Samsung SP-U300M Owner's manual

Samsung SP-U300M Owner's manual
SP-U300M
Lommeprojektor
Brukerveiledning
Innholdsfortegnelse
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLASJON OG TILKOBLING
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installere projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Oppretting med justerbare fotstøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Justering av zoom og fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Koble til en PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Konfigurere PC-miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Støttede visningsmoduser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Koble til strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Koble til en AV-enhet med audio-/videokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Koble til en AV-enhet med komponent-/D-Sub-kabel
. . . . . . . . . . . 2-11
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Koble til hodetelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
VED BRUK AV
Produktfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Forside, øvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Lampeinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5
MEDIA PLAY-FUNKSJON
Forholdsregler ved bruk av USB-lagringsenheter . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Photo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Music
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Movie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Filformater som støttes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
WMA-bruksspesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
FEILSØKING
Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
MER INFORMASJON
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Korrekt avhending - kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
1
Viktige sikkerhetsregler
1-1
Før du starter
Ikoner som brukes i denne håndboken
IKON
NAVN
BETYDNING
Forsiktig
Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.
Merk
Angir et hint eller et tips for en funksjon.
Bruke denne håndboken
•
Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
•
Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.
Opphavsrettsmerknad
Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics, Co., Ltd.
Viktige sikkerhetsregler
1-1
1-2
Juridisk ansvar og vedlikehold
Rengjøre overflaten og linsen
Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.
•
Ikke rengjør produktet med brennbare væsker som benzen eller
tynner eller med en våt klut. Dette kan føre til et problem med
produktet.
•
Ikke skrap skjermen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.
Dette kan føre til riper eller skader på produktet.
•
Ikke rengjør produktet direkte ved å spraye vann på det.
Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann,
elektrisk støt eller et problem med produktet.
•
Det kan oppstå en hvit flekk på projektorens overflate hvis det
kommer van på den.
Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.
Rengjøre innsiden av projektoren
For rengjøring av innsiden av projektoren kontakter du et servicesenter.
•
1-2
Ta kontakt med et servicesenter hvis det kommer støv eller annet
inn i projektoren.
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Sikkerhetsregler
Ikoner som brukes til sikkerhetsregler
IKON
NAVN
BETYDNING
Advarsel
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade
eller død.
Forsiktig
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.
Tegnenes betydning
Ikke utfør.
Må følges.
Ikke demonter.
Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.
Ikke berør.
Må være jordet for å hindre elektrisk støt.
Strømrelaterte
Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.
Advarsel
Sett strømpluggen skikkelig i.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Ikke koble flere elektriske apparater til ett
enkelt vegguttak.
•
Ikke bruk skadde strømledninger eller
støpsler eller løse stikkontakter.
•
Viktige sikkerhetsregler
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Det kan føre til brann på grunn av
overoppheting av vegguttaket.
Unngå å bøye eller vri strømledningen for
mye og unngå å plassere tunge gjenstander
på ledningen.
•
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
1-3
Unngå å koble til eller fra strømforsyningen
med våte hender.
•
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Når du skal flytte produktet, slår du av
strømmen og kobler fra strømledningen og
eventuelle andre kabler som er koblet til
produktet.
•
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Sørg for å koble strømledningen til et jordet
vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse
1).
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller personskade.
Forsiktig
Når du kobler strømpluggen fra vegguttaket,
må du sørge for å holde strømledningen i
kontakten og ikke i ledningen.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Koble fra strømpluggen før du rengjør produktet.
•
Ikke slå produktet på eller av ved å koble til
eller fra strømpluggen. (Ikke bruk strømpluggen som en strømbryter.)
Hold strømledningen unna varmekilder.
Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Koble strømpluggen til et vegguttak som er
lett tilgjengelig.
•
Hvis det oppstår et problem med
produktet, må du koble fra strømpluggen
for å slå strømmen helt av. Du kan ikke
slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.
Installasjonsrelaterte
Advarsel
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en
peis eller varmeovn.
•
•
1-3
•
Dette kan forkorte produktets levetid
eller føre til brann.
Når du installerer produktet i et skap eller en
hylle, må du sørge for at forsiden på produktet blir støttet av skapet eller hyllen.
•
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert
sted som for eksempel i en bokhylle eller et
skap.
Hvis det ikke støttes, kan det føre til at
produktet faller og dette kan føre til
skader på produkt eller personer.
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet
eller hyllen.
•
Ellers kan dette føre til at produktet faller
ned og resulterer i feil eller skader.
Bruk et skap eller en hylle som passer til
produktets størrelse.
Viktige sikkerhetsregler
Hold strømledningen unna varmeapparater.
Trekk ut strømledningen under tordenvær.
•
•
Belegget på strømledningen kan smelte
og føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for støv, fukt (badstue), olje, røyk eller
vann (regndråper), og ikke installer det i et
kjøretøy.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Ikke installer produktet på områder med
mye støv.
Dette kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Forsiktig
Ikke blokker luftehullene med en duk eller
gardin.
Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.
•
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Vær forsiktig når du setter ned produktet.
•
Hvis ikke kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Dette kan føre til et problem med
produktet eller skader.
Ikke installer produktet i så lav høyde at
små barn kan nå det.
•
Hvis et barn berører produktet, kan det
falle og føre til skader.
Bruksrelaterte
Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare
gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke la barn plassere gjenstander som leker
eller kaker på produktet.
•
Hvis et barn prøver å rekke opp til en av
disse gjenstandene, kan produktet falle
og skade dem.
Ikke demonter eller prøv å reparere eller
endre produktet.
Ikke se direkte på lyset fra lampen eller rett
bildet mot noens øyne.
•
•
Når produktet krever reparasjon,
kontakter du et servicesenter.
Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray
eller gjenstander nær produktet.
•
Dette kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Dette er farlig spesielt for barn.
Når du tar ut batteriene av fjernkontrollen,
må du påse at de ikke svelges av barn. Hold
batteriene utenfor barns rekkevidde.
•
Hvis de svelges, oppsøker du en lege
øyeblikkelig.
Ikke plasser en væskebeholder som en
vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller
medisiner, eller en metallgjenstand, over
produktet.
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Forsiktig
Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent
lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra
strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et
servicesenter.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Hvis strømpluggens pinne eller kontakt
utsettes for støv, vann eller fremmedlegemer, rengjør du den skikkelig.
•
Ikke bruk produktet mens det angir en feil,
som ingen lyd eller bilde.
•
Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Slå av produktet øyeblikkelig, koble
strømledningen fra vegguttaket og
kontakt et servicesenter.
Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk
og tørr klut.
Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør
produktet eller strømpluggen, men ventiler
øyeblikkelig.
•
•
En gnist kan resultere i eksplosjon eller
brann.
•
Under tordenvær må du ikke berøre
strømledningen eller antennekabelen.
Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen,
alkohol, tynner, myggspray, parfyme,
smøremiddel eller rensemiddel når du
rengjør produktet.
Dette kan føre til at eksteriøret blir
deformert eller at trykket fjernes.
Når du ikke bruker produktet over lengre tid,
som når du ikke er hjemme, kobler du
strømledningen fra vegguttaket.
•
•
Dette kan skade linsen.
Ikke berør ytre deler av produktet med verktøy som en kniv eller hammer.
For å rengjøre skitt eller flekker fra linsen på
frontprojektoren, bruker du spray eller en
våt klut med nøytralt vaskemiddel og vann.
Hvis du gjør det, kan det føre til brann
eller elektrisk støt.
Pass på å plassere fjernkontrollen på et
bord eller skrivebord.
•
•
Steder som er utsatt for mikroskopisk
støv, kjemikalier, for høy eller lav
temperatur eller høy fuktighet, som
flyplasser eller stasjoner hvor produktet
kontinuerlig brukes i lang tid osv.
Hvis du mister produktet eller huset har gått
i stykker, skru av strømmen og koble fra
strømledningen. Kontakt et servicesenter.
•
Ikke berør linsen til produktet.
Ellers kan det bli støvansamling og det
kan føre til brann som følge av
overoppheting eller kortslutning eller til
elektrisk støt.
Hvis produktet installeres på et sted hvor
driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av
de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet
må produktet bare installeres etter konsultasjon med vårt kundesenter.
1-3
Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av, koble
strømledningen fra vegguttaket og kontakte
et servicesenter.
Få et servicesenter til å rengjøre innsiden
av projektoren minst en gang i året.
Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan
du falle og skade deg selv eller
produktet.
Viktige sikkerhetsregler
Unngå å berøre ventilene eller lampedekselet mens produktet er i bruk eller rett etter at
det er slått av for å unngå brannskader.
Ikke rengjør produktet med vannspray eller
en våt klut. Unngå å bruke kjemikalier som
rengjøringsmidler, industri- eller bilpoleringsmidler, slipemidler, voks, benzen eller
alkohol på plastdelene til produktet som
projektordekselet, siden dette kan føre til
skader.
Ikke åpne noe deksel på produktet.
Ikke bruk et batteri som ikke er beregnet på
produktet.
•
Dette er farlig på grunn av
høyspenningen inni produktet.
Pass på at du ikke berører ventilasjonshullet mens projektoren er på siden det kommer ut varm luft.
Ventilasjonshullet er varmt en stund selv
etter at projektoren er slått av. Hold hender
og resten av kroppen unna ventilasjonshullet.
Ikke plasser gjenstander som ikke tåler
varme, i nærheten av projektoren.
Hold kroppen unna projektorlampen. Lampen er varm.
(Barn og personer med sensitiv hud må
være ekstra forsiktige.)
Viktige sikkerhetsregler
1-3
2
Installasjon og tilkobling
2-1
Innholdet i pakken
•
Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.
•
Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
Projektor
INNHOLD
Hurtigveiledning
Produktgaranti
Brukerveiledning
Strømledning
Fjernkontroll / 1 batteri (CR
2025, ikke tilgjengelig alle
steder)
Rengjøringsklut
Adapter
D-Sub-kabel
Linsedeksel *
*
2-1
Installasjon og tilkobling
2-2
Installere projektoren
Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.
•
Plasser projektoren slik at linsen er midt på skjermen. Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet
på skjermen ikke er et rektangel.
•
Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis skjermen er for lys, vil ikke bildet på skjermen vises klart.
•
Når du installerer skjermen i lyse omgivelser, må du bruke gardiner.
•
Du kan installere projektoren på følgende steder: Forside-Gulv / Forside-Tak / Bakside-Gulv / Bakside-Tak.(For å se
innstillingene for installasjonsposisjoner)
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren bak skjermen
Installer en halvgjennomsiktig skjerm.
1. Velg Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Velg Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren foran skjermen
Installer projektoren på siden der du ser på skjermen.
1. Velg Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Velg Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Installasjon og tilkobling
2-2
2-3
Oppretting med justerbare fotstøtter
Still inn de justerbare føttene på projektoren slik at den står rett og
stødig.
Du kan justere nivået på projektoren opptil 3 grader.
Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det oppstå en Keystone-forvrengning av bildet.
2-3
Installasjon og tilkobling
2-4
Justering av zoom og fokus
Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.
Fokusring
Hvis produktet er montert på et sted som ligger utenfor den angitte fremvisningsavstanden (se Skjermstørrelse og
fremvisningsavstand), kan ikke fokuset justeres på riktig måte.
Installasjon og tilkobling
2-4
2-5
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand
Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal
bildekvalitet.
Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av fokusringen, eller flytte projektoren forover eller bakover.
Skjerm /
Projeksjonslinse /
Optisk projeksjonsakse
A. Skjermbredde / B. Skjermhøyde / C. Skjermens diagonale lengde / D. Projeksjonsområde
1. Skjermens høyde og diagonale lengde i henhold til projeksjonsavstanden
SKJERMSTØRRELSE
PROJEKSJONS
OMRÅDE(D)
SKJERMBREDD
E(A)
SKJERMHØYDE(
B)
SKJERMENS
DIAGONALE
LENGDE(C)
20”
834mm
406mm
305mm
508mm
30”
1257mm
610mm
457mm
762mm
40”
1680mm
813mm
610mm
1016mm
50”
2107mm
1016mm
762mm
1016mm
60”
2533mm
1219mm
914mm
1524mm
70”
2959mm
1422mm
1067mm
1778mm
80”
3386mm
1626mm
1219mm
2032mm
90”
3812mm
1829mm
1372mm
2286mm
100”
4238mm
2032mm
1524mm
2540mm
Projeksjonsavstanden er den horisontale avstanden mellom projektoren og skjermen.
2. Når din U300-projektor er installert på plasseringen til projeksjonsavstanden som passer til skjermens diagonale lengde, vil du
se at skjermen er klar og uten forvrengninger (keystone).
2-5
Installasjon og tilkobling
2-6
Koble til en PC
1. Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til skjermutgangsporten på PCen med en PC-videokabel.
2. Når alt er tilkoblet, kobler du til strømkablene for både projektoren og PCen.
3. Koble [VIDEO/PC AUDIO IN]-inngangsporten på projektoren til høyttalerens utgangsporter på PCen med en lydkabel.
Dette produktet støtter Plug and Play, og derfor trenger du ikke konfigurere driveren på PCen hvis du bruker Windows XP.
Bruke projektoren
1. Slå projektoren på og trykk på [SOURCE] for å velge <PC>.
Hvis <PC>-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er riktig tilkoblet.
2. Slå på PCen og angi PC-miljøet når det er nødvendig.
3. Juster skjermen.(Automatisk justering)
Installasjon og tilkobling
2-6
2-7
Konfigurere PC-miljøet
Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.
