Samsung | GT-N7100 | Samsung GT-N7100 Bruksanvisning

GT-N7100
Bruksanvisning
www.samsung.com
Använda den här handboken
Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med
Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva
detaljerna när det gäller enhetens funktioner.
• Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert
och riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
• Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som
tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående
meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs
webbplats, på adressen www.samsung.com.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller
operatör.
• Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer.
Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än
Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att
användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det
göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering
och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare
kostnader. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.
2
Använda den här handboken
• Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av
enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
• Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella
källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller
förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin
ogiltig.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
Upphovsrätt
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon
form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke
från Samsung Electronics.
3
Använda den här handboken
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess
dotterbolag och används inom ramen för licens.
INFORMATION OM DIVX VIDEO
DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi
Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som har godkänts i grundliga tester
för att verifiera att den spelar upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och
hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.
INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Videoon-Demand-filmer (VOD). För att få din registreringskod ska du söka upp DivX VOD-avsnittet
i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför din
registrering.
DivX Certified® för att spela upp DivX®-video på upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.
4
Innehållsförteckning
Komma igång
44 Använda program
45Hjälp
45Enhandsåtgärd
45 Ange text
48 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
49 Ställa in konton
50 Överföra filer
51 Säkra enheten
53 Uppgradera enheten
7Enhetslayout
8Knappar
9 S Pen
9 Förpackningens innehåll
10 Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
13 Ladda batteriet
15 Sätta i ett minneskort
17 Slå på och av enheten
18 Hålla i enheten
18 Låsa eller låsa upp enheten
18 Ställa in volymen
18 Byta till tyst läge
Kommunikation
54Telefon
60Kontakter
63Meddelanden
65E-post
67 Google Mail
68Hangouts
68Google+
69Foton
69ChatON
Grunder
19Indikatorikoner
20 Använda pekskärmen
24Kontrollrörelser
30 Relaterad sida
31 Aktivera Flera fönster
32Använda S Pen
36 Luftvy för S Pen
37 S Pen-vakt
37Snabbkommando
37Meddelanden
39Hemskärm
42Låsskärm
43Programskärm
Webb och nätverk
70Internet
71Chrome
72Bluetooth
73 Screen Mirroring
74 Samsung Link
75 Group Play
5
Innehållsförteckning
77NFC
78 S Beam
111Röstinspelning
113 S Voice
114Google
115Röstsökning
115 Mina filer
116Nedladdningar
116 Samsung KNOX
117 Samsung Wallet
Media
79Musik
81Kamera
87Galleri
91 Paper Artist
92Video
93YouTube
94Radio
95Flipboard
Resa och lokalt område
118Maps
118Earth
Program- och mediebutiker
Inställningar
96
97
97
98
98
98
99
99
119 Om inställningarna
119Anslutning
123 Min enhet
135Konton
136Mer
139 Google Inställningar
Play Butik
Samsung Apps
S Suggest
Play Böcker
Play Movies
Play Musik
Play Spel
Play Tidningskiosk
Felsökning
Verktyg
100 S Note
103 S Kalender
106Dropbox
107Moln
108Drive
108Klocka
110Kalkylator
6
Komma igång
Enhetslayout
Närhets-/ljussensor
Meddelandelampa
Främre kamera
Öronhögtalare
Strömknapp
Pekskärm
Hemknapp
Menyknapp
Bakåtknapp
Mikrofon
Flerfunktionsuttag
Mikrofon för
högtalartelefon
Uttag för headset
GPS-antenn
Fotolampa
Bakre kamera
Volymknapp
Bakstycke
NFC-antenn (på baksidan)
Högtalare
Huvudantenn
S Pen
7
Komma igång
Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du använder högtalartelefonen eller
spelar in videor.
• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till
problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
• Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
Knappar
Knapp
Funktion
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
Ström
• Håll nedtryckt i mer än 8-10 sekunder för att starta om enheten
om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser.
Meny
• Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i
låsläge när pekskärmen slås av.
• Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är
tillgängliga på den aktuella skärmen.
• Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google Search.
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
Hem
• Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda
programmen.
• Tryck två gånger för att starta S Voice.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
8
Komma igång
S Pen
S Pen-knapp
S Pen-spets
Namn
Funktion
S Pen-spets
• Utför grundläggande S Pen-åtgärder. (sid. 20)
S Pen-knapp
• Utför avancerade S Pen-åtgärder. (sid. 32)
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Batteri.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av
användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
9
Komma igång
Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande
batteriet.
Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
1 Ta bort bakstycket.
Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.
Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.
2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
10
Komma igång
3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.
• Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIMkortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få
minneskortet borttaget.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
4 Sätt i batteriet.
2
1
5 Sätt tillbaka bakstycket.
11
Komma igång
Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet
1 Ta bort bakstycket.
2 Ta ut batteriet.
3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
12
Komma igång
Ladda batteriet
Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också
användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna
explodera eller så kan enheten skadas.
• När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande
om låg batterinivå visas.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.
Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver
en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling
från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa
program när batteriet har laddats helt.
Ladda med laddaren
Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den
större änden av laddaren i ett eluttag.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
13
Komma igång
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan
batteriet blir fulladdat.
• Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att
pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens
livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att
ladda.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas
korrekt.
När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från
enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt
att komma åt under laddningen.
Kontrollera batteriladdningsstatus
När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande
ikoner:
Laddar
Fulladdat
14
Komma igång
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa
alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan
laddningarna:
• Aktivera energisparläget.
• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
• Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
Sätta i ett minneskort
Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ
av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om
minneskortet.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
SD memory card.
15
Komma igång
1 Ta bort bakstycket.
2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
4 Sätt tillbaka bakstycket.
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På
hemskärmen trycker du lätt på Program → Inställningar → Mer → Lagring → Avinstallera SDkort.
1 Ta bort bakstycket.
2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
3 Sätt tillbaka bakstycket.
Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det
kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten
skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning
av skadade minneskort, inklusive dataförlust.
16
Komma igång
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
På hemskärmen trycker du lätt på Program → Inställningar → Mer → Lagring → Formatera
SD-kort → Formatera SD-kort → Radera alla.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet.
Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.
Slå på och av enheten
När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att
konfigurera enheten.
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på och av enheten.
• Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Flygläge för att inaktivera trådlösa
funktioner.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
17
Komma igång
Hålla i enheten
Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med
anslutningen eller till att batteriet urladdas.
Låsa eller låsa upp enheten
När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker
på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt
om den inte används under en angiven period.
För att låsa upp enheten ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med
fingret i valfri riktning inom nedre delen av skärmen.
Ställa in volymen
Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera
ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.
Byta till tyst läge
Använd ett av följande sätt:
• Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Ljud av eller Vibrera.
• Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på Ljud eller Vibrera.
18
Grunder
Indikatorikoner
Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna
som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
GPS aktiverat
Samtal pågår
Missat samtal
Smart skärmfunktion aktiverad
Synkroniserad med webben
Ansluten till dator
Inget SIM- eller USIM-kort
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
19
Grunder
Ikon
Betydelse
S Pen borttagen
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriets laddningsnivå
Använda pekskärmen
Använd bara fingrarna eller S Pen på pekskärmen.
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända
bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
20
Grunder
Fingerrörelser
Tryck lätt
Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en
skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.
Tryck lätt och håll nedtryckt
Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.
21
Grunder
Dra
Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på
den och dra den till målpositionen.
Dubbeltryck
Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.
22
Grunder
Snärta
Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel.
Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.
Nyp
För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att
zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.
23
Grunder
Kontrollrörelser
Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.
Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen
trycker du lätt på Program → Inställningar → Min enhet → Rörelse och drar sedan reglaget för
Rörelse åt höger.
Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar.
Kontrollera rörelserna.
Rotera skärmen
Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör
det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.
För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och
avmarkerar Skärmrotation.
• Vissa program tillåter inte skärmrotering.
• Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas
till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.
24
Grunder
Snabböversikt
När skärmen är avstängd för du handen över sensorn för att visa meddelanden, missade samtal,
nya meddelanden, tid och datum och mycket mer.
Håll mot örat
Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller
den mot örat för att ringa ett samtal.
25
Grunder
Ta upp
När du tar upp enheten efter att den har varit overksam en viss tid, eller när skärmen har stängts
av, vibrerar den om du har missade samtal eller nya meddelanden.
Dubbeltryck
Dubbeltryck på enheten för att gå till toppen av en lista över kontakter eller e-postmeddelanden.
26
Grunder
Luta
Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att
zooma in eller ut.
Panorera för att flytta
Tryck på ett objekt på skärmen och håll det nedtryckt och flytta sedan enheten åt vänster eller
höger för att flytta objektet till en annan panel på hemskärmen eller programskärmen.
27
Grunder
Panorera för att söka
När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i
valfri riktning för att bläddra igenom bilden.
Skaka
• Skaka enheten för att söka efter Bluetooth-enheter.
• Skaka enheten för att uppdatera listan med e-postmeddelanden eller information från
Yahoo News, Yahoo Finance, eller AccuWeather.
Uppdateringar fungerar inte för widgetar på hemskärmen.
28
Grunder
Vänd
Vänd enheten för att tysta ringsignalen eller pausa medieuppspelning.
Svep
Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i Galleri → Screenshots.
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
29
Grunder
Täck
Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.
Relaterad sida
Använd denna funktion med specifika program baserat på dina åtgärder. Sidor med anknytning
till dina åtgärder visas vid följande förhållanden:
• När du drar ut S Pen ur facket.
• När du ansluter ett headset eller en dockningsenhet till enheten.
• När du använder roaming.
30
Grunder
Aktivera Flera fönster
Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen.
• Endast program i panelen för Flera fönster kan köras.
• När du startar program som innehåller multimediefiler exempelvis musik eller videor,
spelas ljud från båda filerna upp.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
För att använda Flera fönster gå till programskärmen och tryck på Inställningar → Min enhet →
Display, och markera sedan Flera fönster.
Använda panelen för Flera fönster
Om du vill visa panelen för flera fönster trycker du lätt på och håller in . Panelen för Flera
fönster visas på skärmens vänstra sida. Välj ett program och dra sedan ett annat program till en
ny plats. Om du vill dölja panelen för Flera fönster tryck lätt på och håll in
igen.
Dra cirkeln mellan programfönstren åt uppåt eller nedåt om du vill justera storleken på fönstren.
Tryck på panelens handtag om du vill öppna eller stänga panelen. När panelen för Flera fönster
är öppen trycker du lätt på och håller in panelens handtag och drar det mot vänster eller höger
kant på skärmen för att flytta panelen. Om du vill flytta panelhandtaget när panelen för Flera
fönster är stängd, trycker du på och håller in handtaget och drar det uppåt eller nedåt.
31
Grunder
Använda program för Flera fönster
När du använder program i flera fönster kan du välja ett programfönster, trycka på cirkeln mellan
programfönstren och göra något av följande:
• : Öppna en lista med nyligen använda program i det valda fönstret.
• : Byt plats på program för Flera fönster.
• : Maximera fönstret för att anpassa det till skärmen.
• : Stäng programmet.
Skapa ett sammankopplat fönster
Använd den här funktionen om du vill spara den aktuella kombinationen av program för Flera
fönster.
På panelen för Flera fönster trycker du på
→ Skapa, anger ett namn och trycker på OK.
Använda S Pen
Den medföljande S Pen kan enkelt användas för att välja objekt eller utföra funktioner. När S Pen
används med knappen nedtryckt får du tillgång till ytterligare funktioner, exempelvis skärmbild.
Dra ut S Pen ur skåran för att använda den.
När du drar ut S Pen ur skåran upptäcker enheten den och utför följande:
• Pekskärmen slås på (om den är avstängd).
• S Note startas (under ett samtal).
• S Pen-sidan öppnas (från hemskärmen).
32
Grunder
• Spetsen på S Pen går inte att byta ut. Om spetsen blir trubbig ska du köpa en ny S Pen.
• Om S Pen inte fungerar som den ska bör du ta med den till ett Samsung-servicecenter.
Gå till webbplatsen för Samsung om du vill få mer information om S Pen.
• För bästa resultat ska du försöka hålla S Pen vinkelrätt mot pekskärmen och inte vinkla
den för mycket.
• Menyknappen och bakåtknappen kan inte aktiveras av S Pen.
Öppna en meny
Tryck ned S Pen-knappen och rita
skärmen.
för att öppna en lista över de tillgängliga alternativen på
Ångra den senaste åtgärden
Tryck ned S Pen-knappen och rita
för att ångra den senaste åtgärden.
