Samsung SP-L201, SP-L251 Owner's manual

Samsung SP-L201, SP-L251 Owner's manual
SP-L201 SP-L221 SP-L251
LCD-projektoren
Brukerveiledning
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
Innholdsfortegnelse
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLASJON OG TILKOBLING
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installere projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Oppretting med justerbare fotstøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Justering av zoom og fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Lampeutskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Bakside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Konfigurere PC-miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Støttede visningsmoduser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Koble til strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Koble til en PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Koble til en ekstern skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Koble til en HDMI-kompatibel enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Koble til en AV-enhet med komponentutgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Koble til med en Video-/S-Video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Koble til en ekstern høyttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
VED BRUK AV
Produktfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Forside, øvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Lampeinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5
FEILSØKING
Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MER INFORMASJON
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C Kommandotabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Korrekt avhending - kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Viktige sikkerhetsregler
1-1
Før du starter
Ikoner som brukes i denne håndboken
IKON
NAVN
BETYDNING
Forsiktig
Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.
Merk
Angir et hint eller et tips for en funksjon.
Bruke denne håndboken
•
Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
•
Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.
Opphavsrettsmerknad
Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics, Co., Ltd.
Viktige sikkerhetsregler
1-1
1-2
Juridisk ansvar og vedlikehold
Rengjøre overflaten og linsen
Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.
•
Ikke rengjør produktet med brennbare væsker som benzen eller
tynner eller med en våt klut. Dette kan føre til et problem med
produktet.
•
Ikke skrap skjermen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.
Dette kan føre til riper eller skader på produktet.
•
Ikke rengjør produktet direkte ved å spraye vann på det.
Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann,
elektrisk støt eller et problem med produktet.
•
Det kan oppstå en hvit flekk på projektorens overflate hvis det
kommer van på den.
Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.
Rengjøre innsiden av projektoren
For rengjøring av innsiden av projektoren kontakter du et servicesenter.
•
1-2
Ta kontakt med et servicesenter hvis det kommer støv eller annet
inn i projektoren.
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Sikkerhetsregler
Ikoner som brukes til sikkerhetsregler
IKON
NAVN
BETYDNING
Advarsel
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade
eller død.
Forsiktig
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.
Tegnenes betydning
Ikke utfør.
Må følges.
Ikke demonter.
Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.
Ikke berør.
Må være jordet for å hindre elektrisk støt.
Strømrelaterte
Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.
Advarsel
Sett strømpluggen skikkelig i.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Ikke koble flere elektriske apparater til ett
enkelt vegguttak.
•
Ikke bruk skadde strømledninger eller
støpsler eller løse stikkontakter.
•
Viktige sikkerhetsregler
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Det kan føre til brann på grunn av
overoppheting av vegguttaket.
Unngå å bøye eller vri strømledningen for
mye og unngå å plassere tunge gjenstander
på ledningen.
•
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
1-3
Unngå å koble til eller fra strømforsyningen
med våte hender.
•
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Når du skal flytte produktet, slår du av
strømmen og kobler fra strømledningen og
eventuelle andre kabler som er koblet til
produktet.
•
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Sørg for å koble strømledningen til et jordet
vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse
1).
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller personskade.
Forsiktig
Når du kobler strømpluggen fra vegguttaket,
må du sørge for å holde strømledningen i
kontakten og ikke i ledningen.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Koble fra strømpluggen før du rengjør produktet.
•
Ikke slå produktet på eller av ved å koble til
eller fra strømpluggen. (Ikke bruk strømpluggen som en strømbryter.)
Hold strømledningen unna varmekilder.
Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Koble strømpluggen til et vegguttak som er
lett tilgjengelig.
•
Hvis det oppstår et problem med
produktet, må du koble fra strømpluggen
for å slå strømmen helt av. Du kan ikke
slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.
Installasjonsrelaterte
Advarsel
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en
peis eller varmeovn.
•
•
1-3
•
Dette kan forkorte produktets levetid
eller føre til brann.
Når du installerer produktet i et skap eller en
hylle, må du sørge for at forsiden på produktet blir støttet av skapet eller hyllen.
•
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert
sted som for eksempel i en bokhylle eller et
skap.
Hvis det ikke støttes, kan det føre til at
produktet faller og dette kan føre til
skader på produkt eller personer.
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet
eller hyllen.
•
Ellers kan dette føre til at produktet faller
ned og resulterer i feil eller skader.
Bruk et skap eller en hylle som passer til
produktets størrelse.
Viktige sikkerhetsregler
Hold strømledningen unna varmeapparater.
Trekk ut strømledningen under tordenvær.
•
•
Belegget på strømledningen kan smelte
og føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for støv, fukt (badstue), olje, røyk eller
vann (regndråper), og ikke installer det i et
kjøretøy.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Ikke installer produktet på områder med
mye støv.
Dette kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Forsiktig
Ikke blokker luftehullene med en duk eller
gardin.
Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.
•
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Vær forsiktig når du setter ned produktet.
•
Hvis ikke kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Dette kan føre til et problem med
produktet eller skader.
Ikke installer produktet i så lav høyde at
små barn kan nå det.
•
Hvis et barn berører produktet, kan det
falle og føre til skader.
Bruksrelaterte
Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare
gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke la barn plassere gjenstander som leker
eller kaker på produktet.
•
Hvis et barn prøver å rekke opp til en av
disse gjenstandene, kan produktet falle
og skade dem.
Ikke demonter eller prøv å reparere eller
endre produktet.
Ikke se direkte på lyset fra lampen eller rett
bildet mot noens øyne.
•
•
Når produktet krever reparasjon,
kontakter du et servicesenter.
Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray
eller gjenstander nær produktet.
•
Dette kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Dette er farlig spesielt for barn.
Når du tar ut batteriene av fjernkontrollen,
må du påse at de ikke svelges av barn. Hold
batteriene utenfor barns rekkevidde.
•
Hvis de svelges, oppsøker du en lege
øyeblikkelig.
Ikke plasser en væskebeholder som en
vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller
medisiner, eller en metallgjenstand, over
produktet.
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Forsiktig
Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent
lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra
strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et
servicesenter.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Hvis strømpluggens pinne eller kontakt
utsettes for støv, vann eller fremmedlegemer, rengjør du den skikkelig.
•
Ikke bruk produktet mens det angir en feil,
som ingen lyd eller bilde.
•
Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Slå av produktet øyeblikkelig, koble
strømledningen fra vegguttaket og
kontakt et servicesenter.
Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk
og tørr klut.
Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør
produktet eller strømpluggen, men ventiler
øyeblikkelig.
•
•
En gnist kan resultere i eksplosjon eller
brann.
•
Under tordenvær må du ikke berøre
strømledningen eller antennekabelen.
Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen,
alkohol, tynner, myggspray, parfyme,
smøremiddel eller rensemiddel når du
rengjør produktet.
Dette kan føre til at eksteriøret blir
deformert eller at trykket fjernes.
Når du ikke bruker produktet over lengre tid,
som når du ikke er hjemme, kobler du
strømledningen fra vegguttaket.
•
•
Dette kan skade linsen.
Ikke berør ytre deler av produktet med verktøy som en kniv eller hammer.
For å rengjøre skitt eller flekker fra linsen på
frontprojektoren, bruker du spray eller en
våt klut med nøytralt vaskemiddel og vann.
Hvis du gjør det, kan det føre til brann
eller elektrisk støt.
Pass på å plassere fjernkontrollen på et
bord eller skrivebord.
•
•
Steder som er utsatt for mikroskopisk
støv, kjemikalier, for høy eller lav
temperatur eller høy fuktighet, som
flyplasser eller stasjoner hvor produktet
kontinuerlig brukes i lang tid osv.
Hvis du mister produktet eller huset har gått
i stykker, skru av strømmen og koble fra
strømledningen. Kontakt et servicesenter.
•
Ikke berør linsen til produktet.
Ellers kan det bli støvansamling og det
kan føre til brann som følge av
overoppheting eller kortslutning eller til
elektrisk støt.
Hvis produktet installeres på et sted hvor
driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av
de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet
må produktet bare installeres etter konsultasjon med vårt kundesenter.
1-3
Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av, koble
strømledningen fra vegguttaket og kontakte
et servicesenter.
Få et servicesenter til å rengjøre innsiden
av projektoren minst en gang i året.
Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan
du falle og skade deg selv eller
produktet.
Viktige sikkerhetsregler
Unngå å berøre ventilene eller lampedekselet mens produktet er i bruk eller rett etter at
det er slått av for å unngå brannskader.
Ikke rengjør produktet med vannspray eller
en våt klut. Unngå å bruke kjemikalier som
rengjøringsmidler, industri- eller bilpoleringsmidler, slipemidler, voks, benzen eller
alkohol på plastdelene til produktet som
projektordekselet, siden dette kan føre til
skader.
Ikke åpne noe deksel på produktet.
Ikke bruk et batteri som ikke er beregnet på
produktet.
•
Dette er farlig på grunn av
høyspenningen inni produktet.
Pass på at du ikke berører ventilasjonshullet mens projektoren er på siden det kommer ut varm luft.
Ventilasjonshullet er varmt en stund selv
etter at projektoren er slått av. Hold hender
og resten av kroppen unna ventilasjonshullet.
Ikke plasser gjenstander som ikke tåler
varme, i nærheten av projektoren.
Hold kroppen unna projektorlampen. Lampen er varm.
(Barn og personer med sensitiv hud må
være ekstra forsiktige.)
Viktige sikkerhetsregler
1-3
2
Installasjon og tilkobling
2-1
Innholdet i pakken
•
Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.
•
Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
Projektor
INNHOLD
Hurtiginstallasjonsveiledning
Garantikort/ Registreringskort
CD med brukerhåndbok
Strømledning
(Ikke tilgjengelig i alle regioner)
Fjernkontroll / 1 batteri (CR
2025, ikke tilgjengelig alle
steder)
2-1
Rengjøringsklut
D-Sub-kabel
Installasjon og tilkobling
2-2
Installere projektoren
Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.
•
Plasser projektoren slik at linsen er midt på skjermen. Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet
på skjermen ikke er et rektangel.
•
Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis skjermen er for lys, vil ikke bildet på skjermen vises klart.
•
Når du installerer skjermen i lyse omgivelser, må du bruke gardiner.
•
Du kan installere projektoren på følgende steder: Forside-Gulv / Forside-Tak / Bakside-Gulv / Bakside-Tak.(For å se
innstillingene for installasjonsposisjoner)
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren bak skjermen
Installer en halvgjennomsiktig skjerm.
1. Velg Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Velg Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren foran skjermen
Installer projektoren på siden der du ser på skjermen.
1. Velg Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Velg Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Installasjon og tilkobling
2-2
2-3
Oppretting med justerbare fotstøtter
Still inn de justerbare føttene på projektoren slik at den står jevnt
og stødig.
Projektoren kan justeres til en høyde på opptil 30 mm (omtrent 12 grader) fra referansepunktet.
Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det oppstå en Keystone-forvrengning av bildet.
Hvis <Auto Keystone> er satt til <On>, vil alle keystones automatisk bli justert. Hvis finjustering er nødvendig etter den
automatiske justeringen, kan du justere ved hjelp av <V-Keystone>.
2-3
Installasjon og tilkobling
2-4
Justering av zoom og fokus
Zoomknapp: Du kan justere størrelsen på bildet innenfor zoomområdet ved å manipulere zoomknappen.
Fokusring: Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.
Hvis produktet er montert på et sted som ligger utenfor den angitte fremvisningsavstanden (se Skjermstørrelse og
fremvisningsavstand), kan ikke fokuset justeres på riktig måte.
Installasjon og tilkobling
2-4
2-5
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand
A. Skjerm / Z. Visningsavstand / Y’. Avstand fra linsesentrum til bildebunn
Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal
bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren
forover eller bakover.
SKJERMSTØRRELSE
M (DIAGONAL)
TOMME
R
CM
X
(HORISONTAL)
TOMME
R
CM
VISNINGSAVSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
FORSKYVNING
Z (BRED)
TOMME
R
Y'
CM
TOMME
R
CM
40
101,6
32
81,3
24
61,0
54,2
137,6
44,9
114,0
4,0
10,2
50
127,0
40
101,6
30
76,2
68,0
172,7
56,4
143,3
5,0
12,7
60
152,4
48
121,9
36
91,4
81,8
207,8
68,0
172,6
6,0
15,2
70
177,8
56
142,2
42
106,7
95,7
243,0
79,5
202,0
7,0
17,8
80
203,2
64
162,6
48
121,9
109,5
278,1
91,1
231,3
8,0
20,3
90
228,6
72
182,9
54
137,2
123,4
313,3
102,6
260,6
9,0
22,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
137,2
348,4
114,1
289,9
10,0
25,4
110
279,4
88
223,5
66
167,6
151,0
383,5
125,7
319,2
11,0
27,9
120
304,8
96
243,8
72
182,9
164,8
418,7
137,2
348,5
12,0
30,5
130
330,2
104
264,2
78
198,1
178,7
453,8
148,7
377,8
13,0
33,0
140
355,6
112
284,5
84
213,4
192,5
488,9
160,3
407,1
14,0
35,6
150
381,0
120
304,8
90
228,6
206,3
524,1
171,8
436,4
15,0
38,1
160
406,4
128
325,1
96
243,8
220,2
559,2
183,4
465,7
16,0
40,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
234,0
594,4
194,9
495,0
17,0
43,2
180
457,2
144
365,8
108
274,3
247,8
629,5
206,4
524,3
18,0
45,7
190
482,6
152
386,1
114
289,6
261,7
664,6
218,0
553,6
19,0
48,3
200
508,0
160
406,4
120
304,8
275,5
699,8
229,5
582,9
20,0
50,8
210
533,4
168
426,7
126
320,0
289,3
734,9
241,0
612,2
21,0
53,3
220
558,8
176
447,0
132
335,3
303,2
770,1
252,6
641,5
22,0
55,9
230
584,2
184
467,4
138
350,5
317,0
805,2
264,1
670,8
23,0
58,4
240
609,6
192
487,7
144
365,8
330,8
840,3
275,6
700,1
24,0
61,0
2-5
Installasjon og tilkobling
SKJERMSTØRRELSE
X
(HORISONTAL)
M (DIAGONAL)
TOMME
R
CM
TOMME
R
CM
VISNINGSAVSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
FORSKYVNING
Z (BRED)
TOMME
R
CM
Y'
TOMME
R
CM
250
635,0
200
508,0
150
381,0
344,7
875,5
287,2
729,4
25,0
63,5
260
660,4
208
528,3
156
396,2
358,5
910,6
298,7
758,7
26,0
66,0
270
685,8
216
548,6
162
411,5
372,3
945,7
310,2
788,0
27,0
68,6
280
711,2
224
569,0
168
426,7
386,2
980,9
321,8
817,3
28,0
71,1
290
736,6
232
589,3
174
442,0
400,0
1016,0
333,3
846,6
29,0
73,7
300
762,0
240
609,6
180
457,2
413,9
1051,2
344,9
875,9
30,0
76,2
Denne projektoren er designet til å vise bilder optimalt på en skjerm på 80 ~ 120 tommer.
Installasjon og tilkobling
2-5
2-6
Lampeutskiftning
Informasjon om lampeutskiftning
•
Projektorlampen kan byttes ut. For best driftsytelse bytter du ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan se lampebrukstiden i
informasjonsvisningen (INFO-knappen).
•
Bruk den anbefalte lampen ved utskiftning. Bytt ut lampen med den som er angitt nedenfor.
- Lampemodellnavn: NSHA230SS
- Lampeprodusent: Ushio
For spørsmål om lampekjøp, ser du 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE'.
•
Kontroller at strømledningen er koblet fra før du bytter ut lampen.
•
Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter den ut.
•
Lampen finner du på venstre side av projektoren (når du ser på den forfra).
•
Ikke la den gamle lampen ligge nær brennbare gjenstander eller innenfor barns rekkevidde. Det er fare for brannskader eller
andre skader.
•
Fjern skitt eller fremmede materialer rundt eller inni lampeenheten med en passende støvsuger.
•
Når du tar på lampen, må du bare holde i håndtakene og ikke berøre andre deler. Hvis du behandler lampen feil, kan det
påvirke skjermkvaliteten og forkorte levetiden.
•
Før du snur projektoren for å bytte lampen dekker du projektoren med en myk klut på et flatt underlag.
•
Projektoren er utviklet slik at projektoren ikke fungerer hvis lampedekslet ikke er fullstendig montert etter lampebytte. Hvis
projektoren ikke fungerer som den skal, kontroller driftsstatus på indikatorlampen.
Inneholder kvikksølv og må avhendes i henhold til lokale, landsomfattende eller føderale lover
Prosedyre for lampeutskiftning
Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter den ut.
Lampen finner du på venstre side av projektoren (når du ser på den forfra).
1. Fjern skruen som vises på figuren nedenfor og åpne deretter dekselet.
2. Fjern de to (2) skruene som vises på figuren nedenfor.
2-6
Installasjon og tilkobling
3. Hold og dra lampehåndtaket ut av projektoren som vist på figuren nedenfor.
Montering av en ny lampe skjer i motsatt rekkefølge av demonteringen.
Bytte ut og rengjøre filteret
Forholdsregler ved utbytting av projektorfilteret
•
Filteret er plassert nederst på projektoren.
•
Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når varmen i projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.
Ellers kan delene bli skadet på grunn av intern varme.
•
Når du bytter ut filteret, kan det komme støv.
•
For spørsmål om filterkjøp, ser du 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE'.
Rekkefølgen for utbytting eller rengjøring av filteret i projektoren.
1. Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når varmen i projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.
2. Plasser produktet slik at bunnen vender oppover, og trykk deretter og fjern filterdekselet i pilretningen. * Når man plasserer
produktet med bunnen opp, må man legge et mykt tøystykke på gulvet for å unngå riper.
3. Bytt ut eller rengjør filteret.
•
Når du rengjør filteret bruker du en liten støvsuger til datamaskiner og små elektroniske produkter, eller vasker det under
rennende vann.
•
Når du vasker filteret i rennende vann, må du sørge for at det tørker skikkelig. Fuktigheten kan gjøre at filteret ødelegges.
Installasjon og tilkobling
2-6
•
Hvis du ikke får løs støv fra filteret eller hvis filteret er ødelagt, må det byttes ut.
•
Sørg for at du velger alternativet Reset Filter Time (Tilbakestill filtertid) når du har byttet ut eller rengjort filteret til projektoren.
Ventilasjonsåpninger
Plasseringen av ventilasjonsåpningene
•
2-6
Ventilasjonsåpningene finner du på høyre og venstre side og nederst på projektoren.
Installasjon og tilkobling
2-7
Bakside
1.PC IN-port
7. AUDIO OUT-port
2. PC/DVI AUDIO IN-port
8. [AV IN] R-AUDIO-L-port
3. HDMI/DVI IN-port
9. [AV IN] VIDEO-port
4. Fjernkontrollens signalmottaker
10. [AV IN] S-VIDEO-port
5. RS-232C-port (For serviceinngangskontakter)
11. Signalmottaker for fjernkontroll
6. PC OUT-port
12. POWER-port
Installasjon og tilkobling
2-7
2-8
Konfigurere PC-miljøet
Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.
1. Klikk på høyre museknapp på Windows-skrivebordet og klikk på [Egenskaper]. Kategorien <Egenskaper for skjerm> vises.
2. Klikk på kategorien [Innstillinger] og angi <Skjermoppløsning> ved å henvise til <Oppløsning> som beskrives i
skjermmodustabellen som støttes av denne projektoren. Du må ikke endre oppsettet for <Fargekvalitet>.
3. Trykk på [Avansert]-knappen. Det vises et annet egenskapsvindu.
4. Klikk på kategorien [Skjerm] og angi <Skjermoppdateringsfrekvens> ved å henvise til <Vertikal frekvens> som beskrives i
tabellen Støttet oppløsning/Størrelsesmoduser.
Dette angir både de vertikale og horisontale frekvensene.
5. Klikk på [OK]-knappen for å lukke vinduet, og klikk på [OK]-knappen i vinduet <Skjermegenskaper> for å lukke vinduet.
Datamaskinen kan startes på nytt automatisk.
6. Slå av PCen og koble til projektoren.
2-8
Installasjon og tilkobling
•
Prosessen kan variere avhengig av hvilken type datamaskin du har eller hvilken versjon av Windows du bruker.
([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)
•
Dette apparatet støtter opptil 32 biter per piksel i fargekvalitet når det brukes som en PC-skjerm.
•
Projiserte bilder kan skille seg fra bildene av skjermen, avhengig av skjermprodusenten eller hvilken versjon av
Windows du bruker.
•
Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes
av denne projektoren. Hvis ikke, kan det hende det er signalproblemer.
Installasjon og tilkobling
2-8
2-9
Støttede visningsmoduser
PC-timing (D-Sub/HDMI)
FORMAT
2-9
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELFREKVE
NS(MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
Installasjon og tilkobling
FORMAT
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELFREKVE
NS(MHZ)
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
For oppløsningene som ble presentert over, omformes et signal med en oppløsning lavere eller høyere enn 1024x768 til
1024x768 av skaleringsbrikken inni projektoren.
Når den virkelige oppløsningen (1024x768) til projektoren og PC-utgangsoppløsningen er like, er skjermkvaliteten optimal.
AV-timing (D-Sub)
FORMAT
OPPLØSNING
SKANN
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Linjesprang
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progressiv
BT.601
576i
50Hz
Linjesprang
BT.1358
576p
50Hz
Progressiv
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progressiv
720p
50Hz
Progressiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Linjesprang
1080i
50Hz
Linjesprang
BT.709 SMPTE 274M
AV-timing (HDMI)
FORMAT
OPPLØSNING
SKANN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
PIKSELFREK
VENS(MHZ)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Linjesprang
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Linjesprang
60,000
33,750
74,250
Installasjon og tilkobling
2-9
FORMAT
OPPLØSNING
SKANN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
PIKSELFREK
VENS(MHZ)
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progressiv
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progressiv
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Linjesprang
50,000
28,125
74,250
AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
2-9
Installasjon og tilkobling
2-10 Koble til strømmen
1. Koble strømledningen til strømkontakten på baksiden av projektoren.
Installasjon og tilkobling
2-10
2-11 Koble til en PC
1. Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til skjermutgangsporten på PCen med en PC-videokabel.
2. Når alt er tilkoblet, kobler du til strømkablene for både projektoren og PCen.
3. Koble [PC/DVI AUDIO IN]-inngangsporten på projektoren til høyttalerens utgangsporter på PCen med en lydkabel.
Dette produktet støtter Plug and Play, og derfor trenger du ikke konfigurere driveren på PCen hvis du bruker Windows XP.
Bruke projektoren
1. Slå projektoren på og trykk på [SOURCE] for å velge <PC>.
Hvis <PC>-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er riktig tilkoblet.
2. Slå på PCen og angi PC-miljøet når det er nødvendig.
3. Juster skjermen.(<Auto Adjustment>)
2-11
Installasjon og tilkobling
2-12 Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel
Kontroller at PCen og projektoren er slått av.
1. Koble [HDMI/DVI IN]-utgangen på projektoren til HDMI- eller DVI-utgangen på PCen med en HDMI/HDMI- eller HDMI/DVIkabel (følger ikke med).
- Når du kobler til HDMI-kontakten på PCen bruker du en HDMI-kabel (følger ikke med).
- For informasjon om støttede inngangssignalser ser du "PC-timing (D-Sub/HDMI)".
2. Koble til [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på projektoren og lydutgangskontakten på PCen med en lydkabel (følger ikke med).
- Hvis du kobler til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ingen lydkabel (følger ikke med).
Installasjon og tilkobling
2-12
2-13 Koble til en ekstern skjerm
Du kan se et bilde på både projektoren og en separat skjerm samtidig.
Kontroller at PCen og projektoren er slått av.
1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på PCen med en D-Sub-kabel.
2. Koble [PC OUT]-kontakten på projektoren til D-Sub-kontakten på en skjerm med en D-Sub-kabel.
- Når du kobler til en skjerm med funksjonen [PC OUT], må du sørge for å koble PCen til [PC IN]-kontakten.
- Når du har trykket på [Blank]-knappen på fjernkontrollen, er utgangen normal selv om du ser en tom skjerm på projektoren
og skjermbildet til skjermen som er koblet til [PC OUT]-kontakten.
- Funksjonen [PC OUT] fungerer ikke i ventemodus.
2-13
Installasjon og tilkobling
2-14 Koble til en HDMI-kompatibel enhet
Først sjekker du at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble til [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren og DVI-utgangskontakten i den digitale utgangsenheten ved
hjelp av en HDMI/DVI-kabel.
- Når du kobler til HDMI-utgangsterminalen på den digitale utgangsenheten, bruker du en HDMI-kabel.
- For informasjon om støttede inngangssignaler ser du "AV-timing (HDMI)".
2. Koble til [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på projektoren og lydutgangskontakten på PCen med en lydkabel (følger ikke med).
- Hvis du kobler til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ingen lydkabel (følger ikke med).
Installasjon og tilkobling
2-14
2-15 Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel
Først sjekker du at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på AVen med en D-Sub-kabel.
- For informasjon om støttede inngangssignaler ser du "AV-timing (D-Sub)".
2. Koble [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel
(følger ikke med).
2-15
Installasjon og tilkobling
2-16 Koble til en AV-enhet med komponentutgang
Først sjekker du at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble [PC IN]-kontakten på projektoren til lydutgangskontakten på den digitale utgangsenheten med en lydkabel (følger ikke
med).
- For informasjon om støttede inngangssignaler ser du "AV-timing (D-Sub)".
2. Koble [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel
(følger ikke med).
Installasjon og tilkobling
2-16
2-17 Koble til med en Video-/S-Video-kabel
Først sjekker du at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble til [VIDEO]- eller [S-VIDEO]-kontakten og AV-enheten med en videokabel (følger ikke med) eller S-Video-kabel (følger
ikke med).
- For informasjon om støttede inngangssignaler ser du "AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)".
2. Koble [AV IN R-AUDIO-L]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel
(følger ikke med).
2-17
Installasjon og tilkobling
2-18 Koble til en ekstern høyttaler
Du kan høre lyd gjennom en ekstern høyttaler i stedet for den interne høyttaleren som er innebygd i projektoren.
1. Forbered en lydkabel (følger ikke med) som passer til den eksterne høyttaleren.
2. Koble [AUDIO OUT]-kontakten på projektoren til den eksterne høyttaleren med en lydkabel.
- Når du bruker en ekstern høyttaler, fungerer ikke den interne høyttaleren, men du kan justere volumet på den eksterne
høyttaleren med volumknappen på projektoren (eller fjernkontrollen).
- [AUDIO OUT]-kontakten kan håndtere alle lydsignaler.
Installasjon og tilkobling
2-18
2-19 Kensington-lås
En Kensington-lås (følger ikke med) er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet slik at de trygt kan bruke det på
offentlige steder. Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i
brukerhåndboken som følger med låseenheten, for mer informasjon.
Låse produktet
1. Sett låsedelen av låseenheten i hullet til Kensington-låsen på produktet og vri den i låseretningen.
2. Koble til Kensington-låskabelen.
3. Fest Kensington-låsekabelen til et skrivebord eller en annen tung gjenstand.
Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på nettet.
2-19
Installasjon og tilkobling
3
Ved bruk av
3-1
Produktfunksjoner
1. En optisk motor som bruker ny LCD-teknologi
•
Et panel på 1024x768 er tilpasset.
•
Bruker et 3P-LCD-panel.
•
SP-L201 : Gir en lys skjerm med 2000 lumen.
SP-L221 : Gir en lys skjerm med 2200 lumen.
SP-L251 : Gir en lys skjerm med 2500 lumen.
•
Kompakt størrelse, lett og god bærbarhet.
2. Minimert viftestøy
•
Minimerer støyen som lages av produktets vifte ved å optimalisere den interne luftstrømmen og viftens
installasjonsstruktur.
3. Forskjellige inngangskontakter
•
Øker muligheten for tilkobling av eksterne enheter som 2 D-Sub 15p (støtter DTV-signal), S-Video, Video, HDMI osv.
4. Lydutgang
•
Det er to stereohøyttalere på høyre og venstre side og en 5-bånds equalizer støttes.
5. Brukerjusteringer
•
Denne enheten tillater justering av hver inngangsport.
•
Enheten har et referansemønster som kan brukes til posisjonering og justering.
Ved bruk av
3-1
3-2
Forside, øvre
NAVN
BESKRIVELSE
- STANDBY (blå lampe)
1.Indikatorer
- LAMPE (blått lys)
- TEMP (rød lampe)
Se Lampeinnstillinger.
2. Flytt
Volum
/ Velg
/
/
-knapp
: Bruk denne knappen til å flytte til eller velge et element i en meny.
: Bruk denne knappen til å justere volumet.
3. MENU-knapp
Brukes til å vise menyskjermen.
4. SOURCE-knapp
Bruk denne knappen til å velge eksternt enhetssignal.
5. (
)-knapp
Brukes til å slå projektoren på eller av.
6. Linse
-
7. Fjernkontrollens signalmottaker
-
8. Fokusring
Brukes til fokusjustering.
9. Zoomknapp
Brukes til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.
10. Linsedeksel
-
3-2
Ved bruk av
3-3
Fjernkontroll
1. POWER ( -knapp
Bruk denne knappen for å slå produktet på og av.
2. AUTO-knapp
Justerer bildet automatisk. (Bare tilgjengelig i <PC>-modus)
3. MENU (
-knapp
Brukes til å vise menyskjermen.
4. Flytt (
)/ ( )-knapp
Brukes til å vise menyskjermen.
5. V. KEYSTONE-knapp (
)
Bruk denne når skjermen vises i en trapesformet fasong.
6. INSTALL-knapp
Brukes til å snu eller vende det viste bildet.
7. BLANK-knapp
Denne brukes for å slå av video og lyd midlertidig.
Videoen og lyden vil komme tilbake når du trykker på en annen
knapp enn [POWER].
8. P.SIZE-knapp
Brukes til å justere størrelsen på bildeskjermen.
9. QUICK -knapp
Dette brukes for å returnere raskt til den forrige menyen som ble
brukt.
10. MUTE ( -knapp
Trykk for å dempe lyden midlertidig. Trykk på MUTE-knappen
på nytt eller VOL-knappen (
) når lyden dempes for å høre
lyden igjen.
11. RETURN ( -knapp
Går tilbake til forrige meny.
12. EXIT ( -knapp
Brukes til å få Menu-skjermen til å forsvinne.
13. VOL (
-knapp
Brukes til å kontrollere volumet.
14. INFO-knapp
Brukes til å sjekke kildesignaler, bildeoppsett, PCskjermjustering og lampelevetid.
15. SOURCE-knapp
Brukes til å kontrollere eller velge tilkoblingsstatusen for
eksterne enheter.
16. P.MODE-knapp
Brukes til å velge bildemodus.
17. STILL-knapp
Brukes til å se stillbilder.
Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.
Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg
selv eller produktet.
Du kan bruke fjernkontrollen i en avstand på opptil 7 meter fra
produktet.
Ved bruk av
3-3
3-4
Lampeinnstillinger
Lampeinnstillinger
:Lyset er på
:Lyser blinker
STANDBY
LAMPE
:Lyset er av
TEMP
INFORMASJON
Hvis du trykker på [POWER]-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises
skjermen innen 30 sekunder.
Projektoren har normal drift.
Denne modusen vises når projektoren gjør seg klar til en operasjon etter at du
har trykket på [POWER]-knappen på projektoren eller på fjernkontrollen.
[POWER]-knappen trykkes for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift
for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Går i omtrent 3 sekunder.)
Se tiltak 1 nedenfor hvis kjøleviften i projektoren ikke har normal driftsmodus.
Se Tiltak 2 nedenfor hvis lampedekselet som beskytter lampeenheten ikke er
lukket skikkelig.
Dette angir at linsedekselet ikke åpner seg helt. Se tiltak 3 nedenfor.
Dette angir at den har endret seg til kjølemodus fordi den interne temperaturen
i projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen. Se tiltak 4 nedenfor.
Dette angir at strømmen slås av automatisk fordi den interne temperaturen til
projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen. Se tiltak 5.
Se tiltak 5 nedenfor.
Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 6.
Fjerne indikatorproblemer
3-4
Ved bruk av
KLASSIFISE
RING
STATUS
TILTAK
Tiltak 1
Når kjøleviftesystemet ikke er i
normal driftsmodus.
Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren eller
servicesenteret.
Tiltak 2
Når lampedekselet som beskytter lampeenheten ikke er lukket
skikkelig eller sensorsystemet
ikke er i normal driftstilstand.
Sjekk om skruene på siden av projektoren er skikkelig låst og om de låses
normalt, kontakter du produktleverandøren eller et servicesenter.
Tiltak 3
Statusen angir at linsedekselet
ikke åpner seg helt.
Åpne linsedekselet helt.
Hvis linsedekselet ikke er helt åpent når projektoren brukes, slås både
video og lyd av automatisk.
Hvis linsedekselet ikke er helt åpent når projektoren brukes, slås både
video og lyd av automatisk. Hvis denne statusen vedvarer i ti minutter,
slås projektoren automatisk av.
Tiltak 4
Dette angir at strømmen slås av
automatisk fordi den interne
temperaturen til projektoren har
økt over vedlikeholdsgrensen.
Se tiltak 5.
Hvis den interne temperaturen til projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen, endres den til kjølemodus før den slås av automatisk.
* Kjølemodus: Statusen at viftehastigheten har økt og lampen til projektoren har blitt endret til sparemodus ved tvang.
Sjekk om ventilasjonsåpningen i projektoren er blokkert.
Sjekk om luftfilteret er blokkert. Rens det hvis det er blokkert.
Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard
temperaturområde for projektoren.
Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.
Tiltak 5
Hvis den interne temperaturen
til projektoren øker over grensen, slås den av automatisk.
Sjekk om ventilasjonsåpningen i projektoren er blokkert.
Sjekk om luftfilteret er blokkert. Rens det hvis det er blokkert.
Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard
temperaturområde for projektoren.
Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.
Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
Tiltak 6
Lampen fungerer feil etter at
strømmen slår seg av på unormal måte eller etter at den slås
på rett etter at projektoren slås
av.
Slå av strømmen, vent til enheten får kjølt seg ned tilstrekkelig og slå deretter på strømmen igjen. Hvis det samme problemet skjer flere ganger,
kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan forårsake
støy, men dette påvirker ikke produktytelsen og er helt normalt.
Ved bruk av
3-4
3-5
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
MENY
UNDERMENY
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
V-Keystone
Test Pattern
Video Type
Caption
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Sleep Timer
Information
Setup
Option
Black Level
Background
Auto Power On
3-5-1. Input
MENY
Source List
BESKRIVELSE
Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
3-5
Ved bruk av
MENY
Mode
BESKRIVELSE
Velg en skjermstatus som er tilpasset projektoren eller endre skjermmodusen etter behov.
•
<Mode>
•
<Standard> : Denne bildemodusen er den mest generelle modusen og fungerer godt i de
fleste situasjoner.
•
<Presentation> : Denne modusen passer til presentasjoner.
•
<Text> : Denne modusen passer til tekstarbeid.
•
<Movie> : Denne modusen passer til å se en film.
•
<Game> : Det er mulig teksten i et stillbilde vises på unaturlig måte.
Det er mulig teksten i et stillbilde vises på unaturlig måte.
•
<User> : Denne modusen er en tilpasset modus opprettet med funksjonen <Mode>→<Save>.
Modusene Presentation og Text er bare aktivert hvis inngangssignalet er et PC-timing (DSub/HDMI).
•
<Contrast> : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.
•
<Brightness> : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.
•
<Sharpness> : Brukes til å justere skarpheten i bildet.
Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI), kan ikke <Sharpness> justeres.
•
<Color> : Brukes til å justere fargen til lysere eller mørkere.
Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI), kan ikke <Color> justeres.
•
<Tint> : Brukes til å få frem mer en naturlig farge på objekter ved hjelp av grønn eller rød
forsterkning.
Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) og PAL og SECAM til modusene [SVideo] og [AV], kan ikke <Tint> justeres.
•
•
Size
<Color Temperature> : Du kan velge fargetemperaturen i henhold til dine preferanser.
•
Fabrikkinnstilling: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
•
Du kan velge fargetemperaturen for elementene nedenfor i henhold til dine preferanser.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer fargetemperaturen til hvitnivået.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer fargetemperaturen til svartnivået.
•
<Color Temperature>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma > : Endrer lysstyrkekjennetegnene for hver fargetone i et bilde.
•
Jo større (+) verdien er, jo større er kontrasten på de lyse og mørke
områdene, og jo mindre (-) verdien er, jo mørkere er de mørke områdene.
•
Justerbart område: -3 til +3
•
<Save > : Du kan lagre statusen for en skjerm du justerte i henhold til dine preferanser med
skjermbildet <Mode>→<User> (Modus > Bruker).
•
<Reset > : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Du kan velge en skjermstørrelse i henhold til scenetypen.
Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI), støttes ikke <Zoom1>/<Zoom2>.
•
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>
Position
Juster skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.
Digital NR
Når det vises en prikket linje eller skjermen vibrerer, kan du få bedre visuell kvalitet på bildet ved å
aktivere støyreduksjon.
Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI), fungerer ikke <Digital NR>.
Ved bruk av
3-5
MENY
Black Level
BESKRIVELSE
Du kan velge standard for lysstyrken på signalet i henhold til inngangssignalet. Hvis det ikke passer til
inngangssignalet, kan det hende at de mørke områdene vises uklart eller svakt.
Black level kan bare angis for 480i- og 576i-signalene til modusene [AV], [S-Video] og AVtiming (D-Sub) og RGB-signalet til modusen [HDMI].
•
•
Overscan
For 480i- og 576i-signalene til modusene [AV], [S-Video] og AV-timing (D-Sub).
•
<0 IRE> : Angir svartnivået til <0 IRE>.
•
<7.5 IRE> : Angir svartnivået til <7.5 IRE>.
For RGB-signalet i <HDMI>-modus
•
<Normal> : Brukes i normale omgivelser.
•
<Low > : Brukes når de mørke områdene vises for lyse.
Med denne funksjonen kan du beskjære kanten av bildet når unødvendig informasjon eller unødvendige bilder vises på kanten av bildet.
Dette støttes ikke i modusene [AV] og [S-Video].
Dette støttes bare når inngangssignalet er AV-timing (D-Sub) eller AV-timing (HDMI).
Hvis <Overscan> er slått av, kan det hende at det vises unødvendige ekstra deler i utkanten av
et bilde. I dette tilfellet slår du <Overscan> på.
Film Mode
Med denne funksjonen kan du angi skjermmodusen som er optimalisert for å spille av filmer.
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> kan bare støttes for signalene [AV], [S-Video], 480i og 576i.
PC
Eliminerer eller reduserer støy som forårsaker ustabil skjermkvalitet, for eksempel risting på skjermen. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og
deretter utføre en finjustering på nytt.
Det aktiveres bare for PC-timing (D-Sub/HDMI) av D-Sub-kontakten.
Se i "PC-timing (D-Sub/HDMI)".
Zoom
•
<Auto Adjustment > : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PC-skjermen.
•
<Coarse > : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen.
•
<Fine> : Brukes til å finjustere PC-skjermen.
•
<Reset > : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de
standard fabrikkinnstillingene.
Forstørrer PC-skjermen til 2X, 4X eller 8X.
Dette kan bare justeres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI).
3-5
Ved bruk av
3-5-3. Setup
MENY
Install
BESKRIVELSE
For å skreddersy bildet til installasjonsstedet, kan du invertere de projiserte bildene vertikalt/horisontalt.
•
Lamp Mode
Auto Keystone
•
<Front-Ceiling >: Horisontalt/vertikalt reversert bilde
•
<Rear-Floor>: Horisontalt reversert bilde
•
<Rear-Ceiling > : Vertikalt reversert bilde
Brukes til å angi bildets lysstyrke ved å justere mengden lys som genereres av lampen.
•
<Eco> : Denne modusen er optimert for små skjermer som er mindre enn 100 tommer.
Denne modusen reduserer lampestyrken og strømforbruket for å utvide lampens levetid og
redusere støy og strømforbruk.
•
<Bright >: Denne modusen maksimerer lampestyrken når belysningen i omgivelsene er kraftig.
Når lampestyrken øker, reduseres lampens levetid, og støyen og strømforbruket kan øke.
Hvis videobilder er forvrengt eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å stille <Auto Keystone>funksjonen til <On>, slik at <V-Keystone>-funksjonen starter automatisk.
•
V-Keystone
<Front-Floor >: Normalt bilde
<Off>-<On>
Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved hjelp av den vertikale
Keystone-funksjonen.
Lydutgangen til projektoren stoppes midlertidig mens keystone endres.
Keystone blir ikke kompensert for i skjermmenyen (OSD).
Background
Du kan angi bakgrunnen som vises når det ikke er noe signal fra den eksterne enheten som er koblet
til projektoren. Hvis et signal mottas, forsvinner bakgrunnen du har angitt og en normal skjerm vises.
•
Test Pattern
Ved bruk av
<Logo>-<Blue>-<Black>
Genereres av selve projektoren. Brukes som installasjonsbasis for installasjon av projektoren.
•
<Crosshatch> : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.
•
<Screen Size> : Du kan referere til bildeformatstørrelser som for eksempel 1,33 : 1 eller 1.78 : 1.
3-5
MENY
Video Type
BESKRIVELSE
Hvis skjermkvaliteten er unormal som et resultat av at projektoren ikke identifiserer innsignaltypen
automatisk i <PC> eller <HDMI>-modus, kan du angi innsignaltypen manuelt.
I <PC>-modus aktiveres dette bare hvis inngangssignalet er AV-timing (D-Sub). Men for en
separat H/V-synkronisering aktiveres dette bare for signalene 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
I <HDMI>-modus aktiveres dette bare for signalene 640x480p 59,94 Hz/60 Hz, 1280x720p
59,94Hz/60 blant AV-timing (HDMI)-signalene.
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <PC> -modus
•
<Auto>-<PC>-<AV> : <HDMI> -modus.
Usage
PC menu and
zoom
yniOwjP
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–GˆG
wjG›–G›ŒGkTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
yniOh}P
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–G
ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒG€w‰w™G–œ›—œ›G–G
€w‰w™Oh}P ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
wj
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆGwjG›–G›ŒGoktpG
›Œ™”•ˆ“
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
h}
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSG
k}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒGoktpG›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
T
T
hœ›–
Caption
Color,
Sharpness,Tint
hœ›–GšŒ››•Žš
<Caption>-funksjonen støttes når det ligger undertekster i det eksterne, analoge signalet (koblet til
enten Video- eller S-Video-kontakten).
<Caption>-funksjonen fungerer ikke i <PC>- (inkludert komponenter) eller <HDMI>-modus.
Avhengig av det eksterne signalet kan det være nødvendig med endringer i kanal- eller <Field>
innstillingene.
Hver <Channel> og hvert <Field> inneholder ulik informasjon. <Field><2> inneholder
tilleggsinformasjon som utfyller informasjonen i <Field><1>.
(F.eks. kan engelske undertekster ligge i <Channel><1> og norske i <Channel><2>)
Reset
3-5
•
<Caption> : <Off>-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til de standard fabrikkinnstillingene.
•
<Factory Default> : Endrer innstillingene til fabrikkinnstillingene.
•
<Reset Filter Time> : Tilbakestiller filtertiden.
Ved bruk av
3-5-4. Option
MENY
BESKRIVELSE
Language
Du kan velge språket som brukes på menyskjermen.
Menu Option
•
<Position> : Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/til venstre/til høyre.
•
<Transparency > : Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.
•
<Display Time > : Du kan angi klokkeslettet for menyen.
•
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Justerer høyre og venstre lydbalanse og equalizer på 3W-stereohøyttaleren som er innebygd i projektoren.
•
Filter Check Time
<High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
<Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Angir kontrollperioden for filteret. (Enhet: time)
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Hvis filterbrukstiden er lenger enn filterkontrollperioden, vises filterkontrollmeldingen i ett
minutt når projektoren slås på.
Filterkontrollmelding: “Check the filter, and if necessary, clean or replace it.”.
Auto Power On
Hvis strømmen går inn i projektoren, slås den automatisk på uten å trykke på på/av-knappen.
•
Sleep Timer
Hvis det ikke er noe inngangssignal for den angitte tiden, slås projektoren automatisk av. (Det må
ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren i løpet av den angitte tiden)
•
Information
Ved bruk av
<Off>-<On>
<Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>
Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett, PC-bildejustering.
3-5
4
Feilsøking
4-1
Før du ber om service
Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung
Electronics servicesenter.
Symptomer
Installasjon og tilkobling
Meny og
fjernkontroll
Feilsøking
Ingen strøm.
Kontroller alle strømkabelkontaktene.
Jeg ønsker å installere projektoren i taket.
Støtte for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med
den lokale produktdistributøren.
Ekstern kilde kan ikke velges.
Kontroller at tilkoblingskablen(e) (video) er riktig koblet til i riktig port. Hvis enheten ikke er riktig tilkoblet, kan den ikke velges.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.
Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med
det, bytter du det ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse.
Kontroller at du sikter fjernkontrollen mot sensoren på baksiden av enheten fra en avstand på opptil 7 meter. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og produktet.
Direkte belysning fra treveis lyspærer eller andre lyskilder på
fjernkontrollsensoren til projektoren kan påvirke følsomheten
føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.
Kontroller om fjernkontrollbatterirommet er tomt.
Kontroller om lampeindikatoren øverst på projektoren er slått
på.
Jeg kan ikke velge en meny.
4-1
Kontroller om menyen vises i grått. En gråfarget meny er utilgjengelig.
Feilsøking
Symptomer
Skjerm og
ekstern
kilde
Kan ikke se bilder.
Feilsøking
Kontroller at strømledningen til projektoren er koblet til.
Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.
Kontroller at kontaktene er skikkelig koblet til portene på baksiden av projektoren.
Kontroller batteriet i fjernkontrollen.
Kontroller at innstillingene for <Color>, <Brightness> ikke er på
nederste nivå.
Dårlig farge.
Juster <Tint> og <Contrast>.
Bildene er ikke tydelige.
Juster fokuset.
Kontroller om projeksjonsavstanden er for langt unna eller for
nær skjermen.
Rar lyd.
Hvis den rare lyden fortsetter, kontakter du vårt servicesenter.
Driftslampen lyser.
Se i Korrigerende tiltak i henhold til lampeinnstillingene.
Linjer vises på skjermen.
Siden støy kan oppstå når du bruker PCen, justerer du skjermfrekvensen.
Ingen ekstern skjermenhet vises.
Kontroller driftsstatusen for den eksterne enheten og kontroller
om justeringselementene, som <Brightness> og <Contrast>,
har blitt endret riktig i <Mode>-kommandoskjermen i projektormenyen.
Bare blå skjerm vises.
Kontroller at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller
alle kontakter en gang til.
Skjermen vises i svart/hvitt eller rare farger. /
Skjermen er for mørk eller lys.
Som nevnt over kontrollerer du justeringselementene som
<Brightness>, <Contrast > og <Color> i menyen.
Hvis du vil gjenopprette forskjellige innstillinger til fabrikkinnstilling, kjører du <Factory Default> fra menyen.
Feilsøking
4-1
5
Mer informasjon
5-1
Spesifikasjoner
MODELL
Panel
Størrelse
0,63" 3P LCD
Oppløsning
XGA (1024 x 768)
Sideforhold
Strøm
Lampe
SP-L201
Strømforbruk
270 W (Power off : Mindre enn 0,5W)
Spenning
100~240V AC, 50/60Hz
Strømforbruk
203W ( Eco : 172W )
Levetid
2.500 timer (Eco : 3.000 timer)
291 x 289 x 127 mm
Vekt
3,8 Kg
Inngangssignal
Lysstyrke
2.000 ANSI
Kontrast
500:1
Skjermstørrelse (diagonal)
Diagonal 40 tommer ~ 300 tommer
Rekkevidde for fremvisning
1 m ~ 10 m
Keystone
Vertikal (±20˚)
Zoomjustering
Manuell
Fokusjustering
Manuell
Linse
F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm
Zoomforhold
1:1,2
D-Sub 15p
Analog RGB, analog YPbPr
HDMI
Digital RGB, digital YCbCr
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Komposittvideo
Høyttaler
Brukermiljø
SP-L251
4:3
Dimensjon
Hovedfunksjoner
SP-L221
2.200 ANSI
2.500 ANSI
3W x 2 (Stereo)
Temperatur og luftfuktighet
Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F) ,
Fuktighet 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)
Lagring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F) ,
Fuktighet 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)
Støy
Eco : 30dB, Bright : 32dB
Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk forstyrrelse
for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Klasse A er for virksomheter, mens klasse B har
mindre utstråling av elektromagnetiske bølger enn klasse A.
5-1
Mer informasjon
LCD-panelet som brukes i LCD-projektoren består av hundretusenvis av fine piksler. Som andre videovisningsenheter kan
LCD-panelet inneholde dårlige piksler som ikke fungerer. Når et produkt sendes, blir det avgjort i samsvar med relevante
angitte standarder av LCD-panelprodusenten og vårt firma hvordan dårlige piksler identifiseres og hvor mange dårlige
piksler et LCD-panel har lov til å inneholde. Selv om en skjerm kan ha noen døde piksler, påvirker ikke dette den totale
skjermkvaliteten og levetiden til produktet.
Mer informasjon
5-1
5-2
RS-232C Kommandotabell
Kommunikasjonsformat (samsvarer med RS232C-standarden)
•
Baudfrekvens: 9.600 bps
•
paritet: Ingen
•
Databit: 8, stoppbit: 1
•
Flytkontroll: Ingen
Seriell kommunikasjonsprotokoll
1. Kommandopakkestruktur [7 byte]
0x08
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
verdi
•
En kommandopakke består av totalt 7 byte.
•
De to bytene 0x08 og 0x22 angir at pakken er for seriell kommunikasjon.
•
De følgende 4 bytene representerer en forhåndsdefinert kommando som kan defineres av brukeren.
•
Den siste byten er kontrollsummen som kontrollerer gyldigheten for gjeldende pakke.
•
Topptekst [2 byte]: Forhåndsdefinerte verdier fastsatt til 0x08 ogg 0x22.
•
Kmd1 [1 byte]: Den første verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
•
Kmd2 [1 byte]: Den andre verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
•
Kmd3 [1 byte]: Den tredje verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
•
Verdi [1 byte]: Inndataparameter for kommandoen (standard: 0) (heksadesimal)
•
CS [1 byte]: Kontrollsum (2-tallene utfyller summen av alle verdiene unntatt CS-verdien.)
CS
2. Responspakkestruktur [3 byte]
1. Vellykket
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Mislykket
0x03
•
Når den mottatte pakken fra en ekstern enhet har en gyldig verdi, sendes en vellykket pakke. Ellers sendes en
mislykket pakke.
•
En mislykket pakke sendes hvis:
•
•
Den mottatte pakkelisten ikke er lik 7 byte.
•
Verdien på pakkeoverskriften på 2 byte ikke er lik 0x08, 0x22.
•
Kontrollsummen er feil.
Mislykket registrering av en ekstern enhet
•
5-2
En ekstern enhet klassifiserer pakken som mislykket hvis den ikke mottar en vellykket pakke innen 100 ms.
Mer informasjon
Kommandotabell
KONTROLLELEMENT
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
0x00
Picture
Source List
Mode
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
On
0x00
0x02
0x00
0x00
0
0x03
0x00
0x00
0
AV
AV
S-Video
1
0x01
0
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
0x00
0
Standard
0x0A
0x0B
0x00
0X00
Presentation
1
Text
2
Movie
3
Game
4
User
5
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x0A
0x00
1
WB
Mer informasjon
0
Cancel
Off
Input
VERDI
1
Mute
Blank
0x00
CMD3
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
8000K
2
6500K
3
5500K
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
KONTROLLELEMENT
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Digital NR
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Direct Save
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Off
0x10
0x00
On
Black Level
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Zoom
x1
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
3
0x18
0x00
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
5-2
0
1
Auto Adjustment
Coarse
0
1
On
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7.5 IRE/LOW
Overscan
VERDI
OK
Reset
Size
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Mer informasjon
KONTROLLELEMENT
Picture
Mer informasjon
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
CMD1
LEFT
0x0B
CMD2
0x1A
CMD3
0x00
RIGHT
DOWN
Up
VERDI
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
KONTROLLELEMENT
Setup
install
Lamp Mode
CMD1
F-F
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
1
R-F
2
R-C
3
ECO
0x01
0x00
-50~50
Auto Keystone
Off
0x02
0x00
(0~100)
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YCbCr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Display OSD
0x01
1
Cancel
2
Off
0x07
0x00
Caption
1
1
2
0
1
0x01
0
1
0x02
2
Field
0
Ok
Text
Channel> :
0
Ok
On
5-2
0
1
V-Keystone
Reset Filter
Time
Caption
0
F-C
Bright
Keystone
VERDI
0
1
0x03
0
1
Mer informasjon
KONTROLLELEMENT
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VERDI
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
한국어
0A
Türkçe
0B
ไทย
0C
Position
Transparency
Display Time
Mer informasjon
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
KONTROLLELEMENT
Option
SOUND
Balance
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
Down
100Hz
Up
0x01
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Up
0x05
0
1
0x05
0x00
0
100
1
200
2
400
3
800
4
Auto Power
ON
OFF
Sleep Timer
OFF
Information
5-2
off
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
0
1
Down
300Hz
VERDI
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
0x08
0x00
0
Mer informasjon
5-3
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
•
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Mer informasjon
5-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
5-3
Mer informasjon
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Mer informasjon
5-3
5-4
Korrekt avhending - kun Europa
Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har kildesortering)
Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektriske tilbehør (f.eks.
lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkuler dem ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte disse gjenstandene for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og
dets elektriske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt - kun Europa
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har separate systemer for batteriresirkulering)
Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke må kastes
med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb er merket av,
angir det at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer bør du skille batterier fra andre typer avfall og
resirkulere dem gjennom ditt gratis lokale resirkuleringssystem for batterier.
5-4
Mer informasjon
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement