Samsung | SP-A400B | Samsung SP-A400B Bruksanvisning

Les disse sikkerhetsreglene nøye og følg dem når produktet brukes for å unngå personskade eller skade på
eiendom.
Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå fare for personskade
eller livsfare.
Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå personskade eller skade
på produktet eller annen eiendom.
| Strømforsyning | Installasjon | Rengjøring og bruk |
[Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).]
Pass på at pluggen settes skikkelig i, ellers kan det oppstå brannfare.
z
Hvis det oppstår dårlig kontakt kan det føre til brann.
Ikke bruk løse strømuttak eller skadde strømkabler.
z
Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Støpselet må ikke under noen omstendigheter berøres med våte
hender.
z
Det kan medføre fare for elektrisk støt.
Ikke plugg flere apparater til samme strømuttak.
z
Ellers kan det oppstå brannfare.
Ikke sett tunge gjenstander på strømledningen. Unngå å bøye,
trekke i eller vri strømledningen.
z
Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Før du flytter produktet må du kontrollere at strømmen er slått av og
strømledningen er trukket ut av stikkontakten. Kontroller i tillegg at
alle ledninger til andre enheter er koblet fra før du flytter produktet.
z
Hvis produktet flyttes uten at strømkabelen er koblet fra kan det føre til
skade på strømledningen, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Når du skal koble apparatet fra hovednettet, må kontakten være tatt
ut av stikkontakten, og derfor skal strømkontakten være lett
tilgjengelig.
z
Fare for elektrisk støt eller brann.
Trekk alltid ut ledningen ved å holde i støpselet, ikke i kabelen.
z
Ellers kan det oppstå brannfare.
Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet.
z
Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
| Strømforsyning | Installasjon | Rengjøring og bruk |
FOR Å HINDRE SPREDNINGEN AV BRANN MÅ DU HOLDE STEARINLYS
ELLER ANDRE FORMER FOR ÅPEN FLAMME BORTE FRA PRODUKTET
TIL ENHVER TID.
z
Ellers kan det oppstå brannfare.
Hvis produktet plasseres i et skap eller på en hylle må fronten på
produktet ikke stikke ut av skapet eller hyllen.
z
Hvis produktet faller ned kan det føre til skade på produktet eller
personskade.
Hold strømadapteren unna varmekilder.
z
Isolasjonen på strømkabelen kan smelte slik at det oppstår fare for elektrisk
støt eller brann.
Produktet må ikke plasseres på steder der det er utsatt for olje, røyk,
fuktighet eller vann (regnvann), eller i et kjøretøy.
z
Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Produktet må ikke plasseres på steder uten ventilasjon, for eksempel
i en bokhylle eller et skap.
z
Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.
Produktet må ikke plasseres slik at det står ustabilt, for eksempel på
et stativ som er mindre enn produktet.
z
Hvis produktet faller ned kan det bli skadet eller forårsake personskade.
Den fremre delen av produktet er tung, og det må derfor plasseres på et
stabilt underlag.
I lyn- og tordenvær må systemet slås av øyeblikkelig, og
strømledningen må trekkes ut av stikkontakten.
z
Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Unngå at ventilasjonsåpningene på produktet blir dekket til av for
eksempel en duk eller en gardin.
z
Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.
Plasser produktet forsiktig på bakken.
z
Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.
Ikke slipp produktet når du flytter det.
z
Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.
Produktet må oppbevares utenfor rekkevidde for barn.
z
Hvis produktet faller ned kan det føre til at barnet blir skadet. På grunn av at
produktets fremre del er tyngre enn den bakre delen må det plasseres på et
flatt og stabilt underlag.
| Strømforsyning | Installasjon | Rengjøring og bruk |
Ikke sett inn metallgjenstander, som spisepinner, ståltråd, bor eller
brennbare gjenstander som fyrstikker eller papir i produktet gjennom
ventilasjonsåpningene og PC/Video- og strømterminalene.
z
Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann. Hvis vann eller andre
materialer kommer inn i produktet slår du det av, kobler fra strømledningen og
kontakter deretter et servicesenter.
Ikke demonter, eller forsøk å reparere eller modifisere produktet.
z
Hvis produktet trenger reparasjon må du kontakte et servicesenter.
Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller skade på produktet.
Hold produktet borte fra brennbar spray eller andre brennbare substanser.
z
Ellers kan det oppstå brann- eller eksplosjonsfare.
Ikke plasser beholdere med vann, vaser, glass, kjemikalier, små
metallgjenstander eller tunge gjenstander på produktet.
z
Hvis en gjenstand eller en væske kommer inn i produktet kan det forårsake elektrisk
støt, brann eller personskade.
Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller mat på produktet.
z
Hvis et barn prøver å få tak i disse gjenstandene kan produktet falle ned og barnet
kan bli skadet.
Se aldri direkte inn i lyset fra lampen foran på produktet, og rett aldri
projektorlyset mot øynene.
z
Dette er farlig, spesielt for barn.
Når du fjerner batterier fra fjernkontrollen, passer du på at barn ikke putter
dem i munnen. Hold batterier utenfor barns rekkevidde.
z
Ved svelging kontaktes lege umiddelbart.
Hvis produktet lukter svidd eller avgir røyk eller uvanlig støy slår du det av
øyeblikkelig, trekker strømledningen ut av stikkontakten og kontakter
deretter et servicesenter.
z
Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Hvis pinnene eller pluggen på støpselet utsettes for støv, vann eller andre
materialer må den rengjøres.
z
Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Rengjør produktet lett med en tørr, myk klut eller et håndkle etter at du har
trukket strømledningen ut av stikkontakten.
z
Produktet må ikke rengjøres med kjemikalier som voks, benzen, alkohol, løsemidler,
myggmidler, duftoljer, smøremidler, rengjøringsmidler osv.
Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid kobler du fra strømledningen.
z
Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Kontakt et autorisert servicesenter før du monterer skjermen på steder med
mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, eller kjemiske stoffer,
og på steder der skjermen skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en
flyplass, jernbanestasjon eller lignende.
z
Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på skjermen.
Hvis produktet slippes ned eller kabinettet blir ødelagt, slår du det av og
trekker ut strømledningen. Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller
brann.
z
I slike tilfeller må du kontakte et servicesenter.
Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.
z
Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - Kun Europa
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre
mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst
atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig
trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt - Kun Europa
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate
systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette
produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.
Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder
kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke
avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber
vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din
lokale, gratis mottaksstasjon.
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
Optisk motor som bruker avansert DLP-teknologi
- Et panel på 1280x768 er tilpasset.
- Det brukes et A 4 segment color wheel (segmentfargehjul) til å skape optimale farger.
- En lampe på 200 W er utformet for å forbedre lysstyrken
Levende farger
- Justering av bildekvaliteten sørger for å forbedre farge - denne enheten har som mål å skape
fargekoordinater som oppfyller kringkastingsstandarder for videoproduksjon.
Redusert viftestøy og lyslekkasje
- Installasjonsstrukturen på luftflyten og viften er optimalisert for å redusere viftestøy og strålelekkasje.
Ulike inngangsporter
- Koblingene til periferienheter er forbedret ved hjelp av tilpasning av forskjellige innganger som HDMIkontakt (støtter HDCP), en komponentkontakt og en MONITOR OUT-kontakt.
Brukerjusteringer
- På denne enheten kan du justere hver inngangsport.
- Enheten har et referansemønster som kan brukes for posisjonering og justering.
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
Forside/øvre side
1. Indikatorer
6. Zoomeknapp
- STANDBY (blå lampe)
Brukes til å forstørre eller redusere
- LAMPE (blå lampe)
bildestørrelsen.
- TEMP (rød lampe)
7. POWER(
※ Se Lampeinnstillinger.
)-knapp
Brukes til å slå projektoren på eller av.
2. Fokusring
8. SOURCE-knapp
Brukes til fokusjustering.
Brukes til å velge inndatasignaler fra de eksterne
kildene.
3. Signalmottaker for fjernkontroll
9. MENU-knapp
4. Linse
Bruk denne knappen til å åpne eller lukke en
meny, eller til å flytte fremover i en meny.
5. Justerbare fotstøtter
Du kan justere skjermposisjonen ved å flytte de
justerbare fotstøttene opp og ned.
10.Velg- og Flytt-knapp(
/
)
Bruk denne knappen til å flytte eller velge et
element i en meny.
Knappene øverst på projektoren er berøringsknapper.
Du bruker disse knappene ved å berøre dem forsiktig med fingrene.
Innholdet i pakken
Hurtiginstallasjonsveiledning
Garantikort/ Registreringskort
(Ikke tilgjengelig i alle regioner)
CD med brukerhåndbok
Strømkabel
Fjernkontroll / 1 batterier
Rengjøringsklut
Selges separat
D-Sub-kabel
Lampeinnstillinger
●:Lampen er på
STAND
◐:Lampen blinker
○:Lampen er av
LAMP
TEMP
●
○
○
●
●
○
●
◐
○
○
◐
○
◐
○
◐
○
◐
◐
○
○
◐
●
◐
◐
Det har oppstått et problem under betjeningen av DDP IC i produktet. Se tiltak 4.
◐
◐
◐
Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 5.
●
◐
●
Levetiden til lampen er gått ut. Se tiltak 6.
◐
◐
○
Minnet i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et servicesenteret.
◐
◐
●
Strømmen til i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et servicesenteret.
◐
●
◐
Det har oppstått et problem under betjeningen av fargehjulet i produktet. Se tiltak 4.
BY
Informasjon
Hvis du trykker på POWER-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises
skjermen innen 30 sekunder.
Projektoren har normal drift.
Denne modusen vises når projektoren gjør seg klar til en operasjon etter at du har
trykket på POWER-knappen på projektoren eller på fjernkontrollen.
POWER-knappen trykkes for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle
ned innsiden av projektoren. (Tar rundt 1 minutt og 30 sekunder)
Se tiltak 1 nedenfor hvis kjøleviften i projektoren ikke har normal driftsmodus.
Se tiltak 2 nedenfor hvis lampedekselet som beskytter lampeenheten, ikke er lukket på
riktig måte.
Strømmen slås av automatisk når temperaturen i projektoren overstiger kontrollgrensen.
Se tiltak 3.
Fjerne indikatorproblemer
Klassifisering
Status
Tiltak
Når kjøleviftesystemet
Tiltak 1
Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen
ikke er i normal
strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte
driftsmodus.
produktleverandøren eller servicesenteret.
Når lampedekselet som
beskytter lampeenheten,
Tiltak 2
ikke er lukket på riktig
måte, eller
sensorsystemet ikke er i
Kontroller om skruene på undersiden av projektoren er strammet på
riktig måte. Hvis de er strammet på feil måte, kan du kontakte
produktleverandøren eller servicesenteret.
vanlig driftsmodus.
Når temperaturen på
Tiltak 3
innsiden av projektoren
blir for høy.
Juster installasjonsstatusen til projektoren ved å se forholdsreglene
for installasjon ovenfor. Avkjør projektoren, og start den på nytt. Hvis
det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte
produktleverandøren eller servicesenteret.
Trekk og ut sett inn igjen strømkabelen, og start projektoren på nytt.
Tiltak 4
Når fargehjulet ikke fungerer.
Hvis det samme symptomet allikevel oppstår, kan du kontakte
produktleverandøren eller servicesenteret.
Lampen fungerer ikke på
riktig måte etter at
Tiltak 5
projektoren er slått av på
Slå av strømmen, vent til projektoren har avkjølt seg, og slå den
en unormal måte eller du
deretter på for å bruke den. Hvis det samme problemet skjer flere
har startet projektoren på
ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
nytt rett etter at du har
slått den av.
Kontroller lampebrukstiden på informasjonsskjermen. Hvis du må
Tiltak 6
Når skjermen blir mørkere
skifte ut lampen, kan du kontakte produktleverandøren eller
servicesenteret.
Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan
forårsake støy, men dette påvirker ikke produktytelsen. Enheten byttes ikke og det gis ingen refundering i
forbindelse med eventuell støy.
Bakside
1. RS-232C-port (For
6. HDMI /DVI IN-inngangsport
serviceinngangskontakter)
7. MONITOR OUT terminal
2. SERVICE-inngangsport
8. PC IN-inngangsport
3. VIDEO IN-inngangsport
9. COMPONENT IN-inngangsport
4. S-VIDEO IN-inngangsport
10.POWER-inngangsport
5. Signalmottaker for fjernkontroll
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
1.
ON (
2.
AUTO-knapp
3.
MENU(
4.
Move- (▲ ▼ ◀ ▶)/(
5.
V.KEY-STONE(+/-) -knapp
6.
VIDEO-knapp
7.
S-VIDEO-knapp
8.
P.SIZE-knapp
9.
COMP-knapp
10. OFF (
)-knapp
)-knapp
)-knapp
11. RETURN (
12. EXIT (
)-knapp
)-knapp
13. INFO STILL -knapp
14. HDMI-knapp
15. INSTALL-knapp
16. P.MODE-knapp
17. PC-knapp
1. ON ( )
Brukes til å slå projektoren på.
2. AUTO
Justerer Picture automatisk. Bare tilgjengelig i PC
3. MENU (
)
Brukes til å vise Menu-skjermen.
4. Move(▲ ▼ ◀ ▶)/(
)
Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.
5. V.KEY-STONE (+/-)
Bruk denne når videoscener er fordreid eller skråstilt.
)-knapp
6. VIDEO
Brukes til å bytte til Video-modus.
7. S-VIDEO
Brukes til å bytte til S-VIDEO-modus.
8. P.SIZE
Brukes til å justere størrelsen på bildeskjermen.
9. COMP
Brukes til å bytte til COMPONENT modus.
10. OFF (
)
Brukes til å slå projektoren av.
11. RETURN (
)
Går tilbake til forrige meny.
12. EXIT (
)
Brukes til å få Menu-skjermen til å forsvinne.
13. INFO STILL
INFO: Brukes til å kontrollere kildesignaler, bildeoppsett, justering av PC-skjermen og lampens levetid.
STILL: Brukes til å se stillbilder.
14. HDMI
Brukes til å bytte til HDMI-modus.
15. INSTALL
Brukes til å vende eller snu det projiserte bildet.
16. P.MODE
Brukes til å velge bildemodus.
17. PC
Brukes til å bytte til PC-modus.
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
Design og spesifikasjoner for produktet kan endres uten forvarsel for å få bedre ytelse.
Spesifikasjoner
Modell
Panel
Lampe
SP-A400B
Størrelse
16,5 mm / 0,65 tommer
Oppløsning
WXGA (1280 x 768)
Produsent
Texas Instrument
Type
200 W UHP (Theater-modus: 172 W)
Levetid
3.000 timer (Theater-modus:3.250 timer)
Produsent
Philips
Farge
18,9 m (1920x1080x3x10 biter)
Optimal
oppløsning
1280 x 768 @ 60 Hz
Oppløsning
Maksimal
oppløsning
1280 x 1024 @ 75 Hz
Inngangsvideosignal
Video, S-Video, Component, Analog PC, HDMI
Inngangssynkroniseringssignal
Separat H/V-synk., TTL
Maksimal pikselklokke
136,75 MHz
Diagonal skjermstørrelse
40 ~250 tommer
Rekkevidde for fremvisning
0,3 m ~ 9,8 m
Strømforbruk
Mindre enn 280 W
Spenning
110/220 V vekselstrøm +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Strøm
Støy
Mindre enn 28 dB, lyssterke enn 32 dB
343,1 mm(B)x162,4 mm(D)x347,2 mm(H)
Dimensjoner
13,5 tommer(B) x 6,4 tommer(D) x 13,7 tommer(H)
Vekt
4,5 Kg / 9,9 lb
Lysstyrke
Hovedfunksjoner Kontrast
Keystone
Maks. 2.000 ANSI-lumen
2.500:1
Vertikal
Drift
Brukermiljø
Temperatur og
luftfuktighet
Lagerrom
Temperatur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),
Luftfuktighet (10 % ~ 80 %)
Temperatur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Luftfuktighet (5 % ~ 95 %)
Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk
forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Class A is for business
while class B emits less electromagnetic waves than class A.
DMD-panelet som brukes i DLP-projektorer, består av flere hundre tusen mikrospeil. På samme måte som
med andre visuelle visningselementer, kan det hende at DMD-panelet inneholder noen få dårlige piksler.
Samsung og produsenten av DMD-panelet har strenge prosedyrer for å identifisere og begrense dårlige
piksler, og produkter vil ikke overskride det maksimale antallet dårlige piksler som er angitt av våre standarder.
Det kan forekomme at det finnes piksler som ikke kan vises, men det påvirker imidlertid ikke bildekvaliteten
eller produktets levetid.
Støttet visningsmodus
Inngangskilde
Oppløsning
(HxV)
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
PC
832X624
1024X768
Horisontal synk.
Frekvens
[kHz]
31.47
polaritet
Vertikal synk.
Frekvens
[Hz]
Pikselfrekvens
polaritet
[MHz]
Synk.type
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
35.00
N
66.7
N
30.24
Sep.
37.86
N
72.8
N
31.5
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
43.27
N
85
N
36
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
35.16
P
56.3
N
36
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
48.08
P
72.2
P
50
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
53.67
P
85
P
56.25
Sep.
49.73
N
75
N
57.28
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
56.4
N
70
N
75
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
68.68
P
85
P
94.5
Sep.
Sep.
1152X864
67.5
P
75
P
108
1152X870
68.68
N
75
N
100
Sep.
1280X768
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
1280X960
1280X1024
79.98
1440X900
1920X1080i
Component
1280x720p
75
P
135
Sep.
55.94
N
60
P
106.5
Sep.
70.64
N
75
P
136.75
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
1024X768
1280X768
HDMI
P
1280X960
1280X1024
1920x1080i
1280x720p
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
720x480i
15.73
P
60
P
13.5
Sep.
720x576i
15.63
P
50
P
13.5
Sep.
Støttemodus for størrelse
O : Størrelse & overskanning kan konfigureres,x: Størrelse & overskanning kan ikke konfigureres,
△: Størrelse kan konfigureres
Kilde
Innsignal
Type
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
VIDEO
& S-VIDEO
SD
HD
PC
SD
Bildestørrelse
Modus
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
VESA
O
O
x
x
O
x
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
576i
O
O
△
△
O
x
480i
O
O
△
△
O
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
Støttemodus for posisjonsbevegelse
Overskanning: Av
Skjermbildets position endres ikke i HDMI-inngangsmodus.
Kilde
Innsignal
Type
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
VIDEO
& S-VIDEO
SD
HD
SD
PC
Bildeposisjon (H/V)
Modus
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
Wide fit
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Overskanning: På
Skjermbildets position endres ikke i PC-inngangsmodus.
Kilde
Innsignal
Type
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
VIDEO
& S-VIDEO
SD
HD
PC
SD
Bildeposisjon (H/V)
Modus
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
| Grunnleggende innstillinger | Koble til strømmen | Koble til videoutstyr |
Installere projektoren
Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.
Plasser projektoren slik at linsen er midt på skjermen.
Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke er et rektangel.
Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis skjermen er for lys, vil ikke bildet på skjermen vises klart.
Når du installerer skjermen i lyse omgivelser, må du bruke gardiner.
Du kan installere projektoren på følgende steder: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Vise innstillingene for installasjonsposisjon)
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren bak skjermen
Installer en halvgjennomsiktig skjerm.
Velg Menu > Setup > Install > Rear-Floor
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren foran skjermen
Installer projektoren på siden der du ser på skjermen.
Velg Menu > Setup > Install > Front-Floor
Justering av zoom og fokus
Zoomeknapp
Fokusring
Du kan justere størrelsen på bildet i zoomeområdet ved å vri på
zoomeknappen.
Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.
Hvis produktet er montert på et sted som ligger utenfor den angitte
fremvisningsavstanden (se Skjermstørrelse og fremvisningsavstand), kan
ikke fokuset justeres på riktig måte.
Oppretting med justerbare fotstøtter
Projektoren vil stå stødig hvis du justerer de justerbare fotstøttene på projektoren.
Du kan justere nivået på projektoren opptil 12 mm (gjennomsnittlig 3,4
grader.
Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det vises en Keystoneforvrengning av bildet.
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand
Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal
bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomeknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren
forover eller bakover.
Skjermstørrelse
Horisontal
[tommer]
(X:mm)
10
218
131
392
326,7
11,1
20
436
261
784,1
653,4
22,2
30
653
392
1176,1
980,1
33,3
40
871
523
1568,2
1306,8
44,4
50
1089
653
1960,2
1633,5
55,5
60
1307
784
2352,3
1960,2
66,6
70
1525
915
2744,3
2286,9
77,8
80
1742
1045
3136,4
2613,6
88,9
Vertikal(Y:mm)
Maks(Z:mm)
Min(Z:mm)
Forskyvning (Y':mm)
90
1960
1176
3528,4
2940,3
100
100
2178
1307
3920,5
3267
111,1
110
2396
1438
4312,5
3593,8
122,2
120
2614
1568
4704,5
3920,5
133,3
130
2831
1699
5096,6
4247,2
144,4
140
3049
1830
5488,6
4573,9
155,5
150
3267
1960
5880,7
4900,6
166,6
160
3485
2091
6272,7
5227,3
177,7
170
3703
2222
6664,8
5554
188,8
180
3920
2352
7056,8
5880,7
199,9
190
4138
2483
7448,9
6207,4
211,1
200
4356
2614
7840,9
6534,1
222,2
210
4574
2744
8233
6860,8
233,3
220
4792
2875
8625
7187,5
244,4
230
5009
3006
9017,1
7514,2
255,5
240
5227
3136
9409,1
7840,9
266,6
250
5445
3267
9801,1
8167,6
277,7
Denne projektoren er utformet for å vise bilder optimalt på en 80 til 120 tommers skjerm.
A. Skjerm
Z: Kasteavstand
Y': Avstand fra linsens midtpunkt til bildets bunn
Konfigurere PC-miljøet - Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.
1.
Klikk høyre museknapp på Windows-bakgrunnen
og klikk på [Egenskaper].
Kategorien <Egenskaper for skjerm> vises.
2.
Klikk på kategorien [Innstillinger] og angi <Skjermoppløsning>
ved å se <Oppløsning>, som er beskrevet i tabellen for
skjermmodus som støttes av denne projektoren.
Du trenger ikke endre oppsettet for <Fargekvalitet>.
3.
Trykk på [Avansert]-knappen.
Det vises et annet egenskapsvindu.
4.
Klikk på kategorien [Skjerm], og angi
<Skjermoppdateringsfrekvens> ved å se <Vertikal frekvens>, som
er beskrevet i visningsmodustabellen som støttes av denne
projektoren.
Konfigurer både vertikal og horisontal frekvens i stedet for
<Skjermoppdateringsfrekvens>.
5.
Klikk på [OK] for å lukke vinduet, og klikk på
[OK] i vinduet <Egenskaper for skjerm> for å lukke vinduet.
Det kan hende datamaskinen starter på nytt automatisk.
6.
Slå av PCen og koble til projektoren.
Prosessen kan variere avhengig av hvilken type datamaskin du har eller hvilken versjon av Windows du bruker.
([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)
Dette apparatet støtter opptil 24 biter per piksel i fargekvalitet når det brukes som en PC-skjerm.
Projiserte bilder kan være forskjellig fra monitoren, avhengig av monitorprodusenten eller hvilken versjon av Windows
du bruker.
Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som
støttes av denne projektoren. Hvis ikke, kan det hende det er signalproblemer.
| Grunnleggende innstillinger | Koble til strømmen | Koble til videoutstyr |
1. Baksiden av projektoren
Sett strømledningen inn i strømkontakten på baksiden av projektoren.
| Grunnleggende innstillinger | Koble til strømmen | Koble til videoutstyr |
Koble til en DVD-spiller/kabel-/satellittboks via HDMI/DVI
- Koble til ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel
Koble til [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren og DVI-kontakten i den digitale DVDspilleren/kabelboksen/satellittboksen med en HDMI/DVI-kabel.
- Koble til ved hjelp av en HDMI-kabel
Koble til [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI-kontakten på DVDspilleren/kabelboksen/satellittboksen med en HDMI-kabel
Når tilkoblingen er gjort, kobler du til strømmen på projektoren og DVD-spilleren/kabelboksen/satellittboksen.
Bruke projektoren
Slå projektoren på og trykk på [HDMI]-knappen for å velge <HDMI>.
Koble til en DVD-spiller/kabel-/satellittboks via komponent
Koble [COMPONENT IN (Y/PB/ PR)]-porten bak på projektoren til komponentporten bak på DVDspilleren/kabelboksen/satellittboksen med komponentkabelen.
Når de er tilkoblet, kobler du til strømmen for projektoren og DVD-maskinen (eller enheten som er koblet til den digitale
utgangskontakten).
Bruke projektoren
Slå projektoren på og trykk på [COMP]-knappen for å velge <Component>.
Komponentportene er merket som (Y/PB/P R), (Y, B-Y, R-Y) eller (Y, Cb, Cr), avhengig av produsenten.
Koble til videospiller/-kamera
Koble [VIDEO IN (gul)]-inngangsporten i projektoren til VIDEO (gul) OUT-porten i videoutstyret ved hjelp av
videokabelen.
- Hvis videoutstyret har en S-VIDEO OUT-port, kobler du den til [S-VIDEO IN]-inngangsporten i projektoren.
Bruk av S-VIDEO-tilkoblingen gir forbedret visuell kvalitet.
Når du har koblet sammen enhetene, kobler du strømmen til projektoren og videomaskinen.
Bruke projektoren
Slå projektoren på og trykk på [VIDEO]-knappen for å velge <Video>.
Koble sammen projektoren og videoutstyret via <S-Video>-kabelen, og trykk på [S-VIDEO]-knappen for å velge SVideo.
Hvis Video-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at videokablene er på plass.
Kontroller at projektoren og videoutstyret er slått av før du kobler til kablene.
Denne projektoren støtter ikke lyd. (Du trenger et separat lydsystem for lyd.)
Koble til PC
Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til monitorutgangsporten på PCen med en PC-videokabel.
Når alt er tilkoblet, kobler du til strømkablene for både projektoren og PCen.
Dette produktet støtter plug and play, og derfor trenger du ikke installere driveren på PCen.
Bruke projektoren
Slå projektoren på og trykk på [PC]-knappen for å velge <PC>.
Hvis PC-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er på plass.
Slå på PCen og angi PC-miljøet når det er nødvendig.
Juster skjermen.(Auto Adjustment)
Det kommer lyd fra PC-høyttalerne.
Slik kobler du videoenheter (monitor, TV-apparat, osv.)
- Når du bruker D-sub (analog)-utgangen gjennom en annen videoenhet (skjerm, TV-apparat, osv.)
Koble MONITOR OUT-utgangen til projektoren og D-sub-terminalen til videoenheten ved bruk av en D-sub-kabel.
Etter å ha koblet dem til skrur du på projektoren og videoenheten (monitor, TV-apparat, osv.).
MONITOR OUT-funksjonen fungerer bare når projektoren er koblet til en ekstern enhet gjennom [PC IN]
inndataterminalen.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Source List
)/Stop(
Beskrivelse
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Spill av/
stopp
Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
Edit Name
Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Mode
)/Stop(
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Beskrivelse
Spill av/
stopp
Velg en skjermstatus som er tilpasset projektoren eller endre skjermmodusen etter behov.
1) Mode
- Dynamic
Velg denne hvis du vil at skjermkvaliteten skal være klarere enn standard
skjermkvalitet.
- Standard
Du kan på en komfortabel måte vise fremvisningsskjermen hvis omgivelsene er litt
lyse.
- Movie1, Movie2
Velg denne hvis omgivelsene er mørke. Denne sparer energi og reduserer tretthet
i øynene.
Mode
- Monitor
Velg denne for å bruke skjermen som en normal skjerm.
- Game
Velg denne når du vil ha en mer livaktig spillopplevelse.
- Sports
Den leverer optimal bildekvalitet for sport. Du kan glede deg over mer levende
bilder.
- User
Velg denne hvis du vil vise skjermen i tilpasset skjermmodus.
▶ I utgangspunktet er verdien satt til det lysteste skjermnivået.
2) Contrast : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.
3) Brightness : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.
4) Sharpness : Brukes til å justere konturene til å objektet for å enten å gjøre dem
skarpere elle rmindre skarpe.
Contrast
5) Color : Brukes til å justere fargen til lysere eller dypere.
▶ Du kan bare justere Color i [S-Video]- og [Video]-modus.
Brightness
Sharpness
Farge
6) Tint : Brukes til å få frem mer naturlig farge på objekter ved hjelp av grønn eller rød
Tint
forsterkning.
▶ Du kan bare justere Tint i [S-Video]- og [Video]-modus.
7) Color Temperature : Du kan endre nyansen for hele skjermen etter behov.
- 5500K : Brukes til å få optimal bildekvalitet for svart-hvitt-filmer.
- 6500K : Denne temperaturen brukes for de fleste videoproduksjoner. Den er angitt
som Movie1 når den produseres, og kan gi den meste nøyaktige nyansen.
Color
Temperature
- 8000K : Fargetemperaturen som passer for svært lyssterke steder, og lagres i
Dynamic Picture-modus. Skarpheten og lysstyrken understrekes.
- 9300K : Fargetemperaturen som passer for svært lyssterke steder, for eksempel i
butikker.
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
1) Color Temperature
5) R-Offset
G-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
B-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
4) B-Gain
8) Gamma : En funksjon for bildekompensering som kontrollerer innstillingene i henhold
til videoegenskapene.
- Film : Gamma for bildejusteringsfilm.
Gamma
- Video : Gamma-modusen som vanligvis samsvarer med en TV-skjerm.
- Graphic : Gamma-modusen som samsvarer med en PC-skjerm.
9) Save : Brukes til å lagre tilpassede bildeinnstillinger.
Save
10) Reset : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Reset
Size
Du kan velge en skjermstørrelsen i henhold til scenetypen.
▶ Se "Størrelsestøttemodus".
1) Full
1) 16 : 9
2) Zoom1
3) Zoom2
4) Wide Fit
5) 4 : 3
Position
Juster skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.
▶ Se "Position Moving Support Mode".
Digital NR
Når det vises en prikket linje eller skjermen vibrerer, kan du få bedre visuell kvalitet på
bildet ved å aktivere støyreduksjon.
▶ Digital NR kan bare velges i modusene [Video], [S-Video], [Component] og [PC].
Black Level
Ved hjelp av Black Level-funksjonen kan du angi det lyse nivået av den mørkeste delen
av videosignalet slik at du tydelig kan se de mørke områdene på skjermen.
▶Black Level kan bare velges i modusene [Video], [S-Video] og [HDMI].
▶For [Video] og [S-Video]-modus
1) 0IRE : Angir lysnivået for den mørkeste delen av videosignalet til lavt. Hvis
innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, vil den mørke skjermen være
melkehvit.
2) 7.5IRE : Angir lysnivået for den mørkeste delen av videosignalet til høyt. Hvis
innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, er den mørke skjermen mettet,
og det kan hende at visningen ikke er ordentlig.
▶For [HDMI]-modus
1) HDMI-Video : Still standarden for lysstyrke for mørke signaler inn til lav innstilling.
Hvis det inngående signalet er av 'HDMI-Video'-typen, vises normalt uklare
skjermbilder.
2) HDMI-PC : Still standarden for lysstyrke for mørke signaler inn til høy innstilling.
Hvis det inngående signalet er av 'HDMI-PC'-typen, vises mørke skjermbilder med
høy lysstyrke.
Color Pattern
Du kan filtrere fargen for hele skjermen etter eget ønske.
1) Off : Viser bildet i den opprinnelige fargen.
2) Monochrome : Viser bildet i svart og hvit farge ved å filtrere ut alle fargesignaler.
3) Red : Viser bildet i rødt ved å filtrere ut de grønne og blå fargesignalene.
4) Green : Viser bildet i grønt ved å filtrere ut de røde og blå fargesignalene.
5) Blue : Viser bildet i blått ved å filtrere ut de røde og grønne fargesignalene.
Overscan
Ved hjelp av denne funksjonen kan du klippe av kanten av bildet når det er unødvendig
informasjon, bilder eller støy på kanten av bildet.
▶ Se "Størrelsestøttemodus".
1) Off
2) On
Film Mode
Ved hjelp av denne funksjonen kan du angi visningsmodusen som er optimalisert for å
spille av filmer når du ser på film. Film Mode gir de opimale visningsinnstillingene for
filmer.
▶ Film Mode støttes bare for [Video], [S-Video] og [Component].
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Install
)/Stop(
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Beskrivelse
Spill av/
stopp
For å støtte mulige mangler på installasjonsstedet, kan du invertere de projiserte bildene
vertikalt/horisontalt.
1) Front-Floor : Normalt bilde
2) Front-Ceiling : Horisontalt/vertikalt reversert bilde
3) Rear-Floor : Vertikalt reversert bilde
4) Rear-Ceiling : Vertikalt reversert bilde
Light Setting
Brukes til å angi bildets lysstyrke ved å justere lysmengden som genereres av lampen.
1) Theater : Ved hjelp av denne funksjonen kan du justere lysnivået til lampen slik at
du på en bekvem måte kan se bilder på skjermen, selv under mørke forhold. Den
Theater
reduserer også strømforbruket og forlenger lampens levetid.
2) Bright : Brukes til å forbedre lysstyrken i relativt sterkt omgivelseslys. Siden denne
Bright
modusen øker lysnivået i lampen, kan støynivået øke fordi projektoren kjøles ned.
V-Keystone
Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å bruke den
vertikale Keystone-funksjonen.
Test Pattern
Genereres av selve projektoren. Brukes som installasjonsbasis for installasjon av
projektoren.
Crosshatch
1) Crosshatch : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.
2) Screen Size : Du kan referere til bildeformatstørrelser som for eksempel 1.33 : 1
Screen Size
eller 1.78 : 1.
3) Red : Rød skjerm, bare for fargejustering.
Red
4) Green : Grønn skjerm, bare for fargejustering.
5) Blue : Blå skjerm, bare for fargejustering.
Green
6) White : Hvit skjerm, bare for fargejustering.
7) 6500K_White : Hvit skjerm, fremhever de hvite tonene for en mer ekte hvitfarge.
Blue
▶ Rød/grønn/blå-fargene i testmønstrene brukes bare i forbindelse med
fargejustering, kan det kan hende at de ikke samsvarer med de faktiske fargene som
White
vises under videoavspilling.
6500K_White
PC
Eliminerer eller reduserer støy som forårsaker ustabil skjermkvalitet, for eksempel
vibrering på skjermen. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere
frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.
Auto
Bare aktivert i PC-miljøet.
Adjustment
Coarse
1) Auto Adjustment : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PCskjermen.
2) Coarse : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-
Fine
skjermen.
Zoom
3) Fine : Brukes til å finjustere PC-skjermen.
4) Zoom : Brukes til å utvide PC-skjermen fra midten.
5) Reset : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene
Reset
til de standard fabrikkinnstillingene.
Color Standard
Du kan justere fargestandarden slik at den samsvarer med fargestandarden på
inndatasignalet.
1) SMPTE_C : Standardisert for videoutstyr av SMPTE (Society of Motion Picture and
Television Engineers)
2) HD : High Definition, 1125 skanningslinjer, Standard Definition TV sendt til ITU-R
fra USA, Japan og Canada, i 1986.
3) EBU : Lovgivning og standarder for europeisk kringkastingsproduksjon og teknologi, standardisert av Den europeiske kringkastingsunion.
Factory Default
Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til de standard
fabrikkinnstillingene.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
)/Stop(
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Skjermjustering
Beskrivelse
Language
Du kan velge språket som brukes på menyskjermen.
Menu Position
Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/venstre/høyre.
Menu
Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.
Translucency
1) Opaque
2) Low
3) Medium
4) High
Menu Display
Du kan angi displayklokkeslettet for menyen.
Time
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
LED Indicator
Denne funksjonen skrur lampene på eller vv. Hvis indikatorlampene påvirker lysstyrken
på LCD-en, kan du skru alle lampene av ved å skru denne funksjonen av. Ved å skru
funksjonen på igjen gjør at lampene vil fungere ordentlig i henhold til projektorens
status.
1) Off : Denne modusen deaktiverer lampen. Lampen vil imidlertid lyse opp uansett
hvilken lampeinnstilling som brukes, når strømmen slås på eller av eller når
projektoren er i unormal status.
2) On : Denne modusen aktiverer lampen slik at den kan vise den gjeldende
driftsstatusen til projektoren.
Light Effect
Du kan slå lampeindikatorene på projektoren på eller av slik du selv vil.
1) Off : Lampen kommer ikke på.
2) In Standby : Slår lampen på i standby-modus.
3) In Watching TV : Slår lampen på mens du ser på TV.
4) Always : Lampen blir slått på når du slår TV-apparatet av.
Vises som en ellipse øverst på baksiden av projektoren.
Blue screen
Blue screen-funksjonen forårsaker at skjermen endres til en blå skjerm hvis det ikke er
noen signalinndata fra den eksterne enheten som er koblet til projektoren.
1) Off
2) On
Information
Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett, PC-bildejustering og lampens
brukstid.
Spill av/
stopp
| Sjekkliste før et problem rapporteres |
Montering og oppkobling
Symptomer
Feilsøking
Ingen strøm.
z
Kontroller alle strømkabelkontaktene.
Jeg ønsker å installere
z
Støtte for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med den lokale
produktdistributøren.
projektoren i taket.
Ekstern kilde er ikke valgt.
z
Sørg for at tilkoblingskabelen (video) er riktig koblet til riktig port. Hvis en enhet
ikke er riktig tilkoblet, er den ikke tilgjengelig.
Meny og fjernkontroll
Symptomer
Fjernkontrollen virker ikke.
Feilsøking
z
Kontroller vinkelen og avstanden mellom fjernkontrollen og projektoren.
Kontroller at det ikke er hindringer mellom projektoren og fjernkontrollen som
kan blokkere signalet.
z
Direkte belysning av projektorens fjernkontrollsensor fra 3-veis lyspærer eller
andre lyskilder, kan påvirke følsomheten og føre til at fjernkontrollen ikke
fungerer som den skal.
Jeg kan ikke velge en meny.
z
Kontroller om batteriet i fjernkontrollen er tomt.
z
Kontroller om indikatoren øverst på projektoren er slått på.
z
Kontroller om menyen vises i grått. Menyer som vises i grått er ikke
tilgjengelige.
Skjermbilde og Ekstern Kilde
Symptomer
Feilsøking
z
Sørg for at projektorens strømledning er på plass.
z
Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.
z
Kontroller at kontaktene er koblet riktig til inngangene bak på prosjektøren.
z
Kontroller batteriene i fjernkontrollen.
z
Sørg for at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er justert helt ned.
Blasse farger.
z
Juster <Tint> og <Contrast>.
Bildene er ikke klare.
z
Juster fokus.
z
Kontroller om projiseringsavstanden enten er for lang eller for kort.
Ulyd.
z
Kontakt servicesenteret hvis du hører en merkelig og vedvarende lyd.
LED-indikatoren for drift er tent.
z
Følg fremgangsmåtene som er beskrevet i Tiltak mot unormal LED-drift.
Det vises linjer på skjermen.
z
Det kan vises støylinjer i PC-modus i tilfelle frekvensavvik.
Kan ikke se bilde fra eksterne enheter.
z
Kontroller driften av den eksterne enheten, og om justeringselementene som
Kan ikke se skjermbilde.
for eksempel Brightness og Contrast osv. på <Mode>-menyen til projektoren
er endret.
Får bare blå skjerm.
z
Kontroller at du har de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller alle
kontakter. en gang til.
Skjermbildet vises i svart-hvitt eller
z
Kontroller at justerbare elementer i menyen Custom Picture er riktig innstilt.
med uvanlige farger, eller skjermbildet
z
Bruk funksjonen <Factory Default> hvis du vil tilbakestille verdiene til
er for mørkt eller lyst.
standardinnstillingene fra fabrikken.
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Slik rengjør du linsen og projektoren utvendig
Rengjør projektoren med en myk, tørr
klut.
Ikke rengjør projektoren med brennbare stoffer
som benzen, tynnere eller en våt klut, da disse
kan forårsake problemer.
Ikke berør projektoren med neglene eller andre
skarpe gjenstander, da dette kan lager riper i
overflaten.
Slik rengjør du projektoren innvendig
Når det gjelder rengjøring av projektoren
innvendig, kan du kontakte
servicesenteret eller en distributør.
(avgiftsbelagt)
Ta kontakt med distributøren eller et
servicesenter hvis det kommer støv eller annet
inn i projektoren.
Utskiftning av lampe
Forholdsregler ved utskiftning av lampe
Projektorlampen er en forbruksvare. Du får best ytelse hvis du skifter ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan
vise lampens brukstid i informasjonsdisplayet (INFO-knappen).
Bruk den anbefalte lampen ved utskiftning. Lampespesifikasjoner er definert i veiledningen. Skift ut med samme
modell som fulgte med projektoren.
- Navn på lampemodell: 200W Philips fusion lamp
- Lampeprodusent: Philips Lighting
- Lampens levetid: 3000 timer
- Lampetype: 200 W UHP
Kontroller at strømkabelen er trukket ut før du skifter ut lamper.
Selv når strømkabelen er trukket ut, vil lampen være varm. La lampen kjøle seg ned i minst 1 time før du skifter
den ut.
Lampen er plassert bakerst til venstre på projektoren.
Før du snur om på projektoren for å skifte lampe, dekker du projektoren med en myk klut på en jevn flate.
Ikke la den gamle lampen ligger i nærheten av brennbare materialer eller i nærheten av barn. Det er en fare for
forbrenning eller skade.
Fjern smuss eller fremmedelementer rundt eller på innsiden av lampeenheten ved hjelp av en riktig
støvsugingsenhet.
Når du håndterer lampen, må du sørge for at du ikke berører noen av delene på den, bortsett fra håndtakene.
Hvis du håndterer lampen på feil måte, kan dette påvirke skjermkvaliteten og forkorte levetiden.
Projektoren fungerer ikke normalt hvis dekselet ikke er helt lukket etter at lampen er skiftet ut. Hvis projektoren
ikke fungerer som normalt, kan du se Lampeinnstillinger.
Fremgangsmåte for å skifte ut lampen
Lampen er svært varm og har høy
Lampen er plassert nederst på
Skyv og åpne dekslet i pilens
spenning. La lampen kjøle seg ned
produktet. Plasser produktet med
retning som vist på figuren.
i minst 1 time etter at du har
bunnen opp, og fjern skruene som
trukket ut strømkabelen før du
holder lampedekslet på plass.
skifter den ut.
*Når man plasserer produktet med
bunnen opp, må man legge et
mykt tøystykke på gulvet for å
unngå riper.
Fjern skruen som vist på figuren.
Hold og trekk litt i håndtaket som
vist på figuren.
Montering av en ny lampe skjer i motsatt rekkefølge av demonteringen.
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til Samsung-produkter,
kan du kontakte et SAMSUNG-kundeservicecenter.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min)
0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG(726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
HONG KONG: 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Ordliste
Analog kringkasting
Et eksisterende kringkastingssignal som overføres via en kringkastingsstasjon i henhold til NTSC-standarden.
ANTENNA IN-port
Dette er porten som brukes til å koble til en TV-antenne ved hjelp av en koaksialkabel. Den brukes vanligvis til å se
offentlige kringkastingsprogrammer.
AV-mottaker
En AV-mottaker inneholder en rekke inngangs- og utgangsgrensesnitt for lyd og video, slik at brukere kan koble til og
bruke ulike inngangs- og utgangsenheter.
Svartnivå
Svartnivå angir lysnivået til den mørkeste delen av videosignalet slik at det samsvarer med displayets muligheter for
svartnivå. Dermed kan brukere tydelig se elementer i mørket. Hvis innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, er
den mørke skjermen mettet, og det kan hende den ikke gir riktig bilde eller at den mørke skjermen er melkehvit.
Kabelkringkasting
Kabelkringkasting kringkaster programmer via kabel i stedet for radiobølger. Hvis du vil vise kabelkringkastinger, må du
abonnere hos en lokal kabelkringkastingsleverandør og installere en tilleggsmottaker.
Fargestandard
En forhåndsbestemt standardfarge som fastsettes av kringkastingsstandarden i det aktuelle landet eller området.
Fargetemperatur
Fargetemperatur er en forenklet metode for å beskrive spektralegenskapene til en lyskilde. En lav fargetemperatur angir
varmere lys (mer gult/rødt), mens en høy fargetemperatur angir et kaldere lys (mer blått).
COMPOSITE IN-port
En COMPOSITE IN-port er en generell videoinngangsport (gul). Både krominans og luminans overføres på samme kabel
på 75 ohm.
Component-port (grønn, blå, rød)
Component-porten overfører luminanssignalet separat, og er den blant alle videotilkoblingstypene som gir best kvalitet.
Digital kringkasting
Digital kringkasting er et TV-kringkastingssignal som er digitalisert og som overføres i henhold til den amerikanske
bakkesendte, digitale kringkastingsspesifikasjonen, ATSC (Advanced Television Standards Committee).
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD er en mediedisk med stor kapasitet som kan lagre multimedieinnhold, for eksempel video, spill, lydprogrammer
osv. ved hjelp av MPEG-2-videokomprimeringsteknologi på en disk på størrelse med en CD.
DLP (Digital Light Processing)
DLP er en digital skjermteknologi som bruker et DMD-panel som er utviklet av TI (Texas Instruments) i USA.
DLP HD2, DC2, DC3
Dette er en gradering av DMD-panel.
DMD (Digital Micromirror Device)
Et DMD-panel er en implementering av DLP-teknologi. Det står av mikroskopiske speil der hvert speil representerer en
piksel.
Ekstern inngang
Ekstern inngang kobler til videoenheter som for eksempel en videospiller, et videokamera, en DTV-mottaker, DVD osv.
til projektoren som en videokilde.
Gamma-modus
Gamma-modus kompenserer for videosignalet som gis for analoge visningsenheter, for eksempel et katodestrålerør,
slik at videosignalet vises tydelig på en digital visningsenhet.
HDMI
▶ HDMI (High-Definiton Multimedia Interface) er et grensesnitt som gjør det mulig å overføre digital lyd og digitale
videosignaler med én kabel.
▶ Forskjellen mellom HDMI og DVI er at HDMI-enheten er mindre og har kodefunksjonen HDCP (High Bandwidth Digital
Copy Protection) installert.
Overskanning
Overskanning klipper av kanten av bildet når det finnes unødvendig informasjon, bilder eller støy på kanten av bildet.
Når det er svært dårlige videosignaler, kan det hende det vises noen unødvendige videosignaler på skjermen.
RS-232C-port (serviceinngangsport)
Denne porten brukes i serviceøyemed. Denne porten gir datakommunikasjon i henhold til kommunikasjonsstandarden
RS-232C.
S-Video IN-port
Dette kalles supervideo. S-Video er en type videosignal der videolysstyrken og fargesignalet er atskilt for å gi bedre
bildekvalitet.
Satellittkringkasting
Satellittkringkasting kringkaster programmer via satellitt slik at programmet kan vises i alle områder med høy visuell
kvalitet og høy lydkvalitet. Det leveres rundt 100 kanaler, inkludert offentlige kringkastingskanaler. Hvis du vil vise
satellittkringkastinger, må du installere en tilleggsmottaker.
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Gjengivelse i hvilken som helst form uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte eller indirekte skade i forbindelse
med levering eller bruk av dette materialet.
Download PDF

advertising