1. Klikk på høyre museknapp på Windows-skrivebordet og klikk på [Egenskaper]. Kategorien <Egenskaper for skjerm> vises.
2. Klikk på kategorien [Innstillinger] og angi <Skjermoppløsning> ved å henvise til <Oppløsning> som beskrives i
skjermmodustabellen som støttes av denne projektoren. Du må ikke endre oppsettet for <Fargekvalitet>.
3. Trykk på [Avansert]-knappen. Det vises et annet egenskapsvindu.
4. Klikk på kategorien [Skjerm] og angi <Skjermoppdateringsfrekvens> ved å henvise til <Vertikal frekvens> som beskrives i
tabellen Støttet oppløsning/Størrelsesmoduser.
Dette angir både de vertikale og horisontale frekvensene.
5. Klikk på [OK]-knappen for å lukke vinduet, og klikk på [OK]-knappen i vinduet <Skjermegenskaper> for å lukke vinduet.
Datamaskinen kan startes på nytt automatisk.
6. Slå av PCen og koble til projektoren.
2-7
Installasjon og tilkobling
•
Prosessen kan variere avhengig av hvilken type datamaskin du har eller hvilken versjon av Windows du bruker.
([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)
•
Dette apparatet støtter opptil 32 biter per piksel i fargekvalitet når det brukes som en PC-skjerm.
•
Projiserte bilder kan skille seg fra bildene av skjermen, avhengig av skjermprodusenten eller hvilken versjon av
Windows du bruker.
•
Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes
av denne projektoren. Hvis ikke, kan det hende det er signalproblemer.
Installasjon og tilkobling
2-7
2-8
Støttede visningsmoduser
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
KLOKKEFREKVE
NS(MHZ)
POLARITET
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
Den optimale oppløsningen er 800 x 600, som er paneloppløsningen. (Hvis innsignaler er forskjellige fra den optimale
oppløsningen, kan bildene bli fordreid.)
2-8
Installasjon og tilkobling
2-9
Koble til strømmen
Baksiden av projektoren
1. Koble adapteren til strømporten.
2. Koble strømledningen til adapteren, og koble den til et vegguttak.
3. Når strømmen er koblet til, blir skjermen slått på automatisk. Ikke se på linsen mens du kobler til strømmen.
Bruk kun en godkjent Samsung-adapter.
Installasjon og tilkobling
2-9
2-10 Koble til en AV-enhet med audio-/videokabel
1. Koble [VIDEO IN]-inngangsporten (gul) på projektoren til VIDEO OUT-porten (gul) på videoutstyret ved hjelp av videokabelen.
Koble [L-AUDIO-R]-inngangsporten på projektoren til Audio (L), Audio (R)-utgangsportene på den eksterne enheten, som en
DVD-spiller, en videospiller eller et videokamera, med en lydkabel.
2. Når alle tilkoblingene er fullført, kobler du til strømkablene på både projektoren og DVD-spilleren, videospilleren eller
videokameraet.
Bruke projektoren
1. Slå på projektoren, trykk på [SOURCE]-knappen for å velge den eksterne enheten (DVD-spiller, videospiller eller
videokamera) som er tilkoblet.
2. Hvis tilsvarende modus ikke er valgt, kontrollerer du om videokabelen er riktig tilkoblet.
2-10
•
Kontroller at projektoren og videoutstyret er slått av før du kobler til kablene.
•
<Video>-modusens lysstyrke er lavere enn <PC>- og <MEDIA PLAY>-modus.
Installasjon og tilkobling
2-11 Koble til en AV-enhet med komponent-/D-Sub-kabel
1. Koble [PC IN]-inngangsporten på projektorens bakside til COMPONENT-porten på AV-utstyret med D-Sub-/komponentkabelen (følger ikke med).
2. Koble lydkabelen (følger ikke med) til lydinngangsporten på projektorens bakside.
Installasjon og tilkobling
2-11
2-12 Koble til en USB-enhet
Koble USB-enheten til USB-porten på baksiden av projektoren for å spille video, vise bilder og spille musikk.
Tilgjengelig filsystem: FAT, FAT32(NTFS støttes ikke.)
Multideler støttes ikke.
Multileserenhet støttes ikke.
2-12
Installasjon og tilkobling
2-13 Koble til hodetelefoner
Koble hodetelefonkontakten til inngangskontakten [
Installasjon og tilkobling
] på baksiden av projektoren.
2-13
2-14 Kensington-lås
Kensington-lås
En Kensington-lås (følger ikke med) er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet slik at de trygt kan bruke det på
offentlige steder. Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i
brukerhåndboken som følger med låseenheten, for mer informasjon.
Låse produktet
1. Sett låsedelen av låseenheten i hullet til Kensington-låsen på produktet og vri den i låseretningen.
2. Koble til Kensington-låskabelen.
3. Fest Kensington-låsekabelen til et skrivebord eller en annen tung gjenstand.
Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på nettet.
2-14
Installasjon og tilkobling
3
Ved bruk av
3-1
Produktfunksjoner
•
Høymobilitetsdesign.
•
Liten størrelse.
•
Lett vekt.
•
Spill videoer, se bilder og hør musikk ved hjelp av USB-enhet.
Ved bruk av
3-1
3-2
Forside, øvre
NAVN
BESKRIVELSE
- STANDBY (blå lampe)
1.Indikatorer
- LAMPE (blå lampe)
- TEMP (rød lampe)
Se Lampeinnstillinger.
2. Flytt
/ Velg
Volum
-knapp
: Bruk denne knappen til å flytte til eller velge et element i en meny.
: Bruk denne knappen til å justere volumet.
3. MENU-knapp
Brukes til å vise menyskjermen.
4. SOURCE-knapp
Bruk denne knappen til å velge eksternt enhetssignal.
5.
-knapp
6. Fokusring
7. Linse
8-1. Justerbare fotstøtter
8-2. Stativhull
3-2
/
/
Brukes til å slå projektoren på eller av.
Brukes til fokusjustering.
Du kan justere skjermposisjonen ved å flytte de justerbare fotstøttene opp og ned.
-
•
Når du bruker et stativ, må du sørge for å bruke et som har en skruelengde på mindre enn 5,5 mm.
Hvis skruelengden er lenger enn 5,5 mm, vil du ikke kunne feste projektoren skikkelig til stativet, noe som kan føre til
skader på projektoren eller stativet.
•
Hvis du bruker skruer til å feste stativet, må du bruke 1/4-toms maskinskruer eller mindre.
Ved bruk av
3-3
Fjernkontroll
1. POWER-knapp ( )
Bruk denne knappen for å slå produktet på og av.
2. SOURCE-knapp
Brukes til å kontrollere eller velge tilkoblingsstatusen for
eksterne enheter.
3. MENU-knapp (
)
Brukes til å vise menyskjermen.
