Samsung | SP-A900B | Samsung SP-A900B Bruksanvisning

Tuotteen väri ja muoto saattaa vaihdella mallista
riippuen.
Lue ohjeet huolellisesti ja käytä laitetta niiden mukaisesti välttääksesi mahdolliset henkilö- tai
laitevahingot.
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai
johtaa jopa kuolemaan.
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai
vahingoittaa laitetta tai muuta omaisuutta.
|
Sähkövirtaan
liittyvät varotoimenpiteet
|
Varotoimenpiteet
asennuksen yhteydessä
|
Puhdistukseen ja käyttöön
liittyvät varotoimenpiteet
[Nämä kuvat on tarkoitettu vain viitteeksi, ja ne eivät sovellu kaikkiin tapauksiin (tai maihin).]
Pistoke tulee kiinnittää hyvin; huonosti kiinnitetty pistoke saattaa
aiheuttaa tulipalon.
z Huonosti kytketty pistoke saattaa aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä löystynyttä pistorasiaa tai vahingoittunutta virtajohtoa.
z Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Älä koske pistoketta koskaan märin käsin.
z Se voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.
z Tulipalon vaara.
Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Älä taivuta, vedä tai
väännä virtajohtoa.
z Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin
siirrät laitetta. Irrota myös kaikki laitteen kytkentäkaapelit ennen
laitteen siirtämistä.
z Laitteen siirtäminen virtajohto kytkettynä voi vahingoittaa virtajohtoa ja
saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
|
Laite kytketään irti virtaverkosta vetämällä pistoke pois
pistorasiasta, joten pistorasian tulisi olla helposti käytettävissä.
z Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Irrota laite pistorasiasta aina pistokkeesta, ei virtajohdosta vetäen.
z Tulipalon vaara.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
z Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
|
Sähkövirtaan
liittyvät varotoimenpiteet
|
Varotoimenpiteet
asennuksen yhteydessä
|
Puhdistukseen ja käyttöön
liittyvät varotoimenpiteet
VÄLTÄ TULIPALON VAARA PITÄMÄLLÄ KYNTTILÄT JA MUUT
AVOLIEKIN LÄHTEET AINA LOITOLLA TÄSTÄ TUOTTEESTA.
z Tulipalon vaara.
Jos asennat laitteen kaappiin tai hyllyyn, varmista, ettei laitteen
etuosa työnny yli reunan.
z Laite voi pudotessaan vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä sijoita virtajohtoa lämmityslaitteiden lähelle.
z Virtajohdon pinnoite voi sulaa ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai tiloihin, joissa se voi joutua
kosketuksiin öljyn, savun, kosteuden tai veden (sadeveden) kanssa.
z Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä asenna laitetta sellaiseen tilaan, kuten esim. kirjahyllyyn tai
suljettuun kaappiin, jossa ilma ei kierrä.
|
z Se voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta.
Älä asenna laitetta epävakaalle alustalle, esim. jalustalle, joka on
pienempi kuin itse laite.
z Laite voi pudotessaan vahingoittaa lapsia tai vaurioitua. Asenna laite
vakaalle alustalle, sillä laitteen etuosa on painava.
Kytke laite ukkosella välittömästi pois päältä ja irrota virtajohto
pistorasiasta.
z Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Varmista, etteivät pöytäliina tai verhot tuki laitteen
ilmanvaihtoaukkoja.
z Se voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta.
Aseta laite varovasti lattialle.
z Laitteen huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai
vaurioittaa laitetta.
Älä pudota laitetta sitä siirtäessä.
z Laitteen huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai
vaurioittaa laitetta.
Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
z Putoava laite voi vahingoittaa lapsia. Asenna laite tasaiselle ja vakaalle
tasolle, sillä laitteen etuosa on takaosaa painavampi.
|
Sähkövirtaan
liittyvät varotoimenpiteet
|
Varotoimenpiteet
asennuksen yhteydessä
|
Puhdistukseen ja käyttöön
liittyvät varotoimenpiteet
Älä työnnä ilmanvaihtoaukkoihin tai AV-liittimiin metalliesineitä, kuten
puikkoja, metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten
|
paperia tai tulitikkuja.
z Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.
Älä pura tai yritä korjata tai muuttaa laitetta.
z Ota yhteys huoltoon, kun laite vaatii huoltoa.
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Säilytä tuote kaukana helposti syttyvistä kemiallisista suihkeista ja muista
vastaavista aineista.
z Tulipalon tai räjähdyksen vaara.
Älä aseta laitteen päälle vettä tai kemikaaleja sisältäviä astioita, pieniä
metalliesineitä tai painavia esineitä.
z Jos laitteeseen pääsee nestettä, se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai
henkilövahinkoja.
Älä anna lasten laittaa laitteen päälle esim. leluja tai keksejä.
z Laite voi tippua ja vahingoittaa lasta, jos hän yrittää ottaa em. esineitä laitteen päältä.
Älä koskaan katso suoraan laitteen etuosassa olevan lampun valoa äläkä
koskaan heijasta kuvaa silmiin.
z Se on erityisen vaarallista etenkin lapsille.
Huolehdi käytetyistä paristoista. Varo, että pienet lapset eivät niele
paristoja. Pidä paristot pois lasten ulottuvilta.
z Pariston niellyt lapsi on vietävä välittömästi lääkäriin.
Jos laitteesta tulee savua, epätavallisia ääniä tai palaneen hajua, kytke laite
välittömästi pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoon.
z Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Puhdista pistoke, jos se on pölyinen tai joutunut kosketuksiin veden tai
muiden aineiden kanssa.
z Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Irrota laite verkkovirrasta ja puhdista kevyesti käyttäen pehmeää kangasta
tai pyyhettä.
z Älä puhdista laitetta käyttäen kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia,
ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita.
Irrota pistoke pistorasiasta, jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä.
z Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Neuvottele asiasta valtuutetun huoltoliikkeen kanssa, jos laite asennetaan
johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään
kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai
lentokentät ja asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden
ympäri.
z Jos näin ei tehdä, laite saattaa vaurioitua vakavasti.
Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo on rikkoutunut, kytke laite pois
päältä ja irrota pistoke pistorasiasta sähköiskun tai tulipalon vaaran
välttämiseksi.
z Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Säilytä linssinsuojus turvallisessa paikassa, ettei se pääse häviämään.
z Linssi saattaa vaurioitua, jos sitä käytetään ilman suojusta.
Kun vaihdat paristoja, varmista, että kytket paristot napaisuuden (+ / -)
suhteen oikein. Paristojen oikea asento näkyy paristokotelosta.
z Napaisuuden suhteen väärin asetut paristot saattavat aiheuttaa paristojen vuotamisen
tai hajoamisen, mistä voi seurata tulipalo, onnettomuus tai likaantuminen (vahinko).
Käytä vain määrättyjä standardiparistoja. Älä käytä samaan aikaan vanhoja
ja täysin uusia paristoja.
z Saattavat aiheuttaa paristojen vuotamisen tai hajoamisen, mistä voi seurata tulipalo,
onnettomuus tai likaantuminen (vahinko).
Aseta kaukosäädin aina pöydälle.
z Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat kaatua ja loukata itsesi tai tuote saattaa
vahingoittua.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet) - Vain Eurooppa
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei
tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen
välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raakaaineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen - Vain Eurooppa
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen
sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on
päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä ylin EU: n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä
oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä
ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
| Tuoteominaisuudet | Tuotekuvat | Kaukosäädin | Tekniset tiedot |
Edistyksellistä DLP-tekniikkaa käyttävä optinen järjestelmä
- Käytössä aito 1920x1080 HD-teräväpiirtopaneeli.
- 6-segmenttinen väripyörä toistaa värit optimaalisena.
- 300 watin lampulla entistä parempi valoteho
Kirkkaat värit
- Huippuluokan kuvanparannus tuottaa paremmat värit - tavoitteena on luoda väritoisto, joka täyttää
ammattitasoisen videotuotannon standardit.
Minimoitu tuulettimen ääni ja valon hajonta
- Ilman virtaus ja tuulettimen asennuspaikka on suunniteltu minimoimaan tuulettimen ääni ja
valonsäteen hajonta.
Useita tuloliitäntöjä
- Käytettävissä on runsas määrä liittimiä parantamassa liitettävyyttä oheislaitteisiin, esimerkiksi kaksi
HDMI-liitäntää (HDCP-tuella), kaksi komponenttiliitäntää jne.
Säätömahdollisuudet
- Laitteen jokainen tuloliitäntä on säädettävissä.
- Laitteessa on testikuva, jota käytetään kuvan kohdistamiseen ja säätöihin.
- Käyttäjän apuna hämärässä ympäristössä toimii taustavalaistava kaukosäädin.
| Tuoteominaisuudet | Tuotekuvat | Kaukosäädin | Tekniset tiedot |
Edestä/ylhäältä
Tuotteen väri ja muoto saattaa vaihdella mallista riippuen.
1. Merkkivalot
7. Zoomausnuppi
- TEMP (Punainen LED-valo)
Käytetään suurentamaan tai pienentämään kuvan
- LAMP (Sininen LED)
kokoa.
- STAND BY (Sininen LED)
8. VIRTA(
※ Katso kohtaa LED-ilmoitukset.
) -painike
Käytetään kytkemään projektori päälle tai pois
2. Tarkennusrengas
päältä.
Käytetään tarkennuksen säätöön.
9. SOURCE -painike
3. Linssi
Käytetään valitsemaan ulkoisista lähteistä tuleva
signaali.
4. Linssin asennon säädin
10.MENU -painike
Kuvaa voidaan liikuttaa ylös ja alas linssin
sallimissa rajoissa.
Käytetään valikkoon siirtymiseen, sieltä
※ Katso kohtaa Linssin asennon säätäminen
poistumiseen tai valikossa etenemiseen.
Asennon säädin.
11.Valitse ja siirry -painike
5. Kaukosäätimen vastaanotin
(
/
)
Käytetään valikossa siirtymiseen ja valintaan.
6. Säädettävät jalat
Kuvan sijaintia voidaan muuttaa säätämällä
tukijalkoja ylös tai alas.
Projektorin päällä olevat painikkeet ovat hipaisupainikkeita.
Niitä käytetään kevyesti sormella koskettamalla.
Pakkauksen sisältö
Pika-asennusopas
Takuu
(Ei saatavilla kaikilla alueilla)
Käyttöopas-CD
Kaukosäädin/ 2 paristoa
Virtajohto
Puhdistuskangas
(Ei saatavilla kaikilla alueilla)
LED-ilmoitukset
:Valo palaa
STAND BY
:Valo vilkkuu
LAMP
:Valo ei pala
TEMP
Merkitys
Jos painetaan kaukosäätimen tai projektorin VIRTA-painiketta, kuva
ilmestyy näkyviin 30 sekunnissa.
Projektori on normaalissa käyttökunnossa.
Tämä tila on päällä, kun projektori lämpenee toimintakuntoon projektorin tai
kaukosäätimen VIRTA-painikkeen painamisen jälkeen.
Projektori on sammutettu VIRTA-painikkeesta ja jäähdytysjärjestelmä toimii projektorin
sisäosan jäähdyttämiseksi. (Kestää noin 90 sekuntia)
Katso alla olevaa kohtaa "Toimenpide 1", jos projektorin sisällä oleva tuuletin ei toimi
normaalilla tavalla.
Katso alla olevaa kohtaa "Toimenpide 2", jos lampunsuojus ei sulkeudu kunnolla.
Virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun lämpötila projektorin sisällä on laskenut
tarpeeksi alas. Katso kohtaa "Toimenpide 3".
Tuotteessa on tapahtunut virhe DDP-piirin käytössä. Katso kohtaa "Toimenpide 4".
Lampun toiminnassa on jotain vikaa. Katso kohtaa "Toimenpide 5".
Lampun käyttöaika on loppunut. Katso kohtaa "Toimenpide 6".
Tuotteen muisti ei toimi normaalilla tavalla. Ota yhteyttä huoltoomme.
Tuotteen virransaanti ei toimi normaalilla tavalla. Ota yhteyttä huoltoomme.
Tuotteessa on tapahtunut virhe väripyörän käytössä. Katso kohtaa "Toimenpide 4".
Ongelmien ratkaisu
Luokittelu
Toimenpide 1
Tilanne
Kun jäähdytysjärjestelmä
Jos virhetilanne jatkuu senkin jälkeen, kun virtajohto on irrotettu ja
ei toimi normaalilla
kiinnitetty uudelleen ja projektori on käynnistetty, ota yhteyttä
tavalla.
jälleenmyyjään tai huoltoomme.
Kun lampunsuojus ei
Toimenpide 2
sulkeudu kunnolla tai
tunnistinjärjestelmä ei
toimi normaalilla tavalla.
Kun lämpötila projektorin
Toimenpide 3
Toimenpiteet
sisällä kasvaa liian
suureksi.
Tarkista projektorin pohjassa olevien ruuvien oikea kiinnitys. Jos ne
ovat kiinni epänormaalilla tavalla, ota yhteys jälleenmyyjään tai
huoltoon.
Muuta projektorin asennuspaikkaa noudattaen alla esitettyjä
asennuksen varotoimenpiteitä. Anna projektorin jäähtyä riittävästi
ennen uudelleen käyttämistä. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti,
ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
Toimenpide 4
Kun DDP-piiri tai väripyörä ei
Irrota ja kiinnitä virtajohto sekä käynnistä projektori uudelleen. Jos
toimi.
sama ongelma silti toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
Lamppu ei toimi oikein
sen jälkeen, kun virta on
Toimenpide 5
katkaistu poikkeavalla
tavalla, tai projektori on
käynnistetty heti
Sammuta virta, odota kunnes laite on jäähtynyt riittävästi ja sen
jälkeen käynnistä uudestaan. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota
yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
sammuttamisen jälkeen.
Toimenpide 6
Kun kuva tummuu.
Tarkista lampun käyttöaika Information Display (INFO) -näytöltä. Jos
lamppu on uusittava, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
Tässä projektorissa käytetään tuuletinta estämään laitteen ylikuumenemista. Tuulettimen pyöriminen saattaa
aiheuttaa ääntä, joka ei vaikuta laitteen toimintaan. Tämän äänen perusteella tuotetta ei voi vaihtaa tai palauttaa.
Takaa
1. PC IN
5. RS-232C -portti
(huoltopäätteelle)
2. COMPONENT IN
6. VIDEO IN
3. S-VIDEO IN
7. Kaukosäätimen vastaanotin
4. Verkkovirta
8. HDMI IN 2, HDMI 1/DVI IN
| Tuoteominaisuudet | Tuotekuvat | Kaukosäädin | Tekniset tiedot |
1.
ON (
2.
COMP1 -painike
3.
VIDEO -painike
4.
S-VIDEO -painike
5.
PC -painike
6.
MENU -painike
7.
Siirrä (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER -painike
8.
INFO -painike
9.
P.SIZE -painike
) -painike
10. STILL -painike
11. P.MODE -painike
12. OFF (
13.
VALO (
) -painike
) -painike
14. HDMI1 -painike
15. HDMI2 -painike
16. COMP2 -painike
17. RETURN -painike
18. EXIT -painike
19. D.BLACK -painike
20. USER -painike
21. INSTALL -painike
1. ON ( )
Laita projektoriin virta päälle.
2. COMP1
Siirry COMPONENT 1 (Komponentti 1) -tilaan.
3. VIDEO
Siirry videotilaan.
4. S-VIDEO
Siirry S-VIDEO -tilaan.
5. PC
Siirry tietokonetilaan.
6. MENU
Näytä valikkoruutu.
7. Siirrä (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER
Liiku tai valitse valikossa.
8. INFO
Tarkista tulosignaalit, kuvan asetukset, tietokonekuvan säädöt ja lampun käyttöaika.
9. P.SIZE
Säädä kuvan kokoa.
10. STILL
Katso pysäytyskuvaa.
11. P.MODE
Valitse kuvatila.
12. OFF (
)
Sammuta projektori.
13.
VALO (
)
Sytytä kaukosäätimen taustavalaistus käytettäessä hämärässä tilassa.
