Samsung | DVD-M305/XEE | Samsung DVD-M305/XEE Bruksanvisning

NO
AH68-00832H
Forholdsregler
1. Installering
Forholdsregler
1
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer overens med spesifikasjonene på merket bak på spilleren. Plasser spilleren horisontalt
på en egnet flate (møbel), med nok plass omkring til ventilasjon (7~10cm). Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett
ikke annet utstyr eller tungt utstyr ovenpå spilleren. Sett ikke spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som kan bli varmt.
Kontroller at plateskuffen er tom, før du flytter spilleren. Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig bruk. Selv om DVD-spilleren
står på standby er den ikke spenningsløs. For å gjøre spilleren spenningsløs, skal støpslet trekkes ut av stikkontakten, dette anbefales når spilleren ikke skal brukes i en lengre periode.
2. Forsiktig
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller stenk; det må ikke plasseres væskefylte gjenstander som f.eks. vaser ovenpå spilleren),
sterk varme (f.eks. en peis) og utstyr omgitt av sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere ...). Trekk ut støpslet fra
stikkontakten hvis det er feil på spilleren. Spilleren er ikke beregnet til kommersielt bruk, kun for husholdningsbruk. Dette produktet er kun beregnet til personlig bruk.
Kondens: Hvis spilleren har vært oppbevart på et kaldt sted, som f.eks. ved transport om vinteren, skal den stå i ca. 2 timer
til den har fått romtemperatur.
3. Av hensyn til din sikkerhet
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter. Det kan være farlig for deg og kan skade ømfintlige komponenter.
Du kan bli utsatt for elektrisk støt eller berøre laserstrålen. Plasser ikke øynene tett på åpningen i plateskuffen eller noen
annen åpning for å se inn i spilleren.
2
3
4
5
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med fingrene mot hullet eller mot kanten. Legg alltid platen med etiketten opp (ved enkeltsidige plater). Gjør om nødvendig platen ren med en myk klut, start i sentrum av platen og beveg kluten utover mot kanten. Legg alltid
platen tilbake i etuiet etter bruk, og oppbevar etuiet vertikalt. Legg alltid platen riktig på plass i holderens fordypning. Bruk aldri spray
beregnet til rengjøring av grammofonplater, benzen, antistatisk væske eller annen oppløsning hvis platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av platen med en myk fuktig klut (kun vann), tørk aldri av platen med en roterende bevegelse, siden det kan gi sirkulære riper i
overflaten; disse ripene kan forårsake støy ved avspilling.
5. Batteri
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet.
Kast ikke batteriene sammen med husholdningsavfallet. Det anbefales å la en teknikker bytte batteri i apparatet.
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsskyld skal støpslet trekkes ut av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre løsemidler ved rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut.
2
3
INNHOLD
Før du setter i gang
Tilbehør
Batterier for jernkontroll
(størrelse AA)
TILKOPLINGER
Fjernkontroll
SETUP
Generelle funksjoner ........................................................................................6
Platetype og karakteristikker ............................................................................ 7
Beskrivelse-Frontpanel ......................................................................................8
Beskrivelse-Bakpanel ........................................................................................9
Oversikt over fjernkontrollen ..........................................................................10
Valg av tilkopling ..........................................................................................12
Brukerveiledning
2
Sett inn to AA-batterier. Kontroller
at polariteten (+ og –) er korrekt
til passet.
3
Sett på batteridekslet.
4
• Sjekk polariteten + – på batteriene
(tørrelement).
• Sjekk om batteriene er utladd.
• Sjekk om noe sperrer veien for
fjernsensoren.
• Sjekk om det er fluorescerende
belysning i nærheten.
Bruk av Setup Menu ......................................................................................29
Oppsetting av språkfunksjonen ......................................................................30
Oppsetting av foreldrekontrollen ....................................................................32
Oppseting av audiomulighetene......................................................................33
Oppsetting av displaymulighetene ..................................................................34
Regulering av tv-apparat med fjernkontrollen ..................................................35
Feilsøkingsguide ............................................................................................36
Spesifikasjoner ..............................................................................................37
Garanti ........................................................................................................38
REFERANSE
Åpne batteridekslet på baksiden
av fjernkontrollen.
ENDRING AV
SETUP MENY
1
Hvis fjernkontrollen ikke
fungerer skikkelig:
S.FIT-avspilling ..............................................................................................20
Digest-avspilling ............................................................................................21
Slow Repeat-avspilling....................................................................................22
Bruk av Disc View-funksjonen ........................................................................23
Balg av audiospråk ........................................................................................24
Valg av tekstspråk ..........................................................................................25
Endring av kameravinkelen ............................................................................26
Bruk av Bookmark-funksjonen ........................................................................27
Bruk av funksjonene zoom og 3D-lyd..............................................................................28
SPESIALFUNKSJONER
Sett inn batteriene i
fjernkontrollen
Video/Audio-kabel
BASISFUNKSJONER
Avspilling av en plate ....................................................................................14
Bruk av søke-og sprang-funksjonene ........................................................16
Bruk av displayfunksjonen ..............................................................................17
Gjentatt avspilling ..........................................................................................18
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling ..................................................19
5
Generelle funksjoner
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi.
Både vanlige bilder og widescreen (16:9)bilder kan vises.
Slow motion
En viktig scene kan vises i slow motion.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk og skjermvinkler når du ser på film.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved
ganske enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
Platetyper
(Logoer)
aOpptaks- Platestørrelse
typer
DVD
Maks.
spilletid
Maks.
spilletid
12 Cm
Ensidig
240 min
Tosidig
480 min
8 Cm
aEnsidig
80 min
Tosidig
160 min
• DVD gir fremragende lyd og
video på grunn av Dolby
Digital og MPEG-systemet.
• Forskjellige skjerm- og lydfunksjoner velges enkelt fra
skjermmenyen.
• Forskjellige skjerm- og audiofunksjoner velges enkelt med
skjermmenyer.
12 Cm
74 min.
Audio
+
Video
MERKNAD
Programmert avspilling
Du kan programmere spor slik at de blir spilt
i en bestemt rekkefølge.
* For å sikre riktig avspilling av plater som er brent fra
MP3-filer, bør det kontrolleres at filene er innspilt med en
overføringshastighet på minst 128 kbps.
Foreldrekontroll
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn
et nivå slik at barn ikke kan spille skadelige
filmer med f.eks. rå vold, saker som bare
angår voksne osv.
* På plater som er innspilt med en variabel
overføringshastighet (VBR), f.eks. fra 32 til 320 kbps,
kan lyden av og til falle ut.
VIDEO-CD
Audio
+
Video
* Hvis det er hull (blanke områder) på multi-session plater,
kan du få problemer ved avspilling.
AUDIO-CD
SETUP
Fremragende lyd
Dolby Digital, en teknologi som er utviklet av
Dolby Laboratories,
gir krystallklar lydgjengivelse
Platetype og karakteristikker
• Video med CD-lyd, VHSkvalitet og MPEG-1 kompresjonsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
• CD blir innspilt med bedre
lydkvalitet, mindre
forvrengning og mindre
forringelse av lydkvaliteten
over tid.
* SPILL IKKE CD-ROM, CD-I eller DVD-ROM på denne spilleren!
(CDG-er spiller bare lyd, ikke grafikk.)
Platemerking
KOPIBESKYTTELSE
~
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller direkte til tvapparatet, ikke til en VCR. Kopler du en kopibeskyttet DVD-plate til en VCR, får du et forvrengt bilde.
• Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse av opphavsretten som er beskyttet av U.S. patentkrav og andre
lover om åndsverk eid av Macrovision Corporation og andre rettighetshavere. Bruk av denne teknologien for
beskyttelse av opphavsretten må godkjennes av Macrovision Corporation og er beregnet for hjemmebruk og
framvisning i begrenset omfang med mindre Macrovision Corporation har gitt tillatelse til noe annet.
6
PAL
• Avspilling
• PAL kringkastområde-numme
ingssystem i
U.K.,
Frankrike,
Tyskland osv.
• Dolby
Digital plate
STEREO
DIGITAL
SOUND
• Stereo-plate
• Digital
Audioplate
• DTS-plate
Avspilling områdenummer
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område. Disse områdekodene må matche hverandre for at platen
skal kunne spilles. Hvis kodene ikke matcher hverandre, kan ikke platen spilles.
Områdenummeret til denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.
7
Beskrivelse – Frontpanel
Beskrivelse – Bakpanel
SETUP
S-VIDEO
VIDEO OUT
SELECT
SCART
Kontroller på frontpanelet
1 STANDBY/ON
2
3
4
5
6
7
• Når du plugger inn enheten, lyser indikatoren. Når
du trykker på STANDBY/ON en gang til, slukker lyset 8
og spilleren blir slått på.
HODETELEFONUTGANG
9
• Her kan du tilkoble hodetelefonsett for privat lytting.
HODETELEFONVOLUM
• Brukes for å justere lydstyrken på hodetelefoner.
10
PLATESKUFF
• Sett inn platen her.
DISPLAY
• Funksjonsindikatorene blir vist her.
11
OPEN/CLOSE
• Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
PLAY/PAUSE
• Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
STOP
• Stopper avspillingen av platen.
SKIP
• Blir brukt til å hoppe over en scene eller et
musikkstykke.
JOG
• Bruk for å få tilgang til bestemte funksjoner av
Shuttle:Når du trykker på JOG, lyser indikatoren
(bilde-for-bilde/CD-sporvalg.)
SHUTTLE
• Bruk under avspilling av DVD- og CD-plater for å
spole fort forover eller bakover.
Bakpanel
1
DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
• Bruk enten en optisk eller en koaksial digital kabel som tilkopling til en kompatibel Dolby Digital mottaker. Bruk den som tilkopling til en A/V-forsterker som inneholder en Dolby Digital dekoder eller en
DTS-dekoder.
2
ANALOG AUDIO-UT KOBLINGER
• Koples til audio inngangskontakten på tv-apparatet, audio/video-mottakeren eller VCR.
3
VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk en videokabel for tilkopling til video inngangskontakten på ditt tv-apparat.
4
S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat for å
oppnå høyere kvalitet på bildet. S-Video må velges i VIDEO OUT SELECT.
5
VIDEO OUT SELECT-BRYTER
• Bruk bryteren til å sette video ut. Når du velger Scart-kontakt, er det mulig at S-Video ikke virker, og
omvendt.
6
SCART AV1 KONTAKT
• Koples til et TV med en scart inngangskontakt.
7
SCART AV2 KONTAKT
• Kobles til videospiller eller annet utstyr.
Display på frontpanelet
1
2
3
4
5
6
7
8
Vinkelindikator. Du kan velge flere vinkler
på en scene som er tatt opp med forskjellige
kameraer.
Angir platetype
Reversert avspilling / Pause / vanlig avspilling
Lyser når 3D-surround er på.
DVD : Tittelnummer
DVD : Kapittelnummer
Video/Audio-CD : Spornummer
Gjentatt avspilling
9
10
11
12
13
14
Lineær PCM audioutgang
PAL-indikator
Dolby Digital-plate
DTS (Digital Theater System)-utgang
MPEG-2 audioutgang
Viser forskjellige meldinger angående funksjoner som
PLAY, STOP, LOAD,
RANDOM …
no DISC : Ingen plate lagt inn.
OPEN : Plateskuffen er åpen.
9
Oversikt over fjernkontrollen
Oversikt over fjernkontrollen
DVD funksjonsknapper
DVD POWER-knapp
17
TV POWER-knapp
2
SIFFER-knapper
18
3D SOUND-knapp
3
STEP-knapp
19
OPEN/CLOSE-knapp
4
VOLUM OPP/NED-knapper
20
KANAL OPP/NED-knapper
5
Velg TV/VIDEO-knappen
21
DIGEST-knapp
6
ZOOM-knapp
22
7
S.FIT-knapp
8
SØKE-knapper
• Blir brukt til å søke gjennom en plate framover
og bakover.
23
9
STOP-knapp
24
BOOKMARK-knapp
RETURN-knapp
25
DISPLAY-knapp
10
SET UP-knapp
SUBTITLE-knapp
13
ANGLE-knapp
• Blir brukt til å få adgang til forskjellige
kameravinkler på en DVD.
14
MENU-knapp
• Viser gjeldende platemodus.
26
CLEAR-knapp
27
SLOW-knapp
ENTER/RETNINGS-knapp (OPP/NED eller
VENSTRE/HØYRE)
• Denne bryteren virker som en av-på-bryter.
28
TOP MENU-knapp
• Gir direkte adgang til et musikk- eller
videodisplay.
29
• Blir brukt til å fjerne meny- eller statusdisplayer
fra skjermen.
16
AUDIO-knapp
• Bruk denne knappen for å få adgang til
forskjellige audiofunksjoner på platen.
• Kaller opp platemenyen.
15
SPRANG-knapper
• Blir brukt til å hoppe over en tittel, et
kapittel eller et spor.
• Kaller opp oppsettmenyen for DVD-spilleren
12
SPILL/PAUSE-knapp
• Starter/tar pause i avspillingen.