33
Grunder
Ta skärmbilder
Håll S Pen-knappen nedtryckt och tryck på skärmen tills du hör ett klick. En skärmbild sparas i
mappen Galleri → Screenshots.
Det går att rita eller skriva på eller beskära en skärmbild. Den redigerade bilden sparas i mappen
Galleri → Screenshots.
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
Starta S Note
Håll S Pen-knappen nedtryckt och dubbeltryck lätt på skärmen för att starta S Note.
34
Grunder
Markera text
Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra åt vänster eller höger över den text som ska markeras. Om
du drar mellan linjerna kan du oavsiktligt markera oönskad text. För att bara markera text du har
för avsikt att markera, dra du över mitten av texten eller drar i textens markeringsikoner.
Samsung UserManual
Starta snabbkommando
Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra S Pen upp över på skärmen för att starta Snabbkommando.
På skärmen för Snabbkommando ritar du ett rörelsekommando för att starta programmet eller
funktionen.
35
Grunder
Markera och ta en bild
Håll S Pen-knappen nedtryckt och rita en linje runt ett område för att markera det. Det valda
området sparas i mappen Galleri → Screenshots. Välj ett program som ska användas med det
markerade området bland ikonerna som visas längst ned på skärmen.
Luftvy för S Pen
När du håller S Pen nära skärmen visas en markör på skärmen. Flytta markören till filer, ämnen
eller alternativ för att förhandsgranska innehåll eller visa information i popup-fönster. Du kan
bläddra igenom paneler eller listor genom att flytta markören till en kant (överst/nederst/
vänster/höger) på skärmen.
36
Grunder
S Pen-vakt
När pekskärmen är avstängd och S Pen har tagits ur enheten visas ett popup-meddelande och ett
ljuds hörs när du går. Öppna S Pen för att aktivera eller inaktivera funktionen.
Snabbkommando
Med denna funktion kan du ringa ett samtal, skicka ett meddelande eller söka efter innehåll
genom att rita rörelsekommandona på skärmen. Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra S Pen
uppåt på skärmen för att starta Snabbkommando.
Lägga till rörelsekommandon
Tryck på → Lägg till kommando → Välj ett program eller Välj funktioner/inställn. Välj ett
program eller en funktion → ett alternativ. Rita ett nytt rörelsekommando och tryck lätt på Klar.
Använda rörelsekommandon
Rita ett rörelsekommando för att starta programmen eller funktionerna.
För mer specifika uppgifter, skriver du ett nyckelord, exempelvis ett namn eller telefonnummer,
efter ett rörelsekommando. Om du exempelvis ritar ett @ startar e-postprogrammet. När du
lägger till en mottagares namn efter ett @, öppnas en skärm för att skapa ett e-postmeddelande
så att du kan skicka e-post till mottagaren.
Meddelanden
Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal,
nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet
för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du
vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.
37
Grunder
Du kan se enhetens aktuella inställningar på meddelandepanelen. Dra nedåt från statusfältet och
tryck sedan lätt på för att använda följande alternativ:
• Wi-Fi: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Plats: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
• Ljud: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst
läge.
• Skärmrotation: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
• Bluetooth: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Mobil data: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
• Flera fönster: Ställ in för att använda Flera fönster.
• Wi-Fi-hotspot: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-internetdelningsfunktionen.
• Screen Mirroring: Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
• S Beam: Aktivera eller inaktivera S Beam-funktionen.
• NFC: Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen.
• Synka: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Smart viloläge: Aktivera eller inaktivera funktionen Smart viloläge.
• Energisparläge: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
• Blocker.läge: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten
alla meddelanden. Välj vilka meddelanden som ska blockeras genom att trycka lätt på
Inställningar → Min enhet → Blockeringsläge.
• Flygläge: Aktivera eller inaktivera flygläge.
• Handsfreeläge: Aktivera eller inaktivera handsfree-läge.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
För att sortera om alternativen på meddelandepanelen öppna meddelandepanelen, tryck på
→ , tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det sedan till en annan plats.
38
Grunder
Hemskärm
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas
indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.
Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.
Ändra hemskärmsläget
Hemskärmen har ett standardläge och ett enkelt läge. I enkelt läge kan du lätt komma åt dina
favoritkontakter, program och inställningar genom att lägga till genvägar på hemskärmen.
Om du vill växla till enkelt läge gå till hemskärmen, tryck på Program → Inställningar → Min
enhet → Läge för hemskärm → Enkelt läge → Använd.
Sortera om objekt
Lägga till en programikon
På hemskärmen tryck lätt på Program, håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till
panelförhandsgranskningen.
Lägga till ett objekt
Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar och mappar.
Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:
• Program och widgetar: Lägg till widgetar eller program på hemskärmen.
• Mapp: Skapa en ny mapp.
39
Grunder
Flytta ett objekt
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar
du det till sidan på skärmen.
Ta bort ett objekt
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen.
När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.
Sortera om panelerna
Lägga till en ny panel
Tryck lätt på
→ Redigera sida →
.
Flytta en panel
→ Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den
Tryck lätt på
sedan till en ny plats.
Ta bort en panel
→ Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan
Tryck lätt på
till papperskorgen längst upp på skärmen.
40
Grunder
Ställa in bakgrund
Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.
På hemskärmen trycker du lätt på
följande alternativ:
→ Ange bakgrund → Hemskärm, och väljer sedan ett av
• Bakgrunder: Visa bakgrundsbilder.
• Foton: Visa bilder i Foton.
• Galleri: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
• Livebakgrunder: Visa animerade bilder.
Välj en bild, ändra storleken på ramen om det behövs och ange den som bakgrund.
Använda widgetar
Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på
hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.
• Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan
det leda till tilläggskostnader.
• Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller
hos din operatör.
Lägga till widgetar på hemskärmen
På hemskärmen trycker du lätt på Program → Widgetar. Bläddra åt vänster eller höger på
widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Placera
den där du vill ha den, ändra storleken om det behövs genom att dra i ramen och tryck sedan lätt
var som helst på skärmen för att spara platsen för widgeten.
41
Grunder
Låsskärm
Låsskärmen hindrar enheten från oönskad användning när den inte används och gör det även
möjligt för dig att lägga till traditionella widgetar.
Lägga till widgetar
För att använda widgetar när skärmen låses gå till programskärmen, tryck lätt på Inställningar →
Min enhet → Låsskärm, och markera sedan alternativet Flera widgetar.
Du kan inte använda widgetar på den låsta skärmen i enkelt läge eller när
säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
Tryck på området för widgetpanelen på skärmens övre sida. Bläddra åt vänster till sista sidan,
tryck på och välj sedan en widget för att lägga till den på den låsta skärmen.
Sortera om panelerna
Flytta en panel
Bläddra åt vänster eller höger på området för widgetpanelen, håll kvar på en panelförhandsgranskning
och dra den sedan till en ny plats.
Ta bort en panel
Bläddra åt vänster eller höger på området för widgetpanelen, tryck på en panelförhandsgranskning
och håll den nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.
42
Grunder
Programskärm
På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.
På hemskärmen tryck lätt på Program för att öppna programskärmen.
Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.
Sortera om program
Den här funktionen är bara tillgänglig i den anpassningsbara ikonvyn.
→ Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För
Tryck lätt på
att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Sortera mappar
Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.
→ Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till Skapa mapp.
Tryck lätt på
Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på OK. Dra programmen till den nya mappen och tryck
sedan lätt på Spara för att spara ordningen.
Sortera om panelerna
Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och
dra den sedan till en ny plats.
Installera program
Använd programbutiker, till exempel Samsung Apps för att hämta och installera program.
Avinstallera program
Tryck lätt på
det.
→ Avinstallera/inaktivera program och markera ett program för att avinstallera
Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.
43
Grunder
Inaktivera program
Tryck lätt på
det.
→ Avinstallera/inaktivera program och markera ett program för att inaktivera
Om du vill aktivera programmet går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar →
Mer → Programhanterare, rullar till INAKTIVERAT, markerar programmet och trycker sedan lätt
på Aktivera.
• Det går inte att inaktivera nedladdade program och vissa standardprogram som
medföljer enheten.
• När du använder den här funktionen försvinner inaktiverade program från
programskärmen men de finns fortfarande kvar på enheten.
Använda program
Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.
Öppna ett program
På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.
Öppna från nyligen använda program
Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.
Välj en programikon som ska öppnas.
Stänga ett program
Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.
Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan Avsl. intill ett program för att stänga
det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på Avsluta alla. Alternativt kan du hålla
hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .
44
Grunder
Hjälp
Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller
konfigurerar viktiga inställningar.
Tryck lätt på Hjälp på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.
Om du vill återställa hjälp-popup-meddelanden om du har dolt dem trycker du lätt på Visa
popup-meddelanden med hjälptips och väljer sedan objekten genom att kryssa i rutorna.
Enhandsåtgärd
Du kan aktivera läget enhandsåtgärd om du tycker det är mer bekvämt. I det här läget är
programgränssnitten inställda på enkel användning med en hand.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Min enhet → Enhandsåtgärd. Markera
programmen eller funktionerna som du vill använda med det här läget.
Ange text
Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ändra tangentbordstypen
Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på Välj inmatningsmetod och
välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.
45
Grunder
Använda Samsung-tangentbordet
Radera ett föregående tecken.
Ange versal.
Ange skiljetecken.
Hoppa till nästa rad.
Växla till handskriftsläge.
Infoga ett blanksteg.
Ange versaler
Tryck lätt på
gånger.
innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två
Ändra tangentbordstypen
Tryck lätt på och håll in och tryck sedan lätt på
för att ändra tangentbordstyp. Tryck lätt på
på det flytande tangentbordet och flytta det till en annan plats.
Ändra språk för tangentbord
Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för
att ändra tangentbordsspråk.
46
Grunder
Handskrift
Tryck lätt på och skriv sedan ett ord med ett finger eller S Pen. Ordförslag visas under tiden du
anger tecken. Välj ett föreslaget ord.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Ange text med rösten
Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.
Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj
ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.
För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.
Kopiera och klistra in
Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och
tryck sedan lätt på Kopiera för att kopiera eller Klipp ut för att klippa ut. Den markerade texten
kopieras till urklipp.
För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll
den nedtryckt och tryck sedan lätt på Klistra in.
47
Grunder
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. (sid. 119)
Slå på och av Wi-Fi
Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Wi-Fi för att slå på eller av funktionen.
• Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla
europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus,
men inte utomhus.
• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
Ansluta till Wi-Fi-nätverk
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutning → Wi-Fi, och dra sedan Wi-Fireglaget åt höger.
Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och
tryck sedan lätt på Anslut. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har
anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.
Lägga till Wi-Fi-nätverk
Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på Lägg till Wi-Fi-nätverk
längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i Nätverks-SSID, välj säkerhetstyp och ange
lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på Anslut.
Glömma bort Wi-Fi-nätverk
Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten
inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på Glöm.
48
Grunder
Ställa in konton
Google-program, såsom Play Butik, kräver ett Google-konto och Samsung Apps kräver ett
Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse
med enheten.
Lägga till konton
Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in
ett Google-konto.
Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och
trycker lätt på Inställningar → Konton → Lägg till konto → Google. Efter detta tryck lätt på
Nytt för att registrera dig, eller tryck lätt på Befintligt, och följ sedan instruktionerna på skärmen
för att slutföra kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.
Ställ även in ett Samsung account.
Ta bort konton
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Konton, välj ett kontonamn under Mina konton,
välj kontot du vill ta bort och tryck sedan lätt på Ta bort konto.
49
Grunder
Överföra filer
Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.
Ansluta med Samsung Kies
Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information
med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för
Samsung.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska
du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.
Ansluta till Windows Media Player
Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.
50
Grunder
Ansluta som medieenhet
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet →
Medieenhet (MTP).
Tryck lätt på Kamera (PTP) om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har
någon lämplig drivrutin installerad.
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
Säkra enheten
Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad
på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den
ska låsas upp.
Ställa in upplåsning med ansikte
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlås → Lås
upp med ansikte.
Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa
upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.
Ställa in ansikts- och röstupplåsning
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlås →
Ansikte och röst.
Passa in ansiktet i ramen för fotografering och ange ett röstkommando. Ange sedan en PIN-kod
eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansikts- och röstupplåsningen misslyckas.
51
Grunder
Ställa in ett mönster
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlås →
Mönster.
Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att
verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.
Ställa in en PIN-kod
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlås →
PIN.
Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.
Ställa in ett lösenord
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlås →
Lösenord.
Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta
det.
52
Grunder
Låsa upp enheten
Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.
Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter
för att återställa den.
Uppgradera enheten
Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Uppgradera med Samsung Kies
Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten
och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen
Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad
information om hur du uppgraderar.
• Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
• När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om
du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.
Uppgradera trådlöst
Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air
(FOTA).
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Mer → Om enheten →
Programvaruuppdatering → Uppdatera nu.
53
Kommunikation
Telefon
Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.
Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
Ringa samtal
Ringa ett samtal
Använd ett av följande sätt:
• Knappsats: Ange numret med knappsatsen och tryck lätt på .
• Loggar: Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och
meddelanden.
• Favoriter: Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
• Kontakter: Ring ett samtal från kontaktlistan.
Kortnummer
För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.
Nummerförutsägelse
När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa
ett samtal.
54
Kommunikation
Söka efter kontakter
Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan.
Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.
Ringa ett utrikessamtal
Håll 0 nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och
tryck sedan lätt på .
Under ett telefonsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• : Välj ett equaliser-alternativ för användning under ett samtal.
• : Inaktivera brusreduceringsfunktionen som tar bort bakgrundsljud så att den andra
parten kan höra dig tydligare.
• : Öka volymen.
• Parkera: Parkera ett samtal. Tryck på Återta för att återuppta det parkerade samtalet.
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal.
• Knappsats: Öppna knappsatsen.
• Avsluta samtal: Avsluta aktuellt samtal.
• Högt.: Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder
högtalartelefonen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Headset: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
• Växla: Växla mellan två samtal.
• Sammanfoga: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till
fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.
• → Kontakter: Öppna kontaktlistan.
• → Memo: Skapa ett memo.
• → Meddelande: Skicka ett meddelande.
• → Överför: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort
från konversationen.
• → Hantera gruppsamtal: Ha en privat konversation med en part under ett
flerpartssamtal eller koppla från en part under ett flerpartssamtal.
55
Kommunikation
Lägga till kontakter
Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen ange numret och tryck
på Lägg till i Kontakter.
Skicka ett meddelande
Tryck på
→ Sänd meddelande om du vill skicka ett meddelande till numret som visas.
Visa samtalsloggar
Tryck lätt på Loggar för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.
→ Visa och väljer sedan ett alternativ.
För att filtrera en samtalslogg trycker du lätt på
Förprogrammerat nummer
Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer.
Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.
→ Samtalsinställningar → Ytterligare inställningar → Förprogrammerade
Tryck lätt på
nummer → Aktivera FDN och ange sedan den PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck
lätt på FDN-lista och lägg till kontakter.
Samtalsspärr
Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera
utrikessamtal.
→ Samtalsinställningar → Ytterligare inställningar → Samtalsspärrar, välj en
Tryck lätt på
samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.
56
Kommunikation
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet
besvaras parkeras det första samtalet.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för
→
avvisningsmeddelande uppåt. För att skapa avvisningsmeddelandet tryck lätt på
Samtalsinställningar → Ställ in avvisningsmeddelanden.
Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer
→ Samtalsinställningar → Samtalsavvisning → Läge för automatisk
Tryck lätt på
avvisning → Nr. automatisk avvisning och tryck sedan lätt på Lista för automatisk blockering.
Tryck lätt på Skapa, ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på Spara.
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas
missade samtal.
i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över
Samtal väntar
Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den
här tjänsten för att pausa ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här
tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.
För att använda den här tjänsten trycker du lätt på
inställningar → Samtal väntar.
→ Samtalsinställningar → Ytterligare
Vidarekoppling av samtal
Enheten kan ställas in på att vidarekoppla inkommande samtal till ett angivet nummer.
→ Samtalsinställningar → Ytterligare inställningar → Vidarekoppling av
Tryck lätt på
samtal, och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på
Aktivera.
57
Kommunikation
Videosamtal
Ringa ett videosamtal
Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan och tryck sedan lätt på
videosamtal.
för att ringa ett
Under ett videosamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• Byt kamera: Växla mellan den främre och bakre kameran.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Avsluta samtal: Avsluta aktuellt samtal.
• → Dölj mig: Dölj din bild från den andra parten.
• → Utgående bild: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
• → Knappsats: Öppna knappsatsen.
• → Växla till headset: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
• → Högtalare av: Inaktivera högtalartelefonsfunktionen.
• → Animerade uttryckssym.: Använd känsloikoner för bilden.
• → Temavy: Använd dekorativa ikoner för bilden.
• → Aktivera tecknad vy: Ändra visningsläget till serieteckningsläge.
• → Aktivera dubbel kamera: Använd de främre och bakre kamerorna så att den andra
parten kan se dig och din omgivning.
Videosamtal med läget dubbel kamera erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår
enheten av den bakre kameran för optimal prestanda.
58
Kommunikation
Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:
• Ta bild: Ta en bild av den andra partens bild.
• Spela in video: Spela in en video av den andra partens bilder.
I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.
Håll din bild nedtryckt för att öppna följande alternativ:
• Byt kamera: Växla mellan den främre och bakre kameran.
• Utgående bild: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
Växla bilder
Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.
59
Kommunikation
Kontakter
Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med
mera.
Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.
Hantera kontakter
Tryck på Kontakter.
Skapa en kontakt
Tryck lätt på
och ange kontaktinformation.
• : Lägg till en bild.
• /
: Lägg till eller radera ett kontaktfält.
Redigera en kontakt
Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på
.
Radera en kontakt
Tryck lätt på
→ Radera.
Ställa in ett kortnummer
→ Kortnummerinställning, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt
Tryck lätt på
för det. Om du vill ta bort ett kortnummer tryck lätt på numret och håll det nedtryckt och tryck
sedan på Ta bort.
Söka efter kontakter
Tryck på Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Använd index på höger sida av kontaktlistan för snabbläddring, genom att dra ett finger
längs med det.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
60
Kommunikation
När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• /
: Ring ett röst- eller videosamtal.
• : Skriv ett meddelande.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
Visa kontakter
Tryck på Kontakter.
Enligt standard visar enheten alla kontakter som sparats på enheten, SIM- eller USIM-kortet eller
ett annat konto.
Tryck på
→ Kontakter som ska visas, och välj sedan en plats där kontakterna ska sparas.
Flytta kontakter
Tryck på Kontakter.
Flytta kontakter till Google
Tryck lätt på
→ Slå samman konton → Slå samman med Google.
Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med
i kontaktlistan.
Flytta kontakter till Samsung
Tryck lätt på
→ Slå samman konton → Slå samman med Samsung account.
Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med
i kontaktlistan.
Importera och exportera kontakter
Tryck på Kontakter.
Importera kontakter
Tryck lätt på
→ Importera/Exportera och välj ett importalternativ.
Exportera kontakter
Tryck lätt på
→ Importera/Exportera och välj ett exportalternativ.
61
Kommunikation
Dela kontakter
→ Dela namnkort via, välj kontakter, tryck lätt på Klar och välj sedan en
Tryck lätt på
delningsmetod.
Favoritkontakter
Tryck på Favoriter.
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Sök: Sök efter kontakter.
• Lägg till i Favoriter: Lägg till kontakter i favoriter.
• Ta bort från favoriter: Ta bort kontakter från favoriter.
• Ikonvy / Listvy: Visa kontakter som ikoner eller i en lista.
Kontaktgrupper
Tryck på Grupper.
Lägga till kontakter i en grupp
Välj en grupp och tryck sedan lätt på
sedan lätt på Klar.
. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck
Hantera grupper
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Skapa: Skapa en ny grupp.
• Sök: Sök efter kontakter.
• Ändra ordning: Tryck lätt på
och tryck sedan lätt på Klar.
intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position,
• Radera grupper: Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på Radera.
Standardgrupper kan inte raderas.
Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en
grupp
Välj en grupp, tryck lätt på
tryck sedan lätt på Klar.
→ Sänd meddelande eller Skicka e-post, välj medlemmar och
62
Kommunikation
Visitkort
Tryck på Kontakter.
Skapa ett visitkort och skicka det till andra.
Tryck lätt på Ställ in profil, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och
postadress och tryck sedan lätt på Spara. Om användarinformationen har sparats när du
konfigurerade enheten markera visitkortet i MIG och tryck sedan lätt på för att redigera.
Tryck lätt på
→ Dela namnkort via, och välj sedan en delningsmetod.
Meddelanden
Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden
(MMS).
Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. Kontakta din
tjänsteleverantör för att få mer information.
Skicka meddelanden
Tryck lätt på
, lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på
.
Använd följande metoder för att lägga till mottagare:
• Ange ett telefonnummer.
• Tryck lätt på
, välj kontakter och tryck sedan lätt på Klar.
Använd följande metoder för att skapa ett multimediemeddelande:
• Tryck lätt på
och bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
• Tryck lätt på
→ Infoga smiley för att infoga känsloikoner.
• Tryck lätt på
→ Lägg till rubrik för att lägga till ett ämne.
63
Kommunikation
Skicka schemalagda meddelanden
→ Schemaläggning. Ställ in tid och datum
När du skriver ett meddelande trycker du lätt på
och tryck lätt på Klar. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner
och nätverket inte uppdaterar informationen.
Visa inkommande meddelanden
Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Välj en kontakt för att visa personens meddelande.
Lyssna på ett röstmeddelande
Tryck lätt på och håll in 1 på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.
64
Kommunikation
E-post
Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Ställa in e-postkonton
Ställ in ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på Nästa för ett privat e-postkonto, exempelvis
Google Mail, eller tryck lätt på Manuell inst. för ett e-postkonto för företag. Följ sedan
instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på
konto.
→ Inställningar → Lägg till
Skicka meddelanden
Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på
Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .
längst ned på skärmen.
Tryck lätt på
för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.
Tryck lätt på
för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
Tryck lätt på →
meddelandet.
för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i
Skicka schemalagda meddelanden
→ Schemalagt e-postmeddelande.
När du skriver ett meddelande trycker du lätt på
Markera Schemalagt e-postmeddelande, ställ in tid och datum och tryck lätt på Klar. Enheten
skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner
och nätverket inte uppdaterar informationen.
65
Kommunikation
Läsa meddelanden
Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya
meddelanden manuellt tryck lätt på .
Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.
Lägg till den här e-postadressen
i kontaktlistan.
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Öppna bilagorna.
Skicka meddelandet.
Radera meddelandet.
Svara till alla mottagare.
Gå till föregående eller nästa
meddelande.
Svara på meddelandet.
Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på Spara för att spara den.
66
Kommunikation
Google Mail
Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.
Tryck lätt på Google Mail på programskärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.
Skicka meddelanden
I en brevlåda tryck lätt på
på .
, ange mottagare, ett ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt
→ Bifoga fil om du vill bifoga multimediefiler.
Tryck på
Tryck lätt på
→ Kopia/hemlig kopia för att lägga till fler mottagare.
Tryck lätt på
→ Spara utkast för att spara meddelandet för senare leverans.
Tryck lätt på
→ Släng för att börja om.
Tryck lätt på
→ Inställningar för att ändra inställningarna för Google Mail.
Tryck lätt på
→ Skicka feedback för att skicka synpunkter till programutvecklarna.
Tryck lätt på
→ Hjälp för att få hjälp med Google Mail.
Läsa meddelanden
Behåll meddelandet länge.
Radera meddelandet.
Markera meddelandet som oläst.
Svara alla mottagare,
vidarebefordra meddelandet till
andra eller skriv ut meddelandet.
Lägg till den här e-postadressen i
kontaktlistan.
Svara på meddelandet.
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Förhandsgranska bilaga.
67
Kommunikation
Etiketter
I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas
meddelanden med etiketten inkorg.
Tryck på
Tryck lätt på
→ Uppdatera för att hämta nya meddelanden manuellt.
för att visa meddelanden i andra etiketter.
För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på
Ändra etiketter och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.
→
Hangouts
Med det här programmet kan du chatta med andra.
Tryck lätt på Hangouts på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja
chatta.
Google+
Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.
Tryck lätt på Google+ på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Tryck lätt på Alla för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa
publiceringar från dina cirklar.
68
Kommunikation
Foton
Använd programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster.
Tryck lätt på Foton på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en av följande kategorier:
• ALLA: Visa alla bilder och videor som tas eller laddas ned till enheten.
• HÖJDPUNKTER: Visa bilder och videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på
om du vill visa alla bilder och videor i gruppen.
Välj sedan en bild eller video.
Använd en av följande ikoner medan den visas:
• : Ändra en bild.
• : Dela bilden eller videon med andra.
• : Ta bort bilden eller videon.
ChatON
Använd programmet för att chatta med andra. Om du vill använda programmet måste du logga
in på ditt Samsung account eller bekräfta ditt telefonnummer.
Tryck lätt på ChatON på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Skapa en kompislista genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung
account, eller välja kompisar från listan över förslag. Alternativt kan du trycka lätt på
→ Inställningar → Synkronisera kontakter → Synkronisera kontakter för att manuellt
synkronisera kontakter från enheten.
Tryck på
→ Börja chatta och välj en kompis för att börja chatta.
69
Webb och nätverk
Internet
Använd programmet för att surfa på internet.
Tryck lätt på Internet på programskärmen.
Visa webbsidor
Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på Gå.
Tryck lätt på
en webbsida.
för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar
För att ändra sökmotor trycker du på
→ Inställningar → Avancerat → Välj sökmotor.
Öppna en ny sida
Tryck lätt på
→ Nytt fönster.
För att gå till en webbsida trycker du lätt på
sidan för att välja den.
, bläddrar åt vänster eller höger och trycker lätt på
Söka på webben med rösten
Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på
och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Bokmärken
För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på
bokmärke.
För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på , och välj sedan en.
70
→ Lägg till
Webb och nätverk
Historik
Tryck lätt på → Historik för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor.
→ Rensa historik.
Radera historiken genom att trycka lätt på
Länkar
Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara
eller kopiera den.
För att visa sparade länkar använder du Nedladdningar. (sid. 116)
Dela webbsidor
Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på
→ Dela via.
Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck
lätt på Dela via.
Chrome
Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.
Tryck lätt på Chrome på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Visa webbsidor
Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.
Öppna en ny sida
Tryck lätt på
→ Ny flik.
För att gå till en annan webbsida tryck lätt på
→ en webbsida.
71
Webb och nätverk
Söka på webben med rösten
Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på
som visas.
→
och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden
Synkronisera med andra enheter
Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan
enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.
Om du vill visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på
webbsida som ska öppnas.
Om du vill visa bokmärken tryck lätt på
→ Andra enheter. Välj en
.
Bluetooth
Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen
förloras, avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
För att aktivera Bluetooth gå till programskärmen, tryck på Inställningar → Anslutning →
Bluetooth, och dra sedan reglaget för Bluetooth åt höger.
72
Webb och nätverk
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutning → Bluetooth → Sök, så visas
de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den
automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.
Skicka och ta emot data
Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är Galleri. Öppna Galleri,
välj en bild, tryck lätt på → Bluetooth och välj sedan en av Bluetooth-enheterna. Sedan
godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot
bilden. Den överförda filen sparas i mappen Download. Om en kontakt tas emot läggs den till
automatiskt i kontaktlistan.
Screen Mirroring
Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Casthårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här
funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
• Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
• Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller
HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
• Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en
optimal upplevelse.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutning → Screen Mirroring. Välj en
enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta
till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in enhetens namn för att ange din PIN.
73
Webb och nätverk
Samsung Link
Med det här programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på fjärrenheter eller i
molnet. Du kan spela upp och skicka multimediefiler på en enhet till en annan enhet eller till
molntjänster.
För att använda programmet måste du logga in på ditt Samsung account och registrera två eller
fler enheter. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av enhetstypen.
Tryck lätt på Samsung Link på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
När du öppnar det här programmet kommer allt innehåll från dina registrerade enheter och
lagringstjänster att visas. Du kan söka efter och spela upp det. Bläddra åt vänster eller höger, välj
en mediekategori och välj sedan en fil som du vill dela.
Skicka filer
Skicka filer till andra enheter eller överför dem till webblagringstjänsten.
Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en
mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer och tryck sedan lätt på .
Dela filer
Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj
en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på och välj sedan en
delningsmetod.
Spela upp filer på en fjärrenhet
Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en
mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på
och välj sedan en enhet.
• Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som
mediespelare.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
74
Webb och nätverk
Hantera innehåll på en webblagringstjänst
Välj en webblagringstjänst och visa och hantera dina filer.
Flytta filer från din enhet till en molntjänst genom att trycka lätt på
lätt på .
För att registrera webblagringstjänster på enheten tryck lätt på
och välj sedan en webblagring.
, välja filer och sedan trycka
→ Lägg till lagringsutrymme
Group Play
Använd det här programmet när du vill visa innehåll på flera enheter genom att dela enhetens
skärm. Skapa eller gå med i en Group Play-session och dela sedan bilder och dokument och
lyssna på musik. Du kan även spela onlinespel.
Tryck lätt på Group Play på programskärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• När du använder det här programmet kan du inte ansluta till Internet via Wi-Finätverket.
Anslut till en Group Play-session.
Skapa en Group Play-session.
Ange om grupplösenordet ska
vara obligatoriskt eller inte.
75
Webb och nätverk
Skapa en grupp för Group Play
När du skapar en Group Play-session kan andra enheter ansluta till sessionen och ta del av
enhetens skärm.
Om du använder ett lösenord för Group Play-sessionen måste andra som vill ansluta sig först
ange rätt lösenord. Markera Ange grupplösenord för att använda lösenord.
Tryck på Skapa en grupp, ange lösenordet och använd sedan följande funktioner:
• Dela musik: Anslut två eller flera enheter och använd dem för att uppnå en surroundljudeffekt när du delar musik.
• Dela bilder: Välj bilder som du vill dela.
• Dela dokument: Välj dokument som du vill dela.
• Spela spel med mera: Spela onlinespel med vänner.
Ansluta till Group Play
Ansluta till en Group Play-session som skapats av en annan användare.
• Tryck lätt på Gå med i grupp., välj en Group Play-session som du vill ansluta till och ange
eventuellt lösenordet för gruppen. Välj en mediekategori så visas det innehåll som delas just
nu.
• Aktivera NFC-funktionen och rör med baksidan av din enhet vid baksidan av en annan enhet
som öppnar en session. (sid. 77)
Använda ytterligare funktioner i en Group Play-session
Använd följande funktioner när du delar innehåll med andra enheter:
• : Ändra högtalarinställningarna för varje ansluten enhet.
• →
: Ställ in volymen.
• →
: Ställ in att alla anslutna enheter ska användas som stereohögtalare för enheten.
76
Webb och nätverk
• : Skriva en anteckning eller rita på skärmen. Alla deltagare kan se vad du skapar.
• : Visa alla delade bilder i en mosaiklayout. Funktionen är tillgänglig när du har valt fler än
två bilder.
• /
• : Visa gruppdeltagarna.
: Välj fler bilder eller dokument.
NFC
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar
och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som
behövs.
Under baksycket finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte
skadar NFC-antennen.
Om skärmen låses läser inte enheten NFC-taggar eller tar emot data.
För att aktivera NFC-funktionen gå till programskärmen, tryck på Inställningar → Anslutning →
NFC. Dra NFC-skjutreglaget åt höger.
Läsa information från en NFC-tagg
Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tagg. Informationen från taggen
visas.
Göra ett köp med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den
mobila betaltjänsten. För att registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska du
kontakta din tjänsteleverantör.
Tryck NFC-antennen på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
77
Webb och nätverk
Skicka data via Android Beam
Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter, till
NFC-aktiverade enheter.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutning → NFC. Dra Android Beamskjutreglaget åt höger.
Välj ett objekt, hitta var NFC-antennen är placerad på den andra enheten och tryck den sedan
mot antennen på din enhet. Tryck sedan på skärmen på din enhet.
S Beam
Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.
Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en
överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder
till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutning → S Beam. Dra S Beamskjutreglaget åt höger.
Välj ett objekt, hitta var NFC-antennen är placerad på den andra enheten och tryck den sedan
mot antennen på din enhet. Tryck sedan på skärmen på din enhet.
Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
78
Media
Musik
Använd programmet för att lyssna på musik.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Spela musik
Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.
Sök efter andra enheter som kan
spela upp filen.
Ställ in volymen.
Ställ in filen som favoritlåt.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ändra upprepningsläge.
Dölj skärmen för musikspelaren.
Öppna spellistan.
Starta om den valda låten eller
hoppa till föregående låt. Tryck
lätt och håll nedtryckt för att gå
snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att gå snabbt
framåt.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
79
Media
För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer tryck lätt på
→ Inställningar → Smart volym.
När Smart volym har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik
att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.
Smart volym kanske inte är aktiverat för alla filer.
Ställa in en låt som ringsignal eller alarmsignal
Om du vill använda den låt som spelas upp som ringsignal eller larmsignal trycker du lätt på
→ Använd som och väljer ett alternativ.
Lyssna på en låt med andra
Om du vill dela en låt som spelas med andra trycker du lätt på
→ Spela upp via Group Play.
Skapa spellistor
Gör ditt eget urval av låtar.
→ Skapa spellista. Ange en titel och tryck lätt på OK.
Tryck lätt på Spellistor och sedan på
Tryck lätt på Lägg till musik, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på Klar.
För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på
→ Lägg till i spellista.
Spela upp musik efter humör
Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. Om du
vill använda den här funktionen anger du att menyn för Musikväljare ska visas längst upp i
→ Inställningar → Musikmeny → Musikväljare →
musikbiblioteket genom att trycka på
→ Biblioteksuppdatering.
Klar. När en ny låt läggs till trycker du lätt på Musikväljare →
Tryck lätt på Musikväljare och välj en humörscell. Du kan också markera flera celler genom att
dra med fingret.
80
Media
Kamera
Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.
Använd Galleri för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera.
(sid. 87)
Tryck lätt på Kamera på programskärmen. Du kan också dra
skärmen.
vart som helst på den låsta
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen
som kräver hög upplösning.
Kameraetik
• Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Ta bilder
Ta en bild
Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i
fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på
för att ta en bild. Tryck lätt på och håll in
för att
ta en bildserie.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Indikerar vilken
lagring som används.
Växla mellan
stillbilds- och
videoläge.
Ändra inställningarna
för blixten.
Ändra fotoläge.
Välj bland de olika
effekter som finns
tillgängliga.
Öppna bildvisaren för
att visa foton.
Ändra
kamerainställningarna.
81
Media
Motivläge
Fördefinierade inställningar gör det enklare att ta ”tryck-och-fotografera”-bilder.
Tryck lätt på
→ Scenläge.
• Porträtt: Använd den här inställningen för mänskliga motiv.
• Landskap: Använd det här läget för att ta bilder av blå himmel och natur med mer mättade
färger.
• Sport: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
• Fest/Inomhus: Använd den här inställningen för inomhusmiljöer med god belysning.
• Strand/snö: Använd den här inställningen för utomhusmiljöer med stark belysning eller
soliga platser.
• Solnedgång: Använd den här inställningen för djupare färger och skarpare kontraster.
• Gryning: Använd den här inställningen för mycket finstämda färger.
• Höstfärger: Använd den här inställnignen för bakgrunder som skiftar i röda toner.
• Text: Använd den här inställningen för böcker eller affischer.
• Levande ljus: Använd den här inställningen för bilder med starkt ljus mot en mörk
bakgrund.
• Fyrverkeri: Använd den här inställningen för scener med hög kontrast.
• Bakgr.-belysning: Använd den här inställningen för motiv i starkt motljus.
• Natt: Använd den här inställningen för bilder som tas i mörka miljöer.
Fotograferingsläge
Flera bildeffekter finns tillgängliga.
Tryck lätt på
→ Fotoläge.
• En bild: Ta en enstaka bild.
• Bästa foto: Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
• Bästa ansikte: Använd det här läget för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera
dem för att skapa bästa möjliga bild.
Tryck lätt på
för att ta flera bilder. För att ta bästa möjliga bild ska du hålla ett stadigt
tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När Galleri öppnas tryck lätt på den gula
ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för motivet. När du har valt en
pose för varje individ, tryck lätt på Spara för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara
det.
82
Media
• Ljud & foto: Används för att ta en bild med ljud.
Tryck lätt på
för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.
När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.
• Ansiktssökning: Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig
att ta bilder när de ler.
• Panorama: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.
• Dela bild: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
• HDR: Använd det här alternativet för att ta en bild med bättre kontrastförhållande. Originalet
och en kompenserad bild sparas.
• Dela foto m vän: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en
bild och skicka den till den personen. Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende
på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer
som motivet har på sig.
• Skönhet: Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
• Leendebild: Ta en bild när ett motiv ler.
• Svagt ljus: Ta en bildserie och kombinera dem till ett foto för att förbättra bildkvaliteten.
Panoramabilder
En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.
Tryck lätt på
→ Fotoläge → Panorama.
Tryck lätt på
och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar ligger i
linje med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa
fotograferingen trycker du lätt på
igen.
Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.
83
Media
Spela in videor
Spela in en video
Skjut reglaget för stillbild-video mot videoikonen och tryck sedan lätt på
för att spela in en
video. Tryck lätt på
för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.
Gör följande under inspelningen:
• Tryck där du vill fokusera för att ändra fokus. Fokusera på mitten av skärmen genom att
trycka lätt på .
• Om du vill Ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
Inspelningsläge
Tryck lätt på
för att ändra inspelningsläge.
• Normal: Använd det här läget för normal kvalitet.
• Gräns f MMS: Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av meddelanden.
• Slowmotion: Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten
spelar upp videon i slow motion.
• Snabb rörelse: Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten
spelar upp videon i fast motion.
84
Media
Zooma in och ut
Använd ett av följande sätt:
• Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
• För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för
att zooma ut.
Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in
video.
Konfigurera inställningar för kameran
Tryck lätt på för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla de följande alternativen är
inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan
variera på grund av valt läge.
• Redigera genvägar: Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
• Använd volymknappen som: Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att
styra slutaren eller zoomfunktionen.
• Serietagning: Ta en serie bilder av rörliga motiv.
• GPS-tagg: Koppla en GPS-platstagg till bilden.
• För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen
kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt
väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPStagginställningarna för att undvika detta.
85
Media
• Självporträtt: Ta en bild av dig själv.
• Självinspelning: Spela in en video av dig själv.
• Fotolampa: Aktivera eller inaktivera blixten.
• Fotoläge: Ändra fotoläge.
• Inspelningsläge: Ändra inspelningsläge.
• Effekter: Välj bland olika bildeffekter som finns tillgängliga.
• Scenläge: Ändra motivläge.
• Exponeringsvärde: Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För
förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
• Fokusläge: Välj ett fokusläge. Autofokus är kamerastyrt. Makro passar för fotografering på
mycket nära håll.
• Självutlösare: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
• Upplösning: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver
dock mer minne.
• Vitbalans: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa
inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om
värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
• ISO: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande
filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning.
Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
• Mätning: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Mittviktad mäter
bakgrundsljuset i mitten av motivet. Punkt mäter ljusvärdet vid en viss plats. Matris
tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
• Automatisk kontrast: Ställ in kameran på att använda automatisk kontrast. Automatisk
kontrast definierar kontrastnivåerna utan manuell inmatning.
• Riktlinjer: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer
motiv.
• Dela bild automatiskt: Ställ in på att automatiskt aktivera Wi-Fi Direct och växla till att dela
fotograferingsläge när du trycker enhetens baksida mot en annan NFC-aktiverad enhet och
sedan trycker på enhetens skärm.
• Bildstabilisering: Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när
kameran rör sig.
86
Media
• Kontextuellt filnamn: Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar.
• Röststyrning: Aktivera eller inaktivera röststyrning för att ta bilder.
• Spara som roterad: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
• Bildkvalitet: Bilder av högre kvalitet kräver mer lagringsplats.
• Videokvalitet: Ange kvalitetsnivån för videor.
• Lagring: Välj minnesplatsen för lagring.
• Nollställ: Återställ kamerainställningarna.
Genvägar
Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.
Tryck lätt på
→ Redigera genvägar.
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen. De övriga
ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och drar dem.
Galleri
Använd programmet för att visa bilder och videor.
Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
Visa bilder
När du startar Galleri visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel E-post, sparar
en bild skapas mappen Download automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande
sätt skapas mappen Screenshots automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska
öppnas.
I mappen visas bilder utifrån det datum som de skapades. Markera en bild för att visa den i
helskärmsläge.
Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.
87
Media
Zooma in och ut
Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:
• Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
• För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot
varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.
Visa bilder med rörelsefunktionen
Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Min enhet → Rörelse, dra Rörelse-reglaget åt
höger och aktivera sedan reglaget för varje funktion.
För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.
Om du vill ställa in känsligheten för varje rörelsefunktion, trycker du på Avancerade inställningar
och använder sedan det justerbara skjutreglaget.
Spela upp videor
Videofiler visas med ikonen
lätt på .
i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck
Beskära segment i en video
Välj en video och tryck sedan lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta
slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.
Redigera bilder
Under visning av en bild tryck lätt på
och använd följande funktioner:
• Favoriter: Lägg till bilden i favoriter.
• Bildspel: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
• Fotoram: Använd detta för att lägga till en ram och en anteckning till en bild. Den redigerade
bilden sparas i mappen Photo frame.
• Fotoanteckning: Använd detta för att skriva en anteckning på baksidan av bilden. Tryck lätt
på för att redigera kommentaren.
• Kopiera till Urklipp: Kopiera till urklipp.
88
Media
• Skriv ut: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte
är kompatibla med enheten.
• Byt namn: Döp om filen.
• Dela foto med kompis: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
• Rotera moturs: Rotera motsols.
• Rotera medurs: Rotera medsols.
• Beskär: Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.
• Använd som: Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
• Detaljer: Visa bilddetaljer.
• Inställningar: Ändra galleriinställningarna.
Modifiera bilder
När du visar en bild trycker du på
→ Fotoredigerare eller Paper Artist.
Favoritbilder
→ Favoriter för att lägga till bilden i favoritlistan.
När du tittar på en bild tryck lätt på
Radera bilder
Använd ett av följande sätt:
• I en mapp trycker du lätt på
→ Välj objekt, väljer bilder och trycker sedan lätt på
• Vid visning av en bild tryck lätt på
.
.
Dela bilder
Använd ett av följande sätt:
• I en mapp trycker du lätt på
att skicka dem till andra.
→ Välj objekt, väljer bilder och trycker sedan lätt på
• Vid visning av en bild tryck lätt på
nätverkstjänster.
för
för att skicka den till andra eller dela den via sociala
89
Media
Ställa in som bakgrund
Vid visning av en bild trycker du lätt på
eller tilldela den till en kontakt.
→ Använd som för att använda bilden som bakgrund
Tagga ansikten
→ Inställningar och markera Ansiktsmärkn. En gul ram visas runt det identifierade
Tryck på
ansiktet i bilden. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på Lägg till namn och välj en kontakt eller lägg
till en kontakt.
När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på ansiktstaggen och använder tillgängliga
alternativ, såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.
Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek,
hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.
Använda Relaterad sida
→ Inställningar → Relaterad sida och dra sedan reglaget för Relaterad sida åt
Tryck lätt på
höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när
du öppnar en bild.
Sortera mappar
Skapa en mapp för att ordna bilder eller videor som finns lagrade i enheten. Du kan kopiera eller
flytta filer från en mapp till en annan.
Om du vill skapa en ny mapp trycker du lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på OK
och markera bilder eller videor. Tryck lätt på valda bilder och håll nedtryckt, dra dem till den nya
mappen och tryck sedan lätt på Klar. Tryck lätt på Kopiera för att kopiera eller Flytta för att flytta.
90
Media
Paper Artist
Använd programmet för att få bilderna att se ut som illustrationer med roliga effekter eller ramar.
Tryck lätt på Paper Artist på programskärmen.
Använd konstverktyg för att redigera en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen Galleri →
Paper Pictures.
Välj en befintlig bild.
Dela bilden.
Ta en bild.
Spara bilden.
Ändra penselns tjocklek.
Använd ramar för bilden.
Ändra pennans tjocklek.
Ändra radergummits storlek.
Använd effekter för bilden.
91
Media
Video
Använd programmet för att spela upp videofiler.
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång
du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-Demand, minskas nedräkningen
med ett steg.
Spela upp videor
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Sök efter andra
enheter som kan
spela upp filen.
Ställ in volymen.
Flytta framåt eller
bakåt genom att dra
reglaget.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
Ändra
skärmförhållande.
Växla till flytande
skärm.
Starta om den valda
videon eller hoppa
till den föregående
videon. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att
gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa
video. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att
gå snabbt framåt.
→ Inställningar →
Om du vill anpassa kontrollpanelens plats trycker du på
Minikontrollpanel under uppspelning. Dra sedan reglaget för Minikontrollpanel åt höger och
välj ett alternativ för att visa kontrollpanelen.
Den här funktionen är endast tillgänglig i liggande orientering.
92
Media
Radera videor
Tryck på
→ Radera, markera videoklippen och tryck sedan på Radera.
Dela videor
Tryck på
→ Dela via, markera videoklippen och tryck sedan på Klar och välj en delningsmetod.
Använda Popup-videospelaren
Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid
visning av videor tryck lätt på
för att använda popup-spelaren.
För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra
för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.
YouTube
Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.
Tryck lätt på YouTube på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Titta på videor
Tryck lätt på
och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.
Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.
Dela videor
Välj den video som du vill visa, tryck lätt på
och välj sedan en delningsmetod.
Överföra videor
Tryck på → Uppladdningar →
lätt på .
, välj en video, ange information om videon och tryck sedan
93
Media
Radio
Lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FMradion, för det fungerar även som antenn.
Tryck lätt på Radio på programskärmen.
Lyssna på FM-radion
Koppla in ett headset i enheten innan du startar FM-radion.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Tryck lätt på för att slå på FM-radion. Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla
stationer och tryck på
för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.
Ställ in volymen.
Spela in en låt från FM-radion.
Öppna ytterligare alternativ.
Ange radiostationsfrekvenser
manuellt.
Lägg till den aktuella
radiostationen i din favoritlista.
Fininställ frekvensen.
Slå på eller av funktionen för
FM-radio.
Visa listan över favoritkanaler.
Öppna tjänster för den
aktuella kanalen.
Sök efter en tillgänglig
radiostation.
94
Media
Söka efter radiokanaler
Tryck lätt på → Skanna, och välj sedan ett alternativ för genomsökningen. FM-radion skannar
efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på
tillbaka till FM-radioskärmen.
för att gå
Lägga till kanaler i favoritlistan
Bläddra till en radiokanal och tryck sedan lätt på
för att lägga till kanalen i favoritlistan.
Flipboard
Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.
Tryck lätt på Flipboard på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Starta Flipboard genom att snärta uppåt på välkomstsidan, välja nya ämnen och sedan trycka lätt
på Build Your Flipboard.
Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att
läsa den.
95
Program- och mediebutiker
Play Butik
Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.
Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på INSTALLERA. Om det
finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att
slutföra köpet.
• När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en
uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen.
Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
• För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen,
trycker lätt på Inställningar → Mer → Säkerhet → Okända källor.
Avinstallera program
Avinstallera program som köpts från Play Butik.
Tryck lätt på → Mina appar, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program
och tryck lätt på AVINSTALLERA.
96
Program- och mediebutiker
Samsung Apps
Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. Mer information finns på
apps.samsung.com.
Tryck lätt på Samsung Apps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori. Tryck lätt på Kategori för att välja en kategori.
För att söka efter ett program tryck lätt på
sökfältet.
längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i
Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på Gratis. Om programmet
kostar pengar, trycker du på priset och följer instruktionerna på skärmen och slutför köpet.
När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon
längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen
och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
S Suggest
Använd programmet för att söka efter och hämta de senaste programmen som rekommenderas
av Samsung.
Tryck lätt på S Suggest på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
97
Program- och mediebutiker
Play Böcker
Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.
Tryck lätt på Play Böcker på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Play Movies
Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.
Tryck lätt på Play Movies på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Play Musik
Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles
molntjänst.
Tryck lätt på Play Musik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
98
Program- och mediebutiker
Play Spel
Med det här programmet kan du hämta och spela spel.
Tryck lätt på Play Spel på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Play Tidningskiosk
Använd detta program när du vill köpa eller prenumerera på tidningar eller tidskrifter.
Tryck lätt på Play Tidningskiosk på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
99
Verktyg
S Note
Använd programmet för att skapa en anteckning med bilder och röstinspelningar.
Tryck lätt på S Note på programskärmen.
S Pen kan användas för att öppna S Note. Dubbeltryck lätt på skärmen med S Pen-knappen intryckt.
Välja anteckningsmallar
Tryck lätt på
och välj sedan en av följande mallar:
• Notering/Idéanteckning/Memo: Skapa en enkel anteckning från en tom sida.
• Mötesanteckning: Skapa ett register över möten, konferenser och föreläsningar.
• Tidskrift: Skapa en multimedieanteckning genom att infoga multimediefiler.
• Dagbok: Skapa en fotodagbok.
• Recept: Skapa ditt eget recept.
• Resor: Skapa en reseskildring.
• Födelsedag: Skapa ett födelsedagskort.
100
Verktyg
Skriv anteckningar
Sök efter information om det
handskrivna nyckelordet på en
förinställd webbsida.
Registrera dina åtgärder medan
du skapar en anteckning.
Växla till visningsläge.
Gör en röstinspelning som ska
infogas.
Skapa en anteckning.
Infoga en multimediefil.
Använda produktivitetsverktyg.
Ångra och gör om den senaste
åtgärden.
Infoga en anteckning.
Radera den handskrivna
anteckningen.
Gå till en annan sida för den
aktuella anteckningen.
Rita bara med S Pen.
När du skriver en anteckning ska du trycka lätt på
pennfärg.
för att ändra penntyp, linjetjocklek eller
När du raderar den handskrivna anteckningen ska du trycka lätt på
storlek eller rensa anteckningen.
för att ändra radergummits
Spara den aktuella inställningen
som en pennprofil.
Ändra penntyp.
Ändra linjens tjocklek.
Ändra pennans färg.
Lägg till en ny färg med hjälp av
färgväljaren.
Visa fler färger.
Om du vill ändra arkbakgrunden trycker du lätt på
För att lägga till taggar tryck lätt på
→ Ändra bakgrund.
→ Lägg till tagg.
101
Verktyg
Infoga multimediefiler eller en röstinspelning
Tryck lätt på
för att infoga multimediefiler. Tryck lätt på
för att infoga en röstinspelning.
Gör en röstinspelning som ska
infogas.
Infoga en multimediefil.
Använda produktivitetsverktyg
Dubbeltryck lätt på
och välj sedan ett av följande verktyg:
• Formmatchning: Konvertera en form du har ritat.
• Formelmatchning: Omvandla en handskriven formel till en välorganiserad formel. Tryck lätt
på Sök för att få detaljerad information om formeln.
• Handsk.-till-text: Konvertera en handskriven anteckning.
Söka bland anteckningar
Sök bland miniatyrbilder genom att bläddra upp eller ned.
För att synka anteckningar med Samsung account trycker du lätt på
→ Uppdatera.
→ Sortera efter.
För att sortera anteckningar efter datum, titel eller annat trycker du lätt på
För att ändra visningsläge trycker du lätt på
→ Vy.
För att skapa en anteckning genom att importera en PDF, bildfil eller anteckning, tryck lätt på
→ Importera.
Om du vill exportera anteckningar som ett annat filformat trycker du på
För att skapa en mapp, tryck lätt på
→ Exportera.
→ Skapa mapp.
För att ändra ordningen på anteckningar, tryck lätt på
För att kopiera anteckningar, tryck lätt på
→ Ändra ordning.
→ Kopiera.
För att flytta anteckningar till en annan mapp, tryck lätt på
För att ändra inställningar för S Note, tryck lätt på
För att visa övningen för S Note, tryck lätt på
→ Flytta.
→ Inställningar.
→ Självstudie.
102
Verktyg
Visa en anteckning
Tryck lätt på miniatyrbilden för anteckningen för att öppna den.
Flytta till föregående eller nästa anteckning genom att bläddra åt vänster eller höger.
För att skapa en anteckning, tryck lätt på
→ Skapa anteckning.
→ Dela via.
Om du vill skicka anteckningen till andra, tryck lätt på
För att spara anteckningen som en bildfil eller PDF-fil, tryck lätt på
→ Ändra bakgrund.
Om du vill ändra arkbakgrunden trycker du lätt på
För att lägga till eller radera anteckningen, tryck lätt på
→ Redigera sidor.
→ Radera.
Radera anteckningen genom att trycka lätt på
För att lägga till taggar tryck lätt på
→ Exportera.
→ Lägg till tagg.
För att spara anteckningen som en händelse trycker du lätt på
→ Skapa händelse.
Om du vill spara anteckningen med ett annat namn, trycker du på
→ Spara som.
För att lägga till en genväg till anteckningen på hemskärmen trycker du lätt på
genväg.
→ Ange som
För att ställa in anteckningen som bakgrund eller tilldela den till en kontakt trycker du lätt på
→ Använd som.
Om du vill skriva ut anteckningen genom att ansluta enheten till en skrivare, trycker du på
Skriv ut. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
S Kalender
Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Skapa händelser eller uppgifter
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Lägg till händelse: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
• Lägg till uppgift: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.
• Lägg till memo: Skapa ett handskrivet memo att bifoga till datumet.
103
→
Verktyg
För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och
tryck sedan lätt på det igen.
Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck
sedan lätt på Redigera händ.-information eller Redigera uppg.-information för att lägga till fler
detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var
den äger rum.
Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet Plats, tryck lätt på intill
fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.
Bifoga en anteckning från S Note. Tryck på Memo, och skriv sedan en ny anteckning eller välj en
befintlig anteckning.
Bifoga en bild. Tryck lätt på Bilder, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.
104
Verktyg
Bifoga memon till ett datum
Håll ett datum lätt nedtryckt för att välja det så visas memoskärmen.
Synkronisera med Google Calender
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Konton → Google under Mina konton → ett
Google-konto → Synkronisera Kalender. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går
→ Synka.
du till programskärmen och trycker lätt på S Kalender →
Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter tryck lätt på
markera Google-kontot och tryck sedan lätt på Klar.
→ Kalendrar → Visa,
Ändra kalendertyp
Välj ett bland följande alternativ för olika typer av kalendrar, inklusive år, månad, vecka och annat
på skärmens högra sida. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis
kan du nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån
varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.
105
Verktyg
Söka efter händelser
Tryck lätt på
→ Sök, och ange ett nyckelord som du vill söka efter.
För att visa dagens händelser tryck lätt på Idag längst upp på skärmen.
Radera händelser
Välj ett datum eller en händelse och tryck sedan lätt på
→ Radera.
Dela händelser
Välj en händelse, tryck lätt på
→ Dela via, och välj sedan en delningsmetod.
Dropbox
Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När
du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra
datorer med Dropbox.
Tryck lätt på Dropbox på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
När du startar Dropbox för första gången följer du instruktionerna på skärmen och slutför
installationen.
När Dropbox är aktiverat trycker du på Turn on Camera Upload så överförs foton och videor som
tas med enhetens kamera automatiskt till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck
lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på och välj filerna.
→ Upload here → Photos or
Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på →
videos eller Other files. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.
Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på
öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .
för att lägga till den i favoritlistan. För att
106
Verktyg
Moln
Använd den här funktionen när du behöver synkronisera filer eller säkerhetskopiera programdata
med ditt Samsung account eller Dropbox.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Konton → Moln.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Synkronisera med Samsung account
Tryck lätt på ditt Samsung account eller Synkroniseringsinställningar för att synkronisera filer.
Säkerhetskopiera och återställa data
Tryck lätt på Säkerhetskopiering eller Återställ för att säkerhetskopiera eller återställa data med
ditt Samsung account.
Synkronisera med Dropbox
Tryck lätt på Länka Dropbox-konto och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på
skärmen för att slutföra installationen.
När du har loggat in tryck lätt på Allow så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox
när du gör ändringar.
107
Verktyg
Drive
Använd det här programmet när du ska skapa och redigera dokument och dela dem med andra
via Google Drive. När du skapar filer eller lagrar dem i Google Drive synkroniseras de automatiskt
med webbservern och andra datorer med Google Drive. Använd dina filer utan att behöva ladda
upp eller ned dem.
Tryck lätt på Drive på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Klocka
Använd programmet för att ställa in alarm, kontrollera tiden på valfri plats, mäta längden på en
händelse, ställa in en timer eller använda skrivbordsklockan.
Tryck lätt på Klocka på programskärmen.
Slå på eller av alarmet.
108
Verktyg
Alarm
Ställa in alarm
Tryck lätt på Skapa alarm, ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska
upprepas och tryck sedan lätt på Spara.
• Platsalarm: Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
• Snooze: Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den
förinställda tiden.
• Smart larm: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.
Stoppa alarm
Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra
upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.
utanför den stora cirkeln för att
Radera alarm
Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på Radera.
Världsklocka
Skapa klockor
Tryck lätt på Lägg till stad, och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över
städer.
Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och
tryck sedan lätt på DST-inställningar.
Radera klockor
Håll klockan lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på Radera.
109
Verktyg
Stoppur
Tryck lätt på Börja för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på Varv för att registrera varvtider.
Tryck lätt på Nollställ för att rensa register över varvtider.
Timer
Ställ in längden och tryck lätt på Börja.
Dra
utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.
Skrivbordsklocka
Tryck lätt på
för att visa i helskärmsläge.
Kalkylator
Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.
Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om Skärmrotation är
→ Vetenskaplig kalkylator.
inaktiverat trycker du lätt på
Om du vill se beräkningshistoriken tryck lätt på
för att dölja tangentbordet.
Radera historiken genom att trycka lätt på Rensa historik.
För att ställa in kalkylatorn för användning med en hand trycker du lätt på
Enhandsåtgärder på.
110
→
Verktyg
Röstinspelning
Använd programmet för att spela in eller spela upp röstmemon.
Tryck lätt på Röstinspelning på programskärmen.
Spela in röstmemon
Tryck lätt på för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen längst ned på enheten. Tryck lätt på
för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att slutföra inspelningen.
Ändra inspelningskvalitet.
Förfluten inspelningstid.
Starta inspelning.
Visa listan över röstmemon.
111
Verktyg
Spela upp röstmemon
Välj ett röstmemo som ska spelas upp.
• : Klipp i röstmemot.
• : Justera uppspelningshastigheten.
• : Pausa uppspelning.
• /
• : Hoppa 60 sekunder bakåt eller framåt.
/
: Gå till föregående eller nästa röstmemo.
→ Dela via och välj sedan en delningsmetod.
För att skicka ett röstmemo till andra tryck lätt på
Hantera röstmemon
I listan över röstmemon tryck lätt på
och välj något av följande:
• Dela via: Välj röstmemon som du önskar skicka och välj sedan en delningsmetod.
• Radera: Välj röstmemon som du önskar radera.
• Inställningar: Ändra inställningarna för röstinspelaren.
• Avsluta: Stäng röstinspelaren.
Spara filer med sammanhangsberoende taggar
I listan över röstmemon tryck lätt på
→ Inställningar → Kontextuellt filnamn → På.
112
Verktyg
S Voice
Med det här programmet kan du styra enheten med rösten och använda olika funktioner.
Tryck lätt på S Voice på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Nedan följer flera exempel på talade kommandon:
• Öppna musik
• Starta kalkylator
• Ring Lulu mobil
• Ring Lulu arbete
• Kontrollera schema
Tips för bättre röstidentifiering
• Tala tydligt.
• Tala på platser i tyst miljö.
• Använd inte kränkande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialektal brytning.
Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende
på omgivningen och hur du pratar.
Handsfree-läge
I handsfree-läge läser enheten upp innehåll när du har inkommande samtal, meddelanden
och aviseringar så att du kan använda enheten utan händer när du kör. Enheten läser t.ex. upp
namnet på den som ringer dig eller telefonnumret vid inkommande samtal.
Om du vill aktivera handsfree-läget säger du ”Hands-free mode on”.
113
Verktyg
Använda väckningskommandon på den låsta skärmen
På den låsta skärmen kan du använda diverse funktioner med förinställda väckningskommandon.
Aktivera funktionen genom att trycka på Inställningar → Min enhet → Låsskärm på
programskärmen och markera Uppvakning med låsskärm.
Google
Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras
innehåll på enheten.
Tryck lätt på Google på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Söka i enheten
Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på
ett nyckelord.
och sedan säga
Sökområde
För att välja vilka program du ska söka i, tryck på
markera sedan alternativen du vill söka efter.
→ Inställningar → Telefonsökning, och
Google Nu
Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt
kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.
Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Om du vill ändra
→ Inställningar och drar sedan reglaget för
inställningar för Google Nu trycker du på
Google Nu åt vänster eller höger.
114
Verktyg
Röstsökning
Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.
Tryck lätt på Röstsökning på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Säg ett nyckelord eller en fras när Prata nu visas på skärmen.
Mina filer
Använd det här programmet om du vill få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på
enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Visa filer
Välj en kategori och välj sedan en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade
mappen tryck lätt på . Om du vill gå tillbaka till rotkatalogen tryck lätt på .
Tryck lätt på
i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Välj alla: Markera alla filer för att använda samma alternativ för dem på en gång.
• Skapa mapp: Skapa en mapp.
• Sök: Sök efter filer.
• Vy: Ändra visningsläget.
• Sortera efter: Sortera filer eller mappar.
• Inställningar: Ändra inställningarna för filhanteraren.
Lägga till genvägar till mappar
Lägg till en genväg till ofta använda mappar i rotkatalogen. Tryck lätt på
ange ett genvägsnamn, välj en mapp och tryck sedan lätt på Ange här.
115
→ Lägg till genväg,
Verktyg
Nedladdningar
Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.
Tryck lätt på Nedladdningar på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
För att se filerna som hämtats från Internet, tryck lätt på Internethämtningar, annars kan du
trycka lätt på Andra hämtningar för att se filerna som hämtats från andra program, till exempel
E-post.
Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.
För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på Sortera efter storlek.
För att sortera filerna efter datum tryck lätt på Sortera efter datum.
Radera historiken genom att trycka lätt på Rensa lista.
Samsung KNOX
Med det här programmet kan du skilja personliga uppgifter från arbetsdata och använda
företagsprogram säkert från enheten.
Tryck lätt på Samsung KNOX på programskärmen.
Om du vill använda Samsung KNOX måste du först hämta och installera programmet. Tryck på
Installera och följ sedan anvisningarna på skärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Om fel lösenord anges upprepade gånger tas Samsung KNOX och tillhörande data
bort för att skydda din information.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det
mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker
ytterligare kostnader.
116
Verktyg
Samsung Wallet
Det här programmet använder du för att spara elektroniska biljetter, medlemskort och
presentkort i enheten. Du kan också lägga till kredit- eller betalkortsuppgifter så att du kan betala
med mobilen.
Tryck lätt på Samsung Wallet på programskärmen.
Om du vill använda Samsung Wallet måste du först hämta och installera programmet. Tryck på
Install. och följ sedan anvisningarna på skärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det
mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker
ytterligare kostnader.
117
Resa och lokalt område
Maps
Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.
Tryck lätt på Maps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Söka efter platser
Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du
platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.
Få vägbeskrivningar till en plats
Tryck lätt på för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar
rutterna för att komma till destinationen.
Earth
Använd programmet för att uforska alla platser i världen med satellitkartvyn.
Tryck lätt på Earth på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
118
Inställningar
Om inställningarna
Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till
konton.
Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
Anslutning
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
Du kan behålla en stabil nätverksanslutning genom att automatiskt välja antingen Wi-Fi eller
mobilt nätverk efter den starkaste signalen. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera
Smart nätverksbyte.
Använd alternativen genom att trycka lätt på
.
• Avancerat: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
• WPS-tryckknapp: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
• Ange WPS PIN: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.
Ställa in Wi-Fi-vilopolicy
Tryck lätt på Wi-Fi →
→ Avancerat → Behåll Wi-Fi i viloläge.
När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta
händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda
dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för
dataanvändning, ställ in det här alternativet på Alltid.
119
Inställningar
Ställa in nätverksmeddelande
Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de
är tillgängliga.
→ Avancerat och markera kryssrutan Nätverksmeddelande för att
Tryck lätt på Wi-Fi →
aktivera den här funktionen.
Wi-Fi Direct
Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en
åtkomstpunkt.
Tryck lätt på Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.
Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på
.
• Timeout för synlighet: Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
• Mottagna filer: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
• Byt namn på enhet: Ange ett Bluetooth-namn för enheten.
Dataanvändning
Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.
• Mobil data: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
• Ange gräns för mobila data: Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
• Cykel för dataanvändning: Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka
dataanvändningen.
Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på
.
• Dataroaming: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
• Begränsa bakgrundsdata: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid
användning av ett mobilt nätverk.
• Synkronisera data automatiskt: Ställ in enheten på att automatiskt synkronisera kontakt-,
kalender-, e-post, bokmärkes- och sociala nätverksbilddata.
• Visa Wi-Fi-användning: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
• Mobile Hotspots: Välj Wi-Fi-hotspots för att hindra att program som körs i bakgrunden
använder dem.
120
Inställningar
Fler nätverk
Anpassa inställningarna för att styra nätverken.
Flygläge
Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna
tjänster.
Standardprogram för meddelande
Välj vilket standardprogram som ska användas för meddelanden.
Utskrift
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du
kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller
molntjänster.
Mobila nätverk
• Mobil data: Ange om paketkopplade datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
• Dataroaming: Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt
hemnätverk inte är tillgängligt.
• Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
• Nätläge: Välj en nätverkstyp.
• Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.
Internetdelning
• Mobile hotspot: Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila
nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
• USB-internetdelning: Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila
nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila
nätverksanslutning med datorer och andra enheter via Bluetooth.
• Hjälp: Läs mer om USB-, Wi-Fi- och Bluetooth-internetdelning.
VPN
Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).
121
Inställningar
NFC
Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.
• Android Beam: Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor
och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
• Tryck och betala: Ange standardbetalningsmetod.
S Beam
Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor bilder och dokument till enheter som
stöder NFC och Wi-Fi Direct.
Enheter i närheten
• Enhetsnamn: Visa enhetens namn.
• Delat innehåll: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
• Tillåtna enheter: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
• Nekade enheter: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
• Hämta till: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
• Hämta från andra enheter: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra
enheter.
Screen Mirroring
Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.
122
Inställningar
Min enhet
Låsskärm
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
• Skärmlås: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera,
beroende på valt skärmlås.
• Flera widgetar: Ställ in att widgetar får användas på den låsta skärmen.
• Widgetar för låsskärm: Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås
genom att dra.
– – Klocka el. personl. medd.: Ställ in enheten på att visa klockan eller personliga
meddelanden på den låsta skärmen. Följande alternativ kan variera, beroende på ditt val.
För en klocka:
– – Dubbel klocka: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
– – Klockstorlek: Ändra klockans storlek.
– – Visa datum: Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.
– – Ägarinformation: Ange din information som visas med klockan.
För ett personligt meddelande:
– – Redigera personligt meddelande: Redigera det personliga meddelandet.
• Genvägar: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta
skärmen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Upplåsningseffekt: Välj en effekt när du låser upp skärmen.
• Bläckeffekt: Ändra färgen för pennanteckningen. Pennanteckningseffekten fungerar bara
tillsammans med S Pen.
• Hjälptext: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
• Uppvakning med låsskärm: Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando
när skärmen är låst.
• Ange uppvakningskommando: Ange ett uppvakningskommando för att starta S Voice eller
utföra en viss funktion.
• Popup-anteckning på låsskärmen: Ställ in att Popup-anteckning ska startas när du trycker
två gånger på den låsta skärmen med S Pen-knappen nedtryckt.
123
Inställningar
Display
Ändra skärmens inställningar.
• Bakgrundsbild:
– – Hemskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
– – Låsskärm: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
– – Hem- och låsskärmar: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
• Meddelandepanel: Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.
• Flera fönster: Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
• Relaterad sida: Ställ in enheten på att öppna sammanhangsberoende sidor baserat på dina
åtgärder.
• Skärmläge:
– – Anpassa skärm: Använd detta läge för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
– – Dynamisk: Använd detta läge för att göra skärmtonen mer intensiv.
– – Standard: Använd det här läget för normala omgivningar.
– – Professionellt foto: Använd det här läget för att få skärmen att visa en ton med
verklighetstrogna färger.
– – Biograf: Använd det här läget för dunkla omgivningar, till exempel ett mörkt rum.
• Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
• Rotera skärm automatiskt: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
• Dagdröm: Ställ in enheten så att en skärmsläckare startas när enheten är ansluten till en
skrivbordsdocka eller laddas.
• Teckenstil: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Belysningstid för touchknappar: Ställ in längden för touchknapparnas bakgrundsljus.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
• Autojustera skärmton: Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på
skärmen.
124
Inställningar
LED-indikator
• Laddar: Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du laddar batteriet.
• Låg batterinivå: Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när batterinivån är låg.
• Meddelanden: Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du har missade samtal
eller meddelanden.
• Röstinspelning: Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du spelar in
röstmemon.
Ljud
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
• Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, systemljud och meddelanden.
• Vibrationsintensitet: Justera vibrationsintensiteten.
• Ringsignaler: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
• Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
• Meddelanden: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och
missade samtal.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att
varna vid inkommande samtal.
• Knapptoner: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Tryckljud: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på
pekskärmen.
• Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör
pekskärmen.
• Vibrationsåterkoppling: Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på tangenterna.
• Samsung-program: Ändra meddelandeinställningarna för varje program.
• Avge ljud vid tryckningar: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Vibrera vid tryckningar: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
• Ljudutgång: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till
HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
Läge för hemskärm
Välj ett hemskärmsläge (standard eller enkelt).
125
Inställningar
Samtal
Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.
• Samtalsavvisning: Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till
telefonnummer i avvisningslistan.
• Ställ in avvisningsmeddelanden: Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du
avvisar ett samtal.
• Besvara/avsluta samtal:
– – Besvara samtal med hemknappen: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom
att trycka på hemknappen.
– – Röststyrning: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal
med röstkommandon.
– – Strömknapp avslut. samtal: Ställ in enheten på att du ska avsluta ett samtal genom att
trycka på strömknappen.
• Stäng av skärmen under samtal: Ställ in enheten på att slå på närhetssensorn under ett
samtal.
• Samtalsnotifieringar:
– – Vibration vid svar: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett
samtal.
– – Avsl. samtal m. vibration: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett
samtal.
– – Kopplingston: Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
– – Minutpåminnelse: Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
– – Avslutningston samtal: Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
– – Notifiering i samtal: Ställ in enheten på att varna dig vid händelser under ett samtal.
• Samtalstillbehör:
– – Automatiskt svar: Ställ in om enheten ska besvara samtal automatiskt eller inte efter en
viss period (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
– – Automatisk tid för svar: Välj tidsperioden enheten ska vänta innan samtal besvaras.
– – Villkor för utg. samtal: Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetoothheadset, även när enheten är låst.
– – Utgående samtalstyp: Välj typen av utgående samtal för att använda ett Bluetoothheadset.
126
Inställningar
• Ytterligare inställningar:
– – Samtals-ID: Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
– – Vidarekoppling av samtal: Vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer.
– – Automatiskt riktnummer: Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller
landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
– – Samtalsspärrar: Blockera inkommande eller utgående samtal.
– – Samtal väntar: Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
– – Återuppringning: Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats
fram eller som har brutits.
– – Förprogrammerade nummer: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa
samtalen till nummer i FDN -listan. Ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
• Ringsignaler och knapptoner:
– – Ringsignaler: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
– – Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
– – Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att
varna vid inkommande samtal.
– – Knapptoner: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Personligt samtalsljud: Välj en typ av samtalsljud att använda med ett headset.
• Brusreducering: Ställ in enheten på att ta bort bakgrundsljud så att den andra parten kan
höra dig tydligare.
• Öka volymen i fickan: Ställ in enheten på att öka ringsignalens volym när enheten ligger i
något, exempelvis en väska eller ficka.
• Bild för videosamtal: Välj en bild som ska visas för den andra parten.
• Använd alternativ för misslyckade samtal: Välj om du vill försöka upprätta ett röstsamtal
när ett videosamtal inte går att upprätta.
• Röstbrevlådetjänst: Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.
• Inst. för röstbrevlåda: Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer
får du från tjänsteleverantören.
• Ljud: Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
• Vibrera: Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.
• Konton: Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IPsamtalstjänster.
• Använd Internetsamtal: Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller
bara för IP-samtal.
127
Inställningar
Blockeringsläge
Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ange om du vill tillåta meddelanden för samtal
från specificerade kontakter i spärrläge.
Handsfreeläge
Ställ in enheten på att läsa upp innehåll högt och ange vilka program som ska användas i
handsfree-läge.
Energisparläge
Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
• CPU-prestanda: Ställ in en gräns för systemresursanvändning.
• Skärmutdata: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
• Inaktivera vibrationsåterkoppling: Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker
på knapparna.
• Lär dig om energisparläget: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.
Tillbehör
Ändra tillbehörsinställningarna.
• Dockningsljud: Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en
skrivbordsdocka.
• Ljudutgångsläge: Ställ in enheten på att använda dockningsenhetens högtalare när den är
ansluten till en skrivbordsdocka.
• Visning för hemskärm: Ställ in enheten så att den visar skrivbordsklockan när enheten är
ansluten till en skrivbordsdocka.
• Ljudutgång: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till
HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
128
Inställningar
Tillgänglighet
Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och
modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.
• Rotera skärm automatiskt: Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar
enheten.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
• Säg lösenord: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt
med TalkBack.
• Svara på och avsluta samtal:
– – Besvara samtal med hemknappen: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom
att trycka på hemknappen.
– – Besvara samtal genom att trycka.: Ställ in enheten på att besvara ett samtal när du
trycker på svarsknappen.
– – Röststyrning: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal
med röstkommandon.
– – Strömknapp avslut. samtal: Ställ in enheten på att du ska avsluta ett samtal genom att
trycka på strömknappen.
• Visa genväg: Lägg till en genväg till Tillgänglighet på snabbmenyn som visas när du trycker
på strömknappen och håller den nedtryckt.
• TalkBack: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Förstoringsgester: Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
• Negativa färger: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
• Genväg för tillgänglighet: Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned strömknappen
och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.
• Alt. för text-till-tal:
– – Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer
genom att trycka på .
– – Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
– – Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
– – Status för standardspråk: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.
129
Inställningar
• Ljudbalans: Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
• Monoljud: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
• Stäng av alla ljud: Tysta alla enhetsljud.
• Blinkmeddelande: Ställ in enheten så att fotolampan blinkar vid inkommande samtal och
nya meddelanden.
• Google-textning (CC): Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av
Google och ändra inställningarna för undertext.
• Samsung-textning (CC): Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av
Samsung och ändra inställningarna för undertext.
• Fördröjning för tryck och håll nedtryckt: Ange identifieringstid för att trycka lätt på
skärmen och hålla nedtryckt.
Enhandsåtgärd
Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.
• Knappsats o samtalsknapp.: Ställ in enheten på att justera knappsatsens storlek och
position.
• Samsung-tangentbord: Ställ in enheten på att justera Samsung-tangentbordets storlek och
position.
• Kalkylator: Ställ in enheten på att justera kalkylatorns storlek och position.
• Upplåsningsmönster: Ställ in enheten på att justera upplåsningsmönstrets storlek och
position.
• Läs mer om enhandsåtgärder: Visa självstudiekursen för enhandsanvändning.
Språk och inmatning
Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt
språk.
Språk
Välj ett displayspråk för alla menyer och program.
130
Inställningar
Standard
Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.
Samsung-tangentbord
För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på
.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Förutsedd text: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
• Ersätt automatiskt: Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du
trycker på blankstegs- eller skiljeteckenstangenten.
• Stor bokstav automatiskt: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken
som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
• Automatiska mellanrum: Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
• Interpunktera automatiskt: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två
gånger på blanksteget.
• Ingen: Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
• Kontinuerlig inmatning: Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över
tangentbordet.
• Markörkontroll: Aktivera eller inaktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att
flytta markören med hjälp av tangentbordet.
• Ljud: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Vibration: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
• Förhandsgranska tecken: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje
bokstav du trycker på.
• Pennigenkänning: Ställ in enheten på att öppna handskriftspanelen när du trycker på fältet
med S Pen.
• Självstudie: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.
• Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.
131
Inställningar
Googles röstinmatning
För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på
.
• Välj inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Blockera stötande ord: Ställ in enheten för att hindra att den identifierar stötande ord i
röstinmatningar.
• Taligenkänning offline: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
Röstsökning
För Google-röstidentifiering, använd följande alternativ:
• Språk: Välj språk för röstigenkänning.
• “Ok Google” hotword detection: Ställ in enheten så att röstigenkänning startar när du
använder uppvakningskommandot med sökprogrammet.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Talutdata: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella
åtgärden.
• Blockera stötande ord: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
• Taligenkänning offline: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
• Personlig taligenkänning: Ställ in enheten på att använda information från din Googleöversikt om du vill förbättra noggrannheten i igenkänningen.
• Bluetooth-mikrofonlurar: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetoothheadset när ett sådant är anslutet till enheten.
Alt. för text-till-tal
• Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer
genom att trycka på .
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
• Status för standardspråk: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.
Pekarhastighet
Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.
132
Inställningar
Rörelse
Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering
på din enhet.
• Snabbtitt: Ställ in att enheten ska tända pekskärmen och visa information, exempelvis
meddelanden, missade samtal, nya meddelanden, tid och datum, enhetsstatus och mycket
annat, när du drar med handen över sensorn längst upp på skärmen.
• Direktsamtal: Ställ in enheten på att att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta
upp enheten och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller
kontaktuppgifter.
• Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
• Dubbeltryck för att gå upp: Ställ in enheten så att den flyttar längst upp i en lista över
kontakter eller e-postmeddelanden när du dubbeltrycker på enheten.
• Luta för att zooma: Ställ in enheten på att zooma in eller ut bilder i Galleri eller när du surfar
på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och
sedan lutar enheten bakåt och framåt.
• Panorera för att flytta ikonen: Ställ in om ett objekt ska flyttas till en annan sida när du
håller objektet nedtryckt och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
• Panorera för att bläddra bilder: Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du
flyttar enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.
• Skaka för att uppdatera: Ställ in det här alternativet för att enheten ska söka efter
Bluetooth-enheter genom att du skakar den.
• Vänd för att tysta/pausa: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, alarm och musik
genom att du placerar enheten med framsidan nedåt.
• Avancerade inställningar:
– – Snabbtitt: Välj de objekt som du vill visa på snabbtittskärmen när du flyttar handen över
närhets-/ljussensorn.
– – Känslighetsinställningar: Justera reaktionshastigheten för varje rörelse.
• Lär dig om rörelser: Visa övningen om hur du kontrollerar rörelser.
133
Inställningar
• Dra handflatan för skärmbild: Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper
med handen åt vänster eller höger över skärmen.
• Tryck med handflatan för att tysta eller pausa: Ställ in att enheten ska pausa
medieuppspelningar och tysta FM-radion när du trycker på skärmen med handflatan.
• Lär dig om handrörelser: Visa övningen om hur du kontrollerar handrörelser.
Smart skärm
• Smart viloläge: Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
• Smart rotation: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
Röststyrning
Ändra inställningarna för att styra alternativen med röstkommandon.
Om Vibrera vid ringsignal är aktiverat kan inte enheten identifiera röstkommandon när
ett samtal kommer.
S Pen
Ändra inställningar för användning av S Pen.
• Dominerande hand: Välj den hand som ska användas för att skriva för att förbättra S Peninmatningar.
• Ljud vid pennbortkoppling/anslutning: Ställ in enheten på att sända ut ett ljud när S Pen
sätts i eller dras ut ur skåran.
• Öppna Popup-anteckning: Ställ in att Popup Note ska startas när S Pen tas ut ur skåran.
• Spara batteri: Ställ in skärmen på att inte svara när du sätter i eller tar ut S Pen.
• S Pen-vakt: Ställ in enheten på att visa ett popup-meddelande och sända ut ett ljud om du
går när pekskärmen är avstängd och S Pen tagits bort från enheten.
134
Inställningar
• Luftvy:
– – Pekare: Ställ in enheten på att visa spetsen på S Pen när du håller S Pen över skärmen.
– – Info.förhandsgranskning: Visa information i ett popup-fönster genom att peka på objekt
med S Pen.
– – Ikonetiketter: Visa grundläggande information om ett objekt i ett popup-fönster genom
att peka på objektet med S Pen.
– – Bläddra i lista: När du visar e-postmeddelanden eller webbsidor kan du hålla S Pen över
skärmens kant för att bläddra genom sidorna.
• Ljud- och vibrationsåterkoppling: Ställ in enheten på att låta och vibrera när du håller S Pen
över filer, motiv eller alternativ.
• Inställningar för Snabbkommando: Konfigurera inställningarna för kortkommando.
• Hjälp om S Pen: Öppna hjälpinformationen för användning av S Pen.
Konton
Lägg till konto
Lägg till e-post- eller SNS-konton.
Moln
Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din
molnlagring för Dropbox.
Säkerhetskopiera och återställ
Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.
• Säkerhetskopiera data: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och
programinformation till Google-servern.
• Säkerhetskopieringskonto: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
• Automatisk återställning: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata
när programmen installeras om på enheten.
• Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla
data.
135
Inställningar
Mer
Anpassa inställningarna för platstjänster, säkerhet och andra alternativ.
Plats
Ändra platsinställningar och aktivera behörigheter för att tillåta att program använder din
platsinformation.
• Läge: Välj en metod för att samla in platsdata.
• Nyligen begärda platsuppgifter: Ställ in att enheten ska visa vilka program som använder
din aktuella platsinformation och hur mycket batteri de använder.
• Platstjänster: Visa vilka program som ska få tillgång till information om din aktuella position.
• Mina platser: Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS-, Wi-Fieller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.
Säkerhet
Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.
• Kryptera enhet: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste
ange lösenordet varje gång du slår på enheten.
Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta
mer än en timme att kryptera enheten.
• Kryptera externt SD-kort: Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Fjärrkontroller: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller
stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först
logga in på ditt Samsung account.
– – Kontoregistrering: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
– – Använd trådlösa nätverk: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata och
fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller mobilt nätverk.
• Varning för SIM-kortsänd.: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet som
hjälper dig att hitta enheten när den är försvunnen eller stulen.
136
Inställningar
• Gå till webbplatsen: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet
(findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet
på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
• Ställ in SIM-kortslås:
– – Lås SIM-kort: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange
PIN-koden innan enheten kan användas.
– – Byt PIN-kod: Ändra PIN-koden som används för att öppna SIM- eller USIM-data.
• Gör lösenord synliga: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
• Enhetsadministratörer: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan
tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
• Okända källor: Välj för att installera program från valfri källa. Om alternativet inte valts
hämtar du bara program från Play Butik.
• Verifiera program: Ställ in detta om du vill tillåta att Google kontrollerar att programmet inte
är skadligt innan du installerar det.
• Uppd. av säkerhetspolicy:
– – Automatiska uppdateringar: Ställ in enheten på att kontrollera och hämta
säkerhetsuppdateringar automatiskt.
– – Prioriterade nät: Välj ett nätverksanslutningsalternativ för att söka efter och ladda ned
säkerhetsuppdateringar automatiskt.
– – Sök efter uppdateringar: Sök efter säkerhetsuppdateringar.
• Skicka säkerhetsrapporter: Ställ in att enheten ska skicka säkerhetsrapporter automatiskt
när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Lagringstyp: Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
• Tillförlitliga uppgifter: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av
olika program.
• Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
• Rensa uppgifter: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.
137
Inställningar
Programhanterare
Visa och hantera programmen på enheten.
Standardprogram
• Hem: Välj ett standardläge för hemskärmen.
• Meddelanden: Välj vilket standardprogram som ska användas för meddelanden.
Batteri
Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
Lagring
Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.
Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.
Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på
grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.
138
Inställningar
Datum och tid
Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
• Automatiskt datum och automatisk tid: Uppdatera automatiskt tid och datum när du
förflyttar dig över tidszoner.
• Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.
• Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.
• Automatisk tidszon: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från
nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
• Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.
• Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.
• Välj datumformat: Välj ett datumformat.
Om enheten
Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera
enhetsprogramvaran.
Google Inställningar
Använd programmet för att konfigurera inställningarna för vissa funktioner från Google.
Tryck lätt på Google Inställningar på programskärmen.
139
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad
måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PINkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIMeller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
• Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på
enheten.
• Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
• Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.
140
Felsökning
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet fryser eller har allvarliga fel
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet
igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du
trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 8-10 sekunder för att starta om.
Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen
trycker du lätt på Inställningar → Konton → Säkerhetskopiera och återställ → Återställning
till fabriksdata → Återställ enhet → Radera alla. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på
enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.
Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.
141
Felsökning
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs
kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet
igen.
• Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska
du besöka ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara
laddningen minskas.
• Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program
såsom spel eller Internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
142
Felsökning
Enheten kan vara mycket varm vid beröring
När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en
längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller
prestanda.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du
ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du
kontakta Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du göra följande:
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3,
installerar du ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom
att besöka www.samsung.com.
143
Felsökning
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
• Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på
datorn.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
144
Felsökning
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data
som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns
lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
145
En del innehåll kan variera på din enhet, beroende på region, tjänsteleverantör eller
programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"
och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Swedish. 07/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising