Samsung SP-A900B Bruksanvisning

Samsung SP-A900B Bruksanvisning | Manualzz
Produktets farge og utforming kan variere, avhengig
av modell.
Les disse sikkerhetsreglene nøye og følg dem når produktet brukes for å unngå personskade eller skade på
eiendom.
Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå fare for personskade
eller livsfare.
Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå personskade eller skade
på produktet eller annen eiendom.
| Strømforsyning | Installasjon | Rengjøring og bruk |
[Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).]
Pass på at pluggen settes skikkelig i, ellers kan det oppstå brannfare.
z Hvis det oppstår dårlig kontakt kan det føre til brann.
Ikke bruk løse strømuttak eller skadde strømkabler.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Støpselet må ikke under noen omstendigheter berøres med våte
hender.
z Det kan medføre fare for elektrisk støt.
Ikke plugg flere apparater til samme strømuttak.
z Ellers kan det oppstå brannfare.
Ikke sett tunge gjenstander på strømledningen. Unngå å bøye,
trekke i eller vri strømledningen.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Før du flytter produktet må du kontrollere at strømmen er slått av og
strømledningen er trukket ut av stikkontakten. Kontroller i tillegg at
alle ledninger til andre enheter er koblet fra før du flytter produktet.
z Hvis produktet flyttes uten at strømkabelen er koblet fra kan det føre til
skade på strømledningen, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Når du skal koble apparatet fra hovednettet, må kontakten være tatt
ut av stikkontakten, og derfor skal strømkontakten være lett
tilgjengelig.
z Fare for elektrisk støt eller brann.
Trekk alltid ut ledningen ved å holde i støpselet, ikke i kabelen.
z Ellers kan det oppstå brannfare.
Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
| Strømforsyning | Installasjon | Rengjøring og bruk |
FOR Å HINDRE SPREDNINGEN AV BRANN MÅ DU HOLDE STEARINLYS
ELLER ANDRE FORMER FOR ÅPEN FLAMME BORTE FRA PRODUKTET
TIL ENHVER TID.
z Ellers kan det oppstå brannfare.
Hvis produktet plasseres i et skap eller på en hylle må fronten på
produktet ikke stikke ut av skapet eller hyllen.
z Hvis produktet faller ned kan det føre til skade på produktet eller
personskade.
Hold strømadapteren unna varmekilder.
z Isolasjonen på strømkabelen kan smelte slik at det oppstår fare for elektrisk
støt eller brann.
Produktet må ikke plasseres på steder der det er utsatt for olje, røyk,
fuktighet eller vann (regnvann), eller i et kjøretøy.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Produktet må ikke plasseres på steder uten ventilasjon, for eksempel
i en bokhylle eller et skap.
z Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.
Produktet må ikke plasseres slik at det står ustabilt, for eksempel på
et stativ som er mindre enn produktet.
z Hvis produktet faller ned kan det bli skadet eller forårsake personskade.
Den fremre delen av produktet er tung, og det må derfor plasseres på et
stabilt underlag.
I lyn- og tordenvær må systemet slås av øyeblikkelig, og
strømledningen må trekkes ut av stikkontakten.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Unngå at ventilasjonsåpningene på produktet blir dekket til av for
eksempel en duk eller en gardin.
z Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.
Plasser produktet forsiktig på bakken.
z Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.
Ikke slipp produktet når du flytter det.
z Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.
Produktet må oppbevares utenfor rekkevidde for barn.
z Hvis produktet faller ned kan det føre til at barnet blir skadet. På grunn av at
produktets fremre del er tyngre enn den bakre delen må det plasseres på et
flatt og stabilt underlag.
| Strømforsyning | Installasjon | Rengjøring og bruk |
Ikke stikk metallgjenstander som pinner, ledninger, skrujern eller
brennbare materialer som papir inn i ventilasjonsåpningene eller AVportene på produktet.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann. Hvis vann eller andre
materialer kommer inn i produktet slår du det av, kobler fra strømledningen og
kontakter deretter et servicesenter.
Ikke demonter, eller forsøk å reparere eller modifisere produktet.
z Hvis produktet trenger reparasjon må du kontakte et servicesenter.
Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller skade på produktet.
Hold produktet borte fra brennbar spray eller andre brennbare substanser.
z Ellers kan det oppstå brann- eller eksplosjonsfare.
Ikke plasser beholdere med vann, vaser, glass, kjemikalier, små
metallgjenstander eller tunge gjenstander på produktet.
z Hvis en gjenstand eller en væske kommer inn i produktet kan det forårsake elektrisk
støt, brann eller personskade.
Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller mat på produktet.
z Hvis et barn prøver å få tak i disse gjenstandene kan produktet falle ned og barnet
kan bli skadet.
Se aldri direkte inn i lyset fra lampen foran på produktet, og rett aldri
projektorlyset mot øynene.
z Dette er farlig, spesielt for barn.
Når du fjerner batterier fra fjernkontrollen, passer du på at barn ikke putter
dem i munnen. Hold batterier utenfor barns rekkevidde.
z Ved svelging kontaktes lege umiddelbart.
Hvis produktet lukter svidd eller avgir røyk eller uvanlig støy slår du det av
øyeblikkelig, trekker strømledningen ut av stikkontakten og kontakter
deretter et servicesenter.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Hvis pinnene eller pluggen på støpselet utsettes for støv, vann eller andre
materialer må den rengjøres.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Rengjør produktet lett med en tørr, myk klut eller et håndkle etter at du har
trukket strømledningen ut av stikkontakten.
z Produktet må ikke rengjøres med kjemikalier som voks, benzen, alkohol, løsemidler,
myggmidler, duftoljer, smøremidler, rengjøringsmidler osv.
Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid kobler du fra strømledningen.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Kontakt et autorisert servicesenter før du monterer skjermen på steder med
mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, eller kjemiske stoffer,
og på steder der skjermen skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en
flyplass, jernbanestasjon eller lignende.
z Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på skjermen.
Hvis produktet slippes ned eller kabinettet blir ødelagt, slår du det av og
trekker ut strømledningen. Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller
brann.
z I slike tilfeller må du kontakte et servicesenter.
Ta vare på linsedekslet til produktet.
z Hvis linsen brukes uten dekselet kan det oppstå skade på linsen.
Når du bytter batterier, passer du på å plassere dem med riktig polaritet
(+/-) som vist på batteriholderen.
z Feil polaritet kan gjøre at batteriet skades eller begynner å lekke, og kan føre til
brann, skader eller forurensing (skade).
Bruk bare spesifiserte standard batterier. Ikke bruk gamle og nye batterier
sammen.
z Feil polaritet kan gjøre at batteriet skades eller begynner å lekke, og kan føre til
brann, skader eller forurensing (skade).
Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.
z Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - Kun Europa
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre
mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst
atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig
trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt - Kun Europa
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate
systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette
produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.
Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder
kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke
avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber
vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din
lokale, gratis mottaksstasjon.
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
Optisk motor som bruker avansert DLP-teknologi
- Det benyttes en fullstendig 1920x1080 HD-skjerm.
- Det benyttes et A 6-segmentfargehjul for å skape optimale farger.
- En lampe på 300 W er utformet for å forbedre lysstyrken
Levende farger
- Justering av bildekvaliteten sørger for å forbedre farge - denne enheten har som mål å skape
fargekoordinater som oppfyller kringkastingsstandarder for videoproduksjon.
Redusert viftestøy og lyslekkasje
- Installasjonsstrukturen på luftflyten og viften er optimalisert for å redusere viftestøy og strålelekkasje.
Ulike inngangsporter
- Opptil flere inngangskontakter er tilgjengelige, for eksempel de to HDMI-kontaktene (støtter HDCP)
og de to komponentkontaktene, for å forbedre tilkoblingen til eksterne enheter.
Brukerjusteringer
- På denne enheten kan du justere hver inngangsport.
- Enheten har et referansemønster som kan brukes for posisjonering og justering.
- Det finnes bakgrunnsbelysning for fjernkontrollen slik at brukeren kan benytte den i mørke
omgivelser.
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
Forside/øvre side
Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modell.
1. Indikatorer
7. Zoomeknapp
- TEMP (rød lampe)
Brukes til å forstørre eller redusere
- LAMP (blå lampe)
bildestørrelsen.
- STAND BY (blå lampe)
8. POWER(
※ Se Lampeinnstillinger.
)-knapp
Brukes til å slå projektoren på eller av.
2. Fokusring
9. SOURCE-knapp
Brukes til fokusjustering.
Brukes til å velge inndatasignaler fra de eksterne
3. Linse
kildene.
4. Bevegelsskive for linseposisjon
10.MENU-knapp
Du kan justere skjermbilder oppover og nedover
Bruk denne knappen til å åpne eller lukke en
innenfor linseområdet.
meny, eller til å flytte fremover i en meny.
※ Se Justere bevegelsesskiven for
11.Velg- og Flytt-knapp(
linseposisjonen.
/
)
Bruk denne knappen til å flytte eller velge et
5. Signalmottaker for fjernkontroll
element i en meny.
6. Justerbare fotstøtter
Du kan justere skjermposisjonen ved å flytte de
justerbare fotstøttene opp og ned.
Knappene øverst på projektoren er berøringsknapper.
Du bruker disse knappene ved å berøre dem forsiktig med fingrene.
Innholdet i pakken
Hurtiginstallasjonsveiledning
Garanti
(Ikke tilgjengelig alle steder)
CD med brukerhåndbok
Fjernkontroll / 2 batterier
Strømkabel
Rengjøringsklut
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Lampeinnstillinger
:Lampen er på
STAND
BY
:Lampen blinker
:Lampen er av
LAMP TEMP
Informasjon
Hvis du trykker på POWER-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises
skjermen innen 30 sekunder.
Projektoren har normal drift.
Denne modusen vises når projektoren gjør seg klar til en operasjon etter at du har trykket på
POWER-knappen på projektoren eller på fjernkontrollen.
POWER-knappen trykkes for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle ned
innsiden av projektoren. (Tar rundt 1 minutt og 30 sekunder)
Se tiltak 1 nedenfor hvis kjøleviften i projektoren ikke har normal driftsmodus.
Se tiltak 2 nedenfor hvis lampedekselet som beskytter lampeenheten, ikke er lukket på riktig
måte.
Strømmen slås av automatisk når temperaturen i projektoren overstiger kontrollgrensen. Se tiltak
3.
Det har oppstått et problem under betjeningen av DDP IC i produktet. Se tiltak 4.
Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 5.
Levetiden til lampen er gått ut. Se tiltak 6.
Minnet i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et servicesenteret.
Strømmen til i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et servicesenteret.
Det har oppstått et problem under betjeningen av fargehjulet i produktet. Se tiltak 4.
Fjerne indikatorproblemer
Klassifisering
Tiltak 1
Status
Tiltak
Når kjøleviftesystemet
Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen
ikke er i normal
strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte
driftsmodus.
produktleverandøren eller servicesenteret.
Når lampedekselet som
beskytter lampeenheten,
Tiltak 2
ikke er lukket på riktig
måte, eller
sensorsystemet ikke er i
Kontroller om skruene på undersiden av projektoren er strammet på
riktig måte. Hvis de er strammet på feil måte, kan du kontakte
produktleverandøren eller servicesenteret.
vanlig driftsmodus.
Når temperaturen på
Juster installasjonsstatusen til projektoren ved å se forholdsreglene
Tiltak 3
innsiden av projektoren
for installasjon ovenfor. Avkjør projektoren, og start den på nytt. Hvis
blir for høy.
det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte
produktleverandøren eller servicesenteret.
Tiltak 4
Når DDP IC eller fargehjulet ikke
fungerer.
Trekk og ut sett inn igjen strømkabelen, og start projektoren på nytt.
Hvis det samme symptomet allikevel oppstår, kan du kontakte
produktleverandøren eller servicesenteret.
Lampen fungerer ikke på
riktig måte etter at
Tiltak 5
projektoren er slått av på
Slå av strømmen, vent til projektoren har avkjølt seg, og slå den
en unormal måte eller du
deretter på for å bruke den. Hvis det samme problemet skjer flere
har startet projektoren på
ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
nytt rett etter at du har
slått den av.
Kontroller lampebrukstiden på informasjonsskjermen. Hvis du må
Tiltak 6
Når skjermen blir mørkere
skifte ut lampen, kan du kontakte produktleverandøren eller
servicesenteret.
Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan
forårsake støy, men dette påvirker ikke produktytelsen. Enheten byttes ikke og det gis ingen refundering i
forbindelse med eventuell støy.
Bakside
1. PC IN-inngangsport
5. RS-232C-port
(For serviceinngangskontakter)
2. COMPONENT IN-inngangsport
6. VIDEO IN-inngangsport
3. S-VIDEO IN-inngangsport
7. Signalmottaker for fjernkontroll
4. POWER-inngangsport
8. HDMI IN 2-, HDMI 1/DVI IN-inngangsport
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
1.
ON (
2.
COMP1-knapp
3.
VIDEO-knapp
4.
S-VIDEO-knapp
5.
PC-knapp
6.
MENU-knapp
7.
Flytt- (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER-knapp
8.
INFO-knapp
9.
P.SIZE-knapp
)-knapp
10. STILL-knapp
11. P.MODE-knapp
12. OFF (
13.
)-knapp
FARGE (
)-knapp
14. HDMI1-knapp
15. HDMI2-knapp
16. COMP2-knapp
17. RETURN-knapp
18. EXIT-knapp
19. D.BLACK-knapp
20. USER-knapp
21. INSTALL-knapp
1. ON ( )
Brukes til å slå projektoren på.
2. COMP1
Brukes til å bytte til COMPONENT 1-modus.
3. VIDEO
Brukes til å bytte til Video-modus.
4. S-VIDEO
Brukes til å bytte til S-VIDEO-modus.
5. PC
Brukes til å bytte til PC-modus.
6. MENU
Brukes til å vise Menu-skjermen.
7. Flytt (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER
Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.
8. INFO
Brukes til å kontrollere kildesignaler, bildeoppsett, justering av PC-skjermen og lampens levetid.
9. P.SIZE
Brukes til å justere størrelsen på bildeskjermen.
10. STILL
Brukes til å se stillbilder.
11. P.MODE
Brukes til å velge bildemodus.
12. OFF (
)
Brukes til å slå projektoren av.
13.
FARGE (
)
Brukes til å benytte fjernkontrollen i et mørkt rom.
14. HDMI1
Brukes til å bytte til HDMI 1-modus.
15. HDMI2
Brukes til å bytte til HDMI 2-modus.
16. COMP2
Brukes til å bytte til COMPONENT 2-modus.
17. RETURN
Går tilbake til forrige meny.
18. EXIT
Brukes til å få Menu-skjermen til å forsvinne.
19. D.BLACK
Endre lysstyrken og kontrasten på skjermen ved å justere irisen i det optiske systemet.
20. USER
Brukes til å velge brukerjusteringsmodus for bilde.
21. INSTALL
Brukes til å vende eller snu det projiserte bildet.
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
Design og spesifikasjoner for produktet kan endres uten forvarsel for å få bedre ytelse.
Spesifikasjoner
Modell
Panel
Lampe
SP-A900B
Størrelse
24,1 mm / 0,9 tommer
Oppløsning
1920x1080
Produsent
Texas Instrument
Type
300 W UHP
Levetid
2 000 timer
Produsent
Philips
Farge
62,2 m (1920x1080x3x10 biter)
Optimal
oppløsning
1920x1080 @ 60 Hz
Oppløsning
Maksimal
oppløsning
1920x1200
Inngangsvideosignal
Video, S-Video, Component, Analog PC, HDMI
Inngangssynkroniseringssignal
Separat H/V-synk., TTL
Maksimal pikselklokke
162 MHz
Diagonal skjermstørrelse
1016 mm ~ 7620 mm (16:9, diagonal)
Rekkevidde for fremvisning
1,5 m ~ 14 m
Strømforbruk
Mindre enn 410 W
Spenning
110/220 V vekselstrøm +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Strøm
Støy
Theater : 24dB, Bright : 30dB
431,3 mm(B)x468,5 mm(D)x198,8 mm(H)
Dimensjoner
17,0 tommer(B) x 18,4 tommer(D) x 7,8 tommer(H)
Vekt
9,8 Kg / 21,6 lb
Lysstyrke
1,000 ANSI
Kontrast
12000:1 (Fullstendig på / av)
Hovedfunksjoner
Temperatur 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F),
Drift
Luftfuktighet (10 % ~ 80 %)
Temperatur og
Brukermiljø
luftfuktighet
Lagerrom
Temperatur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Luftfuktighet (5 % ~ 95 %)
Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk
forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Class A is for business
while class B emits less electromagnetic waves than class A.
DMD-panelet som brukes i DLP-projektorer, består av flere hundre tusen mikrospeil. På samme måte som med
andre visuelle visningselementer, kan det hende at DMD-panelet inneholder noen få dårlige piksler. Samsung
og produsenten av DMD-panelet har strenge prosedyrer for å identifisere og begrense dårlige piksler, og
produkter vil ikke overskride det maksimale antallet dårlige piksler som er angitt av våre standarder. Det kan
forekomme at det finnes piksler som ikke kan vises, men det påvirker imidlertid ikke bildekvaliteten eller
produktets levetid.
Støttet visningsmodus
Inngangskilde
PC / DVI
PC
Oppløsning
Total
(HxV)
oppløsning
640x350
640x400
PC / DVI
640x480
PC
PC / DVI
720x400
Horisontal synk.
Frekvens
[kHz]
polaritet
Vertikal synk.
Frekvens
[Hz]
Pikselfrekvens
polaritet
[MHz]
Synk.type
800x449
31,5
P
70,1
N
25,2
832x445
37,9
P
85,1
N
31,5
Sep.
Sep.
832x445
37,9
N
85,1
P
31,5
Sep.
800x525
31,5
N
59,9
N
25,2
Sep.
800x525
31,5
N
60,0
N
25,2
Sep.
816x500
35,0
N
70,0
N
28,6
Sep.
832x520
37,9
N
72,8
N
31,5
Sep.
840x500
37,5
N
75,0
N
31,5
Sep.
832x509
43,3
N
85,0
N
36,0
Sep.
900x449
31,5
N
70,1
P
28,3
Sep.
PC
1024x625
35,2
P
56,3
P
36,0
Sep.
PC / DVI
1056x628
37,9
P
60,3
P
40,0
Sep.
1040x625
43,8
N
70,0
N
45,5
Sep.
1040x666
48,1
P
72,2
P
50,0
Sep.
1056x625
46,9
P
75,0
P
49,5
Sep.
1048x631
53,7
P
85,1
P
56,3
Sep.
1088x517
31,0
P
60,0
P
33,8
Sep.
1344x806
48,4
N
60,0
N
65,0
Sep.
1328x806
56,5
N
70,1
N
75,0
Sep.
1360x801
57,7
N
72,0
N
78,4
Sep.
1312x800
60,0
P
75,0
P
78,8
Sep.
1376x808
68,7
P
85,0
P
94,5
Sep.
1520x897
53,8
N
60,0
P
81,8
Sep.
1536x900
63,0
N
70,0
N
96,8
Sep.
1536x901
64,9
N
72,0
N
99,6
Sep.
1600x900
67,5
P
75,0
P
108,0
Sep.
800x600
PC
848x480
PC / DVI
1024x768
1152x864
1280x720
1280x768
PC
1280x960
PC / DVI
1280x1024
1360x768
PC
1400x1050
1440x900
1664x748
44,8
N
59,9
P
74,5
Sep.
1696x750
52,5
N
70,0
N
89,0
Sep.
1696x751
54,1
N
72,0
N
91,7
Sep.
1696x755
56,5
N
74,0
P
95,8
Sep.
1664x798
47,8
N
59,9
P
79,5
Sep.
1696x805
60,3
N
74,9
P
102,3
Sep.
1712x809
68,6
N
84,8
P
117,5
Sep.
1800x1000
60,0
P
60,0
P
108,0
Sep.
Sep.
1728x999
69,9
N
70,0
P
120,8
1728x1001
72,1
N
72,0
N
124,5
Sep.
1728x1005
75,2
N
74,9
P
130,0
Sep.
1728x1011
85,9
P
85,0
P
148,5
Sep.
1688x1066
64,0
P
60,0
P
108,5
Sep.
1728x1066
74,6
N
70,0
N
128,9
Sep.
1728x1067
76,8
N
72,0
N
132,8
Sep.
1688x1066
80,0
P
75,0
P
135,0
Sep.
1728x1072
91,1
P
85,0
P
157,5
Sep.
1792x795
47,7
P
60,0
P
85,5
Sep.
1864x1089
65,3
N
60,0
P
121,8
Sep.
1896x1099
82,3
N
74,9
P
156,0
Sep.
1904x934
55,9
N
59,9
P
106,5
Sep.
1936x942
70,6
N
75,0
P
136,8
Sep.
1952x948
80,4
N
84,8
P
157,0
Sep.
1600x1200
2160x1250
75,0
P
60,0
P
162,0
Sep.
PC / DVI
1920x1080
2080x1111
66,6
P
59,9
N
138,5
Sep.
PC
1920x1200
2080x1235
74,0
P
60,0
N
154,0
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
Sep.
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
Sep.
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
Sep.
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
Sep.
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
Sep.
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
Sep.
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
Sep.
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
Sep.
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
Sep.
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
Sep.
858x525
15,7
N
59,9
N
13,5
Sep.
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
Sep.
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
SOY
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
SOY
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
SOY
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
SOY
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
SOY
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
SOY
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
SOY
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
SOY
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
SOY
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
SOY
858x525
15,7
N
59,9
N
13,5
SOY
720x480
720x576
1280x720
PC / HDMI (DVI)
1920x1080
1920x1080i
1920x1080
HDMI
720x480i
720x576i
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Component
1920x1080i
1920x1080
720x480i
720x576i
Støttemodus for størrelse
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
SOY
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
SOY
O : Størrelse & overskanning kan konfigureres,x: Størrelse & overskanning kan ikke konfigureres,
△: Størrelse kan konfigureres
Kilde
Innsignal
Bildestørrelse
Type
Modus
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
Anamorphic
1080p
O
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
O
480p
O
O
O
O
x
O
576i
O
O
O
O
x
O
480i
O
O
O
O
x
O
1080p
O
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
O
480p
O
O
O
O
x
O
576i
O
O
O
O
x
O
480i
O
O
O
O
x
x
576i
△
O
O
△
x
x
480i
△
O
O
△
x
x
1080p
△
x
x
△
x
x
1080i
△
x
x
△
x
x
720p
△
x
x
△
x
x
576p
△
x
x
△
x
x
480p
△
x
x
△
x
x
576i
△
x
x
△
x
x
480i
△
x
x
△
x
x
16:9-modus
△
x
x
△
x
x
4:3-modus
△
x
x
△
x
x
Modus
16:9
4:3
Zoom 1
Zoom 2
Wide fit
1080p
x
x
O
O
O
O
1080i
x
x
O
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
O
HD
HDMI
SD
HD
Component
SD
Video &
SD
S-Video
HD
PC
SD
PC
Støttemodus for posisjonsbevegelse
Overskanning: Av
Kilde
Innsignal
Type
HD
SD
HDMI
PC
HD
Component
SD
Video &
S-Video
SD
Bildeposisjon (H/V)
Anamorphic
576p
x
x
O
O
x
O
640x480 p
x
x
O
O
x
O
720x480 p
x
x
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
O
480i
x
x
O
O
x
O
1280x1024/60
x
x
x
x
x
x
1024x768/60
x
x
x
x
x
x
800x600/60
x
x
x
x
x
x
720x400/70
x
x
x
x
x
x
640x350/70
x
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
x
x
O
O
x
O
480p
x
x
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
O
480i
x
x
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
x
480i
x
x
O
O
x
x
Modus
16:9
4:3
Zoom 1
Wide fit
Anamorphic
Overskanning: På
Kilde
Innsignal
Type
Bildeposisjon (H/V)
Zoom 2
HD
SD
HDMI
DVI
HD
Component
SD
Video &
S-Video
SD
HD
PC
SD
PC
1080p
x
x
O
O
O
O
1080i
x
x
O
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
O
576p
x
x
O
O
x
O
640x480 p
x
x
O
O
x
O
720x480 p
x
x
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
O
480i
x
x
O
O
x
O
1280x1024/60
x
x
x
x
x
x
1024x768/60
x
x
x
x
x
x
800x600/60
x
x
x
x
x
x
720x400/70
x
x
x
x
x
x
640x350/70
x
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
O
480p
O
O
O
O
x
O
576i
O
O
O
O
x
O
480i
O
O
O
O
x
O
576i
x
x
O
O
x
x
480i
x
x
O
O
x
x
1080p
O
O
O
O
O
x
1080i
O
O
O
O
O
x
720p
O
O
O
O
O
x
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
16:9-modus
O
O
x
x
x
x
4:3-modus
O
O
x
x
x
x
| Grunnleggende innstillinger | Koble til strømmen | Koble til videoutstyr |
Installere projektoren
Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.
Plasser projektoren slik at linsen er midt på skjermen.
Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke er et rektangel.
Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis skjermen er for lys, vil ikke bildet på skjermen vises klart.
Når du installerer skjermen i lyse omgivelser, må du bruke gardiner.
Du kan installere projektoren på følgende steder: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Vise innstillingene for installasjonsposisjon)
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren bak skjermen
Installer en halvgjennomsiktig skjerm.
Velg Menu > Setup > Install > Rear-Floor
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren foran skjermen
Installer projektoren på siden der du ser på skjermen.
Velg Menu > Setup > Install > Front-Floor
Justering av zoom og fokus
Zoomeknapp
Fokusring
Du kan justere størrelsen på bildet i zoomeområdet ved å vri på
zoomeknappen.
Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.
Hvis produktet er montert på et sted som ligger utenfor den angitte
fremvisningsavstanden (se Skjermstørrelse og fremvisningsavstand), kan
ikke fokuset justeres på riktig måte.
Oppretting med justerbare fotstøtter
Projektoren vil stå stødig hvis du justerer de justerbare fotstøttene på projektoren.
Du kan justere nivået på projektoren opptil 3 grader.
Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det vises en Keystoneforvrengning av bildet.
Justere bevegelsesskiven for linseposisjonen
Flytt bildet på skjermen oppover og nedover i linseområdet ved å bruke fingrene til å
vri skiven for linsevridning øverst på projektoren.
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand
Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal
bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomeknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren
forover eller bakover.
Skjermstørrelse
Horisontal
(M:tommer)
(X:mm)
40
Vertikal(Y:mm)
Min(Z:mm)
Maks(Z:mm)
Forskyvning (Y':mm)
886
498
1983,6
1523,1
50
50
1107
623
2479,5
1903,9
62
60
1328
747
2975,3
2284,6
75
70
1550
872
3471,2
2665,4
87
80
1771
996
3967,1
3046,2
100
90
1992
1121
4463
3427
112
100
2214
1245
4958,9
3807,7
125
110
2435
1370
5454,8
4188,5
137
120
2657
1494
5950,7
4569,3
149
130
2878
1619
6446,6
4950,1
162
140
3099
1743
6942,5
5330,8
174
150
3321
1868
7438,4
5711,6
187
160
3542
1992
7934,3
6092,4
199
170
3763
2117
8430,2
6473,2
212
180
3985
2241
8926
6853,9
224
190
4206
2366
9421,9
7234,7
237
200
4428
2491
9917,8
7615,5
249
210
4649
2615
10413,7
7996,3
262
220
4870
2740
10909,6
8377
274
230
5092
2864
11405,5
8757,8
286
240
5313
2989
11901,4
9138,6
299
250
5535
3113
12397,3
9519,3
311
300
6641
3736
14876,7
11423,2
374
Denne projektoren er utformet for å vise bilder optimalt på en 100 ~ 120 tommers skjerm.
A. Skjerm
Z: Kasteavstand
Y': Avstand fra linsens midtpunkt til bildets bunn
Konfigurere PC-miljøet - Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.
1.
Klikk høyre museknapp på Windows-bakgrunnen
og klikk på [Egenskaper].
Kategorien <Egenskaper for skjerm> vises.
2.
Klikk på kategorien [Innstillinger] og angi <Skjermoppløsning>
ved å se <Oppløsning>, som er beskrevet i tabellen for
skjermmodus som støttes av denne projektoren.
Du trenger ikke endre oppsettet for <Fargekvalitet>.
3.
Trykk på [Avansert]-knappen.
Det vises et annet egenskapsvindu.
4.
Klikk på kategorien [Skjerm], og angi
<Skjermoppdateringsfrekvens> ved å se <Vertikal frekvens>, som
er beskrevet i visningsmodustabellen som støttes av denne
projektoren.
Konfigurer både vertikal og horisontal frekvens i stedet for
<Skjermoppdateringsfrekvens>.
5.
Klikk på [OK] for å lukke vinduet, og klikk på
[OK] i vinduet <Egenskaper for skjerm> for å lukke vinduet.
Det kan hende datamaskinen starter på nytt automatisk.
6.
Slå av PCen og koble til projektoren.
Prosessen kan variere avhengig av hvilken type datamaskin du har eller hvilken versjon av Windows du bruker.
([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)
Dette apparatet støtter opptil 32 biter per piksel i fargekvalitet når det brukes som en PC-skjerm.
Projiserte bilder kan være forskjellig fra monitoren, avhengig av monitorprodusenten eller hvilken versjon av Windows
du bruker.
Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som
støttes av denne projektoren. Hvis ikke, kan det hende det er signalproblemer.
| Grunnleggende innstillinger | Koble til strømmen | Koble til videoutstyr |
1. Baksiden av projektoren
Sett strømledningen inn i strømkontakten på baksiden av projektoren.
| Grunnleggende innstillinger | Koble til strømmen | Koble til videoutstyr |
Koble til en DVD-spiller/kabel-/satellittboks via HDMI/DVI
- Koble til ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel
Koble til [HDMI 1/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren og DVI-kontakten i den digitale DVDspilleren/kabelboksen/satellittboksen med en HDMI/DVI-kabel.
- Koble til ved hjelp av en HDMI-kabel
Koble [HDMI 1/DVI IN]- eller [HDMI IN 2]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI-kontakten på DVDspilleren/kabelboksen/satellittboksen med en HDMI-kabel.
Når tilkoblingen er gjort, kobler du til strømmen på projektoren og DVD-spilleren/kabelboksen/satellittboksen.
Bruke projektoren
Slå projektoren på og trykk på [HDMI1]-knappen for å velge <HDMI 1>.
Trykk på [HDMI2]-knappen for å velge <HDMI 2> hvis [HDMI2] er tilkoblet.
Hvis "HDMI"-modus ikke kan velges, må du kontrollere om HDMI-kabelen er koblet til på riktig måte.
Koble til en DVD-spiller/kabel-/satellittboks via komponent
Koble [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)]- eller [COMPONENT IN 2 (Y/PB/ PR)]-porten bak på projektoren til
komponentporten bak på DVD-spilleren/kabelboksen/satellittboksen med komponentkabelen.
Når de er tilkoblet, kobler du til strømmen for projektoren og DVD-maskinen (eller enheten som er koblet til den digitale
utgangskontakten).
Bruke projektoren
Slå projektoren på og trykk på [COMP1]-knappen for å velge <Component 1>.
Trykk på [COMP2]-knappen for å velge <Component 2> hvis [COMPONENT IN 2] er tilkoblet.
Hvis Component-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at komponentkablene er på plass.
Komponentportene er merket som (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) eller (Y, Cb, Cr), avhengig av produsenten.
Koble til videospiller/-kamera
Koble [VIDEO IN (gul)]-inngangsporten i projektoren til VIDEO (gul) OUT-porten i videoutstyret ved hjelp av
videokabelen.
- Hvis videoutstyret har en S-VIDEO OUT-port, kobler du den til [S-VIDEO IN]-inngangsporten i projektoren.
Bruk av S-VIDEO-tilkoblingen gir forbedret visuell kvalitet.
Når du har koblet sammen enhetene, kobler du strømmen til projektoren og videomaskinen.
Bruke projektoren
Slå projektoren på og trykk på [VIDEO]-knappen for å velge <Video>.
Koble sammen projektoren og videoutstyret via <S-Video>-kabelen, og trykk på [S-VIDEO]-knappen for å velge SVideo.
Hvis Composite-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at videokablene er på plass.
Kontroller at projektoren og videoutstyret er slått av før du kobler til kablene.
Denne projektoren støtter ikke lyd. (Du trenger et separat lydsystem for lyd.)
Koble til PC
Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til monitorutgangsporten på PCen med en PC-videokabel.
Når alt er tilkoblet, kobler du til strømkablene for både projektoren og PCen.
Dette produktet støtter Plug and Play, og derfor trenger du ikke konfigurere driveren på PCen hvis du bruker
Windows XP.
Bruke projektoren
Slå projektoren på og trykk på [PC]-knappen for å velge <PC>.
Hvis PC-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er på plass.
Slå på PCen og angi PC-miljøet når det er nødvendig.
Juster skjermen.(Auto Adjustment)
Det kommer lyd fra PC-høyttalerne.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Source List
)/Stop(
Beskrivelse
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Spill av/
stopp
Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
Edit Name
Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Mode
)/Stop(
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Beskrivelse
Spill av/
stopp
Velg en skjermstatus som er tilpasset projektoren eller endre skjermmodusen etter behov.
1) Mode
- Dynamic
Velg denne hvis du vil at skjermkvaliteten skal være klarere enn standard
skjermkvalitet.
- Standard
Du kan på en komfortabel måte vise fremvisningsskjermen hvis omgivelsene er litt
lyse.
Mode
- Movie1, Movie2
Velg denne hvis omgivelsene er mørke. Denne sparer energi og reduserer tretthet i
øynene.
- User1, User2, User3
Velg denne hvis du vil vise skjermen i tilpasset skjermmodus. Du kan stille den inn
i Mode-Save.
2) Contrast : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.
3) Brightness : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.
4) Sharpness : Brukes til å justere konturene til å objektet for å enten å gjøre dem
skarpere elle rmindre skarpe.
Contrast
▶ [PC]-modus støttes ikke.
Brightness
5) Color : Brukes til å justere fargen til lysere eller dypere.
6) Tint : Brukes til å få frem mer naturlig farge på objekter ved hjelp av grønn eller rød
Sharpness
Farge
Tint
forsterkning.
▶ Du kan bare justere Tint i [S-Video]- og [Video]-modus.
7) Color Temperature : Du kan endre nyansen for hele skjermen etter behov.
- 5500K : Brukes til å få optimal bildekvalitet for svart-hvitt-filmer.
- 6500K : Denne temperaturen brukes for de fleste videoproduksjoner. Den er angitt
som Movie1 når den produseres, og kan gi den meste nøyaktige nyansen.
Color
Temperature
- 8000K : Fargetemperaturen som passer for svært lyssterke steder, og lagres i
Dynamic Picture-modus. Skarpheten og lysstyrken understrekes.
- 9300K : Fargetemperaturen som passer for svært lyssterke steder, for eksempel i
butikker.
R-Gain
G-Gain
B-Gain
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
R-Offset
G-Offset
B-Offset
4) B-Gain
8) Gamma : En funksjon for bildekompensering som kontrollerer innstillingene i henhold
til videoegenskapene.
- Film : Gamma for bildejusteringsfilm.
Gamma
- Video : Gamma-modusen som vanligvis samsvarer med en TV-skjerm.
- Graphic : Gamma-modusen som samsvarer med en PC-skjerm.
9) DynamicBlack™ : Justerer lysstyrken og kontrasten på skjermen ved å justere den
strammende tråden i det optiske systemet.
- Off : Du kan vise skjermen der lysstyrken er fremhevet ved å åpne den
strammende tråden fullstendig.
- Manual : Du kan vise skjermen mens du manuelt kontrollerer irisverdien fra
Dynamic
Black™
minimum til maksimum.
- Auto : Du kan vise en mer dynamisk skjerm etter hvert som inndataskjermene
justeres automatisk.
10) Save : Brukes til å lagre tilpassede bildeinnstillinger.
Save
11) Reset : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Reset
Size
Du kan velge en skjermstørrelsen i henhold til scenetypen.
▶ Se "Størrelsestøttemodus".
1) 16 : 9
2) Zoom1
3) Zoom2
4) Wide Fit
5) Anamorphic
6) 4 : 3
Position
Juster skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.
▶ Se "Position Moving Support Mode".
Digital NR
Når det vises en prikket linje eller skjermen vibrerer, kan du få bedre visuell kvalitet på
bildet ved å aktivere støyreduksjon.
▶ Digital NR kan bare velges i modusene [Video], [S-Video], [Component 1, 2] og
[PC].
Black Level
Ved hjelp av Black Level-funksjonen kan du angi det lyse nivået av den mørkeste delen
av videosignalet slik at du tydelig kan se de mørke områdene på skjermen.
▶ Black Level kan bare velges i modusene [Video], [S-Video] og [HDMI].
▶ For [Video] og [S-Video] -modus
1) 0IRE : Angir lysnivået for den mørkeste delen av videosignalet til lavt. Hvis
innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, vil den mørke skjermen være
melkehvit.
2) 7.5IRE : Angir lysnivået for den mørkeste delen av videosignalet til høyt. Hvis
innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, er den mørke skjermen mettet,
og det kan hende at visningen ikke er ordentlig.
▶ For [HDMI] -modus
1) Low : Still standarden for lysstyrke for mørke signaler inn til lav innstilling.
Hvis det inngående signalet er av 'HDMI-Video' -typen, vises normalt uklare
skjermbilder.
2) Normal : Still standarden for lysstyrke for mørke signaler inn til høy innstilling.
Hvis det inngående signalet er av 'HDMI-PC' -typen, vises mørke skjermbilder
med høy lysstyrke.
Color Pattern
Du kan filtrere fargen for hele skjermen etter eget ønske.
1) Off : Viser bildet i den opprinnelige fargen.
2) Monochrome : Viser bildet i svart og hvit farge ved å filtrere ut alle fargesignaler.
3) Red : Viser bildet i rødt ved å filtrere ut de grønne og blå fargesignalene.
4) Green : Viser bildet i grønt ved å filtrere ut de røde og blå fargesignalene.
5) Blue : Viser bildet i blått ved å filtrere ut de røde og grønne fargesignalene.
Overscan
Ved hjelp av denne funksjonen kan du klippe av kanten av bildet når det er unødvendig
informasjon, bilder eller støy på kanten av bildet.
▶ Se "Størrelsestøttemodus".
1) Off
2) On
1080P/24fps
Denne funksjonen viser det fullstendige, opprinnelige HD-signaler på 1080P@24Hz,
Mode
som har 24 rammer per sekund med minimal sceneforvrengning, på samme måte som i
filmer. Selv om forskjellen er liten, vil denne funksjonen gi den aller beste
skjermkvaliteten.
▶ Du kan bare justere 1080P/24-rammemodusen i [HDMI 1]- og [HDMI 2]-modusen.
1) Off : Viser scener der 24 rammer er forlenget til 60 rammer. På grunn av denne
prosessen kan det genereres uregelmessige scener.
2) On : Viser scener der 24 rammer er forlenget til 48 rammer. Alle scener vises
regelmessig uten noen uregelmessige scener.
Film Mode
Ved hjelp av denne funksjonen kan du angi visningsmodusen som er optimalisert for å
spille av filmer når du ser på film. Film Mode gir de opimale visningsinnstillingene for
filmer.
▶ Film Mode støttes bare for [Video], [S-Video] og [Component 1, 2](480i,576i).
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Install
)/Stop(
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Beskrivelse
Spill av/
stopp
For å støtte mulige mangler på installasjonsstedet, kan du invertere de projiserte bildene
vertikalt/horisontalt.
1) Front-Floor : Normalt bilde
2) Front-Ceiling : Horisontalt/vertikalt reversert bilde
3) Rear-Floor : Horisontalt reversert bilde
4) Rear-Ceiling : Vertikalt reversert bilde
Light Setting
Brukes til å angi bildets lysstyrke ved å justere lysmengden som genereres av lampen.
1) Bright : Brukes til å forbedre lysstyrken i relativt sterkt omgivelseslys. Siden denne
modusen øker lysnivået i lampen, kan støynivået øke fordi projektoren kjøles ned.
Bright
2) Theater : Ved hjelp av denne funksjonen kan du justere lysnivået til lampen slik at
du på en bekvem måte kan se bilder på skjermen, selv under mørke forhold. Den
Theater
reduserer også strømforbruket og forlenger lampens levetid.
Test Pattern
Genereres av selve projektoren. Brukes som installasjonsbasis for installasjon av
projektoren.
Crosshatch
1) Crosshatch : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.
2) Screen Size : Du kan referere til bildeformatstørrelser som for eksempel 1.33 : 1
eller 1.78 : 1.
Screen Size
3) Color Standard : Du kan vise forskjellen ved å endre Color Standard til
SMPTE_D/HD/EBU.
4) Red : Rød skjerm, bare for fargejustering.
Color
Standard
5) Green : Grønn skjerm, bare for fargejustering.
6) Blue : Blå skjerm, bare for fargejustering.
Red
7) White : Hvit skjerm, bare for fargejustering.
8) 6500K_White : Hvit skjerm, fremhever de hvite tonene for en mer ekte hvitfarge.
Green
Blue
▶ Mønstrene Crosshatch og Screen Size for denne projektoren leveres av JKP (JK
Production).
White
▶ Rød/grønn/blå-fargene i testmønstrene brukes bare i forbindelse med
fargejustering, kan det kan hende at de ikke samsvarer med de faktiske fargene som
vises under videoavspilling.
PC
6500K_White
Eliminerer eller reduserer støy som forårsaker ustabil skjermkvalitet, for eksempel
vibrering på skjermen. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere
frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.
Auto
Bare aktivert i PC-miljøet.
Adjustment
Coarse
1) Auto Adjustment : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PCskjermen.
2) Coarse : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-
Fine
skjermen.
3) Fine : Brukes til å finjustere PC-skjermen.
Zoom
4) Zoom : Brukes til å utvide PC-skjermen fra midten.
5) Reset : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene
til de standard fabrikkinnstillingene.
Color Standard
Du kan justere fargestandarden slik at den samsvarer med fargestandarden på
inndatasignalet.
1) SMPTE_C : Standardisert for videoutstyr av SMPTE (Society of Motion Picture and
Television Engineers)
2) HD : High Definition, 1125 skanningslinjer, Standard Definition TV sendt til ITU-R
Reset
fra USA, Japan og Canada, i 1986.
3) EBU : Lovgivning og standarder for europeisk kringkastingsproduksjon og teknologi, standardisert av Den europeiske kringkastingsunion.
Factory Default
Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til de standard
fabrikkinnstillingene.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Beskrivelse
Language
Du kan velge språket som brukes på menyskjermen.
Menu Position
Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/venstre/høyre.
Menu
Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.
Translucency
1) Opaque
2) Low
3) Medium
4) High
Menu Display
Time
Du kan angi displayklokkeslettet for menyen.
)/Stop(
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Spill av/
stopp
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
LED Indicator
Du kan aktivere eller deaktivere lampene på produktet.
1) Off : Denne modusen deaktiverer lampen. Lampen vil imidlertid lyse opp uansett
hvilken lampeinnstilling som brukes, når strømmen slås på eller av eller når
projektoren er i unormal status.
2) On : Denne modusen aktiverer lampen slik at den kan vise den gjeldende
driftsstatusen til projektoren.
Light Effect
Du kan slå lampeindikatorene på projektoren på eller av slik du selv vil.
1) Off : Lampen kommer ikke på.
2) In Standby : Slår lampen på i standby-modus.
3) In Watching TV : Slår lampen på mens du ser på TV.
4) Always : Lampen blir slått på når du slår TV-apparatet av.
Vises som en ellipse øverst på baksiden av projektoren.
Blue screen
Blue screen-funksjonen forårsaker at skjermen endres til en blå skjerm hvis det ikke er
noen signalinndata fra den eksterne enheten som er koblet til projektoren.
1) Off
2) On
Information
Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett, PC-bildejustering og lampens
brukstid.
| Sjekkliste før et problem rapporteres |
Montering og oppkobling
Symptomer
Feilsøking
Ingen strøm.
z Kontroller alle strømkabelkontaktene.
Jeg ønsker å installere
z Støtte for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med den lokale
projektoren i taket.
Ekstern kilde er ikke valgt.
produktdistributøren.
z Sørg for at tilkoblingskabelen (video) er riktig koblet til riktig port. Hvis en enhet
ikke er riktig tilkoblet, er den ikke tilgjengelig.
Meny og fjernkontroll
Symptomer
Fjernkontrollen virker ikke.
Feilsøking
z Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.
z Kontroller batteriet på fjernkontrollen. Hvis det har feil størrelse, bytter du det ut
med et batteri med den anbefalte størrelsen. Kontroller om polariteten til det
installerte batteriet er riktig.
z Kontroller vinkelen og avstanden mellom fjernkontrollen og projektoren.
Kontroller at det ikke er hindringer mellom projektoren og fjernkontrollen som
kan blokkere signalet.
z Direkte belysning av projektorens fjernkontrollsensor fra 3-veis lyspærer eller
andre lyskilder, kan påvirke følsomheten og føre til at fjernkontrollen ikke
fungerer som den skal.
z Kontroller om batteriet i fjernkontrollen er tomt.
z Kontroller om indikatoren øverst på projektoren er slått på.
Jeg kan ikke velge en meny.
z Kontroller om menyen vises i grått. Menyer som vises i grått er ikke
tilgjengelige.
Skjermbilde og Ekstern Kilde
Symptomer
Kan ikke se skjermbilde.
Feilsøking
z Sørg for at projektorens strømledning er på plass.
z Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.
z Kontroller at kontaktene er koblet riktig til inngangene bak på prosjektøren.
z Kontroller batteriene i fjernkontrollen.
z Sørg for at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er justert helt ned.
Blasse farger.
z Juster <Tint> og <Contrast>.
Bildene er ikke klare.
z Juster fokus.
z Kontroller om projiseringsavstanden enten er for lang eller for kort.
Ulyd.
z Kontakt servicesenteret hvis du hører en merkelig og vedvarende lyd.
LED-indikatoren for drift er tent.
z Følg fremgangsmåtene som er beskrevet i Tiltak mot unormal LED-drift.
Det vises linjer på skjermen.
z Det kan vises støylinjer i PC-modus i tilfelle frekvensavvik.
Kan ikke se bilde fra eksterne enheter.
z Kontroller driften av den eksterne enheten, og om justeringselementene som
for eksempel Brightness og Contrast osv. på <Mode>-menyen til projektoren
er endret.
Får bare blå skjerm.
z Kontroller at du har de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller alle
kontakter. en gang til.
Skjermbildet vises i svart-hvitt eller
z Kontroller at justerbare elementer i menyen Custom Picture er riktig innstilt.
med uvanlige farger, eller skjermbildet
z Bruk funksjonen <Factory Default> hvis du vil tilbakestille verdiene til
er for mørkt eller lyst.
standardinnstillingene fra fabrikken.
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Slik rengjør du linsen og projektoren utvendig
Rengjør projektoren med en myk, tørr
klut.
Ikke rengjør projektoren med brennbare stoffer
som benzen, tynnere eller en våt klut, da disse
kan forårsake problemer.
Ikke berør projektoren med neglene eller andre
skarpe gjenstander, da dette kan lager riper i
overflaten.
Slik rengjør du projektoren innvendig
Når det gjelder rengjøring av projektoren
innvendig, kan du kontakte
servicesenteret eller en distributør.
(avgiftsbelagt)
Ta kontakt med distributøren eller et
servicesenter hvis det kommer støv eller annet
inn i projektoren.
Utskiftning av lampe
Forholdsregler ved utskiftning av lampe
Projektorlampen er en forbruksvare. Du får best ytelse hvis du skifter ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan
vise lampens brukstid i informasjonsdisplayet (INFO-knappen).
Bruk den anbefalte lampen ved utskiftning. Lampespesifikasjoner er definert i veiledningen. Skift ut med samme
modell som fulgte med projektoren.
- Navn på lampemodell: LAMP-MERCVRY-Philips
- Lampeprodusent: Philips Lighting
- Lampens levetid: 2 000 timer
- Lampetype: 300 W UHP
Kontroller at strømkabelen er trukket ut før du skifter ut lamper.
Selv når strømkabelen er trukket ut, vil lampen være varm. La lampen kjøle seg ned i minst 1 time før du skifter
den ut.
Lampen er plassert bakerst til venstre på projektoren.
Før du snur om på projektoren for å skifte lampe, dekker du projektoren med en myk klut på en jevn flate.
Ikke la den gamle lampen ligger i nærheten av brennbare materialer eller i nærheten av barn. Det er en fare for
forbrenning eller skade.
Fjern smuss eller fremmedelementer rundt eller på innsiden av lampeenheten ved hjelp av en riktig
støvsugingsenhet.
Når du håndterer lampen, må du sørge for at du ikke berører noen av delene på den, bortsett fra håndtakene.
Hvis du håndterer lampen på feil måte, kan dette påvirke skjermkvaliteten og forkorte levetiden.
Projektoren fungerer ikke normalt hvis dekselet ikke er helt lukket etter at lampen er skiftet ut. Hvis projektoren
ikke fungerer som normalt, kan du se Lampeinnstillinger.
Fremgangsmåte for å skifte ut lampen
Lampen er svært varm og har høy
Lampen er plassert bakerst til
Åpne dekselet ved å holde nede
spenning. La lampen kjøle seg
venstre på projektoren. Plasser
(A) i figuren og dra i (B).
ned i minst 1 time etter at du har
projektoren slik at venstre side er
trukket ut strømkabelen før du
synlig, og fjern deretter skruene
skifter den ut.
på lampedekselet.
* Pass på at projektoren ikke
faller.
Fjern skruene (A) i figuren, og
Fjern skruene som vist i figuren.
hold og åpne (B).
Løft opp lampehåndtakene mens
du holder i dem og trekk i
lampen, som vist i figuren.
Montering av en ny lampe skjer i motsatt rekkefølge av demonteringen.
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til Samsung-produkter,
kan du kontakte et SAMSUNG-kundeservicecenter.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min)
0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
PORTUGAL
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG(726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
HONG KONG: 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
800-SAMSUNG(726-7864)
U.A.E
8000-4726
http://www.samsung.com/tr
http://www.samsung.com/ae
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Ordliste
Analog kringkasting
Et eksisterende kringkastingssignal som overføres via en kringkastingsstasjon i henhold til NTSC-standarden.
ANTENNA IN-port
Dette er porten som brukes til å koble til en TV-antenne ved hjelp av en koaksialkabel. Den brukes vanligvis til å se
offentlige kringkastingsprogrammer.
AV-mottaker
En AV-mottaker inneholder en rekke inngangs- og utgangsgrensesnitt for lyd og video, slik at brukere kan koble til og
bruke ulike inngangs- og utgangsenheter.
Bakgrunnsbelysning for fjernkontroll
Knappene på bakgrunnsbelysningen for fjernkontrollen lyser slik at det er enkelt for brukere å finne frem til knappene på
fjernkontrollen selv når det er mørkt.
Svartnivå
Svartnivå angir lysnivået til den mørkeste delen av videosignalet slik at det samsvarer med displayets muligheter for
svartnivå. Dermed kan brukere tydelig se elementer i mørket. Hvis innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, er
den mørke skjermen mettet, og det kan hende den ikke gir riktig bilde eller at den mørke skjermen er melkehvit.
Kabelkringkasting
Kabelkringkasting kringkaster programmer via kabel i stedet for radiobølger. Hvis du vil vise kabelkringkastinger, må du
abonnere hos en lokal kabelkringkastingsleverandør og installere en tilleggsmottaker.
Fargestandard
En forhåndsbestemt standardfarge som fastsettes av kringkastingsstandarden i det aktuelle landet eller området.
Fargetemperatur
Fargetemperatur er en forenklet metode for å beskrive spektralegenskapene til en lyskilde. En lav fargetemperatur angir
varmere lys (mer gult/rødt), mens en høy fargetemperatur angir et kaldere lys (mer blått).
COMPOSITE IN-port
En COMPOSITE IN-port er en generell videoinngangsport (gul). Både krominans og luminans overføres på samme kabel
på 75 ohm.
Component-port (grønn, blå, rød)
Component-porten overfører luminanssignalet separat, og er den blant alle videotilkoblingstypene som gir best kvalitet.
Digital kringkasting
Digital kringkasting er et TV-kringkastingssignal som er digitalisert og som overføres i henhold til den amerikanske
bakkesendte, digitale kringkastingsspesifikasjonen, ATSC (Advanced Television Standards Committee).
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD er en mediedisk med stor kapasitet som kan lagre multimedieinnhold, for eksempel video, spill, lydprogrammer
osv. ved hjelp av MPEG-2-videokomprimeringsteknologi på en disk på størrelse med en CD.
DLP (Digital Light Processing)
DLP er en digital skjermteknologi som bruker et DMD-panel som er utviklet av TI (Texas Instruments) i USA.
DLP HD2, DC2, DC3
Dette er en gradering av DMD-panel.
DMD (Digital Micromirror Device)
Et DMD-panel er en implementering av DLP-teknologi. Det står av mikroskopiske speil der hvert speil representerer en
piksel.
Ekstern inngang
Ekstern inngang kobler til videoenheter som for eksempel en videospiller, et videokamera, en DTV-mottaker, DVD osv.
til projektoren som en videokilde.
Gamma-modus
Gamma-modus kompenserer for videosignalet som gis for analoge visningsenheter, for eksempel et katodestrålerør,
slik at videosignalet vises tydelig på en digital visningsenhet.
HDMI
▶ HDMI (High-Definiton Multimedia Interface) er et grensesnitt som gjør det mulig å overføre digital lyd og digitale
videosignaler med én kabel.
▶ Forskjellen mellom HDMI og DVI er at HDMI-enheten er mindre og har kodefunksjonen HDCP (High Bandwidth Digital
Copy Protection) installert.
Overskanning
Overskanning klipper av kanten av bildet når det finnes unødvendig informasjon, bilder eller støy på kanten av bildet.
Når det er svært dårlige videosignaler, kan det hende det vises noen unødvendige videosignaler på skjermen.
RS-232C-port (serviceinngangsport)
Denne porten brukes i serviceøyemed. Denne porten gir datakommunikasjon i henhold til kommunikasjonsstandarden
RS-232C.
S-Video IN-port
Dette kalles supervideo. S-Video er en type videosignal der videolysstyrken og fargesignalet er atskilt for å gi bedre
bildekvalitet.
Satellittkringkasting
Satellittkringkasting kringkaster programmer via satellitt slik at programmet kan vises i alle områder med høy visuell
kvalitet og høy lydkvalitet. Det leveres rundt 100 kanaler, inkludert offentlige kringkastingskanaler. Hvis du vil vise
satellittkringkastinger, må du installere en tilleggsmottaker.
Hastighet på 5x, fargehjul med 6 segmenter
Dette er en optisk del som oppløser hvite stråler
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Gjengivelse i hvilken som helst form uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte eller indirekte skade i forbindelse
med levering eller bruk av dette materialet.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement