Samsung | SAMSUNG ES10 | Samsung ES10 Bruksanvisning

Lær dit kamera at kende
Instruktioner
Brug kameraet i følgende rækkefølge.
Installation af
applikationssoftwaren
Når du skal anvende dette kamera
med en computer, skal applikationssoftwaren først installeres. Herefter kan
de lagrede billeder i kameraet kopieres
til computeren og behandles med et
billedredigeringsprogram. (s. 83)
Tag et billede
Tag et billede. (s.19)
Indsæt USB-kablet
Indsæt det medfølgende USBkabel i computerens USB-port og i
kameraets USB-stik. (s. 85)
Se til at kameraet er
tændt
Kontrollér kameraets strømtilstand.
Hvis der er slukket for strømmen,
skal du trykke på kameraknappen
for at tænde for den.
Kontrollér
[Flytbar disk]
Åbn Windows Stifinder (Explorer)
og find [Flytbar disk] (Removable
Disk).(s. 86)
Tak, fordi du valgte et Samsung-digitalkamera.
Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du anvender
kameraet.
Hvis du får brug for eftersalgsservice, bør du medbringe kameraet
og årsagen til, at det ikke virker (f.eks. batteri, hukommelseskortet
osv.) til eftersalgscenteret.
Kontrollér, at kameraet virker ordentligt, inden du skal bruge det
(f.eks. på en rejse eller til en vigtig begivenhed) for at undgå
skuffelser. Samsung tager ikke ansvar for eventuelt tab eller
skade som følge af funktionsfejl i kameraet.
Opbevar denne vejledning et sikkert sted.
Hvis du kopierer billederne på hukommelseskortet til computeren
med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Når du skal
overføre de billeder til computeren, som er taget med kameraet, skal
du slutte kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende
USB-kabel. Producenten har intet ansvar for tab eller beskadigelse
af data på hukommelseskortet, som skyldes brugen af en kortlæser.
Indholdet og illustrationerne i denne vejledning kan blive ændret
uden forudgående varsel for at opgradere kamerafunktionerne.
ÄMicrosoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation gældende i USA og/eller andre lande.
ÄAdobe og Reader er enten varemærker eller registrerede varemærker i
USA og/eller andre lande.
ÄAlle mærker og produktnavne, der forekommer i denne vejledning, er
registrerede varemærker tilhørende deres pågældende virksomheder.
1
Fare
Advarsel
Det viste symbol indikerer en potentiel overhængende fare, der kan
medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås.
Det viste symbol indikerer en potentiel farlig situation, der kan
medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås.
Forsøg ikke at modificere dette kamera på nogen måde. Hvis du gør
det, kan det medføre brand, skade, elektrisk stød eller alvorlig skade på
dig eller kameraet. Intern besigtigelse, vedligeholdelse og reperationer
bør kun foretages af din forhandler eller et af Samsung, for kamerareservice, godkent servicecenter.
Anvend ikke dette produkt i nærheden af brandbare eller eksplosive
gasser, da det kan øge risikoen for eksplosion.
Hvis der trænger nogen form for væske eller et fremmedobjekt ind i kameraet,
skal du ikke bruge det. Sluk for kameraet og fjern strømforsyningen. Du skal
kontakte din forhandler eller et af Samsung, for kamerareservice, godkent servicecenter. Stop brugen af kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk
stød.
Indsæt ikke metalliske eller brandbare fremmedobjekter i åbninger i
kameraet, f.eks. åbningen til hukommelseskortet eller batterikammeret.
Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
Anvend ikke kameraet med våde hænder. Det giver risiko for at få
elektrisk stød.
Anvend ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr. Hvis du anbringer
blitzen for tæt på dit motivs øje, kan det medføre skade på synet.
Af sikkerhedsmæssige grunde bør du opbevare dette produkt og dets
tilbehør uden for børn eller dyrs rækkevidde for at forhindre ulykker
som f.eks.:
- Slugning af batteri eller småt kameratilbehør. Hvis der skulle ske et
uheld, skal du opsøge en læge med det samme.
- Det er muligt at blive skadet af kameraets bevægelige dele.
Batteri og kamera kan blive varme efter langvarig brug, og det kan
medføre funktionsfejl. Skulle det ske, skal du lade kameraet hvile
nogle få minutter, for at det kan køle af.
Efterlad ikke kameraet steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, f.eks. i en lukket bil, i direkte sollys eller andre steder med
ekstrem temperaturvariation. Udsættelse for ekstreme temperaturer kan
skade kameraets interne komponenter og medføre brand.
Tildæk ikke kameraet eller batteriladeren under brug. Det kan
medføre, at der oparbejdes varme og dermed skade på kamerahuset
eller føre til brand. Anvend altid kameraet og dets tilbehør i områder
med effektiv ventilation.
2
Forsigtig
Det viste symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan
medføre mindre eller moderat skade, hvis situationen ikke undgås.
Utæthed, overophedning eller et beskadiget batteri kan medføre brand
eller skade.
- Brug batterier med en specifikation, der passer til kameraet.
- Batteriet må ikke kortsluttes, opvarmes eller kastes i åben ild.
- Indsæt ikke batteriet med polerne omvendt.
Fjern batteriet, hvis du ikke skal bruge kameraet i en længere periode.
I modsat fald kan batteriet lække ætsende elektrolytter og permanent
skade kameraets komponenter.
Brug ikke blitzen, når den er i kontakt med hænder eller genstande. Rør
ikke ved blitzen efter vedvarende brug. Det kan medføre forbrænding.
Rør ikke ved objektivet eller objektivdækslet for at undgå at tage et
uskarpt billede og for at undgå en mulig fejlfunktion.
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
Når du anvender kameraet ved lave temperaturer, kan følgende
situationer opstå. Det er ikke kamerafejl, og kameraet virker efter
hensigten igen ved normal temperatur.
- Det tager længere tid at tænde for LCD-skærmen, og farven kan
afvige fra motivet.
- Når sammensætningen ændres, kan der være et efterbillede på
LCDskærmen.
Kreditkort kan blive afmagnetiserede, hvis de opbevares i nærheden af en
kamerataske med metaldele. Undgå at efterlade kort med magnetstribe i
nærheden af tasken.
Efter kameraet tændes, skal du kontrollere om batteritypen og
kameraets indstillinger, der findes under menuen [Indstillinger] >
[Batteritype] (s. 52), er identiske eller ej.
Indholdsfortegnelse
KLAR 007 Systemoversigt
07
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
013
014
016
Pakkens indhold
Sælges seperat
Kameraets funktioner
Forside & Top
Bagside
Bund
5-funktionsknap
Selvudløserlampe
Lampe for kamerastatus
Funktionsikon
Tilslutning til strømkilde
Indsætning af hukommelseskortet
Sådan benyttes hukommelseskortet
Når du bruger kameraet for første gang
OPTAGELSE 017 Indikatorer på LCD-skærmen
17
018
019
019
019
020
020
021
022
Sådan bruges menuen
Start af optagefunktion
Valg af funktioner
Sådan benyttes funktionen Auto
Sådan benyttes funktionen Program
Sådan benyttes funktionen DIS
Sådan bruges fotoguidefunktionen
Sådan benyttes funktionen Scene
3
Indholdsfortegnelse
023
023
023
024
025
025
025
025
027
027
029
029
031
033
033
033
034
034
035
036
036
4
Sådan benyttes Movie-optagelse
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Pause under optagelse af en filmsekvens
(Successiv optagelse)
Ting, du skal være opmærksom på, når
du tager billeder
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
Tænd/sluk-knap
Udløserknap
ZOOM-knap
Info (DISP)/OP-knap
Makro/NED-knap
Fokuslås
Blitz/VENSTRE-knap
Selvudløser/HØJRE-knap
MENU-knap
OK-knap
Funktioner
Sådan aktiveres funktioner med
MENU-knappen
Eksponeringskompensation
Hvidbalance
ISO
Ansigtsgenkendelse
038
038
038
039
039
040
040
041
042
043
043
044
Ansigtstone
Retouchering
Billedstørrelse
Kvalitet/Frekvens
Lysmåling
Fremføringsfunktion
Autofokustype
Valg Af Fotostil
Tilpas billede
Stemmenotat
Stemmeoptagelse
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
INDSTILLINGER 045 Lydmenu
45
045
045
045
045
045
046
046
046
046
046
046
Lyd
Lydstyrke
Startlyd
Lukkerlyd
Lydeffekt
AF-lyd
Selvportræt
Opsætningsmenu
Display
Sprog
Funktionsbeskrivelse
Indholdsfortegnelse
047
047
047
047
048
048
048
049
049
049
050
050
051
052
052
052
Startbillede
Lysstyrke skærm
Hurtigvisning
Strømsparing
Indstillinger
Formatering af hukommelsen
Initialisering
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
Tidszone
Filnavn
Indfotografering af tidspunktet for
fotograferingen
Automatisk afbryder
Valg af videosignal
Autofokuslampe
Indstilling af USB
Valg af batteritype
AFSPILNING 053 Start af visning
53
053
053
054
054
054
055
Visning af et stillbillede
Afspilning af en filmoptagelse
Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
Afspilning af en lydoptagelse
Afspilning af stemmenotat
Indikatorer på LCD-skærmen
055
055
057
057
058
058
059
061
061
062
062
063
064
064
065
065
066
066
066
066
067
067
068
Brug af betjeningsknapperne til
indstilling af kameraet
Miniature/Forstørrelsesknap
Info (DISP)/OP-knap
Afspil & Pause / OK-knap
Venstre / højre / ned / menu-knap
SLET-knap
Indstilling af afspilningsfunktionen på
LCD-skærmen
Rediger
Ændring af billedstørrelsen
Rotation af billeder
Valg Af Fotostil
Tilpas billede
Start af multidiashowet
Start af multidiashowet
Valg af billeder
Konfiguration af multidiasshowet
Indstilling af afspilningsinterval
Indstilling af baggrundsmusik
Filmuligheder
Sletning af billeder
Beskyttelse af billeder
Stemmenotat
DPOF
5
Indholdsfortegnelse
070
071
072
072
073
073
075
076
078
Kopiering til kort
PictBridge
PictBridge: Udvælgelse af billeder
PictBridge: Udskriftsindstillinger
PictBridge: Nulstil
Vigtige bemærkninger
Advarselsindikator
Inden du kontakter et servicecenter
Specifikationer
SOFTWARE 081 Bemærkninger om softwaren
81
6
081
082
083
085
088
089
092
092
093
Systemkrav
Om softwaren
Installation af applikationssoftwaren
Start af computerfunktionen
Fjernelse af den flytbare disk
Samsung Master
Installation af USB-driveren til MAC
Brug af USB-driveren til MAC
SPØRGSMÅL OG SVAR
Systemoversigt
Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af
salgsregionen. Oplysninger om det ekstra tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung-servicecenter.
Dele og tilbehør illustreret her, kan se anderledes ud i virkeligheden.
Pakkens indhold
Kamera
AA-alkaline batterier
USB-kabel
Kamerarem
Software-cd
(se s. 82)
Brugervejledning,
Produktgaranti
Genopladeligt batteri
(SNB-2512)
Oplader
(SBC-N2)
AV-kabel
Vekselstrømsledning
Kamerataske
Sælges seperat
SD/SDHC/MMChukommelseskort
(se s. 15)
7
Kameraets funktioner
Forside & Top
Udløserknap
Tænd/sluk-knap
Mikrofon
Blitz
Selvudløserlampe/
AF-sensor
Højtaler
Objektiv/Objektivdæksel
8
Kameraets funktioner
Bagside
Lampe for kamerastatus
Zoom Wide(W)-knap (Miniature)
Zoom Tele(T)-knap (Digital zoom)
Remholder
LCD-skærm
USB/AVtilslutning
Fn/Slet-knap
MENU knap
5-funktionsknap
Afspilningsknap
9
Kameraets funktioner
5-funktionsknap
Bund
Åbning til hukommelseskort
Info/OP-knap
MENU/OK-knap
AFSPIL/PAUSE-knap
Selvudløser/
HØJRE-knap
Blitz/
VENSTRE-knap
Batteridæksel
Batterikammer
Makro/NED-knap
Stativgevind
Ä For at åbne batterikammeret, skal du skubbe det i den ovenfor viste
retning.
10
Kameraets funktioner
Selvudløserlampe
Ikon
Funktionsikon
Status
Beskrivelse
Blinker
- Lampen blinker med 1 sekunds interval de første 8 sekunder.
- Lampen blinker med 0,25 sekunds interval de første 2 sekunder.
Blinker
Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunds interval i 2
sekunder.
Blinker
Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2
sekunder senere vil et andet billede blive taget.
Blinker
Efter at have trykket på udløserknappen tages billedet i
henhold til motivets bevægelse.
På side 19 kan du finde yderligere information om indstillinger af
kameraet.
FUNKTION
Auto
Program
DIS
Fotoguide
Scene
Film
-
-
IKON
FUNKTION
IKON
Lampe for kamerastatus
Status
Tændt
Efter optagelsen
Beskrivelse
Lampen tænder og slukker, når kameraet er klar
til at tage et billede
Lampen blinker, mens billedets data gemmes,
og slukker, når kameraet er klar til at optage igen.
FUNKTION
SCENE
Skønhedsportræt
Nat
Portræt
Børn
Landskab
Nærbillede
Tekst
Solnedg.
Daggry
Modlys
Fyrværk.
Strand&sne
IKON
Når blitzens batteri oplades Lampen blinker
Når USB-kablet tilsluttes
en computer
Overførsel af data til en
computer
Når USB-kablet tilsluttes
en printer
Lampen lyser (LCD-skærmen slukker efter
initialisering af apparatet)
Når printeren udskriver
Lampen er slukket
Når AF aktiveres
Lampen blinker (LCD-skærmen slukkes)
Lampen er slukket
Lampen tænder (Kameraet fokuserer på motivet)
FUNKTION
IKON
FUNKTION
IKON
Lampen blinker (Kameraet fokuserer ikke på motivet)
11
Tilslutning til strømkilde
Vi anbefaler brug af batterier, som er beregnet til digitalkameraer
(inden for et år efter fabrikationen). Følgende batterityper kan
anvendes.
- Ikke-genopladelige batterier : 2 x AA-alkaline (høj kapacitet)
- Genopladelige batterier (ekstra tilbehør) : SNB-2512 (Ni-MH)
Specifikationer for SNB-2512 genopladeligt batteri
Model
SNB-2512
Type
Ni-MH
Kapacitet
2500mAh
Spænding
1.2V x 2
Opladningstid
Ca 300 minutter (Brug SBC-N2)
Ä Det medfølgende batteri kan variere alt efter salgsområdet.
12
Vigtige oplysninger om brugen af batterier.
Sluk for kameraet, hvis du ikke bruger det.
Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid.
Batteriet kan med tiden miste sin kapacitet og er tilbøjelig til at
lække, hvis det sidder i kameraet i længere tid.
Lave temperaturer (under 0°C) kan forringe batteriets ydeevne
og reducere batteriets levetid.
Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når
temperaturen normaliseres.
Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er
normalt.
Det er nemt at købe alkalinebatterier. Dog varierer batteriernes
levetid, alt efter batteriproducenten og de fotografiske forhold.
Benyt ikke manganbatterier, da disse ikke kan levere tlstrækkelig kraft.
Til dette kamera anbefales det, at der anvendes et højkapacitetsbatteri
(alkaline, nikkelhydrid). Hvis der anvendes en anden batteritype, bliver
kameraets levetid muligvis reduceret.
Tilslutning til strømkilde
Indsætning af hukommelseskortet
Indsæt batteriet som vist
Indsæt hukommelseskortet som vist.
- Hvis kameraet ikke kan tændes,
når du har indsat batteriet, skal
du kontrollere, om batteriets
poler (+/-) vender rigtigt.
- Pas på ikke at trykke på
batteridækslet, mens det er
åbent. Du kan herved komme
til at beskadige det.
- Sluk for kameraet, inden du
indsætter et hukommelseskort.
-Forsiden af hukommelseskortet
skal vende mod kameraets forside
(objektivet), og kortets
kontaktflader skal vende mod
kameraets bagside (LCD
monitoren).
- Pas på ikke at indsætte kortet
omvendt. Herved kan kortåbningen
blive beskadiget.
Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD-skærmen.
Batteriindikator
Batteristatus
Batteriet er
fuldt
opladet
Lav batterikapacitet Lav batterikapacitet
Batteriet er tomt.
(vær parat til at
(vær parat til at
(Genoplad eller brug
genoplade
genoplade
et reservebatteri)
eller udskifte
eller udskifte
batteriet)
batteriet)
Ä Når du bruger kameraet og batteriet et sted, hvor der er meget koldt
eller varmt, kan visningen af batteristatus på LCD-skærmen afvige fra
den faktiske batteristatus.
13
Sådan benyttes hukommelseskortet
Husk at formatere hukommelseskortet (se s. 48), hvis du benytter
et nyt kort første gang, hvis det indeholder data, kameraet ikke
genkender, eller hvis det indeholder billeder, som er taget med et
andet kamera.
Sluk for kameraet hver gang hukommelseskortet sættes i eller
tages ud.
Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data
blive ødelagt:
- Hvis hukommelseskortet bruges forkert.
- Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet
kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer,
læser data).
Meget hyppig brug af et hukommelseskort reducerer med tiden
kortets kapacitet. Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt
hukommelseskort. slitage eller overlast dækkes ikke af garantien.
Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
Hukommelseskortet er et elektronisk præcisionsmedie.
Pas på ikke at bøje eller tabe hukommelseskortet, og udsæt det
aldrig for kraftige stød.
Hvis der ikke er nok ledig hukommelse:
Meddelelsen [Huk. Opbrugt] vises, og kameraet virker ikke. For at
optimere kameraets hukommelse, udskift hukommelseskortet eller
slet unødvendige billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
Opbevar aldrig hukommelseskortet i omgivelser med kraftige
elektroniske eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højtalere
eller tv-modtagere.
Hukommelseskortet må ikke bruges eller opbevares på steder,
hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med
væsker. Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød
klud.
Opbevar hukommelseskortet i dets æske, når det ikke er i brug.
Under og efter længere tids brug kan hukommelseskortet blive
varmt. Dette er normalt.
Brug ikke et hukommelseskort, som benyttes i et andet digitalkamera.
Hvis et hukommelseskort skal benyttes i dette kamera, skal det først
formateres med dette kamera.
Brug ikke et hukommelseskort, der er formateret af et andet
digitalkamera eller af en hukommelseskortlæser.
14
Det anbefales, at kopiere vigtige data over til et andet medie som
backup, f.eks. disketter, harddisk, cd osv.
