Samsung | SAMSUNG ES73 | Samsung ES73 Bruksanvisning

ES73
User Manual
Instruktioner
Lær dit kamera at kende
Brug kameraet i følgende rækkefølge.
Tak, fordi du valgte et Samsung-digitalkamera.
Installation af
applikationssoftwaren
Når du skal anvende dette kamera med
en computer, skal applikationssoftwaren
først installeres. Herefter kan de
lagrede billeder i kameraet kopieres
til computeren og behandles med et
billedredigeringsprogram. (s. 90)
Tag et billede
Tag et billede. (s.21)
Indsæt USB-kablet
Indsæt det medfølgende USBkabel i computerens USB-port og i
kameraets USB-stik. (s. 90)
Se til at kameraet er
tændt
Kontrollér kameraets strømtilstand.
Hvis der er slukket for strømmen,
skal du trykke på kameraknappen
for at tænde for den.
Kontrollér
[Flytbar disk]
Åbn Windows Stifinder (Explorer)
og find [Flytbar disk] (Removable
Disk).(s. 91)
Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du anvender kameraet.
Hvis du får brug for eftersalgsservice, bør du medbringe kameraet og
årsagen til, at det ikke virker (f.eks. batteri, hukommelseskortet osv.)
til eftersalgscenteret.
Kontrollér, at kameraet virker ordentligt, inden du skal bruge det (f.eks.
på en rejse eller til en vigtig begivenhed) for at undgå skuffelser.
Samsung tager ikke ansvar for eventuelt tab eller skade som følge af
funktionsfejl i kameraet.
Opbevar denne vejledning et sikkert sted.
Hvis du kopierer billederne på hukommelseskortet til computeren med
en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Når du skal overføre
de billeder til computeren, som er taget med kameraet, skal du slutte
kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
Producenten har intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på
hukommelseskortet, som skyldes brugen af en kortlæser.
Indholdet og illustrationerne i denne vejledning kan blive ændret uden
forudgående varsel for at opgradere kamerafunktionerne.
Ä Microsoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation gældende i USA og/eller andre lande.
Ä Adobe og Reader er enten varemærker eller registrerede varemærker
i USA og/eller andre lande.
Ä Alle mærker og produktnavne, der forekommer i denne vejledning, er
registrerede varemærker tilhørende deres pågældende virksomheder.
Ä For Open Source-licensinformationer kan du se “OpenSourceInfo.pdf”
på den medfølgende CD-ROM.
001
Fare
Advarsel
Det viste symbol indikerer en potentiel overhængende fare, der kan
medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås.
Det viste symbol indikerer en potentiel farlig situation, der kan
medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås.
Forsøg ikke at modificere dette kamera på nogen måde. Hvis du gør det,
kan det medføre brand, skade, elektrisk stød eller alvorlig skade på dig
eller kameraet. Intern besigtigelse, vedligeholdelse og reperationer bør
kun foretages af din forhandler eller et af Samsung, for kamerareservice,
godkent servicecenter.
Anvend ikke dette produkt i nærheden af brandbare eller eksplosive
gasser, da det kan øge risikoen for eksplosion.
Hvis der trænger nogen form for væske eller et fremmedobjekt ind i kameraet,
skal du ikke bruge det. Sluk for kameraet og fjern strømforsyningen. Du skal
kontakte din forhandler eller et af Samsung, for kamerareservice, godkent
servicecenter. Stop brugen af kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk
stød.
Indsæt ikke metalliske eller brandbare fremmedobjekter i åbninger i
kameraet, f.eks. åbningen til hukommelseskortet eller batterikammeret.
Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
Anvend ikke kameraet med våde hænder. Det giver risiko for at få
elektrisk stød.
Anvend ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr. Hvis du anbringer
blitzen for tæt på dit motivs øje, kan det medføre skade på synet.
Af sikkerhedsmæssige grunde bør du opbevare dette produkt og dets
tilbehør uden for børn eller dyrs rækkevidde for at forhindre ulykker som
f.eks.:
- Slugning af batteri eller småt kameratilbehør. Hvis der skulle ske et
uheld, bør du opsøge en læge med det samme.
- Det er muligt at blive skadet af kameraets bevægelige dele.
Batteri og kamera kan blive varme efter langvarig brug, og det kan
medføre funktionsfejl. Skulle det ske, skal du lade kameraet hvile nogle
få minutter, for at det kan køle af.
Efterlad ikke kameraet steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, f.eks. i en lukket bil, i direkte sollys eller andre steder med
ekstrem temperaturvariation. Udsættelse for ekstreme temperaturer kan
skade kameraets interne komponenter og medføre brand.
Tildæk ikke kameraet eller batteriladeren under brug. Det kan
medføre, at der oparbejdes varme og dermed skade på kamerahuset
eller føre til brand. Anvend altid kameraet og dets tilbehør i områder
med effektiv ventilation.
002
Forsigtig
Det viste symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan
medføre mindre eller moderat skade, hvis situationen ikke undgås.
Utæthed, overophedning eller et beskadiget batteri kan medføre brand
eller skade.
- Brug batterier med en specifikation, der passer til kameraet.
- Batteriet må ikke kortsluttes, opvarmes eller kastes i åben ild.
- Indsæt ikke batteriet med polerne omvendt.
Fjern batteriet, hvis du ikke skal bruge kameraet i en længere periode.
I modsat fald kan batteriet lække ætsende elektrolytter og permanent
skade kameraets komponenter.
Brug ikke blitzen, når den er i kontakt med hænder eller genstande. Rør
ikke ved blitzen efter vedvarende brug. Det kan medføre forbrænding.
Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du bruger AC-adapteren. Efter du
har brugt kameraet, skal du altid slukke det, før du trækker ledningen ud af
stikkontakten. Kontrollér derefter, at eventuelle tilslutningskabler eller kabler
til andre apparater er frakoblet, før du flytter kameraet. I modsat fald kan det
skade ledningerne eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød.
Rør ikke ved objektivet eller objektivdækslet for at undgå at tage et
uskarpt billede og for at undgå en mulig funktionsfejl.
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du tager billeder.
Når du anvender kameraet ved lave temperaturer, kan følgende
situationer opstå. Det er ikke kamerafejl, og kameraet virker efter
hensigten igen ved normal temperatur.
- Det tager længere tid at tænde for LCD-skærmen, og farven kan
afvige fra motivet.
- Når sammensætningen ændres, kan der være et efterbillede på
LCDskærmen.
Kreditkort kan blive afmagnetiserede, hvis de opbevares i nærheden af en
kamerataske med metaldele. Undgå at efterlade kort med magnetstribe i
nærheden af tasken.
Det kan med stor sandsynlighed medføre, at pc’en ikke fungerer korrekt,
hvis der tilsluttes et 20 bens stik til pc’ens USB-port. Tilslut aldrig et 20
bens stik til pc’ens USB-port.
Indholdsfortegnelse
KLAR 007
Systemoversigt
007
007
Pakkens indhold
Sælges seperat
008
Kameraets funktioner
008
009
010
010
011
011
011
012
015
015
016
018
OPTAGELSE 019
020
021
021
021
023
023
024
025
026
Forside & top
Bagside
Bund
5-funktionsknap
Selvudløserlampe
Lampe for kamerastatus
Funktionsikon
Tilslutning til strømkilde
Indsætning af hukommelseskortet
Brug af beskyttelsesetuiet
Sådan benyttes hukommelseskortet
Når du bruger kameraet for første gang
Indikatorer på LCD-skærmen
Sådan bruges menuen
Start af optagelsesfunktioner
Valg af funktioner
Sådan benyttes funktionen Smart Auto
Sådan benyttes funktionen Program
Sådan benyttes funktionen DIS
Sådan bruges billedguidefunktionen
Sådan benyttes funktionen Scene
Sådan benyttes filmoptagelse
003
Indholdsfortegnelse
027
027
028
029
030
030
030
030
032
032
034
034
036
038
038
038
039
039
040
040
041
041
042
044
044
004
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Pause under optagelse af en filmsekvens
(Successiv optagelse)
Sådan benyttes tilstanden Smart Nat
Ting, du skal være opmærksom på, når du
tager billeder
Brug af betjeningsknapperne til indstilling
af kameraet
Tænd / sluk-knap
Lukker
ZOOM-knap
Info (DISP) / OP-knap
Makro / NED-knap
Fokuslås
Blitz / VENSTRE-knap
Selvudløser / HØJRE-knap
MENU-knap
OK-knap
Funktioner
Sådan aktiveres funktioner med MENUknappen
Billedstørrelse / Filmstørrelse
Kvalitet / Frekvens
Eksponeringskompensation
ISO
Hvidbalance
Ansigtsgenkendelse
Ansigtstone
Retouchering
045
045
046
047
048
048
049
049
050
INDSTILLINGER 051
051
051
051
051
052
052
052
052
053
053
053
053
054
054
054
055
055
055
Autofokustype
Lysmåling
Valg Af Billedstil
Tilpas billede
ACB
Fremføringsfunktion
Stemmenotat
Stemmeoptagelse
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Lyd
Lydstyrke
Startlyd
Lukkerlyd
Lydeffekt
AF-lyd
Skærm
Sprog
Funktionsbeskrivelse
Startbillede
Lysstyrke skærm
Hurtigvisning
Strømsparing
Indstillinger
Formatering af hukommelsen
Initialisering
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
Tidszone
Filnavn
Indholdsfortegnelse
056
056
057
057
058
AFSPILNING 059
059
059
060
060
060
061
062
062
062
064
064
065
065
066
068
068
069
Prægning af tidspunktet for hvornår billedet
togs
Automatisk afbryder
Autofokuslampe
Valg af videosignal
Indstilling af USB
Start af visning
Visning af et stillbillede
Afspilning af en filmoptagelse
Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
Afspilning af en lydoptagelse
Afspilning af stemmenotat
Indikatorer på LCD-skærmen
Brug af betjeningsknapperne til indstilling
af kameraet
Miniature / Forstørrelsesknap
Smart album
Info (DISP) / OP-knap
Afspil & Pause / OK-knap
Venstre / højre / ned / MENU-knap
SLET -knap
Indstilling af afspilningsfunktionen på
LCD-skærmen
Rediger
069
070
072
072
072
073
073
073
074
074
074
075
076
078
079
080
080
081
081
083
084
086
Valg Af Billedstil
Tilpas billede
Start af multidiashowet
Start af multidiashowet
Valg af billeder
Konfiguration af multidiasshowet
Indstilling af afspilningsinterval
Indstilling af baggrundsmusik
Filmuligheder
Sletning af billeder
Beskyttelse af billeder
Stemmenotat
DPOF
Kopiering til kort
PictBridge
PictBridge: Udvælgelse af billeder
PictBridge: Udskriftsindstillinger
PictBridge: Nulstil
Vigtige bemærkninger
Advarselsindikator
Inden du kontakter et servicecenter
Specifikationer
Ændring af billedstørrelsen
Rotation af billeder
005
Indholdsfortegnelse
SOFTWARE 089
089
093
093
095
006
Overførsel af filer til din computer
(for Windows)
Windows-brugere
Overførsel af filer til din computer
(for Mac)
Mac-brugere
SPØRGSMÅL OG SVAR
Systemoversigt
Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af
salgsregionen. Oplysninger om det ekstra tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung-servicecenter.
Dele og tilbehør illustreret her, kan se anderledes ud i virkeligheden.
Pakkens indhold
Kamera
Genopladeligt batteri
Hurtigstart
Beskyttelsesetui
Vekselstrømsadapter /
USB-kabel
Kamerarem
AV-kabel
Batterioplader
Software-cd
(Brugervejledning medfølger)
Sælges seperat
SD/SDHC/
hukommelseskort (se s. 17)
Kamerataske
007
Kameraets funktioner
Forside & Top
POWER-knap
Lukker
Blitz
AF-sensor /
Selvudløserlampe
Mikrofon
Højtaler
Objektiv / Objektivdæksel
008
Kameraets funktioner
Bagside
Zoom Wide(W)-knap / Miniature
Zoom Tele(T)-knap / Digital zoom
LCD-skærm
Lampe for kamerastatus
Remholder
MENU knap
5-funktionsknap
Afspilningsknap
Fn / Slet-knap
USB / AV / DC-tilslutning
S.NIGHT knap
009
Kameraets funktioner
Bund
5-funktionsknap
Info / OP-knap
Åbning til hukommelseskort
Blitz /
VENSTRE-knap
Selvudløser /
HØJRE-knap
OK-knap AFSPIL /
PAUSE-knap
Batterikammer
Makro / NED-knap
Batteridæksel
Batteriholder
Stativgevind
010
Kameraets funktioner
Funktionsikon
Selvudløserlampe
Ikon
Status
Beskrivelse
- Lampen blinker med 1 sekunds interval de første 8 sekunder.
Blinker
- Lampen blinker med 0,25 sekunds interval de første 2 sekunder.
Blinker Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunds interval i 2 sekunder.
Blinker
Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder
senere vil et andet billede blive taget.
Efter at have trykket på lukkeren tages billedet i henhold til
Blinker
motivets bevægelse.
Lampe for kamerastatus
Status
Beskrivelse
Tændt
Lampen tænder og slukker, når kameraet er klar til at
tage et billede.
Efter optagelsen
Lampen blinker, mens billedets data gemmes,
og slukker, når kameraet er klar til at optage igen.
På side 21 kan du finde yderligere information om indstillinger af
kameraet.
FUNKTION
Smart Auto
Program
DIS
Scene
Film
Smart Nat
Billedguide
IKON
FUNKTION
IKON
FUNKTION
SCENE
Skønhedsportræt Rammeguide
Nat
Portræt
IKON
FUNKTION
Børn
Landskab
Nærbillede
Tekst
Solnedg.
Daggry
Modlys
Fyrværk.
Når blitzens batteri oplades Lampen blinker.
Når USB-kablet tilsluttes
en computer
Lampen lyser (LCD-skærmen slukker efter
initialisering af apparatet).
Overførsel af data til en
computer
Lampen blinker (LCD-skærmen slukkes).
Når USB-kablet tilsluttes
en printer
Lampen er slukket.
Når printeren udskriver
Lampen blinker.
Når AF aktiveres
IKON
FUNKTION
IKON
Lampen tænder (Kameraet fokuserer på motivet).
Lampen blinker (Kameraet fokuserer ikke på motivet).
FUNKTION
Strand&sne
IKON
011
Tilslutning til strømkilde
Du bør benytte det genopladelige batteri BP70A, som leveres med
kameraet. Husk at oplade batteriet, inden du bruger kameraet.
Specifikationer for BP70A genopladeligt batteri
BP70A
Model
Type
Lithium lon
Kapacitet
740mAh
Spænding
3,7 V
Opladningstid
Ca 150 minutter
Ä Det medfølgende batteri kan variere alt efter salgsområdet.
Antal billeder og batterikapacitet: Ved brug af BP70A
Batterikapacitet/
Antal billeder
Cirka 110 min
Brug af fuldt opladet batteri 640x480
billedstørrelse 30 bps billedfrekvens
Ä Disse værdier er udmålt under Samsungs normale testbetingelser
og optageforhold og kan variere, afhængigt af brugerens metoder.
012
Tilslutter du vekselstrømsadapteren med USB-kablet, kan det
anvendes som et vekselstrømskabel, og du kan oplade det
genopladelige batteri med vekselstrømskablet.
Forhold
Brug af et fuldt opladet
batteri, Standardindstillinger,
Programmeringstilstand, Interval for
optagelse til optagelse: 30 sek.
Cirka 125 min./
Stillbillede
Der skiftes zoomposition mellem vidvinkel
Cirka 250 billeder
og tele efter hvert billede. Der bruges
blitz ved hvert andet billede. Kameraets
bruges i 5 minutter og slukkes derefter i
et minut.
Film
Vigtige oplysninger om brugen af batterier.
Sluk for kameraet, hvis du ikke bruger det.
Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid.
Batteriet kan med tiden miste sin kapacitet og er tilbøjelig til at
lække, hvis det sidder i kameraet i længere tid.
Lave temperaturer (under 0°C) kan forringe batteriets ydeevne
og reducere batteriets levetid.
Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når
temperaturen normaliseres.
Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er
normalt.
- Bruges som et vekselstrømskabel :
Slut vekselstrømsadapteren til
USB-kablet. Det kan bruges som
et strømkabel.
- Bruges som USB-kabel :
Fjern vekselstrømsadapteren.
Du kan overføre gemte billeder til
computeren (s.90) eller forsyne
kameraet med strøm via USB-kablet.
Tilslutning til strømkilde
Vigtige oplysninger om brugen af USB-kablet.
Brug et USB-kabel med de korrekte specifikationer.
Hvis kameraet er sluttet til computeren via en USB-hub:
Slut kameraet direkte til din computer.
Kameraet eller andet udstyr er sluttet til computeren på
samme tid : Fjern da det andet udstyr.
Kameraet kan ikke findes via USB porten på computerens
frontpanel. Brug, i dette tilfælde, USB porten på bagsiden af
computeren.
Hvis USB-porten på computeren ikke lever op til
ydelsesstandarden (5 W, 500 mA), oplades kameraet
muligvis ikke.
Sådan oplades det genopladelige batteri
Før tilslutning af kabler eller vekselstrømsadapter skal du
kontrollere, at de vender rigtigt, og du må ikke tvinge noget på
plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.
Hvis vekselstrømsadapterens ladelampe ikke tændes eller
blinker, efter du har indsat det genopladelige batteri, skal du
kontrollere, om det vender korrekt.
Hvis du oplader batteriet, mens kameraet er tændt, kan batteriet
ikke oplades fuldt. Sluk for kameraet, mens batteriet oplades.
AC adapterens ladelampe
Ladelampe
Er ved at lade op
Rød lysdiode er tændt
Opladningen er færdig
Grøn lysdiode er tændt
Ladefejl
Orange lysdiode er slukket eller blinker
Hvis du indsætter et helt afladet batteri for at oplade det, skal
kameraet være slukket. Det er på grund af batteriets lave
kapacitet. Batteriet skal oplades i mere end 10 minutter, før
kameraet tages i brug.
Brug ikke blitzen hyppigt og optag ikke filmsekvenser, med et
fuldt afladet batteri, som kun har været opladet i kort tid. Selv om
batteriladeren er tilsluttet, kan det ske, at kameraet slukkes, fordi
batteriet er afladet igen.
013
Tilslutning til strømkilde
Når du bruger batteriet, skal du overholde de følgende
retningslinjer. I modsat fald kan der opstå overophedning,
brand eller eksplosion.
Hvis batteriet ikke har sin oprindelige form eller størrelse,
så kontakt et servicecenter. Det kan indebære fysiske farer.
Brug kun den anbefalede batterilader.
Anbring ikke produktet i nærheden af brændbart materiale.
Sæt ikke produktet i mikrobølgeovnen.
Anbring ikke produktet i en bil om sommeren.
Anbring ikke produktet i et rum med høj temperatur eller høj
luftfugtighed.
Brug ikke produktet i længere tid under eller på et tæppe,
en dyne eller et varmetæppe.
Lad ikke produktet være tændt, hvis luften ikke kan cirkulere.
Sørg for, at batteriholderen ikke kommer i forbindelse med
genstande som halskæder, mønter, nøgler, ure osv.
Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale
Lithium-ion batterier, der er anbefalet af producenten.
Forsøg ikke at adskille produktet eller lave huller i produktet med
en skarp genstand.
Produktet må ikke udsættes for hårdt tryk.
Lad ikke produktet falde, og undgå at udsætte det for stød.
Udsæt ikke produktet for høje temperaturer over 60℃ (140℉).
Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin,
ild eller lignende.
014
Bortskaffelse
Følg instruktionerne for bortskaffelse og bortskaf det brugte
batteri på korrekt vis.
Batteriet må ikke bortskaffes ved brænding.
Reglerne for bortskaffelse kan variere afhængigt af land eller
område. Følg de aktuelle forskrifter for bortskaffelse.
Genopladning af batteriet.
Genoplad kun batteriet på den måde, der er beskrevet i
brugervejledningen. I modsat fald kan forårsage brand eller
eksplosion.
Tilslutning til strømkilde
Indsætning af hukommelseskortet
Indsæt batteriet som vist
Indsæt hukommelseskortet som vist.
- Hvis kameraet ikke kan tændes,
når du har indsat batteriet, skal
du kontrollere, om batteriets
poler (+/-) vender rigtigt.
- Pas på ikke at trykke på
batteridækslet, mens det er
åbent. Du kan herved komme
til at beskadige det.
- Sluk for kameraet, inden du
indsætter et hukommelseskort.
- Hukommelseskortets frontetiket
skal vende mod kameraets
forside (objektivet), og kortets
kontaktflader skal vende mod
kameraets bagside
(LCD-monitoren).
- Pas på ikke at indsætte
kortet omvendt. Herved kan
kortåbningen blive beskadiget.
Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD-skærmen.
Batteriindikator
Batteristatus
Batteriet er fuldt
opladet
Lav batterikapacitet Lav batterikapacitet
Batteriet er tomt.
(vær parat til at
(vær parat til at
(Genoplad eller brug
genoplade
genoplade
et reservebatteri)
eller udskifte
eller udskifte
batteriet)
batteriet)
Ä Når du bruger kameraet og batteriet et sted, hvor der er meget koldt
eller varmt, kan visningen af batteristatus på LCD-skærmen afvige fra
den faktiske batteristatus.
Brug af beskyttelsesetuiet
Isæt beskyttelsesetuiet som vist
- Brug af beskyttelsesetuiet
kan beskytte kameraet
imod ridser. Kontroller, at
de tre huller i kamerahuset
har kontakt med
beskyttelsesetuiet.
015
Sådan benyttes hukommelseskortet
Husk at formatere hukommelseskortet (s. 54), hvis du benytter
et nyt kort første gang, hvis det indeholder data, kameraet ikke
genkender, eller hvis det indeholder billeder, som er taget med et
andet kamera.
Sluk for kameraet hver gang hukommelseskortet sættes i eller
tages ud.
Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive
ødelagt :
- Hvis hukommelseskortet bruges forkert.
- Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet
kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer,
læser data).
Meget hyppig brug af et hukommelseskort reducerer med tiden
kortets kapacitet. Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt
hukommelseskort. slitage eller overlast dækkes ikke af garantien.
Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
Hukommelseskortet er et elektronisk præcisionsmedie.
Pas på ikke at bøje eller tabe hukommelseskortet, og udsæt det
aldrig for kraftige stød.
Hvis der ikke er nok ledig hukommelse:
Meddelelsen [Huk. Opbrugt] vises, og kameraet virker ikke. For at
optimere kameraets hukommelse, udskift hukommelseskortet eller
slet unødvendige billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
Opbevar aldrig hukommelseskortet i omgivelser med kraftige
elektroniske eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højtalere
eller tv-modtagere.
Hukommelseskortet må ikke bruges eller opbevares på steder,
hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med væsker.
Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød klud.
Opbevar hukommelseskortet i dets æske, når det ikke er i brug.
Under og efter længere tids brug kan hukommelseskortet blive
varmt. Dette er normalt.
Brug ikke et hukommelseskort, som benyttes i et andet
digitalkamera. Hvis et hukommelseskort skal benyttes i dette
kamera, skal det først formateres med dette kamera.
Brug ikke et hukommelseskort, der er formateret af et andet
digitalkamera eller af en hukommelseskortlæser.
016
Det anbefales, at kopiere vigtige data over til et andet medie som
backup, f.eks. harddisk, cd osv.
Fjern ikke hukommelseskortet, når kameraets statuslampe blinker,
da det kan medføre skade af dataene i hukommelseskortet.
Sådan benyttes hukommelseskortet
Kameraet kan bruge hukommelseskort af typen SD/SDHC.
Kontaktpunkter
Optagekapaciteten er følgende med 1 GB SD-hukommelseskort.
Værdierne er omtrentlige, da den præcise kapacitet kan afhænge af
kortets specifikationer og motivernes toneomfang.
Billedstørrelse
ved optagelse
Omskifter til
skrivebeskyttelse
Mærkat
STILLBILLEDOPTAGELSE
[SD (Secure Digital)-hukommelseskort]
SD/SDHC-hukommelseskortet er forsynet med en omskifter til
skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at
kortet kan formateres. Når du skyder omskifteren mod bunden af
SD/SDHC-kortet, er dataene beskyttet. Når du skyder omskifteren
mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet.
Skyd omskifteren mod toppen af SD/SDHC-hukommelseskortet,
inden du tager et billede.
Superfin
Fin
30 FPS
15 FPS
Cirka 147 Cirka 284 Cirka 403
-
-
Cirka 167 Cirka 309 Cirka 441
-
-
Cirka 202 Cirka 367 Cirka 528
-
-
Cirka 211 Cirka 374 Cirka 537
-
-
Normal
Cirka 339 Cirka 566 Cirka 792
-
-
Cirka 532 Cirka 802 Cirka 1065
-
-
Cirka 870 Cirka 1144 Cirka 1437
-
-
Cirka 1471 Cirka 1670 Cirka 1872
FILMOPTAGELSE
-
-
-
Cirka 9'54" Cirka 18'58"
-
-
-
Cirka 26'24" Cirka 49'23"
Zoomknappen virker ikke under filmoptagelse.
Optagetiderne kan ændre sig, når zoomen benyttes.
Du kan optage videoer på op til 4 GB eller 2 timer hver.
017
Når du bruger kameraet for første gang
Det genopladelige batteri bør være fuldt opladet, inden du
benytter kameraet første gang.
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
Når kameraet tændes første gang, vises en menu på LCDmonitoren til indstilling af dato, dato, klokkeslæt, tidszone og
sprog. Denne menu vil ikke blive vist igen, når du har indstillet
dato, klokkeslæt, tidszone og sprog. Indstil dato, klokkeslæt,
tidszone og sprog, inden du bruger kameraet.
1. Vælg menuen [Date&Time] ved at trykke
på OP/NED-knappen, og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED/VENSTRE/HØJRE
knappen og tryk derefter på OK knappen.
Language
:English
Date & Time
:10/01/01
Time Zone
:London
yyyy mm dd
2010 / 01 / 01
12:00
Back
Off
Set
VENSTRE/HØJRE-knap : Vælger verdenstid/år/måned/dag/time/
minut/datoformat.
OP/NED-knap
: Ændrer indstillingen af hver position.
Indstilling af sproget
1. Vælg menuen [Language] ved at trykke
på OP/NED-knappen og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved
at trykke på OP/NED-knappen og tryk
derefter på OK-knappen.
Language
Date & Time
Time Zone
:English
English
:London
한국어
:08/12/01
Français
Deutsch
Español
Italiano
Back
Set
Tidszone
1. Vælg menuen [Time Zone] ved at trykke
på OP/NED-knappen og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
2. Tryk på knappen Venstre/højre for at
vælge den ønskede tilstand.
Time Zone
London
[GMT +00:00]
Back
2010/01/01
DST
Ä Du kan få yderligere oplysninger om Verdenstid på side 55.
018
12:00 PM
Indikatorer på LCD-skærmen
LCD-skærmen viser information om optagelsesfunktioner og valg.
Nr.
Beskrivelse
5
Batteri
s.15
6
Zoombjælke (Optisk / Digital) /
Zoomforhold (Digital)
s.30
7
Billedstørrelse / Filmstørrelse
s.39
8
Billedkvalitet / Frekvens
s.40
9
Lysmåling
s.45
10
Blitz
s.34
11
Selvudløser /
Funktionstilstand
s.37 /
48
Makro
s.32
12
Nr.
Beskrivelse
1
Optagelse
2
3
4
Ikoner
Side
s.21
Stemmenotat
s.49
Antal resterende optagelser
00001
s.17
Resterende tid
00:00:00
s.17
Ikon for hukommelseskort/
intern hukommelseskort
-
Side
14
Ansigtsgenkendelse ·
Selvportræt ·
Blinkningsgenkendelse · Smil
Dato / tid
15
Advarsel om kamerarystelser
s.29
16
Autofokusfelt
s.45
17
Tilpas billede
s.47
18
Valg Af Billedstil
s.46
19
ISO / Retouchering /
Uden lyd
s.41 /
44 / 50
20
Hvidbalance /
Ansigtstone
s.41 /
44
21
Eksponeringskompensation
s.40
22
Blænderværdien /
Lukkehastighed
-
13
[Billede og Fuldstatus]
Ikoner
s.42
2010/01/01 12:00 PM
s.55
019
Sådan bruges menuen
1. Tænd for kameraet, og tryk på MENU-knappen. Der vises en menu for hver kamerafunktion.
Tilstand
Smart Auto
Program
Funktioner
DIS
Lyd
Billedguide
Skærm
Scene
Indstillinger
Afslut
Film
Skift
2. Brug knapperne op eller ned, til at navigere gennem menuerne.
Tilstand
Smart Auto
Program
Funktioner
DIS
Lyd
Billedguide
Skærm
Scene
Indstillinger
Afslut
Tryk på OP
eller NEDknappen.
Tilstand
Lyd
ISO
Indstillinger
Afslut
Skift
Kvalitet
EV
Skærm
Film
Billedstørrelse
Funktioner
Tryk på OP
eller NEDknappen.
Hvidbalance
Lydstyrke
Tilstand
Lukkerlyd
Lyd
Lydeffekt
Skærm
Ansigtsgenkendelse
Start-lyd
Funktioner
Af-lyd
Indstillinger
Fokusområde
Afslut
Skift
Skift
3. Brug knapperne venstre eller højre til at gå ind i undermenuer.
Tilstand
Funktioner
Lydstyrke
Start-lyd
Lukkerlyd
Lyd
Lydeffekt
Skærm
Af-lyd
Tryk på
VENSTRE eller
HØJRE-knappen.
Lydstyrke
:Medium
Start-lyd
:Fra
Lukkerlyd
:1
Lydeffekt
:1
Af-lyd
:Til
Tryk på
VENSTRE eller
HØJRE-knappen.
Lydstyrke
Fra :Medium
Start-lyd
Lav :Off
Lukkerlyd
Medium
:1
Lydeffekt
Af-lyd
Lav
:1
:Til
Indstillinger
Afslut
Skift
Afslut
Tilbage
Tilbage
4. Vælg en undermenu og klik på OK-knappen, for at gemme indstillingerne og vende tilbage til det forrige vindue.
020
Indstil
Start af optagelsesfunktion
Valg af funktioner
Sådan benyttes funktionen Smart Auto (
Du kan vælge optagelsestilstand ved brug af knappen MENU på
bagsiden af kameraet.
Kameraet vælger automatisk de relevante kameraindstillinger
baseret på en detekteret scenetype. Dette er praktisk, hvis du ikke er
fortrolig med kameraindstillingerne til forskellige scener.
Sådan bruges knappen MENU
1. Indsæt batterierne (s. 15). vær
opmærksom på korrekt polariet (+ / -).
1. Tryk på knappen MENU, hvorefter der
åbnes en menu.
2. Indsæt hukommelseskortet (s. 15).
Da dette kamera har 9,9MB intern
hukommelse, er det ikke nødvendigt
at indsætte et hukommelseskort.
Hvis et hukommelseskort ikke er indsat, vil billedet blive gemt
i den interne hukommelse. Hvis der er et hukommelseskort i
kameraet, vil billedet blive gemt på dette kort.
2. Tryk på op/ned-knappen for at vælge
menuen [Tilstand], og tryk så på
højre-knappen.
3. Vælg den ønskede tilstand ved at trykke
på OP/NED-knappen, og tryk på
knappen OK.
Smart Auto
Program
DIS
3. Luk batteridækslet.
Billedguide
Scene
Film
Afslut
Tilstand
Funktioner
Lyd
Skærm
Indstillinger
Afslut
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde kameraet.
Tilbage
Billedguide
Scene
Film
Afslut
5. Vælg funktionen SMART AUTO ved at trykke på MENU-knappen.
6. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på
LCD-skærmen.
Smart Auto
Program
DIS
Smart Auto
Program
DIS
Billedguide
Scene
Film
Skift
)
7. Tryk lukkeren ned for at tage billedet.
Tilbage
Smart Auto
Program
DIS
Billedguide
Scene
Film
Afslut
Tilbage
021
Start af optagelsesfunktion
Hvis kameraet ikke genkender en relevant scenetilstand,
anvendes standardindstillingerne.
Selvom der detekteres et ansigt, anvender kameraet måske ikke
en portrættilstand, baseret på motivets placering eller belysning.
Kameraet vælger måske ikke den korrekte scene, baseret
på optagemiljøet, som f.eks. kamerarystelser, belysning og
afstanden til motivet.
Tilstanden [Nat] genkender kun motiver, når blitzen er
deaktiveret. Kameraet kører i tilstanden [Stativ] efter kontrol af
optagelsesbetingelserne på stativet i en vis periode.
Afhængigt af emnets bevægelse, vælger kameraet ikke
nødvendigvis stativtilstand selvom det står på stativet.
022
Hvert motiv genkendes i følgende situationer.
[Landskab]
(
) : Ved optagelse af udendørs motiver
[Hvid]
(
) : Ved optagelse i meget lyse omgivelser
[Nat]
(
) : Ved optagelse af motiver om natten
[Natportræt]
(
) : Ved optagelse af personer på mørke steder
udendørse
[Modlys]
(
) : Ved optagelse af et modlysmotiv, som ikke er et
portræt
[Modlys portræt] (
) : Ved optagelse af et portræt i modlys
[Portræt]
(
) : Ved optagelse af et portræt
[Makro]
(
) : Ved optagelse af nærbilleder
[Makro tekst]
(
) : Ved optagelse af tekst med kort fokus
[Stativ]
(
) : Når du tager billeder, uden bevægelse,
på stativet
[Handling]
(
) : Ved optagelse af et motiv med hyppige bevægelse
[Makroportræt]
(
) : Vises, når der tages nærbilledportrætter af
mennesker
[Himmelblå]
(
) : Vises, når der tages billeder af skyfri himmel
[Solnedgang]
(
) : Vises, når der tages billeder af solnedgange
[Makrofarve]
(
) : Vises, når der tages nærbilleder af farverige
objekter
[Naturlig grøn]
(
) : Vises, når der tages billeder af skovområder
Start af optagelsesfunktion
Sådan benyttes funktionen Program (
)
Hvis du vælger funktionen AUTO, indstilles alle funktioner automatisk.
Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde
og lukkertid.
1. Vælg tilstanden Program ved brug af
knappen MENU (s. 21)
2. Tryk på MENU-knappen, for at
konfigurere avancerede funktioner.
Sådan benyttes funktionen DIS (
)
Funktionen Digital billedstabilisering (DIS, Digital Image Stabilization).
Denne funktion reducerer effekten fra kamerarystelser og hjælper dig
med at få fint belyste billeder under afdæmpede forhold.
1. Vælg tilstanden DIS ved brug af
knappen MENU. (s.21)
2. Ret kameraet mod motivet og find
det ønskede motivudsnit på
LCD-skærmen.
3. Tryk lukkeren ned for at tage billedet.
Vær opmærksom på følgende, når du benytter funktionen DIS
1. Den digitale zoom fungerer ikke, når funktionen DIS er aktiv.
2. Hvis lyset er for kraftigt, aktiveres DIS ikke.
3. Hvis der ikke er tilstrækkeligt lys, vises advarselsindikatoren for
kamerarystelser ( Ã ). For at opnå de bedste resultater bør
der kun tages billeder i situationer, hvor advarselsindikatoren for
kamerarystelser ( Ã ) ikke vises.
4. Hvis motivet bevæger sig, kan billedet blive utydeligt.
5. Da DIS anvender kameraets digitale signalprocessor, kan det
tage lidt længere tid for kameraet at behandle og gemme billeder.
023
Start af optagelsesfunktion
Sådan bruges tage billedguidefunktionen (
Tilgængelige funktioner i optageguiden
)
Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere
på motivet
Funktion, der kan bruges, når billedskærmen ryster
Funktion, der kan bruges under optagelse i mørke
Funktion, der kan bruges, når billedets lysstyrke skal justeres
Funktion, der kan bruges, når billedets farver skal justeres
Guiden hjælper brugeren med at lære den korrekte optagemetode,
herunder løsninger på mulige problemer, der kan opstå når man
tager billeder, og guiden giver brugeren mulighed for at øve sig i at
tage billeder.
Billedguide
Billedguide
Billedguide
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
Funktioner til billedstabilisering, ved rystelser
Funktioner der bruges under svage lysforhold
Funktioner til justering af lysstyrke
Funktioner til justering af farver
Billedguide
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
Tryk på VENSTRE/
HØJRE-knappen
Tryk på OK-knappen
Skift
Lukkeren trykkes halvt ned for fokus
Fokus på et objekt 80 cm eller længere væk
Fokus på et objekt mindre end 80 cm væk
Fokus på ansigter
Tilbage
Tryk på VENSTRE/
HØJRE-knappen
Tryk på OK-knappen
1/2
Fokusstatus kan tjekkes ved at
trykke lukkeren halvt ned
- Grøn: Fokus OK
- Rød: Fokus mislykket
Tilbage
Skift
Øvelse
Ved tryk på
op-knappen
Tryk på
OP/NED-knappen
Billedguide
Tryk på lukkeren
Guideliste
Starter, når du trykker
på lukkeren.
Tryk på OK-knappen
Guideliste
[Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på motivet]
024
2/2
Når fokus er OK, trykkes lukkeren
helt ned for at tage billedet.
Hvis fokus mislykkes, trykkes
knappen halvt ned igen.
Tilbage
Øvelse
Start af optagelsesfunktion
Sådan benyttes funktionen Scene (
SCENE-funktionerne er angivet nedenfor.
)
I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger
i forbindelse med forskellige motivtyper.
[Skønhedsportræt] (
) : Tag et portrætbillede ved at indstille
muligheder til at slette skønhedsfejl.
1. Vælg tilstanden Scene ved brug af
knappen MENU.(s.21)
2. Tryk på HØJRE-knappen, og tryk
derefter på OP/NED-knappen for at
vælge den ønskede tilstand.
3. Ret kameraet mod motivet og find det
ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
4. Tryk lukkeren ned for at tage
billedet.
[Rammeguide]
(
) : Brug denne tilstand, når du ønsker at
andre tager et billede for dig, fra den
vinkel du ønsker.
[Nat]
(
) : Til når man tager billeder om natten
eller i mørke omgivelser.
[Portræt]
(
) : Til optagelse af portrætter.
[Børn]
(
) : Til optagelse af hurtigt-bevægende
motiver, f.eks. børn.
[Landskab]
(
) : Til optagelse af fjern natur.
[Nærbillede]
(
) : Nærbillede af små genstande, f.eks.
planter og insekter.
[Tekst]
(
) : Brug denne funktion til at tage et billede
af et dokument.
[Solnedg.]
(
) : Bruges til at tage billeder af
solnedgange.
[Daggry]
(
) : Daggrysscener.
[Modlys]
(
) : Til portrætter uden skygger som følge
af modlys.
Smart Auto
Rammeguide
DIS
Nat
Billedguide
Portræt
Scene
Børn
Film
Tilbage
Skønhedsportræt
Program
Landskab
Indstil
[Fyrværk.]
(
) : Fyrværkeriscener.
[Strand&sne]
(
) : Til hav-, sø-, stand- og snescener.
025
Start af optagelsesfunktion
Sådan benyttes [Rammeguide] tilstanden
Sådan benyttes filmoptagelse (
Brug [Rammeguide]-tilstanden, når du ønsker at andre tager et
billede for dig, fra den vinkel du ønsker.
1. Tag et billede fra den vinkel du
vælger.
- Der vises en guide rundt om
billedets sider.
Længden af en filmoptagelse begrænses kun af den ledige
hukommelse. (Maks. 2 timer).
Rammeguide: Lukker
1. Vælg tilstanden Film ved brug af
knappen MENU. (s.21)
2. Ret kameraet mod motivet og find det
ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk én gang på lukkeren, hvorefter
filmsekvensen vil blive optaget i den
tilgængelige optagetid (maks. 2 timer).
Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper lukkeren. Hvis
du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på lukkeren igen.
Annuller ramme: OK
Ä Størrelse og filtype for video er som følger.
- Størrelse for filmklip : 640x480, 320x240 (valgbar)
- Film-filtype
: AVI (MJPEG)
- Billedfrekvens
: 30 BPS, 15 BPS (valgbar)
2. Derefter kan en anden person tage
billedet, ved at passe kanten af
billedet med guiden rundt om
vinduets sider.
Guide
Annuller ramme: OK
026
)
Start af optagelsesfunktion
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Pause under optagelse af en filmsekvens (Successiv optagelse)
Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Med dette kamera kan du midlertidigt stoppe filmoptagelsen, hvis
der er passager, du ikke vil have med i optagelsen. På denne måde
er det muligt at optage de ønskede scener i en enkelt filmfil.
Trin 1-3 er de samme som for filmoptagelse.
4. Tryk på MENU-knappen.
5. Tryk på op/ned-knappen for at
vælge menuen [Film], og tryk så
på højre-knappen.
6. Vælg menuen [Lyd] ved at trykke på
op/ned-knappen, og tryk derefter på
OK-knappen.
7. Vælg menuen [Fra] ved at trykke på venstre/højre-knappen.
8. Tryk på OK-knappen. Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Ä Se på s.50 for at få yderligere oplysninger.
Brug af successiv optagelse
Trin 1-2 er de samme som ved filmoptagelse.
3. Tryk én gang på lukkeren, og
filmoptagelsen vil blive optaget i den
tilgængelige optagetid. (maks. 2 timer)
Kameraet fortsætter optagelsen, selv om
du slipper lukkeren.
4. Tryk på OK-knappen, hvis du vil holde
Stop
Optag
pause i optagelsen.
5. Tryk igen på OK-knappen, hvis du vil fortsætte optagelsen.
6. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på lukkeren igen.
027
Start af optagelsesfunktion
Sådan benyttes tilstanden Smart Nat (
Denne funktion er den samme som tilstandene Nat og
Natportræt i Smart Auto tilstand.
)
Ved at trykke på S.NIGHT knappen kan du slå tilstanden
Smart Nat til og fra i en hvilken som helst tilstand.
Denne tilstand gør det nemt at tage natbilledescener.
1. Tryk på S.NIGHT knappen.
Når tilstanden Smart Nat slås fra, går kameraet tilbage til
den forrige tilstand.
2. Tryk på blitzknappen og derefter på
venstre / højre knappen for at vælge en
blitzindstilling. Indstil blitzens styrke med
op / ned knappen.
3. Ret kameraet mod motivet og find det
ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
4. Tryk lukkeren ned for at tage billedet.
Auto
Indstiller blitz-styrken.
028
Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder
Tryk lukkeren halvvejs ned.
Tryk let på lukkeren for at bekræfte fokus og opladning af
blitzbatteri. Tryk lukkeren helt ned for at tage et billede.
[Tryk let på lukkeren]
Find det ønskede motiv ved hjælp af LCD-skærmen.
I nogle tilfælde virker autofokussystemet ikke som forventet.
- Når der tages billede at et motiv, der har meget lidt kontrast.
- Hvis motivet er meget reflekterende eller skinner.
- Hvis motivet bevæger sig ved høj hastighed.
- Når der er et stærkt reflekteret lys, eller når baggrunden er
meget lys.
- Når motivet kun har vandrette linjer, eller det er meget smalt
(f.eks. en pind eller en flagstang).
- Når omgivelserne er mørke.
[Tryk på lukkeren]
Den tilgængelige hukommelseskapacitet afhænger af
motivforholdene og kameraets indstillinger.
Når Blitz fra- eller Langsom synchro-funktionen er valgt under
dårlige lysforhold, vises advarselsindikatoren for kamerarystelser
( Ã ) muligvis på LCD-skærmen. I dette tilfælde bør et stativ
bruges til at støtte kameraet på en solid overflade, eller
indstillingen for blitzen skal ændres.
Optagelser i modlys : Tag billeder med solen i baggrunden. Hvis
der tages billeder direkte mod solen, kan
billedet blive mørkt. For at tage et billede
imod lyset, bør du anvende [Modlys]
i sceneoptagemetoden (se side 25),
udfyldningsfl ash (se side 34), spotmåling
(se side 45), eksponeringskompensation
(se side 40) eller ACB-funktionen (se side 48).
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du tager
billeder.
029
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
ZOOM-knap
Du kan indstille optagelsesfunktionen ved hjælp af betjeningsknapperne.
Hvis menuen vises, betjener denne knap
den OPTISKE eller DIGITALE zoom.
Dette kamera har 5x optisk og 3x digital
zoom. Ved brug af begge kan man opnå
et zoomforhold på 15x.
Tænd / sluk-knap
Benyttes til at tænde og slukke for
kameraet.
Hvis kameraet ikke betjenes i den
angivne tid, slukkes det automatisk
for at spare strøm. Se yderligere
oplysninger på side 56 om den
automatiske afbryderfunktion.
Lukker
Benyttes til at tage billeder eller lave lydoptagelser, når kameraet er
indstillet til tilstanden Optager.
Ved filmoptagelse Når du trykker
lukkeren helt ned, begynder
optagelsen af en filmsekvens.
Tryk én gang på lukkeren, og
filmoptagelsen vil blive optaget i den
tid, der er plads til i hukommelsen.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal
du trykke på lukkeren igen.
Ved optagelse af stillbillede
Ved at trykke lukkeren halvvejs ned aktiveres autofokus, og
forholdene for blitzen kontrolleres. Når lukkeren trykkes helt
ned tages og gemmes billedet. Hvis du har valgt optagelse med
stemmenotat, begynder lydoptagelsen, når kameraet har gemt
billedet.
030
TELE-zoom
Optisk zoom TELE : Tryk på ZOOM T-knappen. Hermed zoomer
du ind på motivet, d.v.s motivet ser ud til at
komme nærmere.
Digital zoom TELE : Når den maksimale (5x) optiske zoom er
valgt, aktiveres den digitale zoom-software,
når der trykkes på ZOOM T-knappen. Ved at
slippe ZOOM T-knappen stopper den digitale
zoom ved den ønskede indstilling. Når den
maksimale digitale zoom (3x) er opnået, har
det ikke nogen effekt at trykke på ZOOM
T-knappen.
Tryk på
ZOOM Tknappen.
Tryk på
ZOOM Tknappen.
[Vidvinkelzoom]
[TELE-zoom]
[Digital zoom 3,0x]
ZOOM-knap
VIDVINKEL-zoom
Optisk zoom VIDVINKEL : Tryk på ZOOM W-knappen. Hermed
zoomer du væk fra motivet, d.v.s motivet
ser ud til at fjerne sig, så du får mere med
på billedet. Ved fortsat at trykke på ZOOM
W-knappen indstilles kameraet til dets
mindste zoom-indstilling, dvs. at motivet
vises længst væk fra kameraet.
Tryk på
ZOOM Wknappen.
[TELE-zoom]
Tryk på
ZOOM Wknappen.
[Optisk zoom 2x]
[Vidvinkelzoom]
Digital zoom VIDVINKEL : Når den digitale zoom er i brug, og
der trykkes på ZOOM W-knappen,
reduceres den digitale zoom trinvis.
Digital zoom
Slippes ZOOM W-knappen, stoppes
den digitale zoom. Trykkes der på
ZOOM W-knappen, reduceres den
digitale zoom, og derefter fortsættes
Optisk zoom
den optiske zoom med at reducere,
indtil minimumindstillingen er nået.
som er optaget med digital zoom. Giv det lidt tid.
Hvis du trykker på zoomknapperne under filmoptagelse, optages
lyden ikke.
Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten,
hvis den digitale zoom benyttes.
Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere,
hvis du trykker lukkeren halvvejs ned ved maksimal optisk zoom
(3x) og trykker på ZOOM T-knappen igen.
Den digitale zoom kan ikke aktiveres i visse Scene-tilstande
([Skønhedsportræt], [Nat], [Portræt], [Børn], [Nærbillede], [Tekst],
[Fyrværkeri]), DIS-tilstand, Film-tilstand, Smart Nat-tilstand,
[Selvportræt], [Smil], [Blinkningsgenkendelse] og
[Ansigtsgenkendelse].
Det giver uskarpe billeder og forstyrrer kameraets funktion. Hvis
billedet er uskarpt, slukkes og tændes kameraet for at nulstille
objektivets position.
Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Pas på ikke at berøre objektivet, mens det bevæger sig, da det
kan medføre fejlfokusering og uskarpe billeder.
Pas på ikke at berøre objektivet når zoom-funktionen anvendes.
Tryk på
ZOOM Wknappen.
Tryk på
ZOOM Wknappen.
[Digital zoom 3,0x]
Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder,
[TELE-zoom]
[Vidvinkelzoom]
031
Info (DISP) / OP-knap
Makro (
Hvis menuen vises, fungerer OP-knappen som retningsknap.
I optagelses- eller afspilningstilstand vises billedinformation ved at
trykke på denne knap.
Hvis menuen vises, fungerer NED-knappen som retningsknap.
Hvis menuen ikke vises, kan du bruge MAKRO ( ) / NED-knappen til
optagelse af makrobilleder.
Fokuseringsområdet er vist på næste side.
Tryk på MAKRO-knappen, til den ønskede indikator for makrofunktion
vises på LCD-skærmen.
Vis alle fotografiske oplyninger
[Optageskærm]
) / NED-knap
Vis basisoplysninger.
[Oplysningsskærm]
[Auto-fokus]
[Auto-makro (
032
[Makro (
)]
)]
Makro (
) / NED-knap
Typer af fokuseringsfunktioner og fokuseringsområder
(W: vidvinkel, T: TELE)
Funktion
Fokuseringstype
Fokuseringsområde
PROGRAM (
Makro (
Fokuseringstype
Fokuseringsområde
Auto-makro
o
W : 80 ~ Uendeligt
T : 100 ~ Uendeligt
DIS (
)
W : 5 ~ Uendeligt
T : 100 ~ Uendeligt
)
Normal
W : 80 ~ Uendeligt
T : 100 ~ Uendeligt
Makro
o
Normal
W : 5 ~ 80
T : 100 ~ 150
Auto-makro (
Tilgængelige fokuseringsfunktioner med de enkelte optagelsesfunktioner
( o : Valgbar, : Uendelig fokusering)
Funktion
)
)
Funktion
(Enhed: cm)
Funktion
Normal
o
o
o
o
o
o
SCENE
Auto-makro
Makro
Normal
o
o
o
Når makrofunktionen er valgt, skal du være særlig påpasselig
o
med at undgå kamerarystelser.
o
Hvis du tager billeder på en afstand under 40 cm (vidvinkel) eller
100 cm (telezoom) med makrofunktionen, skal blitzen kobles fra.
o
o
o
o
o
o
o
033
Fokuslås
Blitz (
Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet, kan
du benytte fokuslåsen.
Når menuen vises på LCD-skærmen,
vil tryk på VENSTRE-knappen bevæge
markøren til venstre fane.
Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen,
vil VENSTRE-knappen betjene
BLITZ-knappen ( ).
Brug af fokuslåsen
1. Sørg for, at motivet er i midten af autofokusfeltet.
2. Tryk lukkeren halvvejs ned. Når det grønne autofokusfelt lyser,
har kameraet fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke lukkeren
helt ned, så du kommer til at tage et uønsket billede.
3. Hold stadig lukkeren halvvejs nedtrykket, flyt kameraet mod det
ønskede motivudsnit og tryk derefter lukkeren helt ned for at tage
billedet. Hvis du slipper lukkeren, vil fokuslåsen blive annulleret.
1. Det ønskede
billede.
2. Tryk lukkeren
halvvejs ned for at
fokusere på motivet.
3. Find det ønskede
motivudsnit, og tryk
lukkeren helt ned.
) / VENSTRE-knap
[Valg af automatisk blitz]
Valg af den ønskede blitzfunktion
1. Vælg den ønskede optagelsesfunktion, på nær funktionen [Film]
og [DIS]. (s. 21)
2. Tryk på BLITZ-knappen, indtil den ønskede indikator for
blitzfunktionen vises på LCD-skærmen.
3. Der vises en indikator for blitzfunktionen på LCD-skærmen.
Brug den rigtige blitzindstilling til den aktuelle situation.
(Enhed: m)
Blitzområde
ISO
Normal
VIDVINKEL
TELE
AUTO 0,8~2,68 0,8~1,59
034
Makro
VIDVINKEL
TELE
0,2~0,8
0,5~0,8
Auto-makro
VIDVINKEL
TELE
0,2~2,68 0,5~1,59
Blitz (
) / VENSTRE-knap
Hvis du trykker på lukkeren efter at have valgt blitzv, udløses den
første blitzv for at undersøge optageforholdene (blitzområde og
strømtilstand for blitzv). Flyt ikke kameraet, før den anden blitz
udløses.
Hyppig brug af blitzen reducerer batteriets levetid.
Under normale forhold er blitzens genopladningstid under
4 sekunder. Hvis batterierne er svage, er genopladningstiden
længere.
Blitzen virker ikke for DIS-funktionen samt for SCENE-funktionerne
[Landskab], [Nærbillede], [Tekst], [Solnedg.], [Daggry], [Fyrværk.]
og for filmoptagelse.
Motivet skal være inden for blitzområdet.
Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis motivet er for tæt på eller
har stor refleksionsevne.
Tages der et billede med blitz i dårligt oplyste omgivelser, kan der
forekomme en hvid plet på billedet. Denne plet fremkommer som
resultat af, at blitzlyset bliver reflekteret af atmosfærisk støv.
Blitzfunktionsindikator
Ikon
Blitzfunktion
Beskrivelse
Blitzv fra
Blitzen udløses ikke. Vælg denne funktion,
hvis du tager billeder på steder, hvor man
ikke må benytte blitzv. Hvis du tager billeder
i svagt lys, fremkommer advarslen om
risiko for kamerarystelser ( Ã ) på LCD
monitoren.
Rød-øje
reduktion
Hvis en optagelse med “røde øjne”
registreres, vil denne funktion automatisk
reducere rød-øje effekten.
Blitzv med
lang lukkertid
Blitzen vil blive benyttet med en lang
lukkertid for at opnå korrekt eksponering af
baggrunden. Hvis du tager billeder i svagt
lys, fremkommer advarslen om risiko for
kamerarystelser ( Ã ) på LCD monitoren.
Udfyldningsblitz
Blitzen udløses uanset styrken af det
tilstedeværende lys.
Blitzudløsningen reguleres ud fra
motivforholdene. Jo lysere baggrunden
eller motivet er, jo mindre blitzudløsning
benyttes.
Auto & Rødøje
reduktion
Hvis motivet eller baggrunden er mørk,
udløses den indbyggede blitzv automatisk
tillige med rød-øje reduktionsfunktionen,
som minimerer risikoen for, at personerne i
motivet får røde øjne.
Autoblitz
Hvis objektet eller baggrunden er mørk, vil
kameraets blitz automatiisk blive aktiveret
035
Blitz (
) / VENSTRE-knap
Selvudløser (
Tilgængelige blitzfunktioner med de enkelte optagelsesfunktion
( o : Valgbar)
Funktion
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SCENE
Funktion
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ikonet Smart Auto-blitz ( ) vises i tilstanden [Smart Auto].
Ikonen for Smart Nat Blitz ( ) ses i [Smart Nat]-tilstand.
036
) / HØJRE-knap
Når menuen vises på LCD-skærmen, vil tryk på HØJRE-knappen
bevæge markøren til højre fane.
Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen, fungerer HØJREknappen som selvudløserknap ( ). Denne funktion kan benyttes,
hvis den som tager billedet gerne vil med på billedet.
Hvis du betjener selvudløserknappen, mens selvudløseren
er i gang, annulleres funktionen.
Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.
Ved filmoptagelse er det kun 10-sek. selvudløseren, der kan
benyttes.
Afhængigt af den valgte indstilling for ansigtsgenkendelse,
er timeren ikke tilgængelig eller nogle timerindstillinger er
ikke tilgængelige.
Selvudløser (
) / HØJRE-knap
Valg af selvudløser
Bevægelsestimer
1. Vælg en optagelsesfunktion med
undtagelse af lydoptagelse. (s.21)
Bevægelse
Tryk lukkeren ned efter at have
indstillet bevægelsestimeren
2. Tryk på selvudløser/højre-knappen ( )
til den ønskede indikator fremkommer på
LCD-skærmen. Et ikon for 10 sekunder,
2 sekunder, dobbelt selvudløser eller
bevægelsestimer vises på LCD-skærmen.
Opdagelse af motivets bevægelse Blink (0,25 sekunds interval)
Ingen bevægelse er opdaget
3. Når du trykker på lukkeren,
vil billedet blive taget efter den
specificerede tid.
[Valg af 10-sek.selvudløser]
Selvudløserindikator
Ikon
Funktion
Ikon og selvudløserlampe
Blink (1 sekunds interval)
Beskrivelse
10 sek.
Ved tryk på lukkeren starter selvudløseren, og
selvudløser billedet vil blive taget efter 10 sekunder.
2 sek.
Ved tryk på lukkeren starter selvudløseren, og
selvudløser billedet vil blive taget efter 2 sekunder.
Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og
2 sekunder senere vil et andet billede blive taget.
Dobbelt
Når der bruges blitz, vil det andet billede muligvis
selvudløser
blive forsinket mere end 2 sekunder afhængig af
blitzens genopladningstid.
Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder
Bevægelsesefter at have trykket på lukkeren, og billedet tages,
timer
når bevægelsen er stoppet.
Tændt, og billedet tages efter
2 sekunder.
Bevægelsestimerens skal igennem følgende trin
(gælder ikke filmoptagelse).
Valg af bevægelsestimer à Tryk på lukkeren à Bekræftelse af
motiv (inden for 6 sek.)*1 Ã Start opdagelse (sving med armene)*2
à Stop opdagelse (stå stille) à Der tages et billede (efter 2 sek.)
*1: Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at have
trykket på lukkeren, så bekræft motivet inden for 6 sekunder.
*2: Bevæg din krop eller arme.
I følgende tilfælde virker bevægelsestimeren muligvis ikke.
Fokuseringsafstanden er over 3 m.
Eksponeringen er for lys eller for mørk
Der er modlys.
Der er ikke nok bevægelse
Bevægelsen opdages ud fra
Bevægelsestimerens
opdagelsesområde
midterdelen (50%) af sensoren,
hvor bevægelsen genkendes.
Hvis kameraet ikke opfanger
bevægelse i 30 sekunder, eller
kameraet ikke opfanger ro efter at
have opfanget bevægelse
037
MENU-knap
Funktioner (
- Når du trykker på MENU-knappen, vil en menu, som relaterer
til hver kamerafunktion, blive vist på LCD-skærmen. Hvis du
igen trykker på knappen, returnerer skærmen til den oprindelige
visning.
- Et menuvalg kan vises, når følgende vælges:
Der er ikke en menu tilgængelig, når funktionen til lydoptagelse.
[Ved tryk på MENU-knappen]
Program
Funktioner
DIS
Lyd
Billedguide
Skærm
Scene
Afslut
[Menu slået fra]
DIS
Lyd
Billedguide
Billedguide
Skærm
Scene
Scene
Film
Film
Afslut
038
Skift
Kvalitet /
Billedhastighed
S.40
S.41
S.41
Skift
Ansigtsgenkendelse
S.42
Program
Funktioner
S.39
Hvidbalance
Smart Auto
[Tryk på
OK-knappen]
Side
Film
(Funktioner)
Program
Tilgængelig tilstand
S.40
[Menu slået til]
Smart Auto
Menu
Billedstørrelse /
Filmstørrelse
EV
- Når en menu er vist på LCD-skærmen, kan du med denne knap
flytte markøren til en undermenu eller bekræfte en indstilling.
Indstillinger
Funktion
ISO
OK-knap
Tilstand
Brug den menu der aktiverer funktionerne, eller FN-knappen, for at
hente menuerne nedenfor:
Smart Auto
Tilstand
Indstillinger
)
Ansigtstone
S.44
Retouchering
S.44
Fokusområde
S.45
Måling
S.45
Valg Af Billedstil
S.46
Tilpas billede
S.47
ACB
S.48
Kørsel
S.48
Lyd
S.49~50
DIS
Afslut
Tilbage
Funktioner (
)
Sådan aktiveres funktioner med MENU-knappen
1. Tryk på MENU-knappen i en tilgængelig tilstand.
2. Tryk på op/ned-knappen for at vælge menuen [Funktioner],
og tryk så på højre/OK-knappen.
Tilstand
Billedstørrelse
Billedstørrelse
Kvalitet
Kvalitet
Funktioner
EV
Lyd
ISO
Hvidbalance
Skærm
Indstillinger
Afslut
Ansigtsgenkendelse
Brug Fn-knappen bag på kameraet til at vise menuer med de
funktioner, der oftest bruges.
Billedstørrelse / Filmstørrelse
Du kan vælge en billede-/filmstørrelse, som er passende til formålet.
EV
ISO
Højre/
OK-knappen
(Enhed: pixel)
Hvidbalance
Ansigtsgenkendelse
Ikon
Fokusområde
Fokusområde
Skift
Afslut
Tilbage
Stillbilleder
Størrelse
3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på OP/NED-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
Billedstørrelse
Kvalitet
640 x 480
Størrelse
Kvalitet
Hvidbalance
Ansigtsgenkendelse
ISO
OP/NEDknap
Hvidbalance
Ansigtsgenkendelse
Fokusområde
Fokusområde
Tilbage
Afslut
Billedstørrelse
Filmstørrelse
Sæt billedstørrelsen.
Sæt filmskærmstørrelse.
Tilbage
4. Vælg den ønskede menu ved at trykke på VENSTRE/HØJREknappen, og tryk derefter på OK-knappen.
Tilbage
Flyt
[Billede]
Juster farver efter lystype.
Egnet til udendørs fotografering på en klar dag.
Hvidbalance
Tilbage
320 x 240
EV
ISO
Afslut
Ikon
Filmoptagelse
Billedstørrelse
EV
4000X 3984X 3840X 3264X 2560X 2048X 1920X 1024X
3000 2656 2160 2448 1920 1536 1080 768
VENSTRE/
HØJRE-knap
Flyt
Dagslys
Tilbage
Tilbage
Flyt
[Filmoptagelse]
Jo højere opløsning, jo lavere antal tilgængelige optagelser,
da højopløsningsbilleder kræver mere hukommelse.
Flyt
039
Funktioner (
)
Kvalitet / Frekvens
Eksponeringskompensation
Du kan vælge en billedkompression, som er passende til formålet.
Jo mere billedet komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.
Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle
lysforhold. Du kan også vælge eksponeringsværdien [EV]-knappen.
FUNKTION
Funktioner
MOVIE-OPTAGELSE
Ikon
Undermenu
Superfin
Fin
Normal
30 bps
15 bps
Filformat
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
Kvalitet
Billedhastighed
Juster billedkvaliteten.
Sæt antal billeder pr. sekund for film.
Tilbage
Flyt
[Billede]
Tilbage
Flyt
[Filmoptagelse]
Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG er en billedkomprimeringsstandard, udviklet af Joint
Photographic Experts Group. Denne type komprimering er mest
anvendt til at komprimere billeder og grafik, da den effektivt
komprimerer filerne.
040
Eksponeringskompensation
1.Klik på OP/NED-knappen i menuen
Optagelse for at vælge [EV] (
).
2.Vælg den ønskede værdi for
EV
Indstil eksponering for at justere lysstyrken.
eksponeringskompensation med
VENSTRE/HØJRE-knappen.
3.Tryk på OK-knappen. Den valgte værdi
Tilbage
Flyt
gemmes, og indstillingsfunktionen
til eksponeringskompensation afsluttes. Hvis du ændrer
eksponeringsværdien, vises eksponeringsindikatoren (
) til
venstre på LCD-monitoren.
Ä En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen.
En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen. Hvis
den forøges for meget, bliver LCD-skærmen hvid og resultatet
overeksponeret.
Funktioner (
)
ISO
Hvidbalance
Du kan vælge kameraets ISO-følsomhed, når du tager billeder.
Kameraets hastighed eller lysfølsomhed angives i ISO-værdier.
Med hvidbalance-indstillingen kan du
indstille justere, så de ser naturlige ud.
Juster farver efter lystype.
[Auto] : Kameraets lysfølsomhed ændres
automatisk ud fra lysforholdene
eller motivets refleksionsevne.
EV
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :
Indstil eksponering for at justere lysstyrken.
Du kan benytte en kortere lukkertid under
Tilbage
Flyt
de samme lysforhold ved at forøge ISOfølsomheden. Billedet kan imidlertid blive
overeksponeret under meget lyse forhold.
Jo højere ISO-værdi du benytter, jo større er kameraets
lysfølsomhed og evne til at kunne tage billeder under mørke
forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når
ISO-værdien øges, så billedet kommer til at se mere “kornet” ud.
Ä Når [Bevægelse] er indstillet, indstilles ISO-hastighed til AUTO.
Ä [ISO] er kun aktiveret i tilstandene [Program] eller [Billedguide].
Hvidbalance
Tilbage
Menu tab
Auto-hvidbalance
Dagslys
Ikon
Flyt
Beskrivelse
Kameraet vælger automatisk en passende
indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle
lysforhold.
Til udendørs optagelser i dagslys.
Skyet
Til optagelse af billeder, når himlen er
overskyet.
Fluorescerende h
Til optagelse ved fluorescerende lys
(dagslystype).
Fluorescerende l
Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.
Wolfram
Brugerindstilling
Til optagelser ved Wolfram
(almindelige glødelamper).
Du kan indstille hvidbalancen efter
optageforholdene.
Ä Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.
041
Funktioner (
)
Ansigtsgenkendelse
Sådan anvendes Brugerdefineret hvidbalance
Indstillingerne for hvidbalancen kan ændres afhængigt af de
aktuelle lysforhold. Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle
lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance.
)
1. Vælg menuen BRUGER (
i Hvidbalance, og placer et hvidt
stykke papir foran kameraet,
således at LCD-skærmen kun viser
hvidt.
2. OK-knap : Vælger den forrige
brugerindstillede
hvidbalance.
Lukker : Gemmer den nyindstillede hvidbalance.
Hvis du anvender ansigtsgenkendelsesfunktionen, kan kameraet spore et ansigt.
Når der fokuseres på et ansigt, justeres
lysstyrken for ansigtet også. Du kan
også fange naturlige ansigtsudtryk med
selvportræt.
Sæt forskellige funktioner for ansigtsgenkendelse
Tilbage
Flyt
Normal
Hvidt papir
- Din brugerdefinerede hvidbalance-værdi vil blive benyttet fra
det næste billede, du tager.
- Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den
ændres.
Denne funktion finder automatisk placeringen af motivets ansigt,
og indstiller derefter fokus og eksponering. Vælg denne funktion for
hurtigt og nemt at kunne tage billede af et ansigt.
Ä Valgbare funktioner : Program, DIS, Billedguide, Skønhedsportræt,
Portræt, Børn, Strand&sne
1. Størrelsen og placeringen af
autofokusrammen indstilles
automatisk til motivets ansigt.
2. Tryk lukkeren halvvejs ned.
Fokusrammen bliver grøn, når fokus
er aktiveret.
3. Tryk lukkeren helt ned, for at tage et
billede.
042
Ansigtsgenkendelse
Funktioner (
)
Denne funktion kan spore op til 10 personer.
Når kameraet sporer flere personer på én gang, fokuserer
det på den nærmeste person.
Den digitale zoom er ikke aktiveret i denne tilstand.
Når kameraet finder et målansigt, bliver den hvide farves
fokuseringsfelt vist over målansigtet, og den grå farves
fokuseringsfelt vises over resten af ansigterne. Tryk lukker
halvvejs ned for at fokusere på ansigtet og det hvide
fokuseringsfelt bliver grønt.
Vend tilbage til tidligere AF-funktion, hvis ansigtsgenkendelse
mislykkedes.
Denne funktion fungerer ikke korrekt under visse
omstændigheder.
- Når en person har mørke briller på, eller dele af ansigtet er
skjult.
- Den person, der tages billede af, ikke ser på kameraet.
- Hvis lysstyrken er for mørk eller for lys, kan kameraet kan
ikke spore et ansigt.
- Afstanden mellem kameraet og motivet er stor.
Det maksimalt tilgængelige område for ansigtsgenkendelse
er 2,5 m (vidvinkel).
Jo tættere på motivet er, desto hurtigere kan kameraet spore
motivet.
I tilstandene [Skønhedsportræt], [Portræt] og [Børn]
er funktionen [Ansigtsgenkendelse] indstillet til dens
standardværdi.
Selvportræt
Når du tager billeder af dig selv, bliver dit ansigt automatisk sporet.
Det er derfor nemt og hurtigt at tage et selvportræt.
Ä Valgbare funktioner : Program, DIS, Billedguide,
Skønhedsportræt, Portræt, Strand&sne
1. Ved optagelse med selvudløser skal
du rette kameraets linse mod motivets
ansigt. Kameraet sporer automatisk
motivets ansigt og udsender en
hjælpelyd.
2. Start optagelsen ved at trykke på
lukkeren.
Når ansigtet er placeret midt på skærmen, udsender
kameraet en hurtig lyd, der gentages. Lyden er forskellig
fra den lyd, der udsendes, når ansigtet ikke er i midten.
043
Funktioner (
)
Smil
Ä Valgbare funktioner : Program, DIS,
Billedguide, Skønhedsportræt, Portræt,
Børn, Strand&sne
Kameraet tager automatisk et billede ved at
genkende motivets smilende ansigt, selvom
du ikke trykker på lukkeren. Når du trykker
på lukkeren, tages billedet normalt. Når der
tages et billede af et smilende motiv, hjælper det kameraet med at
genkende motivets smilende ansigt, hvis der vises tænder, eller hvis
motivet bliver ved med at smile.
Blink
Ä Valgbare funktioner : Program,
Billedguide, Portræt, Børn, Strand&sne
Hvis motivets øjne er lukkede, når der
trykkes på lukkeren, tager kameraet 2
kontinuerlige optagelser, og billederne
gemmes.
Funktionen til genkendelse af det smilende ansigt eller
de blinkende øjne er eventuelt ikke tilgængelig, hvis én af
følgende situationer opstår:
– Hvis motivet bærer solbriller.
– Når motivet ikke har ansigtet rettet direkte mod kameraet.
– Hvis lyset er så skarpt eller så mørkt, at motivets ansigt
ikke kan genkendes.
– Når kameraet er langt fra motivet. (Orangefarvet
fokusmærke)
– Hvis lyset refl ekteres eller der er for skarpt modlys.
044
Ansigtstone
Denne menu lader dig kontrollere hudfarven i billeder i
skønhedsportræt tilstand. Jo højere niveau du vælger, jo lysere er
hudfarven.
1. Vælg [Ansigtstone] ved at trykke på
op/ned-knappen.
2. Vælg den ønskede ansigtstone ved at
trykke på venstre/højre knappen,
og tryk på OK knappen.
3. Tryk lukkeren ned for at tage et billede.
Ansigtstone
Sæt ansigtstone
Tilbage
Flyt
Retouchering
Denne menu gør, at du få hud til at se klar og smuk ud, før du
tager billeder i skønhedsportræt-tilstand. Jo højere niveau du
vælger, jo mere effektiv er kontrollen.
1. Vælg [Retouchering] ved at trykke på
op/ned-knappen.
2. Vælg den ønskede retouchering ved at
trykke på venstre/højre knappen,
og tryk på OK knappen.
3. Tryk lukkeren ned for at tage et billede.
Retouchering
Sæt retouchering af ansigt
Tilbage
Flyt
Funktioner (
)
Autofokustype
Lysmåling
Du kan vælge dit foretrukne fokusområde afhængig af
optageforholdene.
Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering, kan du prøve med
en anden lysmålingsmetode.
[Center af] (
[Multi af] (
) : Der vil fokuseres efter
det rektangulære
område i midten af
LCD-skærmen.
) : Kameraet vælger alle
tilgængelige AF-punkter
fra de 9 AF-punkter.
[Multi] (
Sæt automatisk fokusmetode.
Fokusområde
Tilbage
Flyt
Ä Autofokusrammen bliver grøn, når kameraet fokuserer på motivet.
Autofokusrammen bliver rød, når kameraet ikke fokuserer på
motivet.
)
: Eksponeringen baseres
Måling
på et gennemsnit af lyset
Sæt skærmområdet, lysstyrken skal måles for.
på motivet. Midterområdet
i billedet vil dog blive
vægtet mest. Denne
metode er egnet til
Tilbage
Flyt
almindelig brug.
[Punkt] ( ) : Kun det rektangulære område i midten af
LCD-skærmen benyttes til måling af lyset.
Denne metode er hensigtsmæssig, hvis
eksponeringen kun skal baseres på den vigtige del
af motivet, uden hensyntagen til mørke eller lyse
områder (f. eks. i modlys).
[Centervægtet] ( )
: Eksponeringen baseres på et gennemsnit af
lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog
blive vægtet mest. Dette er velegnet til at tage et
billedet af en lille genstand, f.eks. en blomst eller et
insekt.
Ä Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert
eksponeret, hvis du bruger spotmåling. I sådanne tilfælde er det
bedre at benytte eksponeringskompensation.
045
Funktioner (
)
Valg Af Billedstil
Du kan føje forskellige effekter til billedet
uden billedredigeringssoftware.
Valg Af Billedstil
Indstil fotostil efter forskellig stemning.
Tilbage
Flyt
1. Vælg den ønskede VALG AF BILLEDSTIL ved at trykke på Venstre/
Højre-knappen og så på OK-knappen.
Brugerdefineret farve : Du kan indstille
billedets
toneværdier for
R (rød), G (grøn)
og B (blå).
Tilbage
Flyt
Tilbage
Flyt
- OP/NED-knap : Vælger R, G, B
- VENSTRE/HØJRE-knap : Ændrer
værdierne
2. Tryk lukkeren ned for at tage et billede.
Funktionen stil
Ikon
Beskrivelse
Normal
Der bruges ingen effekt.
Blød
Stilen Blød bliver brugt.
Levende
Stilen Levende bliver brugt.
Skov
Stilen Skov bliver brugt.
Retro
Stilen Sepia bliver brugt.
Kølig
Stilen Cool bliver brugt.
Rolig
Stilen Rolig bliver brugt.
Klassisk
Stilen Sort/hvid bliver brugt.
Negativ
Sætter billedet til negativ.
Brugerdefineret
RGB
046
Definer en RGB tone, for at oprette din egen
billedstil.
Når billedstil er indstillet, er ansigtsgenkendelse ikke tilgængelig.
Når Valg af billedstil er indstillet, er funktionen Billedjustering ikke
tilgængelig.
Funktioner (
)
Tilpas billede
Mætning
Du kan ændre billedets farvemætning.
Kontrast
Du kan ændre billedernes kontrast.
1. Vælg [Kontrast] ved at trykke på
op/ned-knappen.
2. Du ændrer på kontrasten ved at trykke
på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk lukkeren ned for at tage et billede.
Kontrast
Skarphed
Mætning
Kontrast
Sæt billedekontrasten til standardindstilling.
Tilbage
1. Vælg [Mætning] ved at trykke på
op/ned-knappen.
2. Du ændrer på farvemætningen ved at
trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk lukkeren ned for at tage et
billede.
Kontrast
Skarphed
Mætning
Mætning
Sæt farverne på billedet til tandardindstillinger.
Tilbage
Flyt
Flyt
Når Billedjustering er indstillet, er funktionen Valg af billedstil ikke
Skarphed
Du kan justere skarpheden på det
billede, du skal til at tage. Du kan
ikke kontrollere skarpheden på LCDskærmen, inden billedet tages, fordi
effekten tilføres billedet, når det gemmes
i hukommelsen.
tilgængelig.
Når Mætning er indstillet, er Ansigtsgenkendelse ikke tilgængelig.
Kontrast
Skarphed
Mætning
Skarphed
Sæt standardindstillingen for skarphed.
Tilbage
Flyt
1. Vælg [Skarphed] ved at trykke på op/ned-knappen.
2. Du ændrer på skarpheden ved at trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk lukkeren ned for at tage et billede.
047
Funktioner (
)
ACB
Fremføringsfunktion
Denne funktion bruges til at justere kontrasten automatisk, når
du tager billeder, hvor der er stor forskel på eksponeringen, f.eks.
modlys eller kontrast. Funktionen justerer lysstyrken automatisk og
gør det muligt at få et klart billede af emnet.
Du kan vælge kontinuerlig optagelse og AEB (Autoeksponeringbracketing).
- [ACB] Undermenuer : [Fra], [Til]
ACB
Kompenser naturligt for forskellige lysstyrker i billedet.
Tilbage
Flyt
Ä ACB funktionen er tilgængelig i Program] [Portræt] eller
[Billedguide] optagelsestilstand. ACB funktion virker altid i og
[Portræt] optagelsestilstand.
[Enkelt] (
[Serie] (
) : Der tages kun ét billede.
) : Kameraet tager billeder
Sæt optagelsestype.
Kørsel
kontinuerligt, til lukkeren
slippes.
)
[Bevægelse] (
Tilbage
Flyt
: Denne funktion tager
6 billeder pr. sekund, når lukkeren holdes nede.
Efter serieoptagelsen gemmes billederne og vises på
LCD-skærmen. Det maksimale antal optagelser er 30,
og billedstørrelsen er fastsat til VGA.
[AEB] ( ) : Tag tre billeder efter hinanden i standard, lys og mørk
tilstand. Brug denne tilstand, hvis du vil være sikker
på at få det ønskede resultat.
Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse
i hukommelsen.
Hvis undermenuen [Serie], [Bevægelse], [AEB] er valgt, vil
blitzen automatisk blive frakoblet.
Hvis der kun er plads til under tre billeder i hukommelsen, kan
du ikke benytte AEB optagelse.
Hvis der er færre end 30 billeder tilgængelige i hukommelsen,
er Motion Capture-optagelse ikke tilgængelig.
Det er bedst at benytte stativ til AEB optagelse, da det tager
længere tid at gemme hvert billede, og der således er risiko for
kamerarystelser.
048
Funktioner (
)
Stemmenotat
Stemmeoptagelse
Du kan tilføje en kommentar til et gemt
stillbillede. (maks. 10 sek.)
Længden af en lydoptagelse begrænses
kun af den ledige hukommelse
(maks. 10 timer).
Sæt stemmenotat-funktionen.
Notat
Tilbage
Aktiver stemmeoptagelse.
Optag
Tilbage
Flyt
Flyt
Tryk på lukkeren for at optage lyd.
- Hvis Stemmenotatsindikatoren vises
på LCD-skærmen, er indstillingen
foretaget.
- Tryk én gang på lukkeren,
og lyden vil blive optaget i den
tilgængelige optagetid (maks. 10 timer).
Den tilgængelige optagetid vises på
LCD-skærmen. Kameraet fortsætter
lydoptagelsen, selv om du slipper
lukkeren.
- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på lukkeren igen.
- Filtype : *.WAV
- Tryk på lukkeren for at tage et
billede. Billedet gemmes på
hukommelseskortet.
- Stemmenotat vil blive optaget i
10 sekunder, fra det øjeblik
billedet er gemt. Du kan afbryde
Stemmenotats-lydoptagelsen ved
at trykke på lukkeren.
Optag
Afslut
[Lydoptagelse-funktion]
Stop
049
Funktioner (
)
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Pause under optagelse af lyd
Med denne funktion kan du optage den
ønskede lyd i én enkelt lydfil.
1. Tryk på OK-knappen, hvis du vil holde
pause i optagelsen.
2. Tryk igen på OK-knappen, hvis du vil
fortsætte optagelsen.
Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Stop
Pause
[Lydoptagelse-funktion]
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på lukkeren igen.
Lydoptagelsen bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til
kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
Hvis kameraet slukkes, mens lydoptagelsen er i pause,
annulleres lydoptagelsen.
050
Vælg menuen [Lyd] under filmoptagelse
(
)-ikonet vises på LCD-skærmen.
Tryk på lukkeren, og filmsekvensen uden
lyd vil blive optaget i den tilgængelige
optagetid.
Optag kun video uden lyd.
Fra
Tilbage
Flyt
Lyd ( )
Lukkerlyd
Punkter mærket med * er standardindstillinger.
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Du kan vælge en lukkerlyd.
Lydstyrke
- Lukkerlyd : [Fra], [1]*, [2], [3]
Du kan vælge en opstartslyd, lukkerlyd, advarselslyd og AF-lyd.
- Undermenuen [Lydstyrke] : [Fra], [Lav],
[Medium]*,
[Høj]
Lydstyrke
Fra :Medium
Start-l
Lav :Off
Lukkerlyd
Medium
:1
Høj
:1
Lydeffekt
Af-lyd
Tilbage
:Medium
Start-l
:Fra
Lukkerlyd
Fra :1
Lydeffekt
1
:1
Af-lyd
2
:On
3
Tilbage
Indstil
:Til
Indstil
Lydeffekt
Startlyd
Hvis du indstiller lyden på TIL, høres et lydsignal ved tryk på
knappen, som indikerer kameraets funktionsstatus.
Du kan vælge en lyd, som afspilles, når kameraet tændes.
- Startlyd : [Fra]*, [1], [2], [3]
Lydstyrke
Lydstyrke
:Medium
- Undermenuen [Lydeffekt] : [Fra], [1]*,
[2], [3]
Lydstyrke
:Medium
Start-l
:Fra
Start-l
Fra :Off
Lukkerlyd
1
:1
Lukkerlyd
Fra :1
Lydeffekt
2
:1
Lydeffekt
1
:1
Af-lyd
3
:On
Af-lyd
2
:On
3
Tilbage
Indstil
Tilbage
Indstil
051
Lyd ( )
Skærm (
AF-lyd
Punkter mærket med * er standardindstillinger.
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Hvis du sætter AF-lyden til, aktiveres AF-lyden, når lukkeren trykkes
halvvejs ned, så du er klar over kameraets driftsstatus.
- Undermenuen [Af-lyd] : [Fra], [Til]*
Lydstyrke
:Medium
Start-l
:Fra
Lukkerlyd
:1
Lydeffekt
Af-lyd
:1
Fra :On
)
Sprog
Du kan vælge mellem forskellige sprog
på LCD-skærmen. Selv om batteriet
fjernes og indsættes igen, husker
kameraet indstillingen af sproget.
Til
Tilbage
Language
Startbillede
:Dansk
Dansk
:On
Svenska
:Fra
Suomi
Lysstyrke skærm
ไทย :Auto
Hurtigvisning
Bahasa
:0.5sec
Funktionsbeskrivelse
Strømsparing
Indstil
Tilbage
:Fra
Indstil
Funktionsbeskrivelse
Du kan vælge om funktionsbeskrivelsen kan vises i vinduet i
optagelsestilstand.
- Funktionsbeskrivelse undermenu
[Fra] : Funktionsbeskrivelsesfunktionen
kan ikke aktiveres.
[Til]* : Funktionens navn og beskrivelse
vises.
Language
Funktionsbeskrivelse
Startbillede
Til
:On
:Fra
Lysstyrke skærm
:Auto
Hurtigvisning
:0.5 sek
Strømsparing
:Fra
Tilbage
052
:Dansk
Fra
Indstil
Skærm (
)
Startbillede
Hurtigvisning
Du kan vælge det billede, som vises på LCD-skærmen, når
kameraet tændes.
Hvis du aktiverer hurtigvisning inden optagelsen, kan du se det
billede, du netop har taget på LCD-skærmen i det tidsrum, som er
valgt i indstillingen [Hurtigvisning]. Hurtigvisning kan kun benyttes til
stillbilleder.
- Undermenuer : [Fra]*, [Logo], [Eget]
- Du kan vælge et gemt billede til
startbillede med [Startbillede] i menuen
[Skaler] under afspilning.
- Startbilledet kan ikke slettes med menuen
[Slet] eller [Format].
- Brugerbillederne vil blive slettet med
menuen [Nulstil].
Language
:Dansk
Funktionsbeskrivelse
:On
Startbillede
Lysstyrke skærm
:Off
OFF
Hurtigvisning
:0.5sec
Strømsparing
:Off
Tilbage
Indstil
- Undermenuer
[Fra]
: Funktionen Hurtigvisning
kan ikke aktiveres.
[0.5 sek]*, [1 sek], [3 sek]
: Det optagne billede vises i
det valgte tidsrum.
Language
:Dansk
Funktionsbeskrivelse
:Til
Startbillede
:Fra
Lysstyrke skærm
Fra :Auto
Hurtigvisning
0.5 sek
:0.5sec
Strømsparing
1 sek:Fra
3 sek
Tilbage
Indstil
Lysstyrke skærm
Strømsparing
Du kan ændre LCD-skærmens lysstyrke.
Hvis du aktiverer [Strømsparing], og kameraet ikke benyttes i det
angivne tidsrum, vil der automatisk blive slukket for LCD-skærmen.
- Undermenuer: [Auto]*, [Mørk],
[Normal], [Lys]
Language
:Dansk
Funktionsbeskrivelse
:Til
Startbillede
:Fra
Lysstyrke skærm
Auto:Auto
Hurtigvisning
Mørk:0.5sek
Normal
:Fra
Strømsparing
Lys
Tilbage
Indstil
- Undermenuer
[Fra]* : LCD-skærmen slukker ikke.
[Til] : Hvis kameraet ikke har været
benyttet i den angivne tid (cirka
30 sekunder), går kameraet
automatisk i dvaletilstand
(lampen for kamerastatus blinker).
Language
:Dansk
Funktionsbeskrivelse
:Til
Startbillede
:Fra
Lysstyrke skærm
:Auto
Hurtigvisning
Strømsparing
:0.5sec
Fra
:Fra
Til
Tilbage
Indstil
Ä Du kan ikke indstille [Strømsparing]-menuen i afspilningstilstand.
053
Indstillinger (
)
Initialisering
Punkter mærket med * er standardindstillinger.
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Formatering af hukommelsen
Benyttes til formatering af den interne hukommelse og
hukommelseskort. Hvis du vælger [Format], vil alle billeder, inklusive
beskyttede billeder, blive slettet. Husk at overføre vigtige filer til din
computer først, inden du formaterer hukommelsen.
- Undermenuer
[Ja] : Et vindue til bekræftelse af
sletningen vises. Vælg menuen
[Ja]. Meddelelsen [Formatering]
vises, og hukommelsen bliver
formateret. Hvis du benytter
funktionen FORMAT under
afspilning, vises meddelelsen
[Formatering er gennemført].
[Nej]* : Hukommelsen vil ikke blive
formateret.
Format
Annullér
Ja
Nej
Dato & tid
:10/01/01
Tidszone
:London
Filnummer
:Series
Prægning
:Fra
Automatisk opstart fra
Tilbage
:3 min
Indstil
Husk at benytte funktionen [Format] til følgende hukommelseskort.
- Et nyt hukommelseskort eller et uformateret hukommelseskort.
- Et hukommelseskort, som indeholder filer, kameraet ikke.
genkender, eller indeholder billeder, som er taget med et andet
kamera.
- Formatér altid hukommelseskortet med kameraet. Hvis du
indsætter et hukommelseskort, der er formateret med et andet
kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen
[Kortfejl].
054
Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagestillet til
standardværdierne. Værdierne for DATO&TID, SPROG og VIDEO
vil dog ikke blive ændret.
- Undermenuer
[Ja] : Et vindue til bekræftelse af valget
vises. Vælg menuen [Ja], og alle
indstillinger nulstilles til deres
standardindstillinger.
[Nej]* : Standardværdierne vil ikke blive
indstillet.
Format
Annullér
Dato & tid
Ja
Nej
:Off
Tidszone
:London
Filnummer.
:Serie
Prægning
:Fra
Automatisk opstart fra
Tilbage
:3 min
Indstil
Indstillinger (
)
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
Filnavn
Du kan ændre dato/klokkeslæt, som vil blive vist på billederne, samt
datoformatet. Indstilling af [Tidszone] giver dig mulighed for at vise
den lokale dato og tidspunkt på LCD-skærmen, når du rejser.
Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.
- Datoformat : [Åå/mm/dd], [Mm/dd/åå],
[Dd/mm/åå], [Fra]*
Format
Annullér
Dato & tid
:10/01/01
Åå mm dd
Time Zone
2010/01/01
File No.
:London
12:00
Prægning
Automatisk opstart fra
Tilbage
Fra
:Series
:Fra
:3 min
Indstil
Tidszone
Tilgængelige byer:
Tidszone
London, Kap Verde, Midtatlanten, Buenos
Aires, Sao Paulo, Newfoundland, Caracas,
La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas,
Denver, Phoenix, LA, San Francisco,
Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, London
[GMT +00:00] 2010/01/01 12:00 PM
Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam,
Tilbage
DST
Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo,
Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu,
Mumbai, New Delhi, Tasjkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskva,
Athen, Helsinki, Rom, Paris, Berlin
[Nulstil] : Efter nulstilling tildeles næste
Format
Annullér
fil nummer 0001, også efter
:10/01/01
Dato & tid
formatering, sletning af alle filer
Tidszone
:London
eller isætning af et nyt
Filnummer.
:Series
Nulstil
Prægning
:Off
hukommelseskort.
Serie
Automatisk opstart fra
:3 min
[Serie]* : Nye filer navngives med numre,
Tilbage
Indstil
der følger tidligere optagelser,
også selv om du benytter et nyt hukommelseskort,
efter formatering eller sletning af alle filer.
- Den først oprettede mappe hedder 100PHOTO, og det første
filnavn er SAM_0001.
- Filnavnene tildeles fortløbende fra SAM_0001 SAM_0002 ~ SAM_9999.
- Mappenavnene tildeles fortløbende fra 100 til 999 som følger:
100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- Det maksimale antal filer i en mappe er 9999.
- Filerne på hukommelseskortet overholder formatet DCF (Design
rule for Camera File system). Hvis du ændrer navnet på
billedfilen, kan billedet muligvis ikke vises.
Ä DST: Sommertid
055
Indstillinger (
)
Prægning af tidspunktet for hvornår billedet togs
Automatisk afbryder
Dato/klokkeslæt kan præges ind på stillbilleder.
Denne funktion slukker automatisk kameraet efter angivet tid for at
spare på batteriet.
- Undermenuer
[Fra]*
: Dato/Klokkeslæt vil ikke
blive præget ind på billedet.
[Dato]
: Kun datoen vil blive
præget på billedet.
[Dato & tid] : Dato/klokkeslæt vil blive
præges ind på billedet.
- Undermenuer
Format
[Fra]
Annullér
Dato & tid
:10/01/01
Tidszone
:London
Filnummer
Fra
:Serie
Dato
Prægning
:Off
Dato & tid
Automatisk opstart fra
:3 min
Tilbage
Indstil
Ä Dato/klokkeslæt præges ind i nederste højre hjørne af billedet.
Ä Funktionen til prægning kan kun bruges på stillbilleder.
Ä Afhængig af producent og printindstilling, kan datoen på et billede
muligvis ikke blive udskrevet korrekt.
056
: Den automatiske afbryder er
slået fra.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
: Kameraet slukkes automatisk,
hvis det ikke har været benyttet
i det angivne tidsrum.
Format
Annullér
Dato & tid
Fra
:Off
Tidszone
1 min:London
Filnummer.
3 min:Series
Prægning
Automatisk opstart
Tilbage
5 min:Off
10 min
:3 min
Indstil
- Indstillingen af den automatiske afbryder vil blive bevaret efter
udskiftning af batteriet.
- Den automatiske afbryder fungerer ikke, hvis kameraet er
indstillet til computer/printer-funktion, afspiller et diasshow,
en lydoptagelse eller en filmoptagelse.
Indstillinger (
)
Autofokuslampe
Valg af videosignal
Du kan til- eller frakoble autofokuslampen.
Videoudgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller
PAL.
Valget afhænger af hvilket udstyr (skærm, TV osv.), kameraet er
tilsluttet. PAL understøtter kun BDGHI.
- Undermenuer
[Fra] : AF-lampen lyser ikke under
svage lysforhold.
[Til]* : AF-lampen lyser under svage
lysforhold.
Af lampe
Video
USB
Tilbage
:NTSC
Fra
Til :On
:Auto
Indstil
Sådan tilsluttes en ekstern skærm
Når kameraet er tilsluttet en ekstern
monitor, kan billederne og menuerne
på LCD-monitoren ses på den eksterne
monitor.
Af lampe
Video
USB
Tilbage
:Til
:On
NTSC
:Auto
PAL
Indstil
Gul - Video
Hvid - Lyd
057
Indstillinger (
)
- NTSC : U.S.A, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico osv.
- PAL : Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien,
Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Schweiz,
Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tyskland, Østrig osv.
- Når du bruger et TV som ekstern skærm, skal du vælge den
eksterne kanal eller AV-kanalen på TV-modtageren.
- Der kan være digital støj på den eksterne skærm; dette er ingen fejl.
- Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, kan du justere
indstillingerne på TV-modtageren for at centrere billedet.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, er der muligvis nogle
dele af billedet, der ikke vises.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern monitor, vises menuerne på
den eksterne monitor, og menufunktionerne er de samme som på
LCD monitoren.
058
Indstilling af USB
Hvis kameraet er indstillet til automatisk at tilslutte til en PC eller printer
via et USB-kabel, kan du manuelt indstille [Computer] eller [Printer].
- [USB] undermenuer :
[Auto]*
: Aktiverer automatisk en
Af lampe
:Til
Video
:NTSC
ekstern enhed, der er
USB
:Auto
Auto
forbundet med et USB kabel.
Computer
Printer
[Computer] : Indstiller computerens
forbindelsestilstand, hvis den
Tilbage
Indstil
forbundne eksterne enhed ikke
automatisk genkendes.
[Printer]
: Indstiller printerens forbindelsestilstand, hvis den
forbundne eksterne enhed ikke automatisk genkendes.
Start af visning
Tænd for kameraet og vælg afspilning ved at trykke på knappen
( Î ). Kameraet afspiller nu de billeder, der er gemt i hukommelsen.
Hvis et hukommelseskort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner
kun være gældende for hukommelseskortet.
Hvis der ikke er et hukommelseskort i kameraet, vil alle
kamerafunktioner kun være gældende for den interne hukommelse.
■ Lydløs tilstand :
For at vælge Lydløs tilstand skal du trykke på afspilningsknappen i
mere end 5 sekunder.
I Lydløs tilstand er der ingen driftslyd, effektlyd, startlyd og
lukkerlyd. For at annullere Lydløs tilstand skal du tænde for
kameraet ved at trykke på POWER (Tænd/ sluk)-knappen.
Visning af et stillbillede
Afspilning af en filmoptagelse
1. Vælg den filmoptagelse, du ønsker at
se, ved at trykke på VENSTRE/HØJREknappen.
2. Tryk på OK-knappen for at afspille en
movie-sekvens.
- Hvis du vil holde pause i afspilningen :
Aspil
Optag
Tryk på OK-knappen igen.
- Hvis du trykker på OK-knappen igen, genstarter afspilningen af
movie-sekvensen.
- Tryk på VENSTRE-knappen, hvis du vil “spole” filmoptagelsen
tilbage under afspilningen. Tryk på HØJRE-knappen, hvis du vil
“spole” filmoptagelsen frem.
- Hvis du vil stoppe afspilningen af filmsekvensen : Tryk på OKknappen, og tryk derefter på venstre eller højre-knappen.
1. Vælg afspilningsfunktion ved at
trykke på knappen ( Î ).
2. Det sidst tagne billede vises på
LCD-skærmen.
3. Vælg et billede, du ønsker at
se, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen.
Ä Tryk og hold VENSTRE/
HØJRE-knappen inde, for at vise
billederne hurtigt.
059
Start af visning
Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
Afspilning af en lydoptagelse
Du kan kopiere stillbilleder fra en filmoptagelse.
1. Vælg den lydfil, du vil høre, ved at trykke
på VENSTRE/HØJRE-knappen.
2. Tryk på OK-knappen for at afspille en
indspillet stemmefil.
- Hvis du vil holde pause i afspilningen:
Afspil
Tryk på OK knappen igen.
- Tryk på OK-knappen, hvis du vil
genoptage afspilningen.
- Tryk på VENSTRE-knappen, hvis du vil “spole” lydfilen tilbage
under afspilningen. Tryk på HØJRE-knappen, hvis du vil “spole”
lydfilen frem.
- For at stoppe afspilningen af et stemmenotat skal du trykke på
ned-knappen.
Sådan kopieres stillbilleder fra en filmoptagelse
1. Tryk på OK-knappen, mens filmsekvensen
afspilles. Tryk derefter på ned-knappen.
2. Billedet fra filmoptagelsen gemmes med
et nyt filnavn.
Ä Billedet, som er kopieret fra
filmoptagelsen, har samme størrelse
som originalen (640x480, 320x240).
Aspil
Optag
[Pause]
Ä Hvis du trykker på ned-knappen ved begyndelsen af
filmsekvensen, vil det første billede af filmsekvensen blive gemt
som et stillbillede.
Afspilning af stemmenotat
1. Vælg et billede med stemmenotat.
2. Tryk på OK-knappen for at afspille
stemmenotatet.
- Hvis du vil holde pause i
stemmenotatet mens det afspilles,
skal du trykke på OK-knappen igen.
- Tryk på OK-knappen, hvis du vil
genoptage afspilningen.
Aspil
Aspil
060
Indikatorer på LCD-skærmen
LCD-skærmen viser oplysninger om optagelsen for det viste billede.
Nr.
Beskrivelse
Ikon
Side
1
Ikon for afspilning
Î
S.59
2
Stemmenotat
S.75
3
DPOF
S.76
4
Beskyt
S.74
5
Mappenavn & Filnavn
6
Hukommelsesindikator
-
7
Batteri
S.15
100-0010
S.55
8
ISO
80~1600
S.41
9
Blænde
F3.5 ~ F15
-
10
Lukkertid
8 ~ 1/2,000
-
11
Blitz
Til/Fra
S.34
12
Billedstørrelse
4000x3000 ~ 320x240
S.39
13
Dato for optagelsen
2010/01/01
S.55
061
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
Miniature ( º ) / Forstørrelsesknap ( í )
Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du benytte
betjeningsknapperne til indstilling af afspilningsfunktionerne.
Søgning eller sletning af filer
1. Tryk på knappen Thumbnail i
Smart Album.
2. Hver gang du trykker på knappen
Thumbnail, vises filerne i en kategori på
Smart Album-skærmen.
3. Vælg filen ved at trykke på OP/NED/VENSTRE/ HØJRE
knapperne.
4. Tryk på Slet (Õ) knappen for at slette den valgte fil.
Miniature ( º ) / Forstørrelsesknap ( í )
Smart album
Du kan afspille flere billeder ad gangen, forstørre et billede og
beskære/gemme et udvalgt område af et billede.
1. Når et billede er blevet afspillet, skal du
trykke på knappen Thumbnail for at køre
funktionen Smart Album.
2. Tryk på knappen Venstre/højre for at flytte
til det ønskede billede.
3. Tryk på knappen Digital Zoom for at vende
tilbage til den normale visningstilstand.
º
11
12
Filter
1
3
2010/01/01
[Vindue med
3 miniaturer]
5
í
º
11
12
Filter
1
3
5
í
11
12
Filter
2010/01/01
[Vindue med
9 miniaturer]
1
3
5
2010/01/01
[Vindue med
20 miniaturer]
Når funktionen Smart Album kører, eller der er valgt en kategori,
kan det tage nogle sekunder, afhængigt af den optagede
datamængde. Men dette er ikke en fejl, vent venligst indtil Smart
Album-skærmen vises.
Tryk på Miniatureknappen ( º )
Tryk på
forstørrelsesknappen
(í)
[Fremhævet billede]
11
12
Filter
1
3
5
2010/01/01
[Smart Album-vindue med
tre miniaturer]
Smart Album-filter
1. Tryk på knappen MENU i tilstanden
Smart Album.
2. Vælger du den ønskede kategori, kan
du kategorisere og søge filerne ved at
bruge knappen Op/ned.
Type
✔ Dato
Farve
Uge
11
12
Tilbage
062
1
3
Indstil
5
Miniature ( º ) / Forstørrelsesknap ( í )
Oplysninger om hver kategori
Kategori
Beskrivelse
Type
Kategoriseret efter filtype (f.eks. billede,
video eller lyd)
Dato
Kategoriseret efter sekvensen af
optagelsesdatoer
Farve
Kategoriseret efter hovedfarven
Uge
Kategoriseret efter sekvensen af
optagelsesuger
Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen
Filformater
Billedstørrelse
Maksimal
X12,5 X10,4 X10,0 X10,2 X8,0
forstørrelsesgrad
Billeder,
videoer, lyd
Billedeforstørrelse
1. Vælg det billede, du ønsker at forstørre,
og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved
at trykke på 5-funktionsknappen.
3. Ved at trykke på Miniature-knappen
vises billedet igen i originalstørrelse.
- Du kan se, om det viste billede er
forstørret ved hjælp af
Bekræft
forstørrelsesindikatoren øverst til
venstre på LCD-skærmen. (Hvis billedet ikke er forstørret,
vises indikatoren ikke). Du kan også se, hvilken del af billedet
der er forstørret.
X6,4
X5,0
X3,2
Beskæring : Du kan vælge et udsnit af et billede og gemme det
separat.
1. Vælg det billede, du ønsker
at forstørre, og tryk på
Beskær?
forstørrelsesknappen.
Ja
Nej
Tryk på OK-knappen, og der vises en
meddelelse.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
Bekræft
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
- [Ja] : Det beskårede billede vil blive gemt med et nyt filnavn
og vist på LCD-skærmen.
- [Nej] : Menuen til beskæring forsvinder.
Ä Er der ikke nok fri hukommelse til at gemme det beskårne
billede, kan det ikke beskæres.
- Filmoptagelser og WAV-filer kan ikke forstørres.
- Hvis et billede forstørres, kan der forekomme kvalitetsforringelse.
063
Info (DISP) / OP-knap
Afspil & Pause / OK-knap
Hvis menuen vises på LCD-skærmen, fungerer OP-knappen som
retningsknap.
Når menuen ikke vises på LCD-skærmen, kan du få oplysninger om
det viste billede på LCD-skærmen ved at trykke på Info-knappen.
Når kameraet er indstillet til afspilning, fungerer Afspil & Pause/
OK-knappen på følgende måde :
Info (DISP)-knap
Info (DISP)-knap
- Når menuen vises på LCD-skærmen, benyttes OK-knappen til at
bekræfte data, som er ændret med 5-funktionsknappen.
- Hvis et stillbillede med stemmenotat, en lydfil eller en filmoptagelse
afspilles
·Under stop
: Afspiller et stillbillede med stemmenotat, en
lydfil eller en filmoptagelse.
·Under afspilning : Stopper afspilningen midlertidigt.
·Under pause
: Genoptager afspilningen.
Info (DISP)-knap
Aspil
[Lydoptagelse er slået fra]
064
Pause
Stop
[Lydoptagelse er slået til]
Afspil
Stop
[Lydoptagelse er i pause]
Venstre / højre / ned / MENU-knap
SLET ( Õ )-knap
Venstre / højre / ned / MENU-knapperne aktiverer følgende.
Med denne funktion slettes billeder, der er gemt i hukommelsen.
- VENSTRE-knap : Hvis menuen vises, fungerer VENSTREknappen som retningsknap. Når menuen ikke
vises, kan du vælge det forrige billede med
VENSTRE-knappen.
- HØJRE-knap
: Hvis menuen vises, fungerer HØJRE-knappen
som retningsknap. Når menuen ikke vises,
kan du vælge det næste billede med HØJREknappen.
- Ned-knappen : Hvis menuen vises, fungerer NED-knappen
som retningsknap.
- MENU-knap
: Når du trykker på MENU-knappen, vises
menuen for afspilning på LCD-skærmen. Hvis
du igen trykker på knappen, returnerer LCDskærmen til den oprindelige visning.
1. Vælg det billede, du ønsker at slette, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk derefter på SLET-knappen ( Õ ).
Slet fil?
Slet fil?
Ja
Nej
Slet flere
Ja
Nej
Slet flere
11
Indstil
[Enkelt billede]
12
1
3
5
Indstil
[Miniaturebillede]
2. Vælg menuen [Slet flere], for at tilføje billeder der skal slettes.
- VENSTRE/HØJRE-knap : Vælger
billeder
- OK-knap : Markerer til sletning
- Fn-knap : De valgte billeder slettes.
Forrige
Vælg
Næste
Slet
3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på OP/NED-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
- Hvis du vælger [Ja] : De valgte billeder slettes.
- Hvis du vælger [Nej] : Sletningen annulleres.
065
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Afspilningsfunktionerne kan ændres på LCD-skærmen.
Ved at trykke på MENU-knappen i afspilningsfunktion vises menuen
på LCD-skærmen. Nedenstående menuer kan indstilles i
afspilningsfunktion. Tryk på afspilnings- eller lukkeren for at tage et
billede efter indstilling af afspilningsmenuen.
Menufane
Hovedmenu
Skaler
Roter
Rediger
(
)
Valg Af
billedstil
Undermenu
2560x1920
1024X768
1776X1184
1920X1080
Right 90˚
180˚
Vertikal
Normal
Levende
Retro
Rolig
Negativ
Tilpas billede
Multidiasshow
(
066
)
Start
Billeder
Fra
Rødøje-fix
Lysstyrke
Mætning
Aspil /
Gentag afspilning
Alle
Vælg
Side
2048x1536
2592X1728
2560X1440
Startbillede
Venstre 90°
Horisontal
Blød
Skov
Kølig
Klassisk
Brugerdefineret
RGB
ACB
Retouchering
Kontrast
Tilføj støj
Dato
-
S.68
Menufane
Hovedmenu
Effekt
Multidiasshow
(
Interval
)
Slet
Beskyt
S.69
Filmuligheder
(
Stemmenotat
)
DPOF
S.72
Kopier til kort
S.72
-
Sød
Landlig
-
Knaldfarve
Livlig
-
Skin
Slap a
-
1, 3, 5, 10 sek
-
Mist
-
Muse
Fall
-
Dawn
Party
-
Trip
-
Drops
S.69
Sekundær menu Side
Rolig
Fra
Musik
S.70
Undermenu
Fra
Vælg
-
Alle
Ja / Nej
Vælg
-
Alle
Oplås / Lås
Fra
-
Til
-
Standard
Vælg / Alle /
Annullér
Indeks
Ja / Nej
Størrelse
Vælg / Alle /
Annullér
Ja
-
Nej
-
S.73
S.73
S.73
S.74
S.74
S.75
S.76
~
S.77
S.78
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Denne menu er tilgængelig, når kameraet er tilsluttet en printer,
der understøtter PictBridge (direkte forbindelse til kameraet, ekstra
tilbehør) med et USB-kabel.
Menufane
Hovedmenu
Billeder
Størrelse
❹
Udseende
Undermenu
Sekundær menu
Et billede
-
Alle billeder
-
Auto
-
Postkort
-
Kort
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Fuld
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Indeks
-
Menufane
Hovedmenu
Type
Side
S.80
Kvalitet
❹
Dato
Filnavn
S.80
NULSTIL
Undermenu
Sekundær menu
Auto
-
Simpel
-
Billede
-
Hurtigbillede
-
Auto
-
UDKAST
-
Normal
-
Fin
-
Auto
-
Fra
-
Til
-
Auto
-
Fra
-
Til
-
Ja
-
Nej
-
Side
S.80
S.81
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
067
Rediger (
)
Ændring af billedstørrelsen
Sådan ændrer du opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder.
Vælg [Startbillede], hvis du vil gemme et billede som startbillede.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk
Skaler
derefter på MENU-knappen.
2. Klik på op/ned-knappen, fra menuen
Rediger, for at vælge menufanen
), og tryk på
[Skaler] (
OK-knappen.
Tilbage
Flyt
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på venstre/højre knappen, og tryk på OK knappen.
( o : Valgbar)
Muligheder for ændringer af billedstørrelsen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
068
o
o
o
o
o
o
o
- Et billede med stor opløsning kan ændres til et billede med
mindre opløsning, men ikke omvendt.
- Størrelsen kan kun ændres for JPG-billeder. Størrelsen af
filmoptagelser (AVI) og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.
- Du kan kun ændre opløsningen af billedfiler, der er komprimeret
med JPEG 4:2:2 formatet.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. [Startbillede]
billedet gemmes i den interne hukommelse, ikke på memorykortet.
- Gemmes der et nyt brugerbillede, slettes i rækkefølge det ene af
de to billeder.
- Hvis hukommelseskapaciteten er utilstrækkelig, vises
meddelelsen [Huk. Opbrugt] på LCD-skærmen, og billedet gemmes
ikke i den nye størrelse.
Rediger (
)
Når du har brugt funktionen [Rediger], gemmes det redigerede
billede i en mindre størrelse end det originale billede. (Kun med
billedstørrelse fra 8 megapixel)
Rotation af billeder
Du kan rotere billederne i forskellige retninger.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk
derefter på MENU-knappen.
2. Klik på op/ned-knappen, fra menuen
Rediger, for at vælge menufanen
[Roter] ( ò ), og tryk på OK-knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på venstre/højre knappen,
og tryk på OK knappen.
Højre 90°
Venstre 90°
Roter
Tilbage
Flyt
Valg Af Billedstil
Det er muligt at føje forskellige effekter til dine billeder ved hjælp af
denne funktion.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk
derefter på MENU-knappen.
2. Klik på op/ned-knappen, fra menuen
Rediger, for at vælge menufanen
), og tryk på
[Valg Af Billedstil] (
OK-knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på venstre/højre knappen,
og tryk på OK knappen.
Funktionen stil
180˚
Flyt
[ ô : HØJRE 90˚]
: Roterer billedet med uret
Tilbage
Tilbage
[ ó : VENSTRE 90˚]
: Roterer billedet mod uret
Horisontal
Tilbage
Flyt
Flyt
[ õ : 180˚]
: Roterer billedet 180˚
Vertikal
Flyt
[
: HORISONTAL]
: Roterer billedet vandret
Tilbage
Flyt
[ ® : VERTIKAL]
: Roterer billedet lodret
Der bruges ingen effekt
Blød
Stilen Blød bliver brugt
Ä Hvis du viser et roteret billede på LCD-skærmen, kan der være
et tomt område til venstre og højre for billedet.
Flyt
Stilen Levende bliver brugt
Skov
Stilen Skov bliver brugt
Retro
Stilen Sepia bliver brugt.
Kølig
Stilen Cool bliver brugt
Rolig
Stilen Rolig bliver brugt
Klassisk
Stilen Sort/hvid bliver brugt
Negativ
Sætter billedet til negativ.
Brugerdefineret
RGB
Tilbage
Beskrivelse
Normal
Levende
Tilbage
Ikon
Valg Af Billedstil
Definer en RGB tone, for at oprette din egen
Billedstil.
4. Det ændrede billede gemmes under et nyt filnavn.
069
Rediger (
)
Brugerdefineret RGB
Fjernelse af røde øjne
Du kan indstille billedets toneværdier
for R (rød), G (grøn) og B (blå).
- OK-knap : Vælg/indstil brugerdefineret
farve
- OP/NED-knap : Vælger R, G, B
- VENSTRE/HØJRE-knap : Ændring af
værdierne
Rødøje-effekten kan fjernes fra billedet.
Tilbage
Flyt
Flyt
Flyt
Tilpas billede
Retouchering
1. Tryk på knappen AFSPIL, og tryk derefter på knappen MENU.
2. Klik på op/ned-knappen, fra menuen Rediger, for at vælge
), og tryk på OK-knappen.
menufanen [Tilpas billede] (
ACB
Du kan automatisk justere lysstyrken af det mørke område, som
skyldes undereksponering af lyskilden.
070
Rødøje-fix
Tilbage
Tilbage
1. Vælg (
) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk derefter på
OKknappen.
2. Meddelelsen [Opretter nyt billede]
vises, og billedet gemmes under et
nyt filnavn.
1. Vælg ( ) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk på OK knappen.
2. Meddelelsen [Opretter nyt billede] vises,
og billedet gemmes under et nyt filnavn.
ACB
Tilbage
Flyt
Du kan få huden i et billede til at fremstå klar og smuk.
1. Vælg (
) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk på OK knappen.
Så vil der blive vist en bjælke til valg af
retouchering.
2. Du kan ændre retouchering ved at
trykke på venstre/højre-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
billedet med et nyt filnavn.
Retouchering
Tilbage
Flyt
Rediger (
)
Indstilling af lysstyrke
Indstilling af farvemætning
Du kan ændre billedets lysstyrke.
1. Vælg (
) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk på OK
knappen. Så vil der blive vist en
bjælke til valg af retouchering.
2. Du ændrer på lysstyrken ved at trykke
på VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
billedet med et nyt filnavn.
Du kan ændre billedets farvemætning.
Lysstyrke
Tilbage
Flyt
Mætning
Tilbage
Flyt
Støjeffekt
Indstilling af kontrast
Du kan tilføje støj til et billede for at give billedet en mere klassisk
atmosfære.
Du kan ændre billedernes kontrast.
1. Vælg ( ) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk på OK knappen.
Så vil der blive vist en bjælke til valg af
kontrast.
2. Du ændrer på lysstyrken ved at trykke
på VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
billedet med et nyt filnavn.
1. Vælg (
) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk på OK
knappen. Så vil der blive vist en
bjælke til valg af farvemætning.
2. Du ændrer på farvemætningen ved at
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
billedet med et nyt filnavn.
Kontrast
Tilbage
Flyt
1. Vælg (
) ved at trykke på venstre/
højre knappen, og tryk derefter på
OKknappen.
2. Meddelelsen [Opretter nyt billede]
vises, og billedet gemmes under et nyt
filnavn.
Tilføj støj
Tilbage
Flyt
071
Start af multidiashowet (
)
Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller.
Du kan se multidiasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern
skærm.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk derefter på MENU-knappen.
2. Tryk på op/ned-knappen, og vælg så menufanen
[Multi-diasshow].
Start af multidiashowet
Multidiashowet kan kun startes med menuen [Start].
1. Vælg menuen [Start] med OP/NED-knappen, og tryk derefter
på HØJRE-knappen.
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
den ønskede undermenu.
[Aspil] : MultidiasShowet standser, når
det har været vist én gang.
[Gentag afspilning] : MultidiasShowet
gentages, indtil du
afbryder det.
Start
Billeder
Effekt
Aspil
Gentag:All
afspilning
:Til
Interval
:1 sek
Musik
:Fra
Tilbage
Indstil
3. Tryk på OK-knappen og diasshowet startes.
- Hvis du vil holde pause i diasshowet: Tryk på OK-knappen igen.
- Hvis du trykker på OK-knappen igen, genstarter afspilningen af
multi-diasshowet.
- Hvis du vil stoppe afspilningen af multi-diasshowet: Tryk på
OK-knappen, og tryk derefter på venstre eller højre-knappen.
072
Valg af billeder
Du kan vælge de billeder, der skal vises
1. Vælg menuen [Billeder] med OP/NEDknappen, og tryk derefter på HØJREknappen.
Start
Billeder
Effekt
Interval
:All
Alle
:Off
Dato
Vælg:1 sec
Musik
:Fra
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
den ønskede undermenu.
Tilbage
Indstil
[Alle] : Alle billeder, der er gemt i
hukommelsen, afspilles. Tryk på OK-knappen,
og billedet vil blive gemt.
[Dato] : Billeder taget en angivet dato afspilles. Tryk på
OK-knappen, og billedet vil blive gemt.
[Vælg] : Afspil kun de valgte billeder.
Hvis du trykker på OP/NED-knappen, kan du vælge de
billeder, som du ønsker at afspille.
Det valgte billede kan gemmes som [Vælg1], [Vælg2]
og [Vælg3]. Hvis du gemmer det valgte billede med
kommandoen [Vælg Ny], bliver det gemt som [Vælg1].
Men hvis et nyt billede gemmes igen med kommandoen
[Vælg Ny], bliver det forrige billede, der var gemt som
[Vælg1] automatisk gemt som [Vælg2]. Du kan ændre
og annullere de billeder, der er gemt som [Vælg1],
[Vælg2] og [Vælg3]. Tryk på Fn-knappen, og billedet vil
blive gemt.
3. Vælg [Aspil] eller [Gentag afspilning] i [Start]-menuen for at
starte multi-diasshowet.
Start af multidiashowet (
)
Indstilling af afspilningsinterval
Konfiguration af multidiasshowet
Der kan benyttes spændende overgangseffekter i multidiasshowet.
1. Vælg undermenuen [Effekt] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
2. Vælg den ønskede effekt med
OP/NED-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte
indstillingen.
Start
Effekt
Fra
:All
Rolig
Sød :Off
Interval
:1 sec
Landlig
Musik
Knaldfarve
:Off
Livlig
Billeder
Tilbage
Indstil
Sådan indstilles afspilningsintervallet for billederne i multidiashowet.
1. Vælg undermenuen [Interval] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
2. Vælg det ønskede interval med
OP/NED-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
indstillingen.
Start
Billeder
:Alle
Effekt
:Fra
Interval
1 sek:1 sec
Musik
3 sek:Off
5 sek
10 sek
Tilbage
Indstil
Indlæsningstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.
Under visning af Multi-diasshow vises filmklip og
taleoptagelsesfiler ikke.
Intervalmenufunktionerne er kun aktive, når effekten er indstillet
til [Fra].
Indstilling af baggrundsmusik
Indstil multidiashowets musik.
1. Vælg undermenuen [Musik] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
2. Vælg den ønskede musik med
OP/NED-knappen.
3. Tryk på OK knappen for at gemme
indstillingen.
Start
Billeder
Effekt
Interval
Musik
Tilbage
Fra
Tåge:All
Muse:Off
Efterår
:1 sec
Solopgang
:Off
Fest
Indstil
073
Filmuligheder (
)
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk derefter på MENU-knappen.
2. Tryk på op/ned-knappen, og vælg så menufanen [Filmuligheder].
Sletning af billeder
De ubeskyttede filer i mappen DCIM på hukommelseskortet
vil blive slettet. Startbilledet er gemt i kameraets interne
hukommelse (ikke på hukommelseskortet), og det vil ikke blive
slettet, selv om du sletter alle billeder på hukommelseskortet.
Med denne funktion slettes billeder, der er gemt i hukommelsen.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
Slet
Vælg
Beskyt
Alle
menufanen [Slet]. Tryk derefter på
Stemmenotat
:Off
HØJRE-knappen.
DPOF
Kopier til kort
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
Tilbage
Indstil
[Vælg] : Et vindue vises, hvor du kan
vælge billeder til sletning.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE : Vælg et
billede
- OK-knap : Til valg af billede, som skal
slettes. ( Ë symbol)
Vælg
Slet
- Fn-knap : Tryk på Fn-knappen for
at se en bekræftelse. Vælg
menuen [Ja], og tryk derefter
på OK-knappen for at slette de
Slet alle fil(er)?
Ja
markerede billeder.
Nej
[Alle] : Viser et bekræftelsesvindue. Vælg
menuen [Ja], og tryk derefter på OK
Indstil
knappen for at slette alle ubeskyttede
billeder. Hvis der ikke er beskyttede billeder, slettes alle
billeder, og meddelelsen [Ingen billedefil] vises.
3. Efter sletningen skifter skærmen til afspilning.
11
074
12
1
3
Beskyttelse af billeder
Funktionen [Lås] anvendes til beskyttelse af billeder mod utilsigtet
sletning. Funktionen [Oplås] anvendes til at fjerne beskyttelsen af
tidligere beskyttede billeder.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [Beskyt]. Tryk derefter
på HØJRE-knappen.
5
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[Vælg] : Udvælgelsesvinduet vises for et
billede, der skal beskyttes, eller
hvor beskyttelsen skal ophæves.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knap :
Vælg et billede
- OK-knap : Beskyt/fjern beskyttelsen af
billedet
- Fn-knap : Dine ændringer bliver gemt,
og menuen lukkes.
Slet
Beskyt
Stemmenotat
Vælg
Alle
:Off
DPOF
Kopier til kort
Tilbage
11
12
Vælg
Indstil
1
3
Indstil
5
Filmuligheder (
)
[Alle] : Beskyt/fjern beskyttelsen af alle
gemte billeder
- Når du beskytter et billede, vises ikonet
for låst billede på LCD-skærmen. (Et
ubeskyttet billede har ingen indikator).
- Et låst billede kan ikke slettes og
vil være beskyttet mod funktionen
[Slet], men det er IKKE beskyttet mod
funktionen [Format].
Stemmenotat
Beskyt alle?
Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.
Lås
Oplås
Slet
Beskyt
Indstil
Stemmenotat
DPOF
Fra
:Off
Til
Kopier til kort
Tilbage
Indstil
[Menuen Voice Memo]
Start
[Klar til optagelse]
Stop
[Lyd optages]
- Tryk på lukkeren for at tage et billede. Billedet gemmes i
hukommelsen. Lyden optages i 10 sekunder, efter at billedet er gemt.
- Tryk på lukkeren igen, hvis du vil stoppe optagelsen.
075
Filmuligheder (
)
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse
printerinformationer i hukommelseskortets MISC-mappe. Vælg de
billeder, som skal udskrives og antallet af udskrifter.
DPOF-indikatoren fremkommer på LCD-skærmen, når et billede
med DPOF-information afspilles. Billederne kan derefter udskrives
på DPOF-printere eller hos de fleste forhandlere med printservice.
Denne funktion kan ikke benyttes til film- og lydfiler.
Når et vidvinkelbillede udskrives som en vidvinkeludskrift, kan der
mangle 8 % af den venstre og højre side af billedet. Undersøg,
om din printer understøtter udskrift af vindvinkelbilleder, når du
udskriver billedet. Når du får udskrevet billedet hos en forhandler,
skal du bede om at få billedet skrevet ud som vidvinkelbillede.
(Det er ikke alle forhandlere med fotoservice som understøtter
vidvinkeludskrift).
Afhængigt af printeren, udskrives et billede, der er gemt i
portræt-retning, muligvis ikke i portræt-retning.
Standard
Med denne funktion kan du tilknytte oplysninger om antallet af
udskrifter til et billede.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
HØJRE-knappen.
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, og
undermenuen [Standard] vil blive vist.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[Vælg] : Et vindue vises, hvor du kan
vælge billeder til udskrivning.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE : Vælg et
billede til
udskrift.
- Zoom-knap : Vælg antallet af
udskrifter.
[Alle] : Konfigurér antallet af udskrifter
af alle billeder bortset fra
film- og lydfiler.
- OP/NED-knap : Vælg antallet af
udskrifter.
[Annullér] : Annullerer udskriftsindstillingen.
Slet
Beskyt
Vælg billede
Stemmenotat
ff
DPOF
Copy To Card
Vælg
Alle
Annullér
Tilbage
11
Indstil
00
00
00
02
12
1
01
3
Antal
Indstil
01
Antal
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.
Hvis DPOF-informationer er tilknyttet et billede, vises
).
DPOF-indikatoren (
076
Standard
Index
Størrelse
Indstil
5
Filmuligheder (
)
Indeks
Billeder (ikke film- og lydfiler) udskrives som indeks.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
HØJRE-knappen.
2. Vælg menuen [Index] og tryk på
HØJRE-knappen igen.Undermenuen
visesl.
Udskriftsstørrelse
Du kan angive udskriftsstørrelsen, når du udskriver billeder, som er
gemt på hukommelseskortet. Menuen [Størrelse] er kun
tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible printere.
Slet
Beskyt
Voice memo
Indstil indeks?
DPOF
Ja
Copy To Card Nej
:Off
Standard
Index
Størrelse
Tilbage
Indstil
3. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
den ønskede undermenu.
Hvis du vælger [Ja] : Billedet vil blive udskrevet som indeks.
Hvis du vælger [Nej] : Indeksprintindstillingen annulleres.
4.Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
Slet
Beskyt
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
VoiceVælg
memobillede
:Fra
HØJRE-knappen.
Vælg
DPOF
Standard
Alle
2. Vælg menuen [Størrelse] og tryk på
Copy To Card
Annullér
Index
Størrelse
HØJRE-knappen igen. Undermenuen visesl.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke
Tilbage
Indstil
på OP/NED-knappen, og tryk derefter på
OK-knappen.
[Vælg] : Et vindue vises, hvor du kan ændre
udskriftsstørrelsen af et billede.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE : Vælg et
billede.
Størrelse
Indstil
- Zoom-knap : Ændring af udskriftsstørrelsen.
- Fn-knap : Dine ændringer bliver gemt,
og menuen lukkes.
[Alle] : Udskriftsstørrelsen for alle
3X5
gemte billeder ændres.
- OP/NED-knap : Vælg en udskriftsstørrelse
- OK-knap : Bekræft den ændrede indstilling.
Størrelse
Indstil
[Annullér] : Annullér alle indstillinger for
udskriftsstørrelse.
Ä Sekundær menu for DPOF [Størrelse] : ANNULLÉR, 3x5, 4x6, 5x7,
8x10
11
Annullér
Annullér
Annullér
Annullér
12
1
Annullér
3
5
Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt
tid at annullere udskrivningen.
077
Filmuligheder (
)
Kopiering til kort
Med denne funktion kan du kopiere billeder, filmoptagelser og
lydoptagelser til hukommelseskortet.
1. Vælg menufanen [Kopier til kort] ved at
Slet
Beskyt
trykke på OP/NED-knappen.
Stemmenotat
:Fra
Tryk derefter på HØJRE-knappen.
DPOF
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
Kopier til kort
Ja
Nej
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
Tilbage
Indstil
- [Ja] : Alle billeder, filmoptagelser og
lydoptagelser i den interne hukommelse kopieres til
hukommelseskortet, mens meddelelsen [Kopierer] vises.
Efter kopieringen vender skærmen tilbage til afspilning.
- [Nej] : Annullerer kopiering til kort.
078
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på memorykortet til kopiering
af billederne i den interne hukommelse (9,9 MB), vil kun nogle
af billederne blive kopieret med [Kopier til kort], og meddelelsen
[Huk. Opbrugt] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage
til AFSPILNING. Husk at slette unødvendige filer for at frigøre
plads, inden du sætter hukommelseskortet i kameraet.
Når du kopierer billeder fra den interne hukommelse til kortet
med [Kopier til kort], vil filen blive tildelt et nyt nummer på kortet
for at forhindre en gentagelse af filnavnet.
- Når indstillingen [Nulstil] er valgt i opsætningsmenuen
[Filnummer]: De kopierede filnavne starter efter det sidst gemte
filnavn.
- Når indstillingen [Serie] er valgt i opsætningsmenuen
[Filnummer]: De kopierede filnavne starter efter det sidst
optagne filnavn. Efter kopiering af billederne til kortet, vil det
sidst gemte billede i den sidst kopierede mappe blive vist på
LCD-skærmen.
PictBridge
Via USB-kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter
PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte.
Filmoptagelser og lydfiler kan ikke udskrives.
Sådan indstilles kameraet til printertilslutning
1. Tilslut et USB-kabel til kameraet og printeren.
2. Når kameraet er tændt, genkender det automatisk printeren,
og forbinder til den.
Nem udskrivningsfunktion
Når kameraet er indstillet til afspilning,
og du slutter det til printeren, kan du
nemt udskrive billeder.
- Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen :
Forrige eller næste billede vælges.
- Tryk på OK-knappen :
Det viste billede vil blive udskrevet
med printerens standardindstillinger.
Udskriv
Menu
Ä Hvis den automatiske forbindelse fejler, så indstil [USB] menuen
til [Printer]. (s. 58)
Ä Ved en printer der kan aktivere flytbare diske, indstil [USB]
menuen til [Printer].
Sådan tilsluttes kameraet en printer
079
PictBridge : Udvælgelse af billeder
PictBridge : Udskriftsindstillinger
Du kan vælge de billeder, du ønsker at udskrive
Indstilling af antallet af kopier til udskrivning
1. Tryk på MENU-knappen og menuen
Billeder
:One Photo
Et billede
PICTBRIDGE vises.
Størrelse
Alle:Auto
billeder
2. Vælg menuen [Billeder] med OP/
Udseende
:Auto
NED-knappen, og tryk derefter
Type
:Auto
på HØJRE-knappen.
Kvalitet
:Auto
3. Brug OP/NED-knappen til at vælge
Tilbage
Indstil
en undermenu, og tryk derefter på
OK-knappen.
- Vælg [Et billede] eller [Alle billeder]. En skærm vises, hvor du
kan vælge antallet af udskrifter.
Du kan vælge udskriftsmenuer for papirstørrelse, udskriftsformat,
papirtype, udskriftskvalitet, tryk af dato og filnavne.
0
1
1. Tryk på MENU-knappen og menuen
PICTBRIDGE vises.
2. Vælg den ønskede menu med OP/
NED-knappen, og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på
undermenuen med OP/NED-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
Menu
Indstil papirstørrelsen
Udseende
Indstil antal billeder, som skal
udskrives på et ark papir
Type
Antal
Indstil
[Hvis [Et billede] er valgt]
Antal
Indstil papirkvaliteten
Indstil
[Hvis [Alle billeder] er valgt]
- Tryk på OP/NED-knappen for at vælge antallet af udskrifter.
- Hvis [Et billede] er valgt : Brug VENSTRE/HØJRE-knappen,
hvis du vil vælge et andet billede.
Efter valg af et andet billede, kan du
vælge antallet af udskrifter af dette
billede.
- Tryk på OK-knappen for at gemme, når du har valgt antallet af
udskrifter.
- Tryk på lukkeren, hvis du vil vende tilbage til menuen uden at
vælge antallet af udskrifter.
4. Tryk på udskriftstilstandsknappen ( Î ), og billederne udskrives.
080
Funktion
Størrelse
Kvalitet
Dato
Filnavn
Indstil billedkvaliteten for det
billede, som skal udskrives
Indstil om der skal udskrives
med tryk af dato
Indstil om der skal udskrives
med tryk af filnavn
Billeder
Størrelse
Udseende
Type
Kvalitet
Tilbage
:One Photo
Auto
:Auto
Postkort
Kort
:Auto
4x6
L :Auto
2L
:Auto
Indstil
Undermenu
Auto, Postkort, Kort, 4x6,
L, 2L, Letter, A4, A3
Auto, Fuld, 1, 2, 4, 8, 9,
16, Indeks
Auto, Simpel, Billed,
Hurtigbillede
Auto, Udkast, Normal, Fin
Auto, Fra, Til
Auto, Fra, Til
Ä Visse menuvalg understøttes ikke af alle printere. Selv om et punkt ikke
understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke vælges.
PictBridge : Nulstil
Vigtige bemærkninger
Initialiserer brugervalgte indstillinger.
Vær opmærksom på følgende!
1. Vælg menuen [Nulstil] med OP/
NED-knappen. Tryk derefter på
HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede værdi for
undermenuen med OP/NED-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
Dato
:Auto
Filnavn
Nulstil
:Auto
Ja
No
Nej
Tilbage
Indstil
- Hvis du vælger [Ja] : Alle udskrifts- og billedindstillinger vil
blive nulstillet.
- Hvis du vælger [Nej] : Indstillingerne vil ikke blive nulstillet.
Ä Printerens standardindstillinger afhænger af printerfabrikatet.
Din printers standardindstillinger fremgår af printerens
betjeningsvejledning.
Udstyret rummer elektroniske præcisionskomponenter.
Brug eller opbevar ikke udstyret under følgende forhold.
- Hvor det kan blive udsat for store ændringer i temperatur og
fugtighed.
- Hvor det kan blive udsat for støv og snavs.
- Hvor det kan blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer
(f. eks. i en bil i solen).
- Hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller vibrationer/stød.
- Hvor det kan blive udsat for eksplosive eller brandfarlige dampe.
Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat
for støv, kemikalier (som naftalin eller mølkugler), høje
temperaturer eller høj fugtighed. Opbevar kameraet i en
lukket beholder (plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis
det ikke skal benyttes i længere tid.
Sand kan være særlig skadeligt for kameraer.
- Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du benytter det
på stranden.
- Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.
Håndtering af kameraet
- Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller
vibrationer.
- Beskyt den store LCD-skærm mod stød. Kameraet bør
opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du tager billeder.
- Kameraet er ikke vandtæt.
081
Vigtige bemærkninger
Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Du risikerer at få et
elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du
benytter det på stranden. Du kan risikere, at kameraet bliver
permanent beskadiget.
Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
- Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige
omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske
kredsløb. Hvis dette sker, skal du slukke kameraet og vente
mindst 1 time, til al fugtighed er fordampet. Der kan også dannes
kondens i hukommelseskortet. Hvis dette sker, skal du slukke
kameraet og fjerne hukommelseskortet. Vent til al fugtighed er
fordampet.
Pas på objektivet
- Hvis objektivet rettes direkte mod solen, kan billedsensoren blive
beskadiget.
- Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets
overflade.
Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå
elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batteriet og
hukommelseskortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.
Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det
slukke af sig selv for at beskytte hukommelseskortet.
082
Vedligeholdelse af kameraet
- Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til forsigtigt at
rengøre objektivet og LCD-skærmen. Hvis dette ikke er
tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en
dråbe objektivrensevæske.Rengør kamerahuset med en blød
klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med
opløsningsmidler f.eks. benzol, insektdræbende midler,
fortyndere osv. Dette kan skade kamerahuset og påvirke
kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade
LCD-skærmen. Sørg for at undgå beskadigelser, og opbevar
kameraet i tasken, når det ikke er i brug.
Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.
I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade blitzen. Dette er
ikke skadeligt for kameraet og er ikke en funktionsfejl.
Når billeder uploades eller downloades, kan dataoverførslen
blive påvirket af statisk elektricitet. I sådanne tilfælde skal
USB-kablet frakobles og tilkobles igen, før man igen kan
overføre billeder.
Kontrollér altid kameraet inden vigtige optagelser.
- Tag et billede for at kontrollere kameraets tilstand og anskaf
eventuelt et ekstra batteri.
- Samsung påtager sig intet ansvar for funktionsfejl.
Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan tid og dato
gå tilbage til standardindstillingerne pga at batterierne
automatisk bliver afladet over tid.
Advarselsindikator
Der kan vises flere advarselsmeddelelser på LCD-skærmen.
[Kortfejl]
Der er fejl på hukommelseskortet
Sluk for kameraet og tænd det igen
Indsæt hukommelseskortet igen
Indsæt og formatér hukommelseskortet (s. 54)
[Kort låst]
Hukommelseskortet er låst
SD/SDHC-hukommelseskort: Skyd omskifteren til
skrivebeskyttelse mod toppen af
kortet
[Filfejl]
Filfejl
Slet filen.
Der er fejl på hukommelseskortet
Kontakt et servicecenter.
[Svagt batteri]
Batteriet har lav kapacitet
Indsæt nye batterier.
[Huk. Opbrugt]
Memorykortet eller den interne hukommelse er fuld.
Indsæt nyt memorykort.
Slet unødvendige billedfiler
[Ingen billedefil]
Der er ingen billeder i hukommelsen
Tag billeder
Indsæt et hukommelseskort med billeder
083
Inden du kontakter et servicecenter
Kontrollér venligst følgende
Kameraet kan ikke tændes
Batteriet har lav kapacitet
Indsæt nye batterier. (s. 15)
Batteriet er indsat med polerne omvendt.
Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).
Kameraet slukkes under brugen
Batteriet er opbrugt
Indsæt nye batterier.
Den automatiske afbryder har slukket kameraet
Tænd for kameraet igen.
Kameraet er holdt op med at fungere på grund af en lav
temperatur, der ligger under kameraets brugstemperatur.
Varm kameraet og batteriet ved at lægge dem i lommen. Indsæt
batteriet i kameraet lige inden du skal tage billeder,
og tag derefter dine billeder.
Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på lukkeren
Der er ikke tilstrækkelig hukommelse
Slet unødvendige billedfiler
Hukommelseskortet er ikke formateret.
Formatér hukommelseskortet (s. 54)
Der er ikke mere plads på hukommelseskortet
Indsæt et nyt hukommelseskort.
Hukommelseskortet er låst
Find yderligere oplysninger under fejlmeddelelsen [Kort låst] (s. 83)
Kameraet er slukket
Tænd for kameraet
Batteriet er opbrugt
Indsæt nye batterier (s. 15)
Batteriet er indsat med polerne omvendt.
Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -)
Kameraet slukker pludseligt, mens det er i brug
Kameraet holdt op med at virke som følge af en funktionsfejl
Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd for kameraet.
Billederne er utydelige
Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte makrofunktion.
Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
Motivet er uden for blitzområdet
Sørg for, at motivet er inden for blitzområdet.
Objektivet er snavset eller fedtet
Rens objektivet
084
Inden du kontakter et servicecenter
Blitzen udløses ikke
Blitzen er koblet fra
Aktivér blitzen
Den valgte kamerafunktion kan ikke benyttes med blitz.
Se yderligere oplysninger om brug af blitzen (s. 34)
Intet billede på ekstern skærm
Den eksterne skærm er ikke tilsluttet kameraet korrekt.
Kontrollér forbindelsen
Der er forkerte filer på hukommelseskortet
Indsæt et hukommelseskort med de rigtige filer.
Dato/klokkeslæt viser forkert.
Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har
genindstillet standardværdierne.
Genindstil dato/klokkeslæt
Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer
teksten [Flytbar disk] (Removable Disk) ikke
Kabelforbindelsen er ikke korrekt
Kontrollér forbindelsen
Kameraet er slukket
Tænd for kameraet
Operativsystemet er ikke Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3.
Alternativt understøtter computeren ikke USB.
Installér Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3, som understøtter
USB.
Betjeningsknapperne virker ikke
Funktionsfejl i kameraet.
Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd for kameraet.
En kortfejl er opstået, mens hukommelseskortet sidder i kameraet.
Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.
Formatér hukommelseskortet igen
Billederne kan ikke afspilles
Forkert filnavn (ikke DCF-format)
Omdøb ikke billedfilerne
Billedets farve er forskellig fra det originale motiv
Indstillingen af hvidbalance eller effekter er forkert
Vælg en passende indstilling for hvidbalance og effekt
Billederne er for lyse
Eksponering er for høj
Nulstil eksponeringskompensation
Det kan ske, at en del af LCD monitoren ikke tændes, eller der
er en prik.
Selvom LCD monitoren er fremstillet med højpræcisionsteknologi,
tændes præcisionspixels nogle gange ikke, eller der opstår røde,
hvide eller blå prikker.
Dette fænomen påvirker ikke kvaliteten af det optagne billede,
og det er ikke en fejl.
Der vises en vandret linie på LCD skærmen, når jeg tager
billeder af et lyst motiv.
Hvis et emne udsende skarpt lys, kan der opstå en grå, sort, rød
eller lilla vandret linie.
Dette er et fænomen der kaldes smear, og det påvirker ikke
kvaliteten af det optagne billede. Dette er ikke en fejl.
085
Specifikationer
Billedsensor
- Type : 1/2,33” CCD
- Effektive pixels : Cirka 12,2 megapixel
- Samlet antal pixels : Cirka 12,3 megapixel
Objektiv
- Brændvidde : SAMSUNG-objektiv f = 4,9 ~ 24,5mm
(35mm svarende til : 27 ~ 135mm)
- Lysstyrke : F3,5(W) ~ F5,9(T)
- Digital zoom : ·Stillbilleder:1,0X ~ 3,0X
·Afspilning: 1,0X ~ 12,5X
(afhængig af billedstørrelsen)
Skarphed
- Blød+, Blød, Normal, Hård, Hård+
Hvidbalance
- Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H,
Fluorescerende_L, Kunstlys, Brugerdefineret
Billedstabilisering
- DIS (Digital billedstabilisering)
Lydoptagelse
LCD-skærm
- 2,7” farve TFT LCD (230,000 billedpunkter)
- Lydoptagelse (maks. 10 timer)
- Stemmenotat til stillbilleder (maks. 10 sek.)
Fokus
- Type : TTL-autofokus
(Multi-AF, Center AF, Ansigtssporing-AF)
- Område
Vidvinkel
Tele
Normal
Makro
Auto-makro
80cm ~ uendelig
5cm ~ 80cm
5cm ~ uendelig
100cm ~ uendelig
100cm ~ 150cm
100cm ~ uendelig
Ukker
- Smart Auto : 8 ~ 1/2,000 sek.,
Program : 1 ~ 1/2,000 sek.,
Nat : 8 ~ 1/2,000 sek., Fyrværk. : 2 sek.
Eksponering
- Eksponeringskontrol : Program AE,
- Lysmåling : Multi, Spot, Centervægtet,
Ansigtssporing-AE
- kompensation : ±2EV (1/3EV trin)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
086
Blitz
- Funktioner : Auto, Auto & Rødøje-reduktion,
Udfyldningsblitz, Blitz med lang
lukkertid, Blitz afbrudt, Rødøje-fix
- Område : Vidvinkel : 0,2m ~ 2,68m
Tele : 0,5m ~ 1,59m (ISO AUTO)
- Genopladningstid : Cirka 4 sek.
- Dato, Dato & klokkeslæt,
Prægning
af dato/klokkeslæt Fra (vælges af brugeren)
Funktioner
- Stillbillede
·Funktioner : Smart Auto, Program, DIS, Smart
Nat, Billedguide, Scene
·Scene : Skønhedsportræt, Nat, Portræt, Børn,
Landskab, Nærbillede, Tekst, Solnedg.,
Daggry, Modlys, Fyrværk., Strand&sne
·Smart Auto : Makro, Makro tekst, Landskab,
Action, Stativ, Nat, Natportræt,
Modlys, Modlys portræt, Portræt,
Makroportræt, Himmelblå,
Solnedgang, Makrofarve,
Naturlig grøn
·Smart Nat : Natportræt, Nat
·Optagelse : Enkel, Serie, Motion Capture, AEB
·Selvudløser : 10 sek., 2 sek., Dobbelt,
Bevægelsestimer
Specifikationer
- Filmoptagelse
·Med eller uden Audio (brugervalgbar,
optagelsestid: maks. 2 timer)
·Størrelse: 640x480, 320x240
·Billedfrekvens: 30 bps, 15 bps
·5x optisk zoom og lydløs ved zoom
·Filmredigering (indbygget)
: Pause under optagelse, Kopiering af
stillbillede
Lagring af billeder - Medie
·Intern hukommelse: 9,9 MB blitzhukommelse
·Ekstern hukommelse (ekstra tilbehør) :
SD-kort (garanteret op til 2 GB)
SDHC-kort (garanteret op til 8 GB)
- Filformater
·Stillbilleder : JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Filmoptagelser: AVI (MJPEG)
·Lyd : WAV
- Billedstørrelser
4000x
3000
3984x
2656
3840x
2160
3264x
2448
2560x
1920
2048x
1536
1920x
1080
1024x
768
- Kapacitet (størrelse 1 GB)
Meget fin Cirka 147 Cirka 167 Cirka 202 Cirka 211 Cirka 339 Cirka 532 Cirka 870 Cirka 1471
Fin
Cirka 284 Cirka 309 Cirka 367 Cirka 374 Cirka 566 Cirka 802 Cirka 1144 Cirka 1670
Normal Cirka 403 Cirka 441 Cirka 528 Cirka 537 Cirka 792 Cirka 1065 Cirka 1437 Cirka 1872
Ä Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan
variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.
Effekter
- Funktioner : Valg Af Billedstil, Tilpas billede
(Skarphed, Mætning, Kontrast)
- Redigering : Skaler, Roter, Valg Af Billedstil,
Tilpas billede (ACB, Retouchering,
Rødøje-fix, Lysstyrke, Kontrast,
Mætning, Tilføj støj)
Afspilning
- Type : Enkeltbillede, Miniature, Smart album,
Multi-diasshow, Filmoptagelse
Ä Multidiasshow : Diasshow med effekter og musik
Interface
- Digitaludgang : USB 2.0
- Lyd : Mikrofon Mono
Intern højttaler : Mono
- Videoudgang : NTSC, PAL
(kan vælges af brugeren)
- DC strømstik : 4,2 V
087
Specifikationer
Strømforsyning
- Genopladeligt batteri : BP70A, 3,7V
(740mAh)
Ä Det medfølgende batteri afhænger
af salgsregionen.
Dimensioner (B x H x D)
- 96,3 X 58,3 X 21,7mm
(uden fremspring)
Vægt
- Cirka 126,2 g
(uden batterier og hukommelseskort)
Funktionstemperatur
- 0 ~ 40°C
Luftfugtighed
- 5 ~ 85%
Software
- Intelli-studio, Adobe Reader
Ä Ret til at ændre specifikationerne uden varsel forbeholdes.
Ä Alle varemærker tilhører de respektive ejere.
088
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
Programmer på cd’en
Windows-brugere
Overfør filer ved at tilslutte dit kamera til din computer.
Installering af programmer
Krav til hardware og software
Punkt
Krav
®
®
CPU
Intel Pentium 4 3.0 GHz eller nyere
AMD Athlon™ FX 2.2 GHz or eller nyere
RAM
512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
OS
Andet
Windows XP/Vista/7
- USB port
- Cd-rom-drev
- nVIDIA Geforce 7600GT eller højere / ATI X1600serien eller højere anbefales.
- Monitor, der er kompatibel med en 16-bit
farveskærm på 1024 x 768 pixel (1280 X 1024
pixels, 32-bit farveskærm anbefales)
- Microsoft DirectX 9.0c eller senere
Program
Formål
Intelli-studio
Redigerer billeder og videoer.
Adobe Reader
Visning af brugervejledningen.
Hvis du bruger en computer, du selv har samlet eller en computer
og OS, der ikke er understøttet, kan garantien bortfalde.
Disse programmer fungerer muligvis ikke korrekt på en 64-bit
udgave af Windows XP og Vista, 7.
Intelli-studio fungerer måske ikke korrekt på visse computere,
selv om computeren møder kravene
Hvis din computer ikke møder kravene, afspilles videoer måske
ikke korrekt eller det kan tage længere tid at redigere videoer.
Installer DirectX 9.0C eller nyere inden du bruger programmet.
089
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
1. Sæt installerings-cd’en i et kompatibelt cd-rom-drev.
2. Når opsætningsskærmen bliver vist, skal du trykke på Samsung
Digital Camera Installer for at starte installeringen.
Overførsel af filer til din computer
Når du har sluttet kameraet til din computer, vil kameraet blive
registreret som et eksternt drev.
Batteriet vil blive opladt, mens kameraet er tilsluttet computeren
via USB-kablet.
1. Forbind dit kamera til computeren med et USB-kabel.
Du skal sætte kabelenden med indikatorlyset (▲) ind i kameraet.
3. Vælg de programmer, der skal installeres, og følg instruktionerne
på skærmen.
4. Tryk på Exit for at afslutte installeringen og genstarte din
computer.
090
Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer.
Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
2. Tænd kameraet.
- Computeren vil automatisk registrere kameraet.
Hvis det ikke lykkes for kameraet at etablere forbindelse, vil der
blive vist et pop op-vindue. Vælg Computer.
3. På din computer skal du vælge [Denne computer Flytbar
disk DCIM 100PHOTO].
Sådan fjernes kameraet (for Windows XP)
Under Windows Vista/7 fjerner du USB-kablet på samme måde.
1. Hvis statuslampen på dit kamera blinker, skal du vente, indtil den
stopper.
2. Tryk på
i værktøjslinjen nederst til højre på computerskærmen.
4. Vælg de ønskede filer og eller gem dem herpå.
3. Tryk på pop op-meddelelsen.
4. Fjern USB-kablet.
091
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
Brug af Intelli-studio
Når du har installeret Intelli-studio på din pc, starter Intelli-studio automatisk, når kameraet sluttes til din pc. Hvis Intelli-studio ikke starter
automatisk, når du har sluttet kameraet til din pc, skal du dobbletklikke på ikonet Intelli-studio på skrivebordet i Windows.Med Intelli-studio kan
du afspille og redigere filer. Du kan også oploade filer til websteder, som f.eks. Flickr eller YouTube. For yderligere detaljer vælger du
[Help Help] i programmet.
Du kan ikke redigere filer direkte på kameraet. Overfør filer til en mappe på computeren før redigering.
Du kan ikke kopiere filer i computeren til kameraet.
Intelli-studio støtter følgende formater :
- Videos: AVI(MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Photos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
092
Overførsel af filer til din computer
(for Windows)
Ikon
Beskrivelse
Overførsel af filer til din computer
(for Mac)
Mac-brugere
1
Åbner menuer
2
Viser filerne i den valgte mappe
3
Skifter til redigeringstilstanden Billede
Når du forbinder kameraet til en Macintosh-computer, vil computeren
automatisk registrere enheden. Du kan overføre filer direkte fra
kameraet til computeren uden at skulle installere noget program.
Mac OS 10.3 eller senere er understøttet.
4
Skifter til redigeringstilstanden Video
1. Forbind dit kamera til en Macintosh-computer med et USB-kabel.
5
Skifter til delingstilstand (hvor du kan sende filer via e-mail eller
oploade filer til websteder, som f.eks. Flickr eller YouTube).
6
Forstørrer eller reducerer miniaturebillederne på listen
7
Vælg en filtype
8
Viser filerne i den valgte mappe på computeren
9
Viser eller skjuler filer på det tilsluttede kamera
10
Viser filerne i den valgte mappe på kameraet
11
Viser filer som miniaturer, i en smart mappe eller på et kort
12
Gennemse mapper på den tilsluttede enhed
13
Gennemse mapper på din computer
14
Går til den forrige eller næste mappe
15
Udskriver filer, viser filer på et kort, gemmer filer i My Folder
eller registrerer ansigter
Du skal sætte kabelenden med indikatorlyset (▲) ind i kameraet.
Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer.
Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
093
Overførsel af filer til din computer (for Mac)
2. Tænd kameraet.
- Computeren registrerer kameraet automatisk og det vises med et
ikon som ekstern harddisk.
3. Dobbeltklik på ikonet for den eksterne harddisk.
4. Overførsel af billeder eller video til computeren.
094
SPØRGSMÅL OG SVAR
Kontrollér venligst følgende, hvis USB-forbindelsen ikke fungerer.
Eks. 1
USB-kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det
medfølgende USB-kabel.
Tilslut det medfølgende USB-kabel.
Eks. 2
Kameraet genkendes ikke af din computer.
Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder]
i Enhedshåndtering.
Sluk for kameraet, fjern USB-kablet, tilslut USB-kablet
igen og tænd for kameraet.
Eks. 3
Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.
Sluk for kameraet og tænd det igen. Overfør filen igen.
Eks. 4
Ved brug af en USB-hub.
Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til
computeren via en USB-hub, hvis computeren og USBhub’en ikke er kompatible. Slut altid kameraet direkte til
computerens USB-port, hvis det er muligt.
Eks. 5
Er der andre USB-enheder tilsluttet computeren?
Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet
computeren sammen med en anden USB-enhed. Fjern
i givet fald det andet USB-kabel, så kun kablet fra
kameraet er tilsluttet.
Eks. 6
Når jeg åbner Enhedshåndtering ved at klikke på
Start Indstillinger Kontrolpanel Ydeevne
og vedligeholdelse System Hardware Enhedshåndtering, er der ukendte enheder eller andre
enheder med et gult spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn
(!) ved siden af dem.
Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller
udråbstegn (!) og vælg “Fjern” (Remove). Genstart
computeren og tilslut kameraet igen.
Eks. 7
Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3,
etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som en
flytbar disk.
Stop sikkerhedsprogrammerne og slut kameraet til
computeren. Oplysninger om midlertidig deaktivering af
sikkerhedsprogrammet findes i programmets
betjeningsvejledning.
Eks. 8
Kameraet er tilsluttet USB-porten på fronten af
computeren.
Hvis kameraet er tilsluttet USB-porten på forsiden af
computeren, genkender computeren muligvis ikke
kameraet. Slut kameraet til en USB-port på bagsiden af
computeren.
095
SPØRGSMÅL OG SVAR
Hvis DirectX 9.0c eller nyere ikke er installeret
Installér DirectX 9.0c eller nyere version
1) Sæt cd’en, som fulgte med kameraet, i computeren.
2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen
[cd-rom-drev: \DirectX], og klik på filen DXESETUP.exe.
DirectX vil blive installeret. Der findes oplysninger om
download af DirectX på Microsofts websted
Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, “fryser” under
opstarten af Windows.
Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren, og
Windows starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne
gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte
computeren. Legacy USB Support findes i computerens
BIOS-opsætningsmenu. (BIOS-opsætningsmenuen afhænger
af computerfabrikatet. Visse BIOS-menuer har ikke Legacy
USB Support). Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du
søge vejledning hos computerfabrikanten.
096
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige
retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder,
at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske
symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være
skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal
batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit
lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil
(f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund
af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes kontakte
forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med
henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte
leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
Samsungs økomærke
Dette er Samsungs eget symbol, der effektivt
bruges til at kommunikere Samsungs miljøvenlige
produktaktiviteter ud til forbrugerne. Mærket
repræsenterer Samsungs vedvarende bestræbelser
på at udvikle miljøvenlige produkter.
097
imaging.com/
Download PDF

advertising