• Stiller tilbake til forrige meny.
11
SETUP
1
REPEAT-knapp
• Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en
tittel, et kapittel, et spor eller en plate
30
MODE-knapp
• Med denne knappen kan du programmere
en bestemt rekkefølge.
31
A-B REPEAT-knapp
• Blir brukt til å merke et segment A-B for
gjentakelse.
32
10
VOL.CON.-knapp
• Regulerer lydstyrken på spilleren.
11
Valg av tilkopling
Valg av tilkopling
Nedenfor viser vi eksempler på tilkoplinger som blir mye brukt for å kople DVD-spilleren til
TV eller andre komponenter.
Tilkopling til et tv-apparat (for video)
TV (vanlig, widescreen, projeksjon osv.)
Før du kopler til DVD-spilleren
Tilkopling til et audiosystem
Metode 1
Basisaudio
TV
R
Metode 1
Metode 2
Metode 2
Godt bilde
Bedre bilde
Det beste bildet
L
Metode 2
AV-kabel
Forsterker med to kanaler
Audio inngangskontakter
R
CONNECTIONS
• Slå alltid av DVD-spilleren, tv-apparatet og andre komponenter før du tilkopler eller frakopler kabler.
• Slå opp i brukerveiledningen for tilleggskomponentene du skal kople til, for å få mer informasjon om
disse spesielle komponentene.
Dolby Digital dekoder Digital
Audio inngangskontakt
S.Videokabel
AUDIO
ELLER
Scart-kabler
ELLER
L
V2
DVD
ELLER
V1
Audio
inngangskontakter
DVD
Blandet Audio ut
Digital Audio ut
Video
S-Video-kontakt
inngangskontakt
• Metode 1
DVD-spiller + TV med Video inngangskontakt
• Metode 2
DVD-spiller + TV med S-Video inngangskontakt
Scart-kontakt
(Hvis du velger S-Video i VIDEO OUT SELECT)
Et eksempel på tilkobling av DVD med annet utstyr
DVD
TV
VIDEO
AV1/TV
AV2/ANNET UTSTYR
ANNET UTSTYR
12
• Metode 3
DVD-spiller + TV med Scart inngangskontakt (audio og video)
(Hvis du velger Scart-kontakt i VIDEO OUT SELECT)
• Metode 1
DVD-spiller + 2kan. stereo lydforsterker eller
Dolby ProLogic dekoder
• Metode 2
DVD-spiller + lydforsterker med 5.1kan.
analoge inngangskontakter
MERKNAD
• Metode 3
Metode 3 DVD-spiller + lydforsterker med
Dolby Digital dekoder/DTS dekoder
• Hvis du velger Scart, er det ikke sikkert at S-Video virker
• Hvis du velger S-Video, er det ikke sikkert at Scart virker
13
Avspilling av en plate
Før du starter avspillingen
Avspilling av en plate
7
Trinnvis avspilling (unntatt CD).
8
Slow motion-avspilling (unntatt CD).
• Slå på TV og trykk på TV/VIDEO-knappen for å velge videofunksjon.
• Slå på audiosystemet og velg AUX, CD eller DVD.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den
første gangen du trykker på DVD POWER-knappen, kommer dette skjermbildet opp:
Hvis du vil velge språk, trykker du på en sifferknapp. (Dette skjermbildet
blir bare vist når du plugger inn spilleren for første gang.)
Avspilling
Trykk på FWD SEARCH-knappen eller REV SEARCH-knappen på fjernkontrollen i
PAUSE- eller STEP-modus.
- Ved å trykke på FWD SEARCH-knappen eller REV SEARCH -knappen kan du velge
sakte avspilling på 1/8, 1/4 eller 1/2 av normal hastighet.
- Det er ingen lyd under slow motion.
- Trykk SPILL/PAUSE for å gå tilbake til normal avspilling.
- Ved avspilling av en VCD vil langsom baklengs avspilling ikke virke.
Standby-indikatoren slukker, og skuffen åpner.
2
Legg en plate forsiktig inn i skuffen med plateetiketten opp.
3
Trykk på PLAY/PAUSE-knappen eller OPEN/CLOSE-knappen for
å lukke plateskuffen.
4
Stopp avspillingen
5
Ta ut platen
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
MERKNAD
6
Ta pause i avspillingen
• Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5 minutter, stopper den.
• Strømmen blir automatisk slått av etter at spilleren har stått ca. 30 minutter på stopp (automatisk utkoplingsfunksjon).
• Hvis spilleren blir stående ubetjent på stopp i mer enn et minutt, blir en skjermsparer aktivert, og TVskjermen vil fade inn og fade ut gjentatte ganger. Trykk på SPILL (PLAY)-knappen for å gjenoppta normal avspilling.
•
ikonet angir at du har trykt på en ugyldig knapp.
14
BASIC
FUNCTIONS
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
Trykk på STEP-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
- Hver gang du trykker på knappen, kommer en ny ramme fram.
- Det er ingen lyd i STEP-modus.
- Trykk SPILL/PAUSE for å gå tilbake til normal avspilling.
(Du kan bare utføre trinnvis avspilling framover.)
Trykk på STOPP-knappen under avspilling.
Trykk på SPILL/PAUSE- eller STEP-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
- Skjermen stopper, ingen lyd.
- For å gjenoppta avspillingen, trykk på SPILL/PAUSE-knappen på nytt.
Gjenopptakelsesfunksjon
Når du stopper en plate midlertidig under avspilling, husker spilleren hvor du stoppet. Når du trykker PLAY på nytt,
tar den opp avspillingen fra der du stoppet (forutsatt at du ikke har tatt ut platen, trykket to ganger på STOP-knappen
eller frakoplet spilleren.)
15
Bruk av søke- og sprang-funksjonene
Under avspilling kan du søke raskt gjennom et kapittel eller et spor eller bruke
sprang-funksjonen og hoppe til ditt neste valg.
Avspilling av en DVD
på DISPLAY-knappen på
1 Trykk
fjernkontrollen under avspilling.
Søker FORWARD eller REVERSE
1
Bruk av displayfunksjonen
Under avspilling trykker du på FWD- eller REV
SEARCH-knappen på fjernkontrollen.
• Trykk på en av SØKE-knappene på fjernkontrollen og
trykk igjen for å søke med større hastighet
(2X/4X/8X/16X/32X/128X/normal hastighet i rekkefølge) på DVD-en.
• Trykk på en av SØKE-knappene på fjernkontrollen og
trykk igjen for å søke med større hastighet (4X/8X/normal hastighet i rekkefølge) på VCD-en eller CD-en.
• Når du vil gå tilbake til avspilling med normal hastighet,
trykker du på SPILL/PAUSE-knappen.
2
på SPRANG-knappene for å hoppe bakover
2 Trykk
eller framover under avspilling.
16
Trykk to ganger på DISPLAY-knappen
på fjernkontrollen.
- Gjeldende audio, tekst og volumkontroll blir vist.
- Hvis du vil at skjermbildet skal forsvinne, trykker
du en gang til på DISPLAY-knappen.
HOPPE over spor
• Når du spiller en DVD og trykker på SPRANG FRAMOVERknappen, går den til neste kapittel Hvis du trykker på
SPRANG BAKOVER-knappen går platen tilbake til begynnelsen av kapitlet. Trykker du en gang til, går den til begynnelsen av forrige kapittel.
• Når du spiller en VCD 2.0 i MENU OFF-modus, en VCD 1.1
eller en CD og trykker på SPRANG FRAMOVER-knappen
går platen til neste spor. Hvis du trykker på SPRANG
BAKOVER-knappen, går den til begynnelsen av sporet.
Trykker du en gang til, går den til begynnelsen av forrige
spor.
• Hvis et spor overstiger 15 minutter når du spiller en CD, og
du trykker på SPRANG FRAMOVER-knappen, går platen 5
minutter framover. Hvis du trykker på SPRANG BAKOVERknappen går den 5 minutter tilbake.
• Når du spiller en VCD 2.0 i MENU-modus eller sporvisningsfunksjonen og trykker på SPRANG FRAMOVER-knappen, går platen til neste MENU eller til neste sporvisning.
Hvis du trykker på SPRANG BAKOVER-knappen, går den til
forrige MENU eller til forrige sporvisning (se side 23).
BASIC
FUNCTIONS
- Gjeldene tittel, kapittelnummer og medgått tid
blir vist.
• Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge en
tittel eller et kapittelnummer.
Bruk OPP/NED-knappen eller sifferknappene
for å taste inn en annen tittel eller et annet
kapittelnummer, og trykk ENTER.
• For å taste inn det starttidspunktet du ønsker,
bruker du VENSTRE/HØYRE-knappen for å
velge, og deretter sifferknappene for å velge
tidspunkt. Deretter trykker du ENTER.
Avspilling av en CD/VCD
1
MERKNAD
• Ved søking (2X, 4X, 8X, 16X, 32X,
128X) på en DVD eller avspilling av
en VCD med høy hastighet, hører du
ingen lyd.
• Avhengig av platetype kan lyden bli
borte når en plate er i 2X
avspillingsmodus.
Trykk på DISPLAY-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
- Gjeldende spornummer, medgått tid og
volumkontroll blir vist.
• Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge et
spor. Bruk OPP/NED-knappen eller sifferknappene for å taste inn et annet spornummer.
Deretter trykker du ENTER.
• Når du vil taste inn starttidspunktet, bruker du
VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge, og
deretter sifferknappene for å taste inn tidspunktet. Deretter trykker du ENTER.
- Hvis du vil at skjermbildet skal forsvinne,
trykker du en gang til på DISPLAY-knappen.
VCD
(Meny av)
VCD
(Meny på)
CD
MERKNAD
Hva er et kapittel?
Hver tittel på en DVD kan deles inn i
kapitler (det samme som spor på en
audio-CD).
Hva er en tittel?
En DVD kan inneholde mange forskjellige titler. Hvis en plate for eksempel
inneholder fire filmer, kan vi betrakte 17
Gjentatt avspilling
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele
platen (bare VCD/CD).
Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for
gjentakelse blir vist.
1
2
Trykk på MODE-knappen.
Velg kapittel, tittel eller A-B med
VENSTRE/HØYRE-knappen.
3
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg det
første kapitlet (eller sporet) som skal legges inn i
programmet. Trykk ENTER. Det nummeret du
har valgt, blir vist i boksen Program Order.
4
Trykk på SPILL/PAUSE-knappen. Platen vil bli
spilt i den programmerte rekkefølgen.
Under avspilling av en DVD
DVD
1
2
Programmert avspilling (DVD/VCD/CD)
VCD/CD
BASIC
FUNCTIONS
- A-B gjenta
• Trykk på REPEAT-knappen. Velg A-B på skjermen med VENSTRE/HØYRE-knappen, eller trykk på A-B-knappen på
fjernkontrollen.
• Trykk ENTER på det punktet du vil at gjentatt avspilling skal
begynne (A). B blir automatisk uthevet.
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg PROGRAM. Trykk ENTER:
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår REPEAT av.
3
4
Trykk ENTER.
For å gå tilbake til normal avspilling trykker du
REPEAT på nytt. Deretter trykker du på VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge Off, og trykker
ENTER.
Tilfeldig avspilling (DVBD/VCD/CD)
1
Trykk på MODE-knappen.
VENSTRE/HØYRE-knappen og velg RAN2 Bruk
DOM. Trykk ENTER.
Kapitlene (sporene) på platen blir spilt i tilfeldig
rekkefølge.
MERKNAD
MERKNAD
• På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel og på CD og VCD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
• Hvis en tittel eller et spor er fullført før markeringen (B), blir slutten av tittelen eller sporet automatisk B.
• I VCD 2.0-modus (MENU ON) virker ikke denne funksjonen.
• Funksjonene programmert og tilfeldig avspilling fungerer ikke på alle plater.
• Disse funksjonen virker ikke i VCD 2.0-modus (MENU ON).
• Når du vil gå tilbake til normal avspilling, trykker du på CLEAR-knappen.
18
19
S.FIT-avspilling
Digest-avspilling
Screen Fit-avspilling
1
Trykk på Screen FIT-knappen på fjernkontrollen.
- Lar deg fjerne de svarte stripene øverst og
nederst på skjermen mens du ser på en film i
Widescreen-format (16:9).
- Screen Fit fungerer ikke mens Zoom-modus er aktivert.
(du kan ikke fjerne de svarte stripene på skjermen)
Zoom-modus fungerer imidlertid mens Screen Fit er aktivert.
Digest-avspilling
1 Under avspilling trykker du på DIGEST-knappen.
-
- Du vil se de 9 individuelle vinduene som representerer hvert
avkapitlene på TV-skjermen.
- Når hvert vindu vises, spilles de 3 første sekundene av
kapitlet.
2
Trykk på Up/Down/Left/Right-knappen for å
velge det vinduet du vil se, og trykk deretter på
ENTER- knappen.
Sprang-knapper
• Opptil 9 vinduer (kapitler) kan vises på skjermensamtidig.