Fjern ikke hukommelseskortet, når kameraets statuslampe blinker,
da det kan medføre skade af dataene i hukommelseskortet.
Sådan benyttes hukommelseskortet
Kameraet kan benytte SD/SDHC-hukommelseskort og MMC
(MultiMedia-kort).
Kontaktpunkter
Omskifter til
skrivebeskyttelse
Optagekapaciteten er følgende med 1 GB SD-hukommelseskort.
Værdierne er omtrentlige, da den præcise kapacitet kan afhænge af
kortets specifikationer og motivernes toneomfang.
Billedstørrelse ved
Superfin
optagelse
Cirka
337
Mærkat
Stillbillede
[SD (Secure Digital)-hukommelseskort]
SD/SDHC-hukommelseskortet er forsynet med en omskifter til
skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at
kortet kan formateres. Når du skyder omskifteren mod bunden af
SD/SDHC-kortet, er dataene beskyttet. Når du skyder omskifteren
mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet.
Skyd omskifteren mod toppen af SD/SDHC-hukommelseskortet,
inden du tager et billede.
Fin
Normal
30 bps
15 bps
Cirka
466
Cirka
688
-
-
Cirka
349
Cirka
516
Cirka
743
-
-
Cirka
416
Cirka
590
Cirka
848
-
-
Cirka
539
Cirka
685
Cirka
966
-
-
Cirka
825
Cirka
998
Cirka
1331
-
-
Cirka
1175
Cirka
1392
Cirka
1832
-
-
Cirka
2365
Cirka
2409
Cirka
2826
-
-
-
-
-
Cirka
7'5"
Cirka
13'54"
-
-
-
Cirka
26'22"
Cirka
49'22"
*Filmoptagelse
Zoomknappen virker ikke under filmoptagelse.
Optagetiderne kan ændre sig, når zoomen benyttes.
Du kan optage videoer på op til 4 GB eller 2 timer hver.
15
Når du bruger kameraet for første gang
Når kameraet tændes første gang, vises en menu på LCD monitoren til indstilling af dato, klokkeslæt, sprog og batteritype. Denne
menu vil ikke blive vist igen, når du har indstillet dato, tid, sprog
og batteritype. Indstil dato, klokkeslæt, sprog og batteritype, inden
du bruger kameraet.
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
1. Vælg menuen [Date&Time] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED/VENSTRE/HØJREknappen og tryk derefter på OKknappen.
Language
:English
Date & Time
:08/12/01
yyyy
mm dd
Battery
Type
2008 / 12 / 01
Exit
:alkaline
13:00
yyyy/mm/dd
Back
VENSTRE/HØJRE-knap : Vælger verdenstid/år/måned/dag/
time/minut/ datoformat.
OP/NED-knap
: Ændrer indstillingen af hver position.
Indstilling af sproget
1. Vælg menuen [Language] ved at trykke
på OP/NED-knappen og tryk derefter
på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved
at trykke på OP/NED-knappen og tryk
derefter på OK-knappen.
Ä Du kan få yderligere oplysninger om Verdenstid på side 49.
Language
Date & Time
:English
English
:08/12/01
䚐ạ㛨
Battery Type
:alkaline
Français
Deutsch
Español
Italiano
Back
Set
Indstilling af batteritypen
1. Vælg menuen [Battery Type] ved at
trykke på OP/NED-knappen og tryk
derefter på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved
at trykke på OP/NED-knappen og tryk
derefter på OK-knappen.
Language
:English
Date & Time
Battery Type
:08/12/01
:alkaline
Alkaline
Ni-MH
Back
Set
- Hvis du har valgt en batteritype, vil kameraet blive optimeret til
den pågældende batteritype.
Undermenuen [Battery Type] : Alkaline / Ni-MH
Ä Yderligere information om batteritype findes på side 52.
16
Indikatorer på LCD-skærmen
LCD-skærmen viser information om optagefunktioner og valg.
Nr.
Beskrivelse
5
Ikon for hukommelseskort/
intern hukommelseskort
Ikoner
-
6
Batteri
S.13
7
Flash
S.29
8
Selvudløser
S.31
9
Makro
S.27
10
Valg Af Billedstil
S.41
11
Ansigtsgenkendelse
S.36
12
Ansigtstone
S.38
S.38/
42/44
Retouchering /
13
Tilpas billede / Uden lyd
14
[Billede og Fuldstatus]
Nr.
Beskrivelse
1
Optagelse
Ikoner
Side
S.19
Side
Dato / klokkeslæt
2008/12/01 01:00 PM
S.49
15 Advarsel om kamerarystelser
S.24
16
Autofokusfelt
S.40
17
Funktionstilstand
S.40
18
Lysmåling
S.39
19 Billedkvalitet / Frekvens
S.39
2
Zoombjælke (Optisk / Digital)
/ Zoomforhold (Digital)
S.25
20
Billedstørrelse
S.38
3
Stemmenotat
S.43
21
ISO
S.36
4
Antal resterende
optagelser
00001
S.15
22
Hvidbalance
S.35
Resterende tid
00:00:00
S.15
23 Eksponeringskompensation
S.34
17
Sådan bruges menuen
1. Tænd for kameraet, og tryk på MENU-knappen. Der vises en menu for hver kamerafunktion.
Auto
Tilstand
Program
Funktioner
DIS
Lyd
Fotoguide
Display
Indstillinger
Afslut
Scene
Film
Skift
2. Brug knapperne op eller ned, til at navigere gennem menuerne.
Auto
Tilstand
Program
Funktioner
DIS
Lyd
Fotoguide
Display
Indstillinger
Afslut
Tryk på OP
eller NEDknappen.
Ansigtsgenkendelse
Tilstand
Scene
Kvalitet
Lyd
Fokusområde
Display
Film
Indstillinger
Skift
Fotostørrelse
Funktioner
Afslut
Tryk på OP
eller NEDknappen.
Valg Af Fotostil
Tilstand
Lyd
Lydeffekt
Indstillinger
Skift
Start-l
Lukkerlyd
Display
Lyd
Lydstyrke
Funktioner
Af-lyd
Selvportræt
Afslut
Skift
3. Brug knapperne venstre eller højre til at gå ind i undermenuer.
Tilstand
Lydstyrke
Start-l
Funktioner
Lukkerlyd
Lyd
Lydeffekt
Display
Indstillinger
Afslut
Tryk på
VENSTRE eller
HØJRE-knappen.
Lydstyrke
:Medium
Start-l
:Fra
Lukkerlyd
:1
Lydeffekt
:1
Tryk på
VENSTRE eller
HØJRE-knappen.
Lydstyrke
Fra :Medium
Start-l
Lav :Off
Lukkerlyd
Medium
:1
Høj
:1
Lydeffekt
Af-lyd
Af-lyd
:Til
Af-lyd
:Til
Selvportræt
Selvportræt
:Til
Selvportræt
:Til
Skift
Afslut
Tilbage
Tilbage
4. Vælg en undermenu og klik på OK-knappen, for at gemme indstillingerne og vende tilbage til det forrige vindue.
18
Indstil
Start af optagefunktion
Valg af funktioner
Sådan benyttes funktionen Auto (
Du kan vælge den ønskede arbejdsfunktion
med MENU-knappen, som findes bag på
kameraet.
Med denne funktion er det nemt og hurtigt at fotografere.
Sådan benyttes MENU-knappen
1. Tryk på MENU-knappen, og en menu
vil vises ved siden af.
2. Tryk på op/ned-knappen for at vælge
menuen [Tilstand], og tryk så på
højre-knappen.
3. Vælg den ønskede tilstand ved at
trykke på op/ned-knappen, og tryk på
OK-knappen.
Auto
Tilstand
Program
Funktioner
DIS
Sounds
Fotoguide
Display
Indstillinger
Afslut
Auto
Program
Scene
Film
Skift
)
1. Indsæt batterierne (s. 13). vær
opmærksom på korrekt polariet (+ / -).
2. Indsæt hukommelseskortet (s. 13).
Da dette kamera har 9 MB intern
hukommelse, er det ikke nødvendigt
at indsætte et hukommelseskort. Hvis
et hukommelseskort ikke er indsat,
vil billedet blive gemt i den interne hukommelse. Hvis der er et
hukommelseskort i kameraet, vil billedet blive gemt på dette
kort.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde kameraet.
5. Vælg funktionen AUTO ved at trykke på MENU-knappen.
6. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på
LCD-skærmen.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.
DIS
Fotoguide
Scene
Film
Afslut
Auto
Auto
Program
Program
Funktioner
DIS
DIS
Lyd
Fotoguide
Fotoguide
Scene
Scene
Tilstand
Display
Film
Indstillinger
Afslut
Tilbage
Tilbage
Film
Afslut
Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det
er tilfældet, bliver billedet ikke skarpt.
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du
fotograferer.
Tilbage
Auto
Program
DIS
Fotoguide
Scene
Film
Afslut
Tilbage
19
Start af optagefunktion
Sådan benyttes funktionen Program (
)
Sådan benyttes funktionen DIS (
Hvis du vælger funktionen AUTO, indstilles alle funktioner automatisk.
Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde og
lukkertid.
)
Funktionen Digital billedstabilisering (DIS, Digital Image Stabilisation).
Denne funktion reducerer effekten fra kamerarystelser og hjælper
dig med at få fint belyste billeder under afdæmpede forhold.
1. Vælg DIS-funktionen ved at trykke på
MENU-knappen (s.19).
2. Ret kameraet mod motivet og find det
ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage
billedet.
1. Vælg PROGRAM-funktionen ved at
trykke på MENU-knappen (s.19).
2.Tryk på MENU-knappen, for at
konfigurere avancerede funktioner.
Vær opmærksom på følgende, når du benytter funktionen DIS
Undermenuerne for funktionerne er som følger:
Beskrivelse
EV
Hvidbalance
ISO
Ansigtsgenkendelse
Fotostørrelse /
Filmstørrelse
Kvalitet / Billedhastighed
20
Side
S.34
S.35
S.36
S.36
Beskrivelse
Måling
Kørsel
Fokusområde
Valg Af Fotostil
Side
S.39
S.40
S.40
S.41
S.38
Tilpas billede
S.42
S.39
Lyd
S.43
1. Den digitale zoom fungerer ikke, når funktionen DIS er aktiv.
2. Hvis lyset er for kraftigt, aktiveres DIS ikke.
3. Hvis der ikke er tilstrækkeligt lys, vises advarselsindikatoren for
kamerarystelser ( Ã ). For at opnå de bedste resultater bør
der kun tages billeder i situationer, hvor advarselsindikatoren for
kamerarystelser ( Ã ) ikke vises.
4. Hvis motivet bevæger sig, kan billedet blive utydeligt.
5. Da DIS anvender kameraets digitale signalprocessor, kan det tage
lidt længere tid for kameraet at behandle og gemme billeder.
Start af optagefunktion
Sådan bruges fotoguidefunktionen (
Tilgængelige funktioner i optageguiden
)
Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på motivet
Funktion, der kan bruges, når billedskærmen ryster
Funktion, der kan bruges under optagelse i mørke
Funktion, der kan bruges, når billedets lysstyrke skal justeres
Funktion, der kan bruges, når billedets farver skal justeres
Guiden hjælper brugeren med at lære den korrekte optagemetode,
herunder løsninger på mulige problemer, der kan opstå under
fotografering, og guiden giver brugeren mulighed for at øve sig i at
fotografere.
Fotoguide
Fotoguide
Fotoguide
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
Funktioner til billedstabilisering, ved rystelser
Funktioner der bruges under svage lysforhold
Funktioner til justering af lysstyrke
Funktioner til justering af farver
Fotoguide
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
Tryk på VENSTRE/
HØJRE-knappen
Tryk på OK-knappen
Skift
Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
Fokus på et objekt 80 cm eller længere væk
Fokus på et objekt mindre end 80 cm væk
Fokus på ansigter
Tilbage
Tryk på VENSTRE/
HØJRE-knappen
Tryk på OK-knappen
Skift
1/2
Fokusstatus kan tjekkes ved at
trykke udløserknappen halvt ned
- Grøn: Fokus OK
- Rød: Fokus mislykket
Tilbage
Øvelse
Ved tryk på
op-knappen
Tryk på
OP/NED-knappen
Fotoguide
Tryk på udløserknappen
Guideliste
Starter, når du trykker
på udløserknappen.
Tryk på OK-knappen
Guideliste
2/2
Når fokus er OK, trykkes
udløserknappen helt ned for at
tage billedet.
Hvis fokus mislykkes, trykkes
knappen halvt ned igen.
Tilbage
Øvelse
[Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på motivet]
21
Start af optagefunktion
Sådan benyttes funktionen Scene (
)
I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger
i forbindelse med forskellige motivtyper.
1. Vælg SCENE-funktionen ved at
trykke på MENU-knappen (s.19).
2. Ret kameraet mod motivet og find
det ønskede motivudsnit på LCDskærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage
billedet.
22
SCENE-funktionerne er angivet nedenfor.
[Skønhedsportræt] (
) : Gør det muligt at tage et billede af en
person med indstillinger, der skjuler
skønhedsfejl i ansigtet
[Nat]
(
) : Til fotografering om natten eller i
mørke omgivelser.
[Portræt]
(
) : Til optagelse af portrætter.
[Børn]
(
) : Til optagelse af hurtigt-bevægende
motiver, f.eks. børn.
[Landskab]
(
) : Til optagelse af fjern natur.
[Nærbillede]
(
) : Nærfotografering af små genstande,
f.eks. planter og insekter.
[Tekst]
(
) : Brug denne funktion til at tage et
billede af et dokument.
[Solnedg.]
(
) : Bruges til at tage billeder af solnedgange.
[Daggry]
(
) : Daggrysscener.
[Modlys]
(
) : Til portrætter uden skygger som følge
af modlys.
[Fyrværk.]
(
) : Fyrværkeriscener.
[Strand&sne]
(
) : Til hav-, sø-, stand- og snescener.
Start af optagefunktion
Sådan benyttes Movie-optagelse (
)
Længden af en filmoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse,
dog maks 2 timer eller 4 GB.
1. Vælg filmoptagelse ved at trykke på
MENU-knappen. (Ikonet for
filmoptagelse og den tilgængelige optagetid
vil blive vist på LCD-skærmen).
2. Ret kameraet mod motivet og find det
ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk én gang på udløserknappen, og
filmoptagelsen vil blive optaget i den tilgængelige
optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper
udløserknappen. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke
på udløserknappen igen.
Ä Billedstørrelse og filtype er angivet nedenfor.
- Billedstørrelse : 640x480, 320x240 (valgbar)
- Film-filtype
: AVI (MJPEG)
- Billedfrekvens : 30 BPS, 15 BPS (valgbar)
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Trin 1-3 er de samme som for filmoptagelse.
4. Tryk på Menu -knappen.
5. Tryk på op/ned-knappen for at vælge
menuen [Funktioner], og tryk så på
højre-knappen.
6. Vælg menuen [Lyd] ved at trykke på op/ned-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
7. Vælg menuen [Fra] ved at trykke på venstre/højre-knappen.
8. Tryk på OK-knappen. Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Ä Se på s. 44 for at få yderligere oplysninger.
Pause under optagelse af en filmsekvens (Successiv optagelse)
Med dette kamera kan du midlertidigt stoppe filmoptagelsen, hvis
der er passager, du ikke vil have med i optagelsen. På denne
måde er det muligt at optage de ønskede scener i en enkelt filmfil.
Brug af successiv optagelse
Trin 1-2 er de samme som ved filmoptagelse.
3. Tryk én gang på udløserknappen,
og filmoptagelsen vil blive optaget i
den tilgængelige optagetid. Kameraet
fortsætter optagelsen, selv om du
slipper udløserknappen.
4.Tryk på OK-knappen, hvis du vil holde
Stop
Optag
pause i optagelsen.
5. Tryk igen på OK-knappen, hvis du vil fortsætte optagelsen.
6. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
23
Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder
Tryk udløserknappen halvvejs ned.
Tryk let på udløserknappen for at bekræfte fokus og opladning af
blitzbatteri. Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.
[Tryk let på udløserknappen]
[Tryk på udløserknappen]
Den tilgængelige hukommelseskapacitet afhænger af
motivforholdene og kameraets indstillinger.
Når Flash fra- eller Langsom synchro-funktionen er valgt under
dårlige lysforhold, vises advarselsindikatoren for kamerarystelser
( Ã ) muligvis på LCD-skærmen. I dette tilfælde bør et stativ
bruges til at støtte kameraet på en solid overflade, eller
indstillingen for blitzen skal ændres.
Optagelser i modlys: Tag ikke billeder direkte mod solen. Hvis du
gør det, kan billedet blive mørkt. For at tage
et billede imod lyset, bør du anvende [Modlys]
under funktionen Scene (se side 22),
udfyldningsblitz (se side 30), spotmåling
(se side 39) eller eksponeringskompensation
(se side 34).
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
Find det ønskede motiv ved hjælp af LCD-skærmen.
24
I nogle tilfælde virker autofokussystemet ikke som forventet.
- Når der tages billede at et motiv, der har meget lidt kontrast.
- Hvis motivet er meget reflekterende eller skinner.
- Hvis motivet bevæger sig ved høj hastighed.
- Når der er et stærkt reflekteret lys, eller når baggrunden er
meget lys.
- Når motivet kun har vandrette linjer, eller det er meget smalt
(f.eks. en pind eller en flagstang).
- Når omgivelserne er mørke.
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
ZOOM-knap
Du kan indstille optagefunktionen ved hjælp af betjeningsknapperne.
Hvis menuen vises, betjener denne knap
den OPTISKE eller DIGITALE zoom.
Dette kamera har 3x optisk og 3x digital
zoom. Ved brug af begge kan man opnå
et zoomforhold på 9x.
Tænd/sluk-knap
Benyttes til at tænde og slukke for kameraet.
Hvis kameraet ikke betjenes i den
angivne tid, slukkes det automatisk
for at spare strøm. Se yderligere
oplysninger på side 50 om den
automatiske afbryderfunktion.
Udløserknap
TELE-zoom
Optisk zoom TELE
Digital zoom TELE
Benyttes til fotografering eller lydoptagelse, når kameraet er
indstillet til optagelse.
Ved filmoptagelse
Når du trykker udløserknappen
helt ned, begynder optagelsen af
en filmsekvens. Tryk én gang på
udløserknappen, og filmoptagelsen
vil blive optaget i den tid, der er
plads til i hukommelsen. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på udløserknappen igen.
Ved optagelse af stillbillede
Ved at trykke udløserknappen halvvejs ned aktiveres autofokus,
og forholdene for blitzen kontrolleres. Når udløserknappen
trykkes helt ned tages og gemmes billedet. Hvis du har valgt
optagelse med stemmenotat, begynder lydoptagelsen, når
kameraet har gemt billedet.
: Tryk på ZOOM T-knappen. Hermed zoomer
du ind på motivet, d.v.s motivet ser ud til at
komme nærmere.
: Når den maksimale (3x) optiske zoom er
valgt, aktiveres den digitale zoom-software,
når der trykkes på ZOOM T-knappen. Ved
at slippe ZOOM T-knappen stopper den digitale zoom ved den ønskede indstilling. Når
den maksimale digitale zoom (3x) er opnået,
har det ikke nogen effekt at trykke på ZOOM
T-knappen.
Tryk på
ZOOM Tknappen.
Tryk på
ZOOM Tknappen.
[Vidvinkelzoom]
[TELE-zoom]
[Digital zoom 3,0x]
25
ZOOM-knap
VIDVINKEL-zoom
Optisk zoom VIDVINKEL : Tryk på ZOOM W-knappen. Hermed
zoomer du væk fra motivet, d.v.s motivet
ser ud til at fjerne sig, så du får mere
med på billedet. Ved fortsat at trykke på
ZOOM W-knappen indstilles kameraet
til dets mindste zoom-indstilling, dvs. at
motivet vises længst væk fra kameraet.
Tryk på
ZOOM Wknappen.
[TELE-zoom]
Tryk på
ZOOM Wknappen.
[Optisk zoom 2x]
[Vidvinkelzoom]
Digital zoom VIDVINKEL : Når den digitale zoom er i brug, og
der trykkes på ZOOM W-knappen,
Optisk zoom
reduceres den digitale zoom trinvis.
Slippes ZOOM W-knappen, stoppes
den digitale zoom. Trykkes der på
Digital zoom
ZOOM W-knappen, reduceres den
digitale zoom, og derefter fortsættes
den optiske zoom med at reducere,
indtil minimumindstillingen er nået.
Tryk på
ZOOM Wknappen.
[Digital zoom 3,0x]
26
Tryk på
ZOOM Wknappen.
[TELE-zoom]
[Vidvinkelzoom]
Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder,
som er optaget med digital zoom. Giv det lidt tid.
Hvis du trykker på zoomknapperne under filmoptagelse, optages
lyden ikke.
Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten,
hvis den digitale zoom benyttes.
Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere,
hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned ved maksimal
optisk zoom (3x) og trykker på ZOOM T-knappen igen.
Digital zoom kan ikke benyttes i visse Scenefunktioner (Nat,
Børn, Tekst, Nærfoto, Fyrværk.), DIS-funktion, filmoptagelse og
ansigtssporingRør ikke ved objektivet, mens det bevæger sig.
Det giver uskarpe billeder og forstyrrer kameraets funktion. Hvis
billedet er uskarpt, slukkes og tændes kameraet for at nulstille
objektivets position.
Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Pas på ikke at berøre objektivet, mens det bevæger sig, da det
kan medføre fejlfokusering og uskarpe billeder.
Pas på ikke at berøre objektivet når zoom-funktionen anvendes.
Info (DISP)/OP-knap
Makro (
Hvis menuen vises, fungerer OP-knappen som retningsknap.
I optage- eller afspilningstilstand vises billedinformation ved at trykke
på denne knap.
Når menuen vises, skal du trykke på NED-knappen for at gå fra
hovedmenuen til en undermenu eller for at flytte ned i undermenuen.
Hvis menuen ikke vises, kan du bruge MAKRO ( ) / NED-knappen
til optagelse af makrobilleder. Afstandsområderne er vist nedenfor.
Tryk på MAKRO-knappen, til den ønskede indikator for makrofunktion
vises på LCD-skærmen.
Vis beskrivelse for hver funktion.
[Optageskærm]
)/NED-knap
Vis basisoplysninger.
[Oplysningsskærm]
[Makro (
[Auto-fokus]
[Auto-makro (
)]
)]
27
Makro (
)/NED-knap
Typer af fokuseringsfunktioner og fokuseringsområder
(W: vidvinkel, T: TELE)
Funktion
AUTO (
Fokuseringstype
Auto-makro (
Fokuseringsområde
W: 10 ~ Uendeligt
T: 50 ~ Uendeligt
Funktion
Fokuseringstype
Fokuseringsområde
Tilgængelige fokuseringsfunktioner med de enkelte optagefunktioner
( o : Valgbar, : Uendelig fokusering)
Funktion
)
)
Auto-makro
W: 80 ~ Uendeligt
T: 80 ~ Uendeligt
Normal
Funktion
W: 10 ~ 80
T: 50 ~ 80
W: 80 ~ Uendeligt
T: 80 ~ Uendeligt
Funktion
DIS (
Fokuseringstype
Auto-makro (
Fokuseringsområde
W: 10 ~ Uendeligt
T: 50 ~ Uendeligt
)
Normal
o
o
o
o
)
)
Makro
o
Normal
PROGRAM (
Makro (
(Enhed: cm)
o
o
o
o
o
SCENE
Auto-makro
Makro
Normal
o
o
)
o
Normal
o
W: 80 ~ Uendeligt
T: 80 ~ Uendeligt
o
o
Når makrofunktionen er valgt, skal du være særlig påpasselig
med at undgå kamerarystelser.
Hvis du fotograferer på en afstand under 40 cm (vidvinkel) eller
50 cm (telezoom) med makrofunktionen, skal blitzen kobles fra.
o
o
o
o
o
28
Fokuslås
Blitz (
Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet,
kan du benytte fokuslåsen.
Når menuen vises på LCD-skærmen,
vil tryk på VENSTRE-knappen bevæge
markøren til venstre fane.
Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen,
vil VENSTRE-knappen betjene
BLITZ-knappen ( ).
Brug af fokuslåsen
1. Sørg for, at motivet er i midten af autofokusfeltet.
2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Når det grønne autofokusfelt
lyser, har kameraet fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke
udløserknappen helt ned, så du kommer til at tage et uønsket
billede.
3. Hold stadig udløserknappen halvvejs nedtrykket, flyt kameraet
mod det ønskede motivudsnit og tryk derefter udløserknappen
helt ned for at tage billedet. Hvis du slipper udløserknappen, vil
fokuslåsen blive annulleret.
)/VENSTRE-knap
[Valg af automatisk blitz]
Valg af den ønskede blitzfunktion
1. Tryk på MENU-knappen for at vælge OPTAGELSE bortset fra
Movie-optagelser eller DIS-funktion. (s.19)
2. Tryk på BLITZ-knappen, indtil den ønskede indikator for
blitzfunktionen vises på LCD-skærmen.
3. Der vises en indikator for blitzfunktionen på LCD-skærmen.
Brug den rigtige blitzindstilling til den aktuelle situation.
Blitzområde
1. Det ønskede
billede.
2. Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at
fokusere på motivet.
3. Find det ønskede
motivudsnit, og tryk
udløserknappen
helt ned.
ISO
(Enhed: m)
Normal
VIDVINKEL
TELE
Makro
VIDVINKEL
TELE
Auto-makro
VIDVINKEL
TELE
AUTO 0,8 ~ 4,3 0,8 ~ 2,3 0,4 ~ 0,8 0,5 ~ 0,8 0,4 ~ 4,3 0,5 ~ 2,3
29
Blitz (
)/VENSTRE-knap
Hvis du trykker på udløserknappen efter at have valgt blitzv,
udløses den første blitzv for at undersøge optageforholdene
(blitzområde og strømtilstand for blitzv).Flyt ikke kameraet, før
den anden blitz udløses.
Hyppig brug af blitzen reducerer batteriets levetid.
Under normale forhold er blitzens genopladningstid under
5 sekunder. Hvis batterierne er svage, er genopladningstiden
længere.
Blitzen virker ikke for DIS-funktionen samt for SCENE-funktionerne
[Landskab], [Nærbillede], [Tekst], [Solnedg.],
[Daggry], [Fyrværk.] og for filmoptagelse.
Motivet skal være inden for blitzområdet.
Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis motivet er for tæt på
eller har stor refleksionsevne.
Tages der et billede med blitz i dårligt oplyste omgivelser, kan der
forekomme en hvid plet på billedet. Denne plet fremkommer som
resultat af, at blitzlyset bliver reflekteret af atmosfærisk støv.
30
Blitzfunktionsindikator
Ikon
Blitzfunktion
Autoblitz
Beskrivelse
Hvis motivet eller baggrunden er mørk,
udløses den indbyggede blitzv automatisk.
Hvis motivet eller baggrunden er mørk,
udløses den indbyggede blitzv automatisk
Auto & Rødøje
tillige med rød-øje reduktionsfunktionen, som
reduktion
minimerer risikoen for, at personerne i motivet
får røde øjne.
Udfyldningsblitz
Blitzen udløses uanset styrken af det
tilstedeværende lys.
Blitzudløsningen reguleres ud fra motivforholdene. Jo lysere baggrunden eller motivet
er, jo mindre blitzudløsning benyttes.
Blitzv med
lang lukkertid
Blitzen vil blive benyttet med en lang lukkertid for at opnå korrekt eksponering af
baggrunden. Hvis du fotograferer i svagt lys,
fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser ( Ã ) på LCD monitoren.
Rød-øje
reduktion
Hvis en optagelse med “røde øjne” registreres,
vil denne funktion automatisk reducere
rød-øje effekten.
Blitzv fra
Blitzen udløses ikke. Vælg denne funktion,
hvis du fotograferer på steder, hvor man ikke
må benytte blitzv. Hvis du fotograferer i svagt
lys, fremkommer advarslen om risiko for
kamerarystelser ( Ã ) på LCD monitoren.
Blitz (
Selvudløser (
)/VENSTRE-knap
Tilgængelige blitzfunktioner med de enkelte optagefunktioner
( o : Valgbar)
Funktion
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SCENE
Funktion
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
)/HØJRE-knap
Når menuen vises på LCD-skærmen, vil tryk på HØJRE-knappen
bevæge markøren til højre fane.
Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen, fungerer HØJRE-knappen
som selvudløserknap ( ). Denne funktion kan benyttes, hvis
fotografen gerne vil med på billedet.
Hvis du betjener selvudløserknappen, mens selvudløseren
er i gang, annulleres funktionen.
Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.
Ved filmoptagelse er det kun 10-sek. selvudløseren, der kan
benyttes.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
31
Selvudløser (
)/HØJRE-knap
Valg af selvudløser
Bevægelsestimer
1. Vælg en optagefunktion med undtagelse
af lydoptagelse. (s.19)
Bevægelse
Tryk udløserknappen ned efter at
have indstillet bevægelsestimeren
2. Tryk på selvudløser/højre-knappen
( ) til den ønskede indikator
fremkommer på LCD-skærmen. Et ikon
for 10 sekunder, 2 sekunder, dobbelt
selvudløser eller bevægelsestimer vises
på LCD-skærmen.
3. Når du trykker på udløserknappen,
vil billedet blive taget efter den
specificerede tid.
Funktion
Ingen bevægelse er opdaget
Tændt, og billedet tages efter 2
sekunder.
Bevægelsestimerens skal igennem følgende trin
(gælder ikke filmoptagelse)
[Valg af 10-sek.selvudløser]
Beskrivelse
Ved tryk på udløserknappen starter
10 sek.
selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 10
selvudløser
sekunder.
Ved tryk på udløserknappen starter
2 sek.
selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2
selvudløser
sekunder.
Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder,
og 2 sekunder senere vil et andet billede blive
Dobbelt
taget. Når der bruges blitz, vil det andet billede
selvudløser
muligvis blive forsinket mere end 2 sekunder
afhængig af blitzens genopladningstid.
Kameraet opdager motivets bevægelse 6
Bevægelsessekunder efter at have trykket på udløserknappen,
timer
og billedet tages, når bevægelsen er stoppet.
32
Blink (1 sekunds interval)
Opdagelse af motivets bevægelse Blink (0,25 sekunds interval)
Selvudløserindikator
Ikon
Ikon og selvudløserlampe
Valg af bevægelsestimer Tryk på udløserknappen Bekræftelse af
motiv (inden for 6 sek.)*1 Start opdagelse (sving med armene)*2 Stop opdagelse (stå stille) Der tages et billede (efter 2 sek.)
*1: Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at have
trykket på udløserknappen, så bekræft motivet inden for 6 sekunder.
*2: Bevæg din krop eller arme.
I følgende tilfælde virker bevægelsestimeren muligvis ikke.
Fokuseringsafstanden er over 3 m.
Eksponeringen er for lys eller for mørk
Der er modlys.
Der er ikke nok bevægelse
Bevægelsen opdages ud fra
midterdelen (50%) af sensoren, hvor
bevægelsen genkendes.
Hvis kameraet ikke opfanger bevægelse i
30 sekunder, eller kameraet ikke opfanger
ro efter at have opfanget bevægelse
Bevægelsestimerens
opdagelsesområde
MENU-knap
Funktioner (
- Når du trykker på MENU-knappen, vil en menu, som relaterer
til hver kamerafunktion, blive vist på LCD-skærmen. Hvis du
igen trykker på knappen, returnerer skærmen til den oprindelige
visning.
- Et menuvalg kan vises, når følgende vælges:
Der er ikke en menu tilgængelig, når funktionen til lydoptagelse.
Brug den menu der aktiverer funktionerne, eller FN-knappen, for at hente
menuerne nedenfor:
Funktion
Auto
Tilstand
DIS
Sounds
Fotoguide
Indstillinger
Afslut
[Menu slået fra]
Scene
Film
Skift
[Menu slået til]
(Funktioner)
OK-knap
- Når en menu er vist på LCD-skærmen, kan du med denne knap
flytte markøren til en undermenu eller bekræfte en indstilling.
Auto
Auto
Tilstand
Program
[Tryk på
OK-knappen]
DIS
Sounds
Fotoguide
Fotoguide
Scene
Scene
Indstillinger
Afslut
DIS
Film
Skift
Tilgængelig tilstand
Side
EV
S.34
Hvidbalance
S.35
ISO
S.36
Ansigtsgenkendelse
S.36
Ansigtstone
S.38
Retouchering
S.38
Fotostørrelse / Filmstørrelse
S.38
Kvalitet / Billedhastighed
S.39
Måling
S.39
Kørsel
S.40
Fokusområde
S.40
Valg Af Fotostil
S.41
Tilpas billede
S.42
Lyd
S.43
Program
Funktioner
Display
Menu
Program
Funktioner
Display
[Ved tryk på MENU-knappen]
)
Film
Afslut
Tilbage
33
Funktioner (
)
Sådan aktiveres funktioner med MENU-knappen
1. Tryk på MENU-knappen i en tilgængelig tilstand.
2. Tryk på op/ned-knappen for at vælge menuen [Funktioner], og
tryk så på højre/OK-knappen.
Tilstand
EV
EV
Hvidbalance
Hvidbalance
Funktioner
ISO
Sounds
Ansigtsgenkendelse
Display
Indstillinger
Fotostørrelse
Kvalitet
ISO
Fotostørrelse
Måling
Skift
Afslut
Tilbage
3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på OP/NED-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
EV
EV
Hvidbalance
Hvidbalance
ISO
ISO
Ansigtsgenkendelse
OP/NED-knap
Ansigtsgenkendelse
Fotostørrelse
Fotostørrelse
Kvalitet
Kvalitet
Måling
Afslut
Måling
Tilbage
Afslut
Tilbage
4. Vælg den ønskede menu ved at trykke på VENSTRE/ HØJREknappen, og tryk derefter på OK-knappen.
Hvidbalance
Juster farver efter lystype.
Dagslys
Egnet til udendørs fotografering på en klar dag.
VENSTRE/
HØJRE-knap
Tilbage
34
Flyt
Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle
lysforhold.Du kan også vælge eksponeringsværdien [EV]-knappen.
Kvalitet
Måling
Afslut
Eksponeringskompensation
Ansigtsgenkendelse
Højre/
OK-knappen
Brug Fn-knappen bag på kameraet til at vise menuer med de
funktioner, der oftest bruges.
Tilbage
Flyt
Eksponeringskompensation
1. Klik på op/ned-knappen, fra Funktioner
menuen, for at vælge [EV] (
).
EV
Indstil eksponering for at justere lysstyrken.
2. Vælg den ønskede værdi for
eksponeringskompensation med
VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen. Den valgte værdi
Tilbage
Flyt
gemmes, og indstillingsfunktionen til
eksponeringskompensation afsluttes. Hvis du ændrer eksponeringsværdien, vises eksponeringsindikatoren (
) til venstre på
LCD-monitoren.
Ä En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen.
En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen. Hvis
den forøges for meget, bliver LCD-skærmen hvid og resultatet
overeksponeret.
Funktioner (
)
Sådan anvendes Brugerdefineret hvidbalance
Indstillingerne for hvidbalancen kan ændres afhængigt af de
aktuelle lysforhold. Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle
lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance.
Hvidbalance
Med hvidbalance-indstillingen kan du
indstille justere, så de ser naturlige ud.
Hvidbalance
Juster farver efter lystype.
Tilbage
Menu tab
Auto-hvidbalance
Dagslys
Skyet
Ikon
Flyt
Beskrivelse
Kameraet vælger automatisk en passende
indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle
lysforhold.
Til udendørs optagelser i dagslys.
Til optagelse af billeder, når himlen er overskyet.
Fluorescerende h
Til optagelse ved fluorescerende lys
(dagslystype).
Fluorescerende l
Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.
Wolfram
Brugerindstilling
1. Vælg menuen BRUGER (
)i
Hvidbalance, og placer et hvidt
stykke papir foran kameraet,
således at LCD-skærmen kun viser
hvidt.
2. OK-knap
: Vælger den forrige
brugerindstillede
Hvidt papir
hvidbalance.
Udløserknap : Gemmer den nyindstillede hvidbalance.
- Din brugerdefinerede hvidbalance-værdi vil blive benyttet fra
det næste billede, du tager.
- Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den
ændres.
Til optagelser ved Wolfram
(almindelige glødelamper).
Du kan indstille hvidbalancen efter
optageforholdene.
Ä Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.
35
Funktioner (
)
ISO
Du kan vælge kameraets ISO-følsomhed, når du fotograferer.
Kameraets hastighed eller lysfølsomhed angives i ISO-værdier.
[Auto]: Kameraets lysfølsomhed ændres
automatisk ud fra lysforholdene
eller motivets refleksionsevne.
ISO
Juster billedfølsomhed.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :
Du kan benytte en kortere lukkertid under
Tilbage
Flyt
de samme lysforhold ved at forøge ISOfølsomheden. Billedet kan imidlertid blive overeksponeret under
meget lyse forhold. Jo højere ISO-værdi du benytter, jo større er
kameraets lysfølsomhed og evne til at kunne tage billeder under
mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når
ISO-værdien øges, så billedet kommer til at se mere “kornet” ud.
Ä Når [Bevægelse] er indstillet, indstilles ISO-hastighed til AUTO.
Ä [ISO] er kun aktiveret i tilstandene [Program] eller [Fotoguide].
[Fra]
: Ansigtssporing er deaktiveret.
[Normal]
: Denne funktion finder automatisk placeringen
af motivets ansigt, og indstiller derefter fokus og
eksponering. Vælg denne funktion for hurtig og nem
fotografering af et ansigt.
[Selvportræt] : Når du tager billeder af dig selv, bliver dit ansigt
automatisk sporet. Det er derfor nemt og hurtigt at
tage et selvportræt.
Normal
Ä Valgbare funktioner: Auto, Program, DIS, Fotoguide,
Skønhedsportræt, Portræt, Børn, Strand&sne
1. Størrelsen og placeringen af
autofokusrammen indstilles
automatisk til motivets ansigt.
Ansigtsgenkendelse
Hvis du anvender ansigtsgenkendelsesf
unktionen, kan kameraet spore et ansigt.
Når der fokuseres på et ansigt, justeres
lysstyrken for ansigtet også. Du kan
også fange naturlige ansigtsudtryk med
selvportræt.
36
2. Tryk udløserknappen halvvejs
ned. Fokusrammen bliver grøn,
når fokus er aktiveret.
Ansigtsgenkendelse
Sæt forskellige funktioner for ansigtsgenkendelse
Tilbage
Flyt
3. Tryk udløserknappen helt ned, for
at tage et billede.
Funktioner (
)
Denne funktion kan spore op til 10 personer.
Når kameraet sporer flere personer på én gang, fokuserer
det på den nærmeste person.
Den digitale zoom er ikke aktiveret i denne tilstand.
Når kameraet finder et målansigt, bliver den hvide farves
fokuseringsfelt vist over målansigtet, og den grå farves
fokuseringsfelt vises over resten af ansigterne. Tryk
udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på ansigtet og
det hvide fokuseringsfelt bliver grønt.
Vend tilbage til tidligere AF-funktion, hvis ansigtsgenkendelse
mislykkedes.
Denne funktion fungerer ikke korrekt under visse omstændigheder.
- Når en person har mørke briller på, eller dele af ansigtet er
skjult.
- Den person, der tages billede af, ikke ser på kameraet.
- Hvis lysstyrken er for mørk eller for lys, kan kameraet kan
ikke spore et ansigt.
- Afstanden mellem kameraet og motivet er stor.
Det maksimalt tilgængelige område for ansigtsgenkendelse
er 2.5 m (vidvinkel).
Jo tættere på motivet er, desto hurtigere kan kameraet
spore motivet.
I tilstandene [Skønhedsportræt], [Portræt] og [Børn] er funktionen
[Ansigtsgenkendelse] indstillet til dens standardværdi.
Selvportræt
Ä Valgbare funktioner: Auto, Program, DIS, Fotoguide,
Skønhedsportræt, Portræt, Strand&sne
1. Ved optagelse med selvudløser
skal du rette kameraets linse mod
motivets ansigt. Kameraet sporer
automatisk motivets ansigt og
udsender en hjælpelyd.
2. Start optagelsen ved at trykke på
udløserknappen.
Når ansigtet er placeret midt på skærmen, udsender
kameraet en hurtig lyd, der gentages. Lyden er forskellig
fra den lyd, der udsendes, når ansigtet ikke er i midten.
Hjælpelyden kan indstilles i menuen for lydindstillinger. (se s.46)
37
Funktioner (
)
Ansigtstone
Billedstørrelse
Denne menu lader dig kontrollere hudfarven i billeder i skønhedsportræt tilstand. Jo højere niveau du vælger, jo lysere er hudfarven.
Du kan vælge en billedstørrelse, som er passende til formålet.
1. Vælg [Ansigtstone] ved at trykke på
op/ned-knappen.
2. Vælg den ønskede ansigtstone ved at
trykke på venstre/højre knappen, og
tryk på OK knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage
et billede.
Ikon
Ansigtstone
Sæt ansigtstone
Fotografering
Størrelse
Flyt
Filmoptagelse
640 x 480
Størrelse
Sæt billedstørrelsen.
Fotostørrelse
Denne menu gør, at du få hud til at se klar og smuk ud, før du
fotograferer i skønhedsportræt-tilstand. Jo højere niveau du
vælger, jo mere effektiv er kontrollen.
38
3264X 3264X 3264X 2592X 2048X 1920X 1024X
2448 2176 1836 1944 1536 1080
768
Ikon
Tilbage
Retouchering
1. Vælg [Retouchering] ved at trykke på
op/ned-knappen.
2. Vælg den ønskede retouchering ved
at trykke på venstre/højre knappen,
og tryk på OK knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage
et billede.
(Enhed: pixel)
Tilbage
320 x 240
Filmstørrelse
Sæt filmskærmstørrelse.
Flyt
[Fotografi]
Tilbage
Jo højere opløsning, jo lavere antal tilgængelige optagelser, da
Retouchering
Sæt retouchering af ansigt
højopløsningsbilleder kræver mere hukommelse.
Tilbage
Flyt
[Filmoptagelse]
Flyt
Funktioner (
)
Kvalitet/Frekvens
Lysmåling
Du kan vælge en billedkompression, som er passende til formålet.
Jo mere billedet komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.
Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering, kan du prøve med
en anden lysmålingsmetode.
FUNKTION
Fotografering
MOVIE-OPTAGELSE
[Multi] (
)
Ikon
Undermenu
Superfin
Fin
Normal
30 bps
15 bps
Filformat
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
[Punkt] (
Juster billedkvaliteten.
Kvalitet
Tilbage
)
Billedhastighed
Sæt antal billeder pr. sekund for film.
Flyt
[Fotografi]
Tilbage
Flyt
[Filmoptagelse]
Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG er en billedkomprimeringsstandard, udviklet af Joint
Photographic Experts Group. Denne type komprimering er mest
anvendt til at komprimere billeder og grafik, da den effektivt
komprimerer filerne.
[Centervægtet] (
: Eksponeringen
baseres på et
gennemsnit af lyset
Sæt skærmområdet, lysstyrken skal måles for.
på motivet. MidteromMåling
rådet i billedet vil dog
Tilbage
Flyt
blive vægtet mest.
Denne metode er egnet til almindelig brug.
: Kun det rektangulære område i midten af LCDskærmen benyttes til måling af lyset. Denne
metode er hensigtsmæssig, hvis eksponeringen
kun skal baseres på den vigtige del af motivet,
uden hensyntagen til mørke eller lyse områder
(f. eks. i modlys).
) : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af
lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive
vægtet mest. Dette er velegnet til at tage et billedet af
en lille genstand, f.eks. en blomst eller et insekt.
Ä Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret,
hvis du bruger spotmåling. I sådanne tilfælde er det bedre at benytte
eksponeringskompensation.
39
Funktioner (
)
Fremføringsfunktion
Autofokustype
Du kan vælge kontinuerlig optagelse, enkelt, bevægelse og AEB
(Autoeksponering-bracketing).
Du kan vælge dit foretrukne fokusområde
afhængig af optageforholdene.
[Enkelt] (
[Serie] (
)
)
[Bevægelse] (
[AEB] (
)
: Der tages kun ét billede.
Kørsel
: Kameraet fortsætter at tage
Sæt optagelsestype.
billeder til udløserknappen
slippes.
) : Denne funktion tager
Tilbage
Flyt
5 billeder pr. sekund,
når udløseren holdes nede. Efter serieoptagelsen
gemmes billederne og vises på LCD-skærmen.
Det maksimale antal optagelser er 30, og
billedstørrelsen er fastsat til VGA.
: Til optagelse af tre billeder i serie med forskellig
eksponering: standardeksponering (0,0 EV),
undereksponering (-1/2 EV) og overeksponering
(+ 1/2 EV).
Fokusområde
Sæt automatisk fokusmetode.
Tilbage
[Center af] (
[Multi af] (
Flyt
) : Der vil fokuseres efter det rektangulære område
i midten af LCD-skærmen.
) : Kameraet vælger alle tilgængelige AF-punkter
fra de 9 AF-punkter.
Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse
i hukommelsen.
Hvis undermenuen [Serie], [Bevægelse], [AEB] er valgt, vil blitzen
automatisk blive frakoblet.
Hvis der kun er plads til under tre billeder i hukommelsen, kan
du ikke benytte AEB optagelse.
Hvis der er færre end 30 billeder tilgængelige i hukommelsen,
er Motion Capture-optagelse ikke tilgængelig.
Det er bedst at benytte stativ til AEB optagelse, da det tager
længere tid at gemme hvert billede, og der således er risiko for
kamerarystelser.
40
[Center af]
[Multi af]
Ä Autofokusrammen bliver grøn, når kameraet fokuserer på motivet.
Autofokusrammen bliver rød, når kameraet ikke fokuserer på
motivet.
Funktioner (
)
Valg Af Fotostil
Du kan føje forskellige effekter til billedet
uden billedredigeringssoftware.
Valg Af Fotostil
Indstil fotostil efter forskellig stemning.
Tilbage
Flyt
1. Vælg den ønskede VALG AF FOTOSTIL ved at trykke på Venstre/
Højre-knappen og så på OK-knappen.
2. Tryk udløser-knappen ned for at tage et billede.
Funktionen stil
Ikon
Der bruges ingen effekt
Blød
Stilen Blød bliver brugt
Flyt
Tilbage
Flyt
- OP/NED-knap: Vælger R, G, B
- VENSTRE/HØJRE-knap: Ændrer
værdierne
Stilen Levende bliver brugt
Skov
Stilen Skov bliver brugt
Retro
Stilen Sepia bliver brugt.
Kølig
Stilen Cool bliver brugt
Rolig
Stilen Rolig bliver brugt
Klassisk
Stilen Sort/hvid bliver brugt
Negativ
Sætter det fotograferede billede til negativ.
Brugerdefineret
RGB
Tilbage
Beskrivelse
Normal
Levende
Brugerdefineret farve: Du kan indstille
billedets
toneværdier for R
(rød), G (grøn)
og B (blå).
Definer en RGB tone, for at oprette din egen fotostil.
41
Funktioner (
)
Tilpas billede
Mætning
Du kan ændre billedets farvemætning.
Kontrast
Du kan ændre billedernes kontrast.
1. Vælg [Kontrast] ved at trykke på
op/ned-knappen.
2. Du ændrer på kontrasten ved at
trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage
et billede.
Skarphed
Du kan justere skarpheden på det
billede, du skal til at tage. Du kan ikke
kontrollere skarpheden på LCD-skærmen, inden billedet tages, fordi effekten
tilføres billedet, når det gemmes i
hukommelsen.
Justér kontrast, skarphed og farvemætning.
Tilpas billede
Kontrast
Skarphed
Mætning
Tilbage
Flyt
Justér kontrast, skarphed og farvemætning.
Tilpas billede
Kontrast
Skarphed
Mætning
Tilbage
Flyt
1. Vælg [Skarphed] ved at trykke på op/ned-knappen.
2. Du ændrer på skarpheden ved at trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage et billede.
42
1. Vælg [Mætning] ved at trykke på
op/ned-knappen.
2. Du ændrer på farvemætningen ved at
trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage
et billede.
Justér kontrast, skarphed og farvemætning.
Tilpas billede
Kontrast
Skarphed
Mætning
Tilbage
Flyt
Funktioner (
)
Stemmenotat
Du kan tilføje en kommentar til et gemt
stillbillede. (maks. 10 sek.)
Stemmeoptagelse
Sæt Voice Memo-funktionen.
Notat
Tilbage
Længden af en lydoptagelse begrænses
kun af den ledige hukommelse (maks.
10 timer).
Flyt
- Hvis Stemmenotatsindikatoren vises
på LCD-skærmen, er indstillingen
foretaget.
Tilbage
Tryk på udløserknappen for at optage lyd.
- Tryk én gang på udløserknappen, og
lyden vil blive optaget i den
tilgængelige optagetid (maks. 10
timer). Den tilgængelige optagetid
vises på LCD-skærmen. Kameraet
fortsætter lydoptagelsen, selv om du
slipper udløserknappen.
- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på udløserknappen igen.
- Filtype: *.WAV
- Tryk på udløserknappen for at tage
et billede. Billedet gemmes på
hukommelseskortet.
- Stemmenotat vil blive optaget i 10
sekunder, fra det øjeblik billedet er
gemt. Du kan afbryde Stemmenotatslydoptagelsen ved at trykke på
udløserknappen.
Aktiver stemmeoptagelse.
Optag
Flyt
Optag
Afslut
[Lydoptagelse-funktion]
Stop
43
Funktioner (
)
Pause under optagelse af lyd
Med denne funktion kan du optage
den ønskede lyd i én enkelt lydfil.
1. Tryk på OK-knappen, hvis du vil
holde pause i optagelsen.
2. Tryk igen på OK-knappen, hvis du vil
fortsætte optagelsen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal
du trykke på udløserknappen igen.
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Stop
Optag
[Lydoptagelse-funktion]
Lydoptagelsen bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til
kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
Hvis kameraet slukkes, mens lydoptagelsen er i pause,
annulleres lydoptagelsen.
44
Vælg menuen [Lyd] under filmoptagelse
)-ikonet vises på LCD-skærmen.
(
Tryk på udløserknappen, og filmsekvensen
uden lyd vil blive optaget i den tilgængelige
optagetid.
Optag kun video uden lyd.
Fra
Tilbage
Flyt
Lydmenu
Med denne funktion kan du vælge indstillingerne for lyd. Du kan
bruge denne opsætningsmenu med alle kamerafunktioner bortset
fra lydoptagelse.
Punkter mærket med * er standardindstillinger.
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Lukkerlyd
Du kan vælge en lukkerlyd.
- Lukkerlyd: [Fra], [1]*, [2], [3]
Lydstyrke
:Medium
Start-l
Lyd ( )
:Fra
Lukkerlyd
Fra :1
Lydeffekt
1
Af-lyd
2
:Til
Selvportræt
3
:Til
Tilbage
:1
Indstil
Lydstyrke
Du kan vælge en opstartslyd, lukkerlyd, advarselslyd og AF-lyd.
- Undermenuen [Lydstyrke]: [Fra], [Lav],
[Medium]*, [Høj]
Lydstyrke
Fra :Medium
Start-l
Lav :Fra
Lukkerlyd
Medium
:1
Høj
:1
Lydeffekt
Af-lyd
:Til
Selvportræt
:Til
Tilbage
Hvis du indstiller lyden på TIL, høres et lydsignal ved tryk på knappen,
som indikerer kameraets funktionsstatus.
Indstil
- Undermenuen [Lydeffekt] : [Fra],
[1]*, [2], [3]
Startlyd
Du kan vælge en lyd, som afspilles, når kameraet tændes.
- Startlyd: [Fra]*, [1], [2], [3]
Lydeffekt
Lydstyrke
:Medium
Start-l
Fra :Fra
Lukkerlyd
1
Lydeffekt
2
Af-lyd
Selvportræt
Tilbage
3
Lydstyrke
:Medium
Start-l
:Fra
Lukkerlyd
Fra :1
Lydeffekt
1
Af-lyd
2
:Til
Selvportræt
3
:Til
Tilbage
:1
Indstil
:1
:1
:Til
:Til
Indstil
45
Lyd ( )
Opsætningsmenu
AF-lyd
I opsætningsmenuen kan du vælge kameraets grundindstillinger.
Du kan bruge denne opsætningsmenu med alle kamerafunktioner
bortset fra lydoptagelse.
Punkter mærket med * er standardindstillinger.
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Hvis du sætter AF-lyden til, aktiveres AF-lyden, når udløseren
trykkes halvvejs ned, så du er klar over kameraets driftsstatus.
- Undermenuen [Af-lyd]: [Fra], [Til]*
Lydstyrke
:Medium
Start-l
:Fra
Lukkerlyd
:1
Lydeffekt
:1
Af-lyd
Fra :Til
Selvportræt
Til :Til
Tilbage
Indstil
Display (
)
Sprog
Du kan vælge mellem forskellige sprog
på LCD-skærmen. Selv om batteriet
fjernes og indsættes igen, husker kameraet indstillingen af sproget.
Selvportræt
Language
Startbillede
:Dansk
Dansk
:On
Svenska
:Fra
Suomi
Skærm lys
ęðû :Auto
Hurtigvisning
Bahasa
:0.5sec
Funktionsbeskrivelse
Strømsparing
Lyden udsendes, når kameraet automatisk sporer placeringen af
motivets ansigt ved brug af selvudløseren.
- Optagelse med selvudløser kan indstilles
ved at bruge knapperne [Fra] og [Til]*.
Lydstyrke
:Fra
:1
Lydeffekt
:1
Af-lyd
Fra :Til
Selvportræt
Til :Til
Indstil
Funktionsbeskrivelse
Du kan vælge om funktionsbeskrivelsen kan vises i vinduet i
optagelsestilstand.
- Funktionsbeskrivelse undermenu
[Fra] : Funktionsbeskrivelsesfunktionen
kan ikke aktiveres.
[Til]* : Funktionens navn og beskrivelse
vises.
Language
Funktionsbeskrivelse
Startbillede
:Dansk
Fra
Til
:On
:Fra
Skærm lys
:Auto
Hurtigvisning
:0.5 sek
Strømsparing
:Fra
Tilbage
46
:Fra
Indstil
:Medium
Start-l
Lukkerlyd
Tilbage
Tilbage
Indstil
Display (
)
Startbillede
Hurtigvisning
Du kan vælge det billede, som vises på LCD-skærmen, når
kameraet tændes.
Hvis du aktiverer hurtigvisning inden optagelsen, kan du se det
billede, du netop har taget på LCD-skærmen i det tidsrum, som er
valgt i indstillingen [Hurtigvisning]. Hurtigvisning kan kun benyttes
til stillbilleder.
- Undermenuer: [Fra]*, [Logo], [Eget]
- Du kan vælge et gemt billede til
startbillede med [Startbillede] i menuen
[Skaler] under afspilning.
- Startbilledet kan ikke slettes med
menuen [Slet] eller [Format].
- Brugerbillederne vil blive slettet med
menuen [Nulstil].
Language
:Dansk
Funktionsbeskrivelse
:On
Startbillede
:Fra
Skærm lys
Fra
:Auto
Hurtigvisning
:0.5sek
Strømsparing
Afslut
:Fra
Tilbage
- Undermenuer
[Fra]
: Funktionen Hurtigvisning
kan ikke aktiveres.
[0.5 sek]*, [1 sek], [3 sek]
: Det optagne billede vises i
det valgte tidsrum.
Language
:Til
:Fra
Skærm lys
Fra :Auto
Hurtigvisning
0.5 sek
:0.5sec
Strømsparing
1 sek:Fra
3 sek
Tilbage
Lysstyrke skærm
Indstil
Strømsparing
Du kan ændre LCD-skærmens lysstyrke.
- Undermenuer: [Auto]*, [Mørk],
[Normal], [Lys]
:Dansk
Funktionsbeskrivelse
Startbillede
Language
:Dansk
Funktionsbeskrivelse
:Til
Startbillede
:Fra
Skærm lys
Auto:Auto
Hurtigvisning
Mørk:0.5sek
Normal
:Fra
Strømsparing
Lys
Tilbage
Indstil
Hvis du aktiverer [Strømsparing], og kameraet ikke benyttes i det
angivne tidsrum, vil der automatisk blive slukket for LCD-skærmen.
- Undermenuer
[Fra]* : LCD-skærmen slukker ikke.
[Til] : Hvis kameraet ikke har været
benyttet i den angivne tid (cirka
30 sekunder), går kameraet
automatisk i dvaletilstand
(lampen for kamerastatus
blinker).
Language
:Dansk
Funktionsbeskrivelse
:Til
Startbillede
:Fra
Skærm lys
:Auto
Hurtigvisning
Strømsparing
:0.5sec
Fra
:Fra
Til
Tilbage
Indstil
Ä Du kan ikke indstille [Strømsparing]-menuen i afspilningstilstand.
47
Indstillinger ( ” )
Formatering af hukommelsen
Initialisering
Benyttes til formatering af den interne hukommelse og hukommelseskort.
Hvis du vælger [Format], vil alle billeder, inklusive beskyttede billeder,
blive slettet. Husk at overføre vigtige filer til din computer først, inden du
formaterer hukommelsen.
Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagestillet til standardværdierne.
Værdierne for DATO&TID, SPROG og VIDEO vil dog ikke blive ændret.
- Undermenuer
[Ja] : Et vindue til bekræftelse af
sletningen vises. Vælg menuen
[Ja]. Meddelelsen [Formatering]
vises, og hukommelsen bliver
formateret. Hvis du benytter
funktionen FORMAT under
afspilning, vises meddelelsen
[Formatering er gennemført].
[Nej]* : Hukommelsen vil ikke blive
formateret.
Format
Nulstil
Ja
Nej
Dato & tid
:2008/12/01
Tidszone
:London
Filnummer
Prægning
Automatisk opstart fra
Tilbage
:Serie
:Fra
:3 min
Indstil
Husk at benytte funktionen [Format] til følgende hukommelseskort.
- Et nyt hukommelseskort eller et uformateret hukommelseskort.
- Et hukommelseskort, som indeholder filer, kameraet ikke
genkender, eller indeholder billeder, som er taget med et andet
kamera.
- Formatér altid hukommelseskortet med kameraet. Hvis du
indsætter et hukommelseskort, der er formateret med et andet
kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen
[Kortfejl].
48
- Undermenuer
[Ja] : Et vindue til bekræftelse af valget
vises. Vælg menuen [Ja], og alle
indstillinger nulstilles til deres
standardindstillinger.
[Nej]* : Standardværdierne vil ikke blive
indstillet.
Format
Nulstil
Dato & tid
Ja
Nej
:Fra
Tidszone
:London
Filnummer
:Serie
Prægning
Automatisk opstart fra
Tilbage
:Fra
:3 min
Indstil
Indstillinger ( ” )
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
Filnavn
Du kan ændre dato/klokkeslæt, som vil blive vist på billederne, samt
datoformatet. Indstilling af [Tidszone] giver dig mulighed for at vise
den lokale dato og tidspunkt på LCD-skærmen, når du rejser.
Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.
- Datoformat: [Åå/mm/dd]*, [Mm/dd/åå],
[Dd/mm/åå], [Fra]
Format
Nulstil
Dato & tid
:2008/12/01
yyyy mm dd
Tidszone
:London
2008 / 12 / 01 13:00
Filnummer
Prægning
Automatisk opstart fra
Afslut
Åå/mm/dd
:Serie
:Fra
:3 min
Tilbage
Tidszone
Tilgængelige byer:
Tidszone
London, Kap Verde, Midtatlanten,
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas,
La Paz, New York, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA,
London
San Francisco, Alaska, Honolulu,
[GMT +00:00] 2008/12/01 01:00 PM
Tilbage
DST
Hawaii, Samoa, Midway, Wellington,
Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney,
Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bangkok,
Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbay, New Delhi, Tasjkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskva, Athen, Helsinki, Rom,
Paris, Berlin
[Nulstil] : Efter nulstilling tildeles næste
Format
fil nummer 0001, også efter
Nulstil
:2008/12/01
Dato & tid
formatering, sletning af alle filer
Tidszone
:London
eller isætning af et nyt
Filnummer
:Serie
Nulstil
hukommelseskort.
Prægning
:Fra
Serie
Automatisk opstart fra
:3 min
[Serie]* : Nye filer navngives med numre,
Tilbage
Indstil
der følger tidligere optagelser,
også selv om du benytter et nyt hukommelseskort, efter
formatering eller sletning af alle filer.
- Den først oprettede mappe hedder 100SSCAM, og det første
filnavn er SDC10001.
- Filnavnene tildeles fortløbende fra SDC10001 SDC10002 ~ SDC19999.
- Mappenavnene tildeles fortløbende fra 100 til 999 som følger:
100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
- Det maksimale antal filer i en mappe er 9999.
- Filerne på hukommelseskortet overholder formatet DCF (Design
rule for Camera File system). Hvis du ændrer navnet på
billedfilen, kan billedet muligvis ikke vises.
Ä DST: Sommertid
49
Indstillinger ( ” )
Indfotografering af tidspunktet for fotograferingen
Automatisk afbryder
Dato/klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.
Denne funktion slukker automatisk kameraet efter angivet tid for at
spare på batteriet.
- Undermenuer
[Fra]*
: Dato/Klokkeslæt vil ikke
blive indfotograferet på
billedet.
[Dato]
: Kun datoen vil blive
indfotograferet på billedet.
[Dato & tid] : Dato/klokkeslæt vil blive
indfotograferet på billedet.
Format
Nulstil
:2008/12/01
Dato & tid
Tidszone
Filnummer
Fra
:London
:Serie
Dato
Prægning
:Off
Dato & tid
Automatisk opstart fra
:3 min
Tilbage
Indstil
Ä Dato/klokkeslæt indfotograferes i nederste højre hjørne af billedet.
Ä Funktionen til indfotografering kan kun bruges på stillbilleder.
Ä Afhængig af producent og printindstilling, kan datoen på et billede
muligvis ikke blive udskrevet korrekt.
50
- Undermenuer
[Fra] : Den automatiske afbryder er
slået fra.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
: Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været
benyttet i det angivne tidsrum.
Format
Nulstil
Dato & tid
Fra
:Off
Tidszone
1 min:London
Filnummer
3 min:Serie
5 min:Off
Automatisk opstart fra 10 min
:3 min
Prægning
Tilbage
Indstil
- Indstillingen af den automatiske afbryder vil blive bevaret efter
udskiftning af batteriet.
- Den automatiske afbryder fungerer ikke, hvis kameraet er
indstillet til computer/printer-funktion, afspiller et diasshow, en
lydoptagelse eller en filmoptagelse.
Indstillinger ( ” )
Valg af videosignal
Udgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL.
Valget afhænger af hvilket udstyr (skærm, TV osv.), kameraet er
tilsluttet. PAL understøtter kun BDGHI.
Sådan tilsluttes en ekstern skærm
Når kameraet er tilsluttet en ekstern
skærm, er billede og menuer på
LCD-skærmen synlige på den eksterne
skærm og på kameraets LCD-skærm.
Video
:NTSC
NTSC
Af lampe
PAL :On
:Auto
USB
Batteritype
Tilbage
:Alkaline
Indstil
- NTSC : U.S.A, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico.
- PAL : Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien,
Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Schweiz,
Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tyskland, Østrig.
- Når du bruger et TV som ekstern skærm, skal du vælge den
eksterne kanal eller AV-kanalen på TV-modtageren.
- Der kan være digital støj på den eksterne skærm; dette er ingen fejl.
- Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, kan du justere indstillingerne
på TV-modtageren for at centrere billedet.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, er der muligvis nogle
dele af billedet, der ikke vises.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern monitor, vises menuerne på
den eksterne monitor, og menufunktionerne er de samme som på
LCD monitoren.
Gul - Video
Hvid - Lyd
51
Indstillinger ( ” )
Autofokuslampe
Indstilling af USB
Du kan til- eller frakoble autofokuslampen.
Hvis kameraet er indstillet til automatisk at tilslutte til en PC eller
printer via et USB-kabel, kan du manuelt indstille [Computer] eller
[Printer].
- Undermenuer
[Fra] : AF-lampen lyser ikke under
svage lysforhold.
[Til]* : AF-lampen lyser under svage
lysforhold.
Video
Af lampe
USB
Batteritype
Tilbage
:NTSC
Fra
:On
Til :Auto
:Alkaline
Indstil
-[USB] undermenuer:
[Auto]*
: Aktiverer automatisk en ekstern
Video
:NTSC
Af lampe
:Til
enhed, der er forbundet med et
USB
:Auto
Auto
USB kabel.
Batteritype
:Alkaline
Computer
[Computer] : Indstiller computerens
Printer
forbindelsestilstand, hvis den
forbundne eksterne enhed
Tilbage
Indstil
ikke automatisk genkendes.
[Printer] : Indstiller printerens forbindelsestilstand, hvis den
forbundne eksterne enhed ikke automatisk genkendes.
Valg af batteritype
Hvis du har valgt en batteritype, vil kameraet blive optimeret til den
pågældende batteritype.
Undermenuen [Batteritype] : [Alkaline]* /
[Ni-MH]
Video
:NTSC
Af lampe
:Til
USB
:Auto
Batteritype
:Alkaline
Alkaline
Ni-MH
Tilbage
52
Indstil
Start af visning
Tænd for kameraet og vælg afspilning ved at trykke på knappen
( Î ). Kameraet afspiller nu de billeder, der er gemt i hukommelsen.
Hvis et hukommelseskort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun
være gældende for hukommelseskortet.
Hvis der ikke er et hukommelseskort i kameraet, vil alle kamerafunktioner
kun være gældende for den interne hukommelse.
Visning af et stillbillede
1. Vælg afspilningsfunktion ved at
trykke på knappen ( Î ).
2. Det sidst tagne billede vises på
LCD-skærmen.
Afspilning af en filmoptagelse
1. Vælg den filmoptagelse, du ønsker
at se, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen.
2. Tryk på OK-knappen for at afspille en
movie-sekvens.
Aspil
Optag
- Hvis du vil holde pause i afspilningen:
Tryk på OK-knappen igen.
- Hvis du trykker på OK-knappen igen,
genstarter afspilningen af moviesekvensen.
- Tryk på VENSTRE-knappen, hvis
du vil “spole” filmoptagelsen tilbage
under afspilningen. Tryk på
HØJRE-knappen, hvis du vil “spole”
filmoptagelsen frem.
- Hvis du vil stoppe afspilningen af movie-sekvensen: Tryk på
OK-knappen, og tryk derefter på venstre eller højre-knappen.
3. Vælg et billede, du ønsker at
se, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen.
Ä Tryk og hold VENSTRE/
HØJRE-knappen inde, for at vise
billederne hurtigt.
53
Start af afspilning
Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
Afspilning af en lydoptagelse
Du kan kopiere stillbilleder fra en filmoptagelse.
1. Vælg den lydfil, du vil høre, ved at
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
2. Tryk på OK-knappen for at afspille en
indspillet stemmefil.
- Hvis du vil holde pause i afspilningen:
Tryk på OK knappen igen.
Aspil
- Tryk på OK-knappen, hvis du vil
genoptage afspilningen.
- Tryk på VENSTRE-knappen, hvis du vil “spole” lydfilen tilbage
under afspilningen. Tryk på HØJRE-knappen, hvis du vil “spole”
lydfilen frem.
- For at stoppe afspilningen af et stemmenotat skal du trykke på
ned-knappen.
Sådan kopieres stillbilleder fra en
filmoptagelse
1. Tryk på OK-knappen, mens moviesekvensen afspilles. Tryk derefter på
ned-knappen.
2. Billedet fra filmoptagelsen gemmes
med et nyt filnavn.
Aspil
Optag
[Pause]
Ä Billedet, som er kopieret fra
filmoptagelsen, har samme størrelse
som originalen (640x480, 320x240).
Ä Hvis du trykker på ned-knappen ved
begyndelsen af movie-sekvensen, vil
det første billede af movie-sekvensen
blive gemt som et stillbillede.
[Tryk på ned-knappen]
Afspilning af stemmenotat
1. Vælg et billede med stemmenotat.
2. Tryk på OK-knappen for at afspille
stemmenotatet.
- Hvis du vil holde pause i
stemmenotatet mens det afspilles,
skal du trykke på OK-knappen igen.
- Tryk på OK-knappen, hvis du vil
genoptage afspilningen.
Afspil
Pause
54
Indikatorer på LCD-skærmen
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
LCD-skærmen viser oplysninger om optagelsen for det viste billede.
Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du benytte
betjeningsknapperne til indstilling af afspilningsfunktionerne.
Miniature ( º ) / Forstørrelsesknap ( í )
Du kan afspille flere billeder ad gangen, forstørre et billede og
beskære/gemme et udvalgt område af et billede.
Nr.
1
Beskrivelse
Ikon for afspilning
Ikon
2
Stemmenotat
S.67
3
DPOF
S.68
4
5
Beskyt
Mappenavn & Filnavn
S.67
S.49
6
Indikator for isat kort
7
8
9
10
11
12
13
Batteri
ISO
Blænde
Lukkertid
Blitz
Billedstørrelse
Dato for optagelsen
Î
100-0010
Side
S.53
Miniaturevisning
1. Tryk på Miniature-knappen, når et billede
vises på hele skærmen.
2. Miniaturevisningen vil fremhæve det
billede, der blev vist, da
miniatureindstillingen blev valgt.
3. Brug 5-funktionsknappen til at flytte til et
ønsket billede.
4. Tryk på forstørrelsesknappen for at se et billede i fuld størrelse.
Tryk på Miniatureknappen ( º )
Tryk på forstørrelsesknappen
(í)
80~1600
F3.0 ~ F14.2
8 ~ 1/1,500
On/Off
3264X2448 ~ 320x240
2008/12/01
S.13
S.36
S.29
S.38
S.49
Fremhævet billede
Vælg
[Fremhævet billede]
Flyt
[Miniaturevisning]
55
Miniature ( º ) / Forstørrelsesknap ( í )
Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen
Billedeforstørrelse
1. Vælg det billede, du ønsker at forstørre,
og tryk på forstørrelsesknappen.
Billedstørrelse
2. Forskellige dele af billedet kan ses
ved at trykke på 5-funktionsknappen.
Maksimal
X10.2
forstørrelsesgrad
3. Ved at trykke på Miniature-knappen
vises billedet igen i originalstørrelse.
- Du kan se, om det viste billede er
forstørret ved hjælp af
forstørrelsesindikatoren øverst til
venstre på LCD-skærmen. (Hvis
billedet ikke er forstørret, vises
indikatoren ikke). Du kan også se,
hvilken del af billedet der er forstørret.
Beskær
- Filmoptagelser og WAV-filer kan ikke forstørres.
- Hvis et billede forstørres, kan der forekomme kvalitetsforringelse.
X8.5
X8.5
X8.1
X6.4
X5.0
Beskæring: Du kan vælge et udsnit af et billede og gemme det
separat.
1. Vælg det billede, du ønsker at forstørre,
og tryk på forstørrelsesknappen.
Beskær?
Tryk på OK-knappen, og der vises en
Ja
meddelelse.
Nej
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
Bekræft
derefter på OK-knappen.
- [Ja] : Det beskårede billede vil blive gemt med et nyt filnavn
og vist på LCD-skærmen.
- [Nej] : Menuen til beskæring forsvinder.
Ä Er der ikke nok fri hukommelse til at gemme det beskårne
billede, kan det ikke beskæres.
56
X3.2
Info (DISP)/OP-knap
Afspil & Pause / OK-knap
Hvis menuen vises på LCD-skærmen, fungerer OP-knappen som
retningsknap.
Når menuen ikke vises på LCD-skærmen, kan du få oplysninger om
det viste billede på LCD-skærmen ved at trykke på Info-knappen.
Når kameraet er indstillet til afspilning, fungerer Afspil & Pause/OKknappen på følgende måde:
Info (DISP)-knap
Info (DISP)-knap
- Når menuen vises på LCD-skærmen, benyttes OK-knappen til at
bekræfte data, som er ændret med 5-funktionsknappen.
- Hvis et stillbillede med stemmenotat, en lydfil eller en filmoptagelse
afspilles
Under stop
: Afspiller et stillbillede med stemmenotat, en
lydfil eller en filmoptagelse.
Under afspilning : Stopper afspilningen midlertidigt.
Under pause
: Genoptager afspilningen
Info (DISP)-knap
Aspil
[Lydoptagelse er slået fra]
Pause
Stop
[Lydoptagelse er slået til]
Aspil
Stop
[Lydoptagelse er i pause]
57
Venstre / højre / ned / menu-knap
SLET ( Õ )-knap
Venstre / højre / ned / menu-knapperne aktiverer følgende.
Med denne knap slettes billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
- VENSTRE-knap : Hvis menuen vises, fungerer VENSTRE-knappen
som retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du
vælge det forrige billede med VENSTRE-knappen.
- HØJRE-knap
: Hvis menuen vises, fungerer HØJRE-knappen
som retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du
vælge det næste billede med HØJRE-knappen.
- Ned-knappen : Når menuen vises, skal du trykke på NEDknappen for at gå fra hovedmenuen til en
undermenu eller for at flytte markøren ned i
undermenuen.
- MENU-knap
: Når du trykker på MENU-knappen, vises menuen
for afspilning på LCD-skærmen. Hvis du igen
trykker på knappen, returnerer LCD-skærmen til
den oprindelige visning.
1. Vælg det billede, du ønsker at slette, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk derefter på SLET-knappen ( Õ ).
Slet fil?
Slet fil?
Ja
Nej
Slet flere
Indstil
[Enkelt billede]
Ja
Nej
Slet flere
Indstil
[Miniaturebillede]
2. Vælg menuen [Slet flere], for at tilføje billeder der skal slettes.
- VENSTRE/HØJRE-knap : Vælger
billeder
- OK-knap : Markerer til sletning
- Fn-knap : De valgte billeder slettes.
Forrige
Vælg
Næste
Slet
3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på OP/NED-knappen, og
tryk derefter på OK-knappen.
- Hvis du vælger [Ja] : De valgte billeder slettes.
- Hvis du vælger [Nej] : Sletningen annulleres.
58
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Afspilningsfunktionerne kan ændres på LCD-skærmen.
Ved at trykke på MENU-knappen i afspilningsfunktion vises
menuen på LCD-skærmen. Nedenstående menuer kan indstilles i
afspilningsfunktion. Tryk på afspilnings- eller udløserknappen for at
tage et billede efter indstilling af afspilningsmenuen.
Menufane
Hovedmenu
Skaler
Roter
Rediger
(
)
Valg Af Fotostil
Tilpas billede
Multidiasshow
)
(
Start
Billeder
Undermenu
Side
2592x1944
2048x1536
1024X768
2592X1728
1800X1200
2592X1458
1920X1080
Startbillede
Højre 90°
Venstre 90°
180˚
Horisontal
Vertikal
-
Normal
Blød
Levende
Skov
Retro
Kølig
Rolig
Klassisk
Negativ
Brugerdefineret
RGB
Rødøje-fix
Retouchering
Lysstyrke
Kontrast
Mætning
-
Aspil /
Gentag afspilning
-
Alle
Dato
Vælg
-
S.61
Menufane
Hovedmenu
Effekt
Multidiasshow
)
(
Interval
Musik
S.62
Slet
Beskyt
S.62
Filmuligheder
(
)
Stemmenotat
DPOF
S.63
S.64
Kopier til kort
Undermenu
Sekundær
menu
Fra
Rolig
-
Sød
Landlig
-
Knaldfarve
Livlig
-
Skin
Slap af
-
1, 3, 5, 10 sek
-
Fra
Tåge
-
Muse
Efterår
-
Solopgang
Fest
-
Dråber
Rejse
-
Vælg
-
Alle
Ja / Nej
Vælg
-
Alle
Oplås / Lås
Fra
-
Til
-
Standard
Vælg / Alle /
Annullér
Indeks
Ja / Nej
Størrelse
Vælg / Alle /
Annullér
Ja
-
Nej
-
Side
S.65
S.66
S.66
S.66
S.67
S.67
S.68
~
S.69
S.70
S.65
59
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Denne menu er tilgængelig, når kameraet er tilsluttet en printer,
der understøtter PictBridge (direkte forbindelse til kameraet, ekstra
tilbehør) med et USB-kabel.
Menufane
Hovedmenu
Billeder
Størrelse
❹
Udseende
60
Undermenu
Sekundær menu
Et billede
-
Alle billeder
-
Auto
-
Postkort
-
Kort
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Fuld
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Indeks
-
Menufane Hovedmenu
Side
Type
S.72
Kvalitet
❹
Dato
Filnavn
S.72
Nulstil
Undermenu
Sekundær menu
Auto
-
Simpel
-
Foto
-
Hurtigfoto
-
Auto
-
UDKAST
-
Normal
-
Fin
-
Auto
-
Fra
-
Til
-
Auto
-
Fra
-
Til
-
Ja
-
Nej
-
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Side
S.72
S.73
Rediger (
)
Ændring af billedstørrelsen
Sådan ændrer du opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder.
Vælg [Startbillede], hvis du vil gemme et billede som startbillede.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk
derefter på MENU-knappen.
2. Klik på op/ned-knappen, fra menuen
Rediger, for at vælge menufanen
[Skaler] (
), og tryk på OK-knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved
at trykke på venstre/højre knappen,
og tryk på OK knappen.
Skaler
Tilbage
Flyt
Muligheder for ændringer af billedstørrelsen
o
- Et billede med stor opløsning kan ændres til et billede med
mindre opløsning, men ikke omvendt.
- Størrelsen kan kun ændres for JPG-billeder. Størrelsen af
filmoptagelser (AVI) og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.
- Du kan kun ændre opløsningen af billedfiler, der er komprimeret
med JPEG 4:2:2 formatet.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. [Startbillede]
billedet gemmes i den interne hukommelse, ikke på memorykortet.
- Gemmes der et nyt brugerbillede, slettes i rækkefølge det ene af
de to billeder.
- Hvis hukommelseskapaciteten er utilstrækkelig, vises
meddelelsen [Huk. Opbrugt] på LCD-skærmen, og billedet
gemmes ikke i den nye størrelse.
( o : Valgbar)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
61
Rediger (
)
Rotation af billeder
Valg Af Fotostil
Du kan rotere billederne i forskellige retninger.
Det er muligt at føje forskellige effekter til dine billeder ved hjælp af
denne funktion.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk
derefter på MENU-knappen.
2. Klik på op/ned-knappen, fra menuen
Rediger, for at vælge menufanen
[Roter] ( ), og tryk på OK-knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på venstre/højre knappen, og
tryk på OK knappen.
Højre 90°
Venstre 90°
Tilbage
Flyt
[ ô : Højre 90°]
: Roterer billedet med uret
Tilbage
Tilbage
[
Tilbage
Flyt
180˚
Flyt
Tilbage
[ ó : Venstre 90˚]
: Roterer billedet mod uret
Horisontal
Roter
Funktionen stil
Flyt
[ õ : 180˚]
: Roterer billedet 180˚
Vertikal
Flyt
: Horisontal]:
Roterer billedet vandret
Tilbage
Flyt
[ ®: Vertikal]:
Roterer billedet lodret
Ä Hvis du viser et roteret billede på LCD-skærmen, kan der være
et tomt område til venstre og højre for billedet.
62
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk
derefter på MENU-knappen.
2. Klik på op/ned-knappen, fra menuen
Rediger, for at vælge menufanen
[Valg Af Fotostil] (
), og tryk på
OK-knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på venstre/højre knappen, og
tryk på OK knappen.
Ikon
Tilbage
Flyt
Beskrivelse
Normal
Der bruges ingen effekt
Blød
Stilen Blød bliver brugt
Levende
Valg Af Fotostil
Stilen Levende bliver brugt
Skov
Stilen Skov bliver brugt
Retro
Stilen Sepia bliver brugt.
Kølig
Stilen Cool bliver brugt
Rolig
Stilen Rolig bliver brugt
Klassisk
Stilen Sort/hvid bliver brugt
Negativ
Sætter det fotograferede billede til negativ.
Brugerdefineret
RGB
Definer en RGB tone, for at oprette din egen fotostil.
4. Det ændrede billede gemmes under et nyt filnavn.
Rediger (
)
Brugerdefineret farve
Retouchering
Du kan indstille billedets toneværdier
for R (rød), G (grøn) og B (blå).
Du kan få huden i et billede til at fremstå klar og smuk.
Tilbage
Flyt
- OK-knap : Vælg/indstil brugerdefineret
farve
- OP/NED-knap : Vælger R, G, B
- VENSTRE/HØJRE-knap : Ændring af
værdierne
Tilbage
Retouchering
Tilbage
Flyt
Flyt
Tilpas billede
Indstilling af lysstyrke
1. Tryk på knappen AFSPIL, og tryk derefter på knappen MENU.
2. Klik på op/ned-knappen, fra menuen Rediger, for at vælge menufanen [Tilpas billede] (
) , og tryk på OK-knappen.
Fjernelse af røde øjne
Rødøje-effekten kan fjernes fra billedet.
1. Vælg ( ) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk på OK knappen.
2. Meddelelsen [Behandler] vises, og billedet
gemmes under et nyt filnavn.
1.Vælg (
) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk på OK knappen.Så vil der blive vist en bjælke til
valg af retouchering.
2. Du kan ændre retouchering ved at trykke
på venstre/højre-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
billedet med et nyt filnavn.
Du kan ændre billedets lysstyrke.
1. Vælg (
) ved at trykke på
venstre/højre knappen, og tryk på
OK knappen. Så vil der blive vist en
bjælke til valg af retouchering.
2. Du ændrer på lysstyrken ved at trykke
på VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
billedet med et nyt filnavn.
Lysstyrke
Tilbage
Flyt
Rødøje-fix
Tilbage
Flyt
63
Rediger (
Start af multidiashowet ( )
)
Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller.
Du kan se multidiasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern skærm.
Indstilling af kontrast
Du kan ændre billedernes kontrast.
1. Vælg ( ) ved at trykke på venstre/højre
knappen, og tryk på OK knappen. Så vil
der blive vist en bjælke til valg af kontrast.
2. Du ændrer på lysstyrken ved at trykke på
VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme billedet
med et nyt filnavn.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk derefter på MENU-knappen.
2. Tryk på op/ned-knappen, og vælg så menufanen
{Multi-diasshow].
Kontrast
Start af multidiashowet
Tilbage
Flyt
Multidiashowet kan kun startes med menuen [Start].
1. Vælg menuen [Start] med OP/NEDknappen, og tryk derefter på HØJREknappen.
Aspil
Gentag:All
afspilning
:Fra
:1 sek
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
Musik
:Fra
den ønskede undermenu.
[Aspil] : Multidiasshowet standser, når
Tilbage
Indstil
det har været vist én gang.
[Gentag afspilning] : MultidiasShowet gentages, indtil du
afbryder det.
Du kan ændre billedets farvemætning.
64
Billeder
Effekt
Interval
Indstilling af farvemætning
1. Vælg (
) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk på OK knappen.
Så vil der blive vist en bjælke til valg af
farvemætning.
2. Du ændrer på farvemætningen ved at
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme billedet
med et nyt filnavn.
Start
Mætning
Tilbage
Flyt
3. Tryk på OK-knappen og diasshowet startes.
- Hvis du vil holde pause i diasshowet: Tryk på OK-knappen
igen.
- Hvis du trykker på OK-knappen igen, genstarter afspilningen af
multi-diasshowet.
- Hvis du vil stoppe afspilningen af multi-diasshowet: Tryk på OKknappen, og tryk derefter på venstre eller højre-knappen.
Start af multidiashowet ( )
Valg af billeder
Konfiguration af multidiasshowet
Du kan vælge de billeder, der skal vises
Der kan benyttes spændende overgangseffekter i multidiasshowet.
1. Vælg menuen [Billeder] med OP/NEDknappen, og tryk derefter på HØJREknappen.
Start
Billeder
Effekt
Interval
Alle
:All
:Fra
Dato
Vælg:1 sek
Musik
:Fra
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
den ønskede undermenu.
Tilbage
Indstil
[Alle] : Alle billeder, der er gemt i
hukommelsen, afspilles.
[Dato] : Billeder taget en angivet dato afspilles.
[Vælg] : Afspil kun de valgte billeder.
Det valgte billede kan gemmes som [Vælg1], [Vælg2]
og [Vælg3]. Hvis du gemmer det valgte billede med
kommandoen [Vælg Ny], bliver det gemt som [Vælg1].
Men hvis et nyt billede gemmes igen med kommandoen
[Vælg Ny], bliver det forrige billede, der var gemt som
[Vælg1] automatisk gemt som [Vælg2]. Du kan ændre
og annullere de billeder, der er gemt som [Vælg1],
[Vælg2] og [Vælg3].
1. Vælg undermenuen [Effekt] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
2. Vælg den ønskede effekt med OP/
NED-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte
indstillingen.
Start
Effekt
Fra
:Alle
Rolig
Sød :Off
Interval
:1 sek
Landlig
Musik
Knaldfarve
:Off
Livlig
Billeder
Tilbage
Indstil
3. Tryk på OK-knappen, og billedet vil blive gemt.
4. Vælg [Aspil] eller [Gentag afspilning] i [Start]-menuen for at
starte multi-diasshowet.
65
Start af multidiashowet ( )
Filmuligheder (
Indstilling af afspilningsinterval
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk derefter på MENU-knappen.
2. Tryk på op/ned-knappen, og vælg så menufanen [Filmuligheder].
)
Sådan indstilles afspilningsintervallet for billederne i multidiashowet.
1. Vælg undermenuen [Interval] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
2. Vælg det ønskede interval med OP/
NED-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
indstillingen.
Sletning af billeder
Start
Billeder
:Alle
Effekt
:Fra
1 sek
Interval
3 sek:1 sek
Musik
5 sek:Off
10 sek
Tilbage
Indstil
Indlæsningstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.
Under afspilning af multidiasshowet vises kun det første billede af
en filmoptagelse
Under afspilningen af et multidiasshow vises filer med lydoptagelser ikke.
Intervalmenuen virker kun i menuerne [Fra].
Indstilling af baggrundsmusik
Indstil multidiashowets musik.
1. Vælg undermenuen [Musik] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
2. Vælg den ønskede musik med OP/
NED-knappen.
3. Tryk på OK knappen for at gemme
indstillingen.
66
Start
Billeder
Effekt
Interval
Musik
Tilbage
Fra
Tåge:Alle
Muse:Off
Efterår
:1 sek
Solopgang
:Off
Fest
Indstil
Med denne funktion slettes billeder, der er gemt i hukommelsen.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
Slet
Vælg
Beskyt
menufanen [Slet]. Tryk derefter på
Alle
Stemmenotat
:Fra
HØJRE-knappen.
DPOF
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
Kopier til kort
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
Tilbage
Indstil
[Vælg]: Et vindue vises, hvor du kan
vælge billeder til sletning.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Vælg et billede
- OK-knap: Til valg af billede, som skal
slettes. ( Ë symbol)
- Fn-knap: Tryk på Fn-knappen for at
Vælg
Slet
se en bekræftelse. Vælg
menuen [Ja], og tryk derefter
på Fn-knappen for at slette
de markerede billeder.
Slet alle fil(er)?
Ja
[Alle]: Viser et bekræftelsesvindue. Vælg
Nej
menuen [Ja], og tryk derefter på OK
knappen for at slette alle ubeskyttede
Indstil
billeder. Hvis der ikke er beskyttede
billeder, slettes alle billeder, og meddelelsen [Ingen billedefil] vises.
3. Efter sletningen skifter skærmen til afspilning.
Filmuligheder (
)
Alle de ubeskyttede filer i DCIM-undermappen på hukommelseskortet vil blive slettet. Husk, at de ubeskyttede billeder
vil blive slettet permanent. Vigtige optagelser bør gemmes
på en computer, inden du sletter dem. Startbilledet er gemt i
kameraets interne hukommelse (ikke på hukommelseskortet),
og det vil ikke blive slettet, selv om du sletter alle billeder på
hukommelseskortet.
[Alle]: Beskyt/fjern beskyttelsen af alle
gemte billeder
- Når du beskytter et billede, vises ikonet
for låst billede på LCD-skærmen. (Et
ubeskyttet billede har ingen indikator).
- Et låst billede kan ikke slettes og vil
være beskyttet mod funktionen [Slet],
men det er IKKE beskyttet mod funktionen [Format].
Beskyt alle?
Lås
Oplås
Indstil
Beskyttelse af billeder
Funktionen [Lås] anvendes til beskyttelse af billeder mod utilsigtet
sletning. Funktionen [Oplås] anvendes til at fjerne beskyttelsen af
tidligere beskyttede billeder.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [Beskyt]. Tryk derefter
på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[Vælg]: Udvælgelsesvinduet vises for et
billede, der skal beskyttes, eller
hvor beskyttelsen skal ophæves.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knap:
Vælg et billede
- OK-knap: Beskyt/fjern beskyttelsen af
billedet
- Fn-knap: Dine ændringer bliver gemt,
og menuen lukkes.
Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.
Slet
Beskyt
Stemmenotat
Stemmenotat
Vælg
Alle
:Off
Slet
Beskyt
DPOF
Stemmenotat
Kopier til kort
DPOF
Fra
:Off
Til
Kopier til kort
Tilbage
Indstil
Tilbage
Indstil
[Menuen Voice Memo]
Start
[Klar til optagelse]
Stop
[Lyd optages]
- Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet gemmes i
hukommelsen. Lyden optages i 10 sekunder, efter at billedet er gemt.
- Tryk på udløserknappen igen, hvis du vil stoppe optagelsen.
Vælg
Indstil
67
Filmuligheder (
)
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse
printerinformationer i hukommelseskortets MISC-mappe. Vælg de
billeder, som skal udskrives og antallet af udskrifter.
DPOF-indikatoren fremkommer på LCD-skærmen, når et
billede med DPOF-information afspilles. Billederne kan derefter
udskrives på DPOF-printere eller hos de fleste forhandlere med
printservice.
Denne funktion kan ikke benyttes til film- og lydfiler.
Når et vidvinkelbillede udskrives som en vidvinkeludskrift, kan der
mangle 8 % af den venstre og højre side af billedet. Undersøg,
om din printer understøtter udskrift af vindvinkelbilleder, når du
udskriver billedet. Når du får udskrevet billedet hos en forhandler,
skal du bede om at få billedet skrevet ud som vidvinkelbillede.
(Det er ikke alle forhandlere med fotoservice som understøtter
vidvinkeludskrift).
68
Standard
Med denne funktion kan du tilknytte oplysninger om antallet af
udskrifter til et billede.
Slet
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
Beskyt
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
Vælg billede
Stemmenotat
HØJRE-knappen.
Vælg
DPOF
Alle
Kopier til kortAnnullér
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, og
undermenuen [Standard] vil blive vist.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
Tilbage
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[Vælg]: Et vindue vises, hvor du kan
vælge billeder til udskrivning.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Vælg et
billede til
Antal
udskrift.
- Zoom-knap: Vælg antallet af
udskrifter.
[Alle]: Konfigurér antallet af udskrifter
01
af alle billeder bortset fra
film- og lydfiler.
- OP/NED-knap: Vælg antallet af
Antal
udskrifter.
[Annullér]: Annullerer udskriftsindstillingen.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.
Hvis DPOF-informationer er tilknyttet et billede, vises
DPOF-indikatoren (
).
:Fra
Standard
Index
Størrelse
Indstil
00
Indstil
Indstil
Filmuligheder (
)
Indeks
Billeder (ikke film- og lydfiler) udskrives som indeks.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
HØJRE-knappen.
2. Vælg menuen [Index] og tryk på
HØJRE-knappen igen.Undermenuen
visesl.
Udskriftsstørrelse
Du kan angive udskriftsstørrelsen, når du udskriver billeder, som er
gemt på hukommelseskortet. Menuen [Størrelse] er kun tilgængelig
med DPOF 1.1-kompatible printere.
Slet
Beskyt
Stemmenotat
Indstil indeks?
DPOF
Ja
Kopier til kort Nej
:Off
Standard
Index
Størrelse
Tilbage
Indstil
3. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
den ønskede undermenu.
Hvis du vælger [Ja] : Billedet vil blive udskrevet som indeks.
Hvis du vælger [Nej] : Indeksprintindstillingen annulleres.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
Slet
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
Beskyt
Vælg billede
Stemmenotat
:Fra
HØJRE-knappen.
Vælg
DPOF
Standard
Alle
2. Vælg menuen [Størrelse] og tryk på
Kopier til kort
Annullér
Index
HØJRE-knappen igen. Undermenuen visesl.
Størrelse
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
Tilbage
Indstil
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[Vælg]: Et vindue vises, hvor du kan ændre
udskriftsstørrelsen af et billede.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Vælg et
billede.
Størrelse
Indstil
- Zoom-knap: Ændring af
udskriftsstørrelsen.
- Fn-knap: Dine ændringer bliver gemt,
og menuen lukkes.
3X5
[Alle]: Udskriftsstørrelsen for alle
gemte billeder ændres.
- OP/NED-knap: Vælg en udskriftsstørrelse
Størrelse
Indstil
- OK-knap: Bekræft den ændrede
indstilling.
[Annullér]: Annullér alle indstillinger for udskriftsstørrelse.
Ä Sekundær menu for DPOF [Størrelse]: ANNULLÉR, 3x5, 4x6,
5x7, 8x10
Cancel
Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt
tid at annullere udskrivningen.
69
Filmuligheder (
)
Kopiering til kort
Med denne funktion kan du kopiere billeder, filmoptagelser og
lydoptagelser til hukommelseskortet.
Slet
1. Vælg menufanen [Kopier til kort] ved at
Beskyt
trykke på OP/NED-knappen.
Stemmenotat
:Fra
DPOF
Tryk derefter på HØJRE-knappen.
Kopier til kort
Ja
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
Nej
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
Tilbage
Indstil
derefter på OK-knappen.
- [Ja] : Alle billeder, filmoptagelser og lydoptagelser i den
interne hukommelse kopieres til hukommelseskortet,
mens meddelelsen [Kopierer] vises. Efter kopieringen
vender skærmen tilbage til afspilning.
- [Nej] : Annullerer kopiering til kort.
70
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på memorykortet til kopiering af
billederne i den interne hukommelse (9 MB), vil kun nogle af
billederne blive kopieret med [Kopier til kort], og meddelelsen
[Huk. Opbrugt] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage til
AFSPILNING. Husk at slette unødvendige filer for at frigøre plads,
inden du sætter hukommelseskortet i kameraet.
Når du kopierer billeder fra den interne hukommelse til kortet
med [Kopier til kort], vil filen blive tildelt et nyt nummer på
kortet for at forhindre en gentagelse af filnavnet.
- Når indstillingen [Nulstil] er valgt i opsætningsmenuen
[Filnummer]: De kopierede filnavne starter efter det sidst
gemte filnavn.
- Når indstillingen [Serie] er valgt i opsætningsmenuen [Filnummer]:
De kopierede filnavne starter efter det sidst optagne filnavn. Efter
kopiering af billederne til kortet, vil det sidst gemte billede i den
sidst kopierede mappe blive vist på LCD-skærmen.
PictBridge
Via USB-kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter
PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte.
Filmoptagelser og lydfiler kan ikke udskrives.
Sådan indstilles kameraet til printertilslutning
1. Tilslut et USB-kabel til kameraet og printeren.
2. Når kameraet er tændt, genkender det automatisk printeren, og
forbinder til den.
Ä Hvis den automatiske forbindelse fejler, så indstil [USB]
menuen til [Printer]. (s. 52)
Ä Ved en printer der kan aktivere flytbare diske, indstil [USB]
menuen til [Printer].
Nem udskrivningsfunktion
Når kameraet er indstillet til afspilning,
og du slutter det til printeren, kan du
nemt udskrive billeder.
- Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen:
Forrige eller næste billede vælges.
Udskriv
- Tryk på OK-knappen:
Det viste billede vil blive udskrevet med printerens
standardindstillinger.
Menu
Sådan tilsluttes kameraet en printer
71
PictBridge: Udvælgelse af billeder
PictBridge: Udskriftsindstillinger
Du kan vælge de billeder, du ønsker at udskrive
Du kan vælge udskriftsmenuer for papirstørrelse, udskriftsformat,
papirtype, udskriftskvalitet, tryk af dato og filnavne.
Indstilling af antallet af kopier til udskrivning
1. Tryk på MENU-knappen og menuen
Billeder
:Et billede
Et billede
PICTBRIDGE vises.
Størrelse
Alle:Auto
billeder
2. Vælg menuen [Billeder] med OP/
Udseende
:Auto
NED-knappen, og tryk derefter
Type
:Auto
på HØJRE-knappen.
Kvalitet
:Auto
3. Brug OP/NED-knappen til at vælge
Tilbage
Indstil
en undermenu, og tryk derefter på
OK-knappen.
- Vælg [Et billede] eller [Alle billeder]. En skærm vises, hvor du
kan vælge antallet af udskrifter.
1. Tryk på MENU-knappen og menuen
PICTBRIDGE vises.
2. Vælg den ønskede menu med
OP/NED-knappen, og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på
undermenuen med OP/NED-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
Menu
Størrelse
0
Antal
1
Indstil
[Hvis [Et billede] er valgt]
Antal
Indstil papirstørrelsen
Indstil antal billeder, som
Udseende skal udskrives på et ark
papir
Indstil
[Hvis [Alle billeder] er valgt]
- Tryk på OP/NED-knappen for at vælge antallet af udskrifter.
- Hvis [Et billede] er valgt: Brug VENSTRE/HØJRE-knappen, hvis
du vil vælge et andet billede. Efter valg af
et andet billede, kan du vælge antallet af
udskrifter af dette billede.
- Tryk på OK-knappen for at gemme, når du har valgt antallet af
udskrifter.
- Tryk på udløserknappen, hvis du vil vende tilbage til menuen
uden at vælge antallet af udskrifter.
4. Tryk på udskriftstilstandsknappen ( Î ), og billederne udskrives.
72
Funktion
Type
Kvalitet
Dato
Filnavn
Billeder
Størrelse
Udseende
Type
Kvalitet
Tilbage
:Et billede
Auto
:Auto
Postkort
Kort
:Auto
4x6
L :Auto
2L
:Auto
Indstil
Undermenu
Auto, Postkort, Kort,
4x6, L, 2L, Letter, A4,
A3
Auto, Fuld, 1, 2, 4, 8, 9,
16, Indeks
Auto, Simpel, Foto,
Hurtigfoto
Indstil billedkvaliteten for det Auto, Udkast, Normal,
billede, som skal udskrives Fin
Indstil om der skal udskrives
Auto, Fra, Til
med tryk af dato
Indstil om der skal udskrives
Auto, Fra, Til
med tryk af filnavn
Indstil papirkvaliteten
Ä Visse menuvalg understøttes ikke af alle printere. Selv om et
punkt ikke understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke
vælges.
PictBridge: Nulstil
Vigtige bemærkninger
Initialiserer brugervalgte indstillinger.
Vær opmærksom på følgende!
Dato
:Auto
1. Vælg menuen [Nulstil] med OP/
Filnavn
:Auto
NED-knappen. Tryk derefter på
Nulstil
Nej
HØJRE-knappen.
Ja
Nej
2. Vælg den ønskede værdi for
undermenuen med OP/NED-knappen,
Tilbage
Indstil
og tryk derefter på OK-knappen.
Hvis du vælger [Ja] : Alle udskrifts- og billedindstillinger vil
blive nulstillet.
Hvis du vælger [Nej] : Indstillingerne vil ikke blive nulstillet.
Ä Printerens standardindstillinger afhænger af printerfabrikatet.
Din printers standardindstillinger fremgår af printerens
betjeningsvejledning.
Udstyret rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller
opbevar ikke udstyret under følgende forhold.
- Hvor det kan blive udsat for store ændringer i temperatur og
fugtighed.
- Hvor det kan blive udsat for støv og snavs.
- Hvor det kan blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer (f.
eks. i en bil i solen).
- Hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller vibrationer/stød.
- Hvor det kan blive udsat for eksplosive eller brandfarlige dampe.
Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for
støv, kemikalier (som naftalin eller mølkugler), høje temperaturer eller høj fugtighed. Opbevar kameraet i en lukket beholder
(plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis det ikke skal benyttes
i længere tid.
Sand kan være særlig skadeligt for kameraer.
- Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du benytter det
på stranden.
- Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.
Håndtering af kameraet
- Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller
vibrationer.
- Beskyt den store LCD-skærm mod stød. Kameraet bør
opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
73
Vigtige bemærkninger
- Kameraet er ikke vandtæt.
Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Du risikerer at få et
elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du
benytter det på stranden. Du kan risikere, at kameraet bliver
permanent beskadiget.
Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
- Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige
omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske
kredsløb. Hvis dette sker, skal du slukke kameraet og vente
mindst 1 time, til al fugtighed er fordampet. Der kan også dannes
kondens i hukommelseskortet. Hvis dette sker, skal du slukke
kameraet og fjerne hukommelseskortet. Vent til al fugtighed er
fordampet.
Pas på objektivet
- Hvis objektivet rettes direkte mod solen, kan billedsensoren blive
beskadiget.
- Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets
overflade.
Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå elektrisk afladning.
Det er en god idé at fjerne batteriet og hukommelseskortet, hvis kameraet
ikke skal bruges i længere tid.
Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke
af sig selv for at beskytte hukommelseskortet.
74
Vedligeholdelse af kameraet
- Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til forsigtigt at
rengøre objektivet og LCD-skærmen. Hvis dette ikke er
tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en
dråbe objektivrensevæske.Rengør kamerahuset med en blød
klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med
opløsningsmidler f.eks. benzol, insektdræbende midler,
fortyndere osv. Dette kan skade kamerahuset og påvirke
kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade
LCD-skærmen. Sørg for at undgå beskadigelser, og opbevar
kameraet i tasken, når det ikke er i brug.
Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.
I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade blitzen. Dette er ikke
skadeligt for kameraet og er ikke en funktionsfejl.
Når billeder uploades eller downloades, kan dataoverførslen blive
påvirket af statisk elektricitet. I sådanne tilfælde skal USB-kablet
frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre billeder.
Kontrollér altid kameraet inden vigtige optagelser.
- Tag et billede for at kontrollere kameraets tilstand og anskaf
eventuelt et ekstra batteri.
- Samsung påtager sig intet ansvar for funktionsfejl.
Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan tid og dato gå tilbage
til standardindstillingerne pga at batterierne automatisk bliver
afladet over tid.
Advarselsindikator
Der kan vises flere advarselsmeddelelser på LCD-skærmen.
[Kortfejl]
Der er fejl på hukommelseskortet
Sluk for kameraet og tænd det igen
Indsæt hukommelseskortet igen
Indsæt og formatér hukommelseskortet (s. 48)
[Kort låst]
Hukommelseskortet er låst
SD/SDHC-hukommelseskort: Skyd omskifteren til
skrivebeskyttelse mod toppen af kortet
[Filfejl]
Filfejl
Slet filen.
Der er fejl på hukommelseskortet
Kontakt et servicecenter.
[Svagt batteri]
Batteriet har lav kapacitet
Indsæt nye batterier.
[Huk. Opbrugt]
Memorykortet eller den interne hukommelse er fuld.
Indsæt nyt memorykort.
Slet unødvendige billedfiler
[Ingen billedefil]
Der er ingen billeder i hukommelsen
Tag billeder
Indsæt et hukommelseskort med billeder
75
Inden du kontakter et servicecenter
Kontrollér venligst følgende
Kameraet kan ikke tændes
Batteriet har lav kapacitet
Indsæt nye batterier. (s. 13)
Batteriet er indsat med polerne omvendt.
Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).
Kameraet slukkes under brugen
Batteriet er opbrugt
Indsæt nye batterier.
Den automatiske afbryder har slukket kameraet
Tænd for kameraet igen.
Kameraet er holdt op med at fungere på grund af en lav
temperatur, der ligger under kameraets brugstemperatur.
Varm kameraet og batteriet ved at lægge dem i lommen.
Indsæt umiddelbart før fotografering batteriet i kameraet,
og fotografer derefter.
Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen
Der er ikke tilstrækkelig hukommelse
Slet unødvendige billedfiler
Hukommelseskortet er ikke formateret.
Formatér hukommelseskortet (s. 48)
Der er ikke mere plads på hukommelseskortet
Indsæt et nyt hukommelseskort.
Hukommelseskortet er låst
Find yderligere oplysninger under fejlmeddelelsen [Kort låst]
Kameraet er slukket
Tænd for kameraet
Batteriet er opbrugt
Indsæt nye batterier (s. 13)
Batteriet er indsat med polerne omvendt.
Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -)
Kameraet slukker pludseligt, mens det er i brug
Kameraet holdt op med at virke som følge af en funktionsfejl
Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd for kameraet.
Billederne er utydelige
Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte
makrofunktion.
Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
Motivet er uden for blitzområdet
Sørg for, at motivet er inden for blitzområdet.
Objektivet er snavset eller fedtet
Rens objektivet
76
Inden du kontakter et servicecenter
Blitzen udløses ikke
Blitzen er koblet fra
Aktivér blitzen
Den valgte kamerafunktion kan ikke benyttes med blitz.
Se yderligere oplysninger om brug af blitzen (s. 29)
Intet billede på ekstern skærm
Den eksterne skærm er ikke tilsluttet kameraet korrekt.
Kontrollér forbindelsen
Der er forkerte filer på hukommelseskortet
Indsæt et hukommelseskort med de rigtige filer.
Dato/klokkeslæt viser forkert.
Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har
genindstillet standardværdierne.
Genindstil dato/klokkeslæt
Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer
teksten [Flytbar disk] (Removable Disk) ikke
Kabelforbindelsen er ikke korrekt
Kontrollér forbindelsen
Kameraet er slukket
Tænd for kameraet
Operativsystemet er ikke Windows 2000, XP, Vista / Mac OS
10.3. Alternativt understøtter computeren ikke USB.
Installér Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3, som understøtter USB.
Betjeningsknapperne virker ikke
Funktionsfejl i kameraet.
Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd for kameraet.
En kortfejl er opstået, mens hukommelseskortet sidder i kameraet.
Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.
Formatér hukommelseskortet igen
Billederne kan ikke afspilles
Forkert filnavn (ikke DCF-format)
Omdøb ikke billedfilerne
Billedets farve er forskellig fra det originale motiv
Indstillingen af hvidbalance eller effekter er forkert
Vælg en passende indstilling for hvidbalance og effekt
Billederne er for lyse
Eksponering er for høj
Nulstil eksponeringskompensation
Det kan ske, at en del af LCD monitoren ikke tændes, eller der er en prik.
Selvom LCD monitoren er fremstillet med højpræcisionsteknologi, tændes præcisionspixels nogle gange ikke, eller der opstår
røde, hvide eller blå prikker.
Dette fænomen påvirker ikke kvaliteten af det optagne billede,
og det er ikke en fejl.
Der vises en vandret linie på LCD skærmen, når jeg fotograferer et
lyst emne.
Hvis et emne udsende skarpt lys, kan der opstå en grå, sort, rød
eller lilla vandret linie.
Dette er et fænomen der kaldes smear, og det påvirker ikke
kvaliteten af det optagne billede. Dette er ikke en fejl.
77
Specifikationer
Billedsensor
- Type: 1/2,5” CCD
- Effektive pixels: Cirka 8,1 megapixel
- Samlet antal pixels: Cirka 8,3 megapixel
Objektiv
- Brændvidde: SAMSUNG-objektiv f = 6,3 ~ 18,9 mm
(35 mm film svarende til 38 ~ 114 mm)
- Lysstyrke: F2,8(W) ~ F5,2(T)
- Digital zoom: ·Stillbilleder: 1,0x ~ 3,0x
·Afspilning: 1,0x ~ 10,2x
(afhængig af billedstørrelsen)
LCD-skærm
- 2,5” farve TFT LCD (230.000 billedpunkter)
Fokus
- Type: TTL-autofokus
(Multi-AF, Center AF, Ansigtssporing-AF)
- Område
Vidvinkel
Tele
Normal
Makro
Auto-makro
80 cm ~ uendelig
10 cm ~ 80 cm
50 cm ~ 80 cm
10 cm ~ uendelig
50 cm ~ uendelig
Lukker
- Auto : 1/8 ~ 1/1,500 sek., Program : 1 ~ 1/1,500 sek.,
Nat : 8 ~ 1/1,500 sek., Fyrværk. : 4 sek.
Eksponering
- Eksponeringskontrol: Program AE,
- Lysmåling: Multi, Spot, Centervægtet,
Ansigtssporing-AE
- EV-kompensation: ±2EV (1/3EV trin)
- ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
78
Blitz
- Funktioner: Auto, Auto & Rødøje-reduktion,
Udfyldningsblitz, Blitz med lang lukkertid,
Blitz afbrudt, rettelse af røde øjne
- Område: Vidvinkel: 0,4 m ~ 4,3 m,
Tele: 0,5 m ~ 2,3 m
- Genopladningstid: Cirka 5 sek.
Skarphed
- Blød+, Blød, Normal, Hård, Hård+
Hvidbalance
- Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H,
Fluorescerende_L, Kunstlys, Brugerdefineret
Lydoptagelse
- Lydoptagelse (maks. 10 timer)
- Stemmenotat til stillbilleder (maks. 10 sek.)
Indfotografering af - Dato, Dato & klokkeslæt,
dato/klokkeslæt
Fra (vælges af brugeren)
Fotografering
- Stillbillede
·Funktion: Auto, Program, DIS, Fotoguide,
Scene
·Scene: Skønhedsportræt, Nat, Portræt, Børn,
Landskab, Nærbillede, Tekst, Solnedg.,
Daggry, Modlys, Fyrværk., Strand&sne
·Optagelse: Enkel, Serie, Motion Capture, AEB
·Selvudløser: 10 sek., 2 sek., Dobbelt,
Bevægelsestimer
Specifikationer
- Filmoptagelse
·Med eller uden Audio (brugervalgbar,
optagelsestid: maks. 2 timer)
·Størrelse: 640x480, 320x240
·Billedfrekvens: 30 bps, 15 bps
·3x optisk zoom og lydløs ved zoom
·Filmredigering (indbygget)
: Pause under optagelse, Kopiering af
stillbillede
Lagring af billeder - Medie
·Intern hukommelse: 9 MB flashhukommelse
·Ekstern hukommelse (ekstra tilbehør) :
MMC-kort (garanteret op til 1 GB)
SD-kort (garanteret op til 2 GB)
SDHC-kort (garanteret op til 8 GB)
- Filformater
·Stillbilleder: JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Filmoptagelser: AVI (MJPEG)
·Lyd: WAV
- Billedstørrelser
3264X
2448
3264X
2176
3264X
1836
2592X
1944
2048X
1536
1920X
1080
1024X
768
- Kapacitet (størrelse 1 GB)
Meget fin Cirka 337 Cirka 349 Cirka 416 Cirka 539 Cirka 825 Cirka 1175 Cirka 2365
Fin
Cirka 466 Cirka 516 Cirka 590 Cirka 685 Cirka 998 Cirka 1392 Cirka 2409
Normal Cirka 688 Cirka 743 Cirka 848 Cirka 966 Cirka 1331 Cirka 1832 Cirka 2826
Ä Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan
variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.
Effekter
- Effekter : Valg Af Fotostil, Tilpas billede
(Skarphed, Mætning, Kontrast)
- Redigering: Skaler, Roter, Valg Af Fotostil,
Tilpas billede (Retouchering ,
Rødøje-fix, Lysstyrke, Kontrast,
Mætning)
Afspilning
- Type: Enkeltbillede, Miniature, Multi-diasshow,
Filmoptagelse
Ä Multidiasshow: Diasshow med effekter og musik
Interface
- Digitaludgang: USB 2.0
- Lyd: Mono
- Videoudgang: NTSC, PAL
(kan vælges af brugeren)
79
Specifikationer
Strømforsyning
- Primærbatterier: 2 x AA-alkaline
- Genopladeligt batteri:
SNB-2512B KIT (ekstra tilbehør)
(2 x AA Ni-MH Batteri & oplader)
Ä Det medfølgende batteri afhænger
af salgsregionen.
Dimensioner (B x H x D)
- 94.1 x 62.7 x 26.8 mm (uden fremspring)
Vægt
- Cirka 120 g
(uden batterier og hukommelseskort)
Funktionstemperatur
- 0 ~ 40°C
Luftfugtighed
- 5 ~ 85%
Software
- Samsung Master, Adobe Reader
Ä Ret til at ændre specifikationerne uden varsel forbeholdes.
Ä Alle varemærker tilhører de respektive ejere.
80
Bemærkninger om softwaren
Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brugen.
- Softwaren eller betjeningsvejledningen må ikke under nogen
omstændigheder kopieres, hverken helt eller delvist, til andre
formål.
- Rettighederne til softwaren gælder udelukkende dette kamera.
- Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive
repareret eller ombyttet under garantien. Samsung påtager sig
intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug.
- En hjemmebygget computer eller en computer, der ikke er under
fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
- Denne betjeningsvejledning forudsætter, at du har et
grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.
Systemkrav
Windows
Specifikationer
for USBtilslutning
Specifikationer for
softwaresupport
Macintosh
Power Mac G3 eller nyere
PC med Pentium III 500 MHz
Mac OS 10,3 eller nyere
eller større processor
versioner
(Pentium III 800 MHz anbefales) Mindst 256 MB RAM
Windows 2000 / XP / Vista
(Mere end 512 MB anbefales)
Mindst 256 MB RAM
110 MB ledig plads på
(Mere end 512 MB anbefales)
harddisken
250 MB ledig plads på harddisken
(Mere end 1 GB)
Skærm: 1024 x 768 pixel, 16-bit
farvedybde (24-bits farvedybde
anbefales)
Microsoft DirectX 9.0c eller nyere
Ä Det er ikke kompatibelt med Windows XP og Vista 64-bit Edition.
Ä Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller skader, som
skyldes brug af uautoriseret computer, herunder en samlet pc.
81
Om softwaren
Når du har lagt den medfølgende cd i cd-rom-drevet, fremkommer
følgende åbningsbillede automatisk.
Ä Skærmbilleder, der er vist
i denne manual er baseret
på den engelske version af
Windows.
Samsung Master: “Alt-i-ét” multimedie-software.
Du kan overføre, vise, redigere og gemme dine digitalbilleder
og filmoptagelser med denne software. Denne software kan kun
benyttes med Windows.
82
Der kan gå 5-10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram
kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke
fremkommer automatisk kan du køre [Windows Stifinder] (Explorer), og
vælge [Installer.exe] på cd’en.
Installation af applikationssoftwaren
Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal
applikationssoftwaren først installeres. Herefter kan de lagrede
billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et
billedredigeringsprogram.
2. Installér DirectX, Samsung Master ved at vælge de pågældende
knapper på skærmen. DirectX installeres kun, såfremt der ikke
allerede eksisterer en nyere version på din computer.
Du kan gå til Samsungs websted på internettet.
http://www.samsungcamera.com: Engelsk
http://www.samsungcamera.co.kr: Koreansk
1. Det automatiske
installationsvinduet vises.
Klik på menuen [Samsung
Digital Camera Installer] i
installationsvinduet.
83
Installation af applikationssoftwaren
3. Efter genstart af computeren skal du slutte kameraet til
computeren ved hjælp af USB-kablet.
4. Tænd for kameraet.
Guiden [Ny hardware fundet]
(Found New Hardware) åbnes, og
computeren genkender kameraet.
Ä Hvis dit operativsystem er Windows
XP/Vista, åbnes en billedfremviser.
84
Installation af applikationssoftwaren
Brugervejledninger i PDF-format findes på den medfølgende
software-cd-rom. Find PDF-filerne med Windows Stifinder. Sørg
for at Acrobat Reader er installeret, før du åbner PDF-filerne. Dette
program findes også på den medfølgende software-cd-rom. Adobe
Reader fra den medfølgende CD. Hvis Internettet ikke er aktiveret,
så installer Adobe Reader med den eksekverbare fil på CD’en.
For at installere Adobe Reader 6.0.1 korrekt, skal Internet
Explorer 5.01 eller nyere være installeret. Gå til “www.microsoft.
com” og opgrader Internet Explorer.
Start af computerfunktionen
Når du slutter USB-kablet til en USB-port i computeren, og tænder
computeren, skifter kameraet automatisk til computerfunktion.
Når computerfunktionen er aktiv, kan du overføre de gemte billeder
til din computer via USB-kablet.
Indstillinger for kameratilslutning
1. Tænd for kameraet
2. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende
USB-kabel.
3. Når kameraet er tændt, genkender det automatisk PC’en, og
forbinder til den.
Ä Hvis den automatiske forbindelse fejler, så indstil [USB]
menuen til [Computer]. (s. 52)
85
Start af computerfunktionen
Sådan tilsluttes kameraet en computer
Overførsel af billeder
Du kan overføre stillbillederne i kameraet til din computers
harddisk og udskrive dem eller redigere dem med et billedbehandlingsprogram.
1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.
2. Vælg [Denne computer] (My
computer) på skrivebordet og
dobbeltklik på [Flytbar disk DCIM 100SSCAM].Billedfilerne
vil blive vist.
Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren
Se yderligere oplysninger på side 88 (Fjernelse af den flytbare disk).
3. Vælg et billede og højreklik på musen.
86
Start af computerfunktionen
4. En pop-up menu vises.
Klik på menuen [Klip] (Cut) eller
[Kopier] (Copy).
- [Klip] : Til flytning af filer.
- [Kopier] : Til kopiering af filer.
- Ved at anvende [Samsung Master] kan du se de gemte billeder
direkte på computerskærmen, og du kan kopiere eller flytte
billedfilerne.
Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se
5. Klik på den mappe, hvor du vil indsætte filen.
dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den flytbare disk, kan
der opstå uventede afbrydelser.
Hvis du overfører et billede, som ikke er taget med dette
kamera, til den flytbare disk, fremkommer meddelelsen
[Filfejl] på LCD-skærmen under afspilning, og der vises ingen
miniature.
6. Højreklik på musen, og en
pop-up menu åbnes. Klik på
[Sæt ind] (Paste).
7. En billedfil er overført fra kameraet
til din computer.
87
Fjernelse af den flytbare disk
Windows 2000/XP/Vista
(Illustrationerne kan afvige fra de viste, afhængig af det anvendte
Windows-operativsystem.)
1. Kontrollér om kameraet eller computeren er ved at overføre
filer. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den
ophører med at blinke og lyser konstant.
2. Dobbeltklik på ikonet [Sikker
fjernelse af hardware] (Unplug or
Eject Hardware) på proceslinjen.
3. Vinduet [Sikker fjernelse af hardware]
(Unplug or Eject Hardware) åbnes.
Vælg [USB-lagerenhed] (USB Mass
Storage Device) og klik på knappen
[Stop].
4. Et vindue fremkommer, hvor du kan
vælge hvilken hardware, der skal
stoppes. Vælg [USB-lagerenhed]
(USB Mass Storage Device) og klik
på knappen [OK].
88
[Dobbeltklik!]
5. En meddelelse om, at du nu kan
fjerne hardwaren, vises. Klik på
[OK]-knappen.
6. Vinduet [Sikker fjernelse af hardware]
(Unplug or Eject Hardware) åbnes.
Klik på knappen [Luk] (Close), og den
flytbare disk er fjernet korrekt.
7. Træk USB kablet ud.
Samsung Master
Du kan overføre, vise, redigere og gemme dine billeder og film med
denne software. Denne software kan kun benyttes med Windows.
Klik på [Start Programmer (Programs) Samsung Samsung Master] for at åbne programmet.
Sådan overfører du billeder
1. Slut kameraet til din computer.
2. Et vindue til overførsel af billeder
vises, når du har sluttet kameraet
til computeren.
- Klik på knappen [Vælg alle] (Select
All) for at overføre billederne.
- Vælg den ønskede mappe i
vinduet, og klik på knappen [Vælg
alle] (Select All). Du kan gemme
billeder fra kameraet i den valgte mappe.
- Hvis du klikker på knappen [Annuller] (Cancel), annulleres
overførslen af billederne.
4. Vælg en destination og opret en
mappe, hvor du vil gemme de
overførte billeder og mapper.
- Mappenavne kan oprettes i
datoorden, og billederne vil blive
overført.
- Mappenavne kan oprettes efter
ønske, og billederne vil blive
overført.
- Hvis du vælger en mappe, som
tidligere er oprettet, vil billederne
blive overført.
5. Klik på knappen [Næste >] (Next >).
6. Det viste vindue fremkommer.
Den valgte mappes placering
vises i den øverste del af vinduet.
Klik på knappen [Start] for at
overføre billederne.
3. Klik på knappen [Næste >] (Next >).
7. De overførte billeder vises.
89
Samsung Master
Billedfremviser : Du kan se de gemte billeder.
Billedredigering : Du kan redigere et stillbillede.
- Billedfremviseren har følgende funktioner.
Ì Menulinje: Du kan vælge følgende menuer.
Fil (File), Rediger (Edit), Vis (View), Værktøjer (Tools),
Skift funktioner (Change functions), Auto-overførsel (Auto
download), Hjælp (Help), osv.
Í Vindue til valg af billeder: Du kan vælge de ønskede billeder i dette
vindue.
Menu til valg af medietype: Du kan vælge billedfremviser og funktioner
til billed- og filmredigering i denne menu.
Vindue til visning: Du kan se et billede eller en filmoptagelse og
kontrollere multimedie-oplysningerne.
Zoombjælke: Du kan ændre størrelsen af visningen.
Vindue til mappevisning: Du kan se placeringen af mappen for det
valgte billede.
Vindue til billedvisning: Billederne i den valgte mappe vises.
Ä Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.
90
- Billedredigering har følgende funktioner.
Ì Redigeringsmenu: Du kan vælge følgende menuer.
[Værktøjer] (Tools) : Du kan ændre størrelsen af det valgte billede
eller beskære det. Se menuen [Hjælp] (Help).
[Juster] (Adjust)
: Du kan ændre billedkvaliteten. Se menuen
[Hjælp] (Help).
[Rediger] (Retouch) : Du kan retouchere billedet eller benytte
specielle effekter. Se menuen [Hjælp] (Help).
Í Tegneværktøjer: Værktøjer til billedredigering.
Vindue til billedvisning: Det valgte billede vises i dette vindue.
Vindue til visning: Du kan få det ændrede billede vist.
Ä Et stillbillede, som er redigeret med Samsung Master, kan ikke
afspilles i kameraet.
Ä Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.
Samsung Master
Filmredigering: Du kan benytte stillbilleder, filmoptagelser, tale
og musikfiler i en filmoptagelse.
Ä Visse filmoptagelser, som er komprimeret med en dekoder, der
ikke er kompatibel med Samsung Master, kan ikke afspilles med
Samsung Master.
Ä Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.
- Filmredigering har følgende funktioner.
Ì Redigeringsmenu
: Du kan vælge følgende menuer.
[Tilføj medie] (Add Media)
: Du kan føje andre mediefiler til en
filmoptagelse.
[Rediger optagelse] (Edit Clip) : Du kan ændre lysstyrke, kontrast,
farver og mætning.
[Effekter] (Effects)
: Du kan indsætte effekter.
[Indsæt tekst] (Set Text)
: Du kan indsætte tekster.
[Tale] (Narrate)
: Du kan indsætte tale.
[Færdigør] (Produce)
: Du kan gemme den redigerede
multimedie-fil under et nyt navn.
Du kan vælge imellem filtyperne AVI,
Windows media (wmv) og Windows
media (asf)
Í Vindue til billedvisning: Du kan indsætte multimedie-filer i dette
vindue.
91
Installation af USB-driveren til MAC
Brug af USB-driveren til MAC
1. Der medfølger ikke en USB-driver til MAC på cd’en, da
MAC-operativsystemet understøtter kameradriveren.
2. Kontrollér MAC OS-versionen under opstarten.
Kameraet er kompatibelt med MAC OS 10.3
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren og tænd for kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har tilsluttet kameraet.
1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til computeren.
92
Afslut først overførslen mellem computeren og kameraet, og
fjern derefter den flytbare disk med Extract-kommandoen.
SPØRGSMÅL OG SVAR
Kontrollér venligst følgende, hvis USB-forbindelsen ikke fungerer.
Eks. 1
USB-kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det
medfølgende USB-kabel.
Tilslut det medfølgende USB-kabel.
Eks. 2
Kameraet genkendes ikke af din computer.
Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder]
(Unknown Devices) i Enhedshåndtering (Device Manager).
Sluk for kameraet, fjern USB-kablet, tilslut USB-kablet
igen og tænd for kameraet.
Eks. 3
Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.
Sluk for kameraet og tænd det igen. Overfør filen igen.
Eks. 4
Ved brug af en USB-hub.
Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet
til computeren via en USB-hub, hvis computeren og
USB-hub’en ikke er kompatible. Slut altid kameraet
direkte til computerens USB-port, hvis det er muligt.
Eks. 5
Er der andre USB-enheder tilsluttet computeren?
Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet
computeren sammen med en anden USB-enhed.
Fjern i givet fald det andet USB-kabel, så kun kablet
fra kameraet er tilsluttet.
Eks. 6
Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at
klikke på Start Indstillinger (Settings) Kontrolpanel
(Control Panel) Ydeevne og vedligeholdelse
(Performance and Maintenance) System Hardware Enhedshåndtering (Device Manager), er
der ukendte enheder (Unknown Devices) eller andre
enheder (Other Devices) med et gult spørgsmålstegn (?)
eller udråbstegn (!) ved siden af dem.
Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller
udråbstegn (!) og vælg “Fjern” (Remove). Genstart
computeren og tilslut kameraet igen.
Eks. 7
Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3,
etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som
en flytbar disk.
Stop sikkerhedsprogrammerne og slut kameraet til
computeren. Oplysninger om midlertidig deaktivering af
sikkerhedsprogrammet findes i programmets
betjeningsvejledning.
Eks. 8
Kameraet er tilsluttet USB-porten på fronten af computeren.
Hvis kameraet er tilsluttet USB-porten på forsiden af
computeren, genkender computeren muligvis ikke
kameraet. Slut kameraet til en USB-port på bagsiden
af computeren.
93
SPØRGSMÅL OG SVAR
Hvis DirectX 9.0c eller nyere ikke er installeret
Installér DirectX 9.0c eller nyere version
1) Sæt cd’en, som fulgte med kameraet, i computeren.
2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen
[cd-rom-drev: \DirectX], og klik på filen DXESETUP.exe.DirectX
vil blive installeret. Du kan downloade DirectX fra http://www.
microsoft.com/directx
Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, “fryser” under
opstarten af Windows.
Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren, og
Windows starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne
gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte
computeren. Legacy USB Support findes i computerens
BIOS-opsætningsmenu. (BIOS-opsætningsmenuen afhænger
af computerfabrikatet. Visse BIOS-menuer har ikke Legacy
USB Support). Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du
søge vejledning hos computerfabrikanten.
Hvis en filmoptagelse ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne den
flytbare disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under filoverførslen.
Hvis du kun installerer Samsung Master, kan ovennævnte
problemer opstå lejlighedsvis.
- Luk programmet Samsung Master ved at klikke på ikonet
Samsung Master på proceslinjen.
- Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den
medfølgende cd.
94
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige
retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder,
at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske
symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige
for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier
holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale,
gratis batteriretursystem.
Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren.
Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk affald og
elektronisk udstyr) (Gælder i den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate indsamlingssystemer).
Dette mærke, som er vist på produktet eller dets brugervejledning,
indikerer, at det ikke bør smides ud sammen med andet husholdningsaffald
i slutningen af dets levetid. For at undgå skade på miljøet og menneskers
sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, bør du adskille
dette produkt fra anden type affald og genbruge det fornuftigt for at fremme
et bæredygtig genbrug af materialeressourcer. Husholdninger bør kontakte
enten den forhandler, hvor de købte produktet, eller deres lokalregering
for oplysninger om hvor og hvordan, de kan køre genstanden hen til
miljømæssig sikker genbrug. Erhvervsbrug bør kontakte deres leverandør
og kontrollere betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke
blandes med andre produkter, der skal bortskaffes.
Samsungs økomærke
Dette er Samsungs eget symbol, der effektivt bruges
til at kommunikere Samsungs miljøvenlige produktaktiviteter ud til forbrugerne. Mærket repræsenterer
Samsungs vedvarende bestræbelser på at udvikle
miljøvenlige produkter.
95
Download PDF

advertising