film fra et visst tidspunkt. Du må angi starttiden som referanse.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle plater.
Viser de språk for teksten som finnes på platen. Du kan velge språk på tekstingen, eller ta den helt bort
fra skjermen hvis du ønsket det. En DVD-plate kan ha inntil 32 ulike språk tekstingen.
Åpne og trykk √/® -knappene for å få tilgang til ønsket lyd, vinkel, bokmerke, EZ View-funksjon og
zoom. Henviser til språket i filmens lydspor. I eksemplet avspilles lyden på engelsk med 5.1 kanaler. En
DVD-plate kan ha inntil åtte ulike lydspor (språk). Når en DVD inneholder en bestemt scene som er vist fra
flere kameravinkler, kan du velge ANGLE-funksjonen. Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en
DVD slik at du senere finner raskt fram
til delen. EZ View-funksjonen benyttes til å endre bild forholder på en DVD-plate. Zoom-funksjonen
benyttes til Forstørrer DVD-bildene.
Bruk plate- og tittelmenyen
Trykk på knappen Disc Menu / Title Menu på fjernkontrollen ved avspilling av en DVD-plate.
MERKNAD
- På enkelte plater virker ikke platemenyene / tittelmenyene.
- Du kan også bruge Disc Menu med DISC MENU knappen på fjernstyringen.
- Tittelmenyen vises kun hvis det finnes minst to titler på platen.
Gjentatt avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele platen.
Trykk på REPEAT-knappen for å velge Chapter, Title, Disc eller Off.
- På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel.
- Chapte (Kapittel) : gjentar det kapittelet so avspilles.
- Title (Tittel) : gjentar den tittelen som avspilles.
- Disc (Plate) : repeterer platen som spilles av.
- Off
Bruke funksjonen Repeter A-B
1. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte avspillingen skal starte (A).
2. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte avspillingen skal stoppe (B).
3. Trykk på REPEAT A-B til displayet viser Repeat (Repetisjon : AV (Off) for å gå tilbake til vanlig
avspilling .
MERKNAD
- A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har gått minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
- Gjentakelsesfunksjone virker ikke på aller plater.
5
Valg av tekstspråk
Sakte avspilling
Denne funksjonen lar deg sakte repetere scener som inneholder for eksempel sport, musikkinstrumenter eller lignende, som du ønsket å studere nærmere.
Når du spiller en DVD-plate
1. Trykk på knappen PLAY/PAUSE ( ) ved avspilling.
2. Trykk på SEARCH ( ) for å velge avspillingshastighet mellom 1/2, 1/4,1/8 og 1/16 av vanlig
hastighet i PAUSE modus.
spesial funksjoner
Justere bildeforholdet (EZ View)
Avspilling med endret bildeforhold (DVD)
1. Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på π/† for å velge Shortcut og trykk deretter på ENTER.
3. Trykk på √/® for å velge EZ View, og trykk deretter på ENTER.
- Skjermstørrelsen endres hver gang du trykker knappen √/®. Se neste kolonne for grafikken i
skjermstørrelsene og liste over rekkefølgen størrelsen endres i.
Hvis du har en 16:9 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
- WIDE SCREEN
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
For plater med 4:3 bildeforhold
- Normal Wide
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
- Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Hvis du har en 4:3 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan&Scan
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
For plater med 4:3 bildeforhold
- Normal Screen
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
MERKNAD
Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig av platetype.
Valg av audiospråk
Du kan velge et ønsket audio hurtig og enkelt med AUDIO.
Bruk av AUDIO / √-knappen (DVD/MPEG4)
1. Trykk på AUDIO / √-knappen. Lyden endres når knappen t Trykkes flere gangger. Audiospråkene er representert ved forkortelser.
Trykk på Audio √ -knappen ved remocongjentatte ganger for å velge ønsket lyd på MPEG4, og
trykk deretter på ENTER.
MERKNAD
- Denne funksjonen avhenger av hvilke språk som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke
fungere.
- En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
6
Du kan velge den teksten du ønsket med SUBTITLE / π-knappen.
Bruk av SUBTITLE / π-knappen (DVD/MPEG4)
1.Trykk på SUBTITLE / π-knappen.Tekstingen endres når knappen trykkes flere ganger.
Tekstingensspråkene er representert ved forkortelser.
2. For å fjerne SUBTITLE-ikonet trykk på knappen SUBTITLE / π.
MERKNAD
- Avhengig av DVD-ene kan du velge ønsket språk i undertekster i menyen Disc Menu. Trykk på
DISC MENU.
- Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster som er kodet inn på platen, og vil kanskje
ikke fungere med alle DVD-er.
- En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
Endring av kameravinkelen
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er vist fra flere kameravinkler, kan du velge ANGLEfunksjonen.
Bruk av ANGLE-funksjonen (DVD)
Hvis disken inneholder flere vinkler, vil merket ANGLE vises på skjermen.
1. Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på π/† for å velge Shortcut , og trykk deretter på ENTER.
3. Trykk på √/® for å velge Angle, og trykk deretter på ENTER.
4. Tryk √/®-knappene på fjernkontrollern for å volge ønsked vinkel.
MERKNAD
- Hvis platen har én vinkel, vil ikke denne funksjonen virke. For tiden er det svært få plater som
har denne funksjonen.
- Dette virker ikke på alle plater.
Bruk av Bookmark-funksjonen
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en DVD slik at du senere finner raskt fram til
delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD)
1. Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på π/† for å velge Shortcut , og trykk deretter på ENTER.
3. Trykk på √/® for å velge Bookmark, og trykk deretter på ENTER.
4. Når du kommer til den scenen du vil merke, trykker du ENTER. Opptil 12 scener kan merkes
samtidig.
MERKNAD
- Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
Oppkalling av en merket scene
1~3. Trinn 1~3 er de samme som for “ Using the Bookmark Function (Bruke bokmerke-funks
jonen)”.
4.
Trykk på √/® for å velge en merket scene.
5.
Trykk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for å hoppe over den merkede scenen.
Sletting av et bokmerke
1~3. Trinn 1~3 er de samme som for “Using the Bookmark Function (Bruke bokmerke-funksjonen)”
4.
Trykk på √/® for å velge bokmerkenummeret du vil slette.
5. Trykk på CANCEL-knappen for å slette bokmerket.
Bruk av funksjonene zoom
Når du tar opp MP3- eller WMA-filer på CD-R, vennligst merk følgende.
- MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er kompatible med Microsofts DOS og Windows
og med Apples Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
- Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller WMA filene dine, og sett inn “.mp3,
.wma” som filetternavn.
Allment navneformat : Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn
eller mindre, navnet skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene, inkludert (.,/,\,=,+).
Bruk av zoom-funksjonen (DVD)
1. Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på π/† for å velge Shortcut , og trykk deretter på ENTER
3. Trykk på √/® for å velge Zoom, og trykk deretter på ENTER.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn 2X/3X/4X/normal i rekkefølge.
Clips-meny for MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio
CD Audio eller disker med MP3/WMA/JPEG/MPEG4 inneholder individuelle sanger, bilder eller filmer som kan ordnes i mapper som vist
nedenfor. Dette ligner på hvordan du benytter din PC til å legge filer i
ulike mapper.
CD-R MP3/WMA-plater
001/004
Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen. Skuffen
lukkes.
Mappeutvalg
Mappen kan velges både i stop- og avspillingsmodus.
- Velge hovedmappe
Trykk på RETURN-knappen for å gå til hovedmappen, eller trykk på π/†-knappene for å velge
“..”, og trykk derreter på ENTER for å gå til hovedmappen.
MP3/WMA/CD Audio-avspilling
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
- Hvis en plate inneholder både MP3 og WMA-filer, vil bare en type spilles av, ikke begge.
2. Trykk på π/† for å velge en sangfil. Trykk på ENTER for å begynne avspillingen av sangfilen.
- Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på minst 128 Kbps ved opptak av MP3filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av hvilken hastighet du velger på komprimering/dekomprimering. For å få audio-CD kvalitetslyd kreves en analog/digital prøvehastighet, det
vil si konvertering til MP3-format, til minst 160 Kbps. Ved valg av høyere hastigheter, som for
eksempel 192 Kbps eller mer, får man sjelden bedre lydkvalitet. På den andre siden vil prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
- Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 Kbps når du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på den komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du velger. For å få lyd med CD-kvalitet kreves en analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til WMA-format, på minst 64 Kbps og inntil 192 Kbps. I overensstemmelse med dette kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64 Kbps eller over 192 Kbps
ikke avspilles på en god måte.
- Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er opphavsettbeskyttet
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskytter for å forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er
av følgende typer: Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft Inc) og SDMITM (registrert
varemerke av SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
- Viktig:
Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en garanti for at DVD-spilleren avspiller MP3-opptak,
eller som en garanti for lydkvalitet. Du Hør legge merke til at visse teknikker og metoder for
MP3-filopptak på CD-R hindrer optimal avspilling av disse filene på din DVD-spiller (redusert lydkvalitet, og i noen tilfeller er spilleren ikke i stand til å lese filene).
- Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 500 filer og 500 mapper pr. plate.
Program/tilfeldig avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus. Det finnes fire modi; normal, Track (spor), Folder
(mappe) og Random (Tilfeldig).
- Off: Vanlig avspilling
- Track: Gjentar aktuell sangfil.
- Folder: Gjentar de sangfilene som har samme filetypefelt i den aktuelle mappen.
- Random: Filene på platen av samme filtype vil avspilles i tilfeldig rekkefølge.
For å gjenoppta normal avspilling, trykk på CANCEL-knappen.
7
Spille mediafiler ved hjelp av USB HOST-funksjonen
MPEG4-avspilling
MPEG4-avspillingsfunksjon
AVI-filer brukes til oppbevaring av audio- og videodata. Kun AVI-formatfiler med forlengelsen “.avi”
kan avspilles.
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
2. Bruk knappene π/† for å velge en avi-fil (DivX/XviD) og trykk på ENTER.
Gjenta avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus. Det finnes fire modi: Track, Folder og Off
- Track : Gjentar aktuell sangfil..
- Folder : gjentar de AV1-filene som har samme filetypefelt i den aktuelle mappen.
- Off
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Funksjon
(
(
Beskrivelse
Hopp over
eller
)
Søk
eller
)
Slow Motionavspilling
Under avspilling trykkes knappen
over.
eller
for å hoppe 5 minutter fremover eller bak-
Under avspilling, trykk på fremover SEARCH (
eller
)-knapp, og trykk på nytt for å
søke ved hurtigere hastighet. Gjor at du kan søke ved høyere hastighet i AVI-fil. (2X, 4X, 8X)
Gjøre at du kan søke ved lavere hastighet i AVI-file. (1/2X, 1/4X, 1/8X,1/16X)
- Det er mulig at disse funksjonene ikke virker, anhengig av MPEG4-fil. CD-R AVI-fil
Denne enheten kan avspille følgende videokomprimeringsformater innen AVI-filformatet:
- DivX 3.11-innhold
- DivX 4-innhold (Basert på MPEG-4 enkel profil)
- DivX 5-innhold (MPEG-4 enkel profil pluss ekstra funksjoner slik som toveis rammer. Qpel og GMC
støttes også).
- XviD MPEG-4 kompatibelt innhold.
Denne enheten støtter oppløsninger inntil maks. nedenfor.
DivX5
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maks. bithastighet : 4Mbps
MERKNAD
- Noen MPEG-4 filer som er opperettet på en PC kan ikke avspilles.
Det er fordi codec-typen, versjon og høyere oppløsning over spesifikasjonen ikke støttes.
- Denne enheten støtter CD-R/RW skrevet i MPEG4 etter “ISO9660-formatet”.
8
Du kan nyte mediafiler som bilder, filmer og sanger som er lagret på en MP3-spiller, et digitalt
kamera med god lydkvalitet eller en USB minnepinne ved å koble lagringsenheten til hjemmekinoanleggets eller DVD-spillerens USB-port.
Bruke USBHOST-funksjonen
1. Koble USB-enheten til USB-porten på forsiden av enheten.
2. Trykk π/† for å velge en fil på USB-minnet. Trykk ENTER for å åpne filen.
MERKNAD
• Hver gang du trykker USB-knappen på fjernkontrollen, vil du se en ramme med utvalget av
USB-enheter.
• “USB” vises på skjermen.
• Ved avspilling av DVD eller CD med USB tilkoblet, vises “Trykk USB for å velge enhet” (Press
USB to select device) i øverste venstre hjørne et øyeblikk.
• USB MENU-skjermen vises på TV-skjermen, og den lagrede filen avspilles.
Hoppe framover/bakover
Trykk ( / )-knappen under avspilling.
• Når det er mer enn én fil, velges neste fil når du trykker
• Når det er mer enn én fil, velges forrige fil når du trykker
-knappen.
-knappen.
Sikker fjerning av USB-enheter.
For å unngå å skade minnet som er lagret i USB-enheten, må man foreta sikker fjerning før man
kobler fra USB-kabelen.
- Trykk på STOP-knappen (stopp)( )
- Fjern USB-kabelen.
Hurtig tilbakespilling
For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du ( / )under avspillingen..
• Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik : 2x → 4x → 8x.
Kompatible enheter
1. USB-enheter som støtter USB Mass Storage v1.0 (USB-enheter som fungerer som en uttakbar
plate i Windows (2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.)
2. MP3-spiller: MP3-spillere av typen.
3. Digitalkamera: Kameraer som støtter USB Mass Storage v1.0.
•Kameraer som fungerer som en uttakbar enhet i Windows (2000 eller nyere) uten ekstra
installasjon av driver.
4. USB flashdrive: Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1.
•Du kan oppleve at det er forskjell i avspillingskvaliteten når du kobler til en USB1.1-enhet.
5. USB kortleser: USB kortleser med ett spor og multispor USB kortleser
• Det er ikke sikkert at USB kortleseren støttes, dette avhenger av produsenten.
• Hvis du installerer flere minneenheter i en multi-kortleser, kan du får problemer.
6. Hvis du benytter en USB forlengelseskabel, er det ikke sikkert at USB-enheten gjenkjennes.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) støttes ikke.
• Digitale kamera som bruker PTP-protokollen, eller krever at det installeres egne programmer når
de skal kobles til en datamaskin er ikke støttet.
•E
nhet som benytter filsystemet NTFS, støttes ikke. (Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation
Table 16/32) støttes.)
• Når enkelte MP3-spillere kobles til dette produktet, er det ikke sikkert at de virker, dette avhenger
av sektorstørrelsen til filsystemet deres.
• USB HOST-funksjonen støttes ikke hvis et produkt som overfører mediafiler via sitt
produsentspesifikke program er tilkoblet.
• Opererer ikke sammen med Janus-aktivert MTP (Media Transfer Protocol)-enheter.
• USB vertsfunksjonen til dette produktet støtter ikke alle USB-enheter.
• USB-verten støtter ikke USB-harddiskstasjoner (HDD).
CD Ripping
Denne funksjonen lar deg kopiere lydfiler fra en plate til en USB-enhet i MP3-formatet.
1. Åpne plateskuffen. Legg en Audio CD (CD DA) i plateskuffen, og lukk deretter skuffen. Koble
USB-enheten til USB-porten på forsiden av enheten. Du vil se denne skjermen.
2. Trykker du på RETURN for å vise rippeskjermen.
3. Trykk på π/† Velge ønsket fil, og trykk deretetr ENTER for å merke alle filer for kopiering.
- Hvis du vil fjerne markeringen av alle filer, kan du trykke ENTER en gang til.l.
4. Trykk ® och † for å START på rippemenyen, og trykk deretter ENTER.
Rippemenyen inneholder 5 knapper :
- Mode : Fast/Normal
- Bitrater, trykk ENTER for å endre 128kbps ➔ 192kbps ➔ 256kbps ➔ 320kbps.
- Enhetsvalg, trykk ENTER for å veksle mellom enheter (maks.4).
- Velg - opphev valg, trykk ENTER for å veksle mellom velg alle eller velg ingen.
- Start rippingen ved å trykke ENTER.
MERKNAD
- Når CD-rippingen er i gang, vil spilleren autom tisk være i avspillingsmodus.
- Kun Audio CD (CD DA) som kan rippes.
- Hvis du vil gå tilbake til CDDA-skjermen, må du trykke RETURN igjen.
- På grunn av at hastigheten er 2,6x av normal has-tighet. Brukere kan ikke spille av CDDA gjen
nom rippeprosessen.
Lysbildevisning
- Når vi trykker Spill av på en JPEG-fil, vil du automatisk starte en fullskjerms lysbildefremvisning.
MERKNAD
- Tiden mellom hvert bilde kan avvike fra den angitte intervalltiden, avhengig av filstørrelsen.
- Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil lysbildefremvisningen starte automatisk med 10
sekunders intervall som standart.
CD-R JPEG plater
- Kun filer med endingene “.jpg” og “.JPG” kan avspilles.
- Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den starter, og det går kanskje ikke å vise alle
innspilte file.
- Kun CD-R plate med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet format kan avspilles.
- JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn
(. / = +).
- Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til dette segmentet.
- Maksimalt 500 bilder kan lagres på en CD-plate.
- Kodak bilde-CD-er anbefales.
- Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise JPEG-filer i bildemappen.
- Kodak bilde-CD JPEG-filene i bildemappen kan avspilles automatisk.
- Konica bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg JPEG-filene i clips-menyen.
- Fuji bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg JPEG-filene i clips-menyen.
- QSS bilde-CD: Enheten kan ikke avspille QSS bilde-CD.
- Hvis antallet filer på en plate overstiger 500, kan bare 500 av disse vises.
- Hvis antallet mapper på en plate overstiger 500, kan bare JPEG-bilder i 500 mapper vises.
Visning av bilde-CD
1. Velg ønsket mappe.
2. Bruk knappene π/† for å velge en bildefil i clipsmenyen, og trykk derreter ENTER.
MERKNAD
- Trykk på STOP for å gå tilbake til clips-menyen.
- Ved avspilling av en Kodak bilde-CD vil enheten vise bildet direkte, ikke clip-menyen.
Rotering
- Hver gang du trykker på √/® roteres bildet 90 grader med klokken.
- Hver gang du trykker på π bvil bildet blir reversert og satt opp/ned, slik at du ser et speilbilde.
- Hver gang du trykker på † vil bildet blir reversert sidelengs, slik at du ser et speilbilde.
Zoom
- Hver gang du trykker ENTER, blir bildet forstørret. Zoommodus : 100%, 125%, 150%, 200%.
9
endring av setup meny
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og det doble-D symbolet er varemerker fra
Dolby Laboratories.
Bruk av Setup Menu
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVD-spiller ved å velge forskjellige språkreferanser, sette opp
et foreidrenivå og justere spilleren etter den typen fjernsynsskjem du har.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på fjernkontrollen. Velg Setup med
knappene √/®, og trykk derreter på † eller ENTER.
2. Trykk på π/† for å få tilgang til de forskjellige funksjonene. Trykk deretter på ® eller ENTER for
å få tilgang til under-funksjoner.
3. Trykk på MENU igjen for å fjerne oppsettskjermbildet når oppsettet er ferdig.
Oppsetting av displaymulighetene
Med alternativer for visning kan du angi forskjellige videofunksjoner for spilleren.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på √/® for å velge Display Setup Page, og trykk deretter på † eller ENTER.
3. Trykk på π/† for å velge ønsket element, og trykk deretter på ® eller ENTER.
• Hvis video-utsignalet ikke er riktig justert, kan skjermen bli blokkert.
• Se i brukerveiledningen for TV-apparatet, for å kontrollere om TV-apparatet støtter
progressiv skanning. Hvis apparatet støtter progressiv skanning, følger du fremgangsmåten i bruker-veiledningen for innstilling av progressiv skanning i TV-apparatets
menysystem.
• Hvis oppløsningen endres under avspilling, kan det ta noen sekunder før bildet vises
normalt.
MERKNAD
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker ikke på alle plater.
Oppsetting av språkfunksjonen
Hvis du setter opp menyen for spilleren og platen og audio- og tekstspråket på forhånd, kommer
dette opp hver gang du ser på en film.
Bruke Player Menu Language
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på √/® for å velge Language Setup Page, og trykk deretter på † eller ENTER.
3. Trykk på π/† for å velge ønsket element, og trykk deretter på ENTER.
MERKNAD
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretnings menyen.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker du MENU.
- Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på platen, vil det originale forhåndsinnspilte
språket bli valgt.
- Velg “Original” hvis du vil at standardspråk for lydsporet skal være originalspråket platen er spilt
inn på.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være det samme som lydspråket du valgte som
pref-eranse.
- Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som utgangsspråk; i slike tifelller vil platen
bruke den originale språkinnstillingen
Oppsetting av audiomulighetene
Med alternativer for lyd kan du sette opp lydenheten og innstillingene for lyd, avhengig av hvilket
lydsystem som brukes.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på √/® for å velge Audio Setup Page, og trykk deretter på † eller ENTER.
3. Trykk på π/† for å velge ønsket element, og trykk deretter på ® eller ENTER.
MERKNAD
Selv når PCM Down sampling er av
• Noen disker vil kun gi down-sampled audio gjonnom de digitale utgangene.
• Trykk på MENU igjen for å ta bort s kjermvisnigen.
• Det er ikke noen analog audioeffekt når du spiller -lyd.
10
Oppsetting av foreldrekontrollen
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at du kan
kontrollere de typene av DVD familien ser på. Det kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate.
Instilling av hastighetsnivået / Endre passordet
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på fjernkontrollen.
Trykk på √/® for å velge Parental Page, og trykk deretter på † eller ENTER.
Trykk på π/† for å velge Parental/Password, og trykk deretter på ® eller ENTER.
Trykk på π/†, for å velge ønsket Rating Level, og trykk deretter på ENTER. f.eks)
Oppsetting av Kids Safe.
5. Skriv inn passordet ditt. Hvis dette er første gang, trykker du 0000. Deretter angir du et nytt pas
sord. Det nye passordet må være et annet tall enn 0000 for å aktivere tilgangskontrollfunksjonen.
Tast inn ditt nye passord.
1.
2.
3.
4.
MERKNAD
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
∏
”
-
KID SAFE.
G (Generelt publikum) : Tillat for alle aldre .
PG (Foreldreveiledning anbefalt) : Noe av materialet kan være uegnet for små barn.
PG-13 (Foreldreveiledning sterkt anbefalt) : Noe av materialet kan være uegnet for barn under
13 år.
PGR (Foreldreveiledning anbefalt): Disse filmene er ikke nødvendigvis uegnet for barn, men
veiled-ning anbefales, og foreldre og verger oppmunters til å følge med unge seere.
R (Begrenset) : Barn under 17 år må følges av en voksen.
NC17 (NC-17) : Ingen under 17 gis adgang.
ADULT.
Hvis du har glemt passordet, ser du i ”Glemt passord” i feilsøkingsveiledningen.
Spesifikasjosner
Oppsett av DivX
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på √/® for å velge DivX Page, og trykk deretter på † eller ENTER.
3. Trykk på π/† for å velge ønsket element, og trykk deretter på ® eller ENTER.
MERKNAD : • Trykk OK for å se registreringsnummeret for Divx.
• DivX kan bare nås ved stoppmodus.
Nettspenning
Vekt
Effektforbruk
Generelt
referanse
Driftstemperatur
Luftfuktighet
Feilsøkingsguide
Før du ber om service (feilsøking)
Problem
Dimensjoner
Løsning
Skjermen er
blokkert.
• Trykk på
i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Glemt passord
• T
rykk på
i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren. Alle innstillinger,
inkludert passordet, tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Ikke bruk denne funksjonen hvis
det ikke er absolutt nødvendig
1.2 Kg
Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt
på etiketten som er festet på produktet.
360mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H)
+5°C to +35°C
10 % to 75 %
SCART-KONTAKT
R (rød) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
G (grønn) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Komponent Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Utgangsterminaler
RCA, SCART
Videoutgang
Audioutgang
AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
Maksimal utgangseffekt
Frekvensrespons
2Vrms
20Hz ~ 20Khz
11
Memo
12
Memo
Memo
Memo
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon,
indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset,
USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre
typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av
materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter,
fordetaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette
produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med
separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i
dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at
batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv
2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers
helse eller miljøet. For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg
adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis
mottaksstasjon.
NOR
NORWAY
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Region
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den
opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble
kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil
oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det
oppstår problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
North America
Latin America
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
Tel : 815-56 480
www.samsung.com/no
 GARANTIBETINGELSER
1.Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2.Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av
produktet eller den defekte delen.
3.Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av
andre forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4.Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller
fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller
lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet
land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien
dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte
forårsake.
5.Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt
installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter,
gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er
utenfor Samsungs kontroll.
6.Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg
eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7.Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av
denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene
under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og
distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade
på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller
materiale.
Europe
CIS
Asia Pacific
Area
Canada
Mexico
U.S.A
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
Contact Center 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
Belgium
02 201 2418
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
Austria
800-SAMSUNG (800-726786)
8-SAMSUNG (7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG (7267864)
0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
Russia
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
8-800-502-0000
Belarus
Moldova
Lithuania
Latvia
Estonia
Australia
New Zealand
China
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
Hong Kong
3698-4698
India
Indonesia
Japan
Malaysia
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864),
1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Philippines
Middle East &
Africa
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
Turkey
South Africa
U.A.E
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/ (French)
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Contact [A5용지]_20090930_all.indd14
14
AK68-02084A
2009-10-01 오후 5:45:28
DVD-D360
DVD Soitin
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung.
For at vi kan give dig den bedste service beder vi
dig registrere dit produkt påt
www.samsung.com/global/register
AK68-02084A
SUOMI
turvatoimenpiteet
1. Asentaminen
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on
samanlainen kuin laitteen takaosassa olevassa tunnistetarrassa. Aseta soitin vaaka-asentoon sopivalle alustalle (esim. huonekalun päälle) siten, että
sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmankiertoa varten
(7~10 cm). Varmista, että ilmastointiaukot eivät
ole peitossa. Älä laita muita laitteita tai raskaita
esineitä soittimen päälle. Älä laita soitinta vahvistimien tai muiden kuumenevien laitteiden päälle.
Varmista ennen soittimen siirtämistä, että levyalusta (kelkka) on tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu
toistuvaan käyttöön. DVD -soittimen asettaminen
valmiustilaan ei katkaise virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista kokonaan,
virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin
silloin kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä.
Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten
sen tulee olla aina käytettävissä.
2. Turvaohjeita
Älä koskaan avaa soittimen koteloa tai sen osia. Se
voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa tiettyjä
herkkiä komponentteja. Voit saada sähköiskun tai
joutua alttiiksi laser-säteilylle. Älä katso levyalustan
aukkoon tai muihin aukkoihin, joista näkyy laitteen
sisälle.
sisällysluet telo
etiketti ylöspäin (yksipuoliset levyt). Käytä aina
puhdasta kangasta levyn puhdistamiseen, jos se
on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä reunaan päin. Laita
levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä ne pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan
kohtaan levyalustalle. Älä koskaan käytä levyjen
puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai muita liuottimia. Pyyhi levy varovasti
kosteala, pehmeällä kankaalla (kostuta ainoastaan
vedellä). Ällä koskaan pyyhi levyä pyörivällä liikkeellä. Siitä vou jäädä rengasmaisia naarmuja jotka
voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.
5. Paristo
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää
ympäristölle haitallisia kaemikaaleja. Älä häytä
paristoja tavallisten talousjätteiden mukana.
Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• älä kaytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai
muita liuottimia. • Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
3. Varoitus
Suojaa soitin kosteudelta (esim. vesipisarolta ja
roiskeilta ja huolehdi. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä sen päälle saa
asettaa nessteillä t¨äytettyjä astiotita, kuten maljakkoja. ettei laitteen päälle aseteta nesteitä sisältäviä
esineitä kuten maljakoita) ja kuumuudelta (esim.
takkatulelta) sekä laittelta, jotka synnyttävät voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistokkeesta, mikäli laitteessa
esiintyy toimintahäiriöita. Soitinta ei ole tarkoitettu
ammattikäyttöön, vaan ainoastaan kotikäyttöön.
Tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Kondensoituminen; Jos olet säilyttänyt
soitinta tai levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi
kuljetus talvella, odota noin kaksi tuntia kunnes
laite ja levyt ovat saavuttaneet huoneenlämmön.
4. Levy
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen
reunoista tai reiästä. Aseta levy laitteeseen aina
2
Tämän käyttöoppaan mukana tuleva tuoteyksikkö
on lisensoitu tiettyjen immateriaalioikeuksien
mukaisesti tiettyjen kolmansien osapuolten
toimesta. Lisenssi on rajoitettu loppukuluttajan
yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön lisensoidun
sisällön osalta. Mitään oikeuksia kaupalliseen käyttöön ei ole myönnetty. Lisenssi kattaa ainoastaan
tuoteyksikön, eikä lisenssi ulotu mihinkään lisensoimattomaan laitteeseen tai mihinkään ISO/IEC
11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -prosessiin, jota
käytetään tai myydään tämän tuotteen mukana.
Lisenssi kattaa ainoastaan tämän tuoteyksikön
audiotiedostojen koodaamisen ja koodin purkamisen ISO/IEC 11172-3:n tai ISO/IEC 13818-3:n
mukaisesti. Tämän lisenssin nojalla ei ole myönnetty mitään oikeuksia tuoteominaisuuksille tai
toiminnoille, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3:n tai
ISO/IEC 13818-3:n mukaisia.
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN VASTAINEN
KÄYTTÖ MISSÄ TAHANSA LAITTEEN
HALLINNASSA, SÄÄDÖSSÄ TAI MUISSA TOIMINN
OISSA SAATTAA JOHTAA VAARALLISSEEN ALTIS
TUMISEEN SÄTEILYLLE.
Turvatoimenpiteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Asetukset
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kaukosäätimen esittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Yhteydet
Yhteyden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Perus Toiminnot
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö . . . . . . . . . 5
Display-toiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Disc- tai Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon)
käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uusintatoisto (Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hidas toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kehittyneet Toiminnot
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) . . . . . . . . . 6
Audio-kielen valinta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tekstityskielen valinta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kamerakulman muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . 6
Merkintätoiminnon käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zoom-toiminnon käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audioleikevalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kansion valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MP3/WMA/CD Audio-toisto . . . . . . . . . . . . . . . 7
MPEG4-toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mediatiedostojen toistaminen USB-liitännän
kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CD-levyn kopiointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kuva-CD-levyjen toistaminen. . . . . . . . . . . . . . 9
Asetusten Muuttaminen
Asetusvalikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kielivaihtoehtojen asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Audiovaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . 10
Näyttövaihtoehtojen asetus. . . . . . . . . . . . . . . 10
Ikärajavalvonnan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DivX toiminnon käyt-töönotto. . . . . . . . . . . . . 10
Lisäksi
Vianetsintäopas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Erittelyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
asetukset
Yleiset ominaisuudet
Erinomainen ääni
Dolby Laboratoriesin kehittämä Dolby
Digitalteknologia tuottaa kristallinkirkaan äänen.
kerralla kaksi kertaa enemmän vaakajuovia kuin
perinteisessä lomitetussa kuvanmuodostuksessa (interlaced scan).
Kuvaruutu
Video perustuu MPEG-2 pakkausteknologiaan.
Tuki tavallisille ja laajakangaselokuville (16:9)
käytvät.
EZ VIEW (kokonäyttökuva) (DVD)
Easy View -toiminnon avulla kuva voidaan
säätää television kuvaruudun koon (16:9 tai 4:3)
mukaiseksi.
Hidastettu kuva
Tärkeät elokuvakohdat voidaan katsella
hidastettuina.
Vanhempain valvontamahdollisuus
(DVD)
Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien
estää lapsia katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten väkivaltaa sisältäviä tai aikuisille
suunnattuja filmejä.
Erilaisia kuvaruututoimintojen val
intamahdollisuuksia
Voit valita eri kiellä (ääni/tekstitys) ja kuvakulmia
samalla kun nautit elokuvista.
Progressiivinen kuvanmuodostus
Progressiivinen kuvanmuodostus (progressive
scan) parantaa kuvaa, koska siinä piirretään
Digital Photo Viewer (JPEG)
Voit katsella digitaalikuvia TV-ruudulla.
Toisto
Voit toistaa kappaleen tai elokuvan uudestaan
helposti painamalla REPEAT-nappulaa.
MP3/WMA
Tällä laitteella voi toistaa MP3/WMA-tiedostoista.
CD-levyn kopiointi
Tällä toiminnolla voit kopioida äänitiedostoja
levyltä USBlaitteeseenMP3-muodossa. (Vain
CD-äänilevy (CD-DA)).
MPEG4
Tämän laite voi toistaa AVI-tiedostojen MPEG4jaksoja.
HUOM!
- Seuraavia levyjan ei voida toistaa tässä soitimessa:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
- Toistomahdollisuus saattaa määräytyä äänitysasetuksista.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Tässä laitteessa ei ehkä voida toistaa tiet
tyjä CD-R, CD-RW- tai DVD-R-levyjä
levyn typin tai tallennusmenetelmän vuoksi.
KOPIOINTISUOJA
Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja.
Siksi sinun kannattaa yhdistää DVD-laitteesi suoraan televisioosi, eikä videolaitteeseesi. Yhdistäminen videonauhuriin aiheuttaa
häiriöitä kuvaan kopiosuojattuja DVD-levyjä
käytettäessä.
Tähän tuotteeseen sisältyy kopiointisuojaustekniikkaa, jota suojaavat ROVI
Corporationin yhdysvaltalaiset patentit ja muut
Levyjen merkinnät
~
PAL
Aluenumerointi
PAL radiolähetysjärjestelmä
Englannissa, Ranskassa,
Saksassa, jne.
tekijänoikeudet. Ohjelmiston takaisinmallinnus
ja purkaminen on kielletty
PROGRESSIVE SCAN -ulostulot (576p)
"KULUTTAJIEN ON HUOMIOITAVA ETTÄ
KAIKKI KORKEAN TOISTOTARKKUUDEN
OMAAVAT TELEVISIOVASTAANOTTIMET
EIVÄT OLE TÄYSIN YHTEENSOPIVIA TÄMÄN
TUOTTEEN KANSSA JA SAATTAVAT
AIHEUTTAA HÄIRIÖITÄ NÄYTÖSSÄ.
MALLEIHIN 576 LIITTYVISSÄ KEHITTYNEEN
SKANNAUKSEN ONGELMATAPAUKSISSA
KÄYTTÄJÄÄ SUOSITELLAAN KÄYTTÄMÄÄN
”STANDARD DEFINITION” -KYTKENTÄÄ
ULOSTULOSSA. OTTAKAA YHTEYTTÄ
ASIAKASPALVELUUMME MIKÄLI TEILLÄ ON
KYSYMYKSIÄ DVD-SOITTIMIEMME 576p
YHTEENSOPIVUUDESTA ERI TV MALLIEN
KANSSA.”
DIGITAL
SOUND
Digitaalinen audiolevy
MP3-levy
2
▼
▼
1.DISC TRAY
Aseta levy tähän.
2.DISPLAY
Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.
3.OPEN/CLOSE/STOP ( )
Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja
sulkeaksesi levykelkan ja Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
Alueellinen numerointi
Sekä DVD-laite että -levyt on koodattu alueen
mukaan. Näiden alueellisten koodien on
täsmättävä toisiinsa, jotta levyn käyttö on mahdollista. Elleivät koodit vastaa toisiaan, levyn
soitto ei onnistu.
Tämän laitteen alueellinen numero löytyy
takapanelista.
DivX-sertifiointi
Stereolevy
1
3
4
5
6
▼
▼
▼
▼
)
4. PLAY/PAUSE (
Paina tätä painiketta aloittaaksesi levyn
soiton tai keskeyttääksesi sen.
5.POWER ON/OFF ( )
Käännä päälle/pois päältä, jolloin soitin on
päällä/pois päältä.
6.USB-liitäntä
Tähän voit kytkeä digitaalikameran, MP3soittimen, muistitikun, kortinlukijan tai jonkin
muun siirrettävän tallennusvälineen.
Kaukosäätimen esittely
Dolby Digital -levy
STEREO
STEREO
Esittely
Etupaneelin esittely
DivX, DivX-sertifiointi ja
nihin liittyvät logot ovat
DivXNetworks,
Inc:in tavaramerkkejä. Niitä
käytetään lisenssin nojalla. DivX-sertifioitu DivXvideoiden toistamiseen.
Yhden tai useamman seuraavan yhdysvaltalaisen
patentin suojaama: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
1
2
12
3
4
5
6
7
14
15
13
16
8
17
18
9
10
19
11
20
1. DVD käynnistyspainike
Käynnistää tai sammuttaa
virran.
2. Näyttopainike
Näyttää käytössä olevat
levyn toiminnot.
3. DISC MENU -painike
Tuo näkyviin levyvalikon.
4. BOOKMARK -painike
DVD-levyjen suosikkiosuuksien nopea etsintä.
5. SEARCH painikkeet
( / )
Mahdollistaa etsinnän
(search) levyltä eteen- ja
taaksepäin.
6. Lopetuspainike ( )
7. SKIP painikkeet ( / )
Käyta SKIP-painikkeet
hypätäksesi otsikon, kappaleen tai raidan yli.
8. MENU -painike
Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
9. ENTER/π†√® painike
Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
10. Toimintopainike (√)
Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
11. INFO-painike
Näyttää nykyisen levytilan.
12. OPEN/CLOSE ( )painike
Levykelkan avaaminen ja
sulkeminen.
13. REPEAT A-B -painike
Mahdollistaa valitun
kohdan (A–B) uudelleen
toiston.
14. USB-painike
15. VIDEO SEL.-painike
Vaihda videolähdön tilaa.
16.Toisto/tauko -painike ( )
Aloittaa/keskeyttää levyn
toiston.
17. Tekstityspainike (π)
Tällä painikkeella voit käyt
tää DVD-soitinta.
18. Valikkopainike
Tuo esille levyvalikot.
19. Title-valikon (®)
20. CANCEL-painike
Käytä poistaaksesi näytön valikot tai tilannekuvaukset kuvaruudulta.
3
yhteydet
D. Kytkeminen televisioon (lomitettu kuvanmuodostus / progressiivinen kuvanmuodostus)
Yhteyden valinta
Seuraavassa on esimerkkejä tavallisista DVD-soittimen ja television tai muiden laitteiden kytkennöistä.
Ennen DVD-soittimen kytkemistä
- Katkaise aina virta DVD-soittimesta, televisiosta ja muista laitteista, ennen kuin kytket tai irrotat
johtoja.
- Katso lisätiedot kytkettävien lisälaitteiden (kuten television) käyttöoppaista.
A. Kytkeminen televisioon (SCART)
- Kytke komponenttivideojohdot DVD-soittimen takana oleviin COMPONENT OUT-lähtöliittimiin ja
television COMPONENT IN -tuloliittimiin.
- Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
- Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
- Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes DVD-soittimen komponenttisignaali näkyy television kuvaruudussa. Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video
Output (Videolähtö) -asetukseksi I-SCAN / P-SCAN. Voi muuttaa Video Output (Videolähtö)
-asetusta VIDEO SEL. -painikkeella.
HUOM!
- Mikä on progressiivinen kuvanmuodostus (progressive scan)?
Progressiivisessa kuvanmuodostuksessa kuvaan piirtyy kerralla kaksi kertaa enemmän vaakajuovia kuin lomitetussa kuvanmuodostuksessa.
Progressiivinen kuvanmuodostus tekee kuvasta laadukkaamman ja selkeämmän.
- Kytke scart johdot DVD-soittimen takana oleviin SCART lähtöliittimiin ja television SCART IN
-tuloliittimiin.
- Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
- Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes DVD-soittimen videosignaali
näkyy television kuvaruudussa.
B. Kytkeminen televisioon (Video CVBS)
- Kytke video- ja audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin VIDEO OUT (keltainen)- ja AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television VIDEO IN (keltainen)- ja AUDIO IN
(punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
- Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
- Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes DVD-soittimen videosignaali
näkyy television kuvaruudussa.
HUOM!
- Jos audiojohto viedään liian lähelle virtajohtoa, äänessä voi olla kohinaa.
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta.
- Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on. Katso ohjeet
oman televisiosi käyttöoppaasta.
- Jos televisiossa on yksi audiotuloliitin, kytke se DVD-soittimen vasempaan (L, valkoinen)
AUDIO OUT -lähtöliittimeen.
- Jos painat VIDEO SEL. -painiketta, kun DVD-soitin on pysäytystilassa tai soittimessa ei ole
levyä, videolähtötila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä :
(SCART CVBS ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB).
C. Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (kaksikanavaiseen vahvisti
meen, Dolby Digital-, tai MPEG2-)
Kaksikanavainen stereovahvistin,
Dolby Digital-
PUNAINEN
VALKOINEN
VIHREÄ
SININEN
VALKOINEN
VALKOINEN
PUNAINEN
PUNAINEN
KELTAINEN
Audiojohto
A
Videojohto
PUNAINEN
B
D
Scartjohto
PUNAINEN
- Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja vahvistimen AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
- Jos käytät koaksiaalijohtoa, kytke se DVD-soittimen takana olevaan DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) -lähtöliittimeen ja vahvistimen DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) -tuloliittimeen.
- Kytke videosignaalijohdot DVD-soittimen takana olevaan VIDEO- lähtöliittimeen ja television
VIDEO.
- Kytke virta DVD-soittimeen, televisioon ja vahvistimeen.
- Valitse vahvistimen lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo, jotta kuulet DVD-soittimen äänen.
Katso vahvistimen käyttöoppaasta, miten äänitulo valitaan.
4
C
Koaksiaalijohto
KELTAINEN
VALKOINEN
PUNAINEN
Komponenttijohto
SININEN
VIHREÄ
Scart- ja komponenttivideoliitännät (Y, Pb, Pr) eivät ole
käytettävissä samanaikaisesti..
perus toiminnot
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain levyllä sijaitsevista useista esityksistä.
esimerkiksi useita elokuvista.
Levyn soittaminen
Ennen toistoa
- Kytke televisioon virta ja valitse television kaukosäätimellä oikea videotulo.
- Jos käytössä on ulkoinen äänijärjestelmä, kytke siihen virta ja viritä se oikealle äänen tulokanavalle. Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Kun olet liittänyt laitteen pistorasiaan ensimmäisen kerran ja painat DVD POWER - painiketta
näytöllä näkyy seuraava viesti: Jos haluat valita kielen, paina π/†-painiketta. ja paina sitten
ENTER-painiketta. (Tämä näkymä tulee näkyviin ainoastaan ensimmäisellä kerralla, kun liität laitteen pistorasiaan.) Jos kieltä ei valita käynnistysnäytössä, asetukset voivat muuttua aina, kun
kytket tai katkaiset virran. Muista siksi valita haluamasi kieli.Kun olet valinnut valikkokielen, voit
muuttaa sitä painamalla laitteen etupaneelin
painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole
levyä. Tällöin kuvaruutuun tulee SELECT MENU LANGUAGE-ikkuna, josta voit valita haluamasi
kielen.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
tai
Voit aloittaa elokuvan toistamisen haluamasi ajan kohdalta. Syötä aloitusaika.
Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
Viittaa levyn tekstityskieleen. Voit valita haluamasi tekstityskielen tai poistaa tekstityksen käytöstä.
DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
Paina enter ja käytä haluttuja Audio-, Angle-, Bookmark-, EZ View- ja Zoom-toimintoja painamalla
√/®-painikkeita. Tämä viittaa elokuvan ääniraidan kieleen. Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen. Se
voi olla esimerkiksi English 5.1CH. DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri ääniraitaa. Silloin, kun DVD-levy
sisältää tietyn kohtauksen useista kuvakulmista, voit valita Angle-toimin non.