Trykk på skip-knappen for å se de neste 9 kapitlene hvis
filmen har mer enn 9.
ADVANCED
FUNCTIONS
MERKNAD
MERKNAD
• Forskjellige visningsaspekter er bare tilgjengelig i flerskjermsformatplater.
• Denne funksjonen fungerer ikke når når en DVD-film er tatt opp med et system med flere kameravinkler.
• På noen DVD-filmer kan ikke de svarte stripene fjernes på grunn av visningsaspektet.
• Når du bruker DVD-spilleren, kan du starte med ønsket kapittel etter å ha gått direkte til den scenen du ønsker.
• Det kan hende DIGEST ikke fungerer, avhengig av platen som brukes.
20
21
Bruk av Disc View-funksjonen
Slow Repeat-avspilling
Denne funksjonen lar deg sakte repetere scener som inneholder sport, dansing,
musikkinstrumenter som spiller, og så videre, slik at du kan studere dem nærmere.
Sporvisning (VCD)
Viser det første bildet på hvert spor og spornummeret.
Når du spiller en DVD-plate
1 Trykk på PLAY/PAUSE-knappen.
på F/SEARCH-knappen for å velge en avspillingshastighet som er 1/8X,
2 Trykk
1/4X eller 1/2X av normal hastighet.
3
4 Trykk på REPEAT (A-B)-knappen for å velge punktet der funksjonen slutter. (B)
Trykk på REPEAT (A-B)-knappen for å velge punktet der funksjonen starter. (A)
på TOP MENU-knappen under
1 Trykk
avspilling.
på OPP/NED-knappen, og velg TRACK
2 Trykk
VIEW. Trykk ENTER.
ønsket bilde ved å trykke på OPP/NED3 Velg
eller VENSTRE/HØYRE-knappen.
4 Trykk ENTER.
eksempel
Indeksvisning (VCD)
på TOP MENU-knappen under
1 Trykk
avspilling.
på OPP/NED-knappen, og velg INDEX
2 Trykk
VIEW. Trykk ENTER.
den visningen du ønsker ved å trykke på
3 Velg
OPP/NED- eller VENSTRE/HØYRE-knappen.
4 Trykk ENTER.
ADVANCED
FUNCTIONS
Viser de likt oppdelte 9 utsnitt av det sporet som blir
spilt.
eksempel
MERKNAD
MERKNAD
• Platen vil bare spille fra A til B gjentatte ganger i den hastigheten du velger.
• Hvis du vil avslutte denne funksjonen, trykker du på CLEAR-knappen eller REPEAT (A-B)-knappen igjen.
• Trykk på TOP MENU-knappen i stoppmodus på VCD, og TRACK VIEW blir vist.
• Når du trykker TOP MENU-knappen med en DVD, kommer TITLE MENU-funksjonen for platen opp. En plate må
ha minst to titler for at TITLE MENU-funksjonen skal virke.
• Når du trykker på TOP MENU-knappen med en CD, går enheten til INTRO-modus. Med INTRO får du høre
begynnelsen av hvert spor i ca. 10 sekunder.
22
23
Balg av audiospråk
Valg av tekstspråk
Du kan velge språk raskt og enkelt med AUDIO-knappen.
Bruk av SUBTITLE-knappen.
Bruk av AUDIO-knappen
1
2
Trykk på AUDIO-knappen.
Bruk OPP/NED-knappen og velg det
språket du ønsker på en DVD.
DVD
VCD
- Audio-språkene er representert ved forkortelser.
3
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og enkelt med SUBTITLE-knappen.
Bruk UP/DOWN-knappen for å velg Stereo,
Right eller Left. (På VCD/CD)
1
2
3
Trykk på SUBTITLE-knappen.
Bruk OPP/NED-knappen og velg det tekstspråket du ønsker.
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen for å
bestemme om teksten skal vises eller ikke.
- Innledningsvis blir ikke tekstspråket vist på skjermen.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
ADVANCED
FUNCTIONS
MERKNAD
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en DVD?
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side 30.
24
MERKNAD
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en DVD?
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side 30.
25
Endring av kameravinkelen
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er vist fra flere kameravinkler, kan du velge
ANGLE-funksjonen.
Bruk av ANGLE-knappen
Når et ANGLE-merke vises, trykker du på
ANGLE-knappen. Deretter vises et ANGLEvalgikon øverst i venstre hjørne på skjermen.
2
Velg den skjermvinkelen du ønsker med
OPP/NED-knappen. Deretter trykker du
ENTER.
3
Når du vil slå av displayet, trykker du en
gang til på ANGLE-knappen.
1
(eksempel)
Når du kommer til den scenen du vil merke,
trykker du ENTER. Ikonet vil endre seg til et tall
(1, 2 eller 3).
Trykk på BOOKMARK-knappen for å slå av
displayet.
ADVANCED
FUNCTIONS
på BOOKMARK-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
1 Trykk
VENSTRE/HØYRE-knappen til å velge
en merket scene.
2 Bruk
på SPILL/PAUSE-knappen for å hoppe
over den merkede scenen.
3 Trykk
Sletting av et bokmerke
(eksempel)
MERKNAD
• Master-volumet skal tilbakestilles for hver plate du spiller.
Når en plate er avspilt, returnerer master-volumet til standardposisjonen(64).
26
3
4
Oppkalling av en merket scene
Trykk to ganger på DISPLAY-knappen.
Bruk OPP/NED-knappen, og velg
passende lydstyrke.
- Med Master volumkontrollfunksjonen kan du regulere
lydstyrken på utgangen til spilleren. Dette er nyttig når
du vil matche utgangsnivået til spilleren med annet
utstyr i systemet ditt
- Volumkontrollen fungerer bare når du bruker
Analog Audio-utgangene.
- Det finnes opptil 64 nivåer. Hvis du reduserer hvert
nivå, reduseres lydnivået med 0.5dB.
Trykk på BOOKMARK-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
Bookmark-ikonene vises.
VENSTRE/HØYRE-knappen til du kommer til det ønskede bokmerkeikonet.
2 Bruk
Bruk av Master volumkontrollfunksjonen
1
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en DVD eller VCD (MENU OFF) slik at du
senere finner raskt fram til delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD/VCD)
Kontroller at ‘ANGLE (
)’-merket blir vist øverst
i høyre hjørne av skjermen.
1
Bruk av Bookmark-funksjonen
1
2
3
MERKNADER
Trykk på BOOKMARK-knappen under
avspilling.
Trykk på VENSTRE/HØYRE-knappen og
velg nummeret på det bokmerket du vil
slette.
Trykk på CLEAR-knappen for å slette bokmerket. Trykk på BOOKMARK-knappen for å slå
av displayet.
• Du kan merke opptil tre scener
samtidig.
• Denne funksjonen virker ikke i
VCD 2.0-modus (MENU ON).
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på
alle plater.
27
Bruk av funksjonene zoom og 3D-lyd
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVD-spiller ved å velge forskjellige språkreferanser, sette
opp et foreldrenivå og justere spilleren etter den typen fjernsynsskjerm du har.
Bruk av zoom-funksjonen (DVD/VCD)
på ZOOM-knappen på fjernkontrollen
1 Trykk
under avspilling eller pause. En firkant blir
vist på skjermen.
2
Bruk OPP/NED- eller VENSTRE/HØYREknappen og velg den delen av skjermen du
vil zoome.
3
Trykk ENTER.
Bruk av Setup Menu
1
Audio : Valg av audiospråk
Bruk preferansemanyen Audio og velg språk for lydsporet.
Subtitle : Valg av tekstspråk
Bruk preferansemenyen Subtitle og velg språk for tekstene på platen.
Parental : Valg av foreldrenivå
Du kan sette et nivå som hindrer at barn kan se på upassende
filmer for eksempel med rå vold eller saker som bare angår voksne.
Bruk av 3D-lydfunksjonen
til PCM.)
Audio Options : Valg av audiomuligheter
Display Options : Valg av displaymuligheter
Blir brukt til å velge hvilken type skjerm du vil se på og forskjellige
displaymuligheter.
OPP/NED-knappen på fjernkontrollen for å få
2 Bruk
adgang til de forskjellige funksjonene.
MERKNADER
• 3D-lyd er bare mulig på plater som er
spilt inn med DOLBY SURROUND eller
DOLBY DIGITAL.
Noen av disse platene inneholder imidlertid ikke lydsignaler for bakre kanal.
• Funksjonene Zoom og 3D-lyd virker
ikke på alle plater.
3
CHANGING
SETUP MENU
på 3D SOUND-knappen under
1 Trykk
avspilling. 3D lydmarkøren blir vist på skjermen. (Kontroller at DIGITAL OUTPUT er satt
Player Menu : : Valg av displayspråk
Bruk spillerens preferansemeny og velg språk for spillerens skjermvisninger.
Disc Menu : Valg av menyspråk
Bruk preferansemenyen Menu og velg det språket du ønsker at platemenyen til en DCD skal bli vist på.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/normal i rekkefølge.
- Trykk ENTER under VCD-avspilling for å zoome inn
2X/normal i rekkefølge.
Den simulerte surround-effekten (SPATIALIZER N-22) er avhengig av innholdet på platen. Hvis du
kopler enheten til ditt stereosystem, kan du heve
lydkvaliteten og frambringe en tydeligere surroundeffekt.
Denne funksjonen er nyttig når du bruker DVDspilleren med en tokanals stereo gjennom de
analoge utgangene.
(Plater som er spilt inn med LPCM eller DTS
virker ikke. Når DIGITAL OUTPUT er satt til
BITSTREAM i SETUP MENU, vil ikke 3D
Sound-funksjonen fungere.)
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på SETUPknappen på fjernkontrollen.
Trykk ENTER for å adgang til underfunksjonene.
For å få skjermbildet til å forsvinne etter at du har stilt inn, trykker
du på SETUP-knappen på nytt.
MERKNADER
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker ikke på alle
plater.
på OPP/NED-knappen for å slå 3D
2 Trykk
lydfunksjonen av eller på.
28
29
Oppsetting av språkfunksjonen
Oppsetting av språkfunksjonen
Hvis du setter op menyen for spilleren og platen og audio- og tekstspråket på forhånd, kommer dette opp hver gang du ser på en film.
Bruke Player Menu Language
enheten er i Stop-modus, trykker du
1 Når
på SETUP-knappen på fjernkontrollen.
OPP/NED-knappen og velg PLAYER
2 Bruk
MENU.
3 Trykk ENTER.
OPP/NED-knappen og velg
4 Bruk
‘English’.
5 Trykk ENTER.
e.g
Oppsett på ENGELSK
Bruk av audiospråket
enheten er i Stop-modus, trykker du på
SETUP-knappen på fjernkontrollen.
1 Når
2 Trykk på OPP/NED-knappen og gå til AUDIO.
3 Trykk ENTER.
4 Trykk på OPP/NED-knappen og velg ‘ENGLISH’.
- Velg “Orignal” hvis du vil at standardspråket for lydsporet
skal være originalspråket platen er spilt inn på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
5
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til
SETUP MENU.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker
du RETURN.
Trykk ENTER.
- English er valgt og skjermen viser igjen SETUP-menyen.
Bruk av tekstspråk
Bruk av menyen for språket på platen
Denne funksjonen endrer språket bare på
teksten på menyskjermene til platen.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
5 Trykk ENTER.
-English er valgt, og skjermbildet går tilbake til SETUP
MENU.
30
enheten er i Stop-modus, trykker du på
SETUP-knappen på fjernkontrollen.
1 Når
2 Trykk på OPP/NED-knappen og velg SUBTITLE.
3 Trykk ENTER.
4 Trykk på OPP/NED-knappen og velg ‘Enlish’.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være det
samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på listen.
Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som
utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke den originale
språkinnstillingen.
5
Trykk ENTER.
- English er valgt og skjermen viser igjen SETUP-menyen.
CHANGING
SETUP MENU
enheten er i Stop-modus, trykker du på
SETUP-knappen på fjernkontrollen.
1 Når
2 Bruk OPP/NED-knappen og velg DISC MENU.
3 Trykk ENTER.
4 Bruk OPP/NED-knappen og velg ‘English’.
e.g Oppsett på ENGELSK
MERKNADER
• Hvis det språket du har valgt ikke
er tatt opp på platen, vil det originale forhåndsinnspilte språket bli
valgt.
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til
å forsvinne eller gå tilbake til
menyskjermen under innstillingen? Trykk RETURN.
31
Oppsetting av foreldrekontrollen
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at
du kan kontrollere de typene av DVD familien ser på. Det kan være opptil 8 klasser
(nivåer) på en plate.
enheten er i Stop-modus, trykker du på
SETUP-knappen. Setup Menu-skjermbildet vises.
1 Når
2
Bruk OPP/NED-knappen og velg Parental. Trykk
ENTER: Skjermbildet PARENTAL CONTROL blir
vist.
3
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg ‘Yes’
hvis du vil bruke passord. Trykk ENTER. ‘Enter
Password’ blir vist på skjermen.
4
Skriv inn passordet ditt. Skjermbildet Re-enter
Password vises for å bekrefte passordet. Skriv inn
passordet ditt på nytt. Skjermbildet Parental
Control vises.
5
Angående klasse eller nivå ;
enheten er i Stop-modus, trykker du på
SETUP-knappen på fjernkontrollen.
1 Når
2 Bruk OPP/NED-knappen, og velg AUDIO OPTIONS.
OPP/NED-knappen og velg alternativ. Deretter
trykker du på VENSTRE/HØYRE-knappen.
3 Bruk
Dolby Digital Out
MPEG-2 Digital Out
1. PCM :
Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge audioutgangene.
2. Bitstream :
Konverterer til Dolby Digital Bitstream – 5.1CH .
Velg Bitstream når du bruker de digitale audioutgangene.
M E R K N A D E R : Forsikre deg om at du velger den
rekte digitale utgangen, eller hører du ikke en lyd.
kor-
DTS
1. On : Gir DTS Bitstream bare via digital utgang.
Velg DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
2. Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
Klassen eller nivået virker bare når du har svart
‘Yes’ på ‘Use Password’. Hvis du vil åpne
spilleren, må du bruke VENSTRE/HØYRE-knappen og velge ‘No’. Bruk OPP/NED-knappen for
å velge nivå. Trykk Enter.
1. PCM :
Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge audioutgangene.
2. Bitstream :
Konverterer til Dolby Digital
Bitstream (5.1CH eller 7.1CH). Velg Bitstream
når du bruker de digitale audioutgangene.
Dynamic Compression
1. On : For å velge dynamisk kompresjon.
2. Off : For å velge standardområde.
2X Scan Audio
e.g
Oppsetting i nivå 6
1. On : Slår 2X audio på.
2. Off : Slår 2X audio av..
Selv om 2X SCAN AUDIO er ON i SETUP-menyen, hører
du ikke en lyd hvis platen er spilt inn med LPCM, DTS eller
MPEG-2.
6 Om endring av passord;
- Bruk OPP/NED-knappen og velg ‘Change Password’.
‘Change Password’ blir vist på skjermen.
- Tast inn ditt nye passord. Tast inn passordet en gang til.
MERKNADER
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne eller komme tilbake på skjermen under oppsettet?
Trykk RETURN.
• Hvis du har glemt passordet, leser du om å glemme passord i feilsøkingshåndboken.
32
MERKNADER
CHANGING
SETUP MENU
- Bruk OPP/NED-knappen og velg nivå (f.eks. Level 6) og trykk
ENTER. Plater som inneholder nivå 7, blir ikke spilt.
- Hvis du vil annullere oppsettingen av nivå, bruker du VENSTRE/HØYRE-knappen og svarer ‘No’ på ‘Use password’.
Oppsetting av audiomulighetene
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne eller gå tilbake til menyskjermbildet under innstillingen?
Trykk RETURN.
• Noen av audiofunksjonene til dette produktet framstilt på lisens fra Desper Products, Inc. Spatializer® og
sirkel-i-firkant-utstyr er varemerker eid av Desper Products, Inc.
• Framstilt på lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og dobbel-D-symbolet er varemerket som eies av Dolby
Laboratories. Konfidensielle ikke publiserte verk. ©1992-1997 Dolby Laboratories Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
• “DTS” og ”DTS Digital Out” er varemerker eid av Digital Theater Systems, Inc.
33
Oppsetting av displaymulighetene
Regulering av tv-apparat med fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan også innstilles for å styre de fleste tv-apparatene. For å
programmere fjernkontrollen, bruk koden som passer til merket på apparatet ditt.
er i Stop-modus, trykker du på SETUP-knappå fjernkontrollen.
1 årpenenheten
OPP/NED-knappen og velg DISPLAY OPTIONS.
Deretter trykker du ENTER.
2 Bruk
OPP/NED-knappen og velg det punktet du ønsker.
Deretter trykker du på VENSTRE/HØYRE-knappen.
3 Bruk
KODE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
1. 4:3 Letter Box :
Velg om du vil se den totale 16:9-skjermen DVD gir selv om du har en TV med
4:3-skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst på skjermen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Velg denne muligheten for TV-er av konvensjonell størrelse hvis du vil se den sentrale
delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på venstre og høyre side.)
3. 16:9 Wide :
Du kan se hele 16:9-bildet på en widescreen-TV.
15
16
17
18
19
20
21
22
Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at bildet skjelver når du er i pause-modus,
og de viser liten tekst bedre.
1. Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i Auto-modus.
2. Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små bokstaver klarere enn i Auto-modus.
3. Auto : Når du velger Auto, blir Field/Frame-modus konvertert automatisk.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
Front Display
Juster lysstyrken på displayet på frontpanelet til enheten.
1. Bright : Displayet på frontpanelet blir lyst.
2. Dim : Gir dempet lys på displayet.
3. Auto Dim : Lyset blir dempet automatisk når du spiller en DVD.
Quasi-PAL
Avhengig av platen kan du spille en NTSC DVD-plate
med Quasi-PAL-modus.
SCART Output
1. RGB : Sender RBG-signal fra AV JACK (SCART-kontakt)
2. VIDEO : Sender Composite VIDEO-signal fra AV JACK (SCART-kontakt).
3. S-VIDEO : Sender S.VIDEO-signal fra AV JACK (SCART-kontakt).
34
MERKNAD
• Hvordan får jeg SETUP MENU
til å forsvinne eller komme
tilbake på menyskjermen
under oppsettet?
Trykk RETURN.
tv-apparatet skrus av er
innstillingen ferdig.
1 Skru på tv-apparatet.
4 Hvis
til DVD-spilleren pekes mot tvHvis den første merke-koden ikke
apparatet.
virket, prøv andre koder som
2 Fjernkontrollen
tilhører samme merket.
Mens TV POWER-knappen trykkes, tast
å operere tv-apparatet, bruk
3 koden som passer til tv-merket ditt.
som er videre
5 For’TV-funksjonsknapper’
omhandlet på side 11.
CHANGING
SETUP MENU
Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
MERKE
SAMSUNG_4
SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA,
MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER
SAMSUNG_1
SAMSUNG_2
SAMSUNG_3
SAMSUNG_5
TOSHIBA
PANASONIC_4
GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
SHARP
HITACHI
SANYO, AKAL, FISHER
HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT,
FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
SONY
TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI
TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
TOSHIBA
TOSHIBA
PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX,
FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI,
SINGER, SINUDYNE
NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN,
THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
PANASONIC_2
PANASONIC_3
PANASONIC_6
TELEFUNKEN
MIVAL
LG_2
SHARP_2
JVC
THOMSON ASIA
THOMSON ASIA
f.eks For SAMSUNG_4 tv-apparat
Mens du holder tv-knappen nede, tast 0 eller 1.
MERKNAD
Det er mulig at fjernkontrollen ikke har kapasitet til å
styre enhver tv-modell som inkluderes på
merke-listen.
35
Feilsøkingsguide
Spesifikasjoner
Før du ber om service (feilsøking)
Løsning
Problem
Fjernkontrollen virker ikke.
Generelt
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter for
å drenere mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir nullstilt.
Sett inn batteriene igjen og forsøk på nytt.
Platen blir ikke spilt.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
5.1 kanallyd blir ikke gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt:
1. DVD-spilleren er koplet til en korrekt forsterker.
2. Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har ”Dolby 5.1 ch”-merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosystem er tilkoplet og virker som det skal.
• Er Audio Out satt til Bitstream i SETUP-menyen?
ikonet blir vist på skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om et tittel- eller kapittelnummer eller en søketid som
ligger utenfor området.
Platemenyen blir ikke vist.
• Sjekk om platen har en meny
Avspillingsmodus er forskjellig fra Setup Menu-valget.
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen
ikke er kodet med den tilsvarende funksjonen.
Det er ikke mulig å endre
skjermforholdet.
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
Side
Nettspenning
AC 230 V, 50 Hz
Effektforbruk
15 W
Vekt
2.8 Kg
Dimensjoner
Driftstemperatur
P4
Luftfuktighet
DVD
P7
Plate
(DIGITAL VERSATILE DISC)
10 % til 75 %
Avlesningshastigheta : 3.49 m/s.
Ca. avspillingstid
(COMPACT DISC)
P12
CD : 8 cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12 cm
Avlesningshastighet :1.2 til 1.4 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.
Avlesningshastighet : 1.2 til 1.4 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
Avlesningshastighet : 1.2 to 1.4 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.(video og audio)
P15
Videoutg
ang
Komposittvideo
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
R (rød) : 0,714 Vp-p (75 Ω belastning)
G (grønn) : 0,714 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,714 Vp-p (75 Ω belastning)
P29~30
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
P29-34
Fargesignal : 0,286 Vp-p (75 Ω belastning)
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen
AUDIO OPTIONS.
S-VIDEO
P34
• Trykk på strømbryteren fra kald start uten plate i enheten. Hold STOPog PLAY-knappen på frontpanelet nede samtidig i tre sekunder. Select
Menu Language blir vist. Velg den språkknappen du ønsker. Trykk på
SETUP-knappen på fjernkontrollen og velg Parental Mode. Parental
Mode er nå åpen som angitt på skjermen. Trykk på NED-knappen og
velg Parental. Trykk ENTER og ‘Create Password’ blir vist. Du kan nå
stille inn nivået og endre ditt passord til et nytt tall.
SCART-KONTAKT
Audioutg
ang
Tokanals
*Frekvensrespons
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L (1/L), R (1/R)
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
P32
*Lyd/støy-forhold
110 dB
*Dynamisk område
100 dB
*Total harmonisk forvrengning
0.004 %
*: Nominell spesifikasjon
REFERENCE
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det aktuelle
problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst kontakt
nærmeste autoriserte servicesenter.
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Kromatisk signal : 0,286 Vp-p (75 Ω belastning)
P33
Glemt passord.
36
+5°C til +35 °C
(ensidig, ettlags plate) : 135 min
CD : 12 cm
Ingen lyd.
Hvis du støter på andre
problemer.
430mm ✕ 240mm ✕ 79mm
• Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
• Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
37
Notat
Norge
Dette Samsung produktet dekkes av garanti for en tidsperiode på tolv (12) måneder fra den
opprinnelige kjøpedato, mot defekter i materiale og arbeid. Dersom garantiservice er
nødvendig, bør du returnere produktet til detaljisten hvor det ble innkjøpt.
Men, Samsung autoriserte forhandlere (Samsung Authorised Dealers) og service sentere
(Authorised Service Centres) i visse EF land vil etterkomme garantien i henhold til spesifikasjoner som gjelder for handel i vedkommende land. I tilfelle behov, er videre opplysninger om
autoriserte service sentere tilgjengelige fra:
■ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder kun hvis garantikortet er helt og riktig utfylt og fremvises med originalkvittering eller salgspapir eller bekreftelse, når garantiservice skal utføres. I tillegg må ikke
serienummeret være endret på noen måte.
2. Samsungs forpliktelser er begrenset til reparasjon eller, etter firmaets avgjørelse, erstatning av
produktet eller den defekte delen av produktet.
3. Garantiservice må utføres av autoriserte Samsung forhandlere eller autoriserte service sentere. Ingen erstatning vil bli gitt for reparasjonsarbeid utført av forhandlere utenom Samsung,
og slikt reparasjonsarbeid og produktskade forårsaket av nevnt arbeid vil ikke bli dekket av
garantien.
4. Dette produktet skal ikke betraktes som defekt i materiale eller arbeid grunnet eventuelt
behov for tilpasning av produktet for å etterkomme nasjonale eller lokale tekniske og sikkerhetsstandarder gjeldende i ethvert land foruten der som produktet opprinnelig ble designet
og fabrikkert. Garantien vil ikke dekke, og ingen erstatning vil bli gitt, for slik tilpasning av
produktet eller enhver skade som følge derav.
5. Garantien dekker ingen av følgende:
a) Periodevis vedlikehold, sjekking, reparasjon eller erstatning av deler som følge av normal
slitasje ved alminnelig bruk.
b) Kostnader i forbindelse med transport, fjerning eller installering av produktet.
c) Misbruk, inkludert unnlatelse i å bruke produktet til vanlige formål eller feil installering.
d) Skade forårsaket av lyn, vann, brann, naturkatastrofe, krig, offentlige forstyrrelser, feil
nettspenning, uriktig ventilasjon eller andre årsaker utenfor Samsung sin kontroll.
6. Garantien gjelder for enhver person som på lovlig vis har eiendom av produktet under
garantiperioden.
7. Kunderettigheter som støttes av gjeldende landslover, enten mot detaljisten utfra kjøpekontrakten eller andre forhold, påvirkes ikke av denne garantien. Med mindre det foreligger
nasjonal lovgivning til det motsatte, skal rettighetene under garantien omfatte kundens rettigheter, og hverken Samsung, dets datterselskaper eller distributører skal holdes ansvarlig for
indirekte eller annet tap eller skade på plate, CD, video, kassett eller annet relatert utstyr eller
materiale.
38
Download PDF

advertising