Samsung | SGH-S100 | Samsung SGH-S100 Bruksanvisning

* En del av innholdet i denne håndboken kan være
forskjellig fra din telefon. Dette avhenger av den
installerte programvaren, eller din tjenesteleverandør.
ELECTRONICS
Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-03312A
Norway. 11/2002. Rev. 1.0
TRI BAND
GPRS-TELEFON
SGH-S100
Innhold
Viktige forholdsregler for sikkerhet ............. 7
Utpakking .................................................... 9
Din telefon ................................................. 10
Telefonens layout .......................................... 10
Display ........................................................ 13
Operativt lys................................................. 16
Komme i gang ............................................ 17
Sette inn SIM-kortet ...................................... 17
Lade et batteri .............................................. 19
Slå telefonen på/av ....................................... 21
Samtalefunksjoner ..................................... 22
Gjøre en samtale ..........................................
Justere volumet ............................................
Svare på en samtale......................................
Vise ubesvarte anrop .....................................
Sette raskt over til stillemodus........................
22
24
25
26
28
Velge funksjoner og alternativer ................ 29
Eksempel: Stille inn språk for displayet ............ 31
Katalog ...................................................... 33
Lagre telefonnummer med navn......................
Bruke alternativer for kataloginnføringer ..........
Søke etter og slå et nummer i katalogen ..........
Redigere en anropergruppe ............................
Bruk av hurtigtast .........................................
Sjekke minnestatus .......................................
2
33
35
37
39
40
41
3
Innhold
Innhold
Skrive inn tekst .......................................... 42
Samtaleinformasjo. .................................... 69
Endre
Bruke
Bruke
Bruke
Bruke
Ubesvarte anrop (Meny 2.1)................................
Innkommende samtaler. (Meny 2.2) ....................
Utgående samtaler. (Meny 2.3) ............................
Samtaletid (Meny 2.4).........................................
Samtalepris (Meny 2.5) .......................................
modus for skriving av tekst ...................
T9 modus............................................
modus for øvre/nedre tegnsett...............
symbolmodus ......................................
tallmodus............................................
43
44
45
47
47
69
69
70
70
71
Alternativer under samtaler ....................... 48
Lyd............................................................. 72
Sette en samtale på venting ...........................
Slå av mikrofonen (Mikrofon av) .....................
Slå av/sende tastetoner .................................
Lete etter et nummer i katalogen ....................
Bruke SMS-tjenesten .....................................
Svare en oppringning under en samtale ...........
Samtale med flere personer samtidig ...............
Ringetone (Meny 3.1) ..........................................
Ringevolum (Meny 3.2) .......................................
Alarmtype (Meny 3.3)..........................................
Tastetone (Meny 3.4) ..........................................
Meldingstone (Meny 3.5) .....................................
Ekstratone (Meny 3.6) .........................................
48
49
50
50
51
51
52
72
72
73
73
74
75
Telefoninnstillinger .................................... 76
Bruke menyene .......................................... 54
Få tilgang til menyfunksjoner ved å bla ............ 54
Få tilgang til menyfunksjonene ved bruk
av snarveier ................................................. 55
Liste over menyfunksjoner ............................. 55
Meldinger ................................................... 60
Lese meldinger (Meny 1.1) ..................................
Skrive meldinger (Meny 1.2) ................................
Symbolmaler (Meny 1.3) .....................................
Oppsett (Meny 1.4) .............................................
Broadcast (Meny 1.5) ..........................................
MobilSvar (Meny 1.6) ..........................................
Mitt innhold (Meny 1.7) .......................................
Minnestatus (Meny 1.8) .......................................
4
60
62
64
64
66
67
68
68
Infrarød Aktiver (Meny 4.1).................................
Mine innstillinger (Meny 4.2) ...............................
Velkomstmelding (Meny 4.3) ...............................
Eget nummer (Meny 4.4) ....................................
Språk (Meny 4.5) ................................................
Sikkerhet (Meny 4.6)...........................................
Display-innstillinger (Meny 4.7) ...........................
Ekstrainnstillinger (Meny 4.8)..............................
Snarvei (Meny 4.9)..............................................
Slette alle innstillinger (Meny 4.10) .....................
76
77
78
78
79
79
82
84
85
85
Planlegger.................................................. 86
Kalender (Meny 5.1)............................................
Huskeliste (Meny 5.2)..........................................
Tid og Dato (Meny 5.3)........................................
Alarm (Meny 5.4) ................................................
Kalkulator (Meny 5.5)..........................................
Valutakalkulator (Meny 5.6) ................................
86
88
91
92
93
94
5
Innhold
Nettverk..................................................... 95
Viderekobling (Meny 6.1) .................................... 95
Samtalesperre (Meny 6.2) ................................... 97
Samtale venter (Meny 6.3).................................. 99
Velge nettverk (Meny 6.4) ................................. 100
Ringer-identifikasjon (Meny 6.5) ....................... 101
Lukket brukergruppe (CUG) (Meny 6.6) ............ 101
Båndvalg (Meny 6.7) ......................................... 103
Spill & WAP .............................................. 104
Spill (Meny 7.1) ................................................. 104
WAP-leser (Meny 7.2)........................................ 104
Nedlastninger (Meny 7.3) .................................. 104
Problemløsning ........................................ 107
Tilgangskoder .......................................... 110
Passord for telefon ......................................
PIN ...........................................................
PUK...........................................................
PIN2..........................................................
PUK2 .........................................................
Passord for sperring ....................................
110
111
111
112
112
113
Informasjon om helse og sikkerhet.......... 114
Eksponering for radiofrekvensenergi
(SAR-informasjon) ......................................
Forholdsregler for bruk av batteri ..................
Veisikkerhet ...............................................
Operative miljø ...........................................
Potensielle eksplosive atmosfærer .................
Nødtelefoner...............................................
Annen viktig sikkerhetsinformasjon ...............
Stell og vedlikehold .....................................
114
116
118
120
122
123
124
125
Ordliste .................................................... 127
Indeks ..................................................... 132
6
Viktige forholdsregler
for sikkerhet
Les disse retningslinjene før du tar i bruk
mobiltelefonen din. Det kan være farlig eller
ulovlig, å unnlate å følge dem. Du finner mer
detaljert sikkerhetsinformasjon under
Informasjon om helse og sikkerhet på side 114.
Veisikkerhet til enhver tid
Du bør ikke bruke en håndholdt telefon under
kjøring – kjør ut til siden og parker først.
Slå telefonen av under bensinfylling
Du må ikke bruke telefonen under bensinfylling
(på en bensinstasjon) eller i nærheten av
brennstoffer eller kjemikalier.
Slå telefonen av ombord i fly
Mobiltelefoner kan gi interferens. Bruk av
mobiltelefon ombord i fly er både ulovlig og
farlig.
Slå telefonen av i sykehus
Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.
Følg gjeldende regler eller vedtekter.
Interferens
Alle mobiltelefoner kan gi radiointerferens som
kan påvirke deres ytelser.
Spesielle vedtekter
Imøtekom alle gjeldende spesialvedtekter i alle
områder, og slå av mobiltelefonen når det oppgis
at det er forbudt å bruke den, og når slik bruk kan
føre til interferens eller fare (for eksempel i
sykehus).
7
Viktige forholdsregler for sikkerhet
Utpakking
Radiofrekvenseksponering
Denne telefonens design er i overensstemmelse
med EUs krav om radiofrekvens (RF) eksponering. For å opprettholde samsvaret med
disse kravene må du bare bruke tilbehør som er
levert eller godkjent av Samsung. Bruk av ikke
godkjent utstyr kan krenke kravene.
Pakken inneholder det følgende.
Følsom bruk
Reiseadapter
Håndsett
Bør bare brukes i den normale posisjonen (holdt
inntil øret). Unngå så langt det er mulig å berøre
antennen når telefonen er slått på.
Tilbehør og batterier
Det må bare brukes tilbehør og batterier som er
godkjent av Samsung.
Batteri
Brukerhåndbøker
Kvalifisert service
Det er kun kvalifisert servicepersonell som kan
installere eller reparere telefonen din.
Hodetelefon
CD-ROMprogramvare
Datakabel
I tillegg til dette kan du få det følgende tilbehøret
til telefonen fra din lokale SAMSUNG-forhandler:
•
•
•
•
8
Skrivebordslader
• Høyttaler
Enkelt hands-free-sett
• Bilholder
Standardbatterier/tynne batterier
Adapter for sigarettenner
9
Din telefon
Din telefon
Tast
Telefonens layout
Beskrivelse
I menyfunksjonen, bla gjennom
alternativer i menyer og katalogminnet.
Disse illustrasjonene viser telefonens
hovedbestanddeler.
I stand-by, gir direkte tilgang til dine
mest brukte menyalternativer (hvis du
vil ha flere opplysninger om snarveier,
se side 85).
Høyttaler
I menyfunksjonen, går tilbake til
henholdsvis forrige menynivå og velger
aktuell meny.
Display
Ved inntasting av tekst, flytter
markøren til henholdsvis venstre eller
høyre.
Navigasjonstaster
I stand-by, gir direkte tilgang til dine
mest brukte menyalternativer (se
side 85 hvis du vil ha mer informasjon
om snarveier).
Softtast (høyre)
Bla-taster for
volum/meny
WAP Browser
tast
På/av-tast/tast
for å forlate
menyen
Softtast (venstre)
Bekrefttast for
oppringning/
meny
Tast for avbryt/
retting
Alfanumeriske
taster
IrDA-port
Taster for
spesialfunksjoner
Mikrofon
Utførerfunksjonene det vises til i teksten
over dem (i displayets nederste linje).
(softtaster)
I standby, starter WAP-Browseren
direkte.
Sletter tegn fra displayet.
Antenne
Hodetelefonkontakt
I menyfunksjonen, går tilbake til forrige
menynivå.
Operativt lys
Eksternt display
10
11
Din telefon
Tast
Din telefon
Beskrivelse (fortsatt)
Display
Innleder eller svarer på en oppringning.
Når den holdes nede i stand-by, ringer
det sist ringte eller mottatte nummeret
på nytt.
Displayets layout
Displayet består av tre områder.
I menyfunksjonen, velger en
menyfunksjon eller lagrer informasjon
du har oppgitt (f.eks. et navn) i telefoneller SIM-minnet.
Ikoner
Tekst- og
grafikkområde
Avslutter en samtale. Slår også
telefonen av eller på når den holdes
inne.
I menyfunksjonen, går tilbake til standby og annullerer de inntastete data.
Når den holdes nede i stand-by, ringer
opp din MobilSvar.
Taster inn numre, bokstaver og noen
spesialtegn.
Taster inn spesialtegn.
Utfører de forskjellige funksjonene.
Meny
Navn
Softtaster
Område
Beskrivelse
Første linje
Viser forskjellige ikoner
(se side 14).
Midtre linjer
Viser meldinger, instruksjoner og
all informasjon du taster inn (for
eksempel nummeret som skal
ringes).
Siste linje
Viser de funksjonene som for
tiden er tildelt de to softtastene.
(på siden av telefonen)
Under en samtale, justerer volumet i
høyttaleren.
I stand-by, justerer tastevolumet.
I menyfunksjonen, blar gjennom
menyalternativer og katalogminnet.
12
13
Din telefon
Ikoner
Ikon
Beskrivelse
Viser styrken på det mottatte signalet. Jo
flere streker, jo større signalstyrke.
Din telefon
Ikon
Beskrivelse
Vises når du er utenfor ditt hjemmeområde
og er registrert i et annet nettverk, for
eksempel under reiser i utlandet.
Vises når Mikrofon av er aktiv.
Vises under en samtale.
Vises når du er koblet til GPRS-nettet.
Vises når stillemodus er aktiv eller du
stiller amenyalternativet Alarmtype
(Meny 3.3), slik at telefonen vibrerer når
du mottar en samtale; for flere
opplysninger, se side 73.
Vises når en ny tekstmelding er blitt
mottatt.
Vises når en ny MobilSvar-melding er
mottatt.
Vises når du taster inn tekst for å angi
gjeldende modus for tekstinntasting.
Bakgrunnslys
Displayet er opplyst med bakgrunnslys.
Bakgrunnslyset tennes når du trykker på en tast.
Det slokkes hvis ingen tast trykkes inn i løpet av
en gitt tidsperiode, avhengig av menyalternativet
Bakgrunnslys (Meny 4.7.2).
Du kan oppgi hvor lenge bakgrunnslyset skal
være tent, ved hjelp av menyalternativet
Bakgrunnslys (Meny 4.7.2); se side 82 for
flere opplysninger.
Du kan også stille telefonen til å bruke
bakgrunnslyset bare i løpet av en spesifisert
tidsperiode, via menyalternativet Automatisk
belysning (Meny 4.7.3); se side 83 for flere
detaljer.
Vises når du stiller alarmen.
Eksternt display
Viser batterinivået. Jo flere streker som
vises, jo større er batteriets kapasitet.
Vises når IrDA-porten er aktiv. For detaljer,
se side 76.
14
Telefonen din har et eksternt display på dekselet.
Det angir at du har en innkommende samtale
eller melding, og varsler deg på det klokkeslettet
du har satt alarmen på.
15
Din telefon
Komme i gang
Operativt lys
Du finner operativt lys i øverste høyre hjørne på
telefonen. Det blinker når telefonen er i et
område med dekning.
Du kan gjøre operativt lys aktivt eller inaktivt
ved hjelp av menyalternativet Operativt lys
(Meny 4.7.4); se side 83 for flere opplysninger.
Operativt lys
Sette inn SIM-kortet
Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et
SIM-kort som kan settes inn i telefonen. Dette
kortet inneholder opplysninger om ditt
abonnement, som f.eks. PIN, andre tilgjengelige
tjenester, osv.
Viktig! SIM-kortet og kontaktene på det kan lett
skades ved oppriping eller bøying, så du
må være forsiktig når du håndterer,
setter inn eller tar ut kortet.
Oppbevar alle SIM-kort utilgjengelig for
små barn.
1. Slå av telefonen, om nødvendig, ved å holde
tasten
nede til animasjonsmeldingen om
at telefonen slås av vises.
2. Ta ut batteriet. Gjør slik:
➀ Trykk ned låsen over batteriet og hold den i
denne stillingen.
➁ Skyv batteriet vekk, som vist.
16
17
Komme i gang
3. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen slik at
holderen låser kortet i stilling.
Sjekk at det avkuttede hjørnet befinner seg
øverst til høyre og at kortets gullkontakter
vender inn mot telefonen.
Komme i gang
5. Skyv batteriet telefonens øverste del til det
klikker på plass. Kontroller at batteriet er riktig
installert før du slår på telefonen.
Lade et batteri
Merk: Når du vil ta ut SIM-kortet, trekk det ut av
holderen.
Telefonen drives av et oppladbart Li-ion batteri.
Telefonen leveres med en reiseadapter. Bruk bare
godkjente batterier og ladere. Ta kontakt med din
lokale SAMSUNG-forhandler for flere opplysninger.
Telefonen kan brukes med batteriet lades, men da
vil telefonen lades saktere.
Merk: Batteriet må lades opp helt før du bruker
telefonen for første gang. Et fullt utladet batteri
lades opp igjen på ca. 200 minutter.
1. Med batteriet på rett plass i telefonen kobles
reiseadapterens ledning til bunnen av telefonen.
4. Sett batteriet tilbake samtidig som du sørger for
at batteriklemmene stemmer overens med
furene i telefonen.
18
19
Komme i gang
Komme i gang
2. Koble adapteren til en vanlig stikkontakt med
vekselstrøm.
Slå telefonen på/av
3. Når ladingen er fullført, kobler du adapteren fra
stikkontakten og telefonen ved å trykke på de
grå klemmene på begge sidene av kontakten og
ved å dra den ut.
1. Åpne flippdekselet.
2. Hold nede tasten
til telefonen slås på.
3. Hvis telefonen ber deg oppgi passord, taster du
inn passordet og trykker på softtasten OK. Ved
levering fra fabrikk er passordet satt til
00000000. Se flere opplysninger på side 110.
4. Hvis telefonen ber deg oppgi en PIN, taster du
inn din PIN og trykker på softtasten OK. Se flere
opplysninger på side 111.
Indikator for svakt batteri
Når batteriet er svakt, slik at det bare er noen
minutters taletid igjen, vil du høre en varseltone,
og en melding vil vises med jevne mellomrom på
displayet:
Telefonen søker etter nettverket ditt, og når det
er funnet, vises skjermbildet for stand-by på
hvert display, som vist under. Nå kan du foreta
eller motta en samtale.
Tjenesteleverandør
07:30
Ons 06 Mar
07:30
Ons/06
**Advarsel**
Svakt batteri
Meny
Navn
Når batteriet er for svakt til at telefonen kan
brukes, vil den slås av automatisk.
20
Meny
Navn
Merk: Ved levering fra fabrikk er displayspråket satt
til engelsk. Du kan endre språk ved hjelp av
menyalternativet Språk (Meny 4.5); se
flere opplysninger på side 79.
5. Når du vil slå av telefonen, holder du
tasten
inne til bildet for strøm av vises.
21
Samtalefunksjoner
Samtalefunksjoner
Avslutte en samtale
Gjøre en samtale
Når du vil avslutte samtalen, trykker du kort på
tasten
.
Når skjermbildet for stand-by vises, taster du inn
retningsnummer og telefonnummer og trykker
på tasten
.
Slå siste nummer på nytt
Merk: Hvis du har sjekket alternativet Gjenta
autom. i menyen Ekstrainnstillinger
(Meny 4.8), slås nummeret automatisk på
nytt opp til ti ganger når personen ikke svarer
eller er opptatt i en samtale; se side 84 for
flere detaljer.
Du kan hente frem disse numrene igjen ved å
gjøre som følger.
1. Hvis du har tastet tegn på displayet, sletter du
displayet ved å holde nede tasten
i over ett
sekund.
Gjøre en samtale til utlandet
1. Trykk på og hold nede tasten
Tegnet + vises.
Telefonen lagrer slåtte, mottatte eller ubesvarte
numre hvis oppringeren er identifisert; se
"Samtaleinformasjo" på side 69 for flere
opplysninger.
.
2. Tast inn landkode, retningsnummer og
telefonnummer og trykk på tasten
.
2. Trykk på tasten
for å vise en liste over de
siste numrene i den rekkefølgen samtalene ble
gjort.
3. Bruk tasten
og
til å bla gjennom
numrene til det ønskede nummeret utheves.
Rette et nummer
4. Hvis du vil...
Hvis du vil...
Kan du...
Slette det siste
tallet i
displayet
Trykke på tasten
Slette et
hvilket som
helst tall i
nummeret
Trykke på tasten eller til
markøren er like til høyre for tallet
du vil slette. Trykke på tasten
.
Du kan også sette inn et manglende
tall ved ganske enkelt å trykke på
den aktuelle tasten.
Slette hele
displayet
Holde tasten
sekund.
22
.
Kan du...
Ringe det
uthevede
nummeret
Trykke på tasten
.
Redigere det
uthevede
nummeret
• Trykke på softtasten
Endre.
• Endre nummeret som
ønsket, se "Rette et
nummer" på side 22 for
flere opplysninger.
inne i mer enn ett
23
Samtalefunksjoner
Samtalefunksjoner
Gjøre en samtale fra katalogen
Du kan lagre telefonnummer som du ringer ofte
med et navn i SIM-kortet eller telefonminnet,
ved å bruke katalogen. Deretter kan du enkelt
ringe ved å velge navnet og hente frem det
tilhørende telefonnummeret. Du finner flere
opplysninger om funksjonen Katalog på side 33.
Svare på en samtale
Når noen ringer til deg, vil telefonen ringe og
følgende skjerm vises på hvert display.
Justere volumet
Hvis du vil justere volumet i høyttaleren under en
samtale, kan du bruke tastene
og
på
venstre side av telefonen.
Trykk på tasten
volumet.
for å øke og
for å redusere
Svar
Avvise
Hvis den som ringer kan identifiseres, vil telefonnummeret eller navnet til den som ringer vises
hvis de er lagret i katalogen din.
1. Åpne flippdekselet om nødvendig. Trykk på
tasten
eller softtasten Svar for å svare på
den innkommende samtalen.
Hvis alternativet Svare, valgfri tast i menyen
Ekstrainnstillinger (Meny 4.8) er haket av,
kan du trykke på hvilken som helst tast for å
svare på en samtale unntatt tasten
og
softtasten Avvise (på side 84).
Hvis alternativet Aktivt flipp i menyen
Ekstrainnstillinger (Meny 4.8) er haket av,
kan du svare på samtalen ved ganske enkelt å åpne
dekselet (se side 84).
I stand-by, med åpent flippdeksel, kan du justere
volumet for tastetoner ved å bruke tastene
og .
Merk: Hvis du vil avvise en innkommende samtale,
trykk og hold volumtastene på telefonens
venstre side uten å åpne dekselet.
2. Du avslutter samtalen ved å lukke dekselet eller
ved å trykke på tasten
.
Merk: Du kan svare på en samtale mens du bruker
katalog- eller menyfunksjonene.
24
25
Samtalefunksjoner
Samtalefunksjoner
Vise ubesvarte anrop
Hvis du av en eller annen grunn ikke kan svare
på en oppringning, kan du finne ut hvem som har
ringt til deg, forutsatt at denne tjenesten er
tilgjengelig. Slik kan du om ønskelig ringe tilbake
til denne personen.
Antallet ubesvarte anrop vises på skjermbildet i
stand-by umiddelbart etter at det ubesvarte
anropet ble gjort.
Du kan vise ubesvarte anrop umiddelbart ved å
gjøre som følger.
1. Åpne flippdekselet hvis telefonen er lukket.
Merk: Hvis nummeret som tilsvarer det ubesvarte
anropet ikke er tilgjengelig, vises ikke
alternativet Redig. nummer.
1. Trykk på softtasten Funksj..
2. Trykk på tasten
eller
for å utheve
alternativet Redig. nummer.
3. Trykk på softtasten Velg.
4. Endre nummeret som ønsket.
5. Hvis du vil...
2. Trykk på softtasten Se på.
Nummeret som tilsvarer det siste ubesvarte
anrop vises, hvis dette er tilgjengelig.
3. Hvis du vil...
Redigere nummeret vist for et ubesvart
anrop
Kan du trykke på...
Bla gjennom de
ubesvarte anropene
Tasten
eller
Ringe til nummeret
som vises på
displayet
Tasten
Redigere eller slette
et ubesvart anrop
Softtasten Velg (se
neste side).
Kan du trykke på...
Ringe nummeret Tasten
.
Lagre nummeret Softtasten Lagre og deretter
oppgi navn og ønsket
plassering (du finner flere
opplysninger på side 33).
.
Slette et ubesvart anrop
.
1. Trykk på softtasten Funksj..
2. Trykk om nødvendig på tasten
utheve alternativet Slett.
eller
for å
3. Trykk på softtasten Velg.
Du kan når som helst trykke på tasten
gå ut av funksjonen Ubesvarte anrop.
for å
Merk: Du kan når som helst få tilgang til funksjonen
Ubesvarte anrop ved hjelp av menyalternativet
Ubesvarte anrop (Meny 2.1); se side 69
for flere detaljer.
26
27
Samtalefunksjoner
Velge funksjoner og
alternativer
Sette raskt over til stillemodus
Stillemodus egner seg godt når det kreves
diskresjon og du ønsker å stanse støyen fra
telefonen, f.eks. på teater.
I stand-by, hvis du vil slå telefonen raskt på
stillemodus, trykker du ganske enkelt ned og
holder tasten
helt til meldingen "Stillemodus"
og vibraskjonsikonet ( ) vises.
I stillemodus endrer telefonen lydinnstillingene
på følgende måte.
Din telefon har et sett av funksjoner som gjør at
du kan tilpasse den etter dine egne behov. Disse
funksjonene er inndelt i menyer og delmenyer,
og du får tilgang til dem via de to softtastene
og . Hver meny og delmeny gjør at du kan se
og endre innstillingene for en bestemt funksjon.
Softtastenes virkemåte kan være forskjellige,
avhengig av den aktuelle sammenhengen.
Etiketten i den nederste linjen på displayet, like
over hver tast, angir hvilken virkemåte som er
aktuell for øyeblikket.
Eksempel:
Alternativ
Ny innstilling
Alarmtype (Meny 3.3)
Vibrasjon
Tastetone (Meny 3.4)
AV
SMS-tone (Meny 3.5.1)
Kun lys
Feiltone (Meny 3.6.1)
AV
Funksj.
Hvis du vil avslutte stillemodus og aktivere de
forrige lydinnstillingene igjen, trykk og hold
tasten
igjen til "Avslutter Stillemodus" vises.
Vibrasjonsikonet ( ) vises ikke lenger.
Trykk på den venstre
softtasten for å få tilgang
til de tilgjengelige
alternativene.
28
Trykk på den høyre
softtasten for å
endre modus for
innskriving av tekst.
29
Velge funksjoner og alternativer
Velge funksjoner og alternativer
Hvis du vil de forskjellige funksjonene/
alternativene som er tilgjengelige og velge den
du ønsker, gjør som følger.
Eksempel: Stille inn språk for
displayet
1. Trykk på den aktuelle softtasten.
1. Når skjermbildet for stand-by vises, trykker du
på softtasten Meny for å få tilgang til menyene.
2. Hvis du vil...
Kan du trykke på...
Tjenesteleverandør
07:30
Ons 06 Mar
Velge:
• Funksjonen som
vises
eller
• Alternativet som er
uthevet
Softtasten Velg eller
tasten .
Vise neste funksjon
eller markere neste
alternativet i en liste
Tasten
eller
venstre side av
telefonen.
på
Gå tilbake til forrige
funksjon eller
alternativet i en liste
Tasten
eller
venstre side av
telefonen.
på
Gå ett nivå opp i
menystrykturen
Tasten , softtasten
eller tasten
.
Lyd
Gå ut av
menystrukturen uten
å endre innstillingene
Tasten
Telefoninnstillinger
Meny
2. Bla gjennom menyene til du kommer til menyen
Telefon-innstillinger ved å trykke på tasten
eller
.
Samtaleinformasjo.
.
Ved noen funksjoner kan du bli bedt om å oppgi
passord eller PIN. Tast inn den nødvendige koden
og trykk på softtasten OK.
Navn
Velg
3. Velg menyen Telefon-innstillinger ved å
trykke på softtasten Velg eller tasten .
Tlf.innstillinger
Infrarød Aktiver
Mine innstillin...
Velkomstme…
Eget nummer
Hvis menynavnet er for langt
for displayet, utheves det
mens du blar.
Språk
Sikkerhet
Velg
30
31
Velge funksjoner og alternativer
Katalog
4. Bla gjennom delmenyene til du kommer til
delmenyen Språk, ved å trykke på tasten
eller
.
Tlf.innstillinger
Infrarød Aktiver
Mine innstillin...
Velkomstme…
Eget nu Norsk
Du kan lagre telfonnumre og tilsvarende navn i
minnet til SIM-kortet. I tillegg kan du lagre opptil
500 nummer i telefonminnet SIM-kortet og
telefonminnet, selv om de rent fysisk er adskilt,
brukes som om de var en enkel enhet som kalles
katalog.
Viser aktuell innstilling
Lagre telefonnummer med navn
Språk
Sikkerhet
Du kan lagre et nummer på to måter:
Velg
5. Du kan se språkene som er tilgjengelige ved å
trykke på softtasten Velg eller tasten .
Den aktuelle innstillingen er uthevet.
Språk
Lagre et nummer i stand-by
Suomi
Norsk
• Ved å bruke softtasten Lagre i stand-by
• Ved å bruke alternativet Ny innføring i
katalogmenyen
Aktuelt språk
Straks du begynner å skrive et nummer, vises
Lagre over den venstre softtasten slik at du kan
lagre nummeret i katalogen.
∂§§∏NIKA
Türkçe
Magyar
Polski
1. Tast inn nummeret som skal lagres.
Velg
6. Bla gjennom listen med språk til det aktuelle
språket er markert, ved å trykke på tasten
eller
.
7. Trykk på softtasten Velg eller tasten
bekrefte valget.
8. Trykk to ganger på tasten
av menystrukturen.
eller
for å
for å gå ut
Merk: Hvis du gjør en feil under inntastingen av
et nummer, retter du feilen ved å bruke
tasten
. Se flere opplysninger på side 22.
2. Når du er sikker på at nummeret er riktig,
trykker du på softtasten Lagre.
3. Velg et ikon for å identifisere nummerkategorien
som skal lagres. Tre kategorier er tilgjengelige:
Mobiltelefonnummer
Kontornummer
Hjemmenummer
For å velge kategori, trykk på tasten
fulgt av softtasten Velg.
32
eller ,
33
Katalog
Katalog
4. Tast inn et navn og trykk på softtasten OK.
Navnets maksimumslengde avhenger av ditt
SIM-kort. For informasjon om hvordan du taster
inn tegn, se side 42.
Telefonen viser nå den første ledige plassen i
telefonminnet der du kan lagre nummeret og
navnet. Hvis telefonminnet er fullt, vises den
første ledige plassen i det andre minnet.
Merk: Hvis du endrer telefoner, vil alle de lagrede
numrene i SIM-kortminnet automatisk bli
tilgjengelige med den nye telefonen, mens
nummer lagret i telefonminnet må lagres på
nytt.
5. Trykk på høyre softtast med navnet På kort
eller I telefon for å veksle mellom minnene i
telefonen og kortet.
Lagre et nummer ved bruk av
katalogmenyen
1. Når skjermbildet for stand-by vises, trykker du
på softtasten Navn.
2. Bla deg fram til Ny innføring ved å trykke på
tasten
eller
og trykk på softtasten
Velg.
3. Velg et ikon for å identifisere nummerkategorien
som skal lagres.
Merk: E-postikonet ( ) er tilgjengelig i dette
trinnet. Det gjør at du kan lagre en
E-postadresse i stedet for et telefonnummer.
4. Fortsett prosedyren fra trinn 4 på side 34 for å
lagre nummeret.
6. Hvis du ikke vil lagre nummeret og navnet der
det blir foreslått, trykker du på tasten
for å
slette nummeret på plassen og skriver inn den
plassen du foretrekker ved å trykke på
nummertastene.
Bruke alternativer for
kataloginnføringer
7. Trykk på softtasten OK for å lagre navn og
nummer.
Når du får tilgang til en kataloginnføring, trykk
på softtasten Funksj. for å få tilgang til
alternativene for innføringen.
Etter at du har lagret, vises telefonen
kataloginnføringen eller navnet du akkurat har
opprettet.
8. Hvis du vil...
34
Kan du trykke på...
Bruke
innføringsalternativene
Softtasten Funksj..
Gå tilbake til stand-byskjermen
Tasten
Hvis du vil...
Kan du trykke på...
Velge alternativet
som er uthevet
Softtasten Velg eller tasten .
Utheve et annet
alternativ
Tasten
eller
til det
alternativet du trenger, er
uthevet.
.
35
Katalog
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Hente nummer: Gjør at du kan du lime det
valgte nummeret inn i normal modus for
oppringning. Bruk dette alternativet hvis du vil
slå et nummer som ligner på en innføring i
katalogen, for eksempel en annen linje på
samme kontor.
Bruk tasten
for å forandre på nummeret etter
behov, for flere opplysninger, se side 22. Når du er
klar til å slå nummeret, trykker du på tasten
.
Endre: Gjør at du kan endre det valgte navnet
og nummeret.
Slette: Gjør at du kan slette det valgte navn
nummer fra katalogen. Du blir bedt om å
bekrefte at du vil slette navnet og nummeret fra
katalogen ved å trykke på softtasten Ja.
Kopiere: Gjør at du kan kopiere det valgte
nummeret til en annen plass. Bruk dette
alternativet hvis du vil lagre et nummer som
ligner på et nummer som allerede er lagret i
minnet. Når det er kopiert, redigerer du
nummeret og lagrer det i katalogen.
Anropergruppe: Gjør at du kan tildele
innføringen til en anropergruppe slik at telefonen
varsler deg på en spesiell måte når denne
personen ringer deg. Velg en av de ti
tilgjengelige gruppene.
Hvis du vil fjerne et nummer fra en gruppe,
velger du alternativet Ingen gruppe.
Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du
endrer egenskaper for anropergruppe, se
side 39.
Tilføy innføring: Gjør at du kan tilføye nye
nummer i en annen kategori (mobil, kontor, hjem
eller E-post) til det navnet som nå er valgt. En
kataloginnføring eller navn kan inneholde opptil
fire nummer, ett i hver kategori.
36
Katalog
Søke etter og slå et nummer i
katalogen
Etter at du har lagret nummer i katalogen, kan
du søke etter dem på to måter: via navn og
anropergruppe.
Søke etter et nummer via navn
1. Når skjermbildet for stand-by vises, trykker du
på softtasten Navn.
2. Trykk på softtasten Velg når Søke utheves. Du
blir nå bedt om å skrive et navn.
3. Skriv inn navnet du vil finne.
Innføringene i katalogen begynner med den
første innføringen som stemmer med de du har
skrevet. Denne innføringen er også uthevet.
4. Hvis du vil...
Kan du trykke på...
Vise innføringen
som er uthevet
Softtasten Se på.
Velge en annen
innføring
Tasten
eller
til
innføringen du søker
etter er uthevet.
Søke etter et navn
som begynner med
en annen bokstav
Tasten merket med
ønsket annen bokstav.
5. Når du har funnet ønsket innføring, trykk på
tasten
for å slå nummeret, eller trykk på
softtasten Funksj. for å få tilgang til
alternativene for kataloginnføringer; for flere
opplysninger, se side 35.
37
Katalog
Katalog
Lete etter et nummer via anropergruppe
1. Når skjermbildet for stand-by vises, trykk på
softtasten Navn.
2. Bla deg fram til Søke etter gruppe ved å
trykke på tasten
eller
og trykke på
softtasten Velg. Du blir nå bedt om å skrive et
gruppenavn.
3. Skriv inn begynnelsen på det gruppenavnet du
vil finne.
Du får en liste over anropergrupper som
begynner med den første innføringen som
stemmer med dine inndata. Gruppen er også
uthevet.
4. Bla gjennom den ønskede gruppen ved å trykke
på tasten
eller
og trykke på softtasten
Se på.
Du får en liste over kataloginnføringer i den
valgte gruppen.
5. Hvis du vil...
Kan du trykke på...
Vise innføringen
som er uthevet
Softtasten Se på.
Velge en annen
innføring
Tasten
eller
til
innføringen du søker
etter er uthevet.
6. Når du har funnet den ønskede innføringen,
trykk på tasten
for å slå nummeret, eller
trykk på softtasten Funksj. for å få tilgang til
alternativene for kataloginnføringer; for flere
opplysninger, se side 35.
38
Redigere en anropergruppe
1. Når skjermbildet for stand-by vises, trykk på
softtasten Navn.
2. Bla deg fram til Redigere gruppe ved å trykke
på tasten
eller
og trykke på softtasten
Velg.
3. Tast inn begynnelsen av det ønskede
gruppenavnet eller bla deg gjennom
gruppelisten ved å trykke på tasten
eller
.
4. Når den ønskede gruppen er uthevet, trykk på
softtasten Funksj..
5. Velg hvert alternativ og endre innstillingene
etter behov. Følgende alternativer er
tilgjengelige.
Ringetone inn: Gjør at du kan velge hvilken
ringetone som skal brukes når du mottar en
telefon fra en person i gruppen.
SMS-tone: Gjør at du kan velge hvilken
ringetone som skal brukes når du mottar en
tekstmelding fra en person i gruppen.
Grafikk: Gjør at du kan velge grafikkikonet
som skal vises når du mottar en telefon fra en
person i gruppen.
Gruppenavn: Gjør at du kan tildele et navn til
gruppen. For flere opplysninger om hvordan du
kan skrive inn tegn, se side 42.
6. Når du er ferdig, trykk på tasten
eller
.
39
Katalog
Katalog
Bruk av hurtigtast
Slette alt: Gjør at du kan slette innstillingene
for alle tastene slik at ingen nummer er tildelt
tastene.
Når du har lagret telefonnummer i SIM-kortet,
kan du sette opp opptil åtte innføringer til egene
hurtigtasten og så slå dem enkelt når du måtte
ønske, bare ved å trykke på de tilknyttede
nummertastene.
7. Når du vil avslutte, trykk på tasten
Sette opp innføringer for hurtigtast
Hurtigtast fra katalogen
1. Når skjermbildet for stand-by vises, trykker du
på softtasten Navn.
Hvis du vil benytte hurtigtast for numrene som er
tildelt tastene
til
, trykk og hold nede den
rette tasten.
2. Bla deg fram til Hurtigtast ved å trykke på
tasten
eller
og trykke på softtasten
Velg.
3. Velg den tasten som du ønsker å tildele
funksjonen hurtigtast til (tastene
til
trykk på softtasten OK.
) og
Merk: Hvis du allerede har tildelt et nummer til
tasten vil softtasten Funksj. erstatte
softtasten OK. Gå til trinn 6.
Nummer: Gjør at du kan se det nummeret som
er tildelt tasten.
eller
Merk: Minneplassering 1 er forbeholdt ditt MobilSvar
servernummer.
Sjekke minnestatus
Du kan sjekke hvor mange navn og numre som
er lagret i katalogen (kort- og telefonminner)
eller hvor mange ledige plasser som gjenstår.
4. Velg ønsket kataloginnføringen fra listen og
trykk på softtasten Se på.
1. Når skjermbildet for stand-by vises, trykk på
softtasten Navn.
5. Velg ønsket nummer hvis innføringen har mer
enn ett nummer, ved å trykke på tasten
eller
og trykke på softtasten Velg.
2. Velg alternativet Minnestatus.
6. Når du har tildelt et nummer til den valgte
tasten, finnes det fire alternativer:
.
3. Trykk på tastene
eller
for å vise
nummeret for eksisterende og gjenstående
innføringer i kort- og telefonminnene.
Endre: Gjør at du kan tildele et annet nummer
til tasten.
Slette: Gjør at du kan slette innstillingen slik at
tasten ikke har noe tildelt nummer.
40
41
Skrive inn tekst
Skrive inn tekst
Når du bruker telefonen, vil du ofte få behov for
å skrive inn tekst. For eksempel når du lagrer et
navn i katalogen, oppretter en personlig hilsen
eller når du skal fastsette hendelser i kalenderen
din. Du kan bruke tastegruppen på telefonen til å
taste inn alfanumeriske tegn.
Endre modus for skriving av tekst
Hvis du befinner deg i et felt hvor du kan skrive
bokstaver, vil du se indikatoren som viser at du
kan skrive tekst i displayet.
Indikator for
tekstinntastingsmodus
HALLO
Du kan skrive inn tekst på følgende måter.
• T9-modus
Med denne modusen kan du taste inn ord med
bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast i
tastegruppen har mer enn en bokstav – når du
trykker på tasten
en gang, kan J, K eller L
vises. Modusen T9 sammenligner automatisk
dine tastetrykk med en intern ordbok for å
fastsette det riktige ordet, dermed kreves
langt ferre tastetrykk enn med de vanlige
modusene for øvre/nedre tegnsett.
Funksj.
Hvis du vil velge...
Trykker du på
softtasten
til...
T9 modus
vises.
Se side 44.
Modus øvre tegnsett
A vises.
Se side 45.
Modus nedre tegnsett
a vises.
Se side 45.
Tallmodus
1 vises.
Se side 47.
Symbolmodus
vises.
Se side 47.
• Modus for øvre/nedre tegnsett
Med denne modus kan du skrive bokstaver
med ett, to, tre eller fire tastetrykk på den
tasten som har den ønskede bokstaven, helt til
bokstaven vises.
• Symbolmodus
Med denne modus kan du taste inn
spesialtegn.
• Tallmodus
Med denne modus kan du taste inn tall.
42
43
Skrive inn tekst
Bruke T9 modus
Med modusen T9 for inntasting av forutsigelig
tekst kan du taste inn hvilket som helst tegn med
bare enkle tastetrykk. Denne modusen for
inntasting av tekst er basert på en innebygd
ordbok.
1. Når du befinner deg i modusen T9 for inntasting
av forutsigelig tekst, begynner du å taste inn
ord ved å trykke på tastene
til
. Trykk en
gang for en bokstav.
Eksempel: Hvis du vil taste HALLO i modusen T9
trykk
,
,
,
og
.
Det ordet du skriver vises i displayet. Det endres
med hvert tastetrykk.
2. Skriv hele ordet før du redigerer eller sletter
noen tastetrykk.
3. Hvis ordet er riktig, taster du inn neste ord.
Hvis ikke, trykk
,
eller
flere ganger
for å vise vekslende ordvalg for de tastene du
har trykket på.
Eksempel: Både ET og DU har sekvensen
,
. Telefonen viser det mest brukte
valget først.
4. Fullfør hvert ord med et mellomrom ved å bruke
tasten
.
• Hvis du vil skrive ord som ikke finnes i modusen
T9, endrer du modusen for tekstinntasting til
inntastings-modusen øvre/nedre tegnsett.
44
Skrive inn tekst
• Hvis du vil taste punktum, bindestrek eller
apostrofer, trykk på tasten
. Modusen T9
bruker grammatikkregler for å sørge for at riktig
tegnsetting brukes.
Eksempel:
brukes to ganger for å vise to
tegnsettingstegn:
• Hvis du vil gå fra øvre til nedre tegnsett i
modusen T9, bruker du tasten
.
• Du kan flytte markøren med tastene og . Hvis
du vil slette bokstaver, trykk på tasten
. Trykk
og hold nede tasten
for å slette displayet.
Bruke modus for øvre/nedre
tegnsett
Bruk tastene
til
for å taste inn teksten.
1. Trykk på tasten med den ønskede bokstaven:
- En gang for den første bokstaven
- To ganger for den andre bokstaven
- Og så videre
2. Velg de andre bokstavene på samme måte.
Merk: Markøren flytter seg til høyre når du trykker på
en annen tast. Når du vil taste inn samme
bokstav to ganger eller en annen bokstav med
samme tast, venter du bare i et par sekunder
til markøren flytter seg automatisk til høyre, og
deretter velger du neste bokstav.
45
Skrive inn tekst
Skrive inn tekst
Hvis du ønsker mer informasjon om de
tilgjengelige bokstavene, kan du se tabellen
under.
Bruke symbolmodus
Med symbolmodusen kan du legge inn symboler i
en tekstmelding.
Tegn i vist rekkefølge
Tast
Øvre tegnsett
Nedre tegnsett
Mellomrom
OK
Bruk navigasjonstastene for å bla deg fram til
ønsket symbol og trykk så på softtasten OK for å
legge inn det uthevede symbolet i meldingen din.
Bruke tallmodus
• Trykk på tasten
mellomrom.
hvis du vil taste inn et
• Du kan flytte markøren med tastene og . Hvis
du vil slette bokstaver, trykk på tasten
. Trykk
og hold nede tasten
for å slette displayet.
46
Med tallmodusen kan du taste inn tall i en
tekstmelding (for eksempel et telefonnummer).
Trykk på de tastene som stemmer overens med
de ønskede tallene før du går tilbake til den
passende modusen for tekstinntasting manuelt.
47
Alternativer under
samtaler
Telefonen din har en rekke kontrollfunksjoner som
du kan bruke under en samtale.
Sette en samtale på venting
Du kan når som helst sette en samtale på venting.
Du kan foreta en annen oppringning samtidig som
du har en samtale i gang hvis denne tjenesten
støttes av nettverket ditt. Den ene av disse
samtalene er aktiv og den andre er på venting. Du
kan veksle mellom samtalene.
Hvis du vil sette en samtale på venting, trykker du
bare på softtasten Vent. Du kan aktivere samtalen
igjen når som helst ved å trykke på softtasten Hent
parkert.
Du kan foreta en oppringning samtidig som du står i
en annen samtale ved å gjøre som følger.
1. Tast inn telefonnummeret som du vil ringe, eller
slå det opp i katalogen.
2. Trykk på tasten
for å slå det andre
nummeret.
Den første forbindelsen blir automatisk satt på
venting.
Du kan alternativt gjøre som følger.
1. Sette en samtale på venting ved å trykke på
softtasten Vent.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
Du kan veksle mellom de to samtalene ved bare å
trykke på softtasten Bytte.
Samtalen du står i, settes på venting, og samtalen
du hadde på venting, aktiveres på nytt slik at du
kan fortsette å snakke med den andre parten.
Når du er ferdig, avslutter du hver samtale på
vanlig måte ved å trykke på tasten
.
48
Alternativer under samtaler
Slå av mikrofonen (Mikrofon av)
Du kan midlertidig slå av mikrofonen på telefonen
din, slik at den andre parten ikke hører deg.
Eksempel: Du ønsker å si noe til en annen person i
rommet, men vil ikke at den andre
parten skal høre deg.
Du kan slå mikrofonen av midlertidig ved å gjøre
som følger.
1. Trykk på softtasten Funksj..
2. Trykk om nødvendig på tasten
alternativet Mikrofon av.
for å utheve
3. Trykk på softtasten OK.
Din samtalepartner kan ikke lenger høre deg.
Du kan slå mikrofonen på igjen ved å gjøre som
følger.
1. Trykk på softtasten Funksj..
2. Trykk om nødvendig på tasten
alternativet Mikrofon på.
for å utheve
3. Trykk på softtasten OK.
Den du snakker med i telefonen, kan nå høre
deg igjen.
49
Alternativer under samtaler
Alternativer under samtaler
Slå av/sende tastetoner
Bruke SMS-tjenesten
Med disse alternativene kan du slå tastetoner av
eller på. Hvis du har valgt alternativet Uten
tastelyd, sender ikke telefonen din tastetonene.
Du kan da trykke på tastene uten å høre sjenerende
tastetoner under en samtale.
Hvis du mottar en SMS-melding (Short Message
Service) under en samtale, blinker meldingsikonet
( ) i displayet. Med alternativet SMS-tjenesten
kan du bruke denne funksjonen.
Merk: For å kommunisere med telefonsvarere eller
datoriserte telefonisystemer, må alternativet
Send tastelyd være valgt.
Lete etter et nummer i katalogen
Du kan søke etter et nummer i katalogen under en
samtale.
1. Trykk på softtasten Funksj..
2. Trykk på tasten
Katalog.
for å utheve alternativet
3. Trykk på softtasten OK.
Kataloginnføringene vises.
4. Skriv inn navnet du vil finne.
Hvis du skriver inn begynnelsen på navnet, vises
en liste over innføringene i katalogen. Den første
innføringen som svarer til inndataene, vises
først. Innføringen er også uthevet.
5. Du kan se den uthevede innføringen ved å
trykke på softtasten Se på.
Du finner en mer detaljert beskrivelse av funksjonen
Katalog på side 33.
Lese meldinger: Gjør at du kan lese meldingene
du har mottatt.
Skrive meldinger: Gjør at du kan skrive en
melding.
Du finner flere opplysninger om SMS-tjenesten på
side 60.
Svare en oppringning under en
samtale
Du kan svare en innkommende telefon samtidig
som du er i gang med en samtale hvis denne
tjenesten støttes av nettverket ditt, og hvis du
har stilt inn menyalternativet Samtale venter
(Meny 6.3) på Aktiver (se side 99). Du vil bli
meddelt om en innkommende telefon av en tone
som indikerer at en samtale venter.
Du kan svare en innkommende telefon samtidig
som du er i gang med en annen samtale, ved å
gjøre som følger.
1. Trykk på tasten
for å svare den innkommende
telefonen. Den første forbindelsen blir automatisk
satt på venting.
2. Du kan veksle mellom de to samtalene ved å
trykke på softtasten Bytte.
Hvis du vil avslutte en samtale som er satt på
venting, trykker du på softtasten Funksj. og
velger alternativet Avsl. ventende.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på
tasten
.
50
51
Alternativer under samtaler
Samtale med flere personer samtidig
Nettverket har en tjeneste der det er mulig for inntil
seks personer å delta i et telefonmøte eller en
konferansesamtale samtidig. Hvis du vil ha mer
informasjon om dette, ta kontakt med din
tjenesteleverandør.
Sette opp en samtale med flere personer
1. Ring til den første deltakeren på vanlig måte.
2. Ring til neste deltaker på vanlig måte. Den
første forbindelsen blir automatisk satt på
venting.
3. For å få den første deltakeren med i samtalen,
trykker du på softtasten Funksj. og velger
alternativet Sammen.
4. Hvis du vil ta med en ny person i samtalen,
ringer du vedkommende på vanlig måte, trykker
på softtasten Funksj. og velger alternativet
Sammen.
Du kan ta inn innkommende samtaler ved å svare
på samtalen og trykke på Funksj., og deretter på
Sammen. Gjenta etter behov.
Ha en privat samtale med én av
deltakerne
Alternativer under samtaler
3. Velg alternativet Gjør privat.
Nå kan du snakke på tomannshånd med den
personen. De andre deltakerne kan fortsette å
snakke med hverandre.
4. Hvis du vil gå tilbake til den opprinnelige
samtalen mellom flere, trykker du på softtasten
Funksj. og velger Sammen.
Alle deltakerne i samtalen kan nå høre
hverandre.
Fjerne en av deltakerne
1. Trykk på softtasten Funksj. og velg alternativet
Velg samtale.
En liste over deltakere vises.
2. Uthev den personen du ønsker å fjerne ved å
trykke på tasten
eller
, etterfulgt av
softtasten Velg eller tasten
.
3. Velg Fj. fra møte.
Samtalen med denne deltakeren blir avsluttet,
men du kan fortsette å snakke med de andre.
4. Du avslutter samtalen med alle deltakere ved
å lukke flippdekselet eller ved å trykke på
tasten
.
1. Trykk på softtasten Funksj. og velg alternativet
Velg samtale.
En liste over deltakere vil da vises.
2. Uthev den personen du ønsker å fjerne ved å
trykke på tasten
eller
, etterfulgt av
softtasten Velg eller tasten
.
52
53
Bruke menyene
Bruke menyene
Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du
kan skreddersy telefonen etter dine behov. Disse
funksjonene er inndelt i menyer og delmenyer.
Du kan få tilgang til menyene og delmenyene ved å
bla med navigasjonstastene eller ved å bruke
snarveiene.
Få tilgang til menyfunksjoner ved å bla
1. Mens du er i stand-by trykk på softtasten Meny
for å få tilgang til menyfunksjonen.
2. Bla med tasten
eller
for å nå den
ønskede hovedmenyen, for eksempel Telefoninnstill.. Trykk på softtasten Velg eller
tasten for å gå inn i menyen.
3. Hvis menyen inneholder delmenyer, for
eksempel Språk, kan du få tilgang til dem ved å
bla med tasten
eller
og trykke på
softtasten Velg.
Hvis den menyen du har valgt inneholder videre
alternativer, gjentar du samme framgangsmåte.
4. Hvis du vil...
54
Kan du trykke på...
Bla gjennom
menyene
Tasten
eller
eller
bruke tastene
og på
telefonens venstre side.
Bekrefte valgt
innstilling
Softtasten Velg eller
tasten .
Gå tilbake til forrige
menynivå
Softtasten
tasten .
Forlate menyen
uten å endre
innstillingene
Tasten
Få tilgang til menyfunksjonene ved
bruk av snarveier
Menyelementene (meny, delmenyer og alternativer)
er nummererte og du kan få raskt tilgang til dem
ved å bruke deres snarveinummer.
Snarveinummeret vises nede til høyre i displayet
ved siden av softtasten . Trykk ganske enkelt på
softtasten Meny og tast inn ønsket nummer.
Eksempel: Få tilgang til alternativet Språk.
1. Trykk på softtasten Meny.
2. Trykk på
3. Trykk på
for Telefon-innstill..
for Språk.
De tilgjengelige språkene vises direkte.
Merk: Numrene som er tildelt hvert menyalternativ
angis i lisen på side 56. De stemmer ikke
nødvendigvis overens med menynummeret på
telefonen. Det avhenger av de tjenestene som
støttes av SIM-kortet.
Liste over menyfunksjoner
Denne illustrasjonen viser menystrukturen som er
tilgjengelig, og viser til:
• Nummeret som er tildelt hvert alternativ
• Siden som inneholder en beskrivelse av hver
funksjon
eller
.
Merk: Hvis du bruker et SIM AT-kort som gir deg
tilleggstjenester, vises menyen SIM AT (8)
først når du trykker på softtasten Meny for
å åpne menyfunksjonen. Du finner flere
opplysninger i dokumentasjonen for
SIM-kortet.
55
Bruke menyene
1. Meldinger
Bruke menyene
2. Samtaleinformasjo
(se side 60)
1.1 Lese meldinger
1.1.1 Innboks
1.1.2 Utboks
1.2 Skrive meldinger
1.3 Symbolmaler
1.4 Oppsett
1.4.1 Innstilling 1*
1.4.2 Innstilling 2*
1.4.3 Innstilling 3*
1.4.4 Fellesinnstil
1.5 Broadcast
1.5.1 Lese
1.5.2 Motta
1.5.3 Kanalliste
1.5.4 Språk
1.6 MobilSvar
1.6.1 Ringe til MobilSvar
1.6.2 MobilSvar nummer
1.7 Mitt innhold
1.7.1 Min EMS-melodi
1.7.2 Mitt EMS-bilde
1.7.3 Min EMS-animering
1.8 Minnestatus
1.8.1 SIM-minne
1.8.2 TELEFON-minne
1.8.3 CB-minne
2. Samtaleinformasjo
2.1
2.2
2.3
2.4
(se side 69)
Ubesvarte anrop
Innkommende samtaler.
Utgående samtaler.
Samtaletid
2.4.1 Siste samt. tid
2.4.2 Totalt utgående
2.4.3 Totalt inngående
2.4.4 Nullstill klokker
* Vises bare hvis tjenesten støttes av ditt SIM-kort.
56
(fortsatt)
2.5 Samtalepris*
2.5.1 Siste samt. pris
2.5.2 Totalpris
2.5.3 Maksimumspris
2.5.4 Nullstill tellerne
2.5.5 Oppgi maksimumspris
2.5.6 Pris pr. enhet
3. Lyd
(se side 72)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Ringetone
Ringevolum
Alarmtype
Tastetone
Meldingstone
3.5.1 SMS-tone
3.5.2 SMSCB-tone
3.6 Ekstratone
3.6.1 Feiltone
3.6.2 Minutt-tone
3.6.3 Forbindelsestone
4. Telefon-innstillinger
(se side 76)
4.1 Infrarød Aktiver
4.2 Mine innstillinger
4.2.1 Bakgrunnsbilde
4.2.2 Fargeskjema
4.2.3 Menyinnstilling
4.3 Velkomstmelding
4.4 Eget nummer
4.5 Språk
* Vises bare hvis tjenesten er støttet av ditt SIM-kort.
57
Bruke menyene
Bruke menyene
4. Telefon-innstillinger
(fortsatt)
4.6 Sikkerhet
4.6.1 PIN-sjekk
4.6.2 Endre PIN
4.6.3 Telefonsperre
4.6.4 Endre passord
4.6.5 SIM-sperre
4.6.6 FDN Mode*
4.6.7 Endre PIN2*
4.7 Display-innstillinger
4.7.1 Kontrast
4.7.2 Bakgrunnslys
4.7.3 Automatisk belysning
4.7.4 Operativt lys
4.7.5 Grafisk logo
4.8 Ekstrainnstillinger
4.8.1 Gjenta autom.
4.8.2 Aktivt flipp
4.8.3 Svare, valgfri tast
4.9 Snarvei
4.10 Slette alle innstillinger
5. Planlegger
(se side 86)
5.1 Kalender
5.2 Huskeliste
5.3 Tid og Dato
5.3.1 Still klokke
5.3.2 Still dato
5.3.3 Verdensklokke
5.3.4 Tidsformat
5.4 Alarm
5.5 Kalkulator
5.6 Valutakalkulator
* Vises bare hvis tjenesten er støttet av ditt SIM-kort.
58
6. Nettverk
( se side 95)
6.1 Viderekobling
6.1.1 Alltid viderekoble
6.1.2 Opptatt
6.1.3 Ikke svar
6.1.4 Ikke tilgjengelig
6.1.5 Annuller alle
6.2 Samtalesperre
6.2.1 Alle utgående
6.2.2 Utland
6.2.3 Utland unntatt hjem
6.2.4 Alle innkommende
6.2.5 Innkommende om utenlands
6.2.6 Annuller alle
6.2.7 Endre sperring Passord
6.3 Samtale venter
6.3.1 Taleanrop
6.3.2 Dataanrop
6.3.3 Avbryt alle
6.4 Velge nettverk
6.4.1 Automatisk
6.4.2 Manuelt
6.5 Ringer-identifikasjon
6.5.1 Standard
6.5.2 Skjule nummer
6.5.3 Sende nummer
6.6 Lukket brukergruppe
6.6.1 Indeksliste
6.6.2 Tilg. utenfor
6.6.3 Standardgruppe
6.6.4 Inaktivere*
6.7 Båndvalg
7. Spill & WAP
(se side 104)
7.1 Spill
7.2 WAP-leser
7.3 Nedlastninger
7.3.1 Spill & mer
7.3.2 Toner
7.3.3 Bilder
7.3.4 DNS Innstillinger
* Vises bare hvis funksjonen Lukket brukergruppe er aktivert.
59
Meldinger
Meldinger
Funksjonen SMS (Short Message Service) er en
nettverkstjeneste som ikke støttes av alle nettverk.
Du kan sende meldinger som tekstmeldinger,
e-post og meldingssystemer for personsøk,
forutsatt at disse tjenestene støttes av ditt
nettverk. For at du skal kunne sende meldinger via
telefonen, må du få nummeret til ditt SMS-senter
fra din tjenesteleverandør.
Når meldingsikonet ( ) vises, betyr det at du har
fått nye tekstmeldinger. Hvis minnet for meldinger
er fullt, vil det bli vist en feilmelding, og flere
meldinger kan ikke mottas. Bruk alternativet Slett i
menyen Lese meldinger menu (Meny 1.1) for å
slette gamle meldinger.
3. Hvis du vil bla gjennom meldingene, trykker du
på tasten
eller
.
Mens du leser en melding, kan du velge de følgende
alternativene ved å trykke på softtasten Funksj..
Slett: Gjør at du kan slette gamle meldinger.
Tekst svar (bare innboks): Gjør at du kan svare
senderen ved å sende en tekstmelding. Du kan
også endre nummer til SMS-senteret, om
nødvendig.
Ring tilbake (bare innboks): Gjør at du kan ringe
tilbake til senderen.
Kopier nummer: Gjør at du kan trekke et
nummer ut av meldingens tekst, slik at du kan
ringe dette nummeret eller lagre det i katalogen.
To meldingsbokser er tilgjengelige.
Sende: Gjør at du kan sende en melding som du
har mottatt eller lagret. For mer informasjon om
hvordan du skal skrive inn et navn, se side 62.
Innboks: Brukes til å lagre meldingene du har
mottatt.
Rediger melding: Gjør at du kan redigere en
melding.
Utboks: Brukes til å lagre meldingene du har
sendt, eller som du skal sende.
Velg Objekt: Gjør at du kan lagre gjenstander,
som f.eks. lyder eller bilder, fra meldingen og inn i
telefonen din. Da kan du bruke gjenstandene når du
skriver en melding, for detaljer, se side 63.
Lese meldinger
(Meny 1.1)
Lese en melding
1. Velg ønsket boks og trykk på softtasten Velg.
Meldingslisten i boksen vises med senderens
eller mottakerens telefonnummer eller navn,
hvis dette er tilgjengelig i din katalog.
Merk: Alternativene som er tilgjengelige, kan variere,
avhengig av meldingens status (for eksempel
ny/gammel, ikke sendt eller sendt).
2. Velg ønsket melding og trykk på softtasten Se
på for å se meldingsinnholdet.
60
61
Meldinger
Skrive meldinger
Meldinger
(Meny 1.2)
Via denne menyen kan du skrive og sende en
tekstmelding.
Merk: Du kan skrive inn opptil 918 alfanumeriske
tegn i meldingen din. Hvis du tilføyer
gjenstander til meldingen, reduseres antall
tegn som kan skrives.
Opprette en enkel tekstmelding
1. Lag meldingen etter eget ønske.
Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan
du skriver inn tegn, se side 42.
2. Når du er ferdig med meldingen, trykk på
softtasten Funksj.. Følgende alternativer er
tilgjengelige.
Bare sende: Gjør at du kan sende meldingen.
Meldingen blir slettet når den er sendt.
Lagre og sende: Gjør at du kan lagre en kopi
av meldingen og deretter sende meldingen til
den ønskede mottakeren. Du kan lese
meldingen i innboksen ved hjelp av alternativet
Lese meldinger.
Bare lagre: Gjør at du kan lagre meldingen,
slik at den kan sendes senere. Du kan lese
meldingen i innboksen ved hjelp av alternativet
Lese meldinger.
Hvis du ønsker informasjon om alternativene
Tekstformattering, Til føy gjenst., Til føy
symbolmaler, og Språk, se side 63.
3. Velg Bare sende eller Lagre og sende, og
trykk på softtasten Velg.
62
Hvis du bare vil lagre meldingen, velg Bare
lagre. Etter at du har lagret meldingen, går
telefonen tilbake til menyen Meldinger.
4. Tast inn mottakernummeret og trykk på
softtasten OK. Meldingen er sendt.
Opprette en melding ved hjelp av
alternativene
1. Opprett meldingen etter eget ønske.
2. Trykk på softtasten Funksj..
3. Velg et av de følgende alternativene etter behov
ved å bruke tastene
og
og trykke på
softtasten Velg.
Tekstformattering: Gjør at du kan formattere
tekststilen. For attributten Størrelse, er
størrelsene Normal, Stor og Liten
tilgjengelige. For attributtene Understrek og
Strekover, velg På eller Av. Attributene kan
kombineres.
Til føy gjenst.: Gjør at du kan tilføye ønsket lyd,
melodi, bilde eller animasjon til meldingen. Velg
gjenstandskategorien som skal tilføyes: Lyd,
Melodi, Bilde og Animasjon er tilgjengelige.
Innen hver kategori kan du velge de forskjellige
fabrikkinstilte elementene eller velge et element
mottatt fra andre kilder, som f.eks. Internett eller
andre telefoner.
Til føy symbolmaler: Gjør at du kan anvende
en av de faste meldingsmodellene i teksten.
Velg en av de fem faste meldingene via
menyalternativet Symbolmaler (Meny 1.3);
for flere detaljer, se side 64.
Språk: Gjør at du kan endre språket som skal
anvendes i modusen T9 for skriving av tekst.
Velg språket som skal brukes.
4. Gjør ferdig meldingen, og send eller lagre den
ved å følge prosedyren fra trinn 2 på side 62.
63
Meldinger
Meldinger
Symbolmaler
(Meny 1.3)
Denne menyen gjør at du kan oppnå fast lagring av
de fem meldingene du bruker oftest. Bla gjennom
modelllisten ved å bruke tastene
og
. Når
den ønskede meldingsmodellens nummer vises,
trykk på softtasten Funksj..
Rediger: Gjør at du kan skrive en ny melding eller
redigere den valgte meldingen.
Merk: Du finner flere opplysninger om hvordan du
skriver inn tegn på side 42.
Send melding: Gjør at du kan hente frem den
valgte meldingen. Når du har skrevet ferdig
meldingen, kan du sende den, lagre og sende den
eller bare lagre den. For detaljer om hvordan du
sender en melding, se side 62.
Grunninstilling: Gjør at du kan oppgi standard
meldingstype (Tekst, Faks, E-post og Kopier
nummer). Nettverket kan konvertere meldingene til
det valgte formatet.
Standard gyldighet: Gjør at du kan angi hvor lenge
tekstmeldingene skal lagres i meldingssentralen
mens gjøres forsøk på å levere dem.
Navninstilling: Gjør at du kan navngi innstillingsgruppen som for øyeblikket defineres.
Fellesinnstil.: Det finnes fire alternativer.
Svarbane: Gjør at mottakeren av din SMS-melding
kan sende deg en svarmelding via din
meldingssentral, hvis tjenesten er levert av
nettverket.
Slett: Gjør at du kan slette den valgte meldingen.
Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette ved å
trykke på softtasten Ja.
Leverings-rapporter: Gjør at du kan aktivere eller
deaktivere rapportfunksjonen. Når denne
funksjonen er aktivert, informerer nettverket deg
om hvorvidt meldingen din er sendt eller ikke.
Oppsett
Overføringsvalg: Gjør at du kan velge mellom GSM
og GPRS.
(Meny 1.4)
Via denne menyen kan du sette opp standard
informasjon for SMS-funksjonen. En innstillingsgruppe er en samling innstillinger som må angis før
du kan sende meldinger. Antallet innstillingsgrupper
som er tilgjengelige, er avhengig av SIM-kortets
kapasitet.
Wap-info: Gjør at du kan velge om du mottar webmeldinger fra serveren eller ikke. Velg Aldri hvis du
ikke ønsker å motta meldinger, Alltid for å motta
alle meldinger, og Bare spesifikke SMS-C for å
motta meldinger fra et spesifikt SMS-senter.
Innstilling x (der x er nummeret for
innstillingsgruppen): Hver gruppe har en egen
delmeny.
Tjenestesentral: Gjør at du kan lagre eller endre
nummeret til ditt SMS-senter. Dette nummeret er
nødvendig for at du skal kunne sende meldinger. Du
må be din tjenesteleverandør gi deg dette
nummeret.
64
65
Meldinger
Broadcast
Meldinger
(Meny 1.5)
Språk: Gjør at du kan velge ønsket språk når du
viser gruppemeldinger.
Denne nettverkstjenesten gjør at du kan motta
tekstmeldinger om mange emner, for eksempel
vær- og trafikkmeldinger. Meldingene vises i det
øyeblikk de mottas, forutsatt at:
Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer
informasjon.
• Telefonen er i stand-by
MobilSvar
(Meny 1.6)
• Alternativet Motta er satt til Slå på
• Den meldingskanalen er for tiden aktiv i
kanallisten
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Lese: Lar deg se meldingen. Ikke lagret viser
meldinger fra nettverket, men mister dets innhold
så snart telefonen er slått av. Bla gjennom
meldingen ved å bruke tastene
og
. Mens
du leser en melding, kan du trykke på softtasten
Arkiv for å lagre meldingen i boksen Lagre for
henting senere.
Motta: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere
mottak av gruppemeldinger.
Kanalliste: Gjør at du kan angi hvilke kanaler du
vil motta gruppemeldinger fra. Følgende
alternativer er tilgjengelige.
Velg: Brukes til å aktivere eller deaktivere kanaler i
listen ved å merke eller fjerne merket for dem (det
vises et kryss foran hver valgte kanal).
Legg til kanal: Brukes til å angi ID-en og tittelen for
en ny kanal.
Slette: Brukes til å fjerne en kanal fra listen.
Endre: Brukes til å endre ID-en og tittelen for en
eksisterende kanal.
66
Denne menyen gir deg tilgang til din MobilSvarer
(hvis denne tjenesten er tilgjengelig i ditt nettverk).
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Ringe til MobilSvar: Før du kan bruke denne
funksjonen, må du taste inn nummeret til din
MobilSvar. Dette nummeret får du fra din
tjenesteleverandør (se menyalternativ 1.6.2). Når
dette er gjort, kan du velge dette alternativet og
ganske enkelt trykke på softtasten OK for å høre
dine meldinger.
Du får raskt tilgang til MobilSvar ved å trykke og
holde tasten
i stand-by.
MobilSvar nummer: Gjør at du kan endre
nummeret til MobilSvar om nødvendig.
Hvis du vil...
Kan du trykke på...
Taste inn ditt
De tilsvarende
MobilSvar-nummer nummertastene.
Rette på et tall
Tasten
.
Flytte markøren
mot venstre/høyre
uten å slette tallet
Tasten
eller
.
Merk: Funksjonen MobilSvar er avhengig av
nettverket. Ta kontakt med din
tjenesteleverandør for mer informasjon.
67
Meldinger
Samtaleinformasjo
Mitt innhold
(Meny 1.7)
Du kan bruke denne menyen til å vise:
Etter at du har lagret gjenstander du har mottatt i
meldinger i ditt telefonminne, ved bruk av
alternativet Velg Objekt (se side 61), kan du se
gjenstandene i menyen.
• Ubesvarte anrop
Hvis du vil slette gjenstandene i denne menyen,
trykk på softtasten Slett.
Merk: Du kan få tilgang til alle numrene i de tre
typene samtaleinfo ved å trykke på tasten
i stand-by.
Du kan sende gjenstandene til andre personer ved
å inkludere meldinger og/eller bruke dem som din
ringetone eller ha dem som bakgrunn i et bilde.
• Innkommende samtaler
• Utgående samtaler
Ubesvarte anrop
(Meny 2.1)
Det finnes tre gjenstandskategorier:
• Min EMS-melodi
Dette alternativet lar deg se de 20 siste ubesvarte
anropene.
• Mitt EMS-bilde
• Min EMS- animering
Minnestatus
(Meny 1.8)
Denne menyen viser hvor mange meldinger som for
tiden er lagret i SIM-, telefon- og CB-minnene.
Nummeret og navnet (hvis de er tilgjengelige) vises
sammen med dato og klokkeslett da anropet ble
mottatt. Ved å trykke på softtasten Funksj., kan
du:
• Redigere nummeret, hvis det er tilgjengelig, og
ringe til det eller lagre det i katalogen
• Slette nummeret fra listen
Innkommende samtaler.
(Meny 2.2)
Med dette alternativet kan du se de 20 siste
samtalene du har svart på.
Nummeret og navnet (hvis de er tilgjengelige) vises
sammen med dato og klokkeslett for den samtalen
du har mottatt. Ved å trykke på softtasten Funksj.,
kan du:
• Redigere nummeret, hvis det er tilgjengelig, og
ringe til det eller lagre det i katalogen
• Slette nummeret fra listen
68
69
Samtaleinformasjo
Utgående samtaler.
Samtaleinformasjo
(Meny 2.3)
Samtalepris*
(Meny 2.5)
Dette alternativet lar deg se de 20 siste oppringte
numrene.
Denne nettverksfunksjonen lar deg se prisen for
samtaler.
Nummeret og navnet (hvis de er tilgjengelige) vises
sammen med dato og klokkeslett for den samtalen
du har gjort. Ved å trykke på softtasten Funksj.,
kan du:
Følgende alternativer er tilgjengelige.
• Slette nummeret
• Redigere nummeret og lagre det i katalogen
Samtaletid
(Meny 2.4)
Dette alternativet lar deg se tellerne for oppringte
og innkommende samtaler.
De følgende tellere er tilgjengelige.
Siste samt. pris: Prisen på den siste samtalen
som ble gjort.
Totalpris: Samlet pris for alle samtaler som er
blitt gjort etter at pristelleren sist ble nullstilt. Hvis
den samlede prisen er større enn maksimumsprisen
innstilt ved hjelp av alternativet Oppgi
maksimumspris, kan du ikke gjøre flere samtaler
før telleren nullstilles.
Maksimumspris: Maksimumsprisen innstilt ved
hjelp av alternativet Oppgi maksimumspris (se
under).
Totalt utgående: Samlet lengde for alle utgående
samtaler etter at klokken ble nullstilt.
Nullstill tellerne: Dette alternativet brukes til å
nullstille pristelleren, men da må du først taste inn
din PIN2 (se side 112) og deretter trykke på
softtasten OK.
Totalt inngående: Samlet lengde for alle
innkommende samtaler etter at klokken sist ble
nullstilt.
Oppgi maksimumspris: Dette alternativet
brukes til å oppgi maksimumsprisen du vil godta for
dine samtaler.
Nullstill klokker: Dette alternativet brukes til å
nullstille klokkene for samtaler. Du må først taste
inn passordet for telefonen (se side 110) og
deretter trykke softtasten OK.
Pris pr. enhet: Dette alternativet brukes til å stille
inn prisen per enhet. Denne prisen per enhet
brukes til å beregne prisen for dine samtaler.
Siste samt. tid: Den siste samtalens lengde.
Merk: Den faktiske tiden din tjenesteleverandør
fakturerer deg for kan variere, avhengig av
nettverkets funksjoner, avrunding av beløp
med tanke på fakturering, og så videre.
* Vises bare hvis tjenesten er støttet av ditt SIM-kort.
70
71
Lyd
Lyd
Alarmtype
(Meny 3.3)
Du kan bruke funksjonen Lydinnstillinger til å gjøre
tilpasninger i mange forskjellige innstillinger, for
eksempel for:
Med dette alternativet kan du velge hvordan du vil
varsles om innkommende samtaler.
• Ringetone eller -melodi, ringevolum og -type
Følgende alternativer er tilgjengelige.
• Lyder som brukes som tastetone, feilvarsel eller
varsel om mottak av meldinger
Merk: Når telefonen er i stillemodus (se side 28), kan
du ikke endre lydinnstillingene.
Ringetone
Melodi: Telefonen ringer med ringetonen valgt ved
hjelp av menyalternativet Ringetone (Meny 3.1);
se side 72.
Vibrasjon: Telefonen vibrerer, men ringer ikke.
(Meny 3.1)
Med dette alternativet kan du velge den ringetonen
du ønsker.
Du kan velge mellom mange forskjellige toner. Hver
gang du velger en tone, vil den spilles av i noen
sekunder. Hvis du har lastet ned lyder fra internett
eller EasyGPRS program eller mottatt ringetonemeldinger, kan du se listen i denne menyen.
Ringevolum
Bare lys: Bare bakgrunnslyset tennes. Telefonen
vil verken ringe eller vibrere.
Vibra+Melodi: Telefonen vibrerer først tre ganger
før den begynner å ringe.
Tastetone
(Meny 3.4)
Med dette alternativet kan du velge hvilken tone
tastegruppen skal gi fra seg når du trykker på en
tast.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
(Meny 3.2)
AV: Tastene gir ikke fra seg lyd.
Med dette alternativet kan du justere ringevolumet
til ett av fem lydnivåer.
Bruk tastene
og
eller tastene
venstre side av telefonen.
72
og
på
Tone: Hver tast gir fra seg en egen lyd når det
trykkes på den.
Pip: Alle tastene gir fra seg den samme lyden når
det trykkes på dem.
73
Lyd
Meldingstone
Lyd
(Meny 3.5)
Med dette alternativet kan du velge hvordan
telefonen skal varsle deg om at en ny melding er
mottatt.
Ekstratone
(Meny 3.6)
Du kan tilpasse forskjellige andre toner som brukes
av telefonen.
Hvis du vil slå en
gitt tone...
Kan du trykke på...
Med dette alternativet kan du velge hvordan
telefonen skal informere deg om at du har mottatt
en ny SMS-melding.
På
Softtasten På.
Det vises en hake foran
alternativet.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
AV
Softtasten AV igjen.
Nå vises ikke haken lenger.
SMS-tone
AV: Telefonen bruker ikke SMS-tonen.
Kun lys: Det operative lyset på toppen av
telefonen blinker.
Vibrasjon: Telefonen vibrerer.
Enkel Tone: Telefonen gir fra seg en enkelt
pipelyd.
SMS-Tone1~10: Telefonen avgir en SMS-tone.
Du har 10 SMS-toner.
SMSCB-tone
Med dette alternativet kan du velge hvordan
telefonen skal informere deg om at du har mottatt
en ny gruppemelding (CB).
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Feiltone: Stiller inn om telefonen skal informere
deg om at du har gjort en feil eller ikke.
Minutt-tone: Stiller inn om telefonen skal gi fra
seg en pipetone for hvert minutt under en utgående
samtale, slik at du kan holde oversikt over
samtalens lengde.
Forbindelsestone: Stiller telefonen inn til å gi fra
seg en pipetone når den personen du ringer til
svarer på telefonen.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
AV: Telefonen bruker ikke CB-tonen.
Kun lys: Det operative lyset på toppen av
telefonen blinker.
Vibrasjon: Telefonen vibrerer.
Enkel Tone: Telefonen gir fra seg en enkelt
pipelyd.
SMS-CB Tone1~10: Telefonen bruker en
CB-tone. Telefonen har 10 CB-toner.
74
75
Telefoninnstillinger
Telefoninnstillinger
Mine innstillinger
Mange av telefonens forskjellige funksjoner kan
tilpasses slik du selv vil ha dem. Du får tilgang til alle
disse funksjonene via menyen Telefon-innstill..
Infrarød Aktiver
(Meny 4.1)
Med denne funksjonen kan du sende eller motta
data/fax gjennom den infrarøde porten. Hvis du vil
bruke en infrarød tilkobling, må du:
• Konfigurere og aktivere en IrDA-samsvarende
infrarød port på din PC.
• Aktiver den infrarøde funksjonen på telefonen;
IrDA-ikonet ( ) vises øverst i displayet.
• Rett inn IrDA-porten på telefonen med
IrDA-porten på datamaskinen din.
Du kan endre bakgrunnsbildet og fargen på
komponentene i displayet alt etter hva du
foretrekker.
Bakgrunnsbilde
Med dette alternativet kan du endre bakgrunnsbildet
(wallpaper) som skal vises i stand-by.
Slik endrer du bakgrunnsbildet.
1. Bla gjennom listen ved å bruke tasten
eller
.
Du har forskjellige faste bilder tilgjengelige. Du
kan også velge en tom bakgrunn og bilder lastet
ned fra internett eller EasyGPRS programmet.
2. Trykk på softtasten Velg når ønsket bilde
utheves.
IrDA-port
15
Det valgte bildet vises.
IrDA-port
Koblingen er klar for dataoverføring.
Hvis det ikke er noen kommunikasjon mellom
telefonen din og den IrDA-samsvarende
innretningen innen 30 sekunder, vil den bli
deaktivert automatisk.
Merk: For å oppnå best mulig ytelse anbefaler vi deg
sterkt å bruke datakommunikasjonskabelen
som leveres sammen med SGH-S100-settet.
76
(Meny 4.2)
3. Etter at du har sett bildet, trykk på Velg for å
vise det i skjermen for stand-by.
Fargeskjema
Du kan endre fargeinnstillingen for displaykomponentene, f.eks. tekst, område for
softtastvisning eller menynavn og ikoner. Det finnes
fem forskjellige innstillinger.
Velg den ønskede innstillingen trykk på softtasten
Velg, fulgt av OK for å bekrefte den uthevede
fargen og fargeskjemaet.
77
Telefoninnstillinger
Telefoninnstillinger
Språk
Menyinnstilling
Med dette alternativet kan du velge den
displaystilen du ønsker. Du kan velge mellom
Folderstil og Bildebakgrunn.
Velkomstmelding
(Meny 4.3)
Med dette alternativet kan du lage en
velkomstmelding som vises et kort øyeblikk hver
gang telefonen slås på. Meldingen som er aktuell i
øyeblikket, vises.
Hvis du vil...
Kan du trykke på...
Slette en eksisterende Tasten
og holde den
melding
inne til meldingen er slettet.
Lage en ny melding
De aktuelle alfanumeriske
tastene.
Veksle mellom
Softtasten
tekstinntastingsmodus
.
Du finner flere opplysninger om hvordan du skriver
inn tegn på side 42.
Eget nummer
(Meny 4.4)
Med denne funksjonen kan du:
• Tildele et navn til hvert av dine egne
telefonnumre som er registrert i SIM-kortet
• Redigere navnene og numrene
Denne funksjonen er et minnehjelpemiddel som du
kan bruke til å sjekke dine egne telefonnumre, hvis
du ønsker det.
Eventuelle endringer som gjøres her, påvirker ikke
de faktiske abonnentnumrene på SIM-kortet.
78
(Meny 4.5)
Du kan velge et språk for displayet. Når alternativet
Språk er satt til Automatisk, vil språket
automatisk velges, avhengig av språket for
SIM-kortet som brukes.
Sikkerhet
(Meny 4.6)
Funksjonen Sikkerhet gjør at du kan begrense
bruken av din telefon til:
• Personer du velger å gi tillatelse til
• Bestemte typer samtaler du selv velger
Det brukes forskjellige koder og passord som
beskytter telefonens funksjoner. Disse beskrives i
de følgende avsnitt (se også 110-113).
PIN-sjekk
Når funksjonen PIN-sjekk er aktivert, må du taste
inn din PIN hver gang du slår telefonen på. Dette
betyr at personer som ikke kjenner din PIN, ikke
kan bruke din telefon uten at du gir dem lov til det.
Merk: Du må taste inn din PIN før du kan gjøre
funksjonen PIN-sjekk inaktiv.
Hvis du vil endre din PIN, se menyalternativet
Endre PIN (Meny 4.6.2).
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Slå av: Telefonen oppretter direkte forbindelse til
nettverket når du slår den på.
Slå på: Du må taste inn din PIN hver gang
telefonen slås på.
79
Telefoninnstillinger
Telefoninnstillinger
Endre PIN
SIM-sperre
Denne funksjonen gjør at du kan endre din
nåværende PIN til en ny, forutsatt at funksjonen
PIN-sjekk er aktivert. Du må taste inn din
nåværende PIN før du kan oppgi en ny.
Når funksjonen SIM-sperre er aktivert, vil telefonen
bare fungere så lenge det nåværende SIM-kortet
står i den. Du må taste inn koden for sperring av
SIM-kortet.
Når du har oppgitt din nye PIN, vil du bli bedt om å
bekrefte den ved å taste den inn på nytt.
Når du har tastet inn koden for sperring av
SIM-kortet, vil du bli bedt om å bekrefte den
ved å taste den inn på nytt.
Telefonsperre
Du må taste inn koden for sperring av SIM-kortet
for å oppheve sperringen av SIM-kortet.
Når funksjonen Telefonsperre er aktivert, vil
telefonen sperres, og du må taste inn det
åttesifrede passordet for telefonen hver gang
telefonen slås på.
Passordet er satt til "00000000" på fabrikken. For å
endre passordet, se menyalternativet Endre
passord (Meny 4.6.4) nedenfor.
Når du har tastet inn det riktige passordet, kan du
bruke telefonen til den slås av.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Deaktiver: Du blir ikke bedt om å taste inn
passordet for telefonen når du slår telefonen på.
Aktiver: Du må taste inn ditt passord når du slår
telefonen på.
Endre passord
FDN Mode
Funksjonen FDN (Fixed Dial Number) gjør at du kan
begrense dine utgående samtaler til et begrenset
antall telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen
støttes av ditt SIM-kort.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Slå av: Du kan ringe et hvilket som helst
telefonnummer.
Slå på: Du kan bare ringe telefonnumre som er
lagret i katalogen. Du må i så fall taste inn din
PIN2.
Merk: Ikke alle SIM-kort bruker en PIN2. Hvis ditt
SIM-kort ikke gjør dette, vil dette
menyalternativet ikke bli vist.
Hvis du vil endre din PIN2, se menyalternativet
Endre PIN2 (Meny 4.6.7) nedenfor.
Endre PIN2
Funksjonen Endre passord gjør at du kan endre ditt
nåværende passord til et nytt. Du må skrive
gjeldende passord før du kan oppgi et nytt.
Funksjonen Endre PIN2 gjør at du kan endre din
nåværende PIN2 til en ny. Du må taste inn din
nåværende PIN2 før du kan oppgi en ny.
Passordet er stilt til "00000000" på fabrikken. Når
du har skrevet inn det nye passordet, blir du bedt
om å bekrefte det ved å skrive det på nytt.
Når du har tastet inn en ny PIN2, blir du bedt om å
bekrefte den ved å taste den inn på nytt.
80
Merk: Ikke alle SIM-kort bruker en PIN2. Hvis ditt
SIM-kort ikke gjør dette, vil dette
menyalternativet ikke bli vist.
81
Telefoninnstillinger
Display-innstillinger
Telefoninnstillinger
(Meny 4.7)
Kontrast
Med dette alternativet kan du justere kontrasten på
displayskjermene for å gjøre dem lysere eller
mørkere.
Slik stiller du displaykontrasten.
1. Velg ønsket display (Hoved-LCD eller
Front-LCD) og trykk på softtasten Velg.
2. Still inn kontrasten ved å bruke tastene
og
eller tastene
og
på venstre side
av telefonen.
3. Når du er fornøyd, trykk på softtasten OK.
Bakgrunnslys
Du kan velge om telefonen skal bruke bakgrunnslys
eller ikke. Batterienes levetid ved stand-by og
taletid kan økes litt hvis bakgrunnslyset er av.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Automatisk belysning
Med denne funksjonen kan du oppgi hvor lenge
bakgrunnslyset skal brukes. Denne funksjonen
hjelper med å opprettholde batterieffekten.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Deaktiver: Bakgrunnslyset brukes ifølge
innstillingen i menyalternativet Bakgrunnslys
(Meny 4.7.2); se side 82.
Aktiver: Bakgrunnslyset brukes bare i den
spesifiserte tidsperioden. Still inn ønsket varighet i
timer og minutter, ved bruk av egnede
nummertaster.
Operativt lys
Med dette alternativet kan du velge om du vil at det
operative lyset på toppen av telefonen skal brukes
eller i hvilken farge det blinker.
Velg ønsket farge mellom rød, grønn, blå, gul,
turkis, lilla og hvit. Når telefonen er klar til bruk,
blinker det operative lyset i ønsket farge.
Hvis du ikke vil bruke det operative lyset, velg AV.
AV: Bakgrunnslys brukes ikke.
Kort: Bakgrunnslyset slås på når du trykker på en
tast eller ved innkommende samtaler, og slås av
10 sekunder etter siste gang det trykkes på en tast.
Lang: Bakgrunnslyset slås på når du trykker på en
tast eller ved innkommende samtaler, og slås av
20 sekunder etter siste gang det trykkes på en tast.
Grafisk logo
Med dette alternativet kan du vise operatørens logo
i stedet for navnet.
PÅ: Operatørlogoet som er lagret i telefonen din
vises i stand-by. Hvis det ikke er blitt lagret noe
logo, vises operatørnavnet.
AV: Operatørnavnet vises i stand-by.
82
83
Telefoninnstillinger
Telefoninnstillinger
Ekstrainnstillinger
(Meny 4.8)
Du kan slå den automatiske funksjonen for å slå
nummeret på nytt eller svare, på eller av.
Hvis du vil slå en
funksjon...
Kan du trykke på...
På
Softtasten På.
Det vises en hake foran
alternativet.
Av
(Meny 4.9)
Navigasjonstastene kan brukes som snarveistast.
Når de holdes nede i stand-by, får du direkte tilgang
til særegne menyalternativer.
Hvis du vil tildele en snarvei til en tast, går du frem
som følger.
Softtasten AV.
Haken vises ikke lenger.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Gjenta autom.: Når dette alternativet er
avkrysset, gjør telefonen inntil ti forsøk på gjentatt
oppringning av et telefonnummer hvis ingen svarer.
Merk: Tiden mellom to forsøk på oppringning kan
variere.
Aktivt flipp: Når dette alternativet er avkrysset,
kan du ganske enkelt åpne flippdekselet for å svare
på en samtale.
Når det ikke er avkrysset, må du åpne flippdekselet
og trykke på en tast. Dette avhenger av
innstillingen på alternativet Svare, valgfri tast
(se nedenfor).
Svare, valgfri tast: Når dette alternativet er
avkrysset, kan du svare på en innkommende
samtale ved å trykke på en hvilken som helst tast
unntatt tasten
og softtasten Avvise. Hvis du
du vil avvise samtalen, trykk på tasten
eller
softtasten Avvise.
Når dette alternativet ikke er avkrysset, kan du
bare trykke på tasten
eller softtasten Svar.
84
Snarvei
1. Velg den tasten som skal brukes som
snarveistast ved å trykke på tasten
fulgt av softtasten Velg.
Tast opp (
)
Tast ned (
)
eller
,
Tast høyre ( )
Tast venstre ( )
2. Velg menyalternativet som skal tilordnes tasten
ved å trykke på tasten
eller
.
Merk: Hvis du vil deaktivere en hurtigtast, velger du
alternativet Ingen.
3. Trykk på softtasten Velg for å lagre valget.
Slette alle innstillinger
(Meny 4.10)
Du kan enkelt stille din telefon tilbake til sin
standard-konfigurasjon. For å gjøre dette går du
fram som følger.
1. Velg menyalternativet Slette alle
innstillinger.
2. Tast inn det 8-sifrede telefonpassordet og trykk
på softtasten OK.
Merk: Passordet er satt til "00000000" på fabrikken.
Hvis du vil endre dette passordet, se side 80.
85
Planlegger
Planlegger
Skrive en memo
Med funksjonen Planlegger kan du:
•
•
•
•
Vise kalenderen og ordne timeplanen din
Definere en liste over gjøremål
Stille inn aktuell dato og tid
Stille inn en alarm som varsler deg ved å ringe til
en bestemt tid (for eksempel som en påminnelse
om en avtale)
• Bruke telefonen som en kalkulator for
grunnleggende matematiske ligninger eller
valutavekslingsoperasjoner
Kalender
Hvis du vil skrive eller redigere en memo på en
bestemt dato, gjør du slik.
1. Velg ønsket dato i kalenderen ved å bruke
navigasjonstastene.
Merk: Hvis du vil hoppe over forrige eller neste
måned, trykker du på tastene
og
på
telefonens venstre side.
2. Trykk på softtasten Velg.
Det vises et tomt memoskjermbilde slik at du
kan skrive inn memoen.
(Meny 5.1)
Med funksjonen Kalender kan du:
• Sjekke kalenderen
• Skrive memoer for å holde orden på timeplanen
og om nødvendig utløse en alarm
Sjekke kalenderen
Når du velger menyalternativet Kalender
(Meny 5.1), vises kalenderen. De følgende
alternativer er tilgjengelige når du trykker på
softtasten Funksj..
Søk alle: Viser alle memosett, uansett dag, og
begynner med den eldste. Hvis du vil bla gjennom
memoene, trykk på tasten
eller
.
Slette alle: Gjør at du kan slette alle memoer. Du
blir bedt om å bekrefte handlingen.
3. Tast inn memoen din og trykk på softtasten OK.
Merk: Du finner flere opplysninger om hvordan du
skriver inn tegn på side 42.
Du blir spurt om du vil stille alarmen.
4. Hvis du vil at alarmen skal ringe på den dagen
du velger, trykker du på softtasten Ja.
Hvis ikke, trykker du på softtasten Nei.
5. Hvis du trykket på sofftasten Ja, stiller du
klokkeslettet for alarmen, og trykker på
softtasten OK.
Fargen på datoen går over til grønt for å angi at
memoen eksisterer.
Redigere en memo
Gå til dato: Gjør at du kan hoppe til en bestemt
dato.
Hvis du velger en dag det allerede finnes en memo
for, kan du trykke på softtasten Endre for å
redigere den viste memoen.
Avslutte: Går ut av Kalender-funksjonen og går
tilbake til stand-by.
Merk: Du finner flere opplysninger om hvordan du
skriver inn tegn på side 42.
86
87
Planlegger
Planlegger
Når du er ferdig med å redigere memoen, trykker
du på softtasten OK. Følgende alternativer er
tilgjengelige når du trykker på softtasten Funksj..
Alarm: Gjør at du kan stille alarmen til å ringe på
en valgt dag.
Slett: Gjør at du kan slette memoen.
Kopier til: Gjør at du kan kopiere memoen til en
annen dato og/eller klokkeslett.
5. Angi deadlinen.
Hvis du ikke vil angi en deadline, trykk på
softtasten Neste.
6. Trykk på softtasten OK.
Redigere huskelisten
Flytt til: Gjør at du kan endre dato og/eller
klokkeslett for memoen.
Hvis det allerede er angitt oppgaver i huskelisten
når du velger menyalternativet Huskeliste
(Meny 5.2), vises gjeldende innhold med
tilhørende prioritet og statusmerke (tre stjerner for
høy, to for normal og en for lav).
Huskeliste
Følgende alternativer er tilgjengelige.
(Meny 5.2)
Med denne funksjonen kan du:
• Lage en liste over gjøremål
• Tildele en prioritet og en deadline for hver
oppgave
• Sortere oppgavene etter prioritet eller
statusmerke
Hvis du vil...
Kan du...
Vise detaljene for
en bestemt
oppgave
• Utheve oppgaven.
• Trykke på softtasten Se på.
Endre statusen
for en bestemt
oppgave
• Utheve oppgaven.
• Trykke på tasten
for å
merke oppgaven som fullført
på gjeldende dato og
klokkeslett.
eller
• Utheve oppgaven.
• Trykke på softtasten Funksj..
• Velge alternativet Merk.
• Velge passende status
(Ferdig eller Angre).
Opprette en ny
oppgave
• Trykke på softtasten Funksj..
• Velge alternativet Ny.
• Skrive inn teksten, prioriteten
og deadlinen for oppgaven.
Lage huskelisten
1. Trykk på softtasten Ny.
2. Skriv inn den første oppgaven.
Merk: Du kan skrive inn opptil 40 tegn. Du finner
flere opplysninger om hvordan du skriver inn
tegn på side 42.
3. Trykk på softtasten OK.
4. Velg høy eller lav prioritet ved å bruke
tasten
eller
og softtasten Velg.
88
89
Planlegger
Planlegger
Hvis du vil...
Kan du...
Tid og Dato
Redigere en
eksisterende
oppgave
•
•
•
•
Med dette alternativet kan du endre gjeldende
klokkeslett og dato i displayet. Du kan også sjekke
gjeldende tid for Greenwich Mean Time (GMT) og
21 større byer verden over.
Sortere de
eksisterende
oppgavene etter
prioritet eller
status
• Trykk på softtasten Funksj..
• Velge alternativet Sorter.
• Velge sorteringsvilkår (Høy,
Lav, Ferdig eller Angre).
Kopiere en
oppgave
•
•
•
•
Kopiere en
oppgave til
kalenderen
Utheve oppgaven.
Trykke på softtasten Funksj..
Velge alternativet Rediger.
Endre teksten, prioriteten og
deadlinen for oppgaven.
Utheve oppgaven.
Trykke på softtasten Funksj..
Velge alternativet Kopier.
Endre teksten, prioriteten og
deadlinen for oppgaven etter
behov.
• Utheve oppgaven.
• Trykke på softtasten Funksj..
• Velge alternativet Kopiere til
kalender.
• Endre teksten, prioriteten og
deadlinen for oppgaven og
stille inn alarmen som ønsket.
Slette en oppgave • Utheve oppgaven.
• Trykke på softtasten Funksj..
• Velge alternativet Slett.
Slette alle
oppgaver
• Trykke på softtasten Funksj..
• Velge alternativet Slette alle.
• Bekrefte slettingen ved å
trykke på OK.
Gå ut av
huskeliste
• Trykke på softtasten Funksj..
• Velge alternativet Avslutte.
(Meny 5.3)
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Still klokke: Gjør at du kan endre gjeldende
klokkeslett. Du kan velge tidsformatet via
Tidsformat (Meny 5.3.4).
Merk: Før du kan stille inn tid, må du oppgi tidssonen
du er i, ved hjelp av menyalternativet
Verdensklokke (Meny 5.3.3).
Still dato: Gjør at du kan skrive inn dag, måned
og år.
Verdensklokke: Gjør at du kan sjekke gjeldende
tid for Greenwich Mean Time (GMT) og 21 større byer
verden rundt, ved å bruke tastene og .
Skjermen viser:
• Byens navn
• Aktuell dato og tid
• Tidsforskjellen mellom den valgte byen og stedet
der du befinner deg hvis du har stilt inn lokalt
klokkeslett (se flere opplysninger nedenfor) eller
GMT (standard tidssone)
Slik velger du tidssonen der du befinner deg.
1. Velg en by som ligger i den samme tidssonen
som din, ved å trykke en eller flere ganger på
tasten eller .
Lokal dato og tid vises.
2. Trykk på softtasten Still.
Tidsformat: Gjør at du kan endre tidsformatet til
24 timer eller 12 timer.
90
91
Planlegger
Alarm
Planlegger
(Meny 5.4)
Med denne funksjonen kan du:
• Stille alarmen til å ringe på et bestemt tidspunkt
• Stille telefonen til å slås på automatisk og spille
av alarmen selv om telefonen er slått av
(menyalternativet Autopåslag er satt på Slå
på)
Hvis du vil stanse alarmen når den ringer, åpner du
flippdekselet og trykker på softtasten Avslutt.
De følgende alternativer er tilgjengelige når du
trykker på softtasten Funksj..
Slå av alarm: Deaktiverer den aktuelle alarmen.
Stille inn alarmlyd: Gjør at du kan velge
alarmmelodi.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Engangsalarm: Alarmen ringer bare én gang for
så å deaktiveres.
Daglig alarm: Alarmen varsler ved å ringe til
samme tid samme dag hver uke.
Vekkingsanrop: Alarmen ringer for å vekke deg
om morgenen.
Slik stiller du alarmen.
1. Velg alarmtypen som skal stilles inn.
2. Angi ønsket tid og dag i uken, hvis det er
aktuelt.
3. Trykk på softtasten OK.
Kalkulator
(Meny 5.5)
Med denne funksjonen kan du bruke telefonen som
kalkulator. Kalkulatoren kan brukes til de
grunnleggende regnefunksjonene: addisjon,
subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
Bruke kalkulatoren
1. Skriv inn det første tallet ved å bruke de
numeriske tastene.
2. Trykk på høyre softtast til det ønskede
regnesymbolet vises: + (legge til), - (trekke
fra), x (gange), / (dele).
4. Hvis du velger Vekkingsanrop i trinn 1, velg
gjentakelsesalternativet: Mandag til fredag
eller Mandag til lørdag.
3. Skriv inn det andre tallet.
Slett alarm: Deaktiverer alarminnstillingene.
Merknader:
• Hvis du vil slette eventuelle feil og slette tallene i
displayet, trykk på tasten
.
• Hvis du vil ta med et desimaltegn eller en
hakeparentes, trykk på venstre softtast til det
ønskede symbolet vises.
Autopåslag: Hvis dette alternativet er stilt på Slå
på, vil alarmen ringe på et bestemt tidspunkt selv
når telefonen er slått av.
Hvis menyalternativet er satt til Slå av og
telefonen slås av på den bestemte tiden, ringer ikke
alarmen.
92
4. Gjenta trinn 1 til 3 det nødvendige antall ganger.
5. Hvis du vil beregne resultatet, trykk på
tasten
.
93
Planlegger
Valutakalkulator
(Meny 5.6)
Du kan bruke dette menyalternativet til å foreta
valutavekslinger.
1. Tast inn gjeldende valutakurs for din kildevaluta
og trykk på softtasten OK.
Du kan legge inn et desimaltegn ved å trykke på
tasten
.
2. Tast inn mengden du ønsker å gjøre
valutakonversjon med og trykk på
softtasten OK.
Det valutakursbeløpet du tastet inn og
tilsvarende verdi vises.
3. Trykk på softtasten Avslutt for å gå ut av
valutaveksleren.
94
Nettverk
Disse menyfunksjonene er nettverkstjenester. Ta
kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om
de gjelder, og for å abonnere på dem om du skulle
ønske det.
Viderekobling
(Meny 6.1)
Med denne nettverkstjenesten kan du omdirigere
samtaler til et nummer som du har oppgitt.
Eksempel: Du kan ønske å viderekoble
forretningssamtaler til en kollega når du
er på ferie.
Du kan viderekoble samtaler ved å gjøre som
følger.
Alltid viderekoble: Alle samtaler viderekobles.
Opptatt: Samtaler viderekobles hvis du sitter
opptatt i en annen samtale.
Ikke svar: Samtaler viderekobles hvis du ikke
svarer telefonen.
Ikke tilgjengelig: Samtaler viderekobles hvis du
befinner deg i et område der det ikke er dekning av
din leverandør.
Annuller alle: Alle alternativer for viderekobling
annulleres.
Du kan angi alternativer for individuell
viderekobling av følgende typer anrop:
• Bare taleanrop
• Bare dataanrop
Eksempel: Du kan viderekoble anrop fra personer til
en kollega hvis du sitter opptatt i en
annen samtale.
95
Nettverk
Nettverk
Du kan stille inn alternativene for viderekobling av
samtaler ved å gjøre som følger.
1. Velg hvilken type viderekobling du vil bruke, ved
å trykke på tasten
eller
til alternativet
du vil ha, er uthevet, og trykk deretter på Velg.
2. Velg hvilke oppringningstyper som skal
viderekobles, ved å trykke på tasten
eller
til alternativet du vil ha, er uthevet,
og trykk deretter på Velg.
Nåværende status vises i displayet. Hvis
alternativet allerede er valgt, viser displayet det
nummeret anrop er viderekoblet til.
3. Hvis du vil...
Kan du...
Aktivere
viderekobling
Trykke på softtasten Aktiver.
Gå til trinn 4.
Endre
anropsnumme
ret
Trykke på softtasten Endre.
Gå til trinn 4.
Deaktivere
viderekobling
Trykke på softtasten Fjerne.
4. Skriv nummeret som anropene skal
viderekobles til, og trykk på softtasten OK.
Hvis du vil skrive den internasjonale koden,
trykker du på tasten
til tegnet + vises.
Samtalesperre
(Meny 6.2)
Nettverkstjenesten som sperrer samtaler, lar deg
begrense samtalene dine.
Du kan sperre samtaler ved å gjøre som følger.
Alle utgående: Det kan ikke ringes ut.
Utland: Det kan ikke ringes til utlandet.
Utland unntatt hjem: Når man er i utlandet, kan
man bare ringe til nummer i det landet man
befinner seg og til hjemlandet, det vil si der din
lokale nettverksleverandør befinner seg.
Alle innkommende: Det kan ikke tas inn
samtaler.
Innkommende om utenlands: Samtaler kan
ikke tas inn når du bruker telefonen din utenfor
hjemmedistriktet ditt.
Annuller alle: Alle innstillinger for sperring av
samtaler annulleres. Man kan ringe ut og ta inn
samtaler på vanlig måte.
Du kan angi alternativer for individuell sperring av
følgende typer anrop:
• Bare taleanrop
• Bare dataanrop
Telefonen sender innstillingene dine til
nettverket, og nettverkets kvittering vises i
displayet.
Du kan deaktivere alle innstillinger for viderekobling
ved å velge alternativet Annuller alle.
96
97
Nettverk
Du kan stille inn alternativene for sperring ved å
gjøre som følger.
1. Velg hvilken type sperring du vil bruke, ved å
trykke på tasten
eller
til alternativet du
vil ha, er uthevet, og trykk deretter på Velg.
2. Velg hvilke oppringningstyper som skal sperres,
ved å trykke på tasten
eller
til det
alternativet du vil ha, er uthevet, og trykk
deretter på Velg.
3. Trykk på softtasten Aktiver for å bekrefte
innstillingene dine.
4. Skriv passordet ditt for sperring av samtaler
som ble gitt av din leverandør av
nettverkstjenester.
Telefonen sender innstillingene dine til
nettverket, og nettverkets kvittering vises i
displayet.
Nettverk
Endre sperring Passord: Du kan stille inn og
endre passordet for sperring som du har fått fra din
tjenesteleverandør, ved å velge dette alternativet.
Du må skrive gjeldende passord før du kan oppgi
et nytt.
Når du har skrevet inn det nye passordet, blir du
bedt om å bekrefte det ved å skrive det på nytt.
Samtale venter
(Meny 6.3)
Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert
om når noen forsøker å nå deg når du sitter opptatt
i en annen samtale.
Du kan angi individuelle alternativer for ventende
samtale av følgende typer anrop:
• Bare taleanrop
• Bare dataanrop
Du kan deaktivere innstillinger for sperring av
spesifikke samtaler ved å gjøre som følger.
Du kan stille inn alternativer for ventende samtaler
ved å gjøre som følger.
1. Velg alternativet for sperring som skal aktiveres.
1. Velg hvilken type samtaler som alternativet
Samtale venter skal gjelde, ved å trykke på
tasten
eller
til gjeldende alternativ
utheves og trykk så på softtasten Velg.
2. Velg hvilken type samtale dette alternativet skal
gjelde.
3. Trykk på softtasten Inaktiver.
4. Skriv passordet ditt for sperring av samtaler
som ble gitt av din leverandør av
nettverkstjenester.
Telefonen sender innstillingene dine til
nettverket, og nettverkets kvittering vises i
displayet.
Du kan også deaktivere alle innstillinger for
sperring av samtaler ved å velge alternativet
Annuller alle.
98
Skjermen forteller deg om Samtale venter er
aktivert eller deaktivert.
2. Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen
Samtale venter, om nødvendig, ved å bruke
softtasten Aktiver eller Inaktiver
henholdsvis.
Hvis du vil gå tilbake til forrige skjerm, trykker
du på softtasten Avslutt.
Du kan også deaktivere alle innstillinger for
Samtale venter ved å velge alternativet Avbryt
alle.
99
Nettverk
Velge nettverk
Nettverk
(Meny 6.4)
Ringer-identifikasjon
(Meny 6.5)
Ved hjelp av funksjonen Velge nettverk kan du
oppgi hvorvidt det nettverket du bruker når du er
ute og reiser (utenfor ditt hjemmedistrikt) velges
automatisk eller manuelt.
Du kan forhindre at ditt telefonnummer vises på
telefonen til den personen du ringer til.
Merk: Du kan bare velge et annet nettverk enn ditt
lokale nettverk hjemme hvis det har en gyldig
reise-avtale med ditt lokale nettverk.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Du kan velge om nettverket skal velges automatisk
eller manuelt når du er ute og reiser, ved å gjøre
som følger.
1. Når Velge nettverk vises, trykk på softtasten
Velg.
2. Trykk på tasten
eller
til det gjeldende
alternativet utheves, og trykk deretter på
softtasten OK.
Hvis du velger Automatisk, blir du koblet til
det første tilgjengelige nettverket når du er ute
og reiser.
Hvis du velger Manuelt, søker telefonen etter
tilgjengelige nettverk. Gå til trinn 3.
3. Trykk på tasten
eller
til det ønskede
nettverket utheves, og trykk deretter på
softtasten OK.
Det er det nettverket du vil bli tilkoblet.
Merk: Enkelte nettverk tillater ikke at brukeren
endrer denne innstillingen.
Standard: Det er standardinnstillingen fra
nettverket som brukes.
Skjule nummer: Ditt nummer vises ikke på
telefonen til den andre personen.
Sende nummer: Ditt nummer sendes hver gang
du ringer.
Lukket brukergruppe (CUG)
(Meny 6.6)
Med denne nettverkstjenesten kan innkommende
og utgående samtaler begrenses til en valgt
brukergruppe. Du kan være medlem av inntil
10 brukergrupper.
Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du
oppretter, aktiverer og bruker en lukket
brukergruppe, ta kontakt med din
tjenesteleverandør.
Eksempel: En bedrift låner ut SIM-kort til ansatte,
og ønsker å begrense utgående
samtaler til å gjelde medlemmer av det
samme teamet.
Aktivere en lukket brukergruppe
Hvis du velger menyen Lukket brukergruppe
kan du aktivere CUG-funksjonen. Nå har du tilgang
til følgende alternativer ved å trykke på softtasten
Velg.
Indeksliste: Lar deg vise liste, legge til eller slette
indeksnummer i CUG-gruppen. Listen over
gjeldende CUG-indekser vises.
100
101
Nettverk
Nettverk
Legg til en ny CUG-indeks (i henhold til instrukser
fra din tjenesteleverandør) eller slett en valgt
gruppe.
Hvis du vil...
Kan du trykke på...
Bla gjennom
eksisterende
CUG-indekser
Tasten
Legge til en ny
CUG-indeks
Softtasten Funksj., velge
alternativet Legg til og taste
inn indeksen.
Slette en CUGindeks
Softtasten Funksj. og velge
alternativet Slett.
Aktivere CUGindeks
Softtasten Funksj. og velge
alternativet Aktivere.
eller
.
Båndvalg
(Meny 6.7)
For at telefonen skal kunne gjøre og motta
samtaler, må den passe til et av de tilgjengelige
nettverkene. Telefonen din kan håndtere de
følgende typer nettverk:
• GSM 900
• GSM 1800
• Kombinert GSM 900/1800
• GSM 1900
Tilg. utenfor: Lar deg aktivere eller deaktivere
samtaler fra andre enn de som er nominert til
lukket brukergruppe. Denne egenskapen er
avhengig av hvilken type CUG-abonnement du har.
Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke
dette.
Standardgruppe: Du kan spesifisere en standard
CUG med din tjenesteleverandør. Hvis du har gjort
det, kan du aktivere alternativet Standardgruppe
på din telefon. Når du ringer ut, vil du få muligheten
til å bruke din standard-CUG i stedet for å velge en
fra listen.
Det landet hvor du kjøpte telefonen fastsetter
standardbåndet den bruker. Når du er på reise i
utlandet, må du huske å skifte til et egnet bånd.
Gjør slik.
1. Når Båndvalg vises, trykk på softtasten Velg.
2. Trykk på tasten
eller
til det gjeldende
alternativet utheves (GSM 900/1800 eller
GSM 1900), og trykk deretter på softtasten OK.
Når du velger et nytt bånd, viser telefonen en
bekreftelsesmelding og deretter søker den
automatisk etter alle tilgjengelige nettverk.
Telefonen din passer da med et foretrukket
nettverk innen det valgte båndet.
Inaktivere: Slår av CUG-funksjonen. Denne
menyen vises bare når standardgruppen er
aktivert, eller du har valgt en CUG-indeks.
102
103
Spill & WAP
Spill & WAP
Starte et MIDlet
Menyen Spill & WAP inneholder flere
underholdningsalternativer.
Slik starter du et MIDlet.
Spill
1. Fra skjermen Laster ned, velg alternativet Spill
& mer.
(Meny 7.1)
Du har tre spill i telefonen.
Bla deg fram til ønsket spill ved å bruke tastene
og
og trykk på softtasten Velg. Du finner flere
opplysninger om spillet i hjelpen på skjermen.
WAP-leser
(Meny 7.2)
Telefonen din er utstyrt med en WAP-leser som gjør
at du får tilgang til og kan navigere på det trådløse
nettet via telefonen din.
Hvis du ønsker flere opplysninger om menyen
WAP-leser, se Wap-leserhåndboken som leveres
sammen med telefonen.
Nedlastninger
(Meny 7.3)
Du kan laste ned MIDlets (Java-program som kan
kjøres på mobiltelefoner) fra forskjellige kilder ved
å bruke WAP-leseren og lagre dem i telefonen din.
Du kan deretter vise listen over lagrede MIDlets på
skjermen Spill & mer.
Merk: Java-tjenester kan være utilgjengelige - dette
kommer an på tjenesteleverandøren.
2. Bla deg fram til ønsket MIDlet og trykk på
softtasten Starte.
Bruke menyene
Mens du er i stand-by trykk på softtasten Meny for
å få tilgang til følgende alternativer.
Info*: Viser informasjon om valgte MIDlet, som
f.eks. filstørrelse, programversjon, selger, og
plasseringen for jad-filen, som er beskrivelsesfilen
for MIDlet.
Fjerne*: Fjerner det valgte MIDlet. Når den
ønskede meldingens nummer vises, trykker du på
softtasten Fjerne. For å oppheve valget trykk på
softtasten Annuller.
Oppdatere*: Gir tilgang til serveren og oppdaterer
det valgte MIDlet.
Skrive inn tekst
Når du skriver inn URL-adresser, er de følgende fire
modusene for skriving av tekst tilgjengelige.
ABC: Gjør at du kan skrive inn engelske tegn fra
øvre tegnsett.
Spill & Mer
abc: Gjør at du kan skrive engelske tegn fra nedre
tegnsett.
Med dette menyalternativet kan du starte et MIDlet
og få tilgang til forskjellige menyalternativer.
123: Gjør at du kan skrive nummer.
Hvis du ønsker flere opplysninger om hvordan du
laster ned MIDlets via WAP-leseren, se Wapleserhåndboken som leveres sammen med
telefonen.
104
Sym: Gjør at du kan skrive inn symboler. Etter at
du har uthevet det ønskede symbolet ved å trykke
på navigasjonstastene, trykk på tasten
for å
legge det inn.
* Vises bare når en MIDlet har blitt lastet ned.
105
Spill & WAP
Problemløsning
For å endre modus for skriving av tekst trykk på
tasten
til ønsket indikator vises i
softtastområdet i displayet.
Før du kontakter servicekontoret, kan du utføre
følgende enkle kontrollrutiner. Det kan spare deg
for tid og utgifter med unødvendig reparasjon.
Toner
I denne menyen kan du vise listen over lyder som
er lastet ned fra serveren. Du kan stille inn de
nedlastede lydene som gjeldende ringetone, men
du kan ikke sende lydene til andre telefoner.
Når du slår på telefonen, kan følgende
meldinger vises:
Insert SIM card (Sett inn SIM-kortet)
Når minnet er fullt, vises en advarsel og telefonen
avviser tilleggslyder til du sletter de gamle.
• Sjekk at SIM-kortet er riktig installert.
Bilder
• Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du
må skrive telefonens passord før du kan bruke
telefonen.
I denne menyen kan du vise listen over bilder som
er lastet ned fra serveren. Du kan sette de
nedlastede bildene som gjeldende bakgrunnsbilde,
men du kan ikke sende dem til andre telefoner.
Når minnet er fullt, vises en advarsel og telefonen
avviser tilleggsbilder til du sletter de gamle.
DNS Innstillinger
DNS-adressen (DNS betyr "Domain Name Server"
eller "domenenavnserver") er innstilt på forhånd på
fabrikken, men det hender at du må endre den.
Med denne menyen kan du bestemme om adressen
skal oppdateres automatisk etter behov.
Automatisk: Serveren vil automatisk overføre
adressen til telefonen hvis den er endret.
Telefonen er sperret, tast passord
Oppgi PIN
• Du bruker telefonen din for første gang. Du må
skrive ditt personlige identifikasjonsnummer som
ble gitt deg sammen med SIM-kortet.
• Alternativet som krever at PIN skal tastes inn
hver gang telefonen slås på, var aktivert. Du må
skrive PIN-koden din og så deaktivere dette
alternativet dersom det er nødvendig.
Oppgi PUK
• PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter
hverandre, og nå er telefonen sperret. Tast inn
PUK som ble levert av din nettverksleverandør.
Manuelt: Du kan endre adressen manuelt.
106
107
Problemløsning
Problemløsning
"Nettverk mangler", "Nettverksfeil" eller
"Ikke utført" vises
• Oppkoblingen mot nettverket ble avbrutt. Det
kan hende du befinner deg i et område med
dårlig dekning (i en tunnel eller omgitt av
bygninger). Flytt på deg og forsøk igjen.
Telefonen begynner å pipe og
"**Advarsel** Svakt batteri" blinker i
displayet
• Batteriet er ikke godt nok ladet. Skift ut batteriet
og sett det til lading.
• Du forsøker å få adgang til et alternativ som du
ikke har abonnert på hos din leverandør. Ta
kontakt med tjenesteleverandøren for flere
detaljer.
Anropets lydkvalitet er dårlig
Du har tastet inn et nummer, men det ble
ikke oppringt
• Prøv å flytte telefonen litt eller gå nærmere et
vindu hvis du befinner deg i en bygning.
• Har du trykket på tasten
• Er du koblet opp mot det riktige mobilnettet?
Det slås ikke noe nummer når du henter
fram en kataloginnføring
• Du kan ha stilt et alternativ for sperring av
utgående samtaler.
• Sjekk at numrene er korrekt lagret ved å bruke
søkefunksjonen i katalogen.
?
• Lagre numrene på nytt om nødvendig.
Du kan ikke nås på telefonen
• Er telefonen din slått på (tasten
i mer enn ett sekund)?
• Sjekk indikatoren for signalstyrke i displayet
(
); antallet streker angir signalstyrken fra
sterk (
) til svak ( ).
holdt nede
• Er du koblet opp mot det riktige mobilnettet?
• Du kan ha stilt et alternativ for sperring av
innkommende samtaler.
Din samtalepartner kan ikke høre deg
Retningslinjene ovenfor hjelper deg ikke til å løse
problemet, noter deg:
• Telefonens modell- og serienummer
• Garantiopplysninger
• En klar beskrivelse av problemet
Ta så kontakt med din lokale forhandler eller
Samsung kundeservice: 80011800.
• Har du slått av mikrofonen?
• Holder du telefonen nær nok til munnen din?
Mikrofonen sitter nederst på telefonen din.
108
109
Tilgangskoder
Tilgangskoder
PIN
Flere tilgangskoder brukes av telefonen og SIMkortet. Disse hjelper deg til å beskytte telefonen
mot ikke godkjent bruk.
Når du blir bedt om å oppgi en av kodene som
beskrives under, taster du inn den aktuelle koden
(vises som asterisker) og trykker på softtasten OK.
Hvis du gjør en feil under inntasting, kan du trykke
en eller flere ganger på tasten
til tallet som er
feil slettes og deretter fortsette å oppgi den riktige
koden.
Tilgangskodene (unntatt kodene PUK og PUK2) kan
endres ved hjelp av menyalternativene Sikkerhet
(Meny 4.6). Se side 79 for ytterligere
opplysninger.
Viktig! Ikke bruk koder som minner om
nødtelefonnumre, for eksempel 112. Slik
unngår du å ringe til et nødtelefonnummer
ved et uhell.
Passord for telefon
Funksjonen Telefon låst bruker passordet for telefon
til å beskytte din telefon mot ikke tillatt bruk.
Passordet for telefon er gitt ved levering, og er satt
til "0000000" på fabrikken.
Hvis du vil...
Se...
Aktivere/deaktivere
funksjonen Telefon låst
Side 80
(Meny 4.6.3).
Endre passord for telefon
Side 80
(Meny 4.6.4).
110
Ditt Personlige Identifikasjons-Nummer eller PIN
(4 til 8 siffer) er en kode som beskytter ditt SIM-kort
mot uautorisert bruk. Denne leveres vanligvis
sammen med ditt SIM-kort.
Hvis du taster inn feil PIN tre ganger på rad, vil
koden bli ugyldig, og kan ikke brukes før du har
gjort den gyldig igjen ved å taste inn din PUK (se
under).
Hvis du vil...
Se...
Aktivere/deaktivere
funksjonen PIN-sjekk
Side 79
(Meny 4.6.1).
Endre PIN
Side 80
(Meny 4.6.2).
PUK
Du må kjenne din 8-sifrede personlige sperrenøkkel
(Personal Unblocking Key) eller PUK for å endre en
PIN som er gjort ugyldig. PUK-en kan være levert
sammen med SIM-kortet, hvis ikke, eller hvis du
mister den, må du kontakte tjenesteleverandøren.
Du kan gjøre din PIN gyldig ved å gjøre som følger.
1. Tast inn din PUK og trykk på softtasten OK.
2. Tast inn en ny PIN etter eget valg og trykk på
softtasten OK.
3. Når meldingen Bekreft ny PIN vises, taster du
inn den samme koden en gang til og trykker på
softtasten OK.
Hvis du taster inn feil PUK ti ganger på rad, vil
SIM-kortet gjøres ugyldig. Ta kontakt med din
tjenesteleverandør og be om et nytt kort.
111
Tilgangskoder
Tilgangskoder
PIN2
Passord for sperring
Koden PIN2 (4 til 8 tall), som leveres sammen med
noen SIM-kort, kreves for at du skal få tilgang til
bestemte funksjoner, for eksempel for å bestemme
den høyest tillatte prisen for en samtale. Slike
funksjoner er tilgjengelige hvis de støttes av ditt
SIM-kort.
Passordet for sperring består av 4 tall, og kreves
når du vil bruke funksjonen Samtalesperring. Du får
dette passordet fra din tjenesteleverandør når du
abonnerer på denne funksjonen. Se side 99 for
ytterligere opplysninger.
Hivs du taster inn feil PIN2 tre ganger på rad, vil
koden bli ugyldig, og kan ikke brukes før du har
gjort den gyldig igjen ved å taste inn din PUK2.
Hvis du vil endre din PIN2, se side 81
(Meny 4.6.7).
PUK2
Koden PUK2 (Personal Unblocking Key 2), består
av 8 tall, og leveres med noen SIM-kort. Denne
koden kreves for å endre en PIN2 som er blitt gjort
ugyldig. Hvis du mister denne koden, bør du ta
kontakt med din tjenesteleverandør.
Du kan gjøre din PIN2 gyldig igjen ved å gjøre som
følger.
1. Tast inn din PUK2 og trykk på softtasten OK.
2. Tast inn en ny PIN2 etter eget valg og trykk på
softtasten OK.
3. Når meldingen Bekreft PIN2 vises, taster du
inn den samme koden en gang til og trykker på
softtasten OK.
Hvis du taster inn feil PUK2 ti ganger på rad, vil du
ikke få tilgang til funksjonene som krever PIN2. Ta
kontakt med din tjenesteleverandør og be om et
nytt kort.
112
113
Informasjon om helse og sikkerhet
Informasjon om
helse og sikkerhet
Eksponering for radiofrekvensenergi
(SAR-informasjon)
Denne telefonmodellen imøtegår EU-kravene om
eksponering for radiobølger.
Din mobiltelefon er en radiosender og mottaker.
Den er designet og fabrikkert for ikke å overskride
de grensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EU-rådet. Disse
grensene er en del av omfattende retningslinjer og
de fastsetter tillatte nivå av RF-energi for den
generelle befolkningen. Retningslinjene ble utviklet
av uavhengige, vitenskapelige organisasjoner
gjennom periodisk og gjennomgripende evaluering
av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en
substansiell sikkerhetsmargin som er planlagt for å
sørge for sikkerheten for alle personer uansett alder
og helse.
Det utføres tester for SAR ved bruk av standard
bruksposisjoner med en telefon som sender ved
dets høyeste, sertifiserte effektnivå i alle testede
frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved det
høyeste, sertifiserte effektnivået, kan det gjeldende
SAR-nivå for telefonen mens den er i drift, befinne
seg langt under maksimumsverdien. Dette er fordi
telefonen er fabrikkert for å virke ved atskillelige
effektnivå for på den måten å bare bruke den
effekten som kreves for å nå nettverket. Generelt
sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess
nærmere du befinner deg en basestasjon.
Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til
offentligheten, må samsvar med det europeiske
direktiv R&TTE vises. Et av hovedkravene i dette
direktivet er vern om brukerens og alle andre
personers helse og sikkerhet.
Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner
anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av
EU-rådet er 2,0 W/kg*.
* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av
offentligheten er 2,0 watt/kilogram (W/kg) som utgjør
gjennomsnittet for ti gram kroppsvev. Grensen
innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi
offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å beregne
eventuelle målingsvariasjoner. SAR-verdiene kan variere
avhengig av de nasjonale meldingskravene og
nettverkbåndet.
114
115
Informasjon om helse og sikkerhet
Forholdsregler for bruk av batteri
Telefonen får strøm fra et oppladbart Li-ion
standardbatteri.
• Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på
noen måte.
• Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
• Hvis du bruker telefonen i nærheten av
nettverkets basestasjon, bruker den mindre
strøm. Taletid og standby-tid påvirkes i sterk grad
av signalstyrken fra mobil-nettverket og
parametrene satt opp av nettverksoperatøren.
• Når det gjelder tidspunkt for lading av batterier,
avhenger dette av resterende batteriladning og
type batteri såvel som hvilken type lader som
brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis
av ganger, men det vil gradvis bli slitt ut. Når
brukstiden (taletid og standby-tid) er merkbart
kortere enn normalt, er tiden inne til å kjøpe nytt
batteri.
Informasjon om helse og sikkerhet
• Ikke la batteriet stå oppbevart på varme eller
kalde steder, som for eksempel i en bil om
sommeren eller på vinteren, da dette vil redusere
batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å
holde batteriet på romtemperatur. Du kan få
midlertidige problemer med å få telefonen til å
virke hvis batteriet er for varmt eller for kaldt,
selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion batterier er
spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C.
• Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell
med kortslutning kan oppstå når en
metallgjenstand (mynt, klips eller penn) fører til
en direkte kobling mellom polene + og – på
batteriene (metallstriper på batteriet), for
eksempel når du går med et reservebatteri i en
lomme eller en veske. Hvis batteripolene
kortsluttes, kan de medføre skade på batteriet
eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.
• Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det
lokale lovverket. Pass alltid på å resirkulere. Ikke
kast batteriene i ild.
• Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid
selv om det var fullt ladet.
• Bruk kun batterier som er godkjent av Samsung,
og lad opp batteriet ditt kun med ladere godkjent
av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den
kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet stå
koblet til en lader i mer enn en uke, siden
overlading kan forkorte levetiden.
• Ekstreme temperaturer vil påvirke
ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende at
telefonen må varmes opp eller avkjøles før den
tas i bruk igjen.
116
117
Informasjon om helse og sikkerhet
Veisikkerhet
Din trådløse telefon gir deg den effektfulle
muligheten til å kommunisere med stemmen –
nesten overalt og når som helst. Men fordelene ved
trådløse telefoner ledsages av et stort ansvar som
enhver bruker bør vedkjenne seg.
Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar.
Når du bruker din trådløse telefon i bilen, må du
vise god fornuft og huske følgende råd.
1. Bli kjent med din trådløse telefon og dens
funksjoner, som f.eks. hurtig nummerslåing og
det å slå et nummer på nytt igjen automatisk.
Hvis disse funksjonene er tilgjengelige, vil de
hjelpe deg til å foreta oppringningen uten å
fjerne oppmerksomheten fra veien.
2. Bruk håndfri-innretningen, hvis du har en slik
en. Om mulig, kan du gi ekstra komfort og
sikkerhet til den trådløse telefonen din ved å
bruke ett av de mange håndfri-ekstrautstyrene
som finnes i dag.
3. Plasser din trådløse telefon innen lett
rekkevidde. Du må være i stand til å få tilgang
til din trådløse telefon uten å fjerne øynene fra
veien. Hvis du får en innkommende samtale når
det ikke passer, kan du om mulig la MobilSvar
svare for deg.
4. Fortell den personen du snakker med at du
kjører. Om nødvendig kan du utsette samtalen
ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn,
sludd, snø, is og selv stor trafikk kan være
risikabelt.
Informasjon om helse og sikkerhet
6. Slå nummer på en fornuftig måte og oversku
trafikken. Foreta om mulig anrop når du ikke er i
bevegelse eller før du kommer inn i trafikken.
Prøv å planlegge samtaler når bilen er i ro. Hvis
du må foreta anrop mens du kjører, slår du bare
noen få siffer, kontrollerer så veien og speilene
før du fortsetter.
7. Ikke innlat deg på stressende eller
følelsesladede samtaler som vil kunne distrahere
deg. Gjør folk du snakker med oppmerksomme
på at du kjører og utsett samtaler som vil kunne
avlede din oppmerksomhet fra veien.
8. Bruk din trådløse telefon for å be om hjelp. Slå
nødnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller
medisinske nødstilfeller. Husk at dette er en
gratis samtale på din trådløse telefon!
9. Bruk din trådløse telefon til å hjelpe andre som
befinner seg i en nødssituasjon. Hvis du er vitne
til en bilulykke, en forbrytelse som er i gang,
eller andre alvorlige nødssituasjoner hvor livet
står på spill, slår du nødnummeret slik du ville
ønsket at andre gjorde for deg.
10.Ring veiassistanse eller et spesielt nummer for
trådløs assistanse om nødvendig når det ikke
dreier seg om nødstilfeller. Hvis du ser en
ødelagt bil som ikke viser tegn til alvorlig fare,
et ødelagt trafikklys, en mindre trafikkulykke
hvor ingen synes å være skadet, eller en bil du
vet er stjålet, kan du ringe veiassistanse eller et
annet spesielt trådløst telefonnummer, hvis det
ikke dreier seg om et nødstilfelle.
5. Ikke skriv ned notater eller let opp
telefonnummer mens du kjører. Det å rable ned
en huskeliste eller bla gjennom adresseboken
tar oppmerksomheten vekk fra ditt hovedansvar,
dvs. å kjøre sikkert.
118
119
Informasjon om helse og sikkerhet
Operative miljø
Husk å følge eventuelle spesielle regler som gjelder
for distriktet, og slå alltid av telefonen din der det er
forbudt å bruke den, eller når den kan medføre
forstyrrelser eller fare.
Når du kobler telefonen eller et eventuelt tilbehør til
en annen innretning, må du lese bruksanvisningen
for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner.
Ikke tilkoble inkompatible produkter.
Som for annet utstyr for mobil radiosending,
underrettes brukerne om at for å oppnå
tilfredsstillende drift av utstyret og for personellets
sikkerhet, anbefales det at utstyret bare brukes i
normal driftsstilling (holdt inn mot øret med antenne
som peker opp over skulderen).
Informasjon om helse og sikkerhet
Personer med pacemakere:
• De skal alltid holde telefonen over 15 cm fra deres
pacemaker når telefonen er på
• De må ikke bære telefonen i en brystlomme
• De bør bruke det motsatte øret i forhold til
pacemakeren for å minimisere muligheten for
interferens
Hvis du har grunn til å mistenke at interferens
pågår, må du slå av telefonen øyeblikkelig.
Høreapparat
Enkelte digitale trådløse telefoner kan interferere
med enkelte høreapparat. I tilfelle det oppstår en
slik interferens, kan du ta kontakt med produsenten
av høreapparatet for å diskutere alternativer.
Elektroniske innretninger
Flesteparten av moderne elektronisk utstyr er
beskyttet mot radiofrekvens-signaler (RF). Imidlertid
er enkelte elektroniske utstyrsinnretninger ikke
beskyttet mot RF-signaler fra din trådløse telefon. Ta
kontakt med fabrikanten for å diskutere alternativer.
Pacemakere
Pacemaker-fabrikanter anbefaler at det
opprettholdes en avstand på minst 15 cm mellom en
trådløs telefon og en pacemaker, dette for å unngå
en eventuell interferens med pacemakeren. Disse
anbefalingene er i samsvar med den uavhengige
forskningen som utføres av Wireless Technology
Research og anbefalinger fra denne.
120
Andre medisinske innretninger
Hvis du bruker andre personlige medisinske
innretninger, må du ta kontakt med innretningens
produsent for å fastsette om de har egnet
beskyttelse mot ekstern RF-energi. Legen din kan
også være i stand til å hjelpe deg med å gi slik
informasjon. Slå av telefonen din i helseinstitusjoner
når det er satt opp plakat med vedtekter som ber
deg om dette i disse områdene. Sykehus eller
helseinstitusjoner bruker utstyr som vil kunne være
følsomme overfor ekstern RF-energi.
121
Informasjon om helse og sikkerhet
Kjøretøy
RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk
utstyr som er feil installert eller med uegnet
beskyttelse i motorkjøretøy. Sjekk med
produsenten eller hans representant angående ditt
kjøretøy. Du bør også ta kontakt med produsenten
for alt utstyr som har blitt tilføyd kjøretøyet ditt.
Anlegg med oppslag
Slå av telefonen din i anlegg hvor det er slått opp
plakater som krever dette.
Potensielle eksplosive atmosfærer
Slå av telefonen din når du er i et område med
potensiell eksplosiv atmosfære og adlyd alle skilt og
instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake
en eksplosjon eller brann som vil kunne føre til
personskade eller til og med død.
Brukerne rådes til å slå av telefonen når de befinner
seg på et sted hvor man fyller drivstoff
(bensinstasjoner). Brukerne påminnes om at de må
legge merke til restriksjoner for radioutstyr i
drivstoffdepoter (oppbevaring av drivstoff og
distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller når
sprengningsoperasjoner er i gang.
Områder med potensiell eksplosiv atmosfære er
ofte men ikke alltid klart oppmerket. Dette omfatter
under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport
eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert
hydrokarbongass (som f.eks. propan eller butan),
områder hvor luften inneholder kjemikalier eller
partikler, som f.eks. korn, støv eller metallpulver og
i alle andre områder hvor du vanligvis ville bli rådet
til å slå av bilmotoren.
122
Informasjon om helse og sikkerhet
Nødtelefoner
Denne telefonen, som enhver annen mobiltelefon,
bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk,
såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke
kan garanteres forbindelse under alle forhold. Derfor
bør du aldri stole utelukkende på noen mobiltelefon
for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske
nødstilfeller).
Husk at for å foreta eller motta oppringninger, må
telefonen være slått på og befinne seg i et
serviceområde der det er nok styrke til å ta inn
signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta
oppringninger i nødstilfeller over mobile nett eller
når enkelte netttjenester og/eller telefonegenskaper
er i bruk. Ta kontakt med din lokale leverandør av
mobiltelefontjenester.
Hvis du vil ringe en nødtelefon, gå fram som følger.
1. Hvis telefonen er slått av, slå den på.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet du befinner
deg på (for eksempel 112 eller et annet offentlig
nødnummer). Nødnummer kan variere alt etter
hvor du befinner deg.
3. Trykk på tasten
.
Hvis du bruker enkelte funksjoner (tastelås,
anropsrestriksjoner, osv.), kan det hende du må slå
disse funksjonene av før du ringer en nødtelefon.
Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale
mobiltelefontjenesteyter.
Når du ringer en nødtelefon, må du huske å oppgi all
nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk
at telefonen din kan være det eneste
kommunikasjonsmidlet som finnes på et
ulykkeåsted – ikke avslutt samtalen før du får
tillatelse til å gjøre det.
123
Informasjon om helse og sikkerhet
Informasjon om helse og sikkerhet
Annen viktig sikkerhetsinformasjon
Stell og vedlikehold
• Kun kvalifisert personale skal installere eller
reparere telefoner i et kjøretøy. Feilaktig
installasjon eller service kan være farlig og kan
gjøre en garanti på utstyret ugyldig.
Telefonen din er et produkt av fremragende design
og håndverksmessig utførelse, og bør behandles med
varsomhet. Forslagene som følger, vil hjelpe deg til å
overholde forpliktelsene knyttet til garantien, og ha
glede av dette produktet i mange år.
• Sjekk regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen
din er riktig montert og fungerer som det skal.
• Ikke lagre eller ha på deg brennbare væsker,
gasser eller eksplosive materialer på samme sted
som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
• For biler som er utstyrt med air bag, er det viktig
å huske at en air bag blåses opp med stor kraft.
Ikke sett gjenstander, inkludert både installert
eller bærbart trådløst utstyr, i området over air
bagen eller i dens utvidelsesområde. Hvis det
finnes trådløst utstyr som er feil installert og air
bagen blåses opp, vil dette kunne resultere i
alvorlig skade.
• Slå av mobiltelefonen din når du er i et fly. Det er
ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly, og det kan
utgjøre en fare for navigasjonen av flyet eller
forstyrre mobilnettet.
• Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan
det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester,
søksmål eller begge deler.
• Pass på at små barn ikke får adgang til telefonen,
noen av delene eller tilbehøret.
• Pass på at telefonen holdes tørr. Regn, fuktighet og
væsker som inneholder mineraler, vil medføre at
de elektroniske kretsene ruster.
• Ikke rør telefonen med en våt hånd når den er
under opplading. Dette kan gi deg elektrisk støt
eller skade telefonen.
• Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete,
skitne steder, da komponentene kan ta skade.
• Ikke oppbevar telefonen på varme plasser. Høye
temperaturer kan forkorte levetiden til elektroniske
apparater, skade batteriene og føre til at visse
typer plast smeltes eller bøyes.
• Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når
telefonen varmes opp igjen til normal temperatur,
kan det dannes fukt inne i telefonen. Dette kan
føre til skade på de elektroniske kretsene.
• Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hard
behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
• Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler
for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut
som er lett fuktet med mildt såpevann.
• Ikke mal den. Maling kan hindre innretningens
bevegelige deler og hindre riktig drift.
124
125
Informasjon om helse og sikkerhet
Ordliste
• Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent
utskiftingsantenne. Ikke godkjente antenne og
endringer på anordninger, vil kunne skade
telefonen og bryte vedtekter som regulerer
radioinnretninger.
• Hvis telefonen eller noe av tilbehøret ikke
fungerer riktig, lever dem hos din nærmeste
kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe
deg, og hvis det er nødvending, vil de sørge for at
telefonen blir reparert.
For å hjelpe deg å forstå de tekniske
hoveduttrykkene og forkortelsene brukt i dette
heftet, og få full utnyttelse av egenskapene til
mobiltelefonen din, gir vi deg noen definisjoner.
Aktiv flipp
Mulighet til å slå et nummer med stemmen, straks
etter å ha åpnet flippdekselet på telefonen.
GPRS (General Packet Radio Service)
Ny taleløs tilleggstjeneste som gjør det mulig å
sende og motta informasjon via et
mobiltelefonnettverk. GPRS garanterer kontinuerlig
oppkobling til Internett for brukere av
mobiltelefoner og datamaskiner. Den er basert på
Global System for Mobile Communication (GSM)
kretsløpskoblete mobiltelefonkoblinger og Short
Message Service (SMS).
GSM (Global System for Mobile
Communication)
Internasjonal standard for kommunikasjon mellom
mobiltelefoner, som garanterer kompatibilitet
mellom de forskjellige nettverksoperatørene. GSM
dekker de fleste europeiske land, og mange andre
deler av verden.
126
127
Ordliste
Ordliste
Java
PIN (Personal Identification Number)
Programmeringsspråk som generer program som
kan kjøres på alle maskinvareplattformer om de er
små, middels eller store, uten endring. Det er blitt
fremmet for og solid tilpasset nettet, både for
offentlige nettsteder og Intranett. Når et Javaprogram kjøres fra en nettside, kalles det Java
applet. Når det kjøres fra en mobilelefon eller en
personsøker, kalles det et MIDlet.
Sikkerhetskode som beskytter telefonen mot
uatuorisert bruk. PIN-koden gis av
tjenesteleverandøren sammen med SIM-kortet.
Koden kan være et fire-til åttesifret tall og kan
endres om nødvendig.
Linjeidentifikasjonstjenester
Tjeneste som lar abonnenter vise eller skjule
telefonnumre til innringere.
PUK (PIN Unblocking Key)
Sikkerhetskode brukt til å låse opp telefonen når feil
PIN er blitt tastet inn tre ganger etter hverandre.
Det åttesifrede tallet gis av tjenesteleverandøren
sammen med SIM-kortet.
Roaming
MobilSvar
Datorisert svartjeneste som automatisk svarer på
oppringninger når du ikke er tilgjengelig, spiller av
en velkomsttekst (du kan velge om du vil bruke din
egen stemme) og spiller inn en melding.
Bruk av telefonen din når du er utenfor
hjemmedistriktet ditt (når du for eksempel er ute
og reiser).
Samtale med flere personer samtidig
Parker samtale
Muligheten til å opprette et telefonmøte der inntil
fem andre samtalepartnere deltar.
Muligheten til å sette en samtale på vent mens du
svarer på eller foretar en annen oppringning. Du
kan om nødvendig veksle mellom de to samtalene.
Samtalesperre
Muligheten til å begrense utgående og
innkommende samtaler.
Passord for telefon
Sikkerhetskode brukt til å låse opp telefonen når du
har valgt alternativet med å låse den automatisk
hver gang den slås på.
128
Samtale venter
Muligheten til å informere brukere om at de har en
innkommende samtale når de er opptatt i en annen
samtale.
129
Ordliste
Ordliste
SDN (Service Dialling Numbers)
Tri Band
Telefonnumre som gis av din nettverksleverandør
og som gir tilgang til spesialtjenester, som f.eks.
MobilSvar, forespørsler i bruksanvisning,
kundestøtte og nødtjenester.
Mulighet til å håndtere alle de følgende
nettverkstypene: GSM 900, GSM 1800, kombinert
GSM 900/1800 og GSM 1900 MHz bånd, for større
sjanse for å lykkes med anrop og bredere roaming.
SIM (Subscriber Identification Module)
Kortet inneholder en brikke med all den
informasjonen du trenger til å bruke telefonen
(informasjon i nettverk og minne, såvel som
abonnentens personlige data). SIM-kortet legges
inn i en liten sprekk bak på telefonen og beskyttes
av batteriet.
Telefonen din søker automatisk etter det sist brukte
nettverket. Hvis dette nettverket er utilgjengelig av
hvilken som helst grunn, prøver telefonen din å
passe med et annet nettverk.
Viderekobling
Muligheten til å omdirigere samtaler til et annet
nummer.
SMS (Short Message Service)
Nettverkstjeneste der det sendes og mottas
meldinger til og fra en annen abonnent uten å
måtte snakke med den andre parten. Meldingen
som lages eller mottas (på opptil 160 tegn), kan
vises i displayet, mottatt, redigert eller sendt.
Softtaster
Taster merket med
formål:
og
på telefonen. Deres
• Varierer i henhold til funksjonen som du til
enhver tid bruker
• Oppgis på nederste linje av displayet, like over
tilsvarende tast
130
131
Indeks
Indeks
A
Aktivt flipp • 84
Alarm (5.4) • 92
Alarmtype (3.3) • 73
Alternativ
velge • 29
Anrop
automatisk gjentatt
oppringning • 84
ubesvarte • 26
ubesvarte anrop • 69
Anroper
ID (6.5) • 101
Svare, valgfri tast • 84
Automatisk belysning • 83
Autostrøm • 92
B
Bakgrunnsbilde • 77
Bakgrunnslys • 15, 82
kontrast • 82
Batteri
indikator for svakt
batteri • 20
lade • 19
Bokstaver
endre modus • 43
skrive inn • 42
Broadcast (1.5) • 66
Brukegruppe • 101
Båndvalg (6.7) • 103
C
CUG • 101
D
Display
ikoner • 14
kontrast • 82
layout • 13
stille inn språk • 79
132
E
K
M
Eget nummer (4.4) • 78
Endre
katalognummer • 36
passord (4.6.4) • 80
passord for sperring • 99
PIN (4.6.2) • 80
PIN2 (4.6.7) • 81
ubesvarte anrop • 69
Kalender (5.1) • 86
Kalkulator (5.5) • 93
Katalog
alternativer • 35
endre • 36
hente nummer • 36
hurtigtaster • 40
kopiere • 36
lagre nummer/navn • 33
slette • 36
søke/slå • 37
Klokke
verden (5.3.3) • 91
Klokkeslett
stille inn (5.3.1) • 91
Konferansesamtale • 52
Kontrast (4.7.1) • 82
Kopiere
katalognummer • 36
memoer • 88
oppgave • 90
Kort
sette inn SIM-kortet • 17
Meldinger
broadcast (1.5) • 66
leser (1.1) • 60
MobilSvar (1.6) • 67
modeller (1.3) • 64
oppsett (1.4) • 64
skrive (1.2) • 62
Meldingstone (3.5) • 74
Melodi
feil • 75
melding • 74
Memoer
kopiere • 88
redigere • 87
skrive • 87
slette • 88
Menyer
få tilgang ved å bla • 54
få tilgang via
snarveier • 55
liste • 55
Mikrofon av • 49
Minnestatus
katalog • 41
melding (1.8) • 68
Minutt-tone • 75
Mitt Innhold (1.7) • 68
MobilSvar (1.6) • 67
Modus for fast
nummerslåing • 81
Modusen T9 • 44
Morgenvekking • 92
F
Fargeskjema • 77
FDN Mode (4.6.6) • 81
Feiltone • 75
Forbindelstone • 75
Funksjoner
velge • 29
G
Gjenta automatisk (4.5) • 84
Gjentatt oppringning
automatisk • 84
Grupper
bruker • 101
H
Hodetelefonvolum • 24
Hurtigtaster • 40
Huskeliste (5.2) • 88
I
Identifisere en oppringer • 25
Ikoner
beskrivelse • 14
Indikator for svakt
batteri • 20
Infrarød Aktiver (4-1) • 76
Innkommende
samtaler (2.2) • 69
Internett • 104
IrDA-port • 76
L
Lade et batteri • 19
Lengde på samtaler • 70
Lese meldinger (1.1) • 60
Lukket brukergruppe
(6.6) • 101
Lyd (3) • 72
Lys
bakgrunnslys • 15, 82
operativt • 83
operativt lys • 16
Løse problemer • 107
133
Indeks
Indeks
N
R
S
Navn
lagre • 33
skrive inn • 42
søke/slå • 37
Nedlastninger (7.3) • 104
Nedre tegnsett
skrive inn • 45
Nettverkstjenester (6) • 95
Nummer
eget • 78
fixed dial • 81
hente nummer i
katalogen • 36
kopiere katalog • 36
lagre • 33
rette • 22
slette • 36
søke/slå • 37
Redigere
huskeliste • 89
meldinger • 61
memoer • 87
oppgaver • 90
ubesvarte anrop • 27
Reiseadapter • 19
Rette nummer • 22
Ringe
til MobilSvar • 67
volum (3.2) • 72
Ringetone (3.1) • 72
type (3.3) • 73
Roaming • 100
Sende
meldinger • 62
tastetoner • 50
Sette samtaler på venting • 48
Sikkerhet (4.6) • 79
informasjon • 114
rask veiledning • 7
SIM-kort
sette inn • 17
sperre • 81
SIM-sperre (4.6.5) • 81
Siste nummer, slå nummer
på nytt • 23
Skrive
meldinger (2.2) • 62
memoer • 87
Slette
katalognummer • 36
meldinger • 61
memoer • 88
oppgaver • 90
ubesvarte anrop • 27
Slette alle innstillinger
(4.10) • 85
Slå av
tastetoner • 50
Slå av lyden
mikrofon • 49
Slå på/av
mikrofon • 49
telefon • 21
Slå siste nummer på nytt
siste nummer • 23
SMS
bruke • 51, 60
meldingsikon • 60
oppsett • 64
Snarvei (4.9) • 85
Softtaster • 29
Sperre
passord • 99, 113
samtaler (6.2) • 97
SIM-kortet (4.6.5) • 81
telefon (4.6.3) • 80
Spill (7.1) • 104
Spill & WAP (7) • 104
Språk (4.5) • 79
O
Operativt lys • 16, 83
Oppgaver
definere • 88
redigere • 89
P
Passord
sperre
endre • 99
kode • 113
telefon
endre • 80
kode • 110
PIN
endre • 80
kode • 111
sjekke • 79
PIN2
endre • 81
kode • 112
Planlegger (5) • 86
Pris for samtale • 71
Problemløsning • 107
PUK • 111
PUK2 • 112
134
S
Samtale med flere personer
samtidig
privat samtale • 52
Samtalelengde • 75
Samtaler
avslutte • 23
gjøre • 22
info (2) • 69
innkommende (2.2) • 69
med flere personer
samtidig • 52
pris (2.5) • 71
på venting • 48
sperre (6.2) • 97
svare
en annen
samtale • 51
en samtale • 25
tid (2.4) • 70
utgående (2.3) • 70
utland • 22
venter (6.3) • 51, 99
via katalog • 37
viderekoble (6.1) • 95
Samtaler med flere personer
samtidig
fjerne • 53
gjøre • 52
(fortsatt)
S
(fortsatt)
Stille
alarm (5.4) • 92
dato (5.3.2) • 91
Stille inn
klokkeslett (5.3.1) • 91
språk (4.5) • 79
Stillemodus • 29
Svare
en annen samtale • 51
Svare på
en samtale • 25
Symbolmaler (1.3) • 64
Søke i katalog • 37
T
Taster
beskrivelse • 11
plassering • 10
snarvei • 85
Tastetone (3.4) • 73
Tastetoner
justere volum • 24
sende • 50
slå av • 50
velge (3.4) • 73
Tegn
endre modus • 43
skrive inn • 42
Tekst
endre modus • 43
skrive inn • 42
Telefon
innstillinger (4) • 76
passord • 110
sperre (4.6.3) • 80
Tid
format (5.3.4) • 91
samtale • 70
Tilbehør • 9
Tilgangskoder • 110
Timeplan • 86
Tone
forbindelsestone • 75
ringetone • 72
tastegruppe • 73
135
Valutaveksling (5.6) • 94
Velge funksjoner/
alternativer • 29
Velge nettverk (6.4) • 100
Velkomstmelding (4.3) • 78
Venter
samtale • 51, 99
Verdensklokke (5.3.3) • 91
Vibrasjon • 73
Viderekoble
samtaler (6.1) • 95
Volum
justere • 24
velge ringing • 72
W
WAP-leser (7.2) • 104
Ø
Øvre tegnsett
skrive inn • 45
136
• Hver av de to softtastene (
og )
xutfører funksjonen som angis ved
teksten over den (nederste linje i
displayet).
.
Vise ubesvarte ➀ Åpne flippdekselet og
anrop
trykk på softtasten Se på.
øyeblikkelig
➁ Bla gjennom de
etter anropet
ubesvarte anropene ved
hjelp av tasten
og
.
➂ Hvis du vil ringe tilbake,
trykker du på tasten
.
Trykk et kort øyeblikk på
tasten
.
➀ Tast inn nummeret.
➁ Trykk på tasten
.
Gjøre en
samtale
Avslutte en
samtale
Trykk og hold inne
Slå på/av
Hurtigreferansekort
U
➄ Trykk på softtasten Velg
for å bekrefte.
➃ Bruk tastene
og
til
å bla gjennom listen med
alternativer til det ønskede
alternativet er valgt.
➂ Trykk på softtasten Velg.
➁ Bla gjennom menylisten
med tastene
og
til
du finner ønsket meny.
➀ Trykk på softtasten Meny.
V
Få tilgang
til menyfunksjonen
Ubesvarte
anrop (2.1) • 26, 69
Utgående samtaler (2.3) • 70
Utpakking • 9
Tri Band SGH-S100 GPRS-telefon
Indeks
Åpne flippdekselet
eller
Trykk på tasten
.
Trykk på tasten eller
på
venstre side av telefonen.
Svare på en
oppringning
Justere
volumet
➀ Velg menyalternativet
Alarmtype (3.3).
➁ Velg et alternativ:
• Bare lys
• Melodi
• Vibrasjon
• Vibra+Melodi
➂ Trykk på softtasten Velg
for å bekrefte.
Velge
alarmtype
Declaration of Conformity (R&TTE)
For the following product:
TRI BAND GPRS TELEPHONE
(Product Name)
SGH-S100
(Model Number)
Manufactured at:
-
Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350
Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via
Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spain
(Factory Name, Address)
➀ Trykk på softtasten Navn.
➁ Velg alternativet Søke.
➂ Tast inn de første
bokstavene i navnet.
➃ Trykk på tastene
og
for å bla gjennom
navnene.
➄ Trykk på softtasten Se på.
➅ For å bla gjennom
numrene trykk på
tastene
og
.
➆ Når du vil gjøre en
samtale, trykker du på
tasten
.
Lagre numre i ➀ Tast inn nummeret.
katalogen
➁ Trykk på softtasten
Lagre.
➂ Velg et ikon.
➃ Trykk på softtasten Velg.
➄ Tast inn navnet.
➅ Trykk på softtasten OK.
➆ Endre nummerets
plassering, hvis nødvendig.
➇ Trykk på softtasten OK.
➈ Trykk på
for å gå
tilbake til stand-by.
Lete etter et
nummer i
katalogen
We hereby declare that [all essential radio test suites have been
carried out and that] the above named product is in conformity
with all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.
The conformity assessment procedure referred to in Article 10
and detailled in annex [IV] of Directive 1999/5/EC has been
followed with the involvement of the following Notified Body(ies):
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames,
KT12 4RQ, UK - Identification mark: 168
The technical documentation kept at:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
which will be made available upon request.
(Manufacturer)
Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
05/20/2002
(place and date of issue)
JUNGKWAN CHOI / S. Manager
(name and signature of authorised person)
(Representative in the EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
05/20/2002
IN-SEOP LEE / Manager
(place and date of issue)
(name and signature of authorised person)
Download PDF

advertising