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD- tai. Toiminnon ansiosta valittu osuus
voidaan nopeasti löytää myöhemmin. EZ View -toiminnon avulla voidaan muuttaa DVD-levyjen kuvasuhdetta.Zoom -toiminnon suurentaa DVD-kuvaa
Disc- tal Title-valikon (levy- tai Nimike-valikon) käyttäminen
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
Toiston aikana voit nopeasti käyttää hakutoimintoa kappaleen tai uran läpi tai käyttää sivuutustoimintoa hypätäksesi seuraavaan.
FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
Käännä toiston aikana kaukosäätimen paina SEARCH (
Useimmat DVD-levyt on jaettu kohtauksiin, jolloin voit löytää tietyn kohdan helposti
) -painiketta yli 1 sekunnin ajan.
HUOM!
- Toiminnon nopeus voi poiketa todellisesta toistonopeudesta.
- Hakutilassa ei kuulu ääntä (paitsi CD-haun aikana).
Raitojen ohittaminen
Paina SKIP (
tai
) -painiketta toiston aikana.
- Mikäli painat SKIP ( )-painiketta DVD-levyn toiston aikana, siirryt sueraavaan kappaleeseen.
Mikäli painat SKIP ( ) -painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun. Yhden lisäpininalluksen
seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
- Mikäli painat SKIP ( ) -painiketta soittaessasi CD/DVD-AUDIO-levyä, toisto siirtyy seuraavaan
uraan. Mikäli painat SKIP ( ) -painiketta, toisto siirtyy uran alkuun. Yhden lisäpainalluksen
seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
Display-toiminnon käyttö
DVD/MPEG4-levyn toistaminen
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFO -painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla π/† painiketta.
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä √/® - painikkeita ja painamalla lopuksi ENTER.
- Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla aloittaa esityksen tai kohtauksen toiston tietyn
kellonajan kohdalta.
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta uudelleen.
DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen Disc Menu/Title Menu-painiketta.
HUOM!
- Disc-valikot/ Title-valikot eivät toimi kaikka levyjä käytettässa.
- Voit myôs käyttää levyn valikkoa kauko-ohjaimen DISC MENU-painikkeen avulla.
- Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää vähintään kaksi esitystä.
Uusintatoisto (Repeat Play)
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale, nimike, valittu osuus (A-B) tai koko levy.
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi seuraavasti:
Valitse Chapter, Title, Disc tai Repeat Off painamalla REPEAT painiketta.
- DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin. - Chapter (Kappaleen) : aloittaa meneillään olevan kohtauksen toiston alusta..
- Title : aloittaa meneillään olevan ohjelman toiston alusta.
- Disc : aloittaa meneillään olevan disco toiston alusta.
- Off
A–B-toistotoiminnon käyttäminen
1. Valitse REPEAT A-B -painiketta painamalla kohta, josta haluat uudelleentoiston alkavan (A).
2. Valitse REPEAT A-B -painiketta painamalla kohta, johon haluat uudelleentoiston päättyvän (B).
3. Voit palata tavalliseen toistoon painamalla TOISTA A-B (REPEAT A-B) -painiketta, kunnes
näytössä näkyy Toisto : Pois (Repeat : Off).
HUOM!
- Voit asetta A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on
kulunut vähintään viisi sekuntia.
- Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei onnistu.
5
Hidas toisto
Tekstityskielen valinta
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua tai tanssi- tai
musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi seuraavasti
1. Paina PLAY/PAUSE ( )-painiketta toiston aikana.
2. Valitse toistonopeudeksi 1/2, 1/4, 1/8 tai 1/16 normaalista nopeudesta painamalla SEARCH
( ) -painiketta PAUSE-tilassa.
kehittyneet toiminnot
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
1. Paina kaukosäätimessa olevaa INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Shortcut painamalla π/† -painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse EZ View painamalla √/® -painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
- Aina kun painat √/®-painikkeita, ruudun koko muuttuu. Kuvan ruudun kokovaihtoehdoista ja
luettelon kokomuutosten järjestyksestä voit katsoa seuraavasta sarakkeesta.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 16:9
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 4:3
16:9-kuvasuhteen levyt
16:9-kuvasuhteen levyt
- Wide Screen
- Screen Fit (sovita ruutuun).
- Zoom Fit (zooma keskelle)
-
4:3-kuvasuhteen levyt
-
Normal Wide
Screen Fit
Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Letter Box
4:3
4:3 Pan&Scan
Screen Fit (sovita ruutuun)
Zoom Fit (zoomaa keskelle)
4:3-kuvasuhteen levyt
- Normal Screen
- Screen Fit (sovita ruutuun)
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
HUOM!
Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin mukaan.
Audio-kielen valinta
Voit valita haluamasi äänen helposti ja nopeasti käyttämällä AUDIO-painiketta (√).
Studio-painikkeen käyttö (DVD/MPEG4)
1. Paina AUDIO/ √-painiketta. Audio-ääniasetus muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
Valitse haluamasi MPEG4-tekstityskieli paina toistuvasti kaukosäätimen Audio/√ (ääni)-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
HUOM!
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä ääniraitakieliä levylle on koodattu, ja se ei välttämättä
toimi kaikilla levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
6
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti SUBTITLE /π-painikkeella.
SUBTITLE /π-painikkeen käyttï (DVD/MPEG4)
1. Paina SUBTITLE /π-painiketta. Tekstitys muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.
2. Voit poistaa SUBTITLE-kuvakkeen näkyvistä painamalla SUBTITLE / π-näppäintä.
HUOM!
- DVD-levystä riippuen voit muuttaa haluamaasi tekstityskieltä kohdassa Disc Menu
(Levyvalikko). Paina DISC MENU -painiketta.
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä tekstityskieliä levylle on koodattu, ja se ei välttämättä
toimi kaikilla DVD-levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
Kamerakulman muuttaminen
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kohtauksen useista kuvakulmista, voit valita Angle-toiminnon.
ANGLE-toiminnon käyttö (DVD)
Jos levy sisältää useita kuvakulmia, kuvakulman ANGLE-merkki tulee näkyviin.
1. Paina kaukosäätimessa olevaa INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Shortcut painamalla π/† -painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse Angle painamalla √/® -painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
4. Voit valita kuvakulman painamalla √/®-painikkeita tai käyttämällä kaukosäätim.
HUOM!
- Jos levyllä on vain yksi kuvakulma, tämä ominaisuus ei toimi. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain hyvin harvoilla levyillä.
- Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
Merkintätoiminnon käyttö
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD- tai. Toiminnon ansiosta valittu
osuus voidaan nopeasti löytää myöhemmin.
Bookmark-toiminnon (DVD)
1. Paina kaukosäätimessa olevaa INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Shortcut painamalla π/†-painiketta ja paina sit ten ENTER-painiketta.
3. Valitse Bookmark painamalla √/®-painiketta ja paina sit ten ENTER-painiketta.
4. Paina ENTER-painiketta, kun saavut kuvakohtaan, jonka haluat merkata. Voit merkitä samaan
aikaan enintään 12 kohtausta.
HUOM!
- Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei mahdollisesti toimi.
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
1~3. Ensimmäiset vaiheet 1–3 ovat samat kuin kappaleessa ” Using the Bookmark Function”
(Kirjanmerkkitoiminnon käyttäminen)”.
4. Valitse merkitty kohtaus painamalla √/® -painiketta.
5. Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta hypätäksesi merkittyyn kohtaan.
Kirjanmerkin poisto
1~3. Ensimmäiset vaiheet 1–3 ovat samat kuin kappaleessa ”, Using the Bookmark Function
(Kirjanmerkkitoiminnon käyttäminen)”.
4.
Valitse poistettavan kirjanmerkin numero painamalla √/®‑painiketta
5. Paina CANCEL-painiketta kirjamerkin numeron poistamiseksi.
Zoom-toiminnon käyttö
- Zoom-toiminnon käyttö (DVD)
1. Paina kaukosäätimessa olevaa INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Shortcut painamalla π/†-painiketta ja paina sit ten ENTER-painiketta.
3. Valitse Zoom painamalla √/®-painiketta ja paina sit ten ENTER-painiketta.
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/3X/4X/normal zoomataksesi DVD-levyn toiston
aikana
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio-leikevalikko
CD Audio tai Levyt, joilla on yksittäisiä musiikkikappaleita sisältäviä MP3-, WMA-, JPEG- tai
MPEG4-tiedostoja, voidaan järjestää alla näkyvän kaltaisiksi kansioikO
si. Tämä järjestäminen vastaa tietokoneen tiedostojen järjestämistä
kansioiksi.
001/004
Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin. Levyluukku
sulkeutuu.
Kansion valinta
Kansion voi valita Stop (pysäytys) -tilassa ja Play(toisto) -tilassa
- Päätason kansion valitseminen
Voit siirtyä päätason kansioon painamalla RETURN-painiketta. Voit valita kohteen “..” käyttämällä
π/† -painikkeita ja siirtyä päätason kansioon painamalla ENTER.
MP3/WMA/CD Audio-toisto
CD-R MP3- tai WMA-tiesdosto
Kun tallennat MP3- tai WMA- tiedostoja CD-R-levylle, ota seuraavat seikat huomioon.
- MP3- tai WMA- tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-muotoiset MP3- tai WMA-tiedostot ovat yhteensopivia Microsoftin DOS- ja
Windows-käyttöjärjestelmien sekä Applen Macintosh-tietokoneiden kanssa. Nämä kaksi ovat
yleisimmät tiedostomuodot.
- Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi ".mp3- tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3 tai Nimi.wma. Varmista, että nimen pituus on korkeintaan
kahdeksan merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
- Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 128 Kb/s.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kb/s ja
enintään 160 Kb/s. Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kb/s tai enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua. Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kb/s,
eivät soi kunnolla.
- Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 64 Kb/s.
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa WMA-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64 kb/s ja
enintään 192 kb/s. Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 64 kb/s tai ylittää 192
Kb/s, eivät soi kunnolla.
- Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä tiedostot ovat seuraavantyyppisiä:
Windows MediaTM (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The SDMI Foundationin
rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi kopioida.
- Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät takaa, että
DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla. Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja -menetelmiä, tiedostoja ei voida
toistaa parhaalla mahdollisella tavalla DVD-soittimessa. Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa
heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
- Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään 500 tiedostoa ja 500 kansiota.
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
- Jos levyllä on sekä MP3- että WMA-tiedostoja, vainyksi tiedostotyyppi toistuu, ei molemmat.
2. Valitse musiikkitiedosto painamalla π/† -painiketta. Voit aloittaa musiikkitiedoston
toiston painamalla ENTER-painiketta.
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEAT-painiketta. Valittavissa on neljä tilaa: Off, Track, Folder
ja Random.
- Off: Tavallinen toisto
- Track: Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder: Toistaa nykyisessä kansiossa olevat saman laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Random: Levyn saman laajennuksen omaavat tiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla CANCEL-painiketta.
7
Mediatiedostojen toistaminen USB-liitännän kautta
MPEG4-toisto
MPEG4-toistotoiminto
Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta. AVI-tiedostot sisältävät ääntä ja videokuvaa. Vain AVItiedostoja, joiden tunniste on .avi, voi toistaa.
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
2. Valitse AVI-tiedosto (DivX tai XviD) käyttämällä π/† painikkeita ja paina ENTER-painiketta.
Toistaminen uudellen
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEAT-painiketta. Tiloja on neljä: Track, Folder (kansio) ja Off
(ei käytössä)
- Track: Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder : toistetaan nykyisessä kansiossa olevat saman laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Off.
MPEG4-toimintojen kuvaus
Toiminto
Kuvaus
Ohitus
(
tai
)
(
Haku
tai
Hidastettu
toisto
)
Voit pikakelata eteen- tai taaksepäin 5 minuuttia painamalla toiston aikana
etta.
tai
-painik-
Paina toiston aikana SEARCH (
tai
) -hakupainiketta. Voit lisätä hakunopeutta
painamalla uudelleen. Sallii haun AVI-tiedostossa suuremmalla nopeudella. (2X, 4X, 8X)
Sallii haun AVI-tiedostossa suuremmalla nopeudella. (1/2X, 1/4X, 1/8X,1/16X)
- Nämä toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa MPEG4-tiedostoissa.
CD-R-levy ja AVI-tiedosto
Tämä laite voi toistaa seuraavia AVI-tiedostojen pakattuja muotoja:
- DivX 3.11 -sisältö
- DivX 4 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin)
- DivX 5 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin ja lisätoimintoihin, kuten kaksisuuntaisiin kehyksiin, lisäksi Qpel- ja GMC-muotoja tuetaaan)
- XviD-MPEG-4-yhteensopiva sisältö.
Tämä laite tukee kaikkia tarkkuuksia suurimpaan tarkkuuteen saakka.
DivX5
720 x 480 nopeudella 30 kehystä sekunnissa
720 x 576 nopeudella 25 kehystä sekunnissa
: Suurin bittinopeus: 4 Mbps
HUOM!
- Joitakin tietokoneessa luotuja MPEG-4-tiedostoja ei ehkä toisteta. Siksi pakkaushallinnan tyyppiä, versiota ja määritykset ylittävää tarkkuutta ei tueta.
- Tämä laite tukee ISO9660-muotoisille CD-R- ja CD-RW-levyille MPEG-4-muodossa tallennettuja tiedostoja.
8
Voit toistaa MP3-soittimeen, USB-muistitikkuun tai digitaalikameraan tallennettuja mediatiedostoja, kuten kuvia, videoita ja musiikkia, kun kytket kyseisen tallennusvälineen DVD-soittimen USBliitäntään.
USB-liitännän käyttäminen
1. Kytke USB-laite laitteen etuosassa olevaan USB-liitäntään.
2. Valitse USB-laitteesta tiedosto π/†-painikkeilla. Avaa tiedosto painamalla ENTER. USB-laitteen
poistaminen tur vallisesti.
HUOM!
• Aina kun kaukosäätimen USB-painiketta painetaan, näkyv in tulee USB-laitevalintanäyttö.
• Näytössä näkyy "USB".
• Kun toistat DVD- tai CD-levyä ja USB on asetettu, vasempaan yläkulmaan tulee hetkeksi
näkyviin ”Valitse laite painamalla USB” (Press USB to select device).
• USB MENU -näyttö tulee näkyviin televisioruutuun ja tallennettu tiedosto toistetaan.
Siirto eteen-/taaksepäin
Paina toiston aikana ( / )-painikkeita.
• Jos tiedostoja on useampi kuin yksi
-painikkeen painaminen valitsee seuraavan tiedoston.
• Jos tiedostoja on useampi kuin yksi
-painikkeen painaminen valitsee edellisen tiedoston.
USB-laitteen poistaminen turvallisesti.
Voit estää USB-laitteen muistitietojen vahingoittumisen poistamalla laitteen turvallisesti ennen
USB-kaapelin irrottamista.
- Paina STOP ( )-painiketta
- Irrota USB-kaapeli.
Nopea toisto
Jos haluat toistaa levyä normaalia nopeammin, paina ( / ) toiston aikana.
• Toistonopeus muuttuu painikkeita painettaessa seu raavalla tavalla: 2x ➞ 4x ➞ 8x.
Yhteensopivat laitteet
1. U
SB-laitteet, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki. (USB-laitteet, jotka toimivat Windowskäyttöjärjestelmässä (2000 tai uudempi) siirrettävänä levynä ilman erillisten ohjaimien asennusta.)
2. MP3-soittimet: Flash-muistia käyttävät MP3-soittimet.
3. Digitaalikamera: Kamerat, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki.
• Kamerat, jotka toimivat Windows-käyttöjärjestelmässä (2000 tai uudempi) siirrettävänä levynä
ilman erillisten ohjaimien asennusta.
4. USB Flash -asemat: Laitteet, joissa on USB 2.0- tai USB 1.1 tuki.
•Toistolaatu voi muuttua, jos käyttöön otetaan USB 1.1 laite.
5. USB-kortinlukijat: Yksipaikkaiset USB-kortinlukijat ja monipaikkaiset USB-kortinlukijat.
•Toiminta riippuu valmistajasta. USB-kortinlukijaa ei ehkä tueta.
• Usean tallennusvälineen kytkeminen yhteen moni paikkaiseen kortinlukijaan voi aiheuttaa
ongelmia
6. Jos käytössä on USB-jatkokaapeli, USB-laitetta ei ehkä tun nisteta.
• CBI-ominaisuutta (Ohjaus/Joukkotoiminto/Keskeytys) ei tueta.
• Digitaalikameroita, jotka käyttävät PTP-protokollaa tai edellyttävät lisäohjelmien asentamista
tietokoneeseen yhdistettäessä, ei tueta.
• NTFS-tiedostojärjestelmää käyttäviä laitteita ei tueta. (Vain FAT 16/32 -tiedostojärjestelmä on
tuettu.)
•J
otkin MP3-soittimet eivät tähän tuotteeseen liitettyinä välttämättä toimi tiedostojärjestelmänsä
sektorikoosta riipuen.
• USB-liitäntätoiminto ei ole tuettu, jos laitteeseen yhdistetääntuote, joka siirtää mediatiedostoja
valmistajakohtaisella ohjelmalla.
• Ei toimi Janusia käyttävien MTP (Media Transfer Protocol) -laitteiden kanssa.
• Tämän tuotteen USB-liitäntätoiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.
• USB-isäntä ei tue USB-kiintolevyasemia (HDD).
CD-levyn kopiointi
Tällä toiminnolla voit kopioida äänitiedostoja levyltä USB-laitteeseen MP3-muodossa..
1. Avaa levykelkka.Aseta CD-äänilevy (CD DA) kelkkaan ja sulje se.Kytke USB-laite soittimen etu
osassa olevaan USB-liitäntään.Näkyviin tulee seuraava näyttö.
2. saat Ripping (Kopiointi) -näytön näkyviin painamalla RETURN-painiketta.
3. Valitse Haluttujen tiedostojen valitseminen painamalla painikkeita π/† ja merkitse kopioitavat
tiedostot paina-malla ENTER.
- Jos haluat poistaa kopioitavien tiedostojen valinnan, paina uudelleen ENTER.
4. Valitse kopiointivalikosta START painamalla ® -painiketta ja † - painikkeita, ja paina sitten
ENTER.
Kopiointivalikossa on seuraavat 5 painiketta:
- Mode (Tila) : Fast/Normal
- Siirtonopeus, muuta nopeus 128kbps ➔ 192kbps ➔ 256kbps ➔ 320kbps.
- Laitteen valinta, vaihda laitetta (enintään 4) painamalla ENTER.
- Valinta – Valinnan poisto, valitse kaikki tai poista kaikki valinnat painamalla ENTER.
- Aloita kopiointi; aloita kopiointi painamalla ENTER.
HUOM!
- Paina RETURN-painiketta uudelleen, kun haluat palata CDDA-näyttöön..
- Kun CD-levyn kopiointi on käynnissä, soitin siity automaattisesti toistotilaan.
- Vain CD-äänilevyjä (CD DA) voi kopioida.
- Nopeus on 2,6x normaalinopeus. Käyttäjä ei voi toistaa CDDA-levyjä kopiointitoiminnolla.
Kuva-CD-levyjen toistaminen
1. Valitse haluamasi kansio.
2. Voit valita kuvatiedoston leikevalikoista painamalla π/†-painikkeita. Paina lopuksi ENTER.
HUOM!
- Palaa Leikkeet-valikkoon STOP-painikkeen avulla.
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä laite näyttää vain kuvat, ei leikevalikkoa.
Pyöritys
- Aina kun √/® -painiketta painetaan, kuva kiertyy 90 astetta myötäpäivään..
- Kun π -painiketta painetaan, kuva kääntyy peilikuvaksi yläreunan suhteen..
- Kun † -painiketta painetaan, kuva kääntyy peilikuvaksi vasemman reunan suhteen.
Zoomaus
- Aina kun ENTER-numeropainiketta painetaan, kuva suurenee. Zoomaustila : 100%, 125%, 150%,
200%.
Diaesitys
- Kun Play-painiketta painetaan JPEG-tiedoston kohdalla, tiedosto siirtyy kokonäyttötilaan ja
automaattiseen diaesitykseen.
HUOM!
- Tiedostojen koon mukaan kuvien todellinen vaihtoväli voi poiketa määritetystä aikavälistä..
- Jos paina mitään painiketta, kuvaesitys alkaa ja kuvat vaihtuvat oletusarvon mukaan viiden
sekunnin välein.
Kuva-CD-levyjen toistaminen
- Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja voi toistaa.
- Jos levykelkkaa ei suljettu, toiston aloittaminen kestää kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedos
toja ehkä toisteta.
- JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai erikois
merkkejä (. / = +).
- Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä
kohta, levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
- Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 500 kuvaa.
- Suosittelemme Kodakin kuva-CD-levyjen käyttöä.
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
- Kodak Picture CD: Kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan automaattisesti.
- Konica Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot leikevalikosta.
- Fuji Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot leikevalikosta.
- QSS Picture CD: Tämä laite ei voi toistaa QSS Picture CD -levyä.
- Jos levy sisältää yli 500 tiedostoa, vain 500 ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
- Jos levy sisältää yli 500 kansiota, vain 500 ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot
toistetaan.
asetusten muuttaminen
Asetusvalikon
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen räätälöinnin, koska voit valita erilaisia kieliversioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja jopa säätää soitinta oman televisiosi mukaisesti.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-painiketta. Valitse Setup käyttämällä
√/® -painikkeita ja paina †-tai ENTER-painikkeita.
2. Valitse toiminnot painamalla π/† -painiketta. Valitse alatoiminnot painamalla ®-tai ENTERpainiketta.
3. Poista asetusvalikko kuvaruudusta asetusten määrit tämisen jälkeen painamalla uudelleen
MENU-painiketta.
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät mahdollisesti ole käytettävissä.
Kielivaihtoehtojen asetus
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen, tulevat ne aina automaattisesti käytöön, kun katsot elokuvaa.
Soittimen valikkokielen määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Language Setup Page painamalla √/® -painiketta ja paina sitten † - tai ENTERpainiketta.
3. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla π/†-painiketta ja paina sitten ® - tai ENTERpainiketta.
9
HUOM!
-
Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee laite alkuperäisen äänitetyn kielen.
Valitse “Original”, mikäli haluat, että äänityksen oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on
äänitetty.
- Valitse “Automatic”, mikäli haluat, että tekstityskieli on sama kuin audio-asetuksessa valittu
kieli.
- Tässä tapauksessa levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
Audiovaihtoehtojen asetus
Ääniasetusten valikossa voit määrittää äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaisiksi.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Audio Setup Page painamalla √/® -painiketta ja paina sitten † - tai ENTER-painiketta.
3. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla π/†-painiketta ja paina sitten ® - tai ENTER-painiketta.
HUOM!
Jos PCM-näytteenottotaajuuden alentaminen on pois käytöstä
• Joitakin levyjä käytettäessä toistavat näytteenottotaajuudeltaan alennettu ääni toistetaan vain
digitaalisten lähtöjen kautta.
• Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
• Kun toistat -ääntä, analogista äänen ulostuloa ei ole.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Näyttövaihtoehtojen asetus
Kuvaruutuasetusten valikossa voit määrittää laitteen erilaisia kuvaruututoimintoja.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Display Setup Page painamalla √/® -painiketta ja paina sitten † - tai ENTER-painiketta‑
3. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla π/†-painiketta ja paina sitten ® - tai ENTER-painiketta.
• Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko televisio progressiivista kuvanmuodostusta.
Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, määritä progressiivisen kuvanmuodostuk-sen asetukset television valikkojärjestelmässä käyttöoppaan mukaisesti
• Jos videolähtö on määritetty väärin, kuvaruudussa ei ehkä näy mitään.
• Kun resoluutiota vaihdetaan toiston aikana, normaalin kuvan tuleminen kuvaruutuun voi
kes-tää muutaman sekunnin.
10
Ikärajavalvonnan asetus
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVD-levyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä
ne DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella. Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
Lapsilukon tason määrittäminen / Salasanan muuttaminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Parental Page painamalla √/® -painiketta ja paina sitten † - tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Parental/Password painamalla π/† -painiketta ja paina sitten ® - tai ENTER-painik
etta.
4. Valitse haluamasi Rating Level painamalla π/† -painiketta ja paina sitten ENTER painiketta.e.g)
Kids Safe -tason valitseminen.
5. Kirjoita salasanasi. Jos teet tämän ensimmäistä kertaa, syötä 0000. Syötä sitten uusi salasana.
Uuden salasanan on oltava muu luku kuin 0000, jotta lapsilukkotoiminnot (Parental Control)
otetaan käyttöön. levyjä, jotka sisältävät tason 2 tai suuremman, ei toisteta. Anna uusi salasanasi
uudestaan.
HUOM!
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
∏
”
-
KID SAFE.
G (General Audiences): Soveltuu kaikenikäisille..
PG (Parental Guidance suggested) : Osa materiaalista ei ehkä sovi pienille lapsille.
PG 13 (Vanhempien valvontaa suositellaan): Osa materiaalista ei ehkä sovi alle 13-vuotiaille
lapsille..
PGR (Parental Guidance Recommended): Tällainen sisältö voi sopia lapsille, mutta vanhempien tai huoltajien valvonta on suositeltavaa.
R (Restricted) : : Alle 17-vuotiaille katselijoille vain aikuisen seurassa..
NC17 (NC-17) : Ei alle 17-vuotiaille.
ADULT.
Jos olet unohtanut salasanan, katso kappaleesta ”Vianetsintä” kohta ”Salasana unohtunut”
DivX toiminnon käyt-töönotto
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse DivX Page painamalla √/® -painiketta ja paina sitten † - tai ENTER-painiketta‑
3. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla π/†-painiketta ja paina sitten ® - tai ENTER-painiketta.
HUOM! • Saat DivX-rekisteröintinumeron näkyviin painamallaOK.
• DivX voi saada vain on pysäytystilassa.
lisäksi
Erittelyt
Vianetsintäopas
Jännitevaatimukset
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Ongelma
Paino
AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
1.2 Kg
Ratkaisuehdotus
Salana on unohtunut
• Paina
-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä. Kaikki
asetukset, myös salasana, palaavat oletusasetuksiksi. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
Kuvaa ei näy
• Paina
-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä. Kaikki
asetukset, myös salasana, palaavat oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
Yleistä
Tehonkulutus
Mitat
Lämpötila
Kosteus
360mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H)
+5°C to +35°C
10 % to 75 %
SCART-LIITÄNTÄ
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
B (sininen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Komponenttivideo
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Levy
Lähtöliitin
Videolähtö
Sähkötiedot ja virrankulutus on merkitty tuotteeseen kiinnitettyyn tarraan.
Suurin lähtötaso
*Taajuusvaste
RCA, SCART
2Vrms
20Hz ~ 20Khz
11
Memo
12
Memo
Memo
Memo
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai
lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet
on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä
varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai
sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen
sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on
päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein,
nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Ota yhteyttä Samsungiin maailmanlaajuisesti
Jos mielessäsi on kysymyksiä Samsungin tuotteista, ota yhteys SAMSUNGin asiakaspalveluun.
FINLAND
Alue
North America
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä
takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista
huolloistamme saa osoitteesta:
Latin America
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
Puh: 030-6227 515
www.samsung.com/fi
 TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja oikein
täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa, eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
FRANCE
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia
korjauksia eikä niiden Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
Europe
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia
korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava
käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, luonnonmullistusten,
mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan
aiheuttamia vahinkoja.
CIS
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista,
tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai
seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Maa
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
Asia Pacific
Middle East &
Africa
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Asiakaspalvelukeskus 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881, 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Sivusto
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
AK68-02084A
DVD-D360
DVD Spelare
Afspiller
forestil dig mulighederne
Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung.
For at vi kan give dig den bedste service beder vi
dig registrere dit produkt påt
www.samsung.com/global/register
AK68-02084A
DANSK
sikkerhedsregler
1. Installation
Kontrollér, at netspændingen i dit hjem svarer
tilden spænding, der er anført identifikationsetiketten, der sidder bag på apparatet. Installér apparatet på et plant og velegnet underlag (møbel),og
sørg for, at der er tilstrækkelig meget pladsomkring
til at sikre korrekt ventilation (7 til 10cm). Sørg for,
at ventilationsåbningerne ikketildækkes. Der må
ikke stilles noget oven pådvd-afspilleren. Stil ikke
dvd-afspilleren påforstærkere eller andet udstyr,
der kan afgivevarme. Før dvd-fspilleren flyttes, skal
det kon-trolleres, at pladeskuffen er tom. Denne
dvd-afspiller er beregnet til kontinuerligbrug. Selv
om den er indstillet på standby, er den ikkeafbrudt
strømforsyningen. For at strømforsynin-gen til dvdafspilleren bliver helt afbrudt, skalden frakobles
elstikket, hvilket anbefales atgøre, hvis den ikke
skal anvendes i længere tid.For at afbryde apparatet fra strømmen skalstikket fjernes fra stikkontakkten. Derfor skalstikkontakten være klar til brug.
2. For din sikkerheds skyld
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets
tilbehør.
Det kan være farligt for dig og for visse sarte
komponenter.
De risikerer at få elektrisk stød eller komme i
berøring med laserstrålen. Prøv ikke at se ind i
apparatet hverken gennem dvd-skuffens åbning
eller nogen anden åbning.
3. Obs!
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffeneller ved pladetallerkenen mens de er ibevægelse.
Prøv ikke at få pladetallerkenen tilat dreje med
hånden. Disse handlinger kanmedføre, at DVDafspilleren ikke fungerer kor-rekt og/eller pladerne
beskadiges. Beskyt dvd-afspilleren mod fugt
og stærk varme (kamin) ogmod alt udstyr, der
frembringer kraftige magnet-felter eller elektriske
felter, f.eks. højttalere mv.Netledningen skal
frakobles netforsyningen, hvisder er problemer
med dvd-afspilleren. Dennedvd-afspiller er ikke
beregnet til industriel brug,men udelukkende til
brug i private hjem. Detteprodukt er udelukkende
beregnet til privat brug.Kopiering eller hentning af
musikfiler til han-delsmæssigt eller andet lukrativt
formål udgøreller kan udgøre et brud på loven om
ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN :GARANTIEN
BORTFALDER SÅFREMT PRODUKTET IKKE
ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED
LOVGIVNINGEN.
2
indholdsfortegnelse
Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet
bruges, hvis apparatet og/eller en dvd-plade har
været opbevaret ved kølig temperatur i et stykke
tid. f.eks. under transport om vinteren. Alle dele
skal have stuetemperatur før brug for at undgå
alvorlige skader.
4. DVD-plader
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod hullet eller mod kanten. Læg altid pladen med etiketten opad (ved enkeltsidede plader).
Gør om nødvendigt pladen ren med en blød klud,
start i centrum af pladen og bevæg kluden udad
mod kanten. Læg altid pladen tilbage i etuiet efter
brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen
rigtig på plads i holderens fordybning. Brug aldrig
spray beregnet til rengøring af grammofonplader,
benzin, antistatisk væske eller anden opløsning,
hvis pladens overflade er snavset. Tør forsigtig
pladen af med en blød fugtig klud (kun vand), og
tør aldrig pladen af med en roterende bevægelse,
eftersom det kan give cirkulære ridser i overfladen;
disse ridser kan forårsage støj ved afspilning.
5. Batterier
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier,
der er miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Det anbefales at overlade batteriudskiftning til en
teknikker.
Den enhed som denne håndbog medfølger er
licensiert med visse ejendomsretter for visse
tredje parter. Licensen er begrænset til privat
ikke-kommersiel brug af den endelige bruger for
det licensierte indhold. Ingen rettigheder bevilges
for kommersiel brug. Licensen dækker ikke nogen
anden enhed end denne og dækker ikke nogen
ulicensiert enhed eller proces i overensstemmelse
med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brugt
eller solgt sammen med denne enhed. Licensen
dækker kun brugen af denne enhed for at kode
eller afkode lydfiler i overensstemmelse med ISO/
IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen giver
ingen rettigheder for produkter eller funktioner der
ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-2.
OBS! : ÅBN ALDRIG HVERKEN APPARATET
ELLER NOGET AF DETS TILBEHØR. DET KAN
VÆRE FARLIGT FOR DIG OG FOR VISSE SARTE
KOMPONENTER. DE RISIKERER AT FÅ ELEKTRISK STØD ELLER KOMME I BERØRING MED
LASERSTRÅLEN.
Sikkerhedsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Setup
Generelle features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tilslutningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Grundlæggende Funktioner
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Søg og Skip-funktionerne . . . . . . . . . . . . . . . 5
Display-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Brug af disk- og titelmenu . . . . . . . . . . . . . . . 5
Repeat afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Langsom afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Advancerede Funktioner
Justering af størrelsesforhold (EZ View). . . . . 6
Vælg Audio-sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vælg undertitel-sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vælg kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Brug af bogmærke-funktionen. . . . . . . . . . . . 6
Brug zoom lydfunktionerne. . . . . . . . . . . . . . . 7
Clips Menu MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Valg af mappe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MP3/WMA/CD Audio afspilning . . . . . . . . . . . 7
MPEG4 afspilning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Afspilning af mediefiler med funktionen USBvært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Cd-ripning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Visning af CD-billede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indstilling af Setupmenuen
Brug af Setupmenuen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstilling af sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstilling af Audio-options. . . . . . . . . . . . . . 10
Indstilling af displayet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstilling af censurniveauet. . . . . . . . . . . . . 10
Opsætning af DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Opslagsguide
Guide til fejllokalisering. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
setup
Generelle features
Fantastisk Lyd
Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs
giver en krystalklar lydgengivelse.
Skærm
Med MPEG2 kompressions-teknologi kan ses
både almindelige og widescreen (16:9) film.
Slow Motion
En vigtig scene kan ses i slow motion.
Censur-kontrol (DVD)
Censur-kontrollen giver brugeren mulighed for
at vælge censur-niveau, så børn ikke kan se
film, der er forbudt for børn.
Forskellige on-screen menufunktioner
Du kan vælge forskellige sprog (Audio/undertekst) og kameravinkler, mens du ser filmen.
Progressiv scanning
Progressiv scanning giver et forbedret billede
meddet dobbelte antal scanningslinjer i forhold
til et kon-ventionelt interlaced billede.
EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
Med Easy View kan du justere billedet, så det
svarer til skærmstørrelsen på dit TV (16:9 eller
4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Kan vise digitale fotos på dit tv.
Repeat (Gentag)
Du kan gentage et spor eller en film ved at
trykke på REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Dette apparat kan afspille disks med MP3/
WMA filer.
MPEG4
Denne enhed kan afspille avi-filer optaget i
MPEG4-formater.
Cd-ripning
Denne funktion gør det muligt at kopiere lydfiler fra disk til USB-enhed i MP3-format. (Kun
musik-cd (CD DA))
BEMÆRK
-Diske som ikke kan spilles med denne
afspiller.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (med undtagelse af CD
layer)
-Evnen til at afspille optagelsen kan afhænge
af optagelses konditionerne.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
-Det kan være umuligt at afspille visse CD-R,
CD-RW og DVD-R på grund af disktypen
eller betingelserne, de er blevet optaget
under.
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-diske er kodet med kopibeskyttelse. grund af dette bør du kun tilslutte din
DVD-afspiller direkte til dit TV, ikke til en videomaskine. Tilslutning til en videomaskine kan
resultere i et forvrænget billede fra kopibeskyttede DVD-diske.
Dette produkt bruger kopieringsbeskyttelsesteknologi, som er beskyttet i amerikanske
patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder. Reverse engineering eller demontering er forbudt.
PROGRESSIVE SCAN
OUTPUT(576p)
“BRUGERE SKALBEMÆRKE ATIKKE
ALLEHØJDEFINITIONS-FJERSYNSAPPARATER ERFULDTKOMPATIBLE MED DETTE
PRODUKTOGKAN FORÅRSAGE BILLEDPROBLEMER. NÅRDETDREJER SIG OM
BILLEDPROBLEMER MED 576 PROGRESSIVE
SCAN ANBEFALESBRUGEREN ATSÆTTE
TILSLUTNINGEN PÅ”STANDARD DEFINITION”- UDSIGNAL. HVIS DERER SPØRGSMÅLOM VORES FJERNSYNS-APPA-RATERS
KOMPABILITETMED DENNE MODEL 576p
DVD-AFSPILLER, SÅ KONTAKTVENLIGSTVORES KUNDESERVICECENTER.”
Description
Beskrivelse af Frontpanelet
1
2
▼
▼
1.Lysdiode DISKSKUFFE
Indlæs disken her.
2.DISPLAY
Betjeningsindikatorerne vises her.
3.OPEN/CLOSE/STOP ( )
Åbner eller lukker for diskskuffen og
Stopper afspilningen.
4. PLAY/PAUSE (
)
Starter afspilningen eller standser afspilningen midlertidigt.
PAL
Playback Regions-nummer
PAL sendesystem i UK, Frankrig,
Tyskland, osv.
Dolby Digital-disk
STEREO
STEREO
Regionsnummer for afspilning
Både DVD-afspilleren og Diske er indkodet
med et regionsnummer. Disse regionskoder
skal stemme overens for at disken skal virke.
Hvis disse koder ikke stemmer overens, vil
disken ikke spille.
Regionsnummeret for denne afspiller står på
bagpanelet.
Stereodisk
DivX certifikation
DIGITAL
SOUND
Digital lyddisk
MP3-disk
4
5
6
▼
▼
▼
▼
5.POWER ON/OFF ( )
Tænd/sluk, hvorefter afspilleren tændes/
slukkes.
6.USB-VÆRT
Tilslut digital kamera (faste billeder), MP3afspiller, Memory Stick, kortlæser eller
andre flytbare lagerenheder.
Fjernbetjeningen
Diskmarkeringer
~
3
DivX, DivX certificeret og tilhørende logoer er varemærker for DivXNetworks, Inc
anvendes under licens.
DivX-certificeret til at afspille DivX-video.
Omfattet af et eller flere af følgende amerikanske
patenter: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
1
2
12
3
4
5
6
7
14
15
13
16
8
17
18
9
10
19
11
20
1. DVD POWER-knap
Tænder og slukker for
strømmen.
2. REPEAT-knap
Lader dig gentage en titel,
kapitel, spor eller disc.
3. DISC MENU-knap
Viser diskmenuen på skærmen.
4. BOOKMARK-knap
5. SEARCH knapper ( / )
Gør det muligt at søge frem/
tilbage gennem en disk.
6. STOP-knap ( )
7. SKIP knapper ( / )
Bruges til at springe titel,
kapitel eller nummer over.
8. MENU-knap
Viser DVD-afspillerens setupmenu.
9. ENTER /π†√® -knap
Denne knap fungerer som
joystick.
10.AUDIO-knap (√)
Giver adgang til forskellige
audio-funktioner på en disk.
11.INFO-knap
Viser oplysninger om den
aktuelle disk.
12.OPEN/CLOSE-knap ( )
Sådan åbnes og lukkes
diskskuffen.
13.REPEAT A-B knap
Gør det muligt at gentage
afspilning af A-B-disk.
14.USB -knap
15.VIDEO SEL.-knap
Skift Video-udgangstilstand.
16.PLAY/PAUSE-knap ( )
Begynd/pause diskafspilning.
17.SUBTITLE-knap (π)
18.RETURN-knappen
Vender tilbage til den forrige
menu.
19.Title Menu-knap (®)
20. CANCEL-knap
Fjerner menuer eller statusdisplay fra skærmen.
3
tilslutningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder
Følgende viser eksempler på tilslutninger, der almindeligvis anvendes til at tilslutte DVDafspilleren til et TV og andre komponenter.
Inden DVD-afspilleren tilsluttes
- Sluk altid for DVD-afspilleren, TV og andre komponenter, inden du tilslutter eller fjerner kabler.
- Se i brugervejledningerne til de andre komponenter (som f.eks. TV), du tilslutter, for flere informationer om disse komponenter.those particular components.
A. Tilslut til et TV (SCART)
- Med scart kable : Tilslut stikkene SCART bag på DVD-afspilleren til IN-stikkene VIDEO SCART
på dit TV.
- Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
- Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil videosignalet fra DVD-afspilleren vises
på TV-skærmen.
D. Tilslut til et TV (Interlace / progressiv)
- Med komponentvideokabler : Tilslut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af DVDafspilleren til COMPONENT IN-stikkene på dit TV.
- Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag på DVD-afspilleren til AUDIO
IN-stikkene (rød og hvid) på dit TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
- Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil komponentsignalet fra DVD-afspilleren
vises på TV-skærmen.
- Indstil Video Output (Videoudgang) til I-SCAN / P-SCAN i menuen Display Setup (Opsætning
af skærm). Du kan bruge knappen VIDEO SEL. til at ændre tilstanden Video Output
(Videoudgang).
BEMÆRK
- Hvad er “Progressiv scanning”?
Progressiv scanning har dobbelt så mange scanningslinjer som interlace-udgangsmetoden.
Progressiv scanning giver bedre og mere klar billedkvalitet.
- Der vises ingen komponentvideo, når du vælger "Scart-RGB" ved at trykke på knappen til videovalg på fjernbetjeningen.
B. Tilslut til et TV (Video CVBS)
- Med video-/lydkabler: Tilslut OUT-stikkene VIDEO (gul)/AUDIO (rød og hvid) bag på DVDafspilleren til IN-stikkene VIDEO (gul)/AUDIO (rød og hvid) på dit TV.
- Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
- Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil videosignalet fra DVD-afspilleren vises
på TV-skærmen.
BEMÆRK
- Den kan opstå støj, hvis lydkablet er anbragt for tæt på netledningen.
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker.
- Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af dit TV-apparat.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis der er ét lydindgangsstik på TV’et, skal du tilslutte det til [AUDIO OUT]-stikket[venstre]
(hvid) på DVD-afspilleren.
- Hvis du trykker på knappen VIDEO SEL., når DVD-afspilleren er i stop-tilstand, eller ingen disk
er indsat,ændres video-udgangstilstanden i følgende rækkefølge:
(SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB).
BLÅ
4
GRØN
HVID
A
VIDEO CABLE
HVID
HVID
B
D
SCART KABEL
HVID
RØD
RØD
GUL
Lydkabel
2 kanal stereo
forstærker,Dolby digital
RØD
RØD
RØD
C. Tilslut til et lydsystem (2 kanals forstærker, Dolby Digital, eller MPEG2)
- Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag på DVD-afspilleren til AUDIO
IN-stikkene (rød og hvid) på forstærkeren.
- Hvis du bruger et koaksialkabel: Tilslut DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)-stikket på bagsiden
af DVD-afspilleren til DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)-stikket på forstærkeren.
- Med videosignalkabel/kabler: Tilslut VIDEO--stikkene på bagsiden af DVD-afspilleren til VIDEO-stikket på dit TV som forklaret på side.
- Tænd for DVD-afspilleren, TV’et og forstærkeren.
- Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge eksternt input for at høre lyden fra
DVD-afspilleren. Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille forstærkerens lydindgang.
C
Koaksialkabel
GUL
COMPONENT KABEL
RØD BLÅ GRØN
Brug ikke indgangeneScart og
Komponentvideo(Y, Pb, Pr)
påsamme tid.
grundlæggende funktioner
Afspilning af en disk
Før Afspilning
- Tænd for dit TV, og indstil den korrekte videoindgang på TV’ets fjernbetjening.
Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker på DVD POWER-knappen, vises denne
skærm: Du vælger et sprog ved at trykke på en π/†-knappen og tryk derefter på knappen
ENTER. (Denne skærm vises kun den første gang, du tilslutter DVD-afspilleren). Hvis sproget på
startskærmen ikke er indstillet, ændres indstillingerne muligvis, når du tænder eller slukker for
strømmen. Du skal derfor sørge for at vælge det sprog, du vil bruge.
Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at trykke på knappen på enhedens
frontpanel i mere end fem sekunder, når der ikke er nogen disk i enheden. Vinduet SELECT
MENU LANGUAGE vises igen, hvor du kan nulstille dit foretrukne sprog
Sådan får du adgang til at afspille en ønsket titel, når der er mere end én på disken.
Hvis der for eksempel er mere end én film på en DVD, vil hver film blive vist på listen.
De fleste DVD’er er optaget i kapitler, således at man hurtigt kan finde en ønsket passage (samme som
spor eller sange på en audio CD).
Giver mulighed for at afspille en film på et ønsket tidspunkt. Begyndelsestidspunktet indtastes som
reference. Tidssøgefunktionen fungerer ikke på visse diske..
Henviser til tilgængelige undertekstsprog på disken. Der kan vælges mellem undertekstsprogene,
eller de kan slås fra, hvis man ønsker det. En DVD-disk kan have op til 32 forskellige undertekster.
Gå til menuen, og tryk på knapperne √/® for at få adgang til den ønskede Lyd-, Vinkel-,
Bogmærke-, EZ View-funktion og Zoom. Henviser til sproget på filmens lydspor. Henviser til sproget
for filmens lydspor. I eksemplet afspilles lydsporet på engelsk 5.1 kanaler. En DVD-disk kan have op
til otte forskellige lydspor. Visse DVD -diske har flere vinkelfunktioner frabilederne. Bookmark-funktionen gørdet nemt og hrtigtfor dig at finde et spor eller et kapitel fraDVD. Funktionen EZ View (EZvisning) anvendes til ændring af formatforholdet på dvd. Funktionen ZOOM anvendes til Forstørrer
DVD-billedet.
Søg og Skip-funktionerne
Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem et afsnit eller spor eller bruge skip-funktionen til
hurtigt at springe fremad i selektionen.
Søgning FORWARD eller REVERSE
Drej tryk på knappen SEARCH ( eller
) på fjernbetjeningen under afspilning i mere end ét
sekund.
BEMÆRK
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
- Den hastighed, der markeret i denne funktion, kan være
forskellig fra den faktiske afspilningshastighed.
CD
2X, 4X, 8X
- Der høres ingen lyd under søgning (Med undtagelse af
CD).
Skip et spor
Tryk på SKIP (
eller
) –knappen under afspilning.
• Under afspilning af en DVD kan du springe til næste afsnit ved at trykke på SKIP ( )-knappen.
Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen, rykkes hen til begyndelsen af afsnittet. Hvis du trykker
igen, rykkes hen til begyndelsen af forrige afsnit.
• Ved afspilning af en CD/DVD-AUDIO, rykkes til næste spor, når du trykker på SKIP ( )-knappen.
Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen, rykkes tilbage til begyndelsen af det nuværende spor.
Trykkes én gang mere, rykkes der tilbage til begyndelsen af det forrige spor.
Display-funktionen
Når en DVD/MPEG4 afspilles
1.
2.
3.
4.
Tryk på knappen INFO under afspilning.
Tryk på knapperne π/† for at vælge det ønskede punkt.
Tryk på knapperne √/® for at udføre den ønskede opsætning, og tryk derefter på ENTER.
For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen INFO igen.
Brug af disk- og titelmenu
Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på knappen Disc Menu / Title Menu på fjernbetjeningen.
BEMÆRK
- Der kan være diske, hvorpå diskmenu / titelmenu ikke virker.
- Du kan også anvende Disc Menu med DISC MENU-knappen på fjernbetjeningen.
- Titelmenu bliver kun vist, hvis der er mindst to titler på disken.
Repeat afspilning
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele disken.
Når du afspiller en DVD
1. Tryk på knapperne REPEAT-knappen for at vælge Chapter, Title, Disc eller Repeat : Off,
- Chapter : gentager det kapitel, der afspilles.
- Title : gentager den titel, der afspilles.
- Disc : gentager den levy, der afspilles.
- Off
Brug A-B-gentag-funktionen
1. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor du ønsker at starte gentagelsen (A).
2. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor du ønsker at slutte gentagelsen (B).
3. Tryk på knappen REPEAT A-B for at vende tilbage til normal afspilning, indtil displayet viser
Gentag (Repeat): Fra (Off.).
BEMÆRK
- Med A-B REPEAT (GENTAG FRA Atil B) kan du mærke et punkt (B) direkte, efter du har mærket
punkt (A).
- Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen ikke virker..
5
Vælg undertitel-sprog
Langsom afspilning
Med denne funktion kan du gengive scener, der indeholder sport, dans, musikinstrumenter etc. i
slow motion, så du kan studere dem nærmere.
Når du afspiller en DVD
1. Tryk på knappen PLAY/PAUSE ( ).
2. Tryk på knappen SEARCH ( ) for at vælge en afspilning shastighed på 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16
af normali til standene PAUSE.
advancerede funktioner
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
1. Tryk på INFO -knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne π/† for at vælge Shortcut og tryk derefter på knappen ENTER
3. Tryk på knapperne √/® for at vælge EZ View, og tryk derefter på knappen ENTER.
- Hver gang du trykker på knapperne √/®, skifter skærmstørrelsen. Se næste kolonne
angående grafik for skærmstørrelsen og lister med den rækkefølge, hvor efter størrelsen
ændres.
Hvis du bruger et 4:3 tv
Hvis du bruger et 16:9 tv
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
- WIDE SCREEN
- SCREEN FIT (TILPASNING TIL SKÆRMEN)
- ZOOM FIT (ZOOMTILPASNING)
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- Normal Wide
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
- Vertical Fit (lodret tilpasning)
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan&Scan
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- Normal Screen
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
BEMÆRK
Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.
Vælg Audio-sprog
Du kan vælge en ønsket audio hurtigt og let ved brug af AUDIO-knappen.
Brug AUDIO/√-knappen (DVD/MPEG4)
1. Tryk på AUDIO/√- knappen. Lyden skifter, når der trykkes på knappen gentagne gange.
Sprogene vises med forkortelser.
Tryk flere gange på knappen Audio / √ på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede audio på
en MPEG4, og tryk derefter på ENTER
BEMÆRK
- Denne funktion afhænger af, hvordan lydsprogene er kodet på disken og fungerer muligvis
ikke.
- En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
6
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler med SUBTITLE-knappen.
Brug SUBTITLE/π-knappen (DVD/MPEG4)
1. Tryk på SUBTITLE /π-knappen.Underteksten skifter, når der trykkes på knappen gentagne
gange. Undertekst-sproget vises med forkortelser.
2. For at få SUBTITLE-ikonet væk, trykkes på knappen SUBTITLE /π.
BEMÆRK
- Afhængig af DVD’en kan du ændre den ønskede undertekst i Disc Menu. Tryk på knappen
DISC MENU.
- Funktionen afhænger af, hvilke undertekster der er kodet på disken, og det fungerer derfor
muligvis ikke på alle diske.
- En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
Vælg kameravinkel
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene, kan du bruge (Angle)
vinkel-funktionen.
Brug ANGLE (vinkel)-funktionen (DVD)
Hvis disken indeholder flere vinkler, vises mærket ANGLE (vinkel) på skærmen.
1. Tryk på INFO -knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne π/† for at vælge Shortcut og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne √/® for at vælge Angle, og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne √/®, på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede vinkel.
BEMÆRK
- Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige vinkler, virker denne funktion ikke.
Brug af bogmærke-funktionen
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en DVD, så du hurtigt kan finde udsnittet senere.
Brug Bogmærke-funktionen (DVD)
1. Tryk på INFO knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne π/† for at vælge Shortcut , og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne √/® for at vælge Bookmark,og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Når du kommer til den scene, du ønsker at markere, så tryk på ENTER-knappen. Op til 12 steder
kan markeres samtidigt.
BEMÆRK
- Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at bruge Bogmærke-funktionen.
Find en markeret scene frem
1~3. De første 1~3 trin er de samme som trinnene for “Using the Bookmark Function” (Brug af
bogmærke).
4.
Tryk på tasterne √/® for at vælge en markeret scene.
5.
Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at springe hen til den markerede scene.
Slet et bogmærke
1~3. De første 1~3 trin er de samme som trinnene for “Using the Bookmark Function” (Brug af
bogmærke).
4.
Tryk på knapperne √/® for at vælge det bogmærkenum mer, du ønsker at slette.
5.
Tryk på CANCEL-knappen for at slette et bogmærkenum mer.
Brug zoom lydfunktionerne
Brug Zoom-funktionen (DVD)
1. Tryk på INFO knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne π/† for at vælge Shortcut og tryk derefter på knappen ENTER
3. Tryk på knapperne √/® for at vælge Zoom, og tryk derefter på knappen ENTER.
- Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER for at zoome ind 2X/3X/4X/normal i den ræk
kefølge.
Clips-menu MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio
CD Audio eller disks med MP3/WMA/JPEG/MPEG4 indeholder individuelle sange, billeder eller film,
der kan ordnes i mapper som vist nedenfor. Det gøres på samme
måde, som når du bruger din computer til at lægge filer i forskellige
mapper.
001/004
Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken. Luk diskskuffen. Skuffen
lukkes.
Valg af mappe
Mappen kan vælges i tilstandene Stop og Play (afspilning).
- Sådan vælges overordnet mappe
Tryk på knappen RETURN for at gå til overordnet mappe, eller brug knapperne π/† for at vælge
“..”, og tryk på ENTER for at gå til overordnet mappe.
MP3/WMA/CD Audio afspilning
CD-R MP3/WMA diske
Når der optages MP3/WMA-filer på CD-R, se venligst følgende.
- Dine MP3/WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3/WMA filer er kompatibel med Microsofts DOS og Windows, og
med Apples Mac. Disse to formater er de mest brugte.
- Ved navngivning af dine MP3/WMA filer overskrid ikke 8 tegn, og placér ”.mp3, .wma” som
fil forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma.
Ved komponering af din titel, så vær sikker på, at du bruger 8 tegn eller mindre, ikke har nogle
mellemrum i navnet, og undgår brugen af specielle tegn inklusive: (.,/,\,=,+).
- Brug en dekompression overførelseshastighed på mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3
filer.
MP3 lydkvaliteten afhænger faktisk af hvilken kompression/dekompressions-hastighed du vælger.
For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent bedre
lydkvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom 192 Kbps eller mere. Modsat, filer med samplingshastighed under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.
- Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps, når der optages WMA-filer.
Lydkvaliteten med WMA-filer afhænger i bund og grund af størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en størrelse på analog/digital sampling, som stemmer overens med WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps.
Omvendt gælder det, at filer med dekomprimeringsstørrelser under 64Kbps eller over 192Kbps
heller ikke kan afspilles godt.
- Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og kodebeskyttet for at hindre illegal kopiering.
Disse filer er af følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af Microsoft Inc) og
SDMITM (registeret varemærke af The SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
- Vigtigt: Ovennævnte anbefalinger kan ikke tages som en garanti for, at DVD afspilleren vil spille
MP3 optagelser, eller som en forsikring af lydkvalitet. Du skal være opmærksom på, at visse
teknologier og metoder for MP3 filers optagelser på CD-R’er forhindrer optimal afspilning af disse
filer på din DVD afspiller (degraderet lydkvalitet og i visse tilfælde afspillerens uformåenhed til at
læse filerne).
- Denne enhed kan maksimalt afspille 500 filer og 500 mapper per disk.
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken. Luk diskskuffen.
- Når en disk indeholder både MP3- og WMA-filer, afspilles kun én type; ikke begge.
2. Tryk på knapperne π/† for at vælge en sangfil.
Tryk på ENTER for at begynde afspilning af en lydfil.
Repeat/Random afspilning
Tryk på knappen REPEAT for at skifte afspilningsmåde. Der er fire tilstande; Off, Track, Folder og
Random.
- Off: Normal afspilning
- Track: Gentager den aktuelle sangmappe.
- Folder: Gentager lydfiler, som er af samme filtype, i den aktuelle mappe.
- Random: lydfilerne på disken, som er af samme filtype, bliver afspillet i tilfældig rækkefølge.
For at genoptage normal afspilning, trykkes på knappen CANCEL.
7
Afspilning af mediefiler med funktionen USB-vært
MPEG4 afspilning
MPEG4-afspillefunktion
AVI-filer indeholder lyd- og videodata. Kun filer af formatet AVI med filtypenavnet “.avi” kan
afspilles.
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken. Luk diskskuffen.
2. Tryk på knapperne π/† til at vælge en avi-fil (DivX/XviD), tryk derefter på knappen ENTER.
Gentag afspilning
1. Tryk på knappen REPEAT for at ændre afspilningsmåde. Der er 3 måder, Track, Folder og Off,
- Track: Gentager den aktuelle sangmappe.
- Folder : gentager AVI-filerne som har samme fil-endelser i den aktuelle mappe.
- Off
Beskrivelse af funktioner for MPEG4-filer
Funktion
Beskrivelse
Spring over
(
eller
)
(
Search
eller
)
Afspilning i
slow-motion
Under afspilning trykkes på knappen
tilbage.
eller
og der flyttes 5 minutter frem eller
Tryk på knappen SEARCH (
eller
) under afspilning. Tryk på knappen SEARCH, og tryk igen
for at søge hurtigere.Giver mulighed for at søge hurtigere I AVI-fil. (2X, 4X, 8X)
Giver mulighed for langsom afspilning af AVI-fil. (1/2X, 1/4X, 1/8X,1/16X)
- Det afhænger af MPEG4-filen, om disse funktioner fungerer.
CD-R AVI-fil
Denne enhed kan afspille AVI-filer i følgende videokomprimeringsformater:
- DivX 3.11
- DivX 4 (baseret på MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 MPEG-4 simple profile plus yderligere funktioner så som tovejsvisning/-søgning af rammer.
Qpel og GMC kan også anvendes)
- kompatibel XviD MPEG-4.
Denne enhed understøtter alle opløsninger op til maks nedenfor.
DivX5
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maksimal bitrate: 4Mbps
BEMÆRK
- Visse MPEG-4-filer som er oprettet på en PC kan ikke afspilles. Kun Codec Type, hvis version og
opløsning er angivet i specifikationerne, er understøttet.
- Denne enhed understøtter CD-R/CD-RW skrevet i MPEG-4 i overensstemmelse med “ISO9660
standard”.
8
Du kan glæde sig over mediefiler, som f.eks. billeder, film og sange, der er gemt på en MP3afspiller, USB-hukommelse eller digitalt kamera i høj lydkvalitet ved at tilslutte lagringsenheden til
USB-porten på din dvd-afspiller.
Brug af funktionen USB-VÆRT
1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på forsiden af enheden.
2. Tryk på knapperne π/† for at vælge en fil på USB. Tryk på OK for at åbne filen.
Bemærk
• Hver gang du trykker på USB-knappen på fjernbe jeningen, vises et billede af valget af USB-enhed.
• “USB” vises på skærmen.
• Når du afspiller en isat DVD eller CD og USB-stik, vises “Tryk på USB for at vælge enhed”( Press USB
to select device ) et kort øjeblik i øverste venstre hjørne
• Skærmbilledet USB MENU vises på tv-skærmen, og den lagrede fil afspilles.
Hop frem/tilbage
Tryk på knappen ( / ) under afspilning.
• Hvis der er mere end én fil, vælges den næste fil, når du trykker på knappen
• Hvis der er mere end én fil, vælges den forrige fil, når du trykker på knappen
.
.
Sikker USB-fjernelse
For at forhindre at beskadige det, der gemt på USB-enheden skal du udføre en sikker fjernelse,
inden du fjerner USB-kablet
- Tryk på knappen STOP ( ).
- Fjern USB-kablet.
Hurtig afspilning
For at afspille disken med en hurtigere hastighed skal du trykke på ( / ) under afspilning..
• Hver gang du trykker på en af knapperne, skifter afspilningshastigheden således: 2x → 4x → 8x.
Kompatible enheder
1. U
SB-enheder, der understøtter USB Mass Storage v1.0.(USB-enheder der fungerer som flytbare
diske i Windows (2000 eller nyere) uden ekstra driverinstallation.)
2. MP3-afspiller: MP3-afspiller.
3. Digitalt kamera: Kameraer, der understøtter USB Mass Storage v1.0.
•Kameraer der fungerer som en flytbar disk i Windows (2000 eller nyere) uden yderligere
driverinstallation.
4. USB-flashdrev: Enheder der understøt ter USB 2.0 eller USB 1.1.
• Du kan muligvis opleve forskel i afspilningskvalitet, når du tilslutter en USB 1.1-enhed.
5. USB-kortlæser: USB-kortlæser med én slot og USB-kortlæser med flere slot.
• Afhængigt af producenten understøttes USB-kortlæseren måske ikke.
• Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en multi kortlæser, kan der forekomme
problemer.
6. Hvis du anvender et USB-forlængerkabel, genkendes USB-enheden muligvis ikke.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
• Digitale kameraer, som anvender PTP-protokollen eller kræver installation af ekstra
programmer ved tilslutning til en pc,understøttes ikke.
• En enhed, der anvender NTFS-filsystemet, understøttes ikke.(Kun FAT 16/32 (File Allocation
Table 16/32) filsystemet understøttes.)
• Visse MP3-afspillere fungerer muligvis ikke, når de er sluttet til dette produkt, afhængigt at
sektorstørrelsen i deres filsystem.
• USB HOST-funktionen understøttes ikke, hvis et produkt, der overfører mediefiler ved hjælp af
producentens specifikk program, er tilsluttet.
• Fungerer ikke med Janus-aktiverede MTP (Media Transfer Protocol) enheder.
• USB-værtsfunktionen i dette produkt understøtter ikke alle USBenheder.
• USB-hosten understøtter ikke USB-harddiskdrev (HDD).
Cd-ripning
Denne funktion gør det muligt at kopiere lydfiler fra disk til USB-enhed i MP3-format.
1. Åbn diskbakken.Anbring en musik-cd (CD DA) i bakken, og luk bakken.Tilslut USB-enheden til
USB-værten på forsiden af afspilleren. Dette skærmbillede vises.
2. skal du trykke på knappen RETURN for at få vist skærmen Ripping (Ripning)..
3. Tryk på knappen π/† for at vælge menuen Ripping (Ripning) - START, og tryk derefte på knap
pen ENTER.
- Hvis du vil fjerne markeringen til kopiering af alle filer, ska du trykke på knappen ENTER én
gang igen.
4. Tryck på knappen ® eller † for at vælge menuen Ripping (Ripning) - START, og tryk derefte på
knappen ENTER.
Menuen Ripping (Ripning) indeholder 5 knapper :
- Menu : fast/normal
- Bitrates (Bithastigheder): Tryk på ENTER for at skifte 128kbps ➔ 192kbps ➔ 256kbps ➔
320kbps.
- Device selection (Enhedsvalg) : Trykpå ENTER for at skifte mellem enheder (højst 4)).
- elect - Unselect (Vælg - Fravælg) : Tryk på ENTER for at skifte fra Select all (Vælg alle) til Select
none (Vælg ingen).
- Start ripping (Start ripning) : Tryk på ENTER for at starte ripningsprocessen..
Diasshow
- WNår du trykker på Afspil for en Jpeg-fil, skiftes til fuld skærm og automatisk diasshow.
BEMÆRK
- Tryk på knappen STOP for at vende tilbage til clips-menuen.
- Når der afspilles en Kodak billede-cd, viser enheden fotoet direkte, ikke i clips-menuen.
CD-R JPEG Diske
- Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
- Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte afspilningen og ikke alle optagede filer
kan vises.
- Kun CD-R diske med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller Joliet kan vises.
- Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer og må ikke indeholde tomme pladser eller særlige karakterer (. / = +).
- Kun konsekutivt indspillede multisession-diske kan vises. Hvis der er et tomt segment i en multisession-disk, kan disken kun vises hen til dette tomme segment.
- Der kan maksimalt lagres 500 billeder på en enkelt CD.
- Kodak Picture CD’er anbefales.
- Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i billedmapperne, der kan vises.
- Kodak billed-cd: JPEG-filer i billedmappen kan afspilles automatisk.
- Konica billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEG-filerne i clips-menuen.
- Fuji billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEG-filerne i clips-menuen.
- QSS billed-cd: Enheden kan ikke afspille QSS billede-cd’er.
- Hvis antallet af filer på 1 disk er over 500, er det kun de 500 JPEG-filer, der kan vises.
- Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 500, er det kun de 500 JPEG-mapper, der kan vises.
Bemærk
- Tryk på knappen RETURN igen for at vende tilbage til skærmen CDDA.
- Når cd-ripningen behandles, sættes afspilleren automatisk i afspilningstilstand.
- Kun musik-cd’er (CD DA), der kan anvendes til ripning.
- Dahastigheden er 2,6 gange normal hastighed. Kan brugeren ikke afspille CDDA via ripning
spro-cessen
Visning af CD-billede
1. Vælg den ønskede mappe
2. Tryk på knapperne π/† til at vælge en billedefil i clips menuen, tryk derefter på ENTER.
BEMÆRK
BEMÆRK
- Tryk
forfor
at vende
tilbage
til clips-menuen.
-
Tryk på
påknappen
knappenSTOP
STOP
at vende
tilbage
til clips-menuen.
-
Kodak
billede-cd,
viserviser
enheden
fotoetfotoet
direkte,direkte,
ikke i clips-menuen.
- Når
Når der
derafspilles
afspillesenen
Kodak
billede-cd,
enheden
ikke i clips-menuen.
Rotation
- Hver gang, du trykker på √/® knappen, drejes billedet 90 grader med uret..
- Hver gang du trykker på knappen π vendes billedet om for at vise et spejlbillede.
- Hver gang du trykker på knappen † vendes billedet på højre side for at vise et spejlbillede.
Zoom
- Hver gang, du trykker på knap ENTER, forstørres billedet. Zoom-tilstand : 100%, 125%, 150%, 200%.
9
indstilling af setupmenuen
Brug af Setupmenuen
Setupmenuen lader dig “skræddersy” din DVD-afspiller, så du kan vælge forskellige sprogindstillinger, censurniveau, selv den ønskede type fjernsynsskærm.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop. Tryk på knapperne √/® for at
vælge Setup, og tryk derefter på † eller på knappen ENTER.
2. Tryk på knapperne π/† for at få adgang til forskellige funktioner. Tryk på knappen ® eller
ENTER for at få adgang til underfunktionerne.
3. For at fjerne opsætningsskærmen efter indstilling skal du trykke på knappen MENU igen.
BEMÆRK
Afhængig af disken er nogle SETUP menu-valg ikke tilgængelige.
Indstilling af sprog
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk menuen, og undertekst menuen, så det
ønskede sprog vises, hver gang du ser en film.
Brug af Player Menu Language
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2. Tryk på knapperne √/® for at vælge Language Setup Page, og tryk derefter på † eller på
knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne π/† for at vælge et ønsket emne. Tryk derefter på knappen ENTER.
BEMÆRK
-
Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til opsætningsmenuen.
Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen..
Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken, vælges det originale optagelsessprog.
Vælg “Original” hvis diskens lydspor skal være det originale sprog, som disken er optaget i..
Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget skal være det samme som det, du har
valgt til audio sprog.
- Nogle diske indeholder ikke det sprog, du har valgt som dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil
disken bruge dets originale sprogindstilling originalspråket.
Indstilling af Audio-options
Med lydindstillinger kan du indstille lydenheden og lydstatusindstillinger afhængig af det anvendte
lydsystem.
1. T
ryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2. Tryk på knapperne √/® for at vælge Audio Setup Page, og tryk derefter på † eller på knappen
ENTER.
3. Tryk på knapperne π/† for at vælge et ønsket emne. Tryk derefter på ® eller på knappen
ENTER.
BEMÆRK
- Også selv om PCM Down-sampling er slået fra
- Visse diske vil kun udsende down-samplet audio via digital udgangen.Tryk på MENU-knappen
for at fjerne SETUP MENU igen.
- Der er ingen analog audioudgang, når du afspiller -lyd.
10
Fremstillet under licenstilladelse af Dolby Laboratories. “Dolby” og det dobbelte-D symbol er
Dolby Laboratories varemærker.
Indstilling af displayet
Med skærmindstillinger kan du indstille forskellige videofunktioner i afspilleren.
1. T
ryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2. Tryk på knapperne √/® for at vælge Display Setup Page, og tryk derefter på † eller på knap
pen ENTER.
3. Tryk på knapperne π/† for at vælge et ønsket emne. Tryk derefter på ® eller på knappen
ENTER.
• Hvis progressiv scanning understøttes, skal du følge TV’ets brugervejledning til indstilling af progressiv scanning i TV’ets menusystem.
• Hvis videoudgang indstilles forkert, kan skærmen blive blokeret.
• Når opløsningen ændres under afspilning, kan det tage nogle sekunder, inden der vises
et normalt billede
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med DVD’er, som er blevet tildelt et “censurniveau”.
Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er din familie ser. Der kan være op til 8 censurniveauer
på en disk.
Indstilling af censurniveauet / Ændr adgangskoden
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2. Tryk på knapperne √/® for at vælge Parental Page, og tryk derefter på † eller på knappen
ENTER.
3. Tryk på knapperne π/† for at vælge Parental/Password, og tryk derefter på ® eller på knap
pen ENTER.
4. Tryk på knappen π/† for at vælge det ønskede Rating Level, og tryk derefter på knappen
ENTER. f.eks.) Opsætning i Kids Safe.
5. Indtast adgangskoden. Hvis dette er første gang, skal du angive 0000. Angiv derefter en ny
adgangskode. Den nye adgangskode skal være et tal, der er forskelligt fra 0000 for at aktivere
funktionen til forældrekon-trol. Bekræft koden ved at indtaste den igen.
BEMÆRK
ΠKID SAFE.
´ G (Almindeligt publikum): Alle aldersgrupper har adgang.
ˇ PG (Vejledning fra forældre tilrådes): Noget materiale er muligvis ikke egnet til mindre børn.
¨ PG 13 (Kraftig advarsel til forældre): Noget materiale er muligvis uegnet til børn under 13.
ˆ PGR (Vejledning fra forældre anbefales): Disse er ikke nødvendigvis uegnet til børn, men diskretion tilrådes, og forældre opfordres til at overvåge yngre seere.
Ø R (Begrænset): Under 17 kræver deltagelse af en voksen.
∏ NC17 (NC-17): Ikke tilladt for 17 år og derunder.
” ADULT.
- Hvis du har glemt adgangskoden, skal du se “Glemt adgangskode” i Fejlfindingsguiden.
Opsætning af DivX
1. T
ryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2. Tryk på knapperne √/® for at vælge DivX Page, og tryk derefter på † eller på knappen
ENTER.
3. Tryk på knapperne π/† for at vælge et ønsket emne. Tryk derefter på ® eller på knappen
ENTER.
BEMÆRK • Tryk på OK for at få vist Divx-registreringsnummeret.
• DivX kan kun tilgås på-tilstand.
opslagsguide
Guide til fejllokalisering
Før du kontakter servicecenteret
Problem
Løsning
Skærmen er
blokeret
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt.
Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Glemt kodeordet
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt. Alle indstillinger,
herunder adgangskoden, vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Brug det ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.
Specifikationer
Strømbehov
Vægt
Generelt
1.2 Kg
Strømforbrug
For strømforsyningen og energiforbrug henvises
der til mærkaten, der er påklæbet produktet.
Dimensioner
360mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H)
Rumtemperatur for optimalt brug
+5°C to +35°C
Fugtighedsgrad for optimalt brug
10 % to 75 %
SCART STIK
Video
Udgange
Komponent Video
Udgangsstik
Audio
Udgange
AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
Maksimalt udgangsniveau
*Frekvens respons
RR (rød): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
G (grøn): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
B (blå): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Y : 1.0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pr : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pb : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm
RCA, SCART
2Vrms
20Hz ~ 20Khz
11
Memo
12
Memo
Memo
Memo
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier.)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at
produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå
skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse
skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme
for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette
produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier.)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette
produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder
kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne
ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller
for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra
andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
DAN
DENMARK
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North America
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande
opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af
problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Latin America
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
Tlf: 70 70 19 70
www.samsung.com/dk
 GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning
af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
Europe
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede
værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der
kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre
lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for
sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af
normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung
kontrol.
CIS
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra
købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er
lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste
gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
Asia Pacific
Area
Contact Center 
Canada
Mexico
U.S.A
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
Belgium
02 201 2418
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
Austria
800-SAMSUNG (800-726786)
8-SAMSUNG (7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG (7267864)
0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
Russia
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
8-800-502-0000
Belarus
Moldova
Lithuania
Latvia
Estonia
Australia
New Zealand
China
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
Hong Kong
3698-4698
India
Indonesia
Japan
Malaysia
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864),
1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Philippines
Middle East &
Africa
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
Turkey
South Africa
U.A.E
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/ (French)
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Contact [A5용지]_20090930_all.indd12
12
AK68-02084A
2009-10-01 오후 5:45:27
Download PDF