14. HDMI1
Siirry HDMI 1 -tilaan.
15. HDMI2
Siirry HDMI 2 -tilaan.
16. COMP2
Siirry COMPONENT 2 (Komponentti 2) -tilaan.
17. RETURN
Palaa edelliseen valikkoon.
18. EXIT
Poista valikkoruutu näkyvistä.
19. D.BLACK
Muuta kuvan kirkkautta ja kontrastia optisen järjestelmän himmennintä säätämällä.
20. USER
Valitse kuvalle käyttäjän mukauttama tila.
21. INSTALL
Valitse käännetty tai käänteinen projisoitu kuva.
| Tuoteominaisuudet | Tuotekuvat | Kaukosäädin | Tekniset tiedot |
Tuotteen ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Tekniset tiedot
Malli
Paneeli
Lamppu
SP-A900B
Koko
24,1 mm / 0,9 tuumaa
Erottelutarkkuus
1920 x 1080
Valmistaja
Texas Instrument
Tyyppi
300 W UHP
Käyttöaika
2000 tuntia
Valmistaja
Philips
Väri
62,2 milj. (1920 x 1080 x 3 x 10 bittiä)
Optimaalinen
erottelutarkkuus
1920 x 1080 @ 60 Hz
Erottelutarkkuus
Korkein
erottelutarkkuus
1920 x 1200
Videosignaalin tulo
Video, S-Video, Komponentti, Analoginen PC, HDMI
Tulon synkronointisignaali
Erillinen pysty-/vaakasynkronointi, TTL
Maksimi pikselikello
162 MHz
Näytön diagonaalinen koko
1016 mm - 7620 mm (16:9, Diagonaalinen)
Heijastusetäisyys
1,5 m - 14 m
Virrankulutus
Alle 410 W
Teho
Jännite
110/220 Vac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Äänitaso
Theater : 24dB, Bright : 30dB
431,3 mm(L) x 468,5 mm(S) x 198,8 mm(K)
Mitat
17,0 tuumaa(L) x 18,4 tuumaa(S) x 7,8 tuumaa(K)
Paino
9,8 kg / 21,6 lb
Kirkkaus
1,000 ANSI
Kontrasti
12000:1 (päälle / pois)
Avainominaisuudet
Lämpötila 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F),
Käyttö
Käyttöympäristö
Kosteus (10 % - 80 %)
Lämpötila ja
kosteus
Varastointi
Lämpötila -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Kosteus (5 % - 95 %)
Tämä luokan B laite on suunniteltu koti- ja toimistokäyttöön. Projektori on rekisteröity kotikäyttöön sen
sähkömagneettisia häiriöitä koskevien määräysten mukaisesti. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä tiloissa.
Luokka A on tarkoitettu toimistokäyttöön. Luokan B laitteet lähettävät vähemmän elektromagneettista säteilyä
kuin luokan A laitteet.
DLP-projektoreissa käytettävä DMD-paneeli koostuu sadoista tuhansista mikropeileistä. Aivan kuten muissakin
näyttöelementeissä, myös DMD-paneelissa voi olla joitakin viallisia pikseleitä. Samsung ja DMD-paneelien
valmistaja ovat yhdessä kehittäneet tehokkaan laadunvalvontaohjelman viallisten pikselien tunnistamiseksi ja
niiden synnyn rajoittamiseksi. Tuotteissamme esiintyvien viallisten pikselien määrä ei ylitä asettamiamme
standardeja. Sammuneita pikseleitä voi esiintyä joissakin harvoissa tapauksissa, mutta ne eivät vaikuta yleiseen
kuvanlaatuun tai tuotteen kestoon.
Tuetut näyttötilat
Tulosignaalin
Erottelutarkkuus
Kokonais-
lähde
(VxP)
erottelutarkkuus
PC, DVI
PC
640x350
640x400
PC, DVI
640x480
PC
PC, DVI
720x400
800x449
Vaakasynkronointi
Taajuus
[kHz]
31,5
Polaarisuus
P
Pystysynkronointi
Taajuus
Pikselitaajuus
Polaarisuus
[MHz]
70,1
N
25,2
[Hz]
Synkronointi
Sep.
832x445
37,9
P
85,1
N
31,5
Sep.
832x445
37,9
N
85,1
P
31,5
Sep.
800x525
31,5
N
59,9
N
25,2
Sep.
800x525
31,5
N
60,0
N
25,2
Sep.
816x500
35,0
N
70,0
N
28,6
Sep.
832x520
37,9
N
72,8
N
31,5
Sep.
840x500
37,5
N
75,0
N
31,5
Sep.
832x509
43,3
N
85,0
N
36,0
Sep.
Sep.
900x449
31,5
N
70,1
P
28,3
PC
1024x625
35,2
P
56,3
P
36,0
Sep.
PC, DVI
1056x628
37,9
P
60,3
P
40,0
Sep.
1040x625
43,8
N
70,0
N
45,5
Sep.
1040x666
48,1
P
72,2
P
50,0
Sep.
1056x625
46,9
P
75,0
P
49,5
Sep.
1048x631
53,7
P
85,1
P
56,3
Sep.
1088x517
31,0
P
60,0
P
33,8
Sep.
1344x806
48,4
N
60,0
N
65,0
Sep.
1328x806
56,5
N
70,1
N
75,0
Sep.
1360x801
57,7
N
72,0
N
78,4
Sep.
1312x800
60,0
P
75,0
P
78,8
Sep.
1376x808
68,7
P
85,0
P
94,5
Sep.
1520x897
53,8
N
60,0
P
81,8
Sep.
1536x900
63,0
N
70,0
N
96,8
Sep.
1536x901
64,9
N
72,0
N
99,6
Sep.
1600x900
67,5
P
75,0
P
108,0
Sep.
1664x748
44,8
N
59,9
P
74,5
Sep.
1696x750
52,5
N
70,0
N
89,0
Sep.
1696x751
54,1
N
72,0
N
91,7
Sep.
1696x755
56,5
N
74,0
P
95,8
Sep.
800x600
PC
848x480
PC, DVI
1024x768
1152x864
PC
1280x720
1280x768
1280x960
PC, DVI
1280x1024
1664x798
47,8
N
59,9
P
79,5
Sep.
1696x805
60,3
N
74,9
P
102,3
Sep.
1712x809
68,6
N
84,8
P
117,5
Sep.
1800x1000
60,0
P
60,0
P
108,0
Sep.
1728x999
69,9
N
70,0
P
120,8
Sep.
1728x1001
72,1
N
72,0
N
124,5
Sep.
1728x1005
75,2
N
74,9
P
130,0
Sep.
1728x1011
85,9
P
85,0
P
148,5
Sep.
1688x1066
64,0
P
60,0
P
108,5
Sep.
1728x1066
74,6
N
70,0
N
128,9
Sep.
1728x1067
76,8
N
72,0
N
132,8
Sep.
1688x1066
80,0
P
75,0
P
135,0
Sep.
1728x1072
91,1
P
85,0
P
157,5
Sep.
1792x795
47,7
P
60,0
P
85,5
Sep.
1864x1089
65,3
N
60,0
P
121,8
Sep.
1896x1099
82,3
N
74,9
P
156,0
Sep.
1904x934
55,9
N
59,9
P
106,5
Sep.
1936x942
70,6
N
75,0
P
136,8
Sep.
1952x948
80,4
N
84,8
P
157,0
Sep.
1600x1200
2160x1250
75,0
P
60,0
P
162,0
Sep.
PC, DVI
1920x1080
2080x1111
66,6
P
59,9
N
138,5
Sep.
PC
1920x1200
2080x1235
74,0
P
60,0
N
154,0
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
Sep.
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
Sep.
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
Sep.
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
Sep.
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
Sep.
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
Sep.
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
Sep.
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
Sep.
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
Sep.
1360x768
PC
1400x1050
1440x900
720x480
720x576
1280x720
PC, HDMI(DVI)
1920x1080
1920x1080i
1920x1080
720x480i
HDMI
720x576i
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Component
1920x1080i
1920x1080
720x480i
720x576i
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
Sep.
858x525
15,7
N
59,9
N
13,5
Sep.
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
Sep.
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
SOY
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
SOY
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
SOY
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
SOY
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
SOY
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
SOY
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
SOY
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
SOY
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
SOY
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
SOY
858x525
15,7
N
59,9
N
13,5
SOY
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
SOY
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
SOY
Tuetut kuvatilat
O : Koko ja ylipiirto (overscan) on asetettavissa, x : Koko ja ylipiirto eivät ole asetettavissa,
△: Koko on asetettavissa
Lähde
Tulo
Tyyppi
Kuvan koko
Tila
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
Anamorphic
HD
HDMI
SD
HD
Component
SD
Video ja
SD
S- Video
HD
PC
SD
PC
1080p
O
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
O
480p
O
O
O
O
x
O
576i
O
O
O
O
x
O
480i
O
O
O
O
x
O
1080p
O
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
O
480p
O
O
O
O
x
O
576i
O
O
O
O
x
O
480i
O
O
O
O
x
x
576i
△
O
O
△
x
x
480i
△
O
O
△
x
x
1080p
△
x
x
△
x
x
1080i
△
x
x
△
x
x
720p
△
x
x
△
x
x
576p
△
x
x
△
x
x
480p
△
x
x
△
x
x
576i
△
x
x
△
x
x
480i
△
x
x
△
x
x
16:9 -tila
△
x
x
△
x
x
4:3 -tila
△
x
x
△
x
x
Tila
16:9
4:3
Zoom 1
Zoom 2
Wide fit
Anamorphic
1080p
x
x
O
O
O
O
1080i
x
x
O
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
O
Tuetut kuvansiirtotilat
Overscan : Pois käytöstä
Lähde
Tulo
Tyyppi
HD
SD
HDMI
PC
HD
Component
SD
Video ja
SD
S- Video
Kuvan kohdistus (H/V)
576p
x
x
O
O
x
O
640 x 480p
x
x
O
O
x
O
720 x 480p
x
x
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
O
480i
x
x
O
O
x
O
1280 x 1024/60
x
x
x
x
x
x
1024 x 768/60
x
x
x
x
x
x
800 x 600/60
x
x
x
x
x
x
720 x 400/70
x
x
x
x
x
x
640 x 350/70
x
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
x
x
O
O
x
O
480p
x
x
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
O
480i
x
x
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
x
480i
x
x
O
O
x
x
Tila
16:9
4:3
Zoom 1
Zoom 2
Wide fit
Anamorphic
1080p
x
x
O
O
O
O
1080i
x
x
O
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
O
Overscan : Käytössä
Lähde
Tulo
Tyyppi
HD
Kuvan kohdistus (H/V)
SD
HDMI
DVI
HD
Component
SD
Video ja
S- Video
SD
HD
PC
SD
PC
576p
x
x
O
O
x
O
640 x 480p
x
x
O
O
x
O
720 x 480p
x
x
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
O
480i
x
x
O
O
x
O
1280 x 1024/60
x
x
x
x
x
x
1024 x 768/60
x
x
x
x
x
x
800 x 600/60
x
x
x
x
x
x
720 x 400/70
x
x
x
x
x
x
640 x 350/70
x
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
O
480p
O
O
O
O
x
O
576i
O
O
O
O
x
O
480i
O
O
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
x
480i
x
x
O
O
x
x
1080p
O
O
O
O
O
x
1080i
O
O
O
O
O
x
720p
O
O
O
O
O
x
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
16:9 -tila
O
O
x
x
x
x
4:3 -tila
O
O
x
x
x
x
| Perusasetukset | Virran kytkeminen | Videolaitteiden kytkeminen |
Projektorin asentaminen
Asenna projektori siten, että valonsäde on kohtisuorassa valkokankaaseen nähden.
Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa valkokankaan keskelle.
Jos valkokangasta ei ole asennettu pystysuoraan, kankaalle heijastuva kuva ei välttämättä ole suorakulmion
muotoinen.
Älä asenna valkokangasta kirkkaaseen ympäristöön. Jos valkokangas on liian kirkas, kankaalle heijastettava kuva ei
näy selvästi.
Jos asennat valkokankaan kirkkaaseen tilaan, käytä verhoja.
Voit asentaa projektorin seuraaviin paikkoihin: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Katso asennusohjeet)
Projektorin asentaminen valkokankaan taakse
Käytä taustaheijastuskangasta.
Valitse Menu > Setup > Install > Rear-Floor
Projektorin asentaminen valkokankaan eteen
Asenna projektori valkokankaan eteen.
Valitse Menu > Setup > Install > Front-Floor
Zoomaus ja tarkennuksen säätö
Zoomausnuppi
Tarkennusrengas
Kuvan kokoa voi muuttaa zoomausrajojen puitteissa käyttämällä
zoomausnuppia.
Tarkenna valkokankaalla näkyvä kuva käyttämällä tarkennusrengasta.
Jos projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys on suositellun
heijastusetäisyyden ulkopuolella (katso Valkokankaan koko ja
heijastusetäisyys), tarkentaminen ei onnistu kunnolla.
Korkeuden säätö tukijaloilla
Projektorin säätöjalkoja käyttämällä voit muuttaa projektorin korkeutta.
Projektorin korkeustasoa voi muuttaa enintään 3 astetta.
Projektorin sijainnista riippuen kuvassa voi esiintyä keystonevääristymää.
Linssin asennon säätäminen
Valkokankaalle heijastettua kuvaa voi siirtää pystysuunnassa linssin sallimissa
rajoissa kääntämällä sormilla projektorin yläosassa sijaitsevaa linssin asennon
säädintä.
Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys
Asenna projektori tasaiselle vaakasuoralle alustalle ja käännä projektorin säätöjalkoja niin, että kuvan korkeus on sopiva. Jos kuva
ei ole selkeä, säädä sitä zoomausnuppia tai tarkennusrengasta käyttäen. Voit myös siirtää projektoria eteen- ja taaksepäin.
Valkokankaan koko
Vaaka(X:mm)
Pysty(Y:mm)
Min(Z:mm)
40
886
498
1983,6
1523,1
50
50
1107
623
2479,5
1903,9
62
60
1328
747
2975,3
2284,6
75
70
1550
872
3471,2
2665,4
87
(M:tuumaa)
Max(Z:mm)
Siirtymä (Y':mm)
80
1771
996
3967,1
3046,2
100
90
1992
1121
4463
3427
112
100
2214
1245
4958,9
3807,7
125
110
2435
1370
5454,8
4188,5
137
120
2657
1494
5950,7
4569,3
149
130
2878
1619
6446,6
4950,1
162
140
3099
1743
6942,5
5330,8
174
150
3321
1868
7438,4
5711,6
187
160
3542
1992
7934,3
6092,4
199
170
3763
2117
8430,2
6473,2
212
180
3985
2241
8926
6853,9
224
190
4206
2366
9421,9
7234,7
237
200
4428
2491
9917,8
7615,5
249
210
4649
2615
10413,7
7996,3
262
220
4870
2740
10909,6
8377
274
230
5092
2864
11405,5
8757,8
286
240
5313
2989
11901,4
9138,6
299
250
5535
3113
12397,3
9519,3
311
300
6641
3736
14876,7
11423,2
374
Tämä projektori on suunniteltu näyttämään kuva optimaalisesti 100 ~ 120 tuuman valkokankaalla.
A. Valkokangas
Z: Heittoetäisyys
Y': Etäisyys linssin keskilinjasta kuvan alareunaan
PC-tilan asetukset - Varmista seuraavat asiat ennen tietokoneen kytkemistä projektoriin.
1.
Napsauta hiiren kakkospainiketta Windowsin taustakuvaa
ja napsauta [Properties] (Ominaisuudet).
Avautuu <Display Properties> (Ominaisuudet :Näyttö).
2.
Napsauta [Settings] (Asetukset) -välilehteä ja aseta <Screen
resolution> (Näytön tarkkuus) vastaamaan asetusta <Resolution>
(Tarkkuus), joka on kuvattu kohdassa tuettujen näyttötilojen
taulukko tälle projektorille.
Sinun ei tarvitse muuttaa <Color quality> (Värien määrä) asetusta.
3.
Paina [Advanced] (Lisäasetukset) -painiketta.
Näkyviin ilmestyy uusi ominaisuuksien näyttö.
4.
Napsauta [Monitor] (Näyttölaite) -välilehteä ja aseta <Screen
refresh rate> (Virkistystaajuus) vastaamaan <Vertical Frequency>
-asetusta, joka on kuvattu kohdassa tuettujen näyttötilojen
taulukko tälle projektorille.
Aseta pysty- ja vaakataajuus <Screen refresh rate>
(Virkistystaajuus) -asetuksen sijasta.
5.
Sulje ikkuna napsauttamalla [OK] -painiketta ja sulje
<Display Properties> -ikkuna napsauttamalla sen [OK]
painiketta.
Tietokone saattaa aloittaa uudelleenkäynnistymisen
automaattisesti.
6.
Sammuta tietokone ja kytke se projektoriin.
Toiminta saattaa hieman vaihdella tietokoneen tyypistä tai Windows-versiosta riippuen.
(Esimerkiksi, saattaa näkyä [Properties] sen sijaan, että näkyisi [Properties (R)], kuten kuvassa 1 näkyy.)
Tämä laite tukee enintään 32 bittistä värien määrää käytettäessä tietokoneen näyttönä.
Monitorin valmistajasta ja Windows-versiosta riippuen heijastettu kuva saattaa erota monitorin kuvasta.
Kun yhdistät projektorin tietokoneeseen, tarkista että tietokoneen asetukset vastaavat tämän projektorin tukemia
näyttöasetuksia. Jos ne eivät vastaa toisiaan, signaalissa saattaa esiintyä ongelmia.
| Perusasetukset | Virran kytkeminen | Videolaitteiden kytkeminen |
1. Projektorin takaosa
Kytke virtajohto projektorin takaosassa olevaan virtaliitäntään.
| Perusasetukset | Virran kytkeminen | Videolaitteiden kytkeminen |
DVD-soittimen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kytkeminen HDMI/DVI-liitännällä
- Yhdistäminen HDMI/DVI-kaapelilla
Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [HDMI 1/DVI IN] -tulo ja DVD-soittimen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen DVIlähtö HDMI/DVI-kaapelilla.
- Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [HDMI 1/DVI IN] tai [HDMI IN 2] -tulo ja DVD-soittimen, kaapeli- tai
satelliittivastaanottimen HDMI-lähtö HDMI-kaapelilla.
Kun kytkentä on valmis, yhdistä virta projektoriin ja DVD-soittimeen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen.
Projektorin käyttö
Käynnistä projektori ja valitse <HDMI 1> painamalla [HDMI1] -painiketta.
Jos [HDMI2] on kytkettynä, valitse <HDMI 2> painamalla [HDMI2] -painiketta.
Jos HDMI-tila ei ole valittavissa, tarkista että HDMI-kaapeli kytketty oikein.
DVD-soittimen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kytkeminen komponenttiliitännällä
Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)] tai [COMPONENT IN 2 (Y/PB/ PR)] -tulo DVDsoittimen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen takaosassa sijaitsevaan komponenttiliittimeen komponenttikaapelilla.
Kun kytkentä on valmis, yhdistä virta projektoriin ja DVD-laitteeseen (tai digitaaliseen liitäntään kytkettyyn laitteeseen).
Projektorin käyttö
Käynnistä projektori ja valitse <Component 1> painamalla [COMP1] -painiketta.
Jos [COMPONENT IN 2] on kytkettynä, valitse <Component 2> painamalla [COMP2] -painiketta.
Jos komponenttitila ei ole valittavissa, tarkista että komponenttikaapelit ovat paikoillaan.
Komponenttiliittimet on merkitty valmistajasta riippuen (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) tai (Y, Cb, Cr).
Videonauhurin ja videokameran kytkeminen
Yhdistä projektorin [VIDEO IN(keltainen)] -tulo videolaitteen VIDEO (keltainen) OUT -lähtöön videokaapelilla.
- Jos videolaitteessa on S-VIDEO OUT -lähtö, yhdistä se projektorin [S-VIDEO IN] -tuloon.
S-VIDEO -liitännän käyttäminen tuottaa paremman kuvanlaadun.
Kun saat laitteiden kytkennät valmiiksi, yhdistä virta projektoriin ja videonauhuriin.
Projektorin käyttö
Käynnistä projektori ja valitse <Video> painamalla [VIDEO] -painiketta.
Yhdistä projektori ja videolaite <S-Video> -kaapelilla ja valitse S-Video painamalla [S-VIDEO] -painiketta.
Jos komposiittitila ei ole valittavissa, tarkista että videokaapelit ovat paikoillaan.
Varmista, että projektorin ja videolaitteen virta on pois päältä, ennen kaapeleiden kytkemistä.
Tämä projektori ei toista ääntä. (Ääntä varten tarvitaan erillinen audiojärjestelmä.)
Tietokoneen yhdistäminen
Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [PC IN] -tulo tietokoneen monitoriliitäntään monitorikaapelilla.
Kun saat laitteiden kytkennät valmiiksi, yhdistä virtajohto projektoriin ja tietokoneeseen.
Tämä laite on plug and play -yhteensopiva, eikä näin ollen vaadi ajureiden asentamista Windows XP tietokoneeseen.
Projektorin käyttö
Käynnistä projektori ja valitse <PC> painamalla [PC] -painiketta.
Jos PC-tila ei ole valittavissa, tarkista että monitorikaapeli on paikoillaan.
Käynnistä tietokone ja katso PC-tilan asetukset tarvittaessa.
Säädä näyttö.(Automaattinen säätö)
Ääni kuuluu tietokoneen kaiuttimista.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Napsauta alla olevassa taulukossa Toista(
Säätö
Input
Kuvaus
)/Pysäytä(
) -painiketta, jos haluat katsoa videon.
Toista/Pysäytä
Voit valita näytettäväksi projektoriin kytketyn laitteen.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
Edit Name
Voit muokata projektoriin kytkettyjen laitteiden nimiä.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
| Input | Picture | Setup | Option |
* Napsauta alla olevassa taulukossa Toista(
Säätö
Picture
)/Pysäytä(
) -painiketta, jos haluat katsoa videon.
Kuvaus
Toista/Pysäytä
Valitse se kuvaruudun tila, jota haluat projektoriin muokata tai muuta kuvaruudun tilaa
halutulla tavalla.
1) Mode
- Dynamic
Valitse tämä, jos haluat kuvan olevan normaalikuvaa kirkkaampi.
- Standard
Heijastettua kuvaa on miellyttävä katsoa, jos ympäristö on hieman valoisa.
Mode
- Movie1, Movie2
Valitse tämä, jos ympäristö on pimeä. Se säästää energiaa ja vähentää silmien
väsymistä.
- User1, User2, User3
Valitse tämä, jos haluat katsoa kuvaa itse muokatussa näyttötilassa. Tämä
asetetaan valinnalla Mode-Save.
2) Contrast : Tällä asetuksella voit säätää kohteen ja taustan välistä kirkkauseroa.
3) Brightness : Tällä asetuksella voit säätää koko kuvan kirkkautta.
4) Sharpness : Tällä asetuksella voit säätää kohteen ääriviivoja terävämmäksi tai
vähemmän teräväksi.
Contrast
Brightness
▶ [PC] -tilaa ei tueta.
5) Color : Tällä asetuksella voit säätää värejä kirkkaammiksi tai syvemmiksi.
6) Tint : Tätä asetusta käytetään muodostamaan kohteisiin luonnollisemmat värit
Sharpness
Color
Tint
käyttämällä vihreän tai punaisen korostusta.
▶ Tint -säätö on mahdollista vain [S-Video] ja [Video] -tiloissa.
7) Color Temperature : Voit muuttaa koko kuvan sävyä vastaamaan mieltymyksiäsi.
- 5500K : Käytetään luomaan optimaalinen kuvanlaatu mustavalkofilmeille.
- 6500K : Tätä lämpötilaa käytetään useimmissa videotuotannoissa. Se on asetettu
Movie1-tilan tehdasasetukseksi, ja saattaa tuottaa kaikkein luonnollisimmat sävyt.
Color
Temperature
- 8000K : Tämä värilämpötila soveltuu varsin kirkkaisiin ympäristöihin ja se on
tallennettu Dynamic -kuvatilaan. Terävyys ja kirkkaus korostuvat.
- 9300K : Tämä värilämpötila soveltuu erittäin kirkkaaseen ympäristöön kuten
R-Gain
G-Gain
B-Gain
myymälään.
R-Offset
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
G-Offset
B-Offset
4) B-Gain
8) Gamma : Kuvan kompensointitoiminto, joka muuttaa asetuksia kuvan ominaisuuksien
mukaan.
- Film : Filmeille sovitettu gamma-tila.
Gamma
- Video : TV-ruutua vastaava normaali gamma-tila.
- Graphic : Tietokoneen näyttöä vastaava gamma-tila.
9) DynamicBlack™ : Säätää kuvan kirkkautta ja kontrastia optisen järjestelmän avulla..
- Off : Tässä tilassa korostetaan kuvan kirkkautta.
- Manual : Voit katsoa kuvaa samalla kun säädät manuaalisesti iiriksen arvoa
minimistä maksimiin.
Dynamic
Black™
- Auto : Näet dynaamisemman kuvan, koska kuvaa säädetään automaattisesti.
10) Save : Tallennetaan mukautetut kuva-asetukset.
Save
11) Reset : Palauttaa tilan tehdasasetukset.
Reset
Size
Kuvan koko voidaan valita näyttöpaikan mukaiseksi.
▶ Katso kohtaa "Tuetut kuvatilat".
1) 16 : 9
2) Zoom1
3) Zoom2
4) Wide Fit
5) Anamorphic
6) 4 : 3
Position
Voit säätää kuvan sijaintia tarvittaessa.
▶Katso kohtaa "Tuetut kuvansiirtotilat".
Digital NR
Jos kuvassa esiintyy katkonaisia viivoja tai värinää, voidaan kuvan laatua parantaa
kytkemällä päälle digitaalinen kohinanvaimennus.
▶Digital NR voidaan valita ainoastaan [Video], [S-Video], [Component 1, 2] ja [PC] tiloissa.
Black Level
Black Level -ominaisuutta käyttämällä voit säätää kuvasignaalin tummimpien osuuksien
kirkkauden niin, että tummat alueet ovat selvästi erotettavissa kuvassa.
▶ Black Level voidaan valita ainoastaan [Video],[S-Video] ja [HDMI] -tiloissa.
▶[Video]- ja [S-Video]-tilat
1) 0IRE : Asettaa kuvasignaalin tummimpien osuuksien kirkkaustason matalaksi. Jos
tämä asetus ei vastaa tulevaa signaalia, tumma kuva näyttää maidonvalkealta.
2) 7,5IRE : Asettaa kuvasignaalin tummimpien osuuksien kirkkaustason korkeaksi.
Jos tämä asetus ei vastaa tulevaa signaalia, tumma kuva ylikorostuu, eikä se
kenties näy halutulla tavalla.
▶ [HDMI]-tila
1) Low : Aseta pimeän kuvan normaalikirkkaus alhaiseen asetukseen.
Jos tulosignaali on 'HDMI-Video' -tyyppinen, hämärät kuvat esitetään normaalisti.
2) Normal : Aseta pimeän kuvan normaalikirkkaus korkeaan asetukseen.
Jos tulosignaali on 'HDMI-PC' -tyyppinen, pimeät kuvat esitetään kirkkaana.
Color Pattern
Voit suodattaa koko näytön värin makuusi sopiviksi.
1) Off : Näyttää kuvan alkuperäisissä väreissä.
2) Monochrome : Näyttää kuvan mustavalkoisena suodattamalla pois kaikki
värisignaalit.
3) Red : Näyttää kuvan punaisena suodattamalla pois vihreän ja sinisen värin.
4) Green : Näyttää kuvan vihreänä suodattamalla pois punaisen ja sinisen värin.
5) Blue : Näyttää kuvan sinisenä suodattamalla pois punaisen ja vihreän värin.
Overscan
Tätä ominaisuutta käyttämällä voit leikata kuvan reunoja, jos niissä esiintyy tarpeetonta
tietoa, kuvioita tai kohinaa.
▶ Katso kohtaa "Tuetut kuvatilat".
1) Off
2) On
1080P/24fps
Mode
Tämä valinta näyttää aidon 1080P@24Hz täysteräväpiirtokuvan, jossa on 24 kuvaa
sekunnissa kuten elokuvassa. Vaikka ero onkin pieni, tämä valinta tuottaa kaikkein
parhaimman kuvanlaadun.
▶1080P/24 kuvatila on valittavissa vain [HDMI 1] ja [HDMI 2] -tiloissa.
1) Off : Näyttää kuvaukset, joissa 24 kuvaa on venytetty 60 kuvaan. Tämän prosessin
vaikutuksesta kuvaan voi syntyä nykimistä.
2) On : Näyttää kuvaukset, joissa 24 kuvaa on venytetty 48 kuvaan. Kuva näkyy
tasaisena ilman nykimistä.
Film Mode
Tätä ominaisuutta käyttämällä voit asettaa näyttötilan elokuville optimoiduksi kun katsot
elokuvaa. Film Mode tarjoaa optimaaliset kuva-asetukset elokuville.
▶Film Mode on käytettävissä vain [Video], [S-Video] ja [Component 1, 2](480i,576i) tiloissa.
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Napsauta alla olevassa taulukossa Toista(
Säätö
Setup
)/Pysäytä(
) -painiketta, jos haluat katsoa videon.
Kuvaus
Voit helpottaa asennuspaikan valintaa kääntämällä projisoidun kuvan vaaka- ja
pystytasossa.
1) Front-Floor : Tavallinen kuva
2) Front-Ceiling : Vaaka- ja pystysuunnassa käänteinen kuva
Toista/Pysäytä
3) Rear-Floor : Vaakasuunnassa käänteinen kuva
4) Rear-Ceiling : Pystysuunnassa käänteinen kuva
Light Setting
Käytetään asettamaan kuvan kirkkaus sopivaksi säätämällä lampun tuottaman valon
määrää.
1) Bright : Käytetään lisäämään kirkkautta suhteellisen kirkkaassa ympäristössä.
Koska tämä tila lisää lampun valotasoa, projektorin jäähdyttäminen aiheuttaa
Bright
enemmän ääntä.
2) Theater : Tätä ominaisuutta käyttämällä voit säätää lampun kirkkaustasoa niin, että
Theater
kuvan katsominen on miellyttävää myös hämärässä. Lisäksi se pienentää
virrankulutusta ja lisää lampun käyttöaikaa.
Test Pattern
Projektorin itsensä luoma testikuva. Käytetään projektorin asennuksen apuna.
1) Crosshatch : Voit tarkistaa, onko kuva vääristynyt vai ei.
Crosshatch
2) Screen Size : Voit valita kuvakoon kuten 1.33 : 1 tai 1.78 : 1.
3) Color Standard : Voit katsoa eroa vaihtamalla väristandardiksi SMPTE_D/HD/EBU.
Screen Size
4) Red : Punainen kuva, vain värin säätämiseen.
5) Green : Vihreä kuva, vain värin säätämiseen.
6) Blue : Sininen kuva, vain värin säätämiseen.
Color
Standard
7) White : Valkoinen kuva, vain värin säätämiseen.
8) 6500K_White : Valkoinen kuva, näyttää kirkkaimman mahdollisen valkoisen värin.
Red
Green
▶ Tämän projektorin kuviot ristikkoa ja kuvan kokoa varten on laatinut JKP (JK
Production).
Blue
▶ Testikuvien punainen/vihreä/sininen on tarkoitettu ainoastaan värien säätämiseen,
eivätkä ne vastaa videotoiston aikana käytettäviä todellisia värejä.
White
6500K_White
PC
Poistaa tai vähentää kohinaa, joka aiheuttaa epävakaata kuvanlaatua, kuten kuvan
värinää. Jos kohina ei poistu käyttämällä hienosäätöä (Fine), muuta taajuus
korkeimmaksi mahdolliseksi ja tee hienosäätö (Fine) uudestaan.
Auto
Aktivoituu vain PC-tilassa.
Adjustment
Coarse
1) Auto Adjustment : Käytetään säätämään PC-kuvan taajuus ja vaihe
automaattisesti.
2) Coarse : Käytetään säätämään taajuutta, jos PC-kuvassa esiintyy pystysuuntaisia
Fine
viivoja.
3) Fine : Käytetään PC-kuvan hienosäätöön.
Zoom
4) Zoom : Käytetään laajentamaan PC-kuvaa keskeltä lähtien.
5) Reset : Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa PC-valikon asetukset
tehdasasetuksiksi.
Color Standard
Voit muuttaa väristandardin vastaamaan tulevan signaalin väristandardia.
1) SMPTE_C : Standardoitu videolaitteille Society of Motion Picture and Television
Engineers -järjestön toimesta.
2) HD : High Definition, USA : n, Japanin ja Kanadan ITU-R : lle vuonna 1986 laatima
1125-juovainen teräväpiirto-tv -standardi.
3) EBU : Euroopan yleisradioliiton (EBU) standardoimat eurooppalaista
yleisradiotuotantoa ja tekniikkaa koskevat säännöt ja standardit.
Factory Default
Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa useat asetukset tehdasasetuksiksi.
Reset
| Input | Picture | Setup | Option |
* Napsauta alla olevassa taulukossa Toista(
Säätö
)/Pysäytä(
) -painiketta, jos haluat katsoa videon.
Kuvaus
Language
Voit valita valikkokuvissa käytettävän kielen.
Menu Position
Voit siirtää valikon sijaintia ylös/alas/vasemmalle/oikealle.
Menu
Voit muuttaa valikon läpikuultavuutta.
Translucency
1) Opaque
2) Low
3) Medium
4) High
Menu Display
Voit muuttaa valikon näyttöaikaa.
Time
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
LED Indicator
Voit sallia tai estää tämän tuotteen LED-merkkivalojen toiminnan.
1) Off : Tässä tilassa LED-valot eivät ole käytössä. Riippumatta LED-asetuksista,
valoja käytetään virtaa päälle tai pois kytkettäessä tai mikäli projektori on
tavallisuudesta poikkeavassa tilassa.
2) On : Tässä tilassa LED-valot ovat käytössä, jolloin voit nähdä niistä projektorin
senhetkisen käyttötilan.
Toista/Pysäytä
Light Effect
Voit valita projektorin LED-valojen näyttämisen tarpeidesi mukaan.
1) Off : LED-valoja ei käytetä.
2) In Standby : LED-valot ovat käytössä valmiustilassa.
3) In Watching TV : LED-valot ovat käytössä tv-katselun aikana.
4) Always : LED-valot ovat käytössä tv : n sulkemisen jälkeen.
Näkyvät projektorin päällä lähellä takareunaa soikion muotoisena.
Blue sreen
Blue screen -toiminnolla kuva muuttuu siniseksi, jos projektoriin kytketty ulkoinen laite ei
välitä kuvasignaalia.
1) Off
2) On
Information
Voit tarkistaa ulkoisten lähteiden signaalit, kuvan asetukset, PC-kuvan säädöt ja lampun
käyttöajan.
| Ennen kuin otat yhteyttä huoltohenkilökuntaan |
Asennus ja kytkennät
Oireet
Vianmääritys
Ei virtaa.
z Tarkista virtakaapelin kiinnitys.
Haluan asentaa projektorin
z Kattoasennusteline on myynnissä erikseen. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.
kattoon.
Ulkoista lähdettä ei saa valittua.
z Varmista, että kytkentäkaapeli (video) on oikein kytkettynä oikeaan liittimeen.
Jos se ei ole kunnolla kytkettynä, laite ei ole valittavissa.
Valikko ja kaukosäädin
Oireet
Kaukosäädin ei toimi.
Vianmääritys
z Varmista, että oikea ulkoinen lähde on valittuna.
z Tarkista kaukosäätimen paristo. Jos se on väärän kokoinen, vaihda tilalle
suositellun kokoinen paristo. Tarkista, että paristo on kytketty oikein päin.
z Tarkista, että kaukosäädintä käytetään oikeassa asennossa ja oikealta
etäisyydeltä. Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja tuotteen väliltä.
z Suora valaistus valonlähteestä projektorin sensorille voi vaikuttaa sensorin
herkkyyteen ja aiheuttaa kaukosäädössä ongelmia.
z Tarkista, että kaukosäätimen paristossa on virtaa.
z Tarkista, ovatko projektorin päällä olevat LED-merkkivalot käytössä.
En saa valikkoa näkyviin.
z Tarkista, näytetäänkö valikko harmaana. Harmaa valikko ei ole käytettävissä.
Näyttö ja ulkoiset laitteet
Oireet
En saa kuvaa näkyviin.
Vianmääritys
z Varmista, että projektorin virtajohto on paikoillaan.
z Varmista, että oikea ulkoinen lähde on valittuna.
z Tarkista, että liittimet ovat kunnolla kytkettynä projektorin takaosassa oleviin
liittimiin.
z Tarkista kaukosäätimen paristot.
z Varmista, että <Color> ja <Brightness> asetukset eivät ole alarajoillaan.
Huonot värit.
z Säädä <Tint> ja <Contrast> sopivaksi.
Kuva ei ole selkeä.
z Säädä tarkennusta.
z Tarkista, ettei projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys ole liian lyhyt tai liian
pitkä.
Outo ääni.
z Jos outo ääni jatkuu, ota yhteyttä meidän huoltoon.
LED-valo palaa.
z Katso kohtaa Toimenpiteet LED-merkkivalojen palaessa.
Kuvaruudussa näkyy viivoja.
z Tietokonetta käytettäessä saattaa esiintyä ääntä. Säädä kuvan taajuutta.
Ulkoisen laitteen kuvaa ei näy.
z Tarkista, että ulkoisessa laitteessa on virta päällä. Tarkista myös projektorin
<Mode>-näytöltä, että säädöt, kuten kirkkaus ja kontrasti, on asetettu oikein.
Kuvaruutu on sininen.
z Varmista, että ulkoiset laitteet on kytketty oikein. Tarkista kaapelien kytkennät
uudelleen.
Kuva on mustavalkoinen tai erikoisen
värinen / kuva on liian tumma tai
kirkas.
z Kuten edellä on neuvottu, tarkista valikosta kuvan säädöt, kuten kirkkaus,
kontrasti ja väri.
z Jos haluat palauttaa asetuksia takaisin tehdasasetuksiksi, käynnistä valikosta
toiminto <Factory Default>.
| Huolto ja kunnossapito | Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN | Muuta | Valtuudet |
Projektorin ulkokuoren ja linssin puhdistaminen
Puhdista projektori pehmeällä ja kuivalla
kankaalla.
Älä puhdista projektoria tulenaroilla aineilla
kuten bensalla tai liuottimilla, tai märällä
kankaalla. Ne voivat aiheuttaa ongelmia.
Älä kosketa projektoria kynnellä tai millään
terävällä esineellä, sillä ne voivat naarmuttaa
laitteen pintaa.
Projektorin puhdistaminen sisäpuolelta
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai
huoltoliikkeeseen projektorin sisäpuolen
puhdistukseen liittyen. (Maksullinen)
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai
huoltoliikkeeseen, jos projektorin sisälle on
kertynyt pölyä tai muita vieraita aineita.
Lampun vaihtaminen
Varoituksia lampun vaihtamiseen
Projektorin lamppu on kuluva osa. Parhaan katselunautinnon saavuttamiseksi vaihda lamppu käyttöajan
loputtua. Näet lampun käyttöajan projektorin informaationäytöstä (INFO -painike).
Käytä suositeltua lamppua vaihdettaessa. Lampun tekniset tiedot on esitetty käyttöoppaassa. Käytä
uusimisessa samaa mallia kuin projektorin mukana on toimitettu.
- Lampun malli : LAMP-MERCVRY-Philips
- Lampun valmistaja : Philips Lighting
- Lampun käyttöaika : 2000 tuntia
- Lampun tyyppi : 300W UHP
Varmista ennen lampun vaihtamista, että virtajohto on irrotettu.
Vaikka virtajohto on irrotettu, lamppu saattaa olla kuuma. Anna lampun jäähtyä vähintään yksi tunti ennen sen
vaihtamista.
Lamppu sijaitsee projektorin vasemmassa takaosassa.
Ennen projektorin kääntämistä lampun vaihtoa varten, suojaa projektori pehmeällä liinalla tasaisella alustalla.
Älä jätä vanhaa lamppua syttyvän materiaalin lähelle tai lasten saataville. On olemassa palon tai
loukkaantumisen vaara.
Poista lika ja vieraat materiaalit lampun ympäriltä käyttäen sopivaa imuria.
Kun käsittelet lamppua, vältä koskemasta mihinkään muihin osiin kuin kannakkeisiin. Jos käsittelet lamppua
väärällä tavalla, se saattaa vaikuttaa kuvan laatuun ja lyhentää lampun käyttöaikaa.
Projektori ei toimi normaalilla tavalla, jos kansi ei ole täysin lukittu lampun vaihtamisen jälkeen. Jos projektori ei
toimi normaalilla tavalla,katso kohtaa LED-ilmoitukset.
Lampun vaihtaminen vaiheittain
Lamppu on erittäin kuuma ja se
Lamppu sijaitsee projektorin
Avaa kansi painamalla alaspäin
käyttää korkeajännitettä. Anna
vasemmassa takaosassa. Aseta
kuvan kohdasta (A) ja vetämällä
sen jäähtyä vähintään yksi tunti
projektori niin, että sen vasen
(B).
virtajohdon irrottamisen jälkeen
sivu on näkyvillä ja irrota lampun
ennen vaihtamista.
kannen ruuvit.
* Varo, ettei projektori pääse
putoamaan.
Irrota kuvan ruuvi (A) ja sen
Irrota kuvan mukainen ruuvi.
jälkeen kiinni pitäen avaa (B).
Nosta lampun kannakkeita pitäen
niistä kiinni ja vedä lamppu kuvan
osoittamalla tavalla.
Uuden lampun asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
| Huolto ja kunnossapito | Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN | Muuta | Valtuudet |
Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä tai kommentteja Samsungin tuotteista,
ota yhteys SAMSUNGIN asiakaspalveluun.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min)
0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG(726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
HONG KONG: 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
800-SAMSUNG(726-7864)
U.A.E
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| Huolto ja kunnossapito | Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN | Muuta | Valtuudet |
Sanasto
Analoginen lähetys
Televisioyhtiöiden käyttämä signaalin lähetystapa, joka noudattaa NTSC-standardia.
ANTENNA IN
Tätä liitäntää käytetään tv-antennin kytkemiseen koaksiaalikaapelilla. Sitä käytetään tavallisesti julkisten lähetysten
katsomiseen.
AV-vastaanotin
AV-vastaanottimessa on lukuisa määrä liitäntämahdollisuuksia äänelle ja kuvalle, mikä mahdollistaa useiden laitteiden
kytkemisen siihen.
Taustavalaistu kaukosäädin
Taustavalaistun kaukosäätimen painikkeet on valaistu niin, että käyttäjän on helppo painaa kaukosäätimen painikkeita
jopa pimeässä.
Black Level (Musta taso)
Black Level asettaa kuvan tummimpien alueiden kirkkaustason vastaamaan näytön toistokykyä niin, että katsoja erottaa
selkeästi kuvan tummat yksityiskohdat. Jos tämä asetus ei vastaa tulevaa signaalia, tumma kuva ylikorostuu, eikä se
kenties näy halutulla tavalla tai se näyttää maidonvalkealta.
Kaapelilähetys
Kaapeliyhtiöt lähettävät ohjelmia kaapelia käyttäen radioaaltojen sijasta. Jotta voisit katsoa kaapelilähetyksiä, sinun on
tilattava palvelu ohjelmia välittävältä yritykseltä ja asennettava erillinen vastaanotin.
Color Standard (Väristandardi)
Ennalta määritetty lähetysstandardin mukainen väristandardi, jota tietyssä maassa tai tietyllä alueella käytetään.
Color Temperature (Värilämpötila)
Värilämpötila on yksinkertaistettu menetelmä kuvata valonlähteen spektriominaisuuksia. Alhainen värilämpötila ilmenee
lämpiminä (enemmän keltaista/punaista) valona kun taas korkea värilämpötila ilmenee kylmänä (enemmän sinistä)
valona.
COMPOSITE IN (Komposiitti)
A COMPOSITE IN -liitäntä on yleinen kuvan tuloliitäntä (keltainen). Sekä krominanssi että luminanssi lähetetään
samassa 75-ohmisessa kaapelissa.
Component Port (Komponentti) (vihreä, sininen, punainen)
Komponenttiportti lähettää erikseen luminanssisignaalit ja tarjoaa parhaan laadun kaiken tyyppisille videoliitännöille.
Digital Broadcast (Digi-lähetys)
Digi-lähetys television digitaalinen lähetyssignaali.
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD on suurikapasiteettinen medialevy, joka voi sisältää multimedia-aineistoa, kuten video, pelit, ääni jne., joka on
pakattu MPEG-2 tekniikalla CD-kokoiselle levylle.
DLP (Digital Light Processing)
DLP on digitaalinen näyttötekniikka, joka käyttää TI:n (Texas Instruments, USA) kehittämää DMD-paneelia.
DLP HD2, DC2, DC3
DMD-paneelin eri malleja.
DMD (Digital Micromirror Device)
DMD-paneeli on DLP-tekniikan käyttötapa. Se koostuu mikroskooppisen pienistä peileistä, joista jokainen vastaa yhtä
pikseliä.
Ulkoinen tulosignaali
Ulkoinen tulosignaali saadaan projektorille kuvalähteenä videolaitteista, kuten videonauhuri, videokamera, digi-boksi,
DVD jne.
Gamma Mode
Gamma Mode kompensoi analogisille näyttölaitteille (esim. putkinäyttö) tarkoitettua kuvasignaalia niin, että kuvasignaali
voidaan esittää selkeänä digitaalisella näyttölaitteella.
HDMI
▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on liitäntä, joka mahdollistaa digitaalisen äänen ja kuvan siirtämisen yhtä
kaapelia käyttäen.
▶ Erona HDMI:n ja DVI:n välillä on HDMI:n pienempi koko ja sen tukema HDCP-kopiointisuojaustekniikka (High
Bandwidth Digital Copy Protection).
Overscan (Ylipiirto)
Ylipiirto leikkaa kuvan reunoja, jos niissä esiintyy tarpeetonta tietoa, kuvioita tai kohinaa. Erityisen huonossa
videosignaalissa jotkin ei-toivotut videosignaalit voivat näkyä kuvassa.
RS-232C (Huoltoliitin)
Tätä liitintä käytetään huoltotarkoituksiin. Se mahdollistaa tiedonsiirron RS-232C -standardia käyttäen.
S-Video IN
Tätä kutsutaan nimellä super video. S-Video on videosignaali, jossa kuvan kirkkaus ja väri on erotettu toisistaan
paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
Satelliittilähetys
Satelliittilähetys lähettää ohjelmia satelliitin kautta. Lähetys takaa korkean kuvan- ja äänenlaadun kaikilla lähetysalueilla.
Tarjolla on noin 100 kanavaa, mukana myös julkisia kanavia. Satelliittilähetysten katsomiseksi tarvitsee asentaa erillinen
vastaanotin.
5x nopeuksinen, 6 segmenttinen väripyörä
Tämä on optinen osa, joka hajottaa valkoisen valonsäteen.
| Huolto ja kunnossapito | Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN | Muuta | Valtuudet |
Tämän julkaisun sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän julkaisun kaikenlainen jäljentäminen on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronics Co., Ltd.:n kirjallista lupaa.
Samsung Electronics Co., Ltd. ei vastaa julkaisun sisältämistä virheistä eikä tämän materiaalin toimittamiseen, toimintaan tai
käyttöön liittyvistä liitännäis- tai seurannaisvahingoista.
Download PDF

advertising