Samsung | SP-A400B | Samsung SP-A400B Bruksanvisning

Lue ohjeet huolellisesti ja käytä laitetta niiden mukaisesti välttääksesi mahdolliset henkilö- tai
laitevahingot.
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai
johtaa jopa kuolemaan.
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai
vahingoittaa laitetta tai muuta omaisuutta.
|
Sähkövirtaan
liittyvät varotoimenpiteet
|
Varotoimenpiteet
asennuksen yhteydessä
|
Puhdistukseen ja käyttöön
liittyvät varotoimenpiteet
[Nämä kuvat on tarkoitettu vain viitteeksi, ja ne eivät sovellu kaikkiin tapauksiin (tai maihin).]
Pistoke tulee kiinnittää hyvin; huonosti kiinnitetty pistoke saattaa
aiheuttaa tulipalon.
z
Huonosti kytketty pistoke saattaa aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä löystynyttä pistorasiaa tai vahingoittunutta virtajohtoa.
z
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Älä koske pistoketta koskaan märin käsin.
z
Se voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.
z
Tulipalon vaara.
Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Älä taivuta, vedä tai
väännä virtajohtoa.
z
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin
siirrät laitetta. Irrota myös kaikki laitteen kytkentäkaapelit ennen
laitteen siirtämistä.
z
Laitteen siirtäminen virtajohto kytkettynä voi vahingoittaa virtajohtoa ja
saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Laite kytketään irti virtaverkosta vetämällä pistoke pois
pistorasiasta, joten pistorasian tulisi olla helposti käytettävissä.
z
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
|
Irrota laite pistorasiasta aina pistokkeesta, ei virtajohdosta vetäen.
z
Tulipalon vaara.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
z
|
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Sähkövirtaan
liittyvät varotoimenpiteet
|
Varotoimenpiteet
asennuksen yhteydessä
|
Puhdistukseen ja käyttöön
liittyvät varotoimenpiteet
VÄLTÄ TULIPALON VAARA PITÄMÄLLÄ KYNTTILÄT JA MUUT
AVOLIEKIN LÄHTEET AINA LOITOLLA TÄSTÄ TUOTTEESTA.
z
Tulipalon vaara.
Jos asennat laitteen kaappiin tai hyllyyn, varmista, ettei laitteen
etuosa työnny yli reunan.
z
Laite voi pudotessaan vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä sijoita virtajohtoa lämmityslaitteiden lähelle.
z
Virtajohdon pinnoite voi sulaa ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai tiloihin, joissa se voi joutua
kosketuksiin öljyn, savun, kosteuden tai veden (sadeveden) kanssa.
z
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä asenna laitetta sellaiseen tilaan, kuten esim. kirjahyllyyn tai
suljettuun kaappiin, jossa ilma ei kierrä.
z
Se voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta.
Älä asenna laitetta epävakaalle alustalle, esim. jalustalle, joka on
|
pienempi kuin itse laite.
z
Laite voi pudotessaan vahingoittaa lapsia tai vaurioitua. Asenna laite
vakaalle alustalle, sillä laitteen etuosa on painava.
Kytke laite ukkosella välittömästi pois päältä ja irrota virtajohto
pistorasiasta.
z
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Varmista, etteivät pöytäliina tai verhot tuki laitteen
ilmanvaihtoaukkoja.
z
Se voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta.
Aseta laite varovasti lattialle.
z
Laitteen huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai
vaurioittaa laitetta.
Älä pudota laitetta sitä siirtäessä.
z
Laitteen huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai
vaurioittaa laitetta.
Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
z
Putoava laite voi vahingoittaa lapsia. Asenna laite tasaiselle ja vakaalle
tasolle, sillä laitteen etuosa on takaosaa painavampi.
|
Sähkövirtaan
liittyvät varotoimenpiteet
|
Varotoimenpiteet
asennuksen yhteydessä
|
Puhdistukseen ja käyttöön
liittyvät varotoimenpiteet
Älä työnnä tuotteen sisään ilmanvaihtoaukoista ja PC/Video- ja
virtaliittimistä metalliesineitä kuten syömäpuikkoja, teräslankaa,
poraa, äläkä mitään syttyvää kuten tulitikkuja tai paperia.
z
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.
Älä pura tai yritä korjata tai muuttaa laitetta.
z
Ota yhteys huoltoon, kun laite vaatii huoltoa.
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
|
Säilytä tuote kaukana helposti syttyvistä kemiallisista suihkeista ja muista
vastaavista aineista.
z
Tulipalon tai räjähdyksen vaara.
Älä aseta laitteen päälle vettä tai kemikaaleja sisältäviä astioita, pieniä
metalliesineitä tai painavia esineitä.
z
Jos laitteeseen pääsee nestettä, se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai
henkilövahinkoja.
Älä anna lasten laittaa laitteen päälle esim. leluja tai keksejä.
z
Laite voi tippua ja vahingoittaa lasta, jos hän yrittää ottaa em. esineitä laitteen päältä.
Älä koskaan katso suoraan laitteen etuosassa olevan lampun valoa äläkä
koskaan heijasta kuvaa silmiin.
z
Se on erityisen vaarallista etenkin lapsille.
Huolehdi käytetyistä paristoista. Varo, että pienet lapset eivät niele
paristoja. Pidä paristot pois lasten ulottuvilta.
z
Pariston niellyt lapsi on vietävä välittömästi lääkäriin.
Jos laitteesta tulee savua, epätavallisia ääniä tai palaneen hajua, kytke laite
välittömästi pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoon.
z
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Puhdista pistoke, jos se on pölyinen tai joutunut kosketuksiin veden tai
muiden aineiden kanssa.
z
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Irrota laite verkkovirrasta ja puhdista kevyesti käyttäen pehmeää kangasta
tai pyyhettä.
z
Älä puhdista laitetta käyttäen kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia,
ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita.
Irrota pistoke pistorasiasta, jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä.
z
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Neuvottele asiasta valtuutetun huoltoliikkeen kanssa, jos laite asennetaan
johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään
kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai
lentokentät ja asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden
ympäri.
z
Jos näin ei tehdä, laite saattaa vaurioitua vakavasti.
Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo on rikkoutunut, kytke laite pois
päältä ja irrota pistoke pistorasiasta sähköiskun tai tulipalon vaaran
välttämiseksi.
z
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Aseta kaukosäädin aina pöydälle.
z
Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat kaatua ja loukata itsesi tai tuote saattaa
vahingoittua.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet) - Vain Eurooppa
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei
tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen
välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raakaaineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen - Vain Eurooppa
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen
sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on
päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä ylin EU: n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä
oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä
ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
| Tuoteominaisuudet | Tuotekuvat | Kaukosäädin | Tekniset tiedot |
Edistyksellistä DLP-tekniikkaa käyttävä optinen järjestelmä
- Käytössä on 1280x768 -paneeli.
- 4-segmenttinen väripyörä (4 segment color wheel) toistaa värit optimaalisina.
- 200 watin lampulla entistä parempi valoteho
Kirkkaat värit
- Huippuluokan kuvanparannus tuottaa paremmat värit - tavoitteena on luoda väritoisto, joka täyttää
ammattitasoisen videotuotannon standardit.
Minimoitu tuulettimen ääni ja valon hajonta
- Ilman virtaus ja tuulettimen asennuspaikka on suunniteltu minimoimaan tuulettimen ääni ja
valonsäteen hajonta.
Useita tuloliitäntöjä
- Liitäntämahdollisuuksia oheislaitteisiin on parannettu lisäämällä useita tuloliittimiä kuten HDMI
(HDCP-tuettu) -liitin, komponenttiliitin ja MONITOR OUT -liitin.
Säätömahdollisuudet
- Laitteen jokainen tuloliitäntä on säädettävissä.
- Laitteessa on testikuva, jota käytetään kuvan kohdistamiseen ja säätöihin.
| Tuoteominaisuudet | Tuotekuvat | Kaukosäädin | Tekniset tiedot |
Edestä/ylhäältä
1. Merkkivalot
6. Zoomausnuppi
- VALMIUS (Sininen LED)
Käytetään suurentamaan tai pienentämään kuvan
- LAMPPU (Sininen LED)
kokoa.
- LÄMPÖ (Punainen LED-valo)
7. VIRTA(
※ Katso kohtaa LED-ilmoitukset.
) -painike
Käytetään kytkemään projektori päälle tai pois
päältä.
2. Tarkennusrengas
8. SOURCE -painike
Käytetään tarkennuksen säätöön.
Käytetään valitsemaan ulkoisista lähteistä tuleva
3. Kaukosäätimen vastaanotin
signaali.
4. Linssi
9. MENU -painike
Käytetään valikkoon siirtymiseen, sieltä
5. Säädettävät jalat
poistumiseen tai valikossa etenemiseen.
Kuvan sijaintia voidaan muuttaa säätämällä
10.Valitse ja siirry -painike
tukijalkoja ylös tai alas.
(
/
)
Käytetään valikossa siirtymiseen ja valintaan.
Projektorin päällä olevat painikkeet ovat hipaisupainikkeita.
Niitä käytetään kevyesti sormella koskettamalla.
Pakkauksen sisältö
Pika-asennusopas
Takuukortti/ Rekisteröintikortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)
Käyttöopas-CD
Virtajohto
Kaukosäädin/ 1 paristoa
Puhdistuskangas
Erikseen myytävät
D-Sub-kaapeli
LED-ilmoitukset
●:Valo palaa
STAND
◐:Valo vilkkuu
○:Valo ei pala
LAMP
TEMP
●
○
○
●
●
○
●
◐
○
○
◐
○
◐
○
◐
○
◐
◐
○
○
◐
●
◐
◐
Tuotteessa on tapahtunut virhe DDP-piirin käytössä. Katso kohtaa "Toimenpide 4".
◐
◐
◐
Lampun toiminnassa on jotain vikaa. Katso kohtaa "Toimenpide 5".
●
◐
●
Lampun käyttöaika on loppunut. Katso kohtaa "Toimenpide 6".
◐
◐
○
Tuotteen muisti ei toimi normaalilla tavalla. Ota yhteyttä huoltoomme.
◐
◐
●
Tuotteen virransaanti ei toimi normaalilla tavalla. Ota yhteyttä huoltoomme.
◐
●
◐
Tuotteessa on tapahtunut virhe väripyörän käytössä. Katso kohtaa "Toimenpide 4".
BY
Merkitys
Jos painetaan kaukosäätimen tai projektorin VIRTA-painiketta, kuva
ilmestyy näkyviin 30 sekunnissa.
Projektori on normaalissa käyttökunnossa.
Tämä tila on päällä, kun projektori lämpenee toimintakuntoon projektorin tai
kaukosäätimen VIRTA-painikkeen painamisen jälkeen.
Projektori on sammutettu VIRTA-painikkeesta ja jäähdytysjärjestelmä toimii projektorin
sisäosan jäähdyttämiseksi. (Kestää noin 90 sekuntia)
Katso alla olevaa kohtaa "Toimenpide 1", jos projektorin sisällä oleva tuuletin ei toimi
normaalilla tavalla.
Katso alla olevaa kohtaa "Toimenpide 2", jos lampunsuojus ei sulkeudu kunnolla.
Virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun lämpötila projektorin sisällä on laskenut
tarpeeksi alas. Katso kohtaa "Toimenpide 3".
Ongelmien ratkaisu
Luokittelu
Tilanne
Toimenpiteet
Toimenpide 1
Kun jäähdytysjärjestelmä
Jos virhetilanne jatkuu senkin jälkeen, kun virtajohto on irrotettu ja
ei toimi normaalilla
kiinnitetty uudelleen ja projektori on käynnistetty, ota yhteyttä
tavalla.
jälleenmyyjään tai huoltoomme.
Kun lampunsuojus ei
Toimenpide 2
sulkeudu kunnolla tai
tunnistinjärjestelmä ei
toimi normaalilla tavalla.
Kun lämpötila projektorin
Toimenpide 3
sisällä kasvaa liian
suureksi.
Toimenpide 4
Kun väripyörä ei toimi.
Tarkista projektorin pohjassa olevien ruuvien oikea kiinnitys. Jos ne
ovat kiinni epänormaalilla tavalla, ota yhteys jälleenmyyjään tai
huoltoon.
Muuta projektorin asennuspaikkaa noudattaen alla esitettyjä
asennuksen varotoimenpiteitä. Anna projektorin jäähtyä riittävästi
ennen uudelleen käyttämistä. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti,
ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
Irrota ja kiinnitä virtajohto sekä käynnistä projektori uudelleen. Jos
sama ongelma silti toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
Lamppu ei toimi oikein
sen jälkeen, kun virta on
Toimenpide 5
katkaistu poikkeavalla
tavalla, tai projektori on
käynnistetty heti
Sammuta virta, odota kunnes laite on jäähtynyt riittävästi ja sen
jälkeen käynnistä uudestaan. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota
yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
sammuttamisen jälkeen.
Toimenpide 6
Kun kuva tummuu.
Tarkista lampun käyttöaika Information Display (INFO) -näytöltä. Jos
lamppu on uusittava, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
Tässä projektorissa käytetään tuuletinta estämään laitteen ylikuumenemista. Tuulettimen pyöriminen saattaa
aiheuttaa ääntä, joka ei vaikuta laitteen toimintaan. Tämän äänen perusteella tuotetta ei voi vaihtaa tai palauttaa.
Takaa
1. RS-232C -portti (huoltopäätteelle)
6. HDMI/DVI IN
2. SERVICE
7. MONITOR OUT -liitin
3. VIDEO IN
8. PC IN
4. S-VIDEO IN
9. COMPONENT IN
5. Kaukosäätimen vastaanotin
10.Verkkovirta
| Tuoteominaisuudet | Tuotekuvat | Kaukosäädin | Tekniset tiedot |
1.
ON (
2.
AUTO -painike
3.
MENU (
4.
Siirry (▲ ▼ ◀ ▶)/ (
5.
V.KEY-STONE -painike
6.
VIDEO -painike
7.
S-VIDEO -painike
8.
P.SIZE -painike
9.
COMP -painike
10. OFF (
) -painike
)-painike
) -painike
11. RETURN (
12. EXIT (
) -painike
) -painike
13. INFO STILL -painike
14. HDMI -painike
15. INSTALL -painike
16. P.MODE -painike
17. PC -painike
1. ON ( )
Laita projektoriin virta päälle.
2. AUTO
Säädä Picture automaattisesti. Saadaval vaid PC-reziimis
3. MENU (
)
Näytä valikkoruutu.
4. Siirry (▲ ▼ ◀ ▶)/ (
)
Liiku tai valitse valikossa.
5. V.KEY-STONE (+/-)
Käytä tätä, jos kuva on vääristynyt tai kallellaan.
6. VIDEO
Siirry videotilaan.
7. S-VIDEO
Siirry S-VIDEO -tilaan.
)-painike
8. P.SIZE
Säädä kuvan kokoa.
9. COMP
Siirry COMPONENT (Komponentti) -tilaan.
10. OFF (
)
Sammuta projektori.
11. RETURN (
)
Palaa edelliseen valikkoon.
12. EXIT (
)
Poista valikkoruutu näkyvistä.
13. INFO STILL
INFO: Tarkista tulosignaalit, kuvan asetukset, tietokonekuvan säädöt ja lampun käyttöaika.
STILL: Katso pysäytyskuvaa.
14. HDMI
Siirry HDMI-tilaan.
15. INSTALL
Valitse käännetty tai käänteinen projisoitu kuva.
16. P.MODE
Valitse kuvatila.
17. PC
Siirry tietokonetilaan.
| Tuoteominaisuudet | Tuotekuvat | Kaukosäädin | Tekniset tiedot |
Tuotteen ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Tekniset tiedot
Malli
Paneeli
Lamppu
SP-A400B
Koko
16,5 mm / 0,65 tuumaa
Erottelutarkkuus
WXGA (1280 x 768)
Valmistaja
Texas Instrument
Tyyppi
200W UHP (Theater mode : 172W)
Käyttöaika
3.000 tuntia (Theater mode : 3.250 hr)
Valmistaja
Philips
Väri
18,9 milj. (1024 x 768 x 3 x 8 bittiä)
Optimaalinen
erottelutarkkuus
1280 x 768 @ 60 Hz
Erottelutarkkuus
Korkein
erottelutarkkuus
1280 x 1024 @ 75 Hz
Videosignaalin tulo
Video, S-Video, Komponentti, Analoginen PC, HDMI
Tulon synkronointisignaali
Erillinen pysty-/vaakasynkronointi, TTL
Maksimi pikselikello
136,75 MHz
Näytön diagonaalinen koko
40 ~250 tuumaa
Heijastusetäisyys
0,3 m - 9,8 m
Virrankulutus
Alle 280 W
Teho
Jännite
110/220 Vac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Äänitaso
Theater : 28dB, Bright : 32dB
343,1 mm(L) x 162,4 mm(S) x 347,2 mm(K)
Mitat
13,5 tuumaa(L) x 6,4 tuumaa(S) x 13,7 tuumaa(K)
Paino
4,5 kg / 9,9 lb
Avainominaisuudet
Kirkkaus
Maksimi 2 000 ANSI lumen
Kontrasti
2.500:1
Keystone-
Pystysuuntainen
korjaus
Lämpötila 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),
Käyttö
Käyttöympäristö
Kosteus (10 % - 80 %)
Lämpötila ja
kosteus
Varastointi
Lämpötila -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Kosteus (5 % - 95 %)
Tämä luokan B laite on suunniteltu koti- ja toimistokäyttöön. Projektori on rekisteröity kotikäyttöön sen
sähkömagneettisia häiriöitä koskevien määräysten mukaisesti. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä tiloissa.
Luokka A on tarkoitettu toimistokäyttöön. Luokan B laitteet lähettävät vähemmän elektromagneettista säteilyä
kuin luokan A laitteet.
DLP-projektoreissa käytettävä DMD-paneeli koostuu sadoista tuhansista mikropeileistä. Aivan kuten muissakin
näyttöelementeissä, myös DMD-paneelissa voi olla joitakin viallisia pikseleitä. Samsung ja DMD-paneelien
valmistaja ovat yhdessä kehittäneet tehokkaan laadunvalvontaohjelman viallisten pikselien tunnistamiseksi ja
niiden synnyn rajoittamiseksi. Tuotteissamme esiintyvien viallisten pikselien määrä ei ylitä asettamiamme
standardeja. Sammuneita pikseleitä voi esiintyä joissakin harvoissa tapauksissa, mutta ne eivät vaikuta
yleiseen kuvanlaatuun tai tuotteen kestoon.
Tuetut näyttötilat
Tulosignaalin
Erottelutarkkuus
lähde
(VxP)
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
PC
832X624
1024X768
Vaakasynkronointi
Taajuus
[kHz]
Polaarisuus
Pystysynkronointi
Taajuus
[Hz]
Pikselitaajuus
Polaarisuus
[MHz]
Synkronointi
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
35.00
N
66.7
N
30.24
Sep.
37.86
N
72.8
N
31.5
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
43.27
N
85
N
36
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
35.16
P
56.3
N
36
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
48.08
P
72.2
P
50
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
53.67
P
85
P
56.25
Sep.
49.73
N
75
N
57.28
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
Sep.
56.4
N
70
N
75
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
68.68
P
85
P
94.5
Sep.
Sep.
1152X864
67.5
P
75
P
108
1152X870
68.68
N
75
N
100
Sep.
1280X768
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
1280X960
1280X1024
1440X900
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
55.94
N
60
P
106.5
Sep.
70.64
N
75
P
136.75
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
1920X1080i
Component
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
Sep.
1280x720p
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
1024X768
HDMI
1280X768
1280X960
37.5
N
75
N
31.5
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
720x480i
15.73
P
60
P
13.5
Sep.
720x576i
15.63
P
50
P
13.5
Sep.
1280X1024
1920x1080i
1280x720p
Tuetut kuvatilat
O : Koko ja ylipiirto (overscan) on asetettavissa, x : Koko ja ylipiirto eivät ole asetettavissa,
△: Koko on asetettavissa
Lähde
Tulo
Tyyppi
HD
HDMI
SD
PC
HD
Kuvan koko
Tila
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
VESA
O
O
x
x
O
x
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
VIDEO
576i
O
O
△
△
O
x
& S-VIDEO
480i
O
O
△
△
O
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
Component
SD
HD
SD
PC
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Tuetut kuvansiirtotilat
Overscan : Pois käytöstä
Näytön position ei muutu HDMI-tulotilassa.
Lähde
Tulo
Tyyppi
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
VIDEO
& S-VIDEO
HD
SD
PC
Kuvan kohdistus (H/V)
Tila
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
576i
x
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
16:9
PC
Wide fit
Mode
4:3
Mode
Overscan : Käytössä
Näytön position ei muutu PC-tulotilassa.
Lähde
Tulo
Tyyppi
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
VIDEO
& S-VIDEO
HD
SD
PC
Kuvan kohdistus (H/V)
Tila
480i
O
O
O
O
O
x
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
| Perusasetukset | Virran kytkeminen | Videolaitteiden kytkeminen |
Projektorin asentaminen
Asenna projektori siten, että valonsäde on kohtisuorassa valkokankaaseen nähden.
Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa valkokankaan keskelle.
Jos valkokangasta ei ole asennettu pystysuoraan, kankaalle heijastuva kuva ei välttämättä ole suorakulmion
muotoinen.
Älä asenna valkokangasta kirkkaaseen ympäristöön. Jos valkokangas on liian kirkas, kankaalle heijastettava kuva ei
näy selvästi.
Jos asennat valkokankaan kirkkaaseen tilaan, käytä verhoja.
Voit asentaa projektorin seuraaviin paikkoihin: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Katso asennusohjeet)
Projektorin asentaminen valkokankaan taakse
Käytä taustaheijastuskangasta.
Valitse Menu > Setup > Install > Rear-Floor
Projektorin asentaminen valkokankaan eteen
Asenna projektori valkokankaan eteen.
Valitse Menu > Setup > Install > Front-Floor
Zoomaus ja tarkennuksen säätö
Zoomausnuppi
Tarkennusrengas
Kuvan kokoa voi muuttaa zoomausrajojen puitteissa käyttämällä
zoomausnuppia.
Tarkenna valkokankaalla näkyvä kuva käyttämällä tarkennusrengasta.
Jos projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys on suositellun
heijastusetäisyyden ulkopuolella (katso Valkokankaan koko ja
heijastusetäisyys), tarkentaminen ei onnistu kunnolla.
Korkeuden säätö tukijaloilla
Projektorin säätöjalkoja käyttämällä voit muuttaa projektorin korkeutta.
Projektorin korkeustasoa voi muuttaa enintään 12 mm (noin 3.4°
astetta).
Projektorin sijainnista riippuen kuvassa voi esiintyä keystonevääristymää.
Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys
Asenna projektori tasaiselle vaakasuoralle alustalle ja käännä projektorin säätöjalkoja niin, että kuvan korkeus on sopiva. Jos kuva
ei ole selkeä, säädä sitä zoomausnuppia tai tarkennusrengasta käyttäen. Voit myös siirtää projektoria eteen- ja taaksepäin.
Valkokankaan koko
Vaaka(X:mm)
Pysty(Y:mm)
10
218
131
392
326,7
11,1
20
436
261
784,1
653,4
22,2
30
653
392
1176,1
980,1
33,3
40
871
523
1568,2
1306,8
44,4
50
1089
653
1960,2
1633,5
55,5
60
1307
784
2352,3
1960,2
66,6
70
1525
915
2744,3
2286,9
77,8
80
1742
1045
3136,4
2613,6
88,9
[tuumaa]
Max(Z:mm)
Min(Z:mm)
Siirtymä (Y':mm)
90
1960
1176
3528,4
2940,3
100
100
2178
1307
3920,5
3267
111,1
110
2396
1438
4312,5
3593,8
122,2
120
2614
1568
4704,5
3920,5
133,3
130
2831
1699
5096,6
4247,2
144,4
140
3049
1830
5488,6
4573,9
155,5
150
3267
1960
5880,7
4900,6
166,6
160
3485
2091
6272,7
5227,3
177,7
170
3703
2222
6664,8
5554
188,8
180
3920
2352
7056,8
5880,7
199,9
190
4138
2483
7448,9
6207,4
211,1
200
4356
2614
7840,9
6534,1
222,2
210
4574
2744
8233
6860,8
233,3
220
4792
2875
8625
7187,5
244,4
230
5009
3006
9017,1
7514,2
255,5
240
5227
3136
9409,1
7840,9
266,6
250
5445
3267
9801,1
8167,6
277,7
Tämä projektori on suunniteltu näyttämään kuva optimaalisesti 80-120 tuuman valkokankaalla.
A. Valkokangas
Z: Heittoetäisyys
Y': Etäisyys linssin keskilinjasta kuvan alareunaan
PC-tilan asetukset - Varmista seuraavat asiat ennen tietokoneen kytkemistä projektoriin.
1.
Napsauta hiiren kakkospainiketta Windowsin taustakuvaa
ja napsauta [Properties] (Ominaisuudet).
Avautuu <Display Properties> (Ominaisuudet :Näyttö).
2.
Napsauta [Settings] (Asetukset) -välilehteä ja aseta <Screen
resolution> (Näytön tarkkuus) vastaamaan asetusta <Resolution>
(Tarkkuus), joka on kuvattu kohdassa tuettujen näyttötilojen
taulukko tälle projektorille.
Sinun ei tarvitse muuttaa <Color quality> (Värien määrä) asetusta.
3.
Paina [Advanced] (Lisäasetukset) -painiketta.
Näkyviin ilmestyy uusi ominaisuuksien näyttö.
4.
Napsauta [Monitor] (Näyttölaite) -välilehteä ja aseta <Screen
refresh rate> (Virkistystaajuus) vastaamaan <Vertical Frequency>
-asetusta, joka on kuvattu kohdassa tuettujen näyttötilojen
taulukko tälle projektorille.
Aseta pysty- ja vaakataajuus <Screen refresh rate>
(Virkistystaajuus) -asetuksen sijasta.
5.
Sulje ikkuna napsauttamalla [OK] -painiketta ja sulje
<Display Properties> -ikkuna napsauttamalla sen [OK]
painiketta.
Tietokone saattaa aloittaa uudelleenkäynnistymisen
automaattisesti.
6.
Sammuta tietokone ja kytke se projektoriin.
Toiminta saattaa hieman vaihdella tietokoneen tyypistä tai Windows-versiosta riippuen.
(Esimerkiksi, saattaa näkyä [Properties] sen sijaan, että näkyisi [Properties (R)], kuten kuvassa 1 näkyy.)
Tämä laite tukee enintään 24 bittistä värien määrää käytettäessä tietokoneen näyttönä.
Monitorin valmistajasta ja Windows-versiosta riippuen heijastettu kuva saattaa erota monitorin kuvasta.
Kun yhdistät projektorin tietokoneeseen, tarkista että tietokoneen asetukset vastaavat tämän projektorin tukemia
näyttöasetuksia. Jos ne eivät vastaa toisiaan, signaalissa saattaa esiintyä ongelmia.
| Perusasetukset | Virran kytkeminen | Videolaitteiden kytkeminen |
1. Projektorin takaosa
Kytke virtajohto projektorin takaosassa olevaan virtaliitäntään.
| Perusasetukset | Virran kytkeminen | Videolaitteiden kytkeminen |
DVD-soittimen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kytkeminen HDMI/DVI-liitännällä
- Yhdistäminen HDMI/DVI-kaapelilla
Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [HDMI/DVI IN] -tulo ja DVD-soittimen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen DVIlähtö HDMI/DVI-kaapelilla.
- Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [HDMI/DVI IN] -tulo ja DVD-soittimen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen HDMIlähtö HDMI-kaapelilla.
Kun kytkentä on valmis, yhdistä virta projektoriin ja DVD-soittimeen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen.
Projektorin käyttö
Käynnistä projektori ja valitse <HDMI> painamalla [HDMI] -painiketta.
DVD-soittimen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kytkeminen komponenttiliitännällä
Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [COMPONENT IN (Y/PB/ PR)]-tulo DVD-soittimen, kaapeli- tai
satelliittivastaanottimen takaosassa sijaitsevaan komponenttiliittimeen komponenttikaapelilla.
Kun kytkentä on valmis, yhdistä virta projektoriin ja DVD-laitteeseen (tai digitaaliseen liitäntään kytkettyyn laitteeseen).
Projektorin käyttö
Käynnistä projektori ja valitse <Component> painamalla [COMP] -painiketta.
Komponenttiliittimet on merkitty valmistajasta riippuen (Y/P B/ PR), (Y, B-Y, R-Y) tai (Y, Cb, Cr).
Videonauhurin ja videokameran kytkeminen
Yhdistä projektorin [VIDEO IN(keltainen)] -tulo videolaitteen VIDEO (keltainen) OUT -lähtöön videokaapelilla.
- Jos videolaitteessa on S-VIDEO OUT -lähtö, yhdistä se projektorin [S-VIDEO IN] -tuloon.
S-VIDEO -liitännän käyttäminen tuottaa paremman kuvanlaadun.
Kun saat laitteiden kytkennät valmiiksi, yhdistä virta projektoriin ja videonauhuriin.
Projektorin käyttö
Käynnistä projektori ja valitse <Video> painamalla [VIDEO] -painiketta.
Yhdistä projektori ja videolaite <S-Video> -kaapelilla ja valitse S-Video painamalla [S-VIDEO] -painiketta.
Jos komposiittitila ei ole valittavissa, tarkista että videokaapelit ovat paikoillaan.
Varmista, että projektorin ja videolaitteen virta on pois päältä, ennen kaapeleiden kytkemistä.
Tämä projektori ei toista ääntä. (Ääntä varten tarvitaan erillinen audiojärjestelmä.)
Tietokoneen yhdistäminen
Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [PC IN] -tulo tietokoneen monitoriliitäntään monitorikaapelilla.
Kun saat laitteiden kytkennät valmiiksi, yhdistä virtajohto projektoriin ja tietokoneeseen.
Tämä laite on plug and play -yhteensopiva, eikä näin ollen vaadi ajureiden asentamista tietokoneeseen.
Projektorin käyttö
Käynnistä projektori ja valitse <PC> painamalla [PC] -painiketta.
Jos PC-tila ei ole valittavissa, tarkista että monitorikaapeli on paikoillaan.
Käynnistä tietokone ja katso PC-tilan asetukset tarvittaessa.
Säädä näyttö.(Automaattinen säätö)
Ääni kuuluu tietokoneen kaiuttimista.
Videolaitteiden (monitori, TV jne.) kytkeminen
- Käytettäessä D-sub (analoginen) -ulostuloa toisen videolaitteen (monitori, TV jne.) kautta.
Kytke projektorin MONITOR OUT -liitin ja videolaitteen D-sub-liitin D-sub-kaapelilla.
Kun olet kytkenyt ne, kytke virta projektoriin ja videolaitteeseen (monitori, TV jne.).
MONITOR OUT -toiminto toimii ainoastaan silloin, kun projektori on kytketty ulkoiseen laitteeseen [PC IN] sisääntuloliittimellä.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Napsauta alla olevassa taulukossa Toista(
Säätö
Input
Kuvaus
)/Pysäytä(
) -painiketta, jos haluat katsoa videon.
Toista/Pysäytä
Voit valita näytettäväksi projektoriin kytketyn laitteen.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
Edit Name
Voit muokata projektoriin kytkettyjen laitteiden nimiä.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
| Input | Picture | Setup | Option |
* Napsauta alla olevassa taulukossa Toista(
Säätö
Picture
)/Pysäytä(
) -painiketta, jos haluat katsoa videon.
Kuvaus
Toista/Pysäytä
Valitse se kuvaruudun tila, jota haluat projektoriin muokata tai muuta kuvaruudun tilaa
halutulla tavalla.
1) Mode
- Dynamic
Valitse tämä, jos haluat kuvan olevan normaalikuvaa kirkkaampi.
- Standard
Heijastettua kuvaa on miellyttävä katsoa, jos ympäristö on hieman valoisa.
- Movie1, Movie2
Valitse tämä, jos ympäristö on pimeä. Se säästää energiaa ja vähentää silmien
Mode
väsymistä.
- Monitor
Valitse tämä, jos näyttösi toimii tavallisena näyttönä.
- Game
Valitse tämä, jos pidät kirkkaammasta pelikokemuksesta.
- Sports
Mahdollistaa optimaalisen kuvanlaadun urheilulle. Parantaa kuvanlaatua.
- User
Valitse tämä, jos haluat katsoa kuvaa itse muokatussa näyttötilassa.
▶ Oletusarvoksi on asetettu kirkkain näyttötaso.
2) Contrast : Tällä asetuksella voit säätää kohteen ja taustan välistä kirkkauseroa.
3) Brightness : Tällä asetuksella voit säätää koko kuvan kirkkautta.
4) Sharpness : Tällä asetuksella voit säätää kohteen ääriviivoja terävämmäksi tai
vähemmän teräväksi.
Contrast
5) Color : Tällä asetuksella voit säätää värejä kirkkaammiksi tai syvemmiksi.
▶ Color-säätö on mahdollista vain [S-Video] ja [Video] -tiloissa.
Brightness
Sharpness
Color
6) Tint : Tätä asetusta käytetään muodostamaan kohteisiin luonnollisemmat värit
Tint
käyttämällä vihreän tai punaisen korostusta.
▶ Tint -säätö on mahdollista vain [S-Video] ja [Video] -tiloissa.
7) Color Temperature : Voit muuttaa koko kuvan sävyä vastaamaan mieltymyksiäsi.
- 5500K : Käytetään luomaan optimaalinen kuvanlaatu mustavalkofilmeille.
- 6500K : Tätä lämpötilaa käytetään useimmissa videotuotannoissa. Se on asetettu
Movie1-tilan tehdasasetukseksi, ja saattaa tuottaa kaikkein luonnollisimmat sävyt.
Color
Temperature
- 8000K : Tämä värilämpötila soveltuu varsin kirkkaisiin ympäristöihin ja se on
tallennettu Dynamic -kuvatilaan. Terävyys ja kirkkaus korostuvat.
- 9300K : Tämä värilämpötila soveltuu erittäin kirkkaaseen ympäristöön kuten
myymälään.
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
4) B-Gain
G-Offset
B-Offset
8) Gamma : Kuvan kompensointitoiminto, joka muuttaa asetuksia kuvan ominaisuuksien
mukaan.
- Film : Filmeille sovitettu gamma-tila.
Gamma
- Video : TV-ruutua vastaava normaali gamma-tila.
- Graphic : Tietokoneen näyttöä vastaava gamma-tila.
9) Save : Tallennetaan mukautetut kuva-asetukset.
Save
10) Reset : Palauttaa tilan tehdasasetukset.
Reset
Size
Kuvan koko voidaan valita näyttöpaikan mukaiseksi.
▶ Katso kohtaa "Tuetut kuvatilat".
1) Full
1) 16 : 9
2) Zoom1
3) Zoom2
4) Wide Fit
5) 4 : 3
Position
Voit säätää kuvan sijaintia tarvittaessa.
▶Katso kohtaa "Tuetut kuvansiirtotilat".
Digital NR
Jos kuvassa esiintyy katkonaisia viivoja tai värinää, voidaan kuvan laatua parantaa
kytkemällä päälle digitaalinen kohinanvaimennus.
▶Digital NR voidaan valita ainoastaan [Video], [S-Video], [Component] ja [PC] tiloissa.
Black Level
Black Level -ominaisuutta käyttämällä voit säätää kuvasignaalin tummimpien osuuksien
kirkkauden niin, että tummat alueet ovat selvästi erotettavissa kuvassa.
▶Black Level voidaan valita ainoastaan [Video],[S-Video] ja [HDMI] -tiloissa.
▶[Video]- ja [S-Video]-tilat
1) 0IRE : Asettaa kuvasignaalin tummimpien osuuksien kirkkaustason matalaksi. Jos
tämä asetus ei vastaa tulevaa signaalia, tumma kuva näyttää maidonvalkealta.
2) 7,5IRE : Asettaa kuvasignaalin tummimpien osuuksien kirkkaustason korkeaksi.
Jos tämä asetus ei vastaa tulevaa signaalia, tumma kuva ylikorostuu, eikä se
kenties näy halutulla tavalla.
▶[HDMI]-tila
1) HDMI-Video: Aseta pimeän kuvan normaalikirkkaus alhaiseen asetukseen.
Jos tulosignaali on 'HDMI-Video'-tyyppinen, hämärät kuvat esitetään normaalisti.
2) HDMI-PC: Aseta pimeän kuvan normaalikirkkaus korkeaan asetukseen.
Jos tulosignaali on 'HDMI-PC'-tyyppinen, pimeät kuvat esitetään kirkkaana.
Color Pattern
Voit suodattaa koko näytön värin makuusi sopiviksi.
1) Off : Näyttää kuvan alkuperäisissä väreissä.
2) Monochrome : Näyttää kuvan mustavalkoisena suodattamalla pois kaikki
värisignaalit.
3) Red : Näyttää kuvan punaisena suodattamalla pois vihreän ja sinisen värin.
4) Green : Näyttää kuvan vihreänä suodattamalla pois punaisen ja sinisen värin.
5) Blue : Näyttää kuvan sinisenä suodattamalla pois punaisen ja vihreän värin.
Overscan
Tätä ominaisuutta käyttämällä voit leikata kuvan reunoja, jos niissä esiintyy tarpeetonta
tietoa, kuvioita tai kohinaa.
▶ Katso kohtaa "Tuetut kuvatilat".
1) Off
2) On
Film Mode
Tätä ominaisuutta käyttämällä voit asettaa näyttötilan elokuville optimoiduksi kun katsot
elokuvaa. Film Mode tarjoaa optimaaliset kuva-asetukset elokuville.
▶Film Mode on käytettävissä vain [Video], [S-Video] ja [Component] -tiloissa.
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Napsauta alla olevassa taulukossa Toista(
Säätö
Setup
)/Pysäytä(
) -painiketta, jos haluat katsoa videon.
Kuvaus
Toista/Pysäytä
Voit helpottaa asennuspaikan valintaa kääntämällä projisoidun kuvan vaaka- ja
pystytasossa.
1) Front-Floor : Tavallinen kuva
2) Front-Ceiling : Vaaka- ja pystysuunnassa käänteinen kuva
3) Rear-Floor : Pystysuunnassa käänteinen kuva
4) Rear-Ceiling : Pystysuunnassa käänteinen kuva
Light Setting
Käytetään asettamaan kuvan kirkkaus sopivaksi säätämällä lampun tuottaman valon
määrää.
1) Theater : Tätä ominaisuutta käyttämällä voit säätää lampun kirkkaustasoa niin, että
kuvan katsominen on miellyttävää myös hämärässä. Lisäksi se pienentää
Theater
virrankulutusta ja lisää lampun käyttöaikaa.
2) Bright : Käytetään lisäämään kirkkautta suhteellisen kirkkaassa ympäristössä.
Bright
Koska tämä tila lisää lampun valotasoa, projektorin jäähdyttäminen aiheuttaa
enemmän ääntä.
V-Keystone
Jos kuva on vääristynyt tai kallellaan, voit korjata sitä käyttämällä pystysuuntaista
Keystone -toimintoa.
Test Pattern
Projektorin itsensä luoma testikuva. Käytetään projektorin asennuksen apuna.
1) Crosshatch : Voit tarkistaa, onko kuva vääristynyt vai ei.
Crosshatch
2) Screen Size : Voit valita kuvakoon kuten 1.33 : 1 tai 1.78 : 1.
3) Red : Punainen kuva, vain värin säätämiseen.
Screen Size
4) Green : Vihreä kuva, vain värin säätämiseen.
5) Blue : Sininen kuva, vain värin säätämiseen.
Red
6) White : Valkoinen kuva, vain värin säätämiseen.
7) 6500K_White : Valkoinen kuva, näyttää kirkkaimman mahdollisen valkoisen värin.
▶ Testikuvien punainen/vihreä/sininen on tarkoitettu ainoastaan värien säätämiseen,
Green
Blue
eivätkä ne vastaa videotoiston aikana käytettäviä todellisia värejä.
White
6500K_White
PC
Poistaa tai vähentää kohinaa, joka aiheuttaa epävakaata kuvanlaatua, kuten kuvan
värinää. Jos kohina ei poistu käyttämällä hienosäätöä (Fine), muuta taajuus
korkeimmaksi mahdolliseksi ja tee hienosäätö (Fine) uudestaan.
Auto
Adjustment
Aktivoituu vain PC-tilassa.
1) Auto Adjustment : Käytetään säätämään PC-kuvan taajuus ja vaihe
Coarse
automaattisesti.
2) Coarse : Käytetään säätämään taajuutta, jos PC-kuvassa esiintyy pystysuuntaisia
Fine
viivoja.
3) Fine : Käytetään PC-kuvan hienosäätöön.
Zoom
4) Zoom : Käytetään laajentamaan PC-kuvaa keskeltä lähtien.
5) Reset : Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa PC-valikon asetukset
Reset
tehdasasetuksiksi.
Color Standard
Voit muuttaa väristandardin vastaamaan tulevan signaalin väristandardia.
1) SMPTE_C : Standardoitu videolaitteille Society of Motion Picture and Television
Engineers -järjestön toimesta.
2) HD : High Definition, USA : n, Japanin ja Kanadan ITU-R : lle vuonna 1986 laatima
1125-juovainen teräväpiirto-tv -standardi.
3) EBU : Euroopan yleisradioliiton (EBU) standardoimat eurooppalaista
yleisradiotuotantoa ja tekniikkaa koskevat säännöt ja standardit.
Factory Default
Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa useat asetukset tehdasasetuksiksi.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Napsauta alla olevassa taulukossa Toista(
Säätö
Language
Kuvaus
Voit valita valikkokuvissa käytettävän kielen.
)/Pysäytä(
) -painiketta, jos haluat katsoa videon.
Toista/Pysäytä
Menu Position
Voit siirtää valikon sijaintia ylös/alas/vasemmalle/oikealle.
Menu
Voit muuttaa valikon läpikuultavuutta.
Translucency
1) Opaque
2) Low
3) Medium
4) High
Menu Display
Voit muuttaa valikon näyttöaikaa.
Time
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
LED Indicator
Tämä toiminto kytkee LED-valot päälle ja pois päältä. Jos LED-valot vaikuttavat LCDnäytön kirkkauteen, voit kytkeä LED-valot pois tällä toiminnolla. Kytkemällä tällä
toiminnolla LED-valot takaisin päälle, ne toimivat projektorin tilan mukaisella tavalla.
1) Off : Tässä tilassa LED-valot eivät ole käytössä. Riippumatta LED-asetuksista,
valoja käytetään virtaa päälle tai pois kytkettäessä tai mikäli projektori on
tavallisuudesta poikkeavassa tilassa.
2) On : Tässä tilassa LED-valot ovat käytössä, jolloin voit nähdä niistä projektorin
senhetkisen käyttötilan.
Light Effect
Voit valita projektorin LED-valojen näyttämisen tarpeidesi mukaan.
1) Off : LED-valoja ei käytetä.
2) In Standby : LED-valot ovat käytössä valmiustilassa.
3) In Watching TV : LED-valot ovat käytössä tv-katselun aikana.
4) Always : LED-valot ovat käytössä tv : n sulkemisen jälkeen.
Näkyvät projektorin päällä lähellä takareunaa soikion muotoisena.
Blue sreen
Blue screen -toiminnolla kuva muuttuu siniseksi, jos projektoriin kytketty ulkoinen laite ei
välitä kuvasignaalia.
1) Off
2) On
Information
Voit tarkistaa ulkoisten lähteiden signaalit, kuvan asetukset, PC-kuvan säädöt ja lampun
käyttöajan.
| Ennen kuin otat yhteyttä huoltohenkilökuntaan |
Asennus ja kytkennät
Oireet
Vianmääritys
Ei virtaa.
z
Tarkista virtakaapelin kiinnitys.
Haluan asentaa projektorin
z
Kattoasennusteline on myynnissä erikseen. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.
z
Varmista, että kytkentäkaapeli (video) on oikein kytkettynä oikeaan liittimeen.
kattoon.
Ulkoista lähdettä ei saa valittua.
Jos se ei ole kunnolla kytkettynä, laite ei ole valittavissa.
Valikko ja kaukosäädin
Oireet
Kaukosäädin ei toimi.
Vianmääritys
z
Tarkista, että kaukosäädintä käytetään oikeassa asennossa ja oikealta
etäisyydeltä. Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja tuotteen väliltä.
z
Suora valaistus valonlähteestä projektorin sensorille voi vaikuttaa sensorin
herkkyyteen ja aiheuttaa kaukosäädössä ongelmia.
En saa valikkoa näkyviin.
z
Tarkista, että kaukosäätimen paristossa on virtaa.
z
Tarkista, ovatko projektorin päällä olevat LED-merkkivalot käytössä.
z
Tarkista, näytetäänkö valikko harmaana. Harmaa valikko ei ole käytettävissä.
Näyttö ja ulkoiset laitteet
Oireet
En saa kuvaa näkyviin.
Vianmääritys
z
Varmista, että projektorin virtajohto on paikoillaan.
z
Varmista, että oikea ulkoinen lähde on valittuna.
z
Tarkista, että liittimet ovat kunnolla kytkettynä projektorin takaosassa oleviin
liittimiin.
z
Tarkista kaukosäätimen paristot.
z
Varmista, että <Color> ja <Brightness> asetukset eivät ole alarajoillaan.
Huonot värit.
z
Säädä <Tint> ja <Contrast> sopivaksi.
Kuva ei ole selkeä.
z
Säädä tarkennusta.
z
Tarkista, ettei projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys ole liian lyhyt tai liian
pitkä.
Outo ääni.
z
Jos outo ääni jatkuu, ota yhteyttä meidän huoltoon.
LED-valo palaa.
z
Katso kohtaa Toimenpiteet LED-merkkivalojen palaessa.
Kuvaruudussa näkyy viivoja.
z
Tietokonetta käytettäessä saattaa esiintyä ääntä. Säädä kuvan taajuutta.
Ulkoisen laitteen kuvaa ei näy.
z
Tarkista, että ulkoisessa laitteessa on virta päällä. Tarkista myös projektorin
<Mode>-näytöltä, että säädöt, kuten kirkkaus ja kontrasti, on asetettu oikein.
Kuvaruutu on sininen.
z
Varmista, että ulkoiset laitteet on kytketty oikein. Tarkista kaapelien kytkennät
uudelleen.
Kuva on mustavalkoinen tai erikoisen
z
värinen / kuva on liian tumma tai
kirkas.
Kuten edellä on neuvottu, tarkista valikosta kuvan säädöt, kuten kirkkaus,
kontrasti ja väri.
z
Jos haluat palauttaa asetuksia takaisin tehdasasetuksiksi, käynnistä valikosta
toiminto <Factory Default>.
| Huolto ja kunnossapito | Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN | Muuta | Valtuudet |
Projektorin ulkokuoren ja linssin puhdistaminen
Puhdista projektori pehmeällä ja kuivalla
kankaalla.
Älä puhdista projektoria tulenaroilla aineilla
kuten bensalla tai liuottimilla, tai märällä
kankaalla. Ne voivat aiheuttaa ongelmia.
Älä kosketa projektoria kynnellä tai millään
terävällä esineellä, sillä ne voivat naarmuttaa
laitteen pintaa.
Projektorin puhdistaminen sisäpuolelta
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai
huoltoliikkeeseen projektorin sisäpuolen
puhdistukseen liittyen. (Maksullinen)
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai
huoltoliikkeeseen, jos projektorin sisälle on
kertynyt pölyä tai muita vieraita aineita.
Lampun vaihtaminen
Varoituksia lampun vaihtamiseen
Projektorin lamppu on kuluva osa. Parhaan katselunautinnon saavuttamiseksi vaihda lamppu käyttöajan
loputtua. Näet lampun käyttöajan projektorin informaationäytöstä (INFO -painike).
Käytä suositeltua lamppua vaihdettaessa. Lampun tekniset tiedot on esitetty käyttöoppaassa. Käytä
uusimisessa samaa mallia kuin projektorin mukana on toimitettu.
- Lampun malli : 200W Philips fusion lamp
- Lampun valmistaja : Philips Lighting
- Lampun käyttöaika : 3000 tuntia
- Lampun tyyppi : 200W UHP
Varmista ennen lampun vaihtamista, että virtajohto on irrotettu.
Vaikka virtajohto on irrotettu, lamppu saattaa olla kuuma. Anna lampun jäähtyä vähintään yksi tunti ennen sen
vaihtamista.
Lamppu sijaitsee projektorin vasemmassa takaosassa.
Ennen projektorin kääntämistä lampun vaihtoa varten, suojaa projektori pehmeällä liinalla tasaisella alustalla.
Älä jätä vanhaa lamppua syttyvän materiaalin lähelle tai lasten saataville. On olemassa palon tai
loukkaantumisen vaara.
Poista lika ja vieraat materiaalit lampun ympäriltä käyttäen sopivaa imuria.
Kun käsittelet lamppua, vältä koskemasta mihinkään muihin osiin kuin kannakkeisiin. Jos käsittelet lamppua
väärällä tavalla, se saattaa vaikuttaa kuvan laatuun ja lyhentää lampun käyttöaikaa.
Projektori ei toimi normaalilla tavalla, jos kansi ei ole täysin lukittu lampun vaihtamisen jälkeen. Jos projektori ei
toimi normaalilla tavalla,katso kohtaa LED-ilmoitukset.
Lampun vaihtaminen vaiheittain
Lamppu on erittäin kuuma ja se
Lamppu sijaitsee tuotteen pohjalla.
Liu'uta ja avaa kansi nuolen
käyttää korkeajännitettä. Anna sen
Aseta tuote niin, että pohjapuoli on
suuntaisesti kuvan osoittamalla
jäähtyä vähintään yksi tunti
ylöspäin ja poista lampun
tavalla.
virtajohdon irrottamisen jälkeen
suojalevyn kiinnitysruuvit.
ennen vaihtamista.
* Kun asetat tuotteen pohjapuoli
ylöspäin, käytä pöydällä pehmeää
liinaa naarmuuntumisen
estämiseksi.
Irrota kuvan osoittama ruuvi.
Pidä kiinni ja vedä kevyesti lampun
kannikkeesta kuvan osoittamalla
tavalla.
Uuden lampun asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
| Huolto ja kunnossapito | Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN | Muuta | Valtuudet |
Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä tai kommentteja Samsungin tuotteista,
ota yhteys SAMSUNGIN asiakaspalveluun.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min)
0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG(726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
HONG KONG: 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
800-SAMSUNG(726-7864)
U.A.E
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| Huolto ja kunnossapito | Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN | Muuta | Valtuudet |
Sanasto
Analoginen lähetys
Televisioyhtiöiden käyttämä signaalin lähetystapa, joka noudattaa NTSC-standardia.
ANTENNA IN
Tätä liitäntää käytetään tv-antennin kytkemiseen koaksiaalikaapelilla. Sitä käytetään tavallisesti julkisten lähetysten
katsomiseen.
AV-vastaanotin
AV-vastaanottimessa on lukuisa määrä liitäntämahdollisuuksia äänelle ja kuvalle, mikä mahdollistaa useiden laitteiden
kytkemisen siihen.
Black Level (Musta taso)
Black Level asettaa kuvan tummimpien alueiden kirkkaustason vastaamaan näytön toistokykyä niin, että katsoja erottaa
selkeästi kuvan tummat yksityiskohdat. Jos tämä asetus ei vastaa tulevaa signaalia, tumma kuva ylikorostuu, eikä se
kenties näy halutulla tavalla tai se näyttää maidonvalkealta.
Kaapelilähetys
Kaapeliyhtiöt lähettävät ohjelmia kaapelia käyttäen radioaaltojen sijasta. Jotta voisit katsoa kaapelilähetyksiä, sinun on
tilattava palvelu ohjelmia välittävältä yritykseltä ja asennettava erillinen vastaanotin.
Color Standard (Väristandardi)
Ennalta määritetty lähetysstandardin mukainen väristandardi, jota tietyssä maassa tai tietyllä alueella käytetään.
Color Temperature (Värilämpötila)
Värilämpötila on yksinkertaistettu menetelmä kuvata valonlähteen spektriominaisuuksia. Alhainen värilämpötila ilmenee
lämpiminä (enemmän keltaista/punaista) valona kun taas korkea värilämpötila ilmenee kylmänä (enemmän sinistä)
valona.
COMPOSITE IN (Komposiitti)
A COMPOSITE IN -liitäntä on yleinen kuvan tuloliitäntä (keltainen). Sekä krominanssi että luminanssi lähetetään
samassa 75-ohmisessa kaapelissa.
Component Port (Komponentti) (vihreä, sininen, punainen)
Komponenttiportti lähettää erikseen luminanssisignaalit ja tarjoaa parhaan laadun kaiken tyyppisille videoliitännöille.
Digital Broadcast (Digi-lähetys)
Digi-lähetys television digitaalinen lähetyssignaali.
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD on suurikapasiteettinen medialevy, joka voi sisältää multimedia-aineistoa, kuten video, pelit, ääni jne., joka on
pakattu MPEG-2 tekniikalla CD-kokoiselle levylle.
DLP (Digital Light Processing)
DLP on digitaalinen näyttötekniikka, joka käyttää TI:n (Texas Instruments, USA) kehittämää DMD-paneelia.
DLP HD2, DC2, DC3
DMD-paneelin eri malleja.
DMD (Digital Micromirror Device)
DMD-paneeli on DLP-tekniikan käyttötapa. Se koostuu mikroskooppisen pienistä peileistä, joista jokainen vastaa yhtä
pikseliä.
Ulkoinen tulosignaali
Ulkoinen tulosignaali saadaan projektorille kuvalähteenä videolaitteista, kuten videonauhuri, videokamera, digi-boksi,
DVD jne.
Gamma Mode
Gamma Mode kompensoi analogisille näyttölaitteille (esim. putkinäyttö) tarkoitettua kuvasignaalia niin, että kuvasignaali
voidaan esittää selkeänä digitaalisella näyttölaitteella.
HDMI
▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on liitäntä, joka mahdollistaa digitaalisen äänen ja kuvan siirtämisen yhtä
kaapelia käyttäen.
▶ Erona HDMI:n ja DVI:n välillä on HDMI:n pienempi koko ja sen tukema HDCP-kopiointisuojaustekniikka (High
Bandwidth Digital Copy Protection).
Overscan (Ylipiirto)
Ylipiirto leikkaa kuvan reunoja, jos niissä esiintyy tarpeetonta tietoa, kuvioita tai kohinaa. Erityisen huonossa
videosignaalissa jotkin ei-toivotut videosignaalit voivat näkyä kuvassa.
RS-232C (Huoltoliitin)
Tätä liitintä käytetään huoltotarkoituksiin. Se mahdollistaa tiedonsiirron RS-232C -standardia käyttäen.
S-Video IN
Tätä kutsutaan nimellä super video. S-Video on videosignaali, jossa kuvan kirkkaus ja väri on erotettu toisistaan
paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
Satelliittilähetys
Satelliittilähetys lähettää ohjelmia satelliitin kautta. Lähetys takaa korkean kuvan- ja äänenlaadun kaikilla lähetysalueilla.
Tarjolla on noin 100 kanavaa, mukana myös julkisia kanavia. Satelliittilähetysten katsomiseksi tarvitsee asentaa erillinen
vastaanotin.
| Huolto ja kunnossapito | Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN | Muuta | Valtuudet |
Tämän julkaisun sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän julkaisun kaikenlainen jäljentäminen on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronics Co., Ltd.:n kirjallista lupaa.
Samsung Electronics Co., Ltd. ei vastaa julkaisun sisältämistä virheistä eikä tämän materiaalin toimittamiseen, toimintaan tai
käyttöön liittyvistä liitännäis- tai seurannaisvahingoista.
Download PDF

advertising