Samsung | SGH-S100 | Samsung SGH-S100 Bruksanvisning

* En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din
telefon afhængigt af det installerede software eller
din serviceudbyder.
ELECTRONICS
Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-03315A
Danish. 11/2002. Rev. 1.0
TRI-BAND
GPRS TELEFON
SGH-S100
Indhold
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger .............. 7
Udpakning.................................................... 9
Din telefon ................................................. 10
Telefonens udseende ..................................... 10
Skærm ........................................................ 13
Servicelys .................................................... 16
Kom i gang................................................. 17
Indsætte et SIM-kort ..................................... 17
Oplade et batteri ........................................... 19
Tænde/slukke for telefonen ............................ 21
Opkaldsfunktioner ..................................... 22
Foretage et opkald ........................................
Justere lydstyrken .........................................
Besvare et opkald .........................................
Se ubesvarede opkald....................................
Skifte hurtigt til lydløs tilstand ........................
22
24
25
26
28
Vælge funktioner
og valg ....................................................... 29
Eksempel: Indstilling af skærmsprog ............... 31
Telefonbog ................................................. 33
Gemme et telefonnummer under
et navn........................................................ 33
Anvendelse af valg for indføringer i telefonbogen 35
Søge efter og ringe til et nummer i telefonbogen 37
Redigere en opkaldsgruppe............................. 39
Hurtigkald .................................................... 40
Kontrollere hukommelsens status .................... 41
2
3
Indhold
Indhold
Indtaste tekst ............................................ 42
Opkaldfunktion .......................................... 69
Ændre tekstinputtilstand ................................
Bruge T9-tilstand ..........................................
Bruge Store/Små bogstavertilstand ........................................................
Bruge symboltilstand .....................................
Bruge nummertilstand ...................................
Ubesvarede (Menu 2.1) .......................................
Modtagne opkald (Menu 2.2) ...............................
Foretagne opkald (Menu 2.3) ..............................
Ringetid (Menu 2.4).............................................
Pris på opkald (Menu 2.5)....................................
43
44
45
47
47
69
69
70
70
71
Lydinstillning ............................................. 72
Valg under en samtale ............................... 48
Sætte et opkald på hold .................................
Slukke for mikrofonen (lydløs) ........................
Gemme/Sende tasttoner ................................
Søge efter et nummer i telefonbogen ...............
Bruge SMS-servicen ......................................
Besvare et andet opkald.................................
Foretage et Konference opkald........................
48
49
50
50
51
51
52
Bruge menuerne ........................................ 54
Adgang til menufunktioner ved rulning ............. 54
Adgang til menufunktioner med genveje .......... 55
Liste over menufunktioner .............................. 55
Meddelelser ............................................... 60
Læs meddelelse (Menu 1.1) ................................
Skriv meddelelse (Menu 1.2) ...............................
Modeller (Menu 1.3) ............................................
Indstillinger (Menu 1.4) .......................................
Gruppemeddelelse (Menu 1.5).............................
Telefonsvarer (Menu 1.6) ....................................
Mit Indhold (Menu 1.7) ........................................
Hukommelsesstatus (Menu 1.8) ..........................
4
60
62
64
64
66
67
68
68
Ringetone (Menu 3.1)..........................................
Lydstyrke ringe (Menu 3.2) .................................
Fejlalarmtype (Menu 3.3) ....................................
Tastgruppetone (Menu 3.4) .................................
Meddelelsestone (Menu 3.5)................................
Ekstra tone (Menu 3.6)........................................
72
72
73
73
74
75
Telefonindstillning ..................................... 76
Infrarød aktivér (Menu 4.1) .................................
Mine indstillinger (Menu 4.2) ...............................
Hilsen (Menu 4.3) ................................................
Eget nummer (Menu 4.4) ....................................
Sprog (Menu 4.5) ................................................
Sikkerhed (Menu 4.6) ..........................................
Skærmindstillinger (Menu 4.7) ...........................
Ekstra indstillinger (Menu 4.8).............................
Genvej (Menu 4.9) ..............................................
Nulstil indstillinger (Menu 4.10) ...........................
76
77
78
78
79
79
82
84
85
85
Plan lægning .............................................. 86
Kalender (Menu 5.1)............................................
Huskeseddel (Menu 5.2) ......................................
Tid & dato (Menu 5.3) .........................................
Alarm (Menu 5.4) ................................................
Lommeregner (Menu 5.5)....................................
Valutaomregning (Menu 5.6) ...............................
86
88
91
92
93
94
5
Indhold
Nettjenester............................................... 95
Viderestilling af opkald (Menu 6.1) ...................... 95
Spærring af opkald (Menu 6.2)............................ 97
Banke på (Menu 6.3) ........................................... 99
Valg af netværk (Menu 6.4)............................... 100
Opkalder-ID (Menu 6.5) .................................... 101
Lukket brugergruppe (CUG) (Menu 6.6) ............ 101
Valg af bånd (Menu 6.7) .................................... 103
Underholdning ......................................... 104
Spil (Menu 7.1).................................................. 104
WAP-browser (Menu 7.2)................................... 104
Overførsler (Menu 7.3) ...................................... 104
Løsning af problemer ............................... 107
Adgangskoder .......................................... 110
Telefonens adgangskode ..............................
PIN-kode ...................................................
PUK-kode...................................................
PIN2-kode..................................................
PUK2-kode .................................................
Spærringskode ...........................................
110
111
111
112
112
113
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger ....... 114
Eksponering for energi fra
radiofrekvenser (SAR Information) ................
Bruge batterierne ........................................
Trafiksikkerhed ...........................................
Driftsmiljøer ...............................................
Potentielt eksplosive atmosfærer ...................
Nødopkald..................................................
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger ..............
Pleje og vedligeholdelse ...............................
114
116
118
120
122
123
124
125
Ordliste .................................................... 127
Indeks ..................................................... 132
6
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Læs disse retningslinjer, før du bruger din
mobiltelefon. Det kan være farligt eller ulovligt
ikke at følge disse. For mere detaljerede
sikkerhedsoplysninger, se "Sundheds- og
sikkerhedsoplysninger" på side 114.
Trafiksikkerhed til enhver tid
Brug ikke din mobiltelefon under kørsel; parkér
først køretøjet.
Sluk telefonen under optankning
Brug ikke telefonen ved et optankningssted
(servicestation) eller nær brændstoffer eller
kemikalier.
Sluk telefonen under flyvning
Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Brug
af disse i fly er både ulovlig og farlig.
Sluk telefonen på hospitaler
Sluk din telefon i nærheden af medicinsk udstyr.
Overhold de gældende regler og vedtægter.
Forstyrrelser
Alle mobiltelefoner kan blive udsat for
forstyrrelser, hvilket kan have indflydelse på
telefonen.
Særlige forskrifter
Overhold alle specielle forskrifter, hvor de end
måtte gælde, og sluk altid for telefonen, når det er
forbudt at bruge den, eller hvis den kan forårsage
forstyrrelser eller fare (f.eks. på et sygehus).
7
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Udpakning
Eksponering for radiobølger
Denne telefon overholder den Europæiske Unions
(EU) krav mht. eksponering for radiobølger (RF).
For fortsat at overholde disse krav bør kun
tilbehør, der er leveret eller godkendt af
Samsung, bruges. Brugen af ikke-godkendt
tilbehør kan føre til overskridelse af disse krav.
Din pakke indeholder følgende emner.
Fornuftig anvendelse
Telefon
Rejseadapter
Batteri
Brugerhåndbøger
Brug kun telefonen i normal position (holdt til
øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen,
når telefonen er tændt.
Tilbehør og batterier
Brug kun tilbehør og batterier, der er godkendt af
Samsung.
Kvalificeret service
Din telefon må kun installeres eller repareres af
kvalificeret servicepersonale.
Øremikrofon
Software cd-rom
Datakabel
Derudover kan følgende tilbehør til din telefon
fås hos din lokale SAMSUNG forhandler:
•
•
•
•
8
Bordlader
• Hovedtelefon
Enkel håndfri enhed
• Bilmonteringssæt
Standard-/letvægtsbatterier
Adapter til cigarettænderstik
9
Din telefon
Din telefon
Tast
Telefonens udseende
Beskrivelse
I menufaciliteten, ruller genmen
menuvalgene og telefonbogshukommelsen.
De efterfølgende billeder viser din telefons
hovedelementer.
I inaktiv tilstand, giver dig direkte
adgang til dine foretrukne menuvalg
(for yderligere oplysninger om genveje,
se side 85).
Højttaler
I menufaciliteten, vender tilbage til
forrige menuniveau, henholdsvis vælger
den aktuelle menu.
Skærm
Ved indtastning af tekst, flytter
markøren til henholdsvis højre eller
venstre.
Navigationstaster
I inaktiv tilstand, giver dig direkte
adgang til dine foretrukne menuvalg
(for yderligere oplysninger om genveje,
se side 85).
Softtast (højre)
Lydstyrke/menu
rulletaster
Softtast
(venstre)
Ring/menu
bekræftelses-tast
WAP Browsertast
Tænd/sluk/
afslutte menutast
Annuller/
rettetast
Alfanumeriske
taster
IrDA-port
Specielle
funktionstaster
Mikrofon
(softtaster)
Udfører de funktioner, der er angivet af
teksten over dem (på skærmens
nederste linje).
I inaktiv tilstand, starter WAP-browseren
direkte.
Sletter tegn fra skærmen.
Antenne
Øremikrofonsstik
I menufaciliteten, vender tilbage til
forrige menuniveau.
Servicelys
Udvendig skærm
10
11
Din telefon
Tast
Din telefon
Beskrivelse (fortsat)
Skærm
Foretager eller besvarer et opkald.
Når den holdes nedtrykket i inaktiv
tilstand, ringes der op til det nummer,
der senest er ringet til eller modtaget
opkald fra.
Skærmudseende
Skærmen består af tre områder.
I menufaciliteten, vælger en
menufunktion eller gemmer
information, som du har indtastet
(f.eks. et navn) i telefon- eller SIMhukommelsen.
Ikoner
Tekst- og
grafikområde
Afslutter et opkald. Tænder og slukker
desuden for telefonen, når den holdes
nedtrykket.
I menufaciliteten, vender tilbage til
inaktiv tilstand og annullerer dine
indtastninger.
Når den holdes nedtrykket i inaktiv
tilstand, åbnes din voice mail.
Indtaster tal, bogstaver og nogle
specielle tegn.
Menu
Navn
Softtaster
Område
Beskrivelse
Første linje
Viser forskellige ikoner
(se side 14).
Indtaster specielle opkaldstegn.
Midterste linjer Viser meddelelser, instruktioner
og enhver information, som du
indtaster (f.eks. nummer, der
skal ringes til).
Udfører forskellige funktioner.
Sidste linje
Viser de aktuelle funktioner af de
to softtaster.
(på siden af telefonen)
Under et opkald, justerer højttalerens
lydstyrke.
I inaktiv tilstand, justerer tasternes
lydstyrke.
12
I menufaciliteten, ruller genmen
menuvalgene og telefonbogshukommelsen.
13
Din telefon
Ikoner
Ikon
Beskrivelse
Viser modtagesignalstyrken. Jo flere
bjælker, jo bedre er signalstyrken.
Din telefon
Ikon
Beskrivelse
Vises, når du er uden for hjemmeområdet
og er registreret på et andet netværk,
f.eks. når du rejser i andre lande.
Vises, når Lydløs-tilstanden er aktiv.
Vises, når et opkald er i gang.
Vises, når du er koblet til GPRS-nettet.
Vises, når den lydløse tilstand er aktiv,
eller når du indstiller menuvalget
Fejlalarmtype (Menu 3.3), således at
telefonen vibrerer, når du modtager et
opkald; se side 73 for yderligere detaljer.
Vises, når der er modtaget en ny
tekstmeddelelse.
Vises, når der er modtaget en ny
telefonsvarer-meddelelse.
Vises, når du indtaster tekst, for at angive
den aktuelle tekstinputtilstand.
Baggrundslys
Skærmen oplyses af et baggrundslys. Når du
trykker på en tast, tændes baggrundslyset. Det
slukkes igen, hvis der ikke trykkes på nogen
taster inden for et bestemt tidsrum, afhængig af
menuvalget Baggrundslys (Menu 4.7.2).
For at angive hvor længe baggrundslyset skal
være aktivt, indstilles menuvalget
Baggrundslys (Menu 4.7.2); se side 82 for
yderligere detaljer.
Du kan også indstille telefonen til kun at bruge
baggrundslyset i et vist tidsrum via menuvalget
Autom. lys (Menu 4.7.3); se side 83 for
yderligere detaljer.
Vises, når du indstiller alarmen.
Udvendig skærm
Viser batteriets opladeniveau. Jo flere
bjælker du kan se, jo mere strøm er der
tilbage.
Din telefon er forsynet med en udvendig skærm
på låget. Den viser, når du har et indgående
opkald eller en meddelelse, og underretter dig på
det tidspunkt, du har indstillet alarmen til.
Vises, når IrDA-porten er aktiv. For
detaljer, se side 76.
14
15
Din telefon
Kom i gang
Servicelys
Servicelyset sidder i øverste højre hjørne af
telefonen. Det blinker, når servicer er
tilgængelige på telefonen.
For at aktivere eller deaktivere brug af
servicelyset indstilles menuvalget Servicelys
(Menu 4.7.4); se side 83 for yderligere detaljer.
Indsætte et SIM-kort
Når du tilmelder dig hos et mobiltelefonselskab,
får du et indstiks-SIM-kort med dine
tilmeldingsoplysninger, såsom din PIN-kode,
eventuelle ekstra servicer o.s.v.
Vigtigt! Indstiks-SIM-kortet og dets kontakter
kan let blive skrammede eller bøjede,
så pas godt på kortet, og vær forsigtig,
når du sætter det i eller tager det ud.
Servicelys
SIM-kort skal opbevares utilgængeligt
for små børn.
1. Telefonen slukkes om nødvendigt ved at holde
tasten
nedtrykket, indtil lukkebilledet
vises.
2. Fjern batteriet. Det gøres på følgende måde:
➀ Tryk låsen over batteriet ned og hold den i
denne position.
➁ Skub batteriet ud og løft det af som vist.
16
17
Kom i gang
3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen, således
at holderen låser kortet fast.
Sørg for, at det afskårne hjørne er øverst til
højre, og at kortets guldkontakter vender ind
mod telefonen.
Kom i gang
5. Skub batteriet op mod toppen af telefonen, indtil
du hører et klik. Sørg for, at batteriet er korrekt
installeret, før der tændes for telefonen.
Oplade et batteri
Bemærk: Når du har brug for at fjerne SIM-kortet,
skubbes det som vist og tages ud af
holderen.
Din telefon forsynes med strøm fra et
genopladeligt Li-ion-batteri. Telefonen leveres
med en rejseadapter. Anvend kun godkendte
batterier og opladere. Henvend dig til din lokale
Samsung-forhandler for yderligere oplysninger.
Telefonen kan bruges, mens batteriet oplades,
men dette medfører en langsommere opladning.
Bemærk: Batteriet skal oplades helt, inden du bruger
telefonen første gang. Et afladet batteri er
helt opladet efter ca. 200 minutter.
4. Sæt batteriet tilbage på plads, idet det sørges
for, at tapperne på batteriet passer ind i rillerne
på telefonen.
18
1. Med batteriet på plads på telefonen tilsluttes
ledningen fra rejseadapteren i bunden af
telefonen.
19
Kom i gang
Kom i gang
2. Tilslut adapteren til en almindeligt stikkontakt.
3. Når batteriet er helt opladet, trækkes adapterens
stik ud af stikkontakten i væggen. Afmonter
adapteren ved at trykke på de grå tapper på
begge sider af stikket og træk stikket ud.
Tænde/slukke for telefonen
1. Åbn klappen.
2. Hold tasten
tændes.
nedtrykket, indtil telefonen
3. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du
indtaste denne og trykke på softtasten OK.
Adgangskoden er fra fabrikken indstillet til
00000000. For yderligere detaljer, se side 110.
4. Hvis du bliver bedt om en PIN-kode, skal du
indtaste denne og trykke på softtasten OK. For
yderligere detaljer, se side 111.
Indikator for lav batteristand
Når batteriet er ved at være brugt, og der kun er
et par minutters taletid tilbage, lyder der en
advarselstone, og følgende meddelelse
fremkommer på skærmen med regelmæssige
mellemrum:
Telefonen søger efter dit netværk, og når det
findes, vises den inaktive skærm som illustreret
herunder på de to skærme. Du kan nu foretage
eller modtage et opkald.
Serviceudbyder
07:30
Ons 06 Mar
07:30
Ons/06
**Advarsel**
Lav batt. stand
Menu
Menu
Navn
Når batteriet bliver for svagt til at drive telefonen,
slukkes denne automatisk.
Navn
Bemærk: Sproget på skærmen er fra fabrikken
indstillet til engelsk. For at ændre sproget
anvendes menuvalget Sprog (Menu 4.5);
for yderligere detaljer henvises der til
side 79.
5. Når du ønsker at slukke telefonen, holdes
tasten
nedtrykket, indtil lukkebilledet vises.
20
21
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Afslutte et opkald
Foretage et opkald
Når du er færdig med din samtale, tryk kort på
tasten
.
Når skærmen er inaktiv, indtastes områdenummeret og telefonnummeret og der trykkes
på tasten
.
Bemærk: Hvis du har afkrydset valget Aut.
genkald i menuen Ekstra
indstillinger (Menu 4.8), genopkaldes
nummeret automatisk op til ti gange, når
personen ikke svarer, eller når nummeret
er optaget; se side 84 for yderligere
detaljer.
Foretage et internationalt opkald
1. Tryk og hold på tasten
Tegnet + vises.
nede.
2. Indtast landekode, områdenummer og
telefonnummer og tryk på tasten
.
Så...
For igen at ringe til et af disse numre, gøres som
følger.
1. Hvis du har indtastet tegn på skærmen, slettes
skærmen ved at holde tasten
nedtrykket i
mere end et sekund.
2. Tryk på tasten
for at vise en liste over de
sidste numre i den rækkefølge, opkaldene fandt
sted i.
4. For at...
Det sidst viste
tal
Tryk på tasten
Andre tal i
nummeret
Tryk på tasten eller , indtil
cursoren er til højre for det tal, der
skal slettes. Tryk på tasten
. Du
kan også indsætte et manglende
tal ved blot at trykke på den
pågældende tast.
Hele skærmen
Hold tasten
et sekund.
22
Telefonen gemmer de numre, du har ringet til og
modtaget eller mistet opkald fra, såfremt
opkalderen er identificeret; se "Opkaldfunktion"
på side 69 for yderligere detaljer.
3. Brug tasterne
og
for at gennemløbe
numrene, indtil det ønskede nummer
fremhæves.
Rette nummeret
For at
slette...
Genopkald til sidste nummer
.
nede i mere end
Så...
Ringe til det
fremhævede
nummer
Tryk på tasten
.
Redigere det
fremhævede
nummer
• Tryk på softtasten
Rediger.
• Ændre nummeret efter
ønske, jf. "Rette
nummeret" på side 22
for yderligere detaljer.
23
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Besvare et opkald
Foretage et opkald ved hjælp af
telefonbogen
Du kan gemme de numre, du ofte ringer til,
under et navn i SIM-kortets eller telefonens
hukommelse ved hjælp af telefonbogen. Derefter
vælger du blot det ønskede navn for at ringe til
det tilhørende nummer. For yderligere detaljer
om telefonbogen, se side 33.
Når nogen ringer til dig, ringer telefonen, og de to
skærme viser følgende.
Justere lydstyrken
Hvis du ønsker at justere lydstyrken i
højttaleren, skal du bruge tasterne
og
telefonens venstre side.
Accept.
på
Tryk på tasten
for at skrue op for lyden og på
tasten
for at skrue ned.
I inaktiv tilstand med åben klap kan du justere
tastelydstyrken vha. tasterne
og .
Afvis
Hvis den opkaldende kan identificeres, vises
dennes telefonnummer eller navn, hvis det er
gemt i telefonbogen.
1. Åbn klappen om nødvendigt. Tryk på tasten
eller softtasten Accept. for at besvare det
indgående opkald.
Hvis menuvalget Vilkårlig svartast i menuen
Ekstra indstillinger (Menu 4.8) er slået til,
kan du trykke på en vilkårlig tast for at besvare et
opkald, undtagen tasten
og softtasten
Afvis (se side 84).
Hvis menuvalget Aktiv klap i menuen Ekstra
indstillinger (Menu 4.8) er slået til, kan du
besvare opkaldet ved blot at åbne klappen (se
side 84).
Bemærk: For at afvise et indgående opkald, skal du
holde lydstyrketasterne på telefonens
venstre side nedtrykket uden at åbne
klappen.
2. Afslut opkaldet ved at lukke klappen eller ved at
trykke på tasten
.
24
Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens
telefonbogen eller menufunktionerne
bruges.
25
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Se ubesvarede opkald
Hvis du, af en eller anden årsag, ikke er i stand
til at besvare et opkald kan du finde ud af, hvem
der ringede til dig, hvis denne service er
tilgængelig. På denne måde kan du, om
nødvendigt, ringe tilbage til personen.
Antallet af ubesvarede opkald vises på den
inaktive skærm, umiddelbart efter at opkaldet
ikke blev besvaret.
For at se det ubesvarede opkald med det samme,
fortsættes som følger.
Redigere et ubesvaret opkaldsnummer
Bemærk: Hvis det nummer, der hører til et
ubesvaret opkald ikke er tilgængeligt,
vises valgmuligheden Redigeringsnr.
ikke.
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk på tasten
eller
for at fremhæve
valgmuligheden Redigeringsnr..
3. Tryk på softtasten Vælg.
1. Hvis telefonen er lukket, skal du åbne klappen.
4. Rediger nummeret.
2. Tryk på softtasten Vis.
5. For at...
Nummeret for det senest ubesvarede opkald
vises, hvis det er tilgængeligt.
3. For at...
Tryk på...
Rulle gennem
ubesvarede opkald
Tasten
Ringe til det viste
nummer
Tasten
Redigere eller slette
et ubesvaret
opkaldsnummer
Softtasten Vælg
(se overfor).
eller
.
Tryk på...
Ringe op
Tasten
Gemme
nummeret
Softtasten Gem og indtast
navn og den ønskede
placering (for yderligere
detaljer henvises der til
side 33).
.
.
Slette et ubesvaret opkald
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Om nødvendigt, tryk på tasten
eller
at fremhæve valgmuligheden Slet.
for
3. Tryk på softtasten Vælg.
Du kan til enhver tid trykke på tasten
forlade funktionen Ubesvarede.
for at
Bemærk: Du har til enhver tid adgang til funktionen
Ubesvarede opkald ved at vælge menuen
Ubesvarede (Menu 2.1); for
yderligere detaljer, se side 69.
26
27
Opkaldsfunktioner
Vælge funktioner
og valg
Skifte hurtigt til lydløs tilstand
Den lydløse tilstand er praktisk, når diskretion er
påkrævet, og du ønsker at forhindre telefonen i
at støje, for eksempel i et teater.
For hurtigt at skifte over til lydløs tilstand skal du
i inaktiv tilstand blot holde tasten
nedtrykket,
indtil meddelelsen "Lydløs" og vibrationsikonet
( )vises.
I lydløs tilstand ændrer din telefon
lydindstillingerne som følger.
Din telefon har et sæt funktioner, der gør det
muligt for dig at tilpasse din telefon individuelt.
Disse funktioner er arrangeret i menuer og
undermenuer og nås ved hjælp af de to
softtaster markeret med
eller . Hver menu
og undermenu giver dig mulighed for at se og
ændre indstillingerne for en bestemt funktion.
Softtasternes funktioner ændrer sig afhængig af
den aktuelle kontekst; beskrivelsen på nederste
linje på skærmen lige over hver tast viser dens
aktuelle funktion.
Eksempel:
Menuvalg
Ny indstilling
Fejalarmtype (Menu 3.3)
Vibration
Tastgruppetone (Menu 3.4) FRA
SMS-tone (Menu 3.5.1)
Kun lys
Fejltone (Menu 3.6.1)
FRA
Valg
For at forlade den lydløse tilstand og aktivere de
tidligere lydindstillinger skal du igen holde
tasten
nedtrykket, indtil meddelelsen "Afslut
lydløs" vises. Vibrationsikonet ( ) slukkes.
Tryk på venstre softtast
for at få adgang til de
mulige valg.
28
Tryk på højre
softtast for at skifte
tekstinput-tilstand.
29
Vælge funktioner og valg
Vælge funktioner og valg
For at se de forskellige funktioner/valg, der er
tilgængelige, og vælge den ønskede, fortsæt da
som følger.
1. Tryk på den relevante softtast.
2. For at...
Eksempel: Indstilling af skærmsprog
1. Når skærmen er inaktiv, tryk da på softtasten
Menu for at få adgang til menuerne.
Tryk på...
Vælge:
• Den viste funktion
eller
• Det fremhævede
valg
Softtasten Vælg eller
tasten .
Se den næste
funktion eller
fremhæve det næste
valg i en liste
Tasten
eller
tasten
på venstre
side af telefonen.
Gå tilbage til forrige
funktion eller valg i en
liste
Tasten
eller
tasten
på venstre
side af telefonen.
Gå et niveau tilbage i
strukturen
Tasten , softtasten
eller tasten
.
Forlade strukturen
uden at ændre
indstillingerne
Tasten
Serviceudbyder
07:30
Ons 06 Mar
Menu
2. Rul gennem menuerne, indtil du når til
menuen Telefonindstillning, ved at trykke på
tasten
eller
.
Opkaldfunk
tion
Lydindstillnin
g
Telefoninds
tillning
.
I nogle funktioner kan du blive bedt om at
indtaste en adgangskode eller en PIN-kode.
Indtast den rigtige kode og tryk på softtasten OK.
Navn
Vælg
3. For at vælge menuen Telefonindstillning,
tryk på softtasten Vælg eller tasten .
Telefonindstillni...
Infrarød aktiv...
Mine indstillin…
Hilsen
Eget nummer
Hvis menunavnet er for langt
til skærmen, rulles det, når
det fremhæves.
Sprog
Sikkerhed
Vælg
30
31
Vælge funktioner og valg
Telefonbog
4. Rul gennem undermenuerne, indtil du når
til undermenuen Sprog, ved at trykke på
tasten
eller
.
Telefonindstillni...
Infrarød aktiv...
Mine indstillin…
Du kan gemme telefonnumre og navne på deres
ejere i hukommelsen på dit SIM-kort. Derudover
kan du gemme op til 500 numre i telefonens
hukommelse. Selvom SIM-kortets og telefonens
hukommelser er adskilte, anvendes de som én
helhed, der kaldes for telefonbogen.
Hilsen
Eget n Dansk
Sprog
Viser den aktuelle
indstilling.
Sikkerhed
Vælg
5. For at se de sprog, der en tilgængelige, trykkes
på softtasten Vælg eller tasten .
Den aktuelle indstilling er fremhævet.
Aktuelt sprog
Så snart du begynder at indtaste et nummer,
vises Gem over den venstre softtast, så du kan
gemme nummeret i telefonbogen.
Português
Suomi
Norsk
∂§§∏NIKA
1. Indtast nummeret, der skal gemmes.
Vælg
6. Rul gennem listen over sprog, indtil det
relevante sprog fremhæves, ved at trykke på
tasten
eller
.
7. Tryk på softtasten Vælg eller tasten
bekræfte dit valg.
8. Tryk to gange på tasten
menustrukturen.
Der findes to måder at gemme et nummer på:
• Ved hjælp af softtasten Gem i inaktiv tilstand
• Ved hjælp af valget Ny indføring i menuen
Telefonbog
Gemme et telefonnummer i inaktiv
tilstand
Sprog
Svenska
Dansk
Gemme et telefonnummer under
et navn
eller
for at
for at forlade
Bemærk: Hvis du begår en fejl under indtastningen
af et nummer, kan du rette den ved hjælp
af tasten
. For yderligere detaljer
henvises der til side 22.
2. Når du er sikker på, at nummeret er korrekt,
trykkes på softtasten Gem.
3. Vælg et ikon for at angive kategorien af det
gemte nummer. Der er tre kategorier til
rådighed:
Mobilnummer
Kontornummer
Hjemmenummer
For at vælge kategorien skal du trykke på
tasten eller efterfulgt af softtasten Vælg.
32
33
Telefonbog
Telefonbog
4. Indtast et navn og tryk på softtasten OK.
Den maksimale længde for et navn afhænger af
dit SIM-kort. For information om indtastning af
tegn, se side 42.
Telefonen viser nu den første ledige plads i den
hukommelse, der senest er anvendt til at
gemme et navn og nummer. Hvis denne
hukommelse er fuld, vises den første ledige
plads i den anden hukommelse.
Bemærk: Hvis du skifter telefon vil de numre, der er
gemt i hukommelsen på dit SIM-kort,
automatisk være tilgængelige på den nye
telefon, mens de numre, der er gemt i
telefonens hukommelse, skal genoprettes.
5. Tryk på højre softtast med mærket Til kort eller
Til tlf. for at skifte mellem telefonens og kortets
hukommelse.
6. Hvis du ikke ønsker at gemme nummer og
navn på det foreslåede sted, skal du trykke på
tasten
for at slette pladsnummeret og
indtaste din foretrukne plads ved at trykke på
nummertasterne.
7. Tryk på softtasten OK for at gemme navn og
nummer.
Derefter viser telefonen den indføring eller det
navn, der er oprettet i telefonbogen.
8. For at...
34
Tryk på...
Bruge valgene for
indføringer
Softtasten Valg.
Vende tilbage til den
inaktive skærm
Tasten
Gemme et nummer vha. menuen
Telefonbog
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten
Navn.
2. Rul ned til Ny indføring ved at trykke på
tasten
eller
og tryk derefter på
softtasten Vælg.
3. Vælg et ikon for at angive kategorien af det
gemte nummer.
Bemærk: E-mail-ikonet ( ) er tilgængeligt på
dette trin. Det gør det muligt at
gemme en e-mail-adresse i stedet for
et telefonnummer.
4. Fortsæt proceduren fra trin 4 på side 34 for at
gemme nummeret.
Anvendelse af valg for indføringer i
telefonbogen
Når du har adgang til en indføring i telefonbogen,
kan du trykke på softtasten Valg for at få
adgang til valgmulighederne for denne indføring.
For at...
Tryk på...
Vælge det
fremhævede valg
Softtasten Vælg eller
tasten .
Fremhæve et andet Tasten
eller
, indtil det
valg
ønskede valg er fremhævet.
.
35
Telefonbog
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Indsæt: med dette valg kan du indsætte det
valgte nummer i normal opkaldstilstand. Brug
dette valg til at ringe til et nummer, der ligner et
i telefonbogen, f.eks. et andet lokalnummer i
samme kontor.
Brug tasten
til at ændre nummeret som
ønsket; jf. side 22 for yderligere detaljer. Tryk på
tasten
, når du er klar til at ringe.
Rediger: gør det muligt at redigere det valgte
navn og nummer.
Slet: gør det muligt at slette det valgte navn og
nummer fra telefonbogen. Du bliver bedt om at
bekræfte, at du ønsker at slette navn og
nummer, ved at trykke på softtasten Ja.
Kopier: gør det muligt at kopiere det valgte
nummer til et andet sted. Brug dette valg til at
gemme et nummer, der ligner et, der allerede er
i hukommelsen. Når det er kopieret, kan
nummeret redigeres og gemmes i telefonbogen.
Opkaldsgruppe: gør det muligt at inkludere
indføringen i en opkaldsgruppe, således at
telefonen ringer på en særlig måde, når denne
person ringer til dig. Vælg en af de ti mulige
grupper.
For at slette en indføring fra en gruppe, skal du
vælge Ingen gruppe.
For yderligere information om ændring af
opkaldsgruppernes egenskaber, se side 39.
Tilføj indføring: gør det muligt at tilføje et nyt
nummer i en anden kategori (mobil, kontor,
hjemme eller e-mail) til det valgte navn. En
indføring eller et navn i telefonbogen kan
indeholde op til fire numre, et i hver kategori.
36
Telefonbog
Søge efter og ringe til et nummer i
telefonbogen
Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du
søge efter dem på to måder:
• Ved navn
• Ved opkaldsgruppe
Søge efter et nummer ved navn
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten
Navn.
2. Tryk på softtasten Vælg, når valget Søg er
fremhævet. Du bliver bedt om at indtaste et
navn.
3. Indtast starten på det navn, du ønsker at finde.
Telefonbogens indføringer vises startende med
den første indføring, der passer til din
indtastning. Denne indføring er også
fremhævet.
4. For at...
Tryk på...
Vise den
fremhævede
indføring
Softtasten Vis.
Vælge en anden
indføring
Tasten
eller
,
indtil den ønskede
indføring er fremhævet.
Søge efter et navn,
der starter med et
andet bogstav
Tasten med det ønskede
bogstav.
5. Når du har fundet den ønskede indføring, skal
du trykke på tasten
for at ringe til nummeret
eller på softtasten Valg for at få adgang til
valgene for indføringer i telefonbogen; se
side 35 for yderligere detaljer.
37
Telefonbog
Telefonbog
Søge efter et nummer ved opkaldsgruppe
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten
Navn.
Redigere en opkaldsgruppe
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten
Navn.
2. Rul ned til Søg gruppe ved at trykke på
tasten
eller
og tryk derefter på
softtasten Vælg. Du bliver bedt om at
indtaste et gruppenavn.
2. Rul ned til Rediger gruppe ved at trykke
på tasten
eller
og tryk derefter på
softtasten Vælg.
3. Indtast starten på navnet på den gruppe, du
ønsker at finde.
3. Indtast starten på det ønskede gruppenavn eller
rul gennem listen over grupper ved at trykke på
tasten
eller
.
Opkaldsgrupperne vises startende med den
første gruppe, der passer til din indtastning.
Denne gruppe er også fremhævet.
4. Når den ønskede gruppe er fremhævet, tryk på
softtasten Valg.
4. Rul ned til den ønskede gruppe ved at trykke
på tasten
eller
og tryk derefter på
softtasten Vis.
Indføringerne i telefonbogen, der tilhører den
valgte opkaldsgruppe, vises.
5. For at...
Tryk på...
Vise den
fremhævede
indføring
Softtasten Vis.
Vælge en anden
indføring
Tasten
eller
,
indtil den ønskede
indføring er fremhævet.
6. Når du har fundet den ønskede indføring, skal
du trykke på tasten
for at ringe til nummeret
eller på softtasten Valg for at få adgang til
valgene for indføringer i telefonbogen; se
side 35 for yderligere detaljer.
38
5. Vælg valgene og foretag de ønskede ændringer i
indstillingerne. Følgende valgmuligheder er
tilgængelige.
Opkaldstone: gør det muligt at vælge den
ringetone, der skal anvendes, når du modtager
et stemmeopkald fra en person i gruppen.
SMS-tone: gør det muligt at vælge den
ringetone, der skal anvendes, når du modtager
en tekstmeddelelse fra en person i gruppen.
Grafik: gør det muligt at vælge det grafiske
ikon, der skal vises, når du modtager et
stemmeopkald fra en person i gruppen.
Gruppenavn: gør det muligt at give gruppen
et navn. For yderligere oplysninger om, hvordan
man indtaster tegn, henvises der til side 42.
6. Når du er færdig, skal du trykke på tasten
eller
.
39
Telefonbog
Hurtigkald
Når du har gemt telefonnumre på SIM-kortet,
kan du definere otte hurtigkaldsnumre, som du
derefter let kan ringe til når som helst ved blot at
trykke på den tilhørende nummertast.
Opsætning af hurtigkaldsnumre
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten
Navn.
2. Rul ned til Hurtigkald ved at trykke på
tasten
eller
og tryk derefter på
softtasten Vælg.
3. Vælg hvilken tast, du ønsker at tildele en
hurtigkaldsfunktion (tasterne
til
)
og tryk på softtasten OK.
Bemærk: Hvis du allerede har tildelt et nummer
til denne tast erstattes softtasten OK
med softtasten Valg. Gå til trin 6.
4. Vælg den ønskede indføring i telefonbogen fra
listen og tryk på softtasten Vis.
5. Vælg det ønskede nummer, hvis indføringen
omfatter mere end et nummer, ved at trykke på
tasten
eller
, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
6. Når du har tildelt den valgte tast et nummer, har
du fire valgmuligheder:
Skift: gør det muligt at tildele et andet nummer
til tasten.
Telefonbog
Slet alt: gør det muligt at slette indstillingerne
for samtlige taster, så ingen numre er tildelt
nogen af tasterne.
Nummer: gør det muligt at se det nummer, der
er tildelt tasten.
7. Når du er færdig, skal du trykke på tasten
eller
.
Hurtigkald fra telefonbogen
For at foretage hurtigkald til numre, der er
til
, skal du holde den
tildelt til tasterne
relevante tast nedtrykket.
Bemærk: Hukommelsens plads 1 er forbeholdt
nummeret på din Telefonsvarer server.
Kontrollere hukommelsens status
Du kan kontrollere hvor mange navne og numre,
der er gemt i telefonbogen (kort- og
telefonhukommelsen) eller hvor mange ledige
pladser, der er tilbage.
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten
Navn.
2. Vælg Hukommelsesstatus.
3. Tryk på tasten
eller
for at vise antallet
af eksisterende eller resterende indføringer i
kortets og telefonens hukommelser.
Slet: gør det muligt at slette indstillingen, så
intet nummer er tildelt til tasten.
40
41
Indtaste tekst
Indtaste tekst
Når du bruger din telefon, vil du ofte have brug
for at indtaste tekst. For eksempel når du
gemmer et navn i telefonbogen, opretter din
personlige hilsen eller planlægger en begivenhed
i din kalender. Du kan indtaste alfanumeriske
tegn ved hjælp af telefonens tastatur.
Ændre tekstinputtilstand
Når du er i et felt, hvor du kan indtaste tegn, skal
du bemærke indikatoren for tekstinputtilstand på
skærmen.
Indikator for
tekstinputtilstand
HEJ
Du har følgende tekstinputtilstande at vælge
mellem:
• T9-tilstand
I denne tilstand kan du indtaste ord med kun
ét tasttryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet
svarer til mere end et bogstav – når du trykker
én gang på tasten
vises J, K eller L.
I T9-tilstanden sammenlignes dine tasttryk
automatisk med en intern sprogdatabase for at
bestemme det korrekte ord, således at der
kræves langt færre tasttryk end i de
traditionelle store/små bogstaver-tilstande.
Valg
For at vælge...
Tryk på softtasten
indtil...
T9-tilstand
vises.
Se side 44.
Store bogstavertilstand
A vises.
Se side 45.
Små bogstavertilstand
a vises.
Se side 45.
Nummertilstand
1 vises.
Se side 47.
Symboltilstand
vises.
Se side 47.
• Store/små bogstaver-tilstande
I disse tilstande kan du indtaste bogstaver ved
at trykke på tasten med det ønskede bogstav
en, to eller tre gange, indtil bogstavet vises på
skærmen.
• Symboltilstand
Denne tilstand gør det muligt for dig at
indtaste specielle tegn.
• Nummertilstand
I denne tilstand kan du indtaste tal.
42
43
Indtaste tekst
Bruge T9-tilstand
T9 forudsigende tekstinputtilstand gør det muligt
at indtaste et vilkårligt tegn ved hjælp af enkelte
tasttryk. Denne tekstinputtilstand er baseret på
en indbygget database.
1. Når du befinder dig i den forudsigende
tekstinputtilstand T9, kan du begynde at
indtaste et ord ved at trykke på tasterne
til
. Tryk kun én gang på hver tast for et
bogstav.
Eksempel: For at indtaste HEJ i T9-tilstand,
tryk på
,
og
.
Det ord du taster, vises på skærmen. Det kan
ændre sig for hver tast du trykker på.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter
tasttrykkene.
3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at skrive
det næste ord.
Hvis ordet ikke er korrekt, tryk på tasten
,
eller
en eller flere gange for at vise
alternative ord for de taster du har trykket på.
Eksempel: Både KAT og LAV svarer til samme
sekvens
,
og
. Telefonen
viser det mest anvendte valg først.
4. Afslut hvert ord med et mellemrum ved at
trykke på tasten
.
• For at indtaste ord, der ikke findes i T9-tilstand,
skal du skifte tekstinputtilstand til store/små
bogstavertilstand.
44
Indtaste tekst
• For at indtaste punktummer, bindestreger
eller apostroffer, skal du trykke på tasten
.
T9-tilstanden benytter grammatikregler til at
sikre sig, at den korrekte tegnsætning anvendes.
Eksempel:
bruges to gange for at vise to
skilletegn.
• For at skifte mellem små og store bogstaver i
T9-tilstanden bruges tasten
.
• Du kan også flytte markøren vha. tasterne
og . For at slette bogstaver skal du trykke på
tasten
. Tryk på og hold tasten
nede for
at slette skærmen.
Bruge store/små bogstavertilstand
Brug tasterne
til
til at skrive med.
1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:
- En gang for det første bogstav
- To gange for det andet bogstav
- Og så videre
2. Vælg de andre bogstaver på samme måde.
Bemærk: Markøren flytter til højre, når du trykker på
en anden tast. Hvis du ønsker at indtaste
det samme bogstav to gange eller et andet
bogstav på den samme tast, skal du vente
et par sekunder, indtil markøren
automatisk flytter til højre, og derefter
vælge det næste bogstav.
45
Indtaste tekst
Indtaste tekst
Bruge symboltilstand
Der henvises til nedenstående tabel for
yderligere oplysninger om de tilgængelige tegn.
I symboltilstand kan du indsætte symboler i en
tekstmeddelelse.
Tegn i den viste rækkefølge
Tast
Store bogstaver
Små bogstaver
Blank
OK
Brug navigationstasterne til at rulle til det
ønskede symbol og tryk derefter på softtasten OK
for at indsætte det fremhævede symbol i din
meddelelse.
• For at indsætte et mellemrum, tryk på tasten
• Du kan også flytte markøren vha. tasterne
og . For at slette bogstaver skal du trykke på
tasten
. Tryk og hold tasten
nede for at
rydde skærm.
46
.
Bruge nummertilstand
I nummertilstand kan du indtaste numre i en
tekstmeddelelse (for eksempel et telefonnummer). Tryk på de taster, der svarer til de
ønskede cifre, og skift manuelt tilbage til den
passende tekstinputtilstand.
47
Valg under en
samtale
Din telefon er udstyret med et antal
kontrolfunktioner, som du kan bruge under en
samtale.
Sætte et opkald på hold
Du kan sætte den igangværende samtale på hold,
når som helst du ønsker det. Du kan foretage
yderligere et opkald under et andet opkaldsforløb,
hvis denne service understøttes af netværket. Af
disse to opkald er det ene aktivt, mens det andet er
på hold, og du kan skifte mellem disse opkald.
For at sætte et opkald på hold trykkes blot på
softtasten Hold. Du kan reaktivere opkaldet, når
som helst du ønsker det, ved at trykke på
softtasten Hent.
For at foretage et opkald under et andet
opkaldsforløb gøres som følger.
1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, eller
slå det op i telefonbogen.
2. Tryk på tasten
for at foretage opkald
nummer to.
Det første opkald sættes automatisk på hold.
Alternativt gøres som følger.
1. Sæt det igangværende opkald på hold ved at
trykke på softtasten Hold.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
For at skifte mellem de to opkald skal du blot trykke
på softtasten Skift.
Det igangværende opkald sættes på hold, og det
opkald, der var på hold, reaktiveres, så du kan
fortsætte samtalen med den anden samtalepartner.
Når du er færdig, afsluttes hvert opkald på normal
vis ved at trykke på tasten
.
48
Valg under en samtale
Slukke for mikrofonen (lydløs)
Du kan midlertidigt slukke for mikrofonen i din
telefon, så din samtalepartner ikke kan høre dig.
Eksempel: Du vil sige noget til en anden person i
rummet men ønsker ikke, at din
samtalepartner hører dig.
For at slukke mikrofonen midlertidigt gøres som
følger.
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Om nødvendigt, tryk på tasten
for at
fremhæve valgmuligheden Lydløs.
3. Tryk på softtasten OK.
Din samtalepartner kan ikke længere høre dig.
For at slå mikrofonen til igen gøres som følger.
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Om nødvendigt, tryk på tasten
for at
fremhæve valgmuligheden Mikrofon.
3. Tryk på softtasten OK.
Din samtalepartner kan nu atter høre dig.
49
Valg under en samtale
Valg under en samtale
Gemme/Sende tasttoner
Bruge SMS-servicen
Disse valg giver dig mulighed for at slå tasttonerne
fra eller til. Hvis Gem tasttone er valgt, udsender
din telefon ikke tasttonerne. Du kan nu trykke på
tasterne uden at høre irriterende tasttoner under et
opkald.
Hvis du modtager en SMS (Short Message Service)
meddelelse under et opkald, blinker
meddelelsesikonet ( ) på skærmen. Med
valgmuligheden SMS-tjeneste kan du anvende
denne funktion.
Bemærk: For at kunne kommunikere med
telefonsvarere eller computerstyrede
telefonisystemer skal Sendr tasttone
være valgt.
Læs meddelelse: gør det muligt at læse de
meddelelser, du har modtaget.
Søge efter et nummer i telefonbogen
Skriv meddelelse: gør det muligt at skrive en
meddelelse.
For yderligere detaljer om SMS-servicen, se
side 60.
Du kan søge efter et nummer i telefonbogen under
en samtale.
Besvare et andet opkald
1. Tryk på softtasten Valg.
Du kan besvare et indgående opkald under et
igangværende opkaldsforløb, hvis denne service
understøttes af netværket, og hvis du har indstillet
menuvalget Banke på (Menu 6.3) til Aktiver (se
side 99). Du vil blive underrettet om, at der venter
et indgående opkald, af en banke på-tone.
2. Tryk på tasten
Telefonbog.
for at fremhæve funktionen
3. Tryk på softtasten OK.
Telefonbogsindføringerne vises.
4. Indtast det navn, du ønsker at finde.
Hvis du indtaster begyndelsen af navnet, vises
telefonbogsindføringerne startende med den
indføring, der passer med det, du har indtastet.
Denne indføring er også fremhævet.
5. Tryk på softtasten Vis for at se den fremhævede
indføring.
For en mere detaljeret beskrivelse af Telefonbogen,
se side 33.
50
For at besvare et opkald under et igangværende
opkaldsforløb gøres som følger.
1. Tryk på tasten
for at besvare det indgående
opkald. Det første opkald sættes automatisk på
hold.
2. For at skifte mellem to opkald skal du trykke på
softtasten Skift.
Hvis du vil afslutte et holdt opkald, skal du
trykke på softtasten Valg og vælge Afslut
ventende.
3. For at afslutte det igangværende opkald trykkes
på tasten
.
51
Valg under en samtale
Foretage et Konference opkald
Et Konference opkald er en nettjeneste, der gør det
muligt for op til seks personer samtidig at deltage i
et konferenceopkald. Kontakt din serviceudbyder
for yderligere information.
Etablering af et Konference opkald
1. Ring den første deltager op på normal vis.
2. Ring den anden deltager op på normal vis. Det
første opkald sættes automatisk på hold.
Valg under en samtale
3. Vælg Privat.
Du kan nu tale privat med denne person. De
andre deltagere kan fortsætte med at tale med
hinanden.
4. For at vende tilbage til Konference opkaldet skal
du trykke på softtasten Valg og vælge Tilføj.
Alle deltagere i Konference opkaldet kan nu høre
hinanden.
Fjerne en deltager
1. Tryk på softtasten Valg og vælg Vælg et.
3. For at tilføje den første deltager til Konference
opkaldet skal du trykke på softtasten Valg og
vælge Tilføj.
4. For at tilføje en ny person til Konference
opkaldet skal du ringe denne person op på
normal vis, trykke på softtasten Valg og vælge
Tilføj.
Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare
opkaldet og trykke på Valg efterfulgt af Tilføj.
Gentag om nødvendigt denne procedure.
Privat samtale med en enkelt deltager
Listen over deltagere i opkaldet vises.
2. Fremhæv den ønskede person ved at trykke på
tasten
eller
efterfulgt af softtasten
Vælg eller tasten
.
3. Vælg Fjern.
Opkaldet til denne deltager afsluttes, men du
kan fortsætte med at tale med de andre
deltagere.
4. Afslut Konference opkaldet ved at lukke
telefonen eller ved at trykke på tasten
.
1. Tryk på softtasten Valg og vælg Vælg et.
Listen over deltagere i opkaldet vises.
2. Fremhæv den ønskede person ved at trykke på
tasten
eller
efterfulgt af softtasten
Vælg eller tasten
.
52
53
Bruge menuerne
Bruge menuerne
Denne telefon indeholder en lang række funktioner,
så du kan skræddersy den efter dine behov. Disse
funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer.
Du kan få adgang til menuerne og undermenuerne
ved at rulle gennem dem vha. navigationstasterne
eller ved at anvende genvejstaster.
Adgang til menufunktioner ved rulning
Adgang til menufunktioner
med genveje
Menuemnerne (menuer, undermenuer og
valgmuligheder) er nummererede og kan hurtigt
åbnes vha. deres genvejsnummer.
Genvejsnummeret vises i bunden af skærmen, ved
siden af softtasten . Tryk blot på softtasten Menu
og indtast det ønskede nummer.
Eksempel: Adgang til valgmuligheden Sprog.
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten
Menu for at få adgang til menufaciliteten.
1. Tryk på softtasten Menu.
2. Rul med tasten
eller
for at nå den
ønskede hovedmenu, f.eks.
Telefonindstillning. Tryk på softtasten Vælg
eller tasten for at åbne menuen.
3. Tryk på
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks.
Sprog, kan du få adgang hertil ved at rulle med
tasten
eller
. Tryk på softtasten Vælg
for at åbne undermenuer.
Hvis den menu du har valgt, indeholder
undermenuer, gentages dette.
4. For at...
54
Tryk på...
Rulle gennem
menuerne
Tasten
eller
eller
tasterne
og
på
venstre side af telefonen.
Bekræfte den valgte
indstilling
Softtasten Vælg eller
tasten .
Vende tilbage til det
forrige menuniveau
Softtasten
tasten .
Forlade menuen
uden at ændre
indstillingerne
Tasten
eller
.
2. Tryk på
for Telefonindstillning.
for Sprog.
De tilgængelige sprog vises direkte.
Bemærk: De numre, der er tildelt hver menufunktion, er angivet på listen på side
side 56. Det er ikke sikkert, at de passer til
menu-nummeret på telefonen. Det
afhænger af hvilke servicer, der
understøttes af SIM-kortet.
Liste over menufunktioner
Følgende illustration viser den tilgængelige
menustruktur samt:
• Det nummer, der er tildelt hver valgmulighed
• Sidenummeret, hvor du kan finde en beskrivelse
af hver funktion
Bemærk: Hvis du anvender et SIM AT-kort med
yderligere servicer, vises menuen
SIM AT (8) først, når du trykker på
softtasten Menu for at åbne menufaciliteten. For yderligere detaljer
henvises til SIM-kortets dokumentation.
55
Bruge menuerne
1. Meddelelser
Bruge menuerne
(se side 60)
1.1 Læs meddelelse
1.1.1 Indgående
1.1.2 Udgående
1.2 Skriv meddelelse
1.3 Modeller
1.4 Indstillinger
1.4.1 Indstilling 1*
1.4.2 Indstilling 2*
1.4.3 Indstilling 3*
1.4.4 Fælles indst.
1.5 Gruppemeddelelse
1.5.1 Læs
1.5.2 Modtag
1.5.3 Kanalliste
1.5.4 Sprog
1.6 Telefonsvarer
1.6.1 Tilslut til telefonsvarer
1.6.2 Telefonsvarerserver
1.7 Mit Indhold
1.7.1 Min EMS-melodi
1.7.2 Mit EMS-billede
1.7.3 Min EMS-animation
1.8 Hukommelsesstatus
1.8.1 SIM-hukommelse
1.8.2 TELEFON-hukommelse
1.8.3 CB-hukommelse
2. Opkaldfunktion
2.1
2.2
2.3
2.4
(se side 69)
Ubesvarede
Modtagede opkald
Foretagne opk.
Ringetid
2.4.1 Tid sidste kald
2.4.2 Total udg.
2.4.3 Total indg.
2.4.4 Nulstil timere
* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-Kort.
56
2. Opkaldfunktion
(fortsat)
2.5 Pris på opkald*
2.5.1 Pris sidste opkald
2.5.2 Total pris
2.5.3 Maksimum pris
2.5.4 Nulstil tæller
2.5.5 Indstil maksimum pris
2.5.6 Pris/enhed
3. Lydinstillning
(se side 72)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Ringetone
Lydstyrke ringe
Fejlalarmtype
Tastgruppetone
Meddelelsestone
3.5.1 SMS-tone
3.5.2 SMSCB-tone
3.6 Ekstra tone
3.6.1 Fejltone
3.6.2 Minutsignal
3.6.3 Forbindelsestone
4. Telefonindstillning
(se side 76)
4.1 Infrarød aktivér
4.2 Mine indstillinger
4.2.1 Baggrundsbillede
4.2.2 Farveskema
4.2.3 Menuindstilling
4.3 Hilsen
4.4 Eget nummer
4.5 Sprog
* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-Kort.
57
Bruge menuerne
Bruge menuerne
4. Telefonindstillning
(fortsat)
4.6 Sikkerhed
4.6.1 PIN-kontrol
4.6.2 Skift PIN
4.6.3 Telefonlås
4.6.4 Skift adgangskode
4.6.5 SIM-lås
4.6.6 FDN-tilstand*
4.6.7 Skift PIN2-kode*
4.7 Skærmindstillinger
4.7.1 Kontrast
4.7.2 Baggrundslys
4.7.3 Autom. lys
4.7.4 Servicelys
4.7.5 Grafisk logo
4.8 Ekstra indstillinger
4.8.1 Aut. genkald
4.8.2 Aktiv klap
4.8.3 Vilkårlig svartast
4.9 Genvej
4.10 Nulstil indstillinger
5. Planlægning
(se side 86)
5.1 Kalender
5.2 Huskeseddel
5.3 Tid & dato
5.3.1 Indstil tid
5.3.2 Indstil dato
5.3.3 Verdenstid
5.3.4 Tidsformat
5.4 Alarm
5.5 Lommeregner
5.6 Valutaomregning
* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-Kort.
58
6. Nettjenester
(se side 95)
6.1 Viderestilling af opkald
6.1.1 Viderestil altid
6.1.2 Optaget
6.1.3 Intet svar
6.1.4 Ikke tilgæng.
6.1.5 Annuller alle
6.2 Spærring af opkald
6.2.1 Alle udgående
6.2.2 Internationale
6.2.3 Internationale undt. eget net
6.2.4 Alle indgående
6.2.5 Indgående når i udland
6.2.6 Annuller alle
6.2.7 Skift kode for spærring
6.3 Banke på
6.3.1 Stemmeopkald
6.3.2 Data-opkald
6.3.3 Annuller alle
6.4 Valg af netværk
6.4.1 Automatisk
6.4.2 Manuelt
6.5 Opkalder-ID
6.5.1 Standard
6.5.2 Skjul nummer
6.5.3 Send nummer
6.6 Lukket brugergruppe
6.6.1 Indeksliste
6.6.2 Uden for CUG
6.6.3 Standardgruppe
6.6.4 Deaktiver*
6.7 Valg af bånd
7. Underholdning
(se side 104)
7.1 Spil
7.2 WAP-browser
7.3 Overførsler
7.3.1 Spil mm.
7.3.2 Lyde
7.3.3 Billeder
7.3.4 DNS Instillinger
* Vises kun, hvis funktionen Lukket Brugergruppe er aktiv.
59
Meddelelser
Meddelelser
Funktionen SMS (Short Message Service) er en
nettjeneste, som ikke nødvendigvis understøttes
af dit netværk. Meddelelser kan sendes via tekst-,
fax-, e-mail- og personsøger-meddelelsessystemer,
forudsat at disse servicer understøttes af dit
netværk. For at sende tekstmeddelelser fra din
telefon skal din serviceudbyder forsyne dig med
SMS-centrets nummer.
Når meddelelsesikonet ( ) vises, har du modtaget
nye tekstmeddelelser. Hvis tekstmeddelelseshukommelsen er fuld, vises der en fejlmeddelelse,
og du kan ikke modtage nye meddelelser. Vælg
Slet i menuen Læs meddelelse (Menu 1.1) for
at slette gamle meddelelser.
Læs meddelelse
(Menu 1.1)
To meddelelsesbakker er tilgængelige.
Indgående: anvendes til at gemme modtagne
meddelelser.
Udgående: anvendes til at gemme allerede sendte
meddelelser eller meddelelser, som skal sendes.
Læse en meddelelse
1. Vælg den ønskede bakke og tryk på softtasten
Vælg.
Listen over meddelelser i bakken vises sammen
med afsenderens eller modtagerens telefonnummer eller navn, hvis dette findes i din
telefonbog.
3. Tryk på tasten
meddelelsen.
eller
for at rulle gennem
Mens du læser en meddelelse, kan du vælge
mellem følgende ved at trykke på softtasten Valg.
Slet: gør det muligt at slette gamle meddelelser.
Tekstsvar (kun indbakke): gør det muligt at svare
afsenderen ved at sende en tekstmeddelelse. Du
kan også ændre SMS-centrets nummer om
nødvendigt.
Tilbagekald (kun indbakke): gør det muligt at
ringe tilbage til afsenderen.
Gem nummer: gør det muligt at trække et
nummer ud af tekstmeddelelsen, så du kan ringe
det op eller gemme det i telefonbogen.
Afsend: gør det muligt at sende en meddelelse,
som du har modtaget eller gemt. For yderligere
oplysninger om, hvordan man sender en
meddelelse, se side 62.
Red.meddel: gør det muligt at redigere en
meddelelse.
Vælg objekter: gør det muligt at gemme objekter
fra meddelelsen, såsom lyd eller billeder, i din
telefon. Derefter kan du bruge disse objekter, når
du skriver en meddelelse; for yderligere detaljer, se
side 63.
Bemærk: Antallet at tilgængelige valgmuligheder
varierer afhængig af meddelelsensstatusen
(Ny/Gammel, Uafsendt eller Afsendt).
2. Vælg den ønskede meddelelse og tryk på
softtasten Vis for at se meddelelsens indhold.
60
61
Meddelelser
Skriv meddelelse
Meddelelser
(Menu 1.2)
I denne menu kan du skrive og sende en
tekstmeddelelse.
Bemærk: Du kan indtaste op til 918 alfanumeriske
tegn i din meddelelse. Hvis du tilføjer
objekter i din meddelelse, falder antallet af
tegn, du kan indtaste.
Oprette en enkel tekstmeddelelse
1. Opret din meddelelse som ønsket.
Bemærk: For yderligere oplysninger om hvordan
man indtaster tegn, jf. side 42.
2. Når din meddelelse er færdig, skal du trykke på
softtasten Valg. Følgende valgmuligheder er
tilgængelige.
Afsend kun: gør det muligt at sende
meddelelsen. Meddelelsen slettes efter
afsendelse.
Gem og afsend: gør det muligt at gemme en
kopi af meddelelsen og derefter sende den til
det ønskede bestemmelsessted. Du kan læse
meddelelsen i din udbakke vha. valgmuligheden
Læs meddelelse.
Gem kun: gør det muligt at gemme
meddelelsen, så den kan sendes senere. Du kan
læse meddelelsen i din udbakke vha.
valgmuligheden Læs meddelelse.
For yderligere oplysninger om valgmulighederne
Tekstformatering, Tilføj objekter, Tilføj
modeller og Sprog, se side 63.
3. Vælg Afsend kun eller Gem og afsend og
tryk på softtasten Vælg.
Hvis du blot ønsker at gemme meddelelsen, skal
du vælge Gem kun. Efter at have gemt
meddelelsen vender telefonen tilbage til menuen
Meddelelser.
62
4. Indtast et modtagerens nummer og tryk på
softtasten OK. Meddelsen afsendes.
Oprette en meddelelse ved hjælp af
valgene
1. Opret din meddelelse som ønsket.
2. Tryk på softtasten Valg.
3. Vælg et af følgende valg efter ønske ved hjælp
af tasterne
og
og tryk på softtasten
Vælg.
Tekstformatering: gør det muligt at
formatere tekstens stil. For egenskaben
Størrelse findes størrelserne Normal, Stor og
Lille. For egenskaberne Understreget og
Overstreget vælges Til eller Fra.
Egenskaberne kan kombineres indbyrdes.
Tilføj objekter: gør det muligt at tilføje lyd,
melodi, billede eller animation til meddelelsen
som ønsket. Vælg kategorien af det objekt, der
skal tilføjes: du kan vælge mellem Lyd, Melodi,
Billede og Animation. I hver kategori kan du
vælge de forskellige fabriksindstillede emner eller
et emne, du har modtaget fra andre kilder, såsom
Internet eller andre telefoner.
Tilføj modeller: gør det muligt at anvende en
af de foruddefinerede meddelelsesmodeller på
teksten. Vælg en af de fem meddelelser, der
forinden er defineret ved hjælp af menuvalget
Modeller (Menu 1.3); for yderligere detaljer,
se side 64.
Sprog: gør det muligt at ændre det sprog, der
anvendes i T9-inputtilstanden. Vælg det sprog,
der skal anvendes.
4. Skriv meddelelsen færdig og send eller gem den
ifølge proceduren fra trin 2 på side 62.
63
Meddelelser
Modeller
Meddelelser
(Menu 1.3)
I denne menu kan du foruddefinere op til fem
meddelelser, som du bruger ofte. Rul gennem listen
af modeller vha. tasterne
og
. Når den
ønskede meddelelsesmodel er fremhævet, tryk på
softtasten Valg.
Rediger: gør det muligt at skrive en ny meddelelse
eller redigere den valgte meddelelse.
Bemærk: For yderligere oplysninger om indtastning
af tegn henvises der til side 42.
Send meddel.: gør det muligt at kalde den valgte
meddelelse frem igen. Når meddelelsen er færdig,
kan du sende, gemme og sende eller blot gemme
den. For yderligere detaljer om, hvordan man
sender en meddelelse, se side 62.
Standardtype: gør det muligt at indstille
standardmeddelelsestypen (Tekst, Fax, E-mail og
Personsøger). Netværket kan konvertere
meddelelser til det valgte format.
Standard gyldighed: gør det muligt at indstille, hvor
længe tekstmeddelelserne skal gemmes i
meddelelsescentret, mens de forsøges afleveret.
Indstil. navn: gør det muligt at give den
indstillingsgruppe, der er ved at blive defineret, et
navn.
Fælles indst.: der er fire tilgængelige
valgmuligheder.
Svarsti: gør det muligt for modtagerne af din SMSmeddelelse at sende en svarmeddelelse via dit
meddelelsescenter, hvis denne service er
tilgængelig på netværket.
Slet: gør det muligt at slette den valgte
meddelelse. Du bliver bedt om at bekræfte
slettelsen ved at trykke på softtasten Ja.
Lev.rapporter: gør det muligt at aktivere eller
deaktivere rapportfunktionen. Når denne funktion
er aktiveret, informerer netværket dig, om din
meddelelse er blevet afleveret eller ej.
Indstillinger
Valg af bærer: gør det muligt at vælge mellem
GSM og GPRS.
(Menu 1.4)
I denne menu kan du angive standardoplysninger
for SMS-funktionen. En indstillingsgruppe er en
samling indstillinger, der er nødvendige for at sende
meddelelser. Antallet af tilgængelige indstillingsgrupper afhænger af dit SIM-korts kapacitet.
Indstilling x (hvor x er indstillingsgruppenummeret): hver gruppe har sin egen undermenu.
Wap Push: giver dig mulighed for at vælge, om du
vil modtage web-meddelelser fra serveren eller ej.
Vælg Aldrig hvis du ikke ønsker at modtage nogen
meddelelser, Altid for at modtage alle meddelelser,
og SMS-C specifik for at modtage meddelelser fra
et specifikt SMS-center.
Servicecenter: gør det muligt at gemme eller ændre
nummeret på dit SMS-center, der bruges, når du
sender meddelelser. Dette nummer fås hos din
serviceudbyder.
64
65
Meddelelser
Gruppemeddelelse
Meddelelser
(Menu 1.5)
Denne nettjeneste giver dig mulighed for at
modtage tekstmeddelelser inden for diverse
områder, f.eks. vejrudsigter og trafikmeldinger.
Meddelelserne vises, så snart de modtages,
forudsat at:
• Telefonen er i inaktiv tilstand
Sprog: gør det muligt at vælge dit foretrukne
sprog, der skal anvendes til visning af gruppemeddelelser.
Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere
oplysninger.
Telefonsvarer
(Menu 1.6)
• Valgmuligheden Modtag er indstillet til Aktiver
• Meddelelseskanalen for øjeblikket er aktiv i
kanallisten
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Læs: giver dig mulighed for at se meddelelsen.
Ikke gemt viser meddelelserne fra nettet, men
indholdet slettes, når telefonen slukkes. Rul
gennem meddelelsen vha. tasterne
og
.
Tryk på softtasten Gem mens du læser
meddelelsen, så den gemmes i Arkivér til senere
brug.
Modtag: gør det muligt at aktivere eller deaktivere
modtagelsen af gruppemeddelelser.
Kanalliste: gør det muligt at angive de kanaler,
hvorfra gruppemeddelelser skal modtages. Følgende
valgmuligheder er tilgængelige.
Vælg: anvendes til at aktivere eller deaktivere kanaler
på listen ved henholdsvis at markere dem eller fjerne
markeringer fra dem (et afkrydsningsmærke vises
foran hver valgt kanal).
Tilføj kanal: anvendes til at angive ID og titel for en
ny kanal.
Denne menu er en måde at få adgang til din
telefonsvarer på (hvis det tilbydes af dit netværk).
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Tilslut til telefonsvarer: før du bruger denne
funktion, skal du indtaste telefonsvarer serveren
nummer, som du får fra din serviceudbyder (se
menuvalget 1.6.2). Du kan derefter vælge denne
mulighed og blot trykke på softtasten OK for at
aflytte dine meddelelser.
Hold tasten
nedtrykket i inaktiv tilstand for
hurtigt at få adgang til voice serveren.
Telefonsvarerserver: gør det muligt at ændre
voice mail serverens nummer om nødvendigt.
For at...
Tryk på...
Indtaste server
nummer
Tilsvarende numeriske taster.
Rette et tal
Tasten
Flytte markøren til Tasten
venstre/ højre uden
at slette tallet
.
eller
.
Slet: anvendes til at fjerne en kanal fra listen.
Rediger: anvendes til at ændre ID og titel på en
eksisterende kanal.
66
Bemærk: Telefonsvarer er en netværksfunktion.
Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker
flere oplysninger.
67
Meddelelser
Opkaldfunktion
Mit Indhold
(Menu 1.7)
Via denne menu kan du se telefonopkaldene:
Når eventuelle objekter, der er modtaget i
meddelelser, er gemt i din telefonhukommelse, kan
du vha. valget Vælg objekt (se side 61) se
objekterne i denne menu.
• Ubesvarede
For at slette objekterne i denne menu skal du
trykke på softtasten Slet.
Bemærk: Du kan få adgang til alle numrene for
de tre typer opkald ved at trykke på
tasten
i inaktiv tilstand.
Du kan sende objekterne til andre mennesker ved
at tilføje dem i en meddelelse og/eller bruge dem
som ringetone eller baggrundsbillede.
• Modtagne
• Foretagne
Ubesvarede
(Menu 2.1)
Der er tre kategorier af objekter til rådighed:
Med denne valgmulighed kan du se de 20 sidste
ikke besvarede opkald.
• Min EMS-melodi
• Mit EMS-billede
Nummer og navn vises, hvis de tilgængelige,
sammen med dato og tid for opkaldet. Ved at
trykke på softtasten Valg kan du:
• Min EMS-animation
Hukommelsesstatus
(Menu 1.8)
Denne menu viser, hvor mange meddelser der er
gemt i SIM-, telefon- og CB-hukommelserne.
• Redigere nummeret, hvis det er tilgængeligt, og
ringe til det eller gemme det i telefonbogen
• Slette opkaldet fra listen
Modtagede opkald
(Menu 2.2)
Med denne valgmulighed kan du se de 20 sidste
modtagne opkald.
Nummer og navn vises, hvis de tilgængelige,
sammen med dato og tid for opkaldet. Ved at
trykke på softtasten Valg kan du:
• Redigere nummeret, hvis det er tilgængeligt, og
ringe til det eller gemme det i telefonbogen
• Slette opkaldet fra listen
68
69
Opkaldfunktion
Foretagne opkald
Opkaldfunktion
(Menu 2.3)
Pris på opkald*
(Menu 2.5)
Med denne valgmulighed kan du se de 20 sidste
foretagne opkald.
Denne netværksfunktion lader dig se prisen på
opkaldene.
Nummer og navn vises, hvis de tilgængelige,
sammen med dato og tid for opkaldet. Ved at
trykke på softtasten Valg kan du:
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
• Slette nummeret
• Redigere nummeret og gemme det i telefonbogen
Ringetid
(Menu 2.4)
Med denne valgmulighed kan du se varigheden af
de foretagne og modtagne opkald.
Følgende tider er tilgængelige.
Tid sidste kald: det sidste opkalds varighed.
Total udg.: total varighed af alle opkald, der er
foretaget siden timeren sidst blev nulstillet.
Total indg.: total varighed af alle opkald, der er
modtaget siden timeren sidst blev nulstillet.
Nulstil timere: valgmulighed, der anvendes til at
nulstille timeren. Du skal først indtaste telefonens
adgangskode (se side 110) og derefter trykke på
softtasten OK.
Bemærk: Den tid, der reelt faktureres af din
serviceudbyder, kan variere afhængig
af netværksfunktioner, afrundinger med
mere.
Pris sidste opkald: prisen på det sidst foretagne
opkald.
Total pris: total pris på alle opkald, der er
foretaget siden tælleren sidst blev nulstillet. Hvis
den totale pris overskrider den maksimale pris, der
er indstillet under valgmuligheden Indstil
maksimum pris, kan du ikke længere foretage
opkald, før du nulstiller tælleren.
Maksimum pris: maksimal pris, der indstilles via
valgmuligheden Indstil maksimum pris (se
herunder).
Nulstil tæller: valgmulighed der bruges til at
nulstille pristælleren; du skal først indtaste din
PIN2-kode (se side 112) og derefter trykke på
softtasten OK.
Indstil maksimum pris: valgmulighed der
bruges til at indtaste den maksimum pris, som du
vil godkende for dine opkald.
Pris/enhed: valgmulighed der bruges til at
indstille prisen for en enhed; denne pris pr. enhed
anvendes når prisen for din opkald beregnes.
* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-kort.
70
71
Lydinstillning
Lydinstillning
Fejlalarmtype
Du kan bruge funktionen Lydindstillinger til at
tilpasse forskellige indstillinger så som:
Denne valgmulighed gør det muligt at angive,
hvordan du vil informeres om indgående opkald.
• Ringemelodi, lydstyrke og type
• Lyde, der fremkommer, når du trykker på en tast,
laver en fejl eller modtager en meddelelse
Bemærk: Når telefonen er i lydløs tilstand (se
side 28), kan du ikke ændre
lydindstillingerne.
Ringetone
(Menu 3.3)
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Kun lys: kun baggrundslyset tændes; telefonen
hverken ringer eller vibrerer.
Melodi: telefonen ringer med den ringemelodi, der
er valgt via menuvalget Ringetone (Menu 3.1);
se side 72.
Vibration: telefonen vibrerer, men ringer ikke.
(Menu 3.1)
Vibra+Melodi: telefonen vibrerer først tre gange
og begynder derefter at ringe.
Denne funktion gør det muligt at vælge den
ønskede ringemelodi.
Du kan vælge mellem mange forskellige melodier.
Hver gang du vælger en melodi, afspilles den i et
par sekunder. Hvis du har overført lyde fra Internet
eller programmet EasyGPRS eller modtaget
ringetonemeddelelser, kan du se dem i en liste i
denne menu.
Tastgruppetone
(Menu 3.4)
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge den
tone, som tastaturet udsender, når du trykker på en
tast.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Lydstyrke ringe
(Menu 3.2)
FRA: der udsendes ingen lyd fra tasterne.
Tone: hver enkel tast udsender en forskellig lyd,
når der trykkes på den.
Denne funktion giver dig mulighed for at justere
lydstyrken af ringetonen til et af fem niveauer.
Brug tasterne
og
telefonens venstre side.
72
eller tasterne
og
på
Bip: hver enkel tast udsender samme lyd, når der
trykkes på den.
73
Lydinstillning
Meddelelsestone
Lydinstillning
(Menu 3.5)
Denne valgmulighed gør det muligt at vælge,
hvorledes telefonen skal informere dig om, at der er
kommet en ny meddelelse.
SMS-Tone
Denne valgmulighed gør det muligt at vælge,
hvordan telefonen informerer dig om, at en ny
SMS-meddelelse er modtaget.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Fra: telefonen bruger ikke SMS-tonen.
Kun lys: servicelyset øverst på telefonen blinker.
Vibration: telefonen vibrerer.
Enkelt bip: telefonen bipper én gang.
SMS-Tone1~10: telefonen afgiver en SMS-tone.
Du har 10 SMS-toner.
SMSCB-tone
Denne valgmulighed gør det muligt at vælge,
hvordan telefonen skal informere dig om, at en ny
CB-meddelelse (cell broadcast) er modtaget.
Ekstra tone
(Menu 3.6)
Du kan vælge forskellige andre toner, der bruges af
telefonen.
For at slå en given Tryk på...
tone…
Til
Softtasten Til.
Et afkrydsningsmærke vises
foran dette valg.
Fra
Softtasten Fra en gang til.
Afkrydsningsmærket
slukkes.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Fejltone: angiver, hvorvidt telefonen fortæller dig,
at du har begået en fejl.
Minutsignal: angiver, hvorvidt telefonen skal
bippe en gang i minuttet under et udgående opkald
for at holde dig informeret om opkaldets varighed.
Forbindelsestone: får din telefon til at bippe, når
den person, du ringer til, besvarer opkaldet.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Fra: telefonen bruger ikke CB-tonen.
Kun lys: servicelyset øverst på telefonen blinker.
Vibration: telefonen vibrerer.
Enkelt bip: telefonen bipper én gang.
SMS-CB Tone1~10: telefonen bruger en
CB-tone. Du har 10 CB-toner.
74
75
Telefonindstillning
Telefonindstillning
Mine indstillinger
Mange forskellige funktioner i din telefon kan
ændres, så de passer til dine ønsker. Alle disse
funktioner åbnes via menuen Telefonindstillning.
Infrarød aktivér
(Menu 4.1)
Denne funktion gør det muligt at sende og modtage
data/fax via den infrarøde port. For at bruge en
infrarød forbindelse skal du:
• Konfigurere og aktivere en infrarød IrDA-port på
din pc
• Aktivere den infrarøde funktion på telefonen;
IrDA-ikonet ( ) vises på skærmens øverste linje
• Rette IrDA-porten på telefonen mod IrDa-porten
på din computer
Du kan ændre baggrundsbilledet og farven på de
forskellige elementer på skærmen efter ønske.
Baggrundsbillede
Denne funktion gør det muligt at ændre det
baggrundsbillede, der vises i inaktiv tilstand.
For at ændre baggrundsbilledet gøres som følger.
1. Gennemløb listen ved at trykke på tasten
eller
.
Du råder over forskellige standardbilleder. Du
kan også vælge den tomme baggrund eller
ethvert billede, du har overført fra Internet eller
programmet EasyGPRS.
2. Tryk på softtasten Vælg, når det ønskede
billede er fremhævet.
IrDA-port
15
Det valgte billede vises.
IrDA-port
Forbindelsen er klar til dataoverførsel.
Hvis der ikke er nogen kommunikation mellem din
telefon og IrDA-anordningen i løbet af 30 sekunder,
efter at denne funktion er aktiveret, deaktiveres
den automatisk.
Bemærk: For at opnå det bedste resultat anbefales
det kraftigt at anvende det
dataforbindelseskabel, der leveres med dit
SGH-S100-kit.
76
(Menu 4.2)
3. Når du har set billedet, kan du trykke på
softtasten Vælg for at vise det på den inaktive
skærm.
Farveskema
Du kan ændre farveindstillingerne for
skærmelementerne, såsom tekst, softtastområdet
eller menunavne og ikoner. Du råder over fem
forskellige farveindstillinger.
Vælg den ønskede indstilling og tryk på softtasten
Vælg efterfulgt af OK for at bekræfte
fremhævelsesfarven og farveskemaet.
77
Telefonindstillning
Telefonindstillning
Sprog
Menuindstilling
Denne funktion gør det muligt at vælge stilen af de
viste menuer. Du kan vælge mellem Mappestil og
Naturstil.
Hilsen
Du kan vælge et skærmsprog. Når sprogvalget er
indstillet til Automatisk, vælges sproget
automatisk i overensstemmelse med sproget på
SIM-kortet.
(Menu 4.3)
Med denne valgmulighed kan du definere en hilsen,
der vises ganske kort, når telefonen tændes. Den
aktuelle hilsen vises.
For at...
Tryk på...
Fjerne den
eksisterende hilsen
Tasten
og hold den
nede, indtil hilsenen er
fjernet.
Indtaste en ny
hilsen
De relevante alfanumeriske
taster.
Ændre
Softtasten
tekstinputtilstanden
.
For yderligere detaljer om indtastning af tegn
henvises der til side 42.
Eget nummer
(Menu 4.4)
Med denne funktion kan du:
• Tildele et navn til hver af dine egne telefonnumre,
der er registreret på dit SIM-kort
• Redigere navnene og numrene
Denne funktion er et hjælpeværktøj, så du kan
kontrollere egne numre, hvis det er nødvendigt.
De ændringer, du foretager her, påvirker ikke de
faktiske abonnentnumre på dit SIM-kort.
78
(Menu 4.5)
Sikkerhed
(Menu 4.6)
Med funktionen Sikkerhed kan du begrænse brugen
af din telefon til:
• Personer efter dit valg
• Opkaldstyper efter dit valg
Der anvendes forskellige koder og adgangskoder til at
beskytte funktionerne i din telefon. De er beskrevet i
de efterfølgende afsnit (se også side 110-113).
PIN-kontrol
Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret, skal du
indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder for
telefonen. Personer, der ikke har din PIN-kode, kan
derfor ikke bruge din telefon uden din tilladelse.
Bemærk: Før funktionen PIN-kontrol deaktiveres, skal
du indtaste din PIN-kode.
For at ændre din PIN-kode henvises der til
menuvalget Skift PIN (Menu 4.6.2).
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Deaktiver: telefonen forbinder sig direkte til
netværket, når den tændes.
Aktiver: du skal indtaste PIN-koden, hver gang der
tændes for telefonen.
79
Telefonindstillning
Telefonindstillning
Skift PIN
SIM-lås
Med denne funktion kan du ændre din aktuelle
PIN-kode til en ny, forudsat at funktionen PINkontrol er aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle
PIN-kode, før du kan angive en ny.
Når funktionen SIM-lås er aktiveret, virker din
telefon kun med det aktuelle SIM-kort. Du skal
indtaste SIM-låsekoden.
Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du
bekræfte den ved at indtaste den igen.
Når du har indtastet låsekoden, skal du bekræfte
den ved at indtaste den igen.
For at låse SIM-kortet op, skal du indtaste
SIM-låsekoden.
Telefonlås
Når funktionen Telefonlås er aktiveret, er telefonen
låst, og du skal indtaste telefonens 8-cifrede
adgangskode, hver gang telefonen tændes.
Fra fabrikken er adgangskoden indstillet til
"00000000". For at ændre telefonens adgangskode
henvises der til menuvalget Skift adgangskode
(Menu 4.6.4) herunder.
Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan
telefonen bruges, indtil du slukker for den.
FDN-tilstand
Med FDN (Fixed Dial Number) tilstand kan du, hvis
det understøttes af dit SIM-kort, begrænse dine
udgående opkald til et begrænset sæt af
telefonnumre.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Deaktiver: du kan ringe til ethvert nummer.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Aktiver: du kan kun ringe til telefonnumre, der
er gemt i telefonbogen. Du skal indtaste din
PIN2-kode.
Deaktiver: du bliver ikke bedt om at indtaste
telefonens adgangskode, når du tænder for
telefonen.
Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis
dit SIM-kort ikke har det, vises dette
menuvalg ikke.
Aktiver: du skal indtaste telefonens adgangskode,
når du tænder for telefonen.
For at ændre din PIN2-kode henvises der til
menuvalget Skift PIN2-kode (Menu 4.6.7)
herunder.
Skift adgangskode
Funktionen Skift adgangskode lader dig ændre
telefonens aktuelle adgangskode til en ny. Du skal
indtaste din nuværende adgangskode, før du kan
specificere en ny.
Fra fabrikken er adgangskoden indstillet til
"00000000". Når du har indtastet en ny
adgangskode, bliver du bedt om at bekræfte den
ved at indtaste den igen.
80
Skift PIN2-kode
Med Skift PIN2-kode kan du ændre din aktuelle
PIN2-kode til en ny. Du skal indtaste din aktuelle
PIN2-kode, før du kan angive en ny.
Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du
bekræfte den ved at indtaste den igen.
Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis
dit SIM-kort ikke har det, vises dette
menuvalg ikke.
81
Telefonindstillning
Skærmindstillinger
Telefonindstillning
(Menu 4.7)
Automatisk lys
Kontrast
Med denne funktion kan du angive, i hvilket tidsrum
baggrundslyset skal anvendes. Denne funktion
hjælper til at spare på batteriet.
Denne funktion gør det muligt at justere skærmenes
kontrast for at gøre dem lysere eller mørkere.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
For at justere skærmenes kontrast gøres som følger.
1. Vælg den ønskede skærm (Hovedskærm eller
Udvendig skærm) og tryk på softtasten
Vælg.
2. Juster kontrasten vha. tasterne
og
eller
tasterne
og
på telefonens venstre side.
Deaktiver: baggrundslyset anvendes ifølge
indstillingerne i menuvalget Baggrundslys
(Menu 4.7.2); se side 82.
Aktiver: baggrundslyset anvendes kun i det
fastsatte tidsrum. Angiv det ønskede tidsrum i
timer og minutter vha. de relevante numeriske
taster.
3. Når du er tilfreds, skal du trykke på softtasten
OK for at gemme indstillingen.
Servicelys
Baggrundslys
Denne valgmulighed gør det muligt at vælge, om
servicelyset øverst på telefonen skal anvendes og
med hvilken farve, det blinker.
Du kan vælge, om telefonen bruger baggrundslys
eller ej. Der kan opnås en marginal forøgelse af
standby/taletiden ved at slukke for baggrundslyset.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Fra: baggrundslyset bruges ikke.
Kort: baggrundslyset tændes, når du trykker
på en tast eller modtager et opkald, og det slukkes
10 sekunder efter der blev trykket på den sidste
tast.
Lang: baggrundslyset tændes, når du trykker
på en tast eller modtager et opkald, og det slukkes
20 sekunder efter der blev trykket på den sidste
tast.
Vælg den ønskede farve blandt rød, grøn, blå, gul,
lillablå, violet og hvid. Når telefonen er klar til brug,
vil servicelyset blinke med den ønskede farve.
Hvis du ikke ønsker at bruge servicelyset, skal du
vælge Fra.
Grafisk logo
Denne funktion gør det muligt at vise din operatørs
logo i stedet for navnet.
Til: det operatørlogo, der er gemt i din telefon,
vises i inaktiv tilstand; hvis intet logo er gemt, vises
operatørens navn.
Fra: operatørens navn vises i inaktiv tilstand.
82
83
Telefonindstillning
Telefonindstillning
Ekstra indstillinger
(Menu 4.8)
Du kan slå funktionerne automatisk genkald eller
svar til eller fra.
For at slå en
funktion…
Tryk på...
Til
Softtasten til.
Et afkrydsningsmærke vises
foran dette valg.
Fra
Softtasten Fra.
Afkrydsningsmærket
slukkes.
Genvej
(Menu 4.9)
Navigationstasterne kan anvendes som
genvejstaster. Hvis de holdes nede i inaktiv tilstand,
åbner de bestemte menuvalg direkte.
For at tildele en genvej til en tast gøres som følger.
1. Vælg den tast, der skal anvendes som
genvejstast, ved at trykke på tasten
eller
efterfulgt af softtasten Vælg.
Tast op (
Tast ned (
)
)
Tast højre ( )
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Aut. genkald: når dette valg er slået til, prøver
telefonen op til ti gange på at genopkalde et
telefonnummer efter et ikke vellykket opkald.
Bemærk: Intervallet mellem to opkaldsforsøg kan
variere.
Tast venstre ( )
2. Vælg det menuvalg, der skal tildeles til tasten,
ved at trykke på tasten
eller
.
Bemærk: For at deaktivere en genvejstast skal du
vælge muligheden Ingen.
3. Tryk på softtasten Vælg for at gemme valget.
Aktiv klap: når dette valg er slået til, kan du nøjes
med at åbne klappen for at besvare et opkald.
Når det er slået fra, skal du åbne klappen og trykke
på en tast, der afhænger af indstillingen af valget
Vilkårlig svartast (se herunder).
Vilkårlig svartast: når dette valg er slået til, kan
du svare på et indgående opkald ved at trykke på
en vilkårlig tast undtagen tasten
og softtasten
Afvis. For at afvise opkaldet skal du trykke på
tasten
eller softtasten Afvis.
Når dette valg er slået fra, kan du kun trykke på
tasten
eller softtasten Accept..
84
Nulstil indstillinger
(Menu 4.10)
Du kan let nulstille din telefon til
standardkonfigurationen. Dette gøres som følger.
1. Vælg menuvalget Nulstil indstillinger.
2. Indtast telefonens 8-cifrede adgangskode og
tryk på softtasten OK.
Bemærk: Adgangskoden er fra fabrikken indstillet til
"00000000". For at ændre denne
adgangskode henvises der til side 80.
85
Plan lægning
Plan lægning
Skrive et memo
Funktionen Planlægning gør det muligt at:
•
•
•
•
Se kalenderen og organisere din planlægning
Definere en huskeseddel
Indstille den aktuelle dato og tid
Sætte alarmen, så telefonen ringer på et bestemt
tidspunkt (f.eks. for at minde dig om en aftale)
• Bruge telefonen som lommeregner til basale
matematiske ligninger eller valutaomregninger
For at skrive eller redigere et memo skal du gøre
følgende.
1. Vælg den ønskede dato i kalenderen vha.
navigationstasterne.
Bemærk: For at springe til forrige eller næste måned
skal du trykke på tasterne
og
på
telefonens venstre side.
2. Tryk på softtasten Vælg.
Kalender
(Menu 5.1)
Med funktionen Kalender kan du:
• Konsultere kalenderen
• Skrive memoer for at holde styr på
planlægningen og udløse en alarm om
nødvendigt
Konsultere kalenderen
Når du vælger menuvalget Kalender (Menu 5.1),
vises kalenderen. Følgende valgmuligheder er
tilgængelige, når du trykker på softtasten Valg.
Der vises en tom memoskærm, hvor du kan
indtaste dit memo.
3. Indtast dit memo og tryk på softtasten OK.
Bemærk: For yderligere detaljer om indtastning af
tegn henvises der til side 42.
Du bliver spurgt, om du vil indstille alarmen.
4. Hvis du vil have alarmen til at ringe på den
valgte dag, skal du trykke på softtasten Ja.
Ellers skal du trykke på softtasten Nej.
Søg alle: viser alle memoer, uanset dag, startende
med det ældste. Tryk på tasten
eller
for at
rulle gennem memoerne.
5. Hvis du trykkede på softtasten Ja, skal du
angive klokkeslættet for alarmen og trykke på
softtasten OK.
Datoens farve ændres til grøn for at angive, at
der findes et memo.
Slet alle: gør det muligt at slette alle memoer. Du
skal bekræfte din handling.
Redigere et memo
Gå til dato: gør det muligt at springe til en
bestemt dato.
Afslut: forlader funktionen Kalender og vender
tilbage til inaktiv tilstand.
86
Hvis du vælger en dag, for hvilken der allerede
findes et memo, kan du trykke på softtasten
Rediger for at redigere memoet.
Bemærk: For yderligere detaljer om indtastning af
tegn henvises der til side 42.
87
Plan lægning
Plan lægning
Når du er færdig med at redigere et memo, tryk på
softtasten OK. Følgende valgmuligheder er da
tilgængelige, når du trykker på softtasten Valg.
Alarm: gør det muligt at indstille alarmen til at
ringe på den valgte dag.
Slet: gør det muligt at slette memoet.
Kopier til: gør det muligt at kopiere memoet til en
anden dato og/eller tidspunkt.
5. Indtast din deadline.
Hvis du ikke ønsker at fastsætte en deadline,
skal du trykke på softtasten Spring.
6. Tryk på softtasten OK.
Redigere huskeseddelen
Flyt til: gør det muligt at ændre datoen og/eller
tidspunktet for memoet.
Hvis der allerede er oprettet opgaver i Huskesedlen,
når du vælger menuvalget Huskeseddel
(Menu 5.2), vises det aktuelle indhold med
statusmærke og prioritet (tre stjerner for høj, to for
normal og en for lav).
Huskeseddel
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
(Menu 5.2)
For at...
Så...
Vise detaljer for
en bestemt
opgave
• Fremhæv opgaven.
• Tryk på softtasten Vis.
Ændre statusen
af en bestemt
opgave
• Fremhæv opgaven.
• Tryk på tasten
for at
markere opgaven som
fuldført på den aktuelle dato
og tid.
eller
• Fremhæv opgaven.
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg Marker.
• Vælg den ønskede status
(Afsluttet eller Fortryd).
Oprette en ny
opgave
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg Ny.
• Indtast tekst, prioritet og
deadline for opgaven.
Med denne funktion kan du:
• Lave en liste over ting, der skal gøres
• Tildele hver opgave en prioritet og deadline
• Sortere opgaverne efter prioritet og statusmærke
Lave en huskeseddel
1. Tryk på softtasten Nyt nr..
2. Indtast den første opgave.
Bemærk: Du kan indtaste op til 40 tegn. For
yderligere detaljer om indtastning af tegn,
se side 42.
3. Tryk på softtasten OK.
4. Vælg høj, normal eller lav prioritet vha.
tasten
eller
og tryk på softtasten Vælg.
88
89
Plan lægning
Plan lægning
For at...
Så...
Tid & dato
Redigere en
eksisterende
opgave
•
•
•
•
Denne valgmulighed gør det muligt at ændre
nuværende viste tid og dato. Du kan også markere
den aktuelle tid for Greenwich Mean Time (GMT) og
21 større byer rundt om i verden.
Fremhæv opgaven.
Tryk på softtasten Valg.
Vælg Rediger.
Foretag ændringer i
opgavens tekst, prioritet og
deadline.
Sortere de
eksisterende
opgaver efter
prioritet eller
status
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg Sorter.
• Vælg sorteringskriteriet
(Høj, Lav, Afsluttet eller
Fortryd).
Kopiere en
opgave
•
•
•
•
Kopiere en
opgave til
kalenderen
Slette en opgave
•
•
•
•
Fremhæv opgaven.
Tryk på softtasten Valg.
Vælg Kopiér.
Ændr tekst, prioritet og
deadline for opgaven som
ønsket.
Fremhæv opgaven.
Tryk på softtasten Valg.
Vælg Kopiér til kalender.
Foretag ændringer i
opgavens tekst og deadline
og sæt alarmen som ønsket.
• Fremhæv opgaven.
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg Slet.
Slette alle
opgaver
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg Slet alle.
• Bekræft valget ved at trykke
på OK.
Forlade
funktionen
huskeseddel
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg Afslut.
90
(Menu 5.3)
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Indstil tid: gør det muligt at indtaste den aktuelle
tid. Du kan vælge tidsformatet vha. menuvalget
Tidsformat (Menu 5.3.4).
Bemærk: Før tiden indstilles, skal du angive
din tidszone via menuvalget
Verdenstid (Menu 5.3.3).
Indstil dato: gør det muligt at indtaste dag,
måned og år.
Verdenstid: gør det muligt at se den aktuelle tid
for Greenwich Mean Time (GMT) og 21 større byer
rundt om i verden vha. tasterne og .
Skærmen viser:
• Bynavn
• Aktuel dato og tid
• Tidsforskel mellem den valgte by og din by, hvis
du har indstillet lokal tid (se nedenfor for flere
detaljer) eller GMT (som standard)
For at vælge den tidszone, du befinder dig i, gøres
som følger.
1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at
trykke på tasten eller en eller flere gange.
Den lokale dato og tid vises.
2. Tryk på softtasten Indstil.
Tidsformat: gør det muligt at ændre tidsformatet
til 24 timer eller 12 timer.
91
Plan lægning
Alarm
(Menu 5.4)
Med denne funktion kan du:
• Indstille alarmen til at ringe på et bestemt
tidspunkt
• Indstille telefonens alarm til at ringe på det
angivne tidspunkt, selv hvis telefonen er slukket
(menuvalget Aut. Opstart indstillet til Aktiver)
Plan lægning
For at stoppe alarmen, når den ringer, åbnes
telefonen og der trykkes på softtasten Afslut.
Når du indstiller eller viser en alarm, er følgende
valg tilgængelige ved at trykke på softtasten Valg.
Slå alarm fra: deaktiverer den aktuelle alarm.
Indstilling alarmlyd: gør det muligt at vælge
alarmmelodien.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Alarm en gang: alarmen ringer kun en gang og
deaktiveres derefter.
Daglig alarm: alarmen ringer hver dag på samme
tidspunkt.
Vækkeopkald: alarmen ringer for at vække dig
om morgenen.
For at indstille alarmen gøres som følger.
1. Vælg den ønskede type alarm.
2. Indtast det ønskede tidspunkt og den ønskede
ugedag, hvis det er aktuelt.
3. Tryk på softtasten OK.
4. Hvis du valgte Vækkeopkald i trin 1, skal du
vælge gentagelsesperioden: Mandag til
Fredag eller Mandag to Lørdag.
Fjern alarm: deaktiverer alle alarmindstillinger.
Aut. Opstart: hvis denne valgmulighed er
indstillet til Aktiver, vil alarmen ringe på det
angivne tidspunkt, selv hvis telefonen er slukket.
Hvis dette menuvalg er indstillet til Deaktiver, og
telefonen er slukket på det bestemte tidspunkt,
ringer alarmen ikke.
92
Lommeregner
(Menu 5.5)
Med denne funktion kan du anvende telefonen som
en lommeregner. Lommeregneren indeholder de
basale aritmetiske funktioner: addition,
subtraktion, multiplikation og division.
Bruge lommeregneren
1. Indtast det første tal vha. nummertasterne.
2. Tryk på højre softtast, indtil det ønskede
matematiske symbol vises: + (add),
- (subtrakt), x (multipl), / (divider).
3. Indtast det andet tal.
4. Gentag trin 1 til 3 så mange gange som
nødvendigt.
Bemærk:
• For at slette evt. fejltagelser og rydde skærmen, tryk
på tasten
.
• For at indsætte et decimalkomma eller en parentes,
tryk på venstre softtast, indtil det ønskede symbol
vises.
5. Tryk på tasten
for at beregne resultatet.
93
Plan lægning
Valutaomregning
(Menu 5.6)
Med denne funktion kan du foretage
valutaomregninger.
1. Indtast den aktuelle kurs for din startvaluta og
tryk på softtasten OK.
Du kan indsætte et decimalkomma ved at trykke
på tasten
.
2. Indtast det beløb, for hvilket du ønsker at udføre
valutaomregningen, og tryk på softtasten OK.
Den indtastede valutakurs og den tilsvarende
værdi vises.
3. Tryk på softtasten Afslut for at forlade
valutaomregningen.
94
Nettjenester
Disse menufunktioner er nettjenester. Venligst
kontakt din serviceudbyder for at kontrollere, om
de er tilgængelige, og hvis du ønsker at abonnere
på dem.
Viderestilling af opkald
(Menu 6.1)
Denne nettjeneste gør det muligt at viderestille
indgående opkald til det nummer, du specificerer.
Eksempel: Du vil gerne viderestille dine
forretningsopkald til en kollega, mens du
er på ferie.
Viderestilling af opkald kan indstilles på følgende
måder.
Viderestil altid: alle opkald viderestilles.
Optaget: opkald viderestilles, hvis du er optaget af
et andet opkald.
Intet svar: opkald viderestilles, hvis du ikke
besvarer telefonen.
Ikke tilgæng.: opkald viderestilles, hvis du ikke
befinder dig i det område, der dækkes af din
serviceudbyder.
Annuller alle: alle valg inden for viderestilling af
opkald annulleres.
Du kan specificere individuelle viderestillingsfunktioner for hver af følgende opkaldstyper:
• Kun stemmeopkald
• Kun dataopkald
Eksempel: Du kan viderestille stemmeopkald til en
kollega, hvis du allerede bruger
telefonen.
95
Nettjenester
Nettjenester
For at indstille viderestillingsfunktionerne gøres
som følger.
1. Vælg den type viderestilling, du ønsker, ved at
trykke på tasten
eller
, indtil den
relevante valgmulighed fremhæves, og tryk
derefter Vælg.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles, ved
at trykke på tasten
eller
, indtil den
relevante valgmulighed fremhæves, og tryk
derefter Vælg.
Den aktuelle status vises. Hvis valgmuligheden
allerede er indstillet, vises det nummer, som
opkaldene skal viderestilles til.
3. For at...
Spærring af opkald
(Menu 6.2)
Nettjenesten Spærring af opkald gør det muligt at
begrænse dine opkald.
Spærring af opkald kan indstilles på følgende
måder.
Alle udgående: der kan ikke foretages opkald.
Internationale: der kan ikke foretages
internationale opkald.
Internationale undt. eget net: når du er i
udlandet, kan der kun foretages opkald til numre i
det pågældende land og til dit hjemland, altså det
land, hvor din netudbyder befinder sig.
Så...
Alle indgående: der kan ikke modtages opkald.
Aktivere
viderestilling
af opkald
Tryk på softtasten Aktiver.
Gå til trin 4.
Indgående når i udland: der kan ikke modtages
opkald, når du bruger telefonen uden for dit eget
serviceområde.
Ændre
opkaldsnumm
eret
Tryk på softtasten Skift.
Gå til trin 4.
Annuller alle: alle indstillinger for spærring af
opkald deaktiveres. Der kan foretages og modtages
opkald som normalt.
Deaktivere
viderestilling
af opkald
Tryk på softtasten Fjern.
Du kan specificere individuelle spærringsfunktioner
for hver af følgende opkaldstyper.
4. Indtast det nummer, som opkaldene skal
viderestilles til, og tryk på OK.
For at indtaste en international kode, tryk på
tasten
, indtil tegnet + vises.
• Kun stemmeopkald
• Kun dataopkald
Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
Du kan deaktivere alle viderestillingsfunktioner ved
at vælge Annuller alle.
96
97
Nettjenester
For at indstille valgmulighederne for spærring af
opkald gøres som følger:
1. Vælg den type spærring, du ønsker, ved at
trykke på tasten
eller
, indtil den
relevante valgmulighed fremhæves, og tryk
derefter på softtasten Vælg.
Nettjenester
Skift kode for spærring: ved hjælp af denne
funktion kan du indstille og ændre den kode for
spærring af opkald, som du fik af din
serviceudbyder. Du skal indtaste din nuværende
kode, før du kan specificere en ny.
Når du har indtastet en ny kode, bliver du bedt om
at bekræfte den ved at indtaste den igen.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres, ved at
trykke på tasten
eller
, indtil den
relevante valgmulighed fremhæves, og tryk
derefter på softtasten Vælg.
Banke på
3. Tryk på softtasten Aktiver for at bekræfte
indstillingerne.
Denne nettjeneste gør det muligt at blive
informeret, når nogen prøver at få fat i dig under et
andet opkald.
4. Indtast den kode for spærring af opkald, som du
har fået af din serviceudbyder.
Du kan specificere individuelle banke på-funktioner
for hver af følgende opkaldstyper:
Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
(Menu 6.3)
• Kun stemmeopkald
• Kun dataopkald
For at deaktivere specifikke indstillinger for
spærring af opkald gøres som følger.
For at indstille banke på-funktionen gøres som
følger.
1. Vælg den spærringsfunktion, der skal
deaktiveres.
1. Vælg den type opkald, som banke på-funktionen
skal gælde for, ved at trykke på tasten
eller
, indtil den relevante valgmulighed
fremhæves, og tryk derefter på softtasten
Vælg.
2. Vælg den type opkald, som denne funktion
gælder for.
3. Tryk på softtasten Deaktiver.
4. Indtast den kode for spærring af opkald, som du
har fået af din serviceudbyder.
Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
Du kan deaktivere alle spærringer af opkald ved at
vælge Annuller alle.
Skærmen oplyser, hvorvidt banke på-funktionen
er aktiveret eller deaktiveret.
2. Du kan henholdsvis aktivere eller deaktivere
banke på-funktionen efter behov vha.
softtasterne Aktiver eller Deaktiver.
Tryk på sofftasten Afslut for at vende tilbage til
den foregående skærm.
Du kan deaktivere alle indstillinger af banke
på-funktionen ved at vælge Annuller alle.
98
99
Nettjenester
Valg af netværk
Nettjenester
(Menu 6.4)
Opkalder-ID
(Menu 6.5)
Funktionen Valg af netværk gør det muligt at
angive, om det net, der bruges under roaming
(uden for dit eget område) skal vælges automatisk
eller manuelt.
Du kan forhindre, at dit telefonnummer bliver vist
på telefonen hos den person, du ringer til.
Bemærk: Du kan kun vælge et andet netværk end
dit hjemmenet, såfremt det har en gyldig
roaming-aftale med dit hjemmenet.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Bemærk: Nogle netværk tillader ikke brugeren at
ændre denne indstilling.
Standard: standardindstillingen fra netværket
anvendes.
For at angive, om nettet skal vælges automatisk
eller manuelt ved roaming, gøres som følger.
Skjul nummer: dit nummer vises ikke på den
anden persons telefon.
1. Når Valg af netværk vises, skal du trykke på
softtasten Vælg.
Send nummer: dit nummer sendes, hver gang du
foretager et opkald.
2. Tryk på tasten
eller
, indtil den ønskede
funktion er fremhævet, og tryk derefter på
softtasten OK.
Lukket brugergruppe (CUG)
Hvis du vælger Automatisk, forbindes du
under roaming med det første net, der er til
rådighed.
Hvis du vælger Manuelt, scanner telefonen for
tilgængelige net. Gå til trin 3.
3. Tryk på tasten
eller
, indtil det
foretrukne net er fremhævet, og tryk derefter
på softtasten OK.
Du tilsluttes det valgte net.
(Menu 6.6)
Denne nettjeneste gør det muligt at begrænse
indgående og udgående opkald til en udvalgt
brugergruppe. Du kan være medlem af op til
10 brugergrupper.
For detaljer om oprettelse, aktivering og brug af
lukkede brugergrupper, kontakt din serviceudbyder.
Eksempel: Et firma udlåner SIM-kort til sine
medarbejdere og ønsker at begrænse
udgående opkald til medlemmerne af
samme gruppe.
Aktivering af en lukket brugergruppe
Hvis du vælger menuen Lukket brugergruppe,
kan du aktivere CUG-funktionen. Du får nu adgang
til følgende muligheder ved at trykke på softtasten
Vælg.
Indeksliste: gør det muligt at opstille, tilføje eller
slette indeksnumre for CUG-grupper. Listen over
aktuelle CUG-indekser vises.
100
101
Nettjenester
Nettjenester
Tilføj et nyt CUG-indeks (som anbefalet af din
serviceudbyder) eller slet en valgt gruppe.
For at...
Tryk på...
Rulle gennem
eksisterende
CUG-indekser
Tasten
eller
.
(Menu 6.7)
For at telefonen kan foretage og modtage opkald,
skal den registrere sig hos et af de tilgængelige
netværk. Din telefon kan fungere med følgende
typer netværk:
• GSM 900
Tilføje et nyt CUG- Softtasten Valg, vælg tilføj
indeks
og indtast indekset.
Slette et CUGindeks
Softtasten Valg og vælg
Slet.
Aktivere et CUGindeks
Softtasten Valg og vælg
Aktiver.
Uden for CUG: gør det muligt at aktivere eller
deaktivere opkald til andre numre end dem, der er
udtaget til den lukkede brugergruppe. Denne
funktion afhænger af arten af dit CUG abonnement.
Spørg din serviceudbyder herom.
Standardgruppe: du kan give din serviceudbyder
meddelelse om en standard CUG. Hvis du har gjort
dette, kan du slå funktionen Standardgruppe til
på din telefon. Når du foretager et opkald, vil du få
mulighed for at bruge din standard CUG i stedet for
at skulle vælge en fra listen.
Deaktiver: deaktiverer CUG-funktionen. Denne
menu vises kun, hvis standardgruppen er aktiveret,
eller hvis et CUG-indeks er valgt.
102
Valg af bånd
• GSM 1800
• Kombineret GSM 900/1800
• GSM 1900
Hvilket bånd, der anvendes som standard,
afhænger af det land, hvor du har købt telefonen.
Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til
et passende bånd. Dette gøres således.
1. Når Valg af bånd vises, skal du trykke på
softtasten Vælg.
2. Tryk på tasten
eller
, indtil den
ønskede valgmulighed (GSM 900/1800
eller GSM 1900) fremhæves, og tryk på
softtasten OK.
Når du vælger et nyt bånd, viser din telefon en
bekræftende meddelelse og søger dernæst
automatisk efter alle de tilgængelige netværk.
Din telefon registrerer sig hos et foretrukket
netværk i det valgte bånd.
103
Underholdning
Underholdning
Starte en MIDlet
Menuen Underholdning indeholder flere
underholdende funktioner.
Spil
For at starte en MIDlet gøres som følger.
1. På skærmen Overførsler vælges Spil mm.
(Menu 7.1)
Du kan more dig med tre spil på din telefon.
Rul ned til det ønskede spil ved hjælp af
tasterne
og
og tryk derefter på
softtasten Vælg. For yderligere detaljer om
spillet henvises der til hjælpen på skærmen.
WAP-browser
(Menu 7.2)
Din telefon er udstyret med en WAP-browser, der
gør det muligt at gå ind og navigere på det trådløse
Internet ved hjælp af din telefon.
2. Rul ned til den ønskede MIDlet og tryk på
softtasten Start.
Bruge menuerne
Fra hovedskærmen trykkes der på softtasten Menu
for at få adgang til følgende valgmuligheder.
Information*: viser information om den valgte
MIDlet, såsom filstørrelse, programversion, sælger
og placering af jad-filen, der er MIDlet'ens
beskrivelsesfil.
For yderligere detaljer om menuen WAP-browser
henvises der til den WAP Browser-brugerhånbog,
der fulgte med din telefon.
Slet*: fjerner den valgte MIDlet. Når den
bekræftende meddelelse vises, trykkes der på
softtasten Slet. For at annulere dit valg skal du
trykke på softtasten Annuler.
Overførsler
Opdater*: forbinder sig med serveren og
opdaterer den valgte MIDlet.
(Menu 7.3)
Du kan overføre MIDlets (Java-applikationer, der
kører på mobiltelefoner) fra forskellige kilder vha.
WAP-browseren og gemme dem i din telefon. Du
kan se listen over gemte MIDlets på skærmen
Spil mm.
Bemærk: Java-tjenester kan være utilgængelige
afhængigt af din Internetudbyder.
Spil mm.
Dette menuvalg gør det muligt at starte en MIDlet
og få adgang til forskellige menuvalg.
For yderligere detaljer om overførslen af MIDlets
vha. WAP Browser henvises der til den WAP
Browser-brugerhånbog, der fulgte med din telefon.
Indtaste tekst
Ved indtastning af URL-adresser er følgende fire
inputtilstande tilgængelige.
ABC: gør det muligt at indtaste store tegn fra det
engelske alfabet.
abc: gør det muligt at indtaste små tegn fra det
engelske alfabet.
123: gør det muligt at indtaste tal.
Sym: gør det muligt at indtaste symboler. Efter at
have fremhævet det ønskede symbol ved at trykke
på navigationstasterne, tryk på tasten
for at
indsætte det.
* Vises kun, såfremt MIDlet'en er blevet overført.
104
105
Underholdning
Løsning af problemer
For at skifte tekstinputtilstand skal du trykke på
tasten
, indtil den ønskede indikator vises i
skærmens softtast-område.
Lyde
Før du kontakter serviceafdelingen, skal du udføre
nogle enkle tjek. De kan måske spare dig for tiden
og udgiften ved et unødvendigt opkald til
serviceafdelingen.
I denne menu kan du vise listen over lyde, der er
overført fra serveren. Du kan indstille de overførte
lyde som aktuel ringetone, men du kan ikke sende
lydene til andre telefoner.
Når du tænder for din telefon, vises
følgende meddelelse
Når hukommelsen er fuld, vises en fejlmelding, og
telefonen afviser yderligere lyde, indtil du sletter
nogle af de gamle.
• Kontroller, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Billeder
I denne menu kan du vise listen over billeder, der er
overført fra serveren. Du kan indstille de overførte
billeder som aktuelt baggrundsbillede, men du kan
ikke sende dem til andre telefoner.
Når hukommelsen er fuld, vises en fejlmelding, og
telefonen afviser yderligere billeder, indtil du sletter
nogle af de gamle.
DNS Indstillinger
Java-serverens DNS-adresse (Domain Name
Server) er indstillet fra fabrikken, men du kan
muligvis have brug for at ændre den. I denne menu
kan du bestemme, hvorvidt denne adresse
automatisk opdateres efter behov.
Automatisk: serveren meddeler automatisk sin
adresse til telefonen, såfremt den ændres.
Indsæt SIM-kort
Telefon låst Indtast adg.kode
• Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du
skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan
bruge telefonen.
Indtast PIN-kode
• Du bruger din telefon for første gang. Du skal
indtaste PIN-koden (Personal Identification
Number), der fulgte med SIM-kortet.
• Den funktion, der kræver, at PIN-koden indtastes,
hver gang telefonen tændes, er aktiveret. Du skal
indtaste din PIN-kode og derefter deaktivere
funktionen om nødvendigt.
Indtast PUK-kode
• PIN-koden er blevet indtastet forkert tre gange i
træk, og telefonen er nu blokeret. Indtast den
PUK-kode, du har fået af netværksudbyderen.
Manuelt: du kan ændre adressen manuelt.
106
107
Løsning af problemer
Løsning af problemer
"Ingen netværk", "Netværksfejl" eller
"Ikke udført" vises
• Netværksforbindelsen er væk. Du befinder dig
måske i et område med svagt signal (i en tunnel
eller omgivet af bygninger). Flyt dig og prøv igen.
• Du prøver at åbne en funktion, som du ikke har
abonnement på. Kontakt serviceudbyderen for
flere detaljer.
Du har indtastet et nummer, men der
blev ikke ringet til det
• Har du trykket på tasten
?
Telefonen starter med at bippe og
"** Advarsel ** Lav batt.stand" blinker
på skærmen
• Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskift
batteriet og genoplad det.
Lydkvaliteten af samtalen er dårlig
• Kontroller signalstyrkeindikatoren på skærmen
(
); antallet af bjælker angiver signalstyrken
fra stærk (
) til svag ( ).
• Prøv at flytte telefonen lidt, eller gå tættere på et
vindue, hvis du befinder dig i en bygning.
• Er du på det rigtige mobilnetværk?
• Du har måske indstillet en spærringsfunktion for
udgående opkald.
Der ringes ikke til noget nummer, når du
foretager et opkald til en indføring i
telefonbogen
Den opkaldende kan ikke nå dig
• Kontroller, at numrene er gemt korrekt vha.
funktionen Søgning i telefonbogen.
• Er din telefon tændt (tasten
mere end et sekund)?
• Genopret nummeret om nødvendigt.
nedtrykket i
• Er du på det rigtige mobilnetværk?
• Du har måske indstillet en spærringsfunktion for
indgående opkald.
Den opkaldende kan ikke høre dig
• Har du slukket for mikrofonen?
• Holder du telefonen tæt nok op til munden?
Mikrofonen er placeret forneden på telefonen.
108
Hvis de ovenstående retningslinjer ikke løser
problemet, bør du notere:
• Telefonens model og serienummer
• Dine garantidetaljer
• En klar beskrivelse af problemet
Og kontakt derefter din lokale forhandler eller
Samsungs serviceafdeling.
109
Adgangskoder
Adgangskoder
PIN-kode
Der er flere forskellige adgangskoder til din telefon
og dens SIM-kort. Disse koder forhindrer
uautoriseret brug af din telefon.
Når der bedes om en af nedenstående koder, skal
du indtaste denne (vises med stjerner) og trykker
på softtasten OK. Hvis du taster forkert, skal du
trykke på tasten
én eller flere gange, indtil det
forkerte ciffer slettes, hvorefter du indtaster den
rigtige kode.
PIN-koden - Personal Identification Number - (4 til
8 cifre) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug.
Koden følger som regel med SIM-kortet.
Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert
PIN-kode, låses koden, og du kan ikke bruge den,
før du har genåbnet den ved at indtaste PUK-koden
(se herunder).
For at...
Se...
Aktivere/deaktivere
funktionen PIN-kontrol
Side 79
(Menu 4.6.1).
Vigtigt! Undgå at bruge adgangskoder, der minder
om alarmnumre (f.eks. 112), så du ikke
kommer til at taste et sådant ved en
fejltagelse.
Skifte PIN-kode
Side 80
(Menu 4.6.2).
Telefonens adgangskode
PUK-koden på 8 cifre (Personal Unblocking Key)
er nødvendig for at ændre en låst PIN-kode.
PUK-koden kan være leveret med SIM-kortet. Hvis
det ikke er tilfældet, eller hvis du har mistet den,
skal du kontakte din serviceudbyder.
Adgangskoderne med undtagelse af PUK- og
PUK2-koderne kan ændres i menuen Sikkerhed
(Menu 4.6). Se side 79 for yderligere detaljer.
Funktionen Telefonlås bruger telefonens
adgangskode til at beskytte den mod uautoriseret
brug. Telefonens adgangskode medfølger, og er fra
fabrikken indstillet til 00000000.
For at...
Se...
Aktivere/deaktivere
funktionen Telefonlås
Side 80
(Menu 4.6.3).
Skifte telefonens
adgangskode
Side 80
(Menu 4.6.4).
PUK-kode
Genåbning af PIN-koden foregår på følgende måde:
1. Indtast PUK-koden og tryk på softtasten OK.
2. Indtast en ny PIN-kode efter eget valg og tryk
på softtasten OK.
3. Når bekræftelsen Godkend ny PIN vises,
indtaster du den samme kode igen og trykker på
softtasten OK.
Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i
træk, bliver SIM-kortet ugyldigt. Henvend dig til din
serviceudbyder for at få et nyt kort.
110
111
Adgangskoder
Adgangskoder
PIN2-kode
Spærringskode
PIN2-koden (4 til 8 cifre), der følger med nogle
SIM-kort, er nødvendig for at få adgang til visse
funktioner, såsom indkodning af et opkalds
maksimalpris. Disse funktioner er tilgængelige, hvis
de understøttes af dit SIM-kort.
Den 4-cifrede spærringskode er nødvendig, når du
bruger funktionen opkaldsspærring. Du får koden
hos din serviceudbyder, når du abonnerer på denne
funktion. Se side 99 for yderligere detaljer
Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert
PIN2-kode, låses koden, og du kan ikke bruge
den, før du har genåbnet den ved at indtaste
PUK2-koden.
For at ændre PIN2-koden, se side 81 (Menu 4.6.7).
PUK2-kode
Den 8-cifrede PUK2-kode (Personal Unblocking
Key 2)-kode, der følger med nogle SIM-kort, er
nødvendig for at genåbne en låst PIN2-kode. Hvis du
mister koden, bedes du kontakte din serviceudbyder.
Genåbning af PIN2-koden foregår på følgende
måde:
1. Indtast PUK2-koden og tryk på softtasten OK.
2. Indtast en ny PIN2-kode efter eget valg og tryk
på softtasten OK.
3. Når meddelelsen Godkend PIN2 vises,
indtaster du den samme kode igen og trykker på
softtasten OK.
Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode ti gange i
træk, vil du ikke have adgang til de funktioner, der
kræver PIN2-kode. Henvend dig til din
serviceudbyder for at få et nyt kort.
112
113
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Sundheds- og
sikkerhedsoplysninger
Eksponering for energi fra
radiofrekvenser (SAR Information)
Denne telefonmodel opfylder EU's krav mht.
eksponering for radiobølger.
Din mobiltelefon er en radiosender og –modtager.
Den er udviklet og fremstillet, således at de af
EU-rådet anbefalede grænseværdier for eksponering
for energi fra radiofrekvenser (RF) ikke overskrides.
Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende
retningslinjer, der fastsætter de tilladte niveauer af
RF-energi for den almindelige befolkning. Disse
retningslinjer er udarbejdet af uafhængige
videnskabelige organisationer ved en periodisk og
grundig vurdering af videnskabelige undersøgelser.
Grænseværdierne omfatter en væsentlig
sikkerhedsmargin med det formål at garantere
sikkerheden af alle personer uafhængig af alder og
sundhedstilstand.
SAR-målingerne udføres i standard
anvendelsespositioner, idet telefonen sender ved
dens højeste godkendte effekt i alle de testede
frekvensbånd. Skønt SAR bestemmes ved den
højeste godkendte effekt, kan telefonens effektive
SAR-niveau i brug ligge et godt stykke under den
maksimale værdi. Dette skyldes, at telefonen er
beregnet til at virke ved forskellige effektniveauer
for kun at bruge den effekt, der skal til, for at nå
netværket. Generelt gælder det, at jo nærmere du
er på en sendestation, des lavere er telefonens
afgivne effekt.
Før en ny telefonmodel gøres tilgængelig for salg til
offentligheden, skal dens overholdelse af det
europæiske R&TTE-direktiv bevises. Et af dette
direktivs vigtigste krav er beskyttelsen af brugerens
eller andre personers sundhed og sikkerhed.
Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner
anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-grænseværdien, der
anbefales af EU-rådet, er på 2,0 W/kg*.
* SAR-grænseværdien for mobiltelefoner, der anvendes
af den almene befolkning, er på 2,0 Watt/kilogram
(W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Denne
grænseværdi omfatter en væsentlig sikkerhedsmargin
for at yde ekstra beskyttelse af den almene befolkning
og for at tage højde for variationer i målingerne. SARværdierne kan varierer afhængig af de nationale
indberetningskrav og netværkets bånd.
114
115
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Bruge batterierne
Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt
Li-ion-standardbatteri.
Foranstaltninger ved brug af batterier
• Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er
beskadiget.
• Brug kun batterierne til det formål, som de er
beregnet til.
• Hvis du bruger telefonen i nærheden af
netværkets basestation, bruger telefonen mindre
strøm; tale- og standby-tiderne påvirkes meget
af mobilnetværkets signalstyrke og af de
parametre, der er indstillet af
netværksudbyderen.
• Batteriopladetiderne afhænger af, hvor meget
strøm der er tilbage og af batteritypen samt den
anvendte lader. Batteriet kan oplades og aflades
hundredevis af gange, men det vil gradvist blive
dårligere. Når driftstiden (taletid og standby tid)
er bemærkelsesvis kortere end normalt, er det tid
til at købe et nyt batteri.
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
• Efterlad ikke et batteri på varme eller kolde
steder, såsom i en bil om sommeren eller
vinteren, idet batteriets kapacitet og levetid vil
blive reduceret. Prøv altid at opbevare batteriet
ved stuetemperatur. En telefon med et varmt
eller koldt batteri vil måske ikke virke i en
periode, selv når batteriet er fuldt opladet.
Li-ion batterier påvirkes især af temperaturer
under 0 °C.
• Kortslut ikke batteriet. Tilfældig kortslutning kan
opstå når en metalgenstand (mønt, clips eller
pen) skaber en direkte forbindelse mellem + og klemmerne på batteriet (metalstrimlerne på
batteriets bagside), for eksempel når du bærer
et reservebatteri i en lomme eller taske.
Kortslutning af klemmerne kan beskadige
batteriet eller objektet, der forårsager
kortslutningen.
• Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale
bestemmelser. Altid til genbrug. Batterierne må
aldrig kastes ind i ild.
• Hvis et batteri ligger ubenyttet, vil det med tiden
aflade sig selv.
• Anvend kun batterier, der er godkendt af
Samsung, og genoplad kun dit batteri med
opladere, der er godkendt af Samsung. Når en
oplader ikke er i brug, skal den frakobles
strømkilden. Lad ikke et batteri være tilsluttet til
en oplader i mere end en uge, idet overopladning
kan forkorte batteriets levetid.
• Ekstreme temperaturer vil påvirke
opladekapaciteten af batteriet: det skal måske
først nedkøles eller varmes op.
116
117
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Trafiksikkerhed
Din mobiltelefon giver dig en storslået mulighed for
at kommunikere mundtligt – næsten hvor som
helst, når som helst. Men udnyttelsen af
mobiltelefoner er ledsaget af et stort ansvar, som
alle brugere skal være sig bevidst.
Når du kører bil, er dit første ansvar kørslen. Når du
anvender en mobiltelefon bag rattet i en bil, bør du
bruge din sunde fornuft og huske følgende tips.
1. Gør dig fortrolig med din mobiltelefon og dens
funktioner, såsom hurtigopkald og automatisk
genopkald. Hvis de findes, kan disse funktioner
hjælpe dig til at foretage opkald uden at fjerne
din opmærksomhed fra vejen.
2. Brug så vidt muligt en håndfri indretning. Du
tilføjer din mobiltelefon yderligere
bekvemmelighed og sikkerhed ved at bruge et
af de mange håndfri tilbehør, der fås i dag.
3. Anbring din mobiltelefon, hvor du let kan få fat i
den. Sørg for at kunne nå din mobiltelefon uden
at tage øjnene af vejen. Hvis du modtager et
opkald på et ubelejligt tidspunkt, så lad om
muligt din telefonsvarer svare i dit sted.
4. Lad den person, du taler med, vide, at du er ved
at køre bil; afbryd om fornødent opkaldet i
stærk trafik eller farlige vejrforhold. Regn, slud,
sne, is, og endda stærk trafik kan være farlige.
5. Lad være med at tage notater eller søge efter
telefonnumre, mens du kører. At skrive en
huskeseddel eller gennemløbe din adressebog
stjæler din opmærksomhed fra dit hovedansvar,
nemlig at køre sikkert.
118
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
6. Foretag opkald med omtanke, og bedøm
trafikken; foretag om muligt opkald, når du ikke
bevæger dig, eller inden du kører ud i trafikken.
Prøv at planlægge dine opkald, når din bil holder
stille. Hvis du er nødt til at foretage opkald,
mens du kører, indtast da kun nogle få numre ad
gangen, og check vejen og spejlene, inden du
fortsætter.
7. Undgå stressende eller emotionelle samtaler,
der kan virke distraherende. Sørg for, at de
personer, du taler med, er klar over, at du er i
bil, og afbryd samtaler, der ville kunne aflede
din opmærksomhed fra vejen.
8. Brug din mobiltelefon til at ringe efter hjælp.
Ring til alarmnummeret i tilfælde af ildebrand,
trafikuheld eller medicinske nødstilfælde. Husk,
at det er et gratis opkald fra din mobiltelefon.
9. Brug din mobiltelefon til at hjælpe andre i
nødstilfælde. Hvis du er vidne til et trafikuheld,
en forbrydelse eller andre alvorlige nødstilfælde,
hvor menneskeliv er i fare, så ring til
alarmnummeret, som du ville ønske, andre ville
gøre det for dig.
10. Ring efter vejassistance eller til et særligt
mobilnummer til ikke-katastrofe assistance
efter behov. Hvis du ser et havareret køretøj,
der ikke udgør nogen alvorlig fare, et
trafiksignal, der er ude af drift, et mindre
trafikuheld, hvor ingen lader til at være kommet
til skade, eller et køretøj, du ved er stjålet, så
ring til vejassistance eller ethvert andet særligt
mobilnummer til ikke-katastrofe assistance.
119
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Driftsmiljøer
Husk altid at overholde særlige forskrifter hvor de
end måtte gælde, og sluk altid for telefonen, når
det er forbudt at bruge den, eller hvis den kan
forårsage forstyrrelse eller fare.
Når du forbinder telefonen eller et vilkårligt tilbehør
til et andet apparat, så læs brugervejledningen for
at få detaljerede sikkerhedsinstruktioner. Pas på
ikke at forbinde uforenelige produkter.
Som med andet mobilt radiosenderudstyr gøres
brugerne opmærksomme på, at det for en
tilfredsstillende drift at udstyret og
personsikkerheden anbefales kun at bruge udstyret
i den normale anvendelsesposition (holdt til øret
med antennen rettet ud over skulderen).
Elektroniske apparater
Det meste moderne elektroniske udstyr er
afskærmet mod radiofrekvenssignaler. Noget
elektronisk udstyr kan imidlertid ikke være
afskærmet mod RF-signalerne fra din mobiltelefon.
Rådfør dig hos fabrikanten for at finde alternative
løsninger.
Pacemakere
Fabrikanterne af pacemakere anbefaler at
overholde en mindsteafstand på 6 tommer (15 cm)
mellem en mobiltelefon og pacemakeren for at
undgå eventuelle interferenser med pacemakeren.
Disse anbefalinger stemmer overens med den
uafhængige forskning, der er udført af Wireless
Technology Research, og de resulterende råd.
120
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Personer med pacemakere:
• Bør altid holde telefonen mere end 6 tommer
(15 cm) fra deres pacemaker, når telefonen er
tændt.
• Bør ikke bære telefonen i en brystlomme.
• Bør bruge det modsatte øre i forhold til
pacemakeren for at minimere risikoen for
interferens.
• Hvis du har nogen som helst grund til at have
mistanke om, at der finder interferens sted, så
sluk straks din telefon.
Høreapparater
Visse digitale mobiltelefoner kan lave interferens
med nogle høreapparater. I tilfælde af en sådan
interferens bør du tage kontakt med fabrikanten af
dit høreapparat for at diskutere alternative
løsninger.
Andre medicinske apparater
Hvis du bruger et hvilket som helst andet medicinsk
apparat, bør du henvende dig til fabrikanten at dit
apparat for at bestemme, om det er tilstrækkeligt
afskærmet for ydre RF-energi. Din læge kan
muligvis hjælpe dig med at opnå denne
information. Sluk din telefon i alle sygehuse og
lægehuse, hvor der er opsat skilte, der påbyder
dig at gøre det. Hospitaler og lægehuse kan
benytte udstyr, der kan være følsomt over for
ydre RF-energi.
121
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Køretøjer
RF-signaler kan påvirke forkert installerede eller
utilstrækkeligt afskærmede elektroniske systemer i
motorkøretøjer. Check med fabrikanten eller
forhandleren for hvad angår dit køretøj. Du bør
også forhøre dig hos fabrikanten af et hvilket som
helst udstyr, der måtte være tilføjet til dit køretøj.
Lokaler med skiltning
Sluk din telefon i alle lokaler, hvor der er opsat
skilte, der påbyder det.
Potentielt eksplosive atmosfærer
Sluk din telefon, når du befinder dig i et område
med potentielt eksplosiv atmosfære, og overhold
alle skilte og instruktioner. I et sådan område kan
gnister forårsage en eksplosion eller ildebrand, der
kan resultere i kvæstelser eller endda død.
Det anbefales brugerne at slukke telefonen på
optankningssteder (tankstationer). Brugerne
mindes om, at det er nødvendigt at overholde
restriktionerne af brugen af radioudstyr ved
brændstofdepoter (brændstoflagre og fordelingsområder), på kemiske virksomheder, eller
hvor der foretages sprængninger.
Områder med potentielt eksplosiv atmosfære er
ofte men ikke altid tydeligt afmærkede. De omfatter
områder under dæk på skibe, faciliteter til
overførsel og opbevaring af kemikalier, køretøjer,
der kører på LPG (såsom propan eller butan),
områder, hvor luften indeholder kemikalier eller
partikler, såsom korn, støv eller metalpulver, samt i
ethvert andet område, hvor du normalt rådes til at
standse motoren på dit køretøj.
122
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Nødopkald
Lige som enhver anden mobiltelefon anvender
denne telefon radiosignaler, mobile og faste
netværk såvel som brugerprogrammerede
funktioner, der ikke kan garantere forbindelse under
alle forhold. Man må derfor aldrig stole udelukkende
på en mobiltelefon, når det drejer sig om vigtig
kommunikation (f.eks. alarmopkald).
Husk, at telefonen skal være tændt og befinde sig i
et område, hvor der er et mobilsignal af
tilstrækkelig styrke, for at kunne foretage og
modtage opkald. Det er ikke altid muligt at foretage
alarmopkald på alle mobiltelefonnet eller hvis visse
nettjenester og/eller telefonfunktioner er i brug.
Forhør dig hos lokale udbydere af mobiltjenester.
For at foretage et nødopkald gøres som følger.
1. Hvis telefonen er slukket, så tænd den.
2. Indtast alarmnummeret for det sted, du
befinder dig (for eksempel 112 eller ethvert
andet officielt alarmnummer). Alarmnumrene
afhænger af, hvor du befinder dig.
3. Tryk på tasten
.
Såfremt visse funktioner er i brug (tastlås,
opkaldsspærring osv.), kan du være nødt til at slå
disse funktioner fra, før du kan foretage et
nødopkald. Se i nærværende dokument og rådfør
dig hos din lokale serviceudbyder.
Når du foretager et nødopkald, så husk at opgive
alle de nødvendige oplysninger så nøjagtigt som
muligt. Husk, at din telefon muligvis er det eneste
kommunikationsmiddel til uheldsstedet – så lad
være med at afbryde opkaldet, før du gives
tilladelse hertil.
123
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger
Pleje og vedligeholdelse
• Kun uddannede fagfolk må installere eller
servicere telefonen i et køretøj. Fejlinstallation
eller forkert udført service kan være farlig og kan
gøre enhver garanti på telefonen ugyldig.
Din telefon er et produkt, der er kendetegnet ved et
fornemt design og håndværk, og bør behandles
med omhu. Nedenstående forslag vil hjælpe dig til
at opfylde garantiforpligtelserne og få glæde af
produktet i mange år.
• Kontroller jævnligt, at alt mobiludstyr i dit køretøj
er monteret og fungerer korrekt.
• Opbevar ikke brændbare væsker, gasser eller
eksplosive materialer i samme rum som telefonen
eller tilbehør til denne.
• For køretøjer, der er udstyret med en airbag,
husk at en airbag pustes op med stor kraft.
Undgå at placere genstande, inklusive både
installeret og bærbart mobiltelefonudstyr i
området over airbaggen eller i området, hvor
airbaggen folder sig ud. Hvis et stykke biludstyr
til mobiltelefon er forkert installeret, og
airbaggen pustes op, kan det medføre alvorlige
skader.
• Sluk for din mobiltelefon, når du opholder dig i et
fly. Brug af mobiltelefoner i fly er ulovlig og kan
være farligt for flyets drift eller afbryde
mobilnettet.
• Manglende overholdelse af disse instruktioner
kan føre til afbrydelse eller nægtelse af
mobiltelefonservicer for lovovertræderen,
retsforfølgelse eller begge dele.
• Telefonen og alle dens dele og tilbehør skal
opbevares utilgængeligt for børn.
• Hold telefonen tør. Nedbør, fugt og væsker, der
indeholder mineraler, vil få de elektriske kredsløb
til at ruste.
• Undgå at røre telefonen med våde hænder, mens
den er ved at oplade. Dette kan give dig et
elektrisk stød eller beskadige telefonen.
• Brug og opbevar ikke telefonen i støvede,
snavsede områder, da dens komponenter kan
blive beskadiget.
• Opbevar ikke telefonen i varme områder. Høje
temperaturer kan forkorte det elektroniske
udstyrs levetid, beskadige batterierne og
deformere eller smelte visse plastiktyper.
• Opbevar ikke telefonen i kolde områder. Når
telefonen varmes op (til sin normale temperatur),
kan der dannes fugt inde i telefonen, det kan
beskadige de elektroniske kredsløb.
• Tab ikke telefonen og slå ikke på den.
Hårdhændet behandling kan beskadige de interne
kredsløb.
• Brug ikke skrappe kemiske rengøringsmidler til
rengøring af telefonen. Tør den af med en blød
klud, der er let fugtet med mildt sæbevand.
124
125
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Ordliste
• Lad være med at male det. Maling kan tilstoppe
apparatets bevægelige dele og forhindre det i at
fungere normalt.
• Brug kun den medfølgende antenne eller en
godkendt reserveantenne. Uautoriserede
antenner eller ændringer af fastgørelsen kan
beskadige telefonen og eventuelt udgøre en
overtrædelse af reglerne om radioapparater.
• Hvis telefonen eller dens tilbehør ikke fungerer
korrekt, indleveres de til det nærmeste
autoriserede servicecenter. Personalet her vil
hjælpe dig og om nødvendigt sørge for, at
telefonen bliver repareret.
Nedenstående ordliste kan hjælpe dig til at forstå de
vigtigste af de tekniske termer og forkortelser, der
anvendes i dette hæfte, så du kan udnytte din
mobiltelefons funktioner fuldt ud.
Aktiv klap
Giver mulighed for at foretage stemmeopkald, så
snart telefonens klap åbnes.
Banke på
Gør dig opmærksom på et indgående opkald, når du
er optaget af et andet.
GPRS (General Packet Radio Service)
En ny værdifuld datatjeneste, der gør det muligt at
sende og modtage informationer over et
mobiltelefonnet. GPRS garanterer en kontinuert
forbindelse til Internet for brugere af mobiltelefoner
og computere. Den er baseret på GSM's (Global
System for Mobile Communication) kredsløbskoblede
mobiltelefonforbindelser og SMS (Short Message
Service)
GSM (Global System for Mobile Communication)
International standard for mobiltelefonkommunikation,
som garanterer overensstemmelse mellem de
forskellige netværksudbydere. GSM dækker de fleste
europæiske lande og mange andre dele af verden.
126
127
Ordliste
Ordliste
ID-indstillinger
PIN-kode (Personal Identification Number)
Gør det muligt at se eller blokere telefonnummeret
på vedkommende, der kalder op.
Sikkerhedskode, som beskytter telefonen/SIMkortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres af
serviceudbyderen med SIM-kortet. Den har et
nummer på mellem fire og otte cifre og kan
ændres, hvis det ønskes.
Java
Programmeringssprog, der giver applikationer, der
kan køre uden modifikationer på alle hardware
platforme, hvad enten de er små, middelstore eller
store. Det er blevet kraftigt promoveret og tilpasset
for Internet, både til offentlige websites og
Intranet. Når et Java-program kører fra en webside,
kaldes det en Java applet. Når det kører på en
mobiltelefon eller en personsøger, kaldes det en
MIDlet.
Konference-opkald
Gør det muligt at etablere et konferenceopkald med
op til fem ekstra deltagere.
Opkaldshold
Gør det muligt at sætte et opkald på hold, mens du
besvarer eller foretager et andet opkald; du kan så
skifte mellem de to opkald, som du ønsker.
PUK-kode (PIN Unblocking Key)
Sikkerhedskode, som bruges til at genåbne
telefonen, når der tre gange i træk er indtastet
forkert PIN-kode. Det ottecifrede nummer fås hos
serviceudbyderen sammen med SIM-kortet.
Roaming
Brug af telefonen uden for hjemmeområdet (f.eks.,
når du rejser).
SDN (Service Dialling Numbers)
Telefonnumre, der leveres af din netværksudbyder,
og som giver dig adgang til særlige tjenester,
såsom voice mail, nummeroplysning, kundeservice
og nødopkald.
SIM-kort (Subscriber Identification Module)
Opkaldsspærring
Mulighed for at begrænse udgående og indgående
opkald.
128
Kort udstyret med en chip, som indeholder alle de
informationer, der kræves for at bruge telefonen
(netværks- og hukommelsesinformationer samt
abonnentens personlige data). SIM-kortet stikkes
ind i en lille sprække på telefonens bagside, hvor
det er beskyttet af batteriet.
129
Ordliste
Ordliste
SMS (Short Message Service)
Tri-Band
Nettjeneste, som sender meddelelser til/modtager
meddelelser fra en anden abonnent uden først at
skulle tale med vedkommende. Den udgående/
indgående meddelelse (op til 160 tegn) kan vises,
modtages, redigeres eller sendes.
Evne til at fungere med følgende typer netværk:
GSM 900, GSM 1800, kombineret GSM 900/1800
og GSM 1900 MHz bånd, for større opkaldssucces
og videre muligheder for roaming.
Softtaster
Taster på telefonen, der er markeret med
hvis formål:
og
,
• Varierer alt efter, hvilken funktion, der anvendes
• Er markeret på nederste linie på skærmen, lige
over den tilsvarende tast
Din telefon søger automatisk efter det senest
anvendte netværk. Hvis dette netværk af en hvilken
som helst årsag er utilgængeligt, vil din telefon
forsøge at registrere sig hos et andet netværk.
Viderestilling af opkald
Mulighed for at viderestille opkald til et andet
nummer.
Telefonens adgangskode
Sikkerhedskode, der anvendes til at låse telefonen
op, når du har valgt automatisk lås hver gang den
tændes.
Telefonsvarer
Computerstyret telefonsvarer, som automatisk
besvarer indgående opkald, når du ikke er ved
telefonen, afspiller en hilsen (evt. indtalt af dig
selv) og optager en meddelelse.
130
131
Indeks
Indeks
A
F
I
Adgangskode
telefon
kode • 110
skifte • 80
Adgangskoder • 110
Aktiv klap • 84
Alarm (5.4) • 92
Aut. genkald • 84
Opstart • 92
Autom. lys • 83
Farveskema • 77
FDN-tilstand • 81
Fejlalarmtype (3.3) • 73
Fejltone • 75
Fixed Dial Numbertilstand • 81
Forbindelse
tone • 75
Foretagne opkald (2.3) • 70
Funktioner
vælge • 29
Infrarød aktivér (4.1) • 76
Internet • 104
IrDA-port • 76
B
Baggrundsbillede • 77
Baggrundslys • 15, 82
kontrast • 82
Banke på
opkald • 51, 99
Batteri
indikator for lav
batteristand • 20
oplade • 19
Besvare
et andet opkald • 51
et opkald • 25
Bogstaver
indtaste • 42
ændre tilstand • 43
Brugergruppe • 101
C
G
Gemme
tasttoner • 50
Genopkalde
automatisk • 84
sidste nummer • 23
Genvej (4.9) • 85
Gruppemeddelelse (1.5) • 66
Grupper
bruger- • 101
H
Hilsen (4.3) • 78
Holde opkald • 48
Hukommelsesstus
meddelelse (1.8) • 68
telefonbog • 41
Huskeseddel (5.2) • 88
CUG • 101
D
Dato indstilling (5.3.2) • 91
E
Eget nummer (4.4) • 78
Ekspresopkald • 40
132
I
Identificere den
opkaldende • 25
Ikoner
beskrivelse • 14
Indikator for lav
batteristand • 20
Indstille
alarm (5.4) • 92
dato (5.3.2) • 91
sprog (4.5) • 79
tid (5.3.1) • 91
(fortsat)
K
Kalender (5.1) • 86
Kode
spærring
kode • 113
skifte • 99
Konferenceopkald • 52
fjerne • 53
foretage • 52
privat samtale • 52
Kontrast (4.7.1) • 82
Kopiere
memoer • 88
nummer i telefonbog • 36
opgave • 90
Kort
indsætte SIM • 17
L
Lommeregner (5.5) • 93
Lukket brugergruppe (CUG)
(6.6) • 101
Lydinstillning (3) • 72
Lydløs tilstand • 29
Lydstyrke
justere • 24
vælge ringetonens • 72
Lydstyrke i højttaler • 24
Lys
baggrundslys • 15, 82
service- • 16, 83
Længde af opkald • 70, 75
Læse meddelelser (1.1) • 60
Løsning af problemer • 107
Låse
SIM-kort (4.6.5) • 81
telefon (4.6.3) • 80
M
Meddelelser
gruppemeddelelse
(1.5) • 66
indstilling (1.4) • 64
læse (1.1) • 60
modeller (1.3) • 64
skrive (1.2) • 62
telefonsvarer (1.6) • 67
Meddelelsestone (3.5) • 74
Memoer
kopiere • 88
redigere • 87
skrive • 87
slette • 88
Menuer
adgang ved hjælp af
genveje • 55
adgang ved rulning • 54
liste • 55
Mikrofon slukke • 49
Minutsignal • 75
Mit Indhold (1.7) • 68
Modeller (1.3) • 64
Modtagne opkald (2.2) • 69
N
Navne
gemme • 33
indtaste • 42
søge efter/ringe til • 37
Nettjenester (6) • 95
Nulstil indstillinger (4.10) • 85
Numre
eget • 78
fixed dial • 81
gemme • 33
indsætte telefonbog • 36
kopiere telefonbog • 36
rette • 22
slette • 36
søge efter/ringe til • 37
133
Indeks
Indeks
O
R
S
Opgaver
definere • 88
redigere • 89
Opkald
afslutte • 23
banke på (6.3) • 51, 99
besvare
et andet opkald • 51
et opkald • 25
foretagne (2.3) • 22, 70
funktioner (2) • 69
genopkalde
automatisk • 84
holde • 48
internationale • 22
konference • 52
modtagne (2.2) • 69
pris (2.5) • 71
spærring (6.2) • 97
tid (2.4) • 70
ubesvarede • 26, 69
via telefonbogen • 37
viderestilling (6.1) • 95
Opkalder
ID (6.5) • 101
Oplade batteri • 19
Organiser (5) • 86
Overførsler (7.3) • 104
Redigere
huskeseddel • 89
meddelelser • 61
memoer • 87
nummer i telefonbog • 36
opgaver • 90
ubesvarede opkald • 27,
69
Rejseadapter • 19
Rette numre • 22
Ringe
lydstyrke (3.2) • 72
tone (3.1) • 72
type (3.3) • 73
Ringetid
opkald • 70
Roaming • 100
Skærm
ikoner • 14
indstille sprog • 79
kontrast • 82
udseende • 13
Slette
meddelelser • 61
memoer • 88
nummer i telefonbog • 36
opgaver • 90
ubesvarede opkald • 27
Slukke
mikrofon • 49
SMS
bruge • 51, 60
instilling • 64
meddelelsesikon • 60
Små bogstaver
indtaste • 45
Softtaster • 29
Spil (7.1) • 104
Sprog (4.5) • 79
Spærring
kode • 99, 113
opkald (6.2) • 97
Store bogstaver
indtaste • 45
Søge i telefonbogen • 37
P
PIN
kode • 111
PIN2
kode • 112
PIN2-kode
skifte • 81
PIN-kode
kontrol • 79
skifte • 80
Planlægning • 86
Pris på opkald • 71
Problemløsning • 107
PUK2-kode • 112
PUK-kode • 111
134
S
Sende
meddelelser • 62
tasttoner • 50
Servicelys • 16, 83
Sidste nummer
genopkalde • 23
Sikkerhed (4.6) • 79
kvikvejledning • 7
Sikkerhedsinformation • 114
SIM-kort
indsætte • 17
låse • 81
SIM-lås (4.6.5) • 81
Skifte
adgangskode
(4.6.4) • 80
PIN2-kode (4.6.7) • 81
PIN-kode (4.6.2) • 80
spærringskode • 99
Skrive
meddelelser (2.2) • 62
memoer • 87
(fortsat)
T
T9-tilstand • 44
Talesvarserver • 67
Taster
genvej • 85
Tasternes
beskrivelse • 11
placering • 10
Tastetoner
justere lydstyrken • 24
Tastgruppetone (3.4) • 73
T
(fortsat)
Tasttoner
gemme • 50
sende • 50
vælge (3.4) • 73
Tegn
indtaste • 42
ændre tilstand • 43
Tekst
indtaste • 42
ændre tilstand • 43
Telefon
adgangskode • 110
lås (4.6.3) • 80
Telefonbog
ekspresopkald • 40
gemme numre/navne • 33
indsætte • 36
kopiere • 36
redigere • 36
slette • 36
søge efter/ringe til • 37
valg • 35
Telefonsvarer (1.6) • 67
Tid
format (5.3.4) • 91
indstilling (5.3.1) • 91
verdens- (5.3.3) • 91
Tilbehør • 9
Tilslut
til telefonsvarer • 67
Tlf.indstillinger (4) • 76
Tone
fejl • 75
forbindelse • 75
meddelelse • 74
ringe • 72
tastatur • 73
Tænde/slukke
mikrofon • 49
telefon • 21
135
W
WAP-browser (7.2) • 104
136
➄ Tryk på softtasten Vælg
for at bekræfte.
➃ Rul med tasterne
og
gennem listen over
valgmuligheder indtil den
ønskede mulighed er valgt.
➂ Tryk på softtasten Vælg.
af bånd (6.7) • 103
af netværk (6.4) • 100
vælge • 29
Valutaomregning (5.6) • 94
Verdenstid (5.3.3) • 91
Vibration • 73
Viderestilling (6.1) • 95
Vilkårlig svartast • 84
Vækkeopkald • 92
Vælge funktioner/valg • 29
➁ Rul med tasterne
og
gennem listen af
menuer indtil du kommer
til den ønskede menu.
Valg
➀ Tryk på softtasten Menu.
V
• Hver af de to softtaster (
og )
udfører funktionen, der indikeres af
teksten over dem (nederste linie i
displayet).
Adgang til
menufunktionen
Ubesvarede (2.1) • 26, 69
Udpakning • 9
Underholdning (7) • 104
Tryk kort på tasten
➀ Luk telefonen op og
tryk på softtasten Vis.
➁ Rul med tasterne
og
gennem de
ubesvarede opkald.
➂ For at foretage et
opkald, tryk på
.
Afslutte et
opkald
Se
ubesvarede
opkald,
umiddelbart
efter de er
ikke blev
besvaret
.
➀ Indtast nummeret.
➁ Tryk på tasten
.
Foretage et
opkald
.
Tryk og hold på
Tænde/slukke
Lynguide
Tri-Band SGH-S100 GPRS Telefon
Indeks
U
Besvare et
opkald
Tryk på tasten
eller
på
telefonens venstre side.
Åbn telefonen
eller
Tryk på tasten
.
Justere
lydstyrken
➀ Vælg menuvalgmuligheden
Fejlalarmtype (3.3)
➁ Vælg en mulighed:
• Kun lys
• Melodi
• Vibration
• Vibra+Melodi
➂ Tryk på softtasten Vælg
for at bekræfte.
Vælge en
alarmtype
Overensstemmelseserklæring (R&TTE)
For følgende produkt:
Tri-Band GPRS Telefon
(Produktnavn)
SGH-S100
(Modelnummer)
Fremstillet af:
-
Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350
Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Casdes, Via
Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana
(Fabriksnavn og —adresse)
Søge efter et
nummer i
telefonbogen
Gemme
numre i
telefonbogen
➀ Tryk på softtasten Navn.
➁ Vælg Søg.
➂ Indtast begyndelsen af
navnet.
➃ For at rulle gennem
navnene, tryk på
tasterne
og
.
➄ Tryk på softtasten Vis.
➅ For at rulle gennem
numrene, tryk på
tasterne
og
.
➆ For at foretage et
opkald, tryk på
.
➀ Indtast nummeret.
➁ Tryk på softtasten Gem.
➂ Vælg et ikon.
➃ Tryk på softtasten Vælg.
➄ Indtast navnet.
➅ Tryk på softtasten OK.
➆ Hvis nødvendigt ændres
placeringen.
➇ Tryk på softtasten OK.
➈ Tryk på
for at
vende tilbage til den
inaktive tilstand.
Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radioprøvningssæt er
blevet gennemført, og at] det ovennævnte produkt overholder
alle de væsentlige krav i Direktivet 1999/5/EF.
Proceduren for erklæring af overensstemmelse, der er henvist
til i Artikel 10 og beskrevet i detaljer i Annex[IV] i Direktivet
1999/5/EF, er blevet overholdt med deltagelse af følgende
bemyndigede organ(er):
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames,
KT12 4RQ, UK, Identifikationsmærke: 168
Den tekniske dokumentation, der opbevares hos:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
vil blive stillet til rådighed efter anmodning.
(Fabrikant)
Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
05/20/2002
(udstedelsessted og —dato)
JUNGKWAN CHOI / S. Manager
(navn og underskrift af autoriseret person)
(Repræsentant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
IN-SEOP LEE / Manager
05/20/2002
(udstedelsessted og —dato)
(navn og underskrift af autoriseret person)
Download PDF