4. Flytt (
)/ ( )-knapp
Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.
5. V. KEYSTONE-knapp (
)
Bruk denne når skjermen vises i en trapesformet fasong.
6. SPOL BAKOVER-knapp ( )
Spol filmen bakover i MEDIA.P-modus.
7. PAGE DN-knapp ( )
Brukes til å velge forrige fil.
8. ZOOM-knapp
Forstørrer bildet.
9. STILL-knapp (
)
Brukes til å se stillbilder.
10. MUTE-knapp ( )
Trykk for å dempe lyden midlertidig.
Trykk på MUTE-knappen på nytt eller VOL-knappen
(
) når lyden dempes for å høre lyden igjen.
11. RETURN-knapp ( )
Går tilbake til forrige meny.
12. MEDIA.P-knapp
Brukes som en snarveisknapp til MEDIA.P.
13. VOL-knapp (
)
Brukes til å kontrollere volumet.
14. SPOL FREMOVER-knapp ( )
Spol filmen fremover i MEDIA.P-modus.
15. PAGE UP-knapp ( )
Brukes til å velge neste fil.
16. SUBTITLE-knapp
Angir undertekster.
17. STOPP-knapp ( )
Stopper video eller musikk i MEDIA.P-modus.
Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.
Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg
selv eller produktet.
Du kan bruke fjernkontrollen i en avstand på opptil 7 meter fra
produktet.
Ved bruk av
3-3
3-4
Lampeinnstillinger
Lampeinnstillinger
:Lyset er på
:Lyser blinker
STANDBY
LAMPE
:Lyset er av
TEMP
INFORMASJON
Hvis du trykker på POWER-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises
skjermen innen 30 sekunder.
Projektoren har normal drift.
Denne modusen vises når projektoren gjør seg klar til en operasjon etter at du
har trykket på POWER-knappen på projektoren eller på fjernkontrollen.
POWER-knappen trykkes for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for
å kjøle ned innsiden av projektoren. (Varer i omtrent 1 minutt og 30 sekunder)
Se tiltak 1 nedenfor hvis kjøleviften i projektoren ikke har normal driftsmodus.
Se Tiltak 2 nedenfor hvis lampedekselet som beskytter lampeenheten ikke er
lukket skikkelig.
Strømmen slås av automatisk når temperaturen i projektoren overstiger kontrollgrensen. Se tiltak 3.
Det har oppstått et problem ved bruk av DDP IC i produktet. Se tiltak 4.
Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 5.
Levetiden til lampen har utløpt. Se tiltak 6.
Minnet til produktet fungerer ikke som normalt. Kontakt et servicesenter.
Strømmen til produktet fungerer ikke som normalt. Kontakt et servicesenter.
Det har oppstått et problem ved bruk av fargehjulet i produktet. Se tiltak 4.
Fjerne indikatorproblemer
3-4
Ved bruk av
KLASSIFISE
RING
STATUS
TILTAK
Tiltak 1
Når kjøleviftesystemet ikke er i
normal driftsmodus.
Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte et Samsung-servicesenter.
Tiltak 2
Når lampedekselet som beskytter lampeenheten ikke er lukket
skikkelig eller sensorsystemet
ikke er i normal driftstilstand.
Kontroller om skruene nederst på siden av projektoren er strammet skikkelig. Hvis de ikke er strammet som normalt, kontakter du et Samsungservicesenter.
Tiltak 3
Når temperaturen på innsiden
av projektoren blir for høy.
Juster installasjonsstatusen til projektoren ved å se forholdsreglene for
installasjon ovenfor. Avkjøl projektoren, og start den på nytt. Hvis det
samme problemet oppstår flere ganger, kontakter du et Samsung-servicesenter.
Tiltak 4
Når fargehjulet ikke fungerer.
Koble fra strømledningen, koble den til igjen og start projektoren på nytt.
Hvis det samme symptomet fremdeles oppstår, kontakter du et Samsungservicesenter.
Tiltak 5
Lampen fungerer feil etter at
strømmen slår seg av på unormal måte eller etter at den slås
på rett etter at projektoren slås
av.
Slå av strømmen, vent til enheten får kjølt seg ned tilstrekkelig og slå deretter på strømmen igjen. Hvis det samme problemet oppstår flere ganger,
kontakter du et Samsung-servicesenter.
Tiltak 6
Når skjermen blir mørkere
Kontroller lampebrukstiden på informasjonsvisningsskjermen. Hvis du må
bytte ut lampen, kontakter du et Samsung-servicesenter.
Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan forårsake
støy, men dette påvirker ikke produktytelsen og er helt normalt.
Ved bruk av
3-4
3-5
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
MENY
UNDERMENY
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Film Mode
PC
Zoom
Install
V-Keystone
Menu Option
Setup
Digital NR
Black Level
Background
Test Pattern
Factory Default
Sleep Timer
Information
Video Type
Language
Option
3-5-1. Input
MENY
Source List
BESKRIVELSE
Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.
•
Edit Name
<Video>- <PC>-<MEDIA PLAY>
Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.
•
<VCR>- <DVD>- <Cable STB>- <HD STB>- <Satellite STB>- <AV Receiver>- <DVD Receiver><Game>- <Camcorder>- <DVD Combo>- <PC>
3-5-2. Picture
3-5
Ved bruk av
MENY
Mode
BESKRIVELSE
Velg en skjermstatus som er tilpasset projektoren eller endre skjermmodusen etter behov.
•
<Mode>
•
<Dynamic > : Velg denne modusen for et lysere og skarpere bilde enn Standard modus.
•
<Standard> : Dette er bildemodusen som er optimalisert til standard sendingssignal.
•
<Movie> : Optimer bildet for å se filmer.
•
<Monitor1> : Dette er bildemodusen hvor lysstyrken er optimalisert for tekstvisning.
Du kan bare angi i <PC>- og <MEDIA PLAY>-modus.
•
<Monitor2> : Dette er den lyseste bildemodusen som passer til en presentasjon.
Du kan bare angi i <PC>- og <MEDIA PLAY>-modus.
•
<Sports> : Optimaliser bildet for å se på sport.
•
<User> : Velg når du justerer bildet etter dine preferanser.
MENY
Mode
BESKRIVELSE
•
<Contrast > : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.
•
<Brightness > : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.
•
<Sharpness > : Brukes til å justere skarpheten i bildet.
•
<Color > : Brukes til å justere fargen til lysere eller mørkere.
Du kan bare angi en <Color> i <Video>-modus.
•
<Tint> : Brukes til å få frem mer en naturlig farge på objekter ved hjelp av grønn eller rød
forsterkning.
Når inngangssignalet er <PC> eller PAL og SECAM i <AV>-modus, kan ikke <Tint> justeres.
•
<Color Temperature> : Du kan endre nyansen for hele skjermen etter behov.
Kan ikke angis i <PC>-modus.
•
•
Size
<Cool2 > : Passer til å brukes når omgivelsene er veldig lyse.
•
<Cool1 > : Passer til å brukes når omgivelsene er litt lyse.
•
<Normal > : Brukes til å vise de fleste scener. Denne viser fargene mer nøyaktig.
•
<Warm > : Velg denne når du ser på en svart-hvitt-film for å få optimal kvalitet.
<Gamma > : En funksjon for bildekompensering som kontrollerer innstillingene i henhold til
videoegenskapene.
•
<Film >: Den beste innstillingen for å se en film.
•
<Video > : Den beste innstillingen for å se et TV-program.
•
<Graphic >: Den beste innstillingen når du har en PC tilkoblet.
•
<Vivid > : Gammamodus passer til å se på film.
•
<Save > : Brukes til å lagre tilpassede bildeinnstillinger.
•
<Reset > : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Du kan velge en skjermstørrelse i henhold til scenetypen.
•
<Normal>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<16 : 9>
Tilgjengelig bildestørrelse i <PC>- og <MEDIA PLAY>-modus er <normal>, <16:9>.
Position
Juster skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.
Du kan bare angi en posisjon i <PC>-modus.
Ved bruk av
3-5
MENY
BESKRIVELSE
Digital NR
Når det vises en prikket linje eller skjermen vibrerer, kan du få bedre visuell kvalitet på bildet ved å
aktivere støyreduksjon.
Black Level
Hvis bildet er for mørkt, kan du angi et lysere svartnivå.
Svartnivå angis automatisk i <Video>-inngangsmodus.
Du kan bare foreta de manuelle innstillingene som vises nedenfor, ved et komponentsignal.
Film Mode
•
<0 IRE> : Standard svartnivå.
•
<7.5 IRE> : Still inn svartnivået mørkere.
Med denne funksjonen kan du stille inn skjermmodusen som er optimalisert til å spille av filmer.<Film
Mode> gir optimale skjerminnstillinger for filmer.
Du kan bare angi en <Film Mode> i <Video>-modus.
•
PC
<Off >-<On>
Eliminerer eller reduserer støy som forårsaker ustabil skjermkvalitet, for eksempel risting på skjermen. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og
deretter utføre en finjustering på nytt.
Bare aktivert i PC-miljøet. (komponentsignaler støttes ikke)
Zoom
•
<Auto Adjustment > : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PC-skjermen.
•
<Coarse > : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen.
•
<Fine> : Brukes til å finjustere PC-skjermen.
•
<Reset > : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de
standard fabrikkinnstillingene.
Brukes til å zoome inn på PC-skjermen.
Bare aktivert i PC-miljøet.
3-5-3. Setup
3-5
Ved bruk av
MENY
Install
BESKRIVELSE
For å skreddersy bildet til installasjonsstedet, kan du invertere de projiserte bildene vertikalt/horisontalt.
•
<Front-Floor >: Normalt bilde
•
<Front-Ceiling >: Horisontalt/vertikalt reversert bilde
•
<Rear-Floor>: Horisontalt reversert bilde
•
<Rear-Ceiling > : Vertikalt reversert bilde
V-Keystone
Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved hjelp av den vertikale
Keystone-funksjonen. Siden den vertikale Keystone-funksjonen kompenserer for skjermforvrengninger via programvare, anbefaler vi at du installerer projektoren slik at det ikke oppstår skjermforvrengninger i horisontal eller vertikal retning, i stedet for å bruke den vertikale keystone-funksjonen.
Background
Du kan angi bakgrunnen som vises når det ikke er noe signal fra den eksterne enheten som er koblet
til projektoren. Hvis et signal mottas, forsvinner bakgrunnen du har angitt og en normal skjerm vises.
•
Test Pattern
<Blue > -<Black >
Genereres av selve projektoren. Brukes som standard for å optimalisere installasjonen av projektoren.
•
<Crosshatch > - Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.
•
<Screen Size > - Du kan referere til bildeformatstørrelser som 1,33 : 1 eller 1.78 : 1.
•
<Red> - Rød skjerm, bare for fargejustering.
•
<Green> - Grønn skjerm, bare for fargejustering.
•
<Blue > - Blå skjerm, bare for fargejustering.
•
<White > - Hvit skjerm, bare for fargejustering.
•
<6500K_White > - Hvit skjerm, fremhever de hvite tonene for en mer ekte hvitfarge.
Red/Green/Blue -fargene i testmønstrene brukes bare i forbindelse med fargejustering, og det kan
hende at de ikke samsvarer med de faktiske fargene som vises under videoavspilling.
Factory Default
Med denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til standard fabrikkinnstillinger.
Video Type
Hvis projektoren ikke gjenkjenner typen inngangssignal automatisk og skjermkvaliteten er unormal i
PC-modus, kan du velge inngangssignaltypen manuelt.
•
<Auto > : Typen inngangssignal gjenkjennes automatisk.
•
<RGB> : Velg dette når en PC med RGB-utgang er koblet til D-sub-kontakten.
•
<YCbCr>: Velg dette når en AV-enhet (STB, DVD osv.) med YPbPr-utgang er koblet til D-subkontakten.
3-5-4. Option
Ved bruk av
3-5
MENY
Language
BESKRIVELSE
Du kan velge språket som brukes på menyskjermen.
Det valgte språket brukes både på hovedskjermmenyen og MEDIA PLAY-menyene.
Menu Option
•
<Position> : Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/til venstre/til høyre.
•
<Transparency > : Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.
•
•
<Display Time > : Du kan angi klokkeslettet for menyen.
•
Sleep Timer
< High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Hvis det ikke er noe inngangssignal for den angitte tiden, slås projektoren automatisk av. (Det må
ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren i løpet av den angitte tiden)
•
<Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>
Denne funksjonen virker ikke i <MEDIA PLAY>-modus.
Information
3-5
Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett, PC-bildejustering.
Ved bruk av
4
Media Play-funksjon
4-1
Forholdsregler ved bruk av USB-lagringsenheter
•
Dette produktet støtter ikke flerkortslesere.
•
Dette produktet vil ikke fungere hvis USB-lagringsenheten er koblet til via en USB-HUB.
•
Noen produkter som ikke samsvarer med standard USB-spesifikasjoner, fungerer kanskje ikke som normalt.
•
En USB-lagringsenhet med automatisk gjenkjenningsprogram eller sin egen driver fungerer kanskje ikke normalt.
•
En USB-lagringsenhet som bare bruker en utpekt driver, blir kanskje ikke gjenkjent.
•
Gjenkjenningshastighet for USB-lagringsenhet kan variere fra enhet til enhet.
•
Ikke slå av produktet eller dra ut en tilkoblet USB-lagringsenhet mens en USB-lagringsenhet er i bruk. Hvis du gjør det,
kan det skade USB-lagringsenheten eller den lagrede filen.
•
Bruk en USB-lagringsenhet som inneholder normale filer. Hvis ikke, kan det føre til feilfunksjon, eller at filene ikke spilles
av.
•
USB-lagringsenheter må formateres med et FAT- eller FAT32-filsystem (anbefalt) som støttes av Windows Det er ikke
sikkert at USB-lagringsenheten vil fungere som normalt hvis den er formatert med andre programmer.
•
Hvis USB-lagringsenheten bruker ekstern strøm, kobler du USB-lagringsenheten til ekstern strøm og bruker den.
•
Bruk den vedlagte USB-kabelen med USB-enheten når du kobler til en projektor. (Du finner mer informasjon om kjøp av
kabel og eksterne enheter ved å kontakte den respektive produsenten.)
•
Vi garanterer ikke service for feil på eksterne enheter som er forårsaket av bruk av en kabel som ikke oppfyller vedtatte
standarder.
•
Siden dataene i USB-lagringsenheten kan bli skadet, sikkerhetskopierer du viktige data for å unngå tap.
•
Når USB-lagringsenheter brukes med projektoren, støttes mappehierarkier ned til en fire nivåer med undermapper fra
toppmappen. En mappe som inneholder mer enn 2900 filer (inkludert mapper), vil ikke bli gjenkjent. Det kan også ta
lang tid å vise filene i mapper som inneholder mange filer.
•
Multideler støttes ikke.
•
Hvis en ekstern minneenhet ikke fungerer etter å ha blitt koblet til produktet, prøver du å koble den til en PC. Hvis den
fremdeles ikke fungerer som normalt, kontakter du minneenhetprodusentens servicesenter eller tilhørende
kundesenter.
•
USB-lagringsenheten er skrivebeskyttet.
Media Play-funksjon
4-1
4-2
Photo
Når du velger minatyrbilder
Du kan vise bildefiler som er lagret på en USB-enhet.
* Trykk på MEDIA.P-knappen for å vise menyen for det valgte elementet.
MENY
BESKRIVELSE
Play Photo
Start lysbildefremvisning.
Play Mode
•
<All photos > : Spiller alle tilgjengelige bildefiler.
•
<Photo in Folder > : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe.
•
<Shuffle all photos > : Spiller alle tilgjengelige bildefiler i en USB-lagringsenhet i tilfeldig
rekkefølge.
•
<Shuffle photo in Folder > : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.
•
<Repeat one photo > : Viser en bildefil gjentatte ganger.
Delete
Sletter et valgt bilde.
Delete All Files
Sletter alle bildefiler i en USB-lagringsenhet.
For å bruke denne funksjonen i presentasjonen konverterer du generelle ordbehandlingsfiler til bildefiler før du lagrer dem
på en USB-lagringsenhet.
f.eks.) .ppt(Microsoft Powerpoint) → .jpg /.bmp /.gif
.pdf(Adobe Acrobat) → .jpg
Forsiktig: Sørg for å lagre bildefiler på USB-lagringsenheten i presentasjonsrekkefølgen.
Lysbildefremvisning
Du kan angi flere alternativer mens du spiller av bilder.
* Trykk på MEDIA.P-knappen for å vise menyen for det valgte elementet.
4-2
Media Play-funksjon
MENY
Slideshow Setting
BESKRIVELSE
Du kan angi flere alternativer mens du spiller av bilder.
•
Transition
Angir et mønster for en lysbildefremvisning.
•
Speed
Play Mode
Rotate
Background Music
Media Play-funksjon
<No Effect> - <Fade> - <Blind> - <Coloration> - <Motion> - <Random>
•
Hvis bildestørrelsen er 32x32 eller mindre, deaktiveres <Motion>-effekten.
•
Hvis du angir <Motion>, kan du ikke justere <Aspect Ratio>.
•
Hvis du angir <Random>, støttes ikke <Motion>-effekten.
Angir en avspillingshastighet for en lysbildefremvisning.
•
<Fast> - <Normal> - <Slow >
•
<All photos > : Spiller alle tilgjengelige bildefiler.
•
<Photo in Folder > : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe.
•
<Shuffle all photos > : Spiller alle tilgjengelige bildefiler i en USB-lagringsenhet i tilfeldig
rekkefølge.
•
<Shuffle photo in Folder > : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.
•
<Repeat one photo > : Viser en bildefil gjentatte ganger.
Roterer et bilde med [
•
Aspect Ratio
<Manual> - <Auto>
]-knappen på fjernkontrollen.
<90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>
Roterer et bilde med retningsknappene på fjernkontrollen.
•
<Original Fit > : Viser et bilde i sin opprinnelige størrelse.
•
<Auto Fit > : Viser et bilde med sitt optimale sideforhold.
•
<Fit to Width > : Viser et bilde tilpasset til den vertikale lengden av skjermen.
•
<Fit to Screen > : Viser et bilde som fullskjerm.
•
<On > : Spiller alle musikkfiler i en USB-enhet etter hverandre.
•
<Off > : Stopper bakgrunnsmusikk.
•
<Music Setting> : Åpner musikkmappen og velger bakgrunnsmusikk.
4-2
4-3
Music
Meny som vises når du velger en musikkliste.
Du kan lytte til musikkfiler som er lagret på en USB-enhet.
* Trykk på MEDIA.P-knappen for å vise menyen for det valgte elementet.
MENY
BESKRIVELSE
Play Music
Spiller musikkfiler.
Play Mode
•
<All musics > : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler.
•
<Music in Folder > : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe.
•
<Shuffle all musics > : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.
•
<Shuffle music in Folder > : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.
•
<Repeat one music > : Spiller en valgt musikkfil gjentatte ganger.
Delete
Sletter en valgt musikkfil.
Delete All Files
Sletter alle musikkfiler i en USB-lagringsenhet.
Meny som vises når du spiller musikk.
Du kan angi flere alternativer for avspilling av musikk med Mediaplay.
* Trykk på MEDIA.P-knappen for å vise menyen for det valgte elementet.
Avhengig av menyspråket du valgte, kan det hende at musikkfilinformasjonen [
] ikke vises skikkelig. Hvis dette
oppstår, trykker du på MENU-knappen og velger <Language> i <Option>-menyen for å endre språket så det samsvarer
med musikkfilens språk
4-3
Media Play-funksjon
MENY
Play Mode
Repeat(A-B)
BESKRIVELSE
•
<All musics > : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler.
•
<Music in Folder > : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe.
•
<Shuffle all musics > : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.
•
<Shuffle music in Folder > : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.
•
<Repeat one music > : Spiller en valgt musikkfil gjentatte ganger.
Spiller en valgt del gjentatte ganger.
Trykk på [ZOOM]-knappen for å angi et startpunkt og et sluttpunkt
Media Play-funksjon
4-3
4-4
Movie
Meny som vises når du velger en filmliste.
Du kan vise videofiler som er lagret på en USB-enhet.
* Trykk på MEDIA.P-knappen for å vise menyen for det valgte elementet.
MENY
BESKRIVELSE
Play Movie
Spiller videofiler.
Play Mode
•
<All Movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler.
•
<Movie in Folder > : Spiller alle videofiler i en valgt mappe.
•
<Shuffle all movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler i tilfeldig rekkefølge.
•
<Shuffle movie in Folder> : Spiller alle videofiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.
•
<Repeat one movie > : Spiller en valgt videofil gjentatte ganger.
Delete
Sletter en valgt fil.
Delete All Files
Sletter alle videofiler i en USB-lagringsenhet.
Meny som vises når du spiller en film.
Du kan angi flere alternativer for avspilling av video med Mediaplay.
* Trykk på MEDIA.P-knappen for å vise menyen for det valgte elementet.
4-4
Media Play-funksjon
MENY
Play Mode
Aspect Ratio
Caption
BESKRIVELSE
•
<All Movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler.
•
<Movie in Folder > : Spiller alle videofiler i en valgt mappe.
•
<Shuffle all movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler i tilfeldig rekkefølge.
•
<Shuffle movie in Folder> : Spiller alle videofiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.
•
<Repeat one movie > : Spiller en valgt videofil gjentatte ganger.
•
<Fit to Width > : Spiller videoen så den er tilpasset skjermens vertikale lengde.
•
<Fit to Screen > : Spiller videoen i fullskjerm.
•
<On/Off> : Viser/skjuler undertekster.
•
Hvis undertekstene ikke vises, må du sørge for å angi språket på tekst (undertekst) så
det samsvarer med undertekstspråket du ønsker å vise på AVI-filen.
•
Bare avi-filer støttes med den eksterne Tekst-funksjonen.
•
<Language > : Velg språket du vil at undertekstene skal vises på.
•
<Position> : Angir en posisjon for undertekster med retningsknappene. (Top, Middle, Bottom)
•
•
Videoen må ha eksterne undertekster for å vise dem med Tekst-funksjonen slått på.
•
Se tabellen for støttede undertekstfiltyper. Se 4-6 Støttede filer.
•
Undertekstfiler må være i samme katalog som avi-videofilen.
<Sync > : - 0.5s / Reset / +0.5s
Du kan justere synkroniseringen av undertekstene så de samsvarer bedre med personen
som snakker på skjermen.
Zoom
Forstørrer eller forminsker en skjermstørrelse.
•
Media Play-funksjon
<Zoom x2> - <Zoom x4 > - <Normal>
4-4
4-5
Settings
Konfigurere innstillinger
Du kan konfigurere innstillinger for Media Play.
MENY
Auto Play
Update/Reset
BESKRIVELSE
Spiller automatisk når du går inn i menyen.
•
<Photo > - <Music > - <Movie>
•
<Firmware Update > : Starter programvareoppdatering.
•
<Reset Settings > : Tilbakestiller innstillinger.
•
<Product Information> : Viser modell og programvareinformasjon.
USB
Viser total kapasitet og gjenværende kapasitet.
Remove Safety
Du kan koble enheten fra produktet.
Hvis du ser en melding om at USB-enheten trygt kan fjernes, kan du koble USB-enheten fra produktet.
4-5
Media Play-funksjon
4-6
Filformater som støttes
FORMAT
MEDIUM
Filtype
KATEGORI
MERKNADER
(MAKSIMAL OPPLØSNING/
BITHASTIGHET OSV.)
VIDEO
LYD
.mpg / .dat
MPEG-1/2
MPEG lag 1 / 2 / 3
.vob
MPEG-1/2
I/T
.avi
XviD / 3ivX
MPEG-lag 1/2/3
4CC:XVID / 3IVX/ DivX
MS ISO
MPEG4
ADPCM(MS/Intel DVI / uLaw /
aLaw)
4CC:M4S2/MP4S
Motion JPEG
.mov / .mp4 / .3gp /
.3g2
PCM / WMA
4CC:MJPG
MPEG-4
MPEG lag 1 / 2 / 3
4CC : MP4V
Motion JPEG
ADPCM(MS/Intel DVI / uLaw /
aLaw)
4CC:MJPG/ jpeg
PCM (8-bit /16-bit) / AMR NB
.wav
I/T
MPEG lag 1 / 2 / 3
PCM
Video
MPEG-1
MPEG-1
NTSC: maks. 720x480 @30fps
PAL: maks. [email protected]
MPEG-2
MPEG-2
NTSC: maks. 720x480 @30fps
PAL: maks. [email protected]
MPEG-4
XviD / 3ivX
NTSC: maks. 720x480 @30fps
PAL: maks. [email protected]
Motion JPEG
Media Play-funksjon
MS ISO MPEG-4
PAL: maks. [email protected]
Grunnlinje JPEG
[email protected]
4-6
FORMAT
MEDIUM
Lyd
KATEGORI
VIDEO
PCM
MERKNADER
LYD
(MAKSIMAL OPPLØSNING/
BITHASTIGHET OSV.)
Mono / Stereo,
Eksempelhastighet: 8K~48 KHz
MPEG 1/2 lag 1/2
Mono / Stereo, eksempelhastighet: 32 / 44,1 / 48KHz,
bithastighet: 32K~448 Kbps
MPEG 1/2 lag 3 (MP3)
Eksempelhastighet: 8K~48 KHz,
bithastighet: 8K~320 Kbps
WMA
Mono / Stereo, eksempelhastighet: 8K~48 KHz,
*Ved 16M DRAM-oppløsning har
WMA begrenset støtte. Se tabellen nedenfor.
Samplinghastighet:
22,05K~48KHz
bithastighet: 32K~192 Kbps
aLaw / uLaw
Mono / Stereo, eksempelhastighet: 8 K~48 KHz, 8-bit per
eksempel,
bithastighet: 64K~768 kbps
ADPCM (MS/ Intel DVI)
Mono / Stereo, eksempelhastighet: 8 K~48 KHz, 4-bit per
eksempel,
bithastighet: 32K~384 kbps
AMR NB
Mono, eksempelhastighet: 8
K~48 KHz,
bithastighet: 32K~320 Kbps
Bilde
JPEG
Grunnlinje JPEG
BxH=14592x12288, Opptil 179
megapiksler
Støttet format: 444/ 440/ 422/
420/ Gråskala maks. filstørrelse=40 MB
Progressiv JPEB
Opptil 4 megapiksler
Støttet format: 444/ 440/ 422/
420/ Gråskala maks. filstørrelse=40 MB
BMP
Opptil 20 megapiksler
Støttet format: 444/ 440/ 422/
420/ Gråskala maks. filstørrelse=40 MB
GIF
BxH=14592x12288,
Opptil 179 megapiksler
Støttet format: versjon 87a / versjon 89a (unnattt animasjon og
linjesprang)
maks. filstørrelse=40 MB
4-6
Media Play-funksjon
FORMAT
MEDIUM
Undertekst
KATEGORI
VIDEO
MERKNADER
LYD
(MAKSIMAL OPPLØSNING/
BITHASTIGHET OSV.)
SMI
SRT
SUB
Tekstfilformat
ASS
SSA
PSB
Media Play-funksjon
4-6
4-7
WMA-bruksspesifikasjoner
BITHASTIGHET (KBPS)
EKSEMPELHASTIGHET
KANALER
320
44,1K
2
256
44,1K
2
192
48K
2
44,1K
2
48K
2
44,1K
2
48K
2
44,1K
2
44,1K
1
48K
2
44,1K
2
80
44,1K
2
64
44,1K
2
44,1K
1
32K
2
48**
32K
2
32
22,05K
2
160
128
96
** : Denne bithastigheten støttes ikke
4-7
Media Play-funksjon
5
Feilsøking
5-1
Før du ber om service
Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung
Electronics servicesenter.
Symptomer
Installasjon og tilkobling
Meny og
fjernkontroll
Feilsøking
Ingen strøm.
Kontroller alle strømkabelkontaktene.
Jeg ønsker å installere projektoren i taket.
Støtte for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med
den lokale produktdistributøren.
Ekstern kilde kan ikke velges.
Kontroller at tilkoblingskablen(e) (video) er riktig koblet til i riktig port. Hvis enheten ikke er riktig tilkoblet, kan den ikke velges.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.
Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med
det, bytter du det ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse.
Kontroller at du sikter fjernkontrollen mot sensoren på baksiden av enheten fra en avstand på opptil 7 meter. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og produktet.
Direkte belysning fra treveis lyspærer eller andre lyskilder på
fjernkontrollsensoren til projektoren kan påvirke følsomheten
føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.
Kontroller om fjernkontrollbatterirommet er tomt.
Kontroller om lampeindikatoren øverst på projektoren er slått
på.
Jeg kan ikke velge en meny.
Feilsøking
Kontroller om menyen vises i grått. En gråfarget meny er utilgjengelig.
5-1
Symptomer
Skjerm og
ekstern
kilde
Kan ikke se bilder.
Feilsøking
Kontroller at strømledningen til projektoren er koblet til.
Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.
Kontroller at kontaktene er skikkelig koblet til portene på baksiden av projektoren.
Kontroller batteriet i fjernkontrollen.
Kontroller at innstillingene for <Color>, <Brightness> ikke er på
nederste nivå.
Dårlig farge.
Juster <Tint> og <Contrast>.
Bildene er ikke tydelige.
Juster fokuset.
Kontroller om projeksjonsavstanden er for langt unna eller for
nær skjermen.
Rar lyd.
Hvis den rare lyden fortsetter, kontakter du vårt servicesenter.
Driftslampen lyser.
Se i Korrigerende tiltak i henhold til lampeinnstillingene.
Linjer vises på skjermen.
Siden støy kan oppstå når du bruker PCen, justerer du skjermfrekvensen.
Ingen ekstern skjermenhet vises.
Kontroller driftsstatusen for den eksterne enheten og kontroller
om justeringselementene, som <Brightness> og <Contrast>,
har blitt endret riktig i <Mode>-kommandoskjermen i projektormenyen.
Bare blå skjerm vises.
Kontroller at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller
alle kontakter en gang til.
Skjermen vises i svart/hvitt eller rare farger. /
Skjermen er for mørk eller lys.
Som nevnt over kontrollerer du justeringselementene som
<Brightness>, <Contrast > og <Color> i menyen.
Hvis du vil gjenopprette forskjellige innstillinger til fabrikkinnstilling, kjører du <Factory Default> fra menyen.
Multimediefunksjon
Jeg hører ingen lyd når jeg spiller av en videofil fra USB-lagringsenheten.
Kontroller lydformatet til videofilen det gjelder.
Lydeffektene er ikke tilgjengelige for formater som ikke støttes,
som AC3 osv.
Konverter lydformatet til et støttet format med en videoomformer.
5-1
Feilsøking
6
Mer informasjon
6-1
Spesifikasjoner
MODELL
Panel
Størrelse
0,55 tommer
Oppløsning
800 x 600 (SVGA)
Lyskilde
Strøm
SP-U300M
LAMPE
Strømforbruk
80 W
Spenning
DC 19 V 4,7 A
Dimensjon
54 x 178,5 x 130,5 mm
Vekt
850 g
Hovedfunksjoner
Inngangssignal
Lysstyrke
300 ANSI
Kontrast
1100:1
Skjermstørrelse (diagonal)
Diagonal 20 tommer ~ 100 tommer
Rekkevidde for fremvisning
830 mm ~ 4240 mm
Keystone
Vertikal
PC
1) Kontakttype: 15-pinners D-Sub
2) Frekvens (Se i Støttede visningsmoduser.)
VIDEO
Støttede kringkastingssignaler: NTSC, PAL, SECAM (PAL-N-signaler
støttes ikke.)
KOMPONENT
Koble til D-Sub-kontakt ([PC IN]-port) med kjønn.
USB
Film, Bilde, Musikk
Taleutgang
Brukermiljø
1W+1W
Temperatur og luftfuktighet
Drift: Temperatur 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) , Fuktighet (10 % ~ 80 %)
Lagring: Temperatur -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F) , Fuktighet (5 % ~
95 %)
Støy
33 dB
Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk forstyrrelse
for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Klasse A er for virksomheter, mens klasse B har
mindre utstråling av elektromagnetiske bølger enn klasse A.
DMD-panelet som brukes i DLP-projektorer, består av flere hundre tusen mikrospeil. På samme måte som med andre
visuelle visningselementer, kan det hende at DMD-panelet inneholder noen få dårlige piksler. Samsung og produsenten av
DMD-panelet har strenge prosedyrer for å identifisere og begrense dårlige piksler, og produkter vil ikke overskride det
maksimale antallet dårlige piksler som er angitt av våre standarder. Det kan forekomme at det finnes piksler som ikke kan
vises, men det påvirker imidlertid ikke bildekvaliteten eller produktets levetid.
Mer informasjon
6-1
6-2
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
•
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
6-2
Mer informasjon
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
Mer informasjon
6-2
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
6-2
Mer informasjon
6-3
Korrekt avhending - kun Europa
Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har kildesortering)
Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektriske tilbehør (f.eks.
lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkuler dem ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte disse gjenstandene for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og
dets elektriske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt - kun Europa
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har separate systemer for batteriresirkulering)
Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke må kastes
med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb er merket av,
angir det at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer bør du skille batterier fra andre typer avfall og
resirkulere dem gjennom ditt gratis lokale resirkuleringssystem for batterier.
Mer informasjon
6-3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement