Samsung | SP-H800BE | Samsung SP-H800BE Bruksanvisning

B u k e r v e i l e d n i n g
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at
den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin
levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra
ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og
resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av,
eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne
artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall
som skal kastes.
BP68-00430N-00
Bukerveiledning
SP-H800
Innholdsfortegnelse
Klargjøring
Innholdsfortegnelse
Klargjøring
Bildejustering
Funksjoner og design ............................................4
Velge bildemodus ................................................30
Forsiktighetsregler ved bruk og bytte av lampe ..5
Brukerdefinerte bildeinnstillinger ....................31
Projektor og tilbehør
Forside/overside og tilbehør................................8
Bakside og kabler ............................................10
Fjernkontrollknapper ........................................11
Bruke fjernkontrollen ......................................12
Endre fargestandarden ......................................32
Montering og grunnleggende justering
Montering ......................................................14
Slå PÅ/Av ........................................................15
Zooming og fokusjustering................................16
Høydeinnstilling med justerbare føtter ..............17
Bruke linseforskyvningshjulet............................18
Skjermbildestørrelse og projiseringsavstand ......19
Konfigurere DNIe ................................................36
Velge og justere fargetemperatur ....................33
Gammakorreksjon ..............................................34
Lagre brukerdefinerte bildeinnstillinger ..........35
Velge bildestørrelse............................................37
Justere skjermbildeposisjon ..............................39
Velge støyreduksjon ..........................................40
Fargestyring ........................................................41
Filmmodus ............................................................42
Overskanning ......................................................43
Stille inn svartnivå..............................................44
Stillbilde................................................................45
Tilkoblinger og kildeoppsett
Oppsett
Før du kobler til ..................................................22
Vende om/reversere det projiserte bildet ......48
Koble til videoutstyr
Koble til videospiller/videokamera/koblingsboks ....23
Koble til DVD ....................................................24
Koble til den digitale TV-mottakeren ..................25
Lysinnstilling........................................................49
Konfigurere den eksterne inngangskilden........26
Gi navn til de eksterne tilkoblingene ................27
Vertikal trapeskorreksjon..................................50
Prøvebilde............................................................51
Gjenopprette fabrikkinnstillingene ..................52
Informasjon..........................................................53
Stille inn LED-indikatoren ..................................54
2
Annen informasjon
Stille inn språk ....................................................56
Oppbevaring og vedlikehold ..............................76
Stille inn menyposisjon ......................................57
Kjøpe tilleggsutstyr ............................................77
Stille inn menygjennomsiktighet ......................58
Ordliste ................................................................78
Stille inn menyvisningstid ..................................59
Skjermmenyens struktur....................................80
Velge hurtigmenyen............................................60
Lampebytte ..........................................................83
Klargjøring
Menyalternativ
RS-232C – Tilkobling og kontroll......................84
Spesifikasjoner ....................................................86
Før du kobler til PC..............................................62
Konfigurere PC-miljøet ......................................63
Koble til PC ..........................................................64
Automatisk bildejustering ..................................66
Spesifikasjoner for fjernkontroll ......................87
Innholdsfortegnelse
Koble til PC
Frekvensjustering................................................67
Fininnstilling med fasejustering ........................68
Zoome skjermbildet ............................................69
Tilbakestille PC-modus ......................................70
Feilsøking
Før du tar kontakt med servicepersonell..........72
3
Funksjoner og design
Klargjøring
Optisk motor som benytter avansert DLP-teknologi
■
■
■
Det er brukt et DLP HD2+, DC3 DMD-panel med en oppløsning på
1280x720 piksler.
5x fargehjul utviklet for å redusere digitale artefakter
250 W lampe utviklet for å forbedre luminans
Livaktige farger
Funksjoner og design
■
Kvalitetsbildejustering med fokus på fargeforbedring: Denne
enheten har som mål å realisere fargekoordinater som oppfyller
kringkastingsstandard på videoproduksjoner.
Minimert viftestøy og lyslekkasje
■
Utformingen av luftekanal og vifteenhet er optimalisert for å
minimere viftestøy og lysstrålelekkasje.
Velg mellom flere innganger
■
Fem typer inngangsporter, inkludert en DVI-D-port (kompatibel
med HDCP) og to komponentporter, gir bedre tilkoblingsmuligheter
til eksterne enheter.
Brukerjusteringer
4
■
Denne enheten tillater justering av hver enkelt inngang.
■
Enheten har et prøvebilde som kan brukes for posisjonering og
justering.
■
Fjernkontrollen er bakgrunnsbelyst for at det skal være lettere å bruke
den i mørke omgivelser.
Forsiktighetsregler ved bruk og bytte av Lampe
Prosjektørlampen er en forbruksvare, og levetid og ytelse avhenger
av driftsbetingelser som for eksempel brukstid og miljø. Lampen må
skiftes med jevne mellomrom før levetiden er over, for å unngå
plutselig reduksjon av ytelsen eller funksjonsfeil.
■
Innen 90 dager etter kjøp av produktet og inntil 300 timers bruk
tilbys gratis service hvis det oppstår problemer som skyldes en
defekt lampe.
■
Du kan kontrollere lampebrukstiden ved å trykke på INFO-knappen
på fjernkontrollen.
Forsiktighetsregler ved Lampebytte
■
Koble fra strømledningen før du bytter lampen.
■
Projektoren er svært varm innvendig. La projektoren avkjøles i
minst en time etter at den er slått av.
■
Kontakt forhandleren for kjøp av byttelampe.
(UV-stråler fra lampen kan skade øynene.)
■
Slå av strømmen til lampen før bytte eller reparasjon.
(Det høye trykket i lampen gir fare for eksplosjon.)
■
Vær forsiktig når du skifter lampen. Hvis pæren knuses kan det føre
til personskade. Se <Utskifting av lampen> på side 83 hvis du vil
vite mer om fremgangsmåten.
Forsiktighetsregler ved bruk og bytte av Lampe
■
Klargjøring
Projektor Lampe
Forsiktighetsregler ved Lampebruk
■
Denne projektoren avgir et intenst lys. Se ikke direkte inn i
lyskilden.
Vær forsiktig: De ultrafiolette strålene fra lampen kan skade synet.
■
Ta ikke på grillen foran luftekanalen når under bruk. Den kan være
svært varm.
■
Ikke utsett enheten for nedbør eller fuktighet.
5
V
I
S
U
E
L
L
R
E
A
L
I
S
M
E
Klargjøring
Projektor og tilbehør ....................................8
Montering og grunnleggende justering ....14
PROJEKTOR OG TILBEHØR
Forside/overside og tilbehør
Forside/overside
Klargjøring
11
10
9
8
7
1
Projektor og Tilbehør
2
6
3
4
5
1
Indikatorer
- TEMP (rød LED)
- LAMP (blå LED)
- STAND BY (blå LED)
Se side 9 for detaljer.
2
Mottaker av Fjernkontrollsignal
3
Fokusring
Brukes til fokusjustering.
4
Linse
5
Justerbare Føtter
Du kan justere skjermbildeposisjonen ved å
heve eller senke de justerbare føttene.
6
Zoometapp
Brukes til å forstørre eller forminske
bildestørrelsen.
7
MENU
Bruk denne knappen til å gå inn i eller ut av en
meny, eller til å gå fremover i en meny.
8
POWER
Brukes til å slå projektoren på eller av.
9
SOURCE
Brukes til å velge inngangssignaler fra eksterne
kilder.
10 Velg/Flytt-knapp
Bruk denne knappen til å flytte markeringen
eller merke et element i en meny.
11 Bryter for Justering av Linsen
Du kan justere skjermbildet oppover og
nedover innenfor linsens rekkevidde.
Tilbehør
Fjernkontroll / 2 batterier
8
Strømledning
Brukerveiledning
Indikatorinformasjon
: Slått på
LAMP
: Slått av
STANDBY
Informasjon
Hvis du trykker på POWER-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises
skjermbildet innen 30 sekunder.
Prosjektoren fungerer som normalt.
Dette forekommer når prosjektøren forbereder en operasjon etter at du har trykket
på POWER på prosjektøren eller fjernkontrollen.
Det er blitt trykket på POWER-knappen for å slå av prosjektoren, og kjølesystemet
fortsetter å gå for å kjøle ned prosjektoren innvendig. (Dette varer i omkring et og
et halvt minutt)
Se tiltak 1 nedenfor hvis kjøleviften i prosjektoren ikke fungerer som normalt.
Projektor og Tilbehør
Se tiltak 2 nedenfor hvis lampedekselet som beskytter lampeenheten ikke er helt
igjen.
Strømmen slås av automatisk hvis temperaturen inne i projektoren overstiger
kontrollgrensen. Se tiltak 3.
Se tiltak 4 nedenfor hvis lampens levetid går mot slutten eller du oppdager et
problem med lampen.
Klargjøring
TEMP
: Blinker
Fjerne problemer som indikeres
Klassifisering
Kjøleviftesystemet fungerer ikke
som normalt
Tiltak 2
Lampedekselet som beskytter
lampeenheten er ikke helt igjen,
eller følersystemet fungerer ikke
som normalt.
Temperaturen innvendig i
projektoren blir for høyt.
Tiltak 3
Tiltak 4
MERK
Tilstand
Tiltak 1
Tiltak
Hvis symptomet er til stede etter at du har koblet
strømledningen fra og til igjen, og slått på prosjektøren,
kontakter du leverandøren eller vårt servicesenter.
Kontroller skruen på undersiden av projektoren.
Hvis du ikke finner noe problem, kontakt lokal forhandler
eller serviceverksted.
Juster projektorplasseringen i henhold til instruksjonene i
denne veiledningen, og la projektoren avkjøles før du
starter den på nytt. Kontakt lokal forhandler eller
serviceverksted hvis problemet vedvarer.
Lampen fungerer ikke som den skal etter Slå av strømmen, vent til prosjektøren har kjølt seg ned, og
slå den deretter på igjen.
unormal strømstans eller gjenoppstart
rett etter at projektoren ble slått av.
Kontroller hvor lenge lampen er blitt brukt under
Lysstyrken i skjermbildet er
Information (Informasjon) og kontakt lokal forhandler eller
redusert eller bildekvaliteten er
serviceverksted for bytte av lampe.
forringet.
Denne projektoren gjør bruk av et kjøleviftesystem for å forhindre overoppheting.
Vifteinnslag kan gi støy, men dette har ingen innvirkning på produktytelsen. Viftestøy gir ingen rett til
innbytte eller refundering.
9
PROJEKTOR OG TILBEHØR
Bakside og kabler
Baksiden
Klargjøring
1
Projektor og Tilbehør
7
2 3
4
8
5
6
9
1
Mottaker av fjernkontrollsignal
4
RS 232C-port
7
Nettstrøminngang
2
S-VIDEO-inngang
5
DVI-inngang
8
Strømbryter
3
Komposittinnganger
6
PC-inngang
9
Komponentinngang
Kabler
10
Strømledning
Kobles til nettstrøm ∏.
Komposittvideokabel
Kobles til
tilkoblingsport ˇ.
PC-videokabel
Kobles til
tilkoblingsport Ø.
DVI-D-kabel
Kobles til
tilkoblingsport ˆ.
S-Video-kabel
Kobles til
tilkoblingsport ´.
Komponentvideokabel
Kobles til
tilkoblingsport ’.
PROJEKTOR OG TILBEHØR
Fjernkontrollknapper
12
2
14
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
16
17
2
COMP.1 (Side 24~27)
Brukes til å bytte til komponent 1-modus.
3
COMP.2 (Side 24~27)
Brukes til å bytte til komponent 2-modus.
4
S-VIDEO (Side 23, 26)
Brukes til å bytte til S-VIDEO-modus.
5
P.SIZE (Side 37)
Brukes til å justere størrelsen på
skjermbildet.
6
P.MODE (Side 30)
Brukes til å velge bildemodus.
7
STILL (Side 45)
Brukes til å vise stillbilder.
8
V.KEYSTONE (Side 50)
Du kan bruke denne funksjonen for
trapeskorreksjon av bildet.
9
QUICK (Side 60)
Brukes til å velge forrige meny raskt.
18
10 MENU
Brukes til å vise menyskjermbildet.
19
11 …†œ√ (Flytt) /
(Velg)
Brukes til å flytte til eller velge et
menyelement.
20
Projektor og Tilbehør
13
ON
Brukes til å slå på projektoren.
Klargjøring
1
1
12 OFF
Brukes til å slå av projektoren.
13 LIGHT (Side 13)
Brukes for å betjene fjernkontrollen i et
mørkt rom.
14 PC (Side 25, 64, 66~70)
Brukes til å bytte til PC-modus.
15 DVI (Side 25, 64)
Brukes til å bytte til DVI-modus.
16 COMPOSITE (Side 23, 26)
Brukes til å bytte til komposittmodus.
17 CUSTOM (Side 31)
Brukes til å velge modus for
brukerjustering av bilde.
18 INSTALL (Side 48)
Brukes til å vende eller reversere det
projiserte bildet.
19 INFO (Side 53)
Brukes til å kontrollere kildesignaler,
bildeoppsett, PC-skjermbildejustering og
lampelevetid.
20 EXIT
Brukes til å fjerne menyskjermbildet.
11
PROJEKTOR OG TILBEHØR
Bruke fjernkontrollen
Bruke Velg/Flytt-knappen
Klargjøring
Projektor og Tilbehør
Flytt til menyelement
(Opp)
Flytt til menyelement
(Ned)
Juster innstillingen
(mot venstre) eller flytt
til overordnet element.
Velg gjeldende
innstilling
Sette inn Batterier i Fjernkontrollen
1. Trykk på delen merket
på dekslet for å
ta det av.
2. Sett inn to 1,5-volts AAA-batterier og følg
merkingen for +/-.
3. Lukk dekslet.
12
Juster innstillingen
(mot høyre) eller flytt
til underordnet
element.
Største rekkevidde og vinkel for mottak av fjernkontrollsignalet
Fjernkontrollen fungerer innenfor en vinkel
på 30°, opptil 7~10 meter fra projektoren.
FORSIKTIG
■
■
Klargjøring
■
Projektor og Tilbehør
Hold brukte batterier utenfor barns
rekkevidde og bruk godkjent avfallsdeponi.
Ikke bruk nye og brukte batterier sammen.
Bytt begge batteriene samtidig.
Ta ut batteriene når projektoren ikke
brukes over et lengre tidsrom.
Bruke fjernkontrollen på mørke steder (LIGHT)
Trykk på LIGHT-knappen på
fjernkontrollen i fem sekunder.
Fjernkontrollknappene belyses i omkring 5
sekunder før lysfunksjonen slås av
automatisk.
LIGHT
13
MONTERING OG GRUNNLEGGENDE JUSTERING
Montering
Slik monterer du Projektoren
Monter projektoren slik at projiseringen er
vinkelrett på lerretet.
Klargjøring
■
MERK
■
■
Sentrer linsen i forhold til lerretet. Hvis
projektoren ikke plasseres vinkelrett på
lerretet, kan bildet få trapesform.
Ikke plasser lerretet på et sterkt opplyst sted,
det gjør det vanskeligere å se skjermbildet.
Lyset må dimmes hvis du monterer
projektoren på et sterkt opplyst sted.
Montering og Grunnleggende Justering
Montere Projektoren Bak Lerretet
Monter et gjennomskinnelig lerret hvis du
vil plassere projektoren bak lerretet.
Det gjennomskinnelige lerretet viser et
speilvendt bilde. Vend bildet (som projiseres
fra projektoren) horisontalt. (Side 48)
Montere Projektoren Foran Lerretet
Montere projektoren på seernes side.
■
MERK
14
■
Projektoren kan monteres i taket foran eller
bak lerretet.
Kontakt forhandleren for utstyr til å
montere projektoren i taket.
MONTERING OG GRUNNLEGGENDE JUSTERING
Slå PÅ/AV
Slå på Projektoren
1. Plugg inn strømledningen i strøminngangen på baksiden av projektoren.
3. Trykk på POWER-knappen på projektoren eller ON-knappen på fjernkontrollen.
4. Det vises et bilde på skjermen i ca 30 sekunder.
1
MERK
■
3
Når du slår av projektoren, stopper kjøleviften innen et og et halvt minutt.
Når kjøleviften stopper, skyver du strømbryteren mot "O" og tar ut støpselet.
Slå AV strømmen
1. Trykk på [POWER] på prosjektøren eller [OFF] på fjernkontrollen.
Montering og Grunnleggende Justering
■
2
Klargjøring
2. Trykk inn og skyv strømbryteren på baksiden av projektoren mot "-".
2. Velg [OK] i skjermbildet som vises.
3. Ikke trekk ut strømkabelen, og ikke trykk på <O>-siden av av/på-knappen bak på
prosjektøren mens den kjøles ned (ca ett og et halvt minutt). Hvis prosjektøren ikke blir
tilstrekkelig nedkjølt kan det føre til at produktets levetid reduseres. Under nedkjøling
blinker LED-indikatoren [LAMP] på hovedenheten.
4. Når prosjektøren er tilstrekkelig nedkjølt, slukkes LED-indikatoren [LAMPE] på
hovedenheten, og LED-indikatoren [STAND BY] tennes. Trykk på <O>-siden av av/påknappen bak på prosjektøren, slik at den bruker minst mulig strøm i standby-modus.
1
2
3
Turn Power Off?
OK
Cancel
15
MONTERING OG GRUNNLEGGENDE JUSTERING
Zooming og fokusjustering
Bruke Zoometappen og Fokusringen
1. Du kan justere størrelsen på bildet innenfor zoomeområdet ved å bevege zoometappen.
Klargjøring
2. Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.
1
Montering og Grunnleggende Justering
16
2
Zoometapp
Fokusring
Bildet kan vises ute av fokus hvis projektoren er montert nærmere enn den anbefalte avstanden. (Side 19)
MERK
MONTERING OG GRUNNLEGGENDE JUSTERING
Høydeinnstilling med justerbare føtter
Bruk projektorens justerbare føtter til å oppnå en plan plassering.
Klargjøring
■
MERK
■
Du kan justere nivået på projektoren med opptil 5 grader.
Avhengig av projektorens posisjon kan det oppstå trapesfortegning av bildet. (Side 50)
Montering og Grunnleggende Justering
Justerbare føtter
17
MONTERING OG GRUNNLEGGENDE JUSTERING
Bruke linseforskyvningshjulet
Bruke linseforskyvningshjulet
Flytt bildet som projiseres på skjermen opp og ned innenfor linsens rekkevidde ved å dreie
linseforskyvningshjulet på toppen av projektoren med fingrene.
Klargjøring
Linseforskyvningshjul
Montering og Grunnleggende Justering
18
OPP
NED
MONTERING OG GRUNNLEGGENDE JUSTERING
Skjermbildestørrelse og projiseringsavstand
Plasser projektoren på en plan, jevn flate og rett inn projektoren ved hjelp av de justerbare
føttene for å få optimal bildekvalitet. Hvis bildet ikke er klart, justerer du det med
zoometappen eller fokusringen, eller flytter projektoren forover eller bakover.
Klargjøring
Montering og Grunnleggende Justering
Denne projektoren er konstruert for å vise bilder optimalt på et 80- til 150-tommers lerret.
MERK
Skjermbilde
Skjermbilde
Y
X
■
MERK
■
Z : Projiseringsavstand
Z' : Avstand fra linsesentrum til bunnen av bildet
19
20
V
I
S
U
E
L
L
R
E
A
L
I
S
M
E
Tilkoblinger og kildeoppsett
Før du kobler til ..........................................22
Koble til videoutstyr ..................................23
Konfigurere den eksterne inngangskilden ..26
Gi navn til de eksterne tilkoblingene ........27
Før du kobler til
Kontroller følgende før du kobler projektoren til andre enheter.
Tilkoblinger og kildeoppsett
Før du kobler til
22
Kontroller følgende før du Kobler Til
1. Se veiledningen for enheten som projektoren skal kobles til. Antallet og plasseringen
av porter kan variere avhengig av enhetstype.
2. Ikke koble til strømledningen før alle andre tilkoblinger er fullført. Hvis du har koblet
til strøm mens du kobler til kabler, kan det føre til skade på projektoren.
3. Viser hvilken type porter projektoren er koblet til.
4. Dette produktet mottar videosignaler fra en ekstern enhet, og viser videoen på en
skjerm. Det kreves i tillegg et lydsystem for lydsignaler.
Se "Bakside og kabler" på side 10 for kablene som brukes ved tilkobling.
KOBLE TIL VIDEOUTSTYR
Koble til videospiller/videokamera/koblingsboks
Baksiden av projektoren
Komposittvideokabel
eller
Videospiller
Videokamera
Tilkobling på baksiden
1
Bruk videokabelen og koble
projektorinngangen merket
COMPOSITE (gul) til porten merket
VIDEO (gul) OUT på videoutstyret.
2
Når enhetene er koblet til, kobler du
til strømmen til prosjektoren og
videospilleren.
Hvis videoutstyret har S-VIDEO OUT-port,
kobler du det til S-VIDEO-inngangen på
projektoren.
■
Koble til Videoutstyr
Koblingsboks
Tilkoblinger og kildeoppsett
S-Video-kabel
Det oppnås høyere bildekvalitet hvis
S-VIDEO-kontakten brukes.
Vise bildet
COMPOSITE
1
S-VIDEO
2
Slå på projektoren og trykk på COMPOSITE1 knappen
for å velge Composite.
Composite
sammen projektoren og videoutstyret
2 Koble
via S-Video-kabelen og trykk på S-VIDEOknappen for å velge S-Video.
■
Hvis komposittmodus ikke er tilgjengelig,
kontrollerer du at videokablene er riktig plassert.
■
MERK
■
■
Kontroller at projektoren og videoutstyret er
slått av før du kobler til kabler.
Denne projektoren støtter ikke lyd.
(Det kreves et separat lydanlegg for å få lyd.)
Dette produktet støtter ikke sendinger i
PAL-N-format.
23
KOBLE TIL VIDEOUTSTYR
Koble til DVD
Baksiden av projektoren
Tilkoblinger og kildeoppsett
Komponentvideokabel
DVD
S-VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
AUDIO OUT
Tilkobling på baksiden
Koble til Videoutstyr
Koble COMPONENT 1 (Y/Pb/Pr) eller
COMPONENT 2 (Y/Pb/Pr)-inngangen
bak på prosjektøren til
komponentporten bak på DVDspilleren med komponentkabelen.
1
2
Når enhetene er koblet til, kobler du
til strømmen til prosjektoren og DVDspilleren.
Vise bildet
COMP.1
1
COMP.2
2
Slå på projektoren og trykk på COMP.11 knappen
for å velge Component1.
på COMP.2-knappen for å velge
2 Trykk
Component2 hvis COMPONENT2 er tilkoblet.
■
Hvis komponentmodus ikke er tilgjengelig,
kontrollerer du at komponentkablene er riktig
plassert.
MERK
24
Komponentportene er merket (Y, Pb, Pr), (Y,
B-Y, R-Y) eller (Y, Cb, Cr) avhengig av
produsenten.
Component1
KOBLE TIL VIDEOUTSTYR
Koble til den digitale TV-mottakeren
Baksiden av projektoren
Komponentvideokabel
eller
Digital TV-mottaker
(Digitalboks)
Antenneinngang
Tilkoblinger og kildeoppsett
PC-videokabel
DVI-videokabel
Tilkobling på baksiden
1
3
Når enhetene er koblet til, kobler du
til strømmen til prosjektoren og den
digitale mottakeren.
Koble COMPONENT 1 (Y/Pb/Pr) eller
COMPONENT 2 (Y/Pb/Pr)-inngangen
bak på prosjektøren til komponentporten
bak på den digitale fjernsynsmottakeren
med komponentkabelen.
2
Koble til Videoutstyr
Koble antennekabelen til
inngangsterminalen for
antennesignal på mottakeren.
Hvis den digitale fjernsynsmottakeren har en
DVI- eller PC-utgang, kan du koble den til
[DVI] eller [PC]-inngangen på prosjektøren.
Vise bildet
COMP.1
1
Slå på projektoren og trykk på COMP.11 knappen
for å velge Component1.
Component1
COMP.2
2
PC
DVI
på COMP.2-knappen for å velge
2 Trykk
Component2 hvis COMPONENT2 er
tilkoblet. Hvis mottakeren er koblet til DVIeller PC-port, trykker du på DVI- eller PCknappen for å velge henholdsvis DVI eller PC.
■
DVI
Hvis komponentmodus ikke er tilgjengelig,
kontrollerer du at komponentkablene er riktig
plassert.
25
Konfigurere den eksterne inngangskilden
Du kan velge å vise signalet fra en enhet som er koblet til projektoren.
Trykk på knappen for den ønskede kilden
(COMP.1/ COMP.2/ S-VIDEO/ COMPOSITE/
PC/ DVI).
Tilkoblinger og kildeoppsett
Ett-trykks
Et trykk på en knapp bytter til den aktuelle modusen.
Du kan ikke bytte til modi der projektoren ikke er koblet til
noen enhet.
MENU
1
Component1
2, 3, 4
…/†
4
EXIT
5
Konfigurere den eksterne inngangskilden
1
Trykk på MENU-knappen.
2
Trykk på
Hovedmenyen vises.
for å velge Input.
Menyen Input vises.
Input
3
Trykk på
for å velge Source List.
Menyen Source List vises.
Move
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket
inngangsmodus, og trykk deretter på
5
Enter
Return
Source List
.
Kildeinngangen du valgte, vises. Hvis inngangsmodus ikke er
valgt, kontrollerer du at kablene er riktig plassert.
Component1
Component2
S-Video
Composite
PC
DVI
Move
26
: Component1 √
√
Source List
Edit Name
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Enter
:---:---:---:---:---:---Return
Gi navn til de eksterne tilkoblingene
Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til prosjektøren.
Tilkoblinger og kildeoppsett
MENU
1
2, 3, 4, 5
…/†
3, 4,5
EXIT
6
Trykk på MENU-knappen.
2
Trykk på
Hovedmenyen vises.
for å velge Input.
Menyen Input vises.
Input
: Component1 √
√
Source List
Edit Name
3
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Edit Name, og
trykk deretter på .
Menyen Edit Name vises.
Move
Enter
Return
Edit Name
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til redigert
inngangsmodus, og trykk deretter på
5
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket enhet, og
trykk deretter på .
6
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Component1
Component2
S-Video
Composite
PC
DVI
.
Move
Oppsettet bytter til den valgte enheten.
√
√
√
√
√
√
:---:---:---:---:---:----
Enter
Gi navn til de eksterne tilkoblingene
1
Return
Edit Name
Component1
Component2
S-Video
Composite
PC
DVI
: - - -- -- - : - - - VCR
: - - - DVD
: - - -Cable
HD
:---Satellite
:----
√
√
√
√
√
√
AV Receiver
†
Move
Enter
Return
27
Picture Adjustment
V
I
S
U
E
L
L
R
E
A
L
I
S
M
E
Bildejustering
Velge bildemodus ........................................30
Brukerdefinerte bildeinnstillinger ............31
Endre fargestandarden ..............................32
Velge og justere farge-temperatur ..........33
Gammakorreksjon ......................................34
Lagre brukerdefinerte bildeinnstillinger ..35
Konfigurere DNIe ........................................36
Velge bildestørrelse....................................37
Justere skjermbildeposisjon ......................39
Velge støyreduksjon ..................................40
Fargestyring ................................................41
Filmmodus ....................................................42
Overskanning ..............................................43
Stille inn svartnivå......................................44
Stillbilde ......................................................45
Velge bildemodus
Trykk på P.MODE-knappen.
Ved hvert trykk på knappen bytter bildemodus mellom
Dynamic, Standard, Movie1, Movie2, User1, User2,
User3 og Custom.
Ett-trykks
MENU
1
Bildejustering
2, 3, 4
…/†
2, 4
Standard
EXIT
5
Velge bildemodus
1
Trykk på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture.
3
Hovedmenyen vises.
Menyen Picture vises.
Trykk på
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Film Mode
† More
.
Alternativene for Picture Mode vises.
Move
4
5
: Full
: Off
: On
Enter
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Film Mode
† More
Hvis du trykker på knappene ▲ eller ▼, endres bildemodus til
Dynamic - Standard - Movie1 - Movie2 - User1- User2 User3 - Custom.
Return
Move
Enter
Dynamic
: Movie
1
√
Standard √
Movie1
:
: Off
: On
Movie2
User1
User2
User3
Custom
Farge
temperatur
9300K
Standard
8000K
Movie1
Movie2
6500K
5500K
MERK
Gamma
Grafikk: Gamma-modus som
tilsvarer en dataskjerm.
Video: Gamma-modus som
tilsvarer en TV-skjerm.
Film: Filmmodus-gamma.
√
√
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Bilde
modi
Dynamic
√
√
√
√
√
√
Picture
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket modus, og
trykk deretter på .
Innstillinger for hver bildemodus
30
: Movie 1
Du kan lagre dine
skjerminnstillinger i
User1, User2 eller
User3, etter behov.
√ Se side 35.
Brukerdefinerte bildeinnstillinger
Du kan justere Contrast, Brightness, Sharpness, Color og Tint for bildet etter ønske.
Trykk på CUSTOM-knappen.
Menyen Custom Picture vises.
Se nummer 4 nedenfor når du skal foreta justeringer.
Ett-trykks
MENU
Custom Picture
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint
1
Bildejustering
2, 3, 4
50
50
50
50
50
† More
…/†/œ/√
Move
Enter
Return
2, 3, 4
EXIT
5
1
3
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Film Mode
† More
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Custom Picture,
og trykk deretter på .
Menyen Custom Picture vises.
Move
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket element, og
trykk deretter på .
Trykk på œ eller √ for å justere det valgte
elementet.
Enter
: Full
: Off
: On
Return
Custom Picture
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint
Et separat justeringsvindu vises, der du kan foreta justeringen.
50
50
50
50
50
† More
Move
5
√
√
√
√
√
√
: Movie 1
Brukerdefinerte bildeinnstillinger
2
Trykk på MENU-knappen.
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
…
Contrast
†
Enter
Return
50
Menyen Custom Picture
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint
Brukes til å justere kontrasten mellom objektet
og bakgrunnen.
Brukes til å justere lysstyrken på hele
skjermbildet.
Brukes til å justere omrissene av objektet slik
at det blir skarpere eller mindre skarpt.
Brukes til å justere fargen slik at den blir lysere
eller dypere.
Brukes til å oppnå mer naturlig farge på
objekter ved å forsterke grønt eller rødt.
■
MERK
■
Du kan bare justere
fargene i modusene
S-Video og
Composite.
Du kan ikke endre
skarphet i modusene
Component1,
2(720p), PC og DVI.
31
Endre fargestandarden
Du kan justere fargestandarden slik at den passer fargestandarden i inndatasignalet.
Fargestandarder
Enkelte brukere må vanligvis velge
SMPTE_C.
SMPTE_C Standardisert for videoutstyr av SMTPE
NTSC
(Society of Motion Picture and Television
Engineers)
HD
Høy definisjon, 1125 skannelinjer,
ATSC
standarddefinisjon for TV, forelagt ITU-R
av USA, Japan og Canada I 1986.
EBU
Regler og standarder for europeisk
PAL,
kringkastingsproduksjon og -teknologi, SECAM
standardisert av EBU (European
Broadcasting Union).
MENU
1
Bildejustering
2, 3, 4, 5
…/†/œ/√
2, 3, 4, 5
2,
EXIT
6
1
Endre fargestandarden
2
3
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Picture
Menyen Picture vises.
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Custom Picture,
og trykk deretter på .
Menyen Custom Picture vises.
Move
√
√
√
√
√
√
: Movie 1
: Full
: Off
: Off
Enter
Return
Custom Picture
4
… More
Color Standard : SMPTE_C
Color Temperature
Gamma
: Film
Save
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Color Standard,
og trykk deretter på .
Alternativene for Color Standard vises.
Move
5
Trykk på œ eller √ for å gå til ønsket element, og
trykk deretter på .
32
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Return
Color Standard
SMPTE_C
Move
6
Enter
√
√
√
√
HD
Enter
EBU
Return
Velge og justere fargetemperatur
Du kan endre fargenyansen på hele skjermbildet etter behov.
Menyen Color Temperature
MENU
1
2, 3, 4, 5, 6, 7
…/†/œ/√
2, 3, 4, 6, 7
EXIT
8
1
3
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Picture
Menyen Picture vises.
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Custom Picture,
og trykk deretter på .
Menyen Custom Picture vises.
: Full
: Off
: Off
Enter
Move
√
√
√
√
√
√
: Movie 1
Return
Custom Picture
4
… More
Color Standard : SMPTE_C
Color Temperature
Gamma
: Film
Save
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Color
Temperature, og trykk deretter på .
Alternativene for Color Temperature vises.
Move
5
Trykk på
Enter
√
√
√
√
Velge og justere fargetemperatur
2
Bildejustering
5500K Brukes til å gi optimal bildekvalitet på filmer i svarthvitt. Fargetemperaturen i bildemodusen Movie2
er satt til 5500 K.
6500K Denne temperaturen brukes for de fleste
videoproduksjoner. Den er definert for Movie1
fra fabrikken, og gjengir muligens den mest presise
fargenyansen.
8000K Egnet fargetemperatur for svært lyse steder, som er
lagret i bildemodusen Dynamic. Det legges vekt på
skarphet og lysstyrke.
9300K Egnet fargetemperatur for svært lyse steder, for
eksempel en butikk.
Return
for å velge Color Temperature.
Color Temperature
6
7
Trykk på œ eller √ for å velge et alternativ, og
trykk deretter på .
8000K
Move
6500K
Enter
5500K
Return
Det valgte alternativet brukes.
…
R-Gain
†
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et alternativ, og
trykk deretter på . Trykk på œ eller √ for å
justere det valgte elementet.
Et separat justeringsvindu vises, der du kan foreta justeringen.
8
9300K
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
MERK
50
Hvis du velger Rød,
Grønn eller Blå i
fargejusteringsmenyen,
kan du bare justere
forsterkning og
forskyvning.
√ Se side 41.
33
Gammakorreksjon
En funksjon for bildekompensering som styrer innstillingene i henhold til videoegenskapene.
MENU
1
Bildejustering
2, 3, 4, 5
…/†
2, 3, 4, 5
EXIT
6
1
Gammakorreksjon
2
3
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Custom Picture,
og trykk deretter på .
Menyen Custom Picture vises.
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Move
: Movie 1
: Full
: Off
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
Return
Custom Picture
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Gamma, og trykk
deretter på .
5
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket modus, og
trykk deretter på .
Gamma velges.
… More
Color Standard : SMPTE_C
Color Temperature
Gamma
: Film
Save
Move
Oppsettet bytter til den valgte enheten.
Enter
√
√
√
√
Return
Custom Picture
… More
Color Standard : SMPTE_C
√
Color Temperature
√
Gamma
: GammaFilm
Mode1
Video
Save
Graphic
6
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Gamma-modus
Graphic
Video
Film
34
Gamma-modus som tilsvarer en dataskjerm.
Gamma-modus som tilsvarer en TV-skjerm.
Filmmodus-gamma.
Move
Enter
Return
Lagre brukerdefinerte bildeinnstillinger
Brukes til å lagre brukerdefinerte bildeinnstillinger (Contrast, Brightness, Sharpness, Color, Tint,
Color Temperature og Gamma).
MENU
1
Bildejustering
2, 3, 4, 5, 6
…/†/œ/√
2, 3, 4, 5, 6
EXIT
7
1
3
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Custom Picture,
og trykk deretter på .
Menyen Custom Picture vises.
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Move
√
√
√
√
√
√
: Movie 1
: Full
: Off
: Off
Enter
Return
Custom Picture
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Save, og trykk
deretter på .
Menyen Save vises.
… More
Color Standard : SMPTE_C
Color Temperature
Gamma
: Film
Save
Move
5
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket modus, og
trykk deretter på .
6
Trykk på œ eller √ for å gå til OK, og trykk
deretter på .
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
Enter
MERK
Return
Save
√
√
√
User1
User2
User3
Move
Enter
Save
Save Current Setting to User1?
Cancel
OK
7
√
√
√
√
Lagre brukerdefinerte bildeinnstillinger
2
Trykk på MENU-knappen.
Move
Enter
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Modiene User1, User2 og User3 lagres forskjellig i henhold til
eksterne inngangskilder (Component1/ Component2/ S-Video/
Composite/PC/DVI).
35
Konfigurere DNIe
DNIe (Digital Natural Image engine - digitalt naturlig bilde) er en bildeforbedringsfunksjon utviklet av
Samsung Electronics. Formålet er å gi brukerne lysere, skarpere og mer dynamiske bilder.
MENU
1
Bildejustering
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
EXIT
5
1
Konfigurere DNIe
2
3
4
5
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til DNIe, og trykk
deretter på .
Alternativene for DNIe vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til On, og trykk
deretter på .
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
Move
Off
DNle-modus av
Demo DNle på/av - Bildesammenligningsmodus
On
Modus når DNIe-funksjonen er aktivert.
: Movie 1
: Full
: Off
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
Return
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Move
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
DNIe-modus
36
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Enter
: Movie 1
: Full
: Off
:
√
√
√
√
Off
Demo
On
Return
Velge bildestørrelse
Trykk på P.SIZE-knappen.
Når du trykker på P.SIZE, endres skjermstørrelsen til Full
- Zoom1 - Zoom2 - 4:3 i denne rekkefølgen.
Ett-trykks
MENU
1
…/†
Bildejustering
2, 3, 4
4:3
2, 3, 4
EXIT
5
1
3
4
5
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture Size, og
trykk deretter på .
Picture Size velges.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket modus, og
trykk deretter på .
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Move
: Movie 1
: Full
: Off
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
Velge bildestørrelse
2
Trykk på MENU-knappen.
Return
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Move
Enter
: Movie 1
:
: Off
: Off
√
√
Full
Zoom1
Zoom2
4:3
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
37
Støttede Bildestørrelser
O : Støttede modi
X : Ustøttede modi
Bildejustering
Velge Bildestørrelse
Se side 62 for støttede visningsmodi.
MERK
38
Justere skjermbildeposisjon
Juster skjermbildeposisjonen hvis kantene ikke flukter med kanten av lerretet.
MENU
1
Bildejustering
2, 3
…/†/œ/√
2, 3, 4
EXIT
5
1
3
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Position, og trykk
deretter på .
Position vises.
: Full
: Off
: Off
Enter
Move
√
√
√
√
√
√
: Movie 1
Return
Position
Trykk på ▲, ▼, œ, eller √ for å justere
posisjonen.
Justere skjermbildeposisjon
2
Trykk på MENU-knappen.
…
Skjermposisjonen fastsettes i henhold til den valgte
skjermposisjonen.
œ
√
†
5
Move
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
■
MERK
■
Posisjonsinformasjonen
angis og lagres
automatisk for de
respektive modiene for
ekstern inngang
(Component 1, 2 /
S-Video, Composite /
PC).
I DVI-modus fungerer
ikke innstillingen
skjermposisjon.
39
Velge støyreduksjon
Hvis det vises en prikket linje, eller skjermbildet vibrerer, kan du forbedre bildekvaliteten ved å aktivere
støyreduksjon.
MENU
1
Bildejustering
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
EXIT
5
1
Velge støyreduksjon
2
3
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Noise Reduction,
og trykk deretter på .
Alternativene for Noise Reduction vises.
Move
: Movie 1
: Full
: Off
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
Return
Picture
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til On, og trykk
deretter på .
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
† More
Noise Reduction aktiveres.
Hvis du velger Off, deaktiveres støyreduksjon.
Move
5
: Full
: Off
:
√
√
√
√
√
Off
On
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
MERK
40
Enter
: Movie 1
Du kan bare aktivere
støyreduksjonsfunksjone
n i modusene
Composite, S-Video og
Component1, 2(480i).
Fargestyring
Du kan filtrere fargene på hele skjermbildet etter din egen smak.
MENU
1
Bildejustering
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
EXIT
5
1
3
Hovedmenyen vises.
Fargestyring
2
Trykk på MENU-knappen.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til
Fargestyringsmodus, og trykk deretter på
Picture
… More
Black Level
Color Control
Film Mode
Overscan
.
Alternativene for Fargestyringsmodus vises.
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket modus, og
trykk deretter på .
5
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Bildet vises bare med de valgte fargene.
Move
√
√
√
√
: 7.5 IRE
: Off
: On
: On
Enter
Return
Color Control
œ
Off
Move
Monochrome
Enter
√
Return
Fargestyringsmodus
Off
Viser bildet med opprinnelige farger.
Monochrome Viser bildet i sort-hvitt ved å filtrere ut alle
fargesignaler.
Red
Viser bildet i rødt ved å filtrere ut grønne og
blå fargesignaler.
Green
Viser bildet i grønt ved å filtrere ut røde og blå
fargesignaler.
Blue
Viser bildet i blått ved å filtrere ut røde og
grønne fargesignaler.
41
Filmmodus
Med denne funksjonen kan du velge en visningsmodus som er tilpasset visning av filmer.
Filmmodus gir optimale visningsinnstillinger for filmer.
MENU
1
…/†
2, 3, 4
EXIT
5
1
Filmmodus
2
3
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Picture
… More
Black Level
Color Control
Film Mode
Overscan
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Film Mode, og
trykk deretter på .
Alternativene for Film Mode vises.
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til On, og trykk
deretter på .
5
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Move
Enter
√
√
√
√
Return
Picture
… More
Black Level
Color Control
Film Mode
Overscan
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
Move
MERK
42
: 7.5 IRE
: Off
: On
: On
: 7.5 IRE
: Off
: On
Off
: On
On
Enter
√
√
Return
Filmmodus støttes bare i
Composite, S-Video og
Component (480i).
Picture Adjustment
Picture Adjustment
Bildejustering
2, 3, 4
Overskanning
Med denne funksjonen kan du beskjære kantene av bildet for å fjerne unødvendig informasjon, bilder eller
støy fra kantene av bildet.
MENU
1
Bildejustering
Picture Adjustment
Picture Adjustment
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
EXIT
5
1
3
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Picture
… More
Black Level
Color Control
Film Mode
Overscan
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Overscan, og trykk
deretter på .
Alternativene for Overscan vises.
Move
: 7.5 IRE
: Off
: On
: On
Enter
√
√
√
√
Overskanning
2
Trykk på MENU-knappen.
Return
Picture
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til On, og trykk
deretter på .
… More
Black Level
Color Control
Film Mode
Overscan
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
: 7.5 IRE
: Off
: On
: On
Off
√
√
√
On
5
Move
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
MERK
Enter
Return
Hvis videosignalet er
svært dårlig, kan det
vises unødvendige
videosignaler på
skjermen.
43
Stille inn svartnivå
Med funksjonen for svartnivå kan du stille inn lysnivået for den mørkeste delen av videosignalet, slik at
du ser mørke områder tydelig på skjermen.
MENU
1
Bildejustering
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
EXIT
5
1
Stille inn svartnivå
2
3
4
5
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Picture, og trykk
deretter på .
Menyen Picture vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Black Level, og
trykk deretter på .
Alternativene for Black Level vises.
Trykk på œ eller √ for å gå til ønsket modus, og
trykk deretter på .
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Svartnivå-moduser
7.5 IRE
0 IRE
44
Picture
… More
Black Level
Color Control
Film Mode
Overscan
Angir høyt lysnivå på de mørkeste delene av
videosignalet. Hvis innstillingen ikke stemmer
med inngangssignalet, kan de mørke delene av
skjermen bli mettede, slik at de ikke vises
riktig.
Angir lavt lysnivå på de mørkeste delene av
videosignalet. Hvis innstillingen ikke stemmer
med inngangssignalet, ser de mørke delene
melkehvite ut.
Move
: 7.5 IRE
: Off
: On
: On
Enter
√
√
√
√
Return
Black Level
7.5 IRE
Move
0 IRE
Enter
Return
Stillbilde
Brukes til å pause avspilling for å se et stillbilde.
Trykk på STILL-knappen.
Hvert trykk på knappen pauser og gjenopptar avspilling.
Bildejustering
Ett-trykks
Stillbilde
45
V
I
S
U
E
L
L
R
E
A
L
I
S
M
E
Oppsett
Vende om/reversere det projiserte bildet ..48
Lysinnstilling................................................49
Vertikal trapeskorreksjon..........................50
Prøvebilde....................................................51
Gjenopprette fabrikkinnstillingene ..........52
Informasjon..................................................53
Stille inn LED-indikatorene ........................54
Vende om/reversere det projiserte bildet
For å lette plasseringen av projektoren, er horisontal/vertikal vending og reversering av bildet
tilgjengelig.
Trykk på INSTALL-knappen.
Skjermbildet vendes horisontalt eller vertikalt ved hvert
trykk på knappen.
Ett-trykks
MENU
Front-Ceiling
1
Front-Floor
3, 4
…/†
Rear-Ceiling
2, 4
Oppsett
EXIT
roolF-raeR
5
Vende om/reversere det projiserte bildet
1
Trykk på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup.
3
Hovedmenyen vises.
Menyen Setup vises.
Trykk på
Setup
.
Install velges.
Move
Enter
Return
Setup
4
Trykk på
igjen.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket modus, og
trykk deretter på .
Install
Light Setting
V-Keystone
Test Pattern
PC
Factory Default
† More
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
Move
5
Enter
Front-Floor
: Front-Floor
Front-Ceiling
: Theater
Rear-Floor
Rear-Ceiling
√
√
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Menyen Install
Front-Floor
Front-Ceiling
Rear-Floor
Rear-Ceiling
48
: Front-Floor √
: Theater
√
√
√
√
√
Install
Light Setting
V-Keystone
Test Pattern
PC
Factory Default
† More
Normalt bilde
Horisontalt reversert bilde
Vertikalt reversert bilde
Horisontalt/vertikalt reversert bilde
MERK
Denne funksjonen
brukes til å konfigurere
projisering av reversert
bilde for takmontering.
Se side 14 for montering
av projektoren.
Lysinnstilling
Brukes til å stille inn lysheten i bildet ved å justere mengden lys som genereres av lampen.
MENU
1
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
Oppsett
EXIT
5
1
3
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
Menyen Setup vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Light Setting, og
trykk deretter på .
Alternativene for Light Setting vises.
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket modus, og
trykk deretter på .
5
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Setup
Install
Light Setting
V-Keystone
Test Pattern
PC
Factory Default
† More
Move
Enter
: Front-Floor √
: Theater
√
√
√
√
√
Lysinnstilling
2
Trykk på MENU-knappen.
Return
Light Setting
√
√
Theater
Bright
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
Move
Enter
Return
Lysinnstillingsmodus
Theater
Bright
Med denne funksjonen kan du justere lysnivået i
lampen, slik at bildet blir behagelig å se på selv om det
er mørkt i rommet. Denne modusen senker også
strømforbruket og forlenger lampens levetid.
Brukes til å øke lysstyrken i omgivelser med relativt
mye lys. På grunn av at denne modusen øker lysnivået i
lampen, kan det forekomme mer støy som følge av at
prosjektøren kjøles ned.
49
Vertikal trapeskorreksjon
Brukes til å kompensere for bildeformen ved trapesfortegning.
Trykk på V.KEYSTONE-knappen.
Trykk på œ eller √ for å justere skjermbildet optimalt.
Ett-trykks
MENU
1
2, 3
…/†/œ/√
2, 3
Oppsett
EXIT
4
1
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Vertikal trapeskorreksjon
2
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
3
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til V-Keystone, og
trykk deretter på .
Trykk på œ eller √ for å justere.
Menyen Setup vises.
Setup
Install
Light Setting
V-Keystone
Test Pattern
PC
Factory Default
† More
Et separat justeringsvindu vises, der du kan foreta justeringen.
Move
4
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
V-Keystone
MERK
50
Enter
: Front-Floor √
: Theater
√
√
√
√
√
Return
0
Vertikal trapeskorreksjon
korrigerer trapesfortegning
av skjermbildet med
programvare
Det er bedre å montere
projektoren riktig for å
unngå trapesfortegning,
enn å bruke funksjonen for
vertikal trapeskorreksjon.
Prøvebilde
Genereres av projektoren. Brukes som monteringsgrunnlag for bedre montering av projektoren.
MENU
1
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
Oppsett
EXIT
5
1
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
3
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Test Pattern, og
trykk deretter på .
4
Setup
Install
Light Setting
V-Keystone
Test Pattern
PC
Factory Default
† More
Menyen Setup vises.
Enter
Move
: Front-Floor √
: Theater
√
√
√
√
√
Return
Prøvebilde
2
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
Test Pattern
Alternativene for Test Pattern vises.
√
√
√
√
√
√
Crosshatch
Screen Size
Color Standard
Red
Green
Blue
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket prøvebilde,
og trykk deretter på .
† More
Det valgte prøvebildet vises.
Move
Enter
Return
Test Pattern
5
… More
White
6500K_White
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Move
Menyen Test Pattern
Crosshatch
Screen Size
Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke
Du kan se bildeformatstørrelser som 1,33:1 eller
1,78:1.
Color Standard Du kan se forskjellen ved å endre fargestandarden
til SMPTE_D/HD/EBU. Se side 32 hvis du vil ha
mer informasjon om fargestandarden.
Red
Rødt skjermbilde, bare for fargejustering.
Green
Grønt skjermbilde, bare for fargejustering.
Blue
Blått skjermbilde, bare for fargejustering.
White
Hvitt skjermbilde, bare for fargejustering.
6500K_White Hvitt skjermbilde, viser den skarpest mulige
hvitfargen.
■
MERK
■
Enter
√
√
Return
Prøvebildene
Crosshatch og Screen
Size for denne
projektoren er levert av
JKP (JK Production).
Rød- grønn- og
blåfargen i prøvebildene
er bare for
fargejusteringsformål.
Det er ikke sikkert de
stemmer overens med
de faktiske fargene som
vises under avspilling.
51
Gjenopprette fabrikkinnstillingene
Med denne funksjonen kan du tilbakestille forskjellige innstillinger til fabrikkstandard.
MENU
1
2, 3, 4
…/†/œ/√
2, 3, 4
Oppsett
EXIT
5
1
Gjenopprette fabrikkinnstillingene
2
3
4
5
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
Menyen Setup vises.
Setup
Install
Light Setting
V-Keystone
Test Pattern
PC
Factory Default
† More
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Factory Default,
og trykk deretter på
.
Factory Default vises.
Move
Trykk på œ eller √ for å gå til OK, og trykk
deretter på .
Enter
Return
Factory Default
Back to Factory Default setting?
Innstillingsverdiene tilbakestilles til standardinnstillingene fra
fabrikken
Cancel
OK
Move
Enter
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
MERK
52
: Front-Floor √
: Theater
√
√
√
√
√
Brukerinnstillinger,
inkludert Edit Name og
Custom Picture blir
tilbakestilt.
Informasjon
Du kan kontrollere signaler fra eksterne kilder, bildeoppsett, PC-skjermbildejustering og lampelevetid.
Trykk på INFO-knappen.
Information
Ett-trykks
MENU
Input Source
: PC
Picture Mode
: Movie1
Picture Size
: Full
Brightness
: 50
Contrast
: 50
Color Temperature : 6500K
R-Gain
: 50
G-Gain
: 50
B-Gain
: 50
R-Offset
:0
G-Offset
:0
B-Offset
:0
1
Color standard
DNIe
Install
Light Setting
V-Keystone
Coarse
Fine
Resolution
H-Frequency
V-Frequency
Lamp Time
2, 3
: EBU
: On
: Front-Floor
: Theater
:0
: 1344
: 101
: 1024X768
: 31KHz
: 70Hz
: 0 Hour
OK
…/†
2, 3
Oppsett
EXIT
4
1
Hovedmenyen vises.
Informasjon
2
Trykk på MENU-knappen.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
Menyen Setup vises.
Setup
3
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Information, og
trykk deretter på .
… More
Information
LED
Du kan kontrollere signaler fra eksterne kilder, bildeoppsett, PCskjermbildejustering og lampelevetid.
Move
4
√
√
: On
Enter
Return
Information
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Input Source
: PC
Picture Mode
: Movie1
Picture Size
: Full
Brightness
: 50
Contrast
: 50
Color Temperature : 6500K
R-Gain
: 50
G-Gain
: 50
B-Gain
: 50
R-Offset
:0
G-Offset
:0
B-Offset
:0
Overscan
Color Standard
Color Control
DNIe
Install
Light Setting
V-Keystone
Resolution
H-Frequency
V-Frequency
Lamp Time
: Off
: EBU
: Off
: On
: Front-Floor
: Theater
:0
: 1024X768
: 31KHz
: 70Hz
: 0 Hour
OK
53
Stille inn LED-indikatoren
Du kan aktivere eller deaktivere LED-indikatorene på produktet.
MENU
1
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
Oppsett
EXIT
5
1
Stille inn LED-indikatoren
2
3
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
Menyen Setup vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til LED,og trykk
deretter på .
Alternativene for LED vises.
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til On, og trykk
deretter på .
5
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
On
54
Move
Enter
Return
Setup
… More
Information
LED
Move
Denne modusen deaktiverer LED-indikatorene.
Lyset tennes imidlertid uavhengig av LEDinnstillingen når strømmen slås på eller av,
eller hvis det oppstår unormale forhold i
prosjektøren.
Denne modusen aktiverer LED-indikatorene,
slik at de viser prosjektørens gjeldende
driftsstatus.
√
√
: On
: On
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
LED-driftsmoduser
Off
Setup
… More
Information
LED
Enter
Off
On
√
√
Return
V
I
S
U
E
L
L
R
E
A
L
I
S
M
E
Menyalternativ
Stille inn språk ............................................56
Stille inn menyposisjon ..............................57
Stille inn menygjennomsiktighet ..............58
Stille inn menyvisningstid ..........................59
Velge hurtigmenyen....................................60
Stille inn språk
Du kan velge språkert som skal brukes på menyskjermbildet.
MENU
1
3, 4
…/†
2, 4
EXIT
Menyalternativ
5
1
Trykk på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Menu Option.
Stille inn språk
3
Hovedmenyen vises.
Menyen Menu Option vises.
Trykk på
.
Menu Option
Language
: English
Menu Position
Menu Translucency : Opaque
Menu Display Time : 120 sec
Language velges
Move
Enter
Return
Menu Option
4
Trykk på
igjen.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket språk, og
trykk deretter på .
English
Language
: English
Deutsch
Menu Position
Nederlands
Menu Translucency : Opaque
Menu Display Time : 120Español
Sec
Français
Italiano
Svenska
Oppsettet bytter til det valgte språket.
†
Move
5
56
√
√
√
√
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Enter
Return
Stille inn menyposisjon
Du kan flytte menyens posisjon opp/ned/mot venstre og mot høyre.
MENU
1
2, 3
…/†/œ/√
2, 3, 4
EXIT
1
2
4
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Menu Option,og
trykk deretter på .
Menyen Menu Option vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Menu Position, og
trykk deretter på .
Menu Position vises.
Trykk på ▲, ▼, œ, eller √ for å gå til ønsket
posisjon.
Menyskjermbildet vises på det valgte stedet på skjermen.
Menu Option
√
√
√
√
Language
: English
Menu Position
Menu Translucency : Opaque
Menu Display Time : 120 sec
Move
Enter
Return
Menu Position
…
œ
√
Stille inn menyposisjon
3
Menyalternativ
5
†
5
Move
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
57
Stille inn menygjennomsiktighet
Du kan stille inn hvor gjennomsiktig menyen skal være.
MENU
1
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
EXIT
Menyalternativ
5
1
2
Stille inn menygjennomsiktighet
58
3
4
5
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Menu Option,og
trykk deretter på .
Menyen Menu Option vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Menu
Translucency, og trykk deretter på
Menu Option
Language
: English
Menu Position
Menu Translucency : Opaque
Menu Display Time : 120 sec
√
√
√
√
.
Alternativene for Menu Translucency vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket modus, og
trykk deretter på .
Oppsettet bytter til den valgte modusen.
Move
Return
Menu Option
Language
: English √
Menu Position
√
Opaque
Menu Translucency : Opaque
High
Menu Display Time : 120 Sec
Medium
Low
Move
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Enter
Enter
Return
Stille inn menyvisningstid
Du kan stille inn hvor lenge menyen skal vises.
MENU
1
2, 3, 4
…/†
2, 3, 4
EXIT
1
2
4
5
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Menu Option,og
trykk deretter på .
Menyen Menu Option vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Menu Display
Time, og trykk deretter på .
Alternativene for Menu Display Time vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til ønsket tidsintervall,
og trykk deretter på .
Oppsettet bytter til det valgte tidsintervallet.
Menu Option
Language
: English
Menu Position
Menu Translucency : Opaque
Menu Display Time : 120 sec
Move
Enter
√
√
√
√
Return
Menu Option
5
Language
: English
10
Menu Position
30
Menu Translucency : Opaque
60
Menu Display Time : 120 Sec
90
120
Stay On
Move
Enter
Stille inn menyvisningstid
3
Menyalternativ
5
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
59
Velge hurtigmenyen
Trykk på QUICK-knappen.
Nå vises den forrige menyen du brukte.
Ett-trykks
Menyalternativ
Velge hurtigmenyen
60
V
I
S
U
E
L
L
R
E
A
L
I
S
M
E
Koble til PC
Før du kobler til PC......................................62
Konfigurere PC-miljøet ..............................63
Koble til PC ..................................................64
Automatisk bildejustering..........................66
Frekvensjustering ......................................67
Fininnstilling med fasejustering ................68
Zoome skjermbildet ....................................69
Tilbakestille PC-modus ..............................70
Før du kobler til PC
Kontroller følgende før du kobler projektoren til en PC.
Kontroller følgende før du kobler til:
■
Juster oppsettet for PC-skjermen til verdier for oppløsning og frekvens som støttes av
projektoren.
■
Se brukerveiledningen for PCen (grafikkort og lydkort) når du kobler projektoren til
PC.
■
Ikke koble til strømledningen før alle andre tilkoblinger er fullført.
Det kan føre til skade på produktet hvis strøm er tilkoblet til mens du kobler til
enheter.
■
Kontroller porttypen på grafikkortet som er installert i PCen.
Visningsmodi som støttes av denne projektoren
Koble til PC
Før du kobler til PC
Tabellen oppfyller IBM/VESA-krav og er basert på analoge inngangssignaler.
MERK
Se "Bakside og kabler" på side 10 for kablene som brukes ved tilkobling.
62
Konfigurere PC-miljøet
the right mouse button on the Windows wallpaper
1 Click
and click on Properties.
1
Kategorien Display Properties vises
Klikk på kategorien Settings og still inn Screen
2 Resolution
ved å bruke en oppløsningsverdi fra tabellen
over visningsmodi som støttes av denne projektoren.
■
Du trenger ikke å endre oppsettet for Color quality.
på knappen Advanced.
3 Trykk
Et nytt egenskapsvindu vises.
over visningsmodi som støttes av denne projektoren.
■
3
Still inn både vertikal og horisontal frekvens i stedet for Screen
refresh rate.
4
Det kan hende at datamaskinen automatisk begynner å starte på nytt.
Konfigurere PC-miljøet
på OK for å lukke vinduet, og klikk på OK i vinduet
5 Klikk
Display Properties for å lukke vinduet.
■
2
Koble til PC
på kategorien Monitor og still inn Screen refresh
4 Klikk
rate ved å bruke en verdi for vertikal frekvens fra tabellen
6 Slå PCen av og koble til projektoren. (Side 64)
■
MERK
■
■
■
■
Prosessen kan variere avhengig av datamaskintype eller Windows-versjon.
Denne enheten støtter Color quality på opptil 32 biter per piksel når den brukes som PC-skjerm.
Projiserte bilder kan skille seg fra dem som vises på en skjerm, avhengig av skjermprodusent eller Windows-versjon.
Hvis et bånd eller et uvanlig signal vises på det projiserte bildet når PCen slås av eller kobles fra, bytter du til
Composite-modus (Kompositt) ved hjelp av SOURCE-knappen (Kilde) for å kontrollere at PCen er riktig tilkoblet.
Når du kobler projektoren til en PC (gjelder også DVI-tilkobling), må du kontrollere at PC-oppsettet er i
overensstemmelse med visningsinnstillingene som støttes av denne projektoren. Hvis ikke, kan det oppstå
signalproblemer.
63
Koble til PC
Du kan koble en PC til projektoren og bruke den som skjerm.
Bruke PC-videokabel eller DVI-kabel
Baksiden av projektoren
Tilkobling på baksiden
DVI-Dvideokabel
PCvideokabel
eller
Koble til PC
DVI-D-port
Bruk PC-videokabelen og koble
projektorinngangen merket PC (RGB
In) på baksiden av projektoren til
skjermutgangen på PCen.
1
2
Når alle tilkoblinger er gjort, kobler du
til strømledningene til både
prosjektoren og PC-en.
Hvis PCen har DVI-utgang, kobler du den til
DVI-inngangen på projektoren.
Koble til PC
MERK
Dette produktet støtter Plug and Play.
Det er ikke nødvendig å installere driver for Windows XP.
Vise PC-skjermbildet
PC
1
på projektoren og trykk på PC-knappen
1 Slå
for å velge PC. Hvis projektoren er koblet til
PC
DVI, trykker du på DVI-knappen for å velge
DVI.
■
Hvis PC-modus ikke er tilgjengelig, kontrollerer du
at PC-videokabelen er riktig plassert.
på PCen og konfigurer PC-miljøet om
2 Slå
nødvendig. (Side 63)
3 Juster skjermbildet.(Side 66~69)
■
MERK
64
■
■
Få bedre bildekvalitet ved å bruke DVI-D-kabel (støtter bare digitale signaler) i
stedet for PC-videokabel.
DVI-I-kabel (støtter analoge signaler) støttes ikke. Bruk DVD-D-kabel.
Lyden kommer ut av PC-høyttalerne.
Pinnekonfigurasjon på kontakten for PC-video
PC-videokabel
(15-pinners signal)
DVI-D
(støtter bare digitale signaler)
Koble til PC
FORSIKTIG
DVI-D-kabel støtter ikke
analoge RGB-signaler.
Koble til PC
VESA Plug and Play
Denne enheten støtter VESA Plug and Play og
gjenkjenner tilkobling til PC automatisk.
65
Automatisk bildejustering
Brukes til å justere frekvensen og fasen for PC-skjermen automatisk.
Før du justerer!
Still inn inndatamodus til PC.
PC
MENU
1
2, 3, 4
…/†
2, 3
EXIT
5
Koble til PC
1
2
Automatisk bildejustering
3
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
Menyen Setup vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til PC, og trykk
deretter på .
Menyen PC vises.
Setup
Install
Light Setting
V-Keystone
Test Pattern
PC
Factory Default
† More
Move
: Front-Floor √
: Theater
√
√
√
√
√
Enter
Return
PC
4
5
Trykk på
.
Meldingen Auto Adjustment in progress vises og PC-skjermen
justeres automatisk.
Auto Adjustment
Coarse
Fine
Zoom
Reset
Move
Enter
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Auto Adjustment in progress.
Please Wait
66
√
1344
0
√
√
Return
Frekvensjustering
Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen.
Før du justerer!
Still inn inndatamodus til PC.
PC
MENU
1
2, 3, 4
…/†/œ/√
2, 3, 4
EXIT
5
Trykk på MENU-knappen.
Koble til PC
1
Hovedmenyen vises.
2
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
3
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til PC, og trykk
deretter på .
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Coarse, og trykk
deretter på .
Trykk på œ eller √ for å justere.
Menyen Setup vises.
PC
Auto Adjustment
Coarse
Fine
Zoom
Reset
√
1344
0
√
√
Et separat justeringsvindu vises, der du kan foreta justeringen.
Move
5
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
…
Coarse
†
Enter
Frekvensjustering
Menyen PC vises.
Return
1344
67
Fininnstilling med fasejustering
Brukes til å finjustere PC-skjermbildet.
Før du justerer!
Still inn inndatamodus til PC.
PC
MENU
1
2, 3, 4
…/†/œ/√
2, 3, 4
EXIT
5
Koble til PC
Fininnstilling Med fasejustering
68
1
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
2
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
3
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til PC, og trykk
deretter på .
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Fine, og trykk
deretter på .
Trykk på œ eller √ for å justere.
Menyen Setup vises.
Menyen PC vises.
PC
Auto Adjustment
Coarse
Fine
Zoom
Reset
√
1344
0
√
√
Et separat justeringsvindu vises, der du kan foreta justeringen.
Move
5
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
…
Fine
†
Enter
Return
0
Zoome skjermbildet
Brukes til å utvide PC-skjermbildet fra midten.
Før du justerer!
Still inn inndatamodus til PC.
PC
MENU
1
2, 3, 4, 5
…/†/œ/√
2, 3, 4, 5
EXIT
6
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
2
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
3
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til PC, og trykk
deretter på .
Menyen Setup vises.
Menyen PC vises.
PC
Auto Adjustment
Coarse
Fine
Zoom
Reset
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Zoom, og trykk
deretter på .
Move
5
Enter
√
1344
0
√
√
Return
Zoome skjermbildet
4
Koble til PC
1
Trykk på ▲, ▼, œ, eller √ for å gå til ønsket
posisjon, og trykk deretter på
for å utvide etter
behov.
Skjermbildet kan utvides 1, 2, 4, eller 8 times ganger.
x2
6
Move
Zoom
Return
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
69
Tilbakestille PC-modus
Med denne funksjonen kan du tilbakestille innstillingene for PC-menyer til fabrikkstandard.
Før du justerer!
Still inn inndatamodus til PC.
PC
MENU
1
2, 3, 4, 5
…/†/œ/√
2, 3, 4, 5
EXIT
6
Koble til PC
1
Trykk på MENU-knappen.
Hovedmenyen vises.
Tilbakestille PC-modus
2
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Setup,og trykk
deretter på .
3
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til PC, og trykk
deretter på .
4
Menyen Setup vises.
Menyen PC vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Reset, og trykk
deretter på .
PC
Move
5
Trykk på œ eller √ for å gå til OK, og trykk
deretter på .
PC-modus tilbakestilles til de opprinnelige standardinnstillingene.
70
Trykk på EXIT for å gå ut av innstillingene.
Enter
Return
Reset
Back to default settings?
Cancel
OK
Move
6
√
1344
0
√
√
Auto Adjustment
Coarse
Fine
Zoom
Reset
Enter
Return
V
I
S
U
E
L
L
R
E
A
L
I
S
M
E
Før du tar kontakt med servicepersonell..72
Connecting to PC
Feilsøking
Reset the PC
71
Før du tar kontakt med servicepersonell
Hvis denne projektoren ikke fungerer som den skal, kontrollerer du først det følgende.
Hvis problemet vedvarer, kontakter du forhandleren.
Montering og oppkobling
Symptomer
Feilsøking
Feilsøking
Ingen strøm.
Kontroller at strømledningen er på plass og at
strømbryteren på baksiden av projektoren er satt til "-".
Bildet er forvrengt
eller trapesformet.
Endre posisjon slik at skjermen står i rett vinkel i forhold til
strålen fra prosjektøren, og juster zoom-kontrollen og
fokusringen. Unngå om mulig å bruke V-Keystone
funksjonen i menyen. Se side 50 hvis du vil ha mer
informasjon om V-Keystone funksjonen.
Jeg skal montere
projektoren i taket.
Takbrakett kan fås som tilbehør.
Kontakt forhandleren.
Bildet er forvrengt
eller trapesformet.
Sørg for at tilkoblingskabelen (video) er riktig koblet til riktig
port. Hvis en enhet ikke er riktig tilkoblet, er den ikke
tilgjengelig.
Merk
Side 15
Side
16~19
Side
23~25
Meny og fjernkontroll
Symptomer
Før du tar kontakt med servicepersonell
72
Fjernkontrollen virker
ikke.
Jeg kan ikke velge en
meny.
Feilsøking
Merk
■
Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.
Side 26
■
Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Hvis de er defekte
eller utladet, bytter du dem ut med anbefalte batterier.
Side 12
■
Kontroller vinkelen og avstanden mellom fjernkontrollen
og projektoren. Kontroller at det ikke er hindringer
mellom projektoren og fjernkontrollen som kan blokkere
signalet.
Side 13
■
Direkte belysning av projektorens fjernkontrollsensor fra
3-veis lyspærer eller andre lyskilder, kan påvirke
følsomheten og føre til at fjernkontrollen ikke fungerer
som den skal.
■
Kontroller om batteriet i fjernkontrollen er tomt.
Kontroller om menyen vises i grått. Menyer som vises i
grått er ikke tilgjengelige.
Side
23~26
Skjermbilde og Ekstern Kilde
Symptomer
Kan ikke se
skjermbilde.
Feilsøking
■
■
■
■
■
Sørg for at projektorens strømledning er på plass.
Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.
Kontroller at kontaktene er koblet riktig til inngangene
bak på prosjektøren.
Kontroller batteriene i fjernkontrollen.
Sørg for at innstillingene for Color og Brightness ikke er
justert helt ned.
Merk
Side 15
Side 26
Side
23~25
Side 12
Side 31
Blasse farger.
Juster Color og Brightness.
Side 31
Bildene er ikke klare.
■
Side 16
Side 19
■
Juster fokus.
Kontroller om projiseringsavstanden enten er for lang
eller for kort.
LED-indikatoren for drift
er tent.
Følg fremgangsmåtene som er beskrevet i Tiltak mot
unormal LED-drift.
Side 9
Det vises linjer på
skjermen.
Det kan vises støylinjer i PC-modus i tilfelle frekvensavvik.
Juster den vertikale frekvensen på grafikkortet under
egenskaper for avanserte skjerminnstillinger.
Side 67
Det er grønnstikk på
skjermen.
Sørg for at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet.
Vær spesielt nøye med å følge fargekodingen på
komponentkabler (Y, Pb, Pr).
Side
23~25
Kan ikke se bilde fra
eksterne enheter.
Kontroller at den eksterne enheten fungerer som den skal.
Kontroller at justerbare elementer i menyen Custom
Picture er riktig innstilt.
Side
26, 31
Be sure to properly connect the external devices.
Check the connection cables again.
Side
26,
23~25
■
Side 31
Får bare blå skjerm.
Skjermbildet vises i
svart-hvitt eller med
uvanlige farger, eller
skjermbildet er for
mørkt eller lyst.
■
Kontroller at justerbare elementer i menyen Custom
Picture er riktig innstilt.
Bruk funksjonen Factory Default hvis du vil tilbakestille
verdiene til standardinnstillingene fra fabrikken.
Side 52
Før du tar Kontakt Med Servicepersonell
Kontakt servicesenteret hvis du hører en merkelig og
vedvarende lyd.
Feilsøking
Ulyd.
73
V
I
S
U
E
L
L
R
E
A
L
I
S
M
E
Annen informasjon
Oppbevaring og vedlikehold......................76
Kjøpe tilleggsutstyr ....................................77
Ordliste ........................................................78
Skjermmenyens struktur............................80
Lampebytte..................................................83
RS-232C – Tilkobling og kontroll..............84
Spesifikasjoner............................................86
Spesifikasjoner for fjernkontroll ..............87
Oppbevaring og vedlikehold
Rengjør og vedlikehold projektoren på følgende måte.
Rengjøre Projektoren og Linsen
Bruk en tørr, myk klut.
■
Bruk ikke brennbare stoffer som benzen og tynner.
Bruk ikke en våt klut. Det kan føre til at enheten ikke
fungerer som den skal.
■
Rengjør ikke linsen med en fingertupp eller skarp
gjenstand. Det kan gi riper.
Annen informasjon
Rengjøre Projektoren Innvendig
Kontakt forhandleren eller servicepersonell for å få
rengjort projektoren innvendig.
Kontakt forhandleren hvis fremmedlegemer har satt seg fast
inne i projektoren.
Oppbevaring og vedlikehold
76
Kjøpe tilleggsutstyr
Informasjon om kjøp av tilleggsutstyr.
Tilleggsutstyr
DVI-D-kabel
Tilgjengelig fra elektronikkforretninger eller over Internett.
Komposittvideokabel
S-Video-kabel
Komponentvideokabel
Annen informasjon
1,5 V AAA-batterier
PC-videokabel
Tilgjengelig fra elektronikkforretninger eller over Internett.
Du kan også kontakte forhandleren eller servicesenteret.
Kjøpe tilleggsutstyr
77
Ordliste
I denne seksjonen finner du en alfabetisk sortert ordforklaring.
Gamma-modus
ANTENNE INN-inngang
Gamma-modus kompenserer videosignaler som er
produsert for analoge visningsenheter, for eksempel
katodeskjermer, slik at videosignalet vises tydelig på
en digital visningsenhet.
Denne inngangen brukes ved tilkobling av en TVantenne med koaksialkabel. Den brukes vanligvis til å
vise offentlig sendte programmer.
Overskanning
Digital sending
Digital sending er et fjernsynssignal som er
digitalisert, og som sendes i henhold til ATSCspesifikasjonene.
Overskanning beskjærer kantene av bildet hvis det er
unødvendig informasjon, bilder eller støy i kantene
av bildet. Hvis videosignalet er svært dårlig, kan det
vises unødvendige videosignaler på skjermen.
Bakgrunnsbelyst fjernkontroll
Ekstern inngang
Knappene på den bakgrunnsbelyste fjernkontrollen
lyser, slik at det er enkelt for brukeren å trykke på
knappene i mørke.
Ekstern inngang brukes til å koble til videoenheter,
for eksempel videospiller, videokamera, digital
fjernsynsmottaker eller DVD-spiller som videokilde
for prosjektøren.
Svartnivå
Annen informasjon
Svartnivå angir lysnivået i de mørkeste områdene av
videosignalet og tilpasser dem til visningsenhetens
svartnivå-kapasitet, slik at brukeren kan se mørke
bilder tydelig. Hvis innstillingen ikke stemmer med
inngangssignalet, kan de mørke delene av skjermen
bli mettede, slik at de ikke vises riktig, eller mørke
deler av skjermen kan bli melkehvite.
Satellittsending
Satellittsendte programmer sendes via satellitt, slik at
programmet kan vises med høy bilde- og lydkvalitet i
alle områder. Det finnes ca. 100 kanaler, inkludert
offentlige kanaler. Du må montere en ekstra mottaker
for å kunne se satellittsendinger.
Komponentporten (Grønn, Blå, Rød)
Fargestandard
En forhåndsdefinert fargestandard som er definert av
sendestandarden i det aktuelle landet eller området.
Komponentporten sender luminanssignalet separat,
og gir best kvalitet av alle videotilkoblingstyper."
Kabelsending
Ordliste
Fargetemperatur
Fargetemperatur er et forenklet uttrykk som
beskriver spektralegenskapene til en lyskilde. En lav
fargetemperatur gir et varmere (mer gult/rødt) lys,
mens en høy fargetemperatur gir et kaldere (mer
blått) lys.
Analog sending
Et eksisterende sendesignal som overføres fra en
sendestasjon i henhold til NTSC-standarden.
78
Kabelsendte programmer sendes via kabel i stedet for
via radiobølger. Du må abonnere på en lokal
kabeltjeneste og montere en ekstra mottaker for å
kunne se kabelsendinger.
AV-receiver
En AV-receiver har en rekke innganger og utganger
for lyd og bilde, slik at brukeren kan koble til og
bruke forskjellige enheter for inn- og utsignal.
COMPOSITE IN-inngang
DLP HD2+, DC3
En COMPOSITE IN-inngang er en vanlig
videoinngang (gul). Både krominans og luminans
sendes via den samme 75 ohms kabelen.
Dette er graderinger av DMD-panelet.
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD er et lagringsmedie med høy kapasitet som kan
inneholde multimedieinnhold som for eksempel
video, spill, lyd osv. med MPEG-2
videokomprimering på en plate med samme størrelse
som en CD.
DMD (Digital Micromirror Device)
Et DMD-panel er en implementering av DLPteknologien. Det består av mikroskopiske speil, der
hvert speil representerer en piksel.
RS-232C Port (Serviceinngang)
Denne inngangen brukes til serviceformål. Denne
inngangen gir datakommunikasjon i henhold til
kommunikasjonsstandarden RS-232C.
DVI-inngang (Digital Visual Interface)
DVI er en tilkoblingsstandard som er utviklet for å
overføre digitale signaler til digitale apparater.
Dette gir tydeligere bilde ved hjelp av TMDSoverføringsteknologi.
S-VIDEO IN-inngang
DVI-D-inngang
5x Speed, 8 Segment Color Wheel
DVI-D-inngangen er en av DVI-inngangene som bare
kan brukes til overføring av digitale signaler.
Dette er en optisk del som bryter hvite stråler opp i
grunnfargene som utgjør skjermbildet.
DLP er en digital visningsteknologi som bruker et
DMD-panel som er utviklet av Texas Instrumens i
USA.
Annen informasjon
DLP (Digital Light Processing)
Dette kalles super-video. S-video er en type
videosignal der lysstyrke og fargesignal er separert for
å gi bedre bildekvalitet.
Ordliste
79
Skjermmenyens struktur
Her ser du hele strukturen på skjermmenyen.
Knapper som brukes sammen med skjermmenyen
Åpne meny/avslutt meny
Velg et element/endre innstillingsverdi
Velg inngangsmodus Composite/S-Video/Component
Input
: Component1 √
√
Source List
Edit Name
Move
Enter
Return
Input
Annen informasjon
Source List
Component1 / Component2 / S-Video / Composite / PC / DVI
Edit Name
Component1 / Component2 / S-Video / Composite / PC / DVI (Valgt uten inngang)
VCR / DVD / Cable / HD / Satellite / AV Receiver / DVD Receiver / Game
Camcorder / Combo / PC
Picture
Picture Mode
Custom Picture
Picture Size
Position
DNIe
Noise Reduction
: Movie1
: Full
: Off
: Off
√
√
√
√
√
√
† More
Move
Enter
Return
Picture
Skjermmenyens struktur
80
Picture Mode
Custom Picture
Dynamic / Standard / Movie1 / Movie2 /
User1 / User2 / User3 / Custom
Contrast
0 ~ 100
Brightness
0 ~ 100
Sharpness
0 ~ 100
Color
0 ~ 100
Tint
0 ~ 100 (Støttes ikke i 480p-modus eller over)
Color Standard
SMPTE_C/HD/EBU
Color Temperature
5500K / 6500K / 8000K / 9300K
Gamma
Film / Video / Graphic
Save
User1 / User2 / User3
Picture Size
Full / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
Position
DNIe
Off / Demo / On
Noise Reduction
Off / On
Black Level
7.5 IRE / 0 IRE
Color Control
Off / Monochome / Red / Green / Blue
Film Mode
Off / On
Overscan
Off / On
Setup
Install
Light Setting
V-Keystone
Test Pattern
PC
Factory Default
: Front-Floor
: Theater
√
√
√
√
√
√
† More
Move
Enter
Return
Setup
Install
Theater
Bright
V-Keystone
Test Pattern
-50 ~ 50
Crosshatch
Screen Size
Annen informasjon
Light Setting
Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling
Color Standard
Red
Skjermmenyens Struktur
Green
Blue
White
6500K_White
PC
Auto Adjustment
Coarse
Fine
Zoom
Reset
Factory Default
OK / Cancel
OK / Cancel
Information
81
LED
Off / On
Skjermmenyens struktur (Fortsatt)
Menu Option
Language
: English
Menu Position
Menu Translucency : Opaque
Menu Display Time : 120 Sec
Move
Enter
√
√
√
√
Return
Menu Option
Language
English / Deutsch / Nederlands / Español / Français /
Italiano / Svenska / Português /
/
Menu Position
Annen informasjon
Skjermmenyens struktur
82
Menu Translucency
Opaque / High / Medium / Low
Menu Display Time
5 / 10 / 30 / 60 / 90 / 120 / Stay On
Lampebytte
Forsiktighetsregler ved lampebytte
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Annen informasjon
■
Prosjektørlampen er en forbruksvare. Du oppnår best ytelse ved å skifte lampen i henhold til
den oppgitte brukstiden. Du kan se lampens brukstid i informasjonsskjermbildet (INFOknappen).
Bruk anbefalt lampe ved lampebytte. Du finner lampespesifikasjonene i brukerveiledningen.
Erstatt med samme modell som fulgte med projektoren.
- Lampemodellnavn : LAMP-MERCURY-Philips
- Lampeprodusent : Philips Lighting
- Lampelevetid : 2000t
- Lampetype : 250W UHP
- Lampedelenummer : BP47-00010A
Kontroller at strømledningen er koblet fra før du bytter lampe.
Lampen er fortsatt varm, selv om strømkabelen trekkes ut. La lampen kjøles ned i minst 1
time før den skiftes.
Prosjektørlampen er montert på undersiden av prosjektøren.
Før du snur prosjektøren for å skifte lampen, dekker du den med et mykt tøystykke på et
flatt underlag.
Den gamle lampen må ikke oppbevares nær brennbare materialer eller innen rekkevidde for
barn. Dette kan føre til fare for brann eller skade.
Fjern smuss eller fremmedlegemer rundt eller inne i lampeenheten ved hjelp av egnet
støvsugermunnstykke.
Pass på at du ikke berører selve lampen når du håndterer lampeenheten.
Hvis lampen håndteres feil, kan det gi dårlig bildekvalitet eller kortere lampelevetid.
Projektoren kommer ikke til å virke som den skal hvis dekselet ikke låses fullstendig på
plass etter lampebytte. Se informasjon om LED-indikatorer i brukerveiledningen hvis
projektoren ikke fungerer som normalt.
Fremgangsmåte for lampebytte
1 Lampen er svært varm, og drives av 2 Prosjektørlampen er montert på 3 Skyv lampedekselet i pilens
4 Løsne de tre skruene.
undersiden av prosjektøren.
Snu prosjektøren opp ned slik
at undersiden vender opp, og
fjern skruene på lampedekselet.
5 Løft opp og hold
lampehåndtaket, og trekk
lampemodulen ut slik følgende
illustrasjon viser.
retning for å åpne det.
Lampebytte
høyspenning. La lampen kjøles ned
i minst 1 time etter at strømkabelen
er koblet fra, før den skiftes.
6 Følg fremgangsmåten for
demontering i motsatt
rekkefølge for å montere
enheten når lampen er byttet.
83
RS-232C – Tilkobling og kontroll
Koble prosjektøren til en PC
Du kan koble prosjektøren til en PC ved å bruke RS232C-kabelen (krysset, hunn) til å styre prosjektøren.
■ RS-232C-kabelen må ikke kobles til eller fra mens
datamaskinen eller prosjektøren er slått på. Dette kan
føre til alvorlig skade på datamaskinen eller
prosjektøren.
■ Hvis PCen ikke er riktig konfigurert, kan det være at
RS-232C-tilkoblingen ikke fungerer som den skal. Se
i dokumentasjonen for datamaskinen hvis du vil vite
mer.
Kommunikasjonsformat (Samsvarer med RS232C-standarden)
■
Overføringshastighet: 115 200 bps
■
Paritetsbit: Nei
■
Datalengde: 8 databiter, 1 stoppbit
Overføringssekvens
Argument 1 → Argument 2 → -----
CN
0x12
CC
CS
RS-232C – Tilkobling og kontroll
Argument N, Kommando, Respons
CN : Kommando + Antall variabler
(heksadesimal)
Struktur for variabler (8 bytes)
CC : Kommando - Heksadesimal
(se kommandotabellen)
0x08
0x11
N
PN
CS
N : Variabelens nummer (heksadesimal)
PN : Variabelens verdi (implementert i 4 bytes
- heksadesimal)
CS : Kontrollsum (Boolsk verdi som tilsvarer
summen av alle bytes unntatt
kontrollsummen)
CS : Kontrollsum (Boolsk verdi som tilsvarer
summen av alle bytes unntatt
kontrollsummen)
Responsdatastruktur (3 bytes)
- Bekrefter riktig dataoverføring
CN
0x12
CC
CS
- Ingen respons for kommunikasjonsfeil eller
ugyldige kommandoer
■
■
84
Kommandostruktur (4 bytes)
■
Overfør følgende kontrollkommando for å overføre en eller flere kommandoer hvis det forekom vellykket respons
for de tidligere overføringene, eller hvis det ikke ble mottatt respons innen 3 sekunder.
Når prosjektøren kontrolleres med en datamaskin, vil prosjektørens statusendringer ikke vises på datamaskinen
eller på prosjektørskjermen. Send kommandoen INFORMATION for å vise gjeldende informasjon på
prosjektørskjermen.
Alle kontrollkommandoer gjelder inngangskilden og prosjektørstatusen som vises.
Other Information
Annen informasjon
Overføringssekvens og dataformat
f. eks) DISPLAY → CUSTOM CONFIGURATION → Sett CONTRAST til 60
Parameter 1
0x08
0x11 0x01 0x00
0x00
0x00
0x01 0xE5
Parameter 2
0x08
0x11 0x02 0x00
0x00
0x00
0x03 0xE2
Parameter 3
Kommando
0x08
0x11 0x03 0x00
0x00
0x00 0x3C 0xA8
0x04
0x12 0x4B 0x9F
Retur
0x03 0x0C 0xF1
Kontrollelementer
Generelt
Input
På/av
Input
Kontroller
Picture
Picture Mode
Custom Picture
On
Kommando
76
: Området er –50 ~ 50, bruk Boolske komplementærer til
negative verdier.
Parametere
0,5
Retur
Kontrollelementer
Picture
Black Level
7.5 IRE
Kommando
76
Parametere
0,7,0
Off
76
0,3
Direkte av
76
0,9
Component1
76
2,8
Monochrome
76
3,7,1
Component2
S-Video
76
76
2,9
2,11
Red
Green
76
76
3,7,2
3,7,3
Composite
76
2,10
PC
DVI
76
76
2,12
2,7
Color Control
Component1
77
64,204
1 eller 0
Component2
77
64,205
1 eller 0
S-Video
77
64,210
1 eller 0
Composite
PC
77
77
64,211
64,212
1 eller 0
1 eller 0
1 eller 0
Setup
0 IRE
76
0,7,1
OFF
76
3,7,0
Blue
76
3,7,4
Film Mode
On
Off
75
75
2,11,1
2,11,0
Overscan
On
75
2,12,1
Off
75
2,12,1
Front-Floor
75
0,1,0
Front-Ceiling
75
0,1,1
Install
Rear-Floor
75
0,1,2
Rear-Ceiling
75
0,1,3
Theater
76
0,2,1
Bright
76
0,2,0
DVI
77
64,213
Dynamic
75
2,10,0
Standard
75
2,10,1
Movie1
75
2,10,2
Crosshatch
76
0,0,1
Movie2
75
2,10,3
Screen Size
76
0,0,8
User1
User2
75
75
2,10,4
2,10,5
Color Standard
Red
76
76
0,0,2
0,0,3
User3
75
2,10,6
Green
76
0,0,4
Custom
75
2,10,7
Blue
76
0,0,5
Contrast (0~100)
75
1,3,x
White
76
0,0,6
Brightness (0~100)
75
Light Setting
Test Pattern
1,4,x
76
0,0,7
Sharpness (0~100)
75
1,5,x
V-Keystone
V-Keystone (-50~50)
75
0,3,x
Color (0~100)
75
1,6,x
PC
Auto Adjustment
6500K_White
76
6,5
75
1,7,x
Coarse (0~2000)
76
6,3,x
SMPTE-C
76
1,1,0
Fine (0~255)
76
6,4,x
HD
76
1,1,1
Zoom (0~3)
76
6,13,x
EBU
76
1,1,2
Tilbakestilling av PC
76
6,14
Color Temperature
5500K
75
2,0,3
Factory Default
Bekreft
76
9
6500K
75
2,0,2
Information
OK
76
0,2,0
8000K
Forsterkning
Forskyvning
Gamma
Save
Picture Size
75
2,0,1
9300K
75
2,0,0
R (0~100)
75
2,3,x
G (0~100)
75
2,4,x
Noise Reduction
On
Off
75
1,18,0
English
76
76
10,0,0
1,18,1
Deutsch
76
10,0,1
B (0~100)
75
2,5,x
Nederlands
76
10,0,2
75
2,6,x
Español
76
10,0,3
G (-50~50)
75
2,7,x
Français
76
B (-50~50)
75
2,8,x
Italiano
76
10,0,5
Film
75
2,1,0
Svenska
76
10,0,6
Português
10,0,4
Video
75
2,1,1
Graphic
75
2,1,2
User1
75
2,2,0
User2
75
2,2,1
Opp
76
10,1,0
User3
75
2,2,2
Ned
76
10,1,1
76
10,0,7
76
10,0,8
76
Menu Position
10,0,9
Full
75
2,9,0
Venstre
76
10,1,2
Zoom1
75
2,9,2
Høyre
Opaque
76
76
10,1,3
10,2,0
10,2,2
75
2,9,3
Menu Translucency
4:3
75
2,9,4
High
76
Opp
75
2,13,0
Medium
76
10,2,4
Ned
75
2,13,1
Low
76
10,2,6
10,3,6
Venstre
DNIe
LED
Language
R (-50~50)
Zoom2
Position
Menu Option
75
2,13,2
Stay On
76
Høyre
75
2,13,3
5
76
10,3,0
On
76
0,1,1
10
76
10,3,1
Off
76
0,1,0
30
76
10,3,2
Demo
76
0,1,2
60
76
10,3,3
On
76
0,8,1
90
76
10,3,4
Off
76
0,8,0
120
76
10,3,5
Avslutt
76
0,4
Menu Display Time
Menu
RS-232C – Tilkobling og kontroll
Tint (0~100)
Color Standard
Retur
Annen informasjon
Other Information
ns
Kommandoer
85
Spesifikasjoner
Produktets design og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre ytelsen.
Dette apparatet er en Klasse B-enhet som er beregnet både for hjemmebruk og bruk i industrimiljøer.
Modell
Klassifisering
SP-H800
Størrelse
Panel
Lampe
Strøm
0.8"(HD2+, DC3)
Oppløsning
1280 x 720
Type
250W UHP
Levetid
2000 t
Strømforbruk
350W
Spenning
AC 100-240V~
Frekvens
50/60Hz
Mål
384 x 425 x 177 mm
Vekt
9.0 kg / 19.8 lb
Brukerveiledning, strømledning, fjernkontroll, batterier
Tilbehør
Nøkkeldata
Lysstyrke
700 ANSI
Kontrast (Kinosal-modus)
3800 : 1
Annen informasjon
Skjermbildestørrelse
30.385~300" diagonalt
Projeksjonsavstand
1.0 ~ 13.6 m
Trapeskorreksjon
Inngang/utgang
DVI
Vertikal
1) Kontakttype: DVI-D
2) Tilgjengelig format: PC - VGA~SXGA
DTV - 480p, 576p, 720p, 1080i
3) Frekvens: Se side 67.
PC
1) Kontakttype: 15-pinners D-Sub
2) Frekvens: Se side 67.
Specifications
Komponent 1
1) Signaltype: Y, Pb, Pr
Komponent 2
2) Tilgjengelig format: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
3) Frekvens: Se side 67.
S-Video
Signalformat: NTSC, PAL, SECAM
Kompositt
RS-232C
Brukermiljø
Temperatur og
fuktighet
86
Serviceport
I drift
Temperatur (32~104ºF / 0–40 ºC), fuktighet (10~80%)
Oppbevaring Temperatur (-4~113ºF / 20–45 ºC), fuktighet (5~95%)
Enhetsklassifisering
Klasse B
Støy
Fra 28 dB (Kinosal-modus)
DMD-panelet som benyttes i DLP-projektorer består at flere hundre tusen mikrospeil.
Som med andre enheter for visuell representasjon kan DMD-panelet ha enkelte uvirksomme
piksler. Samsung og produsenten av DMD-panelet har strenge rutiner for identifisering av
uvirksomme piksler, og produktene overskrider ikke grensen for antallet tillatte uvirksomme
piksler slik det er definert i våre kvalitetskrav. En sjelden gang kan det finnes piksler som ikke
vises, men dette påvirker ikke den generelle bildekvaliteten eller produktets levetid.
Spesifikasjoner for Fjernkontroll
Funksjon og Overføringskoder
Annen informasjon
Spesifikasjoner for Fjernkontroll
Signalformat for Fjernkontroll
87
Download PDF

advertising