Samsung | SP-A400B | Samsung SP-A400B Bruksanvisning

For at undgå personskader eller beskadigelse af ejendele bedes du læse følgende forholdsregler nøje og
anvende produktet i henhold dertil.
Hvis ikke instruktionerne, der er mærket med dette symbol, følges, kan det medføre
personskade evt. med døden til følge.
Hvis ikke instruktionerne, der er mærket med dette symbol, følges, kan det medføre
personskade eller beskadigelse af produktet eller ejendele.
| Strømforsyningsrelateret | Installationsrelateret | Rengørings-og brugsrelateret |
[Billederne er kun til reference og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).]
Sørg for at sætte stikket helt i, da det ellers kan opstå brand.
z
Hvis tilslutningen er ikke er fuldstændig, kan der opstå brand.
Brug ikke stikkontakter, der er løse, eller beskadigede strømkabler.
z
Der er fare for stød eller brand.
Du må under ingen omstændigheder berøre strømstikket med våde
hænder.
z
Der er fare for stød.
Slut ikke flere apparater til én stikkontakt.
z
Der er fare for brand.
Anbring ikke tunge genstande oven på netledningen. Undgå at bøje,
trække eller sno netledningen.
z
Der er fare for stød eller brand.
Før du flytter produktet, skal du kontrollere, at der er slukket for
strømmen og tage netledningen ud af stikkontakten i væggen.
Desuden skal du kontrollere, at alle tilslutningskabler er koblet fra
andre enheder, før du flytter det.
z
Hvis du flytter produktet uden at frakoble netledningen, kan det beskadige
netledningen eller forårsage en brand eller stød.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra
stikkontakten, og derfor skal stikkontakten være klar til brug.
z
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Du skal altid koble enheden fra ved at holde i stikket og ikke i
netledningen.
z
Der er fare for brand.
Træk strømstikket ud, før du rengør produktet.
z
Der er fare for stød eller brand.
| Strømforsyningsrelateret | Installationsrelateret | Rengørings-og brugsrelateret |
FOR AT FORHINDRE BRAND SKAL DU HELE TIDEN HOLDE LYS OG
ANDEN ÅBEN ILD BORTE FRA PRODUKTET.
z
Der er fare for brand.
Når du installerer produktet i et skab eller på en hylde, må
produktets forside ikke rage ud af skabet eller ud over hylden.
z
Hvis et produkt falder ned, kan det blive beskadiget eller forårsage skade
eller personskade.
Hold netledningen på afstand af varmeapparater.
z
Netledningens isolering kan smelte og forårsage stød eller brand.
Installér ikke produktet på steder, der er udsat for olie, røg, fugt
eller vand (regnvand) eller i et køretøj.
z
Der er fare for stød eller brand.
Installér ikke produktet på steder, hvor der ikke er ventilation, som
f.eks. en boghylde eller et vægskab.
z
Dette kan forårsage brand eller beskadige produktet.
Installér ikke produktet på et ustabilt sted, f.eks. en sokkel eller et
stativ, der er mindre end produktet.
z
Hvis produktet vælter, kan det forvolde skade på børn eller blive beskadiget.
Installér på et stabilt sted, da den forreste del er tung.
I tilfælde af tordenvejr skal du straks slukke for systemet og trække
netledningen ud af stikkontakten i væggen.
z
Der er fare for stød eller brand.
Sørg for, at produktets ventilationsåbninger ikke blokeres af en dug
eller et gardin.
z
Dette kan forårsage brand eller beskadige produktet.
Anbring forsigtigt produktet på gulvet.
z
Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse eller personskade.
Pas på ikke at tabe produktet, når du flytter det.
z
Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse eller personskade.
Hold produktet uden for børns rækkevidde.
z
Hvis et produkt falder ned, kan det forvolde skade på børn. Fordi den
forreste del af produktet er tungere end den bageste, skal du installere
produktet på et plant og stabilt sted.
| Strømforsyningsrelateret | Installationsrelateret | Rengørings-og brugsrelateret |
Du må ikke stikke metal, som f.eks. spisepinde, ledninger og bor eller
brændbare substanser, som f.eks. papir og tændstikker, ind i
produktets ventilationsåbninger eller AV-porte.
z
Der er fare for stød eller brand. Hvis vand eller en anden substans kommer ind
i produktet, skal du slukke for produktet, trække netledningen ud af
stikkontakten i væggen og kontakte en Serviceafdeling.
Skil ikke produktet ad, og forsøg ikke på at reparere eller omdanne
produktet.
z
Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte en Serviceafdeling.
Der er fare for stød eller beskadigelse af produktet.
Hold produktet på afstand af letantændelige spraydåser eller andre lignende
substanser.
z
Der er fare for brand eller eksplosion.
Anbring ikke beholdere med vand, vaser, drinks, kemikalier, små metaldele
eller tunge genstande oven på produktet.
z
Hvis nogen genstand eller væske kommer ind i produktet, kan det forårsage stød,
brand eller personskade.
Tillad ikke børn at anbringe genstande, som f.eks. legetøj eller småkager,
oven på produktet.
z
Hvis et barn forsøger at nå en af disse genstande, kan produktet vælte og forvolde
skade på barnet.
Se aldrig direkte på lyset i lampen på forsiden af produktet, og projicér
aldrig billedet direkte mod øjne.
z
Dette er især farligt for børn.
Pas på, at børn ikke putter batterierne i munden, når du fjerner dem i
fjernbetjeningen. Undgå at opbevare batterierne i nærheden af børn.
z
Kontakt lægen omgående, hvis et barn sluger et batteri.
Hvis produktet udsender røg, usædvanlig lyd, eller hvis der lugter brændt,
skal du straks slukke for systemet, trække netledningen ud af stikkontakten
i væggen og kontakte en Serviceafdeling.
z
Der er fare for stød eller brand.
Hvis strømstikkets tilslutningsben udsættes for støv, vand eller anden
substans, skal det rengøres.
z
Der er fare for stød eller brand.
Rengør produktet let ved hjælp af en blød, tør klud eller serviet efter at have
trukket netledningen ud af stikkontakten i væggen.
z
Rengør ikke produktet ved hjælp af kemikalier, som f.eks. voks, rensebenzin, sprit,
fortyndervæske, myggebalsam, aromastoffer, smøremidler, rensemidler osv.
Hvis produktet ikke anvendes i længere perioder, skal du tage strømstikket
ud af stikkontakten.
z
Der er fare for stød eller brand.
Kontakt et autoriseret servicecenter når skærmen skal installeres på steder
med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj
fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes eller hvor skærmen er tændt
døgnet rundt som f.eks. i lufthaven, jernbanestationer osv.
z
Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.
Hvis produktet tabes eller kassen går i stykker, skal du slukke for produktet
og tage strømstikket ud, da dette kan forårsage stød eller brand.
z
I så fald skal du kontakte en Serviceafdeling.
Pas på ikke at miste produktets objektivdæksel.
z
Hvis du bruger objektivet uden objektivdækslet, kan det beskadige objektivet.
Isæt batterierne i den korrekte polaritetsplacering med +/-, som angivet i
batteriholderen.
z
Forkert polaritet kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til
brand, legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).
Brug kun de angivne standardbatterier. Undlad at anvende nye og brugte
batterier sammen.
z
Kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til brand,
legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).
Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et bord.
z
Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan du falde og slå dig, eller produktet kan blive
beskadiget.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at
undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret
affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale
myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på
miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
| Produkt Egenskaber | Produkt Oversigt | Fjernbetjening | Produkt Specificeringer |
Optisk motor med avanceret DLP teknologi
- Der bruges et panel på 1280x768.
- Et 5 segments farvehjul (segment color wheel) bruges til at opnå optimale farver.
- 200 W Lampe designet til at forbedre lumen
Levende farver
- Kvalitets billedindstilling rettet imod forbedring af farve - denne enhed går efter at udføre
farvekoordinater som opfylder udsendelsesstandarder ved videoproduktion.
Minimeret ventilatorstøj og lysudslip
- Luftfiltret og ventilatorinstallationsstrukturen er lavet til at minimere ventilatorstøj og stråleudslip.
Adskillige indgangsporte
- Tilslutninger til eksterne enheder er blevet forbedret ved at bruge forskellige indgangsstik, som f.eks.
et HDMI-stik (med HDCP-understøttelse), et Komponent-stik og et MONITOR OUT-stik.
Bruger justeringer
- Denne enhed har mulighed for justering af hver indgangsport.
- Enheden har et referencemønster som kan bruges til at indstille og justere.
- For brugerens bekvemmelighed i mørke omgivelser, findes der et baglys på fjernbetjeningen.
| Produkt Egenskaber | Produkt Oversigt | Fjernbetjening | Produkt Specificeringer |
For/Øvre Side
1. Indikatorer
6. Zoom knap
- STAND BY (Blå LED)
Bruges til at forstørre eller reducere billedets
- LAMP (Blå LED)
størrelse.
- TEMP (Rød LED)
7. POWER(
※ Se efter i LED Indikationer.
) Knap
Bruges til at tænde og slukke for projektoren.
2. Fokus Ring
8. SOURCE Knap
Bruges til fokusjustering.
Bruges til at vælge indgangssignaler fra eksterne
kilder.
3. Fjernbetjening Signalmodtager
9. MENU Knap
4. Linse
Brug denne knap til at gå ind i eller forlade
menuen eller til at springe videre i menuen.
5. Justerbar Fødder
Du kan justere skærmpositionen ved at flytte de
justerbare fødder op eller ned.
10.Vælg og flyt knap(
/
)
Brug denne knap til at flytte eller vælge et
element i en menu.
Knapperne på toppen af projektoren er touch knapper.
Berør dem let med dine fingre for at bruge dem.
Pakkens indhold
Hurtig Installationsvejledning
Garantibevis/ Registreringskort
(Ikke alle steder)
Brugervejledning CD
Strømkabel
Fjernbetjening/ 2 Batterier
Rengøringsklud
LED Indikationer
●:Lys er til
STAND
BY
◐:Lys blinker
○:Lys er fra
LAMP
TEMP
○
○
Information
Hvis du trykker på POWER knappen på fjernbetjeningen eller på projektoren, vises
●
skærmen
inden for 30 sekunder.
●
●
○
●
◐
○
○
◐
○
◐
○
◐
○
◐
◐
○
○
◐
●
◐
◐
Der opstod et problem ved brug af DDP-IC’en i produktet. Se handling 4.
◐
◐
◐
Et problem opstod med lampens funktion. Se handling 5.
●
◐
●
Lampens levetid er udløbet. Se handling 6.
◐
◐
○
Hukommelsen i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et service center.
◐
◐
●
Strømforsyningen i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et service center.
◐
●
◐
Der opstod et problem ved brug af farvehjulet i produktet. Se handling 4.
Projektoren er under normale funktionsforhold.
Denne tilstand forekommer når projektoren forbereder en funktion efter at POWER
knappen på projektoren eller på fjernbetjeningen er blevet trykket.
POWER knappen trykkes for at slukke for projektoren og kølesystemet til afkøling af de
indre dele i projektoren kører fortsat. (Dette varer omkring 1 minut og 30 sekunder)
Se handling 1 herunder hvis køleventilatoren inden i projektoren ikke fungerer normalt.
Se handling 2 herunder hvis lampedækslet der beskytter lampeenheden ikke lukker
rigtigt.
Strømmen slukkes automatisk når temperaturen inden i projektoren overstiger
kontrolgrænsen. Se handling 3.
Håndtering af Indikatorproblemer
Klassifikation
handling 1
Tilstand
Når køleventilatorsystemet
ikke fungerer normalt.
Forholdsregler
Hvis symptomerne fortsætter selv efter at have afbrudt og tilsluttet
stømkablet og tændt for projektoren igen, bedes du venligst kontakte
din leverandør eller vores service center.
Når lampedæksel der
handling 2
beskytter lampeenheden
Undersøg om skruerne på undersiden af projektoren er fastgjort
ikke lukker rigtigt eller
korrekt. Hvis de ikke er fastgjort rigtigt, bedes du kontakte din
sensorsystemet ikke
distributør eller vores service center.
fungerer normalt.
handling 3
Når temperaturen inden i
Juster installationen af din projektor ved at referere til
projektoren er blevet for
installeringsforholdsreglerne på listen herover. Lad projektoren køle
høj.
rigeligt ned og tænd for den igen. Hvis det samme problem opstår
hele tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores service center.
Afbryd og tilslut strømkablet og start projektoren igen. Hvis de samme
handling 4
Når farvehjulet ikke fungerer.
symptomer fortsætter, bedes du kontakte din distributør eller vores
service center.
Lampen virker ikke korrekt
handling 5
efter forkert slukning eller
Sluk for strømmen, vent indtil den er kølet rigeligt ned og tænd
genopstart lige efter at
derefter for strømmen igen. Hvis det samme problem opstår hele
have slukket for
tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores service center.
projektoren.
Undersøg lampens levetid på informationsdisplay skærmen. Hvis det
handling 6
Når skærmen bliver mørkere
er nødvendigt at udskifte lampen, bedes du kontakte din distributør
eller vores service center.
Projektoren har et køleventilatorsystem til at forhindre enheden i at overophede. Køleventilatorens funktion kan
afgive støj, hvilket ikke påvirker produktets funktion. Enheden kan ikke byttes eller refunderes på grund af
støjspørgsmålet.
Bagside
1. RS-232C port (Til service
6. HDMI/DVI IN Indgangsport
indgangsterminaler)
7. MONITOR OUT-stik
2. SERVICE Indgangsport
8. PC IN Indgangsport
3. VIDEO IN Indgangsport
9. COMPONENT IN Indgangsport
4. S-VIDEO IN Indgangsport
10.POWER Indgangsport
5. Fjernbetjening Signalmodtager
| Produkt Egenskaber | Produkt Oversigt | Fjernbetjening | Produkt Specificeringer |
1.
ON (
2.
COMP Knap
3.
VIDEO Knap
4.
S-VIDEO Knap
5.
AUTO Knap
6.
MENU Knap
7.
Flyt (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER Knap
8.
INFO Knap
9.
P.SIZE Knap
) Knap
10. STILL Knap
11. P.MODE Knap
12. OFF (
13.
LYS (
) Knap
) Knap
14. HDMI Knap
15. QUICK Knap
16. PC Knap
17. RETURN Knap
18. EXIT Knap
19. KEYSTONE Knap
20. USER Knap
21. INSTALL Knap
1. ON (
)
Bruges til at tænde for projektoren.
2. COMP
Bruges til at skifte til KOMPONENT Mode.
3. VIDEO
Bruges til at skifte til Video Mode.
4. S-VIDEO
Bruges til at skifte S-VIDEO Mode.
5. AUTO
Justerer Picture automatisk. Ikke tilgængelig i tilstanden PC
6. MENU
Bruges til at vise display Menu Skærm.
7. Flyt (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER
Bruges til at flytte til eller vælge hvert menuelement.
8. INFO
Bruges til at checke kildesignaler, billedindstilling, PC skærmjustering og lampens tændetid.
9. P.SIZE
Bruges til at justere størrelsen af billedskærmen.
10. STILL
Bruges til at se stillbilleder.
11. P.MODE
Bruges til at vælge Billed Mode.
12. OFF ( )
Bruges til at slukke for projektoren.
13. LYS (
)
Bruges til at betjene fjernbetjeningen i et mørkt rum.
14. HDMI
Bruges til at skifte til HDMI Mode.
15. QUICK
Bruges til hurtigt at vælge den seneste menu, du anvendte.
16. PC
Bruges til at skifte til PC Mode.
17. RETURN
Vender tilbage til den foregående menu.
18. EXIT
Bruges til at få display Menu Skærmen til at forsvinde.
19. KEYSTONE
Brug denne, når videoscener er forvrængede eller væltede.
20. USER
Bruges til at vælge Billede Bruger Justeringsmode.
21. INSTALL
Bruges til at skifte eller vende billedet der vises.
| Produkt Egenskaber | Produkt Oversigt | Fjernbetjening | Produkt Specificeringer |
Design og specificeringer for produktet kan modificeres uden bekendtgørelse, med henblik på forbedringer af funktion.
Specificeringer
Model
Panel
Lampe
SP-A400B
Størrelse
16,5 mm / 0,65 inch
Opløsning
WXGA (1280 x 768)
Fabrikant
Texas Instrument
Type
200W UHP (tilstanden Theater: 172W)
Levetid
3.000 timer (tilstanden Theater:3.250 timer)
Fabrikant
Philips
Farve
18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8bit)
Optimal
opløsning
1280 x 768 @ 60 Hz
Opløsning
Maksimal
opløsning
1280 x 1024 @ 75 Hz
Indgangs videosignal
Video, S-Video, Komponent, Analogisk PC, HDMI
Indgangs synkroniseringssignal
Separat H/V synk, TTL
Maksimal Pixel Ur
136,75 MHz
Diagonal skærmstørrelse
40 ~250 inch
Projekteringsrækkevidde
0,3 ~9,8 m
Strømforbrug
Mindre end 280 W
Spænding
110/220 Vac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Strøm
Støj
Theater : 28dB, Bright : 32dB
343,1 mm(W)x162,4 mm(H)x347,2 mm(D)
Dimensioner
13,5 inch(W) x 6,4 inch(D) x 13,7 inch(H)
Vægt
4,5 Kg / 9,9 lb
Nøgle
Egenskaber
Lysstyrke
Maks. 2.000 ANSI lumen
Kontrast
2.500:1
Hovedprincip
Vertikal
Temperatur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),
Funktion
Brugermiljø
Luftfugtighed (10 % ~ 80 %)
Temperatur og
Luftfugtighed
Opbevaring
Temperatur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Luftfugtighed (5 % ~ 95 %)
Dette Klasse B udstyr er designet til hjemme og kontor brug. Udstyret er registreret i henhold til EMI til brug
ved beboelser. Det må bruges i alle områder. Klasse A er til kontor brug. Klasse A er til firmaer mens klasse B
udsender færre elektroniske bølger end klasse A.
DMD panelet brugt i DLP Projektorer består af adskillige hunderede tusinde mikrospejle. Som med andre
visuelle display elementer, kan DMD panelet indeholde nogle få dårlige pixels. Samsung og DMD panel
fabrikanten har en streng identifikations og begrænsningsprocedure af dårlige pixels og produkterne vil ikke
overstige et maksimalt antal af dårlige pixels angivet af vores standarder. Meget sjældent findes der ikke
viselige pixels og dette påvirker ikke billedkvaliteten eller produktets levetid.
Tilgængeligt Display Mode
Indgangskilde
Opløsning
(HxV)
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
PC
832X624
1024X768
Horisontal Synk
Frekvens
[kHz]
polaritet
Vertikal Synk
Frekvens
[kHz]
Pixel Frekvens
polaritet
[MHz]
Synk Type
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
35.00
N
66.7
N
30.24
Sep.
37.86
N
72.8
N
31.5
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
43.27
N
85
N
36
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
35.16
P
56.3
N
36
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
48.08
P
72.2
P
50
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
53.67
P
85
P
56.25
Sep.
49.73
N
75
N
57.28
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
56.4
N
70
N
75
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
68.68
P
85
P
94.5
Sep.
1152X864
67.5
P
75
P
108
Sep.
1152X870
68.68
N
75
N
100
Sep.
1280X768
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
1280X960
1280X1024
1440X900
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
55.94
N
60
P
106.5
Sep.
70.64
N
75
P
136.75
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
1920X1080i
1280x720p
Component
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
1024X768
1280X768
HDMI
1280X960
1280X1024
1920x1080i
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
37.88
P
60
P
40
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
720x480i
15.73
P
60
P
13.5
Sep.
720x576i
15.63
P
50
P
13.5
Sep.
1280x720p
Størrelse Tilgængeligt Mode
O : Størrelse & Overskan kan konfigureres, x : Størrelse og Overskan kan ikke konfigureres,△: Størrelse kan konfigureres
Kilde
Indgang
Type
Billedstørrelse
Mode
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
VESA
O
O
x
x
O
x
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
VIDEO
576i
O
O
△
△
O
x
& S-VIDEO
480i
O
O
△
△
O
x
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
HD
SD
PC
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Positionsflytning Tilgængeligt Mode
Overskan : Off
Skærmens position flyttes ikke i tilstanden HDMI-indgang.
Kilde
Indgang
Type
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
VIDEO
& S-VIDEO
HD
SD
PC
Billedposition (H/V)
Mode
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
16:9
PC
Wide fit
Mode
4:3
Mode
Overskan : On
Skærmens position flyttes ikke i tilstanden PC-indgang.
Kilde
Indgang
Type
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
VIDEO
& S-VIDEO
HD
SD
PC
Billedposition (H/V)
Mode
480i
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
x
480i
O
O
O
O
O
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
| Basis Indstillinger | Tilslutning af strømmen | Tilslutning til videoudstyr |
Installering af projektoren
Installer projektoren så strålen fra projektoren er lodret på skærmen.
Placer projektoren så at linsen er på midten af skærmen.
Hvis skærmen ikke er installeret vertikalt, er billedet muligvis ikke firkantet.
Installer ikke skærmen i lyse omgivelser. Hvis skærmen er for lys, vil billedet på skærmen ikke blive vist klart.
Når skærmen installeres i lyse omgivelser, skal der bruges gardiner.
Du kan installere projektoren på de følgende steder: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(For at se installeringspositions indstillingerne)
For at se billedet når projektoren installeres bagved skærmen,
Installer en halv-gennemsigtig skærm.
Vælg Menu(Menu) > Setup(Indstilling) > Install
(Installer) > Rear-Floor(Bagved-Gulv)
For at se billedet når projektoren installeres foran skærmen,
Installer projektoren på den side hvor du ser på
skærmen.
Vælg Menu(Menu) > Setup(Indstilling) >Install
(Installer) > Front-Floor(Foran-Gulv)
Zoom og Fokus justering
Zoom Knap
Fokus Ring
Du kan justere størrelsen af billedet inden for zoom rækkevidden ved at dreje
Zoom knappen.
Indstil billedet på skærmen ved at bruge Fokus Ringen.
Hvis dit produkt er installeret på et sted uden for den angivne
projiceringsafstand (se Skærmstørrelse og Projiceringsafstand), kan fokus
ikke justeres korrekt.
Niveller med justerbare fødder
For at placere projektoren plant, juster projektorens justerbare fødder.
Du kan justere projektorens niveau op til 12 mm (gennemsnitligt 3,4°).
Afhængigt af projektorens placering, kan Hovedprincip forvrængning af billedet forekomme.
Skærmstørrelsen og Projiceringsafstanden
Installer projektoren på en flad, jævn overflade og niveller projektoren ved at bruge de justerbare fødder til at opnå den optimale
billedkvalitet. Hvis billederne ikke er klare, kan de justeres ved at bruge Zoom Knappen eller Fokus Ring, eller flytte projektoren
frem eller tilbage.
Skærmstørrelse
Horisontal
[tommer]
(X:mm)
10
218
131
392
326,7
11,1
20
436
261
784,1
653,4
22,2
30
653
392
1176,1
980,1
33,3
Vertikal(Y:mm)
Max(Z:mm)
Min(Z:mm)
Offset (Y':mm)
40
871
523
1568,2
1306,8
44,4
50
1089
653
1960,2
1633,5
55,5
60
1307
784
2352,3
1960,2
66,6
70
1525
915
2744,3
2286,9
77,8
80
1742
1045
3136,4
2613,6
88,9
90
1960
1176
3528,4
2940,3
100
100
2178
1307
3920,5
3267
111,1
110
2396
1438
4312,5
3593,8
122,2
120
2614
1568
4704,5
3920,5
133,3
130
2831
1699
5096,6
4247,2
144,4
140
3049
1830
5488,6
4573,9
155,5
150
3267
1960
5880,7
4900,6
166,6
160
3485
2091
6272,7
5227,3
177,7
170
3703
2222
6664,8
5554
188,8
180
3920
2352
7056,8
5880,7
199,9
190
4138
2483
7448,9
6207,4
211,1
200
4356
2614
7840,9
6534,1
222,2
210
4574
2744
8233
6860,8
233,3
220
4792
2875
8625
7187,5
244,4
230
5009
3006
9017,1
7514,2
255,5
240
5227
3136
9409,1
7840,9
266,6
250
5445
3267
9801,1
8167,6
277,7
Denne projektor er designet til at vise billeder optimalt på en skærm på 80 ~ 120 tommer.
A. Skærm
Z: Stråle Afstand
Y': Afstand fra Linsemidten til Billedets bund
Opsætning af PC Miljøet - Check de følgende elementer før din PC tilsluttes til din projektor.
1.
Klik på den højre museknap på Windows tapetet
og klik på [Properties].
<Display Properties> fanebladet vil komme frem.
2.
Klik på [Indstillinger] fanebladet og indstil <Skærmopløsning>
ved at referere til <Opløsning> beskrevet i display mode register
understøttet af denne projektor.
Du behøver ikke ændre <Farvekvalitet> indstilling.
3.
Tryk på [Advanced] knappen.
Et andet egenskabsvindue vil fremkomme.
4.
Klik på [Monitor] fanebladet og indstil <Skærm fornyelsesgrad>
ved at henvise til <Vertikal Frekvens> beskrevet i det
understøttede display mode register på denne projektor.
Indstil både den vertikale og horisontale frekvens i stedet for
<Skærm fornyelsesgrad>.
5.
Klik på [OK] knappen for at lukke vinduet, og klik derefter på
[OK] knappen til <Display Egenskaber> vinduet for at lukke
vinduet.
Computeren udfører muligvis en genopstart automatisk.
6.
Luk ned for PC´en og tilslut projektoren.
Processen kan variere afhængigt af computertypen eller Windows versionen.
(For eksempel, [Egenskaber] kommer frem i stedet for [Egenskaber (R)] som vist i 1.)
Dette apparat understøtter op til 24 bits per pixel i farvekvalitet når den bruges som PC monitor.
Viste billeder kan variere fra monitoren afhængigt af monitorfabrikanten eller Windows versioner.
Når projektoren tilsluttes til PC´en, check at PC indstillingen passer til display indstillingerne understøttet af denne
projektor. Hvis ikke, kan der være signalproblemer.
| Basis Indstillinger | Tilslutning af strømmen | Tilslutning til videoudstyr |
1. Bagside af Projektoren
TIlslut strømkablet i strømindgangen på bagsiden af projektoren.
| Basis Indstillinger | Tilslutning af strømmen | Tilslutning til videoudstyr |
Tilslutning af en dvd-afspiller/kabelboks/satellitboks til HDMI/DVI
- Tilslutte ved at bruge HDMI/DVI kabel
Tilslut [HDMI/DVI IN] terminalen på bagsiden af projektoren og DVI udgangsterminalen på dvdafspilleren/kabelboksen/satelliteboksen ved at bruge et HDMI/DVI kabel.
- Tilslutte ved at bruge HDMI kabel
Tilslut [HDMI/DVI IN] terminalen på bagsiden af projektoren og HDMI udgangsterminalen på dvdafspilleren/kabelboksen/satellitboksen ved at bruge et HDMI kabel.
Når tilslutningen er færdig, skal du slutte strøm til projektoren og dvd-afspilleren/kabelboksen/satellitboksen.
Bruge projektoren
Tænd for projektoren og tryk på [HDMI] knappen for at vælge <HDMI>.
Tilslutning af en dvd-afspiller/kabelboks/satellitboks via komponent
Tilslut indgangsporten til [COMPONENT IN (Y/PB/ PR)] bag på projektoren til komponentport bag på dvd-
afspilleren/kabelboksen/satellitboksen med komponentkablet.
Når tilslutningen er færdig, tilsluttes strømmen til projektoren og DVD´en (eller apparatet tilsluttet til den digitale
udgangsterminal).
Bruge projektoren
Tænd for projektoren og tryk på [COMP] knappen for at vælge <Component>.
Komponent Porte er markeret med (Y/PB/ PR), (Y, B-Y, R-Y) eller (Y, Cb, Cr) afhængigt af fabrikanten.
Tilslutning til videobåndoptager/videokamera
Tilslut [VIDEO IN(gul)] indgangsporten på projektoren til VIDEO (gul) OUT port til videoudstyret ved at bruge videokablet.
- Hvis videoudstyret har en S-VIDEO OUT port, tilslut den til [S-VIDEO IN] indgangsport på projektoren.
Ved at bruge S-VIDEO tilslutningen, opnås en højere visuel kvalitet.
Når du er færdig med at tilslutte apparaterne, tilslut strømmen til projektoren og videon.
Bruge projektoren
Tænd for projektoren og tryk på [VIDEO] knappen for at vælge <Video>.
Tilslut projektoren og videoudstyret via <S-Video> kablet og tryk på [S-VIDEO] knappen for at vælge S-Video.
Når Komposit Mode ikke er til rådighed, check at videokablerne er på plads.
Check at projektoren og videoudstyret er slukkede før kablerne tilsluttes.
Denne projektor understøtter ikke lyd. (Et separat lydsystem er nødvendigt for at have lys.)
Tilsluttet til PC´en
Tilslut [PC IN] porten på bagsiden af projektoren til skærmudgangsporten til PC´en ved at bruge et PC-videokabel.
Når alle tilslutninger er udførte, tilslut både strømkabelkoder på projektoren og PC´en.
Dette produkt understøtter plug and play. Det er derfor ikke nødvendigt at installere en driver på din pc.
Bruge projektoren
Tænd for projektoren og tryk på [PC] knappen for at vælge <PC>.
Hvis PC Mode ikke er til rådighed, check at PC kablerne er på plads.
Tænd for PC´en og indstil PC Miljøet når det er nødvendigt.
Juster skærmen.(Auto Justeringen)
Lyden kommen fra PC højttalerne.
Tilslutning af videoenheder (skærm, tv, mv.)
- Når du anvender D-sub-udgangen (analog) gennem en anden videoenhed (skærm, tv mv.).
Tilslut MONITOR OUT-stikket på projektoren og D-sub-stikket på videoenheden med et D-sub-kabel.
Når du har tilsluttet dem, skal du tænde for din projektor og videoenheden (skærm, tv mv.).
MONITOR OUT-funktionen fungerer kun, når projektoren er tilsluttet til en ekstern enhed gennem [PC IN]-
indgangsstikket.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klik på Play(
Skærm Justering
Source List
)/Stop(
) knappen i registret herunder for at se videofilen.
Beskrivelse
Play/Stop
Du kan vælge et apparat der er tilsluttet til projektoren til fremvisning.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
Edit Name
Du kan redigere navnene på apparaterne der er tilsluttede til din projektor.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klik på Play(
Skærm
) knappen i registret herunder for at se videofilen.
Beskrivelse
Justering
Mode
)/Stop(
Play/Stop
Vælg en skærmtilstand som er tilpasset til din projektor eller skift skærmmode som
ønsket.
1) Mode
- Dynamic
Vælg dette hvis du ønsker skærmkvaliteten at være klarere end standard
skærmkvaliteten.
- Standard
Du kan sagtens se projiceringsskærmen selvom omgivelserne er lidt lyse.
- Movie1, Movie2
Vælg dette hvis omgivelserne er mørke. Dette sparer på energien og reducerer
Mode
øjets træthed.
- Monitor
Vælg denne for at bruge din skærm som en almindelig skærm.
- Game
Vælg denne for at opnå en mere levende spiloplevelse.
- Sports
Giver den optimale billedkvalitet for sport. Du får et mere spændende billede.
- User
Vælg dette hvis du ønsker at se skærmen i dit eget tilpassede skærmmode.
2) Contrast : Bruges til at justere kontrasten mellem objektet og baggrunden.
3) Brightness : Bruges til at justere lysstyrken for hele billedet.
4) Sharpness : Bruges til at justere konturen af objektet til mere eller mindre skarp.
▶ Du kan kun justere Sharpness i [S-Video] og [Video] mode.
5) Color : Bruges til at justere farven til lysere eller mørkere.
6) Tint : Bruges til at opnå mere naturlige farver til objekterne ved at bruge Grøn eller
Rød forstærkning.
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint
▶ Du kan kun justere Tint i [S-Video] og [Video] mode.
7) Color Temperature : Du kan ændre farveskæret for hele skærmen for at tilpasse den til
dine behov.
- 5500K : Bruges til at frembringe optimal billedkvalitet for sort/hvid film. Farve
temperaturen for billed mode til Film2 er sat til 5500K.
- 6500K : Denne temperatur bruges til de fleste videofremvisninger. Den er indstillet
Color
Temperature
som Film1 når den fremstilles, og kan levere det mest præcise farveskær.
- 8000K : Farvetemperaturen der passer til rimeligt lyse steder og gemt i Dynamisk
Billed Mode. Skarpheden og lysstyrken er fremhævet.
- 9300K : Farvetemperaturen der passer til meget lyse steder såsom en forretning.
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
G-Offset
B-Offset
4) B-Gain
8) Gamma : En billede kompenseringsfunktion som kontrollerer indstillinger i henhold til
video egenskaberne.
- Film : Billed Justering Film gamma.
Gamma
- Video : Det normale gamma mode som passer til en TV skærm.
- Graphic : Det normale gamma mode som passer til en PC skærm.
9) Save : Bruges til at gemme billedindstillinger.
Save
10) Reset : Genopretter mode indstillinger til fabriksindstilling.
Reset
Size
Du kan vælge skærmstørrelse i henhold til typen af scenen.
▶ Se "Størrelse Tilgængeligt Mode".
1) Full
2) 16 : 9
3) Zoom1
4) Zoom2
5) Wide Fit
6) 4 : 3
Position
Juster skærmpositionen hvis den ikke er rettet ind.
▶ Se "Positions Bevægelse Tilgængeligt Mode".
Digital NR
Når en stiplet linie vises eller skærmen ryster, kan du opnå en bedre visuel billedkvalitet
ved at aktivere Støjreducering.
▶ Digital NR kan kun vælges i tilstandene [Video], [S-Video], [Component] og [PC].
Black Level
Ved at bruge Sort Farve niveau funktion kan du indstille niveauet for den mørkeste del af
videosignalet så du kan se de mørkeste områder på skærmen mere klart.
▶Black Level kan kun vælges i tilstandene [Video] og [S-Video].
1) 0IRE : Indstiller lysniveauet for den mørkeste del af videosignalet til lav. Hvis
indstillingen ikke passer til indgangssignalet, fremstår den mørke skærm som
mælkehvid.
2) 7.5IRE : Indstiller lysniveauet for den mørkeste del af videosignalet til høj. Hvis
indstillingen ikke passer til indgangssignalet, bliver den mørke skærm mættet og
kan muligvis ikke vises ordentligt.
Color Pattern
Du kan filtrere farven for hele skærmen i henhold til dine ønsker.
1) Off : Viser billedet i den originale farve.
2) Color Pattern : Viser billedet i sorte og hvide farver ved at udfiltrere alle
farvesignaler.
3) Red : Viser billedet i rødt ved at udfiltrere de grønne og blå farvesignaler.
4) Green : Viser billedet i grønt ved at udfiltrere de røde og blå farvesignaler.
5) Blue : Viser billedet i blåt ved at udfiltrere de røde og grønne farvesignaler.
Overscan
Ved at bruge denne funktion kan du skære kanten af billedet når der findes unødvendig
information, billeder eller støj på kanten af billedet.
▶ Se "Størrelse Tilgængeligt Mode".
1) Off
2) On
Film Mode
Ved at bruge denne funktion kan du indstille display mode optimiseret til afspilning af
film, når du ser en film. Film Mode giver optimale fremvisningsindstillinger til film.
▶ Film Mode er kun tilgængeligt for [Video], [S-Video] og [Component].
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klik på Play(
Skærm Justering
Install
)/Stop(
) knappen i registret herunder for at se videofilen.
Beskrivelse
Play/Stop
For at understøtte mulige svagheder i installationens placering, kan du vende op og ned
på de viste billeder vertikalt/horisontalt.
1) Front-Floor : Normalt billede
2) Front-Ceiling : Horisontalt Omvendt Billede
3) Rear-Floor : Vertikalt Omvendt Billede
4) Rear-Ceiling : Horisontalt/Vertikalt Omvendt Billede
Light Setting
Bruges til at indstille billede lysstyrken ved at justere mængden af lys der genereres af
lampen.
1) Theater : Ved at bruge denne funktion kan du justere lysniveauet for lampen så du
kan se billeder ordentligt på skærmen selv under mørke forhold. Den sænker også
Theater
strømforbruget og forlænger lampens levetid.
2) Bright : Bruges til at forstærke lysstyrken i relativt lyst omgivende lys. Da dette
Bright
mode øger lysniveauet for lampen, kan du opleve mere støj når projektoren
nedkøles.
V-Keystone
Hvis videoscener er forvrængede eller væltede, kan du kompensere for dette ved at
bruge den vertikale Keystone-funktion.
Test Pattern
Genereret af projektoren. Bruges som installationsbasis for installeringen af projektoren.
1) Crosshatch : Du kan checke om billedet er forvrænget eller ej.
Crosshatch
2) Screen Size : Du referere til billedformatstørrelser såsom 1.33 : 1 eller 1.78 : 1.
3) Red : Rød Skærm, kun til farvejustering.
Screen Size
4) Green : Grøn Skærm, kun til farvejustering.
5) Blue : Blå Skærm, kun til farvejustering.
Red
6) White : Hvid Skærm, kun til farvejustering.
7) 6500K_White : Hvid skærm, viser den lyseste mulige hvide farve.
Green
Blue
▶ Crosshatch og Skærmstørrelsesmønstrene til denne projektor kommer fra JKP (JK
Production).
▶ De Røde/Grønne/Blå farver til testmønstrene er kun til farvejusteringsprocedurer, og
White
passer muligvis med de aktuelle faver der vises under video afspilning.
6500K_White
PC
Fjerner eller reducerer støj som forårsager ustabil skærmkvalitet, såsom
skærmforvrængning. Hvis støjen ikke fjernes ved at bruge Finjustering, justeres
frekvensen til maksimum og derefter udføres Finjusteringen igen.
Auto
1) Auto Adjustment : Bruges til at justere frekvensen og fasen til PC skærmen
Adjustment
automatisk.
2) Coarse : Bruges til at justere frekvensen når vertikale linier fremkommer på PC
Coarse
skærmen.
3) Fine : Bruges til at finindstille PC skærmen.
Fine
4) Zoom : Bruges til at udvide PC skærmen fra midten.
5) Reset : Ved at bruge denne funktion kan du nulstille PC menu indstillingerne til
fabriksindstillingen.
Zoom
Reset
Kun aktiveret i PC miljø.
Color Standard
Du kan justere farvestandarden for at tilpasse farvestandarden til indgangssignalet.
1) SMPTE_C : Standardiseret til videoudstyr af Society of Motion Picture and
Television Engineers
2) HD : High Definition, 1125 skannelinier, standard definition TV underlagt ITU-R by
U.S., Japan og Canada, i 1986.
3) EBU : Regler og standarder for European Broadcasting Production and
Technology, standardiseret af European Broadcasting Union
Factory Default
Ved at bruge denne funktion kan du nulstille flere indstillinger til fabriksindstillinger.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klik på Play(
Skærm Justering
)/Stop(
) knappen i registret herunder for at se videofilen.
Beskrivelse
Language
Du kan vælge det sprog du vil bruge til menuskærmen.
Menu Position
Du kan flytte Menu Position til op/ned/venstre/højre.
Menu
Du kan indstille gennemsigtigheden af menuen.
Translucency
1) Opaque
2) High
3) Medium
4) Low
Menu Display
Du kan indstille fremvisningstiden for menuen.
Time
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
LED Indicator
Denne funktion tænder og slukker for LED’erne. Hvis LED’erne påvirker LCD’ens
lysstyrke, kan du slukke for alle LED’erne med denne funktion. Når du tænder for
funktionen igen, kan LED’erne fungere korrekt i overensstemmelse med projektorens
status.
1) Off : Dette mode slukker for den igangværende LED. Imidlertid vil lyset lyse uanset
LED indstillingen når der tændes eller slukkes for strømmen eller når projektoren er
i en ukorrekt tilstand.
2) On : Dette mode aktiverer den igangværende LED så at den kan vise den aktuelle
tilstand for projektoren.
Light Effect
Du kan tænde eller slukke for LED indikatorerne på din projektor i henhold til dine
ønsker.
1) Off : LED vil ikke blive tændt.
2) In Standby : Tænder for LED i standby mode.
3) In Watching TV : Tænder for LED når man ser TV.
4) Always : LED vil blive tændt efter at du slukker for dit TV.
Play/Stop
Fremkommer som en ellipse i toppen på bagsiden af din projektor.
Blue screen
Den blå skærmfunktion får skærmen til at skifte til blå skærm hvis der ikke er noget
indgangssignal fra det eksterne apparat tilsluttet til din projektor.
1) Off
2) On
Information
Du kan checke eksterne kildesignaler, billedopsætning, PC billedjustering og lampe
brugstiden
| Tjekliste, der skal anvendes, før et problem rapporteres |
Installation og tilslutning
Symptom
Løsning
Ingen strøm.
z
Kontrollér strømkablets tilslutninger.
Jeg vil installere min projektor i
z
Installationsmontering til loftet sælges separat. Kontakt din lokale forhandler.
z
Kontrollér, at tilslutningskablet (video) er sluttet korrekt til den rigtige port. Hvis
loftet.
Ekstern kilde er ikke.
ikke de er forbundet korrekt, er enheden ikke tilgængelig.
Menu og fjernbetjening
Symptom
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Løsning
z
Kontrollér, at den korrekte eksterne kilde er valgt.
z
Kontrollér fjernbetjeningens batteri. Hvis størrelsen er forkert, skal batteriet
udskiftes med den anbefalede størrelse. Kontrollér om polariteten for det
installerede batteri er korrekt.
z
Kontrollér vinklen og afstanden mellem fjernbetjeningen og projektoren. Sørg
for, at der ikke er noget mellem projektoren og fjernbetjeningen, som kan
spærre for signalet.
z
Direkte belysning med 3-vejs lyspærer eller anden belysningsenhed på
projektorens fjernsensor kan påvirke følsomheden og forårsage, at
fjernbetjeningen ikke fungerer.
Jeg kan ikke vælge en menu.
z
Kontrollér, om fjernbetjeningens batteri er opbrugt.
z
Kontrollér, om indikatoren øverst på projektoren er tændt.
z
Kontrollér, om menuen vises er nedtonet (grå). Hvis en menu er nedtonet (grå),
er den ikke tilgængelig.
Skærm og ekstern kilde
Symptom
Løsning
z
Kontrollér, at projektorens netledning er korrekt tilsluttet.
z
Kontrollér, at den korrekte input-kilde er valgt.
z
Kontrollér, at stikkene er sluttet korrekt til portene bag på projektoren.
z
Kontrollér fjernbetjeningens batterier.
z
Kontrollér, at indstillingerne for <Color> og <Brightness> ikke er for lave.
Dårlig farvegengivelse.
z
Justér <Tint> og <Contrast>.
Billederne er ikke tydelige.
z
Justér fokus.
z
Kontrollér, at projektionsafstanden ikke er enten for stor eller for lille i forhold til
Kan ikke se afbildninger.
skærmen.
Underlig lyd.
z
Hvis der stadig høres en underlig lyd, skal du kontakte vores servicecenter.
Lysdioden er tændt.
z
Grib ind i henhold til indholdet af Modforholdsregler imod unormalt fungerende
lysdioder.
Der er streger på skærmen.
z
Streger som følge af støj kan forekomme i pc-tilstand i tilfælde af
frekvensuoverensstemmelse. Justér den lodrette frekvens for videokortet i
avancerede egenskaber for skærm.
Kan ikke se billedet fra de eksterne
z
enheder.
Der er kun blå skærm.
Kontrollér, at den eksterne enhed fungerer og om justeringselementer, som
f.eks. Brightness, Contrast osv. i projektorens menu <Mode> er blevet ændret.
z
Sørg for at tilslutte de eksterne enheder korrekt. Kontroller tilslutningskablerne
igen.
Skærmen fremstår i sort/hvid eller en
z
eller for lys.
Kontrollér, at de justérbare punkter i menuen Custom Picture er indstillet
korrekt.
underlig farve/ skærmen er for mørk
z
Anvend <Factory Default>, hvis du vil gendanne fabriksstandardværdierne.
| Pasning og Vedligeholdelse | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Andre | Myndigheder |
Til at rengøre de udvendige dele og projektorens
linse
Rengør projektoren med en blød tør klud.
Rengør ikke projektoren med brandbare
substanser såsom benzol, opløsningsmiddel
eller en våd klud da disse kan forårsage
problemer.
Rør ikke ved projektoren med negle eller andre
skarpe objekter, da dette kan ridse overfladen.
Til rengøring af de indvendige dele i projektoren
Til rengøring af de indvendige dele af
projektoren bedes du venligst forhøre dig
hos dit Service Center eller hos en
distributør. (Ladet)
Kontakt din distributør eller Service Center hvis
støv eller andre substanser kommer ind i
projektoren.
Lampe Udskiftning
Forholdsregler til Lampe Udskiftning
Projektorlampen er udvidelig del. For bedste driftspræstation, skal lampen udskiftes i henhold til brugstiden. Du
kan se lampens brugstid i Informationsdisplayet (INFO knap).
Brug den anbefalede lampe når der udskiftes. Lampespecificeringer er beskrevede i brugervejledningen. Udskift
med samme model som følger med projektoren.
- Lampe Model Navn : 200W Philips fusion lamp
- Lampefabrikant : Philips Lighting
- Lampe Levetid : 3000Tim
- Lampetype : 200W UHP
Check at strømkablet er trukket ud før lamper udskiftes.
Lampen kan stadig være varm efter at strømkablet er trukket ud. Lad den køle ned i mindst en time før den
udskiftes.
Lampen er placeret til venstre på bagsiden af din projektor.
Før du vender projektoren om for at udskifte lampen bør du overdække den med en blød klud på en flad
overflade.
Efterlad ikke den gamle lampe nær brandbare kilder eller inden for børns rækkevidde. Der er fare for brand eller
skade.
Fjern snavs eller andre uvedkommende materialer rundt om eller inden i lampeenheden ved at bruge en
passende støvsuger.
Når lampen håndteres bør du undgå at røre ved nogle andre dele undtagen håndtagene. Hvis du ikke håndterer
lampen korrekt, kan det påvirke skærmkvaliteten og forkorte dens levetid.
Projektoren vil ikke fungere normalt hvis dækslet ikke er lukket fuldstændigt efter at lampen er udskiftet. Hvis din
projektor ikke fungerer normalt, se LED Indikationer.
Lampe Udskiftningsprocedure
Lampen er meget varm og arbejder
Lampen findes nederst på
Skyd dækslet i pilens retning (som
ved en høj spænding. Lad den køle
produktet. Anbring produktet, så
vidt i figuren), og åbn det.
ned i mindst en time efter at have
bunden vender opad, og fjern de
afbrudt strømkablet før lampen
skruer, der holder lampedækslet på
udskiftes.
plads.
* Når du anbringer produktet med
bunden opad, så husk at anbringe
en blødt tæppe på gulvet for at
forhindre ridser.
Fjern skruen som vist i figuren.
Tag fat i lampen, og træk den let,
som vist i figuren.
Isætning af en ny lampe er på samme måde i omvendt rækkefølge.
| Pasning og Vedligeholdelse | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Andre | Myndigheder |
Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til Samsung produkter,
kontakt venligst SAMSUNG kundeservice center.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com/de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com.cn
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
| Pasning og Vedligeholdelse | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Andre | Myndigheder |
Gloseliste
Analogisk Udsendelse
Et eksisterende udsendelsessignal udsendt af en TV station i henhold til NTSC standarden.
ANTENNA IN Port
Dette er porten der bruges til at tilslutte en TV antenne ved at bruge et antennekabel. Den bruges generelt til at se
offentlige TV programmer.
AV Modtager
En AV Modtager giver en række indgangs og udgangs interfaser til lyd og video for at gøre brugeren i stand til at tilslutte
og bruge forskellige indgangs og udgangsenheder.
Baglys Fjernbetjening
Knapperne på Baglys fjernbetjeningen lyser op så brugeren let kan trykke på knapperne på fjernbetjeningen selv når det
er mørkt.
Niveau Sort Farve
Sort niveau indstiller lysniveauet af den mørkeste del af videosignalet til at passe til displayets sort niveau kapacitet så
brugere kan se mørke scener klart. Hvis indstillingen ikke passer til indgangssignalet, bliver den mørke skærm mættet og
kan muligvis ikke vises ordentligt eller den mørke skærm ser mælkehvid ud.
Kabel Udsendelse
Kabel Udsendelses programmer via kabel TV i stedet for radiobølger. For at se kabel TV skal du tilmelde dig til en lokal
kabel TV udbyder og installere en ekstra modtager.
Farvestandard
En forudindstillet farvestandard angivet af udsendelsesstandarden for det pågældende land eller område.
Farve Temperatur
Farvetemperatur er en forenklet måde at karakterisere de spektrale egenskaber for en lyskilde. En lav farvetemperatur
medfører et varmere( mere gult/rødt) lys mens en høj farvetemperatur medfører et koldere (mere blåt) lys.
COMPOSITE IN Port
A COMPOSITE IN Port er en generel videoindgangsport (gul). Både chrominans og luminans udsendes via det samme
75-ohm kabel.
Komponent Port (Grøn, Blå, Rød)
Komponentporten udsender separat luminans signal og giver den bedste kvalitet af alle videotilslutningstyper.
Digital Udsendelse
Digital Udsendelse er et TV udsendelsessignal digitaliseret og udsendt i henhold til United States terrestrial digital
broadcast specificeringer, eller ATSC.
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD er en storkapacitets mediedisk som kan gemme multimedier såsom video, spil, lydapplikationer, etc. ved at bruge
MPEG-2 videokompressionsteknologi på en disk på størrelse med en CD.
DLP (Digital Light Processing)
DLP er en digital fremvisningsteknologi som bruger et DMD panel udviklet af TI (Texas Instruments) i USA.
DLP HD2, DC2, DC3
Dette er en grad af et DMD panel.
DMD (Digital Micromirror Device)
Et DMD panel er en virkeliggørelse af DLP teknologien. Den består af mikroskopiske spejle hvor hvert spejl
repræsenterer en pixel.
Ekstern indgang
Ekstern indgang er at tilslutte videoapparater såsom VCR, videokamera, DTV modtager, DVD, etc. til projektoren som en
videokilde.
Gamma Mode
Gamma Mode kompenserer for videosignalet frembragt til analogiske fremvisningsapparater såsom CRT (Cathode Ray
Tube) så videosignalet kan blive klart vist på et digitalt fremvisningsapparat.
HDMI
▶ HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af lyd- og videodata
med et enkelt kabel.
▶ Forskellen mellem HDMI og DVI er, at HDMI-enheden er mindre og er forsynet med kodningsfunktionen HDCP (High
Bandwidth Digital Copy Protection).
Overskan
Overskan skærer kanten af billeder når der er unødvendig information, billeder eller støj i kanten af billedet. Ved meget
dårlige videosignaler, kan nogle unødvendige videosignaler blive vist på skærmen.
RS-232C Port (Service Input Port)
Denne port er til serviceformål. Denne port giver datakommunikation i henhold til RS-232C kommuniktionsstandard.
S-Video IN Port
Denne kaldes for super video. S-Video er en type videosignal som har videolysstyrke og farvesignal opdelt for at give
bedre billedkvalitet.
Satelit Udsendelse
Satelit Udsendelser udsender programmer via satelit så at programmet kan ses i alle områder i meget høj billed og
lydkvalitet. Cirka 100 kanaler inklusiv offentlige kanaler er til rådighed. For at kunne se satelit TV skal du installere en
ekstra modtager.
5x Hastighed, 5 Segment Farvehjul
Dette er en optisk del som opløses med stråler
| Pasning og Vedligeholdelse | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Andre | Myndigheder |
Informationen i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse.
ⓒ 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion af hvilken som helst type uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl som dette måtte indeholde eller for ulykker eller skade i forbindelse
med drift eller brug af dette materiale.
Download PDF